Ö RENMEFAAL YET -1. Uygunortamsa land ndaistenilensürede,priztesisat kablolar n çekebileceksiniz. Elemanlar nmontajveba lant lar n yapabileceksiniz.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ö RENMEFAAL YET -1. Uygunortamsa land ndaistenilensürede,priztesisat kablolar n çekebileceksiniz. Elemanlar nmontajveba lant lar n yapabileceksiniz."

Transkript

1 ÖRENMEFAALYET-1 AMAÇ ÖRENMEFAALYET-1 Uygunortamsalandndaistenilensürede,priztesisatkablolarnçekebileceksiniz. Elemanlarnmontajvebalantlarnyapabileceksiniz. ARATIRMA 1.1. Priz Linyesi Tanm Prizçeitleri,linyevesortihatlarndakullanlaniletkenkesitlerihakkndabilgi toplaynz.bukonuylailgiliçeitlifirmalarnkataloglarninceleyiniz.kuvvetli akmveiçtesisatyönetmeliiniokuyunuz. 1.PRZTESSATI Datm tablosundan ilk beslenen priz sortisi buvatna kadar olan besleme hattna denir.ekil1.1 deprizlinyesigösterilmektedir. ekil1.1:prizlinyesi Standart Kablo Kesitleri Priz linyesinde standart kablo kesiti olarak 2.5 mm2 NYA (tek damarl) kablo çekilmesigerekmektedir.linyehatlarndatse(türkstandartlarenstitüsü)vece(avrupa Birlii) yegörefaz,siyah-kahverengi;nötr,mavi;toprak,sar-yeilrenkte2.5mm2nya 3

2 kabloyla çekilmelidir. Aada Resim 1.1 de priz linyesinde kullanlan NYA kablo gösterilmektedir. Resim1.1:Prizlinyesindekullanlan2.5mm2NYAkablo Aadakitablodastandartiletkenkesitlerigörülmektedir. Nominal kesit mm D çap mm Net arlk kg/km Standart sevk uzunluu m C derecede iletken DC direnci Akm tama kapasitesi 30ºC derecede Boru içinde (toprak) A Havada A Tablo 1.1: Standart kablo kesitleri 1.2. Priz Sortisi Tanm Prizlinyesibuvatndan,prizekadarolanhattaprizsortisidenir.Aadaekil1.2 de priz sortisi görülmektedir. 4

3 ekil1.2:prizsortisi Standart Kablo Kesitleri Priz sortisinde standart kablo kesiti olarak 2.5 mm 2 NYA (tek damarl) kablo kullanlmaktadr. Sorti hatlarnda TSE (Türk Standartlar Enstitüsü) ve CE (Avrupa Birlii) ye göre faz, siyah; nötr, mavi; toprak, sar-yeil renkte 2.5 mm 2 NYA kabloyla çekilmelidir. Priz sorti hatlarnda kullanlan kablonun kesiti, priz linye hattnda kullanlan kablonun kesitiyle ayn olduu Resim 1.1 de gösterilmektedir. Standart kablo kesitlerinin Tablo1.1 deverilenkablokesitleriyleaynolduugösterilmektedir Prizler ÇeitleriveYaps Tesisatyapmeklinegöreprizçeitleri: Svaaltpriz Svaüstüpriz Nemliyer-antigron(etan)priz SvaAltPrizinYapsveÇeitleri DçerçevesisertPVCmadde,bakalitveyatermoplastikmalzemedenyaplmtr.D ksmçeitlirenkteplastikmalzemeveyaaaçkaplamaolaraküretilir.enerjininbalanaca kontak yuvalar düzenei, yanmaz özellikli PVC veya porselen malzemenin içinde bulunmaktadr.prizin,kablolarnbalanacailetkenbalantuçlarvekontaklardnda, temasedilenyüzeyivedyüzeyiyaltkandr.gövdeüzerindeakmtayaniletkenksmve parçalar, sert bakrdan veya bakr alaml sert malzemeden yaplmtr. Toprakl ve toprakszolarakikigrubaayrlmaktadr.uygulamadaençoktopraklprizkullanlmaktadr. Kullanm amaçlarna göre deiik amaçl sva alt prizler, çeitli firmalar tarafndan üretilmektedir.aadaçeitlisvaaltprizçeitlerigösterilmektedir. 5

4 Resim1.2:Svaaltpriz Resim1.3:Svaalttopraklpriz Resim1.4:Topraklpriz(UPS) Resim1.5:Kapaklpriz Resim1.6:kilipriz(UPS) Resim1.7:kilipriz 6

5 Resim 1.8: TV radyo prizi Resim 1.9: Uydu sat prizi Resim1.10:kilinümerik(2adet) Resim1.11:kilidataprizi Resim1.12:kilidataprizikatnümerik 7 Resim1.13:Telefonprizi

6 Uygulamada,kullanmamacnagöreçokçeitlisvaaltprizbulunmaktadr.Çeitli firmalarnkataloglarndankullanmyerinegöreistediinizpriziseçebilirsiniz SvaÜstüPrizinYapsveÇeitleri D çerçevesi sert PVC madde veya bakalit malzemeden yaplmtr. Enerjinin balanaca kontak yuvalar düzenei, yanmaz özellikli PVC veya porselen malzemenin içinde bulunmaktadr. Prizin kablolarn balanaca iletken balant uçlar ve kontaklar dnda,temasedilenyüzeyvedyüzeyiyaltkandr.gövdeüzerindeakmtayaniletken ksmveparçalarsertbakrdanveyabakralamlsertmalzemedenyaplmtr.günümüz teknolojisinde sva üstü prizler, yerini nemli yer prizlerine ve plastik kanal prizlerine brakmtr. Büro ve ofis uygulamalarnda, dekoratif görünüm ve çok amaçl kullanlmasndan dolay plastik kanal prizleri tercih edilmektedir. Bu yüzden sva üstü prizlerinkullanmalanlarazalmtr.resim1.14 teplastikkanalprizigösterilmektedir. Resim 1.14: Plastik kanal prizi Aadakiresimlerdedeiiksvaüstüprizçeitlerigösterilmektedir. Resim1.15:Svaüstüpriz Resim1.16:Svaüstütopraklpriz 8

7 Resim1.17:Svaüstünümerik Resim1.18:Svaüstüdüzpriz Resim1.19:TVantenprizigeçili Resim1.20:Svaüstütopraklpriz Resim1.21:Svaüstütrifazepriz Resim1.22:Trifazeduvarpriz 9

8 NemliYer-Antigron(Etan)PrizinYapsveÇeitleri Nemli yer tesisatnda kullanlan prizler, toz, nem, su, patlayc ve yanc gaza kar koruyucu içerisine alnmtr. D çerçevesi sert PVC madde, bakalit malzemeden veya termoplastik malzemeden yaplmtr. Enerjinin balanaca kontak yuvalar düzenei, yanmaz özellikli PVC veya porselen malzemenin içinde bulunmaktadr. Gövde üzerinde, akmtayaniletkenksmveparçalar,sertbakrdanveyabakralamlsertmalzemeden yaplmtr.aadadeiiknemliyerprizçeitlerigösterilmektedir. Resim1.23:Antigronpriz Resim1.24:Antigrontopraklpriz Resim1.25:Antigrontopraklkapaklpriz Resim1.26:AntigronTVantenprizigeçili 10

9 Resim 1.27: Antigron nümerik Resim 1.28: Üç kutuplu priz Resim 1.29: Duvar priz kauçuk Resim 1.30: Trifaze polyester priz Özellikleri Kullanm alanlar oldukça fazladr. Yaplarnn salam ve uzun ömürlü olmas nedeniylebinalarda,ofislerdevesanayidesüreklikullanlanbirelektrikmalzemesidir.birfi araclyla, dorudan veya uzatma kablosuyla elektrikli cihazlara enerji aktarmak için kullanlanbiraraçtr. 1.4.PrizTesisatKablosunuÇekme lemSras Binannkabainaatnda,projeyeuygundenetimyaplaraklinyebuvatilekat panosuarasndakiborulamailemiyaplr.builem,tavanademirdöendikten (tabliye)sonrapaspaykonularak(borununezilmemesiiçin)betondökülmeden önceyaplr.ekil1.3 tebuilemgösterilmektedir. 11

10 ekil1.3:katpanosuilelinyebuvatarasndakiboruhatt Binannduvarlarilendiktensonralinye buvatileprizkasasarasndakiini borularatlr.atlacakolanbütünborular,duvarlardayatayvedikeyolmaldr. Kesinlikle çapraz olarak boru atlmamas gerekir. Borularn uçlarna priz kasalarmonteedilmelidir.ekil1.4 tebuilemgösterilmektedir. ekil1.4:linyebuvatileprizkasasarasndakiiniborular Kat panosundan linye buvatna kadar olan linye hatt, susta ve klavuz yardmyla çekilir. Linye hatlar kesinlikle müstakil hat olarak çekilmelidir. 12

11 Toprakvenötrbalantlar,hiçbirekildeortakolarakkullanlmamaldr.ekil 1.5 teüçfarklrenkteçekilmilinyehattgösterilmektedir. ekil1.5:katpanosundanlinyebuvatnakadarlinyehattçekimi Linyebuvatndansvaaltndayaplansortiinilerikullanlaraksustaveklavuz yardmyla prizsortisiçekimi yaplr.ekil1.6 da prizlinyesiileaynrenkte çekilmiprizsortisigösterilmektedir. ekil1.6:linyebuvatndanprizkasasnakadarolanprizsortisiçekimi 13

12 Buvatlardaki renk kotlarna uygun çekilmi priz linye ve sorti kablolarnn renkleri,birbirineuyumluolacakekildeklemensveyakovanlabalanr.ekil 1.7 debuvatbalantsgösterilmektedir. ekil1.7:buvattaprizlinyesininveprizsortilerininbalantlarnnyaplmas Ana panodan priz linyesinin üzerindeki her priz sortisine uygun W otomat balants yaplr. ekil 1.8 de priz sortilerinin ana panodaki W otomatlara balantsgösterilmektedir. ekil1.8:prizsortilerininanapanodakiwotomatbalantlarnnyaplmas 14

13 Sortininsonuolanprizkasasndabulunankablolarailgiliprizibalayarakpriz sortisini tamamlam oluruz. ekil 1.9 da prizlerin kasalara balantlar gösterilmektedir. ekil1.9:prizkasalarndaprizlerinbalantlar Dikkat Edilecek Hususlar Priz linyesi ve priz sortisinin projeye uygun borulama ilemi yaplrken mümkünolduuncadirsekkullanlmamaldr.dirseklebirletirmeyaplacaksa dirseklerin borulara tam olarak oturtulmas gerekir. Dirseklerin borulardan çkmamasiçinhemensvayadaalçylasabitlenmesigerekmektedir. Borulamailemisrasnda,tesisatakonacakolanbuvatvekasayerleimineözen gösterilmelidir.prizlerinyerdöemesindenyükseklii40-50cmolmaldr.bina yapmnda sva pay göz önünde bulundurulup kasa ve buvat yerleimi, bu konuyadikkatedilerekyaplmaldr. Binann sva ilemleri tamamen bittikten sonra, daha önce döenen borularn içine kablo çekim ilemi yaplmaldr. Bu ilem srasnda priz linye ve sortisindeüçayrrenkkodukullanlmaldr.faz,siyahyadakahverengi;nötr, kesinlikle mavi; toprak iletkeni olarak da sar-yeil kablo renk kodu kullanlmaldr. Önceden yaplm olan borulama sisteminin içine susta gönderilmelidir. Sustann sonunda bulunan balant elemanna, üç ayr renk kodunda kullanlacak olan kablolarn PVC ksm soyularak geçirilip sktrlmaldr. Sustannçekimisrasndakablolarnsustadanayrlmamasiçinekyeriincebir bantlasarlmaldr. Normalyuvarlakbuvatlardaenfazladörtgiriçkyaplabilir.Dahafazlagiri çkgerektirenyerlerdekarebuvatkullanlmaldr. 15

14 1.5.PrizBalantlarnYapma BuvatBalantlarnYapma Kablo çekim ilemi bittikten sonra, buvatlarda ve kasalarda 30 cm lik iletken pay braklr.buvatbalantlarndaaynrenkkodlarnasahipolankablolarneklenmesigerekir. Birletirmeyaplacakkablolarnuçlaraynboydaaçldktansonrabirbirineeklenmelidir.Bu ekler birbirlerine skca tutturulur. Eklerin ayrlmamas ve kablo gruplarnn birbirlerine temasetmemesiiçinklemensyadakovanilebuvatiçindemuhafazasyaplr.yapdenetim firmalarbuvatlardakieklerinklemensleyaplmasnistemektedir PrizKabloBalantlarnYapma Priz kasasnda ileride oluabilecek arzalar göz önünde bulundurulup yeteri kadar kablopaybraklmaldr.letkenlerinuçlarprizgövdesindebulunankontanboyukadar açlmaldr. Kasada bulunan kablolar, priz gövdesinin altndan geçirilerek priz balants yaplmaldr.prizingövdesiüzerindebulunanharfegöreilgilirenklikablo,harfinbulunduu kontaa balanmaldr. Prizde bulunan iletkenlerin baland kontaklardaki vidalar iyice sktrlmaldr. Bütün vidalar skldktan sonra priz kasasna salam bir ekilde tutturulmaldr BalantlardaDikkatEdilecekHususlar Buvatlardavekasalardayeterikadarkablopaybraklmaldr. Aynrenkkodundabulunankablolarbirbirleriyleeklenmelidir. letken uçlar ayn boyda açlmal, bakr iletken kabloda bir zedelenme olmamaldr. Eklenecekkablolarbirbirlerineiyicetutturulmaldr. Birletirilen ksmlar klemens veya kovanla muhafaza edilmelidir. Ksa devre olmamasiçinaçktauçbraklmamaldr. Bütünilemlerbittiktensonrabuvatkapaskcakapatlmaldr. Priz kasasnda prizin gövdesine yaplan balant, gövdenin altndan yaplmaldr. Ayn boyda açlan iletken kablolar, zedelenmeden priz gövdesinde bulunan kontaaiyicetutturulmaldr. Prizin gövdesinde yazan harflere göreilgilirenkkodundaki kablo, aitolduu kontaabalanmaldr. Priz,kasasnasalambirekildetutturulmaldr. 1.6.KuvvetliAkmYönetmelii Kuvvetliakmtesislerihertürlüiletmedurumunda,canavemalaherhangibir zararvermeyecekvetehlikeoluturmayacakbirbiçimdeyaplmaldr. Topraklamalar ve endirekt temasa kar dier koruma yöntemleri: Elektrik kuvvetli akm tesislerinin topraklanmasnda Elektrik Tesislerinde TopraklamalarYönetmeliihükümleriuygulanr. 16

15 Endirekt temasa kar ebeke tiplerine göre uygulanabilecek dier koruma yöntemleriveebeketipsnflamalariçinelektrikçtesisleriyönetmelii nde belirtilenilgilihükümlerdegözönünealnr. ç ar gerilimlerde toprak temas sonucunda oluacak ar gerilimlere kar alnacakönlemler:3amperden küçükkapasitiftopraktemas akmlarnda ark, özel bir önlem alnmadan kendi kendine söner. Toprak temas akmnn daha büyükdeerlerinde,ebekeninyldznoktastopraklanmaldr. Tesislerin bütün bölümleri, iletme koullar nasl olursa olsun, ksa devre akmnn kesilmesine ve bu kesilme an da dâhil olmaküzere, en büyük ksa devre akmnn etkisiyle insanlar için herhangi bir tehlike olumasna, yangn çkmasnayadatesisinzararauramasnaengelolacakekildedüzenlenmelive boyutlandrlmaldr. Her koruma eleman hemen önündeki iletme elemannn korunmasn salayacak ekilde, bu elemann anma deerine göre ayarlanmal, gerekirse dahasonrakiiletmeelemanlariçindeyedekkorumagöreviyapabilmelidir. Tesislerdekielektrikdonanmlarnnarakmlarakarkorunmasgenelkural olaraksigortalarlayadakesicilerleyaplacaktr.sigortalar,minyatürkesiciler, kesiciler ve kesicilerin bulunduklar yerde ulalabilecek en büyük devre akmn güvenlikle kesebilecek deerde seçilmelidir. Üzerine tel sarlarak köprülenmiveyayanmamsigortalarkullanlmamaldr. Ar akmlara kar koruma düzeni, arza olduunda tehlike altnda kalan iletkenlerin akmnn kesilmesini salayacak biçimde yerletirilmelidir. Buna karlk topraklanm sistemlerde, ar akmlara kar koruma düzeninin çalmas srasnda topraklama tesisleri sistemden ayrlmamal, topraklama tesisleri direnci yükseltilmemelidir. Kuvvetliakmelektrikaygtlarnngerilimaltndakibölümleri,iletmegerilimi veyerelkoullargözönünealnaraktopraakar,kendiaralarndagüvenlive süreklibirbiçimdeyaltlmaldr. 1.7.ElektrikçTesisleriYönetmelii El ulama uzakl içinde bulunan iletken ve kablolarn koruyucu örtü ve d klflar,elektrikiletmearaçlarnnmahfazalariçinesokulmaldr. Kablobalklarvebalantkutularndanbakahiçbirmetalörtü,elektrikiletme araçlarnnbalantyerininiçinegirmemelidir. Evlerde, bürolarda, ticarethanelerde, iletmelerde vb. i yerlerinde kullanlan tüketici aygtlarn ve makinelerin fi ve priz üzerinde tanabilir balantlarnn yaplmasnda ekil 1.10 da gösterilen balant artlar geçerlidir. Bu ekle uygun olarak aygtn ya da makinenin gövdesi, fi ve priz üzerinden, koruma topraklamasnabalanmaldr. 17

16 R 0 RKi0 RSTKi RST0Ki M R k b a a...dorubalantlar b...yanlbalant 0...ortailetken(nötriletkeni) Ki(Rk).. korumatopraklamas ekil1.10:elektriktüketicilerinikorumatopraklamasnda,fiveprizüzerindentanabilir balantlarnyaplmas Topraklama konta olan prizler, koruma iletkenine balanmadan kullanlmamaldr. Topraklamakontaolanprizlerinbulunduubiryerdeyadakorumailetkenlibir korumasistemindekullanlaniletmearaçlarndatopraklamakontaolmayanprizler vekorumadüzeniolmayaniletmearaçlarkullanlmamaldr. Küçükgerilimvekoruyucuayrmasistemiilekorunantesislerdekullanlanprizler, buhükmündndadr. Koruyucu ayrma düzeni kullanlan tesislerde prizlerin topraklama konta bulunmayabilir. Anahtardan, anahtar alt prize geçi yaplamaz. Bu priz bulunduu konum bakmndanbuadalmtr.anahtaraveanahtaraltprizegelenbeslemeiletkenleri normalolarakayrborulariçindeçekilir. ç tesislerde kullanlacak fi ve prizler Türk standartlarna uygun olmal ve bunlardatopraklamakontaolarakkoruyucukontakbulunmaldr. ç tesislerde kullanlacak fi ve prizlerin anma deerleri 10 A nn altnda olamaz. Belirli bircihaziçinöngörülenprizlerinanmaakmlarcihazgücüile uygunolacakvebuprizlerinanmaakmlar16a nnaltndaolmayacaktr. Korumailetkenlerifveprizlerintoprakiaretibulunanyerlerinebalanmaldr. Elektrik tesislerinde lambalarn duy ve soketlerine takl prizler kullanlamaz. Aynekildesabitfileribulunançokluprizlerdekullanlamaz. 18

17 Prizlerdatmkutusuolarakkullanlamaz. Sva alt tesislerde prize balanan iletkenlerin üzerindeki yaltkanlarn, prizin tutturmaparçalarilezedelenmemesinedikkatedilmelidir. Büyüksalonlarda;zeminebuamaçiçinyaplmolanlar,kullanlmakvegerekli koruyucutedbirleralnmakartilepriztesisedilebilir. Konutlardasalonlar(20m 2 denbüyükalanl)vemutfakiçinenazikier,odalar ve banyo için en az birer priz tesis edilmelidir. Barakalar, basit köy evleri hariç olmaküzereayrca;çamarmakinesi,bulakmakinesivemüstakillinyedenüç adetayrlinyetesisedilmelidir. Müstakillinyedenbeslenenbuprizleringüçleri,sözkonusuelektriklicihazlarn aadaverilengüçlerindenazolamaz. Gücü(KW) Sigortaakm(A) Çamarmakinesi Bulakmakinesi Elektriklifrn/ocak Tablo1.2:Elektriklicihazlarngüçtablosu Konutlar ile kre, çocuk yuvas ve okul gibi çocuklarn bulunduu yerlerde prizlerinperdeli(shutter)tipolmastavsiyeedilir. Prizdevreleriaydnlatmadevrelerindenayrolacaktr.Ancakzorunludurumlardave tablolardanherbirindeyalnzbirprizbulunmasdurumundaaydnlatmadevresineen çokbirprizbalanabilir.gerektiindeprizdevresinedebirlambabalanabilir. Priz sortileri ve linyeleri için en az 2.5 mm 2 kesitli yaltlm bakr iletkenler kullanlacaktr. Priz linye hatlar ev tipi devre kesicilerle korunacaktr. Bu kesicilerin ksa devre akmlarenaz3kaolacaktr. Birprizlinyesinebalanacaksortisays,prizgüçleribirfazlpriziçinenaz300 W(konutlardamüstakillinyedenbeslenenprizgüçlerihariç),üçfazlpriziçinen az 600 W olmak üzere ihtiyaca göre belirlenecektir. Belirlemede linye yükü ve gerilim düümü de göz önünde bulundurulacaktr (antiyeelektriktesislerindekullanlanbiryerdeprizgüçhesabnakatlmaz.). Prizlere balanacak aygtlar belli ise sorti says bunlarn miktarna göre belirlenecektir. Aydnlatma ve priz devrelerine balanacak sorti says bir fazl devrelerde aydnlatmaiçin9,priziçin7 denfazlaolmayacaktr. Prizdevrelerindekiarakmkorumadüzeniyalnzhatlarnizinverilenyüküne deil,devreyebalprizlerinanmaakmnadayaniikideerdendahadüükolanna ayar edilmelidir. Evvebenzeriyerlerdekiaydnlatmadevreleri,anmaakmlar16A yakadarolan prizleri de bulunan aydnlatma devreleri ve prizlerinin anma akmlar 16 A ya kadar olan salt priz devreleri, ancak 10 A ya kadar olan sigorta ve otomatik sigortalarla korunabilir. Ev ve benzeri yerlere ait tipte (gecikmesiz) otomatik sigortalarkullanlrsabunlarnanmaakm16aolabilir. 19

18 Farkllinyevekolondevrelerineaitiletkenlerayrborulardangeçirilemez.Üçfazl besleme durumunda ilkfazlaraayrlma noktasna kadar, üçfazniletkenleriayn boru içinden geçirilebilir. 20

19 ÖRENMEFAALYET-2 AMAÇ ÖRENMEFAALYET-2 Uygunortamsalandnda,istenilensüredeiintekniineuygunseyyarfivepriz kablosuhazrlayabileceksiniz. ARATIRMA Seyyar kablolarn kullanlma alanlarn aratrarak hayatmza kazandrd kolaylklarhakkndabilgitoplaynz. 2.SEYYARKABLOBALANTILARI 2.1. Seyyar Kablo Elektrikli cihaz ve makinelerin kendi besleme kablolarnn prizlere yetimedii durumlarda seyyar olan ve bir ucunda priz, dier ucunda fi bulunan tanabilir balant kablolardr.seyyarkablolaraçktaolduugibiözelmakaraeklindedeyaplabilir CinsiveÖzellii Seyyarkablolar,balantsyaplancihazngücüne,kullanmamacnaveçektiiakma uygun olmaldr. Kordon veya uzatmalar için NYAF veya piyasa adyla TTR kablolar kullanlmaldr. Kablomakarasvebumakaraüzerindesarlolankablo,belirlenenkullanmölçümleri dorultusunda ar s çekmemelidir. Kablo sarg makaralar, ar sya kar koruyucu aygtla donatlmaldr. Kablonun uzunluuna göre seyyarda kullanlan kablonun kesiti deimektedir. Seyyar kablolar çok telli, bakr iletkenli, iki veya çok damarl yumuak plastikten yaplr. Damar klflar renklendirme veya numaralandrmayla tanmlanr. Kauçuk veya plastikkökenlidolguklfyumuakmalzemedir.dklfbeyaz,grivesiyahrenktedir. Birseyyarkablomakarasüzerindeubilgilerbulunmaldr: Seyyarkablomakarasnntipiniveçalmayerinibildireniaretveyasembol: Seyyar kablo makaras sadece kuru nemsiz odalarda veya sudan korunmas gereken yerlerde kullanlacaksa üçgen içerisinde damla iareti, suya kar szdrmazlksalanacaksa ikidamla iaretibulunmaldr. Seyyar kablo makaras gerecinin çalma deerleri: Kablo makarasnn çalaca akm cinsleri, nominal gerilimi, akm, maksimum nominal güç deerleribulunmaldr. Makaradakullanlankablonunmesafesibulunmaldr. 25

20 Aadaçeitliseyyarprizlergösterilmektedir. Resim2.1:Seyyarprizçeitleri Standart Kesitleri Kullanlacak olan kablo çok damarl TTR kablo olmaldr. Almaç gücü büyük olduunda,kablonyyolarakyadanymantigronkabloolarakseçilmelidir.aadatablo 2.1 de antigron kablo kesitleri görülmektedir. 26

21 27 Nominal kesit Dçap yaklak Netarlk yaklak Standart sevk uzunluu 20 derecede iletken DC direnci Havadaakm tama kapasitesi mm 2 mm kg/km m A 2x1.5 2x2.5 2x4 2x6 2x10 2x16 2x25 3x1.5 3x2.5 3x4 3x6 3x10 3x16 3x25 4x1.5 4x2.5 4x4 4x6 4x10 4x16 4x25 5x1.5 5x Tablo 2.1: NYM antigron kablo kesitleri

22 2.2.Fi Görevi Fi, bir elektrikli cihaz veya uzatma kablosu iletkenlerinin baland, kontaklar araclyla prizden elektrik enerjisi alnmasn salayan gereçtir. Filer de yapllar bakmndanprizlerdekiözellikleritar Çeitleri Kullanmyerlerine göre monofaze ve trifaze olmak üzere iki gruba ayrlr. Uzatma veya ara kablolar için enerji al ekline göre normal fi ve toprakl fi olarak da gruplandrlr. Erkek filer prizlere taklrken seyyar kablolarda, priz görevi yapan özel yuval filer de kullanlmaktadr. Aadaki resimlerde kullanmyerlerine göredeiikfi çeitlerigösterilmektedir.uygulamada,çeitlifirmalarnkataloglarndankullanmamacnza göreistediinizfiçeidinibulabilirsiniz. Resim2.2:Diifi Resim2.3:Toprakldiifi Resim2.4:Erkekfi Resim2.5:Topraklerkekfi 28

23 Resim2.6:Adaptörfi Resim2.7:Datmfi Resim2.8:Trifazeerkekfi Resim2.9:Trifazediifi Resim2.10:Enversördüzfi 2.3. Priz(Seyyar-Çoklu) Resim2.11:Makinefi Görevi Seyyarndierucunabalanan,herhangibiryeremonteedilmedenkullanlan,filerin enerjialmasnsalayan,tekliveçokluprizdir.prizsortisindekitekbirprizden,çoksayda elektrikle çalan alcya besleme yapmak için kullanlr. Sistemdeki enerjiyi istenilen saydaki priz yardmyla alclara iletir. Hiçbir zaman çekilen güç, enerji alnan prizin gücündenfazlaolmamaldr. 29

24 2.3.2.Çeitleri Monofazevetrifazeolarakimaledilmektedir.Yapbakmndangrupprizlerdüzve toprakl olarak iki gruba ayrlmaktadr. Aadaki resimlerde deiik grup priz çeitleri gösterilmektedir. Uygulamada çeitli firmalarn kataloglarndan kullanm amacnza göre istediinizgrupprizçeidinibulabilirsiniz. Resim2.12:Üçlügruppriz Resim2.13:Üçlütopraklgruppriz Resim2.14:Üçlütopraklgrupprizanahtarl Resim2.15:Üçlügrupprizkordonlu 30

25 Resim2.16:Üçlügruppriz(çocukkorumal) Resim2.17:Altltopraklgruppriz(kordonlu) Resim2.18:Kauçuktrifazeüçlüpriz Resim2.19:kimonofaze-birtrifazekauçukpriz Resim2.20:Kabloluuzatmafi-priz Resim2.21:Kablolutrifazefi-priz 2.4.UzatmaFi,PrizYapm KullanldYerler Uzatma fi prizler, ofis, antiye, fabrika ve evlerde sürekli olarak kullanlan priz çeididir. 31

26 2.4.2.YapmlemSras ekil2.1:topraklfiveseyyartopraklprizinkordonkabloylabalanmas Fiin ve prizin d gövde kapan açnz. Göz kararyla ölçerek kablo damarlarnnnekadaruzunluktaolmasgerektiinibelirleyiniz.zolesinezarar vermeden kablonun d yaltkann bu uzunlua göre kablo soyma jokaryla soyarakizolelidamarlarbirbirindenayrnz. Koruyucuiletkenolarakkullanlanyeil-sardamaruzunbraklrkenkablonun dierdamarlarnbalantpozisyonunagöreekilvererekkesiniz. Balantkovanlarnavevidasnagöredamaruçlarnnyaltkanlarnsoyunuz. Yaltkanlar soyulmu damar uçlarna, fi ve priz balant elemanlarnn tiplerinegöresktrmamanonuveyayüksüktaknz. Fivepriziçerisindebulunankablotutucukelepçelerinüstksmnnvidalarn açarak çkartnz. Kablo damarlarn karlkl gelecek ekilde fiin ve prizin içineyerletirerekvidabalantlarnyapnz.kablodamarlarnhafifçeçekerek balantsalamlnkontrolediniz. Çekmeye kar kabloyu skan fi ve priz içindeki kelepçeleri yeniden sktrnz.kelepçelerinkabloyufileresabitlemesini,kabloyuçekerekkontrol ediniz. Fiveprizüstkapanyerineoturtupvidalarnsknz.Fiveprizkapaklarnn kapatlmasnda, her bir kablo damarnn d kapaklar arasna skp kalmamasnadikkatediniz.fiveprizkapaklarnnkolaycakapanrdurumda veikiparçannbirbirleriilekarlkldenkgelmiolmasnadikkatediniz. Fiveprizinkarlklkutuplarilekoruyucuiletkeninbirbirleriarasnda,seri lambaveyaohmmetreylekontrolünüyapnz.bukontroldeserilambayanmal veya ohmmetrede çok küçük bir geçi direnci ölçülmelidir. Fi ve priz kutuplarn kendi aralarnda, seri lamba (lamba sönük) veya megeriyle (çok yüksek direnç) izolasyon kontrolü yaptktan sonra kullanma hazr hâle getiriniz. 32

27 Dikkat Edilecek Hususlar Kablodamarlaraçarkenkablonunizolesinezararvermedenaçlmaldr. Kablonun balant uçlarnda, fi ve prizin balant kovanlarna uygun pay braklmaldr. Balantkovanlarnavevidasnagöredamariletkenlerisoyulmaldr.Buuçlarn büyükveyaküçükolmamasnaözengösterilmelidir. Kablodamarlarnkarlklgelecekekildefivepriziniçineyerletiripvida balantlaryaplmaldr.balantnnsalamlkontroledilmelidir. Fiveprizinbütünvidalarsklaraküstkapaklarkapatlmaldr.Aradakablo damarnnskmamasnaözengösterilmelidir. bittiktensonrayaltkanlkvesalamlkkontrolüyaplmaldr. 2.5.KuvvetliAkmYönetmelii letkenler bakr, tam alüminyum, çelik özlü alüminyum ya da salamlk ve kimyasal dayankllk bakmndan bunlara e deer olan alamlardan yaplmaldr.letkenlerilgilistandartlarauygunolacaktr. letmesrasndaüzerindemanevrayaplacakaygtlarveokunacakölçüaletleri kolaycavetehlikesizceulalabilenyerlerekonulacakvekullanlolacaklardr. Kablolarn koruyucu klflar ya da yaltkanlar bulunduklar yerlerde zorlanmamalvezedelenmemelidir.kablolargerektiindekoruyucubüzyada borulariçinealnmaldr. 2.6.ElektrikçTesisleriYönetmelii Korumailetkenibulunmayanuzatmakordonlar,aygtkordonlaryadatopraklama konta olmayan ara filerle bir tesisin koruma düzenleri kaldrlmamal ve etkisiz duruma getirilmemelidir. Koruma düzeni gerekmeyen ve kullanlmayan kapal yerlerde, bükülebilen kordonveiletkenler,fi-prizdüzenikullanlmadandorudandoruyatesiseya dailetmearaçlarnabalanrsabunlardakorumailetkenibulunmayabilir. Filer,prizlervearaprizleryürürlüktekiTürkstandartlarnauygunolmalveelektrik aygtlarnfiveprizlerindetopraklamakonta(koruyucukontak)bulunmaldr. Koruyucu yaltmal tüketim araçlarnn fi-priz düzenlerinde topraklama konta bulunmayabilir. Filer,ayntesistedahayüksekbirgerilimiçinkullanlanprizleresokulamayacak yapveözellikteolmaldr. Koruyucu yaltmal tüketim araçlarna sabit olarak balanan bükülebilen iletkenlerde, koruma iletkeni bulunamaz. Bununlabirliktearacçaltrmakiçinüçdamarlbirkordonkullanldnda,üçüncü iletkenkorumailetkeniolaraktüketimaraçlarnabalanamaz. Tüketim araçlarna sabit olarak balanm olan ve koruma iletkeni bulunmayan bükülebilen kordonlarla birlikte bir bütün meydana getiren lastik ya da termoplastik gibiyaltkanmaddelerdeyaplanfiler,topraklamakontaolanprizlereuymal, fakatkendilerinintopraklamakontabulunmamaldr. Bufilerinyantaraflarndakioyuklarniçinekonulanmetallevhacklar,koruma kontasaylmaz.çünkübunlarkorumailetkenlerinebalantsalamaz. 33

28 Fiilebirbütünmeydanagetiren,korumailetkenibulunmayanbükülebilenkordonlar, yalnzkoruyucuyaltmaltüketimaraçlarndakullanlabilir. çtesislerdekullanlacakfveprizlerinanmadeerleri10a inaltndaolamaz. Belirli bir cihaz için öngörülen prizlerin anma akmlar cihaz gücü ile uygun olacakvebuprizlerinanmaakmlar16a inaltndaolmayacaktr. Korumailetkenlerifveprizlerintoprakiaretibulunanyerlerinebalanmaldr. Elektrik tesislerinde lambalarn duy ve sökellerine takl prizler kullanlamaz. Aynekildesabitfileribulunançokprizlerdekullanlamaz. Bir fie birden fazla sabit olmayan iletken balanamaz. Bu ekildeki birkaç iletkeninbalanmasiçinyaplanözelfilerbuhükmündndadr. Sabitaydnlatmaaygtlar,beslemehatlarnabuaygtlaraaitklemenslerilefiprizdüzenleriileyadadorudandoruyabalanabilir. Tanabilenaydnlatmaaygtlarebekeyesabitbalantdüzenleriyadafi-priz düzenleriüzerindenbalanabilir. Ara fi-priz düzenlerinde yaltkan mahfazalar bulunmaldr. Uzatma iletkenlerineanahtarbalanamaz. 34

29 ÖRENMEFAALYET-3 AMAÇ ÖRENMEFAALYET-3 Uygunortamsalandnda,istenilensüredenemliyerpriztesisatnçekebileceksiniz. ARATIRMA Nemliyertesisatyapmndakullanlanmalzemeleriaratrnz. 3.NEMLYERPRZTESSATI 3.1.NemliYerTesisat NemliYerTesisatTanmveYapmYerleri NYMantigronkablovenemliyermalzemeleriylebirlikteyaplantesisatanemliyer tesisatdenir. Nemli yer tesisat; kazan daireleri, snaklar, fabrika alanlar, darya açk yerler, bodrumkatlarvegemilerdekullanlr NemliYerTesisatDöemeYöntemleri Nemliyertesisatdöemeyöntemlerisvaaltvesvaüstüolmaküzereikiyeayrlr SvaAlt SvaÜstü Svaaltnemliyertesisatnnyapmndaöncelikleanapanonunyeribelirlenir. Tesisat,kullanlacakalmacnyerinegöresonnoktagözönündebulundurularak borutesisatduvarlarda90dereceolacakekildeilenir. Buvatvekasalarborulardançkmayacakekildetutturulur. Kablolarantigronkabloolarakborularniçindençekilir. Buvatbalantlaryaplarakkablouçlarklemensveyakovanlarlatutturulur. Buvatkapaklarcontalolaraktaklr. Kasalaranemliyerprizleriözenleyerletirilir. Prizlerinyerinegöreanapanodansrasylasigortabalantsyaplr. 39

30 Svaüstüetanmalzemedenyaplantesisatikitürlüyaplabilir.Bunlardanbirincisi, priztesisatnnkroeyardmylaantigronkablolarn90ºderecelikkvrmlarlaalclarakadar ilenip uçlarna priz balanmasdr. kincisi ise plastik borularn kroeler yardmyla tutturulup alclarn bulunduu yere kadar 90 derecelik kvrmlarla ilenip borularn içerisindenantigronkablogeçirilerekprizlerinbalantsnnyaplmasdr.svaüstütesisat kablodöemeyöntemleri,svaalttesisatkablodöemeyöntemlerinebenzemektedir. Svaüstütesisatuekildeyaplr: Svaüstünemliyertesisatnnyapmndaöncelikleanapanonunyeribelirlenir. Tesisat,kullanlacakalmacnyerinegöresonnoktagözönündebulundurularak boru tesisat duvarlarda 90º olacak ekilde ilenir. Dier yöntemle tesisat yaplacaksaantigronkabloiçinduvarlarakroelerilenir. Buvatvekasalarborulardançkmayacakekildetutturulur. Kablolar antigron kablo olarak borularn içinden çekilir. Dier yöntem için antigronkablokroeleretutturulur. Buvatbalantlaryaplarakkablouçlarklemensveyakovanlarlatutturulur. Buvatkapaklarcontalolaraktaklr. Kasalara nemli yer prizleri özenle yerletirilir. Dier yöntem için antigron kablonunucunaprizbalanr. Prizlerinyerinegöreanapanodansrasylasigortabalantsyaplr NemliYerTesisatElemanlarveÖzellikleri Nemli yerde kullanlan tüm malzemenin etan malzeme olma özelliinin olmas gerekir. Etan malzeme; su, nem, tozgibi d etkenlerden korunmaya müsait malzemedir. Tesisattakullanlacakolanpanonun,svaaltnagömülecekolanborunun,buvatn,kasann ve kasaya monte edilecek olan prizin tamamen etan malzemeden yaplmas, yönetmelik maddelerine göre önemlidir. Ayrca tesisatn salaml açsndan da etan malzeme kullanmak gereklidir Kablo NemliyertesisatndakullanlanNYMtipiantigronkabloResim3.1 de gösterilmektedir. Resim 3.1: Nemli yer tesisat için antigron kablo NVV(NYM)Ntipiantigron(nemliyer)kablolar,uksmlardanolumaktadr: Birveyaçoktellibakriletken PVCtermoplastyaltkan Dolgu PVCtermoplastyaltkanmanto 40

31 Dklfrenkleri;gri,siyahvebeyazdr.Kuru,rutubetliveslakyerlerde,yangnve patlamatehlikesiolanatölye,fabrika,depo,iyerlerindeveaçkalanlardakullanlr.toprak altnadöenmez.sabitolaraksvaüstünde,kanaliçindekullanlr.tablo2.1 dedahaönce NYMkablokesitlerigösterilmitir Priz Nemliyerdekullanlanprizinetanmalzemedenyaplmasgerekir.Su,tozveneme kar koruma özelliinin bulunmas gerekir. Ayn zamanda kapakl olmas, kullanm için uygundur.konu3.1.3 tekiresimlerdenemliyerprizleridahaöncegösterilmitir(bk ) Buvat Nemli yer sva alt ve sva üstü tesisat yapmnda, iletkenlerin eklenmesi ve datmnn yaplmas buvatlar içinden yaplr. Nemli yer tesisatnda kullanlan buvatlar, etanmalzemedenyaplrvekapaklarcontalolarakkapatlr. letkenlerineklenmesi ve datmiçin 5-7 mmçapnda yuvarlakbuvatlar kullanlr. Ayrca anahtar, priz vb. sva alt malzemelerin altlklar için bu çaplarda yuvarlak altlk buvatlar kullanlr. Çok saydaki iletken guruplarnn datlmasnda veya tesislerin ana ayrm yerlerinde 8x8, 10x10, 15x15 ve 20x20 cm boyutlarnda kare buvatlar kullanlr. Aadaki resimlerde deiikantigron buvat çeitlerigösterilmektedir. Uygulamada çeitli firmalarn kataloglarndan kullanm amacnza göre istediiniz antigron buvat çeidini bulabilirsiniz. Resim 3.2: Kare antigron buvat Resim 3.3: Yuvarlak antigron buvat Resim 3.4: Antigron buvat 3 lü Resim 3.5: Antigron buvat 4 lü 41

32 Resim 3.6: Antigron dikdörtgen buvat Kroe Resim 3.7: Antigron yuvarlak buvat Kablolarve borular nemliyer tesisatyapmnda duvara veya tavanakroeler,kablo tutucular, özel çiviler yardm ile tutturulur. Kroe ve tutucular borularn, kablolarn özelliklerine göre etan malzeme ve sert plastikten yaplr. Aadaki resimlerde deiik kablo tutucusu, boru tutucusu çeitleri gösterilmektedir. Uygulamada çeitli firmalarn kataloglarndan kullanm amacnza göre istediiniz kroe ve boru tutturucusu çeidini bulabilirsiniz. Aada Resim 3.8 ve 3.9 da kablo tayc kroeler ve kablonun kuakla tutturulmasgösterilmektedir. Resim3.8:Çeitlikablotayckroeler Resim3.9:Vidaldestek,somunlucvatavekablonunkuaklatutturulmas 42

33 3.1.4.NemliYerTesisatDöenmesi lemSras Nemliyertesisatnnçekileceiyeregöresvaaltveyasvaüstütesisattespitiyaplr. Svaalttesisatolarakyaplacaksa; Panonunyerivealmaçlarnyeribelirlenir. Bunagöremalzemetespitiyaplr. Tesisatsvaaltyaplacaksaborularilenir. Buvatlarvekasalarmonteedilir. Kablolarçekilir. Buvatveprizbalantlaryaplr. Anapanodailgilisigortabalantsyaplr. Sva üstü kroeler kullanlarak antigron tesisat yaplacaksa tesisatn döenmesi ve ekillendirilmesi: Tesisatn çalmas kadar görünümü de önemlidir. NV iletkenlerin döenmesinde ve ekillendirilmesinde dikkat edilen kurallar, NVV (NYM) antigron kablolardadageçerlidir.kablolar,kanallarveborularnsvaüstüneyatayveyadüeyolarak kroelerle düzgün bir ekilde döenmesi için geçi yerleri ve tesisat elemanlarnn yerleri tespit edilir. ekil 3.1 de kat panosu ve priz kasalarnn yerlerinin tespit edilmesi gösterilmektedir. Kat Panosu Prizkasas Prizkasas ekil3.1:katpanosuveprizlerinyerinintespitedilmesi Kablo geçi yolunun iaretlenmesi: Kablolarn geçi yolu tesisat planna göre belirlenir. Üzeritebeirtozuylakapliplik,kabloyolununbavesonundandüzgünvegergintutulur. Dahasonraipgerdirilipbraklaraküzerindekitebeirtozununduvarageçmesisalanr.ple svaüstüneiletkenyolununçizilmesi,ikikiiyleyapldgibibirçiviyardmylatekkiide yapabilir. Kroelerintaklmasiçindeliklerindelinmesi:Tesisatkablolarnduvarüzerinetutturmak içinbelirlenenyolüzerineeitaralklardakroelerkonulmaldr.yataydöemelerdekroeler arasndakimesafe30cm,düeydöemelerdeise40-50cmolmaldr.buvat, prizleregirive 43

34 çklarda,gereçlerden10cmuzaklktakroekoymakgerekir.bununiçindeliklerdelinir. Kablolarnbüklümyerlerinekroetaklmaldr.Elektriklidelgialetibreyz,darbekonumuna alnmal,yalnzelmasmatkapuçladuvaradelikleraçlmaldr. Delikleredübellerintaklmas:Dübel,yumuakplastiktenyaplmolupiçineaaçvidas takldkça da doru açlma yapan ve böylece vidann duvara skca taklmasn salayan elemandr.dübellerçeitliboyutlardaveözelkullanmlariçinyaplrvedçaplarnagöre adlandrlr. Sva üstü antigron tesisat yapmnda 6, 7, 8, 10, 12 mm çaplarnda plastik dübellerkullanlr. Kroealtlklarnndübelüzerinetaklmas:Buvat,priz,anahtarvb.tesisatgereçlerikablo yolu üzerindeki yerlerine vidalanarak duvara monte edilir. Dübeller üzerine kroelerin alt parçalar vidalanr. ekil 3.2 de çizilen hatta kroelerin ve buvatn yerletirilmesi gösterilmektedir. Antigronkroe Buat Kat Panosu Antigronkroe Prizkasas Prizkasas ekil3.2:kroelerinvebuvatnçizilenhattayerletirilmesi Rulo hâlinde bulunan antigron kablolarn açlmas: Nemli yer antigron NVV (NYM) kablolarrulohâlindesatlr.kabloyurulotopundançkarrkenkvrlpkatlanmamasnaözen gösterilmelidir. Kablolarn döenmesi: Kablonun uzunluu, ana panodan ek kutusuna ve ek kutusundan prizekadarolanmesafeölçülüpbuuzunluabalantpaylareklenerekbulunur.kablolarn birbirlerineeklenmeleriyalnzcaekkutularnda(buvatlarda)yaplr.kablodöemeilemine ana panodan balanr. Alt bölümleri taklan kroelere kablolar oturtulup üzerine kroeler vidalanr.ekil3.3 tekablolarndöenipbuvatbalantsnnyaplmasgösterilmektedir. 44

35 ekil3.3:kablolarndöenipbuvatbalantlarnnyaplmas Antigronkablolarnbükülmesi,ekillendirilmesi:Nemliyerantigronkablolarnn köedönenyerlerigenitutulmaldr.dönenyerinyarçap,kabloyarçapnnyaklak6kat olmaldr. Kat panosu W otomat balantsnn yaplmas: Her prizsortisinden srasyla ana panoyasigortabalantsyaplr.ekil3.4 tekatpanosundakablolarawotomatbalants gösterilmitir. ekil3.4:katpanosundakiwotomatlarakablobalantsnnyaplmas Kasalaraprizbalantlar:Kablolarnuçlarnaprizlerdahaönceanlatlankurallara dikkatedilerekbalanr.ekil3.5 teprizlerinkasalarayerletirilmesigösterilmektedir. 45

36 ekil3.5:kablolarnprizlerebalanmas Dikkat Edilecek Hususlar Tesisatyaplrkençoközenleyaplmaldr.Kabloyoluçizgisindekroelereit aralklardaveayndorultudabulunmaldr. Kablonun dönüleri düzgün ve yan yana döenen kablolar birbirine paralel olmaldr. Çok sayda kablo yan yana döenecekse özel olarak yaplm kelepçe veya kroe raylar kullanlarak içilik kolaylatrlmal ve tesisata görünüm kazandrlmaldr. Matkapçap,duvariçerisinekonulacakdübelçapnauygunolmaldr. Dübel çaplar da kablo kesitlerine ve arlklarna göre seçilmelidir. Duvar delindiktensonraiçerisinedübelkonulmaldr.dübel,delikiçerisindehareket etmemeli,skcagirmelidir. Kablolun rulodan düzgün ve doru açlmas için d taraftaki kablo ucu rulo sarmyönününaksiyönündeçevrilmelidir. Kablolarnzedelenmemesiiçinkelepçelerinüstkapaklarfazlasklmamaldr. Buvatlardakieklerdüzgünyaplmaldr. Kablouçlarnaprizlersalambalanarakduvaradüzgünmonteedilmelidir. Kat panosuna yaplan sigorta balantsnda, priz sortileri srasyla balanmaldr. 3.2.KuvvetliAkmYönetmelii letkenler bakr, tam alüminyum, çelik özlü alüminyum ya da salamlk ve kimyasal dayankllk bakmndan bunlara e deer olan alamlardan yaplmaldr.letkenlerilgilistandartlarauygunolacaktr. 46

37 Kablolardöendikleriyerlerdekikimyasaletkilere,su,rutubetvehavakoullar ile öteki çevre etkilerine dayanacak tipte seçilmelidir. Kablolar döenecekleri yerlerin özelliklerine uygun seçilmelidir. nsanlarn youn bulunduu, paniin yaanabilecei tüm yaplar, yüksek katl binalar, hastaneler,tüneller,tiyatrolar,okullar,alverimerkezlerigibiyapveyerlerde yangnanndaazdumançkaran,halojensizözelliklikablolarkullanlmaldr. Kablo ekleri mutlaka özel ek aksesuarlar veya ek kutularnda yaplmaldr. Ekler,mekanikbakmdangüvenilirolmal;içinesuvenemszmasönlenmeli veiyibirelektrikiletkenliisalanmaldr.eklertesisedildiiyereuyguntipte seçilmelidir. 3.3.ElektrikçTesisleriYönetmelii Nemli ve slak yerler: letme araçlar güvenliinin nem, younlama suyu, kimyasalyadabenzeretkilerleazalabileceiyerlerdir. Örnein büyük mutfaklar, bulak ykama yerleri, frnlarn hamur hazrlamayerleri,soukhavadepolar,supompadaireleri,stlmayanya dahavalandrlmayanbodrumlar,konutveotellerdekibanyodairelerinde küvet bulunan bölmeler ve kazan daireleri gibi yerler bu gruba girer. Tabanlar, duvarlar hatta donanmlar temizlik amac ile hortumla ykanan nemli ve slak yerler için örnekler: Bira ve arap mahzenleri, slak olan atölyeler, araba ykama yerleri, çamarhaneler, ayrca banyolar,hamamlarvedukueleri,galvanikiletmelervb.yerler. Nemli yer iletkenleri: Nemli, slak yerlerde ve açk havada kullanlmaya elveriliiletkenlerdir. El ulama uzakl içinde bulunan iletken ve kablolarn koruyucu örtü ve d klflarelektrikiletmearaçlarnnmahfazalariçinesokulmaldr. Kablobalklarvebalantkutularndanbakahiçbirmetalörtü,elektrikiletme araçlarnnbalantyerininiçinegirmemelidir. Topraklama konta olan prizler, koruma iletkenine balanmadan kullanlmamaldr. Topraklamakontaolanprizlerinbulunduubiryerdeyadakorumailetkenlibir korumasistemindekullanlaniletmearaçlarndatopraklamakontaolmayanprizler vekorumadüzeniolmayaniletmearaçlarkullanlmamaldr. Küçükgerilimvekoruyucuayrmasistemiilekorunantesislerdekullanlanprizler buhükmündndadr. Koruma düzeni gerekmeyen ve kullanlmayan kapal yerlerde, bükülebilen kordonveiletkenler,fi-prizdüzenikullanlmadandorudandoruyatesiseya dailetmearaçlarnabalanrsabunlardakorumailetkenibulunmayabilir. 47

38 Nemli yer tesisatnda kullanlan filer, prizler ve ara prizler yürürlükteki Türk standartlarna uygun olmal ve elektrik aygtlarnn filerinde ve prizlerinde topraklamakonta(koruyucukontak)bulunmaldr. Toz ve lifli maddeler nedeniyle yanma tehlikesi gösteren yerlerdeki tesis anahtarlar,fi-prizdüzenleri,kutular(buvatlar)vebenzeritesisgereçlerikapal yadaenazndansudamlalarnakarkorunmutipteolmaldr. Fi ve prizlerin gövdeleri yaltkan maddeden yaplm olmaldr. Tehlikeli yerlerdekiduvarprizleri,mekanikdarbelerekarkorunmuolmaldr. Anahtarlar,priz,fivekutu(buvat)gibiiletmearaçlar,enazndandamlayan suyakarkorunmutipteolmaldr. Prizvefileringövdeleriyaltkanmaddedenyaplmalvebunlarkolaytutuabilen maddelerinbulunmadyerleretesisedilmelidir. Yeralt kablolar ve nemli yer iletkenleri, en az 30 cm geniliinde, elektrik arknadayanklbirlevhaüzerineyadaduvardanenaz5cm likbirhavaaral kalacak biçimde yaltkan içlikli kroeler üzerine döenmelidir. Örnein l cm kalnlktakiamyantlbetonbirlevhaelektrikarknadayanklsaylabilir.sacve amyantlevhalargenellikleelektrikarknadayankldeildir. Birdamarlyaltlmiletkenlerkullanlacaksabunlararalarndaençok30cm aralk bulunan seramik ya da benzeri bir yaltkan gereçten yaplan kroeler üzerine,damarlararasndavedamarladuvararasndaenaz3cmaçklkkalacak biçimdeyerletirilmelidir. 48

TN sistemleri için,çeşitli açma zamanlarına karşı düşen açma akımları ve bu akımlar için izin verilen en büyük çevrim empedansları

TN sistemleri için,çeşitli açma zamanlarına karşı düşen açma akımları ve bu akımlar için izin verilen en büyük çevrim empedansları İÇİNDEKİLER Elektrik Kazalarında İlk Yardım 1 Birimler 2 Birimler, Ölçüler, Formüller 3 Işık Tekniği ile İlgili Bilgiler 4 Aydınlatma Hesabı Denklemleri 4 Lambalar Hakkında Genel Bilgiler 6 Fluoresan Lambalarda

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS WM08E261TR http://tr.yourpdfguides.com/dref/3654660

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS WM08E261TR http://tr.yourpdfguides.com/dref/3654660 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ KUVVET TESİSATI ARIZA TESPİTİ VE ONARIMI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ İÇ AYDINLATMA TESİSATLARI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

Asansör Yönetmelii ( 95/16/AT ) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeli"in amac; mar Kanunu ve buna ba"l imar

Asansör Yönetmelii ( 95/16/AT ) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amac; mar Kanunu ve buna bal imar Asansör Yönetmelii ( 95/16/AT ) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeli"in amac; mar Kanunu ve buna ba"l imar yönetmeliklerine göre in'a edilen binalarda, insan ve yük ta'masnda

Detaylı

1.1. Görevleri ve Çe itleri

1.1. Görevleri ve Çe itleri 1. KES LER 1.1. Görevleri ve Çe itleri Yüksek gerilimli ve büyük ak ml ebeke ve tesislerde, yük ak mlar açmaya ve kapamaya yarayan alt cihazlar na kesici (disjonktör) denir. 1.1.1. Kesici Kullan lma Sebepleri

Detaylı

SANKO HOLDNG 1.KURULU HAKKINDA BLGLER

SANKO HOLDNG 1.KURULU HAKKINDA BLGLER ÇNDEKLER 1.Kurulu Hakkında Bilgiler...1 1.3.1.Elektrik-Elektronik Müh. Görevleri 1 1.3.2.Makine Müh. Görevleri...2 1.3.3.Tekstil Müh. Görevleri...2 1.5.Kuruluun Tarihçesi..3 2.Giri 4 3.Hız Kontrol ve Otomasyon...4

Detaylı

KOB ler için Sa l ve Güvenli i Yönetim Rehberi: Risk De erlendirmesi, SG Performans zleme ve Sa l k Tehlikeleri N AAT SEKTÖRÜ

KOB ler için Sa l ve Güvenli i Yönetim Rehberi: Risk De erlendirmesi, SG Performans zleme ve Sa l k Tehlikeleri N AAT SEKTÖRÜ KOB ler için Sal ve Güvenlii Yönetim Rehberi: Risk Deerlendirmesi, SG Performans zleme ve Salk Tehlikeleri NAAT SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birlii ve Türkiye Cumhuriyeti tarafndan finanse edilen SGP (Türkiye`de

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ-1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 Uygun ortam sağlandığında tesisatın yapısına göre buat, kasa ve boruları seçerek, Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği ne uyarak sıva altı tavan ve duvar borusu

Detaylı

1. C AYDINLATMA. Ayd nlatma linyesi kablosunun kesiti en az 2,5 mm 2 izoleli bak r iletken olmahd r.

1. C AYDINLATMA. Ayd nlatma linyesi kablosunun kesiti en az 2,5 mm 2 izoleli bak r iletken olmahd r. 1.1.Ayd nlatma Linyesi 1.1.1. Tan 1. C AYDINLATMA Dagit m tablosundan son ayd nlatma armatiirüniin baglandigi buata kadar olan hatlard r. Ayd nlatma linyelerinde en az 6 amperlik sigorta kullamhr ve linye

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU DI291130 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3653456

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU DI291130 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3653456 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ İÇ TESİSAT DÖŞEME TEKNİKLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS HL424200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3657184

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS HL424200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3657184 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Ö RENME FAAL YET 1 Ö RENME FAAL YET 1 AMAÇ 1.KES C LER BA LAMA ARA TIRMA. 1.1. Freze Çak lar n Biçimlerine Göre Tan t lmas ve Kullan ld Yerler

Ö RENME FAAL YET 1 Ö RENME FAAL YET 1 AMAÇ 1.KES C LER BA LAMA ARA TIRMA. 1.1. Freze Çak lar n Biçimlerine Göre Tan t lmas ve Kullan ld Yerler ÖRENME FAALYET 1 AMAÇ ÖRENME FAALYET 1 Belirtilen sürede balama araçlarn kullanarak freze çaklarn balayabileceksiniz. ARATIRMA Çevrenize en yakn bir imalat atölyesine gidip orada freze ortamn geziniz.

Detaylı

ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ

ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ I.YÖNETMELİĞİN KAPSAMI KAPSAM Madde 1 Bu Yönetmelik elektrik iç tesislerinin kurulmasına ve işletilmesine dair hükümleri kapsar; elektrik enerjisinin üretilmesine ve dağıtılmasına

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 04.11.1984 Resmi Gazete Sayısı: 18565

Resmi Gazete Tarihi: 04.11.1984 Resmi Gazete Sayısı: 18565 ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 04.11.1984 Resmi Gazete Sayısı: 18565 I.YÖNETMELİĞİN KAPSAMI KAPSAM Madde 1 Bu Yönetmelik elektrik iç tesislerinin kurulmasına ve işletilmesine dair

Detaylı

Turizm Tesisleri Yönetmelii

Turizm Tesisleri Yönetmelii Turizm Tesisleri Yönetmelii Birinci Ksm - Balangç Hükümleri Amaç Madde 1 - Yönetmeliin amac, turizm yatrm ve iletmelerinin gelitirilmesi, günün artlarna uygun hale getirilmesi belgeli turizm yatrm ve iletmelerinin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ DİREK TİPİ TRAFO ÖLÇÜM PANOLARI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ YG TESİS PROJE VE ŞEMALARI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

ĠTFAĠYECĠLĠK VE YANGIN GÜVENLĠĞĠ

ĠTFAĠYECĠLĠK VE YANGIN GÜVENLĠĞĠ t.c. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ĠTFAĠYECĠLĠK VE YANGIN GÜVENLĠĞĠ TEMEL ELEKTRĠK 2 525MT0275 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

N Sistem cihazlar komple seri olarak raya montaja uygundur. N Sistem zengin çeflit ve bol aksesuar sunmaktad r.

N Sistem cihazlar komple seri olarak raya montaja uygundur. N Sistem zengin çeflit ve bol aksesuar sunmaktad r. N Sistem N Sistem enstalasyon cihazlar nda tekil çözümler yerine komple bir seri sunmaktad r. Bu serinin cihazlar ile her türlü flalt ve kumanda ifllemi eksiksiz ve güvenli bir flekilde gerçeklefltirilir.

Detaylı

ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ

ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ 1 9 5 4 TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ Bu Yönetmelik 16 Haziran 2004 Tarih ve 25494 Sayılı Resmi Gazete de Yayınlanarak Yürürlüğe Girmiștir. HAZİRAN - 2005 EMO YAYIN

Detaylı

Ahmet ARAN Döküm Teknolojisi ÇNDEKLER 1 GR 1.1. DÖKÜM TEKN 1.2 TARHÇE 1.3 TÜRKYE DE DÖKÜM SANAY. 2. ERTME, DÖKME ve KATILAMANIN ESASLARI

Ahmet ARAN Döküm Teknolojisi ÇNDEKLER 1 GR 1.1. DÖKÜM TEKN 1.2 TARHÇE 1.3 TÜRKYE DE DÖKÜM SANAY. 2. ERTME, DÖKME ve KATILAMANIN ESASLARI Ahmet ARAN Döküm Teknolojisi ÇNDEKLER 1 GR 1.1. DÖKÜM TEKN 1.2 TARHÇE 1.3 TÜRKYE DE DÖKÜM SANAY 2. ERTME, DÖKME ve KATILAMANIN ESASLARI 2.1 ERTME 2.2 GAZ ÇÖZÜNÜRLÜÜ VE GAZ GDERME 2.3 KALIBIN DOLDURULMASI

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİSİNDEN KAYNAKLI YANGIN MAKİNA KIRILMASI ELEKTRONİK CİHAZ HASAR NEDENLERİ VE ÖNLEMLERİ AYHAN İŞLER. Elektrik Mühendisi

ELEKTRİK ENERJİSİNDEN KAYNAKLI YANGIN MAKİNA KIRILMASI ELEKTRONİK CİHAZ HASAR NEDENLERİ VE ÖNLEMLERİ AYHAN İŞLER. Elektrik Mühendisi ELEKTRİK ENERJİSİNDEN KAYNAKLI YANGIN MAKİNA KIRILMASI ELEKTRONİK CİHAZ HASAR NEDENLERİ VE ÖNLEMLERİ AYHAN İŞLER Elektrik Mühendisi 1 Giriş: Normal şartlar altında elektrik enerjisinden sağlanan yararlar

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 04.11.1984 Resmi Gazete Sayısı: 18565

Resmi Gazete Tarihi: 04.11.1984 Resmi Gazete Sayısı: 18565 ELEKTRĠK ĠÇ TESĠSLERĠ YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 04.11.1984 Resmi Gazete Sayısı: 18565 I.YÖNETMELĠĞĠN KAPSAMI KAPSAM Madde 1 Bu Yönetmelik elektrik iç tesislerinin kurulmasına ve iģletilmesine dair

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ YG TESİSLERİNDE TOPRAKLAMA SİSTEMİ 522EE0130 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

Bölüm 3: Elektrik Tesisleri

Bölüm 3: Elektrik Tesisleri Bölüm 3: Elektrik Tesisleri 1. Çaðýrma ve aydýnlatma tesislerinde kullanýlan gereçler 1.1. Sigorta Elektrik besleme hatlarýný ve aygýtlarý aþýrý akýma karþý korumak için kullanýlan devre elemanýna sigorta

Detaylı

Sayfa 1 / 48. Montajlı Birim Fiyat YTL. Montaj Birim Fiyatı YTL. Birim Fiyat No YAPILACAK N ADI

Sayfa 1 / 48. Montajlı Birim Fiyat YTL. Montaj Birim Fiyatı YTL. Birim Fiyat No YAPILACAK N ADI 801-101 ZAYIF AKIM TESSATI: (*) Çaırma, kapı zili ve kapı açma tesisatı: Iıklı çaırma sortisi: (Ölçü: Ad.;hzarat: % 60) Peel, bergman veya PVC boru içerisinde plastik izoleli en az 0,75 lı ı mm 2 'lik

Detaylı

ASMOLEN UYGULAMALARI

ASMOLEN UYGULAMALARI TURGUTLU TULA VE KREMT SANAYCLER DERNE ASMOLEN UYGULAMALARI Asmolen Ölçü ve Standartlar Mart 2008 Yayn No.2 1 ASMOLEN UYGULAMALARINDA DKKAT EDLMES GEREKL HUSUSLAR Döeme dolgu tulas, kil veya killi topran

Detaylı

T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ TOPRAKLAMA VE PARATONER TESİSATI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı