MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ. Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü 1 Müdür 1 Şef, 5 Memur ve 1 işçi olmak üzere 8 personel ile yürütülmektedir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ. Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü 1 Müdür 1 Şef, 5 Memur ve 1 işçi olmak üzere 8 personel ile yürütülmektedir."

Transkript

1 MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü 1 Müdür 1 Şef, 5 Memur ve 1 işçi olmak üzere 8 personel ile yürütülmektedir. Belediyemizin dönemine ilişkin gelir ve gider işlemleri Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe sistemine göre düzenlenmiş olup detaylı bir şekilde aşağıda tablo ve grafiklerle açıklanmıştır. GĠRESUN BELEDĠYESĠ ĠDARESĠNĠN VERĠLERĠNĠN DERLENMESĠ METODOLOJĠSĠ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun Faaliyet Raporları ve Kesin Hesap başlıklı 41. maddesine göre hazırlanacak olan faaliyet raporu 5393 Sayılı Belediye Kanunun 56. maddesine göre meclisçe kabul edildikten sonra bir örneği İçişleri Bakanlığı na gönderilir ve aynı zamanda da kamuoyuna açıklanır. Belediyemiz yerel bilgi kapsamında verilen kodlamaya uygun olarak say 2000 i otomasyon sisteminde tanımlanmıştır. Hesap bilgileri veri giriş periyotlarında ilgili olduğu yılın başından itibaren derlenmiş, bütçe verileri de 2011 yılında bu sistem içinde bildirilmiştir. Belediyemizin defter-i kebir hesabı bazında mizan bilgileri aylık ve kümülatif bazda ilgilisine göre fonksiyonel ve/veya ekonomik kod bazında ayrıntılı olarak tüm hesap bilgileri adresinde yer alan Kamu Hesapları Bilgi Sistemine girilmiştir. Ayrıca belediyemize ait insan kaynakları ve mal varlıklarına ilişkin veriler başta olmak üzere bir kısım veriler yerelbilgi projesi doğrultusunda oluşturulan internet sitesine girilmiş olup süreklilik arz eden güncellemeler yapılmaya devam edilmektedir. GĠRESUN BELEDĠYESĠ ĠDARE VERĠLERĠNĠN RAPORLANMASI Belediyemize ait mizan verileri, defter-i kebir hesabı bazında derlenmiştir. Bütçe giderleri ve bütçe gelirleri en fazla 2. düzeyde ekonomik kod olarak yer verilmiş daha fazla detaya inilmemiştir. Çünkü bu raporla ilgili çalışmalar daha detaylı verilere inilmesini gerektirmemektedir.

2 Belediyemizin genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılarak aktarılan paylar 2011 yılında mahalli idarelerce uygulanan detaylı hesap planında diğer gelirler altında kayıt ve takip edilmiştir. Bu durum gelir bütçesinin daha alt düzeylerine bakılmadığı takdirde mahalli idarelerce tahsil edilen diğer gelirlerin, oluğundan yüksek görünmesine neden olabilmek tedir. GĠRESUN BELEDĠYESĠ ĠDARESĠNĠN BÜTÇELERĠ GELĠR VE GĠDER HEDEFLERĠ ĠLE BÜTÇESĠNĠN GELĠR VE GĠDER GERÇEKLEġMELERĠ Belediyemizin 2012 yılı gider bütçesi ,00 TL gelir bütçesi ,00 TL ve ,00 TL Finansman kaynak gösterilmek üzere ,00 TL olarak belirlenmiştir yılından ödenek devretmemiş yılı içinde meclis kararı ile ,00.- TL ek ödenek ile birlikte toplam ,00.- TL olmuştur yılı bütçe gideri ,58.- TL olarak kesinleşmiş ve bütçeye oranı % 96,75 olarak gerçekleşmiştir yılı bütçe geliri ise ,75.- TL olarak kesinlenmiş bütçe oranı ise % 87,87 olarak gerçekleşmiştir. Belediyemizin 4. Düzey Kesinleşen Gelirleri Ekonomik Düzeyde aşağıdaki gibidir Bina Vergisi , Arsa Vergisi , Arazi Vergisi 447, Çevre Temizlik Vergisi , HaberleĢme Vergisi , Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi , Eğlence Vergisi , Yangın Sigortası Vergisi , Ġlan ve Reklam Vergisi , Bina ĠnĢaat Harcı , Hayvan Kesimi Muayene ve Denetleme Harcı , ĠĢgal Harcı , ĠĢyeri Açma Ġzni Harcı , Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı 7.601, Tatil Günlerinde ÇalıĢma Ruhsatı Harcı , Tellallık Harcı , Toptancı Hali Resmi , Yapı Kullanma Ġzni Harcı , Diğer Harçlar , Kaldırılan Vergi Artıkları 1.373,48

3 ġartname, Basılı Evrak, Form SatıĢ Gelirleri , Diğer Mal SatıĢ Gelirleri , Muayene, denetim ve kontrol ücretleri , Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri , Ġlan ve Reklam Gelirleri 30, Ölçü ve Ayar Hizmet Gelirleri 834, Çevre Kirliliğini Önleme Gelirleri 1.490, Otopark ĠĢletmesi Gelirleri 9.010, Ekonomik Hizmetlere ĠliĢkin Gelirler 2.675, Sosyal Hizmetlere ĠliĢkin Gelirler , Su Hizmetlerine ĠliĢkin Gelirler , UlaĢtırma Hizmetlerine ĠliĢkin Gelirler , Tarımsal Hizmetlere ĠliĢkin Gelirler , Diğer hizmet gelirleri , Su Hizmetlerine ĠliĢkin Kurumlar Hasılatı 472, Kültürel Hizmetlere ĠliĢkin Kurumların Karları 86, Lojman Kira Gelirleri 5.431, Sosyal Tesis Kira Gelirleri 2.478, Diğer TaĢınmaz Kira Gelirleri , TaĢınır Kira Gelirleri , YurtdıĢından Alınan Diğer BağıĢ ve Yardımlar , Kurumlardan alınan BağıĢ ve Yadımlar , KiĢilerden Alacaklar Faizleri 959, Mevduat Faizleri 5.731, Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar , Yol Harcamalarına Katılma Payı , Diğer Harcamalara Katılma Payları 1.150, Müze GiriĢ Ücretlerinden Alınan Paylar 516, Mahalli Ġdarelere Ait Diğer Paylar , Diğer Ġdari Para Cezaları , Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme Zamları , Diğer Vergi Cezaları ,85 Zamanında Ödenmeyen Ücret Gelirlerinden Alınacak Gecikme Zamları , Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları 216, Ġrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar 1.350, KiĢilerden Alacaklar , Otopark Yönetmeliği Uyarınca Alınan Otopark Bedeli , Yukarıda Tanımlanmayan Diğer ÇeĢitli Gelirler , Diğer Bina SatıĢ Gelirleri , Arsa SatıĢı , TaĢıt SatıĢ Gelirleri 475,84 TOPLAM : , yılı içinde toplam ,75.- TL tahsilât gerçekleģmiģtir. GerçekleĢtirilen tahsilâtın rakamsal olarak dağılımı 1. Düzey Gelir Kodu bazında aģağıda grafikte gösterilmiģtir.

4 Bütçe Gelirleri 06 Sermaye Gelirleri; ,48; 10% 01 Vergi Gelirleri; ,34; 15% 01 Vergi Gelirleri 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04 Alınan Bağış ve Yardımlar 05 Diğer Gelirler 06 Sermaye Gelirleri 03 Teş. ve Mül. Gelirleri; ,12; 28% 05 Diğer Gelirler; ,08; 46% 04 Alınan Bağış ve Yardımlar; ,01; 0% 2011 Yılı Gelirinin Bütçe Kesin Hesap Karşılaştırması

5 , , , , , , ,00 Bütçe Kesin Hesap 0,00 Vergi Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Alınan Bağış ve Yardımlar Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri Bütçe , , , , ,00 Kesin Hesap , , , , ,4 Bir Önceki yıl ile karşılaştırma 2011 Yılı Toplam Geliri , Yılı Toplam Geliri , Yılı Giderinin Bütçe Kesin Hesap Karşılaştırması

6 Bütçe Kesin Hesap , , , , , , ,00 0,00 Peronel Gideri Sos.Güv.K ur.devlet Prim Gid. Mal ve Hizmet Alımları Faiz Giderleri Cari Transferle r Sermaye Giderleri Yedek Ödenekler Bütçe , , , , , , ,0 Kesin Hesap , , , , , , 0,00 Gider Dağılımı : 2012 yılında toplam ,58.- TL harcama yapılmıştır. Bu harcamanın ,40 TL si Personel Giderleri ( % 23,89 ), ,08 TL si Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ( % 4,00 ), ,71 TL si Mal ve Hizmet Alımları (% 46,49 ), ,41 TL si Faiz Giderleri ( % 2,61 ), ,49 TL si Cari Transferler (% 6,24 ) ve ,49 TL sini Sermaye Giderleri ( % 16,76 ) oluşturmaktadır.

7 Sermaye Giderleri ,49 17% Cari Transferler ,49 6% Personel Giderleri ,40 24% Faiz Giderleri ,41 3% Sosyal Güvenlik Kur. Dev. Prim Gid ,08 4% Mal ve Hizmet Alımları ,71 46% Personel Giderleri Mal ve Hizmet Alımları Cari Transferler Sosyal Güvenlik Kur. Dev. Prim Gid. Faiz Giderleri Sermaye Giderleri Bir Önceki yıl ile karşılaştırma 2011 Yılı Toplam Gideri , Yılı Toplam Gideri ,58

8 Belediyemizin 2012 Yılı Mizan Verileri 102 BANKA HESABI , , ,21 0, VERĠLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMĠRLERĠ HESABI ( - ) , ,45 0, , BANKA KREDĠ KARTLA RINDAN A LACAKLAR HESABI , , ,98 0, DĠĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI , , ,00 0, GELĠRLERDEN A LACAKLAR HESABI , , ,77 0, GELĠRLERDEN TAKĠPLĠ A LACAKLA R HESABI , , ,09 0, VERĠLEN DEPO ZĠTO VE TEMĠNA TLA R HESABI ,27 0, ,27 0, DĠĞER FAA LĠYET A LACAKLA RI HESABI , , ,52 0, KĠġĠLERDEN A LACAKLA R HESABI , , ,72 0, ĠLK MADDE VE MA LZEME HESABI , ,73 0,00 0, TĠCARĠ MA LLA R HESA BI , ,06 0,00 0, Ġġ AVANS VE KREDĠLERĠ HESABI , ,80 0,00 0, PERSONEL AVANSLARI HESA BI , ,00 0,00 0, BÜTÇE DIġI AVANS VE KREDĠLER HESABI , , ,35 0, DEVREDEN KATMA DEĞER VERGĠSĠ HESABI , , ,16 0, ĠNDĠRĠLECEK KATMA DEĞER VERGĠSĠ HESABI , ,75 0,00 0, GELĠRLERDEN A LACAKLAR HESABI ,98 0, ,98 0, MA LĠ KURULUġLARA YATIRILA N SERMAYELER HESA BI ,95 0, ,95 0, MA L VE HĠZMET ÜRETEN KURULUġLARA YATIRILA N SERMAYELER HESABI ,26 0, ,26 0, ARA ZĠ VE A RSA LA R HESABI , , ,72 0, YERA LTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERĠ HESA BI ,32 0, ,32 0, BĠNA LA R HESABI , , ,67 0, TESĠS, MAKĠNE VE CĠHAZLAR HESABI , , ,42 0, TAġITLA R HESABI , , ,04 0, DEMĠRBAġLAR HESABI , , ,00 0, DĠĞER MADDĠ DURAN VARLIKLAR HESABI ,20 0, ,20 0, BĠRĠKMĠġ AMORTĠSMANLA R HESABI ( - ) , ,83 0, , YAPILMA KTA O LAN YATIRIMLA R HESABI , ,45 0,00 0, HAKLAR HESABI ,66 0, ,66 0, BĠRĠKMĠġ AMORTĠSMANLA R HESABI ( - ) 0, ,31 0, , BANKA KREDĠLERĠ HESABI , ,70 0, , BÜTÇE EMANETLERĠ HESABI , ,41 0, , BÜTÇELEġTĠRĠLECEK BORÇ LA R HESABI , ,84 0,00 0, A LINAN DEPO ZĠTO VE TEMĠNATLA R HESABI , ,64 0, , EMANETLER HESABI , ,55 0, , ÖDENECEK VERGĠ VE FONLA R HESABI , ,93 0, , ÖDENECEK SOSYA L GÜVENLĠK KESĠNTĠLERĠ HESABI , ,54 0, , FONLA R VEYA DĠĞER KAMU ĠDARELERĠ ADINA YAPILAN TAHSĠLA T HESA BI , ,43 0, , KAMU ĠDA RELERĠ PAYLA RI HESABI , ,70 0, , VADESĠ GEÇMĠġ, ERTELENMĠġ VEYA TA KSĠTLENDĠRĠLMĠġ VERGĠ VE DĠĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI , ,34 0, , KIDEM TA ZMĠNATI KARġILIĞI HESABI , ,86 0, , GĠDER TAHAKKU KLA RI HESABI , ,80 0, , HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGĠSĠ HESA BI , ,55 0,00 0, BANKA KREDĠLERĠ HESABI , ,90 0, , KIDEM TA ZMĠNATI KARġILIĞI HESABI , ,66 0, , GĠDER TAHAKKUKLA RI HESABI , ,70 0, , NET DEĞER HESABI , ,92 0, , GEÇMĠġ YILLAR O LUMLU FAALĠYET SONUÇ LA RI HESABI 580 GEÇMĠġ YILLAR O LUMSUZ FAA LĠYET SONUÇ LARI HESABI ( - ) 0, ,67 0, , , , ,87 0, DÖNEM O LUMSUZ FAA LĠYET SONUCU HESABI ( - ) , ,56 0,00 0,00

9 600 GELĠRLER HESABI , ,08 0, , GĠDERLER HESA BI , , ,49 0, BÜTÇE GELĠRLERĠ HESABI , ,36 0, , GELĠR YANSITMA HESABI , , ,35 0, BÜTÇE GELĠRLERĠNDEN RET VE ĠADELER HESA BI ,40 78, ,40 0, BÜTÇE GĠDERLERĠ HESABI , , ,58 0, GĠDER YANSITMA HESAPLA RI , ,53 0, , GÖNDERĠLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERĠ HESABI , , ,42 0, BÜTÇE ÖDENEKLERĠ HESABI , ,00 0, , ÖDENEKLĠ GĠDERLER HESABI , , ,58 0, TEMĠNAT MEKTUPLA RI HESA BI , , ,13 0, TEMĠNAT MEKTUPLA RI EMANETLERĠ HESA BI , ,13 0, , GĠDER TAAHHÜTLERĠ HESABI , , ,77 0, GĠDER TAAHHÜTLERĠ KA RġILIĞI HESABI , ,87 0, , KĠRAYA VERĠLEN DURAN VARLIKLA R , , ,08 0, DĠĞER NA ZIM HESAPLA R KARġILIĞI HESABI , ,12 0, ,08 TOPLAM : , , , , Yılı Kurumsal Sınıflandırma Tablosu ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ , ĠNSA N KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ , BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ , DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ , STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ , HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ , BALIKHANE,HAL,SOĞUKHAVA DEPOSU HĠZMETLERĠ , FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ , ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ , ĠTFAĠYE MÜDÜRLÜĞÜ , KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ , MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ , MEZARLIKLAR VE DEFĠN HĠZMETLERĠ , VETERĠNER ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ , TERMĠNAL MÜDÜRLÜĞÜ , PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ , SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ , SU VE KA NALĠZASYON MÜDÜRLÜĞÜ , TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ , OTOBÜS ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ , ĠKTĠSAT MÜDÜRLÜĞÜ , YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR MÜDÜRLÜĞÜ , ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ , RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ ,01

10 2012 Yılı Fonksiyonel III. Düzey Sınıflandırma Tablosu Yasama ve yürütme organları hizmetleri , Finansal ve mali iģler ve hizmetler , Genel personel hizmetleri , Genel planlama ve istatistik hizmetleri , Diğer genel hizmetler , Trafik güvenliği hizmetleri , Yangından korunma hizmetleri , Sınıflandırmaya girmeyen kamu düzeni ve güvenlik hizmetleri , Tarım hizmetleri , Karayolu inģaat iģleri ve hizmetleri , Karayolu sistemi iģletme iģleri ve hizmetleri , Dağıtım ticareti, ambar ve depolama hizmetleri , Atık yönetimi hizmetleri , Toplum refahı hizmetleri , Su temini iģleri ve hizmetleri , Genel poliklinikler , Dinlenme ve spor hizmetleri , Kültür hizmetleri , Sınıflandırmaya girmeyen eğitim hizmetleri , Sosyal güvenliği bulunmayanlara sağlanan hizmetler , Sınıflandırmaya girmeyen sosyal güvenlik ve sosyal yardım hizmetleri ,66

11 , , , , , , , , , , , , , , , , , ,26 0,00 Genel Kamu Kamu Hiz. Düz. Ve Güv. Hiz. Ekonomik İşler ve Hiz. Çevre Koruma Hizmetleri İskan ve Toplum Refahı Hiz. Sağlık Hiz. Dinlenme Kültür ve Din Hiz. Eğitim Hizmetleri Sos. Güv. Ve Sos. Yar. Hiz.

12

13

SAKARYA İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

SAKARYA İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU SAKARYA İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

2015-2016 GELİR GİDER TAHMİNLERİ

2015-2016 GELİR GİDER TAHMİNLERİ 2015-2016 GELİR GİDER TAHMİNLERİ 2 İÇİNDEKİLER 1-2014 Yılı Bütçe Kararnamesi...4 2- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...7 3- Ödenek (A) Cetveli... 11 4- Gelirlerin Ekonomik

Detaylı

2007 MALİ YILI SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü FAALİYET RAPORU

2007 MALİ YILI SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü FAALİYET RAPORU 2007 MALİ YILI SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU VE HAZIRLAMA GEREKÇESİ 6 MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI 6 2007 YILI MALİ BİLGİLER

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 MALİ YILI FAALİYET RAPORU MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 MALİ YILI FAALİYET RAPORU 1 2 BAġKANIN SUNUġU Dünyanın her yerinden insanların görmek için arzuladığı temiz bir çevreye sahip,kültür, sanat tarih doğa spor,deniz ve ticareti

Detaylı

BOLU ĠL ÖZEL ĠDARESĠ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

BOLU ĠL ÖZEL ĠDARESĠ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU BOLU ĠL ÖZEL ĠDARESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 3 SAYIġTAYIN

Detaylı

ERENLER BELEDİYESİ. 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 1

ERENLER BELEDİYESİ. 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 1 ERENLER BELEDİYESİ 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 1 ERENLER BELEDİYESİ ÖNSÖZ Günümüz bilgi çağı, baģ döndürücü hızla geliģen teknolojiyi takip ederek, geliģerek, çoğalan genç nüfusumuza

Detaylı

Faaliyet Raporu Karamürsel Belediye BaĢkanlığı

Faaliyet Raporu Karamürsel Belediye BaĢkanlığı 20 09 Faaliyet Raporu Karamürsel Belediye BaĢkanlığı 2 0 0 9 Karamursel Belediyesi 01.04.2010 Büyük Önder Mustafa Kemal ATATÜRK, 24 Temmuz 1933 tarihinde ilçemizi ziyaret etmiş ve ziyareti esnasında ilçemiz

Detaylı

2013 MALİ YILI KESİN HESABI

2013 MALİ YILI KESİN HESABI 2013 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2013 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-17 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 18

Detaylı

ĠZMĠR KONAK BELEDĠYESĠ

ĠZMĠR KONAK BELEDĠYESĠ ĠZMĠR KONAK BELEDĠYESĠ FAALĠYET RAPORU Cumhuriyet Demokrasinin Temelleri Üzerinde Yükselecektir - 2 - ABDULLAH GÜL CUMHURBAġKANI - 3 - RECEP TAYYĠP ERDOĞAN BAġBAKAN - 4 - M. CAHĠT KIRAÇ ĠZMĠR VALĠSĠ -

Detaylı

... DĠġHEKĠMLERĠ ODASI BAġKANLIĞI NA,

... DĠġHEKĠMLERĠ ODASI BAġKANLIĞI NA, Sayı : 001-1.95 Tarih : 30.01.2003 Konu : DayanıĢma ve Afet Fonu Aidatlarından Masraf Alınmaması.... DĠġHEKĠMLERĠ ODASI BAġKANLIĞI NA, DayanıĢma ve Afet Fonu Aidatlarından havale masrafı alınmaksızın Birliğimize

Detaylı

T.C. TRABZON BELEDİYESİ MECLİS DENETİM KOMİSYONU 2012 YILI RAPORU

T.C. TRABZON BELEDİYESİ MECLİS DENETİM KOMİSYONU 2012 YILI RAPORU T.C. TRABZON BELEDİYESİ MECLİS DENETİM KOMİSYONU YILI RAPORU DENETLEME YERİ: İLİ : TRABZON İLÇESİ : MERKEZ DENETLEYEN: MECLİS ÜYESİ : Sezgin YILMAZ MECLİS ÜYESİ : Nejdet ALBAYRAK MECLİS ÜYESİ : Turgay

Detaylı

TEK DÜZEN HESAP PLANI

TEK DÜZEN HESAP PLANI 27/09/2008 tarih ve 27010 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Vakıflar Yönetmeliğinin 50. maddesine göre, yeni vakıflar ile mülhak, cemaat ve esnaf vakıflarının, muhasebe kayıtlarını tutacakları

Detaylı

TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 3.661.647,96 3.661.647,46,50,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 3.661.647,46

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK

Mustafa Kemal ATATÜRK Mustafa Kemal ATATÜRK 1 Recep Tayyip ERDOĞAN CumhurbaĢkanı 2 Ahmet DAVUTOĞLU BaĢbakan 3 Enver YILMAZ BüyükĢehir Belediye BaĢkanı 4 Ġsa DEMĠRCĠ Belediye BaĢkanı 5 Ordu Ġl Haritası 6 ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU

Detaylı

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü /// İşletme ve İştirakler Müdürlüğü 300 Özel durumlarda bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ihtiyaca binaen temizlik yönünden destek Ümraniye İlçesi sınırlarındaki Aile ve Sosyal Politikalar Hizmet Binası,

Detaylı

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ 830 BÜTÇE HESABI 303,138,520.47 218,365,887.13 177,218,827.30 830 01 PERSONEL 53,132,315.89 60,869,561.14 65,906,398.20 830 01 1 MEMURLAR 7,044,749.59 7,956,369.31 8,601,011.72 830 01 1 1 Temel Maaşlar

Detaylı

Eski ehir Büyük ehir Belediyesine Ait Araçların Sayısal Durumu A aç Sökme Aracı 1 Ambulans 1 Arazöz 15 Asfalt Distribütörü 2 Asfalt Kesme Makinası 3 Asfalt Onarım Aracı 1 Asfalt Serme Makinası 3 Asfalt

Detaylı

T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 2009 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU Rize 2010 Rize Üniversitesi Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı 2010 Ġçindekiler SUNUġ I- GENEL BĠLGĠLER...

Detaylı

S.S. TİMKO ETİ GAYRİMENKUL İŞLETME KOOPERATİFİ

S.S. TİMKO ETİ GAYRİMENKUL İŞLETME KOOPERATİFİ S.S. TİMKO ETİ GAYRİMENKUL İŞLETME KOOPERATİFİ 2013 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU DENETİM KURULU FAALİYET RAPORU BİLANÇO VE GELİR GİDER TABLOSU 2014 YILI TAHMİNİ BÜTÇESİ Rüzgarlı Caddesi Celal Atik

Detaylı

GAP BÖLGE KALKINMA ĠDARESĠ BAġKANLIĞI 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

GAP BÖLGE KALKINMA ĠDARESĠ BAġKANLIĞI 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU GAP BÖLGE KALKINMA ĠDARESĠ BAġKANLIĞI 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 ĠÇĠNDEKĠLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ekim 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

SERMAYE PİYASASI KURULU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU SERMAYE PİYASASI KURULU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KONYA SSELÇUKLU BELEDİİYESSİİ 22001122 YIILII DENETİİM RAPORU ARALIIK 22001133 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

ĠSTANBUL BAĞCILAR BELEDĠYESĠ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ĠSTANBUL BAĞCILAR BELEDĠYESĠ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ĠSTANBUL BAĞCILAR BELEDĠYESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 3 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

İSTANBUL KARTAL BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

İSTANBUL KARTAL BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU İSTANBUL KARTAL BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

Değerli HemĢehrilerim,

Değerli HemĢehrilerim, Değerli HemĢehrilerim, Çorum bugün sahip olduğu kalkınma dinamiği ile ülkemizin hızla geliģen, etki alanını hızla artıran bir kenti konumundadır. Bu kalkınma belli bir alanda değil birçok sahada sürmektedir.

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS DENETİM KOMİSYONU 2011 YILI RAPORU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS DENETİM KOMİSYONU 2011 YILI RAPORU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS DENETİM KOMİSYONU 2011 YILI RAPORU DENETLEME YERİ İLİ : SAMSUN BELEDİYE BAŞKANI : Yusuf Ziya YILMAZ DENETLEYEN MECLİS ÜYESİ : Kerami GÜRBÜZ MECLİS ÜYESİ : Arif KOSİF

Detaylı

MEZİTLİ BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. - 1 -

MEZİTLİ BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. - 1 - T.C. MEZİTLİ BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU - 1 - "Halkını cehalet ve sefalete teslim eden yöneticiler yok olmaya, cehalet ve sefalete sürükleyen yöneticileri seçen halk ise köle olmaya mahkumdur."

Detaylı