TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR"

Transkript

1 ISSN: Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi 2006 (3) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Araştırma Tokat Đlinde Meyve ve Sebze Depoculuğunun Mevcut Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri Murat SAYILI *, Ali BATU **, Mehmet TOKATLI ***, Mehmet YILDIZ *** * Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, 60240, Tokat ** Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Afyonkarahisar *** Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, 60240, Tokat ÖZET Yapılan bu araştırmada, Tokat ilinde meyve ve sebze depoculuğunun durumu ve sorunları incelenmiştir. Çalışmada kullanılan veriler anket yoluyla elde edilmiştir. Tam sayım yöntemi uygulanarak, basit depolamada 23 ve soğuk hava depolamada 12 olmak üzere toplam 35 depo sahibi ile görüşülmüştür. Elde edilen veriler 2003 yılına aittir. Gerek basit ve gerekse soğuk hava depoculuğunda önemli problemler söz konusudur. Özellikle eğitim konusunda önemli eksiklikler vardır. Kapasite kullanım düzeyi düşüktür. Basit depolara konulan ürünleri üreticilerin kendi ürünleri iken, soğuk hava depolarına Tokat ili ile birlikte bir çok il ve/veya yöreden ürünler getirilmektedir. Özellikle basit depolama sisteminde zayiat durumu yüksektir. Özellikle basit depolarda tekniğine uygun bir depolamanın yapılmadığı belirlenmiştir. Depolama öncesi ve sonrası ürün fiyatları incelendiğinde, ürün fiyatlarının yükseldiği ve depolamanın ekonomik yarar sağladığı saptanmıştır. Anahtar kelimeler: Meyve ve sebze üretimi, depolama, Tokat ili 1. GĐRĐŞ Đnsanlığın tarihi kadar eski bir kavram olarak düşünebileceğimiz depolama faaliyeti, uzunca bir süre yalnızca ailenin gereksinimi karşılama amacına yönelik olmak üzere, ileride tüketilmesi düşünülen malların saklanması şeklinde anlaşılmıştır. Daha sonraki dönemlerde askeri lojistik sisteminin bir aracı olarak kullanılmaya başlanmıştır [1]. Bilimsel olarak, depolamadaki anlamlı gelişmeler, II. dünya savaşından sonra ortaya çıkmıştır. Savaş sonrası özellikle üretim ve tüketim arasındaki dengesizlik depolamanın önemini artırmıştır. Pazarlama anlayışındaki yeni bazı gelişmelerle, tüketici, artık almak istediği malın, istediği yerde ve zamanda eline geçmesini beklemektedir. Çoğu kez müşteri çekmek amacı ile fiyatları düşürmek yerine, malın tüketiciye daha kısa sürede ulaştırılması yolu önem kazanmıştır. Soğuk depoculuk bakımından durum değerlendirilmesi yapıldığında, belli bir süreye kadar suni buz yapılması henüz bilinmemekte ve soğutma için kar ve buz kullanılmaktaydı [2]. Soğuk tekniğindeki devrim 1800 lü yılların son çeyreğinde gerçekleştirilmiştir. Bu teknik sayesinde soğukta depolama ile kara ve deniz taşımacılığı da önem kazanmıştır. Üretilen taze meyvelerin en az % ı tüketiciye ulaşmadan çürüyerek atılmaktadır. Bu oran taze sebzeler için daha yüksektir [3]. Meyve ve sebzelerde meydana gelen bu kayıpların nedenleri; hasatta kalifiye işçi bulunmayışı, hasat zamanının iyi tespit edilmeyişi, ürünün optimum koşullarda

2 Teknolojik Araştırmalar : GTED 2006 (3) Tokat Đlinde Meyve ve Sebze Depoculuğunun Mevcut Durumu, Sorunları ve Çözüm Ö... depolanmaması, ürünün depoda kalma süresindeki aksaklıklar, yükleme ve boşaltmadaki dikkatsizlikler olarak sıralanabilir. Bu kayıpları en aza indirilmesi yanında muhafazanın ön plana çıkmasında birçok sebepler mevcuttur. Bunlar; ülke ekonomisinde tarımsal üretimin arttırılması, ürün fiyatlarında istikrarın sağlanmasıyla üretici ve tüketicinin korunması, ülke düzeyinde talep edildiği zaman ve miktarda besin maddelerinin temini, bu ürünlerin üretimleri aşamasında içerdikleri tam kalite özellikleriyle miktarlarının korunmaları amacından kaynaklanır [4]. Türkiye dünya üzerindeki konumu ve ekolojik şartları nedeni ile birçok ürünün yetiştirilmesi için uygun olması ve bunun neticesinde tarımsal üretim bakımından diğer birçok ülkeye göre şanslı durumda olması nedeniyle, dünyada kendi nüfusunun besin ihtiyacını karşılayabilen ender ülkeler arasındadır. Dünyada yetiştirilen 140 tür meyve ve sebzenin 80 türü Türkiye de yetiştirilebilmektedir [5]. Tokat ve bölgesinde bu 80 türün yaklaşık 40 türü yetiştirilmekte olup, bunların 22 türü depolanmaktadır. Bu çalışmada, Tokat ilinde modern ve basit depolamanın mevcut durumu ortaya konulacak, sorunlar ve ilgili çözüm önerileri üzerinde durulmuştur. 2. MATERYAL VE YÖNTEM Çalışmanın ana materyalini, ilde meyve-sebze depolama faaliyetinde bulunan işletmelerle yapılan anketlerden elde edilen veriler oluşturmaktadır. Tam sayım yöntemine göre, Tokat ilinde anket yapılan işletme sayısı; 12 soğuk hava deposu ve 23 basit depo olmak üzere toplam 35 depodan oluşturmaktadır. Elde edilen veriler 2003 yılına aittir. Anket sonucu elde edilen veriler, aritmetik ortalama ve basit yüzde hesapları ile değerlendirilmiştir. 3. DEPOLAMA KAVRAMI VE SĐSTEMLERĐ 3.1. Depolama Kavramı ve Depolamanın Faydaları Depolama, malların yönetimi ve depo içinde muhafazası demektir. Soğuk depolar ise, daha çok bozulabilir nitelikteki gıda maddeleri için ve genellikle bir veya birden fazla ürün türünün muhafazasına göre donatılmış ve tesis edilmiş özel amaçlı depolardır. Bahçe ürünleri genel olarak hasattan sonra yavaş veya hızlı bir şekilde kalitelerini kaybederler. Depolanan üründe ise kalite kaybı çok yavaş olur. Ancak ürünü pazara verme süresi uzadığı için bu kaybın boyutu önem kazanmaktadır. Depolamanın faydaları aşağıdaki şekilde açıklanabilmektedir [6]: a) Pazarlayıcı, ürünün pazarda bol ve fiyatının ucuz olduğu dönemi atlatıp, ürünün az ve fiyatın yüksek olduğu dönemi kollar. Ancak pazarlamayı geciktirmenin de bir gideri vardır. Ürünü geç pazarlama ile elde edilen yüksek fiyat yapılan ek giderleri karşılamalıdır. b) Uzayan pazarlama süresi içinde tüketilen ürün miktarı artar. Bu, ilgili yetiştiriciliğin ve endüstrinin gelişmesini sağlar. c) Üretim ve pazarlama işletmesinin iş gücü kullanımı etkinleşir. d) Pazarda uzun süre daha kaliteli ürün bulunur. 28

3 Sayılı M., Batu A., Tokatlı M., Yıldız M. Teknolojik Araştırmalar: GTED 2006 (3) e) Ürünü değerlendiren endüstri daha uzun süre çalışma ve daha çok ürünü işletme ve daha ekonomik çalışma olanağı bulur. Üretim ve pazarlama işletmesinde depolar işletmenin ekonomik yönünü iyileştirmeli ve bunu sürekli olarak sağlamalıdır Meyve ve Sebze Depolama Sistemleri Meyve ve sebzeler hasattan sonra tümden içinde bulunduğu ortam faktörlerinin kontrolüne girer ve ürün metabolizmasını buna uydurur. Depolama, bu ortam faktörlerinin ürünün dayanma gücünü koruması yönünde değiştirilmesi ile gerçekleştirilir. Depoda ne kadar fazla faktör ne kadar özenli bir şekilde kontrol edilirse başarı o derecede yüksek olur. Bu faktörlerin kontrol edilme durumlarına göre birbirinden farklı depolama sistemleri geliştirilmiştir. Ancak günümüzde yaygın olarak basit depo ve modern soğuk hava depoları kullanılmaktadır [6] Basit Depolama Sistemleri Önceleri, meyve ve sebzelerin saklanmasında kullanılan depolar; kiler, samanlık ve toprak altında bulunan doğal veya yapay mağaralardır. Bunlar, ürünü çeşitli dış etkenlerden, sıcaklık ve dondan korur. Ayrıca, dış soğuk havadan daha etkili ve kontrollü olarak yararlanılacak şekilde geliştirilmiştir. Başka bir soğutma sistemi yoktur ve adi depolar olarak isimlendirilir. Yapım ve donanım şekline göre, basitten gelişmişe doğru birçok tipleri vardır. Örneğin; havalandırma düzeninin çalıştırılması elle, yarı veya tam otomatik olarak sağlanır. Orta Anadolu da Nevşehir çevresinde bulunan bu tip depolar bugün bile başarı ile kullanılmaktadır. Gecenin düşük sıcaklığından yararlanılarak soğutulan bu depolarda sıcaklık, dış sıcaklık ortalamasının altındadır. Üstelik, gece-gündüz sıcaklık farkı düşüktür. Sert kışlarda depo kapatılarak ürün dondan korunur. Bağıl nem, toprağın neminden yararlanılarak veya su serpilerek yüksek tutulur. Ancak havalandırma konfeksiyonla olur ve sınırlı ölçüde kalır. Depo sıcaklığı dış sıcaklığa bağlı olduğu için yüksek konumlu iç bölgelerde başarılı olur. Bu depolar düşük gece sıcaklıklarından yararlanılacak şekilde havalandırma ve nemlendirme düzenleri ile donatılırsa bazı dayanıklı tür ve çeşitleri depolanmasında başarılı olur. Buna rağmen depolama süresi; su kaybı, hastalık ve bozukluklar ve hızlı olgunlaşma nedeni ile oldukça kısalır. Ancak, bazı elma ve armut çeşitleri, turunçgil meyveleri, kavun, patates, soğan ve benzeri kök sebzeler saklanabilir [6]. Basit depoların özellikleri şunlardır: 1. Teknikle soğutulan depoların gerek tesis ve gerekse işletme masraflarının fazla olmasına rağmen basit depolarda bu masraflar oldukça düşük seviyededir. Nitekim basit depoların inşasında izolasyon ve soğutucu teçhizat masrafları söz konusu değildir. 2. Đnşaat tesis giderleri soğuk hava depolarında daha azdır. 3. Basit depolarda işletme masrafları soğuk hava depolarına nazaran az olduğundan, muhafaza olunan ürünlerin birim maliyeti soğuk hava depolarına göre daha düşüktür. 4. Ekonomik yararlarının yanı sıra teknik bakımdan basit depolarda saklanan ürünler soğuk hava depolarına göre bazı üstünlükler taşımaktadır. Basit depolarda saklanan ürünler, perakende satışlarda manavlar tarafından daha makbul tutulmaktadır. Çünkü soğuk hava depolarında saklanan ürünler manavlarda buzdolabı vb. bulunmadığından kısa bir süre zarfında pörsümekte ve çürüyerek bozulmaya yüz tutmaktadır. Buna karşın basit depolarda sadece hava akımı ve rutubetin etkisiyle soğumakta olduğundan buralarda muhafaza edilebilen ürünler perakende mağazalarında uzun süre dayanmaktadır [7]. 29

4 Teknolojik Araştırmalar : GTED 2006 (3) Tokat Đlinde Meyve ve Sebze Depoculuğunun Mevcut Durumu, Sorunları ve Çözüm Ö Soğuk Hava Depoları Her türlü soğutma donanımı bulunan, dış koşullardan etkilenmeyecek şekilde izole edilmiş, ısı ve nem koşulları depolanan ürünlerin türlerine göre ayarlanabilen, bozulabilir nitelikteki gıdaların depolanması amacıyla kurulu tesisler olup, kârdan ziyade kalitenin korunmasını temel almaktadırlar [7]. Hasat edilmiş meyve ve sebzeler uygun koşullarda depolanınca, taze haldeki niteliklerini bir süre, önemli ölçüde korurlar. Uygun koşullar, sıcaklık derecesi ve bağıl nemin ayarlanması ile sağlanır. Her türlü meyve ve sebzenin, en iyi şekilde depolanabildiği belli sıcaklık derecesi ve bağıl nem söz konusudur. Hatta aynı meyve veya sebzenin optimum depo istekleri, çeşide ve yetiştirildiği ekolojik koşullara bağlı olarak değişebilmektedir. Depolamadaki optimum koşullar ne kadar iyi sağlanırsa sağlansın her meyve ve sebzenin ancak belli bir süre dayanma olanağı vardır. Bu süre birkaç günden 5-6 aya kadar değişmektedir. Her ürüne özgü belirli sürelerin sonunda, depolanan ürün, kalitesini süratle kaybeder ve nihayet tamamen bozulur. Şu halde soğukta depolamada meyve sebzelerin dayanma süresi sınırlıdır. Soğukta depolamada en önemli faktör, depo sıcaklık derecesidir. Genel bir ilke olarak, depolamadaki sıcaklık derecesi, depolanan meyve veya sebzenin donma noktasının 1-2 C üstünde bulunur. Şu halde soğukta depolamada ürün asla donmaz. Dondurarak muhafaza ile soğukta depolamanın en önemli farklılığı da budur. Nitekim dondurarak muhafazada meyve ve sebzeler belirli işlem aşamalarından sonra dondurulmakta, -18 C veya daha düşük sıcaklıklarda donmuş halde depolanmaktadır. Böyle saklanan ürünün dayanma süresi teorik olarak sınırsızdır. Fakat uygulamada sadece aylarca veya en çok birkaç yıl saklanır [8]. 4. ARAŞTIRMA SONUÇLARI 4.1. Meyve ve Sebze Muhafazasında Kullanılan Basit Depolar Depo sahiplerinin ortalama yaşı yıl olarak saptanmıştır. Bu kişilerin eğitim durumları incelendiğinde; %73.91 i ilkokul, %13.04 ü ortaokul, %8.70 i lise ve %4.35 i ise üniversite mezunudur. Bu kişilerin %21.74 ü ortalama 5.6 yıl, %47.83 ü 18.2 yıl ve %30.43 ise 27.1 yıldır bu işle uğraşmaktadırlar. Depo sahiplerinden sadece %4.35 inin konu ile ilgili uzmanlığı olduğu tespit edilmiştir. Buna karşın %95.65 i depoculuk hakkında herhangi bir kurs, seminer gibi bir eğitim almamış ve depoculuğu tamamen geleneksel kurallara göre yapmaktadır. Bunun sonucu olarak da bilinçsiz bir depoculuk ortaya çıkmaktadır. Bu kişilerin bilinçli olmasıyla; sınıflama, ayıklama, ilaçlama, hasat, istifleme gibi depolama işlemleri daha uygun yapılabilecek ve ürün zayiatları artmasına neden olan olumsuzlukları ortadan kaldırılabilecektir. Bu nedenle bu işle uğraşan kişilerin eğitilmesi büyük önem taşımaktadır. Ancak Türkiye de soğuk tekniği konusunda eğitim veren kurumların bulunmayışı, bu kişilerin depolardan istenen düzeyde ve etkin bir şekilde yararlanamamasına neden olmaktadır. Bunu gerçekleştirmek için Belediye, Valilik, Üniversite, Tarım Đl Müdürlüğü gibi kurumlar gerekli olan özeni göstermelidirler. Basit depoların; %17.37 si yılları arasında, %30.49 u yılları arasında ve %52.14 ü ise yılları arasında yapılmıştır. Depoların %95.66 sı mülk ve %4.34 ü ise kiralıktır. Depo yeri seçilirken; hammaddeye yakın olması (%4.35), evin bir bölümü olması (%4.35), arsa sahipliği olması (%4.35) ve eve yakın olmasına (%91.30) dikkat edildiği ifade edilmiştir. Depolarda karşılaşılan en önemli problemler; %30.43 ile ürün kaybının olması, %13.04 ile sıcaklık ayarının tam olarak yapılamaması, %4.35 ile kemirgen zararı, don ve fazla nem olması olarak ifade edilmiştir. Bununla birlikte %43.48 inde ise herhangi bir problem söz konusu değildir. Yılda ortalama olarak depoların %17.40 ı 45 gün, %69.56 sı 131 gün ve ü ise 233 gün kullanılmaktadır. 30

5 Sayılı M., Batu A., Tokatlı M., Yıldız M. Teknolojik Araştırmalar: GTED 2006 (3) Depoların sahip olduğu özellikler incelendiğinde; %65.22 si tek, %17.39 u üç ve %17.39 u dört odalı; %30.44 ünde bir, %34.78 inde iki, %13.04 ünde dört ve %21.74 ünde beş pencere; %91.30 unda tek, %4.35 inde iki ve %4.35 inde 3 kapı; %30.44 ünün tabanı beton, diğerlerinin ise toprak; depo yan duvarlarının %34.78 i beton, diğerleri kerpiç, taş ve dolgu; duvarların %21.73 ü sıvalı; üst tavanların %4.35 inin yalıtımlı, diğerlerinin ise ahşap ve beton oldukları saptanmıştır. Depoların %47.83 ü sadece depo amacı ile yapılmışken, geri kalanı depo+diğer ihtiyaçlar için kullanılmaktadır. Đncelenen basit depoların bina olarak ölçülerine bakıldığında ölçüleri aralarında çok büyük farklılıklar olduğu ve belli bir standardın olmadığı tespit edilmiştir. Depoların ortalama olarak ölçüleri; en 7.3 m, boy 9.3 m, yükseklik 3.0 m ve alan m 2 olarak hesaplanmıştır. Depoların ortalama olarak fiili kapasitesinin ancak %38.24 ü kullanılmaktadır. Depoya konulan ürünlerin tamamı kişilerin kendi mahsulleridir. Depolara başta elma (%95.65) olmak üzere armut (%17.39), domates (%13.04), erik (%4.35) ve patates (%4.35) konulmuştur. Bu ürünlerin depolarda kalış süreleri ortalama olarak sırasıyla , 23.75, 40, 150 ve 120 gün/yıl dır. Ürünler depolarda; %73.91 ile kasalarda, %13.04 ile yığın halinde, %21.74 ile kasa+yığın ve %4.35 ile çuvalda saklanmaktadır. Depoya konulan ürünlerden elmada ikili (%60) ve üçlü (%40) ağaç kasa; armutta ikili (%40) ve üçlü (%60) ağaç kasa; domateste ikili ağaç kasa; erikte karton kutu; patateste çuval kullanılmıştır. Ağaç kasaların %95.65 inde ürünün zedelenmemesi, nemlenmemesi, kemirgenlerden korunması, donmaması ve albeni sağlama gibi nedenlerden dolayı kağıt vb. ambalaj malzemeleri kullanılmaktadır. Bu durum, soğuk havanın gerekli soğutucu etkiyi yapmasını engellemektedir. Ayrıca kasa içinde oluşan aromatik madde ve açığa çıkan gazların uzaklaştırılmasını engellemektedir. Depoların hiç birinde ön soğutma yapılmamaktadır. Ancak ürünlerde ayıklama (%43.48), sınıflama (%43.48), ilaçlama (%43.48) ve sap kırma (%4.35) gibi ön işlemler yapılmaktadır. Depoların %39.13 ünde nemlendirme yapılmaktadır. Depoların nemlendirilmesi için ise taban sulaması gerçekleştirilmektedir. Depoların %78.26 sında depoya konulan kasalar arası mesafeye dikkat edildiği ifade edilmiştir. Soğutmanın etkili olabilmesi için yeterli bir hava hareketi ve oda içinde dengeli bir dağılım şarttır. Bunun için de istifler arası mesafeye gereken özen gösterilmelidir. Đdeal bir depolamada istiflerin zeminden yüksekliği cm, istif arası 15 cm, üstten boşluk cm ve yan duvarlardan boşluk ise cm olmalıdır [6]. Araştırma bölgesindeki basit depolarda ortalama olarak istiflerin zeminden yüksekliği 3.10 cm, istif arası cm, üstten boşluk 32 cm, yan duvarlardan boşluk cm olarak saptanmıştır. Depoların hiçbirinde havalandırma sistemi yada bunun için kullanılan aspiratör vb. cihaz bulunmamaktadır. Ancak havalandırma için kapı ve pencereler kullanılmaktadır. Havalandırmanın sıcaklığın düşük olduğu zamanlarda yapılması gerekir. Üreticiler ise buna dikkat etmemekte, havalandırma zamanlarını iyi ayarlamadıkları için, depo içine sıcak hava girmektedir. Bunun sonucunda ürünlerde solunum ve terleme gibi biyokimyasal tepkimeler artmakta, ürünlerde kalite düşmektedir. Ayrıca depoların uzun süre havalandırılmaması sonucu sıcaklık katmanları oluşmakta, uçucu aromatik bileşikler birikmektedir. Havanın rüzgarlı olduğu zamanlarda havalandırma yapılması ürünlerin su kaybedip büzüşüp pörsümelerine neden olmaktadır. Depoya konulan ürünlerin depolama öncesi ve sonrası fiyat durumu incelendiğinde; elmada %53.50, armutta %42.42, domateste %197.61, erikte %60 ve patateste %92.32 oranında fiyat artışı olmuştur. Bu da depolamanın ekonomik faydasını göstermektedir. 31

6 Teknolojik Araştırmalar : GTED 2006 (3) Tokat Đlinde Meyve ve Sebze Depoculuğunun Mevcut Durumu, Sorunları ve Çözüm Ö... Đncelenen basit depolarda depolama sırasında karşılaşılan sorunlar; %30.43 ile ürün kaybının fazlalığı, %13.04 ile sıcaklığın kontrol edilememesi, %4.35 ile kemirgenlerin verdiği zarar, don tehlikesi ve nem kontrolünün yapılmaması olarak ifade edilmiştir. Bütün bu olumsuzlukların nedenleri doğrudan yada dolaylı bir çok faktöre bağlıdır. Bunlar; depoculuğun bilinçsiz yapılması, niteliklerinin uygun olmaması, istiflerin gerektiği gibi yapılmaması, ürünlere sınıflama, ayıklama, ilaçlama vb. ön işlemlerin uygun olarak yapılmaması, sıcaklık ve nem oranının kontrol edilememesi olarak sayılabilir. Bütün bu sorunların çözümü hiç şüphesiz depolama konusunda yapılacak iyi bir eğitim ile çözülecektir. Araştırma bulgularına göre; basit depo sahiplerinin %34.78 i ürünlerinin tamamını kendi basit depolarında saklamakta, %65.22 si ise sadece 1. kalite ürünlerini soğuk hava deposuna koymaktadır. Birinci kalite ürünlerini soğuk hava depolarında muhafaza edenlerin büyük çoğunluğu maliyet, çok az kısmı ise pazarlama gibi nedenlerden dolayı 2. kalite ve diğer ürünleri basit depolarda muhafaza etmektedirler. Basit depolarda soğuk hava depolarındakine nazaran ürünlerde daha fazla bozulma ve zayiat söz konusu olmuştur. Basit depolarda depolama sonrası zayiat durumu; elmada %11.84, armutta %4.25, domateste %15.33 ve patateste ise %6 olarak tespit edilmiştir. Araştırma bölgesinde basit depolarda meyve ve sebzelerde meydana gelen bozulma ve zayiat nedenlerini aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür: Yapısal etkenler: - Depoların yeteri kadar yalıtımlı olmayışı dışarıdan su sızmasına neden olmakta, nem oranı sabit tutulmakta, içeride dış ortam sıcaklığına bağlı olarak sıcaklığın sabit tutulamaması ve sıcaklığın değişimler göstermesine neden olmaktadır. - Depolarda kullanılan malzemelerin dayanıklı olmayışı ve özellikle yapılarda kerpiç ve ağaç kullanılması kemirgenler tarafından ürünlerin zarar görmesine, yağışlı zamanlarda yağış suyunu emmesine neden olmaktadır. - Basit depoların büyük bir kısmının depo ve diğer ihtiyaçlar için kullanılması depolama koşullarının tam olarak sağlanamamasına neden olmaktadır. - Depolara yakın yerlerde hayvan barınaklarının olması havalandırma sırasında içeriye temiz hava yerine kirli havanın girmesine neden olmaktadır. Depolama koşullarının etkisi: - Đstiflemedeki mesafelerin ayarlanmaması dış ortamdan içeriye alınan soğuk havanın etkin bir şekilde kullanılmamasına sebep olmaktadır. - Kasa olarak karton kutu ve çuval kullanılması ürünlere soğuk etkisini ve hava hareketlerini önlemektedir. - Kasaların içine ambalaj kağıtlarının konması ürünün içerde sıcak kalmasına ve soğuğun ürüne ulaşma süresini uzatmaktadır. - Sınıflamanın tam yapılmaması ürünün bir kısmı soğukken diğerlerinin sıcak kalmasına ve aynı anda soğumalarına engel olmaktadır. - Ön soğutma yapılmayışı ve ürünün sıcak saatlerde depoya konması ürünün sıcak kalmasına ve depolama süresinin kısalmasına neden olmaktadır. 32

7 Sayılı M., Batu A., Tokatlı M., Yıldız M. Teknolojik Araştırmalar: GTED 2006 (3) Havalandırma periyotlarına tam olarak dikkat edilmemesi ve havalandırmanın havanın sıcak olduğu saatlerde yapılması soğuk etkisini azaltmaktadır. Üreticiden kaynaklanan etkiler: Tokat bölgesindeki basit depo sahiplerinin hiç birisinin depoculuk hakkında bilgi sahibi olmayışları ve bu konuda herhangi bir eğitim almamış olmaları ürünlerin yeteri kadar güvenli saklanmalarına engel olmakta ve zayiatın fazla olmasına neden olmaktadır Meyve ve Sebze Muhafazasında Kullanılan Soğuk Hava Depoları Araştırma sonuçlarına göre, Tokat bölgesindeki soğuk hava depoları 1960 lı yıllarda yapılmaya başlanmıştır. Depoların %16.67 si ve yılları arasında, %33.33 ü ve yılları arasında yapılmıştır. Mevcut soğuk hava depolarının hukuki durumu incelendiğinde; depoların %8.30 u adi ortaklık ve kollektif şirket, %16.67 si limited şirket ve %33.33 ü ise anonim şirket ve şahsa ait durumdadır. Bu depoların sermaye dağılımları incelendiğinde; %75 i gerçek ve tüzel kişilikli, %8.33 ü ise kamu ortaklığı, yabancı ortaklı ve çok ortaklı şeklindedir. Bu depoların mülkiyet durumu incelendiğinde; bunların %66.67 sinin mülk, %25 inin kira ve %8.33 ünün ise ortak olduğu saptanmıştır. Depo sahibi/yöneticilerinin yaşı ortalama olarak 43.5 yıl olarak hesaplanmıştır. Bu kişilerin eğitim durumları incelendiğinde; %41.67 si ilkokul ve üniversite, %16.66 sı ise lise mezunudur. Bu kişiler ortalama olarak yıldır basit depolama işi yapmaktadırlar. Đncelenen depolarda istihdam edilen personel durumu incelendiğinde; ortalama olarak toplam personelin %3.97 si müdür, %3.75 i şef, %2.82 si mühendis, %2.34 ü teknisyen/tekniker, %78.92 si işçi ve %8.20 si idari ve diğer durumdadır. Soğuk hava depolarında çalışan işçilerin %66.67 si ilkokul ve ortaokul, %33.33 ü ise lise mezunu olup, bunların soğuk tekniği hakkında herhangi bir eğitimi söz konusu değildir. Soğuk hava depolarının kuruluş yerinin seçimi çok önemlidir. Kuruluş yerinin; a- üretici, taşıyıcı ve dağıtıcı için uygun olması, b- kolaylıkla geçilebilen ara yolların bulunması, c- enerji ve su gereksiniminin yeterli ve uygun olması, d- depo kuruluş arazisinin yüksek maliyetler ortaya koymaması gerekmektedir [7]. Đncelenen depoların; %83.33 ü şehirlerarası yola yakın, %75 i üretim-tüketim merkezi arasında (her iki tarafa da yakın), %41.67 si nakliye açısından yakın ve %25 i ise sanayi bölgesi olan yerlerde kurulmuştur. Bu tesislerin %66.67 si Sanayi ve Ticaret Odasına ve %33.33 ü ise Esnaf ve Sanatkarlar Odasına bağlıdır. Bağlı olunan kuruluştan beklentiler incelendiğinde; %66.67 ile herhangi bir beklentinin olmadığı, buna karşın %16.67 ile depoculuk hakkında bilgilendirme, düzenli kontrol ve ilgilenilme, %8.33 ile pazarlama konusunda yardım, son gelişmelerden haberdar edilmesi ve olanaklardan (teşvikkredi) yararlandırılması beklenmektedir. Bu tesislerin %8.33 ü yerel yönetimlerden herhangi bir beklenti içerinde değilken, %75 i mevcut yolların genişletilmesi, %16.67 si çevre düzenlemesi ve temizliği, %8.33 ü ise komisyon alınmamasını istemektedirler. Mevcut tesislerden %33.33 ü vergi indirimi, nakit kredi, KOBĐ kredisi ve diğer yatırım, teşvik ve kredilerden yararlanmışlardır. Mevcut soğuk hava depolarından sadece bir tanesinde altyapı sorunu (kanalizasyon) olduğu saptanmıştır. Đncelenen soğuk hava depoları yılda ortalama olarak %16.67 si 175 gün, %25 i 210 gün ve %58.33 ü ise 345 gün çalışmaktadır. Soğuk hava depolarının ölçüleri, ortalama olarak; en 19.4 m, boy 34.4 m, yükseklik 5.2 m ve alan m 2 olarak hesaplanmıştır. Đncelenen depolar ortalama 8.75 odadan oluşmaktadır. Depoların büyük çoğunluğunda (%91.67) değişik malzeme kullanılarak yalıtım yapılmamaktadır. 33

8 Teknolojik Araştırmalar : GTED 2006 (3) Tokat Đlinde Meyve ve Sebze Depoculuğunun Mevcut Durumu, Sorunları ve Çözüm Ö... Đşletmelerin hali hazırdaki depolama kapasitelerine bakıldığında, bölgedeki bir çok deponun tam kapasiteye ulaşamadığı görülmüştür. Đncelenen soğuk hava depolarının fiili kapasitesinin %80.76 i kullanılmaktadır. Edinilen bilgilere göre, bölgedeki depo kapasitelerinin ihtiyacın üstünde olduğu, ancak yeni depoların teşviklerden yararlanarak kurulmaya devam ettiği saptanmıştır. Bölgedeki soğuk hava deposu işletmecileri arasındaki rekabet bazı işletmelerin atıl kapasitede çalışmasına neden olmaktadır. Tokat bölgesinde bol miktarda çeşitli meyve ve sebze yetiştirilmektedir. Bundan dolayı bölgede soğuk hava deposuna ihtiyaç duyulmaktadır. Đncelenen soğuk hava depolarının yapılış amaçları; %83.33 ile yaş meyve ve sebze, %16.67 ile meyve konsantresi, süt ve süt ürünleri, %8.33 ile esans, ihracata yönelik ürün (dondurulmuş biber ve taze kiraz) koymak, reçel fabrikasına ürün pazarlamak (dondurulmuş vişne) ve buz imalatıdır. Bölgedeki soğuk hava depolarına konan ürünlerin %33.33 ü depo sahiplerinin kendi ürünleri, %66.67 si ise çeşitli yörelerden getirtilmektedir. Đncelenen soğuk hava deposuna konulan ürünler; en fazla Tokat-Merkez ilçe olmak üzere, Niğde, Amasya, Isparta, Bolu, Sivas, Bursa, Konya, Karaman, Turhal, Niksar ve Pazar ilçeleri ve bağlı kasaba ve/veya köylerden getirilmektedir. Depolara konan ürünler ve depoda saklanma süreleri incelendiğinde; en fazla konulan ürün elma ( gün) olup, bunu sırasıyla patates (185 gün), armut (159 gün), ayva (112 gün), şeftali (46 gün), erik (40 gün), portakal (56.66 gün), soğan (210 gün), limon (120 gün), domates (27.50 gün), turp (25 gün), kayısı konsantresi ( gün), şeftali konsantresi ( gün), kiraz (60 gün), üzüm (66 gün), mandalina (40 gün), çilek (15 gün), nar (35 gün), karpuz (20 gün), kavun (15 gün), kuşburnu (300 gün), havuç (90 gün), biber (40 gün), hıyar (15 gün), vişne (15 gün), elma konsantresi (500 gün), kuşburnu konsantresi (300 gün), vişne konsantresi (365 gün), portakal konsantresi (365 gün), mandalina konsantresi (365 gün), gazoz esansı (365 gün), beyaz peynir (15 gün), kaşar peyniri (15 gün) ve tereyağı (90 gün) izlemektedir. Bu ürünlerden miktar olarak en fazla beyaz peynir saklanmıştır. Bu ürünlerin soğuk hava depolarında saklamada; elmada %86 ile ağaç (ikili ve üçlü) ve %14 ile plastik kasa; şeftalide %84 ile ağaç kasa (tekli) ve %16 ilke ağaç sandık; armut (tekli ve ikili), ayva (ikili ve üçlü), erik (tekli ve ikili), üzüm (ikili), mandalina (ikili ve üçlü), çilek (ikili), nar (ikili ve üçlü), domates, biber ve vişnede (tekli) sadece ağaç kasa; kirazda sadece plastik sepet; limonda %34 ile ağaç kasa ve %66 ile ağaç sandık; karpuz ve kavunda tamamen yığma usulü; kuşburnunda tamamı aseptik torbalı varil; patates ve soğanda tamamı file ve çuval; havuç, turp ve hıyarda sadece naylon torba; elma, kayısı, kuşburnu, vişne, şeftali, portakal ve mandalina konsantreleri ile gazoz esansında sadece aseptik torbalı variller; beyaz peynirde yarı yarıya teneke ve pak; kaşar peynirinde pak; tereyağında ise naylon torba kullanılmaktadır. Đncelenen depoların %58.33 ünde kasalarda; albeni sağlaması, ürünün zedelenmemesi, ısı ve nemden muhafaza ve hava almaması nedenlerinden dolayı kağıt vb. kullanılmaktadır. Đlgili depoların yarısında ön soğutma sisteminin olduğu saptanmıştır. Üretildikten sonra depolara taşınan, çabuk bozulabilen tarımsal ürünlerin nicelik ve niteliklerince daha soğuk hava depolarına konulmadan önce ve depolandıktan sonra da değişik düzeylerde kayıplara uğradıkları anlaşılmaktadır. Ayrıca, bölgedeki soğuk hava depolarında soğutma amacı ile kullanılan bir çok değişik marka ve modellerde kompresörler bulunmakta olduğundan, işletmeler ciddi bir biçimde yedek parça sorunuyla karşı karşıya kalmakta ve tam kapasitede çalıştırılamamaktadır. Bunun için soğuk hava depoları arasında irtibat kurulup aynı türde alet ve ekipman kullanımı gerçekleştirilmelidir. Mevcut depoların %25 inde ön soğutma haricinde yıkama, şoklama ve dinlendirme gibi ön işlemler yapılmaktadır. Bunların yetersiz yapılması nedeni ile ürün kayıpları artmaktadır. Đncelenen soğuk hava depolarının %91.67 sinde nemlendirmeye dikkat edildiği ve depolarda nem ayarlamasının yapıldığı belirlenmiştir. Ancak bunun yapılmasında bilgi yetersizliği nedeni ile bazı hatalar meydana gelmektedir. Nem ayarlaması; nem ölçerle (54.55), tabana su verilerek (%45.45), otomatik olarak (%9.09) ve kasalar sulanarak (%9.09) yapılmaktadır. 34

9 Sayılı M., Batu A., Tokatlı M., Yıldız M. Teknolojik Araştırmalar: GTED 2006 (3) Đncelenen tüm soğuk hava depolarında kasalar arası istife dikkat edildiği ifade edilmiştir. Araştırma bulgularına göre; incelenen depolarda ortalama olarak kasaların zeminden yüksekliği cm, istif arası cm, üstten (tavandan) boşluk ( cm ve yandan (duvarlardan) boşluk ise cm olarak saptanmıştır. Đncelenen depoların büyük çoğunluğunda havalandırma sistemin olmadığı, olan depolarda da havalandırmanın çoğunlukla kapı yardımıyla yapıldığı ifade edilmiştir. Depolara konulan ürünlerde depolama sonrası; patateste %2.17, domateste %1.50, üzümde %1.25, biberde %1, soğanda %0.83, elmada %0.79, armutta %0.52, şeftalide %0.47, erik ve portakalda %0.33, kirazda ise %0.25 oranında zayiat olduğu saptanmıştır. Depolara konulan ürünlerin depolama öncesi ve sonrası fiyat durumu incelendiğinde; elmada %25.90, şeftalide %61.22, armutta %78.04, kirazda %57.89, erikte %73.68, ayvada %12, çilekte %50, narda %45.85, mandalina ve portakalda %100, karpuz ve kavunda %200, limonda %140, patateste %58.41, soğanda %66.67, havuçta %25 ve turpta %150 oranında fiyat artışı olmuştur. Bu da depolamanın ekonomik faydasını göstermektedir. Đncelenen depoların %41.67 sinde getirilen ürünler çoğunlukla ürün sahibi ile birlikte depo elemanları tarafından önceden ayıklanmaktadır. Depo sahiplerinin beyanına göre; depolara getirilen ürünlerin %33.33 ü 1. ve 2. sınıf, %16.67 si ise 3. sınıf ve karışık durumdadır. Depolama ücreti veya masrafının ürünlerin depoda tutulma süresini çok fazla etkilemediği (%58.33) ifade edilmiştir. Đncelenen soğuk hava depolarında üreticiden kaynaklanan birtakım sorunlar bulunmaktadır. Bunlar; sınıflamanın ve ilaçlamanın düzenli ve tam yapılmayışı (%41.67), ayıklamanın düzenli ve tam yapılmayışı (%25), ürünlerde kasalamanın düzenli ve tam yapılmayışı, üreticilerin hasattan hemen sonra satışa yönelmeleri ve bilinçli olmamalarıdır (%8.33). Soğuk hava depolarından kaynaklanan sorunlar ise; en fazla %25 ile nitelikli eleman bulunamayışı olup, bunu %8.33 ile depolama masrafının fazlalığı, tam kapasite ile çalışılamama, soğutmanın yetersiz olması, nem oranının ayarlanamaması, havalandırmanın tam olarak yapılamayışı, elektrik ve sigorta primlerinin yüksekliği olarak belirlenmiştir. 5. SONUÇ Tokat ili tarımsal potansiyeli çok yüksek olan, bir çok meyve, sebze ve hayvansal ürünlerin üretildiği, işlendiği ve tüketildiği bir yerdir. Bu durum, üretilen ürünlerin (taze, konsantre veya mamul halde) bir kısmının depolanmasını beraberinde getirmektedir. Bölgede gerek basit ve gerekse modern tarzda depolama tesislerinin sayısı küçümsenmeyecek düzeydedir. Bu depolarda gerek bölge üreticisi ve gerekse dışarıdan getirilen bir çok ürün yada mamul depolanmaktadır. Ancak her iki tip depolamada da birtakım sorunların olduğu araştırma neticesinde ortaya konulmuştur. Belirtilen sorunların çözüme kavuşturulması, bölgedeki depoculuğun gelişmesini ve bölge ekonomisine daha fazla katkı yapmasını sağlayacaktır. Diğer bir ifadeyle, üreticilerin daha fazla kazanç elde etmesi, fiyat dalgalanmalarının önüne geçilmesi, sadece hasat zamanında değil daha uzun süreli piyasada ürün bulunması, gıda sanayinin hammadde ihtiyacının sağlanması basit ve soğuk hava depolarının geliştirilmesi ve sorunlarının çözümüyle mümkün olabilecektir. Bu konuda gerek üreticiler, gerek depo sahipleri ve gerekse ilgili kurum/kuruluşlara büyük görevler düşmektedir. 35

10 Teknolojik Araştırmalar : GTED 2006 (3) Tokat Đlinde Meyve ve Sebze Depoculuğunun Mevcut Durumu, Sorunları ve Çözüm Ö KAYNAKLAR 1. Smykay, E.W., Bowersox, D.J., Pysical Distribution Management: Logistics Problems of the Firm. Macmillan, New York. 2. Jenkins, C.H., Modern Warehouse Management. McGraw Hill Book, New York. 3. Köksal, Đ., Tuncel, N., Türkiye de Yaş Meyve ve Sebze Muhafazasındaki Gelişmeler, Mevcut Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Türkiye Ziraat Mühendisliği 3. Teknik Kongresi, Ankara. 4. Özcan, M., Ertürk, E., Türkiye nin Soğuk Hava Depo Potansiyeli, Sorunları Đle Karadeniz Bölgesinin Soğuk Hava Depoculuğundaki Yeri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraar Fakültesi Yardımcı Ders Kitabı No: 1, Samsun. 5. Anonim, Canned Fruits and Vegetables, ĐGEME Yayınları, Ankara. 6. Karaçalı, Đ., Bahçe Ürünlerinin Muhafazası ve Pazarlanması. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayını No:494, Ege Üniversitesi Basım Evi, Bornova/Đzmir. 7. Timur, N, Tarımsal Ürünlerin Pazarlanmasında Soğuk Depo Đşletmelerinin Rolü ve Marmara Bölgesi ndeki Uygulama. Anadolu Üniversitesi Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi Yayınları, No:131, Eskişehir. 8. Cemeroğlu, B., Yemenicioğlu, A., Özkan, M., Meyve ve Sebzelerin Bileşimi ve Soğukta Depolanmaları. Cilt 1, Gıda Teknolojisi Derneği Yayınları No: 24, Ankara. 36

ÜRÜNLERİN SOĞUKTA MUHAFAZASI VE NEMLENDİRMENİN ÖNEMİ

ÜRÜNLERİN SOĞUKTA MUHAFAZASI VE NEMLENDİRMENİN ÖNEMİ ÜRÜNLERİN SOĞUKTA MUHAFAZASI VE NEMLENDİRMENİN ÖNEMİ Meyve ve Sebzeler, hasatlarından sonra da yaşamlarını sürdürürler, solunumları devam eder. Bunun sonucunda niteliklerini kaybederek bozulurlar. Bu bozulmayı

Detaylı

DEPOLAMA VE ÜRÜN MUHAFAZA. Mustafa ÜNLÜ Ziraat Yüksek Mühendisi

DEPOLAMA VE ÜRÜN MUHAFAZA. Mustafa ÜNLÜ Ziraat Yüksek Mühendisi DEPOLAMA VE ÜRÜN MUHAFAZA Mustafa ÜNLÜ Ziraat Yüksek Mühendisi 43 milyon ton üretim değeri ile dünyanın önemli yaş meyve ve sebze üreticilerinden biri olan Türkiye nin; Meyve üretimi 12 milyon ton, Sebze

Detaylı

ILISU KASABASI. Ramazan ÖZDEMİR TC AHİLER KALKINMA AJANSI AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ

ILISU KASABASI. Ramazan ÖZDEMİR TC AHİLER KALKINMA AJANSI AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ ILISU KASABASI Ramazan ÖZDEMİR TC AHİLER KALKINMA AJANSI AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ ILISU KASABASI GÜZELYURT, AKSARAY 1. GENEL TANITIM Ilısu kasabasının kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemektedir ancak

Detaylı

YAŞ MEYVE SEBZE. Hazırlayan Dilek KOÇ 2005. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

YAŞ MEYVE SEBZE. Hazırlayan Dilek KOÇ 2005. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi YAŞ MEYVE SEBZE Hazırlayan Dilek KOÇ 2005 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi YAŞ MEYVE-SEBZE SITC NO : 057.1, 057.3, 057.4, 057.5, 057.6, 057.9 (Meyveler) 054.1,

Detaylı

TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAŞ MEYVE VE SEBZE SEKTÖR RAPORU

TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAŞ MEYVE VE SEBZE SEKTÖR RAPORU YAŞ MEYVE VE SEBZE SEKTÖR RAPORU DÜNYADA YAŞ MEYVE VE SEBZE ÜRETİMİ FAO nun verilerine göre; 2012 yılında dünyada 57,2 milyon hektar alanda, 1,1 milyar ton yaş sebze üretimi yapılmıştır. Domates yaklaşık

Detaylı

Meyve ve Sebze Depolanması ve İhracatında Kullanılan Modifiye Atmosfer Ambalajlarındaki Gelişmeler Doç. Dr. Fatih ŞEN

Meyve ve Sebze Depolanması ve İhracatında Kullanılan Modifiye Atmosfer Ambalajlarındaki Gelişmeler Doç. Dr. Fatih ŞEN Meyve ve Sebze Depolanması ve İhracatında Kullanılan Modifiye Atmosfer Ambalajlarındaki Gelişmeler Doç. Dr. Fatih ŞEN Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü fatih.sen@ege.edu.tr Modifiye

Detaylı

DEPOLAMA UYGULAMALARI. Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006

DEPOLAMA UYGULAMALARI. Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006 DEPOLAMA UYGULAMALARI Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006 1 Gıda Maddelerinin Depolanması Gıda maddeleri canlı kaynaklı maddelerdir. Bu nedenle özel olarak saklanması gerekir. Aksi durumda büyük miktarlarda

Detaylı

İZMİR DE SÜT HAYVANCILIĞI

İZMİR DE SÜT HAYVANCILIĞI İZMİR DE SÜT HAYVANCILIĞI Şebnem BORAN Gözde SEVİLMİŞ Süt özellikle protein, yağ, vitamin (C vitamini hariç) ve mineraller (başta kalsiyum ve fosfor olmak üzere) gibi beslenmede çok önemli olan toplam

Detaylı

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI METEOROLOJI METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI Sayı : 115 Eylül 2015 Aylık Bülten www.mgm.gov.tr METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI Sayı : 115 Eylül 2015 YAĞIŞ

Detaylı

(Bin ha) Ekilen Alan 18.868 67,7 18.207 69,0 18.123 68,2 17.440 67,9 16.217 66,8 16.333 67,4 15.692 67 15.464 65

(Bin ha) Ekilen Alan 18.868 67,7 18.207 69,0 18.123 68,2 17.440 67,9 16.217 66,8 16.333 67,4 15.692 67 15.464 65 Tarım Alanları 1990 2000 2002 2006 2009 2010 2011 2012 (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % Ekilen Alan 18.868 67,7 18.207 69,0 18.123 68,2 17.440 67,9

Detaylı

BAHÇE ÜRÜNLERİNDE KALİTE VE İHRACATIMIZA ETKİSİ. Prof.Dr. Mustafa ERKAN Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü-Antalya

BAHÇE ÜRÜNLERİNDE KALİTE VE İHRACATIMIZA ETKİSİ. Prof.Dr. Mustafa ERKAN Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü-Antalya BAHÇE ÜRÜNLERİNDE KALİTE VE İHRACATIMIZA ETKİSİ Prof.Dr. Mustafa ERKAN Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü-Antalya Açlık ve Beslenme hala en önemli sorun ÜRETİM Üretim fazlası

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247 KAHRAMANMARAŞ İLİNİN GENEL MEYVECİLİK DURUMU Mehmet SÜTYEMEZ*- M. Ali GÜNDEŞLİ" Meyvecilik kültürü oldukça eski tarihlere uzanan Anadolu'muz birçok meyve türünün anavatanı

Detaylı

GIDA ARZI GÜVENLİĞİ VE RİSK YÖNETİMİ

GIDA ARZI GÜVENLİĞİ VE RİSK YÖNETİMİ GIDA ARZI GÜVENLİĞİ VE RİSK YÖNETİMİ Bekir ENGÜRÜLÜ Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı Haziran 2016 SUNUM PLANI DÜNYADA TARIMIN GÖRÜNÜMÜ TÜRKİYE TARIMINA BAKIŞ

Detaylı

KURUTULMUŞ MEYVELER KATALOĞU

KURUTULMUŞ MEYVELER KATALOĞU KURUCUM GIDA Adres: Gül Sanayi Sitesi J ADA 3. BLOK NO:3 ISPARTA Telefon: 02462330790 Web Adresi: www.kurucum.com E-mail: bilgi@kurucum.com KURUCUM GIDANIN KURULUŞU Kurucum markasını kurma fikri ilk olarak

Detaylı

KURUTULMUŞ ÜRÜNLER KATALOĞU

KURUTULMUŞ ÜRÜNLER KATALOĞU KURUTULMUŞ ÜRÜNLER KATALOĞU KURUCUM GIDA Adres: Gül Sanayi Sitesi J ADA 3. BLOK NO:3 ISPARTA Telefon: 02462330790 Web Adresi: www.kurucum.com E-mail: bilgi@kurucum.com KURUTULMUŞ ÜRÜNLER KATALOĞU KURUCUM

Detaylı

2011 Yılı Tarımsal İşletmelerde Ücret Yapısı İstatistikleri

2011 Yılı Tarımsal İşletmelerde Ücret Yapısı İstatistikleri Yılı Tarımsal İşletmelerde Ücret Yapısı İstatistikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 02/05/2012 tarihinde açıklanan, yılı Tarımsal İşletmelerde Ücret Yapısı haber bültenine göre; Hanehalkı

Detaylı

SOĞUK DEPO SĐSTEMLERĐ

SOĞUK DEPO SĐSTEMLERĐ SOĞUK DEPO SĐSTEMLERĐ Soğuk oda,özel anlamı ile gıda maddelerinin normal şartlarda saklanabilir sürelerinden daha uzun süre saklanabilmesi için ihtiyaca uygun şartlarda soğutulan ve nem durumu kontrol

Detaylı

Karaman İli nde Elma Depolanan Soğuk Hava Tesi si Varlığı, Sorunlar ve Çözüm Öneri leri

Karaman İli nde Elma Depolanan Soğuk Hava Tesi si Varlığı, Sorunlar ve Çözüm Öneri leri Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 2 (1):159-163, 2009 ISSN: 1308-3945, www.nobel.gen.tr Karaman İli nde Elma Depolanan Soğuk Hava Tesi si Varlığı, Sorunlar ve Çözüm Öneri leri Kenan KAYNAŞ * Mustafa SAKALDAŞ

Detaylı

GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları

GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları GİRİŞ Sulamanın amacı kültür bitkilerinin ihtiyacı olan suyun, normal yağışlarla karşılanmadığı hallerde insan eliyle toprağa verilmesidir. Tarımsal

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ TOKAT IN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 TOKAT GENEL BİLGİLER Nüfus; Tokat: 598.708 Türkiye:76.667.864 Sosyo Ekonomik Gelişmişlik

Detaylı

TEPGE BAKIŞ Temmuz 2012 / ISSN: 1303 8346 / Sayı:14/Nüsha: 1

TEPGE BAKIŞ Temmuz 2012 / ISSN: 1303 8346 / Sayı:14/Nüsha: 1 TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAKIŞ Temmuz 2012 / ISSN: 1303 8346 / Sayı:14/Nüsha: 1 PORTAKAL SUYU 1. GİRİŞ Ayten ZAN SANCAK Tarım ve tarıma dayalı sanayi Türkiye ekonomisi açısından

Detaylı

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN 2015 YILI MALİYETLERİ

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN 2015 YILI MALİYETLERİ T.C. TOKAT VALİLİĞİ Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ (PAZAR İLÇESİ) BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN 2015 YILI MALİYETLERİ TOKAT-2016 İÇİNDEKİLER ÜRÜN ADI SAYFA NO

Detaylı

TÜRKİYE'NİN DIŞ TİCARETİ

TÜRKİYE'NİN DIŞ TİCARETİ 0 MEYVE SULARI Tablo 1. Meyve Suyunun Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları Ürün Adı GTİP No Portakal Suyu (Dondurulmuş) 200911 Diğer Portakal Suları 200912, 200919 Greyfurt Suyu 200921, 200929 Diğer Turunçgil

Detaylı

Sebze meyve işleme makineleri

Sebze meyve işleme makineleri Sebze meyve işleme makineleri Şirket Profili Myung Sung, sebze meyve işlemede kullanılan makineler imalatçısı ve dağıtımcısıdır. Yıkamadan, kesmeye, çekirdek çıkarmadan, kurulama ve ambalajlamaya kadar

Detaylı

Dolu Teminatı için Sigortaya Son Kabul Tarihleri

Dolu Teminatı için Sigortaya Son Kabul Tarihleri Dolu Teminatı için Sigortaya Son Kabul Tarihleri Ana Sınıf Ürün adı Alt Sınıf İL TARİH Tarla Ürünleri Buğday (Makarnalık) Tahıllar Adana, Osmaniye, Mersin, Antalya, Muğla 31.Mar Tarla Ürünleri Buğday (Makarnalık)

Detaylı

Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yönetmelik Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: Tarımsal Üretici Birliklerinin Kuruluş Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ailesinden ilk kez uzun saatler ayrıldığı ve çevresi ile iletişiminin arttığı bir dönemdir.

ailesinden ilk kez uzun saatler ayrıldığı ve çevresi ile iletişiminin arttığı bir dönemdir. Sağlıklı Bir Beslenme Çantası İçin... Sürekli büyüme ve gelişme süreci içinde olan çocuklar, beslenme yetersizliklerinden doğrudan olumsuz etkileniyor. İSTANBUL - İlkokul çağı, çocuğun ailesinden ilk kez

Detaylı

PAZARLAMA DAĞITIM KANALI

PAZARLAMA DAĞITIM KANALI PAZARLAMA DAĞITIM KANALI Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN Dağıtım kavramı üretilen mal ve hizmetler genellikle üretildikleri yerde zamanda uygun fiyatta ve yeterli miktarda talep edilmemektedir. Mal ve hizmetlerin

Detaylı

TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI BURSA TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU BİLGİ NOTU

TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI BURSA TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU BİLGİ NOTU TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI BURSA TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU BİLGİ NOTU Dünyada büyüyen gıda ihtiyacı ve özellikle güvenli gıdaya

Detaylı

Meyve ve Sebze suyu ve pulpunun konsantrasyonu

Meyve ve Sebze suyu ve pulpunun konsantrasyonu Meyve ve Sebze suyu ve pulpunun konsantrasyonu Meyve suları genel olarak %80-95 düzeyinde su içerirler. Çok iyi koşullarda depolansalar bile, bu süre içinde gerçekleşen kimyasal reaksiyonlar ürünün kalitesini

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER İsmail Güvenç* I. Kahramanmaraş'ta Sebze Tarımı 1Giriş Ülkemiz nüfusu, son sayıma göre 67 milyon

Detaylı

T.C. KONYA EREĞLİ TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 64,493.

T.C. KONYA EREĞLİ TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 64,493. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-19 ARPA YEMLİK MTS 0.41 0.41 0.4100 157,300.00 KG 64,493.00 1 ARPA MTS 0.48 580.00 0.6217 26,919,608.50 KG 16,735,569.95 237 ARPA TTS 0.52 0.77 0.6423 1,055,860.00

Detaylı

AB IPARD FONLARININ KULLANILABİLMESİ İÇİN TEMEL GEREKLİLİKLER,

AB IPARD FONLARININ KULLANILABİLMESİ İÇİN TEMEL GEREKLİLİKLER, AB IPARD FONLARININ KULLANILABİLMESİ İÇİN TEMEL GEREKLİLİKLER, Kırsal Kalkınma (IPARD) Programının hazırlanarak Avrupa Komisyonu tarafından onaylanması: (25 Şubat 2008 tarihinde onaylanmıştır. nun ve İl

Detaylı

Isparta İlindeki Soğuk Hava Depolarının Genel Özellikleri ve Depolamanın Elma Fiyatı Üzerine Etkisi 1

Isparta İlindeki Soğuk Hava Depolarının Genel Özellikleri ve Depolamanın Elma Fiyatı Üzerine Etkisi 1 Isparta İlindeki Soğuk Hava Depolarının Genel Özellikleri ve Depolamanın Elma Satış Fiyatına Etkisi Araştırma Makalesi (Research Article) M.Çağla ÖRMECİ KART Vecdi DEMİRCAN Süleyman Demirel Üniversitesi

Detaylı

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05.

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05. REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 02.05.2013 Madde 5.3.6 eklendi. 01 Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Tesis Yönetimi ve Güvenliği Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş

Detaylı

Patates Ürününün Depolanması

Patates Ürününün Depolanması Patates Ürününün Depolanması Prof. Dr. Necmi İŞLER Mustafa Kemal üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Artık patateste üretilen ürünlerin miktarından çok kaliteleri önem kazanmaktadır. Bu

Detaylı

TARSUS TİCARET BORSASI

TARSUS TİCARET BORSASI TARSUS TİCARET BORSASI Ülkemizde yetiştirilen tarımsal ürünlerden, tarımsal üretimin bir kısmı doğrudan tüketilirken, bir kısmı sanayide hammadde olarak işlenerek değişik gıdalara dönüştürülmektedir. Tarımsal

Detaylı

Soðuk Depoculukta Alýþýlagelen Yöntemler, Uygulanmayan Doðrular ve Kalite

Soðuk Depoculukta Alýþýlagelen Yöntemler, Uygulanmayan Doðrular ve Kalite Tesisat Mühendisliði Dergisi Sayý: 81, s. 1-9 2004 Soðuk Depoculukta Alýþýlagelen Yöntemler, Uygulanmayan Doðrular ve Kalite Bahar BAYBOZ* Enver YALÇIN Sabri SAVAÞ Özet Besin ürünlerinin soðuk depolarda

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bilecik Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 25 Nisan 2013 BİLECİK

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bilecik Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 25 Nisan 2013 BİLECİK 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bilecik Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 25 Nisan 2013 BİLECİK İklim değişikliği Biyoçeşitliliğin Korunması Biyoyakıt Odun Dışı Orman

Detaylı

Şeftali Nektarı Koli Bilgileri. Vişne Nektarı Koli Bilgileri. Kayısı Nektarı Koli Bilgileri

Şeftali Nektarı Koli Bilgileri. Vişne Nektarı Koli Bilgileri. Kayısı Nektarı Koli Bilgileri Şeftali Nektarı Ambalaj Şekli Paket / Koli Net Brüt cmxcmxcm Koli/Palet Paket / Barkod Koli / Barkod 1/5 Karton Ambalaj 27 5.4 6.2 37x15,5x13 150 86900201 8690558014356 1/1 Karton Ambalaj 12 12 13.3 36,5x19,5x21,5

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ Sayı : DPÖ 0.00.262-11/ Lefkoşa,05 Temmuz 2011 BASIN AÇIKLAMASI 2008=100 TEMEL YILI TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİNİN 2011 HAZİRAN AYI SONUÇLARI Devlet

Detaylı

SUSURLUK TİCARET BORSASI 2014 YILI İSTATİSLİK RAPORU

SUSURLUK TİCARET BORSASI 2014 YILI İSTATİSLİK RAPORU SUSURLUK TİCARET BORSASI 2014 YILI İSTATİSLİK RAPORU HAYVANCILIK ÜRETİMİNDE SUSURLUK 2013 1. HAYVANCILIK 1.1 Susurluk ilçesi hayvancılık üretimi 2013 HAYVANSAL ÜRETİMDE SUSURLUK, 2013 HAYVAN SAYISI Yetiştirilen

Detaylı

T.C. KARAMAN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat MISIR 604.80 KG 1

T.C. KARAMAN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat MISIR 604.80 KG 1 HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-15 ARPA YEMLİK MTS 0.25 0.35 0.2992 116,60.00 KG 3,893.73 1 ARPA YEMLİK TTS 0.28 0.61 0.311 572,115.00 KG 195,152.60 35 ARPA YEMLİK ı: 230,06.33 9 ARPA ı 230,06.33

Detaylı

PREFABRİKE AHŞAP YAPILAR ve UYGULAMA OLANAKLARI

PREFABRİKE AHŞAP YAPILAR ve UYGULAMA OLANAKLARI PREFABRİKE AHŞAP YAPILAR ve UYGULAMA OLANAKLARI Ahşap malzeme, sahip olduğu özellikler nedeni ile yapı malzemesi olarak önemli bir yere sahiptir. Günümüz teknolojik olanakları çerçevesinde yapay ahşap

Detaylı

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN 2014 YILI MALİYETLERİ

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN 2014 YILI MALİYETLERİ T.C. TOKAT VALİLİĞİ Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ (NİKSAR İLÇESİ) BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN 2014 YILI MALİYETLERİ TOKAT-2015 İÇİNDEKİLER ÜRÜN ADI SAYFA NO

Detaylı

Gelişmiş olan ülkelere göre Türkiye de kişi başına tüketilen enerji miktarı 1/3 oranında olmasına karşın, ısınma için sarf ettiğimiz enerji 2 kat

Gelişmiş olan ülkelere göre Türkiye de kişi başına tüketilen enerji miktarı 1/3 oranında olmasına karşın, ısınma için sarf ettiğimiz enerji 2 kat YALITIM Yapı ve yapının içindekileri (eşya, insan, hayvan v.b) dış ortamın olumsuz etkilerinden (su, rutubet, ses, ısı ve yangın) korumak için alınan önlemlere yalıtım denir. Yalıtım Çeşitleri Şunlardır:

Detaylı

TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları BİLECİK TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK BİLGİ NOTU

TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları BİLECİK TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK BİLGİ NOTU TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları BİLECİK TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK BİLGİ NOTU TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI BİLECİK TARIM, TARIMA

Detaylı

SERA TASARIMI ve İKLİMLENDİRME. Cengiz TÜRKAY Ziraat Yüksek Mühendisi. Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Erdemli-Mersin 12 Ekim 2012

SERA TASARIMI ve İKLİMLENDİRME. Cengiz TÜRKAY Ziraat Yüksek Mühendisi. Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Erdemli-Mersin 12 Ekim 2012 SERA TASARIMI ve İKLİMLENDİRME Cengiz TÜRKAY Ziraat Yüksek Mühendisi Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Erdemli-Mersin 12 Ekim 2012 Sera nedir? Bitki büyüme ve gelişmesi için gerekli iklim etmenlerinin

Detaylı

GIDALARIN MUHAFAZASINDA SOĞUK UYGULAMASI

GIDALARIN MUHAFAZASINDA SOĞUK UYGULAMASI GIDALARIN MUHAFAZASINDA SOĞUK UYGULAMASI Soğukta muhafazanın dayandığı genel ilke, düşük sıcaklıklarda mikroorganizma faaliyetinin, kimyasal ve biyokimyasal reaksiyon hızlarının yavaşlamasıdır. Soğuk uygulaması

Detaylı

LABORATUAR TİPİ TEPSİLİ KURUTMA SİSTEMİ TK-LAB

LABORATUAR TİPİ TEPSİLİ KURUTMA SİSTEMİ TK-LAB TK-LAB EKSİS ENDÜSTRİYEL KURUTMA SİSTEMLERİ Adres: Yeni Sanayi Sitesi 16. Blok no:29 ISPARTA Tel: 0 246 233 07 90 Web: http://www.kurutma.net E-mail: info@kurutma.net MAKİNE ÜZERİNDE BULUNAN EKİPMANLAR

Detaylı

TÜRKİYE'NİN ORTADOĞU ÜLKELERİNE SEBZE İHRACATI

TÜRKİYE'NİN ORTADOĞU ÜLKELERİNE SEBZE İHRACATI Atatürk Ü.Zir.Fak.Der. 25 (2), 269-274, 1994. TÜRKİYE'NİN ORTADOĞU ÜLKELERİNE SEBZE İHRACATI İsmail GÜVENÇ (I) Refik ALAN (I) ÖZET : Bu çalışmada, Türkiye'den Ortadoğu ülkelerine gerçekleştirilen sebze

Detaylı

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR Çağrı Dönemi 4 Tedbir 03: Tarım Ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi Ve Pazarlanmasının Yeniden Yapılandırılması Ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına

Detaylı

Tarım Alanı (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) %

Tarım Alanı (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % 1990 2002 2012 2013 2014 Tarım Alanı (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % Tarla Bitkileri 18.868 67,7 17.935 67,5 15.464 65,0 15.613 65,6 15.789 66,0 Nadas 5.324 19,1 5.040 19,0 4.286

Detaylı

RAKAMLARLA KONYA İSTİHDAMI FEYZULLAH ALTAY

RAKAMLARLA KONYA İSTİHDAMI FEYZULLAH ALTAY Bugün, yükselen ekonomisi ve gelişmekte olan performansıyla ülkesi için önemli bir katma değer oluşturan sayılı merkezlerden birisidir. Gelişmekte olan ekonomisine paralel olarak birçok sektörde yeni iş

Detaylı

T.C. BURDUR TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat

T.C. BURDUR TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: - 2 ARPA YEMLİK MTS 0.65 0.75 0.6528 7,55.00 KG 46,450.75 2 ARPA YEMLİK TTS 0.69 0.85 0.7577 46,704.00 KG 35,386.20 ARPA YEMLİK ı: 8,836.95 3 ARPA ı 8,836.95 3 MISIR

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ Sayı : DPÖ 0.00.262-13/ Lefkoşa, 3 Temmuz 2013 BASIN AÇIKLAMASI 2008=100 TEMEL YILI TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİNİN 2013 HAZİRAN AYI SONUÇLARI Devlet

Detaylı

Böbrek Hastalıklarında BESLENME. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ

Böbrek Hastalıklarında BESLENME. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ Böbrek Hastalıklarında BESLENME TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ Böbrek Hastalıklarında BESLENME Diyetiniz günlük enerji gereksiniminize

Detaylı

GIDALARIN SOĞUTULMALARINDA SOĞUTMA YÜKÜ VE HESAPLANMASI

GIDALARIN SOĞUTULMALARINDA SOĞUTMA YÜKÜ VE HESAPLANMASI GIDALARIN SOĞUTULMALARINDA SOĞUTMA YÜKÜ VE HESAPLANMASI Bir soğuk deponun soğutma yükü (soğutma kapasitesi), depolanacak ürünün ön soğutmaya tabi tutulup tutulmadığına göre hesaplanır. Soğutma yükü; "bir

Detaylı

BANTLI KURUTMA SİSTEMİ

BANTLI KURUTMA SİSTEMİ EKSİS ENDÜSTRİYEL KURUTMA SİSTEMLERİ Adres: Yeni Sanayi Sitesi 16. Blok no:29 ISPARTA Tel: 0 246 233 07 90 Web: http://www.kurutma.net E-mail: info@kurutma.net BANTLI KURUTUCU GENEL AÇIKLAMA Bantlı kurutma

Detaylı

ÖNSÖZ. Dr. Ahmet ALTIPARMAK Antalya Valisi BAKA Yönetim Kurulu Başkanı. Tuncay ENGİN BAKA Genel Sekreteri

ÖNSÖZ. Dr. Ahmet ALTIPARMAK Antalya Valisi BAKA Yönetim Kurulu Başkanı. Tuncay ENGİN BAKA Genel Sekreteri ÖNSÖZ Gelişmiş ülkelerde 19 lü yılların başlarından itibaren kurulmuş olan kalkınma ajansları, ülkemizde yeni benimsenmiş bir modeldir. Kalkınma Ajansları; bölgesel düzeyde kamu kesimi, özel kesim ve sivil

Detaylı

COĞRAFİ ETİKETLİ ÜRÜNLERE İLİŞKİN TÜKETİCİLERİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ

COĞRAFİ ETİKETLİ ÜRÜNLERE İLİŞKİN TÜKETİCİLERİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ COĞRAFİ ETİKETLİ ÜRÜNLERE İLİŞKİN TÜKETİCİLERİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ Dr.Aslı ZULUĞ Prof. Dr. Bülent MĠRAN 7. Gıda Mühendisliği Kongresi 24-26 Kasım Ankara Coğrafi Etiketli Ürünler TUTUM

Detaylı

YAŞ MEYVE VE SEBZE SEKTÖRÜ

YAŞ MEYVE VE SEBZE SEKTÖRÜ T.C. Ekonomi Bakanlığı Bişkek Ticaret Müşavirliği Kırgızistan Sektör Raporları Serisi YAŞ MEYVE VE SEBZE SEKTÖRÜ Şubat 2 İthalat verileri Kırgızistan ın, 213 yılında 7 ve 8 fasıllarda yer alan yaş meyve

Detaylı

Bu dersimizde uzun emeklerle yetiştirdiğimiz meyvelerimizi pazara sunana kadar nasıl muhafaza edeceğimizi anlatacağız.

Bu dersimizde uzun emeklerle yetiştirdiğimiz meyvelerimizi pazara sunana kadar nasıl muhafaza edeceğimizi anlatacağız. Bu dersimizde uzun emeklerle yetiştirdiğimiz meyvelerimizi pazara sunana kadar nasıl muhafaza edeceğimizi anlatacağız. MEYVELERİN DEPOLANMASI VE MUHAFAZASI Son yılların verilerine göre Türkiye'nin toplam

Detaylı

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI IPARD (2007-2013)

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI IPARD (2007-2013) KIRSAL KALKINMA PROGRAMI IPARD (2007-2013) 101 TARIMSAL İŞLETMELERİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE TOPLULUK STANDARTLARINA ULAŞTIRILMASINA YÖNELİK YATIRIMLAR 2 101 101-1 Süt Üreten Tarımsal işletmeler 101-2

Detaylı

Aylara Göre Meyve, Sebze ve Balık Tüketimi

Aylara Göre Meyve, Sebze ve Balık Tüketimi Aylara Göre Meyve, Sebze ve Balık Tüketimi OCAK Balık: Kefal, tekir,kırlangıç, istrongilos, levrek, Sebze: Kereviz, lahana, brüksel lahanası, brokoli, havuç, pırasa, ıspanak, pazı, kara turp, kırmızı turp

Detaylı

SOĞUK DEPO SİSTEMLERİ

SOĞUK DEPO SİSTEMLERİ ARAŞTIRMA / İNCELEME ISITMA HAVA KOŞULLANDIRMA HAVALANDIRMA SU ŞARTLANDIRMA SU ARITIMI ENERJİ OTOMATİK KONTROL BİNA OTOMASYON Ömer ÜÇÜNCÜ İŞ YÖNETİMİ VE ORGANİZASYON MALİYE / FİNANS MÜHENDİSLİK GELİŞTİRME

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN İMALATTAN SONRA KALİTESİNİN SÜRDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1.0

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN İMALATTAN SONRA KALİTESİNİN SÜRDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1.0 TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN İMALATTAN SONRA KALİTESİNİN SÜRDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1.0 Amaç MADDE 1- (1) Bu Kılavuz, piyasada bulunan kozmetik ürünlerin imalatından

Detaylı

TARIMSAL YAPILARDA HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ. Doç. Dr. Berna KENDİRLİ Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

TARIMSAL YAPILARDA HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ. Doç. Dr. Berna KENDİRLİ Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü TARIMSAL YAPILARDA HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ Doç. Dr. Berna KENDİRLİ Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Havalandırma neden yapılır? Yazın uygun hızda, kışın ise hava cereyanı

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERİ Selin ŞEN Eylül 2012 SUNUM PLANI I. SÜT ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE YATIRIM II. ET ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 19 05 2014 Sayı 26 Genel Değerlendirme Ocak 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ocak 2014 verilerinin değerlendirildiği- 26. sayısında sigortalı ücretli istihdamı, kadın

Detaylı

Değerli İlgililer, Taze meyve ve sebze endüstrisinin en önemli fuarı olan Fruit Logistica fuarı Almanya nın Berlin kentinde Şubat tarihlerinde

Değerli İlgililer, Taze meyve ve sebze endüstrisinin en önemli fuarı olan Fruit Logistica fuarı Almanya nın Berlin kentinde Şubat tarihlerinde Giriş 1 Unitec 2 Raytec 3 PND 4 Agricoat NatureSeal 5 Perfotec 6 Değerli İlgililer, Taze meyve ve sebze endüstrisinin en önemli fuarı olan Fruit Logistica fuarı Almanya nın Berlin kentinde 03-05 Şubat

Detaylı

T.C. DÜZCE TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/10/2014 Şube Adı: Sayfa: 1-10 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Ortalama Fiyat.

T.C. DÜZCE TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/10/2014 Şube Adı: Sayfa: 1-10 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Ortalama Fiyat. Sayfa: 1-10 HUBUBAT ARPA ARPA BİRALIK ARPA MTS 0.67 0.88 0.7807 7,450.00 KG 5,816.23 83 ARPA BİRALIK ı: 5,816.23 83 ARPA YEMLİK ARPA YEMLİK MTS 0.68 0.68 0.6786 2,560.00 KG 1,737.22 1 ARPA YEMLİK ı: 1,737.22

Detaylı

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 1 Ekim 2014 Haluk ERCEBER İSO Meclis Üyesi KİMYASAL ÜRÜNLER İLE PLASTİK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİN İMALATI 17. Grup Temel Kimya Sanayii 18. Grup Boya, Vernik, Reçine ve Çeşitli

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ. Sayı: DPÖ 0.00.262-15/ Lefkoşa, 3 Temmuz 2015

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ. Sayı: DPÖ 0.00.262-15/ Lefkoşa, 3 Temmuz 2015 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ Sayı: DPÖ 0.00.262-15/ Lefkoşa, 3 Temmuz 2015 BASIN AÇIKLAMASI 2008=100 TEMEL YILI TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİNİN 2015 HAZİRAN AYI SONUÇLARI Devlet Planlama

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat MISIR 0.55 0.5500 39,050.00 KG 21,477.50 1

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat MISIR 0.55 0.5500 39,050.00 KG 21,477.50 1 HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK - 31/0/2014 T.C. Sayfa: 1-13 ARPA YEŞİL MTS 0.0 0.0 0.000 11,200.00 KG,600.00 1 ARPA YEMLİK ı:,600.00 1 ARPA ı,600.00 1 MISIR MISIR MISIR MTS 0. 0. 0.00 39,00.00 KG 21,477.0 1

Detaylı

EkosolFarm KompostBox Organik Atıklar Geri Dönüşüm Santralı

EkosolFarm KompostBox Organik Atıklar Geri Dönüşüm Santralı Her Çöp Çöp Değildir! Organik Atıklarımız Toprağımızın İhtiyacı Olan Gübrenin Ta Kendisidir. EkosolFarm KompostBox Organik Atıklar Geri Dönüşüm Santralı www.ekosol.com.tr ATIK ÜRETMEK, NEREDE VE HANGİ

Detaylı

MEVZUATLAR KANUNLAR. TEBLİĞ, TALİMAT ve KARARLAR YÖNETMELİKLER KANUNLAR. Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu

MEVZUATLAR KANUNLAR. TEBLİĞ, TALİMAT ve KARARLAR YÖNETMELİKLER KANUNLAR. Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu T.C. ANTALYA VALİLİĞİ Tarım İl Müdürlüğü MEVZUATLAR KANUNLAR 6968 Sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu. 5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin

Detaylı

TÜRKİYE DE SEBZE VE MEYVE ÜRETİMİ

TÜRKİYE DE SEBZE VE MEYVE ÜRETİMİ TÜRKİYE DE SEBZE VE MEYVE ÜRETİMİ Ülkemizde üretilen yıllık sebze-meyve miktarı yıllık 43 ile 45 milyon ton arasındadır. Dünya ölçeğindeki üretim göz önüne alındığında, Türkiye, dünyadaki toplam sebze

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ MERSİN GENEL BİLGİLER Nüfus Mersin: 1.705.774 Türkiye: 76.667.864 Okur Yazarlık Oranı (6+Yaş) Mersin: %95 Türkiye: %93 İlçe

Detaylı

30 Mayıs 2012. Ebru AKDAG MEYED Genel Sekreteri IFU Dünya Meyve Suyu Günü Elçisi

30 Mayıs 2012. Ebru AKDAG MEYED Genel Sekreteri IFU Dünya Meyve Suyu Günü Elçisi 30 Mayıs 2012 Ebru AKDAG MEYED Genel Sekreteri IFU Dünya Meyve Suyu Günü Elçisi İçerik MEYED Dünya Meyve Suyu Günü Meyve Suyu Sanayisinde Güncel Durum Meyve Suyu Sektörünün Potansiyeli Sorunlar ve Çözüm

Detaylı

Sığır yetiştiriciliğinde Sıcaklık Stresi ve Alınabilecek Önlemler. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Sığır yetiştiriciliğinde Sıcaklık Stresi ve Alınabilecek Önlemler. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Sığır yetiştiriciliğinde Sıcaklık Stresi ve Alınabilecek Önlemler Prof. Dr. Serap GÖNCÜ Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 01330 Adana Bir ineğin kendisinden beklenen en yüksek verimi

Detaylı

T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ ARALIK 2013 KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI

T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ ARALIK 2013 KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ ARALIK 2013 KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI RECEP KIRBAŞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRÜ Kırsal Kalkınma Yatırımlarının

Detaylı

SERA TARIMI VE ÖNEMİ

SERA TARIMI VE ÖNEMİ 2015 SERA TARIMI VE ÖNEMİ Sera Tarımı ve Önemi 1 ÖNEMİ: Ülkemizde kırsal kesimde nüfusun tutulmasının en önemli sorunlarından biri toprak sermaye büyüklüğüdür. Nüfusun hızlı artması sonucu, gittikçe pazarlanan

Detaylı

Türkiye de Organik Tarım

Türkiye de Organik Tarım Türkiye de Organik Tarım Ülkemizde organik tarım, 1984-85 sezonunda geleneksel ihraç ürünlerimizden kuru üzüm ve kuru incir ihracatı ile başlamış ve daha sonraki yıllarda hızla gelişme göstererek 2008

Detaylı

MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ

MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ 253 MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ Özge ALTUN ÖZET Ülkemizde gelişen teknoloji ve ileri seviye mühendislik uygulamalarının artmasıyla

Detaylı

Sıra Ürün Adı 2010 2011

Sıra Ürün Adı 2010 2011 YAŞ MEYVE VE SEBZE DÜNYA ÜRETİMİ Dünya Yaş Sebze Üretimi Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) nün en güncel verileri olan 2011 yılı verilerine göre; 2011 yılında dünyada 56,7 milyon hektar alanda

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 07 Mayıs 2013 ESKİŞEHİR

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 07 Mayıs 2013 ESKİŞEHİR 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 07 Mayıs 2013 ESKİŞEHİR İklim değişikliği Biyoçeşitliliğin Korunması Biyoyakıt Odun Dışı Orman

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIMSAL UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİNİN AMAÇ ve KAPSAMI U.Ü.Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi nin kuruluş amacı Ziraat Fakültesi öğrencilerine en son bitkisel

Detaylı

Bireysel Hızlı Dondurma Tekniği ile Dondurulmuş Kayısılarda Depolama Süresince Meydana Gelen Değişimlerin Duyusal Analizi ve Renk Ölçümleri

Bireysel Hızlı Dondurma Tekniği ile Dondurulmuş Kayısılarda Depolama Süresince Meydana Gelen Değişimlerin Duyusal Analizi ve Renk Ölçümleri Bireysel Hızlı Dondurma Tekniği ile Dondurulmuş Kayısılarda Depolama Süresince Meydana Gelen Değişimlerin Duyusal Analizi ve Renk Ölçümleri 1. Besim Maden a, 2.Hasan Toğrul b, 3. Abdullah Çağlar a a Afyon

Detaylı

TARIMSAL DESTEKLER DEVLET DESTEKLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

TARIMSAL DESTEKLER DEVLET DESTEKLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI TARIMSAL DESTEKLER DEVLET DESTEKLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Ankara -21 Ekim 2015 TARIMSAL DESTEKLER Sunum Planı 1- Türkiye Tarımı Genel Bilgiler 2- Tarımsal Destekleme Mevzuatı 3- Destekleme Kalemleri

Detaylı

Sağlık deposu meyveler

Sağlık deposu meyveler Yaz Mevsiminde Sağlığın Anahtarı: Yaz Meyveleri Meyveler, sağlık için ne kadar önemli olduğunun bilinmesine rağmen; pek çok kişi tarafından yeterli miktarlarda tüketilemiyor. Yaz ayları ise meyve çeşitliliği

Detaylı

TKDK DESTEKLERİ AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ

TKDK DESTEKLERİ AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ ARALIK 2014 101-1 Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yönelik Destekler Tarımsal işletmelerin sürdürülebilirliklerini ve birincil ürünlerin üretiminde genel performanslarını geliştirmek,

Detaylı

GIDALARIN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

GIDALARIN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ GIDALARIN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ Gıdalara uygulanan çeşitli işlemlere ilişkin bazı hesaplamalar için, gıdaların bazı fiziksel özelliklerini yansıtan sayısal değerlere gereksinim bulunmaktadır. Gıdaların

Detaylı

T.C. BOLVADİN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/01/2014 Şube Adı: BOLVADİN TİCARET BORSASI. Sayfa: 1-6 Maddelerin Cins ve Nev'ileri

T.C. BOLVADİN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/01/2014 Şube Adı: BOLVADİN TİCARET BORSASI. Sayfa: 1-6 Maddelerin Cins ve Nev'ileri - 3/0/204 Sayfa: - 6 HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK ARPA YEMLİK MTS 0.68 0.5748 26,770.00 KG 24,609.50 20 ARPA YEMLİK TTS 0.62 0.62 0.6200 404,280.00 KG 250,653.60 ARPA YEMLİK ı: 375,263.0 2 ARPA ı 375,263.0

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 2013 YILI Türkiye İstatistik Kurumu 27/12/2013 tarihinde 2013 yılı Bitkisel Üretim İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bitkisel üretim bir önceki yıla göre

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA YEMLİK MTS 0.70 0.7000 16,500.00 KG 11,550.

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA YEMLİK MTS 0.70 0.7000 16,500.00 KG 11,550. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: - 4 ARPA YEMLİK MTS 0.70 0.70 0.7000 6,500.00 KG,550.00 ARPA YEMLİK ı:,550.00 ARPA ı,550.00 MISIR MISIR MISIR SLAJ MTS 0.0 3.42 0.3758 372,799.59 KG 40,080.28 3 MISIR

Detaylı

SOĞUK DEPO PANELLERİ:

SOĞUK DEPO PANELLERİ: SOĞUK DEPO PANELLERİ: KİLİTLİ VE KİLİTSİZ SOĞUK DEPO PANELİ UYGULAMALARIMIZ: İTS GRUP olarak ; Endüstriyel yapının tasarımında ilk önce yapının kullanım amacına göre soğuk depo mimari projeyi hazırlıyoruz.

Detaylı

ZİRAİ MÜCADELE İŞLERİNİ ÜCRET KARŞILIĞINDA YAPMAK İSTEYENLER HAKKINDA YÖNETMELİK

ZİRAİ MÜCADELE İŞLERİNİ ÜCRET KARŞILIĞINDA YAPMAK İSTEYENLER HAKKINDA YÖNETMELİK ZİRAİ MÜCADELE İŞLERİNİ ÜCRET KARŞILIĞINDA YAPMAK İSTEYENLER HAKKINDA YÖNETMELİK Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 19/03/1993 Resmi Gazete Sayısı: 21529 BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Bireysel Hızlı Dondurma Tekniği ile Dondurulmuş Vişnelerde Depolama Süresince Yapısal Değişimler

Bireysel Hızlı Dondurma Tekniği ile Dondurulmuş Vişnelerde Depolama Süresince Yapısal Değişimler Bireysel Hızlı Dondurma Tekniği ile Dondurulmuş Vişnelerde Depolama Süresince Yapısal Değişimler 1. Cemal Kasnak a, 2.Hasan Toğrul b, 3. Abdullah Çağlar a a Afyon Kocatepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği

Detaylı

İZMİR BAYINDIR ÇİÇEKÇİLİK OSB PROJESİ

İZMİR BAYINDIR ÇİÇEKÇİLİK OSB PROJESİ İZMİR BAYINDIR ÇİÇEKÇİLİK OSB PROJESİ ŞEHİRCİLİK, PLANLAMA VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR Haziran 2008 Adres: Atatürk Caddesi No: 126 35210 Pasaport İZMİR Çağrı Merkezi: 444 92 92 Faks: 498 46 98 Web: http://www.izto.org.tr

Detaylı