DETAYLI HESAP PLANI ORTAK YARDIMCI HESAPLAR TABLOSU HESAP NO Dipnot AÇIKLAMA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DETAYLI HESAP PLANI ORTAK YARDIMCI HESAPLAR TABLOSU HESAP NO Dipnot AÇIKLAMA"

Transkript

1 DETAYLI HESAP PLANI ORTAK YARDIMCI HESAPLAR TABLOSU EK: HESAP NO Yardımcı Yardımcı Yardımcı 3 Yardımcı 4 Dipnot AÇIKLAMA DÖNEN VARLIKLAR 0 HAZIR DEĞERLER 00 KASA 0 ALINAN ÇEKLER 0 BANKALAR 0 0 Vadesiz Hesap 0 0 Vadeli Hesap Bu hesaba, kanuni dolaşım niteliğine sahip ulusal paraların alınması, rilmesi saklanmasına ilişkin işlemler Muhasebe birimine döviz cinsinden intikal eden tutarlar, bu hesapla ilişkilendirilmez. Yapılan her türlü tahsilat karşılığında muhasebe birimine hitaben düzenlenerek teslim edilen banka katılım bankası çekleri ile muhasebe yetkilisi mutemetleri tarafından muhasebe birimine teslim edilen aynı nitelikteki çekler Bankaya yatırılan paralar bankaya tahsil için rilen çeklerden tahsil işlemi tamamlananlar ile muhasebe birimlerince düzenlenen çek gönderme emirlerinden, bankaca ödendiği ya gönderildiği bildirilen çek gönderme emri tutarları 03 VERĐLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMĐRLERĐ ( - ) Muhasebe birimlerinin, hesaplarının bulunduğu bankalardan çek ya gönderme emri düzenlemek suretiyle yaptıracakları ödeme gönderme emri tutarları 0 DÖVĐZ 06 DÖVĐZ GÖNDERME EMĐRLERĐ ( - ) 08 DĐĞER HAZIR DEĞERLER Tahsil edilen ya her ne şekilde olursa olsun banka hesaplarına intikal eden konrtibl döviz tutarları ile bunlardan yapılan ödeme, iade gönderme tutarları Bankalardaki döviz hesaplarından, döviz cinsinden yapılacak ödeme göndermeler için düzenlenen döviz gönderme emirleri tutarları ile bunlardan bankaca ödendiği ya gönderildiği bildirilen tutarlar Hazır değerler hesap grubundaki hesapların hiçbirinin kapsamına girmeyen niteliği itibariyle bu grupta izlenmesi gereken diğer hazır değerler bu hesaba MENKUL KIYMETLER KAMU KESĐMĐ TAHVĐL, SENET VE BONOLARI Diğer kamu idarelerince çıkarılan tahvil, senet bonolardan muhasebe birimine intikal ettirilenler bu hesaba 0 Devlet Tahvilleri 0 Hazine Bonoları 8 DĐĞER MENKUL KIYMETLER 8 0 Altın Gümüşler 8 0 Maden Taşlardan Yapılmış Eşyalar 8 03 Diğer Çeşitli Menkul Kıymetler 9 MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI ( - ) TĐCARĐ ALACAKLAR 0 ALICILAR 0 0 Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu Đdarelerinden Alacaklar Her ne şekilde olursa olsun muhasebe birimlerine intikal eden kamu kesimi tahvil, senet bonoları dışında altın, gümüş, her türlü değerli maden taşlar ile menkul kıymet sayılan diğer değerler Menkul kıymetlerin değerlerinde önemli ölçüde ya da sürekli olarak değer azalması olduğu tespit edildiğinde ortaya çıkacak zararların karşılanması amacı ile ayrılması gereken karşılıklar Đşletmelerin faaliyet konusunu oluşturan mal hizmet satışlarından kaynaklanan senetsiz alacakları bu hesaba 0 0 Özel Bütçe Kapsamındaki Đdarelerden Alacaklar

2 0 03 Düzenleyici Denetleyici Kurumlardan Alacaklar 0 04 Mahalli Đdarelerden Alacaklar 0 0 Sosyal Günlik Kurumlarından Alacaklar 0 06 KĐT'lerden Alacaklar 0 07 Diğer Tüzel Kişilerden Alacaklar 0 08 Sigorta Şirketlerinden Alacaklar 0 09 Özel Sektör Şirketlerinden Alacaklar 0 0 Dernek Kamuya Yararlı Kuruluşlardan Alacaklar 0 Gerçek Kişilerden Alacaklar ALACAK SENETLERĐ 0 Tüzel Kişilerden Alacaklar 0 Gerçek Kişilerden Alacaklar 3 6 ALACAK SENETLERĐ REESKONTU (-) BANKA KREDĐ KARTLARINDAN ALACAKLAR VERĐLEN DEPOZĐTO VE TEMĐNATLAR Đşletmenin faaliyet konusunu oluşturan mal hizmet satışlarından doğan senede bağlanmış bir yıldan kısa vadeli alacaklar bu hesaba Bilanço gününde senetli alacakların tasarruf değeri ile değerlenmesini sağlamak üzere alacak senetleri için ayrılan reeskont tutarları bu hesaba Banka kredi kartlarıyla yapılan tahsilat tutarları Bir işin yapılmasının üstlenilmesi ya bir sözleşmenin ya da diğer işlemlerin karşılığı olarak rilen depozito teminat niteliğindeki nakit değerler 7 DĐĞER TĐCARĐ ALACAKLAR 8 ŞÜPHELĐ TĐCARĐ ALACAKLAR Ticari alacaklar hesap grubunda tanımlanmış diğer hesapların kapsamına girmeyen diğer ticari alacakları bu hesaba Mal hizmet satış faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ödeme süresi geçmiş, bu nedenle vadesi bir kaç defa uzatılmış ya protesto edilmiş, yazı ile birden fazla istenmiş ya da dava ya icra safhasına aktarılmış senetli senetsiz alacaklar bu hesaba 9 SÜPHELĐ TĐCARĐ ALACAKLAR KARŞILIĞI ( - ) 3 DĐĞER ALACAKLAR Şüpheli alacaklar için ayrılan karşılık tutarları 34 ĐŞLETMELER ARASI MALĐ BORÇLARDAN ALACAKLAR Đlgili mevzuatına dayanılarak vadesi faaliyet dönemiyle sınırlı olmak üzere bağlı olduğu idare bünyesindeki diğer işletmelere nakit olarak rilen borçlardan kaynaklanan alacakların bu alacaklara karşılık nakden yapılan tahsilatlar ile işletme aleyhine silinen tutarlar bu hesaba 3 PERSONELDEN ALACAKLAR 3 0 Personel Ücretlerinden Alacaklar 3 0 Sayım Noksanlıklarından Doğan Personelden Alacaklar 3 03 Personelden Alacaklara Yürütülen Faizler 3 09 Personelden Diğer Alacaklar 36 DĐĞER ÇEŞĐTLĐ ALACAKLAR 36 0 Gerçek Kişilerden Alacaklar 36 0 Tüzel Kişilerden Alacaklar 38 ŞÜPHELĐ DĐĞER ALACAKLAR 39 ŞÜPHELĐ DĐĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI ( - ) STOKLAR Đşletme personelinin işletmeye olan çeşitli borçları bu hesaba Ticari olmayan başka bir hesaba da dâhil edilemeyen alacaklar Ödeme süresi geçmiş, bu nedenle vadesi bir kaç defa uzatılmış ya protesto edilmiş, yazı ile birden fazla istenmiş ya da dava ya icra safhasına aktarılmış diğer alacaklar bu hesaba Diğer şüpheli alacaklar için ayrılan karşılık tutarları

3 0 ĐLK MADDE VE MALZEME Faaliyet dönemi içinde üretimde ya diğer faaliyetlerde kullanılmak üzere edinilen tüketim malzemesi ile hammadde, yardımcı madde, ambalaj malzemesi diğer malzemeler bu hesaba kaydedilerek izlenir. Fiziki üretim yapan işletmelerde bu hesap ile "70 Direkt Đlk Madde Malzeme Giderleri Hesabı"nın yardımcı hesaplarına paralel bir şekilde açılır. YARI MAMULLER - ÜRETĐM MAMULLER 3 TĐCARĐ MALLAR 7 DĐĞER STOKLAR Henüz tam mamul haline gelmemiş ancak ilk madde malzeme ile işçilik genel üretim giderlerinden belli oranlarda pay almış üretim aşamasındaki mamuller bu hesaba kaydedilerek izlenir. Fiziki üretim yapan işletmeler bu hesap ile "70 Direkt Đlk Madde Malzeme Giderleri Hesabı"nın yardımcı hesaplarına paralel bir şekilde açacaklardır. Üretim çalışmaları sonunda elde edilen satışa hazır hale gelmiş bulunan mamuller bu hesaba "70 Direkt Đlk Madde Malzeme Giderleri Hesabı"nın yardımcı hesaplarına paralel bir şekilde açacaklardır. Herhangi bir değişikliğe tabi tutulmadan satmak amacıyla alınan ticari mallar (emtia) benzeri ticari varlıkları bu hesaba Yukarıda tanımlanan stok hesaplarından hiçbirinin kapsamına girmeyen ürün, artık hurda gibi varlıklar bu hesaba 8 STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI ( - ) Yangın, deprem, su basması gibi doğal afetler ile bozulmak, çürümek, kırılmak, çatlamak, paslanmak, teknolojik gelişmeler benzeri değişiklikler nedenleriyle stokların fiziki ekonomik değerlerinde önemli azalışların ortaya çıkması ya bunların dışında diğer nedenlerle stokların piyasa fiyatlarında düşmelerin meydana gelmesi dolayısıyla, kayıpları karşılamak üzere ayrılan karşılıklar bu hesaba 9 VERĐLEN SĐPARĐŞ AVANSLARI YILLARA YAYGIN ĐNŞAAT VE ONARIM MALĐYETLERĐ YILLARA YAYGIN ĐNŞAAT VE ONARIM MALĐYETLERĐ Đşletmelerin kendi özel mevzuatları gereği yapım satışını gerçekleştirdikleri yıllara yaygın inşaat onarım maliyetlerinin izlenmesi için kullanılır. 79 TAŞERONLARA VERĐLEN AVANSLAR Yıllara yaygın inşaat onarım faaliyetinde bulunan işletmeler tarafından, taahhüt konusu inşaat onarımın bir kısmının ya da tamamının taşeronlara yaptırılması durumunda, taşeronlara projeler bazında rilen avansların izlenmesi için kullanılır GELECEK AYLARA AĐT GĐDERLER VE GELĐR TAHAKKUKLARI GELECEK AYLARA AĐT GĐDERLER 80 0 Personel Yıl Sonu (/) Ücretleri 80 0 Gelecek Aylara Ait Aylıklar Gelecek Aylara Ait Kira Giderleri Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler 8 GELĐR TAHAKKUKLARI 8 0 Faiz Geliri Tahakkukları 8 0 Kira Geliri Tahakkukları 8 09 Diğer Gelir Tahakkukları 9 DĐĞER DÖNEN VARLIKLAR 90 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGĐSĐ Yılı içinde gelecek aylara ilişkin olarak peşin ödenen giderler ile daha önceki yıllarda peşin ödenen giderlerden faaliyet dönemi sonu itibariyle tahakkuku izleyen faaliyet döneminde yapılacak tutarlar Ticari alacaklar diğer alacaklar hesap gruplarında izlenmeyen tahakkuk etmiş gelirlerden kaynaklanan faaliyet dönemi sonu itibariyle izleyen faaliyet döneminde tahsil edilecek olan alacaklar Katma değer rgisi mükellefi olan işletmelerce, bir dönemde indirilemeyen izleyen döneme devreden katma değer rgisi bu hesaba kaydedilerek izlenir. 3

4 9 93 ĐNDĐRĐLECEK KATMA DEĞER VERGĐSĐ PEŞĐN ÖDENEN VERGĐ VE FONLAR 9 ĐŞ AVANSLARI 96 PERSONEL AVANSLARI 97 SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI Katma değer rgisi mükellefi olan işletmelerce her türlü mal hizmetin satın alınması sırasında ilgililere ödenen katma değer rgisi tutarları, mal hizmet teslimlerine ilişkin hesaplanan katma değer rgisinden indirilinceye kadar bu hesaba kaydedilerek izlenir. Mevzuat gereğince peşin ödenen kurumlar rgisi diğer rgiler ile fonlar bu hesaba kaydedilerek izlenir. Đşletme adına mal hizmet satın almak üzere gider ödemeleri yapacak personele rilen avanslar bu hesaba kaydedilerek izlenir. Personele maaş, ücret yolluk karşılığı rilen avanslar bu hesaba kaydedilerek izlenir. Yapılan sayımlar sonucunda tespit edilen kasa, döviz, alınan çek, menkul kıymet benzeri noksanlıklar nedenleri belirleninceye kadar geçici olarak bu hesaba kaydedilerek izlenir. 98 DĐĞER ÇEŞĐTLĐ DÖNEN VARLIKLAR Bu hesap grubunda yer alan yukarıda sayılan hesaplarda izlenemeyen diğer çeşitli dönen varlıklar bu hesaba 99 DĐĞER DÖNEN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-) DURAN VARLIKLAR TĐCARĐ ALACAKLAR 0 ALICILAR 0 0 Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu Đdarelerinden Alacaklar Yıl sonunda ilgili hesaplarına aktarılması imkanı bulunmayan, kasa, menkul kıymet, stok maddi duran varlık sayım noksanları tutarlarının sayım fazlaları tutarının üstünde olması halinde fark kadar ayrılacak karşılıkların izlenmesi için kullanılır. Đşletmelerin faaliyet konusunu oluşturan mal hizmet satışlarından kaynaklanan vadesi bir yılın üzerinde olan senetsiz alacakları bu hesaba 0 0 Özel Bütçe Kapsamındaki Đdarelerden Alacaklar 0 03 Düzenleyici Denetleyici Kurumlardan Alacaklar 0 04 Mahalli Đdarelerden Alacaklar 0 0 Sosyal Günlik Kurumlarından Alacaklar 0 06 KĐT'lerden Alacaklar 0 07 Diğer Tüzel Kişilerden Alacaklar 0 08 Gerçek Kişilerden Alacaklar ALACAK SENETLERĐ 0 Tüzel Kişilerden Alacaklar 0 Gerçek Kişilerden Alacaklar ALACAK SENETLERĐ REESKONTU (-) Đşletmenin faaliyet konusunu oluşturan mal hizmet satışlarından doğan senede bağlanmış bir yıldan uzun vadeli alacaklar bu hesaba Bilanço gününde senetli alacakların tasarruf değeri ile değerlenmesini sağlamak üzere alacak senetleri için ayrılan reeskont tutarları bu hesaba 6 VERĐLEN DEPOZĐTO VE TEMĐNATLAR Bir işin yapılmasının üstlenilmesi ya bir sözleşmenin ya da diğer işlemlerin karşılığı olarak bir yıldan uzun süre için rilen depozito teminat niteliğindeki nakit değerler 7 DĐĞER TĐCARĐ ALACAKLAR 9 ŞÜPHELĐ TĐCARĐ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) 3 DĐĞER ALACAKLAR 34 ĐŞLETMELER ARASI MALĐ BORÇLARDAN ALACAKLAR Ticari alacaklar hesap grubunda tanımlanmış diğer hesapların kapsamına girmeyen vadesi bir yıldan uzun diğer ticari alacaklar bu hesaba Şüpheli ticari alacaklar için ayrılan karşılıkların izlenmesi için kullanılır. Đlgili mevzuatına dayanılarak vadesi faaliyet dönemini aşan nakit olarak bağlı olduğu idare bünyesindeki diğer işletmelere rilen borçlardan kaynaklanan alacaklar bu alacaklara karşılık nakden yapılan tahsilatlar ile işletme aleyhine silinen tutarlar bu hesaba 4

5 3 PERSONELDEN ALACAKLAR 36 DĐĞER ÇEŞĐTLĐ ALACAKLAR 39 ŞÜPHELĐ DĐĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) 4 MALĐ DURAN VARLIKLAR 48 DĐĞER MALĐ DURAN VARLIKLAR 49 DĐĞER MALĐ DURAN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-) MADDĐ DURAN VARLIKLAR Đşletme personelinin işletmeye olan çeşitli borçlarından vadesi bir yıldan uzun olanlar bu hesaba Ticari olmayan başka bir hesaba da dâhil edilemeyen vadesi bir yıldan uzun süreli alacaklar Şüpheli diğer alacakların tahsil edilememe riskine karşı ayrılan karşılıkların izlenmesi için kullanılır. Đşletmelerin uzun vadeli amaçlarla edindiği malî duran varlıklar Diğer malî duran varlıkların değerinde, sürekli ya da önemli ölçüde meydana gelen değer azalmaları için ayrılan karşılıklar 0 ARAZĐ VE ARSALAR Satınalma ya diğer şekillerde elde edilen her türlü arazi arsalar ile mevcutlardan envanteri yapılanlar muhasebe sistemine dahil edilmiş bulunan arazi arsaların yeniden değerlemeye tabi tutulması sonucunda oluşan değer artış ya da azalış tutarları bu hesaba kaydedilerek izlenir. Üzerine inşaat yapılmak suretiyle ya başka şekillerde arsa arazi vasfı ortadan kaldırılarak başka bir maddi duran varlığa dönüştürülen ya eklenen arsa araziler, bedelleri ilgili maddi duran varlığın maliyetine dahil edilmek suretiyle bu hesaptan çıkarılır. 0 0 Araziler 0 0 Arsalar YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERĐ Herhangi bir işin gerçekleşmesini sağlamak ya kolaylaştırmak için yeraltında ya yerüstünde inşa edilmiş yapılar ile muhasebe sistemine dahil edilmiş bulunan yeraltı yerüstü düzenlerinin yeniden değerlemeye tabi tutulması sonucunda oluşan değer artış ya da azalış tutarları bu hesaba kaydedilerek izlenir. Yeraltı yerüstü düzenlerinin maliyet bedellerine, üzerine inşa edildikleri arsa arazilerin bedelleri de dahil edilir. BĐNALAR 0 Đşletme Đdare Binaları 0 Eğitim Öğretim Amaçlı Binalar 03 Sağlık Hizmeti Amaçlı Binalar 04 Sosyal Kültürel Amaçlı Binalar 0 Spor Amaçlı Bina Tesisler 06 Turizm Dinlenme Amaçlı Bina Tesisler 0 Depolama Amaçlı Binalar Tarihi Yapılar 99 Diğer Binalar 3 TESĐS, MAKĐNE VE CĐHAZLAR 3 0 Tesisler 3 0 Makineler 3 03 Cihazlar Aletler 3 99 Diğer Tesis, Makine Cihazlar Satınalma ya diğer şekillerde edinilen, her türlü binalar ile mevcutlardan envanteri yapılanlar muhasebe sistemine dahil edilmiş bulunan binaların yeniden değerlemeye tabi tutulması sonucunda oluşan değer artış ya da azalış tutarları bu hesaba kaydedilerek izlenir. Binaların maliyetine üzerine inşa edildiği arsa arazilerin bedeli de dahil edilir. Faaliyetlerin yürütülmesinde kullanılan, büro makine cihazları hariç her türlü tesis, makine cihazları ile bunların eklentileri yükleme, boşaltma, aktarma makine gereçleri bu hesaba kaydedilerek izlenir. Bu hesaba kaydedilerek izlenen tesislerin maliyetine üzerine inşa edildiği arsa arazilerin bedeli de dahil edilir.

6 4 TAŞITLAR 4 0 Karayolu Taşıtları 4 0 Su Deniz Taşıtları 4 03 Hava Taşıtları 4 99 Diğer Taşıtlar DEMĐRBAŞLAR 0 Döşeme Mefruşat 0 Büro Makineleri 03 Mobilyalar 04 Beslenme, Gıda Mutfak Demirbaşları 0 Canlı Demirbaşlar 06 Tarihi ya Sanat Değeri Olan Demirbaşlar 07 Kütüphane Demirbaşları 08 Eğitim Demirbaşları 09 Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar Đşletmelere ait her türlü taşıtlar ile mevcutlardan envanteri yapılanlar bu taşıtlardan muhasebe sistemine dahil edilmiş bulunanların yeniden değerlemeye tabi tutulması sonucunda oluşan değer artış ya da azalış tutarları bu hesaba kaydedilerek izlenir. Đşletmelerin faaliyetlerinin yürütülmesinde belli bir süreye tabi olmaksızın uzun süre kullanılabilen kullanılmakla yok olmayan her türlü büro makine cihazları; döşeme, masa, koltuk, dolap, mobilya gibi varlıkları ile bunlardan muhasebe sistemine dahil edilmiş bulunanların yeniden değerlemeye tabi tutulması sonucunda oluşan değer artış ya da azalış tutarları bu hesaba kaydedilerek izlenir. 0 Günlik, Kontrol Tedbir Amaçlı Demirbaşlar Demirbaş Niteliğindeki Süs Eşyaları Kullanımda Olan Demirbaş Niteliğinde Eşyalar 99 Diğer Demirbaşlar 6 DĐĞER MADDĐ DURAN VARLIKLAR Bu hesap grubunda yer alan yukarıdaki hesaplarda tanımlanmayan diğer maddi duran varlıklar ile bunlardan muhasebe sistemine dahil edilmiş bulunanların yeniden değerlemeye tabi tutulması sonucunda oluşan değer artış ya da azalış tutarları, bu hesaba kaydedilerek izlenir. Bu hesaba kaydedilerek izlenen diğer maddi duran varlıkların maliyetine üzerine inşa edildiği arsa arazilerin bedeli de dahil edilir. 7 BĐRĐKMĐŞ AMORTĐSMANLAR ( - ) Đşletmelere ait olup, muhasebe sistemine dahil edilen bir yıldan fazla kullanılabilen, yıpranmaya ya kıymetten düşmeye maruz kalan maddi duran varlıkların, 3 Sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre Maliye Bakanlığınca(Gelir Đdaresi Başkanlığı) belirlenecek esas usuller ile uygulanacak amortisman süre oranlarına göre maddi duran varlıklar çeşitleri itibariyle ayrılan amortisman tutarları bu amortisman tutarlarının yeniden değerlemeye tabi tutulması sonucunda oluşan değer artış ya da azalış tutarları, sözkonusu maddi duran varlık tamamen amorti edilinceye ya herhangi bir nedenle kayıtlardan çıkarılıncaya kadar bu hesaba kaydedilerek izlenir. Kamu idarelerine ait olup muhasebe sistemine dahil edilen arazi arsalar, yapım aşamasındaki sabit varlıklar, varlıkların elde edilmesi için rilen avans krediler ile sanat eserleri amortismana tabi tutulmaz. 7 0 Yeraltı Yerüstü Düzenleri 7 0 Binalar 7 03 Tesis, Makine Cihazlar 7 04 Taşıtlar 7 0 Demirbaşlar 7 06 Diğer Maddi Duran Varlıklar 6

7 8 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR Đşletmelerin yapımı süren maddi duran varlıkları için yapılan her türlü madde malzeme ile işçilik genel giderleri ile muhasebe sistemine dahil edilmiş bulunan yapılmakta olan yatırımların yeniden değerlemeye tabi tutulması sonucunda oluşan değer artış ya da azalış tutarları; geçici kesin kabul usulüne tabi işlerde geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarihe, diğer hallerde ise işin fiilen tamamlandığını gösteren belgenin düzenlendiği tarihe kadar bu hesaba kaydedilerek izlenir. Maddi duran varlık yapımı için gerçekleştirilerek bu hesabın ilgili yardımcı hesaplarına kaydedilen tutarlar, belirtilen tarihlerde ilgili maddi duran varlık hesabına aktarılarak bu hesaptan çıkarılır. 8 0 Yeraltı Yerüstü Düzenleri 8 0 Binalar 8 03 Tesis, Makine Cihazlar 9 VERĐLEN AVANSLAR Mevzuatı gereğince, yurtiçi yurt dışından satın alınmak üzere sipariş edilen maddi duran varlıklarla ilişkin olarak yılı gelecek yıl ya da yıllara geçerli yüklenmeleri için, sözleşmelerinde hüküm bulunması şartıyla, sözleşme konusu iş yerine getirildikçe mahsubu yapılmak üzere, teminat karşılığı yüklenicilere yapılan ön ödemeler bu hesaba 6 MADDĐ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 60 HAKLAR 60 0 Harita, Plan Projeler Haritalar Plan Projeler 60 0 Lisanslar Patentler Diğer Haklar 67 DĐĞER MADDĐ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 67 0 Bilgisayar Yazılımları Diğer Çeşitli Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabı Bedeli karşılığı edinilen hukuki tasarruflar ile belirli alanlarda tanınan kullanma yararlanma gibi hak yetkiler dolayısıyla yapılan ekonomik değer taşıyan harcama tutarları bu hesaba Bunlardan muhasebe sistemine dahil edilmiş bulunanların yeniden değerlemeye tabi tutulması sonucunda oluşan değer artış ya da azalış tutarları da bu hesaba Bu grupta yer alan yukarıda tanımlanan hesaplar kapsamına girmeyen diğer maddi olmayan duran varlık kalemleri bu hesaba 68 BĐRĐKMĐŞ AMORTĐSMANLAR ( - ) Maddi olmayan duran varlık bedellerinin, yararlanma süresi içerisinde giderleştirilmesi hesaben yok edilmesini sağlamak için ayrılan amortisman tutarları bu amortisman tutarlarının yeniden değerlemeye tabi tutulması sonucunda oluşan değer artış ya da azalış tutarları, söz konusu maddi olmayan duran varlık tamamen amorti edilinceye ya herhangi bir nedenle kayıtlardan çıkarılıncaya kadar bu hesaba kaydedilerek izlenir Haklar Amortismanı Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Amortismanı 69 VERĐLEN AVANSLAR Maddi olmayan duran varlıklarla ilgili olarak gerek yurtiçi gerekse yurt dışındaki kişi kuruluşlara yapılan avans ödemelerinin izlenmesi için kullanılır. 7 ÖZEL TÜKENMEYE TABĐ VARLIKLAR 7 ARAMA GĐDERLERĐ Arama amacı ile yapılan giderlerin izlenmesi için kullanılır. 7

8 7 HAZIRLIK VE GELĐŞTĐRME GĐDERLERĐ Maden üstündeki örtüyü kaldırmak ya yer altındaki maden yataklarına girmek; petrol işlemlerinden kuyu açma, temizleme benzeri işlerle ilgili giderlerin izlenmesi için kullanılır. 78 BĐRĐKMĐŞ TÜKENME PAYLARI (-) 79 VERĐLEN AVANSLAR 8 GELECEK YILLARA AĐT GĐDERLER VE GELĐR TAHAKKUKLARI Özel tükenmeye tabi varlıklar grubuna giren kalemler için ayrılacak tükenme paylarının izlenmesi için kullanılır. Özel tükenmeye tabi varlıklar için yapılan avans ödemelerinin izlenmesi için kullanılır. 80 GELECEK YILLARA AĐT GĐDERLER Yılı içinde gelecek yıllara ilişkin olarak peşin ödenen giderler ile daha önceki yıllarda peşin ödenen giderlerden faaliyet dönemi sonu itibariyle, tahakkuku izleyen faaliyet döneminden sonraki dönemlerde yapılacak tutarlar bu hesaba kaydedilerek izlenir. Bu hesapta kayıtlı tutarlardan faaliyet dönemi sonu itibariyle, izleyen faaliyet döneminde tahakkuku yapılacak olanlar 80- Gelecek aylara ait gelirler hesabına aktarılır Gelecek Yıllara Ait Kira Giderleri Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler 8 GELĐR TAHAKKUKLARI Ticari alacaklar diğer alacaklar hesap gruplarında izlenmeyen tahakkuk etmiş gelirlerden kaynaklanan faaliyet dönemi sonu itibariyle izleyen faaliyet döneminden sonraki dönemlerde tahsil edilecek olan alacaklar bu hesaba kaydedilerek izlenir. 8 0 Faiz Geliri Tahakkukları 8 0 Kira Geliri Tahakkukları 8 09 Diğer Gelir Tahakkukları 9 DĐĞER DURAN VARLIKLAR GELECEK YILLAR ĐHTĐYACI STOKLAR ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDĐ DURAN VARLIKLAR 94 0 Elden Çıkarılacak Stoklar 94 0 Elden Çıkarılacak Maddi Duran Varlıklar Makine Cihazlar Taşıtlar 9 97 PEŞĐN ÖDENEN VERGĐ VE FONLAR DĐĞER ÇEŞĐTLĐ DURAN VARLIKLAR Đşletmelerin tedbirli satın alma üretme politikası gereği stok dönüş hızı düşüklüğü nedeniyle bulundurdukları içinde bulunulan faaliyet döneminden sonra kullanacakları stokları bu hesaba kaydedilerek izlenir. Bu hesapta kayıtlı olup, içinde bulunulan faaliyet döneminde kullanılacak ya tüketilecek hale dönüşen stoklar, dönen varlıklar bölümündeki ilgili stok hesaplarına aktarılır. Çeşitli nedenlerle işletmelerde kullanılma satış olanaklarını yitiren gelecek yıllar ihtiyacı stoklar ile maddi duran varlıklar bu hesaba kaydedilerek izlenir. Đzleyen yıldan sonraki yıllarda indirim konusu yapılabilecek olan peşin ödenen rgiler fonların izlenmesi için kullanılır. Bu grupta yer alan yukarıda tanımlanan hesaplar kapsamına girmeyen diğer duran varlıklar ile bunlardan muhasebe sistemine dahil edilmiş bulunanların yeniden değerlemeye tabi tutulması sonucunda oluşan değer artış ya da azalış tutarları bu hesaba 98 STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-) Bu grupta yer alan stokların yangın, deprem, su basması gibi doğal afetler bozulma, çürüme, kırılma, çatlama, paslanma, teknolojik gelişmeler moda değişiklikleri nedeniyle stokların fiziki ekonomik değerlerinde önemli azalışların ortaya çıkması ya bunun dışında diğer nedenlerle piyasa fiyatlarında düşmelerin meydana gelmesi dolayısıyla, kayıpları karşılamak üzere ayrılan karşılıklar bu hesaba 99 BĐRĐKMĐŞ AMORTĐSMANLAR ( - ) 3 KISA VADELĐ YABANCI KAYNAKLAR 30 MALĐ BORÇLAR Diğer duran varlıklar hesap grubunda yer alan hesaplarda kayıtlı amortismana tabi duran varlıklar için ayrılmış olan amortisman tutarları bu hesaba 8

9 303 ĐŞLETMELER ARASI MALĐ BORÇLAR Đşletmelerin aynı idareye bağlı diğer işletmelerden yapacağı kısa vadeli borçlanmaları ile uzun vadeli olan mali borçlarından kısa vadeli hale gelenler bu hesaba kaydedilerek izlenir. 3 TĐCARĐ BORÇLAR 30 SATICILAR Đşletmenin faaliyet konusu ile ilgili her türlü mal hizmet alımlarından kaynaklanan ticari borçları bu hesaba 30 0 Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu Đdarelerine Borçlar 30 0 Özel Bütçe Kapsamındaki Đdarelere Borçlar Düzenleyici Denetleyici Kurumlara Borçlar Mahalli Đdarelere Borçlar 30 0 Sosyal Günlik Kurumlarına Borçlar KĐT'lere Borçlar Diğer Tüzel Kişilere Borçlar Gerçek Kişilere Borçlar Diğer Borçlar 36 ALINAN DEPOZĐTO VE TEMĐNATLAR 36 0 Đhale Teminatları Geçici Teminatlar Kesin Teminatlar Alınan Diğer Depozito Teminatlar Mevzuatları gereği, muhasebe birimlerince nakden ya mahsuben tahsil edilen nakdi nitelikteki depozito teminatlar bu hesaba Teminat ya depozito olarak alınan banka teminat mektubu ya diğer menkul kıymetler gibi nakdi nitelikte olmayanlar "9-Nazım Hesaplar" grubunda yer alan ilgili hesaplarda izlenir. 39 DĐĞER TĐCARĐ BORÇLAR 39 0 Kamu Kurum Kuruluşlarına Borçlar 39 0 Gerçek Tüzel Kişilere Borçlar Diğer Ticari Borçlar 33 DĐĞER BORÇLAR 33 PERSONELE BORÇLAR 33 0 Personele Ödenecek Ücretler 33 0 Personele Ödenecek Yolluklar Personele Ödenecek Nöbet Ücretleri Personele Ödenecek Kıdem Tazminatları 33 0 Personele Ödenecek Đhbar Tazminatları Personele Ödenecek Đkramiyeler Personele Olan Diğer Borçlar Bu grupta yer alan yukarıda tanımlanan hesaplar kapsamına girmeyen diğer ticari çeşitli borçlar bu hesaba Đşletmenin personeline olan ücret, ikramiye gibi borçları bu hesaba 336 DĐĞER ÇEŞĐTLĐ BORÇLAR Ticari olmayıp yukarıdaki hesaplardan hiçbirinin kapsamına alınamayan öğrenci hakkı, kira borçları, faiz borçları, mahiyeti tespit edilemeyen tutarlar ile emanet olarak nakden ya mahsuben tahsil edilen tutarlar gibi çeşitli borçlar bu hesaba kaydedilerek izlenir Kira Borçları Faiz Borçları Öğrenci Hakkı S.B. Merkez Payından Aktarılanlar S.B. 0 Sayılı SGK Kanununa Göre Aktarılan Tutarlar SGK Katılım Payları Faaliyet Konusu Dışındaki Borçlar Mahiyeti Tespit Edilemeyen Tutarlar Diğer Çeşitli Borçlar 34 ALINAN AVANSLAR 9

10 340 ALINAN SĐPARĐŞ AVANSLARI Mal hizmet satış faaliyeti olan işletmelerin satış amacıyla gelecekte yapacağı mal hizmet teslimleriyle ilgili olarak peşin tahsil ettiği avans tutarları bu hesaba 349 ALINAN DĐĞER AVANSLAR Alınan kısa vadeli diğer avans tutarları bu hesaba YILLARA YAYGIN ĐNŞAAT VE ONARIM HAKEDĐŞLERĐ YILLARA YAYGIN ĐNŞAAT VE ONARIM HAKEDĐŞ BEDELLERĐ Yıllara yaygın taahhüt işleri yapan işletmelerin üstlendikleri işlerden, gerçekleştirilen kısım karşılığında aldıkları hakedişlerin izlenmesi için kullanılır. 36 ÖDENECEK DĐĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 360 ÖDENECEK VERGĐ VE FONLAR Đşletmelerce sorumlu ya mükellef sıfatıyla mevzuatı gereği nakden ya mahsuben tahsil edilip ilgili rgi dairesine ödenmesi gereken tutarlar bu hesaba kaydedilerek izlenir. Bu hesapta kayıtlı rgi fon tutarlarından; ödemesi geciken, bir yıldan daha kısa bir süre için ertelenen ya takside bağlananlar "368-Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş ya Taksitlendirilmiş Vergi Diğer Yükümlülükler Hesabı"na, bir yıldan daha uzun bir süre ertelenen ya takside bağlananlar ise "438-Kamuya Olan Ertelenmiş ya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabı"na aktarılır Gelir Vergisi Tevkifatları Aylık Ücretlerden Kesilen Đstihkak Hizmet Alımlarından Kesilen Diğer Kesilen Gelir Vergisi Kurumlar Vergisi Damga Vergisi Katma Değer Vergisi Ödenecek Katma Değer Vergisi Katma Değer Vergisi Tevkifatı Diğer Katma Değer Vergisi Kesintileri Đstihkaklardan Vergi Borçlarına Karşılık Yapılan Kesintiler Ödenecek Diğer Vergiler 36 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLĐK KESĐNTĐLERĐ Sosyal günlik mevzuatı hükümlerine göre sosyal günlik kurumu adına nakden ya mahsuben tahsil edilen tutarlar bu hesaba kaydedilerek izlenir. Bu hesapta kayıtlı sosyal günlik kesintisi tutarlarından; ödemesi geciken, bir yıldan daha kısa bir süre için ertelenen ya takside bağlananlar "368-Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş ya Taksitlendirilmiş Vergi Diğer Yükümlülükler Hesabı"na, bir yıldan daha uzun bir süre ertelenen ya takside bağlananlar ise "438-Kamuya Olan Ertelenmiş ya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabı"na aktarılır Đştirakçi Payları Malüllük,Yaşlılık Emeklilik Primi Genel Sağlık Sigortası Primi 36 0 Đşren Payı Malüllük,Yaşlılık Emeklilik Primi Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi Genel Sağlık Sigortası Primi Fiili Hizmet Zamları Matrah Farkı Primi Geçmiş Yıllar Primleri 0

11 36 04 Đşsizlik Sigortası Primleri Đştirakçi Payı Đşren Payı Diğer Kesintiler Đştirakçilerden Tahsil Edilen Cezalar Müteahhitlere Hakedişlerinden Yapılan Sigorta Primi Gecikme Cezaları Diğer Kesintiler 36 ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERĐ 36 0 Ödenecek Hazine Hissesi 36 0 SHÇEK Payı Merkez Hissesi Yıl Sonu Karından Hazineye Aktarılacak Tutarlar 36 0 Bilimsel Araştırma Proje Payları Ödenecek Đşletme Masrafları Ödenecek Amortisman Giderleri Döner sermayeli işletmelerce genel bütçeye aktarılacak tutarlar, Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu payı, idare masraflarına katılma payı, amortisman payı, kâr payı, merkez hissesi gibi Hazineye ya ilgili idareye ödenecek gelir paylar bu hesaba 34 sayılı Kanunun Geçici. maddesi gereği gayrisafi hasilattan tahsil edilen tutarlar üzerinden ayrılan paylar bu yardımcı hesaba kaydedilir 88 sayılı Kanunun 8. maddesinin (k) bendine göre gayrisafi hasılat tutarı üzerinden ayrılan paylar bu detaya Mevzuatı gereği işletmelerce tahsil edilen tutarlar üzerinden merkeze aktarılan paylar bu yardımcı hesaba Mevzuatında yıl sonu karının Hazineye aktarılması öngörülen işletmelerin aktaracağı tutarlar bu yardımcı hesaba Ünirsitelere bağlı döner sermayeli işletmelerin ayırdıkları bilimsel araştırma proje payları bu yardımcı hesaba Mevzuatında ayrıca hesaplanarak ilgili yerlere gönderilmesi öngörülen işletme masrafları bu yardımcı hesaba Mevzuatında ayrıca hesaplanarak ilgili yerlere gönderilmesi öngörülen amortisman giderleri bu yardımcı hesaba Kurum Harcama Payı Bina Onarım Katkı Payı Ödenecek Diğer Yükümlülükler 363 ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI Aylık Ödenecek Katkı Payları Sabit Ek Ödeme Diğer Ek Ödeme Yılsonu Karı Üzerinden Ödenecek Katkı Payları Diğer Ödemeler Milli Savunma Bakanlığına bağlı işletmelerin döner sermaye işleri haricinde kalan ihtiyaçlarının bir kısmının karşılanması için ayrılan tutarlar bu yardımcı hesaba Mevzuatında ayrıca hesaplanarak ilgili yerlere gönderilmesi öngörülen bina onarım katkı payları bu yardımcı hesaba Yukarıdaki yardımcı hesaplara girmeyen diğer yükümlülükler bu yardımcı hesaba Döner sermayeli işletmelerce, personele maaş dışında katkı payı, prim, huzur hakkı gibi değişik adlarla yapılan ödemelerin tahakkuku bu hesaba Mevzuatı gereğince aylık gayrisafi hasılattan hesaplanan katkı payı tahakkuk tutarları bu yardımcı hesaba Mevzuatı gereğince yılsonu karından hesaplanan katkı payı tahakkuk tutarları bu yardımcı hesaba Yukarıdaki yardımcı hesaplara girmeyen diğer katkı payı tahakkukları bu yardımcı hesaba 366 MERKEZ HĐSSESĐ Merkez hissesi hesabı, 4//96 tarihli 09 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları Đle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun gereğince, Sağlık Bakanlığınca belirlenecek oranların, adı geçen Bakanlığa bağlı işletmelerce, aylık gayrisafi hasılattan tahsil edilen tutarlara uygulanması sonucu tespit edilen merkez hissesi tutarlarının, Bakanlık Döner Sermaye Merkez Muhasebe Birimince izlenmesi için kullanılır.

12 368 VADESĐ GEÇMĐŞ, ERTELENMĐŞ VEYA TAKSĐTLENDĐRĐLMĐŞ VERGĐ VE DĐĞER YÜKÜMLÜLÜKLER Kanuni süresi içerisinde ödenmeyen rgi diğer yükümlülükler ile bir yıldan daha kısa bir süreyle ertelenen ya taksitlendirilen rgi diğer yükümlülükler bu hesaba Bu hesapta kayıtlı olup, vadesine dönüşen borç tutarları, ilgili borç yükümlülük hesaplarına aktarılır Vergi Fonlar Gelir Vergisi Kurumlar Vergisi Damga Vergisi Katma Değer Vergisi Diğer Vergiler Sosyal Günlik Kesintileri Ödenecek Döner Sermaye Yükümlülükleri Ödenecek Hazine Hissesi SHÇEK Payı Merkez Hissesi Đşletmelerinin sorumlu ya mükellef sıfatıyla yaptıkları rgi fon tahsilatlarından vadesi geçmiş, ertelenmiş ya taksitlendirilmiş olanlar bu bölümdeki ilgili yardımcı hesaba Kamu idarelerinin, sosyal günlik kurumları adına yaptıkları sosyal günlik kesintisi tahsilatlarından vadesi geçmiş, ertelenmiş ya taksitlendirilmiş olanlar bu bölümdeki ilgili yardımcı hesaba Yıl Sonu Karından Hazineye Aktarılacak Tutarlar Diğer Yükümlülükler 369 ÖDENECEK DĐĞER YÜKÜMLÜLÜKLER Đcra Kesintileri Kefalet Aidatları Sendika Kesintileri Diğer Yükümlülükler 37 BORÇ VE GĐDER KARŞILIKLARI 370 DÖNEM KARI VERGĐ VE DĐĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI Özel bölümlerinde tanımlananlar dışında kalan icra, sendika, lojman kesintileri kefalet aidatları gibi yükümlülükler bu hesaba Dönem kârı üzerinden hesaplanan kurumlar rgisi, diğer rgi kesintiler, fonlar benzeri diğer yükümlülükler için ayrılan karşılıklar bu hesaba 37 DÖNEM KARININ PEŞĐN ÖDENEN VERGĐ VE DĐĞER YÜKÜMLÜLÜKLERĐ (-) Mevzuat gereğince peşin ödenen kurumlar rgisi ile diğer yükümlülükler bu hesaba 37 KIDEM TAZMĐNATI KARŞILIĞI ( - ) 373 MALĐYET GĐDERLERĐ KARŞILIĞI DĐĞER BORÇ VE GĐDER KARŞILIKLARI GELECEK AYLARA AĐT GELĐRLER VE GĐDER TAHAKKUKLARI GELECEK AYLARA AĐT GELĐRLER Gelecek Aylara Ait Kira Gelirleri Gelecek Aylara Ait Satış Gelirleri Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler 38 GĐDER TAHAKKUKLARI 38 0 Personel Ücret Tahakkukları 38 0 Personel Yolluk Tahakkukları Diğer Personel Tahakkukları Diğer Gider Tahakkukları Belirlenecek esaslar çerçesinde ayrılan faaliyet dönemi içinde ödenmesi öngörülen kıdem tazminatları karşılıkları bu hesaba Aylık maliyetlerin belirlenmesi, gelecek aylarda kesin tahakkuku yapılacak giderlerden aylık maliyetlere pay rilmesi, tamirbakım, ikramiyeler benzeri giderlere ilişkin tahmini gider karşılıkları bu hesaba Faaliyet dönemi içinde ödenmesi öngörülen diğer borç gider karşılıkları bu hesaba Yılı içinde gelecek aylara ilişkin olarak peşin tahsil edilen gelirler ile daha önceki yıllarda peşin olarak tahsil edilen gelirlerden faaliyet dönemi sonu itibariyle tahakkuku izleyen faaliyet döneminde yapılacak tutarlar Gelecek aylarda ödemesi yapılacak kesinlikle belgeye dayalı gider tahakkukları bu hesaba kaydedilerek izlenir.

13 39 39 DĐĞER KISA VADELĐ YABANCI KAYNAKLAR HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGĐSĐ 393 MERKEZ VE ŞUBELER CARĐ Merkez Đşletme SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI DĐĞER ÇEŞĐTLĐ KISA VADELĐ YABANCI KAYNAKLAR Katma değer rgisi mükellefi kamu idarelerince teslim edilen mal ya ifa edilen hizmetler üzerinden hesaplanan katma değer rgisi ile işlemi gerçekleşmeyen ya da işlemden vazgeçilen mal hizmetlere ilişkin katma değer rgileri bu hesaba kaydedilerek izlenir. Merkezinşubelerle,şubelerin merkezle ya kendi aralarındaki borç alacak ilişkileri bu hesaba Yapılan sayımlar sonucunda tespit edilen kasa, döviz, alınan çek, menkul kıymet benzeri fazlalıklar, nedenleri belirleninceye kadar geçici olarak bu hesaba Bu hesap grubunda yer alan yukarıda tanımlanan hesapların kapsamına girmeyen diğer çeşitli kısa vadeli yabancı kaynaklar bu hesaba 4 UZUN VADELĐ YABANCI KAYNAKLAR 40 MALĐ BORÇLAR 403 ĐŞLETMELER ARASI MALĐ BORÇLAR 4 TĐCARĐ BORÇLAR 40 SATICILAR 40 0 Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu Đdarelerine Borçlar 40 0 Özel Bütçe Kapsamındaki Đdarelere Borçlar Düzenleyici Denetleyici Kurumlara Borçlar Mahalli Đdarelere Borçlar 40 0 Sosyal Günlik Kurumlarına Borçlar KĐT'lere Borçlar Diğer Tüzel Kişilere Borçlar Gerçek Kişilere Borçlar 46 ALINAN DEPOZĐTO VE TEMĐNATLAR 46 0 Đhale Teminatları Geçici Teminatlar Kesin Teminatlar Alınan Diğer Depozito Teminatlar 49 DĐĞER TĐCARĐ BORÇLAR 43 DĐĞER BORÇLAR 436 DĐĞER ÇEŞĐTLĐ BORÇLAR Đşletmelerin aynı idareye bağlı diğer işletmelerden yapacağı uzun vadeli borçlanmaları bu hesaba kaydedilerek izlenir. Đşletmenin faaliyet konusu ile ilgili her türlü mal hizmet alımlarından kaynaklanan ticari vadesi bir yıldan uzun olan borçları bu hesaba Alınan depozito teminatlardan vadesi bir yılın üzerinde olanlar Bu grupta yer alan yukarıda tanımlanan hesapların kapsamına girmeyen vadesi faaliyet dönemini aşan diğer faaliyet borçları bu hesaba kaydedilerek izlenir. Bu hesapta kayıtlı olup, vadesi bir yılın altına inen diğer faaliyet borçları, "39-Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı"na aktarılır. Bu grupta yer alan yukarıda tanımlanan hesapların kapsamına girmeyen uzun vadeli diğer çeşitli borçlar bu hesaba 438 KAMUYA OLAN ERTELENMĐŞ VEYA TAKSĐTLENDĐRĐLMĐŞ BORÇLAR Kamuya olan rgi benzeri borçlardan vadesinde ödenemeyip ertelenmiş ya takside bağlanmış olup, içinde bulunulan faaliyet dönemini takip eden dönemlerde ödenecek olanlar bu hesaba kaydedilerek izlenir. Bu hesapta kayıtlı olup, vadesine ya faaliyet dönemi içinde ödenecek hale dönüşen borçlar, "3- Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar" ana hesap grubunda yer alan ilgili hesaplara aktarılır Vergi Fonlar Gelir Vergisi Kurumlar Vergisi Damga Vergisi Katma Değer Vergisi Diğer Vergiler 3

14 438 0 Sosyal Günlik Kesintileri Ödenecek Döner Sermaye Yükümlülükleri Hazine Hissesi SHÇEK Payı Merkez Hissesi Yıl Sonu Karından Hazineye Aktarılacak Tutarlar Diğer Yükümlülükler 44 ALINAN AVANSLAR 440 ALINAN SĐPARĐŞ AVANSLARI Mal hizmet satış faaliyeti olan işletmelerin satış amacıyla gelecekte yapacağı mal hizmet teslimleriyle ilgili olarak peşin tahsil ettiği içinde bulunulan faaliyet dönemini aşan bir süreyle alınan avans tutarları bu hesaba Bu hesapta kayıtlı olup, vadesi bir yılın altına inen alınan avans kredi tutarları, "340-Alınan Sipariş Avansları Hesabı"na aktarılır. 449 ALINAN DĐĞER AVANSLAR 47 BORÇ VE GĐDER KARŞILIKLARI 47 KIDEM TAZMĐNATI KARŞILIĞI 48 GELECEK YILLARA AĐT GELĐRLER VE GĐDER TAHAKKUKLARI Alınan uzun vadeli diğer avans tutarları bu hesaba Bu hesapta kayıtlı olup, vadesi bir yılın altına düşen alınan avans kredi tutarları, "349-Alınan Diğer Avanslar Hesabı"na aktarılır. Belirlenecek esaslar çerçesinde ayrılan faaliyet dönemini takip eden dönemlerde ödenmesi öngörülen kıdem tazminatları karşılıkları bu hesaba Bu hesapta kayıt olup, faaliyet dönemi içerisinde ödenecek hale dönüşen kıdem tazminatı karşılıkları "37-Kıdem Tazminatı Karşılıkları Hesabı"na aktarılır. 480 GELECEK YILLARA AĐT GELĐRLER Gelecek yıllara ilişkin peşin olarak tahsil edilen gelirler bu hesaba Bu hesapta kayıt olup, faaliyet dönemi sonu itibariyle tahakkuk zamanına bir yıldan az süre kalan gelirler "380-Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı"na aktarılır Gelecek Yıllara Ait Kira Gelirleri Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler 48 GĐDER TAHAKKUKLARI ÖZ KAYNAKLAR 0 ÖDENMĐŞ SERMAYE 00 SERMAYE 0 ÖDENMEMĐŞ SERMAYE (-) SERMAYE YEDEKLERĐ MADDĐ DURAN VARLIKLAR YENĐDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI Gelecek yıllarda ödemesi yapılacak kesinlikle belgeye dayalı gider tahakkukları bu hesaba kaydedilerek izlenir. Đşletmeye tahsis edilen sermaye tutarları ile öz kaynaklar ana hesap grubundaki diğer hesaplarda kayıtlı tutarlardan bu hesaba aktarılmasına karar rilenler bu hesaba Đşletmeye tahsis edilen sermayenin ödenmemiş kısmı bu hesaba Bilançonun aktifinde kayıtlı maddi maddi olmayan duran varlıklardan yeniden değerlemeye tabi tutulanların yeniden değerlemesi sonucunda oluşan değerleme farkları bu hesaba kaydedilerek izlenir. 0 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları 0 0 Yeraltı Yerüstü Düzenleri 0 0 Binalar 0 03 Tesis, Makine Cihazlar 0 04 Taşıtlar 0 0 Demirbaşlar 0 06 Diğer Maddi Duran Varlıklar 0 0 Arazi Arsaların Yeniden Değerleme Farkları 0 Maddi Olmayan Duran Varlıkların Yeniden Değerleme Farkları 0 0 Hakların Yeniden Değerleme Farkları 0 03 Özel Maliyetlerin Yeniden Değerleme Farkları 4

15 0 04 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıkların Yeniden Değerleme Farkları 03 Diğer Duran Varlıkların Yeniden Değerleme Farkları 4 YEDEKLER 49 ÖZEL FONLAR 7 GEÇMĐŞ YILLAR KARLARI 70 GEÇMĐŞ YILLAR KARLARI 70 0 N- Yılına Ait Karlar 70 0 N- Yılına Ait Karlar N-3 Yılına Ait Karlar N-4 Yılına Ait Karlar 70 0 N- Yılına Ait Karlar 8 GEÇMĐŞ YILLAR ZARARLARI 80 GEÇMĐŞ YILLAR ZARARLARI ( - ) 80 0 N- Yılına Ait Zararlar 80 0 N- Yılına Ait Zararlar N-3 Yılına Ait Zararlar N-4 Yılına Ait Zararlar 80 0 N- Yılına Ait Zararlar 9 DÖNEM NET KARI/ZARARI 90 DÖNEM NET KARI 9 DÖNEM NET ZARARI ( - ) 6 GELĐR TABLOSU HESAPLARI 60 BRÜT SATIŞLAR 600 YURTĐÇĐ SATIŞLAR Sağlık Hizmeti Gelirleri Muayene, Konsültasyon Rapor Gelirleri Laboratuvar Gelirleri Radyoloji Görüntüleme Gelirleri Tıbbi Uygulama Gelirleri Genel Uygulamalar Girişim Gelirleri Ameliyat Anestezi Gelirleri Yatak Refakat Ücreti Gelirleri Đlaç Tıbbi Sarf Malzemesi Gelirleri Radyasyon Onkolojisi Gelirleri Nükleer Tıp Görüntüleme Tedavi Gelirleri Diyaliz Gelirleri Hasta Nakil Gelirleri Diğer Sağlık Hizmet Gelirleri Orman Gelirleri Endüstriyel Ağaç Ürünleri Satış Gelirleri Tali Orman Ürünleri Satış Gelirleri Orman Ağaçları Fidan Satış Gelirleri Süs Bitkileri Satış Gelirleri Tohum Satış Gelirleri Park Bahçe Düzenlenmesinden Elde Edilen Gelirler Orman Đçi Dinlenme Yerleri Gelirleri Tasarrufu zorunlu yasal fonlar ile diğer maksatlarla ayrılan fonlar bu hesaba Geçmiş faaliyet dönemlerinde ortaya çıkan karlar, son beş yıllık dönem sonuçlarını gösterecek şekilde bu hesaba Geçmiş faaliyet dönemlerinde ortaya çıkan zararlar, son beş yıllık dönem sonuçlarını gösterecek şekilde bu hesaba Đçinde bulunulan faaliyet dönemine ilişkin rgi sonrası net kâr tutarı bu hesaba Đçinde bulunulan faaliyet dönemine ilişkin net zarar tutarı bu hesaba Yurt içindeki gerçek tüzel kişilere satılan mal hizmetler karşılığında alınan ya da tahakkuk ettirilen değerler bu hesaba Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık işletmeleri, ünirsite sağlık işletmeleri, GATA, asker hastaneleri, Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesi ile sağlık hizmeti karşılığı gelir elde eden diğer birimlerin gelirleri bu bölümde izlenir. Orman Genel Müdürlüğü Çevre Orman Bakanlığı döner sermaye işletmeleri ile ormancılık alanında faaliyeti olan ünirsite döner sermaye işletmelerinin gelirleri bu bölümde izlenir.

16 Diğer Orman Gelirleri Tarım Hayvancılık Gelirleri Tohum Gelirleri Bitkisel Üretim Gelirleri Tahıl Gelirleri Bakliyat Gelirleri Endüstri Bitkileri Gelirleri Tıbbi Aromatik Bitkiler Gelirleri Çayır-Mera Yem Bitkileri Gelirleri Fide Fidan Gelirleri Sebze Gelirleri Mey Gelirleri Süs Bitkileri Gelirleri Ziraat Sanatları Gelirleri Hayvancılık Gelirleri Aşı, Serum Antijen Gelirleri Biyolojik Mücadele Gelirleri Mücadele Đlaç Gelirleri Tali Ürün Gelirleri Dezenfeksiyon Gelirleri Fümügasyon Gelirleri Sertifikasyon Gelirleri Suni Tohumlama Gelirleri Fidan Muayene Gelirleri Çırçırlama Gelirleri Tohum Temizleme Gelirleri Soğuk Hava Deposu Gelirleri Deney Hayvanları Gelirleri Diğer Tarım Hayvancılık Gelirleri Mesleki Eğitim Gelirleri Tarım Bakanlığı işletmeleri, tarım hayvancılık alanında faaliyeti olan ünirsite döner sermaye işletmeleri ile tarım hayvancılık kapsamında faaliyet gösteren diğer işletmelerin gelirleri bu bölümde izlenir. Milli Eğitim Bakanlığı, Ünirsiteler SHÇEK gibi birimlerin mesleki eğitim faaliyetleri ile ilgili gelirleri bu bölümde izlenir Ahşap Teknolojisi Bölümü Gelirleri Ayakkabı Saraciye Teknolojisi Bölümü Gelirleri Bahçecilik Bölümü Gelirleri Bilişim Teknolojileri Bölümü Gelirleri Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Bölümü Gelirleri Büro Yönetimi Sekreterlik Bölümü Gelirleri Çocuk Gelişimi Eğitimi Bölümü Gelirleri Gemi Yapım Đşleri Bölümü Gelirleri Denizcilik Bölümü Gelirleri Eğlence Hizmetleri Bölümü Gelirleri El Sanatları Teknolojisi Bölümü Gelirleri Elektrik- Elektronik Teknolojisi Bölümü Gelirleri Endüsriyel Otomasyon Teknolojileri Bölümü Gelirleri Grafik Fotoğraf Bölümü Gelirleri Gazetecilik Bölümü Gelirleri Gıda Teknolojisi Bölümü Gelirleri Giyim Üretim Teknolojisi Bölümü Gelirleri Güzellik Saç Bakım Hizmetleri Bölümü Gelirleri Halkla Đlişkiler Organizasyon Hizmetleri Gelirleri Hasta Yaşlı Hizmetleri Bölümü Gelirleri Đnşaat Teknolojisi Bölümü Gelirleri Kimya Teknolojisi Bölümü Gelirleri 6

17 Konaklama Seyahat Hizmetleri Bölümü Gelirleri Kuyumculuk Teknolojisi Bölümü Gelirleri Makine Teknolojisi Bölümü Gelirleri Matbaa Bölümü Gelirleri Metal Teknolojisi Bölümü Gelirleri Metalürji Bölümü Gelirleri Motorlu Araçlar Teknolojisi Bölümü Gelirleri Müzik Aletleri Yapımı Bölümü Gelirleri Plastik Teknolojisi Bölümü Gelirleri Radyo Televizyon Bölümü Gelirleri Raylı Sistemler Teknolojisi Bölümü Gelirleri Sanat Tasarım Bölümü Gelirleri Seramik Cam Teknolojisi Bölümü Gelirleri Tekstil Teknolojisi Bölümü Gelirleri Tesisat Teknolojisi Đklimlendirme Bölümü Gelirleri Uçak Bakım Bölümü Gelirleri Ulaştırma Hizmetleri Bölümü Gelirleri Yiyecek Đçecek Hizmetleri Bölümü Gelirleri Aile Tüketici Bilimleri Bölümü Gelirleri Harita-Tapu-Kadastro Bölümü Gelirleri Hayvan Sağlığı Bölümü Gelirleri Laboratuvar Hizmetleri Bölümü Gelirleri Meteoroloji Bölümü Gelirleri Tarım Teknolojileri Bölümü Gelirleri Diğer Mesleki Eğitim Bölümü Gelirleri Belgelendirme Đzin Verme Gelirleri Bilet Satış Gelirleri Belgelendirme Gelirleri Yetki Belgesi Gelirleri Ruhsat Gelirleri Sertifikalandırma Gelirleri Lisans Gelirleri Đzin Verme Gelirleri Harita Harita Bilgisi Üretim Gelirleri Diğer Belgelendirme Đzin Verme Gelirleri Baskı, Matbaa Darphane Gelirleri Basılı Yayın Gelirleri Sesli Görüntülü Yayın Gelirleri Darphane Damga Gelirleri Telif Hakları Gelirleri Diğer Baskı Matbaa Gelirleri Barınma Konaklama Gelirleri Huzurevi Gelirleri Kreş Gelirleri Bakımevi Gelirleri Otelcilik Gelirleri Diğer Barınma Konaklama Gelirleri Đşletmelerin belge, ruhsat, sertifika, lisans benzeri belgelendirme izin rme gelirleri bu bölüme Đşletmelerin baskı matbaa gelirleri ile Darphane Damga Matbaası Genel Müdürlüğü işletmesinin gelirleri bu bölüme Đşletmelerin huzurevi, kreş, bakımevi otelcilik gibi hizmet gelirleri bu bölüme Đmalat, Yenileştirme, Bakım, Onarım Kurtarma Gelirleri Milli Savunma Bakanlığına bağlı Anadepo Tamirhane işletmeleri ile imalat, yenileştirme, bakım, onarım kurtarma faaliyetleri olan işletmelerin gelirleri bu bölümde izlenir Đmalat Gelirleri Yenileştirme Gelirleri Bakım Onarım Gelirleri Kurtarma Gelirleri Diğer Gelirler Proje, Araştırma Geliştirme Gelirleri Đşletmelerin proje, araştırma geliştirme gelirleri bu bölümde izlenir. 7

18 Proje Gelirleri Araştırma Geliştirme Gelirleri Eğitim Danışmanlık Gelirleri Kurs Gelirleri Eğitim Hizmeti Gelirleri Danışmanlık Hizmeti Gelirleri 600 Sınav, Ölçme Değerlendirme Gelirleri Sınav Hizmeti Gelirleri Ölçme Değerlendirme Gelirleri 600 Muayene, Ölçüm, Kontrol Denetim Gelirleri Muayene Gelirleri Ölçüm Gelirleri Tahlil Analiz Gelirleri Kontrol Denetim Gelirleri Tasfiye Edilecek Eşya Hurda Satış Gelirleri Tasfiye Edilecek Eşya Gelirleri Hurda Gelirleri Diğer Gelirler 60 YURTDIŞI SATIŞLAR 60 0 Sağlık Hizmeti Gelirleri Muayene, Konsültasyon Rapor Gelirleri Laboratuvar Gelirleri Radyoloji Görüntüleme Gelirleri Tıbbi Uygulama Gelirleri Genel Uygulamalar Girişim Gelirleri Ameliyat Anestezi Gelirleri Yatak Refakat Ücreti Gelirleri Đlaç Tıbbi Sarf Malzemesi Gelirleri Radyasyon Onkolojisi Gelirleri Nükleer Tıp Görüntüleme Tedavi Gelirleri 60 0 Diyaliz Gelirleri 60 0 Hasta Nakil Gelirleri Diğer Sağlık Hizmet Gelirleri 60 0 Orman Gelirleri Endüstriyel Ağaç Ürünleri Satış Gelirleri Tali Orman Ürünleri Satış Gelirleri Orman Ağaçları Fidan Satış Gelirleri Süs Bitkileri Satış Gelirleri Tohum Satış Gelirleri Park Bahçe Düzenlenmesinden Elde Edilen Gelirler Orman Đçi Dinlenme Yerleri Gel Diğer Orman Gelirleri Tarım Hayvancılık Gelirleri Tohum Gelirleri Mesleki eğitim kapsamına girmeyen eğitim hizmetlerinden sağlanan gelirler ile danışmanlık hizmetleri karşılığı elde edilen gelirler bu bölümde izlenir. Đşletmelerin sınav, ölçme değerlendirme gelirleri bu bölümde izlenir. Sağlık işletmelerinin tıbbi laboratuvar tahlil tetkikleri hariç olmak üzere işletmelerin tüm muayene, ölçüm, tahlil, analiz, kontrol denetim gibi faaliyetleri sonucu elde edilen gelirler bu bölümde izlenir. Tasfiye Đşleri Döner Sermaye Đşletmesinin tasfiye gelirleri ile diğer işletmelerin hurda gelirleri bu bölümde izlenir. Yukarıdaki sınıflandırma kapsamına girmeyen faaliyet gelirleri bu bölüme açılacak yardımcı hesaplarda izlenir. Yurt dışındaki gerçek tüzel kişilere satılan mal hizmetler karşılığında alınan ya da tahakkuk ettirilen değerler bu hesaba Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık işletmeleri, ünirsite sağlık işletmeleri, GATA, asker hastaneleri, Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesi ile sağlık hizmeti karşılığı gelir elde eden diğer birimlerin gelirleri bu bölümde izlenir. Orman Genel Müdürlüğü Çevre Orman Bakanlığı döner sermaye işletmeleri ile ormancılık alanında faaliyeti olan ünirsite döner sermaye işletmelerinin gelirleri bu bölümde izlenir. Tarım Bakanlığı işletmeleri, tarım hayvancılık alanında faaliyeti olan ünirsite döner sermaye işletmeleri ile tarım hayvancılık kapsamında faaliyet gösteren diğer işletmelerin gelirleri bu bölümde izlenir. 8

19 Bitkisel Üretim Gelirleri Tahıl Gelirleri Bakliyat Gelirleri Endüstri Bitkileri Gelirleri Tıbbi Aromatik Bitkiler Gelirleri Çayır-Mera Yem Bitkileri Gelirleri Fide Fidan Gelirleri Sebze Gelirleri Mey Gelirleri Süs Bitkileri Gelirleri Ziraat Sanatları Gelirleri Hayvancılık Gelirleri Aşı, Serum Antijen Gelirleri Biyolojik Mücadele Gelirleri Mücadele Đlaç Gelirleri Tali Ürün Gelirleri Dezenfeksiyon Gelirleri Fümügasyon Gelirleri Sertifikasyon Gelirleri Suni Tohumlama Gelirleri Fidan Muayene Gelirleri Çırçırlama Gelirleri Tohum Temizleme Gelirleri Soğuk Hava Deposu Gelirleri Deney Hayvanları Gelirleri Diğer Tarım Hayvancılık Gelirleri Mesleki Eğitim Gelirleri Milli Eğitim Bakanlığı, Ünirsiteler SHÇEK gibi birimlerin mesleki eğitim faaliyetleri ile ilgili gelirleri bu bölümde izlenir Ahşap Teknolojisi Bölümü Gelirleri Ayakkabı Saraciye Teknolojisi Bölümü Gelirleri Bahçecilik Bölümü Gelirleri Bilişim Teknolojileri Bölümü Gelirleri Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Bölümü Gelirleri Büro Yönetimi Sekreterlik Bölümü Gelirleri Çocuk Gelişimi Eğitimi Bölümü Gelirleri Gemi Yapım Đşleri Bölümü Gelirleri Denizcilik Bölümü Gelirleri Eğlence Hizmetleri Bölümü Gelirleri El Sanatları Teknolojisi Bölümü Gelirleri Elektrik- Elektronik Teknolojisi Bölümü Gelirleri Endüsriyel Otomasyon Teknolojileri Bölümü Gelirleri Grafik Fotoğraf Bölümü Gelirleri Gazetecilik Bölümü Gelirleri Gıda Teknolojisi Bölümü Gelirleri Giyim Üretim Teknolojisi Bölümü Gelirleri Güzellik Saç Bakım Hizmetleri Bölümü Gelirleri Halkla Đlişkiler Organizasyon Hizmetleri Gelirleri Hasta Yaşlı Hizmetleri Bölümü Gelirleri Đnşaat Teknolojisi Bölümü Gelirleri Kimya Teknolojisi Bölümü Gelirleri Konaklama Seyahat Hizmetleri Bölümü Gelirleri Kuyumculuk Teknolojisi Bölümü Gelirleri Makine Teknolojisi Bölümü Gelirleri Matbaa Bölümü Gelirleri Metal Teknolojisi Bölümü Gelirleri Metalürji Bölümü Gelirleri 9

20 Motorlu Araçlar Teknolojisi Bölümü Gelirleri Müzik Aletleri Yapımı Bölümü Gelirleri Plastik Teknolojisi Bölümü Gelirleri Radyo Televizyon Bölümü Gelirleri Raylı Sistemler Teknolojisi Bölümü Gelirleri Sanat Tasarım Bölümü Gelirleri Seramik Cam Teknolojisi Bölümü Gelirleri Tekstil Teknolojisi Bölümü Gelirleri Tesisat Teknolojisi Đklimlendirme Bölümü Gelirleri Uçak Bakım Bölümü Gelirleri Ulaştırma Hizmetleri Bölümü Gelirleri Yiyecek Đçecek Hizmetleri Bölümü Gelirleri Aile Tüketici Bilimleri Bölümü Gelirleri Harita-Tapu-Kadastro Bölümü Gelirleri Hayvan Sağlığı Bölümü Gelirleri Laboratuvar Hizmetleri Bölümü Gelirleri Meteoroloji Bölümü Gelirleri Tarım Teknolojileri Bölümü Gelirleri Diğer Mesleki Eğitim Bölümü Gelirleri 60 0 Belgelendirme Đzin Verme Gelirleri Bilet Satış Gelirleri Belgelendirme Gelirleri Yetki Belgesi Gelirleri Ruhsat Gelirleri Sertifikalandırma Gelirleri Lisans Gelirleri Đzin Verme Gelirleri Harita Harita Bilgisi Üretim Gelirleri Diğer Belgelendirme Đzin Verme Gelirleri Baskı, Matbaa Darphane Gelirleri Basılı Yayın Gelirleri Sesli Görüntülü Yayın Gelirleri Darphane Damga Gelirleri Telif Hakları Gelirleri Diğer Baskı Matbaa Gelirleri Barınma Konaklama Gelirleri Huzurevi Gelirleri Kreş Gelirleri Bakımevi Gelirleri Otelcilik Gelirleri Diğer Barınma Konaklama Gelirleri Đşletmelerin belge, ruhsat, sertifika, lisans benzeri belgelendirme izin rme gelirleri bu bölüme Đşletmelerin baskı matbaa gelirleri ile Darphane Damga Matbaası Genel Müdürlüğü işletmesinin gelirleri bu bölüme Đşletmelerin huzurevi, kreş, bakımevi otelcilik gibi hizmet gelirleri bu bölüme Đmalat, Yenileştirme, Bakım, Onarım Kurtarma Gelirleri Milli Savunma Bakanlığına bağlı Anadepo Tamirhane işletmeleri ile imalat, yenileştirme, bakım, onarım kurtarma faaliyetleri olan işletmelerin gelirleri bu bölümde izlenir Đmalat Gelirleri Yenileştirme Gelirleri Bakım Onarım Gelirleri Kurtarma Gelirleri Diğer Gelirler Proje, Araştırma Geliştirme Gelirleri Proje Gelirleri Araştırma Geliştirme Gelirleri 60 0 Eğitim Danışmanlık Gelirleri Kurs Gelirleri Eğitim Hizmeti Gelirleri Đşletmelerin proje, araştırma geliştirme gelirleri bu bölümde izlenir. Mesleki eğitim kapsamına girmeyen eğitim hizmetlerinden sağlanan gelirler ile danışmanlık hizmetleri karşılığı elde edilen gelirler bu bölümde izlenir. 0

C HESAP PLANI AÇIKLAMALARI

C HESAP PLANI AÇIKLAMALARI C HESAP PLANI AÇIKLAMALARI 1. DÖNEN VARLIKLAR Bu ana hesap grubu; nakit olarak elde ve bankada tutulan varlıklar ile normal koşullarda en fazla bir yıl veya işletmenin normal faaliyet dönemi içinde paraya

Detaylı

Bu hesap, işletmenin elinde bulunan ulusal ve yabancı paraların TL. karşılığının izlenmesi için kullanılır.

Bu hesap, işletmenin elinde bulunan ulusal ve yabancı paraların TL. karşılığının izlenmesi için kullanılır. 1 HESAP PLANI AÇIKLAMALARI 1. DÖNEN VARLIKLAR Bu ana hesap grubu; nakit olarak elde ve bankada tutulan varlıklar ile normal koşullarda en fazla bir yıl veya işletmenin normal faaliyet dönemi içinde paraya

Detaylı

TEK DÜZEN HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER

Detaylı

TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İŞLEYİŞİ

TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İŞLEYİŞİ TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İŞLEYİŞİ A TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ B HESAP PLANI C HESAP PLANI AÇIKLAMALARI A TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ HESAP SINIFLARI 1 DÖNEN VARLIKLAR 2 DURAN VARLIKLAR 3 KISA VADELİ YABANCI

Detaylı

MUHASEBE HESAP PLANI REHBERİ (1)

MUHASEBE HESAP PLANI REHBERİ (1) MUHASEBE HESAP PLANI REHBERİ (1) A TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ B HESAP PLANI C HESAP PLANI AÇIKLAMALARI -------------------------------------------- A TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ HESAP SINIFLARI 1 DÖNEN VARLIKLAR

Detaylı

KBS MALİ İSTATİSTİK SOSYAL TESİSLER DÖNÜŞÜM REHBERİ

KBS MALİ İSTATİSTİK SOSYAL TESİSLER DÖNÜŞÜM REHBERİ HESAP ADI EKOD4 EKOD3 EKOD2 EKOD1 HESAP KODU KBS MALİ İSTATİSTİK SOSYAL TESİSLER DÖNÜŞÜM REHBERİ Bu rehber değişik mevzutlara göre muhasebe kayıt usullerine tabi sosyal tesislerin Kamu Harcama ve Muhasebe

Detaylı

A4- Kurumun Hesap Planı

A4- Kurumun Hesap Planı HESAP 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA HESABI ESKİ HESAP 100.01 Merkez Kasa Hesabı 100.01 ALT HESAP 101 ALINAN ÇEKLER HESABI PASİF HESAP 102 BANKALAR HESABI 102.01 Vadesiz Hesap 102.01.01 Ziraat Bankası 102.02.01

Detaylı

TÜRKĠYE Ġġ KURUMU MUHASEBE UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠ

TÜRKĠYE Ġġ KURUMU MUHASEBE UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠ TÜRKĠYE Ġġ KURUMU MUHASEBE UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠ 29.04.2006 tarih ve 26153 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmılştır BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

2 Danışma Kurulu / Yazarlarımız 3 Sedat TURAN / Belediye Muhasebe. 14 Ünsal ÖZBEK / Vergi Kanunlarının. 17 Prof. Dr. Zerrin TOPRAK / Yerel Yönetimler

2 Danışma Kurulu / Yazarlarımız 3 Sedat TURAN / Belediye Muhasebe. 14 Ünsal ÖZBEK / Vergi Kanunlarının. 17 Prof. Dr. Zerrin TOPRAK / Yerel Yönetimler 1 İÇİNDEKİLER Yıl : 1 Sayı : 10 Haziran 2010 Ayda bir yayınlanır / Yaygın-süreli-ulusal Mevzuat dergisi İde Yönetişim Yayıncılık Ltd. Şti. adına İmtiyaz Sahibi Gökalp KINIK Sorumlu Müdür & Genel Yayın

Detaylı

DETAYLI HESAP PLANI 1 - DÖNEN VARLIKLAR 103 - VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) 103.02.02 - Halkbank 13 - DİĞER ALACAKLAR

DETAYLI HESAP PLANI 1 - DÖNEN VARLIKLAR 103 - VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) 103.02.02 - Halkbank 13 - DİĞER ALACAKLAR DETAYLI HESAP PLANI 1 - DÖNEN VARLIKLAR 103 - VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) 103.02.02 - Halkbank 13 - DİĞER ALACAKLAR 135 - PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI 135.01 - Personel Ücretlerinden

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE DETAYLI HESAP PLANI VE ORTAK YARDIMCI HESAPLAR

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE DETAYLI HESAP PLANI VE ORTAK YARDIMCI HESAPLAR HESAP NO Yardımcı 1 Yardımcı 2 Yardımcı 3 Yardımcı 4 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE DETAYLI HESAP PLANI VE ORTAK YARDIMCI HESAPLAR HESAP ADI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA HESABI 01

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4435 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/5/2005 No : 2005/8844 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 8/6/2005 No : 25839

Detaylı

Yönetmelik. M. AYDIN Devlet Bakanı. M. BAŞESGİOĞLU Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı. H. ÇELİK Kültür ve Turizm Bakanı V.

Yönetmelik. M. AYDIN Devlet Bakanı. M. BAŞESGİOĞLU Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı. H. ÇELİK Kültür ve Turizm Bakanı V. Karar Sayısı : 2005/8844 Yönetmelik Ekli Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği nin yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı nın 29/3/2005 tarihli ve 6243 sayılı yazısı üzerine, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

GENEL MUHASEBE GİRİŞ

GENEL MUHASEBE GİRİŞ GENEL MUHASEBE GİRİŞ TEMEL KAVRAMLAR 1. Sosyal Sorumluluk Kavramı, 2. Kişilik Kavramı, 3. İşletmenin Sürekliliği Kavramı, 4. Dönemsellik Kavramı, 5. Parayla Ölçülme Kavramı, 6. Maliyet Esası Kavramı, 7.

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ 6221 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/12/2014 No : 2014/7052 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Dayandığı K.H.K nin Tarihi : 13/12/1983 No: 175 Yayımlandığı

Detaylı

Yönerge No: 30 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ

Yönerge No: 30 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ Yönerge No: 30 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ ARALIK-2008 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER MUHASEBE USUL VE ESASLARI... 1

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE YÖNETMELĐĞĐ. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel Kavramlar

TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE YÖNETMELĐĞĐ. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel Kavramlar TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel Kavramlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu uygulama yönetmeliğinin amacı, Toprak Mahsulleri

Detaylı

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MALİ İŞLER YÖNERGESİ. Merkez Konsey in 08/09/2013 Tarihli Kararı ile kabul edilerek 01/10/2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MALİ İŞLER YÖNERGESİ. Merkez Konsey in 08/09/2013 Tarihli Kararı ile kabul edilerek 01/10/2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir 9 786055 867768 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MALİ İŞLER YÖNERGESİ Merkez Konsey in 08/09/2013 Tarihli Kararı ile kabul edilerek 01/10/2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir Türk Tabipleri Birliği Mali İşler Yönergesi

Detaylı

Oktay ARIDURU Maliye Uzmanı Genel Yönetim Mali İstatistik Şubesi. Oktay ARIDURU - Maliye Uzmanı 1

Oktay ARIDURU Maliye Uzmanı Genel Yönetim Mali İstatistik Şubesi. Oktay ARIDURU - Maliye Uzmanı 1 Oktay ARIDURU Maliye Uzmanı Genel Yönetim Mali İstatistik Şubesi 1 2 1) 100 Kasa Hesabının kullanılmaması Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği 49. madde: Bu hesap, muhasebe birimleri veznelerince

Detaylı

MUHASEBE. Tanım = Mali nitelikteki olayları. Kaydeden Sınıflandıran Raporlayan Yorumlayan bir bilimdir.

MUHASEBE. Tanım = Mali nitelikteki olayları. Kaydeden Sınıflandıran Raporlayan Yorumlayan bir bilimdir. 1 MUHASEBE Tanım = Mali nitelikteki olayları Kaydeden Sınıflandıran Raporlayan Yorumlayan bir bilimdir. 2 Kaydetme = Muhasebe, para ile ifade edilebilir olayları düzenleyip, belirlenen kurallar içinde

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin,

Detaylı

İÇİNDEKİLER MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ... 8 BİRİNCİ BÖLÜM...

İÇİNDEKİLER MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ... 8 BİRİNCİ BÖLÜM... İÇİNDEKİLER MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ... 8 BİRİNCİ BÖLÜM... 8 Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları... 8 Amaç... 8 Kapsam... 8 Dayanak... 8 Tanımlar... 8 Yevmiye

Detaylı

MERKEZÎ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları

MERKEZÎ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları MERKEZÎ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin,

Detaylı

VI-11 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

VI-11 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ VI-11 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ R.G. Tarihi : 30/12/2006 R.G. Sayısı: 26392 (3. Mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi

Detaylı

Yönerge No : 30 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ

Yönerge No : 30 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yönerge No : 30 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ ARALIK - 2008 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392 (3.Mük)

Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392 (3.Mük) Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392 (3.Mük) MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

MERKEZĠ YÖNETĠM MUHASEBE YÖNETMELĠĞĠ

MERKEZĠ YÖNETĠM MUHASEBE YÖNETMELĠĞĠ MERKEZĠ YÖNETĠM MUHASEBE YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin,

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇERİK MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 1 MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Detaylı

Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliği

Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliği İÇINDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 11 Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları... 11 Amaç... 11 Kapsam... 11 Tanımlar... 11 Yevmiye sistemi, muhasebeleştirme

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ. Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ. Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK DÖNEM SONU İŞLEMLERİ Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK MESLEKİ VİZYONUMUZ İşletmelerin değer yaratmasına katkı, İşletme organizasyonuna katkı ve işletme verimliliğini artırma, Teknolojiyi

Detaylı