1. TERMOS FONLAR 1.1. Tan ve Çal mas Resim 1.1: Termosifon

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. TERMOS FONLAR 1.1. Tan ve Çal mas Resim 1.1: Termosifon"

Transkript

1 1.1. Tan ve Çal mas 1. TERMOS FONLAR Resim 1.1: Termosifon Termosifon, içine ald suyu istenilen s cakl a kadar tan ve bu s cakl kta sabit kalmas sa layan bir elektrikli cihazd r. Depo içindeki suyun lmas bütün elektrikli larda oldu u gibi bir rezistans ( ) ile yap r. Termosifonlar suyu belli bir zamanda tan cihazlard r. 1

2 Termosifonlar n su depolar 5 ile 120 lt. aras nda çe itli büyüklüklerde yap r. Depo hacmi büyük olan termosifonlar n güçleri de büyüktür. Is güçleri 400 W ile 6000 W aras nda de mektedir. Genellikle ev tipi termosifonlarda güçleri 1980 W t r. Rezistans devresine seri olarak ba bir termostat suyun istenilen s cakl kta sabit kalmas sa lar. S cakl k istenilen seviyeden a dü tü ünde otomatik olarak devreye girer ve rezistans çal r. stenilen s cakl a ula nda ise kontaklar aç larak rezistans devre d rak r. Tablo 1.1 de hacmi ve gücü belli olan termosifonun suyu 85 ºC ye ne kadar zamanda tt görülmektedir. Termosifon Hacmi(litre) Is Gücü (Watt) dakika dakika saat dakika saat /3 saat saat saat 85 C ye kadar tmak için gerekli zaman saat Tablo 1.1: Termosifon tma zaman Tablo 1.1 den de görüldü ü gibi termosifonlar n suyu tma zamanlar gücü ile orant r. Gücü büyük olan termosifon daha k sa sürede suyu r. Termosifonlar n bir so uk su giri i ve bir de s cak su ç vard r. Musluk aç ld nda so uk su giri inden termosifon içine su dolar. Termostat n dü mesi istenilen s cakl a kadar çevrilerek rezistans devreye sokar. Ayarlanan derecesine ula nda ise termostat rezistansa giden enerjiyi keser. S cak su ç ndan ise nm su d ar al narak kullan r. Termosifonlar n ba ca parçalar unlard r : Ø Gövde (Kazan) Ø Is (Rezistans) Ø Termostat Ø Emniyet Ventili Ø Anot Ø Termal Devre Kesici Ø Sinyal Lambalar 2

3 Gövde (Kazan) Termosifon kazan a daki ekilde de görüldü ü gibi iki yüzeyden ibarettir. D sm emaye ya da poliüretandan yap lm olup içteki su deposu ehir ebekesinin su bas nc göz önüne al narak atmosfer bas nca dayanabilecek sa laml kta yap lm r. yüzey ile suyun temas etti i yüzey aras na al veri ini önlemek için cam pamu u veya köpük konulur Is (Rezistans) Resim 1.2: Termosifonun iç yap da termosifon rezistans görülmektedir. Termosifon rezistanslar 6000 W a kadar çe itli güçlerde imal edilmektedir. Genellikle 1980 W gücündedir. Is termosifonun alt sm ndan içeri do ru montelidir. Suyu s zd rmamas için contas ile birlikte tak r. Resim 1.3: Termosifon rezistans ve contas 3

4 Termostat Termostat istenilen derecesine kadar suyun nmas sonucunda kontaklar açan bir parçad r. Böylece rezistansa giden enerjiyi keser ve suyun a nmas önler. Termostat a da resimde görülen metal aparat ile alg lar. Su s cakl dü tü ünde otomatik olarak tekrar devreye girer. Yeni tip termosifonlarda dijital termostatlar kullan r. cakl k ayar dijital göstergesi ile ekranda gözükmektedir. Bu termostatlarda ledli sinyal lambalar da mevcuttur Emniyet Ventili Resim 1.4: Termostat Bu parça termosifona giren su bas nc n çok olmas durumunda suyu tahliye etmek içindir. So uk su giri ine tak r. Termosifon içindeki su nca kazan içindeki bas nç artaca ndan tehlike olu turmamas için ventil otomatik olarak aç larak suyu damla damla ar ak r. Ayn zamanda tapa görevi görerek suyun geri kaçmas da önler. Bu yap yla düdüklü tencerelerdeki sisteme benzer. Resim 1.5: Emniyet ventili 4

5 Anot Magnezyumdan yap lm bu parça kazan n içinin paslanmas önlemek ve korozyona kar korumakt r. Zamanla su ile etkile imden dolay erir. Yakla k 5 y lda yenisini takmak gerekir. Resim 1.6: Magnezyum anot Termal Devre Kesici (Emniyet Termi i) Cihaz n susuz kalmas durumunda ve bir ar za durumunda su s cakl a yükselirse devreyi keserek n çal mas engeller. Bimetal elemanl olarak yap r. S cakl alg layan k sm termostat n alg lay k sm içine yerle tirilir. Emniyet aç ndan faz hatt ve nötr hatt termal kesicisi olarak 2 tane bulunur. Bu kesici att zaman pimine bas larak tekrar devreye sokulur. Eski tip termosifonlarda ise sigortal olarak bulunur. Devreyi kesti i zaman yenisini takmak gerekir Sinyal Lambalar Resim 1.7: Termal devre kesici Sinyal lambalar art k yeni tip termostatlarda led diyotludur. Termostat ile irtibatl olup suyun s cakl k seviyesini ve cihaza enerji gelip gelmedi ini gösterirler. Genellikle rm renkli olanlar s cakl k seviyesini, ye il renkli olan ise cihazda enerjinin olup olmad gösterir. Termosifonun tipine göre çoklu ledli ve ikili ledli olabilir. Yanda görülen çoklu led grubudur. 5

6 1.2. Elektrik Prensip emas Resim 1.8: Sinyal lambalar ekil 1.1: Termosifonun elektrik devresi Yukar da bir termosifonun elektrik devre emas görmektesiniz. Görüldü ü gibi termostat ve termal devre kesici rezistansa seri ba lanm r. Sinyal lambas ise rezistansa paralel ba r. Termosifona enerji geldi inde ye il sinyal lambas yanar. Termostat n dü mesini çevirdi imizde ya da dijital termosifonsa tu lar na bast zda rezistans devreye girerek suyu tmaya ba lar. Bu arada k rm lamba da yanar. Ayarlanan s cakl a ula nda ise termostat kontaklar açarak rezistans devre d b rak r. Su s cakl ayarlanan s cakl n alt na dü tü ünde termostat tekrar kapanarak rezistans devreye sokar Montaj ve Elektrik Ba lant Yapmak Resim 1.9: Termosifon ask 6

7 Termosifonu monte etmek için cihazla birlikte verilen montaj ablonu kullan r. Bu ablona bakarak resimde görülen ask braketi uygun yükseklikte düzgün bir yüzeye monte edilir. Uygun bir matkap ucuyla delikler aç r. Deliklere dübeller çak larak termosifon buraya vidalan r. Resim 1.10: Dübel Termosifon, su tesisat ba lant için ehir ebeke suyu direkt olarak so uk su giri indeki emniyet ventiline ba lan r. S cak su ç na da bir du ba monte edilir. Cihaz n elektrik ba lant için monte edilen yerde en az 2,5 mm 2 kesitinde bir priz hatt ya da buvat bulunmal r. Cihaz n ba land hatt n sigorta ak m de eri 16 A den az olmamal ve sigorta N-otomat olmal r. Cihaz uzatma kablosu arac yla çal lmamal r. Ayr ca toprak hatt mevcut de ilse mutlaka çekilmesi gerekir Ar zalar Gidermek Termosifonlarda görülen ba ca ar zalar unlard r: Ø Is n kireçlenmesi sonucunda termal devre kesicisinin devreyi açmas. Sigortal olanlarda ise termal sigortan n kesmesi. Ø Ø Rezistans n kesilmesi ya da kavrulmas sonucunda tmamas ya da devredeki sigortan n atmas Kazan n delinmesi ile termosifonun su ak tmas Termosifonun Is tmamas n Nedenleri Ø ebekede enerji olmayabilir. ebeke kablosunda gerilim olup olmad na bak r. Gerilim yoksa hatt n sigortas kontrol edilir. Gerilimi kontrol etmek için avometre ile ölçüm yapmak daha do rudur. Kontol kalemiyle ölçümde sadece faz kablosu anla labilir. Nötr hatt kopuk ya da ek al nan yerde temas problemi olabilir. Bunun için ölçümlerimizi avometre ile yapmak daha do rudur. Ø Termostat ar zal olabilir. Termostat kontrol etmek için avometreyi diyot kademesine al r ve problar termostat uçlar na tutar z. Sa lam bir termostat n dü mesini çevirdi imizde ak m geçirmelidir. Dü meyi geri çevirdi imizde ise kontaklar açmal (t k sesi duymal z) ve ak m geçirmemelidir. Bu durum tespit edilmediyse ar zal r ve de tirilmelidir. Cihazda 7

8 elektronik devreli termostat bulunuyorsa devrenin kontrolü yap lmal ve ar zal ise de tirilmelidir. Ø Cihaz içindeki kablolar yerinden ç km ya da kopmu olabilir. Cihaz n içindeki kablolarda yerinden oynam ya da ç km, kopmu kablo görülüyorsa ar za giderilir, gerekiyorsa de tirilir. Ø Termal devre kesici ar zal olabilir. Devre kesici de termostatta oldu u gibi avometreyle kontrol edilir. Bu parçan n kontrolünde avometre ak m geçirmelidir. A nd zaman ise devreyi açmal r. Ø Is kopmu ya da kavrulmu olabilir. Is n omaj avometreyle kontrol edilir. Direnç ölçümünde kazandaki su bo alt lmal r. Çünkü su da bir iletken oldu una göre yanl ölçüm yapabiliriz. Is direnci termosifonun gücüne göre P = V 2 / R formülüne göre hesap edildi inde yakla k bir de er ç kmal r. Örne in termosifon 2000 W gücündeyse çal ma gerilimi 220 V oldu una direncini bulal m = / R den, R= / 2000 R = 24,2 ohm gibi bir de er ölçülmelidir. E er hiç de er okunmad ysa rezistans kopmu demektir Termosifonun Az Is tmas Is çok kireç ba lam olabilir. Bunun için rezistansa bak r. E er kireç çözücü ile temizlenebiliyorsa temizlenir. Temizlenemiyorsa yenisiyle de tirilir. Çok kireç ba lam bir a naca için emniyet termi i atar. Termosifonun su ak tmas durumunda ise nereden su geldi ine bakmal z. Is n tak ld yerden su ak yor olabilir. Kazan zamanla delinmi olabilir. Ya da su borusu zd yor olabilir. Is n tak ld yerden su geliyorsa sökülerek contalar kontrol edilir. Sonra ca yerine s r. Kazan delinmi se delinen yerden kaynak yapma imkan varsa kaynak yap r, yoksa kazan de tirilir. Su borular ndan su s yorsa boru ba lant lar sökülerek contalar de tirilir. Ba lant lar tekrar iyice s r. 8

9 2. OFBENLER 2.1. Tan ve Çal mas Resim 2.1: ofben ofbenler, evlerin banyo ve mutfaklar nda s cak su elde etmek için kullan lan cihazlard r. ofbenler gazl ya da elektrikli olarak yap rlar. Fakat biz burada gazla çal an ofbenleri inceleyece iz. Elektrikli olan ofbenler bir sonraki ö renme faaliyetinde ani su lar ba alt nda ele al nacakt r. Gazl ofbenlerin çal ma prensipleri a da anlat lacak ve sonra k mlar aç klanacakt r. 9

10 ofbeni çal rmak için gaz giri inden içeriye gaz n ve so uk su giri inden de suyun girmesi gerekir. Yukar da gördü ümüz resimde ofbene ait dü melerden üstteki gaz kumandas sa lar. Yani cihaza gelen gaz n miktar ve gaz aç p kapamay sa lar. Alttaki dü me de suyun miktar yani debisini ayarlar. ofbeni çal rmak için s ras yla u i lemler gerçekle tirilir: ofben tüpgazl ise gaz dedantörden açar z. Do algaz kullan yorsak do algaz vanas açar z. So uk su giri vanas da aç k olmal ki ofbene su girebilsin. Bu s rada s cak su ç kapal olmal r. Gaz kumanda dü mesini çevirip çakmak konumuna ald zda dü me çakmak sivicine basarak bu anahtar kapat r. Böylece pil üzerinden elektrik alan ate leme bobini manyetolu bir çakma n çakmas gibi çakmak bujisine bir elektrik ak gönderir. Bujinin çakmas ile yan nda bulunan pilot tutu ur ve mum eklinde alev yanar. Özellikle ilk kullan mda ya da tüpü yeni de tirdi imizde hemen yanmayabilir. Bu durum normaldir. Dü meyi biraz çakmak konumunda beklettikten sonra i lemi tekrarlamam z gerekir. Pilot denilen yer tutu tuktan sonra dü me bu konumda biraz bekletilir. Bunun nedeni pilotun yanmas ile termo eleman n nmas gerekir. Is nan termo eleman n s cakl baca sensörü üzerinden geçerek magnet bobinin milini itmi konumda tutar. Gaz buradan geçebilir hale gelir. Fakat ofbenin yanmas için su yolunun ve gaz yolunun tam aç lmas gerekir. Bunun için gaz kumanda dü mesi alev konumuna al r. Su grubu kapa n alt nda bulunan ventil mili suyun bas nc ile diyafram ittirerek su yolunu aç k tutar. S cak su muslu u aç ld nda yanma odas nda brülör denilen yer tutu acak ve ofben çal acakt r. cak su kapat ld nda da brülör söner fakat pilot yanmaya devam edece i için s cak su muslu u tekrar aç ld nda ofben yine yanmaya devam eder. ofbenlerin k mlar modeline göre baz de iklikler göstermekle beraber genel olarak a da yaz olan parçalardan olu urlar. 1. ofbenin gövde sac 2. Pilot alevi gözleme deli i 3. Gaz kumanda dü mesi 4. Su selektör dü mesi 5. Brülör 6. Ön gövde montaj klipsi 7. Piezo çakmak 8. Emniyet valfi 9. Magnet bobin 10 Arka duvar sac. 11 Ba lant a (S cak su ç ). 10

11 12. Gaz hortumu ba lant a 13. Ba lant a (So uk su giri i) Elektronik ate lemeli ofbenlerde piezo çakma n yerine termostat, mikrosiviç, ate leme ünitesi ve pil yuvas bulunmaktad r. daki resimde numaraland lm olarak ofbenin k mlar görülmektedir. Resim 2.2: ofbenin iç yap imdi ofbenin k mlar inceleyelim. 1. ofbenin gövde sac : ofbenin d örten sac k md r. 2. Pilot alevi gözleme deli i: Pilotun yan p yanmad görmek için aç lm k md r. 3. Gaz kumanda dü mesi: ofbene giren gaz n miktar ayarlayan k md r. Ayr ca çakma n yanmas ve ofbenin aç p kapat lmas da sa layan dü medir. 4. Selektör dü mesi: ofbenden geçen suyun debisini ayarlayan dü medir. Dolay yla suyun s cakl da ayarlayabiliriz. Dü meyi sa a-sola döndürmek suretiyle dakikada 4 ile 10 litre aras nda su geçi i sa layabiliriz. 5. Brülör: Yanman n oldu u yerdir. Yani gaz n tutu arak alev ald yerdir. 6. Ön gövde ba lant vidalar : Cihaz n ön gövdesinin tutturuldu u yerdir. 7. Piezo çakmak: Kibrite gerek kalmadan pilotu tutu turmak için konulan k md r. 8. Emniyet valfi: Suyun a bas nc na kar ofbeni koruyan elemand r. Ayr ca donma tehlikesine kar su bo altma tapas olarak da görev yapar. 11

12 9. Magnet bobin: Bacan n az çekmesi ya da hiç çekmemesi durumunda gaz keserek zehirlenmeye kar koruyan elemand r. Bu parça ofben içindeki n etkisi ile elektrik üreterek baca sensörüne gönderir. Bacan n çeki i yetersizse baca sensörünün bulundu u ortam n s cakl 85 ºC civar na kadar yükselir ve baca sensörü ofbenin çal mas engeller. 10.Arka duvar sac : ofbenin arka k sm ndaki sacd r. 11.Ba lant a (s cak su ç ): S cak suyun al nd borunun tak ld yerdir. 12.Gaz hortumu ba lant a : ofbene tüpten ya da do algaz tesisat borusundan gaz n girdi i yerdir. 13.Ba lant a (so uk su giri i): ofbene so uk suyun girdi i borunun tak ld yerdir. daki resimde bu parçalar n baz lar gösterilmi tir. nceleyiniz. Resim 2.3: ofbenin k mlar 12

13 2.2. Elektrik Prensip emas Resim 2.4: Su grubunun aç lm hali Elektronik ate lemeli ofbenlere ait ate leme devresi a da görülmektedir. Devre enerjisini bir pil üzerinden almaktad r. Pilin art kutbu sivic, eksi kutbu da gövde üzerinden devresini tamamlar. Gaz kumanda dü mesi çakmak konumuna al nd nda sivicin üzerine basarak bobine ak n gitmesini sa lar. Bobinde olu an z t e.m.k ve manyetik alan n etkisi ile çakmak bujisinde k lc m atlamas olur. K lc m pilotun a ndan ç kan gaza temas etti i için alev ç kar. Ak m devresini çakmak bujisinin k lc ile gövde üzerinden tamamlar. Devredeki pil 1 y lda bir de tirilmelidir Montaj Yapmak ekil 2.1 Ate leme devresi Montaj i lemi ofbende çok önemlidir. Çünkü ofbenler hayati tehlikesi olan cihazlard r. Özellikle baca çeki inin çok iyi olmas gerekir. ofbeni monte etmeden önce unlar n bilinmesi gerekir. 13

14 1. ofben do algazla çal acaksa banyoya monte edilmemelidir. Tercihen mutfa a monte edilmelidir. 2. ofbenin yerle tirilece i ortamda asit buhar olmamal r. 3. Monte edilecek yer en az 6 m 3 hacimli ve 2,5 m 2 alana sahip olmal r. 4. ofbenin monte edildi i alan ile havaland rma delikleriyle irtibatl alan n toplam en az 17 m 3 olmal r. er bu artlar sa yorsa u i lem s ralar na göre montaj gerçekle tirilir: 1. Ask kancalar n çak lmas : ofben, aç p kapamas kolay olan bir yüksekli e monte edilmelidir. Buna göre montaj ablonunu kullanarak tak lacak yer i aretlenir. aretlenen yerlerden iki delik delinir. Verilen dübeller buraya çak larak kancal vidalar tak r. 2. Su tesisat a zlar n haz rlanmas : Su tesisat a zlar haz r de ilse, a daki ekilden yaralanarak so uk ve s cak su a zlar haz rlan r. Boru a zlar n çap yar m parmak (1/2 ) olmal r. 3. Vanalar n tak lmas : Bak ve onar kolay olsun diye so uk su giri ine bir vana tak lmal r. Ayr ca ofben, merkezi s cak su tesisat na da ba lanacaksa s cak su ç na da bir vana tak lmal r. 4. Su ba lant parçalar n tak lmas : Hortumlara birer adet rozet tak lmal r (tesisat s va üstü ise gerek yok). Her iki hortumun di li uçlar üzerine su s zmas önlemek için teflon bant sar lmal r. Haz rlanan a zlara hortumlar iyice lmal r. Resim 2.5: ofben ask n montaj 5. ofbenin duvara as lmas : ofbeni duvara asmak için ambalaj ndan ç kar r. Ön gövdesinin sac tutan iki adet vida sökülerek gövde al r. Arka duvar sac da üst sm ndaki t rnaklar ndan kurtararak ç kar r. Bu sac daha önce ofbeni monte etmek için duvara haz rlad z kancalara as r. 14

15 6. ofbenin su tesisat na ba lanmas : Daha önce takt z hortumlar kullanarak ofben su tesisat na ba lanmal r. Bunun için suyun al naca armatürün a nda bulunan tapalar ç kar r. Mavi tapan n oldu u yer so uk su giri i, k rm tapan n oldu u yer s cak su ç r. Cihazla beraber verilen contalar hortumlar n ucuna yerle tirilir. Hortumlar n üzerindeki rekor somunlar tapalar söktü ümüz yere iyice s r. Su s zd rmazl k kontrolü için batarya musluklar kapal iken so uk su giri vanas açar z. E er ba lant larda s zd rma varsa giderilir. 7. Ön gövdenin yerine tak lmas : Ön gövdeyi arkas ndaki deliklerden duvara monte edilen ofben arka sac ndaki t rnaklara geçirilir. Ön gövde sac daha önce kard z yere yerle tirerek vidalar z. Gaz kumanda dü mesiyle su selektör dü mesini yerine tak r ofbenin Gaz Ba lant n Yap lmas ofbenler üretilirken tüp gaza (LPG) ya da do al gaza ayarl olarak üretilirler. Bunun için ofbenin kullan laca gaza ayarl olup olmad na bak r. ofbenin hangi gaza ayarl oldu u üzerinde yaz r Tüp Gaza Ba lamak En az 300 mmss bas nçl ve 1,6 kg/saat debisi olan TSE ye uygun bir dedantör kullan lmal r. Hortum uzunlu u en fazla 125 cm olmal ve hortum kelepçe d nda ba ka bir eyle (tel vs.) s lmamal r. 125 cm den daha uzun mesafeler için bak r boru tesisat çekilmelidir. Tüp so uk ortama ya da s cak ortama konulmamal r Do al Gaz Ba lant çin Do al gaza ba lant i leminden önce ofbenin kullan laca yerin mutlaka onayl do al gaz tesisat projesi olmal r. ofben do al gaza ayarl olmal r. Ayr ca daha öncede bahsetti imiz gibi do al gaza ba lanacak ofben banyo, du veya küvet olan yere monte edilmemelidir Gaz S zd rmazl k Kontrolü Gaz kaça sabun köpü ü ya da özel s ile yap lmal r. Kesinlikle kibrit vb. alevle kontrol yap lmaz. Gaz kumanda dü mesi kapal yken dedantör aç larak hortumun her iki ucu sabun köpü üyle kontrol edilir. E er kabarc k ç yorsa kaçak var demektir. Kaçak varken lambalar aç p kapat lmaz, k lc m ya da alev ç karacak malzemeler kullan lmaz. Ortam havaland r. Gaz kaça kontrol edilerek giderilir. Bu i lemlerden sonra ofbenin davlumbaz bacaya ba lan r. A da ofbenin bacaya ba lant nda yap lan yanl lar ve en sonunda da do ru ba lant ekli gösterilmi tir. 15

16 Resim 2.6: ofben montaj nda yap lan hatalar Resim 2.7: ofben montaj nda yap lan hatalar Resim 2.8: ofben montaj nda yap lan hatalar 16

17 Resim 2.9: ofben montaj nda yap lan hatalar Resim 2.10: ofben montaj nda yap lan hatalar Resim 2.11: ofbenin en do ru ekilde ba lanmas 17

18 ofbenlerde bacan n yeterince çekmemesi sonucunda bir çok zehirlenme olay görülmektedir. Bundan dolay art k günümüzde üretilen ofbenlerde baca sensörü denilen emniyet sistemi bulunur. ofbenin üst k sm na monte edilen bu sensör, baca çeki i yetersiz olunca baca s cakl 85 C civar na kadar yükselir ve ofbene giren gaz yolunu kapatarak emniyet sa lar. Baca s cakl 40 C civar na dü medikçe ofben bir daha çal maz Ar zalar Gidermek ofbenlerde görülen ba ca ar zalar ve giderilmesi a da maddeler halinde aç klanm r. 1. Su grubunda bulunan su diyafram çana ndaki o ringinin bozulmas Bu ar zan n nedeni ventil milinin s mas r. Yani ventilin içindeki milin bas kalmas, geri gelmemesidir. Yanda ventil milini görmektesiniz. Bunun sonucunda ofben su olmasa bile sürekli yanar. Çözümü: Su k sm n kapa sökülüp o ringi de tirilir. Ventil mili temizlenir. Kireçlendi i için mil ya lan r. 2. Termo eleman n duyarl kaybetmesi. Termo eleman duyarl kaybetmesi sonucunda pilot söner. Çözümü: Termo eleman de tirilir. E er ar za termo elemandan de ilse baca sensörüne bak r. Sensör de sa lamsa magnet bobine bak r. Çünkü bu üç parça birbiriyle irtibatl çal r. Resim 2.12: Ventil mil 3. anjörün kireçlenmesinden dolay t kanmas Çözümü: çi porçöz ya da tuz ruhu ile temizlenir. 4. Brülörde zamanla çürüme ya da tozdan dolay t kanma olmas Çürüyen brülör yenisiyle de tirilir. Tozdan dolay t kal ysa ofben sar renkte yanar. Gaz ç a zlar temizlenir. 18

19 5. ofbenin pilotu kapat ld halde sönmemesi Pilot mil grubu sökülerek o ringi ve contas de tirilir. 6. cak su ba lant borular ndaki contalar n su kaç rmas Ba lant borular sökülerek contalar yenilenir. 7. Gaz kumandas sa layan dü menin milinin yerinden ç kmas Dü me aç larak mil yerine yerle tirilir. ofbenlerde hangi ar za olursa olsun tamir edildikten sonra mutlaka gaz grubuna ba ba lant somunlar iyice s lmal r. Ayr ca buran n gaz kaça kontrol edilmelidir. Resim 2.13: ofbene ait parçalar Resim 2.14: ofbene ait parçalar 19

20 Resim 2.15: Gaz k sm grubu 3.1. Tan ve Çal mas 3. AN SU ISITICILARI Resim 3.1: Ani su Ani su lar suyun, cihaz n içinden geçerken ld cihazlard r. Termosifonlarda oldu u gibi suyun nmas için beklemeye gerek yoktur. Bir so uk su giri i ve bir de s cak su vard r. Ani su ilk defa kullanmak için önce so uk su giri indeki muslu u açar z ve içteki su tank n dolmas bekleriz. S cak su ç ndan su akmaya ba lar. Bu rada akan su so uktur. Dü meyi konumlar ndan birine getirerek uygun rezistans n çal mas sa lar z. K sa bir süre sonra s cak su ç ndan nm su gelmeye ba layacakt r. 20

21 Ani su çal rken muslu u açmadan önce de dü meyi açabilirdik. Fakat ilk çal rmada su tank bo oldu u için dolmas bekledikten sonra rezistans çal rmak daha do rudur. Ani su lar u k mlardan olu ur: Is (Rezistans) Termostat (Termal Devre Kesici) Su ak anahtar (Siviç) Kademe anahtar (Dü me) Sinyal Lambalar (Neon Lamba) Is (Rezistans) Resim 3.2: Ani su rezistanslar Ani su rezistanslar iç içe geçmi iki ayr dan olu ur. Bu lar n güçleri üretici firmaya göre de ir. Bunlardan biri genelde 3 kw, di eri 4 kw d r. Ya da biri 2,5 kw di eri 5 kw olabilmektedir. Ani su dü mesinde genelde 3 kademe bulunur. Birinci kademede yaln z n dü ük güçlüsü devreye al r. kinci kademede sadece yüksek güçlü devrededir. Üçüncü kademede ise her iki da devrede olur Termostat (Termal Devre Kesici) Resim 3.3: Çe itli termostatlar 21

22 Herhangi bir ar za durumunda tank içindeki suyun s cakl a yükselirse ya giden enerjiyi kesen devre eleman r. Böylece suyun daha fazla nmas önler. Bu termostat yakla k 95 C s cakl a ayarl r. Yukar da çe itli cihazlara ait termostatlar görülmektedir Su Ak Anahtar (Siviç) Ani su lar n belli bir su bas nc n alt nda çal mamas sa layan anahtard r. Yani çok dü ük su bas nc nda çal maz. So uk su giri inden cihaza su girdi inde rezistanslar n çal abilmesi için bu sivic in su k sm na en az 0,2 bar bas nçla su girmelidir. Bu su bas nc yla sivic içindeki diyafram yükselir ve sivic e kontaklar kapatmas için sinyal vermi olur. Böylece ya enerji verilir. Bu anahtar ani su n susuz durumlarda çal mas da önlemi olur. Çünkü tank içindeki susuz durumda da çal sayd s cakl k a yükselerek cihaza zarar verirdi. Suyun bas nc dü tü ünde diyafram eski konumuna dönerek anahtar n kontaklar açar Kademe Anahtar Resim 3.4: Siviç Ani su n ön kapa nda monte edili olan anahtar 4 kademelidir. 0 konumunda devrede hiçbir rezistans yoktur. 1 kademesinde gücü dü ük rezistans devrede, 2 kademesinde büyük güçlü rezistans devrede ve 3 kademesinde de her iki rezistans devrededir. Resim 3.5: Kademe anahtar 22

23 Sinyal Lambalar Ani su n hangi rezistans n devrede oldu unu gösteren 220 V. gerilimde çal an iki neon lamba bulunur. Lambalardan 1. si rezistans n dü ük güçlüsü devredeyken 2. si yüksek güçlüsü devredeyken yanar. Her iki rezistans devredeyken de iki lamba birden yanar. Bir lamba da enerjinin cihaza girdi ini gösterir Elektrik Prensip emas Resim 3.6: Sinyal Lambalar ekil 3.1: Ani su n devre emas 23

24 da ani su n devre emas görülmektedir. ekilde görüldü ü gibi faz ucundan gelen enerji önce termal devre kesiciye girmektedir. Suyu aç p kademe anahtar çevirdi imizde siviç bas nc n etkisi ile kapanarak n çal mas sa lar. Hangi çal yorsa ona ait lamba yanar. Hattan gelen topraklama kablosu görüldü ü gibi n gövdesine irtibatl r Montaj ve Elektrik Ba lant Yapmak Ani su lar n montaj için ürün kutusundan ç kan montaj ablonu kullan r. Bu ablon cihaz n duvar ya da fayans üzerinde düzgün monte edilebilmesi içindir. Monte edilecek yerin vida yerleri montaj ablonu duvara tutularak i aretlenir. aretlenen yerler cihazla verilen dübellerin kal nl na göre uygun matkap ucuyla delinir. Dübeller deliklere yerle tirilir. Sonra cihaz n ön kapa aç larak cihaz n montaj delikleri deldi imiz yere oturacak ekilde duvara tutulur. Vidalar dübellerin içine tornavidayla s ca tutturulur. Cihaz n elektrik besleme giri i arka bo luk k sm ndan oldu u için enerji direkt olarak buraya girmelidir. Kablo ek yap lm olmamal r. Enerji kablosunun uçlar yeterli uzunlukta soyularak ba lant klemensindeki yerlerine tak p iyice s lmal r. A da ba lant uçlar n rengi ve hangi uca ba lanaca gösterilmi tir. ekil 3.2: Ani su n klemens ba lant Cihaz n ön kapa kapat larak kademe anahtar n dü mesi tak r. Kapak alt nda bulunan vidan n alt na plastik pulun tak ld ndan emin olunca ön kapa arka gövde k sm na sabitleriz. Bu i lemlerden sonra du ask duvara monte edilir. Bunun için uygun yükseklikte bir yer matkapla delinir ve dübel çak r. Ask n vida yerleri aras ndaki mesafe ne kadarsa o kadar uza na bir delik daha delinir ve dübellenir. Sonra du ask yerine vidalan r. Su Tesisat Ba lant n Yap lmas Su tesisat ba lamak için önce so uk suyun al nd yere bak r. Batarya eklinde bir ç mevcutsa gerekiyorsa cihazla verilen adaptör denilen parça bataryan n ç na tak r. Cihazla verilen spiral hortumlardan birinin ucu adaptörün ucuna, di er uç da cihaz n 24

25 so uk su giri k sm na tak r. Di er spiral hortumun bir ucu s cak su ç na di er uç da du ba na tak r. Hortumlar takarken verilen lastik contalar da takmay unutmamal z. er su batarya ile de il de yar m parmak denilen kal nl kta bir tesisat borusu ile al yorsa o zaman cihazla verilen vanay buraya takar z. Vanay takt ktan sonraki i lemler yukar da anlat lanlar n ayn r. Cihaz n elektrik besleme kablosu en az 4 mm 2 kesitinde olmal r. Ayr ca mutlaka evin giri buvat ndan enerji al narak 32 amperlik N otomat sigortaya tek ba na ba lanmal r. E er enerjinin al naca yerle cihaz aras mesafe 23 m. den fazla ise 6 mm 2 lik kablo gerekir. Ba lanacak yerde topraklama hatt yoksa mutlaka çekilmesi sa lanmal r Ar zalar Gidermek Ani su lar nda ba ca u ar zalar meydana gelmektedir. Ø Ani su suyu hiç tm yor olabilir. Ø Ø Ø Ani su az yor olabilir. Ani su içinden su ak yor olabilir. Ani su devredeki sigortay att yor olabilir. ras yla bu ar zalar n nedenlerini ve tamirat görelim Ani Su Is Suyu Hiç Is tm yor Öncelikle ani su na elektrik gelmiyor olabilir. Bunun için enerjinin geldi i yerden ani su na kadar gerilim kontrolü yap r. Cihaz n giri indeki klemens kontrol edilir. da kavrulmu bir klemens görmektesiniz. Resim 3.7: Yanm bir klemens er enerji cihaza geliyorsa kademe anahtar ar zal olabilir. Kademe anahtar kontrol edilir. Anahtar kontaklar art k temas etmiyor ya da a ark yapm olabilir. Bu durumda anahtar yenisiyle de tirilmelidir. 25

26 Burada da ar za yoksa bas nçla çal an siviçler ar zal olabilir. Avometreyi uçlar na de direrek üstündeki dü meye elimizle bast rd zda ak m geçirmelidir. Ya da sivice gelen kablo temas yerleri a dan erimi olabilir. Bu ar za a daki resimde görülmektedir. Resim 3.8: Erimi bir siviç er bu siviçler de sa lamsa o zaman termostat ar zal olabilir. Termostata giri yerindeki kablo uçlar gözle kontrol edilir. Avometreyle ak m geçirip geçirmedi ine bak r. Ar za gözlemlendiyse sökülüp yenisi tak r. Bunlardan ba ka cihaz içindeki kablo ba lant lar ç km, gev emi, kopmu olabilir. Bu durumda kablolar yenilenmelidir. er bu ar zalardan hiçbiri yoksa rezistansta ar za var demektir. Rezistanslar n omajlar na avometreyle (direnç kademesinde) bak r. Fakat bu kontrolde tank n içinde su olmamal r. Çünkü su varsa direnç de erleri yanl ölçülebilir. Rezistans kopmu ise avometre hiçbir de er göstermez. Ölçümde de er okunuyorsa bir de avometrenin bir ucu rezistans gövdesine temas ettirilerek bak r. Bu defa de er varsa demek ki gövdeye temas vard r. Rezistans n de tirilmesi gerekir. Resim 3.9: Bir rezistans ar zas 26

27 Ani Su Is Az Is yor Ani su n az tmas n nedeni lardan birine enerjinin gelmemesi olabilir. Bu durumda kademe anahtar, siviçler ve kablolar yukar da anlat ld gibi kontrol edilir. Is lardan bir tanesi ar za yapm olabilece inden da kontrol edilir. n sular n çok so uk olu u ve muslu un çok aç lmas da suyun az nmas na neden olur. Bu durumda musluk k lmal r. Çünkü bas nç çok olunca geçen su miktar ço alaca için suyu yeteri kadar tamaz. E er sebep bu da de ilse rezistans a kireç ba lam olabilir. Cihaz n rezistans ç kar larak kireç çözücü ile temizlenir. Yeteri kadar temizlenemiyorsa de tirilmelidir. Resim 3.10: Kablonun eriyerek rezistans n birinin devre d kalmas Ani Su Is n çinden Su Ak yor Siviçleri çal ran içindeki diyafram k sm delinmi ya da su tank delinmi olabilir. Bu durumda delinmi parça de tirilir Ani Su Is Devredeki Sigortay Att yor Bir k sa devre var demektir. K sa devre ya kablolardad r ya da rezistanstad r. Kablolarda k sa devre varsa giderilmesi mümkünse giderilir. De ilse yeni kablo ile de tirilir. Rezistanstaki k sa devre ise avometreyle omaj ölçümü ile bulunur. Direnç de eri çok dü ük ise rezistans kavrulmu demektir. Yenisini takmak gerekir. 27

28 U Resim 3.11: Rezistans n deforme olmas 4. KETTLE, ÇAY VE KAHVE MAK NELER 4.1. Tan ve Çal mas Kettle n Yap ve Çal mas Az miktarda suyun lmas nda kullan lan cihazlara kettle ya da su denilir. Günümüzde beyaz e ya firmalar de ik tip ve modellerde bu ev aletlerinden üretmektedir. Bu ayg tlarda elektrik devre eleman olarak suyun lmas için bir rezistans, açma-kapama anahtar, kontrol eden termostat ve sinyal lambas kullan r. Rezistans ( ), baz model kettle larda su kab n iç k sm nda, baz lar nda ise su kab n alt nda gizli olarak bulunur. Yine baz kettle lar çift rezistansl olarak yap r. Rezistans n biri yüksek güçlüdür ( W civar nda) ve suyu çabuk kaynatmak içindir. Di er rezistans ise dü ük güçlüdür ( W aras nda). Kettle içindeki su kaynad zaman buhar n etkisi ile termostata bir bas nç uygular (termostata do ru bir buhar kanal vard r) ve gücü yüksek olan devreden ç kar r. Ketle dü ük güçlü ile çal maya devam eder. Böylece su s cakl korunmu olur. E er cihaz tamamen kapatmak istersek 0-1 anahtar 0 konumuna al z. Resim 4.1: Çe itli su lar 28

29 Bu elektrikli aletler susuz olarak çal lmamal r. Aksi halde cihaz susuz kal rsa a dan dolay kopabilir. Bu durumu önlemek için ço u modellerde kullan lan termik otomatik olarak devreyi keser Çay ve Kahve Makinelerinin Yap ve Çal mas Bu elektrikli aletler, evlerde kullan labildi i gibi daha büyük kapasiteli olanlar ise yerleri, çay ocaklar, kahvehaneler ve i letmeler gibi kalabal k ortamlarda çay ve kahve yapmak için kullan r. Resim 4.2: Bir n rezistans Kapasiteleri birkaç litreden 40 litreye kadar su alabilecek ekilde üretilmektedir. Yap, bütün elektrikli su lar nda oldu u gibi rezistans, termostat, açma-kapama anahtar ve sinyal lambas ndan olu maktad r. Baz model çay ve kahve makinelerinde ana alter (1-0) ve kaynatma alteri birlikte bulunur. Cihazla çay ya da kahve yap laca zaman önce su kab yerinden al narak içerisine su doldurulur. Sonra alt taban n üstüne yerle tirilerek ana alter aç r. Kaynatma alterine bas larak suyu çabuk kaynatmas sa lan r. Su kaynay nca kaynatma alteri otomatik olarak buhar n etkisi ile kaynar tutma moduna geçer. Böylece suyun muhafaza edilmi ve enerji tasarrufu sa lanm olur. Ayr ca bu durumda iken suyun gereksiz yere buharla p tükenmesini de önler. Resim 4.3: Kaynatma alteri 29

30 Cihazla çay demlemek için üstündeki demli e yeteri kadar çay konulur ve üzerine su kat r. Su kab na ilave su konulmak istenirse tekrar yerinden al narak su ilave edilir. Suyun kaynamas için tekrar kaynatma alterine bas lmas gereklidir. Su kaynay nca yine otomatik olarak kaynar tutma moduna geçer. Çay servisi bitti i zaman cihaz ana alterden kapat lmal r. Su içinde su yokken ya da musluk seviyesinden a da iken cihaz n çal lmamas gerekti ini önceki konularda anlatm k. Büyük kapasiteli çay demleme makinalar nda ise kazan içine kaynamas için su konulur. Demleme k sm ise kazan içindedir. Buraya da yeteri kadar çay konulur. Çay n demlenmesi otomatik olarak gerçekle ir. Su kaynad anda otomatik olarak kaynar tutma moduna geçer. Resim 4.4: Çe itli çay makineleri Yukar da de ik tiplerde çay makineleri görülmektedir. Çay barda a doldurmak için önlerinde musluk bulunur. Muslu u sa a çevirince dem, sola çevirince s cak su al r. Ya da sa daki makinelerde oldu u gibi muslu u ittirerek de al nabilir Resim 4.5: Çe itli kahve makineleri Kahve makineleri de çay makinelerine benzer prensiple çal maktad r. Yukar da çe itli modellerde kahve makinesi resimleri görülmektedir. Sa daki cihaz elektrikli bir cezvedir. 30

31 4.2. Elektrik Prensip emalar Tek Rezistansl Bir Su Is n Elektriki Prensip emas ekil 4.1: Tek rezistansl bir su ekilde görüldü ü gibi termostat rezistansa seri ba lanm r. Termostat devreyi açt anda rezistansa ve sinyal lambas na giden enerjiyi keser Çift Rezistansl Bir Cihaz n Elektrik Devresi Resim 4.2: Çift rezistansl bir cihaz n devre emas emada görüldü ü gibi devrede bir açma-kapama anahtar, bir termostat (ayn zamanda kaynatma anahtar r), iki rezistans ve iki sinyal lambas mevcuttur. Cihaza konulan su 1-0 anahtar na bas nca çabuk kaynamaz. Suyu kaynatmak için kaynatma dü mesine bas ld anda yüksek güçlü rezistans devreye girerek sinyal lambas yanar. Bu lamba genelde k rm renkte olur. Su kaynay nca buhar gücünün etkisi ile (içeride termostata giden buhar deli i vard r) kaynatma anahtar geri atar ve cihaz yaln z dü ük güçlü rezistansla çal maya devam ederek suyun muhafaza eder. Dü ük güçlü rezistansa ba sinyal lambas da genelde ye il renklidir. 31

32 4.3. Montaj ve Elektrik Ba lant Yapmak Ketle, çay ve kahve makinelerinin montaj i lemine gerek yoktur. Yani ürün kutusundan ç kt zaman kullanmaya haz rd r. Fakat ürünün sürekli olarak kullan laca yer, çocuklar n ula amayaca ve insanlar n çarpabilece i yerler olmamal r. Yine cihaz devrilme tehlikesinden dolay kenar bo olan yerlere çok yak n konulmamal r. Elektrik kablosunu toprak hatt mevcut olan 220 V luk bir prize takmam z yeterlidir. er cihaz n kullan laca yerde toprak hatt yoksa bu hatt n çekilmesi sa lanmal r. Çünkü elektrikli ev aletlerinde gövdeye kaçak ar zas ihtimali yüksektir Ar zalar Gidermek Ketle, çay ve kahve makinelerinde genel olarak u ar zalar meydana gelmektedir. Ø Ø Cihaz n fi i prize tak oldu u halde cihaz hiç çal yor olabilir. Fi prize tak ld nda elektrik hatt n sigortas at yor olabilir. Ø Cihaz otomatik olarak devreye girip ç km yor olabilir. imdi bu ar zalar n nelerden meydana gelebilece ini görelim: Yukar da yaz 1 numaral ar za için a daki kontroller s ras ile yap r Cihaz n Fi i Yada Besleme Kablosu Ar zal Bu durumda fi ve besleme kablosu avometreyle kontrol edilir. Kabloda içten bir kopukluk olabilir. Avometrenin diyot kademesiyle faz, nötr ve toprak kablosunun sa laml kontrol edilir. Kopukluk tespit edilince kablo yenisi ile de tirilir Açma-Kapama Anahtar Ar zal er bu anahtara gelen kablolar yerinden oynam sa iyice tekrar yerine tak r. Ya da anahtar n bozuk oldu u görülüyorsa yenisi ile de tirilir Termostat Dü mesi -0- Konumuna Al nm Durumda Bu durumda termostat hiç devreye girmeyece i için çal mayacakt r. O halde termostat istenilen s cakl a getiririz Termostat Ar zal Termostat kontrol ederiz. Bunun için avometre termostat n kontaklar na diyot kademesinde de dirilir. Termostat dü mesi çevirildi inde t k diye bir ses geliyorsa avometre 0 ohm göstermelidir. Termostat dü mesini geri çevirince yine t k sesi gelince avometre sonsuzu göstermelidir. Ar za görülüyorsa yenisiyle de tiririz. 32

33 Is Ar zal Is da avometreyle direncini ölçerek kontrol ederiz. Cihaz n gücüne göre makul bir direnç de eri göstermelidir. Bunun için cihaz n gücünü bilmeliyiz. Örne in 1000 wattl k bir n direnç de eri P=V 2 /R formülünden; R de erini çekti imizde formülümüz R=V 2 /P olur. R=(220) 2 /1000 R=48,4 W gibi buna yak n bir de er ç kmal r. E er avometre hiç de er göstermiyorsa rezistans kopuk demektir. Bu durumda yenisi ile de tirilmelidir. Is suyla temas halinde olan cihazlarda da kireçlenmeden dolay cihaz az tabilir. Bu durumda kireçden ar nd lmal r. E er kireç çözülemiyorsa de tirilmelidir Cihaz çindeki Di er Kablolar Ar zal Yada Yerlerinden km Yukar daki 2 numaral meydana geliyorsa cihazda bir k sa devre yada a ak m söz konusudur. Bu durum unlardan dolay olabilir: 1-Fi veya besleme kablosunda k sa devre olabilir. 2-Cihaz içindeki di er kablolar yerinden ç km ya da a nmadan eriyip kendi aras nda k sa devre olabilir. 3-Is koptu u için gövdeye temas ediyor olabilir. 4-Ba lant klemenslerindeki kablolar ç p k sa devreye yap yor olabilir. Is n kopmas ile gövdeye temas durumu varsa tamir imkan olmad için sm n komple de tirilmesi gerekir. Is n koptu unu avometreyle öyle anlar z: Avometrenin bir ucu rezistans ucuna bir ucu da rezistans gövdesine de dirildi inde de er gösteriyorsa ya da avometre uçlar rezistans uçlar na dokunduruldu unda hiç de er göstermiyorsa kopuk demektir. Fi ya da besleme kablosundaki k sa devrenin giderilebilme ihtimali yoktur. Kablonun komple de tirilmesi gerekir. Di er k mlardaki k sa devreler de giderilebiliyorsa yap r. er erimi, soyulmu kablo k mlar mevcutsa o kablo ayn kesitteki yenisiyle de tirilir. er yukar da yaz olan cihaz n otomatik olarak devreye girip ç kmamas söz konusu ise termostat k sm nda ar za oldu unu gösterir. Çünkü cihaz n otomatik devreye girip kmas sa layan termostatt r. Bu durumda önce termostata giden kablolarda k sa devre var m diye bak r. K sa devre varsa giderilir. Giderilemiyorsa kablosu de tirilir. 33

34 Kablolarda k sa devre yoksa demek ki termostat ar zal r. Ya termostat n ayar bozulmu tur ya da art k görev yapm yordur. Termostat n ayar yap labiliyorsa ayar vidas karak ya da gev eterek yap r. Dü mesini çevirdi imizde t k diye ses gelip devreye girip kabiliyorsa düzelmi demektir. Bir de termostat n kontak uçlar arktan dolay kararm olabilir. Z mpara ile mparalayabiliriz. Kontaklar görev yapmayacak kadar çok kararm sa termostat de tirmek daha do ru olur. E er bu i lemlerden sonra yine de sa kl bir ekilde devreye girip ç km yorsa art k kullan lamaz olmu demektir ve yenisi ile de tirilir. ELEKTR K OF 34

1.1. Görevleri ve Çe itleri

1.1. Görevleri ve Çe itleri 1. KES LER 1.1. Görevleri ve Çe itleri Yüksek gerilimli ve büyük ak ml ebeke ve tesislerde, yük ak mlar açmaya ve kapamaya yarayan alt cihazlar na kesici (disjonktör) denir. 1.1.1. Kesici Kullan lma Sebepleri

Detaylı

1.1. Çama^ r Makinelerinin Tamm ve Kullan lan Terimler

1.1. Çama^ r Makinelerinin Tamm ve Kullan lan Terimler 1. ÇAMA IR MAK NELER PAR^ALARI 1.1. Çama^ r Makinelerinin Tamm ve Kullan lan Terimler 1.1.1. Tammi Çama r makinesi; su alma, y kama, ls tma, su bo altma ve s kma sistemlerini bir program vas tas ile veya

Detaylı

DO AL GAZ ve LPG BRÜLÖRLER ALG 60/M, ALG 77/M, ALG 94/M, ALG 60/M LPG, ALG 77/M LPG, ALG 94/M LPG KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU

DO AL GAZ ve LPG BRÜLÖRLER ALG 60/M, ALG 77/M, ALG 94/M, ALG 60/M LPG, ALG 77/M LPG, ALG 94/M LPG KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU ALG SER S DO AL GAZ ve LPG BRÜLÖRLER ALG 60/M, ALG 77/M, ALG 94/M, ALG 60/M LPG, ALG 77/M LPG, ALG 94/M LPG MONTAJ, LETMEYE ALMA, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU Kod. No: A.6.1.6 Revizyon No: 141011 Kitap Bask

Detaylı

Wilo-Stratos GIGA. Montaj ve kullanma k lavuzu. 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo

Wilo-Stratos GIGA. Montaj ve kullanma k lavuzu. 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo Wilo-Stratos GIGA tr Montaj ve kullanma k lavuzu 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo ek. 1: IF-Modul ek. 2: L1 L2 L3 10V/20mA DDG SBM SSM In1 1 2 GND +24V 3 GND XXXXXXXXXXXXXXXXX H AUX In2 Ext.off L ek. 3:

Detaylı

MOTOR SANAY ve T CARET A..

MOTOR SANAY ve T CARET A.. MOTOR MONTAJI VE HESAPLARI - 1 - MOTOR MONTAJI Montaj esnas nda Kat'i suretle üstüpü ve hav b rakan bez kullanmay n z. I.POSTA 1) Blok mazot ile y kanarak ve hava ile temizlenir. 2) Ana yatak preste, özel

Detaylı

Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu FALKE MASTER Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z n kolay

Detaylı

FALKE 31 HC. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu

FALKE 31 HC. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu FALKE 31 HC Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz

Detaylı

çindekiler Önsöz Sayfa: 2 Seçim Tablolar Kullan m Talimatlar Sayfa: 3 Buhar Bilgisi ve Temel Kavramlar Sayfa: 4-9 Kondenstop Tipleri Sayfa: 10-15

çindekiler Önsöz Sayfa: 2 Seçim Tablolar Kullan m Talimatlar Sayfa: 3 Buhar Bilgisi ve Temel Kavramlar Sayfa: 4-9 Kondenstop Tipleri Sayfa: 10-15 çindekiler Önsöz Sayfa: 2 Seçim Tablolar Kullan m Talimatlar Sayfa: 3 Buhar Bilgisi ve Temel Kavramlar Sayfa: 4-9 Kondenstop Tipleri Sayfa: 10-15 Kondenstop Seçimleri Sayfa: 16-45 Buhar Da t m Hatlar Sayfa:

Detaylı

eco 240 i eco 240 Fi eco 280 i eco 280 Fi

eco 240 i eco 240 Fi eco 280 i eco 280 Fi eco 240 i eco 240 Fi eco 280 i eco 280 Fi Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Yeni kombinizin, Siz de erli tüketicimizin tüm s nma ve s cak

Detaylı

QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i

QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i & QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı

T.C. Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü ÖLÇME TEKNİĞİ. Ders Sorumlusu: Aydın GÜLLÜ Öğretim Görevlisi

T.C. Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü ÖLÇME TEKNİĞİ. Ders Sorumlusu: Aydın GÜLLÜ Öğretim Görevlisi T.C. Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü ÖLÇME TEKNİĞİ Ders Sorumlusu: Aydın GÜLLÜ Öğretim Görevlisi İçindekiler Tablosu ÖLÇME VE ÖNEMİ... 1 ULUSLARARASI SİSTEMİN

Detaylı

ERC 212/214/216/212z/214z/216z

ERC 212/214/216/212z/214z/216z ERC 212/214/216/212z/214z/216z 03.11 - letme K lavuzu 51147732 03.15 T ERC 214 ERC 216 ERC 212z ERC 212 ERC 214z ERC 216z Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da

Detaylı

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu 0051 YYY009261971 Rev. 00-14.11.08 De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl

Detaylı

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu NUVOLA COMFORT HT Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu & 240 280 330 Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 7 - KL MA HAVALANDIRMA TES SATI ELEMANLARI 7.1. SPLIT KL MA C HAZLARI 7.1.1. Klima Cihazlar Yer Seçimleri, Yerleflimleri ve Montaj 7.1.1.1. Klima Cihazlar n n Verimli Kullan

Detaylı

SEÇ M VE TES S ETME (KURMA) KILAVUZU

SEÇ M VE TES S ETME (KURMA) KILAVUZU BASINÇLI HAVA SERV SLER N SEÇ M VE TES S ETME (KURMA) KILAVUZU Guide to the Selection and Installation of Compressed Air Services TÜRKÇEYE ÇEV REN : ERDO AN TAN TAHA TAZY KL HAVA SAN. VE T C. A.. STANBUL

Detaylı

T.C. MİLLİEĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ OTOMOTİV MOTOR MEKANİĞİ- 3

T.C. MİLLİEĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ OTOMOTİV MOTOR MEKANİĞİ- 3 T.C. MİLLİEĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ OTOMOTİV MOTOR MEKANİĞİ- 3 ANKARA 2007 Milli Eitim Bakanltarafndan gelitirilen

Detaylı

BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI

BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI 7.1. BORULAR Kalorifer tesisat nda DIN 2440 normuna uygun dikiflli siyah borular (kalorifer borular ) kullan l r. Daha kaliteli boru kullanmak isteniyorsa,

Detaylı

BU TAL MATLARI ÖZENLE SAKLAYIN

BU TAL MATLARI ÖZENLE SAKLAYIN Ç NDEK LER Teknik Spesifikasyonlar 192 Güvenlik ile ilgili önemli talimatlar 193 Temizlik 195 Mutfak malzemeleri - kap k lavuzu 196 Mikrodalga f r nlarda kullan ma uygun materyaller 196 Mikrodalga f r

Detaylı

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI SAYIN EMSA JENERATÖR KULLANICISI; Öncelikle, Emsa Jeneratör ü seçti iniz için teflekkür ederiz. Bu Kullanma ve Bak m El Kitab sizlere Emsa Jeneratör

Detaylı

Binay d etkenlere kar koruyan yap elemanlar çat lard r. Fakat in aat. sektörümüz çat sistemi seçimi ve uygulamas na maalesef gereken önem ve

Binay d etkenlere kar koruyan yap elemanlar çat lard r. Fakat in aat. sektörümüz çat sistemi seçimi ve uygulamas na maalesef gereken önem ve 1 G Binay d etkenlere kar koruyan yap elemanlar çat lard r. Fakat in aat sektörümüz çat sistemi seçimi ve uygulamas na maalesef gereken önem ve özeni göstermemektedir. Çat sisteminin seçiminde çat örtüsü

Detaylı

BÖLÜM 5 5. TEM Z SU TES SATI BORULARI VE ARMATÜRLER

BÖLÜM 5 5. TEM Z SU TES SATI BORULARI VE ARMATÜRLER BÖLÜM 5 5. TEM Z SU TES SATI BORULARI VE ARMATÜRLER 5.1. BORULAR Temiz su tesisat nda kullan lan borular kullan m amac na uygun su kalitesini etkilemeyen ve korozyona dayan kl malzemeden yap lmal d r.

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 10 ISITMA TES SATI ELEMANLARI 10.1. SICAK SU KAZANLARI 10.1.1. Döküm Kazanlar 10.1.2. Çelik Kazanlar 10.1.3. Standart Do al Gaz Kazanlar 10.1.4. Modern Düflük S cakl k Kazanlar

Detaylı

1. C AYDINLATMA. Ayd nlatma linyesi kablosunun kesiti en az 2,5 mm 2 izoleli bak r iletken olmahd r.

1. C AYDINLATMA. Ayd nlatma linyesi kablosunun kesiti en az 2,5 mm 2 izoleli bak r iletken olmahd r. 1.1.Ayd nlatma Linyesi 1.1.1. Tan 1. C AYDINLATMA Dagit m tablosundan son ayd nlatma armatiirüniin baglandigi buata kadar olan hatlard r. Ayd nlatma linyelerinde en az 6 amperlik sigorta kullamhr ve linye

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 2 - MEKAN K TES SAT filer NDE PRAT K NOTLAR 2.1. TEM Z SO UK SU TES SATI 2.2. TEM Z SICAK SU TES SATI 2.3. ISI VE NEM ZOLASYONU 2.4. SIHH TES SAT GEREÇLER 2.5. ISITMA TES

Detaylı

KL MA GESMS-11 KULLANIM KILAVUZU

KL MA GESMS-11 KULLANIM KILAVUZU ENKAY ELEKTRON K MERKEZ SERV S Alemda Cad. Site yolu No: 10 Ümraniye / STANBUL Tel: +90-216-523 64 11 Fax: +90-216-523 64 06 e-mail: info@enkaygroup.com Bilginiz için : Cihaz n arka taraf ndaki seri numaras

Detaylı

KURULUM VE PROGRAMLAMA KULAVUZU

KURULUM VE PROGRAMLAMA KULAVUZU Next Wireless Electronic Security System KURULUM VE PROGRAMLAMA KULAVUZU Ç NDEK LER Bölüm 1: Next Güvenlik Sisteminin Tan t m...... 6 Next Sistem nedir?... 6 Next mimari yap s ve kabiliyetleri... 7 Next

Detaylı

TOPRAöA HAYAT VERMEK.

TOPRAöA HAYAT VERMEK. Dr. Önder KABAŞ TOPRAöA HAYAT VERMEK. Toprak iúleme, bitkisel üretime dayalõ tarõmsal faaliyetlerde ilk aúamadõr. UnutulmamasÕ gerekir ki toprak da kendi içinde yaúamõqõ devam ettirmektdir ve her canlõ

Detaylı