1) KAMU ÇALIŞANI MEMURLARIN SENDİKALAŞMA SÜRECİ :

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1) KAMU ÇALIŞANI MEMURLARIN SENDİKALAŞMA SÜRECİ :"

Transkript

1 1) KAMU ÇALIŞANI MEMURLARIN SENDİKALAŞMA SÜRECİ : Kamu emek çileri; Cumhuriyet tarihi boyunca 1960'lara kadar ce miyet ve dernek şeklinde örgütlenmiştir Anayasası, kamu emekçilerine, GREV ve TOPLU SÖZ-. LEŞME hakkından yoksun örgütlenme hakkı tanımıştı. Bu hakkın tanınmasıyla ülkemizde 600'e yakın sendika kurulmuş, bunların içinde eğitim emekçilerinin örgütlendiği Türkiye Öğretmenler Sendikası (TÖS) nın dışında hiçbiri günümüze yansıyan, tarihte derin izler bırakacak bir sendikal birikim ve mücadele örneği gösterememiş olmalarına karşın, kamu emekçilerinin %50'ye yakını bu sendikalara üye olmuşlardır. 12 Mart darbesi ile birlikte kamu emekçilerinin sendikal örgütlenmesi yasaklanarak, mevcut sendikalar kapatılmıştır! 70'li yıllarda, 12 Eylül 1980 darbesine değin olan bu kısa zaman diliminde ise; kamu emekçileri dernek örgütlenmeleri ile ülkedeki demokrasi ve anti-faşist mücadelede yerlerini almışlar, demokratik toplumsal muhalefetin önemli bir bileşeni olmuşlardır. 12 Eylül 1980 darbesi ile birlikte toplumun diğer emekçi ve sistemin muhalif kesimleri gibi kamu emekçileri de ekonomik, siyasal ve sosyal hak kayıplarına uğratılmış, zora, şiddete ve sindirmeye dayalı baskı altında tutularak örgütsüzleştirme politikalarına maruz kalmışlardır.kamu emekçileri, 1987 yılında DİSK'in yön- lendirmesiyle "SENDİKAL ÖRGÜTLENME VE SO RUNLARİ" konulu uluslararası bir tartışma sem pozyumunda; bilim adamaları ve hukukçuların, kamu emekçilerinin sendikal örgütlenmelerinin önünde ana yasal bir engel olmadığı, uluslararası sözleşmelerin ve 82 Anayasa'sının 90. Mad desinin k amu emekçilerine sendika kurma hakkı tanıdığı yö nünde yapılan yorumlar, kamu emekçileri sen dikal örgütlenme ça lışmalarının yön lendirilmesine katkı sağlanmıştır KİT çalışanının başlatttığı "BAHAR EYLEMLERİ" ve aldıkları bazı somut sonuçlar, 12 Eylül baskı rejiminin toplumda yarattığı bozulmanın aşılmasına ve örgütlü mücadele kanallarının yeniden açılmasına katkı koymuştur sonlarında, kamu emekçileri bir taraftan yaratmış olduğu derneklerle sendikal örgütlenmelerini yürütürken, diğer taraftan da eylem ve güç birlikleri oluşturarak kendi ekonomik ve sosyal haklarına sahip çıkma temelinde eylemli bir sürece girmişlerdir. Bu süreçte, binlerce kurucuyla sendikalarını kurmaya başladılar. Bu dönemde 28 Mayıs 1990'da eğitim bilim ve kültür iş kolunda, Ankara'da kurulan EĞİ- TİM-İŞ (Eğitim İşkolu Kamu Görevlileri Sendikası) ile başlayan sendika kurma çalışmaları, tüm işkollarında devam etti. Sendikal örgütlenme ve mücadele geleneği olmayan kamu emekçilerinin yeni dönemde önlerine koydukları sendikal örgütlenmeler, esasen işkolu temelinde olmamış ve devletin örgütlenmesine yönelik parellelik taşımıştır. Meslek ve iş yeri biçiminde ortaya çıkan ve ilk örgütlenmede aynı iş kolunda olmasına karşın ayrı ayrı örgütlenen sendikalar

2 yılından itibaren iş kollarının netleşmeye başlaması ile birlikte ve ortak mücadele süreçleri, onları birleştirerek tek bir sendikada örgütlenmeye yöneltmiştir. Bu süreçte ilk olarak, 21 Ağustos 1991 de ulaştırma ve toplu taşımacılık iş kolunda; Tüm Ray-Sen, Dem-Sen sendikaları birleşerek Demir Yol-Sen'i ve Demir Yol-Sen ile Tüm Hava-Sen de birleşerek BTS (Birleşik Taşımacılık Sendikası)'yi İstanbul'da kurmuşlardır. Daha sonra ise; enerji, yapı ve altyapı işkolunda Ener-Sen ile Yapı Yol- Sen birleşerek Enerji, Yol, Yapı, Altyapı ve Tapu Kadastro Kamu Emekçileri Sendikası ENERJİ YAPI YOL- SEN'i Ankara'da kurmuşlardır. Eğitim, bilim, kültür hizmetleri işkolunda, Eğit-Sen ile Eğitim-İş birleşerek Eği-tim-Sen'i Ankara'da kurmuşlardır.haberleşme ve iletişim işkolunda; Tüm Haber-Sen, Genel Hukuk Dairesi'nce, siyasi bir kararla kapatılınca, aynı kurucu üyeleri tarafından İstanbul'da; Haberleşme, İletişim ve Basın-Yayın Çalışanları Sendikası HABER-SEN kurulmuştur. 16 Ocak 1996 maden, petrol, kimya işkolunda; önce Demir-Sen, daha sonra da Deçem-sen aynı işkolundaki Maden-Sen'e üye olmuşlar ve kendilerini feshederek Maden-Sen adı altında birleşmişlerdir yılından itibaren sendikalarının kurmaya başlayan kamu çalışanları, bu süreçten önce Kamu Çalışanları Platformu (KÇP) nu oluşturmuşlardır. Sendikaların kurulmasıyla mücadeleye özel birönem veren kamu çalışanlarını, daha kuruluş aşamasında, KAMU ÇALIŞANLARI SENDİKALARI PALTFORMÜ (KÇPS) yi oluşturdular. Başlangıçta aynı işkolunda birden fazla sendikanın olması, KÇSP'nin dışında olan bazı Ankara Merkezli sendikalarımız, EŞGÜDÜM adı altında ortak bir platform oluşturmuştur. Bu iki platform 1994 Nisan'ında biraraya gelerek kamu emekçilerinin birleşik sendikal mücadelesini sürekli ve sistemli kılacak bir konfederal yapılanmanın gerekliliği üzerinde görüş birliğine varmıştır. Aynı zamanda il merkezlerinde, kamu emekçilerinin irade ve sendikal eğilimlerini belirleyecek bölge toplantıları yapılarak Merkez Kurultay hazırlıkları yapıldı Şubat 1995 tarihlerinde 26 sendikadan 710 de legenin katılımı ile Konfederasyonlaşma Kurulu Merkez Ku rultayı çekleştirildi. Bu ku rultaydan sonra, Kamu Çalışanları Sendikaları Kon federasyonlaşma Ku rulu (KÇSKK) olarak tek bir çatı altında mücadeyleye devam edildi. Bu kurultay; sendikal birliği, ül kenin demokratikleşmesini, Konfederasyonun 4 ay içinde örgütlenmesi eksenli görevlerin yerine ge tirilmesi kararlarını aldı. 2-) KESKİN KÜRÜLÜŞÜ KÇSKK; Konfederasyon kuruluş çalışmalarının hızlandırılması, 4 ay içerisinde Haziran 95'e kadar konfederasyonun kurulması için harekete geçti. Bu süreç içerisinde konfederasyonun kuruluş aşamasını tamamlayamayan sendikalarımız, Kasım 1995 tarihlerinde toplam üye sayısı olan 28 sendikadan 500 delegenin katılımı ile Ankara'da "KON- FEDERASYONLAŞMA ve KÜRÜLÜŞ KURULTAYI" nı yaptı. 3) KESK'in AMAÇLARI: Konfederasyon; emeğin en yüce değer olduğu gerçeğinden hareketle ve sendikal mücadelenin demokrasi ve özgürlük mücadelesinin bir parçası olduğunun bilinci ile; -Çalışma yaşamında ve hayatın diğer alanlarında üyelerin ve tüm emekçilerin ekonomik, demokratik, sosyal, siyasal, kültürel, mesleki, hukuksal, özlük haklarını ve çıkarlarını korumayı ve geliştirmeyi, 28

3 -Evrensel insan haklan belgelerine dayanan ve uluslararası Hukuk ve Sözleşmelerden doğan bütün hak ve özgürlükleri eksiksiz yaşama geçirmeyi, -Savaşsız ve sömürüşüz bir dünya amacıyla ülkede ve dünyada savaşa karşı kalıcı barışın yaratılmasırta katkıda bulunmayı, her türlü baskıcı yönetime karşı demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla yerleşmesini sağlamak, faşizme karşı demokrasi, emperyalizme karşı bağımsızlık, baskılara karşı özgürlük, ırkçılığa ve şovenizme karşın mücadele etmeyi; -Tüm emekçilerin birlikte mücadelesi ve ortak örgütlenmesi hedefine bağlı olarak, emekçilerin işyerlerinde işkollarında ortak mücadelesinin yaratılması doğrultusunda ilişkiler kurmayı, -Emekçilerin uluslararası düzeyde birlik ve dayanışmasını sağlamak için çaba göstermeyi bir amaca ulaşmak için uluslararası emek öngütleri ile ilişkiler kurmayı ve geliştirmeyi, -Emekçilerin sosyal ve kültürel gelişmelerinin sağlanması, sınıf bilincinin geliştirilmesi; örgütlülüğün ve demokrasinin bir yaşam biçimi haline gelmesi için bilimsel ve kültürel etkinliklerde bulunmayı, -Ortak, genel ve demokratik bir sendikanın yaratılmasını, tüm emekçilerin TOPLU SÖZLEŞME ve GREV haklarının eksiksiz olarak yararlanmasını, emekçiler için iş güvencesini sağlamayı ve lokavtın kaldırılması için mücadele etmeyi -Tüm emekçilerin aynı üst örgütlerde yer almasını sağlamak için, emekçi sınıfların birliğini sağlamaya yönelik her türlü örgütsel ve kültürel çabanın gösterilmesini ve bu çerçevede emeğin bütün biçimlerini sendika, platform, federasyon vb. tarzda örgütlenmesi için çaba harcamayı, -Toplumsal yaşamın her alanında cinsiyet ayırımcılığına karşı çıkarak, başta çalışma yaşamı olmak üzere her alanda cinsiyetler, arası eşitsizliğin ortadan kaldırılması için mücadele etmeyi, kadınların yaşama aktif katılımını sağlamayı ve pozitif destek sunmayı, Örgütlü bir toplum yaratmayı ve örgütlü mücadele etmeyi, -Ekolojik denge ile tarihi ve kültürel çevreyi korumayı ve üretim süreçleri içerisinde zarar gör- memesini sağlayacak sendikal insiyatifleri geliştirmeyi, -Emekçilerin çıkarlarının aynı zamanda toplumun da çıkarları olduğu gerçeğinden hareketle, mal ve hizmet üretimi süreçlerinin idari, yönlendirici ve tüm aşamalarında emekçilerin denetiminin ve katılımının sağlanmasını, Toplumsal servetin yaratalmasi ve paylaştırılması süreçlerine emekçiler lehinde müdahale edilmesi, Çalışma yaşamının ve üretim süreçlerinin her aşamasında, amaçları doğrultusunda emekçilerin durumunu iyileştirmeyi, iş yaşamının fiziki koşullarının iş ve hizmet özelliklerine uygun hale getirmeyi, denetlemeyi, iş kazalarını, meslek hastalıklarını engellemeyi, sigortalı çalışmayı yaygınlaştırmayı, özürlülerin çalışma yaşamına en uygun koşullarda katılımını sağlamayı, özürlerinden kaynaklanan sorunlarına çözüm üretmeyi, ve olanaklar sunmayı amaçlar. 4) KESK'İN YÖNETİM YAPISI: Konfederasyonun karar organı, sendikaların örgütlü gücü oranına orantılı seçilen 91 Genel Yönetim kurulu (GYK)ndan oluşur, sendikaların Genel başkanları ve seçilen 11 kişilik Merkez Yürütme kurulu (MYK), bu kurulun doğal üyesidir. 5 )KESK'e ÜYE SENDİKALAR: Şu anda 28 sendika kurucu üye olarak KESK'in üyesidir. KESK'in kuruluş aşamasındaki, bu sendikalar, aynı işkolunda birleşmelerini sağlayarak yeniden yapılanma çalışmalarını sürdürmektedirler. ENER-SEN ile YAPI YOL-SEN, ENERJİ YAPI YOL- SEN adı altında ve Genel Sağlık -iş, Tüm Sağlık- Sen, Sağlık-Sen, sosyal Hizmet-Sen ise Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) adını alarak birleşmelerini tamamlamıştır. Diğer işkollarında birleşme çalışmaları sürdürülmektedir.. (Devam edecek) Derleyen : Metin Kulein (Harita Mühendisi) Kaynak : Kamu Emekçileri Sendikal Hareketinin Doğuşu ve Gelişim Süreci 29

4 TEMSİLCİLER TOPLANTİSİ YAPILDI tarihinde 1997 yılı Asgari ücret Tarifesinin belirlenmesi, yöresel katsayılar ve temsilciliklerle ilgili sorunların görüşüldüğü temsilciler toplantısı yapıldı. Toplantıda bölgelerden gelen temsilcilerin ve özel sektörün karşılaşmış olduğu sorunlar görüşüldü. Toplantı sonucunda alınan tavsiye kararlarının tarihinde Genel merkezde yapılan toplantıya iletilerek 1997 yılında gerek asgari ücret tarifesinde gerekse yöresel katsayılarda meslektaşlarımızın karşılaştığı sorunları belirli çözümler getirilmeye çalışıldı. Remzi Kurtar Harita Mühendisi Karayolu projelerinin yapımcısı ve uygulayıcısı olan Karayolları Genel Müdürlüğün'de karayolu haritaları ve projeleri iki yöntemle üretilmektedir. Bu yöntemler: 1 - Klasik yöntem. 2- Fotogrametrik yöntem Klasik yöntem harita ve proje yapımında zamanın büyük bir oranı arazide arazi detay bilgilerinin elde edilmesi için harcanmakta, bu da zamanın uzamasına ve maliyetlerde artışlara neden olmaktadır. Bu yöntemde elektronik aletler kullanılmasına rağmen zaman ve maliyetleri belli bir seviyenin altına düşürmek mümkün değildir. Arazi bilgilerinin elde edilmesinde mevsim şartlarını da hesaba katmak gerektiğinden yağışlı ve kış şartlarında arazide çalışmak mümkün olmamaktadır. Oysa fotogrametrik yöntemde çalışmalar büro ağırlıklı olduğundan mevsim şartları etkili olmaz. Fotogrametrik yöntemde, fotogrametrik kıymetmelendirme için gerekli olan yer kontrol noktalarının tesis, asat ve nivelman ölçüleri dışında diğer tüm arazi detay verileri hava fotoğraflarından elde edilmekte, bu nedenle arazi çalışmalarında harcanan zaman en alt seviyeye inmektedir. 1/2000 ölçekli fotogrametik harita yapımı için 1/8000 hava fotoğraflarından elde edilmekte, bu nedenle arazi çalışmalarında harcanan zaman en alt seviyeye inmektedir. 1/2000 ölçekli fotogrametrik harita yapımı için 1/8000 hava fotoğrafları kullanılmakta olup, cm doğrulukta arazi detay verileri elde edilmektedir. Bu doğruluk yol projelerine esas olacak haritalar için oldukça sağlıklı bir hata sınırı olmaktadır. Fotogrametrik haritalar ve yol projeleri Karayolları Genel Müdürlüğü Jeodezi Ve. Fotogrametri Şubesi Müdürlüğü tarafından üretilmektedir. Fotogrametrik haritalar için kullanılan yer kontrol noktalarının inkişafı, tesisi, rasat ve nivelman ölçüleri ve hesaplan ihale edilerek yaptırılmakta; fotogrametrik harita üretimi, kesinleşmiş yol güzergahlarının enkesitlerinin okunması, yol projelerinin yapılması işleri emanet olarak yapılmaktadır. Ünitede halihazırda bir adet analitik kıymetlendirme aleti bulunmakta olup, günde ortalama km. sayısal harita veya 4 km. enkesit okuması yapılmaktadır. Enkesitlerin okunması için kesinleşmiş yol güzergahlarının araziye aplikasyonuna gerek duyulmamaktadır. Oysa klasik proje yapımında hattın araziye aplikasyonu ve arazide enkesit ni- 30

5 Klasik Yöntem Fotogrametrik Yöntem İşin cinsi Palısılan ypr 1 Km birim fiyatı Çalışılan yer 1 Km. birim fiyatı Yer kontrol noktalarının inkişafı Arazi Arazi Yer kontrol noktalarının tesisi Arazi Arazi Yer kontrol noktalarının rasat,nivelman ve hesabı Arazi ve büro Arazi ve büro Detay noktalarının ölçülmesi, hesabı Arazi ve büro Büro ve çizimi Güzergah tesbiti ve arazi tetkiki Arazi ve büro Arazi ve büro Onaylı hattın zemine tesisi Arazı KOK Yok Piketaj Arazi Yok Yok Sigortalama Arazı Yok Yok Nivelman Arazı Yok Yok Enkesit Arazi Büro Blokaj Yok Yok Arazi Uçuş xok Yok Arazi (HG1O TOPLAM velmanı yapılmadan kesin proje üretilememektedir. Proje aşamasında yapılan arazideki aplikasyon noktaları zaman içerisinde kayıp olduğundan yol yapımı sırasında tekrar aplikasyon ve enkesit nivelmanı yapılmaktadır. Arazi aplikasyonu ve enkesit nivelmanı iki defa yapıldığından maliyet ve zaman israfına neden olmaktadır. Fotogrametrik ve klasik yöntemle yapılan karayolu haritalarının ve projelerinin 1 km lik 1996/2 dönem birim fiyatları tabloda karşılaştırmalı görülmektedir. Tabloda fotogrametrik harita yapımı, enkesit okumaları ve yol projesi yapımı emanet olarak yapıldığından bunlara ait birim fiyatlar, kullanılan analitik kıymetlendirme aletinin amortisman bedeli, kıymetlendirme aletinde çalışan mühendis ve teknik elemanların maaşları ve bu işte kullanılan kırtasiye ve diğer tüketim malzemelerin bedelleri incelenerek hesaplanmıştır. Hava fotoğraflarının alımının bedeli ise 1996 yılı Bakanlıklar Arası Harita işlerinin Koordinasyon ve Planlama Kurulu Kararlarından alınmıştır. Yukarıdaki tablo incelendiğinde fotogrametrik yöntemle harita ve yol projesi üretiminin 1 kilometresinin maliyeti klasik yönteme göre lira daha ucuza mal olduğu görülmektedir. Fotogrametrîk yöntemle çok daha kısa sürede harita ve proje üretimi gerçekleştirildiğinden, buradan kazanılacak zaman maliyetlere yansıtıldığında bu farkın daha da fazla açıldığı görülecektir. Bu değerlendirmeler sonucunda fotogrametrik yönteme ağırlık verilmesi durumunda sağlıklı, doğruluk derecesi yüksek, hızlı ve daha ucuz maliyette karayolu projelerinin hazırlanması mümkün olacaktır. Coğrafi Durum İç Anadolu'nun Yukarı Kızılırmak bölgesinde 34,56-36,59 doğu boylamlanyla 37,45-39,18 kuzey enlemleri arasında yer alan Kayseri ili 16,917 km lik yüzölçümüyle ülke topraklarının % 2,2lik bir bölümünü kaplar. İl merkezinin denizden yüksekliği 1043 m.'dr. Kayseri il alanı, kuzeybatı ve kuzeyden; Yozgat'ın Çayıralan ve Boğazlıyan, kuzey ve kuzeydoğudan; Sivas'ın Gemerek, Şarkışla, Kangal ve Gürün, doğudan; Kahramanmaraş'ın Afşin ve Göksün, güneyden; Adana'nın Tufanbeyli, Saimbeyli, Feke ve Karaisalı, güneybatıdan; Niğde Merkez ve Çamardı, batıdan ise Nevşehir'in Derinkuyu, Ürgüp ve Avanos ilçeleriyle çevrilidir. İli, güneyden ve doğudan Orta Torosların uzantıları, kuzeyden ve batıdan ise geniş bir lav platosu sınırlar. Kayseri topraklarının % 36.1'i dağlarla, 31

6 % 49.1'i gibi büyük bir bölümü ise platolarla kaplıdır. Topraklarının % 88.7'si tarıma elverişli nitelikte olan ilde, toprak kullanımında en büyük pay % 41.1 'le çayır ve meralardır nüfus sa yımına göre ilin toplam nü fusu olup km 2ı ye 56 kişi düşmektedir. Kent merkezinin nüfusu 'dir. Orta Anadolu'nun Yukarı Kızılırmak bölümünde yer alan Kayseri il topraklarında, ku-zeydoğugüneybatı doğ-rultulu' kırıklıkıvrımlı sıra dağlar, bu dağlar arasında f* yer alan yaylalar ovalar ilin başlıca yeryüzü şekillerini oluşturur. İl merkezinin güneyinde yükselen Erciyes Dağı (3916 m.) İç Anadolu Bölgesi'nin en yüksek noktasıdır. Erciyes Dağı volkanik bir dağdır. Er-ciyes'in doruğu genel görünümü ile bir kubbeyi andırmaktadır. Dağın püskürmeleri sırasında ortaya çıkan lavlar yaklaşık 100 km. uzaklığa kadar yayılmış ve bu volkanik malzemeler Erciyes dağının çevresindeki tepe ve platoların bugünkü yapısını belirlemiştir. Kayseri il merkezi bu dağın kuzey eteğine yakın bir bölgede kurulmuştur. İlin önemli yerleşme merkezlerinden Develi ilçesi ise dağın güney eteklerinde yer almaktadır. Erciyes, il halkı için önemli bir dinlenme ve turizm amaçlı bir mekân olmuştur. Özellikle kuzey yamaçları bağ ve bahçelerle dolu olup; dağ ve kış sporları amacıyla da yararlanılmaktadır. İldeki önemli dağlar Adana ili sınırlarındaki Bakırdağ (217 m.) ve Beydağ (3075) m.), Yeşilhisar'ın kuzeybatısındaki Hodul dağı (1937 m.), Pmarbaşı'nın doğusundaki Tahtalı Dağ (2700 m.), Felahiye'nin kuzeyindeki Akdağ (2272 m.), iç kısmında yer alan Hınzır Dağı (2623 m.) ve Kocadağ (2117m.)'dir. Seyhan ırmağının yukarı bölümü, Zamantı ırmağı ve Kızılırmak ile sulanan ilde, ortalama yüksekliği yaklaşık 1000 m. olan Kayseri ovası ve Erciyes dağının güney eteklerinde uza- 32 nan Develi ovası başlıca verimli tarım alanlarıdır. Kayseri ilinin çok yerinde bozkır iklimi özellikleri vardır. Burada yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlı geçer. Ancak ilde dağlık yerler ve bunlar arasında kalmış ovalar ile tekneler bulunduğundan yüksekliğin verdiği birtakım hklim özellikleri de belirmiştir. İlde ortalama sıcaklık 10.8 Cdir. En soğuk ay 1.5 C ortalamayla Ocak, en sıcak ay, 22.7 C ortalamayla Temmuz'dur. Önemli ölçüde kara ikliminin hüküm sürdüğü Kayseri ilinin doğal bitki örtüsü, özellikle yerleşme ve tarım alanları çevresinde yüzyıllar boyu süren yok etmeler sonucu bozkır (step) görünüşü almıştır. Orman toplulukları ilin güneydoğu kesiminde, Akdeniz bölgesi sınırları içinde yer alan dağlık alanda ortaya çıkar. Bunlar koru orman topluluklarıdır. Yok edilmekten kurtarılan yerlerde m. yükseklikten sonra dağların eteklerine doğru meşe çalılıklarıyla başlayan bitki örtüsü, yukarılarda karaçam ve köknar ağaçlarından oluşan iğne yapraklı ormanlara dönüşür. İldeki dağlar üzerinde ormanın üst sınırı m.'de son bulur. Bu yükseklikten sonra toprağı dağ çayırları, alpin bitkiler kaplar. Ormanlık alanların il toplam yüzölçümündeki payı % 4'tür. Kayseri ilinin en önemli akarsuları, ilin kuzey kesimini kuzeydoğugüneybatı yönünde kesen Türkiye'nin en uzun ırmağı Kızılırmak ile ilin güneyinde aynı doğrultuda akan Zamantı ırmağıdır. Sivas ilinden doğan Kı- zılırmak, Sarıoğlan ilçesinin kuzeyinden ile girer. İncesu'nun kuzeybatısından Nevşehir iline geçer. Kayseri ilinin kuzeydoğusundaki dağlık alandan kaynaklanan Zamantı ırmağı ise dar ve derin boğazlardan geçerek Dikmen'in güneyinde, Adana ilinde Seyhan ırmağının başka bir kolu olan Göksu ile birleşir. İrmağın Göksu ırmağı ile birleştiği yere kadar olan uzunluğu 308 km'dir. İlin en büyük gölü Bünyan ilçesinin kuzeyinde 1,106 m. yükseklikteki Tuz Gölü'dür. Yüzölçümü 23 km olan gölün tuzluluk oranı çok yüksektir. Yazı n a şırı buharlaşmaya bağlı olarak alanı daralır ve göl çevresinde tuz tabakaları ortaya çıkar. Gölden tuz üretiminde yaprarlanılmaktadır. Başka bir göl Develi'nin batısındaki Yay gölüdür. 1,071 m. yükseklikteki gölün yüzölçümü 20 km dir. Ayrıca; Develi ovasının güneyindeki Sultan Sazlığı, Engir Gölü, Erciyes'in eteklerindeki Sarıgöl ve Sarımsaklı Baraj gölü ilin güzellikleri arasında yer alır. Tarihçe Kayseri ve civarının Taş Devri ve Kalkolitik Çağ kültürleri hakkında, prehistorik, arkeolojik kazı ve araştırmalara dayanan bilgilere sahip değiliz. Ancak müzeye ilin çeşitli yörelerinden gelen buluntular bölgede Neolitik (yeni taş) devir iskânına işaret etmektedir. Kayseri'nin 22 km. kuzeydoğusunda yer alan -Kültepe (Kaniş-Karum) Kayseri ovasının en büyük höyüklerinden biridir. Burada 1948 yılından itibaren sistemli bir şekilde Prof. Dr. Tahsin Özgüç başkanlığında yapılan kazılar neticesinde bol mikfrda çivi yazılı tabletler, seramik buluntular, mimarî kalıntılar ele geçmiştir. Kültepe, M.Ö. IV. bin yıldan, yani Kalkolitik çağlardan başlayarak Roma devri sonuna kadar devamlı olarak yerleşme görmüştür. Geniş binalar, tek vücutlu fakat çok başlı, yassı idoller, çıplak heykeller ve özellikle boyalı seramiği ile Kültepe'nin Eski Tunç Devrinde, Anadolu'nun en önemli şe-

7 hirlerinden biri olduğu ortaya çıkmıştır. Kültepe Höyüğü'nde yapılan kazılarda; A- Eski Tunç Devri (M.Ö.: ) B- Tarih Çağlan (M.Ö.: ) 1) Asur Ticaret Kolonileri Çağı (M.Ö.: ) 1200) 700) 1) Hitit Çağı (M.Ö.: ) Geç Hitit (M.Ö.: ) Frig Çağı (M.Ö.: )ni ihtiua eden katlar ele geçmiştir. Asur Ticaret Kolonileri Çaği'nda ticaret hayatı gelişen Kültepe'nin, daha sonra Hititlerin eline geçtiği, M.Ö. XIII. yüzyılda da Kaşka saldırısına uğradığı bilinir. M.Ö. 900'de Tabal Krallığı'nın kurulduğu yer ve M.Ö. XII-IX. yüzyıllar arasında iskân görmeye başladığı tahmin edilen bugünkü Kayseri'nin merkezi olan Mazaka bu krallığın önemli bir şehridir. Tabal Krallığı'nın yıkılması ile bölge Kilikya, Med, Pers yönetimine girmiştir. Perslerin Lidyalıları yenmesiyle birlikte M.Ö. 550'de bütün Anadolu ve Mazaka da Pers hâkimiyetine girmiş ve Kapadokya'nın büyük satraplığının merkezi yapılmıştır. Makedonyalı İs kender yönetiminden sonra yörede ku rulan Kapadokya Krallığı döneminde adı Eusebeia olarak değiştirilmiştir. Kapadokya'nın Roma'ya bağ lanmasından sonra İmparator Augustus zamanında ona izafeten Caesarea (Kaisarea) olarak adlandırılmıştır. (M.Ö. 1. yüzyıl). M.S yüzyılda Sasanilerin saldırısına uğrayan Kayseri, çeşitli dönemler geçirmiştir. Bu sırada Kayseri'nin nüfusunun civarında olduğu ileri sürülmektedir. Kayseri, IV. yüzyılda tamamen Hristiyanlaşmış bir şehir olmuştur. Theodosius'un Roma anıtlarını tahrip ettirmesi yüzünden büyük zarar görmüştür. Fakat Justinianus zamanında (VI. yüzyıl) şehir tekrar büyük imar görmüş, Roma dönemi surları daraltılarak yeni surlarla çevrilmiştir. Kayseri, Bizanslıların elinde iken VII. yüzyıldan itibaren kısa sü- ERCIYES Yüreğinde ak karların görünür Engininde güzellerin salınır Kimya dedikleri sende bulunur. Burcu burcu kokar gülün Erciyes. Ali Dağı Erciyes'in eteği Yiğitler yatağı sümbül biteği Yüce tepelerin Afşar yatağı Burcu burcu kokar gülün Erciyes. Eksilmez başından dumanın kışın Var mıdır dünyada şu senin eşin Sorsam eskilerden yüz bin var yaşın Dünya kurulduğun bilin Erciyes. Karacoğlan der ki eşin bulunmaz Yörük at yorulur gönül yorulmaz Kış gelince hiç yanına varılmaz Yamandır soğuğun yelin Erciyes. KARACAOĞLAN relerle ( yıllarında) Arap kumandanları- tarafından zaptedilmiştir Malazgirt Zaferi'nden sonra Selçuklulara tâbi Danişmentliler tarafınan fethedilen şehir 1127 yılında Danişmentlilerden Emir Melik Mehmet Gazi'nin eline geçmiş, oğlu Melik Mehmet zamanında ise beyliğin başkenti olmuştur yılından itibaren Anadolu Selçukluları, Kayseri ve civarındaki bütün kaleleri alarak buraları Selçuklu Devleti'ne dahil etmiştir. Bundan sonra Kayseri 1243 yılında Moğol istilâsına uğramış, 1335 yılma kadar önceleri kısmen Selçuklulara tâbi olmakla birlikte esasen Moğol-İlhanlı hâkimiyetinde kalmıştır. Moğollar bu tarihler arasında Anadolu halkını inim inim inletmiş ve büyük katliamlar yapmışlardır. Şehir 1330'lu yıllardan itibaren Eretna Beyliği'nin önemli merkezlerinden biri olmuş, bundan sonra da sırasıyla Kadı Burhaneddin, Karamanoğulları, Dulkadiroğulları arasında birçok defa el değiştirmiştir. Nihayet 1463 yılında Fatih Sultan Mehmet şehri Karamanoğulları'ndan alarak Osmanlılara bağlamıştır. Osmanlılar zamanında Kayseri, 1511'de Şahkulu ve Celâli isyanları, 16. yy. sonrası Karayazıcı isyanı, 1624'te de Abaza Mehmet Paşa isyanı gibi önemli siyasî olaylara sahne olmuştur. 18. yüzyılda ise, devletin sıkıntılarından faydalanarak hanedan ailelerinin ortaya çıkması, eşkiyanın artması şehrin sosyal ve ticarî hayatını etkileyen en önemli olaylardır. Bu arada, şehir 1717 ve 1835 yıllarında iki büyük zelzele geçirmiş, harap olmuştur. Kayseri, XIX. yüzyıl sonlarında Ankara vilâyetine bağlı Kayseri Sancağı'nın merkezi olmuştur. Kurtuluş Savaşı sırasında Develi'nin Bakırdağ bucağı bir süre Fransız işgali altında kalmıştır. Yunanlıların Haymana'ya kadar ilerlemesi üzerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 24 Temmuz 1921'de hükümet merkezinin Kayseri'ye taşınmasına ve Ankara halkının da Kayseri'ye göç etmesine karar vermiştir. Kayseri'deki lise binası TBMM toplantıları için hazır duruma getirilmiştir. Ankaralıların bir bölümü Kırşehir üzerinden kente göç ettiyse de Sakarya Savaşı'nın 13 Eylül 1921'de kazanılmasından sonra bu karardan vazgeçilmiştir. Kayseri bağımsız sancak merkezi iken; 1924 Anayasası ile vilayet yapılmış, Cumhuriyet'in ilk yıllarında nüfuslu, harap, küçülmüş, fakirleşmiş bir şehir halini almıştır. Cumhuriyet'le birlikte şehirde ticari ve sanayi kalkınma hamleleri başlamış, 1927 yılında demiryolu hattının şehre ulaşması ile ulaşımda büyük bir gelişme olmuştur. Kayseri Tayyare Fabrikası ile 1935'te Sümerbank Bez Fabrikası'nın kuruluşu, Kayseri'yi tam anlamıyla bir sanayi şehri yapmıştır. Daha sonra 1950'li yıllarda şehirde büyük bir imar faaliyeti yapılmış, Türkiye'de ilk defa "Sanayi Sitesi" kurulmuş, birçok özel fabrika ve Kayseri Şeker Fabrikası açılmıştır. Kayseri bugün Orta Anadolu'nun sanayi ve ticaret merkezi olma gururunu taşırken, kültür ve turizm yönünden de büyük atılımlar içindedir. DERLEYEN:Mehmet Karaköse Ha rita Mühendisi Kayseri 33

8 ıçm onur ve rekçesiyle Nilüfer Belediyesi'ne sür Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer Belediyeleri oluşturmaktadır. Osmangazi Belediye Başkanı Basri SÖNMEZ tarafından Harita Bürosu Sorumluluğu'ndan alınarak Nilüfer Belediyesi'ne sıra mühendisi olarak sürgün edilen HKMO Bursa Şube Başkanımız Gürkan KANBİR'e Yıldırım Belediye Başkanı Cüneyt KARLIK destek çıktı. Başkan KAR- LIK, Yıldırım Belediyesi'ne yaptığı hizmetlerden dolayı Oda'da düzenlenen törenle Yönetim Kurulumuza meslektaşlarımızın da geniş katılım gösterdiği bir ortamda plaket verdi. Plaketi Şube Başkanımız Gürkan KANBİR aldı. Başkan Cüneyt KARLIK "Sayın KANBİR'in ve Yönetim Kurulu'nun Bursa'ya büyük yararlan olmuştur. Sayısal imar planlarına geçişimizde bilgisayar destekli imar uygulamalarını gerçekleştirmemizde Odanızın katkıları oldukça fazladır. Bugüne kadar HKMO ile aramızda bir sorun yaşanmamıştır. Diğer Odalar da sizi örnek almalıdırlar. HKMO ile her türlü işbirliğine hazır olduğumuzu bir kere daha belirtiyorum. Sayın KANBİR'in başka bir belediyeye gönderilmesini onaylamıyoruz. Biz şov yapmıyoruz aksine hizmet yapanları da sürmüyoruz. Ödüllendiriyoruz. Mücadelenize, hizmetlerinize aynı kararlılıkla devam etmenizi istiyoruz" dedi. Şube Başkanımız Gürkan KANBİR "Sizin, benim sürgün olayından sonra Odamızı ziyaret etmeniz çok anlamlıdır. Odamız ilk kez bir Belediye Başkanından plaket alarak ödüllendirilmektedir. Plaketiniz bizler gurur kaynağı olacaktır. Belediyeler Jle Odaların işbirliği için- çalışmalar da bu lunmasının Bursa'ya yararı bulunmaktadı r. Vatandaşlara daha sağlıklı hizmetin verilmesinin önünü açmaktadır. Bundan sonra da HKMO; Yıldırım Belediyesi'ne ve diğer Belediyelere de destek olmaya devam edecektir." Yıldırım Belediye Başkanı Sayın KARLIK'a; mühendislerimizin uzun çalışma sonucu hazırladığı 1/ ölçekli Yıldırım İlçe Haritası sunuldu. Başkan KARLIK'ın, Yıldırım Belediyesi'nde Odanın istediği yere haritayı asabileceğini söylemesi mühendislerimizin taktirini kazandı. * Uyarma * Kınama (2 Adet) * Nilüfer Belediyesi'nde 3 tane Harita Mühendisi bulunduğu halde destek ve yardımcı olacak ge gün etmek * Nilüfer Belediyesi'ne sürgün edildikten sonra Osmangazi Be lediyesi disiplin kurulunu toplayan Basri SÖNMEZ Şube Başkanımızın basına yaptığı açıklamalarla devlet

9 memurları kanununu çiğnediğini bu nedenle 1 yıl süreyle kademe ilerleme durdurma cezasının verilmesini uygun görmek * Gürkan KANBİR'in Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yatay geçiş yapmak için yaptığı başvuruyu geçiş muvafakati vermeyerek red dini sağlamak * Sicilini bozmak * Nilüfer Belediyesi'ne KAN BİR'in sürgün edilmesindeki amaç; Nilüfer Belediyesi ihale kanununa sığınarak ve 40 milyar TL'lik 18. madde uygulamasını karne grubu yetmeyen ve Karaman'dan getirdiği - Bir firmaya ihale etmesi sonucunda Şube'nin müfettişlere ve Odanın idari mahkemeye başvurması Nilüfer Belediyesi'ni sıkıştırmıştır. İhalenin aklanmasını sağlamak üzere sürgün edilen KANBİR'in kontrol mühendisliğini yaptığını kamuoyuna duyurulmasını sağlamak * Basri SÖNMEZ Odamız ve Şube aleyhine 1 milyar TL'lik taz minat davası açmıştır. Yazdığı senaryosu dahilinde kin ve nefretini kusmaya Basri Sönmez devam etmektedir. Kulislerde Gürkan KANBİR'İN "Belediye Başkanlığı veya Milletvekilliği için uğraştığını" yaymaktadır. Gazeteler ve yağdanlıkları aracılığıyla bizlere KANBİR hakkında elinde dosyası bulunduğunu, devletin evraklarında tahrifat yaptığını ve şu anda açıklamayacağını söylemektedir. 34

10 Basri SÖNMEZ 11 Aralık 1996 günü basın önüne çıkarak açıklama yapmıştır. Dört sayfalık basın açıklamasının iki sayfasının memurum diyerek cezalar yağdırdığı ve her ne hikmetse Şube Başkanı olarak kabul ettiği Gürkan KANBlR'e ayırmıştır. Yalan ve yanlış bilgilerle dolu olan açıklamasına verilecek yanıt hakkı Şube tarafından saklı tutulmaktadır. 104 bireyin imzaladığı aşağıdaki metin Osmangazi Belediye Başkanlığına verilmiştir. Basına da yansıyan metne ateş püsküren Basri SÖNMEZ telefonla tanıdığı Oda Başkanlarını, Milletvekillerini ve üyeleri arayarak psikolojik baskı yapmıştır. ANAP Milletvekili Feridun PEHLİVAN ve DSP Milletvekili Hayati KORK- MAZ'ın metne imza atmalarını bir türlü kabullenmemiştir. Şubeyi insanları kandırarak sahtekarlık yaparak imza attırdığını öne sürerek oda aleyhine dava açmıştır. Osmangazi Belediye Başkanı Sn. Basri SÖNMEZ'in Şube Başkanımız Sn. Gürkan KANBİR'e karşı başlattığı baskı ve sürgün uygulamasına tepkiler devam etmektedir. Ayrıca: 1- TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Sn. Feridun PEHLİVAN ve DSP Bursa Milletvekili Sn. Hayati KORKMAZ'ın da imzasının bu lunduğu ve 103 imzanın atıldığı kı nama ve destek yazısı. 2- DSP Bursa Milletvekili Sn. Ali Rahmi BEYRELİ'in tepki açık laması 3- CHP Osmangazi İlçe Baş kanı Sn. Gündüz GÜRLEK'in basın açıklaması 4- DSP Osmangazi İlçe Baş kanı Sn. Erol GÜLMEZ'in basın açık laması 5- Politika Gazetesinde çıkan "Gürkan KANBİR'e Sürgün" başlıklı destek yazısı 6- HKMO Bursa Şubesi M.K.Paşa Karacabey Temsilcisi Sn. Adnan KIN'ın kamuoyuna açıklaması 7- HKMO Bursa Şubesi İnegöl Temsilcisi Sn. Turgut ŞEN'in ka muoyuna açıklaması ile tepkilerini ifade etmişlerdir. TMMOB'den OSMAN GAZİ BELEDİYE SN. BASRİ SÖNMEZ'E MEKTUBU Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin Anayasa'nın 135. maddesinde tanımladığını ve 6235 Sayılı Özel Yasayla kurulduğunu, kuruluş amaçlarından birinin de; meslek mensuplarının birbiriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplinini ve ahlakını korumak için gerekli gördüğü bütün teşebbüs ve faaliyetlerde bulunmak olduğunu bir üyemiz olarak bilmektesiniz. Bu bağlamda TMMOB ve bağlı birimleri de kamu ya rarına, toplum yararına politakalar üretmek, etkinlikte bu lunmak göreviyle yükümlüdürler. Buna karşın, Birliğimiz birimlerinden Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Şube Başkanı Sn. Gürkan KANBİR'in, basına da yansıyan belediyemiz çalışanlarının da adının karıştığı bir konuda; Şube Başkanı sıfatıyla yaptığı basın toplantısında olaya karıştığı iddia edilen bir meclis üyesinin adının açıklanmasını istemesi üzerine, hakkında disiplin kovuşturması açtığınız, ceza verdiğiniz ve son olarak da Nilüfer Belediyesine sürgüne gönderdiğiniz öğrenilmiştir Sayılı Yasa uyarınca İlçe Seçim Kurulu gözetiminde seçilmiş TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan KAN- BİR'in, basın toplantısı ile ilgili hesap vereceği mercilerin TMMOB ve Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası olduğunu belirtmekte yarar görmekteyiz. Birliğimize ulaştırılan, Bursa Basınında yer almış haber kupürlerinin, Belediyenizin Gürkan KANBİR'e ilişkin yazışmaların ve 4-8 Kasım 1996 günlerine ait İmar Müdürlüğü Devam Çizelgesinin incelenmesinden; verilen cezaların önceden saptandığı, disiplin işlemine ilişkin yapılan yazışmaların birer formaliteden öte önem taşımadığı kanısı uyanmıştır. Şube Başkanımızı, Be lediye çalışanı olması nedeniyle baskı altına almanız ve yıl dırmaya yönelik keyfi ceza uy gulamalarınız, katılımcı de mokratik yönetim ilkesine aykırıdır, temel insan hakları ih lalidir, çalışma barışını ve ve rimini engellemektedir. Sizi ola ğan ilişkilerin yeniden kurulabilecği demokratik bir or tamın oluşturulabilmesi için çaba harcamaya davet edi yoruz. Ayrıca bilinmelidir ki TMMOB ve bağlı birimleri Yönetim Kurulu üyelerinin ve birim yöneticilerinin çalışma ve yaşam koşullarına ilişkin sorunlarının takipçisi olmaya devam edecektir. Saygılarımızla, Yavuz ÖNEN BAŞKAN 35

11 Danışma Kurulu Toplantısı nedeniyle Şubemizde bulunan Odamız Yönetim Kurulu üyeleri, Osmangazi Belediye Başkanı Sn. Basri SÖNMEZ'in Şube Başkanımız Sn. Gürkan KAN- BÎR'e karşı uyguladığı baskılar, cezalar ve bir başka göreve atama yapmasına karşılık bir basın açıklaması yapmıştır. TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI BASIN AÇIKLAMASI Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Yö netim Kurulu olarak bugün karşınızdayız. Bursa Şubemize karşı oluşturulmaya çalışılan yanlış ve gerçeklere da yandırılmayan açıklamaların Osmangazi Be lediye Başkanı tarafından ka muoyuna su nulması, Şube Başkanımızı "di siplinsiz ve ken dini yenilesin" mazeretleriyle "" Nilüfer Belediyesine sürgün edilmesi bizleri harekete geçirmiştir. Pazar günü Türkiye'deki on şubemizin başkan ve yazmanları Bursa'da olacaklardır. Bursa Şubemize karşı, Osmangazi Belediye Başkanının giriştiği antidemokratik uygulamaların karşısında Odamız ve Şubelerinin olduğunu Belediye Başkanı görecektir. TMMOB'un rahatsızlığı, Belediye Başkanına ve sizlerin aracılığıyla kamuoyuna duyurulmuştur. TMMOB'nin birimleri harekete geçirilmiştir. Adı rüşvet ve yolsuzluk olaylarına karıştığı iddia edilen İmar Müdürünü, soruşturma sonuna kadar olsa da görevden alamayan Sayın Basri SÖNMEZ'in memurum dediği Şube Başkanımıza her türlü baskıyı yapması tarafımızdan kabul edilemez. Kanbir'i sev diğini ve koruduğunu söylemekten çekinmeyen Sayın Basri SÖNMEZ'in; Harita Büro sorumlusu olan şbaşkanımızın 1995 ylında telefonunu görüşmelere kes mesiyle başlayan bu sevgisi, bürosunda yetkisiz bı rakılmasıyla devam ettirilmiş, sudan bahanelerle disiplin cezaları vermesini getirmiş ve sonunda sür mekle şimdilik sonuçlandırmıştır. Aldığımız bilgilere göre de Sn. SÖNMEZ, yakında topladığı Belediye Disiplin Kurulundan başkanımıza bir yıl kademe ilerleme cezası çıkarttığı şeklindedir. Tebligat henüz yapılmamıştır. Bu ne sevgidir, bu ne korumadır? Sn. SÖNMEZ, Milli Eğitime yatay geçiş isteyen Kanbir'in geçiş olurunu da yanıtsız bırakmıştır. Odamız Sn. Basri SÖNMEZ'in antidemokratik uygulamalarını İdari Mahkemeye havale etmiştir. Mahkeme sonuçlarını sizlere açıklayacağız. Meslek Odamızın öncelikli işlevi uzmanlık alanımızda KAMU ÇIKARLARINI korumaktır. Kamu, hal- 36

12 kın bütünü olduğuna göre kamu çıkarlarını korumak uzmanlık alanımızda denetleyici ve sorgulayıcı olmak, gerektiğinde genel ve yerel iktidarlarca yapılan yanlış uygulamalar konusunda tavır koyarak, kamuoyunu bilgilendirmek temel görevlerimizdendir. Bursa Şubemizin ve Başkanı Gürkan KAN- BİR'in bugüne kadar verdiği uğraş; yeşil Bursa'da yaşayabilmenin yanısıra kent yağmasının önlenmesi ve kanun hakimiyetinin sağlanması, kent demokrasisinin oluşturulmasıdır. Hileli hisseli parsel satışlarının % 90 oranında kesilmesinde Odamızın ve Bursa Barosunun katkıları çok büyüktür. Ölümü göze alarak yapılan bu mücadelemizi Sn. SÖNMEZ şov yapmak olarak değerlendirmektedir. Belediye sınırları içerisindeki arazilerin Kasım ayı da dahil olmak üzere mahkeme kararıyla satışlarının yapıldığından haberi var mıdır? 6235 Sayılı Yasa uyarınca ilçe seçim kurulu gözetiminde seçilmiş TMMOB-HKMO Bursa şube başkanımız Gürkan KANBİR'i basın toplantısıyla il- gili hesap vereceği mercilerin TMMOB ve HKMO olduğunu belirtmek zorundayız. Sn. Basri SÖNMEZ de bizlerden hesap sormak durumundadır. Gürkan KAN- BİR'in devlet memuru olması mesleğinin gereklerini yapmasına, Odamız adına toplumu bilgilendirmesine engel değildir. Odamızın rüşvete, ranta, Kamu arazilerinin yağmasına karşı çıkan sesini de kimse susturamayacaktır. Oda Başkanı olarak 22 Kasım 1996 günü Bursa'ya gelerek Sn. Basri SÖNMEZ'le görüşme talebinde bulundum, fakat görüşemedim. Sürgün yazısını aynı gün tebliğ etme hazırlığında olan Sn. SÖNMEZ bizimle görüşmekten bilinçli olarak kaçınmıştır. Şube Başkanımızı memurum gerekçesi ile baskı altına alması, istifaya zorlaması, keyfi ceza uygulaması, katılımcı demokratik yönetim ilkesine aykırı ve insan haklarının açık bir şekilde ihlalidir. Basri SÖNMEZ'i Oda Yönetimi olarak kınıyoruz ve demokratik çalışma ortamını ve çalışma barışnı yeniden sağlamaya davet ediyoruz MUHİTTİN İPEK HKMO GENEL BAŞKANI Yönetim Kurulu üyelerimiz ve bir kısım üyelerimizin katıldığı ve 09 Aralık 1996 günü saat 16.00'da gerçekleştirilen ziyaretin konusu Bursa Belediyeleri ve Odamız ile olan ilişkileriydi. ANAP Bursa İl Başkanı Sayın GEDİK'e bilhassa Osmangazi Belediyesi'ndeki gelişmeler ve Başkanımıza karşı girişilen yanlı ve bilinçli uygulamalar hakkında bilgi sunuldu. Ayrıca Milüfer Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan ihalelerdeki uygulamalar hakkında Şubemiz görüşleri aktarıldı. Açıklamalar sonucunda Sayın GEDİK, anlatılan konuların tümünde bizimle aynı doğrultuda düşündüğünü ifade etmiştir. Bilhassa, Sayın GEDİK; Osmangazi Belediyesi'nde gelişen ve Türkiye gündemine oturan Bodurlar Firması'nın kaçak inşaatının yıkılması konusu olsun, Belediyelerin Harita ihalelerinin bulunduğu yerdeki serbest müteahhitlere ihale edilmesi hususu olsun daha birçok konuda'şubemiz ile aynı düşünceleri taşıdığını belirtmiştir. 37

KAYSERİ İLİ GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME VE ÖNGÖRÜLER

KAYSERİ İLİ GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME VE ÖNGÖRÜLER KAYSERİ İLİ GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME VE ÖNGÖRÜLER EYLÜL 2014 Katkılarıyla Eylül 2014 KÜNYE Yayınlayan Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği İktisadi İșletmesi Cumhuriyet Caddesi

Detaylı

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KAMU ÇALIŞANLARININ SENDİKALAŞMASI. Yıldırım Koç

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KAMU ÇALIŞANLARININ SENDİKALAŞMASI. Yıldırım Koç GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KAMU ÇALIŞANLARININ SENDİKALAŞMASI Yıldırım Koç Türk-İş Eğitim Yay.No.69 Ankara, 2001 1 Türkiye de Kamu Çalışanları Hangi Toplumsal Sınıftandır? Osmanlı İmparatorluğu döneminde ancak

Detaylı

T.C. MELİKGAZİ BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI [2012-2016] İÇİNDEKİLER

T.C. MELİKGAZİ BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI [2012-2016] İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER SUNUŞ MELİKGAZİ İLÇESİ 1 KAYSERİ TARİHİ 2 ROMA KOLONİLER DÖNEMİ 3 İLK İSLAM AKINLARI 3 KAYSERİ NİN TÜRK HAKİMİYETİNE GİRMESİ 4 DANİŞMENDLİLER DÖNEMİ 4 SELÇUKLULAR DÖNEMİ 5 ERETNA DÖNEMİ 6 KADI

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI 3.9.9. Kuş Gözetleme...49 3.9.10. Bitki İnceleme...50 3.9.11. Yaban Hayatı (Av Turizmi)...50 içindekiler 3.9.12. Sağlık Turizmi (Alternatif Tıp)...51

Detaylı

ÇUKUROVA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014

ÇUKUROVA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 İÇİNDEKİLER : ÇUKUROVA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 1 BAŞKANIN SUNUMU... 3 2 STRATEJİK PLANLAMA:... 5 2.1 GİRİŞ... 6 2.2 KAMUDA STRATEJİK PLANLAMANIN HUKUKİ ÇERÇEVESİ ( )... 7 2.3 ÇUKUROVA BELEDİYESİ STRATEJİK

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ.5

İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ.5 1 İÇİNDEKİLER ÖN KAPAK.....1 BAŞKANIN SUNUŞU...3 I. GİRİŞ.5 II. GENEL BİLGİLER..7 A. İlimizin Tarihi, Coğrafi ve Ekonomik Yapısı.7 B. Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat...16 C. Stratejik Plan Hazırlık Çalışmaları....20

Detaylı

ÜLUABAT ÛOLİİ ULUSLARARASI KORUMA ALTİNDA

ÜLUABAT ÛOLİİ ULUSLARARASI KORUMA ALTİNDA Belediyesinin başkanı Sn. Ramazan ALTINÖZ 8 Haziran 1999 günü Yönetim Kurulumuz tarafından ziyaret edildi. Kaçak inşaatlarda yapılan mücadelemizin hız kesmeden devam etmesi konusunda destek verdiğimiz

Detaylı

TMMOB JEOLOJİ MÜNDİSLERİ ODASI ADANA ŞUBESİ VI. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

TMMOB JEOLOJİ MÜNDİSLERİ ODASI ADANA ŞUBESİ VI. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TMMOB JEOLOJİ MÜNDİSLERİ ODASI ADANA ŞUBESİ VI. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU ADANA, 2008 SUNUŞ ÖNSÖZ Jeoloji Mühendisleri Odası Adana Şubesi, çalışma programı çerçevesinde başta meslek içi eğitim, serbest çalışan

Detaylı

2014-2017 Körfez Stratejik Plan

2014-2017 Körfez Stratejik Plan 2014-2017 Körfez Stratejik Plan Körfez in Ekonomik, Ticari, Kentsel, Sosyal, Kültürel ve Ekolojik Geleceğinin Tasarımı Körfez Ticaret Odası korfezto.org.tr Körfez 2014-2017 Stratejik Plan Körfez Ticaret

Detaylı

GEMLİK BELEDİYESİ 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

GEMLİK BELEDİYESİ 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI GEMLİK BELEDİYESİ 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI EYLÜL 2014 GEMLİK Sayfa No : ii / 160 Sayfa No : iii / 160 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... İİ TABLO VE ŞEKİLLER DİZİNİ... V SUNUŞ... 2 MİSYON... 4 VİZYON...

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NA. öğretim görmek üzere gönderilecek adaylar için yapılan seçme sınavı (YSL) hakkında.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NA. öğretim görmek üzere gönderilecek adaylar için yapılan seçme sınavı (YSL) hakkında. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NA ilgi: Yüksek öğretim kurumlarının öğretim elemanı ile kamu kurum ve kuruluşlarının uzman personel ihtiyacını karşılamak amacıyla Milli Eğitim bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurumlan

Detaylı

BİRLİK haberleri BÝ R L Ý K HABERLERÝ B Ü L T E N Ý Ağustos - Eylül 2004 / Sayı 97

BİRLİK haberleri BÝ R L Ý K HABERLERÝ B Ü L T E N Ý Ağustos - Eylül 2004 / Sayı 97 T Ü R K M Ü H E N D Ý S V E M Ý M A R O D A L A R I B Ý R L Ý Ð Ý BÝ R L Ý K HABERLERÝ B Ü L T E N Ý Ağustos - Eylül 2004 / Sayı 97 TMMOB'NİN 50.YILI ETKİNLİKLERİ SÜRÜYOR TMMOB'nin 50. Yılında Geçmişe

Detaylı

T.C DEVELİ BELEDİYESİ

T.C DEVELİ BELEDİYESİ T.C DEVELİ BELEDİYESİ 2015 2019 STRATEJİK PLANLAMA Eylül 2014 İÇİNDEKİLER SAYFA NO Başkanın Sunuşu Stratejik Planlama Ekibinin Sunuşu STRATEJİK PLANLAMA GENEL ÇALIŞMA EKİBİNİN BELİRLENMESİ STRATEJİK PLANLAMA

Detaylı

AKSARAY. TiCARET BORSASI. Şehrin Lokomotifi. Stratejik Plan

AKSARAY. TiCARET BORSASI. Şehrin Lokomotifi. Stratejik Plan AKSARAY TiCARET BORSASI Şehrin Lokomotifi Stratejik Plan 2013-2017 Ç a ğ d a ş Ya r ı n l a r İ ç i n D a i m a G ü ç B i r l i ğ i İlimizde yetişen yonca BAŞKANIN SUNUŞU GİRİŞ STRATEJİK PLANLAMA AMACI

Detaylı

ÇUKUROVA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2015 2019

ÇUKUROVA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2015 2019 1 İÇİNDEKİLER 1. BAŞKANIN SUNUMU 4 2. STRATEJİK PLANLAMA 5 2.1 GİRİŞ 6 2.2 KAMUDA STRATEJİK PLANLAMANIN HUKUKİ ÇERÇEVESİ 7 2.3 ÇUKUROVA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANLAMA MODELİ 8 2.4 STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMA

Detaylı

içindekiler TMMOB Maden Mühendisleri Odası adına Sahibi: Mehmet TORUN Yazı İşleri Müdürü: Nahit ARI

içindekiler TMMOB Maden Mühendisleri Odası adına Sahibi: Mehmet TORUN Yazı İşleri Müdürü: Nahit ARI içindekiler TMMOB Maden Mühendisleri Odası adına Sahibi: Mehmet TORUN Yazı İşleri Müdürü: Nahit ARI Yönetim Kurulu: Mehmet TORUN Ayhan YÜKSEL Cemalettin SAĞTEKİN Necmi ERGİN Emre DEMİR Mehmet ZAMAN Özlem

Detaylı

harita HKMO 41. Olağan Genel Kurulu yapıldı BÜLTENİ BURSA TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI MART-NİSAN 2008 YIL: 8 SAYI:23

harita HKMO 41. Olağan Genel Kurulu yapıldı BÜLTENİ BURSA TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI MART-NİSAN 2008 YIL: 8 SAYI:23 harita BURSA TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI MART-NİSAN 2008 YIL: 8 SAYI:23 İki ayda bir yayınlanır BÜLTENİ Bursa Şubesi Yayınıdır HKMO 41. Olağan Genel Kurulu yapıldı HİTAM Mühendislik Ltd.

Detaylı

SUNUŞ. Haluk Şahin YAZGI Aksaray Belediye Başkanı

SUNUŞ. Haluk Şahin YAZGI Aksaray Belediye Başkanı 1 2 3 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve kontrol kanunu ile kamu mali yönetiminde mali disiplin, hesap verebilirlik ve mali saydamlık hedeflenerek kamu kaynaklarının etkili, verimli ve tutumlu kullanılmasını

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DENİZLİ ŞUBESİ BÜLTENİ YIL : 1 SAYI : 2 HAZİRAN 2010

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DENİZLİ ŞUBESİ BÜLTENİ YIL : 1 SAYI : 2 HAZİRAN 2010 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DENİZLİ ŞUBESİ BÜLTENİ YIL : 1 SAYI : 2 HAZİRAN 2010 Başyazı Sayın Üyemiz; 1954 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DENİZLİ ŞUBESİ BÜLTENİ YIL : 1 SAYI:2 HAZİRAN 2010 Üç

Detaylı

KAYITDIŞI İSTİHDAM SORUNU BİLGİ KİTAPÇIĞI

KAYITDIŞI İSTİHDAM SORUNU BİLGİ KİTAPÇIĞI GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI TARAFINDAN KAYITLI İSTİHDAMIN ARTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN KAYITDIŞI İSTİHDAM SORUNU BİLGİ KİTAPÇIĞI Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyetinin mali

Detaylı

dikkate alma sorumlulukları yoktur.

dikkate alma sorumlulukları yoktur. ederek kıyı yağmasına neden olduğu. Köy senetli arsa satışlarında 650.000-1.000.000 TL/m2 fiyat uygulandığını (alıcı gibi davranarak öğrendiğimiz) köy defterine gerçek satış değeri yazılmayarak devletten

Detaylı

ANKARA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN HAZIRLAYANLAR ANKARA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN ÇALIŞMA KURULU

ANKARA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN HAZIRLAYANLAR ANKARA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN ÇALIŞMA KURULU ANKARA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN 204 207 HAZIRLAYANLAR ANKARA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN ÇALIŞMA KURULU Başkan ın Sunuşu Borsalar, standardı oluşturulabilen ve numuneler üzerinden ticareti yapılabilen

Detaylı

ŞUBELERİMİZ MERKEZE BAĞLI TEMSİLCİLİKLERİMİZ BÜLTENE YAZI GÖNDERENLERİN DİKKATİNE

ŞUBELERİMİZ MERKEZE BAĞLI TEMSİLCİLİKLERİMİZ BÜLTENE YAZI GÖNDERENLERİN DİKKATİNE HAZİRAN 2011 YIL: 21 SAYI: 81 ISSN 1300/3535 2 AYDA BİR YAYINLANIR. YAYGIN SÜRELİ YAYINDIR. ÜCRETSİZDİR. www.hkmo.org.tr HKMO Adına Sahibi: A. Fahri Özten Genel Yayın Yönetmeni: Özkan Talay Yazı İşleri

Detaylı

T.C. SİNOP VALİLİĞİ SİNOP İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2006-2010

T.C. SİNOP VALİLİĞİ SİNOP İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2006-2010 T.C. SİNOP VALİLİĞİ SİNOP İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2006-2010 Sinop-2006 İÇİNDEKİLER I- GİRİŞ -Yasal Dayanak -İlkeler -Stratejik Planın Onaylanması, Kullanımı ve Revizyonu Süreci -Kapsam II-DURUM

Detaylı

T.C. BAFRA BELEDİYESİ 2015-2019 STRATEJİK PLAN TASLAĞI

T.C. BAFRA BELEDİYESİ 2015-2019 STRATEJİK PLAN TASLAĞI T.C. BAFRA BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN TASLAĞI Sayfa 1 / 72 1 SUNUŞ Ülkemiz ve dünyamız hızla değişmiş ve değişmeye de devam etmektedir. Stratejik planlar ise bu değişimin önemli unsurlarından biridir. Dünyada

Detaylı

6 da HKMO DAN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GÜNÜ ETKİNLİĞİ. içindekiler İNŞAAT 16 GRUBU DERNEĞİ HKMO YU ZİYARET ETTİ

6 da HKMO DAN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GÜNÜ ETKİNLİĞİ. içindekiler İNŞAAT 16 GRUBU DERNEĞİ HKMO YU ZİYARET ETTİ içindekiler HKMO DAN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GÜNÜ ETKİNLİĞİ 6 da 6 10 21 23 25 28 30 HKMO DAN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GÜNÜ ETKİNLİĞİ BURSA OTOYOL PLATFORMU BURSA AKADEMİK ODALAR BİRLİĞİ YILDIRIM DAKİ

Detaylı

Türkiye toprak politikasının olmadığını, bu nedenle kentleşmede çarpıklığın yaşandığı, kendiliğinden

Türkiye toprak politikasının olmadığını, bu nedenle kentleşmede çarpıklığın yaşandığı, kendiliğinden TMMOB tarafından 21 Kasım 1998 tarihinde, TÜRMOB salonunda düzenlenen MESLEK ALAN- LARIMIZDA CUM- HURİYETİN 75 YILI paneline 14 Odanın temsilcileri katılmıştır. Odamızı temsilen panele katılan Muhittin

Detaylı

Hatay Toplantısı: Osmaniye toplantısı:

Hatay Toplantısı: Osmaniye toplantısı: HKMO Adana Şubemizce, bu ve benzeri bölünmelerin halka daha kaliteli hizmet götürülmesi amaçlanarak yapılmasının doğru olacağını, sorunların çözümünü zorlaştıracak bölünmenin doğru olmayacağını düşünmekteyiz

Detaylı

PROJE VE YAPI DENETÇİSİ ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ İÇİN EĞİTİM NOTLARI. Hazırlayan : ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI YAPI DENETİM DAİMİ KOMİSYONU

PROJE VE YAPI DENETÇİSİ ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ İÇİN EĞİTİM NOTLARI. Hazırlayan : ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI YAPI DENETİM DAİMİ KOMİSYONU PROJE VE YAPI DENETÇİSİ ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ İÇİN EĞİTİM NOTLARI Hazırlayan : ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI YAPI DENETİM DAİMİ KOMİSYONU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ÖNSÖZ... 3 TMMOB MESLEKİ DAVRANIŞ İLKELERİ...

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI İKTİSADİ RAPOR 2007. Yayın No:2007/1

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI İKTİSADİ RAPOR 2007. Yayın No:2007/1 SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI İKTİSADİ RAPOR 2007 Yayın No:2007/1 SAMSUN Eylül 2007 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun TSO nun ismi kaydedilmek koşulu ile yayından

Detaylı