YUVARLANMIÞ ASGARÝ ÜCRET

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YUVARLANMIÞ ASGARÝ ÜCRET"

Transkript

1 9 17 Aralýk günü TBMM de Maliye Bakanlýðý bütçesi üzerine konuþmam vardý. Ýki yýldýr TBMM kürsüsünden belgeleriyle yolsuzluklarý anlatýyordum. Bence önemli konularý anlatmama raðmen basýn ve AKP Grubu yokmuþum gibi davranýyorlardý. Hüseyin Aygün ün deyimiyle yolsuzluklar sessizlik suikastýna uðruyordu. Ben de farklý bir üslupla derdimi anlatayým dedim. Maliye Bakanlýðý nda olan yolsuzluklarý öykü tadýnda biraz da mizahi anlatmaya karar verdim. Ancak 17 Aralýk tarihinde asrýn yolsuzluk operasyonu baþladý. Bu yüzden konuþmamý deðiþtirdim. Ama bu konuþma 17 Aralýk tarihi öncesinde yolsuzlukla mücadele çabasýnýn düþürüldüðü hazin tabloyu ortaya koymasý açýsýndan önemli. Bu yüzden konuþmamý sizlerle paylaþacaðým. Sayýn Baþkan Deðerli Milletvekilleri, Maliye Bakanlýðý nýn Bütçesi üzerine CHP Grubu adýna söz almýþ bulunmaktayým. Bu vesile ile hepinizi saygýyla selamlýyorum. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2013 yýlýnýn son gününde, 2014 yýlý için asgari ücreti açýkladý. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik, kameralarýn önünde asgari ücrette ne kadar büyük bir ilerleme saðlandýðýný anlattý da anlattý. Oysa Bakanýn açýklamalarýna daha yakýndan baktýðýmýzda baþka bir tablo söz konusu YUVARLANMIÞ ASGARÝ ÜCRET Asgari Ücret Tespit Komisyonunun toplantýsýnýn ardýndan Bakan Faruk Çelik, asgari ücretin 2014 yýlýnýn ilk 6 ayý için yüzde 5, ikinci 6 ay için ise yüzde 6 artacaðýný açýkladý. Bu oranlar, basýnda da bu þekilde yer aldý. Nevþehir Belediyesi, bedensel engellilerin hastanede devam eden saðlýk hizmetlerinden etkin þekilde yararlanmalarýný saðlamak amacýyla hizmete sunduðu engelli aracýndan yararlanan engellilerin sayýsý artýyor. Nevþehir de engellilerin öncelikli olarak kültürel, sosyal ve eðitim anlamýnda daha etkin bir þekilde yararlanmalarý saðlamak amacýyla 2004 yýlýndan beri yoðun bir çalýþma ortaya koyan Nevþehir Belediyesi, yeniden dizayn ettirdiði bir araç ile bedensel engellilerin hastanelerde devam eden tedavi hizmetlerinde ücretsiz taþýmacýlýk sistemini 2010 yýlýndan beri sürdürüyor. Baþta zihinsel, bedensel, spastik, görme, duyma ve benzeri tüm engel gruplarýný içine alabilecek þekilde toplumdaki tüm engellilerin sosyal hayata daha etkin katýlmalarýnýn önündeki engelleri kaldýran sistemi uygulamaya koyan... 6 DA Peribacalarý, doðal güzellikleri ve yeraltý þehirleri ile ünlü Kapadokya bölgesini, 2013 yýlý içerisinde 2 milyon 689 bin 949 yerli ve yabancý turistin ziyaret ettiði bildirildi. Geçtiðimiz hafta Van daydým. Depremden sonra kýþýn gördüðüm ve konteynýr kentlerdeki yaþam beni bir kez daha insanlýðýmdan utandýrdý. Van çok üþüyordu; 120 günlük elektrik kesintisinin ardýndan elektriklerine kavuþmuþlar ancak ocak ayý içinde yeniden bir kesintinin konuþuluyor olmasý o mutluluðu yaþamadan Van halkýnýn tedirginliðini her geçen gün artýyordu. Nevþehir Hacý Bektaþ Veli Üniversitesi Personel Yemekhanesinde akademik ve idari personele yönelik olarak açýk büfe hizmetine baþlandý. Nevþehir Hacý Bektaþ Veli Üniversitesi Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Meslek Yüksekokulu bünyesinde hizmet veren ve Kapadokya nýn doðal peribacalarýný andýran fiziki yapýsýyla dikkatleri çeken ÜSET Tafana Tesisleri, akademik ve idari personelin yaný sýra öðrencilerin de yararlanabileceði...

2 Aykut Erdoðdu 17 Aralýk günü TBMM de Maliye Bakanlýðý bütçesi üzerine konuþmam vardý. Ýki yýldýr TBMM kürsüsünden belgeleriyle yolsuzluklarý anlatýyordum. Bence önemli konularý anlatmama raðmen basýn ve AKP Grubu yokmuþum gibi davranýyorlardý. Hüseyin Aygün ün deyimiyle yolsuzluklar sessizlik suikastýna uðruyordu. Ben de farklý bir üslupla derdimi anlatayým dedim. Maliye Bakanlýðý nda olan yolsuzluklarý öykü tadýnda biraz da mizahi anlatmaya karar verdim. Ancak 17 Aralýk tarihinde asrýn yolsuzluk operasyonu baþladý. Bu yüzden konuþmamý deðiþtirdim. Ama bu konuþma 17 Aralýk tarihi öncesinde yolsuzlukla mücadele çabasýnýn düþürüldüðü hazin tabloyu ortaya koymasý açýsýndan önemli. Bu yüzden konuþmamý sizlerle paylaþacaðým. Sayýn Baþkan Deðerli Milletvekilleri, Maliye Bakanlýðý nýn Bütçesi üzerine CHP Grubu adýna söz almýþ bulunmaktayým. Bu vesile ile hepinizi saygýyla selamlýyorum. Deðerli Milletvekilleri, Ben Maliye Bakanlýðý nýn bütçesi üzerine söz aldým ama Maliye Bakanlýðý nýn bir bütçesi yok. Þimdi diyeceksiniz ki olur mu öyle þey? Valla ben de olmaz biliyordum ama olmuþ. Ben demiyorum. Koskoca Sayýþtay diyor. Peki gerçekten Maliye Bakanlýðý nýn bütçesi yok mu? Aslýnda var. Ama hesabýný veremiyor. Niye veremiyor onu anlatayým. Ama alýþýlmýþ usulden biraz farklý anlatayým. Þimdiye kadar alýþýlmýþ usulde anlattým. Bir randýman alamadým. Milyarlarca liralýk yolsuzluktan bahsettim. Belgeleri gösterdim. Raporlar okudum. Siz de týk yok. Öyle ölü balýk gibi baktýnýz. O nun için bugün mevzuyu sizin anlayacaðýnýz þekilde basitleþtirerek anlatacaðým. Bizim hane 4 nüfus. Ben, haným, 11 yaþýnda oðlan bir de Maliye Bakanlýðý. Nereye gitsek Maliye yanýmýzda. Maaþý almadan çeyreðini Maliye kapýyor. Oðlana oyuncak alacaðýz. Tak, Maliye %18 ini alýyor. Arabaya benzin koyacaðýz. %65 ini Maliye içiyor. Oturuyor TRT izliyoruz faturayý bize ödetiyor. Þimdi biz sürekli bu Maliye ye bakýyoruz ya. Maliye bize hiç bakmýyor. Ne istesek para yok. Atanamayan öðretmenleri ata. Yok. Çiftçinin taban fiyatýný yükselt. Mümkün deðil. Asgari ücretten vergi alma. Asla. Millet isteyince beþ kuruþ para yok. Maliye Bakaný nýn bindiði 700 bin liralýk makam aracýnýn aylýk kirasý benim maaþýmýn 3 katý diyeceðim ben utanýyorum. Baþbakan ýn uçaklarýnýn aylýk masrafý, 550 vekilin maaþýndan çok. O kadar yani. Bu arada bizim Baþbakan uçak almayý çok seviyor. Ana1, Ana2, Ana3, Ana4, Ana5 okey taþý gibi. En son Ana6 yý alýp okey atacak galiba. Þimdi bizim Baþbakan sürekli uçuyor. Dünya lideri ya bütün dünyayý geziyor. Ankara dan bir kalkýyor. Ýniyor Burkina Faso. Oradan bir kalkýyor. Moritanya ya kremalý pasta Oregon da Kýzýlderili lere buzlu su götürüyor. Gerçi su götürdüðü Kýzýlderililerin hem barajý hem su þirketi var ama olsun. Dünya liderinde o kadar hata olur. Sonra Oregon dan bir kalkýyor. Ara durak Ýstanbul. Havaalanýnda kameralarýn karþýsýna geçiyor. Baþlýyor konuþmaya: Ey Kýlýçdaroðlu Ey Bahçeli siz Burkina Faso yu gördünüz mü? Görmediniz. Neden görmediniz. Çünkü dünya lideri deðilsiniz. Ben gördüm. Çünkü ben dünya lideriyim. Baþbakan a göre çok uçarsan dünya lideri oluyorsun. Bu mantýða göre her gün uçan Türk Havayollarý pilotlarý Galaksi Lideri oluyor ya neyse... Bakanlarý da Baþbakanlarýndan aþaðý deðil. Az evvel Meclis e gelirken bakan ve bürokrat arabalarýný gördüm. Koca Meclis te park yeri kalmamýþ. Sayýn Bakanlarýmýzýn makam araçlarý. Sayýn Bakanlarýmýzýn öncü korumalarý. Sayýn Bakanlarýmýzýn artçý korumalarý. Sayýn Bakanlarýmýzýn yancý korumalarý. Hepsi birden ýþýldaklarýný sirenlerini bir açýyorlar. Çin pavyonu gibi yolu göremiyorsunuz. Millete vermeye gelince karga kendilerine almaya gelince þahin olan bu bakanlara borcun olmayagörsün. Mezara girsen gelir seni bulurlar. Geçenlerde bizim eve Maliye bir yazý göndermiþ. Bir de yazmýþlar Vergi Usul Kanun nun bilmem kaçýncý maddesi falan diye. Geçmiþ yýllardan vergi borcunuz tespit edilmiþtir 3 gün içinde Seðmenler Vergi Dairesi ne gelin diye. Korku filmi gibi. Bir baktým son gün. Koþtum vergi dairesine. Duvara nal gibi yazmýþlar. Vergi ödemek en kutsal görevdir diye. Benim gibi 24 saat kutsal görev yapan cennetlik vergi mükellefleriyle sýrada bekliyoruz. Hepimiz Maliye cemaatinin müritleriyiz. Vergi ödeyip cennete gideceðiz. Kimseye diyemiyorum ben cennetlik milletvekili vergi mükellefiyim diye. Ne çýkacak belli olmaz. Koca milletvekiliyim, bir de cehennemlik vergi kaçakçýsý olmak var. Neyse 45 dakika bekledim. Sýra bana geldi. Yazýyý aldýlar 45 dakika daha bekledim. Ýþlem dosyasý geldi. Olay þu. Ben öðrenciyken harç kredisi almýþým. Memur olup ödemiþim. Ama 7 lira az tahsil etmiþler. Faiziyle 58 lira olmuþ. Bilmem ne piþmanlýðý uygulamýþlar 18 liraya düþmüþ. 3 saatine vergi dairesinde harcadým. 30 TL taksi parasý artý 18 liralýk kutsal görevimi yapýp döndüm. Bu arada 7 liranýn hesabýný 20 yýldýr tutan Maliye nin bütçesi yok. En azýndan Sayýþtay a öyle demiþ. Þimdi dedim ya aslýnda bu Maliye Bakanlýðý nýn bütçesi var ama hesap veremiyor. Meðer bu Maliye Bakanlýðý nda ne filmler dönmüþ. Bunu nereden biliyoruz? Bize ihbar ettiler oradan biliyoruz. Bu arada ihbar mektubundan benim anladýðým olay Cemaat AKP kavgasý deðil. Bakýn bu ihbar mektubu özetle ne diyor. Maliye Bakanlýðý, AKP nin ihale baronlarýnýn kesinleþmiþ vergi borçlarýný çerez parasýna indirmiþ, vergi cezalarýnýn da tamamýný silmiþler. Her yýl bu þekilde ihale baronlarýnýn 1,5 2 katrilyon vergisini siliyorlarmýþ. Bürokratlarýn konuþmalarýný da ihbar mektubuna yazmýþlar. Bu iþlerin en baþýndaki bürokrat diðerlerine diyormuþ ki Þimdi siz, bu þirketlerin borçlarýný sildik diye bize kýzýyorsunuz ama burada ulvi amaçlar var. Valla nasýl bir ulvi amaç var bilmiyorum ama geçen gün gazetede gördüm 430 trilyon vergi borcunu sildiðiniz iþadamý 90 trilyona kendisine Falcon 5X diye bir özel jet almýþ. Ulvi bir biçimde Ýstanbul dan Newyork a kesintisiz bu Jet le uçabiliyormuþ. 90 trilyona bu ulvi jeti alan iþadamýnýn bir Jeti bir helikopteri daha varmýþ. Vergi borcu silinen ihale baronlarýndan biri de þu Ankara Belediye Baþkaný Melih Gökçek e sayaç çakan þirketin sahibi. Gerçi Gökçek de aldýðý sayaçlarý Ankaralýlara çaktý. O sayaç kazýðý atýlan Ankaralýlardan biri de benim. Kendisinin kaybettiði bir þey yok yani. Olan bize oldu. Neyse. Bu sayaç þirketinin 130 trilyon olan vergi borcunu 5 trilyona indirmiþler. Ýhbar mektubunda nakledilen konuþmalar bununla sýnýrlý deðil. AKP nin atadýðý muhafazakâr bürokratlar diyorlarmýþ ki Bu Þirketin vergi borcunu indirdik diye alýnganlýk göstermeyin bu Þirket... Cemaatine baðlý bir Þirkettir. Bu Þirket sattýðý her sayaçtan Cemaate belirli bir pay verir Kimse kusura bakmasýn cemaat onlar deðil biziz. 75 Milyon insan cennetlik müritler bizleriz. Hani Vergi Dairesi nin kapýsýna nal gibi yazmýþsýnýz ya Vergi ödemek en kutsal görevdir diye. Biz Maliye Cemaatinin vergi ödeyen 75 milyon müridi olarak hepimiz cennetliðiz. Vesselamý kelam, boðazýna kadar yolsuzluða batmýþ bu hükümete verilecek her kuruþun haram olacaðý düþüncesiyle bütçeye karþýt oy vereceðimizi bildirir hepinizi en derin saygýlarýmla selamlarým. *** Borçlarýný sildiler, Sayýþtay incelemesine engel oldular CHP Milletvekili Aykut Erdoðdu ya ulaþtýrýlan ihbar mektubu ve belgelerde yer alan bilgileri, yüz milyonlarca liralýk vergi tutarlarý sýfýrlanan ya da çerez parasýna indirilen þirketleri açýklýyoruz Maliye Bakanlýðý na baðlý Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý (GÝB), AKP ye yakýn firmalarýn yüz milyonlarca liralýk vergi borcunu, ilgili firmalarla uzlaþma tutanaklarý imzalayarak sýfýrladý ya da çerez parasýna indirdi. Ýddialara göre, Sayýþtay denetçileri bu tutanaklarý fark ederek inceleme yapmak istedi ancak GÝB vergi mahremiyetini gerekçe göstererek tutanaklarý Sayýþtay denetiminden kaçýrdý. Maliye Bakanlýðý nýn bir çalýþanýnýn Milletvekili Aykut Erdoðdu ya gönderdiði ihbar mektubuyla ortaya çýkan ve belgeleriyle kanýtlanan uzlaþma tutanaklarý, yüz milyonlarca liralýk vergi tahriyatýnýn, Merkezi Tahriyat Sonrasý Uzlaþma yöntemi ile küçük miktarlara indirildiðini gösterdi. Belgelerde yer alan þirketler ve vergi uzlaþýlarý þöyle: ELEKTROMED 1- Elektromed Elektronik Sanayi ve Saðlýk Hizmetleri: Ankara Büyükþehir Belediyesi ne sattýðý sayaçlarla kamuoyu gündemine düþen Elektromed firmasý için yýllarýna ait Kurumlar Vergisi, KDV ve Giçici Vergi den oluþan toplam 10 adet vergi inceleme raporu yazýldý. 57,4 milyon lira vergi ana parasý, 81,7 milyon lira vergi cezasý tarhiyatý gerçekleþtirildi. GÝB yöneticileri tarafýndan imzalanarak yürürlüðe konulan vergi uzlaþma tutanaðý ile bu borcun cezasý tamamen sýfýrlandý, ana parasý ise 5,8 milyon liraya indirildi. TÜRKERLER ÝNÞAAT 2- Türkerler Ýnþaat adýna düzenlenmiþ 4 Haziran 2009 tarihli vergi inceleme raporlarý sonucunda 24 milyon lira vergi ana parasý, 36 milyon lira ceza tutarý belirlendi. Bu verginin ceza kýsmý tamamen sýfýrlandý, ana parasý 6,9 milyon liraya indirildi. Üstelik, söz konusu vergi uzlaþýsý gerçekleþtirilirken Vergi Usul Kanunu na da aykýrý davranýldý. Çünkü firma, söz konusu vergi cezasýný ödeyeceðini kayýt altýna almýþ ve beyan etmiþti. 3 yýl süresi vardý. Bu beyana raðmen, ödenmesi gereken vergide indirime gidildi. ALBAYRAK GAYRÝMENKUL 3- Albayrak Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý ile yapýlan 21 Eylül 2010 tarihli uzlaþma tutanaðý ile þirketin 55 milyon liralýk vergi aslý ve cezasý 1,2 milyon liraya indirildi. Cezalar sýfýrlandý, vergi aslý üzerinden indirim uygulandý. CENGÝZ ÝNÞAAT 4-29 Aralýk 2010 tarihli uzlaþma tutanaðý ile Cengiz Ýnþaat ýn 2008 yýlýna ait vergi tutarlarý ve bunlarýn cezalarý tamamen sýfýrlandý. Söz konusu vergi aslý tutarý 169 milyon lira, cezasý 254 milyon liraydý. GÝB LE ÝLGÝLÝ ÝDDÝALAR Söz konusu ihbar mektubunda yer alan çarpýcý iddialar ise þöyle:»gýb in, Merkezi Tarhiyat Sonrasý Uzlaþma ile vergi cezalarýný sýfýrlamasýna iliþkin onlarca örnek bulunmaktadýr.»elektromed firmasýnýn vergi uzlaþýsýna imza atan kiþiler, mesai arkadaþlarýna, bazý uzlaþmalarda rakamlarýn sýfýrlanmasýnýn veya yüzde 90 düþürülmesinin sebebini, ulvi amaçlar olarak açýklamýþtýr.»cezasý indirilen bir firmanýn, satýþ gelirlerinin bir bölümünü bir cemaate gönderdiði, Maliye Bakanlýðý nýn üst düzey bürokratlarýndan birinin bu cemaate üye olduðu iddia edilmektedir.»bu uzlaþý tutanaklarý Sayýþtay denetiminden kaçýrýlmýþtýr. Sayýþtay ýn denetimlerinin önüne geçilmesinin sebebi bu usulsüz uzlaþýlardýr. Kaynak:BirGün

3 Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Cuma Onur ÞAHÝN Nevþehir Belediyesi, bedensel engellilerin hastanede devam eden saðlýk hizmetlerinden etkin þekilde yararlanmalarýný saðlamak amacýyla hizmete sunduðu engelli aracýndan yararlanan engellilerin sayýsý artýyor. Nevþehir de engellilerin öncelikli olarak kültürel, sosyal ve eðitim anlamýnda daha etkin bir þekilde yararlanmalarý saðlamak amacýyla 2004 yýlýndan beri yoðun bir çalýþma ortaya koyan Nevþehir Belediyesi, yeniden dizayn ettirdiði bir araç ile bedensel engellilerin hastanelerde devam eden tedavi hizmetlerinde ücretsiz taþýmacýlýk sistemini 2010 yýlýndan beri sürdürüyor. Baþta zihinsel, bedensel, spastik, görme, duyma ve benzeri tüm engel gruplarýný içine alabilecek þekilde toplumdaki tüm engellilerin sosyal hayata daha etkin katýlmalarýnýn önündeki engelleri kaldýran sistemi uygulamaya koyan Nevþehir Belediyesi, engellilerin el becerilerinin geliþtirilmesinin yaný sýra, çeþitli eðitim konularýnda eðitici kurslar düzenlemeyi devam ettiriyor. Bu hizmetlerin dýþýnda bedensel, spastik ve ortopedik engellilerin tedavi hizmetlerinde hastanelere fizik tedavi baþta olmak üzere meydana gelebilecek diðer saðlýk sorunlarýnýn çözümü için ulaþýmý bir sorun olmaktan çýkartan Nevþehir Belediyesi, 2010 yýlýnda Zabýta Müdürlüðü ndeki bir hizmet aracýnýn arkasýna özel asansör sistemi yaptýrarak engellilerin hizmetine sunmuþtu. Bu alandaki hizmetlerini etkin þekilde sürdüren Nevþehir Belediyesinin engelli taþýma aracý, her gün 3-5 arasýnda deðiþen engellinin öncelikli olarak saðlýk hizmetleri olmak üzere çeþitli sosyal aktiviteler için taþýnmasýný saðlýyor. Nevþehir Belediyesi nin bu örnek çalýþmasý da,ülke genelindeki diðer kamu kurum ve kuruluþlarýna da önemli bir emsal niteliði taþýyor. Kürdistan halký için, o kadar çok, ACILI gün var ki, saymakla bitmez. Bugünlerde, onulmaz acýlar bir kez daha yaþanýr; belki de acýlar mücadeleyi hep diri tutar. Ýþte, 9 0cak 2013 de, Kürdistan halký için çok acýlý bir gündür. 3 Kürt kadýnýn, Paris te hunharca bir siyasi cinayetle, katledildiði gündür. Bundan böyle her 9 0cak daha bir soðuk, daha bir karanlýk olacaktýr. Öyle insanlar vardýr ki; 0nlar hakkýnda hiç kimse kötü konuþmaz... Sadece, sevgi ve saygý ile hatýrlanýrlar. Gidiþleri daha fazla yakar, baþkalarýna oranla. Ýþte Sakine Cansýz böyle biri idi; sevgi ve saygýyý hak eden, onurlu, mücadeleci, sevgi dolu, kiþilikli bir kadýndý... 0nun adýný hep duyuyor ve tanýyanlardan dinliyordum. Ama ilk karþýlaþmamýz 1991 de oldu. Cezaevinden yeni çýkmýþlardý. Bir gün aniden, büromuzun kapýsý açýldý ve içeri giren Sakine Cansýz dý. 0 nu tanýyabildiðim için, her zaman çok mutlu oldum. Ben, tekdüze düþünmeyen, ezber bozan insanlarý çok severim. Ýþte Sakine böyle biri idi. Kendi fikirlerini özgürce söyleyen, gerektiðinde erkek arkadaþlarý ile sonuna kadar tartýþabilen, kadýn kimliði ni her zaman, esas alan, özgür bir kadýndý! Çok özgür bir kadýn ve çok iyi bir Kürt tü! Yýllar içinde, özellikle Avrupa da birçok kez karþýlaþtýk. Her seferinde, ona olan hayranlýðým daha da arttý. Katledildiðini duyduðumda, büyük bir acý hissettim. Hemen yýllardýr Fransa dan tanýdýðým Rojbin i arayýp, doðru bilgi almak istedim. Rojbin in telefonu açýlmýyordu... Merak ettim. Birkaç saat sonra ölen 3 Kürt kadýnýnýn resimleri yayýnlanmaya baþladýðýnda, gözlerime inanamadým. Sakine nin yanýnda katledilmiþti Rojbin de... Acým daha da büyüdü. 3 Kürt kadýn, en sevdikleri gerçek olan, Kürdistan ülkesi için ömürlerini vermiþ, bu mücadeleyi her þeyin önüne koymuþ kadýnlardý. 0nlarýn ülkelerini bölüp parçalayan sömürgeci güçler, belli ki kana doymamýþlardý. Gerçekten de bu 3 ölüm, insanlarý, tüm Kürdistan coðrafyasýný çok etkiledi. Bundan böyle, her 9 0cak günü acý ile hatýrlanacak... Ama en çok da, sevgiyle, saygýyla ve minnet hisleriyle... Kaynak:Özgür Gündem Peribacalarý, doðal güzellikleri ve yeraltý þehirleri ile ünlü Kapadokya bölgesini, 2013 yýlý içerisinde 2 milyon 689 bin 949 yerli ve yabancý turistin ziyaret ettiði bildirildi. Kültür ve Turizm Bakanlýðý tarafýndan Kapadokya bölgesinde turistlerin ziyaretine açýk bulundurulan baþta Göreme Açýk Hava Müzesi baþta olmak üzere Zelve, Mustafapaþa ve Açýksaray ören yeri, Çavuþin, El Nazar, Karanlýk, Gülþehir St. Jean Kilisesi, Nevþehir, Ürgüp ve Hacý Bektaþ Veli Müzesi, Hacýbektaþ Atatürk Evi, Özkonak, Tatlarin, Kaymaklý ve Derinkuyu yer altý kentlerini 2013 yýlýnda 2 Milyon 689 bin 949 yerli ve yabancý turist ziyaret etti. Bölgedeki müze ve örenyerleri içerisinde en çok turist çeken yer ise her yýl olduðu gibi yine Göreme Açýk Hava Müzesi oldu. Geçtiðimiz yýl içerisinde Göreme Açýk Hava Müzesini 978 bin 390 yerli ve yabancý turist ziyaret ederken onu 469 bin 939 ziyaretçi sayýsý ile Hacý Bektaþ Veli Müzesi ve 453 bin 418 ziyaretçi sayýsý ile Kaymaklý Yeraltý Þehri izledi. Kapadokya bölgesindeki müze, ören yeri ve yer altý kentlerini 2012 yýlýnýn OcakAralýk döneminde ise 2 milyon 572 bin 816 turist ziyaret etmiþti. `TURÝZMCÝLER 2014 YILINDAN UMUTLU Geride býraktýðýmýz 2013 yýlý içerisinde 2.5 milyonu aþkýn yerli ve yabancý turisti aðýrlayan turizmciler 2014 yýlýndan da oldukça umutlu. Kapadokya Turistik Ýþletmeciler Derneði Genel Sekreteri Nazif Demir yaptýðý açýklamada, 2013 yýlýnýn bölge turizmi açýsýndan oldukça verimli geçtiðini belirterek bunda yurt dýþý ve yurt içinde gerçekleþtirilen etkin tanýtým faaliyetlerinin önemli bir rol oynadýðýný vurguladý. Geçtiðimiz yýl içerisinde Kapadokya bölgesinde Brezilya da yayýn yapan özel bir televizyon kanalý tarafýndan çekilen dizi filmin bu ülkede gösterime girmesi ile birlikte bölgeye gelen Brezilyalý turist sayýsýnda ciddi bir artýþ yaþandýðýný kaydeden Demir, 2014 yýlýnda bölgede daha fazla yerli ve yabancý turist aðýrlamayý hedeflediklerini söyledi. Demir: "Kapadokya eþsiz doðal ve tarihi güzellikleri ile ile Türkiye nin en önemli kültür turizm merkezlerinden birisi. Dünyada bir baþka benzeri bulunmayan bu bölgeye yabancý turistlerin ilgisi her geçen yýl artýyor. Bunda yurt içi ve yurt dýþýnda turizmcilerimizin katýldýklarý turizm fuarlarýnýn yaný sýra çeþitli ülkelerde gerçekleþtirilen tanýtým etkinliklerinin de büyük etkisi var. Bizler turizmciler olarak 2014 yýlýnýn bölgemiz için daha verimli geçeceði ümidindeyiz" dedi. Kaynak:Nevþehir Gazete

4 Bugünlerde siyasetten bir fotoðraf almak isterseniz objektifle biri oynuyor gibi bir netliyor bir flulaþýyor. Orada netlik kaybolup iþler karýþýnca, hemen medyada da kazan kaynamaya baþlýyor. Sonra topluma yansýmasý malumunuz. Holding medyasýnda muhalif seslerin geride býraktýðýmýz yýllarda tek tek ayýklandýðýný biliyoruz, þimdilik kalabilen aykýrý bir sesle Enver Aysever le medyadaki kaotik hali konuþtuk. Elbette karþýmýzda sadece bir televizyon programcýsý olmadýðýný bilerek biraz Aykýrý Kumpanya ya, biraz siyasete deðdik, dokunduk. Daha fazla edebiyat ve tiyatro konuþmak lazýmdý Aysever ile ama onu da baþka bir röportaja sakladýk. Aykýrý Sorular a çeyrek kala iþte Enver Aysever in bize verdiði yanýtlar... Son dönemde yaþanan dershane krizi, yolsuzluk operasyonundan sonra bizim bildiðimiz en azýndan uzunca bir süredir alýþageldiðimiz medya düzeninde bir deðiþiklik oldu gibi gözüküyor. Ne vardý o düzende? Bir yanda AKP-yandaþ medya, bir tarafta muhalif medya. Ve tabi alternatif medya... Ama iþte o yandaþ medya içinde de bir bölünme ortaya çýktý. Bir yanda hükümet yanlýsý, diðer tarafta cemaat vs... Yani yeni bir durum var. Sizce bu yeni durumda nasýl bir medya þemasý çýkýyor ortaya? Bir kere bu yandaþ medya, merkez medya, alternatif medya dediðimiz çok da yanlýþ birer tarif deðil. Alternatif Medya dediðimiz; Evrensel, Birgün, Yurt vs. gibi hatta tirajý çok yüksek olmasýna, dýþýnda olmasýna raðmen Sözcü, Sol gibi gazetelerin tamamý olabilir. Bunun içinde Kürt basýnýný da kattýðýmýzda muhalif medyanýn ya da alternatif medyanýn da homojen olmadýðýnýn altýný çizmekte fayda var. Týpký merkez medyanýn da homojen olmamasý gibi. Çünkü, merkez medya da ürkek davranma ya da oto sansür oranýný farký oranlarda tuttu. Nasýl bir farklýlýk? Alternatif medyanýn en büyük özgürlüðü ne? Biraz daha ekonomik dengelerinin küçük olduðu, yükümlülüklerin küçük olduðu, daha gözden ýrak gibi, sýranýn ona gelmediði için daha özgür hareket edebilen bir medya kesimi. Buna bazý internet sitelerini de katabiliriz elbette. Ama geleneði olan büyük medya kuruluþlarý ya da geleneði olmayýp bir anda büyüyen medya kuruluþlarý bu süreçte çok tartýþýldý. Yandaþ medya hikâyesine gelince; çok açýk orada durum, bence tartýþmaya bile gerek yok. Bir koalisyondu Ak Parti ve bu koalisyonu oluþturan unsurlar çatlayýnca koalisyonu oluþturan medya da çatladý. Dolayýsýyla bizim burada dýþardan kimseler olarak yaþadýðýmýz ne: Yahu neler olmuþ da haberimiz yok! duygusu. Bu da bizim için yeni bir deneyim. Ýçinde bulunduðumuz koþullar medya açýsýndan, kartlarýn yeniden daðýlacaðý yeniden biçimleneceði bir tablo olacaðý kesin. Peki nasýl biçimleneceði konusundaki öngörünüz nedir? Bu kavganýn sonunda belli olacak o. Nedeni de þu; eðer hükümet sandýða gidip sandýktan güçsüz çýkarsa hiç kimseyi yaþatmayacaktýr. Fakat bu kez önceliði deðiþmiþ olabilir, cemaat medyasýný ilk elden tasfiye etmeye çalýþabilir. Ben medyanýn yeniden oluþum sürecinde en azýndan gazetecilik mesleðini yapan, insanlara kamu gözcülüðü yapan kimselerin bugünkü Gezi den gelen güçle birlikte, mesleklerini daha rahat yapmak için mücadele edeceklerini düþünüyorum. Þurasý da ne kahredici bir þey ki, sizin dýþýnýzdaki iki unsurun birbirine düþmüþ olmasý týrnak içinde size daha az sansür yapmanýzý ya da oto sansür yapmanýzý doðuruyor. Trajik ama gerçekliði tartýþmasýz bir durum. Siz alternatif medyayý izliyor musunuz? Elbette. Ben orda yazdým da biliyorsunuz; Birgün de uzun süre. Bana ev sahipliði yapan, kendimi ait hissettiðim bir yer. Alternatif medya denmesi Türkiye deki acayiplikten. Yoksa ciddi bir medya orasý. Buradaki gazetelerin tirajlarýný topladýðýnýz zaman hatýrý sayýlýr bir rakam çýkýyor ortaya. Dolayýsýyla takip etmemek ayýp olur. Burada televizyonlar açýsýndan bir takip güçlüðü var. Örneðin Hayat Televizyonu vs. Digiturk ünüz varsa orda yok, baþka bir tanesi diðer yerde yok gibi nedenlerden. Televizyon bence þimdi daha ikincil bir tartýþma konusu. Çünkü, her þeye raðmen hâlâ yazýlý kültür üzerine dönen bir yapýdayýz. Ýnternet biraz öne çýktý. Bir de televizyonda fark edilmek çok kolay deðil, biraz zaman alýr. Televizyonlardaki tercihler bence hâlâ merkez medyaya yönelik. Haber kanalý algýsýna bakarsanýz; NTV, CNN denklemi hâlâ geçerli. Ama buradaki gazetelere ya da televizyonlara küçük falan demeyi doðru bulmuyorum. Öyle bir durum yok. Bas baya deðerli, ciddi insanlarýn olduðu, sürecin de onlara yardým ettiði bir tablo yaþýyoruz. Bunu olumlu buluyorum ben. GEZÝ DE EN KÖTÜ SINAVI CNN TURK VERMEDÝ Geçtiðimiz haftalarda konuk olduðunuz Genç Bakýþ programýnda Gezi Direniþi sýrasýnda CNN in pernguen belgeseli yayýnlamasý soruldu. Siz de bunu bir zamanlama hatasý olarak açýkladýnýz. Sahiden bu kadar mý? Þimdi iki þeyi karýþtýrmayalým; Türkiye de bir sansürden öte otosansür olduðunu biliyoruz. Ben bunu reddederek söylemiyorum. Penguen belgeseli meselesinde bir zamanlama ve öngörü sorunu olduðunu düþünüyorum. Elbette bunun siyasal iklimden baðýmsýz olduðunu söylemiyorum. Ama tamamen de bir organizasyonmuþ gibi algýlamak da biraz tuhaf olur. Bunun en büyük delili de hükümetin penguenleri yayýnladýnýz baský varmýþ gibi hissettirdiniz demesiydi. Burdaki insanlar duyarlý deðildi, herkes de ödlekti gibi bir þeyi de asla kabul etmem.yayýncýlýktaki nesnel ölçütü bulmakta hepimizin zorlandýðý bir süreç olduðunu kabul edelim. Biz de bunda zorlanmýþýzdýr. Ama en kötü sýnavý CNN Türk vermedi. SORU SORMAK EN DOÐAL HAKTIR! Gazetecilik, programcýlýk açýsýndan giderek ürkek bir dönemden geçiliyor hatta belki hayatta bile en basit sorularý sormaktan çekinir oldu insanlar. Sizin de soru sorarken çekinceleriniz oluyor mu? Oto sansürün devreye girdiði zamanlar? Zaman zaman otosansür olmuþtur. Ara sýra bakýyorum mesela, biz iktidar temsilcilerine daha ihtiyatlý diðerlerine daha zalim mi oluyoruz diye düþündüðüm oluyor zaman zaman. Kendi vicdan terazime soruyorum tabi. Soru sorarken belli ilkeler çerçevesinde davranýyorum. Birincisi, ben asla istihbari çalýþma yapan birisi deðilim. Gizli bilgi üzerinden soru sormam. Benim bütün sorularým açýk bilgi üzerinden. Kiþinin beyanlarý, yapýp etmeleri üzerinden. Ýkincisi toplumsal meseleler üzerine, hepimizin yaþadýðý meseleler üzerinden. Üçüncüsü de asla özel hayata dair soru sormam. Ýnsanýn zaman zaman kantarýn topuzunu kaçýrabileceði gibi zaman zamanda eksik kalabileceði durumlarda olabilir. Ama karnenizin çoklukta iyi olmasý önemli olan. Sizin karneniz? Ben de karnemin toplamda iyi olduðunu düþünüyorum. Bir de soru sormak en doðal haktýr. Karþýmdakinin de cevap verme ya da vermeme hakký var. Ben soru sormanýn bir edebiyatçý için iþlev olduðunu, felsefeci için zorunluluk olduðunu, sanatçý için bir gereksinim olduðunu falan düþünüyorum. Televizyonculukta da olay bu. Daha daha nasýlsýn? diye program olmaz. Bana da röportaja gelen insanlar istediðini sorabilir. Programa nasýl hazýrlanýrsýnýz? Programa hazýrlanmaya yönelik özel bir uygulamam yok aslýnda. Güncel siyasetle ilgili olan notlarý zaten sabahtan itibaren takip etmiþ oluyorum. Bazen kiþiye özel durumlar olabilir. Orda da benim avantajým þu gelecek olan insan hakkýnda zaten ne yazýp, çizdiðini, söylediðini biliyor oluyorum. Entelektüel yýllarýn merakýnýn getirmiþ olduðu bir birikim bu. Ayrýca bir de yanýlma, karþýndakinin sana vereceði cevapla yenilme gibi durumlarý kafayý takmamak gerekiyor. Çünkü maça çýkmýyoruz. Sorduðunuz sorularla ilgili baþýnýz hiç belaya girdi mi? Yok, hayýr girmedi. Beki benden hoþlanmayan, bir daha gelmeyecek olan kimseler olduðunu düþünüyorum. Ama bana doðrudan bir þey söylemediler. Bu mesleði yaparken, dostluklarýn ve düþmanlýklarýn çok hýzlý geliþtiðini ve kalýcý olmadýðýný görüyorsunuz. ÝNSANIN SOSYALÝZM DIÞINDA BÝR SEÇENEÐÝ OLDUÐUNU DÜÞÜNMÜYORUM Kimileri size ulusalcý dedi, kimileri sosyal demokrat... Siz bugün siyasi çizginizi nasýl tarif ediyorsunuz? Ben kendimi hiçbir zaman ulusalcý olarak tarif etmedim. Cumhuriyet Gazetesi nde yazdýðým dönemde bile milliyetçilik ilkelliktir diye yazmýþ birisiyim. Bence her tür milliyetçilik duygularýn köpürmesiyle birlikte faþizme gidebilir. Ayrýca muhalif olan herkesi ulusalcýlýða ittiler bir dönem Ben bir sosyalistim ve bir sosyalist gibi bakmaya çalýþýrým hayata. Yalnýz yazançizen insanýn, edebiyatçýysa, þairse falan tabiatý gereði bir yalnýzlýk hali vardýr. Çünkü iþçi sýnýfýnýn içinde yaþamýyorsundur. Dolayýsýyla daha geleneksel aydýn tavrýnda gelirsin. Sen bazen tepeden bakmak istemezsin ama bakmýþ bulursun kendini. Bazen tam onun yanýnda olursun yanýndakiler seni iter. Bazen de insaf dersin bu kadar cehalet. Bunlarý da konuþmak lazým. Sonuçta insanýn sosyalizm dýþýnda bir seçeneðinin olduðunu düþünmüyorum.. Böyle algýlanmanýzda Dört Bir Taraf programýnýn etkisi oldu mu acaba? Yani oradaki karþý karþýya gelme biçimi ve özellikle Nagehan Alçý yla diyaloglarýnýz? Ben mesela Mustafa Kemal meselesinin Ak Parti nin ya da egemenlerin istediði biçimde tartýþýlmasý taraftarý deðilim. Ben onu kendi özgün platformumda tartýþýrým. O zaman diyorlar ki vay sen ulusalcý mýsýn? Hayýr kardeþim sen nesnel ölçekte tartýþmýyorsun. Üstelik bu konuda baþka kanaatlerim de var ve kitaplarýmda yazmýþým. Kürt sorunsalýna da baþka yerden bakmak gerektiðini düþünüyorum. Salt kimlik meselesi olarak ele alýnmasýný tehlikeli buluyorum. Kimlik önemlidir kabul, insanýn kendini ifade hürriyeti de çok deðerlidir. Ama bir o kadar seküler dünya, ekmeði nasýl paylaþacaðýmýz sorunuyla da paraleldir. Yani ben Altan Tan la Kürt problemini çözmeye kalktýklarý gün o problemin çözülemeyeceðini düþünüyorum. Ak Parti yle çözmeye kalktýklarý gün çözülemeyeceðini düþünüyorum. DÖRT BÝR TARAF I ZEVKLE ÝZLÝYORUM Dört Bir Taraf ý seyrediyor musunuz? Aa, büyük zevkle. Eve gidince izliyorum. Nasýl buluyorsunuz? Komik buluyorum. Fikirlerine saygý duyuyorum elbette ama o koltukta neler çekildiðini bildiðimden komik geliyor. Böyle uzaktan seyretmek en güzeli. Benim için çok teatral bir þey. Nazlý Haným la Nagehan meselesine gelince; her þeyin bir perde arkasý vardýr, ben de bu perde arkasýný üç aþaðý beþ yukarý biliyorum. Nazlý Haným daha cemaat gözüyle bakýyor, Nagehan daha Tayyip Erdoðan entegreli bir hayat kuruyor. Ben ikisinin de doðru yolda olmadýðýný düþünüyorum. Sonuç olarak ikisinin birbirine düþmüþ olmasý bir þeyi deðiþtirmez. Ýki yanlýþtan bir doðru çýkmayacaktýr. ÇÖZÜM SÜRECÝNE PRAGMATÝK BAKMAK O zaman çözüm sürecine ne diyorsunuz? Çözüm sürecine pragmatik bakmak gerekir. Kan akmýyorsa bu bir faydadýr. Ama yarýn ya tüm bu olanlardan sonra oluk oluk kan akarsa diye de düþünmek lazým. Çünkü Türkiye de bu resmi hep gördük. Zaten ortada bir çözüm süreci olduðunu da düþünmüyorum. Çözüm süreci þöyle olabilir; biri çýkar, Baþbakan olabilir, BDP den biri olabilir derki; Bir genel af gelecek. Bunun içine herkes girecek. Ardýndan da yüzde 1 e inecek baraj... O zaman toplumun bir kýsmý Dur Apo çýkamaz ya da çýkar, der. Somut olarak bir þeyler tartýþýlýr. Þu an böyle bir þey yok ki. Yüzde 10 mu deðiþiyor? Partiler yasasý mý, solcu mu oluyoruz, dinci mi? Hiçbir þey belli deðil. Sadece kanaatler noktasýnda iyi bir mutabakat var þimdilik. Süreç olabilmesi için ne olduðunun bilinmesi gerekir. Ve ben bu iþin seküler bir hareketle ve sol bir dille tartýþýlmasýndan yanayým. Orada kýrmýzý çizgim laiklik. Sol ve laiklik. AYKIRI KUMPANYA ÝLE KURTLARIMI DÖKÜYORUM Programcýlýðýnýz edebiyat, sanat, tiyatro yönünüzü sanki biraz gölgede býraktý. Þimdi sanki bunlar yeniden gün yüzüne çýkýyor. güncel siyasetle bu kadar haþýr neþirken Aykýrý Kumpanya nasýl çýkýyor? Ben kendimi her zaman bir edebiyatçý, bir yazar olarak görüyorum.televizyon da dahil olmak üzere diðer iþler benim için yan iþ. Televizyonu da, televizyondaki tanýnmýþlýðýmý da edebiyata ve sanata mutlaka yöneltmek için bir fýrsat olarak hazýrlýyordum. Nitekim o fýrsat geldi. Aykýrý Kumpanya benim için bu anlamda çok önemli. Sonuçta, ben yýllarca tiyatro yaptým. Tiyatro sahnesinde de ilerisi için baþka þeyler de olabilir belki oyuncuþuk vs ama Aykýrý Kumpanya yla devam edeceðim kesin. Biricik bir iþ oldu. Bir tiyatro deðil ama bir gösteri. Hatta benim zaman zaman standupçýklar yaptýðým bir gösteri. Orada Türkiye nin yakýn tarihindeki sanatçýlardan, aydýnlardan hareketle iki perde ve canlý müzikli bir iþ yapýyoruz. Hem ben kurtlarýmý döküyorum; þarkýlar davullar çalýnýyor, hem insanlar çok þaþýrýyor. Türkiye nin dört bir yanýndan insanlar bi daha bi daha gelin diyorlar. Ve ben tek bir belaltý espri yapmadan, entelektüel dünyanýn içinden de kahkahalar atýlabildiðini ve hayatýn anlatýlabileceðini düþündüm. Gösterimin hem teatral hem de belgesel ayaðý var. Alternatif tiyatrolar için ne düþünüyorsunuz? Çok önemli buluyorum. Onlar da aslýnda merkez tiyatro oldu. Çünkü tiyatronun merkezi çökünce, alternatif merkez oldu. Buradan büyüyeceðini düþünüyorum. Bu yeni yaþayacaðýmýz süreç, Gezi yle birlikte insanlarýn yüzyüze olma ihtiyacý müzikte, tiyatroda, mizahta, edebiyatta yeni bir olanak saðladý ve ben buna bayýlýyorum. Fotoðraflar: Mehmet Eren Bozbaþ Kaynak:Evrensel Pazar Eki

5 Geçtiðimiz hafta Van daydým. Depremden sonra kýþýn gördüðüm ve konteynýr kentlerdeki yaþam beni bir kez daha insanlýðýmdan utandýrdý. Van çok üþüyordu; 120 günlük elektrik kesintisinin ardýndan elektriklerine kavuþmuþlar ancak ocak ayý içinde yeniden bir kesintinin konuþuluyor olmasý o mutluluðu yaþamadan Van halkýnýn tedirginliðini her geçen gün artýyordu. Soðuk yetmezmiþ gibi arada kalan halk kendi çözümünü bulmak için de 130 gündür açlýk grevinde Pek çok gazeteci, yazar, foto muhabir Van ý anlattý belki ama gidip görmek, onlara dokunmak, üþüyen çocuklara sýcak bir söz söylemek o kadar da zor olmasa gerek. Týpký Ahmet Kerem Kaynar gibi. Belgeselci Kaynar günlerce Van da kalarak, onlarla yaþayarak, Van halkýnýn acýsýný, taleplerini, düþlerini kamerasýna yansýttý. 'Bir Gün Daha 'belgeseliyle adýný duyuran ve Sinema ve Televizyon Eserleri Sahipleri Birliði (SETEM) tarafýndan düzenlenen Belgesel, Animasyon ve Kýsa Film (BAK) yarýþmasýnda en iyi belgesel kategorisinde halk oylamasýnda birincilik Daðlarýnýn, daðlarýnýn ardý, Nazlýdýr. Uçurum kýyýsýnda incecik bir yol Gider dolan-dolana, Bir hastan vardýr, umutsuz, Belki ayþe, belki Elif Endamý kuytuda baþak, Memesinin, memesinin altýnda, Bir sancý, Bir hayýn býçak... Ölüm bu, Fukara ölümü Geldim, geliyorum demez. Ya bir kuþluk vakti, ya akþam üstü, Ya da seher, mahmurlukta, Bakarsýn, olmuþ olacak. Bir hastan vardý umutsuz, Hayreti uykularda, Hayreti soðuk sularda. Gayrý, iki korku çiçeðidir gözleri, ve jüri özel odülü alan Kaynar Van da ''Vali olsaydým insanlara sýcacýk ev verirdim'' diyen küçük Yasemin in haberini insanhaber.com la paylaþarak da çocuklarýn düþlerini, Van halkýnýn asýl sorunlarýný gündeme taþýmayý da baþardý. Ahmet Kerem Kaynar la hem Van ý hem de çektiði belgeseli konuþtuk. -Van da bulunan depremzedeler her kýþ olduðu gibi bu kýþta maðdur edildiler. Yardým konusunda da bir sýkýntý yok ama asýl sorun ne? Oradaki insanlar neler düþünüyor? Buradaki insanlar yardým istemeyecek kadar gururlu ve onurlular. Çünkü yardým bir noktaya kadar gelir peki ya sonrasý! Asýl istedikleri kalýcý konut, bu da onlarýn en doðal hakký. Çünkü yýllardýr deprem vergileri toplanýyor, yardýmlar yapýlýyor devletin kurumlarýna fakat bunun hesabýný soran da yok bilen de yok. Çok mu zor orada yasamaya çalýþan bu elli aileye kalýcý konut yapmak. Üþümeden, titremeden yaþamak onlarýnda hakký... Yarýn ne gibi zorluklar ile karþýlaþacaklarýný bilmeden yaþýyor bu insanlar. Minik Yasemin in ve Havva nýn ellerinin ve yanaklarýnýn soðukluðunu atamadým hala avuçlarýmdan... O çocuklar bir tane þekerle gülmeyi, mutlu olmayý beceren çocuklardýr, buradakiler gibi play station çocuklarý deðiller. -Sanýyorum kýþýn çok daha maðdur oluyorlar Çünkü elektrik kesintisi yaþanýyor Elektrikleri sürekli kesiliyor, çocuklar ders çalýþamýyor ve sýnýf da diðer arkadaþlarýna karþý eziliyorlar, hatta ve hatta oraya atanan bazý kendini bilmez memur ailelerinin çocuklarýnýn sýnýflarýnýn deðiþimi konusunda baský yaptýklarýný ve kendi çocuklarýnýn diksiyonlarýnýn Ýki mavi, kocaman korku çiçeði, Açar, derin kuyularda... Daðlarýnýn, daðlarýnýn ardý korkunçtur. Hiç akýl edip de düþünen var mý? Gün kimin hesabýna tutar akþamý, Rahmetinden kim demlenir bulutun, Hayýrlý evlat makina Nasýl canavar kesilir. Kurdun, karýncanýn rýzkýný veren Toprak nasýl ayartýlýr, Yüz vermez topal öküze, Ve almaz koynuna kara sabaný. Sepetçioðlu'm bir kömür iþçiþidir, Mavzer deðil, kürek tutar Urfalý Nazif Mal, haraç-mezattýr, Can, pazar-pazar. Kýrmýzý, ak ve esmer, Yumuþak ve sert buðdaylarý Yaratan ellerin sahibidir bu, Kör boðaz, nafaka uðruna, Haldan düþmüþ, tebdil gezer... bozulduðunu da duydum ve ben utandým... Bu da onlarý yeterince yýpratýyor, banyo yapmak için, çamaþýrlarýný yýkamak için elektrik lazým, sýk sýk kesilince elektrikler dýþarýda ateþ yakýp su ýsýtýyorlar ama odun bulabilirlerse... Ayrýca dýþarýya astýklarý çamaþýrlar kurumuyor günlerce. Saçlarýný kurutamýyor çocuklar, çünkü saç kurutma makinesini bilmeyenler var... -Ne istiyorlar peki? Tek istedikleri þey devletin onlara kalýcý bir konut vermesi ama bunu laf da deðil resmi belgelerle talep ediyorlar... Z. A. ile ayak ustu muhabbetimde aile bireylerinin kendisiyle birlik de 10 kiþi olduðunu söyledi, bunlardan bir tanesi özürlü olduðu için devlet ona maaþ veriyormuþ, onun parasýyla geçimlerini saðlýyorlarmýþ. Bugün herkes yeni bir yýla yeni bir umutla, ümitle girmeyi arzularken eðlencenin en dibine kadar planlar yapýlýrken o insanlarýn tek bir isteði var o da 1 ocak 2014 itibari ile elektrik kesintisi olmasýn çocuklarýmýz üþümesin ve artýk yetkililer sesimizi duysun... Zaten toplasan 50 aile var 550 milletvekili 5 er bin lira toplasalar serbest müteahhide dahi verseler bugün o insanlarýn baþlarýný sokacak evleri olur, herkes de biliyor ki bir evin maliyeti 30 bin lirayý geçmez... Daðlarýnýn, daðlarýnýn ardý, Nasýl anlatsam... Aðaçsýz, kuþsuz, gölgesiz. Çýrýlçýplak, Vay kurban... "Kim bu cennet vatanýn uðruna olmaz ki feda." Yiðitlik, sen cehennem olsan da bile Fedayý kabul etmektir, Cennet yapabilmek için seni, Yoksul ve namuslu halka. Bu'dur ol hikayet, Ol kara sevda. Peki, siz bir belgesel çektiniz. Bu belgeseli çekerken neyi amaçladýnýz? Bu belgeseli çekmemizdeki amaç öncelikle oradaki insanlarýn direniþlerine, acýlarýna ve mücadelelerine ortak olmak ve bu vurdumduymazlýgý belgelemek... Görüntü yönetmenim Ömer Acar'la birlikte çektiðimiz tüm görüntüler þu anda montaj aþamasýnda, yaklaþýk iki haftaya kadar bitirmeyi hedefliyoruz. Bu gün itibari ile açlýk grevinin 127 inci günü, dönüþümlü olarak grevleri devam ediyor, taki sesleri duyuluncaya dek... -Bir kurgu deðil sanýyorum Çektiðimiz bu belgesel kurmaca deðil, tamamýyla konteyner kent de yaþamaya çalýþan depremzedelerin gerçek görüntüleri olacak ve herhangi bir sansür uygulamasý yapmayacaðýz. Biz baðýmsýz sinemacýlar olarak kimsenin fikri doðrultusunda hareket etmiyoruz, tamamýyla insani duygularla yolumuza devam ediyoruz. Bunlarý görmezden gelmek ne bize ne de bu ülkede yaþayan insanlarýn vicdanlarýna yakýþýr. O insanlarýn evlerinin olduðunu düþünsenize... En çok onlar mutlu olacaklar sonra bizler... Bugün eðer bu insanlarýn acýlarýný diðer insanlarýn acýmasýzca bakýþlarýnýn karþýsýna çýkartabilirsek ve onlarý duyarlý olmaya ikna edebilirsek ne mutlu bizlere... Kaynak: Ýnsanhaber.Com Seni sevmek, Felsefedir, kusursuz. Ýmandýr, konkunç sabýrlý. Ýp'in, kurþun'un raðmýna, Yürür, pervasýz ve güzel. Sýradaðlarý devirir, Akan sularý çevirir, Alýr yetimin hakkýný, Buyurur, kitabýnca... Gün ola, devran döne, umut yetiþe, Daðlarýnýn, daðlarýnýn ardýnda, Deðil öyle yoksulluklar, hasretler, Bir tek baþak bile dargýn kalmayacaktýr, Bir tek zeytin dalý bile yalnýz... Sýkýysa yaðmasýn yaðmur, Sýkýysa uykudan uyanmasýn dað. bu yürek, ne güne vurur... Kaçar damarlarýndan karanlýk, Kaçar, bir daha dönemez, Sunar koynunda yatandan, Hem de mutlulukla sunar Beynimizin ýþýðýnda yeraltý. Her mevsim daha genç, daha verimli, Sunar, pýrýl-pýrýl, sebil, Ömrünün en güzel aþk hasadýný, Elimizin hünerinde yeryüzü. Dolu sofra, gülen anne, gülen çocuklar, Bir'e on, bir'e yüz'le akþama gebe Þafakla doðan iþgücü. Yalaným yok, sözüm erkek sözüdür, Olm kitapta böylece yazýlýdýr, Ol sevda, böyledir çünkü...

6 Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hüseyin KAÝM Van'da, sebze fiyatlarýndaki artýþ dikkat çekerken bölgede en çok tüketilen patatesin kilosu 2,5 TL'ye çýktý. Türkiye genelinde sebze fiyatlarýndaki artýþ, Van esnafýný olumsuz etkiledi. Van Belediyesi Sebze ve Meyve Halý esnafý, özellikle patates fiyatlarýndaki artýþýn tüketicinin cebini yaktýðýný söyledi. Patates fiyatlarýndaki artýþýn ihracattan kaynaklandýðýný ifade eden Ceylan Komisyonevi sahibi Yusuf Ceylan, fiyatlarýn yüksek olmasýnýn üretimin az olmasýndan da kaynaklandýðýný söyledi. Sebze fiyatlarýnýn yüksek olmasý nedeniyle tüketimin az olduðunu dile getiren Ceylan, "Patates ülkemizde sadece Nevþehir ve Niðde'de üretiliyor. Doðuda ise Ahlat'ta üretiliyor. Bu yýl üretim, tüketimi karþýlayamadýðý için fiyatlar yükseliyor. Bunun yanýnda geçen sene Irak ve Ýran'a ihracat yoktu. Ama bu sene özellikle Ahlat'ta üretilen patates Irak ve Ýran'a gönderiliyor. Bu da fiyatlarýn yükselmesine neden oluyor" dedi. Patatesin hem fazla miktarda para tutmasý hem de satýþý az olmasýna baðlý olarak çok çürüme fireleri verdiðini belirten Ceylan, bunun da kendilerine zarar verdiðini söyledi. Tüketicilerin uzun zamandan beri ilk defa böyle bir durumla karþýlaþtýðý için tepki gösterdiðini belirten Ceylan, þöyle konuþtu: "Doðuda Nevþehir Hacý Bektaþ Veli Üniversitesi Personel Yemekhanesinde akademik ve idari personele yönelik olarak açýk büfe hizmetine baþlandý. Nevþehir Hacý Bektaþ Veli Üniversitesi Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Meslek Yüksekokulu bünyesinde hizmet veren ve Kapadokya nýn doðal peribacalarýný andýran fiziki yapýsýyla dikkatleri çeken ÜSET Tafana Tesisleri, akademik ve idari personelin yaný sýra öðrencilerin de yararlanabileceði hizmetlerine yenilerini eklemeye devam ediyor. Üniversitede görevli akademik ve idari personel artýk tesisin yemekhane bölümünde, tabldot üretilmesine raðmen Ahlat patatesinin kilosunu toptan 1 TL 75 kuruþ, Nevþehir patatesi 2 TL 75 kuruþtan satýyoruz. Patatesin çuvalý geçen sene 11 TL iken bu sene 50 TL. Manavlar ya da marketlerde patatesin kilosu 2,5 TL tutarýnda satýlýyor." Patatesteki fiyat artýþýnýn birçok üreticinin patates ekmemesinden kaynaklandýðýný dile getiren Sacit Koçan ise, "Geçen sene bu mevsimde patates 200 ila 300 kuruþa geliyordu. Bu nedenle birçok üretici bu sene patates ekmedi. Patatesteki az üretim, tüketicilerin ihtiyacýný karþýlayamadýðý için bu durum fiyatlara yansýdý. Bunun yanýnda birçok ülkeye patates ihraç edilmesi de, fiyatlardaki artýþa sebep oldu" dedi. Artýþýn büyük tüccarlarýn patatesi depolarda stok etmesinden kaynaklandýðýný ileri süren Alaattin Yýlmaz da, "Þu anda depolarda binlerce ton patates var. Türkiye'yi doyuracak kadar patates var. Ancak tüccarlar, patatesin prim yapmasýný bekliyor" þeklinde konuþtu. Geçen sene 20 kiloluk patates çuvalýnýn TL olduðunu ifade eden Yýlmaz, sözlerini þöyle tamamladý: "Patatesin kilosu þu an 2,5 TL, biber 7,5 TL, patlýcan 8 TL, kýrmýzý biber 12 TL, kabak 4 TL'den satýlýyor. Fiyatlar yüksek olunca satýþ yapamýyoruz. Allah yardýmcýmýz olsun." Kaynak:Sondakika Haber yerine açýk büfe hizmetinden yararlanacak. Zengin menü çeþitleri ile dikkat çeken açýk büfede; çorba, soðuk meze, salata ve turþu çeþitleri, ara sýcaklar, ana yemekler ile yardýmcý yemekler, tatlý ve mevsim meyveleri yer alýyor. Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, yulaf üretiminin, 2013 yýlýnda yüzde 11,9 artýþla 210 bin tondan 235 bin tona yükseldiðini bildirdi. Bayraktar, yaptýðý açýklamada, niþasta, protein, B grubu vitaminler baþta olmak üzere vitamin ve kalsiyum, magnezyum, potasyum, fosfor ve demir gibi mineraller açýsýndan zengin þifalý bir bitki olan, daha çok hayvan yemi olarak kullanýlan yulafýn, özellikle son yýllarda ekmeðe katýlarak yulaflý ekmek tüketiminin arttýðýný, tanelerinin diðer tahýl karýþýmlarý ve sütle birlikte kahvaltýlýk olarak kullanýldýðýný belirtti. Þemsi Bayraktar, Türkiye de, 1996 yýlýnda 1 milyon 615 bin dekar olan yulaf ekilen alanýn son yýllarda 900 bin dekarýn altýna inse de verimdeki yükseliþ nedeniyle üretimin, son yýllarda yeniden artmaya baþladýðýný vurguladý. Dekar baþýna yulaf veriminin kilogramlardan, kilogramlara çýktýðýný belirten Bayraktar, "2000 yýlýnda 314 bin ton olan yulaf üretimi, 2007 yýlýnda 189 bin 99 tona kadar indi yýlýnda 196 bin 99 ton olan üretim 2009 da 218 bin 286 tona çýktý yýlýnda yeniden gerileyen ve 203 bin 870 tona inen yulaf üretimi, 2011 de 218 bin 40 tona yükseldi yýlýnda 210 bin ton olan üretim, bu yýl 25 bin tonluk artýþla 235 bin tona çýktý" dedi. ÇANAKKALE BÝRÝNCÝ, KOCAELÝ ÝKÝNCÝ Yulaf üretiminde 27 bin 967 tonla Çanakkale nin birinci olduðuna ve yüzde 13,32 pay aldýðýna dikkati çeken Bayraktar, þunlarý kaydetti: "Çanakkale yi 21 bin 603 tonla Kocaeli, 19 bin 816 tonla Ankara, 14 bin 826 tonla Nevþehir, 13 bin 224 tonla Balýkesir, 12 bin 841 tonla Konya, 11 bin 654 tonla Karaman izledi. Kocaeli, ülke üretiminde yüzde 10,29, Ankara yüzde 9,44, Nevþehir yüzde 7,06, Balýkesir yüzde 6,3, Konya yüzde 6,11, Karaman yüzde 5,55 pay aldý. Bu illeri 9 bin 384 tonla Antalya, 7 bin 860 tonla Niðde, 6 bin 69 tonla Bursa, 5 bin 871 tonla Sivas, 4 bin 906 tonla Uþak, 4 bin 545 tonla Kayseri, 4 bin 529 tonla Burdur takip etti. 52 ilde yulaf üretiliyor. En az yulaf üretimi yapýlan iller 51 tonla Malatya, 46 tonla Erzincan, 45 tonla Elazýð, 40 tonla Edirne, 28 tonla Erzurum, 14 tonla Bayburt ve 10 tonla Karabük." "ÜRETÝMÝN YÜZDE 3,78 Ý ÜRETÝMDE VE KULLANIMDA KAYBEDÝLÝYOR" 2011 yýlýnda üretilen 218 bin 40 ton yulafýn 1744 tonunun üretimde, 6 bin 489 tonunun kullanýmda olmak üzere 8 bin 233 tonunun, yüzde 3,78 inin kaybedildiðini ifade eden Bayraktar, 8 bin 690 ton ithalat, 26 ton ihracat yapýldýðýný, 10 bin 304 ton tohumluk, 110 bin 311 ton yemlik kullanýldýðýný, 97 bin 856 tonunun da tüketildiðini belirtti. Bayraktar, yulaf üretiminin artýrýlmasý, üretim ve kullanýmdaki kayýplarýn azaltýlmasý gerektiðine dikkati çekti. "ÜRETÝMÝN 3 TE 1 ÝNDEN FAZLASINI RUSYA VE KANADA KARÞILIYOR" Dünyada 2011 yýlýnda 22 milyon 676 bin 189 ton yulaf üretildiðini, yulaf üretiminde 5 milyon 332 bin tonla Rusya nýn birinci sýrada bulunduðunu bildiren Bayraktar, þöyle devam etti: "Rusya yý, 2 milyon 997 bin tonla Kanada, 1 milyon 381 bin tonla Polonya, 1 milyon 127 bin tonla Avustralya, 1 milyon 119 bin tonla Ýspanya ve 1 milyon 102 bin tonla Finlandiya takip etti. Finlandiya yý 783 bin tonla Çin, 778 bin tonla ABD, 698 bin tonla Ýsveç,627 bin tonla Almanya, 613 bin tonla Ýngiltere izledi. Türkiye, 2011 yýlýndaki 218 bin 40 tonluk yulaf üretimiyle 224 bin 800 ton üreten Danimarka nýn ardýndan, 170 bin 50 ton üreten Yunanistan ýn önünde 18 inci sýrayý aldý. Dünya yulaf üretiminde Rusya nýn payý yüzde 23,51 i, Kanada nýnki yüzde 13,22 yi buluyor. Üretimin 3 te 1 inden fazlasýný Rusya ve Kanada karþýlýyor. Türkiye nin payý yüzde 0,96 düzeyinde kalýyor." Kaynak:Nevþehir Gazete

7 Onur BAKIR/Ankara Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2013 yýlýnýn son gününde, 2014 yýlý için asgari ücreti açýkladý. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Okuduðunuz týrnak içindeki yazý, internet üzerinden bir arkadaþým tarafýndan o meþhur, biz öðretmenlerin, kabul etmeyip de zorla kutlanan ve topluma da alýþtýrýlan, adeta öðretmene hediye gününe dönüþtürülen, 24 Kasým günü öncesi, elime geçen bir yazýdýr. Yazýyý bana gönderen öðretmen arkadaþýma teþekkür ederim. Unutturmadýðý için 12 Eylül'ü. Lazým olur diye bir kenara not etmiþtim. Okuyun bakalým. UNUTANLARA,UNUTMAYA ÇALIÞANLARA, KABULLENENLERE, KUTLAYANLARA, KUTLAYACAKLARA HATIRLATILIR. 24 KASIM ÖÐRETMENLER GÜNÜ OLAMAZ, ATATÜRK ÜN BAÞÖÐRETMENLÝÐÝ KABUL ETTÝÐÝ GÜNÜ, ATATÜRKÇÜLÜK ADINA YAPANLAR, BU ÜLKENÝN BU HALE GELMESÝNÝ SAÐLAYANLARDIR. 12 Eylül 1983 gün ve sayýlý Resmi Gazete'de yayýnlanan Öðretmenler Günü kutlama yönetmeliði ile kutlanmaya baþlayan Öðretmenler Günü nü hiç kabullenmedim, hiç kabul etmedim.yýllardýr hükümetler tarafýndan þov olarak kutlanan bu günü kutlayanlarý da kabullenemedim. NEDEN? 12 Eylül 1980 askeri darbesi sonucunda kurulan cunta yönetimi tüm devlet yetkilerini Milli Güvenlik Konseyi'nde toplamýþtý. Dolayýsýyla 12 Eylül 1980 ile 24 Kasým 1983 tarihleri arasýnda idari yetkiler kullanýlarak gerçekleþtirilen tüm suçlarýn birincil sorumlularý idari makamlarý emir ve kararlarý ile bizzat yönlendiren ya da bu makamlarda bulunan kiþilerin fiillerine göz yuman Milli Güvenlik Konseyi üyeleridir. Bu dönem içinde; * 650 bin kiþi gözaltýna alýndý ve 90 güne varan gözaltý sürelerinde aðýr iþkence gördü. * 1 milyon 683 bin kiþi komünist, Alevi, Kürt, dinci, þeriatçý denilerek fiþlendi. * Açýlan 210 bin davada 230 bin kiþi Sýkýyönetim Mahkemeleri'nde yargýlandý. * 7 bin kiþi için idam cezasý istendi, 517 kiþiye idam cezasý verildi. * 124 kiþinin idam cezasý Askeri Yargýtay tarafýndan onaylandý. * Haklarýnda idam cezasý verilenlerden 49'u asýldý (18 sol görüþlü, 8 sað görüþlü, 23 adli suçlu). * Ýdamlarý istenen 259 kiþinin dosyasý Meclis'e gönderildi. * kiþi Türk Ceza Kanunu'nun 141, 142 ve 163. maddelerinden yargýlandý. * kiþi örgüt üyesi olmak suçlamalarýndan yargýlandý. * 388 bin kiþiye pasaport verilmedi. * 30 bin kiþi sakýncalý olduðu için iþten atýldý. * kamu görevlisi hakkýnda soruþturma açýldý. * 14 bin kiþi yurttaþlýk tan çýkarýldý. * 30 bin kiþi mülteci olarak yurtdýþýna gitti. Bakaný Faruk Çelik, kameralarýn önünde asgari ücrette ne kadar büyük bir ilerleme saðlandýðýný anlattý da anlattý. Oysa Bakanýn açýklamalarýna daha yakýndan baktýðýmýzda * 366 kiþi kuþkulu bir þekilde öldü. * Cezaevlerinde toplam 299 kiþi yaþamýný yitirdi. * 171 kiþinin iþkenceden öldüðü belgelendi. * 144 kiþi kuþkulu bir þekilde öldü. * 14 kiþi açlýk grevinde öldü. * 16 kiþi kaçarken vuruldu. * 95 kiþi çatýþmada öldü. * 73 kiþiye doðal ölüm raporu verildi. * 43 kiþinin intihar ettiði bildirildi. * 937 film sakýncalý bulunduðu için yasaklandý. * 23 bin 677 derneðin faaliyeti durduruldu. * Siyasi partiler ve sendikalar kapatýldý. Çok sayýda siyasetçi gerekçesiz gözaltýnda tutuldu ve tutuklandý. * 3 bin 854 öðretmen, üniversitede görevli 120 öðretim üyesi ve 47 hâkimin iþine son verildi. * 400 gazeteci için toplam 4 bin yýl hapis cezasý istendi. * Gazetecilere 3 bin 315 yýl 6 ay hapis cezasý verildi. * 31 gazeteci cezaevine girdi. * 300 gazeteci saldýrýya uðradý. * 3 gazeteci silahla öldürüldü. * Gazeteler 300 gün yayýn yapamadý. * 13 büyük gazete için 303 dava açýldý. * 39 ton gazete ve dergi imha edildi. * Yüz binlerce yayýna el konuldu ve imha edildi. Okul kitaplýklarýndan zorla toplanan binlerce kitaplar yakýldý. Sadece bilim ve sosyalizm yayýnlarýna ait kitap yakýldý. Yayýnevi sahipleri göz altýna alýndý, tutuklandý, iþkence gördü. Ýlhan Erdost iþkence yapýlarak öldürüldü. Yazýma 12 Eylül Ruhu diye baþlamýþtým. Gerçekten 12 Eylül ile hesaplaþacaðým diye hükümet olanlar hesaplaþmak þöyle dursun iyice mutasyona uðramýþlar. 12 Eylül ruhu içlerine sýzmýþ. Bunun böyle olduðunu, 23 Kasým 2013 te gördük. 23 Kasým da Eðitim-Sen in çok çok haklý talepler ile gerçekleþtireceði, MEB önündeki basýn açýklamasý, polis marifeti ile daðýtýldý. Hem de bize bahþedilen 24 Kasým'dan bir gün önce. Üç yüz metre kala bakanlýða, durdurulup acýmasýzca zehirli gazlarla saldýrýlan öðretmenler, eðitmenler, devrimci gençler sizi affeder mi sanýyorsunuz? 12 Eylül Ruhu ülkemizin baþýnda bir kara duman bu biline. Bu ruhu kaçýrmak da, devrimcilerin becereceði bir iþtir, bu da bir kenara yazýla Not: Devrimcilere ait olan Yolsuzluk ve yoksulluða hayýr! sloganý da dahil birçok sol, sosyalist argümaný kullanarak iktidar olanlarýn karþýlýklý ataklarýndan ne kadar yolsuzluða ve yoksulluða karþý olduklarýný da gördük þükür. Tek yol devrim ve tek yol sokak diyen insanlar doldurmalý sokaklarý. Eðer ayyuka çýkmýþ bunca yolsuzluk ile yine hükümet edilecek ve biz susacaksak vay halimize... Bu yaþananlarýn zerresi çaðdaþ batýlý ülkelerde yaþansa hükümetlerin ne yapacaklarý bellidir On iki Eylül ruhu yaþýyor oysa bizde. Tek çözümümüz halk iktidarý, olabilmeli. baþka bir tablo söz konusu YUVARLANMIÞ ASGARÝ ÜCRET Asgari Ücret Tespit Komisyonunun toplantýsýnýn ardýndan Bakan Faruk Çelik, asgari ücretin 2014 yýlýnýn ilk 6 ayý için yüzde 5, ikinci 6 ay için ise yüzde 6 artacaðýný açýkladý. Bu oranlar, basýnda da bu þekilde yer aldý. Oysa Bakan tarafýndan açýklanan oranlar, yukarý doðru yuvarlanmýþ oranlardýr. Gerçek artýþ oraný ise ilk 6 ay için yüzde 4.84; ikinci 6 ay için yüzde 5.88 dir. Aradaki farklar küçük olabilir ama asýl önemli olan kamuoyuna oranýn yanlýþ aktarýlmasý, oranlarýn daha yüksek gösterilmesidir. Bir de tersinden düþünelim yýlý enflasyon oraný (TÜFE) yüzde 7.4 olarak gerçekleþti. Peki, bu oran, kamuoyuna yuvarlanarak mý açýklandý, 2013 yýlý enflasyonu yüzde 7.5 tir denildi mi? Hayýr, neyse o söylendi! ÞÝÞÝRÝLMÝÞ ASGARÝ ÜCRET Bakan Çelik, yeni asgari ücretin net 846 TL olduðunu söyledi. Oysa bugün itibarýyla net asgari ücret, TL dir. Aradaki fark, bekar ya da evli-eþi çalýþmayançocuksuz iþçiye ödenen en düþük asgari geçim indirimi tutarýdýr (80.33 TL) yýlýnýn baþýndan itibaren vergi iadesi uygulamasýndan vazgeçilmiþ, bunun yerine asgari geçim indirimi uygulanmaya baþlanmýþtýr. Asgari geçim indirimi, yalnýzca asgari ücretli iþçilere deðil, tüm iþçilere, eþ ve çocuk durumlarýna göre farklý miktarlarda uygulanmaktadýr. Ancak asgari geçim indirimi, asgari ücretin bir parçasý deðildir. Ancak Bakan, asgari ücretle hiçbir ilgisi olmayan asgari geçim indirimini asgari ücrete giydirerek, asgari ücreti adeta þiþirmiþtir. AKP Hükümeti, bu uyanýklýðý 2008 yýlýndan bu yana yapmakta; asgari ücreti olduðundan daha yüksek göstermek için, asgari geçim indirimini, asgari ücrete iliþtirivermektedir. 'ASGARÝ ÜCRET BEYANI' YALANI Yoksulluk sýnýrý, Bakan Çelik, asgari ücretli beyan oranýnýn yüzde 32 ye kadar düþtüðünü de söyledi. Bakana bu veriyi kim verdi, bu veriyi temin eden veriyi nereden aldý bilmiyoruz. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumunca yayýmlanan en son verilere göre Türkiye de sigortalý ücretlilerin yüzde 41.5 inin ücreti, asgari ücret üzerinden beyan edilmektedir. Arada yaklaþýk yüzde 10 luk bir fark vardýr! KIYASLAMANIN BÖYLESÝ! Bakan Çelik, Asgari ücret, satýn alma paritesi açýsýndan ele alýnýnca 11 Avrupa ülkesini geride býrakacak bir düzeye ulaþtýk dedi. Ancak bu kýyaslama, hem eksik hem yanýltýcýdýr. Þöyle ki, AB nin resmi istatistiklerine (EuroStat) göre, Türkiye, satýn alma gücü bakýmýndan asgari ücrette 11 Avrupa ülkesinin ilerisinde olmakla birlikte, 10 Avrupa ülkesinin de gerisindedir. Türkiye, Romanya, Bulgaristan, Letonya, Estonya, Çek Cumhuriyeti, Litvanya, Slovakya, Macaristan, Hýrvatistan, Portekiz ve Polonya nýn ilerisindedir. Ancak bu 11 ülkenin 10 u AB ye 2004 ten sonra üye olmuþ ülkelerdir, çoðunluðu küçük ölçekli ekonomilere sahiptir ve ekonomik büyüklük bakýmýndan en yakýn ülke dahi Türkiye ekonomisinin ancak üçte ikisine eþittir. Her daim, Dünyanýn en büyük 16 ncý, Avrupa nýn en büyük 6. ekonomisi olmak ile övünen hükümet, mesele asgari ücret olduðunda, Türkiye yi iþte bu ülkelerle kýyaslamaktadýr MADALYONUN ÖTEKÝ YÜZÜ Türkiye, asgari ücret bakýmýndan, Yunanistan, Ýspanya, Malta, Slovakya, Ýngiltere, Ýrlanda, Fransa, Hollanda, Belçika ve Lüksemburg un gerisindedir. Örneðin ekonomik büyüklük bakýmýndan Türkiye ile baþa baþ giden Hollanda da asgari ücret, rakamsal olarak Türkiye deki asgari ücretin 3.5 katý, satýn alma gücü bakýmýndan ise 2 katýdýr. 400 binlik nüfusu ile Ýstanbul daki birçok ilçeden bile az nüfusa sahip olan Malta da, ekonomik krizin kasýp kavurduðu Yunanistan ve Ýspanya da asgari ücret Türkiye den fazladýr. Türkiye ekonomisi Slovakya ekonomisinin yaklaþýk 9 katýdýr ancak Slovakya da asgari ücretin alým gücü, Türkiye den yüzde 40 daha fazladýr. BOZDUR, BOZDUR HARCA! Asgari ücrette aylýk TL, günlük 1.18 TL lik bir artýþ gerçekleþti. Bu artýþ, Asgari Ücret Tespit Komisyonunda hükümet ve iþveren temsilcilerinin oy çokluðu ile belirlendi. Ayakkabý kutularýna milyonlarýný sýðdýramayanlarýn, milyonlarca iþçiye reva gördüðü 1 TL yi kibrit kutusuna koymak mümkün. Baþka bir alternatif ise milyonlarca iþçinin, birleþerek, örgütlenerek, mücadele ederek, bu durumu deðiþtirmesi te bu alternatif üzerinde daha çok durmak gerekiyor ASGARÝ ÜCRET, AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRI! Türkiye de net asgari ücret, TL, DÝSK-AR ýn hesaplamalarýna göre açlýk sýnýrý TL. Asgari ücret, dört kiþilik bir ailenin aylýk asgari gýda harcamalarýnýn ancak yüzde 68 ini karþýlýyor. Türk-Ýþ in hesaplamasýna göre tek bir iþçi için aylýk asgari yaþam maliyeti, TL. Asgari ücret, bu rakamýn ancak üçte ikisine denk geliyor. DÝSK-AR ýn hesaplamalarýna göre dört kiþilik bir ailenin yoksulluk sýnýrý TL. Dört kiþilik bir ailenin yoksulluk sýnýrýný geçmesi için haneye en az 5 asgari ücret girmesi gerekiyor. Devletin resmi istatistik kurumu olan TÜÝK, Asgari Ücret Tespit Komisyonuna asgari ücretin en az 1.205,4 TL olmasý gerektiðini söyledi. Oysa Komisyon, bu tutarýn 440 TL daha azýný belirledi. AYAKKABI KUTULARI VE ASGARÝ ÜCRET Bir asgari ücretlinin, ücretini hiç harcamayýp biriktirmesi halinde, Türkiye deki bir banka genel müdürünün ayakkabý kutularýndan çýkan 4.5 milyon TL ye ulaþmasý için 490 yýl çalýþmasý gerekiyor. Asgari ücretli, parasýný biriktirmek için ayakkabý kutusu almak isterse, bir aylýk ücreti ile Ýnternet ten 10 lu paket halinde 40 TL ye satýlan ayakkabý kutusu setlerinden tam 19 tane alabilir! Bir asgari ücretli, bir bakan çocuðunun yatak odasýndan çýkan 1.5 milyon TL yi ancak 163 yýl çalýþarak kazanabiliyor. Asgari ücretli, bakan çocuklarý gibi parasýný para sayma makinesinde saymak isterse, bir aylýk ücreti ile bir para sayma makinesi alabilir! 7 milyon 786 bin 667 asgari ücretli, bir ay tüm ücretlerini birleþtirirse, Türkiye nin en zenginleri arasýnda yer alan, iþlerini büyük patron ile çözen bir inþaat Aða sýnýn toplam serveti olan 2.7 milyar dolara ulaþabiliyor. Kaynak:Evrensel

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek.. 9 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE

Detaylı

Fiyatý son dönemde adeta muzla yarýþan ve tezgahta kilosu 3.5 TL ye satýlmaya baþlanan patates için bakanlýk harekete geçti.

Fiyatý son dönemde adeta muzla yarýþan ve tezgahta kilosu 3.5 TL ye satýlmaya baþlanan patates için bakanlýk harekete geçti. 9 Eskiþehir de 2 Haziran da Gezi Parký direniþi sýrasýnda sivil giyimli polisler tarafýndan aðýr yaralanan ve 38 gün komada kaldýktan sonra yaþamýný yitiren Ali Ýsmail Korkmaz ýn ailesi Antakya da talimatla

Detaylı

YILDIRIM'IN BACANAÐI DA LÝSTEDE

YILDIRIM'IN BACANAÐI DA LÝSTEDE 9 Türkiye'yi sarsan 17 Aralýk yolsuzluk ve rüþvet operasyonunun ardýndan dün sabah da Ýzmir merkezli olmak üzere 5 ilde yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Ýzmir Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'nýn talimatýyla Ýzmir

Detaylı

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA 9 17 Aralýk yolsuzluk ve rüþvet operasyonun ardýndan AKP nin gündeme getirdiði, telefon dinlemelerine yeni düzen getiren, ÖYM leri kaldýran ve kamuoyunda Reza Zarrab maddesi olarak bilinen mal varlýðýna

Detaylı

olarak bilinir. Yazdýklarý daha küçük hacimli eserler olarak düþünülse de adý hemen iki dev Rus yazarýnýn ardýndan anýlýr.

olarak bilinir. Yazdýklarý daha küçük hacimli eserler olarak düþünülse de adý hemen iki dev Rus yazarýnýn ardýndan anýlýr. 8 Çevre ve Þehircilik Bakaný Erdoðan Bayraktar, Ýstanbul Karacaahmet Mezarlýðý nda yaptýrdýðý aile kabristaný için tarihi mezarlarýn kazýlýp tescilli mezar taþlarýnýn Koruma Kurulu kararý olmadan vinçlerle

Detaylı

2 DE Devrim Büyükacaroðlu Devamý 5 DE

2 DE Devrim Büyükacaroðlu Devamý 5 DE Deprem sonrasý zorlu koþullar nedeniyle gerçekleþen bu ilk ölüm haberini gazeteci Nevzat Çiçek 11 Kasým günü twitter'dan duyurdu. Çiçek kiþisel blogunda Erciþ'e baðlý Çelebibað beldesinde yaþayan 12 kiþilik

Detaylı

7 DE 3 DE Mustafa Sütlaþ 8 DE

7 DE 3 DE Mustafa Sütlaþ 8 DE 25 Kasým Dünya Kadýna Yönelik Þiddetle Mücadele Günü Kadýnlar alanlarý mora boyamýþ ellerinde öldürülen kadýn arkadaþlarýnýn resimleri, dillerinde erkeklerden alacaklýyýz, kadýna þiddete son, erkek egemenliðine

Detaylı

» Hikâyeniz Ankara da baþlýyor. Oyuncu olacaðý belli olacaklardan mýydýnýz çocukken, yoksa zamanla mý bu isteði keþfettiniz? 4 DE

» Hikâyeniz Ankara da baþlýyor. Oyuncu olacaðý belli olacaklardan mýydýnýz çocukken, yoksa zamanla mý bu isteði keþfettiniz? 4 DE 9 Merkez Bankasý, dolarýn 2,40 TL yi görmesine kadar giden döviz þoku karþýsýnda, uzun zamandýr, özellikle Baþbakan Erdoðan ýn telkinleriyle uzak durduðu faiz silahýna sarýlmak zorunda kaldý. 28 Ocak gece

Detaylı

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit Baþbakan Erdoðan, Manisa nýn Akhisar, Demirci ve Salihli ilçelerinde partisinin düzenlediði mitinglerde konuþtu. Erdoðan ýn gündeminde 17 Aralýk ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu vardý. Düzenlenen

Detaylı

4 DE Herkese saðlýk güvenli gelecek 2 DE Saðlýk emekçileri toparlanýyor 3 DE 2 DE 6 DA Katliamýn ardýndan 16 yýl geçti ancak adalet yerini bulmadý.

4 DE Herkese saðlýk güvenli gelecek 2 DE Saðlýk emekçileri toparlanýyor 3 DE 2 DE 6 DA Katliamýn ardýndan 16 yýl geçti ancak adalet yerini bulmadý. Saat 11.00 da Ankara Garý önünde buluþarak Sýhhýye Meydaný na yürüyen yaklaþýk 25 bin saðlýk emekçisi Çok ses tek yürek sloganýný Ankara sokaklarýnda haykýrdý. 16 saðlýk örgütünün çaðrýsýyýyla yapýlan

Detaylı

6 ay önce 6 kentte KCK operasyonlarýyla gözaltýna alýnarak tutuklanan týp öðrencilerinin bugün Ankara da ilk duruþmalarý gerçekleþti

6 ay önce 6 kentte KCK operasyonlarýyla gözaltýna alýnarak tutuklanan týp öðrencilerinin bugün Ankara da ilk duruþmalarý gerçekleþti Almanya nýn Patriotlarla birlikte ihtiyacýn çok üzerinde askeri Türkiye ye gönderme kararý almasý, NATO nun Suriye ye karþý hava saldýrýsý hazýrlýðý içinde olduðu mesajýný içeriyor. NATO yöneticilerinin

Detaylı

8 Aralýk 2013 Pazar günü CHP Niðde Milletvekili Doðan ÞAFAK ve Sivas Milletvekili Malik Ecder ÖZDEMÝR in

8 Aralýk 2013 Pazar günü CHP Niðde Milletvekili Doðan ÞAFAK ve Sivas Milletvekili Malik Ecder ÖZDEMÝR in 8 Agos Genel Yayýn Yönetmeni ve BirGün yazarý Hrant Dink in öldürülmesine iliþkin verilen kararýn Yargýtay tarafýndan kýsmen bozulmasýnýn ardýndan 2 si tutuklu 18 sanýðýn yeniden yargýlandýðý davanýn duruþmasýna

Detaylı

baþka koltukta yolculuðu sürdürmüþtüm. Doðrusu, o ana kadar bir gün önce Magazin Gazeteciler Derneði'nin ödül...

baþka koltukta yolculuðu sürdürmüþtüm. Doðrusu, o ana kadar bir gün önce Magazin Gazeteciler Derneði'nin ödül... 8 Baþbakan Tayyip Erdoðan ýn Siyasi Baþdanýþmaný Yalçýn Akdoðan dün yazdýðý bir yazýyla ANAR þirketinin anketini yayýnladý. Ankete göre Türkiye de çok az bir kesim ayrýmcýlýða uðradýðýný düþünüyor. ANAR

Detaylı

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE Davutpaþa daki patlamada yitirilen iþçilerin yakýnlarý, OSTÝM patlamasýnda yaþamýný yitirenlere sahip çýktý. Ortak kaderli aileler destek için Ankara ya gidiyorlar OSTÝM AÝLELERÝ YALNIZ DEÐÝL 3 yýl önce

Detaylı

HERKES TERÖRÝST ÝLAN EDÝLMEYE ÇALIÞILIYOR

HERKES TERÖRÝST ÝLAN EDÝLMEYE ÇALIÞILIYOR Sulucakarahöyük/VAN Van'daki depremlerin ardýnda kent merkezinde kurulan 9 çadýrkent ve Mevlana kentlerde Van Valiliði koordinasyonunda çeþitli kurumlar tarafýndan depremzede çocuklar için Yýlbaþý etkinlikleri

Detaylı

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu.

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu. 8 Binlerce Alevi, bu sloganý haykýrarak asimilasyon ve yok saymaya karþý eþit, özgür, adil ve demokratik bir Türkiye için Kadýköy de buluþtu. Mitinge Haydarpaþa Numune Hastanesi, Tepe Natilius ve Kadýköy

Detaylı

Nevþehir Belediyesi Temizlik Ýþleri Müdürlüðü ekipleri, kýþ temizliði çerçevesinde kent sokaklarýndaki temizlik çalýþmalarýný yoðunlaþtýrdýlar.

Nevþehir Belediyesi Temizlik Ýþleri Müdürlüðü ekipleri, kýþ temizliði çerçevesinde kent sokaklarýndaki temizlik çalýþmalarýný yoðunlaþtýrdýlar. Bugün 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü. 10 Ocak, 60 lý yýllarda Çalýþan Gazeteciler Bayramý olarak kutlanýrdý, ancak çok uzun zamandýr basýn emekçileri için ifade özgürlüðüne yönelik baskýlara ve kötü

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Haziran 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3461 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BÝR OKUYUCU MEKTUBU.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Haziran 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3461 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BÝR OKUYUCU MEKTUBU. Eski baþbakanlardan Hakký Atun'un evi de hýrsýzlar tarafýndan soyuldu. Hýrsýzlar, adaya nüfus taþýyan anavatancýlara bile iltimas yapmýyorlar demek! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Haziran 2011 Pazartesi

Detaylı

Seçim rüþvetine çifte kýskaç

Seçim rüþvetine çifte kýskaç YIL:4 SAYI:834 35 YKR 11 ÞUBAT 2009 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 Seçim rüþvetine çifte kýskaç Fidel Castro Obama nýn politikalarý ve ahlaki deðerleri arasýndaki çeliþkiler

Detaylı

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE Mevsimlik etkileri de dikkate almak lazým. Yazýn iþsizlik düþer, son bahara doðru artmaya baþlar. Kýþa doðru gittikçe iþsizlik oraný daha artacak. Ocak- Þubatta bu oranlarýn yüzde 9 u bulacaðýný düþünüyorum.

Detaylı

*** Tedavi etmek zorundalar. *** Ethem in ailesinden destek

*** Tedavi etmek zorundalar. *** Ethem in ailesinden destek 8 Polisin attýðý biber gazý fiþeðinin baþýna isabet etmesi nedeniyle 69 gündür Okmeydaný Hastanesi nde yaþam mücadelesi veren B.E. doktorlar onay vermediði halde eve gönderilmek istendi. Yoðun tepkilerin

Detaylı

Alo Paket 213 32 42. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, erkekliðe adým atan çocuklarý ve ailelerini tebrik etti. * HABERÝ 7 DE

Alo Paket 213 32 42. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, erkekliðe adým atan çocuklarý ve ailelerini tebrik etti. * HABERÝ 7 DE Yanlýþlýkla yolu sattýlar Üyük Köyü sakinlerini saran su endiþesi, taþ ocaðýnýn ruhsat iptali ile sona erdi. ÜYÜK TE MUTLU SON Üyük Köyü sakinlerinin protestolarýna neden olan taþ ocaðýnýn çalýþma ruhsatý

Detaylı

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz Sulucakarahöyük/ANKARA 5 yýl önce katledilen Agos Gazetesi Yazarý, Ermeni aydýn HRANT DÝNK için dün Ankara da anmalar gerçekleþtirildi. Uzun süredir devam eden katliam davasýnýn örgütten soyutlanarak bireysel

Detaylı

3 ARALIK BASIN AÇIKLAMASI

3 ARALIK BASIN AÇIKLAMASI DÝSK, KESK, TMMOB ve TTB öncülüðünde bir araya gelen "Emek ve Demokrasi Güçleri" 3 Aralýk`ta tüm illerde alanlara çýkarak kitlesel basýn açýklamalarýyla yaþanan baský ve þiddet ortamýna karþý sözlerini

Detaylı

anlamalý, topluma kazandýrmalý ve yaþamlarýný daha iyi hale getirmek için çalýþmalýdýr dedi.

anlamalý, topluma kazandýrmalý ve yaþamlarýný daha iyi hale getirmek için çalýþmalýdýr dedi. Kamu Emekçileri Sendikalarý Konfederasyonu (KESK) Adana Þubeler Platformu üyeleri, 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü nedeniyle Ýnönü Parkýnda basýn açýklamasý yaptý. Açýklamaya, engelli yurttaþlar, HDK, TÜRK-ÝÞ,

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Mart 2013 Pazartesi YIL: 12 SAYI: 4095 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SANAL.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Mart 2013 Pazartesi YIL: 12 SAYI: 4095 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SANAL. Sigara kaçakçýlýðý sanki burada yeni birþeymiþ gibi basýnýmýzda patladý. Oysa yýllardýr bu iþi yapanlar ceplerini çoktan doldurdu. Acaba þimdi haracýný tamam vermeyen mi oldu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Sulucakarahöyük/ÝSTANBUL Saðlýk emekçisi ve SES iþyeri temsilcisi KONUK, isteði dýþýnda bir yere görevlendirildi

Sulucakarahöyük/ÝSTANBUL Saðlýk emekçisi ve SES iþyeri temsilcisi KONUK, isteði dýþýnda bir yere görevlendirildi 8 Sulucakarahöyük/ÝSTANBUL Kýrk bin Alevi'yi katletmesiyle bilinen Osmanlý Padiþahý Yavuz Sultan Selim'in isminin köprüye verilmesine çýð gibi tepki baþladý. Ýstanbul Boðazý'na yapýlacak 3. köprünün temel

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Ocak 2012 Pazartesi YIL: 11 SAYI: 3662 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AZ KALDI... Ercan.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Ocak 2012 Pazartesi YIL: 11 SAYI: 3662 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AZ KALDI... Ercan. Unutmayýn... Her gün dünya yeniden kurulur, her sabah taze bir baþlangýçtýr. 'Afrika' ile sabah kahvenizi yudumlarken sizin için de öyle olsun! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Ocak 2012 Pazartesi YIL:

Detaylı

12 Eylül ve sonuçlarý

12 Eylül ve sonuçlarý YIL:2 SAYI:475 Þakir Þenol 6-7;12 Eylül Yakýn tarihimizde þu üç eylül günü hiç þýk durmuyor. Eylül ayý hazan mevsimidir aslýnda. Hazan mevsiminin de kendisine has güzellikleri vardýr. Ancak, ben daha doðmadan

Detaylı

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE Bakanlar Kurulu, "Özel Tüketim Vergisi" tutarýný benzinde 20, motorinde 15, LPG grubunda da 10 kuruþ artýrdý. Akaryakýt fiyatlarýnda yaþanan kuruþluk indirimler daha önce tüketicinin kafasýný karýþtýrmýþtý.

Detaylı