İÇİNDEKİLER. Bakan Sunuşu Emniyet Genel Müdürü Sunuşu Stratejik Planlama Ekibi Sunuşu.. 4. Yasal Çerçeve... 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER. Bakan Sunuşu... 1. Emniyet Genel Müdürü Sunuşu... 2. Stratejik Planlama Ekibi Sunuşu.. 4. Yasal Çerçeve... 6"

Transkript

1

2 sizeolanhaklıitimadıkuvvetlendirdiveherkesimemnunetti.çünküherkesbiliyorkive Dünsizinhalitavrınızdakimertlikveerkeklik,yürüyüşünüzdekiintizamveciddiyet, CumhuriyetinKanunlarınavemedeniyetdüşmanlarınakarşıkullanıldığıbirkalkandır. bilmelidirki,polisvejandarmakuvvetlerivatandaşlarahuzurvesükuntemineden, vatandaşlarınhürriyetinetecavüzedebilecekherşeririnkafasıbehemehâlbukalkana Binaenaleyh,CumhuriyetinKanunlarınamemleketinhuzurveasayişinekarşıgelebilecekve çarpmalıveparçalanmalıdır. MUSTAFAKEMALATATÜRK I

3 İÇİNDEKİLER Bakan Sunuşu Emniyet Genel Müdürü Sunuşu Stratejik Planlama Ekibi Sunuşu.. 4 Yasal Çerçeve Geçmişten Günümüze Emniyet Teşkilatı Teşkilat Yapısı Stratejik Plan Süreci Misyonumuz Vizyonumuz Swot Analizi Temel İlke ve Değerlerimiz.. 36 Stratejik Amaç ve ler Performans Ölçütleri 72 Analitik Bütçe 78 II

4 EmniyetGenelMüdürlüğüStratejikPlanı BAKAN SUNUŞU gelen sorunlarınaçevrilmesineyolaçmıştır. Son olaylar, yıllardadünyadameydana Ülkemizdegüvenliksorunlarından dikkatlerin güvenlik soyutlanmışbirortamınoluşturulması ekonomik olacaktır.ekonomikkalkınmaileyeniiş alanlarıaçılacağındanartannüfusunda istihdam sorununuortadankaldıracak, kalkınmamızın itici gücü gelecekbizim dahagüvenli,huzurluvemüreffehbir edilemez verilen önemli,vazgeçilmez güvenlikhizmetinin bir olacaktır.budurum yeriikame ne olduğunu kadar bize GenelMüdürlüğübiryandanülkemizin göstermektedir. şekildesunarken,biryandandakullandığı sınırlıimkanlarıilebuhizmetlerieniyi GüvenlikhizmetiverenEmniyet imkanlarıen getirmeyeçalışmaktadır. etkin ve verimlihale sayesinde suçlarınönlenmesi,huzurunvegüvenliğin devamıbuamaçlahazırlananstratejikplan Emniyet açısındangenelmüdürlüğü yerine belirleyecek,görevinidahaiyibirşekilde getirebilecek önceliklerini kullanabilecektir. kaynaklarını en verimli mevcut Emniyet Genel Müdürlüğünün ortayaçıkarılmasındaemeğigeçentüm çalışanlarımızave hazırlamışolduğu katkılarından bu stratejikplanın yönündeki diğerkurumlarateşekküreder,planın başarılı bir inancımı biçimde uygulanacağı kamuoyuyla dolayı paylaşmakisterim. Beşir ATALAY İçişleri Bakanı 1

5 EmniyetGenelMüdürlüğüStratejikPlanı EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ SUNUŞU A olarakkamununiçindebulunduğumalive yönetsel kaynaklarının Dünyadayaşanangelişmelerebağlı ekonomik,malisaydamlık verilebilir sorunlar olarak dahakullanılması karşısında verimli, veihtiyacı hesap etkin, kamu çıkarılan518sayılıkamumaliyönetimi ortayaçıkmıştır. vekontrolkanunuilekamukurum Bu ihtiyacıkarşılamakamacıyla kararverilmiştir. kuruluşlarınınstratejikplanhazırlamasına ve önlenmesivesuçişleyenlerinyakalanması vegüvenliğikorumakamacıilesuçların başta İnsanhakveözgürlüklerini,huzur hizmetleri, olmakyasalarınçizdiğiçerçevede, üzere üstlendiği tüm tamamlamıştır. kılavuzniteliğindeolanstratejikplanını getiren evrenseldeğerlerinışığıaltındayerine Teşkilatımızdiğerbirimlerimize çalışmaları seviyedekiemniyetteşkilatıpersoneline, sürecindekiçalışmalardaemeğigeçenher Stratejik özveriyle Planın yürütenhazırlanma göstermişolduklarıçabaiçinteşekkür GeliştirmeDairesiBaşkanlığınavedeğerli katkılarını esirgemeyen paydaşlarımıza Strateji ediyorum. Oğuz Kağan KÖKSAL Vali Emniyet Genel Müdürü 2

6 EmniyetGenelMüdürlüğüStratejikPlanı

7 EmniyetGenelMüdürlüğüStratejikPlanı çerçevede stratejikplanlamalarakılavuzolmaktır.bu amacıtüm Mevcut kılavuz niteliğitaşıyan birimlerimizin Stratejik Planın hazırlayacağı temel Programları dadikkatealarak makro Hükümetplan, Eylem Kalkınma Planı ve Planı, Yıllık bu çerçevesinde farklıamacaulaşırkengeneleğilimler yöntem özgün koşullara metotların uyumlu, oluşturmayıamaçlamıştır. düzeydedetayamaçları ve ayrıntılara ve politikaları özgüşartlarıdikkatealarakdahayaratıcı birimlerin bilinçliolarak hareketalanları,kendilerine kaçınılmıştır. girmekten ortakhedeflerden özgürlüklerine geliştirilebileceğininvekullanılabileceğinin bilincindeyiz. Birimlerin saygıduyuyoruz.ancak sapmabusözkonusu konudaki çözüm önerilerive politikalariçeren Böylelikle olacaktır. değerlendirilmesindekienönemlikriter olamaz.bunedenlemevcutstratejikplan, hazırlanacak planların genişletilmiştir. stratejikplanlamalaryapabilmeleriiçin kaynaklarını,belirlenenhedeflereyönelik kullandırtmaktır.birimlerinfarklıyönlere bakmasınıdeğil,aynıyöne Amacımız, Teşkilatınbakmasını tüm mevcut kılavuzstratejikplanın kabulüve planlamaçalışmalarınıtamamlamışlardır. Buçalışmalarınşemsiyeeğilimleriniiçeren Merkez birimlerimiz stratejik sağlamaktır. dağıtarakveyaaksiyönlerdekullanmak değil, gerçekleştirecek odaklanarak Temel şekilde amaç, aynı planlamaktır. gücümüzü stratejik olarakbugeneleğilimlerçerçevesinde onaylanmasını birimlerimizkendigörevalanlarıylailgili planlarını takiben, hazırlayacaklardır. tüm taşra görmezdengelerekonlarıstandartmetot Fakat birimlerimizin özgün şartlarını hedefi geçirecek kılavuzstratejikplanauyumunugözden hazırlanantaslakstratejikplanlarınmevcut StratejiGeliştirme ve gerekli Dairedüzenlemeleri Başkanlığımız veyöntemleriuygulamayazorlayamayız. getirecektir. yaparak uygulamaya hazır hale 4

8 EmniyetGenelMüdürlüğüStratejikPlanı

9 EmniyetGenelMüdürlüğüStratejikPlanı kamudastratejikplanlamauygulamasının altyapısıoluşturularaktümkamukurum KontrolKanununun 518sayılıKamuMaliYönetimive vekuruluşlarınastratejikplanhazırlama kabuledilmesiyle tarihve26179sayılı Kamu zorunluluğugetirilmiştir. Usulve İdarelerindeStratejikPlanlamaya Emniyet Genel Müdürlüğü, EsaslarHakkındaYönetmelik İlişkin gereğince, Stratejik Planlama Çalışma Teşkilatı çalışmalarınabaşlamıştır.devletplanlama Grubu oluşturarak (DPT) tarafından stratejikyayınlanan (DPT)gönderilmiştir. tarihinde Devlet Planlama yıllarını Teşkilatına kapsayan kılavuzçerçevesindehazırlanan Stratejik hazırlanmıştır. kanun,yönetmelikvekılavuzçerçevesinde Stratejik Plan çalışmalarısöz konusu Plan Hazırlık Programı

10 EmniyetGenelMüdürlüğüStratejikPlanı

11 EmniyetGenelMüdürlüğüStratejikPlanı OSMANLI DÖNEMİNDE POLİS ihtiyaçlarınınyanındaözelliklegüvenlikiçinde yaşama, ihtiyacıinsanlıktarihiilebirliktebaşlar.başka İnsanoğlunungüvenlikiçindeyaşama başroloynamıştır.devletolarakörgütlenmiş insanlarıbirarayagetirmiş,toplumlaberaber devletdenenorganizasyonundoğmasında saldırılardan korunma TarihboyuncabirçokdevletkuranTürkMilleti kamudüzeninikorumaişiniulusalsavunmaile herzamandevletinentemelgöreviolmuştur. toplumlardadüzeninvegüvenliğinsağlanması savaştabirliklerinekomutaederken,barış düzenivegüvenliğini,aynızamandaordu birliklerinisevkveidareedensubaşılar, beraberyürütmüştür.eskitürklerdekamu işlerebakankomutanlarasubaşıdenmiştir. Devleti ndedeşehirlerdeaskeriveidari güvenliğinisağlamışlardır.anadoluselçuklu zamanındadasorumluolduklarıbölgenin hukukkurallarıodönemdekikamudüzenive güvenliğininbelliyasalaragöresağlandığını Yasası,Timur untüzükkatıgibibellibaşlı OğuzHan ınoğuztüresi,cengizhan ınuluğ göstermektedir. OsmanlıdaPolisKarakolu Kuruluş döneminde Osmanlı Karahisar ıele kadılarlabeyliğiyönetmiştir.osmanbey toplamış,tayinetmişolduğukomutanlarve askeri Beyliği'ninbaşındabulunanbeyler,hem mülki gücü kendilerinde Osmanlı Döneminde geçirdiğizaman,kentin Polis anlamdailkpolisamiridir.eskitürklerde olaraktayinetmiştir.bukişibugünkü yanınaarkadaşıolangündüzalp'idesubaşı yönetiminioğluorhanbey'evermişveonun TeşkilatıAskeriTeşkilatkadrosuiçindeyer Amiriolarakgörevyapmışlardır.Padişahlar almış,askeriamirleraynızamandapolis olduğugibiosmanlıtürklerindedepolis ülkede bütünyönetsel,askerivebunlarlabirlikte sadrazamlarvasıtasıylayürütmüşlerdir.bu karşısında sağlanmasıişlerini,devletricalivehalk kamukendilerini düzen temsil güvenliğinin görevleriniyerine nedenle sadrazamlar, getirmek güvenlikle içineden Sadrazamınyanındayeralansubaşılar, memurlar,tebdilçuhadarlarıkullanmışlardır. özel ilgili vedüzeninisağlamışlardır. yasakçıadıverilenaskerlerlebaşkentindirlik 8

12 EmniyetGenelMüdürlüğüStratejikPlanı Asakir-iMuntazama-iHassa AnadoluZaptiyesi&RumeliZaptiyesi başlanılmış,subaşılıkyavaşyavaşsadece şehirvekasabalarındirlikvedüzenine,hatta komutanlıklarbaşkaadlarlaifadeedilmeye İstanbul'unfethindensonra,askeri 1876yılındaTanzimatveIslahat güvenliğinisağlamaklagörevliyeniçerilersık gerilemedöneminegirmesiilebirliktekamu unvanı belediyeimarişlerinebakankimselerin sıkisyançıkararakkendileriemniyetve olmuştur. Osmanlı Devletinin hükümetprogramındayerverilmişve1879 birincimeşrutiyetinilanındansonraoluşan örnekleregörebirpolisteşkilatıkurulmasına hareketleri çerçevesinde Avrupa'daki kaldırılmasındansonra,istanbul'daasakir-i asayişibozmuşlardır. hizmetlerideyapmaküzereyenibiraskeri Muntazama-iHassa Yeniçeri Ocağının isimlive 1826polisiye yılında teşkilatlanarak yılındazaptiyenezaretikurulmuştur. Başlangıçtaİstanbulveçevresinde güvenlik işleriniyürüten Teşkilatkurulmuştur.Budönemde,gerek görevveyetkileriniyürütenbirteşkilat bugünkü PolisTeşkilatlarınıntekeldenyönetildiği, ZaptiyeNezaretidahasonraülkedekidiğer EmniyetGenelMüdürlüğünün eyaletlerde (örneğin başkentistanbul'dagereksetaşrada,polis yürütülmüş, hizmetleri birbirinden kuvvetlerin Sipahiler) İhtisap farklıemir tarafından Nezareti, örgütler PolisNizamnamesiyayınlanmıştır. ihtiyaçlarıgözönünealınarakhazırlananilk maddeden halinegelmiştir.19nisan197tarihinde167 oluşan ve polisörgütünün karışıklığıortadankaldırmakamacıyla1 sağlanamamıştır. komutasında birlik Örgütlenmedeki ve bütünlük ve 198yılında2.Meşrutiyetinilanı Nisan1845'deİstanbul'da"POLİS"adıylabir belirtilmiştir."polis"adıylailkkezkurulan yayınlanan teşkilatının kurulmuş,yenikurulan görevleriyine Nizamnamesinde aynıtarihte polis Temmuz199yılındaçıkarılanbirkanunile organizeedilmesikararlaştırılmışve22 esasalınarakpolisteşkilatınınyeniden üzerinefransızvealmanpolisteşkilatları işlerininyürütülmesiylegörevli"emniyet Nezaretinebağlıvememleketeşamilpolis ZaptiyeNezaretikaldırılarak,yerineDahiliye tümüyleortadankaldırılamamıştır. ilegetirilenyeniliklererağmenkarışıklıklar teşkilatlave17maddelikpolisnizamnamesi Mayıs bağlıbirpolismüdüriyetikurulmuştur.21 UmumiyeMüdürlüğü"veİstanbulVilayetine yetkilerin,yenidendüzenlemiştir. Nizamnamesipolisinörgütlenmesi,görevve 1913 yılında çıkarılan 9

13 EmniyetGenelMüdürlüğüStratejikPlanı KURTULUŞ SAVAŞI VE CUMHURİYET DÖNEMİNDE POLİS Serkomiser Komiser İkinciKomiser PolisNeferi hızlagenişleyenbirbölgedeolmaküzere merkeziistanbul davegittikçedaralanbir bölgede,diğeriise,merkeziankara dave Kurtuluş Savaşı boyunca birisi yapısalreformlaraağırlıkverilmiştir. Odönemlerdekihükümetprogramlarında olmuştur.ankara da faaliyet gösteren iki Polis Teşkilatı Kurtuluş Savaşında Polis başlanmıştır.24haziran192demilli Emniyet-iUmumiyesiErzurumMilletvekili DurakBeytarafındanteşkilatlandırılmaya Milli Hükümetin metinlerleidareedildiğianlaşılmaktadır. yılınakadarmevzuatyönüyle197ve DolayısıylaPolisTeşkilatının1932 Emniyete 1913teOsmanlılarzamanındaçıkarılan aitmevzuatın bütün olarak kurulmuş,1genelmüdür,1genelmüdür Yardımcısı HükümetinEmniyetiUmumiyeMüdürlüğü çalışmayabaşlamıştır. Kurulundanoluşanküçükbirkadroile MemurinŞubelerindenve6kişilikTeftiş ile Emniyet, Seyrisefer, 249sayılıTeşkilatKanunundailkdefa TeşkilatKanunununçıkarılmasıolmuştur. yenilenmesiyönündenönemliilkadım3 Haziran1932tarihlive249sayılıPolis öngörülmektedir. gerektiğikadar polisin eğitiminin okullarda yapılması arasında8tanedahakanunvetüzük gerektiğinden sözedilerek bunun için Müdüriyeti;UmumMüdür,UmumMüdür Muavini,1.Şube,2.Şube,3.Şube,Evrak MemurluğuvePolisMecmuasıMüdürlüğü 1924yılındaEmniyet-iUmumiye çıkarılmıştır.bunlarpolisenstitüsü polis okulu açılması yılları şeklindeyapılandırılmıştır.cumhuriyetin TerfiEsaslarınıgösterentüzüklervepoliste OkullarıTüzüğü,SicilveGizliTezkiye, KıyafetveTeçhizat,EmniyetMuamelat Memurları,PolisMesleğineGirişvePoliste Döneminde ilk değişikliğerastlanmamaktadır. on yılında mevzuat yönüyle bir talimatnamedir. rolüne,polisteşkilatıilevazifelerinedair disiplinine,merasim yaşhadlerinidüzenleyenkanunilepolisin toplantılardaki 1

14 EmniyetGenelMüdürlüğüStratejikPlanı önemlileri4temmuz1934deçıkarılan PolisVazifeveSalahiyetKanunuile4 Haziran1937tarihindeyürürlüğegiren Çıkarılan kanunlar içinde en 321sayılıEmniyetTeşkilatKanunudur. 321sayılıKanunlapolislik,idarivesiyasi vazifeleribilgiyevetecrübeyeihtiyacıolan itibariyleyenibirimlerinoluşmasınaimkân sağlamış,dahaönceşubeolarakhizmet birmeslekhalinegetirmiştir.bukanun veren EmniyetTeşkilatındayapıvefonksiyon artmıştır.ayrıca Bunaparalelolarakdapersonelsayısı Başkanlıklarıolarakfaaliyetegeçmiştir. birimler çoğaltılmış Emniyet Teşkilatının ve Daire çıkarılmavedisiplinleilgilihususlartekrar kabulvetahsilşartları,meslektençıkmave belirlenmiştir.bukanun98maddeden bölümleri,meslek dereceleri,mesleğe ibaretolup,bugünkü dayanağıdır. Yayımlandığı teşkilatlanmanın uğramıştır. zamanımızakadarortayaçıkanihtiyaçları gidermek amacıyla birçok değişikliğe günden araçlarındenetimininsağlanmasıiçin18 Mayıs1953tarihindeTrafikZabıtasının Karayollarımızüzerindekimotorlu yılında654sayılıkanunlatoplumzabıtası kurulmuşveyirmiyılayakınbuisimaltında kurulmasısağlanmış,27 hizmetebaşlamıştır.15temmuz1965 Ekim 1966 toplumsal güvenliğinin etmiştir.1ocak1983tarihindeçıkarılan olaylar sağlanması karşısında için hizmet devlet 2696 kaldırılıp sayılıkanunla,toplum yerine Zabıtası yürüyüşlerinde Polisine Müdürlüklerikurulmuştur.ÇevikKuvvet yasaldüzen toplantı güvenliği gösteri Şube sağlamakvetopluhareketleriönleyici tedbirleralmak,kanunsuztopluolaylarıda zorkullanarakdağıtmakyetkisiverilmiştir. oluşanterörolaylarınıönlemek,herhangi bir ulaştırma Yıkıcıvebölücüakımlararacılığıyla rehinelerikurtarmakamacıyla,2559sayılı olayındaanimüdahale vasıtasının baskın kaçırılması Haziran1985tarihve3233sayılıkanunla PolisVazifeveSalahiyetKanununda16 ile kurulmuştur. yapılandeğişiklikleözelharekâtbirimleri veyargılamausullerihakkındakanunun Ceza MuhakemeleriUsulü 18Kasım1992tarihve3842sayılı, BazıMaddelerindeDeğişiklikYapılmasına DevletGüvenlikMahkemelerininKuruluş ile çekilmedeyenidüzenlemeleryapılmıştır. Cumhuriyet almada DairKanunla,ZabıtaAmirveMemurlarıile hâkim Savcısıtarafından sorguya ifade giren bir KanunuKolluk-Savcıilişkilerindetemelden değişikliğe 5271 Haziran25tarihindeyürürlüğe sayılıceza giderek Muhakemesi soruşturma sokmuştur.5681sayılıpolisvazifeve safhasında konumunugüçlendirerekkollukgüçlerinin sıkı bir şekilde Cumhuriyet savcı denetimine Savcısının 1 düzenlenmiştir. yetkileri kanun SalahiyetleriKanunundadeğişiklikyapılan ilegeniş suçönlemeye bir şekilde dönükpolis yeniden 11

15 EmniyetGenelMüdürlüğüStratejikPlanı

16 EmniyetGenelMüdürlüğüStratejikPlanı mevcuttur.merkez,taşrateşkilatıveyutdışıbirimleriaşağıdayeralmaktadır. kuruluşlarındanmeydanagelmektedir.taşradaolupdadoğrudanmerkezebağlıbirimlerde 321sayılıEmniyetTeşkilatıKanununagöreteşkilatyapısımerkez,taşraveyurtdışı EmniyetGenelMüdürlüğüİçişleriBakanlığınabağlıbirkuruluştur tarihve EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLATLANMA ŞEMASI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞI TEŞKİLATI TAŞRA TEŞKİLATI MERKEZ TEŞKİLATI F.Alm-Frankfurt Ateşeliği Teftiş Kurulu Başkanlığı Avusturya-Viyana Müşv. İL VE İLÇE TAŞRA TEŞKİLATI DOĞRUDAN MERKEZE BAĞLI TAŞRA TEŞKİLATI Hukuk Müşavirliği Danimarka-Kopenhag Müşv. İtalya-Roma İl Emniyet Müdürlüğü Polis Akademisi Trafik Hzm. Başkanlığı Daire Başkanlığı (27) İngiltere.-Londra Müşv. Belçika- Brüksel Müşv. İlçe Emniyet Müdürlüğü İlçe Emniyet Amirliği PMYO Müdürlüğü (27) Polis Koleji Md. (2) Trafik Arş. Mrk. Md. Sivil Savunma Uzmanlığı Hollanda-Lahey Müşavirliği KPL Müdürlüğü (1) Bsn. Ve Hlk. İlş. Şb. Md. Fransa -Paris Polis Eğit. Mrk. Md. (3) Özel Kalem Müdürlüğü Romanya.- Bükreş Müşv. POMEM Müdürlüğü (1) Cumhurbaşkanlığı Krm. Md. Özbekistan.-Taşkent Müşv. Pol. Mrl. Eğt. Md. (6) TBMM Koruma Md. Pakistan İslamabad Müşv. Başbakanlık Krm. Md. Azerbeycan Bakü Müşv. İsrail -Tel Aviv Müşv. 13

17 EmniyetGenelMüdürlüğüStratejikPlanı

18 EmniyetGenelMüdürlüğüStratejikPlanı Müdürlüğü,353İlçeEmniyetMüdürlüğü, Birimi,43Eğitim EmniyetAmirliğinde Teşkilatı, Birimi,81İlEmniyet 36 Merkez yaklaşık2binpersoneliolanbüyükbir kurumdur.hernekadardeğişimive gelişimiarzuedenbirinsankaynağına görevli sahipolsadaemniyetteşkilatındayeni uygulamaların geçirilmesiveyaygınlaştırılması,kurumun büyüklüğüsebebiylezamanalmaktadır. benimsenmesi, hayata ile ilgili EmniyetTeşkilatıStratejikPlanlama personele faaliyetlere24yılındabaşlamıştır.2 Nisan-7Mayıs24tarihleriarasında34 hazırlık Maliye niteliğindeki Bakanlığı, Devlet bazı TODAİE den Dış PlanlamaTeşkilatıMüsteşarlığı,Hazineve Ticaretgelen öğretim üyelerive ODTÜ teşkilatınaaktarılmıştır. deneyimleryapılanyazışmalarlatümtaşra Alınanbueğitimlerdeneldeedilenbilgive Planlama kursuverilmiştir. uzmanlartarafından, Stratejik projelerkapsamındave518sayılıkamu Mali AvrupaBirliğiileortakyürütülen İnsan Yönetimi Gücü doğrultusundaemniyetgenel Kontrol Kanunu sonucundastratejikplantaslakveönerileri hazırlanmasıiçin metinhalinegetirilmiştir.bufaaliyetlerin Müdürlüğünce yürütülen Stratejik Planın kronolojisiaşağıyaçıkarılmıştır. Polis yürütülentwinningprojesikapsamında, 11Şubat25tarihindeyapılan Türk İspanya Teşkilatının PolisTeşkilatıileortak Güçlendirilmesi başlıklıtoplantıda,türk Verimliliğinin vesorumluluğunun, hazırlanmasıöngörülmüştür.buamaçla, Polis Teşkilatının StratejikEtkinliğinin 7-27Nisan25ve3Mayıs-3 Haziran25tarihleriarasındastratejik Planının araya dahasonrabelirlibirprogramdahilindebir grubaeğitimverilmiştir.bugruppersoneli planlamagelerek çalışmalarınıgerçekleştirecek çerçevesinde Avrupa FoundationforQualityManagement Kaliteiç YönetimiVakfı)modeli ve EFQM dış(european yapmışlardır. analizler 1.1- Avrupa Birliği İle Ortak Yürütülen Projeler Kapsamındaki Stratejik Planlama Çalışmaları 15

19 EmniyetGenelMüdürlüğüStratejikPlanı Strateji,Personel,PersoneldekiSonuçlar, geliştirilmesigereklialanlara MüşterilerdekiSonuçlar başlıklarıaltında, EFQMmodeliile Liderlik,Politikave çıkarılmıştır. analizi(güçlü,zayıf,fırsatvetehditler) beyinfırtınasıyöntemiileteşkilatındurum odaklanarak tamamlandıktansonra,12-16eylül25ve grubunkatılımıiletaslakstratejikplan 26Eylül-21Ekim25tarihleriarasındaaynı Durum Analizi çalışmaları Teşkilatınmisyon,vizyon,stratejikamaçve oluşturulmayaçalışılmıştır.atölyeçalışması olarakgerçekleştirilenbufaaliyetlersonucu performansgöstergeleriileilgilibirtaslak 518sayılıKamuMaliYönetimiveKontrol 14Temmuz25tarihindeçıkarılan metinortayaçıkmıştır Kamu İdarelerince Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik Uyarınca Yapılan Çalışmalar Teşkilatı Kanunu kamukurumlarınıngenelinestratejik hükümleridoğrultusundavedevletplanlama plançalışmalarınızorunlukılmıştır.bukanun görevlendirilerek3kasım çerçevesindetüm çıkartılan Müsteşarlığı Stratejikbirimlerimizdenpersonel (DPT) tarafından stratejik plan çalışmaları26tarihinde başlatılmıştır. Kılavuzu temsilyeteneğinihaiz,çalışmalarayeterli olmasınadikkatedilmiştir. zamanıayırabilecek Görevlendirilenpersonelin,kendibirimini 7Aralık26tarihindeoluşturulan üstdüzey Kurulunca EmniyetGenelMüdürlüğüStratejiGeliştirme gönderilmiştir.bu Devlet Planlama Emniyet TeşkilatıMüsteşarlığına program yapılarak tamamlamıştır.performanskriterleriniise Ekim27tarihinekadarStratejikPlanlarını Nisan27tarihinekadarDurumAnalizlerini, Çizelge1 degörüldüğügibiemniyetteşkilatı çerçevesinde, StratejikPlanHazırlıkProgramı Aralık27tarihiiçerisindeoluşturmuştur. 1- Stratejik Plan Çalışmalarının Başlatılması 2- Durum Analizin Yapılması 3- Misyon, Vizyon, Temel Değerler ve Öncelikli İyileşme Alanlarının Belirlenmesi 4- Amaçlar, ler ve Ölçüm Kriterlerinin Belirlenmesi 5- Strateji Faaliyet ve Projelerin Belirlenmesi 6- İzleme, Performans, Ölçme ve Değerlendirmenin Planlanması 7- Onay İşlemleri ve Uygulamaya Geçiş 27 YILI 28 Ocak Çizelge 1: Aşama ve Faaliyetlerin Tamamlandığı Tarihleri Gösteren Zaman Çizelgesi Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmu z Ağusto s Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak 16

20 EmniyetGenelMüdürlüğüStratejikPlanı aşamagösterilmiştir. MüdürlüğününStratejikPlançalışmalarısürecindeizleyeceğiyolharitasıŞema1 deaşama YukarıdabelirtilenStratejikPlanHazırlıkProgramıdoğrultusunda,EmniyetGenel 1.3- Yönetim Aşamaları Stratejik Yönetim Aşamaları Stratejik Bilinç Oluşturma Faaliyetleri Uygun Personelin Seçimi ve Yöntem Tespiti Stratejik Analiz Dış Çevre Analizi İç Çevre Analizi İlkelerin Oluşması Misyon ve Vizyonun Oluşturulması Strateji Oluşturma Amaçlar ler Performans Ölçüm Kriterlerinin Oluşturulması Uygulama ve Kontrol Stratejik Düşünce Stratejik Planlama Stratejik Yönetim Şema 1: Stratejik Plan çalışmaları yol haritası şeması 17

21 At P tji P ji P ji U P t Pve tji P EmniyetGenelMüdürlüğüStratejikPlanı Genel çalışmalarısürecindeizleyeceğiyolharitası YukarıdabelirtilenStratejikPlan Şema1 deaşamaaşamagösterilmiştir. HazırlıkProgramıdoğrultusunda,Emniyet Müdürlüğünün oluşturulmuştur.bu hazırlamafaaliyetlerininüstdüzeydetakip edilebilmesi EmniyetTeşkilatınınStratejikPlan 1.3- Yönetim Aşamaları Aşama: Uygun Personel Seçimi ve EmniyetGenelMüdürlüğününbütününü için üçyapıların hiyerarşik birincisi, yapı Yöntem Tespiti merkezibirimlerinüstdüzeyyöneticive yardımcılarıyla8mart27tarihinde, Stratejikbilinçoluşturmakamacıyla GeliştirmeKuruludur. Yöneticilerinden kapsayanvekararmerciiolan,genel MüdürümüzBaşkanlığındaMerkezBirim Aşama: Bilinç Oluşturma Faaliyetleri konularında yapılmıştır.butoplantıda, StratejikPlanınTeşkilatıngeleceği bilgilendirme toplantısı İkinciyapıise,ortakhizmetalanları oluşan Strateji açısındananlamıveönemikatılımcılara GeliştirmevePlanlamaGruplarıdır. toplanmasıyla esasalınarakmerkezteşkilatımızdaki35 biriminaşağıdabelirtilenaltıfarklıkümede oluşturulan Strateji anlatılmıştır. Strateji, Stratejik Düşünce, Stratejik Planlama Stratejik Yönetim (GenelMüdür,GenelMüdürYardımcılarıve BirimAmirleri) (BirimAmirYardımcılarıveŞubeMüdürleridâhilHerBirimden3Personel) STRATEJİ GELİŞTİRME KURULU STRATEJİ GELİŞTİRME VE PLANLAMA GRUPLARI Ön ley dlihizme ler ic i-liş Stra te jige tirmeve lan lama bu Gru khizme ler Stra te Des telan lama bu Gru liş Ge tirmeve İnsan kları Stra te Kaynalan lama bu Gru liş Ge tirmeve İliş lus lararası ki ler Stra telan lama bu Gru liş Ge tirmeve Dene timve Danışmaliş ler Hizme istra te jige tirme lan lama bu Gru fi khizme ler istra te Tralan lama bu Gru liş Ge tirmeve 18

22 EmniyetGenelMüdürlüğüStratejikPlanı gruplarının doğrultusunda PlanlamaGrubununtemelgörevi,kendi Oluşturulan öncelikleri bir stratejik ve altıihtiyaçları Stratejik oluşturmak sunmaktır. StratejiGeliştirmeKurulunun onayına ve oluşturulan bu planı 35biriminkendibünyelerindeoluşturulan StratejikPlanHazırlamagruplarıdır.Beş rütbeliveüçrütbesizolmaküzeretoplam Üçüncüyapıise,merkezteşkilatındaki plan temelgörevi,kendibirimlerininstratejik sekizpersoneldenoluşan taslaklarınıhazırlamak bugrupların Gruplarına göndermektir. oldukları StratejiGeliştirmevePlanlama dahil Stratejik planlama çalışmalarında sahip yapılmıştır: tecrübebirikimiolanaşağıdakiniteliklere sürekliliğisağlamakamacıyla personel arasındanbellibir seçim çalışmayaistekliolma, plan hazırlama sürecinde değerlendirmeyeteneğinesahipolma, Stratejikbilinçsahibiolma, Analizyapmavevizyonoluşturabilme Bilgi toplama, ayıklama niteliğinesahipolma, Yenifikirlereaçıkveyaratıcıolma, Takımçalışmasınayatkınolma, Zamanıiyikullanabilme 19

23 EmniyetGenelMüdürlüğüStratejikPlanı KARAR MERCİ Geliştirme Strateji Geliştirmeve Strateji Kurulu StratejikPlanHazırlama PlanlamaGrubu Grubu yöntemveaşamalar konusunda13-19 Stratejikplan çalışmalarındaizlenecek Aşama: Stratejik Analiz a) Durum Analizi Çalışmalarının Başlatılması GenelMüdürYardımcıları ŞubeMüdürleridâhilher BirimAmirYardımcılarıve BirimAmirleri birimden3personel G.İ.HMemuru Rütbeli,ÜçPolisMemuru HerBirimBünyesindeBeş GeliştirmevePlanlamaileStratejikPlan HazırlamaGruplarınaeğitim Bunun Mart27yanında tarihleriarasında stratejikverilmiştir. standart çalışmalarındagörevalacakbeşpersonele İç Durumanketlerin Analizindeuygulanması kullanılacak plan konusundakursverilmiştir. 2

24 EmniyetGenelMüdürlüğüStratejikPlanı dagözönündebulundurarakstratejikplan kendibirimlerininihtiyaçlarınıveşartlarını metotlardanhareketleçalışmagrupları Bueğitimleresnasındagösterilen çalışmalarındaizleyecekleriyöntem aşamalarıbelirlemişve Durum Analizi durumu,potansiyeli,paydaşları,güçlüve neredeyiz? sorusunacevaparanmıştır. BuçalışmaçerçevesindeKurumunmevcut Durum analizi çalışmaları ile gelişmeyeaçıkyönleritespitedilerekdış çevredekiolumluyadaolumsuzgelişmeler değerlendirilmiştir. sağlayanyöntem)baştaolmaküzerefarklı olduğufırsatvetehditlerinbelirlenmesini gelişmeyeaçıkyönleriilekarşıkarşıya BuçalışmalardaSWOTAnalizi(güçlüve analiz Analizinin gerçekleştirmekamacıylaçalışanpersonel metotları yanındakullanılmıştır.swot kurum içianalizi çalışmalarınabaşlamışlardır. b) İç ve Dış Müşteriler Üzerine Yapılan Çalışmalar anketlerlepersonelin; üzerindememnuniyeti, yapılmıştır. Bu Motivasyonu, İletişimMetotları, Geleceğialgılamaşekli, Kabiliyetleri, İşyerinialgılamaşekli, Teknolojikaltyapıyeterliliği Kararproseslerinekatılımı, stratejilerdegirdiolarakkullanılmıştır. kaynaklarıyönetimialanında ölçülmüş ve sonuçlar özellikleüretilen insan EmniyetGenelMüdürlüğünün Bunlara paralelolarak özellikle olduğu hizmetten etkilenen veya üretmiş programdâhilinde görüşmeler yapılmış edilmiştir.budışkurumlarla hizmetietkileyen dışkurumlartespit bellibir bu anketler gerçekleştirilmiştir. 21

25 EmniyetGenelMüdürlüğüStratejikPlanı amacımız hizmetileilgilisorunlarınıve hakkındakialgılarını,beklentilerini,varsa Görüşmeveanketçalışmalarındaki dış kurumların kurumumuz konularelealınmıştır. önerilerinitespitetmektir.buanketve görüşmelerde genelolarak aşağıdaki çözüm Görüşmeyapılankurumilgilibirimimizi vardır? nasılalgılamaktadır? İlgilibirimden İlgilibiriminvermişolduğuhizmetlerle ne gibibeklentileri a- b- ilgiliönerilerinelerdir? ilgilisorunlarıvarsanelerdir? İlgilibiriminvermişolduğuhizmetlerle c- 63KamuKurumuayrıca,6YazılıveGörsel ilegörüşmeyapılmıştır.14bakanlığabağlı Buamaçla,dışPaydaşolarak88kurum d- Akademisyenileanketçalışmasıyapılmıştır. KurumuNiteliğindekiMeslekKuruluşu,29 BasınKuruluşu,4Müsteşarlık,2Bağımsız ÜstKurul,26Milletvekili,1Vakıf,3Kamu sonucunda Yapılan bu değerlendirmeler tarihinde Analizinihazırlayarak13 Başkanlığınagöndermişlerdir. Stratejibirimlerinin Geliştirme Haziran27 Durum Daire stratejik geçilmeden plan tarihindemerkezbirimlerimizdestratejik Stratejik çalışmaönce, gruplarında planlama 27 Haziran çalışmalarına yer27 alan verilmiştir. izlenmesigerekenyöntemlereilişkinkurs ler belirlenirken Stratejik Amaç ve grupları kendi plan çalışma personele Aşama: İlkeler, Misyon, Vizyon, Stratejik Amaç ve lerin belirlenmesi Misyon-Vizyon-İlkeler- 22

26 EmniyetGenelMüdürlüğüStratejikPlanı plançalışmagruplarıkendibirimlerinin 2Eylül27tarihinde,stratejik Geliştirme lerini belirleyerek Daire Başkanlığına Strateji herbirimdenstratejikplançalışmasını şartlarıveiçerikolarakincelendiktensonra 25Eylül 8Ekim27tarihleriarasında göndermişlerdir. Bu çalışmalar şekil İlkeler, Misyon, Vizyon, Stratejik Amaç yürütenpersonelinkatılımıileeksikliklerin düzenlenmiştir. giderilmesi Gönderilenamacıyla stratejiktoplantılar çalışmalarına amacıyla arasında Ankara 3-7sonAralık Polis şeklinin 27 Moralverilmesi tarihleri Eğitim düzenlenmiştir.bu Merkezi Müdürlüğünde çalıştay alanları birsonrasında ileçalıştay verilmiştir. planlamaları incelenerek son şekli ilgili yanındauygulayıcılarileemniyet genel bibliyografikçalışmalaryapılmıştır.bunun Performansölçümkriterleriileilgili nitelikleri belirlemek üzere Strateji Geliştirme ve Planlama Gruplarının kendi Aşama: Performans Ölçüm Kriterlerinin Oluşturulması Teşkilatında gerçekleştirilmiştir. yapılabilmesiiçin gerektiği konusunda performans nefarklı gibikoşulların görüşmeler ölçümünün oluşturulmasının ayrı faaliyetgösterenbirimlerinherbiriiçin performans gerekliliğikriterlerinin alanlarda Ölçüm uzlaşılmıştır.bu öncelikleasayişpolisiiçin Kriterlerigeliştirmek uzlaşıdoğrultusunda Performans amacıyla üzerinde gerekliadımlaratılmıştır. gerçekleştirilmesine TUBİTAK ile ortaklaşa kararbir verilmiş projenin ve uygulamayakonulacaktır. hazırlananstratejikplan29yılındaise Emniyet Genel Müdürlüğünce Aşama: Uygulama ve Kontrol 23

27 EmniyetGenelMüdürlüğüStratejikPlanı

28 EmniyetGenelMüdürlüğüStratejikPlanı şekildetanımlanmıştır: DevletinAnayasamızın temelamaçvegörevlerişu 5. Madde sinde Cumhuriyetive Türk bütünlüğünü, Devletintemelamaçvegörevleri, Milletinin ülkenin demokrasiyikorumak, bağımsızlığını bölünmezliğini, ve sınırlayan adaletilkeleriylebağdaşmayacaksurette siyasal,ekonomikvesosyal sosyalhukukdevletive kişilerin toplumun refah, huzur şartlarıhazırlamayaçalışmaktır. manevîvarlığınıngelişmesiiçingerekli engellerikaldırmaya,insanınmaddîve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak hürriyetlerini, özetleyebileceğimiz,vatandaşlarının görevlerinden Görüldüğüüzere,Devletinöncelikli birisikamudüzeniolarak olmadığı sürdürmelerini huzur,güvenvedüzeniçerisindehayatlarını birsağlamaktır. ortamda, Güvenliğin ekonomik barış, kalkınmadan,huzurdan yaşamdansözetmekmümkündeğildir. ve insanca bir özgürlüklerin hukukunüstünlüğügibikavramların bileşenlerindenolaninsanhakları,bireysel Demokrasinin kullanımı, vazgeçilmez çoğulculuk, devletinenönemliunsurudur. somutlaşabilmesiiçingüvenli,huzurluve Bu barışortamlarınıngerekliliğitartışılmazdır. düzenliortamısağlamak EmniyetTeşkilatıKanunu nun modern olduğu asayişişlerindeniçişleribakanınınsorumlu maddesindeülkeningenelemniyetve belirtilmiştir. Emniyet Genel 1. sorumluluğunuyerinegetirirkenemrine verilenkurumlardanbiridir. Müdürlüğü bu vekuruluşlarınabazıgörevlerdüştüğü korumavesağlamadadevletintümkurum olarakkarşımızaçıkankamudüzenini1 Çokgenişkapsamlıbirkavram demokrasilerde emniyetvegüvenlikkonularıdır.gelişmiş görülmektedir. kavramınıninsanlardaçağrıştırdığıilkşey, Ancak, kamu düzeni rolpolisteşkilatlarınadüşmektedir. korunmasıvesağlanmasındakienbüyük kavramlarınıdakapsayankamudüzeninin 1 Kamu düzeninin kamu güvenliğini, kamu huzurunu ve kamu sağlığını içerdiği modern anlayışta bu kapsama genel ahlak, kamusal estetik, insan onuru ve bireylerin kendilerine karşı korunması kavramlarının da dâhil edildiği görülmektedir (GÖZLER,K., İdare Hukuku Dersleri, s , Bursa

Performans Esaslı Bütçeleme. Prof.Dr. Coşkun Can Aktan

Performans Esaslı Bütçeleme. Prof.Dr. Coşkun Can Aktan 1 Performans Esaslı Bütçeleme Prof.Dr. Coşkun Can Aktan 2 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Bilindiği üzere uluslararası standartlara uygun daha etkin bir kamu mali yönetim ve kontrol sisteminin

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL KASIM 2013 İÇİNDEKİLER 1. Neden İç Kontrol? 2. İç Kontrol Nedir? 3. İç Kontrolün Amacı Nedir? 4.

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL Ankara-2012 İÇİNDEKİLER 1 Neden İç Kontrol? 2 İç Kontrol Nedir? 3 İç Kontrolün Amacı Nedir? 4 İç Kontrolün Yasal

Detaylı

MALİYE YÜKSEK EĞİTİM MERKEZİ (MAYEM)

MALİYE YÜKSEK EĞİTİM MERKEZİ (MAYEM) MALİYE YÜKSEK EĞİTİM MERKEZİ (MAYEM) MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon Oluşturulamamıştır Grup 1 İnsanımızın refahını arttırmak için, adaletli, etkin, verimli, şeffaf

Detaylı

KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 BRİFİNG DOSYASI 1 2 3 A. TARİHİ GELİŞİM Okulumuzun inşaatına 1994 yılında başlanmış 1997 yılında tamamlanarak,1997-1998 Eğitim Öğretim yılında hizmete

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EYLEM PLANI ANKARA 2016 DENETİMLİ SERBESTLİK DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EYLEM PLANI ANKARA 2016 DENETİMLİ SERBESTLİK DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EYLEM PLANI ANKARA 2016 DENETİMLİ SERBESTLİK DAİRE BAŞKANLIĞI HEDEF NO HEDEF İLGİLİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1- Türkiye deki denetimli serbestlik sisteminin

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ VE KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI DERLEYEN CUMALİ ÇANAKÇI Şube Müdürü SUNUM PLANI İç Kontrol

Detaylı

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı] [Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 06500 Teknikokullar ANKARA] [2015] [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-İç Değerlendirme Raporu] [2015]

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI * 5018 Sayılı Kanun Md.55 İç Kontrol Nedir? İç kontrol;idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara

Detaylı

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Karar Tarihi Yönetmelik No: 5018 YT 015 Yürürlük Tarihi Yayın Tarihi RG Sayısı 26179 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

Her Okulun Bir Projesi Var

Her Okulun Bir Projesi Var T.C ÇORUM VALİLİĞİ ŞEHİT ALİ KARSLI İMAM HATİP ORTAOKULU Her Okulun Bir Projesi Var Merak Eden Çocuk Saati ÇORUM 2017 Proje Adı: Merak Eden Çocuk Saati Projenin Sahibi: Şehit Ali Karslı İmam Hatip Ortaokulu

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.03.2012 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, YTÜ nde KYS politika ve hedeflerinin belirlenmesi ve üniversite içerisinde yayılımı ilgili

Detaylı

TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA 174 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE 13/12/1983 GÜN VE 174 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI MADDELERİNİN

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ KONTROL STANDARTLARI İLE İLGİLİ EĞİTİM SEMİNERİ Eğitim Planı İç Kontrol Nedir? İç Kontrolün Amaçları ve Temel İlkeleri İç Kontrolde

Detaylı

HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI

HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI EK:1 HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Standart Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Sorumlu KOS1 KOS 1.1 KOS 1.3 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen

Detaylı

İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULLARI VE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANLARI

İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULLARI VE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANLARI İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULLARI VE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANLARI Uyuşturucu sorununun çok boyutlu olması, mücadelenin ilgili kurumlar arasında etkili bir işbirliği ve koordinasyon çerçevesinde yürütülmesini

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM SPORDA STRATEJİK YÖNETİM 3.Hafta Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 SÜRECİ Stratejik Planlama Stratejik planlama, özetle, bir kuruluşun aşağıdaki dört temel soruyu cevaplandırmasına yardımcı olur: Neredeyiz? Nereye

Detaylı

İÇ KONTROL EYLEM PLANI KAPSAMINDA PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILACAK EYLEMLER. Eylemler Birim Tamamlanma Tarihi

İÇ KONTROL EYLEM PLANI KAPSAMINDA PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILACAK EYLEMLER. Eylemler Birim Tamamlanma Tarihi İÇ KONTROL EYLEM PLANI KAPSAMINDA PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILACAK EYLEMLER Eylemler Birim Tamamlanma Tarihi Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı onaylandıktan sonra iç kontrol

Detaylı

Tanımlar ve Kısaltmalar Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen;

Tanımlar ve Kısaltmalar Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen; TÜBİTAK BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİK POLİTİKALARI DAİRE BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik ile, Bilim

Detaylı

İL KANSER KONTROL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE I. AMAÇ VE KAPSAM

İL KANSER KONTROL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE I. AMAÇ VE KAPSAM İL KANSER KONTROL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE I. AMAÇ VE KAPSAM Amaç Madde.1- Bu yönergenin amacı, Kanser Kayıt Merkezleri ile Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezlerinin

Detaylı

Sibernetik Sistemler. İç Mevzuatın Önemi ve «Doğru Ellerde Hazırlanmış İç Mevzuatın Kuruma» Faydaları

Sibernetik Sistemler. İç Mevzuatın Önemi ve «Doğru Ellerde Hazırlanmış İç Mevzuatın Kuruma» Faydaları Sibernetik Sistemler İç Mevzuatın Önemi ve «Doğru Ellerde Hazırlanmış İç Mevzuatın Kuruma» Faydaları Yönetimin Tarihsel Gelişimi Bilimsellik Çarpanı İnovasyon Yeteneği NEWYORK + KABİL - Öğrenen Organizasyon

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE İL KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE İL KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE İL KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI 1. Amaç Uyuşturucu ile Mücadele İl Kurullarının amacı, uyuşturucu ile mücadele sürecinde mevcut durumu tespit etmek ve hazırlanan eylem

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman 2015 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.....3 I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE MİSYON... 4 B YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR.5 C İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE Amaç BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 Bu yönerge, Üniversitenin misyon, vizyon ve temel değerlerinin

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ Bu broşür 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri ile uluslararası kabul görmüş standartlara uygun olarak

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU Resmi Gazete Sayısı: 26111, 29183 HAZIRLAYAN: TANER GÜLER - STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA MÜDÜRÜ AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK Bu

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

ULUSAL SİBER GÜVENLİK STRATEJİ TASLAK BELGESİ

ULUSAL SİBER GÜVENLİK STRATEJİ TASLAK BELGESİ ULUSAL SİBER GÜVENLİK STRATEJİ TASLAK BELGESİ Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgi Güvenliği Derneği II. Başkan 1 Neden İhtiyaç Duyuldu Diğer Ülke Örnekleri

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Çocuk; Kanuna göre reşit olma durumları hariç 18 yaş altı herkese çocuk denir. Çocuk bütün canlılar içinde en uzun süre bakımı, korunmayı ve sevgiyi gerektiren varlıktır. Bir toplumun ilerleyebilmesi ve

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Standart Kod No 1 Kamu İç Kontrol Standardı ve Şartı ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Mevcut Durum Sorumlu Birim Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Batman Üniversitesi iç kontrol

Detaylı

UZUN BİR YOLDA SOLUKSUZ KALMAMAK İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞALIM Geçmişten Geleceğe Güven İnşa Ediyoruz Sloganı ile çıktığımız bu yolda, EGEA Danışmanlık olarak firmalar üzerindeki ortak tespitimiz, FİRMANIN Geçmişi

Detaylı

Etki Değerlendirme Hülya ÖZTOPRAK YILMAZ Daire Başkanı

Etki Değerlendirme Hülya ÖZTOPRAK YILMAZ Daire Başkanı Etki Değerlendirme Hülya ÖZTOPRAK YILMAZ Daire Başkanı 1 / 30 İçerik Amaç / Hedef Önem Kamu Destekleri Temel Kavramlar Değerlendirme ne işe yarar? Yöntem 2 / 30 Amaç / Hedef Amaç Etki değerlendirme konusunda,

Detaylı

Kemal ÖZSEMERCİ Uzman Denetçi

Kemal ÖZSEMERCİ Uzman Denetçi Kemal ÖZSEMERCİ Uzman Denetçi Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı: kamu mali yönetim sistemi Dış denetim ve iç denetim görev alanları Performans denetimi İç denetim ve dış denetim işbirliği alanları Madde 9- Kamu

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Tekirdağ, Ocak 2010 1. SunuĢ Bu

Detaylı

PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME

PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME (YAPI-REHBER-PİLOT UYGULAMA) ERTAN ERÜZ DAİRE BAŞKANI MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12 OCAK 2004 DAYANAK 5018 Sayılı Kanun, Madde 9 (Stratejik Planlama

Detaylı

T.C. INKILÂP TARİHİ ve ATATÜRKÇÜLÜK

T.C. INKILÂP TARİHİ ve ATATÜRKÇÜLÜK T.C. INKILÂP TARİHİ ve ATATÜRKÇÜLÜK SORU BANKAM İLKÖĞRETİM 8 ( 1.KİTAP ) Genel Koordinatör Osman BULKAN Yazarlar Cengiz AYSEL OKUL istik Dizgi ve Grafik Gülçin KAYTAN Caner ÇAVUŞ Baskı Cilt : Umut Matbaacılık

Detaylı

Galip KOKULU - Genel Sekreter Yardımcısı

Galip KOKULU - Genel Sekreter Yardımcısı Galip KOKULU - Genel Sekreter Yardımcısı Yasal Dayanak EBSO, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Oda nın yasal dayanağını; 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 2017-2021 Stratejik Planı Hazırlık Programı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 2017-2021 Stratejik Planı Hazırlık Programı Bugün göç herkesi ve her yapıyı ilgilendiren bir süreçtir. Göçmen nüfusu da, son yarım yüzyılda hızlı bir artış göstermiştir. Nitekim Birleşmiş Milletler in verilerine göre son 20 yıldaki hızıyla artmaya

Detaylı

Bakanlık Sistemi. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Bakanlık Sistemi. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Bakanlık Sistemi Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Bakan Merkezi yönetim bakanlıklar biçiminde örgütlenmiştir ve her bakanlıkta en üst yönetici olarak bakan bulunur. Bakanlıklardaki yönetsel

Detaylı

Güvenlik Politikasının Uygulanmasından ve Bu Sürecin Yönetiminden Sorumludur

Güvenlik Politikasının Uygulanmasından ve Bu Sürecin Yönetiminden Sorumludur Emniyet Genel Müdürü Mehmet KILIÇLAR: Mülki İdare Amiri Güvenlik Politikasının Uygulanmasından ve Bu Sürecin Yönetiminden Sorumludur Demokrasinin en temel ilkeleri şeffaflık, halka karşı sorumluluk ve

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı HATA BİLDİRİM FORMU (Usulsüzlük, Yolsuzluk, Etik Kural İhlali)

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı HATA BİLDİRİM FORMU (Usulsüzlük, Yolsuzluk, Etik Kural İhlali) Hata adı: Hata türü: (yönetim/operasyonel/stratejik/bilgi Teknolojileri/izleme ve raporlama) Hatanın gerçekleşme tarihi: Hatanın sebepleri/olası sebepleri: Hatanın etkilediği faaliyet/süreç adı: Sorumlu

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 1 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 5018 sayılı Kamu

Detaylı

ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce Üniversitesi

ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce Üniversitesi Yrd.Doç.Dr. Altan Özkil Atılım Üniversitesi Sav. Tekno. Uyg. ve Arşt. Merkezi Müdürü Prof.Dr. Hasan AKAY Atılım Üniversitesi Rektör Yardımcısı ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce

Detaylı

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak 4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak Tapio Laamanen 13 Ocak 2011 1 İstihdam ve Ekonomi Bakanlığı nda Kanun Tasarısı Hazırlama Süreci İlk adım Avrupa Birliği/Ulusal - Hükümet programı

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ HAZİRAN 2017 Bu broşür 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri ile uluslararası kabul görmüş standartlara

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç ve kapsam Madde 2 Dayanak Madde 3 Tanımlar İkinci Bölüm - Konseyin Kuruluş Amacı, Oluşumu ve

Detaylı

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 29/07/2008 tarih ve 26951 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI Valilik Makamının 04/11/2015 tarih ve 1260 Sayılı Olur ları kapsamında şube müdürlüklerinin görev tanımları yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; I- PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA

Detaylı

Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı

Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı Misyon: Evrensel Etik İlkelerin Türkiye de toplumun her kesiminde benimsenmesi ve uygulanmasına önderlik etmek

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ G İ R İ Ş 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun beşinci kısmında iç kontrol sistemi düzenlenmiştir. 26.12.2007

Detaylı

Istanbul Kent Güvenliği Projesi Seminerleri Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu TOPLUM DESTEKLİ POLİSLİK -17. 01. 2009

Istanbul Kent Güvenliği Projesi Seminerleri Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu TOPLUM DESTEKLİ POLİSLİK -17. 01. 2009 Istanbul Kent Güvenliği Projesi Seminerleri Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu TOPLUM DESTEKLİ POLİSLİK -17. 01. 2009 İçindekiler: Seminer...3 1. Seminerın İçeriği...3 2. Tarih...3 3. Yer...3 4.

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

3. HAFTA-Grup Çalışması

3. HAFTA-Grup Çalışması KAMU MALİYESİNDE KARAR ALMA VE PERFORMANS YÖNETİMİ PROJESİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME 3. HAFTA-Grup Çalışması ANKARA 27 Ocak 2011 PERFORMANS ANLAŞMASI DPT den sorumlu bakan ile

Detaylı

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir Kurumlarımızda kullanılmakta olan önemli yönetim araçlarımız bulunmakta; İç Kontrol, Risk Yönetimi, Stratejik

Detaylı

Kuruluşundan bu yana gelişimini sürdürmüş olan DM EFE GROUP, müşteri

Kuruluşundan bu yana gelişimini sürdürmüş olan DM EFE GROUP, müşteri 10.. yıl TARİHÇEMİZ Şirketimiz, 2007 yılında Özel Güvenlik Hizmetleri vermek amacı ile Efe Güvenlik Hizmetleri Tic. LTD.ŞTİ. ünvanıyla kurulmuş olup, gelişen ve değişen hizmet sektöründe, müşteri talepleri

Detaylı

SAĞLIK YÖNETİMİ TÜRKİYE DE SAĞLIK HİZMETLERİNİN GELİŞİMİ VE ÖRGÜTLENMESİ

SAĞLIK YÖNETİMİ TÜRKİYE DE SAĞLIK HİZMETLERİNİN GELİŞİMİ VE ÖRGÜTLENMESİ SAĞLIK YÖNETİMİ TÜRKİYE DE SAĞLIK HİZMETLERİNİN GELİŞİMİ VE ÖRGÜTLENMESİ Kaynak: Sağlık İşletmeleri Yönetimi Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT Yrd. Doç. Dr. Oğuz IŞIK *Türkiye de Sağlık

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Standart Öngörülen veya ler veya KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi

Detaylı

12. MĐSYON 13. VĐZYON

12. MĐSYON 13. VĐZYON 12. MĐSYON Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi nin misyonu, evrensel ölçütleri kendisine temel alan, beraberinde ulusal değerlere sahip çıkan, çağdaş tıp bilgi birikimine sahip, koruyucu hekimlik ilkelerini

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI KANLIĞI

T.C. ADALET BAKANLIĞI KANLIĞI T.C. ADALET BAKANLIĞI İÇ DENETİM M BAŞKANLI KANLIĞI Yaşar ar ŞİMŞEK Başkan V. Ankara, 10.03.2008 1 Sunum Plânı İç Denetimin Tanımı İç Denetimin Amacı İç Denetim Faaliyetinin Kapsamı İç Denetimin Özellikleri

Detaylı

Çocuğa özgüadlialanı ifade eden çocuk adalet sisteminin temel fikir ve amacı; adaletmekanizması ile bir şekilde karşı karşıya gelen çocukların, özel

Çocuğa özgüadlialanı ifade eden çocuk adalet sisteminin temel fikir ve amacı; adaletmekanizması ile bir şekilde karşı karşıya gelen çocukların, özel Çocuğa özgüadlialanı ifade eden çocuk adalet sisteminin temel fikir ve amacı; adaletmekanizması ile bir şekilde karşı karşıya gelen çocukların, özel durumlarına uygun muameleye tabii tutulmaları, her durumda

Detaylı

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığığ Ülke ve Kamu Kurumları Düzeyinde Strateji Yönetimi Anıl YILMAZ Stratejik t Planlama l Dairesi i Bşk. ODTÜVT Yönetim ve Mühendislik Günleri 2 Mart 2008 Gündem Ülkesel

Detaylı

IUA. Ortak yönetim kültürünü paylaşan ülkelerdeki devlet taşra temsilcileri arasında bilgi birikimi ve. Uluslararası. İdareciler Birliği IUA

IUA. Ortak yönetim kültürünü paylaşan ülkelerdeki devlet taşra temsilcileri arasında bilgi birikimi ve. Uluslararası. İdareciler Birliği IUA Uluslararası IUA İdareciler Birliği Ortak yönetim kültürünü paylaşan ülkelerdeki devlet taşra temsilcileri arasında bilgi birikimi ve tecrübe paylaşımına zemin hazırlamak amacıyla 21-23 Kasım 2012 tarihlerinde

Detaylı

1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları

1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları 1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları Virpi Einola-Pekkinen 10.1.2011 1 Finlandiya Hükümetinin Yapısı Finlandiya da 12 Bakanlık vardır. Her Bakanlık kendi yetkisi çerçevesinde yönetim kapsamına

Detaylı

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK R.G. Tarihi : 05/07/2008 R.G. Sayısı : 26927 BİRİNCİ

Detaylı

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 26.12.2016 SENATO 2016/12-II Amaç BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Bitlis Eren Üniversitesinin stratejik

Detaylı

Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Üçüncü Birleşmiş Milletler Konut ve Sürdürülebilir Kentsel Gelişme Konferansı Habitat III 17-20 Ekim 2016, Kito Sayfa1

Detaylı

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Bilindiği üzere; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yeni mali yönetim ve kontrol sisteminin gereği

Detaylı

28.10.2009. 1. Rakamlarla İş Bankası. 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı. 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz

28.10.2009. 1. Rakamlarla İş Bankası. 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı. 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz Yetenek Yönetimi Bölümü 27 Ekim 2009 1. Rakamlarla İş Bankası 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı 3. Yeni İK İş Modeli 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz 5. Yetenek Yönetimi Yaklaşımımız

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

hemşehri hukuku: Hemşehri hukuku: Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliye

hemşehri hukuku: Hemşehri hukuku: Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliye kent konseyi: Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 4.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Kalite Planlaması Kalite Felsefesi KALİTE PLANLAMASI Planlama, bireylerin sınırsız isteklerini en üst düzeyde karşılamak amacıyla kaynakların en uygun

Detaylı

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK)

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK) MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK) MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon İstikrarlı bir ekonomi için gelir ve harcama politikalarının hazırlanması, uygulanması,

Detaylı

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından: KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik,

Detaylı

ORTAK DEĞERLENDİRME ÇERÇEVESİ (CAF), AVRUPA KALİTE YÖNETİMİ VAKFI (EFQM) ve DENGELİ KURUMSAL KARNENİN (BSC) KARŞILAŞTIRMASI

ORTAK DEĞERLENDİRME ÇERÇEVESİ (CAF), AVRUPA KALİTE YÖNETİMİ VAKFI (EFQM) ve DENGELİ KURUMSAL KARNENİN (BSC) KARŞILAŞTIRMASI ORTAK DEĞERLENDİRME ÇERÇEVESİ (CAF), AVRUPA KALİTE YÖNETİMİ VAKFI (EFQM) ve DENGELİ KURUMSAL KARNENİN (BSC) KARŞILAŞTIRMASI Bay Samu Seitsalo, Direktör Yardımcısı CIMO, Finlandiya Uluslararası Hareketlilik

Detaylı

STRATEJİK AMAÇLARIN BELİRLENMESİ: STRATEJİK NİYET ANALİZİ

STRATEJİK AMAÇLARIN BELİRLENMESİ: STRATEJİK NİYET ANALİZİ STRATEJİK AMAÇLARIN BELİRLENMESİ: STRATEJİK NİYET ANALİZİ STRATEJİK NİYET HİYERARŞİSİ VİZYON-MİSYON AMAÇLAR-HEDEFLER STRATEJİLER, POLİTİKALAR, TAKTİKLER PLANLAR, PROGRAMLAR, BÜTÇELER VİZYON ve MİSYON VİZYON

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 B a k a n S u n u ş u Dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında kamu yönetimi anlayışı da değişmekte ve kendini

Detaylı

Bilgi İşlem Müdürlüğü Stratejik Planı (2014-2018) Bilgi İşlem Müdürlüğü Stratejik Planı (2014-2018)

Bilgi İşlem Müdürlüğü Stratejik Planı (2014-2018) Bilgi İşlem Müdürlüğü Stratejik Planı (2014-2018) Bilgi İşlem Müdürlüğü Stratejik Planı Bilgi İşlem Müdürlüğü Stratejik Planı (2014-2018) (2014-2018) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.. 2 I. STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ VE YÖNTEM....3 II. MEVCUT DURUM ANALİZİ 3 A.

Detaylı

* İnsan Kaynakları alanında çalışmak isteyen tüm Öğrenci ve Yeni Mezunlar,

* İnsan Kaynakları alanında çalışmak isteyen tüm Öğrenci ve Yeni Mezunlar, İNSAN KAYNAKLARI UZMANLIĞI EĞİTİMİ Rekabetçi ve etkin süreç yönetimi için öncelikli olan entellektüel sermaye olarak kabul edilen insan kaynağı yönetiminde doğru stratejiler oluşturmak günümüz başarılı

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. TAMP ve Kurumlarda Uygulaması Antalya 2016

T.C. BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. TAMP ve Kurumlarda Uygulaması Antalya 2016 T.C. BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı TAMP ve Kurumlarda Uygulaması Antalya 2016 1 Afet Yönetiminde Süreç Döngüsü Risk Yönetimi Risk Azaltma Ortaya Çıkışı Hayatını kaybeden kişi sayısı

Detaylı

IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ: (Ek: 9/4/1990 - KHK - 418/10 md.; Değişik: 20/3/1997 - KHK - 570/10 md.) IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ

IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ: (Ek: 9/4/1990 - KHK - 418/10 md.; Değişik: 20/3/1997 - KHK - 570/10 md.) IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ: (Ek: 9/4/1990 - KHK - 418/10 md.; Değişik: 20/3/1997 - KHK - 570/10 md.) IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ Sıra No Kadro ve Görev Ünvanı Tazminat Göstergeleri 1 Başbakanlık

Detaylı

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği www.irisakademi.com Resmi Gazete Tarihi:05.02.2013 Resmi Gazete Sayısı:28550 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL DAİRESİ

SÜREÇ YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL DAİRESİ SÜREÇ YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL DAİRESİ SÜREÇ NEDİR? Müşteri/Vatandaş için bir değer oluşturmak üzere, bir grup girdiyi kullanarak, bunlardan çıktılar elde etmeyi

Detaylı

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından:

Detaylı

KARABÜK İl Emniyet Müdürlüğü İl Emniyet Müdürlüğü Polikliniği Sivil Savunma Büro Amirliği Özel Kalem Büro Amirliği Rehberlik ve Psikolojik Danışma

KARABÜK İl Emniyet Müdürlüğü İl Emniyet Müdürlüğü Polikliniği Sivil Savunma Büro Amirliği Özel Kalem Büro Amirliği Rehberlik ve Psikolojik Danışma KARABÜK İl Emniyet Müdürlüğü İl Emniyet Müdürlüğü Polikliniği Özel Kalem Büro Amirliği Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirliği Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği Basın ve Halkla İlişkiler Büro

Detaylı

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir.

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir. İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim ŞAHİN nin Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı Aşama 1 Eşleştirme projesi kapanış konuşması: Değerli Meslektaşım Sayın Macaristan İçişleri Bakanı, Sayın Büyükelçiler, Macaristan

Detaylı