27 kiþi ile kuruldu. Þimdi: 2 bin 545 þahýs, 3 kooperatif ve TÝGEM üyeleri arasýnda HABERÝ 7.SAYFADA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "27 kiþi ile kuruldu. Þimdi: 2 bin 545 þahýs, 3 kooperatif ve TÝGEM üyeleri arasýnda HABERÝ 7.SAYFADA"

Transkript

1 Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi MDSYB 20 YAÞINDA FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: TEMMUZ 2015 CUMA 27 kiþi ile kuruldu. Þimdi: 2 bin 545 þahýs, 3 kooperatif ve TÝGEM üyeleri arasýnda HABERÝ 7.SAYFADA Muðla da hayvancýlýðýn bilinçli bir þekilde geliþmesini saðlamak üzere kurulan Muðla Ýli Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði (MDSYB) kuruluþunun 20 yýlýnda. Ortaca'da kaçak göçmen operasyonu Ortaca da yasa dýþý yollardan yurtdýþýna çýkmaya çalýþan Suriye uyruklu 15'i çocuk 50 kaçak yakalandý. Yapýlan operasyonla ölüme yolculuk son anda önlendi. Ortaca da yasa dýþý yollardan yurtdýþýna çýkmaya çalýþan Suriye uyruklu 15'i çocuk 50 kaçak yakalandý. Yapýlan operasyonla ölüme yolculuk son anda önlendi. Bir ihbarý deðerlendiren Ortaca Ýlçe Emniyet Müdürlüðü ekipleri, Çaylý Mahallesi yaþ sebze meyve hali mevkisinde arama yaptý. Yapýlan aramalarda, yurtdýþýna geçmek için yanlarýnda can yelekleri ve þambreller bulunan 50 göçmen yakalandý. Aralarýnda bebeklerin de bulunduðu 15'i çocuk 12'si kadýn olan kaçaklar, iþlemlerinin tamamlanmasý için Ýlçe Emniyet Müdürlüðü'ne getirildi. Kaçaklarýn akþam saatlerinde toplandýðý, sabah saatlerinde ise buradan yola çýkacaklarý öðrenildi. Olayla ilgili, organizatörlerin arandýðý bildirildi. -ÖMER KUNDAKÇI CANSU KAYA ÝDDÝANAMESÝ HAZIR Dalyan mahallesinde, Dalyan Kanalý'nda cesedi bulunan 17 yaþýndaki Cansu Kaya'nýn ölümüyle ilgili iddianame hazýrlandý. Ortaca Cumhuriyet Savcýlýðý tarafýndan hazýrlanan iddianame davanýn görüleceði Fethiye Aðýr Ceza mahkemesine gönderildi. Ön rapor doðrultusunda hazýrlanan iddianamede olayla ilgili tutuklu bulunan Necati D. ve Poyraz Ç. nin, kasten öldürmek suçlamasýyla müebbet hapis cezasýyla yargýlanmalarý istendi. Cansu Kaya nýn ölümüyle ilgili kesin ölüm nedenini belirleyen Adli Týp raporunun henüz gelmediði öðrenildi. Cansu Kayanýn cesedi 16 Haziran da Dalyan kanalýnda bulunmuþ, cesedin bulunmasýnýn ardýndan jandarma ekiplerince gözaltýna alýnan ve çýkarýldýklarý mahkemece tutuklanan Necati D. ve Poyraz Ç. cezaevine gönderilmiþti. -Ömer Kundakçý ORTACA DA HUZUR DENETÝMLERÝ Ortaca Emniyet Müdürlüðü Trafik Denetleme Büro Amirliði ekiplerince Cumhuriyet Caddesi garaj önünde ve trafiðin yoðun olduðu caddelerde trafik denetimi yaptý. Ortaca Emniyet Müdürlüðü Trafik Denetleme Büro Amirliði ekiplerince Cumhuriyet Caddesi garaj önünde ve trafiðin yoðun olduðu caddelerde trafik denetimi yaptý. Yapýlan denetimlerde ekipler araç sürücülerinde evrak ve alkol denetimi yaptý. Motosiklet sürücülerinde ise kask takýlý olup olmadýðýný, modifiyeli motosiklet ve araçlarý kontrol ettiler. Ekipler yaptýklarý kontrollerde eksiklikleri bulunan araç sürücüleri ile kaský olmayan motosiklet sürücülerine cezai iþlem uygulayýp, motosikletleri trafikten men ederek emniyet müdürlüðü garajýna çekti. Ortaca Ýlçe Emniyet Müdürü Ýsmail Ayhan, Yavru caretta carettalarýn "yüzme çýlgýnlýðý" baþladý Dalyan Ýztuzu kumsalýndaki yuvalarýnda 2 aylýk kuluçka dönemini tamamlayan yavru caretta carettalar yumurtalarýndan çýkarak denize ulaþmaya baþladý. -3 SF ORTACA BELEDÝYESPOR HAZIR Bölgesel Amatör Lig de mücadele edecek olan Ortaca Belediyespor oyuncularý, teknik heyet ve yönetim kurulu yeni sezon öncesi kahvaltýda bir araya geldi. Ortaca Belediyespor Teknik Direktörü Egemen Urhan, oyucularýn, teknik heyetin, yönetim kurulunun çabalarý ve Ortacalý larýn yardýmýyla geçen sene takýmýn hak ettiði lige çýkmayý baþardýðýný söyledi. Þampiyonluk için büyük emekler verildiðinin altýný çizen Urhan, son 3 yýldýr camia olarak ellerinden geleni yaptýklarýný ifade etti. Ortaca nýn vizyonunu bütün Türkiye ye yaymaya çalýþacaklarýný dile getiren Urhan, Ýyi bir takým kurduðumuzu düþünüyoruz çok ciddi sayýda transfer yaptýk. Alt yapýdan 8 oyuncumuzu dahil ettik. Yeni sezonda ilçemizde bir bütünlük oluþturarak Ortaca nýn vizyonunu bütün Türkiye ye yaymaya çalýþacaðýz. Sporseverlerden de destek bekliyoruz dedi. -Cihat Cura kontrollerin, Emniyet Genel Müdürlüðü ve Ýl Emniyet Müdürlüðünün talimatlarý doðrultusunda rutin olarak yapýldýðýný söyledi. Ayhan, trafik denetimlerini halkýmýzýn huzur ve güvenini daha fazla saðlamak için arttýrmýþ bulunmaktayýz, ekiplerimizin yaptýðý kontrollerde amacýmýz cezai iþlem uygulamak deðil. Vatandaþlarýmýzý bilgilendirerek doðru ve güvenli araç kullanýmýný benimsetmek, ilçemizde huzur ve güven ortamýný saðlamaktýr diye konuþtu. -Ömer Kundakçý -Cihat Cura SOÐUK HAVA DEPOSU PROJESÝNE ONAY ÇIKTI Ortaca da üreticiler tarafýndan kurulan S.S. Ortaca Meyve, Sebze, Tarým Satýþ Kooperatifi (ORMESKOOP) tarafýndan hazýrlanan soðuk hava deposu projesi bakanlýktan onay aldý. Ortaca da üreticiler tarafýndan kurulan S.S. Ortaca Meyve, Sebze, Tarým Satýþ Kooperatifi (ORMESKOOP) tarafýndan hazýrlanan soðuk hava deposu projesi bakanlýktan onay aldý. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý nýn Kýrsal kalkýnma fonu tarafýndan yüzde 50 hibeli yapýlacak olan soðuk hava deposu, sebze ve meyve paketleme tesisleri 3 bin 100 metrekare arazi üzerine kurulacak. 1 milyon 200 bin lira maliyetli tesisin Eylül ayý sonuna kadar tamamlanarak hizmete girmesi hedefleniyor. ORMESKOOP Baþkaný Süleyman Tosun, Soðuk hava deposunun 300 ton kapasiteli olduðunu söyledi. Tosun, Organize sanayi bölgesi olarak belirlenen bu yer, bir þahýstan 3 bin 100 metrekarelik bir alan ORMES Kooperatifi adýna kiralanmýþ bulunmaktadýr. Kiralamýþ olduðumuz 3 bin 100 metrekarelik alana Devlet kýrsal kalkýnmadan proje hazýrladýk. Bu proje ile paketleme ve soðuk hava depolarý yapýlacaktýr. Paketleme tesisi bin 350 metrekare civarýnda, Soðuk hava kýsmý ise 2 bin 200 metrekare civarýndadýr. Soðuk havada 300 ton civarýnda ürün depolayacaðýz. Paketleme kýsmýnda da 5 bin ton civarýnda ürün iþlemeyi planlýyoruz dedi. Bu yýl ortaklardan 3 bin ton civarýnda ürün alacaklarýný ifade eden Tosun, Ürünlerimizi iç piyasada ve dýþ piyasada deðerlendirmeyi planlýyoruz. Kýrsal kalkýnmadan almýþ olduðumuz projeye Haziran ayýnda müracaat etmiþ bulunmaktayýz. Yapmýþ olduðumuz müracaatýn Temmuz sonunda bakanlýk tarafýndan yayýnlanan listede onaylandýðý görülmektedir. Hýzlý bir þekilde burayý tamamlayýp üreticilerimizin ürünlerini burada iþlemeyi planlýyoruz diye konuþtu. -Ömer Kundakçý-Cihat Cura

2 2 101 Bisikletçi Masalý Þehir Plancýsý adaylarýna Ýztuzu semineri Ortaca da 12 ayrý üniversiten gelen 70 þehir plancýsý adayýna Ýztuzu süreci ile ilgili Ortaca Kent Konseyi toplantý salonunda bilgilendirme toplantýsý düzenlendi. Köyceðiz, Ortaca ve Dalaman da alternatif turizmin geliþmesi için deðiþik turizm etkinlikleri düzenleniyor. Köyceðiz, Ortaca ve Dalaman da alternatif turizmin geliþmesi için deðiþik turizm etkinlikleri düzenleniyor. Bisiklet dostu iþletme olarak bilinen Özlem'in Masalý Butik Otel sahibi Özlem Þaþmazer bölgede geliþmekte olan bisiklet sporuna destek olmak için bölgedeki bisiklet gruplarý ile birlikte 101 Bisikletçi Masalý etkinliði düzenlediklerini ve her ay gerçekleþtirerek geleneksel hale getireceklerini söyledi. Ortaca da 12 ayrý üniversiten gelen 70 þehir plancýsý adayýna Ýztuzu süreci ile ilgili Ortaca Kent Konseyi toplantý salonunda bilgilendirme toplantýsý düzenlendi. TMMOB Þehir Plancýlarý Odasýnýn Muðla þubesi ile Ortaca Kent Konseyi nin düzenlediði 4.Kamp programý çerçevesinde yapýlan seminere konuþmacý olarak Ortaca Belediye Baþkaný Hasan Karaçelik katýldý. Amaçlarýnýn Ýztuzu plajýnýn korunmasý olduðunu ifade eden Ortaca Belediye Baþkaný Hasan Karaçelik, yaþanan süreci anlattý, yapýlan itirazýn ben yaptým oldu mantýðýyla yürütülen hukuksuz ve þeffaf olmayan kiralama süreci olduðunu söyledi, Amaçlarýnýn Ýztuzu plajýnýn korunmasý olduðunu dile getiren Hasan Karaçelik, Sonuç itibari ile çok yoðun bir sivil direnç yaþandý. Biz olayýn hiçbir þekilde siyasal boyutuna girmedik. Biz iþin hukuksuzluk boyutuna dikkat çektik, çevre örgütleri çok baþaralý oldular. Bunun bir siyasal bir mesele olmadýðýný Türkiye de çevrenin, kýyýlarýn kamu eli ile korunmasý gerektiði konusunda ciddi ses getiren eylemler yaptýlar. Televizyon, basýn, kamuoyu ilgilendi. Ýztuzu nda olan hukuksuzluk Türkiye ve Dünya çapýnda yayýldý. Çevre Bakanlýðý ndan gelen arkadaþýmýza burasý sadece Türkiye nin malý deðil, burasý Dünya nýn malý dedik. Çünkü Dünya nýn her yerinden buraya insanlar geliyor. Bu Dünya nýn ortak deðeridir. Bizim amacýmýz oranýn korunmasýdýr. Sonuçta kamuoyunun direniþi çok ciddi bir þekilde yanký buldu. Sayýn Bakanýmýzda ihaleyi iptal etti dedi. Karaçelik, Ýztuzu plajýnýn bakanlýðýn kararý doðrultusunda Muðla Sýtký Koçman Üniversitesi tarafýndan iþletildiðini de sözlerine ekledi. Seminerin sonunda TMMOB Þehir Plancýlarý Odasýnýn Muðla þubesi tarafýndan Baþkan Karaçelik e plaket verildi. -Mehmet Bozkýr Þaþmazer, 101 bisikletçi masalý etkinliðinin Aðustos tarihlerinde gerçekleþeceðini de sözlerine ekledi. DABÝSDE baþkaný Bülent Özel, etkinliðin bisiklet sporunun yaygýnlaþmasýnda önemli olduðunu vurguladý. Daha da yaygýnlaþmasý için bisiklet dostlarýyla ilerleyen yýllarda uluslararasý etkinliklerle daha üst seviyelere taþýmak istediklerini söyledi. Muðla yöresinde yaþayan yabancýlarýn dayanýþma derneði baþkaný Halil Karanfiloðlu ise, Bu tür etkinliklerin diðer iþletmelere örnek olmasý amacý ile katýlan bisikletçilere kitap hediye ederek destek olacaklarýný bildirdi. -Mehmet Bozkýr KÖYCEÐÝZ ÇÝÇEKLERÝ MUÐLA YI SÜSLÜYOR Haftalýk Siyasi Süreli Yerel Haber Gazetesi YIL: 22 SAYI: TEMMUZ 2015 CUMA Yayýn sahibi: kartim ltd.þti adýna Serpil Karaçelik Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Tuncay Karaçelik Muhabir: Ömer Kundakçý Sayfa editörü: Mehmet Bozkýr Ýdare ve yönetim yeri: Beþköprü mah. 116.sk. No:14/1 Ýrtibat büro: Beþköprü mah. 1 no.lu belediye iþhaný B:203 ORTACA Baský: Kartim Matbaa-Meral (Doðan) Kurt Adres: Beþköprü mah. Giysi Pazar Yeri No: 11 Ortaca/Muðla HaberMerkezi Tel/fax : Gazetemiz Basýn Ahlak Yasasýna Uyar. - Gazetemize gönderilen yazý ve fotoðraflar yayýnlansýn veya yayýnlanmasýn iade edilemez. - Yazýlarýn sorumluluðu yazarýna aittir. - Gazetemizin ilk yayýn tarihi 31 Aðustos 1993 ÝLAN REKLAM ABONE TARÝFESÝ - Özel ilanlarda (Kongre, Tüzük, Zayi, Teþekkür vs) Muðla Ýl gazeteleri fiyat tarifesi uygulanýr. - RESMÝ ÝLAN/MAHKEME ÝLANI st/cm 9,63 TL - Fiyatlara KDV Dahil Deðildir. Muðla Büyükþehir Belediyesi nin Köyceðiz de ürettiði mevsimlik süs bitkileri, Muðla ili genelinde yeþil alanlarý, parklarý, kavþaklarý, süslüyor. Muðla Büyükþehir Belediyesi nin Köyceðiz de ürettiði mevsimlik süs bitkileri, Muðla ili genelinde yeþil alanlarý, parklarý, kavþaklarý, süslüyor. Muðla Büyükþehir Belediyesi Tarýmsal Hizmetler Daire Baþkanlýðý ekipleri Muðla ili genelindeki yeþil alanlara mevsimlik süs bitkisi dikerek ve çim-peyzaj düzenlemeleri yaparak yeþil alanlarý renklendiriyor. Yeþil alanlara dikilen mevsimlik süs bitkileri, Muðla Büyükþehir Belediyesi nin Köyceðiz Beyobasý nda ürettiði Alým Garantili Mevsimlik süs bitkilerinden saðlanýyor. Muðla Büyükþehir Belediyesi Tarýmsal Hizmetler Dairesi Baþkaný Salih Tufan, Muðla ili genelinde eþ zamanlý baþlatýlan bakým, onarým ve çiçeklendirme çalýþmalarýný teknik personelin titizlikle yürüttüðünü, sýcaklarýn artmasýyla yeþil alanlarda rahatlamak isteyen vatandaþlar için bu alanlarý daha düzenli, renkli hale getirdiklerini söyledi. Salih Tufan; Muðla ili genelinde ilçe belediyelerimizden Büyükþehir Belediye mize geçen yeþil alan, park, kavþak ve refüjlerde bakým, onarým ve çiçeklendirme çalýþmalarýmýz sürüyor. Þehir yaþamýndan, günlük stres ve sýcaktan bunalarak parklara, yeþil alanlara gelen vatandaþlarýmýz için bu alanlarý daha renkli, daha güzel hale getiriyoruz. Çiçeklendirme çalýþmalarýnda kullandýðýmýz mevsimlik süs bitkilerinin tamamý Alým Garantili Mevsimlik Süs Bitkisi Üretim Projemiz kapsamýnda Köyceðiz Ýlçesi Beyobasý Mahallesinde Muðlalý üreticilerimiz tarafýndan üretilen çiçeklerdir. dedi.

3 3 Yavru caretta carettalarýn "yüzme çýlgýnlýðý" baþladý ORTACA ZABITASINDAN HÝJYEN DENETÝMÝ Ortaca Belediyesi Zabýta ekipleri tarafýndan gýda üretimi yapan ve satan lokanta, fýrýn ve pastane gibi iþletmelerde hijyen denetimi yaptý. Ortaca Belediyesi Zabýta ekipleri tarafýndan gýda üretimi yapan ve satan lokanta, fýrýn ve pastane gibi iþletmelerde hijyen denetimi yaptý. Ortaca Belediyesi Zabýta Müdürü Fahrettin Külahlý, Hijyen Ortaca sloganý ile baþlattýklarý gýda iþletmelerinde iþletme ve personel hijyeni iyileþtirilmesi çalýþmalarýnda güzel sonuçlar alýnmaya baþladýðýný söyledi. Çalýþma kapsamýnda ilçede faaliyet gösteren gýda iþletmelerinde eðitim ve denetim çalýþmalarý baþlatýlarak eksikliklerin tespit edildiðini kaydeden Külahlý, yapýlan puanlý denetim çalýþmalarýnýn sonucunda gýda iþletmelerinde hijyen konusunda yaþanan iyileþmelerin vatandaþlar tarafýndan da olumlu karþýlandýðýný dile getirdi. Zabýta Müdürü Fahrettin Külahlý, Ceza öncelikli olmayan çalýþmalarýmýzda ilçemizde faaliyet gösteren lokanta, fýrýn, pastane gibi halkýmýza gýda hizmeti veren iþletmelerde denetim ve eðitim çalýþmalarýný ýsrarla Dalyan Ýztuzu kumsalýndaki yuvalarýnda 2 aylýk kuluçka dönemini tamamlayan yavru caretta carettalar yumurtalarýndan çýkarak denize ulaþmaya baþladý. Dalyan Ýztuzu kumsalýndaki yuvalarýnda 2 aylýk kuluçka dönemini tamamlayan yavru caretta carettalar yumurtalarýndan çýkarak denize ulaþmaya baþladý. Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý, Tabiat Varlýklarýný Koruma Genel Müdürlüðü tarafýndan desteklenen, Pamukkale Üniversitesi araþtýrma merkezi DEKAMER tarafýndan yürütülen çalýþmalarla Ýztuzu kumsalýndan her yýl yaklaþýk 25 bin yavru caretta caretta yuvalarýndan çýkarak denizle buluþuyor. Kuluçka dönemini tamamlayan, ancak denize ulaþmayý baþaramayan yavru caretta carettalar ise Deniz Kaplumbaðasý Araþtýrma Kurtarma Rehabilitasyon ve Bilgilendirme Merkezinde (DEKAMER) görev yapan öðrenciler tarafýndan denize ulaþtýrýlýyor. DEKAMER arazi sorumlusu Çisem Sezgin, Ýztuzu kumsalýnýn caretta carettalar için en iyi üreme alanlarýndan bir tanesi olduðunu ve çalýþmalarýn Tabiat Varlýklarýný Koruma Genel Müdürlüðü tarafýndan desteklenen ve ayný zamanda Pamukkale Üniversitesi araþtýrma merkezi DEKAMER tarafýndan yürütüldüðünü söyledi. Sezgin, proje çerçevesinde Ýztuzu kumsalýnda caretta caretta yuvalarýný koruma çalýþmalarý yapýlmaktadýr. Þu an Mayýs ayýnda yapýlan ilk yuvalardan yavru çýkýþý gerçekleþmiþtir. Yavrular Ýztuzu kumsalýndan denize ulaþýyor, güneþin altýnda çýkan yavrular çok güçsüz olduðu için onlarý merkeze alýp bir gece bekletiyoruz. O günün gecesinde de denize gönderiyoruz" dedi. "yüzme çýlgýnlýðý" Caretta caretta yavrularý denizle buluþtuklarý andan itibaren 48 saat boyunca "yüzme çýlgýnlýðý" denilen bir periyot geçiriyor ve hiç durmadan açýða doðru yüzüyorlar. Yavrular uzun süre yüzdükten sonra kendilerine bir adacýk bulup, altýna saklanarak hayatlarýný sürdürmeye çalýþýyolar, hayatta kalmayý baþaran kaplumbaða yaklaþýk 30 yýl sonra erginliðe ulaþýp, doðduðu kumsala geri geliyor. -Soner Aydýn BEYOBASI YOLU, NÝHAYET... sürdürdük. Çalýþmalarýmýz sonunda iþletmelerimiz iþletme hijyeni ve personel hijyeni konularýnda büyük mesafe aldýlar. Çalýþmalara destek olan iþletmeleri sosyal medya, yazýlý ve görsel basýnda ilan ederek ödüllendiriyoruz. Ýleriki aþamada hijyen belgesi ve ödülü ile de ödüllendireceðiz. Gerekli hassasiyeti gösteren iþletmecilerimizi kutluyoruz. Halkýmýzýn yediði içtiði gýdalar konusunda seçici, hijyen konusunda iyi olan iþletmelerden alýþveriþ yaparak kötü olanlarý müdürlüðümüz ve ilgili kuruluþlara bildirerek projemize destek vermelerini bekliyoruz dedi. -Mehmet Bozkýr Köyceðiz, Beyobasý Mahallesinin kullanýlmaz hale gelen 2,5 kilometrelik yolunu, Muðla Büyükþehir Belediyesi Fen Ýþleri Dairesi Baþkanlýðý Yol Yapým ve Bakým Þube Müdürlüðü ekipleri çalýþma yaparak yeniledi. Köyceðiz, Beyobasý Mahallesinin kullanýlmaz hale gelen yolunu, Muðla Büyükþehir Belediyesi Fen Ýþleri Dairesi Baþkanlýðý Yol Yapým ve Bakým Þube Müdürlüðü ekipleri çalýþma yaparak yeniledi. Beyobasý Mahallesi Muhtarý Nadi Sül, Mahallemizin uzun süredir beklediði yol yatýrýmý Büyükþehir Belediyesi sayesinde geldi dedi. Köyceðiz Ýlçesinin yaklaþýk 3 bine ulaþan nüfusuna sahip Beyobasý Mahallesinde çalýþma baþlatan Muðla Büyükþehir Belediyesi Fen Ýþleri Dairesi Baþkanlýðý Yol Yapým ve Bakým Þube Müdürlüðü ekipleri, kullanýlmaz halde olan yolda yenileme çalýþmasý baþlattý. Yerli ve yabancý turistlerin uðrak noktasý olan ve kaynak suyunun çýktýðý Yuvarlakçay ýn ulaþýmýný da saðlayan Kemeraltý mevkiisinin yolunda çalýþma baþlatan Fen Ýþleri Daire Baþkanlýðýna baðlý ekipler, çalýþmalar kapsamýnda yoðun mesai harcadý. Motosiklet kullanýmýnýn dahi zorlaþtýðý Beyobasý Mahallesi Kemeraltý mevkiisin de 2 buçuk kilometrelik yolu, trafik akýþýný engellememek için çalýþmalarýný gece sürdürdü. Çalýþmalarýný aralýksýz olarak sürdüren ekiplere teþekkür eden Beyobasý Muhtarý Nadi Sül, yýllardýr sýkýntý çektikleri yolun yenilenmesinden dolayý mutlu olduklarýný söyledi. Büyükþehir Belediyesi öncesinde Kemeraltý mevkiinde bulunan yolun sürekli tadilat yapýldýðýna dikkat çeken Sül, Burada Beyobasý meydaný yolu üzerinde bulunan Kemeraltý mevkiisin de yaklaþýk 2 buçuk kilometrelik bir yolumuz var. Bu yolumuzda yýllardýr tadilat yapýlýyordu ve son 3-4 aydýr motosikletlerin bile gidemediði bir hale geldi. Muðla Büyükþehir Belediyesine müracaatlarýmýzda bulunduk ve Fen Ýþleri Daire Baþkanlýðýna baðlý ekipler, yolun asfaltlanmasý için yaz ayý programýna aldýklarýný bize iletmiþlerdi. Ancak bir yolun çok kötü olduðunu ve kýsa sürede olsa yolun tadilat yapýlmasýný talep ettim. Yaðmur nedeniyle bir süre bir þey yapýlamadý. Bu yüzden yaz sezonunu beklemek zorunda kaldýk. Yaz sezonu açýlýr açýlmaz da ilk olarak bu yolun düzenlenmesini yaptýlar. Mahallemizin uzun süredir beklediði yol yatýrýmý büyükþehir belediyesi sayesinde geldi. Ben bütün ekiplere teþekkür ediyorum ifadelerini kullandý. -Tuncay Karaçelik

4 4 Oda Orkestrasý ve Büyükþehir Bandosu Kuruldu Muðla Büyükþehir Belediyesi, 36 kiþiden oluþan Oda Orkestrasý ve Büyükþehir Bandosu nu kurdu. AROMALI ÇAMURA YOÐUN ÝLGÝ Muðla Büyükþehir Belediyesi, 36 kiþiden oluþan Oda Orkestrasý ve Büyükþehir Bandosu nu kurdu. Muðla Büyükþehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Dairesi Baþkanlýðý, 16 kiþiden oluþan Oda Orkestrasý ve 20 kiþiden oluþan Büyükþehir Belediye Bandosu kurdu ve oda orkestrasý ilk konserini Muðla Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr. Osman Gürün ün katýldýðý tanýtým konseriyle Muðla Büyükþehir Belediyesi çalýþanlarýna verdi. Muðla Büyükþehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Dairesi Baþkan V. Ali Zaðlý tanýtým konserinde yaptýðý konuþmada, 36 kiþiden oluþan oda orkestrasý ve Büyükþehir Belediye Bandosu nun genç, dinamik bir yapýsý olduðunu, oda orkestrasýnda vurmalý çalgýlar, obua, flüt, trompet, saksafon, trombon, klarnet, viyola, korno, keman, çello, gitar ve kontrbas gibi müzik aletlerinden oluþtuðunu söyledi ve kendilerine ve Muðla ya böyle bir imkaný saðlayan Muðla Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr. Osman Gürün e teþekkür etti. Muðla Büyükþehir Belediyesi Oda Orkestrasý, tanýtým konserinden sonra Büyükþehir Belediyesinin organize ettiði Basýn Dayanýþma Gecesi nde sahne aldý ve katýlýmcýlarýn büyük beðenisini topladý. Muðla ya Sanat ve Müzik Alanýnda da Hizmet Edeceðiz. Muðla Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr.Osman Gürün, Büyükþehir Belediyesi olarak yol, su, kanalizasyon, arýtma, çevre ile ilgili birçok alanda hizmet ettiklerini, oda orkestrasý ve Büyükþehir Belediyesi bandosuyla müzik alanýnda da Muðla ya ve vatandaþlarýna hizmet edeceklerini söyledi. Muðla Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr. Osman Gürün; Oda Orkestrasý ve Bandosu fikri bizim Recep Altýnok hocamla birlikte Muðla için gerçekleþtirmek istediðimiz bir hizmetti. Oda orkestrasý ve Büyükþehir Bandosunu oluþturan 36 sanatçý arkadaþ Muðla Büyükþehir Belediyesi ailesine katýldý. Genç, birikimli, yetenekli arkadaþlarla Muðla ya sanat ve müzik yönünden birlikte hizmet edeceðiz. Büyükþehir Belediyesi olarak yol, kanalizasyon, su, çevreyle ilgili birçok alanda hizmet üretiyoruz. Bütün bunlarýn yanýnda ruhumuzu besleyen ve bizleri farklý melodiler sunarak rahatlatan müziðe de ihtiyacýmýz var. Muðla Büyükþehir Belediyesi Oda Orkestrasý ve Bandosu olarak sadece Muðla merkezde deðil, bütün Muðla da konserler vererek hizmet edeceðiz. Vatandaþlarýmýza kültür ve müzik açýsýndan doðru melodiler, eserler dinleterek Muðla nýn sanat ve müzik alanýnda da geliþmesine katký saðlayacaðýz. dedi. -Soner Aydýn Saðlýk Bakanlýðý onaylý Peleoid Çamur Banyosu'ndaki biberiye, gül yaðý ve ada çayý aromalý çamurlara yerli ve yabancý turistler ilgi gösteriyor. Saðlýk Bakanlýðý onaylý Peleoid Çamur Banyosu'ndaki biberiye, gül yaðý ve ada çayý aromalý çamurlara yerli ve yabancý turistler ilgi gösteriyor. Dalyan Mahallesi'ndeki natürel ve aromalý çamur havuzlarýna giren turistler, vücutlarýndaki çamurun kurumasý için güneþin altýnda bekliyor, daha sonra duþ alýyor. Dalyan Peleoid Çamur Banyosu Müdürü Mehmet Akkaya, yaptýðý açýklamada, tesisin 3 yýl önce kurulduðunu ve tesiste Saðlýk Bakanlýðý'ndan onaylý çamurun kullanýldýðýný söyledi. Çamura girenlerin memnun ayrýldýðýný belirten Akkaya, "Yýlda yaklaþýk 400 bin kiþi aðýrlýyoruz. Genellikle Rusya, Almanya, Ýngiltere, Fransa, Hollanda ve diðer Arap ülkelerinden turistler tercih ediyor" dedi. Akkaya, tesiste bulunan gülyaðý, biberiye ve adaçayý aromalý havuzlarýn ilgi çektiðini, müþterilerin daha çok biberiye ve gülyaðý aromalý havuzlarý tercih ettiðini anlattý. Hücre yenileyici özelliði var Ýþletmedeki çamurlarýn tamamen doðal ve içerisindeki mineral oranýnýn çok yüksek olduðunu ifade eden çamur banyosunun saðlýk sorumlusu Oya Korkmaz, "Bunu özelleþtiren de içerisindeki hümikasit, hücre yenileyici özeliðe sahip bir madde. Çamurun diðer bir özelliði de anti viral ve anti bakteriyel özellikte olmasý. Yani herhangi bir bulaþma özeliði olmadan çamurun kendi kendini yenileme özelliðine sahip" diye konuþtu. Korkmaz, çamurun sadece kozmetik amaçlý olarak asla düþünülmemesi gerektiðini, ciltteki yenileyici özelliðinin yaný sýra eklemlerde, aknede ve ciltteki Yaþlý Eþeðe Haydos sahip çýktý Sakat ve yaþlý eþek Dalaman Bülüþlü mevkisindeki HAYDOS bakým evinin kapýsýna terk edildi. Sakat ve yaþlý eþek Dalaman Bülüþlü mevkisindeki HAYDOS bakým evinin kapýsýna terk edildi. Görevliler tarafýndan bakýmý yapýlan sahipsiz eþek doðayla iç içe bulunan barýnakta yaþamýný devam ettiriyor. HAYDOS baþkaný Türkan Daðdelen, vatandaþlar genelde eþek, katýr, hasta inek olduðu herhangi bir rahatsýzlýkta da çok etkili, etkin olan bir ürün olduðunu dile getirdi. Tatil için Ýngiltere'den eþi ile birlikte geldiklerini anlatan Ashley Wales, "Çamur banyosuna girdik. Havuzlardan gül yaðý aromalý havuzu tercih ettik. Çilek kokusu vardý. Duþumuza aldýktan sonra tenimizin yumuþadýðýný hissettik" ifadelerini kullandý. zaman kesin köpeklere verin diye kapýmýza býrakýp gidiyor dedi. Barýnakta 500 civarýnda köpek, 100 civarýnda da kedi yaþadýðýný belirten HAYDOS baþkaný Türkan Daðdelen, koþullarýnýn çok yetersiz olduðunu söyledi. Barýnakta sadece kedi ve köpeklere bakabildiklerinin altýný çizen Daðdelen, Burada her türlü hayvanýn bakýldýðýný düþünüyorlar. Ne yazýk ki zaman zaman böyle katýr, eþek gibi hayvanlarda geliyor. Köylüler iþi bittiði zaman acýmasýz bir þekilde bunlarý ölüme terk ediyor. Senelerce yük taþýtýyorlar. Yaþlanýnca hastalandýðý zaman terk ediyorlar. Bu da ayaðý sakat, yaþlandýðý için barýnaðýn kapýsýna terk edilmiþ bir eþek. Biz kendisine sahip çýktýk geri kalan ömrünü burada geçirecek. Þu andaki saðlýk durumu iyi barýnaða uyum saðladý. Genelde eþek, katýr, hasta inek olduðu zaman kesin köpeklere verin diye vatandaþ kapýmýza býrakýp gidiyor diye konuþtu. -ÖMER KUNDAKÇI Ýstanbul'dan gelen ve biberiye aromalý havuza giren Ýbrahim Küçük ise þöyle konuþtu: "Birçok hastalýða da iyi geldiðini öðrendim. Gülyaðý ile hazýrlanan havuza da gireceðim. Onun için de cilde iyi geldiðini söylediler. Biberiye aromalý havuz çok güzeldi. Sadece biraz yanma hissediyorum." -Mehmet Bozkýr ESKÝ TAÞ OCAÐI REHABÝLÝTE EDÝLÝYOR Muðla Büyükþehir Belediyesi, Çevre Dostu Muðla hedefi doðrultusunda yürüttüðü çalýþmalarýný sürdürüyor. Bodrum Ýlçesi Torba mevkiinde eski taþ ocaðý olarak kullanýlan alanda ekipler, hafriyat topraðý ile rehabilite çalýþmalarýna baþladý. Büyükþehir Belediyesi tarafýndan Orman Genel Müdürlüðü nden hafriyat topraðý bertarafý amacý ile 5 yýl süreli tahsisi yapýlan alanda hafriyat atýklarýnýn geri kazanýmýnýn saðlanmasý hedefleniyor. Muðla Büyükþehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Baþkaný Aylin Giray, Çevre Dostu Muðla hedefi doðrultusunda Muðla Ýli genelinde çalýþmalar yaptýklarýný söyledi. Giray; Turizm merkezi olan Bodrum Ýlçemizde yaþanan hafriyat sýkýntýsýný çözüme kavuþturmak için çalýþmalarýmýz baþladý. Torba mevkiinde taþ ocaðý olarak kullanýlan ve doðal yapýsý bozulmuþ alaný hafriyat topraðý ile rehabilite ederek aðaçlandýrýlmasýný saðlayacaðýz. Ayrýca Bodrum Ýlçe sýnýrlarý içerisinde hafriyatdolgu alanlarý konusunda yeni bölge arayýþlarýmýzda devam ediyor dedi.

5 5

6 6 BASIN EMEKÇÝLERÝ 24 TEMMUZ DA VALÝ AMÝR ÇÝÇEK BASINLA BÝR ARAYA GELDÝ... Basýndaki sansürün kaldýrýlýþýnýn 107.yýl dönümü nedeni ile kutlanan Basýn Bayramý kapsamýnda Bozüyük Mahallesi nde Pýnarbaþý nda Menteþe ve Yataðan ilçesinde hizmet veren basýn mensuplarý ile bir araya geldi. Programda yaptýðý konuþmada basýn özgürlüðünün önemine dikkat çeken ve 24 Temmuz Basýn Bayramý ný kutlayan Vali Çiçek, vatandaþa doðru ve gerçek bilgi aktarýlmasý konusunda basýnýn payýnýn büyük olduðunu ifade etti. Þehrin geliþmesinde basýn mensuplarýnýn yaptýðý haberlerinin katkýsýnýn büyük olduðunu belirten Vali Çiçek, Muðla basýn mensuplarýna yaptýklarý özverili çalýþmalar için teþekkür etti. -Tuncay Karaçelik MUÐLA DA BÝRARAYA GELDÝ CHP Muðla Milletvekili Prof.Dr. Nurettin Demir: Türkiye de Basýn Sansürü Her Geçen Gün Artýyor Sansürün kaldýrýlmasýnýn yýldönümü olarak kutlanan 24 Temmuz Basýn Bayramý, Türkiye de yine bir sansürle ayný zamana denk geliyor. Sýnýr Tanýmayan Gazeteciler Örgütü nün her yýl yayýnladýðý Dünya Basýn Özgürlüðü sýrasýnda 180 ülke içerisinde 149. Sýrada olan Türkiye de basýn sansürüne her gün yenileri ekleniyor. Özgür ve baðýmsýz bir toplumun garantisi olan özgür ve baðýmsýz basýn, ne yazýk ki ülkemizde söz konusu deðildir. Þanlýurfa Suruç ta meydana gelen acý katliamýn ardýndan twitterýn yasaklanmasý, Suruç ile ilgili attýðý tweet yüzünden Milliyet Gazetesi yazarý Kadri Gürsel in iþine son verilmesi Türkiye de ne kadar kolay basýn özgürlüðünün alýndýðýnýn son örnekleridir. Genel tabloya bakýldýðýnda ise durum çok daha içler acýsýdýr. Çaðdaþ Gazeteciler Derneði tarafýndan yayýnlanan aylýk Medya Gözlem Raporlarýna göre 26 gazeteciye soruþturma açýlmýþ, 19 gazeteciye ise hapis istemli cezalandýrma talebi olmuþtur. Bunun yanýnda 3 gazeteci için ise iddianameler tamamlanarak hapis istemli davalar görülmeye baþlanmýþtýr. 1 Mayýs taki polis þiddetinde 15 gazeteci yaralanmýþ ve onlarca gazeteci hakarete uðramýþtýr. Ayrýca MÝT týrlarýna iliþkin yaptýðý haber nedeniyle Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayýn yönetmeni Can Dündar üzerinden gazeteye uygulanan sansür ve baský yanýnda Erdoðan ýn Hesap verecekler tehditleri durumun vahametini ortaya çýkarmaktadýr. Bu koþullar altýnda basýnýn özgür olmadýðý bir ülkede demokratik bir düzenden, insan haklarýndan, sosyal geliþmiþlikten söz edilemez. Tutuklu gazetecilerin olduðu, her geçen gün daha totaliter hale gelen bir düzende olumsuz bunca þeye raðmen büyük bir özveri ve görev bilinci içinde doðru, gerçek ve tarafsýz haber yapma anlayýþýný terk etmeyen tüm gazeteci ve basýn mensubu arkadaþlarýmýzýn bayramýný kutlar, saygý ve sevgilerimi sunarým. -Soner Aydýn Muðla Büyükþehir Belediyesi, 24 Temmuz Basýnda sansürün kaldýrýlýþý ve Basýn Bayramý nedeniyle Muðla ili genelinde çalýþan basýn emekçilerini bir araya getirdi. Muðla Büyükþehir Belediyesi, 24 Temmuz Basýnda sansürün kaldýrýlýþý ve Basýn Bayramý nedeniyle Muðla ili genelinde çalýþan basýn emekçilerini bir araya getirdi. Muðla Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr. Osman Gürün ün ev sahipliðinde gerçekleþtirilen yemeðe, Muðla ili genelinde basýn alanýnda çalýþan medya mensuplarý, Menteþe Belediye Baþkaný Bahattin Gümüþ ve Muðla Büyükþehir Belediyesi daire baþkanlarý katýldý. Muðla Büyükþehir Belediyesi Basýn Dayanýþma yemeðinde, Muðla Büyükþehir Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Cem Kaytan, Fethiye Gazeteciler Derneði Baþkaný Osman Baykuþ, Muðla Gazeteciler Cemiyeti Genel sekreteri Kenan Gürbüz, Muðla Gazeteciler Cemiyeti Onursal Baþkaný Ünal Türkeþ, Menteþe ORTACA BELEDÝYESÝ NDEN BASIN ZÝYARETÝ... Ortaca Belediyesi yetkilileri 24 Temmuz Basýn Bayramý dolayýsýyla basýn kuruluþlarýna ziyaretlerde bulundu. Ortaca Belediyesi, meclis üyesi Süleyman Daðdelen, Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürü Nadir Þahin ve Gülay Gök, 24 Temmuz Türk Basýnýnda Sansürün Kaldýrýlýþýnýn 107. Yýldönümü ve Basýn Bayramý dolayýsyla gazetemizi ziyaret ettiler. Basýn çalýþanlarýna Belediye baþkaný Hasan Karaçelik adýna çiçek veren belediye meclis üyesi Süleyman Daðdelen, gece-gündüz demeden halkýn haber alma özgürlüðü için emek veren tüm gazetecilerin Basýn Bayramý ný kutladý. -Tuncay Karaçelik ORMANSPOR ZORLU GRUPTA Türkiye Basketbol 2.Liginde mücadele edecek olan ilimizin tek basketbol Takýmý Muðla Ormanspor sezonu Kuralarý Ýstanbul Abdi Ýpekçi Spor Salonunda düzenlenen törenle çekildi. Potanýn Efeleri; Ýstanbul Yeþilyurt, ÝTÜ, Ýzmir Büyük Þehir, Bursaspor,Mersin Büyükþehir gibi güçlü rakiplerin yer aldýðý B grubunda yer aldý. Buna göre Ormanspor sezonun ilk karþýlaþmasýnda 31 Ekim 2015 te Ýstanbul deplasmanýnda Yeþilyurt ile karþýlaþacak. -Mehmet Bozkýr Belediye Baþkaný Bahattin Gümüþ, Muðla Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr.Osman Gürün birer konuþma yaptý. Muðla Büyükþehir Belediyesi Basýn Dayanýþma gecesinde ayrýca Muðla da yayýn yapan en eski ve yeni yayýn kuruluþlarýna ve en genç, en yaþlý basýn mensuplarýna birer plaket verildi. Muðla da yayýn yapan en eski gazete Devrim, en yeni gazete Kent Gazetesi ne ödüllerini Muðla Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr. Osman Gürün, en genç gazeteci Fethiye Dost gazetesinden Çiðdem Canpolat a ve en yaþlý gazeteci Ünal Türkeþ e ödüllerini Bahattin Gümüþ verdi. Muðla ili genelinde yayýn yapan gazetelerin ilk sayýlarýnýn sergilendiði Basýn Dayanýþma gecesine Muðla ili genelinde çalýþan gazeteciler yoðun ilgi gösterdi. EGE HABER bayinizde & internette ortacahaber.com

7 7 Gazi Hüseyin Çakýr için mevlüd Geçirdiði rahatsýzlýk sonucu hayatýný kaybeden Güneydoðu Gazisi Hüseyin Çakýr ýn ölümünün 52 nci günü nedeni ile yemekli mevlüd-i okundu. Ortaca Arýkbaþý mahallesindeki evlerinde Ortaca Müftüsü Zekeriya Çelik in okuduðu mevlüd-i þerifin ardýndan vatandaþlara yemek ikram edildi. Ortaca Garnizon Komutaný J. Yzb. Haluk Türkoðlu, Ýlçe Emniyet Müdürü Ýsmail Ayhan, MHP Ýlçe Baþkaný Sadýk Gün, Ortaca Ülkü Ocaklarý Baþkaný Kaan Çakýr ve vatandaþlar Çakýr ailesini yalnýz býrakmadýlar. -Soner Aydýn BÝSÝKLETÇÝLER BRÜKSEL YOLUNDA ORTACA KAYMAKAMLIÐI HÝZMET BÝNASI BAKIM ONARIM YAPIM ÝÞÝ KAYMAKAMLIK ÝÇÝÞLERÝ BAKANLIÐI MÜSTEÞARLIK Ortaca Kaymakamlýðý Hizmet Binasý Bakým Onarým Yapým Ýþi yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2015/ Ýdarenin a) Adresi : Bahçelievler Mah Sok. 4/ ORTACA/MUÐLA b) Telefon ve faks numarasý: c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý: 1 Adet Bina Bakým Onarým Ýþi Ayrýntýlý bilgiye EKAP ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Bahçelievler Mah. 224 Sok. No:4/2 Ortaca/MUÐLA c) Ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 60 (Altmýþ) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Bahçelievler Mah. 224 Sok. No:4/2 Ortaca/MUÐLA b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sânatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya serbest muhasebeci, yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: 11/6/2011 tarihli ve sayýlý Resmi Gazete de yayýmlanmýþ olan Yapým iþlerinde Ýþ Deneyimlerinde deðerlendirilecek Benzer Ýþlere dair tebliðin B/III maddesinde yer alan iþler benzer iþ kabul edilecektir Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Ýþ deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini/ diplomalarýný sunmak suretiyle ihaleye girecek olan mühendisler/mimarlar için Ýnþaat Mühendisliði veya Mimarlýk bölümleri ihale konusu iþ veya benzer iþlere denk sayýlacaktýr. 5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Ortaca Kaymakamlýðý Yazý Ýþleri Müdürlüðü adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ortaca Kaymakamlýðý Yazý Ýþleri Müdürlüðü adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1 Teklifi sýnýr deðerin altýnda olduðu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin reddedilecektir. RESMÝ ÝLANLAR de BASIN NO.: Uluslararasý Spor ve Kültür Birliði ISCA'nýn Avrupa Parlamentosu adýna düzenlediði Þimdi Bisiklet Zamaný Muðla-Brüksel Avrupa Sýnýr Ötesi Turu devam ediyor. Uluslararasý Spor ve Kültür Birliði ISCA'nýn Avrupa Parlamentosu adýna düzenlediði NowWeMove (Þimdi Hareket Zamaný) kampanyasýnýn bir öncü etkinliði olan NowWeBike / Þimdi Bisiklet Zamaný Muðla-Brüksel Avrupa Sýnýr Ötesi Turu devam ediyor. Muðla dan 24 Temmuz da yola çýkan bisikletçiler Yataðan ve Bodrum un ardýndan Ula, Gülaðzý, Köyceðiz, Dalyan ve Ortaca etabýný da tamamladý. Bisikletçileri çevre ilçelerden gelen bisiklet tutkunlarý da yalnýz býrakmýyor. Otoyollardan, þehir içlerinden, köy yollarýndan geçerek doða ile baþbaþa yolculuk yapan bisikletçiler günde ortalama 60 kilometre pedal çeviriyorlar. Köyceðiz kaymakamý Gürkan Demirkale ve bisiklet tutkunlarýnýn katýlýmýyla uðurlanan bisikletçiler Ortaca da belediye baþkaný Hasan Karaçelik tarafýndan çiçeklerle karþýlandý. Marmaris, Didim, Ýzmir, Akhisar, Bursa, Kadýköy-Ýstanbul, Çorlu, Edirne kentlerini geçecek takým, rotasýný Bulgaristan'a çevirecek. Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya, Sýrbistan, Hýrvatistan, Macaristan, Slovakya, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Hollanda ve Belçika nýn yer aldýðý 8 farklý 'EuroVelo' bisiklet rotasý aðýný kullanacak takým turu 9 Eylül'de Brüksel'de tamamlayacak. 4 gönüllü, 2 bin 700 kilometre Etkinlikleri kapsamýnda biri kadýn, 4 gönüllü bisikletliden oluþan takým, 2 bin 700 kilometre pedal çevirerek 47 günde 13 ülkeyi geçecek. Avrupa Spor Haftasý'nda Bürüksel de olacaklar. Hazýrladýklarý raporu da AB parlamentosuna sunacaklar. Ýngilizce öðretmeni ve uzun yol bisiklet kullanýcýsý Emel Çalkam, NowWeMove (Þimdi Hareket Zamaný) kampanyasý 2020 yýlýna kadar devam edecek, burada amacýmýz hareketsiz yaþamýn zararlarýna karþý farkýndalýðý arttýrmak ve daha hareketli bir yaþamýn farkýndalýðýný sunmak dedi. Proje Danýþmaný Feridun Ekmekci Þimdi Hareket Zamaný kampanyasýnýn, Avrupa nýn en büyük kampanyasý olduðunu söyledi. Ekmekci, Hedefimiz Dünya saðlýk örgütünün hareketsizlikten, aktivite eksikliðinden kaynaklanan kronik olmayan hastalýklardan ölüm oranlarý yýlda 500 bine ulaþmýþ. Ve bunun Avrupa ekonomisine etkisi 80 Milyar Euro, ciddi bir rakam. Bunun için hareketli yaþamý günlük hayata hareket egzersizlerini sokmak için etkinlikler yapýlýyor. Bisiklet zaten bizim hayatýmýzýn içerisinde çevre dostu ulaþýmý olarak bunun ulaþým ve turizm modellerini destekliyoruz diye konuþtu. NowWeMove Türkiye Takým Kaptaný Adnan Çangýr Yolculuðumuz toplamda pedal basýlacak mesafe olarak 2 bin 700 kilometre, güzergahýmýz üzerinde 13 ülke var. Gittiðimiz þehirlerde yerel gruplarla buluþup etkinlikler yapýyoruz. Amaçlarýmýzdan biriside zaten insanlarý spora teþvik etmek, buradan yolculuðumuz boyunca Avrupalýlara bu mesajý vermiþ olacaðýz. Ve tabi ülkemizin tanýtýmýna da güzel bir fýrsat saðlýyor. 9 Eylül de Brüksel de yapýlacak olan çok geniþ kapsamlý Avrupa spor haftasý etkinliklerine katýlacaðýz. Bir nevi biz orada onur konuðu gibi olacaðýz çünkü bu þekilde bizim yaptýðýmýz yolculuðu yapan baþka bir ülke takýmý olmayacak Bisikletçilerden, Dr.Serhat Ferahi Deðimli, Avrupa da hareketsizlik saatli bombasýna karþý etkinliði düzenliyoruz. Her yýl Avrupa da 500 bin insan hareketsizlik nedeni ile hayatýný kaybediyor. Hareketsizlik çaðýmýzýn önemli bir rahatsýzlýðý, þeker hastalýðý, kalp hastalýðý, tansiyon hastalýðý ve bir takým kanserlere neden oluyor. Hareketle basit egzersizlerle, küçük yürüyüþlerle, küçük akþamüstü gezintileriyle bu hareketsizlik aslýnda baþ edilebilir bir sorun. Ölüm nedenleri içerisinde görüyoruz ki dördüncü sýrada ve Avrupa da sadece 80 Milyar Euro saðlýk harcamalarýna kullanýlmakta, bisikletin saðlýða yaptýðý faydalarý çok iyi biliyoruz ama bisiklet ayný zamanda bir ulaþým aracý, bir turizm aracý. bu ortamda gördüðünüz gibi insanlar birbirleri ile tanýþýyorlar. Sosyal bir ortam yaratýyorlar. Bu anlamda bisiklet aslýnda çaðýmýzýn birçok rahatsýzlýðýna iyi bir çözüm üretiyor. Çevre kirliliðine saðlýk sorunlarýna, ulaþým sorunlarýna, trafik sorunlarýna diyebiliriz ki bisiklet çaðýmýzýn en çözümcül aracý. Bu anlamda þimdi bisiklet zamaný diyoruz -ÖMER KUNDAKÇI

8 8 MDSYB 20 YAÞINDA 27 kiþi ile kuruldu. Þimdi: 2 bin 545 þahýs, 3 kooperatif ve TÝGEM üyeleri arasýnda Muðla da hayvancýlýðýn bilinçli bir þekilde geliþmesini saðlamak üzere kurulan Muðla Ýli Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði (MDSYB) kuruluþunun 20 yýlýnda. Muðla da hayvancýlýðýn bilinçli bir þekilde geliþmesini saðlamak üzere kurulan Muðla Ýli Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði (MDSYB) kuruluþunun 20 yýlýnda. Muðla Ýli Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði (MDSYB) baþkaný Mehmet Aldemir, Muðla da hayvancýlýðý daha iyi yerlere getirmek, üyelere daha kaliteli hizmet verebilmek ve bazý ihtiyaçlarýný karþýlamak amacýyla yeni projeler üretme aþamasýnda olduklarýný söyledi. 27 kiþi ile kuruldu, þimdi 2 bin 545 þahýs, 3 kooperatif ve TÝGEM üyeleri arasýnda 1998 yýlýndan bu yana baþkanlýðýný yürüten Mehmet Aldemir, Birliðimiz, 1995 yýlýnda 27 kurucu üye ile Muðla Siyah Alaca Damýzlýk Süt Sýðýrý Yetiþtiricileri Birliði olarak kurulmuþ, 2010 yýlý genel kurulunda adýný deðiþtirerek Muðla Ýli Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði olmuþtur. Muðla genelinde 2 bin 545 þahýs, 3 kooperatif ve devlet kurumu olan TÝGEM birliðimizin üyeleri arasýnda bulunmaktadýr dedi. Üreticilerin elde ettiði ürünleri pazarlamakta sýkýntý çektiðini gördüklerinin altýný çizen Aldemir Birliðimizi daha da geliþtirmek ve üyelerimizin geliþen teknolojileri yerinde görmesini saðlamak için yurt içinde yapýlan fuarlara katýlýmýný saðlýyoruz. Projelerimizden bir tanesi de mandýra kurarak bölgemizdeki üreticilerimizin ekonomilerine katký saðlamak ifadelerini kullandý. Kendi mülkiyetimizde hizmet veriyoruz Üyelere eksiksiz hizmet vermek için ellerinden var güçleri ile çalýþmaya gayret gösterdiklerini kaydeden (MDSYB) baþkaný Mehmet Aldemir, bunun için, Suni tohumlama, küpeleme ekibi ve bürolarýmýzda görevli 30 personel ve irtibat bürolarýmýzda gece gündüz araç takip sistemleri ile takip edilebilen 23 aracýn hizmet verdiðini dile getirdi. Aldemir, Tarým Ýl Müdürlüðü nün tahsis ettiði bir odada faaliyetlerini yürütmeye baþlayan birliðimiz, 2008 yýlýnda Muðla merkezde kendi mülkiyeti olarak aldýðý hizmet binasýnýn ardýndan Tarým Ýl Müdürlüðü nün tahsis ettiði binadan ayrýlmýþtýr. Ardýndan da merkeze uzak ilçelerdeki birlik üyelerine daha yakýn olmak ve daha iyi hizmet edebilmek amacýyla Milas ve Ortaca da birliðimiz mülkiyetinde olan ofislerimiz hizmet vermeye baþlamýþtýr. Bunlarýn yaný sýra Seydikemer ve Menteþe ilçelerinde de hizmet binasý yapmak üzere arsa alýnmýþtýr diye konuþtu yýlý hedefimiz, tahmini 14 milyon lira Üyelere iþletmelerinde Islah çalýþmasý, danýþmanlýk, suni tohumlama ve küpeleme hizmetlerinin yaný sýra üyelerin ihtiyaçlarý olan kaba yem tohumu, vitamin katký maddeleri, yamalama bloklarý, makine ekipman yedek parçalarý gibi hizmetler de sunulduðunu belirten Aldemir, destekleme ile ilgili þu rakamlarý verdi. Birliðimiz aracýlýðý ile üyelerimize 2014 yýlýnda ödemeler ve devlet desteklemelerinde 27 bin 847 anaç sýðýr için 7 milyon 261 bin 935 lira, buzaðý desteði olarak 1. dönem için 1 milyon 16 bin 945 lira, 4 dört dönem süt desteði olarak 3 milyon 707 bin 318 lira olmak üzere toplamda 11 milyon 986 bin 198 lira ödeme yapýldý. Bu rakamlarýn 2015 yýlýnda tahmini olarak milyon lira civarýnda olmasýný bekliyoruz -Ömer Kundakçý CHP LÝ VEKÝLLER 2/B NÝN PEÞÝNÝ BIRAKMIYOR CHP Muðla Milletvekilleri Demir ve Aldan: 2/B Sorunu Çözülene Kadar Vatandaþýmýzla Yanyana Mücadele Edeceðiz CHP Muðla Milletvekilleri Prof.Dr.Nurettin Demir ve Ömer Süha Aldan ülkenin yoðun gündemi yanýnda Muðla bölgesinin sorunlarý için de Muðla da çalýþmaya devam ediyor. Demir ve Aldan, 6 bin dönümü aþkýn 2/B arazisi bulunan ve uzun zamandýr tepki eylemleri yapýlan Göcek te vatandaþlarý bilgilendirme toplantýsý yaparak, 2/B ile vatandaþlarla birlikte nasýl mücadele edileceði konusunda yol haritasý çýkardý. Göcek Belediyesi Toplantý Salonu nda gerçekleþtirilen ve yaklaþýk 1,5-2 saat süren toplantýya Göcek, Ýnlice ve Gökçeovacýk muhtarlarý yanýnda çok sayýda vatandaþ katýldý. Toplantýda, özellikle koy ve adalardaki arazilerin imar ve yapýlaþmaya açýlmasý haline Göcek in doðal zenginliði ve yat turizmi merkezi olma özelliðini kaybedeceði yönünde kaygýlarýný dile getiren vatandaþlar, dönüm baþýna 1,5 milyonu bulan fiyatlar yüzünden maðdur olduklarýný dile getirdiler. Atalarýndan, dedelerinden kalan topraklarý çýkarýlan yüksek fiyatlar nedeniyle alamadýklarýný ifade eden vatandaþlar, muhtarlar ve Muðla Milletvekilleri Demir ve Aldan ile birlikte gündemle ilgili kýsa deðerlendirmeler yaparak, bundan sonra neler yapabilecekleri üzerine konuþtu. 2/B sorununu TBMM Genel Kurulu nda ve komisyonlarýnda defalarca gündeme getirdiklerini söyleyen Demir, 2/B arazilerinin mülkiyet probleminin ormanlarýn korunmasý ilkesi çerçevesinde insanlarýmýzýn ve toplumsal hayatýn ihtiyaçlarý dikkate alýnarak çözülmesi konusunda takipçisiyiz. 2/B ile ilgili sorunlarý çözüme kavuþturana kadar vatandaþlarýmýzla yanyana mücadeleye devam edeceðiz dedi. Hukuksal olarak yapýlabilecekler hakkýnda bilgi veren Aldan ise 2/B sorunun çözümü için öncelikle Anayasa nýn deðiþtirilmesi gerektiðini, olasý bir Anayasa deðiþikliðinden sonra halkýn ihtiyaçlarý doðrultusunda bir yasa çýkarýlmasý için Muðla Milletvekilleri olarak mücadele edeceklerini belirtti. Vatandaþlarla bir yol haritasý çýkaran Demir ve Aldan toplantýnýn ardýndan salondan ayrýldý. -Tuncay Karaçelik

BAL DA HEYECANLI BEKLEYÝÞ

BAL DA HEYECANLI BEKLEYÝÞ Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 23 SAYI: 3469 BAL DA HEYECANLI BEKLEYÝÞ Ortaca Belediyespor un ilk kez katýlacaðý Bölgesel Amatör Lig'de 2015-2016 Sezonu Statüsü ve

Detaylı

DALYAN DA EYLEM. Dalyan da turizmi olumsuz yönde etkileyen hanutçuluða karþý eylem yapýldý.

DALYAN DA EYLEM. Dalyan da turizmi olumsuz yönde etkileyen hanutçuluða karþý eylem yapýldý. Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3468 Köyceðiz de trafik kazasý: 1 ölü, 4 yaralý Köyceðiz de meydana gelen trafik kazasýnda 1 kiþi öldü, 4 kiþi yaralandý. Edinilen

Detaylı

DOÐRU YÖNETÝM ÝZTUZU NU DÜNYA KLASMANINA YÜKSELTTÝ

DOÐRU YÖNETÝM ÝZTUZU NU DÜNYA KLASMANINA YÜKSELTTÝ Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3443 Ortaca da Giriþimcilik Eðitimi Nisan ayýnda yapýlacak Muðla Ticaret ve Sanayi Odasý (MUTSO) mali desteði ile kendi iþini

Detaylı

BÖYLE ÝHALE GÖRÜLMEMÝÞTÝR

BÖYLE ÝHALE GÖRÜLMEMÝÞTÝR Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi 05 ARALIK 2014 YIL: 22 SAYI: 3430 FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. Yataðan ve Milas ta enerji ve maden iþçileri özelleþtirmeye karþý süresiz eyleme baþladý. Genel Müdürlüðün

Detaylı

Protokolüne Tepki. Otomobil Sulama Kanalýna Uçtu...

Protokolüne Tepki. Otomobil Sulama Kanalýna Uçtu... Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi SES ten DENÝZ FENERÝ Protokolüne Tepki FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3455 Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES), Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý

Detaylı

ÝZTUZU NDA DÝRENÝÞ ATEÞÝ YANDI

ÝZTUZU NDA DÝRENÝÞ ATEÞÝ YANDI Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi 02 OCAK 2015 YIL: 22 SAYI: 3434 FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. HAFTANIN MAÇLARI KÖYCEÐÝZ BLD SPOR U-19 ORTACA BLD SPOR U-19 03 Ocak 2015 Cumartesi saat: 14:00 Köyceðiz Mehmet

Detaylı

ADLÝ TIP DA BÝLGÝLENDÝRME

ADLÝ TIP DA BÝLGÝLENDÝRME Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi 20.ORTACA FESTÝVALÝ BAÞLIYOR (16-24 Mayýs) Bu yýl 20.kez yapýlacak olan Ortaca Tarým, Çevre ve Turizm Festival halk konserlerinde 17 Mayýs akþamý Murat Baþaran, 19

Detaylı

KÖYCEÐÝZ DE KAZA; 3 YARALI Köyceðiz de meydana gelen trafik kazasýnda 3 kiþi yaralandý. (HABERÝ 8.SAYFADA) Ortaca da Motosiklet kazasý 2 AÐIR YARALI

KÖYCEÐÝZ DE KAZA; 3 YARALI Köyceðiz de meydana gelen trafik kazasýnda 3 kiþi yaralandý. (HABERÝ 8.SAYFADA) Ortaca da Motosiklet kazasý 2 AÐIR YARALI Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi KÖYCEÐÝZ DE KAZA; 3 YARALI Köyceðiz de meydana gelen trafik kazasýnda 3 kiþi yaralandý. (HABERÝ 8.SAYFADA) KENT YAZILARI Nejat Altýnsoy MUÐLA YA 112 ACÝL ÇAÐRI MERKEZÝ

Detaylı

Okçular'da imza kampanyasý baþladý

Okçular'da imza kampanyasý baþladý Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3460 Ýskele dýþýnda yolcu indirme-bindirme yasak Ortaca da Denizcilik ve Kabotaj Bayramý Okçular'da imza kampanyasý baþladý

Detaylı

Ortaca Kent Konseyi Topçuoðlu nu aðýrlýyor YAÞADIÐIMIZ COÐRAFYA KARÝA

Ortaca Kent Konseyi Topçuoðlu nu aðýrlýyor YAÞADIÐIMIZ COÐRAFYA KARÝA Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi 21 KASIM 2014 YIL: 22 SAYI: 3428 FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. Devlet Hastanesi 19 Mayýs a yetiþtirilecek Ortaca Kent Konseyi Topçuoðlu nu aðýrlýyor YAÞADIÐIMIZ COÐRAFYA

Detaylı

SGK DAN SÜRE UZATIMI BELEDÝYE OTOBÜSLERÝ YÝNE O HAL YÝNE KAVGA ORTACA VE DALAMAN DA

SGK DAN SÜRE UZATIMI BELEDÝYE OTOBÜSLERÝ YÝNE O HAL YÝNE KAVGA ORTACA VE DALAMAN DA Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3447 SGK DAN SÜRE UZATIMI Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkanlýðý elektrik kesintisi ile ilgili tahsilatta yaþanan aksaklýklarý gidermek

Detaylı

MYO'da Nevruz coþkusu

MYO'da Nevruz coþkusu Gönüllerince eðlendiler "Dünya Down Sendromlular Günü" sebebiyle Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü, Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezinde

Detaylı

TAÞ OCAÐI NDAN VAZGEÇÝLDÝ MÝ?

TAÞ OCAÐI NDAN VAZGEÇÝLDÝ MÝ? Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi DÜNYA KADIN YÜRÜYÜÞÜ MUÐLA YA GELÝYOR EN BÜYÜK KADIN EYLEMÝ 14 MART TA Dünya Kadýn Yürüyüþü eyleminin Muðla ayaðýnda 14 Mart Cumartesi günü Doðanýn Gaspý ve Metalaþtýrýlmasý

Detaylı

Vali Baþköy Almanya'da

Vali Baþköy Almanya'da TOKÝ konutlarýnda kura heyecaný Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý aracýlýðý ile TOKÝ tarafýndan Akkent Mahallesinde özürlü ve yoksul vatandaþlar için yaptýrýlan konutlardan çeþitli sebeplerle boþ kalan

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

Otomobil çetesi çökertildi

Otomobil çetesi çökertildi AK Partili yöneticinin dükkaný kundaklandý Ýskilip'te meydana gelen olayda AK Parti Ýlçe Yönetim Kurulu üyesinin dükkaný kundaklandý. Olay önceki gece Hamamönü Caddesinde bulunan bir iþyerinde meydana

Detaylı

Üniversitenin dev ihalesi tamam

Üniversitenin dev ihalesi tamam Dönercim'den örnek davranýþ Dönercim Lokantasý sahibi Erhan Yücel, Manisa'nýn Soma ilçesinde maden ocaðýnda meydana gelen patlamada hayatýný kaybeden iþçilerin ailelerine bir günlük hasýlatýný baðýþlayacaðýný

Detaylı

TAÞ OCAÐI PROJESÝ DURDURULDU

TAÞ OCAÐI PROJESÝ DURDURULDU Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3445 UKOME 5. Genel Kurul Toplantýsý Düzenlendi BELEDÝYE OTOBÜSLERÝ ÝÇÝN YENÝ GÜZERGAHLAR HABERÝ 6.SAYFADA GELÝYOR. 2 AYLIK

Detaylı

"Düþünülmeden yapýlan kanun deðiþiklikleri çoðu zaman yargýya güveni zedelemektedir"

Düþünülmeden yapýlan kanun deðiþiklikleri çoðu zaman yargýya güveni zedelemektedir "Düþünülmeden yapýlan kanun deðiþiklikleri çoðu zaman yargýya güveni zedelemektedir" Çorum Barosu Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz yeni adli yýlda da yine Baronun kurumsal kimliði ile çevredeki yasa dýþý uygulamalara

Detaylı

Kanser hastasý eþi öldü 5 Çocuðu ve 45 Bin TL Ev kredi borcu kendisine kaldý

Kanser hastasý eþi öldü 5 Çocuðu ve 45 Bin TL Ev kredi borcu kendisine kaldý Ýzgi ve Akýncý Ailelerinin Mutlu Günü Çorumun tanýnmýþ eþraflarýndan Fatma ve Osman Ýzgi'nin oðullarý Arif ile Nazan ve Hasan Akýncý'nýn kýzlarý Dilek evlendiler. 01 HAZÝRAN 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com

Detaylı

DALYAN TURÝZMÝNÝN SONUNU GETÝRÝR

DALYAN TURÝZMÝNÝN SONUNU GETÝRÝR Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3442 27 ÞUBAT 2015 CUMA SEÇMEN KÜTÜÐÜ LÝSTELERÝ ASKIYA ÇIKIYOR Adres deðiþikliði yapan kiþilerin askýya çýkan seçmen kütüðü

Detaylı

Balýn parmak izini' çýkartýyoruz

Balýn parmak izini' çýkartýyoruz Hitit Gazeteciler Derneði'nin Federasyon üyeliði onaylandý Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'nin Türkiye Gazeteciler Federasyonu'na üyeliði onaylandý. HGYD'nin Çorum'u temsilen Federasyon Üyeliði'ne

Detaylı

Merkezde 4 yeni Anadolu Lisesi açýldý

Merkezde 4 yeni Anadolu Lisesi açýldý Ýnsani Deðerler Platformu Uygur Türkleri için yürüyecek Çorum Ýnsani Deðerler Platformu Uygur Türklerine destek için yürüyüþ yapacak ve toplanan bir týr dolusu yardým Kayseri'ye gönderilecek. Çorum Ýnsani

Detaylı

Aydýn da Kurtuluþ Satranç Turnuvasý 5-6 Eylül tarihlerinde Aydýn Gençlik Merkezi'nde 3 kategoride yapýldý. 4.SAYFADA CHP 92.

Aydýn da Kurtuluþ Satranç Turnuvasý 5-6 Eylül tarihlerinde Aydýn Gençlik Merkezi'nde 3 kategoride yapýldý. 4.SAYFADA CHP 92. Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 23 SAYI: 3470 AYDIN DA KURTULUÞ SATRANÇ TURNUVASI Aydýn da Kurtuluþ Satranç Turnuvasý 5-6 Eylül tarihlerinde Aydýn Gençlik Merkezi'nde

Detaylı

Çorum'a ödeme yapmayý unuttu mu!

Çorum'a ödeme yapmayý unuttu mu! Jandarma Teþkilatý 175. yaþýný kutladý Jandarma Genel Komutanlýðý'nýn 175. kuruluþ yýldönümü sebebiyle, Ýl Jandarma Komutanlýðý bahçesinde tören düzenlendi. Törene Vali Sabri Baþköy, Ýl Garnizon Komutaný

Detaylı

Esnaf ve sanatkarlar üretici ile tüketici arasýndaki ahengi saðlar

Esnaf ve sanatkarlar üretici ile tüketici arasýndaki ahengi saðlar Hitit barajý restore edilecek Tarihi Alacahöyük Hitit Barajý Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðü tarafýndan yeniden düzenleniyor. Konuya iliþkin açýklamalarda bulunan Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri

Detaylı

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki!

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki! Mustafa Toprak Ýzmir' Valisi oluyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hükümetin onay için Çankaya Köþkü'ne gönderdiði belirtilen Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a,

Detaylı

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konuþtu Fethullah Gülen Hocaefendi, 1 yýl aradan sonra ilk kez bir televizyon kanalýna görüntülü mülakat verdi. Gülen, BBC'ye verdiði mülakatta yolsuzluklardan Kürt meselesine,

Detaylı

"Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz" Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. "Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz"

Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz ''Herkes O'nu Okuyor'' yarýþmasýna baþvurular baþladý Peygamber Yolu Derneði Türkiye genelinde ''Herkes O'nu Okuyor'' adlý bir yarýþma baþlattý. Yarýþmanýn Çorum ayaðýný ise ÇESDER yürütüyor.çorum Eðitim

Detaylı

okumayý öðreniyorlar

okumayý öðreniyorlar 10 yýlda 81 can, boðuldu SÝZE ÖZEL RAMAZAN SAYFASI 9 DA Vali Sabri Baþköy düzenlediði basýn toplantýsýnda yaz aylarýnýn gelmesi ile birlikte artan boðulma vakalarýna karþý vatandaþlarý uyardý. SAYFA 10

Detaylı