imkanlar konular nda önemli bilgiler içeriyor. Odam z taraf ndan Antalya Mermer Fuar ile Macaristan-Romanya ifl gezisinde

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "imkanlar konular nda önemli bilgiler içeriyor. Odam z taraf ndan Antalya Mermer Fuar ile Macaristan-Romanya ifl gezisinde"

Transkript

1 AYLIK GAZETE YIL: 13 SAYI: 148 EK M 2008 Baflbakan Erdo an,toplu Aç l fl Törenine Kat ld ANA özel uça ile 'a gelen Baflbakan Recep Tayyip Erdo an taraf ndan; da 40 tesisin toplu aç l fl yap ld Ekim 2008 tarihinde a gelen Baflbakan Erdo an ile efli Emine Erdo an a, Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Cemil Çiçek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Hilmi Güler ile Çevre ve Orman Bakan Veysel Ero lu ile AK Parti milletvekilleri efllik ettiler. Baflbakan Erdo an, havaalan ndan Seyrantepe Baraj 'n n aç l fl n yapmak üzere helikopter ile Karakoçan ilçesine giderek aç l fl törenine kat ld. Daha sonra Ö retmenevi önünde vatandafllara seslenen Baflbakan Erdo an, halk na vermifl olduklar sözleri yerine getirmenin mutlulu unu yaflad klar n ifade etti. Baflbakan Erdo an a ilimizin acil çözüm bekleyen sorunlar ile ilgili olarak Odam z taraf ndan haz rlanan dosya takdim edildi. Haberi Sayfa 3 te Havaalan yeni pistine ilk uçak indi Ekim 2008 tarihinde a bir 25hafta ara ile ikinci kez gelen Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n özel uça ``ANA" 2007 y l nda inflaat na bafllanan 3 bin metre uzunlu unda 45 metre geniflli- indeki yap m tamamlanan yeni piste indi. Haberi Sayfa 3 te Odam z, Macaristan ve Romanya ya fl Gezisi Düzenledi Ekim tarihlerini kapsayan ifl gezisine ETSO Baflkan Suat Öztürk ve 16 ifladam kat ld. Macaristan Ticari Ateflesi, Türk-Macar Sanayi ve Ticaret Odas ve Romanya Türk fladamlar Derne i ile görüflmelerde bulunan heyeti olumlu izlenimlerle yurda döndü. Haberi Sayfa 3 te Küresel krizi f rsata dönüfltürmeliyiz ETSO Yönetim Kurulu Baflkan Suat Öztürk ün Yaz s Sayfa 4 de figem iflletmeleri TO Üyeleri ile görüfltü... Sayfa 5 te ETSO dan limizin tan t m na önemli katk Odam z taraf nan, çekimleri konusunda profesyonel bir firmaya yapt r lan tan t m CD si Türkçe ve ngilizce olarak haz rland. Çekimleri, montaj, seslendirmesi, metinleri ve ço alt lmas büyük bir titizlikle yap lan Tan t m CD si 12 dakika süre ile ilimizin sosyo ekonomik yap s, kültürel birikimi, do al güzellikleri, sanayi yap s ve yat r m imkanlar konular nda önemli bilgiler içeriyor. Odam z taraf ndan Antalya Mermer Fuar ile Macaristan-Romanya ifl gezisinde ilgili kesimlere da t lan tan t m CD leri yo un ilgi gördü. Özellikle ihracat ve ithalat yapan firmalar ile yurt d fl ticari ba lant lar bulunan üyelerimizin eksikli ini sürekli olarak duydu u bir konuda Odam z önemli bir eksikli i gidermifltir. Üyelerimiz ve ilgililer tan t m CD sini Odam zdan temin edebilirler. Cumhuriyetimizin 85. Y l n Kutluyoruz Türkiye Cumhuriyeti nin 85. kurulufl y ldönümünü ulus olarak büyük bir coflku ile kutlarken, Ulu Önder Atatürk ün Cumhuriyet ile ilgili son derece önemli tespit ve düflünceleri, bulundu u co rafyada lider ülke olmay hedefleyen ülkemiz için büyük önem tafl maktad r ATATÜRK; "Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferler ile taçland r lmazlarsa elde edilen zaferler kal c olmaz, k sa zamanda söner. Bu nedenle en kuvvetli ve parlak zaferlerimizin bile sa lad ve daha da sa layaca faydal sonuçlardan yararlanabilmesi için ekonomik egemenli imizin sa lanmas, güçlendirilmesi ve geniflletilmesi laz md r."demektedir. Vatan n her kar fl topra n n kanla y kanarak kazan lan zaferler sonucunda kurulan Cumhuriyetin, ilelebet yaflamas n ekonomik tam ba ms zl a ba layan Ulu Önder, gelece imize dair son derece anlaml mesajlar vermifltir. Ulu Önder ATATÜRK ün, "Cumhuriyeti biz kurduk onu yaflatacak sizlersiniz." diyerek bizlere emanet etti i Cumhuriyetin ulus olarak bekçisi oldu umuzu belirtir, Bu vesile ile; Tüm halk m z n Cumhuriyet Bayram n kutlar z. ELAZI T CARET VE SANAY ODASI DOSYA 10 Soruda Küresel Ekonomik Krizin Nedenleri Sayfa 4 de

2 Ekim 2008 Sayfa 2 YEN ÜYELER M Z Nobel letiflim Kuyum. T bbi Malz. Tem. Tekstil San. Ve Tic.Ltd. fiti. Çarfl Mh. Hürriyet Cad. No:38/B Aç k Elektrik Üretim Sanayi Ve Ticaret A.fi. Üniversite Mh. Yahya Kemal Cad. No:34 / A Üniver Makine Üretim letiflim Nak. D fl Tic. t. h. Paz.San.Ve Tic. Ltd. fiti. Üniversite Mh. Zübeyde Han m Cad. No:106 / A Tesay Turizm G da nfl. E. Sa l k Biliflim Mad.San.Ve Tic. Ltd. fiti. Üniversite Mh. Yahya Kemal Bulvar No:34 / A El-Koçkaya Kömür Ve Mad. Turizm nfl. G da m.san.tic. Ltd.fiti. Nailbey Mh. Yeflildere Sk. Hazar fl Merkezi Kat:3 No:9 Muhittin Y ld z ( nflaat Taahhütü,Emlak Al m Ve Sat m flleri.) Yeni Mh. Turan Cd. Belediye Pasaj No:16 Kat:2 Kap No:111 Karakoçan / Özel Do angül Sa l k Hiz. Med. Elek. nfl.paz. t. h. San. Ve Tic.Ltd. fiti. Yeni Mh. Gazi Cd. Yüce flhan No:36/207 Referans Güzellik Merkezi Kozmetik Ve G da San.Tic.Ltd. fiti. Misland E lence Kompleksi Mis Avm No:9 / B-10 Ça gül Haberleflme Tu. G da nfl. Oto. th. hr. Paz. San. Tic. Ltd. fiti. zzetpafla Mh. Mehmetçik Sok. No:21 Serdar Murat Bozkurt (Mühendislik Hizmetleri, Plan, Proje, nflaat.) K rklar Mh. Ali R za Septio lu Bulvar No:93 / B S.S. Taflbahçe Konut Yap Koop. cadiye Mh. Hürriyet Cd. Polathan No:45/14 S.S. Umutkaya Konut Yap Kooperatifi cadiye Mh. Hürriyet Cad. Polathan No:45 / 13 Fuat Kaçar (Dershane flletmecili i) zzetpafla Mh. Kaz m Bayer Cad. No:3 Ciritler Petrol Kömürcülük Tar m G da Mad. Nak.e th. Ve hr. Ltd. fiti. Gazi Cad. Yeflildere Sok. Hazar fl Merkezi No:1 / 1 Özfer G da Tar m E it. Sa. nfl. Ve Malz.Ür. Paz. San.Ve Tic. Ltd. fiti. Dedeyolu Köyü Sivrice / Gaye Özel E itim nfl. Biliflim Yemek Da t m Ticaret A.fi. R zaiye Mah. Balakgazi Cad. Kaz m Hoca Sok. No:1 Ahmet Karaatl Üniversite Mah. Zübeyde Han m Cad. No:106/A Bordo Beyaz G da nfl. Hayv. Tem. Nak. San. Ve Tic. Ltd.fiti Malatya Yolu 7.Km Özel Harput Okullar Kantini Hilalkent Mevkii Mehmet Zekio ullar Seyrantepe Mevkii Harput Çerez Üstü fiahinkaya Köyü/ Kuantum E itimcilik Bas n Yay n Hiz. Taah. nfl. Mal.San.Ve Tic. Ltd.fiti zzetpafla Mah Horasan Sok. No:6/6 Kayaönü Mad. Nakliye Pet. nfl.tem. Mahruk. San. Ve Tic. Ltd. fiti. cadiye Mah. Yakup fievki Cad.Karatafl Apt. No:8/A Erc letiflim Sanayi Ve Ticaret Ltd. fiti Nailbey Mah. Gazi Cad. An t Pasaj No:43/D Acar Orman Mamulleri ç Ve D fl Tic. Ltd. fiti Ba lar Mah. Palu Cad. No:73 Kovanc lar / Do u Zirve Mühendislik Elektrik Elek. nfl. Nak. San.Ve Tic.t Ltd. fiti. Çarfl Mh. Alikent flhan Kat:1 No:45 Ahmet Yavuz Yeni Küçük Sanayi Sitesi L/15 Akçakiraz / Taflsa Medikal Tur. G da nflaat Tem. Oto Kir. Paz. th. hr. San. Ve Tic. Ltd. fiti. Yeni Mh. Alaca Sk. No:46/B Ö.B.G. nflaat Nak. Mad. Petrol Ve Pet. Ür. Tur. San.Ve Tic.Ltd. fiti. cadiye Mh. Hürriyet Cd. Ticaret Merkezi No:35 Kat:4/14 Ufa Tar m Veteriner G da nfl. Nak. Ür. Paz. th. hr. San.Ve Tic. Ltd.fiti. Çarfl Mh. Küçükhamam Sk. No:12/2 -A hsan Deniz Turizm nflaat Tem. Pet. G da San.i Ve Tic. Ltd. fiti. cadiye Mh. Sar salt k Cd. No:3/1 Eko-Sav Haflere Kontrol Tem. nfl. Tur. G da th. hr. San. Ve Tic. Ltd. fiti. Nailbey Mh. Yeflildere Sk. No:14/1 Ermefa nflaat Dayan kl Tüketim Mallar Sanayi Ve Ticaret Ltd. fiti. Olgunlar Mh. Cd. No:5/B F rat Y ld r m Sigorta Arac l k Hizmetleri. Nailbey Mh. Gazi Cd. 50. ler flhan Kat:6 No:68 Tevhid Giyim Ticaret Ltd. fiti. fiubesi Nailbey Mh. Tuncay Sok. No:25/A Soylu Güven nflaat Müh. Taahhüt G da Nak. San. Tic. Ltd. fiti. R zaiye Mh. Kaz m Hoca Sok.Doktorlar fl Merkezi B Blok No:23 / 5 Sevinçler Orman Ür. nfl. Tem. Nak. Tar m Ve Hayv. San.Ve Tic. Ltd. fiti. Nailbey Mh. Yeflildere Sok. No:21 / A Sevgi Sertkaya-Harput Mesleki Yeterlilik E itim Merkezi cadiye Mh. Kuyulu Sok.Acar fl Han B Blok No:4 / 8 nflar Yap Müteah. Müh.Mad.i Tar m Sanayi Ve Ticaret Ltd. fiti. zzetpafla Mh. Kaz m Bayer Cad. No:5 / A fluva nflaat G da Tekstil Nak. Petrol m. th. hr. Paz. San.Ve Tic.Ltd. fiti. Mustafapafla Mh. fiht.yzb.sak p Cad. No:7 / 4 Riva G da E itim Nak. nfl. Sa l k Ve Paz.San.Tic. Ltd. fiti. Rüstempafla Mh. fieyh fiamil Bulvar No:48 Aflutlar G da Nakliye Sanayi Ve Tic. Ltd. fiti. Olgunlar Mh. Yeni Sebze Hali No:63 Bade Petrol Nak. G da nfla. Tur. Tic. Ltd.fiti. Cumhuriyet Mh. Malatya Cad.No:12 Erol Y ld r m (Mefruflat Ve Perde Al m Sat m Ve Onar m ) zzetpafla Mh. fiehit Yüzbafl Tahir Cd. No:17 Gökhan Demirba (Toptan G da Maddeleri Al m Sat m ) Üniversite Mh. Han Köy Sok. No:48/E Karda Petrol Nak. nfl. Tem. Hayv.G da San. Ve Tic. Ltd. fiti. Hürriyet Cd. Hazar Sk. No:4/C Mayatafl Mermer Mad. nfl.nak. G da m.san.ve Tic.Ltd. fiti. Sal baba Mh. Keresteciler Sk. No:2/A Polatlar Sar Papiyon Et Ve Bal k Lokantas Tur. nfl. Mad. San.Ve Tic.Ltd. fiti. Cumhuriyet Mh. 6. Sok. No:26/A Yü-fia Radyo Ve Televizyon Yay nc l k A.fi. Nailbey Mh. Yeflildere Sok. Hakim fievket Bey Apt. No:4/8 Türkiye de 25 Milyon Kifli Çal flm yor Türkiye'de 2008 Haziran dönemi itibar yla çal flma ça nda (15 yafl ve üstü) 49 milyon 946 bin kifli bulunurken, bu rakam n 25 milyon 152 bin kiflisi çeflitli nedenlerle ifl gücüne kat lm yor. Türkiye statistik Kurumu verilerine dayanarak yap lan hesaplamalara göre, söz konusu dönem itibar yla ''çal flmayan ve ifl aramayan'' 25 milyon 152 bin kiflinin 11 milyon 830 bini ''ev iflleriyle'' meflgul, yani ev kad nlar. Y l Sonu Enflasyon Beklentisi Yüzde 10,70 e Geriledi Merkez Bankas n n anketine göre y l sonu enflasyon beklentisi yüzde 10,70'e geriledi. Merkez Bankas, Eylül ay ikinci dönem beklenti anketi sonuçlar n aç klad. Buna göre, y l sonu enflasyon beklentisi tüketici fiyatlar endeksi (TÜFE) baz nda 0,02 puan düflerek yüzde 10,70 oldu. Eylül ay n n ilk dönem anketinde y l sonu enflasyon beklentisi yüzde 10,72 idi. Türkiye Do rudan Yat r m Çeken Ülkeler Aras nda 23. Oldu Birleflmifl Milletler Ticaret ve Kalk nma Örgütü (UNCTAD) taraf ndan yay nlanan Dünya Yat r m Raporunda Türkiye, en fazla uluslararas do rudan yat r m çeken ülkeler aras nda 23. s rada yer ald. Dünya Yat r m Raporu, Uluslararas Yat - r mc lar Derne i (YASED) taraf ndan düzenlenen bas n toplant s yla aç kland. Reel Kesim Güven Endeksi 85,2 ye Geriledi Merkez Bankas Reel Kesim Güven Endeksi, Eylül'de bir önceki aya göre 9,3 puan azalarak 85,2 de erine indi. Merkez Bankas, ktisadi Yönelim Anketi Reel Kesim Güven Endeksi Eylül ay sonuçlar n aç klad. Buna göre endeksi oluflturan anket sorular na ait yay lma endeksleri incelendi inde, genel gidiflat e ilimi, son üç aydaki toplam siparifl miktar, Türkiye nin hracat 12 Milyar 162 Milyon 549 Bin Dolar Oldu Türkiye hracatç lar Meclisi (T M) verilerine göre, Türkiye'nin 2008 y l Eylül ay ihracat, geçen y l n ayn dönemine oranla yüzde 36,42 art flla 12 milyar 162 milyon 549 bin dolara yükseldi. T M'den yap lan yaz l aç klamaya göre, Ocak-Eylül döneminde Türkiye'nin ihracat yüzde 35,43 art flla 102 milyar 472 milyon 723 bin dolara ulaflt. BAfiSA LI I Odam z Meclis Üyesi Say n Y lmaz KUB LAY vetaf etmifltir. Merhuma Yüce Allah (c.c) dan rahmet, yak nlar na baflsa l diliyoruz. Ticaret ve Sanayi Odas

3 Ekim 2008 Sayfa 3 Baflbakan Erdo an,toplu Aç l fl Törenine Kat ld Ö retmenevi Önünde düzenlenen törenle da yap m tamamlanan 40 tesisin toplu aç l fl gerçeklefltirildi. Törene Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, efli Emine Erdo an, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Hilmi Güler ile Çevre ve Orman Bakan Veysel Ero lu, AKP Milletvekilleri kamu kurumlar yetkilileri ve vatandafllar kat ld. Baflbakan Recep Tayyip Erdo an törende yapt konuflmada l lar n sergiledikleri birlik ve beraberlikle bu co rafyan n bütünlü ü konusunda kötü niyetler besleyenlerin heveslerini daima kursaklar nda b rakt - n söyledi. n huzurunun bütün bölgenin huzuru, n geliflmesinin bütün bölgenin geliflmesi demek oldu unu belirten Baflbakan Erdo an, n kent kültürü denince Anadolu da parmakla gösterilen istisna yerlerden biri oldu unu ifade etti. Baflbakan Erdo an " n e itim, sa l k ve kültürde elde etti i baflar lan etkileri bütün bölgede hissediliyor. Onun için m za ayr bir önem veriyoruz. Onun için da bugün 40 ayr hizmetin toplu aç l - fl n yap yoruz. Az önce Tunceli il s n r nda bulunan Seyrantepe Hidroelektrik Santrali nin aç l fl n yapt k. Maliyeti 150 Milyon Dolar. Tamamen özel sektörümüz taraf ndan gerçeklefltirilen bu proje, bölgede enerji noktas nda bir s çraman n ifadesi. Orada inflallah 2010 y l sonuna kadar 5 tane Hidroelektrik santralini bitirmifl olaca z. Yine bugün n do algaza kavuflmas n n resmi töreni ile beraber verdi imiz bir baflka sözün yerine geldi ini görmenin bahtiyarl n yafl yoruz. Türkiye de do algaz y llar öncesinde kullan lmaya bafllanm fl olmas na ra men m z bu hizmetten istifade edemiyordu. Hükümete gelir gelmez kollar s vad k. Önce sanayide, flimdi de konutlarda do algaz kullan lmas n gerçeklefltirdik. KÖYDES ve BELDES Projeleri ile gereken ad mlar att k. fiu anda m zda suyu götürdü ümüz köy noktas nda %92 oran - na ulaflt k. Yol noktas nda hamdolsun yolu olmayan köyümüz kalmad. Hepsi asfalt de- il, bir k sm stabilize. Ama ham yol kalmad. 110 kilometrelik -Malatya bölünmüfl yolu bittimi? Bitti. 115 kilometrelik -Bingöl bölünmüfl yolu bittimi? Oda bitti. Biz sözü verir ve yerine getiririz. Böylece n do usu ve bat s yla olan karayolu ulafl m n en ileri standartlara kavuflturmufl bulunuyoruz. Aç l fl n yapt m z tesisler aras nda E itim ve araflt rma hastanesinin poliklinik binas tadilat, sa l k merkezleri ve yeni al nan 9 ambulans var. Bölgenin sa l k merkezi durumunda olan, bu hizmetlerinde devreye girmesiyle çok daha ileri bir konuma ulaflacakt r. lkö retimden liseye kadar flu son dönemde 157 dersli e sahip 12 okul ile, 700 yatakl üç okul pansiyonu, 120 ö renci kapasiteli bir anaokulunu hizmete aç yoruz. Ayr ca biri k z di eri erkek iki özel ö renci yurdunu da bunlarla birlikte yavrular m z n hizmetine sunuyoruz. Özel idaremizin 26 yerleflim biriminde gerçeklefltirdi i içme suyu flebekesi ile, 4 sanat yap s ve 2 köy yolu asfalt n da bugün aç l fl n yapt m z hizmetler aras na koyduk. Organize Sanayi Bölgemizde yer alan 199 iflçinin istihdam edildi i 9 iflyeriyle KOS- GEB taraf ndan yürütülen fl Gelifltirme Merkezleri kapsam nda 300 çal flan kapsayan 25 iflyerinin de aç l fl n bugün yap yoruz. Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlü ümüzün yeni hizmet binas ile, TOK taraf ndan restore edilen Eski Hükümet kona m z da yine bugün hizmete aç yoruz." dedi. Havaalan yeni pistine ilk uçak indi... Baflbakan Recep Tayyip Erdo an ile birlikte çiflleri Bakan Beflir Atalay, Ulaflt rma Bakan Binali Y ld r m, Tar m ve Köyiflleri Bakan Mehdi Eker ve AK Parti Genel Baflkan Yard mc s Necati Çetinkaya da ayn uçakla `a geldi. Baflbakan Erdo an, havaalan nda kendisini karfl lamaya gelen vatandafllara hitaben yapt k sa konuflmada, yap m biten piste ilk inifli kendilerinin yapt n söyledi. Pistin uluslar aras uçufllara haz r oldu unu belirten Erdo an, pist için 50 milyon YTL harcand n ifade ederek, ``hay rl olsun`` dile inde bulundu. Baflbakan Erdo an, halen kullan mda olan eski terminalin ise yeni piste lay k olmad n belirterek, yeni terminal binas n n da h zla yap m na bafllanaca n dile getirdi. Erdo an, daha sonra beraberindekilerle birlikte helikopterle saat 12.05`te Tunceli`ye hareket etti. THY K fl Tarifesine Geçti Uygulama 26 Ekim Mart 2009 tarihlerini kaps yor. Türk Hava Yollar A.O. Sat fl Müdürü Mustafa fiumnun taraf ndan yap lan aç klamaya göre 26 Ekim 2008 tarihinde bafllayacak olan K fl tarifesi 29 Mart 2009 tarihine kadar devam edecek. Yap lan aç klamada hareket saatleri hakk nda flu bilgiler verildi: GÜNLER PARKUR KALKIfi VARIfi Hergün stanbul/ Hergün /Ankara Hergün Ankara/ Hergün / stanbul Odam z, Macaristan ve Romanya ya fl Gezisi Düzenledi Ekim tarihlerini kapsayan ifl gezisine ETSO Baflkan Suat Öztürk ve 16 ifladam kat ld. Macaristan Türkiye Büyükelçili i Ticaret Ateflesi, Macar-Türk Sanayi ve Sanayi Odas Baflkanl ve Romanya Türk fladamlar Derne i ile görüflmelerde bulunan heyeti olumlu izlenimlerle yurda döndü. Program kapsam nda ilinin ihracat potansiyeli ve yat r m imkanlar hakk nda bilgiler veren ETSO Baflkan Suat Öztürk, bu tür ifl gezileri ile ifladamlar - m yei paarlar bulma ve iharacat potansiyelinin art r lmas n n hedeflendi ini söyledi. Macaristan Ticaret Ateflesini makaminde ziyaret eden heyeti ad na Baflkan Suat Öztürk, limiz figürlerinin yer ald porselen takdim ederek, Atefleden, Macaristan ekonomisi hakk nda bilgiler al nd... Macar-Türk Sanayi ve Ticaret Odas Baflkan ve Volksbank Müdürü ile bir araya gelen heyeti karfl l kl yat r m ve ifl imkanlar hakk nda görüfl al fl-veriflinde bulundular... Romanya Türk fladamlar Derne i ile de bir araya gelen heyetine, Ramanya hakk nda bir slayt sunumu yap - l rken, Odam z taraf ndan haz rlanan Tan t m CD si de Ramanyal ifladamlar n n dikkatine sunuldu... Romanya Türk fladamlar Derne i nin yo un ilgisini gören heyeti, Dernek binas nda kabul edildi. Toplant - da karfl l kl plaket takdimi yap l rken, fladamlar görüflmelerin her iki ülke aras ndaki ticarete katk sa layaca n belirttiler..

4 Ekim 2008 Sayfa 4 Dosya... Dosya... Dosya... Dosya... Dosya... Dosya... Dosya... Dosya 10 Soruda Küresel Kriz... Kriz nas l bafllad? ABD den bafllayan küresel krizin temelinde mortgage piyasas na iliflkin sorunlar var. ABD de ortaya ç - kan ve tüm dünyay olumsuz etkileyen mortgage sektörü, ilk olarak üç y l önce sorun yaratmaya bafllad. ABD mortgage piyasas, 10 trilyon dolarl k büyüklü üyle dünyan n en büyük piyasas konumunda bulunuyor. ABD de, para hacminin yüksek olmas nedeniyle, baz finansal kurulufllar 5 y l önce, kredibilitesi zay f olan kiflilere de mortgage kredisi vererek, geri dönüflü riskli bir mali yap ya girdiler. Sadece dar gelirlilerin kulland ve subprime olarak adland r lan yüksek riskli krediler in boyutu 1.5 trilyon dolar buluyor. 5 y l öncesine kadar ABD de faizler son derece düflük oldu u için özellikle orta ve alt gelir grubundaki kifliler de iflken faizli kredileri kullanmay tercih ettiler. Ancak, ABD Merkez Bankas n n (Fed) son iki y lda faiz oranlar n art rmas, konut sektörünü durgunlu a soktu. Konut sat fl fiyatlar ile kira gelirlerinin de piyasa düzeyinin alt na inmesiyle, bu krediyi kullanan düflük gelirli gruplar, kredilerini düzenli olarak ödeyemez hale geldiler. Bankalar n, tüketicilere sat n alacaklar ev ve dairelerin bedelinin tamam n, hatta de erinin yüzde 110 oran nda borçlanma f rsat vermesi, kredilerin geri dönüflünü zora soktu. ABD de bankalar konut kredileri için gereken paray yat r m bankalar nda ihraç ettikleri tahviller ile borçlanarak sa l - yorlard. Ancak kredilerin geri dönüflümü zora girince yat r m bankalar ve ABD mortgage piyasas için da çanlar çalmaya bafllad. Krizin nedenleri neler? Temel olarak krizin nedenlerini flöyle s ralayabiliriz. Mortgage kredilerinin yap s n n bozulmas, faiz yap s n n uyumsuzlaflmas, konut fiyatlar ndaki balon art fllar, menkul k ymetlerin fonlanmas nda yaflanan s k fl kl k, kredi türev piyasalar n n genifllemesi ve kredi derecelendirme sürecindeki sorunlar. Kredi krizi, finansal krize nas l dönüfltü? Kriz her ne kadar bafllang çta bir mortgage krizi olarak ortaya ç ksa da takip eden süreçte bir likidite krizine dönüfltü. ABD de 2007 y l nda, finans ve sigorta, gayrimenkul, inflaat ve madencilik sektörü baflta olmak üzere toplam dört sektörün büyüme h z n n yavafllamas yla genel ekonominin büyüme h z da yavafllad. Ekonomik büyümenin yavafllamas na neden olan reel sektör, mortgage krizinden olumsuz etkilendi. Faiz oranlar ndaki de iflim kredi piyasas nda daralt c etki yapt, kredi piyasas nda 2006 y l nda yüzde 13.2 oran nda art fl sa lan rken, 2007 y - l nda bu oran yüzde 4.8 olarak gerçekleflti. Yat r mc lar n risk almadan kazanç elde etme iste i maliyeti düflük, kolay kredi imkanlar na ba l olarak tüketicilerin afl r borçlanmas na ve kontrolsüz kredi genifllemesine neden olarak sistemin k r lganl n art rd. ABD de subprime borçlular n n ödeme güçlü üne düflmesi ile tetiklenen kriz, bu k r lganl klarla birlikte büyüdü. Büyük kurumsal yat r mc lar neden bundan etkilendi? Reyting kurulufllar n n, yüksek riskli kredilere dayal menkul k ymetlerin notunu düflürmesi, bu menkul k ymetlere yat r m yapan kurumsal yat r mc lar n portföylerinde tuttuklar ve kredi notu düflürülen menkul k ymetler için yeniden de- erleme yapmalar n zorunlu hale getirdi. Kurumsal yat r mc lar n portföy de erlerinin düflmesi sonucu, bu menkul k ymetlerin, as l defter de erlerinden çok daha düflük de- erlerle de erlendirilmeleri nedeniyle, milyar dolarl k portföye sahip kurumsal yat r mc lar, ABD de de erlendirdikleri baz yat r m fonlar n dondurmak zorunda kald lar. Krizin ilk kurban kim oldu? ABD nin önde gelen bankalar ndan Bear Stearns, Mart ay nda flirketin tamam n 236 milyon dolar olarak de erleyen hisse bafl 2 dolar fiyatla JP Morgan a sat ld. fiirketin Ocak 2007 deki piyasa de eri 20 milyar dolard. Bear Stearns ten iki günde 17 milyar dolar para çekilmesi üzerine kurtulamayaca anlafl - l nca Fed, bat fl n sistemin tümüne yay lmas n engellemek için sat lma ya da iflas masas na gitme seçeneklerini b rakt. Fed, flirketin JP Morgan a devri gerçekleflmezse Bear Stearns e yard m etmeyece i yönünde bilgi verince Bear Stearns yetkilileri 84 dolar olarak aç klad klar hisse bafl na defter de erine ra men hisseleri JP Morgan a 2 dolara devretmeye raz oldu. Son bir y lda kaç banka batt? Uluslararas finans krizinin bafllang c olarak kabul edilen A ustos 2007 tarihinden bu yana ABD de batan banka say s 13 e ulaflt. Banka iflaslar 2008 y l nda h zland ve sadece bu y l 11 banka iflas bayra - n çekti. Batan bankalar n aktif büyüklü ü toplam ise 173 milyar 800 milyon dolar düzeyinde bulunuyor. Kriz ABD de hangi bankac l k modelini tarihe gömdü? Kredi krizi öncesinde ABD de befl büyük yat r m bankas bulunuyordu. Yat r m bankalar, uzun vadeli kaynak transferi yapma görevini üstlenmifl kurumlar niteli ini tafl yor. Bu bankalar n mevduat toplama yetkisi bulunmuyor. Bear Stearns ün Mart ta JP Morgan a sat lmas n n ard ndan, Bank of America Merrill Lynch i sat n ald. Al c bulamayan Lehman Brothers iflas n aç klad. Son olarak Fed, ABD nin en büyük iki yat r m bankas Goldman Sachs ve Morgan Stanley yi desteklemek için her iki bankan n da statütüsünü de ifltirdi. Tüm bu geliflmeler Wall Street teki yat r m bankac l modelinin sona erdi i anlam na geliyor. Peki bu yat r m bankalar neden batt lar? Wall Street in prestijli yat r m bankalar bilançolar n olas zararlara karfl hiçbir önlem almadan afl r flekilde geniflletti. Yat r m bankalar, döneminde yarat lan 7 trilyon dolarl k riskli konut ve tüketici kredilerine yat r m yapt. Bu krediler, 1999 daki miktar n iki kat ndan fazlayd. Yat r m bankalar, konut sektörünün büyüdü ü ve dünyan n her yerindeki yat r mc lar n hazine ka d kadar güvenilir oldu u düflünülen mortgage a dayal menkul k ymetleri ald dönemde, rekor kârlar elde etti. Ancak konut fiyatlar n n düflmeye bafllamas yla, yat r m bankalar n n gereken önlemleri almad ortaya ç kt. Wall Street yat - r m bankalar n n son y llardaki borçlulu u bafl döndürücü bir h zla artt sonunda Lehman n öz sermayesi, 2003 sonundan 2007 sonuna kadar olan dönemde yüzde 73 artarken, aktif büyüklü ü yüzde 121 artt. Ayn süreçte Merill Lynch in aktif büyüklü ü yüzde 125 artarken, öz sermayesi sadece yüzde 10 büyüdü. Tüm bu nedenler yat r m bankalar için sonun bafllang c oldu. Fed nas l tepki verdi? Fed, 2007 de bafllayan dalgalanma sürecinde 3 üncü defa politika de iflikli ine giderek, gösterge ve iskonto faiz oranlar n yeniden düflürmeye bafllad ve çeflitli kanallarla piyasaya likidite deste inde bulundu. skonto faiz haddindeki indirime ra men sistemin eski iflleyifline dönmemesi, kurulufllar n birbirine borç vermekte tereddüt etmeye devam etmesi üzerine Fed, gösterge faiz oranlar nda indirime gitmeye bafllad. Federal Aç k Piyasa Kurulu yüzde 5.25 düzeyinde olan gösterge faizini 7 defada yüzde 2 ye indirdi. Fed, finansal dalgalanman n etkilerini en aza indirmek amac yla birçok yeni likidite sa lama kolayl klar oluflturdu ve mevcut uygulamalar ile operasyonlarda önemli de iflikliklere gitti. Çalkant n n yafland son bir y lda Fed in piyasalar n peflinden geldi i, proaktif olmad tart flmalar yafland. Krizin ABD ye maliyeti ne kadar? ABD de George Bush yönetimi, zor durumdaki flirketleri iflastan kurtarmak için Kongre ye 700 milyar dolarl k bir paket önerdi. Bush yönetiminin haz rlad taslak planda iki y l içinde, herhangi bir mali kuruluflun ödenemeyen borçlar n n devral nmas için hükümete genifl yetki veriliyor. Bunun, 1929 y l nda yaflanan Büyük Buhran dan bu yana en büyük mali kurtarma plan oldu- u belirtiliyor. Ancak krizin ABD ye toplam maliyetinin bu tutarla s n rl kalmayaca ve 1.8 trilyon dolara ulaflabilece i kaydediliyor. Suat Öztürk ETSO Yön.Kur. Bflk. Küresel krizi f rsata dönüfltürmeliyiz Tüm dünyay etkisi alt na alan küresel krizin bugün hangi noktada oldu u hususunda her hangi bir tahmin yap lamamaktad r. Ancak ekonomistler taraf ndan yap lan yorumlarda krizin 3-5 y l sürece i öngörülmektedir. Amerika da önemli bir geçmifli bulunan ve mali büyüklü ü ile sektöründe sayg n yeri bulunan bir çok banka mali kriz içine girmifltir. Amerika daki bu dalgalanma k sa süre içerisinde Avrupa da da kendini göstermifltir. Yaflanan tüm geliflmelerden ülkemizin etkilenmeyece ini söylemek do ru bir yaklafl m de ildir. Çünkü Türkiye'nin her y l milyar dolara ihtiyac vard r. D fl finansal kaynaklarda ise s k nt yaflanmaktad r. Yaflanan süreçte bu s k nt enflasyona büyük bir bask yarataca dolay s ile bunlar n etkisi büyümeye, ve istihdama yans - yacakt r. Hükümetimiz krize karfl denk bütçeyi esas alarak finansal istikrar korumal ve kollamal d r. Güvenilir ülke imaj çizmeli, tar m önemsemeli ve bankac l k sistemini takip etmelidir. Çünkü ülkemiz ekonomik krizler yaflam fl ve bunlardan dersler ç karm fl bir ülkedir. Kriz ç rtkanl yaparak özellikle mali piyasalar n tedirgin edilmemesi gerekmektedir. Reel sektörün k - sa, orta ve uzun vadeli olarak bankac l k sistemi ile iliflkileri mevcuttur. Bu ortamda bankalar n bireysel hareketten kaç narak, reel sektörü darbo az etmemesi önem tafl maktad r. Aksi halde reel sektörün iflçi ç karmas na neden olacakt r. flini kaybeden insanlar borçlar n ödeyemez hale gelecektir. Bu nedenle ifl dünyas olarak reel sektör ve mali sektörün moralinin yüksek tutmas tüm kesimleri olumlu yönde etkileyecek ve krizin f rsata dönüfltürülmesinin de önü aç lm fl olacakt r. Kriz sonras özellikle Avrupa'daki sanayicilerin mekan de iflikli i için yer aray fl na girdi i görülmektedir. flte bunu tarihi bir f rsat olarak iyi de erlendirmemiz gerekmektedir. Bu hususta ifl dünyas na, mali sektöre ve hükümetimize önemli sorumluluklar düflmektedir. Al nmas gereken tedbirleri al p, disiplini elden b rakmadan etkin ve kararl bir durufl sergileyerek küresel krizin karfl s nda durup, ülkemiz ad na f rsatlar de erlendirmeliyiz. Sayg lar mla.

5 Ekim 2008 Sayfa 5 KMEP Projesi Tan t m Toplant s Yap ld nsan Kaynaklar n n Meslek E itim Yoluyla Gelifltirme Projesi ( KMEP) toplant s 15 Ekim 2008 tarihinde gerçeklefltirildi. Milli E itim Bakanl nca uygulamaya konulan KMEP projesinin tan t m n sa lamak amac yla düzenlenen toplant ya Milli E itim Bakanl Projeler Koordinasyon Merkezi Baflkan Mahmut Tuncel, Proje Direktörü Osman Yal ç n, KMEP Proje Tan t m Sorumlusu Thomas Black, Milli E itim l Müdürü Nihat Büyükbafl, ETSO Baflkan V. Selahattin Pamukcu, YÖK Temsilcisi Dr. Ömer Aç kgöz ve milli e itim camias kat ld. Toplant da konu hakk nda bir de- erlendirmede bulunan Milli E itim l Müdürü Nihat Büyükbafl "Mesleki e itimi güçlendirme ad na son dönemlerde Türkiye genelinde oldu u gibi da da önemli geliflmeler yaflanmaktad r. Mesleki E imi güçlendirme ad na epey bir yol katettik ve bundan sonra da katedece iz." Dedi. ETSO Baflkan Vekili Selahattin Pamukcu da yapt de erlendirmede, Oda olarak önemli bir çal flma bafllatt klar n ifade ederek, "Bilgi ça- olarak nitelendiren 21.yüzy l her alanda iyi yetiflmifl insan gücüne sahip ülkelerin toplumsal refah düzeylerinin daha da artt bir dönem olarak de erlendirilmektedir. Türk sanayisinin ve Türk ekonomisin de yaflad m z yüzy lda sayg n bir yer bulabilmesinde mesleki ve teknik e itimin büyük bir önemi bulunmaktad r. Bu gerçekten hareketle, konu hakk nda çeflitli yasal düzenlemeler ile birlikte taraflar n yer ald ve bugün figem, TO da ifl görüflmelerinde bulundu... de icra edilmekte olan tart flma kurullar nda konu sürekli de erlendirilmektedir. Gelece in Türkiye sinde özel sektörde T.C.hükümetince ç kar lm fl olan 4702 say l yasa gere i çal flanlar n tamam n mesleki teknik ortaö retim ve meslek yüksek okullar ndan karfl layacakt r. Mesleki teknik orta ö retim kurumlar ndan meslek yüksek okullar na s navs z geçifl hakk n n verilme sebebi de nitelikli ve kaliteli eleman say s n artt rmakt r. Ülkemizde bir ilk olarak "Ara flgücü Eleman Tespiti" hususunda Ticaret ve Sanayi Odas olarak, bu denli büyük önem tafl yan bir konuda ifl dünyas ad na önemli bir projeyi bafllat yoruz. Meslek liselerimizin gerek müfredat gerekse bölümlerinin çeflitlili i fl Gelifltirme Merkezi (E fi- GEM), stanbul Ticaret Odas nda ( TO) ikili görüflmelerde bulundu. figem, d fla aç lma faaliyetleri kapsam nda ilk ifl forumunu TO da gerçeklefltirdi. Odam z n organizasyonu ve daveti üzerine Temmuz ay nda TO nun a düzenledi i ifl gezisi s ras nda TO üyeleriyle temasa geçen figem, bu kez TO nun ev sahipli inde bir ifl forumu gerçeklefltirdi. figem firmalar, TO üyeleriyle hammadde, ürün sat fl, bayilik ve d fl ticaret konular nda ticari iflbirlikleri konular nda önemli aç - l mlar sa lad. dan 25 iflletme temsilcisinin kat ld görüflmeler sonunda çeflitli ifl ba lant lar n n sa land ifade edildi. Selahattin Pamukcu ETSO Baflkan V. hususunda ifl dünyas ile bir kopukluk yaflanmaktad r. Bu asl nda ülkemizin genel bir problemi. Yani meslek liseleri ifl dünyas n n hangi alanlarda ara elemana ihtiyac oldu u noktas nda yeterince bilgi sahibi olmad gibi, ifl dünyas da istihdam edece i eleman konusunda yaflad s k nt y aktarabilecek platform bulmada s k nt yafl yor. flte bu proje ile amac m z ifl dünyas n n reel olarak ihtiyaç duydu u eleman tespitini yaparken ayn zamanda elemandan beklentiler hususunda da çal flma yap yoruz. fl dünyas n n çal flt raca elemanda arad - özellikleri de bu çal flma ile ortaya ç kar p müfredat program n da buna göre düzenleme flans na sahip olaca- z. Odam z taraf ndan yap lacak olan bu çal flma Ülkemizde bir ilk olarak da ETSO taraf ndan uygulanacakt r. Amac m z; yöremizdeki iflgücü potansiyelinin gerçek boyutunu ortaya koymak, hangi alanda kaç kiflilik ve hangi niteliklerde iflgücüne ihtiyaç oldu unu tespit etmek, yak n bir gelecekte nas l bir istihdam potansiyeli tafl d m z belirlemektir. Bu çal flma milli e itim müdürlü- ümüzü de yak ndan ilgilendirmektedir. Çünkü, anket sonucunda mesleki e itimde revizyon yapma ihtiyac da ç kabilecektir. Bu nedenle Anket formlar n n de- erlendirilmesinin ard ndan sonuçlar, baflta kamuoyu olmak üzere Milli E itim ve ilgili di er kurum ve kurulufllar ile paylafl lacakt r."dedi. Helal g da standard yolda Türk Standardlar Enstitüsü (TSE) Baflkan Tahir Büyükhelvac gil, slami usullere uygun flekilde haz rlanan g da tüketmek isteyenlerin ihtiyac n karfl lamak üzere, TSE taraf ndan haz rlanan helal g da standard çal flmalar nda son aflamaya gelindi ini bildirdi. Baflka ülkelerin de bu standartla ilgili hassasiyetleri bulundu una iflaret eden Büyükhelvac gil, "Dünya ticaretine bakt m zda çok büyük bir pay oldu unu görüyoruz. 50 milyar dolar seviyesinde bir pazar var" dedi. Bu ticaretten Türk sanayicisinin pay alabilmesi için söz konusu standard n ç kmas gerekti ini söyleyen Büyükhelvac gil, "Helal g da standard nda çal flmalar son aflamaya geldi" dedi. MALEZYA DA ÇOK ETK N TSE olarak standartlar konusunda genelde dünyayla uyumlu hareket ettiklerini belirten Büyükhelvac gil, özellikle helal g da standard n Malezya n n çok etkin bir flekilde uygulad n kaydetti. Helal g da standard n n mecburi standart kapsam nda olmayaca- n, isteyenlerin bu standard uygulayaca n belirten Büyükhelvac gil tüketicilerin bu standarda uygun ürün ve hizmet isteme haklar bulundu unu kaydetti. Büyükhelvac gil, "Mühim olan tüketicinin memnuniyeti de il midir? Onlar n isteklerine cevap verebiliyor olmak de il midir? Yani tüketiciyi memnun etmektir" dedi. Hisarc kl o lu, Beflinci Kez Oybirli i le Eurochambres Yönetim Kurulu na Seçildi TOBB Baflkan M. Rifat Hisarc kl o lu, dört y ld r devam ettirdi i EUROCHAMBRES Yönetim Kurulu Üyeli i görevine yeniden seçildi. Avrupa Ticaret ve Sanayi Odalar Birli i (EUROCHAMB- RES) in 15 Ekim 2008 tarihinde Brüksel de gerçeklefltirilen 104. Genel Kurulunda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Baflkan M. Rifat Hisarc kl o lu Yönetim Kurulu Üyeli ine oybirli i ile 5. kez seçildi. Eurochambres Genel Kurul unda a rl kl olarak, dünya ekonomik krizi, krizin Avrupa ya yans malar ve EURO ZONE üyesi ülkelerin aç klad klar tedbirler tart fl ld. EUROCHAMBRES, Ticaret ve sanayi odalar n n Avrupa düzeyindeki çat kurulufludur. Ulusal Odalar Birlikleri arac l yla 2000 yerel ve bölgesel oda ile 19 milyon iflletme, EUROCHAMB- RES flemsiyesi alt nda örgütlenmifltir. Hisarc kl o lu, seçim sonras yapt aç klamada, "Türkiye nin Avrupa Birli i kat l m sürecinin h zland r lmas n n gerekli oldu unu vurgulayarak; Türkiye- Avrupa Birli i Sivil Toplum Diyalogunda ifl dünyas olarak AB üyesi ülkelerdeki partnerleriyle birlikte çal flt klar n " belirtti. Hisarc kl o lu, bu y l n Ocak ay nda Moskova da yap lan seçimde de, EUROCHAMBRES in AB üyesi olmayan 19 ülkesi ad - na, Baflkanl k Divan üyeli ine seçilmiflti. O Neill: Cola tesisi 2008 sonunda faaliyete geçecek... Coca-Cola çecek`in CEO`su Michael O`Neill, `da yap m na bafllanan Tesislerin y l sonuna kadar üretime bafllayaca n ve di er entegre tesislerin devam edece ini söyledi. da halen yap m sürmekte olan fabrikan n toplam 60 bin metrekare arsa üzerinde 10 bin metrekare kapal alan n karkas inflaat n n tamamland n belirten O`Neill, ilk etapta fabrikada flifleleme yap laca - n entegre tesislerle cola, maden suyu ve su üretimi gerçeklefltireceklerini vurgulad. O`Neill, daki fabrikan n tamamlanmas n n ard ndan Do u, Güneydo u ve Do u Karadeniz Bölgesine hitap edece ini ifade etti. Son 10 y lda Türkiye`ye 500 milyon dolar yat r m yapt klar n belirten Coca-Cola çecek CEO`su O`Neill, `a fabrika kuracaklar n ve y l sonunda tesis say s n 7`ye ç karacaklar n söyledi.

6 Ekim 2008 Sayfa 6 Gelir Vergisi Kanunu De ifliyor... Gelir Vergisi Kanunu büyük çapl de iflikli- e u ruyor. Kentsel rantlara vergi geliyor, zirai kazançlar n vergilendirilmesinde stopaj uygulamas yayg nlaflt r l yor, esnaf muafiyeti geniflletiliyor, aralar nda taksicilerin de bulundu u meslek gruplar için her ilçede özel komisyonlarca y ll k kazanç tespiti öngörülüyor. Vergi kay p ve kaça na karfl da yeni güvenlik müesseseleri devreye sokuluyor. Daha önce Vergi Konseyi koordinatörlü ünde Gelir daresi Baflkanl ve Gelir Politikalar Genel Müdürlü ü temsilcilerinin de kat l m yla haz rlanan yeni Gelir Vergisi Tasla, Maliye Bakanl nca de erlendirilmeye al nd. Gelir daresi Baflkanl ve Gelir Politikalar Genel Müdürlü ü bürokratlar, 90 madde dolay ndaki tasla madde madde ele alarak, son kez gözden geçiriyor. Son karar Bakanl n vermesi istenen maddeler de düzenleniyor. KENTSEL RANTLARA VERG Gelir vergisini daha basit ve güncel hale getiren taslak, menkul k ymet araçlar ndaki vergi rejimini aynen koruyor. Ancak kentsel rantlar, tar m kesiminin ve esnaf n vergilendirilmesi, gider bildirimi ve di er güvenlik müesseseleri konular nda radikal de ifliklikler içeriyor. Maliye Bakan Kemal Unak tan n da görüflleri do rultusunda son flekli verilecek olan Gelir Vergisi Tasla ile gayrimenkuldeki de er art fl kazanc ndaki 5 y ll k s n r 10 y la ç kar l - yor. Ancak de er art fl kazanc n n enflasyondan ar nd r lmas uygulamas na son veriliyor. Bunun yan s ra, 1. y ldan itibaren 10 y la kadarki süreçte kademeli bir vergileme getiriliyor. NEREDEN BULDUN SORUSU Vergi kay p ve kaça yla mücadeleye dönük yeni güvenlik müesseseleri devreye giriyor. Nereden Buldun ve Hayat Standard n n kald r lmas yla vergi güvenlik müesseselerinden yoksun kalan vergi mevzuat n n yeni Gelir Vergisi Kanunu yla yeni oto kontrol sistemlerine kavuflturulmas öngörülüyor. Bu çerçevede gider bildirimi, asgari gayri safi has la ve ortalama kar haddi gibi güvenlik müesseselerinin uygulamaya konulmas planlan yor. Lüks hayata, "Bunlar nas l ve neyle finanse ettin?" sorusunun sorulaca gider bildiriminde, Eylül Ay Enflasyon Oranlar Türkiye statistik Kurumu (TÜ K), eylül ay nda tüketici fiyatlar endeksinin (TÜFE) yüzde 0,45 artt n, üretici fiyatlar endeksinin (ÜFE) ise yüzde 0,90 azald n aç klad. TÜ K'in 2003 baz y ll verilerine göre, eylül ay itibar yla y ll k enflasyon ise TÜFE'de yüzde 11,13, ÜFE'de yüzde 12,49 oldu. Ocak-Eylül döneminde, TÜFE yüzde 6,83, ÜFE yüzde 11,48 oran nda art fl gösterdi. malat Sanayinde Çal flanlar ve Çal fl lan Saat Endeksi Türkiye'de 2008 y l n n ikinci çeyre inde imalat sanayinde üretimde çal flanlar ve üretimde çal fl - lan Saat Endeksi, üretimde çal flanlarda yüzde 0,6 ve çal fl lan saatte yüzde 0,2 artt. Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) taraf ndan haz rlanan 2008 y l n n ikinci çeyre ine (nisan-may s-haziran) iliflkin '' malat Sanayinde Üretimde Çal flanlar, Üretimde Çal fl lan Saat Endeksi'' yay mland. y l içindeki harcamalar, o y la iliflkin belan edilen gelirle karfl laflt r l yor. Özel komisyonlar Esnaf muafiyeti geniflletilecek ve halen basit usule tabi olan küçük esnaf n bir bölümü de bu muafiyetten yararlanacak ve bu flekilde vergi d fl kalacak. Aralar nda taksicilerin de oldu u baz meslek gruplar için her ilçede, esnaf odalar, Vergi Dairesi Baflkanl ve Defterdarl klar ile di er kesim temsilcilerinden oluflan özel komisyonlar oluflturulacak. Bu komisyonlar, her y l ekonomik flartlar ve y pranma gibi çeflitli unsurlar da dikkate alarak, ilgili meslek gruplar için y ll k kazanç tespit edecek. Bu kazanç üzerinden de vergi al nacak. Vergi Oranlar En Son Ele Al nacak Vergi Konseyi, taslak çal flmalar s ras nda gelir vergisi dilim ve oranlar n n yeniden düzenlenmesini istedi. Konsey, halen yüzde 15, 20, 27 ve 35 olarak uygulanan oran say s n n Avrupa Birli i (AB) ve Ekonomik flbirli i ve Kalk nma Teflkilat (OECD) genelinde oldu u gibi iki ya da üçe indirilmesini talep etti. Yeni oranlar n da yüzde 10 ile 25 aras nda belirlenmesini önerdi. Ancak, taslakta oranlarla ilgili herhangi bir de iflikli e yer verilmedi. Maliye Bakanl yetkilileri, oranlar n taslak çal flmalar nda en son ele al naca n belirtti. Kabaalio lu: Türk fladamlar Vize flkencesi Yafl yor ktisadi Kalk nma Vakf ( KV) Yönetim Kurulu Baflkan Haluk Kabaalio lu, Türk sanayicisi ve ifl adamlar n n ''vize iflkencesi çekti ini'' belirterek, bu konudaki s k nt n n bir an önce çözümlenmesi gerekti ini söyledi. Kabaalio lu, AB'nin Gümrük Birli i Anlaflmas 'na ra men haks z yere Türkiye menfleli baz ürünlere karfl anti-damping vergisi uygulamaya devam etti ini de bildirdi. Kabaalio lu, Meclis salonumuzda düzenlenen ''Avrupa Birli i ile Kat l m Müzakereleri Süreci'' konulu seminerde yapt konuflmada, Türkiye'nin Avrupa iliflkilerinin 2005 y - l nda bafllayan kat lma müzakereleriyle yeni bir aflamaya girdi ini, ancak sürecin arzu edilen h zda ilerlemedi ini ifade etti. T.C Sanayi ve Ticaret Bakanl ç Ticaret Genel Müdürlü ü nün YTL / TL Hakk ndaki Duyurusu Bilindi i üzere 5083 say l "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakk nda Kanun" ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin para birimi Yeni Türk Liras (YTL) alt birimi ise Yeni Kurufl (YKR) olarak belirlenmifltir. Öte yandan 6762 say l Türk Ticaret Kanununda De ifliklik Yap lmas na Dair 5274 say - l Kanun ile de hisse senetlerinin itibari de eri en az 1 YKr olarak belirlenmifl ve Türk Ticaret Kanunu na eklenen Geçici Madde 1 hükmü ile hisse senetlerinin nominal de erlerinin "Yeni Türk Liras "na uyumlu hale getirilmesi için anonim flirketlere tarihine kadar süre verilmifltir. Di er taraftan Bakanlar Kurulu nun tarihli ve 2007/11963 say l karar - n n Eki Yeni Türk Liras ve Yeni Kuruflta yer alan Yeni barelerinin Kald r lmas na ve Uygulama Esaslar na iliflkin karar gere ince Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin para birimi olan YTL ve YKr de yer alan "Yeni" ibareleri tarihinden itibaren yürürlükten kalkacakt r. Bu itibarla; tarihli Bakanlar Kurulu Karar na göre "Yeni Türk Liras " ndan "Türk Liras " uygulamas na geçilmesi ile sermaye ve hisse senetlerinin itibari de erleri TL olan anonim flirketlerin sermaye ve hisse senetlerinin nominal de erleri YTL olan (de iflim oran uygulanm fl) sermaye ve senetlerin itibari de erleri ile kar flt r labilece i ve bu hususun flirket ortaklar ve yat r mc lar ile flirketle iliflkisi olan 3.flah slar aras nda çeflitli sorunlara ve ihtilaflara neden olabilece i de erlendirilmektedir. Bu nedenle; 1-Hisse senetlerinin itibari k ymeti 1 YKr ( TL) ve katlar fleklinde olmayan ve dolay s yla 5274 say l Türk Ticaret Kanununda De ifliklik Yapan Kanunla eklenen Geçici 1.maddesi ile intibaklar zorunlu olan anonim flirketlerin tarihi beklenmeden Yeni Türk Liras ve Yeni Kuruflta yer alan Yeni barelerinin Kald r laca tarihine kadar 5274 say l Kanun ile de iflik TTK unun 399.maddesine intibak ifllemlerini yapmalar ileride ortaya ç kacak ihtilaflar önlemek bak - m ndan yararl ve gereklidir. 2-Ana sözleflmelerinde sermayeleri ve hisse senetlerinin itibari de erleri TL olarak yer alan hisse senetlerinin itibari de erleri TL ve katlar fleklinde olan ve dolay s yla 5274 say l Türk Ticaret Kanununda De ifliklik Yapan Kanunla eklenen Geçici 1.maddesi ile intibaklar zorunlu olmayan flirketlerin tescil ve ilan edilmifl sermaye ve hisse senetlerinin itibari de erlerine 5083 say l Kanunda belirtilen de iflim oran uygulanmak suretiyle ana sözleflme de iflikli i yapmak üzere yap lan baflvurular tarihinden önce Ticaret Sicili Memurluklar nca sonuçland r lacakt r. 3-Sözkonusu flirketlerin bu amaçla ana sözleflme de iflikli i yapma zorunlulu u bulunmad ndan de ifliklik talebinde bulunmayan flirketlerde ise bütün sicil kay tlar n n (sermaye ortakl k paylar ve hisse senetlerinin itibari k ymetleri) 5083 say l Kanunda belirtilen de iflim oran uygulanmak suretiyle Ticaret Sicil Memurluklar taraf ndan re sen de ifltirilecektir.

7 Ekim 2008 Sayfa 7 FUARLAR YURT Ç FUARLAR TAKV M T Fuar Organizatör Tarih Travel Turkey zmir zfafl Fuarc l k A.fi Kas m 2008 Growtech Eurasia 2008 NTSR Fuar Kas m 2008 EF 2008 Sine Fuarc l k A.fi Kas m 2008 stanbul Kauçuk 2008 Tüyap Tüm Fuarc l k Kas m 2008 Emlak ExpoRealist Expo At l m Fuarc l k Kas m 2008 Bilgi ve letiflim Teknolojileri Tifafl - Tüyap nterp Kas m 2008 Optik E Uluslararas Fuar Kas m 2008 Plast Eurasia stanbul 2008 Tüyap Tüm Fuarc l k Kas m 2008 G da ve G da flleme Teknolojileri nfo Uluslararas Fuarc l k Kas m 2008 Bursa Tekstil Makinesi ve plik Tüyap Bursa Fuarc l k Kas m 2008 Bursa Tekstil Kimyasallar 2008 Tüyap Bursa Fuarc l k Kas m 2008 Mobteks 2008 Tüyap Bursa Fuarc l k Kas m 2008 Eleco 2008 Tüyap Bursa Fuarc l k Kas m 2008 Homestyle New Collection Life Medya Reklamc l k Kas m 2008 Aymod 2008 RDF Fuarc l k Ltd. fiti Kas m 2008 Agroexpo Eurasia 2008 Orion Fuarc l k ve T Kas m 2008 Texgate 2008-II ITF stanbul Fuarc l k Kas m 2008 Broadcast Cable and Satellite Hannover Messe Inter Kas m 2008 Compex 2008 Rönesans Fuarc l k Kas m 2008 LPG Sistem ve Teknolojileri Rem Fuar & Organizasyon Kas m 2008 Safety Istanbul 2008 Grupmedya Fuarc l k Kas m 2008 Art Forum Ankara Forum Fuarc l k Kas m 2008 Yadex 2008 Marmaris Fuarc l k Kas m 2008 Belediye htiyaçlar Tüyap Adana Fuarc l Kas m 2008 Denizli Auto Show 2008 Cyf Fuarc l k Ltd.fit Kas m 2008 A aç flleme Makineleri 2008 Tüyap Tüm Fuarc l k Kas m 2008 Intermob 2008 Tüyap Tüm Fuarc l k Kas m 2008 Wem 2008 Ad m Fuarc l k Kas m 2008 Ankatek 2008 Emo Yay n Fuarc l k Kas m 2008 Natural Stone Turkey Cnr Ekspo Fuarc l k Kas m 2008 Meryap 2008 Forza Fuarc l k Kas m 2008 Güney Anadolu Do algaz 2008 Forza Fuarc l k Kas m 2008 Konya Otoshow 2008 Tüyap Konya Fuarc l Kas m 2008 Akare Yurtd fl E itim Fuar Akare Fuarc l k.ltd Kas m 2008 DIF 2008 Vestiyer Fuarc l k Kas m 2008 ç Mimari ve Dekorasyon interteks Uluslarara Kas m 2008 Ortado u Ticaret ve Sanayi Start Fuarc l k Rekl Kas m 2008 Brendal'08 Pakt Messe Istanbul Kas m 2008 Gold Ankara 2008 Sereks Fuarc l k Kas m 2008 Kal p 2008 hlas Fuar Hizmetler Kas m 2008 Kompoist 2008 Sentez Uluslararas Kas m 2008 Tekno Tar m 2008 SNS Fuarc l k Kas m 2008 Oyuncak, Oyun ve Ekipmanlar Pakt Messe Istanbul Kas m 2008 Ortado u nflaat ve Yap Mlz. Start Fuarc l k Reklam Kas m 2008 YURT DIfiI FUARLAR TAKV M T Fuar n Ad Tarih Ülke/fiehir Konu Alt n, Mücevher, De erli Tafl Fuar Çin/ Pekin Mücevher ve saat EIMA Tar m Makinalar Fuar talya/bologna Tar m, Hayvac l k Cosmoprof Asia Güzellik Fuar Hong Kong Genel Ticaret Vietnam Pack Paketleme Fuar Vietnam/Hochiminh Ambalaj - Paketleme All Print China Bask Tek. Fuar Çin/Shanghai Ka t, Matbaa, K rtasiye Kap ve Pencere Fuar Çin/Shanghai Yap ve nflaat Medica Dünya T p Fuar Almanya/Düsseldorf Medikal Ev Gereçleri ve Aksesuar Fuar Çin/Shanghai Hediyelik Eflya Auto Otomotiv Fuar Çin/Guangzhou Otomotiv Metalex Metal flleme Fuar Tayland/Bangkok Demir,Çelik, Alüminyum Uluslararas Yap - nflaat Fuar BAE/Dubai Yap ve nflaat BAUMA Yap Fuar Çin/Shanghai Yap ve nflaat FW&WM A aç flleme Fuar Çin/Pekin Mobilya, Dekorasyon Meksika da Minevra Fashio Moda Fuar Meksika n n ikinci büyük kenti ve Jalisco Eyaleti nin baflkenti Guadalajara da Minevra Fashio Moda Fuar düzenlenecek. Meksika n n Ankara Büyükelçili i nden al nan bilgiye göre, Kas m da gerçeklefltirilecek fuar; Jalisco Eyaleti Devleti, Ekonomi lerletme Bakanl ve Giyim Tak ve Ayakkab Odas taraf ndan organize edilecek. Firmalar n, fuara, al m amaçl gelmeleri durumunda Jalisco Eyaleti Devleti taraf ndan üç gece yemek dahil konaklama ve ücretsiz uçak bileti sa lanacak. Ayr nt l bilgi için Mrs. Martha Padilla Villegas. Tel: +52 (33) / 1. Alt n Zirvesi 27 Kas m da bafll yor Active Academy 1. Alt n Zirvesi, 27 Kas m da stanbul Swiss Otel de düzenlenecek. stanbul Alt n Borsas ndan al nan bilgiye göre, Zirve ile k ymetli maden sektörü uluslararas platforma tafl nacak. Zirve sayesinde sektör dinamiklerinin harekete geçirilmesi düflünülüyor. Türkiye nin sektördeki konumunun güçlendirilmesi, iflbirli i ve görüfl al flverifli imkanlar n n oluflturulmas da zirve kapsam nda hedeflenenler aras nda yer al yor. Ayr nt l bilgi için Murathan Bayr. Tel: / Tar mdaki yenilikler Antalya da tan t lacak Growtech Avrasya Fuar n n sekizincisi, Kas m tarihleri aras nda Antalya Expo Center da düzenlenecek. 15 bin metrekarelik alanda kurulacak fuara, 400 ün üzerinde kat l mc firma ve yaklafl k 50 bin sektör temsilcisi kat lacak. spanya, Fransa, Almanya, Bahreyn, Belçika, Çin, Danimarka, Finlandiya, Yunanistan, srail, talya, Ürdün, Birleflik Arap Emirlikleri, Sri Lanka, Hollanda, ngiltere, Amerika ve sviçre nin yan s ra 30 ülkeden ziyaretçi bekleniyor. Avrupa Su Ürünleri Fuar 28 Nisan da Belçika n n Brüksel flehrinde Nisan 2009 da ESE 2009 Avrupa Su Ürünleri Fuar (Avrupa Deniz Ürünleri Sergisi) düzenlenecek. stanbul hracatç Birlikleri nden ( B) al nan bilgiye göre, fuar n Türkiye milli kat l m organizasyonu B Genel Sekreterli i taraf ndan gerçeklefltirilecek. Ayr nt l bilgi için Gülden Polat. Tel: / Faks: / / Posupak 2009 Uluslar aras Ambalaj ve Teknolojileri Fuar Moskova-Rusya Federasyonunda Haziran 2009 tarihleri aras nda düzenlenecek olan Rosupak 2009 Uluslararas Ambalaj ve Teknolojileri Fuar n n Türkiye milli kat - l m organizasyonu stanbul hracatç Birlikleri Genel Sekreterli i taraf ndan yap lmaktad r. Fuara kat l m baflvurular - n n sa l kl olarak yürütülebilmesi amac yla, konstrüksiyon ve kiralanacak alan tespitinde kullan lmak üzere fuara baflvuruda bulunmay planlayan üyelerimizin 07 Kas m 2008 Cuma gününe kadar kaç metrekareyle kat lmak istediklerini numaral faksa bildirmeleri gerekmektedir. Ayr nt l bilgi için: Tel: Arab Tour sm Bourse Fuar Kas m 2008 tarihleri aras nda Suriye'nin fiam kentinde düzenlenecek olan ATB (Arab Tourism Bourse) T.C. Kültür ve Turizm Bakanl n n da kat l nacak fuarlar listesine girmifltir. Fuar n Türkiye sat fl temsilcili ini Ekin Fuar A.fi. alm flt r. Fuar ile ilgili ayr n t l bilgiye: numaral telefondan ulaflabilirsiniz. Cezayir 7. Uluslar aras Profesyonel Plastik ve Kauçuk Fuar Nano Events&Trade Uluslararas Dan flmanl k, Reklam ve Organizasyon Hizmetleri Tic.Ltd.fiti. firmas n n resmi temsilcili ini yapt, Cezayir 7. Uluslararas Profesyonel Plastik ve Kauçuk Fuar May s 2009 tarihleri aras nda Safex Fuar Merkezi Baflkent Cezayir'de düzenlenecektir. Fuar ile ilgili ayr nt l bilgiye; Tel: numaral telefondan ulaflabilirsiniz.

8 Y l:13 Say : 148 EK M 2008 ETSO Ad na mtiyaz Sahibi Yönetim Kurulu Baflkan Suat ÖZTÜRK YAYIN KURULU Yaflar GÜLER M.Mahir C HANG RO LU Zülküf ALTINTAfi Sorumlu Yaz flleri Müdürü M.Mehmet KARABULUT Genel Sekreter ETSO ADRES: Çarfl Mah.Mimar Sinan Cad. Oda-Borsa flhan Kat:4 ELAZI Tel: (0424) Faks: (0424) Web: Bilgisayar Haz rl k ve Mizanpaj ETSO Bas n ve Halkla liflkiler BASKI Ça Ofset Matbaac l k Tel: (0424) Faks: ELAZI LAN TAR FES Tam Sayfa 500,00 YTL Yar m Sayfa 250,00 YTL 1/4 Sayfa 150,00 YTL fia banflua: Say n Kubilay kaybetmenin derin üzüntüsünü yafl yoruz Ekim tarihinde ola an Meclis, Toplant s n yapan Ticaret ve Sanayi Odas Meclisi vefat eden Meclis Üyemiz Say n Y lmaz Kubilay and... Meclis Toplant s n n aç l fl n yapan ETSO Meclis Baflkan Hükmü fia banflua, vefat eden Meclis Üyemiz Say n Y lmaz Kubilay n her toplant sa oturdu u yere bu kez fotograf n n koyuldu- unu belirterek, Yaklafl k befl y ll k bir süre içerisinde birlikte çal flt m z de erli arkadaflm z Y lmaz Kubilay kaybetmenin derin üzüntüsünü yafl yoruz. Kendisi hasta olmas na karfl n bu rahats zl n hiç bir zaman çevresine hissetirmeyen çok de erli bir arkadafl m zd. Kendisine Yüce Allah dan rahmet dilerken, yak nlar na ve tüm camiam za baflsa l diliyorum. dedi. Toplant da ETSO Yönetim Kurulu Baflkan Suat Özürk te, Y lmaz Kubilay kaybetmenin üzüntüsünü yaflad klar n ifade ederek, Bu toplant da Odam z taraf ndan gerçeklefltirilen faaliyetlerde rahmetli Y lmaz Kubilay n çekilen foto raflar yla haz rlanan k sa bir slayt sunumu ile onu bir kez daha anm fl olaca z. Bir kez daha kendisine rahmet, tüm camiam za ve ailesine baflsa l diliyorum. dedi. Toplant da daha sonra yaflanan ekonomik geliflmeler de erlendirilirken, Odam - z n Antalya fuar na kat l m ile Romanya ve Macaristan a yap lacak olan ifl gezileri ile ilgili bilgiler verildi. Mermeri Antalya Fuar nda Tan t ld Arena Uluslararas Fuarc l k taraf ndan organize edilen "ll. Anadolu Do- al Tafl, Mermer ve Teknolojileri Fuar "na kat lan Odam z mermer ürünlerinin tan t m na önemli bir katk sa lad. daki mermer firmalar n n bireysel manada ifltirak etmedikleri fuarda, stand açan ETSO, ziyaretçilere ve ilgililere daki mermer firmalar n n kataloglar n n da t m n yaparken sergilemifl oldu u mermer örnekleri de yo un ilgi gördü. ETSO stand nda, mermer sektörünün yan s ra ilin genel tan t m da yap ld. Odam z taraf ndan profesyonel firma arac l - ile çekimleri, seslendirmesi ve montaj yap lan Tan - t m CD si sinevizyon arac l ile fuar boyunca gösterime sunuldu. Fuar kat l mc lar n n ve ziyaretçilerin yo un ilgisini gören stand, ilimiz mermer sektörünün tan t m na yapt katk nedeniyle takdirle karfl lanm flt r. ETSO Kad n Giriflimciler Kurulu Vali Muflmal Ziyaret Etti Ticaret ve Sanayi Odas l Kad n Giriflimciler Kurulu baflkan ve yönetim kurulu üyeleri Vali Muammer Muflmal 07 Ekim 2008 tarihinde makam nda ziyaret etti. Vali Muammer Muflmal, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli inin de destekleri ile Türkiye de 81 il de kad n giriflimciler kurullar n n oluflturuldu unu, da da Ticaret ve Sanayi Odas bünyesindeki l Kad n Giriflimciler Kurulu nun üç ay önce kuruldu unu hat rlatarak, "Kad n Giriflimciler Kurulunun ziyaretinden son derece memnun oldum. Bizim yaklafl k 3 y ld r da uygulamaya çal flt m z zihniyet de iflimi projelerinin bir halkas da kad n giriflimciler kurulunun oluflturulmas idi. nflallah daki kad n ve k zlar m z e itece iz, ayd nlataca z; hepsini giriflimci hale getirece iz. Giriflimci olmak isteyenlere de destek olaca z. Bu deste imize Belediye ve Ticaret Odas n da ortak edece iz. Sonuçta da kad n giriflimcilerin, ifl kad nlar n n ortaya ç kaca- na inan yorum. Bunu çok önemsiyorum. Ülke nüfusunun yar s n kad nlar oluflturuyor. Kad nlar n e itilmesi, kad nlar n ifl kad n olmas ; ekonominin, siyasetin, e itimin içinde, daha do rusu hayat n içinde mutlaka kad nlar m z n da olmas ülkemizin geliflmesi ve kalk nmas için çok önemlidir. Kurulun çal flmalar n takdirle karfl l yor, her zaman yanlar nda oldu umuzu bu vesileyle bir kez daha ifade etmek istiyorum" dedi. l Kad n Giriflimciler Kurulu Baflkan Remziye Can ise ziyaretlerinde Vali Muflmal dan yat r mlar ve kad nlar n giriflimleri ile ilgili veri projelerine destek vermelerini istediklerini belirterek, "Valimiz Muammer Muflmal bizlere yard mc olaca na ve destek verece ine söz verdi. fiahs m ve kurulum ad na kendisine teflekkür ediyorum" dedi. ÖNEML DUYURU 1 A ustos 2008 tarihli Resmi Gazetede yay mlanarak yürürlü e konan 5795 say l de ifliklik kanununun 3. maddesi ile 5174 say l Kanun`un 83. maddesinin 6. f kras afla daki flekilde de ifltirilmifltir. "Oda ve borsa üyelerinin seçme ve seçilme haklar n kullanabilmeleri için flirketin; sahibi, orta-, yönetim kurulu üyesi, genel müdürü, murahhas azas seviyesinde üst düzey yöneticisi olmalar, flirketi temsil ile ba lay c ifllem yapmaya yetkili olmalar ve bu durumun seçimden en az alt ay öncesini kapsamas flartt r." Sözkonusu de ifliklik ile fiubat 2009`da gerçeklefltirilecek Odam z organ seçimlerinde seçme ve seçilme hakk n kullanacak tüzel kifli üyelerimizin temsilcileri için ahzukabz yetkisi aranmayacak son alt ayda temsil ve ba lay c ifllem yapma yetkisini haiz olmak yeterli olacakt r. Ticaret ve Sanayi Odas n Dünyaya Aç lan Penceresi:

TO Heyeti Elaz da A rland

TO Heyeti Elaz da A rland AYLIK GAZETE YIL: 13 SAYI: 145 TEMMUZ 2008 TO Heyeti da A rland stanbul Ticaret Odas ( TO) Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerinden oluflan 67 kiflilik bir heyet, Odam z n daveti üzerine 'a geldi. 25-27 Temmuz

Detaylı

ETSO 2007 y l hedeflerini baflar yla gerçeklefltirdi

ETSO 2007 y l hedeflerini baflar yla gerçeklefltirdi AYLIK GAZETE YIL: 12 SAYI: 138 ARALIK 2007 ETSO 2007 y l hedeflerini baflar yla gerçeklefltirdi 2007 y l Ocak ay nda ilan edilen ve y l içerisinde gerçeklefltirilecek hedefleri kamuoyu ile paylaflan Odam

Detaylı

Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Kas m-2007 Say : 12

Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Kas m-2007 Say : 12 Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Kas m-2007 Say : 12 Tehlikenin fark nday z! 23 y ld r Türkiye nin bafl na bela olan terör, ülkemizin yetiflmifl, p r l p r l onlarca gencimizi

Detaylı

2005 y l nda Antalya için beklentilerimiz çok olumludur

2005 y l nda Antalya için beklentilerimiz çok olumludur Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Baflkan 2005 y l nda Antalya için beklentilerimiz çok olumludur De erli Üyelerimiz, Sevgili Okuyucular, Antalya ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odas 2004 y l nda bir çok de

Detaylı

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Baflkan fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Antalya Ticaret ve Sanayi Odas n n De erli Üyeleri, ATSOV ZYON un Sevgili Okuyucular, Türkiye

Detaylı

ED TÖRDEN 5 BAfiLARKEN olarak yeniden karfl n zday z. Son dönemde dünya ekonomisinde bafllayan olumsuzluklar dalga dalga yay larak ülkemize do ru geliyor. Bir STK olarak üzerine düfleni yapmaya çal fl

Detaylı

cat Ç karan Türkler aran yor

cat Ç karan Türkler aran yor Orhan AYDIN OSB ler ve üretimde yerel hafiflik... n 13 de Abdullah ÇÖRTÜ Üstün insanlar stratejilerle u rafl r n 10 da Subegüm BULUT fl gelifltirme çevrimi olmadan novasyon sadece bir fantazidir n 20 de

Detaylı

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye nin Avrupa Birliği için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. 11 de Denizli

Detaylı

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI 4 BAfiYAZI ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI YIL:19 / fiubat 2005 / SAYI:205 ATSO ADINA SAH B : Yönetim Kurulu Baflkan Kemal ÖZGEN YAZI filer MÜDÜRÜ: Sevim KAYAHAN YAYIN KURULU: Çetin Osman BUDAK

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri

Organize Sanayi Bölgeleri ORGAN ZE SANAY GAZETES MAYIS 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ Havalar nas l olacak? 7 de fiefik ÇALIfiKAN Kabine de iflikli i ve ekonomide stil 5 te Arzu AKAY Hannover Fuar nda Ostim ismi 12 de Atila ÇINAR KOB ler

Detaylı

editörden AK PARTi nin aln ad gibi AK t r!

editörden AK PARTi nin aln ad gibi AK t r! Türkiye Bülteni Kasım-Aralık 2008 editörden AK PARTi nin aln ad gibi AK t r! Türkiye yerel seçimlere giderken AK PARTi ad gibi AK bir al nla milletin huzurunda. Halka hizmet siyasetinin gereklerini yerine

Detaylı

K vanç: Belirsizlik süreci 1 Kas m da sona ermeli, geliflime odaklan lmal

K vanç: Belirsizlik süreci 1 Kas m da sona ermeli, geliflime odaklan lmal YAYINI YIL: 17 SAYI: 327 7 EYLÜL 2015 hracatta düflüfl sürüyor ama h z duraklad Adana Sanayi Odas n n 2015 Y l Temmuz Ay hracat Raporu, Adana ihracat ndaki düflüflün devam etmesine karfl n, haziran ay

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m Mete BA DAT Sermayesiz yat r m n 2 de lter AKINO LU Yeni bir fley laz m n 19 da Subegüm BULUT fl Gelifltirme Çevrimi olmadan Innovasyon sadece bir fantezidir n 12 de Veli SARITOPRAK Seçimler, ekonomi ve

Detaylı

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da.

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da. n 8 de N SAN 2006 1 Orhan AYDIN Hedef; yüksek katma de erli üretim... n 14 te Tamer MÜFTÜO LU Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te Hakan Ömer G DER Antremanl sat flç nas l olmal? n 14 te lter

Detaylı

ADANA SANAY ODASI. K vanç: Seçim sonras ekonomi ön planda olmal

ADANA SANAY ODASI. K vanç: Seçim sonras ekonomi ön planda olmal YAYINI YIL: 17 SAYI: 322 8 MAYIS 2015 ADASO da fikur Hizmet Noktas Üyelerimizin fikur a gitmeden ifllemlerini kolayl kla yapabilmesi ve fikur un destek ve faaliyetleri hakk nda k sa yoldan bilgi alabilmesi

Detaylı

H at rlanaca- B u y l ne kadar. PATENT VE MARKANIZI Gümrüklerde ve yabancı ülkelerde malınıza el konmaması için yurt dışı marka tescili yaptırınız.

H at rlanaca- B u y l ne kadar. PATENT VE MARKANIZI Gümrüklerde ve yabancı ülkelerde malınıza el konmaması için yurt dışı marka tescili yaptırınız. KOB LER N SES EYLÜL 2005 ORGAN ZE SANAY GAZETES TOOB, TOSYÖV ve KOSGEB taraf ndan düzenlenen KOB Z RVELER N N üçüncüsü 16-17 Eylülde stanbul da yap lacak. lk zirveden bu yana 6 y l geçmesine karfl n KOB

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006

Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006 Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006 6 Baflbakan Erdo an Washington da 2. Ola an Büyük Kongre de yeni bir bafllang ç Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, ABD Baflkan George W. 11

Detaylı

Türk Sanayicisi, Gücünü Bu Sefer de Hannover Messe Fuar 'nda Gösterdi!

Türk Sanayicisi, Gücünü Bu Sefer de Hannover Messe Fuar 'nda Gösterdi! Y l 1 Say 4 01-15 May s 2007 ISSN 1306-8121 w w w. k o b i m a g a z i n. c o m Türk Sanayicisi, Gücünü Bu Sefer de Hannover Messe Fuar 'nda Gösterdi! Fuar n aç l fl nda Baflbakan Erdo an yapm fl oldu

Detaylı

OSBÜK Baflkan Y lmaz,

OSBÜK Baflkan Y lmaz, ORGAN ZE SANAY GAZETES MART 2008 1 Abdullah ÇÖRTÜ çeriden bak fl... 6 da fiefik ÇALIfiKAN Piyasada para yok un anlam 7 de Fettah GÜVENTÜRK Türkiye nin gelece i mesleki e itimde 16 da Atila ÇINAR Ankara

Detaylı

Türkiye Bülteni. Do ru istikametteyiz. Demirden pekyolu. Denk bütçe yolunda 30 y l n rekoru. Yabanc sermayeyi istikrar ve güvenle Türkiye ye çektik

Türkiye Bülteni. Do ru istikametteyiz. Demirden pekyolu. Denk bütçe yolunda 30 y l n rekoru. Yabanc sermayeyi istikrar ve güvenle Türkiye ye çektik Ç NDEK LER Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 46 MART 2007 6 14 16 24 36 Do ru istikametteyiz AK PARTi 2. Dönem 2. l Baflkanlar Toplant s nda konuflan AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

perder baflkandan 2 Eylül-Ekim fieref Songör TPF Baflkan

perder baflkandan 2 Eylül-Ekim fieref Songör TPF Baflkan baflkandan De erli Dostlar m, Referandum sonras oluflan olumlu ekonomik dalga sektörümüz için de büyük moral oluflturdu. lkbahardan itibaren ekonomik verilerde yaflanan iyileflmelerle birlikte, ekonomik

Detaylı

Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Ekim-2006 Say : 8

Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Ekim-2006 Say : 8 Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Ekim-2006 Say : 8 Bankalar Baflkent i terk ediyor Türkiye Cumhuriyeti nin ilk kurulufllar ndan biri olan fl Bankas ile fiekerbank n stanbul

Detaylı

eni ö retim y l n n bütün ö rencilerimiz, ö retmenlerimiz ve velilerimiz için hay rl olmas n diliyoruz.

eni ö retim y l n n bütün ö rencilerimiz, ö retmenlerimiz ve velilerimiz için hay rl olmas n diliyoruz. Y eni ö retim y l n n bütün ö rencilerimiz, ö retmenlerimiz ve velilerimiz için hay rl olmas n diliyoruz. Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 16 EYLÜL 2004 08 16 26 32 AK Baflbakan n Parti

Detaylı

Avrupa ya Türk Ç karmas

Avrupa ya Türk Ç karmas ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 4 Avrupa nsan Türk Kültürünü Merak Ediyor Türkler Bu Kez Londra y Fethetti Ali Y. Koç, Genç Küresel Liderler çinde 17 Aral k Sonras ve Türkiye de Üçüncü Sektör Ram Pacific

Detaylı

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 23 OCAK 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13865 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com AK Parti, Ankara da ilçe belediye baflkan adaylar n aç klad MAMAK GÜNCEL Gökçek e ziyaretler aral

Detaylı

Zonguldak 5. Kasım 2010

Zonguldak 5. Kasım 2010 Zonguldak 5 Kasım 2010 2 Zonguldak ve Garanti Bankas Anadolu Sohbetleri Zonguldak ve Atatürk Garanti Gelecekten Umutlu... Global toparlanma sürecinin devam etti i ekonomide, ifller, geçti imiz y la göre

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 23 N SAN 2005

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 23 N SAN 2005 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 23 N SAN 2005 12 Milli Egemenli in 85. y l dönümü 22 Büyümede dünya rekoru: Yüzde 9.9 TBMM Baflkan Bülent Ar nç 2005 Milli Egemenlik Y l dolay s yla gerçeklefltirilecek

Detaylı

KRiZDEN KORKUYOR Ç FTÇ BU YIL KURAKLIKTAN DE L. KOB LERE DESTE M Z KR ZE RA MEN SÜRECEK BÜYÜK fi RKETLER N FASON CHEESE CAKE C S

KRiZDEN KORKUYOR Ç FTÇ BU YIL KURAKLIKTAN DE L. KOB LERE DESTE M Z KR ZE RA MEN SÜRECEK BÜYÜK fi RKETLER N FASON CHEESE CAKE C S 4. YILIMIZDAYIZ MART 2009 Ç FTÇ BU YIL KURAKLIKTAN DE L KRiZDEN KORKUYOR Küresel s nma ve y l n ikinci yar s nda sinyallerini veren küresel ekonomik kriz, tar m sektörünün geçti imiz y l çifte krizle kapatmas

Detaylı

Ostim Yönetim Kurulu. KOB ler krize teslim olmaz. Abdullah ÇÖRTÜ ORGAN ZE SANAY GAZETES ARALIK 2008 1. Gençlerimiz iflsiz kalmas n

Ostim Yönetim Kurulu. KOB ler krize teslim olmaz. Abdullah ÇÖRTÜ ORGAN ZE SANAY GAZETES ARALIK 2008 1. Gençlerimiz iflsiz kalmas n ORGAN ZE SANAY GAZETES ARALIK 2008 1 Abdullah ÇÖRTÜ Gençlerimiz iflsiz kalmas n 6 da fiefik ÇALIfiKAN Para politikas na odaklan lmal 13 de Arzu AKAY Aidatlar 15 te Atila ÇINAR Devrim arabalar 2 de Subegüm

Detaylı