TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR"

Transkript

1 ISSN: Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi 2006 (3) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Araştırma Tokat Đlinde Meyve ve Sebze Depoculuğunun Mevcut Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri Murat SAYILI *, Ali BATU **, Mehmet TOKATLI ***, Mehmet YILDIZ *** * Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, 60240, Tokat ** Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Afyonkarahisar *** Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, 60240, Tokat ÖZET Yapılan bu araştırmada, Tokat ilinde meyve ve sebze depoculuğunun durumu ve sorunları incelenmiştir. Çalışmada kullanılan veriler anket yoluyla elde edilmiştir. Tam sayım yöntemi uygulanarak, basit depolamada 23 ve soğuk hava depolamada 12 olmak üzere toplam 35 depo sahibi ile görüşülmüştür. Elde edilen veriler 2003 yılına aittir. Gerek basit ve gerekse soğuk hava depoculuğunda önemli problemler söz konusudur. Özellikle eğitim konusunda önemli eksiklikler vardır. Kapasite kullanım düzeyi düşüktür. Basit depolara konulan ürünleri üreticilerin kendi ürünleri iken, soğuk hava depolarına Tokat ili ile birlikte bir çok il ve/veya yöreden ürünler getirilmektedir. Özellikle basit depolama sisteminde zayiat durumu yüksektir. Özellikle basit depolarda tekniğine uygun bir depolamanın yapılmadığı belirlenmiştir. Depolama öncesi ve sonrası ürün fiyatları incelendiğinde, ürün fiyatlarının yükseldiği ve depolamanın ekonomik yarar sağladığı saptanmıştır. Anahtar kelimeler: Meyve ve sebze üretimi, depolama, Tokat ili 1. GĐRĐŞ Đnsanlığın tarihi kadar eski bir kavram olarak düşünebileceğimiz depolama faaliyeti, uzunca bir süre yalnızca ailenin gereksinimi karşılama amacına yönelik olmak üzere, ileride tüketilmesi düşünülen malların saklanması şeklinde anlaşılmıştır. Daha sonraki dönemlerde askeri lojistik sisteminin bir aracı olarak kullanılmaya başlanmıştır [1]. Bilimsel olarak, depolamadaki anlamlı gelişmeler, II. dünya savaşından sonra ortaya çıkmıştır. Savaş sonrası özellikle üretim ve tüketim arasındaki dengesizlik depolamanın önemini artırmıştır. Pazarlama anlayışındaki yeni bazı gelişmelerle, tüketici, artık almak istediği malın, istediği yerde ve zamanda eline geçmesini beklemektedir. Çoğu kez müşteri çekmek amacı ile fiyatları düşürmek yerine, malın tüketiciye daha kısa sürede ulaştırılması yolu önem kazanmıştır. Soğuk depoculuk bakımından durum değerlendirilmesi yapıldığında, belli bir süreye kadar suni buz yapılması henüz bilinmemekte ve soğutma için kar ve buz kullanılmaktaydı [2]. Soğuk tekniğindeki devrim 1800 lü yılların son çeyreğinde gerçekleştirilmiştir. Bu teknik sayesinde soğukta depolama ile kara ve deniz taşımacılığı da önem kazanmıştır. Üretilen taze meyvelerin en az % ı tüketiciye ulaşmadan çürüyerek atılmaktadır. Bu oran taze sebzeler için daha yüksektir [3]. Meyve ve sebzelerde meydana gelen bu kayıpların nedenleri; hasatta kalifiye işçi bulunmayışı, hasat zamanının iyi tespit edilmeyişi, ürünün optimum koşullarda

2 Teknolojik Araştırmalar : GTED 2006 (3) Tokat Đlinde Meyve ve Sebze Depoculuğunun Mevcut Durumu, Sorunları ve Çözüm Ö... depolanmaması, ürünün depoda kalma süresindeki aksaklıklar, yükleme ve boşaltmadaki dikkatsizlikler olarak sıralanabilir. Bu kayıpları en aza indirilmesi yanında muhafazanın ön plana çıkmasında birçok sebepler mevcuttur. Bunlar; ülke ekonomisinde tarımsal üretimin arttırılması, ürün fiyatlarında istikrarın sağlanmasıyla üretici ve tüketicinin korunması, ülke düzeyinde talep edildiği zaman ve miktarda besin maddelerinin temini, bu ürünlerin üretimleri aşamasında içerdikleri tam kalite özellikleriyle miktarlarının korunmaları amacından kaynaklanır [4]. Türkiye dünya üzerindeki konumu ve ekolojik şartları nedeni ile birçok ürünün yetiştirilmesi için uygun olması ve bunun neticesinde tarımsal üretim bakımından diğer birçok ülkeye göre şanslı durumda olması nedeniyle, dünyada kendi nüfusunun besin ihtiyacını karşılayabilen ender ülkeler arasındadır. Dünyada yetiştirilen 140 tür meyve ve sebzenin 80 türü Türkiye de yetiştirilebilmektedir [5]. Tokat ve bölgesinde bu 80 türün yaklaşık 40 türü yetiştirilmekte olup, bunların 22 türü depolanmaktadır. Bu çalışmada, Tokat ilinde modern ve basit depolamanın mevcut durumu ortaya konulacak, sorunlar ve ilgili çözüm önerileri üzerinde durulmuştur. 2. MATERYAL VE YÖNTEM Çalışmanın ana materyalini, ilde meyve-sebze depolama faaliyetinde bulunan işletmelerle yapılan anketlerden elde edilen veriler oluşturmaktadır. Tam sayım yöntemine göre, Tokat ilinde anket yapılan işletme sayısı; 12 soğuk hava deposu ve 23 basit depo olmak üzere toplam 35 depodan oluşturmaktadır. Elde edilen veriler 2003 yılına aittir. Anket sonucu elde edilen veriler, aritmetik ortalama ve basit yüzde hesapları ile değerlendirilmiştir. 3. DEPOLAMA KAVRAMI VE SĐSTEMLERĐ 3.1. Depolama Kavramı ve Depolamanın Faydaları Depolama, malların yönetimi ve depo içinde muhafazası demektir. Soğuk depolar ise, daha çok bozulabilir nitelikteki gıda maddeleri için ve genellikle bir veya birden fazla ürün türünün muhafazasına göre donatılmış ve tesis edilmiş özel amaçlı depolardır. Bahçe ürünleri genel olarak hasattan sonra yavaş veya hızlı bir şekilde kalitelerini kaybederler. Depolanan üründe ise kalite kaybı çok yavaş olur. Ancak ürünü pazara verme süresi uzadığı için bu kaybın boyutu önem kazanmaktadır. Depolamanın faydaları aşağıdaki şekilde açıklanabilmektedir [6]: a) Pazarlayıcı, ürünün pazarda bol ve fiyatının ucuz olduğu dönemi atlatıp, ürünün az ve fiyatın yüksek olduğu dönemi kollar. Ancak pazarlamayı geciktirmenin de bir gideri vardır. Ürünü geç pazarlama ile elde edilen yüksek fiyat yapılan ek giderleri karşılamalıdır. b) Uzayan pazarlama süresi içinde tüketilen ürün miktarı artar. Bu, ilgili yetiştiriciliğin ve endüstrinin gelişmesini sağlar. c) Üretim ve pazarlama işletmesinin iş gücü kullanımı etkinleşir. d) Pazarda uzun süre daha kaliteli ürün bulunur. 28

3 Sayılı M., Batu A., Tokatlı M., Yıldız M. Teknolojik Araştırmalar: GTED 2006 (3) e) Ürünü değerlendiren endüstri daha uzun süre çalışma ve daha çok ürünü işletme ve daha ekonomik çalışma olanağı bulur. Üretim ve pazarlama işletmesinde depolar işletmenin ekonomik yönünü iyileştirmeli ve bunu sürekli olarak sağlamalıdır Meyve ve Sebze Depolama Sistemleri Meyve ve sebzeler hasattan sonra tümden içinde bulunduğu ortam faktörlerinin kontrolüne girer ve ürün metabolizmasını buna uydurur. Depolama, bu ortam faktörlerinin ürünün dayanma gücünü koruması yönünde değiştirilmesi ile gerçekleştirilir. Depoda ne kadar fazla faktör ne kadar özenli bir şekilde kontrol edilirse başarı o derecede yüksek olur. Bu faktörlerin kontrol edilme durumlarına göre birbirinden farklı depolama sistemleri geliştirilmiştir. Ancak günümüzde yaygın olarak basit depo ve modern soğuk hava depoları kullanılmaktadır [6] Basit Depolama Sistemleri Önceleri, meyve ve sebzelerin saklanmasında kullanılan depolar; kiler, samanlık ve toprak altında bulunan doğal veya yapay mağaralardır. Bunlar, ürünü çeşitli dış etkenlerden, sıcaklık ve dondan korur. Ayrıca, dış soğuk havadan daha etkili ve kontrollü olarak yararlanılacak şekilde geliştirilmiştir. Başka bir soğutma sistemi yoktur ve adi depolar olarak isimlendirilir. Yapım ve donanım şekline göre, basitten gelişmişe doğru birçok tipleri vardır. Örneğin; havalandırma düzeninin çalıştırılması elle, yarı veya tam otomatik olarak sağlanır. Orta Anadolu da Nevşehir çevresinde bulunan bu tip depolar bugün bile başarı ile kullanılmaktadır. Gecenin düşük sıcaklığından yararlanılarak soğutulan bu depolarda sıcaklık, dış sıcaklık ortalamasının altındadır. Üstelik, gece-gündüz sıcaklık farkı düşüktür. Sert kışlarda depo kapatılarak ürün dondan korunur. Bağıl nem, toprağın neminden yararlanılarak veya su serpilerek yüksek tutulur. Ancak havalandırma konfeksiyonla olur ve sınırlı ölçüde kalır. Depo sıcaklığı dış sıcaklığa bağlı olduğu için yüksek konumlu iç bölgelerde başarılı olur. Bu depolar düşük gece sıcaklıklarından yararlanılacak şekilde havalandırma ve nemlendirme düzenleri ile donatılırsa bazı dayanıklı tür ve çeşitleri depolanmasında başarılı olur. Buna rağmen depolama süresi; su kaybı, hastalık ve bozukluklar ve hızlı olgunlaşma nedeni ile oldukça kısalır. Ancak, bazı elma ve armut çeşitleri, turunçgil meyveleri, kavun, patates, soğan ve benzeri kök sebzeler saklanabilir [6]. Basit depoların özellikleri şunlardır: 1. Teknikle soğutulan depoların gerek tesis ve gerekse işletme masraflarının fazla olmasına rağmen basit depolarda bu masraflar oldukça düşük seviyededir. Nitekim basit depoların inşasında izolasyon ve soğutucu teçhizat masrafları söz konusu değildir. 2. Đnşaat tesis giderleri soğuk hava depolarında daha azdır. 3. Basit depolarda işletme masrafları soğuk hava depolarına nazaran az olduğundan, muhafaza olunan ürünlerin birim maliyeti soğuk hava depolarına göre daha düşüktür. 4. Ekonomik yararlarının yanı sıra teknik bakımdan basit depolarda saklanan ürünler soğuk hava depolarına göre bazı üstünlükler taşımaktadır. Basit depolarda saklanan ürünler, perakende satışlarda manavlar tarafından daha makbul tutulmaktadır. Çünkü soğuk hava depolarında saklanan ürünler manavlarda buzdolabı vb. bulunmadığından kısa bir süre zarfında pörsümekte ve çürüyerek bozulmaya yüz tutmaktadır. Buna karşın basit depolarda sadece hava akımı ve rutubetin etkisiyle soğumakta olduğundan buralarda muhafaza edilebilen ürünler perakende mağazalarında uzun süre dayanmaktadır [7]. 29

4 Teknolojik Araştırmalar : GTED 2006 (3) Tokat Đlinde Meyve ve Sebze Depoculuğunun Mevcut Durumu, Sorunları ve Çözüm Ö Soğuk Hava Depoları Her türlü soğutma donanımı bulunan, dış koşullardan etkilenmeyecek şekilde izole edilmiş, ısı ve nem koşulları depolanan ürünlerin türlerine göre ayarlanabilen, bozulabilir nitelikteki gıdaların depolanması amacıyla kurulu tesisler olup, kârdan ziyade kalitenin korunmasını temel almaktadırlar [7]. Hasat edilmiş meyve ve sebzeler uygun koşullarda depolanınca, taze haldeki niteliklerini bir süre, önemli ölçüde korurlar. Uygun koşullar, sıcaklık derecesi ve bağıl nemin ayarlanması ile sağlanır. Her türlü meyve ve sebzenin, en iyi şekilde depolanabildiği belli sıcaklık derecesi ve bağıl nem söz konusudur. Hatta aynı meyve veya sebzenin optimum depo istekleri, çeşide ve yetiştirildiği ekolojik koşullara bağlı olarak değişebilmektedir. Depolamadaki optimum koşullar ne kadar iyi sağlanırsa sağlansın her meyve ve sebzenin ancak belli bir süre dayanma olanağı vardır. Bu süre birkaç günden 5-6 aya kadar değişmektedir. Her ürüne özgü belirli sürelerin sonunda, depolanan ürün, kalitesini süratle kaybeder ve nihayet tamamen bozulur. Şu halde soğukta depolamada meyve sebzelerin dayanma süresi sınırlıdır. Soğukta depolamada en önemli faktör, depo sıcaklık derecesidir. Genel bir ilke olarak, depolamadaki sıcaklık derecesi, depolanan meyve veya sebzenin donma noktasının 1-2 C üstünde bulunur. Şu halde soğukta depolamada ürün asla donmaz. Dondurarak muhafaza ile soğukta depolamanın en önemli farklılığı da budur. Nitekim dondurarak muhafazada meyve ve sebzeler belirli işlem aşamalarından sonra dondurulmakta, -18 C veya daha düşük sıcaklıklarda donmuş halde depolanmaktadır. Böyle saklanan ürünün dayanma süresi teorik olarak sınırsızdır. Fakat uygulamada sadece aylarca veya en çok birkaç yıl saklanır [8]. 4. ARAŞTIRMA SONUÇLARI 4.1. Meyve ve Sebze Muhafazasında Kullanılan Basit Depolar Depo sahiplerinin ortalama yaşı yıl olarak saptanmıştır. Bu kişilerin eğitim durumları incelendiğinde; %73.91 i ilkokul, %13.04 ü ortaokul, %8.70 i lise ve %4.35 i ise üniversite mezunudur. Bu kişilerin %21.74 ü ortalama 5.6 yıl, %47.83 ü 18.2 yıl ve %30.43 ise 27.1 yıldır bu işle uğraşmaktadırlar. Depo sahiplerinden sadece %4.35 inin konu ile ilgili uzmanlığı olduğu tespit edilmiştir. Buna karşın %95.65 i depoculuk hakkında herhangi bir kurs, seminer gibi bir eğitim almamış ve depoculuğu tamamen geleneksel kurallara göre yapmaktadır. Bunun sonucu olarak da bilinçsiz bir depoculuk ortaya çıkmaktadır. Bu kişilerin bilinçli olmasıyla; sınıflama, ayıklama, ilaçlama, hasat, istifleme gibi depolama işlemleri daha uygun yapılabilecek ve ürün zayiatları artmasına neden olan olumsuzlukları ortadan kaldırılabilecektir. Bu nedenle bu işle uğraşan kişilerin eğitilmesi büyük önem taşımaktadır. Ancak Türkiye de soğuk tekniği konusunda eğitim veren kurumların bulunmayışı, bu kişilerin depolardan istenen düzeyde ve etkin bir şekilde yararlanamamasına neden olmaktadır. Bunu gerçekleştirmek için Belediye, Valilik, Üniversite, Tarım Đl Müdürlüğü gibi kurumlar gerekli olan özeni göstermelidirler. Basit depoların; %17.37 si yılları arasında, %30.49 u yılları arasında ve %52.14 ü ise yılları arasında yapılmıştır. Depoların %95.66 sı mülk ve %4.34 ü ise kiralıktır. Depo yeri seçilirken; hammaddeye yakın olması (%4.35), evin bir bölümü olması (%4.35), arsa sahipliği olması (%4.35) ve eve yakın olmasına (%91.30) dikkat edildiği ifade edilmiştir. Depolarda karşılaşılan en önemli problemler; %30.43 ile ürün kaybının olması, %13.04 ile sıcaklık ayarının tam olarak yapılamaması, %4.35 ile kemirgen zararı, don ve fazla nem olması olarak ifade edilmiştir. Bununla birlikte %43.48 inde ise herhangi bir problem söz konusu değildir. Yılda ortalama olarak depoların %17.40 ı 45 gün, %69.56 sı 131 gün ve ü ise 233 gün kullanılmaktadır. 30

5 Sayılı M., Batu A., Tokatlı M., Yıldız M. Teknolojik Araştırmalar: GTED 2006 (3) Depoların sahip olduğu özellikler incelendiğinde; %65.22 si tek, %17.39 u üç ve %17.39 u dört odalı; %30.44 ünde bir, %34.78 inde iki, %13.04 ünde dört ve %21.74 ünde beş pencere; %91.30 unda tek, %4.35 inde iki ve %4.35 inde 3 kapı; %30.44 ünün tabanı beton, diğerlerinin ise toprak; depo yan duvarlarının %34.78 i beton, diğerleri kerpiç, taş ve dolgu; duvarların %21.73 ü sıvalı; üst tavanların %4.35 inin yalıtımlı, diğerlerinin ise ahşap ve beton oldukları saptanmıştır. Depoların %47.83 ü sadece depo amacı ile yapılmışken, geri kalanı depo+diğer ihtiyaçlar için kullanılmaktadır. Đncelenen basit depoların bina olarak ölçülerine bakıldığında ölçüleri aralarında çok büyük farklılıklar olduğu ve belli bir standardın olmadığı tespit edilmiştir. Depoların ortalama olarak ölçüleri; en 7.3 m, boy 9.3 m, yükseklik 3.0 m ve alan m 2 olarak hesaplanmıştır. Depoların ortalama olarak fiili kapasitesinin ancak %38.24 ü kullanılmaktadır. Depoya konulan ürünlerin tamamı kişilerin kendi mahsulleridir. Depolara başta elma (%95.65) olmak üzere armut (%17.39), domates (%13.04), erik (%4.35) ve patates (%4.35) konulmuştur. Bu ürünlerin depolarda kalış süreleri ortalama olarak sırasıyla , 23.75, 40, 150 ve 120 gün/yıl dır. Ürünler depolarda; %73.91 ile kasalarda, %13.04 ile yığın halinde, %21.74 ile kasa+yığın ve %4.35 ile çuvalda saklanmaktadır. Depoya konulan ürünlerden elmada ikili (%60) ve üçlü (%40) ağaç kasa; armutta ikili (%40) ve üçlü (%60) ağaç kasa; domateste ikili ağaç kasa; erikte karton kutu; patateste çuval kullanılmıştır. Ağaç kasaların %95.65 inde ürünün zedelenmemesi, nemlenmemesi, kemirgenlerden korunması, donmaması ve albeni sağlama gibi nedenlerden dolayı kağıt vb. ambalaj malzemeleri kullanılmaktadır. Bu durum, soğuk havanın gerekli soğutucu etkiyi yapmasını engellemektedir. Ayrıca kasa içinde oluşan aromatik madde ve açığa çıkan gazların uzaklaştırılmasını engellemektedir. Depoların hiç birinde ön soğutma yapılmamaktadır. Ancak ürünlerde ayıklama (%43.48), sınıflama (%43.48), ilaçlama (%43.48) ve sap kırma (%4.35) gibi ön işlemler yapılmaktadır. Depoların %39.13 ünde nemlendirme yapılmaktadır. Depoların nemlendirilmesi için ise taban sulaması gerçekleştirilmektedir. Depoların %78.26 sında depoya konulan kasalar arası mesafeye dikkat edildiği ifade edilmiştir. Soğutmanın etkili olabilmesi için yeterli bir hava hareketi ve oda içinde dengeli bir dağılım şarttır. Bunun için de istifler arası mesafeye gereken özen gösterilmelidir. Đdeal bir depolamada istiflerin zeminden yüksekliği cm, istif arası 15 cm, üstten boşluk cm ve yan duvarlardan boşluk ise cm olmalıdır [6]. Araştırma bölgesindeki basit depolarda ortalama olarak istiflerin zeminden yüksekliği 3.10 cm, istif arası cm, üstten boşluk 32 cm, yan duvarlardan boşluk cm olarak saptanmıştır. Depoların hiçbirinde havalandırma sistemi yada bunun için kullanılan aspiratör vb. cihaz bulunmamaktadır. Ancak havalandırma için kapı ve pencereler kullanılmaktadır. Havalandırmanın sıcaklığın düşük olduğu zamanlarda yapılması gerekir. Üreticiler ise buna dikkat etmemekte, havalandırma zamanlarını iyi ayarlamadıkları için, depo içine sıcak hava girmektedir. Bunun sonucunda ürünlerde solunum ve terleme gibi biyokimyasal tepkimeler artmakta, ürünlerde kalite düşmektedir. Ayrıca depoların uzun süre havalandırılmaması sonucu sıcaklık katmanları oluşmakta, uçucu aromatik bileşikler birikmektedir. Havanın rüzgarlı olduğu zamanlarda havalandırma yapılması ürünlerin su kaybedip büzüşüp pörsümelerine neden olmaktadır. Depoya konulan ürünlerin depolama öncesi ve sonrası fiyat durumu incelendiğinde; elmada %53.50, armutta %42.42, domateste %197.61, erikte %60 ve patateste %92.32 oranında fiyat artışı olmuştur. Bu da depolamanın ekonomik faydasını göstermektedir. 31

6 Teknolojik Araştırmalar : GTED 2006 (3) Tokat Đlinde Meyve ve Sebze Depoculuğunun Mevcut Durumu, Sorunları ve Çözüm Ö... Đncelenen basit depolarda depolama sırasında karşılaşılan sorunlar; %30.43 ile ürün kaybının fazlalığı, %13.04 ile sıcaklığın kontrol edilememesi, %4.35 ile kemirgenlerin verdiği zarar, don tehlikesi ve nem kontrolünün yapılmaması olarak ifade edilmiştir. Bütün bu olumsuzlukların nedenleri doğrudan yada dolaylı bir çok faktöre bağlıdır. Bunlar; depoculuğun bilinçsiz yapılması, niteliklerinin uygun olmaması, istiflerin gerektiği gibi yapılmaması, ürünlere sınıflama, ayıklama, ilaçlama vb. ön işlemlerin uygun olarak yapılmaması, sıcaklık ve nem oranının kontrol edilememesi olarak sayılabilir. Bütün bu sorunların çözümü hiç şüphesiz depolama konusunda yapılacak iyi bir eğitim ile çözülecektir. Araştırma bulgularına göre; basit depo sahiplerinin %34.78 i ürünlerinin tamamını kendi basit depolarında saklamakta, %65.22 si ise sadece 1. kalite ürünlerini soğuk hava deposuna koymaktadır. Birinci kalite ürünlerini soğuk hava depolarında muhafaza edenlerin büyük çoğunluğu maliyet, çok az kısmı ise pazarlama gibi nedenlerden dolayı 2. kalite ve diğer ürünleri basit depolarda muhafaza etmektedirler. Basit depolarda soğuk hava depolarındakine nazaran ürünlerde daha fazla bozulma ve zayiat söz konusu olmuştur. Basit depolarda depolama sonrası zayiat durumu; elmada %11.84, armutta %4.25, domateste %15.33 ve patateste ise %6 olarak tespit edilmiştir. Araştırma bölgesinde basit depolarda meyve ve sebzelerde meydana gelen bozulma ve zayiat nedenlerini aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür: Yapısal etkenler: - Depoların yeteri kadar yalıtımlı olmayışı dışarıdan su sızmasına neden olmakta, nem oranı sabit tutulmakta, içeride dış ortam sıcaklığına bağlı olarak sıcaklığın sabit tutulamaması ve sıcaklığın değişimler göstermesine neden olmaktadır. - Depolarda kullanılan malzemelerin dayanıklı olmayışı ve özellikle yapılarda kerpiç ve ağaç kullanılması kemirgenler tarafından ürünlerin zarar görmesine, yağışlı zamanlarda yağış suyunu emmesine neden olmaktadır. - Basit depoların büyük bir kısmının depo ve diğer ihtiyaçlar için kullanılması depolama koşullarının tam olarak sağlanamamasına neden olmaktadır. - Depolara yakın yerlerde hayvan barınaklarının olması havalandırma sırasında içeriye temiz hava yerine kirli havanın girmesine neden olmaktadır. Depolama koşullarının etkisi: - Đstiflemedeki mesafelerin ayarlanmaması dış ortamdan içeriye alınan soğuk havanın etkin bir şekilde kullanılmamasına sebep olmaktadır. - Kasa olarak karton kutu ve çuval kullanılması ürünlere soğuk etkisini ve hava hareketlerini önlemektedir. - Kasaların içine ambalaj kağıtlarının konması ürünün içerde sıcak kalmasına ve soğuğun ürüne ulaşma süresini uzatmaktadır. - Sınıflamanın tam yapılmaması ürünün bir kısmı soğukken diğerlerinin sıcak kalmasına ve aynı anda soğumalarına engel olmaktadır. - Ön soğutma yapılmayışı ve ürünün sıcak saatlerde depoya konması ürünün sıcak kalmasına ve depolama süresinin kısalmasına neden olmaktadır. 32

7 Sayılı M., Batu A., Tokatlı M., Yıldız M. Teknolojik Araştırmalar: GTED 2006 (3) Havalandırma periyotlarına tam olarak dikkat edilmemesi ve havalandırmanın havanın sıcak olduğu saatlerde yapılması soğuk etkisini azaltmaktadır. Üreticiden kaynaklanan etkiler: Tokat bölgesindeki basit depo sahiplerinin hiç birisinin depoculuk hakkında bilgi sahibi olmayışları ve bu konuda herhangi bir eğitim almamış olmaları ürünlerin yeteri kadar güvenli saklanmalarına engel olmakta ve zayiatın fazla olmasına neden olmaktadır Meyve ve Sebze Muhafazasında Kullanılan Soğuk Hava Depoları Araştırma sonuçlarına göre, Tokat bölgesindeki soğuk hava depoları 1960 lı yıllarda yapılmaya başlanmıştır. Depoların %16.67 si ve yılları arasında, %33.33 ü ve yılları arasında yapılmıştır. Mevcut soğuk hava depolarının hukuki durumu incelendiğinde; depoların %8.30 u adi ortaklık ve kollektif şirket, %16.67 si limited şirket ve %33.33 ü ise anonim şirket ve şahsa ait durumdadır. Bu depoların sermaye dağılımları incelendiğinde; %75 i gerçek ve tüzel kişilikli, %8.33 ü ise kamu ortaklığı, yabancı ortaklı ve çok ortaklı şeklindedir. Bu depoların mülkiyet durumu incelendiğinde; bunların %66.67 sinin mülk, %25 inin kira ve %8.33 ünün ise ortak olduğu saptanmıştır. Depo sahibi/yöneticilerinin yaşı ortalama olarak 43.5 yıl olarak hesaplanmıştır. Bu kişilerin eğitim durumları incelendiğinde; %41.67 si ilkokul ve üniversite, %16.66 sı ise lise mezunudur. Bu kişiler ortalama olarak yıldır basit depolama işi yapmaktadırlar. Đncelenen depolarda istihdam edilen personel durumu incelendiğinde; ortalama olarak toplam personelin %3.97 si müdür, %3.75 i şef, %2.82 si mühendis, %2.34 ü teknisyen/tekniker, %78.92 si işçi ve %8.20 si idari ve diğer durumdadır. Soğuk hava depolarında çalışan işçilerin %66.67 si ilkokul ve ortaokul, %33.33 ü ise lise mezunu olup, bunların soğuk tekniği hakkında herhangi bir eğitimi söz konusu değildir. Soğuk hava depolarının kuruluş yerinin seçimi çok önemlidir. Kuruluş yerinin; a- üretici, taşıyıcı ve dağıtıcı için uygun olması, b- kolaylıkla geçilebilen ara yolların bulunması, c- enerji ve su gereksiniminin yeterli ve uygun olması, d- depo kuruluş arazisinin yüksek maliyetler ortaya koymaması gerekmektedir [7]. Đncelenen depoların; %83.33 ü şehirlerarası yola yakın, %75 i üretim-tüketim merkezi arasında (her iki tarafa da yakın), %41.67 si nakliye açısından yakın ve %25 i ise sanayi bölgesi olan yerlerde kurulmuştur. Bu tesislerin %66.67 si Sanayi ve Ticaret Odasına ve %33.33 ü ise Esnaf ve Sanatkarlar Odasına bağlıdır. Bağlı olunan kuruluştan beklentiler incelendiğinde; %66.67 ile herhangi bir beklentinin olmadığı, buna karşın %16.67 ile depoculuk hakkında bilgilendirme, düzenli kontrol ve ilgilenilme, %8.33 ile pazarlama konusunda yardım, son gelişmelerden haberdar edilmesi ve olanaklardan (teşvikkredi) yararlandırılması beklenmektedir. Bu tesislerin %8.33 ü yerel yönetimlerden herhangi bir beklenti içerinde değilken, %75 i mevcut yolların genişletilmesi, %16.67 si çevre düzenlemesi ve temizliği, %8.33 ü ise komisyon alınmamasını istemektedirler. Mevcut tesislerden %33.33 ü vergi indirimi, nakit kredi, KOBĐ kredisi ve diğer yatırım, teşvik ve kredilerden yararlanmışlardır. Mevcut soğuk hava depolarından sadece bir tanesinde altyapı sorunu (kanalizasyon) olduğu saptanmıştır. Đncelenen soğuk hava depoları yılda ortalama olarak %16.67 si 175 gün, %25 i 210 gün ve %58.33 ü ise 345 gün çalışmaktadır. Soğuk hava depolarının ölçüleri, ortalama olarak; en 19.4 m, boy 34.4 m, yükseklik 5.2 m ve alan m 2 olarak hesaplanmıştır. Đncelenen depolar ortalama 8.75 odadan oluşmaktadır. Depoların büyük çoğunluğunda (%91.67) değişik malzeme kullanılarak yalıtım yapılmamaktadır. 33

8 Teknolojik Araştırmalar : GTED 2006 (3) Tokat Đlinde Meyve ve Sebze Depoculuğunun Mevcut Durumu, Sorunları ve Çözüm Ö... Đşletmelerin hali hazırdaki depolama kapasitelerine bakıldığında, bölgedeki bir çok deponun tam kapasiteye ulaşamadığı görülmüştür. Đncelenen soğuk hava depolarının fiili kapasitesinin %80.76 i kullanılmaktadır. Edinilen bilgilere göre, bölgedeki depo kapasitelerinin ihtiyacın üstünde olduğu, ancak yeni depoların teşviklerden yararlanarak kurulmaya devam ettiği saptanmıştır. Bölgedeki soğuk hava deposu işletmecileri arasındaki rekabet bazı işletmelerin atıl kapasitede çalışmasına neden olmaktadır. Tokat bölgesinde bol miktarda çeşitli meyve ve sebze yetiştirilmektedir. Bundan dolayı bölgede soğuk hava deposuna ihtiyaç duyulmaktadır. Đncelenen soğuk hava depolarının yapılış amaçları; %83.33 ile yaş meyve ve sebze, %16.67 ile meyve konsantresi, süt ve süt ürünleri, %8.33 ile esans, ihracata yönelik ürün (dondurulmuş biber ve taze kiraz) koymak, reçel fabrikasına ürün pazarlamak (dondurulmuş vişne) ve buz imalatıdır. Bölgedeki soğuk hava depolarına konan ürünlerin %33.33 ü depo sahiplerinin kendi ürünleri, %66.67 si ise çeşitli yörelerden getirtilmektedir. Đncelenen soğuk hava deposuna konulan ürünler; en fazla Tokat-Merkez ilçe olmak üzere, Niğde, Amasya, Isparta, Bolu, Sivas, Bursa, Konya, Karaman, Turhal, Niksar ve Pazar ilçeleri ve bağlı kasaba ve/veya köylerden getirilmektedir. Depolara konan ürünler ve depoda saklanma süreleri incelendiğinde; en fazla konulan ürün elma ( gün) olup, bunu sırasıyla patates (185 gün), armut (159 gün), ayva (112 gün), şeftali (46 gün), erik (40 gün), portakal (56.66 gün), soğan (210 gün), limon (120 gün), domates (27.50 gün), turp (25 gün), kayısı konsantresi ( gün), şeftali konsantresi ( gün), kiraz (60 gün), üzüm (66 gün), mandalina (40 gün), çilek (15 gün), nar (35 gün), karpuz (20 gün), kavun (15 gün), kuşburnu (300 gün), havuç (90 gün), biber (40 gün), hıyar (15 gün), vişne (15 gün), elma konsantresi (500 gün), kuşburnu konsantresi (300 gün), vişne konsantresi (365 gün), portakal konsantresi (365 gün), mandalina konsantresi (365 gün), gazoz esansı (365 gün), beyaz peynir (15 gün), kaşar peyniri (15 gün) ve tereyağı (90 gün) izlemektedir. Bu ürünlerden miktar olarak en fazla beyaz peynir saklanmıştır. Bu ürünlerin soğuk hava depolarında saklamada; elmada %86 ile ağaç (ikili ve üçlü) ve %14 ile plastik kasa; şeftalide %84 ile ağaç kasa (tekli) ve %16 ilke ağaç sandık; armut (tekli ve ikili), ayva (ikili ve üçlü), erik (tekli ve ikili), üzüm (ikili), mandalina (ikili ve üçlü), çilek (ikili), nar (ikili ve üçlü), domates, biber ve vişnede (tekli) sadece ağaç kasa; kirazda sadece plastik sepet; limonda %34 ile ağaç kasa ve %66 ile ağaç sandık; karpuz ve kavunda tamamen yığma usulü; kuşburnunda tamamı aseptik torbalı varil; patates ve soğanda tamamı file ve çuval; havuç, turp ve hıyarda sadece naylon torba; elma, kayısı, kuşburnu, vişne, şeftali, portakal ve mandalina konsantreleri ile gazoz esansında sadece aseptik torbalı variller; beyaz peynirde yarı yarıya teneke ve pak; kaşar peynirinde pak; tereyağında ise naylon torba kullanılmaktadır. Đncelenen depoların %58.33 ünde kasalarda; albeni sağlaması, ürünün zedelenmemesi, ısı ve nemden muhafaza ve hava almaması nedenlerinden dolayı kağıt vb. kullanılmaktadır. Đlgili depoların yarısında ön soğutma sisteminin olduğu saptanmıştır. Üretildikten sonra depolara taşınan, çabuk bozulabilen tarımsal ürünlerin nicelik ve niteliklerince daha soğuk hava depolarına konulmadan önce ve depolandıktan sonra da değişik düzeylerde kayıplara uğradıkları anlaşılmaktadır. Ayrıca, bölgedeki soğuk hava depolarında soğutma amacı ile kullanılan bir çok değişik marka ve modellerde kompresörler bulunmakta olduğundan, işletmeler ciddi bir biçimde yedek parça sorunuyla karşı karşıya kalmakta ve tam kapasitede çalıştırılamamaktadır. Bunun için soğuk hava depoları arasında irtibat kurulup aynı türde alet ve ekipman kullanımı gerçekleştirilmelidir. Mevcut depoların %25 inde ön soğutma haricinde yıkama, şoklama ve dinlendirme gibi ön işlemler yapılmaktadır. Bunların yetersiz yapılması nedeni ile ürün kayıpları artmaktadır. Đncelenen soğuk hava depolarının %91.67 sinde nemlendirmeye dikkat edildiği ve depolarda nem ayarlamasının yapıldığı belirlenmiştir. Ancak bunun yapılmasında bilgi yetersizliği nedeni ile bazı hatalar meydana gelmektedir. Nem ayarlaması; nem ölçerle (54.55), tabana su verilerek (%45.45), otomatik olarak (%9.09) ve kasalar sulanarak (%9.09) yapılmaktadır. 34

9 Sayılı M., Batu A., Tokatlı M., Yıldız M. Teknolojik Araştırmalar: GTED 2006 (3) Đncelenen tüm soğuk hava depolarında kasalar arası istife dikkat edildiği ifade edilmiştir. Araştırma bulgularına göre; incelenen depolarda ortalama olarak kasaların zeminden yüksekliği cm, istif arası cm, üstten (tavandan) boşluk ( cm ve yandan (duvarlardan) boşluk ise cm olarak saptanmıştır. Đncelenen depoların büyük çoğunluğunda havalandırma sistemin olmadığı, olan depolarda da havalandırmanın çoğunlukla kapı yardımıyla yapıldığı ifade edilmiştir. Depolara konulan ürünlerde depolama sonrası; patateste %2.17, domateste %1.50, üzümde %1.25, biberde %1, soğanda %0.83, elmada %0.79, armutta %0.52, şeftalide %0.47, erik ve portakalda %0.33, kirazda ise %0.25 oranında zayiat olduğu saptanmıştır. Depolara konulan ürünlerin depolama öncesi ve sonrası fiyat durumu incelendiğinde; elmada %25.90, şeftalide %61.22, armutta %78.04, kirazda %57.89, erikte %73.68, ayvada %12, çilekte %50, narda %45.85, mandalina ve portakalda %100, karpuz ve kavunda %200, limonda %140, patateste %58.41, soğanda %66.67, havuçta %25 ve turpta %150 oranında fiyat artışı olmuştur. Bu da depolamanın ekonomik faydasını göstermektedir. Đncelenen depoların %41.67 sinde getirilen ürünler çoğunlukla ürün sahibi ile birlikte depo elemanları tarafından önceden ayıklanmaktadır. Depo sahiplerinin beyanına göre; depolara getirilen ürünlerin %33.33 ü 1. ve 2. sınıf, %16.67 si ise 3. sınıf ve karışık durumdadır. Depolama ücreti veya masrafının ürünlerin depoda tutulma süresini çok fazla etkilemediği (%58.33) ifade edilmiştir. Đncelenen soğuk hava depolarında üreticiden kaynaklanan birtakım sorunlar bulunmaktadır. Bunlar; sınıflamanın ve ilaçlamanın düzenli ve tam yapılmayışı (%41.67), ayıklamanın düzenli ve tam yapılmayışı (%25), ürünlerde kasalamanın düzenli ve tam yapılmayışı, üreticilerin hasattan hemen sonra satışa yönelmeleri ve bilinçli olmamalarıdır (%8.33). Soğuk hava depolarından kaynaklanan sorunlar ise; en fazla %25 ile nitelikli eleman bulunamayışı olup, bunu %8.33 ile depolama masrafının fazlalığı, tam kapasite ile çalışılamama, soğutmanın yetersiz olması, nem oranının ayarlanamaması, havalandırmanın tam olarak yapılamayışı, elektrik ve sigorta primlerinin yüksekliği olarak belirlenmiştir. 5. SONUÇ Tokat ili tarımsal potansiyeli çok yüksek olan, bir çok meyve, sebze ve hayvansal ürünlerin üretildiği, işlendiği ve tüketildiği bir yerdir. Bu durum, üretilen ürünlerin (taze, konsantre veya mamul halde) bir kısmının depolanmasını beraberinde getirmektedir. Bölgede gerek basit ve gerekse modern tarzda depolama tesislerinin sayısı küçümsenmeyecek düzeydedir. Bu depolarda gerek bölge üreticisi ve gerekse dışarıdan getirilen bir çok ürün yada mamul depolanmaktadır. Ancak her iki tip depolamada da birtakım sorunların olduğu araştırma neticesinde ortaya konulmuştur. Belirtilen sorunların çözüme kavuşturulması, bölgedeki depoculuğun gelişmesini ve bölge ekonomisine daha fazla katkı yapmasını sağlayacaktır. Diğer bir ifadeyle, üreticilerin daha fazla kazanç elde etmesi, fiyat dalgalanmalarının önüne geçilmesi, sadece hasat zamanında değil daha uzun süreli piyasada ürün bulunması, gıda sanayinin hammadde ihtiyacının sağlanması basit ve soğuk hava depolarının geliştirilmesi ve sorunlarının çözümüyle mümkün olabilecektir. Bu konuda gerek üreticiler, gerek depo sahipleri ve gerekse ilgili kurum/kuruluşlara büyük görevler düşmektedir. 35

10 Teknolojik Araştırmalar : GTED 2006 (3) Tokat Đlinde Meyve ve Sebze Depoculuğunun Mevcut Durumu, Sorunları ve Çözüm Ö KAYNAKLAR 1. Smykay, E.W., Bowersox, D.J., Pysical Distribution Management: Logistics Problems of the Firm. Macmillan, New York. 2. Jenkins, C.H., Modern Warehouse Management. McGraw Hill Book, New York. 3. Köksal, Đ., Tuncel, N., Türkiye de Yaş Meyve ve Sebze Muhafazasındaki Gelişmeler, Mevcut Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Türkiye Ziraat Mühendisliği 3. Teknik Kongresi, Ankara. 4. Özcan, M., Ertürk, E., Türkiye nin Soğuk Hava Depo Potansiyeli, Sorunları Đle Karadeniz Bölgesinin Soğuk Hava Depoculuğundaki Yeri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraar Fakültesi Yardımcı Ders Kitabı No: 1, Samsun. 5. Anonim, Canned Fruits and Vegetables, ĐGEME Yayınları, Ankara. 6. Karaçalı, Đ., Bahçe Ürünlerinin Muhafazası ve Pazarlanması. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayını No:494, Ege Üniversitesi Basım Evi, Bornova/Đzmir. 7. Timur, N, Tarımsal Ürünlerin Pazarlanmasında Soğuk Depo Đşletmelerinin Rolü ve Marmara Bölgesi ndeki Uygulama. Anadolu Üniversitesi Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi Yayınları, No:131, Eskişehir. 8. Cemeroğlu, B., Yemenicioğlu, A., Özkan, M., Meyve ve Sebzelerin Bileşimi ve Soğukta Depolanmaları. Cilt 1, Gıda Teknolojisi Derneği Yayınları No: 24, Ankara. 36

Karaman İli İklim Koşullarına Uygun Elma Depolama Yapılarının Planlanması. Design of Proper Apple Storage Facilities for Karaman Province

Karaman İli İklim Koşullarına Uygun Elma Depolama Yapılarının Planlanması. Design of Proper Apple Storage Facilities for Karaman Province Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 2 (1):145-154, 2009 ISSN: 1308-3945, www.nobel.gen.tr Karaman İli İklim Koşullarına Uygun Elma Depolama Yapılarının Planlanması Sedat KARAMAN 1* Mustafa OKUROĞLU 2 Fatih

Detaylı

TOKAT İLİ MERKEZ İLÇEDE YAŞ SEBZE VE MEYVE TOPTANCI HALİNİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

TOKAT İLİ MERKEZ İLÇEDE YAŞ SEBZE VE MEYVE TOPTANCI HALİNİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ TEPGE TOKAT İLİ MERKEZ İLÇEDE YAŞ SEBZE VE MEYVE TOPTANCI HALİNİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Doç. Dr. Murat SAYILI Onur CİVELEK Gaziosmanpaşa

Detaylı

TOKAT İLİ MERKEZ İLÇEDE YAŞ SEBZE VE MEYVE TOPTANCI HALİNİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Onur CİVELEK

TOKAT İLİ MERKEZ İLÇEDE YAŞ SEBZE VE MEYVE TOPTANCI HALİNİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Onur CİVELEK TOKAT İLİ MERKEZ İLÇEDE YAŞ SEBZE VE MEYVE TOPTANCI HALİNİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Onur CİVELEK Yüksek Lisans Tezi Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı Doç. Dr. Murat SAYILI 2011 Her Hakkı Saklıdır

Detaylı

1.ÖNSÖZ... 3 2.ÇALIŞMA ÖZETİ... 4 2.1. YATIRIM KONUSU... 4 2.2. ÜRETİLECEK ÜRÜN/HİZMET... 4 2.3. YATIRIM YERİ... 4 2.4. TESİS KAPASİTESİ... 4 2.5.

1.ÖNSÖZ... 3 2.ÇALIŞMA ÖZETİ... 4 2.1. YATIRIM KONUSU... 4 2.2. ÜRETİLECEK ÜRÜN/HİZMET... 4 2.3. YATIRIM YERİ... 4 2.4. TESİS KAPASİTESİ... 4 2.5. 1 1.ÖNSÖZ... 3 2.ÇALIŞMA ÖZETİ... 4 2.1. YATIRIM KONUSU... 4 2.2. ÜRETİLECEK ÜRÜN/HİZMET... 4 2.3. YATIRIM YERİ... 4 2.4. TESİS KAPASİTESİ... 4 2.5. TOPLAM YATIRIM TUTARI... 4 2.6. YATIRIM SÜRESİ... 4

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1. 1. Konya ve Karaman İllerinin Tarımsal Yapısı 2. 1.1. Konya ve Karaman İllerinde İşlenebilir Tarım Arazisi Varlığı ve

İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1. 1. Konya ve Karaman İllerinin Tarımsal Yapısı 2. 1.1. Konya ve Karaman İllerinde İşlenebilir Tarım Arazisi Varlığı ve i İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 1. Konya ve Karaman İllerinin Tarımsal Yapısı 2 1.1. Konya ve Karaman İllerinde İşlenebilir Tarım Arazisi Varlığı ve Kullanım Durumu 3 1.2. Proje Sahasında Meyve ve Üzüm Üretim Durumu

Detaylı

Dondurulmuş Meyve - Sebze İhracatının Analizi

Dondurulmuş Meyve - Sebze İhracatının Analizi U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2012, Cilt 26, Sayı 1, 73-82 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Dondurulmuş Meyve - Sebze İhracatının Analizi Aygün Çurkan 1, Canan Ece Tamer 1*, Ömer

Detaylı

LİSANSLI DEPOCULUK TESİSİ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU

LİSANSLI DEPOCULUK TESİSİ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU LİSANSLI DEPOCULUK TESİSİ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 4 GİRİŞ... 5 1. YÖNETİCİ ÖZETİ... 6 1.1. Projenin Gerekçesi... 6 1.2. Proje Hakkında Özet Bilgiler... 6 1.2.1.Projenin Adı:... 6 1.2.2.

Detaylı

TÜRKİYE TARIM SEKTÖRÜ RAPORU

TÜRKİYE TARIM SEKTÖRÜ RAPORU TÜRKİYE TARIM SEKTÖRÜ RAPORU 2013 TÜRKİYE TARIM SEKTÖRÜ RAPORU 2013 ISBN: 978-605-137-388-1 TOBB Yayın No: 2014/230 TOBB yayınları için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : (0312) 218

Detaylı

SÜS BİTKİLERİ İHRACATI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: Yalova Ölçeğinde Bir Araştırma

SÜS BİTKİLERİ İHRACATI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: Yalova Ölçeğinde Bir Araştırma Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2009, C.14, S.3 s.423-443. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2009,

Detaylı

TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ YAŞ SEBZE VE MEYVE RAPORU Aralık-2008 1. Giriş Dünya nüfusunun sürekli arttığı, buna karşılık tarım arazilerinin ve

TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ YAŞ SEBZE VE MEYVE RAPORU Aralık-2008 1. Giriş Dünya nüfusunun sürekli arttığı, buna karşılık tarım arazilerinin ve TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ YAŞ SEBZE VE MEYVE RAPORU Aralık-2008 1. Giriş Dünya nüfusunun sürekli arttığı, buna karşılık tarım arazilerinin ve temiz su kaynaklarının giderek azaldığı yüzyılımızda,

Detaylı

TURKIVE'NIN YAS. MEYVE- SEBZE IHRACATI (MEVCUT DURUM, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERiLERi) Prof. Dr. Gülcan ERAKTAN Dr. Hasan ARISOY.

TURKIVE'NIN YAS. MEYVE- SEBZE IHRACATI (MEVCUT DURUM, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERiLERi) Prof. Dr. Gülcan ERAKTAN Dr. Hasan ARISOY. TURKIVE'NIN YAS 1 MEYVE- SEBZE IHRACATI (MEVCUT DURUM, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERiLERi) Prof. Dr. Gülcan ERAKTAN Dr. Hasan ARISOY YAYlN NO: 2010-92 İstanbul, 2012 Copyright İTO (İstanbul Ticaret Odası) Tüm

Detaylı

TÜRKİYE DE SEBZE VE MEYVE ÜRETİMİ

TÜRKİYE DE SEBZE VE MEYVE ÜRETİMİ TÜRKİYE DE SEBZE VE MEYVE ÜRETİMİ Ülkemizde üretilen yıllık sebze-meyve miktarı yıllık 43 ile 45 milyon ton arasındadır. Dünya ölçeğindeki üretim göz önüne alındığında, Türkiye, dünyadaki toplam sebze

Detaylı

AYDIN İLİNDE YAŞ SEBZE VE MEYVE TOPTANCI HALLERİNİN İNCELENMESİ

AYDIN İLİNDE YAŞ SEBZE VE MEYVE TOPTANCI HALLERİNİN İNCELENMESİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI 2014-YL-046 AYDIN İLİNDE YAŞ SEBZE VE MEYVE TOPTANCI HALLERİNİN İNCELENMESİ Mehmet Hakan COŞKUN Danışman Yrd. Doç.

Detaylı

GIDA SANAYİNİN TEKNOLOJİK ANALİZİ

GIDA SANAYİNİN TEKNOLOJİK ANALİZİ GIDA SANAYİNİN TEKNOLOJİK ANALİZİ Mükerrem KAYA¹ Nevzat ARTIK ² Mustafa KARAKAYA 3 Şeyma ŞİŞİK OĞRA޹ Barış YALINKILIǹ ÖZET Tarımsal ürünleri hammadde olarak kullanan gıda sanayinin sadece ülke düzeyinde

Detaylı

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir.

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. Sayfa 0 / 48 Bu çalışma, Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2011 Yılı Doğrudan

Detaylı

NİŞASTA ve ŞEKER BİTKİLERİ ÜRETİMİ

NİŞASTA ve ŞEKER BİTKİLERİ ÜRETİMİ NİŞASTA ve ŞEKER BİTKİLERİ ÜRETİMİ E. Günel 1, M.E. Çalışkan 2, A.İ.Tortopoğlu 3, N. Kuşman 4, K.M. Tuğrul 5, A. Yılmaz 6, Ö. Dede 7, M. Öztürk 6 ÖZET Geleneksel sınıflandırmaya göre nişasta ve şeker grubunda

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KULA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ DERS NOTU

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KULA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ DERS NOTU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KULA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ DERS NOTU HAZIRLAYAN : B. Türker PALAMUTÇUOĞLU 2012 Sayfa 1 / 48 1. Dağıtım Kanalı Ve Lojistiğin Temelleri Dağıtım

Detaylı

Şeftali Bahçesi Yatırım Tesisinin Hazırlanması ve Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi *

Şeftali Bahçesi Yatırım Tesisinin Hazırlanması ve Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi * GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 2009, 26(1), 1927 Şeftali Bahçesi Yatırım Tesisinin Hazırlanması ve Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi * Bilge Gözener 1 Osman Karkacıer 2 1 Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat

Detaylı

HAZIRLAYAN Bahar Özsu Uzman Yardımcısı

HAZIRLAYAN Bahar Özsu Uzman Yardımcısı TOPTANCI HALLERİ SEKTÖR PROFİLİ HAZIRLAYAN Bahar Özsu Uzman Yardımcısı İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ Ağustos 2005 1. GİRİŞ Ülkemizde tarım sektörü gerek istihdam

Detaylı

KÜRESEL REKABET AÇISINDAN TÜRKİYE DE TARIM VE GIDA ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SİSTEMLERİNE BAKIŞ: MEVCUT YAPI, SORUNLAR, FIRSATLAR, HEDEFLER

KÜRESEL REKABET AÇISINDAN TÜRKİYE DE TARIM VE GIDA ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SİSTEMLERİNE BAKIŞ: MEVCUT YAPI, SORUNLAR, FIRSATLAR, HEDEFLER KÜRESEL REKABET AÇISINDAN TÜRKİYE DE TARIM VE GIDA ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SİSTEMLERİNE BAKIŞ: MEVCUT YAPI, SORUNLAR, FIRSATLAR, HEDEFLER Doç.Dr.Mevhibe ALBAYRAK 1 Dr.Kemalletin TAŞDAN 2 Doç.Dr.Erdoğan GÜNEŞ

Detaylı

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA KURULU TARIM ALT KOMİSYON RAPORU

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA KURULU TARIM ALT KOMİSYON RAPORU 2010 ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA KURULU TARIM ALT KOMİSYON RAPORU 1 1 GİRİŞ TR83 Bölgesi tarımsal alan ve üretim bakımından oldukça zengindir. Bölge, birçok bitkinin yetiştirilmesine uygun

Detaylı

TC MEVLANA KALKINMA AJANSI. Konya ve Karaman İllerinde Kırsal Kalkınma Mevcut Durumu ve Çözüm Önerileri Çalışma Raporu

TC MEVLANA KALKINMA AJANSI. Konya ve Karaman İllerinde Kırsal Kalkınma Mevcut Durumu ve Çözüm Önerileri Çalışma Raporu TC MEVLANA KALKINMA AJANSI Konya ve Karaman İllerinde Kırsal Kalkınma Mevcut Durumu ve Çözüm Önerileri Çalışma Raporu Kırsal Kalkınma Çalışma Komisyonu Teknik Komisyon Başkanı Erkan Kahraman Rapor Editörü

Detaylı

BANDIRMA LİMANININ ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI VE BANDIRMANIN LOJİSTİK MERKEZ HALİNE GETİRİLMESİNE YÖNELİK SAHA ÇALIŞMASI

BANDIRMA LİMANININ ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI VE BANDIRMANIN LOJİSTİK MERKEZ HALİNE GETİRİLMESİNE YÖNELİK SAHA ÇALIŞMASI BANDIRMA İKTİSADİ ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ Yayın No: 2 BANDIRMA LİMANININ ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI VE BANDIRMANIN LOJİSTİK MERKEZ HALİNE GETİRİLMESİNE YÖNELİK SAHA ÇALIŞMASI Prof. Dr. Edip ÖRÜCÜ Yrd. Doç.

Detaylı

BÖLGESEL KALKINMA VE YATIRIM TEŞVİKLERİ: TOKAT İLİNDE BİR UYGULAMA

BÖLGESEL KALKINMA VE YATIRIM TEŞVİKLERİ: TOKAT İLİNDE BİR UYGULAMA BÖLGESEL KALKINMA VE YATIRIM TEŞVİKLERİ: TOKAT İLİNDE BİR UYGULAMA Rüştü YAYAR *1 Yusuf DEMİR ** ÖZ Teşvikler, genel ekonomi politikasının en önemli uygulama araçlarından biri olup ekonomik birimleri belirli

Detaylı

BURDUR İLİ MERMER SEKTÖRÜNÜN TÜRKİYE MERMER SEKTÖRÜ İÇERİSİNDEKİ YERİ BÖLGE EKONOMİSİNE KATKISI SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (STRATEJİK BİR BAKIŞ)

BURDUR İLİ MERMER SEKTÖRÜNÜN TÜRKİYE MERMER SEKTÖRÜ İÇERİSİNDEKİ YERİ BÖLGE EKONOMİSİNE KATKISI SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (STRATEJİK BİR BAKIŞ) I.BURDUR SEMPOZYUMU 889 BURDUR İLİ MERMER SEKTÖRÜNÜN TÜRKİYE MERMER SEKTÖRÜ İÇERİSİNDEKİ YERİ BÖLGE EKONOMİSİNE KATKISI SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (STRATEJİK BİR BAKIŞ) Mesut ALBENİ* Mehmet ÖZMEN** ÖZET

Detaylı

ET SANAYİ İŞLETMELERİNDE, PARÇALAMA DEPARTMANI BİRLEŞİK ÜRÜNLERİNDE ÇEŞİTLİ MALİYET HESAPLAMA YÖNTEMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ET SANAYİ İŞLETMELERİNDE, PARÇALAMA DEPARTMANI BİRLEŞİK ÜRÜNLERİNDE ÇEŞİTLİ MALİYET HESAPLAMA YÖNTEMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ET SANAYİ İŞLETMELERİNDE, PARÇALAMA DEPARTMANI BİRLEŞİK ÜRÜNLERİNDE ÇEŞİTLİ MALİYET HESAPLAMA YÖNTEMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Çiğdem

Detaylı

Samsun İlinde Alabalık İşletmelerinin Yapısal ve Ekonomik Analizi* Structural and Economic Analysis of Trout Breeding Farms in Samsun Province

Samsun İlinde Alabalık İşletmelerinin Yapısal ve Ekonomik Analizi* Structural and Economic Analysis of Trout Breeding Farms in Samsun Province GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 2009, 26(2), 97- Samsun İlinde Alabalık İşletmelerinin Yapısal ve Ekonomik Analizi* Oğuz Aydın 1 Murat Sayılı 2 1- Adnan Menderes Üniversitesi, Nazilli Meslek Yüksekokulu,

Detaylı

KOBİ LERİN KARŞILAŞTIKLARI YAPISAL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (DİYARBAKIR ÖRNEĞİ)

KOBİ LERİN KARŞILAŞTIKLARI YAPISAL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (DİYARBAKIR ÖRNEĞİ) KOBİ LERİN KARŞILAŞTIKLARI YAPISAL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (DİYARBAKIR ÖRNEĞİ) STRUCTURAL PROBLEMS FACED BY SMEs AND PROPOSED SOLUTIONS (DIYARBAKIR EXAMPLE) Öz Abdulkadir BİLEN 1 Hasan SOLMAZ 2 Ekonominin

Detaylı

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir.

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. Sayfa 0/ 55 Bu çalışma, Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2011 Yılı Doğrudan

Detaylı

T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİNGÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME

T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİNGÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİNGÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME FRİGORİFİK ARAÇ SEÇİMİ ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı