Endüstriyel Atýkta Güvenilir Çözüm Reliable Solution For Industrial Waste. Ankara Samsun Karayolu 35. Km Elmadagð - ANKARA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Endüstriyel Atýkta Güvenilir Çözüm Reliable Solution For Industrial Waste. Ankara Samsun Karayolu 35. Km. 06780 Elmadagð - ANKARA www.cozumas."

Transkript

1 Endüstriyel týkta Güvenilir Çözüm Reliable Solution For Industrial Waste nkara Samsun Karayolu 35. Km Elmadagð - NKR Tel: Faks:

2 Endüstriyel týkta Çözüm... ÇÖZÜ Endüstriyel týk Ýþleme Sanayi.Þ. Tehlikeli ve Tehlikesiz atýklara ön iþlem uygulayarak çimento sektörüne ek yakýt hazýrlamak Ýnsan saðlýðý ve çevre güvenliðini önemseyen profesyonel personeli, ton / yýl üretim kapasitesi, 229 farklý atýk kategorisinde Size Özel Çözümler Üretiyoruz... amacýyla 2008 yýlýnda nkara da kurulmuþtur. vrupa da çimento üretiminde ikincil yakýt kullanýmýnda önemli bir tecrübeye sahip Vicat Group ve yine vrupa da tehlikeli atýk yönetiminde tecrübe sahibi Chimirec Group ortaklýðý olan ÇÖZÜ ün Türkiye de iþletmeler tarafýndan öncelikli tercih edilmesinin nedeni; güvenilirliði ve atýk bertarafý konusundaki yurt içi ve yurt dýþý tecrübesidir. ÇÖZÜ faaliyetlerini Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý ndan aldýðý lisansý kapsamýnda, ÝSO 9001, ve OHSS standartlarýna uygun olarak yürütmektedir.

3 Endüstriyel týkta Çözüm... Endüstriyel týkta Çözüm... ÇÖZÜ çevre ve insan saðlýðý açýsýndan son derece tehlikeli olan bu atýklarý, ön ayrýþtýrma, iki kademede parçalama ve tasnifleme iþlemlerinden geçirdikten sonra Ek yakýt olarak Baþtaþ Çimento ya, teslim eder. Baþtaþ Çimento bu atýklarý alternatif yakýt olarak kullanarak güvenli bir þekilde imha etmekte, bu sayede doðal kaynak kullanýmýnýn azaltýlmasýna ve ülke ekonomisine katký saðlamaktadýr. týk kabulünden bertarafýna kadar, Ýnsan saðlýðý ve çevre güvenliði bizim için en önemli unsurlar olup, bu konuda gerekli tüm önlemler alýnmaktadýr. Kabulü yapýlan atýklarýn ve hazýrlanan atýktan türetilmiþ yakýtýn analizlerini yapmak üzere tam donanýmlý bir atýk analiz laboratuvarýmýz bulunmaktadýr. Radyasyon içeriði açýsýndan kontrol edilen atýklarýn laboratuvar analizleri yapýlýr. Bu analizler genel olarak reaksiyon, kalori, su, aðýr metal, parlama noktasý, nem ve C,H,S dir. týklar ön ayrýþtýrma, iki kademede parçalama ve tasnifleme iþlemlerinden geçtikten sonra Ek yakýt olarak Baþtaþ Çimento ya, baþlýca fiziksel ve kimyasal özelliklerini ihtiva eden bir raporla teslim edilir. Bu rapor net kalori deðeri, kül, su, uçucu madde ve biokütle miktarý ile kimyasal bileþim bilgilerini içermektedir.

4 Endüstriyel týkta Çözüm... ÇÖZÜ.Þ. VE TIK YÖNETÝÝ vrupa da çimento üretiminde ikincil yakýt kullanýmýnda önemli bir tecrübeye sahip Vicat Group ve yine vrupa da Tehlikeli atýk toplanmasý ve yönetiminde tecrübe sahibi Chimirec Group ortaklýðý olan ÇÖZÜ ün Türkiye de iþletmeler tarafýndan öncelikli tercih edilmesinin nedeni; Güvenilirliði ve atýk bertarafý konusundaki yurt içi ve yurt dýþý tecrübesidir. 1 2 BÞVURU DEÐERLENDÝRE 3 týk Bilgi Formu 3 týk Numunesi 3 Varsa nalizler TIK ÜRETÝCÝSÝ TIK ÜRETÝCÝSÝ 3 3 naliz 3 týk Kabul Yada Red 3 Teklif 3 Sözleþme 3 týk Gönderim Günü 4 TIK GÖNDERÝÝ TIK ÜRETÝCÝSÝ TIK KBULÜ TÞI LÝSNSLI RÇ TÞI LÝSNSLI RÇ 3 Dökme Yada mbalajlý 3 Tehlikeli týklar Sevk Ýrsaliyesi, Kantar Fiþi Ve U..T.F. Ýle Doldurarak Taþýma Lisanslý raçlarla, 3 yný raçta Birkaç Cins týk yrý mbalaj Ve U..T.F. 3 Tehlikesiz týklar Sevk Ýrsaliyesi, Kantar Fiþi Ve Tehlikesiz týk Geri Kazaným Formu. 5 3 Belge Ve Radyasyon Kontrol, 3 Numune lým Ve Kabul nalizi 3 raç Tartým, 3 Boþaltým, 3 U..T.F. Onay 6 FÝZÝKSEL ÖN ÝÞLE 3 Fiziksel Ön Ýþlem 3 Ek Yakýt 3 Numune Ve Ýþletme nalizi BERTRF BERTRF BÞTÞ ÇÝENTO 3 Numune lým naliz BERTRF BÞTÞ ÇÝENTO

5 Endüstriyel týkta Çözüm... Endüstriyel týkta Çözüm... T.C. ÇEVRE VE ORN BKNLIÐI Çevre Yönetimi Genel üdürlüðü ÇEVRE ÝZÝN ve LÝSNS BELGESÝ Belge No : 77 Çevre Ýzin ve Lisansýnýn Baþlangýç Tarihi : 07/07/2011 Çevre Ýzin ve Lisansýnýn Bitiþ Tarihi : 07/07/2016 Ýþletmenin/Faaliyetin dý : ÇÖZÜ ENDÜSTRÝYEL TIK ÝÞLEE SN. TÝC..Þ. Ýþletmenin/Faaliyetin dresi : NKR SSUN KRYOLU 35. K Elmadag / nkara Ýþletmenin/Faaliyetin Vergi Dairesi ve No su : ELDÐ/ Çevre Ýzin ve Lisansýnýn Konusu : Tehlikeli týk Geri Kazaným, Tehlikesiz týk Geri Kazaným Yukarýda adý ve açýk adresi belirtilen iþletme/faaliyete bu belgenin ekinde yeralan izin koþullarý çerçevesinde çalýþmasý için 2872 sayýlý Çevre Kanunu gereðince hazýrlanmýþ Çevre Kanununca lýnmasý Gereken Ýzin ve Lisanslar Hakkýnda Yönetmelik kapsamýnda ÇEVRE ÝZNÝ ve LÝSNSIverilmiþtir. Bu belge 07/07/2011 tarih ve 77 sayýlý yazý ile birlikte geçerlidir. yrý kullanýlamaz. EK: Ýzin ve Lisans Koþullarý Prof. Dr. Cumali KINCI Bakan a. Genel üdür (01) DENLERÝN RNSI, ÇIKRILSI, ÝÞLETÝLESÝ, FÝZÝKÝ VE KÝYSL ÝÞLEE TBÝ TUTULSI SIRSIND ORTY ÇIKN TIKLR etalik inerallerin Fiziki ve Kimyasal Olarak Ýþlenmesinden Kaynaklanan týklar dýþýndaki diðer tozumsu ve pudramsý atýklar dýþýndaki alüminyum oksit üretiminden çýkan kýrmýzý çamur etalik Olmayan inerallerin Fiziki ve Kimyasal Ýþlemlerinden Kaynaklanan týklar týk kum ve killer dýþýndaki tozumsu ve pudramsý atýklar Sondaj Çamurlarý ve Diðer Sondaj týklarý Temiz su sondaj çamurlarý ve atýklarý TRI, BHÇIVNLIK, SU KÜLTÜRÜ, ORNCILIK, VCILIK VE BLIKÇILIK, GID HZIRL VE ÝÞLEEDEN KYNKLNN TIKLR Tarým, Bahçývanlýk, Su Ürünleri Üretimi, Ormancýlýk, vcýlýk ve Balýkçýlýktan Kaynaklanan týklar Yýkama ve temizleme iþlemlerinden kaynaklanan çamurlar týk plastikler (ambalajlar hariç) Ormancýlýk atýklarý dýþýndaki zirai kimyasal atýklarý eyve, sebze, tahýl, yenilebilir yaðlar, kakao, kahve, çay ve tütünün hazýrlanmasýndan ve iþlenmesinden; konserve üretiminden, maya ve maya özütü üretiminden, molas hazýrlanmasý ve fermantasyonundan kaynaklanan atýklar Ýþletme sahasý içerisindeki atýk su arýtýmýndan kaynaklanan atýklar Þeker üretiminden kaynaklanan atýklar Þeker pancarýnýn temizlenmesinden ve yýkanmasýndan kaynaklanan toprak Standart dýþý kalsiyum karbonat Ýþletme sahasý içerisindeki atýk su arýtýmýndan kaynaklanan çamurlar Süt ürünleri endüstrisinden kaynaklanan atýklar Ýþletme sahasý içerisindeki atýk su arýtýmýndan kaynaklanan çamurlar Unlu mamuller ve þekerleme endüstrisinden kaynaklanan atýklar Koruyucu katký maddelerinden kaynaklanan atýklar Ýþletme sahasý içerisindeki atýk su arýtýmýndan kaynaklanan çamurlar lkollü ve alkolsüz içeceklerin (kahve, çay ve kakao hariç) üretiminden kaynaklanan atýklar Hammaddelerin yýkanmasýndan, temizlenmesinden ve mekanik olarak sýkýlmasýndan kaynaklanan atýklar

6 Endüstriyel týkta Çözüm... Endüstriyel týkta Çözüm * * * * * * lkol damýtýlmasýndan kaynaklanan atýklar Kimyasal iþlem atýklarý Tüketime ya da iþlenmeye uygun olmayan maddeler Ýþletme sahasý içerisindeki atýk su arýtýmýndan kaynaklanan çamurlar HÞP ÝÞLEE VE KÐIT, KRTON, KÐIT HURU, PNEL(SUNT) VE OBÝLY ÜRETÝÝNDEN KYNKLNN TIKLR ðaç Ýþlemeden ve Sunta ve obilya Üretiminden Kaynaklanan týklar ðaç kabuðu ve mantar atýklarý Tehlikeli maddeler içeren talaþ, yonga, kýymýk, ahþap, kontraplak ve kaplamalar dýþýndaki talaþ, yonga, kýymýk, ahþap, kontraplak ve kaplamalar hþap Koruma týklarý Halojenlenmemiþ organik ahþap koruyucu maddeler norganik ahþap koruyucu maddeler Tehlikeli maddeler içeren diðer ahþap koruyucularý Kaðýt hamuru, kaðýt ve kaðýt karton üretim ve iþlenmesinden kaynaklanan atýklar ðaç kabuðu ve odun atýklarý Yeþil sývý çamuru (piþirme sývýsý geri kazanýmýndan) Kaðýt geri kazaným iþleminden kaynaklanan mürekkep giderme çamurlarý týk kaðýt ve kartonun hamur haline getirilmesi sýrasýnda mekanik olarak ayrýlan ýskartalar Geri dönüþüm amaçlý kaðýt ve kartonun ayrýþtýrýlmasýndan kaynaklanan atýklar Kireç çamuru atýðý ekanik ayýrma sonucu oluþan elyaf ýskartalarý, elyaf, dolgu ve yüzey kaplama maddesi çamuru dýþýndaki saha içi atýk su arýtýmýndan kaynaklanan çamurlar DERÝ, KÜRK VE TEKSTÝL ENDÜSTRÝLERÝNDEN KYNKLNN TIKLR Deri ve Kürk Endüstrisinden Kaynaklanan týklar Sývý halde olmayan çözücüler içeren yað giderme atýklarý Perdah ve boyama atýklarý Tekstil Endüstrisinden Kaynaklanan týklar Kompozit malzeme atýklarý (emprenye edilmiþ tekstil, elastomer, plastomer) Doðal ürünlerden oluþan organik maddeler (örneðin yað, mum) Organik çözücüler içeren perdah atýklarý dýþýndaki perdah atýklarý * Tehlikeli maddeler içeren boya maddeleri ve pigmentler * * * * * * * * * * * * * * * * * * dýþýndaki boya maddeleri ve pigmentler dýþýndaki saha içi atýksu arýtýmýndan kaynaklanan çamurlar Ýþlenmemiþ tekstil elyafý atýklarý Ýþlenmiþ tekstil elyafý atýklarý PETROL RFÝNSYONU, DOÐL GZ SFLÞTIR VE KÖÜRÜN PÝROLÝTÝK ÝÞLENESÝNDEN KYNKLNN TIKLR Petrol Rafinasyon týklarý Tuz arýndýrma (tuz giderici) çamurlarý Tank dibi çamurlarý Petrol döküntüleri Ýþletme ya da ekipman bakým çalýþmalarýndan kaynaklanan yaðlý çamurlar Saha içi atýksu arýtýmýndan kaynaklanan tehlikeli madde içeren çamurlar dýþýndaki saha içi atýksu arýtýmýndan kaynaklanan çamurlar Yakýtlarýn bazlar ile temizlemesi sonucu oluþan atýklar Kullanýlmýþ filtre killeri ORGNÝK KÝYSL ÝÞLELERDEN KYNKLNN TIKLR Temel Organik Kimyasal addelerin Ýmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanýmýndan (ÝFTK) Kaynaklanan týklar Diðer filtre kekleri ve kullanýlmýþ absorbanlar dýþýndaki saha içi atýksu arýtýmýndan kaynaklanan çamurlar Plastiklerin, Sentetik Kauçuk ve Yapay Elyaflarýn Ýmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanýmýndan (ÝFTK) Kaynaklanan týklar Saha içi atýksu arýtmýndan kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar dýþýndaki saha içi atýksu arýtýmýndan kaynaklanan çamurlar týk plastik Tehlikeli maddeler içeren katký maddelerinin atýklarý dýþýndaki katký maddelerinin atýklarý

7 Endüstriyel týkta Çözüm... Endüstriyel týkta Çözüm * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * dýþýnda zararlý silikon içeren atýklar Organik Boyalarýn ve Pigmentlerin Ýmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanýmýndan (ÝFTK) Kaynaklanan týklar(06 11 dýþýndaki) Diðer filtre kekleri ve kullanýlmýþ absorbanlar Saha içi atýksu arýtmýndan kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar dýþýndaki saha içi atýksu arýtýmýndan kaynaklanan çamurlar Organik Bitki Koruma Ürünlerinin ( ve hariç), hþap Koruyucu Olarak Kullanýlan addelerin ( janlarýnýn) (03 02 Hariç) ve Diðer Biositlerin Ýmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanýmýndan (ÝFTK) Kaynaklanan týklar Diðer filtre kekleri ve kullanýlmýþ absorbanlar dýþýndaki saha içi atýksu arýtýmýndan kaynaklanan çamurlar Tehlikeli madde içeren katý atýklar Ýlaçlarýn Ýmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanýmýndan (ÝFTK) Kaynaklanan týklar Diðer filtre tabakalarý kekleri, kullanýlmýþ absorbanlar dýþýndaki saha içi atýksu arýtýmýndan kaynaklanan çamurlar Tehlikeli madde içeren katý atýklar dýþýndaki katý atýklar Yað, Gres, Sabun, Deterjan, Dezenfektan ve Kozmetiklerin Ýmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanýmýndan (ÝFTK) Kaynaklanan týklar Diðer dip tortularý ve reaksiyon kalýntýlarý Diðer filtre kekleri ve kullanýlmýþ absorbanlar dýþýndaki saha içi atýksu arýtýmýndan kaynaklanan çamurlar * * * * * * * * * * * Baþka Bir Þekilde Tanýmlanmamýþ Kimyasal ve Kimyasal Ürünlerinin Ýmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanýmýndan (ÝFTK) Kaynaklanan týklar Diðer filtre kekleri ve kullanýlmýþ absorbanlar dýþýndaki saha içi atýksu arýtýmýndan kaynaklanan çamurlar STRLR (BOYLR, VERNÝKLER VE VÝTRÝFÝYE EYELER), YPIÞKNLR, CUNLR VE BSKI ÜREKKEPLERÝNÝN ÜRETÝ, FORÜLSYON, TEDRÝK VE KULLNIINDN (ÝFTK) KYNKLNN TIKLR Boya ve Verniðin Ýmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanýmýndan (ÝFTK) ve Sökülmesinden Kaynaklanan týklar Organik çözücüler ya da diðer tehlikeli maddeler içeren atýk boya ve vernikler dýþýndaki atýk boya ve vernikler Organik çözücüler ya da diðer tehlikeli maddeler içeren boya ve vernik çamurlarý dýþýndaki boya ve vernik çamurlarý Organik çözücüler ya da diðer tehlikeli maddeler içeren boya ve vernikli sulu çamurlar dýþýndaki boya ve vernik içeren sulu çamurlar Organik çözücüler ya da diðer tehlikeli maddeler içeren boya ve verniðin sökülmesinden kaynaklanan atýklar dýþýndaki boya ve vernik sökülmesinden kaynaklanan atýklar dýþýndaki sulu boya ya da vernik içeren sulu süspansiyonlar Boya ya da vernik sökücü atýklarý Diðer Kaplama addelerinin (Seramik Kaplama Dahil) Ýmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanýmýndan (ÝFTK) Kaynaklanan týklar týk kaplama tozlarý Seramik malzemeler içeren sulu çamurlar Seramik malzemeler içeren sulu süspansiyonlar Baský ürekkeplerinin Ýmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanýmýndan (ÝFTK) Kaynaklanan týklar ürekkep içeren sulu çamurlar ürekkep içeren sulu sývý atýklar Tehlikeli maddeler içeren mürekkep atýklarý dýþýndaki mürekkep atýklarý

8 Endüstriyel týkta Çözüm... Endüstriyel týkta Çözüm * * * * * Tehlikeli maddeler içeren mürekkep çamurlarý dýþýndaki mürekkep çamurlarý dýþýndaki atýk baský tonerleri Daðýtýcý yað Yapýþkanlar ve Yalýtýcýlarýn Ýmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanýmýndan (ÝFTK) Kaynaklanan týklar (Su Geçirmeyen Ürünler Dahil) Organik çözücüler ya da diðer tehlikeli maddeler içeren atýk yapýþkanlar ve dolgu macunlarý dýþýndaki atýk yapýþkanlar ve dolgu macunlarý Organik çözücüler ya da diðer tehlikeli maddeler içeren yapýþkan ve dolgu macunu çamurlarý dýþýndaki yapýþkan ve dolgu macunu çamurlarý Organik çözücüler ya da diðer tehlikeli maddeler içeren sulu yapýþkan veya dolgu macunu çamurlarý dýþýndaki sulu organik yapýþkan veya dolgu macunu çamurlarý dýþýndaki yapýþkan veya dolgu macunlarýnýn sulu atýklarý FOTOÐRF ENDÜSTRÝSÝNDEN KYNKLNN TIKLR Fotoðraf Endüstrisi týklarý Gümüþ veya gümüþ bileþenleri içermeyen fotoðraf filmi ve kaðýdý Pilsiz çalýþan tek kullanýmlýk fotoðraf makineleri dýþýndaki pille çalýþan tek kullanýmlýk fotoðraf makineleri ISIL ÝÞLELERDEN KYNKLNN TIKLR Enerji Santrallerinden ve Diðer Yakma Tesislerinden Kaynaklanan týklar (19 Hariç) Uçucu kömür külü Turba ve iþlenmenmiþ odundan kaynaklanan uçucu kül dýþýndaki saha içi atýksu arýtýmýndan kaynaklanan çamurlar Termik santrallerin yakýt depolama ve hazýrlama iþlemlerinden çýkan atýklar Cam ve Cam Ürünleri Üretim týklarý Partiküller ve toz dýþýndaki baca gazý arýtýmýndan kaynaklanan çamurlar ve filtre kekleri Seramik Ürünler, Tuðlalar, Fayanslar ve Ýnþaat alzemelerinin Üretiminden Kaynaklanan týklar Partiküller ve toz Gaz arýtýmýndan kaynaklanan çamurlar ve filtre kekleri Saha içi atýk su arýtýmýndan kaynaklanan çamur * * * * * * * * * * * * * * * * 15 ETL VE DÝÐER LZEELERÝN KÝYSL YÜZEY ÝÞLEÝ VE KPLNSI ÝÞLELERÝNDEN KYNKLNN TIKLR; DEÝR DIÞI HÝDROETLURJÝ Sýcak Galvanizleme Ýþlemleri týklarý Iskarta flaks malzemeler ETLLERÝN VE PLSTÝKLERÝN FÝZÝKÝ VE EKNÝK YÜZEY ÝÞLELERÝNDEN VE ÞEKÝLLENDÝRÝLESÝNDEN KYNKLNN TIKLR etallerin ve Plastiklerin Fiziki ve ekanik Yüzey Ýþlemlerinden ve Biçimlendirilmesinden Kaynaklanan týklar Demir dýþý metal çapaklarý ve talaþlarý Demir dýþý metal toz ve parçacýklar Plastik yongalar ve çapaklar Halojen içeren iþleme emülsiyon ve solüsyonlarý Halojen içermeyen iþleme emülsiyon ve solüsyonlarý Tehlikeli maddeler içeren iþleme çamurlarý dýþýndaki iþleme çamurlarý Tehlikeli maddeler içeren kumlama maddeleri atýklarý Yað içeren metalik çamurlar (öðütme, bileme ve freze tortularý) Biyolojik olarak kolay bozunur iþleme yaðý dýþýndaki öðütme parçalarý ve öðütme maddeleri Su ve Buhar Yað lma Ýþlemlerinden Kaynaklanan týklar (11 Hariç) Sulu yýkama sývýlarý Buhar yað alma atýklarý YÐ TIKLRI VE SIVI YKIT TIKLRI (YENÝLEBÝLÝR YÐLR, 05 VE 12 HRÝÇ) Yað/Su yýrýcýsý Ýçerikleri Kum odacýðýndan ve yað/su ayýrýcýsýndan çýkan katýlar Yað/su ayýrýcýsýndan çýkan çamurlar Yakalayýcý (interseptör) çamurlarý Kum odacýðýndan ve yað/su ayýrýcýlarýndan çýkan karýþýk atýklar Sývý Yakýtlarýn týklarý Fuel-oil ve mazot Benzin Diðer yakýtlar (karýþýmlar dahil) TIK BLJLR; BÞK BÝR ÞEKÝLDE BELÝRTÝLEÝÞ EÝCÝLER, SÝLE BEZLERÝ, FÝLTRE LZEELERÝ VE KORUYUCU GÝYSÝLER

9 Endüstriyel týkta Çözüm... Endüstriyel týkta Çözüm mbalaj (Belediyenin yrý Toplanmýþ mbalaj týklarý Dahil) * Tehlikeli maddelerin kalýntýlarýný içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuþ ambalajlar Emiciler, Filtre alzemeleri, Temizleme Bezleri ve Koruyucu Giysiler * Tehlikeli maddelerle kirlenmiþ emiciler, filtre malzemeleri (baþka þekilde tanýmlanmamýþ ise yað filtreleri), temizleme bezleri, koruyucu giysiler dýþýndaki emiciler, filtre malzemeleri, temizleme bezleri, koruyucu giysiler 16 LÝSTEDE BÞK BÝR ÞEKÝLDE BELÝRTÝLEÝÞ TIKLR Çeþitli Taþýma Türlerindeki (Ýþ akineleri Dahil) Ömrünü Tamamlamýþ raçlar ve Ömrünü Tamamlamýþ raçlarýn Sökülmesi ile raç Bakýmýndan (13, 14, ve hariç) Kaynaklanan týklar Fren sývýlarý Tehlikeli maddeler içeren antifriz sývýlarý Plastik Baþka bir þekilde tanýmlanmamýþ parçalar * * * * * * * Standart Dýþý Gruplar ve Kullanýlmamýþ Ürünler Tehlikeli maddeler içeren organik atýklar dýþýndaki organik atýklar Basýnçlý Tank Ýçindeki Gazlar ve Iskartaya Çýkmýþ Kimyasallar Tehlikeli maddeler içeren ya da bunlardan oluþan ýskarta organik kimyasallar , ya da dýþýnda tehlikeli maddeler içeren ýskarta organik kimyasallar týk starlar ve Refraktörler etalürjik proseslerden kaynaklanan, tehlikeli maddeler içeren karbon bazlý astarlar ve refraktörler dýþýndaki metalürjik proseslerden kaynaklanan karbon bazlý astar ve refraktörler etalürjik proseslerden kaynaklanan, tehlikeli maddeler içeren diðer astarlar ve refraktörler dýþýndaki metalürjik proseslerden kaynaklanan diðer astar ve reflektörler etalürjik olmayan proseslerden kaynaklanan, tehlikeli maddeler içeren astarlar ve refraktörler dýþýndaki metalürjik olmayan proseslerden kaynaklanan astar ve reflektörler ÝNÞT VE YIKI TIKLRI (KÝRLENÝÞ LNLRDN ÇIKRTILN HFRÝYT DHÝL) hþap, Cam ve Plastik hþap Plastik * * * * * * * * * * * Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuþ ahþap, cam ve plastik Bitümlü Karýþýmlar, Kömür Katraný ve Katranlý Ürünler Kömür katraný içeren bitümlü karýþýmlar Kömür katraný ve katranlý ürünler Yalýtým alzemeleri ve sbest Ýçeren Ýnþaat alzemeleri Tehlikeli maddelerden oluþan ya da tehlikeli maddeler içeren diðer yalýtým malzemeleri ÝNSN VE HYVN SÐLIÐI VE/VEY BU KONULRDKÝ RÞTIRLRDN KYNKLNN TIKLR (DOÐRUDN SÐLIÐ ÝLÝÞKÝN OLYN UTFK VE RESTORN TIKLRI HRÝÇ) Ýnsanlarda Doðum, Teþhis, Tedavi ya da Hastalýk Önleme Çalýþmalarýndan Kaynaklanan týklar dýþýndaki ilaçlar Hayvanlarla Ýlgili raþtýrma, Teþhis, Tedavi ya da Hastalýk Önleme Çalýþmalarýndan Kaynaklanan týklar dýþýndaki ilaçlar TIK YÖNETÝ TESÝSLERÝNDEN, TESÝS DIÞI TIK SU RIT TESÝSLERÝNDEN VE ÝNSN TÜKETÝÝ VE ENDÜSTRÝYEL KULLNI ÝÇÝN SU HZIRL TESÝSLERÝNDEN KYNKLNN TIKLR týk Yakma veya Piroliz den Kaynaklanan týklar Gaz arýtýmýndan kaynaklanan filtre kekleri Gaz arýtýmýndan kaynaklanan katý atýklar Baca gazý arýtýmýndan kaynaklanan kullanýlmýþ aktif karbon týklarýn Fiziki/Kimyasal rýtýmýndan Kaynaklanan týklar (Krom Giderme, Siyanür Giderme, Nötralizasyon Dahil) Tehlikeli olmayan atýklarýn önceden karýþtýrýlmasý ile oluþmuþ atýklar Fiziksel ve kimyasal iþlemlerden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlarý dýþýndaki fiziksel ve kimyasal iþlemlerden kaynaklanan çamurlarý Tehlikeli maddeler içeren katý yanabilir atýklar ve dýþýnda yanabilir atýklar Tehlikeli maddeler içeren diðer atýklar 4 Stabilize Edilmiþ/Katýlaþtýrýlmýþ týklar dýþýndaki stabilize olmuþ atýklar Tehlikeli olarak sýnýflandýrýlmýþ, katýlaþtýrýlmýþ atýklar dýþýndaki katýlaþtýrýlmýþ atýklar Baþka Bir Þekilde Tanýmlanmamýþ týk Su rýtma Tesisi týklarý

10 Endüstriyel týkta Çözüm * * * * * * * * Doymuþ ya da kullanýlmýþ iyon deðiþtirici reçineler dýþýndaki yað ve su ayrýþmasýndan çýkan yað karýþýmlarý ve gres Endüstriyel atýk suyun biyolojik arýtýlmasýndan kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar dýþýndaki endüstriyel atýk suyun biyolojik arýtýlmasýndan kaynaklanan çamurlar Endüstriyel atýk suyun diðer yöntemlerle arýtýlmasýndan kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar * * Kaðýt ve karton Plastik ve lastik Tehlikeli maddeler içeren ahþap dýþýndaki ahþap Tekstil malzemeleri Yanabilir atýklar (atýktan türetilmiþ yakýt) týklarýn mekanik iþlenmesinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren diðer atýklar (karýþýk malzemeler dahil) dýþýnda atýklarýn mekanik iþlenmesinden kaynaklanan diðer atýklar (karýþýk malzemeler dahil) * * Ýnsan Tüketimi ve Endüstriyel Kullaným Ýçin Gereken Suyun Hazýrlanmasýndan Kaynaklanan týklar Kullanýlmýþ aktif karbon Doymuþ ya da kullanýlmýþ iyon deðtirme reçinesi Ýyon deðiþtiricilerinin rejenerasyonundan kaynaklanan solüsyonlar ve çamurlar Yaðýn Yeniden Üretiminden Kaynaklanan týklar Kullanýlmýþ filtre killeri sit katranlarý Yakýtlarýn bazlarla temizlenmesinden kaynaklanan atýklar dýþýndaki saha içi atýksu arýtýmýndan kaynaklanan çamurlar Baþka Bir Þekilde Tanýmlanmamýþ týklarýn ekanik rýtýmýndan (Örneðin yrýþtýrýlmasý, Ezilmesi, Sýkýþtýrýlmasý, Topak Haline Getirilmesi) Kaynaklanan týklar YRI TOPLNIÞ FRKSÝYONLR DHÝL BELEDÝYE TIKLRI (EVSEL TIKLR VE BENZER TÝCRÝ, ENDÜSTRÝYEL VE KURUSL TIKLR) yrý Toplanan Fraksiyonlar (15 01 Hariç) Kâðýt ve karton Giysiler Tekstil ürünleri Tehlikeli maddeler içeren boya, mürekkepler, yapýþtýrýcýlar ve reçineler dýþýndaki boya, mürekkepler, yapýþtýrýcýlar ve reçineler dýþýndaki ilaçlar Tehlikeli maddeler içeren ahþap dýþýndaki ahþap Plastikler ÇEVRE GÜVENLÝÐÝNE ÇÖZÜ... Çevre güvenliði konusunda baþarýya ulaþmak için tüm çalýþanlarýmýzý bilinçlendirerek bireysel sorumluluk kazandýrmak, çözüm ortaðý olduðumuz iþletmelerle ortak çalýþarak çevre için en iyi çalýþma ortamýný yakalamak, faaliyetlerimiz sýrasýnda oluþabilecek zararlarý en aza indirmek çevre politikamýzý oluþturan temel unsurlardýr.

GERİ KAZANIM VE BERTARAF AMAÇLI ALABİLECEĞİMİZ ATIK LİSTESİ

GERİ KAZANIM VE BERTARAF AMAÇLI ALABİLECEĞİMİZ ATIK LİSTESİ GERİ KAZANIM VE BERTARAF AMAÇLI ALABİLECEĞİMİZ ATIK LİSTESİ 01 (01) MADENLERİN ARANMASI, ÇIKARILMASI, İŞLETİLMESİ, FİZİKİ VE KİMYASAL İŞLEME TABİ TUTULMASI SIRASINDA ORTAYA ÇIKAN ATIKLAR 01 01 Maden kazılarından

Detaylı

01 (01) ADENLERİN ARANASI, ÇIKARILASI, İŞLETİLESİ, FİZİKİ VE KİYASAL İŞLEE TABİ TUTULASI SIRASINDA ORTAYA ÇIKAN ATIKLAR 01 01 aden kazılarından kaynaklanan 01 01 01 etalik maden kazılarından kaynaklanan

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü TESİSE KABUL EDİLECEK ATIKLAR VE KODLARI

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü TESİSE KABUL EDİLECEK ATIKLAR VE KODLARI TESİSE KABUL EDİLECEK ATIKLAR VE KODLARI 01 03 08 01 03 07 dışındaki diğer tozumsu ve pudramsı atıklar 01 03 09 01 03 07 dışındaki alüminyum oksit üretiminden çıkan kırmızı çamur 01 04 09 Atık kum ve killer

Detaylı

EK-IV ATIK LĠSTESĠ BÖLÜMLER

EK-IV ATIK LĠSTESĠ BÖLÜMLER EK-IV ATIK LĠSTESĠ BÖLÜLER (01) adenlerin aranması, çıkarılması, işletilmesi, fiziki ve kimyasal işleme tabi tutulması sırasında ortaya çıkan atıklar, (02) Tarım, bahçıvanlık, su kültürü, ormancılık, avcılık

Detaylı

TEHLİKELİ ATIK TAŞIMA KOD LİSTEMİZ

TEHLİKELİ ATIK TAŞIMA KOD LİSTEMİZ TEHLİKELİ ATIK TAŞIA KOD LİSTEİZ 01 (01) ADENLERİN ARANASI, ÇIKARILASI, İŞLETİLESİ, FİZİKİ VE KİYASAL İŞLEE TABİ TUTULASI SIRASINDA ORTAYA ÇIKAN ATIKLAR 01 01 aden kazılarından kaynaklanan atıklar 01 03

Detaylı

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Atık üreticisinin yükümlülükleri adde 9 - Atık üreticisi; a) Atık üretimini en az düzeye indirecek şekilde gerekli tedbirleri almakla, b) Atıkların insan sağlığı

Detaylı

(01) MADENLERĠN ARANMASI, ÇIKARILMASI,

(01) MADENLERĠN ARANMASI, ÇIKARILMASI, ATIK LĠSTESĠ 01 (01) MADENLERĠN ARANMASI, ÇIKARILMASI, ĠġLETĠLMESĠ, FĠZĠKĠ VE KĠMYASAL ĠġLEME TABĠ TUTULMASI SIRASINDA ORTAYA ÇIKAN ATIKLAR 01 01 Maden kazılarından kaynaklanan atıklar 01 01 01 Metalik

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/506 22/05/2015 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi ITC INVEST TRADING &CONSULTING AG-TÜ RKİYE ANKARA ŞUB SİNCAN ÇADIRTEPE MEVKİİ KATI ATIK ALANI SİNCAN ANKARA SİNCAN / ANKARA İlgi:

Detaylı

ÇEVRE YASASI (18/2012) Sayılı Yasa Madde 9 Altında Yapılan Tüzük Kısa isim Tefsir , , Amaç Atık Listesinin Kapsamı

ÇEVRE YASASI (18/2012) Sayılı Yasa Madde 9 Altında Yapılan Tüzük Kısa isim Tefsir , , Amaç Atık Listesinin Kapsamı ÇEVRE YASASI (18/2012) Sayılı Yasa Madde 9 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Çevre Yasası nın 9 uncu maddesinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar:

Detaylı

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ:

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ:

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150//5011 26.02.2015 Konu: Geçici Faaliyet Belgesi KOCAELİ ATIK ÜRÜNLERİ GERİ KAZANIM SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KARTEPE ŞUBESİ Şevkatiye Mah. Ülker sok.no:106 Kartepe KARTEPE

Detaylı

ATIK SINIFLARI. Q6 Kullanılmayan kısımlar (örneğin, bozuk piller ve bitik katalizörler ve benzeri),

ATIK SINIFLARI. Q6 Kullanılmayan kısımlar (örneğin, bozuk piller ve bitik katalizörler ve benzeri), EK I ATIK SINIFLARI Q1 Aşağıda başka şekilde belirtilmemiş üretim veya tüketim artıkları, Q2 Standart dışı ürünler, Q3 Son kullanım süresi geçmiş olan ürünler, Q4 Dökülmüş, niteliği bozulmuş ya da yanlış

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-155//1763 17.04.2012 Konu: Geçici Faaliyet Belgesi İlgi: SÜREKO ATIK YÖNETİMİ NAKLİYE LOJİSTİK ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. KULA ŞUBESİ ESENYAZI KÖY YOLU ÜZERİ SANDAL BELDESİ KULA/MANİSA

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/172 19/11/2014 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi GEP YEŞİL ENERJİ ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ LİMİTED ŞİRKETİ DÜZCE ŞUBESİ MERKEZ MAH. 214. SOK. NO: 2 GÜMÜŞOVA / DÜZCE İlgi: (a) 11/10/2013

Detaylı

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ:

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 30 Aralık 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28513 (2. Mükerrer) TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ:

Detaylı

ALESTA ATIK TOPLAMA DEPOLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TESİSE KABUL EDİLECEK ATIKLAR VE KODLARI

ALESTA ATIK TOPLAMA DEPOLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TESİSE KABUL EDİLECEK ATIKLAR VE KODLARI ALESTA ATIK TOPLAMA DEPOLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TESİSE KABUL EDİLECEK ATIKLAR VE KODLARI 01 03 04* Sülfürlü cevherlerin işlenmesinden kaynaklanan asit üretici maden atıkları 01 03 05* Tehlikeli

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-155//1752 17.04.2012 Konu: Geçici Faaliyet Belgesi İlgi: AŞUROĞULLARI TEHLİKELİ ATIKLAR ÖN İŞLEME ARA DEPOLAMA NAKLİYE VE HURDA SAN. DIŞ TİC. LTD.ŞTİ. MANİSA İNÖNÜ MAHALLESİ

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150//4758 29.11.2014 Konu: Geçici Faaliyet Belgesi EKO ATIK VE ÇEVRE MÜH LOJ GERİ DÖN DAN.SAN VE TİC A.Ş. ÇAPAK MAH 2594 SOK 24. TORBALI TORBALI / İZMİR İlgi: 13.11.2014 tarihli ve 48839

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/600 23/06/2015 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi ATY ÇEVRE VE ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ Uzuçiftlik Mah. Mihriban Sok. No: 17 Kartepe / KOCAELİ KARTEPE / KOCAELİ İlgi:

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/1586 25/11/2013 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi ANEL DOĞA ENTEGRE GERİ DÖNÜŞÜM ENDÜSTRİ A.Ş. BAĞDAT CADDESİ UZAY ÇIKMAZI KARTEPE / KOCAELİ KARTEPE / KOCAELİ İlgi:

Detaylı

TEHLİKELİ ATIK KODLARI 010506*:Tehlikeli maddeler içeren sondaj çamurları ve diğer sondaj atıkları 030104*:Tehlikeli maddeler içeren talaş, yonga,

TEHLİKELİ ATIK KODLARI 010506*:Tehlikeli maddeler içeren sondaj çamurları ve diğer sondaj atıkları 030104*:Tehlikeli maddeler içeren talaş, yonga, TEHLİKELİ ATIK KODLARI 010506*:Tehlikeli maddeler içeren sondaj çamurları ve diğer sondaj atıkları 030104*:Tehlikeli maddeler içeren talaş, yonga, kıymık, ahşap, kontraplak ve kaplamalar 030201*:Halojenlenmemiş

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150//4501 04.08.2014 Konu: Geçici Faaliyet Belgesinin Yeniden Düzenlenmesi EKOVAR ATIK DEPOLAMA MÜŞ. NAK. VE TİC. LTD. ŞTİ. İlgi: Yenikent Beldesi İncirlik Köyü 289 Parsel No:70/C Sincan/ANKARA

Detaylı

ÇAMUR KURUTMA ÜNİTESİ ATIKTAN TÜRETİLMİŞ YAKIT HAZIRLAMA ÜNİTESİ TOPLAMA AYIRMA TESİSİ TEHLİKELİ METAL KIRMA ÜNİTESİ TEHLİKELİ PLASTİK KIRMA ÜNİTESİ

ÇAMUR KURUTMA ÜNİTESİ ATIKTAN TÜRETİLMİŞ YAKIT HAZIRLAMA ÜNİTESİ TOPLAMA AYIRMA TESİSİ TEHLİKELİ METAL KIRMA ÜNİTESİ TEHLİKELİ PLASTİK KIRMA ÜNİTESİ ÇAMUR KURUTMA ÜNİTESİ ATIKTAN TÜRETİLMİŞ YAKIT HAZIRLAMA ÜNİTESİ TOPLAMA AYIRMA TESİSİ TEHLİKELİ METAL KIRMA ÜNİTESİ TEHLİKELİ PLASTİK KIRMA ÜNİTESİ İÇİNDEKİLER Önsöz ve Teşekkür...3 Firma Profilimiz...5

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/54779 30.06.2015 Konu: ATY Hazırlama Tesisi Belge Güncelleme/Kabul RDF KONTAMİNE ATIK BERTARAF VE GERİ KAZANIM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. KARADENİZLİLER MH BAŞYİĞİT C. 164 KULLAR/BAŞİSKELE

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü TESİSE KABUL EDİLECEK ATIKLAR VE KODLARI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü TESİSE KABUL EDİLECEK ATIKLAR VE KODLARI TESİSE KABUL EDİLECEK ATIKLAR VE KODLARI 01 03 04* Sülfürlü cevherlerin işlenmesinden kaynaklanan asit üretici maden atıkları 01 03 05* Tehlikeli madde içeren diğer maden atıkları 01 03 07* Metalik minerallerin

Detaylı

Atık Çerçeve Yönetmeliği-TASLAK

Atık Çerçeve Yönetmeliği-TASLAK ATIK ÇERÇEVE YÖNETMELİĞİ Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, EK-I de kategorileri belirtilen ve EK-II de listesi verilen atıkların, oluşumlarından bertaraflarına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIK YÖNETİMİ GENEL ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; atıkların

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/39590 27/06/2014 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - KÖMÜRCÜODA TESİSLERİ KÖMÜRCÜODA DÜZENLİ DEPOLAMA ALANI- KÖMÜRCÜODA

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/632 02/01/2013 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş. Atatürk Mah. Aydın Cad. No:234 SÖKE / AYDIN İlgi: (a) 29/11/2011 tarihli ve

Detaylı

III/2872E.295 R.Gazete No. 26927 R.G. Tarihi: 5.7.2008

III/2872E.295 R.Gazete No. 26927 R.G. Tarihi: 5.7.2008 III/2872E.295 R.Gazete No. 26927 R.G. Tarihi: 5.7.2008 Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIK YÖNETĠMĠ GENEL ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Ġlkeler Amaç

Detaylı