LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE ESKİŞEHİR İN SİS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE ESKİŞEHİR İN SİS"

Transkript

1 İstanbul Tcaret Ünverstes Fen Blmler Dergs Yıl: 8 Sayı: 16 Güz 2009/2 s LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE ESKİŞEHİR İN SİS KESTİRİMİNİN İNCELENMESİ Cengz AKTAŞ *, Orkun ERKUŞ ** Gelş: Kabul: ÖZET Bu çalışmada önce, bağımlı değşkenn k düzeyl olması durumunda demografk, davranış ve rsk faktörüyle lgl tahmn çalışmalarında oldukça sık kullanılan lojstk regresyon analz teork olarak kısaca ncelend. Sınıflandırma analzlernn en çok kullanılanlarından br olan ve brçok konuda uygulama alanı bulunan lojstk regresyonun parametre tahmnne lşkn kestrm yöntem detaylı br şeklde ncelenerek, katsayıların yorumu çn odss oranı anlatıldı. Daha sonra Eskşehr de ss olayı ve havacılık faalyetler üzerne etkler kısaca ncelend. Araştırmanın uygulama bölümünde se, Eskşehr de ss meydana gelmes olasılığını verecek en uygun denklem belrlend. Anahtar Kelmeler : Lojstk Regresyon, Ss, Sınıflama, Odds INVESTIGATION OF FOG FORECASTING OF ESKİŞEHİR USING LOGISTIC REGRESSION ANALYSIS ABSTRACT In ths study, frstly, t was brefly examned whch logstc regresson analyss are frequently used n studes for estmatng assocatons that demographc, behavoral, and rsk faktor varables have on a dchotomous outcome. Because of logstc regresson have wde area of usage n classfcaton analyss and many practcal area, conjecture method used n parameter estmate have been observed n detal. Interpretaton of the coeffcents s explaned the odds rato. Furthermore, event of fog n Eskşehr and effects on avaton were brefly examned. As an applcaton for ths study, the most effcent equaton to gve the probablty of happenng of fog n Eskşehr were ftted. Keywords: Logstc Regresson, Fog, Classfy, Odds * Eskşehr Osmangaz Ünv. Fen-Ed. Fak. İstatstk Böl., Eskşehr, ** Eskşehr Asker Meteoroloj İstasyon Müdürlüğü, Eskşehr.

2 Cengz AKTAŞ, Orkun ERKUŞ 1. GİRİŞ Br gözlem brkaç kütleden brne atamak, sınıflamadır. Eğer kütleler ortak varyanskovaryans matrsne sahp ve normal dağılmışsa, dskrmnant analz kestrcler, dskrmnant analz problemler çn lojstk regresyon kestrclerne terch edleblr. Bununla brlkte pek çok dskrmnant analz uygulamasında değşkenlerden en az brnn kategork değşken olması nedenyle çok değşkenl normallk varsayımı geçerl olmayacaktır. Böyle durumlarda bağımsız değşkenlern kategork ve sürekl olmaları konusunda br kısıt getrmeyen, gözlemlern atanması amacıyla kullanılablen lojstk regresyon analz önerlmektedr (Press ve Wlson, 1978, s.2). Meteorolojk hadselern en önemllernden br de ss olayıdır. Stratus (St) bulutunun yer yüzeynde meydana gelmş hal şeklnde kısaca tanımlanablen ss; yatay görüş mesafesn ve eğer kalınlığı fazla se dkey görüş mesafesn engelleyen br hadsedr. Bu nedenle ss nsan yaşamını doğrudan etkler. Tarım ve ulaşım, özellkle yatay ve düşey görüş mesafesnn çok öneml olduğu havacılık, başta olmak üzere brçok nsan faalyet ve çevre ve nsan sağlığı, ssten öneml ölçüde etklenr. Her yıl kara, denz ve hava taşımacılığında ss nedenyle pek çok can ve mal kaybı olmaktadır. Bu nedenlerle, gerek ekonomk yatırımlarda ulaşım açısından, gerekse şehrleşmede nsan aktvtes bakımından, br bölgenn ss analznn yapılması gerekldr. Eskşehr n kış aylarında uzun sürel sslern görüldüğü brkaç şehrden br olması ve burada yoğun uçuş faalyetlernn yapıldığı svl ve asker havaalanlarının bulunması, uçuculuğu olumsuz etkleyen ss hadsesn ön plana çıkarır. Meteoroloj ofslernde ss tahmn değşk hava kartları, temp dyagramları le bell peryotların oluşablecek meteorolojk parametrelern hesaplayan model sonuçlarına göre yapılmaktadır. Meteoroloj balonlarıyla elde edlen atmosfern yukarı sevyelerdek blgleryle hazırlanan temp dyagramları enversyonun ve nemn hesaplanmasında faydalı olsa da gün çersnde k kere elde edlyor olması ve atmosfern akışkan yapısından dolayı lerleyen saatler çn bu blgler kullanarak tahmn yürütmek zorlaşmaktadır. Ayrıca bu balonların yurt genelnde 8 noktadan bırakılması (Ankara, İstanbul, İzmr, Isparta, Samsun, Adana, Dyarbakır, Erzurum) Eskşehr çn yaklaşık değerlern alınmasına sebep olmaktadır. Eskşehr de kışın görülen kar yağışı ve sonrasında yer sevyesndek uzun sürel buzlanma Eskşehr çn çalıştırılan MM5 gb modellerde gün çersnde beklenen en yüksek sıcaklıkta 5-6 derecelere varan sapmalara sebep olmaktadır. Bundan dolayı görülen br ss hadsesnde bu modeller ssn dağılacağı saatler tam olarak hesaplayamamaktadır. Özellkle Eskşehr dek svl ve asker havacılığın yoğun çalışmaları sebebyle uçuş planlarının hazırlanması ve güvenlğnn üst sevyede sağlanablmes çn ss gb görüşü kısıtlayan ve uçuş çn tehlke arz eden hadselerde tahmnlern doğruluk derecesn artırmak gerekmektedr. Bu nedenle 48

3 İstanbul Tcaret Ünverstes Fen Blmler Dergs Güz 2009/2 çalışmamızın amacı, meteorolojnn knc derece verler olarak kullandığı verler yardımıyla, Eskşehr de ss olup olmayacağını ya da ss meydana gelmes olasılığını belrleyeblecek denklem elde etmektr. Lojstk regresyon modeller, son yıllarda byoloj, tıp, ekonom, meteoroloj, tarım ve veternerlk ve taşıma sahalarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Lteratürde lojstk regresyon analz üzerne pek çok çalışma yapılmıştır. Bunlardan bazıları şunlardır: Cornfeld (1962), lojstk regresyondak katsayı tahmn şlemlernde dskrmnant fonksyonu yaklaşımını lk kez kullanarak popüler hale getrmştr. Bu dönüm noktası ntelğndek çalışmadan sonra da Breslow ve Day (1980) epdemoloj, Abbott (1985) yaşam analz le gl uygulamalı çalışmalar yapmışlardır. Gardsde ve Glueck (1995) nsanlarda beslenme şekl, sgara ve alkol kullanımı, fzksel aktvte gb rsk faktörlernn kalp hastalığı üzerndek etklern ncelemşlerdr. Türkye de de bu konuda çeştl alanlarda çalışmalar yapılmıştır. Bulardan bazıları se şunlardır: Vupa ve Çelkoğlu (2006) akcğer kanser hastaları çn lojstk regresyon model önermşlerdr. Ünsal ve Güler (2005) Türk bankacılık sektörünü lojstk regresyon analzyle ncelerken, Aktaş ve Yılmaz (2001) LPG kullanan özel araç sürücülernn sınıflandırılmasını, lojstk regresyon analzyle ncelemşlerdr. Lteratürde ss ve havaalanı le lgl yapılan çalışmalardan bazıları da aşağıdak gbdr: Lews (2004) yaptığı çalışmada regresyon analzn kullanarak denz ss tahmnler yapmıştır. Stern ve Parkyn (1999), Melbourne havaalanı çn ss tahmnler üzernde çalışırken, Fabban, Dear ve Lellyett (2007) Canberra uluslar arası havaalanı çn ss tahmnlern gelştrmeye çalışmışlardır. Uğur (1984) yaptığı araştırmada Yeşlköy Hava Meydanının ss ve özellklern ncelerken, Tuncer (1991) regresyon analz yardımıyla Esenboğa Hava Lmanı çn ss tahmn çalışması yapmıştır. Çalışmamızın knc bölümünde lojstk regresyon analz anlatılarak, üçüncü bölümde özellkle asker ve svl havacılıkta çok öneml br yer tutan Eskşehrde ss olayı ve havacılık faalyetler üzerne etkler kısaca ncelenecektr. Dördüncü bölümde se uygulamaya yer verlecektr. 2. GÖZLEMLERİN VAROLAN GRUPLARA ATANMASI Değşkenler arası lşkler ncelemede en çok kullanılan statstk yöntemlernden br regresyon analzdr. Regresyon analz çözümüne başlamadan yapılması gereken değşkenlern ntelklernn blnmes ve bağımlı değşken le bağımsız değşkenn en y şeklde tayn edlmesdr. Genelde blnen bağımlı değşken ölçüleblr 49

4 Cengz AKTAŞ, Orkun ERKUŞ ntelkte olup, sürekl br değşkendr. Ancak her zaman bağımlı değşken ölçüleblr ntelkte olmayablr. Lojstk regresyon analznn kullanım amacı statstkte kullanılan dğer model yapılandırma teknkleryle aynıdır. En az değşken kullanarak en y uyuma sahp olacak şeklde bağımlı (sonuç) değşken le bağımsız değşkenler kümes (açıklayıcı değşkenler) arasındak lşky tanımlayablen ve genel olarak kabul edleblr model kurmaktır. Lojstk regresyonu, doğrusal regresyondan ayıran en belrgn özellk se lojstk regresyonda bağımlı değşkennn kategork değşken olmasıdır. Lojstk regresyon ve dogrusal regresyon arasındak bu fark hem parametrk model seçmne, hem de varsayımlara yansımaktadır. Lojstk regresyonda da, doğrusal regresyon analznde oldugu gb bazı değşken değerlerne dayanarak kestrm yapılmaya çalışılır, ancak k yöntem arasında üç öneml fark vardır: 1-Doğrusal regresyon analznde tahmn edlecek olan bağımlı değşken sürekl ken, lojstk regresyonda bağımlı değşken keskl br değşken olmalıdır. 2-Doğrusal regresyon analznde bağımlı değşkenn değer, lojstk regresyonda se bağımlı değşkenn alableceğ değerlerden brnn gerçekleşme olasılığı kestrlr. 3-Doğrusal regresyon analznde bağımsız değşkenlern çoklu normal dağılım göstermes koşulu aranırken, lojstk regresyonun uygulanablmes çn bağımsız değşkenlern dağılımına lskn hçbr ön koşul yoktur (Çoşkun v.d, 2004: 43). Gözlemler verlern yapısında bulunan olası gruplara atamak çn; )Kümeleme analz, )Dskrmnant analz, )Lojstk regresyon analz teknklernden yararlanılır. Kümeleme analznde, verlern yapısındak grup sayısı blnmemekte, gözlemler uzaklık ya da benzerlk ölçütlerne gore kümelenmektedr. Burada amaç yanlızca gözlemlern oluşturduğu kümenn yapısını bulmaktır. Dskrmnant ve lojstk regresyon analznde se yapısındak grup sayısı blnmekte ve bu verlerden faydalanarak br ayrımsama model elde edlmektedr. Kurulan bu model yardımı le ver kümesne yen alınan gözlemlern gruplara atanması yapılmaktadır (Başarır, 1990:.1). Çalışmamızda lojstk regresyon model uygulanacağından sadece lojstk regresyon analz ncelenecektr. 50

5 İstanbul Tcaret Ünverstes Fen Blmler Dergs Güz 2009/ İk Düzeyl Lojstk Regresyon Analz k bağımsız değşken ve N gözlem olduğunda doğrusal regresyon modelnn genel formu.gözlem çn y =β 0 +β 1 x 1 +β 2 x β k x k +ε dr. (1) Örneklem büyüklüğü n olduğunda se doğrusal regresyon model şeklnde yazılır. y = $ β 0 + $ β 1 x 1 + $ β 2 x $ β k x k +e (2) Bağımlı değşkenn alableceğ değerlern 0-1 arasında olmasını sağlamak çn bağımsız değşken ve bağımlı değşken arasında eğrsel br lşky sağlayan model kullanmak daha uygundur. β 1 n şaretne göre S veya ters S şeklnde olan eğrler sağlayan exp( β ) o + β 1x1 + β 2 x2 + + β k xk E(y )=π = 1+ exp( β + β x + β x + + β x ) o k k (3) formundak bu fonksyona Lojstk Fonksyon adı verlr. Bu lojstk fonksyonlar genellkle S şeklnde fonksyon olarak smlendrlr. Bunlar 0 ve 1 asmtotlarına sahptr ve böylece E(y), 0 le 1 sınırları arasında kalır. Lojstk fonksyonun dğer br özellğ de kolayca doğrusallaştırılablr olmasıdır ve π π η=ln( 1 ) (4) dönüşümü yapılarak bağlantı fonksyonu elde edlr. Eştlk (4) dek π /(1-π ) oranı se Odds Oranı olarak ntelendrlr. ln odss dönüşümü se Lojt olarak smlendrlr ve ln odds çn elde edlen E(y )=η=β 0 +β 1 x 1 +β 2 x β k x k (5) modele Lojstk (ya da lojt) Regresyon Model denr. E(y ) se -, arasında değer almaktadır (Agrest, 1990: 106). 51

6 Cengz AKTAŞ, Orkun ERKUŞ 2.2. Lojstk Sınıflandırma ve Katsayıların Yorumlanması Br gözlem brkaç gruptan brne atamak, sınıflamadır. Genellkle P(y =1/x ) değern belrlemek amacıyla kullanılan lojstk regresyon model aynı zamanda br sınıflandırma model olarak da kullanılır. Seçlen n brmlk br örneklem sonucu elde edlen y$ = β$ + β$ x + + β$ x k k (6) lojstk regresyon denklem yardımıyla bulunan $ e y P = 1+ e y$ (7) değernn 0.5 olması durumunda y =1, π,p <0.5 se y =0 bçmnde sınıflanır (Aktaş ve Yılmaz, 2001: 253). Lojstk regresyon fonksyonunda tahmn edlen regresyon katsayılarının yorumlanması doğrusal regresyon modelndek kadar kolay değldr. x eksenndek başlangıç noktasına göre hazırlanan lojstk regresyon modelnde x değşkenndek br brmlk artışın tesrn ölçmek zordur. β 1 katsayısı yorumlanırken x'dek br brmlk artış çn π /(1-π ) odds tahmn le exp(β 1 ) çarpılarak elde edlen lojstk regresyon fonksyonundan yararlanılır. Lojstk modeldek etkler odds'a dayanır. x'n br değernde kestrlen odds'un, dğer değernde kestrlen odds'a oranı olarak verlmektedr. Bu statstk x=1 olan breylern x=0 olan breylere nazaran bağımlı değşkenn kaç kat daha fazla 1 olarak görüldüğü sonucunu verr (Brcan, 2004: 29). 3. ESKİŞEHİR DE SİS OLAYI VE HAVACILIK FAALİYETLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ Atmosferk su buharının çok küçük su damlaları şeklnde yoğunlaşarak, yerde yatay görüşü engelleyen bulut oluşturmasına ss adı verlr. Dğer br fadeyle; Stratus (St) bulutunun yer yüzeynde meydana gelmş halne ss denr. Ss olduğu zamanlarda yer yüzeyndek görüş uzaklığı 1 km den daha azdır. Genel olarak ssn tabanı yerden 300 Ft veya daha fazla yükselmes halnde, Stratus bulutu olarak rapor edlr. Ss çnde nsb nem % 80 ve üzerndedr. Eskşehr'n topoğrafk yapısını, Sakarya ve Porsuk havzalarındak düzlükler le bunları çevreleyen dağlar oluşturur. Havza düzlüklern kuzeyden Bozdağ, Sündken sıradağları, batı ve güneyden se İç Batı Anadolu eşğnn doğu kenarında yer alan Türkmen Dağı, Yazılıkaya Yaylası ve Emrdağ kuşatır. İç Anadolu Bölgesnn karakterstk özellğn taşıyan Eskşehr de daha çok termk kökenl Sbrya yüksek 52

7 İstanbul Tcaret Ünverstes Fen Blmler Dergs Güz 2009/2 basıncının etks le yern aşırı radyasyon kaybına bağlı olarak oluşan radyasyon ssler le Akdenz üzernden gelen sıcak havanın soğuk kara üzernde soğuyup yoğunlaşması le adveksyon ssler görülmektedr. Coğraf yapısı ve kışın hakm olan doğulu haff ve orta rüzgâr, yoğun ssl günlerde, ssn dağılmasını engelleyerek uzun süre kalkmamasına yol açmaktadır. Ayrıca soğumanın çok olduğu kış günlernde yerdek buz tabakası da ısınmayı etkledğ çn ssn ısınmayla brlkte dağılma sürec uzamaktadır. Hava ulaşımında meteorolojnn yer oldukça önemldr. Merteorolojk blgnn mevcut olmadığı br havaalanında uçakların emnyetl olarak nş ve kalkış yapmaları mümkün değldr. Uçuş hzmetlern yürütmek üzere her havaalanında Uluslararası Svl Havacılık Teşklatı (ICAO) şartlarına uygun mutlaka br meteoroloj stasyonu bulunmaktadır. Bu stasyonlar günün her saatnde, aralıksız, uçaklara gerekl meteorolojk desteğ sağlamak çn çalışmalar yapar. Uçuşa gdecek plotlar, uçuş programlanmadan önce mutlaka meteoroloj stasyonlarından nşkalkış yapacakları meydanlar le uçacakları yolboyunun meteorolojk blglern alırlar. Hava alanlarında nş ve kalkışları öneml derecede etkleyen faktör se sstr. Ss oluşumunda meteorolojk rüyet (görüş mesafes) ve pst görüş uzaklığı (RVR) çok dar olduğundan, nş ve kalkış esnasında plotlar pst yeternce göremezler. Meydanın hava trafğne açılablmes çn böyle durumlarda meteoroloj stasyonları, pst görüş uzaklığını sık aralıklarla sıhhatl br şeklde ölçmeldr (Yağan, Çamalan ve Akgün, 1991: 2). Meteorolojk hadseler uçakların nş ve kalkışı sırasında çok büyük önem arz eder. Plotların görsel yanılgılar yaşamasına sebep olur. Hava durumu le lgl görsel yanılgılar şu şekldedr: a. Haff yağmur, ss, pus, duman veya karanlık genelde yüksek hss verr. b. Alçak ssn (300 feet kalınlığındak) hemen üzernde meydan ve pst görüleblr, fakat ssn çne grldğnde ler görüş ve dkey görüş kaybedlr. Ayrıca ssn çne grş baş yukarıda yanılgısına sebep olur ve plot buna tepk olarak bası aşağı verr. c. Pus çersnde uçuş pstn uzak olduğu yanılgısına sebep olur. d. Şddetl yağmurlar dernlk ve mesafe algılamasını etkler. Ön cam üzerndek yağmur yüksekmş hss verr ve baş aşağı verldğnde stenen süzülüş hattının altına nlr. Gün ışığında yağmur yaklaşma ışıklarının etksn azaltır ve pstten uzakmış hss verr. Gece yağmur yaklaşma ışıklarının parlaklığını artırır. Bu durum pste yakınmış hss verr ve pst esğnden daha önce nş yapılacak şeklde baş aşağı durumuna sebep olur. 53

8 Cengz AKTAŞ, Orkun ERKUŞ e. Yan rüzgar durumlarında pst ışıkları ve çevre hava aracının uçtuğu baştan farklı br açı le görülür. Uçuş mürettebatı düşme düzeltmesn muhafaza etmel ve pst orta hattı uzanımında alçalmasına devam etmeldr. f. Islak pstler küçük br ışığı ble yansıtarak dernlk hss algılamasını yanıltır. Bu durum genelde palyede geç kalma ve sert nş le sonuçlanır (Sern, 2006: 81). Eskşehr ln ssl llerden ayıran en öneml özellğ se Eskşehr de hem Anadolu Ünverstes Svl Havacılık Yüksekokulu ve svl br hava alanı olması, hem de Türk Hava Kuvvetler nn 1.Ana Jet Üssü ne sahp olmasıdır. Dolayısıyla Eskşehr uçuşların yoğun olduğu ller arasında yer almaktadır. Bu nedenle bundan sonrak kısımda lojstk regresyon yardımıyla, ss kestrmlernde kullanılablecek denklem belrlenecektr. 4. VERİ KAYNAĞI, DEĞİŞKENLERİN BELİRLENMESİ VE AMPİRİK BULGULAR Meteoroloj uzmanları gerek ss, gerekse dğer meteorolojk olayların kestrmnde brçok veryle çalışmaktadır. Brnc derece verler olarak kullanılan hartalar, dyagramlar, blgsayar çıktı ve görüntüler sayısal olarak fade edlemedğ çn ve daha çok meteorolojk blgyle yorumlandığı çn statstk analzler çn uygun olmamaktadır. İknc derecede öneml verler havanın kapalılık durumu, rüzgarın yönü ve hızı, sıcaklık, nsb nem, basınç vb. sayısal olarak fade edleblen verlerdr; ancak Eskşehr dek meteorolojde bu verlern kestrm amacıyla kullanılması genelde gözardı edldğ çn ssle lgl kestrmlern sabet dereces azalmaktadır. Çalışmamızdak verler 2007 yılı Ocak, Kasım, Aralık ayları ve 2008 yılı Ocak ayına at olup, ssn yoğun olarak görüldüğü 2 Z ve 8 Z saatler (04.00 ve 10.00) arasındak 861 gözlemden oluşmaktadır. Verler, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Devlet Meteoroloj İşler Genel Müdürlüğünden alınmıştır. Analzdek bağımlı değşken görüş mesafes olarak, y = 0 Görüş mesafes 1000 m y = 1 Görüş mesafes < 1000 m şeklnde kodlanarak uygulanmıştır. Bağımsız değşkenler se aşağıdak şeklde tanımlanmıştır: SICAK: Sıcaklık; 0 C, 54

9 İstanbul Tcaret Ünverstes Fen Blmler Dergs Güz 2009/2 NEM: Havanın hacm brm (m³) başına çerdğ su buharının gram cnsnden ağırlığı, BASINÇ: Basınç; mlbar, RÜZHIZ: Rüzgar Hızı; knot cnsnden ölçülmektedr. KAP: Kapalılık; 8/8 üzernden değerlendrlmektedr. 0/8, 1/8, 2/8 0, 3/8, 4/8, 1, 5/8, 6/8, 7/8 2, 8/8 3 ve gökyüzünün görülmedğ günler se 4 olarak kodlanmıştır. RÜZYÖN: Rüzgar yönü; derece le ölçülmektedr , , , , , , , olarak kodlanmıştır. SAAT: Saat; 2 Z ve 8 Z saatler arası alınmıştır. SPSS paket programı kullanılarak, ler doğru değşken seçme teknğyle, lojstk regresyon analz sonucu elde edlen enbüyük olablrlk katsayı kestrmler ve dğer çıktı sonuçları Tablo 1 de verlmştr: Tablo 1. İlerye Doğru Değşken Seçme Teknğne Göre Analz Sonuçları Değşken βˆ S.E Wald df Anlamlılık Exp( βˆ ) SICAK -0,0843 0,0407 4, ,0382 0,9192 NEM 0,3863 0, , ,0000 1,4715 BASINÇ 0,0625 0,0262 5, ,0171 1,0645 RÜZHIZ -0,1664 0, , ,0006 0,8467 KAP 0,6387 0, , ,0000 1,8941 Sabt -97,855 25, , ,0001 Tablo 1 dek sonuçlara göre ss oluşumundak etkl faktörlern, hava sıcaklığı, basınç, nem rüzgar hızı ve gökyüzü kapalılığı olduğu sonucunu ortaya koymuştur. Çünkü Wald statstk değerlernn tamamı anlamlıdır. Dolayısıyla sınıflama çn kullanılacak denklem; yˆ = 97,855 0, 0843x + 0,3863x + 0, 0625x 0,1664x + 0, 6387x (8) olacaktır. Çoklu doğrusal regresyonda, regresyon katsayılarının yorumu açıktır. Dğer bağımsız değşkenlern değerler aynı kalmak koşuluyla br bağımsız değşkendek 55

10 Cengz AKTAŞ, Orkun ERKUŞ br brmlk değşmn bağımlı değşkende yarattığı değşm mktarını fade eder. Oysa lojstk regresyondak katsayı kestrmlernn yorumu çoklu doğrusal regresyondak gb değldr. Ss meydana gelmes olasılığının ss olmaması olasılığına oranı olan odds lar le yorum yapılmaktadır. Bu değerler de Exp( βˆ ) sütunundak değerlerdr. Tablo 1 dek Exp( βˆ ) değerlerne göre ss oluşumundak en öneml değşkenn, havanın kapalılık durumu olduğu tespt edlmştr. Dğer değşkenler sabt kalmak koşuluyla, kapalılıktak br brmlk artış ss meydana gelmes olasılığını 1,8941 kat artıracaktır. Yne dğer değşkenler sabt kalmak koşuluyla nem mktarındak br brmlk artış, ss meydana gelmes olasılığını 1,47 kat artıracaktır. Tablo 1 dek sonuçlara göre, sıcaklık ve rüzgar hızının ss oluşumunu azalttığı görülmektedr. Bu da meteorolojk olarak beklenen br durumdur. Çünkü sıcaklıktak artış yeryüzünün ısınmasını sağlayacağından dolayı ssn kalkmasına yardımcı olacaktır. Yne rüzgar hızında olan artış ssn oluşmasını engeller ve var olan ssn dağılmasına neden olur. Çoklu doğrusal regresyonda katsayıların anlamlılığına lşkn genel anlamlılık sınaması F testne karşılık geleblecek benzer br test lojstk regresyon anamlz çn gelştrlmştr. L 0 sadece sabt termden oluşan modeln olablrlk değer, L 1 elde edlen modeln olablrlk değer olmak üzere C=-2log(L 0 /L 1 )=-2(logL 0 -logl 1 ) (9) olarak tanımlanan ölçüt (k-1) serbestlk derecesyle K-kare dağılımı göstermektedr (Tatlıdl, 1992: 232). Denklemn anlamlılığı çn C= 292,164 olarak bulunmuştur. α=0,05 ve 5 serbestlk derecel K-kare tablo değer 11,07 dan daha büyük olduğundan denklem anlamlı bulunmuştur. Bu denklem çn elde edlen sınıflandırma tablosu da Tablo 2'de verlmştr. Tablo 2. İlerye Doğru Değşken Seçme Teknğne Göre Sınıflandırma Sonuçları Kestrm Gözlemlenen 0 (ss yok) 1 (ss var) Doğruluk Yüzdes 0 (ss yok) ,13 1 (ss var) ,64 Genel 92,68 56

11 İstanbul Tcaret Ünverstes Fen Blmler Dergs Güz 2009/2 Tablo 2 dek sonuçlara göre elde edlen (8) nolu denklemn doğru sınıflandırma oranı %92,68 olup oldukça yüksek br orandır. Dolayısıyla elde edlen bu oran da denklemn anlamlı olduğununun br göstergesdr. 5. SONUÇ Çalışmamızda, bağımlı değşkenn k düzeyl, bağımsız değşkenler arasında da kategork değşken(ler)n olduğu durumlarda gözlemlern gruplara atanmasında br ayrımsama model olarak kullanılan ve son yıllarda dskrmnant analzne alternatf olarak genş br uygulama alanı bulan, Lojstk Regresyon Analz kısaca ncelenmştr. Bu çalışmada, özellkle ss hadsesnn yoğun olarak görüldüğü Kasım, Aralık ve Ocak ayları değerler ve ss oluşumunun genel olarak başladığı ve sona erdğ sabah 4 ve 10 saatler arasındak verler kullanılarak, lojstk regresyon denklem tahmn edlmştr. Bu amaçla, önce enbüyük olablrlk katsayı kestrmleryle ve ler doğru değşken seçme teknğyle ss oluşumundak değşkenlern sıcaklık, nem, basınç, havanın kapalılık durumu ve rüzgarın hızı olduğu tespt edlmştr. Lojstk regresyon analzne göre doğru sınıflandırma oranı %93 olarak bulunmuştur. Dolayısıyla elde edlen sonuçlar teorde beklenen sonuçları desteklemektedr. Elde edlen analz sonuçlarına göre ss oluşumundak en etkl faktörlern havanın kapalılık durumu, nem ve basınç olduğu belrlenrken, rüzgarın hızı ve sıcaklığın ssn dağılmasında etkl olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu da meteorolojde beklenen sonuçları desteklemektedr. (8) nolu denklem çn elde edlen doğru sınıflama yüzdes oldukça yüksektr. Ayrıca K-kare test sonucuna göre de denklemn anlamlı olduğu tespt edlmştr. Dolayısyla lojstk regresyon çn belrlenen (8) nolu denklemn en uygun ayrımsama denklem olarak da kullanılableceğ fade edlecektr. Gelecektek br zaman dlm çn kapalılık, nem, sıcaklık, rüzgar hızı ve basınç değşken değerlernn elde edlen (8) nolu denklemde yerne yazılması suretyle ss olup olmayacağı ya da ssn meydana gelme olasılıkları hesaplanablecektr. Özellkle hava alanlarında ss hadsesnden dolayı uçakların kalkamadığı veya rötarlı kalktığı blnmektedr. Uçuş planları hazırlanırken meteorolojden tahmnler alınmaktadır. Bu yüzden yapılan tahmnler oldukça önem arzetmektedr. Eskşehr dek meteoroloj stasyonu çalışanlarının şmdye kadar kullandıkları tahmn yöntemleryle beraber, çalışmamızda gelştrlen ve meteorolojde kestrm amacıyla kullanılablecek lojstk regresyon denklem yardımıyla, ss tahmnlerndek doğruluk derecesnn artacağı düşünülmektedr. Dolayısıyla doğruluk dereces yüksek ss tahmnler, Anadolu Ünverstes Svl Havacılık Yüksekokulu, Türk Hava Yolları ve 1. Ana Jet Üssünde uçuş yapan plotların emnyetl uçuşları çn oldukça yararlı olacaktır. 57

12 Cengz AKTAŞ, Orkun ERKUŞ KAYNAKÇA Abbott, R.D. (1985), Logstc Regresson In Survval Analyss, Amercan Journal of Epdemology, 121, Agrest, A. (1990), Analyss Of Ordnal Categorcal Data, John Wley and Sons, New York. Aktaş, C. ve Yılmaz V. (2001), Eskşehr de Lpg Kullanan Özel Araç Sürücülernn Sınıflandırılımasında Lojstk Regresyon Analz, İstanbul Kent İç Ulaşım Sempozyumu, İstanbul, Anderson, T.W., (2003), An Introducton to Multvarate Statstcal Analyss, Thrd Edton, New Jersey: Wley-Interscence. Başarır, G. (1990), Çok Değşkenl Verlerde Ayrımsama Sorunu ve Lojstk Regresyon Analz, Doktora Tez (Yayımlanmamış). Brcan, H. (2004), Lojstk Regresyon Analz: Tıp Verler Üzerne Br Uygulama, Kocael Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs, 2, Breslow, N.E. and Day, N.E. (1980), Statstcal Methods Is Cancer Research, The Analyss Of Case-Control Studes, Internatonal Agency Of Cancer, Lyon, France. Cornfeld, J. (1962), Jont Dependence Of The Rsk Of Coronary Heart Dsease On Serum Cholesterol And Sstolc Blood Pressure: A Dskrmant Functon Analyss, Federaton Proceedngs, 21, Coşkun, S., ve dğerler (2004), Lojstk Regresyon Analznn Incelenmes Ve Dş Hekmlğnde Br Uygulaması, Cumhuryet Ünverstes Dş Hekmlg Fakültes Dergs, Clt:7, Sayı: 1, Fabban, D., Dear, R. and Lellyett, S. (2007), Applcaton of Artfcal Neural Network Forecasts to Predct Fog at Canberra Internatonal Arport, Wea.Forecastng, 22, Gardsde, P.S. and Glueck, C.J. (1995), The Important Role Of Modfable Detary And Behavour Characterstc In The Causaton And Preventon Of Coronary Heart Dsease Hosptalzaton And Mortalty, Journal of Amercan college of Nutrton, 14,

13 İstanbul Tcaret Ünverstes Fen Blmler Dergs Güz 2009/2 Lews, D.M. (2004), Forecastng Advectve Sea Fog Wth The Use Of Classfcaton And Regresson Tree Analyses For Kunsan Ar Base., Master s Thess, Ar Force Insttute of Technology Graduate School of Engneerng and Management (AFIT/ENP). Press, S.J. and Wlson, S., (1978), Choosng Between Logstc Regresson And Dscrmnant Analyss, Journal of Amercan Statstcal Assocaton, 73, 364, Sern, U. (2006), Havacılıkta Yaklaşma İnş Kazalarının Analz ve Alınması Gereken Tedbrler, Gaz Ünverstes, Fen Bl. Ens., Yüksek Lsans Tez, Ankara. Stern, H. and Parkyn, K. (1999), Predctng the Lkelhood of Fog at Melbourne Arport, 8th Conference on Avaton, Range and Aerospacemeteorology, Amer. Meteor. Soc., Dallas. Tatlıdl, H. (1992), Uygulamalı Çok Değşkenl Istatstksel Analz, Ankara:Engn Yayınları. Tuncer, İ. (1991), Esenboğa Hava Lmanının Ss Etüdü, T.C. Başbakanlık Devlet Meteoroloj İşler Genel Müdürlüğü, Yüksek Lsans Tez, Ankara. Uğur, H. (1984), Yeşlköy Hava Meydanında Ss ve Özellkler, T.C. Başbakanlık Devlet Meteoroloj İşler Genel Müdürlüğü, Uzmanlık Tez, Ankara. Ünsal, A. ve Güler, H. (2005), Türk Bankacılık Sektörünün Lojstk Regresyon Ve Dskrmnant Analz le Incelenmes, VII. Ulusal Ekonometr ve İstatstk Sempozyumu, İstanbul Ünv. Vupa, Ö. ve Çelkoğlu, C. (2006), Model Buldng In Logstc Regresson Models About Lung Cancer Data, Anadolu Ü. Blm ve Teknoloj Dergs, clt:7, 1, Yağan, S., Çamalan G. ve Akgün, N. (1991), Esenboğa Hava Lmanı Ss Etüdü ve Ss Dağıtma Yöntemler, Çevre ve Orman Bakanlığı Devlet Meteoroloj İşler Genel Müdürlüğü, Ankara. 59

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU 6.07.0 ÇOKLU REGRESON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-ON KATSAILARININ ORUMU ÇOKLU REGRESON MODELİ Ekonom ve şletmeclk alanlarında herhang br bağımlı değşken tek br bağımsız

Detaylı

LOJ ST K REGRESYON ANAL Z : Ö RENC LER N S GARA ÇME ALI KANLI I ÜZER NE B R UYGULAMA

LOJ ST K REGRESYON ANAL Z : Ö RENC LER N S GARA ÇME ALI KANLI I ÜZER NE B R UYGULAMA LOJ ST K REGRESYON ANAL Z : Ö RENC LER N S GARA ÇME ALI KANLI I ÜZER NE B R UYGULAMA Yrd. Doç. Dr. Cengz AKTA Esk ehr Osmangaz Ünv. Fen-Ed.Fak. statstk Böl. caktas@ogu.edu.tr Öz Sgara, tüm dünyada korunulablr

Detaylı

NİTEL TERCİH MODELLERİ

NİTEL TERCİH MODELLERİ NİTEL TERCİH MODELLERİ 2300 gözlem sayısı le verlen değşkenler aşağıdak gbdr: calsma: çocuk çalışıyorsa 1, çalışmıyorsa 0 (bağımlı değşken) Anne_egts: Anne eğtm sevyes Baba_egts: Baba eğtm sevyes Kent:

Detaylı

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yayın Gelş Tarh: 18.02.2011 Clt: 13, Sayı: 1, Yıl: 2011, Sayfa: 21-37 Yayına Kabul Tarh: 17.03.2011 ISSN: 1302-3284 ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK

Detaylı

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının 1 DİĞER ÖZEL İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL DİYAGRAMLARI X, R, p, np, c, u ve dğer kontrol dyagramları statstksel kalte kontrol dyagramlarının temel teknkler olup en çok kullanılanlarıdır. Bu teknkler ell

Detaylı

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Ünsal M.; Varol, A.: Soğutma Kulelernn Boyutlandırılması İçn Br Kuramsal 8 Mayıs 990, S: 8-85, Adana 4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Asaf Varol Fırat Ünverstes, Teknk Eğtm Fakültes,

Detaylı

FARKLI VERİ YAPILARINDA KULLANILABİLECEK REGRESYON YÖNTEMLERİ

FARKLI VERİ YAPILARINDA KULLANILABİLECEK REGRESYON YÖNTEMLERİ Anadolu Tarım Blm. Derg., 203,28(3):68-74 Anadolu J Agr Sc, 203,28(3):68-74 do: 0.76/anaas.203.28.3.68 URL: htt://dx.do.org/0.76/anaas.203.28.3.68 Derleme Revew FARKLI VERİ YAPILARINDA KULLANILABİLECEK

Detaylı

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE BAÜ Fen Bl. Enst. Dergs (6).8. YAYII YÜK İE YÜKENİŞ YAPI KİRİŞERİNDE GÖÇE YÜKÜ HESABI Perhan (Karakulak) EFE Balıkesr Ünverstes ühendslk marlık Fakültes İnşaat üh. Bölümü Balıkesr, TÜRKİYE ÖZET Yapılar

Detaylı

2005 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:16, s31-46

2005 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:16, s31-46 2005 Gaz Ünverstes Endüstryel Sanatlar Eğtm Fakültes Dergs Sayı:16, s31-46 ÖZET BANKALARDA MALİ BAŞARISIZLIĞIN ÖNGÖRÜLMESİ LOJİSTİK REGRESYON VE YAPAY SİNİR AĞI KARŞILAŞTIRMASI 31 Yasemn KESKİN BENLİ 1

Detaylı

BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER İki Boyutlu Rasgele Değişkenler

BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER İki Boyutlu Rasgele Değişkenler BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER 5.. İk Boyutlu Rasgele Değşkenler Br deney yapıldığında, aynı deneyle lgl brçok rasgele değşkenn aynı andak durumunu düşünmek gerekeblr. Böyle durumlarda

Detaylı

Kİ KARE ANALİZİ. Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI Ki-Kare Analizleri

Kİ KARE ANALİZİ. Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI  Ki-Kare Analizleri Kİ KAR ANALİZİ 1 Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI www.mehmetaksarayl K-Kare Analzler OLAY 1: Genelde br statstk sınıfında, öğrenclern %60 ının devamlı, %30 unun bazen, %10 unun se çok az derse geldkler düşünülmektedr.

Detaylı

YAŞAM ÇÖZÜMLEMESİNDE AYKIRI DEĞERLER OUTLIERS IN SURVIVAL ANALYSIS

YAŞAM ÇÖZÜMLEMESİNDE AYKIRI DEĞERLER OUTLIERS IN SURVIVAL ANALYSIS YAŞAM ÇÖZÜMLEMESİNDE AYKIRI DEĞERLER OUTLIERS IN SURVIVAL ANALYSIS NURAY TUNCER PROF. DR. DURDU KARASOY Tez Danışmanı Hacettepe Ünverstes Lsansüstü Eğtm-Öğretm Yönetmelğnn İstatstk Anablm Dalı İçn Öngördüğü

Detaylı

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI V. Ulusal Üretm Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Tcaret Ünverstes, 5-7 Kasım 5 ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN

Detaylı

AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ JOURNAL OF ACADEMIC APPROACHES

AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ JOURNAL OF ACADEMIC APPROACHES Konut Sahplğnn Belrleycler: Hanehalkı Resler Üzerne Br Uygulama Halm TATLI 1 Özet İnsanların barınma htyacını sağlayan konut, temel htyaçlar arasında yer almaktadır. Konut sahb olmayan ve krada oturan

Detaylı

İSTATİSTİK DERS NOTLARI

İSTATİSTİK DERS NOTLARI Balıkesr Ünverstes İnşaat Mühendslğ Bölüü uutokkan@balkesr.edu.tr İSTATİSTİK DERS OTLARI Yrd. Doç. Dr. Uut OKKA Hdrolk Anabl Dalı Balıkesr Ünverstes Balıkesr Ünverstes İnşaat Mühendslğ Bölüü İnşaat Mühendslğ

Detaylı

Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI

Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI C.Ü. İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt 4, Sayı 1, 3 6 Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI H. BİRCAN, Y. KARAGÖZ ve Y. KASAPOĞLU

Detaylı

BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ

BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ Yrd. Doç. Dr. Murat ATAN - Araş. Gör. Gaye KARPAT ÇATALBAŞ 2 ÖZET Bu çalışma, Türk bankacılık sstem çnde faalyet gösteren tcar bankaların

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs, Clt 0, Sayı 3, 04, Sayfalar 85-9 Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs Pamukkale Unversty Journal of Engneerng Scences PREFABRİK ENDÜSTRİ YAPIARININ ARMONİ

Detaylı

Merkezi Eğilim (Yer) Ölçüleri

Merkezi Eğilim (Yer) Ölçüleri Merkez Eğlm (Yer) Ölçüler Ver setn tanımlamak üzere kullanılan ve genellkle tüm elemanları dkkate alarak ver setn özetlemek çn kullanılan ölçülerdr. Ver setndek tüm elemanları temsl edeblecek merkez noktasına

Detaylı

SAYISAL ANALİZ. Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ. Sayısal Analiz. Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ

SAYISAL ANALİZ. Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ. Sayısal Analiz. Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ SAYISAL ANALİZ Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ Sayısal Analz SAYISAL ANALİZ SAYISAL TÜREV Numercal Derentaton Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ Sayısal Analz İÇİNDEKİLER Sayısal Türev Ger Farklar

Detaylı

FARKLI REGRESYON YÖNTEMLERİ İLE BETA KATSAYISI ANALİZİ

FARKLI REGRESYON YÖNTEMLERİ İLE BETA KATSAYISI ANALİZİ FARKLI REGRESYON YÖNTEMLERİ İLE BETA KATSAYISI ANALİZİ M.Ensar YEŞİLYURT (*) Flz YEŞİLYURT (**) Özet: Özellkle uzak verlere sahp ver setlernn analz edlmesnde en küçük kareler tahmnclernn kullanılması sapmalı

Detaylı

UYGULAMA 2. Bağımlı Kukla Değişkenli Modeller

UYGULAMA 2. Bağımlı Kukla Değişkenli Modeller UYGULAMA 2 Bağımlı Kukla Değşkenl Modeller Br araştırmacı Amerka da yüksek lsans ve doktora programlarını kabul ednlmey etkleyen faktörler ncelemek stemektedr. Bu doğrultuda aşağıdak değşkenler ele almaktadır.

Detaylı

SUÇ VERİ TABANININ LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE TAHMİNİ: BURSA ÖRNEĞİ Estimating of Crime Database with Logistic Regression Analysis: Bursa Case

SUÇ VERİ TABANININ LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE TAHMİNİ: BURSA ÖRNEĞİ Estimating of Crime Database with Logistic Regression Analysis: Bursa Case SUÇ VERİ TABANININ LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE TAHMİNİ: BURSA ÖRNEĞİ Estmatng of Crme Database wth Logstc Regresson Analyss: Bursa Case Mehmet NARGELEÇEKENLER * B Özet u çalışmada, Bursa Emnyet Müdürlüğünden

Detaylı

Deney No: 2. Sıvı Seviye Kontrol Deneyi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Dijital Kontrol Laboratuvar Deney Föyü Deneyin Amacı

Deney No: 2. Sıvı Seviye Kontrol Deneyi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Dijital Kontrol Laboratuvar Deney Föyü Deneyin Amacı SRY ÜNİVERSİESİ Djtal ontrol Laboratuvar Deney Föyü Deney No: 2 Sıvı Sevye ontrol Deney 2.. Deneyn macı Bu deneyn amacı, doğrusal olmayan sıvı sevye sstemnn belrlenen br çalışma noktası cvarında doğrusallaştırılmış

Detaylı

Sıfır Ağırlıklı Sayma ile Elde Edilen Veriler İçin Çok Seviyeli ZIP Regresyon * Multilevel ZIP Regression for Zero-Inflated Count Data

Sıfır Ağırlıklı Sayma ile Elde Edilen Veriler İçin Çok Seviyeli ZIP Regresyon * Multilevel ZIP Regression for Zero-Inflated Count Data Yüzüncü Yıl Ünverstes Fen Blmler Ensttüsü Dergs/ Journal of The Insttute of Natural & Appled Scences 18 (1-):01-08, 013 Araştırma Makales/Research Artcle Sıfır Ağırlıklı Sayma le Elde Edlen Verler İçn

Detaylı

Hasar sıklıkları için sıfır yığılmalı kesikli modeller

Hasar sıklıkları için sıfır yığılmalı kesikli modeller www.statstkcler.org İstatstkçler Dergs 5 (01) 3-31 İstatstkçler Dergs Hasar sıklıkları çn sıfır yığılmalı keskl modeller Sema Tüzel Hacettepe Ünverstes Aktüerya Blmler Bölümü 06800-Beytepe, Ankara, Türkye

Detaylı

Rasgele Değişken Üretme Teknikleri

Rasgele Değişken Üretme Teknikleri Rasgele Değşken Üretme Teknkler Amaç Smülasyon modelnn grdlern oluşturacak örneklern üretlmes Yaygın olarak kullanılan ayrık veya sürekl dağılımların örneklenmes sürecn anlamak Yaygın olarak kullanılan

Detaylı

TÜKETĠCĠLERĠN FĠYAT BĠLĠNCĠ ÜZERĠNDE ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLERE ĠLĠġKĠN BĠR ĠNCELEME

TÜKETĠCĠLERĠN FĠYAT BĠLĠNCĠ ÜZERĠNDE ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLERE ĠLĠġKĠN BĠR ĠNCELEME Ġstanbul Ünverstes Ġktsat Fakültes Malye AraĢtırma Merkez Konferansları 46. Ser / Yıl 2004 Prof. Dr. Salh Turhan'a Armağan TÜKETĠCĠLERĠN FĠYAT BĠLĠNCĠ ÜZERĠNDE ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLERE ĠLĠġKĠN BĠR ĠNCELEME

Detaylı

Tek Yönlü Varyans Analizi

Tek Yönlü Varyans Analizi Tek Yönlü Varyan Analz Nedr ve hang durumlarda kullanılır? den fazla grupların karşılaştırılmaı öz konuu e, çok ayıda t-tet nn kullanılmaı, Tp I hatanın artmaına yol açar; Örneğn, eğer 5 grubu kşerl olarak

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Gülesen ÜSTÜNDAĞ BAZI PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLERİN İNCELENMESİ İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ADANA, 005 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com ISSN:134-4141 Makne Teknolojler Elektronk Dergs 28 (1) 61-68 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Kısa Makale Tabakalı Br Dskn Termal Gerlme Analz Hasan ÇALLIOĞLU 1, Şükrü KARAKAYA 2 1

Detaylı

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Clt:3 Sayı: Celal Bayar Ünverstes İ.İ.B.F. MANİSA Bulanık Araç Rotalama Problemlerne Br Model Öners ve Br Uygulama Doç. Dr. İbrahm GÜNGÖR Süleyman Demrel Ünverstes, İ.İ.B.F.,

Detaylı

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yıl: 2007/2, Sayı: 6 Journal of Suleyman Demrel Unversty Insttue of Socal Scences Year: 2007/2, Number: 6 KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM

Detaylı

SEK Tahmincilerinin Arzulanan Özellikleri. SEK Tahmincilerinin Arzulanan Özellikleri. Ekonometri 1 Konu 9 Sürüm 2,0 (Ekim 2011)

SEK Tahmincilerinin Arzulanan Özellikleri. SEK Tahmincilerinin Arzulanan Özellikleri. Ekonometri 1 Konu 9 Sürüm 2,0 (Ekim 2011) SEK Tahmnclernn Arzulanan Özellkler İk Değşkenl Bağlanım Model SEK Tahmnclernn Arzulanan Özellkler Ekonometr 1 Konu 9 Sürüm 2,0 (Ekm 2011) http://www.ackders.org.tr SEK Tahmnclernn Arzulanan Özellkler

Detaylı

LOJİSTİK REGRESYON VE CART ANALİZİ TEKNİKLERİYLE SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İLAÇ PROVİZYON SİSTEMİ VERİLERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA. Zeynep Burcu KIRAN

LOJİSTİK REGRESYON VE CART ANALİZİ TEKNİKLERİYLE SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İLAÇ PROVİZYON SİSTEMİ VERİLERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA. Zeynep Burcu KIRAN LOJİSTİK REGRESYON VE CART ANALİZİ TEKNİKLERİYLE SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İLAÇ PROVİZYON SİSTEMİ VERİLERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA Zeynep Burcu KIRAN YÜKSEK LİSANS TEZİ İSTATİSTİK GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇOKLU İÇ İLİŞKİ VE EKOLOJİK REGRESYON İSTATİSTİK ANABİLİM DALI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇOKLU İÇ İLİŞKİ VE EKOLOJİK REGRESYON İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Berrn GÜLTAY YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇOKLU İÇ İLİŞKİ VE EKOLOJİK REGRESYON İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ADANA, 9 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇOKLU

Detaylı

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre 1 DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cnemre 2 BİRİNCİ BÖLÜM HEDEF PROGRAMLAMA 1.1 Grş Karar problemler amaç sayısına göre tek amaçlı ve çok amaçlı

Detaylı

REGRESYONDA ETKİLİ GÖZLEMLERİ BELİRLEME YÖNTEMLERİ VE KARŞILAŞTIRMALARI. Can DARICA YÜKSEK LİSANS TEZİ İSTATİSTİK

REGRESYONDA ETKİLİ GÖZLEMLERİ BELİRLEME YÖNTEMLERİ VE KARŞILAŞTIRMALARI. Can DARICA YÜKSEK LİSANS TEZİ İSTATİSTİK REGRESYONDA ETKİLİ GÖZLEMLERİ BELİRLEME YÖNTEMLERİ VE KARŞILAŞTIRMALARI Can DARICA YÜKSEK LİSANS TEZİ İSTATİSTİK GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ŞUBAT 014 ANKARA Can DARICA tarafından hazırlanan

Detaylı

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2 Journal of Yasar Unversty 2010 3294-3319 KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ Dr. Al Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selm Adem HATIRLI 2 ÖZET Bu çalışmada, Batı Akdenz Bölges kent merkezlernde

Detaylı

Akıllı Telefon Seçiminin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama

Akıllı Telefon Seçiminin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama The PDF verson of an unedted manuscrpt has been peer revewed and accepted for publcaton. Based upon the publcaton rules of the journal, the manuscrpt has been formatted, but not fnalzed yet. Before fnal

Detaylı

JFM316 Elektrik Yöntemler ( Doğru Akım Özdirenç Yöntemi)

JFM316 Elektrik Yöntemler ( Doğru Akım Özdirenç Yöntemi) JFM316 Elektrk Yöntemler ( Doğru Akım Özdrenç Yöntem) yeryüzünde oluşturacağı gerlm değerler hesaplanablr. Daha sonra aşağıdak formül kullanılarak görünür özdrenç hesaplanır. a K I K 2 1 1 1 1 AM BM AN

Detaylı

Sansürlenmiş ve Kesikli Regresyon Modelleri

Sansürlenmiş ve Kesikli Regresyon Modelleri TOBİT MODEL 1 Sansürlenmş ve Keskl Regresyon Modeller Sınırlı bağımlı değşkenler: sansürlenmş (censored) ve keskl (truncated) regresyon modeller şeklnde k gruba ayrılır. 2 Sansürlenmş ve Keskl Regresyon

Detaylı

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*)

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*) Gazosmanpaşa Ünverstes Zraat Fakültes Dergs Journal of Agrcultural Faculty of Gazosmanpasa Unversty http://zraatderg.gop.edu.tr/ Araştırma Makales/Research Artcle JAFAG ISSN: 1300-2910 E-ISSN: 2147-8848

Detaylı

SEK Yönteminin Güvenilirliği Sayısal Bir Örnek. Ekonometri 1 Konu 11 Sürüm 2,0 (Ekim 2011)

SEK Yönteminin Güvenilirliği Sayısal Bir Örnek. Ekonometri 1 Konu 11 Sürüm 2,0 (Ekim 2011) İk Değşkenl Bağlanım Model SEK Yöntemnn Güvenlrlğ Ekonometr 1 Konu 11 Sürüm,0 (Ekm 011) UADMK Açık Lsans Blgs İşbu belge, Creatve Commons Attrbuton-Non-Commercal ShareAlke 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)

Detaylı

Lojistik Regresyonlarda Değişken Seçimi

Lojistik Regresyonlarda Değişken Seçimi Çukurova Ünverstes Zraat Fakültes Dergs, 7 (2):05-4 Lostk Regresyonlarda Değşken Seçm Hasan ÖNDER () Zeynel CEBECİ (2) Özet Bu çalışmada, lostk regresyonlarda değşken seçm yöntemlernden ler doğru seçm,

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS EN KÜÇÜK KARELER, RİDGE REGRESYON VE ROBUST REGRESYON YÖNTEMLERİNDE ANALİZ SONUÇLARINA AYKIRI DEĞERLERİN ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ ZOOTEKNİ ANABİLİM

Detaylı

TÜKETİCİ TATMİNİ VERİLERİNİN ANALİZİ: YAPAY SİNİR AĞLARI ve REGRESYON ANALİZİ KARŞILAŞTIRMASI

TÜKETİCİ TATMİNİ VERİLERİNİN ANALİZİ: YAPAY SİNİR AĞLARI ve REGRESYON ANALİZİ KARŞILAŞTIRMASI 1 TÜKETİCİ TATMİNİ VERİLERİNİN ANALİZİ: YAPAY SİNİR AĞLARI ve REGRESYON ANALİZİ KARŞILAŞTIRMASI Metehan TOLON Nuray GÜNERİ TOSUNOĞLU Özet Tüketc tatmn araştırmaları özelde pazarlama yönetclernn, genelde

Detaylı

ÖZET Yüksek Lsans Tez TAM VE SANSÜRLÜ ÖRNEKLEM DURUMLARINDA WEIBULL DAĞILIMI İÇİN BAZI İSTATİSTİKİ SONUÇ ÇIKARIMLARI Dlşen TAMAM Ankara Ünverstes Fen

ÖZET Yüksek Lsans Tez TAM VE SANSÜRLÜ ÖRNEKLEM DURUMLARINDA WEIBULL DAĞILIMI İÇİN BAZI İSTATİSTİKİ SONUÇ ÇIKARIMLARI Dlşen TAMAM Ankara Ünverstes Fen ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ TAM VE SANSÜRLÜ ÖRNEKLEM DURUMLARINDA WEIBULL DAĞILIMI İÇİN BAZI İSTATİSTİKİ SONUÇ ÇIKARIMLARI Dlşen TAMAM İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ANKARA

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com ISSN:305-63X Yapı Teknolojler Elektronk Dergs 008 () - TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Makale Başlığın Boru Hattı Etrafındak Akıma Etks Ahmet Alper ÖNER Aksaray Ünverstes, Mühendslk

Detaylı

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi Harta Teknolojler Elektronk Dergs Clt: 5, No: 1, 2013 (61-67) Electronc Journal of Map Technologes Vol: 5, No: 1, 2013 (61-67) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com e-issn: 1309-3983 Makale

Detaylı

A İSTATİSTİK. 4. X kesikli rasgele (random) değişkenin moment çıkaran. C) 4 9 Buna göre, X in beklenen değeri kaçtır?

A İSTATİSTİK. 4. X kesikli rasgele (random) değişkenin moment çıkaran. C) 4 9 Buna göre, X in beklenen değeri kaçtır? . Br torbada 6 syah, 4 beyaz top vardır. Bu torbadan yerne koyarak top seçlyor. A İSTATİSTİK KPSS/-AB-PÖ/006. Normal dağılıma sahp br rasgele (random) değşkenn varyansı 00 dür. Seçlen topların ksnn de

Detaylı

REGRESYON ANALİZİ BÖLÜM 5-6

REGRESYON ANALİZİ BÖLÜM 5-6 REGRESYON ANALİZİ BÖLÜM 5-6 Yayın Tarh: 03-11-2007 Revzyon No:0 1 5. E.K.K. REGRESYONUNDA KARŞILAŞILAN PROBLEMLER VE BAZI KONU BAŞLIKLARI 2 1 EN KÜÇÜK KARELERDE KARŞILAŞILAN PROBLEMLER EKK da karşılaşılan

Detaylı

PARAMETRİK OLMAYAN HİPOTEZ TESTLERİ. χ 2 Kİ- KARE TESTLERİ. Doç.Dr. Ali Kemal ŞEHİRLİOĞLU Araş.Gör. Efe SARIBAY

PARAMETRİK OLMAYAN HİPOTEZ TESTLERİ. χ 2 Kİ- KARE TESTLERİ. Doç.Dr. Ali Kemal ŞEHİRLİOĞLU Araş.Gör. Efe SARIBAY PARAMETRİK OLMAYAN HİPOTEZ TESTLERİ Kİ- KARE TESTLERİ Doç.Dr. Al Kemal ŞEHİRLİOĞLU Araş.Gör. Efe SARIAY Populasyonun nceledğmz br özellğnn dağılışı blenen dağılışlardan brsne, Normal Dağılış, t Dağılışı,

Detaylı

Sabit Varyans. Var(u i X i ) = Var(u i ) = E(u i2 ) = s 2

Sabit Varyans. Var(u i X i ) = Var(u i ) = E(u i2 ) = s 2 X Sabt Varyans Y Var(u X ) = Var(u ) = E(u ) = s Eşt Varyans EKKY nn varsayımlarından br anakütle regresyon fonksyonu u lern eşt varyanslı olmasıdır Her hata term varyansı bağımsız değşkenlern verlen değerlerne

Detaylı

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Türkye İnşaat Mühendslğ, XVII. Teknk Kongre, İstanbul, 2004 İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Nur MERZİ 1, Metn NOHUTCU, Evren YILDIZ 1 Orta Doğu Teknk Ünverstes, İnşaat Mühendslğ Bölümü, 06531 Ankara

Detaylı

Calculating the Index of Refraction of Air

Calculating the Index of Refraction of Air Ankara Unversty Faculty o Engneerng Optcs Lab IV Sprng 2009 Calculatng the Index o Reracton o Ar Lab Group: 1 Teoman Soygül Snan Tarakçı Seval Cbcel Muhammed Karakaya March 3, 2009 Havanın Kırılma Đndsnn

Detaylı

YARIPARAMETRİK KISMİ DOĞRUSAL PANEL VERİ MODELLERİYLE ULUSLAR ARASI GÖÇ

YARIPARAMETRİK KISMİ DOĞRUSAL PANEL VERİ MODELLERİYLE ULUSLAR ARASI GÖÇ Özet YARIPARAMETRİK KISMİ DOĞRUSAL PANEL VERİ MODELLERİYLE ULUSLAR ARASI GÖÇ Atıf EVREN *1 Elf TUNA ** Yarı parametrk panel ver modeller parametrk ve parametrk olmayan modeller br araya getren; br kısmı

Detaylı

ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ

ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ Emel KOCADAYI EGE ÜNİVERSİTESİ MÜH. FAK., KİMYA MÜH. BÖLÜMÜ, 35100-BORNOVA-İZMİR ÖZET Bu projede, Afyon Alkalot Fabrkasından

Detaylı

TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH

TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH Dr Türkmen Göksel Ankara Ünverstes Syasal Blgler Fakültes Özet Bu makalede teknoloj sevyesnn pyasa rekabet ve refah sevyes üzerndek etkler matematksel br model le ncelenecektr

Detaylı

04.10.2012 SU İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ. Suİhtiyacı. Proje Süresi. Birim Su Sarfiyatı. Proje Süresi Sonundaki Nüfus

04.10.2012 SU İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ. Suİhtiyacı. Proje Süresi. Birim Su Sarfiyatı. Proje Süresi Sonundaki Nüfus SU İHTİYAÇLARII BELİRLEMESİ Suİhtyacı Proje Süres Brm Su Sarfyatı Proje Süres Sonundak üfus Su ayrım çzs İsale Hattı Su Tasfye Tess Terf Merkez, Pompa İstasyonu Baraj Gölü (Hazne) Kaptaj Su Alma Yapısı

Detaylı

Konumsal Enterpolasyon Yöntemleri Uygulamalarında Optimum Parametre Seçimi: Doğu Karadeniz Bölgesi Günlük Ortalama Sıcaklık Verileri Örneği

Konumsal Enterpolasyon Yöntemleri Uygulamalarında Optimum Parametre Seçimi: Doğu Karadeniz Bölgesi Günlük Ortalama Sıcaklık Verileri Örneği S. ZENGİN KAZANCI, E. TANIR KAYIKÇI Konumsal Enterpolasyon Yöntemler Uygulamalarında Optmum Parametre Seçm: Doğu Karadenz Bölges Günlük Ortalama Sıcaklık S. ZENGİN KAZANCI 1, E. TANIR KAYIKÇI 1 1 Karadenz

Detaylı

Obtaining Classical Reliability Terms from Item Response Theory in Multiple Choice Tests

Obtaining Classical Reliability Terms from Item Response Theory in Multiple Choice Tests Ankara Unversty, Journal of Faculty of Educatonal Scences, year: 26, vol: 39, no: 2, 27-44 Obtanng Classcal Relablty Terms from Item Response Theory n Multple Choce Tests Hall Yurdugül * ABSTRACT: The

Detaylı

Adi Diferansiyel Denklemler NÜMERİK ANALİZ. Adi Diferansiyel Denklemler. Adi Diferansiyel Denklemler

Adi Diferansiyel Denklemler NÜMERİK ANALİZ. Adi Diferansiyel Denklemler. Adi Diferansiyel Denklemler 6.4.7 NÜMERİK ANALİZ Yrd. Doç. Dr. Hatce ÇITAKOĞLU 6 Müendslk sstemlernn analznde ve ugulamalı dsplnlerde türev çeren dferansel denklemlern analtk çözümü büük öneme saptr. Sınır değer ve/vea başlangıç

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI. Serhat BURMAOĞLU

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI. Serhat BURMAOĞLU ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI Serhat BURMAOĞLU BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI BEŞERİ KALKINMA ENDEKSİ VERİLERİNİ KULLANARAK DİSKRİMİNANT ANALİZİ, LOJİSTİK

Detaylı

bir yol oluşturmaktadır. Yine i 2 , de bir yol oluşturmaktadır. Şekil.DT.1. Temel terimlerin incelenmesi için örnek devre

bir yol oluşturmaktadır. Yine i 2 , de bir yol oluşturmaktadır. Şekil.DT.1. Temel terimlerin incelenmesi için örnek devre Devre Analz Teknkler DEE AAĐZ TEKĐKEĐ Bu zamana kadar kullandığımız Krchoffun kanunları ve Ohm kanunu devre problemlern çözmek çn gerekl ve yeterl olan eştlkler sağladılar. Fakat bu kanunları kullanarak

Detaylı

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Muhasebe ve Finansman Dergisi Muhasebe ve Fnansman Dergs Ocak/2012 Farklı Muhasebe Düzenlemelerne Göre Hazırlanan Mal Tablolardan Elde Edlen Fnansal Oranlar İle Şrketlern Hsse Sened Getrler Ve Pyasa Değerler Arasındak İlşk Ahmet BÜYÜKŞALVARCI

Detaylı

COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA DOĞAL AFETLER 1 (The Natural Disasters in the Geography Teaching Curriculum)

COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA DOĞAL AFETLER 1 (The Natural Disasters in the Geography Teaching Curriculum) MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 28, TEMMUZ - 2013, S. 276-303 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyrght 2013 http://www.marmaracografya.com COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA DOĞAL AFETLER 1 (The

Detaylı

2.7 Bezier eğrileri, B-spline eğrileri

2.7 Bezier eğrileri, B-spline eğrileri .7 Bezer eğrler, B-splne eğrler Bezer eğrler ve B-splne eğrler blgsaar grafklernde ve Blgsaar Destekl Tasarım (CAD) ugulamalarında çok kullanılmaktadır.. B-splne eğrler sadece br grup ver noktası çn tanımlanan

Detaylı

ADJUSTED DURBIN RANK TEST FOR SENSITIVITY ANALYSIS IN BALANCED INCOMPLETE BLOCK DESIGN

ADJUSTED DURBIN RANK TEST FOR SENSITIVITY ANALYSIS IN BALANCED INCOMPLETE BLOCK DESIGN SAÜ Fen Edebyat Dergs (2010-I) F.GÖKPINAR v.d. DENGELİ TAMAMLANMAMIŞ BLOK TASARIMINDA, DUYUSAL ANALİZ İÇİN DÜZELTİLMİŞ DURBİN SIRA SAYILARI TESTİ Fkr GÖKPINAR*, Hülya BAYRAK, Dlşad YILDIZ ve Esra YİĞİT

Detaylı

Devalüasyon, Para, Reel Gelir Değişkenlerinin Dış Ticaret Üzerine Etkisinin Panel Data Yöntemiyle Türkiye İçin İncelenmesi

Devalüasyon, Para, Reel Gelir Değişkenlerinin Dış Ticaret Üzerine Etkisinin Panel Data Yöntemiyle Türkiye İçin İncelenmesi Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Clt 6, Sayı:4, 2004 Devalüasyon, Para, Reel Gelr Değşkenlernn Dış Tcaret Üzerne Etksnn Panel Data Yöntemyle Türkye İçn İncelenmes Yrd.Doç.Dr.Ercan BALDEMİR*

Detaylı

ÜNİTE. İSTATİSTİĞE GİRİŞ Doç.Dr.Suphi Özçomak İÇİNDEKİLER HEDEFLER TEMEL KAVRAMLAR

ÜNİTE. İSTATİSTİĞE GİRİŞ Doç.Dr.Suphi Özçomak İÇİNDEKİLER HEDEFLER TEMEL KAVRAMLAR HEDEFLER İÇİNDEKİLER TEMEL KAVRAMLAR İstatstğn Tanımı Anakütle ve Örnek Kavramları Tam Sayım ve Örnekleme Anakütle ve Örnek Hacm Parametre ve İstatstk Kavramları İSTATİSTİĞE GİRİŞ Doç.Dr.Suph Özçomak Bu

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler Ünverste Öğrenclernn Kred Kartı Sahplğn Belrleyen Faktörler H. Dlara KESKİN Yrd. Doç. Dr., Karadenz Teknk Ünverstes, İİBF İşletme Bölümü dlarakeskn@yahoo.com Emrah KOPARAN Öğr. Gör., Amasya Ünverstes Merzfon

Detaylı

FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ

FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ 1 Nasır Çoruh, Tarık Erfdan, 3 Satılmış Ürgün, 4 Semra Öztürk 1,,4 Kocael Ünverstes Elektrk Mühendslğ Bölümü 3 Kocael Ünverstes Svl Havacılık Yüksekokulu ncoruh@kocael.edu.tr,

Detaylı

FAKTÖR A ALĐZ SKORLARI KULLA ILARAK KARAYAKA KUZULARI DA CA LI AĞIRLIK TAHMĐ Đ

FAKTÖR A ALĐZ SKORLARI KULLA ILARAK KARAYAKA KUZULARI DA CA LI AĞIRLIK TAHMĐ Đ Anadolu Tarım Blm. Derg., 2009,24(2):98-102 Anadolu J. Agrc. Sc., 2009,24(2):98-102 Araştırma Research FAKTÖR A ALĐZ SKORLARI KULLA ILARAK KARAYAKA KUZULARI DA CA LI AĞIRLIK TAHMĐ Đ Soner ÇA KAYA* Aydın

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE TEK ÇARPIMSAL SİNİR HÜCRELİ YAPAY SİNİR AĞI MODELİNİN EĞİTİMİ İÇİN ABC VE BP YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZ

ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE TEK ÇARPIMSAL SİNİR HÜCRELİ YAPAY SİNİR AĞI MODELİNİN EĞİTİMİ İÇİN ABC VE BP YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Blm ve Teknoloj Dergs A-Uygulamalı Blmler ve Mühendslk Clt: 14 Sayı: 3 013 Sayfa: 315-38 ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE Faruk ALPASLAN 1, Erol EĞRİOĞLU 1, Çağdaş Hakan ALADAĞ,

Detaylı

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır.

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır. UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ Posson: H o: Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmektedr. H a : Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmemektedr. Böyle br hpotez test edeblmek çn, önce Posson dağılım parametres

Detaylı

HİSSE SENETLERİNİN BEKLENEN GETİRİ VE RİSKLERİNİN TAHMİNİNDE ALTERNATİF MODELLER

HİSSE SENETLERİNİN BEKLENEN GETİRİ VE RİSKLERİNİN TAHMİNİNDE ALTERNATİF MODELLER İstanbul Ünverstes İktsat Fakültes Malye Araştırma Merkez Konferansları 47. Ser / Yıl 005 Prof. Dr. Türkan Öncel e Armağan HİSSE SENETLERİNİN BEKLENEN GETİRİ VE RİSKLERİNİN TAHMİNİNDE ALTERNATİF MODELLER

Detaylı

Samsun Bölgesindeki Hava Kirliliğinin Neden Olduğu Hastalıkların İstatistiksel Modellenmesi

Samsun Bölgesindeki Hava Kirliliğinin Neden Olduğu Hastalıkların İstatistiksel Modellenmesi KFBD Karadenz Fen Blmler Dergs / The Black Sea Journal of Scences 3(8):27-36, 2013 ISSN: 1309-4726 http://kfbd.gresun.edu.tr Samsun Bölgesndek Hava Krllğnn Neden Olduğu Hastalıkların İstatstksel Modellenmes

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE ETKİLİ FAKTÖRLERİN KOŞULLU LOJİSTİK REGRESYON MODELLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE ETKİLİ FAKTÖRLERİN KOŞULLU LOJİSTİK REGRESYON MODELLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Ekonometr ve İstatstk Sayı:14 2011 62 83 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE ETKİLİ FAKTÖRLERİN KOŞULLU LOJİSTİK REGRESYON MODELLERİ

Detaylı

ZKÜ Mühendislik Fakültesi - Makine Mühendisliği Bölümü ISI VE TERMODİNAMİK LABORATUVARI Sudan Suya Türbülanslı Akış Isı Değiştirgeci Deney Föyü

ZKÜ Mühendislik Fakültesi - Makine Mühendisliği Bölümü ISI VE TERMODİNAMİK LABORATUVARI Sudan Suya Türbülanslı Akış Isı Değiştirgeci Deney Föyü ZKÜ Müendslk Fakültes - Makne Müendslğ Bölümü Sudan Suya Türbülanslı Akış Isı Değştrge Deney Föyü Şekl. Sudan suya türbülanslı akış ısı değştrge (H950 Deneyn adı : Boru çnde sudan suya türbülanslı akışta

Detaylı

Türkiye deki Đşsizlik Oranının Bulanık Doğrusal Regresyon Analiziyle Tahmini

Türkiye deki Đşsizlik Oranının Bulanık Doğrusal Regresyon Analiziyle Tahmini İstatstkçler Dergs: İstatstk & Aktüerya Journal of Statstcans: Statstcs and Actuaral Scences IDIA 8, 5, -6 Gelş/Receved:6.4.5, Kabul/Accepted: 3.6.5 www.statstkcler.org Türkye dek Đşszlk Oranının Bulanık

Detaylı

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011 225

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011 225 Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 25, Sayı:, 20 225 FİNANSAL ANALİZDE KULLANILAN ORANLAR VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: EKONOMİK KRİZ DÖNEMLERİ İÇİN İMKB İMALAT SANAYİ

Detaylı

K-Ortalamalar Yöntemi ile Yıllık Yağışların Sınıflandırılması ve Homojen Bölgelerin Belirlenmesi *

K-Ortalamalar Yöntemi ile Yıllık Yağışların Sınıflandırılması ve Homojen Bölgelerin Belirlenmesi * İMO Teknk Derg, 2012 6037-6050, Yazı 383 K-Ortalamalar Yöntem le Yıllık Yağışların Sınıflandırılması ve Homojen Bölgelern Belrlenmes * Mahmut FIAT* Fath DİKBAŞ** Abdullah Cem KOÇ*** Mahmud GÜGÖ**** ÖZ

Detaylı

Farklı Varyans. Var(u i X i ) = Var(u i ) = E(u i2 ) = σ i2. Eşit Varyans. Hata. Zaman

Farklı Varyans. Var(u i X i ) = Var(u i ) = E(u i2 ) = σ i2. Eşit Varyans. Hata. Zaman Farklı Varyans Var(u X ) = Var(u ) = E(u ) = σ Eşt Varyans Y X Farklı Varyans Hata Var(u X ) = Var(u ) = E(u ) = σ Farklı Varyans Zaman Farklı Varyans le Karşılaşılan Durumlar Kest Verlernde. Kar dağıtım

Detaylı

Deprem Tepkisinin Sayısal Metotlar ile Değerlendirilmesi (Newmark-Beta Metodu) Deprem Mühendisliğine Giriş Dersi Doç. Dr.

Deprem Tepkisinin Sayısal Metotlar ile Değerlendirilmesi (Newmark-Beta Metodu) Deprem Mühendisliğine Giriş Dersi Doç. Dr. Deprem Tepksnn Sayısal Metotlar le Değerlendrlmes (Newmark-Beta Metodu) Sunum Anahat Grş Sayısal Metotlar Motvasyon Tahrk Fonksyonunun Parçalı Lneer Interpolasyonu (Pecewse Lnear Interpolaton of Exctaton

Detaylı

Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması

Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması Fırat Ünv. Fen ve Müh. Bl. ergs Scence and Eng. J of Fırat Unv. 19 (2, 133-138, 2007 19 (2, 133-138, 2007 Toplam Eşdeğer eprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 eprem Yönetmelğ İle 2006 eprem Yönetmelğnn

Detaylı

Soğutucu Akışkan Karışımlarının Kullanıldığı Soğutma Sistemlerinin Termoekonomik Optimizasyonu

Soğutucu Akışkan Karışımlarının Kullanıldığı Soğutma Sistemlerinin Termoekonomik Optimizasyonu Soğutucu Akışkan arışımlarının ullanıldığı Soğutma Sstemlernn ermoekonomk Optmzasyonu * 1 Hüseyn aya, 2 ehmet Özkaymak ve 3 rol Arcaklıoğlu 1 Bartın Ünverstes akne ühendslğ Bölümü, Bartın, ürkye 2 arabük

Detaylı

Kısa Vadeli Sermaye Girişi Modellemesi: Türkiye Örneği

Kısa Vadeli Sermaye Girişi Modellemesi: Türkiye Örneği Dokuz Eylül Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs, Clt:24, Sayı:1, Yıl:2009, ss.105-122. Kısa Vadel Sermaye Grş Modellemes: Türkye Örneğ Mehmet AKSARAYLI 1 Özhan TUNCAY 2 Alınma Tarh: 04-2008,

Detaylı

ANTALYA DA OBEZİTE YAYGINLIĞI VE DÜZEYİNİ ETKİLEYEN SOSYO-EKONOMİK DEĞİŞKENLER

ANTALYA DA OBEZİTE YAYGINLIĞI VE DÜZEYİNİ ETKİLEYEN SOSYO-EKONOMİK DEĞİŞKENLER Akdenz İ.İ.B.F. Dergs (21) 2011, 17-45 ANTALYA DA OBEZİTE YAYGINLIĞI VE DÜZEYİNİ ETKİLEYEN SOSYO-EKONOMİK DEĞİŞKENLER PREVALENCE AND SOCIOECONOMICS DETERMINANTS OF ADULTS OBESITY IN ANTALYA Arş. Gör. F.

Detaylı

OLASILIĞA GİRİŞ. Biyoistatistik (Ders 7: Olasılık) OLASILIK, TIP ve GÜNLÜK YAŞAMDA KULLANIMI

OLASILIĞA GİRİŞ. Biyoistatistik (Ders 7: Olasılık) OLASILIK, TIP ve GÜNLÜK YAŞAMDA KULLANIMI OLASILIĞA GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Ünal ERKORKMAZ Sakarya Ünverstes Tıp Fakültes Byostatstk Anablm Dalı uerkorkmaz@sakarya.edu.tr OLASILIK, TIP ve GÜNLÜK YAŞAMDA KULLANIMI Br olayındoğal koşullar altında toplumda

Detaylı

ÇİFTÇİLERİN TARIMSAL DESTEKLEME POLİTİKALARINDAN FAYDALANMA İSTEKLİLİĞİNDE ETKİLİ FAKTÖRLERİN ANALİZİ: ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ

ÇİFTÇİLERİN TARIMSAL DESTEKLEME POLİTİKALARINDAN FAYDALANMA İSTEKLİLİĞİNDE ETKİLİ FAKTÖRLERİN ANALİZİ: ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2008, 21(2), 205 212 ÇİFTÇİLERİN TARIMSAL DESTEKLEME POLİTİKALARINDAN FAYDALANMA İSTEKLİLİĞİNDE ETKİLİ FAKTÖRLERİN ANALİZİ: ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ Yavuz TOPCU

Detaylı

ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN KREDĠ KARTI SAHĠBĠ OLMALARI ÜZERĠNDE ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLER: GAZĠOSMANPAġA VE ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTE LERĠNDEN AMPĠRĠK BULGULAR

ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN KREDĠ KARTI SAHĠBĠ OLMALARI ÜZERĠNDE ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLER: GAZĠOSMANPAġA VE ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTE LERĠNDEN AMPĠRĠK BULGULAR ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN KREDĠ KARTI SAHĠBĠ OLMALARI ÜZERĠNDE ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLER: GAZĠOSMANPAġA VE ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTE LERĠNDEN AMPĠRĠK BULGULAR RüĢtü YAYAR * Süleyman Serdar KARACA ** Ahmet TURKUT ***

Detaylı

META ANALİZ VE TARIMSAL UYGULAMALAR

META ANALİZ VE TARIMSAL UYGULAMALAR T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI META ANALİZ VE TARIMSAL UYGULAMALAR HANDE KÜÇÜKÖNDER YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ Ocak -2007 T.C. KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Savaş OKUR PARAMETRİK VE PARAMETRİK OLMAYAN BASİT DOĞRUSAL REGRESYON ANALİZ YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ ZOOTEKNİ ANABİLİM

Detaylı

Antalya Đlinde Serada Domates Üretiminin Kâr Etkinliği Analizi

Antalya Đlinde Serada Domates Üretiminin Kâr Etkinliği Analizi Tarım Blmler Dergs Tar. Bl. Der. Derg web sayfası: www.agr.ankara.edu.tr/derg Journal of Agrcultural Scences Journal homepage: www.agr.ankara.edu.tr/journal TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF AGRICULTURAL

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9

Öğretim planındaki AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9 Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9 Ön Koşullar : Grafk İletşm I ve II, Tasarım Stüdyosu I, II, III derslern almış ve başarmış

Detaylı

Mut Orman İşletmesinde Karaçam, Sedir ve Kızılçam Ağaç Türleri İçin Dip Çap Göğüs Çapı İlişkileri

Mut Orman İşletmesinde Karaçam, Sedir ve Kızılçam Ağaç Türleri İçin Dip Çap Göğüs Çapı İlişkileri Süleyman Demrel Ünverstes, Fen Blmler Ensttüsü, 9-3,(5)- Mut Orman İşletmesnde Karaçam, Sedr ve Kızılçam Ağaç Türler İçn Dp Çap Göğüs Çapı İlşkler R.ÖZÇELİK 1 Süleyman Demrel Ünverstes Orman Fakültes Orman

Detaylı

Türk Alaca Atlarının Vücut Ölçülerinin Farklı Yaşlarda İncelenmesi

Türk Alaca Atlarının Vücut Ölçülerinin Farklı Yaşlarda İncelenmesi Gazosmanpaşa Ünverstes Zraat Fakültes Dergs Journal of Agrcultural Faculty of Gazosmanpasa Unversty http://zraatderg.gop.edu.tr/ Araştırma Makales/Reseach Artcle JAFAG ISSN: 1300-2910 E-ISSN: 2147-8848

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE

ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Clt/Vol.:7 Saı/No: 1 : 97-101 (006) ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE ÖĞRENCİLERİN YAZ OKULU HAKKINDAKİ

Detaylı

Farklı Varyans. Var(u i X i ) = Var(u i ) = E(u i2 ) = s 2 Eşit Varyans

Farklı Varyans. Var(u i X i ) = Var(u i ) = E(u i2 ) = s 2 Eşit Varyans Farklı Varyans Var(u X ) = Var(u ) = E(u ) = s Eşt Varyans Y X 1 Farklı Varyans Hata Var(u X ) = Var(u ) = E(u ) = s Farklı Varyans Zaman EKKY nn varsayımlarından br anakütle regresyon fonksyonu u lern

Detaylı