imkanlar konular nda önemli bilgiler içeriyor. Odam z taraf ndan Antalya Mermer Fuar ile Macaristan-Romanya ifl gezisinde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "imkanlar konular nda önemli bilgiler içeriyor. Odam z taraf ndan Antalya Mermer Fuar ile Macaristan-Romanya ifl gezisinde"

Transkript

1 AYLIK GAZETE YIL: 13 SAYI: 148 EK M 2008 Baflbakan Erdo an,toplu Aç l fl Törenine Kat ld ANA özel uça ile 'a gelen Baflbakan Recep Tayyip Erdo an taraf ndan; da 40 tesisin toplu aç l fl yap ld Ekim 2008 tarihinde a gelen Baflbakan Erdo an ile efli Emine Erdo an a, Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Cemil Çiçek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Hilmi Güler ile Çevre ve Orman Bakan Veysel Ero lu ile AK Parti milletvekilleri efllik ettiler. Baflbakan Erdo an, havaalan ndan Seyrantepe Baraj 'n n aç l fl n yapmak üzere helikopter ile Karakoçan ilçesine giderek aç l fl törenine kat ld. Daha sonra Ö retmenevi önünde vatandafllara seslenen Baflbakan Erdo an, halk na vermifl olduklar sözleri yerine getirmenin mutlulu unu yaflad klar n ifade etti. Baflbakan Erdo an a ilimizin acil çözüm bekleyen sorunlar ile ilgili olarak Odam z taraf ndan haz rlanan dosya takdim edildi. Haberi Sayfa 3 te Havaalan yeni pistine ilk uçak indi Ekim 2008 tarihinde a bir 25hafta ara ile ikinci kez gelen Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n özel uça ``ANA" 2007 y l nda inflaat na bafllanan 3 bin metre uzunlu unda 45 metre geniflli- indeki yap m tamamlanan yeni piste indi. Haberi Sayfa 3 te Odam z, Macaristan ve Romanya ya fl Gezisi Düzenledi Ekim tarihlerini kapsayan ifl gezisine ETSO Baflkan Suat Öztürk ve 16 ifladam kat ld. Macaristan Ticari Ateflesi, Türk-Macar Sanayi ve Ticaret Odas ve Romanya Türk fladamlar Derne i ile görüflmelerde bulunan heyeti olumlu izlenimlerle yurda döndü. Haberi Sayfa 3 te Küresel krizi f rsata dönüfltürmeliyiz ETSO Yönetim Kurulu Baflkan Suat Öztürk ün Yaz s Sayfa 4 de figem iflletmeleri TO Üyeleri ile görüfltü... Sayfa 5 te ETSO dan limizin tan t m na önemli katk Odam z taraf nan, çekimleri konusunda profesyonel bir firmaya yapt r lan tan t m CD si Türkçe ve ngilizce olarak haz rland. Çekimleri, montaj, seslendirmesi, metinleri ve ço alt lmas büyük bir titizlikle yap lan Tan t m CD si 12 dakika süre ile ilimizin sosyo ekonomik yap s, kültürel birikimi, do al güzellikleri, sanayi yap s ve yat r m imkanlar konular nda önemli bilgiler içeriyor. Odam z taraf ndan Antalya Mermer Fuar ile Macaristan-Romanya ifl gezisinde ilgili kesimlere da t lan tan t m CD leri yo un ilgi gördü. Özellikle ihracat ve ithalat yapan firmalar ile yurt d fl ticari ba lant lar bulunan üyelerimizin eksikli ini sürekli olarak duydu u bir konuda Odam z önemli bir eksikli i gidermifltir. Üyelerimiz ve ilgililer tan t m CD sini Odam zdan temin edebilirler. Cumhuriyetimizin 85. Y l n Kutluyoruz Türkiye Cumhuriyeti nin 85. kurulufl y ldönümünü ulus olarak büyük bir coflku ile kutlarken, Ulu Önder Atatürk ün Cumhuriyet ile ilgili son derece önemli tespit ve düflünceleri, bulundu u co rafyada lider ülke olmay hedefleyen ülkemiz için büyük önem tafl maktad r ATATÜRK; "Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferler ile taçland r lmazlarsa elde edilen zaferler kal c olmaz, k sa zamanda söner. Bu nedenle en kuvvetli ve parlak zaferlerimizin bile sa lad ve daha da sa layaca faydal sonuçlardan yararlanabilmesi için ekonomik egemenli imizin sa lanmas, güçlendirilmesi ve geniflletilmesi laz md r."demektedir. Vatan n her kar fl topra n n kanla y kanarak kazan lan zaferler sonucunda kurulan Cumhuriyetin, ilelebet yaflamas n ekonomik tam ba ms zl a ba layan Ulu Önder, gelece imize dair son derece anlaml mesajlar vermifltir. Ulu Önder ATATÜRK ün, "Cumhuriyeti biz kurduk onu yaflatacak sizlersiniz." diyerek bizlere emanet etti i Cumhuriyetin ulus olarak bekçisi oldu umuzu belirtir, Bu vesile ile; Tüm halk m z n Cumhuriyet Bayram n kutlar z. ELAZI T CARET VE SANAY ODASI DOSYA 10 Soruda Küresel Ekonomik Krizin Nedenleri Sayfa 4 de

2 Ekim 2008 Sayfa 2 YEN ÜYELER M Z Nobel letiflim Kuyum. T bbi Malz. Tem. Tekstil San. Ve Tic.Ltd. fiti. Çarfl Mh. Hürriyet Cad. No:38/B Aç k Elektrik Üretim Sanayi Ve Ticaret A.fi. Üniversite Mh. Yahya Kemal Cad. No:34 / A Üniver Makine Üretim letiflim Nak. D fl Tic. t. h. Paz.San.Ve Tic. Ltd. fiti. Üniversite Mh. Zübeyde Han m Cad. No:106 / A Tesay Turizm G da nfl. E. Sa l k Biliflim Mad.San.Ve Tic. Ltd. fiti. Üniversite Mh. Yahya Kemal Bulvar No:34 / A El-Koçkaya Kömür Ve Mad. Turizm nfl. G da m.san.tic. Ltd.fiti. Nailbey Mh. Yeflildere Sk. Hazar fl Merkezi Kat:3 No:9 Muhittin Y ld z ( nflaat Taahhütü,Emlak Al m Ve Sat m flleri.) Yeni Mh. Turan Cd. Belediye Pasaj No:16 Kat:2 Kap No:111 Karakoçan / Özel Do angül Sa l k Hiz. Med. Elek. nfl.paz. t. h. San. Ve Tic.Ltd. fiti. Yeni Mh. Gazi Cd. Yüce flhan No:36/207 Referans Güzellik Merkezi Kozmetik Ve G da San.Tic.Ltd. fiti. Misland E lence Kompleksi Mis Avm No:9 / B-10 Ça gül Haberleflme Tu. G da nfl. Oto. th. hr. Paz. San. Tic. Ltd. fiti. zzetpafla Mh. Mehmetçik Sok. No:21 Serdar Murat Bozkurt (Mühendislik Hizmetleri, Plan, Proje, nflaat.) K rklar Mh. Ali R za Septio lu Bulvar No:93 / B S.S. Taflbahçe Konut Yap Koop. cadiye Mh. Hürriyet Cd. Polathan No:45/14 S.S. Umutkaya Konut Yap Kooperatifi cadiye Mh. Hürriyet Cad. Polathan No:45 / 13 Fuat Kaçar (Dershane flletmecili i) zzetpafla Mh. Kaz m Bayer Cad. No:3 Ciritler Petrol Kömürcülük Tar m G da Mad. Nak.e th. Ve hr. Ltd. fiti. Gazi Cad. Yeflildere Sok. Hazar fl Merkezi No:1 / 1 Özfer G da Tar m E it. Sa. nfl. Ve Malz.Ür. Paz. San.Ve Tic. Ltd. fiti. Dedeyolu Köyü Sivrice / Gaye Özel E itim nfl. Biliflim Yemek Da t m Ticaret A.fi. R zaiye Mah. Balakgazi Cad. Kaz m Hoca Sok. No:1 Ahmet Karaatl Üniversite Mah. Zübeyde Han m Cad. No:106/A Bordo Beyaz G da nfl. Hayv. Tem. Nak. San. Ve Tic. Ltd.fiti Malatya Yolu 7.Km Özel Harput Okullar Kantini Hilalkent Mevkii Mehmet Zekio ullar Seyrantepe Mevkii Harput Çerez Üstü fiahinkaya Köyü/ Kuantum E itimcilik Bas n Yay n Hiz. Taah. nfl. Mal.San.Ve Tic. Ltd.fiti zzetpafla Mah Horasan Sok. No:6/6 Kayaönü Mad. Nakliye Pet. nfl.tem. Mahruk. San. Ve Tic. Ltd. fiti. cadiye Mah. Yakup fievki Cad.Karatafl Apt. No:8/A Erc letiflim Sanayi Ve Ticaret Ltd. fiti Nailbey Mah. Gazi Cad. An t Pasaj No:43/D Acar Orman Mamulleri ç Ve D fl Tic. Ltd. fiti Ba lar Mah. Palu Cad. No:73 Kovanc lar / Do u Zirve Mühendislik Elektrik Elek. nfl. Nak. San.Ve Tic.t Ltd. fiti. Çarfl Mh. Alikent flhan Kat:1 No:45 Ahmet Yavuz Yeni Küçük Sanayi Sitesi L/15 Akçakiraz / Taflsa Medikal Tur. G da nflaat Tem. Oto Kir. Paz. th. hr. San. Ve Tic. Ltd. fiti. Yeni Mh. Alaca Sk. No:46/B Ö.B.G. nflaat Nak. Mad. Petrol Ve Pet. Ür. Tur. San.Ve Tic.Ltd. fiti. cadiye Mh. Hürriyet Cd. Ticaret Merkezi No:35 Kat:4/14 Ufa Tar m Veteriner G da nfl. Nak. Ür. Paz. th. hr. San.Ve Tic. Ltd.fiti. Çarfl Mh. Küçükhamam Sk. No:12/2 -A hsan Deniz Turizm nflaat Tem. Pet. G da San.i Ve Tic. Ltd. fiti. cadiye Mh. Sar salt k Cd. No:3/1 Eko-Sav Haflere Kontrol Tem. nfl. Tur. G da th. hr. San. Ve Tic. Ltd. fiti. Nailbey Mh. Yeflildere Sk. No:14/1 Ermefa nflaat Dayan kl Tüketim Mallar Sanayi Ve Ticaret Ltd. fiti. Olgunlar Mh. Cd. No:5/B F rat Y ld r m Sigorta Arac l k Hizmetleri. Nailbey Mh. Gazi Cd. 50. ler flhan Kat:6 No:68 Tevhid Giyim Ticaret Ltd. fiti. fiubesi Nailbey Mh. Tuncay Sok. No:25/A Soylu Güven nflaat Müh. Taahhüt G da Nak. San. Tic. Ltd. fiti. R zaiye Mh. Kaz m Hoca Sok.Doktorlar fl Merkezi B Blok No:23 / 5 Sevinçler Orman Ür. nfl. Tem. Nak. Tar m Ve Hayv. San.Ve Tic. Ltd. fiti. Nailbey Mh. Yeflildere Sok. No:21 / A Sevgi Sertkaya-Harput Mesleki Yeterlilik E itim Merkezi cadiye Mh. Kuyulu Sok.Acar fl Han B Blok No:4 / 8 nflar Yap Müteah. Müh.Mad.i Tar m Sanayi Ve Ticaret Ltd. fiti. zzetpafla Mh. Kaz m Bayer Cad. No:5 / A fluva nflaat G da Tekstil Nak. Petrol m. th. hr. Paz. San.Ve Tic.Ltd. fiti. Mustafapafla Mh. fiht.yzb.sak p Cad. No:7 / 4 Riva G da E itim Nak. nfl. Sa l k Ve Paz.San.Tic. Ltd. fiti. Rüstempafla Mh. fieyh fiamil Bulvar No:48 Aflutlar G da Nakliye Sanayi Ve Tic. Ltd. fiti. Olgunlar Mh. Yeni Sebze Hali No:63 Bade Petrol Nak. G da nfla. Tur. Tic. Ltd.fiti. Cumhuriyet Mh. Malatya Cad.No:12 Erol Y ld r m (Mefruflat Ve Perde Al m Sat m Ve Onar m ) zzetpafla Mh. fiehit Yüzbafl Tahir Cd. No:17 Gökhan Demirba (Toptan G da Maddeleri Al m Sat m ) Üniversite Mh. Han Köy Sok. No:48/E Karda Petrol Nak. nfl. Tem. Hayv.G da San. Ve Tic. Ltd. fiti. Hürriyet Cd. Hazar Sk. No:4/C Mayatafl Mermer Mad. nfl.nak. G da m.san.ve Tic.Ltd. fiti. Sal baba Mh. Keresteciler Sk. No:2/A Polatlar Sar Papiyon Et Ve Bal k Lokantas Tur. nfl. Mad. San.Ve Tic.Ltd. fiti. Cumhuriyet Mh. 6. Sok. No:26/A Yü-fia Radyo Ve Televizyon Yay nc l k A.fi. Nailbey Mh. Yeflildere Sok. Hakim fievket Bey Apt. No:4/8 Türkiye de 25 Milyon Kifli Çal flm yor Türkiye'de 2008 Haziran dönemi itibar yla çal flma ça nda (15 yafl ve üstü) 49 milyon 946 bin kifli bulunurken, bu rakam n 25 milyon 152 bin kiflisi çeflitli nedenlerle ifl gücüne kat lm yor. Türkiye statistik Kurumu verilerine dayanarak yap lan hesaplamalara göre, söz konusu dönem itibar yla ''çal flmayan ve ifl aramayan'' 25 milyon 152 bin kiflinin 11 milyon 830 bini ''ev iflleriyle'' meflgul, yani ev kad nlar. Y l Sonu Enflasyon Beklentisi Yüzde 10,70 e Geriledi Merkez Bankas n n anketine göre y l sonu enflasyon beklentisi yüzde 10,70'e geriledi. Merkez Bankas, Eylül ay ikinci dönem beklenti anketi sonuçlar n aç klad. Buna göre, y l sonu enflasyon beklentisi tüketici fiyatlar endeksi (TÜFE) baz nda 0,02 puan düflerek yüzde 10,70 oldu. Eylül ay n n ilk dönem anketinde y l sonu enflasyon beklentisi yüzde 10,72 idi. Türkiye Do rudan Yat r m Çeken Ülkeler Aras nda 23. Oldu Birleflmifl Milletler Ticaret ve Kalk nma Örgütü (UNCTAD) taraf ndan yay nlanan Dünya Yat r m Raporunda Türkiye, en fazla uluslararas do rudan yat r m çeken ülkeler aras nda 23. s rada yer ald. Dünya Yat r m Raporu, Uluslararas Yat - r mc lar Derne i (YASED) taraf ndan düzenlenen bas n toplant s yla aç kland. Reel Kesim Güven Endeksi 85,2 ye Geriledi Merkez Bankas Reel Kesim Güven Endeksi, Eylül'de bir önceki aya göre 9,3 puan azalarak 85,2 de erine indi. Merkez Bankas, ktisadi Yönelim Anketi Reel Kesim Güven Endeksi Eylül ay sonuçlar n aç klad. Buna göre endeksi oluflturan anket sorular na ait yay lma endeksleri incelendi inde, genel gidiflat e ilimi, son üç aydaki toplam siparifl miktar, Türkiye nin hracat 12 Milyar 162 Milyon 549 Bin Dolar Oldu Türkiye hracatç lar Meclisi (T M) verilerine göre, Türkiye'nin 2008 y l Eylül ay ihracat, geçen y l n ayn dönemine oranla yüzde 36,42 art flla 12 milyar 162 milyon 549 bin dolara yükseldi. T M'den yap lan yaz l aç klamaya göre, Ocak-Eylül döneminde Türkiye'nin ihracat yüzde 35,43 art flla 102 milyar 472 milyon 723 bin dolara ulaflt. BAfiSA LI I Odam z Meclis Üyesi Say n Y lmaz KUB LAY vetaf etmifltir. Merhuma Yüce Allah (c.c) dan rahmet, yak nlar na baflsa l diliyoruz. Ticaret ve Sanayi Odas

3 Ekim 2008 Sayfa 3 Baflbakan Erdo an,toplu Aç l fl Törenine Kat ld Ö retmenevi Önünde düzenlenen törenle da yap m tamamlanan 40 tesisin toplu aç l fl gerçeklefltirildi. Törene Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, efli Emine Erdo an, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Hilmi Güler ile Çevre ve Orman Bakan Veysel Ero lu, AKP Milletvekilleri kamu kurumlar yetkilileri ve vatandafllar kat ld. Baflbakan Recep Tayyip Erdo an törende yapt konuflmada l lar n sergiledikleri birlik ve beraberlikle bu co rafyan n bütünlü ü konusunda kötü niyetler besleyenlerin heveslerini daima kursaklar nda b rakt - n söyledi. n huzurunun bütün bölgenin huzuru, n geliflmesinin bütün bölgenin geliflmesi demek oldu unu belirten Baflbakan Erdo an, n kent kültürü denince Anadolu da parmakla gösterilen istisna yerlerden biri oldu unu ifade etti. Baflbakan Erdo an " n e itim, sa l k ve kültürde elde etti i baflar lan etkileri bütün bölgede hissediliyor. Onun için m za ayr bir önem veriyoruz. Onun için da bugün 40 ayr hizmetin toplu aç l - fl n yap yoruz. Az önce Tunceli il s n r nda bulunan Seyrantepe Hidroelektrik Santrali nin aç l fl n yapt k. Maliyeti 150 Milyon Dolar. Tamamen özel sektörümüz taraf ndan gerçeklefltirilen bu proje, bölgede enerji noktas nda bir s çraman n ifadesi. Orada inflallah 2010 y l sonuna kadar 5 tane Hidroelektrik santralini bitirmifl olaca z. Yine bugün n do algaza kavuflmas n n resmi töreni ile beraber verdi imiz bir baflka sözün yerine geldi ini görmenin bahtiyarl n yafl yoruz. Türkiye de do algaz y llar öncesinde kullan lmaya bafllanm fl olmas na ra men m z bu hizmetten istifade edemiyordu. Hükümete gelir gelmez kollar s vad k. Önce sanayide, flimdi de konutlarda do algaz kullan lmas n gerçeklefltirdik. KÖYDES ve BELDES Projeleri ile gereken ad mlar att k. fiu anda m zda suyu götürdü ümüz köy noktas nda %92 oran - na ulaflt k. Yol noktas nda hamdolsun yolu olmayan köyümüz kalmad. Hepsi asfalt de- il, bir k sm stabilize. Ama ham yol kalmad. 110 kilometrelik -Malatya bölünmüfl yolu bittimi? Bitti. 115 kilometrelik -Bingöl bölünmüfl yolu bittimi? Oda bitti. Biz sözü verir ve yerine getiririz. Böylece n do usu ve bat s yla olan karayolu ulafl m n en ileri standartlara kavuflturmufl bulunuyoruz. Aç l fl n yapt m z tesisler aras nda E itim ve araflt rma hastanesinin poliklinik binas tadilat, sa l k merkezleri ve yeni al nan 9 ambulans var. Bölgenin sa l k merkezi durumunda olan, bu hizmetlerinde devreye girmesiyle çok daha ileri bir konuma ulaflacakt r. lkö retimden liseye kadar flu son dönemde 157 dersli e sahip 12 okul ile, 700 yatakl üç okul pansiyonu, 120 ö renci kapasiteli bir anaokulunu hizmete aç yoruz. Ayr ca biri k z di eri erkek iki özel ö renci yurdunu da bunlarla birlikte yavrular m z n hizmetine sunuyoruz. Özel idaremizin 26 yerleflim biriminde gerçeklefltirdi i içme suyu flebekesi ile, 4 sanat yap s ve 2 köy yolu asfalt n da bugün aç l fl n yapt m z hizmetler aras na koyduk. Organize Sanayi Bölgemizde yer alan 199 iflçinin istihdam edildi i 9 iflyeriyle KOS- GEB taraf ndan yürütülen fl Gelifltirme Merkezleri kapsam nda 300 çal flan kapsayan 25 iflyerinin de aç l fl n bugün yap yoruz. Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlü ümüzün yeni hizmet binas ile, TOK taraf ndan restore edilen Eski Hükümet kona m z da yine bugün hizmete aç yoruz." dedi. Havaalan yeni pistine ilk uçak indi... Baflbakan Recep Tayyip Erdo an ile birlikte çiflleri Bakan Beflir Atalay, Ulaflt rma Bakan Binali Y ld r m, Tar m ve Köyiflleri Bakan Mehdi Eker ve AK Parti Genel Baflkan Yard mc s Necati Çetinkaya da ayn uçakla `a geldi. Baflbakan Erdo an, havaalan nda kendisini karfl lamaya gelen vatandafllara hitaben yapt k sa konuflmada, yap m biten piste ilk inifli kendilerinin yapt n söyledi. Pistin uluslar aras uçufllara haz r oldu unu belirten Erdo an, pist için 50 milyon YTL harcand n ifade ederek, ``hay rl olsun`` dile inde bulundu. Baflbakan Erdo an, halen kullan mda olan eski terminalin ise yeni piste lay k olmad n belirterek, yeni terminal binas n n da h zla yap m na bafllanaca n dile getirdi. Erdo an, daha sonra beraberindekilerle birlikte helikopterle saat 12.05`te Tunceli`ye hareket etti. THY K fl Tarifesine Geçti Uygulama 26 Ekim Mart 2009 tarihlerini kaps yor. Türk Hava Yollar A.O. Sat fl Müdürü Mustafa fiumnun taraf ndan yap lan aç klamaya göre 26 Ekim 2008 tarihinde bafllayacak olan K fl tarifesi 29 Mart 2009 tarihine kadar devam edecek. Yap lan aç klamada hareket saatleri hakk nda flu bilgiler verildi: GÜNLER PARKUR KALKIfi VARIfi Hergün stanbul/ Hergün /Ankara Hergün Ankara/ Hergün / stanbul Odam z, Macaristan ve Romanya ya fl Gezisi Düzenledi Ekim tarihlerini kapsayan ifl gezisine ETSO Baflkan Suat Öztürk ve 16 ifladam kat ld. Macaristan Türkiye Büyükelçili i Ticaret Ateflesi, Macar-Türk Sanayi ve Sanayi Odas Baflkanl ve Romanya Türk fladamlar Derne i ile görüflmelerde bulunan heyeti olumlu izlenimlerle yurda döndü. Program kapsam nda ilinin ihracat potansiyeli ve yat r m imkanlar hakk nda bilgiler veren ETSO Baflkan Suat Öztürk, bu tür ifl gezileri ile ifladamlar - m yei paarlar bulma ve iharacat potansiyelinin art r lmas n n hedeflendi ini söyledi. Macaristan Ticaret Ateflesini makaminde ziyaret eden heyeti ad na Baflkan Suat Öztürk, limiz figürlerinin yer ald porselen takdim ederek, Atefleden, Macaristan ekonomisi hakk nda bilgiler al nd... Macar-Türk Sanayi ve Ticaret Odas Baflkan ve Volksbank Müdürü ile bir araya gelen heyeti karfl l kl yat r m ve ifl imkanlar hakk nda görüfl al fl-veriflinde bulundular... Romanya Türk fladamlar Derne i ile de bir araya gelen heyetine, Ramanya hakk nda bir slayt sunumu yap - l rken, Odam z taraf ndan haz rlanan Tan t m CD si de Ramanyal ifladamlar n n dikkatine sunuldu... Romanya Türk fladamlar Derne i nin yo un ilgisini gören heyeti, Dernek binas nda kabul edildi. Toplant - da karfl l kl plaket takdimi yap l rken, fladamlar görüflmelerin her iki ülke aras ndaki ticarete katk sa layaca n belirttiler..

4 Ekim 2008 Sayfa 4 Dosya... Dosya... Dosya... Dosya... Dosya... Dosya... Dosya... Dosya 10 Soruda Küresel Kriz... Kriz nas l bafllad? ABD den bafllayan küresel krizin temelinde mortgage piyasas na iliflkin sorunlar var. ABD de ortaya ç - kan ve tüm dünyay olumsuz etkileyen mortgage sektörü, ilk olarak üç y l önce sorun yaratmaya bafllad. ABD mortgage piyasas, 10 trilyon dolarl k büyüklü üyle dünyan n en büyük piyasas konumunda bulunuyor. ABD de, para hacminin yüksek olmas nedeniyle, baz finansal kurulufllar 5 y l önce, kredibilitesi zay f olan kiflilere de mortgage kredisi vererek, geri dönüflü riskli bir mali yap ya girdiler. Sadece dar gelirlilerin kulland ve subprime olarak adland r lan yüksek riskli krediler in boyutu 1.5 trilyon dolar buluyor. 5 y l öncesine kadar ABD de faizler son derece düflük oldu u için özellikle orta ve alt gelir grubundaki kifliler de iflken faizli kredileri kullanmay tercih ettiler. Ancak, ABD Merkez Bankas n n (Fed) son iki y lda faiz oranlar n art rmas, konut sektörünü durgunlu a soktu. Konut sat fl fiyatlar ile kira gelirlerinin de piyasa düzeyinin alt na inmesiyle, bu krediyi kullanan düflük gelirli gruplar, kredilerini düzenli olarak ödeyemez hale geldiler. Bankalar n, tüketicilere sat n alacaklar ev ve dairelerin bedelinin tamam n, hatta de erinin yüzde 110 oran nda borçlanma f rsat vermesi, kredilerin geri dönüflünü zora soktu. ABD de bankalar konut kredileri için gereken paray yat r m bankalar nda ihraç ettikleri tahviller ile borçlanarak sa l - yorlard. Ancak kredilerin geri dönüflümü zora girince yat r m bankalar ve ABD mortgage piyasas için da çanlar çalmaya bafllad. Krizin nedenleri neler? Temel olarak krizin nedenlerini flöyle s ralayabiliriz. Mortgage kredilerinin yap s n n bozulmas, faiz yap s n n uyumsuzlaflmas, konut fiyatlar ndaki balon art fllar, menkul k ymetlerin fonlanmas nda yaflanan s k fl kl k, kredi türev piyasalar n n genifllemesi ve kredi derecelendirme sürecindeki sorunlar. Kredi krizi, finansal krize nas l dönüfltü? Kriz her ne kadar bafllang çta bir mortgage krizi olarak ortaya ç ksa da takip eden süreçte bir likidite krizine dönüfltü. ABD de 2007 y l nda, finans ve sigorta, gayrimenkul, inflaat ve madencilik sektörü baflta olmak üzere toplam dört sektörün büyüme h z n n yavafllamas yla genel ekonominin büyüme h z da yavafllad. Ekonomik büyümenin yavafllamas na neden olan reel sektör, mortgage krizinden olumsuz etkilendi. Faiz oranlar ndaki de iflim kredi piyasas nda daralt c etki yapt, kredi piyasas nda 2006 y l nda yüzde 13.2 oran nda art fl sa lan rken, 2007 y - l nda bu oran yüzde 4.8 olarak gerçekleflti. Yat r mc lar n risk almadan kazanç elde etme iste i maliyeti düflük, kolay kredi imkanlar na ba l olarak tüketicilerin afl r borçlanmas na ve kontrolsüz kredi genifllemesine neden olarak sistemin k r lganl n art rd. ABD de subprime borçlular n n ödeme güçlü üne düflmesi ile tetiklenen kriz, bu k r lganl klarla birlikte büyüdü. Büyük kurumsal yat r mc lar neden bundan etkilendi? Reyting kurulufllar n n, yüksek riskli kredilere dayal menkul k ymetlerin notunu düflürmesi, bu menkul k ymetlere yat r m yapan kurumsal yat r mc lar n portföylerinde tuttuklar ve kredi notu düflürülen menkul k ymetler için yeniden de- erleme yapmalar n zorunlu hale getirdi. Kurumsal yat r mc lar n portföy de erlerinin düflmesi sonucu, bu menkul k ymetlerin, as l defter de erlerinden çok daha düflük de- erlerle de erlendirilmeleri nedeniyle, milyar dolarl k portföye sahip kurumsal yat r mc lar, ABD de de erlendirdikleri baz yat r m fonlar n dondurmak zorunda kald lar. Krizin ilk kurban kim oldu? ABD nin önde gelen bankalar ndan Bear Stearns, Mart ay nda flirketin tamam n 236 milyon dolar olarak de erleyen hisse bafl 2 dolar fiyatla JP Morgan a sat ld. fiirketin Ocak 2007 deki piyasa de eri 20 milyar dolard. Bear Stearns ten iki günde 17 milyar dolar para çekilmesi üzerine kurtulamayaca anlafl - l nca Fed, bat fl n sistemin tümüne yay lmas n engellemek için sat lma ya da iflas masas na gitme seçeneklerini b rakt. Fed, flirketin JP Morgan a devri gerçekleflmezse Bear Stearns e yard m etmeyece i yönünde bilgi verince Bear Stearns yetkilileri 84 dolar olarak aç klad klar hisse bafl na defter de erine ra men hisseleri JP Morgan a 2 dolara devretmeye raz oldu. Son bir y lda kaç banka batt? Uluslararas finans krizinin bafllang c olarak kabul edilen A ustos 2007 tarihinden bu yana ABD de batan banka say s 13 e ulaflt. Banka iflaslar 2008 y l nda h zland ve sadece bu y l 11 banka iflas bayra - n çekti. Batan bankalar n aktif büyüklü ü toplam ise 173 milyar 800 milyon dolar düzeyinde bulunuyor. Kriz ABD de hangi bankac l k modelini tarihe gömdü? Kredi krizi öncesinde ABD de befl büyük yat r m bankas bulunuyordu. Yat r m bankalar, uzun vadeli kaynak transferi yapma görevini üstlenmifl kurumlar niteli ini tafl yor. Bu bankalar n mevduat toplama yetkisi bulunmuyor. Bear Stearns ün Mart ta JP Morgan a sat lmas n n ard ndan, Bank of America Merrill Lynch i sat n ald. Al c bulamayan Lehman Brothers iflas n aç klad. Son olarak Fed, ABD nin en büyük iki yat r m bankas Goldman Sachs ve Morgan Stanley yi desteklemek için her iki bankan n da statütüsünü de ifltirdi. Tüm bu geliflmeler Wall Street teki yat r m bankac l modelinin sona erdi i anlam na geliyor. Peki bu yat r m bankalar neden batt lar? Wall Street in prestijli yat r m bankalar bilançolar n olas zararlara karfl hiçbir önlem almadan afl r flekilde geniflletti. Yat r m bankalar, döneminde yarat lan 7 trilyon dolarl k riskli konut ve tüketici kredilerine yat r m yapt. Bu krediler, 1999 daki miktar n iki kat ndan fazlayd. Yat r m bankalar, konut sektörünün büyüdü ü ve dünyan n her yerindeki yat r mc lar n hazine ka d kadar güvenilir oldu u düflünülen mortgage a dayal menkul k ymetleri ald dönemde, rekor kârlar elde etti. Ancak konut fiyatlar n n düflmeye bafllamas yla, yat r m bankalar n n gereken önlemleri almad ortaya ç kt. Wall Street yat - r m bankalar n n son y llardaki borçlulu u bafl döndürücü bir h zla artt sonunda Lehman n öz sermayesi, 2003 sonundan 2007 sonuna kadar olan dönemde yüzde 73 artarken, aktif büyüklü ü yüzde 121 artt. Ayn süreçte Merill Lynch in aktif büyüklü ü yüzde 125 artarken, öz sermayesi sadece yüzde 10 büyüdü. Tüm bu nedenler yat r m bankalar için sonun bafllang c oldu. Fed nas l tepki verdi? Fed, 2007 de bafllayan dalgalanma sürecinde 3 üncü defa politika de iflikli ine giderek, gösterge ve iskonto faiz oranlar n yeniden düflürmeye bafllad ve çeflitli kanallarla piyasaya likidite deste inde bulundu. skonto faiz haddindeki indirime ra men sistemin eski iflleyifline dönmemesi, kurulufllar n birbirine borç vermekte tereddüt etmeye devam etmesi üzerine Fed, gösterge faiz oranlar nda indirime gitmeye bafllad. Federal Aç k Piyasa Kurulu yüzde 5.25 düzeyinde olan gösterge faizini 7 defada yüzde 2 ye indirdi. Fed, finansal dalgalanman n etkilerini en aza indirmek amac yla birçok yeni likidite sa lama kolayl klar oluflturdu ve mevcut uygulamalar ile operasyonlarda önemli de iflikliklere gitti. Çalkant n n yafland son bir y lda Fed in piyasalar n peflinden geldi i, proaktif olmad tart flmalar yafland. Krizin ABD ye maliyeti ne kadar? ABD de George Bush yönetimi, zor durumdaki flirketleri iflastan kurtarmak için Kongre ye 700 milyar dolarl k bir paket önerdi. Bush yönetiminin haz rlad taslak planda iki y l içinde, herhangi bir mali kuruluflun ödenemeyen borçlar n n devral nmas için hükümete genifl yetki veriliyor. Bunun, 1929 y l nda yaflanan Büyük Buhran dan bu yana en büyük mali kurtarma plan oldu- u belirtiliyor. Ancak krizin ABD ye toplam maliyetinin bu tutarla s n rl kalmayaca ve 1.8 trilyon dolara ulaflabilece i kaydediliyor. Suat Öztürk ETSO Yön.Kur. Bflk. Küresel krizi f rsata dönüfltürmeliyiz Tüm dünyay etkisi alt na alan küresel krizin bugün hangi noktada oldu u hususunda her hangi bir tahmin yap lamamaktad r. Ancak ekonomistler taraf ndan yap lan yorumlarda krizin 3-5 y l sürece i öngörülmektedir. Amerika da önemli bir geçmifli bulunan ve mali büyüklü ü ile sektöründe sayg n yeri bulunan bir çok banka mali kriz içine girmifltir. Amerika daki bu dalgalanma k sa süre içerisinde Avrupa da da kendini göstermifltir. Yaflanan tüm geliflmelerden ülkemizin etkilenmeyece ini söylemek do ru bir yaklafl m de ildir. Çünkü Türkiye'nin her y l milyar dolara ihtiyac vard r. D fl finansal kaynaklarda ise s k nt yaflanmaktad r. Yaflanan süreçte bu s k nt enflasyona büyük bir bask yarataca dolay s ile bunlar n etkisi büyümeye, ve istihdama yans - yacakt r. Hükümetimiz krize karfl denk bütçeyi esas alarak finansal istikrar korumal ve kollamal d r. Güvenilir ülke imaj çizmeli, tar m önemsemeli ve bankac l k sistemini takip etmelidir. Çünkü ülkemiz ekonomik krizler yaflam fl ve bunlardan dersler ç karm fl bir ülkedir. Kriz ç rtkanl yaparak özellikle mali piyasalar n tedirgin edilmemesi gerekmektedir. Reel sektörün k - sa, orta ve uzun vadeli olarak bankac l k sistemi ile iliflkileri mevcuttur. Bu ortamda bankalar n bireysel hareketten kaç narak, reel sektörü darbo az etmemesi önem tafl maktad r. Aksi halde reel sektörün iflçi ç karmas na neden olacakt r. flini kaybeden insanlar borçlar n ödeyemez hale gelecektir. Bu nedenle ifl dünyas olarak reel sektör ve mali sektörün moralinin yüksek tutmas tüm kesimleri olumlu yönde etkileyecek ve krizin f rsata dönüfltürülmesinin de önü aç lm fl olacakt r. Kriz sonras özellikle Avrupa'daki sanayicilerin mekan de iflikli i için yer aray fl na girdi i görülmektedir. flte bunu tarihi bir f rsat olarak iyi de erlendirmemiz gerekmektedir. Bu hususta ifl dünyas na, mali sektöre ve hükümetimize önemli sorumluluklar düflmektedir. Al nmas gereken tedbirleri al p, disiplini elden b rakmadan etkin ve kararl bir durufl sergileyerek küresel krizin karfl s nda durup, ülkemiz ad na f rsatlar de erlendirmeliyiz. Sayg lar mla.

5 Ekim 2008 Sayfa 5 KMEP Projesi Tan t m Toplant s Yap ld nsan Kaynaklar n n Meslek E itim Yoluyla Gelifltirme Projesi ( KMEP) toplant s 15 Ekim 2008 tarihinde gerçeklefltirildi. Milli E itim Bakanl nca uygulamaya konulan KMEP projesinin tan t m n sa lamak amac yla düzenlenen toplant ya Milli E itim Bakanl Projeler Koordinasyon Merkezi Baflkan Mahmut Tuncel, Proje Direktörü Osman Yal ç n, KMEP Proje Tan t m Sorumlusu Thomas Black, Milli E itim l Müdürü Nihat Büyükbafl, ETSO Baflkan V. Selahattin Pamukcu, YÖK Temsilcisi Dr. Ömer Aç kgöz ve milli e itim camias kat ld. Toplant da konu hakk nda bir de- erlendirmede bulunan Milli E itim l Müdürü Nihat Büyükbafl "Mesleki e itimi güçlendirme ad na son dönemlerde Türkiye genelinde oldu u gibi da da önemli geliflmeler yaflanmaktad r. Mesleki E imi güçlendirme ad na epey bir yol katettik ve bundan sonra da katedece iz." Dedi. ETSO Baflkan Vekili Selahattin Pamukcu da yapt de erlendirmede, Oda olarak önemli bir çal flma bafllatt klar n ifade ederek, "Bilgi ça- olarak nitelendiren 21.yüzy l her alanda iyi yetiflmifl insan gücüne sahip ülkelerin toplumsal refah düzeylerinin daha da artt bir dönem olarak de erlendirilmektedir. Türk sanayisinin ve Türk ekonomisin de yaflad m z yüzy lda sayg n bir yer bulabilmesinde mesleki ve teknik e itimin büyük bir önemi bulunmaktad r. Bu gerçekten hareketle, konu hakk nda çeflitli yasal düzenlemeler ile birlikte taraflar n yer ald ve bugün figem, TO da ifl görüflmelerinde bulundu... de icra edilmekte olan tart flma kurullar nda konu sürekli de erlendirilmektedir. Gelece in Türkiye sinde özel sektörde T.C.hükümetince ç kar lm fl olan 4702 say l yasa gere i çal flanlar n tamam n mesleki teknik ortaö retim ve meslek yüksek okullar ndan karfl layacakt r. Mesleki teknik orta ö retim kurumlar ndan meslek yüksek okullar na s navs z geçifl hakk n n verilme sebebi de nitelikli ve kaliteli eleman say s n artt rmakt r. Ülkemizde bir ilk olarak "Ara flgücü Eleman Tespiti" hususunda Ticaret ve Sanayi Odas olarak, bu denli büyük önem tafl yan bir konuda ifl dünyas ad na önemli bir projeyi bafllat yoruz. Meslek liselerimizin gerek müfredat gerekse bölümlerinin çeflitlili i fl Gelifltirme Merkezi (E fi- GEM), stanbul Ticaret Odas nda ( TO) ikili görüflmelerde bulundu. figem, d fla aç lma faaliyetleri kapsam nda ilk ifl forumunu TO da gerçeklefltirdi. Odam z n organizasyonu ve daveti üzerine Temmuz ay nda TO nun a düzenledi i ifl gezisi s ras nda TO üyeleriyle temasa geçen figem, bu kez TO nun ev sahipli inde bir ifl forumu gerçeklefltirdi. figem firmalar, TO üyeleriyle hammadde, ürün sat fl, bayilik ve d fl ticaret konular nda ticari iflbirlikleri konular nda önemli aç - l mlar sa lad. dan 25 iflletme temsilcisinin kat ld görüflmeler sonunda çeflitli ifl ba lant lar n n sa land ifade edildi. Selahattin Pamukcu ETSO Baflkan V. hususunda ifl dünyas ile bir kopukluk yaflanmaktad r. Bu asl nda ülkemizin genel bir problemi. Yani meslek liseleri ifl dünyas n n hangi alanlarda ara elemana ihtiyac oldu u noktas nda yeterince bilgi sahibi olmad gibi, ifl dünyas da istihdam edece i eleman konusunda yaflad s k nt y aktarabilecek platform bulmada s k nt yafl yor. flte bu proje ile amac m z ifl dünyas n n reel olarak ihtiyaç duydu u eleman tespitini yaparken ayn zamanda elemandan beklentiler hususunda da çal flma yap yoruz. fl dünyas n n çal flt raca elemanda arad - özellikleri de bu çal flma ile ortaya ç kar p müfredat program n da buna göre düzenleme flans na sahip olaca- z. Odam z taraf ndan yap lacak olan bu çal flma Ülkemizde bir ilk olarak da ETSO taraf ndan uygulanacakt r. Amac m z; yöremizdeki iflgücü potansiyelinin gerçek boyutunu ortaya koymak, hangi alanda kaç kiflilik ve hangi niteliklerde iflgücüne ihtiyaç oldu unu tespit etmek, yak n bir gelecekte nas l bir istihdam potansiyeli tafl d m z belirlemektir. Bu çal flma milli e itim müdürlü- ümüzü de yak ndan ilgilendirmektedir. Çünkü, anket sonucunda mesleki e itimde revizyon yapma ihtiyac da ç kabilecektir. Bu nedenle Anket formlar n n de- erlendirilmesinin ard ndan sonuçlar, baflta kamuoyu olmak üzere Milli E itim ve ilgili di er kurum ve kurulufllar ile paylafl lacakt r."dedi. Helal g da standard yolda Türk Standardlar Enstitüsü (TSE) Baflkan Tahir Büyükhelvac gil, slami usullere uygun flekilde haz rlanan g da tüketmek isteyenlerin ihtiyac n karfl lamak üzere, TSE taraf ndan haz rlanan helal g da standard çal flmalar nda son aflamaya gelindi ini bildirdi. Baflka ülkelerin de bu standartla ilgili hassasiyetleri bulundu una iflaret eden Büyükhelvac gil, "Dünya ticaretine bakt m zda çok büyük bir pay oldu unu görüyoruz. 50 milyar dolar seviyesinde bir pazar var" dedi. Bu ticaretten Türk sanayicisinin pay alabilmesi için söz konusu standard n ç kmas gerekti ini söyleyen Büyükhelvac gil, "Helal g da standard nda çal flmalar son aflamaya geldi" dedi. MALEZYA DA ÇOK ETK N TSE olarak standartlar konusunda genelde dünyayla uyumlu hareket ettiklerini belirten Büyükhelvac gil, özellikle helal g da standard n Malezya n n çok etkin bir flekilde uygulad n kaydetti. Helal g da standard n n mecburi standart kapsam nda olmayaca- n, isteyenlerin bu standard uygulayaca n belirten Büyükhelvac gil tüketicilerin bu standarda uygun ürün ve hizmet isteme haklar bulundu unu kaydetti. Büyükhelvac gil, "Mühim olan tüketicinin memnuniyeti de il midir? Onlar n isteklerine cevap verebiliyor olmak de il midir? Yani tüketiciyi memnun etmektir" dedi. Hisarc kl o lu, Beflinci Kez Oybirli i le Eurochambres Yönetim Kurulu na Seçildi TOBB Baflkan M. Rifat Hisarc kl o lu, dört y ld r devam ettirdi i EUROCHAMBRES Yönetim Kurulu Üyeli i görevine yeniden seçildi. Avrupa Ticaret ve Sanayi Odalar Birli i (EUROCHAMB- RES) in 15 Ekim 2008 tarihinde Brüksel de gerçeklefltirilen 104. Genel Kurulunda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Baflkan M. Rifat Hisarc kl o lu Yönetim Kurulu Üyeli ine oybirli i ile 5. kez seçildi. Eurochambres Genel Kurul unda a rl kl olarak, dünya ekonomik krizi, krizin Avrupa ya yans malar ve EURO ZONE üyesi ülkelerin aç klad klar tedbirler tart fl ld. EUROCHAMBRES, Ticaret ve sanayi odalar n n Avrupa düzeyindeki çat kurulufludur. Ulusal Odalar Birlikleri arac l yla 2000 yerel ve bölgesel oda ile 19 milyon iflletme, EUROCHAMB- RES flemsiyesi alt nda örgütlenmifltir. Hisarc kl o lu, seçim sonras yapt aç klamada, "Türkiye nin Avrupa Birli i kat l m sürecinin h zland r lmas n n gerekli oldu unu vurgulayarak; Türkiye- Avrupa Birli i Sivil Toplum Diyalogunda ifl dünyas olarak AB üyesi ülkelerdeki partnerleriyle birlikte çal flt klar n " belirtti. Hisarc kl o lu, bu y l n Ocak ay nda Moskova da yap lan seçimde de, EUROCHAMBRES in AB üyesi olmayan 19 ülkesi ad - na, Baflkanl k Divan üyeli ine seçilmiflti. O Neill: Cola tesisi 2008 sonunda faaliyete geçecek... Coca-Cola çecek`in CEO`su Michael O`Neill, `da yap m na bafllanan Tesislerin y l sonuna kadar üretime bafllayaca n ve di er entegre tesislerin devam edece ini söyledi. da halen yap m sürmekte olan fabrikan n toplam 60 bin metrekare arsa üzerinde 10 bin metrekare kapal alan n karkas inflaat n n tamamland n belirten O`Neill, ilk etapta fabrikada flifleleme yap laca - n entegre tesislerle cola, maden suyu ve su üretimi gerçeklefltireceklerini vurgulad. O`Neill, daki fabrikan n tamamlanmas n n ard ndan Do u, Güneydo u ve Do u Karadeniz Bölgesine hitap edece ini ifade etti. Son 10 y lda Türkiye`ye 500 milyon dolar yat r m yapt klar n belirten Coca-Cola çecek CEO`su O`Neill, `a fabrika kuracaklar n ve y l sonunda tesis say s n 7`ye ç karacaklar n söyledi.

6 Ekim 2008 Sayfa 6 Gelir Vergisi Kanunu De ifliyor... Gelir Vergisi Kanunu büyük çapl de iflikli- e u ruyor. Kentsel rantlara vergi geliyor, zirai kazançlar n vergilendirilmesinde stopaj uygulamas yayg nlaflt r l yor, esnaf muafiyeti geniflletiliyor, aralar nda taksicilerin de bulundu u meslek gruplar için her ilçede özel komisyonlarca y ll k kazanç tespiti öngörülüyor. Vergi kay p ve kaça na karfl da yeni güvenlik müesseseleri devreye sokuluyor. Daha önce Vergi Konseyi koordinatörlü ünde Gelir daresi Baflkanl ve Gelir Politikalar Genel Müdürlü ü temsilcilerinin de kat l m yla haz rlanan yeni Gelir Vergisi Tasla, Maliye Bakanl nca de erlendirilmeye al nd. Gelir daresi Baflkanl ve Gelir Politikalar Genel Müdürlü ü bürokratlar, 90 madde dolay ndaki tasla madde madde ele alarak, son kez gözden geçiriyor. Son karar Bakanl n vermesi istenen maddeler de düzenleniyor. KENTSEL RANTLARA VERG Gelir vergisini daha basit ve güncel hale getiren taslak, menkul k ymet araçlar ndaki vergi rejimini aynen koruyor. Ancak kentsel rantlar, tar m kesiminin ve esnaf n vergilendirilmesi, gider bildirimi ve di er güvenlik müesseseleri konular nda radikal de ifliklikler içeriyor. Maliye Bakan Kemal Unak tan n da görüflleri do rultusunda son flekli verilecek olan Gelir Vergisi Tasla ile gayrimenkuldeki de er art fl kazanc ndaki 5 y ll k s n r 10 y la ç kar l - yor. Ancak de er art fl kazanc n n enflasyondan ar nd r lmas uygulamas na son veriliyor. Bunun yan s ra, 1. y ldan itibaren 10 y la kadarki süreçte kademeli bir vergileme getiriliyor. NEREDEN BULDUN SORUSU Vergi kay p ve kaça yla mücadeleye dönük yeni güvenlik müesseseleri devreye giriyor. Nereden Buldun ve Hayat Standard n n kald r lmas yla vergi güvenlik müesseselerinden yoksun kalan vergi mevzuat n n yeni Gelir Vergisi Kanunu yla yeni oto kontrol sistemlerine kavuflturulmas öngörülüyor. Bu çerçevede gider bildirimi, asgari gayri safi has la ve ortalama kar haddi gibi güvenlik müesseselerinin uygulamaya konulmas planlan yor. Lüks hayata, "Bunlar nas l ve neyle finanse ettin?" sorusunun sorulaca gider bildiriminde, Eylül Ay Enflasyon Oranlar Türkiye statistik Kurumu (TÜ K), eylül ay nda tüketici fiyatlar endeksinin (TÜFE) yüzde 0,45 artt n, üretici fiyatlar endeksinin (ÜFE) ise yüzde 0,90 azald n aç klad. TÜ K'in 2003 baz y ll verilerine göre, eylül ay itibar yla y ll k enflasyon ise TÜFE'de yüzde 11,13, ÜFE'de yüzde 12,49 oldu. Ocak-Eylül döneminde, TÜFE yüzde 6,83, ÜFE yüzde 11,48 oran nda art fl gösterdi. malat Sanayinde Çal flanlar ve Çal fl lan Saat Endeksi Türkiye'de 2008 y l n n ikinci çeyre inde imalat sanayinde üretimde çal flanlar ve üretimde çal fl - lan Saat Endeksi, üretimde çal flanlarda yüzde 0,6 ve çal fl lan saatte yüzde 0,2 artt. Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) taraf ndan haz rlanan 2008 y l n n ikinci çeyre ine (nisan-may s-haziran) iliflkin '' malat Sanayinde Üretimde Çal flanlar, Üretimde Çal fl lan Saat Endeksi'' yay mland. y l içindeki harcamalar, o y la iliflkin belan edilen gelirle karfl laflt r l yor. Özel komisyonlar Esnaf muafiyeti geniflletilecek ve halen basit usule tabi olan küçük esnaf n bir bölümü de bu muafiyetten yararlanacak ve bu flekilde vergi d fl kalacak. Aralar nda taksicilerin de oldu u baz meslek gruplar için her ilçede, esnaf odalar, Vergi Dairesi Baflkanl ve Defterdarl klar ile di er kesim temsilcilerinden oluflan özel komisyonlar oluflturulacak. Bu komisyonlar, her y l ekonomik flartlar ve y pranma gibi çeflitli unsurlar da dikkate alarak, ilgili meslek gruplar için y ll k kazanç tespit edecek. Bu kazanç üzerinden de vergi al nacak. Vergi Oranlar En Son Ele Al nacak Vergi Konseyi, taslak çal flmalar s ras nda gelir vergisi dilim ve oranlar n n yeniden düzenlenmesini istedi. Konsey, halen yüzde 15, 20, 27 ve 35 olarak uygulanan oran say s n n Avrupa Birli i (AB) ve Ekonomik flbirli i ve Kalk nma Teflkilat (OECD) genelinde oldu u gibi iki ya da üçe indirilmesini talep etti. Yeni oranlar n da yüzde 10 ile 25 aras nda belirlenmesini önerdi. Ancak, taslakta oranlarla ilgili herhangi bir de iflikli e yer verilmedi. Maliye Bakanl yetkilileri, oranlar n taslak çal flmalar nda en son ele al naca n belirtti. Kabaalio lu: Türk fladamlar Vize flkencesi Yafl yor ktisadi Kalk nma Vakf ( KV) Yönetim Kurulu Baflkan Haluk Kabaalio lu, Türk sanayicisi ve ifl adamlar n n ''vize iflkencesi çekti ini'' belirterek, bu konudaki s k nt n n bir an önce çözümlenmesi gerekti ini söyledi. Kabaalio lu, AB'nin Gümrük Birli i Anlaflmas 'na ra men haks z yere Türkiye menfleli baz ürünlere karfl anti-damping vergisi uygulamaya devam etti ini de bildirdi. Kabaalio lu, Meclis salonumuzda düzenlenen ''Avrupa Birli i ile Kat l m Müzakereleri Süreci'' konulu seminerde yapt konuflmada, Türkiye'nin Avrupa iliflkilerinin 2005 y - l nda bafllayan kat lma müzakereleriyle yeni bir aflamaya girdi ini, ancak sürecin arzu edilen h zda ilerlemedi ini ifade etti. T.C Sanayi ve Ticaret Bakanl ç Ticaret Genel Müdürlü ü nün YTL / TL Hakk ndaki Duyurusu Bilindi i üzere 5083 say l "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakk nda Kanun" ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin para birimi Yeni Türk Liras (YTL) alt birimi ise Yeni Kurufl (YKR) olarak belirlenmifltir. Öte yandan 6762 say l Türk Ticaret Kanununda De ifliklik Yap lmas na Dair 5274 say - l Kanun ile de hisse senetlerinin itibari de eri en az 1 YKr olarak belirlenmifl ve Türk Ticaret Kanunu na eklenen Geçici Madde 1 hükmü ile hisse senetlerinin nominal de erlerinin "Yeni Türk Liras "na uyumlu hale getirilmesi için anonim flirketlere tarihine kadar süre verilmifltir. Di er taraftan Bakanlar Kurulu nun tarihli ve 2007/11963 say l karar - n n Eki Yeni Türk Liras ve Yeni Kuruflta yer alan Yeni barelerinin Kald r lmas na ve Uygulama Esaslar na iliflkin karar gere ince Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin para birimi olan YTL ve YKr de yer alan "Yeni" ibareleri tarihinden itibaren yürürlükten kalkacakt r. Bu itibarla; tarihli Bakanlar Kurulu Karar na göre "Yeni Türk Liras " ndan "Türk Liras " uygulamas na geçilmesi ile sermaye ve hisse senetlerinin itibari de erleri TL olan anonim flirketlerin sermaye ve hisse senetlerinin nominal de erleri YTL olan (de iflim oran uygulanm fl) sermaye ve senetlerin itibari de erleri ile kar flt r labilece i ve bu hususun flirket ortaklar ve yat r mc lar ile flirketle iliflkisi olan 3.flah slar aras nda çeflitli sorunlara ve ihtilaflara neden olabilece i de erlendirilmektedir. Bu nedenle; 1-Hisse senetlerinin itibari k ymeti 1 YKr ( TL) ve katlar fleklinde olmayan ve dolay s yla 5274 say l Türk Ticaret Kanununda De ifliklik Yapan Kanunla eklenen Geçici 1.maddesi ile intibaklar zorunlu olan anonim flirketlerin tarihi beklenmeden Yeni Türk Liras ve Yeni Kuruflta yer alan Yeni barelerinin Kald r laca tarihine kadar 5274 say l Kanun ile de iflik TTK unun 399.maddesine intibak ifllemlerini yapmalar ileride ortaya ç kacak ihtilaflar önlemek bak - m ndan yararl ve gereklidir. 2-Ana sözleflmelerinde sermayeleri ve hisse senetlerinin itibari de erleri TL olarak yer alan hisse senetlerinin itibari de erleri TL ve katlar fleklinde olan ve dolay s yla 5274 say l Türk Ticaret Kanununda De ifliklik Yapan Kanunla eklenen Geçici 1.maddesi ile intibaklar zorunlu olmayan flirketlerin tescil ve ilan edilmifl sermaye ve hisse senetlerinin itibari de erlerine 5083 say l Kanunda belirtilen de iflim oran uygulanmak suretiyle ana sözleflme de iflikli i yapmak üzere yap lan baflvurular tarihinden önce Ticaret Sicili Memurluklar nca sonuçland r lacakt r. 3-Sözkonusu flirketlerin bu amaçla ana sözleflme de iflikli i yapma zorunlulu u bulunmad ndan de ifliklik talebinde bulunmayan flirketlerde ise bütün sicil kay tlar n n (sermaye ortakl k paylar ve hisse senetlerinin itibari k ymetleri) 5083 say l Kanunda belirtilen de iflim oran uygulanmak suretiyle Ticaret Sicil Memurluklar taraf ndan re sen de ifltirilecektir.

7 Ekim 2008 Sayfa 7 FUARLAR YURT Ç FUARLAR TAKV M T Fuar Organizatör Tarih Travel Turkey zmir zfafl Fuarc l k A.fi Kas m 2008 Growtech Eurasia 2008 NTSR Fuar Kas m 2008 EF 2008 Sine Fuarc l k A.fi Kas m 2008 stanbul Kauçuk 2008 Tüyap Tüm Fuarc l k Kas m 2008 Emlak ExpoRealist Expo At l m Fuarc l k Kas m 2008 Bilgi ve letiflim Teknolojileri Tifafl - Tüyap nterp Kas m 2008 Optik E Uluslararas Fuar Kas m 2008 Plast Eurasia stanbul 2008 Tüyap Tüm Fuarc l k Kas m 2008 G da ve G da flleme Teknolojileri nfo Uluslararas Fuarc l k Kas m 2008 Bursa Tekstil Makinesi ve plik Tüyap Bursa Fuarc l k Kas m 2008 Bursa Tekstil Kimyasallar 2008 Tüyap Bursa Fuarc l k Kas m 2008 Mobteks 2008 Tüyap Bursa Fuarc l k Kas m 2008 Eleco 2008 Tüyap Bursa Fuarc l k Kas m 2008 Homestyle New Collection Life Medya Reklamc l k Kas m 2008 Aymod 2008 RDF Fuarc l k Ltd. fiti Kas m 2008 Agroexpo Eurasia 2008 Orion Fuarc l k ve T Kas m 2008 Texgate 2008-II ITF stanbul Fuarc l k Kas m 2008 Broadcast Cable and Satellite Hannover Messe Inter Kas m 2008 Compex 2008 Rönesans Fuarc l k Kas m 2008 LPG Sistem ve Teknolojileri Rem Fuar & Organizasyon Kas m 2008 Safety Istanbul 2008 Grupmedya Fuarc l k Kas m 2008 Art Forum Ankara Forum Fuarc l k Kas m 2008 Yadex 2008 Marmaris Fuarc l k Kas m 2008 Belediye htiyaçlar Tüyap Adana Fuarc l Kas m 2008 Denizli Auto Show 2008 Cyf Fuarc l k Ltd.fit Kas m 2008 A aç flleme Makineleri 2008 Tüyap Tüm Fuarc l k Kas m 2008 Intermob 2008 Tüyap Tüm Fuarc l k Kas m 2008 Wem 2008 Ad m Fuarc l k Kas m 2008 Ankatek 2008 Emo Yay n Fuarc l k Kas m 2008 Natural Stone Turkey Cnr Ekspo Fuarc l k Kas m 2008 Meryap 2008 Forza Fuarc l k Kas m 2008 Güney Anadolu Do algaz 2008 Forza Fuarc l k Kas m 2008 Konya Otoshow 2008 Tüyap Konya Fuarc l Kas m 2008 Akare Yurtd fl E itim Fuar Akare Fuarc l k.ltd Kas m 2008 DIF 2008 Vestiyer Fuarc l k Kas m 2008 ç Mimari ve Dekorasyon interteks Uluslarara Kas m 2008 Ortado u Ticaret ve Sanayi Start Fuarc l k Rekl Kas m 2008 Brendal'08 Pakt Messe Istanbul Kas m 2008 Gold Ankara 2008 Sereks Fuarc l k Kas m 2008 Kal p 2008 hlas Fuar Hizmetler Kas m 2008 Kompoist 2008 Sentez Uluslararas Kas m 2008 Tekno Tar m 2008 SNS Fuarc l k Kas m 2008 Oyuncak, Oyun ve Ekipmanlar Pakt Messe Istanbul Kas m 2008 Ortado u nflaat ve Yap Mlz. Start Fuarc l k Reklam Kas m 2008 YURT DIfiI FUARLAR TAKV M T Fuar n Ad Tarih Ülke/fiehir Konu Alt n, Mücevher, De erli Tafl Fuar Çin/ Pekin Mücevher ve saat EIMA Tar m Makinalar Fuar talya/bologna Tar m, Hayvac l k Cosmoprof Asia Güzellik Fuar Hong Kong Genel Ticaret Vietnam Pack Paketleme Fuar Vietnam/Hochiminh Ambalaj - Paketleme All Print China Bask Tek. Fuar Çin/Shanghai Ka t, Matbaa, K rtasiye Kap ve Pencere Fuar Çin/Shanghai Yap ve nflaat Medica Dünya T p Fuar Almanya/Düsseldorf Medikal Ev Gereçleri ve Aksesuar Fuar Çin/Shanghai Hediyelik Eflya Auto Otomotiv Fuar Çin/Guangzhou Otomotiv Metalex Metal flleme Fuar Tayland/Bangkok Demir,Çelik, Alüminyum Uluslararas Yap - nflaat Fuar BAE/Dubai Yap ve nflaat BAUMA Yap Fuar Çin/Shanghai Yap ve nflaat FW&WM A aç flleme Fuar Çin/Pekin Mobilya, Dekorasyon Meksika da Minevra Fashio Moda Fuar Meksika n n ikinci büyük kenti ve Jalisco Eyaleti nin baflkenti Guadalajara da Minevra Fashio Moda Fuar düzenlenecek. Meksika n n Ankara Büyükelçili i nden al nan bilgiye göre, Kas m da gerçeklefltirilecek fuar; Jalisco Eyaleti Devleti, Ekonomi lerletme Bakanl ve Giyim Tak ve Ayakkab Odas taraf ndan organize edilecek. Firmalar n, fuara, al m amaçl gelmeleri durumunda Jalisco Eyaleti Devleti taraf ndan üç gece yemek dahil konaklama ve ücretsiz uçak bileti sa lanacak. Ayr nt l bilgi için Mrs. Martha Padilla Villegas. Tel: +52 (33) / 1. Alt n Zirvesi 27 Kas m da bafll yor Active Academy 1. Alt n Zirvesi, 27 Kas m da stanbul Swiss Otel de düzenlenecek. stanbul Alt n Borsas ndan al nan bilgiye göre, Zirve ile k ymetli maden sektörü uluslararas platforma tafl nacak. Zirve sayesinde sektör dinamiklerinin harekete geçirilmesi düflünülüyor. Türkiye nin sektördeki konumunun güçlendirilmesi, iflbirli i ve görüfl al flverifli imkanlar n n oluflturulmas da zirve kapsam nda hedeflenenler aras nda yer al yor. Ayr nt l bilgi için Murathan Bayr. Tel: / Tar mdaki yenilikler Antalya da tan t lacak Growtech Avrasya Fuar n n sekizincisi, Kas m tarihleri aras nda Antalya Expo Center da düzenlenecek. 15 bin metrekarelik alanda kurulacak fuara, 400 ün üzerinde kat l mc firma ve yaklafl k 50 bin sektör temsilcisi kat lacak. spanya, Fransa, Almanya, Bahreyn, Belçika, Çin, Danimarka, Finlandiya, Yunanistan, srail, talya, Ürdün, Birleflik Arap Emirlikleri, Sri Lanka, Hollanda, ngiltere, Amerika ve sviçre nin yan s ra 30 ülkeden ziyaretçi bekleniyor. Avrupa Su Ürünleri Fuar 28 Nisan da Belçika n n Brüksel flehrinde Nisan 2009 da ESE 2009 Avrupa Su Ürünleri Fuar (Avrupa Deniz Ürünleri Sergisi) düzenlenecek. stanbul hracatç Birlikleri nden ( B) al nan bilgiye göre, fuar n Türkiye milli kat l m organizasyonu B Genel Sekreterli i taraf ndan gerçeklefltirilecek. Ayr nt l bilgi için Gülden Polat. Tel: / Faks: / / Posupak 2009 Uluslar aras Ambalaj ve Teknolojileri Fuar Moskova-Rusya Federasyonunda Haziran 2009 tarihleri aras nda düzenlenecek olan Rosupak 2009 Uluslararas Ambalaj ve Teknolojileri Fuar n n Türkiye milli kat - l m organizasyonu stanbul hracatç Birlikleri Genel Sekreterli i taraf ndan yap lmaktad r. Fuara kat l m baflvurular - n n sa l kl olarak yürütülebilmesi amac yla, konstrüksiyon ve kiralanacak alan tespitinde kullan lmak üzere fuara baflvuruda bulunmay planlayan üyelerimizin 07 Kas m 2008 Cuma gününe kadar kaç metrekareyle kat lmak istediklerini numaral faksa bildirmeleri gerekmektedir. Ayr nt l bilgi için: Tel: Arab Tour sm Bourse Fuar Kas m 2008 tarihleri aras nda Suriye'nin fiam kentinde düzenlenecek olan ATB (Arab Tourism Bourse) T.C. Kültür ve Turizm Bakanl n n da kat l nacak fuarlar listesine girmifltir. Fuar n Türkiye sat fl temsilcili ini Ekin Fuar A.fi. alm flt r. Fuar ile ilgili ayr n t l bilgiye: numaral telefondan ulaflabilirsiniz. Cezayir 7. Uluslar aras Profesyonel Plastik ve Kauçuk Fuar Nano Events&Trade Uluslararas Dan flmanl k, Reklam ve Organizasyon Hizmetleri Tic.Ltd.fiti. firmas n n resmi temsilcili ini yapt, Cezayir 7. Uluslararas Profesyonel Plastik ve Kauçuk Fuar May s 2009 tarihleri aras nda Safex Fuar Merkezi Baflkent Cezayir'de düzenlenecektir. Fuar ile ilgili ayr nt l bilgiye; Tel: numaral telefondan ulaflabilirsiniz.

8 Y l:13 Say : 148 EK M 2008 ETSO Ad na mtiyaz Sahibi Yönetim Kurulu Baflkan Suat ÖZTÜRK YAYIN KURULU Yaflar GÜLER M.Mahir C HANG RO LU Zülküf ALTINTAfi Sorumlu Yaz flleri Müdürü M.Mehmet KARABULUT Genel Sekreter ETSO ADRES: Çarfl Mah.Mimar Sinan Cad. Oda-Borsa flhan Kat:4 ELAZI Tel: (0424) Faks: (0424) Web: Bilgisayar Haz rl k ve Mizanpaj ETSO Bas n ve Halkla liflkiler BASKI Ça Ofset Matbaac l k Tel: (0424) Faks: ELAZI LAN TAR FES Tam Sayfa 500,00 YTL Yar m Sayfa 250,00 YTL 1/4 Sayfa 150,00 YTL fia banflua: Say n Kubilay kaybetmenin derin üzüntüsünü yafl yoruz Ekim tarihinde ola an Meclis, Toplant s n yapan Ticaret ve Sanayi Odas Meclisi vefat eden Meclis Üyemiz Say n Y lmaz Kubilay and... Meclis Toplant s n n aç l fl n yapan ETSO Meclis Baflkan Hükmü fia banflua, vefat eden Meclis Üyemiz Say n Y lmaz Kubilay n her toplant sa oturdu u yere bu kez fotograf n n koyuldu- unu belirterek, Yaklafl k befl y ll k bir süre içerisinde birlikte çal flt m z de erli arkadaflm z Y lmaz Kubilay kaybetmenin derin üzüntüsünü yafl yoruz. Kendisi hasta olmas na karfl n bu rahats zl n hiç bir zaman çevresine hissetirmeyen çok de erli bir arkadafl m zd. Kendisine Yüce Allah dan rahmet dilerken, yak nlar na ve tüm camiam za baflsa l diliyorum. dedi. Toplant da ETSO Yönetim Kurulu Baflkan Suat Özürk te, Y lmaz Kubilay kaybetmenin üzüntüsünü yaflad klar n ifade ederek, Bu toplant da Odam z taraf ndan gerçeklefltirilen faaliyetlerde rahmetli Y lmaz Kubilay n çekilen foto raflar yla haz rlanan k sa bir slayt sunumu ile onu bir kez daha anm fl olaca z. Bir kez daha kendisine rahmet, tüm camiam za ve ailesine baflsa l diliyorum. dedi. Toplant da daha sonra yaflanan ekonomik geliflmeler de erlendirilirken, Odam - z n Antalya fuar na kat l m ile Romanya ve Macaristan a yap lacak olan ifl gezileri ile ilgili bilgiler verildi. Mermeri Antalya Fuar nda Tan t ld Arena Uluslararas Fuarc l k taraf ndan organize edilen "ll. Anadolu Do- al Tafl, Mermer ve Teknolojileri Fuar "na kat lan Odam z mermer ürünlerinin tan t m na önemli bir katk sa lad. daki mermer firmalar n n bireysel manada ifltirak etmedikleri fuarda, stand açan ETSO, ziyaretçilere ve ilgililere daki mermer firmalar n n kataloglar n n da t m n yaparken sergilemifl oldu u mermer örnekleri de yo un ilgi gördü. ETSO stand nda, mermer sektörünün yan s ra ilin genel tan t m da yap ld. Odam z taraf ndan profesyonel firma arac l - ile çekimleri, seslendirmesi ve montaj yap lan Tan - t m CD si sinevizyon arac l ile fuar boyunca gösterime sunuldu. Fuar kat l mc lar n n ve ziyaretçilerin yo un ilgisini gören stand, ilimiz mermer sektörünün tan t m na yapt katk nedeniyle takdirle karfl lanm flt r. ETSO Kad n Giriflimciler Kurulu Vali Muflmal Ziyaret Etti Ticaret ve Sanayi Odas l Kad n Giriflimciler Kurulu baflkan ve yönetim kurulu üyeleri Vali Muammer Muflmal 07 Ekim 2008 tarihinde makam nda ziyaret etti. Vali Muammer Muflmal, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli inin de destekleri ile Türkiye de 81 il de kad n giriflimciler kurullar n n oluflturuldu unu, da da Ticaret ve Sanayi Odas bünyesindeki l Kad n Giriflimciler Kurulu nun üç ay önce kuruldu unu hat rlatarak, "Kad n Giriflimciler Kurulunun ziyaretinden son derece memnun oldum. Bizim yaklafl k 3 y ld r da uygulamaya çal flt m z zihniyet de iflimi projelerinin bir halkas da kad n giriflimciler kurulunun oluflturulmas idi. nflallah daki kad n ve k zlar m z e itece iz, ayd nlataca z; hepsini giriflimci hale getirece iz. Giriflimci olmak isteyenlere de destek olaca z. Bu deste imize Belediye ve Ticaret Odas n da ortak edece iz. Sonuçta da kad n giriflimcilerin, ifl kad nlar n n ortaya ç kaca- na inan yorum. Bunu çok önemsiyorum. Ülke nüfusunun yar s n kad nlar oluflturuyor. Kad nlar n e itilmesi, kad nlar n ifl kad n olmas ; ekonominin, siyasetin, e itimin içinde, daha do rusu hayat n içinde mutlaka kad nlar m z n da olmas ülkemizin geliflmesi ve kalk nmas için çok önemlidir. Kurulun çal flmalar n takdirle karfl l yor, her zaman yanlar nda oldu umuzu bu vesileyle bir kez daha ifade etmek istiyorum" dedi. l Kad n Giriflimciler Kurulu Baflkan Remziye Can ise ziyaretlerinde Vali Muflmal dan yat r mlar ve kad nlar n giriflimleri ile ilgili veri projelerine destek vermelerini istediklerini belirterek, "Valimiz Muammer Muflmal bizlere yard mc olaca na ve destek verece ine söz verdi. fiahs m ve kurulum ad na kendisine teflekkür ediyorum" dedi. ÖNEML DUYURU 1 A ustos 2008 tarihli Resmi Gazetede yay mlanarak yürürlü e konan 5795 say l de ifliklik kanununun 3. maddesi ile 5174 say l Kanun`un 83. maddesinin 6. f kras afla daki flekilde de ifltirilmifltir. "Oda ve borsa üyelerinin seçme ve seçilme haklar n kullanabilmeleri için flirketin; sahibi, orta-, yönetim kurulu üyesi, genel müdürü, murahhas azas seviyesinde üst düzey yöneticisi olmalar, flirketi temsil ile ba lay c ifllem yapmaya yetkili olmalar ve bu durumun seçimden en az alt ay öncesini kapsamas flartt r." Sözkonusu de ifliklik ile fiubat 2009`da gerçeklefltirilecek Odam z organ seçimlerinde seçme ve seçilme hakk n kullanacak tüzel kifli üyelerimizin temsilcileri için ahzukabz yetkisi aranmayacak son alt ayda temsil ve ba lay c ifllem yapma yetkisini haiz olmak yeterli olacakt r. Ticaret ve Sanayi Odas n Dünyaya Aç lan Penceresi:

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK. ARGE/ 000699 01/03/2013 Konu : Sirküler. ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER 2013 / 070 Sayın Üyemiz, 1. Sevk Öncesi İhracat

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı

SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı 23.12.2008 tarih ve 27089 no.lu Resmi Gazete de yayınlanan 270 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer alan

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerli yöneticileri, Sermaye piyasalarımızın ve basınımızın

Detaylı

KALE Danismanlik 0232-4454842 0555-9730689

KALE Danismanlik 0232-4454842 0555-9730689 1 278 SERĐ NO'LU GELĐR VERGĐSĐ GENEL TEBLĐĞĐ Resmi Gazete Sayısı 27800 (6. Mükerrer) Resmi Gazete Tarihi 29/12/2010 Kapsam 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

Genel Görünüm. Faiz Oranları Gelişmeleri. Fiyat Gelişmeleri EYLÜL 2010

Genel Görünüm. Faiz Oranları Gelişmeleri. Fiyat Gelişmeleri EYLÜL 2010 EYLÜL 2010 Genel Görünüm Faiz Oranları Gelişmeleri Para Politikası Kurulu(PPK) nun 16 Eylül 2010 tarihinde yaptığı toplantıda Bankalararası Para Piyasası ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Repo Ters

Detaylı

No: 2015/8 Tarih: 02.01.2015

No: 2015/8 Tarih: 02.01.2015 No: 2015/8 Tarih: 02.01.2015 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

Mali Bülten. No: 2009/18

Mali Bülten. No: 2009/18 11 Şubat 2009 Mali Bülten No: 2009/18 VERGİ Konu : KVK nun 15 nci ve 30 ncu Maddelerinde Yer Alan Tevkifat Uygulmasına Yönelik Düzenlemelerin Yapıldığı 2009/14593 ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararlarına

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry MART 2016 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI II-İLİMİZİN İHRACAT RAKAMI 2016 MART AYI / AFYONKARAHİSAR

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 253 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 49/7 Destek ve muafiyetler

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK. ARGE/ 379 06/02/2013 Konu : Sirküler. ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER NO: 2013 / 53 Sayın Üyemiz, 1. İMMİB 2013 Endüstriyel

Detaylı

KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarların 2013 Yılı Değerleri Belirlendi

KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarların 2013 Yılı Değerleri Belirlendi MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 09/2013 İstanbul, 02.01.2013 KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarların 2013 Yılı Değerleri Belirlendi ÖZET: Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015)

Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015) 2 Mart 2015 Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015) Hafta başında Yunanistan meselesinde çözüme yaklaşıldığı yönünde haberlerin ardından altın fiyatlarında aşağı yönlü baskı hakim

Detaylı

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında.

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında. 04.06.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/79 KONU: Yurt DıĢında GerçekleĢtirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler

Detaylı

B ilindi i üzere; Gelir Vergisi Kanunu na 4444 say l Kanun la1 eklenen Geçici

B ilindi i üzere; Gelir Vergisi Kanunu na 4444 say l Kanun la1 eklenen Geçici GEL R VERG S KANUNU NUN GEÇ C 55 NC MADDES UYARINCA 2003 VE 2004 YILINDA STOPAJA TAB OLMASI NEDEN YLE BEYANA TAB OLMAYAN GEL RLER N 2005 DURUMU Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü 1- G R fi B ilindi

Detaylı

TÜRK YE CUMHUR YET MERKEZ BANKASI

TÜRK YE CUMHUR YET MERKEZ BANKASI TÜRK YE CUMHUR YET MERKEZ BANKASI Krizi Yönetmede Merkez Bankas n n Rolü ve Etkinli i Erdem Ba ç Ba kan Yard mc s stanbul Üniversitesi 22 May s 2009 1 Sunum Plan I. Fiyat stikrar ve Finansal stikrar II.

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 02/05/2013 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 31/12/2015

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14 Bilici Yatırım Şirket Notu 4 Kasım 2014 Ana faaliyet konusu tekstil olan Bilici Yatırım ın (BLCYT), aynı zamanda Adana nın merkezinde 203 yatak kapasiteli otel yatırımı ve fabrika alanı içerisinde 8 adet

Detaylı

287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 29221 Resmi Gazete Tarihi 30/12/2014 Kapsam 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/43. KONU: Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Düzenlemeler.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/43. KONU: Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Düzenlemeler. VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/43 KONU: Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Düzenlemeler. Bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesine dair 2012/4213 sayılı Karar 23

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. )

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9))

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9)) Sirküler 2016 / 019 Referansımız: 0259 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 08.03.2016 Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR Bu rapor Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Likit Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2015 30.06.2015 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

2016 Yılı Mart Ayı Bülteni

2016 Yılı Mart Ayı Bülteni 2016 Yılı Mart Ayı Bülteni Katılım Yapılan Toplantılar, Ziyaretler ve Etkinlikler: 03.03.2016 tarihinde Afyonkarahisar Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) Anonim Şirketi nin 2013-2014 ve 2015

Detaylı

G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak

G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak CEYLAN Intercontinental ISTANBUL 15 Aral k 2011 Gayrimenkul Yat r m Ortakl klar (GYO), konut ve ifl/al flverifl merkezleri gibi büyük ölçekli gayrimenkul projelerinin

Detaylı

ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z

ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z MARKET DONANIMLARI VE YAZILIMLARI 2009 Market donan mlar ve yaz l mlar pazar araflt rmas, sektördeki tüm firmalara aç k kollektif

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul,

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul, Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas BFS - 2010/03 stanbul, 26.04.2010 Anayasa Mahkemesi, 15.10.2009 tarih ve 2006/95 Esas, 2009/144

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. Merkez Adresi : Turan Güneş Bulvarı İlkbahar Mah.606.Sok. No : 12 Çankaya / ANKARA

Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. Merkez Adresi : Turan Güneş Bulvarı İlkbahar Mah.606.Sok. No : 12 Çankaya / ANKARA YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARETANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015 31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2015 31.12.2015 Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 18 Aralık 2015 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

2015 Yılı Kasım Ayı Bülteni

2015 Yılı Kasım Ayı Bülteni Katılım Yapılan Toplantılar, Ziyaretler ve Etkinlikler: 2015 Yılı Kasım Ayı Bülteni 05.11.2015 tarihinde Aksaray Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Özkök ve beraberindeki heyet borsa idari binamızı

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar

8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar 44. Y l Ankara Sanayi Odas 2008 Y l Çal flma Program 8 Projeler 8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA );

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2008/8 İstanbul, 02 Ocak 2008 KONU : 2008 Yılında Uygulanacak

Detaylı