Y6NETiM KURULU KARARI. $irketyonetimkuruiuuyeieriaga!rdakigtjndemmaddelerinigorugmekuzeretop andtiar.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Y6NETiM KURULU KARARI. $irketyonetimkuruiuuyeieriaga!rdakigtjndemmaddelerinigorugmekuzeretop andtiar."

Transkript

1 ANKARA MAGAZACTLTK SANAYi ve r]gller ANONiM girkeri Y6NETiM KURULU KARARI Hzs 3 27 KARAR KONUSU /-\(^ '! 2013 / r:.) ;,1il'#UtiPll^rouir KILER, vahir KILER' BURAK G.NCE' HAKAN BARAN : $irket Merkezi : isas-soztesmenin Tadil Edilmesl Hakktnda $irketyonetimkuruiuuyeieriaga!rdakigtjndemmaddelerinigorugmekuzeretop andtiar. Yaprlan gorijgmeler neticesinde ; 6102 sayrlr Turk Ticaret Kanunu hukumlerine uyum amactyla; - $lrket sozlegmesinin 2,3,4,5'6'.7 'Big'IO'!L'L2'L?"ta'!5-''2J-7' maddelerinin tadil edilmesine' - Darnga Vergisi u-sjir.r.,c!ei.i rquoo.'inln eias,soz egmeden gtkarttimastna' ov birli6i ile karar verilmigtir' ESKi METTN girketin ijnvanr Madde 2 $irketinilnvanl'kilerankarama!azacrlrksanayiveticaretanonim$irketi,dir. $irketin Unvant Madde 2 Sirketin unvant "Kiler Ankara Ma!azacrlrk Sanayi ve Ticaret Anonim $irketi'dir' iitulli}i t.ooeterinde krsaca "$iiket" ola rak a n t lacakttr' Amag Ve Konu ig bu esas sozleqmentn humlar kuru Ya5 ahsulleri tekstil ar Pamuk ve her ve telefler altm I etmek, addelerinin her nevi temizlik maddelerinin qay tekel lkolsuz igkiler megrubat alrm satlmlnl toplam ve raclnl YaPmak' r- irhrlal ih12.at trtmlar yapmak' 6-SuturunIeriniaImaKsatmakimaletmeKDLlKUlIuIoIdaithalatlhracatIr mlaryapmak. 7-Her turru etrer ve veniren sakatat barkrar F;1;lulYilll:l:"::l #1'Jii.'"15[--HXJ;f':ffi; ar ve gigekgilik mustahsallart (;ff : ;ilji,:;;t:l i"y;.; ; ;;;;il p"v nii uo *i L :n:1::i:'l' [::' run karpuz ve bu turunqgiller!:;;;;;;;;ir.n ror.i.j' muz vb'-vumrurar ve )EU4s ve yvfrlflf ' e*9:lf^1""i"1:] h.aatr \,1;'1i:;1"fr.0i"i.' kakao ve -_t*^t^.a^^ mustahsallarr tutun tuz baharatlar lle 9e9lLll 9ruo rouue'e vel cattnt YaPmak racatrnl ve ticaretini YaPmat<'

2 fls2g 10-Her nevi zirai tartmsal dolal un ve unlu mamuller ile meyve sebze ve deniz urunleri gibi grdaw. t maddelerinin imalatr ithalatr ihracatrnt ve dahili ticaretini vapmak.? 11-Buyuk ve kugukbag hayvanlar ile av hayvanlarrndan elde edilen et sut peynir salam sosis sucuk pastlrma ve ya!lart ve konserveleri her turlu yiyecek ve gikolata urunleri her turlu sirke hardal peynir gegitleri ve buna benzer mamulleri her turlu grda urunleriyle ilgili konserveler allm satrmr itha1at ihracat ticaret ve pazarlamastnr yapmak, 12-eiftlik yapmak giftlikler kurmak kaliteli ve verimli urun elde etmek igin tarrmsal galrgmalar yapmak besicilik yapmak kumes hayvanctlt!r ve ilgili tesisler kurmak ve igletmek her turlu tarrm tjrunlerinin alrm satrmrnr ithalatrnr ihracatrnr yapmak canlr hayvan alrmrnr ve satrmrnr yapmak, 13-Amaglarlyla ilgili satrg ma!azast market super market hipermarket buyuk ma$azalar lokantalar gay salonlart otoparklar ma!azalar satrs ve da!rtrm merkezleri servis bakrm zirai mljcadele istasyonlarr imalathaneler ve fabrikalar emtia depolama ve da$rtma tesisleri sofuk hava depolarr ve gerekli her turlu tesisler ve bunlarla ilgili hesap merkezleri kurabilir kiralayabilir kiraya verebilir satrp devirldebilir satrn ve devir aiabilir. 14-Her turlu mekanlk elektrikll ve elektronik ev mutfak ve briro malzemeleri ve dayanrklr tuketim mallarr cam ve camdan mamul sus ve mutfak egyalarr mutfak malzemeleri spor levazrmatr kondisyon alet ve cihazlart diyet malzemeleri elektrikli elektronik ve mekanik oyuncaklarrn ithalatr ihracatr imalatr tamir ve bakrmr montaj servisi toptan ve perakende pazarlamayr yapmak. 15-Amag ve konusuyla ilgili olmak kaydryla, ihale mevzuatrna tabi olsun veya olmasrn agrlacak her turlu resmi veya ozel yurtigi veya yurt drgr ihalelere igtirak etmek, satrg ve fiyat teklifleri vermek, bu ihaleler igin ortakltk adi ortakltk, ig ortaklr!r, konsorsiyum olugturmak veya bunlara i5tirak etmek. Ozellegtirecek kamu kurum ve kuruluglarln ozellegtirmenin hukuki modeli ne olursa olsun teklif vermek, satrn almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, yap iglet veya yap iglet devret modeline 96re ihalelere igtirak etmek ve bu alanlarda teklifler vermek. Bu amaglarla tesisler kurmak, kurdurmak, devralmak, devretmek ve satrn almak. Turkiye'de ve yurt drgrnda ingaat ve taahhut ihalelerine katrlmak her nevi ingaat iglerini taahhut etmek yapmak yaptrrmak, 16-Yurtigi ve uluslar arasr kara ve deniz tagrmacrlr!r yapmak. 17-oto altm sattmtnt yapmak otomotiv sanayi ile ilgili yedek parga satrg merkezi agmak bunlarrn ithalat ve ihracatr ile ilgili ie ticaretinl yapmak. 1B-Her turlti akaryakrt ve madeni ya!larrn altmr satrmr ithali ihracr ile bunlarrn servis istasyonlarrnr rurmax satrn almak devir etmek ve igletmek 19-$irketin amaclna ulagabilmesi igin luzumlu makine ve tesisler ile tagrt araglarr gayrimenkulleri iktisap etmek devir ve fera! etmek kiraya vermek gayrimenkuller uzerinde kiraya almak irtifak intifa sukna gayrimenkul mukellefiyeti kat irtifakr tahsis etmek iktisap devrr ve fera! etmek fabrika depo satr5 ma!azalarr ve ldari binalarr inga etmek, 20-$irketin amact ile ilgili olarak girketin borelarrnr ve alacaklarrnl temin igin ipotek temin kefalet ve diler teminatlarr almak. 21-$irketin amact ile ilgili olarak marka ihtira beratr ustalrk (know how) ve di!er srnai mulkiyet haklarrnr iktisap etmek devir ve fera! etmek ve bunlarrn uzerinde lisans antlagmaiarr yapmak. 22-YUrurlukteki mevzuat gergevesinde ig ve dl9 piyasalardan uzun oita ve klsa vadeli istikrazlar akdetmek yabanct sermaye ile isbirli!i yapmak ortak olarak kabul etmek yabanct sermaye ve tegekkulleri igtirak bunlarrn vasttastyla istigal konusu mallarrn tanrtrlmasrnda galrgmak mumessilliklerini almali ve vermek. 23-9irketin igtigal konusu ile ilgili her turlu yattnmlar yapmak ticari mumessillik temsilcilik acentelik mugavirlik komisyonculuk ve her turlu taahhut ithalat ve ihracat igleri ile u!ragmak. $irket yukartdaki gosterilenlerden bagka iglere girigmek istedigi takdirde yonetim kurulu kararr alrndrktan sonra, diledi!i igleri yapacaktrr. Esas mukavele degigikli!i mahiyetinde olan ig bu kararrn alrnabilmesi igin onceden Sanayi ve Ticaret Bakanlr!rndan gerekli on izin alrnacaktrr. Amag Ve Konu Madde 3 $irketin amag ve konularr gunlardlr. 1-Hububat ve mamulleri bakliyat ve mamulleri ya!lr tohumlar kuru yag meyve ve sebzeler hayvani ve bitkisel grda maddeleri meyve gekirdekleri orman mahsulleri tekstil ham maddeleri kasaplrk canlr hayvanlar ve ham deriler kimyevi maddeler ve baharatlar pamuk ve ner nevi guval kanavige endustriyel ve naylon iplikler plastik sera ortuleri her nevi hurda ve telefler alrm yonculu{u ihracatr, ithalatr, ticaretini ve pazarlamastnt Vapmak 2-Her turlu grda maddeleri susam narenciye kavun karpuz meyve ve sebze nzeri zirat urunlerin allm satrmr komisyonculuju ihracr ithali ve fiilen arazi uzerinde ziraatrnr yapmak 3-Her turlu tahrl sanayi bjtkileri narenciye ya9 ve kuru meyve v94seb; ba5kalarrna temsilcili6ini yapmak bu ve buna benzer u ambalajlamak bunlarr yetigtirecek ve igleyecek tesisler kiraya vermek yurt iginde ve yurt drgrnda ihraq ve ithal e Sqrrfa?/Q -]I n tirmek iglemek veya igletmek depolamak trn almak ktralamak c;$ s a t* t{ e,*

3 i!" L -n q<. +,it \*,.* 'r,l' =r \ 'ri f' flszs 5e 4-Her nevi ternel grda maddelerinin temel tuketim maddelerinin her nevi temizlik maddelerinln gay tekel maddeleri geker ve geker mamulleri alkollu ve alkolsuz igkiler megrubat altm satlmlnl toplam ve perakende ithalat ihracat ve ticaretini yapmak 5-Zirai ilae gubre tohumlartntn altmt satrmr ithali ve ihractnt yapmak. 6-Sut urunlerini almak satmak imal etmek bu konularda ithalat ihracat ve yattrlmlar yapmak, 7-Her turlu etler ve yenilen sakatat balrklar kabuklu hayvanlar ile sut ve sut mustahsallart kug ve kumes hayvanlarr tabii bal hayvanr mengeli peynir vb. sair mustahsallart canlr nebatlar ve gigekgilik mustahsallart sebze ve yenilen kokler muz vb. yumrular ve nebatlar yenilen meyveler kavun karpuz ve bu turunggiller kabuklarr et balrk ve kabuklu hayvanlarrn naimelerden haztrlanmtg yenilecek maddeler kakao ve mustahsallan esastnt hububat un veya nigastadan tegkil eden biskuvi vb, pastacrlrk mamulleri tegkil eden mustahsallarr tutun tuz baharatlar ile gegitli grda maddeleri mustahsallart altmt sattmt ithalatlnl ihracatlnl ticaretini ve pazarlamasrnr yapmak. B-Kimya sanayinin muhtelif mustahsallarrnrn alrmrnr sattmtnt ithalatrnr ve ihracattnt yapmak. 9-Her turlu kahve gay paraguay Eayt ve baharatlarrnrn altmt sattmt ithalattnt ihracattnt ve ticaretini va pma k, 1O-Her nevi zirai tarrmsal do!al un ve unlu mamuller ile meyve sebze ve deniz tirunleri gibi gtda maddelerinin imalatr ithalatr ihracattnt ve dahili ticaretini yapmak. 11-Buyuk ve kugukbag hayvanlar ile av hayvanlarrndan elde edilen et sut peynir salam sosis sucuk pastrrma ve ya!larr ve konserveleri her turlu yiyecek ve gikolata urunleri her turlu sirke hardal peynir gegitleri ve buna benzer mamulleri her turlu grda urunleriyle ilgili konserveler altm satlmt ithalat ihracat ticaret ve pazarlamastnt yapmak, 12-eiftlik yapmak giftlikler kurmak kaliteli ve verimli urun elde etmek igin tartmsal galtgmalar yapmak besicilik yapmak kumes hayvancrlr!r ve ilgili tesisler kurmak ve igletmek her turlu tartm urunlerinin allm satrmrnr ithalatrnr ihracattnt yapmak canlr hayvan altmtnt ve sattmtnt yapmak. 13-Amaglarryla ilgili satrg ma!azasr marl<et super market hipermarket buyuk ma!azalar lokantalar 9ay salonlarr otoparklar ma!azalar sattg ve da$rtrm merkezleri servis baktm zirai mucadele istasyonlarl imalathaneler ve fabrikalar emtia depolama ve da!rtma teslsleri so$uk hava depolarr ve gerekli her turlu tesisler ve bunlarla ilgili hesap merkezleri kurabilir kiralayabilir kiraya verebillr sattp devir edebilir satln ve devir alabilir. 14-Her turlu mekanik elektrikll ve elektronik ev mutfak ve buro malzemeleri ve dayantklt tuketim mallarl cam ve camdan mamul sus ve mutfak egyalarr mutfak malzemeleri spor levaztmatt kondisyon alet ve cihazlarr diyet malzemeleri elektrikli elektronik ve mekanlk oyuncaklartn ithalatt ihracatt imalatt tamir ve bakrmr montaj servisi toptan ve perakende pazarlamayt yapmak, 15-Amag ve konusuyla ilgili olmak kaydryla, ihale mevzuatrna tabi olsun veya olmastn aqtlacak her turlu resmi veya ozel yurtlgi veya yurt drgr ihalelere igtirak etmek, sattg ve fiyat teklifleri vermek, bu ihaleler lein ortaklrk adi ortaklrk, ig ortaklr!r, konsorsiyum olugturmak veya bunlara igtirak etmek. Ozellegtirecek kamu kurum ve kuruluglann ozellegtirmenin hukuki modeli ne olursa olsun teklif vermek, sattn almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, yap iglet veya yap iglet devret modeline gore ihalelere i5tirak etmek ve bu alanlarda teklifler vermek, Bu amaelarla tesisler kurmak, kurdurmak, devralmak, devretmek ve satrn almak. Turkiye'de ve yurt drgrrda ingaat ve taahhut ihalelerine katrlmak her nevi insaat iglerini taahhut etmek yapmak yaptrrmak. 16-Yurtigi ve uluslar arast kara ve deniz tagrmacrlrir yapmak. 17-Oto alrm satrmrnr yapmak otomotiv sanayi ile ilgili yedek parga satts merkezi agmak bunlarln ithalat ve ihracatr ile ilgili ig ticaretinl yapmak, 1B-Her turlu akaryakrt ve madeni yadlarrn alrmr sattmr ithall ihracr ile bunlarrn servis istasyonlartnt kurmak satrn almak devir etmek ve igletmek 19-glrketin amactna ulagabilmesi igin Iuzumlu makine ve tesisler ile tagtt araglart gayrimenkulleri iktisap etmek devir ve fera! etmek kiraya vermek gayrimenkuller uzerinde kiraya almak irtifak intifa sukna gayrimenkul mukellefiyeti kat irtifakr tahsis etmek iktisap devir ve fera! etmek fabrika depo sattg ma!azalarr ve idari binalarr inga etmek. 2O-girketin amacr ile ilgili olarak girketin borglarrnr ve alacaklartnr temin igin ipotek temin kefalet ve di!er teminatlarr almak, 21-girketin amacr ile ilgili olarak marka ihtira beratr ustaltk (know how) ve di!er srnai mulkiyet haklartnt iktisap etmek devir ve fera$ etmek ve bunlarrn uzerinde lisans antlagmalarl yapmak. 22-YLirurlukteki mevzuat gergevesrnde ig ve dr9 piyasalardan uzun orta ve ktsa vadeli istikrazlar akdetmek yabancr sermaye ile igbirli!i yapmak ortak olarak kabul etmek yabanct serm ve tegekkulleri igtirak bunlarrn vasrtasryla igtigal konusu mallarrn tantttlmasrnda gallgmak mumessill almak ve vermek. 23-$irketin igtigal konusu ile ilgili her turlu yattrtmlar yapmak ticari mu lik temsilcilik acentelik mugavirlik komisyonculuk ve her turlu taahhut ithalat ve lhracat igleriyle u $irket yukarrdaki gosterilenlerden bagka iglere girigmek istedigi sonra, diledifi igleri yapacaktrr. Esas mukavele deiigikligi mahl onceden Gumruk ve Ticaret Bakanlrdrndan qerekli on izin urulu kararr alrndrktan u ftararrn altnabilmesi igin Szvfa l/q

4 ESKI METiN Merkez ve $ubeler Madde 4 $l[1;"'.'kezi Ankara'dadtr. Adresi Anadoru uly',1 9iI::Fl.]?:7:J:::yil"T,ii,.ii"'i; #lil :[f;i[i'ji;;j;'"'l:;;:' ricaret sicirrne.tescrr ""-il;tl-" ]l:,'i9,: :i']i":i'-":;:ii:j,?:,":lill["";."'uu[:3 +T tufj;["t;l:-;:i=;.'iit'',e'. iiiinirlilil*ir ve iran editmie adrese vaptlan teblisat eirkete vaptrmts,.,^-; rrlracini cirreci irinde tescil,;i;,illi',.il"u!'"iut #lili;';;?':'i;i";.;;il;" ^:"1*: '-:g::,1.,1"i,:i:itp.;;;ff: ;:l:ii":ff:i] liji,i;,ijli,.oli,iil'oliilil,',oll:il;;ii'oij.vii'il si'r.ii,c sjnavi ve ricaret Bakanrr!tna birsi vermek gartr ile yiti ieino" ve yurt dtgtnda gubeler agabiltr' vrrui ueriru Merkez ve $ubeler esxi uerilt $irketin Siiresi Madde 5 sirket suresiz olarak kurulmugtur, Bu sure TC Sanayi ve Ticaret Bakanli!tndan izin altnmak suretiyle krsa ltrlabilir. $irketin Siiresi Madde 5 $irketin sure slnlrslzdlr' bilir. Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i $lfffitr"rn,''ayesi 60.oo0.o0o,oo rl (artmrgmiryonturklirasr),dr,r. Bu sermaye her biri 1TL (BirTurklirasr) itibari de{erde,60,o0o,ooo (Altmrgmilyon) adet hisseye ayrrlmtgtrr' $irketimizin yeni sermaye yaplsl da!rlrmt aga!rdaki tabloda belidilmigtir' Yeni SermaYe YaPtst ngsedarlar Kiler Alrgverig Hizmetleri Gtda Sanayi ve Ticaret A'$' Hisse Adedi: '000 Hlsse Tutarr TL: 57,600,000,00 Hisse Orant: 7o 96,00 Hissedarlar Kiler Holding A.$' Hisse Adedi: Hisse Tutart TL: ,00 Hisse Orant: 7o 1,00 Hissedarlar Nahit Kiler Hisse Adedi: Hisse Tutart TL: 600'000,00 Hisse Oranr: o/o 1,00 Hissedarlar Umit Kiler Hisse Adedi: Hisse Tutarr TL: 600'000,00 Hisse Orant: o/o 1,00 Hissedarlar Vahit Kiler Hisse Adedi: Hisse Tutarr TL: 600'000,00 Hisse Orantl o/o 1,00 Sayfa 419

5 pzs 5 Genel ToPlam Hisse Adedi : Hisse Tutart TL: '000,00 Hisse Orant: o/o p;t Yonsenet eriniltl, ikkupur erhalindebasttrmayaveyahissesenet erinibirdenfazla yaz?:*illl[x'#jl."jl:,f;:h1il,l",'ll!l{;,li1i3,i5l?1i"1]'n"'3,[i.tl L ana maddesi uyarlnca YaPtltr' lil? YENi METTN i".rnuv" ve Hisse Senetlerinin Nev'i Madde 6 Sirketin sermayesi 60.OOO.0OO,O0 TL (a tmrgmi yonturklira-sll9]::"8, iti;;;i ;"6"t;", oo.ooo. ooo (Altm rsmilvon) adet hlsseve avrr lm rstr r' l) Kiler AlrgveriS Hizmetleri Grda Sanayl ve Ticaret A'S' Hlsse Adedi : Hisse Tutart : '000,00 TL Sermaye her biri l TL (BirTurkLirast) 2) Kiler Holdlng A.$. Hisse Adedi : Hisse Tutart : ,00 TL 3) Nahit Kiler Hisse Adedi : 600,000 Hisse Tutart : 600'000'00 TL 4) Umit Kiler Hisse Adedi : Hisse Tutart : 600'000,00 TL 5) Vahlt Kiler Hlsse Adedi : Hisse Tutart : 600,000,00 TL taraftndan muvazaadan ari olarak tamamen taahhut edilmigtir ve sermayenin tamamt odenmigtir' Sermaye artlrlmlnca, arttrtlan sermayenin V+'u sermaye artlrlmlnln 'tescilinden ortaklar kurulunun alaca!r kararlara gore sermay. ari,r,mtn'n tescil tarihinden odenecekti r' once, gerl kalan %'u ise itibaren 24 ay igertstnce YonetimkuruluhissesenetlerinilTL',llkkupurlerhallndebastrrmayaveyahissesenetlerinibirdenfazla payr remsil r.rpiii"i-t.lutina" birlegtirip l.;i;r;;t" yetkilidir' Hisse senetlerinin tamamr nama vazrlrdrr. Sermayenrn "o"n Eamamt odenmedikge hamlline yarilr hiss" senedi gtkartlamaz' Bu husustaki ilanlar ir.r ititr"s*enin ilan maddesi uyarlnca yaptltr' Hisse Senetlerinin Devri mevcut o dilebilir' tamamen veya ktsmen uqtjncu gahtslara rbirlerinrn. Hisse se n edilebilmesl ve uzerine herhangi bir takyidat yaztlt izninin altnmast Sarttlr' gin ou rsle Hisse Senetlerinin Devri Madde 7 Hisse senetlerl, mevcut ortaklar arastnda serbestqe devir edileb Hissedarlar birbirlerinin onaylnl almacan Jevredemezler, Hisse senetlerinin devir edil konulabilmesi igin bu islemlerden once Yonet Sirkete karsr pay sahipligi stfattntn kazan ya ktsmen uguncu sa nlslara ve uzerine herhangi bir takyidat alrnmast garttlr' erine kaytt edilmesi gerekir' Sayfa 5/9

6 H2 ESKI METiN Yiinetim Kurulu ve Si,iresi Madde 8 $irketin igleri ve idaresi Genel Kurul tarafrndan TUrk Ticaret Kanunu hukumlerine uygun olarak hissedarlar arasrndan segilecek en az 3 (Ug) Uyeden olugan bir Yonetim Kurulu taraftndan yurutulur..yonetim Kurulu Uyeleri en gok 3 (ue) yrl igin seeilirler. SeEim sr-iresi sona eren Ydnetim Kurulu Uyeleri yeniden seeilebilirler. Genel kurul, luzum gorurse Yonetim Kurulu Uyelerini her zaman de$igtirebilir, Ytinetim Kurulu ve Siiresi Madde 8 $irketin igleri ve idaresi, Genel Kurul tarafrndan TUrk Ticaret Kanunu hukumlerine uygun olarak segilen en az 1 (bir) uyeden olugan blr Y6netim Kurulu tarafrndan yurutulur, Yonetim Kurulu Uyeleri en gok 3 (Ug) ytl igin segilirler. Segim suresi sona eren Ybnetim Kurulu Uyeleri yeniden segilebilirler. Genel kurul, luzum gorurse Yonetim Kurulu Uyelerini her zaman de!igtirebilir. ESKI METIN $irketi Temsil ve ilzam Madde 9 $irketin yonetimi ve drganya kargr temsili Yonetim Kurulu'na aittir. $irket taraftndan verilecek butun belgelerin ve yaptlacak sozlegmelerin gegerli olabilmesi igin, bunlartn girket unvanr altrna konmug ve girketi temsile yetkili kigi veya kigilerin imzasrnrn tagrmasr gereklidir. Yonetim Kurulu Turk Ticaret Kanunu'nun 319'ncu maddesine gore girketi temsil ve idare yetkisinin hepsini veya baztlartnt Yonetim Kurulu Uyesi olan bir veya birkag murahhas uyeye veya pay sahibi olmalart zorunlu bulunmayan Mudurlere brrakabilir. $irketi iglerinin ve faaliyetlnin geligmesi ile Yonetim Kurulu luzum ve ihtiyaq gordu0u takdirde idare iglerinin ve gorevlerinin kendi uyeleri arasrnda ne gekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edilece{ini tespit eder, YENT METiN girketi Temsil ve ilzam Madde 9 $irketin yonetimi ve drgarrya kargr temsili Yonetlm Kurulu'na aittir. $irket taraftndan verilecek britijn belgelerin ve yaprlacak sozlegmelerin gegerll olabllmesi i9in, bunlarrn girket unvanr altrna konmug ve girketi temsile yetkili kigi veya kigllerln imzasrnrn tastmasr gereklidir, Yonetim kurulu girketi temsil ve ilzam edecek kigi veya kigileri yonetim kurulu uyeleri arasrndan segebilece!i gibi bir veya birkag murahhas uye veya pay sahibi olmalarr gerekmeyen mudur veya mudurler olarak da belirleyebilir. Yonetim kurulu tarafrndan girketi temsil ve ilzam hususunda atanacak temsilcinin temsil suresi ve temsil yetkisinin srnrrlarr yonetim kurulu taraftndan belirlenir ve her zaman de!igtirilebilir, sona erdirilebilir. ESKi METTN Denetgi ler ve Giirevleri Madde 1O Genel Kurul, gerek hissedarlar arasrndan, gerekse drgarrdan en gok 3 (ue) ytl igin 1 (bir) veya birden fazla denetgi seger, Bunlann sayrsr 5'i gegemez. Genel Kurul segilen denetgiyi her zaman azil ve yerine di$er bir kimseyi tayin edebilir. Gorev suresi biten denetgilerin tekrar denetgilige segilmesi caizdir, Denetgiler Turk Ticaret Kanunu'nun 353, 357 maddelerinde sayrlan gorevleri yapmakla yukumludur, Denetim Madde 1O $irketin denetimi, Turk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hliklimlerine tarafrndan secllir. gore yaprlrr. Denetgiler Genel Kurul Genel Kurul Madde 11 Genel kurul toplantrlarrnda aga!rdaki esaslar uygu a- Davet gekli: Genel Kurullar ola!an veya Ticaret Kanununun 355, 365, 366, 3 rlar. Bu toplantrlara davette TUrk tr. Sayfa 619 Yifr

7 flseg 3e d- e- Toplantr vakti : olagan Genel Kurul toplantrlarr girketin hesap devresi sonundan itlbaren 3 ay iqerisinde ve senede "n u, ui, defa, ola!anustu genel kurul toplanttlart lse glrketln igleri icap ettigi enel kurul toplantrlartnda haztr bulunan tr. Genel Kurul toplanttlartnda hissedarlar kleri vekil vasttast ile temsil ettirebilirler' temsil ettikleri hissedarlarrn sahip olduiu rket genel kurul toplanttlartnda Turk Ticaret uk"t" ".dil.r"k gerekli kararlar altntr' Genel kurul Ticaret Kanunu hukumlerine tabiidir' ezi adresinde veya merkezinin bulundu$u gehrin mast: Gerek ola!an ve gerekse olaianustu genel kurul toplanttlartnda BakanIr!rkomtserininbuIunmasrvetopIantrtutanak arlniniigiliier e i. romiierin gryabrnda yaprlacak genel kurul toplantllarlnda allnacak r'nr tasrmayan toplantr tutanaklart gegerli de!ildir' YENi METTN Genel Kurul e yaplllr. 2- Olaianustu Genel Kurul girket iglerinin icap ettirdi!i hallerde ve zamanlarda Kanun ve bu Esas iorljrn"'0" yazrlr hukuml"r" 9ot. toplanrr ve gereken kararlar altntr' 3- Genel Kurul, girketin idare merkezinde veya yonetim kurulunun g6receli luzum Uzerine Ankara ili igerisinde bagka bir yerde toplanlr. 4- Ola!an ve OIa!anustu Genel Kurul toplanttlartnda pay sa.hiplerinin, veya temsilcilerinln tamamtntn haztr bulunmasr Sarttrr. ttt< iopiantroa bu nisap sugfinirn'uc'dr takdirde yaprlacak ikinci ve sonraki tum toplantrlarda da bu nisap aynen aranacaktlr'.. 5-$irketinyaplIacaKola!anveoIa!anustuGenelKuruITopIantrIarr,ndagirketortaklar ninveya vekillerinin sahip oldukla; temsil etiikleri her hlsse lgin bir oy hakkrna sahiptlrler' ";t" 6- Pay sahipleri kendisi veya egi yahut usul ve furu ile girket arastndaki kigisel bir i9e veya davaya ait gorugmelerde oy kullanamazlar. 7- Genel l(urul toplantrlarrnda hissedarlar kendilerini di!er hissedarlar veya harigten tayin edecekleri vekil vasrtasryla temsil ettirebilirler, girkete trlssjai olan" vekiller kendi oylarrndan bagka temsil ettikleri hissedarlarrn sahip oldu$u oylarr kullanmaya yetkilidir, selahiyetnamelerin geklini Yonetim Kurulu tayin ve ilan eder. B- Genel Kurul toplantrlarrnda oylar el kaldrrmak suretiyle verllir. oylar asaleten veya yonetim kurulunun bellrledili gekilde tanzim edilmig veksletname ile de kullantlabilir' 9- Genel Kurul yonetmellk ve Genel Kurulun yapilrr. toplantrlarr, TUrk Ticaret Kanununun ilgill hukumleri ve bu kanun gereevesinde gtkartlan iebli6tere uygun otarak;;irl"ii; 24.06,i0L3 tarihli Ola!an Genel Kurulunda kabul edilen Qalrgma Esas ve Usutieii Hakkrnda i9 Ydnergesinde belirtilen gerqeveye uygun olarak ESKi METIN Toplantrlarda Komiser Bulunmast Madde 12 Gerek ola!an gerekse ola!anr-lstu bulunmast ve toplantt tutanaklarlnl Genel Kurul toplanttlartnda altnan deg ildlr. genel kurul to ilgililerle bi Karanar Ticaret Bakanlr!r Komiserinin r, Komisertn gryabtnda YaPtlacak avan toplantt tutanaklart geqerli SayfaT 19

8 YENT METIN Bakanlrk Temsilcisi Madde 12 {t kattlmast zorunlu de!ildir. ilan inin 4.Frkrasr hukumleri saklr kalmak gartryla girket htikumleri uygulanlr, 368. Maddesi htiki.imleri sl zorunluour' 97. Ve 438' maddeleri ilan $:fi:1i,,rn,.r- Trirk ricaret Kanunun 35.Maddesinin 4.Frkrasrna ve irgiri duzenremerere.uvgun orarak yaprlrr ve igbu maddeye gore yaprlacak ilanlarrn tamaml Sirketin kurumsal internet sitesinde ilan edilir' Genel Kurul,un toplanttya 9a{rrlmastna iligkin ilanlar lse TTK m'414 veya m'416 hiiktimlerine gore va ot laca ktt r. ESKi METIN Hesap Dijnemi Madde 14 r_- L^^r^- n _arrru r' a erer. Fakat girketin hesap yrlr, ocak aytntn blrinci gununden baglar. Aralrk aytntn sonuncu gunu son birinci hesap yrtr Sirfeiin tcesin otarat< t<uiutoutu tarihie baglar ve o senenin araltk aytntn sonuncu gunu sona erer. YENi METTN Hesap Dijnemi Madde 14 $irketin hesap yrlr, ocak aytntn birinci gl.inunden baglar, Aralrk ayrnrn sonuncu gunu sona erer' Karrn TesPit ve Da!tttmt kalan miktardan: lleri gibi girketqe odenmesi ve ayrtlmast zaruri olan n injirildikten sonra gerlye kalan miktar safi kart t Kanunu'nun Vergi Usul Kanunu'nun vesair Mali ardan odenmesi gereken vergiler duguldukten sonra genel kurul taraftndan tesplt olunur'. e- TUrk Ticaret Kanunu'nun 466/3 maddesi hukmu sakltdtr' Yt ayrtltr' a tamamen ikinci temettu payt olarak' akge olarak da muhafaza edilebilir' temettu paylnln hangi tarihte odenecefi Karrn TesPit ve DaSlttmt Madde 15 girketin genel masraflarr ile muhtelif amoftisman miktarlar hesap donemi sonunda tespit olunan t tegkil eder. Varsa geqmig ytl zararlartntn dijsu kanuni yedek akge ayrrlrr; kalan miktar, Genel k Sayfa 8/9 ve ayrtlmast zaruri olan geriye kalan miktar safi k6rr :m k6rrndan her Yrl o/o5 genel ine kdr payr olarak da!rtrlrr, K5r

9 H283 ann itibari deierine oranla hesaplantr, Da$tttlmastr.ta karar el Kurulca kararlagttrtltr. $irket TTK ile Gumriik ve Ticaret vesinde ortaklara k6r payr avanst da{ttabilir. Yedek Akge Madde 16 $lrket tarafrndan ayrtlan hukumleri uygulantr. yedek akgeler. f'uf.f.,n.ou'turk Ticare, '*.nrnu'n, n 466. ve 467 ' Maddeleri YENi METTN Yedek Akge Madde 16 Yrllrk karrn yuzde begi, odenmig sermayenin yuzde yirmisine ulagtncaya kadar genel kanuni yedek akqeye ayflrir. Kanuni hi,ikiimler Madde 17 Bu ana sozlegmede bulunmayan hususlar hakkrnda Turk Ticaiet Kanununun hukumleri uygulantr' Kanuni hiiki.imler Madde 17 Bu esas sozlegmede bulunmayan hususlar hakkrnda, Turk Ticaret Kanununun hukumleri uygulanir, timit a9ka n I lu Bgk,Yrd. Kiler Holding A.$. Yonetim Kurulu Uyesi Temsilci, Hakan BA Kiler Alrgverig Hizmetleri Grda Sanayi ve Ticaret A.$. Yonetim Kurulu Uyesi Temsilci, Burak GONCE l} IF Savfa Q/Q

oun6nruiisrti cenrl KURUL ToPLANTT rurrnagr

oun6nruiisrti cenrl KURUL ToPLANTT rurrnagr KTLER ANKARA MA6AzAcrLrK sanayi ve ricnner nnoxiu ginxert'ruiru 28.10.2013 rnniniruoe YAPTLAN oun6nruiisrti cenrl KURUL ToPLANTT rurrnagr Kiler Ankara Ma{azacrlrk Sanayi ve Tiearet Anonim $irketi'nin Ola$anustu

Detaylı

KİLER ANKARA MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

KİLER ANKARA MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KİLER ANKARA MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Ticari Merkezi: Çamlıca Mahallesi 12.Sokak No:8 Yenimahalle / ANKARA KURULUŞ NEVİ DEĞİŞİKLİĞİ VE ARA VERMEKSİZİN FAALİYETE DEVAM

Detaylı

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ: Madde 7: Şirket işlerinin idaresi, genel kurul tarafından, hissedarlar arasından en çok üç yıl

Detaylı

KURULUŞ : MADDE -1 :

KURULUŞ : MADDE -1 : Anonim şirketler Ana Sözleşmesi.................................... ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ KURULUŞ : MADDE -1 : Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve açık adresleri yazılı kurucular

Detaylı

b) Turizm faaliyetleri ile ilgili olarak yaprlmasr lazrm gelen her igi yapmak rehber kurye

b) Turizm faaliyetleri ile ilgili olarak yaprlmasr lazrm gelen her igi yapmak rehber kurye TATKOY TuRizM YATIRTMLARI ve TiCARET ANoNiM $irr(eti ANA SOZLESMESi Kuruluq Madde 1 Agafrda adlarr, soyadlarr ve agrk adresleri yazh kurucular arasrnda Turk Ticaret Kanunun Rnonim girketlerin ani qekilde

Detaylı

Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. Adresi

Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. Adresi ANONĠM ġġrket ESAS SÖZLEġMESĠ KURULUġ: Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. Sıra no Kurucunun Adı ve Soyadı Adresi

Detaylı

3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru

3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru EURO KApiTAr yattrtm ORTAKL G A.g EsAs s6zugnnesi 3-5 - 1 1 - L2- L6 - L7 - L8-20 -22-23 -24-25 -27-2 9-3 0-3 3-3 4-3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru EKLENursirue iilgriru rnoir TASARILARI 2 5

Detaylı

sinrerit Uruvarur W.5jrketinunVan.TRABZoNSPoRSPoRTiFYATIRIMVEFuTBoL

sinrerit Uruvarur W.5jrketinunVan.TRABZoNSPoRSPoRTiFYATIRIMVEFuTBoL DEGi$iKLiKLicilt ynyn{r,qnudr rrsc rnnihi 06.02.20rs SAyr 87s3 TRABZONSPOR sportif YATTRTM ve FUTBoL igletmecil-irbi TicARET A.g. ANA SOZLE9MESi KURULUS Madde 1- Aga!tdaki adlart, soyadlarr, ikametgahlarr

Detaylı

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2014 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2014 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2014 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1. Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını İmza Yetkisi Verilmesi, 2. Şirketimizin 2014 Yılı Çalışmaları

Detaylı

ŞÖLEN ÇİKOLATA GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

ŞÖLEN ÇİKOLATA GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ŞÖLEN ÇİKOLATA GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ (09.07.2013 tarih ve 8359 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır.) YENİ ŞEKLİ: Kuruluş Madde-1 Aşağıda adları soyadları

Detaylı

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2013 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2013 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2013 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1. Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını İmza Yetkisi Verilmesi, 2. Şirketimizin 2013 Yılı Çalışmaları

Detaylı

LEASEPLAN OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ 1

LEASEPLAN OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ 1 LEASEPLAN OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ 1 Kuruluş Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin

Detaylı

KiLER HoLDING ANoNiM ginxeri TADiL TASARISI luerrui

KiLER HoLDING ANoNiM ginxeri TADiL TASARISI luerrui KiLER HoLDING ANoNiM ginxeri TADiL TASARISI luerrui esri sexli AMAC VE KONUSU Madde 3 $irketin amag ve konusu agagrdaki gibidir: $irketin esas amact kurulmug veya kurulacak girketlerin sermaye ve ydnetimine

Detaylı

ricerr arorir'r ginxeri

ricerr arorir'r ginxeri AToENTA9 AKSARAv rarrm ENDUSTRi ricerr arorir'r ginxeri Yiinetim Kurulu Bagkanhfr'ndan Olalan Genel Kurul Toplantrsr'na Davet $irketimiz 2012 yrhna ait Ola$an Genel Kurul toplantsrnrn 25.06.2013 tarihinde

Detaylı

ANONİM ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ ELMAS MADEN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ

ANONİM ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ ELMAS MADEN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ ANONİM ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ ELMAS MADEN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1 : Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret

Detaylı

Madde 2- Şirketin ünvanı MERİNOS HALI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ dir.

Madde 2- Şirketin ünvanı MERİNOS HALI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ dir. MERİNOS HALI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1- Aşağıda adları, uyrukları ve açık adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret kanununun Anonim Şirketlerinin Ani surette

Detaylı

İhsaniye Mah. Gazenfer Bilge Cad. Yalçınkent Sitesi B Blok D : 5 Bandırma / BALIKESİR

İhsaniye Mah. Gazenfer Bilge Cad. Yalçınkent Sitesi B Blok D : 5 Bandırma / BALIKESİR Madde : 1. Aşağıda adları, TC kimlik numaraları ve ikametleri yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu nun ani kuruluş hükümlerine göre bir anonim şirket teşkil edilmiştir. 1. Selim Sühan SEÇKİN

Detaylı

MADDeTiN EKLENMesirur iilgriru rnoil rnsnrtlarl

MADDeTiN EKLENMesirur iilgriru rnoil rnsnrtlarl EURO TREND YAT R M ORTAKL G A.$ EsAs s6zuguesi 3-4 - 5-1 I-L2-L6 -L7 -r8 -L9-20 -22-23 -24-25 -27-29 - 30-33-34 ve 3z'ttci MADDrleniN TADiL,4o'Ncl MADDeTiN EKLENMesirur iilgriru rnoil rnsnrtlarl 2010 ESK

Detaylı

AKSU TEMİZ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

AKSU TEMİZ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ AKSU TEMİZ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ MADDE-l 10.09.2003 tarihinde tescil edilerek,15.09.2003 tarih ve5885 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmek

Detaylı

EVRE MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

EVRE MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ EVRE MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Kuruluş Madde 1 Aşağıda adları ve ikametgahları yazlı kurucular tarafından Türk Ticaret Kanunun Anonim Şirketlerin ani kuruluşlarına mütedair hükümlerine

Detaylı

Madde 1- Kurucuları tarafından 1923 te teşkil edilmiş olan Anonim Şirket, bu esas mukavele ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde idare edilir.

Madde 1- Kurucuları tarafından 1923 te teşkil edilmiş olan Anonim Şirket, bu esas mukavele ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde idare edilir. ALLIANZ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : Madde 1- Kurucuları tarafından 1923 te teşkil edilmiş olan Anonim Şirket, bu esas mukavele ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde idare edilir.

Detaylı

ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA MUKAVELESİ

ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA MUKAVELESİ ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA MUKAVELESİ Kuruluş: Madde 1: Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

ANONĠM ġġrketlerġn YENĠ TTK'YA UYUM ÇALIġMALARINDA DĠKKAT EDĠLECEK HUSUSLAR:

ANONĠM ġġrketlerġn YENĠ TTK'YA UYUM ÇALIġMALARINDA DĠKKAT EDĠLECEK HUSUSLAR: ANONĠM ġġrketlerġn YENĠ TTK'YA UYUM ÇALIġMALARINDA DĠKKAT EDĠLECEK HUSUSLAR: 1- Şirket Ana Sözleşmesi, Yeni Kanunda Şirket Esas Sözleşmesi şeklinde değişmiştir. Ana Sözleşmelerdeki muhtelif maddelerde

Detaylı

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ )

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) ESKİ HALİ Şirket Merkez ve Şubeleri Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul İli Şişli İlçesindedir. Adresi Büyükdere Caddesi Gazeteciler Sitesi Matbuat Sokak

Detaylı

DoğuĢ Otomotiv Servis ve Ticaret A.ġ. Yönetim Kurulu BaĢkanlığı ndan OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

DoğuĢ Otomotiv Servis ve Ticaret A.ġ. Yönetim Kurulu BaĢkanlığı ndan OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. 2005 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI ÇAĞRISI DoğuĢ Otomotiv Servis ve Ticaret A.ġ. Yönetim Kurulu BaĢkanlığı ndan ġirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı,

Detaylı

LİMİTED ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ

LİMİTED ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ LİMİTED ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ DEMİR GIDA İNŞAAT NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: MADDE 1. Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında

Detaylı

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI MADDE 4 - AMAÇ VE KONU MADDE 4 - AMAÇ VE KONU

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI MADDE 4 - AMAÇ VE KONU MADDE 4 - AMAÇ VE KONU AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI Eski Metin MADDE 4 - AMAÇ VE KONU Şirket, elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi

Detaylı

LÜKS KADĐFE TĐCARET VE SANAYĐ A. Ş. NĐN 11 MAYIS 2012 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMĐ

LÜKS KADĐFE TĐCARET VE SANAYĐ A. Ş. NĐN 11 MAYIS 2012 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMĐ LÜKS KADĐFE TĐCARET VE SANAYĐ A. Ş. NĐN 11 MAYIS 2012 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMĐ 1- Açılış ve Başkanlık Divanı nın seçilmesi; saygı duruşu, 2- Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması

Detaylı

EsA. 5-8-9-10-11-12'L3 23'26 ve 33'UtrtcU MADDeuni ruiru rnoil,41,'ituci MADDeruiru. ituitu EURO KAP TAL YATIRIM ORTAKLIGI A.$

EsA. 5-8-9-10-11-12'L3 23'26 ve 33'UtrtcU MADDeuni ruiru rnoil,41,'ituci MADDeruiru. ituitu EURO KAP TAL YATIRIM ORTAKLIGI A.$ EURO KAP TAL YATIRIM ORTAKLIGI A.$ EsA ituitu 5-8-9-10-11-12'L3 23'26 ve 33'UtrtcU MADDeuni ruiru rnoil,41,'ituci MADDeruiru EKLENM EsiNr i ri5riru raoil rnsnrllarl EsKi $EKiL YAPTLAMAYAcAK iglen: MADDE

Detaylı

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BAKAB [] 25.03.2013 16:08:09 Özel Durum Açıklaması (Genel)

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BAKAB [] 25.03.2013 16:08:09 Özel Durum Açıklaması (Genel) BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BAKAB [] 25.03.2013 16:08:09 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : 10002 SOKAK NO:45 A.O.S.B. ÇİĞLİ-İZMİR Telefon ve Faks No. : 0232 376 74 50-0232 376

Detaylı

ÇALIK ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ANA MUKAVELESİ

ÇALIK ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ANA MUKAVELESİ ÇALIK ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ANA MUKAVELESİ Kuruluş: Madde 1: Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ (13.08.1998 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Memurluğunca tescil edilmek, 17.08.1998 tarih ve 4606 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde

Detaylı

ERGO SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

ERGO SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ERGO SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Madde 1: Kuruluş Aşağıda ticaret unvanları, ticaret merkezleri, adları, soyadları, (imza tarihinde geçerli) yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından

Detaylı

Sermayenin artırılmasından önceki sermayenin tamamı ödenmiştir.

Sermayenin artırılmasından önceki sermayenin tamamı ödenmiştir. HOLİDAY PLAN TURİZM İŞLETMECİLİK VE TİCARET A.Ş ANA SÖZLEŞMESİNİN ŞİRKETİN MERKEZİ BAŞLIKLI 4. MADDESİ, ŞİRKETİN SÜRESİ BAŞLIKLI 5.MADDESİ, SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEVİ BAŞLIKLI 6.MADDESİ, ŞİRKETİN

Detaylı

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA i**-*; i,:; " "'": l ii"rl -' : ;.*:;".".-"*. j t:':,.,,. I,:i i rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA 1910412012 tarih ve 6292 sayrh orman Kdylulerinin Kalkrnmalannrn Desteklenmesi ve Hazine

Detaylı

SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ (18.1.2013 TARİH VE 8239 SAYILI TTSG NİN 782-784. SAYFALARINDA İLAN EDİLMİŞTİR.) (AYNI GAZETENİN 784.SAYFASINDA DÜZELTME

Detaylı

AVIVA SİGORTA A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ SAAT: 11.00

AVIVA SİGORTA A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ SAAT: 11.00 AVIVA SİGORTA A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ SAAT: 11.00 1. Açılış ve Başkanlık Divanının seçilmesi, 2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzası hususunda

Detaylı

A N A S Ö Z L E Ş M E

A N A S Ö Z L E Ş M E A N A S Ö Z L E Ş M E Kuruluş Madde 1 Aşağıda adları, soyadları ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun Anonim şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine

Detaylı

a) 20.05.2010 Perşembe günü saat 15.00 de Bayıldım Caddesi No:2 34357 Đstanbul Swissotel The Bosphorus, Đstanbul adresinde yapılmasına,

a) 20.05.2010 Perşembe günü saat 15.00 de Bayıldım Caddesi No:2 34357 Đstanbul Swissotel The Bosphorus, Đstanbul adresinde yapılmasına, Şirketin Olağan Genel Kurul Toplantısının; a) 20.05.2010 Perşembe günü saat 15.00 de Bayıldım Caddesi No:2 34357 Đstanbul Swissotel The Bosphorus, Đstanbul adresinde yapılmasına, b) Toplantı gündeminin

Detaylı

üreten şirketlere iştirak edebilir. b) Numune çiftlikleri, fidelikler, fabrika ve atölyeler, frigoriforik depolar kurup işletebilir.

üreten şirketlere iştirak edebilir. b) Numune çiftlikleri, fidelikler, fabrika ve atölyeler, frigoriforik depolar kurup işletebilir. MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN Madde 3 - Amaç ve Konusu Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır: 1. Her türlü gıda maddelerinin imalatını, alım satımını,

Detaylı

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ünvan ve Merkez Madde 3 Şirketin ünvanı İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ dir. Bu ünvan ana sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde (Şirket) kelimesiyle ifade edilmiştir.

Detaylı

TADİL LAYİHASI. Şirketin maksat ve mevzuu: Madde 4 - Şirketin amacı ve başlıca faaliyet konularını teşkil eden işler aşağıda belirtilmiştir.

TADİL LAYİHASI. Şirketin maksat ve mevzuu: Madde 4 - Şirketin amacı ve başlıca faaliyet konularını teşkil eden işler aşağıda belirtilmiştir. TADİL LAYİHASI HABAŞ SINAİ VE TIBBİ GAZLAR İSTİHSAL ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİNİN 4,9,27 NCİ MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR TADİL LAYİHASIDIR TADİL EDİLEN MADDENİN ESKİ ŞEKLİ Şirketin

Detaylı

AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : MADDE-1 : Aşağıda 6ncı maddede adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani Kurulması hakkındaki hükümlerine göre bir ANONİM ŞİRKET teşkil edilmiştir.

Detaylı

SÖRMAŞ SÖĞÜT REFRAKTER MALZEMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ TASLAĞI

SÖRMAŞ SÖĞÜT REFRAKTER MALZEMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ TASLAĞI SÖRMAŞ SÖĞÜT REFRAKTER MALZEMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ TASLAĞI MEVCUT HALİ ORTAKLIĞA AİT İLANLAR Madde 6- Ortaklığa ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu nun 37. maddesinin 4. fıkrası ile

Detaylı

DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI ÇAĞRISI Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2009 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp

Detaylı

YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLESMESİ

YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLESMESİ YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLESMESİ KURULUŞ: Madde 1 - Aşağıda adları ve adresleri yazılı kurucular arasında; Türk Ticaret Kanunu nun kuruluş hükümlerine göre bir anonim şirket

Detaylı

5- Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu kararının onaya sunulması,

5- Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu kararının onaya sunulması, 5- Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu kararının onaya sunulması, 6- Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince Şirketin 2009 yılında yaptığı bağış ve yardımlar ile Seri: IV, No: 41

Detaylı

CAM ELYAF SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

CAM ELYAF SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ CAM ELYAF SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUS : Madde 1- Asağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin Ani Surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ Eski Şekli Yeni Şekli Madde 3 : ŞİRKETİN KONUSU VE AMACI 1. İpekli,yünlü,pamuklu,suni ve sentetik ipliklerden imal edilen

Detaylı

EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI

EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI ,1 EURo rrend YATTRTM ortak r6t n.g EsAs sozlrgm esi' lu i lrt 6-8 - 9-1 0 - LL - L2- L3 -L 4-L5 -I8-ZL-23-26 ve 3 3' U N C MADDe lr ni ru i ru rnoil,4l'lrtci MADDeT i ru EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI

Detaylı

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8:

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: ESKİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: Şirketin işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Genel Kurul tarafından Hissedarlar arasından seçilecek 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

SAYIN 15/08/2014. Toplantıya katılmanız hususu bilgilerinize arz olunur GÜNDEM. 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi,

SAYIN 15/08/2014. Toplantıya katılmanız hususu bilgilerinize arz olunur GÜNDEM. 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi, SAYIN 15/08/2014 Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, T.T.K nın 416. maddesi uyarınca hazırlararası olarak ve aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 01.09.2014 tarihinde, saat 14:00.da

Detaylı

10.10.2003 tarihinde tescil edilmiş olup, 15 Ekim 2003 tarih 5907 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde tadili yapılarak ilan edilmiştir.

10.10.2003 tarihinde tescil edilmiş olup, 15 Ekim 2003 tarih 5907 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde tadili yapılarak ilan edilmiştir. Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü Sicil No:167580 AYEN ELEKTRİK TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: 03.01.2002 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Memurluğu nca tescil edilmek üzere 8 Ocak 2002 tarih ve 5460

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI /04/2013 tarih ve sayılı Yönetim Kurulu Kararı ekidir.

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI /04/2013 tarih ve sayılı Yönetim Kurulu Kararı ekidir. MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI /04/2013 tarih ve sayılı Yönetim Kurulu Kararı ekidir. Madde: 17 DENETÇİLER Şirketin denetimi genel kurul tarafından

Detaylı

Şirketin adı ġġġecam DIġ TĠCARET ANONĠM ġġrketġ olup, bu esas sözleşmede kısaca Şirket kelimesi ile ifade edilmiştir.

Şirketin adı ġġġecam DIġ TĠCARET ANONĠM ġġrketġ olup, bu esas sözleşmede kısaca Şirket kelimesi ile ifade edilmiştir. ġġġecam DIġ TĠCARET A.ġ. ANA SÖZLEġME YENĠ ġekġl KURULUġ VE KURUCULAR : Madde 1: Aşağıda isimleri, tabiyet ve adresleri yazılı kurucular tarafından 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin

Detaylı

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BAKAB [] 15.05.2013 16:34:49

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BAKAB [] 15.05.2013 16:34:49 BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BAKAB [] 15.05.2013 16:34:49 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ : 10002 SOKAK NO:45 35620 ÇİĞLİ-İZMİR Telefon ve Faks No.

Detaylı

A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL AMAÇ VE KONU Madde 4 : Şirketin maksadı ile mevzuunu teşkil eden muamelelerin nevi ve mahiyeti

Detaylı

SOMPO JAPAN SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

SOMPO JAPAN SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ SOMPO JAPAN SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde:1 Kuruluş AĢağıda adları uyrukları ve ikametgah adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun Anonim ġirketlerin ani surette kuruluģları

Detaylı

KONU : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No:39 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

KONU : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No:39 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Tarih 29 Ocak 2009 Ortaklığın Ünvanı / Ortakların Adı : TAT KONSERVE SANAYĠĠ A.ġ. Adresi : Sırrı Çelik Bulvarı No:3 34788-TaĢdelen ĠSTANBUL Telefon ve Fax No. : 0216 430 00 00

Detaylı

DENTAŞ AMBALAJ VE KAĞIT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

DENTAŞ AMBALAJ VE KAĞIT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ DENTAŞ AMBALAJ VE KAĞIT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 KURULUŞ Aşağıdaki maddede adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu nun Anonim şirketlerin

Detaylı

TRAKYA YENİŞEHİR CAM SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME

TRAKYA YENİŞEHİR CAM SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TRAKYA YENİŞEHİR CAM SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME KURULUŞ Madde 1 : İkinci maddede yazılı kurucular arasında yürürlükteki kanunlar ve işbu esas sözleşmeye göre yönetilmek üzere Türk Ticaret Kanunu

Detaylı

ALLIANZ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

ALLIANZ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ALLIANZ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : Madde 1- Kurucuları tarafından 1923 te teşkil edilmiş olan Anonim Şirket, bu esas mukavele ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde idare edilir.

Detaylı

BiRiNCI BOLUM. Eren Finans Faktoring Hizmetleri Anonim $irketi Genel Kurulunun $ahgma Esas ve Usulleri Hakklnda 19 Yiinerge

BiRiNCI BOLUM. Eren Finans Faktoring Hizmetleri Anonim $irketi Genel Kurulunun $ahgma Esas ve Usulleri Hakklnda 19 Yiinerge Eren Finans Faktoring Hizmetleri Anonim $irketi Genel Kurulunun $ahgma Esas ve Usulleri Hakklnda 19 Yiinerge BiRiNCI BOLUM Amag, Kapsam, Dayanak ve Tanlmlar Amag ve kapsam MADDE 1- (1) Bu ig yonergenin

Detaylı

BAYRAKTAR OTOMOTİV VE SERVİS HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

BAYRAKTAR OTOMOTİV VE SERVİS HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ BAYRAKTAR OTOMOTİV VE SERVİS HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ VE KURUCULAR MADDE 1 Aşağıda ad ve soyadları ile ikametgah adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun ani

Detaylı

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ (13.08.1998 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Memurluğunca tescil edilmek, 17.08.1998 tarih ve 4606 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde

Detaylı

FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : MADDE-1 Aşağıda, ünvanları, kanuni ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu, faktoring mevzuatı ve sair ilgili

Detaylı

ANA SÖZLEŞMESİ ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ: 2.837.014,21- YTL KAYITLI SERMAYESİ : 100.000.000-YTL

ANA SÖZLEŞMESİ ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ: 2.837.014,21- YTL KAYITLI SERMAYESİ : 100.000.000-YTL ANA SÖZLEŞMESİ ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ: 2.837.014,21- YTL KAYITLI SERMAYESİ : 100.000.000-YTL TİCARET SİCİLİ NO : 95869/41270 GENEL MÜDÜRLÜK Prof.Dr. Bülent Tarcan Sok. Pak İş Merkezi No : 5 Kat:3 34349 Gayrettepe-İstanbul

Detaylı

OCALGiRAY YATIRIM HOLD NG ANONiM SiRKET ANA SCiZLESME TADiL TASARISI. Sermayenin tamamr odenmi$tir,

OCALGiRAY YATIRIM HOLD NG ANONiM SiRKET ANA SCiZLESME TADiL TASARISI. Sermayenin tamamr odenmi$tir, ESK $EKIL OCALGiRAY YATIRIM HOLD NG ANONiM SiRKET ANA SCiZLESME TADiL TASARISI YEN geki- SERMAYE Madde - 6 SERMAYE MADDE - 6 girketin sermayesi her biri 1.000- (Bin TUrk Lirasr) TL girketin sermayesi 2.300.000,00

Detaylı

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI AKFEN HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ ESKİ METİN MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI A. Yönetim Kurulunun Seçimi ve Görevleri Şirket in işleri

Detaylı

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. / TRKCM [SISE] 06.03.2014 21:14:46

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. / TRKCM [SISE] 06.03.2014 21:14:46 TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. / TRKCM [SISE] 06.03.2014 21:14:46 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi İŞ KULELERİ KULE 3,34330 : 4.LEVENT-İSTANBUL Telefon ve Faks Numarası : 212 350 50 50-212 350

Detaylı

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİL TASARISI

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİL TASARISI PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİL TASARISI MAKSAT VE MEVZUU Madde 3 : Şirketin maksat ve mevzuu şunlardır. a-) Her çeşit plastik veya esas hammaddesi sentetik olan benzeri

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK ve HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

ERGO EMEKLİLİK ve HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ERGO EMEKLİLİK ve HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Madde 1: Kuruluş Aşağıda ticaret unvanları, ticaret merkezleri, adları, soyadları, (imza tarihinde geçerli) yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular

Detaylı

ETA TURİZM YATIRIM VE İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

ETA TURİZM YATIRIM VE İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ETA TURİZM YATIRIM VE İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Kuruluş Madde 1 Aşağıda adları ve ikametgahları yazlı kurucular tarafından Türk Ticaret Kanunun Anonim Şirketlerin ani kuruluşlarına mütedair

Detaylı

YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLESMESİ

YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLESMESİ YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLESMESİ KURULUŞ: Madde 1 - Aşağıda adları ve adresleri yazılı kurucular arasında; Türk Ticaret Kanunu nun kuruluş hükümlerine göre bir anonim şirket

Detaylı

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ SÖZLEŞMESİ

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ SÖZLEŞMESİ ÇAĞDAŞ FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ SÖZLEŞMESİ MADDE 1 - Aşağıda adları, soyadları ve ikametgah adresleri yazılı tümü de Türkiye Cumhuriyeti tabiyetinde bulunan kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun ani

Detaylı

M N\S YAT RIM ORTAKUGI A.$ 33,UNCU MADDELERIN TADIL, 41,NCi NNNODEN N. EsAs s6zugue$iruiru 2-6-8-9- 1 0-1 I'I2-L3-14r 1 5 -L8'2I-23-26 ve

M N\S YAT RIM ORTAKUGI A.$ 33,UNCU MADDELERIN TADIL, 41,NCi NNNODEN N. EsAs s6zugue$iruiru 2-6-8-9- 1 0-1 I'I2-L3-14r 1 5 -L8'2I-23-26 ve EURO B TiPi MENKUL KIYMETLER YAT RIM ORTAKUGI A.$ EsAs s6zugue$iruiru 2-6-8-9- 1 0-1 I'I2-L3-14r 1 5 -L8'2I-23-26 ve 33,UNCU MADDELERIN TADIL, 41,NCi NNNODEN N EKLENMESiNE iil$rin TADIL TASARILARI M N\S

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaın Ünvanı/Ortakların Adı Adresi Telefon ve Fax No. Tarih : 10.10.2005 Konu stanbul Menkul Kıymetler Borsası Bakanlıı na, STANBUL Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: : KORDSA

Detaylı

ALJ FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

ALJ FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ALJ FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ BÖLÜM 1: KURULUŞ,UNVAN, MERKEZ,AMAÇ,KONU VE SÜRE KURULUŞ Madde 1: Aşağıda adları, ticaret unvanları, ikametgahları ve tabiiyetleri yazılı kurucular arasında,

Detaylı

GENTRA LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

GENTRA LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1:Aşağıda adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin ani suretle kuruluşları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim

Detaylı

İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN 2004 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ: 1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi, 2. Genel Kurul Toplantı

Detaylı

DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1- KURULUŞ: Aşağıda adları, kanuni ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun, Anonim Şirketlerin ani

Detaylı

Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur.

Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur. LİMİTED ŞİRKET SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur. Sıra no Kurucunun Adı ve Soyadı Yerleşim Yeri

Detaylı

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Unvanı/Ortakların Adı Adresi : Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. : Turkcell Plaza,Meşrutiyet Cad. No:71, Tepebaşı 34430 İstanbul Telefon ve

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERE DUYURULUR;

ANONİM ŞİRKETLERE DUYURULUR; ANONİM ŞİRKETLERE DUYURULUR; - 28/11/2012 TARİH VE 28491 SAYILI RESMİ GAZETEDE İLAN EDİLEN ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK GÜMRÜK VE TİCARET

Detaylı

http://www.kap.gov.tr/yay/bildirim/bildirim.aspx?id=109205

http://www.kap.gov.tr/yay/bildirim/bildirim.aspx?id=109205 KAP - Bildirimler http://www.kap.gov.tr/yay/bildirim/bildirim.aspx?id=109205 Page 1 of 1 19.03.2010 ana sayfa sorgular şirketler diğer bilgiler iletişim İmzalı Görüntüle Ek dosyalar Format AKENERJİ ELEKTRİK

Detaylı

YAT RtM ORTAKUGT A.g. 30-33-34 VC 37'NCi MADDELER N TAD L, 4O'NC. EsAs s6zuguesi. MADDE ruin EKrENMeSirue iil5riru rnoil rnsnrtlar

YAT RtM ORTAKUGT A.g. 30-33-34 VC 37'NCi MADDELER N TAD L, 4O'NC. EsAs s6zuguesi. MADDE ruin EKrENMeSirue iil5riru rnoil rnsnrtlar EURO B TiPi MENKUL KIYMETLER YAT RtM ORTAKUGT A.g EsAs s6zuguesi 3-4 - 5-1 L - 12-16 -r7 - L8 -r9-20 -22-23 -24-25 -27-29 - 30-33-34 VC 37'NCi MADDELER N TAD L, 4O'NC MADDE ruin EKrENMeSirue iil5riru rnoil

Detaylı

PAŞABAHÇE CAM SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

PAŞABAHÇE CAM SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ PAŞABAHÇE CAM SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1- Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerin ani surette kurulmaları

Detaylı

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ Madde 3. Şirketin merkezi ANKARA' dadır. Adresi Büklüm Sokak No: 48/13 Kavaklıdere-

Detaylı

BAYLAS OTOMOTİV ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ. 1- İZZET BAYRAKTAR T.C. Uyruğundan Ataköy 1. Kısım F-27 Blok D/22 İstanbul' da mukim

BAYLAS OTOMOTİV ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ. 1- İZZET BAYRAKTAR T.C. Uyruğundan Ataköy 1. Kısım F-27 Blok D/22 İstanbul' da mukim BAYLAS OTOMOTİV ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ VE KURUCULAR MADDE 1 Aşağıda ad ve soyadları ile ikametgah adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun ani surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ TARİHİ : 27.09.2010 SİCİL NO : İSTANBUL 748556

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ TARİHİ : 27.09.2010 SİCİL NO : İSTANBUL 748556 VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ TARİHİ : 27.09.2010 SİCİL NO : İSTANBUL 748556 1 İÇİNDEKİLER EK BİLGİLER... 3 KURULUŞ... 4 ŞİRKETİN ÜNVANI... 4 AMAÇ VE KONU...

Detaylı

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Sicil No : İstanbul - 272403 KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimizin 2011 yılı çalışma dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemi görüşmek

Detaylı

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu nun 319 uncu Maddesi ne göre şirketi temsil ve

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu nun 319 uncu Maddesi ne göre şirketi temsil ve TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN Şirketin Merkezi Madde 4- Şirketin merkezi İstanbul Bakırköy Havaalanı Kavşağı İstanbul Ticaret Merkezi A-3 Blok,

Detaylı

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2011 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2011 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2011 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki yazılı

Detaylı

15.03.2011 BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET ANONĠM ġġrketġ ESAS SÖZLEġME

15.03.2011 BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET ANONĠM ġġrketġ ESAS SÖZLEġME 15.03.2011 BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET ANONĠM ġġrketġ ESAS SÖZLEġME KURULUġ: ( 21 Nisan 1998 Tarihli 4524 Sayılı T.T.S.G.) Madde 1 İstanbul Ticaret sicilinin 270380/217962 sayısında kayıtlı BĠMEKS

Detaylı

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİİŞLETMELERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİİŞLETMELERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1: ŞİRKETİN ÜNVANI Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş. Madde 2: ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ Şirketin merkezi İstanbul ili, Üsküdar Ilçesindedir. Adresi: Prof. Dr. Fahrettin Kerim

Detaylı

3-Sirket konusu ile ilgili faaliyetleri gergekle5tirmek amactyla yerli ve yabancl

3-Sirket konusu ile ilgili faaliyetleri gergekle5tirmek amactyla yerli ve yabancl F)Mobilya ve aksesuar olarak anrlan her tiirlij esyanrn alrm,satrm ve ticaretini yapmak, G)Siingerden mamul hasta yataklartntn metal ve ahsap krsrmlarrnrn imaliyle ilgili hertiirlil arae-geree ve malzemenin

Detaylı

YAPILAN ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİNİDE İÇEREN TURKUAZ PETROL ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ GÜNCEL ANASÖZLEŞMESİ

YAPILAN ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİNİDE İÇEREN TURKUAZ PETROL ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ GÜNCEL ANASÖZLEŞMESİ YAPILAN ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİNİDE İÇEREN TURKUAZ PETROL ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ GÜNCEL ANASÖZLEŞMESİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ KURULUŞ MADDE 1 Aşağıdaki Adları, ticaret unvanları ile uyrukları ve

Detaylı

BOLU ÇĠMENTO SANAYĠĠ A.ġ. ESAS SÖZLEġME DEĞĠġĠKLĠK METNĠ

BOLU ÇĠMENTO SANAYĠĠ A.ġ. ESAS SÖZLEġME DEĞĠġĠKLĠK METNĠ Amaç ve Konusu: ESKĠ METĠN Amaç ve Konusu: YENĠ METĠN Madde 3 Şirketin amacı ve faaliyet konuları şunlardır: A- Türkiye de çimento ve hazır beton üretimi için gerekli tesis ve fabrikaları kurmak, B- Üretilen

Detaylı

ollgnru cenel KURUL ToPLANTIrurlnlGt

ollgnru cenel KURUL ToPLANTIrurlnlGt EVyAp sabun yagi cliserin sanayi ve T caret ANoNiM ginxeri'ruiru 25 Mart ZOta rnriliuoe YAPILAN yrlrnn ollgnru cenel KURUL ToPLANTIrurlnlGt iil$xih 20{2 Evyap Sabun Yag Gliserin Sanayi ve Ticaret $irketi'nin

Detaylı

PSA FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME. Madde 1 Kuruluş

PSA FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME. Madde 1 Kuruluş PSA FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME Madde 1 Kuruluş Aşağıda adları, uyrukları ve ikametgah adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun anonim şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı