BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI (BAKA) GENEL TEġVĠK SĠSTEMĠ (HAZĠNE MÜSTEġARLIĞI TEġVĠKLERĠ)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI (BAKA) GENEL TEġVĠK SĠSTEMĠ (HAZĠNE MÜSTEġARLIĞI TEġVĠKLERĠ)"

Transkript

1 BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI (BAKA) GENEL TEġVĠK SĠSTEMĠ (HAZĠNE MÜSTEġARLIĞI TEġVĠKLERĠ) Alaattin ÖZYÜREK Temmuz 2011

2 SUNUM PLANI I. YENĠ TEġVĠK SĠSTEMĠNE ĠLĠġKĠN GENEL HUSUSLAR II. TR61 BÖLGESĠ ĠÇĠN ÖNGÖRÜLEN TEġVĠKLER Genel Teşvikler Kapsamında Bölgesel Uygulamalar Kapsamında Büyük Ölçekli Yatırımlar Kapsamında Ar-Ge ve Çevre Yatırımları Kapsamında III.TEġVĠK EDĠLMEYECEK YATIRIM KONULARI

3 SUNUM PLANI I. YENĠ TEġVĠK SĠSTEMĠNE ĠLĠġKĠN GENEL HUSUSLAR II. TR61 BÖLGESĠ ĠÇĠN ÖNGÖRÜLEN TEġVĠKLER Genel Teşvikler Kapsamında Bölgesel Uygulamalar Kapsamında Büyük Ölçekli Yatırımlar Kapsamında Ar-Ge ve Çevre Yatırımları Kapsamında III.TEġVĠK EDĠLMEYECEK YATIRIM KONULARI

4 YENĠ YASAL DÜZENLEMELER 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (RG: 28 Şubat 2009) 5904 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (RG:3 Temmuz 2009) 2009/15199 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) ( RG:16 Temmuz 2009) 2010/ /1597 sayılı BKK Değişiklik Kararları (RG:29 Aralık Nisan 2011) 2009/1 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (RG:28 Temmuz 2009) 2009/2 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (RG: 20 Ağustos 2009) 2010/1 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (RG: 18 Haziran 2010) 2011/1 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2009/1 sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (RG: 11 Mayıs 2011) ULAġILABĠLECEK ADRES:www.hazine.gov.tr

5 YATIRIM TEġVĠK BELGESĠ ALINMASI Yatırımların, yeni teşvik sisteminde öngörülen destek unsurlarından yararlanabilmesi için yatırımcı tarafından Ekonomi Bakanlığı na müracaat edilerek Yatırım projesi için Yatırım TeĢvik Belgesi alınması gerekmektedir.

6 TEġVĠK BELGESĠNE MÜRACAAT DOKÜMANLARI 1. Müracaat dilekçesi 2. Noter tasdikli imza sirküleri 3. Tebliğ ekindeki örneğe uygun Yatırım Bilgi Formu TL müracaat bedeline ilişkin makbuzun ikinci nüshası (Bu bedel hiçbir şekilde iade edilmez) 5. Firmanın son durumunu gösterir Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı örneği 6. SSK dan alınacak ve prim borcuna ilişkin temiz kağıdı 7. ÇED Yönetmeliği eki yatırımlar için ÇED Olumlu Kararı veya ÇED Gerekli Değildir Kararı 8. Yatırımın Karakteristiğine Bağlı Olarak İstenebilecek Diğer Belgeler (EPDK Lisans tarihi ve numarası, Maden İşletme Ruhsatı ve İşletme İzni, Turizm Yatırımı, Turizm İşletmesi ve/veya Kısmi Turizm İşletme Belgesi, Lojistik yatırımları için L2 belgesi gibi) 9. Yatırım yapılacak taşınmaza ilişkin tapu belgesi veya kira sözleşmesi

7 TEġVĠK BELGESĠNE MÜRACAAT EDEBĠLECEKLER Gerçek kişiler Adi ortaklıklar Sermaye Ģirketleri, kooperatifler ve iş ortaklıkları Dernekler ve vakıflar Kamu kurum ve kuruluģları (Genel ve bütçeli kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri, belediyeler, KİT ler ve bağlı kuruluşları) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları Yurt dıģındaki yabancı Ģirketlerin Türkiye deki Ģubeleri Türk Ticaret Kanunu na göre kurulmuģ yabancı sermayeli Ģirketler (Teşvikler açısından yabancı sermayeli şirketler için, 4875 sayılı Doğrudan Yatırımlar Kanunu 3(a) maddesi uyarınca national treatment ilkesi geçerlidir

8 SABĠT YATIRIM TUTARLARI Asgari sabit yatırım tutarı TL I inci ve II nci bölgelerde yapılacak yatırımlarda: 1 milyon III üncü ve IV üncü bölgelerde yapılacak yatırımlarda : 500 bin TL dir Ancak, büyük ölçekli yatırımlar, bölgesel yatırımlar ile genel teşvik sisteminden yararlanacak yatırımlar için Bakanlar Kurulu Kararında öngörülen daha üst seviyedeki asgari sabit yatırım tutarı ve/veya asgari kapasite şartları geçerlidir. Finansal kiralama şirketleri aracılığıyla yapılacak yatırımların teşvik edilebilmesi için, kiralanacak makine teçhizatın asgari 200 bin TL olması yeterlidir.

9 MÜRACAAT MERCĠĠ Yatırım teģvik belgesi müracaatları; Ekonomi Bakanlığı TeĢvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne yapılır. İmalat sanayi yatırımları için, belli şartlar altında, bölgedeki Sanayi Odasına da müracaat edilebilir. (TR61 bölgesi için herhangi bir odaya yetki verilmemiştir)

10 KAPSAM DIġINDA TUTULAN HARCAMALAR TeĢvik belgesine müracaat tarihinden önce gerçekleģtirilmiģ harcamalar Hammadde, ara malı ve iģletme malzemesi (Kararın 6/1 maddesi hükmü saklı) KullanılmıĢ yerli makine ve teçhizat ( Baskı, basım, matbaa, tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon sektörü için kullanılmış yabancı makine ve teçhizat da kapsam dışıdır) Otomobil, minibüs vb. binek araçları Sofra ve mutfak eģyası, mobilya Baskı, basım ve matbaa makineleri ( Gazete ve ambalaj yatırımları hariç) Gıda ürünleri ve içecek imalatı ile entegre hayvancılık yatırımlarında kamyon, kamyonet, frigorifik kamyon, soğutucu üniteler) Uçak ve helikopter (Havayolu taşımacılık hizmetleri yatırımları hariç) ĠnĢaat malzemeleri

11 SUNUM PLANI I. YENĠ TEġVĠK SĠSTEMĠNE ĠLĠġKĠN GENEL HUSUSLAR II. TR61 BÖLGESĠ ĠÇĠN ÖNGÖRÜLEN TEġVĠKLER Genel Teşvikler Kapsamında Bölgesel Uygulamalar Kapsamında Büyük Ölçekli Yatırımlar Kapsamında Ar-Ge ve Çevre Yatırımları Kapsamında III.TEġVĠK EDĠLMEYECEK YATIRIM KONULARI

12 TR61 BÖLGESĠNDE UYGULANACAK TEġVĠK ARAÇLARI 1- Genel Kapsamda Uygulanacak Destekler (Türkiye nin tamamında uygulanır) Gümrük Vergisi Muafiyeti KDV İstisnası 2 & 3- Bölgesel ve Büyük Ölçekli Yatırımlara Uygulanacak Destekler Gümrük Vergisi Muafiyeti KDV İstisnası Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Yatırım Yeri Desteği 4- Ar-Ge ve Çevre Yatırımlarına Uygulanacak Destekler Gümrük Vergisi Muafiyeti KDV İstisnası Faiz Desteği (Toplam üst limit 300 bin TL)

13 TR61 BÖLGESĠNDE UYGULANACAK TEġVĠK ARAÇLARI 1- Genel Kapsamda Uygulanacak Destekler (Türkiye nin tamamında uygulanır) Gümrük Vergisi Muafiyeti KDV Ġstisnası Kararnamede öngörülen asgari tutar/kapasite şartları dikkate alınmak suretiyle yatırımın Yatırım Teşvik belgesine bağlanması halinde, bölge ayrımı gözetmeksizin tüm Türkiye de (TR 61 dahil) uygulanacaktır. Belge kapsamında yurt dışından veya yurt içinden temin edilen makine teçhizat için Gümrük Vergisi ve KDV ödenmemesi şeklinde uygulanır. (Belge kapsamına alınmayan arazi, arsa, hammadde, ara malı, işletme malzemesi, sofra ve mutfak eşyası, mobilya vb. harcamalar için bu vergiler ödenir)

14 TR61 BÖLGESĠNDE UYGULANACAK TEġVĠK ARAÇLARI 2- Bölgesel Yatırımlara Uygulanacak Destekler Gümrük Vergisi Muafiyeti KDV İstisnası Vergi İndirimi ( Özel uygulama şartları vardır) Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (Özel uygulama şartları vardır) Yatırım Yeri Desteği (Özel uygulama şartları vardır)

15 BÖLGESEL UYGULAMADA TR61 BÖLGESĠ

16 TR61 BÖLGESĠNDE, BÖLGESEL UYGULAMA KAPSAMINDA TEġVĠK EDĠLECEK SEKTÖRLER Bölgeler Düzey 2 Sektörün US 97 Kodu Bölgesel TeĢviklerden Yararlanacak Sektörler Asgari Yatırım Tutarları ve Kapasiteleri 2. BÖLGE TR61 (Antalya,Isparta, Burdur) Madencilik ve taşocakçılığı yatırımları (1 nci grup madenler, mıcır, rödovanslı madencilik hariç) 1 milyon TL 15 Gıda ürünleri ve içeçek imalatı (Ek 4 de yer alan teşvik edilmeyecek konular ile dip not 6 da belirtilen ve genel teşvik sisteminden yararlanacak konular hariç) 2 milyon TL

17 TR61 BÖLGESĠNDE, BÖLGESEL UYGULAMA KAPSAMINDA TEġVĠK EDĠLECEK SEKTÖRLER Bölgeler Düzey 2 Sektörü n US 97 Kodu 2. BÖLGE TR61 (Antalya, Isparta, Burdur) Bölgesel TeĢviklerden Yararlanacak Sektörler 0121 Entegre hayvancılık yatırımları (entegre damızlık hayvancılık yatırımları dahil) Asgari Yatırım Tutarları ve Kapasiteleri -Süt inekçiliği entegre tesislerinde 500 büyük baş - Büyükbaş besicilik entegre tesislerinde 700 büyük baş/dönem - Entegre damızlık büyükbaş hayvan yetiştiriciliği 500 büyükbaş/dönem - Entegre damızlık küçükbaş hayvan yetiştiriciliği küçükbaş/dönem - Süt ve et yönlü küçük baş entegre tesislerinde 2000 küçük baş/dönem, - Kanatlı entegre tesislerinde 200 bin adet/dönem

18 TR61 BÖLGESĠNDE, BÖLGESEL UYGULAMA KAPSAMINDA TEġVĠK EDĠLECEK SEKTÖRLER Bölgeler Düzey 2 Sektörün US 97 Kodu 2. BÖLGE TR61 (Antalya, Isparta, Burdur) Bölgesel TeĢviklerden Yararlanacak Sektörler seracılık Asgari Yatırım Tutarları ve Kapasitele ri 40 dekar su ürünleri yetiştiriciliği 1 milyon TL 19 derinin tabaklanması ve işlenmesi (Sadece OSB lerde teşvik edilir) 20 ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç), hasır ve buna benzer örülerek yapılan maddelerin imalatı 1 milyon TL 4 milyon TL

19 TR61 BÖLGESĠNDE, BÖLGESEL UYGULAMA KAPSAMINDA TEġVĠK EDĠLECEK SEKTÖRLER Bölgeler Düzey 2 Sektörün US 97 Kodu Bölgesel TeĢviklerden Yararlanacak Sektörler Asgari Yatırım Tutarları ve Kapasiteleri 2. BÖLGE TR61 (Antalya, Isparta, Burdur) 21 kağıt ve kağıt ürünleri imalatı (entegre tesisler) 10 milyon TL ilaç/eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı 4 milyon TL 2424 parfüm ile kozmetik ve tuvalet malzemeleri imalatı 1 milyon TL metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı; sadece çimento, beton veya suni taştan inşaat amaçlı prefabrik yapı elemanları 4 milyon TL

20 TR61 BÖLGESĠNDE, BÖLGESEL UYGULAMA KAPSAMINDA TEġVĠK EDĠLECEK SEKTÖRLER Bölgeler Düzey 2 Sektörün US 97 Kodu Bölgesel TeĢviklerden Yararlanacak Sektörler Asgari Yatırım Tutarları ve Kapasiteleri 2. BÖLGE TR61 (Antalya,Ispart a, Burdur) 29 makine ve teçhizat imalatı 4 milyon TL (revolver ve tabancalar için 1 milyon TL) 31 elektrikli makine ve cihazları imalatı 4 milyon TL 32 radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı 4 milyon TL 33 tıbbi aletler, hassas ve optik aletler imalatı (saat hariç) 4 milyon TL

21 TR61 BÖLGESĠNDE, BÖLGESEL UYGULAMA KAPSAMINDA TEġVĠK EDĠLECEK SEKTÖRLER Bölgeler Düzey 2 Sektörün US 97 Kodu Bölgesel TeĢviklerden Yararlanacak Sektörler Asgari Yatırım Tutarları ve Kapasiteler i 2. BÖLGE TR61 (Antalya,Ispa rta, Burdur) 361 mobilya imalatı (sadece plastikten imal edilenler hariç) 4 milyon TL , , , oteller 3 yıldız ve üzeri öğrenci yurtları 100 öğrenci soğuk hava depo hizmetleri 1000 metrekare

22 TR61 BÖLGESĠNDE, BÖLGESEL UYGULAMA KAPSAMINDA TEġVĠK EDĠLECEK SEKTÖRLER Bölgeler Düzey 2 Sektörün US 97 Kodu Bölgesel TeĢviklerden Yararlanacak Sektörler Asgari Yatırım Tutarları ve Kapasiteleri 2. BÖLGE TR61 (Antalya,I sparta, Burdur) lisanslı depoculuk 2 milyon TL 80 (809 hariç) eğitim hizmetleri (okul öncesi eğitim hizmetleri dahil, yetişkinlerin eğitilmesi ve diğer eğitim faaliyetleri hariç) 1 milyon TL

23 TR61 BÖLGESĠNDE, BÖLGESEL UYGULAMA KAPSAMINDA TEġVĠK EDĠLECEK SEKTÖRLER Bölgeler Düzey 2 Sektörün US 97 Kodu Bölgesel TeĢviklerden Yararlanacak Sektörler Asgari Yatırım Tutarları ve Kapasiteleri 2. BÖLGE TR61 (Antalya,I sparta, Burdur) , , , hastane yatırımı, huzur evi 100 kişilik huzur evi tehlikeli atık geri kazanım ve bertaraf tesisleri hava taşıtları ve motorlarının bakım ve onarımı

24 TR61 BÖLGESĠNDE, BÖLGESEL UYGULAMA KAPSAMINDA TEġVĠK EDĠLECEK SEKTÖRLER Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi oluģturulan yatırım konuları, TR61 bölgesinde seçilmiş sektörler arasında yer almasa dahi, bölgesel yatırımlara uygulanacak desteklerin tamamından yararlanır. Lojistik merkezi yatırımları, bölgesel desteklerden yararlanır. Asgari yatırım tutarı 50 milyon TL nin üzerinde olan öğütülmüģ tahıl ürünleri, niģasta ve niģastalı ürünler ve hazır hayvan yemleri imalatı yatırımları, bölgesel teģviklerden yararlanır. Denizyolu ile yük veya yolcu taģımacılığına yönelik yatırımlar 2 inci bölge teģviklerinden, havayolu ile yük veya yolcu taģımacılığına yönelik yatırımlar 1 inci bölge teģviklerinden yararlanır.

25 TR61 BÖLGESĠ ĠÇĠN TEġVĠK ARAÇLARI 3- Büyük Ölçekli Yatırımlara Uygulanacak Destekler Gümrük Vergisi Muafiyeti KDV İstisnası Vergi İndirimi ( Özel uygulama şartları vardır) Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (Özel uygulama şartları vardır) Yatırım Yeri Desteği (Özel uygulama şartları vardır)

26 TR61 BÖLGESĠNDE, BÜYÜK ÖLÇEKLĠ YATIRIMLAR KAPSAMINDA TEġVĠK EDĠLECEK SEKTÖRLER Sıra No Sektör 1 1-a 1-b Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı Ana kimyasal maddelerin imalatı Diğer kimyasal ürünlerin imalatı 2 Rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı 3 Transit boru hattıyla taşımacılık hizmetleri yatırımları 4 Motorlu kara taşıtlarının imalatı yatırımları 50 milyon TL nin üzerindeki sabit yatırım tutarları (milyon TL) (yan sanayi için 100 )

27 TR61 BÖLGESĠNDE, BÜYÜK ÖLÇEKLĠ YATIRIMLAR KAPSAMINDA TEġVĠK EDĠLECEK SEKTÖRLER Sıra No Sektör 5 Demiryolu ve tramvay lokomotifleri ve/veya vagon imalatı yatırımları 6 Liman ve liman hizmetleri yatırımları 7 7-a 7-b 7-c 7-d Elektronik sanayi yatırımları LCD/plazma üretimi yatırımları Modül panel üretimi yatırımları Lazer televizyon, üç boyutlu televizyon ve OLED televizyonlar ve benzeri televizyon üretimi yatırımları Diğer elektronik sektörü yatırımları 50 milyon TL nin üzerindeki sabit yatırım tutarları (milyon TL)

28 TR61 BÖLGESĠNDE, BÜYÜK ÖLÇEKLĠ YATIRIMLAR KAPSAMINDA TEġVĠK EDĠLECEK SEKTÖRLER Sıra No Sektör 8 Tıbbi alet, hassas ve optik aletler imalatı yatırımları 9 İlaç üretimi yatırımları Hava ve uzay taşıtları ve/veya parçaları imalatı yatırımları 11 Makine (elektrikli makine ve cihazlar dahil) imalat yatırımları 50 milyon TL nin üzerindeki sabit yatırım tutarları (milyon TL)

29 TR61 BÖLGESĠNDE, BÜYÜK ÖLÇEKLĠ YATIRIMLAR KAPSAMINDA TEġVĠK EDĠLECEK SEKTÖRLER Sıra No Sektör 12 Madencilik yatırımları Maden Kanununda belirtilen IV/c grubu metalik madenlerle ilgili nihai metal üretimine yönelik izabe (cevher işleme) tesisleri ile bu tesislere entegre maden istihracına yönelik yatırımlar (AKÇT kapsamı ürünler hariç) 50 milyon TL nin üzerindeki sabit yatırım tutarları (milyon TL)

30 TR 61 BÖLGESĠNDE BÖLGESEL VE BÜYÜK ÖLÇEK YATIRIMLARI ĠÇĠN TEġVĠK ARAÇLARI Gümrük Vergisi Muafiyeti (Daha önce anlatıldı) KDV İstisnası (Daha önce anlatıldı) VERGĠ ĠNDĠRĠMĠ TEġVĠKĠ: Yatırım teşvik belgesine bağlı yatırımlardan elde edilen kazançlar; Yatırımın iģletilmesine baģlanılan hesap döneminden itibaren, Yatırıma katkı tutarına ulaģılıncaya kadar indirimli kurumlar vergisine tabi tutulur. Yatırıma katkı tutarı: İndirimli oranda kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle tahsilinden vazgeçilen vergi yoluyla yatırımların Devletçe karģılanacak tutarıdır.

31 TR 61 BÖLGESĠNDE BÖLGESEL VE BÜYÜK ÖLÇEK YATIRIMLARI ĠÇĠN TEġVĠK ARAÇLARI VERGĠ ĠNDĠRĠMĠ TEġVĠKĠ: (Devam ) Arazi, arsa, royalti, yedek parça ve amortismana tabi olmayan diğer harcamalar, Finans ve sigortacılık konularında faaliyet gösteren kurumlar, ĠĢ ortaklıkları, Yap-ĠĢlet (4283 sayılı Kanun) ve Yap-ĠĢlet Devret Modeli (3996 sayılı Kanun) çerçevesinde gerçekleģtirilen yatırımlar indirimli kurumlar vergisinden yararlanamaz.

32 TR61 BÖLGESĠNDE UYGULANACAK ĠNDĠRĠMLĠ KURUMLAR VERGĠSĠ ORANLARI BÖLGESEL UYGULAMA BÜYÜK ÖLÇEKLĠ YATIRIMLAR Bölgeler Yatırıma Katkı Oranı (%) İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı (%) Yatırıma Katkı Oranı (%) İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı (%) I II (TR 61 BÖLGESĠ) III IV

33 TR61 BÖLGESĠNDE UYGULANACAK ĠNDĠRĠMLĠ KURUMLAR VERGĠSĠ ORANLARI Bölgeler BÖLGESEL UYGULAMA Yatırıma Katkı Oranı (%) İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı (%) BÜYÜK ÖLÇEKLĠ YATIRIMLAR Yatırıma Katkı Oranı (%) I II (TR 61 BÖLGESĠ) III IV İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı (%) Bu tablodaki oranlar, yatırıma 31/12/2010 tarihine kadar baģlanması durumunda geçerli olacaktır, aksi takdirde bir önceki tablodaki oranlar uygulanacaktır.

34 TR61 BÖLGESĠNDE UYGULANACAK ĠNDĠRĠMLĠ KURUMLAR VERGĠSĠ ORANLARI Bölgeler BÖLGESEL UYGULAMA Yatırıma Katkı Oranı (%) İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı (%) BÜYÜK ÖLÇEKLĠ YATIRIMLAR Yatırıma Katkı Oranı (%) I II (TR 61 BÖLGESĠ) III IV İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı (%) Bu tablodaki oranlar, yatırıma 31/12/2011 tarihine kadar baģlanması durumunda geçerli olacaktır, aksi takdirde birinci tablodaki oranlar uygulanacaktır.

35 YATIRIMA BAġLAMA TARĠHĠ YATIRIMA BAġLAMA TARĠHĠ: Teşvik belgesi için Ekonomi Bakanlığına veya yetkili sanayi odasına müracaat tarihidir. Yatırıma başlanıldığının kabul edilebilmesi için, arazi-arsa alımı, altyapının hazırlanması, inşaata başlama, makine ve teçhizat temini gibi harcamalardan bir veya bir kaçının gerçekleştirilmesi esastır. Ancak, Teşvik Belgesine bağlı bir yatırıma başlanmış sayılabilmesi için; teşvik belgesinin ilk düzenlendiği tarihteki sabit yatırım tutarı esas alınmak üzere; sabit yatırım tutarının Bölgesel uygulamalar kapsamında %10 u Büyük ölçekli yatırımlar kapsamında ise en az 5 milyon TL harcama yapılmış ise yatırıma başlanılmış kabul edilir.

36 TR 61 BÖLGESĠNDE BÖLGESEL VE BÜYÜK ÖLÇEK YATIRIMLARI ĠÇĠN TEġVĠK ARAÇLARI SSK PRĠMĠ ĠġVEREN HĠSSESĠ DESTEĞĠ: Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel uygulama kapsamında desteklenen yatırımlarda, Komple yeni yatırımlarda iģletmeye geçiģ tarihinden itibaren, Diğer yatırım cinslerinde, yatırımın tamamlanması tarihinden itibaren istihdam edilen işçilerin, SSK ya ödenmesi gereken sigorta primi iģveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı, belli bir süre Hazine tarafından karşılanacaktır.

37 TR61 BÖLGESĠNDE UYGULANACAK SSK PRĠMĠ ĠġVEREN PAYI DESTEĞĠ UYGULAMA SÜRESĠ Bölgeler 31/12/2011 tarihine kadar baģlanan yatırımlar I 2 yıl - II (TR61 BÖLGESĠ 3 yıl - III 5 yıl 3 yıl IV 7 yıl 5 yıl 01/01/2012 tarihinden sonra baģlanan yatırımlar Bu destekten yararlanabilmek için; işverenlerin, tüm çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içinde SSK ya vermesi Sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin, Hazinece karģılanmayan kısımlarına ait tutarın ödenmesi gerekir.

38 TR 61 BÖLGESĠNDE BÖLGESEL VE BÜYÜK ÖLÇEK YATIRIMLARI ĠÇĠN TEġVĠK ARAÇLARI YATIRIM YERĠ TAHSĠSĠ: Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel uygulama kapsamında desteklenen yatırımlara, Hazineye, özel bütçeli idarelere, il özel idarelerine veya belediyelere ait arazi veya arsalar 49 yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı veya kullanma izni ile ve yıllık bedeli karģılığında tahsis edilebilir. Ġrtifak hakkı veya kullanma izni bedeli yıllık; I ve II nci bölgelerde, taģınmazın emlak değerinin %3 ü III üncü bölge için, taşınmazın emlak değerinin %2 si IV üncü bölge için, taşınmazın emlak değerinin %1 idir.

39 TR 61 BÖLGESĠNDE BÖLGESEL VE BÜYÜK ÖLÇEK YATIRIMLARI ĠÇĠN TEġVĠK ARAÇLARI YATIRIM YERĠ TAHSĠSĠ (Devam ) Bu teģvikin uygulanabilmesi için, Talep edilen taşınmazın bulunduğu ilçede organize sanayi veya endüstri bölgelerinde bu yatırım için tahsis edilecek boģ parsel bulunmaması, Ayrıca gerçekleştirilecek yatırımın toplam tutarının, talep edilen taşınmazın rayiç değerinin Tarım ve hayvancılık yatırımları için 1, Turizm yatırımları için 2, Diğer yatırımlar için 3 katından az olmaması gerekir.

40 TR61 BÖLGESĠNDE UYGULANACAK TEġVĠK ARAÇLARI 4- Ar-Ge ve Çevre Yatırımlarına Uygulanacak Destekler Gümrük Vergisi Muafiyeti KDV İstisnası Faiz Desteği (Toplam üst limit 300 bin TL)

41 TR 61 BÖLGESĠ ĠÇĠN TEġVĠK ARAÇLARI Gümrük Vergisi Muafiyeti (Daha önce anlatıldı) KDV İstisnası (Daha önce anlatıldı) Faiz Desteği : (Desteğin üst limiti 300 bin TL) TR61 bölgesinde yapılacak sadece Ar-Ge ve Çevre yatırımları için uygulanabilir bir destektir. Türk lirası cinsi kredilerde 5 puan faiz, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 2 puan faiz Hazine tarafından karşılanır. Yatırımcıya kredi finansmanı sağlayacak Banka ile TeĢvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü arasında protokol imzalanmıģ olmalıdır. Yatırımcı, kredi kullandığı banka ile yapmış olduğu sözleşmede yazılı faiz tutarının tamamını bankaya öder, banka destek tutarını Hazineden geri aldıktan sonra, bu desteği yatırımcıya öder.

42 SUNUM PLANI I. YENĠ TEġVĠK SĠSTEMĠNE ĠLĠġKĠN GENEL HUSUSLAR II. TR61 BÖLGESĠ ĠÇĠN ÖNGÖRÜLEN TEġVĠKLER Genel Teşvikler Kapsamında Bölgesel Uygulamalar Kapsamında Büyük Ölçekli Yatırımlar Kapsamında Ar-Ge ve Çevre Yatırımları Kapsamında III.TEġVĠK EDĠLMEYECEK YATIRIM KONULARI

43 TEġVĠK EDĠLMEYECEK YATIRIMLAR TEġVĠK EDĠLMEYECEK YATIRIM KONULARI: Bisküvi, makarna, küp şeker, yufka, kadayıf, irmik, şehriye vb.ürünler DıĢarıya yemek hizmeti sunan iģletmeler, Bitkisel üretim (seracılık, kültür mantarı yetiştiriciliği hariç) Hayvancılık yatırımları (Bölgesel yatırımlar kapsamında desteklenecek yatırımlar hariç) AKÇT eki ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar, Tuğla, kiremit üretimine yönelik modernizasyon cinsi dıģındaki yatırımlar, Kütlü pamuk iģleme yatırımları Rödovanslı madencilik yatırımları (kamu kurum ve kuruluşları ile yapılanlar dahil)

44 TEġVĠK EDĠLMEYECEK YATIRIMLAR TEġVĠK EDĠLMEYECEK YATIRIM KONULARI: (Devam ) Sentetik elyaf ve sentetik iplik üretimine yönelik her cins yatırım Ġplik ve dokuma yatırımları (modernizasyon yatırımları hariç) Kurs ve dershane gibi eğitim yatırımları Hastane, tıp merkezi, diyaliz merkezi, tahlil laboratuvarları dıģındaki sağlık yatırımları Oteller, tatil köyleri, apart oteller ve dağ evleri dıģındaki turizm konaklama tesisleri Basın yayın yatırımları (ulusal çapta yayın yapanlar hariç) Konut üretimi ve müteahhitlik hizmetleri yatırımları AVM ler dahil olmak üzere toptan ve perakende ticarete yönelik yatırımlar

45 TEġVĠK EDĠLMEYECEK YATIRIMLAR TEġVĠK EDĠLMEYECEK YATIRIM KONULARI: (Devam ) Kara taģıtları bakım, onarım ve servis istasyonları yatırımları Akaryakıt istasyonu yatırımları Kayıt amaçlı stüdyo yatırımları Yat ithali ve taģıt kiralama yatırımları Çamaşırhane ve halı yıkama yatırımları Gösteri merkezi yatırımları Kapalı alanı 500 m2 nin altında kalan soğuk hava deposu yatırımları

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) GENEL TEŞVİK SİSTEMİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) GENEL TEŞVİK SİSTEMİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) GENEL TEŞVİK SİSTEMİ Alaattin ÖZYÜREK Şubat 2015 SUNUM PLANI I. BATI AKDENİZ DE TEŞVİK İSTATİSTİKLERİ II. YENİ TEŞVİK SİSTEMİNE İLİŞKİN GENEL HUSUSLAR III. YENİ TEŞVİK

Detaylı

Mustafa TAN Gelirler Kontrolörü

Mustafa TAN Gelirler Kontrolörü Yeni Yatırım Teşvik Sistemi Yeni Teşvik Sistemi A-Bölgesel Teşvik Sistemi B-Büyük Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Sistemi C- Ar-Ge ve Çevre Yatırımları D- Taşınma halinde uygulanan destekler 2 Niçin

Detaylı

YENĠ TEġVĠK SĠSTEMĠNĠN ANTALYA ĠLĠNDE YAPILACAK YATIRIMLARA SAĞLAYACAĞI DESTEKLER. Serkan ERDĠNÇ, YMM

YENĠ TEġVĠK SĠSTEMĠNĠN ANTALYA ĠLĠNDE YAPILACAK YATIRIMLARA SAĞLAYACAĞI DESTEKLER. Serkan ERDĠNÇ, YMM 1- GĠRĠġ YENĠ TEġVĠK SĠSTEMĠNĠN ANTALYA ĠLĠNDE YAPILACAK YATIRIMLARA SAĞLAYACAĞI DESTEKLER Serkan ERDĠNÇ, YMM Bir ülkenin kalkınmasındaki en önemli unsurlardan biri olan özel sektör yatırımlarının Devlet

Detaylı

Yeni Teşvik Sistemi. Bu çalışma Ekonomi Bakanlığı tarafından yayınlanan Yeni Teşvik Sisteminin detaylarını anlatmaktadır.

Yeni Teşvik Sistemi. Bu çalışma Ekonomi Bakanlığı tarafından yayınlanan Yeni Teşvik Sisteminin detaylarını anlatmaktadır. Yeni Teşvik Sistemi Bu çalışma Ekonomi Bakanlığı tarafından yayınlanan Yeni Teşvik Sisteminin detaylarını anlatmaktadır. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı YENİ TEŞVİK SİSTEMİNİN AMACI Kalkınma Planları, Yıllık

Detaylı

Tasarrufların katma değeri yüksek, bilgi yoğun teknoloji kullanan ve ihracat odaklı yatırımlara yönlendirilmesi,

Tasarrufların katma değeri yüksek, bilgi yoğun teknoloji kullanan ve ihracat odaklı yatırımlara yönlendirilmesi, Tasarrufların katma değeri yüksek, bilgi yoğun teknoloji kullanan ve ihracat odaklı yatırımlara yönlendirilmesi, Üretim ve istihdamın arttırılması, Uluslararası rekabet gücünü arttıracak ve Ar-Ge içeriği

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK REHBERİ. Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Uygulamaları KAYSERİ-SİVAS-YOZGAT

YATIRIM TEŞVİK REHBERİ. Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Uygulamaları KAYSERİ-SİVAS-YOZGAT YATIRIM TEŞVİK REHBERİ Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Uygulamaları KAYSERİ-SİVAS-YOZGAT Hazırlayanlar: Semih DEMİRTOKA - Proje ve İş Geliştirme Birimi Emrah ORAL - Proje ve İş Geliştirme Birimi (Sivas

Detaylı

23.07.2012 Sirküler, 2012/17. Sayın MeslektaĢımız; KONU : Yeni teşvik sistemine ilişkin açıklayıcı bilgiler.

23.07.2012 Sirküler, 2012/17. Sayın MeslektaĢımız; KONU : Yeni teşvik sistemine ilişkin açıklayıcı bilgiler. 23.07.2012 Sirküler, 2012/17 Sayın MeslektaĢımız; KONU : Yeni teşvik sistemine ilişkin açıklayıcı bilgiler. Bildiğiniz üzere yeni teşvik sistemi ile ilgili Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar

Detaylı

100 Soruda Teşvik Uygulaması 2011

100 Soruda Teşvik Uygulaması 2011 100 Soruda Teşvik Uygulaması 2011 Sunuş Hükümet tarafından 4 Haziran 2009 tarihinde, temel amacı Kalkınma Planları ve Yıllık Programlarda öngörülen hedefler ile uluslararası anlaşmalara uygun olarak, tasarrufları

Detaylı

100 Soruda Teşvik Uygulaması 2009

100 Soruda Teşvik Uygulaması 2009 100 Soruda Teşvik Uygulaması 2009 İndirimli kurumlar vergisi Gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnası Faiz desteği Sigorta prim desteği Taşınma desteği Yatırım yeri tahsisi Sunuş Ülkemizde en yoğun etkisi

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 16 MAYIS 2014 ANKARA 1. Yatırım Teşvik Sistemi 2. Destek Oran ve Süreleri 3. Ankara Ġlinde Sağlanan Destekler 4. Yatırım Teşvik Belgesi 2 YATIRIM TEŞVİK

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI UYGULAMALARI

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI UYGULAMALARI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI UYGULAMALARI 2009/15199 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI VE 2009/1 SAYILI TEBLĐĞ 23.11.2009 KAYSERĐ SANAYĐ ODASI A.Savaş ERTUĞRUL Sanayi Ticaret Raporlama GENEL BĐLGB LGĐLERLER

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr TRAKYA BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr TRAKYA BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr TRAKYA BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI 2014 MAYIS 2014 1 İçindekiler Tanımlar... 3 1. Yatırım Teşviki... 4 2. Teşvik Belgesi... 4 3. Teşvik Sistemi İle

Detaylı

TRAKYA BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI

TRAKYA BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI TRAKYA BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI www.trakyaka.org.tr 15 Haziran 2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve Kararın uygulanmasına

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI

GÜNEY EGE BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI GÜNEY EGE BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI 1. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ HAKKINDA Yeni Teşvik Sistemi 6 bölgeden oluşmakta, Aydın ve Denizli illerimiz 2. Bölgede ilimiz 1. bölgede yer almaktadır. 14.07.2009

Detaylı

Invest in TEŞVİK SİSTEMİ

Invest in TEŞVİK SİSTEMİ Invest in TEŞVİK SİSTEMİ 2015 2 İçerik 19 Haziran 2012 de Resmi Gazete de yayınlanan 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar, 20 Haziran 2012 de Resmi Gazete de yayınlanan Yatırımlarda

Detaylı

25 Soruda YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

25 Soruda YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 25 Soruda YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI (Hazine Teşvikleri) Nisan 2013 Kars YDO SUNUŞ Türkiye ekonomisinin temelini oluşturan KOBİ ler yaratmış oldukları istihdam ve katma değer ile Serhat Bölgesi nin

Detaylı

Yeni Teşvik Sistemi,

Yeni Teşvik Sistemi, Yeni Teşvik Sistemi, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı (*) Karara ilişkin uygulama tebliği (**) resmi gazetede yayınlanmasıyla birlikte yürürlüğe girmiştir. (*) Karar sayısı:

Detaylı

YENİ TEŞVİK REHBERİ. Hazırlayanlar: Mehmet Ali Yıldırım Kerem Akın. Bitlis Yatırım Destek Ofisi

YENİ TEŞVİK REHBERİ. Hazırlayanlar: Mehmet Ali Yıldırım Kerem Akın. Bitlis Yatırım Destek Ofisi YENİ TEŞVİK REHBERİ Hazırlayanlar: Mehmet Ali Yıldırım Kerem Akın Bitlis Yatırım Destek Ofisi 1 İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: TEŞVİKLE İLGİLİ GENEL HUSUSLAR...3 1.1 Teşvike İlişkin Yasal Düzenlemeler...4 1.2 Teşviklerin

Detaylı

YENİ YATIRIM TEŞVİKLERİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

YENİ YATIRIM TEŞVİKLERİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ YENİ YATIRIM TEŞVİKLERİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ Merkezi yönetim tarafından hazırlanan son yatırım teşvik paketi, 19 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 2012/3305 Sayılı Yatırımlarda

Detaylı

4M Danışmanlık Yatırım Teşvik Karar - 2009/15199

4M Danışmanlık Yatırım Teşvik Karar - 2009/15199 Karar Sayısı : 2009/15199 BAKANLAR KURULU KARARI Ekli Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ın yürürlüğe konulması; Yüksek Planlama Kurulu nun 10/7/2009 tarihli ve 2009/23 sayılı Raporu üzerine,

Detaylı

(Makarna imalatında kullanılan irmik ile entegre irmik ve mısır irmiği yatırımları teşvikten faydalanabilecektir.)

(Makarna imalatında kullanılan irmik ile entegre irmik ve mısır irmiği yatırımları teşvikten faydalanabilecektir.) YENİ TEŞVİK SİSTEMİ I GİRİŞ Başbakan ve Ekonomi Bakanı tarafından 5 Nisan 2012 tarihinde basına açıklanan Türkiye nin 4. Yatırım Teşvik Paketine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı ( Yatırımlarda Devlet Yardımları

Detaylı

TEŞVİK SİSTEMİ. Vergi Danışmanlık. Vergi Danışmanlık

TEŞVİK SİSTEMİ. Vergi Danışmanlık. Vergi Danışmanlık TEŞVİK SİSTEMİ Vergi Danışmanlık Vergi Danışmanlık Yatırım Teşvik Sisteminin Amacı Tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesi, Üretim ve istihdamın artırılması, Uluslararası rekabet

Detaylı

ERZURUM İLİNDE UYGULANAN YATIRIM TEŞVİKLERİ

ERZURUM İLİNDE UYGULANAN YATIRIM TEŞVİKLERİ ERZURUM İLİNDE UYGULANAN YATIRIM TEŞVİKLERİ ERZURUM YATIRIM DESTEK OFİSİ 2014 1 EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIM TEŞVİK MEVZUATI ERZURUM UYGULAMASI 19 Haziran 2012 de Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren

Detaylı

ISBN: 978-9944-60-976-0 (Basılı) ISBN: 978-9944-60-977-7 (Elektronik) Tel : (2 12) 455 63 29 Faks : (212) 512 06 41 E-Posta: ito.yayin@ito.org.

ISBN: 978-9944-60-976-0 (Basılı) ISBN: 978-9944-60-977-7 (Elektronik) Tel : (2 12) 455 63 29 Faks : (212) 512 06 41 E-Posta: ito.yayin@ito.org. Copyright İTO (İstanbul Ticaret Odası) Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü, yazann ve İTO 'nun önceden yazılı izni olmaksızın mekanik olarak, fotokopi yoluyla veya herhangi bir şekilde çoğaltılamaz.

Detaylı

Yatırımcı Bilgilendirme Serisi. Yayın No: 3. Hazırlayan Arif KÖSEOĞLU. Konya Yatırım Destek Ofisi Haziran 2014. Yatırım Teşvik

Yatırımcı Bilgilendirme Serisi. Yayın No: 3. Hazırlayan Arif KÖSEOĞLU. Konya Yatırım Destek Ofisi Haziran 2014. Yatırım Teşvik Yatırımcı Bilgilendirme Serisi Yayın No: 3 Hazırlayan Arif KÖSEOĞLU Konya Yatırım Destek Ofisi Haziran 2014 Yatırım Teşvik Rehberi Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve Uygulamaları2014 İÇİNDEKİLER

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI GENEL BİLGİLER Tüm ülkelerce değişik amaçlarla uygulanan ve temelde ülkedeki ekonomik ve sosyal sorunların giderilmesini hedef alan devlet yardımları,

Detaylı

BİLGİ NOTU 30.07.2012/2012-24

BİLGİ NOTU 30.07.2012/2012-24 BİLGİ NOTU 30.07.2012/2012-24 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ I GENEL AÇIKLAMA 19 Haziran 2012 tarih ve 28328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/3305 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile teşvik uygulamalarında yeni

Detaylı

YATIRIM TEŞVİKLERİ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI. Mardin Yatırım Destek Ofisi

YATIRIM TEŞVİKLERİ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI. Mardin Yatırım Destek Ofisi YATIRIM TEŞVİKLERİ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Mardin Yatırım Destek Ofisi İçindekiler A) Yeni Teşvik Sistemi 1. Yeni Teşvik Sistemi 2. Yatırım Teşvik Belgesi 3. Sosyo-ekonomik Gelişmişlik Haritası 4. Sosyo-ekonomik

Detaylı

YENİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ. T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI Haziran 2012

YENİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ. T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI Haziran 2012 YENİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI Haziran 2012 TEMEL YENİLİKLER Yeni Teşvik Sistemi (1 Ocak 2012 den itibaren geçerli) Daha önce İBBS-2 Bölgeleri kapsamında sağlanan Bölgesel

Detaylı

Ġçindekiler 1.YENİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ... 3 1.1. Büyük Ölçekli Yatırımlar... 3 1.2. Bölgesel ve Sektörel Teşvik Sistemi... 5 1.3.

Ġçindekiler 1.YENİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ... 3 1.1. Büyük Ölçekli Yatırımlar... 3 1.2. Bölgesel ve Sektörel Teşvik Sistemi... 5 1.3. 0 Ġçindekiler 1.YENİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ... 3 1.1. Büyük Ölçekli Yatırımlar... 3 1.2. Bölgesel ve Sektörel Teşvik Sistemi... 5 1.3. Genel Teşvik Sistemi... 14 2.KOSGEB DESTEKLERİ... 16 2.1. KOBİ Proje

Detaylı