İÇİNDEKİLER. Bakan Sunuşu Emniyet Genel Müdürü Sunuşu Stratejik Planlama Ekibi Sunuşu.. 4. Yasal Çerçeve... 6

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER. Bakan Sunuşu... 1. Emniyet Genel Müdürü Sunuşu... 2. Stratejik Planlama Ekibi Sunuşu.. 4. Yasal Çerçeve... 6"

Transkript

1

2 sizeolanhaklıitimadıkuvvetlendirdiveherkesimemnunetti.çünküherkesbiliyorkive Dünsizinhalitavrınızdakimertlikveerkeklik,yürüyüşünüzdekiintizamveciddiyet, CumhuriyetinKanunlarınavemedeniyetdüşmanlarınakarşıkullanıldığıbirkalkandır. bilmelidirki,polisvejandarmakuvvetlerivatandaşlarahuzurvesükuntemineden, vatandaşlarınhürriyetinetecavüzedebilecekherşeririnkafasıbehemehâlbukalkana Binaenaleyh,CumhuriyetinKanunlarınamemleketinhuzurveasayişinekarşıgelebilecekve çarpmalıveparçalanmalıdır. MUSTAFAKEMALATATÜRK I

3 İÇİNDEKİLER Bakan Sunuşu Emniyet Genel Müdürü Sunuşu Stratejik Planlama Ekibi Sunuşu.. 4 Yasal Çerçeve Geçmişten Günümüze Emniyet Teşkilatı Teşkilat Yapısı Stratejik Plan Süreci Misyonumuz Vizyonumuz Swot Analizi Temel İlke ve Değerlerimiz.. 36 Stratejik Amaç ve ler Performans Ölçütleri 72 Analitik Bütçe 78 II

4 EmniyetGenelMüdürlüğüStratejikPlanı BAKAN SUNUŞU gelen sorunlarınaçevrilmesineyolaçmıştır. Son olaylar, yıllardadünyadameydana Ülkemizdegüvenliksorunlarından dikkatlerin güvenlik soyutlanmışbirortamınoluşturulması ekonomik olacaktır.ekonomikkalkınmaileyeniiş alanlarıaçılacağındanartannüfusunda istihdam sorununuortadankaldıracak, kalkınmamızın itici gücü gelecekbizim dahagüvenli,huzurluvemüreffehbir edilemez verilen önemli,vazgeçilmez güvenlikhizmetinin bir olacaktır.budurum yeriikame ne olduğunu kadar bize GenelMüdürlüğübiryandanülkemizin göstermektedir. şekildesunarken,biryandandakullandığı sınırlıimkanlarıilebuhizmetlerieniyi GüvenlikhizmetiverenEmniyet imkanlarıen getirmeyeçalışmaktadır. etkin ve verimlihale sayesinde suçlarınönlenmesi,huzurunvegüvenliğin devamıbuamaçlahazırlananstratejikplan Emniyet açısındangenelmüdürlüğü yerine belirleyecek,görevinidahaiyibirşekilde getirebilecek önceliklerini kullanabilecektir. kaynaklarını en verimli mevcut Emniyet Genel Müdürlüğünün ortayaçıkarılmasındaemeğigeçentüm çalışanlarımızave hazırlamışolduğu katkılarından bu stratejikplanın yönündeki diğerkurumlarateşekküreder,planın başarılı bir inancımı biçimde uygulanacağı kamuoyuyla dolayı paylaşmakisterim. Beşir ATALAY İçişleri Bakanı 1

5 EmniyetGenelMüdürlüğüStratejikPlanı EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ SUNUŞU A olarakkamununiçindebulunduğumalive yönetsel kaynaklarının Dünyadayaşanangelişmelerebağlı ekonomik,malisaydamlık verilebilir sorunlar olarak dahakullanılması karşısında verimli, veihtiyacı hesap etkin, kamu çıkarılan518sayılıkamumaliyönetimi ortayaçıkmıştır. vekontrolkanunuilekamukurum Bu ihtiyacıkarşılamakamacıyla kararverilmiştir. kuruluşlarınınstratejikplanhazırlamasına ve önlenmesivesuçişleyenlerinyakalanması vegüvenliğikorumakamacıilesuçların başta İnsanhakveözgürlüklerini,huzur hizmetleri, olmakyasalarınçizdiğiçerçevede, üzere üstlendiği tüm tamamlamıştır. kılavuzniteliğindeolanstratejikplanını getiren evrenseldeğerlerinışığıaltındayerine Teşkilatımızdiğerbirimlerimize çalışmaları seviyedekiemniyetteşkilatıpersoneline, sürecindekiçalışmalardaemeğigeçenher Stratejik özveriyle Planın yürütenhazırlanma göstermişolduklarıçabaiçinteşekkür GeliştirmeDairesiBaşkanlığınavedeğerli katkılarını esirgemeyen paydaşlarımıza Strateji ediyorum. Oğuz Kağan KÖKSAL Vali Emniyet Genel Müdürü 2

6 EmniyetGenelMüdürlüğüStratejikPlanı

7 EmniyetGenelMüdürlüğüStratejikPlanı çerçevede stratejikplanlamalarakılavuzolmaktır.bu amacıtüm Mevcut kılavuz niteliğitaşıyan birimlerimizin Stratejik Planın hazırlayacağı temel Programları dadikkatealarak makro Hükümetplan, Eylem Kalkınma Planı ve Planı, Yıllık bu çerçevesinde farklıamacaulaşırkengeneleğilimler yöntem özgün koşullara metotların uyumlu, oluşturmayıamaçlamıştır. düzeydedetayamaçları ve ayrıntılara ve politikaları özgüşartlarıdikkatealarakdahayaratıcı birimlerin bilinçliolarak hareketalanları,kendilerine kaçınılmıştır. girmekten ortakhedeflerden özgürlüklerine geliştirilebileceğininvekullanılabileceğinin bilincindeyiz. Birimlerin saygıduyuyoruz.ancak sapmabusözkonusu konudaki çözüm önerilerive politikalariçeren Böylelikle olacaktır. değerlendirilmesindekienönemlikriter olamaz.bunedenlemevcutstratejikplan, hazırlanacak planların genişletilmiştir. stratejikplanlamalaryapabilmeleriiçin kaynaklarını,belirlenenhedeflereyönelik kullandırtmaktır.birimlerinfarklıyönlere bakmasınıdeğil,aynıyöne Amacımız, Teşkilatınbakmasını tüm mevcut kılavuzstratejikplanın kabulüve planlamaçalışmalarınıtamamlamışlardır. Buçalışmalarınşemsiyeeğilimleriniiçeren Merkez birimlerimiz stratejik sağlamaktır. dağıtarakveyaaksiyönlerdekullanmak değil, gerçekleştirecek odaklanarak Temel şekilde amaç, aynı planlamaktır. gücümüzü stratejik olarakbugeneleğilimlerçerçevesinde onaylanmasını birimlerimizkendigörevalanlarıylailgili planlarını takiben, hazırlayacaklardır. tüm taşra görmezdengelerekonlarıstandartmetot Fakat birimlerimizin özgün şartlarını hedefi geçirecek kılavuzstratejikplanauyumunugözden hazırlanantaslakstratejikplanlarınmevcut StratejiGeliştirme ve gerekli Dairedüzenlemeleri Başkanlığımız veyöntemleriuygulamayazorlayamayız. getirecektir. yaparak uygulamaya hazır hale 4

8 EmniyetGenelMüdürlüğüStratejikPlanı

9 EmniyetGenelMüdürlüğüStratejikPlanı kamudastratejikplanlamauygulamasının altyapısıoluşturularaktümkamukurum KontrolKanununun 518sayılıKamuMaliYönetimive vekuruluşlarınastratejikplanhazırlama kabuledilmesiyle tarihve26179sayılı Kamu zorunluluğugetirilmiştir. Usulve İdarelerindeStratejikPlanlamaya Emniyet Genel Müdürlüğü, EsaslarHakkındaYönetmelik İlişkin gereğince, Stratejik Planlama Çalışma Teşkilatı çalışmalarınabaşlamıştır.devletplanlama Grubu oluşturarak (DPT) tarafından stratejikyayınlanan (DPT)gönderilmiştir. tarihinde Devlet Planlama yıllarını Teşkilatına kapsayan kılavuzçerçevesindehazırlanan Stratejik hazırlanmıştır. kanun,yönetmelikvekılavuzçerçevesinde Stratejik Plan çalışmalarısöz konusu Plan Hazırlık Programı

10 EmniyetGenelMüdürlüğüStratejikPlanı

11 EmniyetGenelMüdürlüğüStratejikPlanı OSMANLI DÖNEMİNDE POLİS ihtiyaçlarınınyanındaözelliklegüvenlikiçinde yaşama, ihtiyacıinsanlıktarihiilebirliktebaşlar.başka İnsanoğlunungüvenlikiçindeyaşama başroloynamıştır.devletolarakörgütlenmiş insanlarıbirarayagetirmiş,toplumlaberaber devletdenenorganizasyonundoğmasında saldırılardan korunma TarihboyuncabirçokdevletkuranTürkMilleti kamudüzeninikorumaişiniulusalsavunmaile herzamandevletinentemelgöreviolmuştur. toplumlardadüzeninvegüvenliğinsağlanması savaştabirliklerinekomutaederken,barış düzenivegüvenliğini,aynızamandaordu birliklerinisevkveidareedensubaşılar, beraberyürütmüştür.eskitürklerdekamu işlerebakankomutanlarasubaşıdenmiştir. Devleti ndedeşehirlerdeaskeriveidari güvenliğinisağlamışlardır.anadoluselçuklu zamanındadasorumluolduklarıbölgenin hukukkurallarıodönemdekikamudüzenive güvenliğininbelliyasalaragöresağlandığını Yasası,Timur untüzükkatıgibibellibaşlı OğuzHan ınoğuztüresi,cengizhan ınuluğ göstermektedir. OsmanlıdaPolisKarakolu Kuruluş döneminde Osmanlı Karahisar ıele kadılarlabeyliğiyönetmiştir.osmanbey toplamış,tayinetmişolduğukomutanlarve askeri Beyliği'ninbaşındabulunanbeyler,hem mülki gücü kendilerinde Osmanlı Döneminde geçirdiğizaman,kentin Polis anlamdailkpolisamiridir.eskitürklerde olaraktayinetmiştir.bukişibugünkü yanınaarkadaşıolangündüzalp'idesubaşı yönetiminioğluorhanbey'evermişveonun TeşkilatıAskeriTeşkilatkadrosuiçindeyer Amiriolarakgörevyapmışlardır.Padişahlar almış,askeriamirleraynızamandapolis olduğugibiosmanlıtürklerindedepolis ülkede bütünyönetsel,askerivebunlarlabirlikte sadrazamlarvasıtasıylayürütmüşlerdir.bu karşısında sağlanmasıişlerini,devletricalivehalk kamukendilerini düzen temsil güvenliğinin görevleriniyerine nedenle sadrazamlar, getirmek güvenlikle içineden Sadrazamınyanındayeralansubaşılar, memurlar,tebdilçuhadarlarıkullanmışlardır. özel ilgili vedüzeninisağlamışlardır. yasakçıadıverilenaskerlerlebaşkentindirlik 8

12 EmniyetGenelMüdürlüğüStratejikPlanı Asakir-iMuntazama-iHassa AnadoluZaptiyesi&RumeliZaptiyesi başlanılmış,subaşılıkyavaşyavaşsadece şehirvekasabalarındirlikvedüzenine,hatta komutanlıklarbaşkaadlarlaifadeedilmeye İstanbul'unfethindensonra,askeri 1876yılındaTanzimatveIslahat güvenliğinisağlamaklagörevliyeniçerilersık gerilemedöneminegirmesiilebirliktekamu unvanı belediyeimarişlerinebakankimselerin sıkisyançıkararakkendileriemniyetve olmuştur. Osmanlı Devletinin hükümetprogramındayerverilmişve1879 birincimeşrutiyetinilanındansonraoluşan örnekleregörebirpolisteşkilatıkurulmasına hareketleri çerçevesinde Avrupa'daki kaldırılmasındansonra,istanbul'daasakir-i asayişibozmuşlardır. hizmetlerideyapmaküzereyenibiraskeri Muntazama-iHassa Yeniçeri Ocağının isimlive 1826polisiye yılında teşkilatlanarak yılındazaptiyenezaretikurulmuştur. Başlangıçtaİstanbulveçevresinde güvenlik işleriniyürüten Teşkilatkurulmuştur.Budönemde,gerek görevveyetkileriniyürütenbirteşkilat bugünkü PolisTeşkilatlarınıntekeldenyönetildiği, ZaptiyeNezaretidahasonraülkedekidiğer EmniyetGenelMüdürlüğünün eyaletlerde (örneğin başkentistanbul'dagereksetaşrada,polis yürütülmüş, hizmetleri birbirinden kuvvetlerin Sipahiler) İhtisap farklıemir tarafından Nezareti, örgütler PolisNizamnamesiyayınlanmıştır. ihtiyaçlarıgözönünealınarakhazırlananilk maddeden halinegelmiştir.19nisan197tarihinde167 oluşan ve polisörgütünün karışıklığıortadankaldırmakamacıyla1 sağlanamamıştır. komutasında birlik Örgütlenmedeki ve bütünlük ve 198yılında2.Meşrutiyetinilanı Nisan1845'deİstanbul'da"POLİS"adıylabir belirtilmiştir."polis"adıylailkkezkurulan yayınlanan teşkilatının kurulmuş,yenikurulan görevleriyine Nizamnamesinde aynıtarihte polis Temmuz199yılındaçıkarılanbirkanunile organizeedilmesikararlaştırılmışve22 esasalınarakpolisteşkilatınınyeniden üzerinefransızvealmanpolisteşkilatları işlerininyürütülmesiylegörevli"emniyet Nezaretinebağlıvememleketeşamilpolis ZaptiyeNezaretikaldırılarak,yerineDahiliye tümüyleortadankaldırılamamıştır. ilegetirilenyeniliklererağmenkarışıklıklar teşkilatlave17maddelikpolisnizamnamesi Mayıs bağlıbirpolismüdüriyetikurulmuştur.21 UmumiyeMüdürlüğü"veİstanbulVilayetine yetkilerin,yenidendüzenlemiştir. Nizamnamesipolisinörgütlenmesi,görevve 1913 yılında çıkarılan 9

13 EmniyetGenelMüdürlüğüStratejikPlanı KURTULUŞ SAVAŞI VE CUMHURİYET DÖNEMİNDE POLİS Serkomiser Komiser İkinciKomiser PolisNeferi hızlagenişleyenbirbölgedeolmaküzere merkeziistanbul davegittikçedaralanbir bölgede,diğeriise,merkeziankara dave Kurtuluş Savaşı boyunca birisi yapısalreformlaraağırlıkverilmiştir. Odönemlerdekihükümetprogramlarında olmuştur.ankara da faaliyet gösteren iki Polis Teşkilatı Kurtuluş Savaşında Polis başlanmıştır.24haziran192demilli Emniyet-iUmumiyesiErzurumMilletvekili DurakBeytarafındanteşkilatlandırılmaya Milli Hükümetin metinlerleidareedildiğianlaşılmaktadır. yılınakadarmevzuatyönüyle197ve DolayısıylaPolisTeşkilatının1932 Emniyete 1913teOsmanlılarzamanındaçıkarılan aitmevzuatın bütün olarak kurulmuş,1genelmüdür,1genelmüdür Yardımcısı HükümetinEmniyetiUmumiyeMüdürlüğü çalışmayabaşlamıştır. Kurulundanoluşanküçükbirkadroile MemurinŞubelerindenve6kişilikTeftiş ile Emniyet, Seyrisefer, 249sayılıTeşkilatKanunundailkdefa TeşkilatKanunununçıkarılmasıolmuştur. yenilenmesiyönündenönemliilkadım3 Haziran1932tarihlive249sayılıPolis öngörülmektedir. gerektiğikadar polisin eğitiminin okullarda yapılması arasında8tanedahakanunvetüzük gerektiğinden sözedilerek bunun için Müdüriyeti;UmumMüdür,UmumMüdür Muavini,1.Şube,2.Şube,3.Şube,Evrak MemurluğuvePolisMecmuasıMüdürlüğü 1924yılındaEmniyet-iUmumiye çıkarılmıştır.bunlarpolisenstitüsü polis okulu açılması yılları şeklindeyapılandırılmıştır.cumhuriyetin TerfiEsaslarınıgösterentüzüklervepoliste OkullarıTüzüğü,SicilveGizliTezkiye, KıyafetveTeçhizat,EmniyetMuamelat Memurları,PolisMesleğineGirişvePoliste Döneminde ilk değişikliğerastlanmamaktadır. on yılında mevzuat yönüyle bir talimatnamedir. rolüne,polisteşkilatıilevazifelerinedair disiplinine,merasim yaşhadlerinidüzenleyenkanunilepolisin toplantılardaki 1

14 EmniyetGenelMüdürlüğüStratejikPlanı önemlileri4temmuz1934deçıkarılan PolisVazifeveSalahiyetKanunuile4 Haziran1937tarihindeyürürlüğegiren Çıkarılan kanunlar içinde en 321sayılıEmniyetTeşkilatKanunudur. 321sayılıKanunlapolislik,idarivesiyasi vazifeleribilgiyevetecrübeyeihtiyacıolan itibariyleyenibirimlerinoluşmasınaimkân sağlamış,dahaönceşubeolarakhizmet birmeslekhalinegetirmiştir.bukanun veren EmniyetTeşkilatındayapıvefonksiyon artmıştır.ayrıca Bunaparalelolarakdapersonelsayısı Başkanlıklarıolarakfaaliyetegeçmiştir. birimler çoğaltılmış Emniyet Teşkilatının ve Daire çıkarılmavedisiplinleilgilihususlartekrar kabulvetahsilşartları,meslektençıkmave belirlenmiştir.bukanun98maddeden bölümleri,meslek dereceleri,mesleğe ibaretolup,bugünkü dayanağıdır. Yayımlandığı teşkilatlanmanın uğramıştır. zamanımızakadarortayaçıkanihtiyaçları gidermek amacıyla birçok değişikliğe günden araçlarındenetimininsağlanmasıiçin18 Mayıs1953tarihindeTrafikZabıtasının Karayollarımızüzerindekimotorlu yılında654sayılıkanunlatoplumzabıtası kurulmuşveyirmiyılayakınbuisimaltında kurulmasısağlanmış,27 hizmetebaşlamıştır.15temmuz1965 Ekim 1966 toplumsal güvenliğinin etmiştir.1ocak1983tarihindeçıkarılan olaylar sağlanması karşısında için hizmet devlet 2696 kaldırılıp sayılıkanunla,toplum yerine Zabıtası yürüyüşlerinde Polisine Müdürlüklerikurulmuştur.ÇevikKuvvet yasaldüzen toplantı güvenliği gösteri Şube sağlamakvetopluhareketleriönleyici tedbirleralmak,kanunsuztopluolaylarıda zorkullanarakdağıtmakyetkisiverilmiştir. oluşanterörolaylarınıönlemek,herhangi bir ulaştırma Yıkıcıvebölücüakımlararacılığıyla rehinelerikurtarmakamacıyla,2559sayılı olayındaanimüdahale vasıtasının baskın kaçırılması Haziran1985tarihve3233sayılıkanunla PolisVazifeveSalahiyetKanununda16 ile kurulmuştur. yapılandeğişiklikleözelharekâtbirimleri veyargılamausullerihakkındakanunun Ceza MuhakemeleriUsulü 18Kasım1992tarihve3842sayılı, BazıMaddelerindeDeğişiklikYapılmasına DevletGüvenlikMahkemelerininKuruluş ile çekilmedeyenidüzenlemeleryapılmıştır. Cumhuriyet almada DairKanunla,ZabıtaAmirveMemurlarıile hâkim Savcısıtarafından sorguya ifade giren bir KanunuKolluk-Savcıilişkilerindetemelden değişikliğe 5271 Haziran25tarihindeyürürlüğe sayılıceza giderek Muhakemesi soruşturma sokmuştur.5681sayılıpolisvazifeve safhasında konumunugüçlendirerekkollukgüçlerinin sıkı bir şekilde Cumhuriyet savcı denetimine Savcısının 1 düzenlenmiştir. yetkileri kanun SalahiyetleriKanunundadeğişiklikyapılan ilegeniş suçönlemeye bir şekilde dönükpolis yeniden 11

15 EmniyetGenelMüdürlüğüStratejikPlanı

16 EmniyetGenelMüdürlüğüStratejikPlanı mevcuttur.merkez,taşrateşkilatıveyutdışıbirimleriaşağıdayeralmaktadır. kuruluşlarındanmeydanagelmektedir.taşradaolupdadoğrudanmerkezebağlıbirimlerde 321sayılıEmniyetTeşkilatıKanununagöreteşkilatyapısımerkez,taşraveyurtdışı EmniyetGenelMüdürlüğüİçişleriBakanlığınabağlıbirkuruluştur tarihve EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLATLANMA ŞEMASI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞI TEŞKİLATI TAŞRA TEŞKİLATI MERKEZ TEŞKİLATI F.Alm-Frankfurt Ateşeliği Teftiş Kurulu Başkanlığı Avusturya-Viyana Müşv. İL VE İLÇE TAŞRA TEŞKİLATI DOĞRUDAN MERKEZE BAĞLI TAŞRA TEŞKİLATI Hukuk Müşavirliği Danimarka-Kopenhag Müşv. İtalya-Roma İl Emniyet Müdürlüğü Polis Akademisi Trafik Hzm. Başkanlığı Daire Başkanlığı (27) İngiltere.-Londra Müşv. Belçika- Brüksel Müşv. İlçe Emniyet Müdürlüğü İlçe Emniyet Amirliği PMYO Müdürlüğü (27) Polis Koleji Md. (2) Trafik Arş. Mrk. Md. Sivil Savunma Uzmanlığı Hollanda-Lahey Müşavirliği KPL Müdürlüğü (1) Bsn. Ve Hlk. İlş. Şb. Md. Fransa -Paris Polis Eğit. Mrk. Md. (3) Özel Kalem Müdürlüğü Romanya.- Bükreş Müşv. POMEM Müdürlüğü (1) Cumhurbaşkanlığı Krm. Md. Özbekistan.-Taşkent Müşv. Pol. Mrl. Eğt. Md. (6) TBMM Koruma Md. Pakistan İslamabad Müşv. Başbakanlık Krm. Md. Azerbeycan Bakü Müşv. İsrail -Tel Aviv Müşv. 13

17 EmniyetGenelMüdürlüğüStratejikPlanı

18 EmniyetGenelMüdürlüğüStratejikPlanı Müdürlüğü,353İlçeEmniyetMüdürlüğü, Birimi,43Eğitim EmniyetAmirliğinde Teşkilatı, Birimi,81İlEmniyet 36 Merkez yaklaşık2binpersoneliolanbüyükbir kurumdur.hernekadardeğişimive gelişimiarzuedenbirinsankaynağına görevli sahipolsadaemniyetteşkilatındayeni uygulamaların geçirilmesiveyaygınlaştırılması,kurumun büyüklüğüsebebiylezamanalmaktadır. benimsenmesi, hayata ile ilgili EmniyetTeşkilatıStratejikPlanlama personele faaliyetlere24yılındabaşlamıştır.2 Nisan-7Mayıs24tarihleriarasında34 hazırlık Maliye niteliğindeki Bakanlığı, Devlet bazı TODAİE den Dış PlanlamaTeşkilatıMüsteşarlığı,Hazineve Ticaretgelen öğretim üyelerive ODTÜ teşkilatınaaktarılmıştır. deneyimleryapılanyazışmalarlatümtaşra Alınanbueğitimlerdeneldeedilenbilgive Planlama kursuverilmiştir. uzmanlartarafından, Stratejik projelerkapsamındave518sayılıkamu Mali AvrupaBirliğiileortakyürütülen İnsan Yönetimi Gücü doğrultusundaemniyetgenel Kontrol Kanunu sonucundastratejikplantaslakveönerileri hazırlanmasıiçin metinhalinegetirilmiştir.bufaaliyetlerin Müdürlüğünce yürütülen Stratejik Planın kronolojisiaşağıyaçıkarılmıştır. Polis yürütülentwinningprojesikapsamında, 11Şubat25tarihindeyapılan Türk İspanya Teşkilatının PolisTeşkilatıileortak Güçlendirilmesi başlıklıtoplantıda,türk Verimliliğinin vesorumluluğunun, hazırlanmasıöngörülmüştür.buamaçla, Polis Teşkilatının StratejikEtkinliğinin 7-27Nisan25ve3Mayıs-3 Haziran25tarihleriarasındastratejik Planının araya dahasonrabelirlibirprogramdahilindebir grubaeğitimverilmiştir.bugruppersoneli planlamagelerek çalışmalarınıgerçekleştirecek çerçevesinde Avrupa FoundationforQualityManagement Kaliteiç YönetimiVakfı)modeli ve EFQM dış(european yapmışlardır. analizler 1.1- Avrupa Birliği İle Ortak Yürütülen Projeler Kapsamındaki Stratejik Planlama Çalışmaları 15

19 EmniyetGenelMüdürlüğüStratejikPlanı Strateji,Personel,PersoneldekiSonuçlar, geliştirilmesigereklialanlara MüşterilerdekiSonuçlar başlıklarıaltında, EFQMmodeliile Liderlik,Politikave çıkarılmıştır. analizi(güçlü,zayıf,fırsatvetehditler) beyinfırtınasıyöntemiileteşkilatındurum odaklanarak tamamlandıktansonra,12-16eylül25ve grubunkatılımıiletaslakstratejikplan 26Eylül-21Ekim25tarihleriarasındaaynı Durum Analizi çalışmaları Teşkilatınmisyon,vizyon,stratejikamaçve oluşturulmayaçalışılmıştır.atölyeçalışması olarakgerçekleştirilenbufaaliyetlersonucu performansgöstergeleriileilgilibirtaslak 518sayılıKamuMaliYönetimiveKontrol 14Temmuz25tarihindeçıkarılan metinortayaçıkmıştır Kamu İdarelerince Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik Uyarınca Yapılan Çalışmalar Teşkilatı Kanunu kamukurumlarınıngenelinestratejik hükümleridoğrultusundavedevletplanlama plançalışmalarınızorunlukılmıştır.bukanun görevlendirilerek3kasım çerçevesindetüm çıkartılan Müsteşarlığı Stratejikbirimlerimizdenpersonel (DPT) tarafından stratejik plan çalışmaları26tarihinde başlatılmıştır. Kılavuzu temsilyeteneğinihaiz,çalışmalarayeterli olmasınadikkatedilmiştir. zamanıayırabilecek Görevlendirilenpersonelin,kendibirimini 7Aralık26tarihindeoluşturulan üstdüzey Kurulunca EmniyetGenelMüdürlüğüStratejiGeliştirme gönderilmiştir.bu Devlet Planlama Emniyet TeşkilatıMüsteşarlığına program yapılarak tamamlamıştır.performanskriterleriniise Ekim27tarihinekadarStratejikPlanlarını Nisan27tarihinekadarDurumAnalizlerini, Çizelge1 degörüldüğügibiemniyetteşkilatı çerçevesinde, StratejikPlanHazırlıkProgramı Aralık27tarihiiçerisindeoluşturmuştur. 1- Stratejik Plan Çalışmalarının Başlatılması 2- Durum Analizin Yapılması 3- Misyon, Vizyon, Temel Değerler ve Öncelikli İyileşme Alanlarının Belirlenmesi 4- Amaçlar, ler ve Ölçüm Kriterlerinin Belirlenmesi 5- Strateji Faaliyet ve Projelerin Belirlenmesi 6- İzleme, Performans, Ölçme ve Değerlendirmenin Planlanması 7- Onay İşlemleri ve Uygulamaya Geçiş 27 YILI 28 Ocak Çizelge 1: Aşama ve Faaliyetlerin Tamamlandığı Tarihleri Gösteren Zaman Çizelgesi Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmu z Ağusto s Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak 16

20 EmniyetGenelMüdürlüğüStratejikPlanı aşamagösterilmiştir. MüdürlüğününStratejikPlançalışmalarısürecindeizleyeceğiyolharitasıŞema1 deaşama YukarıdabelirtilenStratejikPlanHazırlıkProgramıdoğrultusunda,EmniyetGenel 1.3- Yönetim Aşamaları Stratejik Yönetim Aşamaları Stratejik Bilinç Oluşturma Faaliyetleri Uygun Personelin Seçimi ve Yöntem Tespiti Stratejik Analiz Dış Çevre Analizi İç Çevre Analizi İlkelerin Oluşması Misyon ve Vizyonun Oluşturulması Strateji Oluşturma Amaçlar ler Performans Ölçüm Kriterlerinin Oluşturulması Uygulama ve Kontrol Stratejik Düşünce Stratejik Planlama Stratejik Yönetim Şema 1: Stratejik Plan çalışmaları yol haritası şeması 17

21 At P tji P ji P ji U P t Pve tji P EmniyetGenelMüdürlüğüStratejikPlanı Genel çalışmalarısürecindeizleyeceğiyolharitası YukarıdabelirtilenStratejikPlan Şema1 deaşamaaşamagösterilmiştir. HazırlıkProgramıdoğrultusunda,Emniyet Müdürlüğünün oluşturulmuştur.bu hazırlamafaaliyetlerininüstdüzeydetakip edilebilmesi EmniyetTeşkilatınınStratejikPlan 1.3- Yönetim Aşamaları Aşama: Uygun Personel Seçimi ve EmniyetGenelMüdürlüğününbütününü için üçyapıların hiyerarşik birincisi, yapı Yöntem Tespiti merkezibirimlerinüstdüzeyyöneticive yardımcılarıyla8mart27tarihinde, Stratejikbilinçoluşturmakamacıyla GeliştirmeKuruludur. Yöneticilerinden kapsayanvekararmerciiolan,genel MüdürümüzBaşkanlığındaMerkezBirim Aşama: Bilinç Oluşturma Faaliyetleri konularında yapılmıştır.butoplantıda, StratejikPlanınTeşkilatıngeleceği bilgilendirme toplantısı İkinciyapıise,ortakhizmetalanları oluşan Strateji açısındananlamıveönemikatılımcılara GeliştirmevePlanlamaGruplarıdır. toplanmasıyla esasalınarakmerkezteşkilatımızdaki35 biriminaşağıdabelirtilenaltıfarklıkümede oluşturulan Strateji anlatılmıştır. Strateji, Stratejik Düşünce, Stratejik Planlama Stratejik Yönetim (GenelMüdür,GenelMüdürYardımcılarıve BirimAmirleri) (BirimAmirYardımcılarıveŞubeMüdürleridâhilHerBirimden3Personel) STRATEJİ GELİŞTİRME KURULU STRATEJİ GELİŞTİRME VE PLANLAMA GRUPLARI Ön ley dlihizme ler ic i-liş Stra te jige tirmeve lan lama bu Gru khizme ler Stra te Des telan lama bu Gru liş Ge tirmeve İnsan kları Stra te Kaynalan lama bu Gru liş Ge tirmeve İliş lus lararası ki ler Stra telan lama bu Gru liş Ge tirmeve Dene timve Danışmaliş ler Hizme istra te jige tirme lan lama bu Gru fi khizme ler istra te Tralan lama bu Gru liş Ge tirmeve 18

22 EmniyetGenelMüdürlüğüStratejikPlanı gruplarının doğrultusunda PlanlamaGrubununtemelgörevi,kendi Oluşturulan öncelikleri bir stratejik ve altıihtiyaçları Stratejik oluşturmak sunmaktır. StratejiGeliştirmeKurulunun onayına ve oluşturulan bu planı 35biriminkendibünyelerindeoluşturulan StratejikPlanHazırlamagruplarıdır.Beş rütbeliveüçrütbesizolmaküzeretoplam Üçüncüyapıise,merkezteşkilatındaki plan temelgörevi,kendibirimlerininstratejik sekizpersoneldenoluşan taslaklarınıhazırlamak bugrupların Gruplarına göndermektir. oldukları StratejiGeliştirmevePlanlama dahil Stratejik planlama çalışmalarında sahip yapılmıştır: tecrübebirikimiolanaşağıdakiniteliklere sürekliliğisağlamakamacıyla personel arasındanbellibir seçim çalışmayaistekliolma, plan hazırlama sürecinde değerlendirmeyeteneğinesahipolma, Stratejikbilinçsahibiolma, Analizyapmavevizyonoluşturabilme Bilgi toplama, ayıklama niteliğinesahipolma, Yenifikirlereaçıkveyaratıcıolma, Takımçalışmasınayatkınolma, Zamanıiyikullanabilme 19

23 EmniyetGenelMüdürlüğüStratejikPlanı KARAR MERCİ Geliştirme Strateji Geliştirmeve Strateji Kurulu StratejikPlanHazırlama PlanlamaGrubu Grubu yöntemveaşamalar konusunda13-19 Stratejikplan çalışmalarındaizlenecek Aşama: Stratejik Analiz a) Durum Analizi Çalışmalarının Başlatılması GenelMüdürYardımcıları ŞubeMüdürleridâhilher BirimAmirYardımcılarıve BirimAmirleri birimden3personel G.İ.HMemuru Rütbeli,ÜçPolisMemuru HerBirimBünyesindeBeş GeliştirmevePlanlamaileStratejikPlan HazırlamaGruplarınaeğitim Bunun Mart27yanında tarihleriarasında stratejikverilmiştir. standart çalışmalarındagörevalacakbeşpersonele İç Durumanketlerin Analizindeuygulanması kullanılacak plan konusundakursverilmiştir. 2

24 EmniyetGenelMüdürlüğüStratejikPlanı dagözönündebulundurarakstratejikplan kendibirimlerininihtiyaçlarınıveşartlarını metotlardanhareketleçalışmagrupları Bueğitimleresnasındagösterilen çalışmalarındaizleyecekleriyöntem aşamalarıbelirlemişve Durum Analizi durumu,potansiyeli,paydaşları,güçlüve neredeyiz? sorusunacevaparanmıştır. BuçalışmaçerçevesindeKurumunmevcut Durum analizi çalışmaları ile gelişmeyeaçıkyönleritespitedilerekdış çevredekiolumluyadaolumsuzgelişmeler değerlendirilmiştir. sağlayanyöntem)baştaolmaküzerefarklı olduğufırsatvetehditlerinbelirlenmesini gelişmeyeaçıkyönleriilekarşıkarşıya BuçalışmalardaSWOTAnalizi(güçlüve analiz Analizinin gerçekleştirmekamacıylaçalışanpersonel metotları yanındakullanılmıştır.swot kurum içianalizi çalışmalarınabaşlamışlardır. b) İç ve Dış Müşteriler Üzerine Yapılan Çalışmalar anketlerlepersonelin; üzerindememnuniyeti, yapılmıştır. Bu Motivasyonu, İletişimMetotları, Geleceğialgılamaşekli, Kabiliyetleri, İşyerinialgılamaşekli, Teknolojikaltyapıyeterliliği Kararproseslerinekatılımı, stratejilerdegirdiolarakkullanılmıştır. kaynaklarıyönetimialanında ölçülmüş ve sonuçlar özellikleüretilen insan EmniyetGenelMüdürlüğünün Bunlara paralelolarak özellikle olduğu hizmetten etkilenen veya üretmiş programdâhilinde görüşmeler yapılmış edilmiştir.budışkurumlarla hizmetietkileyen dışkurumlartespit bellibir bu anketler gerçekleştirilmiştir. 21

25 EmniyetGenelMüdürlüğüStratejikPlanı amacımız hizmetileilgilisorunlarınıve hakkındakialgılarını,beklentilerini,varsa Görüşmeveanketçalışmalarındaki dış kurumların kurumumuz konularelealınmıştır. önerilerinitespitetmektir.buanketve görüşmelerde genelolarak aşağıdaki çözüm Görüşmeyapılankurumilgilibirimimizi vardır? nasılalgılamaktadır? İlgilibirimden İlgilibiriminvermişolduğuhizmetlerle ne gibibeklentileri a- b- ilgiliönerilerinelerdir? ilgilisorunlarıvarsanelerdir? İlgilibiriminvermişolduğuhizmetlerle c- 63KamuKurumuayrıca,6YazılıveGörsel ilegörüşmeyapılmıştır.14bakanlığabağlı Buamaçla,dışPaydaşolarak88kurum d- Akademisyenileanketçalışmasıyapılmıştır. KurumuNiteliğindekiMeslekKuruluşu,29 BasınKuruluşu,4Müsteşarlık,2Bağımsız ÜstKurul,26Milletvekili,1Vakıf,3Kamu sonucunda Yapılan bu değerlendirmeler tarihinde Analizinihazırlayarak13 Başkanlığınagöndermişlerdir. Stratejibirimlerinin Geliştirme Haziran27 Durum Daire stratejik geçilmeden plan tarihindemerkezbirimlerimizdestratejik Stratejik çalışmaönce, gruplarında planlama 27 Haziran çalışmalarına yer27 alan verilmiştir. izlenmesigerekenyöntemlereilişkinkurs ler belirlenirken Stratejik Amaç ve grupları kendi plan çalışma personele Aşama: İlkeler, Misyon, Vizyon, Stratejik Amaç ve lerin belirlenmesi Misyon-Vizyon-İlkeler- 22

26 EmniyetGenelMüdürlüğüStratejikPlanı plançalışmagruplarıkendibirimlerinin 2Eylül27tarihinde,stratejik Geliştirme lerini belirleyerek Daire Başkanlığına Strateji herbirimdenstratejikplançalışmasını şartlarıveiçerikolarakincelendiktensonra 25Eylül 8Ekim27tarihleriarasında göndermişlerdir. Bu çalışmalar şekil İlkeler, Misyon, Vizyon, Stratejik Amaç yürütenpersonelinkatılımıileeksikliklerin düzenlenmiştir. giderilmesi Gönderilenamacıyla stratejiktoplantılar çalışmalarına amacıyla arasında Ankara 3-7sonAralık Polis şeklinin 27 Moralverilmesi tarihleri Eğitim düzenlenmiştir.bu Merkezi Müdürlüğünde çalıştay alanları birsonrasında ileçalıştay verilmiştir. planlamaları incelenerek son şekli ilgili yanındauygulayıcılarileemniyet genel bibliyografikçalışmalaryapılmıştır.bunun Performansölçümkriterleriileilgili nitelikleri belirlemek üzere Strateji Geliştirme ve Planlama Gruplarının kendi Aşama: Performans Ölçüm Kriterlerinin Oluşturulması Teşkilatında gerçekleştirilmiştir. yapılabilmesiiçin gerektiği konusunda performans nefarklı gibikoşulların görüşmeler ölçümünün oluşturulmasının ayrı faaliyetgösterenbirimlerinherbiriiçin performans gerekliliğikriterlerinin alanlarda Ölçüm uzlaşılmıştır.bu öncelikleasayişpolisiiçin Kriterlerigeliştirmek uzlaşıdoğrultusunda Performans amacıyla üzerinde gerekliadımlaratılmıştır. gerçekleştirilmesine TUBİTAK ile ortaklaşa kararbir verilmiş projenin ve uygulamayakonulacaktır. hazırlananstratejikplan29yılındaise Emniyet Genel Müdürlüğünce Aşama: Uygulama ve Kontrol 23

27 EmniyetGenelMüdürlüğüStratejikPlanı

28 EmniyetGenelMüdürlüğüStratejikPlanı şekildetanımlanmıştır: DevletinAnayasamızın temelamaçvegörevlerişu 5. Madde sinde Cumhuriyetive Türk bütünlüğünü, Devletintemelamaçvegörevleri, Milletinin ülkenin demokrasiyikorumak, bağımsızlığını bölünmezliğini, ve sınırlayan adaletilkeleriylebağdaşmayacaksurette siyasal,ekonomikvesosyal sosyalhukukdevletive kişilerin toplumun refah, huzur şartlarıhazırlamayaçalışmaktır. manevîvarlığınıngelişmesiiçingerekli engellerikaldırmaya,insanınmaddîve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak hürriyetlerini, özetleyebileceğimiz,vatandaşlarının görevlerinden Görüldüğüüzere,Devletinöncelikli birisikamudüzeniolarak olmadığı sürdürmelerini huzur,güvenvedüzeniçerisindehayatlarını birsağlamaktır. ortamda, Güvenliğin ekonomik barış, kalkınmadan,huzurdan yaşamdansözetmekmümkündeğildir. ve insanca bir özgürlüklerin hukukunüstünlüğügibikavramların bileşenlerindenolaninsanhakları,bireysel Demokrasinin kullanımı, vazgeçilmez çoğulculuk, devletinenönemliunsurudur. somutlaşabilmesiiçingüvenli,huzurluve Bu barışortamlarınıngerekliliğitartışılmazdır. düzenliortamısağlamak EmniyetTeşkilatıKanunu nun modern olduğu asayişişlerindeniçişleribakanınınsorumlu maddesindeülkeningenelemniyetve belirtilmiştir. Emniyet Genel 1. sorumluluğunuyerinegetirirkenemrine verilenkurumlardanbiridir. Müdürlüğü bu vekuruluşlarınabazıgörevlerdüştüğü korumavesağlamadadevletintümkurum olarakkarşımızaçıkankamudüzenini1 Çokgenişkapsamlıbirkavram demokrasilerde emniyetvegüvenlikkonularıdır.gelişmiş görülmektedir. kavramınıninsanlardaçağrıştırdığıilkşey, Ancak, kamu düzeni rolpolisteşkilatlarınadüşmektedir. korunmasıvesağlanmasındakienbüyük kavramlarınıdakapsayankamudüzeninin 1 Kamu düzeninin kamu güvenliğini, kamu huzurunu ve kamu sağlığını içerdiği modern anlayışta bu kapsama genel ahlak, kamusal estetik, insan onuru ve bireylerin kendilerine karşı korunması kavramlarının da dâhil edildiği görülmektedir (GÖZLER,K., İdare Hukuku Dersleri, s , Bursa

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 Bu stratejik plan Hatay İl Özel İdaresi tarafından Yrd. Doç. Dr. Ali Arslan ve ARGEDA Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi süreç ve yöntem

Detaylı

Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir.

Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir. 2014-2019 Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon Stratejisi hazırlık çalışmaları

Detaylı

* Adem YAMAN Milli Eğitim Bakanlığı, İç Denetim Birim Başkanlığı İç Denetçi

* Adem YAMAN Milli Eğitim Bakanlığı, İç Denetim Birim Başkanlığı İç Denetçi Mali Hukuk Dergisinin 133. sayısında (Ocak-Şubat-2008) yayımlanmıştır. KAMU YÖNETİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI SÜRECİNDE TÜRK DENETİM SİSTEMİNE GENEL BİR BAKIŞ, GÜNCEL SORUNLARA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

Detaylı

Ara ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI. Aralık 2014. Kontrol Ortamı. Risk Değerlendirme. İzleme. Kontrol Faaliyetleri

Ara ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI. Aralık 2014. Kontrol Ortamı. Risk Değerlendirme. İzleme. Kontrol Faaliyetleri ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI Ara Kontrol Ortamı İzleme Risk Değerlendirme Aralık 2014 Bilgi ve İletişim Kontrol Faaliyetleri , Çukurova Üniversitesi Balcalı /ADANA www.cu.edu.tr

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı z Strateji Geliştirme Başkanlığı Misyonumuz Toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine ve ülke kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla; ulaştırma, denizcilik, haberleşme, uzay ve bilgi teknolojileri alanlarında

Detaylı

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

ASPB İl Müdürlükleri/ (Varsa) Sosyal Hizmet Merkezleri. Cumhuriyet Savcılıkları M14 M12 M16 T5. Barolar M39. Kolluk

ASPB İl Müdürlükleri/ (Varsa) Sosyal Hizmet Merkezleri. Cumhuriyet Savcılıkları M14 M12 M16 T5. Barolar M39. Kolluk ÖNLEME FARK ETME BİLDİRME MÜDAHALE ETME İYİLEŞTİRME M1 M2 Çocuğa karşı şiddetin önlenmesi Devletin sorumluluğu ve çocukla çalışanların görevlerindendir. M2 M3 Çocuğun şiddete maruz kaldığı durumlarda bunu

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLAN

2015-2019 STRATEJİK PLAN 20152019 STRATEJİK PLAN 20152019 DURUM ANALİZİ HATAY İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İçindekiler Tablolar... 3 Şekiller... 3 BÖLÜM I... 4 1. Giriş... 4 1.1. Stratejik Planın Hukuki Dayanağı... 4 1.2. Hazırlık

Detaylı

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİNİN VE İL EYLEM PLANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ RAPORU

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİNİN VE İL EYLEM PLANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ RAPORU SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİNİN VE İL EYLEM PLANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ RAPORU ANKARA Aile, Kadın, Çocuk ve Özürlü Sosyal Hizmet Danışma Hattı SOKAKTA YAŞAYAN

Detaylı

T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI BAKAN SUNUŞU Kamu kaynaklarının etkin ve şeffaf kullanımının sağlanmasına yönelik 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ikincil

Detaylı

SUNUMUN İÇERİĞİ. www.erkankaraarslan.org

SUNUMUN İÇERİĞİ. www.erkankaraarslan.org STRATEJİK PLANLAMA SUNUMUN İÇERİĞİ STRATEJİK PLANLAMA NEDİR? Stratejik planlama; Bir işletmenin amaç ve misyonuna uygun yönetimsel kararlarını uygulamak için gerekli faaliyetlerin bütünüdür (Steiner, 1979)

Detaylı

İç Kontrol TASNİF DIŞI

İç Kontrol TASNİF DIŞI İç Kontrol Eğitimi İç Kontrol Zayıf üretim, mühendislik, pazarlama ya da stok yönetiminden kaynaklanan kayıplar, mali yolsuzlukların meydana getirdiği sıkıntılardan çok daha fazla olabilir. Lawrence B.SAWYER

Detaylı

UYGULAMA PLANLARI. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir.

UYGULAMA PLANLARI. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir. UYGULAMA PLANLARI Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir. UYGULAMA PLANLARI 2014-2019 Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon

Detaylı

Sayın Beşir Atalay, Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı:

Sayın Beşir Atalay, Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı: Sayın Beşir Atalay, Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı: Açılış konuşmasında söz alan Başbakan Yardımcısı Sayın Beşir Atalay, ilk olarak, terörle mücadelede koordinasyon konusunu değerlendiren ve amaçlayan

Detaylı

TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI

TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI Dr. Şule Çağlar KISALTMALAR...4 ÖNSÖZ...5 GİRİŞ...6 ULUSLARARASI ÇERÇEVE...8 ULUSAL ÇERÇEVE... 12 ELDE

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2 Stratejik Plan Harcırah İhale Taşınmaz Kamu Zararı Bütçe ve Performans TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 16 Ekim 2013 SWD (2013) 417 KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014 {COM(2013) 700} ekindeki

Detaylı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkçe versiyon Altındağ Nilüfer Osmangazi Tepebaşı Umeå Yıldırım Elif Karadenizli Bostancıoğlu Süleyman Yavuz Yiğit Bağdaş Ali Gülbay Süleyman

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ Kasım 2004 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 A- HUKUKİ DURUM 4 1. Türkiye-AB İlişkileri 4 B- SİYASİ KONULAR 7 1. Siyasi Kriterlere

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 ARALIK - 2012 BAKAN SUNUŞU İnsan Önce İnsan Eşref-i mahlûkat insan Bu düstur ile yola çıktık. Rehberimiz İnsanların en hayırlısı insanlara hizmet edendir.

Detaylı

KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI

KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI 1. KADRO GÖREV TANIMLARI 2. ROL TANIMLARI 1. KADRO - GÖREV TANIMLARI GÖREV TANIMI VE İŞ GEREKLERİ TANIMLAR Görevin Adı / Kodu Genel Müdür / GM-0-00 NİTELİK ve BECERİLER Eğitim

Detaylı

o ALTUN/TAPEC/TR0702.28-01/FWC/041/BIS KAMU ETİK KOMİSYONLARININ İHTİYAÇ DEĞERLENDİRMESİNE İLİŞKİN TEKNİK YARDIM Nihai Rapor

o ALTUN/TAPEC/TR0702.28-01/FWC/041/BIS KAMU ETİK KOMİSYONLARININ İHTİYAÇ DEĞERLENDİRMESİNE İLİŞKİN TEKNİK YARDIM Nihai Rapor o ALTUN/TAPEC/TR0702.28-01/FWC/041/BIS KAMU ETİK KOMİSYONLARININ İHTİYAÇ DEĞERLENDİRMESİNE İLİŞKİN TEKNİK YARDIM Nihai Rapor Nisan 2011 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... 3... 5 1 VE YAPISI ARAMASI... 11 1.1

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001:2008 KALİTE EL KİTABI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001:2008 KALİTE EL KİTABI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001:2008 Rev. No/Tarih 01/-01.08.2013 Sayfa 1 / 24 Sıra No İçindekiler Sayfa No 1 İçindekiler 1-2 Revizyon İşleme Sayfası 2-3 Kurumun Tarihsel Gelişimi,

Detaylı

2014-2016 DÖNEMİ KAMU İÇ DENETİM STRATEJİ BELGESİ

2014-2016 DÖNEMİ KAMU İÇ DENETİM STRATEJİ BELGESİ İç Denetim Koordinasyon Kurulundan: 2014-2016 DÖNEMİ KAMU İÇ DENETİM STRATEJİ BELGESİNİN KABUL EDİLMESİNE DAİR KARAR 2014-2016 Dönemi Kamu İç Denetim Strateji Belgesi, İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler 1- KONTROL ORTAMI Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Öngörülen veya ler Yapılacak Çıktı/ Sonuç Tamamlanma Tarihi Açıklama KOS1 KOS 1.1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen

Detaylı

İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM Adres: Meşelik Kampüsü 26480 Eskişehir Telefon: 0

Detaylı

T.C. BAġBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DĠL VE TARĠH YÜKSEK KURUMU ATATÜRK ARAġTIRMA MERKEZĠ BAġKANLIĞI

T.C. BAġBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DĠL VE TARĠH YÜKSEK KURUMU ATATÜRK ARAġTIRMA MERKEZĠ BAġKANLIĞI T.C. BAġBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DĠL VE TARĠH YÜKSEK KURUMU ATATÜRK ARAġTIRMA MERKEZĠ BAġKANLIĞI 2015 YILI KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI 2 Yayıma Hazırlayan: Strateji GeliĢtirme Müdürlüğü

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK BAKAN SUNUŞUU Bakanlığımız aileye dayanan, arzz odaklı, insan ve hak temelli hizmet anlayışını

Detaylı