DETAYLI HESAP PLANI ORTAK YARDIMCI HESAPLAR TABLOSU HESAP NO Dipnot AÇIKLAMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DETAYLI HESAP PLANI ORTAK YARDIMCI HESAPLAR TABLOSU HESAP NO Dipnot AÇIKLAMA"

Transkript

1 DETAYLI HESAP PLANI ORTAK YARDIMCI HESAPLAR TABLOSU EK: HESAP NO Yardımcı Yardımcı Yardımcı 3 Yardımcı 4 Dipnot AÇIKLAMA DÖNEN VARLIKLAR 0 HAZIR DEĞERLER 00 KASA 0 ALINAN ÇEKLER 0 BANKALAR 0 0 Vadesiz Hesap 0 0 Vadeli Hesap Bu hesaba, kanuni dolaşım niteliğine sahip ulusal paraların alınması, rilmesi saklanmasına ilişkin işlemler Muhasebe birimine döviz cinsinden intikal eden tutarlar, bu hesapla ilişkilendirilmez. Yapılan her türlü tahsilat karşılığında muhasebe birimine hitaben düzenlenerek teslim edilen banka katılım bankası çekleri ile muhasebe yetkilisi mutemetleri tarafından muhasebe birimine teslim edilen aynı nitelikteki çekler Bankaya yatırılan paralar bankaya tahsil için rilen çeklerden tahsil işlemi tamamlananlar ile muhasebe birimlerince düzenlenen çek gönderme emirlerinden, bankaca ödendiği ya gönderildiği bildirilen çek gönderme emri tutarları 03 VERĐLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMĐRLERĐ ( - ) Muhasebe birimlerinin, hesaplarının bulunduğu bankalardan çek ya gönderme emri düzenlemek suretiyle yaptıracakları ödeme gönderme emri tutarları 0 DÖVĐZ 06 DÖVĐZ GÖNDERME EMĐRLERĐ ( - ) 08 DĐĞER HAZIR DEĞERLER Tahsil edilen ya her ne şekilde olursa olsun banka hesaplarına intikal eden konrtibl döviz tutarları ile bunlardan yapılan ödeme, iade gönderme tutarları Bankalardaki döviz hesaplarından, döviz cinsinden yapılacak ödeme göndermeler için düzenlenen döviz gönderme emirleri tutarları ile bunlardan bankaca ödendiği ya gönderildiği bildirilen tutarlar Hazır değerler hesap grubundaki hesapların hiçbirinin kapsamına girmeyen niteliği itibariyle bu grupta izlenmesi gereken diğer hazır değerler bu hesaba MENKUL KIYMETLER KAMU KESĐMĐ TAHVĐL, SENET VE BONOLARI Diğer kamu idarelerince çıkarılan tahvil, senet bonolardan muhasebe birimine intikal ettirilenler bu hesaba 0 Devlet Tahvilleri 0 Hazine Bonoları 8 DĐĞER MENKUL KIYMETLER 8 0 Altın Gümüşler 8 0 Maden Taşlardan Yapılmış Eşyalar 8 03 Diğer Çeşitli Menkul Kıymetler 9 MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI ( - ) TĐCARĐ ALACAKLAR 0 ALICILAR 0 0 Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu Đdarelerinden Alacaklar Her ne şekilde olursa olsun muhasebe birimlerine intikal eden kamu kesimi tahvil, senet bonoları dışında altın, gümüş, her türlü değerli maden taşlar ile menkul kıymet sayılan diğer değerler Menkul kıymetlerin değerlerinde önemli ölçüde ya da sürekli olarak değer azalması olduğu tespit edildiğinde ortaya çıkacak zararların karşılanması amacı ile ayrılması gereken karşılıklar Đşletmelerin faaliyet konusunu oluşturan mal hizmet satışlarından kaynaklanan senetsiz alacakları bu hesaba 0 0 Özel Bütçe Kapsamındaki Đdarelerden Alacaklar

2 0 03 Düzenleyici Denetleyici Kurumlardan Alacaklar 0 04 Mahalli Đdarelerden Alacaklar 0 0 Sosyal Günlik Kurumlarından Alacaklar 0 06 KĐT'lerden Alacaklar 0 07 Diğer Tüzel Kişilerden Alacaklar 0 08 Sigorta Şirketlerinden Alacaklar 0 09 Özel Sektör Şirketlerinden Alacaklar 0 0 Dernek Kamuya Yararlı Kuruluşlardan Alacaklar 0 Gerçek Kişilerden Alacaklar ALACAK SENETLERĐ 0 Tüzel Kişilerden Alacaklar 0 Gerçek Kişilerden Alacaklar 3 6 ALACAK SENETLERĐ REESKONTU (-) BANKA KREDĐ KARTLARINDAN ALACAKLAR VERĐLEN DEPOZĐTO VE TEMĐNATLAR Đşletmenin faaliyet konusunu oluşturan mal hizmet satışlarından doğan senede bağlanmış bir yıldan kısa vadeli alacaklar bu hesaba Bilanço gününde senetli alacakların tasarruf değeri ile değerlenmesini sağlamak üzere alacak senetleri için ayrılan reeskont tutarları bu hesaba Banka kredi kartlarıyla yapılan tahsilat tutarları Bir işin yapılmasının üstlenilmesi ya bir sözleşmenin ya da diğer işlemlerin karşılığı olarak rilen depozito teminat niteliğindeki nakit değerler 7 DĐĞER TĐCARĐ ALACAKLAR 8 ŞÜPHELĐ TĐCARĐ ALACAKLAR Ticari alacaklar hesap grubunda tanımlanmış diğer hesapların kapsamına girmeyen diğer ticari alacakları bu hesaba Mal hizmet satış faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ödeme süresi geçmiş, bu nedenle vadesi bir kaç defa uzatılmış ya protesto edilmiş, yazı ile birden fazla istenmiş ya da dava ya icra safhasına aktarılmış senetli senetsiz alacaklar bu hesaba 9 SÜPHELĐ TĐCARĐ ALACAKLAR KARŞILIĞI ( - ) 3 DĐĞER ALACAKLAR Şüpheli alacaklar için ayrılan karşılık tutarları 34 ĐŞLETMELER ARASI MALĐ BORÇLARDAN ALACAKLAR Đlgili mevzuatına dayanılarak vadesi faaliyet dönemiyle sınırlı olmak üzere bağlı olduğu idare bünyesindeki diğer işletmelere nakit olarak rilen borçlardan kaynaklanan alacakların bu alacaklara karşılık nakden yapılan tahsilatlar ile işletme aleyhine silinen tutarlar bu hesaba 3 PERSONELDEN ALACAKLAR 3 0 Personel Ücretlerinden Alacaklar 3 0 Sayım Noksanlıklarından Doğan Personelden Alacaklar 3 03 Personelden Alacaklara Yürütülen Faizler 3 09 Personelden Diğer Alacaklar 36 DĐĞER ÇEŞĐTLĐ ALACAKLAR 36 0 Gerçek Kişilerden Alacaklar 36 0 Tüzel Kişilerden Alacaklar 38 ŞÜPHELĐ DĐĞER ALACAKLAR 39 ŞÜPHELĐ DĐĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI ( - ) STOKLAR Đşletme personelinin işletmeye olan çeşitli borçları bu hesaba Ticari olmayan başka bir hesaba da dâhil edilemeyen alacaklar Ödeme süresi geçmiş, bu nedenle vadesi bir kaç defa uzatılmış ya protesto edilmiş, yazı ile birden fazla istenmiş ya da dava ya icra safhasına aktarılmış diğer alacaklar bu hesaba Diğer şüpheli alacaklar için ayrılan karşılık tutarları

3 0 ĐLK MADDE VE MALZEME Faaliyet dönemi içinde üretimde ya diğer faaliyetlerde kullanılmak üzere edinilen tüketim malzemesi ile hammadde, yardımcı madde, ambalaj malzemesi diğer malzemeler bu hesaba kaydedilerek izlenir. Fiziki üretim yapan işletmelerde bu hesap ile "70 Direkt Đlk Madde Malzeme Giderleri Hesabı"nın yardımcı hesaplarına paralel bir şekilde açılır. YARI MAMULLER - ÜRETĐM MAMULLER 3 TĐCARĐ MALLAR 7 DĐĞER STOKLAR Henüz tam mamul haline gelmemiş ancak ilk madde malzeme ile işçilik genel üretim giderlerinden belli oranlarda pay almış üretim aşamasındaki mamuller bu hesaba kaydedilerek izlenir. Fiziki üretim yapan işletmeler bu hesap ile "70 Direkt Đlk Madde Malzeme Giderleri Hesabı"nın yardımcı hesaplarına paralel bir şekilde açacaklardır. Üretim çalışmaları sonunda elde edilen satışa hazır hale gelmiş bulunan mamuller bu hesaba "70 Direkt Đlk Madde Malzeme Giderleri Hesabı"nın yardımcı hesaplarına paralel bir şekilde açacaklardır. Herhangi bir değişikliğe tabi tutulmadan satmak amacıyla alınan ticari mallar (emtia) benzeri ticari varlıkları bu hesaba Yukarıda tanımlanan stok hesaplarından hiçbirinin kapsamına girmeyen ürün, artık hurda gibi varlıklar bu hesaba 8 STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI ( - ) Yangın, deprem, su basması gibi doğal afetler ile bozulmak, çürümek, kırılmak, çatlamak, paslanmak, teknolojik gelişmeler benzeri değişiklikler nedenleriyle stokların fiziki ekonomik değerlerinde önemli azalışların ortaya çıkması ya bunların dışında diğer nedenlerle stokların piyasa fiyatlarında düşmelerin meydana gelmesi dolayısıyla, kayıpları karşılamak üzere ayrılan karşılıklar bu hesaba 9 VERĐLEN SĐPARĐŞ AVANSLARI YILLARA YAYGIN ĐNŞAAT VE ONARIM MALĐYETLERĐ YILLARA YAYGIN ĐNŞAAT VE ONARIM MALĐYETLERĐ Đşletmelerin kendi özel mevzuatları gereği yapım satışını gerçekleştirdikleri yıllara yaygın inşaat onarım maliyetlerinin izlenmesi için kullanılır. 79 TAŞERONLARA VERĐLEN AVANSLAR Yıllara yaygın inşaat onarım faaliyetinde bulunan işletmeler tarafından, taahhüt konusu inşaat onarımın bir kısmının ya da tamamının taşeronlara yaptırılması durumunda, taşeronlara projeler bazında rilen avansların izlenmesi için kullanılır GELECEK AYLARA AĐT GĐDERLER VE GELĐR TAHAKKUKLARI GELECEK AYLARA AĐT GĐDERLER 80 0 Personel Yıl Sonu (/) Ücretleri 80 0 Gelecek Aylara Ait Aylıklar Gelecek Aylara Ait Kira Giderleri Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler 8 GELĐR TAHAKKUKLARI 8 0 Faiz Geliri Tahakkukları 8 0 Kira Geliri Tahakkukları 8 09 Diğer Gelir Tahakkukları 9 DĐĞER DÖNEN VARLIKLAR 90 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGĐSĐ Yılı içinde gelecek aylara ilişkin olarak peşin ödenen giderler ile daha önceki yıllarda peşin ödenen giderlerden faaliyet dönemi sonu itibariyle tahakkuku izleyen faaliyet döneminde yapılacak tutarlar Ticari alacaklar diğer alacaklar hesap gruplarında izlenmeyen tahakkuk etmiş gelirlerden kaynaklanan faaliyet dönemi sonu itibariyle izleyen faaliyet döneminde tahsil edilecek olan alacaklar Katma değer rgisi mükellefi olan işletmelerce, bir dönemde indirilemeyen izleyen döneme devreden katma değer rgisi bu hesaba kaydedilerek izlenir. 3

4 9 93 ĐNDĐRĐLECEK KATMA DEĞER VERGĐSĐ PEŞĐN ÖDENEN VERGĐ VE FONLAR 9 ĐŞ AVANSLARI 96 PERSONEL AVANSLARI 97 SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI Katma değer rgisi mükellefi olan işletmelerce her türlü mal hizmetin satın alınması sırasında ilgililere ödenen katma değer rgisi tutarları, mal hizmet teslimlerine ilişkin hesaplanan katma değer rgisinden indirilinceye kadar bu hesaba kaydedilerek izlenir. Mevzuat gereğince peşin ödenen kurumlar rgisi diğer rgiler ile fonlar bu hesaba kaydedilerek izlenir. Đşletme adına mal hizmet satın almak üzere gider ödemeleri yapacak personele rilen avanslar bu hesaba kaydedilerek izlenir. Personele maaş, ücret yolluk karşılığı rilen avanslar bu hesaba kaydedilerek izlenir. Yapılan sayımlar sonucunda tespit edilen kasa, döviz, alınan çek, menkul kıymet benzeri noksanlıklar nedenleri belirleninceye kadar geçici olarak bu hesaba kaydedilerek izlenir. 98 DĐĞER ÇEŞĐTLĐ DÖNEN VARLIKLAR Bu hesap grubunda yer alan yukarıda sayılan hesaplarda izlenemeyen diğer çeşitli dönen varlıklar bu hesaba 99 DĐĞER DÖNEN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-) DURAN VARLIKLAR TĐCARĐ ALACAKLAR 0 ALICILAR 0 0 Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu Đdarelerinden Alacaklar Yıl sonunda ilgili hesaplarına aktarılması imkanı bulunmayan, kasa, menkul kıymet, stok maddi duran varlık sayım noksanları tutarlarının sayım fazlaları tutarının üstünde olması halinde fark kadar ayrılacak karşılıkların izlenmesi için kullanılır. Đşletmelerin faaliyet konusunu oluşturan mal hizmet satışlarından kaynaklanan vadesi bir yılın üzerinde olan senetsiz alacakları bu hesaba 0 0 Özel Bütçe Kapsamındaki Đdarelerden Alacaklar 0 03 Düzenleyici Denetleyici Kurumlardan Alacaklar 0 04 Mahalli Đdarelerden Alacaklar 0 0 Sosyal Günlik Kurumlarından Alacaklar 0 06 KĐT'lerden Alacaklar 0 07 Diğer Tüzel Kişilerden Alacaklar 0 08 Gerçek Kişilerden Alacaklar ALACAK SENETLERĐ 0 Tüzel Kişilerden Alacaklar 0 Gerçek Kişilerden Alacaklar ALACAK SENETLERĐ REESKONTU (-) Đşletmenin faaliyet konusunu oluşturan mal hizmet satışlarından doğan senede bağlanmış bir yıldan uzun vadeli alacaklar bu hesaba Bilanço gününde senetli alacakların tasarruf değeri ile değerlenmesini sağlamak üzere alacak senetleri için ayrılan reeskont tutarları bu hesaba 6 VERĐLEN DEPOZĐTO VE TEMĐNATLAR Bir işin yapılmasının üstlenilmesi ya bir sözleşmenin ya da diğer işlemlerin karşılığı olarak bir yıldan uzun süre için rilen depozito teminat niteliğindeki nakit değerler 7 DĐĞER TĐCARĐ ALACAKLAR 9 ŞÜPHELĐ TĐCARĐ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) 3 DĐĞER ALACAKLAR 34 ĐŞLETMELER ARASI MALĐ BORÇLARDAN ALACAKLAR Ticari alacaklar hesap grubunda tanımlanmış diğer hesapların kapsamına girmeyen vadesi bir yıldan uzun diğer ticari alacaklar bu hesaba Şüpheli ticari alacaklar için ayrılan karşılıkların izlenmesi için kullanılır. Đlgili mevzuatına dayanılarak vadesi faaliyet dönemini aşan nakit olarak bağlı olduğu idare bünyesindeki diğer işletmelere rilen borçlardan kaynaklanan alacaklar bu alacaklara karşılık nakden yapılan tahsilatlar ile işletme aleyhine silinen tutarlar bu hesaba 4

5 3 PERSONELDEN ALACAKLAR 36 DĐĞER ÇEŞĐTLĐ ALACAKLAR 39 ŞÜPHELĐ DĐĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) 4 MALĐ DURAN VARLIKLAR 48 DĐĞER MALĐ DURAN VARLIKLAR 49 DĐĞER MALĐ DURAN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-) MADDĐ DURAN VARLIKLAR Đşletme personelinin işletmeye olan çeşitli borçlarından vadesi bir yıldan uzun olanlar bu hesaba Ticari olmayan başka bir hesaba da dâhil edilemeyen vadesi bir yıldan uzun süreli alacaklar Şüpheli diğer alacakların tahsil edilememe riskine karşı ayrılan karşılıkların izlenmesi için kullanılır. Đşletmelerin uzun vadeli amaçlarla edindiği malî duran varlıklar Diğer malî duran varlıkların değerinde, sürekli ya da önemli ölçüde meydana gelen değer azalmaları için ayrılan karşılıklar 0 ARAZĐ VE ARSALAR Satınalma ya diğer şekillerde elde edilen her türlü arazi arsalar ile mevcutlardan envanteri yapılanlar muhasebe sistemine dahil edilmiş bulunan arazi arsaların yeniden değerlemeye tabi tutulması sonucunda oluşan değer artış ya da azalış tutarları bu hesaba kaydedilerek izlenir. Üzerine inşaat yapılmak suretiyle ya başka şekillerde arsa arazi vasfı ortadan kaldırılarak başka bir maddi duran varlığa dönüştürülen ya eklenen arsa araziler, bedelleri ilgili maddi duran varlığın maliyetine dahil edilmek suretiyle bu hesaptan çıkarılır. 0 0 Araziler 0 0 Arsalar YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERĐ Herhangi bir işin gerçekleşmesini sağlamak ya kolaylaştırmak için yeraltında ya yerüstünde inşa edilmiş yapılar ile muhasebe sistemine dahil edilmiş bulunan yeraltı yerüstü düzenlerinin yeniden değerlemeye tabi tutulması sonucunda oluşan değer artış ya da azalış tutarları bu hesaba kaydedilerek izlenir. Yeraltı yerüstü düzenlerinin maliyet bedellerine, üzerine inşa edildikleri arsa arazilerin bedelleri de dahil edilir. BĐNALAR 0 Đşletme Đdare Binaları 0 Eğitim Öğretim Amaçlı Binalar 03 Sağlık Hizmeti Amaçlı Binalar 04 Sosyal Kültürel Amaçlı Binalar 0 Spor Amaçlı Bina Tesisler 06 Turizm Dinlenme Amaçlı Bina Tesisler 0 Depolama Amaçlı Binalar Tarihi Yapılar 99 Diğer Binalar 3 TESĐS, MAKĐNE VE CĐHAZLAR 3 0 Tesisler 3 0 Makineler 3 03 Cihazlar Aletler 3 99 Diğer Tesis, Makine Cihazlar Satınalma ya diğer şekillerde edinilen, her türlü binalar ile mevcutlardan envanteri yapılanlar muhasebe sistemine dahil edilmiş bulunan binaların yeniden değerlemeye tabi tutulması sonucunda oluşan değer artış ya da azalış tutarları bu hesaba kaydedilerek izlenir. Binaların maliyetine üzerine inşa edildiği arsa arazilerin bedeli de dahil edilir. Faaliyetlerin yürütülmesinde kullanılan, büro makine cihazları hariç her türlü tesis, makine cihazları ile bunların eklentileri yükleme, boşaltma, aktarma makine gereçleri bu hesaba kaydedilerek izlenir. Bu hesaba kaydedilerek izlenen tesislerin maliyetine üzerine inşa edildiği arsa arazilerin bedeli de dahil edilir.

6 4 TAŞITLAR 4 0 Karayolu Taşıtları 4 0 Su Deniz Taşıtları 4 03 Hava Taşıtları 4 99 Diğer Taşıtlar DEMĐRBAŞLAR 0 Döşeme Mefruşat 0 Büro Makineleri 03 Mobilyalar 04 Beslenme, Gıda Mutfak Demirbaşları 0 Canlı Demirbaşlar 06 Tarihi ya Sanat Değeri Olan Demirbaşlar 07 Kütüphane Demirbaşları 08 Eğitim Demirbaşları 09 Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar Đşletmelere ait her türlü taşıtlar ile mevcutlardan envanteri yapılanlar bu taşıtlardan muhasebe sistemine dahil edilmiş bulunanların yeniden değerlemeye tabi tutulması sonucunda oluşan değer artış ya da azalış tutarları bu hesaba kaydedilerek izlenir. Đşletmelerin faaliyetlerinin yürütülmesinde belli bir süreye tabi olmaksızın uzun süre kullanılabilen kullanılmakla yok olmayan her türlü büro makine cihazları; döşeme, masa, koltuk, dolap, mobilya gibi varlıkları ile bunlardan muhasebe sistemine dahil edilmiş bulunanların yeniden değerlemeye tabi tutulması sonucunda oluşan değer artış ya da azalış tutarları bu hesaba kaydedilerek izlenir. 0 Günlik, Kontrol Tedbir Amaçlı Demirbaşlar Demirbaş Niteliğindeki Süs Eşyaları Kullanımda Olan Demirbaş Niteliğinde Eşyalar 99 Diğer Demirbaşlar 6 DĐĞER MADDĐ DURAN VARLIKLAR Bu hesap grubunda yer alan yukarıdaki hesaplarda tanımlanmayan diğer maddi duran varlıklar ile bunlardan muhasebe sistemine dahil edilmiş bulunanların yeniden değerlemeye tabi tutulması sonucunda oluşan değer artış ya da azalış tutarları, bu hesaba kaydedilerek izlenir. Bu hesaba kaydedilerek izlenen diğer maddi duran varlıkların maliyetine üzerine inşa edildiği arsa arazilerin bedeli de dahil edilir. 7 BĐRĐKMĐŞ AMORTĐSMANLAR ( - ) Đşletmelere ait olup, muhasebe sistemine dahil edilen bir yıldan fazla kullanılabilen, yıpranmaya ya kıymetten düşmeye maruz kalan maddi duran varlıkların, 3 Sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre Maliye Bakanlığınca(Gelir Đdaresi Başkanlığı) belirlenecek esas usuller ile uygulanacak amortisman süre oranlarına göre maddi duran varlıklar çeşitleri itibariyle ayrılan amortisman tutarları bu amortisman tutarlarının yeniden değerlemeye tabi tutulması sonucunda oluşan değer artış ya da azalış tutarları, sözkonusu maddi duran varlık tamamen amorti edilinceye ya herhangi bir nedenle kayıtlardan çıkarılıncaya kadar bu hesaba kaydedilerek izlenir. Kamu idarelerine ait olup muhasebe sistemine dahil edilen arazi arsalar, yapım aşamasındaki sabit varlıklar, varlıkların elde edilmesi için rilen avans krediler ile sanat eserleri amortismana tabi tutulmaz. 7 0 Yeraltı Yerüstü Düzenleri 7 0 Binalar 7 03 Tesis, Makine Cihazlar 7 04 Taşıtlar 7 0 Demirbaşlar 7 06 Diğer Maddi Duran Varlıklar 6

7 8 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR Đşletmelerin yapımı süren maddi duran varlıkları için yapılan her türlü madde malzeme ile işçilik genel giderleri ile muhasebe sistemine dahil edilmiş bulunan yapılmakta olan yatırımların yeniden değerlemeye tabi tutulması sonucunda oluşan değer artış ya da azalış tutarları; geçici kesin kabul usulüne tabi işlerde geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarihe, diğer hallerde ise işin fiilen tamamlandığını gösteren belgenin düzenlendiği tarihe kadar bu hesaba kaydedilerek izlenir. Maddi duran varlık yapımı için gerçekleştirilerek bu hesabın ilgili yardımcı hesaplarına kaydedilen tutarlar, belirtilen tarihlerde ilgili maddi duran varlık hesabına aktarılarak bu hesaptan çıkarılır. 8 0 Yeraltı Yerüstü Düzenleri 8 0 Binalar 8 03 Tesis, Makine Cihazlar 9 VERĐLEN AVANSLAR Mevzuatı gereğince, yurtiçi yurt dışından satın alınmak üzere sipariş edilen maddi duran varlıklarla ilişkin olarak yılı gelecek yıl ya da yıllara geçerli yüklenmeleri için, sözleşmelerinde hüküm bulunması şartıyla, sözleşme konusu iş yerine getirildikçe mahsubu yapılmak üzere, teminat karşılığı yüklenicilere yapılan ön ödemeler bu hesaba 6 MADDĐ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 60 HAKLAR 60 0 Harita, Plan Projeler Haritalar Plan Projeler 60 0 Lisanslar Patentler Diğer Haklar 67 DĐĞER MADDĐ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 67 0 Bilgisayar Yazılımları Diğer Çeşitli Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabı Bedeli karşılığı edinilen hukuki tasarruflar ile belirli alanlarda tanınan kullanma yararlanma gibi hak yetkiler dolayısıyla yapılan ekonomik değer taşıyan harcama tutarları bu hesaba Bunlardan muhasebe sistemine dahil edilmiş bulunanların yeniden değerlemeye tabi tutulması sonucunda oluşan değer artış ya da azalış tutarları da bu hesaba Bu grupta yer alan yukarıda tanımlanan hesaplar kapsamına girmeyen diğer maddi olmayan duran varlık kalemleri bu hesaba 68 BĐRĐKMĐŞ AMORTĐSMANLAR ( - ) Maddi olmayan duran varlık bedellerinin, yararlanma süresi içerisinde giderleştirilmesi hesaben yok edilmesini sağlamak için ayrılan amortisman tutarları bu amortisman tutarlarının yeniden değerlemeye tabi tutulması sonucunda oluşan değer artış ya da azalış tutarları, söz konusu maddi olmayan duran varlık tamamen amorti edilinceye ya herhangi bir nedenle kayıtlardan çıkarılıncaya kadar bu hesaba kaydedilerek izlenir Haklar Amortismanı Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Amortismanı 69 VERĐLEN AVANSLAR Maddi olmayan duran varlıklarla ilgili olarak gerek yurtiçi gerekse yurt dışındaki kişi kuruluşlara yapılan avans ödemelerinin izlenmesi için kullanılır. 7 ÖZEL TÜKENMEYE TABĐ VARLIKLAR 7 ARAMA GĐDERLERĐ Arama amacı ile yapılan giderlerin izlenmesi için kullanılır. 7

8 7 HAZIRLIK VE GELĐŞTĐRME GĐDERLERĐ Maden üstündeki örtüyü kaldırmak ya yer altındaki maden yataklarına girmek; petrol işlemlerinden kuyu açma, temizleme benzeri işlerle ilgili giderlerin izlenmesi için kullanılır. 78 BĐRĐKMĐŞ TÜKENME PAYLARI (-) 79 VERĐLEN AVANSLAR 8 GELECEK YILLARA AĐT GĐDERLER VE GELĐR TAHAKKUKLARI Özel tükenmeye tabi varlıklar grubuna giren kalemler için ayrılacak tükenme paylarının izlenmesi için kullanılır. Özel tükenmeye tabi varlıklar için yapılan avans ödemelerinin izlenmesi için kullanılır. 80 GELECEK YILLARA AĐT GĐDERLER Yılı içinde gelecek yıllara ilişkin olarak peşin ödenen giderler ile daha önceki yıllarda peşin ödenen giderlerden faaliyet dönemi sonu itibariyle, tahakkuku izleyen faaliyet döneminden sonraki dönemlerde yapılacak tutarlar bu hesaba kaydedilerek izlenir. Bu hesapta kayıtlı tutarlardan faaliyet dönemi sonu itibariyle, izleyen faaliyet döneminde tahakkuku yapılacak olanlar 80- Gelecek aylara ait gelirler hesabına aktarılır Gelecek Yıllara Ait Kira Giderleri Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler 8 GELĐR TAHAKKUKLARI Ticari alacaklar diğer alacaklar hesap gruplarında izlenmeyen tahakkuk etmiş gelirlerden kaynaklanan faaliyet dönemi sonu itibariyle izleyen faaliyet döneminden sonraki dönemlerde tahsil edilecek olan alacaklar bu hesaba kaydedilerek izlenir. 8 0 Faiz Geliri Tahakkukları 8 0 Kira Geliri Tahakkukları 8 09 Diğer Gelir Tahakkukları 9 DĐĞER DURAN VARLIKLAR GELECEK YILLAR ĐHTĐYACI STOKLAR ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDĐ DURAN VARLIKLAR 94 0 Elden Çıkarılacak Stoklar 94 0 Elden Çıkarılacak Maddi Duran Varlıklar Makine Cihazlar Taşıtlar 9 97 PEŞĐN ÖDENEN VERGĐ VE FONLAR DĐĞER ÇEŞĐTLĐ DURAN VARLIKLAR Đşletmelerin tedbirli satın alma üretme politikası gereği stok dönüş hızı düşüklüğü nedeniyle bulundurdukları içinde bulunulan faaliyet döneminden sonra kullanacakları stokları bu hesaba kaydedilerek izlenir. Bu hesapta kayıtlı olup, içinde bulunulan faaliyet döneminde kullanılacak ya tüketilecek hale dönüşen stoklar, dönen varlıklar bölümündeki ilgili stok hesaplarına aktarılır. Çeşitli nedenlerle işletmelerde kullanılma satış olanaklarını yitiren gelecek yıllar ihtiyacı stoklar ile maddi duran varlıklar bu hesaba kaydedilerek izlenir. Đzleyen yıldan sonraki yıllarda indirim konusu yapılabilecek olan peşin ödenen rgiler fonların izlenmesi için kullanılır. Bu grupta yer alan yukarıda tanımlanan hesaplar kapsamına girmeyen diğer duran varlıklar ile bunlardan muhasebe sistemine dahil edilmiş bulunanların yeniden değerlemeye tabi tutulması sonucunda oluşan değer artış ya da azalış tutarları bu hesaba 98 STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-) Bu grupta yer alan stokların yangın, deprem, su basması gibi doğal afetler bozulma, çürüme, kırılma, çatlama, paslanma, teknolojik gelişmeler moda değişiklikleri nedeniyle stokların fiziki ekonomik değerlerinde önemli azalışların ortaya çıkması ya bunun dışında diğer nedenlerle piyasa fiyatlarında düşmelerin meydana gelmesi dolayısıyla, kayıpları karşılamak üzere ayrılan karşılıklar bu hesaba 99 BĐRĐKMĐŞ AMORTĐSMANLAR ( - ) 3 KISA VADELĐ YABANCI KAYNAKLAR 30 MALĐ BORÇLAR Diğer duran varlıklar hesap grubunda yer alan hesaplarda kayıtlı amortismana tabi duran varlıklar için ayrılmış olan amortisman tutarları bu hesaba 8

9 303 ĐŞLETMELER ARASI MALĐ BORÇLAR Đşletmelerin aynı idareye bağlı diğer işletmelerden yapacağı kısa vadeli borçlanmaları ile uzun vadeli olan mali borçlarından kısa vadeli hale gelenler bu hesaba kaydedilerek izlenir. 3 TĐCARĐ BORÇLAR 30 SATICILAR Đşletmenin faaliyet konusu ile ilgili her türlü mal hizmet alımlarından kaynaklanan ticari borçları bu hesaba 30 0 Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu Đdarelerine Borçlar 30 0 Özel Bütçe Kapsamındaki Đdarelere Borçlar Düzenleyici Denetleyici Kurumlara Borçlar Mahalli Đdarelere Borçlar 30 0 Sosyal Günlik Kurumlarına Borçlar KĐT'lere Borçlar Diğer Tüzel Kişilere Borçlar Gerçek Kişilere Borçlar Diğer Borçlar 36 ALINAN DEPOZĐTO VE TEMĐNATLAR 36 0 Đhale Teminatları Geçici Teminatlar Kesin Teminatlar Alınan Diğer Depozito Teminatlar Mevzuatları gereği, muhasebe birimlerince nakden ya mahsuben tahsil edilen nakdi nitelikteki depozito teminatlar bu hesaba Teminat ya depozito olarak alınan banka teminat mektubu ya diğer menkul kıymetler gibi nakdi nitelikte olmayanlar "9-Nazım Hesaplar" grubunda yer alan ilgili hesaplarda izlenir. 39 DĐĞER TĐCARĐ BORÇLAR 39 0 Kamu Kurum Kuruluşlarına Borçlar 39 0 Gerçek Tüzel Kişilere Borçlar Diğer Ticari Borçlar 33 DĐĞER BORÇLAR 33 PERSONELE BORÇLAR 33 0 Personele Ödenecek Ücretler 33 0 Personele Ödenecek Yolluklar Personele Ödenecek Nöbet Ücretleri Personele Ödenecek Kıdem Tazminatları 33 0 Personele Ödenecek Đhbar Tazminatları Personele Ödenecek Đkramiyeler Personele Olan Diğer Borçlar Bu grupta yer alan yukarıda tanımlanan hesaplar kapsamına girmeyen diğer ticari çeşitli borçlar bu hesaba Đşletmenin personeline olan ücret, ikramiye gibi borçları bu hesaba 336 DĐĞER ÇEŞĐTLĐ BORÇLAR Ticari olmayıp yukarıdaki hesaplardan hiçbirinin kapsamına alınamayan öğrenci hakkı, kira borçları, faiz borçları, mahiyeti tespit edilemeyen tutarlar ile emanet olarak nakden ya mahsuben tahsil edilen tutarlar gibi çeşitli borçlar bu hesaba kaydedilerek izlenir Kira Borçları Faiz Borçları Öğrenci Hakkı S.B. Merkez Payından Aktarılanlar S.B. 0 Sayılı SGK Kanununa Göre Aktarılan Tutarlar SGK Katılım Payları Faaliyet Konusu Dışındaki Borçlar Mahiyeti Tespit Edilemeyen Tutarlar Diğer Çeşitli Borçlar 34 ALINAN AVANSLAR 9

10 340 ALINAN SĐPARĐŞ AVANSLARI Mal hizmet satış faaliyeti olan işletmelerin satış amacıyla gelecekte yapacağı mal hizmet teslimleriyle ilgili olarak peşin tahsil ettiği avans tutarları bu hesaba 349 ALINAN DĐĞER AVANSLAR Alınan kısa vadeli diğer avans tutarları bu hesaba YILLARA YAYGIN ĐNŞAAT VE ONARIM HAKEDĐŞLERĐ YILLARA YAYGIN ĐNŞAAT VE ONARIM HAKEDĐŞ BEDELLERĐ Yıllara yaygın taahhüt işleri yapan işletmelerin üstlendikleri işlerden, gerçekleştirilen kısım karşılığında aldıkları hakedişlerin izlenmesi için kullanılır. 36 ÖDENECEK DĐĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 360 ÖDENECEK VERGĐ VE FONLAR Đşletmelerce sorumlu ya mükellef sıfatıyla mevzuatı gereği nakden ya mahsuben tahsil edilip ilgili rgi dairesine ödenmesi gereken tutarlar bu hesaba kaydedilerek izlenir. Bu hesapta kayıtlı rgi fon tutarlarından; ödemesi geciken, bir yıldan daha kısa bir süre için ertelenen ya takside bağlananlar "368-Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş ya Taksitlendirilmiş Vergi Diğer Yükümlülükler Hesabı"na, bir yıldan daha uzun bir süre ertelenen ya takside bağlananlar ise "438-Kamuya Olan Ertelenmiş ya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabı"na aktarılır Gelir Vergisi Tevkifatları Aylık Ücretlerden Kesilen Đstihkak Hizmet Alımlarından Kesilen Diğer Kesilen Gelir Vergisi Kurumlar Vergisi Damga Vergisi Katma Değer Vergisi Ödenecek Katma Değer Vergisi Katma Değer Vergisi Tevkifatı Diğer Katma Değer Vergisi Kesintileri Đstihkaklardan Vergi Borçlarına Karşılık Yapılan Kesintiler Ödenecek Diğer Vergiler 36 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLĐK KESĐNTĐLERĐ Sosyal günlik mevzuatı hükümlerine göre sosyal günlik kurumu adına nakden ya mahsuben tahsil edilen tutarlar bu hesaba kaydedilerek izlenir. Bu hesapta kayıtlı sosyal günlik kesintisi tutarlarından; ödemesi geciken, bir yıldan daha kısa bir süre için ertelenen ya takside bağlananlar "368-Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş ya Taksitlendirilmiş Vergi Diğer Yükümlülükler Hesabı"na, bir yıldan daha uzun bir süre ertelenen ya takside bağlananlar ise "438-Kamuya Olan Ertelenmiş ya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabı"na aktarılır Đştirakçi Payları Malüllük,Yaşlılık Emeklilik Primi Genel Sağlık Sigortası Primi 36 0 Đşren Payı Malüllük,Yaşlılık Emeklilik Primi Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi Genel Sağlık Sigortası Primi Fiili Hizmet Zamları Matrah Farkı Primi Geçmiş Yıllar Primleri 0

11 36 04 Đşsizlik Sigortası Primleri Đştirakçi Payı Đşren Payı Diğer Kesintiler Đştirakçilerden Tahsil Edilen Cezalar Müteahhitlere Hakedişlerinden Yapılan Sigorta Primi Gecikme Cezaları Diğer Kesintiler 36 ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERĐ 36 0 Ödenecek Hazine Hissesi 36 0 SHÇEK Payı Merkez Hissesi Yıl Sonu Karından Hazineye Aktarılacak Tutarlar 36 0 Bilimsel Araştırma Proje Payları Ödenecek Đşletme Masrafları Ödenecek Amortisman Giderleri Döner sermayeli işletmelerce genel bütçeye aktarılacak tutarlar, Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu payı, idare masraflarına katılma payı, amortisman payı, kâr payı, merkez hissesi gibi Hazineye ya ilgili idareye ödenecek gelir paylar bu hesaba 34 sayılı Kanunun Geçici. maddesi gereği gayrisafi hasilattan tahsil edilen tutarlar üzerinden ayrılan paylar bu yardımcı hesaba kaydedilir 88 sayılı Kanunun 8. maddesinin (k) bendine göre gayrisafi hasılat tutarı üzerinden ayrılan paylar bu detaya Mevzuatı gereği işletmelerce tahsil edilen tutarlar üzerinden merkeze aktarılan paylar bu yardımcı hesaba Mevzuatında yıl sonu karının Hazineye aktarılması öngörülen işletmelerin aktaracağı tutarlar bu yardımcı hesaba Ünirsitelere bağlı döner sermayeli işletmelerin ayırdıkları bilimsel araştırma proje payları bu yardımcı hesaba Mevzuatında ayrıca hesaplanarak ilgili yerlere gönderilmesi öngörülen işletme masrafları bu yardımcı hesaba Mevzuatında ayrıca hesaplanarak ilgili yerlere gönderilmesi öngörülen amortisman giderleri bu yardımcı hesaba Kurum Harcama Payı Bina Onarım Katkı Payı Ödenecek Diğer Yükümlülükler 363 ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI Aylık Ödenecek Katkı Payları Sabit Ek Ödeme Diğer Ek Ödeme Yılsonu Karı Üzerinden Ödenecek Katkı Payları Diğer Ödemeler Milli Savunma Bakanlığına bağlı işletmelerin döner sermaye işleri haricinde kalan ihtiyaçlarının bir kısmının karşılanması için ayrılan tutarlar bu yardımcı hesaba Mevzuatında ayrıca hesaplanarak ilgili yerlere gönderilmesi öngörülen bina onarım katkı payları bu yardımcı hesaba Yukarıdaki yardımcı hesaplara girmeyen diğer yükümlülükler bu yardımcı hesaba Döner sermayeli işletmelerce, personele maaş dışında katkı payı, prim, huzur hakkı gibi değişik adlarla yapılan ödemelerin tahakkuku bu hesaba Mevzuatı gereğince aylık gayrisafi hasılattan hesaplanan katkı payı tahakkuk tutarları bu yardımcı hesaba Mevzuatı gereğince yılsonu karından hesaplanan katkı payı tahakkuk tutarları bu yardımcı hesaba Yukarıdaki yardımcı hesaplara girmeyen diğer katkı payı tahakkukları bu yardımcı hesaba 366 MERKEZ HĐSSESĐ Merkez hissesi hesabı, 4//96 tarihli 09 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları Đle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun gereğince, Sağlık Bakanlığınca belirlenecek oranların, adı geçen Bakanlığa bağlı işletmelerce, aylık gayrisafi hasılattan tahsil edilen tutarlara uygulanması sonucu tespit edilen merkez hissesi tutarlarının, Bakanlık Döner Sermaye Merkez Muhasebe Birimince izlenmesi için kullanılır.

12 368 VADESĐ GEÇMĐŞ, ERTELENMĐŞ VEYA TAKSĐTLENDĐRĐLMĐŞ VERGĐ VE DĐĞER YÜKÜMLÜLÜKLER Kanuni süresi içerisinde ödenmeyen rgi diğer yükümlülükler ile bir yıldan daha kısa bir süreyle ertelenen ya taksitlendirilen rgi diğer yükümlülükler bu hesaba Bu hesapta kayıtlı olup, vadesine dönüşen borç tutarları, ilgili borç yükümlülük hesaplarına aktarılır Vergi Fonlar Gelir Vergisi Kurumlar Vergisi Damga Vergisi Katma Değer Vergisi Diğer Vergiler Sosyal Günlik Kesintileri Ödenecek Döner Sermaye Yükümlülükleri Ödenecek Hazine Hissesi SHÇEK Payı Merkez Hissesi Đşletmelerinin sorumlu ya mükellef sıfatıyla yaptıkları rgi fon tahsilatlarından vadesi geçmiş, ertelenmiş ya taksitlendirilmiş olanlar bu bölümdeki ilgili yardımcı hesaba Kamu idarelerinin, sosyal günlik kurumları adına yaptıkları sosyal günlik kesintisi tahsilatlarından vadesi geçmiş, ertelenmiş ya taksitlendirilmiş olanlar bu bölümdeki ilgili yardımcı hesaba Yıl Sonu Karından Hazineye Aktarılacak Tutarlar Diğer Yükümlülükler 369 ÖDENECEK DĐĞER YÜKÜMLÜLÜKLER Đcra Kesintileri Kefalet Aidatları Sendika Kesintileri Diğer Yükümlülükler 37 BORÇ VE GĐDER KARŞILIKLARI 370 DÖNEM KARI VERGĐ VE DĐĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI Özel bölümlerinde tanımlananlar dışında kalan icra, sendika, lojman kesintileri kefalet aidatları gibi yükümlülükler bu hesaba Dönem kârı üzerinden hesaplanan kurumlar rgisi, diğer rgi kesintiler, fonlar benzeri diğer yükümlülükler için ayrılan karşılıklar bu hesaba 37 DÖNEM KARININ PEŞĐN ÖDENEN VERGĐ VE DĐĞER YÜKÜMLÜLÜKLERĐ (-) Mevzuat gereğince peşin ödenen kurumlar rgisi ile diğer yükümlülükler bu hesaba 37 KIDEM TAZMĐNATI KARŞILIĞI ( - ) 373 MALĐYET GĐDERLERĐ KARŞILIĞI DĐĞER BORÇ VE GĐDER KARŞILIKLARI GELECEK AYLARA AĐT GELĐRLER VE GĐDER TAHAKKUKLARI GELECEK AYLARA AĐT GELĐRLER Gelecek Aylara Ait Kira Gelirleri Gelecek Aylara Ait Satış Gelirleri Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler 38 GĐDER TAHAKKUKLARI 38 0 Personel Ücret Tahakkukları 38 0 Personel Yolluk Tahakkukları Diğer Personel Tahakkukları Diğer Gider Tahakkukları Belirlenecek esaslar çerçesinde ayrılan faaliyet dönemi içinde ödenmesi öngörülen kıdem tazminatları karşılıkları bu hesaba Aylık maliyetlerin belirlenmesi, gelecek aylarda kesin tahakkuku yapılacak giderlerden aylık maliyetlere pay rilmesi, tamirbakım, ikramiyeler benzeri giderlere ilişkin tahmini gider karşılıkları bu hesaba Faaliyet dönemi içinde ödenmesi öngörülen diğer borç gider karşılıkları bu hesaba Yılı içinde gelecek aylara ilişkin olarak peşin tahsil edilen gelirler ile daha önceki yıllarda peşin olarak tahsil edilen gelirlerden faaliyet dönemi sonu itibariyle tahakkuku izleyen faaliyet döneminde yapılacak tutarlar Gelecek aylarda ödemesi yapılacak kesinlikle belgeye dayalı gider tahakkukları bu hesaba kaydedilerek izlenir.

13 39 39 DĐĞER KISA VADELĐ YABANCI KAYNAKLAR HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGĐSĐ 393 MERKEZ VE ŞUBELER CARĐ Merkez Đşletme SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI DĐĞER ÇEŞĐTLĐ KISA VADELĐ YABANCI KAYNAKLAR Katma değer rgisi mükellefi kamu idarelerince teslim edilen mal ya ifa edilen hizmetler üzerinden hesaplanan katma değer rgisi ile işlemi gerçekleşmeyen ya da işlemden vazgeçilen mal hizmetlere ilişkin katma değer rgileri bu hesaba kaydedilerek izlenir. Merkezinşubelerle,şubelerin merkezle ya kendi aralarındaki borç alacak ilişkileri bu hesaba Yapılan sayımlar sonucunda tespit edilen kasa, döviz, alınan çek, menkul kıymet benzeri fazlalıklar, nedenleri belirleninceye kadar geçici olarak bu hesaba Bu hesap grubunda yer alan yukarıda tanımlanan hesapların kapsamına girmeyen diğer çeşitli kısa vadeli yabancı kaynaklar bu hesaba 4 UZUN VADELĐ YABANCI KAYNAKLAR 40 MALĐ BORÇLAR 403 ĐŞLETMELER ARASI MALĐ BORÇLAR 4 TĐCARĐ BORÇLAR 40 SATICILAR 40 0 Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu Đdarelerine Borçlar 40 0 Özel Bütçe Kapsamındaki Đdarelere Borçlar Düzenleyici Denetleyici Kurumlara Borçlar Mahalli Đdarelere Borçlar 40 0 Sosyal Günlik Kurumlarına Borçlar KĐT'lere Borçlar Diğer Tüzel Kişilere Borçlar Gerçek Kişilere Borçlar 46 ALINAN DEPOZĐTO VE TEMĐNATLAR 46 0 Đhale Teminatları Geçici Teminatlar Kesin Teminatlar Alınan Diğer Depozito Teminatlar 49 DĐĞER TĐCARĐ BORÇLAR 43 DĐĞER BORÇLAR 436 DĐĞER ÇEŞĐTLĐ BORÇLAR Đşletmelerin aynı idareye bağlı diğer işletmelerden yapacağı uzun vadeli borçlanmaları bu hesaba kaydedilerek izlenir. Đşletmenin faaliyet konusu ile ilgili her türlü mal hizmet alımlarından kaynaklanan ticari vadesi bir yıldan uzun olan borçları bu hesaba Alınan depozito teminatlardan vadesi bir yılın üzerinde olanlar Bu grupta yer alan yukarıda tanımlanan hesapların kapsamına girmeyen vadesi faaliyet dönemini aşan diğer faaliyet borçları bu hesaba kaydedilerek izlenir. Bu hesapta kayıtlı olup, vadesi bir yılın altına inen diğer faaliyet borçları, "39-Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı"na aktarılır. Bu grupta yer alan yukarıda tanımlanan hesapların kapsamına girmeyen uzun vadeli diğer çeşitli borçlar bu hesaba 438 KAMUYA OLAN ERTELENMĐŞ VEYA TAKSĐTLENDĐRĐLMĐŞ BORÇLAR Kamuya olan rgi benzeri borçlardan vadesinde ödenemeyip ertelenmiş ya takside bağlanmış olup, içinde bulunulan faaliyet dönemini takip eden dönemlerde ödenecek olanlar bu hesaba kaydedilerek izlenir. Bu hesapta kayıtlı olup, vadesine ya faaliyet dönemi içinde ödenecek hale dönüşen borçlar, "3- Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar" ana hesap grubunda yer alan ilgili hesaplara aktarılır Vergi Fonlar Gelir Vergisi Kurumlar Vergisi Damga Vergisi Katma Değer Vergisi Diğer Vergiler 3

14 438 0 Sosyal Günlik Kesintileri Ödenecek Döner Sermaye Yükümlülükleri Hazine Hissesi SHÇEK Payı Merkez Hissesi Yıl Sonu Karından Hazineye Aktarılacak Tutarlar Diğer Yükümlülükler 44 ALINAN AVANSLAR 440 ALINAN SĐPARĐŞ AVANSLARI Mal hizmet satış faaliyeti olan işletmelerin satış amacıyla gelecekte yapacağı mal hizmet teslimleriyle ilgili olarak peşin tahsil ettiği içinde bulunulan faaliyet dönemini aşan bir süreyle alınan avans tutarları bu hesaba Bu hesapta kayıtlı olup, vadesi bir yılın altına inen alınan avans kredi tutarları, "340-Alınan Sipariş Avansları Hesabı"na aktarılır. 449 ALINAN DĐĞER AVANSLAR 47 BORÇ VE GĐDER KARŞILIKLARI 47 KIDEM TAZMĐNATI KARŞILIĞI 48 GELECEK YILLARA AĐT GELĐRLER VE GĐDER TAHAKKUKLARI Alınan uzun vadeli diğer avans tutarları bu hesaba Bu hesapta kayıtlı olup, vadesi bir yılın altına düşen alınan avans kredi tutarları, "349-Alınan Diğer Avanslar Hesabı"na aktarılır. Belirlenecek esaslar çerçesinde ayrılan faaliyet dönemini takip eden dönemlerde ödenmesi öngörülen kıdem tazminatları karşılıkları bu hesaba Bu hesapta kayıt olup, faaliyet dönemi içerisinde ödenecek hale dönüşen kıdem tazminatı karşılıkları "37-Kıdem Tazminatı Karşılıkları Hesabı"na aktarılır. 480 GELECEK YILLARA AĐT GELĐRLER Gelecek yıllara ilişkin peşin olarak tahsil edilen gelirler bu hesaba Bu hesapta kayıt olup, faaliyet dönemi sonu itibariyle tahakkuk zamanına bir yıldan az süre kalan gelirler "380-Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı"na aktarılır Gelecek Yıllara Ait Kira Gelirleri Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler 48 GĐDER TAHAKKUKLARI ÖZ KAYNAKLAR 0 ÖDENMĐŞ SERMAYE 00 SERMAYE 0 ÖDENMEMĐŞ SERMAYE (-) SERMAYE YEDEKLERĐ MADDĐ DURAN VARLIKLAR YENĐDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI Gelecek yıllarda ödemesi yapılacak kesinlikle belgeye dayalı gider tahakkukları bu hesaba kaydedilerek izlenir. Đşletmeye tahsis edilen sermaye tutarları ile öz kaynaklar ana hesap grubundaki diğer hesaplarda kayıtlı tutarlardan bu hesaba aktarılmasına karar rilenler bu hesaba Đşletmeye tahsis edilen sermayenin ödenmemiş kısmı bu hesaba Bilançonun aktifinde kayıtlı maddi maddi olmayan duran varlıklardan yeniden değerlemeye tabi tutulanların yeniden değerlemesi sonucunda oluşan değerleme farkları bu hesaba kaydedilerek izlenir. 0 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları 0 0 Yeraltı Yerüstü Düzenleri 0 0 Binalar 0 03 Tesis, Makine Cihazlar 0 04 Taşıtlar 0 0 Demirbaşlar 0 06 Diğer Maddi Duran Varlıklar 0 0 Arazi Arsaların Yeniden Değerleme Farkları 0 Maddi Olmayan Duran Varlıkların Yeniden Değerleme Farkları 0 0 Hakların Yeniden Değerleme Farkları 0 03 Özel Maliyetlerin Yeniden Değerleme Farkları 4

15 0 04 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıkların Yeniden Değerleme Farkları 03 Diğer Duran Varlıkların Yeniden Değerleme Farkları 4 YEDEKLER 49 ÖZEL FONLAR 7 GEÇMĐŞ YILLAR KARLARI 70 GEÇMĐŞ YILLAR KARLARI 70 0 N- Yılına Ait Karlar 70 0 N- Yılına Ait Karlar N-3 Yılına Ait Karlar N-4 Yılına Ait Karlar 70 0 N- Yılına Ait Karlar 8 GEÇMĐŞ YILLAR ZARARLARI 80 GEÇMĐŞ YILLAR ZARARLARI ( - ) 80 0 N- Yılına Ait Zararlar 80 0 N- Yılına Ait Zararlar N-3 Yılına Ait Zararlar N-4 Yılına Ait Zararlar 80 0 N- Yılına Ait Zararlar 9 DÖNEM NET KARI/ZARARI 90 DÖNEM NET KARI 9 DÖNEM NET ZARARI ( - ) 6 GELĐR TABLOSU HESAPLARI 60 BRÜT SATIŞLAR 600 YURTĐÇĐ SATIŞLAR Sağlık Hizmeti Gelirleri Muayene, Konsültasyon Rapor Gelirleri Laboratuvar Gelirleri Radyoloji Görüntüleme Gelirleri Tıbbi Uygulama Gelirleri Genel Uygulamalar Girişim Gelirleri Ameliyat Anestezi Gelirleri Yatak Refakat Ücreti Gelirleri Đlaç Tıbbi Sarf Malzemesi Gelirleri Radyasyon Onkolojisi Gelirleri Nükleer Tıp Görüntüleme Tedavi Gelirleri Diyaliz Gelirleri Hasta Nakil Gelirleri Diğer Sağlık Hizmet Gelirleri Orman Gelirleri Endüstriyel Ağaç Ürünleri Satış Gelirleri Tali Orman Ürünleri Satış Gelirleri Orman Ağaçları Fidan Satış Gelirleri Süs Bitkileri Satış Gelirleri Tohum Satış Gelirleri Park Bahçe Düzenlenmesinden Elde Edilen Gelirler Orman Đçi Dinlenme Yerleri Gelirleri Tasarrufu zorunlu yasal fonlar ile diğer maksatlarla ayrılan fonlar bu hesaba Geçmiş faaliyet dönemlerinde ortaya çıkan karlar, son beş yıllık dönem sonuçlarını gösterecek şekilde bu hesaba Geçmiş faaliyet dönemlerinde ortaya çıkan zararlar, son beş yıllık dönem sonuçlarını gösterecek şekilde bu hesaba Đçinde bulunulan faaliyet dönemine ilişkin rgi sonrası net kâr tutarı bu hesaba Đçinde bulunulan faaliyet dönemine ilişkin net zarar tutarı bu hesaba Yurt içindeki gerçek tüzel kişilere satılan mal hizmetler karşılığında alınan ya da tahakkuk ettirilen değerler bu hesaba Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık işletmeleri, ünirsite sağlık işletmeleri, GATA, asker hastaneleri, Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesi ile sağlık hizmeti karşılığı gelir elde eden diğer birimlerin gelirleri bu bölümde izlenir. Orman Genel Müdürlüğü Çevre Orman Bakanlığı döner sermaye işletmeleri ile ormancılık alanında faaliyeti olan ünirsite döner sermaye işletmelerinin gelirleri bu bölümde izlenir.

16 Diğer Orman Gelirleri Tarım Hayvancılık Gelirleri Tohum Gelirleri Bitkisel Üretim Gelirleri Tahıl Gelirleri Bakliyat Gelirleri Endüstri Bitkileri Gelirleri Tıbbi Aromatik Bitkiler Gelirleri Çayır-Mera Yem Bitkileri Gelirleri Fide Fidan Gelirleri Sebze Gelirleri Mey Gelirleri Süs Bitkileri Gelirleri Ziraat Sanatları Gelirleri Hayvancılık Gelirleri Aşı, Serum Antijen Gelirleri Biyolojik Mücadele Gelirleri Mücadele Đlaç Gelirleri Tali Ürün Gelirleri Dezenfeksiyon Gelirleri Fümügasyon Gelirleri Sertifikasyon Gelirleri Suni Tohumlama Gelirleri Fidan Muayene Gelirleri Çırçırlama Gelirleri Tohum Temizleme Gelirleri Soğuk Hava Deposu Gelirleri Deney Hayvanları Gelirleri Diğer Tarım Hayvancılık Gelirleri Mesleki Eğitim Gelirleri Tarım Bakanlığı işletmeleri, tarım hayvancılık alanında faaliyeti olan ünirsite döner sermaye işletmeleri ile tarım hayvancılık kapsamında faaliyet gösteren diğer işletmelerin gelirleri bu bölümde izlenir. Milli Eğitim Bakanlığı, Ünirsiteler SHÇEK gibi birimlerin mesleki eğitim faaliyetleri ile ilgili gelirleri bu bölümde izlenir Ahşap Teknolojisi Bölümü Gelirleri Ayakkabı Saraciye Teknolojisi Bölümü Gelirleri Bahçecilik Bölümü Gelirleri Bilişim Teknolojileri Bölümü Gelirleri Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Bölümü Gelirleri Büro Yönetimi Sekreterlik Bölümü Gelirleri Çocuk Gelişimi Eğitimi Bölümü Gelirleri Gemi Yapım Đşleri Bölümü Gelirleri Denizcilik Bölümü Gelirleri Eğlence Hizmetleri Bölümü Gelirleri El Sanatları Teknolojisi Bölümü Gelirleri Elektrik- Elektronik Teknolojisi Bölümü Gelirleri Endüsriyel Otomasyon Teknolojileri Bölümü Gelirleri Grafik Fotoğraf Bölümü Gelirleri Gazetecilik Bölümü Gelirleri Gıda Teknolojisi Bölümü Gelirleri Giyim Üretim Teknolojisi Bölümü Gelirleri Güzellik Saç Bakım Hizmetleri Bölümü Gelirleri Halkla Đlişkiler Organizasyon Hizmetleri Gelirleri Hasta Yaşlı Hizmetleri Bölümü Gelirleri Đnşaat Teknolojisi Bölümü Gelirleri Kimya Teknolojisi Bölümü Gelirleri 6

17 Konaklama Seyahat Hizmetleri Bölümü Gelirleri Kuyumculuk Teknolojisi Bölümü Gelirleri Makine Teknolojisi Bölümü Gelirleri Matbaa Bölümü Gelirleri Metal Teknolojisi Bölümü Gelirleri Metalürji Bölümü Gelirleri Motorlu Araçlar Teknolojisi Bölümü Gelirleri Müzik Aletleri Yapımı Bölümü Gelirleri Plastik Teknolojisi Bölümü Gelirleri Radyo Televizyon Bölümü Gelirleri Raylı Sistemler Teknolojisi Bölümü Gelirleri Sanat Tasarım Bölümü Gelirleri Seramik Cam Teknolojisi Bölümü Gelirleri Tekstil Teknolojisi Bölümü Gelirleri Tesisat Teknolojisi Đklimlendirme Bölümü Gelirleri Uçak Bakım Bölümü Gelirleri Ulaştırma Hizmetleri Bölümü Gelirleri Yiyecek Đçecek Hizmetleri Bölümü Gelirleri Aile Tüketici Bilimleri Bölümü Gelirleri Harita-Tapu-Kadastro Bölümü Gelirleri Hayvan Sağlığı Bölümü Gelirleri Laboratuvar Hizmetleri Bölümü Gelirleri Meteoroloji Bölümü Gelirleri Tarım Teknolojileri Bölümü Gelirleri Diğer Mesleki Eğitim Bölümü Gelirleri Belgelendirme Đzin Verme Gelirleri Bilet Satış Gelirleri Belgelendirme Gelirleri Yetki Belgesi Gelirleri Ruhsat Gelirleri Sertifikalandırma Gelirleri Lisans Gelirleri Đzin Verme Gelirleri Harita Harita Bilgisi Üretim Gelirleri Diğer Belgelendirme Đzin Verme Gelirleri Baskı, Matbaa Darphane Gelirleri Basılı Yayın Gelirleri Sesli Görüntülü Yayın Gelirleri Darphane Damga Gelirleri Telif Hakları Gelirleri Diğer Baskı Matbaa Gelirleri Barınma Konaklama Gelirleri Huzurevi Gelirleri Kreş Gelirleri Bakımevi Gelirleri Otelcilik Gelirleri Diğer Barınma Konaklama Gelirleri Đşletmelerin belge, ruhsat, sertifika, lisans benzeri belgelendirme izin rme gelirleri bu bölüme Đşletmelerin baskı matbaa gelirleri ile Darphane Damga Matbaası Genel Müdürlüğü işletmesinin gelirleri bu bölüme Đşletmelerin huzurevi, kreş, bakımevi otelcilik gibi hizmet gelirleri bu bölüme Đmalat, Yenileştirme, Bakım, Onarım Kurtarma Gelirleri Milli Savunma Bakanlığına bağlı Anadepo Tamirhane işletmeleri ile imalat, yenileştirme, bakım, onarım kurtarma faaliyetleri olan işletmelerin gelirleri bu bölümde izlenir Đmalat Gelirleri Yenileştirme Gelirleri Bakım Onarım Gelirleri Kurtarma Gelirleri Diğer Gelirler Proje, Araştırma Geliştirme Gelirleri Đşletmelerin proje, araştırma geliştirme gelirleri bu bölümde izlenir. 7

18 Proje Gelirleri Araştırma Geliştirme Gelirleri Eğitim Danışmanlık Gelirleri Kurs Gelirleri Eğitim Hizmeti Gelirleri Danışmanlık Hizmeti Gelirleri 600 Sınav, Ölçme Değerlendirme Gelirleri Sınav Hizmeti Gelirleri Ölçme Değerlendirme Gelirleri 600 Muayene, Ölçüm, Kontrol Denetim Gelirleri Muayene Gelirleri Ölçüm Gelirleri Tahlil Analiz Gelirleri Kontrol Denetim Gelirleri Tasfiye Edilecek Eşya Hurda Satış Gelirleri Tasfiye Edilecek Eşya Gelirleri Hurda Gelirleri Diğer Gelirler 60 YURTDIŞI SATIŞLAR 60 0 Sağlık Hizmeti Gelirleri Muayene, Konsültasyon Rapor Gelirleri Laboratuvar Gelirleri Radyoloji Görüntüleme Gelirleri Tıbbi Uygulama Gelirleri Genel Uygulamalar Girişim Gelirleri Ameliyat Anestezi Gelirleri Yatak Refakat Ücreti Gelirleri Đlaç Tıbbi Sarf Malzemesi Gelirleri Radyasyon Onkolojisi Gelirleri Nükleer Tıp Görüntüleme Tedavi Gelirleri 60 0 Diyaliz Gelirleri 60 0 Hasta Nakil Gelirleri Diğer Sağlık Hizmet Gelirleri 60 0 Orman Gelirleri Endüstriyel Ağaç Ürünleri Satış Gelirleri Tali Orman Ürünleri Satış Gelirleri Orman Ağaçları Fidan Satış Gelirleri Süs Bitkileri Satış Gelirleri Tohum Satış Gelirleri Park Bahçe Düzenlenmesinden Elde Edilen Gelirler Orman Đçi Dinlenme Yerleri Gel Diğer Orman Gelirleri Tarım Hayvancılık Gelirleri Tohum Gelirleri Mesleki eğitim kapsamına girmeyen eğitim hizmetlerinden sağlanan gelirler ile danışmanlık hizmetleri karşılığı elde edilen gelirler bu bölümde izlenir. Đşletmelerin sınav, ölçme değerlendirme gelirleri bu bölümde izlenir. Sağlık işletmelerinin tıbbi laboratuvar tahlil tetkikleri hariç olmak üzere işletmelerin tüm muayene, ölçüm, tahlil, analiz, kontrol denetim gibi faaliyetleri sonucu elde edilen gelirler bu bölümde izlenir. Tasfiye Đşleri Döner Sermaye Đşletmesinin tasfiye gelirleri ile diğer işletmelerin hurda gelirleri bu bölümde izlenir. Yukarıdaki sınıflandırma kapsamına girmeyen faaliyet gelirleri bu bölüme açılacak yardımcı hesaplarda izlenir. Yurt dışındaki gerçek tüzel kişilere satılan mal hizmetler karşılığında alınan ya da tahakkuk ettirilen değerler bu hesaba Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık işletmeleri, ünirsite sağlık işletmeleri, GATA, asker hastaneleri, Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesi ile sağlık hizmeti karşılığı gelir elde eden diğer birimlerin gelirleri bu bölümde izlenir. Orman Genel Müdürlüğü Çevre Orman Bakanlığı döner sermaye işletmeleri ile ormancılık alanında faaliyeti olan ünirsite döner sermaye işletmelerinin gelirleri bu bölümde izlenir. Tarım Bakanlığı işletmeleri, tarım hayvancılık alanında faaliyeti olan ünirsite döner sermaye işletmeleri ile tarım hayvancılık kapsamında faaliyet gösteren diğer işletmelerin gelirleri bu bölümde izlenir. 8

19 Bitkisel Üretim Gelirleri Tahıl Gelirleri Bakliyat Gelirleri Endüstri Bitkileri Gelirleri Tıbbi Aromatik Bitkiler Gelirleri Çayır-Mera Yem Bitkileri Gelirleri Fide Fidan Gelirleri Sebze Gelirleri Mey Gelirleri Süs Bitkileri Gelirleri Ziraat Sanatları Gelirleri Hayvancılık Gelirleri Aşı, Serum Antijen Gelirleri Biyolojik Mücadele Gelirleri Mücadele Đlaç Gelirleri Tali Ürün Gelirleri Dezenfeksiyon Gelirleri Fümügasyon Gelirleri Sertifikasyon Gelirleri Suni Tohumlama Gelirleri Fidan Muayene Gelirleri Çırçırlama Gelirleri Tohum Temizleme Gelirleri Soğuk Hava Deposu Gelirleri Deney Hayvanları Gelirleri Diğer Tarım Hayvancılık Gelirleri Mesleki Eğitim Gelirleri Milli Eğitim Bakanlığı, Ünirsiteler SHÇEK gibi birimlerin mesleki eğitim faaliyetleri ile ilgili gelirleri bu bölümde izlenir Ahşap Teknolojisi Bölümü Gelirleri Ayakkabı Saraciye Teknolojisi Bölümü Gelirleri Bahçecilik Bölümü Gelirleri Bilişim Teknolojileri Bölümü Gelirleri Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Bölümü Gelirleri Büro Yönetimi Sekreterlik Bölümü Gelirleri Çocuk Gelişimi Eğitimi Bölümü Gelirleri Gemi Yapım Đşleri Bölümü Gelirleri Denizcilik Bölümü Gelirleri Eğlence Hizmetleri Bölümü Gelirleri El Sanatları Teknolojisi Bölümü Gelirleri Elektrik- Elektronik Teknolojisi Bölümü Gelirleri Endüsriyel Otomasyon Teknolojileri Bölümü Gelirleri Grafik Fotoğraf Bölümü Gelirleri Gazetecilik Bölümü Gelirleri Gıda Teknolojisi Bölümü Gelirleri Giyim Üretim Teknolojisi Bölümü Gelirleri Güzellik Saç Bakım Hizmetleri Bölümü Gelirleri Halkla Đlişkiler Organizasyon Hizmetleri Gelirleri Hasta Yaşlı Hizmetleri Bölümü Gelirleri Đnşaat Teknolojisi Bölümü Gelirleri Kimya Teknolojisi Bölümü Gelirleri Konaklama Seyahat Hizmetleri Bölümü Gelirleri Kuyumculuk Teknolojisi Bölümü Gelirleri Makine Teknolojisi Bölümü Gelirleri Matbaa Bölümü Gelirleri Metal Teknolojisi Bölümü Gelirleri Metalürji Bölümü Gelirleri 9

20 Motorlu Araçlar Teknolojisi Bölümü Gelirleri Müzik Aletleri Yapımı Bölümü Gelirleri Plastik Teknolojisi Bölümü Gelirleri Radyo Televizyon Bölümü Gelirleri Raylı Sistemler Teknolojisi Bölümü Gelirleri Sanat Tasarım Bölümü Gelirleri Seramik Cam Teknolojisi Bölümü Gelirleri Tekstil Teknolojisi Bölümü Gelirleri Tesisat Teknolojisi Đklimlendirme Bölümü Gelirleri Uçak Bakım Bölümü Gelirleri Ulaştırma Hizmetleri Bölümü Gelirleri Yiyecek Đçecek Hizmetleri Bölümü Gelirleri Aile Tüketici Bilimleri Bölümü Gelirleri Harita-Tapu-Kadastro Bölümü Gelirleri Hayvan Sağlığı Bölümü Gelirleri Laboratuvar Hizmetleri Bölümü Gelirleri Meteoroloji Bölümü Gelirleri Tarım Teknolojileri Bölümü Gelirleri Diğer Mesleki Eğitim Bölümü Gelirleri 60 0 Belgelendirme Đzin Verme Gelirleri Bilet Satış Gelirleri Belgelendirme Gelirleri Yetki Belgesi Gelirleri Ruhsat Gelirleri Sertifikalandırma Gelirleri Lisans Gelirleri Đzin Verme Gelirleri Harita Harita Bilgisi Üretim Gelirleri Diğer Belgelendirme Đzin Verme Gelirleri Baskı, Matbaa Darphane Gelirleri Basılı Yayın Gelirleri Sesli Görüntülü Yayın Gelirleri Darphane Damga Gelirleri Telif Hakları Gelirleri Diğer Baskı Matbaa Gelirleri Barınma Konaklama Gelirleri Huzurevi Gelirleri Kreş Gelirleri Bakımevi Gelirleri Otelcilik Gelirleri Diğer Barınma Konaklama Gelirleri Đşletmelerin belge, ruhsat, sertifika, lisans benzeri belgelendirme izin rme gelirleri bu bölüme Đşletmelerin baskı matbaa gelirleri ile Darphane Damga Matbaası Genel Müdürlüğü işletmesinin gelirleri bu bölüme Đşletmelerin huzurevi, kreş, bakımevi otelcilik gibi hizmet gelirleri bu bölüme Đmalat, Yenileştirme, Bakım, Onarım Kurtarma Gelirleri Milli Savunma Bakanlığına bağlı Anadepo Tamirhane işletmeleri ile imalat, yenileştirme, bakım, onarım kurtarma faaliyetleri olan işletmelerin gelirleri bu bölümde izlenir Đmalat Gelirleri Yenileştirme Gelirleri Bakım Onarım Gelirleri Kurtarma Gelirleri Diğer Gelirler Proje, Araştırma Geliştirme Gelirleri Proje Gelirleri Araştırma Geliştirme Gelirleri 60 0 Eğitim Danışmanlık Gelirleri Kurs Gelirleri Eğitim Hizmeti Gelirleri Đşletmelerin proje, araştırma geliştirme gelirleri bu bölümde izlenir. Mesleki eğitim kapsamına girmeyen eğitim hizmetlerinden sağlanan gelirler ile danışmanlık hizmetleri karşılığı elde edilen gelirler bu bölümde izlenir. 0

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO EKMEK SANAYİ İŞVERENLER SENDİKASI İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO Tarih:29/01/2014 Dönem: 2013 AKTİF () PASİF() Cari Dönem Cari Dönem ---------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER 110 HİSSE

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

Erkan KARAARSLAN. info@erkankaraarslan.org

Erkan KARAARSLAN. info@erkankaraarslan.org Erkan KARAARSLAN info@erkankaraarslan.org Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Bu ana hesap grubu, bir yıl içinde geri ödenmesi gereken yabancı kaynakları kapsar. 3- Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 30 Kısa Vadeli

Detaylı

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 108 DİĞRE HAZIR DEĞERLER

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

TODAİE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE UYGULAMA YÖNERGESİ * BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

TODAİE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE UYGULAMA YÖNERGESİ * BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç TODAİE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE UYGULAMA YÖNERGESİ * BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madde 1 - Bu yönergenin amacı, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğünün hesap

Detaylı

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Page 1 of 14 e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Ana Sayfa Kanunlar KHK Tüzükler Yönetmelikler Tebliğler Mülga Kanunlar Andlaşmalar Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: Türk

Detaylı

T.C.DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA/KOCAELİ

T.C.DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA/KOCAELİ 100 KASA HESABI 278,992.23 278,992.23 0.00 0.00 102 BANKA HESABI 90,084,895.32 88,205,834.05 1,879,061.27 0.00 1 T.C. ZİRAAT BANKASI DARICA SUBESİ 85,099.33 82,099.16 3,000.17 0.00 T.C.ZİRAAT BANKASI POSTA

Detaylı

TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014)

TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014) TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014) AKTİF (VARLIKLAR) CARİ DÖNEM 31.12.2014 I- DÖNEN VARLIKLAR 29.032.201,24 A - Hazır Değerler 26.237.778,29 1 - Kasa

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mali Tablolar 15 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) PASİF ( KAYNAKLAR) 31.12.2014 31.12.2014 I -DÖNEN VARLIKLAR 1.282.406,66 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1.033.073,38

Detaylı

DERNEK 12/2015 AYRINTILI BİLANÇOSU

DERNEK 12/2015 AYRINTILI BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) DERNEK 12/2015 AYRINT A I-DÖNEN VARLIKLAR 1.923.702,33 A B A-Hazır Değerler 452.021,16 A C 1-Kasa 7.189,99 B C 2-Alınan Çekler 0,00 C C 3-Bankalar 442.553,65 C C 4-Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012 31.12. BİLANÇOSU AKTİF(ODA MALVARLIĞI) I -DÖNEN VARLIKLAR PASİF ( ODA MALVARLIĞI KAYNAĞI) 3-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler 3.308.696,38 3.158.473,43 A-Kısa Süreli Borçlar 651.546,98 634.987,98

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 7.213, , , , , , , ,91 17.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 7.213, , , , , , , ,91 17. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,...., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Özel lara

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 7.213, , , , , , , ,64 14.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 7.213, , , , , , , ,64 14. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,...., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Özel lara

Detaylı

ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012

ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 (BAĞIMSIZ DENETİM ÇUMSAN ÇUMRA GIDA SANAYİ VE TİCARET. A.Ş. 31.12.20123 ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 I DÖNEN VARLIKLAR A Hazır Değerler 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 4 Verilen Çekler ve

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 3.661.647,96 3.661.647,46,50,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 3.661.647,46

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 10.02.2011 Sayı: 2011/51 Ref: 4/51

SĐRKÜLER Đstanbul, 10.02.2011 Sayı: 2011/51 Ref: 4/51 SĐRKÜLER Đstanbul, 10.02.2011 Sayı: 2011/51 Ref: 4/51 Konu: E-BEYANNAME SĐSTEMĐNDE 1 MART 2011 TARĐHĐNDEN ĐTĐBAREN KABUL EDĐLMEYE BAŞLANACAK OLAN KESĐN MĐZAN BĐLDĐRĐMĐ'NĐN XML FORMATINA ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 5.589, , , , , , , ,00 68.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 5.589, , , , , , , ,00 68. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli.... Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Özel lara İlişkin

Detaylı

GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş YILI FAALİYET RAPORU

GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş YILI FAALİYET RAPORU GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI FAALİYET RAPORU ORTAKLIK YAPISI SERMAYE: 153.734.111 TL GROUPAMA SA. 153.734.111 TL YÖNETİM VE DENETİM KURULU Yönetim Kurulu Başkan Üye Üye Dominique

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

120 Alıcılar 798.608,77 121 Alacak Senetleri - 122 Alacak Senetleri Reeskontu(-) - 126 Verilen Depozito ve Teminatlar - 12 Ticari Alacaklar

120 Alıcılar 798.608,77 121 Alacak Senetleri - 122 Alacak Senetleri Reeskontu(-) - 126 Verilen Depozito ve Teminatlar - 12 Ticari Alacaklar ENERVİS ENERJİ SERVİS SANAYİ VE TİCARET A.Ş. AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 1 DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 1.155.393,33 10 Hazır Değerler 333.817,62 100 Kasa - 101 Alınan çekler - 102 Bankalar 333.817,62 103

Detaylı

HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI

HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI 1 A TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ Tekdüzen hesap çerçevesindeki hesap sınıfları; finansal durum tablosu ve gelir tablosundaki gruplama ve sıralama paralelinde aşağıdaki

Detaylı

GÜNLÜK DEFTER (YEVMİYE) KAYITLARI 100 KASA HESABI 15.900,- 101 ALINAN ÇEKLER 33.000,- 102 BANKALAR HESABI 100.500,- 120 ALICILAR 90.700,- 121 ALACAK SENETLERİ HESABI 132.600,- 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) ÇANKAYA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 21.04.2014-14:59:22 Vergi Kimlik Numarası 7750066708 E-Posta Adresi banubingol@hotmail.com Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı

Detaylı

UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK HESAPLARI. Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org

UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK HESAPLARI. Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK HESAPLARI Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org Uzun Vadeli Yabancı Kaynak Hesapları Bu ana hesap grubu, bir yıldan uzun vadeli yabancı kaynakları kapsar. Uzun vadeli yabancı

Detaylı

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 VE 31 ARALIK 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 VE 31 ARALIK 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR A. NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 41.801.802 19.365.040 1- Kasa 9.428-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 32.101.491 11.660.450 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka Garantili

Detaylı

BALIKESİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI/ 2011 31/12/2011 AYRINTILI BİLANÇOSU

BALIKESİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI/ 2011 31/12/2011 AYRINTILI BİLANÇOSU AKTİF (VARLIKLAR) I- DÖNEN VARLIKLAR 394.803,93 A-HAZIR DEĞERLER 17.763,06 1-KASA 279,38 2-ALINAN ÇEKLER 2.055,00 3-BANKALAR 153,28 4-VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ 5-DİĞER HAZIR DEĞERLER 15.275,40 B-MENKUL

Detaylı

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARI TEKDÜZEN HESAP PLANI AKTİF HESAPLAR 1 Dönen Varlıklar 10 Hazır Değerler

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARI TEKDÜZEN HESAP PLANI AKTİF HESAPLAR 1 Dönen Varlıklar 10 Hazır Değerler SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARI TEKDÜZEN HESAP PLANI AKTİF HESAPLAR 1 Dönen Varlıklar 10 Hazır Değerler 100 Kasa 101 Alınan Çekler 101.01 Portföydeki Çekler 101.02 Tahsildeki Çekler 101.03 Teminattaki

Detaylı

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 30 Haziran 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 30 Haziran 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR A. NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 96.230.312 23.334.912 1- Kasa 5.495 11.922 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 50.286.913 12.673.009 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5-

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 EKİM 1999 I.DÖNEN VARLIKLAR 5,236,848 A- HAZIR DEĞERLER 514,921 1- Kasa 5,081 2- Bankalar 479,676

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU. Mali Tablolar İSTANBUL SMMM ODASI

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU. Mali Tablolar İSTANBUL SMMM ODASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL SMMM ODASI Mali Tablolar 2 AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU 31.12.2014 31.12.2014 I -DÖNEN VARLIKLAR 18.046.429,68 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 54.298,01,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 58.907,97 800.000,00 32.866.879,21 18.819.120,11 1.115.340,25 102.186,77 30.565,26 340.957,38 24.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 58.907,97 800.000,00 32.866.879,21 18.819.120,11 1.115.340,25 102.186,77 30.565,26 340.957,38 24. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.., Muhasebe Birimindeki Çekler.. Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına

Detaylı

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54 TABLO 1. BİLANÇO Yıl : AKTİF HESAPLAR N Yılı PASİF HESAPLAR N Yılı 1 DÖNEN VARLIKLAR 47.185.283,29 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 4.657.9,33 10 HAZIR DEĞERLER 8.1.152,54 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR 3.741.727,41

Detaylı

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1/5

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1/5 (01.01.2012-31.12.2012) UŞAK İL ÖZEL İDARESİ 44.64 - TÜM MUHASEBE BİRİMLERİ 2012 Yılı BİLANÇOSU AKTİF 2010 2011 Cari Yıl 2012 PASİF 2010 2011 Cari Yıl 2012 1 DÖNEN VARLIKLAR 37.924.033,78 10 HAZIR DEGERLER

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU MUHASEBE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE İŞ KURUMU MUHASEBE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 29.04.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26153 TÜRKİYE İŞ KURUMU MUHASEBE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kurumun

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) FIRAT VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 30.04.2014-18:35:38 Vergi Kimlik Numarası 6130693067 Ticaret Sicil No 14232 İrtibat Tel No 422 2128322 Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın

Detaylı

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU GELİR TABLOSU 01.01.2014 01.01.2013 31.03.2014 31.03.2013 Değişim A- BRÜT SATIŞLAR 5.731.679,10 4.179.741,10 37,13% 600 -Yurtiçi Satışlar 5.731.557,77 4.179.741,10 601 -Yurtdışı Satışlar 0,00 0,00 602

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir Tabloları... 6-7 Konsolide Olmayan Nakit

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Q4 Versiyon 2 Tablo Uyarı Açıklama TAMAM TAMAM 0 31.12.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar

Detaylı

TÜRKİYE DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİ BİRLİKLERİ STANDART TEKDÜZEN HESAP PLANI

TÜRKİYE DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİ BİRLİKLERİ STANDART TEKDÜZEN HESAP PLANI TÜRKİYE DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİ BİRLİKLERİ STANDART TEKDÜZEN HESAP PLANI Hesap Kodu Hesap Adı 100 KASA HESABI 100.00 KASA HESABI 100.00.01 MERKEZ KASA HESABI 100.00.01.01 MERKEZ TL KASA HESABI 100.00.01.01.01

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI 2015 / 1 DÖNEM AKTİF X ANONİM ŞİRKETİ(01.01.2013-31.12.2013)BİLANÇOSU I DÖNEN VARLIKLAR I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HAZIR DEĞERLER MALİ BORÇLAR PASİF 100 KASA 30.000,00 300 BANKA KREDİLERİ 65.000,00

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4.2.3 72.697.782 83.850.008 1- Kasa 14 3.860 17.043 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 72.736.511 83.841.225 4- Verilen Çekler

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , , // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,..,.. Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin

Detaylı

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Dipnot 30.09.2007 31.12.2006 I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 686.426 548.065 1- Kasa 1.119 772 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 685.307 547.293 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 195.499.009 193.182.892 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 170.270.957 169.408.873 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 25 AKTİF HESAPLAR N Yılı 25 PASİF HESAPLAR N Yılı 25 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.870.8,81 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 393.5, 10 HAZIR DEĞERLER 1.193.622,44 32 FAALİYET BORÇLARI 42.687,25

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

USUL İNCELEMELERİ KİTABI (TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERCEVESİNDE) Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ 12.10.2015 1

USUL İNCELEMELERİ KİTABI (TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERCEVESİNDE) Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ 12.10.2015 1 USUL İNCELEMELERİ KİTABI (TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERCEVESİNDE) Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ 12.10.2015 1 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR, UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR VE ÖZKAYNAKLAR 12.10.2015 2 Örnek 1 ABC Ltd

Detaylı

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ I- Cari Varlıklar VARLIKLAR 63.806.323 1- Kasa 302 2- Alınan Çekler 0 3- Bankalar 61.638.135 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -6.442 5- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.174.329 B- Finansal

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,33 3.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,33 3. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,.., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 164.788.362 171.907.736 1- Kasa 14-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 148.584.889 155.175.354 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka

Detaylı

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 84.811.033

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 84.811.033 31.3.2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 379.896.026 1 Cari Varlıklar 276.410.751 10 Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 55.160.287 100 Kasa 5.188 101 Alınan

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Konsolide Olmayan Bilanço (Para Birimi Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) Olarak Gösterilmiştir)

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide bilançolar... 1-5 Konsolide gelir

Detaylı

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU GELİR TABLOSU (DEĞERLER TL.CİNSİNDEN İFADE EDİLMİŞTİR) 01.01.2016 01.01.2015 31.03.2016 31.03.2015 Değişim A- BRÜT SATIŞLAR 6.253.237,88 3.814.161,48 63,95% 600 -Yurtiçi Satışlar 6.237.343,79 3.814.161,48

Detaylı

ERGO SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VARLIKLAR

ERGO SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VARLIKLAR VARLIKLAR 1 Cari Dönem Önceki Dönem A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 4.2 140,189,744 84,308,388 1- Kasa 1,241 1,451 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 55,478,005 40,790,095 4- Verilen Çekler ve

Detaylı

AKTİF KOZMETİK SATIŞ PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. HAZİRAN 2013 DÖNEMİ KÜMÜLE KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU (12,09,2013)

AKTİF KOZMETİK SATIŞ PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. HAZİRAN 2013 DÖNEMİ KÜMÜLE KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU (12,09,2013) AKTİF KOZMETİK SATIŞ PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. HAZİRAN 2013 DÖNEMİ KÜMÜLE KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU (12,09,2013) Hesap kodu ve İsimleri FİİLİ KÜMÜLE FİİLİ KÜMÜLE Eğilim FİİLİ KÜMÜLE Yüzdeleri

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 21.174,12 3,29 5.945.427,00 719.109,85 110.983,26 566.379,00 2.270.330,35 387,78 3.563.745,33 17.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 21.174,12 3,29 5.945.427,00 719.109,85 110.983,26 566.379,00 2.270.330,35 387,78 3.563.745,33 17. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.., MERKEZ BANKASI,, - (Ziraat Bankası - (Ziraat Bankası - (Ziraat Bankası - (Ziraat Bankası - (Ziraat Bankası VERİLEN ÇEKLER HS.(ZİRAAT BANKASI)

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

30 EYLÜL 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.

30 EYLÜL 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 4.2 198,312,375 265,650,443 1- Kasa 1,883 1,066 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 126,104,557 132,620,174 4- Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu 100301 Frekans Q1 Versiyon 1 31.3.2012 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 64.915.153,19 1 Cari

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR (3/9/28) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 47.487.893 1- Kasa 1.396 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 14 47.485.676 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

GENEL MUHASEBE SKY 102 MUHASEBE-II KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

GENEL MUHASEBE SKY 102 MUHASEBE-II KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR GENEL MUHASEBE SKY 102 MUHASEBE-II KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 12. Hafta Ders İçeriği Borç ve Gider Karşılıkları Hesap Grubu (37) Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları (38) (Pasif Nitelikli

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1999 31 ARALIK 1998 I.DÖNEN VARLIKLAR 6,152,538 2,433,801 A- HAZIR DEĞERLER 383,998 57,865

Detaylı

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 253,305,608 110,848,280 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 178,350,609 46,043,483 4- Verilen Çekler ve

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 26,323,433 32,870,248 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 24,802,294 32,542,783 4- Verilen

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. IŞIK SİGORTA A.Ş. TL VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 173.884.215 177.695.461 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler 4.000.000-3- Bankalar 14 153.808.495 160.053.983 4- Verilen Çekler

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Bağımsız Denetimden A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 172.120.436 177.695.461 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 152.832.141 160.053.983 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 178.824.772 180.246.207 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 159.286.582 163.191.920 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 154.252.907 148.162.389 1- Kasa 14 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 138.670.963 133.651.828 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka

Detaylı

ERGO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş Önceki Cari Dönem

ERGO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş Önceki Cari Dönem VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 4.2 213,507,060 133,722,172 1- Kasa 14 2,413 2,067 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 156,849,494 70,133,616 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri 5- Banka

Detaylı

Bilset Bilgisayar Ltd.Şti. 08.03.2011

Bilset Bilgisayar Ltd.Şti. 08.03.2011 Aşağıdaki KESİN MİZAN TABLOSUNDA KALAN VEREBİLECEK/VEREMEYECEK LAR tablosunda Borç Toplamı ve/veya Alacak Toplamı girilmiş satırlar için Borç Kalanı ve/veya Alacak Kalanı alanları için yapılacak kontroller

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 183.877.069 177.695.461 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12, 14 160.470.088 160.053.983 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

Varlıklar. Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş. Bağımsız denetimden geçmiş. 31 Aralık 2011. Dipnot. 30 Haziran 2012

Varlıklar. Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş. Bağımsız denetimden geçmiş. 31 Aralık 2011. Dipnot. 30 Haziran 2012 Varlıklar sınırlı I Cari varlıklar A Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 315,516,428 295,254,223 1 Kasa 2 Alınan çekler 3 Bankalar 2.12, 14 259,515,622 251,221,994 4 Verilen çekler ve ödeme emirleri

Detaylı

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ve TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ve TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2012 ve 31.12.2011 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Varlıklar 30/06/2012 31/12/2011 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 162,386,680 111,266,256

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 154.232.766 147.648.170 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12, 14 142.884.508 137.321.333 4- Verilen

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 153.735.677 147.648.170 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12, 14 141.629.618 137.321.333 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart Aralık 2016

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart Aralık 2016 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 4.2, 14 150,426,391 177,237,086 1- Kasa 14 1,384 1,170 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 77,298,776 97,248,492 4- Verilen Çekler

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 30 Haziran 2014 31 Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 30 Haziran 2014 31 Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 5,055,181 300,000 1- Kasa 972-2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12

Detaylı

31 MART 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.

31 MART 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR Dipnot 31-Mart-2016 31-Aralık-2015 A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 4.2, 14 218,469,092 265,650,443 1- Kasa 14 1,386 1,066 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 136,663,768 132,620,174 4-

Detaylı

Şirket Unvanı. HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu. 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu. 100301 Frekans. Q3 Versiyon 2

Şirket Unvanı. HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu. 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu. 100301 Frekans. Q3 Versiyon 2 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu 100301 Frekans Q3 Versiyon 2 AÇIKLAMA Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 69.003.163 1 Cari Varlıklar 67.337.334 10 Nakit ve Nakit

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir

Detaylı

Hesap Kodu Hesap Adı YTL

Hesap Kodu Hesap Adı YTL Hesap Kodu Hesap Adı YTL 1 Cari Varlıklar 46.722.460,48 10 Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 25.925.242,17 100 Kasa 60.746,12 101 Alınan Çekler 0,00 102 Bankalar 25.861.797,80 103 Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmemiş)

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmemiş) VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 89.594.137 85.304.601 1 Kasa 405 949.02 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 89.593.732 59.392.470 4 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri 5 Diğer Nakit ve

Detaylı