I. GENEL BİLGİLER A. MİSYON VE VİZYON MİSYON VAN İL ÖZEL İDARESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "I. GENEL BİLGİLER A. MİSYON VE VİZYON MİSYON VAN İL ÖZEL İDARESİ"

Transkript

1 I. GENEL BİLGİLER. MİSYON VE VİZYON MİSYON Van ilinde, toplumun bütün kesimlerinin gözetildiği, ekonomik ve sosyal kalkınmanın hızlandırıldığı bir ortamda, insanımızın yaşam kalitesini yükseltmek amacı ve mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla İl Özel İdaresine yasalarla verilen kamu hizmetlerini; Mali kaynakların etkin ve verimli kullanılması, Katılımcılık, Saydamlık, Hakkaniyet ve Eşitlik Hesap verilebilirlik, Hukukun üstünlüğüne inanan, Sürdürülebilirlik İlkeleri çerçevesinde yürütmek, özellikle kırsal kesimde eğitim, yol, su, sağlık, doğal kaynakların korunması ve geliştirilmesi ve tarım gibi temel konularda geri kalmışlığın verdiği olumsuz sonuçları kısa zamanda ortadan kaldırmak, ayrıca ilimizdeki tarihi, turistik ve kültürel zenginlikleri de değerlendirerek, kaynakların bir plan ve program dâhilinde rasyonel biçimde dağıtımını sağlamak, ilin refah düzeyini yükseltmektir.

2 VİZYON Kurumun, ekonomik ve insan kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde değerlendirerek, istikrarlı bir ortamda ilin sosyo-ekonomik ve kültürel gelişiminin sağlanması, insan kaynaklarının geliştirilmesi, bütüncül kırsal kalkınmaya önem vererek kır-kent farkını en aza indirmeyi ve ilimizi turizm merkezi haline getirmeyi amaçlayan insanca yaşamanın tüm gereklerini sunan, ilin fiziki altyapısını tamamlayan, yerinden yönetim anlayışını yerleştiren bir yaklaşımla; İnsan odaklı ve dengeli bir hizmet sunan, Dinamik, Etkin ve verimli, Çağdaş ve Yenilikçi, Hukuka saygılı, Görev ve sorumlulukların paylaşıldığı bir kuruluş haline gelmektir.

3 B. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLR İL ÖZEL İDRESİ İl özel idaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) Gençlik ve Spor, Sağlık, Tarım, Sanayi ve Ticaret; Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, "kültür, sanat, turizm," sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde, b) İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma, orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında, Yapmakla görevli ve yetkilidir. i idare tarafından yürütülen görev ve hizmetlere ait yatırımlardan ilgili bakanlıkça uygun görülenler, il özel idareleri eliyle de gerçekleştirilebilir. Bu yatırımlara ait ödenekler, ilgili kuruluş tarafından o il özel idaresi bütçesine aktarılır. İl özel idaresi bu yatırımların yüzde yirmi beşine kadar olan kısmı için kendi bütçesinden harcama yapabilir. i idare, ayrıca, desteklemek ve geliştirmek istediği hizmetleri proje bazında gerekli kaynaklarını ilgili il özel idaresine aktarmak suretiyle onlarla işbirliği içinde yürütebilir. Bu kaynak ve ödenekler özel idare bütçesi ile ilişkilendirilmez ve başka amaçla kullanılamaz. İl özel idaresi bütçesinden, emniyet hizmetlerinin gerektirdiği teçhizat alımıyla ilgili harcamalar yapılabilir. İl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, Büyükşehirlerde Büyükşehir belediyeleri, diğer illerde il belediyesi ve il özel idaresi ile birlikte yapılır. İl çevre düzeni plânı belediye meclisi ile il genel meclisi tarafından onaylanır. Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, il özel idaresinin malî durumu, hizmetin ivediliği ve verildiği yerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak belirlenir. İl özel idaresi hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Hizmetlerin diğer mahallî idareler ve kamu kuruluşları arasında bütünlük ve uyum içinde

4 yürütülmesine yönelik koordinasyon o ilin valisi tarafından sağlanır.

5 VLİ Valinin görev ve yetkileri şunlardır: a) İl özel idaresi teşkilâtının en üst amiri olarak il özel idaresi teşkilâtını sevk ve idare etmek, il özel idaresinin hak ve menfaatlerini korumak. b) İl özel idaresini stratejik plâna uygun olarak yönetmek, il özel idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, il özel idaresi faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. c) İl özel idaresini Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek. d) İl encümenine başkanlık etmek. e) İl özel idaresinin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek. f) İl özel idaresinin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek. g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak. h) İl genel meclisi ve encümen kararlarını uygulamak. i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışında kalan aktarmaları yapmak. j) İl özel idaresi personelini atamak. k) İl özel idaresi, bağlı kuruluşlarını ve işletmelerini denetlemek. l) Şartsız bağışları kabul etmek. m) İl halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak. n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak. o) Kanunlarla il özel idaresine verilen ve il genel meclisi veya il encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

6 İL GENEL MECLİSİ İl genel meclisinin görev ve yetkileri şunlardır: a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, il özel idaresi faaliyetlerini ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve karara bağlamak. b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. c) İl çevre düzeni plânı ile belediye sınırları dışındaki alanların imar plânlarını görüşmek ve karara bağlamak. d) Borçlanmaya karar vermek. e) Bütçe içi işletmeler ile Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek. f) Taşınmaz mal alımına, satımına, trampa edilmesine, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın akar haline getirilmesine izin; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi yirmibeş yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek. g) Şartlı bağışları kabul etmek. h) Vergi, resim ve harç dışında kalan miktarı beşmilyar dan yirmibeşmilyar Türk Lirasına kadar ihtilaf konusu olan özel idare alacaklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek. i) İl özel idaresi adına imtiyaz verilmesine ve il özel idaresi yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına, il özel idaresine ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek. j) Encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek. k) İl özel idaresi tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek. l) Norm kadro çerçevesinde il özel idaresinin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek. m) Yurt içindeki ve yurt dışındaki mahallî idareler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı işbirliği yapılmasına karar vermek.

7 n) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek. o) İl özel idaresine kanunlarla verilen görev ve hizmetler dışında kalan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek. İL ENCÜMENİ Encümenin görev ve yetkileri şunlardır: a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip il genel meclisine görüş bildirmek. b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak. c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek. d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek. f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşmilyar Türk Lirasına kadar olan ihtilafların sulhen halline karar vermek. g) Taşınmaz mal satımına, trampa edilmesine ve tahsisine ilişkin kararları uygulamak, süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek. h) Belediye sınırları dışındaki umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek. i) Vali tarafından havale edilen konularda görüş bildirmek. j) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

8 C. İDREYE İLİŞKİN BİLGİLER 1. FİZİKSEL YPI BİN VE TESİSLER S. N O TŞINMZ TÜRÜ İLÇE YERİ MİKTRI (M 2 /DET ) DU RU MU ÇIKLM İl Özel İdaresi Kampusu İl Özel İdaresi B Kampusu İl Özel İdaresi C Kampusu Selimbey Eminpaşa Mah. Şerefiye Mah. 4. Lojman Şerefiye Mah. 5. Lojman Yukarınorşin İskele Cad. 6. Lojman Selimbey Mah ,00 m 2 1det 81550,00 m ,54 m 2 Parsel 1086,35 m ,00 m m 2 22 det Hizmet Binası Hizmet Binası Hizmet Binası 6 Katlı Bina (18 d.personel Loj,1.Katta: 14 d.dükkan kirada) 22 det Personel Lojmanı 2 Blok / 22 det Personel Lojmanı 7. Lojman Tebrizkapı Körkerhiz 4 det Personel Lojmanı,2 da:484, 6 det d.prefabrik Lojman kirada Parsel:59 8. Lojman Eminpaşa Mah. 23 det 3 Blok Personel Lojmanı 9. Dükkan Van Kalesi 36895,00 m 2 Van Kalesi Sit lanı (1-3-5 Nolu Dük,Van Evi, Tandırevi, Çay Ocağı,WC,Kirada 2-4 Nolu Dük.) Müstakil Daire rsa ve diğer binalar rsa ve diğer binalar Şerefiye Mah.Cum.Cad. Tebrizkapı Kör kerhiz Bardakçı köyü 4296,40 m ,16 m ,87 m 2 Vali Konağı Soğuk hava deposu Kirada (4 det Personel Lojmanı ve 2 adet Prefabrik personel Loj.) Süt İnekciliği Çiftliği (Bina ve arsa)

9 rsa ve diğer binalar rsa ve diğer binalar rsa ve diğer binalar rsa ve diğer binalar rsa ve diğer binalar rsa ve diğer binalar 19. Dükkan Şerefiye Mah. Çitören Köyü, Eminpaşa Mah. Kevenli Köyü Yaylıyaka Köyü Erçek Beldesi Gündoğdu Şerefiye Mah.Cum.Cad. Hanikoğlu Mah. Çitören Köyü, Dibekdüzü Köyü labayır Köyü rısu Köyü rısu Köyü rısu Köyü Dilimli Köyü Satıbey Köyü Pirgarip Köyü Van- Gölyazı Köyü Ocaklı Köyü Ocaklı Köyü Yaylıyaka Köyü Sarmaç Köyü 1665,00 m ,00 m ,75 m ,00 m 2 280,64 m ,43 m 2 600,15 m 2 646,00 m m 2 3 det 12695,00 m ,00 m ,01 m 2 8 det 70375,00 m 2 6 det 35811,56 m 2 3 det 4472,00 m 2 1 adet 302,00 m 2 178,00 m ,00 m 2 125,00 m 2 1 adet 980,00 m 2 2 det 80,00 m ,00 m 2 Şehir Parkı ( 3 det Büfe) Hizmetiçi Eğitim Enst.Tahsisli Eminpaşa Sağlık Ocağı Hacıbekir Sağlık Ocağı Tarihi Osmanlı dır Çeşmesi Erçek Beldesi Sağlık Ocağı, Lojman ve rsa Vali Konağı Önü, 12 det Dükkan Kirada Hisseli rsa Su deposu Yeri Hisseli rsalar razi razi razi Hisseli razi Kanal Geçiyor Kilise rsası Kilise rsası Kilise Harabesi Kilise rsası Kilise rsası Değirmen rsası Kilise rsası Kilise rsası

10 Kurubaş KöyüTV.Tep. Erçek Gündoğdu Erçek Gündoğdu Erçek Beldesi 39. Kaymakamevi B.Saray Lojman Başkale Hükümet Kon. rkası 41. Lojman Başkale Resulanis Ken. 42. Kaymakamevi Başkale Hafıziye Mah. 43. Diğer Yer ve Mevkii Başkale Dir Şagaatı, Mijincirt, Dir Zakul, Soredır Köyleri 44. rsa ve Başkale rsa ve Diğer Binalar Çatak Bahçelievler m ,14 m ,17 m ,44m 2 58 det 3040,00 m ,00 m ,00 m 2 1det 1932,20 m m 2 28 d 500,00 m ,20 m 2 Kıraç razi Yıkılmış kilise ve bağ evi Su Deposu ve rsa razi (işgal altında) Kaymakamevi Konut (Hane ve rsa) Prefabrik Lojman 8 d.konut, Müfrez rsa) Kaymakamevi Başkale ve Muhtelif köylerinde bulunan yıkılmış ve kaybolmuş kilise,arsa ve araziler rsa (Değirmen rsası) Kültür Müdürlüğüne Tahsis 46. Diğer Yer ve Mevkii Çatak kçebük 47. Müstakil Daire Edremit Sarmansuyu 48. rsa ve Diğer Binalar Edremit Yeni Köy Değirmendere Mevki 49. rsa ve Edremit Dönemeç Köyü 50. rsa ve Edremit Bakacık Köyü 51. rsa ve Erciş Dövenci 14131,00 m ,00 m ,00 m 2 804,00 m ,00 m 2 2 det 45939,00 m 2 43 det rsa (Semt Spor sahası) Vali Konağı Yün İplik Fabrikası (kdamar Yün. San.Tic..Ş.Kirada) razi razi (Polis tış Poligonu) rsa, (Çayır) 52. rsa ve Erciş Pınarlı 73032,00 m 2 4 det rsa, (Çayır) 53. rsa ve Erciş ş.çökek 570,00 m 2 rsa, (Çayır) 54. rsa ve Erciş Doğancı 6640,00 m 2 2 det rsa, (Çayır) 55. rsa ve Erciş Salihiye 4447,54 m2 rsa, (Çayır)

11 56. rsa ve Erciş ş.göze 57. Erciş Özel İdare Müd. 58. Kaymakamevi Erciş Salihiye 59. rsa ve Diğer Binalar 3 det m 2 rsa, (Çayır) (İnci Kefali Üreme Yeri) Erciş Salihiye Özel İdare Binası Erciş Doğancı Köyü 60. Kaymakamevi Gevaş Orta Mah. 61. rsa ve Gevaş Pınarbaşı 62. Kaymakamevi Gürpınar Kağzı 63. rsa ve Gürpınar Y.Kay. 64. Lojman Muradiye Yenişehir 65. Lojman Muradiye Kaymakamevi Muradiye Yenişehir 67. Hizmet Şantiyesi Muradiye Kandahar Mah. 68. Diğer Yer ve Mevkii Muradiye Kandahar Mah. 69. rsa ve Muradiye Ünseli 70. rsa ve Özalp Dükkân Saray Kapıköy 802,54 m ,00 m ,62 m ,91 m 2 1 det 618,00 m ,00 m ,00 m m ,00 m ,00 m ,00 m ,00 m 2 336,00 m ,00 m 2 1det Kaymakamevi Bina (Ilıca) Kaymakamevi,lojman, arsa razi Kaymakamevi razi 9 BlokX4 Daire Sosyal Konut,Kirada (36 d Loj.) İlçe Özel İdare Müdür Lojmanı Kaymakamevi Köylere Yönelik Hizmet Şantiyesi Muradiye Şelalesi, rsa razi (Ünseli Beldesinde) rsa 1 d.2 Katlı Mülakat Od.24 det Dükkan ŞNTİYELER Şantiye dı Oda Sayısı Personel Sayısı Isıtma Sistemi sfalt Şantiyesi 8 15 Soba Bahçesaray 5 4 Kalorifer

12 Başkale 7 5 Kalorifer Çaldıran 5 7 Kalorifer Çatak 7 4 Kalorifer Gevaş 8 9 Soba Güzelsu 8 7 Kalorifer Kırkgeçit 5 7 Soba Saray 4 7 Soba Erciş Kalorifer Özalp 9 6 Kalorifer Muradiye 8 8 Kalorifer

13 MKİNE PRKI MKİNNIN CİNSİ G. B. Ö.İ. H İ B E V L İ L İ K G.G. GE LE N G. G. Gİ DE N TOP LM MBULNS SFLT BRÖLÖRÜ SFLT SİLİNDİRİ DİSTRİBÜTÖR BKIM DİSTRİBÜTÖR YPIM DOZER EXCVTÖR PL EXCVTÖR LS.TEK FORKLİFT GREYDER JENRTÖR KMYON DMPERLİ KMYON KSLI KMYONET KMP TREYLER KNL KZICI ÖN YÜK KR MKİNSI ROTTİF KR BIÇKLI KMYON KR RCI PLETLİ KEÇİ YĞI KOMPRESÖR SEYYR KONKSÖR PRİMER-SEK MİNİBÜS OTOBÜS OTOMOBİL BİNEK-STW OTOMOBİL RZİ BİNEK PİCK-UP T.Ş.M PİCK-UP Ç.Ş.M F L R I Z L I H U R D SCRPER MOTOR SEY.TM.KMYON SEY.KYNK MKİNSI SEY.YĞLM MKİNESİ

14 SİLİNDİR VİBRSYONLU SONDJ MKİNSI ROTRİ TNK ROLEY TNK SU RZÖZ TNKER KRYKIT TRKTÖR LS.TEK TREYLER ÇEKİCİ TREYLER SEMİ TREYLER KSLI TRKTÖR ROMORKU WGON DRİLL (KY DELİCİ) VİNÇ MOBİL KS.MONT YÜKLEYİCİ LS.TEK YÜKLEYİCİ PLETLİ TOPLM

15

16 İŞ MKİNELERİNİN GÖREV YERLERİNE DĞILIMI MKİN YERİ D O Z E R G R E Y D E R Y Ü K L E Yİ Cİ E X C V T Ö R K N L K ZI CI K O M P R ES Ö R M O T O R S C R PE R K R M Kİ N SI Sİ Lİ N Dİ R K M Y O N TO PL M MERKEZ B.SRY BŞKLE ÇLDIRN ÇTK ERCİŞ GEVŞ GÜRPINR GÜZELSU MURDİYE ÖZLP SRY SFLT ŞN TOPLM

17

18 2. ÖRGÜT YPISI

19

20 3. BİLGİ VE TEKNOLOJİK KYNKLR a. ETÜT ÇLIŞMLRIND KULLNILN CİHZLR 1 d T2ölçüm cihazı ve avandalıkları. 4 d. Elektronik Takeometre ve avandalıkları. 4 d. JPC. 2 d. Nivo. (1 d.ters nivo) ve avandalıkları Netcad Paket Program. (3 d.kilit) 8 d. selsan telsiz. (2 ad.arızalı) 2 d. Ploter Çizim makinesi (1d.arızalı) b. KİMYSL SU NLİZ LBORTUVRI Laboratuarda 9 adet kimyasal analizi yapılmaktadır. EC (Elektriksel İletkenlik) CO 3 (Karbonat) HCO 3 (Bikarbonat) PH Ca+Mg (Sertlik-Fransız Sertliği) Cl (Klorür) NH 3 (monyak) NO 2 (Nitrit) Kondüktometre cihazı. Titrimetrik yöntem. Titrimetrik yöntem. PH metre cihazı. Titrimetrik yöntem. Titrimetrik yöntem. Kalitatif analiz yöntem. Kalitatif analiz yöntemi. Organik Madde Titrimetrik yöntem. Suyun kimyasal analizinde toplam 2 adet cihaz kullanılmaktadır. Diğer analizler ise titrimetrik yöntemle tayin edilmektedir. c. TOPRĞIN KİMYSL NLİZİ Laboratuarda toprak analizinde 6 adet kimyasal analiz yapılmaktadır. Suyla Doygunluk (İşba-%) cihaz kullanılmamakta, toprak; su ile çamur haline gelinceye kadar ki sarf edilen su miktarı tespit edilmekte ve toprağın sınıfı belirlenmektedir. Total tuz (%) Kondüktometre cihazı. PH PH metre Cihazı. Kireç (%) Kalsimetre cihazı. Fosfor (P 2 O 5 ) Kalorimetre cihazı.

21 Organik Madde Potasyum (K 2 O) Titrimetrik yöntem. Fleymfotometre cihazı.

22

23 d. Bilgisayar-Yazıcı BİRİM MSÜSTÜ DİZÜSTÜ BİLBİSYR BİLGİSYR YZICI Bilgi İşlem Müdürlüğü Ruhsat ve Denetleme Müdürlüğü 7 5 Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü 4 3 Encümen Müdürlüğü 6 6 Yazı İşleri Müdürlüğü 9 6 Destek Hizmetleri Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Plan ve Proje Müdürlüğü 14 8 Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü İşletme Müdürlüğü Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü 3 3 Hukuk Müşavirliği 3 2 Teşkilat şemasında Olmayanlar Genel Sekreterlik TOPLM e. Paket Program İhale İşlemleri (DİYOS) Bilgisayar Programı Netcad Paket Program İl Özel İdaresi Mevzuatları Program

24 4. İNSN KYNKLRI PERSONEL DĞILIMI Genel Sekreterlik 3 İç Denetçi 2 Hukuk Müşavirliği 14 Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 5 21 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 124 Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 13 İnsan Kay. ve Eğitim Müdürlüğü 78 Encümen Müdürlüğü 14 Yazı İşleri Müdürlüğü 31 Bilgi İşlem Müdürlüğü 5 Plan ve Proje Müdürlüğü 28 İşletme Müdürlüğü 308 İmar ve Kentsel İyileştirme 10 Müdürlüğü Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü 37 Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü 12 Yol ve Ulaşım Hizmetleri 45 Kaymakamlıklar 127 Müdürlüğü Diğer 65 GENEL TOPLM 940

25

26 5. SUNULN HİZMETLER Ulaşım Hizmetleri sfalt Stabilize Tesviye Yol Bakım ve onarımı Karla Mücadele Yol ltyapı Hizmetleri Tarımsal ltyapı Hizmetleri Sulama Kanal Göletleri Sulama Tesisi Bakım ve Onarım Toprağın Korunmasına Yönelik Hizmetler İçmesuyu Hizmetleri Tesis Yapımı Bakım ve Onarım Hizmetleri Sondaj Kanalizasyon Hizmetleri Tesis Yapımı Bakım ve Onarım Çevre Düzenlemesi ve Çevre Planı İmar, İnşaat ve Yapı Kontrol Hizmetleri Ulusal Veri Tabanı Hizmetleri KUDEB Hizmetleri Etüt, Proje Hizmetleri Toprak ve Su nalizleri İl Envanter Hizmetleri Mikro Kredi Ruhsat ve Denetim Hizmetleri Eğitim Hizmetleri Tarımsal Proje ve Çalışma Çevre ve Orman Hizmetleri Bayındırlık Hizmetleri Kültür ve Turizm Hizmetleri Gençlik ve Spor Hizmetleri Sosyal Hizmetler Sağlık Hizmetleri

27 Yasayla verilen diğer görevler. 6. YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereği İdaremiz Norm Kadro esaslarına göre yeniden yapılanmıştır. İlimiz ve kurum hizmetine yönelik ihtiyaçlara göre İl Genel Meclisinin tarih ve 93 sayılı kararıyla yukarıda verilen İdari Şema oluşturulmuştur. İdari Şemada görüldüğü gibi Mali ve İdari Hizmet Birimleri ile Teknik Hizmet Birimleri olmak üzere iki grupta yapılanma sağlanmıştır. Toplam 1 Hukuk Müşavirliği, 14 Hizmet Birimi oluşturulmuş, ayrıca yapılan yatırım çalışmalarının yerinde değerlendirilmesi ve müdahale edilebilmesi ile Mali konuları denetlemek üzere İç Denetçilik Birimi oluşturulmuştur. İl Genel Meclisinin tarih ve 01 sayılı kararı ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 17. maddesi uyarınca İl Özel İdaresinin 2007 yılı gelir-gider ve hesap işlemlerinin denetimi için komisyon oluşturulmuştur. Komisyon 2008 yılı Ocak ayı içerisinde çalışmalarına başlamıştır yılı içinde tahsis edilen İç Denetçi kadroları için 2 adet İç Denetçi ataması tamamlanmıştır. İç Denetim birimi tarafından 2008 yılı Kurumun risk matrisi oluşturularak bir denetim programı hazırlanmıştır.

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU. ADIYAMAN ĠL ÖZEL ĠDARESĠ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 2

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU. ADIYAMAN ĠL ÖZEL ĠDARESĠ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU ADIYAMAN ĠL ÖZEL ĠDARESĠ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 2 SUNUġ Mahalli idareler arasında köklü bir geçmişe sahip olan il özel idarelerinin kurumsal yapısı, organları, yönetim

Detaylı

BİNGÖL İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

BİNGÖL İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU BİNGÖL İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU........3 YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR.........4 MİSYON,VİZYON VE İLKELER...5 KURUMSAL YAPININ TANITILMASI........6 MALİ

Detaylı

OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ

OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ FAALĠYET RAPORU 2014 İÇİNDEKİLER SAYFA SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER.. 1 A-Misyon Vizyon ve Temel Değerler 1 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.. 2 İl Özel İdaresinin Görev Alanları.

Detaylı

BATMAN İL ÖZEL İDARESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015

BATMAN İL ÖZEL İDARESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015 BATMAN İL ÖZEL İDARESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015 www.batmanozelidare.gov.tr SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 31. Maddesine göre il özel idareleri

Detaylı

2012 YILI FAALİYET RAPORU

2012 YILI FAALİYET RAPORU T.C. AMASYA İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... İ TABLOLAR LİSTESİ... ii GRAFİKLER LİSTESİ... iii ŞEMALAR LİSTESİ... iii I. GENEL BİLGİLER... 2 A. AMASYA İL ÖZEL İDARESİNİN

Detaylı

2013 YILI ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ

2013 YILI ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Kanuni Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı

Detaylı

I. GENEL BİLGİLER A. MİSYON VE VİZYON. a. MİSYON. b. VİZYON. c. İLKELERİMİZ

I. GENEL BİLGİLER A. MİSYON VE VİZYON. a. MİSYON. b. VİZYON. c. İLKELERİMİZ I. GENEL BİLGİLER A. MİSYON VE VİZYON a. MİSYON Tuşba halkıyla dayanışma içinde katılımcı bir anlayışla çalışma yaparak, halkımızın sosyal, ekonomik ve kültürel yaşam kalitesini yükseltmek, hizmet alanımızdaki

Detaylı

...bu ulusa ve ülkeye hizmet görevi bitmeyecektir. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! M.

...bu ulusa ve ülkeye hizmet görevi bitmeyecektir. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! M. ...bu ulusa ve ülkeye hizmet görevi bitmeyecektir. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! M. Kemal ATATÜRK FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 I -... 3 A.

Detaylı

2014 YILI ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ FAALİYET RAPORU

2014 YILI ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ FAALİYET RAPORU 2014 YILI ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I - GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Kanuni Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı

Detaylı

HAKKARİ İL ÖZEL İDARESİNİN STRATEJİK PLANI 2015 2019

HAKKARİ İL ÖZEL İDARESİNİN STRATEJİK PLANI 2015 2019 HAKKARİ İL ÖZEL İDARESİNİN STRATEJİK PLANI 215 219 1 İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ II. STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASINDA UYGULANAN YÖNTEM II.1. Yasal Çerçeve II.2. Stratejik Plan Modeli II.3. Stratejik Plan Modelinin

Detaylı

Bu rapor Edirne İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından hazırlanmıştır.

Bu rapor Edirne İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından hazırlanmıştır. 1 2 Bu rapor Edirne İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından hazırlanmıştır. İLETİŞİM Adres: Kocasinan Mahallesi Prof. Dr. Süheyl Ünver Caddesi No:2 22030 / EDİRNE Tel: 0 284 235 27 03 / 0 284 235

Detaylı

2008 YILI FAALİYET RAPORU

2008 YILI FAALİYET RAPORU T.C. BURSA İL ÖZEL İDARESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa: 1 / 199 İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER.....5 A-Misyon ve Vizyon....5 B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar......6 C-İdareye İlişkin Bilgiler......8

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2008

FAALİYET RAPORU 2008 FAALİYET RAPORU 2008 2 FAALİYET RAPORU 2008 ADRES Kadıköy Mahallesi Turan Güneş Caddesi No:98 İzmit / KOCAELİ TELEFONLAR 0 262 322 14 80 PBX 13 Hat FAKS 0 262 331 44 18 WEB http://www.kocaeliozelidare.gov.tr

Detaylı

T.C. ADANA İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi Başkanlığı K A R A R

T.C. ADANA İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi Başkanlığı K A R A R T.C. ADANA İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi Başkanlığı KARAR TARİHİ: 09.03.2012 KARAR SAYISI : 52 ÖZÜ: İl Özel İdaresinin 2011 Yılı Faaliyet Raporundaki açıklamaların yeterli görülmesi. K A R A R İl Genel

Detaylı

SUNUŞ...4 I.GENEL BİLGİLER...5-12 A.YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...5-12

SUNUŞ...4 I.GENEL BİLGİLER...5-12 A.YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...5-12 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...4 I.GENEL BİLGİLER...5-12 A.YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...5-12 1.Tarihçe...5-9 2.Vali...10 3.İl Genel Meclisi...11 4.İl Encümeni...12 B. TEŞKİLAT YAPISI...13-14 C. FİZİKSEL KAYNAKLAR...15-29

Detaylı

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI - 1 - " Hususi idareler ve belediyeler, büyük kalkınma savaşımızda başarı hâsılasını artıracak vazifeler almalı ve hususiyle hayat ucuzluğunu

Detaylı

2015 MALİ YILI YATIRIM,ÇALIŞMA ve PERFORMANS PROGRAMI

2015 MALİ YILI YATIRIM,ÇALIŞMA ve PERFORMANS PROGRAMI 2015 MALİ YILI YATIRIM,ÇALIŞMA ve PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ İl Özel idareleri, il halkının mahalli müşterek nitelikli ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar alma organı seçimle oluşturulan, idari

Detaylı

T.C. Kırklareli İl Özel İdaresi KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. Kırklareli İl Özel İdaresi KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. Kırklareli İl Özel İdaresi KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI Kırklareli 2012 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No: GİRİŞ SUNUŞ 4 I. GENEL BİLGİLER 5 A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 5 1.Tarihçe

Detaylı

1 2010 YILI FAALĠYET RAPORU

1 2010 YILI FAALĠYET RAPORU Hususi idareler ve Belediyeler, büyük kalkınma savaģımızda baģarı hasılasını arttıracak vazifeler almalı ve hususiyle hayat ucuzluğunu temin ederek, yerine göre tedbirler bulmalı ve selahiyetlerini tam

Detaylı

2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU Mali Hizmetler Müdürlüğü SİNOP 2014 1 Hususi İdareler (özel idareler) büyük kalkınma savaşımızda başarı hasılasını artıracak vazifeler almalı ve hususiyle hayat ucuzluğunu temin edecek, yerine göre tedbirler

Detaylı

KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ 2015 2019 YILI STRATEJİK PLANI

KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ 2015 2019 YILI STRATEJİK PLANI KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ 2015 2019 YILI STRATEJİK PLANI İLETİŞİM BİLGİLERİ T.C. Kastamonu İl Özel İdaresi Kuzeykent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı No: 59 37100 / Kastamonu Telefon : (0366) 215 23

Detaylı

1 Artvin İl Özel İdaresi Faaliyet Raporu-2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ.. 3

1 Artvin İl Özel İdaresi Faaliyet Raporu-2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ.. 3 1 Artvin İl Özel İdaresi Faaliyet Raporu-212 İÇİNDEKİLER SUNUŞ.. 3 I- GENEL BİLGİLER.. 4 İl Özel İdaresi Tarihçesi 4 A- Misyon ve Vizyon... 5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler....

Detaylı

Artvin İl Özel İdaresi Performans Planı 2014 1

Artvin İl Özel İdaresi Performans Planı 2014 1 Artvin İl Özel İdaresi Performans Planı 2014 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU..4 I- GENEL BİLGİLER...5 A- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR.6 1- İl Özel İdaresinin Görevleri.6 2- İl Özel İdaresinin Organları.6

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 9285 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5302 Kabul Tarihi : 22/2/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2005 Sayı : 25745 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ

T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU BİLECİK, MART 2013 ii İçindekiler SUNUŞ... 1 A-MİSYON VE VİZYON... 8 1.Vizyon:... 8 2. Misyon:... 8 3. İlkeler Bildirimi:... 8 B- YETKİ, GÖREV VE

Detaylı

NİĞDE İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI

NİĞDE İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2015 NİĞDE İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2015 2019 1 İÇİNDEKİLER TABLOLAR DİZİNİ GRAFİK DİZİNİ KISALTMALAR MECLİS KARARI 2 SUNUŞ Kamu yönetimi; vatandaşı hizmetinin odağına almalı kamu hizmetlerini hızlı

Detaylı

DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C DEVELİ BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C DEVELİ BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 205 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C DEVELİ BELEDİYESİ 205 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 205 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 205

Detaylı

Katılımcı yerel yönetimde örnek Belediye

Katılımcı yerel yönetimde örnek Belediye Katılımcı yerel yönetimde örnek Belediye 2015 Mali Yılı Performans Programı 12/11/2014 tarihli 217 Meclis Kararı ile yürürlüğe konulmuştur. ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU Değerli hemşehrilerim, 2015-2019 dönemi

Detaylı

T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ

T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU BİLECİK, MART 2012 ii SUNUŞ 1 A-MİSYON VE VİZYON 8 1.Vizyon: 8 2. Misyon: 8 3. İlkeler Bildirimi: 8 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 8 C- İDAREYE

Detaylı

T. C. KARS İL ÖZEL İDARESİ

T. C. KARS İL ÖZEL İDARESİ T. C. KARS İL ÖZEL İDARESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ: İl Genel Meclisinin Sayın Başkan ve üyeleri, muhterem konuklar, değerli mesai arkadaşlarım ve basınımızın sayın temsilcileri; İl Özel İdaresinin

Detaylı