9120-CBL_A5_Booklet_V5-Turkish-update-F.qxd 09/10/ :18 Page 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "9120-CBL_A5_Booklet_V5-Turkish-update-F.qxd 09/10/2006 08:18 Page 1"

Transkript

1 9120-CL_A5_ooklet_V5-Turkish-update-F.qxd 09/10/ :18 Page 1 Produced by Design Hackney Council September 2006

2 9120-CL_A5_ooklet_V5-Turkish-update-F.qxd 09/10/ :19 Page 2 Hackney Choice Kiralýk evler bizden, Seçmesi sizden Turkish

3 9120-CL_A5_ooklet_V5-Turkish-update-F.qxd 09/10/ :20 Page 3

4 9120-CL_A5_ooklet_V5-Turkish-update-F.qxd 09/10/ :20 Page 4 Ýçindekiler Giriþ...1 Hackney Choice un avantajlarý...2 Hackney Choice un iþleyiþ þekli... 3 ant sistemi...4 Nasýl teklif verilir...5 SMS ile nasýl teklif verilir...5 Telefonla nasýl teklif verilir... 6 Ýnternet aracýlýðýyla nasýl teklif verilir Kulübe aracýlýðýyla nasýl teklif verilir Þahsen nasýl teklif verilir Haftalýk teklif devri...15 Hangi tekliflerin kazandýðýna nasýl karar verilir Teklif verme konusundaki kýsýtlamalar Korunmalý evler Diðer dillerde ya da þekillerde Hackney Choice Dergi ve teklif yardým noktalarý Dokunmatik ekranlý kulübeler ve ücretsiz internet noktalarý

5 9120-CL_A5_ooklet_V5-Turkish-update-F.qxd 09/10/ :20 Page 5 Hackney Choice nedir? Hackney Choice nedir? H 22 Eylül 2006 Cuma günü Hackney elediyesi tarafýndan Hackney Choice adý altýnda konutlarýný kiralamada uygulayacaðý yeni bir yöntem uygulamaya konuyor. u uygulama konut bekleme/transfer listesinde bulunan herkesi etkileyecektir. Ýlk kez baþvuru sahipleri kiralýk konutlar listesinden hangisinde oturmak istediklerini kendileri seçebilecekler. Yeni sistem yine öncelik ve ihtiyaçlarý esas alýyor. Dolayýsýyla herkesin Hackney Choice sistemini kullanmasý teþvik edilmekle beraber en üstteki üç bant içinde bulunanlarýn baþarýlý olma olasýlýðý yeni sistem içerisinde de yine en yüksek olacak. Ama artýk kiralýk konutlarý görme ve sistemin nasýl iþlediði hakkýnda daha net bir fikir edinme olanaðýna sahip olacaksýnýz. Hackney Choice size Hackney de nerede oturacaðýnýz konusunda daha fazla seçenek sunuyor. u kitapçýktaki bilgileri yararlý bulacaðýnýzý ümit eder, yeni evinizi seçmenizde baþarýlar dilerim. elediye Meclisi Üyesi Alan Laing Mahallelerden Sorumlu Kabine Üyesi Hackney Merkez Seçim ölgesi elediye Meclisi Üyesi Daha fazla bilgi için: Telefon: E-posta: Web sitesi: 1

6 9120-CL_A5_ooklet_V5-Turkish-update-F.qxd 09/10/ :21 Page 6 Hackney Choice un avantajlarý Hackney Choice un avantajlarý Þimdiye dek elediye insanlara bulunduklarý bantta en üst sýraya ulaþtýklarýnda boþ konutlardan ev veriyordu. Eylül den itibaren elediye boþ konutlarýný ilan ederek insanlara yaþayacaklarý evi seçme þansý tanýyacak. Konut bekleme/transfer listesindeki her baþvuru sahibinin dosyasý yine daha önce olduðu gibi deðerlendirilecek olup, beþ öncelik bandýnda bir deðiþiklik söz konusu olmadýðý gibi Hackney Choice un uygulamaya konmasý bandýnýzdaki konumunuzu da etkilemeyecek. Ancak, elediye tarafýndan size bir konut tahsis edilmesi yerine artýk Hackney Choice ile oturmak istediðiniz yer konusunda daha fazla söz sahibi olacaksýnýz. unun size saðladýðý avantajlar: Kiralýk konutlarý görme olanaðýna sahip oluyorsunuz Oturmak istediðiniz konutu siz seçiyorsunuz ekleme süreleri hakkýnda daha iyi fikir sahibi oluyorsunuz Teklifi reddetmeye kara verirseniz birinci yýlda hiç ceza puaný verilmiyor Sistemin iþleyiþi hakkýnda daha net bir bilgiye sahip oluyorsunuz 2

7 9120-CL_A5_ooklet_V5-Turkish-update-F.qxd 09/10/ :21 Page 7 Hackney Choice un iþleyiþ þekli Hackney Choice un iþleyiþ þekli Hackney Choice benim bekleme listesindeki konumumu etkileyecek mi? Konumunuz deðiþmeyecek. Yine herkesi ayný þekilde, konut ihtiyaçlarýna göre puanlar vererek deðerlendireceðiz. En yüksek öncelikli kiþiler acil banda alýnýrken deðerlendirme sonucunda öncelik tespit edilmeyenler yedek banda alýnýr. Deðerlendirme iþleminden sonra bu beþ banttan birine dahil edileceksiniz. Her bir banttaki kiþiler tarih sýralamasýna tabi olup en çok bekleyenler bandýn üst sýralarýnda yer alacaktýr. ant tarihiniz, banda giriþ tarihinizdir. Hackney Choice tan kimler yararlanabilir? Hackney elediyesi nin konut bekleme/transfer listesinde halen kayýtlý bulunan herkes. Hackney Choice nasýl iþliyor? Her hafta tüm kiralýk konutlar Cuma sabahýndan (Perþembe geceyarýsýndan) Pazartesi geceyarýsýna kadar internette, ÜCRETSÝZ bir dergide ve kulübelerde ilan edilecek. Derginin adý ChoiceHomes olup East London Lettings Company (ELLC) tarafýndan yayýnlanacak. Her hafta Hackney deki konut birliklerinden ve elediyeden kiralýk konutlara ayrýlmýþ bir bölüm olacak. Tercihe dayalý kiralama sistemi uygulayan diðer Doðu Londra ilçe belediyelerinden bazýlarýndan konutlar da dergide ilan edilecek, fakat siz yalnýzca Hackney bölümünde ilan edilen konutlar için teklif verebilirsiniz. ChoiceHomes dergisi Hackney deki yerel belediye dairelerinden ve ilçenin çeþitli yerlerinden temin edilebilecek. ELLC nin ayrýca bu amaca özel bir web sitesi olup (www.ellcchoicehomes.org.uk) burada baþvuru sahipleri dergide ilan edilen ayný konutlarý görebilir ve bunlar için baþvurabilirler. Her hafta en çok iki konut için teklif verebilirsiniz (baþvurabilirsiniz). 3

8 9120-CL_A5_ooklet_V5-Turkish-update-F.qxd 09/10/ :21 Page 8 i enim öncelik seviyem nedir? enim öncelik seviyem nedir? aþvuru sahipleri konut koþullarýna göre beþ banttan birine dahil edilir. Saðdaki tabloda her bantta hangi tip baþvuru sahiplerinin olduðu gösterilmektedir. Köþedeki rakamlar bu bantlarýn her birinde Aðustos 2006 itibariyle yaklaþýk kaç kiþi olduðunu gösteriyor Acil Yangýn ve Su asmasý Polis tanýklarý Hastaneden tahliye olmayan vakalar Acele Acil saðlýk ihtiyaçlarý Aile içi þiddet/ciddi taciz Mevcut oda sayýsýndan daha az (kapasite altýnda) kiþi sayýsý Evleri yýkýlacak kiracýlar Öncelikli/Evsiz akým altýndan çýkacak gençler Destekli konutlardan çýkacaklar Öncelikli olarak deðerlendirilen evsiz baþvuru sahipleri Ýki ya da daha fazla ek yatak odasýna ihtiyaç olduðu deðerlendirilen, kapasite üzerinde kiþi sayýsý 2600 Genel Daha az acil saðlýk ihtiyaçlarý Öncelikli olmayan evsiz baþvuru sahipleri Yaþlýlar korunmalý ev Asansörsüz yüksek katlardaki küçük çocuklu haneler ir ek yatak odasýna ihtiyaç olduðu deðerlendirilen, kapasite üzerinde kiþi sayýsý Yedek Öncelikli olarak deðerlendirilmeyen baþvuru sahipleri

9 9120-CL_A5_ooklet_V5-Turkish-update-F.qxd 09/10/ :22 Page 9 Teklif veriyorsanýz, ya da birisi sizin teklif vermenize yardýmcý oluyorsa, konut kayýt numaranýz, doðum tarihiniz ve konut referans numarasý (numaralarý) gerekecektir. Teklifler beþ þekilde verilebilir: SMS göndererek 24 saat açýk, çeþitli dillerde telefon hattý internet aracýlýðýyla dokunmatik ekranlý bir kulübe þahsen SMS göndermek SMS mesajý gönderilmesi gereken numara: Mesajlar standart tarifeye göre ücretlendirilir /06/196 6 Adým 1 Konut kayýt numaranýzý girin ve bir boþluk býrakýn 1 Adým 2 Doðum tarihinizi (gg/aa/yyyy) gösterilen þekilde olmasýna dikkat ederek (ör. 23/06/1966) girin ve bir boþluk býrakýn 2 Adým 3 Son olarak konut numarasýný girin (bkz. 1), ya da iki konut için teklif veriyorsanýz arada bir boþluk býrakarak iki numarayý da yazýn (bkz. 2) Adým 4 Teklifinizin iþleme konduðuna dair bir mesaj alacaksýnýz /06/

10 9120-CL_A5_ooklet_V5-Turkish-update-F.qxd 09/10/ :22 Page saat açýk, çeþitli dillerde telefon hattý Telefon edilmesi gereken numara: Sabit telefondan aramalar þehir içi tarifeye göre ücretlendirilir, fakat cep telefonundan ücretler deðiþebilir Adým 1 14 seçenek arasýndan bir dil seçin ve bunu tekrar doðrulayýn (teyit edin) Adým 2 Tuþlarý kullanarak konut kayýt numaranýzý girin ve ardýndan # tuþuna bastýktan sonra tekrar doðrulamak (teyit etmek) için 1 e basýn Adým 3 Doðum tarihinizi girin. Önce iki haneli gün (gg) sonra # sonra iki haneli ay (aa)sonra # sonra dört haneli yýl (yyyy) ve son olarak # girin Adým 4 Teklif vermek için 1 e, teklifinizi deðiþtirmek ya da iptal etmek ve sýradaki konumunuzu kontrol etmek için 2 ye basýn 6

11 9120-CL_A5_ooklet_V5-Turkish-update-F.qxd 09/10/ :23 Page 11 Ýnternet aracýlýðýyla Ýnternet aracýlýðýyla tekliflerin verilmesi gereken adres: Adým 1 Login i týklayýn. Adým 2 Konut kayýt numaranýzý ve doðum tarihinizi (gg/aa/yyyy) girin. Login i týklayýn. 7

12 9120-CL_A5_ooklet_V5-Turkish-update-F.qxd 09/10/ :24 Page 12 Adým 3 Properties i týklayýn. Adým 4 Kiralýk ev bölgesi, yatak odasý adedi ve kat seçin. Search ü týklayýn. 8

13 9120-CL_A5_ooklet_V5-Turkish-update-F.qxd 09/10/ :24 Page 13 Adým 5 ir konut seçin. Apply Now ý týklayýn. Adým 6 Verilen teklifleri görmek ya da teklif geri çekme seçeneði için Login i týklayýn kutuyu iþaretleyin. Withdraw applications ý týklayýn. 9

14 9120-CL_A5_ooklet_V5-Turkish-update-F.qxd 09/10/ :25 Page 14 Dokunmatik ekranlý bir kulübe aracýlýðýyla Kulübelerden teklifler yerel Mahalle üronuzdan ya da Christopher Addison House dan verilebilir Adým 1 Dokunmatik ekran tuþ takýmýný kullanarak konut kayýt numaranýzý girin. Enter a basýn. Adým 2 Doðum tarihinizi (gg/aa/yyyy) girin. Enter a basýn. 10

15 9120-CL_A5_ooklet_V5-Turkish-update-F.qxd 09/10/ :25 Page 15 Adým 3 View Eligible Properties e basýn. Adým 4 Konutlara bakýn. Apply Now a basarak seçtiðiniz konut için teklif verin. 11

16 9120-CL_A5_ooklet_V5-Turkish-update-F.qxd 09/10/ :26 Page 16 Adým 5 Tekrar doðrulamak (teyit etmek) için, Yes e basýn. Ýptal etmek için, No ya basýn. Adým 6 Verilen teklifleri görmek için, Your ids e basýn ya da teklifinizi iptal etmek için, Press here to Withdraw bid e basýn ve Yes e basarak teyit edin. 12

17 9120-CL_A5_ooklet_V5-Turkish-update-F.qxd 09/10/ :26 Page 17 elediyenin bir konut bürosunda þahsen Aþaðýdaki elediye dairelerinde þahsen teklif verebilirsiniz: 1 Housing Reception, Christopher Addison House, 72 Wilton Way, E8 1J 2 Stamford Hill Neighbourhood Office, Clock House, 149 Stamford Hill, N16 5LG 3 Stoke Newington Neighbourhood Office, Stoke Newington Church Street, N16 0JR 4 Shoreditch Neighbourhood Office, letchley Court, 1 Cropley Street, N1 7PT 5 Queensbridge and De eauvoir Neighbourhood Office, 31 De eauvoir Road, N1 5SJ 6 Homerton Neighbourhood Office, 92 Well Street, E9 7JA Adým 1 Yukarýdaki dairelerden birine aþaðýdaki bilgilerle birlikte gidin: Doðum tarihiniz Konut kayýt numaranýz Konut referans numarasý / numaralarý Adým 2 u bilgileri bir danýþmana verin Adým 3 Danýþman teklifinizi kaydedecek ve kabul edildiðini doðrulayacaktýr 13

18 9120-CL_A5_ooklet_V5-Turkish-update-F.qxd 09/10/ :26 Page 18 Warwick Reservoir (East) Finsbury Park LACKSTOCK ROAD NEW RVER SEVEN SSTERS ROAD Manor House GREEN LANES NEW NORTH ROAD CTY RD Clissold Park 4 EAST ROAD SOUTHGATE ROAD 3 AMHURST PARK ALLS POND ROAD Shoreditch Park Old Street OLD STREET Stamford Hill Abney Park Cemetery 5 SHOREDTCH HGH STREET KNGSLAND ROAD STOKE NEWNGTON HGH STREET STAMFORD HLL 2 RECTORY ROAD QUEENSRDGE ROAD CLAPTON COMMON Stoke Newington Dalston Kingsland Stoke Newington Common Rectory Road EVERNG RD AMHURST ROAD DALSTON LANE REGENTS CANAL RVER LEA Sports Ground HACKNEY ROAD UPPER CLAPTON ROAD Hackney Downs Haggerston Park Springfield Park Hackney Downs Hackney Central London Fields Cambridge Heath Warwick Reservoir (West) 1 Nature Reserve LOWER CLAPTON ROAD MARE STREET LOWER CLAPTON ROAD St. John's Churchyard MORNNG WELL STREET Walthamstow Marshes Playing North Field Millfields Recreation Ground Clapton South Millfields Recreation Ground LEA RDGE RD HOMERTON HGH STREET LANE 6 REGENTS CANAL RVER LEA Homerton CASSLAND ROAD KENWORTHY STREET WCK ROAD Well Street Common MARSH HLL Victoria Park Hackney Marshes Recreation Ground HERTFORD UNON CANAL HOMERTON ROAD Wick Field Mabley Green HACKNEY CUT NAVGATON EAST CROSS ROUTE EASTWAY Hackney Wick Liverpool Street 14

19 9120-CL_A5_ooklet_V5-Turkish-update-F.qxd 09/10/ :27 Page 19 Hackney Choice haftalýk teklif devri Cuma Pazartesi gece yarýsý Perþembe 1. Ýnternet üzerinde, Teklifler kapanýr Teklif veren hak dergide ya da sahiplerinden en kulübelerde konut üst sýradaki beþi ilanlarýný kontrol edin konutlarý görmeye çaðrýlýr 2. ir ya da iki konut için teklif verin Hangi tekliflerin kazandýðýna elediye nasýl karar veriliyor? Her Pazartesi teklifler kapandýðýnda, her bir konut için verilen tüm tekliflerin bir listesini alacaðýz. Sonra teklif verenlerin hak sahibi olup olmadýklarýný teyit etmek için bazý bilgileri kontrol edeceðiz. Sonra da teklif veren hak sahiplerinin en üst sýralarýnda yer alan en fazla beþ kiþiyi mektupla ya da telefonla konutu görmeye davet edeceðiz. Teklif vermezsem ne olur? Teklif vermezseniz size yeni konut verilemez. Sistemi anlamadýðýnýz için teklif vermiyorsanýz lütfen yardým için bize baþvurun. Herhangi bir kýsýtlama var mý? Sadece Hackney deki konut bekleme listesinde aktif bir baþvurusu olanlar Hackney konutlarý için teklif verebilirler. Yalnýzca baþvuru formunuzda verilen bilgilere dayanarak yaptýðýmýz deðerlendirme sonucunda ihtiyacýnýz olduðunu tespit ettiðimiz sayýda ya da, elediye konutlarý için, bundan bir eksik yatak odasý bulunan konutlar için teklif verebilirsiniz. Dolayýsýyla, iki yatak odasýna ihtiyacýnýz olduðu deðerlendirildiyse, bir yatak odalý (elediye konutlarý) ya da iki yatak odalý evler için teklif verebilirsiniz. 15

20 9120-CL_A5_ooklet_V5-Turkish-update-F.qxd 09/10/ :27 Page 20 ss azý konutlar sadece belirli bir yaþ üzerindeki kiþiler içindir. Konut ilanýnda bu açýk bir þekilde belirtilecektir. Tekerlekli sandalye giriþli standart konutlar yalnýzca tekerlekli sandalye kullanan kiþiler içindir. Zemin katý ve bazý asansörlü birinci kat konutlarý için herkes teklif verebilir, fakat bant tarihine bakýlmaksýzýn tüm teklif sahipleri içinde en yüksek bantta bulunan ve deðerlendirme sonucunda bu konutlarýn ihtiyaçlarýna göre olduðu tespit edilen kiþilere öncelik verilecektir. ana korunmalý ev verilebilir mi? Hackney Choice þu anda korunmalý evler içermemektedir. Korunmalý eve ihtiyacýnýz varsa, lütfen þuraya baþvurun: Hanover in Hackney Housing Association London Lane E8 3PR Tel: (yalnýzca korunmalý ev baþvurularý için) E-posta: Web sitesi: 16

21 9120-CL_A5_ooklet_V5-Turkish-update-F.qxd 09/10/ :28 Page 21 Diðer dillerde ve formatlarda Hackney Diðer dillerde ve formatlarda Hackney Choice Choice Hackney Choice u baþka bir dilde kullanabilir miyim? Sözlü ve yazýlý bilgiler halen 14 dilde aþaðýdaki noktalarda sunulmaktadýr: internet üzerinde: 24 saat açýk, çeþitli dillerdeki telefon hattýnda: dokunmatik ekranlý kulübelerde Sistem baþka þekillerde mevcut mu? Görme engelliler için, konutlar için teklif vermek amacýyla kullandýðýnýz ELLC web sitesinde sesli gez (browse aloud) denilen bir olanak olup bununla metin size sesli olarak okunacaktýr. Ýþitme engelliyseniz, ELLC web sitesinde ve kulübelerde bilgiler ritanya Ýþaret Dilinde de sunulmaktadýr. 17

22 9120-CL_A5_ooklet_V5-Turkish-update-F.qxd 09/10/ :28 Page 22 Dergi daðýtým noktalarý Dergi daðýtým noktalarý Dergi elediye dairelerinin yaný sýra tüm Hackney çapýnda çeþitli yerlerde bulunabilir. Ayrýca, ücretsiz internet eriþimi, dokunmatik ekranlý kulübeler ve teklif verme konusunda yardýmcý olabilecek yerler þunlardýr: elediye noktalarý 1 Cashiers Office Hackney Town Hall, Mare Street, E8 1EA K 2 Reception Hackney Town Hall, Mare Street, E8 1EA K 3 Housing Reception, Christopher Addison House 72 Wilton Way, E8 1J K 4 CLR James Library Dalston Lane, E8 3AZ 5 Hackney Central Library 1st Floor, 1 Reading Lane, E8 3GQ 6 Nightingale Estate Office Nightingale Estate, 20 Olympus Square, E5 8PL 7 Clapton Library Northwold Road, E5 8RA 8 Homerton Library Homerton High Street, E9 6AS 9 Social Services 205 Morning Lane, E9 6JX K 18

23 9120-CL_A5_ooklet_V5-Turkish-update-F.qxd 09/10/ :28 Page 23 Dergi daðýtým noktalarý Dergi daðýtým noktalarý 10 Homerton Neighbourhood Office 92 Well Street, E9 7JA K 11 Whiston Road sub office 2 Whiston Road, York Row Estate, E2 8W 12 Queensbridge and De eauvoir Neighbourhood Office 31 De eauvoir Road, N1 5SJ K 13 Shoreditch Library 80 Hoxton Street, N1 6LP 14 Shoreditch Neighbourhood Office letchley Court, 1 Cropley Street, N1 7PT K 15 Stoke Newington Library Stoke Newington Church Street, N16 0JS 16 Stamford Hill Library Portland Avenue, N16 6S 17 Stoke Newington Neighbourhood Office Stoke Newington Church Street, N16 0JR K 18 Stamford Hill Neighbourhood Office Clock House, 149 Stamford Hill, N16 5LG K Diðer noktalar Citizens Advice ureau Mare Street, E8 1HE Citizens Advice ureau Kingsland Road, E8 4AU 19

24 9120-CL_A5_ooklet_V5-Turkish-update-F.qxd 09/10/ :29 Page 24 Dergi daðýtým noktalarý Dergi daðýtým noktalarý Age Concern Hackney 22 Dalston Lane, E8 3AZ Disability Hackney The Print House, 18 Ashwin Street, E8 3DL London Alevi Cultural Centre and Cem-evi 89 Ridley Road, E8 2NH Hackney Chinese Community Centre Ellingfort Road, E8 3PA angla Housing Association 243 Lower Clapton Road, E5 8EG St Leonard s Learning Disability Services St Leonard s Hospital, 3rd Floor, lock D, Nuttall Street, N1 5LZ An Viet Foundation An Viet House, Englefield Road, N1 4LS Robin Redmond Resource Centre 440 Seven Sisters Road, N4 2RD 29 North London Muslim Community Centre Cazenove Road, N16 6AA K 30 Halkevi Community Centre Stoke Newington Road, N16 7X K teklif verme konusunda yardýmcý olabilir ücretsiz internet eriþimi K dokunmatik ekranlý kulübeler 20

25 9120-CL_A5_ooklet_V5-Turkish-update-F.qxd 09/10/ :29 Page 25 Dergi daðýtým noktalarý Dergi daðýtým noktalarý Warwick Reservoir (East) Finsbury Park LACKSTOCK ROAD NEW RVER SEVEN SSTERS ROAD Manor House GREEN LANES NEW NORTH ROAD CTY RD Clissold Park EAST ROAD SOUTHGATE ROAD AMHURST PARK ALLS POND ROAD Shoreditch Park Old Street OLD STREET Stamford Hill Abney Park Cemetery SHOREDTCH HGH STREET KNGSLAND ROAD 18 STOKE NEWNGTON HGH STREET STAMFORD HLL RECTORY ROAD QUEENSRDGE ROAD CLAPTON COMMON Stoke Newington Dalston Kingsland Stoke Newington Common EVERNG RD Rectory Road AMHURST ROAD DALSTON LANE REGENT S CANAL RVER LEA Sports Ground 16 HACKNEY ROAD Springfield Park UPPER CLAPTON ROAD Hackney Downs Haggerston Park Hackney Downs Hackney Central London Fields Cambridge Heath Warwick Reservoir (West) 25 3 Nature Reserve LOWER CLAPTON ROAD MARE STREET LOWER CLAPTON ROAD St. John's Churchyard MORNNG WELL STREET Walthamstow Marshes Playing North Field Millfields Recreation Ground Clapton South Millfields Recreation Ground LEA RDGE RD 10 HOMERTON HGH STREET LANE REGENT S CANAL 9 RVER LEA 8 Homerton CASSLAND ROAD KENWORTHY STREET WCK ROAD Well Street Common MARSH HLL Victoria Park Hackney Marshes Recreation Ground HERTFORD UNON CANAL HOMERTON ROAD Wick Field Mabley Green HACKNEY CUT NAVGATON EAST CROSS ROUTE EASTWAY Hackney Wick Liverpool Street 21

26 9120-CL_A5_ooklet_V5-Turkish-update-F.qxd 09/10/ :29 Page 26 Çeviriler 22

27 9120-CL_A5_ooklet_V5-Turkish-update-F.qxd 09/10/ :30 Page 27 23

28 9120-CL_A5_ooklet_V5-Turkish-update-F.qxd 09/10/ :30 Page 28

haberleri Hackneyli gençler yerel bisiklet projesinde doðru yoldalar Ýçindekiler

haberleri Hackneyli gençler yerel bisiklet projesinde doðru yoldalar Ýçindekiler 9276-HH News Jan 07-Turkish-PicUpd-Final.qxd 30/01/2007 08:52 Page 1 haberleri Ocak 2007 www.hackneyhomes.org.uk Hackneyli gençler yerel bisiklet projesinde doðru yoldalar Hackney deki Fawcett Sitesinde

Detaylı

Nokia 2300 Kullaným Kýlavuzu. 9310793 1. Baský

Nokia 2300 Kullaným Kýlavuzu. 9310793 1. Baský Nokia 2300 Kullaným Kýlavuzu 9310793 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-4 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9352358 4. Baský

Kullaným Kýlavuzu. 9352358 4. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9352358

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9355223 2. Baský

Kullaným Kýlavuzu. 9355223 2. Baský Kullaným Kýlavuzu 9355223 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-9 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili

Detaylı

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu 9310101 1. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere Rh-18 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

DECT TELEFON KULLANIM KILAVUZU GDT 1000

DECT TELEFON KULLANIM KILAVUZU GDT 1000 DECT TELEFON KULLANIM KILAVUZU GDT 1000 tr en TÜRKÇE İÇİNDEKİLER 2 2-4 İÇİNDEKİLER 5-7 GÜVENLİK BİLGİLERİ 5 Uyarılar: 6 Ambalaj İçin Uyarı! 6 WEEE Elektronik Atıkların Bertarafı: 7 Yasaklı Madde Kullanımının

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu 9353892 1. baský

Kullaným Kýlavuzu 9353892 1. baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9353892

Detaylı

Genesis Ortak Sahiplik

Genesis Ortak Sahiplik Sayı Issue 52 35 Ocak August 2010 Sayı 52 Ocak Kalkındırma Above: Mutlu Yıllar Genesis Ortak Sahiplik Ortak Sahiplik insanların emlak basamağına adım atabilmeleri için müthiş bir yoldur. Sakinlerin yeni

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9357558 Issue 4 TR

Kullaným Kýlavuzu. 9357558 Issue 4 TR 9357558 Issue 4 TR Kullaným Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. 9357235 Issue 3

Kullaným kýlavuzu. 9357235 Issue 3 9357235 Issue 3 Kullaným kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June,

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9355749 1. Baský

Kullaným Kýlavuzu. 9355749 1. Baský Kullaným Kýlavuzu 9355749 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere NMM-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili

Detaylı

Nokia 6125 Kullaným Kýlavuzu. 9247961 1. Baský

Nokia 6125 Kullaným Kýlavuzu. 9247961 1. Baský Nokia 6125 Kullaným Kýlavuzu 9247961 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-178 ürününün ilgili yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 6131 NFC Kullaným Kýlavuzu

Nokia 6131 NFC Kullaným Kýlavuzu Nokia 6131 NFC Kullaným Kýlavuzu 9254020 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-216 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý olduðunu

Detaylı

Windows Mobile sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm

Windows Mobile sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm 603.83 blue me linea.qxp 23.05.2007 10:53 Page 1 Windows Mobile sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm GENEL BÝLGÝLER... 3 Serbest konuþma tertibatý... 3 Mesaj okuyucu... 5 Parçanýn çalýnmasý...

Detaylı

Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu. 9231797 3. Baský

Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu. 9231797 3. Baský Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu 9231797 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-17 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9238073 / 3. Baski

Kullaným Kýlavuzu. 9238073 / 3. Baski Kullaným Kýlavuzu 9238073 / 3. Baski UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-104 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili

Detaylı

Ek uygulamalar Nokia N95-1

Ek uygulamalar Nokia N95-1 Ek uygulamalar Nokia N95-1 NOKIA N95 CÝHAZINIZDAKÝ EKLENTÝ UYGULAMALAR HAKKINDA Cihazýnýzýn hafýzasýnda ve cihazla birlikte verilen DVD-ROM'da Nokia'ya ve üçüncü taraf geliþtiricilere ait ek uygulanmalar

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu 9355182 Sayý 1

Kullaným Kýlavuzu 9355182 Sayý 1 Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9355182

Detaylı

Hayatta kalacağım. Haringey de Aile İçi Şiddet Danışma ve Tavsiye El Kitabı. (I Shall Suvive) TURKISH

Hayatta kalacağım. Haringey de Aile İçi Şiddet Danışma ve Tavsiye El Kitabı. (I Shall Suvive) TURKISH Hayatta kalacağım (I Shall Suvive) Haringey de Aile İçi Şiddet Danışma ve Tavsiye El Kitabı. Hayatta kaldım İçindekiler Önsöz... 3 Giriş... 4 Bölüm 1 Destek ve danışma hizmeti alabileceğiniz yerler...

Detaylı

Hýzlý Baþlangýç ve Sorun Giderme Kýlavuzu

Hýzlý Baþlangýç ve Sorun Giderme Kýlavuzu İÇiNDEKi LER Önemli Bilgi 2 Temel Bilgisayar Kavramları 3 Güvenlik ve Kullaným Rahatlýðý... 3 Güvenlik Önlemleri... 3 Saðlýk Önlemleri... 3 Bilgisayarýnýzý Tanýma... 4 Klavye ve Touchpad... 4 Bilgisayarýnýzýn

Detaylı

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu içindeki LER Önemli Bilgi 2 Temel Bilgisayar Kavramları 4 Güvenlik ve Kullaným Rahatlýðý... 4 Güvenlik Önlemleri... 4 Saðlýk Önlemleri... 4 Bilgisayarýnýzý Tanýma...

Detaylı

Woodberry Down Haberleri

Woodberry Down Haberleri Ağustos 2013 Woodberry Down Haberleri Woodberry Down Sitesi, Hackney Belediyesi, Berkeley Homes, Genesis Konut Derneği, Hackney Homes, Konutlar ve Toplumlar Kurumu, Manor House Geliştirme Vakfı ve Woodberry

Detaylı

Microsoft Auto sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm

Microsoft Auto sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm Microsoft Auto sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm İÇİNDEKİLER GENEL BÝLGÝLER... 3 Serbest konuþma tertibatý... 3 Mesaj okuyucu... 5 Media Player... 6 Trafikte güvenlik... 7 DÝREKSÝYONDAKÝ

Detaylı

NET-CM PROGRAMI KULLANIM KILAVUZU

NET-CM PROGRAMI KULLANIM KILAVUZU NET CM NET-CM PROGRAMI 12/2004 KULLANIM KILAVUZU Net-CM KK - REVAAA 04/12/2004 KAREL bu dokümanda belirtilen ürün özelliklerinde, geliþtirme ve iyileþtirme yapmak amacý ile, önceden haber vermeden deðiþiklik

Detaylı

Copyright 2005 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2005 Nokia. All rights reserved. Nokia N70-1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-84 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduðunu

Detaylı

Hýzlý Baþlangýç ve Sorun Giderme Kýlavuzu

Hýzlý Baþlangýç ve Sorun Giderme Kýlavuzu İÇiNDEKi LER Önemli Bilgi 2 Temel Bilgisayar Kavramları 3 Güvenlik ve Kullaným Rahatlýðý... 3 Güvenlik Önlemleri... 3 Saðlýk Önlemleri... 3 Bilgisayarýnýzý Tanýma... 4 Klavye ve Touchpad... 4 Bilgisayarýnýzýn

Detaylı

Nokia 3200 Kullaným Kýlavuzu. 9356899 2. Baský

Nokia 3200 Kullaným Kýlavuzu. 9356899 2. Baský Nokia 3200 Kullaným Kýlavuzu 9356899 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-30 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Nokia N81-3 1. baský TR

Kullaným Kýlavuzu. Nokia N81-3 1. baský TR Kullaným Kýlavuzu Nokia N81-3 1. baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-223 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan eder.

Detaylı

Nokia 6230i kullaným kýlavuzu

Nokia 6230i kullaným kýlavuzu Nokia 6230i kullaným kýlavuzu 9236597 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-72 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC)

Detaylı

Windows Mobile sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm

Windows Mobile sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm 604_39_206_DOBLO_BLUE_GB_1ed 28.10.2009 15:37 Page 1 Windows Mobile sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm İÇİNDEKİLER GENEL BÝLGÝLER... 3 Serbest konuþma tertibatý... 3 Mesaj okuyucu...

Detaylı