Isıtma ve Soğutma Süreci İçin Dış Duvar Optimum Yalıtım Kalınlığı Hesabı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Isıtma ve Soğutma Süreci İçin Dış Duvar Optimum Yalıtım Kalınlığı Hesabı"

Transkript

1 Isıtma ve Soğutma Süreci İçin Dış Duvar Optimum Yalıtım Kalınlığı Hesabı Determination of Optimum Insulation Thickness for Heating and Cooling Seasons Ömer KAYNAKLI Muhsin KILIÇ, Recep YAMANKARADENİZ Özet Bu çalışmada, örnek olarak İstanbul ili için ısıtma derece-gün (IDG) ve soğutma derece-gün (SDG) sayılarının hesaplanmasına ve dış duvarlara uygulanacak yalıtım kalınlığının tespitine yönelik bir prosedür sunulmuştur. İlk olarak güncel dış hava sıcaklık ve güneş ışınımını verilerinden yararlanarak IDG ve SDG değerleri ve yıllık ısıtma-soğutma enerji gereksinimleri hesaplanmıştır. Isıtma için enerji kaynağı olarak doğalgazın, soğutma için elektriğin kullanılması durumunda yıllık enerji giderleri elde edilmiştir. Daha sonra, faiz ve enflasyon oranlarının da dikkate alındığı ömür maliyet analizlerinde yıllık enerji giderinin bugünkü değeri hesaplanmıştır. Farklı yalıtım kalınlıkları için maliyet eğrileri oluşturularak, toplam maliyeti minimum yapan yalıtım kalınlığı hem ısıtma hem soğutma sezonu için belirlenmiştir. İstanbul için yapılan analizlerde ısıtma enerji gereksinimi soğutmaya göre 2,2 kat daha fazla olduğu bulunmuştur. Isıtma sezonu için optimum yalıtım kalınlığı 4,0 cm iken soğutma sezonu için 2,6 cm'dir. Optimum yalıtım kalınlığının kullanılması ile yapılabilecek toplam tasarruf ısıtmada %40, soğutmada %28 olmaktadır. Daha sıcak veya soğuk iklim bölgelerindeki iller göz önüne alındığında ise sonuçlar oldukça farklı çıkmıştır. Abstract In this study, a procedure including the calculation of heating degree-day (HDD) and cooling degree-day (CDD) values and the determination of optimum insulation thickness for external walls, for instance Istanbul, was presented. Firstly, HDD-CDD values and the annual heating-cooling energy requirements were calculated by using recently outside air temperature and solar radiation data. In condition of using natural gas and electricity as energy sources for heating and cooling respectively, the annual energy costs were obtained. Then, the present value of annual energy requirements were calculated by using life cycle cost analysis considering the interest and inflation rates. The insulation thickness at which the total cost is a minimum was determined for both heating and cooling seasons. The results showed that the heating energy requirement for Istanbul was 2.2 times more than the cooling energy requirement. The optimum insulation thickness for heating was 4.0 cm while it was 2.6 cm for cooling. The energy savings by applying the optimum insulation thickness was 40% for heating and 28% for cooling. Considerably different results were obtained for cities located in warmer and colder climate zones. 1. Giriş Ülkelerin enerji tüketimi, nüfus artışı, endüstrileşme ve şehirleşme gibi etkenler nedeniyle günden güne hızlı bir şekilde artmaktadır. Enerji tüketimi temel itibariyle binalar, endüstri, ulaşım ve tarım olmak üzere dört ana sektörde gerçekleşmektedir. Binalarda (ticari ve konut) tüketilen enerji toplam enerjinin yaklaşık üçte birini teşkil etmektedir. Enerji, sadece bizim için değil, diğer ülkeler için de önemli, stratejik, makro bir kavramdır. Ülkemizin, enerji kaynakları açısından çok zengin olmadığı bir gerçektir. Enerji ihtiyacının çok büyük bir kısmı (%60-65) dışarıdan ithal edilmektedir [1,2]. HMD Ocak Şubat 2010

2 40 Isı yalıtımı, tüm dünyada enerji verimliliği kavramına bağlı olarak geliştirilen politikaların en önemli ayağını oluşturmaktadır. Ülkemizde konut ve yapı sektörünün, toplam enerjinin yaklaşık yüzde ini tüketmesi ve büyük bir tasarruf potansiyeline sahip olması, bu sektöre yönelik ilgiyi artırmıştır [3,4]. Yalıtımsızlık nedeniyle israf edilen enerji, kükürtdioksit, karbonmonoksit ve bunun gibi zehirli gazlar, hava kirliliğine yol açmaktadır. Bu durum da sadece Türkiye açısından değil küresel anlamda büyük ve tehlikeli bir problemdir. Bu nedenle, enerji verimliliği ile ilgili çalışmalarda, inşaat sektörüne yönelik düzenlemeler önemli yer tutmaktadır. Birçok ülke 1970Ti yıllardan başlayarak, yeni bina kodları ve standartları geliştirmiştir. Bu standartlar, gelişen yalıtım teknolojisine bağlı olarak sürekli yemlenmektedir. Ülkemiz, TS 825 Binalarda Isı Yalıtımı Kuralları standardında, derece-gün (DG) sayılarına göre 4 yalıtım bölgesine ayrılmıştır. 1. bölge ısıtma için en az enerji ihtiyacının olduğu, 4. bölge ise en fazla enerji ihtiyacının olduğu bölgeyi temsil etmektedir. Bu çalışmada dış duvarlara uygulanacak yalıtım kalınlığının optimum değerinin tespiti için bir prosedür tanıtılmıştır. Konuyla ilgili çalışmalardan farklı olarak, dış ortam sıcaklığına güneş ışınımının etkisi de ilave edilmiş ayrıca ısı yalıtım kalınlığı optimizasyonunda ısıtma ve soğutma enerji gereksinimleri birlikte ele alınmıştır. Enerji ve yalıtım maliyetlerinden oluşan toplam maliyetin minimizasyonu için ömür maliyet analizi (life cycle cost) kullanılmıştır. İstanbul için optimum yalıtım kalınlığı hesaplamalarına geçmeden önce, yıllık dış hava sıcaklık ve güneş ışınımı verilerinden yararlanarak Isıtma Derece-Gün (IDG) ve Soğutma Derece-Gün (SDG) sayıları tespit edilmiştir. Daha sonra, optimum yalıtım kalınlıkları farklı DG sayıları için hesaplanarak bulgular genelleştirilmiştir. 2. Matematiksel Model 2.1. Derece-gün Yöntemi Isıtma ve soğutma enerji gereksiniminin tahmini için kullanılan en yaygın ve basit yöntemlerden biri derecegün (DG) dür. DG değeri belirli bir denge sıcaklık (Tb) referans alınarak hesaplanır. Denge sıcaklığı, binadaki ısı kaynaklarıyla (insan, aydınlatma, güneş ışınımı vs.) binadan olan ısı kayıplarının eşit (dengede) olduğu sıcaklık olarak tanımlanır. Bu nedenle binanın yapısal özellikleri (duvar tipi, yalıtım durumu, hava sızıntıları, güneş ışınımı durumu), iklim koşulları ve bina kullanıcılarının kişisel tercihleri gibi birçok faktör DG değerinin belirlenmesini etkilemektedir [5], Bu çalışmada yaz ve kış şartların için Tb sırasıyla 24 C ve 18 C alınmıştır. Isıtma sezonunda toplam derece-gün sayısı (Isıtma Derece-Gün, IDG) için eşitlik (1) ve (2) kullanılabilir. t65 /Dc-Y(r,-r ) (r < r.) (1) IDG = 0 (T > Tt) (2) Burada Tsa güneş-hava sıcaklığı (sol-air sıcaklığı) dır. Tsa günlük ortalama dış hava sıcaklığına güneş ışınımının etkisinin ilave edilmesiyle bulunur. Benzer olarak, soğutma sezonunda toplam derece-gün sayısı (Soğutma Derece-Gün, SDG) için,.165 SDG-2(7-,-r,)(r»rj (3) I SDG = 0 (E. < Tb) (4) eşitlikleri kullanılabilir. Dış hava sıcaklığı ve güneş ışınımının birleşik etkisini ifade eden sol-air sıcaklığı eşitlik (5) ile tanımlanır [6]. Scholar. ü! (T.4 -TL) (5) T.-T.+ K K Burada T0 dış ortam sıcaklığı, as yutma katsayısı, hq bileşik (taşımm-ışınım) ısı transfer katsayısı, güneş ışınımı, yüzeyin yayma katsayısı, o Stefan-Boltzman sabiti, Tsurr çevreleyen yüzeylerin ortalama sıcaklığıdır. TTMD Ocak Şubat 2010

3 2.2. Isıtma ve Soğutma Yükleri Dış duvarın birim yüzeyinden olan ısı kayıp ve kazancı sırasıyla, q = u(th-ta) q = U(T -Tb) (6) (7) denklemleriyle hesaplanabilir. Burada U duvarın toplam ısı transfer katsayısıdır. Dış duvarın birim yüzeyinden oluşan ısı kaybı sebebiyle, ısıtma için gerekli yıllık enerji miktarı (EA H) yıllık ısı kaybının yakma sisteminin verimine bölünmesiyle hesaplanabilir. Dikkat edilirse yıllık ısı kaybı, derece-gün kavramından yararlanılarak ifade edilmiştir. EAH =86400.IDG.UİT] (8) Benzer şekilde, soğutma için gerekli yıllık enerji soğutmanın yıllık enerji maliyeti eşitlik (12) ve (13) ile hesaplanabilir IDG.C f CA,H ~ (12) (R,W +xlk}.hu.r\ DG.Q Q.c = (13) (Rlw+x/k).COP Bu çalışmada, binanın kullanım ömrü süresince enerji maliyet hesaplamalarında ömür maliyet analizi (life cycle cost analysis, LCCA) kullanılmıştır. Toplam ısıtma maliyeti hesaplanırken ömür süresi (LT) ve bugünkü değer (PV) birlikte değerlendirilmesi gerekir. PV değeri, gerçek faiz oranına (r) ve zamana bağlıdır. Gerçek faiz oranı aşağıda verilen denklemle bulunur miktarı (EA c) aşağıda verilen eşitlikle hesaplanabilir. r (l -s)/(1+ s) (14) m. EAC =86400SDG.U/COP Yalıtımın olduğu tipik bir duvar için toplam ısı (9) Burada g enflasyon oranı ve i faiz oranıdır. Bu durumda PV, geçirgenliği, U, oÿr-ı PV = (15) r0 + r)lt 1 u = (10) l/h, +RW + x/k + l/h() şeklindedir. Burada hi ve ho sırasıyla iç ve dış taraftaki ısı taşınım katsayıları, Rw yalıtımsız duvann ısıl direnci, x ve k sırasıyla yalıtım malzemesinin kalınlığı ve ısı iletim katsayısıdır. Binanın iç ve dış tarafındaki ısı taşınım katsayıları için h; = 8,29 W/m2K, hq = 22,7 W/m2K (yaz) h0 = 34,0 W/m2K (kış) değerleri kullanılmıştır [6], Yalıtımsız duvann toplam ısıl direnci Rt w olmak üzere toplam ısı geçirgenliği yeniden düzenlenirse aşağıda verilen eşitlik elde edilir. U = (11) Rlw +x/k 2.3. Isıtma-Soğutma Maliyeti ve Optimum Yalıtım Kalınlığı Birim dış duvar yüzey alanı için ısıtmanın ve Burada LT ömür süresidir ve 10 yıl olarak kabul edilmiştir [8]. Yalıtımın toplam maliyeti (Ct ins) aşağıda verilen denklemle bulunur. c = C:.X (16) f.ms ins Isıtmanın ve soğutmanın yıllık toplam enerji maliyeti eşitlik (17) ve (18) ile hesaplanabilir /DG.C/.PV Ct.H ~ + Cl.tns (17) (RIW + x/k).hu.r] SDG.Cg.PV Qc = + Qm.v (Rlw+xlk).COP (18) HMD Ocak Şubat 2010

4 1 11 Makale Article Verilen bu maliyetleri minimize eden yalıtım kalınlığı (x) değeri en uygun yalıtım kalınlığını (optimum yalıtım kalınlığını, x0pt) vermektedir. Bu nedenle denklemlerin, x e göre türevi alınıp sıfıra eşitlenmesiyle aşağıda verilen eşitlikler elde edilir. XOPI,H =293,94 W =293, Parametreler ldg.cf.k.pv V/2 -krtw (19) Hu.Cimn SDG.CE.k.PV (20) ~kr,,w C.JOOP Çalışmada kullanılan bazı parametreler Tablo l de verilmiştir. Hesaplamalarda kullanılan duvarın yapısal özellikleri, yakıtla ilgili özellikler ve PV analizinde kullanılan bazı finansal ve maliyet parametreleri bu tabloda özetlenmiştir. Tablo 1. Hesaplamalarda kullanılan veriler Dif Du\yr i >ÿ ; ı ' ".ılır.ı,l 1 1 Ğ j 2 başlangıç ve bitiş noktaları, eğrinin kesim noktaları olup sırasıyla yılın 297. (24 Ekim) ve 112. (22 Nisan) günleridir. Soğutma sezonunda ise 24 C denge sıcaklığı için sezonun başlangıç ve bitişi yılın 140. (20 Mayıs) ve 270. (27 Eylül) günlerine denk gelmektedir. Yani, dış hava sıcaklık verileri dikkate alındığında Tablo 2'ten görüldüğü gibi, teorik olarak 24 Ekim tarihinde ısıtma sezonu başlamakta ve 22 Nisan tarihinde sezon son bulmaktadır. Soğutma sezonu ise 20 Mayıs ta başlamakta ve 27 Eylül de bitmektedir. Periyot olarak yılın ve günleri arası toplam 181 gün ısıtma; günleri arası toplam 131 gün soğutma yapılmaktadır. İlin veya gözönüne alınan bölgenin dış sıcaklık verilerinin uzun periyodu (en az 10 yıl gibi) olması daha güvenilir sonuçlara ulaşılmasına imkan sağlar. 4U Regresyon z 25 Ölçüm verileri eğrisi (R2=0 91) 140 gün 270. gün Pcfrf r QG s m 0 ' m 5 W/mK İT!ÿ 7 W/mK 10 -B 14*52 <> M.7 Wi'm K(yaz için) HR..+0,652) W/m'K (kış için) 5 o 1% 112. gün B on C i 297 gün Ş,.. I,,,,, P o : ı 'i...:.! GCın 1 COP - Yalıtım malzemesi l -. ' K I 1 ı 1 1 ' ; 1 ' 1-75S/m ÎÖ, Î5 İiğ m Şekil 1. Sol-air sıcaklığının yıl içindeki değişimi Tablo 2. Isıtma ve soğutma sezonu Süreç (gün) Başlangıç günü / tarihi Bitiş günü / tarihi Isıtma gün / 24 Ekim 112, gün/ 22 Nisan Soğutma gün / 20 Mayıs 270. gün / 27 Eylül 3. Araştırma Sonuçları ve Tartışma Optimum yalıtım kalınlığı hesabında öncelikle incelenecek bölgenin derece-gün değerinin belirlenmesi gerekir. Aşağıda verilen grafikte, İstanbul için dış hava sıcaklık verilerine güneş ışınımının etkisini de ilave ederek elde edilen sol-air sıcaklığının yıl içindeki değişimi görülmektedir (Şekil 1). Verilen şekilde ısıtma ve soğutma sezonlarının başlangıç ve bitiş zamanlarım da görülmektedir. Yılın ilk ve son günleri kış mevsimine denk geldiğinden sıcaklıklar oldukça düşüktür. Denge sıcaklığı ısıtma sezonu için 18 C alındığında sezonun TTMD Ocak Şubat U I15 s î 2 5 ü.' 0 * D ac O DDa DV m o Gün Şekil 2. Isıtma Derece-Giin değerlerinin yıl içindeki değişimi I? -

5 Şekil 2 ve 3 te ısıtma ve soğutma DG değerleri görülmektedir. Yılın ilk ve son günlerinde IDG değerlerin büyük olduğu görülür. Çünkü bu günlerde dış hava sıcaklığı ve güneş ışınımı daha düşük olduğundan ısıtma için gerekli enerji miktarı veya diğer bir deyişle IDG büyüktür. Her gün için bulunan derece-gün değerleri toplandığında IDG=1426,2 olarak hesaplanır. SDG ise farklı olarak yılın ilk ve son günlerinde sıfır, hava sıcaklığının ve güneş ışınımının yüksek olduğu yaz aylarında maksimum seviyesine çıkmaktadır. Soğutma için derece-günler toplandığında SDG=659,9 olarak hesaplanır. Hesaplanan bu değerlerden İstanbul da ısıtma için gerekli enerjinin soğutma için gerekli enerjiden 2,2 kat daha büyük olduğu görülür. 20 karşın belli bir değerden itibaren, enerji maliyetinin toplam maliyet içindeki etkinliğini kaybetmesinden dolayı artmaktadır. Toplam maliyeti minimum yapan nokta en uygun yalıtım kalınlığı değerini vermekte ve optimum yalıtım kalınlığı olarak adlandırılmaktadır. Bu noktanın sağında ve solunda (yani daha fazla ve az yalıtım kullanılması durumunda) ya yalıtım ya da yakıt maliyetinden dolayı toplam maliyet artma eğilimi göstermektedir. Yapılan hesaplamalarda optimum yalıtım kalınlığı ısıtma sezonu (kış) için 4,0 cm ve soğutma sezonu (yaz) için 2,6 cm olarak bulunmuştur. Soğutma için gerekli enerji ısıtmaya göre daha az olduğundan gerekli yalıtım kalınlığı da soğutma sezonunda daha küçük çıkmaktadır. 2U o o fi < S S 5 : 6 - Isıtma ---Soğutma Toplam maliyet o e 4 - Enerji maliyeti Yalıtım maliyeti, Gün Yalıtım kalınlığı (cm) 8 10 Şekil 3. Soğutma Derece-Gün değerlerinin yıl içindeki değişimi Şekil 4 te maliyetlerin (enerji, yalıtım ve toplam maliyet) yalıtım kalınlığı ile değişimi verilmiştir. Hem ısıtma hem soğutma için maliyetler aynı grafik üzerinde gösterilmiştir. Dış duvara uygulanan yalıtımın kalınlığı arttıkça doğal olarak toplam ısıl direnç (Rt) artar ve duvardan olan ısı kaybı azalır. Isı kaybının azalmasıyla şekilden görüldüğü gibi yıllık yakıt maliyeti azalan bir eğimle azalmaktadır. Çünkü yalıtım kalınlığı arttıkça Rt azalan bir eğimde artmaktadır. Bununla birlikte, yalıtım kalınlığı arttıkça yalıtım maliyeti (Ct ins) lineer olarak artmaktadır. Çünkü uygulanan yalıtım kalınlığının artması daha fazla yalıtım malzemesi kullanılması anlamına gelmektedir. Bu iki maliyetin göz önünde bulundurulmasıyla oluşan toplam maliyet (Ct), yalıtım kalınlığının artmasıyla baştan azalmasına Şekil 4. Yalıtım kalınlığının ısıtma ve soğutma maliyetleri üzerindeki etkisi Şekil 5 te dış duvara uygulanan yalıtım kalınlığı ile toplam enerji maliyeti tasarrufunun değişimi görülmektedir. Bu grafikten de Şekil 4 ten olduğu gibi optimum yalıtım kalınlığı belirlenebilir. Yalıtım kalınlığı ile tasarrufun maksimum olduğu (eğrilerin tepe noktaları) en uygun yalıtım kalınlığını yani optimum kalınlığını vermektedir. Yalıtım kalınlığının artmasıyla ısı kaybı/kazancı azalacağından hem ısıtma hem soğutmada enerji (yakıt) tasarrufu artmaktadır ancak yalıtım maliyeti nedeniyle belirli bir değerden sonra toplam tasarruf azalmaktadır. Isıtma için maksimum tasarruf şekilden görüldüğü gibi %40 iken soğutma için %28 dir. İstanbul için soğutma enerji ihtiyacı, ısıtma enerji ihtiyacından daha küçük olduğundan (SDG<IDG) tasarruf oranı da bir miktar HMD Ocak -Şubat 2010

6 daha küçük çıkmıştır. Enerji ihtiyacının büyük olduğu koşullarda (bu örnek için ısıtma sezonunda) yapılan yalıtımın daha fazla getirisi olacaktır sct 30 utma o Yalıtım kalınlığı (cm) Şekil 5. Yalıtım kalınlığı ile toplam maliyet tasarrufunun değişimi Yapılan hesaplamalarda İstanbul için IDG ve SDG sırasıyla 1426,2 ve 659,9 bulunmuştu. DG değerleri iklim koşullarına göre oldukça değişkenlik göstermektedir. DG değerlerinde yani enerji ihtiyacındaki bu değişim, optimum yalıtım kalınlığını da önemli ölçüde etkilemektedir. DG değerlerinin 500 ile 3500 arasında değişmesinin optimum yalıtım kalınlığı üzerindeki etkisi Şekil 6 da gösterilmiştir. Hem ısıtmadaki hem de soğutmadaki enerji ihtiyacına göre uygun yalıtım kalınlığı, verilen şekilden okunabilmektedir. Buradaki dikkat çekici nokta, aynı DG değeri için soğutmada daha fazla yalıtımın gerektiğidir. Yani ısıtma ve soğutma enerji gereksinimlerinin aynı olduğu bir ilde (veya bölgede) dış duvarlara uygulanacak optimum yalıtım kalınlığı soğutma sezonu için daha büyük çıkmaktadır. Bunun nedeni, soğutmada enerjinin birim maliyetinin daha yüksek oluşudur. İstanbul da ise ısıtma enerji ihtiyacı, soğutmaya göre oldukça büyük olduğundan ısıtmada optimum yalıtım kalınlığı daha büyük çıkmıştır I ----Soğutma Isıtma t: f: S 1 O o Dereco-Gün (DG) Şekil 6. Derece-Gün sayısına göre optimum yalıtım kalınlıkları TTMD Ocak Şubat 2010 Şekil 7 de bazı iller için optimum yalıtım kalınlıkları verilmiştir. Buradaki hesaplamalarda, illerin dış hava sıcaklıklarına güneş ışınımının etkisi dahil edilmiştir. İstanbul'da ısıtma sezonu için yalıtım kalınlığı soğutma sezonuna göre daha büyük çıkmasına rağmen yaz şartlarının daha sıcak geçtiği (soğutma enerji gereksiniminin yüksek olduğu) İskenderun da ise kış sezonu için optimum yalıtım kalınlığı 1,0 cm iken yaz sezonu için 4,4 cm'dir. İskenderun da ısıtma sezonu için yalıtım kalınlığının küçük çıkmasının nedeni olarak, dış hava sıcaklıklarının çok düşük olmaması, güneş ışınımının önemli etkisi ve ısıtmanın birim maliyetinin soğutmaya göre daha düşük olması söylenebilir. Benzer durum İzmir için de geçerlidir. 4. derece-gün iklim bölgesinde yer alan Erzincan için ise durum farklıdır. Optimum yalıtım kalınlığı ısıtma sezonu için 6,0 cm, soğutma sezonu için 1,7 cm olmaktadır. Verilen şekilden görüldüğü gibi İstanbul ve Bursa'nm iklim koşulları ise birbirine oldukça yakındır. Uygulamalarda, dış duvar yalıtım kalınlığı belirlenirken hem yaz hem kış koşullan birlikte dikkate alınmalıdır. Görüldüğü gibi bazı durumlarda yaz için gerekli yalıtım kalınlığı daha fazla olabilmektedir. Is- I S i Isıtma Soğutma r o İskenderun İzmir İstanbul Bursa Ankara Erzincan Şekil 7. Bazı iller için optimum yalıtım kalınlıkları 4. Sonuç Ülkemizin enerji kaynaklarının sınırlı ve dışa bağımlı olması nedeniyle özellikle enerjinin yoğun olarak tüketildiği ve ısı kayıpların çok olduğu konut sektöründe enerjinin korunumu ve verimli kullanımı gün geçtikçe daha fazla önem kazanmaktadır. Bu çalışmada İstanbul için ısıtma ve soğutma sezonları tespit edilmiş ve yıllık ısıtma ve soğutma enerji

7 maliyetleri dikkate alınarak optimum yalıtım kalınlıkları hesaplanmıştır. Optimum yalıtım kalınlıkları ısıtma ve soğutma sezonu için sırasıyla 4,0 cm ve 2,6 cm bulunmuştur. Dış duvarlara optimum yalıtım kalınlığı uygulanarak elde edilebilecek tasarruf oranı ise ısıtma ve soğutma için sırasıyla %40 ve %28 mertebesindedir. Ülkemiz için soğutmada kullanılan elektrik enerjisinin birim maliyeti yüksek olduğundan aynı DG değeri için optimum yalıtım kalınlıkları daha fazla olmaktadır. Farklı derece-gün iklim bölgelerinde yer alan illere baktığımızda ise sıcak bölgelerde (İskendemn ve İzmir gibi) soğutma için optimum yalıtım kalınlığı ısıtmaya göre daha büyük çıkmıştır. Sonucun bu şekilde çıkmasındaki en önemli etken güneş ışınımıdır. Özellikle bu bölgeler için optimum yalıtım kalınlığı hesaplamalarında ısıtma enerji gereksiniminin yanında soğutma enerji gereksinimi de mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Soğuk bölgelerde ise (özellikle Ankara ve Erzincan gibi) soğutma enerji gereksinimi için optimum yalıtım kalınlığı ısıtmaya göre oldukça küçüktür. Bu bölgelerde yalıtım hesaplamalarındaki temel parametre ısı kazançlarından çok ısı kayıplarının minimize edilmesidir. 5. Kaynaklar [1]. Ogulata R.G., Sectoral energy consumption in Turkey, Renewable and Sustainable Energy Reviews 6, , [2], Kaygusuz K., Kaygusuz A., Energy and sustainable development. Part II: Environmental impacts of energy use, Energy Sources 26, , [3]. Demirbaş A., Energy balance, energy sources, energy policy, future developments and energy investments in Turkey, Energy Conversion and Management 42, , [4]. Kaygusuz, K Kaygusuz, A., Energy and sustainable development in Turkey, Part I: Energy utilization and sustainability, Energy Sources 24, , [5]. Büyükalaca O., Bulut H., Yılmaz T, Analysis of variable-base heating and cooling degree-days for Turkey, Applied Energy 69, , [6]. Çengel, Y.A., Heat transfer: a practical approach, 1st ed. Higtstown: McGraw-Hill; [7], Mearing T., Coffee N., Morgan M., Life cycle cost analysis handbook, State of Alaska, Department of Education & Early Development Education Support Services/Facilities, 1st ed., [8], Bolattürk A., Determination of optimum insulation thickness for building walls with respect to various fuels and climate zones in Turkey, Applied Thermal Engineering 26, , Yazarlar Ömer KAYNAKLI 1977 yılında Bursa da doğdu. Uludağ Üniversitesi Müh.-Mim. Fak. Makine Mühendisliği Bölümü nden 1998 yılında mezun oldu yılında yüksek lisans, 2004 yılında doktora derecelerini aldı. Halen Uludağ Üniversitesi nde görevine devam etmektedir. Isıl konfor, enerji ekonomisi, absorpsiyonlu soğutma ve ekserji konularında çalışmaktadır. Muhsin KILIÇ 1986 yılında Uludağ Üniversitesi Müh.-Mim. Fak. Makine Mühendisliği Bölümü nden mezun oldu yılında O.D.T.Ü. de yüksek lisans, 2003 yılında Bath Üniversitesi nde doktora çalışmasını tamamladı yılında doçent, 2002 yılında profesör oldu. Türbo makineler, ısıl konfor, enerji ve ekserji konularında çalışmaktadır. Recep YAMANKARADENİZ 1975 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi nden mezun oldu yılında doktorasını tamamladı yılında Uludağ Üniversitesi Müh.- Mim. Fak. Makine Mühendisliği Bölümü ne yardımcı doçent olarak atandı yılında doçent ve 1995 ydında profesörlük unvanını aldı. İdari görevleri arasında; Bölüm Başkanlığı, Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü ve Rektör Danışmanlığı yer almaktadır. Isı pompası, absorpsiyonlu soğutma, iklimlendirme ve ısıl konfor konularında çalışmaktadır. HMD Ocak -Şubat 2010

GÜNEŞ IŞINIMI VE DUVAR YÖNÜ DİKKATE ALINARAK OPTİMUM ISIL YALITIM KALINLIĞININ BELİRLENMESİ

GÜNEŞ IŞINIMI VE DUVAR YÖNÜ DİKKATE ALINARAK OPTİMUM ISIL YALITIM KALINLIĞININ BELİRLENMESİ Gazi Üniv. Mü. Mim. Fak. Der. Journal of te Faculty of Engineering and Arcitecture of Gazi University Cilt 27, No 2, 367-374, 212 Vol 27, No 2, 367-374, 212 GÜNEŞ IŞINIMI VE DUVAR YÖNÜ DİKKATE ALINARAK

Detaylı

GÜNEŞ RADYASYONU DİKKATE ALINARAK SICAK İKLİM BÖLGELERİNDEKİ BİNALARDA OPTİMUM YALITIM KALINLIĞININ BELİRLENMESİ

GÜNEŞ RADYASYONU DİKKATE ALINARAK SICAK İKLİM BÖLGELERİNDEKİ BİNALARDA OPTİMUM YALITIM KALINLIĞININ BELİRLENMESİ Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 33,, 87-99, 203 J. of Thermal Science and Technology 203 TIBTD rinted in Turkey ISSN 300-365 GÜNEŞ RADYASYONU DİKKATE ALINARAK SICAK İKLİM BÖLGELERİNDEKİ BİNALARDA OTİMUM

Detaylı

Kamu Binalarının Isıtma Yüküne Göre Dış Duvarlarının Optimum Yalıtım Kalınlıkları ve Enerji Tüketimleri

Kamu Binalarının Isıtma Yüküne Göre Dış Duvarlarının Optimum Yalıtım Kalınlıkları ve Enerji Tüketimleri BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi Cilt 15(1) 30-47 (2013) Kamu Binalarının Isıtma Yüküne Göre Dış Duvarlarının Optimum Yalıtım Kalınlıkları ve Enerji Tüketimleri Okan KON 1, Bedri YÜKSEL Balıkesir Üniversitesi,

Detaylı

KONUTLARIN FARKLI CAM VE DOĞRAMA ÖZELLĠĞĠNDEKĠ PENCERELERE BAĞLI ISITMA VE SOĞUTMA ENERJĠ GEREKSĠNĠMĠ

KONUTLARIN FARKLI CAM VE DOĞRAMA ÖZELLĠĞĠNDEKĠ PENCERELERE BAĞLI ISITMA VE SOĞUTMA ENERJĠ GEREKSĠNĠMĠ TESKON 2015 / BĠNALARDA ENERJĠ PERFORMANSI SEMPOZYUMU Bu bir MMO yayınıdır MMO bu yayındaki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan, teknik bilgi ve basım hatalarından sorumlu değildir.

Detaylı

Farklı Cam Türleri ve Yönlere Göre Pencere/Duvar Alanı Oranının Bina Enerji Performansına Etkisi: Eğitim Binası, İzmir

Farklı Cam Türleri ve Yönlere Göre Pencere/Duvar Alanı Oranının Bina Enerji Performansına Etkisi: Eğitim Binası, İzmir MAKALE / ARTICLE Farklı Cam Türleri ve Yönlere Göre Pencere/Duvar Alanı Oranının Bina Enerji Performansına Etkisi: Eğitim Binası, İzmir Impact of Window-to-Wall Surface Area for Different Window Glass

Detaylı

Konut Dışı Binalarda Mahal Sıcaklıklarının Enerji Tüketimine

Konut Dışı Binalarda Mahal Sıcaklıklarının Enerji Tüketimine 35 Konut Dışı Binalarda Mahal Sıcaklıklarının Enerji Tüketimine Etkileri Effect of DesignTemperature on EnergyConsumption of Non-Residential Buildings Günay Özdemir, Nurdil Eskin Özet Bu çalışmada İstanbul

Detaylı

DIŞ CEPHE CAM GİYDİRMELİ BİNALARDA ÇOKLU CAM UYGULAMASIYLA ISI KAYBININ İYİLEŞTİRİLMESİ

DIŞ CEPHE CAM GİYDİRMELİ BİNALARDA ÇOKLU CAM UYGULAMASIYLA ISI KAYBININ İYİLEŞTİRİLMESİ DIŞ CEPHE CAM GİYDİRMELİ BİNALARDA ÇOKLU CAM UYGULAMASIYLA ISI KAYBININ İYİLEŞTİRİLMESİ Altan YÜCEL*,1, Müslüm ARICI*,2, Hasan KARABAY *,3 *Kocaeli Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 1 altanyucel@gmail.com,

Detaylı

SANDVİÇ VE GAZBETON DUVAR UYGULAMALARININ ORTALAMA ISI GEÇİRGENLİK KATSAYISI VE ISI KAYBI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ. U.

SANDVİÇ VE GAZBETON DUVAR UYGULAMALARININ ORTALAMA ISI GEÇİRGENLİK KATSAYISI VE ISI KAYBI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ. U. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 24 (1-2) 277-290 (2008) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN 1012-2354 SANDVİÇ VE GAZBETON DUVAR UYGULAMALARININ ORTALAMA ISI GEÇİRGENLİK KATSAYISI VE ISI

Detaylı

TS 825 İKLİMSEL VERİLERİNİN FARKLI DERECE GÜN BÖLGELERİ İÇİN UYGUNLUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

TS 825 İKLİMSEL VERİLERİNİN FARKLI DERECE GÜN BÖLGELERİ İÇİN UYGUNLUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ TS METU 825 İKLİMSEL JFA 2013/2VERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ DOI: METU 10.4305/METU.JFA.2013.2.9 2013/2 163 (30:2) 163-179 TS 825 İKLİMSEL VERİLERİNİN FARKLI DERECE GÜN BÖLGELERİ İÇİN UYGUNLUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 7 Sayı: 1 s. 87-97 Ocak 2005

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 7 Sayı: 1 s. 87-97 Ocak 2005 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 7 Sayı: s. 87-97 Ocak 005 BİNA DUVARLARINA UYGULANAN YALITIMIN FARKLI KONUMLARININ ISI KAZANÇ VE KAYIPLARINA OLAN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI (AN

Detaylı

TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPALARINDA ISIL CEVAP TESTİ VE KUYU PERFORMANSININ ANALİTİK ÖNGÖRÜSÜ

TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPALARINDA ISIL CEVAP TESTİ VE KUYU PERFORMANSININ ANALİTİK ÖNGÖRÜSÜ 11. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ 17/ NİSAN 13/İZMİR 91 TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPALARINDA ISIL CEVAP TESTİ VE KUYU PERFORMANSININ ANALİTİK ÖNGÖRÜSÜ Murat AYDIN Altuğ ŞİŞMAN Şükrü DİNÇER Can ERDOĞAN

Detaylı

BİNA DIŞ YÜZEYLERİNİN GÜNEŞ IŞINIMINI YUTMA ORANLARININ ISI AKISI AÇISINDAN ARAŞTIRILMASI

BİNA DIŞ YÜZEYLERİNİN GÜNEŞ IŞINIMINI YUTMA ORANLARININ ISI AKISI AÇISINDAN ARAŞTIRILMASI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 6 :12 : 2 :167-171

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİLİ SU ISITMA SİSTEMLERİNİN TEKNO-EKONOMİK ANALİZİ

GÜNEŞ ENERJİLİ SU ISITMA SİSTEMLERİNİN TEKNO-EKONOMİK ANALİZİ GÜNEŞ ENERJİLİ SU ISITMA SİSTEMLERİNİN TEKNO-EKONOMİK ANALİZİ Hüsamettin BULUT 1, Hasan ŞAHİN 2, Refet KARADAĞ 1 1 Harran Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Osmanbey kampüsü, Şanlıurfa 2 Harran

Detaylı

Abs tract: Key Words: Sadık ERDOĞAN Mehmet YILMAZ Şendoğan KARAGÖZ Süleyman KARSLI

Abs tract: Key Words: Sadık ERDOĞAN Mehmet YILMAZ Şendoğan KARAGÖZ Süleyman KARSLI Sadik Erdogan:Sablon 16.04.2012 14:47 Page 19 Sürekli Hal Bina Enerji Analiz Yöntemleri Sadık ERDOĞAN Mehmet YILMAZ Şendoğan KARAGÖZ Süleyman KARSLI ÖZET Enerji konusu binaların dizaynı ve kullanımında

Detaylı

ISI YALITIMLI DÜŞÜK ENERJİLİ BİNALAR VE ÇEVRE KİRLİLİĞİNE ETKİLERİ

ISI YALITIMLI DÜŞÜK ENERJİLİ BİNALAR VE ÇEVRE KİRLİLİĞİNE ETKİLERİ ISI YALITIMLI DÜŞÜK ENERJİLİ BİNALAR VE ÇEVRE KİRLİLİĞİNE ETKİLERİ Bülent CERİT *, Bülent YILMAZ ** * Akdeniz Üniversitesi,Teknik Bilimler M.Y.O, Antalya ** Akdeniz Üniversitesi,Teknik Hizmetler, Antalya

Detaylı

SÖĞÜT BİNALARDA ENERJİ TARAMASI VE ÖRNEK UYGULAMA. Ziya SÖĞÜT 1 ÖZET ENERGY AUDIT IN THE BUILDING AND SAMPLE APPLICATION ABSTRACT

SÖĞÜT BİNALARDA ENERJİ TARAMASI VE ÖRNEK UYGULAMA. Ziya SÖĞÜT 1 ÖZET ENERGY AUDIT IN THE BUILDING AND SAMPLE APPLICATION ABSTRACT BİNALARDA ENERJİ TARAMASI VE ÖRNEK UYGULAMA Ziya SÖĞÜT 1 ÖZET Bina sektörünün enerji tüketim payı; 80 Milyon TEP (Ton Eşdeğer Petrol) enerji tüketiminin aşıldığı tüketim sektörleri arasında % 34 ü geçmiştir.

Detaylı

TÜRKİYE İÇİN ISITMA VE SOĞUTMA DERECE-GÜN BÖLGELERİ

TÜRKİYE İÇİN ISITMA VE SOĞUTMA DERECE-GÜN BÖLGELERİ TÜRKİYE İÇİN ISITMA VE SOĞUTMA DERECE-GÜN BÖLGELERİ Hüsamettin BULUT 1, Orhan BÜYÜKALACA 2, Tuncay YILMAZ 2 1 Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü, 63100-Şanlıurfa Telefon:

Detaylı

II. ÇEVRE ve ENERJİ KONGRESİ

II. ÇEVRE ve ENERJİ KONGRESİ tmmob makina mühendisleri odası II. ÇEVRE ve ENERJİ KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI 15-17 KASIM 2001 İSTANBUL Yayın No: E/2001/289 tmmob makina mühendisleri odası Sümer Sok. No: 36/1 -A Kızılay / ANKARA Tel:

Detaylı

HAVALANDIRMA VE İÇ HAVA KALİTESİ AÇISINDAN CO 2 MİKTARININ ANALİZİ

HAVALANDIRMA VE İÇ HAVA KALİTESİ AÇISINDAN CO 2 MİKTARININ ANALİZİ _ 1679 HAVALANDIRMA VE İÇ HAVA KALİTESİ AÇISINDAN CO 2 MİKTARININ ANALİZİ Hüsamettin BULUT ÖZET İnsanların sağlığı ve verimi ile doğrudan ilişkisi nedeniyle iç hava kalitesinin önemi günümüzde artmaktadır

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ APARTMANLARIN DIŞ KABUĞUNA UYGULANAN ISI YALITIMININ BİNA ENERJİ PERFORMANSINA ETKİSİ (KONYA VE ERZİNCAN ÖRNEĞİ) Arzu YILMAZ YÜKSEK LİSANS TEZİ Mimarlık

Detaylı

Çift camli pencerede isi transferinin sayisal olarak incelenmesi

Çift camli pencerede isi transferinin sayisal olarak incelenmesi 84 Çift camli pencerede isi transferinin sayisal olarak incelenmesi Evrim ÖZRAHAT, Sebahattin ÜNAAN 2 Bozok Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, ozgat/türkiye 2 Erciyes Üniversitesi, Mühendislik

Detaylı

T.C. TRAKYA Ü ĐVERSĐTESĐ FE BĐLĐMLERĐ E STĐTÜSÜ

T.C. TRAKYA Ü ĐVERSĐTESĐ FE BĐLĐMLERĐ E STĐTÜSÜ T.C. TRAKYA Ü ĐVERSĐTESĐ FE BĐLĐMLERĐ E STĐTÜSÜ GÜ EŞ MĐMARĐSĐ ELEMA LARI I ISIL VERĐMLERĐ Đ TÜRKĐYE ĐKLĐM ŞARTLARI VE YAPI KO STRÜKSĐYO LARI ĐÇĐ HESAPLA MASI SEMĐHA KARTAL DOKTORA TEZĐ Danışman: Doç.

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KIRKLARELİ İKLİM ŞARTLARINDA HİBRİT FOTOVOLTAİK/TERMAL SİSTEMİN ANALİZİ. Hüseyin Özgür DOĞANAY

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KIRKLARELİ İKLİM ŞARTLARINDA HİBRİT FOTOVOLTAİK/TERMAL SİSTEMİN ANALİZİ. Hüseyin Özgür DOĞANAY T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KIRKLARELİ İKLİM ŞARTLARINDA HİBRİT FOTOVOLTAİK/TERMAL SİSTEMİN ANALİZİ Hüseyin Özgür DOĞANAY YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI Tez

Detaylı

KAYSERİ İLİNİN SERBEST SOĞUTMA POTANSİYELİNİN İNCELENMESİ

KAYSERİ İLİNİN SERBEST SOĞUTMA POTANSİYELİNİN İNCELENMESİ KAYSERİ İLİNİN SERBEST SOĞUTMA POTANSİYELİNİN İNCELENMESİ Mehmet Azmi AKTACİR, Hüsamettin BULUT Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü, 63100-Şanlıurfa Tel:0-414-344 00 20,

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜNEŞ BACASINDA KONSTRÜKTİF İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI VE PERFORMANS ARTIRICI YÖNTEMLERİN ARAŞTIRILMASI Ziya Ramazan YABUZ Danışman: Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

GÜN İÇERİSİNDEKİ GÜNEŞ IŞINIMININ KAPALI ORTAMLARDAKİ DOĞAL TAŞINIMLA ISI TRANSFERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN SAYISAL İNCELENMESİ

GÜN İÇERİSİNDEKİ GÜNEŞ IŞINIMININ KAPALI ORTAMLARDAKİ DOĞAL TAŞINIMLA ISI TRANSFERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN SAYISAL İNCELENMESİ GÜN İÇERİSİNDEKİ GÜNEŞ IŞINIMININ KAPALI ORTAMLARDAKİ DOĞAL TAŞINIMLA ISI TRANSFERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN SAYISAL İNCELENMESİ ÖZET Birol ŞAHİN İki boyutlu kapalı ortamlarda yaz ve kış sınır koşullarında,

Detaylı

BİR ENDÜSTRİYEL KURUTUCU FIRINININ TERMODİNAMİK ANALİZİ

BİR ENDÜSTRİYEL KURUTUCU FIRINININ TERMODİNAMİK ANALİZİ _ 1929 BİR ENDÜSTRİYEL KURUTUCU FIRINININ TERMODİNAMİK ANALİZİ Zafer UTLU Arif HEPBAŞLI Muharrem TURAN ÖZET Kurutma endüstrisinde, istenilen özelliklere sahip kuru ürün elde etmek için maksimum düzeydeki

Detaylı

DOĞAL HAVALANDIRMA YAPABİLEN ÖRNEK BİR OFİS BİNASINDA KLİMA SİSTEM TASARIMI

DOĞAL HAVALANDIRMA YAPABİLEN ÖRNEK BİR OFİS BİNASINDA KLİMA SİSTEM TASARIMI _ 217 DOĞAL HAVALANDIRMA YAPABİLEN ÖRNEK BİR OFİS BİNASINDA KLİMA SİSTEM TASARIMI Ahmet ARISOY Görkem ÇİLEK ÖZET Bu çalışmada İstanbul da bir örnek ofis binasında doğal ve mekanik sistemin birlikte uygulandığı

Detaylı

TÜRKİYE İÇİN YENİ DIŞ ORTAM SICAKLIK TASARIM DEĞERLERİ

TÜRKİYE İÇİN YENİ DIŞ ORTAM SICAKLIK TASARIM DEĞERLERİ 293 TÜRKİYE İÇİN YENİ DIŞ ORTAM SICAKLIK TASARIM DEĞERLERİ Tuncay YILMAZ Hüsamettin BULUT ÖZET İklim verileri, ısıtma ve soğutma sistemlerinin enerji ve yük hesaplamalarında en önemli parametrelerdendir.

Detaylı

THE EFFECTS OF REGIONAL VARIABLE TEMPERATURE OF TURKEY ON THE EFFECTIVENESS OF SOLAR PANELS.

THE EFFECTS OF REGIONAL VARIABLE TEMPERATURE OF TURKEY ON THE EFFECTIVENESS OF SOLAR PANELS. 12 ÖZET 2008 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 22, s.12-20 TÜRKĐYE DEKĐ BÖLGESEL SICAKLIK DEĞĐŞĐMLERĐNĐN GÜNEŞ PANELLERĐNĐN VERĐMLĐLĐĞĐNE ETKĐSĐ Selçuk KEÇEL 1 Hüseyin

Detaylı