KAMU MALİYESİ. Diğer sayfaya geçiniz. 1) Aşağıdakilerden hangisi sermaye teşkili ve transfer harcamalarından biri değildir?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAMU MALİYESİ. Diğer sayfaya geçiniz. 1) Aşağıdakilerden hangisi sermaye teşkili ve transfer harcamalarından biri değildir?"

Transkript

1 KAMU MALİYESİ 1) Aşağıdakilerden hangisi sermaye teşkili ve transfer harcamalarından biri değildir? A) Kamulaştırma B) Borç faizi ödemeleri C) Sosyal transferler D) Kurumlara katılma payları E) Memur maaşları 2) Tüketim sübvansiyonlarını ayni transferlerden ayıran temel özellik aşağıdakilerden hangisidir? A) Belirli bir yaşın altındaki bireylere verilmemesi B) Kişilerin özel durumunu dikkate almaması C) Ürünün fiyatı üzerinden yardım verilmesi D) Sadece eğitim harcamalarını kapsaması E) Lüks tüketim mallarının tüketimini artırmayı hedeflemesi 3) Genel ve Katma bütçenin birleştirilmesi ve bundan hazine yardımları ile devlet katkısının düşülmesi yoluyla bulunan bütçeye ne ad verilir? A) Genel bütçe B) Konsolide bütçe C) Mahalli idareler bütçesi D) Özerk bütçe E) Özel bütçe 4) Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamalarının görünürde artış nedenlerinden biridir? A) Savaş ve savunma harcamalarındaki artış B) Bütçe yöntem ve tekniğindeki değişmeler C) Nüfus artışı D) Devlet anlayışında meydana gelen değişmeler E) Teknolojik ilerlemeler 5) Ülkelerin kalkınma süreçlerini, kamu harcamaları ile ilişkilendiren kalkınma modellerinin öncüsü aşağıdakilerden hangisidir? A) Wagner B) Niskanen C) Breton D) Musgrave E) Wiseman 6) Aşağıdakilerden hangisi tahsil zamanaşımını kesen sebeplerden biridir? A) Mükellefin iflâsı B) Terekenin tasfiyesi C) Vergi alacağının teminata bağlanması D) Mükellefin kaçması E) Mükellefin yabancı ülkede bulunması 7) Bir vergi tarh edildikten sonra mükellefin defter, kayıt ve belgelerinin incelenmesi sonucu kanunî ölçülere göre bir matrah veya matrah farkı ortaya çıkması halinde yapılacak olan tarhiyata ne ad verilir? A) İkmalen tarhiyat B) Re'sen tarhiyat C) Beyan üzerine tarhiyat D) İdarece tarhiyat E) Kesinti yoluyla tarhiyat 8) Verginin üzerinden alındığı şey aşağıdakilerden hangisidir? A) Verginin matrahı B) Vergiyi doğuran olay C) Verginin konusu D) Vergi mükellefi E) Vergi tarifesi 9) Aşağıdakilerden hangisi parafiskal gelirlerin özelliklerinden biri değildir? A) Belirli bir izin karşılığı alınan paralardır. B) Bir hizmet karşılığı alınmaktadırlar. C) Kanuna dayalı olarak alınırlar. D) Zor öğesi kullanılarak tahsil edilirler. E) Kamu kuruluşları ya da kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından alınırlar. 10) Aşağıdakilerden hangisi şerefiyelerle ilgili olarak söylenemez? A) Şerefiyenin belirlenmesinde, meydana gelen değer artışından hangi oranda yararlanıldığı önemlidir. B) Şerefiyede bir karşılık vardır. C) Şerefiyeler daha çok harca yaklaşır. D) Şerefiyede sunulan bir hizmet söz konusudur E) Bireyler sunulan hizmetten yararlanıp yararlanmama konusunda bir tercihte bulunmamaktadırlar. 1

2 11) Aşağıdakilerden hangisi, dışsallıklar söz konusu olduğunda devletin müdahale yöntemlerinden biri değildir? A) Vergileme B) İstisnalar C) Sübvansiyon D) Miktar kısıtlamaları E) Mülkiyet haklarını düzenleme 16) Yerel idare ile merkezi idare arasında kamu hizmetleri ile gelirlerin bölüştürülmesi hangi kavramla ifade edilir? A) Dar anlamda mali tevzin B) Geniş anlamda mali tevzin C) Üniter sistem D) Federal sistem E) Karma sistem 12) Aşağıdakilerden hangisi harcamalar üzerinden vergi alma yöntemlerinden biri değildir? A) İstihsal vergisi B) Yaygın muamele vergisi C) Katma Değer vergisi D) Toplu muamele vergisi E) İstihlak vergisi 13) Durgunlukla mücadelede, aşağıdakilerden hangisi maliye politikası önlemleri uygulanırken para politikasının da harekete geçirilmesine neden olur? A) Bütçe açığının merkez bankasından finanse edilmesi B) Gelirlerin az sayıda tüketicide toplanması C) Ekonomide yoğun bir şekilde emek birikmesi D) Var olan işsizliğin emek bedelini devamlı düşük düzeyde tutması E) Yatırımların verimliliğinin gerilemiş olması 14) Aşağıdakilerin hangisindeki bir artış, eşit vergi artışı ile finanse edilirse millî gelir denge değeri değişmez? A) Özel yatırım harcamaları B) Kamu mal ve hizmet alımına yönelen harcamalar C) Kamu transfer harcamaları D) Özel tüketim harcamaları E) Özel transfer harcamaları 15) Enflasyonist dönemlerde vergi tahsilinin gecikmesi ile devletin uğradığı reel satın alma gücü kaybı aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir? A) Enflasyon vergisi B) Vergi tazyiki C) Tanzi etkisi D) Reel balans etkisi E) Hiçbiri 17) Kamu gelir ve harcamalarının çeşitli gelir grupları itibarıyla etkisini belirlemeye çalışan yönteme ne ad verilir? A) Lorenz eğrisi B) Laffer Eğrisi C) Tam istihdam bütçe fazlası D) Bütçe açığı fazlası yaklaşımı E) Bütçe yansıması yaklaşımı 18) Aşağıdakilerden hangisi zorunlu devlet borçlarından biridir? A) Devletin savaş gibi zorunlu hallerde yaptığı borçlanma B) Zor durumda kalan bir bankanın hazine bonosu satın alması C) Sosyal güvenlik kuruluşlarının, fonlarının belirli bir oranı ile borç senedi satın almaları D) Finansal aracılık yapan kurumların birincil piyasadan borç senedi satın alması E) Bankaların ikincil piyasadan borç senedi satın alması 19) Aşağıdakilerden hangisi kamu hizmetlerinin maliyetini belirleyen unsurlardan biri değildir? A) Hizmetlerden yararlananların sayısı B) Hizmet sunulan alanın genişliği C) Sunulan hizmet miktarı D) Hizmet üretiminde kullanılan teknoloji E) Toplanan vergiler 20) Aşağıdakilerden hangisi borç tahkiminin sonuçlarından biri değildir? A) Ekonomide enflasyonist bir etki yaratması B) Devletin uzun dönem borç yükünün artması C) Kısa dönemde kamu dengelerinde bir rahatlama sağlaması D) Devletin, borçlarını uzun süreli bir ödeme planına bağlama olanağı kazanması E) Alacaklılarda kamu kredisine karşı güvensizlik doğması ve yeni borçlanmaların zorlaşması 2

3 EKONOMİ 1) Türkiye de 2006 yılı bütçe tahmininde en büyük ikinci pay aşağıdaki gider kalemlerinden hangisine aittir? A) Faiz ödemeleri B) Personel Giderleri C) Sosyal Güvenlik Giderleri D) Mal ve hizmet alımları E) Sermaye harcamaları 2) Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye nin 2007 yılı ihracat rakamı tam olarak aşağıdakilerden hangisidir? A) 105,4 Milyar YTL B) 98,7 Milyar YTL C) 107,2 Milyar YTL D) 117,2 Milyar YTL E) 121 Milyar YTL 3) T.C. Merkez Bankasının 1996 yılından 1998 yılının ilk yarısına kadar izlediği para programında seçtiği parasal hedef aşağıdakilerden hangisidir. A) Rezerv para B) Net iç varlıklar C) Net dış varlıklar D) Merkez bankası parası E) Döviz kuru 4) Para talebinin faiz esnekliğinin yüksek olduğu durum ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Maliye politikası tam etkindir. B) Para politikası tam etkindir. C) Maliye politikası tam etkisizdir. D) Hem para, hem de maliye politikası tam etkindir. E) Hem para, hem de maliye politikası tam etkisizdir. 5) Senyoraj geliri aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) Rezerv para büyüme oranına B) Reel rezerv para büyüme oranına C) Emisyon miktarındaki artışa D) Rezerv para büyüme oranının reel para talebi ile çarpımına E) Reel rezerv para büyüme oranının reel para talebi ile çarpımına 6) Aşağıdakilerden hangisi sürekli gelir ve yaşam boyu gelir hipotezlerinin savundukları görüş ile doğru bir ifadedir? A) Tüketicilerin şimdiki tüketimlerini gelecekteki tüketimlerine tercih etme eğilimi içinde oldukları B) Cari tüketimin sadece harcanabilir gelire bağlı olmadığı C) Cari tüketimin temel belirleyicinin harcanabilir gelir olduğu D) Belirsizliğin tüketicilerin tasarruf eğilimini arttırdığı E) Gelecekteki gelirin tüketimden ziyade tasarrufları etkilediği 7) Örümcek Ağı Teoremine göre, herhangi bir nedenle piyasa dengesi bozulduğunda, gittikçe dengeye yönelen dalgalanmalar sonucu, piyasa dengesinin kendiliğinden oluşması aşağıdakilerden hangisi geçerli olduğunda söz konusudur? A) Talep eğrisi ve arz eğrisi aynı eğime sahipse B) Arz eğrisi talep eğrisinden daha yatıksa C) Talep eğrisinin esnekliği e = 0 ise D) Talep eğrisi arz eğrisinden daha yatıksa E) Arz eğrisinin esnekliği e = 1 ise 8) Herhangi bir A malına ait arz eğrisi sağa, talep eğrisi de sola kayıyorsa bu durumda denge üretim ve fiyat düzeyi hakkında ne söylenebilir? A) Denge fiyatı değişmez, üretim miktarı artar. B) Denge fiyatı artar, üretim miktarı düşer. C) Denge fiyat ve miktarı artar. D) Denge fiyat ve üretim miktarı azalır. E) Denge fiyatı düşer, miktar hakkında kesin bir şey söylenemez. 9) Fiyatlar artarken, bir malın Giffen mal olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmelidir? A) Negatif gelir etkisinin, pozitif ikame etkisinden büyük olması gerekir. B) Negatif gelir etkisinin, pozitif ikame etkisinden küçük olması gerekir. C) Pozitif gelir etkisinin, negatif ikame etkisinden küçük olması gerekir. D) Pozitif gelir etkisinin, negatif ikame etkisinden büyük olması gerekir. E) Gelir ve ikame etkilerinin birbirine eşit olması gerekir. 3

4 10) Aşağıdakilerden hangisi tam rekabette uzun dönem denge ile ilgili sonuçlardan biri değildir? A) Endüstrideki mal tüm firmalar tarafından MC = P olacak şekilde satışa sunulur. B) Tüm firmaların tesis büyüklüğü aynı olduğu için, tam kapasiteyi sağlayacak şekilde eşit üretim yaparlar. C) Tüm firmaların ölçek büyüklüğü aynı olduğu için, optimum ölçeği sağlayacak şekilde eşit üretim yaparlar. D) Firmalar teknolojik açıdan özdeş oldukları için uzun dönemde endüstride, ölçeğe göre sabit getiri durumu ortaya çıkar. E) Uzun dönemde ortalama maliyeti minimize eden üretim düzeyinde firmalar ekonomik kar elde ederler. 11) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? A) Bir ekonomideki para arzının, parasal tabandan ne kadar fazla olduğunu ölçen katsayıya para çoğaltanı denir B) Para çoğaltanı, para arzının parasal tabana oranına eşittir C) Para arzı, dolaşımdaki para ile mevduatların toplamına eşittir D) Nakit-mevduat oranı, bir ülkede halkın parasının ne kadarını bankalardaki mevduat hesaplarında, ne kadarını da nakit olarak tutmak istediklerini gösteren bir orandır E) Merkez Bankasının uyguladığı politikaların rezerv mevduat oranına, dolayısıyla para arzı üzerine etkisi yoktur. 12) Keynes e göre, tam istihdamı engelleyen en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir? A) Likidite tuzağının varlığı B) Parasal ücretlerin katılığı C) Tasarruf yatırım tutarsızlığı D) Para hayalinin olması E) İşçilerin reel ücretlere bakması 13) Türkiye de enflasyon hedeflemesi uygulanırsa, aşağıdakilerden hangisi en önemli para politikası aracı olmalıdır? A) Döviz kuru B) Para büyüklüğü(arzı) C) Kredi miktarı D) Kısa vadeli faiz oranı E) Uzun vadeli faiz oranı 14) İşsizliği azaltmak için uygulanabilecek para politikası uygulaması aşağıdakilerden hangisidir? A) Sabit döviz kuru rejimi uygulaması B) Reeskont oranlarının artırılması C) Zorunlu karşılık oranlarının artırılması D) Devlet borçlanmalarının döviz cinsinden yapılması E) Açık piyasa işlemleri ile piyasadan devlet iç borçlanma senedi alınması 15) Gayrisafi milli hasılanın (GSMH) tanımı aşağıdakilerden hangisidir? A) Bir ekonomide üretilen tüm nihai ve ara mallar ile hizmetlerin parasal değeridir. B) Bir ekonomide üretilen tüm nihai ve ara mallar ile hizmetlerin reel değeridir. C) Bir ekonomide ülke vatandaşları tarafından üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin parasal değeridir. D) Bir ekonomide ülke vatandaşları ve yabancılar tarafından üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin parasal değeridir. E) Bir ekonomide ülke vatandaşları tarafından üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin reel değeridir. 16) İthal ikamesine dayalı ve içe dönük kalkınma stratejisine göre, dış ticaret hadlerinin gelişmekte olan ülkeler aleyhine bozulmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Gelişmiş ülkeler tarafından son yıllarda uygulanmaya başlanan yeni korumacılık politikaların olumsuz etkisi B) Dünya piyasalarındaki oligopolistik yapı ve gelişmekte olan ülkelerin ihraç mallarına karşı talebin gelir esnekliğinin düşük olması C) Dünya ekonomisindeki küreselleşme ve sermaye hareketlerindeki yoğunlaşma sonucunda faktör fiyatlarının eşitlenmesi D) Birincil mallardaki karşılaştırmalı üstünlüklerin kalkınma süreci içinde giderek azalması E) Teknolojik ilerleme sonucunda, işgücü verimliliğinde ve birincil mal üretiminde meydana gelen artışlar sonucu fiyatların genel olarak artmayışı 17) Ödemeler dengesi fazlası ve işsizlik olan bir ekonomide politika önerisi olarak aşağıdakilerden hangisi sunulabilir? A) Revalüasyon yapmak B) Para arzını arttırmak C) Kamu harcamalarını azaltmak D) Faiz oranlarını yükseltmek E) İthal vergilerini arttırmak. 4

5 18) En iyi iktisat politikası, politikasızlık politikasıdır görüşü aşağıdaki iktisatçılardan hangisine aittir? A) Keynes B) Laffer C) Phillips D) Lucas E) Hansen 19) Devletin fiyatlar genel düzeyindeki artış hızını yavaşlatmaya yönelik ekonomi politikalarına ne ad verilir? A) Enflasyonist politika B) Deflasyonist politika C) Dezenflasyonist politika D) Daraltıcı maliye politikası E) Daraltıcı para politikası 20) Aşağıdakilerden hangisi toplam talep (AD) eğrisinin dik olmasına yol açar? A) Likidite tuzağı B) Ücret ve fiyatların esnek olması C) Ücret ve fiyatların yapışkan olması D) Ekonominin tam istihtamda olması E) Para talebinin faize duyarsız olması 5

6 HUKUK 1) Yerel yönetimlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Yerel yönetimler birer kamu tüzel kişisidir. B) Merkezî idarenin yerel yönetimler üzerinde idari vesayet yetkisi vardır. C) Yerel yönetimler özerk kuruluşlardır. D) Yerel yönetimlerin kendilerine ait bütçeleri vardır. E) İl genel meclisi başkanı validir. 2) İş Kanunu 1 yıl içinde bir işçiye yaptırılabilecek fazla çalışma süresini kaç saatle sınırlamıştır? A) 300 B) 365 C) 320 D) 270 E) 245 3) İşverenin haklı nedenle fesih hakkının doğabilmesi için işçinin işyerinde işlemiş olduğu suçun ne kadar zamandan fazla hapisle cezalandırılan bir suç olması gereklidir? A) 7 günden B) 1 aydan C) 3 aydan D) 6 aydan E) 1 yıldan 4) 15 yaşından küçük mümeyyiz Mehmet in velisinin izni olmadan yaptığı satış sözleşmesi aşağıdaki yaptırım çeşitlerinden hangisine tabidir? A) Yokluk B) Mutlak butlan C) Nisbi butlan D) iptal E) Tek taraflı bağlamazlık 5) Aşağıdakilerden hangisi iş kazasının şartlarından biri değildir? A) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada olmalıdır. B) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle olmalıdır. C) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda olmalıdır. D) Kurum Denetim elemanları tarafından tespit edilmiş olmalıdır. E) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında olmalıdır. 6 6) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluyla ilgili aşağıdakilerden hangisini yanlıştır? A) Adlî ve idarî yargı hâkim ve savcılarını mesleğe kabul eter. B) Adlî ve idarî yargı hâkim ve savcılarını atama ve nakletme, geçici yetki verme, yükselme ve birinci sınıfa ayırır. C) Adlî ve idarî yargı hâkim ve savcılarından meslekte kalmaları uygun görülmeyenler hakkında karar verir. D) Adlî ve idarî yargı hâkim ve savcılarının uyarma ve kınama cezası dışında kalan disiplin cezalarını verir. E) Adalet Bakanlığının, bir mahkemenin veya bir hâkimin veya savcının kadrosunun kaldırılması veya bir mahkemenin yargı çevresinin değiştirilmesi konusundaki tekliflerini karara bağlar. 7) Aşağıdakilerden hangisi istisnai memurluklardan biri değildir? A) Valilik B) Elçilik C) Kaymakamlık D) TBMM memurlukları E) Bakanlık müşavirliği 8) Aşağıdakilerden hangisi iş akdini kıdem tazminatı almayı gerektirecek şekilde sona erdiren nedenlerden biri değildir? A) Kadın işçinin evlendiği tarihten itibaren 1 yıl içerisinde kendi arzusu ile sona erdirmesi. B) Hizmet akdinin muvazzaf askerlik nedeniyle feshi. C) Yaşlılık aylığı almak amacıyla hizmet akdinin feshi. D) Hizmet akdinin malullük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla feshi. E) Hizmet akdinin kendi isteğiyle feshi. 9) İş Kanununa göre çalışma süresi 15 yıl 6 ay olan işçinin yıllık ücretli izin süresi kaç gündür? A) 30 B) 26 C) 25 D) 24 E) 20

7 10) Aşağıdakilerden hangisi merkezî yönetimin taşra teşkilatlarından biri değildir? A) İl B) İlçe C) Bucak D) İl özel idaresi E) Bakanlık bölge müdürlüğü 15) Aşağıdakilerden hangisi kefalet sözleşmesinin türlerinden değildir? A) Adi kefalet B) Müteselsil kefalet C) Çoklu kefalet D) Kefile kefalet E) Rücua kefalet 11) Türkiye de imar konusunda asli yetkili kamu kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir? A) Valilik B) İller Bankası C) Belediye D) İl özel idaresi E) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 12) Kıymetli evrakta hak sahibi tarafından senette yazılı hakkın devredilmesini, rehnedilmesini veya tahsil edilmesini sağlamak amacıyla yapılan irade açıklamasına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? A) Poliçe B) Bono C) Varant D) Konişmento E) Ciro 13) Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek maksadıyla kurulan ve şirket alacaklılarına karşı ortaklardan bir veya bir kaçının mesuliyeti tahdit edilmemiş ve diğer ortak veya ortakların mesuliyeti muayyen bir sermaye ile tahdit edilmiş olan şirkete verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? A) Adi şirket B) Komandit şirket C) Kolektif şirket D) Anonim şirket E) Limited şirket 14) Bilinen bir hukuki durumdan bilinmeyen bir durumun varlığı sonucuna ulaşmaya hukukta verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? A) Karine B) Varsayım C) Beyyine külfeti D) Zaruret hali E) Kıyas 16) 1982 Anayasasında aşağıdakilerden hangisi yer almamıştır? A) Anayasa Mahkemesi bir kanun veya kanun hükmünde kararnamenin tamamını veya bir hükmünü iptal ederken, kanun koyucu gibi hareketle, yeni bir uygulamaya yol açacak biçimde hüküm tesis edemez. B) Kanun, kanun hükmünde kararname veya Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü ya da bunların hükümleri, iptal kararlarının Resmî Gazete de yayımlandığı tarihte yürürlükten kalkar. C) Gereken hallerde Anayasa Mahkemesi iptal hükmünün yürürlüğe gireceği tarihi ayrıca kararlaştırabilir. Bu tarih, kararın Resmî Gazete de yayımlandığı günden başlayarak bir yılı geçemez. D) İptal kararının yürürlüğe girişinin ertelendiği durumlarda, Türkiye Büyük Millet Meclisi, iptal kararının ortaya çıkardığı hukukî boşluğu dolduracak kanun tasarı veya teklifini öncelikle görüşüp karara bağlar. E) Anayasa Mahkemesinin vermiş olduğu yürütmeyi durdurma kararları Resmî Gazete de hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri bağlar. 17) TBMM nin ilk olarak çıkardığı 1921 Anayasası kaç maddeliktir? A) 27 B) 26 C) 25 D) 24 E) 23 18) Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasının değiştirilemeyecek maddeleridir? A) ve 3. maddeleri B) 1. ve 2. maddeleri C) ve 4. maddeleri D) 24. ve 12. maddeleri E) ve 4. maddeleri 7

8 19) Anayasa Mahkemesi aşağıdakilerden hangisini yüce divan sıfatıyla yargılayamaz? A) Anayasa Mahkemesi Üyelerini B) Danıştay Üyelerini C) Askeri Yargıtay Üyelerini D) Danıştay Başsavcısını E) TBMM Başkanını 20) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Anayasa Mahkemesi, Anayasa değişikliklerinin, kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Anayasaya şekil ve esas bakımlarından uygunluğunu denetler. B) Olağanüstü hallerde, sıkıyönetim ve savaş hallerinde çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin şekil ve esas bakımından Anayasaya aykırılığı iddiasıyla, Anayasa Mahkemesinde dava açılamaz. C) Anayasa Mahkemesi, Başkan ve on üye ile toplanır, salt çoğunluk ile karar verir. D) Anayasa değişikliklerinde iptale ve siyasî parti davalarında kapatılmaya karar verebilmesi için beşte üç oy çokluğu şarttır. E) Şekil bozukluğuna dayalı iptal davaları Anayasa Mahkemesince öncelikle incelenip karara bağlanır. 8

9 MUHASEBE soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız. Stok hareketlerini sürekli envanter yöntemiyle izleyen bir işletmenin Ticari Mallar hesabıyla ilgili bilgileri şöyledir: YTL Dönem başı stok Alıştan iadeler 700 Yurtiçi satışlar Dönem içi alışlar Dönem sonu stok Satıştan iadeler Ticari Mallar hesabının borç toplamı Ticari Mallar hesabının alacak toplamı Satılan Ticari Mallar hesabının kalanı İşletmenin Kar Marjı % 25 tir. 1) Yukarıdaki bilgilere göre işletmenin alış giderleri kaç YTL dir? A) 250 B) 500 C) 800 D) E) ) Yukarıdaki bilgilere göre alış iskontoları tutarı kaç YTL dir? A) 300 B) 800 C) D) E) ) Belirlenen dönem sonu stok tutarına göre aşağıdaki kayıtlardan hangisi yapılmalıdır? A)... / Satılan Ticari Mallar Maliyeti Ticari Mallar B) Ticari Mallar Sayım ve Tesellüm Fazlaları C) Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar Ticari Mallar D) Diğer stoklar Ticari Mallar E) Sayım ve Tesellüm Noksanları Ticari Mallar

10 4) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) İşletmenin senetli borç ve senetli alacaklarına reeskont işlemi uygulaması Vergi Usul Kanunu na göre zorunlu değildir. B) Menkul kıymetlerde meydana gelen değer düşüklükleri için ayrılan karşılık tutarları, kanunen kabul edilmeyen giderler arasındadır. C) Fatura düzenlenirken mal bedelinden düşülen iskonto tutarları, Satış İskontoları hesabına borç olarak kaydedilir. D) Üretimde kullanılan makinelere ilişkin sigorta primleri, 7/B seçeneğine göre Çeşitli Giderler hesabına kaydedilir. E) Satın alınan hisse senetlerinin satın alma amacı kaydedileceği hesabı belirler. 5) KDV dahil YTL ye satılan mal karşılığında, satış bedelinin yarısı için senet, diğer yarısı için çek alınmış ve aşağıdaki gibi kaydedilmiştir. Alacak Senetleri Ticari Mallar Hesaplanan KDV 360 Buna göre yapılması gereken düzeltme kaydı aşağıdakilerden hangisidir? A) Alınan Çekler Alacak Senetleri B)... / Alınan Çekler Ticari Mallar Yurtiçi Satışlar Alacak Senetleri C) Ticari Mallar Yurtiçi Satışlar D) Hesaplanan KDV 360 İndirilecek KDV 360 E) Ticari Mallar İndirilecek KDV 360 Alacak Senetleri ) Çıkarılan tahvillerin nominal bedelin altında ihraç edilmesi durumunda, nominal bedel ile ihraç fiyatı arasındaki fark aşağıdaki hesaplardan hangisine ve ne şekilde kaydedilmelidir? A) Çıkarılmış Tahviller hesabının borcuna B) Çıkarılmış Tahviller hesabının alacağına C) Finansman Giderleri hesabının borcuna D) Menkul Kıymetler İhraç Farkı hesabının alacağına E) Menkul Kıymetler İhraç Farkı hesabının borcuna 10

11 7) Dönemin kar dağıtımına ilişkin olarak yapılan tahakkuk kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi yer almaz? A) Yasal Yedekler B) Geçmiş Yıllar Karları C) Ortaklara Borçlar D) Olağanüstü Yedekler E) Özel Fonlar 8) Alıcılara yapılan KDV dahil YTL lik satış karşılığında, alıcılar tarafından Euro ödenmiş; fark için alıcılara çek ciro edilmiştir. Satış günü kur 1 Euro = 1,83 YTL olduğuna göre yapılması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? (KDV oranı % 18 olarak alınacaktır.) A) Kasa Yurtiçi Satışlar 3.386,60 Hesaplanan KDV 743,40 B) Kasa Yurtiçi Satışlar Hesaplanan KDV 630 Alınan Çekler 445 C) Kasa Yurtiçi Satışlar 3.751,50 Hesaplanan KDV 675,27 Verilen Çekler ve 148,23 Ödeme emirleri D) Kasa İndirilecek KDV 630 Yurtiçi Satışlar Alınan Çekler 630 E) Kasa Alınan Çekler 445 Yurtiçi Satışlar Hesaplanan KDV 630 Kambiyo Karları 445 9) Aşağıdaki hesaplardan hangisi işletmenin düzenlediği dönem başı bilançosunda yer almaz? A) Özel Maliyetler B) Arama Giderleri C) Araştırma ve Geliştirme Giderleri D) Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri E) Verilen Sipariş Avansları 11

12 10) Kayıtlarında nazım hesapları kullanan bir işletmenin, aşağıdaki finansal olayların hangisinin kaydında nazım hesap kullanması gerekli değildir? A) Senetli ticari alacak için reeskont ayrılması B) Senet ciro edilmesi C) Düzenlenen poliçenin kabule gönderilmesi D) Bankadan teminat mektubu alınması E) Menkul kıymetlerde meydana gelen değer kayıpları için karşılık ayrılması 11) Aşağıdakilerden hangisi Dönem Karı veya Zararı hesabına aktarılarak kapatılması gereken bir hesap değildir? A) Maliyet Giderleri Karşılığı B) Satılan Mamuller Maliyeti C) Satış İskontoları D) Yurtiçi Satışlar E) Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 12) Aşağıdakilerden hangisi varlık hesaplarıyla ilgili bir karşılık hesabı değildir? A) Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı B) Kıdem Tazminatı Karşılığı C) Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı D) Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı E) Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı 13) Bilanço aktifinde net tutar üzerinden görülmeyecek unsurlar hangileridir? A) Dönen varlıklar ana grubunun toplamı B) Duran varlıklar ana grubunun toplamı C) Aktif Toplamı D) Ana grupları oluşturan alt grupların toplamı E) Aktif karakterli hesapları ile aktifi düzenleyici pasif karakterli hesapların kalanlarından oluşan hesap kalemleri 14) Aşağıdakilerden hangisi karşılaştırmalı tablolar analiz tekniğinin bir özelliği değildir? A) İşletme dışındaki rakip işletmeler ve endüstriyel hareketlerim yapılan analize dahil edilmesini mümkün kılar. B) İşletmenin birbirini izleyen birden fazla dönemine ait finansal tabloların karşılaştırılması esas olduğundan dinamik analiz yapılmasına olanak tanır C) Bilançoda yer alan her bir kalemin yıllar itibariyle belirlenen değişmeleri incelenir. D) İşletmenin geçmişteki ve şimdiki durumu arasında gelişmelere ait neden sonuç ilişkisinin kurulmasına olanak tanır E) İşletmenin birbirini izleyen aynı uzunluktaki dönemlere ait finansal tabloların karşılaştırılması gerekir 15) İşletme, üretim faaliyetlerinde kullanmak üzere yurt dışından bir firmaya sipariş ettiği makine için bankada akreditif açmıştır. Bu işlemle ilgili olarak işletme hangi hesaba borç kaydı yapmalıdır? A) İş Avansları B) Yapılmakta Olan Yatırımlar C) Diğer Maddi Duran Varlıklar D) Verilen Avanslar E) Verilen Sipariş Avansları 12

13 16) Mali tablolarda yer alan tüm kalemlerin paranın satın alma gücüne göre düzeltilmesi aşağıdaki hangi yöntemle mümkün olur? A) Cari değer yöntemi B) Değer yöntemi C) Genel fiyat düzeyi yöntemi D) Genel yöntem E) Enflasyon yöntemi 17) Bir anonim şirket, sermayesini YTL den YTL ye çıkarma kararı almış ve yasal işlemleri tamamlayarak hisse senetlerinin tamamını nominal değerinin % 5 fazlasıyla banka aracılığıyla satmıştır. Anonim Şirketin bu işlem nedeniyle yapması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? A) Ödenmemiş Sermaye Sermaye B) Bankalar Hisse Senetleri C) Bankalar Hisse Senetleri Menkul Kıymet Satış Karları D) Ödenmemiş Sermaye Hisse Senetleri Hisse Senetleri İhraç Primleri E) Bankalar Ödenmemiş Sermaye Hisse Senetleri İhraç Primleri ) İşletme varlıklarının sigorta değerleri hangi muhasebe temel kavramı gereğince ve nerede gösterilmelidir? A) Tutarlılık Nazım Hesaplar B) Tam Açıklama Varlık Hesapları C) Özün Önceliği Varlık Hesapları D) Tam Açıklama Bilanço Dipnotları E) Özün Önceliği - Bilanço Dipnotları 19) Aşağıdaki hesaplardan hangisi bilançoda yer almaz? A) Gelecek aylara ait giderler B) Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı C) Gelir Tahakkukları D) Sayım ve Tesellüm Noksanları E) İştiraklerden Temettü Gelirleri 20) Aktiflerin yabancı kaynaklarla finanse edilen kısmını gösteren oran aşağıdakilerden hangisidir? A) Finansman oranı B) Ekonomik rantabilite oranı C) Net çalışma sermayesi devir hızı oranı D) Toplam Aktifler devir hızı oranı E) Finansal kaldıraç oranı 13

14 İNGİLİZCE Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. (1-5) 1. Workers must be aware of the necessary for successful work life. A) skills B) learning C) experience D) exercise E) education 2. Unless you a new proposal, the committee will necessarily accept what has been recommended. A) go down with B) catch up with C) put up with D) come up with E) make up for Aşağıda verilen cümleleri uygun şekilde tamamlayan ifadeyi bulunuz. (6-10) 6. all the world s languages, French was the most dominant in 18th century. A) Of B) From C) In D) Over E) On 7. seet belts save lives has been proved. A) The B) There are C) That D) If E). 3. You have to study harder as you have already him. A) kept up B) fallen behind C) run for D) settle down E) make up 8. Wildlife preserves.. to protect speciaes from extinction. A) are intended B) intend C) intending D) which intend E) intends 4. As they want some reduction in taxes, about 1000 bus drivers in Turkey are on strike, which has the traffic in Istanbul. A) paralyzed B) deadened C) escalated D) dismantled E) settled 9.. breakdown of the ozone layer, human face increasing danger from exposure to sun s rays. A) Because B) On which C) When the D) The E) With the 5. No one can suppose a on the stock market because economic figures are showing that we are still in crisis. A) recession B) slowdown C) boom D) depression E) crash 10. We went to the cinema with some family member of. A) our B) ours C) us D) ourselves E) ourself 14

15 Aşağıda verilen İngilizce cümlelere anlamca en yakın Türkçe cümleyi bulunuz. (11-15) 11. Medical scientists have observed a direful increase in disease of the heart and circulation among people that smoke cigarettes. A) Tıp bilim adamları sigara içenler arasında çok fazla kalp ve dolaşım hastası olduğunu belirtmişlerdir. B) Sigara içenler arasındaki kalp ve dolaşım hastaları tıp bilim adamlarının artışları karşısında dehşete düştüklerinin farkına varmışlardır. C) Tıp bilim adamları sigara içenler arasında kalp ve dolaşım hastalıklarında ürkütücü bir artış gözlemlemişlerdir. D) Tıp bilim adamları sigara içen kişiler arasında bulunan kalp.ve dolaşım hastalarını hemen fark ederler. E) Sigara içenler arasında kalp ve dolaşım hastalarının sayısının artışı karşısında tıp bilim adamları dehşete kapılmışlardır. 12. However beneficial some drugs may appear, they must nevertheless be used carefully. A) Bazı ilaçlar ne kadar yararlı görünürlerse görünsünler yine de dikkatle kullanılmaları gerekir. B) Bazı ilaçlar yararlı görünürler ama dikkatli kullanılmazlarsa çok zararlı olabilirler. C) Bazı ilaçlar ne kadar yararlı görünürlerse görünsünler yine de mahkemelerce yasaklanabilirler. D) Mahkeme tarafından yasaklanmış ilaçlar ne kadar yararlı görünürse görünsünler zararlı ilaçlardır. E) Bazıları, ilaçlar ne kadar yararlı olursa olsunlar, onları kullanmamaya özen gösterirler. 13. One of the great matters facing the world today is the shortage of medicine. A) Dünya bugün ilaç kıtlığının yüzüne bakmaktadır. B) İlaç kıtlığı bu gün dünyayı tehdit etmektedir. C) Bugün dünyanın karşı karşıya olduğu büyük sorunlardan biri ilaç kıtlığıdır. D) İlaç kıtlığı dünyayı büyük bir tehlikeyle karşı karşıya bırakmıştır. E) Bugün dünya yüzündeki büyük tehlikelerden biri ilaç kıtlığıdır. 14. The fact that less than 15 percent of the population graduate from universities in Ireland may seem surprising, particularly when viewed beside the American percentage of over 40 percent. A) İrlanda daki üniversitelerden nüfusun %15'den azının mezun olduğu gerçeği, nüfusun %40'dan fazlasının üniversite mezunu olduğu Amerika için şaşırtıcı gelebilir. B) İrlanda daki üniversitelerden nüfusun %15'den azının mezun olduğu gerçeği, özellikle Amerika'daki %40'un üzerindeki oranla karşılaştırınca şaşırtıcı gelebilir. C) İrlanda daki üniversitelerden nüfusun %15'den azının mezun olması Amerikan nüfusunun üniversitelerden mezun olan %40'dan fazlasına şaşırtıcı gelebilir. D) İrlanda daki üniversitelerden nüfusun %15'den azı mezun olurken Amerika'da %40'dan fazlasının üniversite mezunu olması şaşırtıcı. E) Amerika'da nüfusun %40'dan fazlasının üniversite mezunu olduğu düşünülünce, İrlanda nın %15'den az olan oranı şaşırtıcı olmasa gerek. 15. Of all the forms in which opinions are disseminated, the college professor lecturing a class is the slowest and most expensive. A) Üniversite profesörleri çok yavaş ve pahalı ders verdiklerinden en az beğenilen bilgi edinme seçenekleridir. B) Sınıfta ders veren üniversite profesörü fikir yayma işini çok yavaş ve pahalı olarak gerçekleştirir. C) Bir üniversite profesörü sınıfında ders verirken fikirlerini yaymak için zaman ve para harcamaktan kaçınmaz. D) Ders veren bir profesör, fikir yaymanın en pahalı ve en yavaş yöntemleri de dahil olmak üzere bütün yöntemlerini bilir. E) Fikirleri yayma yolları içinde, en yavaşı ve en pahalısı bir üniversite profesörünün bir sınıfa ders vermesidir. 15

16 Aşağıda verilen Türkçe cümlelere anlamca en yakın İngilizce cümleyi bulunuz. (16-20) 16. Artık, yatırım yaparken çevresel etkenleri göz ardı etmek mümkün değildir. A) Ultimately, it will not be possible to take environmental factors into account when making investments. B) It is no longer possible to ignore environmental factors when making investments. C) It is no longer right to defend investing in the environment. D) Environmental factors are no longer unavoidable when investments are under consideration. E) There is no point in deferring environmentoriented investments. 19. Masa üzerinde onun parmak izlerini bulamadığımız sürece, onun masum olduğunu kabul etmek zorundayız. A) If his fingerprints are not to be found on the table we shall have to count him innocent. B) As long as we can't find his fingerprints on the table, we have to accept that he is innocent. C) Should his fingerprints are found on the table, and then we will be obliged to admit that he is guilty. D) If his fingerprints are not found on the table, he can never be accused of being guilty. E) Of course he is not guilty, for no trace of his fingerprints has ever been found on the table. 17. Çeşitlilik günümüzde en sık kullanılan kelimelerden biri olmuştur, ama hemen hemen hiç tanımlanmamıştır. A) Diversity has become one of the most often used words of our time, but it has almost never been defined. B) In these days, diversity is a much-used term but nobody wants to define it. C) The word diversity is almost always in use nowadays but no one is able to define it. D) Lately, diversity is a word that is often used though the fact is rarely recognized. E) Presently, diversity is one of the terms most frequently used, but it is a term that is almost always misused. 18. Böylesine iyi durumdaki bir Bizans heykeliyle hayatımda hiç karşılaşmamıştım 'lere kadar hiç kimse petrol üretiminin ve taşınmasının çevresel sonuçlarını etkili bir şekilde kontrol etme gücüne sahip değildi. A) Up to petroleum products were distributed widely in the 1970s no one realized how serious the ecological consequences could be. B) As in the 1970s, the ecological consequences of petroleum production and transportation could only be controlled by a powerful body. C) Up to the 1970s there were no serious limits put on anyone's rights to control the ecological consequences of petroleum production and transport. D) Until the 1970s no one had the power to control effectively the ecological consequences of petroleum production and transport. E) No one will admit that petroleum products and their distribution were any serious threat to the environment prior to the 1970s. A) One can't expect to find a Byzantine statue of such perfection more than once in a lifetime. B) I never estimated to find a Byzantine statue in such an admirable condition. C) Only once in a lifetime can -one hope to find a Byzantine statue in such a good condition. D) For the first time in my life I have found a Byzantine statue in really good condition. E) Never in my life have I come across a Byzantine statue in such a good condition. 16

17 FRANSIZCA Aşağıda verilen cümleleri uygun şekilde tamamlayan ifadeyi bulunuz. (1-5) 1. Les sondages donnent un renseignement sur l opinion des gens à un moment donné, A) mais ce n est pas toujours une image fidèle de la réalité B) pour qu ils fournissent des données fiables C) pourvu qu ils puissent résoudre tous les problèmes D) car il faut savoir interpréter les réponses E) ainsi il ne suffit pas de poser les bonnes questions 2. C'est une... femme, elle a 22 ans. A) ancienne B) vieille C) neuve D) grande E) jeune 3. Etant donné que les garçons sont généralement moins à l aise que les filles avec leurs sentiments, ils ---- les exprimer. A) Aont accès à B) Bont une tendance à C) Cont l intention de D) Dont du mal à E) Eont raison de 4. Selon une étude, chaque employé de bureau con-somme plus de 50 kg de papier par an et ---- ainsi à la déforestation. A) s intéresse B) tient C) participe D) pense E) commence 5. Nicolas n'aime pas... manger dans le même restaurant. A) nullepart B) Toujours C) jamais D) partout E) rien Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. (6-10) 6. -Ali: Vous avez déjà visité l'appartement? -Hasan: Non; pas encore, on va aller... voir cet après-midi. A) la B) l' C) le D) les E) lui la météorologie et la climatologie utilisent les mêmes équations pour décrire l atmosphère ou l océan, ces deux disciplines sont différentes. A) A condition que B) Même si C) Quand D) Afin que E) De sorte que 8. Jusqu à l invention de l imprimerie, les étudiants ne pouvant pas se payer de manuscrits, les cours universitaires ---- à des leçons dictées par les professeurs aux étudiants. A) se limiteront B) limiteraient C) se limitaient D) ont limité E) se seront limités 9. D abord la loi puis la psychanalyse ont donné à l enfant un statut privilégié ---- a fini par désorienter les parents. A) que B) qui C) auquel D) dont E) avec lequel 10. La Suède a interdit la publicité aux enfants de moins de 12 ans et fait pression sur les membres de l Union européenne ---- ils adoptent la même politique. A) pour qu B) lorsqu C) de même qu D) tandis qu E) sous prétexte qu 17

18 Aşağıda verilen Türkçe cümlelere anlamca en yakın Fransızca cümleyi bulunuz. (11-15) 11. Otobüs durağı büyük otelin yanındadır. A) L'arrêt de bus est en face du grand hôtel. B) Le grand hôtel est à gauche de l'arrêt de bus. C) L'arrêt de bus est à côté du grand hôtel. D) Le grand hôtel est derrière l'arrêt de bus. E) L'arrêt de bus est loin du grand hôtel. 12. Bilişim, bilgi edinmede matbaanın icadından daha önemli bir devrimdir. A) L invention la plus importante, hormis celle de l imprimerie pour l acquisition de connaissances, est celle de l informatique. B) L imprimerie ainsi que l informatique ont été des révolutions importantes pour l acquisition de connaissances. C) Sans l imprimerie, l invention de l informatique n aurait pas constitué la révolution qu elle est pour l acquisition de connaissances. D) La véritable révolution pour l acquisition de connaissances est l invention de l informatique et non celle de l imprimerie. E) L informatique est une révolution plus importante que l invention de l imprimerie pour l acquisition de connaissances. 13. Okulların görevi, öğrencilere öğrenmeyi öğretmek ve bilgilerin bir kuşaktan diğerine geçmesini kolaylaştırmaktır. A) Les écoles devraient avoir pour mission d apprendre à apprendre aux étudiants mais aussi de permettre le transfert des connaissances d une génération à l autre. B) Apprendre à apprendre aux étudiants et favoriser la transmission des connaissances d une génération à l autre devrait devenir la mission de toute école. C) Les écoles apprennent à apprendre aux étudiants et favoriser la transmission du savoir d une génération à l autre. D) Les écoles qui ont décidé d apprendre à apprendre aux étudiants favorisent la transmission des connaissances d une génération à l autre. E) La mission des écoles est d apprendre à apprendre aux étudiants et de favoriser la transmission des connaissances d une génération à l autre 14. Günlük yaşamımızda teknolojiye giderek daha fazla yer veriyor ve bizi derinden değiştiren akıllı nesnelerle birlikte yaşıyoruz. A) Nous accordons de plus en plus de place à la technologie dans notre quotidien et nous vivons avec des objets intelligents qui nous modifient en profondeur. B) Notre quotidien est de plus en plus pénétré par la technologie si bien que nous vivons avec des objets intelligents changeant notre façon de vivre. C) Notre identité est profondément modifiée par la technologie et ses objets intelligents qui infiltrent de plus en plus notre quotidien. D) Les objets intelligents, avec lesquels nous vivons et qui sont issus de la technologie, prennent de plus en plus de place dans nos vies et risquent d influencer fortement notre personnalité. E) A force de vivre ensemble avec des objets intelligents provenant d une technologie toujours plus présente dans notre quotidien, nous courons le risque de perdre notre identité de yürürlüğe giren Kyoto Protokolü, iklim değişiklikleriyle mücadele etmek amacıyla, sera etkisi yapan gazların yayılmasının % 5,2 oranında azaltılmasını öngörüyor. A) Réduire de 5,2 % les émissions de gaz à effet de serre pour combattre les changements climatiques est l unique mission du protocole de Kyoto, entré en vigueur en B) En 1997, le protocole de Kyoto est entré en vigueur avec pour seul objectif de diminuer de 5,2 % les émissions de gaz à effet de serre afin de lutter contre les changements climatiques. C) L entrée en vigueur en 1997 du protocole de Kyoto permettra de réduire de 5,2 % les émissions de gaz à effet de serre et ainsi de combattre les changements climatiques. D) Le protocole de Kyoto entré en vigueur en 1997, envisage de réduire de 5,2 % les émissions de gaz à effet de serre, afin de lutter contre les changements climatiques. E) Lutter contre les changements climatiques passe par une réduction de 5,2 % des émissions de gaz à effet de serre, ce qui correspond à l objectif du protocole de Kyoto entré en vigueur en 18

19 Aşağıda verilen Fransızca cümlelere anlamca en yakın Türkçe cümleyi bulunuz (16-20) 16. Comme l histoire fait partie de la conscience collective de l humanité, elle doit influencer nos pensées et nos comportements afin que nous ne reproduisions pas les erreurs du passé. A) Geçmişteki hatalarımızı yinelememek için insanlığın ortak bilincinin bir parçası olan tarihten ders almalı, düşüncelerimizi ve davranışlarımızı ona göre belirlemeliyiz. B) İnsanlığın ortak bilincinin bir parçası olan tarih, geçmişte yapılan hataların yinelenmemesi için düşünce ve davranışların geliştirilmesine yardımcı olur. C) İnsanlığın ortak bilincinin bir parçası olarak tarih, geçmişteki hatalarımızı yinelemememize ve onlardan ders alarak düşünce ve davranışlarımızı geliştirmemize olanak sağlar. D) Tarih insanlığın ortak bilincinin bir parçası olduğundan, geçmişteki hataları yinelemememiz için düşüncelerimizi ve davranışlarımızı etkilemelidir. E) Geçmişteki hatalarımızı yinelememek, hatalara yol açacak düşünce ve davranışlardan kaçınmak için, insanlığın ortak bilincinin bir parçası olan tarihi iyi yorumlamamız gerekir. 17. Le développement économique est aujourd hui plus que jamais lié à la maîtrise des connaissances scientifiques et technologiques. A) Ekonomi bugün, bilimsel ve teknolojik gelişimden çok kesin bir biçimde etkilenmektedir B) Ekonomik gelişme, bugün hiç olmadığı kadar bilimsel ve teknolojik bilgilere egemen olmaya bağlıdır. C) Günümüzde, bilimin ve teknolojinin desteği ol-maksızın ekonomik gelişmenin hiçbir şekilde sağlanamayacağı açıktır. D) Bugün ekonomik, bilimsel ve teknolojik gelişme-ler hiç olmadığı kadar iç içe geçmiştir. E) Günümüzde, ekonomik gelişmeyi bilimsel ve teknolojik ilerlemelerden ayrı düşünmek hiçbir şekilde mümkün değildir. 18. L homme ne devrait jamais avoir le droit de détruire la nature pour satisfaire certains de ses plaisirs. A) İnsan, bazı zevklerini tatmin etmek için doğayı tahrip etme hakkını asla kendinde görmemelidir. B) İnsan, kendi zevklerini tatmin etmek için doğayı tahrip etmekten kesinlikle vazgeçmelidir. C) İnsan, doğaya zarar vererek bazı zevklerini tat-min etme alışkanlığını mutlaka bırakmalıdır. D) İnsan, bazı zevklerini tatmin etme uğruna doğayı tahrip etmekten asla vazgeçmiyor. E) İnsan, doğaya yalnızca zevkleri uğruna zarar vermekten geri durmuyor. 19. Une pièce d échecs en ivoire découverte lors de fouilles archéologiques réalisées en Albanie révèle que les européens pratiquaient ce jeu dès le Ve siècle. A) Arnavutluk ta arkeologlar tarafından bulunan, V. yüzyıla ait fildişi bir satranç taşı, bu oyunun Avrupa da uzun zamandan beri oynandığını gösteriyor. B) Avrupalıların V. yüzyılda satranç oynadıkları, Arnavutluk ta yapılan arkeoloji kazıları sırasında bulunan fildişi bir satranç taşıyla kanıtlandı. C) Arkeologların Arnavutluk ta yaptıkları kazılarda ortaya çıkarılan fildişi bir satranç taşı, bu oyunun Avrupa ya V. yüzyılda gelmiş olabileceğini gösteriyor. D) Arnavutluk ta gerçekleştirilen arkeolojik kazılar sırasında bulunan fildişi bir satranç taşı, Avrupalıların bu oyunu V. yüzyıldan beri oynadığını gösteriyor. E) Arnavutluk ta kazılar yapan arkeologların bul-duğu V. yüzyıla ait fildişi bir satranç taşı, bu oyunla ilgili Avrupa da bulunan en eski kalıntıdır. 19

20 20. Selon les stratégistes, lors des guerres futures, afin de paniquer l ennemi, il suffirait de détruire son infrastructure d information et de communication. A) Strateji uzmanlarına göre, gelecekteki savaşlarda düşmanı paniğe sokmanın en uygun yolunu bulmak için onun bilişim ve iletişim altyapısını incelemek gerekir. B) Uzmanlar, düşmanın bilişim ve iletişim altyapısına saldırarak onu paniğe sürüklemenin gelecekteki savaşların en yaygın stratejisi olacağını söylüyor. C) Strateji uzmanlarına göre, gelecekteki savaşlarda düşmanı paniğe sürüklemek için, onun bilişim ve iletişim altyapısını yıkmak yeterli olacaktır. D) Strateji uzmanları, gelecekteki savaşların düşmanın bilişim ve iletişim altyapısını yıkarak onu paniğe sokmaktan ibaret olacağını ileri sürüyor. E) Strateji uzmanları, gelecekteki savaşlarda düşmanın bilişim ve iletişim altyapısını yıkarak onu paniğe sürüklemenin savaşı kazanmak için yeterli olacağını düşünüyor. 20

21 ALMANCA Aşağıda verilen cümleleri uygun şekilde tamamlayan ifadeyi bulunuz. (1-5) 1. Wer Sport treibt und sich gesund ernährt, A) welcher von ihnen älter aussieht B) der stärkt seinen Körper gegen viele Krankheiten C) ob er sich für diese Beschäftigung freiwillig melden wird D) desto häufiger wird sie einen Arzt aufsuchen E) dessen Freunde sich für ihn eingesetzt haben 2. Der Vater wusste nicht, ---- ein Geschenk er seinem Sohn zum Geburtstag kaufen sollte. A) was für B) woher C) wonach D) woraus E) womit , so dass viele von ihnen einen Studienplatz bekommen haben. A) Die Studienbewerber haben sich gut auf die Aufnahmeprüfung vorbereitet B) Im Hinblick auf die Prüfungsergebnisse hat er seine Eltern dazu aufgefordert C) Die Jugendlichen werden die geplante Reise ins Ausland erst dann verwirklichen können D) Die letzten Entwicklungen haben den Studienbewerber davon überzeugt E) Der Klassenlehrer war angenehm davon überrascht 4. Als Christoph Kolumbus die Küsten von Südund Mittelamerika entdeckte, war das eine Sensation, A) ob es sich bei diesen um die früheren Einwohner von Mexiko, die Azteken, oder um Indianer handelte B) in welchem Jahrhundert man nach neuen Handelswegen gesucht hat C) weil die Menschen in Europa bis dahin nichts von der Existenz dieses Kontinents wussten D) aus wie vielen Männern sich die Mannschaft insgesamt zusammengestellt hatte E) der zusammen mit den Spaniern das Land eroberte 5. Wer Daten zu einem bestimmten Thema gesam-melt hat und diese zusammenstellt, A) der erstellt eine Statistik B) um so deutlicher ist sie C) je mehr Zeit er dafür braucht D) wann das Gebäude fertig gestellt wird E) den er auf den Tisch stellen soll Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. (6-10) 6. Es ---- sich nicht voraussagen, wann ein Erdbeben stattfindet. A) gelingt B) kann C) lässt D) muss E) hat 7. Ich hoffe, dass deine Wünsche in Erfüllung A) entkommen B) legen C) vorkommen D) laufen E) gehen 8. Weil seine Verwandten in ---- geraten waren, hatte er sie finanziell unterstützt. A) Gemütlichkeit B) Reichtum C) Wohlbefinden D) Wohltat E) Not 9. Wenn du am Wochenende zuhause bist, ---- ich bei dir vorbei. A) verbinde B) stehe C) komme D) trage E) halte 10. Wenn sie in ---- zahlt, bekommt sie die Ware billiger. A) breit B) wach C) aufmerksam D) schuldig E) bar 21

22 Aşağıda verilen Türkçe cümlelere anlamca en yakın Almanca cümleyi bulunuz. (11-15) 11. Avrupa Parlamentosu sözcülerinin ifadelerinden, Türkiye nin Avrupa Birliği ne girmeden önce yerine getirmesi gereken daha birçok yeni talebin ortaya çıkacağı anlaşılıyor. A) Das Europäische Parlament hat durch seine Sprecher verlauten lassen, dass auf die Türkei, die der Europäischen Union beitreten will, noch eine Reihe von Forderungen zukommen. B) Nach Angaben der Sprecher des Europäischen Parlaments wird die Türkei noch einige Forderungen erfüllen müssen, bevor ihr Beitritt in die Europäische Union in Betracht gezogen werden kann. C) Aus den Äußerungen der Sprecher des Europäischen Parlaments ist zu entnehmen, dass noch viele neue Forderungen auftreten werden, die die Türkei vor dem Beitritt in die Europäische Union erfüllen muss. D) Sprecher des Europäischen Parlaments teilten mit, dass die Türkei noch viele Forderungen erfüllen muss, bevor sie in die Europäische Union aufgenommen werden kann. E) Nach Aussagen von Sprechern des Europäischen Parlaments wird sich die Türkei hinsichtlich ihres Beitritts in die Europäische Union noch gedulden müssen, da es noch viele Forderungen gibt, die zu erfüllen sind. 12. Adaylar giriş sınavından aldıkları puanlara göre seçildiler ve uygun bölümlere yerleştirildiler. A) Die Bewerber wurden nach den Punkten ausge-wählt, die sie in der Aufnahmeprüfung erzielt haben, und in den entsprechenden Abteilungen untergebracht. B) Die Bewerber wählen unter Berücksichtigung der Punkte, die sie bei der Aufnahmeprüfung er-reicht haben, die Abteilung, in der sie unterge-bracht werden wollen. C) In diesen Abteilungen können nur Bewerber untergebracht werden, die in der Aufnahmeprü-fung eine bestimmte Punktzahl erzielt haben. D) Nur wenn die Punkte, die die Bewerber bei der Aufnahmeprüfung erreicht haben, ausreichend sind, können sie in den entsprechenden Abtei-lungen untergebracht werden. E) Je nach den bei der Aufnahmeprüfung erzielten Punkten wählen die Bewerber die Abteilungen, in denen sie untergebracht werden wollen. 13. Birkaç yıldan beri, öğrenciler ikinci bir yabancı dili öğrenebilmektedir. A) In einigen Jahren werden die Schüler eine zweite Fremdsprache lernen müssen. B) Die Schüler werden eine zweite Fremdsprache lernen. C) Seit einigen Jahren können die Schüler eine zweite Fremdsprache lernen. D) Die Schüler werden auch die zweite Fremdsprache in einigen Jahren beherrschen. E) Man plant, den Schülern eine zweite Fremdsprache beizubringen, was aber noch einige Jahre dauern wird. 14. Araba sürebiliyor; ancak henüz 18 yaşında olmadığı için ehliyet alamıyor. A) Seit er 18 Jahre alt ist, besitzt er einen Führer-schein und fährt oft mit dem Auto. B) Er kann Auto fahren, kann aber keinen Führer-schein bekommen, weil er noch nicht 18 Jahre alt ist. C) Obwohl er schon seit langem Auto fahren kann, wird er seinen Führerschein erst bekommen, wenn er 18 Jahre alt ist. D) Als er 18 Jahre alt war, bekam er seinen Führer-schein und fährt seitdem häufig mit dem Auto. E) Wenn er 18 Jahre alt ist, wird er seinen Führer-schein bekommen und mit dem Auto fahren können. 15. Bana hediye ettiğin kitabı okumak için ancak tatilde zaman bulacağımı sanıyorum. A) Ich werde mir während der Ferien die Zeit dazu nehmen, das Buch zu lesen, das ich von dir bekommen habe. B) Ich glaube, dass ich erst in den Ferien Zeit finden werde, das Buch, welches du mir geschenkt hast, zu lesen. C) Ich habe in den Ferien Zeit genug gehabt, um einige Bücher zu lesen, von denen ich dir eines schenken möchte. D) Ich habe das Buch, das du mir vor einiger Zeit geschenkt hast, schon in den Ferien gelesen. E) Auch wenn du mir das Buch schon jetzt schenkst, werde ich es erst nach den Ferien lesen können. 22

ÖSYM T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCILIĞI ÖZEL YARIŞMA SINAVI İKTİSAT-MALİYE-HUKUK-MUHASEBE YABANCI DİL TESTİ 12 ARALIK 2010

ÖSYM T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCILIĞI ÖZEL YARIŞMA SINAVI İKTİSAT-MALİYE-HUKUK-MUHASEBE YABANCI DİL TESTİ 12 ARALIK 2010 Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCILIĞI ÖZEL YARIŞMA SINAVI İKTİSAT-MALİYE-HUKUK-MUHASEBE YABANCI DİL TESTİ ADI SOYADI

Detaylı

BAŞKENT KARİYER A GRUBU DENEME HUKUK. 3. 1982 Anayasası na göre, yasama sorumsuzluğuna ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

BAŞKENT KARİYER A GRUBU DENEME HUKUK. 3. 1982 Anayasası na göre, yasama sorumsuzluğuna ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A GRUBU DENEME 2 HUKUK 1. 1982 Anayasası na göre, Anayasa Mahkemesi nin çalışma ve yargılama usulü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Anayasa Mahkemesi, iki Bölüm ve Genel Kurul halinde

Detaylı

A İKTİSAT. Mali Hiz. Uzm. Yrd. / 2008 4. Tam istihdam düzeyinde olan bir ekonomide aşağıdakilerden hangisi bir deflasyonist açık yaratır?

A İKTİSAT. Mali Hiz. Uzm. Yrd. / 2008 4. Tam istihdam düzeyinde olan bir ekonomide aşağıdakilerden hangisi bir deflasyonist açık yaratır? İKTİSAT 1. 2000 yılında nominal GSYİH nin artış hızının aynı yıldaki reel GSYİH artış hızından daha düşük olduğu bir durumda fiyatlar genel düzeyi ve GSYİH ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle

Detaylı

KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı ve kurum kodunu optik

Detaylı

A ALAN BİLGİSİ TESTİ

A ALAN BİLGİSİ TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 111. Aşağıdaki fayda fonksiyonlarından hangisi x ve y mallarının tam ikame mallar olduğu durumu gösterir? A) U= x + y B) U= x y 12 12 2 2 C) U= x y D) U= x + y E) U= min{ x,y} TCZB TK

Detaylı

A ALAN BİLGİSİ TESTİ. 111. Bir Giffen malı için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? A) Tüketicinin geliri artarsa, mala olan talep artar.

A ALAN BİLGİSİ TESTİ. 111. Bir Giffen malı için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? A) Tüketicinin geliri artarsa, mala olan talep artar. ALAN BİLGİSİ TESTİ 111. Bir Giffen malı için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? A) Tüketicinin geliri artarsa, mala olan talep artar. B) Tüketicinin geliri azalırsa, mala olan talep değişmez.

Detaylı

GELİR UZMAN YARDIMCILIĞI 10 KASIM 2012 SORULARI

GELİR UZMAN YARDIMCILIĞI 10 KASIM 2012 SORULARI GELİR UZMAN YARDIMCILIĞI 10 KASIM 2012 SORULARI SORU1) İşletme 01.06.2012 tarihinde bir yıllık kira bedeli 12.000 tl olan satış mağazası kira bedelinin tamamını,nakden ödeyerek kiralamış ve yaptığı ödemenin

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı ve kurum kodunu optik

Detaylı

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI 14 ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI Yaklaşım Kariyer Yayıncılık ve Dağıtım Ltd.Şti GMK Bulvarı No: 19 Kızılay-ANKARA Tel: (0312) 229 84 94 Web: - www.yaklasimkitabevi.com

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi MALİYE BAKANLIĞI MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCILIĞI ÖZEL YARIŞMA SINAVI 27 NİSAN 2013 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI )

KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI ) KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI ) ADAYIN ADI SOYADI :...... :.... T.C.KİMLİK NUMARASI :. SINAV SALON NO :... SIRA:.... *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı

Detaylı

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI 12 ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI Yaklaşım Kariyer Yayıncılık ve Dağıtım Ltd.Şti GMK Bulvarı No: 19 Kızılay-ANKARA Tel: (0312) 229 84 94 Web: - www.yaklasimkitabevi.com

Detaylı

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI 11 ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI Yaklaşım Kariyer Yayıncılık ve Dağıtım Ltd.Şti GMK Bulvarı No: 19 Kızılay-ANKARA Tel: (0312) 229 84 94 Web: - www.yaklasimkitabevi.com

Detaylı

;e/r/m)w4g j G+ %S (@}gwgu4l3v a!a!a!aaa!!!a!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000

;e/r/m)w4g j G+ %S (@}gwgu4l3v a!a!a!aaa!!!a!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 BASIN KİTAPÇIĞI AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Kamu Personel Seçme Sınavı Alan Bilgisi Testi bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 210 dakikadır (3,5 saat). 3. Alan Bilgisi Testi; Hukuk,

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI )

KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI ) KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI ) B ADAYIN ADI SOYADI :...... :.... T.C.KİMLİK NUMARASI :. SINAV SALON NO :... SIRA:.... *Yukarıdaki Bilgileri

Detaylı

A ALAN BİLGİSİ TESTİ. SAYIŞTAY / 2008 115. Farksızlık eğrisi üzerinde belli bir noktadaki faktör ikamesine ne denir?

A ALAN BİLGİSİ TESTİ. SAYIŞTAY / 2008 115. Farksızlık eğrisi üzerinde belli bir noktadaki faktör ikamesine ne denir? 111. Aşağıdakilerden hangisi iktisatçıları ilgilendiren mikro bir konudur? A ALAN BİLGİSİ TESTİ 115. Farksızlık eğrisi üzerinde belli bir noktadaki faktör ikamesine ne denir? A) İşsizlik B) Dış ticaret

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK) 28 Haziran 2009 ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE)

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK) 28 Haziran 2009 ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK) 28 Haziran 2009 ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) DİKKAT!

Detaylı

HUKUK. 6. I. Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler. II. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun meslekten

HUKUK. 6. I. Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler. II. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun meslekten HUKUK 1. 1982 nayasası ndaki başlangıç kısmıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ) lk kez 1982 anayasasında başlangıç kısmı düzenlenmiştir. B) Başlangıç kısmı değiştirilemez. C) Başlangıç

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS (PS) ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEB 8 TEMMUZ 2012 PAZAR T.C. KİMLİK NUMARASI : ADI : SOYADI : SALON NO. : SIRA NO.: Soru kitapçık numarasının

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ dayın dı ve Soyadı : day Numarası (T.C. Kimlik No) : VRUP BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ VRUP BİRLİĞİ

Detaylı

09 Mart 2013 SMMM Staja Giriş Sınav Soru ve Cevapları

09 Mart 2013 SMMM Staja Giriş Sınav Soru ve Cevapları 09 Mart 2013 SMMM Staja Giriş Sınav Soru ve Cevapları 1) İşletme sahibi, işletmeye tahsis etmediği bir taşıtını aylığı 2.000 Türk Lirasına kiraya vermiş ve kiracı kira bedelini işletme adına keşide ettiği

Detaylı

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI 15 ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI Yaklaşım Kariyer Yayıncılık ve Dağıtım Ltd.Şti GMK Bulvarı No: 19 Kızılay-ANKARA Tel: (0312) 229 84 94 Web: - www.yaklasimkitabevi.com

Detaylı

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI 2 ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI Yaklaşım Kariyer Yayıncılık ve Dağıtım Ltd.Şti GMK Bulvarı No: 19 Kızılay-ANKARA Tel: (0312) 229 84 94 Web: - www.yaklasimkitabevi.com

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİ SINAVI (15-16 EYLÜL 2010) ALMANCA. Soru 1) Aşağıdaki metni Türkçeye Çeviriniz.

SERMAYE PİYASASI KURULU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİ SINAVI (15-16 EYLÜL 2010) ALMANCA. Soru 1) Aşağıdaki metni Türkçeye Çeviriniz. SERMAYE PİYASASI KURULU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİ SINAVI (15-16 EYLÜL 2010) ALMANCA Soru 1) Aşağıdaki metni Türkçeye Çeviriniz. (50 Puan) Die EU legt sich ins Zeug so tüchtig wie noch nie, um das Wachstum

Detaylı

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI 1. 1982 Anayasasına göre, Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Ayrıca Anayasasının

Detaylı

İKTİSAT. A) Millî gelir düzeyi kesinlikle artar, ancak faiz oranının nasıl ve ne yönde değişeceği belirsizdir

İKTİSAT. A) Millî gelir düzeyi kesinlikle artar, ancak faiz oranının nasıl ve ne yönde değişeceği belirsizdir MALİYE UZMAN YARDIMCILIĞI YAZILI GİRİŞ SINAVI ( B KİTAPÇIĞI) ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: İKTİSAT 1- IS-LM

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI D) Çağdaş bir çizgi tutturmak isteyen yazarın, tüm gücüyle çalışması gerekir. (öneri yapılmış) E) Öykülerinin çoğunu, çocukluk anılarından esinlenerek yazdığını inkar etmiyor. (bilgi aktarılmış) GENEL

Detaylı

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:...

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:... TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ANADOLU ÜNİVERSİTESİ VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ 2 KASIM 2013 - Cumartesi 14.00 103 TÜRMOB-TESMER LİSANS MEZUNLARI İÇİN STAJA BAŞLAMA

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. SERVİS GÖREVLİSİ SINAVI HAZİRAN 2012

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. SERVİS GÖREVLİSİ SINAVI HAZİRAN 2012 TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. SERVİS GÖREVLİSİ SINAVI HAZİRAN 2012 A ADAYIN ADI SOYADI T.C.KİMLİK NO SINAV SALON NO :.. :.. :. :... SIRA NO: *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız. Soru Grubu Soru No

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. SERVİS GÖREVLİSİ SINAVI HAZİRAN 2012

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. SERVİS GÖREVLİSİ SINAVI HAZİRAN 2012 TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. SERVİS GÖREVLİSİ SINAVI HAZİRAN 2012 C ADAYIN ADI SOYADI T.C.KİMLİK NO SINAV SALON NO :.. :.. :. :... SIRA NO: *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız. Soru Grubu Soru No

Detaylı