Ö RENMEFAAL YET -1. Uygunortamsa land ndaistenilensürede,priztesisat kablolar n çekebileceksiniz. Elemanlar nmontajveba lant lar n yapabileceksiniz.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ö RENMEFAAL YET -1. Uygunortamsa land ndaistenilensürede,priztesisat kablolar n çekebileceksiniz. Elemanlar nmontajveba lant lar n yapabileceksiniz."

Transkript

1 ÖRENMEFAALYET-1 AMAÇ ÖRENMEFAALYET-1 Uygunortamsalandndaistenilensürede,priztesisatkablolarnçekebileceksiniz. Elemanlarnmontajvebalantlarnyapabileceksiniz. ARATIRMA 1.1. Priz Linyesi Tanm Prizçeitleri,linyevesortihatlarndakullanlaniletkenkesitlerihakkndabilgi toplaynz.bukonuylailgiliçeitlifirmalarnkataloglarninceleyiniz.kuvvetli akmveiçtesisatyönetmeliiniokuyunuz. 1.PRZTESSATI Datm tablosundan ilk beslenen priz sortisi buvatna kadar olan besleme hattna denir.ekil1.1 deprizlinyesigösterilmektedir. ekil1.1:prizlinyesi Standart Kablo Kesitleri Priz linyesinde standart kablo kesiti olarak 2.5 mm2 NYA (tek damarl) kablo çekilmesigerekmektedir.linyehatlarndatse(türkstandartlarenstitüsü)vece(avrupa Birlii) yegörefaz,siyah-kahverengi;nötr,mavi;toprak,sar-yeilrenkte2.5mm2nya 3

2 kabloyla çekilmelidir. Aada Resim 1.1 de priz linyesinde kullanlan NYA kablo gösterilmektedir. Resim1.1:Prizlinyesindekullanlan2.5mm2NYAkablo Aadakitablodastandartiletkenkesitlerigörülmektedir. Nominal kesit mm D çap mm Net arlk kg/km Standart sevk uzunluu m C derecede iletken DC direnci Akm tama kapasitesi 30ºC derecede Boru içinde (toprak) A Havada A Tablo 1.1: Standart kablo kesitleri 1.2. Priz Sortisi Tanm Prizlinyesibuvatndan,prizekadarolanhattaprizsortisidenir.Aadaekil1.2 de priz sortisi görülmektedir. 4

3 ekil1.2:prizsortisi Standart Kablo Kesitleri Priz sortisinde standart kablo kesiti olarak 2.5 mm 2 NYA (tek damarl) kablo kullanlmaktadr. Sorti hatlarnda TSE (Türk Standartlar Enstitüsü) ve CE (Avrupa Birlii) ye göre faz, siyah; nötr, mavi; toprak, sar-yeil renkte 2.5 mm 2 NYA kabloyla çekilmelidir. Priz sorti hatlarnda kullanlan kablonun kesiti, priz linye hattnda kullanlan kablonun kesitiyle ayn olduu Resim 1.1 de gösterilmektedir. Standart kablo kesitlerinin Tablo1.1 deverilenkablokesitleriyleaynolduugösterilmektedir Prizler ÇeitleriveYaps Tesisatyapmeklinegöreprizçeitleri: Svaaltpriz Svaüstüpriz Nemliyer-antigron(etan)priz SvaAltPrizinYapsveÇeitleri DçerçevesisertPVCmadde,bakalitveyatermoplastikmalzemedenyaplmtr.D ksmçeitlirenkteplastikmalzemeveyaaaçkaplamaolaraküretilir.enerjininbalanaca kontak yuvalar düzenei, yanmaz özellikli PVC veya porselen malzemenin içinde bulunmaktadr.prizin,kablolarnbalanacailetkenbalantuçlarvekontaklardnda, temasedilenyüzeyivedyüzeyiyaltkandr.gövdeüzerindeakmtayaniletkenksmve parçalar, sert bakrdan veya bakr alaml sert malzemeden yaplmtr. Toprakl ve toprakszolarakikigrubaayrlmaktadr.uygulamadaençoktopraklprizkullanlmaktadr. Kullanm amaçlarna göre deiik amaçl sva alt prizler, çeitli firmalar tarafndan üretilmektedir.aadaçeitlisvaaltprizçeitlerigösterilmektedir. 5

4 Resim1.2:Svaaltpriz Resim1.3:Svaalttopraklpriz Resim1.4:Topraklpriz(UPS) Resim1.5:Kapaklpriz Resim1.6:kilipriz(UPS) Resim1.7:kilipriz 6

5 Resim 1.8: TV radyo prizi Resim 1.9: Uydu sat prizi Resim1.10:kilinümerik(2adet) Resim1.11:kilidataprizi Resim1.12:kilidataprizikatnümerik 7 Resim1.13:Telefonprizi

6 Uygulamada,kullanmamacnagöreçokçeitlisvaaltprizbulunmaktadr.Çeitli firmalarnkataloglarndankullanmyerinegöreistediinizpriziseçebilirsiniz SvaÜstüPrizinYapsveÇeitleri D çerçevesi sert PVC madde veya bakalit malzemeden yaplmtr. Enerjinin balanaca kontak yuvalar düzenei, yanmaz özellikli PVC veya porselen malzemenin içinde bulunmaktadr. Prizin kablolarn balanaca iletken balant uçlar ve kontaklar dnda,temasedilenyüzeyvedyüzeyiyaltkandr.gövdeüzerindeakmtayaniletken ksmveparçalarsertbakrdanveyabakralamlsertmalzemedenyaplmtr.günümüz teknolojisinde sva üstü prizler, yerini nemli yer prizlerine ve plastik kanal prizlerine brakmtr. Büro ve ofis uygulamalarnda, dekoratif görünüm ve çok amaçl kullanlmasndan dolay plastik kanal prizleri tercih edilmektedir. Bu yüzden sva üstü prizlerinkullanmalanlarazalmtr.resim1.14 teplastikkanalprizigösterilmektedir. Resim 1.14: Plastik kanal prizi Aadakiresimlerdedeiiksvaüstüprizçeitlerigösterilmektedir. Resim1.15:Svaüstüpriz Resim1.16:Svaüstütopraklpriz 8

7 Resim1.17:Svaüstünümerik Resim1.18:Svaüstüdüzpriz Resim1.19:TVantenprizigeçili Resim1.20:Svaüstütopraklpriz Resim1.21:Svaüstütrifazepriz Resim1.22:Trifazeduvarpriz 9

8 NemliYer-Antigron(Etan)PrizinYapsveÇeitleri Nemli yer tesisatnda kullanlan prizler, toz, nem, su, patlayc ve yanc gaza kar koruyucu içerisine alnmtr. D çerçevesi sert PVC madde, bakalit malzemeden veya termoplastik malzemeden yaplmtr. Enerjinin balanaca kontak yuvalar düzenei, yanmaz özellikli PVC veya porselen malzemenin içinde bulunmaktadr. Gövde üzerinde, akmtayaniletkenksmveparçalar,sertbakrdanveyabakralamlsertmalzemeden yaplmtr.aadadeiiknemliyerprizçeitlerigösterilmektedir. Resim1.23:Antigronpriz Resim1.24:Antigrontopraklpriz Resim1.25:Antigrontopraklkapaklpriz Resim1.26:AntigronTVantenprizigeçili 10

9 Resim 1.27: Antigron nümerik Resim 1.28: Üç kutuplu priz Resim 1.29: Duvar priz kauçuk Resim 1.30: Trifaze polyester priz Özellikleri Kullanm alanlar oldukça fazladr. Yaplarnn salam ve uzun ömürlü olmas nedeniylebinalarda,ofislerdevesanayidesüreklikullanlanbirelektrikmalzemesidir.birfi araclyla, dorudan veya uzatma kablosuyla elektrikli cihazlara enerji aktarmak için kullanlanbiraraçtr. 1.4.PrizTesisatKablosunuÇekme lemSras Binannkabainaatnda,projeyeuygundenetimyaplaraklinyebuvatilekat panosuarasndakiborulamailemiyaplr.builem,tavanademirdöendikten (tabliye)sonrapaspaykonularak(borununezilmemesiiçin)betondökülmeden önceyaplr.ekil1.3 tebuilemgösterilmektedir. 11

10 ekil1.3:katpanosuilelinyebuvatarasndakiboruhatt Binannduvarlarilendiktensonralinye buvatileprizkasasarasndakiini borularatlr.atlacakolanbütünborular,duvarlardayatayvedikeyolmaldr. Kesinlikle çapraz olarak boru atlmamas gerekir. Borularn uçlarna priz kasalarmonteedilmelidir.ekil1.4 tebuilemgösterilmektedir. ekil1.4:linyebuvatileprizkasasarasndakiiniborular Kat panosundan linye buvatna kadar olan linye hatt, susta ve klavuz yardmyla çekilir. Linye hatlar kesinlikle müstakil hat olarak çekilmelidir. 12

11 Toprakvenötrbalantlar,hiçbirekildeortakolarakkullanlmamaldr.ekil 1.5 teüçfarklrenkteçekilmilinyehattgösterilmektedir. ekil1.5:katpanosundanlinyebuvatnakadarlinyehattçekimi Linyebuvatndansvaaltndayaplansortiinilerikullanlaraksustaveklavuz yardmyla prizsortisiçekimi yaplr.ekil1.6 da prizlinyesiileaynrenkte çekilmiprizsortisigösterilmektedir. ekil1.6:linyebuvatndanprizkasasnakadarolanprizsortisiçekimi 13

12 Buvatlardaki renk kotlarna uygun çekilmi priz linye ve sorti kablolarnn renkleri,birbirineuyumluolacakekildeklemensveyakovanlabalanr.ekil 1.7 debuvatbalantsgösterilmektedir. ekil1.7:buvattaprizlinyesininveprizsortilerininbalantlarnnyaplmas Ana panodan priz linyesinin üzerindeki her priz sortisine uygun W otomat balants yaplr. ekil 1.8 de priz sortilerinin ana panodaki W otomatlara balantsgösterilmektedir. ekil1.8:prizsortilerininanapanodakiwotomatbalantlarnnyaplmas 14

13 Sortininsonuolanprizkasasndabulunankablolarailgiliprizibalayarakpriz sortisini tamamlam oluruz. ekil 1.9 da prizlerin kasalara balantlar gösterilmektedir. ekil1.9:prizkasalarndaprizlerinbalantlar Dikkat Edilecek Hususlar Priz linyesi ve priz sortisinin projeye uygun borulama ilemi yaplrken mümkünolduuncadirsekkullanlmamaldr.dirseklebirletirmeyaplacaksa dirseklerin borulara tam olarak oturtulmas gerekir. Dirseklerin borulardan çkmamasiçinhemensvayadaalçylasabitlenmesigerekmektedir. Borulamailemisrasnda,tesisatakonacakolanbuvatvekasayerleimineözen gösterilmelidir.prizlerinyerdöemesindenyükseklii40-50cmolmaldr.bina yapmnda sva pay göz önünde bulundurulup kasa ve buvat yerleimi, bu konuyadikkatedilerekyaplmaldr. Binann sva ilemleri tamamen bittikten sonra, daha önce döenen borularn içine kablo çekim ilemi yaplmaldr. Bu ilem srasnda priz linye ve sortisindeüçayrrenkkodukullanlmaldr.faz,siyahyadakahverengi;nötr, kesinlikle mavi; toprak iletkeni olarak da sar-yeil kablo renk kodu kullanlmaldr. Önceden yaplm olan borulama sisteminin içine susta gönderilmelidir. Sustann sonunda bulunan balant elemanna, üç ayr renk kodunda kullanlacak olan kablolarn PVC ksm soyularak geçirilip sktrlmaldr. Sustannçekimisrasndakablolarnsustadanayrlmamasiçinekyeriincebir bantlasarlmaldr. Normalyuvarlakbuvatlardaenfazladörtgiriçkyaplabilir.Dahafazlagiri çkgerektirenyerlerdekarebuvatkullanlmaldr. 15

14 1.5.PrizBalantlarnYapma BuvatBalantlarnYapma Kablo çekim ilemi bittikten sonra, buvatlarda ve kasalarda 30 cm lik iletken pay braklr.buvatbalantlarndaaynrenkkodlarnasahipolankablolarneklenmesigerekir. Birletirmeyaplacakkablolarnuçlaraynboydaaçldktansonrabirbirineeklenmelidir.Bu ekler birbirlerine skca tutturulur. Eklerin ayrlmamas ve kablo gruplarnn birbirlerine temasetmemesiiçinklemensyadakovanilebuvatiçindemuhafazasyaplr.yapdenetim firmalarbuvatlardakieklerinklemensleyaplmasnistemektedir PrizKabloBalantlarnYapma Priz kasasnda ileride oluabilecek arzalar göz önünde bulundurulup yeteri kadar kablopaybraklmaldr.letkenlerinuçlarprizgövdesindebulunankontanboyukadar açlmaldr. Kasada bulunan kablolar, priz gövdesinin altndan geçirilerek priz balants yaplmaldr.prizingövdesiüzerindebulunanharfegöreilgilirenklikablo,harfinbulunduu kontaa balanmaldr. Prizde bulunan iletkenlerin baland kontaklardaki vidalar iyice sktrlmaldr. Bütün vidalar skldktan sonra priz kasasna salam bir ekilde tutturulmaldr BalantlardaDikkatEdilecekHususlar Buvatlardavekasalardayeterikadarkablopaybraklmaldr. Aynrenkkodundabulunankablolarbirbirleriyleeklenmelidir. letken uçlar ayn boyda açlmal, bakr iletken kabloda bir zedelenme olmamaldr. Eklenecekkablolarbirbirlerineiyicetutturulmaldr. Birletirilen ksmlar klemens veya kovanla muhafaza edilmelidir. Ksa devre olmamasiçinaçktauçbraklmamaldr. Bütünilemlerbittiktensonrabuvatkapaskcakapatlmaldr. Priz kasasnda prizin gövdesine yaplan balant, gövdenin altndan yaplmaldr. Ayn boyda açlan iletken kablolar, zedelenmeden priz gövdesinde bulunan kontaaiyicetutturulmaldr. Prizin gövdesinde yazan harflere göreilgilirenkkodundaki kablo, aitolduu kontaabalanmaldr. Priz,kasasnasalambirekildetutturulmaldr. 1.6.KuvvetliAkmYönetmelii Kuvvetliakmtesislerihertürlüiletmedurumunda,canavemalaherhangibir zararvermeyecekvetehlikeoluturmayacakbirbiçimdeyaplmaldr. Topraklamalar ve endirekt temasa kar dier koruma yöntemleri: Elektrik kuvvetli akm tesislerinin topraklanmasnda Elektrik Tesislerinde TopraklamalarYönetmeliihükümleriuygulanr. 16

15 Endirekt temasa kar ebeke tiplerine göre uygulanabilecek dier koruma yöntemleriveebeketipsnflamalariçinelektrikçtesisleriyönetmelii nde belirtilenilgilihükümlerdegözönünealnr. ç ar gerilimlerde toprak temas sonucunda oluacak ar gerilimlere kar alnacakönlemler:3amperden küçükkapasitiftopraktemas akmlarnda ark, özel bir önlem alnmadan kendi kendine söner. Toprak temas akmnn daha büyükdeerlerinde,ebekeninyldznoktastopraklanmaldr. Tesislerin bütün bölümleri, iletme koullar nasl olursa olsun, ksa devre akmnn kesilmesine ve bu kesilme an da dâhil olmaküzere, en büyük ksa devre akmnn etkisiyle insanlar için herhangi bir tehlike olumasna, yangn çkmasnayadatesisinzararauramasnaengelolacakekildedüzenlenmelive boyutlandrlmaldr. Her koruma eleman hemen önündeki iletme elemannn korunmasn salayacak ekilde, bu elemann anma deerine göre ayarlanmal, gerekirse dahasonrakiiletmeelemanlariçindeyedekkorumagöreviyapabilmelidir. Tesislerdekielektrikdonanmlarnnarakmlarakarkorunmasgenelkural olaraksigortalarlayadakesicilerleyaplacaktr.sigortalar,minyatürkesiciler, kesiciler ve kesicilerin bulunduklar yerde ulalabilecek en büyük devre akmn güvenlikle kesebilecek deerde seçilmelidir. Üzerine tel sarlarak köprülenmiveyayanmamsigortalarkullanlmamaldr. Ar akmlara kar koruma düzeni, arza olduunda tehlike altnda kalan iletkenlerin akmnn kesilmesini salayacak biçimde yerletirilmelidir. Buna karlk topraklanm sistemlerde, ar akmlara kar koruma düzeninin çalmas srasnda topraklama tesisleri sistemden ayrlmamal, topraklama tesisleri direnci yükseltilmemelidir. Kuvvetliakmelektrikaygtlarnngerilimaltndakibölümleri,iletmegerilimi veyerelkoullargözönünealnaraktopraakar,kendiaralarndagüvenlive süreklibirbiçimdeyaltlmaldr. 1.7.ElektrikçTesisleriYönetmelii El ulama uzakl içinde bulunan iletken ve kablolarn koruyucu örtü ve d klflar,elektrikiletmearaçlarnnmahfazalariçinesokulmaldr. Kablobalklarvebalantkutularndanbakahiçbirmetalörtü,elektrikiletme araçlarnnbalantyerininiçinegirmemelidir. Evlerde, bürolarda, ticarethanelerde, iletmelerde vb. i yerlerinde kullanlan tüketici aygtlarn ve makinelerin fi ve priz üzerinde tanabilir balantlarnn yaplmasnda ekil 1.10 da gösterilen balant artlar geçerlidir. Bu ekle uygun olarak aygtn ya da makinenin gövdesi, fi ve priz üzerinden, koruma topraklamasnabalanmaldr. 17

16 R 0 RKi0 RSTKi RST0Ki M R k b a a...dorubalantlar b...yanlbalant 0...ortailetken(nötriletkeni) Ki(Rk).. korumatopraklamas ekil1.10:elektriktüketicilerinikorumatopraklamasnda,fiveprizüzerindentanabilir balantlarnyaplmas Topraklama konta olan prizler, koruma iletkenine balanmadan kullanlmamaldr. Topraklamakontaolanprizlerinbulunduubiryerdeyadakorumailetkenlibir korumasistemindekullanlaniletmearaçlarndatopraklamakontaolmayanprizler vekorumadüzeniolmayaniletmearaçlarkullanlmamaldr. Küçükgerilimvekoruyucuayrmasistemiilekorunantesislerdekullanlanprizler, buhükmündndadr. Koruyucu ayrma düzeni kullanlan tesislerde prizlerin topraklama konta bulunmayabilir. Anahtardan, anahtar alt prize geçi yaplamaz. Bu priz bulunduu konum bakmndanbuadalmtr.anahtaraveanahtaraltprizegelenbeslemeiletkenleri normalolarakayrborulariçindeçekilir. ç tesislerde kullanlacak fi ve prizler Türk standartlarna uygun olmal ve bunlardatopraklamakontaolarakkoruyucukontakbulunmaldr. ç tesislerde kullanlacak fi ve prizlerin anma deerleri 10 A nn altnda olamaz. Belirli bircihaziçinöngörülenprizlerinanmaakmlarcihazgücüile uygunolacakvebuprizlerinanmaakmlar16a nnaltndaolmayacaktr. Korumailetkenlerifveprizlerintoprakiaretibulunanyerlerinebalanmaldr. Elektrik tesislerinde lambalarn duy ve soketlerine takl prizler kullanlamaz. Aynekildesabitfileribulunançokluprizlerdekullanlamaz. 18

17 Prizlerdatmkutusuolarakkullanlamaz. Sva alt tesislerde prize balanan iletkenlerin üzerindeki yaltkanlarn, prizin tutturmaparçalarilezedelenmemesinedikkatedilmelidir. Büyüksalonlarda;zeminebuamaçiçinyaplmolanlar,kullanlmakvegerekli koruyucutedbirleralnmakartilepriztesisedilebilir. Konutlardasalonlar(20m 2 denbüyükalanl)vemutfakiçinenazikier,odalar ve banyo için en az birer priz tesis edilmelidir. Barakalar, basit köy evleri hariç olmaküzereayrca;çamarmakinesi,bulakmakinesivemüstakillinyedenüç adetayrlinyetesisedilmelidir. Müstakillinyedenbeslenenbuprizleringüçleri,sözkonusuelektriklicihazlarn aadaverilengüçlerindenazolamaz. Gücü(KW) Sigortaakm(A) Çamarmakinesi Bulakmakinesi Elektriklifrn/ocak Tablo1.2:Elektriklicihazlarngüçtablosu Konutlar ile kre, çocuk yuvas ve okul gibi çocuklarn bulunduu yerlerde prizlerinperdeli(shutter)tipolmastavsiyeedilir. Prizdevreleriaydnlatmadevrelerindenayrolacaktr.Ancakzorunludurumlardave tablolardanherbirindeyalnzbirprizbulunmasdurumundaaydnlatmadevresineen çokbirprizbalanabilir.gerektiindeprizdevresinedebirlambabalanabilir. Priz sortileri ve linyeleri için en az 2.5 mm 2 kesitli yaltlm bakr iletkenler kullanlacaktr. Priz linye hatlar ev tipi devre kesicilerle korunacaktr. Bu kesicilerin ksa devre akmlarenaz3kaolacaktr. Birprizlinyesinebalanacaksortisays,prizgüçleribirfazlpriziçinenaz300 W(konutlardamüstakillinyedenbeslenenprizgüçlerihariç),üçfazlpriziçinen az 600 W olmak üzere ihtiyaca göre belirlenecektir. Belirlemede linye yükü ve gerilim düümü de göz önünde bulundurulacaktr (antiyeelektriktesislerindekullanlanbiryerdeprizgüçhesabnakatlmaz.). Prizlere balanacak aygtlar belli ise sorti says bunlarn miktarna göre belirlenecektir. Aydnlatma ve priz devrelerine balanacak sorti says bir fazl devrelerde aydnlatmaiçin9,priziçin7 denfazlaolmayacaktr. Prizdevrelerindekiarakmkorumadüzeniyalnzhatlarnizinverilenyüküne deil,devreyebalprizlerinanmaakmnadayaniikideerdendahadüükolanna ayar edilmelidir. Evvebenzeriyerlerdekiaydnlatmadevreleri,anmaakmlar16A yakadarolan prizleri de bulunan aydnlatma devreleri ve prizlerinin anma akmlar 16 A ya kadar olan salt priz devreleri, ancak 10 A ya kadar olan sigorta ve otomatik sigortalarla korunabilir. Ev ve benzeri yerlere ait tipte (gecikmesiz) otomatik sigortalarkullanlrsabunlarnanmaakm16aolabilir. 19

18 Farkllinyevekolondevrelerineaitiletkenlerayrborulardangeçirilemez.Üçfazl besleme durumunda ilkfazlaraayrlma noktasna kadar, üçfazniletkenleriayn boru içinden geçirilebilir. 20

19 ÖRENMEFAALYET-2 AMAÇ ÖRENMEFAALYET-2 Uygunortamsalandnda,istenilensüredeiintekniineuygunseyyarfivepriz kablosuhazrlayabileceksiniz. ARATIRMA Seyyar kablolarn kullanlma alanlarn aratrarak hayatmza kazandrd kolaylklarhakkndabilgitoplaynz. 2.SEYYARKABLOBALANTILARI 2.1. Seyyar Kablo Elektrikli cihaz ve makinelerin kendi besleme kablolarnn prizlere yetimedii durumlarda seyyar olan ve bir ucunda priz, dier ucunda fi bulunan tanabilir balant kablolardr.seyyarkablolaraçktaolduugibiözelmakaraeklindedeyaplabilir CinsiveÖzellii Seyyarkablolar,balantsyaplancihazngücüne,kullanmamacnaveçektiiakma uygun olmaldr. Kordon veya uzatmalar için NYAF veya piyasa adyla TTR kablolar kullanlmaldr. Kablomakarasvebumakaraüzerindesarlolankablo,belirlenenkullanmölçümleri dorultusunda ar s çekmemelidir. Kablo sarg makaralar, ar sya kar koruyucu aygtla donatlmaldr. Kablonun uzunluuna göre seyyarda kullanlan kablonun kesiti deimektedir. Seyyar kablolar çok telli, bakr iletkenli, iki veya çok damarl yumuak plastikten yaplr. Damar klflar renklendirme veya numaralandrmayla tanmlanr. Kauçuk veya plastikkökenlidolguklfyumuakmalzemedir.dklfbeyaz,grivesiyahrenktedir. Birseyyarkablomakarasüzerindeubilgilerbulunmaldr: Seyyarkablomakarasnntipiniveçalmayerinibildireniaretveyasembol: Seyyar kablo makaras sadece kuru nemsiz odalarda veya sudan korunmas gereken yerlerde kullanlacaksa üçgen içerisinde damla iareti, suya kar szdrmazlksalanacaksa ikidamla iaretibulunmaldr. Seyyar kablo makaras gerecinin çalma deerleri: Kablo makarasnn çalaca akm cinsleri, nominal gerilimi, akm, maksimum nominal güç deerleribulunmaldr. Makaradakullanlankablonunmesafesibulunmaldr. 25

20 Aadaçeitliseyyarprizlergösterilmektedir. Resim2.1:Seyyarprizçeitleri Standart Kesitleri Kullanlacak olan kablo çok damarl TTR kablo olmaldr. Almaç gücü büyük olduunda,kablonyyolarakyadanymantigronkabloolarakseçilmelidir.aadatablo 2.1 de antigron kablo kesitleri görülmektedir. 26

21 27 Nominal kesit Dçap yaklak Netarlk yaklak Standart sevk uzunluu 20 derecede iletken DC direnci Havadaakm tama kapasitesi mm 2 mm kg/km m A 2x1.5 2x2.5 2x4 2x6 2x10 2x16 2x25 3x1.5 3x2.5 3x4 3x6 3x10 3x16 3x25 4x1.5 4x2.5 4x4 4x6 4x10 4x16 4x25 5x1.5 5x Tablo 2.1: NYM antigron kablo kesitleri

22 2.2.Fi Görevi Fi, bir elektrikli cihaz veya uzatma kablosu iletkenlerinin baland, kontaklar araclyla prizden elektrik enerjisi alnmasn salayan gereçtir. Filer de yapllar bakmndanprizlerdekiözellikleritar Çeitleri Kullanmyerlerine göre monofaze ve trifaze olmak üzere iki gruba ayrlr. Uzatma veya ara kablolar için enerji al ekline göre normal fi ve toprakl fi olarak da gruplandrlr. Erkek filer prizlere taklrken seyyar kablolarda, priz görevi yapan özel yuval filer de kullanlmaktadr. Aadaki resimlerde kullanmyerlerine göredeiikfi çeitlerigösterilmektedir.uygulamada,çeitlifirmalarnkataloglarndankullanmamacnza göreistediinizfiçeidinibulabilirsiniz. Resim2.2:Diifi Resim2.3:Toprakldiifi Resim2.4:Erkekfi Resim2.5:Topraklerkekfi 28

23 Resim2.6:Adaptörfi Resim2.7:Datmfi Resim2.8:Trifazeerkekfi Resim2.9:Trifazediifi Resim2.10:Enversördüzfi 2.3. Priz(Seyyar-Çoklu) Resim2.11:Makinefi Görevi Seyyarndierucunabalanan,herhangibiryeremonteedilmedenkullanlan,filerin enerjialmasnsalayan,tekliveçokluprizdir.prizsortisindekitekbirprizden,çoksayda elektrikle çalan alcya besleme yapmak için kullanlr. Sistemdeki enerjiyi istenilen saydaki priz yardmyla alclara iletir. Hiçbir zaman çekilen güç, enerji alnan prizin gücündenfazlaolmamaldr. 29

24 2.3.2.Çeitleri Monofazevetrifazeolarakimaledilmektedir.Yapbakmndangrupprizlerdüzve toprakl olarak iki gruba ayrlmaktadr. Aadaki resimlerde deiik grup priz çeitleri gösterilmektedir. Uygulamada çeitli firmalarn kataloglarndan kullanm amacnza göre istediinizgrupprizçeidinibulabilirsiniz. Resim2.12:Üçlügruppriz Resim2.13:Üçlütopraklgruppriz Resim2.14:Üçlütopraklgrupprizanahtarl Resim2.15:Üçlügrupprizkordonlu 30

25 Resim2.16:Üçlügruppriz(çocukkorumal) Resim2.17:Altltopraklgruppriz(kordonlu) Resim2.18:Kauçuktrifazeüçlüpriz Resim2.19:kimonofaze-birtrifazekauçukpriz Resim2.20:Kabloluuzatmafi-priz Resim2.21:Kablolutrifazefi-priz 2.4.UzatmaFi,PrizYapm KullanldYerler Uzatma fi prizler, ofis, antiye, fabrika ve evlerde sürekli olarak kullanlan priz çeididir. 31

26 2.4.2.YapmlemSras ekil2.1:topraklfiveseyyartopraklprizinkordonkabloylabalanmas Fiin ve prizin d gövde kapan açnz. Göz kararyla ölçerek kablo damarlarnnnekadaruzunluktaolmasgerektiinibelirleyiniz.zolesinezarar vermeden kablonun d yaltkann bu uzunlua göre kablo soyma jokaryla soyarakizolelidamarlarbirbirindenayrnz. Koruyucuiletkenolarakkullanlanyeil-sardamaruzunbraklrkenkablonun dierdamarlarnbalantpozisyonunagöreekilvererekkesiniz. Balantkovanlarnavevidasnagöredamaruçlarnnyaltkanlarnsoyunuz. Yaltkanlar soyulmu damar uçlarna, fi ve priz balant elemanlarnn tiplerinegöresktrmamanonuveyayüksüktaknz. Fivepriziçerisindebulunankablotutucukelepçelerinüstksmnnvidalarn açarak çkartnz. Kablo damarlarn karlkl gelecek ekilde fiin ve prizin içineyerletirerekvidabalantlarnyapnz.kablodamarlarnhafifçeçekerek balantsalamlnkontrolediniz. Çekmeye kar kabloyu skan fi ve priz içindeki kelepçeleri yeniden sktrnz.kelepçelerinkabloyufileresabitlemesini,kabloyuçekerekkontrol ediniz. Fiveprizüstkapanyerineoturtupvidalarnsknz.Fiveprizkapaklarnn kapatlmasnda, her bir kablo damarnn d kapaklar arasna skp kalmamasnadikkatediniz.fiveprizkapaklarnnkolaycakapanrdurumda veikiparçannbirbirleriilekarlkldenkgelmiolmasnadikkatediniz. Fiveprizinkarlklkutuplarilekoruyucuiletkeninbirbirleriarasnda,seri lambaveyaohmmetreylekontrolünüyapnz.bukontroldeserilambayanmal veya ohmmetrede çok küçük bir geçi direnci ölçülmelidir. Fi ve priz kutuplarn kendi aralarnda, seri lamba (lamba sönük) veya megeriyle (çok yüksek direnç) izolasyon kontrolü yaptktan sonra kullanma hazr hâle getiriniz. 32

27 Dikkat Edilecek Hususlar Kablodamarlaraçarkenkablonunizolesinezararvermedenaçlmaldr. Kablonun balant uçlarnda, fi ve prizin balant kovanlarna uygun pay braklmaldr. Balantkovanlarnavevidasnagöredamariletkenlerisoyulmaldr.Buuçlarn büyükveyaküçükolmamasnaözengösterilmelidir. Kablodamarlarnkarlklgelecekekildefivepriziniçineyerletiripvida balantlaryaplmaldr.balantnnsalamlkontroledilmelidir. Fiveprizinbütünvidalarsklaraküstkapaklarkapatlmaldr.Aradakablo damarnnskmamasnaözengösterilmelidir. bittiktensonrayaltkanlkvesalamlkkontrolüyaplmaldr. 2.5.KuvvetliAkmYönetmelii letkenler bakr, tam alüminyum, çelik özlü alüminyum ya da salamlk ve kimyasal dayankllk bakmndan bunlara e deer olan alamlardan yaplmaldr.letkenlerilgilistandartlarauygunolacaktr. letmesrasndaüzerindemanevrayaplacakaygtlarveokunacakölçüaletleri kolaycavetehlikesizceulalabilenyerlerekonulacakvekullanlolacaklardr. Kablolarn koruyucu klflar ya da yaltkanlar bulunduklar yerlerde zorlanmamalvezedelenmemelidir.kablolargerektiindekoruyucubüzyada borulariçinealnmaldr. 2.6.ElektrikçTesisleriYönetmelii Korumailetkenibulunmayanuzatmakordonlar,aygtkordonlaryadatopraklama konta olmayan ara filerle bir tesisin koruma düzenleri kaldrlmamal ve etkisiz duruma getirilmemelidir. Koruma düzeni gerekmeyen ve kullanlmayan kapal yerlerde, bükülebilen kordonveiletkenler,fi-prizdüzenikullanlmadandorudandoruyatesiseya dailetmearaçlarnabalanrsabunlardakorumailetkenibulunmayabilir. Filer,prizlervearaprizleryürürlüktekiTürkstandartlarnauygunolmalveelektrik aygtlarnfiveprizlerindetopraklamakonta(koruyucukontak)bulunmaldr. Koruyucu yaltmal tüketim araçlarnn fi-priz düzenlerinde topraklama konta bulunmayabilir. Filer,ayntesistedahayüksekbirgerilimiçinkullanlanprizleresokulamayacak yapveözellikteolmaldr. Koruyucu yaltmal tüketim araçlarna sabit olarak balanan bükülebilen iletkenlerde, koruma iletkeni bulunamaz. Bununlabirliktearacçaltrmakiçinüçdamarlbirkordonkullanldnda,üçüncü iletkenkorumailetkeniolaraktüketimaraçlarnabalanamaz. Tüketim araçlarna sabit olarak balanm olan ve koruma iletkeni bulunmayan bükülebilen kordonlarla birlikte bir bütün meydana getiren lastik ya da termoplastik gibiyaltkanmaddelerdeyaplanfiler,topraklamakontaolanprizlereuymal, fakatkendilerinintopraklamakontabulunmamaldr. Bufilerinyantaraflarndakioyuklarniçinekonulanmetallevhacklar,koruma kontasaylmaz.çünkübunlarkorumailetkenlerinebalantsalamaz. 33

28 Fiilebirbütünmeydanagetiren,korumailetkenibulunmayanbükülebilenkordonlar, yalnzkoruyucuyaltmaltüketimaraçlarndakullanlabilir. çtesislerdekullanlacakfveprizlerinanmadeerleri10a inaltndaolamaz. Belirli bir cihaz için öngörülen prizlerin anma akmlar cihaz gücü ile uygun olacakvebuprizlerinanmaakmlar16a inaltndaolmayacaktr. Korumailetkenlerifveprizlerintoprakiaretibulunanyerlerinebalanmaldr. Elektrik tesislerinde lambalarn duy ve sökellerine takl prizler kullanlamaz. Aynekildesabitfileribulunançokprizlerdekullanlamaz. Bir fie birden fazla sabit olmayan iletken balanamaz. Bu ekildeki birkaç iletkeninbalanmasiçinyaplanözelfilerbuhükmündndadr. Sabitaydnlatmaaygtlar,beslemehatlarnabuaygtlaraaitklemenslerilefiprizdüzenleriileyadadorudandoruyabalanabilir. Tanabilenaydnlatmaaygtlarebekeyesabitbalantdüzenleriyadafi-priz düzenleriüzerindenbalanabilir. Ara fi-priz düzenlerinde yaltkan mahfazalar bulunmaldr. Uzatma iletkenlerineanahtarbalanamaz. 34

29 ÖRENMEFAALYET-3 AMAÇ ÖRENMEFAALYET-3 Uygunortamsalandnda,istenilensüredenemliyerpriztesisatnçekebileceksiniz. ARATIRMA Nemliyertesisatyapmndakullanlanmalzemeleriaratrnz. 3.NEMLYERPRZTESSATI 3.1.NemliYerTesisat NemliYerTesisatTanmveYapmYerleri NYMantigronkablovenemliyermalzemeleriylebirlikteyaplantesisatanemliyer tesisatdenir. Nemli yer tesisat; kazan daireleri, snaklar, fabrika alanlar, darya açk yerler, bodrumkatlarvegemilerdekullanlr NemliYerTesisatDöemeYöntemleri Nemliyertesisatdöemeyöntemlerisvaaltvesvaüstüolmaküzereikiyeayrlr SvaAlt SvaÜstü Svaaltnemliyertesisatnnyapmndaöncelikleanapanonunyeribelirlenir. Tesisat,kullanlacakalmacnyerinegöresonnoktagözönündebulundurularak borutesisatduvarlarda90dereceolacakekildeilenir. Buvatvekasalarborulardançkmayacakekildetutturulur. Kablolarantigronkabloolarakborularniçindençekilir. Buvatbalantlaryaplarakkablouçlarklemensveyakovanlarlatutturulur. Buvatkapaklarcontalolaraktaklr. Kasalaranemliyerprizleriözenleyerletirilir. Prizlerinyerinegöreanapanodansrasylasigortabalantsyaplr. 39

30 Svaüstüetanmalzemedenyaplantesisatikitürlüyaplabilir.Bunlardanbirincisi, priztesisatnnkroeyardmylaantigronkablolarn90ºderecelikkvrmlarlaalclarakadar ilenip uçlarna priz balanmasdr. kincisi ise plastik borularn kroeler yardmyla tutturulup alclarn bulunduu yere kadar 90 derecelik kvrmlarla ilenip borularn içerisindenantigronkablogeçirilerekprizlerinbalantsnnyaplmasdr.svaüstütesisat kablodöemeyöntemleri,svaalttesisatkablodöemeyöntemlerinebenzemektedir. Svaüstütesisatuekildeyaplr: Svaüstünemliyertesisatnnyapmndaöncelikleanapanonunyeribelirlenir. Tesisat,kullanlacakalmacnyerinegöresonnoktagözönündebulundurularak boru tesisat duvarlarda 90º olacak ekilde ilenir. Dier yöntemle tesisat yaplacaksaantigronkabloiçinduvarlarakroelerilenir. Buvatvekasalarborulardançkmayacakekildetutturulur. Kablolar antigron kablo olarak borularn içinden çekilir. Dier yöntem için antigronkablokroeleretutturulur. Buvatbalantlaryaplarakkablouçlarklemensveyakovanlarlatutturulur. Buvatkapaklarcontalolaraktaklr. Kasalara nemli yer prizleri özenle yerletirilir. Dier yöntem için antigron kablonunucunaprizbalanr. Prizlerinyerinegöreanapanodansrasylasigortabalantsyaplr NemliYerTesisatElemanlarveÖzellikleri Nemli yerde kullanlan tüm malzemenin etan malzeme olma özelliinin olmas gerekir. Etan malzeme; su, nem, tozgibi d etkenlerden korunmaya müsait malzemedir. Tesisattakullanlacakolanpanonun,svaaltnagömülecekolanborunun,buvatn,kasann ve kasaya monte edilecek olan prizin tamamen etan malzemeden yaplmas, yönetmelik maddelerine göre önemlidir. Ayrca tesisatn salaml açsndan da etan malzeme kullanmak gereklidir Kablo NemliyertesisatndakullanlanNYMtipiantigronkabloResim3.1 de gösterilmektedir. Resim 3.1: Nemli yer tesisat için antigron kablo NVV(NYM)Ntipiantigron(nemliyer)kablolar,uksmlardanolumaktadr: Birveyaçoktellibakriletken PVCtermoplastyaltkan Dolgu PVCtermoplastyaltkanmanto 40

31 Dklfrenkleri;gri,siyahvebeyazdr.Kuru,rutubetliveslakyerlerde,yangnve patlamatehlikesiolanatölye,fabrika,depo,iyerlerindeveaçkalanlardakullanlr.toprak altnadöenmez.sabitolaraksvaüstünde,kanaliçindekullanlr.tablo2.1 dedahaönce NYMkablokesitlerigösterilmitir Priz Nemliyerdekullanlanprizinetanmalzemedenyaplmasgerekir.Su,tozveneme kar koruma özelliinin bulunmas gerekir. Ayn zamanda kapakl olmas, kullanm için uygundur.konu3.1.3 tekiresimlerdenemliyerprizleridahaöncegösterilmitir(bk ) Buvat Nemli yer sva alt ve sva üstü tesisat yapmnda, iletkenlerin eklenmesi ve datmnn yaplmas buvatlar içinden yaplr. Nemli yer tesisatnda kullanlan buvatlar, etanmalzemedenyaplrvekapaklarcontalolarakkapatlr. letkenlerineklenmesi ve datmiçin 5-7 mmçapnda yuvarlakbuvatlar kullanlr. Ayrca anahtar, priz vb. sva alt malzemelerin altlklar için bu çaplarda yuvarlak altlk buvatlar kullanlr. Çok saydaki iletken guruplarnn datlmasnda veya tesislerin ana ayrm yerlerinde 8x8, 10x10, 15x15 ve 20x20 cm boyutlarnda kare buvatlar kullanlr. Aadaki resimlerde deiikantigron buvat çeitlerigösterilmektedir. Uygulamada çeitli firmalarn kataloglarndan kullanm amacnza göre istediiniz antigron buvat çeidini bulabilirsiniz. Resim 3.2: Kare antigron buvat Resim 3.3: Yuvarlak antigron buvat Resim 3.4: Antigron buvat 3 lü Resim 3.5: Antigron buvat 4 lü 41

32 Resim 3.6: Antigron dikdörtgen buvat Kroe Resim 3.7: Antigron yuvarlak buvat Kablolarve borular nemliyer tesisatyapmnda duvara veya tavanakroeler,kablo tutucular, özel çiviler yardm ile tutturulur. Kroe ve tutucular borularn, kablolarn özelliklerine göre etan malzeme ve sert plastikten yaplr. Aadaki resimlerde deiik kablo tutucusu, boru tutucusu çeitleri gösterilmektedir. Uygulamada çeitli firmalarn kataloglarndan kullanm amacnza göre istediiniz kroe ve boru tutturucusu çeidini bulabilirsiniz. Aada Resim 3.8 ve 3.9 da kablo tayc kroeler ve kablonun kuakla tutturulmasgösterilmektedir. Resim3.8:Çeitlikablotayckroeler Resim3.9:Vidaldestek,somunlucvatavekablonunkuaklatutturulmas 42

33 3.1.4.NemliYerTesisatDöenmesi lemSras Nemliyertesisatnnçekileceiyeregöresvaaltveyasvaüstütesisattespitiyaplr. Svaalttesisatolarakyaplacaksa; Panonunyerivealmaçlarnyeribelirlenir. Bunagöremalzemetespitiyaplr. Tesisatsvaaltyaplacaksaborularilenir. Buvatlarvekasalarmonteedilir. Kablolarçekilir. Buvatveprizbalantlaryaplr. Anapanodailgilisigortabalantsyaplr. Sva üstü kroeler kullanlarak antigron tesisat yaplacaksa tesisatn döenmesi ve ekillendirilmesi: Tesisatn çalmas kadar görünümü de önemlidir. NV iletkenlerin döenmesinde ve ekillendirilmesinde dikkat edilen kurallar, NVV (NYM) antigron kablolardadageçerlidir.kablolar,kanallarveborularnsvaüstüneyatayveyadüeyolarak kroelerle düzgün bir ekilde döenmesi için geçi yerleri ve tesisat elemanlarnn yerleri tespit edilir. ekil 3.1 de kat panosu ve priz kasalarnn yerlerinin tespit edilmesi gösterilmektedir. Kat Panosu Prizkasas Prizkasas ekil3.1:katpanosuveprizlerinyerinintespitedilmesi Kablo geçi yolunun iaretlenmesi: Kablolarn geçi yolu tesisat planna göre belirlenir. Üzeritebeirtozuylakapliplik,kabloyolununbavesonundandüzgünvegergintutulur. Dahasonraipgerdirilipbraklaraküzerindekitebeirtozununduvarageçmesisalanr.ple svaüstüneiletkenyolununçizilmesi,ikikiiyleyapldgibibirçiviyardmylatekkiide yapabilir. Kroelerintaklmasiçindeliklerindelinmesi:Tesisatkablolarnduvarüzerinetutturmak içinbelirlenenyolüzerineeitaralklardakroelerkonulmaldr.yataydöemelerdekroeler arasndakimesafe30cm,düeydöemelerdeise40-50cmolmaldr.buvat, prizleregirive 43

34 çklarda,gereçlerden10cmuzaklktakroekoymakgerekir.bununiçindeliklerdelinir. Kablolarnbüklümyerlerinekroetaklmaldr.Elektriklidelgialetibreyz,darbekonumuna alnmal,yalnzelmasmatkapuçladuvaradelikleraçlmaldr. Delikleredübellerintaklmas:Dübel,yumuakplastiktenyaplmolupiçineaaçvidas takldkça da doru açlma yapan ve böylece vidann duvara skca taklmasn salayan elemandr.dübellerçeitliboyutlardaveözelkullanmlariçinyaplrvedçaplarnagöre adlandrlr. Sva üstü antigron tesisat yapmnda 6, 7, 8, 10, 12 mm çaplarnda plastik dübellerkullanlr. Kroealtlklarnndübelüzerinetaklmas:Buvat,priz,anahtarvb.tesisatgereçlerikablo yolu üzerindeki yerlerine vidalanarak duvara monte edilir. Dübeller üzerine kroelerin alt parçalar vidalanr. ekil 3.2 de çizilen hatta kroelerin ve buvatn yerletirilmesi gösterilmektedir. Antigronkroe Buat Kat Panosu Antigronkroe Prizkasas Prizkasas ekil3.2:kroelerinvebuvatnçizilenhattayerletirilmesi Rulo hâlinde bulunan antigron kablolarn açlmas: Nemli yer antigron NVV (NYM) kablolarrulohâlindesatlr.kabloyurulotopundançkarrkenkvrlpkatlanmamasnaözen gösterilmelidir. Kablolarn döenmesi: Kablonun uzunluu, ana panodan ek kutusuna ve ek kutusundan prizekadarolanmesafeölçülüpbuuzunluabalantpaylareklenerekbulunur.kablolarn birbirlerineeklenmeleriyalnzcaekkutularnda(buvatlarda)yaplr.kablodöemeilemine ana panodan balanr. Alt bölümleri taklan kroelere kablolar oturtulup üzerine kroeler vidalanr.ekil3.3 tekablolarndöenipbuvatbalantsnnyaplmasgösterilmektedir. 44

35 ekil3.3:kablolarndöenipbuvatbalantlarnnyaplmas Antigronkablolarnbükülmesi,ekillendirilmesi:Nemliyerantigronkablolarnn köedönenyerlerigenitutulmaldr.dönenyerinyarçap,kabloyarçapnnyaklak6kat olmaldr. Kat panosu W otomat balantsnn yaplmas: Her prizsortisinden srasyla ana panoyasigortabalantsyaplr.ekil3.4 tekatpanosundakablolarawotomatbalants gösterilmitir. ekil3.4:katpanosundakiwotomatlarakablobalantsnnyaplmas Kasalaraprizbalantlar:Kablolarnuçlarnaprizlerdahaönceanlatlankurallara dikkatedilerekbalanr.ekil3.5 teprizlerinkasalarayerletirilmesigösterilmektedir. 45

36 ekil3.5:kablolarnprizlerebalanmas Dikkat Edilecek Hususlar Tesisatyaplrkençoközenleyaplmaldr.Kabloyoluçizgisindekroelereit aralklardaveayndorultudabulunmaldr. Kablonun dönüleri düzgün ve yan yana döenen kablolar birbirine paralel olmaldr. Çok sayda kablo yan yana döenecekse özel olarak yaplm kelepçe veya kroe raylar kullanlarak içilik kolaylatrlmal ve tesisata görünüm kazandrlmaldr. Matkapçap,duvariçerisinekonulacakdübelçapnauygunolmaldr. Dübel çaplar da kablo kesitlerine ve arlklarna göre seçilmelidir. Duvar delindiktensonraiçerisinedübelkonulmaldr.dübel,delikiçerisindehareket etmemeli,skcagirmelidir. Kablolun rulodan düzgün ve doru açlmas için d taraftaki kablo ucu rulo sarmyönününaksiyönündeçevrilmelidir. Kablolarnzedelenmemesiiçinkelepçelerinüstkapaklarfazlasklmamaldr. Buvatlardakieklerdüzgünyaplmaldr. Kablouçlarnaprizlersalambalanarakduvaradüzgünmonteedilmelidir. Kat panosuna yaplan sigorta balantsnda, priz sortileri srasyla balanmaldr. 3.2.KuvvetliAkmYönetmelii letkenler bakr, tam alüminyum, çelik özlü alüminyum ya da salamlk ve kimyasal dayankllk bakmndan bunlara e deer olan alamlardan yaplmaldr.letkenlerilgilistandartlarauygunolacaktr. 46

37 Kablolardöendikleriyerlerdekikimyasaletkilere,su,rutubetvehavakoullar ile öteki çevre etkilerine dayanacak tipte seçilmelidir. Kablolar döenecekleri yerlerin özelliklerine uygun seçilmelidir. nsanlarn youn bulunduu, paniin yaanabilecei tüm yaplar, yüksek katl binalar, hastaneler,tüneller,tiyatrolar,okullar,alverimerkezlerigibiyapveyerlerde yangnanndaazdumançkaran,halojensizözelliklikablolarkullanlmaldr. Kablo ekleri mutlaka özel ek aksesuarlar veya ek kutularnda yaplmaldr. Ekler,mekanikbakmdangüvenilirolmal;içinesuvenemszmasönlenmeli veiyibirelektrikiletkenliisalanmaldr.eklertesisedildiiyereuyguntipte seçilmelidir. 3.3.ElektrikçTesisleriYönetmelii Nemli ve slak yerler: letme araçlar güvenliinin nem, younlama suyu, kimyasalyadabenzeretkilerleazalabileceiyerlerdir. Örnein büyük mutfaklar, bulak ykama yerleri, frnlarn hamur hazrlamayerleri,soukhavadepolar,supompadaireleri,stlmayanya dahavalandrlmayanbodrumlar,konutveotellerdekibanyodairelerinde küvet bulunan bölmeler ve kazan daireleri gibi yerler bu gruba girer. Tabanlar, duvarlar hatta donanmlar temizlik amac ile hortumla ykanan nemli ve slak yerler için örnekler: Bira ve arap mahzenleri, slak olan atölyeler, araba ykama yerleri, çamarhaneler, ayrca banyolar,hamamlarvedukueleri,galvanikiletmelervb.yerler. Nemli yer iletkenleri: Nemli, slak yerlerde ve açk havada kullanlmaya elveriliiletkenlerdir. El ulama uzakl içinde bulunan iletken ve kablolarn koruyucu örtü ve d klflarelektrikiletmearaçlarnnmahfazalariçinesokulmaldr. Kablobalklarvebalantkutularndanbakahiçbirmetalörtü,elektrikiletme araçlarnnbalantyerininiçinegirmemelidir. Topraklama konta olan prizler, koruma iletkenine balanmadan kullanlmamaldr. Topraklamakontaolanprizlerinbulunduubiryerdeyadakorumailetkenlibir korumasistemindekullanlaniletmearaçlarndatopraklamakontaolmayanprizler vekorumadüzeniolmayaniletmearaçlarkullanlmamaldr. Küçükgerilimvekoruyucuayrmasistemiilekorunantesislerdekullanlanprizler buhükmündndadr. Koruma düzeni gerekmeyen ve kullanlmayan kapal yerlerde, bükülebilen kordonveiletkenler,fi-prizdüzenikullanlmadandorudandoruyatesiseya dailetmearaçlarnabalanrsabunlardakorumailetkenibulunmayabilir. 47

38 Nemli yer tesisatnda kullanlan filer, prizler ve ara prizler yürürlükteki Türk standartlarna uygun olmal ve elektrik aygtlarnn filerinde ve prizlerinde topraklamakonta(koruyucukontak)bulunmaldr. Toz ve lifli maddeler nedeniyle yanma tehlikesi gösteren yerlerdeki tesis anahtarlar,fi-prizdüzenleri,kutular(buvatlar)vebenzeritesisgereçlerikapal yadaenazndansudamlalarnakarkorunmutipteolmaldr. Fi ve prizlerin gövdeleri yaltkan maddeden yaplm olmaldr. Tehlikeli yerlerdekiduvarprizleri,mekanikdarbelerekarkorunmuolmaldr. Anahtarlar,priz,fivekutu(buvat)gibiiletmearaçlar,enazndandamlayan suyakarkorunmutipteolmaldr. Prizvefileringövdeleriyaltkanmaddedenyaplmalvebunlarkolaytutuabilen maddelerinbulunmadyerleretesisedilmelidir. Yeralt kablolar ve nemli yer iletkenleri, en az 30 cm geniliinde, elektrik arknadayanklbirlevhaüzerineyadaduvardanenaz5cm likbirhavaaral kalacak biçimde yaltkan içlikli kroeler üzerine döenmelidir. Örnein l cm kalnlktakiamyantlbetonbirlevhaelektrikarknadayanklsaylabilir.sacve amyantlevhalargenellikleelektrikarknadayankldeildir. Birdamarlyaltlmiletkenlerkullanlacaksabunlararalarndaençok30cm aralk bulunan seramik ya da benzeri bir yaltkan gereçten yaplan kroeler üzerine,damarlararasndavedamarladuvararasndaenaz3cmaçklkkalacak biçimdeyerletirilmelidir. 48

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK LEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PRİZ TESİSATLARI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

TEMRİN-6- Uzatma Kablosu Yapımı

TEMRİN-6- Uzatma Kablosu Yapımı ELEKTRİK-ELEKTRONİK ÖLÇME TEMRİN-6- Uzatma Kablosu Yapımı TESİSAT GRUBU Amaç: Uzatma kablosu yapımını öğrenir. Giriş: Fişler, bir elektrikli cihaz veya uzatma kablosu iletkenlerinin bağlandığı, kontakları

Detaylı

ELEKTRK Ç TESSLER YÖNETMEL

ELEKTRK Ç TESSLER YÖNETMEL ELEKTRK Ç TESSLER YÖNETMEL I.YÖNETMELN KAPSAMI KAPSAM Madde 1 Bu Yönetmelik elektrik iç tesislerinin kurulmasna ve iletilmesine dair hükümleri kapsar; elektrik enerjisinin üretilmesine ve datlmasna dair

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 2 ÖĞRENME FAALİYETİ-2

ÖĞRENME FAALİYETİ 2 ÖĞRENME FAALİYETİ-2 ÖĞRENME FAALİYETİ 2 ÖĞRENME FAALİYETİ-2 AMAÇ Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, uygun atölye ortamında, standartlara ve elektrik iç tesisleri yönetmeliğine uygun olarak, kablo döşeme malzemelerini

Detaylı

ASMOLEN UYGULAMALARI

ASMOLEN UYGULAMALARI TURGUTLU TULA VE KREMT SANAYCLER DERNE ASMOLEN UYGULAMALARI Asmolen Ölçü ve Standartlar Mart 2008 Yayn No.2 1 ASMOLEN UYGULAMALARINDA DKKAT EDLMES GEREKL HUSUSLAR Döeme dolgu tulas, kil veya killi topran

Detaylı

10. ÜNİTE BİNA İÇİNE SIVA ALTI (ANKASTRE) TESİSAT YAPIMI

10. ÜNİTE BİNA İÇİNE SIVA ALTI (ANKASTRE) TESİSAT YAPIMI 10. ÜNİTE BİNA İÇİNE SIVA ALTI (ANKASTRE) TESİSAT YAPIMI KONULAR 1. BORULARIN YERLEŞTİRİLMESİ 2. BUAT VE KASALARIN YERLERİNİN TESPİTİ VE YERLEŞTİRİLMESİ 3. KABLOLARIN ÇEKİLMESİ 4. BUAT BAĞLANTILARI 5.

Detaylı

SANAYİ GRUBU ÜRÜNLER Fiyat Listesi / 2014-1

SANAYİ GRUBU ÜRÜNLER Fiyat Listesi / 2014-1 SANAYİ GRUBU ÜRÜNLER Fiyat Listesi / 2014-1 İÇİNDEKİLER SANAYİ GRUBU ÜRÜNLER KAUÇUK FİŞ ve PRİZLER 3-5 CEE NORM FİŞ ve PRİZLER 6-31 YÜKSEK AKIM FİŞ ve PRİZ GRUPLARI 32-39 ALÜMİNYUM BUATLAR 40-41 PLASTİK

Detaylı

Tesisinizde yapılan ölçüm ve değerlendirmeler sonucu ekteki Elektrik İç Tesisat Muayene Raporu düzenlenmiştir.

Tesisinizde yapılan ölçüm ve değerlendirmeler sonucu ekteki Elektrik İç Tesisat Muayene Raporu düzenlenmiştir. United Industrial Management and Engineering Services 0216 452 89 56-0262 751 45 25 Tarih : Sayı : Konu : Elektrik İç Tesisat Muayene Raporu FİRMA: Sayın, Tesisinizde yapılan ölçüm ve değerlendirmeler

Detaylı

ZİL GRUBU KAPI OTOMATİKLERİ MERDİVEN OTOMATİKLERİ ZİL TRANSFORMATÖRLERİ. Kod Açıklama Adet Fiyat ( ) Kod Açıklama Adet Fiyat ( )

ZİL GRUBU KAPI OTOMATİKLERİ MERDİVEN OTOMATİKLERİ ZİL TRANSFORMATÖRLERİ. Kod Açıklama Adet Fiyat ( ) Kod Açıklama Adet Fiyat ( ) ZİL GRUBU U.001 Uygun Tek Ses Kanarya Zil 100 4.50 3001 Tek Ses Kanarya Zil 100 5.60 3002 Üç Ses Kanarya Zil 50 6.20 3007 Ding Dong Zil 50 8.80 3020 Konuşan Zil 30 Melodili 50 16.50 3004 Ayarlı Telefon

Detaylı

ZİL GRUBU KAPI OTOMATİKLERİ MERDİVEN OTOMATİKLERİ ZİL TRANSFORMATÖRLERİ. Kod Açıklama Adet Fiyat ( ) U.001 Uygun Tek Ses Kanarya Zil 100 4.

ZİL GRUBU KAPI OTOMATİKLERİ MERDİVEN OTOMATİKLERİ ZİL TRANSFORMATÖRLERİ. Kod Açıklama Adet Fiyat ( ) U.001 Uygun Tek Ses Kanarya Zil 100 4. ZİL GRUBU U.001 Uygun Tek Ses Kanarya Zil 100 4.80 3001 Tek Ses Kanarya Zil 110 6.00 3002 Üç Ses Kanarya Zil 110 6.60 3007 Ding Dong Zil 50 9.00 3020 Konuşan Zil 30 Melodili 50 17.00 3004 Ayarlı Telefon

Detaylı

Ortam sırrı, incelikli detaylarda Fiyat Listesi

Ortam sırrı, incelikli detaylarda Fiyat Listesi Ortam sırrı, incelikli detaylarda... 2017-1 Fiyat Listesi GENİŞ ÜRÜN YELPAZEMİZLE 2017 de SİZİNLEYİZ... www.tasbasielektrik.com ZİL GRUBU ZİL GRUBU 3001 Tek Ses Kanarya Zil 110 9.00 3002 Üç Ses Kanarya

Detaylı

Elektriği tanıtmak, tehlikelerini belirlemek ve bu tehlikelerden korunma yolları hakkında bilgilendirmek II. Bölüm

Elektriği tanıtmak, tehlikelerini belirlemek ve bu tehlikelerden korunma yolları hakkında bilgilendirmek II. Bölüm 23 29 slayt Nİ1103266 TEKNİK UYGULAMALARDA ELEKTRİK TEHLİKELERİ ve İSG AMAÇ: Elektriği tanıtmak, tehlikelerini belirlemek ve bu tehlikelerden korunma yolları hakkında bilgilendirmek II. Bölüm 2016 GÜZ

Detaylı

SANAYİ GRUBU ÜRÜNLER Fiyat Listesi / 2015-1

SANAYİ GRUBU ÜRÜNLER Fiyat Listesi / 2015-1 SANAYİ GRUBU ÜRÜNLER Fiyat Listesi / 2015-1 İÇİNDEKİLER SANAYİ GRUBU ÜRÜNLER KAUÇUK FİŞ ve PRİZLER 3-5 CEE NORM FİŞ ve PRİZLER 6-29 YÜKSEK AKIM FİŞ ve PRİZ GRUPLARI 30-37 ALÜMİNYUM BUATLAR 38-39 PLASTİK

Detaylı

Fiyat Listesi

Fiyat Listesi 2016-1 Fiyat Listesi ZİL GRUBU 1453 FSM Tek Ses Kanarya Zil 50 5.20 3001 Tek Ses Kanarya Zil 110 6.30 3002 Üç Ses Kanarya Zil 110 6.90 3007 Ding Dong Zil 50 9.50 3020 Konuşan Zil 30 Melodili 50 18.00

Detaylı

ELEKTRİK PROJELERİNİN DÜZENLENMESİNDE UYGULANACAK ESASLAR

ELEKTRİK PROJELERİNİN DÜZENLENMESİNDE UYGULANACAK ESASLAR ELEKTRİK PROJELERİNİN DÜZENLENMESİNDE UYGULANACAK ESASLAR HAZIRLAYAN: FİKRET KALKAN Elektrik tesisat projelerinin düzenlenmesinde, yürürlülükte bulunan kanun, tüzük, yönetmelik, teknik şartname ve TSE

Detaylı

12. ÜNİTE ELEKTRİK TESİSLERİNDE BAĞLANTI HATLARI DAĞITIM TABLOSU VE SAYAÇ

12. ÜNİTE ELEKTRİK TESİSLERİNDE BAĞLANTI HATLARI DAĞITIM TABLOSU VE SAYAÇ 12. ÜNİTE ELEKTRİK TESİSLERİNDE BAĞLANTI HATLARI DAĞITIM TABLOSU VE SAYAÇ KONULAR 1. ELEKTRİK TESİSLERİNDE BAĞLANTI HATLARI (ANA KOLON, LİNYE, SORTİ) 2. DAĞITIM TABLOSU (AYDINLATMA) VE BAĞLANTISI 3. DAĞITIM

Detaylı

H20 PANEL S STEM Her tür projeye uygun, güvenilir, sa lam ekonomik kolon ve perde kal b

H20 PANEL S STEM Her tür projeye uygun, güvenilir, sa lam ekonomik kolon ve perde kal b H20 PANEL SSTEM Her tür projeye uygun, güvenilir, salam ekonomik kolon ve perde kalb 1 2 çindekiler H20 Panel Sistem 4 Kalp sistemleri içinde H20 Panel 6 Tamamlanm örnek projeler 8 Sistem Elemanlar 3 H20

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ-5 5. AYDINLATMA VE PRİZ DEVRE ELEMANLARI

ÖĞRENME FAALİYETİ-5 5. AYDINLATMA VE PRİZ DEVRE ELEMANLARI ÖĞRENME FAALİYETİ-5 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ-5 Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, uygun atölye ortamında, standartlara ve elektrik iç tesisleri yönetmeliğine uygun olarak, aydınlatma ve priz

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Karadeniz Teknik Üniversitesi. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİNDE MALZEME Yrd. Doç. Dr. H. İbrahim OKUMUŞ E-mail : okumus@ktu.edu.tr URL : http:// 1 Karadeniz Teknik Üniversitesi YER ALTI KABLOLARI 2 Genel

Detaylı

YANGIN ÖNLEME VE YANGINDAN KORUNMA HDROFOR SETLER

YANGIN ÖNLEME VE YANGINDAN KORUNMA HDROFOR SETLER YANGIN ÖNLEME VE YANGINDAN KORUNMA HDROFOR SETLER ANADOLU FLYGT yangn önleme ve yangndan korunma amaçl hidrofor ve pompa gruplar, güvenilir, etkin, tesisata balanmaya hazr hale getirilmi, kompakt ünitelerdir.

Detaylı

SANAYİ GRUBU ÜRÜNLER Fiyat Listesi / 2015-1

SANAYİ GRUBU ÜRÜNLER Fiyat Listesi / 2015-1 HIZLI BAĞLANTI DUVAR FİŞ & PRİZLER MINIBOX SANAYİ GRUBU ÜRÜNLER Fiyat Listesi / 2015-1 İÇİNDEKİLER SANAYİ GRUBU ÜRÜNLER KAUÇUK FİŞ ve PRİZLER 3-5 CEE NORM FİŞ ve PRİZLER 6-31 YÜKSEK AKIM FİŞ ve PRİZ GRUPLARI

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇ TESİSATTA KULLANILAN ELEMANLAR... 3 Prizler... 3 Elektrik Güvenliği Açısından Prizler... 3 İç Tesisatta Kullanılan Diğer Prizler...

İÇİNDEKİLER İÇ TESİSATTA KULLANILAN ELEMANLAR... 3 Prizler... 3 Elektrik Güvenliği Açısından Prizler... 3 İç Tesisatta Kullanılan Diğer Prizler... İÇİNDEKİLER İÇ TESİSATTA KULLANILAN ELEMANLAR... 3 Prizler... 3 Elektrik Güvenliği Açısından Prizler... 3 İç Tesisatta Kullanılan Diğer Prizler... 3 Fişler... 3 1- Erkek fiş... 4 2- Dişi fiş... 4 Sıva

Detaylı

Ö RENME FAAL YET 1. 1. ViDA VE KILAVUZLAR Ö RENME FAAL YET -1. 1.1. Vidalar. E ik Düzlem. Vida Hatt n n Profili. Ad m. E im Aç s AMAÇ ARA TIRMA

Ö RENME FAAL YET 1. 1. ViDA VE KILAVUZLAR Ö RENME FAAL YET -1. 1.1. Vidalar. E ik Düzlem. Vida Hatt n n Profili. Ad m. E im Aç s AMAÇ ARA TIRMA ÖRENME FAALYET-1 AMAÇ ÖRENME FAALYET 1 Uygun atölye ortam ve gereçleri salandnda, tekniine uygun olarak klavuz ile di açabileceksiniz. ARATIRMA 1. Okul kütüphanesi, ehir kütüphanesi, Internet, v.b. bilgi

Detaylı

ELEKTRİK TESİSAT PROJE UYGULAMASI

ELEKTRİK TESİSAT PROJE UYGULAMASI 1 ELEKTRİK TESİSAT PROJE UYGULAMASI Elektrik projesinin çizimine başlamadan önce daire girişine Işık Tali Tablosu yerleştirilir. Daha sonra tefriş planı ve mekanik tesisat (sıhhi, kalorifer tesisatı vb.)

Detaylı

ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA GÜVENLİK. Elektrik tesislerinde güvenlik - 1

ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA GÜVENLİK. Elektrik tesislerinde güvenlik - 1 ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA GÜVENLİK Elektrik tesislerinde güvenlik - 1 1 İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ 2.3. Tesisatlar 2.3.1. İlgili standartlarda aksi belirtilmediği

Detaylı

2001 SERİSİ AKSESUARLARI

2001 SERİSİ AKSESUARLARI BAĞLANTI ÜRÜNLERİ Ürün Kodu Açıklama Kesit Paket Birim Fiyat GEÇİŞ KLEMENSLERİ - TOPJOB S SERİSİ (Ex e II uyumludur, 8 kv izolasyon) 2000 SERİSİ 1,5mm² (1 mm² /yüksüklü kullanımda bağlantı kesiti) 18A(13,5A)

Detaylı

BEM 'lu Grup 1/16A. 220/250V.~ Monofaze Fiş & Prizler BEM 'lu Grup 1/16A. 220/250V.~ Monofaze Fiş & Prizler

BEM 'lu Grup 1/16A. 220/250V.~ Monofaze Fiş & Prizler BEM 'lu Grup 1/16A. 220/250V.~ Monofaze Fiş & Prizler ÜRÜN KODU AÇIKLAMA IP ADET FİYAT BEM 10-007 10'lu Grup 1/16A. 220/250V.~ Monofaze Fiş & Prizler 2 35 300 BEM 10-008 10'lu Grup 1/16A. 220/250V.~ Monofaze Fiş & Prizler 2 24 430 BEM 10-009 10'lu Grup 1/16A.

Detaylı

Uygulama Küçük modern gazl kazanlara veya gazl s tma cihazlar na montaj için kompakt

Uygulama Küçük modern gazl kazanlara veya gazl s tma cihazlar na montaj için kompakt 7 668 Gaz vanalar VGU7xS... VGU8xS VGU gaz vanalar otomatik ateleme tertibatl ve Premix brülörlü gazl stma kazanlarnda ve su stma cihazlarnda kullanm için gelitirildi. Catering, scak hava ve back tipi

Detaylı

HES HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

HES HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. HES HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 97 yılında enerji kabloları üretmek üzere kurulan firma, çok hızlı bir gelişme kaydederek geçen zaman içerisinde bakır haberleşme kablosu, fiber optik kablo,

Detaylı

o t o m a t i k s i g o r t a l a r 1 2 O t o m a t i k S i g o r t a l a r Vikotech 3 VT B - Kesme Kapasitesi 3 = 3kA 4 = 4,5kA 6 = 6kA 10 = 10kA Devre Kesici (Breaker) Kablo giriþi Her tip otomat barasý

Detaylı

2012-OCAK YENİ LİSTE ÇALIŞMASI Stok Adı Brüt Liste CANALEX SERİSİ TSE'Lİ KAPALI TİP KABLO KANALLARI (KUTULU) 12X12 MM KABLO KANALI (CANALEX) 0,484 TL. 15X10 MM KABLO KANALI (CANALEX) 0,500 TL. 16X16 MM

Detaylı

Titreþim denetim cihazý

Titreþim denetim cihazý Titreþim denetim cihazý Tip 675 Titreþim hýzý (mm/s, rms) 2 Transistör þalter çýkýþý (Ön ayarlamasý sabit olarak yapýlmýþtýr) Analog elektrik çýkýþý: 4...20 ma Frekans aralýðý: 10 Hz...1000 Hz 1 Hz...1000

Detaylı

www.ugurelektrik.com.tr

www.ugurelektrik.com.tr Eko Serisi Tse li Kapalı Tip Kablo Kanalları (Kutulu) 001 014 010008 20 00 10X08 Mm Kablo Kanalı-Eko 0,431 001 014 012012 20 00 12X12 Mm Kablo Kanalı-Eko 0,530 001 014 015010 20 00 15X10 Mm Kablo Kanalı-Eko

Detaylı

ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ DENETİM VE MUAYENE UYGUNLUK BELGESİ

ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ DENETİM VE MUAYENE UYGUNLUK BELGESİ ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ DENETİM VE MUAYENE UYGUNLUK BELGESİ ELEKTRİK İÇ TESİSAT UYGUNLUK BELGESİ NEDİR? ELEKTRİK TESİSATI UYGUNLUK BELGESİ ŞART MI? ELEKTRİK TESİSATI UYGUNLUK BELGESİ İÇİN KONTROLLER NASIL

Detaylı

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AEF 490 AEF 890 İÇİNDEKİLER I Fritözün Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri 5 III Teknik

Detaylı

ELEKTRİK İÇ TESİSAT PROJELERİNİN İNCELENMESİ

ELEKTRİK İÇ TESİSAT PROJELERİNİN İNCELENMESİ ELEKTRİK İÇ TESİSAT PROJELERİNİN İNCELENMESİ Aydınlatma Hesabı Önemli Maddelerin Yansıtma Katsayıları 2 En az Aydınlatma Şiddeti Tablosu Bazı mekanların asgari aydınlatma şiddetleri, E 3 Oda Aydınlatma

Detaylı

24.10.2012. Öğr.Gör.Alkan AKSOY. Hazırlayan: Öğr.Gör. Alkan AKSOY -Sürmene

24.10.2012. Öğr.Gör.Alkan AKSOY. Hazırlayan: Öğr.Gör. Alkan AKSOY -Sürmene Öğr.Gör.Alkan AKSOY Elektrik enerjisini ileten bir veya birden fazla telden oluşan yalıtılmamış tel veya tel demetlerine iletken eğer yalıtılmış ise kablo denir. Ülkemizde 1kV altında genellikle kablolar

Detaylı

BAĞLANTI ÜRÜNLERİ Ürün Kodu Açıklama Kesit Paket Birim Fiyat GEÇİŞ KLEMENSLERİ - TOPJOB S SERİSİ (Ex e II uyumludur, 8 kv izolasyon) 2000 SERİSİ

BAĞLANTI ÜRÜNLERİ Ürün Kodu Açıklama Kesit Paket Birim Fiyat GEÇİŞ KLEMENSLERİ - TOPJOB S SERİSİ (Ex e II uyumludur, 8 kv izolasyon) 2000 SERİSİ BAĞLANTI ÜRÜNLERİ Ürün Kodu Açıklama Kesit Paket Birim Fiyat GEÇİŞ KLEMENSLERİ - TOPJOB S SERİSİ (Ex e II uyumludur, 8 kv izolasyon) 2000 SERİSİ 1,5mm² (1 mm² /yüksüklü kullanımda bağlantı kesiti) 18A(13,5A)

Detaylı

TESİSAT MAHAL LİSTESİ

TESİSAT MAHAL LİSTESİ Sayfa: 1 1 30.1.1 Topraklama şeridi (0.8kg/m) ve gömülmesi m + - - 2 30.4 2 m, 65x65x7'lik galv.köşebent ve 5m galv.örgülü çelik tel ve gömülmesi 3 701-101 Sac pano-800 mm genişliğinde 4 704-102 Sıva üstü

Detaylı

Kale Porselen Ürünleri. Nisan 2013 Fiyat Listesi

Kale Porselen Ürünleri. Nisan 2013 Fiyat Listesi Kale Porselen Ürünleri Nisan 2013 Fiyat Listesi 02 D - Sigortalar Sigorta Buşonları gg 500 V E27-E33-R1 1/4 281.12.0002.20 2 A D II 500 2,45 281.12.0004.20 4 A 500 2,45 281.12.0006.20 6 A 500 2,45 281.12.0010.20

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ-3 ÖĞRENME FAALİYETİ ÖĞRENME FAALİYETİ ÖĞRENME FAALİYETİ

ÖĞRENME FAALİYETİ-3 ÖĞRENME FAALİYETİ ÖĞRENME FAALİYETİ ÖĞRENME FAALİYETİ AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ-3 ÖĞRENME FAALİYETİ AALİYETİ-3 ÖĞRENME FAALİYETİ Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, uygun atölye ortamında, standartlara ve elektrik iç tesisleri ve topraklamalar yönetmeliğine

Detaylı

P I. R dir. Bu de er stator sarg lar n direnci. : Stator bir faz sarg n a.c. omik direncini ( ) göstermektedir.

P I. R dir. Bu de er stator sarg lar n direnci. : Stator bir faz sarg n a.c. omik direncini ( ) göstermektedir. Asenkron Motorun Bota Çalmas Bota çallan asenkron motorlar ebekeden bir güç çekerler. Bu çekilen güç, stator demir kayplar ile sürtünme ve vantilasyon kayplarn toplam verir. Bota çalan motorun devir say

Detaylı

Detaylardaki Mükemmellik

Detaylardaki Mükemmellik 1 İÇİNDEKİLER Borsan Kablo. Elektrik. Aydınlatma San ve Tic. A.Ş. 1984 yılında kurulmuştur. Borsan. kurulduğu günden bu güne. her zaman kendini yenileyen ve geliştiren DENEYİM li ve uzman kadrosu. yaptığı

Detaylı

Döküm Yöntemleri. Dr.-Ing. Rahmi Ünal

Döküm Yöntemleri. Dr.-Ing. Rahmi Ünal Döküm Yöntemleri Dr.-Ing. Rahmi Ünal 1 HASSAS DÖKÜM Hassas Döküm Son derece kark parçalar temiz ve tam bir ekilde elde edilebilir. Özellikle tala kaldrlarak ilenmesi veya dövülebilmesi mümkün olmayan alamlardan

Detaylı

çindekiler Kauçuk fifl-priz serisi, Ark kaynak makina ba lant elemanlar,

çindekiler Kauçuk fifl-priz serisi, Ark kaynak makina ba lant elemanlar, çindekiler, Ark kaynak makina ba lant elemanlar, Kauçuk fifl priz serisi...6 Sunum...6 Referanslar...7 Ark kaynak makina ba lant elemanlar...10 Sunum...10 H zl seçim k lavuzu...12 Boyutlar-Kauçuk...13

Detaylı

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI 11.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 3. SIVA ÜSTÜ TESİSAT 3.1. DÜBELLER Dübel, plastikten yapılmış tutturma gerecine denir. Dübeller, beton ve duvar

Detaylı

TORAKLAMA. - Genel Bilgi - Kontrol Yöntemi - Örnekler

TORAKLAMA. - Genel Bilgi - Kontrol Yöntemi - Örnekler TORAKLAMA - Genel Bilgi - Kontrol Yöntemi - Örnekler Genel Bilgi Topraklama Nedir? Elektrik Topraklama Nedir? tesislerinde aktif olmayan bölümler ile sıfır iletkenleri ve bunlara bağlı bölümlerin, bir

Detaylı

1. Sabit Noktal Say Sistemleri

1. Sabit Noktal Say Sistemleri 2. SAYI SSTEMLER VE KODLAR Say sistemleri iki ana gruba ayrlr. 1. Sabit Noktal Say Sistemleri 2. Kayan Noktal Say Sistemleri 2.1. Sabit Noktal Say Sistemleri 2.1.1. Ondalk Say Sistemi Günlük yaantmzda

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI

SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI KONU VE KAPSAM: Alçak gerilim dağıtım panoları, bina içinde kullanılan, zemine montajlı, serbest dikili tip olarak prefabrik standart fonksiyonel

Detaylı

2014 YILI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU (T.T.K.) 54 KALEM ELEKTRİK MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

2014 YILI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU (T.T.K.) 54 KALEM ELEKTRİK MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 2014 YILI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU (T.T.K.) 54 KALEM ELEKTRİK MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ Kurumumuz Genel Müdürlük Birimleri ile Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü nün ihtiyaçları olarak

Detaylı

ĐSTANBUL A ve B STÜDYOLARI TELESKOPĐK ve HOĐST IŞIK ASKI SĐSTEMĐ ĐLE DĐMMER SĐSTEMĐ ELEKTRĐK ve MEKANĐK ALT YAPISI TEKNĐK ŞARTNAMESĐ

ĐSTANBUL A ve B STÜDYOLARI TELESKOPĐK ve HOĐST IŞIK ASKI SĐSTEMĐ ĐLE DĐMMER SĐSTEMĐ ELEKTRĐK ve MEKANĐK ALT YAPISI TEKNĐK ŞARTNAMESĐ ĐSTANBUL A ve B STÜDYOLARI TELESKOPĐK ve HOĐST IŞIK ASKI SĐSTEMĐ ĐLE DĐMMER SĐSTEMĐ ELEKTRĐK ve MEKANĐK ALT YAPISI TEKNĐK ŞARTNAMESĐ 1:TELESKOPĐK ve HOĐST IŞIK ASKI SĐSTEMĐ ĐLE DĐMMER SĐSTEMĐ ELEKTRĐK

Detaylı

NÖTR-TOPRAK GERİLİMİ NEDİR?

NÖTR-TOPRAK GERİLİMİ NEDİR? GNDSeries Nedir? Banka ATM lerinin nötr-toprak arasındaki gerilim farklarının artmasının, elektronik kartlarını yoğun yakmasından yola çıkılarak tasarlanmış bir üründür. GNDSeries, tüm Dünya da nötr-toprak

Detaylı

Alçak Gerilim Darbe Koruyucu www.trimbox.com.tr TÜRKÇE TANITIM,MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU. Modeller: , YM-380SX

Alçak Gerilim Darbe Koruyucu www.trimbox.com.tr TÜRKÇE TANITIM,MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU. Modeller: , YM-380SX Alçak Gerilim Darbe Koruyucu www.trimbox.com.tr TÜRKÇE TANITIM,MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU Modeller: YM-220SX, YM-380SX UYARI! Montaj işlemine geçmeden önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Bu

Detaylı

BÖLÜM 5. Gerilim Azaltan Dönü türücünün Kal Durum Devre Analizi

BÖLÜM 5. Gerilim Azaltan Dönü türücünün Kal Durum Devre Analizi BÖÜM 5 DC-DC DÖNÜTÜRÜCÜER A. Deneyin Amac DC-DC erilim azaltan dönütürücü (buck converter) ve DC-DC erilim artran dönütürücü (boost converter) devrelerinin davranlar incelemek. Bu deneyde erilim azaltan

Detaylı

E1 ELEKTRİK TESİSATI YAPILMASI İŞİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

E1 ELEKTRİK TESİSATI YAPILMASI İŞİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ İşin Adı: İzmir Konak Belediyesi Barbaros Hayrettin İlköğretim Okulu Yapılması İşi A) YAPILACAK İŞİN TARİFİ E1 ELEKTRİK TESİSATI YAPILMASI İŞİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ a) İzmir Konak Belediyesi Barbaros

Detaylı

Installationsanvisning J Köksfläkt DIPQ10/DIPQ13 Frihängande fläktar Driftsätt: Frånluft/återcirkulation

Installationsanvisning J Köksfläkt DIPQ10/DIPQ13 Frihängande fläktar Driftsätt: Frånluft/återcirkulation Kurulum yalnızca uzman personel tarafından yapılabilir. Tüm iş adımları sırasıyla eksiksiz olarak uygulanmalı ve kontrol edilmelidir. Geçerlilik kapsamı Bu kurulum kılavuzu aşağıdakiler için geçerlidir:

Detaylı

Yüksek, a r dö emeler ve

Yüksek, a r dö emeler ve YK9 TAIYICI SKELE Yüksek, ar döemeler ve masa kalplar için ekonomik tayclk 1 çindekiler YK9 Tayc skele 4 Döeme iskelesi, masa kalb ve merdiven kulesi olarak 6 Tamamlanm örnek projeler 10 Masa iskelesi

Detaylı

Kullanım Talimatı. Ozonizatör S 500 / S 1000

Kullanım Talimatı. Ozonizatör S 500 / S 1000 Kullanım Talimatı Ozonizatör S 500 / S 1000 Giriş Sander'in bu üstün kaliteli ürününü satın aldığınız için sizi kutlarız ve bu cihazdan memnun kalacağınızdan eminiz. Akvaryum teknolojisine ilişkin ürünlerin

Detaylı

ELEKTRK, ELEKTRONK VE BLGSAYAR PROJELER UYGULAMA STANDARTLARI

ELEKTRK, ELEKTRONK VE BLGSAYAR PROJELER UYGULAMA STANDARTLARI ELEKTRK, ELEKTRONK VE BLGSAYAR PROJELER UYGULAMA STANDARTLARI 1. Elektrik, elektronik ve bilgisayar uygulama projeleri, yürürlükte bulunan kanun, yönetmelik ve EMO proje standartlarına uygun olarak hazırlanacaktır.

Detaylı

AKSİYAL ISITMA APAREYLERİ

AKSİYAL ISITMA APAREYLERİ Yüksekten Uçuyoruz! Ekonomik ısıtma çözümlerinin vazgeçilmez argümanı olan hava apareyleri radyal ve aksiyal olarak iki değişin yapıda imal edilir. Uzun mesafelere hava atışı gerçekleştirmek için radyal

Detaylı

ARMATÜRLER KUMRU MİNİ GLOB ARMATÜR AR 02 LED ARMATÜR AR 01. Ø 215 mm KOLİ - 40 Adet 6,40 KRİSTAL MİNİ GLOB ARMATÜR AR 13. Ø 215 mm.

ARMATÜRLER KUMRU MİNİ GLOB ARMATÜR AR 02 LED ARMATÜR AR 01. Ø 215 mm KOLİ - 40 Adet 6,40 KRİSTAL MİNİ GLOB ARMATÜR AR 13. Ø 215 mm. ARMATÜRLER KUMRU MİNİ GLOB ARMATÜR AR 02 KUMRU GLOB ARMATÜR PUSULA LED ARMATÜR AR 0 Ø 25 mm KOLİ 40 Adet 6,40 AR 3L Ø 235 mm KOLİ 32 Adet 8,50 Ø 25 mm KOLİ 40 Adet 2,00 KRİSTAL GLOB ARMATÜR AR 4 PUSULA

Detaylı

İhale Makamı. Poz No İmalatın Cinsi Birim Miktarı

İhale Makamı. Poz No İmalatın Cinsi Birim Miktarı İş Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisatı Sayfa: 1 1 32.12.1-030 1kV, 3x2.5 mm2 NYY Kablo (beton kanala, direğe, duvara) m 1.500,000 AG Kablolar: İlgili T.E. standardına uygun Y kablolar ve ilgili T.E. standardına

Detaylı

Ürün Kataloğu. ipekboru Elektrik Tesisat Boruları Electrical Instalation Conduit

Ürün Kataloğu. ipekboru Elektrik Tesisat Boruları Electrical Instalation Conduit Ürün Kataloğu PVC Borular Elektrik Tesisat Boruları Electrical Instalation Conduit www.ipekboru.com.tr PE Borular, Esnek Tesisat Borular PP Borular, Esnek,, Duman Yoğunluğu Az Esnek HDPE Borular 1. Organize

Detaylı

Kale Porselen Ürünleri. Ocak 2014 Fiyat Listesi. Sigortalar Nisan 2013 Fiyat Listesi

Kale Porselen Ürünleri. Ocak 2014 Fiyat Listesi. Sigortalar Nisan 2013 Fiyat Listesi Kale Porselen Ürünleri Ocak 2014 Fiyat Listesi Sigortalar Nisan 2013 Fiyat Listesi 02 D-Sigortalar D - Sigortalar Sigorta Buşonları gg 500 V E27-E33-R1 1/4 281.12.0002.20 2 A D II 500 3,00 281.12.0004.20

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz CONSTRUCTA CH230220 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3567828

Kullanım kılavuzunuz CONSTRUCTA CH230220 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3567828 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Sayfa 13-2 Sayfa 13-6

Sayfa 13-2 Sayfa 13-6 Sayfa -2 Sayfa -6 63A KADAR OTOMATİK SİGORTALAR 11P, 1P+N, 2P, 3P ve 4P modeller IEC anma akımı In: 1-63A IEC kısa-devre kapasitesi Icn: 10kA (1P+N için 6kA) Trip özellikli eğri: B, C, D modeller. 80-125A

Detaylı

Yüksek, a r dö emeler ve

Yüksek, a r dö emeler ve YK9 TAIYICI SKELE Yüksek, ar döemeler ve masa kalplar için ekonomik tayclk 1 çindekiler YK9 Tayc skele Döeme iskelesi, masa kalb ve merdiven kulesi olarak 6 Tamamlanm örnek projeler 10 Masa iskelesi 12

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLC510R IP Set güvenlik sensörü alıcı

İçerik. Ürün no.: MLC510R IP Set güvenlik sensörü alıcı Ürün no.: 544027 MLC510R30-1200-IP Set güvenlik sensörü alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Kumanda ve gösterge

Detaylı

C TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME

C TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME C TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME 1. STANDARTLAR Bu şartname kapsamındaki dekoratif aydınlatma direkleri aşağıda verilen Türk Standartların yürürlükteki en son baskılarına göre imal ve test edilecektir.

Detaylı

NYY-J, NYY-O, VDE, PVC elektrik kablosu, HD 603 / VDE 'e uygun, doğrudan gömme ve bina tesisatı için, muhtelif uygulamalarda sabit tesisat

NYY-J, NYY-O, VDE, PVC elektrik kablosu, HD 603 / VDE 'e uygun, doğrudan gömme ve bina tesisatı için, muhtelif uygulamalarda sabit tesisat Sabit tesisat, doğrudan gömme, farklı uygulama alanları olan PVC kablo, VDE, PVC elektrik kablosu, HD 603 / VDE 0276-603'e uygun, doğrudan gömme ve bina tesisatı için, muhtelif uygulamalarda sabit tesisat

Detaylı

19. ÜNİTE KUVVET DAĞITIM TABLOLARI

19. ÜNİTE KUVVET DAĞITIM TABLOLARI 19. ÜNİTE KUVVET DAĞITIM TABLOLARI KONULAR 1. KUVVET DAĞITIM TABLOSUNDAKİ MALZEMELER VE ÖZELLİKLERİ 2. KUVVET DAĞITIM TABLOSUNDAKİ BAĞLANTILAR 19.1 KUVVET DAĞITIM TABLOSUNDAKİ MALZEMELER VE ÖZELLİKLERİ

Detaylı

ELEKTRON K BALASTLAR

ELEKTRON K BALASTLAR EEKTRONK BAASTAR EEKTRONK BAASTAR Profesyonel Elektronik Balastlar Ç NDEK ER Serisi Serisi TC Serisi TCDE Serisi Basic Elektronik Balastlar Tanıtım Çalışma Prensibi Sınıfı ineer ambalar İçin Profesyonel

Detaylı

Ürün yelpazesine genel

Ürün yelpazesine genel 7 101 LME1... / LME2... / LME4... LME3... LME7... Ürün yelpazesine genel bak LME Çalma ekli aralkl olan çok kademeli veya modülasyonlu sv yakt veya gaz brülörlerini iletime alma ve denetleme görevini LME

Detaylı

11. ÜNİTE AYDINLATMA PROJELERİNİN HAZIRLANMASI

11. ÜNİTE AYDINLATMA PROJELERİNİN HAZIRLANMASI 11. ÜNİTE AYDINLATMA PROJELERİNİN HAZIRLANMASI KONULAR 1. Çeşitli Uygulama Projelerinin İncelenmesi 2. Örnek Uygulama Projesinin Hazırlanması BU ÜNİTEYE NEDEN ÇALIŞMALIYIZ? Aydınlatma Projelerinin Hazırlanması

Detaylı

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu Online Bilimsel Program Yönetici Klavuzu Bu belgedeki bilgiler, ekiller ve program ilevi önceden haber verilmeksizin deitirilebilir. Tersi belirtilmedikçe, burada örnek olarak ad geçen kiiler, adresler,

Detaylı

ZAYIF AKIM TESİSLERİ VE ELEKTRİK TESİSAT PROJELERİ

ZAYIF AKIM TESİSLERİ VE ELEKTRİK TESİSAT PROJELERİ ZAYIF AKIM TESİSLERİ VE ELEKTRİK TESİSAT PROJELERİ Dersin Modülleri İç Tesisat Döşeme Teknikleri Çağırma Tesisatları Güvenlik Tesisatları Haberleşme ve Bildirim Tesisatları Zayıf Akım Tesisatı Arıza Tespiti

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LIEBHERR CTSL 2441 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4280868

Kullanım kılavuzunuz LIEBHERR CTSL 2441 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4280868 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

OSMAN AĞA KÜLTÜR EVİ

OSMAN AĞA KÜLTÜR EVİ OSMAN AĞA KÜLTÜR EVİ TEKLİF KABUL EDİLİR İLAN NUMARASI: KKTC-12-TCKB-01/004 Osman Ağa Kültür Evi Projesi 1.Genel Tanım: Osman Ağa Kültür Evi Restorantı, Bahçesi, Mutfağı, Büfe ve havuzu için döşenecek

Detaylı

Plastra bir Asya Trafik A.Ş. markasıdır. Katalogda yer alan ürünler Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillenmiştir. www.asyatrafik.com.

Plastra bir Asya Trafik A.Ş. markasıdır. Katalogda yer alan ürünler Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillenmiştir. www.asyatrafik.com. Plastra bir Asya Trafik A.Ş. markasıdır. Katalogda yer alan ürünler Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillenmiştir. 20 2015 www.asyatrafik.com.tr ÜRÜN KATALOĞU 2015 Hakkımızda Plastra markalı yol güvenliği

Detaylı

biz kimiz. Simtes / Ostim

biz kimiz. Simtes / Ostim biz kimiz. Simtes Elektrik olarak bizler; enerji iletimi, dağıtımı ve kontrolu konularında şirketinizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak üzere hizmet vermekteyiz. 1975 yılından günümüze kadar Simtes,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz CONSTRUCTA CF330250 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3567972

Kullanım kılavuzunuz CONSTRUCTA CF330250 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3567972 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Ek kılavuz. Aşırı gerilim güvenlik modülü B Document ID: 50708

Ek kılavuz. Aşırı gerilim güvenlik modülü B Document ID: 50708 Ek kılavuz Aşırı gerilim güvenlik modülü B81-35 Document ID: 50708 İçindekiler İçindekiler 1 Kendi emniyetiniz için 1.1 Amaca uygun kullanım... 3 1.2 Genel güvenlik uyarıları... 3 1.3 Ex alanlar için güvenlik

Detaylı

15. ÜNİTE ÖRNEK KUVVET TESİSAT UYGULAMA PROJESİNİN HAZIRLANMASI

15. ÜNİTE ÖRNEK KUVVET TESİSAT UYGULAMA PROJESİNİN HAZIRLANMASI 15. ÜNİTE ÖRNEK KUVVET TESİSAT UYGULAMA PROJESİNİN HAZIRLANMASI KONULAR 1. Küçük Bir Atölyenin Kuvvet Tesisat Projesinin Hazırlanması 2. Asma Katlı Bir İş Yerinin Aydınlatma ve Kuvvet Projesinin Hazırlanması

Detaylı

Easy9. Alçak gerilim tesisatı için güvenilir koruma ürünleri.

Easy9. Alçak gerilim tesisatı için güvenilir koruma ürünleri. Alçak gerilim tesisatı için güvenilir koruma ürünleri. Easy9 un kalitesi ve güvenilirliği daha üretken olmamı sağladı. Güvendiğiniz markadan yeni ve sağlam bir seri... Yeni Easy9 serisi, bir elektrikçi

Detaylı

AKSİYEL FAN HIZ KONTROL ÜNİTESİ

AKSİYEL FAN HIZ KONTROL ÜNİTESİ AKSİYEL FAN & HIZ KONTROL ÜNİTESİ SFW0S 300 BROŞÜR TEKNİK ÖZELLİKLER SALİKS SFW0S 300 Fan yaygın olarak pano ve server odaları, elekrik panoları gibi endüstriyel makine soğutmalarında, aynı zamanda yaşamsal

Detaylı

Ö RENME FAAL YET -1 Ö RENME FAAL YET -1 1. ELEKTR K ARK KAYNA I AMAÇ. 1.4 Kaynak Temel elemanlar ARA TIRMA. 1.1. Kayna n Tarihçesi

Ö RENME FAAL YET -1 Ö RENME FAAL YET -1 1. ELEKTR K ARK KAYNA I AMAÇ. 1.4 Kaynak Temel elemanlar ARA TIRMA. 1.1. Kayna n Tarihçesi ÖRENME FAALYET-1 ÖRENME FAALYET-1 Bu öretim faaliyeti sonunda uygun atölye ortam salandnda teknie uygun olarak elektrik ark kaynak makinesini kaynak yapmaya hazr hale getirebileceksiniz. AMAÇ ARATIRMA

Detaylı

Easy9. Alçak gerilim tesisatı için, güvenilir koruma ürünleri.

Easy9. Alçak gerilim tesisatı için, güvenilir koruma ürünleri. Alçak gerilim tesisatı için, güvenilir koruma ürünleri. Easy9 un kalitesi ve güvenilirliği daha üretken olmamı sağladı. Güvendiğiniz markadan yeni, sağlam bir ser... Yeni Easy9 serisi, bir elektrikçi olarak

Detaylı

2. Senkron motorla ayn milde bulunan uyart m dinamosunu motor olarak çal rarak yol vermek.

2. Senkron motorla ayn milde bulunan uyart m dinamosunu motor olarak çal rarak yol vermek. Senkron Motorlara Yol Verme ekilleri Bir asenkron motora gerilim uygulandnda direkt olarak yol alr. Bunun için yardmc bir düzenee ihtiyaç yoktur. Senkron motorlar ise gerilim uygulandnda direkt olarak

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PROFILO FRT4011G http://tr.yourpdfguides.com/dref/3570387

Kullanım kılavuzunuz PROFILO FRT4011G http://tr.yourpdfguides.com/dref/3570387 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

İNCİRLİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI UMEM ELEKTRONİK MONTÖRÜ KURSU GÜNLÜK ÇALIŞMA PLANI DERS.

İNCİRLİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI UMEM ELEKTRONİK MONTÖRÜ KURSU GÜNLÜK ÇALIŞMA PLANI DERS. DERS Modül Adı KONULAR ÖĞRETMEN ADI 8.01.2016 7.01.2016 6.01.2016 5.01.2016 4.01.2016 CUMA PERŞEMBE ÇARŞAMBA SALI PAZARTESİ İş sağlığı ve güvenliği genel prensipler Temel Kavramlar İş güvenliği yönünden

Detaylı

Y TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME

Y TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME Y TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME 10metre ÇİFTLİ DEKORATİF AYDINLATMA DİREĞİ Direk Ana Gövde : Direk gövdesi kullanılan Ø114*3mm Ø139*4mm, Ø168*4mm çelik (S 235 JR) kalite borulardan imal edilecektir.

Detaylı

9. ÜNİTE ELEKTRİK TESİSATLARINDA KULLANILAN MAZEMELER

9. ÜNİTE ELEKTRİK TESİSATLARINDA KULLANILAN MAZEMELER 9. ÜNİTE ELEKTRİK TESİSATLARINDA KULLANILAN MAZEMELER KONULAR 1. PVC (PLASTİK) BORULAR VE BUNLARA AİT EK PARÇALARI 2. SPİRAL (BÜKÜLGEN) BORULAR VE BUNLARA AİT EK PARÇALARI 3. ANTİGRON (NEMLİ YER) TESİSAT

Detaylı

Konya 2-3. Organize Sanayi Bölgesi Elektrik Da m ebekesindeki Harmonik Seviyelerinin ncelenmesi

Konya 2-3. Organize Sanayi Bölgesi Elektrik Da m ebekesindeki Harmonik Seviyelerinin ncelenmesi Konya 2-3. Organize Sanayi Bölgesi Elektrik Dam ebekesindeki Harmonik Seviyelerinin ncelenmesi Hasan EROLU 1 Musa AYDIN 2 1,2 Elektrik Elektronik Mühendislii Bölümü Mühendislik-Mimarlk Fakültesi Selçuk

Detaylı

kullanılması,tasarlanması proje hizmetleriyle sağlanabilmektedir. ALİŞAN KIZILDUMAN - KABLO KESİTLERİ VE GERİLİM DÜŞÜMÜ HESAPLARI - 24-25.11.

kullanılması,tasarlanması proje hizmetleriyle sağlanabilmektedir. ALİŞAN KIZILDUMAN - KABLO KESİTLERİ VE GERİLİM DÜŞÜMÜ HESAPLARI - 24-25.11. teknik ağırlıklı ekipmanların,ürünlerin,proseslerin, sistemlerin ya da hizmetlerin tasarımı hayata geçirilmesi,işletilmesi,bakımı,dağıtımı,tekni k satışı ya da danışmanlık ve denetiminin yapılması ve bu

Detaylı

SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU

SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIEYĠ ÇALIġTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DĠKKATLĠCE OKUYUNUZ ASB 460 ASB 860 ĠÇĠNDEKĠLER 2 I Sos Bein-Marie Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik

Detaylı

Easy9. Alçak gerilim tesisatı için güvenilir koruma ürünleri Easy 9 katalog.indd 1 1/17/14 2:33 PM

Easy9. Alçak gerilim tesisatı için güvenilir koruma ürünleri Easy 9 katalog.indd 1 1/17/14 2:33 PM Alçak gerilim tesisatı için güvenilir koruma ürünleri. 00205 Easy 9 katalog.indd 1 1/17/14 2:33 PM Easy9 un kalitesi ve güvenilirliği daha üretken olmamı sağladı. Güvendiğiniz markadan yeni ve sağlam bir

Detaylı

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas Cengiz Tepe 1 Hatice Sezgin 1, Elektrik Elektronik Mühendislii Bölümü, Ondokuz May#s

Detaylı

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r.

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r. HURDAYA AYRILAN VARLIKLARIN MUHASEBELELMELER VE YAPILAN YANLILIKLAR Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net 1.G Kamu idarelerinin kaytlarnda bulunan tarlar ile maddi duran varlklar doalar gerei

Detaylı

Bileenler arasndaki iletiim ise iletiim yollar ad verilen kanallar yardm ile gerçekleir: 1 Veri Yollar 2 Adres Yollar 3 Kontrol Yollar

Bileenler arasndaki iletiim ise iletiim yollar ad verilen kanallar yardm ile gerçekleir: 1 Veri Yollar 2 Adres Yollar 3 Kontrol Yollar Von Neumann Mimarisinin Bileenleri 1 Bellek 2 Merkezi lem Birimi 3 Giri/Çk Birimleri Yazmaçlar letiim Yollar Bileenler arasndaki iletiim ise iletiim yollar ad verilen kanallar yardm ile gerçekleir: 1 Veri

Detaylı

NAZİLLİ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ PANO TASARIM VE MONTAJI DERSİ ÇALIŞMA SORULARI 1. Kablonun yalıtılmış olan iletkenine ne denir? A) Damar, B) Kılıf, C)

NAZİLLİ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ PANO TASARIM VE MONTAJI DERSİ ÇALIŞMA SORULARI 1. Kablonun yalıtılmış olan iletkenine ne denir? A) Damar, B) Kılıf, C) 1. Kablonun yalıtılmış olan iletkenine ne denir? A) Damar, B) Kılıf, C) Yalıtkan D) Hiçbiri 2. Kabloyu mekanik etkilerden koruyan yassı veya yuvarlak tellerle yapılmış örgü veya sargıya denir? A) Damar,

Detaylı