The Cardinia Club C LUB. Sorumlu Kumar ,.. Etik urallari SSOCI TES. S " min,., 20.2

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "The Cardinia Club C LUB. Sorumlu Kumar ,.. Etik urallari SSOCI TES. S " min,., 20.2"

Transkript

1 The Cardinia Club,.. C LUB Sorumlu Kumar Etik urallari 20.2 S " min,., SSOCI TES Approved by the VCGLR 27 June 2012

2 Sorumlu Kumar Mesail Cardlnla Club Sorumlu Kumar Etlk Kurallari Bu kumarhanede torn musterilerimize en yoksek musteri hizmetleri standartlari ve sorumlu kumar hizmeti sunulmaktadir ve kumarhanede kumar Urunlerinin sunuldugu her yerde rahatga gorolebilmesi igin asagidaki sorumlu kumar me sail kasa bankosuna ve/veya kumar odasi gin^ine asilacaktir: Bu kumarhane intr^ternerinin, pailsan/anrim ve daba geni^ anlainda leinde bulundugu top/urnun ipin pair^makiad, r. Kumarhanemiz musternormin moveut torn sepenek/er hakkinda b!i^ sahibi o1masi ve ki^isel ve bireysel durum/anna daya" o1arak inarit, k/i, duyar/i ve akini seeim/er yapabi/mesi 191n gerekli amplari sunarak, torn hizmet/erini sorumlu ve surdoro/ebi/if ^ekilde sunmaya paba salf etmektedir. Bu pabanin bir parpas! o1arak, bu kumarhanede kapsaml, Sorum/u Kumar Etik Koranan ve Kendini Sistemden elkarma Programi kabu/ edilmi^tir ve bu Kura//ann bu testslerde do^ru ^eki/delsletilmesi ve kar^nanmasini destek/emek Ozere gereklima/i ve irisan kaynak/an ternin edi/mektedir. Sorumlu Kumar Etik Kurallari kapsaminda kumar hizmetlerini SOSya1 o1arak karan91i, eglenceli ve sorumlu bir sekilde riasil sundugumuz ve sunmaya devam edecegimiz a9iklanmi^tir. Kurallarin Hazirlanmasi The Cardinia Club Sorumlu Kumar Etik Kurallari, Leigh Barrett & Associates Pty Ltd adina hazirlanmistir ve ticari kumar operasyonlarimiza uyarlanmasi ve entegre edilmesi igin koiayca erisilebilmesi saglanmistir. Oldukga agik bir dokomandir ve musterilerimiz tarafindan KOIayca aniasi!abilecek ve personelimiz tarafindan kolayca yorumlanabilecek ve agiklanabilecek sekilde yazilmistir. Sade bir Turkge kullanilarak ifade edilmeye gallsilmistir ve knitiir ve konustugu din agisindan 90k farkli alt yapilara sahip ki^iler dahil turn inn^tenterimiz tarafindan koiayca kullanilabilecek ^ekilde sunulmakladir. BU Kurallar, kumarhanede Gallsan turn personele i^e gins asamasinda veinen Sorumlu Kumar Politikalari ve ProsedUrleri Kilavuzu me desteklenmektedir. Ulag, labllirllk Musterilerimiz, talep etmeleri halinde Etik Kurallarimizin bir kopyasini basili nosha ha!inde ternin edebilirler. listen!erimizin bu Kurallarin bir kopyasini riasil ternin edebileceklerini a9iklayan bir tabela kumar odasi girlsine veya kumar odasindaki kasa bolomone asilacaklir. Kurallar ayrica Cardinia Club web sitesinde (me kanin bir web sitesi varsa) Yunanca, Italy anca, Qince, Vietnam Dili, Arapga, Turkge ve ISPanyolca dillerini de igerebilecek' farkli dillerde yayinlanacaktir. Kumarhane, turn yetkili ki^ilerin veya VCGLR muletti^ierinin, talep etmeleri halinde Sorumlu Kumar Kaydina kolayca ula^malarini saglayacaktir. Bazi Tanimlar BU Kumarhane Sorumlu Kumar Etik Kurullarinda kullanilan tenmler, icerigin aksini gerektirdigi veya farkli ama91arin belirtildigi durumlar hang o1mak Ozere, Victorian Kumar Dozenleme Kanunu 2003 (Kanun) tie uyumludur.. "Y6netmelikler", Victorian Kumar Dozenleme Y6netme/Ikleri2005'in guncel summonti ifade eder Kumar Yen Sorumlu Kumar Etik Kurallari - Leigh Barratt & Associates Ply Ltd 2012 Sayla 2I 10

3 "Kumarhane" bu kumarhaneyi ifade eder Cardinia Club "Kurallar" bu 6zel Sorumlu Kumar Etik Kurallarini ifade eder "ICRP", 12. maddede agiklanan Bagimsiz Sikayet 96zOmti Sorecini ifade eder "Sorumlu Kumar Gorevlisi", kumarhanede Kurallarin ve ICRP'nin y6netiminden sorumlu ki^iyi ifade eder "EGM", elektronik kumar makinesini ifade eder "PID", EGM ekranlarindaki oyuncu bilgilendirme sayfalarini ifade eder "Yetkili kisi", 9. maddeye uygun o1arak atarian ve Kumarhanede kumar Urunleri ve hizmetleri sunuldugu sure boyunca ino^terilere Kurallar hakkinda bilgi vermekle sorumlu o1acak kisiyi ifade eder "Musteriler" musterileri, 11yelerive ziyaretgileri ifade eder "Sorumlu Kumar Kaydi" veya RGR, kumarhanenin Kurallar kapsaminda gerek!i o1an bilgileri kaydettigi ve ayni zamanda Liquor ve/veya AMUCTF kayitlarini daieerebilecek, kumarhane tarafindan tutulan kaydi ifade eder "Resit o1mayan kisi", on sekiz (18) ya^in dan ktigiik kisileri ifade eder "Gozden ge9irme formu", kumarhane tarafindan her yi1,7. maddeye uygun o1arak doidurulmasi gereken formu (veya formlari) ifade eder 5. Sorumlu Kumar Bilgileri Kurallar kapsaminda, kumarhanenin: musterilere bilgi vermesini veya. bilgilerin musteriler tarafindan ulasilabilir hale getirilmesini veya. bilgilerin g6runttilenmesini Saglamasi gerektigi durumlarda, kumarhane inutlaka:. uygun posterierin, bilgilendirme brostirlerinin ve/veya yararli bildirimlerin kumarhanenin kumar Oninleri sundugu alan(iar)da sunulmasini, bu materyallerin bu alanlarda inn^teriler tarafindan kolayca gorolebilmesini ve inn^tenterin bu materyallere rahatga ula^abilmelerini ve/veya. bilgilendirme bro^orlerinin musteriterin kendiinisiyatifleri veya talepleri dogrultusunda rahatga alabilecekleri sekilde sunulmasini ve/veya. bilgilerin kumarhane web sitesinde sunulmasini saglayacaktir. (En uygun ve verimli o1acak y6ntem kullanilacaktir). Bu kumarhanede bir kendini sistemden 91karma programi uygulanmaktadir. Program hakkinda bilgi almak i9in, musteriter sorumlu kumar gorevlisi veya yetkili kisi ile gorusebilirler veya Keridini Sistemden 91karma brosuronun kumarhanede sunulan bir kopyasini alabilirler. 5.1 Sunum Bu kumarhanede bilgilendirme brosorleri, posterier ve Eleklronik Kumar Makinesi (EGM) ekranlarindaki Oyuncu Bilgilendirme Saylalari (PID) da dahi1 o1mak Ozere birgok farkli y6ntem kullanilarak Kanun ve Y6netmeliklerce istenen bilgileri de iceren sorumlu kumar bilgileri sunulur. Mii^terilere sorumlu kumarla ilgili o1arak su bilgiler sunulmaktadir: a. riasil sorumlu kumar oynanacagi b. kumar Oncesi kararinin riasil allnacagi ve uygulanacagi Kumar Yen Sorumlu Kumar Etik Kurallari - Leigh Barratt & Associates Ply Ltd 2012 Sayfa 3I 10

4 c. kazanglarin 9ek yoluyla Odenmesine ve kumar am aciyla kredi veya bore para ventmesine iriskin kisitlamalar d. inn^tenlerin kullanabilecegi keridini sistemden 91karma programi. Diger Sorumlu Kumar Bilgileri Bu kumarhane inn^terilerine sorumlu kumarla jigili o1arak su ilave bilgileri sunar: a. Avustralya Milletler Toplulugu HDktimetinin web sitesi o1an 'Money Smart'a WWW. mone smart. ov. au (veya hane bulgelerine iliskin benzeri hoktimet kaynakli web sitelerine) riasil b. Kumar bagimlilarinin ve ajielerinin veya arkadaslarinin kumar bagimliliig destek merkezlerine ve keridini sistemden 91karma programlarina ve Eyalet HUkiimetinin soninlu kumar destek web sites ine (WWW. roblem amblin.vic. ov. au) riasil ula^abilecekleri. Kumarhanenin bir web sitesine sahip oldugu durumlarda, yukarida verilen web sitesinin bir baglantisi kumarhanenin web sitesinde yayinlanacaktir. Kumar Urunii Bilgileri Her bir Elektronik Kumar Makinesi (EGM) oyununun kurallari ve ayrica kazanma sarislari, makineler Ozerindeki Oyuncu Bilgilendirme Sayfasi (PID) ekranlarindan okunabilir. PID ekranlarinin riasi196nintulenecegine iliskin bilgiler herhangi bir kumar personeline danisilarak ve/veya kumar odasindan edinilebilecek Oyuncu Bilgilendirme Sayfasi (PID) bro^uru okunarak 69renebilir. Miigterl Sadakatl Programi Bllgllerl Bu kumarhane tarafindan dozenli o1arak bir inn^teri sadakati programinin sunulmasi durumunda, sunulan musteri sadakati programina iliskin bilgilerin yer aldigi bir brosor musterilere sunulacaktir. Bu bilgiler, sadakat programinin kurallarini ve 6dUllerin ne zaman ve riasil verilecegi, surelerinin doiacagi ve allnacagi ile ilgili taiimatlari igerir. Bu programa katilan musteriler, sadakat programinin bir pareasi o1arak elde edecekleri avantajlar hakkinda yazili bir bildirim veya e-posta yoluyla yilda en az bir defa bilgilendirilecektir. Keridini sistemden 91kartan kisiler herhangi bir sadakat programina katilamazlar veya bu mr programlarda kalamazlar. Sadakat programi tiyeleriyle gereeklestirilen turn yazili iletisim ^u ifadeyi igereceklir: Kumar ipin haread!91niz sore ve para Ile o1arak duyar/i sinirlar koymaniz ve bu sinirlari9erisinde kalmaniz ^Iddetle tavsjye edi/ir. Loften, sinir/arm bellrlenmesi ve korunmasi da dahi/ kumarla I^71/1 her tor/o sorununuzda destek 191n herhangi bir kumar persone/jinize dani^makian pekinmeyin... Kumar Oncesl Stratejlsl BU Kumarhane, EGM oynayan musterilerini, bireysel durumlarini g6z brionde bulundurarak sore ve para siniri koymalari konusunda tesvik eder. Kumar odasindaki ve torn EGMlerdeki sorumlu kumar tabelalari ve bro^orleri, kumar Oncesi bir sinir belirleme ve bu siniri asmama kararlarinda inn^tenlere destek o1acak ^ekilde hazirlanmi^tir. Kumar personeli, sinirlarin riasil belirlenecegi ve bu sinirlara riasil uyulacagi ve kumar sirasinda asiri harcamaya neden o1abilecek tetikleyici fakt6rlerin riasil tespit edilecegi konusunda yardimci o1makla yukomlodtirler. Kumarhane ayrica gesitli kumar bagimliligi destek merkezlerine veneya Eyalet HDkOmeti web sitesine (WWW. roblem amblin.vic. ov. au) erisimle ilgili o1arak her mrlti bilgiyi musterilere ve onjarin ailelerine ve arkadaslarina sunacaktir. Kumar Yen Sorumlu Kumar Etik Kurallari - Leigh Barratt & Associates Ply Ltd 2012 Sayla 4I I O

5 Bu kumarhanedeki torn EGMler, oyuncunun bir oyun oturumu soresince harcadigi zamani ve para iniktarini takip edebilmesine izin vent. Oturum takibinin riasil etkinlestirilecegiyle jigili bilgiler kumarhane personelinden edinilebilecegi gibi, kumarhanede bulunan PID brosiirunde de mevcuttur. Bu bilgiler, oyuna baslamadan 6nce belirli bir karar veren veya vermek isteyen musteriterin desteklenmesi iein her EGM'de bulunur. Bu kumarhane, kumar makinelerinin oynanmasiyla jigili o1arak kumar Oncesi kararlara in^kiri torn y6netmelikleri karsilar. ii^tenlerle Etkllegim Personel ve musterilerle etkilesim, bu kumarhane tarafindan sorumlu kumar/musteri hizmetleri sunulmasina ithskin terne! bir fakt6r o1arak titizlikle ele allnan bir Konudur. Bu kumarhanedeki personel surekli o1arak yoksek dozeyde inn^ten hizmeti ve meinnuniyeti sunmak 11zere yogun gaba 90sterir ve inn^ternerin ihtiyaglarinin ve kumarhanenin Sorumlu Kumarla ilgili sorumluluklarinin devamli o1arak dikkate allnmasi da buna dahildir. Kumarhane personeli, ise allnma sorecinin bir pareasi o1arak Kurallar egitimine tabi tutulur ve daha sonra tazeleme kurslari verilir. Bu kumarhane bir Sorumlu Kumar Koordinat6rti adayidir ve torn Kumar Mudtirleri/Denetgileri kumarhanede Sorumlu Kumar G6revlisi o1arak atanin I^tir. KoordinatOr ve Gorevliler, konumlarinin getirdigi sorumluluklarin bilincindedir ve gorevlerini riasil yerine getireceklerini ve kumarhane agik oldugu sorece torn inn^teri meinnuniyeti/sorumlu kumar hususlarini y6netmeye daima hazir o1malari gerektigini bilirler. Torn personel her vardiyada yetkili ki^in in Kiin oldugu billr. Kumar hizmetlerine iliskin bir sorun hakkinda personele danisan veya kumarla ilgili sorunlari oldugu izlenimi veren kisiler, ki^isel yardim almasi igin Sorumlu Kumar Gorevlisine y6nlendirilirler ve gerekli turn OnIemler allnir. Stres veya kabul edilemeyecek davranislar sergiledigi 96rOlen mustertiere yetkili personel tarafindan yardim am a91i destek sunulacak ve konuyla jigili torn bilgiler tamamen gizli tutulacaklir. Kabul edilemeyecek davranislardan bazilari sunlardir (ancak bunlarla sinirli degildir):. Saidirganlik o KontrolsUz bir kuwetle makineye/dogmelere vurma o Makineye veya kumar odasindaki diger kisilere bagirma o Personele ve/veya diger musterilere koto s6zler sari etme ve o Tehditkar davranma. Duygusallik o EGM'nin ba^inda ve kumarhanenin herhangi bir yetinde aglama o Kumarhanede asiri derecede tizgun veya depresyonda gorunme o EGM 'de oynarken a^iri derecede teneme o Kumarhanede 90k telasli gozukme ve o Sorekli o1arak personele sikayet bildirme. 19ine kapaniklik o Personelin etkilesimine yanit vermeme o Kumarhanede normalde musterilerin ilgisini gekebilecek o1aylara kar^i tepki vermeme. GorUntim o Taninmamak icin kiyafet ve killk degistirmeye Gallsma ve o Hijyenkisisel bakimla ilgili genel dikkatsizlik. Uzun sore kumar oynama o Kumarhanede her gun EGM oynama o 3 saatin 11zerinde kesintisiz EGM oynama ve o Kumarhane kapanirken kumarhaneden ayrilmak isterneme Kumar oynamak igin para is terne o Personelden (her hangi bir am agla) bor9 para isterne Kumar Yen Sorumlu Kumar Etik Kurallari - Leigh Barratt & Associates Ply Ltd 2012 Sayla 5I 10

6 o Diger musteriterden (hemangi bir am agla) bore para isterne ve o Kumarhanede esya veya hizmet satinaya gallsma Bu mr inn^terilerle etkilesim soreci, yetkili kisi de dahil ilgili kumarhane personeli tarafindan her durum ayri degerlendirilerek belirlenecek 6190/11 bir yardimi igerir. Bu etkilesim su sekillerde o1abilir: i. inn^tenye veya ziyaretciye yakla^11masi ve musteri veya ziyaretginin SOSyal etkile^jine dahil edilmeye Gallsilmasi 11. kumar makinesindeki oyununa ara vermesini saglamak Ozere, musterinin kumarhanede sunulan yemek ve icki servislerinden yararlanmasi konusunda tesvik edilmesi iii. musteriye kumarhanenin daha sessiz ve 6zel bir yerinde ge^itii ticretsiz tazelenme jinkanlari (Orn. bir fincan Gay veya kahve) sunulmasi ve bu sirada musterin in ilgili turn bilgilerin ve musterin in tamamen gizli kalacak sekilde keridini sistemden 91karma ve in ali drieriler de dahil Dimak tizere destek hizmetlerine eri^mesinin saglanmasi iv. bir aile Dyesine veya arkadasina erismek 11zere kumarhanedeki bir telefonun kullanilmasi da dahil ilgili diger yardim seceneklerinin sunulmasi v. musterin in eve donos yolculugunun organize edilmesi igin gerekli destegin sunulmasi vi. yetkili kisinin in akul gorosti dogrultusunda hemangi bir On Iem allnmasina gerek duyulmamasi durumunda, inn^ten veya ziyaretgiyle etkilesime gecilmeyebilir. Sorumlu Kumar Gorevlisi tarafindan musterilerle yapilan gorosmeler, allnan tedbirlere ili^kiri ayrintilari da icerecek ^ekilde Sorumlu Kumar Kaydina i^ienir. Kumarhane, yetkili kisinin gorevlerini yorotecek torn personele gerekli egitimi verecektir. Yetkili personel, kumar bagimliligi belirlilerini ve sorunlu davrani^iara karsi uygun tepkileri ve ayrica Ulusal Gizlilik 11kelerinin gereksinimlerini bilecek sekilde egitilir. Bu kaydin icerigi, Gizlilik Kanunu kapsamina girer ve yetkili personel, Ulusal Gizlilik likelerine uyulmasini saglar. Kayda eklenecek ayrintilardan bazilari sunlardir: i. o1ayin veya sorunun meydana geldigi tanh ve saat ii. jigili personelin ad(iar)i iii. ilgili inn^tennin adi (mevcutsa veya uygunsa) iv. o1ayin veya sorunun 6zeti veya genel hallari v. personel tarafindan allnan On Iemler (Orn. Kumar Bagimliligi Destegi I Kendini Sistemden 91karma bilgilerinin verilmesi). Kumarhane ayrica sorumlu alkol servisine iliskin kanun ve y6netmeliklere de uygun hareket edecektir. 10. Kumarhane Personeliyle Etkilegim Kumarhane torn personelinin govenligini saglamakla ve kurup tarafindan satilan kumar Oninlerinin boronlogtino korumakla sorumludur. Kanun uyarinca, bu kumarhane 9alisanlarinin kumarhanede Gall^tiklari sore boyunca gorevdeyken kumar makinelerinde oyun oynamalari, Keno oynamalari, gekilis biletleri satin almalari veya bahislere i^tirek etmeleri kesinlikle yasaktir. Kumarhane, kumar Urunleri (kumar makinelerinde oyun oynama da dahil) satin alan Gallsanlara iliskin bir politikaya sahiptir ve bu politikanin bir kopyasi kumarhanenin Sorumlu Kumar Politikalari ve ProsedUrleri Kilavuzunda ve personel el kitabinda mevcuttur ve dagitilan Kurillar dokomanlarinin ekinde sunulur. Kumar Yen Sorumlu Kumar Etik Kurallari - Leigh Barratt & Associates Ply Ltd 2012 Sayfa 6I 10

7 Baska bir personele veya dogrudan yetkili kisiye bir kumar sorunu o1abilecegi Konusunda bilgiveren personele, kumarhane operatorti (ilgili sorumlu kisi) tarafindan gizlilikilkeleri dahilinde tam danismanlik destegi ve kumar bagimliligiyla jigili bilgiler verilir. Personelin iginde bulundugu durumlarda allnmasi gereken OnIemler belirlenirken, kumarhane bu sorunu mornkon oldugunca sessiz sekilde halletmeye Gall^acak ve duruma veya personele dikkat gekmekten mornkun oldugunca kaginacaktir. Personel, kumarhanedeki dogrudan kumarla ilgili o1mayan 96revlere y6nlendirilmeye Gall^11acaktir. Bu madde uyarinca allnan On Iemler, Sorumlu Kumar Kaydina degil, personelin gallsma dosyasina kaydedilecektir. Bu maddeyle jigili o1arak personelin Gallsma dosyasina yapilan ginslerin kopyalari talep edilmesi tizerinde VCGLR muletti^ieriyle paylasilacaktir. Turn personel igin her yil yerel Kumar Bagimliligi Destek merkezi ve kumarhanenin karar verecegi diger benzer merkezler de dahil uygun egitim organizasyonlariyla birlikte sorumlu kumar profesyonel geli^jin egitimleri organize edilecektir. Sorumlu kumar ve kumar bagimliligi destek merkezleriyle ilgili bilgiler, kumarhanede Gallsmaya baslayacak torn personele ise ba^larken verilen i^e gins paketine/personel el kitabina dahil edilecektir. Kumarhane yukarida a9iklanandan farkli bir politika benimserse, inutlaka bu politika degisikliginden VCGLR'yi yazili o1arak bilgilendirecek ve bu politikayi uygulamaya baslamadan Once kumarhane politikasinin onaylanmasini bekleyecektir. It. Kumar Bagimliligi Destek erkezleriyle Etklle^jin BU Kumarhane yerel kumar bagimliligi destek merkezleri ve ilgili organlarla goglti baglar ve dozenli iletisim kurinak igin gerekli gabayi 90sterecektir. Kumarhane, yerel Kumar Bagimliligi Destek Merkezi ve/veya diger jigili kumar bagimliligi destek merkezleriyle ilgili gesitli yayinlar ve bunlarin iletisim bilgilerini musterinertne sunacaktir. Bu kumarhanenin sorumlu personeli yerel Kumar Bagimliligi ve ilgili b61gesel Kumar Bagimliligi Destek merkezinden gelen ilgili Kumarhane Destek Callsanlari (VsW) to dozenli are11klarla (en az yilda bir defa) toplantilar gergeklestireceklir.. Bu toplantilara Ornek o1arak sunlar 90sterilebilir: o yerel Kumar Bagimli!191 Destek merkezi tarafindan sunulacak yillik personel egitiminin organize edilmesi o Kumarhane OperatorO I Y6neticisi ile Kumar Bagimliligi Destek merkezi veya jigili VsW arasindaki toplantilar veya o destek merkeziyle e-posta yoluyla dozenli iletisim. Kumarhane, Kumar Bagimliligi Destek Merkezi ve/veya diger jigili kumar bagimliligi destek merkezleri me gergeklestirdigi turn ternaslarin ayrintilarini Sorumlu Kumar Politikalari ve ProsedOrleri Klas6rOne kaydedecektir. Toplanti ayrintilari sunlari igerecektir:. toplantinin saati ve tarthi. toplantiya katilan kisilere iliskin bilgiler. tarti^11an konular. toplantinin sonuglari I eylem planlari. bir sonraki toplanti tarihi. I2. jigteri Sikayetleri Kumarhane, ICRP'ye jinskin bakanlik talimatlarina uygun o1an ve VCGLR tarafindan on aylanmis bir ICRP sorecine dahildir Kumarhane, asagidaki bilgiler de dahil inn^terilerine ICRP me jigili bilgiler sunacaktir: Kumar Yen Sorumlu Kumar Etik Kurallari - Leigh Barratt & Associates Pty Ltd 2012 Sayla 7I to

8 ' sikayetlerin riasil yapilacagi. ^ikayetlerin 96zUm soreci. kurup tarafindan 11ye veya ziyaretgi sikayetleri hakkinda verilen kararlarin bagimsiz ^ekilde 96zden gegirilmesi. sikayetlerle ilgili bilgilerin riasil toplandigi ve saklandigi ve. ^ikayet sorecine uygunlugun takip edilmesiigin VCGLR'nin riasil desteklendigi Uygunluk ve/veya bu Kurallarin uygulanmasiyla jigili sikayeti o1an musteriter bu sikayetlerini yazili o1arak dogrudan kumarhane y6netimine iletmelidirler. Turn sikayetler bu Kurallarin uygulanmasiyla ilgili oldugundan emin o1unmasi igin kumarhane y6netimitarafindan kontrol edilecektir. Kurallarin uygu!an masiyla baglantili o1mayan, musteri hizmetleri veya makinelerin Gallsmasi ite ilgili sikayetler Sorumlu MudUre iletilmelidir. Kumarhane personeli, talep etmeleri halinde inu^tenlere bu streete yardimci o1acaklardir. Sikayetler hassas bir sekilde incelenecek ve a^agida a9iklanan y6ntem takip edilerek mornkon o1an en kisa sorece 96zOlecek!ir:. torn sikayetlerin allndigi zamaninda dogrulanacaklir. Kurallarin uygulanmasiyla baglantili o1madigindan ara^tirilmasina gerek gorolmeyen sikayetlerle ilgili o1arak mustermer uygun sekilde bilgilendirileceklir. sikayetin incelenmesi sirasinda Kumarhane Modulo ^ikayetin konusuyla ilgili personelden bilgi alabilir. Kumarhane Modulo, inn^tennin in akul bir hizmet allp almadigini ve Kurallarin uygulanip uygulanmadigini belirlemek igin gerekli arastirmalari ytirutecektir. sikayet dogrulanirsa, Kumarhane MildOrti sorunun 96zUlmesi ipin allnmasina karar verilen OnIemler hakkinda ayrintili bilgi verecektir ' musteri daima sikayetlerinin sonucu hakkinda bilgilendirilecektir ' sikayetlere iriskin ayrintili bilgi Sorumlu Kumar Politikalari ve Prosedtirleri Klas6rUnde saklanacak ve Kayda riot edilecektir. talep edilmesi hailinde ^ikayetlere iliskin bilgiler VCGLR'ye sunulacaktir. Bir ^ikayet kumarhane dozeyinde 96zOlemezse, Avustralya Hakem ve Araci Kurumu (IAMA) nezdinde 96zUm aranacaktir. Sikayete konu taraflardan hemangi bin IAMAya basvurabilir. Taraflardan her hangi bin sikayette bulunmak igin IAMA web sitesini (WWW. jama. org. au) ziyaret ederek indirecegi bir AnIasmazlik 96zUm formunu doidurduklan sonra ilgili basvuru ticretiyle birlikte IAMA'ya sunabilir. Kurallarla ilgili o1arak yapilan torn sikayetlere iliskin dokomanlarinutlaka Sorumlu Kumar Politikalari ve ProsedUrleri Klas6rUnde tutulacaklir ve gerektiginde VCGLR tarafindan eri^itebilmesi igin Kayda not edilecektir. 13. Re^It 01mayan Klsilerin Kumar Oynama Yasaginin Saglanmasi Re^it o1mayan kisilerin kumar oynamasi ve yasi ne o1ursa o1sun resit o1mayan kisilerin kumar odalarina girmeleri kesinlikle yasaktir. Kumarhane, resit o1mayan ki^iterin kumar odasina girmesinin yasak oldugunu belirten tabelalarin torn kumar odasi ginslerine asildigindan emin o1acaktir. Her bir kumarhane personeli musteriden yasini kanitlamasini istome hakkina sahip oldugundan, kumarhane, Gallsanlarina kumar odasina giren bir musterinin veya ziyaret9inin 18 yasindan kti9uk o1abilecegi konusunda slipheye dosmeleri durumunda musteriden ya^in I dogrulamasini isterneleri taiimatini verecektir. Musterin in yasini dogrulamasi igin (su anda) kabul edilen orijinal belgeler sunlardir: Kumar Yen Sorumlu Kumar Etik Kurallari - Leigh Barratt & Associates Pty Ltd 2012 Sayfa 8I 10

9 . Kiinlik belgesi Surucii ehliyeti. Victorian Ogrenci izni. Pasaport ' Gin^ karti Ya^In I dogrulayamayan musteri veya ziyaretgilerin oyun odasini terk etme!er gerekecektir ve bu kisilere kumarhanede higbir kumar UrunU sunulmayacakti 14. Kumar Ortami Kumarhanenin turn Onemli yerlerine saatler yerle^tintmistir, boylece musteriler gegen zamanin farkina varacaklardir. Personel, kumarhane etkinlikleri hakkinda anon SIar yaparken saat bilgisi verecektir. Musteriler, kumar makinesindeki oyunlarina dozenli o1arak ara vermeleri konusunda tesvik edileceklerdir. Bu te^vik, kumarhane genel anons sistemi azerinden yapilacak anonsiar seklinde sunulabilir ve sunlari igerebilir: a) Sabah gayi/kahvalti/aksam yemegi servisinin ba^ladigi anonsu by Promosyon gekili^i an onsu c) Kumarhane icerisinde kumarla ilgili o1mayan diger inn^ten etkinliklerinin ba^ladigi anonsu. Kumarhane personeli ayrica musterilerin faaliyetlerinitakip edecek ve mustermerle uygun sekilde etkilesim kurarak on Iari uzun sure ve yogun ^ekilde kumar oynamamaya te^vik edeceklerdir. Bu etkilesim, Ornegin sunulan yiyecek ve/veya igecek servisleriyle vb. ilgili o1arak personel tarafindan musteriyle baslatilan genel misafirperverlik cergevesinde serbest konusma seklinde kurulabilir all Islemler Bu kumarhane gek bozmaz. Musteri gek bozdurmak istiyorsa, personel musteriye kumarhanenin gek bozmadigi bilgisini verecektir. Kanun uyarinca, kumar makinelerinden elde edilen I. 000$ ve tizeri kazanglar veya binken krediler inutlaka tam iniktarinda gekle Odenecek!ir ve bu gekler nakit karsiliginda bozdurulabilecektir. Bu kazanglar veya binken krediler, makine kredisi o1arak sunulamayacaktir. MO^termer ve ziyaretgiler kumar makinelerinden elde ettikleri 1.000$'In altindaki kazanglarin ve/veya binken kredilerin ve diger kumar Urunlerinden elde ettikleri kazanglarin ve/veya binken kredilerin nakit o1arak ve/veya gekle Odenmesinitalep edebilirler. Kumarhane bu talepleri yerine getirecektir. Kumarhane I. 000 $'In Uzerindeki gek 6demeleri de dahil, ancak bununla sinirli kalmamak ^amyla kumar Urunlerine iliskin Onemli 6dOllerin Odemesini kaydetmek Ozere bir 6dU16demesi kaydi tutacaktir... Odin 6demesi kaydi, oyun odasinda tutulacak ve talep edilmesi halinde VCGLR'ye sunulacaklir. Od016demesi kaydina yapilan girisler Gizlilik Kanununa tabi o1abilir ve kumarhane, 6d016demesi kaydiyla ilgili o1arak Ulusal Gizlilik 11kelerini saglayacaklir. Kumar makinelerinin ve bahislerin sunulmasi Federal Para Aklama ve Tetoron Finansmaniy/a Mooadele (AMUCTF) Kanunu 2006'ya tabidir. Kumarhane, sorumlu bir AMUCTF Programina sahiptir ve torn maii islemlerin jigili AMUCTF Programina ve AMUCTF Kanununa uygun o1masini saglayacaktir. Kumarhane, kumarhanenin gek bozdurma ve musterilerin kazanglarinin gekle Odenmesi hakkindaki politikasiyla ilgi!i bitgileri verecek, koruyacak ve sunacaktir. Kumar Yen Sorumlu Kumar Etik Kurallari- Leigh Barratt & Associates Pty Ltd 2012 Sayla 9I 10

10 Sorumlu Reklam ve Promosyonlar EGM kumar Urunlerinin kayitsiz reklaminin yapilmasi Victoria'da yasaktir. Bu kumarhane tarafindan veya bu kumarhane adina gergeklestirilen EGM disindaki turn reklamlar, Avustralya Ulusal Reklamcilar Birligi tarafindan kabul edilen reklam etik kurallarina uygun o1acaktir. Y6netim, turn reklam ve promosyon materyallerini yayinlanmadan Once gozden ge9irerek, Avustralya Ulusal Reklamcilar Birligi tarafindan kabul edilen reklam etik kurallarina uygun oldugundan emin o1acaktir. Y6netim ayrica turn reklam ve promosyon materyallerini yayinlanmadan Once su hususlara uygunlugundan emin o1mak igin gozde ge9irecektir: bahis orenlari, 6dOller veya kazanma sarislariyla jigili yanlis, yaniltici veya aldatici bilgilerigermemesi. yayinlanmadan Once 6dOl kazandigi duyurulacak kisilerin izninin allnmasi. saldirgan veya ahlaksiz nitelikte o1mamasi. kumarin irisanin maddi durumunu dozeltmesi icin inaritikli bir strateji oldugu izlenimi vermemesi. kumar Urunleri satin allnirken alkol toketimini 6zendirmemesi ve. I8 ya^in dan kiigtik kisileri kullanmamasi ve bu kisileri hedeflememesi.,7. Kurullarin G6zden Geeirilmesi BU Kurallar Victorian Kumar Dozenleme Kanunu 2003'e, Victorian Kumar Dozen/eme Kanunu 2005e ve ilgili Bakanlik Talimatlarina uygunlugundan emin o1unmasi i9in her yil gozden gegirilecektir. Kumarhane operatoro adina, yillik 96zden gegirmeleri kurallarin yazari o1an Leigh Barratt & Associates Pty Ltd sirketi gergeklestireceklir. BU Gall^in a sirasinda 6nceki 12 ay igerisinde kumarhanenin Kurallara uygunlugu ve Kurallarin kumarhanede uygulanmasi ve verimliligi de 96zden gegirilecektir. Kumarhane, bir Kurallar geri bildirim formunun Sorumlu Kumar Kaydiyla birlik!e tutulmasini saglayacaktir. Gozden gegirme gallsmasi kumarhane personeli, inn^teriler ve kumar bagimliligi destek merkezleride dahil ilgili paydas!ardan gen bildirim toplamayi hedeflemektedir. BU Kurallarda yapilmasi gereken degi^iklikler, Kayda riot edilecek ve VGCLR'ye yazili bildirimde bulunulacaklir. Gerekli oldugu dosonolen degi^iklikler, VCGLR tarafindan on aylandiklan sonra uygulamaya konulacaktir. Torn degisiklikler kumarhanenin Sorumlu Kumar Politikalari ve ProsedOrleri Klas6rOne kaydedilecektir. Kumar Yen Sorumlu Kumar Etik Kurallari- Leigh Barratt & Associates Ply Ltd 2012 Sayla 10 I I O

The Tigers Clubhouse. Sorumlu Kumar Etik Kuralları. Sürüm 1.1

The Tigers Clubhouse. Sorumlu Kumar Etik Kuralları. Sürüm 1.1 The Tigers Clubhouse Sorumlu Kumar Etik Kuralları 2012 Sürüm 1.1 1. Sorumlu Kumar Mesajı The Tigers Clubhouse Sorumlu Kumar Etik Kuralları Bu kumarhanede tüm müşterilerimize en yüksek müşteri hizmetleri

Detaylı

Davranış Sorumlu Kumar Oynama Kodu. 1. Tanımlar

Davranış Sorumlu Kumar Oynama Kodu. 1. Tanımlar Davranış Sorumlu Kumar Oynama Kodu 1. Tanımlar Bu Davranış Sorumlu Kumar Oynama Kodu kullanılan terimler Kumar Düzenleme ile tutarlı Yasası 2003 (Kanun) metinde aksi belirtilmedikçe veya aksi belirtilmedikçe.

Detaylı

Lord of the Isles TURKISH. Responsible Gambling Code of Conduct

Lord of the Isles TURKISH. Responsible Gambling Code of Conduct Lord of the Isles TURKISH Responsible Gambling Code of Conduct Davranış Sorumlu Kumar Oynama Kodu 1. Tanımlar Bu Davranış Sorumlu Kumar Oynama Kodu kullanılan terimler Kumar Düzenleme ile tutarlı Yasası

Detaylı

The Bentleigh Club. Sorumlu Kumar Davranış Kuralları

The Bentleigh Club. Sorumlu Kumar Davranış Kuralları The Bentleigh Club Sorumlu Kumar Davranış Kuralları 2012 VCGLR tarafından 27 Haziran 2012 tarihinde onaylanmıştır EGM Kumar Oynama Mekanı Sorumlu Kumar Davranış Kuralları 1. Mekanın Sorumlu Kumar yüklenimi

Detaylı

Ve Werribee Club Club İtalyan Spor ("club")

Ve Werribee Club Club İtalyan Spor (club) Ve Werribee Club Club İtalyan Spor ("club") 1. Sorumlu Kumar Oynama ilkesine bağlılığı Kulüp ve kumar sorumlu hizmet kararlıdır ziyaretçi ve açıkça görünür üyeler olacak ekran, böylece ürünleri kumar sağlayan

Detaylı

Keno. Sorumlu Kumar. Davranış Kuralları. Viktorya

Keno. Sorumlu Kumar. Davranış Kuralları. Viktorya Keno Sorumlu Kumar Davranış Kuralları Viktorya Approved 3 April 2014 Sürüm 2.0 1. Tanımlar Keno Sorumlu Kumar Davranış Kuralları Viktorya Ruhsatlı acenta Kumar Düzenleme Kanunu 2003 ün 6A.2.4(3) numaralı

Detaylı

Mekan Adı. Bilinçli Kumar Oynamaya İlişkin Davranış İlkeleri

Mekan Adı. Bilinçli Kumar Oynamaya İlişkin Davranış İlkeleri Mekan Adı Bilinçli Kumar Oynamaya İlişkin Davranış İlkeleri Haziran 2012 PVS Pty Ltd Respnsible Gambling Cde f Cnduct page 1 f 12 Oyun Mekanı Bilinçli Kumar Oynamaya İlişkin Davranış İlkeleri 1. Mekanın

Detaylı

Keno. Sorumlu Kumar. Davranış Kuralları. Victoria

Keno. Sorumlu Kumar. Davranış Kuralları. Victoria Keno Sorumlu Kumar Davranış Kuralları Victoria 13 Aralık 2011 de onaylanmıştır Sürüm 1.0 Keno Sorumlu Kumar Davranış Kuralları Victoria 1. Tarifler Ruhsatlı acenta Kumar Düzenleme Kanunu 2003 ün 6A.2.4(3)

Detaylı

Tabcorp Wagering (VIC) Pty Ltd

Tabcorp Wagering (VIC) Pty Ltd Tabcorp Wagering (VIC) Pty Ltd Sorumlu Kumar Davranış Kuralları Approved 3 April 2014 Approved 3 April 2014 1 İÇİNDEKİLER Sorumlu Kumar Hedef Beyanı... 3 1. Tabcorp Hakkında... 4 2. Tabcorp Wagering Sorumlu

Detaylı

TURKISH THE STAR SORUMLU KUMAR OYNATMA YÖNETMELİĞİ

TURKISH THE STAR SORUMLU KUMAR OYNATMA YÖNETMELİĞİ TURKISH THE STAR SORUMLU KUMAR OYNATMA YÖNETMELİĞİ GİRİŞ The Star, hizmetlerinde ve bütün operasyonlarında her açıdan mükemmelliğe ulaşmayı amaçlamaktadır. NSW de eğlence tesisleri alanında lider bir kuruluş

Detaylı

Değerli Çalışma Arkadaşım,

Değerli Çalışma Arkadaşım, İŞ YÖNETMELİĞİ Değerli Çalışma Arkadaşım, Her gün aldığımız kararlar ve eylemlerimiz, şirketimizin itibarını ve gelecekteki başarısını şekillendirmemize yardımcı olur. AbbVie çalışanları olarak şirketimizi

Detaylı

KULÜP LİSANS VE MALİ FAIR PLAY TALİMATI ARALIK 2012. Tanımlar 6. Madde 1 Amaç 10 Madde 2 Kapsam 10. Bölüm II. Kulüp Lisans

KULÜP LİSANS VE MALİ FAIR PLAY TALİMATI ARALIK 2012. Tanımlar 6. Madde 1 Amaç 10 Madde 2 Kapsam 10. Bölüm II. Kulüp Lisans KULÜP LİSANS VE MALİ FAIR PLAY TALİMATI ARALIK 2012 İÇİNDEKİLER Tanımlar 6 Bölüm I. Başlangıç Hükümleri Madde 1 Amaç 10 Madde 2 Kapsam 10 Bölüm II. Kulüp Lisans Madde 3 İstisnalar politikası 11 Madde 4

Detaylı

Egitim ve Kültür Genel Müdürlügü S O C R A T E S. Egitim Alaninda Topluluk Faaliyet Programi (2000-2006) Basvuru Rehberi.

Egitim ve Kültür Genel Müdürlügü S O C R A T E S. Egitim Alaninda Topluluk Faaliyet Programi (2000-2006) Basvuru Rehberi. Egitim ve Kültür Genel Müdürlügü S O C R A T E S Egitim Alaninda Topluluk Faaliyet Programi (2000-2006) Basvuru Rehberi Avrupa Komisyonu Avrupa Birligi konusunda daha fazla bilgi Internet ten edinilebilir.

Detaylı

Hükümler ve Koşullar Bet3000 Casinosu Genel Hizmet Koşulları. Genel

Hükümler ve Koşullar Bet3000 Casinosu Genel Hizmet Koşulları. Genel Hükümler ve Koşullar Bet3000 Casinosu Genel Hizmet Koşulları Genel Bu Hüküm ve Koşullar, müşterinin Malta'da kurulan ve faaliyet gösteren IBA Entertainment Ltd. şirketi (şirket kayıt numarası: C 47819)

Detaylı

HÜKÜMLER VE KOŞULLAR

HÜKÜMLER VE KOŞULLAR HÜKÜMLER VE KOŞULLAR 1 BU HÜKÜMLER VE KOŞULLAR HAKKINDA 1.1 Tanımlar Bu hükümler ve koşullar genelinde kullanılan:.1.1.1 biz, Şirket veya tarafımız ibareleri, www.bet3000.com ve/veya C şirket numarasıyla

Detaylı

BAYİLİK ve B2B E-TİCARET SÖZLEŞMESİ

BAYİLİK ve B2B E-TİCARET SÖZLEŞMESİ 1 BAYİLİK ve B2B E-TİCARET SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme bir tarafta, Kavacık mah. Çavuşbaşı cd. Yayabeyi sok. no:8 Beykoz/İstanbul adresinde mukim ÖNCÜ GÜVENLİK SİSTEMLERİ ve diğer tarafta adresinde mukim....

Detaylı

İçindekiler: Giriş. Giriş 2. Tanımlar 3. Bir ASG olmak 4. ASG'lerin Genel Sorumlulukları ve Yükümlülükleri 6

İçindekiler: Giriş. Giriş 2. Tanımlar 3. Bir ASG olmak 4. ASG'lerin Genel Sorumlulukları ve Yükümlülükleri 6 Z İ N D E YA Ş A M EV G Ü Z E L L İ K S İ Z İ N İ Ş İ N İ Z S İ Z İ N İ Ş İ N İ Z EV G Ü Z E L L İ K Z İ N D E YA Ş A M S İ Z İ N İ Ş İ N İ Z EV G Ü Z E L L İ K AMWAY İŞ KURALLARI Z İ N D E YA Ş A M İçindekiler:

Detaylı

E-Bilet Projesi Merkezi Sistem Entegratörü Seçimi için Niyet Beyanı

E-Bilet Projesi Merkezi Sistem Entegratörü Seçimi için Niyet Beyanı TFF için E-Bilet Sisteminin Kurulmasına İlişkin Niyet Beyanı Daveti E-Bilet Projesi Merkezi Sistem Entegratörü Seçimi için Niyet Beyanı 11 Mart 2013 1 S a y f a İçerik 1 Niyet Beyanı için Davet 6 2 Giriş

Detaylı

AMWAY İŞ KURALLARI AMWAY İŞ KURALLARI 1

AMWAY İŞ KURALLARI AMWAY İŞ KURALLARI 1 AMWAY İŞ KURALLARI AMWAY İŞ KURALLARI 1 İçindekiler: BÖLÜM 1: GİRİŞ 3 BÖLÜM 2: TANIMLAR 3 BÖLÜM 3: BİR ASG OLMAK 5 BÖLÜM 4: ASG'LERİN GENEL SORUMLULUKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERI 8 BÖLÜM 5: SPONSORLARIN EK SORUMLULUK

Detaylı

Üyelik Koşulları. 01/2014 1 PEM1422_SelfEnrol_TK

Üyelik Koşulları. 01/2014 1 PEM1422_SelfEnrol_TK Üyelik Koşulları 1. GİRİŞ 1.1 Bu Üyelik Koşulları, RCI a bağlı olan bir tatil planı veya tesiste («Bağlı Tesis») konaklama ünitesine sahip olmaya, oturmaya veya kullanmaya yasal hakkı («Tatil Sahipliği»)

Detaylı

İŞ KURALLARI PROSEDÜRLER

İŞ KURALLARI PROSEDÜRLER İŞ KURALLARI ve PROSEDÜRLER 1 Her bir NETİM KATILIMCISI nın Bilmesi Gerekenler İŞ KURALLARI VE PROSEDÜRLER NETİM İletişim Pazarlama Hizmetleri Ticaret A.Ş. ( NETİM ), resmi lisanslar çerçevesinde tüketicilere

Detaylı

Ünvanı... Tel... Cep Tel...Faks... İŞ ALANINIZ : 1- ÜRETİCİ 2- BAYİİ 3- İTHALATÇI / TOPTANCI 4- İHRACATÇI 5- DİĞER (lütfen belirtiniz)...

Ünvanı... Tel... Cep Tel...Faks... İŞ ALANINIZ : 1- ÜRETİCİ 2- BAYİİ 3- İTHALATÇI / TOPTANCI 4- İHRACATÇI 5- DİĞER (lütfen belirtiniz)... KATILIM SÖZLEŞMESİ ISTANBUL 6-8 KASIM 015 İSTANBUL KONGRE MERKEZİ Kayıtlarınız için lütfen bir kopyasını saklayınız. KATALOG SİPARİŞİ İÇİN SON GÜN: 6 EKİM 015 GL events Fuarcılık A.Ş. Şerif Ali Mahallesi

Detaylı

PMI İş Yürütme İlkeleri

PMI İş Yürütme İlkeleri PMI İş Yürütme İlkeleri Philip Morris International İş Yürütme İlkeleri Dürüstlük: Doğru Olanı Yapmak Harekete Geçmeden Önce Sorun Yasal mı? Şirket politikalarına uygun mu? Yapılacak doğru şey bu mu? Şirketin

Detaylı

ETİK KURALLAR VE İŞ AHLAKI TÜZÜĞÜ

ETİK KURALLAR VE İŞ AHLAKI TÜZÜĞÜ ETİK KURALLAR VE İŞ AHLAKI TÜZÜĞÜ 1 ÖNSÖZ Sevgili Çalışanlarımız, Sevgili Yöneticilerimiz, Olympus Europa Holding GmbH, Olympus KeyMed Grup ve Olympus Biotech International firmalarına bağlı tüm Avrupa

Detaylı

Küresel İşyeri Hakları Tedarikçi Kılavuz İlkeleri Uygulama Rehberi

Küresel İşyeri Hakları Tedarikçi Kılavuz İlkeleri Uygulama Rehberi Küresel İşyeri Hakları Tedarikçi Kılavuz İlkeleri Uygulama Rehberi 2 Giriş T E D A R İ K Ç İ K I L A V U Z İ L K E L E R İ U Y G U L A M A R E H B E R İ The Coca-Cola Company (TCCC) en yüksek mükemmellik

Detaylı

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1.Amaç TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. (TAV) ın temel kamuyu bilgilendirme politikası, TAV ın geçmiş performansını ve gelecek beklentilerini, genel

Detaylı

Test ve Belgelendirme Yönetmelikleri. TÜV SÜD Grup

Test ve Belgelendirme Yönetmelikleri. TÜV SÜD Grup _ Test ve Belgelendirme Yönetmelikleri TÜV SÜD Grup Kapsam İşbu Test ve Belgelendirme Yönetmelikleri, TÜV SÜD Grubu için geçerlidir. İşbu Yönetmelikler özellikle aşağıdaki şirketler için geçerlidir: Şirket

Detaylı

TURKKOM HİZMET SÖZLEŞMESİ ÇALIŞMA PRENSİPLERİ ve ETİK KURALLARI TAAHHÜTLÜ TURKKOM FRANCHİSE BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

TURKKOM HİZMET SÖZLEŞMESİ ÇALIŞMA PRENSİPLERİ ve ETİK KURALLARI TAAHHÜTLÜ TURKKOM FRANCHİSE BAYİLİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR ve TANIMLAR TURKKOM HİZMET SÖZLEŞMESİ ÇALIŞMA PRENSİPLERİ ve ETİK KURALLARI TAAHHÜTLÜ TURKKOM FRANCHİSE BAYİLİK SÖZLEŞMESİ 1.1- TURKKOM İnternet Pazarlama Bilişim Müteahhitlik ve Eğitim Hizmetleri

Detaylı

DAVRANIŞ KURALLARI. Değerlerimizi Yaşamak. En Yüksek Etik Standartların Sürdürülmesi

DAVRANIŞ KURALLARI. Değerlerimizi Yaşamak. En Yüksek Etik Standartların Sürdürülmesi DAVRANIŞ KURALLARI Değerlerimizi Yaşamak Önem Vermek Global EKİP Çalışması SÜREKLİ GELİŞTİRME En Yüksek Etik Standartların Sürdürülmesi Başkanımız ve İcra Kurulu Başkanımızdan BİR Mesaj C Colgate-Palmolive

Detaylı

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ NİN 10.04

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ NİN 10.04 ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ NİN 10.04.2014 TARİHLİ 2013 FAALİYET YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2013 faaliyet yılına ilişkin

Detaylı