Firmalar Aras flbirli i Rehberi. Avrupa Yolunda Rehberiniz

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Firmalar Aras flbirli i Rehberi. Avrupa Yolunda Rehberiniz"

Transkript

1 Firmalar Aras flbirli i Rehberi Avrupa Yolunda Rehberiniz

2 Firmalar aras ticari iflbirli i nedir, neleri kapsar? ki firman n bir araya gelerek ortak bir faaliyette bulunmak üzere anlaflmas ve karfl l kl olarak anlaflman n gereklerini yerine getirmeleri iflbirli i dir. Üretim anlaflmalar, ticari anlaflmalar, lisans anlaflmalar, temsilcilik anlaflmalar, finansal anlaflmalar, ortak yat r mlar, tafleronluk, temsilcilik, teknoloji ve bilgi birikimi transferleri, dan flmanl k, pazarlama, biliflim, bak m hizmetlerinin sa lanmas, araflt rma gelifltirme, AB projeleri çerçevesinde hayata geçirilen iflbirlikleri, firmalar aras iflbirli i kapsam na girer. Firmalar aras iflbirli i, üç temel iflbirli i türünden biri veya birkaç n kapsar: Ticari iflbirli i; her türlü mal veya hizmetin al m n ve sat m n, tek yönlü veya karfl l kl distribütörlük, temsilcilik gibi arac l k anlaflmalar n, pazarlama ve tan t m alan nda yap lan anlaflmalar, ürünlerin lojisti i ve tafl nmas alan nda firmalar n ortak hareket etmesini ve ifl ortaklar n n ürünlerini al c lara daha etkin bir flekilde iletilmesini kapsar. Finansal iflbirli i; projelerin ortaklafla finanse edilmesi, firmalar n birleflmesi, al m-sat m ve hisse al mlar gibi finansal olanaklar n ortak bir ç kar n gerçeklefltirilmesine yönelik de erlendirilmesini kapsayan bir iflbirli i çeflididir. Teknik veya üretime yönelik iflbirli i; iki ifl orta aras nda teknoloji, araflt rma - gelifltirme ve ola an faaliyetlerle ilgili bilgi birikiminin paylafl m n ve/veya firmalar n tafleronluk, alt yüklenicilik veya lisans anlaflmalar yaparak üretim konusunda beraber hareket etmelerini kapsar. Baflka firmalarla iflbirli i yapmak firman za ne fayda sa lar? Firmalar aras iflbirli i taraflara birçok avantaj ve kolayl klar sunar. Farkl ülkelerde kurulmufl firmalarla iflbirli i yapmak faaliyetlerinize uluslararas boyut kazand rabilir ve daha genifl olanaklar elde etmenizi mümkün k lar. fl ortakl klar n n size kazand raca avantajlar: - Yeni bir faaliyetin temellerini atabilir veya varolan bir faaliyeti geniflletebilirsiniz. - Stratejik ortakl klar kurarak yat r m olanaklar n z art rabilirsiniz. - Yeni ürünler gelifltirebilir ve rekabet gücünüzü art rabilirsiniz. - Maliyetlerinizi düflürebilirsiniz. - Zaman ve co rafi k s tlar n z azaltarak firman z n verimlili ini art rabilirsiniz. - Yeni teknolojileri kullanmaya bafllarken daha az zorlan rs n z. - Bilgi birikiminizi art rabilir ve yeni teknolojilere kolayca eriflebilirsiniz. - Yeni pazarlara daha rahat ulafl rs n z. - Ürünlerinizin, hizmetlerinizin kalitesini ve çal flanlar n z n bilgi seviyesini art rabilirsiniz. - Ortakl k kurdu unuz di er firman n altyap s ndan faydalanabilirsiniz. - Odaklanmak istedi iniz alanda uzmanlaflman z kolaylafl r. - Firman z n geliflimini büyük oranda h zland rabilirsiniz. 1

3 Firman z uluslararas iflbirli i yapmaya haz r m? Firman z n uluslararas iflbirli inin sunaca olanaklardan etkin bir flekilde faydalanabilmesi için iyi bir haz rl k yapman z ve do ru zamanda do ru ad mlar atman z çok önemlidir. Firman z n uluslararas iflbirli i yapmaya haz r olup olmad na karar vermeden önce kendinize afla daki sorular, firman z n içinde bulundu u flartlara uyarlayarak sorman z gerekiyor. r Firman z uluslararas alanda ifl deneyimine sahip mi? r Firman z n yeni pazarlara yönelik çal flmas na olanak sa layacak bir stratejisi var m? r Firman z n uluslararas alanda at l m yapmaya yönelik bir haz rl var m? r Bafllang ç olarak hangi ülkeleri hedefledi inizi belirlediniz mi? r Firman z, uluslararas pazarlar hakk nda yeterli bilgiye veya bilgi kaynaklar na ulaflma imkan na sahip mi? r Uluslararas alanda ifl yapmak için uygun nitelikte ve yeterli say da insan kayna na sahip misiniz? r Uluslararas pazarlarda çal flman n maliyeti ve ilgilendi iniz ülkelerin mevzuat konusunda araflt rma yapt n z m? Firman z, bu flartlar ve maliyetleri karfl lamaya haz r m? r Kulland n z teknoloji, firman za uluslararas pazarlarda rekabet gücü sa layacak nitelikte mi? r Firman z n çal flma flekli ve organizasyon yap s yabanc larla ortak çal flmaya imkan tan yacak nitelikte midir? r Firman z n ürün yelpazesi genifl midir, yoksa s n rl say da ürüne mi odaklanmay tercih etmifltir? Ürünleriniz belli bir uzmanl k ve bilgi birikimini yans t yor mu? r Ürünlerinizin kendi ülke veya bölgenizdeki pazar paylar yeterli mi? r Yeterli yabanc dil bilgisine sahip personeliniz var m? r Geçmiflte yabanc firmalarla iflbirli i yapt n z m? r Firma yöneticileriniz ve çal flanlar n z uluslararas düzeyde iflbirli i konusunda yeterince istekli mi? r Uluslararas alanda ne tür olas güçlükler ile karfl karfl ya kalaca n z düflündünüz mü? r Yukar daki sorular inceledikten ve cevaplad ktan sonra, firman z n uluslararas iflbirli i yapmaya haz r oldu unu düflünüyor musunuz? E er bu sorular n ço una ve özellikle son soruya evet cevab n verebiliyorsan z, firman z uluslararas iflbirli ine ad m atmaya büyük ölçüde haz r demektir. 2

4 Baflar l bir ifl ortakl kurmak istiyorsan z Firman z n uluslararas bir ortakl k kurmaya istekli ve haz r oldu una karar verdi iniz zaman bunu sa l kl bir flekilde gerçeklefltirmek için baz konulara dikkat etmeniz gerekiyor: r Ne amaçla ifl orta ar yorsunuz? Hedefinizi do ru saptay n. Her ifl ortakl, firman z n hedefleri ve stratejisinin gerçeklefltirilmesine yard mc olmal d r. Rekabet gücünüzü, uzmanl k alanlar n z, güçlü ve zay f yönlerinizi belirleyip stratejinizi ve hedeflerinizi aç kça ortaya koyman z gerekiyor. Ne tür bir ortakl k, nas l bir ortak istiyorsunuz? Bu ortakl k hangi hedeflerinize nas l hizmet etmeli? Bunun karfl l nda firman z ifl orta na neler sunabilir? r Do ru ifl orta n nas l bulacaks n z? fl orta n z olacak adaylar belirleyin. Firman z n sahip oldu u çeflitli bilgi kaynaklar ndan, ABM fl Ortakl Veri Taban gibi veri tabanlar ndan, fuar veya toplant gibi etkinliklerde edindi iniz bilgilerden ve Avrupa Bilgi Merkezi gibi size aday seçenekleri sunabilecek kurumlardan yararlan n. fl orta olabilecek firmalar hakk nda elde edebildi- iniz tüm bilgileri inceleyerek, bu firmalar aras nda hangilerinin amaçlar n za en iyi hizmet edebilece ini, hangilerinin firman z nkilerle tamamlay c özelliklere sahip oldu unu anlamaya çal flarak aday say s n azalt n ve en aza indirin. r Hangi aday en uygun? fl orta n z dikkatlice seçin. lk eleme sonucunda belirlenen adaylarla görüflerek onlar daha yak ndan tan maya çal fl n. Aday firmalardan hangilerinin ilk baflta göründü ü kadar hedeflerinizle örtüfltü ünü, hangileri ile iletifliminizin daha kolay oldu unu, hangilerinin size daha çok güven verdi ini belirleyin. yi anlaflabilece inizi düflündü ünüz ve finansal aç dan yeterince sa lam bir veya iki firma seçti inizde orta n z neredeyse bulmufl olursunuz. As l sonucu, müzakere süreci belirleyecektir. r Ortakl k adaylar n iyi tan yor musunuz? Aday n z iyi tan y n ve müzakerelerde haz rl kl ve planl olun. Müzakere aflamas, adaylar en iyi tan yaca n z ve ortakl a yönelik yaklafl m n en iyi anlayaca n z aflamad r. Bu süreç esnas nda di er firman n menfaatlerinin ne oldu unu iyi anlay n ve hedeflerine sayg gösterin. Baflar l ve uzun vadeli bir ortakl n s rr, her iki taraf n uzun vadeli ç karlar na hizmet ediyor olmas nda sakl d r. r Ortakl k anlaflmas n n taslaklar n dikkatli incelediniz mi? Ana prensiplere odaklan n. fl ortakl anlaflmas, hukuki olarak ba lay c olmas sebebiyle önemli bir belgedir. Anlaflma metni, o aflamaya kadar gerçeklefltirilmifl toplant ve görüflmelerde al nm fl kararlar ve kazan mlar n tümünü kapsamal d r. Ancak, özellikle ortakl n gelecekte nas l yürütülece ine dair ana prensiplerin üzerinde durulmas yararl olacakt r. r Anlaflmay imzaland ktan sonra ortakl hayata geçirmek için neler yapacaks n z? Ortakl hayata geçirin ve yaflat n. Teorinin prati e dönüflmeye bafllad bu noktada organizasyon ve insan boyutuna odaklan n. Çal flanlar n z bilgilendirin, motivasyon sa lay n ve yap sal haz rl klar önceden bitirin. Sorumlular belirlemeniz ve muhataplar yla tan flt rman z, teknik donan mlar ve tesislerinizi yeni ihtiyaçlara göre uyarlaman z ve her iki firman n yönetimleri aras ndaki iletiflim köprülerini kurman z, bu aflamadaki öncelikleriniz olmal d r. Ortakl n zaman içinde ne getirip ne götürdü ünü izlemeye bafllay n. De erlendirme sürecinde hedeflerinize yönelik ölçülebilir ve objektif k staslar kullan n, ancak ortakl n sadece finansal performans n de erlendirmekle s n rl kalmay n. Ortakl n performans n, ayn zamanda pazar pay n zdaki de iflim, firman zda oluflan yeni bilgi birikimi, markan z n yeni bir pazardaki tan nabilirli i gibi di er stratejik unsurlardaki geliflmeler aç s ndan da de erlendirin. Birçok iflbirli i, zaman içinde taraflar n ilk baflta tahmin etmedi i yeni potansiyel ifllerin, ifl ortaklar n n ve müflterilerin belirmesine, farkedilmemifl uzmanl k alanlar n n ortaya ç kmas na yol açabilmektedir. 3

5 Ortak ararken Merkezimizin hizmetlerinden yararlan n! Avrupa Bilgi Merkezlerinin temel hedeflerinden biri, uluslararas ifl ortakl klar oluflturman za yard mc olmakt r. Bu kapsamda Avrupa Bilgi Merkezleri, 2004 y l nda Avrupa çap nda toplam 14,000 i aflk n firman n ifl orta aray fllar na destek verdi ve bu amaca yönelik 1,500 ü aflk n etkinlik düzenledi. Merkezimizin stanbul da sundu u benzer hizmet ve etkinliklerden faydalanarak firman za yeni ufuklar kazand rabilirsiniz. Yabanc firmalarla tan fl n: kili Görüflmelerden yararlan n Düzenledi imiz etkinliklere kat l n, firmalarla do rudan kendiniz görüflün. Merkezimiz, dönemsel olarak ikili görüflme toplant lar düzenlemektedir. Ticari heyetler ülkemizi ziyaret etti inde veya baz uluslararas fuarlar ile eflzamanl olarak organize edilen toplant larda, firmalar seçtikleri ziyaretçi firma yetkilileriyle k sa görüflmeler yaparak tan fl yor ve bilgi al flveriflinde bulunabiliyor. Bu etkinlikler firmalar aras nda baflar l ortakl klar kurulmas na ve yeni iflbirli i fikirlerinin ortaya ç kmas na yol açabiliyor. Merkezimizin düzenledi i ikili görüflme toplant lar ndan ve AB de bulunan di er Avrupa Bilgi Merkezleri nin düzenledi i benzer etkinliklerden haberdar olmak için sitemizi (www.abm-istanbul.org) takip edebilir, e-posta listemize üye olabilirsiniz. Sesinizi duyurun: fl Ortakl Veri Taban na kaydolun Firma profilinizi ve iflbirli i tekliflerinizi oluflturun, aray fl n z tüm Avrupa ya duyurman - za yard mc olal m. Merkezimiz, firman z tan tman z ve iflbirli ine yönelik talep ve tekliflerinizi ortaya koyabilmeniz için özellikle Avrupa Komisyonu taraf ndan gelifltirilen fl Ortakl Veri Taban ndan ücretsiz olarak faydalanman z sa l yor. Halihaz rda yeni veritaban na bulunan 3,000 i aflk n firma profili ve iflbirli i talebi, 600 kurum ve Avrupa Bilgi Merkezi taraf ndan Avrupa çap nda duyuruluyor. Bu broflürde örne i bulunan ve internet sitemizden eriflebilece iniz fl Ortakl Veri Taban Kay t Formu nu dikkatlice doldurarak bize gönderin, talebinizin 600 den fazla kurumun yaklafl k 3000 üyesine iletilmesini sa layal m. Bilgi edinin: Pazar ve potansiyel firma bilgilerinden ilk elden yararlan n lgilendi iniz pazar ve sektörleri bize iletin, ilgili firmalar belirlemenize yard mc olal m. Merkezimiz, Dünya Ticaret Merkezi (ITC) verilerinden yararlanman z sa layarak ürünleriniz için potansiyel arz eden pazarlar belirlemenize yard m etmenin yan s ra, fl Ortakl Veri Taban na halihaz rda kay t yapt rm fl olan firma profillerinden, 300 ü aflk n Avrupa Bilgi Merkezi nden yerinde ve ilk elden elde edilen firma ve pazar bilgilerinden, Kompass gibi güncel ve kapsaml firma veri tabanlar ndan ve çeflitli kaynaklardan yararlanarak firman za bilgi deste i veriyor ve ortak aday aray fllar n z büyük oranda h zland rabiliyor. 4

6 fl Ortakl Veri Taban na kayd n z yapt r n. Tüm Avrupa Bilgi Merkezleri dahil olmak üzere 600 den fazla ortak kurumun eriflebildi i bir veri taban olan ABM fl Ortakl Veri Taban, çeflitli alanlarda ifl orta arayan, ABM lerce onaylanm fl i aflk n firma bar nd r yor. AB Komisyonu nun ABM a arac l yla kurmufl oldu u bu veri taban na dahil olan firmalar, aray fllar n Avrupa Bilgi Merkezlerinin bulundu u tüm ülkelere duyurabilme flans n yakal yor. Firma profilini ve talebi uygun gören di er Avrupa Bilgi Merkezleri, internet siteleri ve çeflitli yay nlar yoluyla duyuruda bulunuyor ve zaman içinde ifl ortakl teklifi ile ilgilenen firmalar n bilgileri Merkezimiz taraf ndan ilgili üyemize iletiliyor. Firman z n hedefleri do rultusunda nas l bir ifl ortakl arad n za karar verdikten sonra fl Ortakl Veri Taban Kay t Formunu internet sitemizden (www.abm-istanbul.org) temin edebilir, formu dikkatlice doldurduktan sonra e-posta veya faks yoluyla bize ulaflt rabilirsiniz. fl Ortakl Veri Taban ndaki Taleplerin Da l m : Kay t Formunu doldururken dikkat edilecek baz noktalar: NACE Faaliyet kodu: NACE Kodu, firman z n ana faaliyet alan n tan mlar. Firma faaliyetleriniz ile ilgili NACE kodlar n sitemizden eriflebilece iniz listeden seçebilirsiniz. Temel ürünler, hizmetler veya faaliyetler: Firman z n sundu u ana/temel ürünler veya hizmetleri bu alanda detayl bir flekilde aç klaman z, teklifinizin daha anlafl l r olmas n sa layacakt r. flbirli i talebi veya teklifinin özeti: Firman z n ne tür bir iflbirli i talebi veya teklifinde bulunmak istedi ini detayl bir flekilde yaz n z. Diledi iniz ifl ortakl konusunda anlafl l r bir aç klama yapman z, veri taban na girilecek olan profilinizi olas ortaklar n za daha ciddi ve çekici k lacakt r. flbirli i tipi: Bu k s m firman z n ne tür bir iflbirli i teklifi/talebi yapmakta oldu unu tan mlar. Teklifinize uygun kutular iflaretleyin. Dikkat! E er firman z ürünlerini baflka bir ülkede da tacak bir distribütor aray fl nda ise; ticari arac l k TALEP etmektedir. E er firman z baflka bir firman n ürünlerini ithal ederek da t m n üstlenmek arzusunda ise; ticari arac l k TEKL F etmektedir. Hedef ülkeler: Bu teklifin/talebin duyurulmas n istedi iniz ülkeler. Detayl aç klama: fl ortakl teklifinizi/talebinizi detayl bir flekilde aç klay n. flbirli i deneyimi / Di er özellikler / Ortak firmadan beklenenler: Firman z n geçmifl iflbirli i deneyimlerini, belirtmek istedi iniz di er özelliklerini ve olas ifl ortaklar ndan neler bekledi inizi yazabilirsiniz. Doldurdu unuz formu e-posta arac l yla adresine veya numaral faksa iletebilirsiniz. Herhangi bir sorunuz oldu u takdirde bizi ziyaret edebilir, e-posta veya telefon yoluyla bizimle ba lant kurabilirsiniz. 5

7 RT BAT B LG S Firma Ünvan : fiehir: Adres: Internet Sitesi: lgili Kifli: lgili Kiflinin Ünvan : Faks: F RMA B LG S Kurulufl Y l : Y ll k Ciro: Çal flan Say s : NACE Faaliyet Kodu: Firman z n Yaz flma Dilleri: Kalite Sertifikalar : Temel ürünler, hizmetler veya faaliyetler: Faaliyet tipi: Posta Kodu: Bay Bayan Ad Soyad : Telefon: e-posta: Milyon Euro den fazla ngilizce ISO 9000 Üretim Ticaret Frans zca Ecoaudit Distribütörlük thalat Firmam z uluslararas iflbirli i yapmaktad r: Evet Hay r flbirli i talebi veya teklifin özeti: Almanca hracat Hizmet flbirli i talebinin geçerlilik süresi: ay Beni ilgilendirebilecek ilanlar e-posta yoluyla almak isterim: Evet Hay r fib RL T P Ticari Finansal Teknik / Üretim Hedef Ülkeler (en fazla 6 ülke) Detayl aç klama (iflbirli i talebi veya teklifin tan m ): Ticari arac l k (ajans, temsilcilik, distribütörlük) Karfl l kl Distribütörlük Franchising Pazarlama/Tan t m Karfl l kl Pazarlama/Tan t m Lojistik alan nda iflbirli i Ortak Giriflim (Joint Venture) Birleflme Hisse de iflimi (exchange of s hares) Alm veya k smi al m Sat fl veya k smi sat fl Özsermaye Bilgi birikimi ve teknoloji transferi Teknolojik alanda iflbirli i Araflt rma - Gelifltirme Karfl l kl üretim anlaflmas Altsözleflme, tafleronluk Üretim lisanslar Teklif ediyoruz Talep ediyoruz ARANAN ORTA IN PROF L Faaliyet Tipi: Üretim Hizmet Ticaret (Al m/sat m) Çal flan Say s : den fazla flbirli i deneyimi / Di er özellikler / Ortak firmadan beklenenler: stanbul - Avrupa Yakas - Avrupa Bilgi Merkezi Tel: Faks: Meflrutiyet Cad.No: Tepebafl - stanbul 6

8 stanbul Avrupa Bilgi Merkezi AB Komisyonu taraf ndan desteklenen en genifl ticaret/ifl destek a olan Avrupa Bilgi Merkezleri a n n temel hedefi, bir yandan KOB lerin Avrupa Birli i ve yap s na uyum sa lama süreçlerine destek olmak, di er yandan AB Komisyonu na KOB lere yönelik politikalar n iyilefltirilmesi için öneriler sunmaktad r. Bu kapsamda KOB leri AB politikalar ve mevzuat hakk nda bilgilendiren, AB ile ticaret ve uyum sürecinde KOB lere tavsiye ve destek sa layan ve Avrupa da birbiriyle sürekli iletiflim halinde olan 300 den fazla Avrupa Bilgi Merkezi bulunuyor. Bu merkezler a, KOB lere uluslararas pazarlar ve ifl olanaklar hakk ndaki bilgilere ilk elden ulaflma olana n sa l yor. stanbul Sanayi Odas bünyesinde kurulan stanbul Avrupa Yakas Avrupa Bilgi Merkezi, 2003 y l ndan bu yana KOB lerin bilgi ihtiyaçlar n ücret talep etmeksizin karfl l yor ve toplant lar, e itimler, seminerler ve atölyeler düzenliyor. Sorular n za cevap bulmak veya daha fazla bilgi edinmek için Merkezimizi ziyaret edebilir, arayabilir veya internet sitemizden faydalanabilirsiniz. Bize Ulafl n: Avrupa Bilgi Merkezi stanbul Avrupa Yakas stanbul Sanayi Odas Mesrutiyet Cad. No: Tepebafl - stanbul Tel: Faks: e-posta: KOSGEB - stanbul MES flletme Gelifltirme Merkez Müdürlü ü mes Sanayi Sitesi C Blok 308. Sokak No: Y. Dudullu - stanbul Tel: Faks: e-posta: Bu broflür Avrupa Birli i deste i ile oluflturulmufltur. çeriklerinin sorumlulu u yaln zca stanbul Avrupa Bilgi Merkezi ne aittir ve hiçbir flekilde Avrupa Birli i nin görüfllerini yans tmamaktad r.

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER 10 TEKNOLOJ YEN L KÇ L K, AR-GE TEKNOLOJ YÖNET M, TEKNOLOJ GEL fit RME TEMEL KAVRAMLAR DESTEKLER: HANG KURUMLAR HANG DESTEKLER NASIL SA LIYOR? stanbul Sanayi Odas Kalite

Detaylı

JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM

JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM Ç NDEK LER [ S o r u - 1 ] hracat n kazan mlar nelerdir? 2 [ S o r u - 2 ] Japon pazar n n cazibeleri nelerdir? 4 [ S o r u - 3 ] Japon pazar nda baflar l olman n anahtar

Detaylı

Dr. Y lmaz Argüden. P nar Ilgaz ve Burak Erflahin

Dr. Y lmaz Argüden. P nar Ilgaz ve Burak Erflahin De iflim Yönetimi Dr. Y lmaz Argüden De iflim Yönetimi ve Uygulama Metodolojisi P nar Ilgaz ve Burak Erflahin De iflim Yönetimi ARGE Dan flmanl k ARGE Dan flmanl k Yay nlar No: 06 De iflim Yönetimi Yazan

Detaylı

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye nin Avrupa Birliği için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. 11 de Denizli

Detaylı

NOVASYON YÖNET M 16. NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES

NOVASYON YÖNET M 16. NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES NOVASYON YÖNET M 16 NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu

Detaylı

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi Yeni Risk Anlay fl ve Kurumsal Risk Yönetiminin Faydalar Yönetim Kurullar ve CEO lar Ne Düflünüyor? Kurumsal Risk Yönetiminin çeri i ve Baflar için Kritik Etkenler Olaylar,

Detaylı

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat SAYI: 32 ARALIK 06 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat Befl modern üretim tesisi, genifl ürün gam, yayg n bayi a ve uzman personeli ile yal t m sektörünün devleri aras nda yer alan

Detaylı

KURUMSAL R SK YÖNET M

KURUMSAL R SK YÖNET M TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE KURUMSAL R SK YÖNET M fiubat 2008 (Yay n No. TÜS AD-T/2008-02/452) TÜS AD, Meflrutiyet Caddesi, No.46 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 19 29 Telefax: (0212)

Detaylı

ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M

ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M 5 DENET M SÜREC Finansal tablolar n ba ms z denetimden geçirilmesinin amac ; bu tablolar n tüm önemli yönleriyle iflletmenin finansal durumunu, faaliyet sonuçlar n ve nakit ak mlar n finansal raporlama

Detaylı

Faaliyet Raporu 2004

Faaliyet Raporu 2004 Faaliyet Raporu 2004 çindekiler 02 Finansal Göstergeler 05 K saca Ekspo Faktoring 08 Yönetim Kurulu 09 Yöneticiler 10 Baflkan n Mesaj 12 2004 Y l nda Dünya Faktoring Sektörü 13 Türkiye de Faktoring in

Detaylı

De er Yönetimi ARGE Dan flmanl k

De er Yönetimi ARGE Dan flmanl k De er Yönetimi ARGE Dan flmanl k ARGE Dan flmanl k Yay nlar No: 02 De er Yönetimi Yazarlar Murat YALNIZO LU & Emre ERKUT Stanley F. SLATER & Eric M. OLSON Philippe HASPESLAGH & Tomo NODA & Fares BOULOS

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

YAPI ve KRED BANKASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU

YAPI ve KRED BANKASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU YAPI ve KRED BANKASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Bankam z Yönetim Kurulu nun 29.07.2004 tarih, 61/32 No. lu toplant s nda; iki yönetim kurulu üyesi

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2006

çindekiler Y ll k Rapor 2006 çindekiler Y ll k Rapor 2006 Bölüm I: SUNUfi 6 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 7 Ola an Genel Kurul Gündemi 8 Garanti Hakk nda 10 Özet Finansal Bilgiler 12 Garanti'nin Vizyonu, Misyonu, Stratejisi

Detaylı

Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu

Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2007 135 Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu 136 Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2007 Do ufl Otomotiv

Detaylı

Sivil Toplum. Avrupa Komisyonu TŸrkiye DelegasyonuÕnun periyodik yayýný Sonbahar 2007 SayÝ 9

Sivil Toplum. Avrupa Komisyonu TŸrkiye DelegasyonuÕnun periyodik yayýný Sonbahar 2007 SayÝ 9 Avrupa Komisyonu TŸrkiye DelegasyonuÕnun periyodik yayýný Sonbahar 2007 SayÝ 9 Sivil Toplum Sivil Toplum: ABÕye katýlým gšrÿßmelerindeki eksik halka mý? Genißleme: birlikte gÿ lÿyÿz TŸrkiyeÕde Sivil Toplum

Detaylı

Halka arz n; müflterilerimizin, çal flanlar m z n. ve kamuoyunun sahiplendi i bir banka olarak yola devam etmenin...

Halka arz n; müflterilerimizin, çal flanlar m z n. ve kamuoyunun sahiplendi i bir banka olarak yola devam etmenin... ALBARAKA TÜRK / SAYI 21 KIfi 2008 ALBARAKA TÜRK BÜLTEN D R Bankac l kta Yar na Dair BORSA DA ALBARAKA TÜRK BEREKET Albaraka Türk ün halka aç lma hikayesi ÖMÜR SERMAYES N N PLANLANMASI Kiflisel zaman planlamas

Detaylı

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi.

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. 2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. sa l kl bir gelecek Ç NDEK LER Eczac bafl Yap Gereçleri 1 Yönetim Kurulu 2 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 4 VitrA Seramik Grubu Murahhas

Detaylı

ULUSLARARASI filetmec L K

ULUSLARARASI filetmec L K T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2591 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1560 ULUSLARARASI filetmec L K Yazarlar Prof.Dr. Celil KOPARAL (Ünite 1-3) Doç.Dr. Hatice Zümrüt TONUS (Ünite 4) Doç.Dr. Nezihe

Detaylı

TOPLAM VER ML YÖNET M TPM 13

TOPLAM VER ML YÖNET M TPM 13 TOPLAM VER ML YÖNET M TPM 13 16 BÜYÜK KAYIP VE TEE (OEE) 12 ADIMLI TPM UYGULAMA PLANI TPM YAPI TAfiLARI (P LLARLAR) TPM YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Toplam

Detaylı

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı

Sempozyum Açıfl Konuflması

Sempozyum Açıfl Konuflması Sempozyum Aç fl Konuflmas - Yahya Ar kan Sempozyum Açıfl Konuflması Yahya ARIKAN SMMMO Baflkanı Yak n geçmiflte yaflanan Enron, WorldCom, Global Crossing, Adelphia Communications, Tyco ve Vivendi gibi

Detaylı

DO U AVRUPA DA VE TÜRK YE DE DIfi KAYNAK KULLANIMININ AVANTAJLARI VE SORUNLARI

DO U AVRUPA DA VE TÜRK YE DE DIfi KAYNAK KULLANIMININ AVANTAJLARI VE SORUNLARI DO U AVRUPA DA VE TÜRK YE DE DIfi KAYNAK KULLANIMININ AVANTAJLARI VE SORUNLARI Av. HAKAN HANLI I. Genel Bak fl : D fl Kaynak Kullan m 1. D fl Kaynak Kullan m nedir? D fl kaynak kullan m, iflletme sürecinde

Detaylı

Pazarlama dünyas için yeni bir mecra Her derde deva POS

Pazarlama dünyas için yeni bir mecra Her derde deva POS Temmuz-A ustos-eylül 2009 Say :11 Pazarlama dünyas için yeni bir mecra Her derde deva POS Türkiye Perakende Federasyonu Baflkan fieref Songör: Perakende, finans olmadan büyüyemez Turpak Genel Müdürü Tamer

Detaylı

ÖNSÖZ. Turgay DURAK CEO. Rev: 0.0

ÖNSÖZ. Turgay DURAK CEO. Rev: 0.0 Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima uymak ilkemizdir. Vehbi Koç ÖNSÖZ fiirketimiz, Cumhuriyet tarihi

Detaylı

RAPOR 2012. çindekiler. 1. Girifl 5

RAPOR 2012. çindekiler. 1. Girifl 5 Türk Matematik Derne i 2012 y l raporu, dünyada ve ülkemizdeki matematiksel araflt rmalar n genel durumu ile ilgili tespitler ve Türkiye de yürütülmekte olan araflt rmalar n daha gelifltirilmesi için öneriler

Detaylı

Yap lan haleler neden kooperatif üyeleriyle paylafl lm yor?

Yap lan haleler neden kooperatif üyeleriyle paylafl lm yor? Yönetim iftar yeme ine ortaklar davet etme ihtiyac görmedi Tekstilkent Yönetimi Ramazan Ay dolay s yla 18. Temmuz Cuma günü verdi i iftar yeme ine ortaklar n ço unlu unu davet etmedi. Yönetim verdi i iftarda

Detaylı

finans Sermaye piyasas arac kurumlar nda bilgi sistemleri ve bu sistemlerden kaynakl operasyonel riskler

finans Sermaye piyasas arac kurumlar nda bilgi sistemleri ve bu sistemlerden kaynakl operasyonel riskler Sermaye piyasas arac kurumlar nda bilgi sistemleri ve bu sistemlerden kaynakl operasyonel riskler Dr. ZZET GÖKHAN ÖZB LG N* fl Gelifltirme ve Analiz Grup Baflkan Sermaye Piyasas Kurulu zzet Gökhan Özbilgin

Detaylı

Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas

Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas Girifl Schindler Kurumsal nsan Kaynaklar ( K) politikas, Schindler'in çal flanlar ile ilgili önceliklerini tan mlamaktad r. Bu belge, Navigator kitapç nda anlat

Detaylı