Egitim Siiresi, Krediler, Not sistemi ve Alkarlemik Bagansrzhk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Egitim Siiresi, Krediler, Not sistemi ve Alkarlemik Bagansrzhk"

Transkript

1 nirlis EREN tinivr:nsirnsi inn nin<;ot- univnnsirnsi A.RA.SINDn Tt-rnx tili Vn lldebivnft nn,q.rilifu U,U.INDA ORTAK yuxsnx LiS.q,NS IROGRAMI AqILMAI;II,IA it-i$rin PRo'toKOL, Amag Madde 1. Bu protokoltin arnacl, Bingol Uni'versitesi ile Bitlis Eren Unirrersitesi arasrnda Ttirk Dili ve Edebiyatr Anabilim Dahnda ortaklaga ytiriittilecek Ytiksek l.isans Programtntn uygulanra esaslannt di.izenlemektir. Kapsam Madde 2. Bu protokol, [tingdl Unive,rsitesi ile Bitlis Eren Universitesi arastnda Ttirk Dili ve Edebiyatr Anabillim Dalrnda agrlacak Ortak Ytiksek Lisans ProgranltnLrn ofirenci kabulii, miifiedat, slnav, de[erlendirme, devanr, izin, verilecek diploma gibi programln baglangrcrndan s;onuglandrnhncaya kadar Ortak '{iiksek Lisans Pr:oggamrnda yaprlacak uygulanralara iligkin hiikiimleri kapsar. Dayanark Madde 3. Bu Protokol; tr6 Temmuz 1999 tarihli ve2375l sayrh Resmi Gilzetede yaytmlanan, 1983 tarihli Lisansi.istti Egitim Ogretim Enstitiilerinin'Iegkilat ve I;;le'yig Yonetmeli[i Ek Madde I ve 22 $ubat 2001 tanihli \/e sayrh Resmi Garzetede yayrmlanan "yiift56:k6fretim Kururnlannrn Yurtiigindelli )liiksekofretim Kurumlanyla Ortak Lisansiisti.i E[itiim ve Opretim Prop;ramlan Tesisi Hakkrnda Yonetmelik" ile bu yonetmeli[e dayanak olugrfurarn tarih ve 2547 sayrll Yiiksek O[retim Kanunu'n,un ilgili maddeleri daya.nall ahnarak haztrlanmtqttr. Tanlmlar Madde 4. Bu protokolde gegen terimlerin timtrnlart: Ort:rk Enstitii: Bingol Universitesi Sosyal Ililimler Enstitiisii ile B;itlis Eren Universitesi Sosyal.Bilimler lsnstitiisii. Ytiriitiircii Enstitti: Birtlis Eren luniversitesi Sosyal Bilimler Enstiti.isti'diir. Bitlis Eren Uni'yersritesi Sosyal Bilimler Enstiti,isU; 6[rltcinin baqvuru, kayrt,, clers alma, stnavlar, mezuniyet gibi trlim 6[re:ncilik iglenrlerile ilgi),i kayrtlarr tutar ve ytirtittir. Ortak l,isansiistii Programr Yiiri.itme Kurulu (OLUPYK): Bitlis Eren Universitesi Sosyal Bilirmler Enstitiisii Mi.idiirii, Bingcil Univr:rsitesi Sosyal Bilimler Errstiti.isii Mtidtirii, Bitlis Eren Universitesi Sosyali Bilimler lirrstittisii Tiirk Dili ve Edebiyatr Anabilim Dah Bagkanr ile Binlgdl Universitesi Sosyal Bilimler Enstitiisti Trirk Dili ve Edr:biyatr Anabilim Dah Bagkanr'ndan olugur. Ofrenr:i: Ortak Yiiksek Lisans Prog;ramrna ka'yrt yaptrran kigi. Tez Danrgmant: Bitlis Eren Uni'versitesi Sosryal llilimler Enstittisi.i Ttrrk Dili ve Edebiyatr Anabilim Dah lbagkanr tarafindan 0nerilen v,: Ortak Lisanstistti Programt Ytirtitme Kurulu tarafinclan atanan Ortak Enstitii l\nabilim Dallarrndan (Bitlis Eren Universitesi Sosyal Bilimler Enstittisti Tiirkr Dili ve ticlebiyatr Anabilim Dah veya Binlgo,l Universitesi Sosyal Bilimler Enstiti.jisii Ttirk. Dili ve E,debiyatr Anabilim Dalr-OEABD) birinde gorevli o[retim iiyesidir. Ortak Tez Danrgmanlr Ortak E.4rlJD'larrnda.n hangisinden Tez Danrgmanr atandrysa di[er EAIBD'ndan da ikinci bir o[retim tiyesi "Ortak'fez DanrEmanr" olarak atanrr. t

2 Tez lzk:me Komitesi: Her bir o[renci igin kurulan, ortall Enstittilerin her birinden en az bir Uye olnrak tizere; biri tez danre;manr ve difleri ilgili Enstitii Anabilim Dahndan veya baglla bir Enstitti Anabilim Dahndan olmak i.izere iki iiye ile difier E,nstittiClen biri ortak danrqman diferi ilgili Enstitti Anabilim Dahndan veya bagka bir Enstitti,{nabiliim Dahndan olmak iizere iki i.iye ve toplam dort iiyeden oluliur. Ortak Programlarrn Amacr Madde 5. Ttirk Dili ve Edebiyatr Anabili.m Dah Ortak Ytiks;ek Lisans Programr, Bingol Univerr;itesi ile Bitlis Eren Universitesi arasrnclaki zrk,ademlik igbirliiini ve etkilegimi sa[lam;rk, gi.iglti taraflartnt bir araya getirerek zenginlegtirmel< ve ortak programa katrlan 6firenci.lerin en iisttin akademik standartla'da eiitim-<ifiretim almalannr sa[lamak ve ara$trrnraya imkdn vermek amaclnl ta$lr. Ortak Programlarrn Yiiriitiillmesti Madde 6. Ortak Lisanstisti.i l?rogramr Yi.iltitrne Kurulu (OLUPYK), Ortak Yfiksek Lisans Progranrtntn ytiriiti.ilmesine ili;;kin her ttirlti kararr alrr ve uygulanmasrnr sa[lar. Ortak Enstittiler; OLUPYK'nrn kararlarrnr kendi Yonetim Kurulllannrn onayrndan gegirirler. OLUPYK, her yanyrl, biri yanryrl baqrnda,ci[eri yarryrl sonunila olmak iizere, en az illi kez toplanu:. Toplanttrlar normal olarak, Bitlis Eren Universitesi Sos;yal Bilimler Enstiti.isii'nde yaprlrr. Ancak, ortak EnstitU Mtidtirlerinin kerranyla Bing,ol Universitesi Sosyal Bilimler Enstittir:;ti'nde yaprlabilir. Toplantr ga[!rn,iarr Bitlis Eren Universitesi Sosyal Bilimler Enstitti Miidtirti tarafrndan yap,rlrr. Toplantr hangi Enstitride yaprhyorsa, o Enstittintin Mtidiirii toplantr ya bagkanhk eder. Toplantr yeter saytsr OLUpt'rc'nun tiye siaylslnrn tigte irkisidir. Karar yeter saylsr irse bu kurulurr iiye sayrsrnrn salt gofir,rnlu[udur. 6[renr:,i Kabulii ve Bagarl K,o$ullan Madde 7. Tiirk Dili ve Edebiyatr Anabilim Dah Ortak Yiiksek l-isans Programr'na yaprllacak bagvun'r,lar ve saslanmast gereken bagan gartlarrnda "llitlis llren Univlrsitesi t,isirrsi.istii Egitim Ofretim ve Stnav Yonexmeli[i"nde belirtilen asgari koguxlar aranlr. Ttirk Dili ve Edebiyatr Anabilim Dah Crrtak Ytikr;ek I-isans programr'na baqvuran Ogrencilerin defierlendirilmesi ve girig srnavr, yeterli dfiretim tiyesi var ise ugti Bitlii Eren Universitesi Sosyal Bilimler Enstittinun Anabilim Dahnrn ilgili bilim dahndan. ikisi liiingril Universitesi Sosyal Bilimler Ilnstitiintin Anabilim Dahnrn itgiti Uitim dalndan olmak tizere beq kigilik jtiri tarafindan yaprhr ve ytiri.itilcii Enstitti rarafi.ndan ilan edilir. O[renciler, tiim kayrt iglemlerini yasal stiresi iginde Bitljs Eren Universitesi Sosyal Bi]limler Enstitijsii'nde yapttrtr, rnezun oluncaya kadar ti.im..iglernlerini Bitlis Eren Universitesi Siosyal Bilimler Enstitiisii ile yiirtitilrr ve Bitlis Eren Universitesi Sosyal Bilimler Enstittiriiini1n Ydnetnreli[ine tabidir. I-ler iki Universitenin Ogretim Yardrmcrsr, okutman ve O[retim Gorevlileri bagvuru kogullar:rnr sa[ladrklan takdirde, Ortak \/tik.sek[.isanrs Programrna kayrt yaptrrabilirler, personel igin ticretlendirmede halen ytiri.irltilcte bulunan sistem gegerlidir. Bingdl Universitesi ile Bitlis Eren Universite:si arasrnda Ortak ytiksek Lisans programrna uyruklu ryba11 <igrenci de kabrul edilebilir. Kabul kogullarr olupvr rarannjan belirlernir ve ortak Enstitiilerin Ycinetim Kurulla'nrn onayurdan geqiril ir. Egitim Siiresi, Krediler, Not sistemi ve Alkarlemik Bagansrzhk

3 Madde 8. T6rk Dili ve Edebiyatr l\nabilim Dah Ortal<: Yiiksek Lisans Programtna kabul edilen cr[renci, Bitlis Eren Universitesi Sosyal I]ilimler llnstitiisiine kayrt yaptrrlr ve Yiiksek Lisans.gitirni siiresince kayrt ve di[er i;ilenrleri Bitlis Eren Llniversitesi Sosyal Bilimler EnstitUsii tarafrndan ytiri.itiiltir. Madde 9. Tiirk Dili ve Edebiyatr l\nabilim Dah Ortak Yiiksek l-isans Programtna kayrth d[renciler, her iki Universitenin kiitiiphane,, lal)oral.uvar, ilt6lye vb. imkanlanndan yararlanma bakrmrndan her iki Universitenin kendi o[rencileri gibidir. Madde 10. Tiirk Dili ve Edebiya.tr Anabilirn Dah (frtak Yiiksek Lisans Programrnda dfirencinin almasr zorunlu asgari toplam ders krerlisi miktan OLUPYK tarafindan kararla;itrnlrr. Madde 11. Ttirk Dili ve Edebiyatr Anabilim Dah Ortak Yiiksek Lisans Programtnda Bitlis Eren Ur:riversitesi Sosyal Bilimler Enstittisii'nijn not sistemi kullanrlrr. Madde 12. O[rencinin Ortak Enstiti.ilerin her birinden aldrfir derslerin kredilerinin toplamr, almasr :zorunlu olan asgari toplam ders kredisi miktannrn tigte birinden az olamaz. Madde 13. Ortak Ytiksek Lisans Prograrnrnrn yiiriitiil:mesile ilgili olarak bu protokolde htikiim bulunmayan konularda Bitlis; Eren Universitesi liosyal Bilimler Enstittisii Lisanstistti Ydnetnreli[i htiktimleri uygulanrr. Ortak Y{iksek Lisans Programrnrn stireleri ile ilgili akademik bagansrzhk veya bagka nedenlerle o[rencinin iligi[inin kesilmesi hususlannda ytiri.irltikteki ilgili mevzuat htik.i.imleri gegerlid:r. Ortak Diplorna Madde: 14. Ortak Ytiksek Lisans P'rograrnrnr bagarr ile tamamlayan ofirenciye, Bitlis Eren Univer:sitesi Sosyal Bilimler Enstitiisi.ile tlingol Universitesi Sosyal Bilimler Enstitiisi.i tarafindan Ortak Yiiksek l.isans Programrnr tamamladrfirnr belirten bir mezuniyet belgesi verilir. Tiirk Dili ve Edebiyatr Anabilim ldah Ortak Ytiksek Lisans Programr Diplomasrnda yer alacak ibareler, OLUPYK'ca tekli{ edilip 're (Jniversitelerin Senatolarrnca kabul edilen bilgilerdir. Ortak diplomalar, her iki ilniversit,snin Enstitti Mi.idiirleri ve Rektdrleri tarafindan imzalanrr. izinler Maddr: 15. Zorunlu nedenlerrle ve belgelenrnek kogulu ile ofirenciye her iki Enstittini.in mutabstkatr ile bir yarryrl veya trir akademil< yrl izin verilebilir. izinde gegen stire azami dfiretint si.iresinden sayrlmaz. Ogrenim stiresi boyunca kullanrlabilecek toplam izin stiresi, normal dlretim siiresinin yarrsrndan fazla olantaz. Disiplin Hiikiimleri Madde 16. Ofirenciler efiitim igin bulundukl;a.rr her iki kurumun disiplin yonetmeli[ine tabi olur. Uygul:lnacak Difier Htikii mler Maddr:.17. Bu protokolde hiiktim bulunmayan durumlarda Ortak Lisansiisti.i programr ytiri.iten Universitelerin kendi mevzulatr ile Yti.kiek<igretimevzuatr uygulanrr. Protokoliin Yiiriirtii[e Girm esi Madde 18. Ytiksekogretim Kurulu'nun rrarihli B.30.0.EOB Ct32005 sayrh ve "Yurtigindehi Yiiksel.ofiretim K.urumlan Arasrnda Ortak Lisanstisti.i Efiitim Protokohine iligkin Yotrerge" cilikkate ahnarak hazrrlanan bu protokol, Bing6l $,

4 Universitesi ile Bitlis Eren Universitesi Rektorier! tarafindan irnzalantr ve imzalandr[r tarihte ytiriirli.i$e girer. Protokolde de[iqiklik yaprlmasr aynt usule tabidir. Protokoliin Yiiriitmesi Madde 19. Protokol, Bingdl luniversitesi ile Bitlis Eren Universitesi Rektdrleri tarafindan ytiriitiiltir. Rektorler bu yetkilerini ilgili Enr;titi.i Mtidiirlerine devredebilirler. Protokolde de[igiklik ve yeni di.izenleme 'yaprlmasr durunrunda, Ytiksek<ilretim Kuruluna bilgi sunulur. Protokoller her iki taraftan birinin iptal istepi olmddrkqa clevam eder. Tarihi I ti <\ t Prof. Dr. Gryasettin BAYD.A,$ Prof. Dr. Mahmut DOGRU Bingcil Universitesi Fi,ektorii Bitlis Eren Universitesi Rekt6ru

<*> CANIK BA ARI UNIVERSITES! VE ONDOKUZ MAYIS

<*> CANIK BA ARI UNIVERSITES! VE ONDOKUZ MAYIS CANIK BA ARI UNIVERSITES! VE ONDOKUZ MAYIS UNiVERSITESi ARASINDA ORTAK HASTANE VE SAGLIK KURUMLARIYONETIMITEZSIZ YUKSEK LlSANS PROGRAMIACILMASINA ILiSKIN PROTOKOL Protokol yapan taraflar, Canik Ba

Detaylı

c) BdlUm/Program/Anabilim Dah Ogrenci Temsilciieri Kurulu: Bohimi?rograrn/Anabilim da3 Ogrenci eirixci edlum

c) BdlUm/Program/Anabilim Dah Ogrenci Temsilciieri Kurulu: Bohimi?rograrn/Anabilim da3 Ogrenci eirixci edlum TUNCELI Ulivnnsirnsi ocnnnci Kor.lssyi yoxrrcbsi eirixci edlum Arnag, Kapsam, Dayanak ve Tanrmlar Arnag Madde 1 - (1) Bu Yonergenin amact, Tunceli Universitesinde kayrth O$rencilerin egitim, sa$hk, spor

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT VEYA ORTAK TEK DİPLOMAYA YÖNELİK ULUSLARARASİ ORTAK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT VEYA ORTAK TEK DİPLOMAYA YÖNELİK ULUSLARARASİ ORTAK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI YÖNETMELİĞİ İstanbul Üniversitesinden: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT VEYA ORTAK TEK DİPLOMAYA YÖNELİK ULUSLARARASİ ORTAK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinde ön lisans, lisans,

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı, Diş Hekimliği Fakültesinde yürütülen

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıģtır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıģtır. 2 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28013 Mustafa Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖN LĠSANS VE LĠSANS ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA, DİPLOMA EKİ ve DİĞER BELGELERİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE

T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA, DİPLOMA EKİ ve DİĞER BELGELERİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA, DİPLOMA EKİ ve DİĞER BELGELERİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE Amaç ve Kapsam Madde 1 - (1) Bu yönerge; Artvin Çoruh Üniversitesinin ilgili eğitim-öğretim ve sınav

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinde yürütülen

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yükseköğretim Kurumları

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı;

Detaylı

T.C. ĠSTANBUL BĠLĠM ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ KULÜPLERĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ĠSTANBUL BĠLĠM ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ KULÜPLERĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ĠSTANBUL BĠLĠM ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ KULÜPLERĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Ġstanbul Bilim Üniversitesi öğrencilerinin ders dıģı sosyal,

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS, LİSANS VE LİSANSÜSTÜ STAJ YÖNERGESİ

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS, LİSANS VE LİSANSÜSTÜ STAJ YÖNERGESİ ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS, LİSANS VE LİSANSÜSTÜ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlama Amaç: MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Üsküdar Üniversitesine bağlı Meslek Yüksekokulları,

Detaylı

3843 19.11.1992 İkinci öğretim uygulanan yükseköğretim kurumlarında gerektiğinde hafta tatilinde de eğitim - öğretim yapılabilir.

3843 19.11.1992 İkinci öğretim uygulanan yükseköğretim kurumlarında gerektiğinde hafta tatilinde de eğitim - öğretim yapılabilir. 13 Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazete ile yayımı :

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA, DİPLOMA EKİ ve DİĞER MEZUNİYET BELGELERİ YÖNERGESİ* BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA, DİPLOMA EKİ ve DİĞER MEZUNİYET BELGELERİ YÖNERGESİ* BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA, DİPLOMA EKİ ve DİĞER MEZUNİYET BELGELERİ YÖNERGESİ* BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Madde 1-(1) İstanbul Medipol Üniversitesi ne bağlı fakülte, yüksekokul, enstitü, meslek yüksekokulunda

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK YÖNERGESİ

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK YÖNERGESİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK YÖNERGESİ Amaç Madde 1-) Bu Yönergenin amacı, Erzurum Teknik Üniversitesi'ne yeni kayıt yaptıran öğrencilerin daha önce, Erzurum Teknik Üniversitesi dahil

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ERASMUS ve DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ERASMUS ve DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ERASMUS ve DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ Bu yönergenin amacı Erasmus ve diğer Değişim Programlarına ilişkin işleyişi düzenlemektir. KAPSAM Madde 2. Yönergede belirtilen

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA UZAKTAN ÖĞRETİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA UZAKTAN ÖĞRETİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Yükseköğretim Genel Kurulu nun 01.02.2013 tarihli toplantısında; Yükseköğretim Genel Kurulu nun 6-7.12.2012 tarihli toplantısında Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar ile

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Avrasya Üniversitesi nin Erasmus ve diğer değişim

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi fakülte,

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA UZAKTAN ÖĞRETİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. (Değişik; 20.02.2014 tarihli YÖK Genel Kurulu) BİRİNCİ BÖLÜM

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA UZAKTAN ÖĞRETİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. (Değişik; 20.02.2014 tarihli YÖK Genel Kurulu) BİRİNCİ BÖLÜM YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA UZAKTAN ÖĞRETİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (Değişik; BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı, yükseköğretim kurumlarında, bilgi

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Orta Doğu Teknik Üniversitesine bağlı enstitülerde

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam **** MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bülent Ecevit

Detaylı

İZMİR ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ

İZMİR ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ İZMİR ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1: Amaç: Bu Yönergenin amacı, Erasmus ve diğer değişim programlarına ilişkin işleyişi düzenlemektir. Kapsam: Yönerge,

Detaylı

Madde 2- Bu yönerge Dicle Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin 38. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 2- Bu yönerge Dicle Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin 38. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. DİCLE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ AMAÇ VE KAPSAM Madde 1- Bu yönerge 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun amaç ve ilkeleri doğrultusunda, Üniversitemiz önlisans ve lisans öğrencilerine

Detaylı

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Bezmialem Vakıf Üniversitesi

Detaylı

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı, yükseköğretim kurumlarına Öğretim Üyesi

Detaylı