Konumsal Enterpolasyon Yöntemleri Uygulamalarında Optimum Parametre Seçimi: Doğu Karadeniz Bölgesi Günlük Ortalama Sıcaklık Verileri Örneği

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Konumsal Enterpolasyon Yöntemleri Uygulamalarında Optimum Parametre Seçimi: Doğu Karadeniz Bölgesi Günlük Ortalama Sıcaklık Verileri Örneği"

Transkript

1 S. ZENGİN KAZANCI, E. TANIR KAYIKÇI Konumsal Enterpolasyon Yöntemler Uygulamalarında Optmum Parametre Seçm: Doğu Karadenz Bölges Günlük Ortalama Sıcaklık S. ZENGİN KAZANCI 1, E. TANIR KAYIKÇI 1 1 Karadenz Teknk Ünverstes Ünverstes, Mühendslk Fakültes, Harta Mühendslğ Bölümü, 61080, TRABZON. Özet Bu çalışmada, Karadenz Bölges nde farklı konumsal özellklere sahp olan yıllarında 52 tane meteoroloj stasyonundan alınan günlük ortalama sıcaklık verlerne dayanarak 3 tane konumsal enterpolasyon yöntem uygulanmıştır. Çalışmada, lk olarak hem Orjnal Shepard Yöntem le ağırlıklandırma yapılarak Ters Ağırlıklı Mesafe Yöntem (IDW Inverse Dstance Weghted) uygulandı. Bast ve Çoklu Doğrusal Regresyon Yöntem uygulanıp regresyon katsayıları belrlend. Regresyon modelnn uygunluğunun ve regresyon katsayılarının anlamlılığının hpotez testler le test yapıldı. Regresyon katsayılarının belrleyclk katsayısı le anlamlılığının test le de katsayıların ver grubununu temsl etme oranına bakıldı. Çalışma alanının Karadenz sahl boyunca yayılması nedenyle, meteoroloj stasyonları noktaları arasından seçlen enterpolasyon ve dayanak noktaları arasında enlem, boylam ve yükseklk farkları oluşmuştur. Bu nedenle, enterpolasyon tahmnlernn, farklı mevsmlere at uygulamalarda nasıl değştğ ve hem enterpolasyon noktasının hem de dayanak noktalarının konumlarındak değşmden nasıl etklendğn belrlemek amacıyla hata krterler üzernden değerlendrmeler yapılmıştır. Enterpolasyon tahmn hatalarının aylık mnmum, maksmum değerler, karesel ortalama hataları (KOH) ve mutlak hatalar ortalaması (MHO) gb hata krterlerne bakılarak yöntemlern sonuçları karşılaştırıldı. Anahtar Sözcükler Ters Mesafe Ağırlıklı Yöntem, Shepard Yöntem, Bast Doğrusal Regresyon Yöntem, Çoklu Doğrusal Regresyon Yöntem 1. Grş Harta mühendslğnn uygulamaları sırasında çeştl ölçmeler ve hesaplarla arazdek br noktanın konumsal blgler elde edlr. Bu ölçümlern planlanması ve gerçekleştrlmes sırasında araz koşulları ya da ölçüm malyetnn öneml faktörler olduğu unutulmamalıdır. Örneğn, çok dağlık br araz koşulunda ölçüm yapablmek her zaman pek mümkün olamamaktadır ya da malyet önemldr. Bu gb durumlarda ölçümü yapılamayan noktalara at blgler, arazdek blnen noktalardan yararlanılarak tahmn edlr. Konumu blnen k nokta arasında kalan blnmeyen noktanın konumunu belrlemek çn yapılan bu tahmnlere, enterpolasyon ya da ara değer kestrm denr. Konumsal enterpolasyon yöntemler çevre, tarım, meteoroloj ve jeodez gb br çok dsplnde kullanılmaktadır. Türkye de ve Dünya da çeştl alanlarda yapılan konumsal enterpolasyon yöntemlernn uygulanması konusunda yapılmış br çok çalışmaya rastlanılablr. Ulusal ve uluslararası lteratürde yapılan çalışmalarda pek çok konumsal enterpolasyon uygulamasına rastlanır(doğru v.d., 2013; Demrcan v.d., 2013; Akyürek v.d., 2013; Doğru v.d., 2011; Başayğt v.d., 2008; Yang v.d., 2011; Luo ve He 2011; Mar ve Fares, 2011; Stahl vd., 2006; Wen Yuan v.d., 2004; Hartkamp v.d., 1999; Cao v.d., 1999; Kurtzman ve Kadmon, 1999; Wang vd., 2014; Xu vd., 2014; Attore vd., 2007; ve Nalder ve Wen, 1998). Meteorolojk verler (sıcaklık, yağış, nem) konumsal enterpolasyon yöntemler uygulamalarında yaygın olarak kullanılan verlerdendr. Bu verlerden yağış ele alınacak olursa, eğer, heyelan olması durumuna karşın rsk hartaları oluşturulablr ve afet durumunda hang bölgelern hızla boşaltılacağına karar verme analznde dar brmlere yardımcı olur. Bu çalışmada da kullanılan sıcaklık verler çn kullanılan sıcaklık verler çn yapılacak konumsal enterpolasyon uygulamaları le çeştl sıcaklık hartaları elde edleblr ve uzun dönemlere at verlerle yapılacak analzlerle klm değşm konusunda yapılan çalışmalara katkı sağlanablr. 1.1.Yöntemler Ters Mesafe Ağırlıklı Yöntem (IDW Inverse Dstance Weghted) Ters mesafe ağırlıklı yöntem en çok kullanılan jeostatstksel olmayan yöntemdr. IDW yöntem sadece komşu noktalardan tahmnler ürettğ çn lokal br ara değer kestrm yöntemdr. IDW yöntem, noktaların brbrne olan mesafelern ağırlık hesabında kullanarak, blnmeyen noktaların tahmnn gerçekleştrr. Ters mesafe ağırlıklı enterpolasyon yöntem enterpole edlecek yüzeyde yakındak noktaların uzaktak noktalara göre daha fazla ağırlığa sahp olması esasına dayandırılır. Bu yöntemn kullanılan ağırlık formülüne göre farklı Shepard yöntemler uygulanablr (Shepard 1968; Lu ve Wong 2008; Franke ve Nelson 1980). Shepard yöntem; orjnal shepard yöntem, kuadratk, kübk ve gelştrlmş Shepard yöntemnn lneer varyasyonları şeklnde sınıflandırılablr.

2 Konumsal Enterpolasyon Yöntemler Uygulamalarında Optmum Parametre Seçm: Doğu Karadenz Bölges Günlük Ortalama Sıcaklık Shepard (1968) ver noktalarının değerlernn ağırlıklı ortalamasına dayalı yüzey üreten br enterpolasyon yöntem ortaya koymuştur. Orjnal Shepard yöntemnn ver noktalarına lşkn ters mesafe fonksyonu; f(x, y) = n = 1 w f (1) şeklnde tanımlanır. Burada n, yüzeydek dayanak nokta sayısını ve f, dayanak noktalarındak blnen ver değerlern (sıcaklık, yükseklk, nem, yağış v.b.) gösterr. w ağırlıkları orjnal Shepard yötemne göre, 1 p (2) d j = n w 1 p = 1 d j şeklnde hesaplanır. Burada p, kullanıcı tarafından 0 la 5 değşen sayılardan seçlen br değer olup power functon (gün fonksyonu) olarak adlandırılır. Shepard yöntemnn lteratürde uygulamalarında p değer genellkle 2 olarak alınmıştır. p=2 olarak uygulanan Shepard Yöntem, Ters Kare Mesafes (Inverse Square Dstance,IDS) olarak da adlandırılmaktadır. d, enterpolasyon noktasından dayanak noktasına olan mesafedr ve üç boyutlu konumlar çn d j = ( x j x ) ( y y ) j ( z j z ) 2 (3) şeklnde hesaplanır Bast Doğrusal Regresyon Analz Br tek bağımsız değşken (x) le bağımlı değşkenn (y) arasındak lşknn doğrusal br fonksyonla fade edldğ regresyon model bast doğrusal regresyon analz olarak tanımlanmaktadır. Bast doğrusal regresyon modelnde (x,y) değşkenler arasındak lşk a 0 1 a y = f ( x ) = + x + (4) şeklnde tanımlanan doğrusal br fonksyonla fade edlr. Burada a 0 değer se x=0 olduğunda bağımlı değşkenn (y) alacağı değer ya da başka br fade le dkey eksenn y le kesştğ yer fade ederken, a 1 değer regresyon katsayısı ya da doğrusal fonksyonun eğm olarak fade edlr. Bağımlı değşkenn gerçek değer (y) le modelden tahmn edlen değer ( ˆ ) y arasındak fark hatadır ( ) Çoklu Doğrusal Regresyon Analz Tek br bağımlı değşken le k veya daha fazla bağımsız değşkenn olduğu ve doğrusal br fonksyonla fade edldğ regresyon model çoklu doğrusal regresyon analz olarak tanımlanmaktadır. Çoklu doğrusal regresyon modelnde bağımlı değşken ve bağımsız değşkenler arasındak lşk y a 0 a 1 x 1 a 2 x 2 a 3 x 3 a k x k = f ( x ) = (5) şeklnde tanımlanır. Burada =1,2,3,,n olmak üzere bağımlı bağımsız değşken gruplarının sayısı, k se. bağımlıbağımsızdeğşken grubundak bağımsız değşkenlern sayısıdır. y,. gruptak bağımlı değşken, x 1,,x k. gruptak bağımsız değşkenler, a 0 bağımsız değşkenler 0 olduğunda y bağımlı değşkenn alacağı değer, 1 a,,a k değer se regresyon katsayılarıdır Kullanılan Verler Meteoroloj stasyonlarında kaydedlen günlük ortalama sıcaklık verler ve bu stasyonların konum blgler, Karadenz Teknk Ünverstes Harta Mühendslğ Bölümü tarafından ver kullanım zn konusunda Meteoroloj Genel Müdürlüğüne yazılan resm zn talebyle tarhnde elde edlmş ve bu çalışmada kullanılmıştır (Şekl 1). Çalışmada öncelkle, Meteoroloj Genel Müdürlüğünden yılları arasında Karadenz bölgesnde k yaklaşık 32 yıllık 52 stasyona at temn edlen günlük ortalama sıcaklık verler ve bu stasyonların ED 50 (European Datum 50)

3 S. ZENGİN KAZANCI, E. TANIR KAYIKÇI sstemndek enlem, boylam ve yükseklk değerler çalışmanın amacına uygun olacak şeklde MS Excel çalışma ortamı ve MATLAB le yazılan program kodları yardımıyla düzenlenmş ve yen ver dosyaları oluşturulmuştur. Şekl 1. Karadenz Bölges Meteoroloj İstasyonlarının İllere Göre Dağılımı 2. Analz ve Bulgular IDW yöntemnn uygulanmasında Orjnal Shepard le üç farklı krter üzerne rdelemeler yapılması amaçlanmıştır; Güç parametres seçm, Dayanak noktalarının sayısı ve enterpolasyon noktasına göre uzaklığı, Dayanak noktalarının sayısı ve enterpolasyon noktasına uzaklığı, Dayanak noktaları le enterpolasyon noktası arasındak yükseklk farkları. Seçlen enterpolasyon noktası ve dayanak noktaları arası d mesafeler (3) eştlğ yardımıyla belrlenmştr. IDW yöntemnn dayanak noktaları sayısı ve konumu açısından performansını test etmek amacıyla; optmum hang d mesafesndek ve enterpolasyon noktasına göre hang yükseklk farkı aralığındak dayanak noktalarının kullanılması üzerne çeştl testler yapılmıştır. Bu amaçla arama yarıçapı algortmasında öncelkle maxmum 500 km d mesafesndek dayanak noktaları arasından, enterpolasyon noktası le ±400m ve ±550m yükseklk farkı aralığında olanları enterpolasyona katkı sağlayacak noktalar olarak belrlenmş ve buna göre IDW uygulanmıştır. Bu şlem daha sonra maxmum 700 km ve 1000 km lk d mesafes ve ±400m ve ±550m yükseklk farkı aralığı çn tekrarlanmış ve ayrı ayrı IDW uygulanmıştır. Orjnal Shaperd metodunda, güç parametres terchnn enterpolasyon sonuçlarının doğruluğuna etksn test etmek amacıyla farklı güç parametreler seçlerek (0.5, 1, 1.5, 2 ve 3), (2) eştlğnde ağırlıklar hesaplanmıştır. Enterpolasyon le hesaplanan sıcaklık değerlernn duyarlık ölçütler maxmum hata, mnmum hata ve karesel ortalama hata olarak hesaplanmıştır(davs 1987; Song and DePnto 1995). Duyarlık ölçütler çn her br enterpolasyon noktasının 32 yıllık süreçte günlük hesaplanan yen sıcaklık değer le aynı zaman noktasındak ölçülen sıcaklığı (T p ) arasındak fark olarak enterpolasyon hatası e T p T p ( = (j=1,2,3,,..,365*32 (~11686 gün ) (6) ) eştlğnden hesaplanmıştır. Buradan her br stasyon çn aylık ölçekte maxmum hata (max(e )) ve mnmum hata (mn(e )) hesaplanır. Karesel ortalama hata; KOH = [ 2 e ] n 1 (7) eştlğnden hesaplanır. Burada Karadenz Bölges kıyı,orta ve yüksek olmak üzere 3 bölümde ncelenmş olup kıyı kesmnden 7 tane stasyonun karesel ortalama hataları aşağıdak tabloda verlmştr (Zengn Kazancı, 2014) (Tablo 1).

4 Konumsal Enterpolasyon Yöntemler Uygulamalarında Optmum Parametre Seçm: Doğu Karadenz Bölges Günlük Ortalama Sıcaklık Tablo 1. Orjnal Shepard Yöntem le Kıyı kesmnn aylık ortalama sıcaklık değerlernn karesel ortalama hataları Gruplama Krterler Aylık Ortalama Sıcaklık Değerler nn Hata krterler ( 0 C) maks(koh) mn(koh) ± ± ± ± ± Kıyı bölgesnde tüm yıllara at verler bulunan 17040, 17030, 17033, 17624, 17026, ve stasyonlarının Tablo 1 le gösterlen gruplama krterlernden lk sütunda fade edlen 0.5, 1, 1.5, 2 ve 3 güç parametresn knc sütünda yer alan 500, 700 ve 1000 le fade edlen değerler de enterpolasyon yapılacak alana düşecek nokta sayısını belrlemek çn kullanılan arama yarıçapının klomete cnsnden fadesn ve üçüncü sütunda yer alan ±400 ve ±550 le gösterlen se enterpolasyon noktası ve dayanak noktası arasındak yükseklk farkının metre cnsnden fadesdr. En düşük KOH değernn 1000km arama yarıçapı, ±550m yükseklk farkı ve 0.5 güç parametres le olduğu görülmektedr. Şekl 2 le bu krterlere sahp olan kıyı bölgesndek stasyonların 1990, 2002 ve 2011 yıllarına at aylık ortalama mnmum ve

5 S. ZENGİN KAZANCI, E. TANIR KAYIKÇI maksmum sıcaklıkları gösterlmştr. Karadenz Bölges ndek dğer tüm kıyı, orta ve yüksek gruplara düşen tüm stasyonlara at verlere Kazancı (2014) te ayrıntılı br şeklde fade edlmştr Yılı Mnmum Sıcaklıklar 1990 Yılı Maksmum Sıcaklıklar 2002 Yılı Mnmum Sıcaklıklar 2002 Yılı Maksmum Sıcaklıklar 2011 Yılı Mnmum Sıcaklıklar 2011Yılı Maksmum Sıcaklıklar Şekl 2. Kıyı bölges IDW yöntemnn yıllarına at aylık ortalama mnmum ve maksmum sıcaklıkları

6 Konumsal Enterpolasyon Yöntemler Uygulamalarında Optmum Parametre Seçm: Doğu Karadenz Bölges Günlük Ortalama Sıcaklık Çalışmada, sıcaklığın;yükseklk bağımsız değşkenne bağlı olarak br bağımlı değşken alınması le oluşturulan Bast Doğrusal Regresyon Model nden elde edlen sonuçlar üzernden bulguların rdelemes de yapılmıştır. Bast doğrusal regresyon yöntemnde, günlük verlerden regresyon katsayıları hesaplanırken çalışma bölgesndek 52 stasyon noktaları modele dahl edlmştr. EKK lkesne göre dengelemel olarak elde edlen de a 0 ve a 1 regresyon katsayıları le oluşturulan bast doğrusal regresyon modelnde a 0 ve a 1 katsayılarının kestrmne lşkn dengelemenn ort alama hatasının soncul değer (a posteror) m0 hesaplanır. 1katsayıları a ve 0 a ve 1 a katsayılarının ortalama hataları nın zaman değştrlmş jülyen günü (MJD) ne göre değşmler Şekl 3 ve Şekl 4 de gösterlmektedr. Şekl 3. Bast Regresyon Yöntem 1 akatsayılarının Günlük Grafğ (01 Ocak Aralık 2012) Şekl 04. Bast Regresyon Yöntem a 1 akatsayılarının Günlük Ortalama Hata Grafğ (01 Ocak Aralık 2012) Bast regresyon yöntemnn katsayılarının belrleyclk katsayısı grafğnn günlük değşm çzdrlmştr. Buna göre uygulanan regresyon modelnn kış sıcaklıklarındak 0.9 belrleyclk katsayısı le verler % 90 oranında temsl etmektedr. Yaz aylarında se bu oran 0.1 lere nmektedr (Şekl 5).

7 S. ZENGİN KAZANCI, E. TANIR KAYIKÇI Şekl 5. Bast Regresyon Yöntem Günlük R 2 Grafğ (01 Ocak Aralık 2012) Bast regresyon yöntem le elde edlen sonuçların KOH ve MHO duyarlık ölçütü olarak hesaplanmış ve grafkler sırasıyla Şekl 6. le gösterlmştr. Bu k grafkte de son yıllarda daha fazla ver olmasından dolayı hata oranlarında azalma olduğu görülmüştür. Şekl 6. Bast Regresyon Yöntem KOH ve MHO Günlük Grafğ(01 Ocak Aralık 2012) Çoklu doğrusal regresyon yöntemnde, günlük verlerden regresyon katsayıları hesaplanırken çalışma bölgesndek 52 stasyon noktaları modele dahl edlmştr. EKK lkesne göre dengelemel olarak elde edlen de a 0 a 1 a 2 a 3 regresyon katsayıları le oluşturulan çoklu doğrusal regresyon 0 modelnde a a 1 a 2 a 3 katsayılarının kestrmne lşkn dengelemenn ortalama hatasının soncul değer (a posteror) 0 m hesaplanır.. 0 a katsayısı çn 0.03 la 0.02 arasında, boylamın katsayısı olan a la 150 arasında, enlemn 2 katsayısı olan a 1000 la 500 ve yükseklğn katsayısı olan a 3 se 1 la 0.5 arasında değşen değerler almaktadır.

8 Konumsal Enterpolasyon Yöntemler Uygulamalarında Optmum Parametre Seçm: Doğu Karadenz Bölges Günlük Ortalama Sıcaklık Burada enlemden gelen katsayı değer en büyük değerdr. Bunun sebeb se Karadenz Bölges nde dağlar denze paralel br bçmde uzanmasından dolayı ç kesmlerde az enlem farkına rağmen yükseklk farkında an artışlar olmasıdır. Böylece, enlem e 2 katsayısı göre yükseklğn değşm de fade br fonksyonu eden a halndedr (Şekl 7). Şekl 8 le de bunlara at ortalama hataların günlük dağılım grafğ gösterlmektedr. Şekl 7. Çoklu Regresyon Yöntem Katsayılar Günlük Grafğ (01 Ocak Aralık 2012) Şekl 8. Çoklu Regresyon Yöntem Katsayıların Günlük Ortalama Hata Grafğ (01 Ocak Aralık 2012) Çoklu regresyon modelnde sıcaklıktak toplam değşmn yüzde kaçının enlem, boylam ve yükseklk değşm tarafından açıklanabldğnn br ölçütü olarak 2 belrleyclk katsayıları hesaplanmıştır. Çoklu regresyon modelnde kış sıcaklıklarındak 0.9 cvarındak belrleyclk katsayısı le modeln verler % 90 oranında temsl ettğ görülmektedr. Bu oran yaz aylarında 0.1 lere nmektedr (Şekl 9). Bunun sebeb kış aylarındak sıcaklık farklarının yükseklkle brlkte daha az değştrmş olması le açıklanablr.

9 S. ZENGİN KAZANCI, E. TANIR KAYIKÇI Şekl 9. Çoklu Regresyon Yöntem Günlük R 2 Grafğ (01 Ocak Aralık 2012) KOH ve MHO duyarlık ölçütü olarak hesaplanmış ve grafkler sırasıyla Şekl 10. le gösterlmştr. Bu k grafkte de son yıllarda daha fazla ver olmasından dolayı hata oranlarında azalma olduğu görülmüştür. Şekl 10. Çoklu Regresyon Yöntem Günlük KOH ve MHO Grafğ (01 Ocak Aralık 2012) 3. Sonuçlar Kıyı bölgesndek 1990, 2002 ve 2011 yıllarında elde edlen maksmum ve mnmum enterpolasyon hatalarına göre br değerlendrme yapıldığında güç parametres p=0.5, arama yarıçapı 1000km ve yükseklk farkı ±550m şeklndek parametre seçmnn en y sonuçlar en düşük enterpolasyon hatası le nolu stasyonda elde edlrken en kötü sonuçlar se daha büyük enterpolasyon hataları le nolu stasyonda elde edlmştr. Burada en y sonuçların elde edldğ stasyonun denz sevyesne göre 33 m yükseklkte ve en kötü sonuçların elde edldğ stasyonun se 3 m yükselkte olduğu göz önüne alınırsa; kıyı bölgesnde enterpolasyon hatası se stasyon yükseklğ arasında ters orantının olduğu görülür. Bunu yanısıra enterpolasyon hatası kıyı bölgesnde mevsmlk değşm göstermş olup ve en büyük hatalar yaz aylarında meydana gelmştr. Kullanılan 3 yöntem brbr le kıyaslanırsa;

10 Konumsal Enterpolasyon Yöntemler Uygulamalarında Optmum Parametre Seçm: Doğu Karadenz Bölges Günlük Ortalama Sıcaklık Mnmum tahmn hatalarına göre yöntemler doğru enterpolasyon tahmn sağlaması açısından kıyaslandığında; çoklu doğrusal regresyon model > bast doğrusal regresyon model > IDW Orjnal Shepard metodu Maxmum tahmn hatalarına göre yöntemler doğru enterpolasyon tahmn sağlaması açısından kıyaslandığında; çoklu doğrusal regresyon model > bast doğrusal regresyon model > IDW Orjnal Shepard metodu Kış aylarında doğru enterpolasyon tahmn sağlaması açısından yöntemler kıyaslandığında; alçak noktalarda çoklu doğrusal regresyon model > bast doğrusal regresyon model > IDW Orjnal Shepard metodu Yaz aylarında doğru enterpolasyon tahmn sağlaması açısından yöntemler kıyaslandığında; yüksek noktalarda çoklu doğrusal regresyon model > bast doğrusal regresyon model > IDW Orjnal Shepard metodu, olduğu sonuçları elde edlr. Teşekkür Karadenz Bölges meteoroloj stasyonları günlük ortalama sıcaklık verlernn temn edlmesn sağlayan Meteoroloj Genel Müdürlüğü, Meteoroloj Ver İşlem Dares Başkanlığına ve ver temn sırasında desteklern esrgemeyen sayın harta yüksek mühends Mesut DEMİRCAN a teşekkür ederz. Kaynaklar Akyürek,Ö., Arslan,O., ve Karademr, (2013). A., So2 ve Pm10 Hava Krllğ Parametrelernn Cbs le Konumsal Analz: Kocael Örneğ, TMMOB Harta ve Kadastro Mühendsler Odası Ulusal Coğraf Blg Sstemler Kongres, Ankara. Attorre F, Alfo M, De Sancts M, Francescon F, Bruno F., (2007). Comparson of nterpolaton methods for mappng clmatc and boclmatc varables at regonal scale. Int. J. Clmatol. 27: Başayğt, L., Şenol, H. ve Müjdec, M., (2008). Isparta İl Meyve Yetştrme Potansyel Yüksek Alanların Bazı Toprak Özellklernn Coğraf Blg Sstemler le Hartalanması, Süleyman Demrel Ünverstes Zraat Fakültes Dergs 3(2): Cao, W., Hu, J., Yu, X., (2009). A study on temperature nterpolaton based on GIS, Geonformatcs, th Internatonal Conference on,, 1 5. Davs BM, (1987). Uses and abuses of Cross valdaton n geostatstcs. Math. Geol., 19(3): Demrcan, M., Arabacı, H., Bölük, E., Akçakaya, A. ve Ekc, M. (2013). İklm Normaller: Üç Sıcaklık Normalnn İlşkler Ve Uzamsal Dağılımları, III. Türkye İklm Değşklğ Kongres, TİKDEK, İstanbul. Doğru, A.Ö., Keskn, M., Özdoğu, K., İlev, N.,Uluğtekn, N.N., Bektaş Balçık, F., Göksel, Ç. ve Sözen, S., (2011). Meteorolojk Verlern Değerlendrlmes ve Sunulması çn Enterpolasyon Yöntemlernn Karşılaştırılması, TMMOB Coğraf Blg Sstemler Kongres Antalya. Doğru, A., Okçu, D., Özener, H. ve Solum, Ş., (2013). Coğraf Blg Sstemler İle İklm Karakter Üzerne Çalışmalar, TMMOB Harta ve Kadastro Mühendsler Odası Ulusal Coğraf Blg Sstemler Kongres, Ankara. Franke, R., and Nelson, G. (1980), Smooth nterpolaton of large sets of scattered data. Internatonal Journal of Numercal Methods n Engneerng 15, Hartkamp, A., D., Beurs, K., D., Sten, A. ve Whte, J., W., (1999). Interpolaton Technques for Clmate Varables, Geographc Informaton Systems Seres Kurtzman, D., ve Kadmon, R., (1999)Mappng of Temperature Varables n Israel: A Comparson of Dfferent İnterpolaton Methods, Clmate Research, Lu GY, Wong DW., (2008). An adaptve nverse dstance weghtng spatal nterpolaton technque, Comput. Geosc., Volume 34, Issue 9: Yang, G., Zhang, J., Yang, Y. ve You, Z., (2011). Comparson of Interpolaton Methods for typcal Meteorologcal Factors Based on GIS A case study n Jta Basn,Chna, Geonformatcs, 19th Internatonal Conference on, 1 5. Luo, H. ve He, X.,(2011). An Improved Inverse Dstance Weghted Interpolaton Method for InSAR Tropospherc Delay Error Correctons,Internatonal Conference on Informaton Scence and Technology, Mar, A., ve Fares, A., (2011) Comparson of Ranfall Interpolaton Methods n a Mountanous Regon of a Tropcal Island, Journal of Hydrologc Engneerng, Nalder, I. A., ve Ross, R. W., (1998) Spatal Interpolaton of Clmatc Normals:Test of a New Method n the Canadan Boreal Forest, Agrcultural and Forest Meteorology 92, Shepard, D., (1968). A two dmensonal nterpolaton functon for rregularly spaced data. Proceedngs of the 1968 ACM Natonal Conference. pp Stahl, K., Moore, R.D., Floyer, J.A., Aspln, M.G. ve McKendry I.G. (2006).Comparson of Approaches for Spatal Interpolaton of Daly Ar Temperature n a Large Regon wth Complex Topography and Hghly Varable Staton Densty, Agrcultural and Forest Meteorologhy, Song J, DePnto JV A GIS based Data Query System. Presented at the Internatonal Assocaton for Great Lakes Research (IAGLR) Conference, Wndsor, Ontaro. Wang S, Huang GH, Ln QG, L Z, Zhangand H, Fan YR. (2014). Comparson of nterpolaton methods for estmatng spatal dstrbuton of precptaton n Ontaro, Canada, Int. J. Clmatol. 34: Xu W, Zou Y, Zhang G, Lnderman M. (2014). A comparson among spatal nterpolaton technques for Daly ranfall data n Schuan Provnce, Chna, Int. J. Clmatol. (2014), DOI: /joc Zengn Kazancı, S., (2014). Konumsal Enterpolasyon Yöntemlernn Uygulanması: Karadenz Bölges Günlük Ortalama Sıcaklık, Yüksek Lsans Tez, Karadenz Teknk Ünverstes, Fen Blmler Ensttüsü, Trabzon, Türkye.

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği *

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği * İMO Teknk Derg, 28 4393-447, Yazı 29 Şddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetk Algortma le Belrlenmes: GAP Örneğ * Hall KARAHAN* M. Tamer AYVAZ** Gürhan GÜRARSLAN*** ÖZ Bu çalışmada, Genetk Algortma (GA)

Detaylı

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yayın Gelş Tarh: 18.02.2011 Clt: 13, Sayı: 1, Yıl: 2011, Sayfa: 21-37 Yayına Kabul Tarh: 17.03.2011 ISSN: 1302-3284 ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK

Detaylı

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2 Journal of Yasar Unversty 2010 3294-3319 KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ Dr. Al Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selm Adem HATIRLI 2 ÖZET Bu çalışmada, Batı Akdenz Bölges kent merkezlernde

Detaylı

Boğaziçi Köprüsü Hareketlerinin Zaman Dizileri Analizi İle Belirlenmesi

Boğaziçi Köprüsü Hareketlerinin Zaman Dizileri Analizi İle Belirlenmesi hkm Jeodez, Jeonformasyon ve Araz Yönetm Dergs 2009/ Sayı 00 www.hkmo.org.tr Boğazç Köprüsü Hareketlernn Zaman Dzler Analz İle Belrlenmes Hedye ERDOĞAN, Engn GÜLAL 2 Özet Bu makalede; Asya le Avrupa kıtalarını

Detaylı

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY**

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY** Anatola: Turzm Araştırmaları Dergs, Clt 25, Sayı 1, Bahar: 35-48, 2014. Copyrght 2014 anatola Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2014) Borsa İstanbul da İşlem Gören Turzm Şrketlernn Fnansal Performanslarının

Detaylı

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya MEKATRONİK SİSTEMLER VE KONTROLÜ

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya MEKATRONİK SİSTEMLER VE KONTROLÜ Otomatk Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK23, 26-28 Eylül 23, Malatya MEKATRONİK SİSTEMLER VE KONTROLÜ 655 Otomatk Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK23, 26-28 Eylül 23, Malatya EKF Tabanlı INS/GPS Entegrasyonu

Detaylı

LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE ESKİŞEHİR İN SİS

LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE ESKİŞEHİR İN SİS İstanbul Tcaret Ünverstes Fen Blmler Dergs Yıl: 8 Sayı: 16 Güz 2009/2 s. 47-59 LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE ESKİŞEHİR İN SİS KESTİRİMİNİN İNCELENMESİ Cengz AKTAŞ *, Orkun ERKUŞ ** Gelş: 12.10.2009 Kabul:

Detaylı

Bulanık TOPSIS ve Bulanık VIKOR Yöntemleriyle Alışveriş Merkezi Kuruluş Yeri Seçimi ve Bir Uygulama

Bulanık TOPSIS ve Bulanık VIKOR Yöntemleriyle Alışveriş Merkezi Kuruluş Yeri Seçimi ve Bir Uygulama EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: 14 Sayı: 3 Temmuz 2014 ss. 463-479 Bulanık TOPSIS ve Bulanık VIKOR Yöntemleryle Alışverş Merkez Kuruluş Yer Seçm ve Br Uygulama Selecton of Shoppng Center

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ ÖZEL BANKALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ. Fatih ECER *

TÜRKİYE DEKİ ÖZEL BANKALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ. Fatih ECER * AİBÜ Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs, Güz 2013, Clt:13, Yıl:13, Sayı:2, 13:171-189 TÜKİYE DEKİ ÖZEL BANKALAIN FİNANSAL PEFOMANSLAININ KAŞILAŞTIILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ Fath ECE COMPAISON OF PIVATE BANKS FINANCIAL

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Neonatal Tetanozun Dağılımının Belirlenmesinde Kullanımı

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Neonatal Tetanozun Dağılımının Belirlenmesinde Kullanımı TAF Preventve Medcne Bulletn, 2009: 81 Araştırma/Research Artcle TAF Prev Med Bull 2009; 81:59-68 Coğraf Blg Sstemlernn Neonatal Tetanozun Dağılımının Belrlenmesnde Kullanımı [Usng Geographc Informaton

Detaylı

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya AKILLI VE UYARLAMALI KONTROL SİSTEMLERİ

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya AKILLI VE UYARLAMALI KONTROL SİSTEMLERİ Otomatk Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK3, 6-8 Eylül 3, Malatya AKILLI VE UYARLAMALI KONTROL SİSTEMLERİ 96 Otomatk Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK3, 6-8 Eylül 3, Malatya Uyarlanablr Snrsel Bulanık Çıkarım

Detaylı

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*)

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*) Gazosmanpaşa Ünverstes Zraat Fakültes Dergs Journal of Agrcultural Faculty of Gazosmanpasa Unversty http://zraatderg.gop.edu.tr/ Araştırma Makales/Research Artcle JAFAG ISSN: 1300-2910 E-ISSN: 2147-8848

Detaylı

Çok Kriterli Karar Vermede TOPSIS ve VIKOR Yöntemleriyle Klima Seçimi

Çok Kriterli Karar Vermede TOPSIS ve VIKOR Yöntemleriyle Klima Seçimi Çankırı Karatekn Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs Y.2014, Clt 4, Sayı 1, ss.267-282 Çankırı Karatekn Unversty Journal of The Faculty of Economcs and Admnstratve Scences Y.2014, Volume 4,

Detaylı

Şehiriçi Karayolu Ağlarının Sezgisel Harmoni Araştırması Optimizasyon Yöntemi ile Ayrık Tasarımı *

Şehiriçi Karayolu Ağlarının Sezgisel Harmoni Araştırması Optimizasyon Yöntemi ile Ayrık Tasarımı * İMO Teknk Derg, 2013 6211-6231, Yazı 392 Şehrç Karayolu Ağlarının Sezgsel Harmon Araştırması Optmzasyon Yöntem le Ayrık Tasarımı * Hüseyn CEYLAN* Halm CEYLAN** ÖZ Bu çalışmada, şehrç ulaştırma ağlarının

Detaylı

YAPAY ZEKA YÖNTEMLERİYLE BİTKİ YAPRAK İMGELERİNDE PAS HASTALIKLARININ TESPİTİ. Emrullah ACAR

YAPAY ZEKA YÖNTEMLERİYLE BİTKİ YAPRAK İMGELERİNDE PAS HASTALIKLARININ TESPİTİ. Emrullah ACAR T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YAPAY ZEKA YÖNTEMLERİYLE BİTKİ YAPRAK İMGELERİNDE PAS HASTALIKLARININ TESPİTİ Emrullah ACAR YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

Detaylı

Okullarda Coğrafi Bilgi Sistem Destekli Öğrenci Kayıt Otomasyon Sistemi Uygulaması: Trabzon Kenti Örneği

Okullarda Coğrafi Bilgi Sistem Destekli Öğrenci Kayıt Otomasyon Sistemi Uygulaması: Trabzon Kenti Örneği Okullarda Coğraf Blg Sstem Destekl Öğrenc Kayıt Otomasyon Sstem Uygulaması: Trabzon Kent Örneğ Volkan YILDIRIM 1, Recep NİŞANCI 2, Selçuk REİS 3 Özet Ülkemzde öğrenc veller le okul darecler, öğrenc kayıt

Detaylı

MONTE CARLO SİMÜLASYON METODU VE MCNP KOD SİSTEMİ MONTE CARLO SIMULATION METHOD AND MCNP CODE SYSTEM

MONTE CARLO SİMÜLASYON METODU VE MCNP KOD SİSTEMİ MONTE CARLO SIMULATION METHOD AND MCNP CODE SYSTEM Ekm 26 Clt:14 No:2 Kastamonu Eğtm Dergs 545-556 MONTE CARLO SİMÜLASYON METODU VE MCNP KOD SİSTEMİ Özet Aybaba HANÇERLİOĞULLARI Kastamonu Ünverstes, Fen-Edebyat Fakültes, Fzk Bölümü, Kastamonu. Monte Carlo

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI ORACLE DATA MINER İLE BORSA ALANINDA TEKNİK ANALİZDE KULLANILAN GÖSTERGELER (INDICATORS) ÜZERİNE BİR VERİ MADENCİLİĞİ

Detaylı

HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI

HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2009 CİLT 4 SAYI 1 (47-60) HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler Ünverste Öğrenclernn Kred Kartı Sahplğn Belrleyen Faktörler H. Dlara KESKİN Yrd. Doç. Dr., Karadenz Teknk Ünverstes, İİBF İşletme Bölümü dlarakeskn@yahoo.com Emrah KOPARAN Öğr. Gör., Amasya Ünverstes Merzfon

Detaylı

YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ 2004 YÜKSEK MÜHENDİSLİK TEZİ HÜSEYİN TOPAN YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK

Detaylı

DÜ EY ELEKTRİK SONDAJI VERİLERİNİN YORUMU

DÜ EY ELEKTRİK SONDAJI VERİLERİNİN YORUMU DÜ EY ELEKTRİK SONDAJI VERİLERİNİN YORUMU Prof.Dr. Ahmet Tuğrul BA OKUR TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI EĞİTİM YAYINLARI NO: 5 ISBN 978-9944-89-969-7 Mll Müdafaa Cad. N: /7 Kızılay/ANKARA Tel: 3 48 4

Detaylı

Akıllı Telefon Seçiminin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama

Akıllı Telefon Seçiminin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama The PDF verson of an unedted manuscrpt has been peer revewed and accepted for publcaton. Based upon the publcaton rules of the journal, the manuscrpt has been formatted, but not fnalzed yet. Before fnal

Detaylı

OTOMATİK PARMAKİZİ TANIMA SİSTEMLERİNDE ÖZELLİK NOKTALARININ TESPİTİNDE YAPAY SİNİR AĞLARININ KULLANILMASI

OTOMATİK PARMAKİZİ TANIMA SİSTEMLERİNDE ÖZELLİK NOKTALARININ TESPİTİNDE YAPAY SİNİR AĞLARININ KULLANILMASI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 007 : 13 : 1 : 911

Detaylı

ÇOK DURUMLU AĞIRLIKLANDIRILMIŞ BİLEŞENLİ SİSTEMLERİN DİNAMİK GÜVENİLİRLİK ANALİZİ

ÇOK DURUMLU AĞIRLIKLANDIRILMIŞ BİLEŞENLİ SİSTEMLERİN DİNAMİK GÜVENİLİRLİK ANALİZİ T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAREKÂT ARAŞTIRMASI ANA BİLİM DALI ÇOK DURUMLU AĞIRLIKLANDIRILMIŞ BİLEŞENLİ SİSTEMLERİN DİNAMİK GÜVENİLİRLİK ANALİZİ DOKTORA TEZİ Hazırlayan Al Rıza BOZBULUT

Detaylı

Türkiye de Bölgeler Arası Gelir Yakınsaması: Rassal Katsayılı Panel Veri Analizi Uygulaması

Türkiye de Bölgeler Arası Gelir Yakınsaması: Rassal Katsayılı Panel Veri Analizi Uygulaması Busness and Economcs Research Journal Volume 2. Number 1. 2011 pp. 143-151 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Türkye de Bölgeler Arası Gelr Yakınsaması: Rassal Katsayılı Panel Ver Analz Uygulaması Fatma

Detaylı

YARIPARAMETRİK KISMİ DOĞRUSAL PANEL VERİ MODELLERİYLE ULUSLAR ARASI GÖÇ

YARIPARAMETRİK KISMİ DOĞRUSAL PANEL VERİ MODELLERİYLE ULUSLAR ARASI GÖÇ Özet YARIPARAMETRİK KISMİ DOĞRUSAL PANEL VERİ MODELLERİYLE ULUSLAR ARASI GÖÇ Atıf EVREN *1 Elf TUNA ** Yarı parametrk panel ver modeller parametrk ve parametrk olmayan modeller br araya getren; br kısmı

Detaylı

FUZZY TOPSİS YÖNTEMİ İLE SANAL MAĞAZALARIN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

FUZZY TOPSİS YÖNTEMİ İLE SANAL MAĞAZALARIN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ FUZZY TOPSİS YÖNTEMİ İLE SNL MĞZLRIN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Süleyman DÜNDR (*) Fath EER (**) Şuayb ÖZDEMİR (***) Özet: Bu çalışmanın amacı, fuzzy TOPSİS yöntemn kullanarak sanal mağazaların

Detaylı

AĞIR ARAÇLAR İÇİN YOL EĞİMİ VE VİRAJ YARIÇAPI DİKKATE ALINARAK EN HIZLI GÜZERGÂHIN BELİRLENMESİ

AĞIR ARAÇLAR İÇİN YOL EĞİMİ VE VİRAJ YARIÇAPI DİKKATE ALINARAK EN HIZLI GÜZERGÂHIN BELİRLENMESİ Gaz Ünv. Müh. Mm. Fak. Der. Journal of the Faculty of Engneerng and Archtecture of Gaz Unversty Clt 27, No 2, 385-395, 2012 Vol 27, No 2, 385-395, 2012 AĞIR ARAÇLAR İÇİN YOL EĞİMİ VE VİRAJ YARIÇAPI DİKKATE

Detaylı

Tuğla Duvardaki ve Tesisattaki Isı Kaybının Yapay Sinir Ağları İle Belirlenmesi

Tuğla Duvardaki ve Tesisattaki Isı Kaybının Yapay Sinir Ağları İle Belirlenmesi Fırat Ünv. Fen ve Müh. Bl. Der. Scence and Eng. J of Fırat Unv. 18 (1), 133-141, 2006 18 (1), 133-141, 2006 Tuğla Duvardak ve Tessattak Isı Kaybının Yapay Snr Ağları İle Belrlenmes Ömer KELEŞOĞLU ve Adem

Detaylı