BAŞKAN DAN. Zeki TOÇOĞLU Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAŞKAN DAN. Zeki TOÇOĞLU Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı"

Transkript

1

2 BAŞKAN DAN Göreve geldiğimiz günden beri şehrimizde su yönetimini entegre bir yaklaşımla ele alarak, sadece bugünün ihtiyaçlarını d eğil, geleceğin de ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik birçok yatırımı gerçekleştirdik. Bu yaklaşımımızın bir ürünü olan ve şehrimizin su yönetimi adına orta ve uzun dön emli amaç ve hedeflerini içeren 5 yıllık stratejik planımızın uygulama dilimlerind en olan performans programlarının ilki ni hazırladık. Hazırlanan bu program, alternatif su kaynaklarının oluştu rulması, içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı ihtiyaçlarının karşılanm ası, suyun arıtılması, su kalitesinin sürekli olarak kontrol edilmesi ve kalitenin artırılması, teknolojik sistemlerin kurulması vb. b irçok konudaki faaliyet, proje ve h ed efleri içermektedir yılına ilişkin performans hed ef ve göstergelerinin yer ald ığı bu programın hazırlanmasında emeği geçen ve bu programda yer alan faaliyet ve projelerin hayata geçmesi için çaba gösteren SASKİ çalışanlarına teşekkür eder, h alkımıza hayırlı olmasını dilerim. Değer li Hem şehr iler im; Hepinizin bildiği gibi su yön etimi her geçen gün daha önemli b ir hal almakta, dü nyada var olan su kaynaklarının d aha etkin ve verimli biçimde kullanımı konu sunda makro düzeyde çalışmalar yapılmaktad ır. Nitekim yakın dön emde dünyanın belirli bölgelerind e yaşanan su sıkıntısı, konunun entegre bir yaklaşımla ele alınarak orta ve uzun vadeli çözü mler üretilmesin i gerektirmektedir. Bu nedenle su kayn aklarının oluşturulmasıyla başlayıp, kullanılan suyun arıtılarak alıcı ortamlara d eşarj ed ilmesin e kadar geçen tüm aşamalar entegre su yönetimi yaklaşımıyla el e alınmalı ve bu yaklaşımla birlikte sahip olunan tüm kaynakların etkin kullan ımı sağlanmalıdır. Zeki TOÇOĞLU Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı

3 SUNUŞ Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Değerli G enel Ku rul Üyel eri; SA SKİ G enel Müdürlüğü, sahip ol duğu kaynakla rı en etkin bir ş ekil de değerlendirmek, bu ka ynakla rı ş ehrin ve va ta ndaşla rın bugünkü ve gel ec ek teki ihtiyaçları doğrultusunda kullanmak amac ıyla ik inc i beş yıll ık stra tejik pla nını hazırla mıştır. B ildiğiniz gibi 2007 yılında n bugüne kada r her yıl stra tejik pl an doğrultusunda yıllık performa ns progra mla rı hazırla nmış, uygula nmış ve uygulama sonuçları faaliyet ra porla rı a racıl ığıyla kamuoyuyla paylaşılmıştır stra tejik pla nı kapsa mında hazırla mış olduğumuz progra mla r ile bu gü ne ka da r birçok proje haya ta geçirilmiş ve su yönetimi adına ş ehrimizin uzun vadeli ihtiyaçla rı ka rş ıla nmıştır. İsal e ha ttı ve kol ektör projel eri, iç mesuyu ve a tıksu a rıtma tesisl eri, enerji ve ç evre ala nında gerç ekl eş tiril en projel er sizl erin de bildiği gibi şeh rimiz e su yönetimi ala nında değer ka ta n öneml i çal ış malarda n bazıla rıdır. Yeni beş yıllık s tratejik pla n döneminde de en a z önc eki yılla rdak i kadar ça ba ve ga yreti göstererek çalışmala rımızı sürdürec eğiz. B u amaçla hazırlamış ol duğumuz ve yeni pla nlama döneminin ilk uygulama dilimi nitel iğinde ola n 2012 performa ns progra mı, su y önetimi adına ş ehrimizin ve vata ndaşla rın uzun va deli ihtiyaçla rını ka rş ılama yı sağlayacak önemli projel eri iç ermek tedir. Akça y B arajı, iç mesuyu arıtma tes isl eri, yeni yerl eş im bölgel eri iç mesuyu inşaatı, içmes uyu isal e hatla rı, atıksu kol ektörl eri ve SCA DA s isteminin genişl etil mes i bu projelerden bazıla rıdır. Şehrimizin uzun va deli ihtiyaçla rını ka rş ılamak adına pla nla nan bu projel eri gerç ekl eş tirerek, ş ehrimizin su yönetimini s ürdürül ebil ir bir hal e getirmeyi hedefliyoruz programı inc elendiğinde bütç eden doğruda n yatırım ola rak ayrılan payın %56,28 olduğu görül mektedir. B u raka ma diğer harca ma kal eml erinde yer alıp ya tırım amaçlı k ullanılacak olan ha rca mala r da ekl endiğinde, bütçeden yatırım için ayrıla n pa yın %70 l eri bul duğu görül mektedir. B u veriler k urumumuz adına gurur verici olup, 2012 yıl ının yatırımla rla dolu bir yıl olaca ğını gös termek tedir. SASKİ olarak pla nlana n bu ya tırımları etkin bir şek ilde gerçekleştirme çaba ve gayreti içinde olacağız. Su yönetimi a dına gelec eğe da ir öneml i adımlar atmak a macıyla oluş turula n stra tejik pla nımıza ba ğlı olarak performa ns progra mının hazırla nma sında emeği geç en herk ese ayrı ayrı teş ekk ür eder, hayata geçirec eğimiz faal iyet ve projel erin hayırlı olmasını dil erim. Dr. Rüstem K ELEŞ Genel Müdü r

4 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER A. YETK İ, GÖ REV VE SORUMLU L UK LA R... 6 B. TEŞKİ LA T YAPIS I... 7 C. Fİ Zİ KSE L KAY NA KL AR... 8 D. İN SA N KAY NA K LA RI II. PERFORMANS BİLGİLERİ A. TEME L PO LİT İKA VE ÖNCELİKLE R B. AMA Ç VE HEDE F LE R C. PERFORMA N S HEDE F LE R İ, PE RFORMA NS GÖ STERGELERİ VE F AA Lİ YETLE R Abone İşleri Daire Başkanlığı Performans Bilgileri Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Performans Bilgileri Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Performans Bilgileri Elektrik, Makine ve Malzeme İkmal D.B. Performans Bilgileri İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri D.B. Performans Bilgileri Özel Kalem Müdürlüğü/Hukuk Müşavirliği Performans Bilgileri Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığı Performans Bilgileri Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Performans Bilgileri Su ve Kanal Dairesi Başkanlığı Performans Bilgileri Akyazı Grup Şube Müdürlüğü Ferizli Grup Şube Müdürlüğü Hendek Grup Şube Müdürlüğü Sapanca Grup Şube Müdürlüğü Kanalizasyon Şube Müdürlüğü D. İ DA RENİN TOP LA M KAY N AK İHT İY A CI TAB LOSU E. İZ LE ME VE DE ĞERLENDİRME

5 5

6 1.GENEL BİLGİLER A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar SASKİ Genel Müdürlüğü nün görev ve yetkileri 2560 sayılı İSKİ Kanunu nda tanımlandığı şekildedir. Madde 2 - İSKİ'nin görev ve yetkileri şunlardır: a- İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yeraltı ve yer üstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek, b- Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek, c- Bölge içindeki su kaynaklarının, deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri artıkları ile kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak, d- Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak, e- Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, İSKİ'nin hizmetleriyle ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu veya özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmek, f- Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek. 6

7 B. Teşkilat Yapısı GENEL KURUL YÖNETİM KURULU GENEL MÜDÜR GENEL MÜDÜR YARDIMCISI İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE AYNİYAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SU VE KANAL İŞLETMESİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İÇMESUYU ŞEBEKELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KANALİZASYON ŞEBEKELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İLETİM HATLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ AKYAZI GRUP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ FERİZLİ GRUP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HENDEK GRUP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SAPANCA GRUP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ELEKTROMEKANİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MAKİNE İKMAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ABONE İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAÇAK SU VE KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU RUHSAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SCADA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HAVZA KORUMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ DEŞARJ KONTROL VE RUHSAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ LABORATUAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PLANLAMA VE YATIRIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HARİTA VE EMLAK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER UZMANLAR ZABIT VE KARARLAR SEKRETERLİĞİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI DENETÇİLER 7

8 C. Fiziksel Kaynaklar Hizmet Alanı ve Tesisler Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), 2560 sayılı İSKİ kanununa istinaden, Bakanlar Kurulunun tarih 3152 sayılı kararı ile ADASU ismiyle kurulmuş ve tarihinde fiilen görevine başlamıştır tarih, 1388 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının, tarih sayılı Resmi Gazete de yayınlanmasıyla kurumumuz isim değişikliğine giderek (SASKİ) ismini almıştır. 8

9 HİZMET VE FAALİYET ALANI Hizmet Alanı Hizmet Verilen Nüfus Abone Sayısı Hektar Kişi Adet ALTYAPI BİLGİLERİ İÇMESUYU İçmesuyu Şebeke Uzunluğu İçmesuyu Arıtma Tesisi İçmesuyu Terfi İstasyonu İçmesuyu Deposu İçmesuyu Kuyusu Metre 3 Adet 58 Adet 164 Adet 27 adet ALTYAPI BİLGİLERİ ATIKSU & YAĞMURSUYU Kanalizasyon Şebeke Uzunluğu Yağmursuyu Şebeke Uzunluğu Atıksu Arıtma Tesisi Atıksu & Yağmursuyu Terfi İstasyonu * Veriler tarihi itibari iledir Metre Metre 3 Adet 18 Adet Hizmet Binaları SASKİ Genel Müdürlüğü nün faaliyetlerini yürütmek ve vatandaşlara birebir hizmet vermek amacıyla kullandığı hizmet binaları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Hizmet Binası Büyüklük (m 2 ) Durumu SASKİ Genel Müdürlüğü İdari Binası Teknik Birimler Hanlı Depo Tesisleri Kiralık Sapanca Veznesi ve Teknik Birimler Adapazarı Veznesi Erenler Veznesi 40 Kiralık Ferizli Veznesi 46 Kiralık Ferizli Şubesi 73 Kiralık Söğütlü Veznesi 27 Kiralık Serdivan Veznesi 10 - Arifiye Veznesi 15 - Hendek Veznesi 20 Kiralık Akyazı Şubesi ve Veznesi 600 Kiralık Kaynarca Şubesi ve Veznesi 65 Kiralık Hendek Şubesi Teknik Birimleri Not: Bu tabloya arıtma tesisleri, su depoları vb. tesisler dahil edilmemiştir. 9

10 Araç Parkı Kurumumuzun faaliyet ve projelerini gerçekleştirmek amacı ile kullandığı resmi araçlara ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir. S.N Araç Cinsi Araç Cinsi Mikta Miktar S.No o r 1 Vidanjör Yarı Römork 1 2 Kanal Aracı Damperli Römork 1 3 Beko Loader 8 12 Kapaklı kasalı römork 1 4 Traktör 4 13 Binek Oto 1 5 Tek Dingil Damperli Çift Dingil Damperli 3 14 Kamyon (12-18 ton) Kamyon 1 6 Tek Dingil Damperli Kamyon ( ton) 2 15 Tır Çekici 1 7 Su tankeri 3 16 Kaynak Aracı 1 8 Ekskavatör 2 17 Lastikli Yükleyici 1 9 Hiyap (Vinç) 2 TOPLAM 57 10

11 Kullanılan Donanım ve Yazılımlar Kurum personeli tarafından kullanılan donanımlar, sistem bileşenleri ve yazılımlara ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir. KULLANICI DONANIM YAPISI Masaüstü bilgisayar 300 Adet Yazıcı 175 Adet Tarayıcı 16 Adet SİSTEM BİLEŞENLERİ Sanal Sunucu 55 Adet Storage 4 Adt SAN Switch 2 Adet Back-up Ünitesi 1 Adet Fiziki Sunucu 12 Adet Router (Yönlendirici) 4 Adet Standart Switch 22 Adet Yönetilebilir Switch 7 Adet Omurga Switch 2 Adet DSL Modem 20 Adet Güvenlik Duvarı 3 Adet Güvenlik Cihazı 1 Adet Log Verisi Kaydedici 1 Adet Wireless Erişim Cihazı 8 Adet Yönetilebilir F/O Switch 2 Adet YAZILIMLAR Abone Yönetim Sistemi (BADE) İnsan Kaynakları Yönetimi Maaş Tahakkuk ve Bordro 185 Arıza Kayıt Takip Sistemi Sayaç Okuma KİOSK (Tahsilat noktası) Mach Manager(Makine Yönetim Sistemi) Bim destek SASKİ.net Web Portal(Kurumsal web sitesi) SASKİ öneri sistemi(adös) Yönetim Bilgi Sistemi(YBS) Taşınır Mal Yönetimi Analitik Muhasebe Tekser Araç Takip Sistemi 11

12 D. İnsan Kaynakları SASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan memur, işçi ve sözleşmeli personel sayılarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tablo ve grafikte verilmiştir. Kadro Personel Sayısı Memur 103 İşçi 237 Sözleşmeli Personel 60 TOPLAM 400 Sözleşmeli Personel 15% Memur 26% İşçi 59% 12

13 13

14 2. PERFORMANS BİLGİLERİ A.Temel Politika ve Öncelikler ÇALIŞAN BOYUTU KURUM BOYUTU İşini sahiplenme ve en iyi şekilde yapma gayreti Kurumu benimseme ve kente hizmet için çalışma azmi Yaptığı işin en iyisini yapma ve uzmanlaşma Yeniliğe ve değişime açık olma Verimli ve etkin çalışma Adil ve dürüst olma Sonuç ve başarı odaklı olma Analitik ve çok yönlü düşünme Etkin zaman yönetimi Yüksek sorumluluk duygusu Geleceği planlama Çevreye ve insana saygı Koşulsuz vatandaş memnuniyeti Şeffaflık ve hesap verilebilirlik Sürdürülebilir kalite Güvenilirlik Katılımcılık Kararlılık Bilimsellik Teknoloji odaklılık 14

15 B. Amaç ve ler Misyonumuz SASKİ Genel Müdürlüğü nün misyonu, ilgili tarafların görüşleri alınarak, kurum yöneticileri ve çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirilen ortak akıl çalışması neticesinde belirlenmiştir. Misyon ifadesi aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Hayatın özü olan su ve suyun varlığını; insan odaklı, bilgiye dayalı ve yenilikçi su politikalarıyla yönetmek. Vizyonumuz SASKİ Genel Müdürlüğü nün vizyonu, ilgili tarafların görüşleri alınarak, kurum yöneticileri ve çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirilen ortak akıl çalışması neticesinde belirlenmiştir. Vizyon ifadesi aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Su hayattır anlayışı ile Su bilinci ve kültürünü geçmişi ve geleceğiyle yönlendirici bir motivasyon kaynağı olarak gören, Ar-Ge çalışmaları ile değer üreten, yenilikçi su yönetimi yaklaşımlarını sürekli geliştiren ve uygulayan, Su ve su yönetimi ile ilgili her türlü bilgiye erişimi mümkün kılan bir bilgi yönetim sistemine ve uzmanlığa sahip, e-saski uygulamaları ile paydaşlarına her noktadan en kolay yolla ve kesintisiz hizmet veren, Uluslararası standartlara uygun ölçümler yapabilen laboratuvarları ile suyu kaynağından geri dönüşümüne kadar her aşamasında test eden ve su kalitesinden taviz vermeyen bir denetim sistemine sahip, Su kaynaklarının çevresindeki her türlü sosyal aktiviteyi, suyun kaynağına zarar vermeden yürütebilecek ortamları destekleyen, Acil durumları en az zararla karşılayabilecek şekilde hazırlıklı olan, Sahip olduğu ve geliştireceği alternatif su ve enerji kaynaklarını en etkin şekilde kullanan, bir kurum oluşturmaktır. 15

16 Stratejik Alanlar, Amaçlar ve ler SASKİ Genel Müdürlüğü nün Stratejik Planı kapsamında belirlenen stratejik alanları aşağıda belirtilmiştir; Su Kaynağı/Kaynakla rı; Korunması, Oluşturulması, Geliştirilmesi Sürdürülebilir Etkin Kurumsal Yapı SASKİ Suyun Güvenli Bir Şekilde Transferi; İsale Edilmesi, Depolanması, Toplanması Ve Arıtılması Stratejik ve Vatandaş Odaklı Hizmet Yönetimi Su Kalitesi 16

17 STRATEJİK ALAN 1 AMAÇ AMAÇ AMAÇ SU KAYNAĞI/KAYNAKLARI; KORUNMASI, OLUŞTURULMASI, GELİŞTİRİLMESİ Sapanca Gölü ve diğer su kaynaklarından kesintisiz içmesuyu temin edilebilmesi amacıyla Sapanca Gölü nü ve diğer tüm su kaynaklarını etkin bir şekilde korumak, izlemek ve denetlemek. Sapanca Gölünü etkin bir şekilde izleyecek, takip edecek, göle ait tüm verileri kayıt altına alacak ve bu verilere ilişkin analizler yapacak teknolojik sistemleri hayata geçirmek, Sapanca Gölü nü ve besleyen kaynakları tam zamanlı olarak takip ederek bu sistemlerin diğer su kaynakları için de devreye alınmasını sağlamak. Sapanca Gölü nden ve Gölü besleyen kaynaklardan sürekli numuneler alarak suyun güvenilirliğini sürekli denetim altında tutmak. Sapanca Gölünün diğer paydaşlarla birlikte etkin bir şekilde korunması için Sapanca Gölü Havza Yönetim Planını oluşturarak uygulamasını sağlamak. Sapanca Gölünü koruyan kuşaklama kolektörlerini tamamlamak ve Kocaeli Bölgesinin atık suyunun Kocaeli Bölgesi atıksu arıtma tesislerine yönlendirilmesi için yapılan girişimin sonuçlanmasını sağlamak. Sapanca Gölü Havzasının korunması amacı ile ve üniversiteler ve TÜBİTAK ile ortak Bilimsel projeler yapılmasına devam etmek sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında kurumumuzun yetki ve sorumluluk alanında bulunan bütün su kaynaklarının planlamasını yaparak; kaynak suyu, dere suyu, vb. ve buna bağlı olarak kurulan tesislerin periyodik kontrol ve denetimlerini yapmak. Havzada yapılan gübre ve ilaçlı tarım yerine organik tarım veya iyi tarım uygulamalarına geçilmesi yönünde ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte teşvik edici bir ortam oluşturmak. Büyüyen ve gelişen kentsel ihtiyaçları zamanında öngörerek gerekli planlar yapmak, alternatif su kaynaklarını tespit etmek ve kente kazandırmak. Kentin gelecek su ihtiyacını karşılayacak olan Ballıkaya Barajı nın inşaatının zamanında başlamasını sağlamak ve kısa sürede devreye alınması için gerekli girişimlerde bulunmak. Akçay Barajını 2014 yılında devreye almak ve kentin su potansiyelini artırmak. Artan su ihtiyacını il bazında kısa ve orta vadeli olarak karşılamak amacıyla bütün derelerde limnigraf üzerinden veya belirli zamanlarda değişik yöntemlerle ölçümler yaparak, izleyerek alternatif su kaynaklarını tespit etmek ve güvenilir su kaynaklarını kentin kullanımına hazır hale getirmek. Etkin ve verimli işletme optimizasyonunu sağlamak ve su kayıp-kaçaklarını Türkiye şartlarında kabul edilebilir düzeye indirmek için gerekli yatırımları yapmak. Şebekede oluşan fiziki kayıpların önüne geçebilmek amacıyla su temin ve dağıtım sistemlerinin tümünde dağıtılan suyun ölçümlerini yapmak ve buna göre gerekli noktalarda iyileştirme çalışmaları yapmak. Mevcut su temin hatlarının eski ve deprem görmüş olması nedeniyle ortaya çıkan kayıpların azaltılması için hatların yıpranmışlığı öncelik alınarak mevcut su temin hatlarının yenilenmesini sağlamak. Sistemde var olan ancak yüzeye çıkmadığı için tespit edilemeyen arızaların bulunarak tamirine yönelik çalışmalar yapmak için gerekli ekip, ekipman eksiklerini tamamlamak ve bu arızaların tespitine yönelik aşamalı olarak çalışmalar yapmak. 17

18 .3.4 STRATEJİK ALAN 2 AMAÇ AMAÇ AMAÇ STRATEJİK ALAN 3 AMAÇ AMAÇ Abone sayaçlarının eksik ölçümünden kaynaklanan kayıp ve kaçağın önlenmesi için ekonomik ömrünü tamamlamış sayaçları ölçüm hassasiyeti daha yüksek sayaçlarla değiştirmek, yüksek su tüketen aboneleri uzaktan okuma ile izleyerek sürekli takip etmek, abone ve tesisat sayaçlarına yönelik denetimlerde bulunmak. SUYUN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TRANSFERİ; İSALE EDİLMESİ, DEPOLANMASI, TOPLANMASI VE ARITILMASI Suyun kente güvenli bir şekilde ve yeterli düzeyde iletimi konusunda alternatif çalışmalar yapmak, su iletim hatları ağını imar planlarına uygun olarak sürekli geliştirmek, mevcut hatları optimize ederek etkin ve güvenli bir şekilde su iletimini sağlamak. SASKİ nin hizmet alanı içerisinde yer alan tüm bölgelerin su iletim hatları ağını imar planlarına uygun olarak sürekli genişletmek. Su depolama/su tutma yapıları ile su tutma hacmini sürekli artırmak, mevcut depolama ve su tutma yapılarının standartlara uygun kalitede bakımlarını yaparak işletilmesini sağlamak. Su kesintilerini minimize ederek kente kesintisiz içmesuyu verilmesini temin etmek, bu yönde gerekli şebeke iyileştirme çalışmalarını sürdürmek ve istem dışı kesinti olması durumunda su kesintilerini en kısa zamanda haber vermek ve mağduriyeti en aza indirgemek. Kanalizasyon ve yağmursuyu iletim hatlarının ihtiyaçlar ve öncelikler doğrultusunda genişletilmesi, mevcut hatların iyileştirilmesi ve optimize edilmesini sağlayarak, kentin kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı ihtiyacını karşılamak. Kent merkezi başta olmak üzere diğer tüm ilçelerin ihtiyaç önceliğine göre kanalizasyon şebekesini tamamlayarak gerekli tüm noktaların kanalizasyon altyapısını hazır hale getirmek. Yağmursuyu şebeke ağını şebeke öncelik ihtiyacına göre genişletmek. Su iletimi konusunda yüksek enerji maliyetlerini azaltıcı uygulamalar tasarlamak. ADASU Regülatörü ve HES i 2012 yılında işletmeye almak. Efektif enerji kullanımı ve planlaması konusunda çalışmalar yaparak enerji tasarrufu sağlamak. SU KALİTESİ İçmesuyu ve atıksu ile ilgili yönetmeliklerdeki bütün parametrelerin analizlerini yapmak ve yapılan analizlerin uluslararası düzeyde ve AB kriterlerine uygun olarak güvenilirliğini sürekli kılmak ve daha da iyileştirmek. Mevcut akredite olmuş laboratuvarlarımızın donanım ve teknolojik imkânlarını geliştirerek gerekli bütün parametrelerin analiz edildiği, hassasiyet derecesi yüksek analizlerin yapılabildiği, modern bir binada bölgeye de hizmet verebilen bir laboratuvar oluşturmak. İnsan ve çevre sağlığını odak alarak kentsel atık suların ekonomik, verimli ve etkin bir şekilde bertaraf edilmesini sağlamak. Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde alıcı su ortamlarına deşarj eden tesislerle ilgili denetimler yapmak ve etkin şekilde izlenebilir bir yapı oluşturmak. Organize Sanayi Bölgeleri ve Sanayi Sitelerinin kanalizasyon çıkışlarına online izleme sistemi kurmak ve bu bölgelerin tek abone yapılarak atık su arıtma bedelinin tek elden yürütülmesini sağlamak. 18

19 AMAÇ STRATEJİK ALAN 4 AMAÇ AMAÇ STRATEJİK ALAN 5 AMAÇ Atıksu Arıtma tesislerinin işletim alternatiflerini oluşturmak, mevcut tesislerin geliştirilecek sistemlerle sürekli izlenebilir, teknolojik imkânları yüksek bir konuma getirmek. Atıksu terfi merkezlerinin teknolojik donanımlarını arttırarak iyileştirilmesini sağlamak. Atıksu arıtma oranını 2016 yılı sonuna kadar 10 ilçe merkezinde %100 düzeyine çıkarmak. Arıtma tesislerinden elde edilen arıtılmış suyun ve çamurun kullanılabilmesi için çalışmalar yapmak. Arıtılmış su verilen noktaları artırarak tüm hizmet bölgelerinin arıtılmış su içmelerini temin etmek. Kentin tüm noktalarına arıtılmış su verilmesi için ihtiyaç duyulan noktalara arıtma tesisleri kurmak. Online klorlama sistemini hayata geçirmek. STRATEJİK VE VATANDAŞ ODAKLI HİZMET YÖNETİMİ Vatandaş için kolay erişilebilen, istek, öneri ve şikâyetler konusunda hızlı geri bildirimlerde bulunarak vatandaş memnuniyetini esas alan, stratejik ve vatandaş odaklı hizmet yönetimi anlayışını benimsemek, yapılan tüm hizmetlerin etkin bir şekilde vatandaşa anlatılmasını sağlamak. Vatandaşların hizmet aldığı noktaları; işlemlerini en hızlı, en kolay ve rahat bir şekilde yapabilecekleri şekilde kurumsal kimlik standartlarına göre düzenlemek. Kurum hizmetlerini ve projeleri vatandaşlara etkin bir şekilde tanıtmak ve SASKİ hizmetlerinin kamuoyunda bilinirlilik seviyesini yükseltmek. ALO 185 hizmetlerinin kalitesini artırarak vatandaşa en hızlı şekilde erişim sağlamak. Stratejik hizmet yönetimi anlayışı çerçevesinde tüm paydaşlarla belirli zamanlarda görüş alışverişinde bulunmak, değerlendirmeler yapmak, anket çalışmaları ile vatandaş memnuniyetini ölçümlemek. Su Bilincinin ve su kültürünün geliştirilmesi, yaygınlaştırılması konusunda farkındalık oluşturacak uygulamalar geliştirmek. Kentteki su kültürünün en önemli unsurlarından biri olan SASKİ tarafından tekrar inşa edilen Çarkın bilinirliliğini ve marka değerini artırmak, tarihi su yapılarının işlevsel hale getirilmesi, korunması ulaşılabilir ve incelenebilir olması konusunda çalışmalar yapmak. Su bilinci ve su kültürünü artırıcı etkinlikler düzenlemek, yayınlar hazırlamak ve sosyal sorumluluk projeleri üretmek. Büyükşehir Belediyesi ve SASKİ liderliğinde su konusunda ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlemek. SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİN KURUMSAL YAPI Fayda sağlayan, farklı uygulamalarla farkındalık oluşturan, etkin ve verimli bir yönetişim sergilemek. Stratejik Yönetim olgusunu temel alan operasyonel ve yönetsel bir anlayış benimseyerek bu olgunun tüm kuruma yayılımını sağlamak. Mali yönetimde etkinlik ve verimliliğin sürdürülebilir şekilde yürütülmesini sağlamak ve bu alanda gerçekleştirilecek uygulamalarla kurumsal gelirleri her yıl artırmak. 19

20 AMAÇ AMAÇ AMAÇ İnsan Kaynakları uygulamaları ile ilgili sistemlerin geliştirilmesi, uygulamaya alınması ve kurumsal düzeyde uzmanlaşma düzeyinin artırılmasını sağlamak. Süreç yönetimi ilkelerine göre kurumsal iş yapış yöntemlerinin gözden geçirilmesi, analizi, iyileştirilmesi, iş akışlarının oluşturulması, kurumsal risklerin belirlenmesi konusunda çalışmalar yaparak kurumsal düzeyde verimlilik ve etkinliği artırmak. Kurumun sahip olduğu tüm fiziksel kaynakları (Hizmet binaları, araç ve makine parkı vb.) en verimli biçimde kullanarak, bu kaynakların kurumun ana faaliyet alanına dolaylı katkısını en üst düzeye çıkarmak, SASKİ nin tüm birimlerinin tek noktadan hizmet verebildiği, vatandaşın tüm işlemlerini rahatlıkla yapabildiği, yeni, modern bir hizmet binası inşa etmek. Yenilikçi, değişime açık, teknolojik altyapısı güçlü sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak. Coğrafi Bilgi Sistemi ve Altyapı Bilgi Sistemi ile ilgili gerekli altyapı çalışmalarını tamamlamak ve sistemin aşamalı olarak devreye alınmasını sağlamak. Sahadan alınacak bütün bilgilerin GPRS ile gerçek zamanlı olarak merkezdeki veritabanına aktarıldığı, istenilen platformdan ve istenilen yerden erişim olanağı olan, geriye dönük raporlamalar üretebilen ve tüm istasyonların sisteme dahil edildiği ve bir merkezden yönetilen SCADA sistemini aşamalı olarak hayata geçirmek. Doküman Yönetim Sistemi ve dijital arşiv yönetim sistemini hayata geçirerek evrak yönetiminde verimliliği artırmak. e-işlemlerin yaygınlaştırılarak, vatandaşın işlemlerini rahatlıkla istediği noktadan yapabildiği, e-devlet uygulamalarına entegre ve buna bağlı uygulamalara hızlı geçişin sağlandığı bir yapı oluşturmak. Kurumun teknolojik ve donanımsal altyapısını çağın gereklerine uygun yeni teknolojilerle desteklemek ve bu imkânların faydalanılabilir olmasını temin etmek. Teknolojik altyapımızın sistem güvenliği, veri güvenliği, süreklilik ve yedeklilik konusunda sorunsuz bir şekilde olması için gerekli sistemleri kurmak ve işletilmesini sağlamak. Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi, projelendirilmesi ve hayata geçirilmesi konusunda yönetsel ve operasyonel etkinliği artırarak kurumsal kazanımlar ve faydalar sağlamak. Ulusal ve Uluslararası İşbirlikleri ile su konusunda Dünya vizyonunu güncel olarak takip eden ve bu konuda gerekli işbirliği ve uygulamaların hayata geçirilmesini sağlayan küresel bir bakış açısına sahip olmak. Ulusal ve Uluslararası su kurum ve kuruluşları ile ilişkiler geliştirmek ve deneyim paylaşımında bulunmak, iyi uygulamaların uyarlanmasını sağlamak. Uluslararası fon kaynaklarının kullanımına yönelik çalışmalar yaparak yeni projeler üretmek. AB çerçeve direktiflerinin uygulamasına yönelik hazırlık çalışmaları yapmak. Doğal afetlere ve acil durumlara karşı İl içerisinde ilgili birimlerle entegre olarak gerekli hazırlıkları yapmak. Doğal afetler ve acil durumlar oluşmadan önleyici tedbirleri, doğal afet ve acil durum sırasında zararın azaltılması sonrasında ise en kısa zamanda toparlanılması için gerekli önlemleri İldeki yetkili mercilerle birlikte almak. Kamu sağlığını bozacak, şehre su verilmesini önleyecek hizmetlerin aksamasına neden olacak her türlü riski belirlemek ve önleyici tedbirler geliştirmek. 20

21 C. Performans leri, Performans leri ve SASKİ Genel Müdürlüğü, belirlemiş olduğu stratejik amaçları ve stratejik hedefleri beş yıllık dönem içerisinde hayata geçirebilmek amacıyla yıllık olarak belirlenmesi gereken performans hedeflerine ilişkin 2012 yılı performans hedeflerini belirlemiştir. Bu kapsamında, 2012 yılı için toplam 44 adet performans hedefi belirlenmiştir. Performans hedeflerinden bir kısmı ölçülebilir nitelikte olmakla birlikte, bir kısmı birden fazla farklı ölçüm türündeki faaliyetleri içerdiğinden dolayı kavramsal ifadelerden oluşturulmuştur. SASKİ Genel Müdürlüğü nün 2012 yılı performans hedefleri stratejik amaç ve hedef kodları ile birlikte aşağıda listelenmiştir Yılı Performans leri A.1 S.1 H.2 PH.1 A.1 S.1 H.5 PH.1 A.1 S.1 H.6 PH.1 Yıl içerisinde 3 dere temizlenecek, Sapanca Göl ü ve gölü besleyen derelerden düzenli olarak numuneler alınarak ölçümler yapılacaktır. TARAL projesi kapsamında 2 adet doğal arıtma sistemi kurulacaktır. Yıl içerisinde su fabrikalarına yönelik olarak 144 adet denetim gerçekleştirilecektir. A.1 S.2 H.2 PH.1 Akçay Barajı %50 oranında tamamlanacaktır. A.1 S.3 H.1 PH.1 İçmesuyu şebekesinde ihtiyaç duyulan yerlere katodik koruma, ölçüm ve bakım sistemi kurulacaktır. A.1 S.3 H.1 PH.2 Yıl içerisinde kayıp ve kaçağa yönelik olarak 4 basınç kontrol bölgesi yapılacak ve şebekeye 20 adet debimetre takılacaktır. A.1 S.3 H.2 PH.1 4. isale hattı %70 oranında tamamlanacaktır. A.1 S.3 H.4 PH.1 A.2 S.4 H.1 PH.1 A.2 S.4 H.2 PH.1 A.2 S.4 H.3 PH.1 Yüksek tüketimli aboneler sürekli kontrol edilecek, mahallelerde ve organize sanayi bölgelerinde kaçak sıra taramaları yapılacak, ölçüm hassasiyeti azalan saat değiştirilecek ve adet kartlı sayaç kullanımı sağlanacaktır. İçmesuyu şebekesi ihtiyaçlara göre sürekli olarak genişletilecek ve yeni imara açılan bölgelere şebeke yapılacaktır. Depoların bakım ve onarımları düzenli olarak yapılarak, depoların etkin ve verimli bir şekilde işletimi sağlanacaktır. İçmesuyu şebekesinin bakım, onarım ve iyileştirilmesine yönelik çalışmalar düzenli olarak yapılacaktır. 21

22 A.2 S.5 H.1 PH.1 A.2 S.5 H.2 PH.1 A.2 S.6 H.2 PH.1 A.3 S.7 H.1 PH.1 Kanalizasyon şebekesi ihtiyaçlara göre sürekli olarak genişletilecek ve şebeke bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları düzenli olarak yapılacaktır. Yağmursuyu şebekesi ihtiyaca göre genişletilecek ve şebekenin bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları düzenli olarak yapılacaktır. Terfi merkezlerinde yapılan çalışmalarla en az %2 oranında enerji tasarrufu sağlanacaktır. Yıl içerisinde içmesuyu şebekesinden en az numune alınacak, klor ölçümü yapılacaktır. A.3 S.7 H.1 PH.2 Laboratuvar binası en az %10 oranında tamamlanacaktır. A.3 S.8 H.1 PH.1 A.3 S.8 H.3 PH.1 A.3 S.8 H.4 PH.1 A.3 S.9 H.1 PH.1 A.3 S.9 H.2 PH.1 Alıcı ortamlara deşarj eden tüm tesisler sürekli olarak denetlenecek, sanayi tesisleri ve işletmelerden numuneler alınarak ölçümler yapılacaktır. Atıksu arıtma tesisleri etkin bir şekilde işletilecek, çamur taşıma işlemi özelleştirilecek ve bu tesislerin işletme ve bakımlarının özelleştirilmesine yönelik araştırma yapılacaktır. Atıksu terfi merkezlerinin gerekli yenileme, bakım ve onarım çalışmaları yapılarak etkin bir şekilde çalışmaları sağlanacaktır. Arıtma tesisleri inşaatı en az %70 oranında tamamlanacak ve mevcut tesislerin işletimi etkin biçimde yapılacaktır. Online Klor Takibi ve Otomatik Klorlama Sistemi %50 oranında tamamlanacaktır. A.3 S.9 H.2 PH.2 İlçelerde 10 adet klor dozlama sistemi kurulacaktır. A.4 S.10 H.2 PH.1 A.4 S.10 H.3 PH.1 A.4 S.10 H.4 PH.1 Yıl içerisinde 2 adet SASKİ Bülteni ve 6 adet kurum içi bilgilendirici bülten çıkarılacaktır. ALO 185 sonuçlarına yönelik olarak raporlar hazırlanarak yönetime ve belediyelere sunulacaktır. Vatandaş memnuniyeti anketi yapılacak ve vatandaşların şikayet, görüş ve önerilerinin alındığı sistemler aktif bir şekilde işletilecektir. A.4 S.10 H.4 PH.2 Yıl içerisinde iç ve dış paydaşlarla 6 şar adet toplantı yapılacaktır. A.4 S.11 H.2 PH.1 A.5 S.12 H.1 PH.1 Su bilinci ve kültürünün oluşmasına yönelik olarak etkinlikler düzenlenecek ve SASKİ tesisleri öğrencilere gezdirilecektir. Stratejik Plana bağlı olarak hazırlanan performans programı etkin biçimde takip edilecek ve performans sonuçları düzenli olarak raporlanacaktır. 22

23 A.5 S.12 H.2 PH.1 A.5 S.12 H.2 PH.2 A.5 S.12 H.3 PH.1 A.5 S.12 H.3 PH.2 A.5 S.12 H.3 PH.3 A.5 S.12 H.4 PH.1 A.5 S.12 H.5 PH.1 Yıl içerisinde en az adet icra dosyası infaz edilecek ve TL tahsil edilecektir. nin etkin bir şekilde kullanımı sağlanarak en az %90 oranında gerçekleşmesi sağlanacaktır. Yıl içerisinde kişi başına 10 saat eğitim verilecek, personelin iş verimliliğini ve motivasyonunu artırmaya yönelik etkinlik ve faaliyetler gerçekleştirilecektir. Birimlerde personelin iş verimliliğini ve motivasyonunu artırmaya yönelik toplantılar yapılacaktır. Mevzuat sürekli takip edilerek, tüm birimler değişen mevzuat ile ilgili olarak eğitilecek ve bilgilendirilecektir. Yıl içerisinde iki daire başkanlığının süreç analiz çalışması tamamlanacaktır. Kurum binasının ve birimlerin her türlü destek hizmeti sürekli olarak karşılanarak, bu yöndeki memnuniyetin en az %70 oranında olması sağlanacaktır. A.5 S.12 H.5 PH.2 Hanlı kapalı malzeme deposu tamamlanacaktır. A.5 S.13 H.1 PH.1 A.5 S.13 H.2 PH.1 A.5 S.13 H.3 PH.1 A.5 S.13 H.4 PH.1 A.5 S.13 H.4 PH.2 A.5 S.13 H.5 PH.1 A.5 S.13 H.6 PH.1 A.5 S.13 H.7 PH.1 Coğrafi Bilgi Sistemi nin oluşturulması için sayısallaştırma çalışmaları yapılacak ve sistem %20 oranında tamamlanacaktır. SCADA binası oluşturulacak ve yıl içerisinde 50 istasyon sisteme dahil edilerek mevcut sistemin işletimi etkin biçimde gerçekleştirilecektir. Doküman Yönetim Sistemi ve Dijital Arşivleme Yazılımı nın SASKİ de kullanımına yönelik araştırma çalışması yapılacaktır. 3 noktada KIOKS kurulacak, kanal ruhsat ve okuma işlemlerinin online olarak yapılması sağlanacaktır. Abonelerle ilgili işlemlerin elektronik ortamda yapılabilmesi için gerekli analiz çalışmaları yapılacaktır. Kurumun yazılım ve donanım ihtiyaçları entegre bir yaklaşımla karşılanacaktır. Sistem & Veri güvenliğini sağlamak ve güvenli yedeklemeye yönelik çalışmalar yapılacaktır. Tesisat kaçağı olan abonelerin tesisat kaçaklarının tespitlerine yönelik araştırma çalışması yapılacaktır. 23

24 2012 yılı için belirlenmiş olan 44 adet performans hedefine ulaşmak için yapılması gereken faaliyet ve projeler birimler bazında ortaya konulmuştur. Ortaya konulan bu faaliyet ve projelerin sonuçlarından beklenen ve istenen faydanın elde edilip edilmediğini ölçmek ve hedeflere ulaşma düzeyini tespit etmek amacı ile performans göstergeleri belirlenmiştir. Belirlenen faaliyet ve projeler ile performans göstergeleri her bir birim bazında ilişkili olduğu stratejik amaç ve hedefe göre ayrı ayrı tablolarda verilmiştir. Performans tabloları birimler düzeyinde ayrı ayrı hazırlandığı için, Maliye Bakanlığı ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Performans Programı Hazırlama Rehberi nde yer alan den Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo ayrıca doldurulmamıştır. Performans hedeflerine bağlı olarak birimler bazında hazırlanan performans ve faaliyet tablolarında yer alan kaynak ihtiyacı bölümünde yer alan maliyetler, 01 kodlu Personel Giderleri, 02 kodlu Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ile 03 kodlu Mal ve Hizmet Alım Giderleri bünyesinde yer alan büro malzemeleri, ilan giderleri, görev yollukları vb. gibi genel gider kalemlerine ilişkin maliyetleri içermemektedir. Personel giderleri, SGK devlet primi giderleri ve diğer genel maliyetlere, faaliyet ve projelerin maliyeti ile birlikte toplam olarak birim kaynak ihtiyacı tablosunda yer verilmiştir. Birimler bazında hazırlanan tablolarda yer alan performans göstergelerine ilişkin olarak 2010 yılı gerçekleşme değerleri ve 2011 yılının ilk altı aylık gerçekleşme değerleri ile 2012 yılı hedef değerleri verilmiştir. Bazı göstergeler 2011 yılında, bazıları ise 2012 yılında ilk defa konulduğu için bunlara ait gerçekleşme değerleri verilmemiştir. Bazı göstergelerin ölçüm zamanı gelmediği için Zamanı Gelmedi ifadesi; bazı göstergeler 2011 yılında, bazıları ise 2012 yılında ilk defa konulduğu için bunlara ait gerçekleşme değerleri verilmemiş ve Yeni ifadesi kullanılmıştır. 24

25 lama Sistemi Birim performans ve faaliyet tablolarında yer alan performans göstergeleri ve faaliyetlerin hangi birime ait olduğunu kolay biçimde tespit etmek ve olası bir karışıklığı önlemek amacı ile kodlama sistemi geliştirilmiştir. lama sistemine ilişkin açıklamalar ve örnekler aşağıda verilmiştir. Performans lerine İlişkin lama X. PG. X X X X. X Birim Kısaltması Performans si (PG) Stratejik Alan No Stratejik Amaç No Stratejik No Performans i No Sıra No A. PG Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Performans si (PG) Stratejik Alan No: 1 Stratejik Amaç No:2 Stratejik No:9 Performans i No:1 Sıra No:7 e İlişkin lama X. F. X X X X. X Birim Kısaltması Faaliyet (F) Stratejik Alan No Stratejik Amaç No Stratejik No Performans i No Sıra No K. F Kanalizasyo n Dairesi Başkanlığı Faaliyet (F) Stratejik Alan No:5 Stratejik Amaç No:3 Stratejik No:1 Performans i No:1 Sıra No:1 25

26 26

27 27

28 1.Abone İşleri Daire Başkanlığı Performans Bilgileri Stratejik Alan 1 Stratejik Amaç 1 Stratejik 6 Performans i 1 A.PG A.F SU KAYNAĞI/KAYNAKLARI; KORUNMASI, OLUŞTURULMASI, GELİŞTİRİLMESİ Sapanca Gölü ve diğer su kaynaklarından kesintisiz içmesuyu temin edilebilmesi amacıyla Sapanca Gölü nü ve diğer tüm su kaynaklarını etkin bir şekilde korumak, izlemek ve denetlemek sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında kurumumuzun yetki ve sorumluluk alanında bulunan bütün su kaynaklarının planlamasını yaparak; kaynak suyu, dere suyu, vb. ve buna bağlı olarak kurulan tesislerin periyodik kontrol ve denetimlerini yapmak. Yıl içerisinde Su Fabrikalarına Yönelik Olarak 144 adet denetim gerçekleştirilecektir. Performans si Su Fabrikalarına Yönelik Olarak Gerçekleştirilen Kontrol Sayısı Su Fabrikalarının Kontrol Edilmesi Çıktı Adet Yeni 144 Dışı Toplam GENEL TOPLAM Stratejik Alan 1 Stratejik Amaç 3 Stratejik 4 Performans i 1 A.PG A.PG A.PG SU KAYNAĞI/KAYNAKLARI; KORUNMASI, OLUŞTURULMASI, GELİŞTİRİLMESİ Etkin ve verimli işletme optimizasyonunu sağlamak ve su kayıp-kaçaklarını Türkiye şartlarında kabul edilebilir düzeye indirmek için gerekli yatırımları yapmak. Abone sayaçlarının eksik ölçümünden kaynaklanan kayıp ve kaçağın önlenmesi için ekonomik ömrünü tamamlamış sayaçları ölçüm hassasiyeti daha yüksek sayaçlarla değiştirmek, yüksek su tüketen aboneleri uzaktan okuma ile izleyerek sürekli takip etmek, abone ve tesisat sayaçlarına yönelik denetimlerde bulunmak. Yüksek tüketimli aboneler sürekli kontrol edilecek, mahallelerde ve organize sanayi bölgelerinde kaçak sıra taramaları yapılacak, ölçüm hassasiyeti azalan saat değiştirilecek ve adet kartlı sayaç kullanımı sağlanacaktır. Performans si Kontrolü Yapılan Abone Sayısı (250 m³ ve Üzeri Tüketim) Sahadan Kaldırılan Sayaç Sayısı (Ölçme Hassasiyeti Azalan Sayaçlardan) Değişimi Yapılan Sayaç Sayısı Çıktı Adet Ay Çıktı Adet Yıl Çıktı Adet Yıl Yeni

29 A.PG A.PG A.PG A.PG A.PG A.F A.F Yeni Kullanımı Sağlanacak Kartlı Sayaç Sayısı Oranı Sayaç Ayar İstasyonunun Kurulması Kaçak Sıra Taraması Yapılan Mahalle Sayısı El Terminali İle Kaçak Kontrolü Yapan Ekip Sayısı Kaçak Taraması Yapılan Organize Bölge Sayısı 250 m³ ve Üzeri Tüketimi Olan Abonelerin Kontrol Edilmesi Ölçme Hassasiyeti Azalan Sayaçların Sahadan Kaldırılması Çıktı Adet Yıl Çıktı Yüzde Yıl Yeni 100 Çıktı Adet Yeni 25 Çıktı Adet Yeni 5 Çıktı Adet Yeni 2 Dışı Toplam A.F A.F Sayaç Değişimlerinin Yapılması Kullanılan Kartlı Sayaç Miktarının Çoğaltılması A.F Sayaç Ayar İstasyonunun Kurulması A.F A.F A.F Mahallerde Kaçak Sıra Taraması Yapılması Ekiplerin Kaçak Kontrollerini El Terminali ile Gerçekleştirmesi 1. ve 2. Bölge Organize Sanayi Bölgelerinin Kaçak Taramasının Yapılması GENEL TOPLAM

30 Stratejik Alan 5 Stratejik Amaç 12 Stratejik 3 Performans i 2 A.PG A.F SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİN KURUMSAL YAPI Fayda sağlayan, farklı uygulamalarla farkındalık oluşturan, etkin ve verimli bir yönetişim sergilemek. İnsan Kaynakları uygulamaları ile ilgili sistemlerin geliştirilmesi, uygulamaya alınması ve kurumsal düzeyde uzmanlaşma düzeyinin artırılmasını sağlamak. Birimlerde personelin iş verimliliğini ve motivasyonunu artırmaya yönelik toplantılar yapılacaktır. Performans si Personele Yönelik Düzenlenen Etkinlik Sayısı Personele Yönelik Motivasyonu Arttırıcı Düzenlenmesi Çıktı Adet Yıl Yeni 4 Dışı Toplam GENEL TOPLAM Stratejik Alan 5 Stratejik Amaç 13 Stratejik 5 Performans i 2 A.PG A.PG A.PG SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİN KURUMSAL YAPI Yenilikçi, değişime açık, teknolojik altyapısı güçlü sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak. Kurumun teknolojik ve donanımsal altyapısını çağın gereklerine uygun yeni teknolojilerle desteklemek ve bu imkânların faydalanılabilir olmasını temin etmek. Abonelerle ilgili işlemlerin elektronik ortamda yapılabilmesi için gerekli analiz çalışmaları yapılacaktır. Performans si Oranı El Terminali İle Kaçak Tutanağı Tutulması Programı Analiz Çalışması Oranı- İnternet Üzerinden Devir Abone İşlemi Analiz Çalışması Oranı- İnternet Üzerinden Kanal Durum Belgesi Taleplerinin Karşılanması Analiz Çalışması Çıktı Yüzde Yıl Yeni 100 Çıktı Yüzde Yıl Yeni 100 Çıktı Yüzde Yıl Yeni

31 A.F A.F A.F Ekiplerin Kaçak Kontrollerini El Terminali ile Gerçekleştirmesi İnternet Adresi Üzerinden Devir Abonesi Yapılması Analiz Çalışmasının Yapılması İnternet Ortamında Kanal Durum Belgesi Başvurusunun Yapılması ve Ödenebilmesi İçin Gerekli Programın Hazırlanmasına Yönelik Analiz Çalışmasının Yapılması Dışı Toplam GENEL TOPLAM Stratejik Alan 5 Stratejik Amaç 13 Stratejik 7 Performans i 1 SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİN KURUMSAL YAPI Yenilikçi, değişime açık, teknolojik altyapısı güçlü sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak. Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi, projelendirilmesi ve hayata geçirilmesi konusunda yönetsel ve operasyonel etkinliği artırarak kurumsal kazanımlar ve faydalar sağlamak. Tesisat kaçağı olan abonelerin tesisat kaçaklarının tespitlerine yönelik araştırma çalışması yapılacaktır. A.PG A.F Performans si Oranı - Tesisat Kaçağı Olan Abonelerin Tesisat Kaçaklarının Tespitlerine Yönelik Çalışma Tesisat Kaçağı Olan Abonelerin Tesisat Kaçaklarının Tespitine Yönelik Olarak (Tespit Cihazı) Fizibilite Çalışması Yapılması Çıktı Yüzde Yıl Yeni 100 Dışı Toplam GENEL TOPLAM

32 Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu Ekonomik 2012 (TL) 01 Personel Giderleri ,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri ,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 04 Faiz Giderleri - 05 Cari Transferler - 06 Sermaye Giderleri - 07 Sermaye Transferi - 08 Borç Verme - 09 Yedek Ödenek - Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Dışı Kaynak Döner Sermaye - Diğer Yurt İçi - Yurt Dışı - Toplam Dışı Kaynak İhtiyacı - Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 32

33 33

34 2.Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Performans Bilgileri Stratejik Alan 3 Stratejik Amaç 9 Stratejik 2 Performans i 1 B.PG B.F SU KALİTESİ Arıtılmış su verilen noktaları artırarak tüm hizmet bölgelerinin arıtılmış su içmelerini temin etmek. Online klorlama sistemini hayata geçirmek. Online Klor Takibi ve Otomatik Klorlama Sistemi %50 oranında tamamlanacaktır. Performans si Oranı- Online Klor Takibi ve Otomatik Klorlama Sistemi Online Klor Takibi ve Otomatik Klorlama Sisteminin Kurulması Çıktı Yüzde Yıl Yeni 50 Dışı Toplam GENEL TOPLAM Stratejik Alan 5 Stratejik Amaç 13 Stratejik 1 Performans i 1 B.PG B.F SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİN KURUMSAL YAPI Yenilikçi, değişime açık, teknolojik altyapısı güçlü sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak. Coğrafi Bilgi Sistemi ve Altyapı Bilgi Sistemi ile ilgili gerekli altyapı çalışmalarını tamamlamak ve sistemin aşamalı olarak devreye alınmasını sağlamak. Coğrafi Bilgi Sistemi nin oluşturulması için sayısallaştırma çalışmaları yapılacak ve sistem %20 oranında tamamlanacaktır. Performans si Oranı- CBS İçmesuyu ve Kanalizasyon Sistemi CBS İçmesuyu ve Kanalizasyon Sisteminin Kurulması Çıktı Yüzde Yıl Yeni 20 Dışı Toplam GENEL TOPLAM

35 Stratejik Alan 5 Stratejik Amaç 13 Stratejik 2 Performans i 1 B.PG B.PG B.PG B.F SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİN KURUMSAL YAPI Yenilikçi, değişime açık, teknolojik altyapısı güçlü sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak. Sahadan alınacak bütün bilgilerin GPRS ile gerçek zamanlı olarak merkezdeki veritabanına aktarıldığı, istenilen platformdan ve istenilen yerden erişim olanağı olan, geriye dönük raporlamalar üretebilen ve tüm istasyonların sisteme dahil edildiği ve bir merkezden yönetilen SCADA sistemini aşamalı olarak hayata geçirmek. SCADA binası oluşturulacak ve yıl içerisinde 50 istasyon sisteme dahil edilerek mevcut sistemin işletimi etkin biçimde gerçekleştirilecektir. Performans si SCADA Sistemine Dahil Edilen İstasyon Sayısı Bakımı Yapılacak Olan İstasyon Sayısı Oranı- Yeni SCADA Hizmet Binası Alt Yapısı SCADA Sistemine Yeni İstasyonların Dâhil Edilmesi Çıktı Adet Yıl - Zamanı 50 Gelmedi Çıktı Adet Yıl Yeni 84 Çıktı Yüzde Yıl Yeni 100 Dışı Toplam B.F B.F SCADA Sistemine Dâhil Olan İstasyonların Periyodik Bakımlarının Yapılması Yeni SCADA Binası Sistem Alt Yapısının Kurulması GENEL TOPLAM Stratejik Alan 5 Stratejik Amaç 13 Stratejik 3 Performans i 1 SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİN KURUMSAL YAPI Yenilikçi, değişime açık, teknolojik altyapısı güçlü sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak. Doküman Yönetim Sistemi ve dijital arşiv yönetim sistemini hayata geçirerek evrak yönetiminde verimliliği artırmak. Doküman Yönetim Sistemi ve Dijital Arşivleme Yazılımı nın SASKİ de kullanımına yönelik araştırma çalışması yapılacaktır. 35

36 B.PG B.F Performans si Oranı Doküman Yönetim Sistemi ve Dijital Arşivleme Yazılımı Araştırma Çalışması Doküman Yönetim Sistemi ve Dijital Arşivleme Yazılımına Yönelik Araştırma Yapılması Çıktı Yüzde Yıl Yeni 100 Dışı Toplam GENEL TOPLAM Stratejik Alan 5 Stratejik Amaç 13 Stratejik 4 Performans i 1 B.PG B.PG SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİN KURUMSAL YAPI Yenilikçi, değişime açık, teknolojik altyapısı güçlü sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak. e-işlemlerin yaygınlaştırılarak, vatandaşın işlemlerini rahatlıkla istediği noktadan yapabildiği, e-devlet uygulamalarına entegre ve buna bağlı uygulamalara hızlı geçişin sağlandığı bir yapı oluşturmak. 3 noktada KIOKS kurulacak, kanal ruhsat ve okuma işlemlerinin online olarak yapılması sağlanacaktır. Performans si Kurulumu Yapılan KIOSK Noktası Sayısı Oranı- E- Kanal Ruhsat Sistemi Çıktı Adet Yıl 2 Zamanı Gelmedi Çıktı Yüzde Yıl Yeni B.PG B.F B.F B.F Oranı Online Okuma Yazılımı Yeni KİOSK Tahsilat Noktalarının İlave Edilmesi E-Kanal Ruhsat Sisteminin Kurulması Online Okuma Yazılımının Yazılması Çıktı Yüzde Yıl Yeni 100 Dışı Toplam GENEL TOPLAM

37 Stratejik Alan 5 Stratejik Amaç 13 Stratejik 5 Performans i 1 SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİN KURUMSAL YAPI Yenilikçi, değişime açık, teknolojik altyapısı güçlü sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak. Kurumun teknolojik ve donanımsal altyapısını çağın gereklerine uygun yeni teknolojilerle desteklemek ve bu imkânların faydalanılabilir olmasını temin etmek. Kurumun yazılım ve donanım ihtiyaçları entegre bir yaklaşımla karşılanacaktır. B.PG B.PG B.PG B.PG B.PG B.PG B.PG B.F B.F Performans si Yapılan Periyodik Bakım Sayısı Oranı Laboratuvar Yazılımı Oranı SASKİ Kurumsal Portal Yazılımı Oranı Yasal Takip Sistemi Yazılımı Oranı Kartlı Sayaç ve KIOSK Uygulama Yazılımı Oranı - Çıkış Kapısı Anketi Yazılımı Oranı- Telefon Altyapısı Sayısallaştırma Çalışması Aylık Periyodik Bilgisayar Bakımlarının Yapılması (PC ve Kasa Bakımları ) Laboratuvar Yazılımının Yazılması/Devreye Alınması Çıktı Adet Ay Çıktı Yüzde Yıl Yeni 100 Çıktı Yüzde Yıl Çıktı Yüzde Yıl Yeni Yeni Çıktı Yüzde Yıl Yeni 100 Çıktı Yüzde Yıl Yeni 100 Çıktı Yüzde Yıl Yeni 100 Dışı Toplam

38 B.F SASKİ Kurumsal Portal Yazılımının Yazılması B.F B.F B.F B.F B.F B.F B.F B.F B.F B.F B.F B.F Yasal Takip Sistemi Yazılımının Yazılması Kartlı Sayaç ve KIOSK Uygulama Yazılımının Yazılması Çıkış Kapısı Memnuniyet Anketi Yazılımının Yazılması Mevcut Telefon Altyapısının Sayısallaştırılıp Mevcut İletişim Sistemine Entegre Edilmesi UPS'ler İçin Yıllık Bakım ve Destek Anlaşması Yapılması Kurum Genelinde Kullanılan Yazılımlara Ait Lisans Yenilenmesi (Microsoft Anlaşması) ve Yeni Lisans Alımlarının Yapılması İklimlendirme Cihazları Bakım Onarım ve Servis Hizmeti Alımının Yapılması Sunucu Platformu İçin Yıllık Bakım ve Destek Anlaşması Yapılması Veritabanı Bakım ve Ek Destek Anlaşmasının Yapılması Yazıcıların Yıllık Bakım ve Destek Anlaşması Yapılması Bilgi İşlem Hizmeti Alımı Yasal Takip Yazılımının Bakım Sözleşmelerinin Yenilenmesi

39 B.F Kurumun İhtiyacı Olan Donanımlar İle Sanallaştırma Projesi Donanım İhtiyaçlarının Temin Edilmesi GENEL TOPLAM Stratejik Alan 5 Stratejik Amaç 13 Stratejik 6 Performans i 1 SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİN KURUMSAL YAPI Yenilikçi, değişime açık, teknolojik altyapısı güçlü sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak. Teknolojik altyapımızın sistem güvenliği, veri güvenliği, süreklilik ve yedeklilik konusunda sorunsuz bir şekilde olması için gerekli sistemleri kurmak ve işletilmesini sağlamak. Sistem & Veri güvenliğini sağlamak ve güvenli yedeklemeye yönelik çalışmalar yapılacaktır. B.PG B.PG B.F B.F Performans si Oranı- Network Disaster Projesi Oranı- Veri Tabanının RAC(Real Application Cluster) Yapısına Geçirilmesi İçin Cluster Yapısı İle Yedekli Yapı 1. Adımının Oluşturulması Araştırma Çalışması Network Disaster Projesinin Devamına İlişkin Çalışmaların Yürütülmesi Mevcut Oracle Veri Tabanının RAC(Real Application Cluster) Yapısına Geçirilmesi İçin Cluster Yapısı İle Yedekli Yapının 1. Adımının Oluşturulması İçin Araştırma Yapılması Çıktı Yüzde Yıl 70 Zamanı Gelmedi Çıktı Yüzde Yıl Yeni Dışı Toplam GENEL TOPLAM

40 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu Ekonomik 2012 (TL) 01 Personel Giderleri ,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri ,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 04 Faiz Giderleri - 05 Cari Transferler - 06 Sermaye Giderleri ,00 07 Sermaye Transferi - 08 Borç Verme - 09 Yedek Ödenek - Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Dışı Döner Sermaye - Kaynak Diğer Yurt İçi - Yurt Dışı - Toplam Dışı Kaynak İhtiyacı - Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 40

41 41

42 3.Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Performans Bilgileri Stratejik Alan 1 Stratejik Amaç 1 Stratejik 2 Performans i 1 Ç.PG Ç.PG Ç.PG SU KAYNAĞI/KAYNAKLARI; KORUNMASI, OLUŞTURULMASI, GELİŞTİRİLMESİ Sapanca Gölü ve diğer su kaynaklarından kesintisiz içmesuyu temin edilebilmesi amacıyla Sapanca Gölü nü ve diğer tüm su kaynaklarını etkin bir şekilde korumak, izlemek ve denetlemek. Sapanca Gölü nden ve Gölü besleyen kaynaklardan sürekli numuneler alarak suyun güvenilirliğini sürekli denetim altında tutmak. Yıl içerisinde 3 dere temizlenecek, Sapanca Göl ü ve gölü besleyen derelerden düzenli olarak numuneler alınarak ölçümler yapılacaktır. Performans si Temizliği Yapılan Dere Sayısı Sapanca Gölü nden Alınan ve Analizi Yapılan Numune Sayısı Derelerden Alınan ve Analizi Yapılan Numune Sayısı Çıktı Adet Yıl 5 Zamanı 3 Gelmedi Çıktı Adet Ay Çıktı Adet Ay Ç.F Ç.F Ç.F Dere Temizliklerinin Yapılması Su Kalitesini Ölçmek Amacı İle Sapanca Gölü nden Numune Alımı ve Analizlerinin Yapılması Su Kalitesini Ölçmek Amacı İle Derelerden Numune Alımı ve Analizlerinin Yapılması Dışı Toplam GENEL TOPLAM Stratejik Alan 1 Stratejik Amaç 1 Stratejik 5 Performans i 1 SU KAYNAĞI/KAYNAKLARI; KORUNMASI, OLUŞTURULMASI, GELİŞTİRİLMESİ Sapanca Gölü ve diğer su kaynaklarından kesintisiz içmesuyu temin edilebilmesi amacıyla Sapanca Gölü nü ve diğer tüm su kaynaklarını etkin bir şekilde korumak, izlemek ve denetlemek. Sapanca Gölü Havzasının korunması amacı ile ve üniversiteler ve TÜBİTAK ile ortak Bilimsel projeler yapılmasına devam etmek. TARAL projesi kapsamında 2 adet doğal arıtma sistemi kurulacaktır. 42

43 Ç.PG Ç.F Performans si Yapılan Doğal Arıtma Sistemi (TARAL Kapsamında) TARAL Projesi Kapsamında Doğal Arıtma Sistemi Yapılması Çıktı Adet Yıl Yeni 2 Dışı Toplam GENEL TOPLAM Stratejik Alan 3 SU KALİTESİ Stratejik Amaç 7 Stratejik 1 Performans i 1 Ç.PG Ç.PG İçmesuyu ve atıksu ile ilgili yönetmeliklerdeki bütün parametrelerin analizlerini yapmak ve yapılan analizlerin uluslararası düzeyde ve AB kriterlerine uygun olarak güvenilirliğini sürekli kılmak ve daha da iyileştirmek. Mevcut akredite olmuş laboratuvarlarımızın donanım ve teknolojik imkânlarını geliştirerek gerekli bütün parametrelerin analiz edildiği, hassasiyet derecesi yüksek analizlerin yapılabildiği, modern bir binada bölgeye de hizmet verebilen bir laboratuvar oluşturmak. Yıl içerisinde içmesuyu şebekesinden en az numune alınacak, klor ölçümü yapılacaktır. Performans si İçmesuyu Şebekelerinden Alınan Numune Sayısı İçmesuyu Şebekelerinde Yapılan Klor Sayısı Çıktı Adet Yıl Çıktı Adet Yıl Dışı Toplam Ç.F İçmesuyu Şebekelerinden İçmesuyu Numunesi Alınması Ç.F İçmesuyu Şebekelerinde Klor ü Yapılması Ç.F İçmesuyu Analizlerinde Kullanılmak Üzere ICP-MS Cihazı Alınması Ç.F Kalite Sistem Dokümanlarının Elektronik Ortamda Saklanması ve Dağıtımının Yapılması ve Arşivlenmesi 43

44 Ç.F Ç.F Ç.F Ç.F Analiz Sonuçlarının Cihazlardan Alınarak Otomatik Olarak Raporlanması İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik Kapsamında Sağlık Müdürlüğü tarafından Alınarak Laboratuvara Getirilen Kontrol ve Denetleme Numunelerinin Analizlerinin Yapılması Deşarj Kontrol Şube Müdürlüğü Tarafından Alınarak Laboratuvara Getirilen ya da Fabrikalardan Gelen Atıksu Numunelerinin Analizlerinin Yapılması Havza Kontrol Şube Müdürlüğü Tarafından Sapanca Gölünden Alınarak Laboratuvara Getirilen Yüzeysel Su ve Çamur Numunelerinin Analizlerinin Yapılması GENEL TOPLAM Stratejik Alan 3 SU KALİTESİ Stratejik Amaç 8 Stratejik 1 Performans i 1 Ç.PG Ç.PG İnsan ve çevre sağlığını odak alarak kentsel atık suların ekonomik, verimli ve etkin bir şekilde bertaraf edilmesini sağlamak. Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde alıcı su ortamlarına deşarj eden tesislerle ilgili denetimler yapmak ve etkin şekilde izlenebilir bir yapı oluşturmak. Alıcı ortamlara deşarj eden tüm tesisler sürekli olarak denetlenecek, sanayi tesisleri ve işletmelerden numuneler alınarak ölçümler yapılacaktır. Performans si Fabrika Çıkışlarından Alınan ve Analizi Yapılan Numune Sayısı Mücavir Alandaki Sanayi Tesisleri ve İşletmelere Yönelik Yapılan Denetim Sayısı Çıktı Adet Ay Çıktı Adet Ay 100 (Denetlenen Tesis Oranı)

45 Ç.PG Ç.F Ç.F Ç.F Mücavir Alandaki Sanayi Tesisleri ve İşletmelerden Alınan Numune Sayısı Fabrika Çıkışlarından Numune Alınması Mücavir Alanda Atıksu Üreten Tüm Sanayi Kuruluşları ve İşletmelerin Atıksu Denetiminin Yapılması Mücavir Alanda Atıksu Üreten Tüm Sanayi Kuruluşları ve İşletmelerden Numune Alınması Çıktı Adet Ay (Atıksu Lab. Numune Analizi Sayısı) (Atıksu Lab. Numune Analizi Sayısı) 250 Dışı Toplam GENEL TOPLAM Stratejik Alan 3 Stratejik Amaç 8 Stratejik 3 Performans i 1 Ç.PG Ç.PG Ç.PG SU KALİTESİ İnsan ve çevre sağlığını odak alarak kentsel atık suların ekonomik, verimli ve etkin bir şekilde bertaraf edilmesini sağlamak. Atıksu Arıtma tesislerinin işletim alternatiflerini oluşturmak, mevcut tesislerin geliştirilecek sistemlerle sürekli izlenebilir, teknolojik imkânları yüksek bir konuma getirmek. Atıksu arıtma tesisleri etkin bir şekilde işletilecek, çamur taşıma işlemi özelleştirilecek ve bu tesislerin işletme ve bakımlarının özelleştirilmesine yönelik araştırma yapılacaktır. Performans si Karaman Atıksu Arıtma Tesisine Alınan Redüktör Sayısı Oranı - Atıksu Arıtma Tesislerine Ağaç Dikim Çalışması Oranı- Atıksu Arıtma Tesislerinin İşletme ve Bakım Özelleştirmesine Yönelik Araştırma Çalışması Çıktı Adet Yıl Yeni 2 Çıktı Yüzde Yıl Çıktı Yüzde Yıl Yeni 100 Ç.PG Oranı Atıksu Arıtma Tesislerinde Çamur Taşıma İşleminin Özelleştirilmesi Çıktı Yüzde Yıl Yeni

46 Ç.F Ç.F Ç.F Ç.F Ç.F Karaman Atıksu Arıtma Tesisi İçin Redüktör Alınması Karaman, Akyazı ve Hendek Atıksu Arıtma Tesislerinde Ağaç Dikiminin Yapılması Karaman, Akyazı ve Hendek Atıksu Arıtma Tesislerinin İşletme ve Bakım Hizmetlerinin Özelleştirilmesine Yönelik Araştırma Çalışmasının Yapılması Karaman Atıksu Arıtma Tesisi, Akyazı Atıksu Arıtma Tesisi ve Hendek Atıksu Arıtma Tesislerinin Çamur Taşıma Hizmetlerinin Özelleştirilmesi Arıtma Tesislerinde Gerekli Bakım ve Onarım Çalışmalarının Yapılması Dışı Toplam GENEL TOPLAM Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu Ekonomik 2012 (TL) 01 Personel Giderleri ,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri ,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 04 Faiz Giderleri - 05 Cari Transferler - 06 Sermaye Giderleri ,00 07 Sermaye Transferi - 08 Borç Verme - 09 Yedek Ödenek - Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Döner Sermaye - Dışı Kaynak Diğer Yurt İçi - Yurt Dışı - Toplam Dışı Kaynak İhtiyacı - Çevre Koruma ve Kontrol D.B. Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 46

47 47

48 4.Elektrik, Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı Performans Bilgileri Stratejik Alan 1 Stratejik Amaç 3 Stratejik 1 Performans i 1 E.PG SU KAYNAĞI/KAYNAKLARI; KORUNMASI, OLUŞTURULMASI, GELİŞTİRİLMESİ Etkin ve verimli işletme optimizasyonunu sağlamak ve su kayıp-kaçaklarını Türkiye şartlarında kabul edilebilir düzeye indirmek için gerekli yatırımları yapmak. Şebekede oluşan fiziki kayıpların önüne geçebilmek amacıyla su temin ve dağıtım sistemlerinin tümünde dağıtılan suyun ölçümlerini yapmak ve buna göre gerekli noktalarda iyileştirme çalışmaları yapmak. İçmesuyu şebekesinde ihtiyaç duyulan yerlere katodik koruma, ölçüm ve bakım sistemi kurulacaktır. Performans si Oranı - Katodik Koruma, Bakım, Onarım ve Sistem Kurulumu Çıktı Yüzde Yıl - Zamanı Gelmedi 100 E.F Katodik Koruma, Bakım, Onarım ve Sistem Kurulumunun Yapılması si nolu faaliyetler bütçesi içerisindedir. Dışı Toplam - - GENEL TOPLAM Stratejik Alan 2 Stratejik Amaç 4 Stratejik 2 Performans i 1 E.PG E.F SUYUN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TRANSFERİ; İSALE EDİLMESİ, DEPOLANMASI, TOPLANMASI VE ARITILMASI Suyun kente güvenli bir şekilde ve yeterli düzeyde iletimi konusunda alternatif çalışmalar yapmak, su iletim hatları ağını imar planlarına uygun olarak sürekli geliştirmek, mevcut hatları optimize ederek etkin ve güvenli bir şekilde su iletimini sağlamak. Su depolama/su tutma yapıları ile su tutma hacmini sürekli artırmak, mevcut depolama ve su tutma yapılarının standartlara uygun kalitede bakımlarını yaparak işletilmesini sağlamak. Depoların bakım ve onarımları düzenli olarak yapılarak, depoların etkin ve verimli bir şekilde işletimi sağlanacaktır. Performans si Revize Edilen İçmesuyu Depo Seviye Kontrol Sistemi Sayısı İçmesuyu Depo Seviye Kontrol Sistemlerinin Revize Edilmesi Çıktı Adet Yıl Yeni 20 si nolu faaliyetler bütçesi içerisindedir. Dışı Toplam - - GENEL TOPLAM

49 Stratejik Alan 2 Stratejik Amaç 6 Stratejik 2 Performans i 1 SUYUN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TRANSFERİ; İSALE EDİLMESİ, DEPOLANMASI, TOPLANMASI VE ARITILMASI Su iletimi konusunda yüksek enerji maliyetlerini azaltıcı uygulamalar tasarlamak. Efektif enerji kullanımı ve planlaması konusunda çalışmalar yaparak enerji tasarrufu sağlamak. Terfi merkezlerinde yapılan çalışmalarla en az %2 oranında enerji tasarrufu sağlanacaktır. E.PG E.F Performans si Terfi Merkezlerinde Yapılan Çalışmalar Neticesinde Elde Edilen Enerji Tasarrufu Miktarı Atıksu Terfi Merkezlerinde Pano Revizyonlarının Yapılması Sonuç Yüzde Yıl Yeni 2 Dışı Toplam si nolu faaliyetler bütçesi içerisindedir. - - GENEL TOPLAM Stratejik Alan 3 SU KALİTESİ Stratejik Amaç 8 Stratejik 4 Performans i 1 E.PG E.PG İnsan ve çevre sağlığını odak alarak kentsel atık suların ekonomik, verimli ve etkin bir şekilde bertaraf edilmesini sağlamak. Atıksu terfi merkezlerinin teknolojik donanımlarını arttırarak iyileştirilmesini sağlamak. Atıksu terfi merkezlerinin gerekli yenileme, bakım ve onarım çalışmaları yapılarak etkin bir şekilde çalışmaları sağlanacaktır. Performans si Yüksek Gerilim Hücreleri Yenilenen Nokta Sayısı (Göl Terfi Merkezi) Motor Yolverme Sistemi Değiştirilen Terfi Merkezi Sayısı Çıktı Adet Yıl Yeni 2 Çıktı Adet Yıl Yeni 15 E.PG Mekanik Sistem Revizyonu Çalışması Yapılan Atıksu Terfi Merkezi Sayısı Çıktı Adet Yıl Yeni 5 49

50 E.PG E.PG E.PG E.PG Pano Revizyonu Çalışması Yapılan Atıksu Terfi Merkezi Sayısı Revize Edilen Kompanzasyon Panosu Sayısı Elektrik Kurulu Güç Analizlerinin ve Projelendirme Çalışması Yapılan Terfi Merkezi Sayısı Servis Bakımı Yapılan Jeneratör Sayısı Çıktı Adet Yıl 7 (Bakım ve Onarım) Zamanı Gelmedi Çıktı Adet Yıl 52 Çıktı Adet Yıl Yeni 75 Çıktı Adet Yıl - Zamanı Gelmedi Dışı Toplam E.F Göl Terfi Merkezi (TM-1, TM-2) Yüksek Gerilim Hücrelerinin Yenilenmesi E.F Jeneratör Sistemi Tesis Edilecek Terfi Merkezlerinde Motor Yolverme Sistemlerinin Değiştirilmesi E.F Atıksu Terfi Merkezlerinde Mekanik Sistemlerin Revize Edilmesi E.F Atıksu Terfi Merkezlerinde Pano Revizyonlarının Yapılması E.F Kompanzasyon Panolarının Revize Edilmesi E.F Terfi Merkezlerinin Elektrik Kurulu Güç Analizlerinin Yapılması ve Projelendirilmesi E.F Jeneratörlerin Servis Bakımlarının Yapılması E.F Elektrik Malzemesi Alımının Yapılması

51 E.F E.F E.F E.F Yüksek Gerilim Teçhizatının Bakım İhalesinin Yapılması İçmesuyu Terfi Merkezlerine Jeneratör Alınması Motor ve Pompa Bakım İhalesinin Yapılması Mekanik Malzeme Alımının Yapılması GENEL TOPLAM Stratejik Alan 3 SU KALİTESİ Stratejik Amaç 9 Stratejik 2 Performans i 2 Arıtılmış su verilen noktaları artırarak tüm hizmet bölgelerinin arıtılmış su içmelerini temin etmek. Online klorlama sistemini hayata geçirmek. İlçelerde 10 adet klor dozlama sistemi kurulacaktır. E.PG E.PG E.F E.F Performans si İlçelerde Kurulan Klor Dozlama Sistemi Sayısı Alınan Klor ve Alüminyum Sülfat Miktarı Klor Dozlama Sistemlerinin Kurulması Klor ve Alüminyum Sülfat Alımının Yapılması Çıktı Adet Yıl 8 Çıktı Kg Yıl Zamanı Gelmedi Zamanı Gelmedi Dışı Toplam GENEL TOPLAM

52 Elektrik, Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu Ekonomik 2012 (TL) 01 Personel Giderleri ,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri ,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 04 Faiz Giderleri - 05 Cari Transferler - 06 Sermaye Giderleri ,00 07 Sermaye Transferi - 08 Borç Verme - 09 Yedek Ödenek - Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Dışı Döner Sermaye Diğer Yurt İçi - Kaynak Yurt Dışı - Toplam Dışı Kaynak İhtiyacı - Elektrik, Makine ve Malzeme İkmal D.B. Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 52

53 53

54 5.İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Performans Bilgileri Stratejik Alan 4 Stratejik Amaç 10 Stratejik 2 Performans i 1 STRATEJİK VE VATANDAŞ ODAKLI HİZMET YÖNETİMİ Vatandaş için kolay erişilebilen, istek, öneri ve şikâyetler konusunda hızlı geri bildirimlerde bulunarak vatandaş memnuniyetini esas alan, stratejik ve vatandaş odaklı hizmet yönetimi anlayışını benimsemek, yapılan tüm hizmetlerin etkin bir şekilde vatandaşa anlatılmasını sağlamak. Kurum hizmetlerini ve projeleri vatandaşlara etkin bir şekilde tanıtmak ve SASKİ hizmetlerinin kamuoyunda bilinirlilik seviyesini yükseltmek. Yıl içerisinde 2 adet SASKİ Bülteni ve 6 adet kurum içi bilgilendirici bülten çıkarılacaktır. İK.PG Performans si Çıkarılan Kurum İçi Bilgilendirici Bülten Sayısı Çıktı Adet Ay İK.PG Çıkarılan SASKİ Bülteni Sayısı Çıktı Adet 6 Ay 1 Zamanı Gelmedi 2 İK.F Kurum İçi Bilgilendirici Bülten Çıkarılması Dışı Toplam İK.F SASKİ Bülteni Çıkarılması GENEL TOPLAM Stratejik Alan 4 Stratejik Amaç 10 Stratejik 3 Performans i 1 STRATEJİK VE VATANDAŞ ODAKLI HİZMET YÖNETİMİ Vatandaş için kolay erişilebilen, istek, öneri ve şikâyetler konusunda hızlı geri bildirimlerde bulunarak vatandaş memnuniyetini esas alan, stratejik ve vatandaş odaklı hizmet yönetimi anlayışını benimsemek, yapılan tüm hizmetlerin etkin bir şekilde vatandaşa anlatılmasını sağlamak. ALO 185 hizmetlerinin kalitesini artırarak vatandaşa en hızlı şekilde erişim sağlamak. ALO 185 sonuçlarına yönelik olarak raporlar hazırlanarak yönetime ve belediyelere sunulacaktır. İK.PG Performans si E-Posta Yoluyla ALO 185 Raporu Gönderilen Belediye Sayısı Çıktı Adet Ay

55 İK.PG İK.F İK.F ALO 185 Arızalarına Yönelik Olarak Üst Yönetime Sunulan Rapor Sayısı ALO 185 Raporlarının Aylık Değerlendirmelerinin Mail Yoluyla Belediyelere Gönderilmesi ALO 185'e Gelen Arızaların Değerlendirilmesi, Takip Edilmesi, Sorgulanması, Sonuçlandırılması ve Rapor Halinde Aylık Olarak Yönetime Sunulması Çıktı Adet Ay Dışı Toplam GENEL TOPLAM Stratejik Alan 4 Stratejik Amaç 10 Stratejik 4 Performans i 1 İK.PG İK.PG STRATEJİK VE VATANDAŞ ODAKLI HİZMET YÖNETİMİ Vatandaş için kolay erişilebilen, istek, öneri ve şikâyetler konusunda hızlı geri bildirimlerde bulunarak vatandaş memnuniyetini esas alan, stratejik ve vatandaş odaklı hizmet yönetimi anlayışını benimsemek, yapılan tüm hizmetlerin etkin bir şekilde vatandaşa anlatılmasını sağlamak. Stratejik hizmet yönetimi anlayışı çerçevesinde tüm paydaşlarla belirli zamanlarda görüş alışverişinde bulunmak, değerlendirmeler yapmak, anket çalışmaları ile vatandaş memnuniyetini ölçümlemek. Vatandaş memnuniyeti anketi yapılacak ve vatandaşların şikayet, görüş ve önerilerinin alındığı sistemler aktif bir şekilde işletilecektir. Performans si Çıkış Kapısı Anketini Doldurması Sağlanan Vatandaş Sayısı Vatandaş Memnuniyeti Anketini Doldurması Sağlanan Kişi Sayısı (Talep ve Şikâyetlerinden Dolayı Kuruma Gelenler İçin) Çıktı Kişi Ay Çıktı Kişi Ay Yeni

56 İK.PG Bilgi Edinme Taleplerinin Cevaplanma Süresi Verimlilik Gün Ay 8,8 7,88 10 İK.PG Vatandaş Memnuniyetini Ölçemeye Yönelik Olarak Yapılan Anket Sayısı Çıktı Adet Yıl 1 Zamanı Gelmedi Dışı 1 Toplam İK.F Çıkış Kapısı Anketi Yapılması İK.F İK.F İK.F Talep ve Şikâyetlerinden Dolayı Kuruma Başvuran Vatandaşların Memnuniyetinin lmesi Kuruma Gelen Bilgi Edinme Taleplerinin En Kısa Süre İçerisinde Cevaplanması Vatandaş Memnuniyeti Anketi Yapılması GENEL TOPLAM Stratejik Alan 4 Stratejik Amaç 11 Stratejik 2 Performans i 1 İK.PG STRATEJİK VE VATANDAŞ ODAKLI HİZMET YÖNETİMİ Su Bilincinin ve su kültürünün geliştirilmesi, yaygınlaştırılması konusunda farkındalık oluşturacak uygulamalar geliştirmek. Su bilinci ve su kültürünü artırıcı etkinlikler düzenlemek, yayınlar hazırlamak ve sosyal sorumluluk projeleri üretmek. Su bilinci ve kültürünün oluşmasına yönelik olarak etkinlikler düzenlenecek ve SASKİ tesisleri öğrencilere gezdirilecektir. Performans si Dünya Su Günü Kapsamında Düzenlenen Etkinlik/Program Sayısı Çıktı Adet Yıl İK.PG Tesis Gezisi Düzenlenen Okul Sayısı Çıktı Adet Yıl 17 Zamanı Gelmedi 16 56

57 İK.F İK.F Dünya Su Günü nün Kutlanması ve Etkinlik Düzenlenmesi Talepte Bulunan Okullara SASKİ Tesislerinin Gezdirilmesi (Tatil Ayları Hariç) Dışı Toplam GENEL TOPLAM Stratejik Alan 5 Stratejik Amaç 12 Stratejik 3 Performans i 1 İK.PG İK.PG İK.PG İK.PG İK.PG İK.PG İK.PG SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİN KURUMSAL YAPI Fayda sağlayan, farklı uygulamalarla farkındalık oluşturan, etkin ve verimli bir yönetişim sergilemek. İnsan Kaynakları uygulamaları ile ilgili sistemlerin geliştirilmesi, uygulamaya alınması ve kurumsal düzeyde uzmanlaşma düzeyinin artırılmasını sağlamak. Yıl içerisinde kişi başına 10 saat eğitim verilecek, personelin iş verimliliğini ve motivasyonunu artırmaya yönelik etkinlik ve faaliyetler gerçekleştirilecektir. Performans si Kişi Başı Verilen Eğitim Süresi Eğitim Alması Sağlanan Personel Farklı Personel Sayısı Eğitim Çalışmalarından Duyulan Memnuniyet Oranı (Genel) İş Güvenliği İle İlgili Eğitim ve Tatbikat Sayısı Personele Yönelik Düzenlenen Etkinlik Sayısı Periyodik Sağlık Muayenesi Yapılan İşçi Sayısı Sahada ve Laboratuvarda Çalışan Çıktı Saat Yıl 10 Zamanı 10 Gelmedi Çıktı Kişi Yıl 100 Kalite Yüzde Yıl 75 Çıktı Adet Yıl 6 Çıktı Adet Yıl 3 Çıktı Kişi Yıl 300 Zamanı Gelmedi Zamanı Gelmedi Zamanı Gelmedi Zamanı Gelmedi Zamanı Gelmedi Çıktı Adet 4 Ay

58 İK.PG İK.PG Personele Yönelik Olarak Yapılan Sağlık Taraması Sayısı Sağlık Taraması Yapılan Personel Sayısı (Sahada ve Laboratuvarda Çalışan Personel) Yapılan İSG Toplantısı Sayısı Çıktı Kişi 4 Ay Çıktı Adet Ay İK.PG Çalışan Memnuniyetini Ölçemeye Yönelik Olarak Yapılan Anket Sayısı Çıktı Adet Yıl 1 Zamanı Gelmedi 1 İK.PG Çalışan Memnuniyeti Anketine Katılımı Sağlanan Personel Oranı Çıktı Yüzde Yıl 520 Zamanı Gelmedi 80 İK.PG Personel Bilgilendirme Amaçlı Yapılan Toplantı Sayısı Çıktı Adet Yıl 1 Zamanı Gelmedi 1 İK.F İK.F İK.F İK.F Kurum Personelinin Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi ve Karşılanması İş Güvenliği İle İlgili Eğitim ve Tatbikatların Yapılması (İlgili Kurumlarla Koordineli Olarak) Birimler Arası Sportif Aktivitenin Yapılması Tüm Personelin Katılacağı Bir Etkinlik Düzenlenmesi (piknik vs.) Emekli Olan Personele Yılda Bir Kez Etkinlik Düzenlenmesi İşçilerin Sağlık İle İlgili Periyodik Muayenelerinin Yapılması Dışı Toplam

59 İK.F İK.F İK.F İK.F İK.F Sahada ve Laboratuvarda Çalışan Personelin Sağlık Taramalarının Yapılması Her Ay İş Güvenliği Toplantısının Yapılması Çalışan Memnuniyet Anketinin Yapılması Personel Bilgilendirme Toplantısı Yapılması Çalışanların İş Kıyafetlerinin Alınması GENEL TOPLAM Stratejik Alan 5 Stratejik Amaç 12 Stratejik 5 Performans i 1 SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİN KURUMSAL YAPI Fayda sağlayan, farklı uygulamalarla farkındalık oluşturan, etkin ve verimli bir yönetişim sergilemek. Kurumun sahip olduğu tüm fiziksel kaynakları (Hizmet binaları, araç ve makine parkı vb.) en verimli biçimde kullanarak, bu kaynakların kurumun ana faaliyet alanına dolaylı katkısını en üst düzeye çıkarmak, SASKİ nin tüm birimlerinin tek noktadan hizmet verebildiği, vatandaşın tüm işlemlerini rahatlıkla yapabildiği, yeni, modern bir hizmet binası inşa etmek. Kurum binasının ve birimlerin her türlü destek hizmeti sürekli olarak karşılanarak, bu yöndeki memnuniyetin en az %70 oranında olması sağlanacaktır. İK.PG İK.PG İK.F İK.F Performans si Birimlerin Bakım-Onarım Taleplerinin Karşılanma Süresi İç Müşteri Memnuniyeti Oranı (Kurum İçi Genel Destek Hizmetleri) Birimlerin Bakım Onarım Taleplerinin Karşılanması Kurum İçi Temizlik Hizmetlerinin Yapılması Hizmet Binalarında Güvenlik Hizmetlerinin Verilmesi Kurum İçi İletişimin Sağlanması Verimlilik Gün Yıl Yeni 1 Kalite Yüzde Yıl Yeni 70 Dışı Toplam

60 İK.F İK.F Kurum İçi Isınma Hizmetinin Sağlanması Kurum İçi Çay vb. Hizmetlerin Sağlanması Hizmet Binaları ve Tesislerdeki Yangın Tüpleri Bakımlarının Yapılması ve İhtiyaç Duyulan Yerlere Yangın Tüpü Alınması Kurumun İhtiyaç Duyduğu Hizmet Binalarının Kira İşlemlerinin Takip Edilmesi Sistem Odası İklimlendirme Cihazlarının Yıllık Bakım ve Destek Anlaşmasının Yapılması GENEL TOPLAM İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu Ekonomik 2012 (TL) 01 Personel Giderleri ,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri ,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 04 Faiz Giderleri - 05 Cari Transferler ,00 06 Sermaye Giderleri - 07 Sermaye Transferi - 08 Borç Verme - 09 Yedek Ödenek - Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Döner Sermaye - Dışı Kaynak Diğer Yurt İçi - Yurt Dışı - Toplam Dışı Kaynak İhtiyacı - İnsan Kaynakları ve Destek Hiz.D.B.Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 60

61 61

62 6.Özel Kalem Müdürlüğü/Hukuk Müşavirliği Performans Bilgileri Stratejik Alan 4 Stratejik Amaç 10 Stratejik 4 Performans i 2 Ö.PG Ö.PG Ö.F STRATEJİK VE VATANDAŞ ODAKLI HİZMET YÖNETİMİ Vatandaş için kolay erişilebilen, istek, öneri ve şikâyetler konusunda hızlı geri bildirimlerde bulunarak vatandaş memnuniyetini esas alan, stratejik ve vatandaş odaklı hizmet yönetimi anlayışını benimsemek, yapılan tüm hizmetlerin etkin bir şekilde vatandaşa anlatılmasını sağlamak. Stratejik hizmet yönetimi anlayışı çerçevesinde tüm paydaşlarla belirli zamanlarda görüş alışverişinde bulunmak, değerlendirmeler yapmak, anket çalışmaları ile vatandaş memnuniyetini ölçümlemek. Yıl içerisinde iç ve dış paydaşlarla 6 şar adet toplantı yapılacaktır. Performans si Şube Müdürleriyle Yapılan Toplantı Sayısı Paydaşlarla (STK lar, Kamu kurumları, Muhtarlar vb.) Yapılan Toplantı Sayısı Dış ve İç Paydaşlarla Toplantılar Düzenlenmesi Çıktı Adet 6 Ay Çıktı Adet 6 Ay Dışı Toplam GENEL TOPLAM Stratejik Alan 5 Stratejik Amaç 12 Stratejik 2 Performans i 1 SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİN KURUMSAL YAPI Fayda sağlayan, farklı uygulamalarla farkındalık oluşturan, etkin ve verimli bir yönetişim sergilemek. Mali yönetimde etkinlik ve verimliliğin sürdürülebilir şekilde yürütülmesini sağlamak ve bu alanda gerçekleştirilecek uygulamalarla kurumsal gelirleri her yıl artırmak. Yıl içerisinde en az adet icra dosyası infaz edilecek ve TL tahsil edilecektir. Ö.PG Performans si Dosya İnfaz Sayısı Çıktı Adet 3 Ay Zamanı Gelmedi Ö.PG İcra Dosyaları Tahsilât Miktarı Çıktı TL 3 Ay Zamanı Gelmedi

63 Ö.F SASKİ nin Alacaklarını Tahsil Amacı İle Borçlu Abonelere Yönelik İcra Takiplerinin Yapılması Dışı - GENEL TOPLAM - Toplam Stratejik Alan 5 Stratejik Amaç 12 Stratejik 3 Performans i 3 Ö.PG SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİN KURUMSAL YAPI Fayda sağlayan, farklı uygulamalarla farkındalık oluşturan, etkin ve verimli bir yönetişim sergilemek. İnsan Kaynakları uygulamaları ile ilgili sistemlerin geliştirilmesi, uygulamaya alınması ve kurumsal düzeyde uzmanlaşma düzeyinin artırılmasını sağlamak. Mevzuat sürekli takip edilerek, tüm birimler değişen mevzuat ile ilgili olarak eğitilecek ve bilgilendirilecektir. Performans si Mevzuat İle İlgili Hazırlanan Rapor Sayısı Çıktı Adet Ay Ö.F Mevzuat İle İlgili (Değişen, Yeni Çıkan Yasa, Yönetmelik vb.) Her Ay Rapor Hazırlanması, Yönetime ve İlgili Birimlere Sunulması Dışı Toplam GENEL TOPLAM

64 Özel Kalem Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu Ekonomik 2012 (TL) 01 Personel Giderleri ,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri ,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 04 Faiz Giderleri - 05 Cari Transferler - 06 Sermaye Giderleri - 07 Sermaye Transferi - 08 Borç Verme - 09 Yedek Ödenek - Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Dışı Kaynak Döner Sermaye - Diğer Yurt İçi - Yurt Dışı - Toplam Dışı Kaynak İhtiyacı - Özel Kalem Müdürlüğü Başkanlığı Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 64

65 65

66 7.Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığı Performans Bilgileri Stratejik Alan 1 Stratejik Amaç 2 Stratejik 2 Performans i 1 SU KAYNAĞI/KAYNAKLARI; KORUNMASI, OLUŞTURULMASI, GELİŞTİRİLMESİ Büyüyen ve gelişen kentsel ihtiyaçları zamanında öngörerek gerekli planlar yapmak, alternatif su kaynaklarını tespit etmek ve kente kazandırmak. Akçay Barajını 2014 yılında devreye almak ve kentin su potansiyelini artırmak. Akçay Barajı %50 oranında tamamlanacaktır. P.PG P.F Performans si Oranı - Akçay Barajı ve İsale Hattı İnşaatı Akçay Barajı ve İsale Hattı İnşaatının Yapılması Çıktı Yüzde Yıl Yeni Dışı - Toplam GENEL TOPLAM Stratejik Alan 1 Stratejik Amaç 3 Stratejik 2 Performans i 1 P.PG SU KAYNAĞI/KAYNAKLARI; KORUNMASI, OLUŞTURULMASI, GELİŞTİRİLMESİ Etkin ve verimli işletme optimizasyonunu sağlamak ve su kayıp-kaçaklarını Türkiye şartlarında kabul edilebilir düzeye indirmek için gerekli yatırımları yapmak. Mevcut su temin hatlarının eski ve deprem görmüş olması nedeniyle ortaya çıkan kayıpların azaltılması için hatların yıpranmışlığı öncelik alınarak mevcut su temin hatlarının yenilenmesini sağlamak. 4. isale hattı %70 oranında tamamlanacaktır. Performans si Oranı 4. İsale Hattı İnşaatı Çıktı Yüzde Yıl Yeni 70 P.F İsale Hattı İnşaatının Yapılması Dışı - Toplam GENEL TOPLAM

67 Stratejik Alan 2 Stratejik Amaç 4 Stratejik 1 Performans i 1 P.PG SUYUN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TRANSFERİ; İSALE EDİLMESİ, DEPOLANMASI, TOPLANMASI VE ARITILMASI Suyun kente güvenli bir şekilde ve yeterli düzeyde iletimi konusunda alternatif çalışmalar yapmak, su iletim hatları ağını imar planlarına uygun olarak sürekli geliştirmek, mevcut hatları optimize ederek etkin ve güvenli bir şekilde su iletimini sağlamak. SASKİ nin hizmet alanı içerisinde yer alan tüm bölgelerin su iletim hatları ağını imar planlarına uygun olarak sürekli genişletmek. İçmesuyu şebekesi ihtiyaçlara göre sürekli olarak genişletilecek ve yeni imara açılan bölgelere şebeke yapılacaktır. Performans si Oranı - Yeni Yerleşim Bölgeleri İçmesuyu İnşaatları Çıktı Yüzde Yıl Yeni 100 P.PG P.PG P.PG P.PG P.PG P.PG P.PG P.PG Oranı Kaynarca İsale Hattı İnşaatı Oranı - Arifiye - Çaybaşıyeniköy Bölgesi İçmesuyu İnşaatı Oranı Yeşilyurt Bölgesi İçmesuyu İnşaatı Oranı Kayrancık - Nasuhlar Grup İçmesuyu İnşaatı Oranı Kanlıçay İsale Hattı İnşaatı Oranı Serdivan Üniversite Bölgesi İçmesuyu 2.Kısım İnşaatı Oranı - Serdivan Kemalpaşa İçmesuyu İnşaatı Oranı - Kazımpaşa İçmesuyu 2.Kısım İnşaatı Çıktı Yüzde Yıl Yeni 100 Çıktı Yüzde Yıl Yeni 60 Çıktı Yüzde Yıl Yeni 60 Çıktı Yüzde Yıl Çıktı Yüzde Yıl Çıktı Yüzde Yıl Yeni 100 Çıktı Yüzde Yıl Yeni 100 Çıktı Yüzde Yıl Yeni 100 P.PG Oranı Yeşilyurt Köyleri Bağlantı Hattı Projesi Çıktı Yüzde Yıl Yeni

68 P.F Yeni Yerleşim Bölgeleri İçmesuyu İnşaatlarının Yapılması Dışı - Toplam P.F Kaynarca İsale Hattı İnşaatının Yapılması P.F Arifiye - Çaybaşıyeniköy İçmesuyu İnşaatının Yapılması P.F Yeşilyurt İçmesuyu İnşaatının Yapılması P.F Kayrancık - Nasuhlar Grup İçmesuyu İnşaatının Yapılması P.F Kanlıçay İsale Hattı İnşaatının Yapılması P.F Serdivan Üniversite Bölgesi İçmesuyu 2.Kısım İnşaatının Yapılması P.F Serdivan Kemalpaşa İçmesuyu İnşaatının Yapılması P.F Kazımpaşa İçmesuyu 2.Kısım İnşaatının Yapılması P.F Yeşilyurt Köyleri Bağlantı Hattı Projesinin Yapılması P.F İçmesuyu Tesisleri İçin Kamulaştırma Yapılması P.F Proje Yapılması P.F Muhtelif İçmesuyu İnşaatlarının Yapılması P.F Bozulan Yolların Asfalt ve Parke İşlerinin Yapılması GENEL TOPLAM

69 Stratejik Alan 2 Stratejik Amaç 5 Stratejik 1 Performans i 1 SUYUN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TRANSFERİ; İSALE EDİLMESİ, DEPOLANMASI, TOPLANMASI VE ARITILMASI Kanalizasyon ve yağmursuyu iletim hatlarının ihtiyaçlar ve öncelikler doğrultusunda genişletilmesi, mevcut hatların iyileştirilmesi ve optimize edilmesini sağlayarak, kentin kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı ihtiyacını karşılamak. Kent merkezi başta olmak üzere diğer tüm ilçelerin ihtiyaç önceliğine göre kanalizasyon şebekesini tamamlayarak gerekli tüm noktaların kanalizasyon altyapısını hazır hale getirmek. Kanalizasyon şebekesi ihtiyaçlara göre sürekli olarak genişletilecek ve şebeke bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları düzenli olarak yapılacaktır. P.PG P.PG P.PG P.F Performans si Oranı Serdivan Köprübaşı, Orta ve Vatan Mah. Kanalizasyon İnşaatları Oranı - Ferizli Kanalizasyon ve Kolektör İnşaatı Oranı - Çamyolu Mah. Kanalizasyon İnşaatı Serdivan Köprübaşı, Orta ve Vatan Mah. Kanalizasyon İnşaatlarının Yapılması Çıktı Yüzde Yıl Çıktı Yüzde Yıl Yeni 60 Çıktı Yüzde Yıl Yeni Dışı - Toplam P.F Ferizli Kanalizasyon İnşaatının Yapılması P.F Çamyolu Mah. Kanalizasyon İnşaatının Yapılması P.F Kanalizasyon Tesisleri İçin Kamulaştırma Yapılması P.F Muhtelif Kanalizasyon & Yağmursuyu İnşaatlarının Yapılması GENEL TOPLAM

70 Stratejik Alan 3 Stratejik Amaç 7 Stratejik 1 Performans i 2 SU KALİTESİ İçmesuyu ve atıksu ile ilgili yönetmeliklerdeki bütün parametrelerin analizlerini yapmak ve yapılan analizlerin uluslararası düzeyde ve AB kriterlerine uygun olarak güvenilirliğini sürekli kılmak ve daha da iyileştirmek. Mevcut akredite olmuş laboratuvarlarımızın donanım ve teknolojik imkânlarını geliştirerek gerekli bütün parametrelerin analiz edildiği, hassasiyet derecesi yüksek analizlerin yapılabildiği, modern bir binada bölgeye de hizmet verebilen bir laboratuvar oluşturmak. Laboratuvar binası en az %10 oranında tamamlanacaktır. P.PG P.F Performans si Oranı Laboratuvar Binası İnşaatı Laboratuvar Binası İnşaatının Yapılması Çıktı Yüzde Yıl Yeni Dışı - Toplam GENEL TOPLAM Stratejik Alan 3 SU KALİTESİ Stratejik Amaç 9 Stratejik 1 Performans i 1 P.PG Arıtılmış su verilen noktaları artırarak tüm hizmet bölgelerinin arıtılmış su içmelerini temin etmek. Kentin tüm noktalarına arıtılmış su verilmesi için ihtiyaç duyulan noktalara arıtma tesisleri kurmak. Arıtma tesisleri inşaatı en az %70 oranında tamamlanacak ve mevcut tesislerin işletimi etkin biçimde yapılacaktır. Performans si Oranı İçmesuyu Arıtma Tesisleri İnşaatı Çıktı Yüzde Yıl P.PG P.F Oranı Arıtma Tesisleri İkmal Projesi İçmesuyu Arıtma Tesisleri İnşaatlarının Yapılması Çıktı Yüzde Yıl Yeni Dışı - Toplam

71 P.F Arıtma Tesisleri İkmal Projesinin Yapılması P.F Tesislerde Muhtelif Elektromekanik İşlerin Yapılması GENEL TOPLAM Stratejik Alan 5 Stratejik Amaç 13 Stratejik 2 Performans i 1 SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİN KURUMSAL YAPI Yenilikçi, değişime açık, teknolojik altyapısı güçlü sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak. Sahadan alınacak bütün bilgilerin GPRS ile gerçek zamanlı olarak merkezdeki veritabanına aktarıldığı, istenilen platformdan ve istenilen yerden erişim olanağı olan, geriye dönük raporlamalar üretebilen ve tüm istasyonların sisteme dahil edildiği ve bir merkezden yönetilen SCADA sistemini aşamalı olarak hayata geçirmek. SCADA binası oluşturulacak ve yıl içerisinde 50 istasyon sisteme dahil edilerek mevcut sistemin işletimi etkin biçimde gerçekleştirilecektir. P.PG P.F Performans si Oranı SCADA ve Sistem Binası İnşaatı SCADA ve Sistem Binası İnşaatının Yapılması Çıktı Yüzde Yıl Yeni Dışı - Toplam P.F Hizmet Tesisleri Yapım, Bakım ve Onarım İşlerinin Yapılması GENEL TOPLAM

72 Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığı Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu Ekonomik 2012 (TL) 01 Personel Giderleri ,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri ,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 04 Faiz Giderleri - 05 Cari Transferler - 06 Sermaye Giderleri ,00 07 Sermaye Transferi - 08 Borç Verme - 09 Yedek Ödenek - Dışı Kaynak Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Döner Sermaye - Diğer Yurt İçi - Yurt Dışı - Toplam Dışı Kaynak İhtiyacı - Planlama ve Yatırım D.B. Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 72

73 73

74 8.Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Performans Bilgileri Stratejik Alan 5 Stratejik Amaç 12 Stratejik 1 Performans i 1 SG.PG SG.PG SG.F SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİN KURUMSAL YAPI Fayda sağlayan, farklı uygulamalarla farkındalık oluşturan, etkin ve verimli bir yönetişim sergilemek. Stratejik Yönetim olgusunu temel alan operasyonel ve yönetsel bir anlayış benimseyerek bu olgunun tüm kuruma yayılımını sağlamak. Stratejik Plana bağlı olarak hazırlanan performans programı etkin biçimde takip edilecek ve performans sonuçları düzenli olarak raporlanacaktır. Performans si Performans Programının Takibine Yönelik Olarak Hazırlanan Rapor Sayısı Performans Programının Takibine Yönelik Gerçekleştirilen Genel Değerlendirme Toplantısı Sayısı 2012 Performans Programına Yönelik Performans Takibinin Yapılması Çıktı Adet Ay Çıktı Adet 3 Ay 3-4 Dışı Toplam SG.F SG.F Performans Programının ve sinin Hazırlanması 2011 Yılı Faaliyet Raporunun hazırlanması GENEL TOPLAM Stratejik Alan 5 Stratejik Amaç 12 Stratejik 2 Performans i 2 SG.PG SG.PG SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİN KURUMSAL YAPI Fayda sağlayan, farklı uygulamalarla farkındalık oluşturan, etkin ve verimli bir yönetişim sergilemek. Mali yönetimde etkinlik ve verimliliğin sürdürülebilir şekilde yürütülmesini sağlamak ve bu alanda gerçekleştirilecek uygulamalarla kurumsal gelirleri her yıl artırmak. nin etkin bir şekilde kullanımı sağlanarak en az %90 oranında gerçekleşmesi sağlanacaktır. Performans si Oranı Hazırlanan Finansal Analiz Raporu Sayısı Sonuç Yüzde Yıl 92,02 Zamanı Gelmedi Çıktı Adet 6 Ay

75 Dışı Toplam SG.F nin Etkin Biçimde Yönetilmesi SG.F Finansal Durum İle İlgili Raporlar Hazırlanması ve Yönetime Sunulması GENEL TOPLAM Stratejik Alan 5 Stratejik Amaç 12 Stratejik 3 Performans i 2 SG.PG SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİN KURUMSAL YAPI Fayda sağlayan, farklı uygulamalarla farkındalık oluşturan, etkin ve verimli bir yönetişim sergilemek. İnsan Kaynakları uygulamaları ile ilgili sistemlerin geliştirilmesi, uygulamaya alınması ve kurumsal düzeyde uzmanlaşma düzeyinin artırılmasını sağlamak. Birimlerde personelin iş verimliliğini ve motivasyonunu artırmaya yönelik toplantılar yapılacaktır. Performans si Tahsildar Personel İle Yapılan Toplantı Sayısı Çıktı Adet Ay Yeni 12 SG.PG Strateji Dairesi Başkanlığı İle Yapılan Toplantı Sayısı Çıktı Adet 6 Ay Yeni 2 SG.F SG.F Tahsildar Personel İle Aylık Toplantılar Yapılması Strateji Dairesi Başkanlığı Personeliyle Toplantılar Yapılması Dışı Toplam GENEL TOPLAM Stratejik Alan 5 Stratejik Amaç 12 Stratejik 4 Performans i 1 SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİN KURUMSAL YAPI Fayda sağlayan, farklı uygulamalarla farkındalık oluşturan, etkin ve verimli bir yönetişim sergilemek. Süreç yönetimi ilkelerine göre kurumsal iş yapış yöntemlerinin gözden geçirilmesi, analizi, iyileştirilmesi, iş akışlarının oluşturulması, kurumsal risklerin belirlenmesi konusunda çalışmalar yaparak kurumsal düzeyde verimlilik ve etkinliği artırmak. Yıl içerisinde iki daire başkanlığının süreç analiz çalışması tamamlanacaktır. Performans si 75

76 SG.PG SG.PG Süreç Analiz Çalışması Yapılan Daire Başkanlığı Sayısı Fiili Olarak Gerçekleştirilen İhalelerin İptal Oranı (En Fazla) Çıktı Adet 6 Ay Kalite Yüzde Yıl Yeni 5 SG.F SG.F Daire Başkanlıklarında Süreç Analizi Çalışmalarının Yürütülmesi Birimlerin İhalelerin Etkin Biçimde Takip Edilmesi Dışı Toplam GENEL TOPLAM Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu Ekonomik 2012 (TL) 01 Personel Giderleri ,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri ,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 04 Faiz Giderleri ,00 05 Cari Transferler ,00 06 Sermaye Giderleri - 07 Sermaye Transferi - 08 Borç Verme ,00 09 Yedek Ödenek ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Dışı Kaynak Döner Sermaye - Diğer Yurt İçi - Yurt Dışı - Toplam Dışı Kaynak İhtiyacı - Strateji Geliştirme D.B. Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 76

77 77

78 9.Su ve Kanal Dairesi Başkanlığı Performans Bilgileri Stratejik Alan 1 SU KAYNAĞI/KAYNAKLARI; KORUNMASI, OLUŞTURULMASI, GELİŞTİRİLMESİ Stratejik Amaç 3 Stratejik 1 Performans i 2 ŞEBEKELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SK.PG SK.PG ŞEBEKELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Etkin ve verimli işletme optimizasyonunu sağlamak ve su kayıp-kaçaklarını Türkiye şartlarında kabul edilebilir düzeye indirmek için gerekli yatırımları yapmak. Şebekede oluşan fiziki kayıpların önüne geçebilmek amacıyla su temin ve dağıtım sistemlerinin tümünde dağıtılan suyun ölçümlerini yapmak ve buna göre gerekli noktalarda iyileştirme çalışmaları yapmak. Yıl içerisinde kayıp ve kaçağa yönelik olarak 4 basınç kontrol bölgesi yapılacak ve şebekeye 20 adet debimetre takılacaktır. Performans si Yapılan Basınç Kontrol Bölgesi Sayısı Şebekeye Verilen Su Miktarının lebilmesi İçin Takılan Debimetre Sayısı Çıktı Adet Yıl Çıktı Adet Yıl SK.F Basınç Kontrol Bölgeleri Yapılması si nolu SK.F Şebekeye Verilen Su Miktarını Ölçmek Amacıyla Debimetre Takılması faaliyetler bütçesi içerisinde dir. Dışı Toplam - - GENEL TOPLAM Stratejik Alan 2 Stratejik Amaç 4 Stratejik 1 Performans i 1 SUYUN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TRANSFERİ; İSALE EDİLMESİ, DEPOLANMASI, TOPLANMASI VE ARITILMASI Suyun kente güvenli bir şekilde ve yeterli düzeyde iletimi konusunda alternatif çalışmalar yapmak, su iletim hatları ağını imar planlarına uygun olarak sürekli geliştirmek, mevcut hatları optimize ederek etkin ve güvenli bir şekilde su iletimini sağlamak. SASKİ nin hizmet alanı içerisinde yer alan tüm bölgelerin su iletim hatları ağını imar planlarına uygun olarak sürekli genişletmek. İçmesuyu şebekesi ihtiyaçlara göre sürekli olarak genişletilecek ve yeni imara açılan bölgelere şebeke yapılacaktır. Performans si 78

79 İLETİM HATLARI VE KAPTAJ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SK.PG ŞEBEKELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SK.PG SK.PG SK.PG SK.PG Yenilemesi Yapılan İsale Hattı Uzunluğu- (Hendek Uludere) Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu - Adapazarı Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu - Erenler Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu - Serdivan Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu - Arifiye İLETİM HATLARI VE KAPTAJ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SK.F ŞEBEKELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SK.F Hendek Uludere İsale Hattının Yenilenmesi (500 MM ÇB ile) Yeni İmara Açılan Cadde ve Sokaklara Şebeke Yapılması - Adapazarı Çıktı Metre Yıl Yeni 750 Çıktı Metre 3 Ay Çıktı Metre 3 Ay Çıktı Metre 3 Ay Çıktı Metre 3 Ay Dışı - Toplam SK.F SK.F SK.F Yeni İmara Açılan Cadde ve Sokaklara Şebeke Yapılması - Erenler Yeni İmara Açılan Cadde ve Sokaklara Şebeke Yapılması - Serdivan Yeni İmara Açılan Cadde ve Sokaklara Şebeke Yapılması - Arifiye GENEL TOPLAM Stratejik Alan 2 Stratejik Amaç 4 Stratejik 2 Performans i 1 SUYUN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TRANSFERİ; İSALE EDİLMESİ, DEPOLANMASI, TOPLANMASI VE ARITILMASI Suyun kente güvenli bir şekilde ve yeterli düzeyde iletimi konusunda alternatif çalışmalar yapmak, su iletim hatları ağını imar planlarına uygun olarak sürekli geliştirmek, mevcut hatları optimize ederek etkin ve güvenli bir şekilde su iletimini sağlamak. Su depolama/su tutma yapıları ile su tutma hacmini sürekli artırmak, mevcut depolama ve su tutma yapılarının standartlara uygun kalitede bakımlarını yaparak işletilmesini sağlamak. Depoların bakım ve onarımları düzenli olarak yapılarak, depoların etkin ve verimli bir şekilde işletimi sağlanacaktır. 79

80 Performans si Gösterg e İLETİM HATLARI VE KAPTAJ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SK.PG İçmesuyu Depolarında Çimento ve Membran Esaslı Yalıtım Yapılan Alan Miktarı Çıktı m² Yıl - Zamanı Gelmedi SK.PG İçmesuyu Depo ve TM ler İle Atıksu TM lerde Yapılan Temizlik Sayısı Çıktı Adet 6 Ay 160 Zamanı Gelmedi 484 SK.PG Göl Tesisleri Keson Kuyularında Yapılan Temizlik Sayısı Çıktı Adet 4 Ay 2 Zamanı Gelmedi 9 SK.PG SK.PG SK.PG SK.PG Krepin, Merdiven, Dolu Savak Borusu, Korkuluk, Pencere, Kapı, Manevra Odası Boruları ve Vana Değişimi Yapılan Depo Sayısı İçmesuyu Depoları, İçmesuyu Terfi Merkezleri, Atıksu Terfi Merkezleri, Drenajlar ve Kaptajlara Yapılan Tel Çit Uzunluğu İçmesuyu Depoları, İçmesuyu Terfi Merkezleri, Atıksu Terfi Merkezleri, Drenajlar ve Kaptajlara Yapılan Kapı Miktarı Oranı Maltepe Kule 100 m 3 İçmesuyu Deposu Merdiven ve Giriş Çıkış AÇB Hatlarının Değişimi Çıktı Adet Yıl Yeni 10 Çıktı Metre Yıl Çıktı m² Yıl Yeni 75 Çıktı Adet Yıl Yeni 1 İLETİM HATLARI VE KAPTAJ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Dışı Toplam SK.F İçmesuyu Depolarına Çimento ve Membran Esaslı Yalıtım Yapılması SK.F İçmesuyu Depoları, İçmesuyu Terfi Merkezleri ve Atıksu Terfi Merkezlerinin İç ve Çevre Temizliklerinin Yapılması SK.F Göl Tesislerinde Keson Kuyularının Yıllık Temizliklerinin Yapılması 80

81 SK.F SK.F İçmesuyu Depolarının Krepin, Merdiven, Dolu Savak Borusu, Korkuluk, Pencere, Kapı, Manevra Odası Boruları ve Vana Değişimlerinin Yapılması İçmesuyu Depoları, İçmesuyu Terfi Merkezleri, Atıksu Terfi Merkezleri, Drenajlar ve Kaptajların Tel Çit ve Kapı İşlerinin Yapılması SK.F Maltepe Kule İçmesuyu Deposunun Merdiven ve Giriş-Çıkış AÇB Hatlarının Değiştirilmesi GENEL TOPLAM Stratejik Alan 2 Stratejik Amaç 4 Stratejik 3 Performans i 1 ŞEBEKELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SUYUN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TRANSFERİ; İSALE EDİLMESİ, DEPOLANMASI, TOPLANMASI VE ARITILMASI Suyun kente güvenli bir şekilde ve yeterli düzeyde iletimi konusunda alternatif çalışmalar yapmak, su iletim hatları ağını imar planlarına uygun olarak sürekli geliştirmek, mevcut hatları optimize ederek etkin ve güvenli bir şekilde su iletimini sağlamak. Su kesintilerini minimize ederek kente kesintisiz içmesuyu verilmesini temin etmek, bu yönde gerekli şebeke iyileştirme çalışmalarını sürdürmek ve istem dışı kesinti olması durumunda su kesintilerini en kısa zamanda haber vermek ve mağduriyeti en aza indirgemek. İçmesuyu şebekesinin bakım, onarım ve iyileştirilmesine yönelik çalışmalar düzenli olarak yapılacaktır. Performans si SK.PG SK.PG SK.PG SK.PG Şebeke Vanaları Bakım- Onarım Sayısı İsale Hatlarında Onarım ve Değişimi Yapılan Vana, Debimetre ve Vantuz Sayısı Yapılan Vana, Vantuz ve Debimetre Odası Sayısı Yapımı ve Bakımı Yapılan Drenaj ve Kaptaj Sayısı Çıktı Adet 3 Ay 686 (Vana Tamir ve Yükseltme) 423 (Vana Tamir, Değişim ve Yükseltme) Çıktı Adet Yıl (Vana, 60 Vantuz, Zamanı Çekvalf vb. Gelmedi Tüm Çıktı Adet Yıl İşlemler) 20 Çıktı Adet Yıl SK.PG Alımı Yapılan Balans, nolu Mıcır, Kırma Taş ve Taş Tozu Miktarı Çıktı m³ Yıl Yeni

82 ŞEBEKELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SK.F Şebeke Vanalarının Bakım Onarımlarının Yapılması Abone Borusu Tamir Taleplerinin Karşılanması Şebeke Borusu Tamir Taleplerinin Karşılanması Şube Yolu Bağlantısı (Yeni Abone Bağlama) Taleplerinin Karşılanması Abone Hattı Yenilenmesi Çalışmalarının Yapılması Dışı Toplam SK.F SK.F İsale Hatlarında Vana, Debimetre ve Vantuzların Gerekli Onarım ve Değişimlerinin Yapılması Vana, Vantuz ve Debimetre Odası Yapılması si nolu faaliyetler bütçesi içerisindedir. - - SK.F Drenaj ve Kaptaj İnşaat ve Bakımlarının Yapılması SK.F Tüm Daire Başkanlıklarının İhtiyacına Yönelik Olarak Balans, nolu Mıcır, Kırma Taş ve Taş Tozu Gibi Malzemelerin Alınması Muhtelif İnşaat İşlerinin Yapılması SK.F Büyükşehir sınırları içindeki isale hatlarında, şebekelerde ve Terfi Merkezlerinde Oluşabilecek Çelik Boru Arızalarının Tamir Edilmesi (Küçük Malzeme Kaynakları, Flanş, Patent Dirsek, Kapak Yapım İşleri vb.) İsale Hattı ve Şebeke Değişimleri, Hat İlaveleri, İçmesuyu Depo Bağlantıları, Kollektör Yapımları v.b. İşlerde Çelik Boru Döşemesi Yapılması SK.F Şebeke Bakım Onarım İhalesinin Yapılması (12 Aylık) GENEL TOPLAM

83 Stratejik Alan 3 SU KALİTESİ Stratejik Amaç 9 Stratejik 1 Performans i 1 İLETİM HATLARI VE KAPTAJ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SK.PG Arıtılmış su verilen noktaları artırarak tüm hizmet bölgelerinin arıtılmış su içmelerini temin etmek. Kentin tüm noktalarına arıtılmış su verilmesi için ihtiyaç duyulan noktalara arıtma tesisleri kurmak. Arıtma tesisleri inşaatı en az %70 oranında tamamlanacak ve mevcut tesislerin işletimi etkin biçimde yapılacaktır. Performans si Birim i Oranı- Yavaş Kum Filtresi Rehabilitasyon Çalışması (Sapanca Çamlık) İLETİM HATLARI VE KAPTAJ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SK.F Sapanca-Çamlık Yavaş Kum Filtresinin Rehabilitasyonu Çıktı Yüzde Yıl Yeni Dışı - Toplam GENEL TOPLAM Stratejik Alan 5 SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİN KURUMSAL YAPI Stratejik Amaç 12 Stratejik 5 Performans i 2 Fayda sağlayan, farklı uygulamalarla farkındalık oluşturan, etkin ve verimli bir yönetişim sergilemek. Kurumun sahip olduğu tüm fiziksel kaynakları (Hizmet binaları, araç ve makine parkı vb.) en verimli biçimde kullanarak, bu kaynakların kurumun ana faaliyet alanına dolaylı katkısını en üst düzeye çıkarmak, SASKİ nin tüm birimlerinin tek noktadan hizmet verebildiği, vatandaşın tüm işlemlerini rahatlıkla yapabildiği, yeni, modern bir hizmet binası inşa etmek. Hanlı kapalı malzeme deposu tamamlanacaktır. Performans si İLETİM HATLARI VE KAPTAJ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SK.PG SK.F Oranı- Hanlı Kapalı Malzeme Deposu Hanlı Kapalı Malzeme Deposunun Yapılması Çıktı Yüzde Yıl Yeni Dışı - Toplam GENEL TOPLAM

84 9.1 Akyazı Grup Şube Müdürlüğü Stratejik Alan 2 Stratejik Amaç 4 Stratejik 1 Performans i 1 AŞ.PG SUYUN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TRANSFERİ; İSALE EDİLMESİ, DEPOLANMASI, TOPLANMASI VE ARITILMASI Suyun kente güvenli bir şekilde ve yeterli düzeyde iletimi konusunda alternatif çalışmalar yapmak, su iletim hatları ağını imar planlarına uygun olarak sürekli geliştirmek, mevcut hatları optimize ederek etkin ve güvenli bir şekilde su iletimini sağlamak. SASKİ nin hizmet alanı içerisinde yer alan tüm bölgelerin su iletim hatları ağını imar planlarına uygun olarak sürekli genişletmek. İçmesuyu şebekesi ihtiyaçlara göre sürekli olarak genişletilecek ve yeni imara açılan bölgelere şebeke yapılacaktır. Performans si Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu Küçücek (Depo- Sağlık Ocağı Arası) Çıktı Metre 3 Ay Yeni AŞ.PG AŞ.PG AŞ.PG AŞ.PG Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu İmara Açılan Yollar Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu Karapürçek İmara Açılan Yollar Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu Karapürçek Mecidiye Köyü Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu Küçücek Fabrika Yolu Çıktı Metre 3 Ay Çıktı Metre 3 Ay Yeni Çıktı Metre 3 Ay Yeni Çıktı Metre 3 Ay Yeni Dışı Toplam AŞ.F AŞ.F AŞ.F AŞ.F AŞ.F Küçücek Şebeke Yenileme Çalışmasının Yapılması (Depo- Sağlık Ocağı Arası) Yeni İmara Açılacak Yollara İçmesuyu Şebekesi Döşenmesi Karapürçek İmara Açılan Yollara İçmesuyu Şebekesi Döşenmesi Karapürçek Mecidiye Köyü İçmesuyu Şebekesi Döşenmesi Küçücek Fabrika Yolu İçmesuyu Şebekesi Döşenmesi Bu e İlişkin ler Şebekeler Şube Müdürlüğü ne İlişkin de Verilmiştir

85 GENEL TOPLAM Stratejik Alan 2 Stratejik Amaç 4 Stratejik 3 Performans i 1 AŞ.PG AŞ.F AŞ.F AŞ.F AŞ.F AŞ.F SUYUN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TRANSFERİ; İSALE EDİLMESİ, DEPOLANMASI, TOPLANMASI VE ARITILMASI Suyun kente güvenli bir şekilde ve yeterli düzeyde iletimi konusunda alternatif çalışmalar yapmak, su iletim hatları ağını imar planlarına uygun olarak sürekli geliştirmek, mevcut hatları optimize ederek etkin ve güvenli bir şekilde su iletimini sağlamak. Su kesintilerini minimize ederek kente kesintisiz içmesuyu verilmesini temin etmek, bu yönde gerekli şebeke iyileştirme çalışmalarını sürdürmek ve istem dışı kesinti olması durumunda su kesintilerini en kısa zamanda haber vermek ve mağduriyeti en aza indirgemek. İçmesuyu şebekesinin bakım, onarım ve iyileştirilmesine yönelik çalışmalar düzenli olarak yapılacaktır. Performans si Şebeke Vanaları Bakım- Onarım Sayısı Şebeke Vanalarının Bakım Onarımlarının Yapılması Abone Borusu Tamir Taleplerinin Karşılanması Şebeke Borusu Tamir Taleplerinin Karşılanması Şube Yolu Bağlantısı (Yeni Abone Bağlama) Taleplerinin Karşılanması Abone Hattı Yenilenmesi Çalışmalarının Yapılması Periyod u Çıktı Adet 3 Ay - 9 (Vana Tamir ve Yükseltme) 30 Dışı Toplam Bu e İlişkin ler Şebekeler Şube Müdürlüğü ne İlişkin de Verilmiştir. - - GENEL TOPLAM Stratejik Alan 2 Stratejik Amaç 5 Stratejik 1 Performans i 1 SUYUN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TRANSFERİ; İSALE EDİLMESİ, DEPOLANMASI, TOPLANMASI VE ARITILMASI Kanalizasyon ve yağmursuyu iletim hatlarının ihtiyaçlar ve öncelikler doğrultusunda genişletilmesi, mevcut hatların iyileştirilmesi ve optimize edilmesini sağlayarak, kentin kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı ihtiyacını karşılamak. Kent merkezi başta olmak üzere diğer tüm ilçelerin ihtiyaç önceliğine göre kanalizasyon şebekesini tamamlayarak gerekli tüm noktaların kanalizasyon altyapısını hazır hale getirmek. Kanalizasyon şebekesi ihtiyaçlara göre sürekli olarak genişletilecek ve şebeke bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları düzenli olarak yapılacaktır. 85

86 AŞ.PG AŞ.PG AŞ.PG AŞ.PG AŞ.PG Performans si Döşenen Kanalizasyon Şebekesi Uzunluğu-Akyazı Bulunan Parsel ve Muayene Baca Kapağı Sayısı (Asfalt Altında Kalan) Sfero Kapak ve Çember İle Değişimi Yapılan Muayene Bacası Kapağı ve Çember Sayısı Alçaltma ve Yükseltme İşlemi Yapılan Parsel Bacası Sayısı (Özkaynak ve İhale ile Yapılan) 1x1m Ebadında Prekast Kapağa dönüştürülen Parsel Bacası Sayısı Çıktı Metre 3 Ay Çıktı Adet 3 Ay Çıktı Adet 3 Ay Çıktı Adet 3 Ay Çıktı Adet 3 Ay Dışı Toplam AŞ.F Akyazı Kanalizasyon Şebekesi Döşenmesi- İmara Açılan Yollar AŞ.F Asfalt Altında Kalan Parsel ve Muayene Bacalarının Bulunması ve Yükseltilmesi AŞ.F AŞ.F AŞ.F AŞ.F Muayene Bacası Kapak ve Çemberlerinin Sfero Kapak ve Çemberle Değişiminin Yapılması Parsel Bacalarının Alçaltma ve Yükseltme İşlemlerinin Yapılması Parsel Bacalarının 1x1 m Ebadında Prekast Kapağa Dönüştürülmesi Yeni Yapılan Binalar İçin Parsel Bacası Taleplerinin Karşılanması Bu e İlişkin ler Kanalizasyon Şube Müdürlüğü ne İlişkin de Verilmiştir. - - AŞ.F Vidanjör Çalışması Yapılması AŞ.F Kanalizasyon Şebeke Arızalarına Kanal Aracı İle Müdahale Edilmesi GENEL TOPLAM

87 Stratejik Alan 2 Stratejik Amaç 5 Stratejik 2 Performans i 1 SUYUN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TRANSFERİ; İSALE EDİLMESİ, DEPOLANMASI, TOPLANMASI VE ARITILMASI Kanalizasyon ve yağmursuyu iletim hatlarının ihtiyaçlar ve öncelikler doğrultusunda genişletilmesi, mevcut hatların iyileştirilmesi ve optimize edilmesini sağlayarak, kentin kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı ihtiyacını karşılamak. Yağmursuyu şebeke ağını şebeke öncelik ihtiyacına göre genişletmek. Yağmursuyu şebekesi ihtiyaca göre genişletilecek ve şebekenin bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları düzenli olarak yapılacaktır. AŞ.PG Performans si Döşenen Yağmursuyu Şebekesi Uzunluğu-Akyazı Çıktı Metre 3 Ay AŞ.PG AŞ.F Yapılan Yağmursuyu Izgara Bacası Sayısı (Özkaynak ve İhale ile Yapılan) Akyazı Yağmursuyu Şebekesi Döşenmesi- Yeni Açılan Yollar Çıktı Adet 3 Ay AŞ.F Yağmursuyu Izgara Bacası Yapılması Bu e İlişkin ler Kanalizasyon Şube Müdürlüğü ne İlişkin de Verilmiştir. Dışı Toplam - - GENEL TOPLAM

88 9.2 Ferizli Grup Şube Müdürlüğü Stratejik Alan 2 Stratejik Amaç 4 Stratejik 1 Performans i 1 FŞ.PG FŞ.PG SUYUN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TRANSFERİ; İSALE EDİLMESİ, DEPOLANMASI, TOPLANMASI VE ARITILMASI Suyun kente güvenli bir şekilde ve yeterli düzeyde iletimi konusunda alternatif çalışmalar yapmak, su iletim hatları ağını imar planlarına uygun olarak sürekli geliştirmek, mevcut hatları optimize ederek etkin ve güvenli bir şekilde su iletimini sağlamak. SASKİ nin hizmet alanı içerisinde yer alan tüm bölgelerin su iletim hatları ağını imar planlarına uygun olarak sürekli genişletmek. İçmesuyu şebekesi ihtiyaçlara göre sürekli olarak genişletilecek ve yeni imara açılan bölgelere şebeke yapılacaktır. Performans si Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu Ferizli İmara Açılan Yollar Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu Söğütlü İmara Açılacak Yollar Çıktı Metre 3 Ay Çıktı Metre 3 Ay FŞ.PG Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu Gölkent Yeni İmara Açılacak Yollar Çıktı Metre 3 Ay FŞ.PG Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu Sinanoğlu Yeni İmara Açılacak Yollar Çıktı Metre 3 Ay FŞ.PG Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu Söğütlü Karateke Köyü Çıktı Metre 3 Ay FŞ.PG Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu Söğütlü Yeniköy Çıktı Metre 3 Ay FŞ.PG Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu Söğütlü Beşdeğirmen Köyü Çıktı Metre 3 Ay FŞ.F FŞ.F FŞ.F Ferizli İmara Açılacak Yollara İçmesuyu Şebekesi Döşenmesi Söğütlü İmara Açılacak Yollara İçmesuyu Şebekesi Döşenmesi Gölkent Yeni İmara Açılacak Yollara İçmesuyu Şebekesi Döşenmesi Bu e İlişkin ler Şebekeler Şube Dışı Toplam

89 FŞ.F FŞ.F FŞ.F FŞ.F Sinanoğlu Yeni İmara Açılacak Yollara İçmesuyu Şebekesi Döşenmesi Söğütlü Karateke Köyü İçmesuyu Şebekesinin Yenilenmesi Söğütlü Yeniköy İçmesuyu Şebekesinin Yenilenmesi Söğütlü Beşdeğirmen Köyü İçmesuyu Şebekesinin Yenilenmesi Müdürlüğü ne İlişkin de Verilmiştir. GENEL TOPLAM Stratejik Alan 2 Stratejik Amaç 4 Stratejik 3 Performans i 1 FŞ.PG FŞ.F FŞ.F FŞ.F FŞ.F FŞ.F SUYUN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TRANSFERİ; İSALE EDİLMESİ, DEPOLANMASI, TOPLANMASI VE ARITILMASI Suyun kente güvenli bir şekilde ve yeterli düzeyde iletimi konusunda alternatif çalışmalar yapmak, su iletim hatları ağını imar planlarına uygun olarak sürekli geliştirmek, mevcut hatları optimize ederek etkin ve güvenli bir şekilde su iletimini sağlamak. Su kesintilerini minimize ederek kente kesintisiz içmesuyu verilmesini temin etmek, bu yönde gerekli şebeke iyileştirme çalışmalarını sürdürmek ve istem dışı kesinti olması durumunda su kesintilerini en kısa zamanda haber vermek ve mağduriyeti en aza indirgemek. İçmesuyu şebekesinin bakım, onarım ve iyileştirilmesine yönelik çalışmalar düzenli olarak yapılacaktır. Performans si Şebeke Vanaları Bakım- Onarım Sayısı Şebeke Vanalarının Bakım Onarımlarının Yapılması Abone Borusu Tamir Taleplerinin Karşılanması Şebeke Borusu Tamir Taleplerinin Karşılanması Şube Yolu Bağlantısı (Yeni Abone Bağlama) Taleplerinin Karşılanması Abone Hattı Yenilenmesi Çalışmalarının Yapılması Çıktı Adet 3 Ay Bu e İlişkin ler Şebekeler Şube Müdürlüğü ne İlişkin de Verilmiştir. Dışı Toplam - - GENEL TOPLAM

90 Stratejik Alan 2 Stratejik Amaç 5 Stratejik 1 Performans i 1 SUYUN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TRANSFERİ; İSALE EDİLMESİ, DEPOLANMASI, TOPLANMASI VE ARITILMASI Kanalizasyon ve yağmursuyu iletim hatlarının ihtiyaçlar ve öncelikler doğrultusunda genişletilmesi, mevcut hatların iyileştirilmesi ve optimize edilmesini sağlayarak, kentin kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı ihtiyacını karşılamak. Kent merkezi başta olmak üzere diğer tüm ilçelerin ihtiyaç önceliğine göre kanalizasyon şebekesini tamamlayarak gerekli tüm noktaların kanalizasyon altyapısını hazır hale getirmek. Kanalizasyon şebekesi ihtiyaçlara göre sürekli olarak genişletilecek ve şebeke bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları düzenli olarak yapılacaktır. FŞ.PG FŞ.PG Performans si Döşenen Kanalizasyon Şebekesi Uzunluğu-Ferizli Döşenen Kanalizasyon Şebekesi Uzunluğu- Söğütlü Çıktı Metre 3 Ay Çıktı Metre 3 Ay FŞ.PG Yapılan Kutu Kanal Uzunluğu - Söğütlü Çıktı Metre 3 Ay Yeni FŞ.PG FŞ.PG Alçaltma ve Yükseltme İşlemi Yapılan Parsel Bacası Sayısı 1x1m Ebadında Prekast Kapağa dönüştürülen Parsel Bacası Sayısı Çıktı Adet 3 Ay Çıktı Adet 3 Ay Dışı Toplam FŞ.F Ferizli İlçesinde Kanalizasyon Şebekesi Döşenmesi FŞ.F Söğütlü İlçesinde Kanalizasyon Şebekesi Döşenmesi FŞ.F Söğütlü İlçesine Kutu Kanal Yapılması FŞ.F FŞ.F FŞ.F Asfalt Altında Kalan Parsel ve Muayene Bacalarının Bulunması ve Yükseltilmesi Parsel Bacalarının Alçaltma ve Yükseltme İşlemlerinin Yapılması Parsel Bacalarının 1x1 m Ebadında Prekast Kapağa Dönüştürülmesi Yeni Yapılan Binalar İçin Parsel Bacası Taleplerinin Karşılanması Bu e İlişkin ler Kanalizasyon Şube Müdürlüğü ne İlişkin de Verilmiştir. - - FŞ.F Vidanjör Çalışması Yapılması FŞ.F Kanalizasyon Şebeke Arızalarına Kanal Aracı İle Müdahale Edilmesi GENEL TOPLAM

91 Stratejik Alan 2 Stratejik Amaç 5 Stratejik 2 Performans i 1 SUYUN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TRANSFERİ; İSALE EDİLMESİ, DEPOLANMASI, TOPLANMASI VE ARITILMASI Kanalizasyon ve yağmursuyu iletim hatlarının ihtiyaçlar ve öncelikler doğrultusunda genişletilmesi, mevcut hatların iyileştirilmesi ve optimize edilmesini sağlayarak, kentin kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı ihtiyacını karşılamak. Yağmursuyu şebeke ağını şebeke öncelik ihtiyacına göre genişletmek. Yağmursuyu şebekesi ihtiyaca göre genişletilecek ve şebekenin bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları düzenli olarak yapılacaktır. FŞ.PG FŞ.PG FŞ.PG FŞ.PG FŞ.PG FŞ.PG Performans si Döşenen Yağmursuyu Şebekesi Uzunluğu-Ferizli Döşenen Yağmursuyu Şebekesi Uzunluğu-Söğütlü Döşenen Yağmursuyu Şebekesi Uzunluğu-Gölkent Döşenen Yağmursuyu Şebekesi Uzunluğu- Sinanoğlu Yapılan Yağmursuyu Izgara Bacası Sayısı Sfero Döküm Izgara İle Değişimi Yapılan Yağmursuyu Izgarası Sayısı Çıktı Metre 3 Ay Çıktı Metre 3 Ay Çıktı Çıktı Metre Metre 3 Ay 3 Ay Çıktı Adet 3 Ay Çıktı Adet 3 Ay FŞ.F Ferizli İlçesinde Yağmursuyu Şebekesi Döşenmesi Dışı Toplam FŞ.F FŞ.F FŞ.F Söğütlü İlçesinde Yağmursuyu Şebekesi Döşenmesi Gölkent Bölgesinde Yağmursuyu Şebekesi Döşenmesi Sinanoğlu Bölgesinde Yağmursuyu Şebekesi Döşenmesi FŞ.F Yağmursuyu Izgara Bacası Yapılması FŞ.F Yağmursuyu Izgaralarının Sfero Döküm Izgara İle Değişiminin Yapılması Bu e İlişkin ler Kanalizasyon Şube Müdürlüğü ne İlişkin de Verilmiştir. - - GENEL TOPLAM

92 9.3 Hendek Grup Şube Müdürlüğü Stratejik Alan 2 Stratejik Amaç 4 Stratejik 1 Performans i 1 HŞ.PG HŞ.PG HŞ.PG HŞ.PG SUYUN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TRANSFERİ; İSALE EDİLMESİ, DEPOLANMASI, TOPLANMASI VE ARITILMASI Suyun kente güvenli bir şekilde ve yeterli düzeyde iletimi konusunda alternatif çalışmalar yapmak, su iletim hatları ağını imar planlarına uygun olarak sürekli geliştirmek, mevcut hatları optimize ederek etkin ve güvenli bir şekilde su iletimini sağlamak. SASKİ nin hizmet alanı içerisinde yer alan tüm bölgelerin su iletim hatları ağını imar planlarına uygun olarak sürekli genişletmek. İçmesuyu şebekesi ihtiyaçlara göre sürekli olarak genişletilecek ve yeni imara açılan bölgelere şebeke yapılacaktır. Performans si Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu Yeni Mah Sok. Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu Yeni Mah Sok. Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu Yeni Mah Sok. Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu Yeni Mah Sok. Çıktı Metre 3 Ay Çıktı Metre 3 Ay Yeni 600 Çıktı Metre 3 Ay Yeni 350 Çıktı Metre 3 Ay HŞ.PG HŞ.PG HŞ.PG HŞ.PG HŞ.PG HŞ.PG HŞ.PG HŞ.PG Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu Yeni Mah Sok. Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu Başpınar Mah. 157 Sok. Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu Rasimpaşa Mah. 804 Sok. Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu Rasimpaşa Mah. Rasimpaşa Cad. Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu Rasimpaşa Mah. Büyükdere Cad. Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu Yeşiller Mah. Sofuoğlu Cad. Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu Yeşiller Mah. 722 Sok. Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu 62 Evler 310 Sok. Çıktı Metre 3 Ay Yeni 550 Çıktı Metre 3 Ay Yeni 700 Çıktı Metre 3 Ay Yeni 250 Çıktı Metre 3 Ay Yeni 450 Çıktı Metre 3 Ay Yeni 450 Çıktı Metre 3 Ay Yeni 250 Çıktı Metre 3 Ay Yeni 150 Çıktı Metre 3 Ay Yeni

93 HŞ.PG HŞ.PG Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu Akova Mah Sok. Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu Yeni İmara Açılan Yollar Çıktı Metre 3 Ay Çıktı Metre 3 Ay Dışı Toplam HŞ.F Hendek Yeni Mahalle 1506 Sokak İçmesuyu Şebekesi Döşenmesi HŞ.F Hendek Yeni Mahalle 1526 Sok. İçmesuyu Şebekesi Döşenmesi HŞ.F Hendek Yeni Mahalle 1531 Sok. İçmesuyu Şebekesi Döşenmesi HŞ.F Hendek Yeni Mahalle 1536 Sok. İçmesuyu Şebekesi Döşenmesi HŞ.F Hendek Yeni Mahalle 1547 Sok. İçmesuyu Şebekesi Döşenmesi HŞ.F HŞ.F HŞ.F HŞ.F Hendek Başpınar Mah. 157 Sok. İçmesuyu Şebekesi Döşenmesi Rasimpaşa Mah. 804 Sok. İçmesuyu Şebekesi Döşenmesi Rasimpaşa Mah. Rasimpaşa Cad. İçmesuyu Şebekesi Döşenmesi Rasimpaşa Mah. Büyükdere Cad. İçmesuyu Şebekesi Döşenmesi Bu e İlişkin ler Şebekeler Şube Müdürlüğü ne İlişkin de Verilmiştir. - - HŞ.F Yeşiller Mah. Sofuoğlu Cad. İçmesuyu Şebekesi Döşenmesi HŞ.F Yeşiller Mah. 722 Sok. İçmesuyu Şebekesi Döşenmesi HŞ.F Evler 310 Sok. İçmesuyu Şebekesi Döşenmesi HŞ.F Akova Mah Sok. İçmesuyu Şebekesi Döşenmesi HŞ.F Yeni İmara Açılacak Yollara İçmesuyu Şebekesi Döşenmesi GENEL TOPLAM

94 Stratejik Alan 2 Stratejik Amaç 4 Stratejik 3 Performans i 1 HŞ.PG HŞ.F HŞ.F HŞ.F HŞ.F HŞ.F SUYUN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TRANSFERİ; İSALE EDİLMESİ, DEPOLANMASI, TOPLANMASI VE ARITILMASI Suyun kente güvenli bir şekilde ve yeterli düzeyde iletimi konusunda alternatif çalışmalar yapmak, su iletim hatları ağını imar planlarına uygun olarak sürekli geliştirmek, mevcut hatları optimize ederek etkin ve güvenli bir şekilde su iletimini sağlamak. Su kesintilerini minimize ederek kente kesintisiz içmesuyu verilmesini temin etmek, bu yönde gerekli şebeke iyileştirme çalışmalarını sürdürmek ve istem dışı kesinti olması durumunda su kesintilerini en kısa zamanda haber vermek ve mağduriyeti en aza indirgemek. İçmesuyu şebekesinin bakım, onarım ve iyileştirilmesine yönelik çalışmalar düzenli olarak yapılacaktır. Performans si Şebeke Vanaları Bakım- Onarım Sayısı Şebeke Vanalarının Bakım Onarımlarının Yapılması Abone Borusu Tamir Taleplerinin Karşılanması Şebeke Borusu Tamir Taleplerinin Karşılanması Şube Yolu Bağlantısı (Yeni Abone Bağlama) Taleplerinin Karşılanması Abone Hattı Yenilenmesi Çalışmalarının Yapılması Çıktı Adet 3 Ay Bu e İlişkin ler Şebekeler Şube Müdürlüğü ne İlişkin de Verilmiştir. Dışı Toplam - - GENEL TOPLAM Stratejik Alan 2 Stratejik Amaç 5 Stratejik 1 Performans i 1 SUYUN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TRANSFERİ; İSALE EDİLMESİ, DEPOLANMASI, TOPLANMASI VE ARITILMASI Kanalizasyon ve yağmursuyu iletim hatlarının ihtiyaçlar ve öncelikler doğrultusunda genişletilmesi, mevcut hatların iyileştirilmesi ve optimize edilmesini sağlayarak, kentin kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı ihtiyacını karşılamak. Kent merkezi başta olmak üzere diğer tüm ilçelerin ihtiyaç önceliğine göre kanalizasyon şebekesini tamamlayarak gerekli tüm noktaların kanalizasyon altyapısını hazır hale getirmek. Kanalizasyon şebekesi ihtiyaçlara göre sürekli olarak genişletilecek ve şebeke bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları düzenli olarak yapılacaktır. Performans si 94

95 HŞ.PG Döşenen Kanalizasyon Şebekesi Uzunluğu-Hendek Çıktı Metre 3 Ay HŞ.PG HŞ.PG HŞ.PG HŞ.PG Bulunan Parsel ve Muayene Baca Kapağı Sayısı (Asfalt Altında Kalan) Sfero Kapak ve Çember İle Değişimi Yapılan Muayene Bacası Kapağı ve Çember Sayısı Alçaltma ve Yükseltme İşlemi Yapılan Parsel Bacası Sayısı 1x1m Ebadında Prekast Kapağa dönüştürülen Parsel Bacası Sayısı Çıktı Adet 3 Ay Çıktı Adet 3 Ay Çıktı Adet 3 Ay Çıktı Adet 3 Ay Dışı Toplam HŞ.F Hendek Bölgesi Kanalizasyon Şebekesi Döşenmesi HŞ.F HŞ.F HŞ.F HŞ.F HŞ.F Asfalt Altında Kalan Parsel ve Muayene Bacalarının Bulunması ve Yükseltilmesi Muayene Bacası Kapak ve Çemberlerinin Sfero Kapak ve Çemberle Değişiminin Yapılması Parsel Bacalarının Alçaltma ve Yükseltme İşlemlerinin Yapılması Parsel Bacalarının 1x1 m Ebadında Prekast Kapağa Dönüştürülmesi Yeni Yapılan Binalar İçin Parsel Bacası Taleplerinin Karşılanması HŞ.F Vidanjör Çalışması Yapılması Bu e İlişkin ler Kanalizas yon Şube Müdürlüğ ü ne İlişkin de Verilmişti r. - - HŞ.F Kanalizasyon Şebeke Arızalarına Kanal Aracı İle Müdahale Edilmesi GENEL TOPLAM Stratejik Alan 2 Stratejik Amaç 5 Stratejik 2 SUYUN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TRANSFERİ; İSALE EDİLMESİ, DEPOLANMASI, TOPLANMASI VE ARITILMASI Kanalizasyon ve yağmursuyu iletim hatlarının ihtiyaçlar ve öncelikler doğrultusunda genişletilmesi, mevcut hatların iyileştirilmesi ve optimize edilmesini sağlayarak, kentin kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı ihtiyacını karşılamak. Yağmursuyu şebeke ağını şebeke öncelik ihtiyacına göre genişletmek. 95

96 Performans i 1 Yağmursuyu şebekesi ihtiyaca göre genişletilecek ve şebekenin bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları düzenli olarak yapılacaktır. HŞ.PG HŞ.PG HŞ.PG Performans si Döşenen Yağmursuyu Şebekesi Uzunluğu-Hendek Yapılan Yağmursuyu Izgara Bacası Sayısı Sfero Döküm Izgara İle Değişimi Yapılan Yağmursuyu Izgarası Sayısı Çıktı Metre 3 Ay Çıktı Adet 3 Ay Çıktı Adet 3 Ay Dışı Toplam HŞ.F Hendek Bölgesi Yağmursuyu Şebekesi Döşenmesi HŞ.F Yağmursuyu Izgara Bacası Yapılması HŞ.F Yağmursuyu Izgaralarının Sfero Döküm Izgara İle Değişiminin Yapılması Bu e İlişkin ler Kanalizasyon Şube Müdürlüğü n e İlişkin de Verilmiştir. - - GENEL TOPLAM

97 Stratejik Alan Sapanca Grup Şube Müdürlüğü Stratejik Amaç 4 Stratejik 1 Performans i 1 SŞ.PG SUYUN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TRANSFERİ; İSALE EDİLMESİ, DEPOLANMASI, TOPLANMASI VE ARITILMASI Suyun kente güvenli bir şekilde ve yeterli düzeyde iletimi konusunda alternatif çalışmalar yapmak, su iletim hatları ağını imar planlarına uygun olarak sürekli geliştirmek, mevcut hatları optimize ederek etkin ve güvenli bir şekilde su iletimini sağlamak. SASKİ nin hizmet alanı içerisinde yer alan tüm bölgelerin su iletim hatları ağını imar planlarına uygun olarak sürekli genişletmek. İçmesuyu şebekesi ihtiyaçlara göre sürekli olarak genişletilecek ve yeni imara açılan bölgelere şebeke yapılacaktır. Performans si Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu Şayan Sok. (Harmanlık Cad. Bağlantısı) Çıktı Metre 3 Ay Yeni 250 SŞ.PG SŞ.PG SŞ.PG SŞ.PG SŞ.PG SŞ.PG Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu Fide Sok. (İpekyolu Cad. Bağlantısı) Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu Vişne Sok. (Meşelik Cad. Bağlantısı) Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu Başak Sok. (Meşelik Cad. Bağlantısı) Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu Fındık Sok. (Başak Sok. Bağlantısı) Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu Ananas Sok. (Sönmez Cad. İzmit Cad. Bağlantısı) Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu Karaçam Sok. (Aslankörpi Sok. İpekyolu Cad. Bağlantısı) Çıktı Metre 3 Ay Yeni 370 Çıktı Metre 3 Ay Yeni 260 Çıktı Metre 3 Ay Yeni 150 Çıktı Metre 3 Ay Yeni 220 Çıktı Metre 3 Ay Yeni 160 Çıktı Metre 3 Ay Yeni 530 SŞ.PG Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu Zakkum Sok. (Sönmez Cad. Karaçam Sok. Bağlantısı) Çıktı Metre 3 Ay Yeni

98 SŞ.PG SŞ.PG SŞ.PG Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu Zencefil Sok. (Fevzi Çakmak Cad. Yıldız Sok. Bağlantısı) Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu Yeni Mah. (Erenler Cad. Gülistan Cad. Bağlantısı) Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu Çimen Sok. Fevzi Çakmak Cad. Bağlantısı Çıktı Metre 3 Ay Yeni 220 Çıktı Metre 3 Ay Yeni 280 Çıktı Metre 3 Ay Yeni 140 SŞ.PG Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu Kurtköy Mah. Çıktı Metre 3 Ay SŞ.PG Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu Kırkpınar Mah. Çıktı Metre 3 Ay SŞ.PG Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu Sapanca Merkez Çıktı Metre 3 Ay SŞ.F Şayan Sok. (Harmanlık Cad. Bağlantısı) - İçmesuyu Şebekesi Döşenmesi Tamamlan ma Bu Dışı Toplam SŞ.F Fide Sok. (İpekyolu Cad. Bağlantısı) - İçmesuyu Şebekesi Döşenmesi e İlişkin ler Şebekeler SŞ.F Vişne Sok. (Meşelik Cad. Bağlantısı) - İçmesuyu Şebekesi Döşenmesi Şube Müdürlüğ ü ne - - SŞ.F Başak Sok. (Meşelik Cad. Bağlantısı) - İçmesuyu Şebekesi Döşenmesi İlişkin de SŞ.F Fındık Sok. (Başak Sok. Bağlantısı) - İçmesuyu Şebekesi Döşenmesi Verilmişti r. 98

99 SŞ.F SŞ.F SŞ.F SŞ.F SŞ.F SŞ.F SŞ.F SŞ.F SŞ.F Ananas Sok. (Sönmez Cad. İzmit Cad. Bağlantısı) - İçmesuyu Şebekesi Döşenmesi Karaçam Sok. (Aslankörpi Sok. İpekyolu Cad. Bağlantısı) - İçmesuyu Şebekesi Döşenmesi Zakkum Sok. (Sönmez Cad. Karaçam Sok. Bağlantısı) - İçmesuyu Şebekesi Döşenmesi Zencefil Sok. (Fevzi Çakmak Cad. Yıldız Sok. Bağlantısı) - İçmesuyu Şebekesi Döşenmesi Yeni Mah. (Erenler Cad. Gülistan Cad. Bağlantısı) - İçmesuyu Şebekesi Döşenmesi Çimen Sok. Fevzi Çakmak Cad. Bağlantısı - İçmesuyu Şebekesi Döşenmesi Kurtköy Mah. İçmesuyu Şebekesi Döşenmesi Kırkpınar Mah. İçmesuyu Şebekesi Döşenmesi Sapanca Merkez - İçmesuyu Şebekesi Döşenmesi GENEL TOPLAM Stratejik Alan 2 Stratejik Amaç 4 Stratejik 3 Performans i 1 SUYUN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TRANSFERİ; İSALE EDİLMESİ, DEPOLANMASI, TOPLANMASI VE ARITILMASI Suyun kente güvenli bir şekilde ve yeterli düzeyde iletimi konusunda alternatif çalışmalar yapmak, su iletim hatları ağını imar planlarına uygun olarak sürekli geliştirmek, mevcut hatları optimize ederek etkin ve güvenli bir şekilde su iletimini sağlamak. Su kesintilerini minimize ederek kente kesintisiz içmesuyu verilmesini temin etmek, bu yönde gerekli şebeke iyileştirme çalışmalarını sürdürmek ve istem dışı kesinti olması durumunda su kesintilerini en kısa zamanda haber vermek ve mağduriyeti en aza indirgemek. İçmesuyu şebekesinin bakım, onarım ve iyileştirilmesine yönelik çalışmalar düzenli olarak yapılacaktır. 99

100 SŞ.PG Performans si Şebeke Vanaları Bakım- Onarım Sayısı Gösterg e Çıktı Adet 3 Ay Dışı Toplam SŞ.F Şebeke Vanalarının Bakım Onarımlarının Yapılması SŞ.F SŞ.F SŞ.F SŞ.F Abone Borusu Tamir Taleplerinin Karşılanması Şebeke Borusu Tamir Taleplerinin Karşılanması Şube Yolu Bağlantısı (Yeni Abone Bağlama) Taleplerinin Karşılanması Abone Hattı Yenilenmesi Çalışmalarının Yapılması Bu faaliyetlere ilişkin bütçeler Şebekeler Şube Müdürlüğü ne İlişkin de Verilmiştir. - - GENEL TOPLAM Stratejik Alan 2 Stratejik Amaç 5 Stratejik 1 Performans i 1 SUYUN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TRANSFERİ; İSALE EDİLMESİ, DEPOLANMASI, TOPLANMASI VE ARITILMASI Kanalizasyon ve yağmursuyu iletim hatlarının ihtiyaçlar ve öncelikler doğrultusunda genişletilmesi, mevcut hatların iyileştirilmesi ve optimize edilmesini sağlayarak, kentin kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı ihtiyacını karşılamak. Kent merkezi başta olmak üzere diğer tüm ilçelerin ihtiyaç önceliğine göre kanalizasyon şebekesini tamamlayarak gerekli tüm noktaların kanalizasyon altyapısını hazır hale getirmek. Kanalizasyon şebekesi ihtiyaçlara göre sürekli olarak genişletilecek ve şebeke bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları düzenli olarak yapılacaktır. SŞ.PG Performans si Döşenen Kanalizasyon Şebekesi Uzunluğu-Sapanca Çıktı Metre 3 Ay SŞ.PG Bulunan Parsel ve Muayene Baca Kapağı Sayısı (Asfalt Altında Kalan) Çıktı Adet 3 Ay

101 SŞ.PG SŞ.PG SŞ.PG Sfero Kapak ve Çember İle Değişimi Yapılan Muayene Bacası Kapağı ve Çember Sayısı Alçaltma ve Yükseltme İşlemi Yapılan Parsel Bacası Sayısı 1x1m Ebadında Prekast Kapağa dönüştürülen Parsel Bacası Sayısı Çıktı Adet 3 Ay Çıktı Adet 3 Ay Çıktı Adet 3 Ay Dışı Toplam SŞ.F Sapanca Kanalizasyon Şebekesi Döşenmesi SŞ.F Asfalt Altında Kalan Parsel ve Muayene Bacalarının Bulunması ve Yükseltilmesi SŞ.F SŞ.F SŞ.F SŞ.F Muayene Bacası Kapak ve Çemberlerinin Sfero Kapak ve Çemberle Değişiminin Yapılması Parsel Bacalarının Alçaltma ve Yükseltme İşlemlerinin Yapılması Parsel Bacalarının 1x1 m Ebadında Prekast Kapağa Dönüştürülmesi Yeni Yapılan Binalar İçin Parsel Bacası Taleplerinin Karşılanması Bu e İlişkin ler Kanalizasyon Şube Müdürlüğü ne İlişkin de Verilmiştir. - - SŞ.F Vidanjör Çalışması Yapılması SŞ.F Kanalizasyon Şebeke Arızalarına Kanal Aracı İle Müdahale Edilmesi GENEL TOPLAM Stratejik Alan 2 Stratejik Amaç 5 Stratejik 2 Performans i 1 SUYUN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TRANSFERİ; İSALE EDİLMESİ, DEPOLANMASI, TOPLANMASI VE ARITILMASI Kanalizasyon ve yağmursuyu iletim hatlarının ihtiyaçlar ve öncelikler doğrultusunda genişletilmesi, mevcut hatların iyileştirilmesi ve optimize edilmesini sağlayarak, kentin kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı ihtiyacını karşılamak. Yağmursuyu şebeke ağını şebeke öncelik ihtiyacına göre genişletmek. Yağmursuyu şebekesi ihtiyaca göre genişletilecek ve şebekenin bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları düzenli olarak yapılacaktır. Performans si 101

102 SŞ.PG SŞ.PG SŞ.PG SŞ.F SŞ.F SŞ.F Döşenen Yağmursuyu Şebekesi Uzunluğu-Sapanca Yapılan Yağmursuyu Izgara Bacası Sayısı Sfero Döküm Izgara İle Değişimi Yapılan Yağmursuyu Izgarası Sayısı Sapanca Yağmursuyu Şebekesi Döşenmesi Yağmursuyu Izgara Bacası Yapılması Yağmursuyu Izgaralarının Sfero Döküm Izgara İle Değişiminin Yapılması Çıktı Metre 3 Ay Çıktı Adet 3 Ay Çıktı Adet 3 Ay Dışı Toplam Bu e İlişkin ler Kanalizasyon Şube Müdürlüğü ne İlişkin de Verilmiştir. - - GENEL TOPLAM

103 9.5 Kanalizasyon Şube Müdürlüğü Stratejik Alan 2 Stratejik Amaç 5 Stratejik 1 Performans i 1 SUYUN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TRANSFERİ; İSALE EDİLMESİ, DEPOLANMASI, TOPLANMASI VE ARITILMASI Kanalizasyon ve yağmursuyu iletim hatlarının ihtiyaçlar ve öncelikler doğrultusunda genişletilmesi, mevcut hatların iyileştirilmesi ve optimize edilmesini sağlayarak, kentin kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı ihtiyacını karşılamak. Kent merkezi başta olmak üzere diğer tüm ilçelerin ihtiyaç önceliğine göre kanalizasyon şebekesini tamamlayarak gerekli tüm noktaların kanalizasyon altyapısını hazır hale getirmek. Kanalizasyon şebekesi ihtiyaçlara göre sürekli olarak genişletilecek ve şebeke bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları düzenli olarak yapılacaktır. KŞ.PG KŞ.PG KŞ.PG KŞ.PG KŞ.PG KŞ.PG KŞ.PG KŞ.PG KŞ.PG KŞ.F KŞ.F Performans si Döşenen Kanalizasyon Şebekesi Uzunluğu- Adapazarı Döşenen Kanalizasyon Şebekesi Uzunluğu-Serdivan Döşenen Kanalizasyon Şebekesi Uzunluğu-Erenler Döşenen Kanalizasyon Şebekesi Uzunluğu-Arifiye Bulunup Yükseltilen Parsel ve Muayene Baca Kapağı Sayısı (Asfalt Altında Kalan) Sfero Kapak ve Çember İle Değişimi Yapılan Muayene Bacası Kapağı ve Çember Sayısı 1x1m Ebadında Prekast Kapağa dönüştürülen Parsel Bacası Sayısı Temizliği ve Görüntülenmesi Yapılan Kanalizasyon Şebeke Uzunluğu Yolların Düzeltilmesi İçin Yama Amaçlı Kullanılan Asfalt Miktarı Kanalizasyon Şebekesi Yapılması (Adapazarı, Serdivan, Erenler, Arifiye) Asfalt Altında Kalan Muayene Baca Kapağı ve Çıktı Metre 3 Ay Çıktı Metre 3 Ay Çıktı Metre 3 Ay Çıktı Metre 3 Ay Çıktı Adet 3 Ay Çıktı Adet 3 Ay Çıktı Adet 3 Ay Çıktı Metre 3 Ay Zamanı Gelmedi Çıktı m 2 3 Ay Yeni Dışı Toplam

104 KŞ.F KŞ.F KŞ.F KŞ.F KŞ.F KŞ.F Parsel Baca Kapağı Bulunması ve Yükseltilmesi Muayene Baca Kapak ve Çember Değişiminin Sfero Kapak ve Çember İle Yapılması Parsel Bacasının 1x1 Ebadında Prekast Kapağa Dönüştürülmesi Yeni Yapılan Binalar İçin Parsel Bacası Yapılması Kanalizasyon Şebekelerinin Temizliklerinin ve Görüntülenmesinin Yapılması Çalışmalar Esnasında Bozulan Yol Kaplamalarının Onarımı- Asfalt Yama Yapılması Kanalizasyon Şebeke Arızalarına Kanal Aracı İle Müdahale Edilmesi Fosseptiklerin Vidanjör İle Çekilmesi GENEL TOPLAM Stratejik Alan 2 Stratejik Amaç 5 Stratejik 2 Performans i 1 KŞ.PG KŞ.PG SUYUN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TRANSFERİ; İSALE EDİLMESİ, DEPOLANMASI, TOPLANMASI VE ARITILMASI Kanalizasyon ve yağmursuyu iletim hatlarının ihtiyaçlar ve öncelikler doğrultusunda genişletilmesi, mevcut hatların iyileştirilmesi ve optimize edilmesini sağlayarak, kentin kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı ihtiyacını karşılamak. Yağmursuyu şebeke ağını şebeke öncelik ihtiyacına göre genişletmek. Yağmursuyu şebekesi ihtiyaca göre genişletilecek ve şebekenin bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları düzenli olarak yapılacaktır. Performans si Döşenen Yağmursuyu Şebekesi Uzunluğu- Adapazarı Döşenen Yağmursuyu Şebekesi Uzunluğu- Serdivan Çıktı Metre 3 Ay Çıktı Metre 3 Ay

105 KŞ.PG KŞ.PG KŞ.PG KŞ.PG KŞ.F KŞ.F KŞ.F Döşenen Yağmursuyu Şebekesi Uzunluğu-Erenler Döşenen Yağmursuyu Şebekesi Uzunluğu-Arifiye Sfero Döküm Izgara İle Değişimi Yapılan Yağmursuyu Izgarası Sayısı Temizliği Yapılan Yağmursuyu Izgara Sayısı Yağmursuyu Şebekesi Yapılması (Adapazarı, Serdivan, Erenler, Arifiye) Yağmursuyu Izgaralarının Sfero Döküm Izgara İle Değiştirilmesi Yağmursuyu Izgara Temizliklerinin Yapılması Çıktı Metre 3 Ay Çıktı Metre 3 Ay Çıktı Adet 3 Ay Çıktı Adet 3 Ay Yeni si nolu faaliyetler bütçesi içerisinde verilmiştir. Dışı Toplam - - GENEL TOPLAM Stratejik Alan 5 Stratejik Amaç 13 Stratejik 1 Performans i 1 KŞ.PG KŞ.PG KŞ.F SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİN KURUMSAL YAPI Yenilikçi, değişime açık, teknolojik altyapısı güçlü sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak. Coğrafi Bilgi Sistemi ve Altyapı Bilgi Sistemi ile ilgili gerekli altyapı çalışmalarını tamamlamak ve sistemin aşamalı olarak devreye alınmasını sağlamak. Coğrafi Bilgi Sistemi nin oluşturulması için sayısallaştırma çalışmaları yapılacak ve sistem %20 oranında tamamlanacaktır. Performans si Sayısallaştırılan Şebeke Uzunluğu ü Yapılan Alan Miktarı (Proje ü) Arazi lerinin Yapılması ve Şebekelerin Sayısallaştırılması Çıktı Metre Yıl Çıktı Metre Yıl Dışı Toplam GENEL TOPLAM

106 Su ve Kanal Dairesi Başkanlığı Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu Ekonomik 2012 (TL) 01 Personel Giderleri ,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri ,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 04 Faiz Giderleri - 05 Cari Transferler - 06 Sermaye Giderleri ,00 07 Sermaye Transferi - 08 Borç Verme - 09 Yedek Ödenek - Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Dışı Kaynak Döner Sermaye - Diğer Yurt İçi - Yurt Dışı - Toplam Dışı Kaynak İhtiyacı - Su ve Kanal Dairesi Başkanlığı Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 106

107 Dışı Kaynak Kaynak İhtiyacı C. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu* Ekonomik (I.Düzey) Faaliyet Toplamı (TL) Genel Yönetim Giderleri Toplamı (TL) Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı (TL) Genel Toplam (TL) 01 Personel Giderleri , ,00 02 SGK Devlet Primi - - Giderleri , ,00 03 Mal ve Hizmet Alım - - Giderleri , ,00 04 Faiz Giderleri , ,00 05 Cari Transferler , ,00 06 Sermaye Giderleri , ,00 07 Sermaye Transferi 0, ,00 08 Borç Verme , ,00 09 Yedek Ödenek , ,00 Toplam Kaynak , ,00 İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 *Genel yönetim giderleri İnsan Kaynakları ve Destek hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Su ve Kanal Dairesi Başkanlığı bünyesinde yer aldığı için, bunlara ilişkin maliyetler, faaliyetler toplamı sütununda gösterilmiş, ayrıca Genel yönetim Giderleri Toplamı sütununa yazılmamıştır. 107

108 Ekonomik (I. Düzey) Harcama (01) Personel Giderleri (02) SGK Devlet Primi Giderleri (03) Mal ve Hizmet Alım Giderleri (04) Faiz Giderleri (05) Cari Transferler (06) Sermaye Giderleri (07) Sermaye Trans. (08) Borç Verme (09) Yedek Ödenekler TOPLAM Abone İşleri DB ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bilgi İşlem DB , ,00 0, ,00 0,00 0, Çevre Koruma ve Kont. DB Elektrik, Mak. ve Malz. DB ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, Su ve Kanal DB ,00 0, ,00 0,00 0, İnsan Kayn. ve Des.Hiz. DB Planlama ve Yatırım DB Strateji Geliştirme D DB Özel Kalem Müdürlüğü , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, TOPLAM , GENEL TOPLAM ,00 108

109 Ekonomik (I.Düzey) Kaynak İhtiyacı (TL) Yüzde 01 Personel Giderleri ,00 7,64% 02 SGK Devlet Primi Giderleri ,00 1,51% 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 20,44% 04 Faiz Giderleri ,00 1,86% 05 Cari Transferler ,00 0,18% 06 Sermaye Giderleri ,00 56,28% 07 Sermaye Transferi 0,00 0,00% 08 Borç Verme ,00 10,23% 09 Yedek Ödenek ,00 1,86% TOPLAM , si - Ekonomik lara Göre Dağılım Oranları (I.Düzey) Sermaye Transferi 0,00% Borç Verme 10,23% Yedek Ödenek 1,86% Personel Giderleri 008% SGK Devlet Primi Giderleri 002% Sermaye Giderleri 56% Mal ve Hizmet Alım Giderleri 020% Cari Transferler 000% Faiz Giderleri 002% 109

BAŞKAN DAN. Zeki TOÇOĞLU Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı

BAŞKAN DAN. Zeki TOÇOĞLU Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı 1 2 BAŞKAN DAN Su, sürdürülebilir kalkınma için en önemli yaşamsal kaynaklardan biridir. Sürekli gelişen ve nüfusu artan dünyamızda bu kaynağı iyi bir şekilde yönetmek oldukça önemlidir. Nitekim 20. yüzyılda

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKİNCİ SEVİYE SÜREÇLERİNE GÖRE DENETİM EVRENİ

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKİNCİ SEVİYE SÜREÇLERİNE GÖRE DENETİM EVRENİ İÇME SUYUNUN YÖNETİLMESİ 01 İçme Suyunun Yönetilmesi (Ham Su Temin Edilmesi) 01.01 Su Kaynaklarının Projelendirilmesi PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI Su Proje Şube Müdürlüğü 01.01 Su Kaynaklarının Projelendirilmesi

Detaylı

2015 PERFORMANS PROGRAMI I. GENEL BİLGİLER A. KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI

2015 PERFORMANS PROGRAMI I. GENEL BİLGİLER A. KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI I. GENEL BİLGİLER A. KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI 'nin, başta 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU Bilgi İşlem Müdürlüğü, Belediyemizin İletişim ve Bilgi Teknolojileri sistemlerinin düzenli olarak çalışmasına, yeniliklerin sisteme adapte edilmesinde

Detaylı

TAKDİM DEĞERLİ SAKARYALILAR;

TAKDİM DEĞERLİ SAKARYALILAR; 1 2 3 4 TAKDİM DEĞERLİ SAKARYALILAR; Canlı yaşamının temel kaynağı olan Su ya en iyi şekilde hizmet etmek için yenilenebilir ve uzun vadeli yatırımlar gerçekleştirdik. Hazırladığımız su yönetimi programıyla

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ SU VE KANALIZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2012-2013 YILLARI PERFORMANS RAPORLARI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

GİRESUN BELEDİYESİ SU VE KANALIZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2012-2013 YILLARI PERFORMANS RAPORLARI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU GİRESUN BELEDİYESİ SU VE KANALIZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2012-2013 YILLARI PERFORMANS RAPORLARI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Hedef 9.2.1 Batlama Derin Deniz Deşarj 1 Proje Hazırlanması ( Adet

Detaylı

T 1 1 İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( 1.055.961.200,00 ) TL. ödenek verilmiştir.

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

SU KAYIP VE KAÇAKLARI YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SU KAYIP VE KAÇAKLARI YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Orman ve Su İşleri Bakanlığından: SU KAYIP VE KAÇAKLARI YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; içme suyunun etkin kullanılması, su israfının

Detaylı

T.C. HENDEK BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar

T.C. HENDEK BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar T.C. HENDEK BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik, Hendek Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğü

Detaylı

TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TESKİ

TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TESKİ TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TESKİ Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine bağlı, müstakil bütçesi bulunan ve kamu tüzel kişiliğine haiz bir kuruluş olan Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI I. GENEL BİLGİLER

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI I. GENEL BİLGİLER BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI I. GENEL BİLGİLER Kuruluş ve Tarihçe Üniversitemiz Zonguldak Karaelmas Üniversitesinden ayrılarak Orman Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI I. GENEL BİLGİLER

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI I. GENEL BİLGİLER BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI I. GENEL BİLGİLER Kuruluş ve Tarihçe Üniversitemiz Zonguldak Karaelmas Üniversitesinden ayrılarak Orman Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR

SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Kırşehir Belediyesi nde faaliyet gösteren

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI I. GENEL BİLGİLER

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI I. GENEL BİLGİLER BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI I. GENEL BİLGİLER Kuruluş ve Tarihçe Üniversitemiz Zonguldak Karaelmas Üniversitesinden ayrılarak Orman Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü

Detaylı

Bilgi İşlem Müdürlüğü Stratejik Planı (2014-2018) Bilgi İşlem Müdürlüğü Stratejik Planı (2014-2018)

Bilgi İşlem Müdürlüğü Stratejik Planı (2014-2018) Bilgi İşlem Müdürlüğü Stratejik Planı (2014-2018) Bilgi İşlem Müdürlüğü Stratejik Planı Bilgi İşlem Müdürlüğü Stratejik Planı (2014-2018) (2014-2018) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.. 2 I. STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ VE YÖNTEM....3 II. MEVCUT DURUM ANALİZİ 3 A.

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

SU ve ATIKSU HİZMETLERİNİN FİYATLANDIRILMASI, TAKİP ve TAHSİLİNDE YAŞANAN SORUNLARIN MALİ YAPIYA ETKİSİ ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

SU ve ATIKSU HİZMETLERİNİN FİYATLANDIRILMASI, TAKİP ve TAHSİLİNDE YAŞANAN SORUNLARIN MALİ YAPIYA ETKİSİ ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SU ve ATIKSU HİZMETLERİNİN FİYATLANDIRILMASI, TAKİP ve TAHSİLİNDE YAŞANAN SORUNLARIN MALİ YAPIYA ETKİSİ ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Fatih YILDIZ Çevre Mühendisi Abone İşleri Avrupa 1. Bölgesi Dairesi Başkanı fyildiz@iski.gov.tr

Detaylı

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI. TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI. TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 PERFORMANS PROGRAMI 1. İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 BİRİM GÖSTERGELERİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Yıl 2011 14.81.00.02 / ÖZEL KALEM Amaç Per. Personelin bilgi,

Detaylı

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HARCAMA BİRİMLERİ (DAİRE BAŞKANLIKLARI) 2014 YILI EĞİTİM PLAN VE PROJELERİ İCMAL TABLOSU

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HARCAMA BİRİMLERİ (DAİRE BAŞKANLIKLARI) 2014 YILI EĞİTİM PLAN VE PROJELERİ İCMAL TABLOSU Sıra No: Eğitimin Konusu: Plan/Proje Sahibi Birim: Personel Sayısı: * Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı 8 * Strateji Geliştirme Dai. Bşk. 5 1 * Çevre Kor. Ve Kont. Dai.Bşk. 64 * Su İsale ve Dağıtım Dai.

Detaylı

İGABİS. İGDAŞ Altyapı Bilgi Sistemi

İGABİS. İGDAŞ Altyapı Bilgi Sistemi İGABİS İGDAŞ Altyapı Bilgi Sistemi İGDAŞ * 12 milyonluk bir Mega Kent te * 1,7 milyonu bulan abonesiyle * İstanbul un %55 ine ulaşan * Hızla büyüyen ve gelişen bir DOĞALGAZ DAĞITIM kuruluşudur. İGDAŞ IN

Detaylı

ANKARA 112 İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ ÇAĞRI KAYIT VE OPERASYON YÖNETİM SİSTEMİ BİRİMİ GÖREV TANIMI. Revizyon Tarihi:

ANKARA 112 İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ ÇAĞRI KAYIT VE OPERASYON YÖNETİM SİSTEMİ BİRİMİ GÖREV TANIMI. Revizyon Tarihi: Revizyon No:02 Sayfa No:1 / 7 BİRİM: Çağrı Kayıt ve Operasyon Yönetim Sistemi Birimi İŞİN ADI: Çağrı Kayıt ve Operasyon Yönetim Sistemi Birim Sorumlusu ve Çalışanları BAĞLI OLDUĞU BİRİM: Başhekim SORUMLU

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe... 3 01. Personel... 5 02. Sosyal

Detaylı

ABONE YÖNETİM SİSTEMİ MART - 2013

ABONE YÖNETİM SİSTEMİ MART - 2013 MART - 2013 NESNE PROGRAMLAMA YÜKSEK PERFORMASLI, GÜÇLÜ VERİTABANI SİSTEMİN ALTYAPISI BANKA PTT POS BACKUP/RAPOR SERVER WEB SERVİCES SERVER DATABASE SERVER APPLICATION SERVER TEST DATABASE SERVER TEST

Detaylı

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HARCAMA BİRİMLERİ (DAİRE BAŞKANLIKLARI) 2013 YILI EĞİTİM PLAN VE PROJELERİ İCMAL TABLOSU

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HARCAMA BİRİMLERİ (DAİRE BAŞKANLIKLARI) 2013 YILI EĞİTİM PLAN VE PROJELERİ İCMAL TABLOSU İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HARCAMA BİRİMLERİ (DAİRE BAŞKANLIKLARI) 2013 YILI EĞİTİM PLAN VE PROJELERİ İCMAL TABLOSU Sıra No: Eğitimin Konusu: Plan/Proje Sahibi Birim: Personel Sayısı: * Ticaret İşleri Dairesi

Detaylı

Giresun Belediyesi 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ

Giresun Belediyesi 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ 2012 Yılı Performans Programı 2 STRATEJİK AMAÇ/ 3- Mali Yapının Güçlendirilmesi MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ - STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV-YETKĠ

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

Mali Kaynak Dağılım Tablosu BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI

Mali Kaynak Dağılım Tablosu BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 28.981.800 24.336.000 27.040.000 29.744.000 32.718.400 STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 6.394.310 23.450.800 26.068.000 16.100.000 5.750.000 TOPLAM DİĞER MALİ

Detaylı

Su Temini ve Atıksu Toplama Sistemlerinde Enerji Verimliliği Sevgi TOKGÖZ GÜNEŞ & Hasan SARPTAŞ TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi

Su Temini ve Atıksu Toplama Sistemlerinde Enerji Verimliliği Sevgi TOKGÖZ GÜNEŞ & Hasan SARPTAŞ TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Su Temini ve Atıksu Toplama Sistemlerinde Enerji Verimliliği Sevgi TOKGÖZ GÜNEŞ & Hasan SARPTAŞ TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi İzmir Bölgesi Enerji Formu 7-8 Nisan 2017// İzmir Mimarlık Merkezi

Detaylı

SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI KAPAK KONULACAK

SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI KAPAK KONULACAK SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI KAPAK KONULACAK 1 2 KAPAK KONULACAK 3 4 TAKDİM DEĞERLİ HEMŞEHRİLERİM; Hayatın özü olan su, en önemli yaşam kaynaklarının başında gelmektedir. Tüm canlıların

Detaylı

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir Kurumlarımızda kullanılmakta olan önemli yönetim araçlarımız bulunmakta; İç Kontrol, Risk Yönetimi, Stratejik

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HARCAMA BİRİMLERİ (DAİRE BAŞKANLIKLARI) 2015 YILI EĞİTİM PLAN VE PROJELERİ İCMAL TABLOSU. Plan/Proje Sahibi Birim

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HARCAMA BİRİMLERİ (DAİRE BAŞKANLIKLARI) 2015 YILI EĞİTİM PLAN VE PROJELERİ İCMAL TABLOSU. Plan/Proje Sahibi Birim İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HARCAMA BİRİMLERİ (DAİRE BAŞKANLIKLARI) 2015 YILI EĞİTİM PLAN VE PROJELERİ İCMAL TABLOSU Sıra No 1 2 3 4 n Konusu Plan/Proje Sahibi Birim Personel Sayısı * Ticaret İşleri Dairesi Bşk.

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 2018 2017 2 HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU Etimesgut Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünün 10.05.2017 tarih ve 3422 sayılı yazısı doğrultusunda,

Detaylı

Kamu Hastaneleri Birliklerinde. Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber

Kamu Hastaneleri Birliklerinde. Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber Kamu Hastaneleri Birliklerinde Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber 15.08.2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİK I - MALİ HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİNE YÖNELİK YAPILANMA

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

Dr. Rüstem KELEŞ SASKİ Genel Müdürü ADASU Enerji AŞ. YK Başkanı

Dr. Rüstem KELEŞ SASKİ Genel Müdürü ADASU Enerji AŞ. YK Başkanı Dr. Rüstem KELEŞ SASKİ Genel Müdürü ADASU Enerji AŞ. YK Başkanı Konunun önemi Belediyelerin enerji kaynakları; Hidrolik Bio kütle Bu kaynaklardan belediyeler nasıl yararlanabilir, Yenilenebilir enerji

Detaylı

2014 yılı Durumu Neden 2015 yılı Durumu Neden

2014 yılı Durumu Neden 2015 yılı Durumu Neden 1.KURUMSALLAŞMA DÖNGÜSÜNÜN HIZLANDIRILMASI 1.1. Akreditasyon, Yönetim Sistemlerinin revize edilmesi ve yeni yönetim sistemlerinin kurulması 1.1.1. Yönetim sistemi konusunda danışmanlık hizmeti alınması

Detaylı

T.C. ŞANLIURFA İL ÖZEL İDARESİ

T.C. ŞANLIURFA İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İKMAL ŞEFLİĞİ 1- AMBARLAR a) Akaryakıt b) İnşaat c) Demirbaş d) Yedek Parça 2- KAÇAK AKARYAKIT İŞLETME ŞEFLİĞİ 1- SAHA AMİRLİĞİ 2- ARAÇ GÖREVLENDİRME 3- TAŞIMALI EĞİTİM ATÖLYE

Detaylı

T.C. EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı; Bilgi İşlem Müdürlüğünün teşkilat

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/6 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/6 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/6 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Bilgi

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

2014 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI

2014 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI Stratejik Amaç : SH. Bilgi İşlem Biriminin Faaliyetlerinde İyileştirmelerde Bulunmak... Yeni yönetim bilgi sistemini devreye almak ANKARA TİCARET BORSASI 204 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI..2. Web sitesinin

Detaylı

SASKİ SAMSUN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

SASKİ SAMSUN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI SASKİ SAMSUN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI i BAŞKANIN SUNUŞU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile; kamu kaynaklarının etkili, ekonomik, verimli

Detaylı

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI Valilik Makamının 04/11/2015 tarih ve 1260 Sayılı Olur ları kapsamında şube müdürlüklerinin görev tanımları yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; I- PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Yüksek İhtisas

Detaylı

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı] [Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 06500 Teknikokullar ANKARA] [2015] [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-İç Değerlendirme Raporu] [2015]

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamu kurumlarının gelir-gider bilgilerinin yer aldığı ve kullanımlarına tahsis edilen ödenek tutarlarını gösteren

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 25 Ekim 2007 Gündem Bilgi Toplumu Stratejisi Yaklaşımı Strateji Bileşenleri Hedefler Eylem Planı İzleme ve Ölçümleme

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç; BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER MADDE 1. Bu Yönetmeliğin amacı; Hatay Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI * 5018 Sayılı Kanun Md.55 İç Kontrol Nedir? İç kontrol;idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara

Detaylı

YÖNETMELİK İÇME SUYU TEMİN VE DAĞITIM SİSTEMLERİNDEKİ SU KAYIPLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK İÇME SUYU TEMİN VE DAĞITIM SİSTEMLERİNDEKİ SU KAYIPLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 8 Mayıs 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28994 Orman ve Su İşleri Bakanlığından: YÖNETMELİK İÇME SUYU TEMİN VE DAĞITIM SİSTEMLERİNDEKİ SU KAYIPLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI I. GENEL BİLGİLER

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI I. GENEL BİLGİLER BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI I. GENEL BİLGİLER Kuruluş ve Tarihçe Üniversitemiz Zonguldak Karaelmas Üniversitesinden ayrılarak Orman Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO:SGM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Strateji Geliştirme Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

FİNAS KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA EKONOMİK SINIFLANDIRMA TİPİ 46 MAHALLİ İDARELER 515.897.000,00 33 BELEDİYELER 515.897.

FİNAS KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA EKONOMİK SINIFLANDIRMA TİPİ 46 MAHALLİ İDARELER 515.897.000,00 33 BELEDİYELER 515.897. FİNAS TİPİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA EKONOMİK SINIFLANDIRMA AÇIKLAMA TUTAR 46 MAHALLİ İDARELER 515.897.000,00 33 BELEDİYELER 515.897.000,00 33 MESKİ 515.897.000,00 02 ÖZEL KALEM

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MERKEZİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TALAS BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MERKEZİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Bilgi İşlem Merkezinin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat çerçevesinde

Detaylı

Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği

Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği Ali SAĞLIK Genel Müdür

Detaylı

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 10 ENCÜMEN KARARI 11 ÖZET

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü; Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı) İŞİN KISA TANIMI: Tarımsal

Detaylı

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ Arazi Kullanımı ve Ormancılık 3. ORMAN, MERA, TARIM VE YERLEŞİM GİBİ ARAZİ KULLANIMLARI VE DEĞİŞİMLERİNİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEMESİNİ SINIRLANDIRMAK 5. 2012 yılında yerleşim alanlarında

Detaylı

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI Oranı Planlanan Maliyet STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin

Detaylı

CBS TABANLI-ÇOK KRİTERLİ ENERJİ VERİ ARŞİVİ & ANALİZ LABORATUARI PROJESİ ÖN ÇALIŞMASI

CBS TABANLI-ÇOK KRİTERLİ ENERJİ VERİ ARŞİVİ & ANALİZ LABORATUARI PROJESİ ÖN ÇALIŞMASI 2010 CBS TABANLI-ÇOK KRİTERLİ ENERJİ VERİ ARŞİVİ & ANALİZ LABORATUARI PROJESİ ÖN ÇALIŞMASI OĞUZHAN AKYENER TÜRKİYE ENERJİ STRATEJİLERİ & POLİTİKALARI ARAŞTIRMA MERKEZİ CBS TABANLI-ÇOK KRİTERLİ ENERJİ VERİ

Detaylı

Etki Değerlendirme Hülya ÖZTOPRAK YILMAZ Daire Başkanı

Etki Değerlendirme Hülya ÖZTOPRAK YILMAZ Daire Başkanı Etki Değerlendirme Hülya ÖZTOPRAK YILMAZ Daire Başkanı 1 / 30 İçerik Amaç / Hedef Önem Kamu Destekleri Temel Kavramlar Değerlendirme ne işe yarar? Yöntem 2 / 30 Amaç / Hedef Amaç Etki değerlendirme konusunda,

Detaylı

KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI

KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sevgili hemşehrilerim, Yıllar su misali hızla akıyor gidiyor Şimdi bakıyorum da, 2004 yılında göreve geldiğimizdeki Kocaeli

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI Bugün şehirlerimizdeki problemlerin çoğu fakirlik, eşitsizlik, işsizlik, işe ve mal ve hizmetlere erişim zorlukları, düşük düzeyde sosyal ilişkiler ve kentsel alanlardaki düşük

Detaylı

Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı. Doç. Dr. Ahmet KESİK 23 Şubat 2007

Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı. Doç. Dr. Ahmet KESİK 23 Şubat 2007 Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Doç. Dr. Ahmet KESİK 23 Şubat 2007 Neden Mali Yönetim Reformu Mali disiplin Kaynak tahsisi ve kaynakların stratejik önceliklere göre kullanılması Etkinlik

Detaylı

2017 YILLIK İŞ PLANI

2017 YILLIK İŞ PLANI 2017 YILLIK İŞ PLANI İLGİLİ/PERSONEL BİRİM OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK BÜTÇE FAALİYET 1.1.1.1 ISO 2-6 Ocak 2017 9001/2008 KYS Revizyonuna ilişkin her yıl

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 Eyül 2011 Bu yayın Avrupa Birliği nin yardımlarıyla üretilmiştir. Bu yayının içeriğinin sorumluluğu tamamen The Management Centre ve Dikmen Belediyesi ne

Detaylı

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI KUYU TAMAMLAMA HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI KUYU TAMAMLAMA HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı Ortaklığımız tarafından yurt içinde ve yurt dışında açılan ve/veya açılacak olan

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemi Temelli, Mobil Cihaz Entegrasyonu Olan Dağıtım Varlık Bütünlüğü Yönetim Sistemi. Ali Kemal DEMİRCİ Genel Müdür

Coğrafi Bilgi Sistemi Temelli, Mobil Cihaz Entegrasyonu Olan Dağıtım Varlık Bütünlüğü Yönetim Sistemi. Ali Kemal DEMİRCİ Genel Müdür Coğrafi Bilgi Sistemi Temelli, Mobil Cihaz Entegrasyonu Olan Dağıtım Varlık Bütünlüğü Yönetim Sistemi Ali Kemal DEMİRCİ Genel Müdür TEYDEB Ar-Ge Projesi Projenin Adı : Coğrafi bilgi sistemi temelli, mobil

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

Performans Esaslı Bütçeleme Kamu idareleri i tarafından hazırlanan stratejik planlarda larda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyu

Performans Esaslı Bütçeleme Kamu idareleri i tarafından hazırlanan stratejik planlarda larda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyu T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ğ Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 2005 Performans Programı Salim DEMİRHAN Devlet Bütçe Uzmanı 12 Ocak 2004 Performans Esaslı Bütçeleme

Detaylı

İÇ KONTROL EYLEM PLANI KAPSAMINDA PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILACAK EYLEMLER. Eylemler Birim Tamamlanma Tarihi

İÇ KONTROL EYLEM PLANI KAPSAMINDA PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILACAK EYLEMLER. Eylemler Birim Tamamlanma Tarihi İÇ KONTROL EYLEM PLANI KAPSAMINDA PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILACAK EYLEMLER Eylemler Birim Tamamlanma Tarihi Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı onaylandıktan sonra iç kontrol

Detaylı

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 2015 - ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ.... 1 I - OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ

Detaylı

T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARITMA TESİSLERİ İŞLETME ZORLUKLARI VE SCADA SİSTEMİNİN EKONOMİK GETİRİLERİ

T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARITMA TESİSLERİ İŞLETME ZORLUKLARI VE SCADA SİSTEMİNİN EKONOMİK GETİRİLERİ T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARITMA TESİSLERİ İŞLETME ZORLUKLARI VE SCADA SİSTEMİNİN EKONOMİK GETİRİLERİ ALİ SAĞLIK İSU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EKİM 2015 2015 YILI İTİBARİYLE ATIKSU

Detaylı

Enerji Verimliliğinde Akıllı Şebekelerin Rolü ULUSLARARASI İSTANBUL AKILLI ŞEBEKELER KONGRE VE SERGİSİ

Enerji Verimliliğinde Akıllı Şebekelerin Rolü ULUSLARARASI İSTANBUL AKILLI ŞEBEKELER KONGRE VE SERGİSİ Enerji Verimliliğinde Akıllı Şebekelerin Rolü ULUSLARARASI İSTANBUL AKILLI ŞEBEKELER KONGRE VE SERGİSİ 10.05.2013 EnerjiSA & Başkent Elektrik Dağıtım AŞ Türkiye nin en büyük sanayi ve finans topluluklarından

Detaylı

3. HAFTA-Grup Çalışması

3. HAFTA-Grup Çalışması KAMU MALİYESİNDE KARAR ALMA VE PERFORMANS YÖNETİMİ PROJESİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME 3. HAFTA-Grup Çalışması ANKARA 27 Ocak 2011 PERFORMANS ANLAŞMASI DPT den sorumlu bakan ile

Detaylı

Akıllı Su Yönetimi Bileşenleri

Akıllı Su Yönetimi Bileşenleri Akıllı Su Yönetimi Bileşenleri Scada Sistemi Şebeke GIS Altyapısı Telemetrik Sayaç Okuma Akıllı Su Kartı Abone Yönetimi Varlık Yönetim Sistemi Yönetim Bilişim Sistemi Akıllı Su Operasyon/Kontrol Merkezi

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YENİ HİZMET ALANI

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YENİ HİZMET ALANI SAMSUN SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YENİ HİZMET ALANI 5216 sayılı yasadan önceki Belediye Hizmet Alanı (7.000 ha) 5747 sayılı yasadan sonra Büyükşehir Belediyesi Mücavir Alan Çizgisi (79.000 ha) 6360 sayılı

Detaylı

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Belgin AKYÜZ Daire Başkanı V. Strateji Geliştirme Daire

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

DELFİN ANAHTAR TESLİM

DELFİN ANAHTAR TESLİM Biz Kimiz? DELFİN, her türlü doküman tabanlı teknolojileri araştırmak, geliştirmek, kurum ve şirketlere fiziksel arşiv ve elektronik arşivleme hizmetlerinde ANAHTAR TESLİM çözüm sunmak amacı ile kurulmuştur.

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.13.06.04/411 02/07/2010 Konu: Daire Başkanlıklarının Görev Dağılımı GENELGE 2010/81 Bilindiği üzere, Yönetim Kurulumuzun 06/02/2008 tarihli ve 2008/51 sayılı Kararı ile bünyesinde,

Detaylı

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR 1- Daire Başkanı: Kilis 7 Aralık Üniversitesi nın görevi; Başkanlık bünyesinde bulunan tüm iş tanımlarını ve çalışma gruplarının düzenli çalışması için personel ayırımı yapmaksızın

Detaylı

Vizyonumuz Ülkemizin, çevre ve iş güvenliği alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artıracak çalışmalarda öncü olmaktır.

Vizyonumuz Ülkemizin, çevre ve iş güvenliği alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artıracak çalışmalarda öncü olmaktır. Kariyer Mühendislik 2011 yılında gelişen çevre ve iş güvenliği mevzuatlarının Türkiye de uygulanmasını hedef alarak kurulmuştur. Şirket çalışanlarının ve kurucusunun yıllar içerisinde elde etmiş olduğu

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma

Detaylı