1) KAMU ÇALIŞANI MEMURLARIN SENDİKALAŞMA SÜRECİ :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1) KAMU ÇALIŞANI MEMURLARIN SENDİKALAŞMA SÜRECİ :"

Transkript

1 1) KAMU ÇALIŞANI MEMURLARIN SENDİKALAŞMA SÜRECİ : Kamu emek çileri; Cumhuriyet tarihi boyunca 1960'lara kadar ce miyet ve dernek şeklinde örgütlenmiştir Anayasası, kamu emekçilerine, GREV ve TOPLU SÖZ-. LEŞME hakkından yoksun örgütlenme hakkı tanımıştı. Bu hakkın tanınmasıyla ülkemizde 600'e yakın sendika kurulmuş, bunların içinde eğitim emekçilerinin örgütlendiği Türkiye Öğretmenler Sendikası (TÖS) nın dışında hiçbiri günümüze yansıyan, tarihte derin izler bırakacak bir sendikal birikim ve mücadele örneği gösterememiş olmalarına karşın, kamu emekçilerinin %50'ye yakını bu sendikalara üye olmuşlardır. 12 Mart darbesi ile birlikte kamu emekçilerinin sendikal örgütlenmesi yasaklanarak, mevcut sendikalar kapatılmıştır! 70'li yıllarda, 12 Eylül 1980 darbesine değin olan bu kısa zaman diliminde ise; kamu emekçileri dernek örgütlenmeleri ile ülkedeki demokrasi ve anti-faşist mücadelede yerlerini almışlar, demokratik toplumsal muhalefetin önemli bir bileşeni olmuşlardır. 12 Eylül 1980 darbesi ile birlikte toplumun diğer emekçi ve sistemin muhalif kesimleri gibi kamu emekçileri de ekonomik, siyasal ve sosyal hak kayıplarına uğratılmış, zora, şiddete ve sindirmeye dayalı baskı altında tutularak örgütsüzleştirme politikalarına maruz kalmışlardır.kamu emekçileri, 1987 yılında DİSK'in yön- lendirmesiyle "SENDİKAL ÖRGÜTLENME VE SO RUNLARİ" konulu uluslararası bir tartışma sem pozyumunda; bilim adamaları ve hukukçuların, kamu emekçilerinin sendikal örgütlenmelerinin önünde ana yasal bir engel olmadığı, uluslararası sözleşmelerin ve 82 Anayasa'sının 90. Mad desinin k amu emekçilerine sendika kurma hakkı tanıdığı yö nünde yapılan yorumlar, kamu emekçileri sen dikal örgütlenme ça lışmalarının yön lendirilmesine katkı sağlanmıştır KİT çalışanının başlatttığı "BAHAR EYLEMLERİ" ve aldıkları bazı somut sonuçlar, 12 Eylül baskı rejiminin toplumda yarattığı bozulmanın aşılmasına ve örgütlü mücadele kanallarının yeniden açılmasına katkı koymuştur sonlarında, kamu emekçileri bir taraftan yaratmış olduğu derneklerle sendikal örgütlenmelerini yürütürken, diğer taraftan da eylem ve güç birlikleri oluşturarak kendi ekonomik ve sosyal haklarına sahip çıkma temelinde eylemli bir sürece girmişlerdir. Bu süreçte, binlerce kurucuyla sendikalarını kurmaya başladılar. Bu dönemde 28 Mayıs 1990'da eğitim bilim ve kültür iş kolunda, Ankara'da kurulan EĞİ- TİM-İŞ (Eğitim İşkolu Kamu Görevlileri Sendikası) ile başlayan sendika kurma çalışmaları, tüm işkollarında devam etti. Sendikal örgütlenme ve mücadele geleneği olmayan kamu emekçilerinin yeni dönemde önlerine koydukları sendikal örgütlenmeler, esasen işkolu temelinde olmamış ve devletin örgütlenmesine yönelik parellelik taşımıştır. Meslek ve iş yeri biçiminde ortaya çıkan ve ilk örgütlenmede aynı iş kolunda olmasına karşın ayrı ayrı örgütlenen sendikalar

2 yılından itibaren iş kollarının netleşmeye başlaması ile birlikte ve ortak mücadele süreçleri, onları birleştirerek tek bir sendikada örgütlenmeye yöneltmiştir. Bu süreçte ilk olarak, 21 Ağustos 1991 de ulaştırma ve toplu taşımacılık iş kolunda; Tüm Ray-Sen, Dem-Sen sendikaları birleşerek Demir Yol-Sen'i ve Demir Yol-Sen ile Tüm Hava-Sen de birleşerek BTS (Birleşik Taşımacılık Sendikası)'yi İstanbul'da kurmuşlardır. Daha sonra ise; enerji, yapı ve altyapı işkolunda Ener-Sen ile Yapı Yol- Sen birleşerek Enerji, Yol, Yapı, Altyapı ve Tapu Kadastro Kamu Emekçileri Sendikası ENERJİ YAPI YOL- SEN'i Ankara'da kurmuşlardır. Eğitim, bilim, kültür hizmetleri işkolunda, Eğit-Sen ile Eğitim-İş birleşerek Eği-tim-Sen'i Ankara'da kurmuşlardır.haberleşme ve iletişim işkolunda; Tüm Haber-Sen, Genel Hukuk Dairesi'nce, siyasi bir kararla kapatılınca, aynı kurucu üyeleri tarafından İstanbul'da; Haberleşme, İletişim ve Basın-Yayın Çalışanları Sendikası HABER-SEN kurulmuştur. 16 Ocak 1996 maden, petrol, kimya işkolunda; önce Demir-Sen, daha sonra da Deçem-sen aynı işkolundaki Maden-Sen'e üye olmuşlar ve kendilerini feshederek Maden-Sen adı altında birleşmişlerdir yılından itibaren sendikalarının kurmaya başlayan kamu çalışanları, bu süreçten önce Kamu Çalışanları Platformu (KÇP) nu oluşturmuşlardır. Sendikaların kurulmasıyla mücadeleye özel birönem veren kamu çalışanlarını, daha kuruluş aşamasında, KAMU ÇALIŞANLARI SENDİKALARI PALTFORMÜ (KÇPS) yi oluşturdular. Başlangıçta aynı işkolunda birden fazla sendikanın olması, KÇSP'nin dışında olan bazı Ankara Merkezli sendikalarımız, EŞGÜDÜM adı altında ortak bir platform oluşturmuştur. Bu iki platform 1994 Nisan'ında biraraya gelerek kamu emekçilerinin birleşik sendikal mücadelesini sürekli ve sistemli kılacak bir konfederal yapılanmanın gerekliliği üzerinde görüş birliğine varmıştır. Aynı zamanda il merkezlerinde, kamu emekçilerinin irade ve sendikal eğilimlerini belirleyecek bölge toplantıları yapılarak Merkez Kurultay hazırlıkları yapıldı Şubat 1995 tarihlerinde 26 sendikadan 710 de legenin katılımı ile Konfederasyonlaşma Kurulu Merkez Ku rultayı çekleştirildi. Bu ku rultaydan sonra, Kamu Çalışanları Sendikaları Kon federasyonlaşma Ku rulu (KÇSKK) olarak tek bir çatı altında mücadeyleye devam edildi. Bu kurultay; sendikal birliği, ül kenin demokratikleşmesini, Konfederasyonun 4 ay içinde örgütlenmesi eksenli görevlerin yerine ge tirilmesi kararlarını aldı. 2-) KESKİN KÜRÜLÜŞÜ KÇSKK; Konfederasyon kuruluş çalışmalarının hızlandırılması, 4 ay içerisinde Haziran 95'e kadar konfederasyonun kurulması için harekete geçti. Bu süreç içerisinde konfederasyonun kuruluş aşamasını tamamlayamayan sendikalarımız, Kasım 1995 tarihlerinde toplam üye sayısı olan 28 sendikadan 500 delegenin katılımı ile Ankara'da "KON- FEDERASYONLAŞMA ve KÜRÜLÜŞ KURULTAYI" nı yaptı. 3) KESK'in AMAÇLARI: Konfederasyon; emeğin en yüce değer olduğu gerçeğinden hareketle ve sendikal mücadelenin demokrasi ve özgürlük mücadelesinin bir parçası olduğunun bilinci ile; -Çalışma yaşamında ve hayatın diğer alanlarında üyelerin ve tüm emekçilerin ekonomik, demokratik, sosyal, siyasal, kültürel, mesleki, hukuksal, özlük haklarını ve çıkarlarını korumayı ve geliştirmeyi, 28

3 -Evrensel insan haklan belgelerine dayanan ve uluslararası Hukuk ve Sözleşmelerden doğan bütün hak ve özgürlükleri eksiksiz yaşama geçirmeyi, -Savaşsız ve sömürüşüz bir dünya amacıyla ülkede ve dünyada savaşa karşı kalıcı barışın yaratılmasırta katkıda bulunmayı, her türlü baskıcı yönetime karşı demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla yerleşmesini sağlamak, faşizme karşı demokrasi, emperyalizme karşı bağımsızlık, baskılara karşı özgürlük, ırkçılığa ve şovenizme karşın mücadele etmeyi; -Tüm emekçilerin birlikte mücadelesi ve ortak örgütlenmesi hedefine bağlı olarak, emekçilerin işyerlerinde işkollarında ortak mücadelesinin yaratılması doğrultusunda ilişkiler kurmayı, -Emekçilerin uluslararası düzeyde birlik ve dayanışmasını sağlamak için çaba göstermeyi bir amaca ulaşmak için uluslararası emek öngütleri ile ilişkiler kurmayı ve geliştirmeyi, -Emekçilerin sosyal ve kültürel gelişmelerinin sağlanması, sınıf bilincinin geliştirilmesi; örgütlülüğün ve demokrasinin bir yaşam biçimi haline gelmesi için bilimsel ve kültürel etkinliklerde bulunmayı, -Ortak, genel ve demokratik bir sendikanın yaratılmasını, tüm emekçilerin TOPLU SÖZLEŞME ve GREV haklarının eksiksiz olarak yararlanmasını, emekçiler için iş güvencesini sağlamayı ve lokavtın kaldırılması için mücadele etmeyi -Tüm emekçilerin aynı üst örgütlerde yer almasını sağlamak için, emekçi sınıfların birliğini sağlamaya yönelik her türlü örgütsel ve kültürel çabanın gösterilmesini ve bu çerçevede emeğin bütün biçimlerini sendika, platform, federasyon vb. tarzda örgütlenmesi için çaba harcamayı, -Toplumsal yaşamın her alanında cinsiyet ayırımcılığına karşı çıkarak, başta çalışma yaşamı olmak üzere her alanda cinsiyetler, arası eşitsizliğin ortadan kaldırılması için mücadele etmeyi, kadınların yaşama aktif katılımını sağlamayı ve pozitif destek sunmayı, Örgütlü bir toplum yaratmayı ve örgütlü mücadele etmeyi, -Ekolojik denge ile tarihi ve kültürel çevreyi korumayı ve üretim süreçleri içerisinde zarar gör- memesini sağlayacak sendikal insiyatifleri geliştirmeyi, -Emekçilerin çıkarlarının aynı zamanda toplumun da çıkarları olduğu gerçeğinden hareketle, mal ve hizmet üretimi süreçlerinin idari, yönlendirici ve tüm aşamalarında emekçilerin denetiminin ve katılımının sağlanmasını, Toplumsal servetin yaratalmasi ve paylaştırılması süreçlerine emekçiler lehinde müdahale edilmesi, Çalışma yaşamının ve üretim süreçlerinin her aşamasında, amaçları doğrultusunda emekçilerin durumunu iyileştirmeyi, iş yaşamının fiziki koşullarının iş ve hizmet özelliklerine uygun hale getirmeyi, denetlemeyi, iş kazalarını, meslek hastalıklarını engellemeyi, sigortalı çalışmayı yaygınlaştırmayı, özürlülerin çalışma yaşamına en uygun koşullarda katılımını sağlamayı, özürlerinden kaynaklanan sorunlarına çözüm üretmeyi, ve olanaklar sunmayı amaçlar. 4) KESK'İN YÖNETİM YAPISI: Konfederasyonun karar organı, sendikaların örgütlü gücü oranına orantılı seçilen 91 Genel Yönetim kurulu (GYK)ndan oluşur, sendikaların Genel başkanları ve seçilen 11 kişilik Merkez Yürütme kurulu (MYK), bu kurulun doğal üyesidir. 5 )KESK'e ÜYE SENDİKALAR: Şu anda 28 sendika kurucu üye olarak KESK'in üyesidir. KESK'in kuruluş aşamasındaki, bu sendikalar, aynı işkolunda birleşmelerini sağlayarak yeniden yapılanma çalışmalarını sürdürmektedirler. ENER-SEN ile YAPI YOL-SEN, ENERJİ YAPI YOL- SEN adı altında ve Genel Sağlık -iş, Tüm Sağlık- Sen, Sağlık-Sen, sosyal Hizmet-Sen ise Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) adını alarak birleşmelerini tamamlamıştır. Diğer işkollarında birleşme çalışmaları sürdürülmektedir.. (Devam edecek) Derleyen : Metin Kulein (Harita Mühendisi) Kaynak : Kamu Emekçileri Sendikal Hareketinin Doğuşu ve Gelişim Süreci 29

4 TEMSİLCİLER TOPLANTİSİ YAPILDI tarihinde 1997 yılı Asgari ücret Tarifesinin belirlenmesi, yöresel katsayılar ve temsilciliklerle ilgili sorunların görüşüldüğü temsilciler toplantısı yapıldı. Toplantıda bölgelerden gelen temsilcilerin ve özel sektörün karşılaşmış olduğu sorunlar görüşüldü. Toplantı sonucunda alınan tavsiye kararlarının tarihinde Genel merkezde yapılan toplantıya iletilerek 1997 yılında gerek asgari ücret tarifesinde gerekse yöresel katsayılarda meslektaşlarımızın karşılaştığı sorunları belirli çözümler getirilmeye çalışıldı. Remzi Kurtar Harita Mühendisi Karayolu projelerinin yapımcısı ve uygulayıcısı olan Karayolları Genel Müdürlüğün'de karayolu haritaları ve projeleri iki yöntemle üretilmektedir. Bu yöntemler: 1 - Klasik yöntem. 2- Fotogrametrik yöntem Klasik yöntem harita ve proje yapımında zamanın büyük bir oranı arazide arazi detay bilgilerinin elde edilmesi için harcanmakta, bu da zamanın uzamasına ve maliyetlerde artışlara neden olmaktadır. Bu yöntemde elektronik aletler kullanılmasına rağmen zaman ve maliyetleri belli bir seviyenin altına düşürmek mümkün değildir. Arazi bilgilerinin elde edilmesinde mevsim şartlarını da hesaba katmak gerektiğinden yağışlı ve kış şartlarında arazide çalışmak mümkün olmamaktadır. Oysa fotogrametrik yöntemde çalışmalar büro ağırlıklı olduğundan mevsim şartları etkili olmaz. Fotogrametrik yöntemde, fotogrametrik kıymetmelendirme için gerekli olan yer kontrol noktalarının tesis, asat ve nivelman ölçüleri dışında diğer tüm arazi detay verileri hava fotoğraflarından elde edilmekte, bu nedenle arazi çalışmalarında harcanan zaman en alt seviyeye inmektedir. 1/2000 ölçekli fotogrametik harita yapımı için 1/8000 hava fotoğraflarından elde edilmekte, bu nedenle arazi çalışmalarında harcanan zaman en alt seviyeye inmektedir. 1/2000 ölçekli fotogrametrik harita yapımı için 1/8000 hava fotoğrafları kullanılmakta olup, cm doğrulukta arazi detay verileri elde edilmektedir. Bu doğruluk yol projelerine esas olacak haritalar için oldukça sağlıklı bir hata sınırı olmaktadır. Fotogrametrik haritalar ve yol projeleri Karayolları Genel Müdürlüğü Jeodezi Ve. Fotogrametri Şubesi Müdürlüğü tarafından üretilmektedir. Fotogrametrik haritalar için kullanılan yer kontrol noktalarının inkişafı, tesisi, rasat ve nivelman ölçüleri ve hesaplan ihale edilerek yaptırılmakta; fotogrametrik harita üretimi, kesinleşmiş yol güzergahlarının enkesitlerinin okunması, yol projelerinin yapılması işleri emanet olarak yapılmaktadır. Ünitede halihazırda bir adet analitik kıymetlendirme aleti bulunmakta olup, günde ortalama km. sayısal harita veya 4 km. enkesit okuması yapılmaktadır. Enkesitlerin okunması için kesinleşmiş yol güzergahlarının araziye aplikasyonuna gerek duyulmamaktadır. Oysa klasik proje yapımında hattın araziye aplikasyonu ve arazide enkesit ni- 30

5 Klasik Yöntem Fotogrametrik Yöntem İşin cinsi Palısılan ypr 1 Km birim fiyatı Çalışılan yer 1 Km. birim fiyatı Yer kontrol noktalarının inkişafı Arazi Arazi Yer kontrol noktalarının tesisi Arazi Arazi Yer kontrol noktalarının rasat,nivelman ve hesabı Arazi ve büro Arazi ve büro Detay noktalarının ölçülmesi, hesabı Arazi ve büro Büro ve çizimi Güzergah tesbiti ve arazi tetkiki Arazi ve büro Arazi ve büro Onaylı hattın zemine tesisi Arazı KOK Yok Piketaj Arazi Yok Yok Sigortalama Arazı Yok Yok Nivelman Arazı Yok Yok Enkesit Arazi Büro Blokaj Yok Yok Arazi Uçuş xok Yok Arazi (HG1O TOPLAM velmanı yapılmadan kesin proje üretilememektedir. Proje aşamasında yapılan arazideki aplikasyon noktaları zaman içerisinde kayıp olduğundan yol yapımı sırasında tekrar aplikasyon ve enkesit nivelmanı yapılmaktadır. Arazi aplikasyonu ve enkesit nivelmanı iki defa yapıldığından maliyet ve zaman israfına neden olmaktadır. Fotogrametrik ve klasik yöntemle yapılan karayolu haritalarının ve projelerinin 1 km lik 1996/2 dönem birim fiyatları tabloda karşılaştırmalı görülmektedir. Tabloda fotogrametrik harita yapımı, enkesit okumaları ve yol projesi yapımı emanet olarak yapıldığından bunlara ait birim fiyatlar, kullanılan analitik kıymetlendirme aletinin amortisman bedeli, kıymetlendirme aletinde çalışan mühendis ve teknik elemanların maaşları ve bu işte kullanılan kırtasiye ve diğer tüketim malzemelerin bedelleri incelenerek hesaplanmıştır. Hava fotoğraflarının alımının bedeli ise 1996 yılı Bakanlıklar Arası Harita işlerinin Koordinasyon ve Planlama Kurulu Kararlarından alınmıştır. Yukarıdaki tablo incelendiğinde fotogrametrik yöntemle harita ve yol projesi üretiminin 1 kilometresinin maliyeti klasik yönteme göre lira daha ucuza mal olduğu görülmektedir. Fotogrametrîk yöntemle çok daha kısa sürede harita ve proje üretimi gerçekleştirildiğinden, buradan kazanılacak zaman maliyetlere yansıtıldığında bu farkın daha da fazla açıldığı görülecektir. Bu değerlendirmeler sonucunda fotogrametrik yönteme ağırlık verilmesi durumunda sağlıklı, doğruluk derecesi yüksek, hızlı ve daha ucuz maliyette karayolu projelerinin hazırlanması mümkün olacaktır. Coğrafi Durum İç Anadolu'nun Yukarı Kızılırmak bölgesinde 34,56-36,59 doğu boylamlanyla 37,45-39,18 kuzey enlemleri arasında yer alan Kayseri ili 16,917 km lik yüzölçümüyle ülke topraklarının % 2,2lik bir bölümünü kaplar. İl merkezinin denizden yüksekliği 1043 m.'dr. Kayseri il alanı, kuzeybatı ve kuzeyden; Yozgat'ın Çayıralan ve Boğazlıyan, kuzey ve kuzeydoğudan; Sivas'ın Gemerek, Şarkışla, Kangal ve Gürün, doğudan; Kahramanmaraş'ın Afşin ve Göksün, güneyden; Adana'nın Tufanbeyli, Saimbeyli, Feke ve Karaisalı, güneybatıdan; Niğde Merkez ve Çamardı, batıdan ise Nevşehir'in Derinkuyu, Ürgüp ve Avanos ilçeleriyle çevrilidir. İli, güneyden ve doğudan Orta Torosların uzantıları, kuzeyden ve batıdan ise geniş bir lav platosu sınırlar. Kayseri topraklarının % 36.1'i dağlarla, 31

6 % 49.1'i gibi büyük bir bölümü ise platolarla kaplıdır. Topraklarının % 88.7'si tarıma elverişli nitelikte olan ilde, toprak kullanımında en büyük pay % 41.1 'le çayır ve meralardır nüfus sa yımına göre ilin toplam nü fusu olup km 2ı ye 56 kişi düşmektedir. Kent merkezinin nüfusu 'dir. Orta Anadolu'nun Yukarı Kızılırmak bölümünde yer alan Kayseri il topraklarında, ku-zeydoğugüneybatı doğ-rultulu' kırıklıkıvrımlı sıra dağlar, bu dağlar arasında f* yer alan yaylalar ovalar ilin başlıca yeryüzü şekillerini oluşturur. İl merkezinin güneyinde yükselen Erciyes Dağı (3916 m.) İç Anadolu Bölgesi'nin en yüksek noktasıdır. Erciyes Dağı volkanik bir dağdır. Er-ciyes'in doruğu genel görünümü ile bir kubbeyi andırmaktadır. Dağın püskürmeleri sırasında ortaya çıkan lavlar yaklaşık 100 km. uzaklığa kadar yayılmış ve bu volkanik malzemeler Erciyes dağının çevresindeki tepe ve platoların bugünkü yapısını belirlemiştir. Kayseri il merkezi bu dağın kuzey eteğine yakın bir bölgede kurulmuştur. İlin önemli yerleşme merkezlerinden Develi ilçesi ise dağın güney eteklerinde yer almaktadır. Erciyes, il halkı için önemli bir dinlenme ve turizm amaçlı bir mekân olmuştur. Özellikle kuzey yamaçları bağ ve bahçelerle dolu olup; dağ ve kış sporları amacıyla da yararlanılmaktadır. İldeki önemli dağlar Adana ili sınırlarındaki Bakırdağ (217 m.) ve Beydağ (3075) m.), Yeşilhisar'ın kuzeybatısındaki Hodul dağı (1937 m.), Pmarbaşı'nın doğusundaki Tahtalı Dağ (2700 m.), Felahiye'nin kuzeyindeki Akdağ (2272 m.), iç kısmında yer alan Hınzır Dağı (2623 m.) ve Kocadağ (2117m.)'dir. Seyhan ırmağının yukarı bölümü, Zamantı ırmağı ve Kızılırmak ile sulanan ilde, ortalama yüksekliği yaklaşık 1000 m. olan Kayseri ovası ve Erciyes dağının güney eteklerinde uza- 32 nan Develi ovası başlıca verimli tarım alanlarıdır. Kayseri ilinin çok yerinde bozkır iklimi özellikleri vardır. Burada yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlı geçer. Ancak ilde dağlık yerler ve bunlar arasında kalmış ovalar ile tekneler bulunduğundan yüksekliğin verdiği birtakım hklim özellikleri de belirmiştir. İlde ortalama sıcaklık 10.8 Cdir. En soğuk ay 1.5 C ortalamayla Ocak, en sıcak ay, 22.7 C ortalamayla Temmuz'dur. Önemli ölçüde kara ikliminin hüküm sürdüğü Kayseri ilinin doğal bitki örtüsü, özellikle yerleşme ve tarım alanları çevresinde yüzyıllar boyu süren yok etmeler sonucu bozkır (step) görünüşü almıştır. Orman toplulukları ilin güneydoğu kesiminde, Akdeniz bölgesi sınırları içinde yer alan dağlık alanda ortaya çıkar. Bunlar koru orman topluluklarıdır. Yok edilmekten kurtarılan yerlerde m. yükseklikten sonra dağların eteklerine doğru meşe çalılıklarıyla başlayan bitki örtüsü, yukarılarda karaçam ve köknar ağaçlarından oluşan iğne yapraklı ormanlara dönüşür. İldeki dağlar üzerinde ormanın üst sınırı m.'de son bulur. Bu yükseklikten sonra toprağı dağ çayırları, alpin bitkiler kaplar. Ormanlık alanların il toplam yüzölçümündeki payı % 4'tür. Kayseri ilinin en önemli akarsuları, ilin kuzey kesimini kuzeydoğugüneybatı yönünde kesen Türkiye'nin en uzun ırmağı Kızılırmak ile ilin güneyinde aynı doğrultuda akan Zamantı ırmağıdır. Sivas ilinden doğan Kı- zılırmak, Sarıoğlan ilçesinin kuzeyinden ile girer. İncesu'nun kuzeybatısından Nevşehir iline geçer. Kayseri ilinin kuzeydoğusundaki dağlık alandan kaynaklanan Zamantı ırmağı ise dar ve derin boğazlardan geçerek Dikmen'in güneyinde, Adana ilinde Seyhan ırmağının başka bir kolu olan Göksu ile birleşir. İrmağın Göksu ırmağı ile birleştiği yere kadar olan uzunluğu 308 km'dir. İlin en büyük gölü Bünyan ilçesinin kuzeyinde 1,106 m. yükseklikteki Tuz Gölü'dür. Yüzölçümü 23 km olan gölün tuzluluk oranı çok yüksektir. Yazı n a şırı buharlaşmaya bağlı olarak alanı daralır ve göl çevresinde tuz tabakaları ortaya çıkar. Gölden tuz üretiminde yaprarlanılmaktadır. Başka bir göl Develi'nin batısındaki Yay gölüdür. 1,071 m. yükseklikteki gölün yüzölçümü 20 km dir. Ayrıca; Develi ovasının güneyindeki Sultan Sazlığı, Engir Gölü, Erciyes'in eteklerindeki Sarıgöl ve Sarımsaklı Baraj gölü ilin güzellikleri arasında yer alır. Tarihçe Kayseri ve civarının Taş Devri ve Kalkolitik Çağ kültürleri hakkında, prehistorik, arkeolojik kazı ve araştırmalara dayanan bilgilere sahip değiliz. Ancak müzeye ilin çeşitli yörelerinden gelen buluntular bölgede Neolitik (yeni taş) devir iskânına işaret etmektedir. Kayseri'nin 22 km. kuzeydoğusunda yer alan -Kültepe (Kaniş-Karum) Kayseri ovasının en büyük höyüklerinden biridir. Burada 1948 yılından itibaren sistemli bir şekilde Prof. Dr. Tahsin Özgüç başkanlığında yapılan kazılar neticesinde bol mikfrda çivi yazılı tabletler, seramik buluntular, mimarî kalıntılar ele geçmiştir. Kültepe, M.Ö. IV. bin yıldan, yani Kalkolitik çağlardan başlayarak Roma devri sonuna kadar devamlı olarak yerleşme görmüştür. Geniş binalar, tek vücutlu fakat çok başlı, yassı idoller, çıplak heykeller ve özellikle boyalı seramiği ile Kültepe'nin Eski Tunç Devrinde, Anadolu'nun en önemli şe-

7 hirlerinden biri olduğu ortaya çıkmıştır. Kültepe Höyüğü'nde yapılan kazılarda; A- Eski Tunç Devri (M.Ö.: ) B- Tarih Çağlan (M.Ö.: ) 1) Asur Ticaret Kolonileri Çağı (M.Ö.: ) 1200) 700) 1) Hitit Çağı (M.Ö.: ) Geç Hitit (M.Ö.: ) Frig Çağı (M.Ö.: )ni ihtiua eden katlar ele geçmiştir. Asur Ticaret Kolonileri Çaği'nda ticaret hayatı gelişen Kültepe'nin, daha sonra Hititlerin eline geçtiği, M.Ö. XIII. yüzyılda da Kaşka saldırısına uğradığı bilinir. M.Ö. 900'de Tabal Krallığı'nın kurulduğu yer ve M.Ö. XII-IX. yüzyıllar arasında iskân görmeye başladığı tahmin edilen bugünkü Kayseri'nin merkezi olan Mazaka bu krallığın önemli bir şehridir. Tabal Krallığı'nın yıkılması ile bölge Kilikya, Med, Pers yönetimine girmiştir. Perslerin Lidyalıları yenmesiyle birlikte M.Ö. 550'de bütün Anadolu ve Mazaka da Pers hâkimiyetine girmiş ve Kapadokya'nın büyük satraplığının merkezi yapılmıştır. Makedonyalı İs kender yönetiminden sonra yörede ku rulan Kapadokya Krallığı döneminde adı Eusebeia olarak değiştirilmiştir. Kapadokya'nın Roma'ya bağ lanmasından sonra İmparator Augustus zamanında ona izafeten Caesarea (Kaisarea) olarak adlandırılmıştır. (M.Ö. 1. yüzyıl). M.S yüzyılda Sasanilerin saldırısına uğrayan Kayseri, çeşitli dönemler geçirmiştir. Bu sırada Kayseri'nin nüfusunun civarında olduğu ileri sürülmektedir. Kayseri, IV. yüzyılda tamamen Hristiyanlaşmış bir şehir olmuştur. Theodosius'un Roma anıtlarını tahrip ettirmesi yüzünden büyük zarar görmüştür. Fakat Justinianus zamanında (VI. yüzyıl) şehir tekrar büyük imar görmüş, Roma dönemi surları daraltılarak yeni surlarla çevrilmiştir. Kayseri, Bizanslıların elinde iken VII. yüzyıldan itibaren kısa sü- ERCIYES Yüreğinde ak karların görünür Engininde güzellerin salınır Kimya dedikleri sende bulunur. Burcu burcu kokar gülün Erciyes. Ali Dağı Erciyes'in eteği Yiğitler yatağı sümbül biteği Yüce tepelerin Afşar yatağı Burcu burcu kokar gülün Erciyes. Eksilmez başından dumanın kışın Var mıdır dünyada şu senin eşin Sorsam eskilerden yüz bin var yaşın Dünya kurulduğun bilin Erciyes. Karacoğlan der ki eşin bulunmaz Yörük at yorulur gönül yorulmaz Kış gelince hiç yanına varılmaz Yamandır soğuğun yelin Erciyes. KARACAOĞLAN relerle ( yıllarında) Arap kumandanları- tarafından zaptedilmiştir Malazgirt Zaferi'nden sonra Selçuklulara tâbi Danişmentliler tarafınan fethedilen şehir 1127 yılında Danişmentlilerden Emir Melik Mehmet Gazi'nin eline geçmiş, oğlu Melik Mehmet zamanında ise beyliğin başkenti olmuştur yılından itibaren Anadolu Selçukluları, Kayseri ve civarındaki bütün kaleleri alarak buraları Selçuklu Devleti'ne dahil etmiştir. Bundan sonra Kayseri 1243 yılında Moğol istilâsına uğramış, 1335 yılma kadar önceleri kısmen Selçuklulara tâbi olmakla birlikte esasen Moğol-İlhanlı hâkimiyetinde kalmıştır. Moğollar bu tarihler arasında Anadolu halkını inim inim inletmiş ve büyük katliamlar yapmışlardır. Şehir 1330'lu yıllardan itibaren Eretna Beyliği'nin önemli merkezlerinden biri olmuş, bundan sonra da sırasıyla Kadı Burhaneddin, Karamanoğulları, Dulkadiroğulları arasında birçok defa el değiştirmiştir. Nihayet 1463 yılında Fatih Sultan Mehmet şehri Karamanoğulları'ndan alarak Osmanlılara bağlamıştır. Osmanlılar zamanında Kayseri, 1511'de Şahkulu ve Celâli isyanları, 16. yy. sonrası Karayazıcı isyanı, 1624'te de Abaza Mehmet Paşa isyanı gibi önemli siyasî olaylara sahne olmuştur. 18. yüzyılda ise, devletin sıkıntılarından faydalanarak hanedan ailelerinin ortaya çıkması, eşkiyanın artması şehrin sosyal ve ticarî hayatını etkileyen en önemli olaylardır. Bu arada, şehir 1717 ve 1835 yıllarında iki büyük zelzele geçirmiş, harap olmuştur. Kayseri, XIX. yüzyıl sonlarında Ankara vilâyetine bağlı Kayseri Sancağı'nın merkezi olmuştur. Kurtuluş Savaşı sırasında Develi'nin Bakırdağ bucağı bir süre Fransız işgali altında kalmıştır. Yunanlıların Haymana'ya kadar ilerlemesi üzerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 24 Temmuz 1921'de hükümet merkezinin Kayseri'ye taşınmasına ve Ankara halkının da Kayseri'ye göç etmesine karar vermiştir. Kayseri'deki lise binası TBMM toplantıları için hazır duruma getirilmiştir. Ankaralıların bir bölümü Kırşehir üzerinden kente göç ettiyse de Sakarya Savaşı'nın 13 Eylül 1921'de kazanılmasından sonra bu karardan vazgeçilmiştir. Kayseri bağımsız sancak merkezi iken; 1924 Anayasası ile vilayet yapılmış, Cumhuriyet'in ilk yıllarında nüfuslu, harap, küçülmüş, fakirleşmiş bir şehir halini almıştır. Cumhuriyet'le birlikte şehirde ticari ve sanayi kalkınma hamleleri başlamış, 1927 yılında demiryolu hattının şehre ulaşması ile ulaşımda büyük bir gelişme olmuştur. Kayseri Tayyare Fabrikası ile 1935'te Sümerbank Bez Fabrikası'nın kuruluşu, Kayseri'yi tam anlamıyla bir sanayi şehri yapmıştır. Daha sonra 1950'li yıllarda şehirde büyük bir imar faaliyeti yapılmış, Türkiye'de ilk defa "Sanayi Sitesi" kurulmuş, birçok özel fabrika ve Kayseri Şeker Fabrikası açılmıştır. Kayseri bugün Orta Anadolu'nun sanayi ve ticaret merkezi olma gururunu taşırken, kültür ve turizm yönünden de büyük atılımlar içindedir. DERLEYEN:Mehmet Karaköse Ha rita Mühendisi Kayseri 33

8 ıçm onur ve rekçesiyle Nilüfer Belediyesi'ne sür Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer Belediyeleri oluşturmaktadır. Osmangazi Belediye Başkanı Basri SÖNMEZ tarafından Harita Bürosu Sorumluluğu'ndan alınarak Nilüfer Belediyesi'ne sıra mühendisi olarak sürgün edilen HKMO Bursa Şube Başkanımız Gürkan KANBİR'e Yıldırım Belediye Başkanı Cüneyt KARLIK destek çıktı. Başkan KAR- LIK, Yıldırım Belediyesi'ne yaptığı hizmetlerden dolayı Oda'da düzenlenen törenle Yönetim Kurulumuza meslektaşlarımızın da geniş katılım gösterdiği bir ortamda plaket verdi. Plaketi Şube Başkanımız Gürkan KANBİR aldı. Başkan Cüneyt KARLIK "Sayın KANBİR'in ve Yönetim Kurulu'nun Bursa'ya büyük yararlan olmuştur. Sayısal imar planlarına geçişimizde bilgisayar destekli imar uygulamalarını gerçekleştirmemizde Odanızın katkıları oldukça fazladır. Bugüne kadar HKMO ile aramızda bir sorun yaşanmamıştır. Diğer Odalar da sizi örnek almalıdırlar. HKMO ile her türlü işbirliğine hazır olduğumuzu bir kere daha belirtiyorum. Sayın KANBİR'in başka bir belediyeye gönderilmesini onaylamıyoruz. Biz şov yapmıyoruz aksine hizmet yapanları da sürmüyoruz. Ödüllendiriyoruz. Mücadelenize, hizmetlerinize aynı kararlılıkla devam etmenizi istiyoruz" dedi. Şube Başkanımız Gürkan KANBİR "Sizin, benim sürgün olayından sonra Odamızı ziyaret etmeniz çok anlamlıdır. Odamız ilk kez bir Belediye Başkanından plaket alarak ödüllendirilmektedir. Plaketiniz bizler gurur kaynağı olacaktır. Belediyeler Jle Odaların işbirliği için- çalışmalar da bu lunmasının Bursa'ya yararı bulunmaktadı r. Vatandaşlara daha sağlıklı hizmetin verilmesinin önünü açmaktadır. Bundan sonra da HKMO; Yıldırım Belediyesi'ne ve diğer Belediyelere de destek olmaya devam edecektir." Yıldırım Belediye Başkanı Sayın KARLIK'a; mühendislerimizin uzun çalışma sonucu hazırladığı 1/ ölçekli Yıldırım İlçe Haritası sunuldu. Başkan KARLIK'ın, Yıldırım Belediyesi'nde Odanın istediği yere haritayı asabileceğini söylemesi mühendislerimizin taktirini kazandı. * Uyarma * Kınama (2 Adet) * Nilüfer Belediyesi'nde 3 tane Harita Mühendisi bulunduğu halde destek ve yardımcı olacak ge gün etmek * Nilüfer Belediyesi'ne sürgün edildikten sonra Osmangazi Be lediyesi disiplin kurulunu toplayan Basri SÖNMEZ Şube Başkanımızın basına yaptığı açıklamalarla devlet

9 memurları kanununu çiğnediğini bu nedenle 1 yıl süreyle kademe ilerleme durdurma cezasının verilmesini uygun görmek * Gürkan KANBİR'in Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yatay geçiş yapmak için yaptığı başvuruyu geçiş muvafakati vermeyerek red dini sağlamak * Sicilini bozmak * Nilüfer Belediyesi'ne KAN BİR'in sürgün edilmesindeki amaç; Nilüfer Belediyesi ihale kanununa sığınarak ve 40 milyar TL'lik 18. madde uygulamasını karne grubu yetmeyen ve Karaman'dan getirdiği - Bir firmaya ihale etmesi sonucunda Şube'nin müfettişlere ve Odanın idari mahkemeye başvurması Nilüfer Belediyesi'ni sıkıştırmıştır. İhalenin aklanmasını sağlamak üzere sürgün edilen KANBİR'in kontrol mühendisliğini yaptığını kamuoyuna duyurulmasını sağlamak * Basri SÖNMEZ Odamız ve Şube aleyhine 1 milyar TL'lik taz minat davası açmıştır. Yazdığı senaryosu dahilinde kin ve nefretini kusmaya Basri Sönmez devam etmektedir. Kulislerde Gürkan KANBİR'İN "Belediye Başkanlığı veya Milletvekilliği için uğraştığını" yaymaktadır. Gazeteler ve yağdanlıkları aracılığıyla bizlere KANBİR hakkında elinde dosyası bulunduğunu, devletin evraklarında tahrifat yaptığını ve şu anda açıklamayacağını söylemektedir. 34

10 Basri SÖNMEZ 11 Aralık 1996 günü basın önüne çıkarak açıklama yapmıştır. Dört sayfalık basın açıklamasının iki sayfasının memurum diyerek cezalar yağdırdığı ve her ne hikmetse Şube Başkanı olarak kabul ettiği Gürkan KANBlR'e ayırmıştır. Yalan ve yanlış bilgilerle dolu olan açıklamasına verilecek yanıt hakkı Şube tarafından saklı tutulmaktadır. 104 bireyin imzaladığı aşağıdaki metin Osmangazi Belediye Başkanlığına verilmiştir. Basına da yansıyan metne ateş püsküren Basri SÖNMEZ telefonla tanıdığı Oda Başkanlarını, Milletvekillerini ve üyeleri arayarak psikolojik baskı yapmıştır. ANAP Milletvekili Feridun PEHLİVAN ve DSP Milletvekili Hayati KORK- MAZ'ın metne imza atmalarını bir türlü kabullenmemiştir. Şubeyi insanları kandırarak sahtekarlık yaparak imza attırdığını öne sürerek oda aleyhine dava açmıştır. Osmangazi Belediye Başkanı Sn. Basri SÖNMEZ'in Şube Başkanımız Sn. Gürkan KANBİR'e karşı başlattığı baskı ve sürgün uygulamasına tepkiler devam etmektedir. Ayrıca: 1- TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Sn. Feridun PEHLİVAN ve DSP Bursa Milletvekili Sn. Hayati KORKMAZ'ın da imzasının bu lunduğu ve 103 imzanın atıldığı kı nama ve destek yazısı. 2- DSP Bursa Milletvekili Sn. Ali Rahmi BEYRELİ'in tepki açık laması 3- CHP Osmangazi İlçe Baş kanı Sn. Gündüz GÜRLEK'in basın açıklaması 4- DSP Osmangazi İlçe Baş kanı Sn. Erol GÜLMEZ'in basın açık laması 5- Politika Gazetesinde çıkan "Gürkan KANBİR'e Sürgün" başlıklı destek yazısı 6- HKMO Bursa Şubesi M.K.Paşa Karacabey Temsilcisi Sn. Adnan KIN'ın kamuoyuna açıklaması 7- HKMO Bursa Şubesi İnegöl Temsilcisi Sn. Turgut ŞEN'in ka muoyuna açıklaması ile tepkilerini ifade etmişlerdir. TMMOB'den OSMAN GAZİ BELEDİYE SN. BASRİ SÖNMEZ'E MEKTUBU Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin Anayasa'nın 135. maddesinde tanımladığını ve 6235 Sayılı Özel Yasayla kurulduğunu, kuruluş amaçlarından birinin de; meslek mensuplarının birbiriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplinini ve ahlakını korumak için gerekli gördüğü bütün teşebbüs ve faaliyetlerde bulunmak olduğunu bir üyemiz olarak bilmektesiniz. Bu bağlamda TMMOB ve bağlı birimleri de kamu ya rarına, toplum yararına politakalar üretmek, etkinlikte bu lunmak göreviyle yükümlüdürler. Buna karşın, Birliğimiz birimlerinden Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Şube Başkanı Sn. Gürkan KANBİR'in, basına da yansıyan belediyemiz çalışanlarının da adının karıştığı bir konuda; Şube Başkanı sıfatıyla yaptığı basın toplantısında olaya karıştığı iddia edilen bir meclis üyesinin adının açıklanmasını istemesi üzerine, hakkında disiplin kovuşturması açtığınız, ceza verdiğiniz ve son olarak da Nilüfer Belediyesine sürgüne gönderdiğiniz öğrenilmiştir Sayılı Yasa uyarınca İlçe Seçim Kurulu gözetiminde seçilmiş TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan KAN- BİR'in, basın toplantısı ile ilgili hesap vereceği mercilerin TMMOB ve Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası olduğunu belirtmekte yarar görmekteyiz. Birliğimize ulaştırılan, Bursa Basınında yer almış haber kupürlerinin, Belediyenizin Gürkan KANBİR'e ilişkin yazışmaların ve 4-8 Kasım 1996 günlerine ait İmar Müdürlüğü Devam Çizelgesinin incelenmesinden; verilen cezaların önceden saptandığı, disiplin işlemine ilişkin yapılan yazışmaların birer formaliteden öte önem taşımadığı kanısı uyanmıştır. Şube Başkanımızı, Be lediye çalışanı olması nedeniyle baskı altına almanız ve yıl dırmaya yönelik keyfi ceza uy gulamalarınız, katılımcı de mokratik yönetim ilkesine aykırıdır, temel insan hakları ih lalidir, çalışma barışını ve ve rimini engellemektedir. Sizi ola ğan ilişkilerin yeniden kurulabilecği demokratik bir or tamın oluşturulabilmesi için çaba harcamaya davet edi yoruz. Ayrıca bilinmelidir ki TMMOB ve bağlı birimleri Yönetim Kurulu üyelerinin ve birim yöneticilerinin çalışma ve yaşam koşullarına ilişkin sorunlarının takipçisi olmaya devam edecektir. Saygılarımızla, Yavuz ÖNEN BAŞKAN 35

11 Danışma Kurulu Toplantısı nedeniyle Şubemizde bulunan Odamız Yönetim Kurulu üyeleri, Osmangazi Belediye Başkanı Sn. Basri SÖNMEZ'in Şube Başkanımız Sn. Gürkan KAN- BÎR'e karşı uyguladığı baskılar, cezalar ve bir başka göreve atama yapmasına karşılık bir basın açıklaması yapmıştır. TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI BASIN AÇIKLAMASI Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Yö netim Kurulu olarak bugün karşınızdayız. Bursa Şubemize karşı oluşturulmaya çalışılan yanlış ve gerçeklere da yandırılmayan açıklamaların Osmangazi Be lediye Başkanı tarafından ka muoyuna su nulması, Şube Başkanımızı "di siplinsiz ve ken dini yenilesin" mazeretleriyle "" Nilüfer Belediyesine sürgün edilmesi bizleri harekete geçirmiştir. Pazar günü Türkiye'deki on şubemizin başkan ve yazmanları Bursa'da olacaklardır. Bursa Şubemize karşı, Osmangazi Belediye Başkanının giriştiği antidemokratik uygulamaların karşısında Odamız ve Şubelerinin olduğunu Belediye Başkanı görecektir. TMMOB'un rahatsızlığı, Belediye Başkanına ve sizlerin aracılığıyla kamuoyuna duyurulmuştur. TMMOB'nin birimleri harekete geçirilmiştir. Adı rüşvet ve yolsuzluk olaylarına karıştığı iddia edilen İmar Müdürünü, soruşturma sonuna kadar olsa da görevden alamayan Sayın Basri SÖNMEZ'in memurum dediği Şube Başkanımıza her türlü baskıyı yapması tarafımızdan kabul edilemez. Kanbir'i sev diğini ve koruduğunu söylemekten çekinmeyen Sayın Basri SÖNMEZ'in; Harita Büro sorumlusu olan şbaşkanımızın 1995 ylında telefonunu görüşmelere kes mesiyle başlayan bu sevgisi, bürosunda yetkisiz bı rakılmasıyla devam ettirilmiş, sudan bahanelerle disiplin cezaları vermesini getirmiş ve sonunda sür mekle şimdilik sonuçlandırmıştır. Aldığımız bilgilere göre de Sn. SÖNMEZ, yakında topladığı Belediye Disiplin Kurulundan başkanımıza bir yıl kademe ilerleme cezası çıkarttığı şeklindedir. Tebligat henüz yapılmamıştır. Bu ne sevgidir, bu ne korumadır? Sn. SÖNMEZ, Milli Eğitime yatay geçiş isteyen Kanbir'in geçiş olurunu da yanıtsız bırakmıştır. Odamız Sn. Basri SÖNMEZ'in antidemokratik uygulamalarını İdari Mahkemeye havale etmiştir. Mahkeme sonuçlarını sizlere açıklayacağız. Meslek Odamızın öncelikli işlevi uzmanlık alanımızda KAMU ÇIKARLARINI korumaktır. Kamu, hal- 36

12 kın bütünü olduğuna göre kamu çıkarlarını korumak uzmanlık alanımızda denetleyici ve sorgulayıcı olmak, gerektiğinde genel ve yerel iktidarlarca yapılan yanlış uygulamalar konusunda tavır koyarak, kamuoyunu bilgilendirmek temel görevlerimizdendir. Bursa Şubemizin ve Başkanı Gürkan KAN- BİR'in bugüne kadar verdiği uğraş; yeşil Bursa'da yaşayabilmenin yanısıra kent yağmasının önlenmesi ve kanun hakimiyetinin sağlanması, kent demokrasisinin oluşturulmasıdır. Hileli hisseli parsel satışlarının % 90 oranında kesilmesinde Odamızın ve Bursa Barosunun katkıları çok büyüktür. Ölümü göze alarak yapılan bu mücadelemizi Sn. SÖNMEZ şov yapmak olarak değerlendirmektedir. Belediye sınırları içerisindeki arazilerin Kasım ayı da dahil olmak üzere mahkeme kararıyla satışlarının yapıldığından haberi var mıdır? 6235 Sayılı Yasa uyarınca ilçe seçim kurulu gözetiminde seçilmiş TMMOB-HKMO Bursa şube başkanımız Gürkan KANBİR'i basın toplantısıyla il- gili hesap vereceği mercilerin TMMOB ve HKMO olduğunu belirtmek zorundayız. Sn. Basri SÖNMEZ de bizlerden hesap sormak durumundadır. Gürkan KAN- BİR'in devlet memuru olması mesleğinin gereklerini yapmasına, Odamız adına toplumu bilgilendirmesine engel değildir. Odamızın rüşvete, ranta, Kamu arazilerinin yağmasına karşı çıkan sesini de kimse susturamayacaktır. Oda Başkanı olarak 22 Kasım 1996 günü Bursa'ya gelerek Sn. Basri SÖNMEZ'le görüşme talebinde bulundum, fakat görüşemedim. Sürgün yazısını aynı gün tebliğ etme hazırlığında olan Sn. SÖNMEZ bizimle görüşmekten bilinçli olarak kaçınmıştır. Şube Başkanımızı memurum gerekçesi ile baskı altına alması, istifaya zorlaması, keyfi ceza uygulaması, katılımcı demokratik yönetim ilkesine aykırı ve insan haklarının açık bir şekilde ihlalidir. Basri SÖNMEZ'i Oda Yönetimi olarak kınıyoruz ve demokratik çalışma ortamını ve çalışma barışnı yeniden sağlamaya davet ediyoruz MUHİTTİN İPEK HKMO GENEL BAŞKANI Yönetim Kurulu üyelerimiz ve bir kısım üyelerimizin katıldığı ve 09 Aralık 1996 günü saat 16.00'da gerçekleştirilen ziyaretin konusu Bursa Belediyeleri ve Odamız ile olan ilişkileriydi. ANAP Bursa İl Başkanı Sayın GEDİK'e bilhassa Osmangazi Belediyesi'ndeki gelişmeler ve Başkanımıza karşı girişilen yanlı ve bilinçli uygulamalar hakkında bilgi sunuldu. Ayrıca Milüfer Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan ihalelerdeki uygulamalar hakkında Şubemiz görüşleri aktarıldı. Açıklamalar sonucunda Sayın GEDİK, anlatılan konuların tümünde bizimle aynı doğrultuda düşündüğünü ifade etmiştir. Bilhassa, Sayın GEDİK; Osmangazi Belediyesi'nde gelişen ve Türkiye gündemine oturan Bodurlar Firması'nın kaçak inşaatının yıkılması konusu olsun, Belediyelerin Harita ihalelerinin bulunduğu yerdeki serbest müteahhitlere ihale edilmesi hususu olsun daha birçok konuda'şubemiz ile aynı düşünceleri taşıdığını belirtmiştir. 37

20. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ

20. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ 20. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ ADANA ŞUBE 10. GENEL KURULUMUZ Şubemiz 10. Olağan Genel Kurulu Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi Toplantı Salonu nda 08-09 Şubat2014 tarihlerinde yapıldı. 13.02.2014

Detaylı

ŞANLIURFA YI GEZELİM

ŞANLIURFA YI GEZELİM ŞANLIURFA YI GEZELİM 3. Gün: URFA NIN KALBİNDEN GÜNEŞİN BATIŞINA GEZİ TÜRKİYE NİN GURURU ATATÜRK BARAJI Türkiye de ki elektrik üretimini artırmak ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ndeki 9 ili kapsayan tarım

Detaylı

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI ENVANTERİ ENV. NO. 58.01.0.02 ÇİMENYENİCE KÖYÜ, KÖROĞLU TEPELERİ, I39-a4 MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI İL SİVAS İLÇE HAFİK MAH.-KÖY VE MEVKİİ Çimenyenice Köyü GENEL

Detaylı

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir.

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir. Çaldıran Tarihçesi: İlçe birçok tarihi medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Medler, Bizanslılar, Urartular, İranlılar ve son olarak Osmanlı devleti bu ilçede hâkimiyet sürmüşlerdir. İlçenin tarih içerisindeki

Detaylı

2. PLANLAMA ALANININ ÜLKE VE BÖLGEDEKİ YERİ

2. PLANLAMA ALANININ ÜLKE VE BÖLGEDEKİ YERİ SELMA KISA PLANLAMA MANİSA İLİ, AKHİSAR İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ 2304 ADA 1 PARSEL VE 2305 ADA 1 PARSELİN DOĞUSUNDAKİ 30 METRELİK YOLA İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE 5 PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE 79 5. PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRELER 5.1 TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu İle Yapılan Ortak Etkinlikler

Detaylı

EDİRNE UZUNKÖPRÜ DOĞAL ORTAMI TEMİZ HAVASI İLE SÜPER BİR YAŞAM BURADA UZUNKÖPRÜ DE. MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI İSTER YATIRIM YAPIN KAZANIN

EDİRNE UZUNKÖPRÜ DOĞAL ORTAMI TEMİZ HAVASI İLE SÜPER BİR YAŞAM BURADA UZUNKÖPRÜ DE. MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI İSTER YATIRIM YAPIN KAZANIN EDİRNE UZUNKÖPRÜ MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI Yunanistan sınırına 6 kilometre uzaklıkta yer alan Edirne nin Uzunköprü ilçesi, Osmanlı İmparatorluğu nun Trakya daki ilk yerleşimlerinden biri. Ergene

Detaylı

4. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI

4. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI 4. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI 4.1 DANIŞMA KURULLARI Danışma Kurulu Çalışma Programı nı tartıştı 23. Genel Kurul`un ardından 24. Dönem I. Danışma Kurulu Toplantısı 09 Haziran 2012 tqrihinde

Detaylı

Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları

Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları Yrd. Doç. Dr. Yiğit H. Erbil, Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı

Detaylı

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 Türkiye de Arazi Kullanımı Türkiye yüzey şekilleri bakımından çok farklı özelliklere sahiptir. Ülkemizde oluşum özellikleri birbirinden farklı

Detaylı

Hizmet Kolunun Adı. Bağlı Olduğu Konfederasyon

Hizmet Kolunun Adı. Bağlı Olduğu Konfederasyon Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ DİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU GEREĞİNCE KAMU GÖREVLİLERİ DİKALARI İLE KONFEDERASYONLARIN ÜYE SAYILARINA İLİŞKİN 2013 TEMMUZ İSTATİSTİKLERİ

Detaylı

2016 Başkale nin Tarihçesi: Başkale Coğrafyası:

2016 Başkale nin Tarihçesi: Başkale Coğrafyası: Başkale nin Tarihçesi: Başkale Urartular zamanında Adamma olarak adlandırılan bir yerleşme yeriydi. Ermeniler buraya Adamakert ismini vermişlerdir. Sonraları Romalılar ve Partlar arasında sınır bölgesi

Detaylı

MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ!

MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ! MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ! İşçilerin birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs; tüm yurtta olduğu gibi İstanbul da da coşkuyla kutlandı.1978 1 Mayıs ın ardından ilk kez izin verilen

Detaylı

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU AKÇAKALE KÖYÜ (MERKEZ/GÜMÜŞHANE) 128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 2016 AKÇAKALE KÖYÜ-MERKEZ/GÜMÜŞHANE 128 ADA 27 VE 32 NUMARALI PARSELLERE

Detaylı

Doç.Dr. Ertuğrul AKSOY

Doç.Dr. Ertuğrul AKSOY Doç.Dr. Ertuğrul AKSOY Ziraat Mühendisleri Odası ve ZMO Bursa Şubesi olarak Türkiye nin ekonomik bağımsızlığı ve kalkınmasındaki en önemli yapı taşlarından birisinin dün olduğu gibi, bu gün ve gelecekte

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Talas Belediyesi 31.15 km2 lik yüzölçüm ve 9 malaleden oluşmakta iken 5747 Sayılı Yasa gereği Erciyes,Zincidere, Başakpınar, Kuruköprü ve Kepez Belediyesi Tüzel Kişiliğini

Detaylı

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi:

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin ne zaman ve kimler tarafından hangi tarihte kurulduğu kesin bilinmemekle beraber, bölgedeki yerleşimin Van Bölgesinde olduğu gibi tarih öncesi dönemlere uzandığı

Detaylı

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama 1 Adres : Sakarya Mahallesi Uluyol Caddesi Şevki İpekten Plaza No:28 Kat:3/304-305 Osmangazi/BURSA

Detaylı

SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER EYLEM VE ETKİNLİKLER

SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER EYLEM VE ETKİNLİKLER SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER EYLEM VE ETKİNLİKLER Yaşanası güzel bir dünya için, emeğe, eşitliğe, özgürlüğe, barışa kardeşliğe, paylaşmaya ve dayanışmaya önem veren bir Oda

Detaylı

Genel Başkanımız Haydar Arslan ın okuduğu basın açıklaması metni aşağıdadır. KGM Önünde Basın Açıklaması Yaptık

Genel Başkanımız Haydar Arslan ın okuduğu basın açıklaması metni aşağıdadır. KGM Önünde Basın Açıklaması Yaptık Sendikamız Yapı-Yol Sen 12 Nisan 2012 tarihinde Karayolları Genel Müdürlüğü önünde ve eşzamanlı olarak tüm şube binaları önünde, Otoyol ve Köprülerin özelleştirilmesi, görevde yükselme ve unvan değişikliği

Detaylı

Perpa Ticaret Merkezi A Blok Yönetimi Kat Malikleri Bülteni - Ocak 2012

Perpa Ticaret Merkezi A Blok Yönetimi Kat Malikleri Bülteni - Ocak 2012 A PERPA BLOK bülten Perpa Ticaret Merkezi A Blok Yönetimi Kat Malikleri Bülteni - Ocak 2012 Kat Maliklerimizin açtığı davalarda son durum... Sevgili Perpalılar, Göreve geldiğimiz günden bu yana 23 ay geçti,

Detaylı

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ÖLÇEK:1/1000 Pafta No: K19-d-02-a-3a / K19-d-02-a-4b PİM PLANLAMA BÜROSU Yılmaz Şevket KOCATUĞ / Şehir Plancısı Yarhasanlar

Detaylı

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ÖLÇEK:1/1000 Pafta No: K19-d-01-b-3b / K19-d-02-a-4a PİM PLANLAMA BÜROSU Yılmaz Şevket KOCATUĞ / Şehir Plancısı Yarhasanlar

Detaylı

İşyeri Temsilcileri Rehberi

İşyeri Temsilcileri Rehberi İşyeri Temsilcileri Rehberi Bir sendika için en önemli kadrolardan birisi işyeri temsilcisidir. İşyeri düzeyinde ise işyeri temsilcisi sendika örgütlenmenin olmazsa olmazıdır. Bir işyerinde işyeri temsilcisinin

Detaylı

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özcan ın kurum değişikliği ile Ankara Gölbaşı belediye başkan yardıcılığı görevine

Detaylı

19 EYLÜL MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILAR DAYANIŞMA GÜNÜ

19 EYLÜL MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILAR DAYANIŞMA GÜNÜ 19 EYLÜL MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILAR DAYANIŞMA GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI 19.09.2014 Bugün 19 Eylül. Bugün bu ülkenin mühendis, mimar ve şehir plancılarının örgütü TMMOB nin mücadele dolu tarihi açısından

Detaylı

7. dönem çalışma raporu TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI. EMO Kocaeli Şubesi 146

7. dönem çalışma raporu TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI. EMO Kocaeli Şubesi 146 TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI EMO Kocaeli Şubesi 146 İKK Sekreterliği Makina Mühendisleri Odası tarafından yürütülmektedir. Şubemiz, üniversite, resmi kurum, sendika, oda ve derneklerle sürdürülebilir

Detaylı

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ:

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ: TARİHİ : Batı Toroslar ın zirvesinde 1288 yılında kurulan Akseki İlçesi nin tarihi, Roma İmparatorluğu dönemlerine kadar uzanmaktadır. O devirlerde Marla ( Marulya) gibi isimlerle adlandırılan İlçe, 1872

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MANİSA TURGUTLU URGANLI TERMAL TURİZM MERKEZİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN NOTU İLAVESİ AÇIKLAMA RAPORU 2017-ANKARA 1 ALAN TANIMI

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Eylül 2015 Salı günü saat 18.00 de Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler İkiye Ayrılır: 1-Doğal Faktörler 2-Beşeri Faktörler

Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler İkiye Ayrılır: 1-Doğal Faktörler 2-Beşeri Faktörler Nüfusun Dağılışında Etkili Faktörler Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler İkiye Ayrılır: 1-Doğal Faktörler 2-Beşeri Faktörler 1-Doğal Faktörler: 1.İklim : Çok sıcak ve çok soğuk iklimler seyrek nüfusludur.

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

Mevzuat Değişikliklerinin Meslek Alanımıza ve Odamıza Yansıması

Mevzuat Değişikliklerinin Meslek Alanımıza ve Odamıza Yansıması İçindekiler 44. Dönem Genel Kurul Gündemi... 11 43. Dönem Organları... 12 43. Dönem Şube Yönetim Kurulları... 16 44. Dönem Şube Yönetim Kurulları... 18 İnşaat Mühendisleri Odası Temsilcilikleri... 20 18

Detaylı

DANIŞMA KURULU emo izmir şubesi 30. dönem çalışma raporu 101

DANIŞMA KURULU emo izmir şubesi 30. dönem çalışma raporu 101 DANIŞMA KURULU emo izmir şubesi 101 Danışma Kurulu I. Toplantısı 17 Mart 2014 30.Dönem Danışma Kurulu 1. Toplantısı 17 Mart 2014 tarihinde Şube Eğitim Salonunda 46 üyemizin katılımıyla gerçekleştirildi.

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

TOPLU İŞ HUKUKU (HUK302U)

TOPLU İŞ HUKUKU (HUK302U) TOPLU İŞ HUKUKU (HUK302U) KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ.

Detaylı

TMMOB METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLERİ ODASI TMMOB METALURJİ VE MALZEME MESLEK ÖRGÜTÜ NEDİR? Siyasi partiler; ideolojik örgütlerdir. Sendikalar; ekonomik çıkarı aynı olan kişilerden oluşan sınıf temelli örgütlerdir. Meslek Odaları; Farklı sınıflardan

Detaylı

BAKANLIKLAR ÜZERİNDEN TMMOB VE BAĞLI ODALARIN İDARİ VE MALİ DENETLENMESİNE YÖNELİK BİLGİLENDİRME

BAKANLIKLAR ÜZERİNDEN TMMOB VE BAĞLI ODALARIN İDARİ VE MALİ DENETLENMESİNE YÖNELİK BİLGİLENDİRME BAKANLIKLAR ÜZERİNDEN TMMOB VE BAĞLI ODALARIN İDARİ VE MALİ DENETLENMESİNE YÖNELİK BİLGİLENDİRME Bilindiği üzere Bakanlar Kurulunca; 1.) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı Orman Mühendisleri

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI:

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Ülkemizin güney doğusunda yer alan bölge nüfus ve yüzölçümü en küçük bölgemizdir. Akdeniz, Doğu Anadolu Bölgeleriyle, Suriye ve Irak Devletleriyle

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

MESLEK ÖRGÜTÜNÜN GöREV ÇAĞRISINA KATILMAK SUÇ MUDUR? BU NEDENLE HUKUKİ BİR YAPTIRIM UYGULANABİLİR Mİ?

MESLEK ÖRGÜTÜNÜN GöREV ÇAĞRISINA KATILMAK SUÇ MUDUR? BU NEDENLE HUKUKİ BİR YAPTIRIM UYGULANABİLİR Mİ? MESLEK ÖRGÜTÜNÜN GöREV ÇAĞRISINA KATILMAK SUÇ MUDUR? BU NEDENLE HUKUKİ BİR YAPTIRIM UYGULANABİLİR Mİ? Bilindiği gibi Dr. Ersin Aslan ın, bir hasta yakını tarafından öldürülmesinin birinci yılı yaklaşıyor.

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü TOPOGRAFYA (HRT3351) Yrd. Doç. Dr. Ercenk ATA

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü TOPOGRAFYA (HRT3351) Yrd. Doç. Dr. Ercenk ATA Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Ders Adı Kodu Yerel Kredi ECTS Ders (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuvar (saat/hafta) Topografya HRT3351 3 4 3 0 0 DERSİN

Detaylı

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi KİMLİK KARTI Başkent: Roma Yüz Ölçümü: 301.225 km 2 Nüfusu: 60.300.000 (2010) Resmi Dili: İtalyanca Dini: Hristiyanlık Kişi Başına Düşen Milli Gelir: 29.500 $ Şehir Nüfus Oranı: %79 Ekonomik Faal Nüfus

Detaylı

COĞRAFİ KONUM ÖZEL KONUM TÜRKİYE'NİN ÖZEL KONUMU VE SONUÇLARI

COĞRAFİ KONUM ÖZEL KONUM TÜRKİYE'NİN ÖZEL KONUMU VE SONUÇLARI COĞRAFİ KONUM Herhangi bir noktanın dünya üzerinde kapladığı alana coğrafi konum denir. Özel ve matematik konum diye ikiye ayrılır. Bir ülkenin coğrafi konumu, o ülkenin tabii, beşeri ve ekonomik özelliklerini

Detaylı

Önceki dönemlerden süregelen çalışmalar ile birlikte henüz sonuçlandırılamayan çalışmaları,

Önceki dönemlerden süregelen çalışmalar ile birlikte henüz sonuçlandırılamayan çalışmaları, TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI 40. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik, siyasal, sosyal, ve kültürel gelişmelerin, yaşam ve meslek alanlarımıza yansımaları ağırlaşarak

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği 1977 Yılında Hacettepe ve ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği eğitimine Lisans düzeyinde başlamıştır. İlk mezunlarını 1981 de verdi. 2010 Yılı Bölüm Sayıları ve Kontenjanları: Bilgisayar

Detaylı

GÖLMARMARA MAHALLESİ, 6920 VE 6921 PARSELLERE AİT

GÖLMARMARA MAHALLESİ, 6920 VE 6921 PARSELLERE AİT GÖLMARMARA (MANİSA) GÖLMARMARA MAHALLESİ, 6920 VE 6921 PARSELLERE AİT NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN etüdproje TEL/FAKS:0 236 713 09 36 M. PAŞA CAD. UĞURSOY İŞHANI KAT:2 NO:146/217

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanaklar ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Gebze Belediyesi sınırları içerisindeki

Detaylı

Şekil-1: TR72 Bölgesinin Türkiye İçindeki Coğrafi Konumu

Şekil-1: TR72 Bölgesinin Türkiye İçindeki Coğrafi Konumu 1 1. COĞRAFİ KONUM ve TARİHÇE 1.1. Coğrafi Konum 1. Kayseri, Sivas ve Yozgat illerini kapsayan TR72 Bölgesi coğrafi konum olarak 34 5' ve 38 14' doğu boylamları ile 37 45' ve 40 16' kuzey paralelleri arasında

Detaylı

B A S I N Ç ve RÜZGARLAR

B A S I N Ç ve RÜZGARLAR B A S I N Ç ve RÜZGARLAR B A S I N Ç ve RÜZGARLAR Havadaki su buharı ve gazların, cisimler üzerine uyguladığı ağırlığa basınç denir. Basıncı ölçen alet barometredir. Normal hava basıncı 1013 milibardır.

Detaylı

TARİH BOYUNCA ANADOLU

TARİH BOYUNCA ANADOLU TARİH BOYUNCA ANADOLU Anadolu, Asya yı Avrupa ya bağlayan bir köprü konumundadır. Üç tarafı denizlerle çevrili verimli topraklara sahiptir. Dört mevsimi yaşayan iklimi, akarsuları, ormanları, madenleriyle

Detaylı

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA III.BÖLÜM Bu bölümde ağırlıklı olarak Kızılırmak deltasının batı kenarından başlayıp Adapazarı ve Bilecik'in doğusuna kadar uzanan ve Kastamonu yu içine alan Batı Karadeniz Bölümü, Kastamonu ili, Araç

Detaylı

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail.

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail. ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,TEPE MAHALLESİ MEVKİİ I17-D-23-A PAFTA, 210 ADA-16 PARSELE AİT REVİZYON+İLAVE NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/5000 25/02/2015 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

TES-İŞ, 12 Aralık 1963'te enerji işkolunda faaliyet göstermek üzere Ankara'da kuruldu.ilk adı Türkiye Enerji, Su, Gaz, DSİ İşçi Sendikaları

TES-İŞ, 12 Aralık 1963'te enerji işkolunda faaliyet göstermek üzere Ankara'da kuruldu.ilk adı Türkiye Enerji, Su, Gaz, DSİ İşçi Sendikaları TES-İŞ, 12 Aralık 1963'te enerji işkolunda faaliyet göstermek üzere Ankara'da kuruldu.ilk adı Türkiye Enerji, Su, Gaz, DSİ İşçi Sendikaları Federasyonu olan TES- İŞ'in kurucu sendikalarını, DSİ, Enerji,

Detaylı

7 Temmuz 2007 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır

7 Temmuz 2007 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır 7 Temmuz 2007 tarih ve 26575 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu ve 9/11/2001 tarihli 24578 sayılı Resmî Gazete

Detaylı

ANTALYA ŞUBE TMMOB İL KOORDİNASYON KURULU SEKRETARYA SEÇİMİ YAPILDI ANTALYA İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI YAPILDI

ANTALYA ŞUBE TMMOB İL KOORDİNASYON KURULU SEKRETARYA SEÇİMİ YAPILDI ANTALYA İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI YAPILDI ANTALYA ŞUBE TMMOB İL KOORDİNASYON KURULU SEKRETARYA SEÇİMİ 3 Nisan 2014 tarihinde TMMOB Antalya İl Koordinasyon Kurulu yeni dönem Sekretarya seçimi için yapılan toplantıya Başkan Ömer Pınar Afşar katıldı.

Detaylı

MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE. Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri

MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE. Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri Türkiye de Sıcaklık Türkiye de Yıllık Ortalama Sıcaklık Dağılışı Türkiye haritası incelendiğinde Yükseltiye bağlı olarak

Detaylı

KENT YÖNETİMİNE KATILIM DÜNYA ÖRNEKLERİ

KENT YÖNETİMİNE KATILIM DÜNYA ÖRNEKLERİ KENT YÖNETİMİNE KATILIM DÜNYA ÖRNEKLERİ PROF. DR. HASAN ERTÜRK SKB DANIŞMA KURULU ÜYESİ herturkulu@hotmail.com YÖNETİMDEN YÖNETİŞİME 1970 LER KATILIMCI BELEDİYE HALKIN KATILIMI BİREYSEL ŞİKAYET VE TALEPLER

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

YAYLALARDAKİ ARAZİ KULLANIM DEĞİŞİMİNİN CBS İLE İZLENMESİ: TRABZON ÖRNEĞİ. Yrd. Doç. Dr. Mustafa ATASOY

YAYLALARDAKİ ARAZİ KULLANIM DEĞİŞİMİNİN CBS İLE İZLENMESİ: TRABZON ÖRNEĞİ. Yrd. Doç. Dr. Mustafa ATASOY YAYLALARDAKİ ARAZİ KULLANIM DEĞİŞİMİNİN CBS İLE İZLENMESİ: TRABZON ÖRNEĞİ Yrd. Doç. Dr. Mustafa ATASOY AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü TMMOB Harita

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 125 AĞRI İL TEMSİLCİLİĞİ 09 10 Şubat 2008 tarihlerinde yapılan EMO D.Bakır Şubesi 15. Olağan Genel Kurulu toplantı ve seçimlerine BATMAN İL TEMSİLCİLİĞİ 11 Ocak 2009 tarihinde, İl

Detaylı

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin CHP İl Kongresine katılarak bir konuşma

Detaylı

MUĞLA DA ÇEVRE TALANINA TEPKİ

MUĞLA DA ÇEVRE TALANINA TEPKİ MUĞLA DA ÇEVRE TALANINA TEPKİ Muğla Çevre Platformu nun (MUÇEP) Milas buluşmasına damgayı; arka arkaya gelen çevre, imar, tarım alanları konularında çıkarılan kararlar ve Okluk Koyu nda yıkılan Cumhurbaşkanlığı

Detaylı

BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ SUNULLAH MAHALLESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 19M

BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ SUNULLAH MAHALLESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 19M BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ SUNULLAH MAHALLESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 723 ADA 337 PARSEL (ESKİ 723 ADA 336-164 PARSEL) 1/5000 19M 2016 1 2 1. Planlama Alanı Tanımı Planlama alanı

Detaylı

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB 2010-2012 ISBN 978-605-01-0372-4 Baskı Mattek Basın Yayın Tanıtım Tic. San. Ltd. Şti Adakale Sokak 32/27 Kızılay/ANKARA Tel: (312)

Detaylı

tespiti. yerleştirilmesi haritalar.

tespiti. yerleştirilmesi haritalar. alınan "Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Koordinasyon ve Planlama Kurulu Kurmaya Yönelik Yasal Dayanak ve Yönetmelik Taslağı Hazırlanması" çalışmalarında Odamız sekreterya görevini üstlendi, Komisyon

Detaylı

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA KENT KONSEYİ MEVZUATI YASA 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU (TC Resmi Gazete Tarih: 13 Temmuz 2005, Sayı 25874) Kent Konseyi MADDE 76 Kent Konseyi

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, nün teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev,

Detaylı

ERZİNCAN İL TEMSİLCİLİĞİ FAALİYETLERİ

ERZİNCAN İL TEMSİLCİLİĞİ FAALİYETLERİ ERZİNCAN İL TEMSİLCİLİĞİ FAALİYETLERİ 2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU Üye Profili Mevcut üye sayısı :42 Yeni kayıt üye sayısı : Vefat eden üye sayısı : Nakil gelen üye sayısı : Nakil giden üye sayısı : İstifa

Detaylı

TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK

TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK TürkİYE KADIN DERNEKLERİ FEDERASYONU Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu 1976 Yılında kurulmuş ülke genelinde 50.500 üyesi

Detaylı

Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin / Mezitli Belediye Başkanı nı ziyaret ederek

Detaylı

KASIM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

KASIM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili KASIM 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Akdeniz Karaduvar Mahallesinde muhtarları

Detaylı

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100. ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler

Detaylı

ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ANKARA İKK ÇALIŞMALARI

ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ANKARA İKK ÇALIŞMALARI 24. 20. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ANKARA İKK ÇALIŞMALARI 20.Çalışma Dönemi içinde merkezi düzeyde olduğu kadar yerel düzeyde de TMMOB ye bağlı Odalarla ortak çalışmalar yürütülmesine özel bir önem verilmiştir.

Detaylı

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI 05.11.2012 HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI Meclis toplantısı Belediye Başkanı Ahmet HERDEM in Başkanlığında ve hoş geldiniz sözleri ile başlatıldı. Açılış ve yoklama yapıldı; Meclis Üyeleri

Detaylı

ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI

ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI 25.07.2016 2016 Temmuz Ayı Faaliyet Raporu 25 Haziran 22 Temmuz 2016 Tarihleri Arasında Odamızda Gerçekleştirilen Faaliyetler Ülkemizin birliğine ve demokrasisine karşı

Detaylı

Bağlı Olduğu Konfederasyon. BES (Büro Emekçileri Sendikası) TÜRK BÜRO-SEN (Türkiye Büro Çalışanları Sendikası) TÜRKİYE KAMU-SEN

Bağlı Olduğu Konfederasyon. BES (Büro Emekçileri Sendikası) TÜRK BÜRO-SEN (Türkiye Büro Çalışanları Sendikası) TÜRKİYE KAMU-SEN Resmi Gazete Tarihi: 04.07.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29050 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU GEREĞİNCE KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI İLE KONFEDERASYONLARIN ÜYE SAYILARINA

Detaylı

MART 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MART 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MART 2016 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Akdeniz/Karaduvar Mahallesinde saha çalışması

Detaylı

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. Orta Asya Tarihine Giriş

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. Orta Asya Tarihine Giriş ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders Dr. İsmail BAYTAK Orta Asya Tarihine Giriş Türk Adının Anlamı: Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı Türk adından ilk olarak Çin Yıllıklarında bahsedilmektedir. Çin kaynaklarında

Detaylı

HKMO B ü l t e n i Haziran 2002

HKMO B ü l t e n i Haziran 2002 HKMO B ü l t e n i Haziran 2002 1954 yılında Denizli-Acıpayam'da doğdu, 1979 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Harita ve Kadastro Mühendisliği bölümünü bitirdi. 1987 yılı HKMO İzmir Şubesi kurucu üyesi,

Detaylı

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Yapı Kontrol Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı

1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir?

1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir? 1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir? a. Ova b. Vadi c. Plato d. Delta 2- Coğrafi bölgelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a. Coğrafi özellikleri

Detaylı

BİNA BİLGİSİ 2 ÇEVRE TANIMI - İKLİM 26 ŞUBAT 2014

BİNA BİLGİSİ 2 ÇEVRE TANIMI - İKLİM 26 ŞUBAT 2014 BİNA BİLGİSİ 2 ÇEVRE TANIMI - İKLİM DOÇ. DR. YASEMEN SAY ÖZER 26 ŞUBAT 2014 1 19.02.2014 TANIŞMA, DERSLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER, DERSTEN BEKLENTİLER 2 26.02.2014 ÇEVRE TANIMI - İKLİM 3 05.03.2014 DOĞAL

Detaylı

JEOMORFOLOG TANIM. Günümüzdeki yer şekillerinden elde edilen verilere dayanarak, geçmişteki yer şekillerinin gelecekteki durumunu açıklayan kişidir.

JEOMORFOLOG TANIM. Günümüzdeki yer şekillerinden elde edilen verilere dayanarak, geçmişteki yer şekillerinin gelecekteki durumunu açıklayan kişidir. TANIM Günümüzdeki yer şekillerinden elde edilen verilere dayanarak, geçmişteki yer şekillerinin gelecekteki durumunu açıklayan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Jeomorfologların görevleri

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA CEVAP 1: (TOPLAM 10 PUAN) 1.1: 165 150 = 15 meridyen fark vardır. (1 puan) 15 x 4 = 60 dakika = 1 saat fark vardır. (1 puan) 12 + 1 = 13 saat 13:00 olur. (1 puan) 1.2:

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR. Toplantı Tarihi ve No :

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR. Toplantı Tarihi ve No : Kültür ve Turizm Bakanlığından: ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : 01.06.2016-162 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 01.06.2016-2087 ŞANLIURFA Şanlıurfa-Habur

Detaylı

Sakarya ili kültür ve turizm bakımından önemli bir potansiyele ve çeşitliliğe sahiptir. İlde Taraklı Evleri gibi

Sakarya ili kültür ve turizm bakımından önemli bir potansiyele ve çeşitliliğe sahiptir. İlde Taraklı Evleri gibi TARİH Tarihi kaynaklar bize, Adapazarı yerleşim bölgesinde önceleri Bitinya'lıların, ardından Bizanslıların yaşadıklarını bildirmektedir. Öte yandan, ilim adamlarının yaptıkları araştırmalara göre; Sakarya

Detaylı

TMMOB ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI ÖĞRENCİ ÜYE YÖNERGESİ

TMMOB ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI ÖĞRENCİ ÜYE YÖNERGESİ TMMOB ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI ÖĞRENCİ ÜYE YÖNERGESİ 1.BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; lisans düzeyinde Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.13/97 Toplantı Tarihi ve No :

Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.13/97 Toplantı Tarihi ve No : Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.13/97 Toplantı Tarihi ve No : 14.10.2016-298 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 14.10.2016-7164 İZMİR Manisa

Detaylı

MESLEK ODALARI-VİZE VE ONAY İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ KANUNİ DÜZENLEME

MESLEK ODALARI-VİZE VE ONAY İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ KANUNİ DÜZENLEME MESLEK ODALARI-VİZE VE ONAY İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ KANUNİ DÜZENLEME Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK üyemiz, Bakan Yardımcımız, Milletvekilimiz,

Detaylı

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR 19 20 TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her çalışma döneminde olduğu gibi bu dönemde de örgütsel birikimiyle,

Detaylı

Sendikalaşma ve Toplu İş Sözleşmesi Raporu Ağustos 2016

Sendikalaşma ve Toplu İş Sözleşmesi Raporu Ağustos 2016 Sendikalaşma ve Toplu İş Sözleşmesi Raporu Ağustos 2016 2 Ağustos 2016 Sendikalı işçilerin üçte biri toplu sözleşme kapsamı dışında Sendikalaşmada son 4 yıldır yaşanan artışın büyük bölümü yapay Toplu

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ 1329 ADA 1 PARSEL 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN ŞEHİR VE BÖLGE PLANCISI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK 2017 MANİSA 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

oda yayınları LPS ve CNG UYGULAMALARI SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI

oda yayınları LPS ve CNG UYGULAMALARI SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI oda yayınları Çağımızda yaşanan değişim ve gelişimle birlikte yaşamımızın değişmez parçası haline gelen çok çeşitli ihtiyaçlardan birisi de artık asansörler olmuştur. Güvenli, LPS ve CNG UYGULAMALARI SEMPOZYUMU

Detaylı

T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE

Detaylı