2015 YILI FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜNÜN FAALĠYET VE KONULARI Meram Belediye BaĢkanlığı Fen ĠĢleri Müdürlüğü, 22/04/2006 tarihli sayılı Resmi Gazetede

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2015 YILI FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜNÜN FAALĠYET VE KONULARI Meram Belediye BaĢkanlığı Fen ĠĢleri Müdürlüğü, 22/04/2006 tarihli 26147 sayılı Resmi Gazetede"

Transkript

1 2015 YILI FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜNÜN FAALĠYET VE KONULARI Meram Belediye BaĢkanlığı Fen ĠĢleri Müdürlüğü, 22/04/2006 tarihli sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulunun Belediye ve Bağlı KuruluĢları ile Mahalli Ġdare Birlikleri Norm Kadro Ġlke ve Standartlarına ĠliĢkin Esaslar hakkında 2006/9809 sayılı Kararı gereğince, Meram Belediye Meclisinin 07/07/2006 tarih ve 2006/56 numaralı kararıyla kurulmuģtur. Meram Belediye BaĢkanlığı Fen ĠĢleri Müdürlüğü nde bir Müdür ile mer i norm kadro mevzuatına uygun nitelik ve sayıda personel görev yapar. Meram Belediye BaĢkanlığı nın amaçlan, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan mevzuat ve Belediye BaĢkanı'nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, BaĢkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda; Meram Belediyesi sınırları içerisinde yürürlükteki Ġmar Planlarına uygun olarak yeni yolların açılması ve mevcut yolların onarılmasını sağlamaktan, kıģ Ģartlarında Belediyenin sorumlu olduğu yolların ulaģıma açık tutulması ile trafik akıģını sürekli kılacak yol ve sürüģ güvenliğinin oluģturulmasından, trafik akıģını en iyi Ģekilde sağlamak amacıyla Konya BüyükĢehir Belediyesi UlaĢım Daire BaĢkanlığı ile koordinasyonu sağlamaktan, UKOME kararlarını uygulamaktan ve/veya uygulatmaktan, biriminin ihtiyaç duyduğu malzemelerin temin edilerek kullanıcılara verilmesinin sağlanmasından; biriminin çalıģma programının hazırlanıp takip edilmesinden, Belediye'nin diğer birimleri ile iģbirliği içerisinde kaçak yapıların yıkılması için gerekli araç-gereç ve ekipmanların sağlanmasından, kendi müdürlüğü ile alakalı hafriyat iģlerinin yürütülmesini takip etmekten, Ġmar Kanununun 23. maddesi ile ilgili uygulamaların ve iģtirak paylarının takip edilmesinden, vatandaģların istek ve Ģikâyetlerini alıp değerlendirmek ve sonucunu ilgili kiģi ve kurumlara iletmekten, fiziki çevre düzenlemeleri (bordur, tretuar vb.) ile ilgili iģleri yürütmekten, kentin altyapı ve yatırımlarının amaca ve onaylanan planlara uygun olarak yapılmasından, biriminin sunduğu hizmetlerle ilgili ihale iģlemlerini, hak ediģleri ve ödemelerini takip etmekten sorumludur.

2 FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ FAALĠYET KONULARI PERSONEL MEVCUDU ve DAĞILIMI : A- Ġdari ĠĢler Birimi : 3 B- Proje Kontrol Birimi : 3 C- Yol ve Ölçüm Birimi : 3 D- Asfalt ve Alt Yapı Birimi : 6 E- Sanat Yapıları ve Alt Yapı Birimi : ĠnĢaat Yapım ve Onarım : Parke-Bordür ve Alt Yapı Ekibi : Su Tesisat : 2 4- Elektrik Tesisat : 4 5- Kalıp Ekibi : 5 F- Araç Kontrol Birimi : ġoför : Operatör : Yağcı : 6 4- Trafik iģleri Levha Sorumlusu : 1 G- Vasıfsız ĠĢçi : 28 H- Depo-Ambar Birimi : 1 FEN ĠġLERĠ MÜDÜRÜLÜĞÜ ARAÇ ve Ġġ MAKĠNESĠ DURUMU Kamyon (26) Freze (1) Eskavator (3) Kaldırım Süpürme Mak. (1) Beton Mikseri (1) Asfalt kesme Makinesi (3) Kamyon (Asfaltlama) (2) Yükleyici (9) Distribütör (2) Kompresör (5) Kamyon (Hidrolik Platformlu) (1) Greyder (7) Özel Amaçlı (1) Kar Temizleme Aracı (2) Arazöz (5) Yol Çizgi Makinesi (1) Kamyonet (4) Jeneratör (2) Otobüs (4) Silindir (10) Minibüs (1) Beton Perdah Mak. (1)

3 Çekici (2) Forklif (3) Römork (6) Finisher (2) Beko Loder (4) Traktör (Kazıcı-Yükleyici) (1) Bobcat (2) 1- Fen ĠĢleri Müdürü : Mustafa KAL Belediye BaĢkanı nın ve/veya yetki verdiği BaĢkan Yardımcısının gözetimi ve denetimi altında, mer i mevzuat gereği Müdürlüğün; sevk ve idaresini, organize edilmesini, gerektiğinde reorganize edilmesini, kadrolar arasında görevlerin dağıtılmasını, iģ ve iģlemlerin yeniden tanzimine iliģkin dâhili düzenlemeleri yapar, BaĢkanlığın amaçlarını ve genel politikalarını kendi uğraģ alanlarını ilgilendirdiği derecede bilir,genel politikaların uygulanmasını devamlı olarak izler, amaçlara uygunluğunu araģtırır, genel politikalarda yapılması gerekli değiģiklikleri bildirir, Müdürlüğü için, BaĢkanlığın gayeleri, politikaları, bütçeleri ile uyumlu hedefler, planlar, programlar geliģtirir ve verilen sorumluluğa göre icraat yapar, BaĢkanlığın amaçlarını ve politikalarını, yönettiği ve iģbirliği yaptığı personele açıklar, en iyi Ģekilde yönetmeleri için gerekli izahatı verir ve uygulamaları kontrol eder, Görev alanı içinde bulunan faaliyetler için uzun, orta ve kısa vadeli planlar hazırlar. Planların uygunluk ve yeterliliğini devamlı olarak izler, gerekiyorsa, düzeltmeye yönelik tedbirleri alır, Müdürlüğün iģlerini en kısa zamanda ve en ekonomik olarak istenen Ģekilde sonuçlandırmak üzere planlar, Gelecekte doğacak ihtiyaçlara cevap verebilecek Ģekilde elindeki kadro, makine, iģyeri ve teçhizatın planlamasını yapar, BaĢkanlığın kabul ettiği yönetim ve organizasyon prensiplerini astlarına izah eder, organizasyon içindeki konumlarının üst-ast ve yatay organizasyonel konumlarla iliģkileri hakkında gerekli bilgiyi vererek ahenkle çalıģmalarını temin eder, Müdürlüğün tüm faaliyetlerinde ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ, iģ metotları ve diğer ilgili mer i mevzuata riayeti sağlar, bunların uygulanmasını sürekli kontrol eder; düzeltilmesi gereken hususlar için de olumlu öneri ve teklifleri, üst amirin görüģüne sunar, Müdürlüğün verimliliğinin arttırılmasını ve iģlerin daha kaliteli, düzenli ve süratli Ģekilde yürütülmesini sağlamak üzere, çalıģma metotlarını geliģtirmeleri için

4 astlarına mesleki yardımda bulunur, genel ahlaka ve adaba uygun hareket etmeleri için disiplini temin eder. 2-Ġdari ĠĢler Birimi : 3 -Erdem BUZLUK -Mustafa Necati ÖZTOKLU -Rahim ORHAN Ġhale Ģartname ve dosyaların tanzimi, ihale sonrası sözleģme koģullarına göre yapımı, denetimi, kontrollük hizmetleri, yapım sürecinde inģaatların hakediģlerinin hazırlanması, bitiminde geçici ve kesin kabullerinin yapılması ve kesin hesapların düzenlenmesi çalıģmalarını yürütmektedir. Müdürlüğümüz iģçilik ve yapım iģleri ile ilgili olarak yüklenici müteahhit firmaların SGK borçlarının olup/olmadığının teyidi, iliģik kesme ve kesin teminat mektuplarının iadesi yazıları. Müteahhit firma ve Müdürlüğümüzde çalıģan iģçiler ile ilgili olarak mahkemelerden talep edilen gerekli bilgi, evrak ve mütalaa yazılarının yazılması. Müdürlüğümüzde çalıģan müteahhit iģçi, kadrolu iģçi ve memur personelin puantaj, izin, rapor ve özlük iģlemlerinin takibinin yapılması. BaĢkanlık genel kaydından sonra Müdürlüğümüze gelen evrakların kaydı yapıldıktan sonra evrak kayıt defteri ve bilgisayar ortamında düzenli kaydı tutulur, sonra ilgili büro ve kiģiye havalesi sonuçlandıktan sonra iģlemleri biten dosya ve belgeler düzenli bir Ģekilde arģivlendirme iģlemleri yapılmaktadır. Belediyemiz Beyaz Masa baģvurularını Evrak Yönetim Otomasyonu programından almak, ilgililerine havale edildikten sonra en kısa sürede sonucu hakkında Evrak Yönetim Otomasyonu sistemine girmek ve arģivlendirmek. VatandaĢların istek ve Ģikâyetlerini alıp değerlendirmek sonucunu ilgili kiģi ve kurumlara iletmek, fiziki çevre düzenlemeleri (bordur, tretuar vb.) ile ilgili iģleri yapmak ve Müteahhit tarafından yapılanları takip ve kontrol etmek, Müdürlüğünün görev alanı ile ilgili olarak, BaĢkanlığın gayeleri, politikaları, bütçeleri ile uyumlu hedefler, planlar ve programların geliģtirilmesinde tüm operasyonal, teknik ve uygulamalarda amirine gerekli desteği eksiksiz verir, BaĢkanlığın amaçlarını ve genel politikalarını, çalıģtığı müdürlüğün uğraģ alanlarını ilgilendiren boyutuyla öğrenir ve buna uygun tutum davranıģ sergiler, Görev alanı içinde bulunan faaliyetler için uzun, orta ve kısa vadeli planların hazırlanmasında amirinin direktiflerine uygun iģ ve iģlemleri yapar,

5 Müdürlüğün kendisine tevdi edilen iģlerini en kısa zamanda ve en ekonomik Ģekilde icra ederek sonuçlandırır, Müdürlüğün haberleģme ve evrak akıģını amirinin direktifleri doğrultusunda sağlar, Müdürlüğün yıllık faaliyet planını BaĢkanlığın stratejik hedeflerine göre hazırlanmasında amirinin istediği tüm iģ ve iģlemleri yapar, yürütür, Müdürlüğün tüm faaliyetlerinde ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ,iģ metotları ve diğer ilgili mer i mevzuata riayet eder, 3- Proje Kontrol Birimi : 3 -Orhan TORUN -Ecmel DĠNÇ -BarıĢ DALCI Kent Bilgi sistemi projeleri Onayları, Proje giriģleri Proje çizimleri, inģaat kontrol iģleri ve Maili Ġnhidam çalıģmasının yapılması; Yatırım hizmetlerinin yürütüldüğü büromuz, yapı tesis ve büyük onarım iģleriyle ilgili olarak etüd projelerin hazırlanması, keģiflerin çıkarılması Muhtelif kazı ve hafriyat iģleri, Maili inhidam durumundaki binaların yıkılması ve vatandaģ dilek ve Ģikâyetleri yerinde incelenerek istekler yerine getirilmektedir. Kontrol Mühendislerimizce kontrollük hizmetleri bitmiģ, yapım iģi bitiminde kabulleri yapılmıģ olan dosyaların hesaplarının kontrol edilerek Kesin Hesap fiģlerinin düzenlenmesini yürütmektedir. Birimin çalıģma programının hazırlanması ve programlara uygun yapılması Yıl içerisinde yürütülecek çalıģmaların yatırım plan ve programının hazırlanmasını ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak, Stok durumu ve mevcut malzemelerin günlük giriģ-çıkıģlarını, kullanım yerlerini dijital ortama kaydetmek. 4- Yol ve Ölçüm Birimi : 3 - Recep ÖNALAN - Ertuğrul DEMĠR - Ahmet ÖZEL Ġmar planlarına göre iģlemleri tamamlanan yolları açmak ve Yol Kot uygulaması yapmak.

6 Açılması gereken yeni yolların imar planlarına uygun olarak açılmasını sağlamak, Mer i imar mevzuatının öngördüğü imar planını araziye aplike etmek ve uygulamaları yapmak, gerekli düzenlemelerin yerine getirilmesini sağlamak, Ġmar planına aykırı olarak yollara yapılan tecavüzlerin kaldırılması, özel mülkiyet üzerinden geçirilen yollar ve alt yapıların imar planına uygun Ģekilde yapılmasını sağlamak, Açılması gerekli yeni yollar veya yapılması gerekli plan tadilatlarıyla alakalı olarak yetkili Müdürlükle iģbirliği içerisinde gerekli çalıģmaların neticelendirilmesini sağlamak, Ġstimlâk edilmesi gereken gayrimenkullerin istimlâki ile ilgili olarak yetkili Müdürlükle iģbirliği içerisinde gerekli çalıģmaların neticelendirilmesini sağlamak, 5- Asfalt ve Alt Yapı Birimi : 6 - Orhan TORUN (ĠnĢaat Mühendisi- Birim Sorumlusu) Alt Yapı Birimi: - Sıttık YILDIRIM ( ĠnĢ. Tekn.- Alt Yapı ve Yol Açımı) Asfalt Birimi: - Muhammet BAYRAM (ĠnĢ. Tekn.- Belediye Ekipleri Asfalt Yama Sorumlusu) - Yusuf LALE (ĠnĢ. Tekn.- Müteahhit Ekipleri Asfalt Yama Sorumlusu) - Ġmran ÖZ (Asfalt Plent Laborant) - Fatih DOĞAN (Asfalt Plent Operatör) - Yakup YAġKIRAN (Usta BaĢı) ĠĢ programıyla ilgili hafriyat iģlerinin verimli yürütülmesini sağlamak, Belediye sınırlan içerisindeki yeni yapılan yolları asfaltlamak, mevcut ve bozulan asfaltların onarılması çalıģmalarını yürütmek BaĢkanlıkça uygun görülmesi halinde Ġlçedeki okul binalarının bahçelerinin asfalt yapılmasını sağlamak, GeniĢletilmesi gereken yolların geniģletilmesini ve tesviyelerinin yapılmasını, mevcut yolların imar planına uygun hale getirilmesini sağlamak, Ġhtiyaç olması durumunda yollara stabilize serilmesi ve sıkıģtırılması iģlemlerinin yapılmasını sağlamak, Altyapı çalıģmalarında diğer ilgili altyapı kuruluģları ile koordinasyonu sağlamak, Müdürlük emrinde görevli iģçi personelle ve/veya ihale yoluyla asfalt kaplama ve yama bakımını yapmak,

7 Mer i mevzuat gereği Belediyenin yetki sınırları içinde kalan alanlarda cadde, sokak, meydan vb.yerlerde alt ve üst yapı ile ham yolların açılmasını sağlamak, kentin imar planına uygun hale getirilmesini sağlamak, yeniden yapılanma çerçevesinde yollar, alt geçitler, köprüler yapılmasını sağlamak, Belediyemiz sorumluluk alanındaki yollardaki yol ve sürüģ güvenliği sağlayacak faaliyetlerin bir bütün olarak gerekli çalıģmalarını yapmak, yönetilmesini sağlamak, Mer i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak. 6- Sanat Yapıları ve Alt Yapı Birimi : 51 - Ecmel DĠNÇ (ĠnĢaat Mühendisi- Birim Sorumlusu) A- ĠnĢaat Yapım ve Onarım : 19 - Mehmet ERYILMAZ (Ekip Sorumlusu) - Ahmet YAġAR (Usta BaĢı) - Faruk YAġAR - Bekir SOYLU (Usta BaĢı) - YaĢar AKSOY - Muammer EVGĠNER(Usta BaĢı) - Mehmet SĠNOP - Ertan ELMALI(Usta BaĢı) - MemiĢ ÖZÇELĠK - Mehmet DEMĠRLENK(Usta BaĢı) - Mehmet ġahan - Cüneyt CÖMERT (Usta BaĢı) - Gültekin DĠVLELĠ - Sönmez AYDĠLEK - Yavuz KAYALIK - Ġsmail ÇAL -Mehmet ATLI - Birol DEMĠR - ġahin ERDEM Belediyemiz sorumluluğundaki alt geçitlerin boyanması ve her türlü bakımının yapılması. Belediye hudutları içindeki tarihi ve kültürel değerleri korumak, yapılan her hizmetin insan yaģamını doğrudan veya dolaylı etkilediğinin bilinciyle çağdaģ yaģamın getirdiği tüm teknolojik olanakları kullanıp, çağdaģ standartlarda kamusal hizmet vermek, Gerekli yerlere istinat duvarı ve merdivenli yol yapılmasını sağlamak, Yaya ve araç trafiği ulaģımının rahatlıkla sağlanması için köprü, alt-üst geçit yapımı ve yayalaģtırma uygulamaları yapmak, Ġmar Müdürlüğü tarafından bildirilen kaçak yapıların yıkım iģlemlerini birlikte sonuçlandırmak, Tarihi eserlerin tehlike arz etmesi durumunda çevresini korumaya almak,

8 Belediyemize ait tüm binaların gerekli bakım ve onarımlarını yapmak. B- Parke-Bordür ve Altyapı Ekibi:21 -Muhittin ÖZDAL (ĠnĢ.Teknikeri) -Ġbrahim Örtülü(Ekip Sorumlusu) Parke-Bordür Ekibi:10 -Remzi AYTAÇ(Usta BaĢı) -Mehmet ġekercġ -B.Ali KOYUNCU -Hasan SAKA -Hasan SELVĠ -H.Ġbrahim UÇAR -Mehmet SEVĠNÇ -Ali Osman ÖZTAġ -Mustafa ARDIÇ -Kazım ÇAL Rogar-Altyapı Ekibi:9 -ġükrü KARATAġ(Usta BaĢı) -Osman ÇAKIR(Usta BaĢı) -Mustafa BĠBERCĠ(Usta BaĢı) -Erdoğan DEMĠRCĠ -Mustafa ÇAYIR -Hasan ESER -Mehmet KARABACAK -Ali ĠHSAN -Rıza YORULMAZ BaĢkanlıkça uygun görülmesi halinde Ġlçedeki okul binalarının bahçelerinin bordür yapılmasını sağlamak. Yollara araçların hızını kesmek amacıyla hız kesicilerin yapılmasını sağlamak, kaldırımlara araçların park edilmesini önlemek için engelleyici malzeme alımını ve montajını sağlamak, Ġlçe sınırları içerisinde, atık su ve yağmur sularının ilçe halkına zarar vermeyecek Ģekilde ıslahı için biriminin görev alanına giren çalıģmaların yapılmasını sağlamak, Bu amaçla (mazgalların), ızgara ve ızgara ilavelerinin yapılmasını, seviyelerinin ayarlanması çalıģmalarının yerine getirilmesini sağlamak, Altyapı çalıģmalarında diğer ilgili altyapı kuruluģları ile koordinasyonu sağlamak, Müdürlük emrinde görevli iģçi personelle ve/veya ihale yoluyla bordür, tretuar yapım ve onarım, yağmursuyu oluğu,ızgara yapımı ve bakımını yapmak,

9 Yol ve kavģak düzenlemeleri yapmak ve yaptırmak, Belediyemiz sorumluluk alanındaki yollardaki yol ve sürüģ güvenliği sağlayacak faaliyetlerin bir bütün olarak gerekli çalıģmalarını yapmak, yönetilmesini sağlamak, Sorumluluk alanı içerisindeki yollarda tretuar üzerine araç parklanmalarını önlemek amacı ile engelleyici monte etmek, ettirmek, Mer i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak. C- Su Tesisat : 2 - Ali ZEYBEK - Hüseyin TEKELĠ Görevleri - Muhtelif Yol GeniĢletme çalıģmalarında tesisat arızalarının giderilģmesi - Belediyemize ait ve halka açık wc ler ve parkların sıhhi tesisat arızalarının giderilmesi - Belediyemiz ile ilgili her türlü yeni tesisat yapımı ve mevcut tesisatların bakım ve onarımı D- Elektrik Tesisat : 4 - Gökhan ZEREN (Usta BaĢı) - Ali PANCI - Mustafa ALADAĞ - Yücel AKBAĞ Görevleri Belediye sınırları içinde muhtelif yerlerdeki hemzemin geçitlerdeki bariyerlerin günlük bakım ve onarımları yapılması; Halka açık olan Wc lerin elektrik bakım ve onarımlarının yapılması; Belediyemize ait büro, sağlık ocağı ve sosyal tesislerin elektrik arızalarının giderilmesi; Muhtelif yerlerdeki park ve havuz aydınlatmalarının bakımlarının yapılması; Belediyemize ait kültürel programlar ve açılıģlarda ıģık tertibatları kurulması; E- Kalıp Ekibi : 5

10 -Musa ARAS (Usta BaĢı) -Ayhan ÖZEN(Usta BaĢı) -Cafer BERĠGEL - Halim KAHRAMAN - Emre KUZGUN Yol geniģletme çalıģmasında muhtelif kalıpların çakımının yapılması; Ġhtiyaç dâhilinde rogar kalıbı çakımı yapılması; Belediyemiz bünyesinde yapılacak olan bina vb. yapıların kalıp iģlerinin yapılması. 7- Araç Kontrol Birimi : DurmuĢ KAYNAK (BaĢĢoför) Bakım ve Onarımda bulunan iģ makinesi araçların Destek Hizmetleri Müdürlüğünde takibinin yapılması Uhdesinde bulunan her türlü iģ makinelerinin sevk ve idare edilmesini sağlar, Diğer birimlere gerekli araç, gereç ve insan kaynağı desteği sağlar, Kaçak veya ruhsatına aykırı yapıların yıkım iģlemlerinde, birimine bağlı iģçi, makine ve her türlü araç ve gerecin gönderilmesini sağlayarak ilgili birimlerle uyumlu çalıģmalarını sağlar, ÇalıĢma programlarının icra edilmesinde istihdam edilen insan kaynağının sevk ve idare edilmesini sağlar, Araç filosunun her an hizmete hazır olması için gerekli çalıģmayı Destek Hizmetleri müdürlüğü ile koordineli olarak yapmak, arıza ve eksikliklerin zamanında giderilmesini sağlamak, A- ġoför : 48 -Vehbi AYDIN -Abdullah BAKIR -Mümin ERBAġ -Süleyman DĠġÇĠ -Seyit Ali ÖZTAġ -Seyit Mehmet TOKUR -Mustafa ERTEK -Orhan PARLAK -MemiĢ AÇÇILAR -Yakup ĠPEK -Adem MAT -Mustafa YEMĠġOĞLU -Asım Selim SÖZBĠR -Halil Ġbrahim ZIVLAK -Mustafa ACAR -Metin KARAARSLAN -Mustafa YAKICI -Mehmet ÖZÇELĠK

11 -Mehmet AKTAN -Hacı Ramazan DEMĠR -Ġbrahim ÖNSESVEREN -Hasan ÇELĠKKOL -Uğur KAYNAK -Mehmet KĠCĠMUSLA -Mehmet ÖZÇELĠK -Selami Ali KOSTAK -Ahmet YORULMAZ -Mehmet AKDAĞ -Ali YÖRÜK -Mehmet ÖZTÜRK -Mehmet AKDAĞ -Vefa ERCAN -Mehmet Zahid ULUĠRĠ -Bekir EKER -Mustafa YĠĞĠT -Mustafa ZIPIR -Mustafa GÜNDÜZ -Necip ÖZTÜRK -Mehmet Ali AKBABA -Mehmet GÖRGÜN -Mustafa ALADAĞ -Hüseyin ÖZKARADAYI -Mustafa ÇAYIR -Ġsmail KÜÇÜK -Cavit ÇOLAK -Mehmet AKTAN -Sami YURTKAN -Mustafa HARMAN B- Operatör : 44 o Greyder Operatörü :7 - Bülent ġih -Faruk TAġPUNAR -Mustafa ÇETĠN - Muzaffer GÖKMEN -Osman DEMĠRHAN -Hüseyin KARAKOÇ - Zekeriya COġKUN o Yükleyici Operatörü :18 -Ahmet AKINCI -Erol DĠKER -Mehmet TOPALAK -Musa ÇAYIR -Musa YÜCA -Musa ġih -Kamil SERĠM -Hüseyin USLU -Mehmet AYDIN -MemiĢ ÖZTAġ -Muammer ÖZDEMĠR -ġükrü ÖZEL -HaĢim KANYILMAZ -Ahmet SARI -Mümin ġġmġek -Ahmet ÖZDEMĠR -Mustafa DURMAZER -Muhammet KOCAMAZ o Silindir Operatörü :10 -Abdulkadir ÖZKAN -Ali Osman AKYILDIZ -Tahsin ĠPEK -Hamza AKYILDIZ -Ahmet AKKUġ -Rızvan KĠġĠ -Mehmet KILIÇARSLAN -Ali Osman ÖZTAġ -Ġsmail Esiner SARIKULAK -DurmuĢ Ali ACAR o Diğer Operatörler : 9 -Veyis PĠLGĠR (Forklift) -Hüseyin KAĞNICI (Finisher) -Tahsin HARMAN (Forklift) -Ali SARIOĞLU (Eskavatör) C- Operatör Yağcıları : 6 -Rıza ÇAPAN (Asfalt Freze) -Mustafa ONAR (Forklift) -Yusuf KELEġ (Finisher) -Ġsmail ERDEM (Dozer) -Ali CENGĠZ (Dozer)

12 - Züftü TOSUN -Yunus BAYAR -Bahtiyar DURMAZER - Mehmet UÇAR -Yakup ÜNAL -Fahri GÜNDOĞDU D- Trafik ĠĢleri Levha Sorumlusu: 1 - Bülent KARADAĞ 8- İşçi : 28 - Hasan Hüseyin SAPANCI - Ahmet BĠRCAN - Birol DEMĠR - YaĢar TOKGÖZ - Adem KAHRAMAN - Yavuz KAYALIK - Bayram Ali KOYUNCU - Cevdet CESUR - Hasan SAKA - Mehmet ATLI - Hüseyin TEKELĠ - Mehmet SEVĠNÇ - Mehmet KARABACAK - Ayhan ÖZEN - Muammer ESER - Seyitali ÖZKAYA - Mustafa KOYUNCU - Hüseyin GÜDÜCÜ - Rıza YORULMAZ - Mehmet ġeker - Ġsmail ÇAL - Mehmet SONUVAR - Gültekin DĠVLELĠ - Hasan SELVĠ - Mustafa ÇUBUKDĠKEN - Kazım ÇAL - Mustafa ARDIÇ - Ali ĠLHAN 9- Depo - Ambar : 2 - Sait OKUTAN Ġlçe içerisinde yaģanabilecek su ve sel baskınları gibi doğal afetlere müdahale edilmesini ve bu müdahale sırasında kullanılacak malzemelerin zamanında temin edilerek depolanması çalıģmalarını kontrol ve koordine etmek

13 Stok durumu ve malzeme depolarının zamanında kontrol edilmesini sağlamak, - PERSONELĠN DĠĞER GÖREV VE SORUMLULUKLARI: 1) Beceri ve mesleki bilgi açısından kendini geliģtirir, bu amaçlı etkinliklere istekli olarak katılır, 2) BaĢkanlığın mevcut organizasyon Ģeması gereği bulunduğu pozisyon için öngörülen vasıfları kazanmak için gerekli çabayı ortaya koyar, 3) Organizasyon yapısında ve/veya iģ tariflerinde zamanla doğacak değiģiklikler için kendini geliģtirir, 4) ĠĢbölümü esasları dâhilinde, eģ düzey ve diğer pozisyonlarla koordinasyon içerisinde çalıģır, 5) Gerektiği durumlarda ekip baģı olarak ekibine iģ tariflerini izah eder, iģ tariflerinde belirtilen görev ve sorumlulukların doğru anlaģılmalarını sağlar, 6) ĠĢleri en az maliyetle icra eder, 7) Kendisinin verimli ve etkin çalıģmasına yardım edecek bütün konularda bilgisini devamlı arttırır, 8) Müdürlüğün verimliliğinin arttırılması ve iģlerin daha kaliteli, düzenli ve süratli Ģekilde yürütülmesi için çalıģma metotlarını geliģtirir, genel ahlaka ve adaba uygun hareket eder, 9) Yönetimce alınan kararların uygulayıcılara doğru bir Ģekilde ve süratle ulaģtırılmasını ve uygulamasını sağlar, 10) Faaliyeti için amirince talep edilen veya faydalı gördüğü bütün raporları eksiksiz hazırlar, 11) EĢ düzeydeki pozisyonlarla amirinin bilgisi dâhiline koordinasyonu kurar, 12) ÇalıĢmalarında örnek tutum davranıģ sergiler, 13) Verilen direktife uygun iģ ve iģlemleri gerçekleģtirir, 14) Verilen iģi öngörülen bütçe sınırları içerisinde kalarak ifa eder, 15) Yaptığı iģle ilgili evrak ve bilgileri sürekli kontrol eder, 16) Faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için, yapılan iģlemlerle ilgili her türlü kaydı tutar, gerekli belgeleri düzenler ve takip eder, önemli olan evrakı usulüne uygun muhafaza eder, 17) Görev alanındaki faaliyetlerin durumunu ve neticeleriyle ilgili istatistikî bilgileri tanzim eder, Gerektiğinde bu bilgileri amirlerine ve ilgililere sunar, 18) Herhangi bir amaçla yurtiçi veya yurtdıģı görev seyahatine gönderildiğinde, amacın gerçekleģmesi bakımından gittiği yerde yaptığı temasları, çalıģmaları ve aldığı sonuçları belirten özet, fakat kolayca anlaģılabilir bir üslup ve düzende rapor hazırlar, amirine verir, 19) BaĢkanlığa iliģkin bilgilerin dıģarı sızmaması hususunda azami itinayı ve dikkati gösterir,

14 20) BaĢkan ve amirinin uygun göreceği her türlü görevi ilgili mer i mevzuat ve amirinin talimatlarına göre yerine getirir, takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlar,

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ 2009 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 - Bu

Detaylı

SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sultangazi

Detaylı

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ VE KAPSAM MADDE-1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü'nün

Detaylı

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Erdemli Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü

Detaylı

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1 Bu Yönetmeliğin

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1 Bu Yönetmeliğin FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Van Tuşba Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü

Detaylı

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ VE KAPSAM

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ VE KAPSAM FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Toroslar Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü

Detaylı

DENĠZLĠ ÇAMELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

DENĠZLĠ ÇAMELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU DENĠZLĠ ÇAMELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU ÇAMELĠ BELEDĠYESĠ Çameli Ġlçesi Denizli nin en uzak ilçesi olup Denizli ye mesafesi karayolu ile 112 Km uzaklıktadır. 230 hektarlık bir alan

Detaylı

T.C. İSTANBUL İLİ BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. İSTANBUL İLİ BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. İSTANBUL İLİ BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ 2010 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç ve Kapsam MADDE-

Detaylı

GÖREV - YETKİ - SORUMLULUK ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GÖREV - YETKİ - SORUMLULUK ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. K Ü T A H Y A B E L E D İ Y E S İ F E N İ Ş L E R İ M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü GÖREV - YETKİ - SORUMLULUK ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ - 2 0 0 9 - BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ VE KAPSAM YASAL DAYANAK

İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ VE KAPSAM YASAL DAYANAK FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Tavşanlı Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü

Detaylı

BALIKESİR GÖNEN BELEDİYESİ Yazı İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

BALIKESİR GÖNEN BELEDİYESİ Yazı İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BALIKESİR GÖNEN BELEDİYESİ Yazı İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Gönen Belediye Başkanlığı

Detaylı

TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ İlgili Birim: Döküman türü: Döküman: Temizlik işleri Müdürlüğü Yönetmelik BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler. Amaç Ve

Detaylı

BAŞKANLIK TEŞKİLAT YÖNETMELİKLERİ. GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Rvz. Tarihi :- BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

BAŞKANLIK TEŞKİLAT YÖNETMELİKLERİ. GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Rvz. Tarihi :- BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Zeytinburnu Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Zeytinburnu Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğü nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları

Detaylı

ANKARA İLİ AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ANKARA İLİ AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ANKARA İLİ AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Akyurt

Detaylı

Sağlık İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği

Sağlık İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği Sağlık İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Zeytinburnu Belediye Başkanlığı Sağlık

Detaylı

T.C. KOCAELİ DERİNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. KOCAELİ DERİNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. KOCAELİ DERİNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar,İlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı Çorum Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü nün görev yetki ve sorumlulukları ile teşkilat yapısını ve

Detaylı

TAVŞANLI BELEDĐYE BAŞKANLIĞI DESTEK HĐZMETLERĐ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TAVŞANLI BELEDĐYE BAŞKANLIĞI DESTEK HĐZMETLERĐ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TAVŞANLI BELEDĐYE BAŞKANLIĞI DESTEK HĐZMETLERĐ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu yönetmelik Tavşanlı Belediyesi Destek Hizmetleri

Detaylı

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK)

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ: Madde 1: Bu Yönetmeliğin amacı; Süleymanpaşa

Detaylı

TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç, Kapsam MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Su İşleri Müdürlüğünün

Detaylı

TAVŞANLI BELEDĐYESĐ ĐNSAN KAYNAKLARI VE EĞĐTĐM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TAVŞANLI BELEDĐYESĐ ĐNSAN KAYNAKLARI VE EĞĐTĐM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç TAVŞANLI BELEDĐYESĐ ĐNSAN KAYNAKLARI VE EĞĐTĐM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bu yönetmelik Tavşanlı Belediye Başkanlığı

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Altınordu Belediye

Detaylı

T.C. ESENLER BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USÛL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Temel İlkeler

T.C. ESENLER BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USÛL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Temel İlkeler T.C. ESENLER BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USÛL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Esenler Belediye Başkanlığı Sosyal Yardım

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç: Madde 1- Bu yönetmelik Başakşehir Belediye Başkanlığı Basın Yayın

Detaylı

T.C. DÜZCE BELEDĠYE BAġKANLIĞI YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DÜZCE BELEDĠYE BAġKANLIĞI YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ T.C. DÜZCE BELEDĠYE BAġKANLIĞI YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Düzce

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalıģınız. ÇalıĢmaların en yükseği budur. M. Kemal ATATÜRK 1 Değerli meclis üyeleri ve çalıģma arkadaģlarım, Göreve geldiğimiz 2009 Mart

Detaylı

Döküman: Zabıta Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği

Döküman: Zabıta Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği Döküman: Zabıta Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği İlgi Birimi : Zabıta Müdürlüğü Döküman Türü: Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Cemal AKIN Belediye BaĢkanı

Cemal AKIN Belediye BaĢkanı ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU Bilindiği üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 56. Maddesi gereğince Belediye BaĢkanlarının 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. Maddesinin dördüncü fıkrasında

Detaylı