27 kiþi ile kuruldu. Þimdi: 2 bin 545 þahýs, 3 kooperatif ve TÝGEM üyeleri arasýnda HABERÝ 7.SAYFADA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "27 kiþi ile kuruldu. Þimdi: 2 bin 545 þahýs, 3 kooperatif ve TÝGEM üyeleri arasýnda HABERÝ 7.SAYFADA"

Transkript

1 Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi MDSYB 20 YAÞINDA FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: TEMMUZ 2015 CUMA 27 kiþi ile kuruldu. Þimdi: 2 bin 545 þahýs, 3 kooperatif ve TÝGEM üyeleri arasýnda HABERÝ 7.SAYFADA Muðla da hayvancýlýðýn bilinçli bir þekilde geliþmesini saðlamak üzere kurulan Muðla Ýli Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði (MDSYB) kuruluþunun 20 yýlýnda. Ortaca'da kaçak göçmen operasyonu Ortaca da yasa dýþý yollardan yurtdýþýna çýkmaya çalýþan Suriye uyruklu 15'i çocuk 50 kaçak yakalandý. Yapýlan operasyonla ölüme yolculuk son anda önlendi. Ortaca da yasa dýþý yollardan yurtdýþýna çýkmaya çalýþan Suriye uyruklu 15'i çocuk 50 kaçak yakalandý. Yapýlan operasyonla ölüme yolculuk son anda önlendi. Bir ihbarý deðerlendiren Ortaca Ýlçe Emniyet Müdürlüðü ekipleri, Çaylý Mahallesi yaþ sebze meyve hali mevkisinde arama yaptý. Yapýlan aramalarda, yurtdýþýna geçmek için yanlarýnda can yelekleri ve þambreller bulunan 50 göçmen yakalandý. Aralarýnda bebeklerin de bulunduðu 15'i çocuk 12'si kadýn olan kaçaklar, iþlemlerinin tamamlanmasý için Ýlçe Emniyet Müdürlüðü'ne getirildi. Kaçaklarýn akþam saatlerinde toplandýðý, sabah saatlerinde ise buradan yola çýkacaklarý öðrenildi. Olayla ilgili, organizatörlerin arandýðý bildirildi. -ÖMER KUNDAKÇI CANSU KAYA ÝDDÝANAMESÝ HAZIR Dalyan mahallesinde, Dalyan Kanalý'nda cesedi bulunan 17 yaþýndaki Cansu Kaya'nýn ölümüyle ilgili iddianame hazýrlandý. Ortaca Cumhuriyet Savcýlýðý tarafýndan hazýrlanan iddianame davanýn görüleceði Fethiye Aðýr Ceza mahkemesine gönderildi. Ön rapor doðrultusunda hazýrlanan iddianamede olayla ilgili tutuklu bulunan Necati D. ve Poyraz Ç. nin, kasten öldürmek suçlamasýyla müebbet hapis cezasýyla yargýlanmalarý istendi. Cansu Kaya nýn ölümüyle ilgili kesin ölüm nedenini belirleyen Adli Týp raporunun henüz gelmediði öðrenildi. Cansu Kayanýn cesedi 16 Haziran da Dalyan kanalýnda bulunmuþ, cesedin bulunmasýnýn ardýndan jandarma ekiplerince gözaltýna alýnan ve çýkarýldýklarý mahkemece tutuklanan Necati D. ve Poyraz Ç. cezaevine gönderilmiþti. -Ömer Kundakçý ORTACA DA HUZUR DENETÝMLERÝ Ortaca Emniyet Müdürlüðü Trafik Denetleme Büro Amirliði ekiplerince Cumhuriyet Caddesi garaj önünde ve trafiðin yoðun olduðu caddelerde trafik denetimi yaptý. Ortaca Emniyet Müdürlüðü Trafik Denetleme Büro Amirliði ekiplerince Cumhuriyet Caddesi garaj önünde ve trafiðin yoðun olduðu caddelerde trafik denetimi yaptý. Yapýlan denetimlerde ekipler araç sürücülerinde evrak ve alkol denetimi yaptý. Motosiklet sürücülerinde ise kask takýlý olup olmadýðýný, modifiyeli motosiklet ve araçlarý kontrol ettiler. Ekipler yaptýklarý kontrollerde eksiklikleri bulunan araç sürücüleri ile kaský olmayan motosiklet sürücülerine cezai iþlem uygulayýp, motosikletleri trafikten men ederek emniyet müdürlüðü garajýna çekti. Ortaca Ýlçe Emniyet Müdürü Ýsmail Ayhan, Yavru caretta carettalarýn "yüzme çýlgýnlýðý" baþladý Dalyan Ýztuzu kumsalýndaki yuvalarýnda 2 aylýk kuluçka dönemini tamamlayan yavru caretta carettalar yumurtalarýndan çýkarak denize ulaþmaya baþladý. -3 SF ORTACA BELEDÝYESPOR HAZIR Bölgesel Amatör Lig de mücadele edecek olan Ortaca Belediyespor oyuncularý, teknik heyet ve yönetim kurulu yeni sezon öncesi kahvaltýda bir araya geldi. Ortaca Belediyespor Teknik Direktörü Egemen Urhan, oyucularýn, teknik heyetin, yönetim kurulunun çabalarý ve Ortacalý larýn yardýmýyla geçen sene takýmýn hak ettiði lige çýkmayý baþardýðýný söyledi. Þampiyonluk için büyük emekler verildiðinin altýný çizen Urhan, son 3 yýldýr camia olarak ellerinden geleni yaptýklarýný ifade etti. Ortaca nýn vizyonunu bütün Türkiye ye yaymaya çalýþacaklarýný dile getiren Urhan, Ýyi bir takým kurduðumuzu düþünüyoruz çok ciddi sayýda transfer yaptýk. Alt yapýdan 8 oyuncumuzu dahil ettik. Yeni sezonda ilçemizde bir bütünlük oluþturarak Ortaca nýn vizyonunu bütün Türkiye ye yaymaya çalýþacaðýz. Sporseverlerden de destek bekliyoruz dedi. -Cihat Cura kontrollerin, Emniyet Genel Müdürlüðü ve Ýl Emniyet Müdürlüðünün talimatlarý doðrultusunda rutin olarak yapýldýðýný söyledi. Ayhan, trafik denetimlerini halkýmýzýn huzur ve güvenini daha fazla saðlamak için arttýrmýþ bulunmaktayýz, ekiplerimizin yaptýðý kontrollerde amacýmýz cezai iþlem uygulamak deðil. Vatandaþlarýmýzý bilgilendirerek doðru ve güvenli araç kullanýmýný benimsetmek, ilçemizde huzur ve güven ortamýný saðlamaktýr diye konuþtu. -Ömer Kundakçý -Cihat Cura SOÐUK HAVA DEPOSU PROJESÝNE ONAY ÇIKTI Ortaca da üreticiler tarafýndan kurulan S.S. Ortaca Meyve, Sebze, Tarým Satýþ Kooperatifi (ORMESKOOP) tarafýndan hazýrlanan soðuk hava deposu projesi bakanlýktan onay aldý. Ortaca da üreticiler tarafýndan kurulan S.S. Ortaca Meyve, Sebze, Tarým Satýþ Kooperatifi (ORMESKOOP) tarafýndan hazýrlanan soðuk hava deposu projesi bakanlýktan onay aldý. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý nýn Kýrsal kalkýnma fonu tarafýndan yüzde 50 hibeli yapýlacak olan soðuk hava deposu, sebze ve meyve paketleme tesisleri 3 bin 100 metrekare arazi üzerine kurulacak. 1 milyon 200 bin lira maliyetli tesisin Eylül ayý sonuna kadar tamamlanarak hizmete girmesi hedefleniyor. ORMESKOOP Baþkaný Süleyman Tosun, Soðuk hava deposunun 300 ton kapasiteli olduðunu söyledi. Tosun, Organize sanayi bölgesi olarak belirlenen bu yer, bir þahýstan 3 bin 100 metrekarelik bir alan ORMES Kooperatifi adýna kiralanmýþ bulunmaktadýr. Kiralamýþ olduðumuz 3 bin 100 metrekarelik alana Devlet kýrsal kalkýnmadan proje hazýrladýk. Bu proje ile paketleme ve soðuk hava depolarý yapýlacaktýr. Paketleme tesisi bin 350 metrekare civarýnda, Soðuk hava kýsmý ise 2 bin 200 metrekare civarýndadýr. Soðuk havada 300 ton civarýnda ürün depolayacaðýz. Paketleme kýsmýnda da 5 bin ton civarýnda ürün iþlemeyi planlýyoruz dedi. Bu yýl ortaklardan 3 bin ton civarýnda ürün alacaklarýný ifade eden Tosun, Ürünlerimizi iç piyasada ve dýþ piyasada deðerlendirmeyi planlýyoruz. Kýrsal kalkýnmadan almýþ olduðumuz projeye Haziran ayýnda müracaat etmiþ bulunmaktayýz. Yapmýþ olduðumuz müracaatýn Temmuz sonunda bakanlýk tarafýndan yayýnlanan listede onaylandýðý görülmektedir. Hýzlý bir þekilde burayý tamamlayýp üreticilerimizin ürünlerini burada iþlemeyi planlýyoruz diye konuþtu. -Ömer Kundakçý-Cihat Cura

2 2 101 Bisikletçi Masalý Þehir Plancýsý adaylarýna Ýztuzu semineri Ortaca da 12 ayrý üniversiten gelen 70 þehir plancýsý adayýna Ýztuzu süreci ile ilgili Ortaca Kent Konseyi toplantý salonunda bilgilendirme toplantýsý düzenlendi. Köyceðiz, Ortaca ve Dalaman da alternatif turizmin geliþmesi için deðiþik turizm etkinlikleri düzenleniyor. Köyceðiz, Ortaca ve Dalaman da alternatif turizmin geliþmesi için deðiþik turizm etkinlikleri düzenleniyor. Bisiklet dostu iþletme olarak bilinen Özlem'in Masalý Butik Otel sahibi Özlem Þaþmazer bölgede geliþmekte olan bisiklet sporuna destek olmak için bölgedeki bisiklet gruplarý ile birlikte 101 Bisikletçi Masalý etkinliði düzenlediklerini ve her ay gerçekleþtirerek geleneksel hale getireceklerini söyledi. Ortaca da 12 ayrý üniversiten gelen 70 þehir plancýsý adayýna Ýztuzu süreci ile ilgili Ortaca Kent Konseyi toplantý salonunda bilgilendirme toplantýsý düzenlendi. TMMOB Þehir Plancýlarý Odasýnýn Muðla þubesi ile Ortaca Kent Konseyi nin düzenlediði 4.Kamp programý çerçevesinde yapýlan seminere konuþmacý olarak Ortaca Belediye Baþkaný Hasan Karaçelik katýldý. Amaçlarýnýn Ýztuzu plajýnýn korunmasý olduðunu ifade eden Ortaca Belediye Baþkaný Hasan Karaçelik, yaþanan süreci anlattý, yapýlan itirazýn ben yaptým oldu mantýðýyla yürütülen hukuksuz ve þeffaf olmayan kiralama süreci olduðunu söyledi, Amaçlarýnýn Ýztuzu plajýnýn korunmasý olduðunu dile getiren Hasan Karaçelik, Sonuç itibari ile çok yoðun bir sivil direnç yaþandý. Biz olayýn hiçbir þekilde siyasal boyutuna girmedik. Biz iþin hukuksuzluk boyutuna dikkat çektik, çevre örgütleri çok baþaralý oldular. Bunun bir siyasal bir mesele olmadýðýný Türkiye de çevrenin, kýyýlarýn kamu eli ile korunmasý gerektiði konusunda ciddi ses getiren eylemler yaptýlar. Televizyon, basýn, kamuoyu ilgilendi. Ýztuzu nda olan hukuksuzluk Türkiye ve Dünya çapýnda yayýldý. Çevre Bakanlýðý ndan gelen arkadaþýmýza burasý sadece Türkiye nin malý deðil, burasý Dünya nýn malý dedik. Çünkü Dünya nýn her yerinden buraya insanlar geliyor. Bu Dünya nýn ortak deðeridir. Bizim amacýmýz oranýn korunmasýdýr. Sonuçta kamuoyunun direniþi çok ciddi bir þekilde yanký buldu. Sayýn Bakanýmýzda ihaleyi iptal etti dedi. Karaçelik, Ýztuzu plajýnýn bakanlýðýn kararý doðrultusunda Muðla Sýtký Koçman Üniversitesi tarafýndan iþletildiðini de sözlerine ekledi. Seminerin sonunda TMMOB Þehir Plancýlarý Odasýnýn Muðla þubesi tarafýndan Baþkan Karaçelik e plaket verildi. -Mehmet Bozkýr Þaþmazer, 101 bisikletçi masalý etkinliðinin Aðustos tarihlerinde gerçekleþeceðini de sözlerine ekledi. DABÝSDE baþkaný Bülent Özel, etkinliðin bisiklet sporunun yaygýnlaþmasýnda önemli olduðunu vurguladý. Daha da yaygýnlaþmasý için bisiklet dostlarýyla ilerleyen yýllarda uluslararasý etkinliklerle daha üst seviyelere taþýmak istediklerini söyledi. Muðla yöresinde yaþayan yabancýlarýn dayanýþma derneði baþkaný Halil Karanfiloðlu ise, Bu tür etkinliklerin diðer iþletmelere örnek olmasý amacý ile katýlan bisikletçilere kitap hediye ederek destek olacaklarýný bildirdi. -Mehmet Bozkýr KÖYCEÐÝZ ÇÝÇEKLERÝ MUÐLA YI SÜSLÜYOR Haftalýk Siyasi Süreli Yerel Haber Gazetesi YIL: 22 SAYI: TEMMUZ 2015 CUMA Yayýn sahibi: kartim ltd.þti adýna Serpil Karaçelik Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Tuncay Karaçelik Muhabir: Ömer Kundakçý Sayfa editörü: Mehmet Bozkýr Ýdare ve yönetim yeri: Beþköprü mah. 116.sk. No:14/1 Ýrtibat büro: Beþköprü mah. 1 no.lu belediye iþhaný B:203 ORTACA Baský: Kartim Matbaa-Meral (Doðan) Kurt Adres: Beþköprü mah. Giysi Pazar Yeri No: 11 Ortaca/Muðla HaberMerkezi Tel/fax : Gazetemiz Basýn Ahlak Yasasýna Uyar. - Gazetemize gönderilen yazý ve fotoðraflar yayýnlansýn veya yayýnlanmasýn iade edilemez. - Yazýlarýn sorumluluðu yazarýna aittir. - Gazetemizin ilk yayýn tarihi 31 Aðustos 1993 ÝLAN REKLAM ABONE TARÝFESÝ - Özel ilanlarda (Kongre, Tüzük, Zayi, Teþekkür vs) Muðla Ýl gazeteleri fiyat tarifesi uygulanýr. - RESMÝ ÝLAN/MAHKEME ÝLANI st/cm 9,63 TL - Fiyatlara KDV Dahil Deðildir. Muðla Büyükþehir Belediyesi nin Köyceðiz de ürettiði mevsimlik süs bitkileri, Muðla ili genelinde yeþil alanlarý, parklarý, kavþaklarý, süslüyor. Muðla Büyükþehir Belediyesi nin Köyceðiz de ürettiði mevsimlik süs bitkileri, Muðla ili genelinde yeþil alanlarý, parklarý, kavþaklarý, süslüyor. Muðla Büyükþehir Belediyesi Tarýmsal Hizmetler Daire Baþkanlýðý ekipleri Muðla ili genelindeki yeþil alanlara mevsimlik süs bitkisi dikerek ve çim-peyzaj düzenlemeleri yaparak yeþil alanlarý renklendiriyor. Yeþil alanlara dikilen mevsimlik süs bitkileri, Muðla Büyükþehir Belediyesi nin Köyceðiz Beyobasý nda ürettiði Alým Garantili Mevsimlik süs bitkilerinden saðlanýyor. Muðla Büyükþehir Belediyesi Tarýmsal Hizmetler Dairesi Baþkaný Salih Tufan, Muðla ili genelinde eþ zamanlý baþlatýlan bakým, onarým ve çiçeklendirme çalýþmalarýný teknik personelin titizlikle yürüttüðünü, sýcaklarýn artmasýyla yeþil alanlarda rahatlamak isteyen vatandaþlar için bu alanlarý daha düzenli, renkli hale getirdiklerini söyledi. Salih Tufan; Muðla ili genelinde ilçe belediyelerimizden Büyükþehir Belediye mize geçen yeþil alan, park, kavþak ve refüjlerde bakým, onarým ve çiçeklendirme çalýþmalarýmýz sürüyor. Þehir yaþamýndan, günlük stres ve sýcaktan bunalarak parklara, yeþil alanlara gelen vatandaþlarýmýz için bu alanlarý daha renkli, daha güzel hale getiriyoruz. Çiçeklendirme çalýþmalarýnda kullandýðýmýz mevsimlik süs bitkilerinin tamamý Alým Garantili Mevsimlik Süs Bitkisi Üretim Projemiz kapsamýnda Köyceðiz Ýlçesi Beyobasý Mahallesinde Muðlalý üreticilerimiz tarafýndan üretilen çiçeklerdir. dedi.

3 3 Yavru caretta carettalarýn "yüzme çýlgýnlýðý" baþladý ORTACA ZABITASINDAN HÝJYEN DENETÝMÝ Ortaca Belediyesi Zabýta ekipleri tarafýndan gýda üretimi yapan ve satan lokanta, fýrýn ve pastane gibi iþletmelerde hijyen denetimi yaptý. Ortaca Belediyesi Zabýta ekipleri tarafýndan gýda üretimi yapan ve satan lokanta, fýrýn ve pastane gibi iþletmelerde hijyen denetimi yaptý. Ortaca Belediyesi Zabýta Müdürü Fahrettin Külahlý, Hijyen Ortaca sloganý ile baþlattýklarý gýda iþletmelerinde iþletme ve personel hijyeni iyileþtirilmesi çalýþmalarýnda güzel sonuçlar alýnmaya baþladýðýný söyledi. Çalýþma kapsamýnda ilçede faaliyet gösteren gýda iþletmelerinde eðitim ve denetim çalýþmalarý baþlatýlarak eksikliklerin tespit edildiðini kaydeden Külahlý, yapýlan puanlý denetim çalýþmalarýnýn sonucunda gýda iþletmelerinde hijyen konusunda yaþanan iyileþmelerin vatandaþlar tarafýndan da olumlu karþýlandýðýný dile getirdi. Zabýta Müdürü Fahrettin Külahlý, Ceza öncelikli olmayan çalýþmalarýmýzda ilçemizde faaliyet gösteren lokanta, fýrýn, pastane gibi halkýmýza gýda hizmeti veren iþletmelerde denetim ve eðitim çalýþmalarýný ýsrarla Dalyan Ýztuzu kumsalýndaki yuvalarýnda 2 aylýk kuluçka dönemini tamamlayan yavru caretta carettalar yumurtalarýndan çýkarak denize ulaþmaya baþladý. Dalyan Ýztuzu kumsalýndaki yuvalarýnda 2 aylýk kuluçka dönemini tamamlayan yavru caretta carettalar yumurtalarýndan çýkarak denize ulaþmaya baþladý. Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý, Tabiat Varlýklarýný Koruma Genel Müdürlüðü tarafýndan desteklenen, Pamukkale Üniversitesi araþtýrma merkezi DEKAMER tarafýndan yürütülen çalýþmalarla Ýztuzu kumsalýndan her yýl yaklaþýk 25 bin yavru caretta caretta yuvalarýndan çýkarak denizle buluþuyor. Kuluçka dönemini tamamlayan, ancak denize ulaþmayý baþaramayan yavru caretta carettalar ise Deniz Kaplumbaðasý Araþtýrma Kurtarma Rehabilitasyon ve Bilgilendirme Merkezinde (DEKAMER) görev yapan öðrenciler tarafýndan denize ulaþtýrýlýyor. DEKAMER arazi sorumlusu Çisem Sezgin, Ýztuzu kumsalýnýn caretta carettalar için en iyi üreme alanlarýndan bir tanesi olduðunu ve çalýþmalarýn Tabiat Varlýklarýný Koruma Genel Müdürlüðü tarafýndan desteklenen ve ayný zamanda Pamukkale Üniversitesi araþtýrma merkezi DEKAMER tarafýndan yürütüldüðünü söyledi. Sezgin, proje çerçevesinde Ýztuzu kumsalýnda caretta caretta yuvalarýný koruma çalýþmalarý yapýlmaktadýr. Þu an Mayýs ayýnda yapýlan ilk yuvalardan yavru çýkýþý gerçekleþmiþtir. Yavrular Ýztuzu kumsalýndan denize ulaþýyor, güneþin altýnda çýkan yavrular çok güçsüz olduðu için onlarý merkeze alýp bir gece bekletiyoruz. O günün gecesinde de denize gönderiyoruz" dedi. "yüzme çýlgýnlýðý" Caretta caretta yavrularý denizle buluþtuklarý andan itibaren 48 saat boyunca "yüzme çýlgýnlýðý" denilen bir periyot geçiriyor ve hiç durmadan açýða doðru yüzüyorlar. Yavrular uzun süre yüzdükten sonra kendilerine bir adacýk bulup, altýna saklanarak hayatlarýný sürdürmeye çalýþýyolar, hayatta kalmayý baþaran kaplumbaða yaklaþýk 30 yýl sonra erginliðe ulaþýp, doðduðu kumsala geri geliyor. -Soner Aydýn BEYOBASI YOLU, NÝHAYET... sürdürdük. Çalýþmalarýmýz sonunda iþletmelerimiz iþletme hijyeni ve personel hijyeni konularýnda büyük mesafe aldýlar. Çalýþmalara destek olan iþletmeleri sosyal medya, yazýlý ve görsel basýnda ilan ederek ödüllendiriyoruz. Ýleriki aþamada hijyen belgesi ve ödülü ile de ödüllendireceðiz. Gerekli hassasiyeti gösteren iþletmecilerimizi kutluyoruz. Halkýmýzýn yediði içtiði gýdalar konusunda seçici, hijyen konusunda iyi olan iþletmelerden alýþveriþ yaparak kötü olanlarý müdürlüðümüz ve ilgili kuruluþlara bildirerek projemize destek vermelerini bekliyoruz dedi. -Mehmet Bozkýr Köyceðiz, Beyobasý Mahallesinin kullanýlmaz hale gelen 2,5 kilometrelik yolunu, Muðla Büyükþehir Belediyesi Fen Ýþleri Dairesi Baþkanlýðý Yol Yapým ve Bakým Þube Müdürlüðü ekipleri çalýþma yaparak yeniledi. Köyceðiz, Beyobasý Mahallesinin kullanýlmaz hale gelen yolunu, Muðla Büyükþehir Belediyesi Fen Ýþleri Dairesi Baþkanlýðý Yol Yapým ve Bakým Þube Müdürlüðü ekipleri çalýþma yaparak yeniledi. Beyobasý Mahallesi Muhtarý Nadi Sül, Mahallemizin uzun süredir beklediði yol yatýrýmý Büyükþehir Belediyesi sayesinde geldi dedi. Köyceðiz Ýlçesinin yaklaþýk 3 bine ulaþan nüfusuna sahip Beyobasý Mahallesinde çalýþma baþlatan Muðla Büyükþehir Belediyesi Fen Ýþleri Dairesi Baþkanlýðý Yol Yapým ve Bakým Þube Müdürlüðü ekipleri, kullanýlmaz halde olan yolda yenileme çalýþmasý baþlattý. Yerli ve yabancý turistlerin uðrak noktasý olan ve kaynak suyunun çýktýðý Yuvarlakçay ýn ulaþýmýný da saðlayan Kemeraltý mevkiisinin yolunda çalýþma baþlatan Fen Ýþleri Daire Baþkanlýðýna baðlý ekipler, çalýþmalar kapsamýnda yoðun mesai harcadý. Motosiklet kullanýmýnýn dahi zorlaþtýðý Beyobasý Mahallesi Kemeraltý mevkiisin de 2 buçuk kilometrelik yolu, trafik akýþýný engellememek için çalýþmalarýný gece sürdürdü. Çalýþmalarýný aralýksýz olarak sürdüren ekiplere teþekkür eden Beyobasý Muhtarý Nadi Sül, yýllardýr sýkýntý çektikleri yolun yenilenmesinden dolayý mutlu olduklarýný söyledi. Büyükþehir Belediyesi öncesinde Kemeraltý mevkiinde bulunan yolun sürekli tadilat yapýldýðýna dikkat çeken Sül, Burada Beyobasý meydaný yolu üzerinde bulunan Kemeraltý mevkiisin de yaklaþýk 2 buçuk kilometrelik bir yolumuz var. Bu yolumuzda yýllardýr tadilat yapýlýyordu ve son 3-4 aydýr motosikletlerin bile gidemediði bir hale geldi. Muðla Büyükþehir Belediyesine müracaatlarýmýzda bulunduk ve Fen Ýþleri Daire Baþkanlýðýna baðlý ekipler, yolun asfaltlanmasý için yaz ayý programýna aldýklarýný bize iletmiþlerdi. Ancak bir yolun çok kötü olduðunu ve kýsa sürede olsa yolun tadilat yapýlmasýný talep ettim. Yaðmur nedeniyle bir süre bir þey yapýlamadý. Bu yüzden yaz sezonunu beklemek zorunda kaldýk. Yaz sezonu açýlýr açýlmaz da ilk olarak bu yolun düzenlenmesini yaptýlar. Mahallemizin uzun süredir beklediði yol yatýrýmý büyükþehir belediyesi sayesinde geldi. Ben bütün ekiplere teþekkür ediyorum ifadelerini kullandý. -Tuncay Karaçelik

4 4 Oda Orkestrasý ve Büyükþehir Bandosu Kuruldu Muðla Büyükþehir Belediyesi, 36 kiþiden oluþan Oda Orkestrasý ve Büyükþehir Bandosu nu kurdu. AROMALI ÇAMURA YOÐUN ÝLGÝ Muðla Büyükþehir Belediyesi, 36 kiþiden oluþan Oda Orkestrasý ve Büyükþehir Bandosu nu kurdu. Muðla Büyükþehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Dairesi Baþkanlýðý, 16 kiþiden oluþan Oda Orkestrasý ve 20 kiþiden oluþan Büyükþehir Belediye Bandosu kurdu ve oda orkestrasý ilk konserini Muðla Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr. Osman Gürün ün katýldýðý tanýtým konseriyle Muðla Büyükþehir Belediyesi çalýþanlarýna verdi. Muðla Büyükþehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Dairesi Baþkan V. Ali Zaðlý tanýtým konserinde yaptýðý konuþmada, 36 kiþiden oluþan oda orkestrasý ve Büyükþehir Belediye Bandosu nun genç, dinamik bir yapýsý olduðunu, oda orkestrasýnda vurmalý çalgýlar, obua, flüt, trompet, saksafon, trombon, klarnet, viyola, korno, keman, çello, gitar ve kontrbas gibi müzik aletlerinden oluþtuðunu söyledi ve kendilerine ve Muðla ya böyle bir imkaný saðlayan Muðla Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr. Osman Gürün e teþekkür etti. Muðla Büyükþehir Belediyesi Oda Orkestrasý, tanýtým konserinden sonra Büyükþehir Belediyesinin organize ettiði Basýn Dayanýþma Gecesi nde sahne aldý ve katýlýmcýlarýn büyük beðenisini topladý. Muðla ya Sanat ve Müzik Alanýnda da Hizmet Edeceðiz. Muðla Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr.Osman Gürün, Büyükþehir Belediyesi olarak yol, su, kanalizasyon, arýtma, çevre ile ilgili birçok alanda hizmet ettiklerini, oda orkestrasý ve Büyükþehir Belediyesi bandosuyla müzik alanýnda da Muðla ya ve vatandaþlarýna hizmet edeceklerini söyledi. Muðla Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr. Osman Gürün; Oda Orkestrasý ve Bandosu fikri bizim Recep Altýnok hocamla birlikte Muðla için gerçekleþtirmek istediðimiz bir hizmetti. Oda orkestrasý ve Büyükþehir Bandosunu oluþturan 36 sanatçý arkadaþ Muðla Büyükþehir Belediyesi ailesine katýldý. Genç, birikimli, yetenekli arkadaþlarla Muðla ya sanat ve müzik yönünden birlikte hizmet edeceðiz. Büyükþehir Belediyesi olarak yol, kanalizasyon, su, çevreyle ilgili birçok alanda hizmet üretiyoruz. Bütün bunlarýn yanýnda ruhumuzu besleyen ve bizleri farklý melodiler sunarak rahatlatan müziðe de ihtiyacýmýz var. Muðla Büyükþehir Belediyesi Oda Orkestrasý ve Bandosu olarak sadece Muðla merkezde deðil, bütün Muðla da konserler vererek hizmet edeceðiz. Vatandaþlarýmýza kültür ve müzik açýsýndan doðru melodiler, eserler dinleterek Muðla nýn sanat ve müzik alanýnda da geliþmesine katký saðlayacaðýz. dedi. -Soner Aydýn Saðlýk Bakanlýðý onaylý Peleoid Çamur Banyosu'ndaki biberiye, gül yaðý ve ada çayý aromalý çamurlara yerli ve yabancý turistler ilgi gösteriyor. Saðlýk Bakanlýðý onaylý Peleoid Çamur Banyosu'ndaki biberiye, gül yaðý ve ada çayý aromalý çamurlara yerli ve yabancý turistler ilgi gösteriyor. Dalyan Mahallesi'ndeki natürel ve aromalý çamur havuzlarýna giren turistler, vücutlarýndaki çamurun kurumasý için güneþin altýnda bekliyor, daha sonra duþ alýyor. Dalyan Peleoid Çamur Banyosu Müdürü Mehmet Akkaya, yaptýðý açýklamada, tesisin 3 yýl önce kurulduðunu ve tesiste Saðlýk Bakanlýðý'ndan onaylý çamurun kullanýldýðýný söyledi. Çamura girenlerin memnun ayrýldýðýný belirten Akkaya, "Yýlda yaklaþýk 400 bin kiþi aðýrlýyoruz. Genellikle Rusya, Almanya, Ýngiltere, Fransa, Hollanda ve diðer Arap ülkelerinden turistler tercih ediyor" dedi. Akkaya, tesiste bulunan gülyaðý, biberiye ve adaçayý aromalý havuzlarýn ilgi çektiðini, müþterilerin daha çok biberiye ve gülyaðý aromalý havuzlarý tercih ettiðini anlattý. Hücre yenileyici özelliði var Ýþletmedeki çamurlarýn tamamen doðal ve içerisindeki mineral oranýnýn çok yüksek olduðunu ifade eden çamur banyosunun saðlýk sorumlusu Oya Korkmaz, "Bunu özelleþtiren de içerisindeki hümikasit, hücre yenileyici özeliðe sahip bir madde. Çamurun diðer bir özelliði de anti viral ve anti bakteriyel özellikte olmasý. Yani herhangi bir bulaþma özeliði olmadan çamurun kendi kendini yenileme özelliðine sahip" diye konuþtu. Korkmaz, çamurun sadece kozmetik amaçlý olarak asla düþünülmemesi gerektiðini, ciltteki yenileyici özelliðinin yaný sýra eklemlerde, aknede ve ciltteki Yaþlý Eþeðe Haydos sahip çýktý Sakat ve yaþlý eþek Dalaman Bülüþlü mevkisindeki HAYDOS bakým evinin kapýsýna terk edildi. Sakat ve yaþlý eþek Dalaman Bülüþlü mevkisindeki HAYDOS bakým evinin kapýsýna terk edildi. Görevliler tarafýndan bakýmý yapýlan sahipsiz eþek doðayla iç içe bulunan barýnakta yaþamýný devam ettiriyor. HAYDOS baþkaný Türkan Daðdelen, vatandaþlar genelde eþek, katýr, hasta inek olduðu herhangi bir rahatsýzlýkta da çok etkili, etkin olan bir ürün olduðunu dile getirdi. Tatil için Ýngiltere'den eþi ile birlikte geldiklerini anlatan Ashley Wales, "Çamur banyosuna girdik. Havuzlardan gül yaðý aromalý havuzu tercih ettik. Çilek kokusu vardý. Duþumuza aldýktan sonra tenimizin yumuþadýðýný hissettik" ifadelerini kullandý. zaman kesin köpeklere verin diye kapýmýza býrakýp gidiyor dedi. Barýnakta 500 civarýnda köpek, 100 civarýnda da kedi yaþadýðýný belirten HAYDOS baþkaný Türkan Daðdelen, koþullarýnýn çok yetersiz olduðunu söyledi. Barýnakta sadece kedi ve köpeklere bakabildiklerinin altýný çizen Daðdelen, Burada her türlü hayvanýn bakýldýðýný düþünüyorlar. Ne yazýk ki zaman zaman böyle katýr, eþek gibi hayvanlarda geliyor. Köylüler iþi bittiði zaman acýmasýz bir þekilde bunlarý ölüme terk ediyor. Senelerce yük taþýtýyorlar. Yaþlanýnca hastalandýðý zaman terk ediyorlar. Bu da ayaðý sakat, yaþlandýðý için barýnaðýn kapýsýna terk edilmiþ bir eþek. Biz kendisine sahip çýktýk geri kalan ömrünü burada geçirecek. Þu andaki saðlýk durumu iyi barýnaða uyum saðladý. Genelde eþek, katýr, hasta inek olduðu zaman kesin köpeklere verin diye vatandaþ kapýmýza býrakýp gidiyor diye konuþtu. -ÖMER KUNDAKÇI Ýstanbul'dan gelen ve biberiye aromalý havuza giren Ýbrahim Küçük ise þöyle konuþtu: "Birçok hastalýða da iyi geldiðini öðrendim. Gülyaðý ile hazýrlanan havuza da gireceðim. Onun için de cilde iyi geldiðini söylediler. Biberiye aromalý havuz çok güzeldi. Sadece biraz yanma hissediyorum." -Mehmet Bozkýr ESKÝ TAÞ OCAÐI REHABÝLÝTE EDÝLÝYOR Muðla Büyükþehir Belediyesi, Çevre Dostu Muðla hedefi doðrultusunda yürüttüðü çalýþmalarýný sürdürüyor. Bodrum Ýlçesi Torba mevkiinde eski taþ ocaðý olarak kullanýlan alanda ekipler, hafriyat topraðý ile rehabilite çalýþmalarýna baþladý. Büyükþehir Belediyesi tarafýndan Orman Genel Müdürlüðü nden hafriyat topraðý bertarafý amacý ile 5 yýl süreli tahsisi yapýlan alanda hafriyat atýklarýnýn geri kazanýmýnýn saðlanmasý hedefleniyor. Muðla Büyükþehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Baþkaný Aylin Giray, Çevre Dostu Muðla hedefi doðrultusunda Muðla Ýli genelinde çalýþmalar yaptýklarýný söyledi. Giray; Turizm merkezi olan Bodrum Ýlçemizde yaþanan hafriyat sýkýntýsýný çözüme kavuþturmak için çalýþmalarýmýz baþladý. Torba mevkiinde taþ ocaðý olarak kullanýlan ve doðal yapýsý bozulmuþ alaný hafriyat topraðý ile rehabilite ederek aðaçlandýrýlmasýný saðlayacaðýz. Ayrýca Bodrum Ýlçe sýnýrlarý içerisinde hafriyatdolgu alanlarý konusunda yeni bölge arayýþlarýmýzda devam ediyor dedi.

5 5

6 6 BASIN EMEKÇÝLERÝ 24 TEMMUZ DA VALÝ AMÝR ÇÝÇEK BASINLA BÝR ARAYA GELDÝ... Basýndaki sansürün kaldýrýlýþýnýn 107.yýl dönümü nedeni ile kutlanan Basýn Bayramý kapsamýnda Bozüyük Mahallesi nde Pýnarbaþý nda Menteþe ve Yataðan ilçesinde hizmet veren basýn mensuplarý ile bir araya geldi. Programda yaptýðý konuþmada basýn özgürlüðünün önemine dikkat çeken ve 24 Temmuz Basýn Bayramý ný kutlayan Vali Çiçek, vatandaþa doðru ve gerçek bilgi aktarýlmasý konusunda basýnýn payýnýn büyük olduðunu ifade etti. Þehrin geliþmesinde basýn mensuplarýnýn yaptýðý haberlerinin katkýsýnýn büyük olduðunu belirten Vali Çiçek, Muðla basýn mensuplarýna yaptýklarý özverili çalýþmalar için teþekkür etti. -Tuncay Karaçelik MUÐLA DA BÝRARAYA GELDÝ CHP Muðla Milletvekili Prof.Dr. Nurettin Demir: Türkiye de Basýn Sansürü Her Geçen Gün Artýyor Sansürün kaldýrýlmasýnýn yýldönümü olarak kutlanan 24 Temmuz Basýn Bayramý, Türkiye de yine bir sansürle ayný zamana denk geliyor. Sýnýr Tanýmayan Gazeteciler Örgütü nün her yýl yayýnladýðý Dünya Basýn Özgürlüðü sýrasýnda 180 ülke içerisinde 149. Sýrada olan Türkiye de basýn sansürüne her gün yenileri ekleniyor. Özgür ve baðýmsýz bir toplumun garantisi olan özgür ve baðýmsýz basýn, ne yazýk ki ülkemizde söz konusu deðildir. Þanlýurfa Suruç ta meydana gelen acý katliamýn ardýndan twitterýn yasaklanmasý, Suruç ile ilgili attýðý tweet yüzünden Milliyet Gazetesi yazarý Kadri Gürsel in iþine son verilmesi Türkiye de ne kadar kolay basýn özgürlüðünün alýndýðýnýn son örnekleridir. Genel tabloya bakýldýðýnda ise durum çok daha içler acýsýdýr. Çaðdaþ Gazeteciler Derneði tarafýndan yayýnlanan aylýk Medya Gözlem Raporlarýna göre 26 gazeteciye soruþturma açýlmýþ, 19 gazeteciye ise hapis istemli cezalandýrma talebi olmuþtur. Bunun yanýnda 3 gazeteci için ise iddianameler tamamlanarak hapis istemli davalar görülmeye baþlanmýþtýr. 1 Mayýs taki polis þiddetinde 15 gazeteci yaralanmýþ ve onlarca gazeteci hakarete uðramýþtýr. Ayrýca MÝT týrlarýna iliþkin yaptýðý haber nedeniyle Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayýn yönetmeni Can Dündar üzerinden gazeteye uygulanan sansür ve baský yanýnda Erdoðan ýn Hesap verecekler tehditleri durumun vahametini ortaya çýkarmaktadýr. Bu koþullar altýnda basýnýn özgür olmadýðý bir ülkede demokratik bir düzenden, insan haklarýndan, sosyal geliþmiþlikten söz edilemez. Tutuklu gazetecilerin olduðu, her geçen gün daha totaliter hale gelen bir düzende olumsuz bunca þeye raðmen büyük bir özveri ve görev bilinci içinde doðru, gerçek ve tarafsýz haber yapma anlayýþýný terk etmeyen tüm gazeteci ve basýn mensubu arkadaþlarýmýzýn bayramýný kutlar, saygý ve sevgilerimi sunarým. -Soner Aydýn Muðla Büyükþehir Belediyesi, 24 Temmuz Basýnda sansürün kaldýrýlýþý ve Basýn Bayramý nedeniyle Muðla ili genelinde çalýþan basýn emekçilerini bir araya getirdi. Muðla Büyükþehir Belediyesi, 24 Temmuz Basýnda sansürün kaldýrýlýþý ve Basýn Bayramý nedeniyle Muðla ili genelinde çalýþan basýn emekçilerini bir araya getirdi. Muðla Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr. Osman Gürün ün ev sahipliðinde gerçekleþtirilen yemeðe, Muðla ili genelinde basýn alanýnda çalýþan medya mensuplarý, Menteþe Belediye Baþkaný Bahattin Gümüþ ve Muðla Büyükþehir Belediyesi daire baþkanlarý katýldý. Muðla Büyükþehir Belediyesi Basýn Dayanýþma yemeðinde, Muðla Büyükþehir Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Cem Kaytan, Fethiye Gazeteciler Derneði Baþkaný Osman Baykuþ, Muðla Gazeteciler Cemiyeti Genel sekreteri Kenan Gürbüz, Muðla Gazeteciler Cemiyeti Onursal Baþkaný Ünal Türkeþ, Menteþe ORTACA BELEDÝYESÝ NDEN BASIN ZÝYARETÝ... Ortaca Belediyesi yetkilileri 24 Temmuz Basýn Bayramý dolayýsýyla basýn kuruluþlarýna ziyaretlerde bulundu. Ortaca Belediyesi, meclis üyesi Süleyman Daðdelen, Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürü Nadir Þahin ve Gülay Gök, 24 Temmuz Türk Basýnýnda Sansürün Kaldýrýlýþýnýn 107. Yýldönümü ve Basýn Bayramý dolayýsyla gazetemizi ziyaret ettiler. Basýn çalýþanlarýna Belediye baþkaný Hasan Karaçelik adýna çiçek veren belediye meclis üyesi Süleyman Daðdelen, gece-gündüz demeden halkýn haber alma özgürlüðü için emek veren tüm gazetecilerin Basýn Bayramý ný kutladý. -Tuncay Karaçelik ORMANSPOR ZORLU GRUPTA Türkiye Basketbol 2.Liginde mücadele edecek olan ilimizin tek basketbol Takýmý Muðla Ormanspor sezonu Kuralarý Ýstanbul Abdi Ýpekçi Spor Salonunda düzenlenen törenle çekildi. Potanýn Efeleri; Ýstanbul Yeþilyurt, ÝTÜ, Ýzmir Büyük Þehir, Bursaspor,Mersin Büyükþehir gibi güçlü rakiplerin yer aldýðý B grubunda yer aldý. Buna göre Ormanspor sezonun ilk karþýlaþmasýnda 31 Ekim 2015 te Ýstanbul deplasmanýnda Yeþilyurt ile karþýlaþacak. -Mehmet Bozkýr Belediye Baþkaný Bahattin Gümüþ, Muðla Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr.Osman Gürün birer konuþma yaptý. Muðla Büyükþehir Belediyesi Basýn Dayanýþma gecesinde ayrýca Muðla da yayýn yapan en eski ve yeni yayýn kuruluþlarýna ve en genç, en yaþlý basýn mensuplarýna birer plaket verildi. Muðla da yayýn yapan en eski gazete Devrim, en yeni gazete Kent Gazetesi ne ödüllerini Muðla Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr. Osman Gürün, en genç gazeteci Fethiye Dost gazetesinden Çiðdem Canpolat a ve en yaþlý gazeteci Ünal Türkeþ e ödüllerini Bahattin Gümüþ verdi. Muðla ili genelinde yayýn yapan gazetelerin ilk sayýlarýnýn sergilendiði Basýn Dayanýþma gecesine Muðla ili genelinde çalýþan gazeteciler yoðun ilgi gösterdi. EGE HABER bayinizde & internette ortacahaber.com

7 7 Gazi Hüseyin Çakýr için mevlüd Geçirdiði rahatsýzlýk sonucu hayatýný kaybeden Güneydoðu Gazisi Hüseyin Çakýr ýn ölümünün 52 nci günü nedeni ile yemekli mevlüd-i okundu. Ortaca Arýkbaþý mahallesindeki evlerinde Ortaca Müftüsü Zekeriya Çelik in okuduðu mevlüd-i þerifin ardýndan vatandaþlara yemek ikram edildi. Ortaca Garnizon Komutaný J. Yzb. Haluk Türkoðlu, Ýlçe Emniyet Müdürü Ýsmail Ayhan, MHP Ýlçe Baþkaný Sadýk Gün, Ortaca Ülkü Ocaklarý Baþkaný Kaan Çakýr ve vatandaþlar Çakýr ailesini yalnýz býrakmadýlar. -Soner Aydýn BÝSÝKLETÇÝLER BRÜKSEL YOLUNDA ORTACA KAYMAKAMLIÐI HÝZMET BÝNASI BAKIM ONARIM YAPIM ÝÞÝ KAYMAKAMLIK ÝÇÝÞLERÝ BAKANLIÐI MÜSTEÞARLIK Ortaca Kaymakamlýðý Hizmet Binasý Bakým Onarým Yapým Ýþi yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2015/ Ýdarenin a) Adresi : Bahçelievler Mah Sok. 4/ ORTACA/MUÐLA b) Telefon ve faks numarasý: c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý: 1 Adet Bina Bakým Onarým Ýþi Ayrýntýlý bilgiye EKAP ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Bahçelievler Mah. 224 Sok. No:4/2 Ortaca/MUÐLA c) Ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 60 (Altmýþ) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Bahçelievler Mah. 224 Sok. No:4/2 Ortaca/MUÐLA b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sânatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya serbest muhasebeci, yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: 11/6/2011 tarihli ve sayýlý Resmi Gazete de yayýmlanmýþ olan Yapým iþlerinde Ýþ Deneyimlerinde deðerlendirilecek Benzer Ýþlere dair tebliðin B/III maddesinde yer alan iþler benzer iþ kabul edilecektir Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Ýþ deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini/ diplomalarýný sunmak suretiyle ihaleye girecek olan mühendisler/mimarlar için Ýnþaat Mühendisliði veya Mimarlýk bölümleri ihale konusu iþ veya benzer iþlere denk sayýlacaktýr. 5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Ortaca Kaymakamlýðý Yazý Ýþleri Müdürlüðü adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ortaca Kaymakamlýðý Yazý Ýþleri Müdürlüðü adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1 Teklifi sýnýr deðerin altýnda olduðu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin reddedilecektir. RESMÝ ÝLANLAR de BASIN NO.: Uluslararasý Spor ve Kültür Birliði ISCA'nýn Avrupa Parlamentosu adýna düzenlediði Þimdi Bisiklet Zamaný Muðla-Brüksel Avrupa Sýnýr Ötesi Turu devam ediyor. Uluslararasý Spor ve Kültür Birliði ISCA'nýn Avrupa Parlamentosu adýna düzenlediði NowWeMove (Þimdi Hareket Zamaný) kampanyasýnýn bir öncü etkinliði olan NowWeBike / Þimdi Bisiklet Zamaný Muðla-Brüksel Avrupa Sýnýr Ötesi Turu devam ediyor. Muðla dan 24 Temmuz da yola çýkan bisikletçiler Yataðan ve Bodrum un ardýndan Ula, Gülaðzý, Köyceðiz, Dalyan ve Ortaca etabýný da tamamladý. Bisikletçileri çevre ilçelerden gelen bisiklet tutkunlarý da yalnýz býrakmýyor. Otoyollardan, þehir içlerinden, köy yollarýndan geçerek doða ile baþbaþa yolculuk yapan bisikletçiler günde ortalama 60 kilometre pedal çeviriyorlar. Köyceðiz kaymakamý Gürkan Demirkale ve bisiklet tutkunlarýnýn katýlýmýyla uðurlanan bisikletçiler Ortaca da belediye baþkaný Hasan Karaçelik tarafýndan çiçeklerle karþýlandý. Marmaris, Didim, Ýzmir, Akhisar, Bursa, Kadýköy-Ýstanbul, Çorlu, Edirne kentlerini geçecek takým, rotasýný Bulgaristan'a çevirecek. Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya, Sýrbistan, Hýrvatistan, Macaristan, Slovakya, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Hollanda ve Belçika nýn yer aldýðý 8 farklý 'EuroVelo' bisiklet rotasý aðýný kullanacak takým turu 9 Eylül'de Brüksel'de tamamlayacak. 4 gönüllü, 2 bin 700 kilometre Etkinlikleri kapsamýnda biri kadýn, 4 gönüllü bisikletliden oluþan takým, 2 bin 700 kilometre pedal çevirerek 47 günde 13 ülkeyi geçecek. Avrupa Spor Haftasý'nda Bürüksel de olacaklar. Hazýrladýklarý raporu da AB parlamentosuna sunacaklar. Ýngilizce öðretmeni ve uzun yol bisiklet kullanýcýsý Emel Çalkam, NowWeMove (Þimdi Hareket Zamaný) kampanyasý 2020 yýlýna kadar devam edecek, burada amacýmýz hareketsiz yaþamýn zararlarýna karþý farkýndalýðý arttýrmak ve daha hareketli bir yaþamýn farkýndalýðýný sunmak dedi. Proje Danýþmaný Feridun Ekmekci Þimdi Hareket Zamaný kampanyasýnýn, Avrupa nýn en büyük kampanyasý olduðunu söyledi. Ekmekci, Hedefimiz Dünya saðlýk örgütünün hareketsizlikten, aktivite eksikliðinden kaynaklanan kronik olmayan hastalýklardan ölüm oranlarý yýlda 500 bine ulaþmýþ. Ve bunun Avrupa ekonomisine etkisi 80 Milyar Euro, ciddi bir rakam. Bunun için hareketli yaþamý günlük hayata hareket egzersizlerini sokmak için etkinlikler yapýlýyor. Bisiklet zaten bizim hayatýmýzýn içerisinde çevre dostu ulaþýmý olarak bunun ulaþým ve turizm modellerini destekliyoruz diye konuþtu. NowWeMove Türkiye Takým Kaptaný Adnan Çangýr Yolculuðumuz toplamda pedal basýlacak mesafe olarak 2 bin 700 kilometre, güzergahýmýz üzerinde 13 ülke var. Gittiðimiz þehirlerde yerel gruplarla buluþup etkinlikler yapýyoruz. Amaçlarýmýzdan biriside zaten insanlarý spora teþvik etmek, buradan yolculuðumuz boyunca Avrupalýlara bu mesajý vermiþ olacaðýz. Ve tabi ülkemizin tanýtýmýna da güzel bir fýrsat saðlýyor. 9 Eylül de Brüksel de yapýlacak olan çok geniþ kapsamlý Avrupa spor haftasý etkinliklerine katýlacaðýz. Bir nevi biz orada onur konuðu gibi olacaðýz çünkü bu þekilde bizim yaptýðýmýz yolculuðu yapan baþka bir ülke takýmý olmayacak Bisikletçilerden, Dr.Serhat Ferahi Deðimli, Avrupa da hareketsizlik saatli bombasýna karþý etkinliði düzenliyoruz. Her yýl Avrupa da 500 bin insan hareketsizlik nedeni ile hayatýný kaybediyor. Hareketsizlik çaðýmýzýn önemli bir rahatsýzlýðý, þeker hastalýðý, kalp hastalýðý, tansiyon hastalýðý ve bir takým kanserlere neden oluyor. Hareketle basit egzersizlerle, küçük yürüyüþlerle, küçük akþamüstü gezintileriyle bu hareketsizlik aslýnda baþ edilebilir bir sorun. Ölüm nedenleri içerisinde görüyoruz ki dördüncü sýrada ve Avrupa da sadece 80 Milyar Euro saðlýk harcamalarýna kullanýlmakta, bisikletin saðlýða yaptýðý faydalarý çok iyi biliyoruz ama bisiklet ayný zamanda bir ulaþým aracý, bir turizm aracý. bu ortamda gördüðünüz gibi insanlar birbirleri ile tanýþýyorlar. Sosyal bir ortam yaratýyorlar. Bu anlamda bisiklet aslýnda çaðýmýzýn birçok rahatsýzlýðýna iyi bir çözüm üretiyor. Çevre kirliliðine saðlýk sorunlarýna, ulaþým sorunlarýna, trafik sorunlarýna diyebiliriz ki bisiklet çaðýmýzýn en çözümcül aracý. Bu anlamda þimdi bisiklet zamaný diyoruz -ÖMER KUNDAKÇI

8 8 MDSYB 20 YAÞINDA 27 kiþi ile kuruldu. Þimdi: 2 bin 545 þahýs, 3 kooperatif ve TÝGEM üyeleri arasýnda Muðla da hayvancýlýðýn bilinçli bir þekilde geliþmesini saðlamak üzere kurulan Muðla Ýli Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði (MDSYB) kuruluþunun 20 yýlýnda. Muðla da hayvancýlýðýn bilinçli bir þekilde geliþmesini saðlamak üzere kurulan Muðla Ýli Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði (MDSYB) kuruluþunun 20 yýlýnda. Muðla Ýli Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði (MDSYB) baþkaný Mehmet Aldemir, Muðla da hayvancýlýðý daha iyi yerlere getirmek, üyelere daha kaliteli hizmet verebilmek ve bazý ihtiyaçlarýný karþýlamak amacýyla yeni projeler üretme aþamasýnda olduklarýný söyledi. 27 kiþi ile kuruldu, þimdi 2 bin 545 þahýs, 3 kooperatif ve TÝGEM üyeleri arasýnda 1998 yýlýndan bu yana baþkanlýðýný yürüten Mehmet Aldemir, Birliðimiz, 1995 yýlýnda 27 kurucu üye ile Muðla Siyah Alaca Damýzlýk Süt Sýðýrý Yetiþtiricileri Birliði olarak kurulmuþ, 2010 yýlý genel kurulunda adýný deðiþtirerek Muðla Ýli Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði olmuþtur. Muðla genelinde 2 bin 545 þahýs, 3 kooperatif ve devlet kurumu olan TÝGEM birliðimizin üyeleri arasýnda bulunmaktadýr dedi. Üreticilerin elde ettiði ürünleri pazarlamakta sýkýntý çektiðini gördüklerinin altýný çizen Aldemir Birliðimizi daha da geliþtirmek ve üyelerimizin geliþen teknolojileri yerinde görmesini saðlamak için yurt içinde yapýlan fuarlara katýlýmýný saðlýyoruz. Projelerimizden bir tanesi de mandýra kurarak bölgemizdeki üreticilerimizin ekonomilerine katký saðlamak ifadelerini kullandý. Kendi mülkiyetimizde hizmet veriyoruz Üyelere eksiksiz hizmet vermek için ellerinden var güçleri ile çalýþmaya gayret gösterdiklerini kaydeden (MDSYB) baþkaný Mehmet Aldemir, bunun için, Suni tohumlama, küpeleme ekibi ve bürolarýmýzda görevli 30 personel ve irtibat bürolarýmýzda gece gündüz araç takip sistemleri ile takip edilebilen 23 aracýn hizmet verdiðini dile getirdi. Aldemir, Tarým Ýl Müdürlüðü nün tahsis ettiði bir odada faaliyetlerini yürütmeye baþlayan birliðimiz, 2008 yýlýnda Muðla merkezde kendi mülkiyeti olarak aldýðý hizmet binasýnýn ardýndan Tarým Ýl Müdürlüðü nün tahsis ettiði binadan ayrýlmýþtýr. Ardýndan da merkeze uzak ilçelerdeki birlik üyelerine daha yakýn olmak ve daha iyi hizmet edebilmek amacýyla Milas ve Ortaca da birliðimiz mülkiyetinde olan ofislerimiz hizmet vermeye baþlamýþtýr. Bunlarýn yaný sýra Seydikemer ve Menteþe ilçelerinde de hizmet binasý yapmak üzere arsa alýnmýþtýr diye konuþtu yýlý hedefimiz, tahmini 14 milyon lira Üyelere iþletmelerinde Islah çalýþmasý, danýþmanlýk, suni tohumlama ve küpeleme hizmetlerinin yaný sýra üyelerin ihtiyaçlarý olan kaba yem tohumu, vitamin katký maddeleri, yamalama bloklarý, makine ekipman yedek parçalarý gibi hizmetler de sunulduðunu belirten Aldemir, destekleme ile ilgili þu rakamlarý verdi. Birliðimiz aracýlýðý ile üyelerimize 2014 yýlýnda ödemeler ve devlet desteklemelerinde 27 bin 847 anaç sýðýr için 7 milyon 261 bin 935 lira, buzaðý desteði olarak 1. dönem için 1 milyon 16 bin 945 lira, 4 dört dönem süt desteði olarak 3 milyon 707 bin 318 lira olmak üzere toplamda 11 milyon 986 bin 198 lira ödeme yapýldý. Bu rakamlarýn 2015 yýlýnda tahmini olarak milyon lira civarýnda olmasýný bekliyoruz -Ömer Kundakçý CHP LÝ VEKÝLLER 2/B NÝN PEÞÝNÝ BIRAKMIYOR CHP Muðla Milletvekilleri Demir ve Aldan: 2/B Sorunu Çözülene Kadar Vatandaþýmýzla Yanyana Mücadele Edeceðiz CHP Muðla Milletvekilleri Prof.Dr.Nurettin Demir ve Ömer Süha Aldan ülkenin yoðun gündemi yanýnda Muðla bölgesinin sorunlarý için de Muðla da çalýþmaya devam ediyor. Demir ve Aldan, 6 bin dönümü aþkýn 2/B arazisi bulunan ve uzun zamandýr tepki eylemleri yapýlan Göcek te vatandaþlarý bilgilendirme toplantýsý yaparak, 2/B ile vatandaþlarla birlikte nasýl mücadele edileceði konusunda yol haritasý çýkardý. Göcek Belediyesi Toplantý Salonu nda gerçekleþtirilen ve yaklaþýk 1,5-2 saat süren toplantýya Göcek, Ýnlice ve Gökçeovacýk muhtarlarý yanýnda çok sayýda vatandaþ katýldý. Toplantýda, özellikle koy ve adalardaki arazilerin imar ve yapýlaþmaya açýlmasý haline Göcek in doðal zenginliði ve yat turizmi merkezi olma özelliðini kaybedeceði yönünde kaygýlarýný dile getiren vatandaþlar, dönüm baþýna 1,5 milyonu bulan fiyatlar yüzünden maðdur olduklarýný dile getirdiler. Atalarýndan, dedelerinden kalan topraklarý çýkarýlan yüksek fiyatlar nedeniyle alamadýklarýný ifade eden vatandaþlar, muhtarlar ve Muðla Milletvekilleri Demir ve Aldan ile birlikte gündemle ilgili kýsa deðerlendirmeler yaparak, bundan sonra neler yapabilecekleri üzerine konuþtu. 2/B sorununu TBMM Genel Kurulu nda ve komisyonlarýnda defalarca gündeme getirdiklerini söyleyen Demir, 2/B arazilerinin mülkiyet probleminin ormanlarýn korunmasý ilkesi çerçevesinde insanlarýmýzýn ve toplumsal hayatýn ihtiyaçlarý dikkate alýnarak çözülmesi konusunda takipçisiyiz. 2/B ile ilgili sorunlarý çözüme kavuþturana kadar vatandaþlarýmýzla yanyana mücadeleye devam edeceðiz dedi. Hukuksal olarak yapýlabilecekler hakkýnda bilgi veren Aldan ise 2/B sorunun çözümü için öncelikle Anayasa nýn deðiþtirilmesi gerektiðini, olasý bir Anayasa deðiþikliðinden sonra halkýn ihtiyaçlarý doðrultusunda bir yasa çýkarýlmasý için Muðla Milletvekilleri olarak mücadele edeceklerini belirtti. Vatandaþlarla bir yol haritasý çýkaran Demir ve Aldan toplantýnýn ardýndan salondan ayrýldý. -Tuncay Karaçelik

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İhale Şehri :Afyon İş Şehri :Afyon Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :İstinat Duvarı Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 02.11.2011 14:00

Detaylı

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR GÖLBAŞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI BELEDİYESİ ATIK SU ARITMA TESİSİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum: Hv. er Eğt. tug. k. lığı Kütahya İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Tarihi :01.11.2011 11:00 İhale Usulü

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Sakarya, Kütahya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti

Detaylı

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK

Detaylı

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İşin Adı/Konusu/Cinsi: İlaç Satın Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:30

Detaylı

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi İhale İlanı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık

Detaylı

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ 7.BÖLGE 6.BÖLGE 5.BÖLGE 4.BÖLGE 3.BÖLGE 2.BÖLGE 1.BÖLGE YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/121456 İLKÖĞRETİM

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Odunpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :15.11.2011 10:30 İhale Usulü

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Şehri :Bilecik İş Şehri :Bilecik Kurum: Gölpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Tarihi :26.10.2011 09:00 İhale Usulü: Açık İhale Dosya

Detaylı

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 21 Yasal Kapsam : 13 b/3 İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 3. adım 201.563,00 1.539.538,00 Ortak Alım : Hayır AKARYAKIT SATIN

Detaylı

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:160+200-165+400

Detaylı

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi Sayı : M.35.6.GAZ.0(73/4)-755-2-0-0- 2432 [f Z-- -. 18/10/2011 Kona : Ihale Ilanı hlc. IZMIR TICARET ODASINA Elde göndermiş

Detaylı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı ÇRŞ, 04-OCK-00 20:30 İHALE İLANI Reyhanlı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Reyhanlı Cemil MERİÇ'in evi Restorasyonu Uygulaması İşi İçişleri Bakanlığı'nın 28 Nisan 2007 tarih 26506 sayılı Köylere Hizmet

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00 ÇOCUK OYUN GRUBU, SALINCAK, TAHTEREVALLİ, DIŞ MEKÂN SPOR ALETLERİ TEMİNİ, NAKLİ, MONTAJI VE ÇÖP KOVASI SATIN ALINACAKTIR KARAMAN BELEDİYESİ PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Çocuk Oyun Grubu, Salıncak, Tahterevalli,

Detaylı

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 21/05/2015-45876 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı *BENF3BDKH* Sayı : 41361510-755.02.03/ Konu : İhale İlan İşleri AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZMİR OPERA BİNASI YAPILMASI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Kütahya, Sakarya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti

Detaylı

DALAMAN CHP DE KAMÝL AYHAN ÖNER DÖNEMÝ

DALAMAN CHP DE KAMÝL AYHAN ÖNER DÖNEMÝ Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 23 SAYI: 3474 EL ELE YÖRÜK KÜLTÜRÜNÜ YAÞATMAYA ÇALIÞIYORLAR Köyceðiz de Mehmet-Hatice Varol çifti 30 yýlda biriktirdikleri eski eþyalarla

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdürlüğümüz Çağlayan

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

BAL DA HEYECANLI BEKLEYÝÞ

BAL DA HEYECANLI BEKLEYÝÞ Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 23 SAYI: 3469 BAL DA HEYECANLI BEKLEYÝÞ Ortaca Belediyespor un ilk kez katýlacaðý Bölgesel Amatör Lig'de 2015-2016 Sezonu Statüsü ve

Detaylı

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2 İlan Bilgileri İlan Süresi : 14 Yasal Kapsam : 13 b/2 ESKİ ERMENEK EVLERİNİN AHŞAP CEPHE KAPLAMALARI,SOKAK KAPLAMALARI VE PEYZAJ ÇALIŞMASI ERMENEK BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Eski Ermenek evlerinin

Detaylı

DAĞITIM Gereği : Bilgi :

DAĞITIM Gereği : Bilgi : TASNİF PİSİ T.C. JANDARMA GEN EL'KOMUTAN LIĞI JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI 3 NUMARALI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI LOJ 4000-115367-12/3 Nu.lı İh.Kom. 03 Ekim 2012 KONU : İhale İlanı TİCARET ODASI

Detaylı

YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) İŞ ZEKÂSINA AİT DONANIM VE LİSANSLARI İLE VERİ AMBARI KURULUMUNUN YAPILMASI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ÇUBUK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Akaryakıt Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI 25-13ARA-46172 DIŞ LASTİK alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ TOPRAKİ,SANAT YAPILARI,KÖPRÜ VE BSK'LI ÜSTYAPI YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:230+210-235+000

Detaylı

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İhale Şehri: Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Spiral Dikişli Çelik Boru Döşenmesi İşi Yaptırılacaktır İhale

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 33 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün süre indirimi) Yasal Kapsam : 13/a İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 4.

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

MYO'da Nevruz coþkusu

MYO'da Nevruz coþkusu Gönüllerince eðlendiler "Dünya Down Sendromlular Günü" sebebiyle Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü, Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezinde

Detaylı

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekstil, Deri, Mobilya, Gıda ve Kimya Ürünlerinin İmalatı Sektörlerindeki İşyerlerinde İş Sağlığı

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2. KİTAP FUARI, 19-27 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN BURSA KİTAP FUARI, 16-24 NİSAN 2016

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ YAZILIM, DONANIM, RTU, RÖLE, MODEM VB. CİHAZLAR SATIN ALINACAKTIR KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş. Kayseri İli 16-38-02 Grup Nolu Yeni SCADA Sistemi (İzleme,Kontrol ve Veri Toplama), DMS (Dağıtım Yönetim

Detaylı

ORTACALI DÝREN ÝN ÝKÝNCÝ KÝTABI ÇIKTI

ORTACALI DÝREN ÝN ÝKÝNCÝ KÝTABI ÇIKTI HAFTALIK SÝYASÝ YEREL HABER GAZETESÝ FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 23 SAYI: 3480 ORTACALI DÝREN ÝN ÝKÝNCÝ KÝTABI ÇIKTI Ortacalý yazar Diren Gümüþ Karalý nýn 2014 de yaymlanan ilk kitabý Zen Filler den

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

a) Adresi : G.M.K Bulvarı 33220 TOROSLAR/MERSİN : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

a) Adresi : G.M.K Bulvarı 33220 TOROSLAR/MERSİN : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri 28 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün, ilan ve ihale İlan Süresi : dokümanına EKAP üzerinden doğrudan erişilmesinden dolayı 5

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı

Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi: Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :14.11.2011 11:00 İhale

Detaylı

Üreticinin hayali gerçek oldu: SOÐUK HAVA DEPOSU TEMELÝ ATILDI

Üreticinin hayali gerçek oldu: SOÐUK HAVA DEPOSU TEMELÝ ATILDI Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi BAL DA ÝLK MAÇ 20 EYLÜL DE FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 23 SAYI: 3471 Ortaca Belediyespor ilk kez katýlacaðý Bölgesel Amatör Lig de 2015-2016 Sezonu ilk maçýný 20

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ. Güngören, Gaziosmanpaşa, Beyazıt, Bakırköy İşletme Müdürlükleri ile

Detaylı

T.C. Köylere Hizmet Götürme Birliği. /*- rz S /7

T.C. Köylere Hizmet Götürme Birliği. /*- rz S /7 T.C. K AR A K O ÇAN K A Y M A K A M L IĞ I Köylere Hizmet Götürme Birliği Sayı :22804967/ 6 2 ^ 02/12/2013 Konu : İhale İlam /*- rz S /7 ilçemiz Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından, 2013 KÖYDEŞ programındaprogramında

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov.

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov. İLAN İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU PENDİK HİZMET BİNASINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE PEYZAJ UYGULAMA PROJELERİ, MAHAL LİSTELERİ, METRAJ, YAKLAŞIK MALİYET HESAPLARI

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Temizlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AKARYAKIT alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TKİ) EGE LİNYİTLERİ İŞLETME MÜESSESESİ/SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sürücülü Araç Kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

ÞARTSIZ MÝLLETÝNDÝR. GAZETEMÝZÝ BULABÝLECEÐÝNÝZ BAYÝLER AVM Hankapý Mh. Belediye Altý No: 45 KARAPINAR GÖKKUÞAÐI HASTANE BÜFE Hastane Karþýsý - KARAPINAR 20 Mayýs 2015 Sayý : 432 1.00 TL. (KDV. Dahil)

Detaylı

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI HÝZMET ALIMLARI ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Büyükþehir Belediyesi'ne baðlý birimlerin ihtiyacý olan hizmetin satýn alýnmasý iþlemlerini, Baþkanlýk Makamýný'nýn OLUR'u

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre

ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Đhaleye ilişkin

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı