ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Kasým 2012 Çarþamba YIL: 11 SAYI: 3978 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Kasým 2012 Çarþamba YIL: 11 SAYI: 3978 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT"

Transkript

1 Emir Emirkaný Ýrsen Küçük'ün elini öptükten sonra kafalar daha da karýþtý. Görevinin baþýna dönen Mustafa Tokay da, Emirkaný da eðer suçsuzsa, o halde suçlu kim? Þeytanlar mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Kasým 2012 Çarþamba YIL: 11 SAYI: 3978 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý NERELERDEN ÇIKIP DA BAÐIRAYIM 2. sayfada TÜKÜRDÜÐÜNÜ YALAMAK GÝBÝ OLACAK!.. HAYATLARIMIZA BÝÇÝLEN FÝYATA ZAM ÝSTÝYORUZ! NEYÝ HAK ETTÝK? ÞEREFE Boþa kürek çekmek Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ Dolgun Mehmet yazýlar... Özgün Erdoðan Baybars Elvan Levent Dalgýçoðlu Levent Kutalmýþ Elini öptü Memleketimizde ender görülen bir olaya daha tanýk olduk dün. 'Sahte' belge olayý zanlýlarýndan Kamu Hizmeti Komisyonu Dairesi eski Sýnav Ýþleri Müdürü Emir Hüseyin Emirkaný Ýrsen Küçük'e giderek elini öptü ve af diledi... Bugünkü kritik mahkeme arifesinde gerçekleþen bu olay çok anlamlý karþýlandý... Emirkaný: Sayýn Baþbakan'dan özür dilerim. Kendisini üzdük, biz de üzüldük, ailelerimiz üzüldü. Bu vesileyle hem basýndan, hem halkýmýzdan, hem de özellikle Ýrsen Küçük'ten çok özür dilerim... Emir Emirkaný'nýn istemeden Mustafa Tokay tarafýndan olaya taraf edildiðini öne süren Küçük, "Bu olay kendisinin vicdanýný rahatsýz etti ve bu vicdan muhasebesiyle bana ulaþmak istedi. Uygun gördüm ve kendisiyle bugün görüþtüm" dedi... Emirkaný, 'Sahte' belge olayýnýn kurultayda Ýrsen Küçük'ü yýpratmak için yapýlmýþ olduðunu da ileri sürdü ve yargýnýn vereceði karara saygýlý olacaðýný beyan etti sayfada Büyükelçi Akça yine vali gibi konuþtu: Büyük gün Gözler ara emri kararýnda Küçük'ün parti baþkanlýðý yetkilerinin sürüp sürmeyeceði bugün mahkeme tarafýndan açýklanacak... Artemis davasý Karar bugün Artemis iþkence davasýnda da Maðusa Aðýr Ceza Mahkemesi 8 sanýk hakkýndaki kararýný bugün okuyor Lefkoþa'da miting BES ve ona destek veren sendikalar bugün Lefkoþa'da miting yapýyor sayfada "Afrika'dan Mektup"ta Güneyden alýþveriþ bizi rahatsýz ediyor Akça: Güney Kýbrýs'ta önemli harcama yapýlmasý, Türkiye'den KKTC'ye kaynak gönderirken bizi hep tereddüte iten ve rahatsýz olduðumuz bir konu... "Güney Kýbrýs'ta harcama yapanlarý suçlamýyorum, konuya ekonomik realite içinde bakýyorum. Harcamalar Rum ürünlerine deðil ithal ürünlere... Bu da KKTC'de bazý yanlýþlýklar yapýldýðýnýn iþareti..." "Bir baþka neden olarak da güneydeki sistem ürün garantisini daha iyi veriyor... Kuzeyde ise bu saðlanamýyor. Bunda kamu kurumlarýna denetlemeye yönelik büyük görevler düþüyor..." 3. sayfada Serdar Denktaþ Tören provalarý yüzünden yollarýn kapatýlmasý çekilmez hale geldi sayfada

2 MAÐUSA VE GÖNYELÝ'DE SENTETÝK CANNABÝNOÝD Gönyeli'de bir araçta, Gazimaðusa'da ise yol kenarýnda önceki gün Sentetik Cannabinoid türü uyuþturucu madde ele geçirildi. Polisten verilen bilgiye göre, Gönyeli'de 22 yaþýndaki C.Ç.'ye ait araçta yaklaþýk 2 gram, Gazimagosa'da ise Maraþ bölgesinde yol kenarýnda iki adet meþrubat kutusu içerisinde yaklaþýk on sekiz gram aðýrlýðýnda sentetik cannabionid türü uyuþturucu olduðuna inanýlan madde bulundu. Gönyeli'deki olayla ilgili olarak C.Ç. tutuklanýrken, Gazimaðusa'daki olayla ilgili olarak ise bir kiþi aranýyor. SEYYÝDE RAHVANCIOÐLU EVÝNDE ÖLÜ BULUNDU Alayköy sakini Seyide Rahvancýoðlu, (K-67) önceki gün evinde ölü bulundu. Polisten verilen bilgiye göre, konuyla ilgili soruþturma devam ediyor. TEDAVÜLE SÜRÜLEN SAHTE 200'LÜK BANKNOTLAR Sahte banknot tedavüle sürme suçundan tutuklu bulunan F.G.(E- 45)'nin üç iþyerine sahte 200'lük banknot verip alýþveriþ yaptýðý ortaya çýktý. Polisten verilen bilgiye göre, 9 Kasým'da F.G.(E-45) Gazimaðusa'da faaliyet gösteren "Derya Butik" ve "Moda Sty" ile Aslanköy'de faaliyet gösteren "Emek Market" isimli iþ yerlerinden alýþveriþ yaparak ödemeyi sahte 200 TL'lik banknotlarla yaptý. Söz konusu þahsýn A seri numaralý sahte 200 TL'lik banknotlarla yaptýðý alýþveriþlerden ise toplam 485 TL üst aldýðý kaydedildi. Açýklamada, adý edilenin benzer suçlardan tutuklu bulunduðu ve soruþturmanýn devam ettiði ifade edildi. ARABAYA DEMÝR ÇUBUKLA ZARAR VERDÝ Alsancak'ta önceki gün meydana gelen olayda H.Y. isimli kiþi "Eras Garaj" isimli iþ yeri önünde park halinde bulunan husmet duyduðu Hasan Meler'e ait FC 667 plakalý araca demir çubukla hasar verdi. Polisten verilen bilgiye göre, H.Y. demir çubukla aracýn tüm camlarýný kýrarak ve kaportanýn ön, arka, sol ve sað yan kýsýmlarýna zarar verdi. K.Y.'yi tutuklayan polisin olayla ilgili soruþturmasý devam ediyor. MAÐUSA'DA TELEKUTU DENETÝMÝ Gazimaðusa'da faaliyet gösteren Genç Ýnternet isimli iþyerinin izinsiz "tele kutu" çalýþtýrýldýðý tespit edildi. Polisten verilen bilgiye göre, iþletmeci B.C. (E-40) hakkýnda yasal iþlem baþlatýldý. AMERÝKA OY KULLANMADIÐI ÝÇÝN EÞÝNÝ ARABAYLA EZDÝ ABD'nin Arizona eyaletinde 28 yaþýndaki bir kadýn, oy kullanmadýðý için eþini arabayla ezdi. Reuters'in haberine göre, Phoenix'de yaþayan Holly Solomon, Barack Obama'nýn yeniden seçilmesiyle umutsuzluða kapýlýp, oy kullanmayan eþi Daniel Solomon'u arabayla uzun süre kovaladýktan sonra, arabayla çarptý ve aracýn altýnda kalmasýna neden oldu. Polisin verdiði bilgiye göre, devlet hastanesinde tedavi altýna alýnan 36 yaþýndaki Daniel Solomon'un durumu kritik ancak hayati tehlike yok. Belediye için önce ceza isteniyor TDP: "BAÞTA LTB OLMAK ÜZERE BÝR ÇOK BELEDÝYEYÝ BORÇ BATAÐINA SÜRÜKLEYENLER HESAP VERMELÝDÝR" Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) baþta Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) olmak üzere, birçok belediyeyi borç bataðýna sürükleyen sorumlularýn hesap vermesi gerektiðini belirtti. TDP Genel Sekreteri Cemal Özyiðit konuyla ilgili olarak yaptýðý açýklamada, ülkede baþta Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) olmak üzere birçok belediyeyi borç bataðýna sürükleyen sorumlular yerine, faturanýn çalýþanlar ile halka çýkarýlmaya çalýþýldýðýný savunarak, esas sorumlularýn hesap vermesi gerektiðini söyledi. "Sorumlular hesap vermekten ýsrarla kaçýyor. Yargý önünde hesap vermeleri engelleniyor" diyen Özyiðit, usulsüzlükleri Sayýþtay Raporlarýna yansýyan, savcýlýk araþtýrmasý ve polis soruþturmasýnýn ardýndan hakkýnda dava okunduðunu iddia ettiði, LTB Baþkaný Cemal Bulutoðlularý'na aylarca tebligat yapýlmadýðý gibi davalarýn çeþitli nedenlerle sürekli ertelendiðini iddia etti. Özyiðit, "Borcunu ödeyemeyen bir garibanýn elindeki eþyalarý haczedip satan, teblið ve icra memurlarýnýn günün her saatinde nerede olduðu belli olan Bulutoðlularý'ný bulup da tebligat yapmamasý çok ilginçtir. Daha da ilginci bu konuda polis, savcýlýk ve mahkemelerin sürekli olarak topu birbirlerine atmasýdýr. Yoksa ucu baþkalarýna da dokunacak diyerek, bu yargýlamayý ve hesap sormayý engelleyenler mi var?" diye sordu. TDP olarak, LTB baþta olmak üzere, usulsüz ve yasadýþý icraat yapan tüm kiþilerin yargý önünde hesap vermesi konusunda kararlý olduklarýný belirten Özyiðit, "TDP iktidara geldiði an, tüm usulsüzlüklerin ve yasa dýþýlýklarýn hesabýný mutlaka soracaktýr" dedi. LTB'nin 2010 yýlýnda Bakanlar Kurulu kararý ile özel bir finans þirketinden 10 milyon sterlin borçlanmasý ile ilgili Baþsavcýlýða, Sayýþtay Baþkanlýðýna ve Baþbakanlýk Denetleme Kurulu'na suç duyurusunda bulunduklarýný da anýmsatan Özyiðit, "Eðer bu kurumlar görevlerini zamanýnda yapsalardý, LTB bu duruma düþmezdi" iddiasýnda bulundu. Özyiðit, Sayýþtay Baþkanlýðý'nýn LTB'nin söz konusu paralarý nerelere ve kimlere harcandýðýna dair halen ayrýntýlý rapor açýklamadýðýný da savundu. hükümetin faturayý çalýþanlara kesmeye çalýþtýðýný da ileri süren Özyiðit, "UBP'li Meclis Üyesi Meriç Erülkü'nün þubat ayýnda LTB'nin overdraftýnýn 2.5 milyona çýkarýlmasýnda UBP ile DP'li meclis üyeleri iþbirliði yaptý" yönündeki açýklamasý üzerinde durulmasý gerektiðini söyledi. Serdar Denktaþ: Tören provalarý artýk çekilmiyor DENKTAÞ: "TÖRENSEL ETKÝNLÝKLERÝN YARATTIÐI TRAFÝK KARMAÞASI ARTIK HALKIN ÖFKESÝNÝ ÜST DÜZEYE ÇIKARMAYA BAÞLADI" Demokrat Parti (DP) Genel Baþkaný Serdar Denktaþ, "halkýn giderek devletten soðutulmasýna neden olan birçok sýkýntý yanýnda, törensel etkinliklerin yarattýðý trafik karmaþasýnýn artýk halkýn öfkesini üst düzeye çýkartmaya baþladýðýný" öne sürdü. DP Genel Baþkaný Denktaþ, yaptýðý yazýlý açýklamada, devletin 29. kuruluþ yýldönümünü kutlama etkinlikleri çerçevesinde baþlayan provalar nedeniyle "eksik olsun bu devlet" sözlerine tanýk olmanýn kendisini üzdüðünü bildirdi. Denktaþ, gelinen noktada bayramlarýn kutlama yöntemlerinin ele alýnmasý ve deðiþtirilmesi zamanýnýn geldiðini ifade etti. "TÖRENLER ARTIK MAKSADINA HÝZMET EDEMEZ DURUMA GELDÝ" Askeri tören provalarýnýn halka çektirdiði eziyetten, askeri yetkililerin de þikayetçi olduðunu ileri süren Denktaþ, "Dosta güven, düþmana korku" mantýðý ile yapýlan bu törenlerin, þimdiki ortamda artýk maksadýna hizmet edemez durumda geldiðini savundu ve "böyle gelmiþ böyle gider" mantýðýndan sýyrýlmak gerektiðini bildirdi. Denktaþ "15 Kasým, insanýmýzýn neþeyle kutladýðý; sportif ve sosyal etkinliklerin yapýldýðý; gençlerimizin yaratýcý özgün fikirleriyle özgürce kutlanan bir bayram haline getirilmelidir. KKTC'nin ilan saatinde en ufak birimlerde dahi insanýmýz gönüllülük çerçevesinde bir araya gelerek saygýsýný sunduðu; günün geriye kalanýnda eðlenerek Devlete sahip çýktýðý; çeþitli seminerlerle gençlerimizin bilinçlendiði bir ortam yaratmak zorundayýz" ifadelerini kullandý. CADILAR BAYRAMI "Cadýlar Bayramý" diyerek gençlerin düzenlediði eðlencelere katýlan gençlerin, KKTC'nin ilaný için yapýlan törenlere katýlan halktan sayýca fazla olduðu görüþünü dile getiren Denktaþ, bu konuyu ciddi olarak ele almanýn gereðine iþaret etti. Denktaþ açýklamasýný þöyle tamamladý: "Tabu olarak görülen bu konuyu gündeme getirmemizle birlikte, üstümüze yöneltilecek art niyetli düþünce sahiplerine bakmaksýzýn, bu devlete gerçek anlamda inanan bir parti olarak, halkýmýzýn hislerine tercüman olduðumuz inancý ile KKTC'mizin 29. Yýlýný kutlar, gelecek yýllarda çok daha mutlu ve devlete çok daha sahip çýkan, 'Ýþte benim Devletim' dediðimiz bir ortamda sonsuza dek kutlamalarýmýzý devam ettirme dileðimizi yineleriz." Çiziktirdi Þener LEVENT Açý NERELERDEN ÇIKIP DA BAÐIRAYIM Ýpe sapa gelmez yazýlar okuyorum gazetelerde... Akla durgunluk veren siyasi demeçler dinliyorum... Fashion TV'den yemek tariflerine, oradan Suriye'ye, oradan da borsa dünyasýna zýplýyorum. Radyoyu açýyorum... Marþlar çalýyor... Bir yaðmur yaðýyor, bir güneþ açýyor. Sokaktan vuvuzela sesleri, Yunanistan'dan miting haberleri, Ýspanya'dan da Barcelona'nýn gol sesleri geliyor. Söyle kardeþ... Hangi kapýlardan, hangi tünellerden, hangi denizlerden ve daðlardan çýkýp da baðýrayým... Yetti be yetti... "Ýçinizden can verebilse bile açlýktan ölen öküzümüze, burjuvaysa eðer gözükmesin gözümüze" der ya þair... Ben de öyleyim þimdi iþte... Uðultudan iþitilmez olduðu için sesim baðýrarak konuþuyorsam kusura bakmayýn... Sizin söylemediklerinizi söylemeye, sizin yazmadýklarýnýzý yazmaya, sizin yapmadýklarýnýzý yapmaya mecburum. Polislerin... Savcýlarýn... Yargýçlarýn haberi olsun... Daha çok iþ var benden kendilerine... Abuk sabuk yazýlar okuyorum gazetelerde... Hiç Camus okumamýþ siyasilerden demeçler dinliyorum... Sanki sessiz bir Charlie Chaplin filmi gibi güldürüyorlar beni... Gazetelerdeki "artýk yeter", "acýya boðulduk", "kritik hafta" ve "coþkuyla kutladýk" baþlýklarý... Banal olduðunu bile bile eski, siyah beyaz bir Türk filmi izliyorum ekranda... Çok dar bir zamana sýkýþtýðým halde Hristofyas'ýn demecini bile okuyorum. Söyle kardeþ... Þimdi nerelerden çýkýp da baðýrayým. Daha kaç bin kere haykýrayým... Bu adadaki bu belalarý baþýmýza kimin açtýðýný bilmez mi bizim yoldaþ? Bir kavun gibi bizleri kimin ikiye ayýrdýðýný... Yurdumuzun bir tarafýndan öbür tarafýna pasaportla gidiþ geliþ rejimini kimlerin kurduðunu... Maraþ'ý kimlerin bunca yýldýr açmadýðýný... Sahte koçanlarý kimlerin daðýttýðýný... Çözüm diye önümüze konan bu planlarý kimlerin yaptýðýný... Bilmez mi? Hadi bunlarý bilmez diyelim... Adada kýrk bin Türk askeri olduðunu da mý bilmez? Bilirse, o halde o ne biçim laf öyle... Talat'la herþey iyi gidiyormuþ da, Eroðlu gelince herþey bozulmuþ da, sil baþtan yeniden baþlamýþlar da... Ne bunlar kardeþ? Ciddi misin? Yoksa þaka mý yapýyorsun?... Yoksa sen de o zavallý adam gibi, eþeðini dövemeyince semerini mi dövüyorsun? Sen o müzakereleri Talat, ya da Eroðlu ile deðil de, Ankara ile yaptýðýnýn farkýnda deðil misin hala? Ankara'yý bir kenara ayýrýp, çözümsüzlüðü bizim buradaki emir eri biçarelerin baþýna yýkmak var mý hesapta? Ýþgalcilerin kumandasýndaki yerli bir liderin baðýmsýz kararlar verdiðini mi sanýyorsun yoksa? Abuk sabuk, ipe sapa gelmez yazýlar okuyorum gazete sayfalarýnda... Akla durgunluk veren siyasi demeçler dinliyorum... Bugünlerdeki bütün yazýlarýmý hapisanelerde açlýk grevlerine yatanlar için yazmalýydým aslýnda... Yazmadýðým için kendime kýzýyorum... Baþkalarýnýn sorunlarýný kendine dert etmeyenlere kýrgýným... Söyle kardeþ... Þimdi nerelerden çýkýp da baðýrayým... Hangi meydanlarda hangi pankartlarý açayým... Hangi yazýlarýmý yýrtýp atayým... Askeri bölgeyi mi ihlal edeyim, bu barikatlarý mý yýkayým? Güneyden troykayý, kuzeyden mroykayý mý kovayým? Uðultudan iþitilmez olunca sesi, kadýnlarýn sahiden doðurduðuna inanmazmýþ þair... Ben de inanmýyorum...

3 AFRÝKA dan mektup... KURULTAY DAVASI Ahmet Kaþif'in baþvurusu üzerine açýlan davada ara emri ile ilgili karar bugün Lefkoþa Kaza Mehkemesi Baþkaný Emine Dizdarlý tarafýndan açýklanýyor... Kamuoyu tetikte... Gözler mahkemede... Çok tahminler, çok yorumlar yapýldý... Kim kazanacak diye... Fikrini açýklayanlar da oldu, açýklamayanlar da... Mesela Þerife Ünverdi açýkça söyledi ne düþündüðünü... "Küçük kazanacak" dedi... Bazýlarý bunun mahkemeyi etkilemek için söylendiðini öne sürdü... Yani Küçük'ün lehine... Yanýlýyorlar ancak... Böyle iþler ters teper... Mahkeme Küçük lehine karar verecekse bile, bakanýn sözü üzerine tereddüte düþebilir... Ancak þunu söyleyelim... Biz biliriz bu yargýcý... Herhangi bir baskýya boyun eðecek veya etki altýnda kalarak karar verecek bir yargýç deðil... Hukukçularýmýzýn çoðunluðunun görüþü Kaþif'in kazanacaðý yönünde... Bilirsiniz... Bu dava esas dava deðil... Ara emri yalnýz Ýrsen Küçük'ün baþkanlýk yetkileriyle ilgili... Ama bu yetkileri kullanamayacaðýna karar verilirse, 2. tur baþkanlýk seçimi þimdiden kesinleþecek... Galiba her iki taraf da bu seçime hazýrlanýyor artýk. Lefkoþa Belediyesi'ndeki krizin de bundan çok etkileneceði söyleniyoýr. Belediye Emekçileri Sendikasý bu davanýn sonucunu bekliyor kesin tavrýný belirlemek için... Mahkemede yaþanacak heyecan için sakinlik dileriz herkese... * ARTEMÝS DAVASI Bir önemli karar da Maðusa Aðýr Ceza Mahkemesi'nde okunuyor bugün... Ýki yýldan beri gazetemizin yakýndan takipçisi olduðu Kaya Artemis'teki iþkence olayý ile ilgili halen tutuklu olan sekiz sanýk hakkýnda karar verilecek... Sanýklar arasýnda otelin casino müdürü Hakan Atýcý da bulunuyor... Bu olayýn baþ aktörü... "Çelik puro makasýný getirin, parmaklarýný keseyim" diyen kiþi... Bakalým adaletin kýlýcý mý keskin, yoksa bu çelik puro makasý mý? * LEFKOÞA'DA MÝTÝNG Uzun bir zamandan sonra Lefkoþa Sarayönü'nde miting yapýlýyor bugün... Belediye Emekçileri Sendikasý ile onu destekleyen sendika, örgüt ve partiler tarafýndan... Miting için büyük bir hazýrlýk yapýlmýþ... Hatta kazalarda otobüsler bile ayarlanmýþ... Özellikle CTP mitingin kalabalýk olmasý için çaba harcadý... Anlaþýlan bu mesele belediye meselesi olmaktan çýktý ve muhalefetin 'iktidar' kavgasýna dönüþtü... Erken seçim zorlanýyor... Lefkoþa'nýn periþan hali ve belediyedeki sorunlar çoktan ikinci plana düþtü... Kimse kendi saltanatýný düþündüðü kadar baþka bir þeyi düþünmüyor yýl önce bu meydanlarda "UBP tumba" diye haykýrýyorduk... Bugün yine "UBP tumba"... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE BÜYÜKELÇÝ AKÇA YÝNE VALÝ GÝBÝ KONUÞTU Güneyden alýþveriþ bizi rahatsýz ediyor Türkiye'nin Lefkoþa Büyükelçisi Halil Ýbrahim Akça, Türkiye Cumhuriyeti'nden KKTC'ye katkýlarýn devam edeceðini ancak önümüzdeki dönemde bu katkýlarýn KKTC'deki kullaným alanlarýnda köklü deðiþiklikler olacaðýný kaydetti. Türkiye'nin Lefkoþa Büyükelçisi Halil Ýbrahim Akça, Dipkarpaz-Liman Yolu temel atma töreninde KKTC ekonomisiyle ilgili bazý deðerlendirmelerde bulundu. "HAVAALANI, ELEKTRÝK, TELEKOM VE LÝMANLAR ÝÇÝN YATIRIM AYRILMAYACAK" Büyükelçi Akça þöyle devam etti: "Kuzey Kýbrýs'ta da bu politikalar gereði, Türkiye'de de aynýsýný uyguluyoruz, önümüzdeki dönemde havaalaný için, elektrik sistemi için (skala sistemi ve iletim hariç), telekom sistemi için ve limanlar için Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan herhangi bir yatýrým ayrýlmayacaktýr. Burada artýk bunlarýn iþletme hakký devriyle yaptýrýlmasý, özel sektörün hizmetine girmesi zamaný gelmiþtir. Ýnþallah en kýsa sürede bu dönüþüm saðlanacaktýr. Bu dönüþümle birlikte KKTC'deki ekonomik kalkýnmanýn altyapýsý çok daha güçlendirilmiþ olacaktýr. Bu þekilde iþletilen ulaþtýrma, elektrik ve telekom birimleriyle daha kaliteli ve daha ucuza hizmet gelecektir " dedi. "BANKALARDAKÝ TASARRUFLAR YATIRIMA DÖNÜÞTÜRÜLMELÝ " Büyükelçi Akça, KKTC ekonomisinin özel sektörle büyüyeceðini ve istihdam alanlarýnýn da özel sektörle yaratýlabileceðini belirterek, bunun için bankalardaki özel tasarruflarýn yatýrýma yönlendirilmesi gerektiðini ifade etti. Akça, bankalarda Gayri Safi Milli Hasýla'nýn yüzde 150'si kadar tasarruf bulunduðunu belirterek, resmi kayýtlarda KKTC bankalarýnda 8,5 milyar TL tasarruf bulunduðunu, KKTC bankalarýnýn aracýlýðýyla yurt dýþýnda deðerlendirilen tasarruflarla birlikte bu rakamýn 9 milyar TL'nin çok üzerine çýktýðýný söyledi. KKTC'deki tasarruflarýn büyük bir bölümünün tüketim kredilerinde veya devlete borç verme þeklinde deðerlendirildiðini söyleyen Akça, sistemin iyileþmesiyle ve doðru yöne gidilmesiyle tasarruflarýn yatýrýma ve iþletme kredisine dönüþebileceðini kaydetti. Akça, "Bugün maalesef 9-10 milyar TL'lik tasarrufun 1 milyardan daha azý yatýrým kredisi veya iþletme kredisi olarak kullandýrýlmýþ durumdadýr" dedi. GÜNEY'DEN ALIÞVERÝÞLER Büyükelçi Akça, Güney Kýbrýs'ta önemli oranda harcama yapýlmasýnýn, Türkiye'den KKTC'ye kaynak gönderirken kendilerini hep tereddüde iten ve hep rahatsýz olduklarý bir konu olduðunu kaydetti. Akça, iki üniversite tarafýndan yapýlan araþtýrmaya göre, gazinolarda harcanan paralar da dahil olmak üzere Kuzey Kýbrýs'ýn, karþý taraftan, Güney Kýbrýs'ýn burada yaptýðýndan 5 katýndan daha fazla harcama yaptýðýný, bu harcamalarýn tamamen ülke ekonomisinden çýkan bir kaçak olduðunu söyledi. Güney Kýbrýs'ta harcama yapanlarý suçlamadýðýný vurgulayan Akça, konuya ekonomik realite içinde baktýðýný söyledi. Güney Kýbrýs'tan alýþveriþlerde iki nedeninin ön plana çýktýðýný belirten Akça, Güney'de yapýlan harcamalarýn Rum ürünlerine deðil ithal ürünlere olduðunu, bunun da KKTC'de bazý yanlýþlýklar yapýldýðýnýn iþareti olduðunu söyledi. Ayný ithal malýn Güney Kýbrýs'ta daha ucuza satýldýðýný söyleyen Akça, "O zaman bizim ithalat rejimini, limanlarýn faaliyetlerini ve hizmet kalitesini gözden geçirmemiz gerekir" dedi. Akça, bir baþka neden olarak da, Güney'deki sistemin ürün garantisini daha iyi verdiðini, Kuzey'de ise ayný servis kalitesi ve garanti saðlanamadýðýný, bunda da kamu kurumlarýna denetlemeye yönelik büyük görevler düþtüðünü söyledi. Emirkaný Küçük'ten af diledi Baþbakan Ýrsen Küçük'ün imzasýný sahteleyerek basýn yayýn yoluyla yayan ve bu çerçevede tutuklanarak hakkýnda soruþturma baþlatýlan ve bu suçla baðlantýlý olarak görevden alýnan Kamu Hizmeti Komisyonu Dairesi eski Sýnav Ýþleri Müdürü Emir Hüseyin Emirkaný, dün akþam saatlerinde UBP Genel Baþkaný ve Baþbakan Ýrsen Küçük'ü ziyaret ederek yaptýðýnýn büyük hata olduðunu, vicdanýnýn bundan dolayý rahatsýz olduðunu belirterek, af diledi. UBP Genel Baþkaný ve Baþbakan Ýrsen Küçük'ten af dilemek üzere ziyaret eden Emir Emirkaný, bu yaþananlarýn kendisini çok üzdüðünü belirterek haftalarca bu olayýn sýkýntýsýnýn yaþandýðýna dikkat çekti ve konunun yargýya intikal ettiðini, duruþmalarýn baþladýðýný da hatýrlatarak yargýnýn bu konuda kararýný vereceðini vurguladý. Emirkaný bu yaþananlarýn üzücü ve büyük bir olay olduðuna vurgu yaparak "Sayýn Baþbakan'dan özür dilerim. Kendisini üzdük, çevresindekileri üzdük, biz de üzüldük, ailelerimiz üzüldü".diyerek "bu vesileyle hem basýndan, hem halkýmýzdan hem de özellikle de Ýrsen Küçük'ten çok özür dilerim" dedi. Bunun Kurultayda Ýrsen Küçük'ü yýpratmak üzere yapýlmýþ bir müdahale olup olmadýðýna iliþkin bir soruya karþýlýk Emirkaný "herkesin tahmin ettiði de zaten budur. Tabii ki kurultay çalýþmalarý üzerine yapýlmýþ yanlýþ bir olaydýr. "dedi. Baþbakan Küçük ise, Emirkaný'nýn vicdan muhasebesi yaparak bugün burada olduðunu düþündüðünü belirterek, Kurultay süresince Baþbakanýn imzasý sahtelenerek yapýlan ve bir gazete aracýlýðýyla yayýnlanan bir evraðýn kurultayda kendisinin yýpratýlmasý düþüncesiyle yapýldýðýna dikkat çekerek "Olayda Cumhurbaþkanlýðý eski müsteþarý ve Cumhurbaþkanlýðý'nýn Kamu Hizmeti Komisyonuna görevlendiriði Mustafa Tokay'ýn da bulunduðunu hatýrlattý ve davaya gün verildiðini, konunun yargýda olduðunu ve yargýnýn konuyla ilgili gerekli kararlarý vereceðini kaydetti. UBP Genel Baþkaný ve Baþbakan Ýrsen Küçük, Emir Emirkaný'nýn istemeden Mustafa Tokay tarafýndan olaya taraf edildiðinin anlaþýldýðýný kaydederek ". "Bu olay kendisinin vicdanýný rahatsýz etti ve bu vicdan muhasebedesiyle bana ulaþmak istedi. Uygun gördüm ve kendisiyle bugün görüþtüm. Polis raporlarý da savcýlýða intikal etmiþtir. Mustafa Tokay tarafýndan bu sahteleme olayýna þöyle ya da böyle taraf edilmeye çalýþýlmýþ bir arkadaþýmýzdýr. Yargýnýn vereceði karara da saygýlý olacaðýný kendisi beyan etmiþtir. Kendisine doðrularý paylaþtýðý için teþekkür ederim". dedi. existence Elvan Levent HAYATLARIMIZA BÝÇÝLEN FÝYATA ZAM ÝSTÝYORUZ! Dün, Vasfi Konya'nýn ölümüyle ilgili haberi okur okumaz, onlarca þey geçti kafamdan ayný anda. Bunlardan bir tanesi yine dün bir vatandaþýn hastanede gördüðü muamele ile ilgili anlattýklarýydý. Nasýl ayaðýndaki aðrýyla Lefkoþa'daki devlet hastanesine gidip, orada oldukça uzun bir süre sýrada bekledikten sonra, sonunda doktorun odasýna girdiðini ve doktorun masasýnýn baþýnda oturduðu yerden kalkmadan ayaðýna þöyle bir bakýp, aðrý kesici yazdýktan sonra kendisini gönderdiðini anlatmýþtý. Böyle bir þeyi insanýn aklýnýn almasý o kadar da kolay deðildi. Bu yüzden, bazý þeylerin üzerine basa basa tekrar etmek gerekirdi. Doktor, yerinden bile kalkmamýþ, aðrýyan ayaðý hiçbir þekilde muayene etmemiþ, uzaktan gözünün ucuyla bakýp, hastaya bir aðrý kesici yazmýþtý sadece Ama, bunu yapmak için zaten doktor olmak gerekmezdi deðil mi? Týp fakültesine gitmek, yýllarca kafa patlatýp okumak, ardýndan da Hipokrat Yemini edip kendini insan saðlýðýný iyileþtirmeye adamaya ne gerek vardý eðer acý içinde gelen bir hastaya gözünün ucuyla bakýp aðrý kesici yazacaksa, tüm bu hikayenin sonunda? En akýlsýz adam bile, acýsýný bastýrmak için aðrý kesici içmeyi bunu kendisine bir doktor söylemeden de akýl edebilirdi sonuçta. Ama belli ki bu doktor bizim, yani sokaktaki vatandaþýn iyice aptal olduðunu düþünüyor olmalýydý, böyle basit bir þeyi kestiremeyecek kadar aptal Bu yüzden zahmet edip yerinden bile kalkmamýþ Ýtiraf etmeliyim ki, üstün yetenekleri olan bir doktor olup olmadýðý sorusu da takýlmýþtý haliyle aklýma. Yani, böyle hastayý muayene etmeden, uzaktan gözünün ucuyla bakýp, adamýn nesi olduðunu bir çýrpýda kavrayabilecek türde üstün yetenekleri mi vardý dersiniz? Biricik hastanemizde böyle röntgen cihazý gibi gözleri olan cevherlerimiz varsaydý gerçekten ölüm bile bize výz gelirdi, deðil mi? Ama deðildi iþte ne yazýk Pisi pisine bir sürü insan ölmüþtü ve ölmeye de devam ediyordu her gün Biz de pisi pisine ölmek için sýrada bekliyorduk. Göðüs ve kol aðrýsý þikayetiyle yürüyerek girdiði hastaneden yirmi dakika sonra ölüsü çýkan Vasfi Konya'nýn kalp krizi sonucu öldüðünü söylüyorlardý da, ben olayýn bu kadar basit açýklanabileceðine inanmýyordum doðrusu. Henüz 43 yaþýnda bir adam Baþka bir yerde deðil, hastanenin içinde kalp krizi geçiriyor ve kurtarýlamýyor Öncelikle bu durumda yapýlmasý gereken her türlü müdahalenin yapýlýp yapýlmadýðýný bilmiyoruz. Ayrýca Saðlýk Bakaný Hasipoðlu'nun Kýbrýs gazetesi muhabirine konuyla ilgili söyledikleri de gayet þüphe uyandýracak türden sözlerdi bana kalýrsa. Þöyle diyordu Hasipoðlu: "..Konu þöyle geliþmiþ: Bu arkadaþýmýzýn 15 günden beri aðrýlarýndan þikayetleri varmýþ. Ailenin zorlamasýyla hastaneye gitmiþ. Kan almýþlar. Tahlil sonucunu beklerken, tuvalete gideceðim diyerek dýþarý çýkýp sigara içmiþ ve geri dönüp yataða uzandýðýnda da yaþamýný yitirmiþ. Yattýðý yerde ölmüþ." Sizi bilmem ama, "Yataða uzanýp, yattýðý yerde ölmüþ", cümlesi benim kafamýn içinde dönüp duruyor halâ Ne de olsa ayný hastanede doktorun biri, ayaðýndaki aðrý þikayetiyle gelen hastaya 'dokunmadan' aðrý kesici verip eve göndermiþti. Bu durumda Vasfi Konya'ya gerekli müdahalenin yapýldýðýndan nasýl emin olabilirdik? En büyük amcam sevgili Mustafa Tangül'ün de sapasaðlamken, günün birinde ayaðýna bir aðrý girmesi sonucu yaþamýný yitirdiðini çok iyi hatýrlýyordum. Ýnsan hayatý, doktor unvanýný taþýyan þahsýn göz ucuyla bakýp karar verebileceði kadar ucuzdu ülkemizde. Burada hayatlarýmýza biçilen bu ucuz deðere zam istiyoruz, doðru dürüst bir saðlýk sistemi istiyoruz. Afrika olarak bu uðurda gerekli her türlü mücadeleyi vereceðimizi buradan da duyurmak istiyorum ve bundan böyle saðlýk sistemimizle ilgili tüm þikayetlerinizi adresine yazmanýzý bekliyorum.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Bir ekmek derdi vardý bir mazbata belâsý Çöp daðlarý, lâðým suyu, delik deþik yollar Yeridir bu mandranýn okunsa artýk selâsý Öyle bir selâ ki yýkýlsýn daðlar taþlar Ali OSMAN Periyodik BÝR DOSTTAN AYRILIÞ "Ýnsanýn vataný doðduðu yer deðil, doyduðu yerdir" diye bilirdim. Kafasýna memleketini terketmeyi koymuþ bir dostumla bunlarý konuþurken, -Bak, dedi, bizim oralarda daha farklý söylerler bunu... -Ne derler, dedim... -Ýnsanýn anlaþýldýðý yerdir vataný... Ýnsan vatanýný sever... Topraðýnýn her karýþýna... Ýnsanlarýnýn en iyisinden en kötüsüne kadar, baþlarýna birþey gelirse içi titrer... Bir aþktýr insanýn doðduðu, yaþadýðý yer... Bir sevgi sembolüdür aslýnda. Dostumun bunlarý söylemesinde yaþadýðý coðrafyanýn etkisi var. Aklýnýza memleketinizi terketmeyi koydunuz... Uçaða bindiðinizde içiniz burkulur, gözleriniz dolar, hatýralarýnýz canlanýr.. Elinizden gelse havadaki uçaðý geri yere indirir ve gitmekten, ülkenizi terketmekten vazgeçersiniz... Baþka bir ülkeye gittiðiniz zaman da, acaba ne zaman geri döneceðim, hesaplarý yaparsýnýz... Aldýðýnýz her eþyayý, biriktirdiðiniz her kuruþu geri dönüþ için bir köþeye koyarsýnýz... Ne bileyim, ben böyleyim iþte yýlýndan önce baþladý bu topraklardan baþka ülkelere göç... Daha önce de var mýydý bu kadarý bilemem... Ama duyduðum kadarýyla Ýngilizle baþlamýþ ve hala artarak devam ediyor... Belki yarým asýr baþka bir ülkede yaþam süren insanlarýmýzýn en son dönüp dolaþýp geldikleri yer yine burasý oluyor. Bir fil mezarlýðý gibi mübarek... Ölümünü hisseden fillerin mezarlýk olarak seçtikleri alana gidip orada ölümü beklemeleri gibi... Durup dururken yazmadým bu yazýyý... Dostum aslýnda buralý deðil ama yýllardýr burada yaþýyor... Onu da kabullendim... Onun gidiþine de diðerlerinin gidiþi gibi üzüleceðimi söyledim... -Beraber gidelim, bir daha da dönmeyelim buralara, dedi... -Gitmek kolay da geride býraktýklarýmýz ne olacak?.. -Geride kalacak olanlar nelerdir? -Burada beðensen de beðenmesen de bir mücadele vardýr... Afrika bir mücadele aracýdýr... Dostlar vardýr... Dostlara bazan kýzarýz, bazan küseriz ama vardýrlar... Onlarý yüzüstü býrakýp gitmek bize yakýþýr mý? -Nereye kadar gidecek bu durum? -Gittiði yere kadar... Bir mücadele içindesin... Birlikte olduðun arkadaþlarýn seni terkedebilirler... Tercih meselesi... Belki yýkýlýrsýn, üzülürsün ama erken toparlanýrsýn... Yere düþmezsen ayakta durmanýn kýymetini anlamazsýn... Ýhanete uðramazsan dostluðun deðerini bilmezsin... -Ben gene de gideceðim buralardan, dedi dostum... Üzülmedim desem yalan söylemiþ olurum... Buralý deðildi, ama içimize yer etmiþti. Sevgiler, dostluklar uzaklarla sýnýrlý deðildir... Onu fondip yaptýðým içkide arayacaðýmý söyledim... Kýzarmýþ patateste... Arada sýrada birlikte içtiðimiz demli çayda arayacaðým... Ben sade içerim ama onun hatýrýna "tek þekerli olsun" diyeceðim... Rüyalarýmýn bataryasý zayýftýr... Rüyalarýma girersen eðer hayýra yoracaðým... Neyse arkadaþým yolun açýk olsun... Tüm kalbimle, sana gideceðin yerde yoldaþlýk etsinler diye, þimdiden sevgilerimi yolluyorum... Kalay Türkmenköy Kalkýnma Kooperatifi'ne girerek 300 TL çaldýðý þüphesiyle Ýbrahim Akim isimli kiþi tutuklandý Kar maskeli hýrsýz zanlý Akim mi? Gamze BAYKUR- Türkmenköy Kalkýnma Kooperatifi'nden 300 TL çalýnmasýyla ilgili olarak þüpheli görülen Ýbrahim Akim isimli kiþi gözaltýna alýndý. "Bina açma" ve "Sirkat" suçlamasýyla dün Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýlan zanlý Akim, poliste 3 gün süreyle tutuklu kalacak. Kamera kayýtlarýnda kar maskeli bir kiþi tespit edildi Olayýn tahkikat memuru Engin Yýldýz, 11 Kasým tarihinde Türkmenköy Kalkýnma Kooperatifi'nin kapýsýnýn meçhul kiþi veya kiþiler tarafýndan açýlarak içeri girildiðini ve bozuk paralardan oluþan 300 TL'nin çalýndýðýný açýkladý. Binanýn güvenlik kamera kayýtlarýnýn incelendiðini belirten Yýldýz, kayýrlarda yeþil kar maskeli bir kiþinin binaya girdiðinin tespit edildiðini açýkladý. Yýldýz, yapýlan soruþturmada zanlý Ýbrahim Akim'in tutuklandýðýný ve evinde yapýlan aramada ise olayda kullanýlan kar maskesine yakýn bir berenin bulunduðunu açýkladý. Bölgede faili meçhul hýrsýzlýk olaylarý oldu Engin Yýldýz, bölgede faili meçhul sirkat olaylarýnýn yaþandýðýný belirterek, zanlýnýn Akdoðan Polat Paþa Lisesi'nde bekçi olarak çalýþtýðýný ve zanlýnýn nöbetçi olduðu akþamlarda okulda 2 kez faili meçhul hýrsýzlýk olaylarýnýn meydana geldiðini açýkladý. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatýn yeni baþladýðýný belirten Yýldýz, zanlýnýn 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasýný talep etti. Zanlý: "Hýrsýzlýk çok kötü bir huy " Mahkemede söz alan zanlý Ýbrahim Akim, Çalýþtýðý yerden 16 bin 189 TL çaldý Maðusa'da faaliyet gösteren Ýnce Elektronik Ltd.'de çalýþan Ýmdat Ekiz, satýþ yaptýðý firmalardan tahsil ettiði toplam 16 bin 189 TL parayý sirkat etmekle suçlanýyor. "Müstahdem tarafýndan sirkat" suçlamasýyla dün Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýlan zanlý Ekiz, poliste 3 gün süreyle tutuklu kalacak. Baþka firmalarda ortaya çýkabilir Olayýn tahkikat memuru Hasan Karagil, Maðusa'da faaliyet gösteren Ýnce Elektronik Ltd.'de çalýþan zanlý Ýmdat Ekiz'in 2012 yýlý içerisinde, Evsu, Dört Kardeþler Restoran, Ersoy Kasap, Mardo ve 2 askeri kantine çeþitli markalarda elektronik eþya sattýðýný ve tahsil ettiði toplam 16 bin 189 TL'yi iþ yerine götürmeyerek sirkat ettiðini açýkladý. Olayýn 11 Kasým tarihinde polisin bilgisine geldiðini belirten Karagil, zanlýnýn 12 Kasým günü tutuklandýðýný söyledi. Mesele ile ilgili olarak soruþturma baþlatýldýðýný belirten Karagil, baþka firmalarýn da ortaya çýkabileceðini açýkladý. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatýn yeni baþladýðýný belirten Karagil, zanlýnýn 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasýný talep etti. 3 gün tutuklu kalacak Maðusa Kaza Mahkemesi Yargýcý Banu Soyer, zanlý Ýmdat Ekiz'in tahkikat maksatlarý "ASMAYALIM DA BESLEYELÝM MÝ?" Çok deðil sadece 2 sene önce, Tayyip Erdoðan'ýn 12 Eylül 2010 referandumu öncesi "Anayasayý deðiþtireceðiz" diyerek yaptýðý konuþmalarda darbe döneminde idam edilen gençleri nasýl andýðýný, onlarýn mektuplarýný okuyarak nasýl aðladýðýný hatýrlýyor musunuz? Referandumda 12 Eylül darbesini yargýlayacaðým yalaný üzerine propaganda yapan Tayyip beyin gele gele geldiði yer 12 Eylül'ün faþist generali Kenan Evren'in aðzýndan þýkan þu sefil cümle: "Asmayalým da besleyelim mi?" "Hýrsýzlýk çok kötü bir huydur. Bir þey çalarsanýz ve bunu baþkasý görmezse yukardaki görür. Cezanýzý yukardaki verir" diyerek kendini ilginç bir þekilde savundu. Ayrýca zanlý, mahkemeden 1 gün süreyle tutuklu kalmasýný talep etti. 3 gün tutuklu kalacak Maðusa Kaza Mahkemesi Yargýcý Banu Soyer, zanlý Ýbrahim Akim'in tahkikat maksatlarý bakýmýndan poliste 3 gün süreyle tutuklu kalmasýna emir verdi. bakýmýndan poliste 3 gün süreyle tutuklu kalmasýna emir verdi. (Gamze BAYKUR) Türk-Sen hemþirenin darp edilmesini kýnadý Kýbrýs Türk Ýþçi Sendikalarý Federasyonu (Türk-Sen), Gazimaðusa Devlet Hastanesi'nde görev baþýnda bir hemþirenin darp edilmesinin kabul edilemeyeceðini belirterek, kýnadý. Türk-Sen Genel Baþkaný Arslan Býçaklý yazýlý açýklamasýnda, saðlýk hizmetlerinde çalýþan ve insanlarýn saðlýklý bir yaþam sürmesi için büyük çaba sarf eden doktor, hemþire ve diðer saðlýk çalýþanlarýnýn son zamanlarda bazý hasta veya hasta yakýnlarý tarafýndan darp edildiðini kaydederek, hükümetin bu tür olaylarýn bir daha yaþanmamasý için acil önlem almasýný istedi. ÞEREFE Kalaycý Sessizliðin Sesi Mehmet Levent Yarýn 15 Kasým Yüce devletinizin 29. doðum yýldönümü... Çok mutlusunuz deðil mi? Ve o kadar da gururlu tabii! Ýçinizde tarifsiz bir heyecan! Frenleyemediðiniz bir coþku! Bir sevinç!.. Gerçi hiçbir mürüvvetini göremediniz bugüne kadar. Ama boþ verin... Onun mürüvvete falan ereceði yok... Aklý kesmez öyle þeyleri! Kafasýný karýþtýrmayýn mürüvveti görmekle! Mürüvvet çok isterse kendi gelip onu görsün! Yarýn 15 Kasým... Onun doðum günü... Doðdu doðalý yaþ tahtaya basmaktan kurtulamadý garibim. Yarýn da 30 yaþýna basacak iþte. Çok mutlu ve gururlusunuz deðil mi? Coþku ve heyecandan uçacak gibisiniz!.. Uçun uçun... Masmavi gökler sizi bekliyor... Yedi kat arþ-ý âlâya uzanan özgürlük ve baðýmsýzlýðýnýzýn tadýna vararak uçun... Beþparmaklara kazýnmýþ o yüce bayraðý selâmlayarak uçun! Deðil mi ki ekonominiz uçuyor! 20 bin dolara ulaþmýþ ulusal gelirinizi kanatlarýnýzdan her tarafa saçarak uçun! Bir eliniz yaðda, bir eliniz balda... Her gece bir barda... Gönlünüz hovardalýklarda... Daldan dala konarak... Bülbül gibi þakýyarak... Yüce devletinizin çukurlarla delik deþik olmuþ yollarýnda, yürünmez olan kaldýrýmlarýnda... Keklik gibi sýçrayýp cambazlýklar yaparak uçun! Yarýn 15 Kasým... Yansýn mumlar... Kesilsin pastalar... Çalsýn sazlar... Oynasýn kýzlar... Irkýnýzýn Akdeniz'de bir sevinci var! Bu sevinç, bu coþku, bu heyecan sizin... Özgürlükten, baðýmsýzlýktan, demokrasiden ve refahtan yerinizde duramýyorsunuz deðil mi? Durmayýn uçun... Yýllarca kum torbalarý ardýnda çocuklar gibi þendiniz! Þimdi de gýrtlaðýnýza kadar battýðýnýz zibil yýðýnlarý üstünde, "Happy birthday TRNC" þarkýlarý söyleyerek, çocuklardan daha çocuk, çocuklardan daha þen olunuz! Bugün 15 Kasým... Hade... Tutuþun el ele... Dönelim etrafýnda... Ýyi ki doðdun Kakatece! 29 mum yakýn... Seyrine bakýn bu muhteþem tablonun!.. Daðlar gibi yýðýlan zibiller... Bu zibiller üstünde fink atan sinekler, fareler, kurtlar!.. Enfes kokular içinde Leþ-köþe olmuþ bir Lefkoþa! Yarým saatlik yaðmura dayanamayan bir Lefkoþa! Delik deþik olmuþ yollar! Kaldýrýmsýz sokaklar! Zifiri karanlýk, izbe, bakýmsýzlýktan dökülen parklar! Evlerden akan boklu sular! Canavarca oyulan daðlar! Yanan ormanlar!.. Bu yangýnlarý acizlik içinde seyreden aðalar! Kanser püskürten filtresiz bacalar! Beton yýðýnlarýyla örtülen yeþil! Yaðmalanan, peþkeþ çekilen sahiller, topraklar!.. Her gün sokaða dökülen, hak hukuk arayan iþçiler, memurlar, çiftçiler, hayvancýlar, esnaf, sanayici, turizmciler!.. Hak hukuk arayan insanlara cop, biber gazý, mahkeme ve hücreler! Ne mutlu size ki... Bu göz kamaþtýrýcý ihtiþam içinde bu günleri de gördünüz! Þimdi lâðým suyuna biraz Brandy, biraz da Angastura katýp, özel bir kokteylle kaldýrýn kadehlerinizi yýlda... Kakatece'nin þerefine!

5 5 14 Kasým 2012 Çarþamba Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars Bütün çabalara raðmen Lefkoþa uyanmadý Bugün son bir gayretle dürtecekler. Bugün de kalkmazsa el Fatiha! TÜKÜRDÜÐÜNÜ YALAMAK GÝBÝ OLACAK!.. Bravo Bozat'a Milim gerilemiyor. MÝÞ-MIÞLAR * Özkardaþ, LTB konusunda suçlu olanlarýn yargýlanmasýný istemiþ. - No problem Yapýlabilir yani Günah keçisi çoooook!.. * BES greve devam kararý almýþ. - Bu saatten sonra "vazgeçin bu kafadan" dersem namerdim. Devam arkadaþlar Ya sýrtý ya garný Hem, Bulutoðlularý'nýn sadece istifasýný istemekle de yetinmeyin. Lefkoþa'dan da sürülsün. * Lefkoþa'da toplanan çöplerin yerine yenileri atýlýyormuþ. - E bir tuhafsýnýz vallahi... Kural budur. Halk atacak, belediye emekçi gibi toplayacak. Atmayýp da ne yapacaklar yani... * Bir haftada 76 kaza ve 2 ölüm meydana gelmiþ. - Hala mý yahu Hala mý? 15 kamera daha koydular yetmedi mi? Dikin oðlum 150 tane daha Baþka türlü akýllanmaycayýk! * Hukuk kurallarý "güçlü"den ziyade, "güçsüz"ü korumak için yapýlmýþmýþ. - Yok Sami Bu durumda Suat Hoca'nýn, Çangar'ýn falan hiç dava kazanmamasý gerekir!.. Keþke haklýyý haksýzý ayýrmak için koysalardý bu kurallarý. * Mormenekþe köyünün mezarlýðýnda kapý yokmuþ... - Kapýya gerek yok Otel deðil ki Giriþ bedava zaten. Ama kapý þart diyorsanýz kaç enginar parasý ki bir kapý! * Þerife Ünverdi, "Bana göre mahkemeyi Ünverdi kazanacak" demiþ. - Hemen aðzýna biber sürün! * Kalavaç kimyasallara karþý zafer kazanmýþ. * Bütün suçlu bir sinek arabasýysa, biz daha ne beklerik Hade biz da hücum o dýzz dýzz arabasýna. Dikkat ettiniz mi Açýk unutulan bütün kapýlar, ya da kapanan bütün kapýlar, hep CTP döneminden kalma... Þak þak þak Alkýþý hak etti. Dimdik dikildi Cemal Baþkanýn karþýsýna Bir kale gibi duruyor hükümetin önünde. Lefkoþa Lefkoþa olalý böylesini görmedi, tanýmadý þimdiye kadar... "Hak verilmez alýnýr" derlerdi de; "hadi caným sen de" der, es geçerdik ya Bozat es geçilecek bir sendika lideri deðil. Bozat azimli ve kararlý. Tuttuðunu söke söke alacak göreceksiniz. Hem Cemal Baþkan istifa edecek Hem Baþbakan Küçük. Hele bir yarýn olsun (bugün yani) görürsünüz. Öyle bir noktaya geldi ki Öyle kýrmýzý çizgiler çekti ki geri dönüþü mümkün deðil. Kilo ile sarý altýn verseler, burun kývýrmak, kaþlarýný kaldýrmak zorunda. - Cýk olmaz alamam Ya istifa edecekler, ya istifa edecekler. Bu çizgi nasýl aþýlacak çok merak ediyorum Çünkü Ne kýlýf uydursalar sýðmayacak! Tükürdüðünü yalamak gibi olacak. BAK ÞU CTP'NÝN YAPTIÐINA YÝNE!.. Duyunca sizin de aðzýnýz açýk kaldý deðil mi? E hani, bu memlekette olan bitene bir daha hiç þaþýrmayacaktýk!.. Niye þaþýrdýnýz yine? Belediye baþkanlarýnýn "iþe adam alma" ya da "adam(ýn)a iþ verme" yetkisi yoktu. Doðrusu büyük eksiklikti. CTP "Olmaz öyle þey, koca baþkan adamýný iþe alamayacaksa ne iþe yarar öyle baþkan" dedi ve yetki verdi: - Ýstediðini al! Mesela Lefkoþa'da çalýþan sayýsýnýn 1000'leri aþmasý bu sayede oldu. BÖYLE BÝR ANDI Þimdi o saf duruþuna bakýp, hiç aklýnýza gelir miydi bu kapýyý CTP'nin açtýðý? "Vallahi billahi benim hiç aklýma gelmezdi" demeyin inanmam. Hepimiz, hepsinin ne mal olduðunu öðrendi artýk. Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS

6 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu NEYÝ HAK ETTÝK? (Ýstanbul)- Ýsyan etti vatandaþ. Yollara döküldü. Hakkýný arýyor. Hele bir tanesi var ki piyango tam da ona vurmuþ. Polise, "Bari baþkalarýnýn caný yanmasýn, tedbir alýn" demiþ. Cebini sahta para ile doldurup kimlik kartýný göstererek Kýbrýs'ýn TC kontrolündeki bölgesine gelen TC'li arkadaþ, esnafý dolandýrmýþ. Dönememiþ ama olsun, nasýlsa burasý da onun. Adam o niyetle elini kolunu sallayarak girebilmiþ içeriye. Onun gibi daha niceleri dolanýyor buralarda. Niceleri volta atýyor Kýbrýs Cumhuriyeti'nden kopartýlmýþ "özgür" tarafýnda. Ve adam alýn teri ile ayakta kalmaya çalýþan insanlarý dolandýrmýþ Dolandýrýlanlardan bir Kýbrýslýtürk,"90 gün Limasol'da hapis yattým bunun için mi?" demiþ ve isyan ederek yetkililere seslenmiþ, "yeter artýk býktýk. Kýbrýslýtürk bunlarý hak etmiyor." Doðrudur. Kýbrýslýtürk bunlarý hak etmiyor ama Kuzeyde yani bizim kontrolümüzde olmayan bu topraklarda yaþayan bizler neyi hak ediyoruz? Hem kendi ülkemizdeyiz hem idare bizde deðil. Bu mu hak ettiðimiz? Geçenlerde bir arkadaþla konuþuyordum. O da benim yaþlarda yýlýna kadar Ýngiliz'di yýlýna kadar cumhuriyete ortak Kýbrýslý 1963 yýlýndan 1974 yýlýna kadar gettolarda mahkûm Türk, 1974 yýlýndan sonra mandýrada özgür(!) Kýbrýslýtürk. Ne umuyorduk kuzeye gelmeden önce; ne bulduk. Kendi ülkemizde güvende yaþamayý umduk. Dönüp yaþadýðýmýz bu yere bir bakalým. Güvende miyiz? Bakalým baþka neler varmýþ. Buyurun sayalým. Sahiller, daðlar, ormanlar Su kaynaklarý... Yer altý zenginliklerimiz Yer üstü özelliklerimiz. Meyvelerimiz, sebzelerimiz Hayvancýlýðýmýz Hellimimiz Çörek, daþinobittamýz Konuþmamýz Þivemiz Temizliðimiz Kýsaca kültürümüz. Þehirlerimizdeki çöp daðlarýný, akan laðým sularýný Onlarý mý hak etik? Kimliðimiz Pasaportlarýmýz. Saymakla bitmeyecek gibi. Ýyisi mi bir fýkra ile iþi bitirmek. Doðu Anadolu'ya atanarak bir ilçede ev bakan memura ev sahibi musluklarla ilgili açýklama yapar. -Mutfak musluðu ile banyo musluðu kaçaða baðlý; lavabo musluðu ise su saatine baðlý. -Neden ikisi kaçaða baðlý da lavaboda saate baðlý, anlayamadým. -Lavaboda abdest alýyorduk; haram karýþmasýn diye kaçaða baðlamadýk memur kardeþim. Dolandýrýlanlardan Kýbrýslýtürk,"Yeter artýk býktýk. Kýbrýslýtürk bunlarý hak etmiyor" demiþ ya. Þu anda bile yerinizden kalkýp etrafýnýza baksanýz. Bizlere neleri hak ettiðimizi empoze ettiklerini göreceksiniz. O kadar çok ki. Saymakla bitiremezsiniz. Örtülü ödenekle delege avý mý? EMÝROÐLULARI: "CUMHURBAÞKANLIÐI ÖRTÜLÜ ÖDENEÐÝYLE DELEGE AVI YAPILMITIR ÖRTÜLÜ ÖDENEK VE HARCAMALARI HAKKINDA BÝLGÝ ÝSTÝYORUM " Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Maðusa milletvekili Mustafa Emiroðlularý dünkü meclis konuþmasýnda, görüþülmekte olan bütçenin ülkedeki sorunlara çare üretmekten uzak olduðunu söyledi. Emiroðlularý, gelinen aþamada ülkede, Kýbrýs Türk toplumu için bir egemenlik sorunu olduðuna iþaret ederek, Kýbrýs Türk toplumunun kendi kurumlarýna sahip çýkmasý gerektiðini belirtti. Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun çözüm vizyonu olmadýðýný ileri süren Emiroðlularý, böyle bir vizyona sahip bir cumhurbaþkanýyla çözüme ulaþýlmasýný beklemenin zaten doðru olmayacaðýný ifade etti. Emiroðlularý, ortada bir Hükümet olmadýðýný, Hükümet'in mahkemelere düþtüðünü ifade ederek, böyle bir ortamda Kýbrýs sorununun çözümünün beklenemeyeceðini, yaþananlarýn da bunu gösterdiðini söyledi. Mustafa Emiroðlularý, ülkede 30 BÝN TL'YE KADAR SIFIR FAÝZ Seracýlara faiz farký fonundan kredi Ekonomi ve Enerji Bakanlýðý, Seracýlar Birliði ve Kýbrýs Türk Kooperatif Merkez Bankasý arasýnda seracýlara faiz farký fonundan kredi saðlanmasýný öngören bir protokol imzalandý. Ekonomik ve Enerji Bakaný Sunat Atun, Seracýlar Birliði Baþkaný Mahmut Doðan ile Kýbrýs Türk Kooperatif Merkez Bankasý Ltd. Yönetim Kurulu Baþkaný Üstün Turan'ýn imza koyduðu protokol uyarýnca seracýlara 30 bin TL'ye kadar sýfýr faizli kredi verilebilecek. Ekonomi ve Enerji Bakaný Sunat Atun protokol imza töreninde yaptýðý konuþmada, üreticilere daha önce saðladýklarý imkanlarý hatýrlattý ve 3 yýldýr ekonominin geliþmesi için ekonomideki aktörleri oluþturan kesimlere faiz farký fonundan faiz destekli kredi kullandýrdýklarýný CTP'den halka mitinge katýlým çaðrýsý AKANSOY, HAYALLERÝ OLAN HERKESÝ" MÝTÝNGE KATILMAYA ÇAÐIRDI Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleþik Güçler (CTP-BG) Genel Sekreteri Asým Akansoy, hayalleri olan herkesi bugünkü mitinge katýlarak, mücadeleyi yükseltmeye davet etti. Akansoy yaptýðý yazýlý açýklamada, "Toplumsal Varoluþ ve Barýþ Platformu" etrafýnda toplanan sivil toplum örgütleri, sendika ve siyasi partilerin bugün saat 18.00'de Sarayönü'nde Kýbrýslý Türklerin varoluþu, kendi kendine yetmesi ve kendi kendini yönetmesi için birleþeceklerini söyledi. Akansoy, "Yarýn, üzerimizde oynanan oyunlarý, hakkýmýzý çalanlarý ve geleceðe dair umutlarýmýzý karartanlarý protesto etme günüdür. Vesayet rejimine son vereceðimiz adýmlarý atmak, ekonomik, sosyal ve siyasi düzenini, adalet eþitlik temelinde, halk yararýna yeniden kurmak için buluþuyoruz" dedi. Lefkoþa Türk Belediyesi'nde ortaya çýkan "yolsuzluklar" ve "usulsüzlüklerin" Ulusal Birlik yaþananýn aslýnda rejim sorunu olduðunu, rejimin deðiþmediði sürece saðlýklý bir sonuca varmanýn mümkün olamayacaðýný ifade ederek, böyle bir ortamda böyle bir bütçeye onay vermeyeceklerini kaydetti. Emiroðlularý, Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nu, iç politikaya bulaþmakla suçlayarak, Cumhurbaþkanlýðýnýn örtülü ödeneðiyle delege avýný çýkýldýðýný; yapýlanlarýn aslýnda bir sonraki cumhurbaþkanlýðý seçimine yönelik bir mücadele olduðunu iddia etti. Mustafa Emiroðlularý, kurultayla ilgili durumun mahkemede olduðunu, mahkemede ne karar çýkarsa çýksýn bunun halkýn yararýna olmayacaðýna iþaret ederek, yapýlmasý gerekenin erken seçime süratle gidilmesi olduðunu söyledi. Emiroðlularý, Cumhurbaþkanlýðý'nýn örtülü ödeneði ve buradan yapýlan ödemelerin kime yapýldýðýný bilmek istediðini belirtti. Avrupa Parlamentosu 'ndan 'açlýk grevlerini býrakýn' çaðrýsý Avrupa Parlamentosu Baþkaný Martin Schulz, Türkiye'de açlýk grevi yapanlara "hayatýnýzý tehlikeye atan bu eyleme son verin" çaðrýsýnda bulundu. Schulz, yazýlý açýklamasýnda, açlýk grevine katýlan tutuklu ve mahkumlarýn saðlýk durumlarýndan duyduðu endiþeyi Adalet Bakaný Sadullah Ergin'e bir mektupla ilettiðini bildirdi. Türk makamlarýnýn açlýk grevine katýlanlara týbbi yardým için azami anlattý. Bakanlýðýn faiz farký fonundan alacaðý kaynakla seracýlarýn dönüm baþýna 4000 TL kredi alabileceðini ve kredinin 15 ay vadeli, sýfýr faizli olacaðýný kaydeden Atun, kredinin 4 taksitte ödenebileceðini belirtti. Seracýlar Birliði Baþkaný Mahmut Doðan da hükümete bu kararlarýndan dolayý teþekkür etti ve üreticiler için bu kredinin bir "can suyu" olacaðýný, zorda olan üreticilerin rahatlayacaðýný ifade etti. Kýbrýs Türk Kooperatif Merkez Bankasý Ltd. Yönetim Kurulu Baþkaný Üstün Turan da, daha önce verdikleri kredilerin hiçbir sorun gerçekleþmeden gününde ödendiðini anlattý ve bu sefer de bir sorun yaþanmamasý temennisinde bulundu. Turan, bankanýn, dara düþtüklerinde çiftçilerin yanýnda olduðunu ekledi. Partisi'nin yürüdüðü karanlýk yolu herkese gösterdiðini ileri süren Akansoy, bu durumun yeni bir sistemin ihtiyacýný net bir þekilde ortaya çýkardýðýný savundu. Akansoy, "Kirli iliþkiler, kirli yönetimler ve kirli zihniyetlerle Kýbrýs Türk halkýnýn geldiði nokta 21. yüzyýlda çöpleri toplanmayan, suçlularý adalete teslim edemeyen, gasp edilen haklarýna ve satýlan özvarlýklarýna sahip çýkamayan, edilgen bir durumdur" dedi. UBP'li yetkililerin halktan aldýðý yetkiyi fütursuzca kullandýðýný savunan Akansoy, þöyle devam etti: "Yalanlarla oturduklarý iktidar koltuklarýný korumak uðruna mahkeme koridorlarýnda dirsek çürütmekte, ikiye bölünen partilerinin iç yüzünü tüm topluma göstermektedirler. Utanç verici olan bu durum tarihimizde kara bir leke olarak yerini almýþtýr ancak bundan daha mühim olan Kýbrýs Türk halkýnýn iradesini geri alacaðý günün tarihe geçmesidir." gayret gösterdiðinden þüphesi olmadýðýný belirten Schulz, "Açlýk grevindekilere, hayatlarýný tehlikeye atan bu eyleme son vermeleri ve taleplerini siyasi diyalogla ilerletmeye dönüþ yapmalarý çaðrýsýnda bulunuyorum" dedi. Schulz, protestocularýn endiþelerine çözüm bulunmasý ve mahkemelerde anadilde savunma yapýlmasýna izin veren yasa tasarýsýnýn hýzla uygulanmasý umudunu dile getirdi GÜNLÜK ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ'NÜN MEKTUP KAMPANYASINA SÝZ DE KATILIN Türkiye cezaevlerinde PKK'lý tutsaklarýn açlýk greviyle ilgili açýklama yayýnlayan Uluslararasý Af Örgütü, üyelerine "Kendi anadilinizde Türk yetkililere mektup yazýn" çaðrýsýnda bulundu. Af Örgütü, tutsaklarýn saðlýk hizmetlerinden faydalanmasýnýn yetkililer tarafýndan engellendiðine, Silivri ve Þakran cezaevinde açlýk grevcilerin tecritte tutulduðuna, Tekirdað cezaevinde ise açlýk grevindeki tutsaklara iþkence yapýldýðýna da dikkat çekti. "Lütfen, acil bir þekilde kendi dilinizde Türk yetkililere yazýn" çaðrýsý da yapan Uluslararasý Af Örgütü talepleri þöyle sýraladý: "Açlýk grevi þiddet içermeyen bir direniþ biçimidir, Türk yetkililer tutsaklarýn bu direniþine saygý göstermeli. Açlýk grevi eylemcilerinin saðlýklarý düzenli bir þekilde kontrol edilmeli. Açlýk grevinde olan tutsaklara avukatlarý ya da aileleri tarafýndan getirilen vitaminler verilmeli. Açlýk grevinde olan tutsaklara iþkence edilmemeli." Örgüt mektuplarýn þu adreslere gönderilmesini istedi: Adalet Bakaný Sadullah Ergin/ Adalet Bakanlýðý Ankara, Turkey Fax: * TBMM Ýnsan Haklarý Ýnceleme Komisyonu Ayhan Sefer Üstün Bakanlýklar, Ankara, Turkey Fax: TÖREN PROVASI Çok stresli bir gün yaþadý dün yine toplumumuz... Tören provalarý nedeniyle yollar trafiðe kapatýlýnca yollarda kaldý, asaplarý bozuldu. "Eksik olsun böyle devlet" dedi. Yetti be yetti! KARAR BUGÜN Beklenen gün geldi. UBP kurultayý ile ilgili ara emri kararý bugün mahkemede açýklanýyor. Emir Emirkaný'nýn dün Ýrsen Küçük'e giderek elini öpmesi mahkeme kararýný etkiler mi acaba? ARTEMÝS'TE SON PERDE Kararý merakla beklenen bir mahkeme daha var bugün... Maðusa Aðýr Ceza Mahkemesi Kaya Artemis sanýklarýyla ilgili kararýný açýklayacak... Adaletin kýlýcý bakalým çelik puro makasýndan daha keskin mi? MÝTÝNG Bugün gündem çok yüklü ya, bir de miting var Lefkoþa'da... Sarayönü'nde... BES ve ona destek veren sendikalar oyunun bittiðini ilan etmeye hazýrlanýyorlar... Yeni oyun az sonra... BAHÝS Bahse tutuþmanýz için daha vakit var. Küçük mü, Kaþif mi? Hade bakalým, basan alýr, Hasan alýr, geriye kalanýný da hep UBP alýr! Týrnak... "Gerek belediye kadrolarý dýþýndaki istihdamlar ve gerekse emekliye ayrýlmalarla belediye bütçesindeki yükün yüzde 50 oranýnda azalacaðý söyleniyor. Uzlaþmak ve belediyeyi yeniden çalýþtýrmak için bu seçenek bile baþlý baþýna önem arz eder. Bunlarý es geçmek ve ille de hem belediye baþkanýný ve hem de hükümeti düþürmek fantezisiyle eylemler yapmak, amacýn üzüm yemek deðil, baðcýyý dövmek olduðunu göstermez mi?.." Ahmet TOLGAY (Kýbrýs) "Lefkoþa yýkýldý. Yýkanlar, tehdit cümlesiyle biten 'öneriler' sýralayýp, þehri yeniden kurmayý vadediyorlar. Bunca 'reform' ne zaman hayata geçecekmiþ biliyor musunuz? Çalýþanlar iþbaþý yaptýktan sonra... Size deðil 15 Aralýk'a kadar süre verenin; 15 saniye kadar kulak verenin aklýna þaþarým..." Gürdal HÜDAOÐLU (Haberdar) "Hükümeti köþeye kýstýrdýðýný sanan ve birileri tarafýndan gaza getirildiði çok belirgin olan Savaþ Bozat ise Cemal Bulutoðullarý'nýn, Ýrsen Küçük hükümetinin ve Belediye Meclisi üyelerinin istifa etmesini istiyor, bekliyor... O ve kendisini gaza getirenler daha çok bekler..." Ediz TUNCEL (Star) Günün Kahramaný EMÝR HÜSEYÝN EMÝRKANI Kamu Hizmeti Komisyonu Dairesi eski Sýnav Ýþleri Müdürü Emir Hüseyin Emirkaný tam da bugünkü mahkeme arifesinde Ýrsen Küçük'e giderek elini öptü ve af diledi. 'Sahte belge' olayýndan büyük üzündü duyduðunu ve bu olaya alet edildiðini söyledi. Böylelikle bütün suçu Mustafa Tokay'ýn üstüne yýktý. Emirkaný dün gazetecilere yaptýðý açýklamada "Hem basýndan, hem halkýmýzdan, hem de özellikle Ýrsen Küçük'ten özür dilerim" dedi. Böylelikle þimdi kafalar daha da karýþtý. Bilindiði gibi Derviþ Eroðlu da Mustafa Tokay'ýn suçsuz olduðuna inandýðýný söylüyor. Hatta Tokay görevine döndü... Eðer ikisi de suçsuz ise, o halde bu iþi kim yaptý?

7 14 Kasým 2012 Çarþamba AKINTIYA A KARÞI Münür Rahvancýoðlu Baðýmsýzlýk Mücadeleleri ve Sosyalistler* 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ Sosyalizm mücadelesi temel olarak enternasyonalist bir mücadeledir. Feodal toplumdan kapitalist sisteme geçiþ sürecinde iþçi sýnýfýnýn baðýmsýz bir politik özne olarak tarih sahnesine çýkýþý, enternasyonal dayanýþmayý ve eþ zamanlý olarak s o s y a l i z m mücadelesini de gündeme taþýdý. Bu baðlamda özellikle emperyalist çaðýn (1900'lü yýllar) baþlarýna kadar sosyalizm tartýþmalarý aðýrlýklý olarak ileri kapitalist ülkelerin gündeminde yer buldu. Sömürge ülkelerde sosyalizm tartýþmalarýnýn baþlamasý ise; baðýmsýzlýk mücadelelerinin yükselmesi ve bu mücadeleler içinde siyasal bir özne olarak iþçi sýnýfýnýn biçimlenmesi ile paralel bir seyir izler. Demek ki sosyalizm, günümüzün emperyalist ve yeni-sömürge ülkelerinin gündemine farklý tarihsel dönemlerde ve farklý politik-ekonomik koþullar altýnda girmiþtir. Ve emperyalist ülkelerin her birinin kendi özgün koþullarýnda yürütülecek sosyalizm mücadelelerinin bazý farklýlýklar içermesi gerektiði gibi; genel olarak emperyalist ülkelerin iþçi sýnýfý ile yeni-sömürge ülkelerin iþçi sýnýflarýnýn yürüteceði mücadelelerde farklýlýklar olmasý da doðaldýr. Ýþte baðýmsýzlýk sorunu, emperyalist ülkeler ile yeni-sömürge ülkeler arasýndaki bu farklýlýklardan biridir. Kapitalizmin 1. Emperyalist Bunalým Dönemi ayný zamanda (Osmanlý Ýmparatorluðu, Çarlýk Rusyasý, Avusturya Macaristan Ýmparatorluðu gibi) çokuluslu imparatorluklarýn da daðýlma süreci ile çakýþmýþtýr. Bu süreçte tekelci sermaye, imparatorluklarýn parçalanýp yarý sömürgelere dönüþtürülmesi (klasik sömürgecilik) politikasýný uygulamaya koyarken, dünya sosyalist hareketi de demokratik devrim programýný geliþtirmiþtir. Bu programýn en bilinen ilkesi "halklarýn kendi kaderlerini tayin hakký"dýr. 2. Paylaþým Savaþý'nýn sona ermesi ile birlikte klasik sömürgecilik sistemi krize girmiþ ve artan ABD hegemonyasý ile birlikte dünya emperyalist sistemi klasik sömürgecilikten yenisömürgecilik politikalarýna doðru ilerlemeye baþlamýþtýr. Klasik sömürgecilik sisteminin içine girdiði kriz (ekonomik boyutlarý bir yana býrakýlýrsa) kendisini en belirgin bir þekilde ulusal kurtuluþ mücadelelerinde (baðýmsýzlýk savaþlarýnda) göstermiþtir. Daha önce sömürgeleþtirilen halklar, baðýmsýzlýk için ayaklanýrken, ekonomik olarak baðýmlý siyasal olarak da görünüþte baðýmsýz devletler oluþturularak dünya emperyalist sistemi yeniden yapýlandýrýlmaya çalýþýlmýþtýr. Dünya sosyalist hareketinin bu dönemde sömürge-yarýsömürge-yenisömürge ülkelerdeki politikasý tam baðýmsýzlýk þeklinde olmuþ, demokratik devrim programýnýn birçok öðesi bu baðlamda yol gösterici nitelik arzetmiþtir. Ancak demokratik devrim mücadelesinin kendi dönemi içerisinde bazý politik-stratejiksýnýfsal biçimlere öncelik verilmesi gibi, ulusal baðýmsýzlýk mücadelelerinde de farklý önceliklerin yer bulduðunu vurgulamak gerekiyor. Ýþte sosyalistler arasýnda baðýmsýzlýk (baðýmsýzlýk mücadeleleri) konusu böylesi bir tarihsel baðlamda tartýþýlmaya baþlanmýþtýr. Günümüzde yeni-sömürgecilik sisteminin içerisine girdiði kriz ve neo-liberal 4. Bunalým Dönemi koþullarýnda bu tartýþmalar yeni yeni boyutlar da kazanmaktadýr. Ulusal baðýmsýzlýk konusu ile ilgili en çok öne çýkan tartýþma baþlýklarýna dair genel hatlarý ile bir çerçeve çizmek gerekirse bunlar: Baðýmsýzlýksosyalizm iliþkisi, baðýmsýzlýk mücadelesinde önderlik sorunu ve ulusal baðýmsýzlýk-enternasyonalizm tartýþmalarýdýr. Bazý sosyalist akýmlar baðýmsýzlýk kavramýna mesafeli Mustafa Çelik bugün anýlýyor Kýbrýs Türk Ortopedik Özürlüler Derneði Onursal Baþkaný Mustafa Çelik, vefatýnýn birinci yýlýnda kabri baþýnda ve Kýbrýs Türk Ortopedik Özürlüler Derneði Merkezi'nde yapýlacak törenlerle bugün anýlacak. Dernekten verilen bilgiye göre, saat 15:00'te Mustafa Çelik'in Lefkoþa Mezarlýðý'ndaki kabri baþýnda baþlayacak olan anma töreni, saat 16:00'da Kýbrýs Türk Ortopedik Özürlüler Derneði Merkezi'nde sinevizyon gösterisi ve Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun eþi Meral Eroðlu'nun "Mustafa Çelik" anýsýna yaptýrýlan heykeli açmasý ile devam edecek. Törenlerin ardýndan Çelik için saat 17:15'te dernek binasýnda Mevlid-i Þerif okutulacak. Dernekte ayrýca taziye defteri açýlarak sevenlerinin duygu ve düþüncelerini yansýtabilmesine olanak saðlanacak. Özel Dergi Ve TV ProgramýKýbrýs Türk Ortopedik Özürlüler Derneði tarafýndan "Mustafa Çelik" adýna bir de dergi çýkarýlýyor. Mustafa Çelik'in hayatýndan kesitler ve ardýndan yazýlan yazýlar ve anýlarla sevenlerine bir aný niteliðinde olacak dergi ücretsiz olarak daðýtýlacak. Mustafa Çelik, ayrýca bu akþam saat 21:10'da Genç TV'de yayýnlanacak olan ve Sedat Hacýmehmet ile Orkun Bozkurt'un sunacaðý "Engelsiz Yaþam - Mustafa Çelik Özel" programý ile de anýlacak. Bozkurt: "Yokluðuna Alýþamadýk" Kýbrýs Türk Ortopedik Özürlüler Derneði Baþkaný Orkun Bozkurt yaptýðý açýklamada, Mustafa Çelik'in yokluðuna alýþamadýklarýný söyledi. Bir yýlýn göz açýp kapatana kadar geçtiðini belirten Bozkurt, "Hala daha boþluðunu hissediyoruz, bu boþluk yýllar geçse de devam edecek" dedi. Bozkurt, tüm sevenlerini yapýlacak anma törenine katýlmaya davet etti. yaklaþýrken, bunun burjuva bir talep olduðunu, iþçi sýnýfýnýn kurtuluþunu deðil burjuvazinin taleplerini temsil ettiðini iddia etmektedirler. Baðýmsýzlýk mücadelelerinde önderlik sorunu aslýnda çok uzun bir süredir ortadan kalkmýþ durumdadýr. Gerçi hala bu konu üzerinden bazý tartýþmalar yürütülmeye çalýþýlsa da günümüzde baðýmsýzlýk mücadelelerine burjuvazinin býrakýn önderlik etmeyi, katýlýmý bile sýnýrlý orandadýr. Geçmiþte de sosyalistler açýsýndan ulusal baðýmsýzlýk mücadelesinin önderliðinin emekçi sýnýflar tarafýndan yürütülmesi gerektiði net idi. Özellikle Sovyetler Birliði Komünist Partisi tarafýndan bellirlenen revizyonist akýmýn, "milli burjuvazi" önderliðinde baðýmsýzlýk tezi, devrimciler tarafýndan hem teorik hem de pratik düzlemde mahkum edilmiþtir. Tarihin çok kýsa bir aralýðýnda gerçek anlamda var olmuþ "milli burjuvazilerin" baðýmsýzlýk mücadelesini kendi kapitalist cennetlerini yaratmaktan ve aslýnda emperyalist sistem ile daha uygun koþullar altýnda iþbirliðine girmekten öte herhangi bir anlamda sahiplenmedikleri açýk bir olgudur. Bu yüzden de baðýmsýzlýk mücadelesi ne (hangi türden olursa olsun) burjuvazinin önderliðine býrakýlabilecek ne de burjuva demokratik devrim aþamasýnda bitirilecek bir içerikte kavranamaz. Dahasý sömürge ülkelerin eþitsiz geliþim koþullarý altýnda sosyalizme ilerletilmeyen kazanýmlarýnýn kalýcý olamayacaðý, sosyalist içerikten arýndýrýlmýþ gerçek (tam) baðýmsýzlýðýn mümkün olamayacaðý da ortaya çýkmýþ gerçeklerdir. Ama bunu söylüyor olmak baðýmsýzlýk mücadelesinin gereksiz olduðu, tek baþýna sosyalizm mücadelesinin yeterli olacaðý anlamýna gelmemektedir. Baðýmsýzlýk sosyalizmin kurulabilmesini saðlayacak ana zemindir ve baðýmsýzlýk yolundan geçmeyen hiçbir devrim sosyalizme varmayý hayal edemez. Bu baðlamda baðýmsýzlýk ve sosyalizm birinden birinin tercih edileceði farklý seçenekler deðil, birbirini bütünleyen olgular olarak kavranmalýdýr. Ne baðýmsýzlýðý atlayarak sosyalizme varmak ne de sosyalizme ilerlemeden baðýmsýz kalmak mümkündür. Burjuvazinin belli bir kesiminin enternasyonal dayanýþmayý dýþlayýcý, anti-emperyalist söylemlerle þekillenmiþ ama antikapitalist içerikten yoksun bir sözde baðýmsýzlýk söylemine sahip olduðu inkar edilemez. Türkiye'de Ýþçi Partisi ülkemizde de Demokrat Parti tarafýndan dillendirilen böylesi retorikler, tam anlamý ile birer gözboyama taktiðidir. Dünyadan yalýtýlmýþ, tek ülkenin sýnýrlarýna indirgenmiþ bir "baðýmsýzlýk" anlayýþý her yönü ile çarpýktýr. Baðýmsýzlýk baþka ülkelerle iliþki içerisinde olmamak demek deðil, onurlu iliþkiler içerisinde olmak demektir. Baðýmsýzlýk baþka ülkelerle kurulacak her iliþkide bu iliþkinin derecesini, niteliðini, biçimini ve yöntemini eþitlik-özgürlükdayanýþma ve enternasyonalizm çerçevesinde þekillendirebilecek iradeye sahip olabilmek demektir. Bu anti-kapitalist bir içeriðe sahip olmadýðý her noktada, kapitalizmin kendi iç dinamiklerinin doðal bir sonucu olarak ya emperyalist hegemonya iliþkilerinin yeniden üretilmesi ya da dünyadan yalýtýk bir içe kapalýlýk anlamýna gelecektir. Sosyalistlerin baðýmsýzlýk anlayýþý ise özünde bireye bakýþlarý ile paralel þekillenir: "Bir aðaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeþçesine." *Bu yazý daha once Argasdi dergisinin 22. sayýsýnda yayýnlandý. ALO AFRÝKA HATTI YAÐ DEÐÝRMENLERÝNDEN ÞÝKAYET VAR Gazetemize telefonla þikayette bulunan bir zeytin üreticisi, yað çýkarmak için topladýðý zeytinlerini götürdüðü yað deðirmeninden yaðýnýn çalýndýðýný iddia etti. Vatandaþýmýzýn sözleri þöyle: "Ben bir zeytin üreticisi vatandaþ olarak yað deðirmeni sahiplerinden þikayetçiyim. Ýki kezdir bir yað deðirmenine yað çýkarmak için zeytin götürüyorum. Ýlk götürdüðümde 100 kilo zeytinden 23 kilo yað aldým... Geçenlerde yine götürdüm, bu kez 100 kilo zeytinden 8 kilo yað aldým. Yaklaþýk üçte biri. Bu deðirmencilerin yaðlarý çalmasýndan kaynaklanmazsa nedir? Ýlk götürdüðüm zaman henüz zeytinler tam yaðlanmýþ deðildi. Ýkinci götürdüðümde zeytinler hem daha siyah, hem de daha yaðlanmýþ durumdaydýlar. Aðaçlar da ayný... Farklý da deðiller. Ayný tarla içerisinde. Nasýl olduðunu anlayamadým. Sorduðum zaman deðirmencinin kývrak cevaplar verdiðini anladým. Zaten anlamamak için aptal olmak lazýmdý... Bu tür sahtekarlýklara hangi makam bakar? Deðirmencinin insafýna terkedildik... Aylarca uðraþ didin dur, emeðin çalýnmasý deðil midir bu?" BUGÜN MÝTÝNG VAR... Gazetemize elektronik postayla mektup gönderen bir vatandaþýmýzýn bugünkü eylemle ilgili düþünceleri þöyle: "Çarþamba günü miting var... Hemen hemen bütün sendikalar ve örgütler bu mitinge katýlacaklar. Ama ben merak ediyorum. Mitingten sonra ne olacak? Bu miting bir yerlere iþaret verme mitingi midir? Annan Planý döneminde yapýlan mitingler gibi yani... Diyelim ki Ankara bu mitingi kaale aldý ve Ýrsen Küçük hükümetini alaþaðý etti. Kim geçecek yerine? Rüya görenler çok þüphesiz... Diyelim ki en hýrslý CTP... Ankara onu getirdi koltuða... Ankara, isteklerini yerine getirmeyen bir partiyi iktidara getirir mi? Getirmez. Biz yapmayacaðýz, dediklerini yerine getirmeyeceðiz diyenler yalan söylerler. Hem koltuk isteyeceksin, hem de emirlere ve isteklere karþý çýkacaksýn. Bunu kimse yutmaz. O nedenle ben buradan tekrar soruyorum... Bu mitingten sonra ne olacak? Çöpler toplanacak mý? Maaþlar ödenecek, sosyal haklar yerine getirilecek mi? Dahasý meydanda öfkeyi saðmaya mý gidilecek, yoksa kitle doðru hedefe mi yönlendirilecek? Öðrenmek istediðim bu. Konuþmacýlar bol bol siyasi propaganda yapacaklar ve partilerine oy BÝZÝM DUVAR isteyecekler... Ondan sonra da þunu söyleyecekler bize: 'Arkadaþlar þimdi uslu uslu evlerinize gidin'... Daha baþka türlüsünü düþünen var mý?" (Y)ERKEN SEÇÝM OLMAZ Bizim Mandra Lefkoþa Belediyesi'nde istihdam yetkisinin 2007 yýlýnda CTP hükümeti tarafýndan mecliste geçirilen bir yasa ile baþkana verilmesiyle ilgili olarak Afrika gazetesinin yayýnladýðý manþet haber, gündemin ortasýna bomba gibi düþer. Lefkoþa Belediyesi'nin batmasýnýn en büyük nedenlerinden biri olan aþýrý istihdamlara kapý açan CTP'nin bugün Bulutoðlularý'ný suçlayarak istifasýný talep etmesi vatandaþlar tarafýndan büyük hayret ve tepki ile karþýlanýrken, sokaktaki adam "Her þeyi yapabileceklerini biliyorduk ama, doðrusu bu kadarýný hiç düþünmemiþtik. Kimbilir aklýmýza gelmeyen daha neler var" diye þaþkýnlýðýný dile getirir.

8 8 14 Kasým 2012 Çarþamba Arada Bir Özgün Kutalmýþ Boþa kürek çekmek Toplumsal Varoluþ Plâtformu Çarþamba günü saat 18.00'de miting yapacak. Mitingi hem Lefkoþa Belediyesi çalýþanlarýna destek, hem de UBP hükümetinin devrilmesi için yapacakmýþ. Hükümeti devirmek için iþbirliði yapan sendikalar ile siyasi partiler, ses getirecek ve hükümeti sallayacak eylem yapma momentini Tel Sen ve El Sen grevlerinin doruða çýktýðý ve Tel Sen grevinin yasaklandýðý Pazartesi günü yapacaklardý. Öyle de kararlarý vardý. Ancak o eylem ertesi Pazartesi gününe ertelenince ve bu arada Tel Sen'den sonra El Sen de havlu atýnca, 2. Pazartesi yapýlacak büyük (!) eylem çadýr eylemine dönüþünce fýrst kaçýrýlmýþ oldu. O zaman da yazdýk söyledik. O saattan sonra ses getirecek büyük çaplý eylemler yapýlamaz diye. Hele hele birliktelikte yer alan bir siyasi parti ve onun hýk deyicisi sendika, siyasi rant saðlayacak diye birlikteliði dinamitleme anlamýna gelen tek baþlarýna ve plâtformdan önce ayni maksatla eylem yaparlarsa, plâtform artýk arkasýnda geniþ kitleleri bulamaz. Çarþamba akþamý yapýlacak mitingin çok baþarýlý olmasýný caný gönülden isterim. Ben de orada olacaðým. Ancak gerçeklerle temenniler baðdaþmaz. Ne kadar isterseniz isteyin. Var olan gerçeði deðiþtiremezsiniz. O gerçek de sendikalarýn kendi kendilerine ve temsil ettikleri kitlelere güvenleri kalmamýþtýr. Partisinin yürüþü kalabalýk olsun diye 3 saatlik grev kararý alan sendika bile, Çarþamba günkü miting için grev kararý alamayacaðý için, tüm sendikalarýn onayý ile miting saatý akþam üstü saat olarak açýklandý. Tüm devlet çalýþanlarý saat 15.30'da, özel sektör çalýþanlarýnýn bir kýsmý da saat 16.00'da paydos eder. Bu çalýþanlarýn büyük kýsmý da Lefkoþa dýþýndan geldiði için eðer mitinge katýlmak isterse havalarýn soðuduðu bugünlerde 3 saat sokak ortasýnda miting saatýný beklemesi gerekir. Yine çoðu otobüslerle iþe geldikleri için mitingten sonra vasýta bulma sýkýntýsý yaþayacaklardýr. Bu nedenle Lefkoþa dýþýndan gelenler iþ çýkýþý geldikleri yere gideceklerdir. Lefkoþa'da çalýþanlar ise bilhassa bayanlar miting saatý evlerinde ve çocuklarýnýn baþlarýnda bulunmak zorundadýr. Dolayýsý ile katýlýmýn çok az olacaðý bir saatta miting yapmak boþa kürek çekmek deðil midir? Eðer gücün varsa plâtform içinde yer alan veya plâtforma destek veren tüm sendikalar örneðin saat ile saatlarý arasýnda genel grev yapar ve tüm üyelerini mitinge davet eder. Hem grev nedeni ile KKTC'de hayat durur, hem de ses getirici bir miting yapýlmýþ olur. Ayni zamanda da plâtformun gücü ve neler yapabileceði hükümet ettiðini sananlara ve efendilerine gösterilmiþ olurdu. Ayrýca detaylarda boðulmadan Hür Ýþ'in plâtforma katýlmasýnýn yollarý açýlmalýdýr. Çünkü batan geminin içinde Hür Ýþ üyeleri de vardýr. Bir takým politik nedenlerle Hür Ýþ bu birlikteliðe katýlmazsa onlarý bu topluma teþhir etmeli ve üyelerini de sendikalarýnýn sarý sendika olduðu hususunda aydýnlatmalý ve ilerici sendikalara geçmeleri için çalýþma baþlatýlmalýdýr. 11 TMT MENSUBUNA MADALYA- Þehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneði; Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, Kýbrýs Türk Barýþ Kuvvetleri Komutaný Korgeneral Ýsmail Serdar Savaþ ve Güvenlik Kuvvetleri Komutaný Tümgeneral Baki Kavun'un katýldýðý törenle Türk Mukavemet Teþkilatý'nda görev yapmýþ 11 kiþiye madalya ve onur belgesi verdi. Törende, merhum Emekli Tuðgeneral Kenan Çoygun adýna eþi Behice Çoygun, merhum Nevzat Uzunoðlu adýna eþi Seyyan Uzunoðlu, merhum Ýsmet Kotak adýna eþi Þermin Kotak, Halil Paþa adýna Derviþ Türker, Erol Kazým Andaç adýna Seyhan Cambaz ile Mehmet Can, Derviþ Türker, Hasan Demirað, Vehbi Zeki Serter, Esat Fellahoðlu ve Hüseyin Gültekin madalya ve onur belgesi aldý. KIBRIS TMT MÜCAHÝLER DERNEÐÝ'NDEN ÇAÐRI "Lefkoþa'yý pislikten kurtarýn" Kýbrýs TMT Mücahitler Derneði Genel Merkez Yönetim Kurulu, yetkililerden, "Lefkoþa'yý tehdit eden pisliklerden kurtarmalarý ve mevcut sorunlara çözüm bulmalarýný" beklediklerini açýkladý. Dernekten yapýlan açýklamada, "UBP'nin kurultay hazýrlýk çalýþmalarý esnasýnda makamlar arasýnda yaþananlar ve akabinde tanýk olduðumuz olaylarýn hiç de iç açýcý olmadýðýný yeniden görmenin hayal kýrýklýðýný yaþadýk. Bunca yýldan beri ve gelinen bugünkü aþamadan sonra geçmiþten dersler alýp daha saðlam bir zeminde yürüyeceðimize maalesef eski alýþkanlýklarýn etkisinden kurtulamadýðýmýzý görmek, gelecek için umut vermemektedir" denildi. Nereden ve nasýl bugünlere gelindiðini hatýrlanýlmasýný isteyen TMT Mücahitler Derneði, þöyle devam etti: "Nice zor ve kötü yýllarý Anavatanýmýzýn desteði ve halkýmýzýn birlik ve beraberliðini koruyarak geride býraktýk ve sonuçta baðýmsýz bir devlete kavuþmanýn sevincini yaþadýk. Bütün bu aþamalar kolay geçmedi. Ama ne var ki þimdilerde hala Mazbatalara Denktaþ da isyan etti DENKTAÞ: "DÜNYANIN HÝÇ BÝR YERÝNDE EKONOMÝK NEDENLERDEN DOLAYI HAPÝSLÝK CEZASI YOKTUR" "Halk Kürsüsü" oluþturarak bölge ziyaretlerini sürdüren Demokrat Parti (DP), bu çerçevede geçtiðimiz akþam Tepebaþý halkýnýn sorunlarýný dinledi. DP Genel Baþkaný Serdar Denktaþ'a Tepebaþý ziyaretinde, Genel Baþkan Yardýmcýlarýndan Derviþ Refiker, Mehmet Erol Aktoprak, Girne Ýlçe Baþkaný Mustafa Özdeðirmenci, Kadýn Örgütü Genel Baþkaný Esen Yalýn Aktoprak ile Ýlçe Yönetim Kurulu üyelerinden oluþan bir heyet eþlik etti. Köylerin belediyelere baðlanmasýna yönelik tepkileri son zamanlarda sýkça duyduðuna iþaret eden DP Genel Baþkaný Serdar Denktaþ, bu konudan çoðu köylerin þikayetçi olduðunu ve DP iktidarý döneminde, kararýn köy halkýna býrakýlacaðýný ifade etti. Emirnameler ile ilgili sýkýntýlara da deðinen deðiþmeyen Rum zihniyeti karþýsýnda gerek iktidarýn ve gerekse muhalefetin ortaya koyduðu tavýr ve eylemler gelecek için umut verici deðildir. Uzun bir süreden beri Lekoþa Belediyesi'nde süregelen ve yaratýlan kaos sonucu toplanmayan çöpler, insanlarýmýzýn saðlýðýný tehdit eder boyutlara ulaþmasýna raðmen hiç bir taraftan herhangi bir olumlu davranýþ ve var olan sorunlarýn çözümü için etkin bir çaba ortaya konulmamasý, halkýmýzýn infial ve tepkilerini artýrmaktadýr. Taraflar arasýndaki akýl almaz inatlaþma devam etmektedir." Kýbrýs Türk halkýnýn böyle bir ortamý hak etmediðini kaydeden dernek, her geçen gün yönetime, belediyeye, muhalefet ve siyasilere olan güvenin sarsýlmakta olduðunu savundu. "Yönetimler sorunlarý çözmek için vardýr. Yönetimler halka yararlý hizmetler vermek için vardýr" diyen dernek, "Bu sorunlar karþýsýnda ilgililerin aradan uzun bir süre geçmesine raðmen saðlýklý bir çözüm bulamamalarý asla kabul edilemez" ifadesini kullandý. Denktaþ, "DP iktidarýnda emirnameler, hem insan, hem ekonomi, hem de sosyal odaklý olmak þartýyla yeniden gözden geçirilecek" dedi. Mazbata maðdurlarýyla ilgili konuda parti görüþlerini açýklayan Denktaþ, dünyanýn hiç bir yerinde ekonomik nedenlerle hapislik cezasýnýn olmadýðýna dikkat çekerek, bu durumun deðiþmesi gerektiðini söyledi. Denktaþ ayrýca bankalara yönelik düzenlemenin yaný sýra, bireylere yönelik düzenlemenin de gereklilik olduðuna deðindi. Ýþsiz gençler için sýfýr faizli kredilerle istihdam yaratýlmasý gereðine dikkat çeken DP Genel Baþkaný Denktaþ, "Kendi iþini kuracak olan gençlere 5 yýl vergi muafiyeti; ilk 2 yýl ödemesiz, ucuz ve yine 5 yýl vadeli kredi imkaný saðlayacaðýz. Þayet genç bu krediyi 5. yýlýn sonuna gelindiðinde doðru kullanmýþ, iþini kurmuþ ve yanýnda da belirlenecek sayýda vatandaþ çalýþtýrmýþsa krediyi devlet olarak bu gencimize hibe edeceðiz" dedi. DP Genel Baþkaný Serdar Denktaþ, Tepebaþý'nda kurduðu 'Halk Kürsüsü'yle vatandaþýn kendisine yönelttiði sorularý yanýtladý, çoðu zaman ise kürsüde konuþulanlarý not aldý. Baðýmsýz Köþe Ali Kiþmir OYUN YENÝ BAÞLIYOR! Ne yazýk ki toplumun genelinde hakim olan iþinize gelince tavrý partizanlýðýn en temel kurallarýndan biridir. Takým tutar gibi parti tutuyoruz... Bunu söylemeyen kalmadý herhalde... Keþke bu söylenen doðru olsa! Keþke tutuðumuz takýmlarýn yanlýþlarýný görüp eleþtirebildiðimiz gibi partimizi de eleþtirebilsek. Biz tuttuðumuz takýmý býrakýrýz ama tutuðumuz partiyi asla terk etmeyiz. Bunu onursuzluk olarak görürüz. Tuttuðumuz takým için öyle mi? Teknik direktör yanlýþ deðiþiklik yapýnca... Forvet gol atamayýnca... Defans adamýný kaçýrýnca... Orta saha yanlýþ pas verince... Kalece hatalý gol yiyince... Baþkan yanlýþ transfer yapýnca hepimiz çýlgýna döneriz. Evde olan yeter artýk deyip televizyonu kapatýr... Stadyum da maçý izleyenler ise istifa istifa yönetim istifa diye yeri göðü inletirler. Belki de toplum olarak menfaat beklemeden en iyi baþardýðýmýz þey takým tutmaktýr. O yüzden bence doðru yaptýðým ender þeylerden olan takým tutma ile en beceremediðimiz parti tutmayý karþýlaþtýrmak yanlýþtýr... Biz öyle bir parti taraftarýyýz ki burnumuzun ucunu göremiyoruz. Geçmiþi bir anda silip atabiliyoruz... Baþkaný yanlýþ konuþuyor, þov yapýyor, bizim insanýmýz baþkanýmýz yanlýþ konuþmaz!... Partisi halkýna raðmen sayýsýz icraat yapýyor, bizim insanýmýz Halký düþünen tek parti biziz!... Partisi partizanlýðýn kitabýný yazýyor, bizim insanýmýz partimizin kitabýnda partizanlýk yoktur! diyor... Verilen hiçbir söz yerine getirilmiyor, bizim insanýmýz Verdiðimiz sözlerin hepsini tuttuk!... Partilileri alýnan kararlarýn altýna imza koyuyorlar, bizim insanýmýz Bu kurumun batmasýnda bizim hiç suçumuz yok! savunmasýný yapýyor... Bazen kendi kendime, siyasiler mi çok akýllý, yoksa biz halk olarak çok mu aptalýz, diye soruyorum... Aslýnda akýllý olan biziz, ne istediðimizi çok iyi biliyoruz... Devletten iþ istiyoruz... Maaþlara artýþ istiyoruz... Rumun mallarýný yaðmalamak istiyoruz... Hem Ankara dan para istiyoruz, hem de karýþmasýn istiyoruz... Çýkarlarla dolu bir KKTC istiyoruz... Ýþte biz partimizi bu yüzden bu kadar seviyoruz... En yakýn tarihli örnek LTB CTP meclis üyelerinin 450 kiþinin memur statüsüne geçmesine onay vermesidir. Meriç Erülkü açýkladý tüm bunlarý... Peki hangi CTP li bunu eleþtirdi. Hangi CTP li biz oyun bitti diye eylem yapýyoruz ama sizin oyunlarýnýz yeni baþlýyor diye meclis üyelerini eleþtirdi. Sayýn Yorgancýoðlu bizim temiz, onurlu kahraman meclis üyelerimiz diyerek tanýtmadý mý meclis üyelerini? O gün bunun yanlýþ olduðunu ve CTP ye zarar vermek olduðunu yazdýðýmýz da bize kýzanlar bu açýklamalara neden ses çýkarmýyorlar? Yazdýðýmý tekrarlýyorum CTP þu anda disiplinsiz bir görüntü çiziyor... Bu CTP ye karþý benim sadece bir eleþtirimdir. Ýster alýrlar isterlerse almazlar... Bana kýzmak ile bu parti düzelecek ise kýzsýnlar ben razýyým. Halkýn sesine kulak vermedikleri sürece zaten en çok yapacaklarý bu kadar olacak... Bu durumlarý yine halý altýna süpürürlerse ileride çok büyük sýkýntý yaþarlar... Açýklamalar daha yeni baþladý, Cemal Baþkan daha konuþmadý, tüm yapýlan pislikler daha masaya dökülmedi... Bence oyun bitmedi, daha yeni baþlýyor...

9 14 Kasým 2012 Çarþamba 9 Tünel ALINTI ÝDAM ÞANTAJDIR Ýdamý Kürt meselesi eþliðinde gündeme getirmek tümüyle tehdit ve þantajdýr. Burada insan olarak idama karþý tepki göstermek lazým. Devletin bir bireyi öldürme yetkisini kendisinde görmesi kabul edilemez bir þey. Artýk sorun bitmiþ, çözülmüþ. Kimse bunlarý konuþmuyorken gündem yaratýyorlar. Siyasetçiler halkýn her istediðini yaparsa belki oylarý artar ama toplum ileriye deðil geriye gider. Kürtler'de idam gündeme geldiði an "bu bizim için getirilecek" gibi bir hissiyat oluþuyor. Bu ülkede muhalefet edenler de baþbakanlar da asýlmýþ. Sonuçta bugün baktýðýmýzda geçmiþteki idamlarý onaylayan kimse yok. Herkes hayýflanýyor.baþbakan her konuþmasý kamuoyunda etki yaratýyor. Ancak bu etki her yerde olumlu olmuyor. Bir siyasetçinin konuþurken saðduyulu olmasý lazým. Dr. Necdet ÝPEKYÜZ (Türkiye Ýnsan Haklarý Vakfý (TÝHV) Yönetim Kurulu Üyesi/ bianet.org) DÝPNOT ABD, Yale Týp Fakültesi'nde yapýlan araþtýrmaya göre; anne karnýnda cep telefonunun yaydýðý radyasyona maruz kalmak, bebeðin beyin geliþimini etkileyerek, hiperaktiviteye neden oluyor. CADILARIN FENDÝ KKTC'YÝ YENDÝ ARÞÝV TARÝH 13 EKÝM 2011 Özelleþtirmeye karþý Kýbrýs Türk Petrolleri'nde baþlayan grev sürerken, Altýnbaþ grev kýrýcýlýðýna soyundu... Dün sabahtan itibaren Kýbrýs Türk Petrolleri'nin bazý bayilerinde Alpet akaryakýtý satýlmaya baþlandý... Seyis bunu hükümetin grev kýrýcýlýðý olarak niteledi... Gözden kaçmayanlar... HASSASÝYET KUMKUMASI AB Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jangland, Türkiye cezaevlerinde 12 Eylül'den bu yana devam eden açlýk grevlerini büyük bir hassasiyet ve dikkatle izlediklerini belirtti. Zaten Avrupa Birliði dünyada yaþanan bütün vahþetleri izlemekten baþka bir þey yapmýyor. Kürt meselesini izle, Roboski'yi izle, Türkiye hapishanelerini dolduran gazetecileri izle, Kürt tutuklularýn açlýk grevlerini izle, Kýbrýs'ýn kuzeyini izle, Filistin'i izle, Ýsrail'i izle Hassasiyet kumkumasý mýsýnýz be? ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Din görevlileri taleplerinde haklýdýr, konu Baþbakan Ýrsen Küçük'ün de gündemindedir. Ersin TATAR (Maliye Bakaný) VÝRGÜL... ANNAN YOK, "ANA"NIN VAZÝYETÝ ZURNA Ey Kýbrýs Türkü, CTP, bu rejimin tepesine oturmak için seni bir kere daha oy vermeye çaðýrýyor. CTP oyunu bitirmek için deðil, oyuna devam etmek için seni bir kere daha meydana çýkýp "birlik mücadele dayanýþma" diye baðýrmaya çaðýrýyor. Ey Kýbrýs Türkü birinci vazifen CTP'yi müdafaa ve muhafaza etmek, ayriyeten bir kere daha CTP'ye þans verip bir kere daha kandýrýlmaya rýza göstermektir. Ama unutma ki bu sefer oyunda "Annan" yoktur. "Ana"nýn vaziyeti de ayýptýr söylemesi zurnadýr "Törenler, maksadýna hizmet edemez durumdadýr. Cadýlar Bayramý þenliklerine katýlan gençlerimizin, KKTC ilaný için yapýlan törenlere katýlanlardan fazla olmasý bile bu konuyu ciddi olarak ele almamýzýn gereðine iþaret etmektedir." Serdar DENKTAÞ (Demokrat Parti Genel Baþkaný) Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Memleketimden manzaralar "Baþbakan'ýn akla ihtiyacý var. Hem de þiddetle ve acilen" Baþbakan'a akýl lâzým! Veriyorum. "Benim akla ihtiyacým yok" diyebilir. "Sen aklýný kendine sakla" diyebilir. "Ben senden akýllýyým" diyebilir. Yanýlýr Akla ihtiyacý var. Hem de þiddetle ve acilen. Kürt tutuklu ve hükümlülerin sürdürdükleri açlýk grevinde gün sayýlýrken gittiði Bali'deki resmi, Brunei'deki turistik geziden döndü. Ayaðýnýn tozuyla Diyarbakýr'a uðrayýp Trabzon'a geçti ve orada açlýk grevleri üstüne konuþtu. Aynen aktarýyorum: "Bu açlýk grevleriydi, ölüm oruçlarýydý bunlar þantajdýr, bunlar blöftür, bunlar þovdur". Akla ihtiyacý var derken yanýlmýþ mýyým? Þu cümledeki sefalete bakýn: Þantaj, blöf, þov Acaba hangisi? Þantaj ise sahiden açlýk grevi yapýyorlar ve "Þu þu taleplerimizi yerine getirmezseniz ölene kadar grevdeyiz" diyorlar. Blöf ise aslýnda açlýk grevi filan yapmýyorlar, yapýyor numarasýna yatýyorlar demektir. Þov ise bundan açlýk grevi yapýyorlar ama bunu bir siyasal gösteriye dönüþtürüyorlar anlaþýlýr. Hangisi? Pekiiii, kritik eþiðin ardýndan hapishanelerden tabutlar çýkacaðýný anlamayanlarýn þiddetle ve acilen "akla ihtiyaçlarý" yok mudur sizce? Kangren olmuþ Kürt sorununda cezaevinden çýkacak tek bir tabutun bile bu ülkeyi geri dönüþsüz bir çatýþma ortamýna KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu sürükleyeceðini, terör dalgasýnýn bütün ülkeyi saracaðýný görmemek akýl yetmezliðinden öte neyle açýklanabilir? Üstelik bu kadar efelenmeye, kostaklanmaya gerek de yok. Anadilde savunma hakkýný saðlayacak yasa teklifi - bildiðim kadarýyla- bütün bakanlarca imzalandý. Bugün yasalaþsa bir adým tamam olacak. Öcalan'ýn "teröristlerle kucaklaþmayanlar" ile ve KCK sanýðý yapýlmamýþ avukatlarla görüþebileceði söylendi. Tamam, Diyarbakýr Baro Baþkaný, saygýn hukukçu Mehmet Emin Aktar kimseyle kucaklaþmadý ve KCK sanýðý da yapýl(a)madý. Kosterin kaptanýna söyleyin, motoru çalýþtýrýp ýsýtsýn, Mehmet Emin Aktar'ý alýp Ýmralý'ya gitsin. Koster olmayacaksa ben Marmara Adasýndan herhangi bir balýkçý teknesine haber salarým, anýnda Mudanya'da biter, kýsa süre sonra da fýrtýna bile olsa Ýmralý iskelesine halat baðlar. ereceðim akýl bu kadar ve bu kadarý yeter de artar. Ama yazýyý noktalamadan bir çift söz de Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç'a, Adalet Bakaný Sadullah Ergin'e ve AKP Genel Baþkan Yardýmcýsý Ömer Çelik'e Kiminiz kameralarýn karþýsýna geçerek, kiminiz "temas heyeti" üyeleri ile görüþken, kiminiz sorunu çözmek için kendileri öne çýkmadan çaba gösteren Türk ve Kürt aydýnlarla yaptýðýnýz telefon görüþmelerinde "Çözüme az kaldý. Çözüyoruz" mesajlarý iletiyorsunuz. Ýçten olduðunuza, gerçekten de tabutsuz bir çözüm istediðinize inanýyorum. Ancak sizin her "umut daðýtan" mesajýnýz Baþkanýnýzýn nobran diline çarpýp paramparça oluyor. Sizi ciddiye alanlar arasýnda "Bunlar aslýnda iyi polis-kötü polis oyunuyla bizi oyalamaktalar mý" sorusu gitgide daha sýk sorulur oldu. Haberiniz olsun. Hepimizin gözleri önünde yapmanýz þart deðil, ama Baþbakanýnýza "Efendi, aklýný baþýna topla" demenizin zamaný geldi de geçiyor bile Bundan da haberiniz olsun BAÞBAKANA AKIL LÂZIM! VERÝYORUM Aydýn Engin (T24.com)

10 10 14 Kasým 2012 Çarþamba GÜNEYDEN... ÝZCAN VE KANATLI'DAN RUM BAÞKANLIK ADAYLARINA ÇAÐRI Birleþik Kýbrýs Partisi(BKP) Genel Sekreteri Ýzzet Ýzcan ile Yeni Kýbrýs Partisi (YKP) Genel Sekreteri Murat Kanatlý'nýn, Rum Baþkanlýk adaylarýnýn, seçim kampanyalarýnda, iki toplumun iliþkilerini tehlikeye sokacak söylemlerden kaçýnmasý çaðrýsýnda bulunduklarý belirtildi. Haravgi gazetesi; "Ýzcan ve Kanatlý'dan Adaylara Ýki Kesimli Ýki Toplumlu Federasyon Ýçerisinde Kalýnmasý ve Milliyetçilik Söylemlerinden Kaçýnýlmasý Çaðrýsý" baþlýklý haberinde, Ýzcan ve Kanatlý'nýn bu çaðrýyý, KS EDEK Baþkaný ve Meclis Baþkaný Yannakis Omiru ile görüþmelerinin ardýndan yaptýklarýný yazdý. Habere göre Ýzcan açýklamasýnda iki kesimli, iki toplumlu fedaral çözümden de bahsetti. CTP HASPOLAT'TA EYLEM YAPTI Yorgancýoðlu: Kendi sorunlarýný çözemeyen hükümet ülke sorunlarýný nasýl çözecek CTP-BG, Lefkoþa Türk Belediyesi'nde yaþanan geliþmelerin ardýndan baþlattýðý eylemlerine, önceki akþam, Haspolat'ta devam etti. CTP-BG'den yapýlan açýklamaya göre, CTP- BG Genel Baþkaný Özkan Yorgancýoðlu, Genel Sekreter Asým Akansoy, Milletvekili Ömer Kalyoncu, Lefkoþa Ýlçe Baþkaný Mehmet Ceylanlý, istifa eden LTB Meclis üyeleri, Gençlik Örgütü yöneticileri ve parti sempatizanlarýnýn katýlýmýyla gerçekleþtirilen eylemde Haspolat'ta yürüyüþ düzenlenerek bildiri daðýtýldý.eylemde "Haspolat uyuma, Lefkoþa'ya sahip çýk", "Süpüre süpüre Cemal, Ýrsen zibile", "UBP istifa" sloganlarý atýldý ve halk Toplumsal Varoluþ Platformu'nun yarýn Sarayönü'nde düzenleyeceði büyük eyleme davet edildi. KOKUÞMUÞLUK Bu arada 56. kuruluþ yýldönümünü kutlayan KTAMS'ýn dün CTP'yi ziyaretinde Lefkoþa Belediyesi'ndeki kriz de ele alýndý. CTP ile ülke gündemini deðerlendirmek için bir araya geldiklerini, ülkede kontrolsüz nüfus artýþý, alým gücünün düþmesi, asgari ve memur ücretlerine uzun süredir artýþ yapýlmamasý gibi birçok sorun olduðunu ifade eden Ahmet Kaptan, ülkede yaþanan sýkýntýnýn küçük ölçeklisinin ise Lefkoþa Türk Belediyesi'nde yaþandýðýný öne sürdü. Belediyede yaþanan olaylarý "kokuþmuþluk" olarak niteleyen ve ülkede artýk sistemin "koktuðunu" iddia eden Kaptan, hükümetin olaylara karþý duyarsýz davrandýðýný ve "koltuk kavgasýyla" mahkemelerde olduðunu, sorunlara el atmadýðýný iddia etti. Kaptan, konuþmasýnýn sonunda, Yorgancýoðlu'nu, KTAMS'ýn 56. yýldönümü dolayýsýyla bugün yapýlacak olan resepsiyon ile panele davet etti. YORGANCIOÐLU CTP-BG Genel Baþkaný Özkan Yorgancýoðlu da, KTAMS'ýn 56. kuruluþ yýldönümünü kutlayarak, KTAMS'ýn 56 yýl boyunca çok baþarýlý bir mücadele yürüttüðünü vurguladý. Yorgancýoðlu, bugün ülkeyi yönetenlerin ülke ve halkýnýn sorunlarýyla deðil, parti içi iktidarlarý için uðraþtýðýný, bunun için de mahkemelere düþtüklerini savunarak, "kendi sorunlarýný bile kendi aralarýnda, parti içinde çözemeyen ve çözümünü mahkemede arayanlarýn ülke sorunlarýný nasýl çözeceðini" sordu. AKEL'DEN TÜRKÝYE'YE "ELEÞTÝRÝ" AKEL, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu'nun, 70'inci toplantýsýnýn yapýlmayacak olmasýnýn, Güney Kýbrýs'ýn AB dönem baþkanlýðýný tanýmayý ret eden Ankara'nýn verimsiz tutumundan kaynaklandýðýný ileri sürdü. Fileleftheros gazetesi, AKEL'in, Türkiye- AB Karma Parlamento Komisyonu'nun Aralýk ayýnda yapýlmasý planlanan ancak Ankara'nýn, Güney Kýbrýs'ýn AB dönem baþkanlýðýný tanýmamasý nedeniyle, gerçekleþtirilmemesi ihtimali bulunan toplantý hakkýnda açýklamalarda bulunduðunu yazdý. Habere göre AKEL açýklamasýnda ayrýca, Güney Kýbrýs'ýn AB dönem baþkanlýðýna baðlý olarak Avrupa Konseyi ile iliþkilerini donduran ve bunun ardýndan, kabul edilemez bir þekilde Türkiye-AB Karma Parlamento Konseyi toplantýsýnýn iptal edilmesini ileriye götüren Türkiye'nin, bu tutumundan dolayý duyduklarý üzüntüyü dile getirdi. HRÝSTOFYAS BRÜKSEL'DE... Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn, bir dizi temasta bulunmak üzere, önceki akþamüzeri Brüksel'e gittiði haber verildi. Hristofyas'ýn bugün (dün) Avrupa Konseyi Baþkaný Herman Van Rompuy, Avrupa Parlamentosu Baþkaný Martin Schulz ve Avrupa Komisyonu Baþkaný Jose Manuel Barosso ile bir araya geleceðini yazan Haravgi, görüþmede, uzun vadeli AB bütçesi konusunda yaþanan geliþmelerin ele alýnacaðýný ekledi. RUS ÝÞADAMLARINDAN BAF'TA YAT LÝMANI MERKEZÝ Rus iþadamlarý tarafýndan Baf'ta kurulan "SailFirst" isimli yat merkezinin, dün, Rum Ýçiþleri Bakaný Eleni Mavru'nun da katýldýðý törenle açýldýðý bildirildi. Politis adýný vermediði ancak dünyanýn çeþitli yerlerinde bu alanda faaliyet gösterdiðini yazdýðý Rus þirketinin, deniz turizmi ve yat eðitimi yatýrýmý olan merkez için Doðu Akdeniz'de Baf'ý tercih ettiðine dikkat çekerken, kýsa süre önce 10 yatýn Baf'a giderek ilgili merkezde demirleme izni aldýðýný kaydetti. Atasayan gýda konusunda kantin iþletmecilerini uyardý Milli Eðitim,Gençlik ve Spor Bakaný Mutlu Atasayan Yedidalga, Gemikonaðý Erdal Abit, Lefke Ýstiklal, Yeþilyurt ve Doðancý Ýlkokullarý'ný ziyaret etti. Bakanlýktan verilen bilgiye göre, Atasayan'a ziyaretleri sýrasýnda Müsteþarý Ali Yönel, Özel Kalem Müdürü Hüseyin Eðitmen, Ýlköðretim Dairesi Müdürü Bumin Paþa ve Lefke Belediye Baþkaný Mehmet Zafer eþlik etti. Okul müdürleriyle görüþerek okullardaki eksiklikler ve ihtiyaçlarla ilgili bilgi alan Bakan Atasayan, öðrencileri de sýnýflarýnda ziyaret ederek, bir süre sohbet etti. Okul kantinlerine yönelik baþlatýlan gýda güvenliði denetimleri çerçevesinde ziyaret ettikleri okullardaki kantinleri de inceleyen Bakan Atasayan, çocuklarýn saðlýklý gýdalar tüketmeleri konusunda kantin iþletmecilerini uyardý. Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakaný Mutlu Atasayan, ziyaretleri sýrasýnda basýna yaptýðý kýsa açýklamada, ders yýlýnýn baþlamasýyla birlikte okullara baþlattýðý ziyaretleri sürdürmekte olduðunu söyledi. Amaçlarýnýn okullardaki eksiklikleri yerinde tespit ederek, ihtiyaçlarý gidermek olduðunu ifade eden Atasayan, öðrencilerin en iyi þartlarda eðitim almasý için çalýþtýklarýný söyledi. Bakan Atasayan, þu ana kadar ziyaret ettikleri okullarda herhangi bir eksikliðin veya önemli sayýlabilecek sorunun bulunmadýðýný tespit ettiklerine iþaret ederek, "Okullarýmýz var olduðu müddetçe eksiklikler bitmez. Bu eksiklikler gerek teknolojinin geliþmesi, gerekse de öðrenci sayýsýnýn artmasýna paralel olarak ortaya çýkmaktadýr. Görevimiz bu tür eksiklikleri anýnda tespit edip süratle giderilmesini saðlamaktýr, biz de bunu yapýyoruz" dedi. Atasayan, KKTC genelindeki tüm okullarýn kendileri için eþit öneme sahip olduðunu vurgulayarak, baþlattýklarý ziyaretlerin, KKTC genelinde devam edeceðini sözlerine ekledi. RUM ÖÐRENCÝLER EÐÝTÝM BAKANLIÐI ÖNÜNDE PROTESTO EYLEMÝ YAPTI Güney Kýbrýs'ta 50 kadar orta eðitim öðrencisinin dün sabah, "Çalýþma Haftasý"nýn kaldýrýlmasýný protesto etmek için Rum Eðitim Bakanlýðý önünde protesto eylemi yaptýðý bildirildi. Simerini gazetesi, öðrencilerin sosyal paylaþým sitesi üzerinden örgütlenip ve okul saatinde okuldan ayrýlarak, bakanlýk önünde protesto eylemi yaptýklarýný yazdý. Haberde, "Çalýþma Haftasý" uyarýnca her öðrencinin, tecrübe edinmesi amacýyla deðiþik çalýþma alanlarýna birer hafta süreyle istihdam edilmesini öngördüðü kaydedildi.

11 14 Kasým 2012 Çarþamba DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... Erdoðan'dan insanlýk dýþý açýklama: "BDP'liler açlýk grevine devam etsin, rejim yapmaya ihtiyaçlarý var" Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan partisinin grup toplantýsýnda açlýk grevlerine ilgili yine hakaret ve aðýr suçlamalarda bulunarak, "BDP'li milletvekilleri de açlýk grevlerine varsýn devam etsinler" dedi. Erdoðan partisinin grup toplantýsýnda yaptýðý konuþmada açlýk grevlerini "sinsi hedefler" olarak tanýmladý. Grevin 63. gününde de taleplere kapýlarýný kapatan Erdoðan, yine hakaret ve aðýr suçlamalara baþvurdu. "Sinsi hedefler çerçevesinde ortak kampanyalar yürütüldüðünü görüyoruz. Bazý cezaevlerinde açlýk eylemi baþlattýlar" diyen Erdoðan, açlýk grevlerini yazan medyayý da yine hedefine aldý. Erdoðan, "Bazý medya kuruluþlarý bu eylemlere destek veriyor, çanak tutuyor. Ya siz ne zamandan beri bu terör örgütünün sevdalýsý oldunuz, dadaþlara göstermediðiniz Der Standard: Arýnç 'iyi', Erdoðan 'kötü' polisi oynuyor Türkiye'de cezaevlerinde süren açlýk grevleri karþýsýnda hükümetin tavrý yabancý basýnýn gözünden kaçmýyor. Avusturya'nýn Der Standard gazetesi, 'Bülent Arýnç iyi polisi, Erdoðan kötü polisi oynuyor' deðerlendirmesini yaptý. Fransýz l'express dergisi de açlýk grevlerinin Kürtlere karþý baskýcý politikalarý nedeniyle eleþtirilen Ankara'yý zora soktuðunu yazdý. Der Standard'ýn Ýstanbul muhabiri Markus Bernath tarafýndan kaleme alýnan 'Erdoðan Kürt hükümlüleri zorla yedirmek istiyor' baþlýklý haberde, 150 tutuklu ve hükümlünün saðlýk durumlarýnýn tehlikeli aþamaya girdiði belirtildi. Bernath, bir taraftan Bülent Arýnç'ýn Kürt politikacýlarla sorunun çözümüne yönelik görüþtüðünü, diðer taraftan ise Baþbakan Erdoðan'ýn 'þov ve þantaj' gibi kelimeler kullandýðýný hatýrlattý. Erdoðan ve Arýnç için 'iyi polis-kötü polis' tespitinde bulunan Avusturyalý gazeteci, "Hükümetin iki aydýr 700 Kürt tutuklunun sürdürdüðü açlýk grevine karþý yaptýðý rol paylaþýmý böyle olmalý" dedi. Bernath, Erdoðan'ýn yine bu amaçla iç siyasete yönelik bir tartýþma konusu açmak için idam cezasýnýn geri getirilmesini öne attýðýný þefkati nasýl teröre gösteriyorsunuz" diye konuþtu. Bunlarý "tuzak" olarak deðerlendiren Erdoðan, "Türkiye eski Türkiye deðil, bunlar bayat senaryolar. Bu tezgahý bozmak için ne gerekiyorsa yapacaðýz. Bu gerilimi týrmandýrma ameliyatýna boyun eðmeyiz" ifadelerini kullandý. Açlýk grevcilerinin taleplerine iliþkin çözüm yönünde herhangi bir ifade kullanmayan Erdoðan, açlýk grevine baþlayan BDP'li vekillere de hakaretler yaðdýrdý. "BDP'li milletvekilleri de açlýk grevlerine varsýn devam etsinler. Arada kebaplar gelmesin tabii" dedi. Erdoðan, daha da ileri giderek "Bunlarýn tabii bir nefis terbiyesine ihtiyaçlarý var. Bunlarýn rejim yapmaya ihtiyaçlarý da var" ifadelerini kullandý. (ANF/ T24) kaydetti. Markus Bernath, Erdoðan'ýn gerekirse açlýk grevindeki tutsaklara müdahale edileceðine yönelik sözlerinin de özellikle 'aydýn Türklerde' kötü anýlarý tekrar yeþerttiðinin altýný çiziyor yýlýndaki Hayata Dönüþ Operasyonu'nu týrnak içerisinde veren Bernath, operasyonda onlarca tutsaðýn yaþamýný yitirdiðini hatýrlattý. Gazetenin Erdoðan'ýn "kýzarmýþ tavuk budu" yerkenki bir fotoðrafýný kullanmasý dikkat çekti. Erdoðan, açlýk grevlerine tepki gösterirken BDP'lileri "kebap" yemekle suçlamýþtý. Fransa'nýn önde gelen haftalýk dergilerinden l'express de açlýk grevleri ve idam tartýþmalarýna yer ayýrdý. Ýdam tartýþmalarýnýn Ankara'nýn Kürt sorununda sertleþtiði bir döneme geldiðine dikkat çeken l'express, tutsaklarýn açlýk grevinin ikinci ayýna girdiðini de hatýrlattý. BDP milletvekillerinin de tutsaklarýn 'hareketi'ne destek verdiði kaydedilen l'express'in haberinde, Erdoðan'ýn þantaj ve þov benzetmelerine yer verildi. Açlýk grevlerinin 'Kürtlere karþý baskýcý politikasý' nedeniyle eleþtirilen Türk otoriteleri oldukça zora soktuðu yorumu yapýldý. (ANF) 11 GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. Troyka doðalgaz gelirine göz dikti Güney Kýbrýs'ýn talep ettiði mali destekle ilgili þartlarýn yer alacaðý memorandumun hazýrlanmasý amacýyla adada bulunan Troyka heyeti, Rum Ticaret Sanayi ve Turizm Bakanlýðý'na baðlý Enerji Dairesi Müdürü Solon Kasinis'le de görüþtü. Kasinis, doðalgaz ticaretinden elde edilecek 600 milyar Euro gelirle kamu borcunun sürdürülebilir olabileceði konusunda Troyka'yý ikna etmeye çalýþtý. Politis "Solon Kasinis Troyka'nýn 'Sorgusundan' geçti... Borç Doðalgaz Ýle Sürdürülebilir... Kýbrýs 600 Milyar'a Kadar Tahsil Edebilir" baþlýklarýyla manþete çektiði haberinde, Rum yönetiminin, kamu borcunun sürdürülebilir olmadýðýný göstermeye çalýþanlara Doðu Akdeniz'de keþfedilen hidrokarbon yataklarýnýn deðerlendirilmesinin ekonomi için açacaðý perspektifleri anlatarak savunma yaptýðýný yazdý. Habere göre iki saat süren dünkü görüþmelerinde Troyka heyetine, doðalgazla ilgili veriler, haritalar ve üç boyutlu incelemelerle ifade veren Kasinis, bugüne kadar yapýlan araþtýrmalarýn, bölgede toplam 60 milyar ayak küp rezerv bulunduðunu gösterdiðini, bu miktarýn da yaklaþýk 600 milyar Euro gelir getirebileceðini anlattý. Gazete, Troyka heyetinin ise, ikinci tur imtiyaz hakký ihalesine katýlanlar arasýnda 4 parselde (2, 3, 9 ve 11) ruhsat verilecek þirketlerin yatýracaðý yaklaþýk 200 milyon Euro doðrudan gelire büyük önem verdiðine dikkat çekti. Özellikle ön izin verilen ve dün itibarýyla þirketlerle müzakerelerine baþlanan 4 parselde trilyon ayak küp hidrokarbon bulunduðu tahmin ediliyor. Habere göre Kasinis Troyka heyetine, hidrokarbon rezervlerinden muhtemel gelir elde edilmesi döneminin yýlý aþabileceðini de anlattý. Gazete, Kasinis ile Troyka arasýnda dün 3'üncü görüþme yapýldýðýna iþaret ederek, bunun Troyka'nýn doðalgaza verdiði önemin göstergesi olduðu yorumunu yaptý. EUROGROUP OLAÐANÜSTÜ TOPLANABÝLÝR Simerini ise "Troyka'nýn Doðalgazla Ýlgili Sorularý Var" baþlýklý haberinde, dünkü görüþmede Troyka'nýn Kasinis'ten, Vasiliko'da inþa edilecek doðalgaz sývýlaþtýrma tesisinin büyüklüðünü öðrenmek istediðini yazdý. Habere göre Troyka heyeti dün Kasinis dýþýnda DEFA (Devlet Doðalgaz Ýþletmesi), RAEK (Enerji Düzenleme Kurulu) ve AÝK (Elektrik Ýdaresi) ile de temas ederek gelirlerden takvimlere kadar geniþ ölçekte sorular yöneltti. Öte yandan Fileleftheros "Memorandum Ýçin Yol Haritasý... Eurogroup Þartlý Olarak 12 Aralýk'ta Olaðanüstü Toplanabilir" baþlýklý manþet haberinde, Pimco isimli özel kuruluþun Rum bankalarýnýn sermaye ihtiyacýný ortaya çýkarmak için yaptýðý araþtýrmayla ilgili ön raporunu aralýk ayýnda sunacaðýný ve bunu sýnýr tayin eden yeni takvimin memorandum çerçevesinde masaya konulduðunu bildirdi. Gazete, Kýbrýs'ýn 3 Aralýk'taki Eurogroup olaðan toplantýsýnda gündem olabileceðini, Pimco ara raporunun bu tarihe yetiþmemesi halinde gerek mali gerek bankalarla ilgili bütün müzakerelerin tamamlanmasý þartýyla 12 Aralýk'ta olaðanüstü toplantý yapýlabileceðini yazdý. Habere göre Troyka, bankalarda ipotekli taþýnmazlarýn 18 aya kadar satýþ prosedürünün baþlamasýnda da ýsrar ediyor. Ayrýca, ipotek karþýlýðý verilmiþ sorunlu kredilerin ve taþýnmazlarýn satýþa çýkartýlmasý sorumluluðunu alacak þirket veya þirketlerin mart ayýna kadar kurulmasýný istiyor. Kooperatifler konusunda Hollanda modelini benimseyen Troyka, kooperatiflerle ilgili çalýþma sonuçlarýnýn sýnýrlý bir zamanda uygulanmasý konusunda da ýsrar ediyor. Rum tapu dairesi son parasýný Timvios'a verdi RUM YÖNETÝMÝ TMK'NIN TAKAS KARÞILIÐINDA VERDÝÐÝ KIBRIS TÜRK MALINI TÝMVÝOS'TAN SATIN ALDI LÝMASOL'DA 295 METREKARE ARAZÝYE 25 EURO TAZMÝNAT Rum yönetimi, Taþýnmaz Mal Komisyonu (TMK) ile takas anlaþmasý yapan Mike Timvios'a malýnýn karþýlýðý olan parayý ödedi. Rum Tapu Dairesi'nin istimlâk edilen mallara karþýlýk mal sahiplerine ödemek üzere elinde bulunan son parasýný Timvios'a verdiði, diðer hak sahiplerine ödeyecek parasý kalmadýðý bildirildi. Fileleftheros "Timvios Ödendi, Binlerce Kiþi Ödemesiz Kaldý... Tapu Tazminatlar Konusunda Neredeyse Ucu Ucuna" baþlýklý haberinde Timvios'a 7 milyon Euro ödeyen Rum yönetiminin, ödediði paranýn 2,5 milyon Euro'sunu Timvios'tan vergi olarak tahsil ettiðini, bu paranýn da Baf'ta yapýlmasý planlanan imar çalýþmalarý için kullanýlacaðýný yazdý. Gazete edindiði bilgilere dayanarak imar çalýþmalarý için Baf'ta kullanýlmasý planlanan yaklaþýk 6 milyon Euro'nun ise özellikle Baf'la alakalý olmayan, baþka kalkýnma çalýþmalarýna kanalize edileceðini belirtti. Rum Tapu Dairesi'nin þu anda, (Baf-Poli yolu için) istimlâk edilen taþýnmaz mallarýn üzerindeki istimlâk kararlarýnýn kaldýrýlmasýna iliþkin mahkeme kararlarýný iptal etmeye çalýþtýðýna dikkat çeken gazete bu kararlardan bazýlarýnýn iptal edilemeyeceðini dolayýsýyla yeni haciz kararlarý için Rum yönetimini mahkemeye verip vermemenin, hak sahiplerinin vicdanýna kaldýðýný kaydetti. Timvios'a baþka bir maksatla verilen yaklaþýk 13 milyon Euro ile, alacaklarý 2 bin- 2 bin 500 Euro için Tapu Dairesi'nin kapýsýný aþýndýran küçük mal sahiplerinin çoðunun ödenebileceðine iþaret eden gazete þu detayý aktardý: "Bazýlarý, hükümetin, Timvios'un kendisine ait iþgal bölgelerindeki mala karþýlýk aldýðý Kýbrýs Türk malýný satýn almasý gerekmediðini düþünüyor. Baþsavcý 99 Temmuz 2012'de 'satýþýn olmasý kamu çýkarýnadýr. Bu malýn deðerinin uzlaþýlan malýn deðerinden çok daha fazladýr. Araziye 21 milyon Euro deðer biçildi. Ancak içerisinde kullanýlmakta olan okullar ve baþka binalar olduðundan, hükümet için deðeri çok daha fazladýr' iddiasýnda bulundu." LÝMASOL'DA 295 METREKARE ARAZÝYE 25 EURO TAZMÝNAT Ayný gazete "295 Metrekare Arazi Ýstimlâk Edip 25 Euro Ödediler... Aradipli Vatandaþ Yargýya Baþvurdu" baþlýklý haberinde ise Aradipli Yoanni Harilau isimli Ruma, istimlâk edilen malý için sadece 25 Euro ödendiðini yazdý. Habere göre Harilau iki yýl önce Rum Tapu Dairesi'nden, Larnaka'daki GSZ Stadýnýn yanýndaki evinin içerisinde bulunduðu arazinin 295 metrekarelik bir kýsmýnýn yol yapýmý için istimlâk edildiði yazýsý aldý. Ancak ayný yazýda; aslýnda deðeri 200 bin Euro olan malýnýn Tapu dairesi tarafýndan 25 Euro deðir biçildiðini gördü. Harilau bu gazeteye yaptýðý açýklamada istimlâk edilen malý içerisine incir aðacý dikse bir yýl içerisinde 25 Euro'dan fazla gelir elde edeceðini belirterek, Tapu Dairesi'nin, istimlâk ettiði malýný geri vermesini istedi ve yargýya baþvuracaðýný açýkladý. Birinci ve Ýkinci Dünya Savaþýnda ölenler anýldý Güney Kýbrýs'ta, dün, Birinci ve Ýkinci Dünya savaþlarýnda hayatlarýný kaybedenlerin anýldýðý bir anma töreninin düzenlendiði bildirildi. Fileleftheros gazetesine göre, Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas, Rum Baþkanlýk Komiseri Yorgos Yakovu'nun okuduðu konuþmasýnda, özgürlük ve demokrasi mücadelesinde hayatýný kaybedenleri hatýrlamalarý ve anmalarýnýn bir borç olduðunu belirtti. Ýkinci Dünya savaþýna katýlan Kýbrýslýlara da deðinen Hristofyas, bunun modern Kýbrýs tarihinin altýn sayfalarýndan biri olduðunu belirtti. Hristofyas yaklaþýk 30 bin gönüllü Kýbrýslý Türk ve Rum'un ikinci dünya savaþýna katýldýðýný belirterek, Kýbrýs'ýn, nüfus bazýnda gönüllü katýlýmda dünya çapýnda birinci sýrada yer aldýðýndan söz etti.

12 12 Günün Manisi Kemanemin telinden Kimse bilmez halimden Havada bulut olsan Gurtulaman elimden KÜLTÜR - SANAT Kitap Dünyasý Merhamet Arthur Schopenhauer DERGAH YAYINLARI 14 Kasým 2012 Çarþamba TADIMLIK ÖZDEYÝÞLER "Diktatörlük, Tanrýnýn aptal günahkârlara verdiði cezadýr" Tüm bayramlarýnýzý atýn takvimlerinizden Onlar sizin deðil, gülünç oluyorsunuz. Kendiniz yaratýn kurtuluþ günlerinizi O zaman deðer kazanýr 'Bu memleket bizim' çýðlýklarýnýz mitinglerinizde John Calvin Aydýn Adamoðlu "Yokoluþ" adlý kitabýndan FÝKRET DEMÝRAÐ ÖDÜLÜ'NÜ KAZANAN GÖKEL VE ÞAKALLÝ'NÝN ORTAK KÝTABI YAYIMLANDI BÝR YERDE/ ÝNSAN GÝBÝ! Ziya Ormancýoðlu 14 Kasým þair Orhan Veli'nin ölüm yýldönümüdür! Karlý bir gecede lâðýma düþmüþ ve arkasýndan geçirdiði beyin kanamasý ile 36 yaþýnda ölmüþtü! Bu kýsacýk ömründe, Ýngilizlerin "resorcefull" dedikleri gibi eserler býraktý... Hatta Batý edebiyatýndan bile tercümeler yaptý... Refik Durbaþ, bir þiirinde; Gezmiþ'ler için; üç alýnteri Nebi'si sözcüklerini kullanmýþtýr... Orhan Veli ve arkadaþlarý Melih Cevdet ve Oktay Rifat da bence, "Üç Alýnteri Nebi'si" idiler. Onlar bir yerde þiirdeki tabularý yýkmýþlardýr: Bunu yaparken de hakaretlere, suistimallere ve art niyetlere maruz kalmýþlardýr. Onun ölüm yýldönümünde bir arkadaþý: "Orhan'a ölmüþ diyorlar/ Ýnanma, Þahap inanma/ Ne Orhan öldü/ Ne biz yaþýyoruz/ demiþti. Orhan Veli'yi, ben, taa ilkokul çaðlarýndan duydum. Sonra biriktirdiðim harçlýkla ilk kez O'nun kitabýný aldým. O da insana deðer veren bir þairdi. Bir þiirinde de dediði gibi: Ne buðu olduðum,/ ne kuþ olduðum, ne aðaç olduðum/ bir yerde insan gibi/ Diðer bir þiirinde (Aþk Resmigeçiti) "Hür olsak der/ Eþit olsak der/ Ýnsanlarý sever/ Dünyayý sevdiði kadar/ demiþti... Nazým Hikmet ise Samansarýsý isimli þiirinde: "Galata köprüsünden Orhan Veli geliyor/ Yüreciði avucunda" diyor... Orhan Veli'yi anlamak zordur: Onun "Garip" isimli kitabýnýn önsözü, öyle bir kez okumakla anlaþýlmaz. Orhan Veli bir þiirinde: Artýk ne temizliðe gidilir/ Ne ütüye/ Bulaþýk ise kendi bulaþýklarý/ diyor ve kadýný hakettiði yere koyuyor! Son olarak onun hâlâ daha ezberimde olan bir þiiri ile bitiriyorum: Akþamüstüne doðru bir kýþ vakti/ Bir hasta odasýnýn penceresinde/ Yalnýz bende deðil yalnýzlýk hâli/ Gökyüzü de karanlýk/ Deniz de/ Bir acayip kuþlarýn hâli/ Bakma fakirmiþim kimsesizmiþim/ Akþamüstüne doðru kýþ vakti/ Benim de sevdalar geçti baþýmdan/ Ölürüz diye mi üzülüyoruz?/ Ne ettik ne gördük bu Dünya'da/ Kötülükten gayrý/ Ölünce biz de kirlerimizden temizleniriz/ Ölünce biz de iyi insan oluruz/ Þöhretmiþ, kadýnmýþ, para hýrsýymýþ/ Hepsini unuturuz! Saçaklý Ev de Geleneksel Kýbrýs Düðünü canlandýrýldý (Mustafa ERKAN) : Türkiye'nin Kanal 7 televizyonu "Ýkbal ile Diyar Diyar" programý için hazýrlanan çekim 'Saçaklý Ev'in otantik ortamýnda gerçekleþtirildi. Eski oyuncularýn biraraya gelerek oluþturduklarý yeni grup 'Aðýr Adýmlar' HASDER Halk Sanatlarý Vakfý tarafýndan FOLK-DER iþbirliði ile düzenlenen geceye aðýrlýðýný koydu. Saçaklý Ev'de geleneksel Kýbrýs Düðünü yeniden canlandýrýldý. Bir hafta önce yayýnlanan kýna ve berber sahneleri dýþýnda kalan, "Dünürcülük", "Gelin Hamamý", "Kuþatma", "Kadýn Eðlenceleri", "Erkek Eðlenceleri", "Herse Piþirilmesi" ve "Gerdeðe Kýz Koyma" gibi sahneler dört saatlik bir çekimde imkanlarýn elverdiði olanaklar dahilinde canlandýrýldý. Üç gün süren geleneksel düðünlerimizi böylesi bir programda 4 saatlik bir çekim süresinde tüm yönleri ile canlandýrmanýn zorluðuna vurgu yapan HASDER baþkaný Ali Nebih, "Elden geldiðince fazla olayý canlandýrmaya çalýþtýk, buna raðmen birçok nokta eksik kaldý. Yine de Kýbrýs gelenek, göreneklerini, folklorik deðerlerimizi arkadaþlarýn da büyük katkýlarýyla, hep birlikte en iyi þekilde yansýttýðýmýza inanýyorum" dedi. Saçaklý Ev'in otantik ve güzel atmosferinde gelenek göreneklerimizi yansýtmak, folklorumuzu tanýtmak için gerçekleþtirilen çekim 'Ýkbal ile diyar diyar' programý Kanal 7'de 14 Kasým Çarþamba akþamý izlenebilecek. ÖDÜL TÖRENÝ 15 KASIM'DA AB EVÝ'NDE Kýbrýs Türk Sanatçý ve Yazarlar Birliði ile Kýbrýs Yazarlar Birliði'nin ortak organizasyonu ile Fikret Demirað anýsýna düzenlenen "Ýlk þiir kitabý ödülü"nü kazanan Senem Gökel ve Maria Þakalli'nin ortak kitaplarý Türkçe-Rumca olarak basýldý. Ýki þaire ödül olarak kitabýn basýmýný gerçekleþtiren iki yazar örgütü 15 Kasým Perþembe akþamý 18.15'te Lefkoþa'nýn güneyindeki AB Evi'nde ödül töreni gerçekleþtirecek. Yapýlan açýklamaya göre, etkinlikte iki þairin þiirleri üzerine yapýlacak deðerlendirme konuþmalarýnýn ardýndan Senem Gökel ve Maria Þakalli þiirlerini okuyacaklar. Kitabýn Kuzey'deki tanýtýmý ise Fikret Demirað'ýn ölüm yýldönümü olan 28 Kasým'da Kýbrýs Etnografya Müzesi'nde gerçekleþtirilecek. KIBATEK Edebiyat Þöleni Ýstanbul'da gerçekleþtirildi Uluslararasý KIBATEK Edebiyat Þöleni 78 Kasým tarihlerinde, Ýstanbul'da, Kýbrýs Türk Kültür Derneði binasýnda gerçekleþtirildi. KIBATEK'den yapýlan açýklamaya göre, KKTC, Türkiye, Azerbaycan, MoldovaGagauzyeri, Polonya, Kosova, Bulgaristan ve Güney Kore'den yaklaþýk 50 akademisyen, yazar ve þairin programda yer aldýðý þölende, sempozyum, þiir ve öykü dinletisi bölümleri yer aldý. KKTC Ýstanbul Baþkonsolosu ile Kültür Ataþesi ve diðer yetkililerin de katýldýðý þölenin açýlýþýnda, ev sahibi Kýbrýs Türk Kültür Derneði Ýstanbul Þube Baþkaný Zehra Eray, KIBATEK Türkiye Baþkaný Metin Turan ve KIBATEK Vakfý Baþkaný Ýsmail Bozkurt konuþtu. Bir süre önce vefat eden Nevzat Yalçýn için de saygý duruþu yapýldý. Þölende, KKTC'den katýlýmcýlar "Aný Edebiyatý" konulu sempozyumda yer aldý. Sempozyumda, Çaðýn Zort (YDÜ) "Kýbrýs Türk Toplumunun Yaþadýðý Olaylarýyla Ýlgili Anýlar"; Dr. Burak Gökbulut (YDÜ) "Sosyo-Kültürel Yönleriyle Nevzat Yalçýn'ýn 'En Eski En Uzak' Adlý Eseri"; Yrd. Doç. Dr. Yurdal Cihangir (GAÜ) "Aný Roman Ve 'Þu Müthiþ Savaþ Yýllarý" Üzerine Bir Deðerlendirme"; Meryem Yýldýz (Edebiyat Öðretmeni), "Kýbrýs Türk Edebiyatýndaki Aný Kitaplarý Üzerine Tespitler"; Yrd. Doç. Dr. Emel Kaya Gözlü (DAÜ), "Fikret Demirað'ýn 'Þu Müthiþ Savaþ Yýllarý" Adlý Aný-Romanýnýn Biçembilim Açýsýndan Deðerlendirilmesi"; Öðr. Gör. Zeki Akçam (GAÜ), 'KKTC'de Ýskele Kazasýna Baðlý Dipkarpaz Beldesinde 1974 Barýþ Harekatýna Katýlan Gazilerin Savaþ Anýlarý Üzerine Bir Deneme"; Mustafa Yeniasýr (YDÜ),"Attila Çilingir'in 'Kýbrýs 1974 Ve Sonrasý - Unutanlar, Unutturanlar ya da Hatýrlayamadýklarýmýz" Adlý Eserinde Milli Þuur"; Dr. Mihrican Aylanç (GAÜ), "AnýRoman Iþýðýnda Kýbrýs Türklerinin Tarihini Yeniden Okumak" konulu bildiri sundular.þiir dinletisinde ise Yrd. Doç. Dr. Emel Kaya Gözlü, Bülent Fevzioðlu, Derviþ Güneyyeli Kutlu ve Ruhsan Ýskifoðlu þiirlerini sundu. Derviþe Kutlu da bir öyküsünü okudu. Ruhsan Ýskifoðlu'nun müzikle eþlik ettiði dinletide, Orkun Bozkurt'un þiirleri de okundu. Þölende sunulan bildiriler, þiir ve öykülerin kitap olarak yayýmlanacaðý, bir sonraki Uluslararasý Kýbatek Edebiyat Þöleni'nin ise Mart 2013'te KKTC'de yapýlacaðý açýklandý.

13 13 14 Kasým 2012 Çarþamba Kalem Yalçýn Okut VAROLUÞ PLATFORMU... BMBP kurulduðu zaman ilk eylemini Kuðulu Park'ta 56 kiþi ile yaptýðýný hatýrlýyorum. Doðdu, büyüdü, yaþadý ve öldü. Yaptýðý doðru ve yanlýþlarý ile birlikte tarihe mal oldu. Daha sonra Barýþ Platformu kuruldu bazý örgütler tarafýndan. O da tarih oldu. Sendikal Platform, adý üstünde, sendikalarýn birliði için kuruldu, siyasi partiler destek vererek birçok eylemlere imza attýlar. Bazýlarý birlikten koptu ve birliði zayýflattý. Bu platform da yaptýðý eylemlerle iz býraktý. Adeta memleketi sallayan olaylarýn yaratýcýsý oldu. Siyasi partiler desteklerini çekince herkes kendi yolunu seçti. Þimdi Toplumsal Varoluþ Platformu kuruldu. Dört dörtlük mü? Deðil elbet... Nedeni de otuzdan fazla farklý düþüncede örgütün biraraya gelmesiydi. Ýlk eylemi Baþbakanlýk önünde belediye emekçilerine destek vermek oldu. Bundan sonra yapýlacak eylemlerin dozu artýrýlmalý.. Kitleler zor da olsa meydanlara çekilmeli. Mücadele bir yerden baþlamalý ki bir yere varabilsin. Toplumsal Varoluþ Platformu, Ankara'nýn uydusu durumunda olan UBP hükümetini ve iþbirlikçilerini eleþtirmekle kýsýtlý deðildir. Toplum bir soykýrým ve asimilasyondan geçirildiði için bu ismi aldý kendine. Bu isim bile bu hareket içine katýlarak mücadeleye katký koymaya yetiyor. Yok eðer dýþýnda kalarak kendi tarikatýnýn doðrularý ile eylem yapmayý düþünenler varsa o baþka mesele. Ben de bir seçim yolu ile bu ülkede birþeylerin deðiþebileceðine inanmýyorum. Ama seçim platformunu da mücadelenin bir parçasý olarak kullanýp rejimi deþifre etmek gerektiðine inanýyorum. Batýyoruz, eriyoruz, tükeniyoruz tamam ama bunu bir çýðlýða dönüþtürüp bir onurlu karþý duruþ ortaya koyabilmeliyiz Yaþadýklarýmýzýn kader olmadýðýný ve bütün yaþadýklarýmýzýn bize AKP faþizminin dayatmalarý olduðunu haykýrmalýyýz. BARAKA KÜLTÜR MERKEZÝ. Onlar sadece kültürümüzü yaþatacak alanlarda faaliyet göstermiyorlar. Gençlerimizi bilinçlendirerek ilerki yaþamlarýnda ilkeli bir yaþam sürmelerini saðlamaya da çalýþýyorlar. Ýlerici hareketimiz içinde en onurlu duruþu sergileyenlerden birisidir Baraka. Düzenlenen eylemlere aktif bir þekilde katýlýyorlar. Toplumun içine düþürüldüðü siyasal, kültürel ve ekonomik yýkýma, yaþanan soykýrým ve asimilasyona karþý en sert tepkiyi koyarak tek baþlarýna da eylemler ortaya koyabilen ender bulunan bir örgüttür. TC Elçiliði önünde yapýlan eylemlerle, sendikal platformun eylemlerinde iþgale karþý duruþlarýný hep ayakta alkýþladým. Genç Mücahitler Örgütü onlarýn yaptýklarýndan rahatsýzlýk duyarak, merkez binalarý önünde ve polisin kontrolünde, onlara karþý OR ÇOCUKLARI yazýlý bir pankart açmýþtý. Baraka aktivistlerini korkutmadý bu Yollarýna devam ettiler. Baskýlara, tehditlere, santaj ve tacizler onlarý geriletmedi. Kýzýlbaþ bölgesinde borçlanarak satýn aldýklarý binalarýnda çalýþmalarýný sürdürüyorlar þimdi. Toplumsal Varoluþ Platformu tarafýndan düzenlenen gece eyleminden yeni gelmiþler toplantý yapýyorlardý bir ses bombasý ile dýþarý fýrladýlar. Bombayý atanlar akþamýn karanlýðýna karýþýp gittiler. Yaseminlerimizi hep birlikte yeþertmek umuduyla onlara geçmiþ olsun diyorum Tarihin silgisi yoktur... Surlariçi ndeki kadýnlara yönelik toplantý Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Sosyal Hizmetler Dairesi ile Kadýn Çalýþmalarý Dairesi iþbirliðinde Lefkoþa Surlariçi Bölgesi'nde yaþayan kadýnlara yönelik toplantý gerçekleþtirildi. Aile Sosyal Destek ve Eðitim Projesi kapsamýnda düzenlenen toplantýya Baþbakan Ýrsen Küçük'ün eþi Gülin Küçük, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Þerife Ünverdi, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Baþkurt, Sosyal Hizmetler Dairesi ve Kadýn Çalýþmalarý Dairesi yetkilileri ve Lefkoþa Surlariçi bölgesinde yaþayan kadýnlar katýldý. Toplantýda sýrasýyla Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Baþkurt, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Þerife Ünverdi ile Gülin Küçük birer konuþma yaptý. Konuþmalar ardýndan Sosyal Hizmetler Uzmaný Yeþim Gürçýnar, Psikolojik Danýþman Narin Hasipoðlu, Dr. Berna Arifoðlu ile Avukat Ziba Akkurt proje hakkýnda sunum gerçekleþtirdi. GÝAD'DAN SÝYASÝ PARTÝLERE "Slogan deðil, somut öneri" çaðrýsý Kuzey Kýbrýs Genç Ýþadamlarý Derneði (GÝAD), ülkenin siyasi bir yozlaþma içinde olduðunu ileri sürerek, siyasi partilerden söylem ve sloganlarý býrakarak, ivedilikle somut öneriler ortaya koymasýný istedi. GÝAD, ayrýca "Siyasal Partiler Yasasý, Seçim ve Halk Oylamasý Yasasý, Nereden Buldun Yasasý, Meclis Ýçtüzüðü" gibi yasa ve tüzüklerin tartýþýlýp, ivedilikle kamuoyuyla paylaþýlmasý talebinde bulundu. Konuyla ilgili açýklama yapan GÝAD Baþkaný Arsen Angý, ülkenin siyasi yozlaþma içinde olduðunu ve bu yozlaþmanýn ülkeye birçok alanda zarar verdiðini iddia ederek, büyük ekonomik sýkýntýlarýn yaþandýðý, birçok kamu kurum ve kuruluþunun verimsiz ve çalýþamaz hale geldiðini savundu. Angý, "Siyasi yapýnýn sorunlar karþýsýnda maalesef çözüm üretememesi, hatta aciz kalmasý ve geçmiþte yapýlan yanlýþlýklarýn ders alýnmadan tekrarlanýyor olmasý, siyasete ve siyasetçiye olan güvenin ciddi þekilde sarsýlmasýna ve ülkeye olan aidiyet duygusunun gün geçtikçe azalmasýna sebep olmaktadýr" dedi. Arsen Angý, çözüm bulmak için var olan siyasi partilerin artýk söylemleri ve sloganlarý býrakarak, ivedilikle somut öneriler ortaya koymasý gerektiðini söyledi. Özellikle LTB ve hükümetin icraatlarý anlamýnda son derece yetersiz görünen siyaset kurumunda muhalefetin de yeteri kadar etkin olmadýðýný savunan Angý, þöyle devam etti: "Bu baðlamda, siyasi partilerden beklentimiz, erken seçim olsun veya olmasýn, seçim sonuçlarýnýn ülkemiz için yararlý olabilmesi ve düzgün icraatlarýn yapýlabilmesi maksadýyla partilerimiz içerisinde mevcut olan komitelerin çalýþarak, Siyasal Partiler Yasasý, Seçim ve Halk Oylamasý Yasasý, Nereden Buldun Yasasý, Meclis Ýçtüzüðü gibi yasalarý ve tüzükleri tartýþýp, yasa tasarýlarýný kamuoyu ile ivedilikle paylaþmalarý ve halka kendilerini deðerlendirme ve ölçme olanaðý sunmalarýdýr. Siyasi partilerin samimiyetleri ancak atacaklarý bu tarz somut adýmlarla belli olacaktýr" DÝPKARPAZ- LÝMAN YOLU- Dipkarpaz-Liman Yolu 1. Etap Projesi'nin temel atma töreni dün gerçekleþtirildi. Temel atma törenine, Türkiye'nin Lefkoþa Büyükelçisi Halil Ýbrahim Akça, Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakaný Nazým Çavuþoðlu, Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Hamza Ersan Saner, Bakanlýk yetkilileri, Ýskele Kaymakamý Bünyamin Merhametsiz ile Dipkarpaz Belediye Baþkaný Mehmet Demirci de katýldý. Birinci etap proje kapsamýnda, Dipkarpaz çýkýþýndan itibaren yaklaþýk 3,7 kilometre yol yeniden inþa edilerek, geniþliði 3 metreden 8 metreye çýkarýlacak. 2,5 milyon TL'ye mal olacak yolun finansmaný Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan karþýlanacak. Birinci Yol yapým çalýþmasýnýn 4 ayda tamamlanmasý hedefleniyor. Bilindiði gibi, tarihin silgisi yoktur. Tarih yaþananlarý yazar, geriye dönüp silmez; silemez. Örneðin, hapistekiler dýþýnda 1000 kiþinin daha mazbatalarýndan dolayý hapse atýlmakla karþý karþýya olduðunu Esnaf ve Zanaatkarlar Odasý açýklamýþtýr. Tarih Baba da bunu kayda geçirmiþtir. Bu olay tarihe mal olmuþtur artýk; silinemez, unutulamaz, unutturulamaz. 21. yüzyýlda üç-beþ yüz lira için insanlarý hapse atmak hangi adalete sýðar?.. Bir yanda deveyi havuduyla götüren bir avuç haramzade, diðer yanda da günde iki öðün yemeði bile yiyemeyen, ya da ay baþýný zor getiren ezici çoðunluk. Sonra da: uçtuk,uçuyoruz palavralarý... Sefahat ile sefalet arasýndaki uçurum derinleþtikçe orada ne dirlik olur ne de birlik. Dirliðin de birliðin de sýrrý adalettir. Tarih boyunca adil olmayan düzenlerin bir bir yýkýldýðý bilinmektedir. Ne Roma Ýmparatorluðu kalmýþtýr, ne Bizans, ne Osmanlý Ýmparatorluðu, ne de Çarlýk Rusyasý. Hele de, kudretinden sual olunmaz NAZÝ rejimi çeyrek yüzyýl bile sürememiþtir. KKTC nin sonsuza kadar yaþayacaðý mavalý ise Saray önünde kendi kendine gelin-güveyi olmaktýr. Gelin-güveyi olmada bile karþýlýklý rýza olur. En azýndan teorik olarak... Siz kanla, þiddetle adamlarýn evlerini, barklarýný herþeylerini gaspedip ayrýlýk duvarlarý çekin, pseftogratos u kurun, sonra da sonsuza kadar yaþatacaðýz diye böbürlenin. Hakyiyicilik deðil midir, adaletsizlik deðil midir bu?..tarih bunu görmez mi, yazmaz mý?.. Türkiye de de burada da Necip Türk Büyükleri kaç kez: Maraþ verilmez, Hristofias Maraþý unutsun buyurdular. Görüþmecimiz daha dün yine tekrarladý bunu. Tarih bunu da yazmýþtýr ve silmeyecektir. Esnaf ve Zanatkarlar Odasý, mazbata tehditi ile karþý karþýya olan 1000 kiþinin evlerine bile gidemediklerini, bir kýsmýnýn da yurtdýþýna gittiðini açýkladý kiþi de LTB de ödenmeden angarya çalýþtýrýlmak istenmektedirler. Çalýþabilir durumdaki onbinlerce insanýn da iþsiz olduðunu biliyoruz. Gizli iþsizler bir yana, açýk iþsizler aileleri ile birlikte nüfusumuzun yarýsýndan fazlasýný oluþturmaktadýrlar. Ve siz buna uçtuk, uçuyoruz diyorsunuz ha... Tarih Baba bunlarý kaydederken acý acý gülümsemektedir. Ýleride bu yýllarý yazacak olan araþtýrýcýlar da bu yaveleri okudukça býyýkaltý güleceklerdir. Bir çöp meselesini bile halledemeyen KKTC sonsuza kadar yaþayacakmýþ!.. Güldürmeyin bari... Utanýn ve susun... Komik olsa neyse ne de, bu durumunuz komik bile deðil, trajiktir. Çöplerini halledemeyen, okullarýný bile doðru dürüst açamayan; uçtu, uçuyor dediðiniz sonsuz mübarek baþka planette mi yaþýyor da uçtuðunu göremiyoruz... Uçmak için önce yere saðlam basmak ve kanat çýpmasýný öðrenmek lazýmdýr. Uçmak için, herþeyden önce emeðin, ekmekçinin hakkýný yememek, halký pahalýlýk ateþleriyle yakmamalýdýr. Uçmak için, halký Ankara nýn sümsüklerinden ve hakaretlerinden ve talanlarýndan korumak gerekmektedir. B ütün bunlar da þükran yakarmalarý ve Ankara ya temennah çekmeyle olmaz. Hele de, her allahýn günü sabah akþam RumVatan Kardaþlarýmýz a küfretmekle hiç olmaz... Tarih Baba oradan bakýyor...

14 14 14 Kasým 2012 Çarþamba BULMACA Soldan Saða: 1-Ticaret eþyalarýný taþýmak için uluslararasý standartlara göre yapýlmýþ büyük sandýk. 2-Kemik veremi. Bir erkek adý. 3-Tekelci sermaye piyasasýnda birtakým ticaret, üretim kuruluþlarýnýn, daha çok kazanmak veya baþka kuruluþlara karþý tutunabilmek gibi amaçlarla kurduklarý dayanýþma birliði. Türkiye'de bir özel televizyon kanalý. 4-Ansýzýn, birdenbire. Yersiz yurtsuz, belli bir adresi bulunmayan. 5-Sodyum'un kýsaltmasý. Bulunulan yer. 6-Uyarý. Yenicami kulübünün kýsa yazýlýþý. 7-Kas. Ýlgi. 8- Daha çok belli meslek adamlarý için yapýlmýþ veya belli amaçlarla kurulmuþ konutlar topluluðu. Hastalýk belirtileri, semptom. 9-Bir hesap gereðince daha alýnmamýþ olan para, mal veya baþka þey. Alýþveriþte kullanýlan ilmeklerden oluþmuþ að torba. 10-Bir þeyi anlamak veya öðrenmek için duyulan istek. Bir þeyin fiyatýný artýrma, bir fiyat üstüne yeni bir fiyat katma. 11-Þeker hastalarýnýn þeker yerine kullandýðý, maden kömürü katranýndan elde edilen beyaz bir toz. Kuzu sesi. Dünün çözümü DÜN Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Sonuç Eczanesi: Atatürk Cad. No:7/B Binbir (1001) Çeþit Maðazalarý Yaný Tel: Serkan Kervan Eczanesi: Hürriyet Sok. No:11/B Hamitköy Tel: Maðusa Sümer Eczanesi: Salamis Yolu 182/A Ýsmet Ýnönü Cad. (DAÜ Karþýsý) Tel: Girne Tören Eczanesi: Ziya Rýzký Cad. Yusuf Ziya Apt. No:210/3 Tel: Güzelyurt Gülsen Eczanesi: Piyale Paþa Mah. Sanayi Sitesi No:7 Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Tuzlanýp kurutulmuþ yiyecek. Askere Alma Þubesi'nin kýsa yazýlýþý. 2-"... Bayülgen" ünlü Türk televizyon program sunucusu. Adaletle iþ gören, haktan ayrýlmayan. 3-Ýnce yapýlý, nazik. Birini bir göreve getirme, tayin etme. 4-Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'nun kýsa yazýlýþý. Bütün aile hep birlikte. 5-Hayatýn sonu, ölüm zamaný. Harf okunuþu. Ýki þeyi birbirinden ayýran uzaklýk. 6-Bir þeyin üzerinden dilini sürüp geçirme. Kiraya verilerek gelir getiren ev, dükkan gibi mülk. 7-Ölünün gömülü olduðu yer, kabir. Anlam bakýmýndan birbirleriyle ilgili cümleleri birbirine baðlar. 8-Elastiki. Söz, lakýrdý. 9-Ünlü Türk aktör ve tiyatro oyuncusu. 10-Kolaylýkla kandýrýlabilen veya aldatýlabilen. Mikroskopta incelenecek maddelerin üzerine konulduðu dar, uzun cam parçasý. 11-Binek hayvaný. Aþama, basamak. TV'DE BU AKÞAM Arn: Tapýnak Þövalyeleri Türü: Yabancý Sinema TV 8 / 19:45 Orijinal Adý : Arn: The Knight Templar Yönetmen : Peter Flint Oyuncular : Joakim Natterquist, Sofia Helin, Stellan Skarsgard, Milind Soman, Vincent Perez. Yapým : 2007 Tür: Aksiyon-Savaþ Bir manastýrda eðitim gören, yüksek rütbeli bir asilzadenin oðlu olan Arn, yasak aþkýnýn cezasýný çekmek üzere, bir Tapýnak Þövalyesi olarak Kutsal Topraklara gönderilir. Kýyamet Kodu Türü: Yabancý Sinema KANALTÜRK / 19:50 Orijinal Ýsmi: THE APOCALYPSE CODE Türkçe Ýsmi: KIYAMET KODU Yapým Yýlý: 2007 Tür: AKSÝYON/ MACERA Yönetmen: VADIM SHMELEV Oyuncular: ANASTASIYA ZAVOROTNYUK, VINCENT PEREZ, VLADIMIR MENSHOV Dünyanýn belli baþlý þehirlerine patlamaya hazýr dört atom bombasý yerleþtirilmiþtir. Ateþleme kodu, bulunmasý neredeyse imkansýz olan 11 rakamlý bir þifredir. Bu þeytani planýn arkasýndaki kiþi ise, bu kodu kimsenin kýramayacaðýna emin olan Fransýz bankacý Louis Devier'dir (Vincent Perez). Rus gizli ajaný Darya (Anastasiya Zavorotnyuk), bombalar patlamadan önce Devier'e ulaþýp þifreyi ele geçirmek zorundadýr. Tanrýyý Oynayanlar Türü: Yabancý Sinema CNBC-E / 22:00 Orijinal adý : 'Something The Lord Made' Yönetmen : Joseph Sargent Oyuncular : Alan Rickman, Mos Def, Kyra Sedgwick Yapým Yýlý : 2004 Türü : Biyografi, Dram Something the Lord Made, cerrah Alfred Blalock ile siyahi asistaný Vivien Thomas'ýn 30'larda Büyük Buhran sýrasýnda baþlayan 34 yýllýk ortaklýklarýný konu ediyor. Blalock'un ilk baþta hademe olarak iþe aldýðý Thomas el becerisi ve kardiyolojiye yatkýnlýðý sayesinde zaman içinde çok önemli araþtýrmalarýn bir parçasý oluyor. Ne var ki bu ortaklýk dönemin ýrkçý yaklaþýmý nedeniyle kolay kolay geliþmiyor. Kendi özel laboratuarlarýnda sorunsuz iþleyen bu ortaklýk, beyazlarýn hüküm sürdüðü dýþ dünyada Thomas'ýn kendini kanýtlama ve kabul ettirme mücadelesine dönüþüyor. Kumarbaz Türü: Yabancý Sinema CINE 5 / 20:05 Yönetmen: Damian Nieman, Oyuncular: Sylvester Stallone, Jamie Foxx, Thandie Newton, Stuart Townsend, Gabriel Byrne, Melanie Griffith, Rodney Rowland, Glenn Plummer, Michael Harney, Filmin Konusu: Vernon, ismini vermediði usta bir kumarbaz tarafýndan eðitilmiþ genç ve uzman bir poker oyuncusudur. Yýllar önce arkadaþlarý Charlie Miller ve Tiffany ile birlikte kurduklarý kumar çetesiyle, Las Vegas'ta Atlantic City isimli bir kumarhane de katýldýklarý bir oyun sýrasýnda dolandýrýlmýþtýr. Bu olaydan sonra arkadaþlarý ona ihanet ederek yalnýz býrakmýþ, sevgilisi Tiffany Vernon'u terkederek Charlie ile birlikte olmaya baþlamýþtýr. Bu olaydan sonra Poker oynamamaya and içen Vernon bir kumarhanede krupiyerlik yapmaya baþlar. Bir gün eski dostlarý Charlie ve Tiffany kendisini bularak iþ teklif eder. Vernon bu iþe en baþta soðuk yaklaþsa da, rakip olacaðý kiþinin hiç yenilmemiþ efsanevi kumarbaz Dean Stevens olduðunu öðrenince iþi kabul eder. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ HÝNDÝSTAN'DA HAVAÝ FÝÞEK DEPOSUNDA PATLAMA: 8 Ölü Hindistan'ýn kuzeyindeki Uttar Pradeþ eyaletinde havai fiþeklerin yasadýþý olarak depolandýðý bir evde meydana gelen patlamada 7'si ayný aileden 8 kiþinin öldüðü bildirildi. BBC'nin haberine göre Auraiya bölgesinde yer alan Himmatpur köyündeki patlamada ölenler arasýnda 4 kadýn ile 3 çocuk bulunuyor. ÝSRAÝL'DEN GAZZE'YE HAVA SALDIRISI... 7 ÖLÜ Ýsrail'in Gazze kentine düzenlediði hava saldýrýlarýnda bugün hayatýný kaybeden bir Filistinli ile beraber hafta sonu ölenlerin sayýsý 7'ye ulaþtý. Gazze'deki Filistin hükümeti Saðlýk Bakanlýðý Sözcüsü Tayyib Eþref el-kudra, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, Ýsrail'in Cumartesi günü Gazze kentindeki Eþ-Þecaiyye semtine düzenlediði hava saldýrýlarýnda yaralanan Filistinli Muhammed Ziyad Kanu'nun (20) hayatýný kaybettiðini açýkladý. AVRUPA'DA GENEL GREV VE GÖSTERÝ Avrupa'da hükümetlerin aldýðý kemer sýkma politikalarý, iþçi sendikalarý tarafýndan 14 Kasým Çarþamba günü ilk kez toplu halde protesto edilecek. Ýberya yarýmadasýnýn iki ülkesi Ýspanya ve Portekiz'de ilk kez ayný gün genel grev yapýlacak. Ýtalya, Yunanistan, Malta ve Kýbrýs Rum kesiminde de kýsmý grevler yapýlacak. Ayrýca Avrupa Sendikalar Konfederasyonu'nun çaðrýsýyla ''Avrupa Eylem ve Dayanýþma Günü'' adý altýnda 23 ülkede protesto gösterileri düzenlenecek. VICTORIA'S SECRET, AMERÝKAN YERLÝLERÝNDEN ÖZÜR DÝLEDÝ Dünyaca ünlü iç çamaþýrý firmasý Victoria's Secret, defilesinde Amerikan yerlilerinin baþlýðýný kullandýðý için yerlilerden özür diledi. Victoria's Secret'in geçtiðimiz hafta New York'ta düzenlenen yýllýk defilesinde dünyaca ünlü manken Karlie Kloss'un giydiði renkli baþlýk sosyal paylaþým sitesi Facebook'ta tepkilere neden olmuþtu. Victoria's Secret'in sayfasýnda yapýlan bazý yorumlar arasýnda, Kloss'un defilede yerlilere ait uzun bir baþlýðý giydiði, bu durumun Amerikan yerlilerinin kültür ve tarihleri hakkýndaki cehaletin göstergesi olduðu ifadeleri bulunuyor. TAYLAND'DA 600 ZEHÝRLÝ KOBRA ELE GEÇÝRÝLDÝ Taylandlý gümrük yetkilileri, bir kamyonette 600 zehirli kobra yýlaný ele geçirdi. Gümrük Müdürü Benja Louicharoen, Malezya'dan plastik sepetlerle getirildiði tespit edilen yýlanlarýn geleneksel ilaç yapýmýnýn yaný sýra çeþitli alanlarda kullanýldýðýný söyledi. Yetkililer, kamyonet sürücüsünün Bangkok'un 210 kilometre güneyinde gözaltýna alýndýðýný ve sürücünün, yýlanlarý Laos'a kaçýrmak için Tayland'ýn kuzeydoðusuna götürdüðünü itiraf ettiðini belirtti.

15 14 Kasým 2012 Çarþamba 15 Tarantula Ulaþ BARIÞ BANA GÖRE VAZÝYETÝMÝZ NEDÝR? Bir ülkede, siyasi partiler ve siyasetçilere olan güven kaybedilirse, orada kuþku yok ki, rejimle, sistemle ilgili bir sorun var demektir. Siyasi kurumlara ve temsilcilerine duyulan güvensizlik genelde 'giden de gelen de ayný' þeklinde yorumlanýr. Kýbrýs'ta buna muzipçe 'fasulyenin yahnisi, gitti geldi aynisi' denir. Yalnýz, burada deðiþim derken dikkatli olmak lazýmdýr. Örneðin, 1979 Ýran devrimi kimilerine göre, "Þah'ýn devrilmesi ve yerine halkcý Mollalarýn gelmesi" þeklinde yorumlanýrken, kimilerine göre de "Ýran'ýn aydýnlýk yüzünün devrilip, yerini karanlýk yüzlü Molla'lara býrakmasý" þeklinde de algýlanabilir. Algýda seçicilik olsa da, bazý durumlar, istisnayý asla bozmaz. Örneðin, parlamenter demokratik bir sistemden, faþist tek adam yönüne devþirilen bir ülkede, bütün saðduyu sahibi insanlarýn algýsý 'geri yönde bir deðiþim' þeklinde olacaktýr. Buraya kadar, þu içinde bulunduðumuz garabet sistemciðe deðinmeden gelebildim ya, bu da bir baþarý aslýnda. Bizim içinde bulunduðumuz sistem -adýna ne kadar sistem denilirse- bir yan yönetim, bir uydu sistemciðidir, fazlasý deðil. KKTC denilen devlet, 29 yaþýnda olduðu iddia edilse de, aslýnda 'ölü doðmuþ' bir bebektir. Hal böyle olunca, ismi tabelada yazsa ve bu ülke sýnýrlarý içerisinde adý konmamýþ bir acenta görevi görse de, KKTC en azýndan dünya üzerinde var olan bir þey deðildir. Öte yandan, bunu sýrf laf olsun diye yazan tek allahýn kulu da ben deðilim, zira KKTC devleti, evrensel devlet olma olgularýndan da yoksundur. Öyle ki, bu devletin, üzerinde yaþadýðý bir topraðý, (ki bu topraðýnda uluslararasý hukukta kime ait görüldüðü bellidir), ve üzerinde yaþayan bir halký, ( yine uluslararasý hukuk denen þeye göre ada üzerinde tek vatandaþlýk kabul edildiðinden, o da bellidir) vardýr. Uluslararasý hukukta devlet nasýl tanýmlanýr, onu da yazalým da, kafalar karýþmasýn: "Devlet, ülke adý verilen belirli bir toprak üzerinde yaþayan insan topluluklarýnýn bir egemenlik anlayýþý ve hukuku içinde bir siyasi iktidar altýnda örgütlenmesidir." (Bknz. Vikipedia) Bu durumda, zaten tartýþmalý durumda olan toprak ve halk meselelerinden öteye, devlet olunmasý için bir de "siyasi iktidar ve egemenlik" þartlarý aranmaktadýr. Peki, ciddi ciddi soralým; bu ülkede egemenlik, bu ülke üzerinde yaþayan ve adýna halk denilen bu toplulukta mýdýr? Ha þimdi, burada kritik bir soru daha þarttýr: Bu ülkede yaþayan çoðunluk, Türkiye kökenli olduðuna göre, bu ülkede, Türkiye egemenliðinin olmasý gayet normal ve legal bir durum deðil midir? Olabilir ama bu tartýþmayý geçelim þimdi. Soru þu: ülkedeki egemenlik kimdedir? Cevabý, devlet olduðu iddia edilen, KKTC Anayasasýnda yazýlýdýr. Anayasanýn, 7.Kýsým, Geçici hükümler kapsamýndaki, 'Savunma ve Ýþbirliði' bölümü adý altýndaki 10.madde, egemenlik konusunun açýklýk getirmektedir. Þöyle yazar 10.Madde'de; "Savunma ve Ýþbirliði/ Geçici Madde 10 Kýbrýs Türk halkýnýn savunmasý ve iç güvenliði ile milletlerarasý durum gerektirdiði sürece bu Anayasanýn 117. maddesinde yer alan kurallar yürürlüðe girmez. Anayasa yürürlüðe girdiði tarihte dýþ ve iç güvenliðin saðlanmasýnda kullanýlan bütün kuvvetlerle, bunlara iliþkin olarak uygulamada olan usul ve hükümlerin ve bu konularda kabul edilmiþ ve edilecek iþbirliði esaslarýnýn uygulanmasýna devam olunur." Nedir o 117. Madde? O da þöyle der; Yurt Savunmasý ve Silahlý Kuvvetlerin Kuruluþu Madde 117 (1) Yurt savunmasý, Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti Silahlý Kuvvetlerince saðlanýr. (2) Yurdun güvenliðinin saðlanmasýndan ve silahlý kuvvetlerin yurt savunmasýna hazýrlanmasýndan, Cumhuriyet Meclisine karþý Bakanlar Kurulu sorumludur. (3) Silahlý Kuvvetler Komutaný, savaþta Baþkomutanlýk görevlerini Cumhurbaþkanlýðý adýna yerine getirir. (4) Silahlý Kuvvetler Komutaný, Savunma Bakanýnýn önerisi ve Bakanlar Kurulunun kararý izlerine, Cumhurbaþkanýnca atanýr. (5) Savunma Bakanlýðýna baðlý silahlý kuvvetlerin ve baðlý komutanlýklarýn kuruluþu, görev, yetki ve sorumluluklarý yasa ile düzenlenir. Yurt savunmasý, KKTC devletinin kontrolünde deðil, baþka bir devletin kontrolünde demektir. Geçici 10.madde tartýþmalarýný dile getiren siyasi parti ve diðer sivil toplum örgütleri, bunu populizm adýna yapmaktadýr, zira, 'geçici 10. Madde kalksýn' yerine 'iþgal sona ersin' diyenlere 'tu kaka' gözü ile bakýlmaktadýr. Halbuki bunu demek, en basitinden 'Türk orudusu savunma görevini býraksýn' demektir. Bu durumda, "Geçici 10. Madde kalksýn" demek, 'Ülkenin savunmasý, KKTC Ordusuna devredilsin' demekten baþka ne olabilir? E peki, bunu dediðin zaman, burada bulunmakta olan TSK ne olacaktýr? Ýþte tam burada, iktidara gelen veya iktidara geldiði zaman, söz konusu maddeyi 'kaldýracaðýz' diyen ama kaldýramayanlarýn vurduðu duvar, iþte bu duvardýr. Dolayýsý ile egemenlik kavramýnýn olmadýðý bir devlet, devlet olamaz. Elbette ki, egemenlik durumunun tezahür etmemesi sebebiyle de, ülkede siyasi bir iktidar olmasýnýn mantýksýzlýðý apaçýk ortaya çýkmaktadýr. Ha diyeceksiniz, ordu burada etkili olur mu? Þimdilerde ordu, Türkiye sýnýrlarý içinde, AKP Ýktidarý sonrasýnda yani, eski gücünü kaybetmiþtir. 28 Þubat süreci ile baþlayan 'demokrasiye balans ayarý' yapma durumu, en sonunda 'orduya balans yapma' durumuna dönüþmüþ ve bir sabah, ordunun paþalarýnýn evlerinin kapýlarý kýrýlarak, tutuklamalar yapýlmýþtýr. Bu Türkiye'nin meselesidir demek isterdim ama, tamamýyla kontrolü altýnda tuttuðu ülkemiz için de bu durum bir mesele olmaktadýr. AKP hükümeti, kendine göre akýlcý bir yöntem izleyerek, ada üzerindeki kontrolü, dünya gözünden 'ordu iþgali' þeklinden çýkarma uðraþý içerisine, özellikle 2004, Annan planý fiyaskosundan sonra girmiþtir. AKP, ordu ile adayý kontrol etmek yerine, nüfüs ve sermaye akýþýný devreye koymuþ ve bunda da baþarýlý olmuþtur. Bir taþla iki kuþ: hem ilerde asker azaltýp, uluslararasý toplumdan puan toplama þansý, hem de adayý ekonomik olarak tamamen kendine baðlama þansý. Ýþin en kötü tarafý da, yýllarca Denktaþ sistemi altýnda yaþayan, ona her þekilde 'zul' gözü ile bakan CTP'nin baþýný çektiði 'sol kesimler', AKP'nin uyguladýðý bu politikada köprü vazifesi görmesidir. Yazýnýn baþýnda vurguladýðým 'siyasetçiye güvensizlik' de iþte tam bu noktada ortaya çýkmaktadýr. Kahvede oturan normal vatandaþ kýsaca þöyle der: "Bundan evvel gelenlerin ne halt ettiðini bilirdik da bunlarý böyle bilmezdik." Tam burada, 'olgunluk ve deðiþim' yoksunu Kýbrýs Türk toplumunun durumu da apaçýk ortaya çýkmaktadýr. Niye? Zira her gelene aðam, gidene de paþam diyen bu halktýr. Her gelene, 'benim kýza da iþ ver' diyen, 'bir kredicik ver' diyen halk, olgunluktan yoksundur. Daha vahimi, demokrasi kültüründen de yoksundur. CTP, belli bir siyaseti olan bir parti olmaktan iþte yukarda saydýðým 'post Annan' süreçte çýkmýþ ve artýk, yýllarca bu ülkeyi yöneten sað partilerin eksenine girmiþtir. Yani tertiplenmiþtir. Ve CTP tertiplenirken Kýbrýs Türk toplumu da tertiplenmiþtir. Þimdi CTP'li dostlarým bana kýzacak ama, 'umut' da yine bu dönemde tükenmiþtir. Kýbrýs Sorununun çözümüne dair umut da buna dahildir. Öyle ki, þahsi inancýma göre, caný gönülden barýþ isteyen bir adam olan Mehmet Ali Talat bile görüþmecilikte baþarýsýzlýða uðratýlmýþtýr, zira masa da ipler onun elinde deðil, apaçýk Ankara hükümetinin elindeydi. Bu noktada, Rum tarafýnýn pozisyonu da tartýþmalara yol açmaktadýr. Ýster kabul edilsin, ister edilmesin, adanýn 1963'ten sonra birleþmesinin tek ve yegane þansý olan Annan planý referandumunun berhava edilmesinde Dimitris Hristofiyas'ýn da rolü öyle ya da böyle vardýr. Kahvede oturan normal vatandaþýn söylediði þey basittir: "Madem Talat ile yoldaþý Hristofiyas bile yapamadý, kimse yapamaz bu iþi." Konumuz siyasilere ve siyasi kurumlara güvensizlik ya, aslýnda dönüp dolaþýp varacaðýmýz soru aynýdýr: Bundan sonra kim, nasýl, ne þekilde bu adayý yönetecektir? Çok açýk ve net þekilde, egemenlik ve siyasi iktidar elimizde deðildir. Öte yandan, "bu ada kime aittir, kimler bu adada söz sahibidir" sorularýna da yanýt bulmak zorundayýz. Geldiðimiz noktada, azýnlýk Kýbrýslý Türkler olarak, kendimize yoldaþ edineceðimiz Türkiyeli sayýsý az deðildir. Peki ama kime karþý, neye karþý mücadele içinde olabiliriz? Ýçimize atýlan 'Türkiyeli-Kýbrýslý' ayrýþmasý, adada yaþayan halklarýn, olur da bir gün, bir ülkü uðruna savaþmasýný engellemekten baþka ne olabilir? Gazeteci dostum Ali Baturay, geçtiðimiz günlerde Kýbrýs TV'deki programýnda konuk ettiði, YKP Yürütme Kurulu Sekreteri Murat Kanatlý'ya þöyle demiþtir; "YKP, çoðu kesimler tarafýndan 'Türkiyeye düþman, Türkiyelilere düþman' olarak bilinir ama ne zaman bu vatandaþlar haksýzlýða uðrasa, yanlarýnda ilk bulunan YKP olmaktadýr." Ýçimize sokulan, içimize atýlan nifak tohumlarýnýn ortaya çýkmasýna vesile olan bu irdeleme, yukarýda vurguladýðým 'ayrýþma' durumuna güzel bir örnek teþkil etmektedir. Öyle ki, 'anavatan, þükran' jargonundan baþka jargonu olmayan kesimler tarafýndan maðdur edilen insanlar, yanlarýnda 'Türkiye düþmaný YKP' gibi kesimleri bulunca ortaya tam anlamý ile garabet bir durum çýkmaktadýr. Elbette bu konu, olumlu yöne ulaþmak için tartýþýlmasý gereken bir þeydir ama ben yine en baþýna, 'güvensizlik' mevzusuna dönmek istiyorum. Peki, son zamanlarda, þekil þemal olarak gayet baþarýlý þekilde ortaya çýkan 'Toparlanýyoruz' hareketinin vurguladýðý 'siyasetçiye güvensizlik', bizi nereye götürecektir? Bunu da en baþýnda yazdým; naçizane fikrimdir; 'rejim bunalýmý'. Mustafa Billuroðlu'nun yazdýðý 'Kripto geldi mi?' kitabýnda, 1981'de baþlayan ve 1983'te KKTC'nin ilaný ile sonuçlanan süreç etkileyici bir þekilde anlatýlmaktadýr. Billuroðlu'nun kitabýnda, 1981'de, seçimi kazananlara yapýlan darbe ve ortaya çýkan ortam, bugün aynen yaþanmaktadýr. Kitabý okuyup bitirdiðim zaman, bu konu ile ilgili taþlar tam anlamý ile kafamda yerine oturmuþtur. Buna göre, LTB gibi, kurultay gibi konular ile ülkede ki yönetim krize sokulmuþtur. Ondan evvel, milletvekili transferleri ile siyasetçiye olan güven sýfýrlanmýþtýr döneminde de aylarca kurulamayan bir hükümet ve bolca milletvekili transferleri vardýr. Orada siyasetçiye olan güvensizlik, medya tarafýndan törpülenmiþ, çeþitli sivil toplum örgütlerine bu konuda görevler verilmiþtir. Þimdilerde ise, medyanýn bu görevi sosyal medyaya geçmiþtir. Torarlanýyoruz hareketine "þekil ve þemal olarak baþarýlý' demekten kastým, sosyal medyanýn kullanýlma þeklidir. Elbette, bu konu da ayrý bir yazý konusudur ama, aslýnda yaþanan deðiþim burada, sosyal medyada baþlamýþtýr. Artýk insanýmýz, bir haber için ertesi günü beklemek zorunda deðildir zira her sosyal medya kullanýcýsý birer muhabir haline gelmiþtir. Artýk haberler, gazete editörlerinin önünde kendi çýkarlarýna göre 'kalýbýna' konulup, insanýmýza sunulamamaktadýr. Bunun yerine, haberle ilgili ama taraflýtarafsýz yüzlerce ileti anýnda sosyal medyaya düþmekte, orada tartýþýlmakta ve ertesi gün gazeteler tarafýndan 'bayat' bir þekilde topluma sunulmaktadýr. Dikkat ederseniz, bu hareketin son 6 ayda ortaya çýkardýðý, gündeme getirdiði skandal sayýsý, 'uyumakta' olan muhalefetten ve yazýlý/görsel medyadan çok daha fazladýr. Bu da, yukarda yazdýðým muhabirlik meselesine güzel bir örnek teþkil etmektedir. Peki niye? Zira muhalefetimiz de içinde bulunduðu rejime göbekten baðlýdýr. "Aman þu kurumu karþýmýza almayalým, aman bu iþadamý bize yardýmý keser" hezeyanlarý içinde bulunan siyasi kurumlarýmýz ve ona baðlý medyamýz, maalesef, birkaç örnek dýþýnda tamamen eli kolu baðlý hale gelmiþtir. Mesela, bir sendikamýz, örgütlü olduðu bir üniversitemizde, bir bölümün, Türkiye'den gelen bir kuruma devri sýrasýnda tepki göstermiþ, olay çýkmýþ, mahkemelik olmuþtur. Bu sendikamýzýn çoðu üyelerinin siyasi olarak baðlý bulunduðu partinin medya organý, bu devralan kurumun reklamlarýný televizyonlarýnda yayýnlamakta ve rahatsýzlýk duymamaktadýr. Sendika da ayný þekilde olaya kayýtsýz kalmaktadýr. Nereden bakarsanýz bakýn, bu duruma etik bir açýklama yapmak mümkün deðildir. Bu yukardaki örnek, durumun vehameti açýsýndan önemlidir. Üstelik bu satýrlarý hasbelkader okuyanlar, hemen durup kendi örneklerini verebilecek durumdadýrlar, zira söz konusu örnekler tek deðildir. Dolayýsý ile özellikle eski bir baþbakanýmýzýn dalga geçercesine, hareketin ilk ortaya çýktýðý günlerde 'dit dit' diye dalga geçtiði sosyal medyanýn gücü hiç de az deðildir. Zaten eski baþbakanýmýzýn kendisi de, durumu kýsa sürede anlamýþ, hýzlý bir twitter kullanýcýsý oluvermiþtir. Dikkat edin, hareketin lideri konumunda olan Kudret Özersay'ýn yazdýðý yazýlara, yaptýðý açýklamalara, iktidar zümreleri veya ilgili kurumlar tarafýndan anýnda cevap verilmektedir. Ama bir Serdar Denktaþ, bir Mehmet Çakýcý'nýn eleþtirileri es geçilmekte, kaale alýnmamaktadýr. Peki ama niye? Mesela çok sevdiðim bir abim, ki ailesi ana muhalefet partisinin 'kurucu' ailelerindendir, sosyal medyada þöyle bir ileti yazdý, affýna sýðýnarak buradan paylaþayým; "Þimdi da yeni moda söylemimiz, 'UYAN KIBRIS' oldu. Bir halký suçlayan siyasi anlayýþ, o siyasi anlayýþýn acizliðinin ýspatýdýr! Bu halk ima edildiði gibi uyuyorsa eðer, önce kendinizi sorgulamalýsýnýz! Gerçekten uyuyorsa bu halk, halký bu uykudan kaldýracak ülke demokrasisine hangi kalýcý katkýlarýnýz oldu?" Halk uyuyorsa bu kadar zamandýr, bu senin sayende olmuþtur. Halk uyuyorsa bu kadar zamandýr, demek ki, senin partin, ya bir iktidar hesabý içinde, 'aman Ankara'yý sinirlendirmeyim de bu kez ben geleyim' beklentisi içindedir. Ya da geçmiþ dönem için vermekten korktuðun bir hesabýn vardýr. Cevabý ne olursa olsun, durum bu ise eðer, vaziyetimiz vahimdir. Dolayýsý ile biz yine ayný soruyu sormak zorundayýz: siyasetçilere ve siyasi kurumlara olan güvensizliði nasýl aþacaðýz? Bunun cevabýný bulduðumuz an, deðiþim baþlayacaktýr. Ben henüz bulamadým, ama bulmak isterim, zira, 40 yaþýma geldiðim ve sittin senedir yaþadýðým bu belirsizlik ortamýnýn bir þekilde sona ermesini istiyorum. Bunu kendim için deðil, daha çok çocuklarýmýn, çocuklarýmýzýn geleceði için istemekteyim.

16 16 14 Kasým 2012 Çarþamba

17 14 Kasým 2012 Çarþamba 17 7

18 18 14 Kasým 2012 Çarþamba

19 14 Kasým 2012 Çarþamba LEFKOÞA HALKINA "ÇÖPLERÝNÝZÝ, ÇÖP TOPLAMA GÜNÜ ÇIKARINIZ" UYARISI Lefkoþa Kaymakamlýðý, Belediye Emekçileri Sendikasý'nýn (BES) grevinden dolayý bir süreden beridir temizliðini üstlendiði Lefkoþa'da, vatandaþlardan çöplerini, belirlenen çöp toplama günleri dýþýnda kapý önüne çýkarmamalarýný istedi. Kaymakamlýk ayrýca, evsel atýklar dýþýnda hacim olarak yer kaplayan yatak, yorgan, þilte, dolap ve benzeri atýklarýn elden çýkarýlmasýnýn ertelenmesini ve kesinlikle sokaða çýkarýlmamasýný talep etti. Konuyla ilgili yazýlý açýklama yapan Lefkoþa Kaymakamý Kemal Deniz Dana, Lefkoþa Türk Belediyesi'nde yaþanan grevler nedeniyle çöp toplama, çevre temizliði, su ve kanalizasyon tamir hizmetlerini kaymakamlýðýn yürüttüðünü hatýrlattý. Kaymakamlýðýn ayrýca izinsiz inþaat yapým giriþimlerine de müdahale ettiðine iþaret eden Dana, "Bu hizmetlerin daha saðlýklý ve daha çabuk verilebilmesi yönünde Lefkoþalýlarýn belirtilen hususlara titizlik göstermesi halinde, vermiþ olduðumuz temizlik hizmetleri aksatýlmadan, daha saðlýklý ve çevre kirliliði yaratýlmadan sürdürülecektir" dedi. Kemal Deniz Dana, öncelikle çöplerin, belirlenen çöp toplama günleri dýþýnda kapý önüne çýkarýlmamasýný istedi. Dana, "Evsel atýklarýnýz dýþýnda hacim olarak yer kaplayan yatak, yorgan, þilte, dolap ve benzeri atýklarýnýzýn elden çýkarýlmasýný erteleyiniz Kaner Þirketler Grubu'nun 70. Yýlý anýsýna, þirketin kurucularý Adem Kaner ve Vedat Kaner kardeþlerin hayatlarýný konu alan "Vakit Varken" isimli biyografik roman ve kitabýn satýþýndan elde edilecek gelirin baðýþlanacaðý "Yaþam Evi" projesi bugün saat 10.00'da Sarayönü Gloria Jean's Coffees'de düzenlenecek basýn toplantýsýyla tanýtýlýyor. Þirketten yapýlan açýklamaya göre, Ferhat Atik tarafýndan kaleme alýnan kitabýn satýþýndan elde edilecek gelirinin tamamý Kaner Þirketler Grubu'nun sponsorluðunu üstlendiði, Spastikleri Koruma Cemiyeti ile iþbirliði halinde hayata geçirilecek "Yaþam Evi"ne baðýþlanacak. "Yaþam Evi" projesi, ve evinizin bir köþesinde muhafaza ediniz ve kesinlikle sokaða çýkarmayýnýz. Evsel atýklarýnýzý naylon market poþetleri ile deðil de standart çöp muhafaza naylonlarýnda aðzý baðlý bir þekilde ve çöp toplama günlerinde kapýnýzýn önüne koyunuz" dedi. Belirlenen hususlara riayet edilmemesi ve bunun tespiti halinde Çevre Yasasý'nýn ilgili maddeleri uyarýnca para cezasý uygulamalarý baþlatýlacaðýný kaydeden Dana, su problemleri, kanalizasyonla ilgili sorunlar ve çöp toplama hizmetlerinde aksamalarýn olmasý halinde, Kaymakamlýða baþvurulmasýný istedi. Lefkoþa Kaymakamlýðý tarafýndan ihtiyaca göre yeniden belirlenen mahalle bazýndaki çöp toplama programý þöyle: Surlariçi çöp ve moloz temizliði her gün; Ana caddeler, hastaneler ve okullar her gün; Sanayi bölgeleri pazar günü; Taþkýnköy pazartesi, perþembe ve cumartesi; Göçmenköy salý, cuma ve pazar; Marmara çarþamba, cuma ve pazar; Kýzýlay pazartesi, perþembe ve cumartesi; Küçük.Kaymaklý salý, cuma ve pazar; Yeniþehir çarþamba, cuma ve pazar; Hamitköy pazartesi, çarþamba ve pazar; Haspolat salý, perþembe ve pazar; Metehan bölgesi pazartesi, çarþamba ve cumartesi; Ortaköy salý, cuma ve pazar; Çaðlayan salý, perþembe ve pazar; Kumsal pazartesi, çarþamba ve pazar; Köþklüçiftlik pazartesi, çarþamba ve pazar). "VAKÝT VARKEN" BUGÜN TANITILIYOR 18 yaþ üstü farklý geliþen bireylerin yatýlý olarak yaþamlarýný sürdürmesine imkan saðlayacak. Cypralang Language Communications Ltd'e 9/ 11/2012 tarihli 549/12 sayýlý kurum açma izni Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakanlýðý tarafýndan verilmiþtir Uluslararasý Kýbrýs Ýþçi Filmleri Festivali Perdelerini Kapatýyor Festival, gelecek sene tekrar açmak üzere perdelerini kapatýyor. Ýþçi Filmleri Festivali, Kýbrýslý Türklerin varoluþ mücadelesinde umut ýþýðýný yakmaya, dünya halklarýnýn seslerini duyurmaya devam edecek. Perdeler; Kýbrýs yapýmlý, asimilasyon temalý üç kýsa filmle kapanýyor. 6. Uluslararasý Kýbrýs Ýþçi Filmleri Festivali nde buluþmak dileðiyle Film: Asimilasyon Üçlemesi, 45dk Türk milliyetçiliðinin ve TC derin devletinin etkisi altýndaki Kýbrýslý Türk liderliði, 1958 lerden itibaren, Kýbrýslý Türk halkýnýn tarihsel, kültürel ve sosyal yapýsýna müdahaleler yapmakta ve Kýbrýslý Türklerin geçmiþine saldýrmaktadýr. Köylerin, ailelerin isimleri, konuþulan dil, kullanýlan kelimeler unutturulmak, ortadan kaldýrýlmak istenmektedir. Silahlý güçleri ve siyasi erki ellerinde tutanlar beðenmedikleri kelime baþýna para cezasý kesmiþlerdir. Yasalar çýkarmýþlar, kütükleri ve tabelalarý deðiþtirmiþlerdir. Tarih kitaplarý yazarak tüm resmi görüþü yaymaya çalýþmýþlardýr. Bu üç kýsa filmle, yapýlan bu saldýrýlara karþý, sözlü tarih belgelenmiþ, kayýt altýna alýnmýþ ve yeni nesillere aktarýlmak için tarihe bir not düþülmüþtür. Yer: Gönyeli Belediyesi Konferans Salonu Saat: Tarih: Festival Komitesi: KTAMS, KTOEÖS, DEV-ÝÞ, KTÖS, BES, GÜÇ- SEN, EL-SEN, TEL-SEN, Barikat, TIP-ÝÞ, DAÜ-SEN, DAÜ BÝR-SEN, Baraka Kültür Merkezi, KTTB, KTMMOB, ÇAÐ-SEN, BASIN-SEN, KOOP-SEN, Pir Sultan Abdal Derneði, Öðrenci Ýnisiyatifi, MEC-SEN Destekleyenler: Radyo Mayýs, Gelecek Gazetesi Web adresi: KÝRALIK DAÝRE Marmara bölgesinde 3+1 full eþyalý daire kiralýktýr. Tel: AYZER EMLAK Kiralýk Gelibolu'da 3+1 zemin kat full yeni eþyalý daire * K. Kaymaklý'da 2+1 sýfýr beyaz eþyalý daire * Kermiya sosyal konutlarýnda 3+1 full eþyalý daire 750 TL * Yeniþehir de 2+1 sýfýr full eþyalý daire. K. Kaymaklý'da full eþyalý daire. Reis arkasý, öðrenciye... Satýlýk Gönyeli'de kat 140 metrekare yeni daire Türk malý * Hamitköy'de kat sýfýr daire Türk malý * Yenikent'te 2 evlek 2000 ayakkare Türk malý arsa * Ortaköy'de 4+2 dubleks ev Stg. * K. Kaymaklý'da bahçeli, garajlý, full ekstralý villa Stg OTOBÜS TURU 18 Kasým Pazar Limasol'da hayvanat bahçesinde kahve molasý, Fasuri çiftliði ve Koloþ Kafesi'ni ziyaret. Alehtora'da Huzuri Sultan Türbesi ziyareti, Baf limanýnda yemek, Mutallo Türk mahallesinde gezi, Türk hamamý ve Türk þehitliði ziyareti, Yeroþibu'da alýþveriþ... Tel: KÝRALIK EV Meriç'te 3 yatak odalý ev 500 TL. Tel: MELÝ EMLAK SATILIK * Hamitköy'de 1+1 sýfýr Türk malý satýlýk daireler, Stg. * Hamitköy'de Türk koçanlý 1 evlek 1600 ayakkare satýlýk arsa, Stg. * Kaymaklý Dumlupýnar'da Türk malý müstakil sýfýr villa, Stg. * Gönyeli'de tripleks sýfýr Türk malý Stg. * Haspolat'ta 3+1 sýfýr apartman dairesi eþdeðer, Stg Satýlýk villa Dumlupýnar'da dubleks Türk koçanlý villa 270 metre kare... Fiyatý 118 bin Stg. Tel: SATILIK ARABA 2005 model Suzuki Swift. Tel: PÝYANGO ERTELEMESÝ Doðancý Spor Kulübü nün 15 Kasým da çekiliþini yapacaðýný duyurduðu Dayanýþma Piyangosu nun çekiliþi elde olmayan nedenlerden dolayý 31 Aralýk 2012 tarihine ertelenmiþtir. Doðancý Spor Kulübü Yönetim Kurulu SATILIK EÞYA Elbise dolabý, tek kiþilik yatak þilte-siyle birlikte, derin dondurucu, halý. Tel: SATILIK KEÇÝ Alayköy de 7 adet satýlýk keçi. Tel: SATILIK ARSALAR Lefkoþa Gönyeli'de Türk malý arsa, içerisinde iki katlý apartman ile beraber SATILIK Bürotime yönetici masasý, hareketli dolap, yüksek dolap, dosya dolabý ile beraber yönetici grubu satýlýktýr

20 Türkiye-Danimarka ile karþýlaþacak Türkiye A Milli Futbol Takýmý, 89 yýllýk tarihindeki 500. maçýnda bugün Danimarka ile karþýlaþacak. Türk Telekom Arena'da oynanacak ve saat 21.00'de baþlayacak özel karþýlaþmayý, Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Brych yönetecek. Abdullah Avcý yönetimindeki Türkiye takýmý Dünya Kupasý Avrupa Elemeleri D Grubu 4. maçýndan Macaristan'a 3-1 yenilmiþti. Cumhuriyet Kupasý için karþýlaþacaklar n Cumhuriyet Kupasý 2012'de KTFF Karmasý ile Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu Karmasý bugün saat 16.30'da Atatürk Stadý'nda karþýlaþacaklar. Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluþ yýl dönümü etkinlikleri kapsamýnda Kýbrýs Türk Futbol Federasyonu Karmasý ile Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu Karmasý Bugün saat 16.30'da Atatürk Stadý'nda "Cumhuriyet Kupasý" için karþýlþaacaklar. Bu yýl "Cumhuriyet Kupasý 2012" olarak oynanacak olan karþýlaþmada Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu Karmasý ile karþýlaþacak olan karma takýmýmýz bir günlük antrenmanýn ardýndan dün kampa girmiþti. Teknik direktör Fýrat Canova nezaretinde gerçekleþen ve KTFF Baþkaný Hasan Sertoðlu'nun da izlediði antrenmana hafif sakatlýðý bulunan Esin Sonay ve Mustafa Yaþýnses katýlmadý. Kýbrýs Türk Futbol Federasyonu Karmasý, dün Golden Tulip Hotel'de kampa girmiþti. Futbol Federasyonu'ndan yapýlan açýklamaya göre bugün saat 16.30'da oynanacak olan KKTC Federasyon Karmasý ile Londra Karmasý arasýnda oynanacak olan maçýn hakemliðini Mehmet Sezener, Ömer Doðru, Evren Karademir ve 4. hakem olarak da Alkýn Gedikoðlu'nun yapacaðý belirtildi. TEB Özel Lefkoþa Þehir Kulübü Açýk Tenis Turnuvasý'nýn son kayýtlarý bugün Sporcular hazýrlanýyor Lefkoþa Þehir Kulübü tarafýndan Türk Ekonomi Bankasý (TEB) Özel Bankacýlýk desteðinde düzenlenen "TEB Özel Lefkoþa Þehir Kulübü Açýk Tenis Turnuvasý", Lefkoþa gecelerini aydýnlatmaya hazýr. 17 Kasým - 1 Aralýk 2012 tarihleri arasýnda düzenlenen ve uzun bir aradan sonra ülkemizdeki en büyük açýk tenis turnuvasý olacak olan TEB Özel Lefkoþa Þehir Kulübü Açýk Tenis Turnuvasý'nýn kayýtlarý bugün tamamlanacak. Turnuva, Lefkoþa Þehir Kulübü Yönetimi olduðu kadar Lefkoþa Þehir Kulübü sporcularýný da heyecanlandýrdý. Kazanýlacak para ödülü yanýnda, böylesi büyük bir turnuvaya isimlerini yazdýrmak arzusunda olan Kemal Türker ve Barýþ Örek dün turnuvanýn gerçekleþeceði Ýlter Sami Þanel Tenis Kortlarý'nda birlikte antrenman yaptýlar. Çocukluklarýndan beri Lefkoþa Þehir Kulübü içerisinde bulunan iki genç sporcu, birinciliklerin baþka kulüplere gitmemesini istediklerini dile getirdiler. KKTC'nin bir numaralý raketi olan Kemal Türker en az final oynamak istediðini söylerken; Barýþ Örek ise, hedefinin madalya almak olduðunu açýkladý. Kemal Türker, Çift Erkekler Kategorisi'nde Enis Irgara; Karýþýk Çiftler Kategorisi'nde ise, Suzan Pakan ile birlikte mücadele edecek. Barýþ Örek'in Çift Erkekler Kategorisi'ndeki partneri ise Yenal Esenel olacak Toplam 21,600 TL para ödülü ve çeþitli hediyelerin verileceði TEB Özel Lefkoþa Açýk tenis turnuvasý, Tek Erkekler, Tek Kadýnlar, Çift Erkekler, Çift Kadýnlar, Karýþýk Çiftler, +40 Veteran Çift Erkeklerin yaný sýra 8, 9,10 yaþ tenisçileri olmak üzere 7 kategoride düzenlenecek. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Voleybolda ligler baþlýyor Off-Road heyecaný Alagadi'de yaþanacak n Voleybolda lig heyecaný bu akþam oynanacak 2 büyük erkekler ve 2 büyük kadýnlar karþýlaþmasý ile baþlýyor Kuzey Kýbrýs Off Road Derneði'nin (KKORD) Tiger Organization iþbirliðinde düzenleyeceði sezonun son yarýþýnýn tarihi 9 Aralýk 2012, Pazar olarak açýklandý. "2'nci Alagadi Off Road Yarýþý" adý ile düzenlenecek olan yarýþý profesyonel hakemlerin yönetecek. Alagadi Off Road Yarýþý'nda, "Roll Barlý" 20 at altý ve üstü ile "Roll Barsýz" araçlar yarýþacak ve yarýþmada dereceye giren yarýþmacýlara Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK para ödülleri verilecek. Esentepe Belediyesi'nin katkýlarýyla gerçekleþtirilecek olan yarýþta müzik þovlarý da yapýlacak. Organizasyonda, gün boyunca yiyecek ve içecek standlarý da yer alacak. Yarýþmayla ilgili önümüzdeki günlerde katýlým koþullarý ve yarýþ parkuruyla ilgili bilgi verilecek. Kuzey Kýbrýs Off Road Derneði tarafýndan düzenlenen 2012 Off-Road Sezonu, Alagadi'de yapýlacak yarýþ ile sona erecek. Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Voleybol Federasyonu tarafýndan organize edilen voleybol lig maçlarý bu akþam yapýlacak karþýlaþmalarla baþlýyor sezonunda toplam 6 farklý ligde 27 takýmýn mücadele edeceði voleybol ligleri Büyük erkek ve kadýnlar liglerinde bu akþam oynanacak 4 karþýlaþma ile start alacak. Voleybol liglerinde ilk karþýlaþmalarýn 2 tanesi Maðusa Arena'da, 2 tanesi ise Atatürk Spor Salonunda yapýlacak. Oldukça çekiþmeli ve zevkli karþýlaþmalara sahne olmasý beklenen bu sezonki voleybol liglerinde ilk karþýlaþmalarýn programý þöyledir; Maðusa Arena Saat:18.30 Magem - Y. Erenköy Belediyesi (Kadýnlar) Maðusa Arena Saat: Magem - Y. Erenköy Belediyesi (Erkekler) Atatürk Spor Salonu Saat: Vakýflar - YDÜ (Kadýnlar) Atatürk Spor Salonu Saat: Vakýflar - DAÜ (Erkekler) Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Kasým 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3979 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT EYLEM DEDÝKLERÝ.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Kasým 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3979 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT EYLEM DEDÝKLERÝ. Henüz 5 yaþýndayken söylemiþtik. Þimdi 29 yaþýna bastý, ama deðiþen bir þey yok. Adý KK, soyadý TC, adresi Mersin 10/Turkey... Lüzum görüldüðü takdirde her an iptal edilebilir! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

BODRUM, RES LERE KARŞI BİRLİK

BODRUM, RES LERE KARŞI BİRLİK BODRUM, RES LERE KARŞI BİRLİK OLDU KOCADON: HALKIN İSTEMEDİĞİ PROJE, BODRUM DA OLMAZ BODRUM BELEDİYE BAŞKANI KOCADON, RES KONUSUNDAKİ TAVRINI KOYDU: MÜCADELEYE DEVAM KOCADON, ŞİRKETİN BELEDİYE BİZİ BAĞLAMAZ

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Demokrat Bakış (Kıbrıs) 17 11 2014 www.kibrisinternetgazetesi.com 17 11 2014 EROĞLU, KARTAL BELEDİYE BAŞKANI ÖZ VE TC ESKİ BAKANLARINDAN GÜREL İ KABUL ETTİ CUMHURBAŞKANI EROĞLU,

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Gazetemiz Afrika ya silahlý saldýrý!

Gazetemiz Afrika ya silahlý saldýrý! Kurþunlandýk ey halkým, unutma bizi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3354 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý senerlevent@yahoo.com KURÞUN l 2. sayfada Gazetemiz

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ

DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ Cumhuriyet Halk Partisi 25.Dönem Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Efsane Başkan Kamil Dalkara memleketi Pazarcık ta Gövde gösteri yaptı. CHP Kahramanmaraş Milletvekili

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Ekim 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3944 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT STRESE KARÞI DEDÝKODU.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Ekim 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3944 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT STRESE KARÞI DEDÝKODU. Bu ne hýrs, bu ne ihtiras Ýrsen Bey? Aðýr olun biraz... Size dedelerinizden miras kalan bir çiftlik mi bu? Devlette çiftlik olur ama çiftlikte devlet olmaz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Ekim 2012

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Destek Personeli Eğitimleri

Destek Personeli Eğitimleri 2.Dönem eczane çalışanlarının Destek Personeli Eğitimleri 28 Aralık 2009 tarihinde başladı 9 Valimiz Sayın Zübeyir KEMELEK 15 Aralık 2009 tarihinde Yönetim Kurulumuzu ziyaret etti.. İstanbul Ecza Koop'la

Detaylı

KOBİ ler Nefes alacak / Ankara. TOBB, Ziraat Bankası, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ortaklığında hayata

KOBİ ler Nefes alacak / Ankara. TOBB, Ziraat Bankası, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ortaklığında hayata 02.12.2016 / Ankara TOBB, Ziraat Bankası, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ortaklığında hayata 1/6 geçirilecek olan KOBİ lere Nefes Kredisi için imzalar, Başbakanlık Çankaya Köşkü nde düzenlenen lansman

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Kasým 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3981 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BU ATEÞ DÜNYAYI YAKABÝLÝR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Kasým 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3981 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BU ATEÞ DÜNYAYI YAKABÝLÝR Eðer Büyükelçi Akça elçi deðil de atanmýþ vali olsaydý, þimdi herkes "Tek çare seçim" diyebilecek miydi? Oyunun sürdürülebilmesi için Akça'nýn elçi taklidi yapmasý lazým deðil mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3333 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MUTLULUÐUN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3333 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MUTLULUÐUN. Türkiye'ye karþý yapýlan eylemlere engel olamadýðý için KKTC hükümetinden hesap soracakmýþ Tayyip Erdoðan! Dikkat Ýrsen Bey! Bugünlerde Ankara'ya gitmek hiç de akýl kârý deðil! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Eylül 2012 Çarþamba YIL: 11 SAYI: 3929 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KUYRUKLU YALANLAR.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Eylül 2012 Çarþamba YIL: 11 SAYI: 3929 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KUYRUKLU YALANLAR. Eroðlu'nun New York'ta Ekvator Ginesi Cumhurbaþkanýyla görüþmesini bir Rum diplomat gizlice dinlerken yakalanmýþ... Kaþif'in mi, Küçük'ün mü kazanacaðýný merak etmiþ herhalde! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

TARÝH: 19 Eylül 2014 Cuma YIL: 13 SAYI: 4651 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Ülker Fahri. Erdoðan Baybars

TARÝH: 19 Eylül 2014 Cuma YIL: 13 SAYI: 4651 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Ülker Fahri. Erdoðan Baybars Hem sürat tutkunlarýmýz, hem de KKTC ateþi ile yananlarýmýz için ralli bayramý var bugün... Haritaya bizi de dahil ettiler ya, tanýnmýþ kadar olduk! Hele bir gün sahiden tanýrlarsa saðcýmýz solcumuz göbek

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

KASIM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

KASIM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili KASIM 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Akdeniz Karaduvar Mahallesinde muhtarları

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu Ocak 05, 2017-4:11:00 Başbakan Binali Yıldırım, Keçiören Belediyesi önünde düzenlenen metro açılış töreninde yaptığı konuşmada, nüfusu

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Ocak 2013 Perþembe YIL: 12 SAYI: 4049 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DURUMCUKLAR GÜÐÜL.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Ocak 2013 Perþembe YIL: 12 SAYI: 4049 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DURUMCUKLAR GÜÐÜL. Alt mahkemeden sonra Yüksek Mahkeme'den de sert bir tokat yiyen Ýrsen Küçük sanýrýz Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'ne baþvuracak bu aþamadan sonra... Aleme ibret olsun! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Mart 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4449 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GÜLÜCÜKLER, DUDAKTA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Mart 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4449 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GÜLÜCÜKLER, DUDAKTA. "Dün dündür, bugün de bugün" diyenlerin maskeleri düþmüþ bir daha... Muhalefetteyken sirke olurlar, hükümetteyken viski! Her beþ yýlda bir bu da sizin armaðanýnýz onlara! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı