KÜLTÜR DÜNYASI. Yaflar Öztürk

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KÜLTÜR DÜNYASI. Yaflar Öztürk"

Transkript

1 KÜLTÜR DÜNYASI Yaflar Öztürk y llar aras nda yaflayan Evrengzib, Hint- Türk imparatorlu unu elli y ll k yönetimi s ras nda en genifl s n rlar na ulaflt ran ve ayn zamanda Babürlülerin çöküflünün temellerini atan hükümdard. Taht kavgas nda kardefllerini ortadan kald ran Evrengzib, Dünyalar n Fatihi anlam ndaki Alemgir ad n alarak bafla geçmiflti. 83

2 Alemgir Dünyalar n Fatihi ad n hakl ç kard. Ancak atalar n n Babür ve Ekber in Hindularla Müslümanlar uzlaflt ran ve kaynaflt ran engin hoflgörüleri onda yoktu. Babas n tahttan indiren, üç kardeflini idam ettiren Evrengzib, komflusu ran ve o co rafyadaki fiii kesime karfl Sünni bir politika yürüttü. Hint usulü selamlaflmay yasaklamakla bafllayan etkisizlefltirme düflmanl - a dönüfltü. Hindu tap - naklar n, kutsal yerlerini y kt rd. Vergi, farkl yollarla zorlad halde Müslüman olmayanlara karfl cihad ilan etti. Bu herkese düflmanca, sald rgan tutum, kendisinden sonrakilerin çok zor günler yaflamas na ve ülkenin y k m na yol açt. Babür Hükümdar Âlemgîr fiâh, yürüttü ü yanl fl siyasetinin ve yanl fl davran fllar n n ay rd na ancak ömrünün sonlar na yaklaflt nda varabildi. Ve galiba vicdan n ve ruhunu temizlemek amac yla olacak, ölüm döfle inde flu vasiyetnamesini yazd : Ben dünyaya eli bofl geldim, yine öyle gidiyorum. Saltanat taht na ç kacak o ullar mdan her birine vasiyet ederim ki: Muhammed Kâm Bahfl, Niflâbûr 84 ve Haydarâbâd vilâyetlerine raz oldu- u takdirde, kendisine dokunmay n z. Emîr-ül-Ümerâdan daha iyi bir vezir bulunamaz. Saltanat saray ma mensup olanlar, Muhammed Âzamflâh a sadâkat Alemgir Şah

3 ve vefadan ayr lmas nlar. Benden sonra saltanat yerine geçen, sarayda do an veya orada büyüyenlere kesinlikle eziyet eylemesin. O ullar m yapt m paylaflt rmay kabul eder, baflar gösterirlerse, hiç bir tarafta kar fl kl k ç kmaz ve bofl yere kan dökülmesine meydan verilmez. Memlekette Agra ve Delhi olmak üzere iki merkez vard r. Agra da oturan, Dekken, Malva ve Gücerât ; Dehli de oturan da Kabil gibi eyaletleri egemenli inde bulundursun. Dünyaya ç plak geldim ve yine öyle gitmeliyim. Cenazem için merasim gerekli de ildir. Ba l ve güvenilir adam m Hamîdeddîn Hân, cenazemi, fiah Zeyneddîn in yerine götürüp topra a versin. Kabrimi de yoksul mezar gibi yapt rs n. Evlâd m fikir-i azimetle üzerime türbe yapmas nlar. Hazinemdeki 7382 rupiden bini cenaze giderlerine ve sadaka olarak harcans n. Hint yar madas nda 250 y l egemenlik süren bir mparatorlu u nun bafl ndaki Evrengzib, üsteki vasiyetinden önce, seksen sekiz yafl nda, hasta yata nda ölümü beklerken, o lu Azam fiah a flu mektup yazd rd : O ul... esenlikte ol... sa l cakla kal... Gönlüm sana yak n, gözlerim iyili in için senin üstündedir. Yafll l k geldi, bedenimin gücünü ald, götürdü. Gözlerim az görüyor ama zay flayan her organ m n kayb n, düflünce ve gönlümü, insanlar n hay r duygular ile tamaml yorum. O ul, O ul, bu yafll l k ça n n hem tesellisi hem de ödülüdür. Cennet denilen inan fl, insanlar n dünyadan ellerini çekme ça nda bu iç rahatl duygusudur. Ne mutlu onun avuntusu içinde gözlerini kapayanlara! Bu dünyaya bir garip yabanc olarak geldim. Yine garip olarak gidiyorum. Ne oldu umu bilmiyorum, nereye gitti imi de... saltanat, zafer, kudret y llar n n ard nda ne kald? fiimdi tart n n kefesinde iki varl k var. fllenen iyilikler, önlenemeyen suçlar. Hangisi a r basarsa ömrün ölçüsü iflte bu...güçlü zaman nda flefkatli mi idin, affetmesini bildin mi, karfl ndaki suçlu olsa da onu hoflgörünün okflamas na sarabildin mi? tart, o ul. Rahmet de, lanet de, tart - n n iki kefesinde a r basan iyilikler ve kötülükler mizan... güçlü zaman nda flefkatli mi idin, affetmesini bildin mi, karfl ndaki suçlu olsa da onu hoflgörünün okflamas na sarabildin mi? Hastaya flifa, aça az k, ç pla a çul, özlem içinde olana kavuflma ba fllayabildin mi? Hak k Haks z dan ay - rabildin mi? flte tart n n hay r kefesinde a rl k ola bu, alt ndan de erli, p rlantadan özge, zümrütten pahal de erler bunlard r. O olgun bafla sahip insan odur ki, bunlar n de erini 85

4 can bedenden ç kmak üzere iken de il, ölümün haz rlanmad delikanl l k ça ndan beri kafas na ve gönlüne fl k yapm fl ola! Ya tart n n keder kefesi? Evet keder kefesi? O ul, günah denen fley, sadece gönülde duyulan keder dir. Bu keder yukar da sayd m iyi hizmetlerin yoklu undan do ar. Hoflgörülük yerini kin ve intikama, hoflgörü yerini öfkeye, hak yerini haks zl a, flefkat yerini kalpsizli e b rakt m, O ul, iflte bu hesaplaflma gününde, ömrün tart s n n kefesine bak yorum da, ac ac bafl m sall yorum. Devlet in koruyucusu ve savunucusu olmuflum, ama hak k n ve adaletin hizmetkar oldu umu nas l söyleyebilirim? E er böyle olabilseydi, flu ihtiyarl k ça mda benim yolum üzerinde yürü, o lum diyebilirdim, heyhat! Zaman m n bofluna geçti i endiflesi yüre imde flifas z bir illet halinde Cehennem, dedi imiz iflte budur. Elindeki gücünü az veya çok hay r yerine fler için, iyilik yerine fenal k için kullanma kadersizli ine u ram fl bedbaht n ak beti... keder a ac filizlenir. Vicdan rahatl - n n dallar ndan nas l ferahl k getiren meltemler eserse, bu keder a ac ndan kopup gelen samyeli, ruh un varl n öylesine ateflle sarar ki hiç bir (cennet rma n n kayna ) Kevser onu söndüremez. Cehennem, dedi imiz iflte budur. Elindeki gücünü az veya çok hay r yerine fler için, iyilik yerine fenal k için kullanma kadersizli ine u ram fl bedbaht n ak beti çöreklenmifl yat yor; zaferler, geniflletilmifl s n rlar, savafllar, dudaklar m n aras ndan ç kan sözlerle ba fllanan veya son bulan haklar ve hayatlar... fiimdi hepsi birer efsane. Zaferlerimin kuru oldu undan endifleleniyorum. E er bu hisleri kudretimin bitmez tükenmez gençlik ve iktidar ça nda duyabilseydim, elbet te daha düflünceli, daha hassas olurdum. Haks zl n ve hoflgörüsüzlü ün tortusundan daha

5 çok çekinirdim. nsanlar n en büyük zaaf nedir, bilir misin, o ul? nsanlar n gözleri, ne önünü, ne ard n, ne de kendi içlerini görebiliyor. Hayat n devaml olmad n, ancak son nefes in bedenden ç kmak üzere oldu u anda idrak edebiliyoruz, ama Ömer Hayyam n dedi i gibi, 'Ölüm gemisi, hayat liman ndan demirini alm fl' duruyor. Dinle o ul! Ölüm, gelecekten bir fley ümit edilmedi i anda bafllar. nsan kendi gelece inin böylesin çaresizi iken, kalelerin ve beldelerin alamayaca kalabal klar n yüklerini s rtlamak ne demektir? Gel gör ki, bunun vebal korkusu ancak, bel iki büklüm, gözler fersiz kal nca düflünülür oluyor. O çoban, ne mutlu çoban ki, eline çeflitli yollardan geçirdi i sürünün kendisine Allah emaneti oldu unu kavram fl ola ve kendinden sonraki güç sahibine gülen gözler ve ayd n kalplerle ödemifl, ço alm fl, bereketlenmifl olarak teslim edebilme rahatl na ere! Bir padiflah da Tanr ininde, milletin çoban d r. Her yarat lana nasip olacak hesap gününde Tanr ona diyecek ki: 'Seni uygun gördü üm makama gerçekten sahip olabildin mi? Allah n kullar na hak ve adaletle muamele ettin mi? Hareketlerinde, bugünkü BD TEMMUZ hesap gününde Tanr ona diyecek ki: Seni uygun gördü üm makama gerçekten sahip olabildin mi? Allah n kullar na hak ve adaletle muamele ettin mi? mukadder sorunun muhatab olaca endiflesi hakim oldu mu? Cevap ver.' flte o ul! Her mutluluk ve görkem sahibinin büyük s nav gününe haz rlan, flimdiden haz rlan. Ben bu s nav vermek için Hak k n huzuruna gidiyorum. K z kardefllerin Hayat- Nisa y, Gülçiçek i, Begüm fien i önce Allah a sonra size emanet ediyorum. Hasta anneniz, bana efllik etmek istiyor. Bu dünyaya arzumuzla m geldik ki, istedi imiz zaman gidelim? Her fleye, hadiselere yön vermifl olan Yüce Kudret Sahibi nin yön verdi i an gelmeden yaprak k m ldamaz. Bize düflen akl m - z ve gücümüzü hayra, iyili e kullanmak. Sizi Hak ka emanet ediyorum. Siz de hak yolunda olunuz. Adaletsizlikten sak n n; çünkü o k yamet gününün karanl olacakt r. Hz. Muhammet (Hadis) Adalet mülkün (devletin) temelidir. Hz.Ömer Adalet kutup y ld z gibi yerinde durur ve geri kalan her fley onun etraf nda döner. Konfüçyüs 87

PEYGAMBER M Ö REN YORUM

PEYGAMBER M Ö REN YORUM PEYGAMBER M Ö REN YORUM Diyanet flleri Baflkanl Yay nlar : 639 Çocuk Kitaplar : 160 Peygamberimi Ö reniyorum (Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi ö retmenlerinden oluflan bir komisyon taraf ndan haz rlanm flt

Detaylı

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK Baflka Baflka Hep Baflka 649 7. Bölüm BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK 650 Vatan Lafla De il Eylemle Sevilir BENDEN S ZLERE... Da larla, do ayla, gökyüzüyle ve denizlerle

Detaylı

12-14 Yafl Ders Program

12-14 Yafl Ders Program YAZ OKULU 12-14 Yafl Ders Program Medeniyet Derne i E itim Komisyonu Medeniyet Derne i E itim Komisyonu Kapak- ç Düzen: Artus Bas m Bask -Cilt: Artus Bas m Organize Sanayi Bölgesi ESKOOP Sanayi Sitesi

Detaylı

Dr. Faruk Görgülü. Diyanet flleri Baflkanl Ad na Sahibi ve Genel Yay n Yönetmeni Dr. Yüksel Salman Sorumlu Yaz flleri Müdürü. Dr.

Dr. Faruk Görgülü. Diyanet flleri Baflkanl Ad na Sahibi ve Genel Yay n Yönetmeni Dr. Yüksel Salman Sorumlu Yaz flleri Müdürü. Dr. Diyanet flleri Baflkanl Ad na Sahibi ve Genel Yay n Yönetmeni Dr. Yüksel Salman Sorumlu Yaz flleri Müdürü Dr. Faruk Görgülü Mali fller ve Da t m Sorumlusu Mustafa Bayraktar (Döner Sermaye flletme Müdürü)

Detaylı

Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir

Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir Çal flan Kad nlar n Bilmesi Gereken En Önemli Kural Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir Gail Evans Çeviren Ekin Duru ISBN 975-6225-08-4 She Wins You Win Gotham Books

Detaylı

Stratejik aç dan Pakistan neden önemlidir? PERSPEKTIVE

Stratejik aç dan Pakistan neden önemlidir? PERSPEKTIVE YIL/JAHRGANG: 14 SAYI/NR.: 158 fiubat / FEBRUAR 2008 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ Stratejik aç dan Pakistan neden

Detaylı

Baflkan dan... 4 Dünya Mazlumlar çin. 6 Unutmamak Ad na, 8 Paralel Devlet ve Yarg. Operasyonun Küresel Boyutu. Ocak 2014 SAYI 15.

Baflkan dan... 4 Dünya Mazlumlar çin. 6 Unutmamak Ad na, 8 Paralel Devlet ve Yarg. Operasyonun Küresel Boyutu. Ocak 2014 SAYI 15. BU BÜLTEN AK PART STANBUL L GENÇL K KOLLARI E T M B R M TARAFINDAN ÇIKARILMIfiTIR. Yaz lar n z için gencilegitim@akparti.com.tr Ocak 2014 SAYI 15 Baflkan dan... Operasyonun Küresel Boyutu Küreselli in

Detaylı

KUR AN VER LER AÇISINDAN DE ERLEND R LMES

KUR AN VER LER AÇISINDAN DE ERLEND R LMES slâmî limler Dergisi, Y l 2, Say 1, Bahar 2007 (63-85) DAM CEZASININ KALDIRILMASININ KUR AN VER LER AÇISINDAN DE ERLEND R LMES Ahmet NAN * THE EVALUAT ON OF DEATH PENALTY S ABOL T ON ACCORD NG TO QORAN

Detaylı

Avrupa 19. Kur an Tilavet Yar flmas yap ld PERSPEKTIVE

Avrupa 19. Kur an Tilavet Yar flmas yap ld PERSPEKTIVE YIL/JAHRGANG: 13 SAYI/NR.: 150 HAZ RAN / JUNI 2007 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ Avrupa 19. Kur an Tilavet Yar

Detaylı

Zaman n Allah a En Yak n Zirveleri. ÜÇ AYLAR ve KAND LLER

Zaman n Allah a En Yak n Zirveleri. ÜÇ AYLAR ve KAND LLER Zaman n Allah a En Yak n Zirveleri ÜÇ AYLAR ve KAND LLER 1 4 20 32 40 60 3 ED TÖR 4 ÜÇ AYLAR 6 BEREKET DOLU ÜÇ AY B ZLER BEKL YOR 8 GECE ALEM N N TAÇLARI 10 70 YIL BEKLENEN ÜÇ AYLAR 12 MÜBAREK GÜN VE GECELER

Detaylı

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz!

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz! Ö retmenlik sayg nl k, onur ve bir idealdir! Türk E itim-sengenel Baflkan fiuayip Özcan, Milli E itim bakan Hüseyin Çelik e bir mektup göndererek, Ö retmenler Gününde say n bakan n yapm fl oldu u aç klamalar

Detaylı

Hikmet en iyi rehber man en iyi yoldaflt r. Cehaletin karanl ndan Ve ac s ndan kaç kurtul Ayd nlanman n fl n arabul.

Hikmet en iyi rehber man en iyi yoldaflt r. Cehaletin karanl ndan Ve ac s ndan kaç kurtul Ayd nlanman n fl n arabul. ÖNSÖZ Hikmet en iyi rehber man en iyi yoldaflt r. Cehaletin karanl ndan Ve ac s ndan kaç kurtul Ayd nlanman n fl n arabul. (The Teaching of Buda) Dünyan n ilk kiliyle son insan n hamurunu yo urdular Sonra

Detaylı

ZENG N OLMANIN KURALLARI

ZENG N OLMANIN KURALLARI ZENG N OLMANIN KURALLARI ZENG N OLMANIN KURALLARI Bolluk çinde Yaflamaya Yönelik Kiflisel Bir Anahtar RICHARD TEMPLAR Çeviren: Ümit fiensoy ISBN 978-9944-186-62-9 The Rules of Wealth Richard Templar 2007

Detaylı

Az nl k s cakl k üzerine

Az nl k s cakl k üzerine Y l 1 Say 4 Mart-Nisan 2007 Mülkiyeliler Birli i stanbul fiubesi Ad na mtiyaz Sahibi ve Sorumlu A. Müfit Erkarakafl Yay n Koordinatörü Ayla fieflan Genel Yay n Yönetmeni Ayd n Demirer aydin.demirer@dunya.com

Detaylı

ORTA ASYA TÜRK TAR H

ORTA ASYA TÜRK TAR H T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2288 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1285 ORTA ASYA TÜRK TAR H Yazarlar Prof.Dr. Ahmet TAfiA IL (Ünite 1-4) Yrd.Doç.Dr. M. Bilal ÇEL K (Ünite 5) Dr. lyas KAMALOV (Ünite

Detaylı

TÜRK E T M-SEN. ABD Telafer de soyk r m yap yor

TÜRK E T M-SEN. ABD Telafer de soyk r m yap yor sayfa Madde ba ml lar na karfl mücadele için el ele.. > Gencecik bedenler uyuflturucu illetinin esiri oluyor, madde ba ml l her geçen gün bir ailenin daha oca- n söndürüyor. Son olarak renkli cam n büyülü

Detaylı

YÜKSEKTEN BA IfiINI ALAN TAPINAK HAZIRLIK SEM NER

YÜKSEKTEN BA IfiINI ALAN TAPINAK HAZIRLIK SEM NER YÜKSEKTEN BA IfiINI ALAN TAPINAK HAZIRLIK SEM NER Ö RETMEN KILAVUZU YÜKSEKTEN BA IfiINI ALAN TAPINAK HAZIRLIK SEM NER Ö RETMEN KILAVUZU sa Mesih in Son Zaman Azizler Kilisesi taraf ndan yay nlanm flt r

Detaylı

Liderlik S rlar : Mehmet Buldurgan Örne i

Liderlik S rlar : Mehmet Buldurgan Örne i Dr. Yeflim Toduk Akifl fiu Ç lg n Türk ler lik S rlar : Mehmet Buldurgan Örne i lik, yönetimin oldu u her dönemde, askeriyede, siyasette bin y ld r tart fl lan, üzerine pek çok araflt rma yap lan, hakk

Detaylı

BA DAT TA 68 GÜN. BA DAT ta 68 GÜN. Canl Kalkanlar. Anlat yor. Tavır. Cihan Keflkek - Eylül flcan. Tavır

BA DAT TA 68 GÜN. BA DAT ta 68 GÜN. Canl Kalkanlar. Anlat yor. Tavır. Cihan Keflkek - Eylül flcan. Tavır ACIMAK YOK! Havaland ölüm makineleri Bir gece ans z n uykunun En kör saatinde gelerek çald lar hayatlar yaflamdan Bombalar, bombalar, bombalar... Gece ile gündüz içiçe yaflan yor fiimdi buradaki zamanda

Detaylı

ATATÜRK ve MODERN. TüRK YE. Av. BURHAN GÜNGÖR. stanbul Barosu Önceki Baflkanlar ndan

ATATÜRK ve MODERN. TüRK YE. Av. BURHAN GÜNGÖR. stanbul Barosu Önceki Baflkanlar ndan ATATÜRK ve MODERN TüRK YE Av. BURHAN GÜNGÖR stanbul Barosu Önceki Baflkanlar ndan ATATÜRK ve MODERN TüRK YE Avukat BURHAN GüNGöR (Bas n fieref Divan Baflkanvekili (1960-1963) stanbul Belediyesi Baflkan

Detaylı

STANBUL KÜTÜPHANELER ÜZER NE SÖYLEfi LER Millet, Süleymaniye, Hakk Tar k Us, Beyaz t, Arkeoloji Kütüphaneleri ve Atatürk Kitapl

STANBUL KÜTÜPHANELER ÜZER NE SÖYLEfi LER Millet, Süleymaniye, Hakk Tar k Us, Beyaz t, Arkeoloji Kütüphaneleri ve Atatürk Kitapl STANBUL KÜTÜPHANELER ÜZER NE SÖYLEfi LER Millet, Süleymaniye, Hakk Tar k Us, Beyaz t, Arkeoloji Kütüphaneleri ve Atatürk Kitapl Nisan 2003-A ustos 2005 Sunum Yapanlar Mehmet Serhan Tayfli Nevzat Kaya Tar

Detaylı

ISLAMOPHOBIA KONUfiMALARI

ISLAMOPHOBIA KONUfiMALARI ISLAMOPHOBIA KONUfiMALARI Aral k 2007- Kas m 2008 Sunum Hans Koechler Saied Reza Ameli Shenaz Bunglawala Haz rlayan Sevinç Alkan Özcan Tercüme Melahat Yalç n Talha Üstünda Gülnur K l ço lu Seyyid Hüseyin

Detaylı

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim"

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim" Fatih Akbulut Performans Denetimi Ba lam nda Kamuda ç ve D fl Denetim flbirli i Davut Pehlivanl Kurumsal Risk Yönetimi Temelli ç Denetim Araçlar Yeflil Kalem..........................22

Detaylı

DENGÊ KURDÎSTAN Pûflper-Tîrmeh-Gelawêj/Haziran-Temmuz-A ustos 2004 Hejmar/Say : 11 Biha/Fiyat : 1 Milyon TL

DENGÊ KURDÎSTAN Pûflper-Tîrmeh-Gelawêj/Haziran-Temmuz-A ustos 2004 Hejmar/Say : 11 Biha/Fiyat : 1 Milyon TL Özgür Bir Ülke, Onurlu Bir Yaflam çin! Karkerê Hemû Welatan û Gelê Bîndest Yêkbin!.. DENGÊ KURDÎSTAN Pûflper-Tîrmeh-Gelawêj/Haziran-Temmuz-A ustos 2004 Hejmar/Say : 11 Biha/Fiyat : 1 Milyon TL MLKP Kürdistan

Detaylı

flünde ve gidiflinde arzu edilen bir de iflikli i yapmaya çal flmakt r fleklindeki tarifin yan s ra, 2 bir inanç, bir ideal veya bir ifl ve

flünde ve gidiflinde arzu edilen bir de iflikli i yapmaya çal flmakt r fleklindeki tarifin yan s ra, 2 bir inanç, bir ideal veya bir ifl ve 53 PROPAGANDANIN SEÇMEN DAVRANIfiLARI ÜZER NDEK ETK S P rof. Dr. Osman ÖZSOY Girifl Propaganda; bir fikrin her çeflit araçtan yararlan larak hedef kitleye ulaflt r lmas d r. Propagandan n tarihi insano

Detaylı

K i z l a r ç n TANRI YA MAN

K i z l a r ç n TANRI YA MAN K i z l a r ç n TANRI YA MAN Tek gerçek, Tanr olan seni ve gönderdi in sa Mesih i tan malar d r. Yuhanna 17:3 Benim ad m BEN TANRI NIN B R ÇOCU UYUM Cennetteki Baba n n beni sevdi ini biliyorum ve ben

Detaylı

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR ANKESOB da seçim heyecan Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i (ANKESOB), 4 May s ta 42. Ola- an Genel Kurulu nu gerçeklefltirecek. Ankara da faaliyet gösteren 114 meslek odas ocak-mart döneminde

Detaylı

Aysberg...6 Risk Yönetimi ve ç Denetime liflkin Uluslararas Geliflmeler ve Türkiye ye Yans malar

Aysberg...6 Risk Yönetimi ve ç Denetime liflkin Uluslararas Geliflmeler ve Türkiye ye Yans malar 4 çindekiler Aysberg....................6 Risk Yönetimi ve ç Denetime liflkin Uluslararas Geliflmeler ve Türkiye ye Yans malar Yeflil Kalem.................19 Övünç fiiflman Kurum Çap nda Risk Yönetim

Detaylı

EYÜP SIRTLARINDA B R NEC P FAZIL

EYÜP SIRTLARINDA B R NEC P FAZIL EYÜP SIRTLARINDA B R NEC P FAZIL Prof. Dr. M.Orhan OKAY 1931 y l nda stanbul da do du. Vefa Lisesi nden ve.ü. Edebiyat Fakültesi nden mezun oldu (1955). Edebiyat Ö retmenli i ile mesleki hayat na bafllad

Detaylı