9120-CBL_A5_Booklet_V5-Turkish-update-F.qxd 09/10/ :18 Page 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "9120-CBL_A5_Booklet_V5-Turkish-update-F.qxd 09/10/2006 08:18 Page 1"

Transkript

1 9120-CL_A5_ooklet_V5-Turkish-update-F.qxd 09/10/ :18 Page 1 Produced by Design Hackney Council September 2006

2 9120-CL_A5_ooklet_V5-Turkish-update-F.qxd 09/10/ :19 Page 2 Hackney Choice Kiralýk evler bizden, Seçmesi sizden Turkish

3 9120-CL_A5_ooklet_V5-Turkish-update-F.qxd 09/10/ :20 Page 3

4 9120-CL_A5_ooklet_V5-Turkish-update-F.qxd 09/10/ :20 Page 4 Ýçindekiler Giriþ...1 Hackney Choice un avantajlarý...2 Hackney Choice un iþleyiþ þekli... 3 ant sistemi...4 Nasýl teklif verilir...5 SMS ile nasýl teklif verilir...5 Telefonla nasýl teklif verilir... 6 Ýnternet aracýlýðýyla nasýl teklif verilir Kulübe aracýlýðýyla nasýl teklif verilir Þahsen nasýl teklif verilir Haftalýk teklif devri...15 Hangi tekliflerin kazandýðýna nasýl karar verilir Teklif verme konusundaki kýsýtlamalar Korunmalý evler Diðer dillerde ya da þekillerde Hackney Choice Dergi ve teklif yardým noktalarý Dokunmatik ekranlý kulübeler ve ücretsiz internet noktalarý

5 9120-CL_A5_ooklet_V5-Turkish-update-F.qxd 09/10/ :20 Page 5 Hackney Choice nedir? Hackney Choice nedir? H 22 Eylül 2006 Cuma günü Hackney elediyesi tarafýndan Hackney Choice adý altýnda konutlarýný kiralamada uygulayacaðý yeni bir yöntem uygulamaya konuyor. u uygulama konut bekleme/transfer listesinde bulunan herkesi etkileyecektir. Ýlk kez baþvuru sahipleri kiralýk konutlar listesinden hangisinde oturmak istediklerini kendileri seçebilecekler. Yeni sistem yine öncelik ve ihtiyaçlarý esas alýyor. Dolayýsýyla herkesin Hackney Choice sistemini kullanmasý teþvik edilmekle beraber en üstteki üç bant içinde bulunanlarýn baþarýlý olma olasýlýðý yeni sistem içerisinde de yine en yüksek olacak. Ama artýk kiralýk konutlarý görme ve sistemin nasýl iþlediði hakkýnda daha net bir fikir edinme olanaðýna sahip olacaksýnýz. Hackney Choice size Hackney de nerede oturacaðýnýz konusunda daha fazla seçenek sunuyor. u kitapçýktaki bilgileri yararlý bulacaðýnýzý ümit eder, yeni evinizi seçmenizde baþarýlar dilerim. elediye Meclisi Üyesi Alan Laing Mahallelerden Sorumlu Kabine Üyesi Hackney Merkez Seçim ölgesi elediye Meclisi Üyesi Daha fazla bilgi için: Telefon: E-posta: Web sitesi: 1

6 9120-CL_A5_ooklet_V5-Turkish-update-F.qxd 09/10/ :21 Page 6 Hackney Choice un avantajlarý Hackney Choice un avantajlarý Þimdiye dek elediye insanlara bulunduklarý bantta en üst sýraya ulaþtýklarýnda boþ konutlardan ev veriyordu. Eylül den itibaren elediye boþ konutlarýný ilan ederek insanlara yaþayacaklarý evi seçme þansý tanýyacak. Konut bekleme/transfer listesindeki her baþvuru sahibinin dosyasý yine daha önce olduðu gibi deðerlendirilecek olup, beþ öncelik bandýnda bir deðiþiklik söz konusu olmadýðý gibi Hackney Choice un uygulamaya konmasý bandýnýzdaki konumunuzu da etkilemeyecek. Ancak, elediye tarafýndan size bir konut tahsis edilmesi yerine artýk Hackney Choice ile oturmak istediðiniz yer konusunda daha fazla söz sahibi olacaksýnýz. unun size saðladýðý avantajlar: Kiralýk konutlarý görme olanaðýna sahip oluyorsunuz Oturmak istediðiniz konutu siz seçiyorsunuz ekleme süreleri hakkýnda daha iyi fikir sahibi oluyorsunuz Teklifi reddetmeye kara verirseniz birinci yýlda hiç ceza puaný verilmiyor Sistemin iþleyiþi hakkýnda daha net bir bilgiye sahip oluyorsunuz 2

7 9120-CL_A5_ooklet_V5-Turkish-update-F.qxd 09/10/ :21 Page 7 Hackney Choice un iþleyiþ þekli Hackney Choice un iþleyiþ þekli Hackney Choice benim bekleme listesindeki konumumu etkileyecek mi? Konumunuz deðiþmeyecek. Yine herkesi ayný þekilde, konut ihtiyaçlarýna göre puanlar vererek deðerlendireceðiz. En yüksek öncelikli kiþiler acil banda alýnýrken deðerlendirme sonucunda öncelik tespit edilmeyenler yedek banda alýnýr. Deðerlendirme iþleminden sonra bu beþ banttan birine dahil edileceksiniz. Her bir banttaki kiþiler tarih sýralamasýna tabi olup en çok bekleyenler bandýn üst sýralarýnda yer alacaktýr. ant tarihiniz, banda giriþ tarihinizdir. Hackney Choice tan kimler yararlanabilir? Hackney elediyesi nin konut bekleme/transfer listesinde halen kayýtlý bulunan herkes. Hackney Choice nasýl iþliyor? Her hafta tüm kiralýk konutlar Cuma sabahýndan (Perþembe geceyarýsýndan) Pazartesi geceyarýsýna kadar internette, ÜCRETSÝZ bir dergide ve kulübelerde ilan edilecek. Derginin adý ChoiceHomes olup East London Lettings Company (ELLC) tarafýndan yayýnlanacak. Her hafta Hackney deki konut birliklerinden ve elediyeden kiralýk konutlara ayrýlmýþ bir bölüm olacak. Tercihe dayalý kiralama sistemi uygulayan diðer Doðu Londra ilçe belediyelerinden bazýlarýndan konutlar da dergide ilan edilecek, fakat siz yalnýzca Hackney bölümünde ilan edilen konutlar için teklif verebilirsiniz. ChoiceHomes dergisi Hackney deki yerel belediye dairelerinden ve ilçenin çeþitli yerlerinden temin edilebilecek. ELLC nin ayrýca bu amaca özel bir web sitesi olup (www.ellcchoicehomes.org.uk) burada baþvuru sahipleri dergide ilan edilen ayný konutlarý görebilir ve bunlar için baþvurabilirler. Her hafta en çok iki konut için teklif verebilirsiniz (baþvurabilirsiniz). 3

8 9120-CL_A5_ooklet_V5-Turkish-update-F.qxd 09/10/ :21 Page 8 i enim öncelik seviyem nedir? enim öncelik seviyem nedir? aþvuru sahipleri konut koþullarýna göre beþ banttan birine dahil edilir. Saðdaki tabloda her bantta hangi tip baþvuru sahiplerinin olduðu gösterilmektedir. Köþedeki rakamlar bu bantlarýn her birinde Aðustos 2006 itibariyle yaklaþýk kaç kiþi olduðunu gösteriyor Acil Yangýn ve Su asmasý Polis tanýklarý Hastaneden tahliye olmayan vakalar Acele Acil saðlýk ihtiyaçlarý Aile içi þiddet/ciddi taciz Mevcut oda sayýsýndan daha az (kapasite altýnda) kiþi sayýsý Evleri yýkýlacak kiracýlar Öncelikli/Evsiz akým altýndan çýkacak gençler Destekli konutlardan çýkacaklar Öncelikli olarak deðerlendirilen evsiz baþvuru sahipleri Ýki ya da daha fazla ek yatak odasýna ihtiyaç olduðu deðerlendirilen, kapasite üzerinde kiþi sayýsý 2600 Genel Daha az acil saðlýk ihtiyaçlarý Öncelikli olmayan evsiz baþvuru sahipleri Yaþlýlar korunmalý ev Asansörsüz yüksek katlardaki küçük çocuklu haneler ir ek yatak odasýna ihtiyaç olduðu deðerlendirilen, kapasite üzerinde kiþi sayýsý Yedek Öncelikli olarak deðerlendirilmeyen baþvuru sahipleri

9 9120-CL_A5_ooklet_V5-Turkish-update-F.qxd 09/10/ :22 Page 9 Teklif veriyorsanýz, ya da birisi sizin teklif vermenize yardýmcý oluyorsa, konut kayýt numaranýz, doðum tarihiniz ve konut referans numarasý (numaralarý) gerekecektir. Teklifler beþ þekilde verilebilir: SMS göndererek 24 saat açýk, çeþitli dillerde telefon hattý internet aracýlýðýyla dokunmatik ekranlý bir kulübe þahsen SMS göndermek SMS mesajý gönderilmesi gereken numara: Mesajlar standart tarifeye göre ücretlendirilir /06/196 6 Adým 1 Konut kayýt numaranýzý girin ve bir boþluk býrakýn 1 Adým 2 Doðum tarihinizi (gg/aa/yyyy) gösterilen þekilde olmasýna dikkat ederek (ör. 23/06/1966) girin ve bir boþluk býrakýn 2 Adým 3 Son olarak konut numarasýný girin (bkz. 1), ya da iki konut için teklif veriyorsanýz arada bir boþluk býrakarak iki numarayý da yazýn (bkz. 2) Adým 4 Teklifinizin iþleme konduðuna dair bir mesaj alacaksýnýz /06/

10 9120-CL_A5_ooklet_V5-Turkish-update-F.qxd 09/10/ :22 Page saat açýk, çeþitli dillerde telefon hattý Telefon edilmesi gereken numara: Sabit telefondan aramalar þehir içi tarifeye göre ücretlendirilir, fakat cep telefonundan ücretler deðiþebilir Adým 1 14 seçenek arasýndan bir dil seçin ve bunu tekrar doðrulayýn (teyit edin) Adým 2 Tuþlarý kullanarak konut kayýt numaranýzý girin ve ardýndan # tuþuna bastýktan sonra tekrar doðrulamak (teyit etmek) için 1 e basýn Adým 3 Doðum tarihinizi girin. Önce iki haneli gün (gg) sonra # sonra iki haneli ay (aa)sonra # sonra dört haneli yýl (yyyy) ve son olarak # girin Adým 4 Teklif vermek için 1 e, teklifinizi deðiþtirmek ya da iptal etmek ve sýradaki konumunuzu kontrol etmek için 2 ye basýn 6

11 9120-CL_A5_ooklet_V5-Turkish-update-F.qxd 09/10/ :23 Page 11 Ýnternet aracýlýðýyla Ýnternet aracýlýðýyla tekliflerin verilmesi gereken adres: Adým 1 Login i týklayýn. Adým 2 Konut kayýt numaranýzý ve doðum tarihinizi (gg/aa/yyyy) girin. Login i týklayýn. 7

12 9120-CL_A5_ooklet_V5-Turkish-update-F.qxd 09/10/ :24 Page 12 Adým 3 Properties i týklayýn. Adým 4 Kiralýk ev bölgesi, yatak odasý adedi ve kat seçin. Search ü týklayýn. 8

13 9120-CL_A5_ooklet_V5-Turkish-update-F.qxd 09/10/ :24 Page 13 Adým 5 ir konut seçin. Apply Now ý týklayýn. Adým 6 Verilen teklifleri görmek ya da teklif geri çekme seçeneði için Login i týklayýn kutuyu iþaretleyin. Withdraw applications ý týklayýn. 9

14 9120-CL_A5_ooklet_V5-Turkish-update-F.qxd 09/10/ :25 Page 14 Dokunmatik ekranlý bir kulübe aracýlýðýyla Kulübelerden teklifler yerel Mahalle üronuzdan ya da Christopher Addison House dan verilebilir Adým 1 Dokunmatik ekran tuþ takýmýný kullanarak konut kayýt numaranýzý girin. Enter a basýn. Adým 2 Doðum tarihinizi (gg/aa/yyyy) girin. Enter a basýn. 10

15 9120-CL_A5_ooklet_V5-Turkish-update-F.qxd 09/10/ :25 Page 15 Adým 3 View Eligible Properties e basýn. Adým 4 Konutlara bakýn. Apply Now a basarak seçtiðiniz konut için teklif verin. 11

16 9120-CL_A5_ooklet_V5-Turkish-update-F.qxd 09/10/ :26 Page 16 Adým 5 Tekrar doðrulamak (teyit etmek) için, Yes e basýn. Ýptal etmek için, No ya basýn. Adým 6 Verilen teklifleri görmek için, Your ids e basýn ya da teklifinizi iptal etmek için, Press here to Withdraw bid e basýn ve Yes e basarak teyit edin. 12

17 9120-CL_A5_ooklet_V5-Turkish-update-F.qxd 09/10/ :26 Page 17 elediyenin bir konut bürosunda þahsen Aþaðýdaki elediye dairelerinde þahsen teklif verebilirsiniz: 1 Housing Reception, Christopher Addison House, 72 Wilton Way, E8 1J 2 Stamford Hill Neighbourhood Office, Clock House, 149 Stamford Hill, N16 5LG 3 Stoke Newington Neighbourhood Office, Stoke Newington Church Street, N16 0JR 4 Shoreditch Neighbourhood Office, letchley Court, 1 Cropley Street, N1 7PT 5 Queensbridge and De eauvoir Neighbourhood Office, 31 De eauvoir Road, N1 5SJ 6 Homerton Neighbourhood Office, 92 Well Street, E9 7JA Adým 1 Yukarýdaki dairelerden birine aþaðýdaki bilgilerle birlikte gidin: Doðum tarihiniz Konut kayýt numaranýz Konut referans numarasý / numaralarý Adým 2 u bilgileri bir danýþmana verin Adým 3 Danýþman teklifinizi kaydedecek ve kabul edildiðini doðrulayacaktýr 13

18 9120-CL_A5_ooklet_V5-Turkish-update-F.qxd 09/10/ :26 Page 18 Warwick Reservoir (East) Finsbury Park LACKSTOCK ROAD NEW RVER SEVEN SSTERS ROAD Manor House GREEN LANES NEW NORTH ROAD CTY RD Clissold Park 4 EAST ROAD SOUTHGATE ROAD 3 AMHURST PARK ALLS POND ROAD Shoreditch Park Old Street OLD STREET Stamford Hill Abney Park Cemetery 5 SHOREDTCH HGH STREET KNGSLAND ROAD STOKE NEWNGTON HGH STREET STAMFORD HLL 2 RECTORY ROAD QUEENSRDGE ROAD CLAPTON COMMON Stoke Newington Dalston Kingsland Stoke Newington Common Rectory Road EVERNG RD AMHURST ROAD DALSTON LANE REGENTS CANAL RVER LEA Sports Ground HACKNEY ROAD UPPER CLAPTON ROAD Hackney Downs Haggerston Park Springfield Park Hackney Downs Hackney Central London Fields Cambridge Heath Warwick Reservoir (West) 1 Nature Reserve LOWER CLAPTON ROAD MARE STREET LOWER CLAPTON ROAD St. John's Churchyard MORNNG WELL STREET Walthamstow Marshes Playing North Field Millfields Recreation Ground Clapton South Millfields Recreation Ground LEA RDGE RD HOMERTON HGH STREET LANE 6 REGENTS CANAL RVER LEA Homerton CASSLAND ROAD KENWORTHY STREET WCK ROAD Well Street Common MARSH HLL Victoria Park Hackney Marshes Recreation Ground HERTFORD UNON CANAL HOMERTON ROAD Wick Field Mabley Green HACKNEY CUT NAVGATON EAST CROSS ROUTE EASTWAY Hackney Wick Liverpool Street 14

19 9120-CL_A5_ooklet_V5-Turkish-update-F.qxd 09/10/ :27 Page 19 Hackney Choice haftalýk teklif devri Cuma Pazartesi gece yarýsý Perþembe 1. Ýnternet üzerinde, Teklifler kapanýr Teklif veren hak dergide ya da sahiplerinden en kulübelerde konut üst sýradaki beþi ilanlarýný kontrol edin konutlarý görmeye çaðrýlýr 2. ir ya da iki konut için teklif verin Hangi tekliflerin kazandýðýna elediye nasýl karar veriliyor? Her Pazartesi teklifler kapandýðýnda, her bir konut için verilen tüm tekliflerin bir listesini alacaðýz. Sonra teklif verenlerin hak sahibi olup olmadýklarýný teyit etmek için bazý bilgileri kontrol edeceðiz. Sonra da teklif veren hak sahiplerinin en üst sýralarýnda yer alan en fazla beþ kiþiyi mektupla ya da telefonla konutu görmeye davet edeceðiz. Teklif vermezsem ne olur? Teklif vermezseniz size yeni konut verilemez. Sistemi anlamadýðýnýz için teklif vermiyorsanýz lütfen yardým için bize baþvurun. Herhangi bir kýsýtlama var mý? Sadece Hackney deki konut bekleme listesinde aktif bir baþvurusu olanlar Hackney konutlarý için teklif verebilirler. Yalnýzca baþvuru formunuzda verilen bilgilere dayanarak yaptýðýmýz deðerlendirme sonucunda ihtiyacýnýz olduðunu tespit ettiðimiz sayýda ya da, elediye konutlarý için, bundan bir eksik yatak odasý bulunan konutlar için teklif verebilirsiniz. Dolayýsýyla, iki yatak odasýna ihtiyacýnýz olduðu deðerlendirildiyse, bir yatak odalý (elediye konutlarý) ya da iki yatak odalý evler için teklif verebilirsiniz. 15

20 9120-CL_A5_ooklet_V5-Turkish-update-F.qxd 09/10/ :27 Page 20 ss azý konutlar sadece belirli bir yaþ üzerindeki kiþiler içindir. Konut ilanýnda bu açýk bir þekilde belirtilecektir. Tekerlekli sandalye giriþli standart konutlar yalnýzca tekerlekli sandalye kullanan kiþiler içindir. Zemin katý ve bazý asansörlü birinci kat konutlarý için herkes teklif verebilir, fakat bant tarihine bakýlmaksýzýn tüm teklif sahipleri içinde en yüksek bantta bulunan ve deðerlendirme sonucunda bu konutlarýn ihtiyaçlarýna göre olduðu tespit edilen kiþilere öncelik verilecektir. ana korunmalý ev verilebilir mi? Hackney Choice þu anda korunmalý evler içermemektedir. Korunmalý eve ihtiyacýnýz varsa, lütfen þuraya baþvurun: Hanover in Hackney Housing Association London Lane E8 3PR Tel: (yalnýzca korunmalý ev baþvurularý için) E-posta: Web sitesi: 16

21 9120-CL_A5_ooklet_V5-Turkish-update-F.qxd 09/10/ :28 Page 21 Diðer dillerde ve formatlarda Hackney Diðer dillerde ve formatlarda Hackney Choice Choice Hackney Choice u baþka bir dilde kullanabilir miyim? Sözlü ve yazýlý bilgiler halen 14 dilde aþaðýdaki noktalarda sunulmaktadýr: internet üzerinde: 24 saat açýk, çeþitli dillerdeki telefon hattýnda: dokunmatik ekranlý kulübelerde Sistem baþka þekillerde mevcut mu? Görme engelliler için, konutlar için teklif vermek amacýyla kullandýðýnýz ELLC web sitesinde sesli gez (browse aloud) denilen bir olanak olup bununla metin size sesli olarak okunacaktýr. Ýþitme engelliyseniz, ELLC web sitesinde ve kulübelerde bilgiler ritanya Ýþaret Dilinde de sunulmaktadýr. 17

22 9120-CL_A5_ooklet_V5-Turkish-update-F.qxd 09/10/ :28 Page 22 Dergi daðýtým noktalarý Dergi daðýtým noktalarý Dergi elediye dairelerinin yaný sýra tüm Hackney çapýnda çeþitli yerlerde bulunabilir. Ayrýca, ücretsiz internet eriþimi, dokunmatik ekranlý kulübeler ve teklif verme konusunda yardýmcý olabilecek yerler þunlardýr: elediye noktalarý 1 Cashiers Office Hackney Town Hall, Mare Street, E8 1EA K 2 Reception Hackney Town Hall, Mare Street, E8 1EA K 3 Housing Reception, Christopher Addison House 72 Wilton Way, E8 1J K 4 CLR James Library Dalston Lane, E8 3AZ 5 Hackney Central Library 1st Floor, 1 Reading Lane, E8 3GQ 6 Nightingale Estate Office Nightingale Estate, 20 Olympus Square, E5 8PL 7 Clapton Library Northwold Road, E5 8RA 8 Homerton Library Homerton High Street, E9 6AS 9 Social Services 205 Morning Lane, E9 6JX K 18

23 9120-CL_A5_ooklet_V5-Turkish-update-F.qxd 09/10/ :28 Page 23 Dergi daðýtým noktalarý Dergi daðýtým noktalarý 10 Homerton Neighbourhood Office 92 Well Street, E9 7JA K 11 Whiston Road sub office 2 Whiston Road, York Row Estate, E2 8W 12 Queensbridge and De eauvoir Neighbourhood Office 31 De eauvoir Road, N1 5SJ K 13 Shoreditch Library 80 Hoxton Street, N1 6LP 14 Shoreditch Neighbourhood Office letchley Court, 1 Cropley Street, N1 7PT K 15 Stoke Newington Library Stoke Newington Church Street, N16 0JS 16 Stamford Hill Library Portland Avenue, N16 6S 17 Stoke Newington Neighbourhood Office Stoke Newington Church Street, N16 0JR K 18 Stamford Hill Neighbourhood Office Clock House, 149 Stamford Hill, N16 5LG K Diðer noktalar Citizens Advice ureau Mare Street, E8 1HE Citizens Advice ureau Kingsland Road, E8 4AU 19

24 9120-CL_A5_ooklet_V5-Turkish-update-F.qxd 09/10/ :29 Page 24 Dergi daðýtým noktalarý Dergi daðýtým noktalarý Age Concern Hackney 22 Dalston Lane, E8 3AZ Disability Hackney The Print House, 18 Ashwin Street, E8 3DL London Alevi Cultural Centre and Cem-evi 89 Ridley Road, E8 2NH Hackney Chinese Community Centre Ellingfort Road, E8 3PA angla Housing Association 243 Lower Clapton Road, E5 8EG St Leonard s Learning Disability Services St Leonard s Hospital, 3rd Floor, lock D, Nuttall Street, N1 5LZ An Viet Foundation An Viet House, Englefield Road, N1 4LS Robin Redmond Resource Centre 440 Seven Sisters Road, N4 2RD 29 North London Muslim Community Centre Cazenove Road, N16 6AA K 30 Halkevi Community Centre Stoke Newington Road, N16 7X K teklif verme konusunda yardýmcý olabilir ücretsiz internet eriþimi K dokunmatik ekranlý kulübeler 20

25 9120-CL_A5_ooklet_V5-Turkish-update-F.qxd 09/10/ :29 Page 25 Dergi daðýtým noktalarý Dergi daðýtým noktalarý Warwick Reservoir (East) Finsbury Park LACKSTOCK ROAD NEW RVER SEVEN SSTERS ROAD Manor House GREEN LANES NEW NORTH ROAD CTY RD Clissold Park EAST ROAD SOUTHGATE ROAD AMHURST PARK ALLS POND ROAD Shoreditch Park Old Street OLD STREET Stamford Hill Abney Park Cemetery SHOREDTCH HGH STREET KNGSLAND ROAD 18 STOKE NEWNGTON HGH STREET STAMFORD HLL RECTORY ROAD QUEENSRDGE ROAD CLAPTON COMMON Stoke Newington Dalston Kingsland Stoke Newington Common EVERNG RD Rectory Road AMHURST ROAD DALSTON LANE REGENT S CANAL RVER LEA Sports Ground 16 HACKNEY ROAD Springfield Park UPPER CLAPTON ROAD Hackney Downs Haggerston Park Hackney Downs Hackney Central London Fields Cambridge Heath Warwick Reservoir (West) 25 3 Nature Reserve LOWER CLAPTON ROAD MARE STREET LOWER CLAPTON ROAD St. John's Churchyard MORNNG WELL STREET Walthamstow Marshes Playing North Field Millfields Recreation Ground Clapton South Millfields Recreation Ground LEA RDGE RD 10 HOMERTON HGH STREET LANE REGENT S CANAL 9 RVER LEA 8 Homerton CASSLAND ROAD KENWORTHY STREET WCK ROAD Well Street Common MARSH HLL Victoria Park Hackney Marshes Recreation Ground HERTFORD UNON CANAL HOMERTON ROAD Wick Field Mabley Green HACKNEY CUT NAVGATON EAST CROSS ROUTE EASTWAY Hackney Wick Liverpool Street 21

26 9120-CL_A5_ooklet_V5-Turkish-update-F.qxd 09/10/ :29 Page 26 Çeviriler 22

27 9120-CL_A5_ooklet_V5-Turkish-update-F.qxd 09/10/ :30 Page 27 23

28 9120-CL_A5_ooklet_V5-Turkish-update-F.qxd 09/10/ :30 Page 28

haberleri Kültür Gösterisi Bkz. sayfa 2 11 Konut Sakinleri Ödülleri zamaný yine geldi! www.hackneyhomes.org.uk Ekim - Kasým 2010

haberleri Kültür Gösterisi Bkz. sayfa 2 11 Konut Sakinleri Ödülleri zamaný yine geldi! www.hackneyhomes.org.uk Ekim - Kasým 2010 Ekim - Kasým 2010 Kültür Gösterisi Bkz. sayfa 2 haberleri 3 10 11 Konut Sakinleri Ödülleri zamaný yine geldi! Yönetim kurulunda üç yeni üye Yeni bir ev bulmak BÜLTENÝMÝZDEKÝ YENÝLÝÐE DÝKKAT: Hackney Homes

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Aktif Sakinler Ödülleri Başlıyor Hackney de fark yaratan sakinleri, yerel toplumlarına çok katkılarda bulunan isimsiz kahramanları arıyoruz.

Aktif Sakinler Ödülleri Başlıyor Hackney de fark yaratan sakinleri, yerel toplumlarına çok katkılarda bulunan isimsiz kahramanları arıyoruz. Turkish haberleri Eylül 2007 www.hackneyhomes.org.uk Aktif Sakinler Ödülleri Başlıyor Hackney de fark yaratan sakinleri, yerel toplumlarına çok katkılarda bulunan isimsiz kahramanları arıyoruz. Yardımcı

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

haberleri İçindekiler Kasım 2007 www.hackneyhomes.org.uk Charter Mark başarısı Onarımlarda daha fazla esneklik Sayfa 4-5 Katılım

haberleri İçindekiler Kasım 2007 www.hackneyhomes.org.uk Charter Mark başarısı Onarımlarda daha fazla esneklik Sayfa 4-5 Katılım haberleri Kasım 2007 www.hackneyhomes.org.uk Konut sakinleri katılımı destekliyor Sitelerde, sokak lambaları üzerinde ve Mahalle Bürolarında konut sakinlerinin nasıl söz sahibi olduklarını anlattıkları

Detaylı

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL.

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL. AVEA Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. Abdi Ýpekçi Caddesi No:75 Maçka / Þiþli 34367 Ýstanbul Vergi Dairesi Vergi No : : Büyük Mükellefler 8590380323 FATURA ID: BC3200810000005054 Abone Numarasý : Ödenecek Tutar

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

haberleri 2,000 kiracı Yaşanılır Evler için tercihlerini belirtti İçindekiler

haberleri 2,000 kiracı Yaşanılır Evler için tercihlerini belirtti İçindekiler haberleri Kasım 2008 www.hackneyhomes.org.uk 2,000 kiracı Yaşanılır Evler için tercihlerini belirtti Geçtiğimiz ay iki binden fazla konut sakini Yaşanılır Evler programı çerçevesinde evlerin nasıl modernize

Detaylı

Kuzey Doğu (North East) 29 Temmuz Pazar, 16:00 Wrens Park House, Wrens Park Estate

Kuzey Doğu (North East) 29 Temmuz Pazar, 16:00 Wrens Park House, Wrens Park Estate haberleri 2007 Temmuz www.hackneyhomes.org.uk Hackney Homes Halk Eğlence Günleri 2007 yılında daha büyük ve daha güzel bir şekilde yeniden yapılıyor. Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Hackney Homes, her

Detaylı

Alcatel OmniPCX Office

Alcatel OmniPCX Office Analog terminal Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Bu kýlavuzu nasýl kullanmalý? How Tuþ takýmý Sayýsal tuþ takýmý. Sayýsal tuþ takýmýnýn özel tuþu. Kullanýlan diðer semboller þlem

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

haberleri Eğlence Günleri

haberleri Eğlence Günleri haberleri Temmuz 2008 www.hackneyhomes.org.uk Hackney Homes Toplum Toplum Eğlence Günleri 2008 serisi her yaşa uygun geniş bir etkinlik yelpazesi ile geçen yıldan daha büyük ve daha iyi olacağa benziyor.

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Evinizin ve sitenizin geliştirilmesr

Evinizin ve sitenizin geliştirilmesr Haberleri Haziran 2008 www.hackneyhomes.org.uk Evinizin ve sitenizin geliştirilmesr 2006/07 de yapılan son ankette en önde gelen dört önceliğinizin sitelerde güvenliğin arttırılması, oyun alanlarının geliştirilmesi,

Detaylı

Kime yardımcı olacağımıza nasıl karar veririz?

Kime yardımcı olacağımıza nasıl karar veririz? TURKISH Çocuklarla ilgili sosyal hizmetlerden nasıl yararlanabilirsiniz? Kime yardımcı olacağımıza nasıl karar veririz? Giriş Bu broşürde çocuklarla ilgili sosyal hizmetler müdürlüğü olarak bizim çocuklara

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Kaçırmayın! Konut Sakinleri Günü 20 Şubat Çarşamba. Toplum desteği ve etkinlikleri Hackney de ev bulmak Sağlıklı beslenme ve yaşam tarzı Katılım

Kaçırmayın! Konut Sakinleri Günü 20 Şubat Çarşamba. Toplum desteği ve etkinlikleri Hackney de ev bulmak Sağlıklı beslenme ve yaşam tarzı Katılım haberleri Şubat 2008 www.hackneyhomes.org.uk Kaçırmayın! Konut Sakinleri Günü 20 Şubat Çarşamba Hackney Homes tüm konut sakinlerini gelip sizlere sunulan hizmetler hakkında daha fazla bilgi sahibi olmaya

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Müþteri hizmetlerinde mükemmellik

Müþteri hizmetlerinde mükemmellik Haberleri Ekim/Kasým 2006 www.hackneyhomes.org.uk Müþteri hizmetlerinde mükemmellik Bu kesin ve resmi bir haber! Hackney Homes müþteri hizmetlerinde elde ettiði mükemmellik için üstün Charter Mark ödülü

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

haberleri Sakinlerin değişime katılımı değişiyor İçindekiler Turkish

haberleri Sakinlerin değişime katılımı değişiyor İçindekiler Turkish haberleri Turkish Ağustos 2007 www.hackneyhomes.org.uk Sakinlerin değişime katılımı değişiyor Hackney Homes sakinlerin katılım yöntemini değiştiriyor. Bu değişimi sakinlerin sürece katılımını teşvik etmek

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

ISLINGTON DAKİ GELİŞİM ORTAKLARI HİZMET UYARILARI VE RESMİ ŞİKAYETLER

ISLINGTON DAKİ GELİŞİM ORTAKLARI HİZMET UYARILARI VE RESMİ ŞİKAYETLER ISLINGTON DAKİ GELİŞİM ORTAKLARI HİZMET UYARILARI VE RESMİ ŞİKAYETLER প র ষব সতrক ব তর eব ব ধবত a ভ য গ Bengali ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΤΥΠΙΚΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ Greek ALERTAS DE ASSISTÊNCIA E RECLAMAÇÕES

Detaylı

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR Nokia N76-1 Baþlangýç 9254332, 2. Baskı TR Tuþlar ve parçalar (kapak ve kapak açýk) Bundan sonra Nokia N76 olarak anýlacaktýr. 1 Sað kapak tuþu 2 Orta tuþ 3 Sol kapak tuþu 4 Daha düþük çözünürlüklü ikincil

Detaylı

sahibi olmayı ümit ediyorum".

sahibi olmayı ümit ediyorum. haberleri Ekim 2008 www.hackneyhomes.org.uk Hackney Homes, sakinlerimizin başarıya ulaşmalarına destek oluyor Onarımlara ihtiyacı olan konut sakinleri yakında Hackney Homes un yeni işe aldığı yedi çırağın

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU

CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU 10.09.2008 CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU OMAK MAKÝNA SANAYÝÝ ve TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ DR. MEDÝHA ELDEM SOKAK 69/3 KOCATEPE /ANKARA TEL : 312 433 31 33 (PBX) FAKS : 312 434 05 22 E-POSTA :

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

haberleri Daha güvenli bir Hackney için birlikte çalışmak İçindekiler

haberleri Daha güvenli bir Hackney için birlikte çalışmak İçindekiler haberleri Ağustos 2008 www.hackneyhomes.org.uk Daha güvenli bir Hackney için birlikte çalışmak Hackney Homes Konut Kurumu olarak sizin güvenliğimiz bizim için öncelik taşır. Bu nedenle konut sakinleri

Detaylı

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel. OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel. OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Bu kýlavuzu nasýl kullanmalý? How Alcatel Easy Reflexes telefon almýþ bulunuyorsunuz. Ekraný, iþlevleri, ve hoparlörü sizi büyük

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu 9355495 2. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, HS-2R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin ilgili

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9352124 4. Baský

Kullaným Kýlavuzu. 9352124 4. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9352124

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9352358 4. Baský

Kullaným Kýlavuzu. 9352358 4. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9352358

Detaylı

alanı içinde bir hareket algılandığında, kamera otomatik olarak zum yapıp harekete daha yakından bakılmasını sağlıyor.

alanı içinde bir hareket algılandığında, kamera otomatik olarak zum yapıp harekete daha yakından bakılmasını sağlıyor. haberleri Haziran 2007 www.hackneyhomes.org.uk CCTV teknolojisinin daha akıllı kullanımıyla Hackney de en çok suç işlenen noktalar hedef alınıyor Farklı teknolojilerin yeni ve güçlü bir bileşimi sayesinde

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9352613 2. Baský

Kullaným Kýlavuzu. 9352613 2. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9352613

Detaylı

student complaints procedure (Turkish)

student complaints procedure (Turkish) student complaints procedure (Turkish) English UK üyesi dil merkezleri ile ilgili şikâyetler Bu belgede, English UK in üye dil merkezleriyle ilgili şikâyetleri nasıl ele aldığı özetlenmektedir. Arka plan

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Alcatel OmniPCX Office

Alcatel OmniPCX Office Alcatel Premium Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Bu kýlavuzu nasýl kullanmalý? How Alcatel Premium Reflexes sayýsal telefonu almýþ bulunuyorsunuz. Alfabetik tuþ takýmý, bir

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

1. BÖLÜM. 4. Bilgi: Bir üçgende, iki kenarýn uzunluklarý toplamý üçüncü kenardan büyük, farký ise üçüncü kenardan küçüktür.

1. BÖLÜM. 4. Bilgi: Bir üçgende, iki kenarýn uzunluklarý toplamý üçüncü kenardan büyük, farký ise üçüncü kenardan küçüktür. 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. 1. 1 1 1 1 1 1 D E F 1 1 1 C 1 ir kenarý 1 birim olan 24 küçük kareden oluþan þekilde alaný 1 birimkareden

Detaylı

haberleri Hackney Homes çırakları en önde İçindekiler

haberleri Hackney Homes çırakları en önde İçindekiler 9378-HH News April 07-QV7-Turkish:PJ30923_HH News April 07 30/04/2007 11:13 Page 1 haberleri Nisan 2007 www.hackneyhomes.org.uk Hackney Homes çırakları en önde Hackney Homes un en parlak çıraklarından

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Sürüm 1.0 Temmuz 2008. Ofis Son Ýþlemci LX. Kullaným Kýlavuzu

Sürüm 1.0 Temmuz 2008. Ofis Son Ýþlemci LX. Kullaným Kýlavuzu Sürüm 1.0 Temmuz 2008 Ofis Son Ýþlemci LX Kullaným Kýlavuzu Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network ve Windows Server, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve/veya diğer ülkelerde Microsoft

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI KULLANMA KILAVUZU (v-1.0) UIC-20 sistek 1 2 UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI Sistek Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti. Ývedik OSB. 1354.Cad (eski 21.Cad.) No:98 06680 Ostim/ANKARA Tel: (312)394

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Geliþme saðlýyoruz ve bunu siz de fark ediyorsunuz

Geliþme saðlýyoruz ve bunu siz de fark ediyorsunuz haberleri Þubat 2007 www.hackneyhomes.org.uk Geliþme saðlýyoruz ve bunu siz de fark ediyorsunuz Son yaptýðýmýz Hackney Homes Sakinleri Anketinin sonuçlarý konut sakinlerinin hizmetlerimizden artýk çok

Detaylı

ünite1 1. Aþaðýdaki kavram ve gösterimi çiftlerinden hangisi doðrudur? A. ýþýn, B. doðru parçasý, d C. nokta, A D. doðru,

ünite1 1. Aþaðýdaki kavram ve gösterimi çiftlerinden hangisi doðrudur? A. ýþýn, B. doðru parçasý, d C. nokta, A D. doðru, ünite1 Geometri Matematik E 1 3. 1. þaðýdaki kavram ve gösterimi çiftlerinden hangisi doðrudur?. ýþýn, B B. doðru parçasý, d. nokta,. doðru, B Y erilen açýnýn gösterimi aþaðýdakilerden hangisi olabilir?.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu 9353892 1. baský

Kullaným Kýlavuzu 9353892 1. baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9353892

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

7575 D 7675 D. Klima Kullanma Kılavuzu

7575 D 7675 D. Klima Kullanma Kılavuzu 7575 D 7675 D Klima Kullanma Kılavuzu Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný istiyoruz. Bunun için,

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu 9353595 1. Baský

Kullaným Kýlavuzu 9353595 1. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9353595

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

NET-CM PROGRAMI KULLANIM KILAVUZU

NET-CM PROGRAMI KULLANIM KILAVUZU NET CM NET-CM PROGRAMI 12/2004 KULLANIM KILAVUZU Net-CM KK - REVAAA 04/12/2004 KAREL bu dokümanda belirtilen ürün özelliklerinde, geliþtirme ve iyileþtirme yapmak amacý ile, önceden haber vermeden deðiþiklik

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

haberleri İçindekiler www.hackneyhomes.org.uk Kiranızı zamanında ödeyin, çekilişe katılarak kira ödemesiz bir ay kazanın*.

haberleri İçindekiler www.hackneyhomes.org.uk Kiranızı zamanında ödeyin, çekilişe katılarak kira ödemesiz bir ay kazanın*. haberleri Aralık 2008 www.hackneyhomes.org.uk Kiranızı zamanında ödeyin, çekilişe katılarak kira ödemesiz bir ay kazanın*. Ödeme şekilleri: İnternet: www.hackneyhomes.org.uk Nakit ödeme veznesi Paypoint

Detaylı

Kullaným kýlavuzu 9352768 5. Baský

Kullaným kýlavuzu 9352768 5. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným kýlavuzu 9352768

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu 9353374 Sayý 2

Kullaným Kýlavuzu 9353374 Sayý 2 Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9353374

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS DECT5111S http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016827

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS DECT5111S http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016827 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu 9354296 2. Baský

Kullaným Kýlavuzu 9354296 2. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9354296

Detaylı

Çevrimiçi paylaþým 2.0 Nokia N76-1

Çevrimiçi paylaþým 2.0 Nokia N76-1 Çevrimiçi paylaþým 2.0 Nokia N76-1 GARANTÝSÝZ Cihazýnýzla birlikte gelen diðer þahýslara ait uygulamalar, onaylanmayan veya Nokia ile ilgili olmayan kiþiler veya þirketlere ait ve onlar tarafýndan oluþturulmuþ

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

haberleri İçindekiler Nisan 2008 www.hackneyhomes.org.uk Sayfa 4 Sayfa 6

haberleri İçindekiler Nisan 2008 www.hackneyhomes.org.uk Sayfa 4 Sayfa 6 haberleri Nisan 2008 www.hackneyhomes.org.uk Sitenizde güvenliğe dikkat Yaz ayları yaklaşırken, güvenliğe dikkat etmek önemli. Aşağıdakiler sizin ve ailenizin güvenliğinin korunmasına yardımcı olacaktır.

Detaylı

haberleri Komþularýnýzla birlikte eðlenmek için fon baþvurusunda bulunun Bkz. sayfa 3 11 2012 Olimpiyatlarýnda Karþýlamacý olun

haberleri Komþularýnýzla birlikte eðlenmek için fon baþvurusunda bulunun Bkz. sayfa 3 11 2012 Olimpiyatlarýnda Karþýlamacý olun Nisan - Mayýs 2011 Komþularýnýzla birlikte eðlenmek için fon baþvurusunda bulunun Bkz. sayfa 3 BÜLTENÝMÝZDEKÝ YENÝLÝÐE DÝKKAT: Hackney Homes sakinleri tarafýndan önerilen 4 haberleri Paskalya tatilinde

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Nokia, Nokia Corporation nýn (Finlandiya) tescilli markasýdýr. Navi, Nokia Mobile Phones un Tescilli markasýdýr.

Nokia, Nokia Corporation nýn (Finlandiya) tescilli markasýdýr. Navi, Nokia Mobile Phones un Tescilli markasýdýr. Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullanýcý Kýlavuzu 9352305

Detaylı

Nokia 2300 Kullaným Kýlavuzu. 9310793 1. Baský

Nokia 2300 Kullaným Kýlavuzu. 9310793 1. Baský Nokia 2300 Kullaným Kýlavuzu 9310793 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-4 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Görüntü Konumunu Ayarlama. DocuColor 242/252/260

Görüntü Konumunu Ayarlama. DocuColor 242/252/260 701P46952 2007 'daki özelliði, yazdýrýlan görüntünün iki yönde tam olarak deðiþtirilmesine olanak tanýr. Görüntü kaðýt kaseti, ortam türü ve iki taraflý kopyalama seçeneklerine göre ayarlanabilir. Görüntü

Detaylı

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Baðlantý Adaptör Kablosu

Detaylı

Windows Mobile sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm

Windows Mobile sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm 603.83 blue me linea.qxp 23.05.2007 10:53 Page 1 Windows Mobile sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm GENEL BÝLGÝLER... 3 Serbest konuþma tertibatý... 3 Mesaj okuyucu... 5 Parçanýn çalýnmasý...

Detaylı

S32 2 EKSEN POZÝSYON KONTROL CÝHAZI

S32 2 EKSEN POZÝSYON KONTROL CÝHAZI S32 2 EKSEN POZÝSON KONTROL CÝHAZI KARAÇÝM ELEKTRONÝK BEÞEVLER KÜÇÜK SANAÝ SÝTESÝ ERTUÐRUL CAD. SATIÞ BLOKLARI NO:18/3 - BURSA TEL : +90 (224) 441 12 97 FA : +90 (224) 441 98 05 e-mail : info@karacimelektronik.com

Detaylı

haberleri Kýþa hazýrlanýn Bakýnýz: Sayfa 2

haberleri Kýþa hazýrlanýn Bakýnýz: Sayfa 2 Sonbahar (Autumn) 2011 haberleri Kýþa hazýrlanýn Bakýnýz: Sayfa 2 BÜLTENÝMÝZDEKÝ YENÝLÝÐE DÝKKAT: Hackney Homes sakinleri tarafýndan önerilen yazýlar 6 7 11 2012 iþ olanaklarý Konut sakinleri ödülleri

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

ANTEN 7dBi PC, Modem ve Eriþim Noktasý Ýçin ANT-107-OB ANT-107-O KULLANIM KILAVUZU VE GARANTÝ BELGESÝ ÝÇÝNDEKÝLER Masaüstü Standý...2 Duvar Montajý (Mýknatýslý Anten Altlýðý)...3 Vidalar Hakkýnda...6 Duvara

Detaylı

haberleri Hackneyli gençler yerel bisiklet projesinde doðru yoldalar Ýçindekiler

haberleri Hackneyli gençler yerel bisiklet projesinde doðru yoldalar Ýçindekiler 9276-HH News Jan 07-Turkish-PicUpd-Final.qxd 30/01/2007 08:52 Page 1 haberleri Ocak 2007 www.hackneyhomes.org.uk Hackneyli gençler yerel bisiklet projesinde doðru yoldalar Hackney deki Fawcett Sitesinde

Detaylı

Windows Live ID ve parolanızı giriniz.

Windows Live ID ve parolanızı giriniz. Ücretsiz Deneme Hesabı Oluşturma ve Temel Özelliklerin Kullanım Kılavuzu Bilgi girilmesi gerekli alanlar Kişisel bilgi içeren alanlar http://www.windowsazure.com/tr-tr/pricing/free-trial/ adresine gidiniz

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9355583 3. Baský

Kullaným Kýlavuzu. 9355583 3. Baský Kullaným Kýlavuzu 9355583 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere NAM-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili

Detaylı

ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ

ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ ÇEVREMÝZDEÝ GEOMETRÝ çýlarý Ýsimlendirme þaðýdaki masa üzerindeki açýlarý gösterelim: çýlar, köþesine yazýlan büyük harfle isimlendirilirler. çý ^ veya sembollerinden biri kullanýlarak gösterilir. Yukarýda

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

haberleri Kýþ güneþi Fawcett ve Landfield sakinlerine eðlence getirdi Ýçindekiler

haberleri Kýþ güneþi Fawcett ve Landfield sakinlerine eðlence getirdi Ýçindekiler haberleri Mart 2007 Kýþ güneþi Fawcett ve Landfield sakinlerine eðlence getirdi Hackney deki Fawcett ve Landfield sitelerinde yaþayan aileler yerel sosyal tesislerinde yapýlan Site Bilinci günlerine gelip

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

haberleri 3 7 Konut Sakinleri Ödüllerine adaylýk süresi uzatýldý 8 Hackney Empire pantomim gösterisine bilet kazanýn! www.hackneyhomes.org.

haberleri 3 7 Konut Sakinleri Ödüllerine adaylýk süresi uzatýldý 8 Hackney Empire pantomim gösterisine bilet kazanýn! www.hackneyhomes.org. Aralýk 2010 - Ocak 2011 Kýþýn daha iyi ýsýnma toplantýsý Bkz. sayfa 2 haberleri 3 7 Konut Sakinleri Ödüllerine adaylýk süresi uzatýldý Tatil dönemi için güvenlik ipuçlarý BÜLTENÝMÝZDEKÝ YENÝLÝÐE DÝKKAT:

Detaylı