T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MALZEME ÜRETİM LABORATUVARI- I TEMEL KAVRAMLAR. TİTRASYON DENEYİ (volumetrik analiz)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MALZEME ÜRETİM LABORATUVARI- I TEMEL KAVRAMLAR. TİTRASYON DENEYİ (volumetrik analiz)"

Transkript

1 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MALZEME ÜRETİM LABORATUVARI- I TEMEL KAVRAMLAR TİTRASYON DENEYİ (volumetrik analiz) DENEY FÖYÜ Harun ARKAZ Kayseri,2012

2 Deneyin Adı: Asit baz (nötrleştirme ) Titrasyonu Deneyin Amacı: Derişimi bilinmeyen bir asit( yada baz) çözeltisinin derişimini derişimi bilinen bir baz ( yada asit) çözeltisi ile bulunması Teorik Bilgi: Kimyasal Analiz: Bir maddenin hangi bileşenlerden meydana geldiğini ve bileşenlerin hangi oranlarda bulunduğunu inceleyen kimya dalına analitik kimya denir. Analitik kimyanın temeli, kimyasal analizlere dayanır. Kimyasal analiz ise maddenin hangi bileşenlerden meydana geldiğini ve hangi oranlarda bulunduğunu anlamak amacı ile yapılan pratik ve teorik çalışmaların tümüdür. Kimyasal analiz yapılış amacına göre ikiye ayrılır. Nitel (Kalitatif) Analiz : Bir maddenin hangi bileşenlerden meydana geldiğini anlamak amacıyla yapılan kimyasal analizlerdir. Nicel (Kantitatif) Analiz : Bir maddedeki bileşenlerin hangi oranlarda bulunduğunu anlamak amacıyla yapılan kimyasal analizlerdir. Tanımlardan da anlaşılacağı üzere nicel analize başlamadan önce numunenin nitel analizinin yapılmış olması gerekir. Nitel analizler maddede hangi anyon ve katyonların bulunduğu öğrenmek adına yapılan analizler olarak ikiye ayrılır. Nicel analizler ise gravimetrik, volümetrik ve enstrümantal (aletli) analiz olarak üçe ayrılır. Aletli analizler, maddedinin atomik veya fizyoimyasal özelliklerinden yararlanarak yapılan anlizler olduğundan dayandıkları temeller gravimetrik ve volümetrik analizlerden farklıdır. Enstumantal analizler isminden de analşılıdğı gibi cihaz kullanılarak ölçüm yapılan analizlerdir. Gravimetrik analizlerde esas olan aranan maddenin çözeltiden saf bir bileşik hâlinde çöktürülerek ayrıldıktan sonra tartılarak miktarının belirlenmesidir. Volumetrik analizde ayıracın fazlası değil aranan maddeye eşdeğer olan kadarı eklenir. Ayıracın derişimi ve hacmi yardımıyla aranan madde hesaplanır. Burada en önemli nokta derişimi bilinen ayıracın ne kadarının çözeltideki aranan maddeye eşdeğer olduğunu bulmaktır. Bu nokta, çözeltideki aranan madde ile ayıraç arasındaki tepkimenin tam bitim noktasıdır. Tepkimenin tam bitim noktasının belirlenebilmesi için, indikatör adı verilen ve bu noktada ortamı farklı renge boyayan, ortamın kirliliğini değiştiren veya ortamdaki iyon derişimini gösteren belirteçler kullanılır. VOLUMETRİK ANALİZİN KOŞULLARI Volumetrik analizin gravimetrik analize göre daha kolay ve hızlıdır ancak, bütün kimyasal olaylar volumetrik analiz için uygun değildir. Bir kimyasal olaydan volumetriden yararlanabilmek için, o kimyasal olayın bazı koşulları sağlaması gerekir.

3 Tepkime stokiometrik olmalıdır. Kimyasal olay kesin bir şekilde ve tek bir kimyasal denklemde tanımlanabilmelidir. Yani, aa+ bb ürün türü bir tepkimede "a" ve "b" kesin tam sayılar olmalıdır. NEDEN Derişimi bilinen çözelti ile olan tepkime tam olarak bilinmiyorsa veya aynıanda birden fazla tepkime oluyorsa, ayarlı çözelti ile madde arasındaki ilişkiyi kurmak mümkün olmaz. Tepkime hızlıolmalıdır NEDEN Tepkimenin yavaş olması ortamdaki diğer maddeler ile istenmeyen bazı tepkimelerin olmasına da neden olabilir. Tepkime tam olmalıdır Derişimi belli çözelti eklendiğinde, tepkime en az %99.9 oranında gerçekleşmelidir. NEDEN Aksi halde stokiometrik ilişkiyi kurmak mümkün olmaz. Uygun bir indikatör bulunabilmelidir Kimyasal olayın sonucunu, yani derişimi bilinen çözeltiden ne kadar eklemek gerektiğini, belirleyecek uygun bir indikatör bulunabilmelidir NEDEN Renk değişimi gözlenmez yada yanlış aralıkta gözlenir. VOLUMETRİDE BAZI TERİMLERİN ANLAMLARI 1.Titrasyon ve Geri Titrasyon Bir maddenin, derişimi bilinen bir çözeltinin belirli hacmi ile tam olarak tepkimeye sokularak miktarının bulunması olayının tamamına titrasyon denir. Bu işlemde, iki maddenin tepkimeye girme kısmına ise titre etmekdenir. Bütün titrasyonlarda derişimi bilinen ve bilinmeyen iki ayrı çözeltinin, belirli hacimleri tepkimeye sokulur. Tepkimenin tam olarak bittiği noktanın iyi belirlenebilmesi için, derişimi bilinen çözeltinin (ayıracın) damla damla eklenmesi gerekir. Bazı hallerde ise, belli hacimde derişimi bilinen çözelti (ayıraç) çözeltiye eklenir. Bu işleme ise geri titrasyon denir. Bu durumda ayıracın eklenen miktarından, geri titre edilen miktarı çıkarılarak işlem yapmak gerekir. 2.Ayarlama ve Ayarlı Çözelti Volumetrik analizde kullanılan derişimi bilinen çözeltiye ayarlı çözelti denir. Çözeltinin derişiminin tam olarak hesaplanması için yapılan işleme ise o çözeltinin ayarlanmasıdenir. 3.Birincil (Primer) ve İkincil (Sekonder) Standart Volumetride, çözeltiyi ayarlayabilmek için kullanılan çok saf maddeye birincil standart (veya primer standart) denir. Bir bileşiğin birincil standart olarak kullanılaması için bazı şartlar vardır.

4 a. Maddenin bileşimi tam olarak bilinmeli ve oldukça saf olmalıdır. b. Ayarlanacak çözelti ile hızlıve stokiometrik bir tepkime vermelidir. c. Oda sıcaklığında mutlaka kararlıolmalı, bir etüvde kurutulabilmeli ve su veya karbondioksit gibi maddeleri soğurucu özelliği olmamalıdır. d. Eşdeğer ağırlığı, eğer mümkün ise büyük olmalıdır. Çünkü küçük tartımlardaki hata oranı büyük tartımdakinden daha büyüktür. Çözelti ayarlamada çok saf madde yerine ayarı belli başka bir çözeltide kullanılabilir. Kullanılan bu ayarı belli çözeltiye ikincil standart(veya sekonder standart) denir. Ayarlama işlemlerinde ikincil standart kullanmak, birincil standartda ki kurutma ve tartma gibi bazı işlemleri içermediğinden, daha az zaman alır ve bu nedenle birçok lâboratuvarda ayarlı çözeltiler bulundurulur 4.Eşdeğerlik Noktasıve Dönüm Noktası Bir titrasyonda ayarlı maddenin titre edilen maddeyi tam olarak tükettiği noktaya eşdeğerlik noktası denir. Kuvvetli bir asitle kuvvetli bir bazın titrasyonunda ph'ın7 olduğu nokta, eşdeğerlik noktasıdır veya demirin permanganatla titrasyonunda, ortamdaki demirin tamamının permanganatla tepkimeye girdiği nokta eşdeğerlik noktasıdır. Eşdeğerlik noktası belli bir stokiometrik eşitliğe dayandığından, teorik olarak hesaplanabilir. Dönüm noktası ise, titrasyonda eşdeğerlik noktasını belirlemek için kullanılan indikatörün renginin değiştiği noktaya denir. Eşdeğerlik noktası ve dönüm noktası aynı nokta gibi görünmekle birlikte farklı noktalar da olabilir. Ayarlı bir asit çözeltisi ile baz tayininde indikatör olarak çoğunlukla fenolftaleynçözeltisi kullanılır. Damla damla asit ekleyerek yapılan analizde, damlanın düştüğü noktada kırmızı renk meydana gelir, ancak bu dönüm noktası değildir. Çünkü çalkalandığında kaybolur. Titrasyona devam edildiğinde öyle bir noktaya gelinir ki asitin bir damla fazlası bütün çözeltiyi kırmızı renge boyar. Bu noktaya dönüm noktası denir. Bu tarz titrasyonlarda dönüm noktası ile eşdeğerlik noktası aynı değildir. NOT: Dönüm noktasının eşdeğerlik noktasından farklı olduğu durumlarda titrasyon hatası söz konusudur. Eşdeğerlik noktası ile dönüm noktasıne kadar farklı ise, ayarlı çözeltiden o kadar eksik (veya fazla) harcanacağından, bulunacak sonuçda o kadar farklı olacaktır. Bu şekildeki titrasyon hatası hesaplanabilir, büyük olması hâlinde gerekli düzeltme yapılabilir 5.İndikatör Bir titrasyonda eşdeğerlik noktasını veya ona en yakın noktayı belirlemek için kullanılan maddelere indikatör denir. İndikatörün etkisi çözeltide birkaç şekilde olabilir: 1. Eşdeğerlik noktasında veya ona en yakın noktada çözeltinin rengini değiştirir. 2. Çözeltide bir çökelti meydana getirir veya var olan çökeltiyi giderir.

5 3. Renkli bir çökelti meydana getirir veya renkli çökelti kaybolur. 4. Çökeltinin rengi başka bir renge döner İndikatör Çeşitleri Asit-baz indikatörleri: Hemen hemen tamamı organik boyalar olup zayıf asit veya zayıf baz özelliğindedir. Her indikatörün renk değiştirdiği ph aralıkları farklıdır. Farklı ph aralıklarında kullanılabilir. Aşağıda bazı önemli asit-baz indikatörlerin adı, asit ve bazdaki rengi ve kullanılacağı ph aralıkları verilmiştir. Dönüm noktasında farklı renkte çökelek meydana getiren indikatörler: Bu amaçla en çok kromat indikatörü kullanılır. Ayarlı gümüş nitrat çözeltisi ile klorür tayininde kullanılan kromat indikatörü eş değerlik noktasından hemen sonra ortamda farklı renkte (turuncu) ikinci bir çökelek oluşturarak titrasyon sonunu bildirir. Titrasyon sonunda ortamda oluşmuş olan çökeleğin rengini değiştiren indikatörlerdir. Örneğin, ayarlı gümüş nitrat çözeltisi ile klorür tayininde kullanılan fluoressein indikatörü bu türdendir. Eş değerlik noktasından hemen sonra ortamda oluşmuş olan beyaz renkli AgCl çökeleğinin rengini siyaha boyayarak titrasyonun bittiğini gösterir. Yükseltgenme ve indirgenme indikatörleri: Yükseltgenme ve indirgenme (Redoks) reaksiyonlarında kullanılan indikatörlerdir. Genellikle indirgen maddelerdir. Eş değerlik noktasından hemen sonra ayarlı çözelti ile yükseltgendiğinde farklı renge dönüşebilen organik

6 maddelerdir. Dikkat edilecek nokta indikatörün indirgenme potansiyelinin analiz edilecek maddenin indirgenme potansiyelinden daha küçük olmasıdır. Nişasta çözeltisi iyot ile yapılan titrasyonlarda kullanılan bir indikatördür. Difenil amin sodyum sülfonat da yükseltgenme ve indirgenme titrasyonlarında sık kullanılan bir indikatördür. VOLUMETRİK ANALİZLERİN SINIFLANDIRILMASI 1. Nötrleşmeye Dayanan Analizler (Asit- Baz Titrasyonları) 2. Çöktürmeye Dayanan Analizler (Çöktürme Titrasyonları) 3. Kompleksleşmeye Dayanan Analizler (Kompleksometrik Titrasyonlar) 4. Yükseltgenme-İndirgenmeye Dayanan Analizler (Redoks Titrasyonları) 1. Asit Baz Titrasyonları Asitlerle bazlar arasında geçen reaksiyonlara asit baz reaksiyonları denir. Ortamda var olan veya herhangi bir şekilde ortaya çıkarılan bir bazın ayarlı bir asit çözeltisiyle reaksiyona sokulması veya bir asidin ayarlı bir bazla reaksiyona sokulması esasına dayanan titrasyonlara asit baz reaksiyonları denir. Ayarlı bir asit çözeltisi ile baz miktarı tayinine alkalimetre, ayarlı bir baz çözeltisi ile asit miktarı tayinine ise asidimetri adı verilir. Örneğin ayarlı HCl çözeltisi ile NaOH tayini alkalimetri, ayarlı NaOH çözeltisi ile H2SO4 tayini ise asidimetridir. 2. Çöktürme Titrasyonları Çözünürlüğü az olan maddelerin titrasyon yoluyla tayinleri üzerine kurulan metotlara çöktürme titrasyonları denir. Çöktürme titrasyonları ile halojenler ve bazı iyonlar gravimetrik yollardan daha kolay ve daha emin olunarak analiz edilebilir. Çöktürme titrasyonlarında ayarlı çözelti olarak gümüş nitratın kullanıldığı titrasyonlara arjantometri denir. 3. Kompleksometrik Titrasyonlar Kompleks oluşumu üzerine kurulmuş olan titrasyonlara, kompleksometri denir. Bir kompleks oluşumunun volümetrik amaçla kullanılabilmesi için kompleksin dayanıklılık sabitinin büyük ve oluşan kompleksin bir cinsli olması gerekir. Yani oluşan ürünün kompleksler karışımı olmaması gerekir. 4. Redoks Titrasyonları Yükseltgenme indirgenme reaksiyonları üzerine kurulan titrasyonlara, redoks titrasyonları denir. Yükseltgenme bir maddenin elektron kaybetmesi, indirgenme ise elektron almasıdır. Bir yerde yükseltgenme varsa onun yanında mutlaka indirgenme de vardır. Başka bir ifadeyle elektronlar çözelti ortamında serbest kalamaz ancak bir maddeden diğerine geçebilir. Bir madde tarafından verilen elektronlar diğer madde tarafından alınır. Verilen elektronun aynen alınması bu tip reaksiyonların temelini teşkil eder. EŞDEĞER GRAM SAYISI, HESAPLANMASI Bütün kimyasal tepkimelerde bir eşdeğer gram madde, diğer maddenin bir eşdeğer gramıile tepkimeye girer ve ürün verir. Bir başka deyişle A + B C şeklindeki bir tepkime ele alınacak olursa A bileşeninin bir eşdeğer gramı B bileşeninin bir eşdeğer gramıyla birleşir ve C ürününü meydana

7 getirir. Eşdeğer gram, derişim birimlerinden olan Normalite ile yakından ilgilidir. Hatırlanacağı gibi normalite bir litre çözeltide çözünen maddenin eşdeğer-gram sayısı olarak tanımlanmaktadır. Dolayısıyla volumetrik analizlerde çözeltilerin normalite biriminden hazırlanması hesaplamalarda kolaylıklar sağlar. [N,Normalite = Çözünen maddenin eş değer gram sayısı / Çözelti Hacmi (L) ] olduğundan [Eş değer gram sayısı = Çözünen maddenin miktarı (g) / Çözünen maddenin eşdeğer ağırığı] na eşittir. Dolayısıyla eğer maddenin eşdeğer ağırlığı biliniyorsa, eşdeğer gram sayısını hesaplamak sorun olmamaktadır. Eşdeğer ağırlığın hesaplanması volumetrik analizlerin türüne göre( nötrleştirme, çöktürme, kompleksleştirme veya redoks tepkimesi ) farklı şekilde yapılır. Biz asit- baz yani nötrleştirme deneyi yapacağımız için sadece bu konu üzerinde duracağız. Nötrleştirme Tepkimelerin Eşdeğer ağırlık hesaplama: [Asitlerde eşdeğer ağırlık hesaplama = Asitin formül ağırlığı / çözeltiye verdiği H+ sayısı ] [Bazlarda eşdeğer ağırlık hesabı] = Bazın formül ağırlığı / çözeltiye verdiği OH- sayısı ] Formülleri ile bulunur. Örneğin; tepkimeye giren HCI içi; HCI/ 1 = 36,46/ 1 olur. Deneyin Yapılışı: Titrasyon öncesi hazırlıklar tamamlayınız. Çalışma ortamında kullanıcağınız arç ve gereçleri hazırlayınız ve tüm ekipmanlarınızın temizliğinden emin olunuz. Büret destek sporuna bağlayınız. Büreti kullanmadan önce kullanıcağınız kimyasal ile çalkalayınız. Büreti çözeltiniz ile doldurunuz. Çözelitden bir miktar boşaltarak sıfırlama işlemini yapınız. Büretteki kimysal hacmini kaydediniz. Erlene derişim tayini yapılacak çözeltiyi koyun. Derişim tayini yapılacak çözeltinin rengini saf su ekleyerek seyreltin. 2-3 damla indikatör ekleyin. Derişim tayini yapılacak olan çözeltiyi büretin altına yerleştirin. Büretin musluğunu açarak damla damla çözeltinize ilave edin. Titrasyon boyunca erlenmayeri çalkalayınız. Çözelti rengi değiştiğinde ilaveyi durdurun. Oluşan rengin kalıcılığını kontrol edin. Değişen rengin kalıcı olduğu yerde deneyi bırakarak hesaplamaları yapınız. n asit =n baz ; M asit. V asit =M baz. V baz

8 Titrasyona geçildiğinde sağ elle erlen, sol elle de büret musluğu şekilde görüldüğü gibi tutulur. Erlen büretin altına getirilip büretin uç kısmı içine gelecek şekilde ayarlandıktan sonra sol elle musluk açılıp ayarlı çözelti damla damla ilave edilmeye başlanır. Her damla düştüğünde erlen dairesel olarak döndürülerek çalkalanıp çözeltinin iyice karışması sağlanır. Analiz çözeltisinde renk değişikliği olduğu anda musluk kapatılır. Oluşan renk bir süre gözlenerek renkte geriye dönme olup olmadığı kontrol edilir. Renkte geriye dönüş olmuşsa renk kalıcı oluncaya kadar titre etmeye devam edilir. Renk değişimi sağlandığı anda işlem sonlandırılır. Titrasyon Yaparken Dikkat Edilecek Hususlar Sağlıklı bir titrasyon yapabilmek için izlenmesi gereken bir işlem sırası ve uyulması gereken bazı kurallar vardır. Bu kurallardan önemli olan bazıları aşağıda verilmiştir: Titrasyon için uygun ölçülerde analiz kapları seçilmeli ve kaplar temiz olmalıdır. Kullanılacak erlenin hacmi, titrasyon sonunda birikeceği tahmin edilen çözeltinin hacminin en az iki katı olmalıdır. Ayarlı çözelti ağzı kapalı ve üzeri etiketlenmiş olarak saklanmalı, sıcakta veya güneş ışığında bırakılmamalı, kullanılmadan önce mutlaka çalkalanmalıdır. Dönüm noktasını belirlemek için uygun indikatör seçilmeli ve fazlasının ilavesinden kaçınılmalıdır. Büret musluğunun sağlıklı çalışıp çalışmadığı, akıtıp akıtmadığı kontrol edilmeli, akıtıyorsa vazelin sürülerek giderilmeye çalışılmalıdır. Büret ayarlı çözelti ile doldurulmadan önce birkaç kez az miktarda ayarlı çözelti ile çalkalanmalıdır. Büretin uç kısmında hava kabarcığı kalmamış olmasına dikkat edilmelidir. Analize başlamadan önce büretin ucundaki damla temiz bir kaba dokundurularak alınmalı, bu amaçla kâğıt veya pamuk kesinlikle kullanılmamalıdır. Ayarlı çözelti büretten damla damla ilave edilmeli ve bu sırada erlenmayer düzenli olarak çalkalanmalıdır. Titrasyona oluşan renk, en az 15 saniye kalıcı oluncaya kadar devam edilmelidir. Titrasyon sonunda sarfiyatın okunması, büretin çeperlerindeki sıvının akmasını sağlamak için 5-10 saniye sonra yapılmalı fakat kesinlikle daha sonraya bırakılmamalıdır. Analiz sonunda bürette kalan ayarlı çözelti şişesine konulmamalı, atılmalıdır.

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ BAZ MİKTARI TAYİNİ 524KI0048

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ BAZ MİKTARI TAYİNİ 524KI0048 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ BAZ MİKTARI TAYİNİ 524KI0048 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI. 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması

ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI. 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması 2. Hafta: Çözelti Hazırlama 3. Hafta : Asit- Baz Titrasyonu 4. Hafta: Kromatografi

Detaylı

analit çözeltisi + E j = E ind - E ref Referans Elektrot I Tuz Köprüsü I Analit Çözeltisi I İndikatör Elektrot

analit çözeltisi + E j = E ind - E ref Referans Elektrot I Tuz Köprüsü I Analit Çözeltisi I İndikatör Elektrot 1 POTANSİYOMETRİK YÖNTEMLER Ref. Enstrümantal Analiz, Referans Elektrotlar, İndikatör Elektrotlar digital metre referans elektrot, E ref tuz köprüsü, E j poröz membran analit çözeltisi metalik indikatör

Detaylı

ASİT BAZ TİTRASYONU TEORİ

ASİT BAZ TİTRASYONU TEORİ ASİT BAZ TİTRASYONU AMAÇ Bu deneyde öğrenciler asit-baz titrasyonu ve standart çözelti hazırlamayı öğreneceklerdir. Ayrıca aspirin tableti içindeki asetil salisilik asit yüzdesini ve aspirin çözeltisinin

Detaylı

ÇÖZELTİLER ve DERİŞİM

ÇÖZELTİLER ve DERİŞİM ÇÖZELTİLER ve DERİŞİM Derişim ve derişim birimleri Prof. Dr. Mustafa DEMİR M.DEMİR(ADU) 02-ÇÖZELTİLER VE DERİŞİM 1 ÇÖZELTİLER İÇİN GEREKLİ KAVRAMLAR Homojen- heterojen karışım Çözücü- çözünen-çözünme Süspansiyon,

Detaylı

8. SINIF KĠMYA DENEYLERĠ

8. SINIF KĠMYA DENEYLERĠ 8. SINIF KĠMYA DENEYLERĠ DENEY NO : 1 DENEYĠN ADI : KÜTLENİN KORUNUMU KANUNU DENEYĠN AMACI : Doğada var olan maddelerin hiçbir şekilde yoktan var olamayacağı, varolanın da yok olamayacağını; başka şekillere

Detaylı

5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ

5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ 5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ Birçok tuz suda çok az çözünür. Tuzların sudaki çözünürlüğünden faydalanarak çökelek oluşumu kontrol edilebilir ve çökme olayı karışımları ayırmak için kullanılabilir. Çözünürlük

Detaylı

Biz konsantrasyonun üç çeşit birimini inceleyeceğiz: a) Agırlıkça Yüzde Konsantrasyon: 100 gram çözeltide bulunan madde miktarıdır.

Biz konsantrasyonun üç çeşit birimini inceleyeceğiz: a) Agırlıkça Yüzde Konsantrasyon: 100 gram çözeltide bulunan madde miktarıdır. DENEY 1 ÇÖZELTİ HAZIRLAMA Bir madde ikinci bir medde içersinde molekülleri veya iyonları halinde dağıtıldığında meydana gelen karışıma çözelti adı verilir. İyonları veya molekülleri halinde dağılan maddeye

Detaylı

5.111 Ders Özeti #23 23.1

5.111 Ders Özeti #23 23.1 5.111 Ders Özeti #23 23.1 Asit/Baz Dengeleri (Devam) Konu: Titrasyon Cuma günü ders notlarından Asidik tampon etkisi: Zayıf asit, HA, protonlarını ortamdaki kuvvetli bazın OH iyonlarına aktarır. Zayıf

Detaylı

Asitler-Bazlar-Tuzlar. Prof Dr Arif ALTINTAŞ

Asitler-Bazlar-Tuzlar. Prof Dr Arif ALTINTAŞ Asitler-Bazlar-Tuzlar Prof Dr Arif ALTINTAŞ Asitler Asitler kimyada önemli bir bileşik sınıfını oluşturur. Günlük gıda maddelerinin bir çoğunda asit vardır. Canlıların yaşamsal faaliyetlerinde asitlerin

Detaylı

TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Dr.Hüseyin Aksel EREN TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI

TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Dr.Hüseyin Aksel EREN TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Ö.Gör.Dr. Hüseyin Aksel EREN DERSİN İÇERİĞİ Tekstil terbiyesinde kullanılan suyun özellikleri Tekstil terbiye proses suyundan beklentiler Su kaynaklı problemler Proses suyu hazırlık işlemleri Tekstil atıksuları

Detaylı

MANİSA İLİ HALK SAĞLIĞI LABORATUARI SU NUMUNESİ ALMA EL KİTABI

MANİSA İLİ HALK SAĞLIĞI LABORATUARI SU NUMUNESİ ALMA EL KİTABI TC MANİSA İLİ HALK SAĞLIĞI LABORATUARI SU NUMUNESİ ALMA EL KİTABI 1 REVİZYON TAKİP SAYFASI REVİZYON YAPILAN REVİZYON YAPILAN REVİZYON REVİZYON AÇIKLAMASI SAYFA TARİH NO 2 DAĞITIM TABLOSU DAĞITILAN BİRİM

Detaylı

DENEY 4. ASİT BAZ TİTRASYONLARI (indikatörlü, potansiyometrik)

DENEY 4. ASİT BAZ TİTRASYONLARI (indikatörlü, potansiyometrik) DENEY 4 ASİT BAZ TİTRASYONLARI (indikatörlü, potansiyometrik) AMAÇ: Asit baz titrasyon işlemini öğrenmek ve asit-baz titrasyonu ile derişimi bilinmeyen bir asit ve/veya bir baz çözeltisinin derişimini

Detaylı

SU KİMYASI DERS NOTLARI

SU KİMYASI DERS NOTLARI SU KİMYASI DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN FIRAT ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2005 1 SU KİMYASI İçme suyuna ait özellikler 4 gruba ayrılır. 1 Fiziksel ve duyu organlarına hitap eden özellikler

Detaylı

Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji-1. 4. Açık sistem için, 5. I. İzotermal sistem. 6. I. Mg (k) + 1/2O 2(g) MgO (k) + ısı

Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji-1. 4. Açık sistem için, 5. I. İzotermal sistem. 6. I. Mg (k) + 1/2O 2(g) MgO (k) + ısı KİMYA Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji-1 11. SINIF Sayısal 01 1. Enerji alış verişine açık olmakla beraber madde alış verişi olmayan sisteme verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? A) Çevre B) İzole sistem

Detaylı

3. ENERJİ VE ENTALPİ. (Ref. e_makaleleri) ENERJİ. Termodinamiğin Birinci Kanunu. Joule İşi

3. ENERJİ VE ENTALPİ. (Ref. e_makaleleri) ENERJİ. Termodinamiğin Birinci Kanunu. Joule İşi 1 3. ENERJİ VE ENTALPİ (Ref. e_makaleleri) ENERJİ Termodinamiğin birinci kanunu, mekanik enerjinin korunması ilkesinin genişletilmiş bir halidir. Enerjinin bir sistemden diğerine transfer edilmesi iş ve

Detaylı

KROMATOGRAFİYE GİRİŞ. Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz

KROMATOGRAFİYE GİRİŞ. Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz 1 KROMATOGRAFİYE GİRİŞ Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz Bir analitte bulunan engelleyici maddeler fiziksel veya kimyasal yöntemlerle ayrılabilir; bunlar çok bilinen distilasyon, kristalizasyon, çözgen

Detaylı

ÜNİTE 11. Asitler ve Bazlar. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler

ÜNİTE 11. Asitler ve Bazlar. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler ÜNİTE 11 Asitler ve Bazlar Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Asit ve baz kavramlarını bilecek, Zayıf asit, zayıf baz, kuvvetli asit, kuvvetli baz kavramlarını tanıyacak, Titrasyon ve ph kavramlarını

Detaylı

H 3 O + iyonuna hidronyum iyonu denir. Buna göre suyun iyon dengesi daha tam olarak şöyle yazılabilir : H 2 O(s) + H 2 O(s) H 3 O + (aq) + OH (aq)

H 3 O + iyonuna hidronyum iyonu denir. Buna göre suyun iyon dengesi daha tam olarak şöyle yazılabilir : H 2 O(s) + H 2 O(s) H 3 O + (aq) + OH (aq) 5. BÖLÜM ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR Svante ARRHENIUS (1859-197) Elektrolitlerin ayrışması konusunda çağını aşandüşünceler üreten İsveç li kimyacı Arrhenius, 190 te Nobel Ödülünü

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372

Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 SU KĐRLĐLĐĞĐ KONTROLÜ YÖNETMELĐĞĐ NUMUNE ALMA VE ANALĐZ METODLARI TEBLĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ. 2.1. Saf Madde

2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ. 2.1. Saf Madde 2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ 2.1. Saf Madde Her noktasında aynı ve değişmeyen bir kimyasal bileşime sahip olan maddeye saf madde denir. Saf maddenin sadece tek bir kimyasal element veya bileşimden oluşması

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ TEMEL ELEKTRİK ELEKTRONİK 1 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

AKTİVİTE VE KİMYASAL DENGE

AKTİVİTE VE KİMYASAL DENGE AKTİVİTE VE KİMYASAL DENGE (iyonik türlerin dengeye etkisi) Prof. Dr. Mustafa DEMİR M.DEMİR 11-AKTİVİTE VE KİMYASAL DENGE 1 Denge sabitinin tanımında tanecikler arası çekim kuvvetinin olmadığı (ideal çözelti)

Detaylı

Ünite. Karışımlar. Homojen Karışımlar 72 Heterojen Karışımlar 102 Karışımların Ayrılması 118

Ünite. Karışımlar. Homojen Karışımlar 72 Heterojen Karışımlar 102 Karışımların Ayrılması 118 Ünite 2 Karışımlar Homojen Karışımlar 72 Heterojen Karışımlar 102 Karışımların Ayrılması 118 KARIŞIMLAR Karışımlar Bir küp şekerin suda çözünmesi. Çözeltinin özellikleri, çözücüsünden oldukça farklıdır.

Detaylı

ENSTRUMENTAL ANALİZ DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN

ENSTRUMENTAL ANALİZ DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN ENSTRUMENTAL ANALİZ DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN İçindekiler Analize Giriş Enstrumental Analize Giriş 1-Spektroskopi Işık-Madde Etkileşimi, Işığın Davranışları Işığın Özellikleri UV Görünür Bölge

Detaylı

Atom ve Periyodik Sistem. Ünite

Atom ve Periyodik Sistem. Ünite Ünite 2 Atom ve Periyodik Sistem KİMANIN TEMEL KANUNLARI 44 ATOMUN TEMEL TANECİKLERİ 67 ATOM MODELLERİNİN TARİHSEL SERÜVENİ 89 PERİODİK SİSTEMİN GELİŞİMİ 102 ÖZELLİKLERDE PERİODİK DEĞİŞİM 128 43 KİMANIN

Detaylı

EKMEK ÜRETĐM TEKNOLOJĐSĐ - 1. Yrd. Doç. Dr. Murat YILMAZTEKİN

EKMEK ÜRETĐM TEKNOLOJĐSĐ - 1. Yrd. Doç. Dr. Murat YILMAZTEKİN EKMEK ÜRETĐM TEKNOLOJĐSĐ - 1 EKMEK HAMURU HAZIRLAMA 1. EKMEK ÜRETİMİNDE TEMEL BİLEŞENLER 2. EKMEK ÜRETİMİNDE YARDIMCI BİLEŞENLER 3. EKMEK HAMURU EKMEK ÜRETİMİNDE TEMEL BİLEŞENLER Ekmek hamuru hazırlarken

Detaylı

T TRASYONU. Ders Sorumlusu: Prof. Dr. Đnci. Morgil

T TRASYONU. Ders Sorumlusu: Prof. Dr. Đnci. Morgil DENEYĐN N ADI: ASĐT T BAZ TĐTRASYONU T TRASYONU Ders Sorumlusu: Prof. Dr. Đnci Morgil H.Ü.. Eğitim E Fakültesi HAZIRLAYAN: Yalçın Azem KAYA Deneyin Amacı: Sodyum hidroksit çözeltisi, derişimi imi bilinen

Detaylı

ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ

ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ Doç. Dr. Şeyda KORKUT ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ Sürdürülebilir kalkınma için en önemli yaşamsal kaynaklardan biri sudur. 20. yüzyılda dünya nüfusu 19.yüzyıla oranla üç kat artmasına rağmen, su kaynaklarının

Detaylı