KAMU MALİYESİ. Diğer sayfaya geçiniz. 1) Aşağıdakilerden hangisi sermaye teşkili ve transfer harcamalarından biri değildir?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAMU MALİYESİ. Diğer sayfaya geçiniz. 1) Aşağıdakilerden hangisi sermaye teşkili ve transfer harcamalarından biri değildir?"

Transkript

1 KAMU MALİYESİ 1) Aşağıdakilerden hangisi sermaye teşkili ve transfer harcamalarından biri değildir? A) Kamulaştırma B) Borç faizi ödemeleri C) Sosyal transferler D) Kurumlara katılma payları E) Memur maaşları 2) Tüketim sübvansiyonlarını ayni transferlerden ayıran temel özellik aşağıdakilerden hangisidir? A) Belirli bir yaşın altındaki bireylere verilmemesi B) Kişilerin özel durumunu dikkate almaması C) Ürünün fiyatı üzerinden yardım verilmesi D) Sadece eğitim harcamalarını kapsaması E) Lüks tüketim mallarının tüketimini artırmayı hedeflemesi 3) Genel ve Katma bütçenin birleştirilmesi ve bundan hazine yardımları ile devlet katkısının düşülmesi yoluyla bulunan bütçeye ne ad verilir? A) Genel bütçe B) Konsolide bütçe C) Mahalli idareler bütçesi D) Özerk bütçe E) Özel bütçe 4) Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamalarının görünürde artış nedenlerinden biridir? A) Savaş ve savunma harcamalarındaki artış B) Bütçe yöntem ve tekniğindeki değişmeler C) Nüfus artışı D) Devlet anlayışında meydana gelen değişmeler E) Teknolojik ilerlemeler 5) Ülkelerin kalkınma süreçlerini, kamu harcamaları ile ilişkilendiren kalkınma modellerinin öncüsü aşağıdakilerden hangisidir? A) Wagner B) Niskanen C) Breton D) Musgrave E) Wiseman 6) Aşağıdakilerden hangisi tahsil zamanaşımını kesen sebeplerden biridir? A) Mükellefin iflâsı B) Terekenin tasfiyesi C) Vergi alacağının teminata bağlanması D) Mükellefin kaçması E) Mükellefin yabancı ülkede bulunması 7) Bir vergi tarh edildikten sonra mükellefin defter, kayıt ve belgelerinin incelenmesi sonucu kanunî ölçülere göre bir matrah veya matrah farkı ortaya çıkması halinde yapılacak olan tarhiyata ne ad verilir? A) İkmalen tarhiyat B) Re'sen tarhiyat C) Beyan üzerine tarhiyat D) İdarece tarhiyat E) Kesinti yoluyla tarhiyat 8) Verginin üzerinden alındığı şey aşağıdakilerden hangisidir? A) Verginin matrahı B) Vergiyi doğuran olay C) Verginin konusu D) Vergi mükellefi E) Vergi tarifesi 9) Aşağıdakilerden hangisi parafiskal gelirlerin özelliklerinden biri değildir? A) Belirli bir izin karşılığı alınan paralardır. B) Bir hizmet karşılığı alınmaktadırlar. C) Kanuna dayalı olarak alınırlar. D) Zor öğesi kullanılarak tahsil edilirler. E) Kamu kuruluşları ya da kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından alınırlar. 10) Aşağıdakilerden hangisi şerefiyelerle ilgili olarak söylenemez? A) Şerefiyenin belirlenmesinde, meydana gelen değer artışından hangi oranda yararlanıldığı önemlidir. B) Şerefiyede bir karşılık vardır. C) Şerefiyeler daha çok harca yaklaşır. D) Şerefiyede sunulan bir hizmet söz konusudur E) Bireyler sunulan hizmetten yararlanıp yararlanmama konusunda bir tercihte bulunmamaktadırlar. 1

2 11) Aşağıdakilerden hangisi, dışsallıklar söz konusu olduğunda devletin müdahale yöntemlerinden biri değildir? A) Vergileme B) İstisnalar C) Sübvansiyon D) Miktar kısıtlamaları E) Mülkiyet haklarını düzenleme 16) Yerel idare ile merkezi idare arasında kamu hizmetleri ile gelirlerin bölüştürülmesi hangi kavramla ifade edilir? A) Dar anlamda mali tevzin B) Geniş anlamda mali tevzin C) Üniter sistem D) Federal sistem E) Karma sistem 12) Aşağıdakilerden hangisi harcamalar üzerinden vergi alma yöntemlerinden biri değildir? A) İstihsal vergisi B) Yaygın muamele vergisi C) Katma Değer vergisi D) Toplu muamele vergisi E) İstihlak vergisi 13) Durgunlukla mücadelede, aşağıdakilerden hangisi maliye politikası önlemleri uygulanırken para politikasının da harekete geçirilmesine neden olur? A) Bütçe açığının merkez bankasından finanse edilmesi B) Gelirlerin az sayıda tüketicide toplanması C) Ekonomide yoğun bir şekilde emek birikmesi D) Var olan işsizliğin emek bedelini devamlı düşük düzeyde tutması E) Yatırımların verimliliğinin gerilemiş olması 14) Aşağıdakilerin hangisindeki bir artış, eşit vergi artışı ile finanse edilirse millî gelir denge değeri değişmez? A) Özel yatırım harcamaları B) Kamu mal ve hizmet alımına yönelen harcamalar C) Kamu transfer harcamaları D) Özel tüketim harcamaları E) Özel transfer harcamaları 15) Enflasyonist dönemlerde vergi tahsilinin gecikmesi ile devletin uğradığı reel satın alma gücü kaybı aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir? A) Enflasyon vergisi B) Vergi tazyiki C) Tanzi etkisi D) Reel balans etkisi E) Hiçbiri 17) Kamu gelir ve harcamalarının çeşitli gelir grupları itibarıyla etkisini belirlemeye çalışan yönteme ne ad verilir? A) Lorenz eğrisi B) Laffer Eğrisi C) Tam istihdam bütçe fazlası D) Bütçe açığı fazlası yaklaşımı E) Bütçe yansıması yaklaşımı 18) Aşağıdakilerden hangisi zorunlu devlet borçlarından biridir? A) Devletin savaş gibi zorunlu hallerde yaptığı borçlanma B) Zor durumda kalan bir bankanın hazine bonosu satın alması C) Sosyal güvenlik kuruluşlarının, fonlarının belirli bir oranı ile borç senedi satın almaları D) Finansal aracılık yapan kurumların birincil piyasadan borç senedi satın alması E) Bankaların ikincil piyasadan borç senedi satın alması 19) Aşağıdakilerden hangisi kamu hizmetlerinin maliyetini belirleyen unsurlardan biri değildir? A) Hizmetlerden yararlananların sayısı B) Hizmet sunulan alanın genişliği C) Sunulan hizmet miktarı D) Hizmet üretiminde kullanılan teknoloji E) Toplanan vergiler 20) Aşağıdakilerden hangisi borç tahkiminin sonuçlarından biri değildir? A) Ekonomide enflasyonist bir etki yaratması B) Devletin uzun dönem borç yükünün artması C) Kısa dönemde kamu dengelerinde bir rahatlama sağlaması D) Devletin, borçlarını uzun süreli bir ödeme planına bağlama olanağı kazanması E) Alacaklılarda kamu kredisine karşı güvensizlik doğması ve yeni borçlanmaların zorlaşması 2

3 EKONOMİ 1) Türkiye de 2006 yılı bütçe tahmininde en büyük ikinci pay aşağıdaki gider kalemlerinden hangisine aittir? A) Faiz ödemeleri B) Personel Giderleri C) Sosyal Güvenlik Giderleri D) Mal ve hizmet alımları E) Sermaye harcamaları 2) Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye nin 2007 yılı ihracat rakamı tam olarak aşağıdakilerden hangisidir? A) 105,4 Milyar YTL B) 98,7 Milyar YTL C) 107,2 Milyar YTL D) 117,2 Milyar YTL E) 121 Milyar YTL 3) T.C. Merkez Bankasının 1996 yılından 1998 yılının ilk yarısına kadar izlediği para programında seçtiği parasal hedef aşağıdakilerden hangisidir. A) Rezerv para B) Net iç varlıklar C) Net dış varlıklar D) Merkez bankası parası E) Döviz kuru 4) Para talebinin faiz esnekliğinin yüksek olduğu durum ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Maliye politikası tam etkindir. B) Para politikası tam etkindir. C) Maliye politikası tam etkisizdir. D) Hem para, hem de maliye politikası tam etkindir. E) Hem para, hem de maliye politikası tam etkisizdir. 5) Senyoraj geliri aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) Rezerv para büyüme oranına B) Reel rezerv para büyüme oranına C) Emisyon miktarındaki artışa D) Rezerv para büyüme oranının reel para talebi ile çarpımına E) Reel rezerv para büyüme oranının reel para talebi ile çarpımına 6) Aşağıdakilerden hangisi sürekli gelir ve yaşam boyu gelir hipotezlerinin savundukları görüş ile doğru bir ifadedir? A) Tüketicilerin şimdiki tüketimlerini gelecekteki tüketimlerine tercih etme eğilimi içinde oldukları B) Cari tüketimin sadece harcanabilir gelire bağlı olmadığı C) Cari tüketimin temel belirleyicinin harcanabilir gelir olduğu D) Belirsizliğin tüketicilerin tasarruf eğilimini arttırdığı E) Gelecekteki gelirin tüketimden ziyade tasarrufları etkilediği 7) Örümcek Ağı Teoremine göre, herhangi bir nedenle piyasa dengesi bozulduğunda, gittikçe dengeye yönelen dalgalanmalar sonucu, piyasa dengesinin kendiliğinden oluşması aşağıdakilerden hangisi geçerli olduğunda söz konusudur? A) Talep eğrisi ve arz eğrisi aynı eğime sahipse B) Arz eğrisi talep eğrisinden daha yatıksa C) Talep eğrisinin esnekliği e = 0 ise D) Talep eğrisi arz eğrisinden daha yatıksa E) Arz eğrisinin esnekliği e = 1 ise 8) Herhangi bir A malına ait arz eğrisi sağa, talep eğrisi de sola kayıyorsa bu durumda denge üretim ve fiyat düzeyi hakkında ne söylenebilir? A) Denge fiyatı değişmez, üretim miktarı artar. B) Denge fiyatı artar, üretim miktarı düşer. C) Denge fiyat ve miktarı artar. D) Denge fiyat ve üretim miktarı azalır. E) Denge fiyatı düşer, miktar hakkında kesin bir şey söylenemez. 9) Fiyatlar artarken, bir malın Giffen mal olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmelidir? A) Negatif gelir etkisinin, pozitif ikame etkisinden büyük olması gerekir. B) Negatif gelir etkisinin, pozitif ikame etkisinden küçük olması gerekir. C) Pozitif gelir etkisinin, negatif ikame etkisinden küçük olması gerekir. D) Pozitif gelir etkisinin, negatif ikame etkisinden büyük olması gerekir. E) Gelir ve ikame etkilerinin birbirine eşit olması gerekir. 3

4 10) Aşağıdakilerden hangisi tam rekabette uzun dönem denge ile ilgili sonuçlardan biri değildir? A) Endüstrideki mal tüm firmalar tarafından MC = P olacak şekilde satışa sunulur. B) Tüm firmaların tesis büyüklüğü aynı olduğu için, tam kapasiteyi sağlayacak şekilde eşit üretim yaparlar. C) Tüm firmaların ölçek büyüklüğü aynı olduğu için, optimum ölçeği sağlayacak şekilde eşit üretim yaparlar. D) Firmalar teknolojik açıdan özdeş oldukları için uzun dönemde endüstride, ölçeğe göre sabit getiri durumu ortaya çıkar. E) Uzun dönemde ortalama maliyeti minimize eden üretim düzeyinde firmalar ekonomik kar elde ederler. 11) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? A) Bir ekonomideki para arzının, parasal tabandan ne kadar fazla olduğunu ölçen katsayıya para çoğaltanı denir B) Para çoğaltanı, para arzının parasal tabana oranına eşittir C) Para arzı, dolaşımdaki para ile mevduatların toplamına eşittir D) Nakit-mevduat oranı, bir ülkede halkın parasının ne kadarını bankalardaki mevduat hesaplarında, ne kadarını da nakit olarak tutmak istediklerini gösteren bir orandır E) Merkez Bankasının uyguladığı politikaların rezerv mevduat oranına, dolayısıyla para arzı üzerine etkisi yoktur. 12) Keynes e göre, tam istihdamı engelleyen en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir? A) Likidite tuzağının varlığı B) Parasal ücretlerin katılığı C) Tasarruf yatırım tutarsızlığı D) Para hayalinin olması E) İşçilerin reel ücretlere bakması 13) Türkiye de enflasyon hedeflemesi uygulanırsa, aşağıdakilerden hangisi en önemli para politikası aracı olmalıdır? A) Döviz kuru B) Para büyüklüğü(arzı) C) Kredi miktarı D) Kısa vadeli faiz oranı E) Uzun vadeli faiz oranı 14) İşsizliği azaltmak için uygulanabilecek para politikası uygulaması aşağıdakilerden hangisidir? A) Sabit döviz kuru rejimi uygulaması B) Reeskont oranlarının artırılması C) Zorunlu karşılık oranlarının artırılması D) Devlet borçlanmalarının döviz cinsinden yapılması E) Açık piyasa işlemleri ile piyasadan devlet iç borçlanma senedi alınması 15) Gayrisafi milli hasılanın (GSMH) tanımı aşağıdakilerden hangisidir? A) Bir ekonomide üretilen tüm nihai ve ara mallar ile hizmetlerin parasal değeridir. B) Bir ekonomide üretilen tüm nihai ve ara mallar ile hizmetlerin reel değeridir. C) Bir ekonomide ülke vatandaşları tarafından üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin parasal değeridir. D) Bir ekonomide ülke vatandaşları ve yabancılar tarafından üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin parasal değeridir. E) Bir ekonomide ülke vatandaşları tarafından üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin reel değeridir. 16) İthal ikamesine dayalı ve içe dönük kalkınma stratejisine göre, dış ticaret hadlerinin gelişmekte olan ülkeler aleyhine bozulmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Gelişmiş ülkeler tarafından son yıllarda uygulanmaya başlanan yeni korumacılık politikaların olumsuz etkisi B) Dünya piyasalarındaki oligopolistik yapı ve gelişmekte olan ülkelerin ihraç mallarına karşı talebin gelir esnekliğinin düşük olması C) Dünya ekonomisindeki küreselleşme ve sermaye hareketlerindeki yoğunlaşma sonucunda faktör fiyatlarının eşitlenmesi D) Birincil mallardaki karşılaştırmalı üstünlüklerin kalkınma süreci içinde giderek azalması E) Teknolojik ilerleme sonucunda, işgücü verimliliğinde ve birincil mal üretiminde meydana gelen artışlar sonucu fiyatların genel olarak artmayışı 17) Ödemeler dengesi fazlası ve işsizlik olan bir ekonomide politika önerisi olarak aşağıdakilerden hangisi sunulabilir? A) Revalüasyon yapmak B) Para arzını arttırmak C) Kamu harcamalarını azaltmak D) Faiz oranlarını yükseltmek E) İthal vergilerini arttırmak. 4

5 18) En iyi iktisat politikası, politikasızlık politikasıdır görüşü aşağıdaki iktisatçılardan hangisine aittir? A) Keynes B) Laffer C) Phillips D) Lucas E) Hansen 19) Devletin fiyatlar genel düzeyindeki artış hızını yavaşlatmaya yönelik ekonomi politikalarına ne ad verilir? A) Enflasyonist politika B) Deflasyonist politika C) Dezenflasyonist politika D) Daraltıcı maliye politikası E) Daraltıcı para politikası 20) Aşağıdakilerden hangisi toplam talep (AD) eğrisinin dik olmasına yol açar? A) Likidite tuzağı B) Ücret ve fiyatların esnek olması C) Ücret ve fiyatların yapışkan olması D) Ekonominin tam istihtamda olması E) Para talebinin faize duyarsız olması 5

6 HUKUK 1) Yerel yönetimlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Yerel yönetimler birer kamu tüzel kişisidir. B) Merkezî idarenin yerel yönetimler üzerinde idari vesayet yetkisi vardır. C) Yerel yönetimler özerk kuruluşlardır. D) Yerel yönetimlerin kendilerine ait bütçeleri vardır. E) İl genel meclisi başkanı validir. 2) İş Kanunu 1 yıl içinde bir işçiye yaptırılabilecek fazla çalışma süresini kaç saatle sınırlamıştır? A) 300 B) 365 C) 320 D) 270 E) 245 3) İşverenin haklı nedenle fesih hakkının doğabilmesi için işçinin işyerinde işlemiş olduğu suçun ne kadar zamandan fazla hapisle cezalandırılan bir suç olması gereklidir? A) 7 günden B) 1 aydan C) 3 aydan D) 6 aydan E) 1 yıldan 4) 15 yaşından küçük mümeyyiz Mehmet in velisinin izni olmadan yaptığı satış sözleşmesi aşağıdaki yaptırım çeşitlerinden hangisine tabidir? A) Yokluk B) Mutlak butlan C) Nisbi butlan D) iptal E) Tek taraflı bağlamazlık 5) Aşağıdakilerden hangisi iş kazasının şartlarından biri değildir? A) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada olmalıdır. B) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle olmalıdır. C) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda olmalıdır. D) Kurum Denetim elemanları tarafından tespit edilmiş olmalıdır. E) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında olmalıdır. 6 6) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluyla ilgili aşağıdakilerden hangisini yanlıştır? A) Adlî ve idarî yargı hâkim ve savcılarını mesleğe kabul eter. B) Adlî ve idarî yargı hâkim ve savcılarını atama ve nakletme, geçici yetki verme, yükselme ve birinci sınıfa ayırır. C) Adlî ve idarî yargı hâkim ve savcılarından meslekte kalmaları uygun görülmeyenler hakkında karar verir. D) Adlî ve idarî yargı hâkim ve savcılarının uyarma ve kınama cezası dışında kalan disiplin cezalarını verir. E) Adalet Bakanlığının, bir mahkemenin veya bir hâkimin veya savcının kadrosunun kaldırılması veya bir mahkemenin yargı çevresinin değiştirilmesi konusundaki tekliflerini karara bağlar. 7) Aşağıdakilerden hangisi istisnai memurluklardan biri değildir? A) Valilik B) Elçilik C) Kaymakamlık D) TBMM memurlukları E) Bakanlık müşavirliği 8) Aşağıdakilerden hangisi iş akdini kıdem tazminatı almayı gerektirecek şekilde sona erdiren nedenlerden biri değildir? A) Kadın işçinin evlendiği tarihten itibaren 1 yıl içerisinde kendi arzusu ile sona erdirmesi. B) Hizmet akdinin muvazzaf askerlik nedeniyle feshi. C) Yaşlılık aylığı almak amacıyla hizmet akdinin feshi. D) Hizmet akdinin malullük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla feshi. E) Hizmet akdinin kendi isteğiyle feshi. 9) İş Kanununa göre çalışma süresi 15 yıl 6 ay olan işçinin yıllık ücretli izin süresi kaç gündür? A) 30 B) 26 C) 25 D) 24 E) 20

7 10) Aşağıdakilerden hangisi merkezî yönetimin taşra teşkilatlarından biri değildir? A) İl B) İlçe C) Bucak D) İl özel idaresi E) Bakanlık bölge müdürlüğü 15) Aşağıdakilerden hangisi kefalet sözleşmesinin türlerinden değildir? A) Adi kefalet B) Müteselsil kefalet C) Çoklu kefalet D) Kefile kefalet E) Rücua kefalet 11) Türkiye de imar konusunda asli yetkili kamu kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir? A) Valilik B) İller Bankası C) Belediye D) İl özel idaresi E) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 12) Kıymetli evrakta hak sahibi tarafından senette yazılı hakkın devredilmesini, rehnedilmesini veya tahsil edilmesini sağlamak amacıyla yapılan irade açıklamasına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? A) Poliçe B) Bono C) Varant D) Konişmento E) Ciro 13) Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek maksadıyla kurulan ve şirket alacaklılarına karşı ortaklardan bir veya bir kaçının mesuliyeti tahdit edilmemiş ve diğer ortak veya ortakların mesuliyeti muayyen bir sermaye ile tahdit edilmiş olan şirkete verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? A) Adi şirket B) Komandit şirket C) Kolektif şirket D) Anonim şirket E) Limited şirket 14) Bilinen bir hukuki durumdan bilinmeyen bir durumun varlığı sonucuna ulaşmaya hukukta verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? A) Karine B) Varsayım C) Beyyine külfeti D) Zaruret hali E) Kıyas 16) 1982 Anayasasında aşağıdakilerden hangisi yer almamıştır? A) Anayasa Mahkemesi bir kanun veya kanun hükmünde kararnamenin tamamını veya bir hükmünü iptal ederken, kanun koyucu gibi hareketle, yeni bir uygulamaya yol açacak biçimde hüküm tesis edemez. B) Kanun, kanun hükmünde kararname veya Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü ya da bunların hükümleri, iptal kararlarının Resmî Gazete de yayımlandığı tarihte yürürlükten kalkar. C) Gereken hallerde Anayasa Mahkemesi iptal hükmünün yürürlüğe gireceği tarihi ayrıca kararlaştırabilir. Bu tarih, kararın Resmî Gazete de yayımlandığı günden başlayarak bir yılı geçemez. D) İptal kararının yürürlüğe girişinin ertelendiği durumlarda, Türkiye Büyük Millet Meclisi, iptal kararının ortaya çıkardığı hukukî boşluğu dolduracak kanun tasarı veya teklifini öncelikle görüşüp karara bağlar. E) Anayasa Mahkemesinin vermiş olduğu yürütmeyi durdurma kararları Resmî Gazete de hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri bağlar. 17) TBMM nin ilk olarak çıkardığı 1921 Anayasası kaç maddeliktir? A) 27 B) 26 C) 25 D) 24 E) 23 18) Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasının değiştirilemeyecek maddeleridir? A) ve 3. maddeleri B) 1. ve 2. maddeleri C) ve 4. maddeleri D) 24. ve 12. maddeleri E) ve 4. maddeleri 7

8 19) Anayasa Mahkemesi aşağıdakilerden hangisini yüce divan sıfatıyla yargılayamaz? A) Anayasa Mahkemesi Üyelerini B) Danıştay Üyelerini C) Askeri Yargıtay Üyelerini D) Danıştay Başsavcısını E) TBMM Başkanını 20) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Anayasa Mahkemesi, Anayasa değişikliklerinin, kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Anayasaya şekil ve esas bakımlarından uygunluğunu denetler. B) Olağanüstü hallerde, sıkıyönetim ve savaş hallerinde çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin şekil ve esas bakımından Anayasaya aykırılığı iddiasıyla, Anayasa Mahkemesinde dava açılamaz. C) Anayasa Mahkemesi, Başkan ve on üye ile toplanır, salt çoğunluk ile karar verir. D) Anayasa değişikliklerinde iptale ve siyasî parti davalarında kapatılmaya karar verebilmesi için beşte üç oy çokluğu şarttır. E) Şekil bozukluğuna dayalı iptal davaları Anayasa Mahkemesince öncelikle incelenip karara bağlanır. 8

9 MUHASEBE soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız. Stok hareketlerini sürekli envanter yöntemiyle izleyen bir işletmenin Ticari Mallar hesabıyla ilgili bilgileri şöyledir: YTL Dönem başı stok Alıştan iadeler 700 Yurtiçi satışlar Dönem içi alışlar Dönem sonu stok Satıştan iadeler Ticari Mallar hesabının borç toplamı Ticari Mallar hesabının alacak toplamı Satılan Ticari Mallar hesabının kalanı İşletmenin Kar Marjı % 25 tir. 1) Yukarıdaki bilgilere göre işletmenin alış giderleri kaç YTL dir? A) 250 B) 500 C) 800 D) E) ) Yukarıdaki bilgilere göre alış iskontoları tutarı kaç YTL dir? A) 300 B) 800 C) D) E) ) Belirlenen dönem sonu stok tutarına göre aşağıdaki kayıtlardan hangisi yapılmalıdır? A)... / Satılan Ticari Mallar Maliyeti Ticari Mallar B) Ticari Mallar Sayım ve Tesellüm Fazlaları C) Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar Ticari Mallar D) Diğer stoklar Ticari Mallar E) Sayım ve Tesellüm Noksanları Ticari Mallar

10 4) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) İşletmenin senetli borç ve senetli alacaklarına reeskont işlemi uygulaması Vergi Usul Kanunu na göre zorunlu değildir. B) Menkul kıymetlerde meydana gelen değer düşüklükleri için ayrılan karşılık tutarları, kanunen kabul edilmeyen giderler arasındadır. C) Fatura düzenlenirken mal bedelinden düşülen iskonto tutarları, Satış İskontoları hesabına borç olarak kaydedilir. D) Üretimde kullanılan makinelere ilişkin sigorta primleri, 7/B seçeneğine göre Çeşitli Giderler hesabına kaydedilir. E) Satın alınan hisse senetlerinin satın alma amacı kaydedileceği hesabı belirler. 5) KDV dahil YTL ye satılan mal karşılığında, satış bedelinin yarısı için senet, diğer yarısı için çek alınmış ve aşağıdaki gibi kaydedilmiştir. Alacak Senetleri Ticari Mallar Hesaplanan KDV 360 Buna göre yapılması gereken düzeltme kaydı aşağıdakilerden hangisidir? A) Alınan Çekler Alacak Senetleri B)... / Alınan Çekler Ticari Mallar Yurtiçi Satışlar Alacak Senetleri C) Ticari Mallar Yurtiçi Satışlar D) Hesaplanan KDV 360 İndirilecek KDV 360 E) Ticari Mallar İndirilecek KDV 360 Alacak Senetleri ) Çıkarılan tahvillerin nominal bedelin altında ihraç edilmesi durumunda, nominal bedel ile ihraç fiyatı arasındaki fark aşağıdaki hesaplardan hangisine ve ne şekilde kaydedilmelidir? A) Çıkarılmış Tahviller hesabının borcuna B) Çıkarılmış Tahviller hesabının alacağına C) Finansman Giderleri hesabının borcuna D) Menkul Kıymetler İhraç Farkı hesabının alacağına E) Menkul Kıymetler İhraç Farkı hesabının borcuna 10

11 7) Dönemin kar dağıtımına ilişkin olarak yapılan tahakkuk kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi yer almaz? A) Yasal Yedekler B) Geçmiş Yıllar Karları C) Ortaklara Borçlar D) Olağanüstü Yedekler E) Özel Fonlar 8) Alıcılara yapılan KDV dahil YTL lik satış karşılığında, alıcılar tarafından Euro ödenmiş; fark için alıcılara çek ciro edilmiştir. Satış günü kur 1 Euro = 1,83 YTL olduğuna göre yapılması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? (KDV oranı % 18 olarak alınacaktır.) A) Kasa Yurtiçi Satışlar 3.386,60 Hesaplanan KDV 743,40 B) Kasa Yurtiçi Satışlar Hesaplanan KDV 630 Alınan Çekler 445 C) Kasa Yurtiçi Satışlar 3.751,50 Hesaplanan KDV 675,27 Verilen Çekler ve 148,23 Ödeme emirleri D) Kasa İndirilecek KDV 630 Yurtiçi Satışlar Alınan Çekler 630 E) Kasa Alınan Çekler 445 Yurtiçi Satışlar Hesaplanan KDV 630 Kambiyo Karları 445 9) Aşağıdaki hesaplardan hangisi işletmenin düzenlediği dönem başı bilançosunda yer almaz? A) Özel Maliyetler B) Arama Giderleri C) Araştırma ve Geliştirme Giderleri D) Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri E) Verilen Sipariş Avansları 11

12 10) Kayıtlarında nazım hesapları kullanan bir işletmenin, aşağıdaki finansal olayların hangisinin kaydında nazım hesap kullanması gerekli değildir? A) Senetli ticari alacak için reeskont ayrılması B) Senet ciro edilmesi C) Düzenlenen poliçenin kabule gönderilmesi D) Bankadan teminat mektubu alınması E) Menkul kıymetlerde meydana gelen değer kayıpları için karşılık ayrılması 11) Aşağıdakilerden hangisi Dönem Karı veya Zararı hesabına aktarılarak kapatılması gereken bir hesap değildir? A) Maliyet Giderleri Karşılığı B) Satılan Mamuller Maliyeti C) Satış İskontoları D) Yurtiçi Satışlar E) Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 12) Aşağıdakilerden hangisi varlık hesaplarıyla ilgili bir karşılık hesabı değildir? A) Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı B) Kıdem Tazminatı Karşılığı C) Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı D) Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı E) Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı 13) Bilanço aktifinde net tutar üzerinden görülmeyecek unsurlar hangileridir? A) Dönen varlıklar ana grubunun toplamı B) Duran varlıklar ana grubunun toplamı C) Aktif Toplamı D) Ana grupları oluşturan alt grupların toplamı E) Aktif karakterli hesapları ile aktifi düzenleyici pasif karakterli hesapların kalanlarından oluşan hesap kalemleri 14) Aşağıdakilerden hangisi karşılaştırmalı tablolar analiz tekniğinin bir özelliği değildir? A) İşletme dışındaki rakip işletmeler ve endüstriyel hareketlerim yapılan analize dahil edilmesini mümkün kılar. B) İşletmenin birbirini izleyen birden fazla dönemine ait finansal tabloların karşılaştırılması esas olduğundan dinamik analiz yapılmasına olanak tanır C) Bilançoda yer alan her bir kalemin yıllar itibariyle belirlenen değişmeleri incelenir. D) İşletmenin geçmişteki ve şimdiki durumu arasında gelişmelere ait neden sonuç ilişkisinin kurulmasına olanak tanır E) İşletmenin birbirini izleyen aynı uzunluktaki dönemlere ait finansal tabloların karşılaştırılması gerekir 15) İşletme, üretim faaliyetlerinde kullanmak üzere yurt dışından bir firmaya sipariş ettiği makine için bankada akreditif açmıştır. Bu işlemle ilgili olarak işletme hangi hesaba borç kaydı yapmalıdır? A) İş Avansları B) Yapılmakta Olan Yatırımlar C) Diğer Maddi Duran Varlıklar D) Verilen Avanslar E) Verilen Sipariş Avansları 12

13 16) Mali tablolarda yer alan tüm kalemlerin paranın satın alma gücüne göre düzeltilmesi aşağıdaki hangi yöntemle mümkün olur? A) Cari değer yöntemi B) Değer yöntemi C) Genel fiyat düzeyi yöntemi D) Genel yöntem E) Enflasyon yöntemi 17) Bir anonim şirket, sermayesini YTL den YTL ye çıkarma kararı almış ve yasal işlemleri tamamlayarak hisse senetlerinin tamamını nominal değerinin % 5 fazlasıyla banka aracılığıyla satmıştır. Anonim Şirketin bu işlem nedeniyle yapması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? A) Ödenmemiş Sermaye Sermaye B) Bankalar Hisse Senetleri C) Bankalar Hisse Senetleri Menkul Kıymet Satış Karları D) Ödenmemiş Sermaye Hisse Senetleri Hisse Senetleri İhraç Primleri E) Bankalar Ödenmemiş Sermaye Hisse Senetleri İhraç Primleri ) İşletme varlıklarının sigorta değerleri hangi muhasebe temel kavramı gereğince ve nerede gösterilmelidir? A) Tutarlılık Nazım Hesaplar B) Tam Açıklama Varlık Hesapları C) Özün Önceliği Varlık Hesapları D) Tam Açıklama Bilanço Dipnotları E) Özün Önceliği - Bilanço Dipnotları 19) Aşağıdaki hesaplardan hangisi bilançoda yer almaz? A) Gelecek aylara ait giderler B) Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı C) Gelir Tahakkukları D) Sayım ve Tesellüm Noksanları E) İştiraklerden Temettü Gelirleri 20) Aktiflerin yabancı kaynaklarla finanse edilen kısmını gösteren oran aşağıdakilerden hangisidir? A) Finansman oranı B) Ekonomik rantabilite oranı C) Net çalışma sermayesi devir hızı oranı D) Toplam Aktifler devir hızı oranı E) Finansal kaldıraç oranı 13

14 İNGİLİZCE Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. (1-5) 1. Workers must be aware of the necessary for successful work life. A) skills B) learning C) experience D) exercise E) education 2. Unless you a new proposal, the committee will necessarily accept what has been recommended. A) go down with B) catch up with C) put up with D) come up with E) make up for Aşağıda verilen cümleleri uygun şekilde tamamlayan ifadeyi bulunuz. (6-10) 6. all the world s languages, French was the most dominant in 18th century. A) Of B) From C) In D) Over E) On 7. seet belts save lives has been proved. A) The B) There are C) That D) If E). 3. You have to study harder as you have already him. A) kept up B) fallen behind C) run for D) settle down E) make up 8. Wildlife preserves.. to protect speciaes from extinction. A) are intended B) intend C) intending D) which intend E) intends 4. As they want some reduction in taxes, about 1000 bus drivers in Turkey are on strike, which has the traffic in Istanbul. A) paralyzed B) deadened C) escalated D) dismantled E) settled 9.. breakdown of the ozone layer, human face increasing danger from exposure to sun s rays. A) Because B) On which C) When the D) The E) With the 5. No one can suppose a on the stock market because economic figures are showing that we are still in crisis. A) recession B) slowdown C) boom D) depression E) crash 10. We went to the cinema with some family member of. A) our B) ours C) us D) ourselves E) ourself 14

15 Aşağıda verilen İngilizce cümlelere anlamca en yakın Türkçe cümleyi bulunuz. (11-15) 11. Medical scientists have observed a direful increase in disease of the heart and circulation among people that smoke cigarettes. A) Tıp bilim adamları sigara içenler arasında çok fazla kalp ve dolaşım hastası olduğunu belirtmişlerdir. B) Sigara içenler arasındaki kalp ve dolaşım hastaları tıp bilim adamlarının artışları karşısında dehşete düştüklerinin farkına varmışlardır. C) Tıp bilim adamları sigara içenler arasında kalp ve dolaşım hastalıklarında ürkütücü bir artış gözlemlemişlerdir. D) Tıp bilim adamları sigara içen kişiler arasında bulunan kalp.ve dolaşım hastalarını hemen fark ederler. E) Sigara içenler arasında kalp ve dolaşım hastalarının sayısının artışı karşısında tıp bilim adamları dehşete kapılmışlardır. 12. However beneficial some drugs may appear, they must nevertheless be used carefully. A) Bazı ilaçlar ne kadar yararlı görünürlerse görünsünler yine de dikkatle kullanılmaları gerekir. B) Bazı ilaçlar yararlı görünürler ama dikkatli kullanılmazlarsa çok zararlı olabilirler. C) Bazı ilaçlar ne kadar yararlı görünürlerse görünsünler yine de mahkemelerce yasaklanabilirler. D) Mahkeme tarafından yasaklanmış ilaçlar ne kadar yararlı görünürse görünsünler zararlı ilaçlardır. E) Bazıları, ilaçlar ne kadar yararlı olursa olsunlar, onları kullanmamaya özen gösterirler. 13. One of the great matters facing the world today is the shortage of medicine. A) Dünya bugün ilaç kıtlığının yüzüne bakmaktadır. B) İlaç kıtlığı bu gün dünyayı tehdit etmektedir. C) Bugün dünyanın karşı karşıya olduğu büyük sorunlardan biri ilaç kıtlığıdır. D) İlaç kıtlığı dünyayı büyük bir tehlikeyle karşı karşıya bırakmıştır. E) Bugün dünya yüzündeki büyük tehlikelerden biri ilaç kıtlığıdır. 14. The fact that less than 15 percent of the population graduate from universities in Ireland may seem surprising, particularly when viewed beside the American percentage of over 40 percent. A) İrlanda daki üniversitelerden nüfusun %15'den azının mezun olduğu gerçeği, nüfusun %40'dan fazlasının üniversite mezunu olduğu Amerika için şaşırtıcı gelebilir. B) İrlanda daki üniversitelerden nüfusun %15'den azının mezun olduğu gerçeği, özellikle Amerika'daki %40'un üzerindeki oranla karşılaştırınca şaşırtıcı gelebilir. C) İrlanda daki üniversitelerden nüfusun %15'den azının mezun olması Amerikan nüfusunun üniversitelerden mezun olan %40'dan fazlasına şaşırtıcı gelebilir. D) İrlanda daki üniversitelerden nüfusun %15'den azı mezun olurken Amerika'da %40'dan fazlasının üniversite mezunu olması şaşırtıcı. E) Amerika'da nüfusun %40'dan fazlasının üniversite mezunu olduğu düşünülünce, İrlanda nın %15'den az olan oranı şaşırtıcı olmasa gerek. 15. Of all the forms in which opinions are disseminated, the college professor lecturing a class is the slowest and most expensive. A) Üniversite profesörleri çok yavaş ve pahalı ders verdiklerinden en az beğenilen bilgi edinme seçenekleridir. B) Sınıfta ders veren üniversite profesörü fikir yayma işini çok yavaş ve pahalı olarak gerçekleştirir. C) Bir üniversite profesörü sınıfında ders verirken fikirlerini yaymak için zaman ve para harcamaktan kaçınmaz. D) Ders veren bir profesör, fikir yaymanın en pahalı ve en yavaş yöntemleri de dahil olmak üzere bütün yöntemlerini bilir. E) Fikirleri yayma yolları içinde, en yavaşı ve en pahalısı bir üniversite profesörünün bir sınıfa ders vermesidir. 15

16 Aşağıda verilen Türkçe cümlelere anlamca en yakın İngilizce cümleyi bulunuz. (16-20) 16. Artık, yatırım yaparken çevresel etkenleri göz ardı etmek mümkün değildir. A) Ultimately, it will not be possible to take environmental factors into account when making investments. B) It is no longer possible to ignore environmental factors when making investments. C) It is no longer right to defend investing in the environment. D) Environmental factors are no longer unavoidable when investments are under consideration. E) There is no point in deferring environmentoriented investments. 19. Masa üzerinde onun parmak izlerini bulamadığımız sürece, onun masum olduğunu kabul etmek zorundayız. A) If his fingerprints are not to be found on the table we shall have to count him innocent. B) As long as we can't find his fingerprints on the table, we have to accept that he is innocent. C) Should his fingerprints are found on the table, and then we will be obliged to admit that he is guilty. D) If his fingerprints are not found on the table, he can never be accused of being guilty. E) Of course he is not guilty, for no trace of his fingerprints has ever been found on the table. 17. Çeşitlilik günümüzde en sık kullanılan kelimelerden biri olmuştur, ama hemen hemen hiç tanımlanmamıştır. A) Diversity has become one of the most often used words of our time, but it has almost never been defined. B) In these days, diversity is a much-used term but nobody wants to define it. C) The word diversity is almost always in use nowadays but no one is able to define it. D) Lately, diversity is a word that is often used though the fact is rarely recognized. E) Presently, diversity is one of the terms most frequently used, but it is a term that is almost always misused. 18. Böylesine iyi durumdaki bir Bizans heykeliyle hayatımda hiç karşılaşmamıştım 'lere kadar hiç kimse petrol üretiminin ve taşınmasının çevresel sonuçlarını etkili bir şekilde kontrol etme gücüne sahip değildi. A) Up to petroleum products were distributed widely in the 1970s no one realized how serious the ecological consequences could be. B) As in the 1970s, the ecological consequences of petroleum production and transportation could only be controlled by a powerful body. C) Up to the 1970s there were no serious limits put on anyone's rights to control the ecological consequences of petroleum production and transport. D) Until the 1970s no one had the power to control effectively the ecological consequences of petroleum production and transport. E) No one will admit that petroleum products and their distribution were any serious threat to the environment prior to the 1970s. A) One can't expect to find a Byzantine statue of such perfection more than once in a lifetime. B) I never estimated to find a Byzantine statue in such an admirable condition. C) Only once in a lifetime can -one hope to find a Byzantine statue in such a good condition. D) For the first time in my life I have found a Byzantine statue in really good condition. E) Never in my life have I come across a Byzantine statue in such a good condition. 16

17 FRANSIZCA Aşağıda verilen cümleleri uygun şekilde tamamlayan ifadeyi bulunuz. (1-5) 1. Les sondages donnent un renseignement sur l opinion des gens à un moment donné, A) mais ce n est pas toujours une image fidèle de la réalité B) pour qu ils fournissent des données fiables C) pourvu qu ils puissent résoudre tous les problèmes D) car il faut savoir interpréter les réponses E) ainsi il ne suffit pas de poser les bonnes questions 2. C'est une... femme, elle a 22 ans. A) ancienne B) vieille C) neuve D) grande E) jeune 3. Etant donné que les garçons sont généralement moins à l aise que les filles avec leurs sentiments, ils ---- les exprimer. A) Aont accès à B) Bont une tendance à C) Cont l intention de D) Dont du mal à E) Eont raison de 4. Selon une étude, chaque employé de bureau con-somme plus de 50 kg de papier par an et ---- ainsi à la déforestation. A) s intéresse B) tient C) participe D) pense E) commence 5. Nicolas n'aime pas... manger dans le même restaurant. A) nullepart B) Toujours C) jamais D) partout E) rien Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. (6-10) 6. -Ali: Vous avez déjà visité l'appartement? -Hasan: Non; pas encore, on va aller... voir cet après-midi. A) la B) l' C) le D) les E) lui la météorologie et la climatologie utilisent les mêmes équations pour décrire l atmosphère ou l océan, ces deux disciplines sont différentes. A) A condition que B) Même si C) Quand D) Afin que E) De sorte que 8. Jusqu à l invention de l imprimerie, les étudiants ne pouvant pas se payer de manuscrits, les cours universitaires ---- à des leçons dictées par les professeurs aux étudiants. A) se limiteront B) limiteraient C) se limitaient D) ont limité E) se seront limités 9. D abord la loi puis la psychanalyse ont donné à l enfant un statut privilégié ---- a fini par désorienter les parents. A) que B) qui C) auquel D) dont E) avec lequel 10. La Suède a interdit la publicité aux enfants de moins de 12 ans et fait pression sur les membres de l Union européenne ---- ils adoptent la même politique. A) pour qu B) lorsqu C) de même qu D) tandis qu E) sous prétexte qu 17

18 Aşağıda verilen Türkçe cümlelere anlamca en yakın Fransızca cümleyi bulunuz. (11-15) 11. Otobüs durağı büyük otelin yanındadır. A) L'arrêt de bus est en face du grand hôtel. B) Le grand hôtel est à gauche de l'arrêt de bus. C) L'arrêt de bus est à côté du grand hôtel. D) Le grand hôtel est derrière l'arrêt de bus. E) L'arrêt de bus est loin du grand hôtel. 12. Bilişim, bilgi edinmede matbaanın icadından daha önemli bir devrimdir. A) L invention la plus importante, hormis celle de l imprimerie pour l acquisition de connaissances, est celle de l informatique. B) L imprimerie ainsi que l informatique ont été des révolutions importantes pour l acquisition de connaissances. C) Sans l imprimerie, l invention de l informatique n aurait pas constitué la révolution qu elle est pour l acquisition de connaissances. D) La véritable révolution pour l acquisition de connaissances est l invention de l informatique et non celle de l imprimerie. E) L informatique est une révolution plus importante que l invention de l imprimerie pour l acquisition de connaissances. 13. Okulların görevi, öğrencilere öğrenmeyi öğretmek ve bilgilerin bir kuşaktan diğerine geçmesini kolaylaştırmaktır. A) Les écoles devraient avoir pour mission d apprendre à apprendre aux étudiants mais aussi de permettre le transfert des connaissances d une génération à l autre. B) Apprendre à apprendre aux étudiants et favoriser la transmission des connaissances d une génération à l autre devrait devenir la mission de toute école. C) Les écoles apprennent à apprendre aux étudiants et favoriser la transmission du savoir d une génération à l autre. D) Les écoles qui ont décidé d apprendre à apprendre aux étudiants favorisent la transmission des connaissances d une génération à l autre. E) La mission des écoles est d apprendre à apprendre aux étudiants et de favoriser la transmission des connaissances d une génération à l autre 14. Günlük yaşamımızda teknolojiye giderek daha fazla yer veriyor ve bizi derinden değiştiren akıllı nesnelerle birlikte yaşıyoruz. A) Nous accordons de plus en plus de place à la technologie dans notre quotidien et nous vivons avec des objets intelligents qui nous modifient en profondeur. B) Notre quotidien est de plus en plus pénétré par la technologie si bien que nous vivons avec des objets intelligents changeant notre façon de vivre. C) Notre identité est profondément modifiée par la technologie et ses objets intelligents qui infiltrent de plus en plus notre quotidien. D) Les objets intelligents, avec lesquels nous vivons et qui sont issus de la technologie, prennent de plus en plus de place dans nos vies et risquent d influencer fortement notre personnalité. E) A force de vivre ensemble avec des objets intelligents provenant d une technologie toujours plus présente dans notre quotidien, nous courons le risque de perdre notre identité de yürürlüğe giren Kyoto Protokolü, iklim değişiklikleriyle mücadele etmek amacıyla, sera etkisi yapan gazların yayılmasının % 5,2 oranında azaltılmasını öngörüyor. A) Réduire de 5,2 % les émissions de gaz à effet de serre pour combattre les changements climatiques est l unique mission du protocole de Kyoto, entré en vigueur en B) En 1997, le protocole de Kyoto est entré en vigueur avec pour seul objectif de diminuer de 5,2 % les émissions de gaz à effet de serre afin de lutter contre les changements climatiques. C) L entrée en vigueur en 1997 du protocole de Kyoto permettra de réduire de 5,2 % les émissions de gaz à effet de serre et ainsi de combattre les changements climatiques. D) Le protocole de Kyoto entré en vigueur en 1997, envisage de réduire de 5,2 % les émissions de gaz à effet de serre, afin de lutter contre les changements climatiques. E) Lutter contre les changements climatiques passe par une réduction de 5,2 % des émissions de gaz à effet de serre, ce qui correspond à l objectif du protocole de Kyoto entré en vigueur en 18

19 Aşağıda verilen Fransızca cümlelere anlamca en yakın Türkçe cümleyi bulunuz (16-20) 16. Comme l histoire fait partie de la conscience collective de l humanité, elle doit influencer nos pensées et nos comportements afin que nous ne reproduisions pas les erreurs du passé. A) Geçmişteki hatalarımızı yinelememek için insanlığın ortak bilincinin bir parçası olan tarihten ders almalı, düşüncelerimizi ve davranışlarımızı ona göre belirlemeliyiz. B) İnsanlığın ortak bilincinin bir parçası olan tarih, geçmişte yapılan hataların yinelenmemesi için düşünce ve davranışların geliştirilmesine yardımcı olur. C) İnsanlığın ortak bilincinin bir parçası olarak tarih, geçmişteki hatalarımızı yinelemememize ve onlardan ders alarak düşünce ve davranışlarımızı geliştirmemize olanak sağlar. D) Tarih insanlığın ortak bilincinin bir parçası olduğundan, geçmişteki hataları yinelemememiz için düşüncelerimizi ve davranışlarımızı etkilemelidir. E) Geçmişteki hatalarımızı yinelememek, hatalara yol açacak düşünce ve davranışlardan kaçınmak için, insanlığın ortak bilincinin bir parçası olan tarihi iyi yorumlamamız gerekir. 17. Le développement économique est aujourd hui plus que jamais lié à la maîtrise des connaissances scientifiques et technologiques. A) Ekonomi bugün, bilimsel ve teknolojik gelişimden çok kesin bir biçimde etkilenmektedir B) Ekonomik gelişme, bugün hiç olmadığı kadar bilimsel ve teknolojik bilgilere egemen olmaya bağlıdır. C) Günümüzde, bilimin ve teknolojinin desteği ol-maksızın ekonomik gelişmenin hiçbir şekilde sağlanamayacağı açıktır. D) Bugün ekonomik, bilimsel ve teknolojik gelişme-ler hiç olmadığı kadar iç içe geçmiştir. E) Günümüzde, ekonomik gelişmeyi bilimsel ve teknolojik ilerlemelerden ayrı düşünmek hiçbir şekilde mümkün değildir. 18. L homme ne devrait jamais avoir le droit de détruire la nature pour satisfaire certains de ses plaisirs. A) İnsan, bazı zevklerini tatmin etmek için doğayı tahrip etme hakkını asla kendinde görmemelidir. B) İnsan, kendi zevklerini tatmin etmek için doğayı tahrip etmekten kesinlikle vazgeçmelidir. C) İnsan, doğaya zarar vererek bazı zevklerini tat-min etme alışkanlığını mutlaka bırakmalıdır. D) İnsan, bazı zevklerini tatmin etme uğruna doğayı tahrip etmekten asla vazgeçmiyor. E) İnsan, doğaya yalnızca zevkleri uğruna zarar vermekten geri durmuyor. 19. Une pièce d échecs en ivoire découverte lors de fouilles archéologiques réalisées en Albanie révèle que les européens pratiquaient ce jeu dès le Ve siècle. A) Arnavutluk ta arkeologlar tarafından bulunan, V. yüzyıla ait fildişi bir satranç taşı, bu oyunun Avrupa da uzun zamandan beri oynandığını gösteriyor. B) Avrupalıların V. yüzyılda satranç oynadıkları, Arnavutluk ta yapılan arkeoloji kazıları sırasında bulunan fildişi bir satranç taşıyla kanıtlandı. C) Arkeologların Arnavutluk ta yaptıkları kazılarda ortaya çıkarılan fildişi bir satranç taşı, bu oyunun Avrupa ya V. yüzyılda gelmiş olabileceğini gösteriyor. D) Arnavutluk ta gerçekleştirilen arkeolojik kazılar sırasında bulunan fildişi bir satranç taşı, Avrupalıların bu oyunu V. yüzyıldan beri oynadığını gösteriyor. E) Arnavutluk ta kazılar yapan arkeologların bul-duğu V. yüzyıla ait fildişi bir satranç taşı, bu oyunla ilgili Avrupa da bulunan en eski kalıntıdır. 19

20 20. Selon les stratégistes, lors des guerres futures, afin de paniquer l ennemi, il suffirait de détruire son infrastructure d information et de communication. A) Strateji uzmanlarına göre, gelecekteki savaşlarda düşmanı paniğe sokmanın en uygun yolunu bulmak için onun bilişim ve iletişim altyapısını incelemek gerekir. B) Uzmanlar, düşmanın bilişim ve iletişim altyapısına saldırarak onu paniğe sürüklemenin gelecekteki savaşların en yaygın stratejisi olacağını söylüyor. C) Strateji uzmanlarına göre, gelecekteki savaşlarda düşmanı paniğe sürüklemek için, onun bilişim ve iletişim altyapısını yıkmak yeterli olacaktır. D) Strateji uzmanları, gelecekteki savaşların düşmanın bilişim ve iletişim altyapısını yıkarak onu paniğe sokmaktan ibaret olacağını ileri sürüyor. E) Strateji uzmanları, gelecekteki savaşlarda düşmanın bilişim ve iletişim altyapısını yıkarak onu paniğe sürüklemenin savaşı kazanmak için yeterli olacağını düşünüyor. 20

21 ALMANCA Aşağıda verilen cümleleri uygun şekilde tamamlayan ifadeyi bulunuz. (1-5) 1. Wer Sport treibt und sich gesund ernährt, A) welcher von ihnen älter aussieht B) der stärkt seinen Körper gegen viele Krankheiten C) ob er sich für diese Beschäftigung freiwillig melden wird D) desto häufiger wird sie einen Arzt aufsuchen E) dessen Freunde sich für ihn eingesetzt haben 2. Der Vater wusste nicht, ---- ein Geschenk er seinem Sohn zum Geburtstag kaufen sollte. A) was für B) woher C) wonach D) woraus E) womit , so dass viele von ihnen einen Studienplatz bekommen haben. A) Die Studienbewerber haben sich gut auf die Aufnahmeprüfung vorbereitet B) Im Hinblick auf die Prüfungsergebnisse hat er seine Eltern dazu aufgefordert C) Die Jugendlichen werden die geplante Reise ins Ausland erst dann verwirklichen können D) Die letzten Entwicklungen haben den Studienbewerber davon überzeugt E) Der Klassenlehrer war angenehm davon überrascht 4. Als Christoph Kolumbus die Küsten von Südund Mittelamerika entdeckte, war das eine Sensation, A) ob es sich bei diesen um die früheren Einwohner von Mexiko, die Azteken, oder um Indianer handelte B) in welchem Jahrhundert man nach neuen Handelswegen gesucht hat C) weil die Menschen in Europa bis dahin nichts von der Existenz dieses Kontinents wussten D) aus wie vielen Männern sich die Mannschaft insgesamt zusammengestellt hatte E) der zusammen mit den Spaniern das Land eroberte 5. Wer Daten zu einem bestimmten Thema gesam-melt hat und diese zusammenstellt, A) der erstellt eine Statistik B) um so deutlicher ist sie C) je mehr Zeit er dafür braucht D) wann das Gebäude fertig gestellt wird E) den er auf den Tisch stellen soll Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. (6-10) 6. Es ---- sich nicht voraussagen, wann ein Erdbeben stattfindet. A) gelingt B) kann C) lässt D) muss E) hat 7. Ich hoffe, dass deine Wünsche in Erfüllung A) entkommen B) legen C) vorkommen D) laufen E) gehen 8. Weil seine Verwandten in ---- geraten waren, hatte er sie finanziell unterstützt. A) Gemütlichkeit B) Reichtum C) Wohlbefinden D) Wohltat E) Not 9. Wenn du am Wochenende zuhause bist, ---- ich bei dir vorbei. A) verbinde B) stehe C) komme D) trage E) halte 10. Wenn sie in ---- zahlt, bekommt sie die Ware billiger. A) breit B) wach C) aufmerksam D) schuldig E) bar 21

22 Aşağıda verilen Türkçe cümlelere anlamca en yakın Almanca cümleyi bulunuz. (11-15) 11. Avrupa Parlamentosu sözcülerinin ifadelerinden, Türkiye nin Avrupa Birliği ne girmeden önce yerine getirmesi gereken daha birçok yeni talebin ortaya çıkacağı anlaşılıyor. A) Das Europäische Parlament hat durch seine Sprecher verlauten lassen, dass auf die Türkei, die der Europäischen Union beitreten will, noch eine Reihe von Forderungen zukommen. B) Nach Angaben der Sprecher des Europäischen Parlaments wird die Türkei noch einige Forderungen erfüllen müssen, bevor ihr Beitritt in die Europäische Union in Betracht gezogen werden kann. C) Aus den Äußerungen der Sprecher des Europäischen Parlaments ist zu entnehmen, dass noch viele neue Forderungen auftreten werden, die die Türkei vor dem Beitritt in die Europäische Union erfüllen muss. D) Sprecher des Europäischen Parlaments teilten mit, dass die Türkei noch viele Forderungen erfüllen muss, bevor sie in die Europäische Union aufgenommen werden kann. E) Nach Aussagen von Sprechern des Europäischen Parlaments wird sich die Türkei hinsichtlich ihres Beitritts in die Europäische Union noch gedulden müssen, da es noch viele Forderungen gibt, die zu erfüllen sind. 12. Adaylar giriş sınavından aldıkları puanlara göre seçildiler ve uygun bölümlere yerleştirildiler. A) Die Bewerber wurden nach den Punkten ausge-wählt, die sie in der Aufnahmeprüfung erzielt haben, und in den entsprechenden Abteilungen untergebracht. B) Die Bewerber wählen unter Berücksichtigung der Punkte, die sie bei der Aufnahmeprüfung er-reicht haben, die Abteilung, in der sie unterge-bracht werden wollen. C) In diesen Abteilungen können nur Bewerber untergebracht werden, die in der Aufnahmeprü-fung eine bestimmte Punktzahl erzielt haben. D) Nur wenn die Punkte, die die Bewerber bei der Aufnahmeprüfung erreicht haben, ausreichend sind, können sie in den entsprechenden Abtei-lungen untergebracht werden. E) Je nach den bei der Aufnahmeprüfung erzielten Punkten wählen die Bewerber die Abteilungen, in denen sie untergebracht werden wollen. 13. Birkaç yıldan beri, öğrenciler ikinci bir yabancı dili öğrenebilmektedir. A) In einigen Jahren werden die Schüler eine zweite Fremdsprache lernen müssen. B) Die Schüler werden eine zweite Fremdsprache lernen. C) Seit einigen Jahren können die Schüler eine zweite Fremdsprache lernen. D) Die Schüler werden auch die zweite Fremdsprache in einigen Jahren beherrschen. E) Man plant, den Schülern eine zweite Fremdsprache beizubringen, was aber noch einige Jahre dauern wird. 14. Araba sürebiliyor; ancak henüz 18 yaşında olmadığı için ehliyet alamıyor. A) Seit er 18 Jahre alt ist, besitzt er einen Führer-schein und fährt oft mit dem Auto. B) Er kann Auto fahren, kann aber keinen Führer-schein bekommen, weil er noch nicht 18 Jahre alt ist. C) Obwohl er schon seit langem Auto fahren kann, wird er seinen Führerschein erst bekommen, wenn er 18 Jahre alt ist. D) Als er 18 Jahre alt war, bekam er seinen Führer-schein und fährt seitdem häufig mit dem Auto. E) Wenn er 18 Jahre alt ist, wird er seinen Führer-schein bekommen und mit dem Auto fahren können. 15. Bana hediye ettiğin kitabı okumak için ancak tatilde zaman bulacağımı sanıyorum. A) Ich werde mir während der Ferien die Zeit dazu nehmen, das Buch zu lesen, das ich von dir bekommen habe. B) Ich glaube, dass ich erst in den Ferien Zeit finden werde, das Buch, welches du mir geschenkt hast, zu lesen. C) Ich habe in den Ferien Zeit genug gehabt, um einige Bücher zu lesen, von denen ich dir eines schenken möchte. D) Ich habe das Buch, das du mir vor einiger Zeit geschenkt hast, schon in den Ferien gelesen. E) Auch wenn du mir das Buch schon jetzt schenkst, werde ich es erst nach den Ferien lesen können. 22

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 7 nolu grup 6 nolulara, 6 nolu grup ise 5 lere devredilir. 1 2 3 4 5 6 7 1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 620 622 152 151 710 720 730 740 750 760 770 780 Gider hesaplarının devri yapılır

Detaylı

1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı Problem 1. Soru)?

1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı Problem 1. Soru)? 1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı 100.01 Problem 1. a) Gelir tahakkukları b) hisse senetleri c) gelecek aylara ait giderler d) özel fonlar

Detaylı

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER 110 HİSSE

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 1.1.ENVANTER İŞLEMLERİ KAVRAMI... 2 1.2.ENVANTER KAVRAMI... 3 1.2.1.Envanter İşlemleri... 4 1.2.1.1.Muhasebe Dışı Envanter... 4 1.2.1.2.Muhasebe

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2008 A- Brüt satışlar 563.752.599,33 573.579.296,04 654.817.545,31 1- Yurtiçi satışlar 522.960.763,29 533.708.451,93 604.193.703,98 2- Yurtdışı satışlar 40.791.836,04

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2011 A- Brüt satışlar 854.455.559,29 823.017.968,57 875.905.247,46 1- Yurtiçi satışlar 756.018.408,89 718.585.063,60 805.602.932,74 2- Yurtdışı satışlar 98.437.150,40

Detaylı

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE İŞLETME VE MUHASEBE ALANINA AİT SORULARIN CEVAPLARINI CEVAP KÂĞIDINIZDA BU ALANLA İLGİLİ YERE İŞARETLEYİNİZ. 161. İşletme sahibinin ya da ortaklarının işletmenin

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008 1. İşletmede kasa hesabının kalanı 79.600 YTL, kasa sayımında belirlenen tutar ise 76.900 YTL dir. Farkın nedeni belirlenememiştir. A MUHASEBE KPSS-AB-PS 2008 3. VE 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Buna

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mali Tablolar 15 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) PASİF ( KAYNAKLAR) 31.12.2014 31.12.2014 I -DÖNEN VARLIKLAR 1.282.406,66 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1.033.073,38

Detaylı

GÜNLÜK DEFTER (YEVMİYE) KAYITLARI 100 KASA HESABI 15.900,- 101 ALINAN ÇEKLER 33.000,- 102 BANKALAR HESABI 100.500,- 120 ALICILAR 90.700,- 121 ALACAK SENETLERİ HESABI 132.600,- 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

Detaylı

SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA

SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA Problem 1 (KMS-2001) Kısa dönem toplam arz eğrisinin pozitif eğimli olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

Makro İktisat II Örnek Sorular. 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120

Makro İktisat II Örnek Sorular. 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120 Makro İktisat II Örnek Sorular 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120 Tüketim harcamaları = 85 İhracat = 6 İthalat = 4 Hükümet harcamaları = 14 Dolaylı vergiler = 12

Detaylı

DERNEK 12/2015 AYRINTILI BİLANÇOSU

DERNEK 12/2015 AYRINTILI BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) DERNEK 12/2015 AYRINT A I-DÖNEN VARLIKLAR 1.923.702,33 A B A-Hazır Değerler 452.021,16 A C 1-Kasa 7.189,99 B C 2-Alınan Çekler 0,00 C C 3-Bankalar 442.553,65 C C 4-Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012 31.12. BİLANÇOSU AKTİF(ODA MALVARLIĞI) I -DÖNEN VARLIKLAR PASİF ( ODA MALVARLIĞI KAYNAĞI) 3-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler 3.308.696,38 3.158.473,43 A-Kısa Süreli Borçlar 651.546,98 634.987,98

Detaylı

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO ÇORLU EĞİTİM VE SPOR VAKFI İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO Tarih:22/02/2017 Dönem: 2016 AKTİF () PASİF() Cari Dönem Cari Dönem ---------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME 1. Aşağıdakilerden hangisi sınırsız kabul edilen işletme ömrünün, belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak ele alınması, gelir, hâsılat ve karların

Detaylı

2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00

2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00 2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00 SORU 1: PARS Ticaret A.Ş. nin 30.11.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 108 DİĞRE HAZIR DEĞERLER

Detaylı

120 Alıcılar 798.608,77 121 Alacak Senetleri - 122 Alacak Senetleri Reeskontu(-) - 126 Verilen Depozito ve Teminatlar - 12 Ticari Alacaklar

120 Alıcılar 798.608,77 121 Alacak Senetleri - 122 Alacak Senetleri Reeskontu(-) - 126 Verilen Depozito ve Teminatlar - 12 Ticari Alacaklar ENERVİS ENERJİ SERVİS SANAYİ VE TİCARET A.Ş. AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 1 DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 1.155.393,33 10 Hazır Değerler 333.817,62 100 Kasa - 101 Alınan çekler - 102 Bankalar 333.817,62 103

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) ÇANKAYA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 21.04.2014-14:59:22 Vergi Kimlik Numarası 7750066708 E-Posta Adresi banubingol@hotmail.com Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

5.Hafta Mali Borçlar ve Ticari Borçlar. Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ

5.Hafta Mali Borçlar ve Ticari Borçlar. Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ 5.Hafta Mali Borçlar ve Ticari Borçlar Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Soru 1: Aşağıdaki hesaplardan hangisi kısa vadeli yabancı kaynaklar arasında yer almaz? a. Banka kredileri b. Çıkarılmış tahviller c. Uzun

Detaylı

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO EKMEK SANAYİ İŞVERENLER SENDİKASI İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO Tarih:29/01/2014 Dönem: 2013 AKTİF () PASİF() Cari Dönem Cari Dönem ---------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Dipnot 30.09.2007 31.12.2006 I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 686.426 548.065 1- Kasa 1.119 772 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 685.307 547.293 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11)

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11) (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11) Faaliyetine devam eden ve giyim eşyası alım satımı ile uğraşan Hüsnü BAYRAM (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2016 tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki gibidir.

Detaylı

4 40 400 401 402 4. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR Kredi kurumlarından, sermaye piyasasından ve işletmenin ilişkide bulunduğu üçüncü kişilerden sağlanan ve bir yıldan fazla vadeli olan işletme borçlarını

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir Tabloları... 6-7 Konsolide Olmayan Nakit

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide bilançolar... 1-5 Konsolide gelir

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) FIRAT VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 30.04.2014-18:35:38 Vergi Kimlik Numarası 6130693067 Ticaret Sicil No 14232 İrtibat Tel No 422 2128322 Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 5.152.015,44 A-Hazır Değerler 752.741,38 1-Kasa 6.784,43 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 504.207,55 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler 241.749,40

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 4.193.254,70 A-Hazır Değerler 552.452,37 1-Kasa 1.545,75 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 107.005,38 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler 443.901,24

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/2009 18:29

Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/2009 18:29 Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/2009 18:29 ÖRNEK SORULAR Topluca geçmiþ yýllarda çýkan sorular 100. Ticaret iþletmelerinde envanter çýkarýlýrken üzerinde en çok

Detaylı

A K T i F ( VARLIKLAR ) CARİ DÖNEM

A K T i F ( VARLIKLAR ) CARİ DÖNEM A K T i F ( VARLIKLAR ) B M C SANAYİ VE TİCARET A.Ş.' NİN AYRINTILI BİLANÇOSU TL I-DÖNEN VARLIKLAR A-Hazır Değerler 13.100.393,91 1-Kasa 50.278,18 2-Alınan Çekler - 3-Bankalar 13.050.115,73 4-Verilen Çekler

Detaylı

A K T i F ( VARLIKLAR ) CARİ DÖNEM

A K T i F ( VARLIKLAR ) CARİ DÖNEM A K T i F ( VARLIKLAR ) B M C SANAYİ VE TİCARET A.Ş.' NİN AYRINTILI BİLANÇOSU TL I-DÖNEN VARLIKLAR A-Hazır Değerler 34.146.125,53 1-Kasa 126.114,18 2-Alınan Çekler - 3-Bankalar 33.663.435,36 4-Verilen

Detaylı

işletme AYRıNTılı BiLANÇOSU (TL)

işletme AYRıNTılı BiLANÇOSU (TL) işletme AYRıNTılı BiLANÇOSU AKTIF (VARlıKLAR) ÖNCEKi DÖNEM CARi DÖNEM 1-DÖNEN VARlıKLAR 29,182,524.48 24,064,054.32 A. Hazır Değerler 14,247,903.79 15,751,650.95 1-Kasa 628,589.68 456,419.48 2-Alınan Çekler

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 147.648.170 127.439.598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 137.321.333 115.986.832 4- Verilen

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir

Detaylı

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ I- Cari Varlıklar BİLANÇO VARLIKLAR Cari Dönem YTL 31/03/2008 63.806.323 1- Kasa 302 2- Alınan Çekler 0 3- Bankalar 61.638.135 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -6.442

Detaylı

ÖRNEK 1. X işletmesi daha önce satın aldığı hisse senetlerinin 80.000 TL lik kısmını A) 95000 TL ye satmıştır. B) 75000 TL ye satmıştır.

ÖRNEK 1. X işletmesi daha önce satın aldığı hisse senetlerinin 80.000 TL lik kısmını A) 95000 TL ye satmıştır. B) 75000 TL ye satmıştır. ÖRNEK 1 X işletmesi / /2014 tarihinde nominal bedeli 120.000 TL olan hisse senetlerini banka aracılığı ile 130.000.-TL ye satın almıştır. Bu işlemle ilgili 3000 TL gidere katlanmıştır. X işletmesi daha

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 132,638,061 127,439,598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 122,130,270 115,986,832

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2012 A- Brüt satışlar 823.017.968,57 875.905.247,46 805.263.661,69 1- Yurtiçi satışlar 718.585.063,60 805.602.932,74 679.219.636,06 2- Yurtdışı satışlar 104.432.904,97

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE Sınav Tarihi ve Saati : 3 Mart 2012-14:00 Sınav Süresi : 4 (dört) saat AÇIKLAMALAR : a) Sorular 6 (altı) sayfadır. b) Soru kağıtları,

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 153.735.677 147.648.170 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12, 14 141.629.618 137.321.333 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 154.232.766 147.648.170 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12, 14 142.884.508 137.321.333 4- Verilen

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI DENİZBANK A.Ş. 30 HAZİRAN 2003 VE 31 ARALIK 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

AKTİF KOZMETİK SATIŞ PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. HAZİRAN 2013 DÖNEMİ KÜMÜLE KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU (12,09,2013)

AKTİF KOZMETİK SATIŞ PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. HAZİRAN 2013 DÖNEMİ KÜMÜLE KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU (12,09,2013) AKTİF KOZMETİK SATIŞ PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. HAZİRAN 2013 DÖNEMİ KÜMÜLE KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU (12,09,2013) Hesap kodu ve İsimleri FİİLİ KÜMÜLE FİİLİ KÜMÜLE Eğilim FİİLİ KÜMÜLE Yüzdeleri

Detaylı

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00)

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2)

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Hüsnü BAYRAMOĞLU (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2015 tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 195.499.009 193.182.892 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 170.270.957 169.408.873 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -

Detaylı

ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012

ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 (BAĞIMSIZ DENETİM ÇUMSAN ÇUMRA GIDA SANAYİ VE TİCARET. A.Ş. 31.12.20123 ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 I DÖNEN VARLIKLAR A Hazır Değerler 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 4 Verilen Çekler ve

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 26,323,433 32,870,248 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 24,802,294 32,542,783 4- Verilen

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Konsolide Olmayan Bilanço (Para Birimi Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) Olarak Gösterilmiştir)

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 455.035.054

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari BİLANÇO VARLIKLAR I Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,925,810 1 Kasa 14 2 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 4,889,175 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 174 412 586 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen

Detaylı

TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014)

TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014) TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014) AKTİF (VARLIKLAR) CARİ DÖNEM 31.12.2014 I- DÖNEN VARLIKLAR 29.032.201,24 A - Hazır Değerler 26.237.778,29 1 - Kasa

Detaylı

OEPSAŞ KURUMSAL KÜNYE

OEPSAŞ KURUMSAL KÜNYE OEPSAŞ KURUMSAL KÜNYE TİCARET ÜNVANI Osmangazi Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi MERKEZ ADRESİ Turan Güneş Bulvarı Galip Erdem Cad. No:30 Çankaya / Anakara BAĞLI OLDUĞU TİCARET SİCİL MEMURLUĞU Ankara

Detaylı

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOLAR AKTIF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (5.I.1) 170,980 268,682 439,662 106,476 294,200 400,676 1.1.Kasa 40,328-40,328

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 504.064.044 447.814.449

Detaylı

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 01.02.2016 da kurulmuş olan, ŞİMAL Ofis Mobilyaları Ticaret Limited Şirketi nin

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1999 31 ARALIK 1998 I.DÖNEN VARLIKLAR 6,152,538 2,433,801 A- HAZIR DEĞERLER 383,998 57,865

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

MUHASEBE UYGULAMALARI

MUHASEBE UYGULAMALARI MUHASEBE UYGULAMALARI İşletmeler işe yeni başladıklarında yapacaklarıilk işlem Kuruluşenvanteri çıkarmaktır. Birleşen işletmelerin her biri devir envanteri çıkarır. İşletmeler kapanmalarıhalinde tasfiye

Detaylı

Muhasebe 2 Dersi Uygulaması

Muhasebe 2 Dersi Uygulaması Muhasebe 2 Dersi Uygulaması 1. E İşletmesi (anonim şirket) 27.08.2013 tarihindeki envanter işleminde kasada fiilen 12.000,-TL, kayıtlarında ise 13.000,- TL olduğunu tespit etmiştir. Yapılan araştırmaya

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar ayrıntılı bilanço Varlıklar geçmiş Dipnot 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 340,950,876 299,185,453 1- Kasa 2.12, 14 1,486 1,844 2- Alınan Çekler

Detaylı

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 516.739.801

Detaylı

VARLIKLAR. I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR. I- Cari Varlıklar Dipnot AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31.12.2012 31.12.2011 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 12.405.410 10.159.873 1- Kasa 2.12, 14 1.699 1.753 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 2.12, 14

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR (3/9/28) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 47.487.893 1- Kasa 1.396 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 14 47.485.676 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir.

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir. VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU Cari Dönem Dipnot 30 Eylül 2008 VARLIKLAR I Cari Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Dipnot 14 28.421.852 1 Kasa 5.772

Detaylı

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 253,305,608 110,848,280 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 178,350,609 46,043,483 4- Verilen Çekler ve

Detaylı

30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI

30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI Yazmacı Ticaret AŞ.nin 2007 yılı dönem başı bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF PASİF I) DÖNEN VARLIKLAR

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 114.597.862,85 97.908.467,33 1- Kasa 14 706,26 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 114.578.347,59

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 135.557.693,98 97.908.467,33 1- Kasa 14 1.504,78 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 135.110.587,67

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4.2.3 72.697.782 83.850.008 1- Kasa 14 3.860 17.043 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 72.736.511 83.841.225 4- Verilen Çekler

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

01 Ocak Alış 60 25.- 1.500.- 60 25.- 1.500.- 12 Ocak Alış 40 20.- 800,- 60 40. 1.500.- 800.- 21 Şubat Satış

01 Ocak Alış 60 25.- 1.500.- 60 25.- 1.500.- 12 Ocak Alış 40 20.- 800,- 60 40. 1.500.- 800.- 21 Şubat Satış 1. E İşletmesi nin 201. yılına ait B Malına ait stok bilgileri aşağıdaki gibidir: Tarih Açıklama GİREN ÇIKAN KALAN Miktar Fiyat Tutar Miktar Fiyat Tutar Miktar Fiyat Tutar 01 Ocak Alış 60 25.- 1.500.-

Detaylı

KMÜ İİBF KAMU YÖNETİMİ VİZE SORULARI

KMÜ İİBF KAMU YÖNETİMİ VİZE SORULARI KMÜ İİBF KAMU YÖNETİMİ VİZE SORULARI -A Grubu- AÇIKLAMA : Sınav 25 sorudan oluşmakta olup her soru 4 puan üzerinden değerlendirilecektir. Yanlış cevaplar doğruyu götürmemektedir. Sınav süresi 30 dakikadır.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 1. İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER... 1

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 1. İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER... 1 İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 1. İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER... 1 1.1. İşletme Kavramı, Amaçları ve Fonksiyonları... 1 1.2. İşletmelerin Sınıflandırılması... 2 1.3.Tacir...

Detaylı

ÜNİTE:1. Para ve Finansal Sistem ÜNİTE:2. Mali Varlık Fiyatlarının Belirlenmesi ÜNİTE:3. Finansal Kurumlar ve Piyasalar ÜNİTE:4

ÜNİTE:1. Para ve Finansal Sistem ÜNİTE:2. Mali Varlık Fiyatlarının Belirlenmesi ÜNİTE:3. Finansal Kurumlar ve Piyasalar ÜNİTE:4 ÜNİTE:1 Para ve Finansal Sistem ÜNİTE:2 Mali Varlık Fiyatlarının Belirlenmesi ÜNİTE:3 Finansal Kurumlar ve Piyasalar ÜNİTE:4 Bankacılık Sektörü ve Banka Yönetimi ÜNİTE:5 1 Para Arzının Belirlenmesi ve

Detaylı

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE KVYK-Mali Borçlar Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi KAYNAK KAVRAMI Kaynaklar, işletme varlıklarının hangi yollarla sağlandığını göstermektedir. Varlıklar,

Detaylı