T.C. AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı... VALĠLĠĞĠNE (Aile ve Sosyal Politikalar Ġl Müdürlüğü)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı... VALĠLĠĞĠNE (Aile ve Sosyal Politikalar Ġl Müdürlüğü)"

Transkript

1 Sayı : B SGB / Konu : Ġhale ĠĢlem Dosyası.. VALĠLĠĞĠNE (Aile ve Sosyal Politikalar Ġl Müdürlüğü) Ġlgi : 06/04/2012 tarihli ve B.17.4.ASM / sayılı yazınız ve eki Ġhale ĠĢlem Dosyası. Ġliniz Müdürlüğünün 01/04/ /12/2012 tarihlerini kapsayan adet/öğün kahvaltı, adet/öğün ara öğün, adet/öğün öğle, adet/öğün akģam yemeği, adet/öğün özel gün menüsü olmak üzere toplam adet/öğün mamul yemek hizmet alımı ihalesinin 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 18. maddesi gereğince açık ihale usulü ile karģılanmasına iliģkin ilgi yazınız ekinde bulunan ihale iģlem dosyasında bulunan taahhüt evrakları ve sözleģme tasarısı Bakanlığımızın Ön Mali Kontrol ĠĢlemleri Yönergesi gereğince incelenerek, aģağıda belirtilen hususlar tespit edilmiģ, ihale iģlem dosyası ve sözleģme tasarısı yazımız ekinde gönderilmiģtir. 1- Ġhale iģlem dosyasında bakılan kiģi sayıları ve mamul yemekten yararlanacak personel sayılarının belirtilmediği, bu durumun yaklaģık maliyet hesabının incelenmesinde öğün sayılarının bilinmesinde engel oluģturduğu 2- YaklaĢık maliyet hesap cetvelinde, firmalar ve ticaret odasından alınan fiyatlar göz önünde bulundurularak yaklaģık maliyetin kar oranına göre hesaplandığı belirtilmiģtir. Ancak söz konusu tekliflerin Hizmet Alımı Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 8.2. maddesi uyarınca ihale iģlem dosyasında olmadığı, ayrıca Bakanlığımızın 2011/1 sayılı Genelgesinin 49. maddesinde yaģ gruplarına göre yaklaģık maliyetin tespitinde söz konusu maddede yer alan yemek maliyetlerinin dikkate alınmadığı görülmüģ olup, bundan sonra yapılacak ihalelerde anılan Yönetmelik hükümlerine uyularak iģlem yapılması gerekmektedir. 3) Hizmet Alımı Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinde, ihale yetkilisinin, ihaleyi gerçekleģtirmek üzere Kanunun 6. maddesi gereğince, ihale ilanı veya ön yeterlik ilanı ya da davet tarihini izleyen en geç üç gün içinde ihale komisyonunu oluģturacağı belirtilmekte olup, idarenin ihale ilanı tarihi olan 10/02/2011 tarihini izleyen en geç üç gün içinde ihale komisyonunu oluģturması gerekirken 10/02/2011 tarihinde ihale komisyonunu oluģturduğu 4) Bakanlığımızca mamul yemek alımına iliģkin örnek olarak hazırlanan Ġdari Ģartnamenin 25. maddesinde mamul yemek alımına iliģkin hizmetin sunulması iģiyle ilgili olarak fiilen çalıģan personelin tüm mesaisini kuruluģta geçirdiği hallerde, hizmetin sunulmasıyla görevli personelin iģçi ücreti, sigorta prim giderleri, yemek, yol ve giyim bedellerinin teklif fiyata dâhil olduğu belirtilmiģ, ancak idare tarafından söz konusu Ġdari Ģartnamenin ilgili maddesine bu yönde

2 hükümlerin konulmadığı, bahsi geçen hükümlere Diğer Hususlar bölümünde yer verildiği görülmüģ olup, bundan sonra yapılacak olan ihalelerde bu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir. 5) Teknik ġartnamenin IV. maddesi gereğince yüklenici firmanın temin edeceği araç ve gereçler içinde baharat saklama kabı, tabak, kaģık, çatal, bıçak, sürahi, bardak, tuzluk, masa, sandalye vs. bulunduğu, Ġdari ġartnamenin Teklif fiyata dâhil giderler baģlıklı 25. maddesinde bahsi geçen giderlere yer verilmediği Söz konusu araç ve gereçlerin maliyeti arttırması nedeniyle bahsi geçen araç ve gereçler için sadece bir kez olmak üzere maliyet öngörülerek idare demirbaģında bulundurulması ve ihalelerde teklif fiyata dâhil giderler arasında araç ve giderlere yer verilmemesi gerekmektedir. 6) Teknik ġartnamenin IV. maddesinde, isteklinin ihaleden önce kuruluģlarda gerekli incelemeyi yapıp, mutfak ve yemekhanelerin ekipman, malzeme ve onarım ihtiyacını dikkate alarak teklifini buna göre vereceği belirtilmektedir. Bu durumun istekliler açısından verilecek teklifler için eģitlik ilkesine aykırı olduğu görülmekte olup, idare tarafından söz konusu mutfak ve yemekhanelerin ekipman, malzeme ve onarım ihtiyaçlarının belirlenmesi, buna göre tekliflerin verilmesi, aģırı düģük teklif sorgulaması kapsamında bu ihtiyaçların istekli firmalara bildirilmesi ve bu doğrultuda açıklama yapılması gerekmektedir. 7) Ġhale iģlem dosyasında aģırı düģük teklif sorgulamasında istekli firmalar tarafından proforma fatura sunulduğu, ancak idare tarafından Kamu Ġhale Genel Tebliğinin maddesi gereğince maliyet/satıģ tutarı tespit tutanaklarının istenilmediği Kamu Ġhale Genel Tebliğinin maddesi gereğince proforma faturadaki birim satıģ tutarının, (Ek-O.5) Maliyet/satıĢ tutarı tespit tutanağında yer alan ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olup olmadığının tespiti için maliyet/satıģ tutarı tespit tutanağının, idare tarafından tutanağı düzenleyen serbest muhasebeci mali müģavir veya yeminli mali müģavirden istenilmesi ve buna iliģkin tespitin yapılması gerekmekte, aksi halde proforma faturadaki birim satıģ tutarının, (Ek-O.5) Maliyet/satıĢ tutarı tespit tutanağında yer alan ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmadığının idarece kabul edilerek değerlendirildiği varsayılmaktadır. 8) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif veren ġti. nin aģırı düģük teklif açıklamalarının incelenmesinde; a) Teknik ġartnamenin IV. maddesi gereğince, bütün yemekhanelerde yemek yiyecek personel ve çocuk sayısı dikkate alındığında 150 adet masa üstü takımı ve servis malzemesi (porselen tabak, kase tepsi, kaģık, çatal, bıçak, sürahi, bardak, tuzluk, masa, sandalye vb.) istenildiği halde, istekli firma tarafından söz konusu araç ve gereç için 1000 adet üzerinden amortisman hesaplandığı b) Adı geçen istekli tarafından ġirketinden alınan proforma faturada yaģ pasta için 10,00.-TL teklif verildiği, ancak örnek menülerin incelenmesinde istekli tarafından 17 Kasım ve 19 Temmuz tarihlerinde ikindi ara öğünü için verilmesi gereken yaģ pasta için 14,00.-TL birim fiyat öngörülerek hesaplama yapıldığı tespit edilmiģtir. c) 9 aylık ihalede Kurban bayramının 4. günü ile Cumhuriyet bayramının yarım günü olan 28 Ekim in aynı güne denk gelmesi sebebiyle ulusal bayram ve genel tatil günlerinin 12 gün olduğu, resmi tatil olan 23 Nisan, 1 Mayıs ve 19 Mayıs için yılın ilk altı ayında ödenecek birim fiyat üzerinden hesaplama yapılması gerektiği, ancak ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıģacak personel için 13,5 gün üzerinden ve yılın ikinci altı ayında ödenecek birim fiyat üzerinden hesaplama yapıldığı

3 ç) Kamu Ġhale Genel Tebliğinin maddesine göre, isteklilerce yapılacak aģırı düģük teklife iliģkin açıklamaların Tebliğin maddesinde belirtilen belgelere dayanması gerektiği, belgelere dayanılmaksızın yapılan açıklamaların kabul edilmeyerek söz konusu tekliflerin reddedileceği, maddesi gereğince yemek hizmet alımı ihalelerinde, çalıģtırılacak personelin giyim gideri ile su, tuz, baharat, peçete ve masa örtüsü giderleri için yapılacak açıklamalara iliģkin olarak isteklilerden belge sunmalarının istenmeyeceği, ihale komisyonunun ayrıca, bu girdiler dıģındaki girdilerden de belgelendirilmesine gerek bulunmayanları tespit edebileceği belirtilmektedir. Konu ile ilgili olarak ihale komisyonunun bu girdiler dıģındaki girdilerden belgelendirilmesine gerek bulunmayanları tespit etmediği, bu çerçevede araç giderleri için hesaplanan kasko, sigorta, bakım giderleri ile kırtasiye, haberleģme, mutfak malzemeleri bakım onarım giderlerine iliģkin belge sunulmaksızın açıklama yapıldığı d) Ġdare tarafından verilen 1-30 Kasım tarihleri arasındaki örnek menü için istekli firma tarafından yemek çiğ girdi maliyeti ve Kasım örnek menü öğün ortalamaları nın hazırlandığı, birim fiyatların hesaplanması neticesinde yemek çiğ girdi maliyetinde belirtilen yaz menüsü nün kıģ menüsüne ait olduğu ve sehven yanlıģ yazıldığı düģünülmekte olup, bu çerçevede; i- Ġstekli tarafından düzenlenen Yemek çiğ girdi maliyeti nde 4-6 yaģ grubu sabah kahvaltısına iliģkin birim fiyat ortalamasının 1,16.-TL, Kasım örnek menü öğün ortalamaları nda ise 1,11.-TL olarak beyan edildiği, aģırı düģük teklif açıklamasının 1,16.-TL üzerinden hesaplandığı, ancak yapılan hesaplama neticesinde birim fiyatın 1,11.-TL olduğu, ii- Yemek çiğ girdi maliyeti nde 4-6 yaģ grubu ikindi ve gece ara öğüne iliģkin birim fiyat ortalamasının 0,66.-TL, Kasım örnek menü öğün ortalamaları nda ise 0,63.-TL olarak beyan edildiği, aģırı düģük teklif açıklamasının 0,66.-TL üzerinden hesaplandığı, ancak yapılan hesaplama neticesinde birim fiyatın 0,65.-TL olduğu, iii- Yemek çiğ girdi maliyeti nde 7-12 yaģ grubu sabah kahvaltısına iliģkin birim fiyat ortalamasının 1,50.-TL, Kasım örnek menü öğün ortalamaları nda ise 1,45.-TL olarak beyan edildiği, aģırı düģük teklif açıklamasının 1,50.-TL üzerinden hesaplandığı, ancak yapılan hesaplama neticesinde birim fiyatın 1,45.-TL olduğu, iv- Yemek çiğ girdi maliyeti nde 7-12 yaģ grubu ikindi ve gece ara öğüne iliģkin birim fiyat ortalamasının 0,81.-TL, Kasım örnek menü öğün ortalamaları nda ise 0,77.-TL olarak beyan edildiği, aģırı düģük teklif açıklamasının 0,81.-TL üzerinden hesaplandığı, ancak yapılan hesaplama neticesinde birim fiyatın 0,79.-TL olduğu, v- Yemek çiğ girdi maliyeti nde 13+ yaģ grubu sabah kahvaltısına iliģkin birim fiyat ortalamasının 1,31.-TL, Kasım örnek menü öğün ortalamaları nda ise 1,26.-TL olarak beyan edildiği, aģırı düģük teklif açıklamasının 1,31.-TL üzerinden hesaplandığı, ancak yapılan hesaplama neticesinde birim fiyatın 1,26.-TL olduğu, vi- Yemek çiğ girdi maliyeti nde 13+ yaģ grubu ikindi ve gece ara öğüne iliģkin birim fiyat ortalamasının 0,75.-TL, Kasım örnek menü öğün ortalamaları nda ise 0,75.-TL olarak beyan edildiği, aģırı düģük teklif açıklamasının 0,75.-TL üzerinden hesaplandığı, ancak yapılan hesaplama neticesinde birim fiyatın 0,82.-TL olduğu, vii- Yemek çiğ girdi maliyeti nde 13+ yaģ grubu ana öğüne iliģkin birim fiyat ortalamasının 2,46.-TL, Kasım örnek menü öğün ortalamaları nda ise 2,51.-TL olarak beyan edildiği, aģırı düģük teklif açıklamasının 2,46.-TL üzerinden hesaplandığı, ancak yapılan hesaplama neticesinde birim fiyatın 2,52.-TL olduğu,

4 v- Yemek çiğ girdi maliyeti nde personelin sabah kahvaltısına iliģkin birim fiyat ortalamasının 1,69.-TL, Kasım örnek menü öğün ortalamaları nda ise 1,64.-TL beyan edildiği, aģırı düģük teklif açıklamasının 1,69.-TL üzerinden hesaplandığı, ancak yapılan hesaplama neticesinde birim fiyatın 1,64.-TL olduğu, e) Bakanlığımızca örnek olarak hazırlanan Gıda rasyonunda yemek malzemeleri arasında sığır etine (kemiksiz) yer verildiği, aģırı düģük teklif kapsamında sığır eti karkas için 12,50.-TL proforma fatura sunulduğu, ancak istekli firma tarafından sığır eti (kemiksiz) için proforma fatura sunulmadığı ve örnek menüde sığır eti (kemiksiz) için 15,00.-TL beyan edildiği 9) Ekonomik açıdan ikinci avantajlı teklif veren. nin aģırı düģük teklif açıklamalarının incelenmesinde; a) 9 aylık ihalede Kurban bayramının 4. günü ile Cumhuriyet bayramının yarım günü olan 28 Ekim in aynı güne denk gelmesi sebebiyle ulusal bayram ve genel tatil günleri 12 gün olup, resmi tatil olan 23 Nisan, 1 Mayıs ve 19 Mayıs için yılın ilk altı ayında ödenecek birim fiyat üzerinden hesaplama yapılması gerekmektedir. Ancak ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıģacak brüt asgari ücretin %25, %50, %100 fazlası ödenecek personel ile brüt asgari ücret ödenen personel için 13,5 gün, brüt asgari ücretin %75 fazlası ödenecek personel için 14,5 gün üzerinden hesaplama yapıldığı ve 23 Nisan, 1 Mayıs ve 19 Mayıs için yılın ikinci altı ayında ödenecek brüt asgari ücrete iliģkin birim fiyat üzerinden hesaplama yapıldığı b) Ġstekli firma tarafından aģırı düģük teklif açıklaması kapsamında, yaz ve kıģ için hazır bulunan örnek menünün, belirtilen öğünler ile gıda rasyonlarındaki gramajlara göre fiyatlandırıldığı, yaz ve kıģ dönemi için birer aylık fiyat ortalamaları sonucu bulunan kahvaltı, ara öğün ve ana öğün rakamları toplam yemek miktarlarının, yine yaz ve kıģ dönemi için tüketilecek öğün sayıları ile çarpılarak ortalama her dönem için yemek maliyetinin hesaplandığı belirtilmiģtir. Bu çerçevede; i- KıĢ dönemi için 13+ yaģ grubu öğle yemeğine iliģkin birim fiyat ortalamasının 2,65.-TL beyan edildiği ve bu tutar üzerinden hesaplama yapıldığı, ancak yapılan hesaplama neticesinde birim fiyat ortalamasının 2,81.-TL olduğu, ii- KıĢ dönemi için 13+ yaģ grubu akģam yemeğine iliģkin birim fiyat ortalamasının 2,65.- TL beyan edildiği ve bu tutar üzerinden hesaplama yapıldığı, ancak yapılan hesaplama neticesinde birim fiyat ortalamasının 2,46.-TL olduğu, iii- Yaz döneminde yaģ grubu kahvaltı için öğünün 1,12.-TL ile çarpımının 2.409,08.-TL olarak beyan edildiği, ancak 2.419,20.-TL hesaplandığı, iv- Yaz döneminde yaģ grubu ara öğün için öğünün 0,61.-TL ile çarpımının 2.614,63.-TL olarak beyan edildiği, ancak 2.635,20.-TL hesaplandığı, v- Yaz döneminde yaģ grubu öğle ve akģam yemeği için öğünün 1,82.-TL ile çarpımının 3.924,17.-TL olarak beyan edildiği, ancak 3.931,20.-TL hesaplandığı, dolayısıyla öğünlerde yapılan hesaplamalarda maddi hata olduğu ve eksik hesaplandığı, ayrıca bu durumun kıģ döneminde de devam ettiği c) Adı geçen istekli tarafından ġirketinden alınan proforma faturada yaģ pasta için 10,00.-TL teklif verildiği, ancak örnek menülerin incelenmesinde yaz dönemi 19.gün ve kıģ dönemi için 29. günde ikindi ara öğünü için verilmesi gereken yaģ pasta için 15,00.-TL birim fiyat öngörülerek hesaplama yapıldığı tespit edilmiģtir. ç) Yaz dönemi 1. günü örnek menüsünde patlıcan kebabına yer verildiği, malzemeler arasında kuru sarımsak, kuru soğan, patlıcan olduğu, istekli firmanın kaģeli ve imzalı yaz dönemi

5 fiyatlı gıda malzemeleri listesi sunduğu, söz konusu listede kuru sarımsak için 7,00.-TL, kuru soğan için 0,25.-TL, patlıcan için 0,50.-TL fiyat beyan ettiği, ancak söz konusu malzemelere iliģkin proforma fatura ya da fiyat teklifinin sunulmadığı d) Ġstekli firma tarafından 9 aylık ihalede su tüketimi için günlük 12 m3, yıllık m3 su tüketileceği beyan edilmiģtir. Ancak 12 aylık su tüketiminin dahi m3 olduğu, bu durumda söz konusu 9 aylık ihale için yapılan hesaplamada günlük su tüketiminin 12 m3, aylık 360 m3, 9 aylık m3 su tüketimi yapılacağı e) Ġstekli firma tarafından elektrik giderlerine yönelik 2 adet bulaģık makinesi için günlük 90, 365 gün üzerinden yıllık kw enerji harcayacağı beyan edilmiģtir. Ancak söz konusu 9 aylık ihale için yapılan hesaplamada günlük 90 kw, 9 ay için 270 gün üzerinden yıllık kw enerji tüketimi yapılacağı hesaplanmıģtır. Ayrıca kıyma makinesi, sebze doğrama makinesi, mikser vs. için günlük 100 kw, 365 gün üzerinden yıllık kw tüketileceği beyan edilmiģ, ancak söz konusu 9 aylık ihale için yapılan hesaplamada günlük 100 kw, 9 ay için 270 gün üzerinden yıllık kw tüketileceği tespit edilmiģtir. Bu durumda istekli firmanın 9 aylık olan söz konusu ihalede elektrik ve su giderleri için 12 ay üzerinden hesaplama yaptığı f) Bakanlığımızca örnek olarak hazırlanan Gıda rasyonunda yemek malzemeleri arasında sığır etine (kemiksiz) yer verildiği, aģırı düģük teklif kapsamında dana eti karkas için 14,00.-TL proforma fatura sunulduğu, ancak istekli firma tarafından sığır eti (kemiksiz) için proforma fatura sunulmadığı ve örnek menüde sığır eti (kemiksiz) için 16,80.-TL beyan edildiği 10)... ġti. nin soğuk hava depoları, fırınlar, sebze doğrama makinası, kıyma makinası, mikser ve bulaģık makinası giderine iliģkin aylık kw üzerinden toplam.-tl elektrik gideri öngördüğü, ancak ġti. tarafından söz konusu giderler için.-tl gider öngörüldüğü, dolayısıyla istekli firmalar için söz konusu giderlere yönelik aylık tüketilen miktarların değiģiklik arz ettiği ve aylık tüketilen miktarların belgeye dayandırılmaksızın tahmini olarak beyan edildiği 11) Ġhale komisyon kararında... ġti. nin sözleģme giderleri içinde sözleģme pulu gideri hesaplanmadığından ihale dıģı bırakıldığı Kamu Ġhale Genel Tebliğinin maddesinde; İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, kıdem tazminatı, işyeri hekimliği ücreti, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki genel giderleri karşılamak üzere birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik kalemindeki (yol, yemek ve giyecek dahil brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası üzerinden ücret hesaplanan işçilik kalemi ile ulusal bayram ve genel tatil günleri ve fazla çalışma saatlerine ilişkin işçilik kalemleri) birim fiyatlar ile işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri kapsamında çalıştırılacak olan her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler hesaplanacaktır. hükmü yer almaktadır. Maddede bahsi geçen ihale ve sözleģmeye iliģkin damga vergileri nden kastedilenin, ihale komisyon kararı üzerinden yatırılan binde 4,95 oranındaki damga vergisi ile sözleģme bedeli üzerinden yatırılan binde 8,25 oranındaki damga vergisinin olduğu düģünülmekte olup, istekli firma tarafından binde 8,25 ve binde 4,95 oranındaki damga vergisinin hesaplandığı 12) Ġdare tarafından verilen örnek menülere istekliler tarafından uyulmadığı ve istekliler

6 tarafından hazırlanan menüler doğrultusunda açıklama yapıldığı Yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı Müdürlüğünün 01/04/ /12/2012 tarihlerini kapsayan toplam adet/öğün mamul yemek hizmet alımı ihalesine iliģkin.- TL yaklaģık maliyetli ihale iģlem dosyasında düzeltici iģlem tesis edilmesi, ekonomik açıdan en avantajlı...-tl tutarında teklif veren ġti. ile sözleģme yapılması halinde yapılan sözleģmenin bir örneğinin BaĢkanlığımıza gönderilmesi hususunda gereğini arz ederim. Engin DEMĠR Ġç Kontrol Daire BaĢkanı EK: 1 adet Ġhale ĠĢlem Dosyası (2 dosya)

T.C. AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı... VALĠLĠĞĠNE (Aile ve Sosyal Politikalar Ġl Müdürlüğü)

T.C. AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı... VALĠLĠĞĠNE (Aile ve Sosyal Politikalar Ġl Müdürlüğü) Sayı : B.17.0.00.SGB.0.65.300/ Konu : Ġhale ĠĢlem Dosyası.. VALĠLĠĞĠNE (Aile ve Sosyal Politikalar Ġl Müdürlüğü) Ġlgi: 06/02/2012 tarihli ve B.17.4.ASM.4...00.00.2012/ sayılı yazınız ve eki Ġhale ĠĢlem

Detaylı

EĞİTİM KONULARI. 3) Birim fiyat teklif cetveline göre fatura ve işçi ücret bordrosunun nasıl düzenleneceği,

EĞİTİM KONULARI. 3) Birim fiyat teklif cetveline göre fatura ve işçi ücret bordrosunun nasıl düzenleneceği, EĞİTİM KONULARI 1) Personel çalıştırılmasına dayalı olan hizmet alımı ihalesi ile personel çalıştırılmasına dayalı olmayan (mamul yemek) hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük teklif değerlendirmesinin

Detaylı

İdari şartnamesinin Teklif fiyata dahil olan giderler başlıklı 25.maddesinde belirtilen;

İdari şartnamesinin Teklif fiyata dahil olan giderler başlıklı 25.maddesinde belirtilen; 47- İSTEKLİ FİRMALARIN AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMALARI İdarenin aşırı düşük teklif sorgulama yazısı gereğince tebliğ tarihinden 3 işgünü içinde istekli firmaların belgelere dayanarak yazılı açıklama yapması

Detaylı

idarelerin, Yemek Hizmet Alımları ihalelerinde şartnamelerde ve ihale komisyonlarının karar süreçlerinde yaptığı hatalar

idarelerin, Yemek Hizmet Alımları ihalelerinde şartnamelerde ve ihale komisyonlarının karar süreçlerinde yaptığı hatalar idarelerin, Yemek Hizmet Alımları ihalelerinde şartnamelerde ve ihale komisyonlarının karar süreçlerinde yaptığı hatalar Toplantı No : 2013/062 Gündem No : 3 Karar Tarihi : 23.09.2013 Karar No : 2013/UH.II-3716

Detaylı

KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER

KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç ve Kapsam Madde 2- Dayanak Ġkinci Bölüm 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu Madde 3-4734

Detaylı

İŞÇİLİK HESAPLAMA MODÜLÜ

İŞÇİLİK HESAPLAMA MODÜLÜ Deniz Özel Bakım Temizlik İlaçlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi ne iadeli taahhütlü posta yolu ile bildirim yapılmış olup idarenin 18/11/2011 tarihli yazısı postaya aynı gün verilmiş istekli firmaya

Detaylı

2012 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ TATİL GÜNÜNÜN İSMİ SÜRE AY GÜN YILBAŞI 1 GÜN 1 OCAK PAZAR ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

2012 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ TATİL GÜNÜNÜN İSMİ SÜRE AY GÜN YILBAŞI 1 GÜN 1 OCAK PAZAR ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI 3- YAKLAŞIK MALİYET HESAPLANIR. İstanbul Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından lise mezunu brüt asgari ücretin %45 fazlası 125 kişi, yüksekokul

Detaylı

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR?

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? 3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? İş deneyim belgesini, belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar düzenler. Gerçek kişiler ve belge düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlar tarafından

Detaylı

MBS İHALE DANIŞMANLIK LTD ŞTİ

MBS İHALE DANIŞMANLIK LTD ŞTİ MBS İHALE DANIŞMANLIK LTD ŞTİ 24 Ay üzerinden hesaplanması gerektiği konusunda tereddüt bulunmadığı anlaşılmış olup, işin süresinin 731 yerine hatalı olarak 730 gün olarak belirtilmesi sonuca etkili bulunmamıştır.

Detaylı

BRÜT ASGARİ ÜCRETİN % 45 FAZLASI İŞÇİLİK HESAPLAMA MODÜLÜ

BRÜT ASGARİ ÜCRETİN % 45 FAZLASI İŞÇİLİK HESAPLAMA MODÜLÜ 3-c) Brüt işçi ücreti işveren payı yemek yol ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmaya ilişkin gider belirlenir. BRÜT ASGARİ ÜCRETİN 45 FAZLASI İŞÇİLİK HESAPLAMA MODÜLÜ Yemek Bedeli Yol Bedeli

Detaylı

SÜMER HOLDİNG ÖĞLE YEMEĞİ HAZIRLAMA, DAĞITIM VE SONRASI HİZMETLER İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

SÜMER HOLDİNG ÖĞLE YEMEĞİ HAZIRLAMA, DAĞITIM VE SONRASI HİZMETLER İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1-İŞİN TANIMI : SÜMER HOLDİNG ÖĞLE YEMEĞİ HAZIRLAMA, DAĞITIM VE SONRASI HİZMETLER İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Bu teknik şartnamede adı geçen Holding kelimesi; Sümer Holdingi, birim Çukurambar ve Gölbaşında bulunan

Detaylı

İHALEYİ YAPAN İDARE: Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Adana 6. Bölge Malzeme Müdürlüğü, Kurtuluş Mah. Atatürk Cad. 01120 Seyhan/ADANA

İHALEYİ YAPAN İDARE: Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Adana 6. Bölge Malzeme Müdürlüğü, Kurtuluş Mah. Atatürk Cad. 01120 Seyhan/ADANA TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Arıtem İnşaat

Detaylı

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Yaklaşık Maliyet

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Yaklaşık Maliyet 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Yaklaşık Maliyet İhalenin Tanımı İhalenin tanımı İhale: Kanunda belirtilen usul ve şartlarla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi

Detaylı

AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLEN TEMĠZLĠK

AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLEN TEMĠZLĠK AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLEN TEMĠZLĠK AġÇILIK GARSONLUK USTALIK VE VASIFSIZ ĠġÇĠ HĠZMET ALIMI HĠZMETĠ ALIMINDA UYGULANACAK ĠDARĠ ġartname I- ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN HUSUSLAR Madde

Detaylı

Başvuruya ilişkin olarak 2014/1386 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Başvuruya ilişkin olarak 2014/1386 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ:

Detaylı

12- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

12- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 12- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 1) İdari Şartnamenin 25.3.1.1.maddesinde; Hizmet alımı yoluyla bakım işinde çalışan ilkokul,

Detaylı

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY ÖZBAKIR, Hasan BAŞVURU SAHİBİ: İdeal Bilgi Yönetimi Sosyal Sağlık

Detaylı

76- AYLIK HAKEDİŞİN ÖDENMESİ

76- AYLIK HAKEDİŞİN ÖDENMESİ 76- AYLIK HAKEDİŞİN ÖDENMESİ 1) İhaleye ilişkin Sözleşmenin 36.20.maddesi gereğince aşağıda belirtilen belgelerin ödeme emri belgesine eklenmesi gerekmektedir. Yüklenici firma aşağıdaki belgeleri ödeme

Detaylı

MBS İHALE DANIŞMANLIK LTD ŞTİ

MBS İHALE DANIŞMANLIK LTD ŞTİ MBS İHALE DANIŞMANLIK LTD ŞTİ 1 adet SMMM onaylı satış faturasının yer aldığı, maliyet analiz raporu nda SMMM veya YMM onayının bulunmadığı Toplantı No : 2010/066 Gündem No : 86 Karar Tarihi : 18.10.2010

Detaylı

3 iģçi ile 12 ay süreli (01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arası)

3 iģçi ile 12 ay süreli (01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arası) AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLEN Denizli Defterdarlığı Hizmet Binasının 2013 Yılı Genel Temizlik Hizmet Alım ĠĢi HĠZMETĠ ALIMINDA UYGULANACAK ĠDARĠ ġartname I- ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN

Detaylı

HİZMET ve MAL ALIMI İHALE MEVZUATI

HİZMET ve MAL ALIMI İHALE MEVZUATI HİZMET ve MAL ALIMI İHALE MEVZUATI İhale ilanı öncesi işlemler HİZMET ALIMI İHALE SÜRECİ Yaklaşık maliyetin hesaplanması Uygulanacak ihale usulünün tespiti ve İhale dokümanının hazırlanması ihale onayının

Detaylı

HĠZMET ALIMI ĠHALELERĠ UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HĠZMET ALIMI ĠHALELERĠ UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar RESMĠ GAZETE SAYISI: 27159/mükerrer RESMĠ GAZETE TARĠHĠ: 04.03.2009 DEĞĠġĠKLĠK: RESMĠ GAZETE SAYISI: 27277 RESMĠ GAZETE TARĠHĠ: 03.07.2009 HĠZMET ALIMI ĠHALELERĠ UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM Genel

Detaylı

VEKİLİ: Av. Faruk KÜÇÜK, Muhsin Yazıcıoğlu Cad. Asmalı Bahçe Sitesi No: 7/2 Çukurambar Çankaya/ANKARA

VEKİLİ: Av. Faruk KÜÇÜK, Muhsin Yazıcıoğlu Cad. Asmalı Bahçe Sitesi No: 7/2 Çukurambar Çankaya/ANKARA TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ:

Detaylı

AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLEN Temizlik Hizmeti Alımı HĠZMETĠ ALIMINDA UYGULANACAK ĠDARĠ ġartname I- ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN

AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLEN Temizlik Hizmeti Alımı HĠZMETĠ ALIMINDA UYGULANACAK ĠDARĠ ġartname I- ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLEN Temizlik Hizmeti Alımı HĠZMETĠ ALIMINDA UYGULANACAK ĠDARĠ ġartname I- ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN HUSUSLAR Madde 1 - Ġdareye iliģkin bilgiler 1.1. İdarenin;

Detaylı

4734 SAYILI KANUNUN 21 ĠNCĠ MADDESĠNĠN (B) BENDĠNE GÖRE PAZARLIK USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TĠP ĠDARĠ ġartname ĠÇĠNDEKĠLER

4734 SAYILI KANUNUN 21 ĠNCĠ MADDESĠNĠN (B) BENDĠNE GÖRE PAZARLIK USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TĠP ĠDARĠ ġartname ĠÇĠNDEKĠLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR.FARUK ĠLKER BERGAMA DEVLET HASTANESĠ 2011 MALİ YILI PAZARLIK USUSLÜ İLE 103 KALEM TIBBİ CİHAZ (SARF) MALZEMESİ ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 21 ĠNCĠ MADDESĠNĠN (B) BENDĠNE GÖRE PAZARLIK

Detaylı

ANKARA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ANKARA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ANKARA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler :Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Mehmet AKSOY

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler :Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Mehmet AKSOY TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler :Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Mehmet Tekin- İnşaat Taahhüt, Sakarya Mah. Yıldız Sk.

Detaylı

01/01/2011-31/12/2011 Tarihleri Arasında 77.125 Öğün Yemek PiĢirme ve Dağıtım ĠĢlerinin Yapılması ĠĢi

01/01/2011-31/12/2011 Tarihleri Arasında 77.125 Öğün Yemek PiĢirme ve Dağıtım ĠĢlerinin Yapılması ĠĢi AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLEN YEMEK PĠġĠRME VE DAĞITIM ĠġLERĠNĠN YAPILMASI ĠġĠ HĠZMETĠ ALIMINDA UYGULANACAK ĠDARĠ ġartname I- ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN HUSUSLAR Madde 1 - Ġdareye iliģkin

Detaylı

TÜRKĠYE ĠHRACAT KREDĠ BANKASI A.ġ. YARDIMCI HĠZMETLĠ HĠZMET ALIMI ĠDARĠ ġartnamesġ. I- ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN HUSUSLAR

TÜRKĠYE ĠHRACAT KREDĠ BANKASI A.ġ. YARDIMCI HĠZMETLĠ HĠZMET ALIMI ĠDARĠ ġartnamesġ. I- ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN HUSUSLAR TÜRKĠYE ĠHRACAT KREDĠ BANKASI A.ġ. YARDIMCI HĠZMETLĠ HĠZMET ALIMI ĠDARĠ ġartnamesġ I- ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN HUSUSLAR Madde 1- Ġdareye iliģkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: Türkiye

Detaylı

İhale dokümanının her sayfasının onaylanması ve ihale işlem dosyasında muhafazası zorunludur.

İhale dokümanının her sayfasının onaylanması ve ihale işlem dosyasında muhafazası zorunludur. 7- ĠHALE DOKÜMANI HAZIRLANIR. Teknik şartnamede belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez, belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez. İhale

Detaylı