Y6NETiM KURULU KARARI. $irketyonetimkuruiuuyeieriaga!rdakigtjndemmaddelerinigorugmekuzeretop andtiar.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Y6NETiM KURULU KARARI. $irketyonetimkuruiuuyeieriaga!rdakigtjndemmaddelerinigorugmekuzeretop andtiar."

Transkript

1 ANKARA MAGAZACTLTK SANAYi ve r]gller ANONiM girkeri Y6NETiM KURULU KARARI Hzs 3 27 KARAR KONUSU /-\(^ '! 2013 / r:.) ;,1il'#UtiPll^rouir KILER, vahir KILER' BURAK G.NCE' HAKAN BARAN : $irket Merkezi : isas-soztesmenin Tadil Edilmesl Hakktnda $irketyonetimkuruiuuyeieriaga!rdakigtjndemmaddelerinigorugmekuzeretop andtiar. Yaprlan gorijgmeler neticesinde ; 6102 sayrlr Turk Ticaret Kanunu hukumlerine uyum amactyla; - $lrket sozlegmesinin 2,3,4,5'6'.7 'Big'IO'!L'L2'L?"ta'!5-''2J-7' maddelerinin tadil edilmesine' - Darnga Vergisi u-sjir.r.,c!ei.i rquoo.'inln eias,soz egmeden gtkarttimastna' ov birli6i ile karar verilmigtir' ESKi METTN girketin ijnvanr Madde 2 $irketinilnvanl'kilerankarama!azacrlrksanayiveticaretanonim$irketi,dir. $irketin Unvant Madde 2 Sirketin unvant "Kiler Ankara Ma!azacrlrk Sanayi ve Ticaret Anonim $irketi'dir' iitulli}i t.ooeterinde krsaca "$iiket" ola rak a n t lacakttr' Amag Ve Konu ig bu esas sozleqmentn humlar kuru Ya5 ahsulleri tekstil ar Pamuk ve her ve telefler altm I etmek, addelerinin her nevi temizlik maddelerinin qay tekel lkolsuz igkiler megrubat alrm satlmlnl toplam ve raclnl YaPmak' r- irhrlal ih12.at trtmlar yapmak' 6-SuturunIeriniaImaKsatmakimaletmeKDLlKUlIuIoIdaithalatlhracatIr mlaryapmak. 7-Her turru etrer ve veniren sakatat barkrar F;1;lulYilll:l:"::l #1'Jii.'"15[--HXJ;f':ffi; ar ve gigekgilik mustahsallart (;ff : ;ilji,:;;t:l i"y;.; ; ;;;;il p"v nii uo *i L :n:1::i:'l' [::' run karpuz ve bu turunqgiller!:;;;;;;;;ir.n ror.i.j' muz vb'-vumrurar ve )EU4s ve yvfrlflf ' e*9:lf^1""i"1:] h.aatr \,1;'1i:;1"fr.0i"i.' kakao ve -_t*^t^.a^^ mustahsallarr tutun tuz baharatlar lle 9e9lLll 9ruo rouue'e vel cattnt YaPmak racatrnl ve ticaretini YaPmat<'

2 fls2g 10-Her nevi zirai tartmsal dolal un ve unlu mamuller ile meyve sebze ve deniz urunleri gibi grdaw. t maddelerinin imalatr ithalatr ihracatrnt ve dahili ticaretini vapmak.? 11-Buyuk ve kugukbag hayvanlar ile av hayvanlarrndan elde edilen et sut peynir salam sosis sucuk pastlrma ve ya!lart ve konserveleri her turlu yiyecek ve gikolata urunleri her turlu sirke hardal peynir gegitleri ve buna benzer mamulleri her turlu grda urunleriyle ilgili konserveler allm satrmr itha1at ihracat ticaret ve pazarlamastnr yapmak, 12-eiftlik yapmak giftlikler kurmak kaliteli ve verimli urun elde etmek igin tarrmsal galrgmalar yapmak besicilik yapmak kumes hayvanctlt!r ve ilgili tesisler kurmak ve igletmek her turlu tarrm tjrunlerinin alrm satrmrnr ithalatrnr ihracatrnr yapmak canlr hayvan alrmrnr ve satrmrnr yapmak, 13-Amaglarlyla ilgili satrg ma!azast market super market hipermarket buyuk ma$azalar lokantalar gay salonlart otoparklar ma!azalar satrs ve da!rtrm merkezleri servis bakrm zirai mljcadele istasyonlarr imalathaneler ve fabrikalar emtia depolama ve da$rtma tesisleri sofuk hava depolarr ve gerekli her turlu tesisler ve bunlarla ilgili hesap merkezleri kurabilir kiralayabilir kiraya verebilir satrp devirldebilir satrn ve devir aiabilir. 14-Her turlu mekanlk elektrikll ve elektronik ev mutfak ve briro malzemeleri ve dayanrklr tuketim mallarr cam ve camdan mamul sus ve mutfak egyalarr mutfak malzemeleri spor levazrmatr kondisyon alet ve cihazlart diyet malzemeleri elektrikli elektronik ve mekanik oyuncaklarrn ithalatr ihracatr imalatr tamir ve bakrmr montaj servisi toptan ve perakende pazarlamayr yapmak. 15-Amag ve konusuyla ilgili olmak kaydryla, ihale mevzuatrna tabi olsun veya olmasrn agrlacak her turlu resmi veya ozel yurtigi veya yurt drgr ihalelere igtirak etmek, satrg ve fiyat teklifleri vermek, bu ihaleler igin ortakltk adi ortakltk, ig ortaklr!r, konsorsiyum olugturmak veya bunlara i5tirak etmek. Ozellegtirecek kamu kurum ve kuruluglarln ozellegtirmenin hukuki modeli ne olursa olsun teklif vermek, satrn almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, yap iglet veya yap iglet devret modeline 96re ihalelere igtirak etmek ve bu alanlarda teklifler vermek. Bu amaglarla tesisler kurmak, kurdurmak, devralmak, devretmek ve satrn almak. Turkiye'de ve yurt drgrnda ingaat ve taahhut ihalelerine katrlmak her nevi ingaat iglerini taahhut etmek yapmak yaptrrmak, 16-Yurtigi ve uluslar arasr kara ve deniz tagrmacrlr!r yapmak. 17-oto altm sattmtnt yapmak otomotiv sanayi ile ilgili yedek parga satrg merkezi agmak bunlarrn ithalat ve ihracatr ile ilgili ie ticaretinl yapmak. 1B-Her turlti akaryakrt ve madeni ya!larrn altmr satrmr ithali ihracr ile bunlarrn servis istasyonlarrnr rurmax satrn almak devir etmek ve igletmek 19-$irketin amaclna ulagabilmesi igin luzumlu makine ve tesisler ile tagrt araglarr gayrimenkulleri iktisap etmek devir ve fera! etmek kiraya vermek gayrimenkuller uzerinde kiraya almak irtifak intifa sukna gayrimenkul mukellefiyeti kat irtifakr tahsis etmek iktisap devrr ve fera! etmek fabrika depo satr5 ma!azalarr ve ldari binalarr inga etmek, 20-$irketin amact ile ilgili olarak girketin borelarrnr ve alacaklarrnl temin igin ipotek temin kefalet ve diler teminatlarr almak. 21-$irketin amact ile ilgili olarak marka ihtira beratr ustalrk (know how) ve di!er srnai mulkiyet haklarrnr iktisap etmek devir ve fera! etmek ve bunlarrn uzerinde lisans antlagmaiarr yapmak. 22-YUrurlukteki mevzuat gergevesinde ig ve dl9 piyasalardan uzun oita ve klsa vadeli istikrazlar akdetmek yabanct sermaye ile isbirli!i yapmak ortak olarak kabul etmek yabanct sermaye ve tegekkulleri igtirak bunlarrn vasttastyla istigal konusu mallarrn tanrtrlmasrnda galrgmak mumessilliklerini almali ve vermek. 23-9irketin igtigal konusu ile ilgili her turlu yattnmlar yapmak ticari mumessillik temsilcilik acentelik mugavirlik komisyonculuk ve her turlu taahhut ithalat ve ihracat igleri ile u!ragmak. $irket yukartdaki gosterilenlerden bagka iglere girigmek istedigi takdirde yonetim kurulu kararr alrndrktan sonra, diledi!i igleri yapacaktrr. Esas mukavele degigikli!i mahiyetinde olan ig bu kararrn alrnabilmesi igin onceden Sanayi ve Ticaret Bakanlr!rndan gerekli on izin alrnacaktrr. Amag Ve Konu Madde 3 $irketin amag ve konularr gunlardlr. 1-Hububat ve mamulleri bakliyat ve mamulleri ya!lr tohumlar kuru yag meyve ve sebzeler hayvani ve bitkisel grda maddeleri meyve gekirdekleri orman mahsulleri tekstil ham maddeleri kasaplrk canlr hayvanlar ve ham deriler kimyevi maddeler ve baharatlar pamuk ve ner nevi guval kanavige endustriyel ve naylon iplikler plastik sera ortuleri her nevi hurda ve telefler alrm yonculu{u ihracatr, ithalatr, ticaretini ve pazarlamastnt Vapmak 2-Her turlu grda maddeleri susam narenciye kavun karpuz meyve ve sebze nzeri zirat urunlerin allm satrmr komisyonculuju ihracr ithali ve fiilen arazi uzerinde ziraatrnr yapmak 3-Her turlu tahrl sanayi bjtkileri narenciye ya9 ve kuru meyve v94seb; ba5kalarrna temsilcili6ini yapmak bu ve buna benzer u ambalajlamak bunlarr yetigtirecek ve igleyecek tesisler kiraya vermek yurt iginde ve yurt drgrnda ihraq ve ithal e Sqrrfa?/Q -]I n tirmek iglemek veya igletmek depolamak trn almak ktralamak c;$ s a t* t{ e,*

3 i!" L -n q<. +,it \*,.* 'r,l' =r \ 'ri f' flszs 5e 4-Her nevi ternel grda maddelerinin temel tuketim maddelerinin her nevi temizlik maddelerinln gay tekel maddeleri geker ve geker mamulleri alkollu ve alkolsuz igkiler megrubat altm satlmlnl toplam ve perakende ithalat ihracat ve ticaretini yapmak 5-Zirai ilae gubre tohumlartntn altmt satrmr ithali ve ihractnt yapmak. 6-Sut urunlerini almak satmak imal etmek bu konularda ithalat ihracat ve yattrlmlar yapmak, 7-Her turlu etler ve yenilen sakatat balrklar kabuklu hayvanlar ile sut ve sut mustahsallart kug ve kumes hayvanlarr tabii bal hayvanr mengeli peynir vb. sair mustahsallart canlr nebatlar ve gigekgilik mustahsallart sebze ve yenilen kokler muz vb. yumrular ve nebatlar yenilen meyveler kavun karpuz ve bu turunggiller kabuklarr et balrk ve kabuklu hayvanlarrn naimelerden haztrlanmtg yenilecek maddeler kakao ve mustahsallan esastnt hububat un veya nigastadan tegkil eden biskuvi vb, pastacrlrk mamulleri tegkil eden mustahsallarr tutun tuz baharatlar ile gegitli grda maddeleri mustahsallart altmt sattmt ithalatlnl ihracatlnl ticaretini ve pazarlamasrnr yapmak. B-Kimya sanayinin muhtelif mustahsallarrnrn alrmrnr sattmtnt ithalatrnr ve ihracattnt yapmak. 9-Her turlu kahve gay paraguay Eayt ve baharatlarrnrn altmt sattmt ithalattnt ihracattnt ve ticaretini va pma k, 1O-Her nevi zirai tarrmsal do!al un ve unlu mamuller ile meyve sebze ve deniz tirunleri gibi gtda maddelerinin imalatr ithalatr ihracattnt ve dahili ticaretini yapmak. 11-Buyuk ve kugukbag hayvanlar ile av hayvanlarrndan elde edilen et sut peynir salam sosis sucuk pastrrma ve ya!larr ve konserveleri her turlu yiyecek ve gikolata urunleri her turlu sirke hardal peynir gegitleri ve buna benzer mamulleri her turlu grda urunleriyle ilgili konserveler altm satlmt ithalat ihracat ticaret ve pazarlamastnt yapmak, 12-eiftlik yapmak giftlikler kurmak kaliteli ve verimli urun elde etmek igin tartmsal galtgmalar yapmak besicilik yapmak kumes hayvancrlr!r ve ilgili tesisler kurmak ve igletmek her turlu tartm urunlerinin allm satrmrnr ithalatrnr ihracattnt yapmak canlr hayvan altmtnt ve sattmtnt yapmak. 13-Amaglarryla ilgili satrg ma!azasr marl<et super market hipermarket buyuk ma!azalar lokantalar 9ay salonlarr otoparklar ma!azalar sattg ve da$rtrm merkezleri servis baktm zirai mucadele istasyonlarl imalathaneler ve fabrikalar emtia depolama ve da!rtma teslsleri so$uk hava depolarr ve gerekli her turlu tesisler ve bunlarla ilgili hesap merkezleri kurabilir kiralayabilir kiraya verebillr sattp devir edebilir satln ve devir alabilir. 14-Her turlu mekanik elektrikll ve elektronik ev mutfak ve buro malzemeleri ve dayantklt tuketim mallarl cam ve camdan mamul sus ve mutfak egyalarr mutfak malzemeleri spor levaztmatt kondisyon alet ve cihazlarr diyet malzemeleri elektrikli elektronik ve mekanlk oyuncaklartn ithalatt ihracatt imalatt tamir ve bakrmr montaj servisi toptan ve perakende pazarlamayt yapmak, 15-Amag ve konusuyla ilgili olmak kaydryla, ihale mevzuatrna tabi olsun veya olmastn aqtlacak her turlu resmi veya ozel yurtlgi veya yurt drgr ihalelere igtirak etmek, sattg ve fiyat teklifleri vermek, bu ihaleler lein ortaklrk adi ortaklrk, ig ortaklr!r, konsorsiyum olugturmak veya bunlara igtirak etmek. Ozellegtirecek kamu kurum ve kuruluglann ozellegtirmenin hukuki modeli ne olursa olsun teklif vermek, sattn almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, yap iglet veya yap iglet devret modeline gore ihalelere i5tirak etmek ve bu alanlarda teklifler vermek, Bu amaelarla tesisler kurmak, kurdurmak, devralmak, devretmek ve satrn almak. Turkiye'de ve yurt drgrrda ingaat ve taahhut ihalelerine katrlmak her nevi insaat iglerini taahhut etmek yapmak yaptrrmak. 16-Yurtigi ve uluslar arast kara ve deniz tagrmacrlrir yapmak. 17-Oto alrm satrmrnr yapmak otomotiv sanayi ile ilgili yedek parga satts merkezi agmak bunlarln ithalat ve ihracatr ile ilgili ig ticaretinl yapmak, 1B-Her turlu akaryakrt ve madeni yadlarrn alrmr sattmr ithall ihracr ile bunlarrn servis istasyonlartnt kurmak satrn almak devir etmek ve igletmek 19-glrketin amactna ulagabilmesi igin Iuzumlu makine ve tesisler ile tagtt araglart gayrimenkulleri iktisap etmek devir ve fera! etmek kiraya vermek gayrimenkuller uzerinde kiraya almak irtifak intifa sukna gayrimenkul mukellefiyeti kat irtifakr tahsis etmek iktisap devir ve fera! etmek fabrika depo sattg ma!azalarr ve idari binalarr inga etmek. 2O-girketin amacr ile ilgili olarak girketin borglarrnr ve alacaklartnr temin igin ipotek temin kefalet ve di!er teminatlarr almak, 21-girketin amacr ile ilgili olarak marka ihtira beratr ustaltk (know how) ve di!er srnai mulkiyet haklartnt iktisap etmek devir ve fera$ etmek ve bunlarrn uzerinde lisans antlagmalarl yapmak. 22-YLirurlukteki mevzuat gergevesrnde ig ve dr9 piyasalardan uzun orta ve ktsa vadeli istikrazlar akdetmek yabancr sermaye ile igbirli!i yapmak ortak olarak kabul etmek yabanct serm ve tegekkulleri igtirak bunlarrn vasrtasryla igtigal konusu mallarrn tantttlmasrnda gallgmak mumessill almak ve vermek. 23-$irketin igtigal konusu ile ilgili her turlu yattrtmlar yapmak ticari mu lik temsilcilik acentelik mugavirlik komisyonculuk ve her turlu taahhut ithalat ve lhracat igleriyle u $irket yukarrdaki gosterilenlerden bagka iglere girigmek istedigi sonra, diledifi igleri yapacaktrr. Esas mukavele deiigikligi mahl onceden Gumruk ve Ticaret Bakanlrdrndan qerekli on izin urulu kararr alrndrktan u ftararrn altnabilmesi igin Szvfa l/q

4 ESKI METiN Merkez ve $ubeler Madde 4 $l[1;"'.'kezi Ankara'dadtr. Adresi Anadoru uly',1 9iI::Fl.]?:7:J:::yil"T,ii,.ii"'i; #lil :[f;i[i'ji;;j;'"'l:;;:' ricaret sicirrne.tescrr ""-il;tl-" ]l:,'i9,: :i']i":i'-":;:ii:j,?:,":lill["";."'uu[:3 +T tufj;["t;l:-;:i=;.'iit'',e'. iiiinirlilil*ir ve iran editmie adrese vaptlan teblisat eirkete vaptrmts,.,^-; rrlracini cirreci irinde tescil,;i;,illi',.il"u!'"iut #lili;';;?':'i;i";.;;il;" ^:"1*: '-:g::,1.,1"i,:i:itp.;;;ff: ;:l:ii":ff:i] liji,i;,ijli,.oli,iil'oliilil,',oll:il;;ii'oij.vii'il si'r.ii,c sjnavi ve ricaret Bakanrr!tna birsi vermek gartr ile yiti ieino" ve yurt dtgtnda gubeler agabiltr' vrrui ueriru Merkez ve $ubeler esxi uerilt $irketin Siiresi Madde 5 sirket suresiz olarak kurulmugtur, Bu sure TC Sanayi ve Ticaret Bakanli!tndan izin altnmak suretiyle krsa ltrlabilir. $irketin Siiresi Madde 5 $irketin sure slnlrslzdlr' bilir. Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i $lfffitr"rn,''ayesi 60.oo0.o0o,oo rl (artmrgmiryonturklirasr),dr,r. Bu sermaye her biri 1TL (BirTurklirasr) itibari de{erde,60,o0o,ooo (Altmrgmilyon) adet hisseye ayrrlmtgtrr' $irketimizin yeni sermaye yaplsl da!rlrmt aga!rdaki tabloda belidilmigtir' Yeni SermaYe YaPtst ngsedarlar Kiler Alrgverig Hizmetleri Gtda Sanayi ve Ticaret A'$' Hisse Adedi: '000 Hlsse Tutarr TL: 57,600,000,00 Hisse Orant: 7o 96,00 Hissedarlar Kiler Holding A.$' Hisse Adedi: Hisse Tutart TL: ,00 Hisse Orant: 7o 1,00 Hissedarlar Nahit Kiler Hisse Adedi: Hisse Tutart TL: 600'000,00 Hisse Oranr: o/o 1,00 Hissedarlar Umit Kiler Hisse Adedi: Hisse Tutarr TL: 600'000,00 Hisse Orant: o/o 1,00 Hissedarlar Vahit Kiler Hisse Adedi: Hisse Tutarr TL: 600'000,00 Hisse Orantl o/o 1,00 Sayfa 419

5 pzs 5 Genel ToPlam Hisse Adedi : Hisse Tutart TL: '000,00 Hisse Orant: o/o p;t Yonsenet eriniltl, ikkupur erhalindebasttrmayaveyahissesenet erinibirdenfazla yaz?:*illl[x'#jl."jl:,f;:h1il,l",'ll!l{;,li1i3,i5l?1i"1]'n"'3,[i.tl L ana maddesi uyarlnca YaPtltr' lil? YENi METTN i".rnuv" ve Hisse Senetlerinin Nev'i Madde 6 Sirketin sermayesi 60.OOO.0OO,O0 TL (a tmrgmi yonturklira-sll9]::"8, iti;;;i ;"6"t;", oo.ooo. ooo (Altm rsmilvon) adet hlsseve avrr lm rstr r' l) Kiler AlrgveriS Hizmetleri Grda Sanayl ve Ticaret A'S' Hlsse Adedi : Hisse Tutart : '000,00 TL Sermaye her biri l TL (BirTurkLirast) 2) Kiler Holdlng A.$. Hisse Adedi : Hisse Tutart : ,00 TL 3) Nahit Kiler Hisse Adedi : 600,000 Hisse Tutart : 600'000'00 TL 4) Umit Kiler Hisse Adedi : Hisse Tutart : 600'000,00 TL 5) Vahlt Kiler Hlsse Adedi : Hisse Tutart : 600,000,00 TL taraftndan muvazaadan ari olarak tamamen taahhut edilmigtir ve sermayenin tamamt odenmigtir' Sermaye artlrlmlnca, arttrtlan sermayenin V+'u sermaye artlrlmlnln 'tescilinden ortaklar kurulunun alaca!r kararlara gore sermay. ari,r,mtn'n tescil tarihinden odenecekti r' once, gerl kalan %'u ise itibaren 24 ay igertstnce YonetimkuruluhissesenetlerinilTL',llkkupurlerhallndebastrrmayaveyahissesenetlerinibirdenfazla payr remsil r.rpiii"i-t.lutina" birlegtirip l.;i;r;;t" yetkilidir' Hisse senetlerinin tamamr nama vazrlrdrr. Sermayenrn "o"n Eamamt odenmedikge hamlline yarilr hiss" senedi gtkartlamaz' Bu husustaki ilanlar ir.r ititr"s*enin ilan maddesi uyarlnca yaptltr' Hisse Senetlerinin Devri mevcut o dilebilir' tamamen veya ktsmen uqtjncu gahtslara rbirlerinrn. Hisse se n edilebilmesl ve uzerine herhangi bir takyidat yaztlt izninin altnmast Sarttlr' gin ou rsle Hisse Senetlerinin Devri Madde 7 Hisse senetlerl, mevcut ortaklar arastnda serbestqe devir edileb Hissedarlar birbirlerinin onaylnl almacan Jevredemezler, Hisse senetlerinin devir edil konulabilmesi igin bu islemlerden once Yonet Sirkete karsr pay sahipligi stfattntn kazan ya ktsmen uguncu sa nlslara ve uzerine herhangi bir takyidat alrnmast garttlr' erine kaytt edilmesi gerekir' Sayfa 5/9

6 H2 ESKI METiN Yiinetim Kurulu ve Si,iresi Madde 8 $irketin igleri ve idaresi Genel Kurul tarafrndan TUrk Ticaret Kanunu hukumlerine uygun olarak hissedarlar arasrndan segilecek en az 3 (Ug) Uyeden olugan bir Yonetim Kurulu taraftndan yurutulur..yonetim Kurulu Uyeleri en gok 3 (ue) yrl igin seeilirler. SeEim sr-iresi sona eren Ydnetim Kurulu Uyeleri yeniden seeilebilirler. Genel kurul, luzum gorurse Yonetim Kurulu Uyelerini her zaman de$igtirebilir, Ytinetim Kurulu ve Siiresi Madde 8 $irketin igleri ve idaresi, Genel Kurul tarafrndan TUrk Ticaret Kanunu hukumlerine uygun olarak segilen en az 1 (bir) uyeden olugan blr Y6netim Kurulu tarafrndan yurutulur, Yonetim Kurulu Uyeleri en gok 3 (Ug) ytl igin segilirler. Segim suresi sona eren Ybnetim Kurulu Uyeleri yeniden segilebilirler. Genel kurul, luzum gorurse Yonetim Kurulu Uyelerini her zaman de!igtirebilir. ESKI METIN $irketi Temsil ve ilzam Madde 9 $irketin yonetimi ve drganya kargr temsili Yonetim Kurulu'na aittir. $irket taraftndan verilecek butun belgelerin ve yaptlacak sozlegmelerin gegerli olabilmesi igin, bunlartn girket unvanr altrna konmug ve girketi temsile yetkili kigi veya kigilerin imzasrnrn tagrmasr gereklidir. Yonetim Kurulu Turk Ticaret Kanunu'nun 319'ncu maddesine gore girketi temsil ve idare yetkisinin hepsini veya baztlartnt Yonetim Kurulu Uyesi olan bir veya birkag murahhas uyeye veya pay sahibi olmalart zorunlu bulunmayan Mudurlere brrakabilir. $irketi iglerinin ve faaliyetlnin geligmesi ile Yonetim Kurulu luzum ve ihtiyaq gordu0u takdirde idare iglerinin ve gorevlerinin kendi uyeleri arasrnda ne gekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edilece{ini tespit eder, YENT METiN girketi Temsil ve ilzam Madde 9 $irketin yonetimi ve drgarrya kargr temsili Yonetlm Kurulu'na aittir. $irket taraftndan verilecek britijn belgelerin ve yaprlacak sozlegmelerin gegerll olabllmesi i9in, bunlarrn girket unvanr altrna konmug ve girketi temsile yetkili kigi veya kigllerln imzasrnrn tastmasr gereklidir, Yonetim kurulu girketi temsil ve ilzam edecek kigi veya kigileri yonetim kurulu uyeleri arasrndan segebilece!i gibi bir veya birkag murahhas uye veya pay sahibi olmalarr gerekmeyen mudur veya mudurler olarak da belirleyebilir. Yonetim kurulu tarafrndan girketi temsil ve ilzam hususunda atanacak temsilcinin temsil suresi ve temsil yetkisinin srnrrlarr yonetim kurulu taraftndan belirlenir ve her zaman de!igtirilebilir, sona erdirilebilir. ESKi METTN Denetgi ler ve Giirevleri Madde 1O Genel Kurul, gerek hissedarlar arasrndan, gerekse drgarrdan en gok 3 (ue) ytl igin 1 (bir) veya birden fazla denetgi seger, Bunlann sayrsr 5'i gegemez. Genel Kurul segilen denetgiyi her zaman azil ve yerine di$er bir kimseyi tayin edebilir. Gorev suresi biten denetgilerin tekrar denetgilige segilmesi caizdir, Denetgiler Turk Ticaret Kanunu'nun 353, 357 maddelerinde sayrlan gorevleri yapmakla yukumludur, Denetim Madde 1O $irketin denetimi, Turk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hliklimlerine tarafrndan secllir. gore yaprlrr. Denetgiler Genel Kurul Genel Kurul Madde 11 Genel kurul toplantrlarrnda aga!rdaki esaslar uygu a- Davet gekli: Genel Kurullar ola!an veya Ticaret Kanununun 355, 365, 366, 3 rlar. Bu toplantrlara davette TUrk tr. Sayfa 619 Yifr

7 flseg 3e d- e- Toplantr vakti : olagan Genel Kurul toplantrlarr girketin hesap devresi sonundan itlbaren 3 ay iqerisinde ve senede "n u, ui, defa, ola!anustu genel kurul toplanttlart lse glrketln igleri icap ettigi enel kurul toplantrlartnda haztr bulunan tr. Genel Kurul toplanttlartnda hissedarlar kleri vekil vasttast ile temsil ettirebilirler' temsil ettikleri hissedarlarrn sahip olduiu rket genel kurul toplanttlartnda Turk Ticaret uk"t" ".dil.r"k gerekli kararlar altntr' Genel kurul Ticaret Kanunu hukumlerine tabiidir' ezi adresinde veya merkezinin bulundu$u gehrin mast: Gerek ola!an ve gerekse olaianustu genel kurul toplanttlartnda BakanIr!rkomtserininbuIunmasrvetopIantrtutanak arlniniigiliier e i. romiierin gryabrnda yaprlacak genel kurul toplantllarlnda allnacak r'nr tasrmayan toplantr tutanaklart gegerli de!ildir' YENi METTN Genel Kurul e yaplllr. 2- Olaianustu Genel Kurul girket iglerinin icap ettirdi!i hallerde ve zamanlarda Kanun ve bu Esas iorljrn"'0" yazrlr hukuml"r" 9ot. toplanrr ve gereken kararlar altntr' 3- Genel Kurul, girketin idare merkezinde veya yonetim kurulunun g6receli luzum Uzerine Ankara ili igerisinde bagka bir yerde toplanlr. 4- Ola!an ve OIa!anustu Genel Kurul toplanttlartnda pay sa.hiplerinin, veya temsilcilerinln tamamtntn haztr bulunmasr Sarttrr. ttt< iopiantroa bu nisap sugfinirn'uc'dr takdirde yaprlacak ikinci ve sonraki tum toplantrlarda da bu nisap aynen aranacaktlr'.. 5-$irketinyaplIacaKola!anveoIa!anustuGenelKuruITopIantrIarr,ndagirketortaklar ninveya vekillerinin sahip oldukla; temsil etiikleri her hlsse lgin bir oy hakkrna sahiptlrler' ";t" 6- Pay sahipleri kendisi veya egi yahut usul ve furu ile girket arastndaki kigisel bir i9e veya davaya ait gorugmelerde oy kullanamazlar. 7- Genel l(urul toplantrlarrnda hissedarlar kendilerini di!er hissedarlar veya harigten tayin edecekleri vekil vasrtasryla temsil ettirebilirler, girkete trlssjai olan" vekiller kendi oylarrndan bagka temsil ettikleri hissedarlarrn sahip oldu$u oylarr kullanmaya yetkilidir, selahiyetnamelerin geklini Yonetim Kurulu tayin ve ilan eder. B- Genel Kurul toplantrlarrnda oylar el kaldrrmak suretiyle verllir. oylar asaleten veya yonetim kurulunun bellrledili gekilde tanzim edilmig veksletname ile de kullantlabilir' 9- Genel Kurul yonetmellk ve Genel Kurulun yapilrr. toplantrlarr, TUrk Ticaret Kanununun ilgill hukumleri ve bu kanun gereevesinde gtkartlan iebli6tere uygun otarak;;irl"ii; 24.06,i0L3 tarihli Ola!an Genel Kurulunda kabul edilen Qalrgma Esas ve Usutieii Hakkrnda i9 Ydnergesinde belirtilen gerqeveye uygun olarak ESKi METIN Toplantrlarda Komiser Bulunmast Madde 12 Gerek ola!an gerekse ola!anr-lstu bulunmast ve toplantt tutanaklarlnl Genel Kurul toplanttlartnda altnan deg ildlr. genel kurul to ilgililerle bi Karanar Ticaret Bakanlr!r Komiserinin r, Komisertn gryabtnda YaPtlacak avan toplantt tutanaklart geqerli SayfaT 19

8 YENT METIN Bakanlrk Temsilcisi Madde 12 {t kattlmast zorunlu de!ildir. ilan inin 4.Frkrasr hukumleri saklr kalmak gartryla girket htikumleri uygulanlr, 368. Maddesi htiki.imleri sl zorunluour' 97. Ve 438' maddeleri ilan $:fi:1i,,rn,.r- Trirk ricaret Kanunun 35.Maddesinin 4.Frkrasrna ve irgiri duzenremerere.uvgun orarak yaprlrr ve igbu maddeye gore yaprlacak ilanlarrn tamaml Sirketin kurumsal internet sitesinde ilan edilir' Genel Kurul,un toplanttya 9a{rrlmastna iligkin ilanlar lse TTK m'414 veya m'416 hiiktimlerine gore va ot laca ktt r. ESKi METIN Hesap Dijnemi Madde 14 r_- L^^r^- n _arrru r' a erer. Fakat girketin hesap yrlr, ocak aytntn blrinci gununden baglar. Aralrk aytntn sonuncu gunu son birinci hesap yrtr Sirfeiin tcesin otarat< t<uiutoutu tarihie baglar ve o senenin araltk aytntn sonuncu gunu sona erer. YENi METTN Hesap Dijnemi Madde 14 $irketin hesap yrlr, ocak aytntn birinci gl.inunden baglar, Aralrk ayrnrn sonuncu gunu sona erer' Karrn TesPit ve Da!tttmt kalan miktardan: lleri gibi girketqe odenmesi ve ayrtlmast zaruri olan n injirildikten sonra gerlye kalan miktar safi kart t Kanunu'nun Vergi Usul Kanunu'nun vesair Mali ardan odenmesi gereken vergiler duguldukten sonra genel kurul taraftndan tesplt olunur'. e- TUrk Ticaret Kanunu'nun 466/3 maddesi hukmu sakltdtr' Yt ayrtltr' a tamamen ikinci temettu payt olarak' akge olarak da muhafaza edilebilir' temettu paylnln hangi tarihte odenecefi Karrn TesPit ve DaSlttmt Madde 15 girketin genel masraflarr ile muhtelif amoftisman miktarlar hesap donemi sonunda tespit olunan t tegkil eder. Varsa geqmig ytl zararlartntn dijsu kanuni yedek akge ayrrlrr; kalan miktar, Genel k Sayfa 8/9 ve ayrtlmast zaruri olan geriye kalan miktar safi k6rr :m k6rrndan her Yrl o/o5 genel ine kdr payr olarak da!rtrlrr, K5r

9 H283 ann itibari deierine oranla hesaplantr, Da$tttlmastr.ta karar el Kurulca kararlagttrtltr. $irket TTK ile Gumriik ve Ticaret vesinde ortaklara k6r payr avanst da{ttabilir. Yedek Akge Madde 16 $lrket tarafrndan ayrtlan hukumleri uygulantr. yedek akgeler. f'uf.f.,n.ou'turk Ticare, '*.nrnu'n, n 466. ve 467 ' Maddeleri YENi METTN Yedek Akge Madde 16 Yrllrk karrn yuzde begi, odenmig sermayenin yuzde yirmisine ulagtncaya kadar genel kanuni yedek akqeye ayflrir. Kanuni hi,ikiimler Madde 17 Bu ana sozlegmede bulunmayan hususlar hakkrnda Turk Ticaiet Kanununun hukumleri uygulantr' Kanuni hiiki.imler Madde 17 Bu esas sozlegmede bulunmayan hususlar hakkrnda, Turk Ticaret Kanununun hukumleri uygulanir, timit a9ka n I lu Bgk,Yrd. Kiler Holding A.$. Yonetim Kurulu Uyesi Temsilci, Hakan BA Kiler Alrgverig Hizmetleri Grda Sanayi ve Ticaret A.$. Yonetim Kurulu Uyesi Temsilci, Burak GONCE l} IF Savfa Q/Q

oun6nruiisrti cenrl KURUL ToPLANTT rurrnagr

oun6nruiisrti cenrl KURUL ToPLANTT rurrnagr KTLER ANKARA MA6AzAcrLrK sanayi ve ricnner nnoxiu ginxert'ruiru 28.10.2013 rnniniruoe YAPTLAN oun6nruiisrti cenrl KURUL ToPLANTT rurrnagr Kiler Ankara Ma{azacrlrk Sanayi ve Tiearet Anonim $irketi'nin Ola$anustu

Detaylı

KİLER ANKARA MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

KİLER ANKARA MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KİLER ANKARA MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Ticari Merkezi: Çamlıca Mahallesi 12.Sokak No:8 Yenimahalle / ANKARA KURULUŞ NEVİ DEĞİŞİKLİĞİ VE ARA VERMEKSİZİN FAALİYETE DEVAM

Detaylı

sinrerit Uruvarur W.5jrketinunVan.TRABZoNSPoRSPoRTiFYATIRIMVEFuTBoL

sinrerit Uruvarur W.5jrketinunVan.TRABZoNSPoRSPoRTiFYATIRIMVEFuTBoL DEGi$iKLiKLicilt ynyn{r,qnudr rrsc rnnihi 06.02.20rs SAyr 87s3 TRABZONSPOR sportif YATTRTM ve FUTBoL igletmecil-irbi TicARET A.g. ANA SOZLE9MESi KURULUS Madde 1- Aga!tdaki adlart, soyadlarr, ikametgahlarr

Detaylı

3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru

3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru EURO KApiTAr yattrtm ORTAKL G A.g EsAs s6zugnnesi 3-5 - 1 1 - L2- L6 - L7 - L8-20 -22-23 -24-25 -27-2 9-3 0-3 3-3 4-3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru EKLENursirue iilgriru rnoir TASARILARI 2 5

Detaylı

+'J:8tffi'X;:?ffiJ,"Jl?Ji!',1-'5:T;J Ti&1i1l#ilff},,ilffif*'#;i'J'ydi'?.T\'#i ;jffll1:

+'J:8tffi'X;:?ffiJ,Jl?Ji!',1-'5:T;J Ti&1i1l#ilff},,ilffif*'#;i'J'ydi'?.T\'#i ;jffll1: +'J:8tffi'X;:?ffiJ,"Jl?Ji!',1-'5:T;J Ti&1i1l#ilff},,ilffif*'#;i'J'ydi'?.T\'#i ;jffll1: gorevlendirilen Bakanlrk Temsilcisi...,.,.,...\).ln+nn...,,f.9(ff89p.,,...,.,, gozetiminde yairtmrjtrr. Turk Ticaret

Detaylı

OCALGiRAY YATIRIM HOLD NG ANONiM SiRKET ANA SCiZLESME TADiL TASARISI. Sermayenin tamamr odenmi$tir,

OCALGiRAY YATIRIM HOLD NG ANONiM SiRKET ANA SCiZLESME TADiL TASARISI. Sermayenin tamamr odenmi$tir, ESK $EKIL OCALGiRAY YATIRIM HOLD NG ANONiM SiRKET ANA SCiZLESME TADiL TASARISI YEN geki- SERMAYE Madde - 6 SERMAYE MADDE - 6 girketin sermayesi her biri 1.000- (Bin TUrk Lirasr) TL girketin sermayesi 2.300.000,00

Detaylı

YAT RtM ORTAKUGT A.g. 30-33-34 VC 37'NCi MADDELER N TAD L, 4O'NC. EsAs s6zuguesi. MADDE ruin EKrENMeSirue iil5riru rnoil rnsnrtlar

YAT RtM ORTAKUGT A.g. 30-33-34 VC 37'NCi MADDELER N TAD L, 4O'NC. EsAs s6zuguesi. MADDE ruin EKrENMeSirue iil5riru rnoil rnsnrtlar EURO B TiPi MENKUL KIYMETLER YAT RtM ORTAKUGT A.g EsAs s6zuguesi 3-4 - 5-1 L - 12-16 -r7 - L8 -r9-20 -22-23 -24-25 -27-29 - 30-33-34 VC 37'NCi MADDELER N TAD L, 4O'NC MADDE ruin EKrENMeSirue iil5riru rnoil

Detaylı

ricerr arorir'r ginxeri

ricerr arorir'r ginxeri AToENTA9 AKSARAv rarrm ENDUSTRi ricerr arorir'r ginxeri Yiinetim Kurulu Bagkanhfr'ndan Olalan Genel Kurul Toplantrsr'na Davet $irketimiz 2012 yrhna ait Ola$an Genel Kurul toplantsrnrn 25.06.2013 tarihinde

Detaylı

KiLER HoLDING ANoNiM ginxeri TADiL TASARISI luerrui

KiLER HoLDING ANoNiM ginxeri TADiL TASARISI luerrui KiLER HoLDING ANoNiM ginxeri TADiL TASARISI luerrui esri sexli AMAC VE KONUSU Madde 3 $irketin amag ve konusu agagrdaki gibidir: $irketin esas amact kurulmug veya kurulacak girketlerin sermaye ve ydnetimine

Detaylı

M N\S YAT RIM ORTAKUGI A.$ 33,UNCU MADDELERIN TADIL, 41,NCi NNNODEN N. EsAs s6zugue$iruiru 2-6-8-9- 1 0-1 I'I2-L3-14r 1 5 -L8'2I-23-26 ve

M N\S YAT RIM ORTAKUGI A.$ 33,UNCU MADDELERIN TADIL, 41,NCi NNNODEN N. EsAs s6zugue$iruiru 2-6-8-9- 1 0-1 I'I2-L3-14r 1 5 -L8'2I-23-26 ve EURO B TiPi MENKUL KIYMETLER YAT RIM ORTAKUGI A.$ EsAs s6zugue$iruiru 2-6-8-9- 1 0-1 I'I2-L3-14r 1 5 -L8'2I-23-26 ve 33,UNCU MADDELERIN TADIL, 41,NCi NNNODEN N EKLENMESiNE iil$rin TADIL TASARILARI M N\S

Detaylı

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1: Aşağıda adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin

Detaylı

Royal Halı İplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi

Royal Halı İplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi Royal Halı İplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi MADDE 1 AĢağıda adları soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun hükümlerine

Detaylı

EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI

EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI ,1 EURo rrend YATTRTM ortak r6t n.g EsAs sozlrgm esi' lu i lrt 6-8 - 9-1 0 - LL - L2- L3 -L 4-L5 -I8-ZL-23-26 ve 3 3' U N C MADDe lr ni ru i ru rnoil,4l'lrtci MADDeT i ru EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI

Detaylı

GENTRA LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

GENTRA LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1:Aşağıda adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin ani suretle kuruluşları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim

Detaylı

KİLER ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

KİLER ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KİLER ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Ticari Merkezi: İstanbul, Esenyurt, Namık Kemal Mahallesi Kiler Caddesi No:96 Kat:4 Kuruluş Madde 1 Aşağıda adları ve soyadları

Detaylı

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : Madde 1- Aşağıda adları, uyrukları ve açık adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani surette

Detaylı

PINAR SU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ

PINAR SU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ PINAR SU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ KURULUŞ Madde l- AĢağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun Anonim ġirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

ŞÖLEN ÇİKOLATA GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

ŞÖLEN ÇİKOLATA GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ŞÖLEN ÇİKOLATA GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ (09.07.2013 tarih ve 8359 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır.) YENİ ŞEKLİ: Kuruluş Madde-1 Aşağıda adları soyadları

Detaylı

Ana Sözleşme Tadil Tasarısı

Ana Sözleşme Tadil Tasarısı Ana Sözleşme Tadil Tasarısı 3 Mayıs 2013 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ve 7 Mayıs 2013 tarihinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından önizin verilen Pınar Su Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Detaylı

KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ. Ticari Merkez: Namık Kemal Mahallesi Kiler Caddesi No:96 K:5 Esenyurt / İSTANBUL

KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ. Ticari Merkez: Namık Kemal Mahallesi Kiler Caddesi No:96 K:5 Esenyurt / İSTANBUL Sayfa 1 / 11 KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Ticari Merkez: Namık Kemal Mahallesi Kiler Caddesi No:96 K:5 Esenyurt / İSTANBUL Kuruluş Madde 1 Aşağıda adları ve soyadları ve ikametgâhları yazılı

Detaylı

ÇALIK ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ANA MUKAVELESİ

ÇALIK ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ANA MUKAVELESİ ÇALIK ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ANA MUKAVELESİ Kuruluş: Madde 1: Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

Adı Soyadı Uyruğu İkametgâh Adresi T.C.Kimlik No 1 Yener Büyüknalbant. T.C. Gültepe Mh.M.K.P.Bulvarı No.58/11 59188034772

Adı Soyadı Uyruğu İkametgâh Adresi T.C.Kimlik No 1 Yener Büyüknalbant. T.C. Gültepe Mh.M.K.P.Bulvarı No.58/11 59188034772 OYLUM SINAİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1: Kayseri Ticaret Sicil Memurluğunun 17407 sicil numarasında Oylum Tüketim Malları Pazarlama Ticaret Sanayi Anonim Şirketi ünvanı ile

Detaylı

TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde l- AĢağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu.nun Anonim ġirketlerin ani surette kurulmaları

Detaylı

BİLGİTAŞ BÜRO MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. Ticaret Merkezi: İstanbul, Şişli, Gayrettepe Gülbahar Mah. Otello Kamil Sok.

BİLGİTAŞ BÜRO MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. Ticaret Merkezi: İstanbul, Şişli, Gayrettepe Gülbahar Mah. Otello Kamil Sok. BİLGİTAŞ BÜRO MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Ticaret Merkezi: İstanbul, Şişli, Gayrettepe Gülbahar Mah. Otello Kamil Sok. No:6 Bilgitaş Büro Makinaları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Esas

Detaylı

NİLERA İLAÇ ECZACILIK VE KOZMETİK ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ

NİLERA İLAÇ ECZACILIK VE KOZMETİK ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ NİLERA İLAÇ ECZACILIK VE KOZMETİK ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ KURULUŞ MADDE 1 Aşağıdaki adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu

Detaylı

Madde 2- Şirketin ünvanı MERİNOS HALI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ dir.

Madde 2- Şirketin ünvanı MERİNOS HALI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ dir. MERİNOS HALI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1- Aşağıda adları, uyrukları ve açık adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret kanununun Anonim Şirketlerinin Ani surette

Detaylı

GSD DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

GSD DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1. Bu ana sözleşmenin ikinci maddesinde ad ve soyadları, tabiyet ve adresleri yazılı kurucular tarafından, Türk Ticaret Kanunu nun ani kuruluşa ilişkin hükümlerine göre bir anonim şirket

Detaylı

YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLESMESİ

YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLESMESİ YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLESMESİ KURULUŞ: Madde 1 - Aşağıda adları ve adresleri yazılı kurucular arasında; Türk Ticaret Kanunu nun kuruluş hükümlerine göre bir anonim şirket

Detaylı

ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA MUKAVELESİ

ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA MUKAVELESİ ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA MUKAVELESİ Kuruluş: Madde 1: Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

15.03.2011 BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET ANONĠM ġġrketġ ESAS SÖZLEġME

15.03.2011 BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET ANONĠM ġġrketġ ESAS SÖZLEġME 15.03.2011 BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET ANONĠM ġġrketġ ESAS SÖZLEġME KURULUġ: ( 21 Nisan 1998 Tarihli 4524 Sayılı T.T.S.G.) Madde 1 İstanbul Ticaret sicilinin 270380/217962 sayısında kayıtlı BĠMEKS

Detaylı