1. TERMOS FONLAR 1.1. Tan ve Çal mas Resim 1.1: Termosifon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. TERMOS FONLAR 1.1. Tan ve Çal mas Resim 1.1: Termosifon"

Transkript

1 1.1. Tan ve Çal mas 1. TERMOS FONLAR Resim 1.1: Termosifon Termosifon, içine ald suyu istenilen s cakl a kadar tan ve bu s cakl kta sabit kalmas sa layan bir elektrikli cihazd r. Depo içindeki suyun lmas bütün elektrikli larda oldu u gibi bir rezistans ( ) ile yap r. Termosifonlar suyu belli bir zamanda tan cihazlard r. 1

2 Termosifonlar n su depolar 5 ile 120 lt. aras nda çe itli büyüklüklerde yap r. Depo hacmi büyük olan termosifonlar n güçleri de büyüktür. Is güçleri 400 W ile 6000 W aras nda de mektedir. Genellikle ev tipi termosifonlarda güçleri 1980 W t r. Rezistans devresine seri olarak ba bir termostat suyun istenilen s cakl kta sabit kalmas sa lar. S cakl k istenilen seviyeden a dü tü ünde otomatik olarak devreye girer ve rezistans çal r. stenilen s cakl a ula nda ise kontaklar aç larak rezistans devre d rak r. Tablo 1.1 de hacmi ve gücü belli olan termosifonun suyu 85 ºC ye ne kadar zamanda tt görülmektedir. Termosifon Hacmi(litre) Is Gücü (Watt) dakika dakika saat dakika saat /3 saat saat saat 85 C ye kadar tmak için gerekli zaman saat Tablo 1.1: Termosifon tma zaman Tablo 1.1 den de görüldü ü gibi termosifonlar n suyu tma zamanlar gücü ile orant r. Gücü büyük olan termosifon daha k sa sürede suyu r. Termosifonlar n bir so uk su giri i ve bir de s cak su ç vard r. Musluk aç ld nda so uk su giri inden termosifon içine su dolar. Termostat n dü mesi istenilen s cakl a kadar çevrilerek rezistans devreye sokar. Ayarlanan derecesine ula nda ise termostat rezistansa giden enerjiyi keser. S cak su ç ndan ise nm su d ar al narak kullan r. Termosifonlar n ba ca parçalar unlard r : Ø Gövde (Kazan) Ø Is (Rezistans) Ø Termostat Ø Emniyet Ventili Ø Anot Ø Termal Devre Kesici Ø Sinyal Lambalar 2

3 Gövde (Kazan) Termosifon kazan a daki ekilde de görüldü ü gibi iki yüzeyden ibarettir. D sm emaye ya da poliüretandan yap lm olup içteki su deposu ehir ebekesinin su bas nc göz önüne al narak atmosfer bas nca dayanabilecek sa laml kta yap lm r. yüzey ile suyun temas etti i yüzey aras na al veri ini önlemek için cam pamu u veya köpük konulur Is (Rezistans) Resim 1.2: Termosifonun iç yap da termosifon rezistans görülmektedir. Termosifon rezistanslar 6000 W a kadar çe itli güçlerde imal edilmektedir. Genellikle 1980 W gücündedir. Is termosifonun alt sm ndan içeri do ru montelidir. Suyu s zd rmamas için contas ile birlikte tak r. Resim 1.3: Termosifon rezistans ve contas 3

4 Termostat Termostat istenilen derecesine kadar suyun nmas sonucunda kontaklar açan bir parçad r. Böylece rezistansa giden enerjiyi keser ve suyun a nmas önler. Termostat a da resimde görülen metal aparat ile alg lar. Su s cakl dü tü ünde otomatik olarak tekrar devreye girer. Yeni tip termosifonlarda dijital termostatlar kullan r. cakl k ayar dijital göstergesi ile ekranda gözükmektedir. Bu termostatlarda ledli sinyal lambalar da mevcuttur Emniyet Ventili Resim 1.4: Termostat Bu parça termosifona giren su bas nc n çok olmas durumunda suyu tahliye etmek içindir. So uk su giri ine tak r. Termosifon içindeki su nca kazan içindeki bas nç artaca ndan tehlike olu turmamas için ventil otomatik olarak aç larak suyu damla damla ar ak r. Ayn zamanda tapa görevi görerek suyun geri kaçmas da önler. Bu yap yla düdüklü tencerelerdeki sisteme benzer. Resim 1.5: Emniyet ventili 4

5 Anot Magnezyumdan yap lm bu parça kazan n içinin paslanmas önlemek ve korozyona kar korumakt r. Zamanla su ile etkile imden dolay erir. Yakla k 5 y lda yenisini takmak gerekir. Resim 1.6: Magnezyum anot Termal Devre Kesici (Emniyet Termi i) Cihaz n susuz kalmas durumunda ve bir ar za durumunda su s cakl a yükselirse devreyi keserek n çal mas engeller. Bimetal elemanl olarak yap r. S cakl alg layan k sm termostat n alg lay k sm içine yerle tirilir. Emniyet aç ndan faz hatt ve nötr hatt termal kesicisi olarak 2 tane bulunur. Bu kesici att zaman pimine bas larak tekrar devreye sokulur. Eski tip termosifonlarda ise sigortal olarak bulunur. Devreyi kesti i zaman yenisini takmak gerekir Sinyal Lambalar Resim 1.7: Termal devre kesici Sinyal lambalar art k yeni tip termostatlarda led diyotludur. Termostat ile irtibatl olup suyun s cakl k seviyesini ve cihaza enerji gelip gelmedi ini gösterirler. Genellikle rm renkli olanlar s cakl k seviyesini, ye il renkli olan ise cihazda enerjinin olup olmad gösterir. Termosifonun tipine göre çoklu ledli ve ikili ledli olabilir. Yanda görülen çoklu led grubudur. 5

6 1.2. Elektrik Prensip emas Resim 1.8: Sinyal lambalar ekil 1.1: Termosifonun elektrik devresi Yukar da bir termosifonun elektrik devre emas görmektesiniz. Görüldü ü gibi termostat ve termal devre kesici rezistansa seri ba lanm r. Sinyal lambas ise rezistansa paralel ba r. Termosifona enerji geldi inde ye il sinyal lambas yanar. Termostat n dü mesini çevirdi imizde ya da dijital termosifonsa tu lar na bast zda rezistans devreye girerek suyu tmaya ba lar. Bu arada k rm lamba da yanar. Ayarlanan s cakl a ula nda ise termostat kontaklar açarak rezistans devre d b rak r. Su s cakl ayarlanan s cakl n alt na dü tü ünde termostat tekrar kapanarak rezistans devreye sokar Montaj ve Elektrik Ba lant Yapmak Resim 1.9: Termosifon ask 6

7 Termosifonu monte etmek için cihazla birlikte verilen montaj ablonu kullan r. Bu ablona bakarak resimde görülen ask braketi uygun yükseklikte düzgün bir yüzeye monte edilir. Uygun bir matkap ucuyla delikler aç r. Deliklere dübeller çak larak termosifon buraya vidalan r. Resim 1.10: Dübel Termosifon, su tesisat ba lant için ehir ebeke suyu direkt olarak so uk su giri indeki emniyet ventiline ba lan r. S cak su ç na da bir du ba monte edilir. Cihaz n elektrik ba lant için monte edilen yerde en az 2,5 mm 2 kesitinde bir priz hatt ya da buvat bulunmal r. Cihaz n ba land hatt n sigorta ak m de eri 16 A den az olmamal ve sigorta N-otomat olmal r. Cihaz uzatma kablosu arac yla çal lmamal r. Ayr ca toprak hatt mevcut de ilse mutlaka çekilmesi gerekir Ar zalar Gidermek Termosifonlarda görülen ba ca ar zalar unlard r: Ø Is n kireçlenmesi sonucunda termal devre kesicisinin devreyi açmas. Sigortal olanlarda ise termal sigortan n kesmesi. Ø Ø Rezistans n kesilmesi ya da kavrulmas sonucunda tmamas ya da devredeki sigortan n atmas Kazan n delinmesi ile termosifonun su ak tmas Termosifonun Is tmamas n Nedenleri Ø ebekede enerji olmayabilir. ebeke kablosunda gerilim olup olmad na bak r. Gerilim yoksa hatt n sigortas kontrol edilir. Gerilimi kontrol etmek için avometre ile ölçüm yapmak daha do rudur. Kontol kalemiyle ölçümde sadece faz kablosu anla labilir. Nötr hatt kopuk ya da ek al nan yerde temas problemi olabilir. Bunun için ölçümlerimizi avometre ile yapmak daha do rudur. Ø Termostat ar zal olabilir. Termostat kontrol etmek için avometreyi diyot kademesine al r ve problar termostat uçlar na tutar z. Sa lam bir termostat n dü mesini çevirdi imizde ak m geçirmelidir. Dü meyi geri çevirdi imizde ise kontaklar açmal (t k sesi duymal z) ve ak m geçirmemelidir. Bu durum tespit edilmediyse ar zal r ve de tirilmelidir. Cihazda 7

8 elektronik devreli termostat bulunuyorsa devrenin kontrolü yap lmal ve ar zal ise de tirilmelidir. Ø Cihaz içindeki kablolar yerinden ç km ya da kopmu olabilir. Cihaz n içindeki kablolarda yerinden oynam ya da ç km, kopmu kablo görülüyorsa ar za giderilir, gerekiyorsa de tirilir. Ø Termal devre kesici ar zal olabilir. Devre kesici de termostatta oldu u gibi avometreyle kontrol edilir. Bu parçan n kontrolünde avometre ak m geçirmelidir. A nd zaman ise devreyi açmal r. Ø Is kopmu ya da kavrulmu olabilir. Is n omaj avometreyle kontrol edilir. Direnç ölçümünde kazandaki su bo alt lmal r. Çünkü su da bir iletken oldu una göre yanl ölçüm yapabiliriz. Is direnci termosifonun gücüne göre P = V 2 / R formülüne göre hesap edildi inde yakla k bir de er ç kmal r. Örne in termosifon 2000 W gücündeyse çal ma gerilimi 220 V oldu una direncini bulal m = / R den, R= / 2000 R = 24,2 ohm gibi bir de er ölçülmelidir. E er hiç de er okunmad ysa rezistans kopmu demektir Termosifonun Az Is tmas Is çok kireç ba lam olabilir. Bunun için rezistansa bak r. E er kireç çözücü ile temizlenebiliyorsa temizlenir. Temizlenemiyorsa yenisiyle de tirilir. Çok kireç ba lam bir a naca için emniyet termi i atar. Termosifonun su ak tmas durumunda ise nereden su geldi ine bakmal z. Is n tak ld yerden su ak yor olabilir. Kazan zamanla delinmi olabilir. Ya da su borusu zd yor olabilir. Is n tak ld yerden su geliyorsa sökülerek contalar kontrol edilir. Sonra ca yerine s r. Kazan delinmi se delinen yerden kaynak yapma imkan varsa kaynak yap r, yoksa kazan de tirilir. Su borular ndan su s yorsa boru ba lant lar sökülerek contalar de tirilir. Ba lant lar tekrar iyice s r. 8

9 2. OFBENLER 2.1. Tan ve Çal mas Resim 2.1: ofben ofbenler, evlerin banyo ve mutfaklar nda s cak su elde etmek için kullan lan cihazlard r. ofbenler gazl ya da elektrikli olarak yap rlar. Fakat biz burada gazla çal an ofbenleri inceleyece iz. Elektrikli olan ofbenler bir sonraki ö renme faaliyetinde ani su lar ba alt nda ele al nacakt r. Gazl ofbenlerin çal ma prensipleri a da anlat lacak ve sonra k mlar aç klanacakt r. 9

10 ofbeni çal rmak için gaz giri inden içeriye gaz n ve so uk su giri inden de suyun girmesi gerekir. Yukar da gördü ümüz resimde ofbene ait dü melerden üstteki gaz kumandas sa lar. Yani cihaza gelen gaz n miktar ve gaz aç p kapamay sa lar. Alttaki dü me de suyun miktar yani debisini ayarlar. ofbeni çal rmak için s ras yla u i lemler gerçekle tirilir: ofben tüpgazl ise gaz dedantörden açar z. Do algaz kullan yorsak do algaz vanas açar z. So uk su giri vanas da aç k olmal ki ofbene su girebilsin. Bu s rada s cak su ç kapal olmal r. Gaz kumanda dü mesini çevirip çakmak konumuna ald zda dü me çakmak sivicine basarak bu anahtar kapat r. Böylece pil üzerinden elektrik alan ate leme bobini manyetolu bir çakma n çakmas gibi çakmak bujisine bir elektrik ak gönderir. Bujinin çakmas ile yan nda bulunan pilot tutu ur ve mum eklinde alev yanar. Özellikle ilk kullan mda ya da tüpü yeni de tirdi imizde hemen yanmayabilir. Bu durum normaldir. Dü meyi biraz çakmak konumunda beklettikten sonra i lemi tekrarlamam z gerekir. Pilot denilen yer tutu tuktan sonra dü me bu konumda biraz bekletilir. Bunun nedeni pilotun yanmas ile termo eleman n nmas gerekir. Is nan termo eleman n s cakl baca sensörü üzerinden geçerek magnet bobinin milini itmi konumda tutar. Gaz buradan geçebilir hale gelir. Fakat ofbenin yanmas için su yolunun ve gaz yolunun tam aç lmas gerekir. Bunun için gaz kumanda dü mesi alev konumuna al r. Su grubu kapa n alt nda bulunan ventil mili suyun bas nc ile diyafram ittirerek su yolunu aç k tutar. S cak su muslu u aç ld nda yanma odas nda brülör denilen yer tutu acak ve ofben çal acakt r. cak su kapat ld nda da brülör söner fakat pilot yanmaya devam edece i için s cak su muslu u tekrar aç ld nda ofben yine yanmaya devam eder. ofbenlerin k mlar modeline göre baz de iklikler göstermekle beraber genel olarak a da yaz olan parçalardan olu urlar. 1. ofbenin gövde sac 2. Pilot alevi gözleme deli i 3. Gaz kumanda dü mesi 4. Su selektör dü mesi 5. Brülör 6. Ön gövde montaj klipsi 7. Piezo çakmak 8. Emniyet valfi 9. Magnet bobin 10 Arka duvar sac. 11 Ba lant a (S cak su ç ). 10

11 12. Gaz hortumu ba lant a 13. Ba lant a (So uk su giri i) Elektronik ate lemeli ofbenlerde piezo çakma n yerine termostat, mikrosiviç, ate leme ünitesi ve pil yuvas bulunmaktad r. daki resimde numaraland lm olarak ofbenin k mlar görülmektedir. Resim 2.2: ofbenin iç yap imdi ofbenin k mlar inceleyelim. 1. ofbenin gövde sac : ofbenin d örten sac k md r. 2. Pilot alevi gözleme deli i: Pilotun yan p yanmad görmek için aç lm k md r. 3. Gaz kumanda dü mesi: ofbene giren gaz n miktar ayarlayan k md r. Ayr ca çakma n yanmas ve ofbenin aç p kapat lmas da sa layan dü medir. 4. Selektör dü mesi: ofbenden geçen suyun debisini ayarlayan dü medir. Dolay yla suyun s cakl da ayarlayabiliriz. Dü meyi sa a-sola döndürmek suretiyle dakikada 4 ile 10 litre aras nda su geçi i sa layabiliriz. 5. Brülör: Yanman n oldu u yerdir. Yani gaz n tutu arak alev ald yerdir. 6. Ön gövde ba lant vidalar : Cihaz n ön gövdesinin tutturuldu u yerdir. 7. Piezo çakmak: Kibrite gerek kalmadan pilotu tutu turmak için konulan k md r. 8. Emniyet valfi: Suyun a bas nc na kar ofbeni koruyan elemand r. Ayr ca donma tehlikesine kar su bo altma tapas olarak da görev yapar. 11

12 9. Magnet bobin: Bacan n az çekmesi ya da hiç çekmemesi durumunda gaz keserek zehirlenmeye kar koruyan elemand r. Bu parça ofben içindeki n etkisi ile elektrik üreterek baca sensörüne gönderir. Bacan n çeki i yetersizse baca sensörünün bulundu u ortam n s cakl 85 ºC civar na kadar yükselir ve baca sensörü ofbenin çal mas engeller. 10.Arka duvar sac : ofbenin arka k sm ndaki sacd r. 11.Ba lant a (s cak su ç ): S cak suyun al nd borunun tak ld yerdir. 12.Gaz hortumu ba lant a : ofbene tüpten ya da do algaz tesisat borusundan gaz n girdi i yerdir. 13.Ba lant a (so uk su giri i): ofbene so uk suyun girdi i borunun tak ld yerdir. daki resimde bu parçalar n baz lar gösterilmi tir. nceleyiniz. Resim 2.3: ofbenin k mlar 12

13 2.2. Elektrik Prensip emas Resim 2.4: Su grubunun aç lm hali Elektronik ate lemeli ofbenlere ait ate leme devresi a da görülmektedir. Devre enerjisini bir pil üzerinden almaktad r. Pilin art kutbu sivic, eksi kutbu da gövde üzerinden devresini tamamlar. Gaz kumanda dü mesi çakmak konumuna al nd nda sivicin üzerine basarak bobine ak n gitmesini sa lar. Bobinde olu an z t e.m.k ve manyetik alan n etkisi ile çakmak bujisinde k lc m atlamas olur. K lc m pilotun a ndan ç kan gaza temas etti i için alev ç kar. Ak m devresini çakmak bujisinin k lc ile gövde üzerinden tamamlar. Devredeki pil 1 y lda bir de tirilmelidir Montaj Yapmak ekil 2.1 Ate leme devresi Montaj i lemi ofbende çok önemlidir. Çünkü ofbenler hayati tehlikesi olan cihazlard r. Özellikle baca çeki inin çok iyi olmas gerekir. ofbeni monte etmeden önce unlar n bilinmesi gerekir. 13

14 1. ofben do algazla çal acaksa banyoya monte edilmemelidir. Tercihen mutfa a monte edilmelidir. 2. ofbenin yerle tirilece i ortamda asit buhar olmamal r. 3. Monte edilecek yer en az 6 m 3 hacimli ve 2,5 m 2 alana sahip olmal r. 4. ofbenin monte edildi i alan ile havaland rma delikleriyle irtibatl alan n toplam en az 17 m 3 olmal r. er bu artlar sa yorsa u i lem s ralar na göre montaj gerçekle tirilir: 1. Ask kancalar n çak lmas : ofben, aç p kapamas kolay olan bir yüksekli e monte edilmelidir. Buna göre montaj ablonunu kullanarak tak lacak yer i aretlenir. aretlenen yerlerden iki delik delinir. Verilen dübeller buraya çak larak kancal vidalar tak r. 2. Su tesisat a zlar n haz rlanmas : Su tesisat a zlar haz r de ilse, a daki ekilden yaralanarak so uk ve s cak su a zlar haz rlan r. Boru a zlar n çap yar m parmak (1/2 ) olmal r. 3. Vanalar n tak lmas : Bak ve onar kolay olsun diye so uk su giri ine bir vana tak lmal r. Ayr ca ofben, merkezi s cak su tesisat na da ba lanacaksa s cak su ç na da bir vana tak lmal r. 4. Su ba lant parçalar n tak lmas : Hortumlara birer adet rozet tak lmal r (tesisat s va üstü ise gerek yok). Her iki hortumun di li uçlar üzerine su s zmas önlemek için teflon bant sar lmal r. Haz rlanan a zlara hortumlar iyice lmal r. Resim 2.5: ofben ask n montaj 5. ofbenin duvara as lmas : ofbeni duvara asmak için ambalaj ndan ç kar r. Ön gövdesinin sac tutan iki adet vida sökülerek gövde al r. Arka duvar sac da üst sm ndaki t rnaklar ndan kurtararak ç kar r. Bu sac daha önce ofbeni monte etmek için duvara haz rlad z kancalara as r. 14

15 6. ofbenin su tesisat na ba lanmas : Daha önce takt z hortumlar kullanarak ofben su tesisat na ba lanmal r. Bunun için suyun al naca armatürün a nda bulunan tapalar ç kar r. Mavi tapan n oldu u yer so uk su giri i, k rm tapan n oldu u yer s cak su ç r. Cihazla beraber verilen contalar hortumlar n ucuna yerle tirilir. Hortumlar n üzerindeki rekor somunlar tapalar söktü ümüz yere iyice s r. Su s zd rmazl k kontrolü için batarya musluklar kapal iken so uk su giri vanas açar z. E er ba lant larda s zd rma varsa giderilir. 7. Ön gövdenin yerine tak lmas : Ön gövdeyi arkas ndaki deliklerden duvara monte edilen ofben arka sac ndaki t rnaklara geçirilir. Ön gövde sac daha önce kard z yere yerle tirerek vidalar z. Gaz kumanda dü mesiyle su selektör dü mesini yerine tak r ofbenin Gaz Ba lant n Yap lmas ofbenler üretilirken tüp gaza (LPG) ya da do al gaza ayarl olarak üretilirler. Bunun için ofbenin kullan laca gaza ayarl olup olmad na bak r. ofbenin hangi gaza ayarl oldu u üzerinde yaz r Tüp Gaza Ba lamak En az 300 mmss bas nçl ve 1,6 kg/saat debisi olan TSE ye uygun bir dedantör kullan lmal r. Hortum uzunlu u en fazla 125 cm olmal ve hortum kelepçe d nda ba ka bir eyle (tel vs.) s lmamal r. 125 cm den daha uzun mesafeler için bak r boru tesisat çekilmelidir. Tüp so uk ortama ya da s cak ortama konulmamal r Do al Gaz Ba lant çin Do al gaza ba lant i leminden önce ofbenin kullan laca yerin mutlaka onayl do al gaz tesisat projesi olmal r. ofben do al gaza ayarl olmal r. Ayr ca daha öncede bahsetti imiz gibi do al gaza ba lanacak ofben banyo, du veya küvet olan yere monte edilmemelidir Gaz S zd rmazl k Kontrolü Gaz kaça sabun köpü ü ya da özel s ile yap lmal r. Kesinlikle kibrit vb. alevle kontrol yap lmaz. Gaz kumanda dü mesi kapal yken dedantör aç larak hortumun her iki ucu sabun köpü üyle kontrol edilir. E er kabarc k ç yorsa kaçak var demektir. Kaçak varken lambalar aç p kapat lmaz, k lc m ya da alev ç karacak malzemeler kullan lmaz. Ortam havaland r. Gaz kaça kontrol edilerek giderilir. Bu i lemlerden sonra ofbenin davlumbaz bacaya ba lan r. A da ofbenin bacaya ba lant nda yap lan yanl lar ve en sonunda da do ru ba lant ekli gösterilmi tir. 15

16 Resim 2.6: ofben montaj nda yap lan hatalar Resim 2.7: ofben montaj nda yap lan hatalar Resim 2.8: ofben montaj nda yap lan hatalar 16

17 Resim 2.9: ofben montaj nda yap lan hatalar Resim 2.10: ofben montaj nda yap lan hatalar Resim 2.11: ofbenin en do ru ekilde ba lanmas 17

18 ofbenlerde bacan n yeterince çekmemesi sonucunda bir çok zehirlenme olay görülmektedir. Bundan dolay art k günümüzde üretilen ofbenlerde baca sensörü denilen emniyet sistemi bulunur. ofbenin üst k sm na monte edilen bu sensör, baca çeki i yetersiz olunca baca s cakl 85 C civar na kadar yükselir ve ofbene giren gaz yolunu kapatarak emniyet sa lar. Baca s cakl 40 C civar na dü medikçe ofben bir daha çal maz Ar zalar Gidermek ofbenlerde görülen ba ca ar zalar ve giderilmesi a da maddeler halinde aç klanm r. 1. Su grubunda bulunan su diyafram çana ndaki o ringinin bozulmas Bu ar zan n nedeni ventil milinin s mas r. Yani ventilin içindeki milin bas kalmas, geri gelmemesidir. Yanda ventil milini görmektesiniz. Bunun sonucunda ofben su olmasa bile sürekli yanar. Çözümü: Su k sm n kapa sökülüp o ringi de tirilir. Ventil mili temizlenir. Kireçlendi i için mil ya lan r. 2. Termo eleman n duyarl kaybetmesi. Termo eleman duyarl kaybetmesi sonucunda pilot söner. Çözümü: Termo eleman de tirilir. E er ar za termo elemandan de ilse baca sensörüne bak r. Sensör de sa lamsa magnet bobine bak r. Çünkü bu üç parça birbiriyle irtibatl çal r. Resim 2.12: Ventil mil 3. anjörün kireçlenmesinden dolay t kanmas Çözümü: çi porçöz ya da tuz ruhu ile temizlenir. 4. Brülörde zamanla çürüme ya da tozdan dolay t kanma olmas Çürüyen brülör yenisiyle de tirilir. Tozdan dolay t kal ysa ofben sar renkte yanar. Gaz ç a zlar temizlenir. 18

19 5. ofbenin pilotu kapat ld halde sönmemesi Pilot mil grubu sökülerek o ringi ve contas de tirilir. 6. cak su ba lant borular ndaki contalar n su kaç rmas Ba lant borular sökülerek contalar yenilenir. 7. Gaz kumandas sa layan dü menin milinin yerinden ç kmas Dü me aç larak mil yerine yerle tirilir. ofbenlerde hangi ar za olursa olsun tamir edildikten sonra mutlaka gaz grubuna ba ba lant somunlar iyice s lmal r. Ayr ca buran n gaz kaça kontrol edilmelidir. Resim 2.13: ofbene ait parçalar Resim 2.14: ofbene ait parçalar 19

20 Resim 2.15: Gaz k sm grubu 3.1. Tan ve Çal mas 3. AN SU ISITICILARI Resim 3.1: Ani su Ani su lar suyun, cihaz n içinden geçerken ld cihazlard r. Termosifonlarda oldu u gibi suyun nmas için beklemeye gerek yoktur. Bir so uk su giri i ve bir de s cak su vard r. Ani su ilk defa kullanmak için önce so uk su giri indeki muslu u açar z ve içteki su tank n dolmas bekleriz. S cak su ç ndan su akmaya ba lar. Bu rada akan su so uktur. Dü meyi konumlar ndan birine getirerek uygun rezistans n çal mas sa lar z. K sa bir süre sonra s cak su ç ndan nm su gelmeye ba layacakt r. 20

21 Ani su çal rken muslu u açmadan önce de dü meyi açabilirdik. Fakat ilk çal rmada su tank bo oldu u için dolmas bekledikten sonra rezistans çal rmak daha do rudur. Ani su lar u k mlardan olu ur: Is (Rezistans) Termostat (Termal Devre Kesici) Su ak anahtar (Siviç) Kademe anahtar (Dü me) Sinyal Lambalar (Neon Lamba) Is (Rezistans) Resim 3.2: Ani su rezistanslar Ani su rezistanslar iç içe geçmi iki ayr dan olu ur. Bu lar n güçleri üretici firmaya göre de ir. Bunlardan biri genelde 3 kw, di eri 4 kw d r. Ya da biri 2,5 kw di eri 5 kw olabilmektedir. Ani su dü mesinde genelde 3 kademe bulunur. Birinci kademede yaln z n dü ük güçlüsü devreye al r. kinci kademede sadece yüksek güçlü devrededir. Üçüncü kademede ise her iki da devrede olur Termostat (Termal Devre Kesici) Resim 3.3: Çe itli termostatlar 21

22 Herhangi bir ar za durumunda tank içindeki suyun s cakl a yükselirse ya giden enerjiyi kesen devre eleman r. Böylece suyun daha fazla nmas önler. Bu termostat yakla k 95 C s cakl a ayarl r. Yukar da çe itli cihazlara ait termostatlar görülmektedir Su Ak Anahtar (Siviç) Ani su lar n belli bir su bas nc n alt nda çal mamas sa layan anahtard r. Yani çok dü ük su bas nc nda çal maz. So uk su giri inden cihaza su girdi inde rezistanslar n çal abilmesi için bu sivic in su k sm na en az 0,2 bar bas nçla su girmelidir. Bu su bas nc yla sivic içindeki diyafram yükselir ve sivic e kontaklar kapatmas için sinyal vermi olur. Böylece ya enerji verilir. Bu anahtar ani su n susuz durumlarda çal mas da önlemi olur. Çünkü tank içindeki susuz durumda da çal sayd s cakl k a yükselerek cihaza zarar verirdi. Suyun bas nc dü tü ünde diyafram eski konumuna dönerek anahtar n kontaklar açar Kademe Anahtar Resim 3.4: Siviç Ani su n ön kapa nda monte edili olan anahtar 4 kademelidir. 0 konumunda devrede hiçbir rezistans yoktur. 1 kademesinde gücü dü ük rezistans devrede, 2 kademesinde büyük güçlü rezistans devrede ve 3 kademesinde de her iki rezistans devrededir. Resim 3.5: Kademe anahtar 22

23 Sinyal Lambalar Ani su n hangi rezistans n devrede oldu unu gösteren 220 V. gerilimde çal an iki neon lamba bulunur. Lambalardan 1. si rezistans n dü ük güçlüsü devredeyken 2. si yüksek güçlüsü devredeyken yanar. Her iki rezistans devredeyken de iki lamba birden yanar. Bir lamba da enerjinin cihaza girdi ini gösterir Elektrik Prensip emas Resim 3.6: Sinyal Lambalar ekil 3.1: Ani su n devre emas 23

24 da ani su n devre emas görülmektedir. ekilde görüldü ü gibi faz ucundan gelen enerji önce termal devre kesiciye girmektedir. Suyu aç p kademe anahtar çevirdi imizde siviç bas nc n etkisi ile kapanarak n çal mas sa lar. Hangi çal yorsa ona ait lamba yanar. Hattan gelen topraklama kablosu görüldü ü gibi n gövdesine irtibatl r Montaj ve Elektrik Ba lant Yapmak Ani su lar n montaj için ürün kutusundan ç kan montaj ablonu kullan r. Bu ablon cihaz n duvar ya da fayans üzerinde düzgün monte edilebilmesi içindir. Monte edilecek yerin vida yerleri montaj ablonu duvara tutularak i aretlenir. aretlenen yerler cihazla verilen dübellerin kal nl na göre uygun matkap ucuyla delinir. Dübeller deliklere yerle tirilir. Sonra cihaz n ön kapa aç larak cihaz n montaj delikleri deldi imiz yere oturacak ekilde duvara tutulur. Vidalar dübellerin içine tornavidayla s ca tutturulur. Cihaz n elektrik besleme giri i arka bo luk k sm ndan oldu u için enerji direkt olarak buraya girmelidir. Kablo ek yap lm olmamal r. Enerji kablosunun uçlar yeterli uzunlukta soyularak ba lant klemensindeki yerlerine tak p iyice s lmal r. A da ba lant uçlar n rengi ve hangi uca ba lanaca gösterilmi tir. ekil 3.2: Ani su n klemens ba lant Cihaz n ön kapa kapat larak kademe anahtar n dü mesi tak r. Kapak alt nda bulunan vidan n alt na plastik pulun tak ld ndan emin olunca ön kapa arka gövde k sm na sabitleriz. Bu i lemlerden sonra du ask duvara monte edilir. Bunun için uygun yükseklikte bir yer matkapla delinir ve dübel çak r. Ask n vida yerleri aras ndaki mesafe ne kadarsa o kadar uza na bir delik daha delinir ve dübellenir. Sonra du ask yerine vidalan r. Su Tesisat Ba lant n Yap lmas Su tesisat ba lamak için önce so uk suyun al nd yere bak r. Batarya eklinde bir ç mevcutsa gerekiyorsa cihazla verilen adaptör denilen parça bataryan n ç na tak r. Cihazla verilen spiral hortumlardan birinin ucu adaptörün ucuna, di er uç da cihaz n 24

25 so uk su giri k sm na tak r. Di er spiral hortumun bir ucu s cak su ç na di er uç da du ba na tak r. Hortumlar takarken verilen lastik contalar da takmay unutmamal z. er su batarya ile de il de yar m parmak denilen kal nl kta bir tesisat borusu ile al yorsa o zaman cihazla verilen vanay buraya takar z. Vanay takt ktan sonraki i lemler yukar da anlat lanlar n ayn r. Cihaz n elektrik besleme kablosu en az 4 mm 2 kesitinde olmal r. Ayr ca mutlaka evin giri buvat ndan enerji al narak 32 amperlik N otomat sigortaya tek ba na ba lanmal r. E er enerjinin al naca yerle cihaz aras mesafe 23 m. den fazla ise 6 mm 2 lik kablo gerekir. Ba lanacak yerde topraklama hatt yoksa mutlaka çekilmesi sa lanmal r Ar zalar Gidermek Ani su lar nda ba ca u ar zalar meydana gelmektedir. Ø Ani su suyu hiç tm yor olabilir. Ø Ø Ø Ani su az yor olabilir. Ani su içinden su ak yor olabilir. Ani su devredeki sigortay att yor olabilir. ras yla bu ar zalar n nedenlerini ve tamirat görelim Ani Su Is Suyu Hiç Is tm yor Öncelikle ani su na elektrik gelmiyor olabilir. Bunun için enerjinin geldi i yerden ani su na kadar gerilim kontrolü yap r. Cihaz n giri indeki klemens kontrol edilir. da kavrulmu bir klemens görmektesiniz. Resim 3.7: Yanm bir klemens er enerji cihaza geliyorsa kademe anahtar ar zal olabilir. Kademe anahtar kontrol edilir. Anahtar kontaklar art k temas etmiyor ya da a ark yapm olabilir. Bu durumda anahtar yenisiyle de tirilmelidir. 25

26 Burada da ar za yoksa bas nçla çal an siviçler ar zal olabilir. Avometreyi uçlar na de direrek üstündeki dü meye elimizle bast rd zda ak m geçirmelidir. Ya da sivice gelen kablo temas yerleri a dan erimi olabilir. Bu ar za a daki resimde görülmektedir. Resim 3.8: Erimi bir siviç er bu siviçler de sa lamsa o zaman termostat ar zal olabilir. Termostata giri yerindeki kablo uçlar gözle kontrol edilir. Avometreyle ak m geçirip geçirmedi ine bak r. Ar za gözlemlendiyse sökülüp yenisi tak r. Bunlardan ba ka cihaz içindeki kablo ba lant lar ç km, gev emi, kopmu olabilir. Bu durumda kablolar yenilenmelidir. er bu ar zalardan hiçbiri yoksa rezistansta ar za var demektir. Rezistanslar n omajlar na avometreyle (direnç kademesinde) bak r. Fakat bu kontrolde tank n içinde su olmamal r. Çünkü su varsa direnç de erleri yanl ölçülebilir. Rezistans kopmu ise avometre hiçbir de er göstermez. Ölçümde de er okunuyorsa bir de avometrenin bir ucu rezistans gövdesine temas ettirilerek bak r. Bu defa de er varsa demek ki gövdeye temas vard r. Rezistans n de tirilmesi gerekir. Resim 3.9: Bir rezistans ar zas 26

27 Ani Su Is Az Is yor Ani su n az tmas n nedeni lardan birine enerjinin gelmemesi olabilir. Bu durumda kademe anahtar, siviçler ve kablolar yukar da anlat ld gibi kontrol edilir. Is lardan bir tanesi ar za yapm olabilece inden da kontrol edilir. n sular n çok so uk olu u ve muslu un çok aç lmas da suyun az nmas na neden olur. Bu durumda musluk k lmal r. Çünkü bas nç çok olunca geçen su miktar ço alaca için suyu yeteri kadar tamaz. E er sebep bu da de ilse rezistans a kireç ba lam olabilir. Cihaz n rezistans ç kar larak kireç çözücü ile temizlenir. Yeteri kadar temizlenemiyorsa de tirilmelidir. Resim 3.10: Kablonun eriyerek rezistans n birinin devre d kalmas Ani Su Is n çinden Su Ak yor Siviçleri çal ran içindeki diyafram k sm delinmi ya da su tank delinmi olabilir. Bu durumda delinmi parça de tirilir Ani Su Is Devredeki Sigortay Att yor Bir k sa devre var demektir. K sa devre ya kablolardad r ya da rezistanstad r. Kablolarda k sa devre varsa giderilmesi mümkünse giderilir. De ilse yeni kablo ile de tirilir. Rezistanstaki k sa devre ise avometreyle omaj ölçümü ile bulunur. Direnç de eri çok dü ük ise rezistans kavrulmu demektir. Yenisini takmak gerekir. 27

28 U Resim 3.11: Rezistans n deforme olmas 4. KETTLE, ÇAY VE KAHVE MAK NELER 4.1. Tan ve Çal mas Kettle n Yap ve Çal mas Az miktarda suyun lmas nda kullan lan cihazlara kettle ya da su denilir. Günümüzde beyaz e ya firmalar de ik tip ve modellerde bu ev aletlerinden üretmektedir. Bu ayg tlarda elektrik devre eleman olarak suyun lmas için bir rezistans, açma-kapama anahtar, kontrol eden termostat ve sinyal lambas kullan r. Rezistans ( ), baz model kettle larda su kab n iç k sm nda, baz lar nda ise su kab n alt nda gizli olarak bulunur. Yine baz kettle lar çift rezistansl olarak yap r. Rezistans n biri yüksek güçlüdür ( W civar nda) ve suyu çabuk kaynatmak içindir. Di er rezistans ise dü ük güçlüdür ( W aras nda). Kettle içindeki su kaynad zaman buhar n etkisi ile termostata bir bas nç uygular (termostata do ru bir buhar kanal vard r) ve gücü yüksek olan devreden ç kar r. Ketle dü ük güçlü ile çal maya devam eder. Böylece su s cakl korunmu olur. E er cihaz tamamen kapatmak istersek 0-1 anahtar 0 konumuna al z. Resim 4.1: Çe itli su lar 28

29 Bu elektrikli aletler susuz olarak çal lmamal r. Aksi halde cihaz susuz kal rsa a dan dolay kopabilir. Bu durumu önlemek için ço u modellerde kullan lan termik otomatik olarak devreyi keser Çay ve Kahve Makinelerinin Yap ve Çal mas Bu elektrikli aletler, evlerde kullan labildi i gibi daha büyük kapasiteli olanlar ise yerleri, çay ocaklar, kahvehaneler ve i letmeler gibi kalabal k ortamlarda çay ve kahve yapmak için kullan r. Resim 4.2: Bir n rezistans Kapasiteleri birkaç litreden 40 litreye kadar su alabilecek ekilde üretilmektedir. Yap, bütün elektrikli su lar nda oldu u gibi rezistans, termostat, açma-kapama anahtar ve sinyal lambas ndan olu maktad r. Baz model çay ve kahve makinelerinde ana alter (1-0) ve kaynatma alteri birlikte bulunur. Cihazla çay ya da kahve yap laca zaman önce su kab yerinden al narak içerisine su doldurulur. Sonra alt taban n üstüne yerle tirilerek ana alter aç r. Kaynatma alterine bas larak suyu çabuk kaynatmas sa lan r. Su kaynay nca kaynatma alteri otomatik olarak buhar n etkisi ile kaynar tutma moduna geçer. Böylece suyun muhafaza edilmi ve enerji tasarrufu sa lanm olur. Ayr ca bu durumda iken suyun gereksiz yere buharla p tükenmesini de önler. Resim 4.3: Kaynatma alteri 29

30 Cihazla çay demlemek için üstündeki demli e yeteri kadar çay konulur ve üzerine su kat r. Su kab na ilave su konulmak istenirse tekrar yerinden al narak su ilave edilir. Suyun kaynamas için tekrar kaynatma alterine bas lmas gereklidir. Su kaynay nca yine otomatik olarak kaynar tutma moduna geçer. Çay servisi bitti i zaman cihaz ana alterden kapat lmal r. Su içinde su yokken ya da musluk seviyesinden a da iken cihaz n çal lmamas gerekti ini önceki konularda anlatm k. Büyük kapasiteli çay demleme makinalar nda ise kazan içine kaynamas için su konulur. Demleme k sm ise kazan içindedir. Buraya da yeteri kadar çay konulur. Çay n demlenmesi otomatik olarak gerçekle ir. Su kaynad anda otomatik olarak kaynar tutma moduna geçer. Resim 4.4: Çe itli çay makineleri Yukar da de ik tiplerde çay makineleri görülmektedir. Çay barda a doldurmak için önlerinde musluk bulunur. Muslu u sa a çevirince dem, sola çevirince s cak su al r. Ya da sa daki makinelerde oldu u gibi muslu u ittirerek de al nabilir Resim 4.5: Çe itli kahve makineleri Kahve makineleri de çay makinelerine benzer prensiple çal maktad r. Yukar da çe itli modellerde kahve makinesi resimleri görülmektedir. Sa daki cihaz elektrikli bir cezvedir. 30

31 4.2. Elektrik Prensip emalar Tek Rezistansl Bir Su Is n Elektriki Prensip emas ekil 4.1: Tek rezistansl bir su ekilde görüldü ü gibi termostat rezistansa seri ba lanm r. Termostat devreyi açt anda rezistansa ve sinyal lambas na giden enerjiyi keser Çift Rezistansl Bir Cihaz n Elektrik Devresi Resim 4.2: Çift rezistansl bir cihaz n devre emas emada görüldü ü gibi devrede bir açma-kapama anahtar, bir termostat (ayn zamanda kaynatma anahtar r), iki rezistans ve iki sinyal lambas mevcuttur. Cihaza konulan su 1-0 anahtar na bas nca çabuk kaynamaz. Suyu kaynatmak için kaynatma dü mesine bas ld anda yüksek güçlü rezistans devreye girerek sinyal lambas yanar. Bu lamba genelde k rm renkte olur. Su kaynay nca buhar gücünün etkisi ile (içeride termostata giden buhar deli i vard r) kaynatma anahtar geri atar ve cihaz yaln z dü ük güçlü rezistansla çal maya devam ederek suyun muhafaza eder. Dü ük güçlü rezistansa ba sinyal lambas da genelde ye il renklidir. 31

32 4.3. Montaj ve Elektrik Ba lant Yapmak Ketle, çay ve kahve makinelerinin montaj i lemine gerek yoktur. Yani ürün kutusundan ç kt zaman kullanmaya haz rd r. Fakat ürünün sürekli olarak kullan laca yer, çocuklar n ula amayaca ve insanlar n çarpabilece i yerler olmamal r. Yine cihaz devrilme tehlikesinden dolay kenar bo olan yerlere çok yak n konulmamal r. Elektrik kablosunu toprak hatt mevcut olan 220 V luk bir prize takmam z yeterlidir. er cihaz n kullan laca yerde toprak hatt yoksa bu hatt n çekilmesi sa lanmal r. Çünkü elektrikli ev aletlerinde gövdeye kaçak ar zas ihtimali yüksektir Ar zalar Gidermek Ketle, çay ve kahve makinelerinde genel olarak u ar zalar meydana gelmektedir. Ø Ø Cihaz n fi i prize tak oldu u halde cihaz hiç çal yor olabilir. Fi prize tak ld nda elektrik hatt n sigortas at yor olabilir. Ø Cihaz otomatik olarak devreye girip ç km yor olabilir. imdi bu ar zalar n nelerden meydana gelebilece ini görelim: Yukar da yaz 1 numaral ar za için a daki kontroller s ras ile yap r Cihaz n Fi i Yada Besleme Kablosu Ar zal Bu durumda fi ve besleme kablosu avometreyle kontrol edilir. Kabloda içten bir kopukluk olabilir. Avometrenin diyot kademesiyle faz, nötr ve toprak kablosunun sa laml kontrol edilir. Kopukluk tespit edilince kablo yenisi ile de tirilir Açma-Kapama Anahtar Ar zal er bu anahtara gelen kablolar yerinden oynam sa iyice tekrar yerine tak r. Ya da anahtar n bozuk oldu u görülüyorsa yenisi ile de tirilir Termostat Dü mesi -0- Konumuna Al nm Durumda Bu durumda termostat hiç devreye girmeyece i için çal mayacakt r. O halde termostat istenilen s cakl a getiririz Termostat Ar zal Termostat kontrol ederiz. Bunun için avometre termostat n kontaklar na diyot kademesinde de dirilir. Termostat dü mesi çevirildi inde t k diye bir ses geliyorsa avometre 0 ohm göstermelidir. Termostat dü mesini geri çevirince yine t k sesi gelince avometre sonsuzu göstermelidir. Ar za görülüyorsa yenisiyle de tiririz. 32

33 Is Ar zal Is da avometreyle direncini ölçerek kontrol ederiz. Cihaz n gücüne göre makul bir direnç de eri göstermelidir. Bunun için cihaz n gücünü bilmeliyiz. Örne in 1000 wattl k bir n direnç de eri P=V 2 /R formülünden; R de erini çekti imizde formülümüz R=V 2 /P olur. R=(220) 2 /1000 R=48,4 W gibi buna yak n bir de er ç kmal r. E er avometre hiç de er göstermiyorsa rezistans kopuk demektir. Bu durumda yenisi ile de tirilmelidir. Is suyla temas halinde olan cihazlarda da kireçlenmeden dolay cihaz az tabilir. Bu durumda kireçden ar nd lmal r. E er kireç çözülemiyorsa de tirilmelidir Cihaz çindeki Di er Kablolar Ar zal Yada Yerlerinden km Yukar daki 2 numaral meydana geliyorsa cihazda bir k sa devre yada a ak m söz konusudur. Bu durum unlardan dolay olabilir: 1-Fi veya besleme kablosunda k sa devre olabilir. 2-Cihaz içindeki di er kablolar yerinden ç km ya da a nmadan eriyip kendi aras nda k sa devre olabilir. 3-Is koptu u için gövdeye temas ediyor olabilir. 4-Ba lant klemenslerindeki kablolar ç p k sa devreye yap yor olabilir. Is n kopmas ile gövdeye temas durumu varsa tamir imkan olmad için sm n komple de tirilmesi gerekir. Is n koptu unu avometreyle öyle anlar z: Avometrenin bir ucu rezistans ucuna bir ucu da rezistans gövdesine de dirildi inde de er gösteriyorsa ya da avometre uçlar rezistans uçlar na dokunduruldu unda hiç de er göstermiyorsa kopuk demektir. Fi ya da besleme kablosundaki k sa devrenin giderilebilme ihtimali yoktur. Kablonun komple de tirilmesi gerekir. Di er k mlardaki k sa devreler de giderilebiliyorsa yap r. er erimi, soyulmu kablo k mlar mevcutsa o kablo ayn kesitteki yenisiyle de tirilir. er yukar da yaz olan cihaz n otomatik olarak devreye girip ç kmamas söz konusu ise termostat k sm nda ar za oldu unu gösterir. Çünkü cihaz n otomatik devreye girip kmas sa layan termostatt r. Bu durumda önce termostata giden kablolarda k sa devre var m diye bak r. K sa devre varsa giderilir. Giderilemiyorsa kablosu de tirilir. 33

34 Kablolarda k sa devre yoksa demek ki termostat ar zal r. Ya termostat n ayar bozulmu tur ya da art k görev yapm yordur. Termostat n ayar yap labiliyorsa ayar vidas karak ya da gev eterek yap r. Dü mesini çevirdi imizde t k diye ses gelip devreye girip kabiliyorsa düzelmi demektir. Bir de termostat n kontak uçlar arktan dolay kararm olabilir. Z mpara ile mparalayabiliriz. Kontaklar görev yapmayacak kadar çok kararm sa termostat de tirmek daha do ru olur. E er bu i lemlerden sonra yine de sa kl bir ekilde devreye girip ç km yorsa art k kullan lamaz olmu demektir ve yenisi ile de tirilir. ELEKTR K OF 34

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A Klimaanlage Klima Cihazı Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 45 2/2009 Ident Nr. 4722A Lejant Kompresör 2 Kontrol Paneli 3 Tavan üstü klima cihazı Montaj için özel alet - Matkap 0 50 mm - Sac kesme aleti

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8 Kullanım Kılavuzu İçindekiler İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3 MONTAJ o Koşullar 4 o Musluğa su bağlantısının yapılması 4 Kullanım o Kuru buhar ile temizleme

Detaylı

I.1.Doğal Gaz Sobası Sınıflandırılması

I.1.Doğal Gaz Sobası Sınıflandırılması I. DOĞALGAZ SOBASI Gaz yakıtla çalışan, radyatör ve ısıtma tesisatına ihtiyaç duymadan yerleştirildiği mekanı ısıtan bir ısıtma cihazıdır. Benzerlik İlişkisi, Elektrik Sobası Odun Kömür Sobası Doğal Gaz

Detaylı

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım ELEKTRĐKLĐ OCAK TR Kurulum Kullanım Bakım Sayın Müşterimiz! Size teşekkür eder, yaptığınız seçimden dolayı da tebrik ederiz. Dikkatle tasarlanmış, en yüksek kaliteye sahip malzemelere göre imal edilmiş

Detaylı

5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ

5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ 5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ KONULAR 1. Kumanda Devreleri 2. Doğru Akım Motorları Kumanda Devreleri 3. Alternatif Akım Motorları Kumanda Devreleri GİRİŞ Otomatik kumanda devrelerinde motorun

Detaylı

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER Şekil-1: BREADBOARD Yukarıda, deneylerde kullandığımız breadboard un şekli görünmektedir. Bu board üzerinde harflerle isimlendirilen satırlar ve numaralarla

Detaylı

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda delab Deniz Elektronik Laboratuvarı Tel:026-348 65 2 Genel amaçlı, 6 Röle çıkışlı toggle (buton tip) geçici hafızalı (momentary) ve latch olarak çalışabilen alıcı,verici

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİKLİ SU ISITICILAR ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 SUPAP SİSTEMLERİ 1. KÜLBÜTOR MEKANİZMASI Eksantrik milinden aldığı hareketle silindirlerde emme ve egzoz zamanlarının

Detaylı

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat ÖZELLİKLER ÜRÜN SPEFİKASYONU UYGULAMA T8400C, T8401C standart termostatları ile 24V AC ısıtma-soğutma sistemlerinin tek-kademe kontrolu sağlanır. Isıtma-soğutma

Detaylı

21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i

21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i 21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i Genel: Enerji iletim sistemlerinin en büyük problemlerinden birisi enerjinin sürdürülebilir, verimli ve kaliteli bir ekilde iletilebilmesi bu ekipmanlar n sorunsuz

Detaylı

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık "L1", "L2" ve "L3" olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık L1, L2 ve L3 olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir Kontaktörler Röle kontakları üzerinden büyük bir miktar elektrik gücü anahtarlamak için kullanıldığında kontaktör terimi ile adlandırılır.. Kontaktörler tipik olarak çoklu kontaklara sahiptir ve kontakları

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436

01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436 01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBALAR ELEKTRİK AKIMI Potansiyelleri farklı olan iki iletken cisim birbirlerine dokundurulduğunda

Detaylı

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI 1 Güç Kaynağı AC Motor DC Motor Diesel Motor Otto Motor GÜÇ AKIŞI M i, ω i Güç transmisyon sistemi M 0, ω 0 F 0, v 0 Makina (doğrusal veya dairesel hareket) Mekanik

Detaylı

Şekil 5.1 de Tam silindirik kalorifer kazanı, Şekil 5.2 de Prizmatik paket kazanın şekli görülmektedir.

Şekil 5.1 de Tam silindirik kalorifer kazanı, Şekil 5.2 de Prizmatik paket kazanın şekli görülmektedir. 5. KAZANLAR VE KAZAN DAİRESİ YERLEŞİMİ 5.1 Kazanların Sınıflandırılması Isıtma tesislerinde kullanılan kazanların sınıflandırılması çeşitli kriterlere bağlı olmak üzere aşağıdaki gibi yapılır. 1. Kazan

Detaylı

4. Numaralandırdığımız her boru parçasının üzerine taşıdıkları ısı yükleri yazılır.

4. Numaralandırdığımız her boru parçasının üzerine taşıdıkları ısı yükleri yazılır. 4. KOLON ŞEMASI VE BORU ÇAPI HESABI Tesisatı oluşturan kazan, kollektörler, borular,,vanalar, ısıtıcılar,genleşme deposu ile diğer donanım ve armatürlerin tümünün düşey görünüşünü iki boyutlu olarak gösteren

Detaylı

Ek kılavuz. Konnektör ISO 4400. Sınır seviyesi sensörleri için. Document ID: 30380

Ek kılavuz. Konnektör ISO 4400. Sınır seviyesi sensörleri için. Document ID: 30380 Ek kılavuz Konnektör ISO 4400 Sınır seviyesi sensörleri için Document ID: 30380 İçindekiler İçindekiler Kendi emniyetiniz için. Amaca uygun kullanım... 3.2 Genel güvenlik uyarıları... 3.3 Ex alanlar için

Detaylı

ALÇI DEKORASYON VE KARTONPİYER

ALÇI DEKORASYON VE KARTONPİYER ALÇI DEKORASYON VE KARTONPİYER Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 1. Aşağıdakilerden hangisi alçı dekorasyon ve kartonpiyer yapma araçlarından biri değildir? A) Mala

Detaylı

PNÖSO Pnömatik ve Soğutma Sanayii Ltd. Şti

PNÖSO Pnömatik ve Soğutma Sanayii Ltd. Şti PBK SERİSİ BASINÇLI HAVA KURUTUCU MONTAJ VE İŞLETME TALİMATI SAYFA : 1/ 5 KOD : P-T- 127 REVİZYON : 1 TARİH : 14.04.2006 D İ K K A T! 1- Serin, havadar, kuru ve tozsuz bir ortama yerleştiriniz. 2- Boru

Detaylı

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ 14.11.2013 ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksek Okulu Makine Resim ve Konstrüksiyon Programı Ders içeriği El Aletleri KAYNAKÇA El Aletleri İle Çalışmada İş Sağlığı

Detaylı

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri RG36F3/BGEF İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda... 1 Uzaktan Kumandanın Özellikleri... 2 Fonksiyon düğmeleri... 3 LCD göstergeleri... 4 Düğmelerin kullanımı...

Detaylı

Reynolds Sayısı ve Akış Rejimleri

Reynolds Sayısı ve Akış Rejimleri 1. Genel Bilgi Bazı akışlar oldukça çalkantılıyken bazıları düzgün ve düzenlidir. Düzgün akım çizgileriyle belirtilen çok düzenli akış hareketine laminer akış denir. Düşük hızlarda yağ gibi yüksek viskoziteli

Detaylı

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 6.HAFTA

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 6.HAFTA MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 6.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 1. MOTORLARDA SOĞUTMA SİSTEMİ Motor soğutma sisteminin görevi; motor parçalarının ve motor yağının aşırı ısınmasını

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ : HİSTORY LTD STİ. AYAZ ELEKTRONİK BİLGİSAYAR SAN. VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. Www.ayazshop.com bilgi@ayazshop.com Tel: +90 212 6909894 avcılar

Detaylı

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE Tel. : +90 (212) 671 18 30 (pbx) Faks : +90 (212) 549 18 13 www.enerjielektrikcihazlari.com

Detaylı

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde)

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari

Detaylı

HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU

HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU TEKNİK VERİLER 1. Çalışma voltajı: 3V ±0,2V (DC) 2. Yük Akımı: 5 A 3. Hassasiyet: ± 0,5 ºC 4. Sıcaklık ayar aralığı: 10ºC - 30ºC 5. Zamanlama Hatası: 1%

Detaylı

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Ali R za VEREL EMO Denizli ube Enerji Komisyonu Üyesi ELTA Elektrik Üretim Ltd. ti. / Denizli Ege Bölgesi Enerji Forumu 1. Giri ekil 1. Jeotermal saha Bilindi

Detaylı

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Mak-204 Üretim Yöntemleri II Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Üretim Yöntemleri 1

Detaylı

Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir.

Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir. Mekanik Kalorimetre (M-BUS) GMK-05-MB Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir. GENERAL Life kalorimetre,

Detaylı

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı)

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) 1. LCD Grafik ekran. 2. Parlama (yanma) lambası. 3. Preset (ayarlar) düğmesi, bas değiştir, 4. Isıtma

Detaylı

Teknik Dosya Üretim Standartları

Teknik Dosya Üretim Standartları Teknik Dosya Üretim Standartları MAY 2015 İçindekiler 1. 0 sayfa no Sistem profilleri Sistem aksesuarları Ana profiller Yardımcı profiller 1.1 1.2 1.3 1.5 Aksesuarlar 1.6 Kepenk sistemi ile ilgili önemli

Detaylı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı 5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı Kullanım Kılavuzu Onay FCC Beyanı Bu test edilmiş ve FCC Kuralları Kısım 15 de belirtilen teknik özelliklere göre B Sınıfı aygıtların sınırları ile uyumlu

Detaylı

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI 7.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 1.TEMİZ SUYUN DEPOLANMASI VE BASINÇLANDIRILMASI Şebeke suyu kesilmelerine karşı temiz su tesisatında en az 24

Detaylı

MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI DENEY FÖYÜ 1

MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI DENEY FÖYÜ 1 MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI DENEY FÖYÜ 1 LABORATUVARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR Laboratuvara kesinlikle YİYECEK VE İÇECEK getirilmemelidir.

Detaylı

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan 787-1400 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan 787-1400 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan 787-1400 kw Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız VITOCROSSAL 300 Tip CR3B Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan Doğalgaz ve LPG

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

Euro 5 motorlu araçlardaki indirgeyici deposunun taşınması

Euro 5 motorlu araçlardaki indirgeyici deposunun taşınması İndirgeyici deposunun taşınması hakkında genel bilgi SCR (Selective Catalytic Reduction) emisyon kontrol sistemli araçlarda, örn. vinçli kamyonlardaki destek ayakları gibi üstyapı parçalarına yer açmak

Detaylı

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK Modbus Dijital Giriş 24 Kanal Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 4 2.1. Genel Görünüm... 4 2.3 Cihaz Boyutları...

Detaylı

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DELLE LAVATRICI INTEGRABILI ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR BUILT-IN WASHING MACHINES MONTAGEANLEITUNG FÜR EINBAUBAREWASCHMASCHINEN

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DELLE LAVATRICI INTEGRABILI ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR BUILT-IN WASHING MACHINES MONTAGEANLEITUNG FÜR EINBAUBAREWASCHMASCHINEN ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DELLE LAVATRICI INTEGRABILI ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR BUILT-IN WASHING MACHINES MONTAGEANLEITUNG FÜR EINBAUBAREWASCHMASCHINEN INSTRUCTIONS DE MONTAGE DES LAVE-LINGE INTÉGRABLES

Detaylı

Şekil 8.1 Fuel Oil Brülörü ve Ana Parçaları

Şekil 8.1 Fuel Oil Brülörü ve Ana Parçaları 8.1 Fuel Oil Brülörleri 8.1.1 Fuel Oil Yakan Brülörlerin yapıları Şekil 8.1 de görüldüğü gibi namlu biçimindeki gövde üzerine yanma için gerekli parçalar yerleştirilir. Yanmanın olabilmesi için yakıt,

Detaylı

Haftalık Ders Saati. Okul Eğitimi Süresi

Haftalık Ders Saati. Okul Eğitimi Süresi DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI)

Detaylı

Ç.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ PROTEZ LABARUTUVAR MAKİNELERİ KULLANMA TALİMATLARI

Ç.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ PROTEZ LABARUTUVAR MAKİNELERİ KULLANMA TALİMATLARI DOKÜMAN NO: KLN-TL-1 YAYIN TARİHİ : AĞUSTOS 2014 REVİZYON TARİHİ : 00 REVİZYON NO:00 SAYFA 1 / 11 1.AMAÇ: Protez laboratuarındaki hizmetlerin düzenlenmesi ve kullanılacak ekipmanın tanımlanmasıdır. 2.KAPSAM:

Detaylı

Fridgebox ; soft start, P.I.D kontrol algoritmaları, soft stop gibi gelişmiş yönetim yazılım algoritmalarına sahiptir.

Fridgebox ; soft start, P.I.D kontrol algoritmaları, soft stop gibi gelişmiş yönetim yazılım algoritmalarına sahiptir. Buzdolapları için elektrik tasarruf cihazı %20 - %40 arasında enerji tasarrufu 2-fazlı asenkron alternatif akımla çalışan motorlu cihazlarda kullanılır Kolay montaj Cihazları korur, ömrünü uzatır En son

Detaylı

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu 2 1 İçindekiler 1 İçindekiler...3 2 Güvenlik ve çevre...4 2.1. Doküman hakkında...4 2.2. Güvenliği sağlama...4 2.3. Çevreyi koruma...5

Detaylı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı Ürün bilgileri Alıcı Fare Miniklavye A: Gösterge B: Bağlantı düğmesi Kurulum C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı H: Pil yuvası I: Bağlantı

Detaylı

NEW HOLLAND İLAÇLAMA MAKİNELERİ

NEW HOLLAND İLAÇLAMA MAKİNELERİ NEW HOLLAND İLAÇLAMA MAKİNELERİ SA Serisi ATOMİZÖRLER Yüksek hava debisi Üstün manevra kabiliyeti Mükemmel ilaçlama performansı New Holland SA Serisi bağ bahçe atomizörleri asılır tip olarak SA400 ve SA600

Detaylı

ELEKTRİK FATURALARINIZDA REAKTİF CEZA ÖDÜYORMUSUNUZ? ELEKTRİK FATURALARINIZI DÜZENLİ OLARAK KONTROL EDİYORMUSUNUZ?

ELEKTRİK FATURALARINIZDA REAKTİF CEZA ÖDÜYORMUSUNUZ? ELEKTRİK FATURALARINIZI DÜZENLİ OLARAK KONTROL EDİYORMUSUNUZ? ELEKTRİK FATURALARINIZDA REAKTİF CEZA ÖDÜYORMUSUNUZ? ELEKTRİK FATURALARINIZI DÜZENLİ OLARAK KONTROL EDİYORMUSUNUZ? Elektrik faturalarındaki cezalı ödemelerin genellikle farkına varılmaz. Aktif harcama

Detaylı

BÖLÜM 9. Sayıcılar, S7 200 CPU 212...226 serilerinde C ile gösterilir. Sayıcılar, S7 200 CPU 212...226 serilerinde: Yukarı sayıcı (Counter up CTU ),

BÖLÜM 9. Sayıcılar, S7 200 CPU 212...226 serilerinde C ile gösterilir. Sayıcılar, S7 200 CPU 212...226 serilerinde: Yukarı sayıcı (Counter up CTU ), BÖLÜM 9 SAYICILA ( Counters) ( C ) Sayıcılar, girişine verilen ve 0 sinyalinin belirli sayısından sonra çıkışını yapan elemanlardır Sayma işlemi yukarı olabildiği gibi aşağı da olabilir Sayıcılar, batarya

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ

PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ PLASTİK EXTRÜZYON NEDİR? EXTRÜZYONLA İŞLEME TEKNİĞİ EXTRÜZYON Uzunlukları belli olmayan,fakat kesitleri sabit olan levha,film,boru,çubuk gibi yarı mamullerin işlendiği

Detaylı

İNCİRLİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI UMEM ELEKTRONİK MONTÖRÜ KURSU GÜNLÜK ÇALIŞMA PLANI DERS.

İNCİRLİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI UMEM ELEKTRONİK MONTÖRÜ KURSU GÜNLÜK ÇALIŞMA PLANI DERS. DERS Modül Adı KONULAR ÖĞRETMEN ADI 8.01.2016 7.01.2016 6.01.2016 5.01.2016 4.01.2016 CUMA PERŞEMBE ÇARŞAMBA SALI PAZARTESİ İş sağlığı ve güvenliği genel prensipler Temel Kavramlar İş güvenliği yönünden

Detaylı

BÖLÜM-6 KORUMA CİHAZLARI

BÖLÜM-6 KORUMA CİHAZLARI BÖLÜM-6 KORUMA CİHAZLARI 1 AŞIRI AKIMDAN KORUMA CİHAZLARI 1. Bıçak tipi sigorta 2. Buşonlu tip sigorta 3. Kapak tipi sigorta 4. Kartuş tipi sigorta 5. Otomatik sigorta (K-otomat) 6. Yanabilen bağlantı

Detaylı

BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ

BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ HAZİRAN-2011 1.GENEL 1.1 Konu ve Kapsam Bu teknik şartname Türk Telekom tarafından kullanılacak olan monoblok beton köşklerin imalat koşullarını

Detaylı

LK 001 / 002 SERİSİ DÖNER YIKAMA KOLLARI KULLANIM VE MONTAJ BİLGİLERİ

LK 001 / 002 SERİSİ DÖNER YIKAMA KOLLARI KULLANIM VE MONTAJ BİLGİLERİ LK 001 / 002 SERİSİ DÖNER YIKAMA KOLLARI KULLANIM VE MONTAJ BİLGİLERİ LK 001 DÖNER YIKAMA KOLU - TEKLİ TEKNİK ÖZELLİKLER BASINÇ : 200 Bar SICAKLIK : 0-70 o C GİRİŞ : ¼ NPT ÇIKIŞ : ½ NPT ph : 7-10 SİPARİŞ

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W HP2500W HP1000W hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W İÇİNDEKİLER Güvenlik Tedbirleri... 4,5,6 Elektrikli Ocağın Hotplate kullanımı... 7 Önemli Uyarılar... 8,9 Sorunlar ve Çözüm Önerileri... 10 Bakım ve Temizlik...

Detaylı

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016 Hızlı Başlangıç Rehberi Türkçe VTE-1016 7025693 1 Artık başlayabiliriz! Kontrol cihazınızı PlayStation TV sisteminize bağlama PS TV sisteminizle birlikte DUALSHOCK 3 veya DUALSHOCK 4 kablosuz kontrol cihazınızı

Detaylı

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI 9.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 1.YAĞMUR SUYU TESİSATI Yağmur suyu tesisatı, konut çatısı üzerine düşen yağmur sularını çatı olukları vasıtası

Detaylı

ODA STAT K BASINCI NED R?

ODA STAT K BASINCI NED R? ODA STAT K BASINCI NEDEN ÖLÇÜLMEL D R? ODA STAT K BASINCI NED R? Oda bas nc, odadaki bas nç ile bu bas nc n kar la t r ld referans bas nç aras ndaki farkt r. E er odan n bas nc +5 Pascal (Pa) / 0,02 inç

Detaylı

Goldenmotor Çevrim Kitleri Kullanma Kılavuzu

Goldenmotor Çevrim Kitleri Kullanma Kılavuzu Goldenmotor Çevrim Kitleri Kullanma Kılavuzu İçindekiler 1. Giriş 2. Kurulum 2.1. Bağlantı Şeması 2.2. Gidon Elemanlarının Montajı 2.3. Magicpie4 Arka Teker Montajı 2.4. Smartpie4 Ön Teker Montajı 2.5.

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : DEPO GRUBU Mamül kodu : 40-50120-2000102 Mamül adı : ASTRON 7020 F SIRT ATOMİZÖR SIRA NO PARÇA ADI - STANDART NO ADET

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : DEPO GRUBU Mamül kodu : 40-50120-2000102 Mamül adı : ASTRON 7020 F SIRT ATOMİZÖR SIRA NO PARÇA ADI - STANDART NO ADET MAMÜL LİSTESİ Grup : DEPO GRUBU Mamül kodu : 40-50120-2000102 Mamül adı : ASTRON 7020 F SIRT ATOMİZÖR ADI - STANDART ADET 1 2002710 İlaç deposu 20 lt. F 1 2 2002702 Süzgeç depo 1 3 2002013 Şapka 1 4 2002707

Detaylı

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 ENERJĠ DAĞITIMI-I Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 Açma-Kapama Cihazları Elektrik enerjisinin açılması, ayrılması, kesilmesi veya kapatılması işlevlerini yapan cihazlardır. Alçak Gerilim Ayırıcı Nitelikli Orta

Detaylı

Düşük Sıcaklık Kazanı. Gaz yakıtlı ısıtıcı bacalı ve hermetik işletme için: 10,5 24 kw (9 000 20 600 kcal/h)

Düşük Sıcaklık Kazanı. Gaz yakıtlı ısıtıcı bacalı ve hermetik işletme için: 10,5 24 kw (9 000 20 600 kcal/h) VITOPEND 100-W Gaz yakıtlı kombi / ısıtıcı Bacalı veya hermetik işletme için Modülasyonlu, atmosferik brülörlü Anma ısı gücü aralığı: 10,5 30 kw (9 000 25 800 kcal/h) Düşük Sıcaklık Kazanı Vitopend 100-W,

Detaylı

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance MD8562/8562D 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Çalıştırma

Detaylı

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları Newtherm Fan Coil Kontrol Ekipmanları Bağlantı vanaları, uzaktan kontrol cihazları, dijital veya mekanik duvar tipi termostatları ve yalıtımlı montaj setleriyle birlikte sistem bazında teslim edilmektedir.

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. KARE VİDA AÇMA

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. KARE VİDA AÇMA ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ Kare vida çekme işlemlerini yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA Kare vidaların kullanım alanları hakkında bilgi toplayınız. 1. KARE VİDA AÇMA Diş dolusu ve diş boşluğu

Detaylı

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 4, Adres: Ataşehir TEM Yanyol, Darende İş Merkezi 36039 Fulda, Almanya No:7 D.4, Ataşehir - İstanbul Posta adresi: 36035 Fulda, Almanya Telefon: 06 455 865 Telefon: +49

Detaylı

İKAZ FENERLERİ İkaz fenerleri Ø62mm Kalıcılı yada çakarlı ışık modülleri Ses-ışık ikazlı veya sürekli ikazlı modüller Akkor ve LED ampuller.

İKAZ FENERLERİ İkaz fenerleri Ø62mm Kalıcılı yada çakarlı ışık modülleri Ses-ışık ikazlı veya sürekli ikazlı modüller Akkor ve LED ampuller. Sayfa -2 Sayfa -3 IŞIKLI KOLONLAR Işıklı kolonlar Ø70mm Kalıcılı, çakarlı veya flaşörlü modüller Darbeli veya sürekli ses veren buzzerlar Akkor ve LED ampuller. İKAZ FENERLERİ İkaz fenerleri Ø62mm Kalıcılı

Detaylı

KOMPAKT DUfi ÜN TELER

KOMPAKT DUfi ÜN TELER KOMPAKT DUfi ÜN TELER KOMPAKT DUfi ÜN TELER GENEL GÖRÜNÜfiÜ Dufl Teknesi nin modeline ba l olarak yukar daki görünüm, de iflmekle birlikte parçalar yap itibariyle ayn d r. 1- Dufl teknesi (modele göre

Detaylı

DEZENFEKSİYON TEKNİK TEBLİĞİ

DEZENFEKSİYON TEKNİK TEBLİĞİ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: DEZENFEKSİYON TEKNİK TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Maksat, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Maksat MADDE 1 (1) Bu Tebliğin maksadı, küçük yerleşim yerlerinde son kullanıcıya ulaşan

Detaylı

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için enerji tasarruflu Symaro sensörleri DELTA anahtarları serisi ile kullanım için uygun Answers for infrastructure

Detaylı

AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI

AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI 1 AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI K.Oktay GÜVEN ÖZET Hastanelerde klinik tedavinin yanında hijyenik Ģartların sağlanması da önemlidir. Hastanelerde hijyenik ortamın yaratılabilmesi için hastane

Detaylı

Akıllı Çözümler. Beko dan günlük hayatınızı kolaylaştıracak akıllı çözümler.

Akıllı Çözümler. Beko dan günlük hayatınızı kolaylaştıracak akıllı çözümler. Akıllı Çözümler Beko dan günlük hayatınızı kolaylaştıracak akıllı çözümler. Beko Solo Fırın Serisi estetik tasarımları ve teknolojileriyle yaşam kalitenizi yükseltiyor. Akıllı çözümleri ve fonksiyonellikleriyle

Detaylı

BÖLÜM-6 VAKUMLAMA (TAHLĠYE)

BÖLÜM-6 VAKUMLAMA (TAHLĠYE) BÖLÜM-6 VAKUMLAMA (TAHLĠYE) 6.1 TERĠMLER VE TANIMLAR Vakum: Atmosfer basıncının (14.7 psi) altındaki basınçlar, 0 ile 30 ıskalalı inç civa sütunu ile gösterilir. Vakumlama: Soğutma sisteminden hava ve

Detaylı

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır.

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır. Yazıyı PDF Yapan : Seyhan Tekelioğlu seyhan@hotmail.com http://www.seyhan.biz Topolojiler Her bilgisayar ağı verinin sistemler arasında gelip gitmesini sağlayacak bir yola ihtiyaç duyar. Aradaki bu yol

Detaylı

NEPTUNE 1, NEPTUNE 2 NEPTUNE 2 Special Quick Start Guide

NEPTUNE 1, NEPTUNE 2 NEPTUNE 2 Special Quick Start Guide NEPTUNE 1, NEPTUNE 2 NEPTUNE 2 Special Quick Start Guide 1714544 B F C 85 3 15 4 512 CUT OUT 614 1 3 1 21 9 195 8 175 7 16 1% 2% 3% 4% 2 A B C Max. 5 C 1% 2% 3% 4% 3 F C 58 3 514 15 2 U TUO T C 6 41 1

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1. BASINÇ, AKIŞ ve SEVİYE KONTROL DENEYLERİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1. BASINÇ, AKIŞ ve SEVİYE KONTROL DENEYLERİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1 BASINÇ, AKIŞ ve SEVİYE KONTROL DENEYLERİ DENEY SORUMLUSU Arş.Gör. Şaban ULUS Haziran 2012 KAYSERİ

Detaylı

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER VOLTAJ GİRİŞ GÜCÜ DEVİR HIZI MAX. BETON DELME ÇAPI UÇ TİPİ 230V-50HZ 1700W 900-1900d/dk 50mm SDS MAX CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. SDS UÇ

Detaylı

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü 110-240V pnömatik ve elektrik aktüatörler için Rittal-panoda dtron 316 kontrol için akım döngüsü sensör girişli 4-20 ma çıkışlı konum kontrolörlü pnömatik ve elektrik aktüatörü Özellikler Rittal pano RAL

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

brother 430F Elite A.G LS- 01/ 02-BR Lastik Birleştirme Otomatı KULLANIM KILAVUZU

brother 430F Elite A.G LS- 01/ 02-BR Lastik Birleştirme Otomatı KULLANIM KILAVUZU brother 430F Lastik Birleştirme Otomatı Elite A.G LS- 01/ 02-BR KULLANIM KILAVUZU 0 MAKĐNA ÖZELLĐKLERĐ Lastik uçlarının üst üste veya uç uca çember şeklinde birleştirilmesinde yüksek verimli programlanabilir

Detaylı

M6410C/L M7410C KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI

M6410C/L M7410C KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI Honeywell M6410/L M7410 KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI UYGULAMA ÜRÜN SPESİFİKASYONU M6410/L, M7410 Küçük lineer vana motorları; fancoil kontrülü, ikincil ısıtma soğutma üniteleri ve zon kontrolü uygulamalarında,

Detaylı

KİREÇTAŞINA KARŞI En EKONOMİK Çözüm

KİREÇTAŞINA KARŞI En EKONOMİK Çözüm KİREÇTAŞINA KARŞI En EKONOMİK Çözüm KİREÇTAŞI ÖNLEYİCİ Frekans Jeneratörü Kireçtaşı Oluşmasını Önler, Mevcut Kireçtaşlarını Söker SANAYİ UYGULAMALARI ISI EŞANJÖRÜNDE HydroFLOW, plakalı ve borulu ısı eşanjörlerinde

Detaylı

DEVRELER VE ELEKTRONİK LABORATUVARI

DEVRELER VE ELEKTRONİK LABORATUVARI DENEY NO: 1 DENEY GRUBU: C DİRENÇ ELEMANLARI, 1-KAPILI DİRENÇ DEVRELERİ VE KIRCHHOFF UN GERİLİMLER YASASI Malzeme ve Cihaz Listesi: 1. 10 Ω direnç 1 adet 2. 100 Ω direnç 3 adet 3. 180 Ω direnç 1 adet 4.

Detaylı

EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL BİRİMİ

EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL BİRİMİ EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL BİRİMİ ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA ATIK PİLLERİN YÖNETİMİ Çevre Koruma ve Kontrol Birimi Çavuş Bey Mah. No: 1 EDİRNE Tel:

Detaylı

1 Semboller. 3 Kurallara Uygun Kullanım. 4 Önceden Görülebilen Hatalı Kullanım Şekli. 2 Emniyet ve Tehlikeler. 1.1 İkaz Bilgileri. 1.

1 Semboller. 3 Kurallara Uygun Kullanım. 4 Önceden Görülebilen Hatalı Kullanım Şekli. 2 Emniyet ve Tehlikeler. 1.1 İkaz Bilgileri. 1. A 1 2 B 3 G H 4 C 7 5 6 I J D 8 9 10 11 12 13 12 13 K 14 E F 1 Semboller 1.1 İkaz Bilgileri İkaz bilgileri, tehlikenin niteliğine bağlı olarak aşağıda belirtilen terimlerle ifade edilmektedir: Dikkat,

Detaylı

Kapalı Genleşme Tankları Kullanım Kılavuzu

Kapalı Genleşme Tankları Kullanım Kılavuzu Kapalı Genleşme Tankları Kullanım Kılavuzu Faaliyet Konularımız Isı Transfer Bölümü Plakalı Isı Eşanjörleri Lehimli Isı Eşanjörleri Daire Giriş İstasyonları Borulu ve Tübüler Eşanjörler Basınçlı Kaplar

Detaylı

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI 3.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 1.SICAK SU TESİSATI Yapılardaki sıcak su tesisatı, aranılan konfora, mevcut ısıtma kaynaklarına, enerji durumuna,

Detaylı

Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013

Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013 Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013 Ünitelerin fiziksel yerleşimi Arıtma ünitelerinin, Bağlantı kanallarının, Yol ve park alanlarının, Yönetim binasının, Bakım ve onarım kısımları vb dikkatle ele alınmalıdır.

Detaylı

ACM serisi hava soğutmalı soğuk su üretici gruplar küçük ve orta büyüklükteki soğuk su üretici ihtiyacını karşılamak üzere

ACM serisi hava soğutmalı soğuk su üretici gruplar küçük ve orta büyüklükteki soğuk su üretici ihtiyacını karşılamak üzere ACM ACM serisi hava soğutmalı soğuk su üretici gruplar küçük ve orta büyüklükteki soğuk su üretici ihtiyacını karşılamak üzere üretilmiştir. ACM serisi hava soğutma soğuk su üretici gruplar yalnız soğutma

Detaylı

Endüstriyel Temizlik Makineleri. Elektrikli Zemin Temizleme Makinesi Garanti Belgesi. Kullanım Kitapçığı

Endüstriyel Temizlik Makineleri. Elektrikli Zemin Temizleme Makinesi Garanti Belgesi. Kullanım Kitapçığı Endüstriyel Temizlik Makineleri Elektrikli Zemin Temizleme Makinesi Garanti Belgesi Kullanım Kitapçığı ÖNEMLİ : Makineyi çalıştırmadan önce lütfen bu kitapçığı okuyunuz. KISIKLI CAD.NO.79 ALTUNIZADE 34662

Detaylı

T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KURALLARI

T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KURALLARI T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KURALLARI Makine Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin 9 ayrı konuda toplam 50 işgünü staj yapma zorunlulukları

Detaylı

BUHAR TESĐSATLARINDA KULLANILAN KONDENSTOPLAR VE ENERJĐ TASARRUFLARI

BUHAR TESĐSATLARINDA KULLANILAN KONDENSTOPLAR VE ENERJĐ TASARRUFLARI BUHAR TESĐSATLARINDA KULLANILAN KONDENSTOPLAR VE ENERJĐ TASARRUFLARI Cafer ÜNLÜ Makina Mühendisi 1952 yılında doğdu. 1975 yılında Makina Mühendisi oldu. 1976-1980 yılları arasında Türkiye Halk Bankası

Detaylı

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Telif Hakkı 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

UZ 964 SerVac KULLANIM TALİMATI

UZ 964 SerVac KULLANIM TALİMATI UZ 964 SerVac KULLANIM TALİMATI CE 822 9311 000 Edisyon 9905 NA1 İÇİNDEKİLER İngilizce 6-7 Elektrik bağlantıları, sadece İngiltere için 8-9 ÖNEMLİ EMNİYET KURALLARI Bu elektrikli süpürge ticari amaçlı

Detaylı

2234 2236B DĠJĠTAL TAKOMETRE KULLANIM KILAVUZU

2234 2236B DĠJĠTAL TAKOMETRE KULLANIM KILAVUZU 2234 2236B DĠJĠTAL TAKOMETRE KULLANIM KILAVUZU 1. ÖZELLİKLER.1 2. ÖLÇÜM DEĞERLENDİRME 1 3. HAFIZA 2 4. PİL DEĞİŞTİRME..3 5. FOTO TAKOMETRE.3 6. FOTO / KONTAK TAKOMETRE. 5 UYARI!! HAYVAN VEYA İNSAN GÖZLERİNİN

Detaylı

Elektrik ve Manyetizma

Elektrik ve Manyetizma 9 Elektrik ve anyetizma ODE SOU DE SOUI ÇÖÜE. letkenin kesitinden geçen yük miktar, q n.e 5.0 9.,6.0-9 8 C olur. Bu durumda oluflan ak m, I q 8 ` t 8 olur.. S kesitinden saniyede geçen yük miktar, ( )

Detaylı