GEREKEN KANUNİ PAYLAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GEREKEN KANUNİ PAYLAR"

Transkript

1 BELEDİYE BÜTçELERİNDEN AYRıLMASı GEREKEN KANUNİ PAYLAR Abdurrahman ACAR Anayasamızın 127 nci maddesinde belirtilen ve bir mahalli idare birimi olan belediye; beldenin ve belde halkının mahalli, mü terek ve medeni ihtiyaçlarını kaqılamak üzere kurulan ve karar organları halk tarafından seçilen bir kamu tüzel ki isidir. Bir kamu kurulu u olarak belediyelere, ba ta 1580 sayılı Belediye Kanunu olmak üzere pek çok kanun görev vermi tir. Belediyeler bu görevlerini, kanunların tanıdığı yetkiler içersinde ~emin ettikleri gelirler ile yerine getirirler. Belediyeler gelirlerini toplayabilmek, kanunların öngördüğü hizmetleri yapabilmek ve harcamalarda bulunabilmek için bütçe düzenlemek durumundadırlar. Belediye bütçelerinin hangi esas ve usullere göre düzenleneceği, gelir ve giderlerinin ne ekilde muhasebele tirileceği ve hangi kayıtların tutulacağı; 1580 sayılı Belediye Kanunu'nun 129 uncu maddesine istinaden düzenlenen ve tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Belediye Bütçe ve Muhasebe Usulü Tüzüğünde ve bu tüzüğün 101 inci maddesine dayanılarak çıkarılan ve 19 Şubat 1994 gün ve mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Belediye Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinde belirtilmi tir. Anılan tüzüğün 4 üncü ve sözü edilen yönetmeliğin 5 inci maddelerinde belediyelerin, biri gider, diğeri gelir bütçesi olmak üzere iki kısımdan olu an bir program bütçeye sahip oldukları açıklanmı tır. Belediye Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 11 inci maddesinde de belirtildiği gibi, belediyelerin gider bütçelerini te kil eden harcamalar ekonomik yönden, cari, yatırım ve transfer harcamaları olmak üzere üç temel gruba ayrılmı tır. Belediyelerin gider bütçelerinin bir bölümünü olu turan transfer harcamaları arasında bazı kamu kurum ve kurulu larına yapılacak ödemeler ile belediye gelirlerinden ayrılacak kanuni paylar da yer almı tır. Bu nedenle, bütçe hazırlanırken dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan birisi de, kanunlarla belirtilmi ve bütçeye konulması gerekli kanuni paylardır. tçi leri Bakanlttı Mahalli İdareler Kontrolörler Kurulu Ba kanı. çağda{ Ym'1 Yö"nimJn-, Ci1l4, Say/ 6, Kasım 1995, $

2 52 ÇAODAŞ YEREL YÖNETIMLER Bilindiği gibi pek çok kanun, belediyelere bazı kamu kurum ve kurulu u (iller Bankası, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Sosyal Sigortalar Kurumu, Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü, Beden Terbiyesi ve Spor iı Müdürlüğü, Sosyal Yardımla ma ve Dayanı ma Vakfı gibi) tarafından gerçekle tirilmekte olan hizmetlerin giderlerine katılmalarını, ya da bazı sosyal amaçlı hizmetleri bizzat yerine getirmek için gider bütçelerine gerekli ödenekleri koymalarını ve süresi içinde ilgili kurumlara ödernede bulunmalarını zorunlu tutmu tur. Ayrıca kanun, belediye bütçelerini tasdik eden mülki idare amirlerini de, bütçeye konulması kanunen zorunlu giderler için ödenek koymayan belediyelerin bütçelerini tadilen tasdik etmeye ve bu paylar için gerekli ödeneği eklerneye yetkili kılmı tır. Payalacaklısı kurulu ların gelirleri arasında belediye bütçelerinden yapılacak yardımlar da yer almı tır.,bu yardımlar, payalacaklısı kurulu ların, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine tabi, süresi içinde ödenmediği takdirde gecikme zammı ile birlikte tahsil edilebilen önemli bir gelirini te kil etmektedir. Ancak, uygulamada belediye gelirlerinden ayrılacak kanuni payların hesabında dikkate alınacak gelirlerin neler olduğu konusunda mülki idare amirieri ile belediyeler ve pay alacaklısı kurulu lar arasında bir takım tereddütler ve ihtilaflar bulunmaktadır. Amacımız, bütçe ça1ı malarının yapıldığı u günlerde, ileride ihtilaflara neden olunmaması ve bundan dolayı sorumlular hakkında takibata geçilmemesi bakımından, belediye bütçelerinden ayrılacak kanuni payların neler olduğu ve hangi gelirler üzerinden ne oranda pay ayrılacağı konularına açıklık getirmektir. BELEDİYE GELİRLERİ ve ÖDENEKLERİ ÜZERİNDEN AYRıLMASı GEREKENYASAL PAYLAR Konunun daha iyi anla ılabilmesi bakımından, halen yürürlükteki mevzuata göre belediye bütçelerinden ayrılması gereken kanuni payları; belediye gelirlerinden ayrılması gereken yasal paylar ve ödenek tahsisi eklinde ayrılması gereken yasal paylar olarak iki kısma ayırarak ele almak ve buna göre açıklamalarda bulunmak, yararlı olacaktır. Belediye Gelirleri Üzerinden Ayrılması Gereken Yasal Paylar Bu payları kendi içinde; gelirler üzerinden ayrılan kanuni paylar ve Belediye Gelirleri Kanunu'na göre sosyal amaçlı kurulu lara yapılan yardımlar olmak üzere ikiye ayırmak mümkündür. Belediye Geürlerinden Aynlması Gereken Yasal Paylar a) iller Bankası Ortaklık Payı b) Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Payı

3 BELEDtYE BÜTÇELERtNDEN AYRıLMASı 53 c) Beden Terbiyesi ve Spor iı Müdürlüğü Payı d) Sosyal Yardımla ma ve Dayanl ma Vakfı Payı e) Çevre Kirliliğini Önleme Giderlerine İ tirak Payı f) Çevre Temizlik Vergisi Fon Payı g) Çevre Temizlik Vergisinden Büyük ehir Belediyesi Payı h) Emlak Vergisinden Özel İdarePayı i) Emlak Vergisinden Büyük ehir Belediyesi Payı j) Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinden Büyük ehir Belediyesi Payı k) Büyük ehir Belediyesince Tahsil Edilen Müze Giri Ücretinden İlçe Belediyeleri Payı Şimdi bu payların hangi gelirler üzerinden ve ne oranda ayrılacağı konularına sırasıyla açıklık getirmeye çalı alım. İller Bankası Onaklık Payı 4759 sayılı kanunun 2921 sayılı kanunla deği ik 3/A maddesi ile iller Bankası Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi uyarınca; - Belediyelerin her türlü t3 ınır ve ta ınmaz mallarının satı bedeııeri, geri alınan paralar, devlet tarafından belli i lere sarf edilmek üzere tahsisen yapılan yardımlar ile fonlardan yapılan bağı ve yardımlar, her türlü avanslar ve borçlanmalar, giderlere katılma kar ılıkları, geçen yıllardan devreden nakit mevcutları, yatırımlar için ayrılan paralardan artan miktarlar, kanunlarda veya tüzüklerde tahsisi mahiyette kullan\lacağı belirtilen paralar hariç tutulmak üzere, genel bütçe vergi gelirlerinden verilen paylar da dahil olmak üzere yıııık gelirleri tahsilatının % 5 ' i, - Ayrı ayrı değerlendirilmek üzere, belediyelerin bütçesi içinde yürütülen otobüs, su, havagazı, soğukhava deposu, mezbaha ve sulama suyu gelirlerinden, bu hizmetlere ait vergi ve masraf çıktıktan sonra safi kazancın % 5 ' i, - Belediyelere bağlı tüzel ki iliği haiz olan veya olmayan ve katma bütçeli idare ve kurumların ve birliklerin bağlı bulundukları idare bütçelerine intikal etmeyen gelirlerden, masraf ve vergiler çıktıktan sonra safi kazancın % 5' i, iller Bankası Ortaklık Payı olarak ayrılması gerekmektedir. Belediye bütçelerinden ayrılacak İller Bankası Ortaklık Payı'nın hesabında, ayrık tutulacak gelirler ve bu gelirlerin bütçedeki tertipleri, İçi leri Bakanlığı'nca düzenlenen ve tüm valiliklere duyurulan, tarih ve B050MAH ! 2251 sayılı genelgede bclirtilmi tir sayılı iller Bankası Kanunu'nun 3 üncü maddesine göre belediyelerin % 5 ortaklık payı hesabında ayrık tutulacak gelirler:

4 54 ÇAGDAŞ YEREL YÖNETIMLER 2110 Yol Harcamalarına Katılma Payı 2120 Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı 2130 Su Tesislerine Katılma Payı 2240 Ayrıcalığı veya Ruhsatı Gerektiren Onaylı AnI3 malar Uyarınca Alınan Pay 2170 Kapalı ÇaIlI, Bedesten Gibi Mü terek ve Birbirine İrtibatlı Olan Emlakın Giderlerine İ tirak Payı 2140 Mülk Sahiplerinin Garanti Ettikleri Hizmetlere Katılma Payı 2150 Ölçü Ayar Memurlarının Masraflarına İ tirak Payı 2230 Alt Yapısı Yapılmamı Yerler İçin Alınan Teknik Alt Yapı Bedeli 2160 Çevre Kirliliğini Önleme İ tirak Payı 2180 Diğer Harcamalara Katılma Payı A ağıda sıralanan tc ebbüs hasılatlarından pay ayrılabilmesi, bu faaliyetler için yapılan giderler çıkarıldıktan sonra kalan net gelirler üzerinden ayrılır Otobüs İ letmesi Hasılatı 2342 Su İ letmesi Hasılatı 2343 Havagazı, Doğalgaz İ letmesi Hasılatı 2450 Soğukhava Deposu İ letmesi Karı 2440 Mezbaha ve Kanara İ letmesi Karı 2640 Sulama Suyu Bedeli 2511 PC in Para ile Yapılan Mal Satı Bedelleri 2512 Taksitle Yapılan Mal Satı Bedelleri 2515 Hasar Kar ılıkları 2521 &kimi E ya ve Enkaz Satı Bedelleri 2522 Katı Atık Satı Bedelleri 2523 Basılı Evrak Satı Bedelleri 2524 Diğer Ta ınır Mallar Satı Bedelleri 2531 Tahvil Gelirleri 2811 Numaralanma Gelirleri 2812 FuhU ve Zührevi Hastalıklarla Mücadele Gelirleri 2813 Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Gelirleri

5 BELEDIYE BÜTÇELERINDEN A YRILMASI ss 2814 Ekmeklik Un Zamlan 2815 Geri Alınacak Paralar 2816 Katma Değer Vergisinden Mahsuben Gelir 2817 İç Borçlanmalar 2818 Dl Borçlanmalar 3110 Devlet Yardımlan 3111 Tahsisli Yardımlar 3120 İl ÖLcI İdare Yardımları 3121 Tahsisli Yardımlar 3151 Mü terek Trafik Fonundan Alınan Yardımlar 3152 Belediye Fonundan Alınan Yardımlar 3153 Mahalli İdareler Fonundan Alınan Yardımlar 3154 Muhtaç Asker Aileleri Fonundan Alınan Yardımlar 3155 Çevre Kirliliğini Önleme Fonundan Alınan Yardımlar 3156 Diğer Fonlardan Alınan Yardımlar Belediye Bütçe ve Muhasebe Usulü Tüzüğünün 22 nci. maddesi gereğince ertesi yıl bütçesine aktarılan projeye dayalı programlı yatırım hizmetleri için saklı tutulan paralar ile Belediye Bütçe ve Muhasebe Usulü Tüzüğünün 29 uncu maddesine göre geçen yıldan devreden nakit artıkları, iller Bankası Ortaklık Payı hesabından ayrık tutulacaktır. Ancak, yukarıda belirtilen genelgede gelirlerin kod numaraları ve isimleri, tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 19.2J 994 tarihine kadar yürürlükte kalan Belediye Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğine göre düzenlenmi olduğundan; tarih ve mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ve halen uygulanmakta olan Belediye Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinde belirtilen gelirlerin isimleri ve kod numaraları arasında farklılıklar bulunmaktadır. Bu nedenle söz konusu genelgenin yürürlükte olan yönetmelik hükümlerine göre yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Hemen i aret edelim, yukarıda belirtilen ve İller Bankası Ortaklık Payının hesabında ayrık tutulacak olan gelirlerin isimleri ve kod numaraları yürürlükte bulunan yönetmelik hükümlerine göre düzenlenmi tir. Anılan genelgenin halen yürürlükte olduğu, İçi leri Bakanlığı'nca, kanuni paylarla ilgili olarak verilen, tarih ve sayılı cevabi yazıda belirtilmi tir. Buna göre, iller Bankası Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinde de belirtildiği gibi belediyelerin, kesin sonucu alınmı en son bütçe

6 56 ÇAGDAŞ YEREL YÖNETIMLER yılı içinde elde ettikleri (genel bütçe vergi gelirlerinden verilen paylar da dahil) ve paya esas yıllık gelirleri tahsilatının % 5' i iııer Bankası Ortaklık Payı olarak ayrılacaktır. Bu pay için gerekli ödenek, gider bütçesinin 940, mali transferler programının 05, kanuni paylar alt programının 111, faaliyet-projenin 900 harcama kalemine konulacaktır. Söz konusu payın, İller Bankası Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 7 nci maddesi uyarınca şubat, mayıs, ağustos ve kasım aylarında olmak üzere dört c it taksitte bankaya ödenmesi gerekmektedir. Aynı yönetmeliğin 8 inci maddesinde, payı bütçe yılı sonuna kadar kanuni bir mazerete dayanmaksızın göndermeyen saymanların, bankaya şahsen faiz ödemekle yükümlü oldukları, ödemenin geciktirilmesinin ita amirieri tarafından verilmiş bir emre dayanması halinde, faiz yükümlülüğünün ita amirierine geçeceği, kanuni mazeretin takdirinin ise İçişleri Bakanlığı'na ait olduğu hükme bağlanmı tır. Muhtaç Asker Ai/e/erine Yardım Payı 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun, belediye sınırları içerisinde ikamet eden muhtaç asker ailelerine yardım yapma mükellefiyetini, yine kanunda gösterilen esas ve usuller çerçevesinde belediyelere vermiştir sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkındaki Kanun'un 11 inci maddesi uyarınca, belediyelerin, bir önceki yıl nakdi tahsilat toplamının en çok % 2' si oranında (kanun azami had gösterdiğinden daha az oranda ödenek ayırmak mümkündür) ödeneği, gider bütçesinin 940, mali transferler programının 05, kanuni paylar alt programının 115, faaliyet- projenin 900 harcama kalemine tahsis etmeleri gerekmektedir. Payın hesabında, kesin sonucu alınmı son mali yıla ait nakdi tahsilat toplamının dikkate alınacağı, Danı tay 3 üncü Dairesinin, tarih ve E. 63/68 ve K. 63nO sayılı kararında belirtiimi tir sayılı kanunun 12 nci ve buna ilişkin yönetmeliğin 21 inci maddesi, tahsil ve tahsis olunacak paraların belediye bütçesinde açılacak özel bir bölüme gelir ve buna kaf ılık asker ailelerine yardım adıyla açılacak bölüme gider kaydolunacağı; bu paraların asker ailelerinden başka işlere ve maksatlara harcanamayacağı; senesi içinde sarf edilmeyen paraların ertesi yıl bütçesinin aynı bölümüne gelir kaydedilerek aynı hizmete tahsis olunacağı hükmünü getirmiştir. Bunun sağlanabilmesi, bütçenin düzenlenmesi sırasında gelir ve gider bütçelerinde açılacak tertiplerin ba langıçta rakamsız bırakılması şartına bağlanmıştır. Tahsil ve tahsis edildikçe bu paraların bütçeye (dolayısıyla gelir defterinde özel bölüme) gelir, harcandıkça da (bütçe giderleri ve ödenekler defterinde açılacak özel bölüme) gider kaydedilerek, yılı içinde sarf edilmeyen paraların ise ertesi yıl bütçesindeki aynı bölüme devredilmesi gerekmektedir.

7 BELED1YE BüTÇELERINDEN AYRıLMASı 57 Belediyeler, öncelikle kendi gelirleri ile muhtaç asker ailelerine yardımda bulunacaklar, kendi gelirlerinin kifayet etmemesi halinde de İçi leri Bakanlığı emrinde bulunan Muhtaç Asker Aileleri Yardım Fonundan yardım talep edebileceklerdir. Fondan yapılacak yardımların, belediyeler tarafından gelir bütçelerinin 3154 nolu tertibine kaydedilmesi gerekmektedir. Beden Terbiyesi ve Spor İl Müdürlüğü Payı 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel' Müdürlüğünün TC kilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 14 üncü maddesinde düzenlenen genel müdürlüğün gelirleri arasında, "belediyeler ile il özel idareleri bütçelerinden ayrılan paylar" da yer almıştır. Kanunun aynı maddesine göre, belediyeler bir sene önceki gelir toplamlarının ayrı ayrı yüzde birini (%1) beden terbiyesi ve spor faaliyetleri için tahsis edeceklerdir. Tahsis edilen bu paraları, bütçelerinin tasdikini takip eden 6 ay içinde mahallin beden terbiyesi ve spor il müdürlüğü bütçesine aktaracaklardır. Bu payın hangi gelirler üzerinden ayrılacağı ve bütçenin hangi tertibine ödenek kaydı yapılacağı konusunda, İçişleri Bakanlığı'nca tarih ve MAD 531 (86)/50016 sayılı genelge düzenlenerek valiliklere gönderilmiştir. Bu genelgenin yürürlükte olduğu, İçişleri Bakanlığı'nın bir valiliğimize verdiği, tarih ve B050MAH / sayılı cevabi yazıda belirtilmiştir. Anılan genelgede; belediyelerin, 3289 sayılı kanunun 14 üncü maddesinin 1 inci fıkrası ge~eğince, kesin sonucu alınmı en son bütçelerinin öz gelirleri üzerinden % 1 oranında bir payı bütçelerinin "Sermaye Teşkili ve Transfer Harcamaları" kısmında yer alan nolu tertibe ödenek olarak koymaları gerektiği belirtilmiştir. Hemen belirtelim, anılan genelge ile kanunda bulunmadığı halde payın, belediyelerin "öz gelirleri" üzerinden hesaplanacağı hükmü getirilmiştir. Kanunda yer almayan bir kuralın genelge ile düzenlenmesi mümkün değildir. Kanaatimizce, söz konusu payın, kanunun ilgili hükmünde de belirtildiği gibi belediyenin kesin sonucu alınmış bir önceki yıl gelirleri üzerinden hesap edilmesi gerekmektedir. Ancak genelge iptal edilmediği için anılan payın bu genelge hükümlerine göre hesap edilerek bütçelere konulması gerekmektedir. Diğer taraftan, bu pay için genelgede belirtilen tertip, o zaman yürürlükte bulunan klasik bütçeye göre tespit edilmiştir. Bu payın halihazırdaki bütçedeki tertibi, belediyelerin gider bütçelerinin transfer harcamaları bölümünün 940, mali transferler programının 05, kanuni paylar alt programında boş bırakılan faaliyet-projelerden biri açılmak suretiyle olacaktır. Esasen, yeni yönetmelik hükümlerine göre düzenlenecek bir genelge ile sözü edilen payın bütçedeki tertibi belirlenmeli ve bu konuda bütün belediyeler arasında birlik ve beraberlik sağlanmalıdır.

8 58 ÇAGDAŞ YEREL YÖNETIMLER Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Payı 3294 sayılı Sosyal Yardımla ma ve Dayanı mayı Te vik Kanunu'nun 8 inci maddesinin (b) fıkrasında, vakfın gelirleri sayılmı tır. Bu gelirler arasında, köyler hariç mahalli idare bütçelerinden % 2 oranında ayrılan pay da yer almı tır. Anılan payın, belediyelerin hangi gelirleri üzerinden ne ekilde hesap edileceği ve bu ödeneğin bütçelerin hangi tertibine konulacağı hususları, İçi leri Bakanlığı'nca düzenlenen ve valiliklere gönderilen, tarih ve MAD 531. (86)/ ve tarih ve MAD 531 (86)/ sayılı genelgelerde açıklanmı tır. Bahis konusu genelgelerin yürürlükte olduğu İçi leri Bakanlığı'nın tarih ve sayılı yazısında belirtilmi tir. Bu genelgede, sözü edilen vakıf payının belediyelerin kesin sonucu alınmı en son bütçelerinin öz gelirleri üzerinden %2 oranında ayrılacağı ve bu ödeneğin belediyelerin gider bütçelerinin sermaye teşkili ve transfer harcamaları kısmının nolu tertibine konulacağı belirtilmi tir. Ancak, payla ilgili bütçenin gider tertibi, eski klasik bütçeye göre tespit edildiğinden, bu tertibi program bütçede bulmak mümkün değildir. Yeni bütçede bu payın tertibini, belediyelerin gider bütçelerinin transfer harcamaları bölümünde yer alan 940, mali transferler programının 05, kanuni paylar alt programının 112, faaliyet-projesinin 900 harcama kalemi te kil etmektedir. Belediyelerin transfer harcamaları bütçesine konulan %2 oranındaki bu payın bütçe yılı içinde ödenmesi gerekir. Payın süresi içinde ödenmemesi halinde, sosyal yardımla ma ve dayanı ma vakıflarının tahsil edilmemi alacak miktarı mahalli idarelere (belediyelere) İller Bankası'nca ödenecek paylardan, mahalli idarelerin mahalli ve mü terek ihtiyaçların giderilmesi amacıyla yaptıkları hizmetlerden elde ettikleri gelirler hariç olmak üzere, her türlü ticari ve iktisadi te ebbüsleri sonucu temin ettikleri gelirlerden, vakfın yazılı müracaatı üzerine ödemeyi yapacak kuruluşlarca resen kesilerek, doğrudan ilgili vakıflara gönderileceği, 3294 sayılı kanunun 8 inci maddesinde hükme bağlanmı tır. Kesin sonucu a1ınmı en son bütçelerin öz gelirleri üzerinden %2 oranında hesap edilerek konulmu vakıf paylarını, kasaba belediyeleri, bağlı oldukları ilçedeki vakıf hesabına yatıracaklardır. Anılan vakıf payının, belediyelerin kesin sonucu alınmı en son bütçelerinin öz gelirleri üzerinden ayrılacağı hususunda 3294 sayılı kanunda bir açıklık bulunmamaktadır. Bu husus, yukarıda belirtilen Bakanlık genelgelerinde belirtilmiştir. Belediyelerin ilgili vakıf payını bu genelge hükümlerine göre hesap etmeleri gerekmektedir. Çevre Kirliliğini Önleme Giderlerine Katılma Payı 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 17 nci maddesi ile çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevrenin iyileştirilmesi için "Çevre Kirliliğini Önleme Fonu" kurulmuştur. Bu fonun gelirleri, anılan kanunun 18 inci maddesinde sayılmı tır. Kanunun 18 inci maddesinin (ı) fıkrasında, merkez çevre kurulunca, çevre

9 BELEDİYE BÜTÇELERİNDEN AYRıLMASı 59 kirliliğine yol açtığı belirlenen İ letmelerden, kanunda belirtilen tarifeye göre i ıirak payı alınacağı; bu paylann büyük ehir belediye sınırlan içinde büyük ehir belediyeleri tarafından makbuz kar ı1ığı tahsil edilerek mahallin en büyük mal memurluğuna yatırılacağı; diğer yerlerde bu qtirak paylarını almaya mahallin en büyük mülki idare amirinin yetkili olduğu; mahalli en büyük mülki idare amiri veya büyük ehir belediye ba kanlıklarınca tahsil edilen İ tirak paylarının %30'unun tahsil ile ilgili İ lemler ve bölgenin çevre kirliliğini önleme projelerinde kullanılmak üzere tahsilatın yapıldığı yer özel idaresi veya tahsil eden büyük ehir belediyesine, %70'nin ise ~~irak paylannın toplandığı ayı takip eden ayın on bc ine kadar Çevre Kirliliğini Onlerne Fonuna aktarılacağı hükme bağlanmı tır. Kanunun bu hükmüne göre, büyük ehir belediyelerinin, merkez çevre kurulunca, çevre kirliliğine yol açtığı belirlenen i letmelerden makbuz ka~ılığı tahsil ettikleri.i tirak payının %70'ini, payın toplandığı ayı takip eden ayın on be ine kadar Çevre Kirliliğini Önleme Fonuna yatırmaları, payın %30'unu ise bu payın tahsili ile ilgili i lemler ve bölgenin çevre kirliliğini önleme projelerinde kullanılmak üzere ayırmaları gerekir. Çevre Temizlik Vergisi Fon Payı 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun sayılı kanunla deği ik mükerrer 44 üncü maddesinde, belediyelerce tahsil edilen çevre temizlik vergisinin %10'unun, tahsilatı takip eden ayın onbe inci günü ak amına kadar Çevre Kirliliğini Önleme Fonuna aktarılması gerektiği hükme bağlanmı tır. Kanunun anılan hükmüne göre, belediyelerin tahsil ettikleri verginin %10'unu, tahsilatı takip eden ayın onbe inci günü ak amına kadar adı geçen fona ödemeleri gerekmektedir. Aksi halde söz konusu payı, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 51 inci maddesind e belirlenen oranda hesaplanacak gecikme zammı ( tarihinden itibaren uygulanacak gecikme zammı oranı aylık %10'dur) ile birlikte ödemek zorunda kalacaklardır. Çevre Temizlik Vergisinden Büyükşehir Belediyesi Payı 2464 sayılı Belediye Gelir1eri Kanunu'nun mükerrer 44 üncü maddesinde, büyük ehir belediyesi sınırları içerisinde bulunan belediyeler tarafından tahsil edilen katı atıklara ili kin çevre temizlik vergilerinin %20'sinin, münhasıran çöp imha tesislerinin kurulu ve i letmelerinde kullanılmak üzere, tahsilatı takip eden ayın onbe inci günü ak amına kadar büyük ehir belediyeıcrine aktarılacağı hükme bağlanmı tır. Kanunun bu hükmüne göre, büyük ehir ilçe ve alt kademe belediyelerinin, tahsil ettikleri katı atıklara ili kin çevre temizlik vergilerinin %20'sini, tahsilatı takip eden ayın onbe inci günü ak amına kadar büyük ehir belediyc1erine aktarmaları gerekmektedir. Aksi halde, bu payı gecikme zammı ile birlikte ödemek zorunda kalacaklardır.

10 60 ÇAGDAŞ YEREL YÖNETIMLER Emlilk Vergisinden Özel İdare Payı 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu'nun mükerrer 38 inci maddesinde, belediyelerin tahsil ettikleri emlak vergisinin % IS'ini il özel idareleri payı olarak ayıracakları ve bu payı tahsil ettikleri ayı takip eden ayın son günü a~amına kadar ilgili il özel idarelerine ödemeleri gerektiği hükme bağlanmı tır. Buna göre belediyelerin, anılan kanunun hükmüne uygun olarak tahsil ettikleri emlak vergisinin % IS'ini özel idare payı olarak ayırmaları ve bu miktan tahsil edildiği ayı takip eden ayın son günü a~amına kadar ilgili il özel idaresine ödemeleri gerekmektedir. Emlilk Vergisinden Büyükşehir Belediyesi Payı Emlak Vergisi Kanunu'nun mükerrer 38 inci maddesinde, 3030 sayılı Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Deği tirilerek Kabulü Hakkında Kanun'nn uygulandığı belediyelerde tahsil edilen emlak vergisinden, il özel idareleri payı ayrıldıktan sonra kalan %8S'lik miktarın %20'sinin büyü~ehir belediyesi payı olarak ayrılması gerektiği belirtilmi tir. Kanunun bu hükmüne göre, büyü~ehir ilçe ve alt kademe belediyeleri, tahsil ettikleri emlak vergisinin % IS'ini il özel idare payı olarak ayırdıktan sonra kalan %8S'lik kısmın %20'sini büyü~ehir belediyesi payı olarak ayıracaklar ve ayırdıkları bu miktarı, tahsil ettikleri ayı takip eden ayın son günü a~amına kadar ilgili büyü~ehir belediyesine ödeyeceklerdir. Elekırik ve Havagazı Tüketim Vergisinden Büyükşehir Belediyesi Payı 3030 sayılı kanunun 18 inci maddesinde belirtilen büyü~ehir belediyesi gelirleri arasında, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'na göre tahsil edilen elektrik ve havagazı tüketim vergisinden alınacak %SO pay da yer almı tır. Buna göre, büyü~ehir ilçe ve alt kademe belediyelerinin, tahsil ettikleri elektrik ve havagazı tüketim vergisinin %SO'sini büyü~ehir belediyesi payı olarak ayırmaları ve payı, süresi içinde ilgili büyü~ehir belediyesine ödemeleri gerekir. Hemen belirtelim, Belediye Gelirleri Kanunu'nun 34 üncü maddesine göre tahsil edilen elektrik ve havagazı tüketim vergisi kapsamına doğal gaz (tabii gaz) girmemektedir. Bu husus, İçi leri Bakanlığı'nın tarih ve Mah.İd.Gn.Md.S (82)/10010 sayılı genelgesinde belirtilmi tir. Bu nedenle, anılan pay için elde edilen tabii gaz gelirinden bir kesinti yapılmayacaktır. Büyükşehir Belediyeleri Tarafindan Tahsil Edilen Müze Giriş Ücretinden İlçe Belediyeleri Payı 3239 sayılı kanunla deği ik 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun, mükerrer 97 nci maddesine göre, büyü~ehir belediyelerinin, belediye ve

11 BELEDİYE BÜTÇELERINDEN AYRıLMASı 61 mücavir alan sınırları içinde gerçek ve tüzel ki ilerce i letilen her türlü müzelerin giri ücretinden tahsil ettikleri belediye payının %7S'ini, İçişleri Bakanlığı'nca bildirilecek son genel nüfus sayımı sonuçlarına göre, nüfusları oranında ilgili ilçe ve alt kademe belediyelerine dağıtmaları gerekmektedir. Kanunun anılan hükmüne göre,. büyük ehir belediyeleri, gerçek ve tüzel kişilerec işletijen her türlü müzelerin giriş ücretinden %40 olarak tahsil ettikleri belediye payının %75'ini ilgili büyük ehir ilçe ve alt kademe belediyelerine, son genel nüfus sayımı sonuçlarına göre, nüfusları oranında payedeceklerdir. Aksi halde,büyük ehir belediyeleri bu payı, ilçe ve alt kademe belediyelerine gecikme zammı ile birlikte ödemek zorunda kalacaklardır. Belediye Geürleri Kanunu'na Göre Sosyal Amaçu Kuruluşlııra Yapılıın Yardımw 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 103/2 nci maddesinde, eğlence vergisi hasılatının yüzde 10'unun, darülaceze ve benzeri kuruluşların bulund~ğu yerlerde bu kuruluşların payı olarak ayrılıp, belediyelerce, sözü edilen müesseselere; yüzde 10'unun da verem savaşına ayrılıp, belediye sınırları içinde Verem Savaş Derneği teşkilatı varsa yardım olarak bu derneğe verileceği hükme bağlanmıştır. Kanunun bu hükmüne göre, belediyeler, eğlence vergisinden elde ettikleri gelirin %10'unu darülaceze ve benzeri kuruluşlar~ %10'unu da varsa Verem Savaş Derneğine aktarabileceklerdir. Belediye Gelirleri Kanunu'nun 103 üncü maddesinde, belediyelerin bu kanuna göre sağladıkları gelirlerin % 1 'ini, kanunlarla tayin edilen veya belediyelerce tespit edilen sosyal amaçlı kuruluşlara veya hizmetlere tahsis edebilecekleri öngörülmüştür. Kanunun bu hükmüne dayanarak belediyeler, 2464 sayılı kanuna göre elde ettikleri gelirlerin % 1 'i oranında, kanunlarla kurulan, Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu gibi kuruluşlara veya sosyal amaçlı hizmetlere yardım yapabileceklerdir. Ancak, belediyelerin yapabilecekleri yardım miktarı % 1 ile sınırlandırılmıştır. Belediye isterse % 1 'in tamamını bir kuruluşa verebileceği gibi, isterse % 1 oranda ayırdığı yardımı sosyal amaçlı kuruluşlar arasında da pay edebilecektir. Ayrıca belediye, %1 oranda ayırdığı yardımı isterse sosyal amaçlı hizmetlerde de kullanabilecektir. Ödenek Tahsisi Şeklinde Ayrılması Gereken Yasal Paylar Emekli Sandığı Paylıın Emekli Sandığı Ek Karşılık Payı 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu'nun 3284 sayılı kanun ile değişik 14 üncü maddesinin (l) fıkrası gereğince, bu kanunun 55 inci maddesine göre bağlanacak vazife malullüğü aylıkları ile 66 ncı maddesinin (ç) fıkrasına göre

12 62 ÇAODAŞ YEREL YÖNETIMLER bağlanacak dul ve yetim aylıkları için her yıl kurum bütçelerinin aylıklar bölümündeki ödeneklerin % 4'ü oranında ek kaqılık olarak gerekli ödeneği bütçelerine koymaları gerekmektedir. Kanunun bu hükmüne göre, belediyelerin, vazife malullüğü, dul ve yetim aylıkları için her yıl bütçelerindeki aylıklar bölümündeki ödeneklerin % 4'ü oranında bir miktarı ek kaqılık ödeneği olarak bütçelerine koymaları gerekir. Belediyeler, bütçelerinden ayırdıkları bu ödeneği, gider bütçelerinin transfer harcamaları bölümünün 950, sosyal transferler programının 01, Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar Kurumu'na yapılacak ödemeler alt programının 122, ek karşılıklar faaliyet-projesinin 900 harcama kalemine kaydedeceklerdir. Yönetim Giderlerine İştirak Payı 5434 sayılı kanunun 28 inci maddesinde, sandığın her yıl kati mizanına göre tahakkuk edecek yönetim giderlerinin, o yıl içinde 14 üncü maddenin (d) fıkrası gereğince, ödedikleri karşılıklar nispetinde kurumlar adına borç kaydedileceği ve bu borcun kurumlarca en geç müteakip yılın haziran ayı sonuna kadar sandığa ödeneceği hükme bağlanmıştır. Kanunun bu hükmüne istinaden belediyeler, bir önceki yıl sonuna kadar sandığa yatırdıkları %20 kurum karşılığı, %25 giriş aidatı karşılığı ve %100 terfi artış farkı karşılıkları toplamının Emekli Sandığı'nca bildirilecek oran ile çarpılması sonucunda bulunacak miktarda ödeneği, gider bütçelerinin transfer harcamaları bölümünün 950, sosyal transferler programının 01, Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar Kurumu'na yapılacak ödemeler alt programının 121, yönetim giderlerine iştirak payı faaliyet-projesinin 900 harcama kalemine koymaları gerekir. Sosyal Yardım Zammı 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun ek 24 üncü maddesinde, 506 sayılı kanun ile ek ve değişikliklerine göre iş kazaları ile meslek hastalıkları, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından gelir veya aylık alanlar ile 991 sayılı kanunla kuruma devredilen sandıklar mevzuatına göre aylık alanlara, Bakanlar Kurulunca belirlenen miktarda her ay sosyal yardım zammı ödeneceği hükme bağlanmıştır. Anılan kanunun bu hükmüne göre belediyelerin, iş kazaları ile meslek hastalıkları, maluııük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından aylık alanlara, Bakanlar Kurulunca belirlenen miktarda her ay sosyal yardım zammı ödemeleri gerekmektedir. Belediyelerin söz konusu ödemeyi gerçekleştirebilmeleri için, gider bütçelerinin transfer harcamaları bölümünün 950, sosyal transferler programının 01, Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar Kurumu'na yapılacak ödemeler alt programının 125, SSK'ya ödenecek sosyal yardım zammı faaliyetprojesinin 900 harcama kalemine gerekli ödeneği koymaları gerekir.

13 BELEDtYE BÜTÇELERtNDEN AYRıLMASı 63 Hayvan Sağlığı Zabıtası Ödeneği 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu'nun 30 uncu maddesinde, belediyelerin, hayvan hastalıklan ile mücadele için mali imkanlarını ve hayvan varlığını gözönüne alarak bütçelerine yeterli miktarda ödenek koymak ve mücadeleye katılmakla yükümlü oldukları belirtilmi tir. Sözü edilen kanunun bu hükmü uyarınca, belediyeler, hayvan hastalıklan ilc ilgili olarak yürütülen mücadeleye katılabilmek için bütçe durumlarını da gözönünde bulundurarak, gerekli ödeneği gider bütçelerinin transfer harcamaları böl üm üne koymaları gerekir. SONUÇ Günümüzde pek çok kanun belediyelere, bazı kamu kurum ve kurulu ları tarafından yürütülen hizmetlerin giderlerine katılma payı ayırma yükümlülüğü getirmi tir. Bugün belediyelerin bütçelerinden ayırmak zorunda bulundukları yasal pay sayısı yukarıda da belirtildiği gibi 16 adeti bulmu tur. Bu paylardan, 12 adeti belediye gelirlerinden, 4 adeti ise gider bütçesine konulan ödeneklerden ayrılmaktadır. Belediye gelirlerinden ayrılan paylardan; iller Bankası Ortaklık Payı, Sosyal Yardımla ma ve Dayanı ma Vakfı Payı ve Beden Terbiyesi ve Spor iı Müdürlüğü Payı kesin sonucu a1ınml en son bütçenin gelirleri üzerinden, buna kar ıhk Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Payının ise kesin sonucu ahnmı belediyenin bir önceki yıl nakdi tahsilat toplamı üzerinden ayrılması gerektiği, İçi leri Bakanlığı 'nın tarih ve sayılı yazısında belirtilmi tir. Diğer paylar ise, paya konu tc kil eden gelirler ve ödenekler üzerinden ayrılmaktadır. Gerek gelirlerden, gerekse ödenek tahsisi suretiyle ayrılan paylar, belediye bütçelerinin önemli bir kısmını te kil etmektedir. Genel bütçeden payalan ve bir türlü görevleriyle orantılı gelir kaynaklarına kavu turulamayan belediyelerin bütçelerinden, bazı kamu kurum ve kurulu larınca yürütülen hizmetlere katılma payı ayrılması kanaatimizce uygun değildir. Yapılacak düzenlemelerle, personelinin maa ve ücretini ödeyemeyen ve beldesine gerekli hizmeti sunamayan belediyeleri parasal yönden biraz olsun rahatlatabilmek İçin, bütçeleri üzerindeki bu mali yükün kaldırılması yerinde olacaktır.

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU 6891 SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU Kanun Numarası : 3294 Kabul Tarihi : 29/5/1986 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 14/6/1986 Sayı : 19134 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 25 Sayfa

Detaylı

Beledeiyeler İle İller Bankası Arasındaki İşlemler. Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org

Beledeiyeler İle İller Bankası Arasındaki İşlemler. Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org Beledeiyeler İle İller Bankası Arasındaki İşlemler Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org İLLER BANKASININ SERMAYE YAPISI a) İl özel idareleri ve belediyelerin, yıllık gelirleri tahsilatı ile bu idarelere

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. Sayı : [38-7] /11/2016 Konu : YİKOB Alacakları DAĞITIM YERLERİNE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. Sayı : [38-7] /11/2016 Konu : YİKOB Alacakları DAĞITIM YERLERİNE T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Sayı : 69358343-010.06.01[38-7]-122157 18/11/2016 Konu : YİKOB Alacakları DAĞITIM YERLERİNE TAHSİLAT İÇ GENELGESİ (SERİ NO:2016/3).VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

- Üreticilerin kendi ihtiyaçları için kullandıkları elektrik bedeli gayrisafi iş hasılatına dahil olmayacağı,

- Üreticilerin kendi ihtiyaçları için kullandıkları elektrik bedeli gayrisafi iş hasılatına dahil olmayacağı, 09.04.20114 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/57 KONU: 492 Sayılı Harçlar Kanuna bağlı 8 sayılı tarifenin "XV-Elektrik üretimi lisans harçları" Tahakkuk ve Tahsilatı

Detaylı

ŞANS OYUNLARI HASILATINDAN ALINAN VERGİ, FON VE PAYLARIN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

ŞANS OYUNLARI HASILATINDAN ALINAN VERGİ, FON VE PAYLARIN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 10023 ŞANS OYUNLARI HASILATINDAN ALINAN VERGİ, FON VE PAYLARIN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5602 Kabul Tarihi : 14/3/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 21/3/2007 Sayı : 26469 Yayımlandığı

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:30) HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO:2004/16

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:30) HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO:2004/16 1 İstanbul,13.01.2004 Çevre Temizlik Vergisi nin ödenmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen 30 seri no lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği 10.01.2004 tarih ve 25342 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmış

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : 90192509-953.02.03.06-1698 19/02/2014 Konu : Bedelli Askerlik Özel Hesabından Yapılacak Harcamalar Bilindiği üzere, 1111 sayılı Askerlik Kanununa

Detaylı

1 9 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler ,35 140,35 140, ,

1 9 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler ,35 140,35 140, , Gelirin Kodu BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ 01-01-2014/31-12-2014 TARİHLERİ ARASI Kurumun Adı : 2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bütçe Devreden Yılı Toplam Tahsilattan Gelecek Yıla Tahsil İle Gelir

Detaylı

Eğitim Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı 1.000, Ekonomik Hizmetlere İlişkin Kurumlar

Eğitim Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı 1.000, Ekonomik Hizmetlere İlişkin Kurumlar Gelirin Kodu BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ 01-01-2013/31-12-2013 TARİHLERİ ARASI Kurumun Adı : 2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bütçe Devreden Yılı Toplam Tahsilattan Gelecek Yıla Tahsil İle Gelir

Detaylı

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU 6891 SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU Kanun Numarası : 3294 Kabul Tarihi : 29/5/1986 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 14/6/1986 Sayı : 19134 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 25 Sayfa

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim Ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim Ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 13.06.2008 Seri B, Sıra No:2 Tahsilat Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/60 06.06.2008 tarihli ve mükerrer 26898 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü

Detaylı

Maliye Bakanlığından:

Maliye Bakanlığından: 25 Ocak 2014 Sayı : 28893 RESMÎ GAZETE Sayfa : 67 Maliye Bakanlığından: PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SAYI: 2014/1) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 10/12/2003 tarihli

Detaylı

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu 1 Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğümüz tarafından 01/01/2006 tarihinde 1 nolu yevmiye kaydı ile 2005 yılından 2006

Detaylı

Amaç Madde 1- Kapsam Madde 2- Tanımlar Madde 3- İştirakçilere ödenebilecek ikramiye tutarı Madde 4-

Amaç Madde 1- Kapsam Madde 2- Tanımlar Madde 3- İştirakçilere ödenebilecek ikramiye tutarı Madde 4- Amaç Madde 1- Bu Kanunun amacı; 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanun ve 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile 320 sayılı Milli Piyango

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.00.00/486 06/08/2010 Konu : 2010 Yılı İkinci Altı Aylık Dönemi Gelir ve Aylık Artışları G E N E L G E 2010/94 Bilindiği üzere, 05/02/2010 tarihli ve 27484 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

G E N E L G E 2009-25

G E N E L G E 2009-25 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SSK.5.01.08.00/ 73-034/121 9.2.2009 Konu : Tarım sigortası primlerinin tahakkuk ve

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 SİRKÜLER NO : 2004/ 63 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ İstanbul, 10 Mayıs 2004 KONU : Zor Durumda Bulunan

Detaylı

Özelge: Mükelle yet Tesisi hk.

Özelge: Mükelle yet Tesisi hk. Özelge: Mükelle yet Tesisi hk. Sayı: 73903997-120[94-2012/2]-157 Tarih: 13/08/2013 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 73903997-120[94-2012/2]-157

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 10/06/1997 Yayımlandığı Resmi Gazete No: 23015 BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde

Detaylı

TOPLANTI TARİHİ GÜNDEM MADDE NO

TOPLANTI TARİHİ GÜNDEM MADDE NO T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ MAYIS 2016 BİRLEŞİM 11 OTURUM 1 TOPLANTI TARİHİ 09.05.2016 GÜNDEM MADDE NO 1 KARAR NO 69 ÖZÜ ANTAKYA BELEDİYESİNİN 2015 YILI İDARE VE KESİN HESABI İLE İLGİLİ PLAN VE

Detaylı

TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 54) (PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR)

TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 54) (PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR) 13 Ocak 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29947 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 54) (PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

Sirküler 2016 / 069. İstanbul,

Sirküler 2016 / 069. İstanbul, Sirküler 2016 / 069 Referansımız: 1048 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 26.10.2016 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına

Detaylı

Sirküler Rapor /101-1 ELEKTRİK ÜRETİMİ LİSANS HARÇLARINA İLİŞKİN HARÇLAR KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor /101-1 ELEKTRİK ÜRETİMİ LİSANS HARÇLARINA İLİŞKİN HARÇLAR KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 10.04.2014/101-1 ELEKTRİK ÜRETİMİ LİSANS HARÇLARINA İLİŞKİN HARÇLAR KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI ÖZET : 13 No lu Harçlar Kanunu Sirkülerinde; elektrik üretim lisansına sahip firmalarca her

Detaylı

Mahalli İdareler Seçimi Sonrasında Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Belediyelere Verilecek Paylar

Mahalli İdareler Seçimi Sonrasında Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Belediyelere Verilecek Paylar İbrahim HALICI İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü ibrahimhalici@gmail.com Mahalli İdareler Seçimi Sonrasında Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Belediyelere Verilecek Paylar I. GİRİŞ II. PAYLARIN HESAPLANMASI

Detaylı

TÜM KURUMLARA (SAĞLIK KURUMLARI DÖNER SERMAYE SAYMANLIKLARI VE GENEL BÜTÇE HARİÇ)

TÜM KURUMLARA (SAĞLIK KURUMLARI DÖNER SERMAYE SAYMANLIKLARI VE GENEL BÜTÇE HARİÇ) TÜM KURUMLARA (SAĞLIK KURUMLARI DÖNER SERMAYE SAYMANLIKLARI VE GENEL BÜTÇE HARİÇ) Bilindiği üzere 5502 sayılı Sosyal Güvelik Kurumu Kanunu ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2005/31 İstanbul, 4 Mart 2005 KONU : Gecikme Zammı ve Tecil

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü G E N E L G E 2010/30

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü G E N E L G E 2010/30 Sayı : B.13.2.SGK.0.10.01.00/137 19/02/2010 Konu : 2010 Yılı Gelir ve Aylık Artışları. G E N E L G E 2010/30 Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun; - 55 inci

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Mevduatın Vade ve Türleri ile Katılma Hesaplarının Vadeleri Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2002/1) (29 Mart 2002 tarih ve 24710 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır)

Detaylı

GECİKME ZAMMI VE TECİL FAİZİ ORANI DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2005/19

GECİKME ZAMMI VE TECİL FAİZİ ORANI DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2005/19 1 İstanbul, 18.03.2005 GECİKME ZAMMI : 02.03.2005 gün ve 25743 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan, 23.02.2005 tarih ve 2005/8551 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile gecikme zammı oranı aylık % 3 olarak yeniden

Detaylı

Levent Cad. Tekirler Sokak No:4 80700 1. Levent / İSTANBUL Tel: (0212) 281 29 29 Fax: (0212) 280 01 80 www. pozitifdenetim.com

Levent Cad. Tekirler Sokak No:4 80700 1. Levent / İSTANBUL Tel: (0212) 281 29 29 Fax: (0212) 280 01 80 www. pozitifdenetim.com SİRKÜLER NO: POZ - 2005 / 26 İST, 10. 02. 2005 İçindekiler: * Vergi borçlarının Hazineye gayrimenkul satışı yoluyla ödenmesine ilişkin tebliğ yayımlandı. VERGİ BORÇLARININ GAYRİMENKUL SATIŞI YOLUYLA ÖDENMESİ

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı: 96007696-045.03-49500 26/03/2015 Konu: Hizmet Alım Personeli Kıdem Tazminatı 81 İL VALİLİĞİNE Başkanlığımıza farklı zamanlarda intikal eden yazılı görüş taleplerinde, Bakanlığımız merkez ve taşra

Detaylı

ŞANS OYUNLARI HÂSILATINDAN ALINAN VERGĐ, FON VE PAYLARIN DÜZENLENMESĐ HAKKINDA KANUN

ŞANS OYUNLARI HÂSILATINDAN ALINAN VERGĐ, FON VE PAYLARIN DÜZENLENMESĐ HAKKINDA KANUN 10023 ŞANS OYUNLARI HÂSILATINDAN ALINAN VERGĐ, FON VE PAYLARIN DÜZENLENMESĐ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5602 Kabul Tarihi : 14/3/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 21/3/2007 Sayı : 26469 Yayımlandığı

Detaylı

VERGİ BORÇLARININ 18 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİ İMKANI GETİRİLMİŞTİR.

VERGİ BORÇLARININ 18 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİ İMKANI GETİRİLMİŞTİR. VERGİ BORÇLARININ 18 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİ İMKANI GETİRİLMİŞTİR. Değerli üyemiz, 05/11/2008 Tüm dünyada ve ülkemizde yaşanmakta olan ekonomik kriz hükümetler başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşları

Detaylı

Sirküler Rapor /205-1

Sirküler Rapor /205-1 Sirküler Rapor 25.11.2014/205-1 BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN BAŞVURU SÜRESİ 1 ARALIK 2014 PAZARTESİ GÜNÜ SONA ERİYOR ÖZET : 6552 sayılı Kanunun 73 üncü

Detaylı

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve VERGİ AFFI TAKVİMİ Konu Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İl Özel İdareleri Ve Belediyelere Olan Kesinleşmiş Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması (Md.2) Bildirim /Beyan Tarih Ödeme Tarihi

Detaylı

- 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları,

- 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları, VERGİ SİRKÜLERİ Tarih :31.05.2017 Sayı : 2017/39 Konu : Soru-Cevaplarla 7020 sayılı Yapılandırma Kanunu 27 Mayıs 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğegiren 7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

Sayı :2014/29 Ankara, 19/09/2014 Konu : Kesinleşmiş Alacakların Yapılandırılması Hakkında SİRKÜLER

Sayı :2014/29 Ankara, 19/09/2014 Konu : Kesinleşmiş Alacakların Yapılandırılması Hakkında SİRKÜLER Sayı :2014/29 Ankara, 19/09/2014 Konu : Kesinleşmiş Alacakların Yapılandırılması Hakkında SİRKÜLER Kamuoyunda Torba Yasa veya Af Yasası olarak adlandırılan 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun

Detaylı

2015 YILI GELİR BÜTÇESİ

2015 YILI GELİR BÜTÇESİ GELİR KODU I II III IV 2015 YILI GELİR BÜTÇESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI ( B ) CETVELİ AÇIKLAMA 2015 YILI GELİR TAHMİNİ ( ) 01 VERGİ GELİRLERİ 160.950.000 02 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler

Detaylı

2016 YILI GELİR BÜTÇESİ

2016 YILI GELİR BÜTÇESİ GELİR KODU I II III IV 2016 YILI GELİR BÜTÇESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI ( B ) CETVELİ AÇIKLAMA 2016 YILI GELİR TAHMİNİ ( ) 01 VERGİ GELİRLERİ 175.500.000 02 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler

Detaylı

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org BELEDİYE KANUNUNA GÖRE BELEDİYE GELİRLERİ VE BUNLARDAN HACZEDİLEMEYECEK OLANLAR Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org GİRİŞ Belediyelerimiz, ilk kuruluşundan bu yana amaçlananın aksine mahallî kamu

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

DENET VERGİ SİRKÜLER

DENET VERGİ SİRKÜLER DENET VERGİ SİRKÜLER BDO Yayıncılık A.Ş. Sirküler Tarihi : 26.10.2016 Sirküler No : 2016/089 6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUNDA YER ALAN BAZI SÜRELERİN UZATILMASI HAKKINDA

Detaylı

BAZI KANUNLAR İLE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI KANUNLAR İLE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 12113 BAZI KANUNLAR İLE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6487 Kabul Tarihi : 24/5/2013 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 11/6/2013 Sayı : 28674 Yayımlandığı

Detaylı

ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI BÜTÇE, GELİR VE GİDER USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI BÜTÇE, GELİR VE GİDER USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 16.04.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24728 ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI BÜTÇE, GELİR VE GİDER USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmelik, Özel Çevre

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 4 (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında 6475 sayılı Kanunun 3 üncü maddesindeki tanımlar yanında;

YÖNETMELİK. MADDE 4 (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında 6475 sayılı Kanunun 3 üncü maddesindeki tanımlar yanında; 29 Şubat 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29639 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: YÖNETMELİK EVRENSEL POSTA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

KONU: ELEKTRİK ÜRETİMİ LİSANS HARÇLARI İLE İLGİLİ HARÇLAR KANUNU SİRKÜLERİ H K.

KONU: ELEKTRİK ÜRETİMİ LİSANS HARÇLARI İLE İLGİLİ HARÇLAR KANUNU SİRKÜLERİ H K. ANKARAS-Sirküler/2014-13 11.04.2014, ANKARA KONU: ELEKTRİK ÜRETİMİ LİSANS HARÇLARI İLE İLGİLİ HARÇLAR KANUNU SİRKÜLERİ H K. 18.04.2013 tarih ve 28622 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6456 sayılı Kamu

Detaylı

SİRKÜLER 2014/71. 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Yayınlanan Tebliğ Taslağındaki Açıklamalar

SİRKÜLER 2014/71. 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Yayınlanan Tebliğ Taslağındaki Açıklamalar ALİ YERLİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. Adres : İşçi Blokları Mah. Mevlana Bulvarı No.182 Ege Plaza B Blok Kat.20 D.88 Balgat-Çankaya / ANKARA Telefon : 0 312 472 02 37-38 Mersis No

Detaylı

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ ALT İŞVERENLER TARAFINDAN ÇALIŞTIRILAN İŞÇİLERİN İŞÇİLİĞE BAĞLI GİDERLERİNDE OLUŞAN ARTIŞIN FİYAT FARKI OLARAK ÖDENMESİ Vural ŞAHBENDEROĞLU vsahbenderoglu@gmail.com Kamu Yönetimi Uzmanı ve Siyaset Bilimci

Detaylı

SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Plan ve Bütçe Komisyonumuz 24/11/2016 tarihinde saat 11:00'de Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNDEN MERKEZE AKTARILAN TUTARIN DAĞILIM VE SARFI İLE BU TUTARDAN BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATINDA GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ

Detaylı

Sayı : 69358343-010.06[38-1]-61770 26/06/2015 TAHSİLAT İÇ GENELGESİ. (Seri No: 2015/4)

Sayı : 69358343-010.06[38-1]-61770 26/06/2015 TAHSİLAT İÇ GENELGESİ. (Seri No: 2015/4) T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Sayı : 69358343-010.06[38-1]-61770 26/06/2015 Konu : Tahsilat İç Genelgesi (Seri No: 2015/4) TAHSİLAT İÇ GENELGESİ (Seri No: 2015/4)...VALİLİĞİNE (Defterdarlık

Detaylı

Sirküler Tarihi : Sirküler No : : 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hak.

Sirküler Tarihi : Sirküler No : : 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hak. Sirküler Tarihi : 23.08.2016 Sirküler No : 2016-36 Konu : 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hak. (Diğer Borçlar) Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

4 Mart 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29285 TEBLİĞ

4 Mart 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29285 TEBLİĞ 4 Mart 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29285 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 42) PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No : 488 KONUSU: 2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi. o) Seydikemer ilçe Belediye Başkanlığına ait 2017 yılı bütçesi ve gelir

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ E K O D GELİR TÜRÜ NİSAN 14 NİSAN 1 NİSAN DEĞİŞİM % 1 Vergi Gelirleri 8.717.1.4,14 9.61.1.34, 1,3 1 1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 6.16.816,39

Detaylı

A- 506 SAYILI KANUNA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER

A- 506 SAYILI KANUNA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER 23/10/2007 tarihli ve 26679 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5698 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarım İşçileri

Detaylı

... GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNE

... GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNE ALACAĞIN TÜRÜ Gümrük Vergisi Eğitim, Gençlik, Spor ve Sağlık Vergisi Tek ve Maktu Vergi Anti-Damping veya Antisübvansiyon Vergisi Çevre Katkı Payı Akaryakıt Tüketim Vergisi Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2015-31.12.2015 tarihinden arasında geçerli olmak üzere uygulanacak Gelir Vergisinden istisna

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SSK.5.01.07.00.IX.031-805519 12/11/2007 Konu : 5698 sayılı Kanunla 506 ve 2925 sayılı Kanunlara İlişkin Yapılan Değişiklikler. GENELGE 2007/86 23/10/2007 tarihli ve 26679 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

SİRKÜLER 2017/34. Söz konusu Yasada düzenlenen konular ana hatları itibariyle aşağıdaki gibidir:

SİRKÜLER 2017/34. Söz konusu Yasada düzenlenen konular ana hatları itibariyle aşağıdaki gibidir: SİRKÜLER 2017/34 27.05.2017 KONU : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı. 7020 sayılı Bazı Alacakların

Detaylı

Erkan KARAARSLAN. info@erkankaraarslan.org

Erkan KARAARSLAN. info@erkankaraarslan.org Erkan KARAARSLAN info@erkankaraarslan.org Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Bu ana hesap grubu, bir yıl içinde geri ödenmesi gereken yabancı kaynakları kapsar. 3- Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 30 Kısa Vadeli

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı ..... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2011/43 Bilindiği üzere 6225 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un 2 inci maddesi ile 4/1/1961 tarihli ve

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI KARAR NO : 8 Belediye Meclisi, Ocak ayı toplantısının 1 inci birleşim ve 1inci oturumda görüşülmesine geçilen ve gündemin 5 inci bölümünün Başkanlıktan Gelen Önergeleri Görüşülmesi 1inci maddesinde yer

Detaylı

MERKEZİ İDARE VERGİ GELİRLERİNDEN ALINAN PAYLAR

MERKEZİ İDARE VERGİ GELİRLERİNDEN ALINAN PAYLAR MERKEZİ İDARE VERGİ GELİRLERİNDEN ALINAN PAYLAR MAHALLİ İDARELER MALİ İSTATİSTİK EĞİTİMİ GENEL YÖNETİM MALİ İSTATİSTİK ŞUBESİ Soner ÖZKIR Maliye Uzmanı 18-23/11/2012 ANTALYA AMAÇ İlgili tüm kurumlarda

Detaylı

SOSYAL YARDIMLAġMA VE DAYANIġMAYI TEġVĠK KANUNU

SOSYAL YARDIMLAġMA VE DAYANIġMAYI TEġVĠK KANUNU 6891 SOSYAL YARDIMLAġMA VE DAYANIġMAYI TEġVĠK KANUNU Kanun Numarası : 3294 Kabul Tarihi : 29/5/1986 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 14/6/1986 Sayı : 19134 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 25 Sayfa

Detaylı

2 NO LU EMLAK VERGİSİ SİRKÜLERİ YAYIMLANDI

2 NO LU EMLAK VERGİSİ SİRKÜLERİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 23.05.2011/ 78-1 2 NO LU EMLAK VERGİSİ SİRKÜLERİ YAYIMLANDI ÖZET : Turizm işletmelerine dâhil binalar için geçici emlak (bina) vergisi muafiyetinin uygulanmasında geçerli olan belgeler ve

Detaylı

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME 11 Mart 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29292 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

SEÇİLMİŞ MEVZUAT. ( Ağustos 2001 )

SEÇİLMİŞ MEVZUAT. ( Ağustos 2001 ) SEÇİLMİŞ MEVZUAT ( Ağustos 2001 ) 1- T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması ve Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI 12.08.2009/126 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 01.07.2009 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak Gelir Vergisinden istisna

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR 2008-27

SİRKÜLER RAPOR 2008-27 DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya Tel: 0.312.428

Detaylı

Konu: Gelir Vergisi Kanunu nda 6728 Sayılı Yasa İle Yapılan Değişiklikler Hakkında

Konu: Gelir Vergisi Kanunu nda 6728 Sayılı Yasa İle Yapılan Değişiklikler Hakkında Sayı: 2016/19 Konu: Gelir Vergisi Kanunu nda 6728 Sayılı Yasa İle Yapılan Değişiklikler Hakkında (293 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliği, 02/10/2016 Tarihinde Resmi Gazetede Yayımlanmıştır) Yayımlanan

Detaylı

Uygulama ile ilgili örnekler de içeren ve yeterince açık olan ve ek açıklama gerektirmeyen sözkonusu tebliğ sirküler ekinde gönderilmiştir.

Uygulama ile ilgili örnekler de içeren ve yeterince açık olan ve ek açıklama gerektirmeyen sözkonusu tebliğ sirküler ekinde gönderilmiştir. İstanbul, 06.02.2004 1 2004/31 no lu sirkülerimizle duyurulmuş olan; 1 Ocak 2004 Tarihinden İtibaren Geçerli Yeni Ssk Prim Taban Ve Tavanı İle Günlük Kazancın Tabanın Altında Kalması Halinde Fark Üzerinden

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Uygulamasına İlişkin

Dövize Endeksli Kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Uygulamasına İlişkin Dövize Endeksli Kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Uygulamasına İlişkin Tarih 14/01/2009 Sayı KKDF-1/2009-1 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Kaynak Kullanımını Destekleme

Detaylı

7- Kamu personeli ve aile fertlerinin katılım payının tahsili 7.1. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında muayene katılım payının tahsili

7- Kamu personeli ve aile fertlerinin katılım payının tahsili 7.1. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında muayene katılım payının tahsili 18 Eylül 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27353 TEBLĐĞ Maliye Bakanlığından: TEDAVĐ KATILIM PAYININ UYGULANMASI HAKKINDA TEBLĐĞ (SIRA NO: 12) 1- Amaç Bu Tebliğin amacı; kapsama dahil kişilerden, ayakta tedavilerinde

Detaylı

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ Mahalli İdarelerin İller Bankası İle Olan İlişkilerinin Muhasebeleştirilmesi I- GİRİŞ Erkan KARAARSLAN Maliye Bakanlığı Muhasebat Kontrolörü İller Bankası, Cumhuriyet döneminde kamu yönetiminin yeniden

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: 10.02.2009 KONU Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ Maliye Bakanlığı 20 Şubat 2009 tarih 27147 sayılı

Detaylı

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) YAYIMLANDI

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 06.10.2016/114-1 5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğ de 28/2/2008 tarihli

Detaylı

26 Ağustos 2003 Tarihli Resmi Gazete. Sayı: Harcırah Kanunu Genel Tebliği. (Seri No:37)

26 Ağustos 2003 Tarihli Resmi Gazete. Sayı: Harcırah Kanunu Genel Tebliği. (Seri No:37) Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Yurt İçinde ve Yurt Dışında Daimi Bir Göreve Naklen Atananların Harcırah Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Yurt İçinde ve Yurt Dışında Daimi Bir Göreve Naklen Atananların Harcırahına

Detaylı

SİRKÜLER 2016/ Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

SİRKÜLER 2016/ Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. SİRKÜLER 2016/34 10/10/2016 Sayın Yetkili; 293 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. 6728 sayılı "Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair

Detaylı

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı :B.07.0.BMK.0.20- Konu : Geçici Personel MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA 2009/15759 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki Ġşleri

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

MÜKELLEF BĐLGĐLENDĐRME NOTU

MÜKELLEF BĐLGĐLENDĐRME NOTU MÜKELLEF BĐLGĐLENDĐRME NOTU 2017-005 Konu : Belediye Gelirleri Kanunu nda yer alan çevre temizlik vergisi ile ilgili maktu tutarlar yeniden değerleme oranında artırılması ve 2017 yılında uygulanacak emlak

Detaylı

1-GENEL YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA SINAV DUYURUSU 2-BELDE VE NÜFUSU 25 BİNİN ALTINDA OLAN İLÇE BELEDİYELERİ VE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/13 TARİH: 01.01.2010

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/13 TARİH: 01.01.2010 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/13 TARİH: 01.01.2010 KONU Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları ile İdari Para Cezalarına, Geçici İş Göremezlik Ödeneklerine ve Borçlanmaya Esas Tutarlar Bilindiği üzere,

Detaylı

1. Aylık ve Ücretlerinin Ödenme Zamanı Değiştirilen Personel :

1. Aylık ve Ücretlerinin Ödenme Zamanı Değiştirilen Personel : Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No 100) Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri ile kamu kesiminde çalışan işçilerin aylık ve ücret ödemelerinin ödeme zamanlarının değiştirilmesine dair

Detaylı

VERGİ AFFI TAKVİMİ. Bildirme/ Beyan Tarih, Ekim 2016 ayı sonuna kadar. sonuna kadar

VERGİ AFFI TAKVİMİ. Bildirme/ Beyan Tarih, Ekim 2016 ayı sonuna kadar. sonuna kadar Konu VERGİ AFFI TAKVİMİ Bildirme/ Beyan Tarih, Ödeme Tarihi Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İl Özel İdareleri Ve Belediyelere Olan Kesinleşmiş Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması (Md.2)

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI Özet: 01.01.2015 30.06.2015 ile 01.07.2015 31.12.2015 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak

Detaylı

YÖNETMELİK. SOSYAL YARDIM YARARLANICILARININ İSTİHDAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. SOSYAL YARDIM YARARLANICILARININ İSTİHDAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 22 Haziran 2017 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 30104 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından: YÖNETMELİK SOSYAL YARDIM YARARLANICILARININ İSTİHDAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2005/102 İstanbul, 26 Aralık 2005 KONU : Çevre Temizlik Vergisi

Detaylı

2015 Meclis Denetim Komisyon Raporu

2015 Meclis Denetim Komisyon Raporu T.C. DIYARBAKIR BÜYÜKŞEHIR BELEDIYE MECLISI 2015 Meclis Denetim Komisyon Raporu Denetim Konusu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2015 Mali Yılı Gelir ve Giderleri İle bunlara ilişkin hesap kayıt

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00:

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/29 TARİH : 30/10/2008

VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/29 TARİH : 30/10/2008 Abide-i Hürriyet Cad Bolkan Center No 285 C Blok, Kat 2 34381 Şişli İstanbul T +90 (0) 212 373 00 00 F +90 (0) 212 291 77 97 E infoist@gtturkey.com VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/29 TARİH : 30/10/2008 KONU

Detaylı

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: A SIRA NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: A SIRA NO: 8) YAYIMLANDI

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: A SIRA NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: A SIRA NO: 8) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 20.09.2016/113-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: A SIRA NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: A SIRA NO: 8) YAYIMLANDI ÖZET : 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamına

Detaylı

: 47 seri No lu Belediye Gelirler Kanunu Genel Tebliği. : Tebliğde 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren uygulanacak çevre temizlik vergisi

: 47 seri No lu Belediye Gelirler Kanunu Genel Tebliği. : Tebliğde 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren uygulanacak çevre temizlik vergisi SİRKÜLER TARİH : 28.12.2015 SAYI : 2015-12-8 KONU : 47 seri No lu Belediye Gelirler Kanunu Genel Tebliği ÖZETİ : Tebliğde 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları yer

Detaylı