ENTELEKTÜEL SERMAYE. Entelektüel Sermaye Kavramı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ENTELEKTÜEL SERMAYE. Entelektüel Sermaye Kavramı"

Transkript

1 ENTELEKTÜEL SERMAYE Entelektüel Sermaye Kavramı Yeni çağ, bilgi çağıdır. Bu koşullar altında eski çağın zenginlik kaynakları fiziksel varlıklarken, bilgi çağının zenginlikleri ise soyut, maddi olmayan varlıklar olup şirketin içindeki potansiyel enerji, kollektif beyin gücünden meydana gelmektedir. Fiziksel sermaye, geçmiş performans ve bugünü yansıtırken şirketin entellektüel malzemesi gelecekte sürdürülebilir kazançlar elde etme potansiyelini gösterir. Yeni çağda bilinen sermaye kavramının kalın çizgilerinin kaldırılıp resmin bütününü ortaya çıkaracak, yeni bir tanımlama yapılması gereği doğmuştur. Bu anlayışa göre, yeni tanımlamayla şirketin sermayesi fiziksel ve entellektüel sermaye olmak üzere iki bölümde ele alınmaktadır. Fiziksel sermaye; arazi, fabrika, donanım, nakit gibi şirketin maddi ve mali kaynaklarını temsil etmektedir. Entellektüel sermaye ise soyut bir kavram olup bir şirketteki insanlar tarafından bilinen ve şirkete rekabet üstünlüğü kazandıran bütün şeylerin toplamını ifade etmektedir. İlk kez 1960 lı yıllarda kullanılmaya başlayan entellektüel sermaye kavramı, uzun yıllar boyunca gündeme gelmemiş ve popüler olan diğer örgütsel konuların arkasında dikkat çekmemiştir. İşletmeleri geleceğe taşıyacak en önemli faktörlerin başında yer alan entelektüel sermaye ile ilgili ilk çalışmalar, 1969 yılında John Kenneth Galbraith tarafından incelenmiştir. Organizasyonlar için yeni değerler yaratma ve bu değerleri rekabet gücüne yansıtabilme noktasında kaynakların daha etkin nasıl kullanılabileceği ve mevcut kaynaklarla daha etkin sonuçların nasıl yaratılabileceği sorusuna yanıt arama çerçevesinde 1980 yılında konu Japonya da tekrar tartışmaya açılmıştır. Entellektüel sermaye kavramı bu tartışmada ana ekseni oluşturmuş ve Mobilizing Invısıble Assets adlı çalışma, organizasyonlardaki görünmeyen varlıkların görünen sonuçlar üzerindeki etkilerini entellektüel sermaye kavramı çerçevesinde incelemiştir. Bununla birlikte, entellektüel sermaye kavramının uygulama alanında gündeme gelmesi ve yaygın biçimde tartışılması ancak 1990 lı yılların sonlarında gerçekleşmeye başlamıştır. Bilgi ekonomisi ve bilgi toplumu oluşumlarının tüm dünyada ana trend haline gelmeye başlamasına paralel olarak, 1991 yılında Thomas Stewart ın Brainpower (Beyin Gücü) adlı makalesiyle konu yeniden gündeme gelmiş ve bu defa dikkatleri yoğun biçimde üzerinde toplamıştır. Entellektüel sermaye olgusunun bir organizasyonun işleyişi üzerindeki belirleyicilik potansiyelinin büyüklüğünün anlaşılması ile, asıl ilginin konunun nasıl ölçümlenebileceği, hangi metotların geliştirilebileceği üzerine kaydığı görülmektedir. Stewart tarafından 1997 yılında yayınlanan Entellektüel Sermaye : Örgütlerin Yeni Zenginliği adlı kitap, temel bir kaynak olarak kabul görmektedir. Avrupa ve ABD de üniversite ve işletmelerin birlikte yaptıkları çalışmalar yayınlanarak ses getirmekte, ayrıca sadece bu konuyu inceleyen uluslararası dergiler yayınlanmaktadır. Kavrama ilişkin çeşitli tanımlamalar yapılmakta fakat bu tanımlamaların esas içerik anlamında belirgin farklılıklar göstermediği de görülmektedir. Dikkat çekici diğer bir durum da, getirilen tanımlamaların çoğunda aynı kaynaklara atıflar yapılmasıdır. Thomas Stewart, entelektüel sermayeyi değer yaratmada kullanılabilecek bilgi, entelektüel mülkiyet ve deneyim gibi her türlü entelektüel materyal olarak tanımlamaktadır. Steward'a göre; entelektüel sermaye zenginlik yaratmak üzere kullanıma sokulabilecek entelektüel malzemedir, yani bilgi, entelektüel mülkiyet ve deneyimdir. Steward, entelektüel sermayenin işletmedeki çalışanlar tarafından bilinen ve işletmeye rekabet üstünlüğü sağlayan her türlü faktörün toplamından oluştuğunu ve patent, telif hakları, know-how gibi unsurların ötesinde pek çok şeyi kapsadığını ifade etmiştir. Klein ve Prusak ise, entelektüel sermayeyi, daha yüksek değerlere sahip varlıkları yaratmada onları şekillendirecek, ele geçirecek ve harekete geçirecek entelektüel materyaldir şeklinde tanımlamıştır. Klein ve Prusak'ın tanımında önemli olan bir unsur entelektüel malzeme ile sermaye arasında ayırım yapılmasıdır. Kayıt altına alınmamış bir fikir ya da unsur evrak dosyaları altında kalmış bir rapor, iş arkadaşları ile yapılan informal bir beyin fırtınası, ulaşılamayan bir satış temsilcisinin öğrendiği acil haber entelektüel malzemedir, ancak entelektüel sermaye değildir.

2 Galbraith, entelektüel sermayenin yalnızca insan zekasından kaynaklanan bir unsur değil aksine, entelektüel faaliyetler bütünü olduğunu savunmaktadır. Bu çerçevede, entelektüel sermaye yalnızca statik bir maddi olmayan varlık değil, işletmenin belirlenen hedeflere ulaşılmasını kolaylaştıran hedef bir süreç olmaktadır. Entelektüel sermaye ile bilgi arasında yakın bir ilişkinin varlığı açıktır. Bu ilişki aşağıdaki sıralanan faktörlere bağlı olarak ortaya çıkmaktadır: 1- Entelektüel sermayenin kaynağı bilgidir. 2- Bilgiyi kullanmak gerekir. 3- Kullanılan bilginin zenginlik (değer) yaratması gerekir. 4- Entelektüel sermaye maddi olmayan bir varlıktır. Bilgi, örgüt içinde değer yaratıyorsa, işletme için entelektüel sermayedir. Bilgi çağında değer yaratmak entelektüel sermayenin etkin kullanımına bağlı olarak artmaktadır. Bu tanımlamaların sonucunda, entelektüel sermayenin isletmelerde büyük öneme sahip olduğu ve işletmelerin bunu ellerinde tutmak için azami özeni göstermeleri gerektiği yargısına varılabilir. Entelektüel Sermayenin Özellikleri Entelektüel sermayenin özelliklerini şöyle sıralayabiliriz: 1- Entelektüel sermaye, işletme bilançosundan tam olarak elde edilemeyen maddi olmayan varlıkların toplamıdır. 2-Entelektüel sermaye, işletmelerin rekabet üstünlüğünün kalıcılığının sağlanmasının temel kaynağıdır. 3- İşletmenin entelektüel sermayesinin yönetimi önemli bir yönetsel sorumluluktur. 4- Entelektüel sermayedeki artış veya azalışların, entelektüel performans olarak adlandırılması mümkündür; ölçülebilir ve görünür hale getirilebilmektedir. 5- Entelektüel sermayeyi ölçmek ve görünür hale getirmek için sistematik bir yaklaşım, işletmelerin türüne, büyüklüğüne, yapısına, sahiplerine ve coğrafi yerleşimine bağlı olmaksızın artan bir şekilde değerli hale gelmektedir. Entellektüel Sermaye Modelleri İşletmeler için çok değerli olan bu sermayeyi daha iyi tanımlayabilmek ve inceleyebilmek amacıyla araştırmacılar çeşitli entellektüel sermaye modelleri geliştirmişlerdir ve günümüzde entellektüel sermayenin pek çok tanımıyla birlikte çeşitli entellektüel sermaye modelleri de mevcuttur. Bu çalışmada bu modellerden sadece üçü kısaca tanıtılacaktır. Skandia modeli tanınmış entellektüel sermaye modellerinden biridir. Skandia, yıllık finansal raporuna entegre ederek dünyada ilk entellektüel sermaye raporunu yayımlayan İsviçre şirketidir. Bu raporda entellektüel sermayenin insan ve yapısal olmak üzere iki temel bileşenden oluştuğu belirtilmektedir (Skandia, 1996). Bu rapora göre, yapısal sermaye müşteri ve organizasyonel sermaye olmak üzere iki alt bölüme ayrışırken, organizasyonel sermaye de kendi altında yenilik ve süreç sermayelerine ayrılmaktadır. Geliştirilen bu model beş boyut üzerinde odaklanmıştır. - Finansal boyut, - Müşteriler boyutu, - Süreçler boyutu, - Yenileme ve geliştirme boyutu ve - İnsan boyutudur. Bir başka entellektüel sermaye modeli Roos ve Roos un önerdiği modeldir ve bu modelde entellektüel sermayenin, insan sermayesi, yapısal sermaye ve ilişkisel sermayenin karşılıklı etkileşiminden oluştuğu savunulmaktadır (Roos ve Roos, 1997). Diğer bir ifadeyle, entellektüel sermaye bir şirketin pazardaki liderliğini, satışlarındaki sürekli gelişmeyi, ve hissedarları için değer yaratımını sağlayan duyumsanmaz varlıkların bir bütünü olarak ele alınmıştır.

3 Burada, insan sermayesi, çalışanların bilgi, beceri ve deneyimlerinin tümüdür. Yapısal sermaye ise iş süreçleri ve yenilik-geliştirme sermayelerinden oluşmaktadır. Şekil 3 bu tanımın daha geliştirilmiş halini modelize etmektedir. Sveiby ise, entellektüel sermaye modeli bileşenleri olarak içsel yapı, dışsal yapı ve çalışanların yeteneklerini kabul etmektedir (Sveiby, 1997). Bu modelde içsel yapı organizasyon seviyesindeki duyumsanmayan varlıklardır ve şirket kültürü, bilgi sistemleri, çalışma şekli bunun elemanlarıdır. Yani bir bakıma organizasyonel sermayedir. Çalışanların yetenekleri, insan sermayesinin bileşenlerini, yetenek, deneyim vb. özellikleri kapsar. Dışsal yapı ise çevreyle ilişki sonucu oluşan sermayedir. Entelektüel Sermaye Unsurları İnsan Sermayesi Özellikle, 1980 sonrası işletme yönetimine ilişkin çalışmalarda, insan kaynakları ve ona ilişkin yeni yaklaşımlar ağırlıklı olmaya başlamıştır. Edvinsson, entelektüel sermayeyi bir ağaca benzeterek insan sermayesini ağacın gelişmesini sağlayan özsu olduğunu ifade etmektedir. Hubert Saint-Onge ise insan sermayesi müşterilere çözümler üretmek için çalışanların ihtiyaç duyduğu yeteneklerdir, şeklinde tanımlamaktadır. İnsan sermayesi; bireysel olarak kişinin kalıtsal özellikleri, eğitimi, tecrübesi ile hayat ve işletme hakkındaki tutumlarının kombinasyonundan oluşur. Geniş anlamda bir tanım vermek istersek insan sermayesi, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayacak çözümler üretebilme kabiliyeti, çalışanların yetenekleri ve fikir yapılarıdır. İnsan sermayesi yeniliklerin kaynağı olduğu için son derece önemlidir ve işletmelerin limitsiz yenilenme potansiyelini ifade etmektedir. Akıllı işletmeler küresel perspektifte stratejik öğrenme ve yenilikçi değer dönüşümü ile ifade edilirler ve bu, yapısal sermayenin desteğiyle artmaktadır. Entelektüel sermayenin temelini çalışanların yeteneklerinin toplandığı bir havuz olarak görmek mümkündür. Ancak, birbirinden bağımsız, birbiriyle ilişki kurmayan bilgi ve yeteneklerini paylaşmayan kişilerin bu kapasiteyi yarattığını söylemek mümkün değildir. Kişilerin her türlü becerisinin insan sermayesi yaratmayacağı açıktır. Örneğin: rutin işler çok rahatlıkla otomasyon yoluyla halledilebilir, işletmeler için insan sermayesi yaratma ve kullanma yolu, çalışanlarının zamanlarının ve yeteneklerinin büyük bir bölümünü yenilik getirici faaliyetlere yöneltmesidir. İnsan sermayesini geliştirebilmek için öncelikli olarak işletmeler, insanların bildiği şeyleri daha fazla kullanmalı ve daha çok insan işletme için yararlı daha fazla şey öğrenmelidir. Bünyesinde bulunan insanların sahip oldukları bilgilerden en iyi biçimde yararlanmada işletmenin kolektif yeteneği olarak da belirtilen insan sermayesinin bileşenlerini aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür: - Teknik bilgi (know how), - Eğitim, - Mesleki yeterlilik, - Bilgi üretimine yönelik çalışmalar, - Yetenek/beceri oluşturmaya yönelik çalışmalar, - Girişimcilik coşkusu, mucitlik, kabullenici ve reddedici yetenekler, değişimcilik. Yapısal Sermaye Yöneticilerin görevlerinden biri bilgiyi işletmenin içine alıp bilginin şirketin malı haline gelmesini sağlamaktır. Ancak bu şekilde bilginin devamlılığı ve sürekli olarak geliştirilmesi sağlanabilir. İşletmelerde bilginin işletmeye ait olması sağlanabilirse yapısal sermaye de yaratılmış olabilir. Steward, yapısal sermayeyi kısaca geceleri eve gitmeyen bilgi olarak tarif etmektedir. Saint-Onge'ye göre yapısal sermaye işletmenin piyasa beklentilerini karşılama yeteneğidir. Bontis ise, yapısal sermaye, çalışanları optimum entelektüel performans göstermeleri için destekleyen ve buna bağlı olarak işletmenin optimum performansı göstermesini sağlayan yapıdır, şeklinde tanımlamaktadır. Çalışanların yüksek potansiyele sahip olması yeterli değildir. Eğer çalışanlar güçlü bir yapı ile desteklenmezlerse asla potansiyellerinin tamamını ortaya çıkaramazlar. Bu açıdan ele alındığında yapısal sermayenin insan sermayesinden daha önemli olduğu ifade edilebilir.

4 Bilgi yönetimi alanındaki çalışmalar da göstermektedir ki işletmelerde organizasyonel yapı ve iklim, gelişmeyi etkileyen yapısal sermayeyi yaratan en önemli faktörlerdir. Yapısal sermaye işletmeye aittir ve bu paylaşılabilir, yeniden üretilebilir. Yapısal sermayeyi yaratan unsurlara bakıldığında bunların bir kısmı patentler ve telif haklarıyla güvence altına alınabilecek olan teknolojiler, buluşlar, veriler vb.'dir. Yapısal sermayenin bir diğer bölümü ise, strateji, kültür, yapı ve sistemler, örgütsel rutin ve prosedürlerden oluşur. Yapısal sermayenin yaratılamadığı bir işletmede entelektüel sermaye sadece insan sermayesinden ibaret hale gelir. Yapısal sermaye; etkinlik unsurları, işin yapılma süresi, süreç olarak yenilikçilik ve bilgiyi kodlayabilme gibi yapıları kapsamaktadır. Bu yapı aynı zamanda, çalışan başına düşen maliyetleri minimize eder ve kâr maksimizasyonunu sağlar. İnsan sermayesinden daha önemli olan yapısal sermaye işletmeden işletmeye farklılık arz etmekle birlikte örgüt içerisinde yapısal sermayeyi oluşturan unsurları aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür: Entelektüel Mülkiyete İlişkin Altyapı Varlıkları; - Patentler, - Yönetim felsefesi, - Telif hakları, - Örgüt kültürü, - Dizayn hakları, - Yönetim süreçleri, - Ticari sırlar, - Bilgi sistemleri, - Ticari amblemler, - Ağ sistemleri, - Hizmetle ilgili amblemler. - Finansal ilişkiler. Müşteri Sermayesi Bugün işletmelerin faaliyetlerine yön veren önemli unsurlardan birinin müşteriler olduğu açıktır. Doğal olarak işletmelerin faaliyetlerini yönlendiren bu unsurun işletmenin öz değerleri içine katılması faydalı olacaktır. Pazarlama alanında yapılan araştırmalarda görülen önemli bir gerçek; yeni müşteri bulmanın mevcut müşteriyi elde tutmak tan daha pahalı olduğudur.yeni müşteri bulmanın yüksek maliyeti yanında yeni müşterilerin belirli bir süre için işletmenin eski müşterilerinden daha az alım yaptıkları ve dolayısıyla daha düşük kâr yarattıkları görülmektedir. Müşteri bağlılığı yaratmanın avantajları sadece yeni müşteri kazanmanın yüksek maliyetinden kaynaklanmaz. Eski müşterilerin mal veya hizmeti tanımasının yanı sıra işletmenin müşteri hakkındaki bilgilere sahip olması problemlerin azalmasına neden olurken diğer taraftan mal veya hizmetten memnun olan müşteriler aynı hizmetlerden yararlanabilmek için daha yüksek bedeller ödemeye razı olurlar ve uzun vadede bedava reklam yapılmış olur. Bu reklam bizzat müşterilerin kendi çevrelerine verdikleri bilgiyi içerdiğinden diğerlerinden daha inandırıcıdır. Bu gerçekten hareketle, birçok işletme müşteri bağlılığı yaratmak için faaliyetlerini yeniden gözden geçirip düzenlemektedir. Entelektüel sermaye uygulamalarında öncü işletme olan Skandia tarafından müşteri sermayesi, müşteri ilişkilerinin bugünkü değeri olarak ifade edilmektedir. Bu değer, bireysel araçlarla değil ancak dinamik bir ilişki ile yükselebilir. Pazarlama kanalları bilgisi ve müşteri ilişkileri müşteri sermayesinin ana temasını oluşturmaktadır. Müşteri sermayesi, işletmenin geçmişteki maddi olmayan (intangible) varlıklarından kaynaklanan potansiyeli ifade etmektedir. Bu varlıklar; müşteriler, tedarikçiler, devlet veya ilgili endüstri kuruluşlarının içine yerleşmiş olan bilgiyi içermektedir. Bu sermayede, pazarlama kanalları bilgisi, müşteri bilgisi, tedarikçilerle ilişkiler kadar, endüstri birlikleri ve devletin etkisinin de anlaşılması gerekmektedir. Steward'a göre müşterisi olan her işletmenin müşteri sermayesi vardır ve entelektüel sermaye içinde değeri en belirgin olan müşterilerdir. Müşteri sermayesini yansıtan piyasa payı, müşteri tutma ve kaçırma oranları, müşteri başına kârlılık oranları gibi oranları takip etmek daha kolaydır. Hubert Saint-Onge ise müşteri sermayesini, işletmenin faaliyetlerini, derinliği, genişliği ve karlılığıyla birlikte işletmenin unvan değerini ifade etmektedir. Ekonomik işlemlerin değerindeki en önemli bileşen bilgidir. Alınıp satılan her şey bilgiye dönüşmüştür.

5 Bu nedenle, müşteri sermayesinin başlıca unsuru bilgidir. Bilginin güç haline geldiği günümüz koşullarında bu gücün mal akışları yönünde müşteriye doğru kayması entelektüel sermayeyi yönetmenin de bir ilkesi haline gelmiştir. Entelektüel sermaye çalışmalarının yapıldığı işletmelerde müşteriye olan yaklaşım geleneksel işletmelerden daha farklı bir görünüm kazanmıştır. Örneğin, Skandia'da müşteri geçici olarak ilişki kurulan kişi ya da kuruluşlar değil karşılıklı ilişkilerle değer yaratılabilecek bir yatırım olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle, müşteri ilişkileri işletmenin potansiyel kazançları, başarısı ve değerlendirilmesinde değer yaratıcı bir bölüm olarak görülmektedir. Müşteri sermayesinin unsurlarını aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür: - Markalar - İşle ilgili işbirliği - Müşteriler - Lisans anlaşmaları - Müşteri sadakati - İstenen nitelikteki sözleşmeler - İşletme adı - Franchising anlaşmalar - Dağıtım kanalları KAYNAKÇA 1- İşevi A.S., Çelme B.: Bilgi Çağında Yeni Hazine: Entellektüel Sermayeyle Rekabeti Yakalamak, ÜNAK Mayıs Üniversitesi, Samsun, Ekim Toffler A. Ve H.: Yeni Bir Uygarlık Yaratmak, İnkılap Kitapevi, Öztemel E., Arslankaya S., Etkin Bilgi Yönetimi Kriterleri, Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği - XXIV Ulusal Kongresi, Haziran 2004, Gaziantep Adana 4- Stewart, T.A., Entelektüel Sermaye: Örgütlerin Yeni Zenginliği, Çev.Nurettin El hüseyni, Mess Yayıncılık, Yayın No.258, 1997, İstanbul, 5- KEVÜK S., Bilgi Ekonomisi, 6- KANIBİR H., Yeni Bir Rekabet Gücü Kaynağı Olarak Entellektüel Sermaye Ve Organizasyonel Performansa Yansımaları, Havacılık Ve Uzay Teknolojileri Dergisi Ocak 2004 Cilt 1 Sayı 3 (77-85) 7- Karacan S., Entelektüel Sermaye Ve Yönetimi 8- Şanal M., Entelektüel Sermaye Yönetimi Ve Türkiye deki Sanayi İşletmelerinde Uygulanması Üzerine Bir Araştırma, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hayat, Temmuz DEMİR A.S., TAŞKIN H., İşletme Performansı Ölçme Modellerinin Karşılaştırılması: Kuantum Performansı, Maddi Olmayan Varlıkların İzlenmesi, Performans Prizması Ve Skandia Kılavuzu Modelleri, Journal of Yasar University,3(11), Karacan S., Entelektüel Sermaye Ve Yönetimi, Mali Çözüm Dergisi, İSMMMO Yayın Organı, Sayı:69, 2004, s Uzun M., Entelektüel Sermayenin Mali Tablolarda Gösterilme Sorunları, Çözüm Önerileri ve Balanced Scorecard Uygulaması., Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ens., Yüksek Lisans tezi, Eylül, Yağlı M., Entelektüel Sermayenin Ölçümlenmesi Üzerine Eleştirel Bir Yaklaşım, Active Bankacılık ve Finans Dergisi, Yıl:8, Sayı:47, Mart-Nisan Öztürk O., Entelektüel Sermaye, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı:193, 2004/

ENTELEKTÜEL SERMAYENİN ÖLÇÜLMESİNDE MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNİN KATKISI

ENTELEKTÜEL SERMAYENİN ÖLÇÜLMESİNDE MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNİN KATKISI ENTELEKTÜEL SERMAYENİN ÖLÇÜLMESİNDE MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNİN KATKISI ÖZET Doç. Dr. Durmuş ACAR* Öğr. Gör. Hüseyin DALĞAR** Sermaye yoğun üretimin yerini bilgi yoğun üretim sistemlerinin alması ile bilgi

Detaylı

SERBEST MESLEK KAZANÇLARI AÇISINDAN BEŞERİ SERMAYEDE AMORTİSMAN (BEYİN AMORTİSMANI)

SERBEST MESLEK KAZANÇLARI AÇISINDAN BEŞERİ SERMAYEDE AMORTİSMAN (BEYİN AMORTİSMANI) Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi YIL 2011, CİLT XXX, SAYI I, S. 283-299 SERBEST MESLEK KAZANÇLARI AÇISINDAN BEŞERİ SERMAYEDE AMORTİSMAN (BEYİN AMORTİSMANI) Yaşar KABATAŞ * Özet Beşeri sermaye, eğitim

Detaylı

ENTELLEKTÜEL SERMAYENİN FİRMA PİYASA DEĞERİ ÜZERİNE ETKİSİ VE İMKB DE İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

ENTELLEKTÜEL SERMAYENİN FİRMA PİYASA DEĞERİ ÜZERİNE ETKİSİ VE İMKB DE İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI MUHASEBE FİNANSMAN BİLİM DALI ENTELLEKTÜEL SERMAYENİN FİRMA PİYASA DEĞERİ ÜZERİNE ETKİSİ VE İMKB DE İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER ÜZERİNDE

Detaylı

BİLGİ TOPLUMUNDA İŞLETMELER AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR ZENGİNLİK: ENTELEKTÜEL SERMAYE HALKLA İLİŞKİLER PERSPEKTİFİNDEN BİR DEĞERLENDİRME

BİLGİ TOPLUMUNDA İŞLETMELER AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR ZENGİNLİK: ENTELEKTÜEL SERMAYE HALKLA İLİŞKİLER PERSPEKTİFİNDEN BİR DEĞERLENDİRME BİLGİ TOPLUMUNDA İŞLETMELER AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR ZENGİNLİK: ENTELEKTÜEL SERMAYE HALKLA İLİŞKİLER PERSPEKTİFİNDEN BİR DEĞERLENDİRME Ahmet Bülend GÖKSEL * E. Pelin BAYTEKİN ** Öz Bilgi toplumunda bilginin

Detaylı

Entellektüel Sermaye Açısından Lider Yöneticilik Davranışının Sektörel Farklılaşması

Entellektüel Sermaye Açısından Lider Yöneticilik Davranışının Sektörel Farklılaşması Entellektüel Sermaye Açısından Lider Yöneticilik Davranışının Sektörel Farklılaşması Dr. Hakan KOÇ Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi ÖZET Đşletmeler, amaçlarına ulaşabilmek için maddi

Detaylı

B ilgi alan nda ortaya ç kan ilerlemeler, beraberinde birçok kavram n da ortaya

B ilgi alan nda ortaya ç kan ilerlemeler, beraberinde birçok kavram n da ortaya ENTELEKTÜEL SERMAYE VE YÖNET M Yrd.Doç.Dr.Sami KARACAN Kocaeli Üniversitesi..B.Fakültesi flletme Bölümü Ö retim Üyesi 1. G R fi B ilgi alan nda ortaya ç kan ilerlemeler, beraberinde birçok kavram n da

Detaylı

ENTELEKTÜEL SERMAYENİN İŞLETME BAZINDA ÖLÇÜLMESİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER VE SİGORTA SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA

ENTELEKTÜEL SERMAYENİN İŞLETME BAZINDA ÖLÇÜLMESİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER VE SİGORTA SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi YIL 2014, CİLT XXXVI, SAYI I, S. 425-447 Doi No: 10.14780/iibdergi.201417555 ENTELEKTÜEL SERMAYENİN İŞLETME BAZINDA ÖLÇÜLMESİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER VE SİGORTA SEKTÖRÜNDE

Detaylı

BANKACILAR TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ. Türkiye Ekonomisi ve Türk Bankacılık Sistemi: TBB nin Değerlendirme ve Önerileri TBB MAKALELER

BANKACILAR TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ. Türkiye Ekonomisi ve Türk Bankacılık Sistemi: TBB nin Değerlendirme ve Önerileri TBB MAKALELER TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ BANKACILAR TBB Türkiye Ekonomisi ve Türk Bankacılık Sistemi: TBB nin Değerlendirme ve Önerileri MAKALELER Prof. Dr. Mustafa Çıkrıkcı Abdulkerim Daştan Yrd. Doç Dr. Tuba Ayan Yakıcı

Detaylı

Maddi Olmayan Varlıklar ve İşletme İçinde Yaratılan Maddi Olmayan Varlıklar ile İlgili Bir Araştırma

Maddi Olmayan Varlıklar ve İşletme İçinde Yaratılan Maddi Olmayan Varlıklar ile İlgili Bir Araştırma Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (10) 2005 / 2 : 69-103 Maddi Olmayan Varlıklar ve İşletme İçinde Yaratılan Maddi Olmayan Varlıklar ile İlgili Bir Araştırma Hikmet Ulusan * Özet:

Detaylı

Sağlık Turizminde Entelektüel Sermaye

Sağlık Turizminde Entelektüel Sermaye II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi: 523-542, 12 15 Nisan 2012, Kemer, Antalya, Bütün hakları saklıdır ISBN: 978-605-5437-81-7 Sağlık Turizminde Entelektüel Sermaye Uğur ZAT TAN T. C. Boğaziçi

Detaylı

SOSYAL AĞLARIN ENTELLEKTÜEL SERMAYEYE ETKĠSĠ 1

SOSYAL AĞLARIN ENTELLEKTÜEL SERMAYEYE ETKĠSĠ 1 SOSYAL AĞLARI KULLANMAK FĠRMAYI DAHA DEĞERLĠ YAPAR MI? SOSYAL AĞLARIN ENTELLEKTÜEL SERMAYEYE ETKĠSĠ 1 ArĢ. Grv. Semra TAġPUNAR Ġstanbul Üniversitesi ĠĢletme Fakültesi Finans Anabilim Dalı semrataspunar@yahoo.com

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE SİGORTACILIK ENSTİTÜSÜ SERMAYE PİYASASI VE BORSA ANA BİLİM DALI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE SİGORTACILIK ENSTİTÜSÜ SERMAYE PİYASASI VE BORSA ANA BİLİM DALI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE SİGORTACILIK ENSTİTÜSÜ SERMAYE PİYASASI VE BORSA ANA BİLİM DALI MARKA DEĞERLEME YÖNTEMLERİ VE MARKALARIN MALİ TABLOLARA ALINMALARININ ETKİLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

DEĞER MÜHENDİSLİĞİ AÇISINDAN İŞLETMELERDEKİ ENTELLEKTÜEL SERMAYE UNSURLARININ ANALİZİ. Fatih KURŞUNMADEN (Selçuk Üniversitesi, Türkiye)

DEĞER MÜHENDİSLİĞİ AÇISINDAN İŞLETMELERDEKİ ENTELLEKTÜEL SERMAYE UNSURLARININ ANALİZİ. Fatih KURŞUNMADEN (Selçuk Üniversitesi, Türkiye) 40 Journal of Azerbaijani Studies DEĞER MÜHENDİSLİĞİ AÇISINDAN İŞLETMELERDEKİ ENTELLEKTÜEL SERMAYE UNSURLARININ ANALİZİ Fatih KURŞUNMADEN (Selçuk Üniversitesi, Türkiye) GİRİŞ Değer mühendisliğinin işlerlik

Detaylı

Kamu Kurumlarında. inovasyon

Kamu Kurumlarında. inovasyon Kamu Kurumlarında inovasyon Kamu Kurumlarında İnovasyonun Gelişmesinde Etkili Olan Faktörlerin Analizi ve İnovatif Örgütsel Modellerin Geliştirilmesi 1 Kamu Kurumlarında İnovasyon 2 Bu çalışma İstanbul

Detaylı

Cemal ELİTAŞ * Veysel AĞCA **

Cemal ELİTAŞ * Veysel AĞCA ** FİRMALARDA ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEĞERLEME YAKLAŞIMLARI: KAVRAMSAL BİR ÇERÇEVE Multi-Dimensional Performance Measurement Approaches in Firms: A Conceptual Framework Cemal ELİTAŞ * Veysel AĞCA ** ÖZET

Detaylı

BİLGİNİN YOLCULUĞUNDA BİLGİ ÇALIŞANLARININ ROLÜ

BİLGİNİN YOLCULUĞUNDA BİLGİ ÇALIŞANLARININ ROLÜ ÖZGEÇMİŞ 1973 yılında Ankara-Ayaş ta doğdu. 1995 yılında Ankara Ün. SBF Kamu Yönetimi Bölümünde lisans, 1999 yılında ise aynı üniversitenin Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Ana Bilim Dalında yüksek lisans

Detaylı

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINA GÖRE İNTERNET SİTESİ MALİYETLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINA GÖRE İNTERNET SİTESİ MALİYETLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2007, C.12, S.3 s.121-132. TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINA GÖRE İNTERNET SİTESİ MALİYETLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ ACCOUNTING THE WEBSITE

Detaylı

PROBLEM AMAÇ. Bu çalışmanın amacı: 1. Bankacılık sektöründeki toplam kalite boyutlarını tespit etmek ve bunların önem derecelerini saptamaktır.

PROBLEM AMAÇ. Bu çalışmanın amacı: 1. Bankacılık sektöründeki toplam kalite boyutlarını tespit etmek ve bunların önem derecelerini saptamaktır. 1 GİRİŞ 21. yüzyıla girdiğimiz, globalleşme rüzgarının estiği şu günlerde, dünyada köklü yapısal değişikliklerin olduğu görülmektedir. Bu nedenle işletmeler için artık önemli olan rekabet gücünü elinde

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PERFORMANS YÖNETİM MODELİ OLARAK DENGELİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE HİZMET SEKTÖRÜNDE ALAN ÇALIŞMASI ÖRNEKLERİ YÜKSEK

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN KAMU SEKTÖRÜNDE KALİTE OLUŞUMUNDA YERİ

Detaylı

İşletme Yönetimi-1 DERS NOTLARI METİN ARSLAN

İşletme Yönetimi-1 DERS NOTLARI METİN ARSLAN İşletme Yönetimi-1 DERS NOTLARI METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2012 İşletme Yönetimi-1 Önsöz Metin Arslan ÖNSÖZ İşletmecilik eğitimi günümüzde çok yaygınlaşan bir konu haline

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM HİZMETLERİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE AKREDİTASYON

YÜKSEKÖĞRETİM HİZMETLERİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE AKREDİTASYON GİRİŞ Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 3, Sayı:3, 2001 YÜKSEKÖĞRETİM HİZMETLERİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE AKREDİTASYON Ufuk GENCEL * Bilginin, gelecekteki servet kaynağı

Detaylı

SORULARLA MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

SORULARLA MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ İŞLETME YÖNETİMİNDE YENİ EĞİLİMLER DİZİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI SORULARLA MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (CRM-.Customer Relationsiıip Management) Hazırlayan Ebru Demirbağ BJİgi ve Dol

Detaylı

TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ Kamu-BİB Çalışma Grubu KAMU BİLİŞİM PLATFORMU VIII BİLGİ YÖNETİMİ EL KİTABI ÇALIŞMA GRUBU 4 2005 2006 Dönemi Çalışması Hazırlayanlar Dr. Mustafa Kemal AKGÜL Cengiz AYDIN Neziha

Detaylı

2014-2023 KONYA - KARAMAN AR-GE VE İNOVASYON STRATEJİ BELGESİ

2014-2023 KONYA - KARAMAN AR-GE VE İNOVASYON STRATEJİ BELGESİ 1 2 İçindekiler Tablosu 1 ŞEKİL DİZİNİ... 4 2 TABLO DİZİNİ... 6 3 YÖNETİCİ ÖZETİ... 7 4 GİRİŞ... 9 5 İNOVASYON NEDİR?... 12 5.1 İNOVASYONUN ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ... 14 5.2 YAPILMIŞ FARKLI İNOVASYON ÖLÇÜMLERİ...

Detaylı

KOBİ LERDE İŞ BULUŞÇULUK KONSEPTİNİN GELİŞTİRİLMESİ: TÜRKİYE KOBİ LERİNE İLİŞKİN YENİ BULUŞÇULUK REJİMİ ÖNERİSİ

KOBİ LERDE İŞ BULUŞÇULUK KONSEPTİNİN GELİŞTİRİLMESİ: TÜRKİYE KOBİ LERİNE İLİŞKİN YENİ BULUŞÇULUK REJİMİ ÖNERİSİ 110 Journal of Azerbaijani Studies KOBİ LERDE İŞ BULUŞÇULUK KONSEPTİNİN GELİŞTİRİLMESİ: TÜRKİYE KOBİ LERİNE İLİŞKİN YENİ BULUŞÇULUK REJİMİ ÖNERİSİ Gürcan PAPATYA (Süleyman Demirel Universitesi, Türkiye)

Detaylı

1. HAFTA DERS NOTLARI

1. HAFTA DERS NOTLARI 1. HAFTA DERS NOTLARI 1 İşletme kavramı, işletmenin amaçları, faaliyet alanlarına göre işletme çeşitleri İşletme Kavramı İşletme Bilimi, işletmeleri ilgilendiren iç ve dış olayların açıklanması, çözümlenmesi

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE SİGORTACILIK ENSTİTÜSÜ SİGORTACILIK ANABİLİM DALI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE SİGORTACILIK ENSTİTÜSÜ SİGORTACILIK ANABİLİM DALI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE SİGORTACILIK ENSTİTÜSÜ SİGORTACILIK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ Sürdürülebilir Rekabet Üstünlüğünün Sağlanabilmesi İçin Yeni Yönetim Tekniklerinin Önemi ve

Detaylı

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR PAZARLAMAYA GİRİŞ Pazarlama faaliyetleri pazar adı verilen ve çeşitli öğelerden oluşan bir pazarlama sistemi içinde gerçekleşir. Bu sistemin işleyişinde en genel halde üç grup aktör rol oynamaktadır. Bunlar

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİNİ UYGULAMA SÜRECİNDE BAŞARIYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİNİ UYGULAMA SÜRECİNDE BAŞARIYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Özet MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİNİ UYGULAMA SÜRECİNDE BAŞARIYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Ercan ÇİÇEK Müşteri ilişkileri yönetimi uygulaması günümüzde pek çok işletme tarafından uygulanmaya başlanmış bir pazarlama

Detaylı