Ç NDEK LER 1. Konut ve Konutlarla lgili Genel Bilgiler 2. Tapu ve Emlak Vergi Beyanlar 2.1 Tapu ve Emlak Vergi Beyanlar 2.2 Emlak vergisi Beyannamesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ç NDEK LER 1. Konut ve Konutlarla lgili Genel Bilgiler 2. Tapu ve Emlak Vergi Beyanlar 2.1 Tapu ve Emlak Vergi Beyanlar 2.2 Emlak vergisi Beyannamesi"

Transkript

1 Ç NDEK LER 1. Konut ve Konutlarla lgili Genel Bilgiler 2. Tapu ve Emlak Vergi Beyanlar 2.1 Tapu ve Emlak Vergi Beyanlar 2.2 Emlak vergisi Beyannamesi 3. Konutunuzda bulunan Elektrik, Su, Do algaz, Telefonla ilgili genel bilgiler 3.1 Elektrik 3.2 Su 3.3 Do al Gaz 3.4 Telefon 4. Kollektör Dolab 4.1- Radyatör Panellerinizin Kullan m Ve Bak m 5. Konuta E ya Ta nmas 5.1 Konuta Yerle irken Dikkat Edilecek Hususlar 5.2 Beyaz E yalar Yerle tirirken Dikkat Edilecek Hususlar 5.3 Parke Yüzeyleri Kullan l rken Dikkat Edilecek Hususlar. 5.4 Islak Hacimlerde Dikkat Edilecek Hususlar 5.5 Konutlar n zdaki Montajl Mobilyalar Ve Kap lar n z Kullan rken Dikkat Edilecek Hususlar Mutfak Dolaplar n n Kullan m Ve Bak m le lgili Bilgiler 6. Güvenlik Sistemi 6.1- Kimlik Bildirimi 7. INTERKOM Sistemi 8. Yang n Alg lama- hbar Ve Söndürme Sistemi 9. TV Sistemi 10. Blok Temizlik Hizmetleri 11. Blok Servis Hizmetleri 12. Konut çlerinde Yap lacak Temizlik Hizmetleri 13. Konut Ortak Mahallerinden Faydalanma 13.1-Otoparklar 13.2-Konut Temizlik-Bak m leri 13.3-Asansörler 13.4-Hidroforlar 13.5-Bodrumlar 13.6-Blok çi Koridor Ve Merdivenler Evcil Hayvanlar 14. Ba ms z Bölümlerin Kullan m 14.1-Balkonlar 15. Konuta Misafir Giri Ç k 16. Önemli Telefonlar Ve Kodlar (YAKIN ÇEVRES NDEK MEVCUT SA LIK, E T M VE ASAY YAPILARI-BELED YE NUMARALARI VE MAHALLE MUHTARLI I LET M B LG LER ) 2

2 M MOZA KONUTLARI TANITIM VE KULLANIM EL K TABI 1.S TE VE DA RELERLE LG L GENEL B LG LER Toplu konut projelerinde mü terilerine sahip olduklar yeni evleriyle; ayn zamanda yeni ve modern ya am tarz na sahip olma f rsat sa layan Seha Yap, ileri teknoloji ürünü, iklimlendirme, ses, dijital a, ayd nlatma, mutfak ve banyo sistemlerini binalar nda uyumlu kullanarak insanlar n özel ya am alanlar nda sahip olabilece i konforun s n rlar n zorlamaktad r. Fonksiyonel sportif alanlardan oyun gruplar na, do al bitki plantasyonundan, kamelyalara, ortak mekânlarda üretilen alt yap yla, engelliler ve her ya grubundan ki iye hitap eden konutlar üretilmektedir. Bloklar depreme dayan kl sistem ile yap lm t r. Binalar kaliteli malzeme ve i çilikle, proje gereklerine uygun imal edilmi tir. Is tma; merkezi sistem ile yap lmaktad r. Yang n güvenli i yang n an nda kullan lmak üzere yap lm olan yang n dolaplar ve yang na dayan kl kap larla holden ayr lm yang n kaç merdiveni ile sa lanm t r. Konutlar n otopark ihtiyac kendi bahçe alanlar içinde çözülmü tür. Binalarda; d duvarlarda yal t ml blok tu la, iç duvarlarda betonarme ve tu la kullan lm t r. D cephelerde silikon esasl d cephe boyas kullan lm t r. Bodrumlarda perde duvarlara d ar dan su yal t m yap lm t r. D duvarlarda içten ve d tan mantolama s yal t m yap lm t r. Ayr ca katlar aras s yal t m da yap lm t r. Sizlere yap lan duyuru ile bizzat veya vekiliniz arac l ile konut teslimi yapmak amac yla görevlendirdi imiz personel ile birlikte, konut içerisinde yap lm olan tüm imalatlar n, beraberce kontrol edilerek taraf n zdan teslim al nmas gerekmektedir. Konut teslimi s ras nda herhangi bir üretim hatas varsa görevli eleman m z n tutanak ile kay t almas halinde, kusur en k sa zamanda giderilecektir. Konutunuzun teslimi s ras nda teslim tutana na kaydedilmi olmayan kusur ve eksikliklerden firmam z sorumlu de ildir. Tespit edilen kusurlar n 1 ay içersinde SEHA YAPI ya bildirilmesi gerekmektedir. Konutunuzu teslim ald ktan sonra konut içerisinde taraf n zca yapt r lacak olan imalatlar n ve konulmu olan e yalar n güvenli i konut sahiplerinin sorumlulu u alt ndad r. 3

3 Konutunuzu teslim ald ktan sonra yapmay dü ündü ünüz tadilatlar ve ilavelerle ilgili kesin olarak konut yönetimine ba vurman z ve yönetim onay alman z gerekmektedir. Ayr ca kitapç k ekinde yer alan konut yönetim plan hükümlerine riayet etmeniz, ileride konut içersinde ortak ya ama devam edece iniz di er konut sakinlerinin haklar aç s ndan önem ta maktad r. 2.TAPU VE EMLAK VERG BEYANLARI mzalam oldu unuz konut sözle mesi hükümlerine göre; konutun tamamlanmas ndan sonra ayet borcunuz bulunmuyorsa kat mülkiyeti tapunuz taraf m zca takribi 3 ay içerisinde haz rlanacakt r. 2.1 Tapu- skân ve Emlak Vergi Beyanlar Tapunuzu alabilmeniz için; a) Konut sat bedelinin sözle mede belirtildi i ekilde ödenmesi, b) 2 Adet foto raf c) Nüfus cüzdan (ASLI VEYA FOTOKOP S ) d) Vekâlet e) Tapu harc f) DASK 2.2 Emlak vergisi Beyannamesi Gayrimenkulün kat irtifakl arsa pay veya kat mülkiyeti tapusunun al nmas n takip eden 3 ay içerisinde SELÇUKLU BELED YES ne konut emlak vergi beyannamesi verilmesi gerekmektedir. Beyannamenizi irketimize veya konut yönetimine dan arak doldurman z usul ve cezai i lemlere maruz kalmaman z yönünden size fayda sa layacakt r. 2.3 skân (Yap Kullan m zin Belgesi) Al nmas n aat n bitimi akabinde iskân belgesi taraf m zca Selçuklu Belediyesinden al nmaktad r. 3-DA REN ZE ELEKTR K, SU, DO AL GAZ VE TELEFON BA LATILMASI Konutunuzun Elektrik, Su, Do algaz ve Telefon tesisatlar irketimiz taraf ndan yap lm olup, MEDA, KOSK, GAZNET ve TÜRK TELEKOM DAN yap lacak abonelik i lemleri konut sahiplerine b rak lm t r. 4

4 3.1 Elektrik Abonelik i lemleri için gerekli belgeler irketimiz taraf ndan haz rlanarak MEDA a teslim edilecektir. skân ruhsat n n al nmas na müteakip MEDA a gidip abone olunabilir. ayet abone olacak ki i kirac ise kira kontrat götürmelidir veya dairesini irketimizden de il SEHA YAPI n n satm oldu u ah stan ald ysan z tapunuzu götürmelisiniz. Konutunuzun içerisindeki sigorta panosunda ana kesici sigortas ve kaçak ak m koruma rölesi bulunmaktad r. Kaçak ak m rölesi tüm elektrik tesisat n n ve beyaz e yalar n insan hayat için tehlike olu turacak kaçaklar engellemek için kullan lm t r. Kaçak ak m rölesi herhangi bir ekilde kaçak olu tu u takdirde tüm dairenin elektri ini keser. KES NL KLE KAÇAK AKIM RÖLES NE DI ARIDAN MÜDAHALE ED LMEMEL D R. Blok bodrum katlar n n yan s ra elektrik odas nda da elektrik sayac n z ve ana kesici sigortan z mevcuttur. Numaralanm pano içerisinde sayac n z n yerini kontrol ediniz. Ta nma i lemleriniz tamamlanana kadar emniyet tedbiri olarak ana sigortan z kapal tutunuz. Elektrik hizmetleri MEDA taraf ndan verilmektedir. Sayaçlar n z n mühürlenme i leminden sonra sayaç dâhil alt yap hizmetleri MEDA a devrolmu bulundu undan; elektrik sayaçlar n zdaki ar zalar için MEDA Selçuklu efli i ne ba vurman z gerekmektedir. MEDA TELEFON NUMARASI: ARIZA Ç N: 186 ADRES: Babal k Mah. Keyhüsrev Sok. Selçuklu / KONYA M MOZA KONUTLARI n da çama r makinesi, bula k makinesi, f r n, kombi için ayr sigortalar mevcuttur. Elektrik prizlerinin tamam toprakl tip olup çocuk korumas mevcuttur. 5

5 Elektrik mukavelesinin devri: Mevcut olan elektrik mukavelenizi devretmek veya yeni ta nd n z bir yerin mukavelesini devralmak için MEDA efli ine ba vurabilirsiniz. Gerekli Belgeler; Konut sahibi; Seha n aat Mühendislik Madencilik Turizm San. Ve Tic. A. ile yap lan kooperatif sözle mesi ya da tapu al nm ise konut tapusunun fotokopisi, Kirac ; Kira kontrat n n fotokopisi, Kimlik fotokopisi, Konutun tesisat numaras ve son gelen fatura, Abonelik i leminin yap laca gün sayaçtaki son de er (harcanan KW de eri, sayaçlar ister klasik, ister elektronik olsun virgülden sonraki iki hane okunmayacak) 3.2 Su Abonelik i lemleri konut sahibine b rak lm t r. Su sayaçlar kat sahanl klar nda bulunan tesisat aftlar içerisindedir. Konutunuzu teslim al rken sayaçlar n z n ve kesme vanan z n yerlerini ö renmeniz, kullanmad n z dönemde vanan z n kapal olmas na dikkat etmeniz sizin ve di er konut sakinlerinin zarara u ramamas aç s ndan önemlidir. Konutlarda temiz su kolektörü ve kalorifer kolektörü banyoda kollektör dolab n n içerisindedir. Kitapç k ekinde bulunan kat planlar nda kolektörlerin yerleri gösterilmi tir. 6

6 KALOR FER-TEM Z SU KOLEKTÖRLER S GORTA TV PANOLARI NORMAL KAT PLANI 7

7 KOLLEKTÖR EMAT K RES M 8

8 Su mukavelesinin devri: Mevcut olan su mukavelenizi devretmek veya yeni ta nd n z bir yerin su mukavelesini devralmak istedi inizde KOSK Genel Müdürlü ü Bölge mukavele servislerine ba vurabilirsiniz. ADRES: KOSK GENEL MÜDÜRLÜ Ü Nalçac Cad. Belediye Saray Selçuklu/KONYA TELEFON: FAKS: Gerekli belgeler; a) Konut sahibi; Seha n aat Mühendislik Madencilik Turizm San. Ve Tic. A. ile yap lan kooperatif sözle mesi ya da tapu al nm ise konut tapusunun fotokopisi, b) Kirac ; kira kontrat n n fotokopisi, c) Kimlik fotokopisi, d) Konutun tesisat numaras veya son gelen fatura, e) Abonelik i leminin yap laca gün sayaçtaki son de er (numaratördeki rakam m3) Su sayaçlar n n de i tirilmesi Sayaç dâhil altyap sistemi KOSK ye devrolmu bulundu undan, su sayaçlar n z n cam n n k r lmas, hasar görmesi, bozulmas ya da yanl ba lanm olmas durumunda bir dilekçe ve eski bir makbuzla birlikte KOSK Genel Müdürlü ü ne ba l Su ebeke efli i ne ba vurabilirsiniz. 3.3 Do al Gaz Do algaz abonelik i lemi konut sahibi taraf ndan GAZNET e yap lacakt r. Do algaz aç l ndan önce a a da belirtilen evraklarla GAZNET Bölge Genel Müdürlü ü Mü teri Hizmetleri birimine ba vurarak gaz kullan m sözle mesi yap lmas gerekmektedir. GAZNET taraf ndan verilen uygunluk belgesi ile ocak servisine müracaat edilecek ve ilk çal t rma servis taraf ndan yap lacakt r. Konutunuzda ya amaya ba layaca n z tarihe kadar sözle me i leminizi gerçekle tirebilirsiniz. Do algaz sayaçlar kat hollerinde bulunan tesisat aftlar n n içinde bulunmaktad r. 9

9 YANGIN DOLABI Sözle me için gerekli evraklar: a) Seha Yap ile yap lm konut kooperatif sözle mesi fotokopisi (varsa tapu fotokopisi) kirac ise kira kontrat fotokopisi, b) kametgâh senedi(mevcut muhtarl ktan) c) Nüfus cüzdan fotokopisi, d) Güvence bedeli, e) Merkezi sistem aboneli i için yönetici belgesi, karar defteri ve yöneticinin nüfus cüzdan gerekmektedir. NOT: Do al gaz alt yap s n n h zl bir ekilde tamamlanmas için ba lant bedeli irketimiz taraf ndan sizin ad n za ödenmi tir. Gaz aç lmas amac yla oca n z konutunuza monte edildikten sonra, GAZNET randevusu öncesi ekiplerimiz gaz hatt n n testini yapacaklard r. Bu esnada oca n z temin etti iniz firmadan da bir teknik eleman n orada bulunmas gerekmektedir. GAZNET TEN gaz açma randevusu al n p randevu saatinde konutta olunmad takdirde veya SEHA Yap n n yapt imalatlar haricindeki ocak montajlar ndan kaynaklanan sebeplerden dolay gaz aç lma i lemi yap lmad takdirde ikinci randevu için GAZNET ödenecek ceza bedeli konut sahibine aittir. 10

10 Gaz aç lmas n gerektiren artlar: 1) Randevu verilen zaman diliminde mutlaka evde olunmal, 2) Do algaz sayac yerinde tak l ve her iki a z do algaz tesisat na ba lanm olmal, 3) Ocak fleksi do algaz tesisat na ba l ve ucunda körtapa olmal, 4) Oca n bulundu u mekânlar n pencerelerinde menfez (havaland rma deli i ) tak l ve aç k olmal (Bu menfezler sonradan kapat lmamal d r.) ÖNCE GÜVENL K Yan c, parlay c ve patlay c maddeleri do algaz yak c cihazlardan, sayaçlardan ve tesisat n zdan uzak tutunuz, Elektrik tesisat ve cihazlar ile telefon ve k zg n su borular n n do algaz tesisat ve cihazlar na olan mesafesi en az 30 cm olmal d r. Bu nedenle elektrikli alet ve kablolar asla do al gaz tesisat na asmay n z ve sarmay n z, Do algaz tesisat borular n n aktif in aat malzemeleri ile temas na engel olunuz. Tesisat korozyona kar koruyunuz, Binan z n ana kapama vanas n n yerini ö renerek ani bir müdahale durumunda yapacaklar n z tasarlay n z, Do algaz tesisat n kendi amac d nda (elektrik, topraklama hatt, vb) kullanmak kesinlikle tehlikelidir ve yasakt r. Do algaz tesisat borular n ta y c yap eleman olarak kesinlikle kullanmay n z, Do algaz tesisat borular n dolap veya asma tavan içinde b rakmay n z, GAZNET taraf ndan mühürlenmi vanalar, sayaçlar ve regülâtörler yaln zca GAZNET taraf ndan aç labilir. Do algaz tesisat n zda ve cihaz n zda yapmak istedi iniz tadilatlar yeterlilik hizmet belgesi almam firmalara kesinlikle yapt rmay n z. Do algaz cihazlar n z n bak mlar n yetkili servislerine yapt r n z. Gaz veya s üreten cihazlar n z n yan na veya ayn odaya benzin solventler, cila, sprey boyalar, spreyli böcek ilaçlar ve benzer bas nçl kutular gibi patlay c özelli e sahip ürünler koymay n z. Bu tip uçucu ve patlay c ürünleri gaz cihazlar n n yan ndan uzak tutmakla birlikte çocuklar n ula amayaca kapal bir yerde muhafaza ediniz. 11

11 DO AL GAZIN GÜVENL KULLANIMI Evinizde A r Bir Gaz Kokusu Olmas durumunda Ne Yapmal s n z? Asl nda kokusuz bir gaz olan do al gaz, do al gaz kaça olmas durumunda kolayca anla labilmesi için çürük sar msak kokusuyla kokuland r lm t r. Benzer bir koku alg lad n zda; Kap ve pencereyi aç p ortam havaland r n z, Ana vanay kapat n z, Çakmak-kibrit ve yan c hiçbir ey yakmay n z, Elektik ekipmanlar n açmay n z, kapamay n z veya fi ten çekmeyiniz, Kap zilini kullanmay n z ve kulland rmay n z, K v lc m ç karabilece i için telefonunuzu bu zaman zarf nda kullanmay n z, Gaz kokusu olan mekân herkesin bo altmas n sa lay n z, Kom unuzdan veya en yak n bir yerden GAZNET 187 Do al Gaz Acil Hatt n aray n z, 187 Gaz Ar za Hatt na ula amayacak olursan z 110 tfaiye Hatt n aray n z, Koku bodrumdan geliyorsa bodruma inmeyiniz, E er cihaz n z n yak n nda hafif bir gaz kokusu hissederseniz pilot ate iniz ar zal demektir. Cihaz n z onar m için servisine gösteriniz. Ar zay kendiniz gidermeye çal may n z. Binalar n D nda Gaz Kokusu Olmas Durumunda Ne Yapmal s n z? Binalar n d nda gaz kokusu oldu unda hemen 187 nolu DO AL GAZ AC L telefon hatt n arayarak haber veriniz. Bu mekânlarda bulunan insanlar uyar n z, A r bir gaz kaça varsa o bölgenin elektri ini kestiriniz, Olu abilecek tehlikeye kar bölgenin kordon alt na al nmas n ve trafi in durdurularak bölgenin güvenlik alt na al nmas n sa lay n z, Gaz kokusu bina d nda olsa dahi, gaz kaça çevredeki yak n binalarda ve özelliklede bodrum katlar nda olabilir. Bu durumda kesinlikle bodruma girmeyip 187 do algaz acil müdahale ekibini aray n z. 12

12 hbar verilirken dikkat edilecek hususlar; Ad n z, soyad n z ve telefon numaran z, Gaz kokusu al nan bölgenin adresi ve tarifi, Gaz kokusunun yo unlu u(az, çok, a r, vb ) NOT: GAZNET Acil Müdahale ekibi geldi inde kendilerine yard mc olunuz. Apartman Bo lu unda Gaz Kokusu Olmas Durumunda Ne Yapmal s n z? Ortam havaland rmak için bina giri ç k kap s ile ayd nl a aç lan tüm pencereleri aç n z. Bina giri indeki ana do algaz giri vanas n kapat n z, Sigara içmeyiniz, kibrit, çakmak ve ate yakmay n z, Elektrikli cihazlar n z çal t rmay n z, çal r durumda olan cihazlar n z kapat n z, Elektrik dü melerini ve kap zillerini kullanmay n z, Asansör ve benzeri cihazlar çal t rmay n z, Gaz kaça n n oldu u binalarda telefonlar kullanmay n z, GAZNET 187 Do al Gaz Acil Hatt na haber veriniz, Yönetime haber veriniz. Do al Gaz Yang nlar nda Al nacak Önlemler: Hemen söndürülmesi gereken di er birçok yang n çe idinden farkl olarak; gaz yang nlar n n söndürülmesinde uygulanacak genel kural önce gaz ak n kesmek sonra ise söndürmektir. Bu nedenle gaz yang n derhal söndürülmeye kalk lmamal, gaz ak kesilene kadar, yanmas na izin verilmelidir. Bu arada gaz kesilerek yang n söndürülünceye kadar yak n ndaki yanabilir maddelerin yanan gazdan yay lan s y absorbe ederek tutu mas n önlemek için, mümkünse uzakla t r lmas veya çevresi su ile so utularak korunmas gerekmektedir. Her hangi bir yang n durumunda yang n merdivenlerinde her kat için düzenlenmi yang n dolab bulunmaktad r. E er akan gaz kesecek vanay kapamak için yang n söndürülmesi mutlaka gerekiyorsa, k sa bir sürede gaz alevleri söndürülerek vana kapat lmal d r. Gaz alevleri karbondioksitli ya da di er tip söndürücülerle söndürüldü ünde yanmam gaz akmaya devam ederse, çok büyük bir olas l kla, havayla patlay c bir kar m yaparak herhangi bir tutu ma kayna na eri ti inde patlamaya neden olur. Bu patlama ise gaz n yanmas ndan dolay olu abilecek zarardan çok daha fazla bir zarar meydana getirebilir. Bu nedenle öncelikle gaz ak n n kesilmesine büyük önem gösterilmelidir. 13

13 AFT KAPAKLARI DEPREM GÜVENL K ÖNER LER Deprem öncesinde; Do algaz tesisat n z n ana kapama vanas n n yerini ö reniniz. Kombinizin ve su s t c lar n z n duvara veya yere sallanmayacak ekilde monte edilmesine dikkat ediniz. Deprem sonras nda; Do algaz ana kesme vanas n veya di er vanalar hemen kapat n z. Do algaz yak c cihazlar n z, su s t c lar n z, duman bacalar n, havaland rma menfezlerini kontrol ediniz. Gaz s z nt s n n tamam yla giderildi inden emin olmadan elektrik dü melerini aç ksa kapatmay n z, kapal ysa açmay n z, Telefonu kullanmay n z ate ve k v lc m üreten aletleri yakmay n z veya açmay n z. GAZNET Bölge Müdürlü ü ADRES: Orgeneral Tural Mah. Meram Yeni yol Cad. No: Meram/KONYA 0505 Faks: NOT: Ayr ca 187 numaral do algaz acil telefon hatt ndan da yararlan labilir. 14

14 3.4 Telefon: Konutunuza ta nma a amas nda telefon ba latmak için TÜRK TELEKOM MÜDÜRLÜ Ü ne müracaat etmeniz halinde Türk Telekom taraf ndan talebiniz de erlendirilecek ve kabul edilecektir. Telefon müracaat nda bulunurken; nüfus cüzdan n z ve nüfus cüzdan n z n 1 adet fotokopisinin bulunmas gerekmektedir. 4.ISITMA S STEM VE SICAK SU KULLANIMI Konutunuzda ba ms z s tma sistemi vard r. Is nma ve s cak su kullan m merkezi kazan, boyler sistemi ile sa lanacakt r. Her daire s cak su kullan m n sayaçta tüketti i kadar ödeyecektir. Yine her daire s tmada toplam s tma tüketiminin % 30 unu sabit ödeyecek, % 70 lik k sm n da sayac nda tüketti i kadar n ödeyecektir. HAVLUPAN 15

15 5.KONUTA E YA TA INMASI Konutunuzu teslim al p ta nmaya ba lamadan önce konut yönetimi ile temas kurman z gerekmektedir. Ta nma s ras nda ta y c lar n yönetimce belirlenmi kurallara riayet etmesinin sa lanmas ve ta ma s ras nda verilecek olan hasarlar n sorumlulu u konut sahiplerine aittir. Bu sebeple ta nma s ras nda hassasiyet gösterilmesi önemlidir. Konuta Yerle irken Dikkat Edilecek Hususlar Bloklar n in aat tünel kal p teknolojisiyle yap lm olup d duvarlar prekast elemanlardan olu maktad r. Konut içerisindeki bulunan d duvarlarda içten yal t m uygulamas yap lm oldu undan, duvara asmak istedi iniz e ya, resim v.b için bu konuya dikkat edilmesi gerekmektedir. Konutunuzda s yal t m n n bulunmas ve pencere do ramalar n n PVC esasl olmas konutunuzun hava almas n büyük ölçüde engellemektedir. Bu nedenle bir tak m konutlar n duvarlar nda küflenmeler, camlar nda bu ulanmalar ve hal kapl odalarda hal lar n kenarlar nda kararmalar ya anabilmektedir. Bunun en büyük sebebi havaland rman n yeterli olmamas ndan dolay ortamdaki ba l nemin artmas d r. Bu tip problemlerle kar la maman z için konutunuz kullan ls n veya kullan lmas n belirli periyotlarla havaland r lmas gerekmektedir. Bu nedenle olu an problemler SEHA YAPI taraf ndan giderilmemektedir. Konut çerisinde uygulanm olan tesisat pxb ve pprc esasl borular kullan larak yap lm t r. Borular dö eme içerisinden, k smen de duvar içerisinden geçmektedir. Bu nedenle duvarlarda ve zeminde geli i güzel aç lan delikler tesisata zarar verebilmektedir. Konut sahipleri yukar daki hususlar da göz önüne alarak, kendi ba ms z bölümlerinde binan n ana ta y c sistemine zarar vermemek suretiyle tadilat yapabilirler. Konut içerisinde yap lacak her türlü tadilatlar hakk nda konut yönetimine konut sahibi taraf ndan bilgi verilmesi gerekmektedir. Cihaz ve sistemlerinize yetkilisinden ba kas na müdahale ettirmeyiniz. Aksi halde ç kabilecek problemlerden ne firmam z nede yetkilisi sorumlu olmayacakt r. 5.2 Beyaz E yalar Yerle tirirken Dikkat Edilecek Hususlar Konutunuza mutfak dolab ve vestiyer size monte edilmi olarak teslim edilmi tir. Buzdolab n n mutfa a giri i s ras nda; e er buzdolab n n eni mutfak kap s ndan geni ise kap dan boylamas na geçirmeniz gerekmektedir. Bu s rada da problem ya an yorsa buzdolab n n kapa aç larak ya da sökülerek mutfa a yerle tirmeniz mümkün olacakt r. Teslim edilen konuttaki e ya yerle tirme s ras nda mutfak dolab üzerinde olu acak hasarlar Seha Yap taraf ndan giderilmeyecektir. 16

16 5.3 Parke Yüzeyleri Kullan l rken Dikkat Edilecek Hususlar Konutunuzda zemin kaplamas olarak laminat parke kullan lm t r. Parkelerin kullan m nda, di er zemin kaplamalar na k yasla daha özen gösterilmesi gerekmektedir. Temizlik s ras nda parkelerin kesinlikle sulu olmayan nemli bir bezle temizlenmesi gerekmektedir. Parke üzerindeki e yalar n sürüklenerek ta nmas parke üzerinde çizilmelere sebebiyet verecektir. S cak halde ki malzemelerinde direkt olarak parke üzerine konulmas yine parkenin zarar görmesine neden olacakt r. Parke süpürgelikleri nemli bir bez ile temizlenmelidir. Sert yüzeyli bula k süngeri ile silinmesi durumunda parke süpürgeli inin üzerindeki kaplama malzemesinin rengi atabilir. Bu durumdan SEHA YAPI sorumlu tutulmamal d r. 5.4 Islak Hacimlerde Dikkat Edilecek Hususlar Islak hacimlerde duvar ve yer kaplamalar n n birle im yerlerinde derzler kullan lm t r. Malzemenin ömründen veya kullan m ndan kaynaklanan y pranmalardan dolay derzlerde zamanla deforme olabilir, görevini yerine getiremez hale gelebilir. Bu nedenlerden dolay slak hacimleri elinizden geldi i ölçüde silerek temizlemenizi önemle rica ederiz. Seramik ve fayans temizli inde tuzruhu, porçöz vb. asitli malzemeler kullan lmas durumunda derzleriniz k sa sürede deforme olacak ve a a kata akmaya sebebiyet verecektir. Banyolar n zdaki küvetlerin su giderleri zamanla pislikle dolabilir ve t kanabilir. Bu gibi durumlarda kesinlikle su giderini (troblen) sökmeyiniz. T kan kl gidermek için marketlerden rahatl kla bulabilece iniz kimyasal ürünlerden kullanabilirsiniz. Bu ürünleri kullan rken, uygulama esnas nda ç kan buhar solumamaya ve el ile temas halinde bulunmamaya özen göstermenizi rica ederiz. Konutunuzun temizliklerinde, ilgililere gerekli uyar lar yaparak kromaj (armatürler, seramik, lavabo, helâ ta, mutfak tezgâh, lavabo tezgâh ) tahrip özelli i olan ozon, tuz ruhu gibi malzemelerin kesinlikle kullan lmamas n ve s hhi tesisat giderlerini t kayabilecek bez, sünger vb. malzemelerin tesisat n za kaç r lmamas n hat rlatmam z gerekmektedir. Bu k s mlarda marketlerde bulunan özel temizlik ürünlerini kullan n z. Islak hacimlerinizde ve balkonlar n zda mevcut olan yer süzgeçleriniz, pis su sistemindeki kokuyu geri vermemek amac yla bir su haznesine sahiptir. Kullan lmayan konutlarda bu suyun zamanla buharla mas nedeniyle konut içine pis koku yay labilmektedir. Bu nedenle belli periyotlarla yer süzgeçlerine su dökmeniz gerekmektedir. Islak hacimlerinizde kullan lan vitrifiye malzemelerinize ait bataryalar ve rezervuar iç tak mlar üretici firmalar n n garantisi alt ndad r. 17

17 5.5 Konutlar n zdaki Montajl Mobilyalar Ve Kap lar n z Kullan rken Dikkat Edilecek Hususlar Bu maddede kastedilen mobilyalar n dolap kapaklar nda problem ya amamak için özellikle kullan lmayan konutlarda kapaklar n uzun süre aç k kalmamalar na özen gösteriniz. Yine özellikle kullan lmayan konutlarda çama r ve bula k makinesi ba lant lar için b rak lan ba lant tesisat a zlar ndan gelen kirli s cak hava nedeniyle dolaplar n z zarar görebilir. E er uzun süre bu ba lant lar yap lmayacaksa, ad geçen tesisat a zlar n kapatman z gerekir. Uzun süre kullan lmayan konutlarda, iç kap lar n sürekli aç k b rak lmas halinde, s cakl k ve ba l nem oranlar ndaki de i imlere ba l olarak, formlar nda bozulmalar görülebilir. Bunun sonucunda da kap lar kapanmayacak duruma gelebilir. Bu nedenle kullan lmayan konutlarda iç kap lar n sürekli kapal tutulmas na dikkat edilmelidir. Temizlik yap larken, iç kap lar n z n krom kaplamal kap kollar n n güçlü kimyasallar ile temizlenmesi; bu ürünlerin d yüzeyindeki s r tabakas n n sökülmesine neden olmaktad r. Bu nedenle temizlikte bu tür kimyasallar kullanmaman z öneririz Mutfak Dolaplar n n Kullan m Ve Bak m le lgili Bilgiler Temizleme arac : Pamuk esasl nemli bez Temizlik maddesi: Duru su, sabunlu su, cam temizleyici s v lar, a r alkali eleman içermeyen s v temizleyiciler. Temizleme periyodu: Periyot ile ilgili s n rlama yoktur. Kirlilik durumuna göre istenilen s kl kta temizlenebilir. Temizleme ekli: Yukar a a hareketlerle bez, yüzey üzerinde fazla bast r lmadan hareket ettirilmelidir. Bask l ekilde ovalama yap lmamal d r. Durulama: Özellikle köpürücü malzemelerle temizleme yap ld takdir de nemli bezle tamamen temizleyici malzemeden ar nd r lmal d r. Özel durumlar: Yüzeydeki yap t r c, boya, mürekkep gibi inatç lekeleri ç karmak için suland r lm ispirto veya gaz ya ndan faydalanmak mümkün olacakt r. 18

18 K s tlamalar: 1- Tezgâh yüzeyi kesinlikle kesme yüzeyi olarak kullan lmamal d r. 2- Ocaktan al nan veya taban s cak kaplar kesinlikle tezgâh üzerine direkt temas ettirilmemelidir. 3- Yüzeylere sert ve sivri cisimlerin darbesi önlenmelidir. 4- Tezgâh birle im yerleri özellikle eviye ve süpürgelik kenarlar mümkün oldu unca sudan korunmal d r. Tezgâh üzerinde herhangi bir yerde su birikmesi engellenmelidir. 5- Tezgâh alt ve yan, dolaplar n kapak üstleri ve yanaklar sudan korunmal, e er su ile temas gerçekle mi ise en k sa sürede kurulanmal d r. 6- Leke kalmamas aç s ndan yüzeyler su ile temas etmi se mutlaka bezle kurulanmal d r. Önemli not: Kapak, gövde, görünen yan ve panel yüzey hasarlar n n tamirat mümkün de ildir. 19

19 MUTFAK DOLAPLARI 20

20 VEST YER 21

21 Boyal Yüzeyler (iç kap ve çelik kap ) Temizleme arac : Pamuk esasl nemli bez Temizlik maddesi: Duru su, sabunlu su, cam temizleyici s v lar, Temizleme periyodu: Periyot ile ilgili s n rlama yoktur. Kirlilik durumuna göre istenilen s kl kta temizlenebilir. Temizleme ekli: Yukar a a hareketlerle bez, yüzey üzerinde fazla bast r lmadan hareket ettirilmelidir. Durulama: Nemli bezle tamamen temizleyici malzemelerden ar nd r lmal d r. Özel durumlar: Ç kmayan ve kurumu lekeler için sirke kullan labilir. K s tlamalar: 1.Kesinlikle toz ve krem temizleyiciler kullanmay n z. 2.Boyal yüzeylerden, kesici ve delici cisimlerden uzak tutulmal d r. 3.Tezgâh alt ve yan dolaplar n kapak üstleri ve yanaklar sudan korunmal, e er su ile temas gerçekle mi ise en k sa sürede kullan lmal d r. Önemli Not: Boyal yüzeylerin çizilme direnci laminanta göre daha azd r. Kapak, gövde, tezgâh aln ve panel temizli i Temizleme arac : Pamuk esasl nemli bez Temizlik maddesi: Duru su, sabunlu su, çizici ve çözücü olmayan temizlik malzemeleri, Temizleme periyodu: Çok s kl kla silinmesi yüzey a nma ve eskimeye neden olur. Temizleme ekli: Ah ab n ve kaplaman n dokusu yönünde hareketle, bast rmadan Durulama: Nemli bezle tamamen temizleyici malzemelerden ar nd r lmal d r. 22

22 K s tlamalar: 1. Temizleme i lemi için kesinlikle a nd r c, asitli ve toz temizleyiciler kullan lmamal d r. 2. Çok nemli veya nemsiz ortamlar 3. Kapak yüzeyinde ve üstünde ayr ca gövde içinde ve yanaklarda su birikmesi önlenmeli e er su ile temas varsa en k sa zamanda kurulanmal d r. 4. Yüzeyler darbelerden ve çiziklerden korunmal d r. Yaln zca küçük hasarlar için rötu i lemi yap labilir. Önemli Not: Ah ap yüzeyler, a art c etkisinden dolay direkt güne ndan korunmal d r. Çelik Yüzeyler ve Metal Kaplama Malzemeler: Temizleme arac : Nemli bez Temizlik maddesi: Duru su, sabunlu su, özel çelik parlat c, çizici ve çözücü olmayan temizlik malzemeleri(metal kulplar için) Temizleme periyodu: htiyaç durumuna göre istenilen periyotta temizlenebilir. Temizleme ekli: Çelik parlat c üzerinde aç kland gibi (çelik için) Durulama: Çelik parlat c üzerinde aç kland gibi K s tlamalar: 1. Çelikler paslanmaz olmas ndan dolay herhangi bir ekilde yüzeyleri asitle veya deniz suyu ile temas ettirmekten kaç n n z(örne in çama r suyu, amonyakl temizleyiciler). E er bir temas mevcutsa hemen su ile iyice temizleyiniz. 2. Çelik yüzeyleri çizilme ve darbelere kar hassast r. Küçük çizikler çelik pasta ile kapat labilir. Ancak rötu yap lan bölgedeki ta lama efekti kaybolur. 3. Kulplar ço unlukla dekoratif amaçlarla elektroliz kaplama yöntemi ile kaplanm t r. S k ve uygunsuz temizleme ile kaplama kalkar. 4. Toz temizleyiciler kullan lmamal d r. Önemli Not: Çelik yüzeylerde ve kulplarda asitle temas etmesi sonucunda yüzeyde küçük paslanmalar olu acakt r. Akrilik Yüzeyler: Temizleme arac : Nemli bez, slak bula k süngeri Temizlik maddesi: S v deterjan, amonyak esasl temizleyiciler 23

23 Temizleme periyodu: htiyaç durumuna göre istenilen periyotta temizlenebilir. Temizleme ekli: Silinerek veya ovalanarak istenilen yönde Durulama: Su ile özellikle temizleme i leminden sonra (iz kalmamas için) Özel durumlar: Yüzeyler darbelerden ve çiziklerden korunmal d r. Küçük hasarlar için rötu i lemi yap labilir. Fakat renk tonu fark olu ur. Yüzeyi asitli ve çözücü maddelerden koruyunuz. D KKAT ED LECEK HUSUSLAR: 1- Mobilyalar n z n imal edildi i MDF ve yonga levhalar a aç esasl d r. Bu malzemeler üretim esnas nda suya kar maksimum korumaya sahip hale getirilir. Fakat k lcal ve montaj bo luklar ndan suyun s zmas ile malzemelerde s zma ve mobilyalar üzerinde su birikmelerinin olup olmad n kontrol ediniz. (kontrol odaklar a a da s ralanm t r). Böyle bir durumla kar la t n z takdir de öncelikle su birikmesi olan bölümleri silerek kurutunuz ve SEHA YAPI MÜ TER HATTI na ( ) ba vurunuz. E er su birikintisinin kald bölümleri zaman nda temizlemezseniz ileride kabarma ve i me ya ayabilirsiniz. Bu kontrolü yapaca n z bölgeler: a. Tezgâh alt dolaplar n kapaklar n n üst k s mlar, b. Tezgâh alt dolaplar n gövde içi alt tablalar, c. Eviye dolaplar n n arka kay t üzeri ve gövde alt tablalar, d. Tezgâh üstü özellikle tezgâh birle im yerleri, süpürgelik kenarlar ve tezgâh al nlar n n üst birle im k s mlar. e. Tezgâh yan nda yer alan boy dolaplar, tezgâh taraf yanlar ve alt kö eleri. f. Tezgâh yan nda yer alan yanaklar ve panelleri alt k s mlar. 2- Kapaklar n z n hareketini sa layan mente eleriniz kapak yükünü ta mak üzere tasarlanm t r. Belli bir toleransa sahip olmalar na ra men kapaklar n za ek yüklerin gelmesi mente elere ileriye dönük sarkma ve i lem problemleri yaratabilir. Ayr ca mente elerinizin daha uzun ömürlü ve sorunsuz çal mas için 6 ayda bir az miktarda makine ya ile ya layabilirsiniz. 3- Davlumbaz n z /aspiratörünüzü mutlaka kullan n z. Özellikle kaynayan sudan ç kan buhar panellere ve dolap yanlar na zarar verebilir. E er bu yüzeyler üzerinde buhar yo unla mas olu mu sa mutlaka yüzeyleri kurulay n z. 24

24 4- Raflar n z ve raf pimleriniz 30 kg yük ta yacak ekilde tasarlanm t r. Raflar n z yerle tirmeden önce bu s n r göz önüne al n z ve özellikle raf n z tutan 4 adet raf piminin düzgün ekilde monte edildi ini ve iyice yuvas na yerle ti ini kontrol ediniz. Yerini de i tirdi iniz raflar n pimlerini takarken mutlaka yuvas na tam olarak oturmas n sa lay n z. 5- Mobilyalar n z temizlerken özellikle eviye montaj sonras su izolasyonu için kullan lan silikon malzemeyi kesinlikle bulundu u yerden kald rmay n z. E er görüntüyü bozucu bir ekilde silikonlama i lemi gerçekle tirilmi se SEHA YAPI MÜ TER HATTINA ( teknik destek) haber vererek düzelttiriniz. 6- Eviyelerinize bak m i lemlerini önceki bölümde aç klanan malzeme tan mlar na uyan ekilde gerçekle tirebilirsiniz. Granit tezgâhlar do al malzeme olduklar için özellikle asitlerden( limon suyu vb) koruyunuz. 7- Mobilyalar n zla ilgili herhangi bir i lemi mutlaka firma yetkili servislerine yapt r n z. Yetkili servisler d nda yap lan müdahaleler garanti haricidir. 8- Mobilyalar n zla beraber gelen cihazlar n z n kullanma ve bak m talimatlar için cihaz n zla birlikte verilen dokümanlar referans al n z. Oturulduktan sonra yetkili servis cihaz kullan mlar n anlatacak ve garanti belgelerini onaylayacakt r. 10-Tabakl k ve bardakl k raflar na kesinlikle slak tabak ve/veya bardak koymay n z. Islak tabak ve/veya bardaklardan süzülen sular raf üzerinde hasara neden olacakt r ve i meler olu acakt r. E er slak tabak ve/veya bardak koyduysan z su biriken bölgeyi en k sa zamanda kurulay n z. 11-Mobilyalar n zda bulunan elektrik aksamlara kesinlikle müdahale etmeyiniz. 12-Boya, parke cilas, vernik gibi solvent olan malzemelerle yap lacak i lemler mutfak mobilyas n n metal aksam na zarar verebilir. 13-Bazalar, arkas n n temizli ine imkân verecek ekilde sökülüp/tak labilir özelli e sahiptir. 25

25 6.GÜVENL K S STEM Konutunuzda tesis edilmi olan interkom sistemi blok kap s, kap c ve güvenlik ile irtibat kurman z amac yla kullan labilmektedir. Sisteminizin do ru kullan lmas ve yönetimce belirlenen kurallara uyulmas konut sahiplerinin emniyeti aç s ndan önemlidir. Konutumuzun bir adet kap s mevcuttur. Konut sakinlerinin konuta giri ve ç k lar 24 saat güvenlik görevlisi bulunan kap dan yap lmaktad r. Konut otoparklar ndan faydalanan araçlar n güvenli e kay tl olmas gerekmektedir. Konut sakinlerine ait araçlar n giri -ç k organizasyonu yönetim taraf ndan yap lacakt r Kimlik Bildirimi: Konut içerisinde ya ayan ki ilerin kimlik bildirimlerinin yönetime yap lmas zorunludur. Konut sahiplerinin konutunu kiraya vermesi halinde, kira kontrat fotokopisi ve kirac ile ilgili tüm bilgilerin yönetime verilmesinden konut sahibi sorumludur. NTERKOM S STEM N N TEKN K ÖZELL KLER GENEL ÖZELL KLER 1. Sistem sesli görü me özelliklerine sahip olacakt r. 2. nterkom sistemi ayn anda tüm dairelerin birbirleriyle s n rs z görü ebilme olana na sahip olacakt r. 3. Bloklarda Kameral Dijital zil paneli kullan lacakt r. 4. Daire içi cihazlar n ayn marka görüntülü olan modellerle de i tirilmesi ile görüntülü interkom sistemine geçi sa lanabilecektir. 5. Cihazlarda kullan lacak her türlü malzeme ve aksesuarlar yeni ve orijinal ambalaj nda ve kullan lmam t r 6. Dairelerden gelen aramalar istenilen durumda rahats z etme moduna geçerek devre d b rak labilcek veya di er dairelere yönlendirilebilecektir. 7. Yerinde uygulanan sistemde görüntülü görü me özelli ine uygun sistem alt yap s mevcut olup istenirse sesli diafon cihaz görüntülü interkom cihaz ile de i tirilerek görüntülü sistem kullan labilir. 26

26 D AFON Z L PANEL 27

27 GARANT KO ULLARI 1. Cihazlar n yerine montajlar ndan sonra onayland tarihten ba lamak üzere montaj yap lan tüm ürünler için 2 y l (24 ay) süre ile garantileri sa lanacakt r. Bu garanti süresi içerisinde imalat, malzeme, kötü i çili e ve montaj hatalar na kar cihazlar garanti edilecek ve bu süre içerisinde gerek duyulacak her türlü malzeme ücretsiz olarak firmaca sa lanacakt r. 2. Garanti süresi bitiminden sonra en az 10 y l süre ile bedeli mukabili malzeme ve yedek parça temini taahhüt edilecektir. 3. Kullan c hatalar ndan kaynaklanan ar zalar garanti kapsam d nda de erlendirilecektir. 4. Garanti süresince; darenin ilgili birimi taraf ndan yap lan ar za bildirimlerinde; Yüklenici taraf ndan en geç 24 (yirmi dört) saat içerisinde müdahale edilecektir. Müdahaleyi takiben, yurt içinden parça temini veya yerine muadili parça de i imi gerekiyorsa de i tirmenin 10 (on) gün içerisinde; yurt d ndan parça ithali gerekiyorsa bunu da 30 (otuz) gün içerisinde gerçekle tirilecektir. Geçen bu süreler cihaz n garanti süresine eklenecektir. Bu süreler zarf nda firma bozuk cihazlar, yenisi gelene de in muadili bir cihazla de i tirerek sistemin çal ma süreklili ini sa layacakt r. 8.YANGIN ALGILAMA- HBAR VE SÖNDÜRME S STEM Konutlarda; acil durumlarda ikaz vermek üzere kullan m amaçl yang n güvenlik sistemi ve yang n an nda kullan lmak üzere yang n dolaplar mevcuttur. Siren, buton ve duman detektörü yang n esnas nda ikaz vermek için kat hollerinde konumland r lm t r. Katlarda bulunan sahanl klara; ayakkab, bisiklet vb. e yalar n konulmas kesinlikle yasakt r. 28

28 DUMAN DEDEKTÖRÜ S REN 29

29 BUTON AC L STOP BUTONU 30

30 9.TV S STEM Konutlar uydu yay nlar ve dijitürk için alt yap haz rlanm olup karasal yay nlar seyredile bilmektedir. Sistem kablo TV ye dönü ebilecek ekilde tasarlanm t r. Konutlara blok üzerinde bulunan antenler ile çal an TV sistemi kurulmu tur. Bunun yan nda dijital yay nlar içinde tüm alt yap mevcuttur. Böylece konut içerisine her hangi bir ilave kablo lamaya gerek kalmaks z n bu yay nlar izleme olana sa lanm t r. Balkon ya da blok d cephelerine çanak anten konulmas na izin verilmeyecektir. 10.BLOK TEM ZL K H ZMETLER Konutlardan ç kan çöplerin toplanmas ve konuttan uzakla t r lmas i i konut yönetimi taraf ndan organize edilmektedir. Uygulama ekli konut yönetimi taraf ndan belirlenecektir. Çöplerin a z s k ca ba lanm, naylon po et içerisinde ve kâ t, cam, plastik ve di er at klar ayr lm ekilde görevliye verilmelidir. Kesinlikle konut kap s önüne çöp koyulmamas gerekmektedir. Merdiven holü nemli bir bezle silinmelidir. 11.BLOK SERV S H ZMETLER Konutlar n ekmek, gazete, süt vb. gibi temel ihtiyaçlar na yönetim taraf ndan organizasyonu yap lacak ekilde kar lanmas dü ünülmü tür. Uygulama ekli konut yönetimi taraf ndan belirlenecektir. 12.KONUT ÇLER NDE YAPILACAK TEM ZL K H ZMETLER Konut sahipleri konut içinde yapt racaklar temizlik i leri için yönetime bilgi vermek kayd yla kendi bulacaklar temizlik görevlisinden faydalanabilirler veya eleman bulunmas için konut yönetiminden yard m isteyebilirler. Konut sahiplerinin çal t raca eleman n özlük bilgilerinin güvenlik aç s ndan konut yönetimine ve güvenli e verilmesi gerekmektedir. 13.S TE ORTAK MAHALLER NDEN FAYDALANMA 13.1-Otoparklar: Konutun otopark ihtiyac n kar lamak amaçl olarak vaziyet plan üzerinde aç k otopark yerleri mevcuttur. Otopark yerleri özel ekilde kullan lamaz ve tahsis edilemez. Toplam 184 adet daire vard r. M MOZA KONUTLARINDA bahçede düzenlenen 184 adet aç k otopark yeri mevcuttur. Otopark yerleri yönetim taraf ndan belirlenecektir. 31

31 13.2-Konut Temizlik-Bak m leri: Konut içerisinde yer alan yollar, otoparklar, ye il alanlar n temizlik hizmetleri konut yönetimi taraf ndan sa lanmaktad r. Ortak mahallenin temiz ve bak ml tutulmas hususunda konut sakinlerinin gereken önemi göstermeleri önemle rica olunur Asansörler: Blok içerisinde bulunan asansörler genel olarak konut içerisinde iki adet asansör yap lm t r. KARL FT ASANSÖR N AAT SAN. T C. LTD. T. ADRES: MOODESA YEN MOB LYACILAR SAN. S TES FAVZ ÇAKMAK MAH SOK. NO:14 KARATAY/KONYA TELEFON: Önemli Not: E ya ta rken asansör kesinlikle kullan lmayacakt r. (GARANT KAPSAMI DI INDADIR). 32

32 ASANSÖR KAPISI 33

33 13.4-Hidroforlar: Konut içerisinde her blok için ayr ayr su depolar ve hidrofor odalar tesis edilmi tir. letme ve bak m konut yönetimi taraf ndan yap lmaktad r. H DROFORLARIN ÇALI MA PRENS PLER : Günümüzde yüksek katl ve yayg n binalarda, endüstriyel tesislerde, otellerde temiz suyu yeterli bas nçta ve miktarda istenilen kullan m yerine ç karmak ve ehir ebekesi suyunun veya bas nc n n yeterli olmad hallerde hidrofor ad verilen bas nç yükseltici ekipmanlar kullan lmaktad r. Hidroforlar bir su kayna ndan pompa vas tas yla emdikleri suyu bas nca dayan kl kapal bir kaba basarak, burada hava ile yast klay p havan n suyu bir yay gibi itmesi ile birlikte bas nc n artt r r ve istedi iniz bas nca yükseltir. 1- Hidrofor emi hatt nda mutlaka pislik tutucu ve çek valf kullan n z. Pislik tutucu emme borusu çap ndan küçük olmamal d r. Periyodik olarak temizlenmelidir. 2- Membranl tank n hava bas nc pompan n alt bas nc ndan 0,2 atü daha dü üktür. 3- lk çal mada pompa ve emi hatt suyla doldurulmal ve pompan n havas al nmal d r. 4- Hidroforunuzu kesinlikle susuz çal t rmay n z. 5- Hidroforla birlikte verilen flatör sayesinde, depodaki su seviyesi azald nda pompa otomatik olarak durur. Bu sayede susuz çal maya kar kendinde korunma sa lanm t r. 6- Hidroforunuzun ilk çal t rmas n yetkili servislere yapt r n z. KULLANMA KO ULLARI 1- Kullan m k lavuzunda anlat lan artlar kontrol ediniz. Uygun montaj emalar na ve anlat lan artlara uymayan bir durum söz konusu ise, devreye almadan önce mutlaka düzeltilmesini sa lay n z. Kullan m k lavuzunda belirtilen artlardan herhangi birine uyulmad takdirde do abilecek ar zalar garanti kapsam d ndad r. 2- Depoda su oldu unu kontrol ediniz ve flatörü depo içinde uygun ekilde yerle tiriniz. amand ra ile a rl k aras =15 cm olmal d r. 3- Hidroforun emme hatt ndaki bütün vanalar aç n z ve pompan n havas n al n z. 4- Fi i toprakl prize takarak hidroforu çal t r n z. 5- Basma hatt ndaki vanay kapatarak manometreden bas nc n yükseldi ini kontrol ediniz. Pompa üst bas nca kadar çal p durmal d r. 34

34 6- Basma hatt ndaki vanay aç p kapatarak pompan n düzenli olarak bas nçla çal p üst bas nçta durdu unu kontrol ediniz. GARANT KO ULLARI Cihaz n garanti süresi içinde bedelsiz olarak onar m için a a daki artlar n yerine getirilmesi gereklidir. 1- Cihaz n montaj ve i letmesinde, kullan m k lavuzunda belirtilen artlara uyunuz. 2- Ar za durumunda kimseye müdahale ettirmeyip, yetkili servisimizi aray n z. NOT: Elektrik motoru üretici firmas n n garantisi alt ndad r Bodrumlar: Bloklar n alt nda mevcut olan bodrumlar s nak olarak tasarlanm t r. Bu alanlara hiçbir ekilde malzeme, e ya vb. konulamaz. Bodrumda s nak, elektrik odas, hidrofor odas, kazan konutu ve s nak için WC bulunmaktad r Evcil Hayvanlar: Konutlarda köpek, kedi, ku gibi evcil hayvan bar nd rmak ancak kom uluk hukuku kurallar na ayk r olmamak, ana ta nmazda bulunan di er kom ular rahats z etmemek art yla mümkündür. Evcil hayvanlar Yönetim taraf ndan belirlenen yerler d nda gezdirilemez ve ba lanamaz. Ayr ca hayvanlar n d k lar n n da kendileri için ayr lan alanlar d ndaki yerlere yapt r lmas na müsaade edilmeyecektir ve tüm temizlik i inden evcil hayvan sahipleri sorumlu tutulacakt r. Spor ve çocuk oyun alanlar na evcil hayvanlar sokulamaz Blok çi Koridor Ve Merdivenler: Blok içi koridorlar ve merdivenler blok kat maliklerinin ortak mekânlar d r. Buralara e ya, malzeme, bisiklet, çöp po etleri, vb. konulamaz. Zemin katlarda rüzgârl k mahallerinde posta kutusu, panolar ve ziller yerle tirilmi tir. 35

35 POSTA KUTULARI 14.BA IMSIZ BÖLÜMLER N KULLANIMI Ba ms z bölümler i yeri olarak kullan lamaz. Detayl aç klamalar Yönetim Plan nda aç k bir ekilde belirtilmi tir. Konut sahiplerinin konutlar n kiraya verirken de bu hususlar göz önünde bulundurmas gerekmektedir Balkonlar: Konutlarda mevcut balkonlar mimari esteti i bozmayacak ekilde, proje müellifinden izin al narak effaf elemanlarla kapat labilir. Güvenlik amac yla demir korkuluklar eklenemez. Balkonlara kurutmak amac yla dahi çama r as lamaz. Çiçekler ancak balkon içlerine saks içerisinde konulabilir. Parapetlere saks kesinlikle konulamaz. Ayr ca balkonlara güne lik, emsiye, tente de konulamaz Klimalar: Konut sakinlerinin konutlar ndaki balkonlara klima takt rmak istemeleri halinde konut yönetimi ile temas kurmalar gerekmektedir D cephe D cephelerle ilgili eklentiler kesinlikle site yönetimine bildirilecektir, proje müellifinin bilgisi d nda bir i lem yap lmayacakt r. 36

36 15.S TEYE M SAF R G R ÇIKI I Konut sakinlerine gelecek misafirlerle ilgili olarak; konut yönetimince belirlenecek kurallar çerçevesinde uygulama yap lacakt r. 16-S TEYE EMLAKÇI G R ÇIKI I Konut sakinlerinin konutlar n kiraya vermek veya satmak için emlakç ile anla malar halinde, ilgili konut sakininin Emlakç için ilgili kimlik ve akit bilgisini yönetime bildirmesi zorunludur. Aksi takdirde emlakç lar konutlara al nmayacakt r. Kar la labilecek sorunlarla ilgili olarak öncelikle site yönetimine sorunlar n z aktar n z. 37

37 VAZ YET PLANI 38

38 Bu kitapç k daima evde bulundurulmal d r. Konut sahiplerinin konutlar n kiraya vermeleri halinde bu kitapç da kirac ya teslim etmeleri gerekmektedir. YAZIR MAHALLES MUHTARLI I CELALEDD N DO AN (Muhtar) ADRES: YAZIR MAH.SULTAN CD. 28 NOLU SA LIK OCA I YANI. NO:32/A SELÇUKLU/KONYA Selçuklu / KONYA TEL: CEP TEL: SELÇUKLU BELED YES SANTRAL TEL: FAX: M MOZA KONUTLARI YAKIN ÇEVRES NDEK MEVCUT SA LIK, E T M VE ASAY YAPILARI 28 NOLU SA LIK OCA I ER FE AKKANAT LKÖ RET MOKULU TEL: BOSNA HERSEK KARAKOLU TEL:

39 ÖZEL SERV S NUMARALARI ALO DOKTORUM YANIMDA 113 ALO EMN YET DANI MA 174 ALO GÜRÜLTÜ 176 ALO ZC KAN B LG MERKEZ 173 ALO POST 169 ALO RTÜK 178 ALO SAH L GÜVENL K 158 ALO TRAF K 154 ALO TUR ZM B LG 170 ALO TÜKET C 175 ALO VAL L K 179 ALO ZAB TA 153 ANKESÖR ARIZA 122 ARIZA HBAR 102 ARIZA TAK P 101 B L NMEYEN NUMARALAR DANI MA DIAL-UP ER M 117 CENAZE-DO UM H ZMETLER 188 ÇA RI 133 ÇEVRE B LG 181 DEVRE TAHS S 100 DATA ARIZA 124 ELEKTR K ARIZA 186 FONA TEL 141 GAZ ARIZA 187 NTERNET ÇEV R SES 146 VE Ç BULMA 180 JANDARMA MDAT 156 KABLO TV ARIZA 126 KADIN VE SOSYAL H ZMETLER 183 KODLU ARAMA 168 MASAL MÜZ K 166 M LLETLER ARASI KAYIT 115 ORMAN YANGINI HBAR 177 POL S MDAT 155 POSTA KODU DANI MA 119 RUHSAL BUNALIM DANI MA 182 SA LIK DANI MA 184 EH RLERARASI KAYIT 131 SIHH MDAT (AMBULANS) 112 SU ARIZA 185 TELEFON ARIZA 121 TELEKOM BORÇ SORMA 163 TELEKOM H ZMET DANI MA 161 TELEKS ARIZA 123 TTNET 145 UYANDIRMA 135 UYU TURUCU B LG 171 VERG DANI MA 189 YANGIN HBAR 110 YER NDE OLMAYAN ABONE

40 MUTLULU UN ANAHTARI 1978 den bu güne 1978 y l nda kurulan Seha Yap, 1987 y l na kadar in aat ve harita mühendislik hizmetlerinin yan nda yap taahhüt hizmetleri ile faaliyetlerini sürdürmü tür y l ndan sonra orta ölçekli müteahhitlik hizmetlerine ba layan Seha Yap, 1992 y l nda ttifak Grubu na kat lmas yla birlikte büyük ve önemli projelerde ba ar lar kazanarak h zla büyüme trendi yakalam t r. Bugüne kadar yapm oldu u projeler sayesinde ülkemizin ve bölgenin en büyük in aat ve taahhüt firmalar aras ndaki yerini alm t r. Seha Yap, sanat yap lar ndan endüstriyel yap lara, al veri merkezlerinden modern ya am alanlar na kadar in aat sektörünün her alan nda çevresine de er katan projeler üretmi tir ve gelece in projelerini üretmeye devam etmektedir. Bulundu u co rafyada in a etti i projelerle ili kide bulundu u tüm kesimlerin güvenini kazanan Seha Yap, profesyonel yönetimi ve kurumsal yap s yla bu ba ar s n uluslararas arenaya ta maktad r. Seha Yap, yap sektörünün her alan nda uluslararas ölçekte çözümler sunabilmeyi kendisine ilke edinmi tir den bu yana, toplu konut projeleri, ak ll binalar, al veri merkezleri, i merkezleri, sa l k yap lar, endüstriyel yap lar, yol ve köprü projeleri, spor tesisleri gibi pek çok farkl bina in a eden Seha Yap, her tür yap y ba ar yla tamamlayabilece inin ispat olan zengin bir portföye sahiptir. Seha Yap, her biri kalite, fonksiyonellik ve estetik bütünlü ün sembolü olan projeleri ile uluslararas bir yap markas haline gelmi tir. Dayan kl l k ve teknik konfor mükemmelli i, Seha Yap n n mühendislik uygulamalar ndaki ba ar s nda gizlidir. Seha Yap, in a etti i yap larda bütün i süreçlerinde evrensel kalite yönetimi uygulamalar n izleyerek kullan c lar n tatmin edecek kaliteyi ve fonksiyonelli i sunar. Bireylerin güvenli ini ve konforunu daha üst seviyelere ç karmak, yüksek teknolojiye ve prestije sahip çal ma ve ya am alanlar olu turmak ve yap larla ekillenen ehir esteti ini geli tirmek ad na dijital a lar, ses, görüntü, kland rma, iklimlendirme ve güvenlik gibi fonksiyonlu sistemleri modern mimari ile bütünle tirir. sehayapi.com

Yukardaki görsel tanıtım amaçlı hazırlanmış olup, Müteahhit Firma teknik gereklilikler dahilinde her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.

Yukardaki görsel tanıtım amaçlı hazırlanmış olup, Müteahhit Firma teknik gereklilikler dahilinde her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir. Yukardaki görsel tanıtım amaçlı hazırlanmış olup, Müteahhit Firma teknik gereklilikler dahilinde her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir. Yukardaki görsel tanıtım amaçlı hazırlanmış olup, Müteahhit

Detaylı

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım ELEKTRĐKLĐ OCAK TR Kurulum Kullanım Bakım Sayın Müşterimiz! Size teşekkür eder, yaptığınız seçimden dolayı da tebrik ederiz. Dikkatle tasarlanmış, en yüksek kaliteye sahip malzemelere göre imal edilmiş

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME 1- BETONARME

TEKNİK ŞARTNAME 1- BETONARME 1- BETONARME 1.1- Binada kullanılacak malzemeler Bayındırlık Bakanlığı teknik şartnamesine uygun olacaktır. Yapılacak her türlü imalat Bayındırlık Bakanlığı Genel Şartnamesinde tarif edilen şartlara uygun

Detaylı

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE Tel. : +90 (212) 671 18 30 (pbx) Faks : +90 (212) 549 18 13 www.enerjielektrikcihazlari.com

Detaylı

BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ

BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ HAZİRAN-2011 1.GENEL 1.1 Konu ve Kapsam Bu teknik şartname Türk Telekom tarafından kullanılacak olan monoblok beton köşklerin imalat koşullarını

Detaylı

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W HP2500W HP1000W hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W İÇİNDEKİLER Güvenlik Tedbirleri... 4,5,6 Elektrikli Ocağın Hotplate kullanımı... 7 Önemli Uyarılar... 8,9 Sorunlar ve Çözüm Önerileri... 10 Bakım ve Temizlik...

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8 Kullanım Kılavuzu İçindekiler İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3 MONTAJ o Koşullar 4 o Musluğa su bağlantısının yapılması 4 Kullanım o Kuru buhar ile temizleme

Detaylı

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ 1 A. Önemli Güvenlik Uyarıları ve Kullanım Önerileri Mini Kondisyon Bisikletinizi kullanmadan önce bu kılavuzdaki bütün talimatları okuyunuz. Kullanım öncesi bütün uyarı

Detaylı

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz.

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

ALÇI DEKORASYON VE KARTONPİYER

ALÇI DEKORASYON VE KARTONPİYER ALÇI DEKORASYON VE KARTONPİYER Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 1. Aşağıdakilerden hangisi alçı dekorasyon ve kartonpiyer yapma araçlarından biri değildir? A) Mala

Detaylı

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI 9.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 1.YAĞMUR SUYU TESİSATI Yağmur suyu tesisatı, konut çatısı üzerine düşen yağmur sularını çatı olukları vasıtası

Detaylı

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız

Detaylı

SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 İşyeri Teslim Tutanağı 2 %20 Seviyesinde; 3 %60 Seviyesinde; SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2.İş Yeri Teslim Tutanağı 3.Ruhsat Fotokopisi 4.Personel

Detaylı

LAVTAŞ IZGARA KULLANMA KILAVUZU

LAVTAŞ IZGARA KULLANMA KILAVUZU LAVTAŞ IZGARA KULLANMA KILAVUZU LAVTAġ IZGARAYI ÇALIġTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DĠKKATLĠCE OKUYUNUZ ALI 460 ALI 860 1 ĠÇĠNDEKĠLER I- LavtaĢ Izgaranın Kullanım Alanı 3-4 II- Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri

Detaylı

MasterFlow 920 AN (Eski Adı Masterflow 920 SF)

MasterFlow 920 AN (Eski Adı Masterflow 920 SF) TANIMI MasterFlow 920 AN, metakrilat esaslı, iki bileşenli, yüksek performanslı, stiren içermeyen, özel bir tabanca ile kolaylıkla uygulanan, macun kıvamında ankraj ve montaj malzemesidir. STANDARTLAR

Detaylı

AKGUL GROUP STANDART PREFABRİK YAPILAR www.akgul-group.com

AKGUL GROUP STANDART PREFABRİK YAPILAR www.akgul-group.com AKGUL GROUP STANDART PREFABRİK YAPILAR www.akgul-group.com 1 STANDART PREFABRİK YAPILAR Prefabrike hazır yapılar amacına göre geniş ve uzunlukları değişken, istenilen her türlü yerleşim alanına uygulanabilecek

Detaylı

BACADER BACA İMALATÇILARI VE UYGULAYICILARI DERNEĞİ

BACADER BACA İMALATÇILARI VE UYGULAYICILARI DERNEĞİ BACADER BACA İMALATÇILARI VE UYGULAYICILARI DERNEĞİ 2006 BACADER BACA İMALATÇILARI VE UYGULAYICILARI DERNEĞİ BACADER; ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerinin ayrılmaz bir parçası olan baca uygulamalarının

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ADV 9910 I

Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ADV 9910 I Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ADV 9910 I Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size

Detaylı

LK 001 / 002 SERİSİ DÖNER YIKAMA KOLLARI KULLANIM VE MONTAJ BİLGİLERİ

LK 001 / 002 SERİSİ DÖNER YIKAMA KOLLARI KULLANIM VE MONTAJ BİLGİLERİ LK 001 / 002 SERİSİ DÖNER YIKAMA KOLLARI KULLANIM VE MONTAJ BİLGİLERİ LK 001 DÖNER YIKAMA KOLU - TEKLİ TEKNİK ÖZELLİKLER BASINÇ : 200 Bar SICAKLIK : 0-70 o C GİRİŞ : ¼ NPT ÇIKIŞ : ½ NPT ph : 7-10 SİPARİŞ

Detaylı

UCRETE DP UYGULAMA YÖNTEMİ

UCRETE DP UYGULAMA YÖNTEMİ TANIMI UCRETE DP, poliüretan esaslı reçinelerin özel katkı ve kimyasallar ile modifikasyonu sonucu elde edilen, reçinelere özel dolgu ilavesi ile oluşturulan, ıslak ve kuru ortamlarda kullanılmak için

Detaylı

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER İL İLÇE MAHALLE SOKAK MÜLKİYET : Mersin : Tarsus

Detaylı

AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI

AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI 1 AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI K.Oktay GÜVEN ÖZET Hastanelerde klinik tedavinin yanında hijyenik Ģartların sağlanması da önemlidir. Hastanelerde hijyenik ortamın yaratılabilmesi için hastane

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz.

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Gazl cihazlar n za ba lad n z gaz hortumu boyunun maksimum 150cm. olmas na ve hortum ba

Detaylı

KULLANMA VE BAKIM KİTABI DEVRİLİR TAVA

KULLANMA VE BAKIM KİTABI DEVRİLİR TAVA KULLAMA VE BAKIM KİTABI DEVRİLİR TAVA (ELEKTRİKLİ) G Ü R Ç E L İ K Profesyonellere Profesyonelce AÇIKLAMA Bu kılavuzdaki talimatlar cihazın emniyetli montajı, kullanımı, temizliği ve bakımı hakkında önemli

Detaylı

MasterFlow 916 AN. Polyester Esaslı, Ankraj Harcı. Tanımı

MasterFlow 916 AN. Polyester Esaslı, Ankraj Harcı. Tanımı Polyester Esaslı, Ankraj Harcı Tanımı MasterFlow 916 AN, polyester esaslı, iki bileșenli, özel bir tabanca ile kolaylıkla uygulanan, macun kıvamında ankraj ve montaj malzemesidir. Test & Standartlar n

Detaylı

Ford Otosan TEKAY Başvuru Süreci

Ford Otosan TEKAY Başvuru Süreci Ford Otosan TEKAY Başvuru Süreci Bu döküman Teknik Acil Yardım Masası nın çalışma yöntemini açıklamak üzere hazırlanmıştır. Ford Otosan Akpınar mah. Hasan Basri cad. No:2 34885 Sancaktepe - Đstanbul Telefon

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland

41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland stanbul, 28.02.2012 41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland DUYURU NO:2012/19 28.02.2012 tarih ve 28218 Say l Resmi Gazete de yay mlanan 41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu

Detaylı

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ 14.11.2013 ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksek Okulu Makine Resim ve Konstrüksiyon Programı Ders içeriği El Aletleri KAYNAKÇA El Aletleri İle Çalışmada İş Sağlığı

Detaylı

ÖDEME TALEP FORMU GIDA, TARIM VE HAYVANCLIK İL MÜDÜRLÜĞÜNE İZMİR

ÖDEME TALEP FORMU GIDA, TARIM VE HAYVANCLIK İL MÜDÜRLÜĞÜNE İZMİR ÖDEME TALEP FORMU GIDA, TARIM VE HAYVANCLIK İL MÜDÜRLÜĞÜNE İZMİR Ek listede belirtilen makine ve ekipman alımlarına ilişkin faaliyetleri Hibe Sözleşmesi hükümlerine uygun olarak gerçekleştirdiğimizi; ilgili

Detaylı

ELEKTRİK FATURALARINIZDA REAKTİF CEZA ÖDÜYORMUSUNUZ? ELEKTRİK FATURALARINIZI DÜZENLİ OLARAK KONTROL EDİYORMUSUNUZ?

ELEKTRİK FATURALARINIZDA REAKTİF CEZA ÖDÜYORMUSUNUZ? ELEKTRİK FATURALARINIZI DÜZENLİ OLARAK KONTROL EDİYORMUSUNUZ? ELEKTRİK FATURALARINIZDA REAKTİF CEZA ÖDÜYORMUSUNUZ? ELEKTRİK FATURALARINIZI DÜZENLİ OLARAK KONTROL EDİYORMUSUNUZ? Elektrik faturalarındaki cezalı ödemelerin genellikle farkına varılmaz. Aktif harcama

Detaylı

Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ALA 510 ALA 520

Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ALA 510 ALA 520 Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ALA 510 ALA 520 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

Makina Mühendisleri Odası A Tipi Muayene Kuruluşu Duyuru

Makina Mühendisleri Odası A Tipi Muayene Kuruluşu Duyuru Duyuru TMMOB, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından "A" Tipi Muayene Kuruluşu olarak 17 Mayıs 2004 tarihinde basınçlı kaplar, kaldırma makinalarının periyodik kontrolleri ve gürültü, bacagazı ölçümleri

Detaylı

İNTERNET PAKETLİ TABLET KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL)

İNTERNET PAKETLİ TABLET KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) İNTERNET PAKETLİ TABLET KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) ipad (16GB, 32GB, 64GB), ipad Retina(16GB, 32GB, 64GB), Samsung Galaxy Note 10.1 cihazlarına ilişkin

Detaylı

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları S1: Erasmus kapsamında yapılan projelerle yarışamaya katılınabilir mi? C1: Erasmus kapsamında gidilen yurtdışı üniversitelerdeki

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık "L1", "L2" ve "L3" olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık L1, L2 ve L3 olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir Kontaktörler Röle kontakları üzerinden büyük bir miktar elektrik gücü anahtarlamak için kullanıldığında kontaktör terimi ile adlandırılır.. Kontaktörler tipik olarak çoklu kontaklara sahiptir ve kontakları

Detaylı

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu 2 1 İçindekiler 1 İçindekiler...3 2 Güvenlik ve çevre...4 2.1. Doküman hakkında...4 2.2. Güvenliği sağlama...4 2.3. Çevreyi koruma...5

Detaylı

Sirküler no: 056 İstanbul, 25 Haziran 2010

Sirküler no: 056 İstanbul, 25 Haziran 2010 Sirküler no: 056 İstanbul, 25 Haziran 2010 Konu: Maliye Bakanlığı, taşınmaz (gayrimenkul) satışında katma değer vergisi uygulaması ile ilgili açıklamalar yaptı. Özet: 23 Haziran 2010 tarihinde Gelir İdaresi

Detaylı

S.E.Ç İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL)

S.E.Ç İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) S.E.Ç İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) S.E.Ç İnternet Paketli Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) işbu Taahhütname de ( Taahhütname )

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

ANIT PARK SİTESİ FAALİYET RAPORU

ANIT PARK SİTESİ FAALİYET RAPORU 1. GİRİŞ : İzmir ili, Bayraklı İlçesi, Yamanlar Mah. 7355. Sk. No: 203 adresinde bulunan ve Bayraklı Tapu Sicil Müdürlüğüne kayıtlı taşınmazlar üzerine inşa edilen 8 Blok ve 288 Bağımsız Bölümden ibaret,

Detaylı

BACALAR HAVALANDIRMA BACALARI VE IŞIKLIKLAR ATEŞ BACALARI ÇÖP BACALARI TESİSAT BACALARI

BACALAR HAVALANDIRMA BACALARI VE IŞIKLIKLAR ATEŞ BACALARI ÇÖP BACALARI TESİSAT BACALARI BACALAR ATEŞ BACALARI HAVALANDIRMA BACALARI VE IŞIKLIKLAR ÇÖP BACALARI TESİSAT BACALARI ATEŞ BACALARI: Kalorifer soba şömine ve fabrika ocak ve kazanlarında yanan kati sıvı ya da gaz yakıtların dumanını

Detaylı

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda delab Deniz Elektronik Laboratuvarı Tel:026-348 65 2 Genel amaçlı, 6 Röle çıkışlı toggle (buton tip) geçici hafızalı (momentary) ve latch olarak çalışabilen alıcı,verici

Detaylı

HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu

HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu Telif Hakkı ve Lisans 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Telif hakkı yasalarının izin verdiği durumlar dışında,

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ LABORATUAR, ÜNİTE VE ODA (SÜFLAB) KULLANIM YÖNERGESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ LABORATUAR, ÜNİTE VE ODA (SÜFLAB) KULLANIM YÖNERGESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ LABORATUAR, ÜNİTE VE ODA (SÜFLAB) KULLANIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Yüzüncü Yıl Üniversitesi,

Detaylı

+1TL TEK TELEFON SERVİSİ KAMPANYASI (12 AY) TAAHHÜTNAMESİ

+1TL TEK TELEFON SERVİSİ KAMPANYASI (12 AY) TAAHHÜTNAMESİ ye ( Vodafone ) ve Vodafone Net İletişim Hizmetleri A.Ş. ( Vodafone Net ) tarafından yürütülen ve Ek-1 de detayları belirtilen +1TL Tek Telefon Servisi Kampanyası (12 Ay) dan ( Kampanya ) yararlanmak istememiz

Detaylı

Fridgebox ; soft start, P.I.D kontrol algoritmaları, soft stop gibi gelişmiş yönetim yazılım algoritmalarına sahiptir.

Fridgebox ; soft start, P.I.D kontrol algoritmaları, soft stop gibi gelişmiş yönetim yazılım algoritmalarına sahiptir. Buzdolapları için elektrik tasarruf cihazı %20 - %40 arasında enerji tasarrufu 2-fazlı asenkron alternatif akımla çalışan motorlu cihazlarda kullanılır Kolay montaj Cihazları korur, ömrünü uzatır En son

Detaylı

İZMİR. 5.2.2010. Muhasebe Müdürlüğüne,

İZMİR. 5.2.2010. Muhasebe Müdürlüğüne, Sayı: YMM.03.2010-18 Konu: 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Form Ba ile Form Bs Bildirimlerinin 2010 Yılı ve Müteakip Yıllarda Verilmesine İlişkin İZMİR. 5.2.2010 Muhasebe Müdürlüğüne, 04.02.2010

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMEİĞİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMEİĞİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMEİĞİ ASANSÖRLER MADDE 8.08 Bina giris katından itibaren kat adedi,, bu kat ile birlikte 4 den fazla olan konut binalarında, bodrumda iskan edilen katlar dahil

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Basamak kontrolü: On beş basamaklı IMEI numarasının son basamağının doğruluğunun kontrolünü,

YÖNETMELİK. a) Basamak kontrolü: On beş basamaklı IMEI numarasının son basamağının doğruluğunun kontrolünü, 27 Haziran 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27271 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: ELEKTRONİK KİMLİK BİLGİSİNİ HAİZ CİHAZLARA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

GES HGM02 SEYYAR RUTUBET ÖLÇME C

GES HGM02 SEYYAR RUTUBET ÖLÇME C GES HGM02 SEYYAR RUTUBET ÖLÇME CĐHAZI KULLANIM KILAVUZU GES END. ELEKTRONĐK Đkitelli Organize Sanayi Bölgesi Triko Center 7/ M Blok No:301/303 Đkitelli / ĐSTANBUL Tel +9 0 212 671 5912 / 28 / 42 Fax +9

Detaylı

designed by Nurus D Lab teknik doküman

designed by Nurus D Lab teknik doküman designed by Nurus D Lab teknik doküman Gate, köprü görevi gören ana platform ve bu platform üzerinde sistemi tamamlayan depolama birimlerinden oluşur. Giderek artan gereksinimler için pratik, yenilikçi

Detaylı

Konforun Tanımı Değişti...

Konforun Tanımı Değişti... 2 Konforun Tanımı Değişti... Beyterrace özgün mimarisi ve merkezi lokasyonu ile alışıla gelmiş yapılardan farklı olarak doğayla iç içe, güvenli ve huzurlu bir yaşamın sunduğu ayrıcalıklı olanaklarla ev

Detaylı

Endüstriyel Temizlik Makineleri. Elektrikli Zemin Temizleme Makinesi Garanti Belgesi. Kullanım Kitapçığı

Endüstriyel Temizlik Makineleri. Elektrikli Zemin Temizleme Makinesi Garanti Belgesi. Kullanım Kitapçığı Endüstriyel Temizlik Makineleri Elektrikli Zemin Temizleme Makinesi Garanti Belgesi Kullanım Kitapçığı ÖNEMLİ : Makineyi çalıştırmadan önce lütfen bu kitapçığı okuyunuz. KISIKLI CAD.NO.79 ALTUNIZADE 34662

Detaylı

BÖLÜM-6 VAKUMLAMA (TAHLĠYE)

BÖLÜM-6 VAKUMLAMA (TAHLĠYE) BÖLÜM-6 VAKUMLAMA (TAHLĠYE) 6.1 TERĠMLER VE TANIMLAR Vakum: Atmosfer basıncının (14.7 psi) altındaki basınçlar, 0 ile 30 ıskalalı inç civa sütunu ile gösterilir. Vakumlama: Soğutma sisteminden hava ve

Detaylı

KOBİGEL KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI

KOBİGEL KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI KOBİGEL Programının Amacı Nedir? Bu programın amacı; ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması,

Detaylı

LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz.

LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz. LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz. İleride referans olabilmesi için kullanma talimatını saklı tutunuz.

Detaylı

Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7)

Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7) 10 Nisan 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26843 TEBLİĞ Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye ile Avrupa Topluluğu

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 Bu faaliyette verilen bilgiler ile hazırlamıģ olduğunuz belgeye uygun baģvuruları (Ġçindekiler Tablosu, Dipnot/sonnot, Ģekil tablosu, resim yazısı vb.) hatasız

Detaylı

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI 3.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 1.SICAK SU TESİSATI Yapılardaki sıcak su tesisatı, aranılan konfora, mevcut ısıtma kaynaklarına, enerji durumuna,

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

BÖLÜM 1 : ENERJ YÖNET C S N N B LD R LMES

BÖLÜM 1 : ENERJ YÖNET C S N N B LD R LMES YEN LENEB L R ENERJ GENEL MÜDÜRLÜ Ü ENVER PORTALI ENERJ YÖNET C S MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU DUYURU: 18/04/2007 tarih ve 5627 Say l Enerji Verimlili i Kanunu kapsam nda 27/10/2011 tarih ve 28097 Say l Resmi

Detaylı

GALAXY YOUNG BUNDLE CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (Kurumsal)

GALAXY YOUNG BUNDLE CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (Kurumsal) GALAXY YOUNG BUNDLE CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (Kurumsal) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Galaxy Young Bundle Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) işbu name de ( name ) belirtilen Özel ve

Detaylı

" YANGIN SİGORTASI KAPSAMINDA MEYDANA GELEN HASARLARDA MUHASEBE EVRAKLARININ İNCELENMESİ EĞİTİMİ" BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU

 YANGIN SİGORTASI KAPSAMINDA MEYDANA GELEN HASARLARDA MUHASEBE EVRAKLARININ İNCELENMESİ EĞİTİMİ BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU " YANGIN SİGORTASI KAPSAMINDA MEYDANA GELEN HASARLARDA MUHASEBE EVRAKLARININ İNCELENMESİ EĞİTİMİ" BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ 2016 Bu Kılavuz SEGEM ve SEDEV işbirliğiyle düzenlenecek

Detaylı

Öncelikle Markamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz.

Öncelikle Markamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Sayın Prefix İş Ortağımız, Öncelikle Markamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. İşletmenize daha fazla kazanç sağlayabilmek, daha kaliteli ve daha süratli hizmet verebilmek için, mevcut

Detaylı

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER VOLTAJ GİRİŞ GÜCÜ DEVİR HIZI MAX. BETON DELME ÇAPI UÇ TİPİ 230V-50HZ 1700W 900-1900d/dk 50mm SDS MAX CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. SDS UÇ

Detaylı

UZ 964 SerVac KULLANIM TALİMATI

UZ 964 SerVac KULLANIM TALİMATI UZ 964 SerVac KULLANIM TALİMATI CE 822 9311 000 Edisyon 9905 NA1 İÇİNDEKİLER İngilizce 6-7 Elektrik bağlantıları, sadece İngiltere için 8-9 ÖNEMLİ EMNİYET KURALLARI Bu elektrikli süpürge ticari amaçlı

Detaylı

ALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASI

ALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASI ALTSO MESLEKİ LERİ Odamız tarafından, ilçemizde çalışma hayatındaki hizmet kalitesini artırmak, üyelerimiz ve çalışanlarının mesleki bilgi, becerilerinin geliştirilmesi amacı ile çeşitli dallarda eğitim,

Detaylı

EK-3 : İŞYERİ GÜNEŞ ASİSTANS HİZMET KAPSAMI

EK-3 : İŞYERİ GÜNEŞ ASİSTANS HİZMET KAPSAMI EK-3 : İŞYERİ GÜNEŞ ASİSTANS HİZMET KAPSAMI İŞYERİ YARDIM HİZMET PAKETİ Tesisat İşleri Elektrik İşleri Anahtar İşleri Cam İşleri Güvenlik Şirketi Profesyonel İşyeri Hizmetleri Organizasyonu 500,00- TL.

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yayınlanma tarihi: 05.12.2008 Yürürlüğe girme tarihi: 05.12.2009 Vorlage 1 09/2006 Viessmann Werke Kapsam Mevcut ve yeni yapılacak konut, ticari ve hizmet amaçlı kullanılan

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), yüksek öğrenim gören öğrencilere burs ve kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt

Detaylı

1 Semboller. 3 Kurallara Uygun Kullanım. 4 Önceden Görülebilen Hatalı Kullanım Şekli. 2 Emniyet ve Tehlikeler. 1.1 İkaz Bilgileri. 1.

1 Semboller. 3 Kurallara Uygun Kullanım. 4 Önceden Görülebilen Hatalı Kullanım Şekli. 2 Emniyet ve Tehlikeler. 1.1 İkaz Bilgileri. 1. A 1 2 B 3 G H 4 C 7 5 6 I J D 8 9 10 11 12 13 12 13 K 14 E F 1 Semboller 1.1 İkaz Bilgileri İkaz bilgileri, tehlikenin niteliğine bağlı olarak aşağıda belirtilen terimlerle ifade edilmektedir: Dikkat,

Detaylı

ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN. AC adaptörü için

ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN. AC adaptörü için Türkçe ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN AC adaptörü için UYARI Bu AC adaptörü yalnızca Yamaha cihazlarıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Başka bir amaçla kullanmayın. Yalnızca iç

Detaylı

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014 Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası Bosch Rexroth ana bayisi Rota Teknik A.Ş. ile Japon TAISEI ve ANEL firmasının ortak olarak geliştirdiği Marmaray Tünel Havalandırma Elektropnömatik Kontrol Sistemi

Detaylı

CHEMPARK LEVERKUSEN E HOŞ GELDİNİZ Güvenlik uyarıları

CHEMPARK LEVERKUSEN E HOŞ GELDİNİZ Güvenlik uyarıları CHEMPARK LEVERKUSEN E HOŞ GELDİNİZ Güvenlik uyarıları Lütfen CHEMPARK a giriş yapmadan önce güvenlik uyarılarını okuyunuz - ve burada bulunduğunuz süre boyunca bu kurallara uyunuz! Teşekkürler! 1. TRAFİK

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

Em neller İnşaat modern ve güvenl mekanlar... Dört Dörtlük Bir Yaşam...

Em neller İnşaat modern ve güvenl mekanlar... Dört Dörtlük Bir Yaşam... Dört Dörtlük Bir Yaşam... www. verapark.com.tr Em neller İnşaat Doğayla, doğal olanla yaşamak için... Vera Park Konutları 4-1- www.verapark.com.tr Yeni bir daire alırken orada uzun bir hayat süreceğinizi

Detaylı

: İNSAN KAYNAKLARI DİREKTÖRLÜĞÜ

: İNSAN KAYNAKLARI DİREKTÖRLÜĞÜ P.B.HR.004 01.01.2010 1 01.10.2013 1 5 NUTRICIA ANNE BEBEK PROSEDÜR : YÜRÜRLÜK TARİHİ : 01.01.2010 SAYFA SAYISI HAZIRLAYAN ONAYLAYAN : 4 + 1 kapak : İNSAN KAYNAKLARI DİREKTÖRLÜĞÜ : GENEL MÜDÜR Bu kitapçık

Detaylı

Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri. Su izolasyonu BTM veya muadili Isı izolasyonu Arfa Ses izolasyonu Arfa

Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri. Su izolasyonu BTM veya muadili Isı izolasyonu Arfa Ses izolasyonu Arfa Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) MODEL:HAUS EXSTRA-15001-213,00+24,00 TEKNİK ŞARTNAME 1 Taşıyıcı Strüktür Donanımlı Paket Ürün Adı EKOLOJİK-İDEAL SİSTEM YALITIMLI

Detaylı

Tarihi: KATAGORİ KIRILIMI

Tarihi: KATAGORİ KIRILIMI ÜRÜNE AİT TEKNİK ÖZELLİK FORMU (EK4) Sıra No: 148 Tarihi: KATAGORİ KIRILIMI 16 1 2 2 5 DMO KATALOG KOD NO ÜRÜN ADI ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N) Okul Sıraları ÜRÜNÜN MARKASI / MODELİ ÜRÜNE AİT RESİM *Sınıf Masası

Detaylı

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI 7.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 1.TEMİZ SUYUN DEPOLANMASI VE BASINÇLANDIRILMASI Şebeke suyu kesilmelerine karşı temiz su tesisatında en az 24

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi. Ek İsterler

Türk-Alman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi. Ek İsterler Türk-Alman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç 14 üncü maddesi ve 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Detaylı

TİP 2 TİP 1. Hol ve Koridor : 21.5 m 2. Hol ve Koridor : 31.5 m 2 Salon : 40 m 2 Oturma Odası : 15 m 2 Mutfak : 18 m 2 Oda : 12 m 2

TİP 2 TİP 1. Hol ve Koridor : 21.5 m 2. Hol ve Koridor : 31.5 m 2 Salon : 40 m 2 Oturma Odası : 15 m 2 Mutfak : 18 m 2 Oda : 12 m 2 VAZİYET PLANI KAT KAT PLANI Tip 1 Daire Planı Tip 2 Daire Planı Mutfak Salon Mutfak Salon Hol ve Koridor Hol ve Koridor Banyo Banyo Eby Yatak sı Eby Banyo Eby Banyo Eby Yatak sı Giy. sı Giy. sı TİP 1 Hol

Detaylı

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat ÖZELLİKLER ÜRÜN SPEFİKASYONU UYGULAMA T8400C, T8401C standart termostatları ile 24V AC ısıtma-soğutma sistemlerinin tek-kademe kontrolu sağlanır. Isıtma-soğutma

Detaylı

2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu

2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu 2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya baģlamadan önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. Ġleride referans olması için kullanma talimatını

Detaylı

AYSE YAPI VOGUE KURTKÖY TEKNİK ŞARTNAME MAHAL LİSTESİ MAHAL LİSTESİ. Sitenin bitkisel ve yapısal peyzajları yapılacaktır. BLOK GENELİNDE YAPILACAK

AYSE YAPI VOGUE KURTKÖY TEKNİK ŞARTNAME MAHAL LİSTESİ MAHAL LİSTESİ. Sitenin bitkisel ve yapısal peyzajları yapılacaktır. BLOK GENELİNDE YAPILACAK AYSE YAPI VOGUE KURTKÖY TEKNİK ŞARTNAME MAHAL ADI 1 Sitenin bitkisel ve yapısal peyzajları Projenin içerisinde dinlenme alanları, çocuk oyun grupları bulunacaktır. Projeye uygun Fitness Salonu Site içi

Detaylı

YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ

YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ Genel: Derz sözcüğü bir sistemi oluşturan parçaların birleştirildiği, yapıştırıldığı çizgi şeklindeki bölümleri tanımlar. Derzler dar ya da geniş, yatay ya

Detaylı

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Montaj Kılavuzu

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü <BRP069A42> Montaj Kılavuzu 4P359542-2G Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Montaj Kılavuzu Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Kurulum Kılavuzu Ana sayfa: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Özellikler, ayar

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Toprak PH Metre Ölçer

Kullanım Kılavuzu Toprak PH Metre Ölçer Toprak PH Metre Ölçer PH- 220S 17.02.2016 İçindekiler 1 Önsöz... 3 2 Güvenlik Bilgileri...3 3 Özellikler...3 4 Sistem Açıklaması...3 5 Geri Dönüşüm...3 6 İletişim...3 2 1 Önsöz PCE Teknik Cihazları ndan

Detaylı

MAKSDER 4. MOBİLYA AKSESUAR ÜRÜNLERİ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 2013

MAKSDER 4. MOBİLYA AKSESUAR ÜRÜNLERİ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 2013 MAKSDER 4. MOBİLYA AKSESUAR ÜRÜNLERİ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 2013 YARIŞMANIN AMACI MAKSDER tarafından her yıl; sektördeki gelişimi teşvik etmek, uluslararası pazarlarda rekabet edebilecek ürünlerin

Detaylı

HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ

HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ I. Clip-In Sistem Profil ve Aksesuarları I. Montaj Öncesi ve Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 1. Uygulama yapılacak mekanın boş ve temiz olması gereklidir.

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN

TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN Emre KARTALOĞLU Gelirler Kontrolörü TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN GİRİŞ Bilindiği gibi, 4842 sayılı Kanunla 1 vergi kanunlarında köklü değişiklik ve

Detaylı

GÖZETMENLERİN SINAVLARDA UYACAĞI KURALLAR

GÖZETMENLERİN SINAVLARDA UYACAĞI KURALLAR GÖZETMENLERİN SINAVLARDA UYACAĞI KURALLAR 1. Sınavın uygulanmasına ilişkin Kurallar gözetmenler tarafından yerine getirilir. 2. Gözetmen sınav saatinden en az 10 dakika önce aksi belirtilmedikçe sınav

Detaylı