YUVARLANMIÞ ASGARÝ ÜCRET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YUVARLANMIÞ ASGARÝ ÜCRET"

Transkript

1 9 17 Aralýk günü TBMM de Maliye Bakanlýðý bütçesi üzerine konuþmam vardý. Ýki yýldýr TBMM kürsüsünden belgeleriyle yolsuzluklarý anlatýyordum. Bence önemli konularý anlatmama raðmen basýn ve AKP Grubu yokmuþum gibi davranýyorlardý. Hüseyin Aygün ün deyimiyle yolsuzluklar sessizlik suikastýna uðruyordu. Ben de farklý bir üslupla derdimi anlatayým dedim. Maliye Bakanlýðý nda olan yolsuzluklarý öykü tadýnda biraz da mizahi anlatmaya karar verdim. Ancak 17 Aralýk tarihinde asrýn yolsuzluk operasyonu baþladý. Bu yüzden konuþmamý deðiþtirdim. Ama bu konuþma 17 Aralýk tarihi öncesinde yolsuzlukla mücadele çabasýnýn düþürüldüðü hazin tabloyu ortaya koymasý açýsýndan önemli. Bu yüzden konuþmamý sizlerle paylaþacaðým. Sayýn Baþkan Deðerli Milletvekilleri, Maliye Bakanlýðý nýn Bütçesi üzerine CHP Grubu adýna söz almýþ bulunmaktayým. Bu vesile ile hepinizi saygýyla selamlýyorum. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2013 yýlýnýn son gününde, 2014 yýlý için asgari ücreti açýkladý. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik, kameralarýn önünde asgari ücrette ne kadar büyük bir ilerleme saðlandýðýný anlattý da anlattý. Oysa Bakanýn açýklamalarýna daha yakýndan baktýðýmýzda baþka bir tablo söz konusu YUVARLANMIÞ ASGARÝ ÜCRET Asgari Ücret Tespit Komisyonunun toplantýsýnýn ardýndan Bakan Faruk Çelik, asgari ücretin 2014 yýlýnýn ilk 6 ayý için yüzde 5, ikinci 6 ay için ise yüzde 6 artacaðýný açýkladý. Bu oranlar, basýnda da bu þekilde yer aldý. Nevþehir Belediyesi, bedensel engellilerin hastanede devam eden saðlýk hizmetlerinden etkin þekilde yararlanmalarýný saðlamak amacýyla hizmete sunduðu engelli aracýndan yararlanan engellilerin sayýsý artýyor. Nevþehir de engellilerin öncelikli olarak kültürel, sosyal ve eðitim anlamýnda daha etkin bir þekilde yararlanmalarý saðlamak amacýyla 2004 yýlýndan beri yoðun bir çalýþma ortaya koyan Nevþehir Belediyesi, yeniden dizayn ettirdiði bir araç ile bedensel engellilerin hastanelerde devam eden tedavi hizmetlerinde ücretsiz taþýmacýlýk sistemini 2010 yýlýndan beri sürdürüyor. Baþta zihinsel, bedensel, spastik, görme, duyma ve benzeri tüm engel gruplarýný içine alabilecek þekilde toplumdaki tüm engellilerin sosyal hayata daha etkin katýlmalarýnýn önündeki engelleri kaldýran sistemi uygulamaya koyan... 6 DA Peribacalarý, doðal güzellikleri ve yeraltý þehirleri ile ünlü Kapadokya bölgesini, 2013 yýlý içerisinde 2 milyon 689 bin 949 yerli ve yabancý turistin ziyaret ettiði bildirildi. Geçtiðimiz hafta Van daydým. Depremden sonra kýþýn gördüðüm ve konteynýr kentlerdeki yaþam beni bir kez daha insanlýðýmdan utandýrdý. Van çok üþüyordu; 120 günlük elektrik kesintisinin ardýndan elektriklerine kavuþmuþlar ancak ocak ayý içinde yeniden bir kesintinin konuþuluyor olmasý o mutluluðu yaþamadan Van halkýnýn tedirginliðini her geçen gün artýyordu. Nevþehir Hacý Bektaþ Veli Üniversitesi Personel Yemekhanesinde akademik ve idari personele yönelik olarak açýk büfe hizmetine baþlandý. Nevþehir Hacý Bektaþ Veli Üniversitesi Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Meslek Yüksekokulu bünyesinde hizmet veren ve Kapadokya nýn doðal peribacalarýný andýran fiziki yapýsýyla dikkatleri çeken ÜSET Tafana Tesisleri, akademik ve idari personelin yaný sýra öðrencilerin de yararlanabileceði...

2 Aykut Erdoðdu 17 Aralýk günü TBMM de Maliye Bakanlýðý bütçesi üzerine konuþmam vardý. Ýki yýldýr TBMM kürsüsünden belgeleriyle yolsuzluklarý anlatýyordum. Bence önemli konularý anlatmama raðmen basýn ve AKP Grubu yokmuþum gibi davranýyorlardý. Hüseyin Aygün ün deyimiyle yolsuzluklar sessizlik suikastýna uðruyordu. Ben de farklý bir üslupla derdimi anlatayým dedim. Maliye Bakanlýðý nda olan yolsuzluklarý öykü tadýnda biraz da mizahi anlatmaya karar verdim. Ancak 17 Aralýk tarihinde asrýn yolsuzluk operasyonu baþladý. Bu yüzden konuþmamý deðiþtirdim. Ama bu konuþma 17 Aralýk tarihi öncesinde yolsuzlukla mücadele çabasýnýn düþürüldüðü hazin tabloyu ortaya koymasý açýsýndan önemli. Bu yüzden konuþmamý sizlerle paylaþacaðým. Sayýn Baþkan Deðerli Milletvekilleri, Maliye Bakanlýðý nýn Bütçesi üzerine CHP Grubu adýna söz almýþ bulunmaktayým. Bu vesile ile hepinizi saygýyla selamlýyorum. Deðerli Milletvekilleri, Ben Maliye Bakanlýðý nýn bütçesi üzerine söz aldým ama Maliye Bakanlýðý nýn bir bütçesi yok. Þimdi diyeceksiniz ki olur mu öyle þey? Valla ben de olmaz biliyordum ama olmuþ. Ben demiyorum. Koskoca Sayýþtay diyor. Peki gerçekten Maliye Bakanlýðý nýn bütçesi yok mu? Aslýnda var. Ama hesabýný veremiyor. Niye veremiyor onu anlatayým. Ama alýþýlmýþ usulden biraz farklý anlatayým. Þimdiye kadar alýþýlmýþ usulde anlattým. Bir randýman alamadým. Milyarlarca liralýk yolsuzluktan bahsettim. Belgeleri gösterdim. Raporlar okudum. Siz de týk yok. Öyle ölü balýk gibi baktýnýz. O nun için bugün mevzuyu sizin anlayacaðýnýz þekilde basitleþtirerek anlatacaðým. Bizim hane 4 nüfus. Ben, haným, 11 yaþýnda oðlan bir de Maliye Bakanlýðý. Nereye gitsek Maliye yanýmýzda. Maaþý almadan çeyreðini Maliye kapýyor. Oðlana oyuncak alacaðýz. Tak, Maliye %18 ini alýyor. Arabaya benzin koyacaðýz. %65 ini Maliye içiyor. Oturuyor TRT izliyoruz faturayý bize ödetiyor. Þimdi biz sürekli bu Maliye ye bakýyoruz ya. Maliye bize hiç bakmýyor. Ne istesek para yok. Atanamayan öðretmenleri ata. Yok. Çiftçinin taban fiyatýný yükselt. Mümkün deðil. Asgari ücretten vergi alma. Asla. Millet isteyince beþ kuruþ para yok. Maliye Bakaný nýn bindiði 700 bin liralýk makam aracýnýn aylýk kirasý benim maaþýmýn 3 katý diyeceðim ben utanýyorum. Baþbakan ýn uçaklarýnýn aylýk masrafý, 550 vekilin maaþýndan çok. O kadar yani. Bu arada bizim Baþbakan uçak almayý çok seviyor. Ana1, Ana2, Ana3, Ana4, Ana5 okey taþý gibi. En son Ana6 yý alýp okey atacak galiba. Þimdi bizim Baþbakan sürekli uçuyor. Dünya lideri ya bütün dünyayý geziyor. Ankara dan bir kalkýyor. Ýniyor Burkina Faso. Oradan bir kalkýyor. Moritanya ya kremalý pasta Oregon da Kýzýlderili lere buzlu su götürüyor. Gerçi su götürdüðü Kýzýlderililerin hem barajý hem su þirketi var ama olsun. Dünya liderinde o kadar hata olur. Sonra Oregon dan bir kalkýyor. Ara durak Ýstanbul. Havaalanýnda kameralarýn karþýsýna geçiyor. Baþlýyor konuþmaya: Ey Kýlýçdaroðlu Ey Bahçeli siz Burkina Faso yu gördünüz mü? Görmediniz. Neden görmediniz. Çünkü dünya lideri deðilsiniz. Ben gördüm. Çünkü ben dünya lideriyim. Baþbakan a göre çok uçarsan dünya lideri oluyorsun. Bu mantýða göre her gün uçan Türk Havayollarý pilotlarý Galaksi Lideri oluyor ya neyse... Bakanlarý da Baþbakanlarýndan aþaðý deðil. Az evvel Meclis e gelirken bakan ve bürokrat arabalarýný gördüm. Koca Meclis te park yeri kalmamýþ. Sayýn Bakanlarýmýzýn makam araçlarý. Sayýn Bakanlarýmýzýn öncü korumalarý. Sayýn Bakanlarýmýzýn artçý korumalarý. Sayýn Bakanlarýmýzýn yancý korumalarý. Hepsi birden ýþýldaklarýný sirenlerini bir açýyorlar. Çin pavyonu gibi yolu göremiyorsunuz. Millete vermeye gelince karga kendilerine almaya gelince þahin olan bu bakanlara borcun olmayagörsün. Mezara girsen gelir seni bulurlar. Geçenlerde bizim eve Maliye bir yazý göndermiþ. Bir de yazmýþlar Vergi Usul Kanun nun bilmem kaçýncý maddesi falan diye. Geçmiþ yýllardan vergi borcunuz tespit edilmiþtir 3 gün içinde Seðmenler Vergi Dairesi ne gelin diye. Korku filmi gibi. Bir baktým son gün. Koþtum vergi dairesine. Duvara nal gibi yazmýþlar. Vergi ödemek en kutsal görevdir diye. Benim gibi 24 saat kutsal görev yapan cennetlik vergi mükellefleriyle sýrada bekliyoruz. Hepimiz Maliye cemaatinin müritleriyiz. Vergi ödeyip cennete gideceðiz. Kimseye diyemiyorum ben cennetlik milletvekili vergi mükellefiyim diye. Ne çýkacak belli olmaz. Koca milletvekiliyim, bir de cehennemlik vergi kaçakçýsý olmak var. Neyse 45 dakika bekledim. Sýra bana geldi. Yazýyý aldýlar 45 dakika daha bekledim. Ýþlem dosyasý geldi. Olay þu. Ben öðrenciyken harç kredisi almýþým. Memur olup ödemiþim. Ama 7 lira az tahsil etmiþler. Faiziyle 58 lira olmuþ. Bilmem ne piþmanlýðý uygulamýþlar 18 liraya düþmüþ. 3 saatine vergi dairesinde harcadým. 30 TL taksi parasý artý 18 liralýk kutsal görevimi yapýp döndüm. Bu arada 7 liranýn hesabýný 20 yýldýr tutan Maliye nin bütçesi yok. En azýndan Sayýþtay a öyle demiþ. Þimdi dedim ya aslýnda bu Maliye Bakanlýðý nýn bütçesi var ama hesap veremiyor. Meðer bu Maliye Bakanlýðý nda ne filmler dönmüþ. Bunu nereden biliyoruz? Bize ihbar ettiler oradan biliyoruz. Bu arada ihbar mektubundan benim anladýðým olay Cemaat AKP kavgasý deðil. Bakýn bu ihbar mektubu özetle ne diyor. Maliye Bakanlýðý, AKP nin ihale baronlarýnýn kesinleþmiþ vergi borçlarýný çerez parasýna indirmiþ, vergi cezalarýnýn da tamamýný silmiþler. Her yýl bu þekilde ihale baronlarýnýn 1,5 2 katrilyon vergisini siliyorlarmýþ. Bürokratlarýn konuþmalarýný da ihbar mektubuna yazmýþlar. Bu iþlerin en baþýndaki bürokrat diðerlerine diyormuþ ki Þimdi siz, bu þirketlerin borçlarýný sildik diye bize kýzýyorsunuz ama burada ulvi amaçlar var. Valla nasýl bir ulvi amaç var bilmiyorum ama geçen gün gazetede gördüm 430 trilyon vergi borcunu sildiðiniz iþadamý 90 trilyona kendisine Falcon 5X diye bir özel jet almýþ. Ulvi bir biçimde Ýstanbul dan Newyork a kesintisiz bu Jet le uçabiliyormuþ. 90 trilyona bu ulvi jeti alan iþadamýnýn bir Jeti bir helikopteri daha varmýþ. Vergi borcu silinen ihale baronlarýndan biri de þu Ankara Belediye Baþkaný Melih Gökçek e sayaç çakan þirketin sahibi. Gerçi Gökçek de aldýðý sayaçlarý Ankaralýlara çaktý. O sayaç kazýðý atýlan Ankaralýlardan biri de benim. Kendisinin kaybettiði bir þey yok yani. Olan bize oldu. Neyse. Bu sayaç þirketinin 130 trilyon olan vergi borcunu 5 trilyona indirmiþler. Ýhbar mektubunda nakledilen konuþmalar bununla sýnýrlý deðil. AKP nin atadýðý muhafazakâr bürokratlar diyorlarmýþ ki Bu Þirketin vergi borcunu indirdik diye alýnganlýk göstermeyin bu Þirket... Cemaatine baðlý bir Þirkettir. Bu Þirket sattýðý her sayaçtan Cemaate belirli bir pay verir Kimse kusura bakmasýn cemaat onlar deðil biziz. 75 Milyon insan cennetlik müritler bizleriz. Hani Vergi Dairesi nin kapýsýna nal gibi yazmýþsýnýz ya Vergi ödemek en kutsal görevdir diye. Biz Maliye Cemaatinin vergi ödeyen 75 milyon müridi olarak hepimiz cennetliðiz. Vesselamý kelam, boðazýna kadar yolsuzluða batmýþ bu hükümete verilecek her kuruþun haram olacaðý düþüncesiyle bütçeye karþýt oy vereceðimizi bildirir hepinizi en derin saygýlarýmla selamlarým. *** Borçlarýný sildiler, Sayýþtay incelemesine engel oldular CHP Milletvekili Aykut Erdoðdu ya ulaþtýrýlan ihbar mektubu ve belgelerde yer alan bilgileri, yüz milyonlarca liralýk vergi tutarlarý sýfýrlanan ya da çerez parasýna indirilen þirketleri açýklýyoruz Maliye Bakanlýðý na baðlý Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý (GÝB), AKP ye yakýn firmalarýn yüz milyonlarca liralýk vergi borcunu, ilgili firmalarla uzlaþma tutanaklarý imzalayarak sýfýrladý ya da çerez parasýna indirdi. Ýddialara göre, Sayýþtay denetçileri bu tutanaklarý fark ederek inceleme yapmak istedi ancak GÝB vergi mahremiyetini gerekçe göstererek tutanaklarý Sayýþtay denetiminden kaçýrdý. Maliye Bakanlýðý nýn bir çalýþanýnýn Milletvekili Aykut Erdoðdu ya gönderdiði ihbar mektubuyla ortaya çýkan ve belgeleriyle kanýtlanan uzlaþma tutanaklarý, yüz milyonlarca liralýk vergi tahriyatýnýn, Merkezi Tahriyat Sonrasý Uzlaþma yöntemi ile küçük miktarlara indirildiðini gösterdi. Belgelerde yer alan þirketler ve vergi uzlaþýlarý þöyle: ELEKTROMED 1- Elektromed Elektronik Sanayi ve Saðlýk Hizmetleri: Ankara Büyükþehir Belediyesi ne sattýðý sayaçlarla kamuoyu gündemine düþen Elektromed firmasý için yýllarýna ait Kurumlar Vergisi, KDV ve Giçici Vergi den oluþan toplam 10 adet vergi inceleme raporu yazýldý. 57,4 milyon lira vergi ana parasý, 81,7 milyon lira vergi cezasý tarhiyatý gerçekleþtirildi. GÝB yöneticileri tarafýndan imzalanarak yürürlüðe konulan vergi uzlaþma tutanaðý ile bu borcun cezasý tamamen sýfýrlandý, ana parasý ise 5,8 milyon liraya indirildi. TÜRKERLER ÝNÞAAT 2- Türkerler Ýnþaat adýna düzenlenmiþ 4 Haziran 2009 tarihli vergi inceleme raporlarý sonucunda 24 milyon lira vergi ana parasý, 36 milyon lira ceza tutarý belirlendi. Bu verginin ceza kýsmý tamamen sýfýrlandý, ana parasý 6,9 milyon liraya indirildi. Üstelik, söz konusu vergi uzlaþýsý gerçekleþtirilirken Vergi Usul Kanunu na da aykýrý davranýldý. Çünkü firma, söz konusu vergi cezasýný ödeyeceðini kayýt altýna almýþ ve beyan etmiþti. 3 yýl süresi vardý. Bu beyana raðmen, ödenmesi gereken vergide indirime gidildi. ALBAYRAK GAYRÝMENKUL 3- Albayrak Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý ile yapýlan 21 Eylül 2010 tarihli uzlaþma tutanaðý ile þirketin 55 milyon liralýk vergi aslý ve cezasý 1,2 milyon liraya indirildi. Cezalar sýfýrlandý, vergi aslý üzerinden indirim uygulandý. CENGÝZ ÝNÞAAT 4-29 Aralýk 2010 tarihli uzlaþma tutanaðý ile Cengiz Ýnþaat ýn 2008 yýlýna ait vergi tutarlarý ve bunlarýn cezalarý tamamen sýfýrlandý. Söz konusu vergi aslý tutarý 169 milyon lira, cezasý 254 milyon liraydý. GÝB LE ÝLGÝLÝ ÝDDÝALAR Söz konusu ihbar mektubunda yer alan çarpýcý iddialar ise þöyle:»gýb in, Merkezi Tarhiyat Sonrasý Uzlaþma ile vergi cezalarýný sýfýrlamasýna iliþkin onlarca örnek bulunmaktadýr.»elektromed firmasýnýn vergi uzlaþýsýna imza atan kiþiler, mesai arkadaþlarýna, bazý uzlaþmalarda rakamlarýn sýfýrlanmasýnýn veya yüzde 90 düþürülmesinin sebebini, ulvi amaçlar olarak açýklamýþtýr.»cezasý indirilen bir firmanýn, satýþ gelirlerinin bir bölümünü bir cemaate gönderdiði, Maliye Bakanlýðý nýn üst düzey bürokratlarýndan birinin bu cemaate üye olduðu iddia edilmektedir.»bu uzlaþý tutanaklarý Sayýþtay denetiminden kaçýrýlmýþtýr. Sayýþtay ýn denetimlerinin önüne geçilmesinin sebebi bu usulsüz uzlaþýlardýr. Kaynak:BirGün

3 Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Cuma Onur ÞAHÝN Nevþehir Belediyesi, bedensel engellilerin hastanede devam eden saðlýk hizmetlerinden etkin þekilde yararlanmalarýný saðlamak amacýyla hizmete sunduðu engelli aracýndan yararlanan engellilerin sayýsý artýyor. Nevþehir de engellilerin öncelikli olarak kültürel, sosyal ve eðitim anlamýnda daha etkin bir þekilde yararlanmalarý saðlamak amacýyla 2004 yýlýndan beri yoðun bir çalýþma ortaya koyan Nevþehir Belediyesi, yeniden dizayn ettirdiði bir araç ile bedensel engellilerin hastanelerde devam eden tedavi hizmetlerinde ücretsiz taþýmacýlýk sistemini 2010 yýlýndan beri sürdürüyor. Baþta zihinsel, bedensel, spastik, görme, duyma ve benzeri tüm engel gruplarýný içine alabilecek þekilde toplumdaki tüm engellilerin sosyal hayata daha etkin katýlmalarýnýn önündeki engelleri kaldýran sistemi uygulamaya koyan Nevþehir Belediyesi, engellilerin el becerilerinin geliþtirilmesinin yaný sýra, çeþitli eðitim konularýnda eðitici kurslar düzenlemeyi devam ettiriyor. Bu hizmetlerin dýþýnda bedensel, spastik ve ortopedik engellilerin tedavi hizmetlerinde hastanelere fizik tedavi baþta olmak üzere meydana gelebilecek diðer saðlýk sorunlarýnýn çözümü için ulaþýmý bir sorun olmaktan çýkartan Nevþehir Belediyesi, 2010 yýlýnda Zabýta Müdürlüðü ndeki bir hizmet aracýnýn arkasýna özel asansör sistemi yaptýrarak engellilerin hizmetine sunmuþtu. Bu alandaki hizmetlerini etkin þekilde sürdüren Nevþehir Belediyesinin engelli taþýma aracý, her gün 3-5 arasýnda deðiþen engellinin öncelikli olarak saðlýk hizmetleri olmak üzere çeþitli sosyal aktiviteler için taþýnmasýný saðlýyor. Nevþehir Belediyesi nin bu örnek çalýþmasý da,ülke genelindeki diðer kamu kurum ve kuruluþlarýna da önemli bir emsal niteliði taþýyor. Kürdistan halký için, o kadar çok, ACILI gün var ki, saymakla bitmez. Bugünlerde, onulmaz acýlar bir kez daha yaþanýr; belki de acýlar mücadeleyi hep diri tutar. Ýþte, 9 0cak 2013 de, Kürdistan halký için çok acýlý bir gündür. 3 Kürt kadýnýn, Paris te hunharca bir siyasi cinayetle, katledildiði gündür. Bundan böyle her 9 0cak daha bir soðuk, daha bir karanlýk olacaktýr. Öyle insanlar vardýr ki; 0nlar hakkýnda hiç kimse kötü konuþmaz... Sadece, sevgi ve saygý ile hatýrlanýrlar. Gidiþleri daha fazla yakar, baþkalarýna oranla. Ýþte Sakine Cansýz böyle biri idi; sevgi ve saygýyý hak eden, onurlu, mücadeleci, sevgi dolu, kiþilikli bir kadýndý... 0nun adýný hep duyuyor ve tanýyanlardan dinliyordum. Ama ilk karþýlaþmamýz 1991 de oldu. Cezaevinden yeni çýkmýþlardý. Bir gün aniden, büromuzun kapýsý açýldý ve içeri giren Sakine Cansýz dý. 0 nu tanýyabildiðim için, her zaman çok mutlu oldum. Ben, tekdüze düþünmeyen, ezber bozan insanlarý çok severim. Ýþte Sakine böyle biri idi. Kendi fikirlerini özgürce söyleyen, gerektiðinde erkek arkadaþlarý ile sonuna kadar tartýþabilen, kadýn kimliði ni her zaman, esas alan, özgür bir kadýndý! Çok özgür bir kadýn ve çok iyi bir Kürt tü! Yýllar içinde, özellikle Avrupa da birçok kez karþýlaþtýk. Her seferinde, ona olan hayranlýðým daha da arttý. Katledildiðini duyduðumda, büyük bir acý hissettim. Hemen yýllardýr Fransa dan tanýdýðým Rojbin i arayýp, doðru bilgi almak istedim. Rojbin in telefonu açýlmýyordu... Merak ettim. Birkaç saat sonra ölen 3 Kürt kadýnýnýn resimleri yayýnlanmaya baþladýðýnda, gözlerime inanamadým. Sakine nin yanýnda katledilmiþti Rojbin de... Acým daha da büyüdü. 3 Kürt kadýn, en sevdikleri gerçek olan, Kürdistan ülkesi için ömürlerini vermiþ, bu mücadeleyi her þeyin önüne koymuþ kadýnlardý. 0nlarýn ülkelerini bölüp parçalayan sömürgeci güçler, belli ki kana doymamýþlardý. Gerçekten de bu 3 ölüm, insanlarý, tüm Kürdistan coðrafyasýný çok etkiledi. Bundan böyle, her 9 0cak günü acý ile hatýrlanacak... Ama en çok da, sevgiyle, saygýyla ve minnet hisleriyle... Kaynak:Özgür Gündem Peribacalarý, doðal güzellikleri ve yeraltý þehirleri ile ünlü Kapadokya bölgesini, 2013 yýlý içerisinde 2 milyon 689 bin 949 yerli ve yabancý turistin ziyaret ettiði bildirildi. Kültür ve Turizm Bakanlýðý tarafýndan Kapadokya bölgesinde turistlerin ziyaretine açýk bulundurulan baþta Göreme Açýk Hava Müzesi baþta olmak üzere Zelve, Mustafapaþa ve Açýksaray ören yeri, Çavuþin, El Nazar, Karanlýk, Gülþehir St. Jean Kilisesi, Nevþehir, Ürgüp ve Hacý Bektaþ Veli Müzesi, Hacýbektaþ Atatürk Evi, Özkonak, Tatlarin, Kaymaklý ve Derinkuyu yer altý kentlerini 2013 yýlýnda 2 Milyon 689 bin 949 yerli ve yabancý turist ziyaret etti. Bölgedeki müze ve örenyerleri içerisinde en çok turist çeken yer ise her yýl olduðu gibi yine Göreme Açýk Hava Müzesi oldu. Geçtiðimiz yýl içerisinde Göreme Açýk Hava Müzesini 978 bin 390 yerli ve yabancý turist ziyaret ederken onu 469 bin 939 ziyaretçi sayýsý ile Hacý Bektaþ Veli Müzesi ve 453 bin 418 ziyaretçi sayýsý ile Kaymaklý Yeraltý Þehri izledi. Kapadokya bölgesindeki müze, ören yeri ve yer altý kentlerini 2012 yýlýnýn OcakAralýk döneminde ise 2 milyon 572 bin 816 turist ziyaret etmiþti. `TURÝZMCÝLER 2014 YILINDAN UMUTLU Geride býraktýðýmýz 2013 yýlý içerisinde 2.5 milyonu aþkýn yerli ve yabancý turisti aðýrlayan turizmciler 2014 yýlýndan da oldukça umutlu. Kapadokya Turistik Ýþletmeciler Derneði Genel Sekreteri Nazif Demir yaptýðý açýklamada, 2013 yýlýnýn bölge turizmi açýsýndan oldukça verimli geçtiðini belirterek bunda yurt dýþý ve yurt içinde gerçekleþtirilen etkin tanýtým faaliyetlerinin önemli bir rol oynadýðýný vurguladý. Geçtiðimiz yýl içerisinde Kapadokya bölgesinde Brezilya da yayýn yapan özel bir televizyon kanalý tarafýndan çekilen dizi filmin bu ülkede gösterime girmesi ile birlikte bölgeye gelen Brezilyalý turist sayýsýnda ciddi bir artýþ yaþandýðýný kaydeden Demir, 2014 yýlýnda bölgede daha fazla yerli ve yabancý turist aðýrlamayý hedeflediklerini söyledi. Demir: "Kapadokya eþsiz doðal ve tarihi güzellikleri ile ile Türkiye nin en önemli kültür turizm merkezlerinden birisi. Dünyada bir baþka benzeri bulunmayan bu bölgeye yabancý turistlerin ilgisi her geçen yýl artýyor. Bunda yurt içi ve yurt dýþýnda turizmcilerimizin katýldýklarý turizm fuarlarýnýn yaný sýra çeþitli ülkelerde gerçekleþtirilen tanýtým etkinliklerinin de büyük etkisi var. Bizler turizmciler olarak 2014 yýlýnýn bölgemiz için daha verimli geçeceði ümidindeyiz" dedi. Kaynak:Nevþehir Gazete

4 Bugünlerde siyasetten bir fotoðraf almak isterseniz objektifle biri oynuyor gibi bir netliyor bir flulaþýyor. Orada netlik kaybolup iþler karýþýnca, hemen medyada da kazan kaynamaya baþlýyor. Sonra topluma yansýmasý malumunuz. Holding medyasýnda muhalif seslerin geride býraktýðýmýz yýllarda tek tek ayýklandýðýný biliyoruz, þimdilik kalabilen aykýrý bir sesle Enver Aysever le medyadaki kaotik hali konuþtuk. Elbette karþýmýzda sadece bir televizyon programcýsý olmadýðýný bilerek biraz Aykýrý Kumpanya ya, biraz siyasete deðdik, dokunduk. Daha fazla edebiyat ve tiyatro konuþmak lazýmdý Aysever ile ama onu da baþka bir röportaja sakladýk. Aykýrý Sorular a çeyrek kala iþte Enver Aysever in bize verdiði yanýtlar... Son dönemde yaþanan dershane krizi, yolsuzluk operasyonundan sonra bizim bildiðimiz en azýndan uzunca bir süredir alýþageldiðimiz medya düzeninde bir deðiþiklik oldu gibi gözüküyor. Ne vardý o düzende? Bir yanda AKP-yandaþ medya, bir tarafta muhalif medya. Ve tabi alternatif medya... Ama iþte o yandaþ medya içinde de bir bölünme ortaya çýktý. Bir yanda hükümet yanlýsý, diðer tarafta cemaat vs... Yani yeni bir durum var. Sizce bu yeni durumda nasýl bir medya þemasý çýkýyor ortaya? Bir kere bu yandaþ medya, merkez medya, alternatif medya dediðimiz çok da yanlýþ birer tarif deðil. Alternatif Medya dediðimiz; Evrensel, Birgün, Yurt vs. gibi hatta tirajý çok yüksek olmasýna, dýþýnda olmasýna raðmen Sözcü, Sol gibi gazetelerin tamamý olabilir. Bunun içinde Kürt basýnýný da kattýðýmýzda muhalif medyanýn ya da alternatif medyanýn da homojen olmadýðýnýn altýný çizmekte fayda var. Týpký merkez medyanýn da homojen olmamasý gibi. Çünkü, merkez medya da ürkek davranma ya da oto sansür oranýný farký oranlarda tuttu. Nasýl bir farklýlýk? Alternatif medyanýn en büyük özgürlüðü ne? Biraz daha ekonomik dengelerinin küçük olduðu, yükümlülüklerin küçük olduðu, daha gözden ýrak gibi, sýranýn ona gelmediði için daha özgür hareket edebilen bir medya kesimi. Buna bazý internet sitelerini de katabiliriz elbette. Ama geleneði olan büyük medya kuruluþlarý ya da geleneði olmayýp bir anda büyüyen medya kuruluþlarý bu süreçte çok tartýþýldý. Yandaþ medya hikâyesine gelince; çok açýk orada durum, bence tartýþmaya bile gerek yok. Bir koalisyondu Ak Parti ve bu koalisyonu oluþturan unsurlar çatlayýnca koalisyonu oluþturan medya da çatladý. Dolayýsýyla bizim burada dýþardan kimseler olarak yaþadýðýmýz ne: Yahu neler olmuþ da haberimiz yok! duygusu. Bu da bizim için yeni bir deneyim. Ýçinde bulunduðumuz koþullar medya açýsýndan, kartlarýn yeniden daðýlacaðý yeniden biçimleneceði bir tablo olacaðý kesin. Peki nasýl biçimleneceði konusundaki öngörünüz nedir? Bu kavganýn sonunda belli olacak o. Nedeni de þu; eðer hükümet sandýða gidip sandýktan güçsüz çýkarsa hiç kimseyi yaþatmayacaktýr. Fakat bu kez önceliði deðiþmiþ olabilir, cemaat medyasýný ilk elden tasfiye etmeye çalýþabilir. Ben medyanýn yeniden oluþum sürecinde en azýndan gazetecilik mesleðini yapan, insanlara kamu gözcülüðü yapan kimselerin bugünkü Gezi den gelen güçle birlikte, mesleklerini daha rahat yapmak için mücadele edeceklerini düþünüyorum. Þurasý da ne kahredici bir þey ki, sizin dýþýnýzdaki iki unsurun birbirine düþmüþ olmasý týrnak içinde size daha az sansür yapmanýzý ya da oto sansür yapmanýzý doðuruyor. Trajik ama gerçekliði tartýþmasýz bir durum. Siz alternatif medyayý izliyor musunuz? Elbette. Ben orda yazdým da biliyorsunuz; Birgün de uzun süre. Bana ev sahipliði yapan, kendimi ait hissettiðim bir yer. Alternatif medya denmesi Türkiye deki acayiplikten. Yoksa ciddi bir medya orasý. Buradaki gazetelerin tirajlarýný topladýðýnýz zaman hatýrý sayýlýr bir rakam çýkýyor ortaya. Dolayýsýyla takip etmemek ayýp olur. Burada televizyonlar açýsýndan bir takip güçlüðü var. Örneðin Hayat Televizyonu vs. Digiturk ünüz varsa orda yok, baþka bir tanesi diðer yerde yok gibi nedenlerden. Televizyon bence þimdi daha ikincil bir tartýþma konusu. Çünkü, her þeye raðmen hâlâ yazýlý kültür üzerine dönen bir yapýdayýz. Ýnternet biraz öne çýktý. Bir de televizyonda fark edilmek çok kolay deðil, biraz zaman alýr. Televizyonlardaki tercihler bence hâlâ merkez medyaya yönelik. Haber kanalý algýsýna bakarsanýz; NTV, CNN denklemi hâlâ geçerli. Ama buradaki gazetelere ya da televizyonlara küçük falan demeyi doðru bulmuyorum. Öyle bir durum yok. Bas baya deðerli, ciddi insanlarýn olduðu, sürecin de onlara yardým ettiði bir tablo yaþýyoruz. Bunu olumlu buluyorum ben. GEZÝ DE EN KÖTÜ SINAVI CNN TURK VERMEDÝ Geçtiðimiz haftalarda konuk olduðunuz Genç Bakýþ programýnda Gezi Direniþi sýrasýnda CNN in pernguen belgeseli yayýnlamasý soruldu. Siz de bunu bir zamanlama hatasý olarak açýkladýnýz. Sahiden bu kadar mý? Þimdi iki þeyi karýþtýrmayalým; Türkiye de bir sansürden öte otosansür olduðunu biliyoruz. Ben bunu reddederek söylemiyorum. Penguen belgeseli meselesinde bir zamanlama ve öngörü sorunu olduðunu düþünüyorum. Elbette bunun siyasal iklimden baðýmsýz olduðunu söylemiyorum. Ama tamamen de bir organizasyonmuþ gibi algýlamak da biraz tuhaf olur. Bunun en büyük delili de hükümetin penguenleri yayýnladýnýz baský varmýþ gibi hissettirdiniz demesiydi. Burdaki insanlar duyarlý deðildi, herkes de ödlekti gibi bir þeyi de asla kabul etmem.yayýncýlýktaki nesnel ölçütü bulmakta hepimizin zorlandýðý bir süreç olduðunu kabul edelim. Biz de bunda zorlanmýþýzdýr. Ama en kötü sýnavý CNN Türk vermedi. SORU SORMAK EN DOÐAL HAKTIR! Gazetecilik, programcýlýk açýsýndan giderek ürkek bir dönemden geçiliyor hatta belki hayatta bile en basit sorularý sormaktan çekinir oldu insanlar. Sizin de soru sorarken çekinceleriniz oluyor mu? Oto sansürün devreye girdiði zamanlar? Zaman zaman otosansür olmuþtur. Ara sýra bakýyorum mesela, biz iktidar temsilcilerine daha ihtiyatlý diðerlerine daha zalim mi oluyoruz diye düþündüðüm oluyor zaman zaman. Kendi vicdan terazime soruyorum tabi. Soru sorarken belli ilkeler çerçevesinde davranýyorum. Birincisi, ben asla istihbari çalýþma yapan birisi deðilim. Gizli bilgi üzerinden soru sormam. Benim bütün sorularým açýk bilgi üzerinden. Kiþinin beyanlarý, yapýp etmeleri üzerinden. Ýkincisi toplumsal meseleler üzerine, hepimizin yaþadýðý meseleler üzerinden. Üçüncüsü de asla özel hayata dair soru sormam. Ýnsanýn zaman zaman kantarýn topuzunu kaçýrabileceði gibi zaman zamanda eksik kalabileceði durumlarda olabilir. Ama karnenizin çoklukta iyi olmasý önemli olan. Sizin karneniz? Ben de karnemin toplamda iyi olduðunu düþünüyorum. Bir de soru sormak en doðal haktýr. Karþýmdakinin de cevap verme ya da vermeme hakký var. Ben soru sormanýn bir edebiyatçý için iþlev olduðunu, felsefeci için zorunluluk olduðunu, sanatçý için bir gereksinim olduðunu falan düþünüyorum. Televizyonculukta da olay bu. Daha daha nasýlsýn? diye program olmaz. Bana da röportaja gelen insanlar istediðini sorabilir. Programa nasýl hazýrlanýrsýnýz? Programa hazýrlanmaya yönelik özel bir uygulamam yok aslýnda. Güncel siyasetle ilgili olan notlarý zaten sabahtan itibaren takip etmiþ oluyorum. Bazen kiþiye özel durumlar olabilir. Orda da benim avantajým þu gelecek olan insan hakkýnda zaten ne yazýp, çizdiðini, söylediðini biliyor oluyorum. Entelektüel yýllarýn merakýnýn getirmiþ olduðu bir birikim bu. Ayrýca bir de yanýlma, karþýndakinin sana vereceði cevapla yenilme gibi durumlarý kafayý takmamak gerekiyor. Çünkü maça çýkmýyoruz. Sorduðunuz sorularla ilgili baþýnýz hiç belaya girdi mi? Yok, hayýr girmedi. Beki benden hoþlanmayan, bir daha gelmeyecek olan kimseler olduðunu düþünüyorum. Ama bana doðrudan bir þey söylemediler. Bu mesleði yaparken, dostluklarýn ve düþmanlýklarýn çok hýzlý geliþtiðini ve kalýcý olmadýðýný görüyorsunuz. ÝNSANIN SOSYALÝZM DIÞINDA BÝR SEÇENEÐÝ OLDUÐUNU DÜÞÜNMÜYORUM Kimileri size ulusalcý dedi, kimileri sosyal demokrat... Siz bugün siyasi çizginizi nasýl tarif ediyorsunuz? Ben kendimi hiçbir zaman ulusalcý olarak tarif etmedim. Cumhuriyet Gazetesi nde yazdýðým dönemde bile milliyetçilik ilkelliktir diye yazmýþ birisiyim. Bence her tür milliyetçilik duygularýn köpürmesiyle birlikte faþizme gidebilir. Ayrýca muhalif olan herkesi ulusalcýlýða ittiler bir dönem Ben bir sosyalistim ve bir sosyalist gibi bakmaya çalýþýrým hayata. Yalnýz yazançizen insanýn, edebiyatçýysa, þairse falan tabiatý gereði bir yalnýzlýk hali vardýr. Çünkü iþçi sýnýfýnýn içinde yaþamýyorsundur. Dolayýsýyla daha geleneksel aydýn tavrýnda gelirsin. Sen bazen tepeden bakmak istemezsin ama bakmýþ bulursun kendini. Bazen tam onun yanýnda olursun yanýndakiler seni iter. Bazen de insaf dersin bu kadar cehalet. Bunlarý da konuþmak lazým. Sonuçta insanýn sosyalizm dýþýnda bir seçeneðinin olduðunu düþünmüyorum.. Böyle algýlanmanýzda Dört Bir Taraf programýnýn etkisi oldu mu acaba? Yani oradaki karþý karþýya gelme biçimi ve özellikle Nagehan Alçý yla diyaloglarýnýz? Ben mesela Mustafa Kemal meselesinin Ak Parti nin ya da egemenlerin istediði biçimde tartýþýlmasý taraftarý deðilim. Ben onu kendi özgün platformumda tartýþýrým. O zaman diyorlar ki vay sen ulusalcý mýsýn? Hayýr kardeþim sen nesnel ölçekte tartýþmýyorsun. Üstelik bu konuda baþka kanaatlerim de var ve kitaplarýmda yazmýþým. Kürt sorunsalýna da baþka yerden bakmak gerektiðini düþünüyorum. Salt kimlik meselesi olarak ele alýnmasýný tehlikeli buluyorum. Kimlik önemlidir kabul, insanýn kendini ifade hürriyeti de çok deðerlidir. Ama bir o kadar seküler dünya, ekmeði nasýl paylaþacaðýmýz sorunuyla da paraleldir. Yani ben Altan Tan la Kürt problemini çözmeye kalktýklarý gün o problemin çözülemeyeceðini düþünüyorum. Ak Parti yle çözmeye kalktýklarý gün çözülemeyeceðini düþünüyorum. DÖRT BÝR TARAF I ZEVKLE ÝZLÝYORUM Dört Bir Taraf ý seyrediyor musunuz? Aa, büyük zevkle. Eve gidince izliyorum. Nasýl buluyorsunuz? Komik buluyorum. Fikirlerine saygý duyuyorum elbette ama o koltukta neler çekildiðini bildiðimden komik geliyor. Böyle uzaktan seyretmek en güzeli. Benim için çok teatral bir þey. Nazlý Haným la Nagehan meselesine gelince; her þeyin bir perde arkasý vardýr, ben de bu perde arkasýný üç aþaðý beþ yukarý biliyorum. Nazlý Haným daha cemaat gözüyle bakýyor, Nagehan daha Tayyip Erdoðan entegreli bir hayat kuruyor. Ben ikisinin de doðru yolda olmadýðýný düþünüyorum. Sonuç olarak ikisinin birbirine düþmüþ olmasý bir þeyi deðiþtirmez. Ýki yanlýþtan bir doðru çýkmayacaktýr. ÇÖZÜM SÜRECÝNE PRAGMATÝK BAKMAK O zaman çözüm sürecine ne diyorsunuz? Çözüm sürecine pragmatik bakmak gerekir. Kan akmýyorsa bu bir faydadýr. Ama yarýn ya tüm bu olanlardan sonra oluk oluk kan akarsa diye de düþünmek lazým. Çünkü Türkiye de bu resmi hep gördük. Zaten ortada bir çözüm süreci olduðunu da düþünmüyorum. Çözüm süreci þöyle olabilir; biri çýkar, Baþbakan olabilir, BDP den biri olabilir derki; Bir genel af gelecek. Bunun içine herkes girecek. Ardýndan da yüzde 1 e inecek baraj... O zaman toplumun bir kýsmý Dur Apo çýkamaz ya da çýkar, der. Somut olarak bir þeyler tartýþýlýr. Þu an böyle bir þey yok ki. Yüzde 10 mu deðiþiyor? Partiler yasasý mý, solcu mu oluyoruz, dinci mi? Hiçbir þey belli deðil. Sadece kanaatler noktasýnda iyi bir mutabakat var þimdilik. Süreç olabilmesi için ne olduðunun bilinmesi gerekir. Ve ben bu iþin seküler bir hareketle ve sol bir dille tartýþýlmasýndan yanayým. Orada kýrmýzý çizgim laiklik. Sol ve laiklik. AYKIRI KUMPANYA ÝLE KURTLARIMI DÖKÜYORUM Programcýlýðýnýz edebiyat, sanat, tiyatro yönünüzü sanki biraz gölgede býraktý. Þimdi sanki bunlar yeniden gün yüzüne çýkýyor. güncel siyasetle bu kadar haþýr neþirken Aykýrý Kumpanya nasýl çýkýyor? Ben kendimi her zaman bir edebiyatçý, bir yazar olarak görüyorum.televizyon da dahil olmak üzere diðer iþler benim için yan iþ. Televizyonu da, televizyondaki tanýnmýþlýðýmý da edebiyata ve sanata mutlaka yöneltmek için bir fýrsat olarak hazýrlýyordum. Nitekim o fýrsat geldi. Aykýrý Kumpanya benim için bu anlamda çok önemli. Sonuçta, ben yýllarca tiyatro yaptým. Tiyatro sahnesinde de ilerisi için baþka þeyler de olabilir belki oyuncuþuk vs ama Aykýrý Kumpanya yla devam edeceðim kesin. Biricik bir iþ oldu. Bir tiyatro deðil ama bir gösteri. Hatta benim zaman zaman standupçýklar yaptýðým bir gösteri. Orada Türkiye nin yakýn tarihindeki sanatçýlardan, aydýnlardan hareketle iki perde ve canlý müzikli bir iþ yapýyoruz. Hem ben kurtlarýmý döküyorum; þarkýlar davullar çalýnýyor, hem insanlar çok þaþýrýyor. Türkiye nin dört bir yanýndan insanlar bi daha bi daha gelin diyorlar. Ve ben tek bir belaltý espri yapmadan, entelektüel dünyanýn içinden de kahkahalar atýlabildiðini ve hayatýn anlatýlabileceðini düþündüm. Gösterimin hem teatral hem de belgesel ayaðý var. Alternatif tiyatrolar için ne düþünüyorsunuz? Çok önemli buluyorum. Onlar da aslýnda merkez tiyatro oldu. Çünkü tiyatronun merkezi çökünce, alternatif merkez oldu. Buradan büyüyeceðini düþünüyorum. Bu yeni yaþayacaðýmýz süreç, Gezi yle birlikte insanlarýn yüzyüze olma ihtiyacý müzikte, tiyatroda, mizahta, edebiyatta yeni bir olanak saðladý ve ben buna bayýlýyorum. Fotoðraflar: Mehmet Eren Bozbaþ Kaynak:Evrensel Pazar Eki

5 Geçtiðimiz hafta Van daydým. Depremden sonra kýþýn gördüðüm ve konteynýr kentlerdeki yaþam beni bir kez daha insanlýðýmdan utandýrdý. Van çok üþüyordu; 120 günlük elektrik kesintisinin ardýndan elektriklerine kavuþmuþlar ancak ocak ayý içinde yeniden bir kesintinin konuþuluyor olmasý o mutluluðu yaþamadan Van halkýnýn tedirginliðini her geçen gün artýyordu. Soðuk yetmezmiþ gibi arada kalan halk kendi çözümünü bulmak için de 130 gündür açlýk grevinde Pek çok gazeteci, yazar, foto muhabir Van ý anlattý belki ama gidip görmek, onlara dokunmak, üþüyen çocuklara sýcak bir söz söylemek o kadar da zor olmasa gerek. Týpký Ahmet Kerem Kaynar gibi. Belgeselci Kaynar günlerce Van da kalarak, onlarla yaþayarak, Van halkýnýn acýsýný, taleplerini, düþlerini kamerasýna yansýttý. 'Bir Gün Daha 'belgeseliyle adýný duyuran ve Sinema ve Televizyon Eserleri Sahipleri Birliði (SETEM) tarafýndan düzenlenen Belgesel, Animasyon ve Kýsa Film (BAK) yarýþmasýnda en iyi belgesel kategorisinde halk oylamasýnda birincilik Daðlarýnýn, daðlarýnýn ardý, Nazlýdýr. Uçurum kýyýsýnda incecik bir yol Gider dolan-dolana, Bir hastan vardýr, umutsuz, Belki ayþe, belki Elif Endamý kuytuda baþak, Memesinin, memesinin altýnda, Bir sancý, Bir hayýn býçak... Ölüm bu, Fukara ölümü Geldim, geliyorum demez. Ya bir kuþluk vakti, ya akþam üstü, Ya da seher, mahmurlukta, Bakarsýn, olmuþ olacak. Bir hastan vardý umutsuz, Hayreti uykularda, Hayreti soðuk sularda. Gayrý, iki korku çiçeðidir gözleri, ve jüri özel odülü alan Kaynar Van da ''Vali olsaydým insanlara sýcacýk ev verirdim'' diyen küçük Yasemin in haberini insanhaber.com la paylaþarak da çocuklarýn düþlerini, Van halkýnýn asýl sorunlarýný gündeme taþýmayý da baþardý. Ahmet Kerem Kaynar la hem Van ý hem de çektiði belgeseli konuþtuk. -Van da bulunan depremzedeler her kýþ olduðu gibi bu kýþta maðdur edildiler. Yardým konusunda da bir sýkýntý yok ama asýl sorun ne? Oradaki insanlar neler düþünüyor? Buradaki insanlar yardým istemeyecek kadar gururlu ve onurlular. Çünkü yardým bir noktaya kadar gelir peki ya sonrasý! Asýl istedikleri kalýcý konut, bu da onlarýn en doðal hakký. Çünkü yýllardýr deprem vergileri toplanýyor, yardýmlar yapýlýyor devletin kurumlarýna fakat bunun hesabýný soran da yok bilen de yok. Çok mu zor orada yasamaya çalýþan bu elli aileye kalýcý konut yapmak. Üþümeden, titremeden yaþamak onlarýnda hakký... Yarýn ne gibi zorluklar ile karþýlaþacaklarýný bilmeden yaþýyor bu insanlar. Minik Yasemin in ve Havva nýn ellerinin ve yanaklarýnýn soðukluðunu atamadým hala avuçlarýmdan... O çocuklar bir tane þekerle gülmeyi, mutlu olmayý beceren çocuklardýr, buradakiler gibi play station çocuklarý deðiller. -Sanýyorum kýþýn çok daha maðdur oluyorlar Çünkü elektrik kesintisi yaþanýyor Elektrikleri sürekli kesiliyor, çocuklar ders çalýþamýyor ve sýnýf da diðer arkadaþlarýna karþý eziliyorlar, hatta ve hatta oraya atanan bazý kendini bilmez memur ailelerinin çocuklarýnýn sýnýflarýnýn deðiþimi konusunda baský yaptýklarýný ve kendi çocuklarýnýn diksiyonlarýnýn Ýki mavi, kocaman korku çiçeði, Açar, derin kuyularda... Daðlarýnýn, daðlarýnýn ardý korkunçtur. Hiç akýl edip de düþünen var mý? Gün kimin hesabýna tutar akþamý, Rahmetinden kim demlenir bulutun, Hayýrlý evlat makina Nasýl canavar kesilir. Kurdun, karýncanýn rýzkýný veren Toprak nasýl ayartýlýr, Yüz vermez topal öküze, Ve almaz koynuna kara sabaný. Sepetçioðlu'm bir kömür iþçiþidir, Mavzer deðil, kürek tutar Urfalý Nazif Mal, haraç-mezattýr, Can, pazar-pazar. Kýrmýzý, ak ve esmer, Yumuþak ve sert buðdaylarý Yaratan ellerin sahibidir bu, Kör boðaz, nafaka uðruna, Haldan düþmüþ, tebdil gezer... bozulduðunu da duydum ve ben utandým... Bu da onlarý yeterince yýpratýyor, banyo yapmak için, çamaþýrlarýný yýkamak için elektrik lazým, sýk sýk kesilince elektrikler dýþarýda ateþ yakýp su ýsýtýyorlar ama odun bulabilirlerse... Ayrýca dýþarýya astýklarý çamaþýrlar kurumuyor günlerce. Saçlarýný kurutamýyor çocuklar, çünkü saç kurutma makinesini bilmeyenler var... -Ne istiyorlar peki? Tek istedikleri þey devletin onlara kalýcý bir konut vermesi ama bunu laf da deðil resmi belgelerle talep ediyorlar... Z. A. ile ayak ustu muhabbetimde aile bireylerinin kendisiyle birlik de 10 kiþi olduðunu söyledi, bunlardan bir tanesi özürlü olduðu için devlet ona maaþ veriyormuþ, onun parasýyla geçimlerini saðlýyorlarmýþ. Bugün herkes yeni bir yýla yeni bir umutla, ümitle girmeyi arzularken eðlencenin en dibine kadar planlar yapýlýrken o insanlarýn tek bir isteði var o da 1 ocak 2014 itibari ile elektrik kesintisi olmasýn çocuklarýmýz üþümesin ve artýk yetkililer sesimizi duysun... Zaten toplasan 50 aile var 550 milletvekili 5 er bin lira toplasalar serbest müteahhide dahi verseler bugün o insanlarýn baþlarýný sokacak evleri olur, herkes de biliyor ki bir evin maliyeti 30 bin lirayý geçmez... Daðlarýnýn, daðlarýnýn ardý, Nasýl anlatsam... Aðaçsýz, kuþsuz, gölgesiz. Çýrýlçýplak, Vay kurban... "Kim bu cennet vatanýn uðruna olmaz ki feda." Yiðitlik, sen cehennem olsan da bile Fedayý kabul etmektir, Cennet yapabilmek için seni, Yoksul ve namuslu halka. Bu'dur ol hikayet, Ol kara sevda. Peki, siz bir belgesel çektiniz. Bu belgeseli çekerken neyi amaçladýnýz? Bu belgeseli çekmemizdeki amaç öncelikle oradaki insanlarýn direniþlerine, acýlarýna ve mücadelelerine ortak olmak ve bu vurdumduymazlýgý belgelemek... Görüntü yönetmenim Ömer Acar'la birlikte çektiðimiz tüm görüntüler þu anda montaj aþamasýnda, yaklaþýk iki haftaya kadar bitirmeyi hedefliyoruz. Bu gün itibari ile açlýk grevinin 127 inci günü, dönüþümlü olarak grevleri devam ediyor, taki sesleri duyuluncaya dek... -Bir kurgu deðil sanýyorum Çektiðimiz bu belgesel kurmaca deðil, tamamýyla konteyner kent de yaþamaya çalýþan depremzedelerin gerçek görüntüleri olacak ve herhangi bir sansür uygulamasý yapmayacaðýz. Biz baðýmsýz sinemacýlar olarak kimsenin fikri doðrultusunda hareket etmiyoruz, tamamýyla insani duygularla yolumuza devam ediyoruz. Bunlarý görmezden gelmek ne bize ne de bu ülkede yaþayan insanlarýn vicdanlarýna yakýþýr. O insanlarýn evlerinin olduðunu düþünsenize... En çok onlar mutlu olacaklar sonra bizler... Bugün eðer bu insanlarýn acýlarýný diðer insanlarýn acýmasýzca bakýþlarýnýn karþýsýna çýkartabilirsek ve onlarý duyarlý olmaya ikna edebilirsek ne mutlu bizlere... Kaynak: Ýnsanhaber.Com Seni sevmek, Felsefedir, kusursuz. Ýmandýr, konkunç sabýrlý. Ýp'in, kurþun'un raðmýna, Yürür, pervasýz ve güzel. Sýradaðlarý devirir, Akan sularý çevirir, Alýr yetimin hakkýný, Buyurur, kitabýnca... Gün ola, devran döne, umut yetiþe, Daðlarýnýn, daðlarýnýn ardýnda, Deðil öyle yoksulluklar, hasretler, Bir tek baþak bile dargýn kalmayacaktýr, Bir tek zeytin dalý bile yalnýz... Sýkýysa yaðmasýn yaðmur, Sýkýysa uykudan uyanmasýn dað. bu yürek, ne güne vurur... Kaçar damarlarýndan karanlýk, Kaçar, bir daha dönemez, Sunar koynunda yatandan, Hem de mutlulukla sunar Beynimizin ýþýðýnda yeraltý. Her mevsim daha genç, daha verimli, Sunar, pýrýl-pýrýl, sebil, Ömrünün en güzel aþk hasadýný, Elimizin hünerinde yeryüzü. Dolu sofra, gülen anne, gülen çocuklar, Bir'e on, bir'e yüz'le akþama gebe Þafakla doðan iþgücü. Yalaným yok, sözüm erkek sözüdür, Olm kitapta böylece yazýlýdýr, Ol sevda, böyledir çünkü...

6 Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hüseyin KAÝM Van'da, sebze fiyatlarýndaki artýþ dikkat çekerken bölgede en çok tüketilen patatesin kilosu 2,5 TL'ye çýktý. Türkiye genelinde sebze fiyatlarýndaki artýþ, Van esnafýný olumsuz etkiledi. Van Belediyesi Sebze ve Meyve Halý esnafý, özellikle patates fiyatlarýndaki artýþýn tüketicinin cebini yaktýðýný söyledi. Patates fiyatlarýndaki artýþýn ihracattan kaynaklandýðýný ifade eden Ceylan Komisyonevi sahibi Yusuf Ceylan, fiyatlarýn yüksek olmasýnýn üretimin az olmasýndan da kaynaklandýðýný söyledi. Sebze fiyatlarýnýn yüksek olmasý nedeniyle tüketimin az olduðunu dile getiren Ceylan, "Patates ülkemizde sadece Nevþehir ve Niðde'de üretiliyor. Doðuda ise Ahlat'ta üretiliyor. Bu yýl üretim, tüketimi karþýlayamadýðý için fiyatlar yükseliyor. Bunun yanýnda geçen sene Irak ve Ýran'a ihracat yoktu. Ama bu sene özellikle Ahlat'ta üretilen patates Irak ve Ýran'a gönderiliyor. Bu da fiyatlarýn yükselmesine neden oluyor" dedi. Patatesin hem fazla miktarda para tutmasý hem de satýþý az olmasýna baðlý olarak çok çürüme fireleri verdiðini belirten Ceylan, bunun da kendilerine zarar verdiðini söyledi. Tüketicilerin uzun zamandan beri ilk defa böyle bir durumla karþýlaþtýðý için tepki gösterdiðini belirten Ceylan, þöyle konuþtu: "Doðuda Nevþehir Hacý Bektaþ Veli Üniversitesi Personel Yemekhanesinde akademik ve idari personele yönelik olarak açýk büfe hizmetine baþlandý. Nevþehir Hacý Bektaþ Veli Üniversitesi Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Meslek Yüksekokulu bünyesinde hizmet veren ve Kapadokya nýn doðal peribacalarýný andýran fiziki yapýsýyla dikkatleri çeken ÜSET Tafana Tesisleri, akademik ve idari personelin yaný sýra öðrencilerin de yararlanabileceði hizmetlerine yenilerini eklemeye devam ediyor. Üniversitede görevli akademik ve idari personel artýk tesisin yemekhane bölümünde, tabldot üretilmesine raðmen Ahlat patatesinin kilosunu toptan 1 TL 75 kuruþ, Nevþehir patatesi 2 TL 75 kuruþtan satýyoruz. Patatesin çuvalý geçen sene 11 TL iken bu sene 50 TL. Manavlar ya da marketlerde patatesin kilosu 2,5 TL tutarýnda satýlýyor." Patatesteki fiyat artýþýnýn birçok üreticinin patates ekmemesinden kaynaklandýðýný dile getiren Sacit Koçan ise, "Geçen sene bu mevsimde patates 200 ila 300 kuruþa geliyordu. Bu nedenle birçok üretici bu sene patates ekmedi. Patatesteki az üretim, tüketicilerin ihtiyacýný karþýlayamadýðý için bu durum fiyatlara yansýdý. Bunun yanýnda birçok ülkeye patates ihraç edilmesi de, fiyatlardaki artýþa sebep oldu" dedi. Artýþýn büyük tüccarlarýn patatesi depolarda stok etmesinden kaynaklandýðýný ileri süren Alaattin Yýlmaz da, "Þu anda depolarda binlerce ton patates var. Türkiye'yi doyuracak kadar patates var. Ancak tüccarlar, patatesin prim yapmasýný bekliyor" þeklinde konuþtu. Geçen sene 20 kiloluk patates çuvalýnýn TL olduðunu ifade eden Yýlmaz, sözlerini þöyle tamamladý: "Patatesin kilosu þu an 2,5 TL, biber 7,5 TL, patlýcan 8 TL, kýrmýzý biber 12 TL, kabak 4 TL'den satýlýyor. Fiyatlar yüksek olunca satýþ yapamýyoruz. Allah yardýmcýmýz olsun." Kaynak:Sondakika Haber yerine açýk büfe hizmetinden yararlanacak. Zengin menü çeþitleri ile dikkat çeken açýk büfede; çorba, soðuk meze, salata ve turþu çeþitleri, ara sýcaklar, ana yemekler ile yardýmcý yemekler, tatlý ve mevsim meyveleri yer alýyor. Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, yulaf üretiminin, 2013 yýlýnda yüzde 11,9 artýþla 210 bin tondan 235 bin tona yükseldiðini bildirdi. Bayraktar, yaptýðý açýklamada, niþasta, protein, B grubu vitaminler baþta olmak üzere vitamin ve kalsiyum, magnezyum, potasyum, fosfor ve demir gibi mineraller açýsýndan zengin þifalý bir bitki olan, daha çok hayvan yemi olarak kullanýlan yulafýn, özellikle son yýllarda ekmeðe katýlarak yulaflý ekmek tüketiminin arttýðýný, tanelerinin diðer tahýl karýþýmlarý ve sütle birlikte kahvaltýlýk olarak kullanýldýðýný belirtti. Þemsi Bayraktar, Türkiye de, 1996 yýlýnda 1 milyon 615 bin dekar olan yulaf ekilen alanýn son yýllarda 900 bin dekarýn altýna inse de verimdeki yükseliþ nedeniyle üretimin, son yýllarda yeniden artmaya baþladýðýný vurguladý. Dekar baþýna yulaf veriminin kilogramlardan, kilogramlara çýktýðýný belirten Bayraktar, "2000 yýlýnda 314 bin ton olan yulaf üretimi, 2007 yýlýnda 189 bin 99 tona kadar indi yýlýnda 196 bin 99 ton olan üretim 2009 da 218 bin 286 tona çýktý yýlýnda yeniden gerileyen ve 203 bin 870 tona inen yulaf üretimi, 2011 de 218 bin 40 tona yükseldi yýlýnda 210 bin ton olan üretim, bu yýl 25 bin tonluk artýþla 235 bin tona çýktý" dedi. ÇANAKKALE BÝRÝNCÝ, KOCAELÝ ÝKÝNCÝ Yulaf üretiminde 27 bin 967 tonla Çanakkale nin birinci olduðuna ve yüzde 13,32 pay aldýðýna dikkati çeken Bayraktar, þunlarý kaydetti: "Çanakkale yi 21 bin 603 tonla Kocaeli, 19 bin 816 tonla Ankara, 14 bin 826 tonla Nevþehir, 13 bin 224 tonla Balýkesir, 12 bin 841 tonla Konya, 11 bin 654 tonla Karaman izledi. Kocaeli, ülke üretiminde yüzde 10,29, Ankara yüzde 9,44, Nevþehir yüzde 7,06, Balýkesir yüzde 6,3, Konya yüzde 6,11, Karaman yüzde 5,55 pay aldý. Bu illeri 9 bin 384 tonla Antalya, 7 bin 860 tonla Niðde, 6 bin 69 tonla Bursa, 5 bin 871 tonla Sivas, 4 bin 906 tonla Uþak, 4 bin 545 tonla Kayseri, 4 bin 529 tonla Burdur takip etti. 52 ilde yulaf üretiliyor. En az yulaf üretimi yapýlan iller 51 tonla Malatya, 46 tonla Erzincan, 45 tonla Elazýð, 40 tonla Edirne, 28 tonla Erzurum, 14 tonla Bayburt ve 10 tonla Karabük." "ÜRETÝMÝN YÜZDE 3,78 Ý ÜRETÝMDE VE KULLANIMDA KAYBEDÝLÝYOR" 2011 yýlýnda üretilen 218 bin 40 ton yulafýn 1744 tonunun üretimde, 6 bin 489 tonunun kullanýmda olmak üzere 8 bin 233 tonunun, yüzde 3,78 inin kaybedildiðini ifade eden Bayraktar, 8 bin 690 ton ithalat, 26 ton ihracat yapýldýðýný, 10 bin 304 ton tohumluk, 110 bin 311 ton yemlik kullanýldýðýný, 97 bin 856 tonunun da tüketildiðini belirtti. Bayraktar, yulaf üretiminin artýrýlmasý, üretim ve kullanýmdaki kayýplarýn azaltýlmasý gerektiðine dikkati çekti. "ÜRETÝMÝN 3 TE 1 ÝNDEN FAZLASINI RUSYA VE KANADA KARÞILIYOR" Dünyada 2011 yýlýnda 22 milyon 676 bin 189 ton yulaf üretildiðini, yulaf üretiminde 5 milyon 332 bin tonla Rusya nýn birinci sýrada bulunduðunu bildiren Bayraktar, þöyle devam etti: "Rusya yý, 2 milyon 997 bin tonla Kanada, 1 milyon 381 bin tonla Polonya, 1 milyon 127 bin tonla Avustralya, 1 milyon 119 bin tonla Ýspanya ve 1 milyon 102 bin tonla Finlandiya takip etti. Finlandiya yý 783 bin tonla Çin, 778 bin tonla ABD, 698 bin tonla Ýsveç,627 bin tonla Almanya, 613 bin tonla Ýngiltere izledi. Türkiye, 2011 yýlýndaki 218 bin 40 tonluk yulaf üretimiyle 224 bin 800 ton üreten Danimarka nýn ardýndan, 170 bin 50 ton üreten Yunanistan ýn önünde 18 inci sýrayý aldý. Dünya yulaf üretiminde Rusya nýn payý yüzde 23,51 i, Kanada nýnki yüzde 13,22 yi buluyor. Üretimin 3 te 1 inden fazlasýný Rusya ve Kanada karþýlýyor. Türkiye nin payý yüzde 0,96 düzeyinde kalýyor." Kaynak:Nevþehir Gazete

7 Onur BAKIR/Ankara Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2013 yýlýnýn son gününde, 2014 yýlý için asgari ücreti açýkladý. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Okuduðunuz týrnak içindeki yazý, internet üzerinden bir arkadaþým tarafýndan o meþhur, biz öðretmenlerin, kabul etmeyip de zorla kutlanan ve topluma da alýþtýrýlan, adeta öðretmene hediye gününe dönüþtürülen, 24 Kasým günü öncesi, elime geçen bir yazýdýr. Yazýyý bana gönderen öðretmen arkadaþýma teþekkür ederim. Unutturmadýðý için 12 Eylül'ü. Lazým olur diye bir kenara not etmiþtim. Okuyun bakalým. UNUTANLARA,UNUTMAYA ÇALIÞANLARA, KABULLENENLERE, KUTLAYANLARA, KUTLAYACAKLARA HATIRLATILIR. 24 KASIM ÖÐRETMENLER GÜNÜ OLAMAZ, ATATÜRK ÜN BAÞÖÐRETMENLÝÐÝ KABUL ETTÝÐÝ GÜNÜ, ATATÜRKÇÜLÜK ADINA YAPANLAR, BU ÜLKENÝN BU HALE GELMESÝNÝ SAÐLAYANLARDIR. 12 Eylül 1983 gün ve sayýlý Resmi Gazete'de yayýnlanan Öðretmenler Günü kutlama yönetmeliði ile kutlanmaya baþlayan Öðretmenler Günü nü hiç kabullenmedim, hiç kabul etmedim.yýllardýr hükümetler tarafýndan þov olarak kutlanan bu günü kutlayanlarý da kabullenemedim. NEDEN? 12 Eylül 1980 askeri darbesi sonucunda kurulan cunta yönetimi tüm devlet yetkilerini Milli Güvenlik Konseyi'nde toplamýþtý. Dolayýsýyla 12 Eylül 1980 ile 24 Kasým 1983 tarihleri arasýnda idari yetkiler kullanýlarak gerçekleþtirilen tüm suçlarýn birincil sorumlularý idari makamlarý emir ve kararlarý ile bizzat yönlendiren ya da bu makamlarda bulunan kiþilerin fiillerine göz yuman Milli Güvenlik Konseyi üyeleridir. Bu dönem içinde; * 650 bin kiþi gözaltýna alýndý ve 90 güne varan gözaltý sürelerinde aðýr iþkence gördü. * 1 milyon 683 bin kiþi komünist, Alevi, Kürt, dinci, þeriatçý denilerek fiþlendi. * Açýlan 210 bin davada 230 bin kiþi Sýkýyönetim Mahkemeleri'nde yargýlandý. * 7 bin kiþi için idam cezasý istendi, 517 kiþiye idam cezasý verildi. * 124 kiþinin idam cezasý Askeri Yargýtay tarafýndan onaylandý. * Haklarýnda idam cezasý verilenlerden 49'u asýldý (18 sol görüþlü, 8 sað görüþlü, 23 adli suçlu). * Ýdamlarý istenen 259 kiþinin dosyasý Meclis'e gönderildi. * kiþi Türk Ceza Kanunu'nun 141, 142 ve 163. maddelerinden yargýlandý. * kiþi örgüt üyesi olmak suçlamalarýndan yargýlandý. * 388 bin kiþiye pasaport verilmedi. * 30 bin kiþi sakýncalý olduðu için iþten atýldý. * kamu görevlisi hakkýnda soruþturma açýldý. * 14 bin kiþi yurttaþlýk tan çýkarýldý. * 30 bin kiþi mülteci olarak yurtdýþýna gitti. Bakaný Faruk Çelik, kameralarýn önünde asgari ücrette ne kadar büyük bir ilerleme saðlandýðýný anlattý da anlattý. Oysa Bakanýn açýklamalarýna daha yakýndan baktýðýmýzda * 366 kiþi kuþkulu bir þekilde öldü. * Cezaevlerinde toplam 299 kiþi yaþamýný yitirdi. * 171 kiþinin iþkenceden öldüðü belgelendi. * 144 kiþi kuþkulu bir þekilde öldü. * 14 kiþi açlýk grevinde öldü. * 16 kiþi kaçarken vuruldu. * 95 kiþi çatýþmada öldü. * 73 kiþiye doðal ölüm raporu verildi. * 43 kiþinin intihar ettiði bildirildi. * 937 film sakýncalý bulunduðu için yasaklandý. * 23 bin 677 derneðin faaliyeti durduruldu. * Siyasi partiler ve sendikalar kapatýldý. Çok sayýda siyasetçi gerekçesiz gözaltýnda tutuldu ve tutuklandý. * 3 bin 854 öðretmen, üniversitede görevli 120 öðretim üyesi ve 47 hâkimin iþine son verildi. * 400 gazeteci için toplam 4 bin yýl hapis cezasý istendi. * Gazetecilere 3 bin 315 yýl 6 ay hapis cezasý verildi. * 31 gazeteci cezaevine girdi. * 300 gazeteci saldýrýya uðradý. * 3 gazeteci silahla öldürüldü. * Gazeteler 300 gün yayýn yapamadý. * 13 büyük gazete için 303 dava açýldý. * 39 ton gazete ve dergi imha edildi. * Yüz binlerce yayýna el konuldu ve imha edildi. Okul kitaplýklarýndan zorla toplanan binlerce kitaplar yakýldý. Sadece bilim ve sosyalizm yayýnlarýna ait kitap yakýldý. Yayýnevi sahipleri göz altýna alýndý, tutuklandý, iþkence gördü. Ýlhan Erdost iþkence yapýlarak öldürüldü. Yazýma 12 Eylül Ruhu diye baþlamýþtým. Gerçekten 12 Eylül ile hesaplaþacaðým diye hükümet olanlar hesaplaþmak þöyle dursun iyice mutasyona uðramýþlar. 12 Eylül ruhu içlerine sýzmýþ. Bunun böyle olduðunu, 23 Kasým 2013 te gördük. 23 Kasým da Eðitim-Sen in çok çok haklý talepler ile gerçekleþtireceði, MEB önündeki basýn açýklamasý, polis marifeti ile daðýtýldý. Hem de bize bahþedilen 24 Kasým'dan bir gün önce. Üç yüz metre kala bakanlýða, durdurulup acýmasýzca zehirli gazlarla saldýrýlan öðretmenler, eðitmenler, devrimci gençler sizi affeder mi sanýyorsunuz? 12 Eylül Ruhu ülkemizin baþýnda bir kara duman bu biline. Bu ruhu kaçýrmak da, devrimcilerin becereceði bir iþtir, bu da bir kenara yazýla Not: Devrimcilere ait olan Yolsuzluk ve yoksulluða hayýr! sloganý da dahil birçok sol, sosyalist argümaný kullanarak iktidar olanlarýn karþýlýklý ataklarýndan ne kadar yolsuzluða ve yoksulluða karþý olduklarýný da gördük þükür. Tek yol devrim ve tek yol sokak diyen insanlar doldurmalý sokaklarý. Eðer ayyuka çýkmýþ bunca yolsuzluk ile yine hükümet edilecek ve biz susacaksak vay halimize... Bu yaþananlarýn zerresi çaðdaþ batýlý ülkelerde yaþansa hükümetlerin ne yapacaklarý bellidir On iki Eylül ruhu yaþýyor oysa bizde. Tek çözümümüz halk iktidarý, olabilmeli. baþka bir tablo söz konusu YUVARLANMIÞ ASGARÝ ÜCRET Asgari Ücret Tespit Komisyonunun toplantýsýnýn ardýndan Bakan Faruk Çelik, asgari ücretin 2014 yýlýnýn ilk 6 ayý için yüzde 5, ikinci 6 ay için ise yüzde 6 artacaðýný açýkladý. Bu oranlar, basýnda da bu þekilde yer aldý. Oysa Bakan tarafýndan açýklanan oranlar, yukarý doðru yuvarlanmýþ oranlardýr. Gerçek artýþ oraný ise ilk 6 ay için yüzde 4.84; ikinci 6 ay için yüzde 5.88 dir. Aradaki farklar küçük olabilir ama asýl önemli olan kamuoyuna oranýn yanlýþ aktarýlmasý, oranlarýn daha yüksek gösterilmesidir. Bir de tersinden düþünelim yýlý enflasyon oraný (TÜFE) yüzde 7.4 olarak gerçekleþti. Peki, bu oran, kamuoyuna yuvarlanarak mý açýklandý, 2013 yýlý enflasyonu yüzde 7.5 tir denildi mi? Hayýr, neyse o söylendi! ÞÝÞÝRÝLMÝÞ ASGARÝ ÜCRET Bakan Çelik, yeni asgari ücretin net 846 TL olduðunu söyledi. Oysa bugün itibarýyla net asgari ücret, TL dir. Aradaki fark, bekar ya da evli-eþi çalýþmayançocuksuz iþçiye ödenen en düþük asgari geçim indirimi tutarýdýr (80.33 TL) yýlýnýn baþýndan itibaren vergi iadesi uygulamasýndan vazgeçilmiþ, bunun yerine asgari geçim indirimi uygulanmaya baþlanmýþtýr. Asgari geçim indirimi, yalnýzca asgari ücretli iþçilere deðil, tüm iþçilere, eþ ve çocuk durumlarýna göre farklý miktarlarda uygulanmaktadýr. Ancak asgari geçim indirimi, asgari ücretin bir parçasý deðildir. Ancak Bakan, asgari ücretle hiçbir ilgisi olmayan asgari geçim indirimini asgari ücrete giydirerek, asgari ücreti adeta þiþirmiþtir. AKP Hükümeti, bu uyanýklýðý 2008 yýlýndan bu yana yapmakta; asgari ücreti olduðundan daha yüksek göstermek için, asgari geçim indirimini, asgari ücrete iliþtirivermektedir. 'ASGARÝ ÜCRET BEYANI' YALANI Yoksulluk sýnýrý, Bakan Çelik, asgari ücretli beyan oranýnýn yüzde 32 ye kadar düþtüðünü de söyledi. Bakana bu veriyi kim verdi, bu veriyi temin eden veriyi nereden aldý bilmiyoruz. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumunca yayýmlanan en son verilere göre Türkiye de sigortalý ücretlilerin yüzde 41.5 inin ücreti, asgari ücret üzerinden beyan edilmektedir. Arada yaklaþýk yüzde 10 luk bir fark vardýr! KIYASLAMANIN BÖYLESÝ! Bakan Çelik, Asgari ücret, satýn alma paritesi açýsýndan ele alýnýnca 11 Avrupa ülkesini geride býrakacak bir düzeye ulaþtýk dedi. Ancak bu kýyaslama, hem eksik hem yanýltýcýdýr. Þöyle ki, AB nin resmi istatistiklerine (EuroStat) göre, Türkiye, satýn alma gücü bakýmýndan asgari ücrette 11 Avrupa ülkesinin ilerisinde olmakla birlikte, 10 Avrupa ülkesinin de gerisindedir. Türkiye, Romanya, Bulgaristan, Letonya, Estonya, Çek Cumhuriyeti, Litvanya, Slovakya, Macaristan, Hýrvatistan, Portekiz ve Polonya nýn ilerisindedir. Ancak bu 11 ülkenin 10 u AB ye 2004 ten sonra üye olmuþ ülkelerdir, çoðunluðu küçük ölçekli ekonomilere sahiptir ve ekonomik büyüklük bakýmýndan en yakýn ülke dahi Türkiye ekonomisinin ancak üçte ikisine eþittir. Her daim, Dünyanýn en büyük 16 ncý, Avrupa nýn en büyük 6. ekonomisi olmak ile övünen hükümet, mesele asgari ücret olduðunda, Türkiye yi iþte bu ülkelerle kýyaslamaktadýr MADALYONUN ÖTEKÝ YÜZÜ Türkiye, asgari ücret bakýmýndan, Yunanistan, Ýspanya, Malta, Slovakya, Ýngiltere, Ýrlanda, Fransa, Hollanda, Belçika ve Lüksemburg un gerisindedir. Örneðin ekonomik büyüklük bakýmýndan Türkiye ile baþa baþ giden Hollanda da asgari ücret, rakamsal olarak Türkiye deki asgari ücretin 3.5 katý, satýn alma gücü bakýmýndan ise 2 katýdýr. 400 binlik nüfusu ile Ýstanbul daki birçok ilçeden bile az nüfusa sahip olan Malta da, ekonomik krizin kasýp kavurduðu Yunanistan ve Ýspanya da asgari ücret Türkiye den fazladýr. Türkiye ekonomisi Slovakya ekonomisinin yaklaþýk 9 katýdýr ancak Slovakya da asgari ücretin alým gücü, Türkiye den yüzde 40 daha fazladýr. BOZDUR, BOZDUR HARCA! Asgari ücrette aylýk TL, günlük 1.18 TL lik bir artýþ gerçekleþti. Bu artýþ, Asgari Ücret Tespit Komisyonunda hükümet ve iþveren temsilcilerinin oy çokluðu ile belirlendi. Ayakkabý kutularýna milyonlarýný sýðdýramayanlarýn, milyonlarca iþçiye reva gördüðü 1 TL yi kibrit kutusuna koymak mümkün. Baþka bir alternatif ise milyonlarca iþçinin, birleþerek, örgütlenerek, mücadele ederek, bu durumu deðiþtirmesi te bu alternatif üzerinde daha çok durmak gerekiyor ASGARÝ ÜCRET, AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRI! Türkiye de net asgari ücret, TL, DÝSK-AR ýn hesaplamalarýna göre açlýk sýnýrý TL. Asgari ücret, dört kiþilik bir ailenin aylýk asgari gýda harcamalarýnýn ancak yüzde 68 ini karþýlýyor. Türk-Ýþ in hesaplamasýna göre tek bir iþçi için aylýk asgari yaþam maliyeti, TL. Asgari ücret, bu rakamýn ancak üçte ikisine denk geliyor. DÝSK-AR ýn hesaplamalarýna göre dört kiþilik bir ailenin yoksulluk sýnýrý TL. Dört kiþilik bir ailenin yoksulluk sýnýrýný geçmesi için haneye en az 5 asgari ücret girmesi gerekiyor. Devletin resmi istatistik kurumu olan TÜÝK, Asgari Ücret Tespit Komisyonuna asgari ücretin en az 1.205,4 TL olmasý gerektiðini söyledi. Oysa Komisyon, bu tutarýn 440 TL daha azýný belirledi. AYAKKABI KUTULARI VE ASGARÝ ÜCRET Bir asgari ücretlinin, ücretini hiç harcamayýp biriktirmesi halinde, Türkiye deki bir banka genel müdürünün ayakkabý kutularýndan çýkan 4.5 milyon TL ye ulaþmasý için 490 yýl çalýþmasý gerekiyor. Asgari ücretli, parasýný biriktirmek için ayakkabý kutusu almak isterse, bir aylýk ücreti ile Ýnternet ten 10 lu paket halinde 40 TL ye satýlan ayakkabý kutusu setlerinden tam 19 tane alabilir! Bir asgari ücretli, bir bakan çocuðunun yatak odasýndan çýkan 1.5 milyon TL yi ancak 163 yýl çalýþarak kazanabiliyor. Asgari ücretli, bakan çocuklarý gibi parasýný para sayma makinesinde saymak isterse, bir aylýk ücreti ile bir para sayma makinesi alabilir! 7 milyon 786 bin 667 asgari ücretli, bir ay tüm ücretlerini birleþtirirse, Türkiye nin en zenginleri arasýnda yer alan, iþlerini büyük patron ile çözen bir inþaat Aða sýnýn toplam serveti olan 2.7 milyar dolara ulaþabiliyor. Kaynak:Evrensel

8 Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ TMMOB nin son yýllarda en büyük projelerinden biri olan TMMOB Teoman Öztürk Öðrenci Evi ve Sosyal Tesisleri 5 Ocak 2013 Pazar günü törenle açýldý m2 kapalý alanda iki bloktan oluþan öðrenci evinde 336 öðrenci konaklayabilecek. Yenimahalle Belediyesi nin tahsis ettiði alan üzerinde TMMOB nin inþa ettiði tesise TMMOB nin efsanevi baþkaný Teoman Öztürk ün adý verildi. Çok sayýda Oda yöneticisi ve TMMOB üyesinin katýldýðý TMMOB Teoman Öztürk Öðrenci Evi ve Sosyal Tesisleri nin açýlýþýný TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Soðancý, Yenimahalle Belediye Baþkaný Fethi Yaþar ve CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu birlikte gerçekleþtirdi. TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Soðancý açýlýþta yaptýðý konuþmada, TMMOB nin "Gençlik geleceðimizdir" sözünü 41. ve 42. Genel Kurullarýnda daha da büyüterek "TMMOB Öðrenci Evi ve Sosyal Tesisi" yapma kararý aldýðýný anlattý. TMMOB Teoman Öztürk Öðrenci Evi ve Sosyal Tesisleri binasýnýn tümüyle TMMOB ve baðlý odalarýnýn yarattýklarý deðer ile yapýldýðýný kaydeden Soðancý, "Yapýlan harcamalar için saðlanan kaynaðýn her kuruþunda sadece örgütlü üyelerimizin ve Oda yöneticilerimizin emeði vardýr. Bu konu hiç unutulmamalýdýr. Bu deðerin yaratýlmasý için çaba harcayan tüm örgütlülüðümüze, Oda Yönetim Kurullarýna ve örgütlü üyelerimize teþekkür ediyorum. Öðrenci evimizin bitirilmesi için açtýðýmýz baðýþ kampanyamýza katýlan tüm TMMOB gönüllülerine de çok teþekkür ediyorum" dedi. 13 Þubat 2012 tarihinde Yenimahalle Belediye Baþkaný ile imzalanan protokolle "TMMOB Öðrenci Evi ve Sosyal Tesisi" yapýmýnýn fiilen baþladýðýný söyleyen Soðancý, "Binanýn temel atma töreninin tarihini de Sevgili Baþkanýmýz Teoman Öztürk ün ölüm yýldönümü olan 11 Temmuz tarihine denk getirerek, bir kez daha Teoman Öztürk ve arkadaþlarýnýn TMMOB felsefesine sahip çýktýðýmýzý, geliþtirdiðimizi, büyüttüðümüzü hep birlikte herkese gösterdik. Kýsa süre içerisinde de Öðrenci evimizi kullanýma hazýr hale getirdik. Otuz yýl süre ile TMMOB ortamýna bu deðerli arazinin kullaným hakkýný veren Yenimahalle Belediye Baþkaný Fethi Yaþar a ve ekibine, Belediye Meclisine, Belediye Ýmar Müdürlüðüne ve Müdürlükte gören yapan tüm meslektaþlarýma teþekkür ediyorum. Ýþin baþýndan bugüne binanýn tasarýmýnda ve yapýmýnda emekleri geçen mühendis, mimar meslektaþlarýmýn tümüne, hiçbirini ayýrmadan Yönetim Kurulumuz adýna teþekkür ediyorum. TMMOB Öðrenci Evi ve Sosyal Tesisleri Çalýþma Grubu nda yer alan ve bizim adýmýza binamýzýn projelendirilmesi ve yapýlmasý için örgütümüzün önünü açan Oda ve TMMOB temsilcisi arkadaþlarýmýza çok teþekkür ediyorum. Özellikte binamýzýn oluþumunda hepimizden çok emeði geçen Hazeli kardeþime, Züber e ve Selçuk a teþekkür ediyorum. Ýnþaatýn baþlangýcýndan bugününe þantiyede bulunarak ter akýtan tüm çalýþan kardeþlerime, emekçi kardeþlerime ayrýca ve özellikle teþekkür ediyorum" diye konuþtu. Mehmet Soðancý, TMMOB Öðrenci Evinin, ülkemizin bu gününde yaþananlara ve yaþatýlanlara inat bir "meydan okuma" projesi olarak algýlanmasý gerektiðini ifade ederek, þunlarý söyledi: "Öðrenci Evimiz, gelecekte örgütümüzü yönetecek, örgütümüzün ilkelerine sahip çýkacak, örgütümüzü büyütecek bizim gençlerimiz arasýndaki dayanýþmayý þimdiden büyütecektir. Öðrenci evimizi burada kalacak kýzlý, erkekli bizim çocuklarýmýz, kendileri yönetecektir. Biliyorum ki; Öðrenci Evimizin salonlarýnda ülkemiz için, halkýmýz için, mesleðimiz için, örgütümüz için, aydýnlýk geleceðimiz için en bilimsel, en nitelikli etkinlikler gerçekleþecektir. Hepinizin bildiði ve inandýðý gibi; Gelecek güzel günler için, Masmavi gökyüzü altýnda birikmiþ kara bulutlarýn daðýlmasý için, Gökyüzünün ve yeryüzünün bütün renklerinin özgürlüðü için, Bilim ve teknolojinin halkýmýzýn hizmetine sunulmasý için, Mesleðimizin tüm güzelliklerinin hayatý yaþanabilir kýlmasý için, Emperyalizme ve kapitalizme karþý insanca bir yaþam, özgür, demokratik, eþit ve baðýmsýz bir Türkiye için, TMMOB, dünyada ve ülkemizde yaþananlara seyirci kalmayarak, karanlýða karþý aydýnlýðý, savaþa karþý barýþý, eþitsizliðe karþý adaleti, þiddete karþý kardeþliði, sömürüye karþý emeði savunmaya, baþka bir Türkiye ve baþka bir dünya mücadelesinde onurlu ve dik yürüyüþünü sürdürmeye devam edecektir. Öðrenci Evimiz bu anlayýþlarýmýzýn bir sonucu olarak yarattýðýmýz bir deðerdir. Herkes böyle algýlamalýdýr." Yenimahalle Belediye Baþkaný Fethi Yaþar da, üniversite öðrencilerinin barýnma hakký konusunda büyük sýkýntýlar bulunduðunu belirterek, bölgede daha rantsal bir proje yerine öðrencilerin barýnma sorununu çözecek bir iþbirliðine imza attýklarýný söyledi. CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu ise konuþmasýnda gündemdeki konularý deðerlendirdi. 17 Aralýk ta baþlayan yolsuzluk operasyonuna deðinen Kýlýçdaroðlu, bunun Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluðu olduðunu belirtti.

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar 2007-32 Harcirahlar Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/32 Harcirahlar 06.12.2007 tarih ve 2007-4 sayýlý Sirkülerimizde, 2008 yýlý baþýndan itibaren uygulanacak Gelir Vergisinden istisna yurt içi

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Akaryakýt, Alkollü Ýçkiler, Tütün Mamulleri Ve Cep Telefonlarýnýn ÖTVleri

Akaryakýt, Alkollü Ýçkiler, Tütün Mamulleri Ve Cep Telefonlarýnýn ÖTVleri 2010-15 Akaryakýt, Alkollü Ýçkiler, Tütün Mamulleri Ve Cep Telefonlarýnýn ÖTVleri Ýstanbul, 06 Ocak 2010 Sirküler Numarasý : Elit - 2010/15 Sirküler Akaryakýt,Alkollü Ýçkiler,Tütün Mamulleri ve Cep Telefonlarýnýn

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

03 ŞUBAT 2011 PERŞEMBE AK PARTİ EKONOMİ İCRAATLARI SAYI 11

03 ŞUBAT 2011 PERŞEMBE AK PARTİ EKONOMİ İCRAATLARI SAYI 11 03 ŞUBAT 2011 PERŞEMBE AK PARTİ EKONOMİ İCRAATLARI SAYI 11 03 Þubat 2011 Perþembe Kemal AKAR Ýl Baþkan Yard. Ekonomi Ýþleri EKONOMÝDE GELÝÞMELER Kiþi Baþýna Milli Gelir 10 Bin Dolarý Aþtý Teþkilatýmýzýn

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Gelir Vergisi Hadleri

Gelir Vergisi Hadleri 2010-12 Gelir Vergisi Hadleri Ýstanbul, 04 Ocak 2010 Sirküler Numarasý : Elit - 2010/12 Sirküler 2010 Yýlý Gelir Vergisi Hadleri Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'nun mükerrer 123. maddesinin 2'nci fýkrasý uyarýnca,

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

YAZILI VE GÖRSEL BASINA YANSIYANLARDAN ÖRNEKLER

YAZILI VE GÖRSEL BASINA YANSIYANLARDAN ÖRNEKLER YAZILI VE GÖRSEL BASINA YANSIYANLARDAN ÖRNEKLER tmmob 2002/2004 Cumhuriyet / 7 Haziran 2002 Radikal / 7 Haziran 2002 218 Evrensel / 15 Temmuz 2002 37. dönem çalışma raporu 219 tmmob 2002/2004 Cumhuriyet

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

KANUNSUZ TALÝMATLARI YERÝNE GETÝRMEK ZORUNDA DEÐÝLSÝNÝZ. Çünkü Anayasa ve yasalar bizden yana: 2 Nisan 2007 Onlarca film ve dizi, 3 yýllýðýna kiraya verildi. TRT ye 40 milyon dolar gelir getirmesi gerekirken,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

EKONOMÝDE GELÝÞMELER

EKONOMÝDE GELÝÞMELER 03 Þubat 2011 Perþembe Kemal AKAR Ýl Baþkan Yard. Ekonomi Ýþleri EKONOMÝDE GELÝÞMELER Kiþi Baþýna Milli Gelir 10 Bin Dolarý Aþtý Teþkilatýmýzýn Deðerli Mensuplarý, Kýymetli Yol Arkadaþlarým, Ak Parti bayraðýnýn

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

VIII MALÝ PÝYASALAR 125

VIII MALÝ PÝYASALAR 125 VIII MALÝ PÝYASALAR 125 126 MALÝ PÝYASALAR Para ve sermaye piyasalarýndan oluþan mali piyasalara iliþkin geliþmeler aþaðýdadýr. I. PARA PÝYASALARI Kýsa vadeli fonlarýn arz ve talebinin karþýlaþtýðý piyasalarýn

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 SÖZCÜ / AKP de bir kişi konuşur, diğerleri asker gibi bekler! Tarih : 06.01.2012 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hem AKP deki tek adamlığı hem de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın üslubunu ve liderliğini

Detaylı

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu.

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu. ünite1 Sözcükte Anlam Türkçe 1. TEST 1 k e l e b e k o v a ç i ç e y d a l g a a u m ü z i k e n a k a ð ý t Bulmacada aþaðýda ý verilen sözcüklerden hangisi kullanýlmamýþtýr? 3. Aþaðýdaki altý çizili

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller 1 4 7 10 5 2 3 11 6 8 9 Noktalý kâðýtta bazý geometrik þekiller verilmiþtir. Bu þekillere göre aþaðýdaki ifadelerden doðru olanlarýn yanýna D yanlýþ olanlarýn yanýna Y harfini

Detaylı

============================================================================

============================================================================ Amfibi (suda ve karada giden) Klasik Arabalar Gönderen : bigshark - 08/02/2008 18:10 http://dl.ziza.ru/other/092007/28/amfibii/01_amfibii_110110.jpg http://dl.ziza.ru/other/092007/28/amfibii/02_amfibii_88030.jpg

Detaylı

O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi.

O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi. O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi. Çünkü fýrtýna olacaksa okullarýn tatil edilmesi kesin gibi

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı