The Cardinia Club C LUB. Sorumlu Kumar ,.. Etik urallari SSOCI TES. S " min,., 20.2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "The Cardinia Club C LUB. Sorumlu Kumar ,.. Etik urallari SSOCI TES. S " min,., 20.2"

Transkript

1 The Cardinia Club,.. C LUB Sorumlu Kumar Etik urallari 20.2 S " min,., SSOCI TES Approved by the VCGLR 27 June 2012

2 Sorumlu Kumar Mesail Cardlnla Club Sorumlu Kumar Etlk Kurallari Bu kumarhanede torn musterilerimize en yoksek musteri hizmetleri standartlari ve sorumlu kumar hizmeti sunulmaktadir ve kumarhanede kumar Urunlerinin sunuldugu her yerde rahatga gorolebilmesi igin asagidaki sorumlu kumar me sail kasa bankosuna ve/veya kumar odasi gin^ine asilacaktir: Bu kumarhane intr^ternerinin, pailsan/anrim ve daba geni^ anlainda leinde bulundugu top/urnun ipin pair^makiad, r. Kumarhanemiz musternormin moveut torn sepenek/er hakkinda b!i^ sahibi o1masi ve ki^isel ve bireysel durum/anna daya" o1arak inarit, k/i, duyar/i ve akini seeim/er yapabi/mesi 191n gerekli amplari sunarak, torn hizmet/erini sorumlu ve surdoro/ebi/if ^ekilde sunmaya paba salf etmektedir. Bu pabanin bir parpas! o1arak, bu kumarhanede kapsaml, Sorum/u Kumar Etik Koranan ve Kendini Sistemden elkarma Programi kabu/ edilmi^tir ve bu Kura//ann bu testslerde do^ru ^eki/delsletilmesi ve kar^nanmasini destek/emek Ozere gereklima/i ve irisan kaynak/an ternin edi/mektedir. Sorumlu Kumar Etik Kurallari kapsaminda kumar hizmetlerini SOSya1 o1arak karan91i, eglenceli ve sorumlu bir sekilde riasil sundugumuz ve sunmaya devam edecegimiz a9iklanmi^tir. Kurallarin Hazirlanmasi The Cardinia Club Sorumlu Kumar Etik Kurallari, Leigh Barrett & Associates Pty Ltd adina hazirlanmistir ve ticari kumar operasyonlarimiza uyarlanmasi ve entegre edilmesi igin koiayca erisilebilmesi saglanmistir. Oldukga agik bir dokomandir ve musterilerimiz tarafindan KOIayca aniasi!abilecek ve personelimiz tarafindan kolayca yorumlanabilecek ve agiklanabilecek sekilde yazilmistir. Sade bir Turkge kullanilarak ifade edilmeye gallsilmistir ve knitiir ve konustugu din agisindan 90k farkli alt yapilara sahip ki^iler dahil turn inn^tenterimiz tarafindan koiayca kullanilabilecek ^ekilde sunulmakladir. BU Kurallar, kumarhanede Gallsan turn personele i^e gins asamasinda veinen Sorumlu Kumar Politikalari ve ProsedUrleri Kilavuzu me desteklenmektedir. Ulag, labllirllk Musterilerimiz, talep etmeleri halinde Etik Kurallarimizin bir kopyasini basili nosha ha!inde ternin edebilirler. listen!erimizin bu Kurallarin bir kopyasini riasil ternin edebileceklerini a9iklayan bir tabela kumar odasi girlsine veya kumar odasindaki kasa bolomone asilacaklir. Kurallar ayrica Cardinia Club web sitesinde (me kanin bir web sitesi varsa) Yunanca, Italy anca, Qince, Vietnam Dili, Arapga, Turkge ve ISPanyolca dillerini de igerebilecek' farkli dillerde yayinlanacaktir. Kumarhane, turn yetkili ki^ilerin veya VCGLR muletti^ierinin, talep etmeleri halinde Sorumlu Kumar Kaydina kolayca ula^malarini saglayacaktir. Bazi Tanimlar BU Kumarhane Sorumlu Kumar Etik Kurullarinda kullanilan tenmler, icerigin aksini gerektirdigi veya farkli ama91arin belirtildigi durumlar hang o1mak Ozere, Victorian Kumar Dozenleme Kanunu 2003 (Kanun) tie uyumludur.. "Y6netmelikler", Victorian Kumar Dozenleme Y6netme/Ikleri2005'in guncel summonti ifade eder Kumar Yen Sorumlu Kumar Etik Kurallari - Leigh Barratt & Associates Ply Ltd 2012 Sayla 2I 10

3 "Kumarhane" bu kumarhaneyi ifade eder Cardinia Club "Kurallar" bu 6zel Sorumlu Kumar Etik Kurallarini ifade eder "ICRP", 12. maddede agiklanan Bagimsiz Sikayet 96zOmti Sorecini ifade eder "Sorumlu Kumar Gorevlisi", kumarhanede Kurallarin ve ICRP'nin y6netiminden sorumlu ki^iyi ifade eder "EGM", elektronik kumar makinesini ifade eder "PID", EGM ekranlarindaki oyuncu bilgilendirme sayfalarini ifade eder "Yetkili kisi", 9. maddeye uygun o1arak atarian ve Kumarhanede kumar Urunleri ve hizmetleri sunuldugu sure boyunca ino^terilere Kurallar hakkinda bilgi vermekle sorumlu o1acak kisiyi ifade eder "Musteriler" musterileri, 11yelerive ziyaretgileri ifade eder "Sorumlu Kumar Kaydi" veya RGR, kumarhanenin Kurallar kapsaminda gerek!i o1an bilgileri kaydettigi ve ayni zamanda Liquor ve/veya AMUCTF kayitlarini daieerebilecek, kumarhane tarafindan tutulan kaydi ifade eder "Resit o1mayan kisi", on sekiz (18) ya^in dan ktigiik kisileri ifade eder "Gozden ge9irme formu", kumarhane tarafindan her yi1,7. maddeye uygun o1arak doidurulmasi gereken formu (veya formlari) ifade eder 5. Sorumlu Kumar Bilgileri Kurallar kapsaminda, kumarhanenin: musterilere bilgi vermesini veya. bilgilerin musteriler tarafindan ulasilabilir hale getirilmesini veya. bilgilerin g6runttilenmesini Saglamasi gerektigi durumlarda, kumarhane inutlaka:. uygun posterierin, bilgilendirme brostirlerinin ve/veya yararli bildirimlerin kumarhanenin kumar Oninleri sundugu alan(iar)da sunulmasini, bu materyallerin bu alanlarda inn^teriler tarafindan kolayca gorolebilmesini ve inn^tenterin bu materyallere rahatga ula^abilmelerini ve/veya. bilgilendirme bro^orlerinin musteriterin kendiinisiyatifleri veya talepleri dogrultusunda rahatga alabilecekleri sekilde sunulmasini ve/veya. bilgilerin kumarhane web sitesinde sunulmasini saglayacaktir. (En uygun ve verimli o1acak y6ntem kullanilacaktir). Bu kumarhanede bir kendini sistemden 91karma programi uygulanmaktadir. Program hakkinda bilgi almak i9in, musteriter sorumlu kumar gorevlisi veya yetkili kisi ile gorusebilirler veya Keridini Sistemden 91karma brosuronun kumarhanede sunulan bir kopyasini alabilirler. 5.1 Sunum Bu kumarhanede bilgilendirme brosorleri, posterier ve Eleklronik Kumar Makinesi (EGM) ekranlarindaki Oyuncu Bilgilendirme Saylalari (PID) da dahi1 o1mak Ozere birgok farkli y6ntem kullanilarak Kanun ve Y6netmeliklerce istenen bilgileri de iceren sorumlu kumar bilgileri sunulur. Mii^terilere sorumlu kumarla ilgili o1arak su bilgiler sunulmaktadir: a. riasil sorumlu kumar oynanacagi b. kumar Oncesi kararinin riasil allnacagi ve uygulanacagi Kumar Yen Sorumlu Kumar Etik Kurallari - Leigh Barratt & Associates Ply Ltd 2012 Sayfa 3I 10

4 c. kazanglarin 9ek yoluyla Odenmesine ve kumar am aciyla kredi veya bore para ventmesine iriskin kisitlamalar d. inn^tenlerin kullanabilecegi keridini sistemden 91karma programi. Diger Sorumlu Kumar Bilgileri Bu kumarhane inn^terilerine sorumlu kumarla jigili o1arak su ilave bilgileri sunar: a. Avustralya Milletler Toplulugu HDktimetinin web sitesi o1an 'Money Smart'a WWW. mone smart. ov. au (veya hane bulgelerine iliskin benzeri hoktimet kaynakli web sitelerine) riasil b. Kumar bagimlilarinin ve ajielerinin veya arkadaslarinin kumar bagimliliig destek merkezlerine ve keridini sistemden 91karma programlarina ve Eyalet HUkiimetinin soninlu kumar destek web sites ine (WWW. roblem amblin.vic. ov. au) riasil ula^abilecekleri. Kumarhanenin bir web sitesine sahip oldugu durumlarda, yukarida verilen web sitesinin bir baglantisi kumarhanenin web sitesinde yayinlanacaktir. Kumar Urunii Bilgileri Her bir Elektronik Kumar Makinesi (EGM) oyununun kurallari ve ayrica kazanma sarislari, makineler Ozerindeki Oyuncu Bilgilendirme Sayfasi (PID) ekranlarindan okunabilir. PID ekranlarinin riasi196nintulenecegine iliskin bilgiler herhangi bir kumar personeline danisilarak ve/veya kumar odasindan edinilebilecek Oyuncu Bilgilendirme Sayfasi (PID) bro^uru okunarak 69renebilir. Miigterl Sadakatl Programi Bllgllerl Bu kumarhane tarafindan dozenli o1arak bir inn^teri sadakati programinin sunulmasi durumunda, sunulan musteri sadakati programina iliskin bilgilerin yer aldigi bir brosor musterilere sunulacaktir. Bu bilgiler, sadakat programinin kurallarini ve 6dUllerin ne zaman ve riasil verilecegi, surelerinin doiacagi ve allnacagi ile ilgili taiimatlari igerir. Bu programa katilan musteriler, sadakat programinin bir pareasi o1arak elde edecekleri avantajlar hakkinda yazili bir bildirim veya e-posta yoluyla yilda en az bir defa bilgilendirilecektir. Keridini sistemden 91kartan kisiler herhangi bir sadakat programina katilamazlar veya bu mr programlarda kalamazlar. Sadakat programi tiyeleriyle gereeklestirilen turn yazili iletisim ^u ifadeyi igereceklir: Kumar ipin haread!91niz sore ve para Ile o1arak duyar/i sinirlar koymaniz ve bu sinirlari9erisinde kalmaniz ^Iddetle tavsjye edi/ir. Loften, sinir/arm bellrlenmesi ve korunmasi da dahi/ kumarla I^71/1 her tor/o sorununuzda destek 191n herhangi bir kumar persone/jinize dani^makian pekinmeyin... Kumar Oncesl Stratejlsl BU Kumarhane, EGM oynayan musterilerini, bireysel durumlarini g6z brionde bulundurarak sore ve para siniri koymalari konusunda tesvik eder. Kumar odasindaki ve torn EGMlerdeki sorumlu kumar tabelalari ve bro^orleri, kumar Oncesi bir sinir belirleme ve bu siniri asmama kararlarinda inn^tenlere destek o1acak ^ekilde hazirlanmi^tir. Kumar personeli, sinirlarin riasil belirlenecegi ve bu sinirlara riasil uyulacagi ve kumar sirasinda asiri harcamaya neden o1abilecek tetikleyici fakt6rlerin riasil tespit edilecegi konusunda yardimci o1makla yukomlodtirler. Kumarhane ayrica gesitli kumar bagimliligi destek merkezlerine veneya Eyalet HDkOmeti web sitesine (WWW. roblem amblin.vic. ov. au) erisimle ilgili o1arak her mrlti bilgiyi musterilere ve onjarin ailelerine ve arkadaslarina sunacaktir. Kumar Yen Sorumlu Kumar Etik Kurallari - Leigh Barratt & Associates Ply Ltd 2012 Sayla 4I I O

5 Bu kumarhanedeki torn EGMler, oyuncunun bir oyun oturumu soresince harcadigi zamani ve para iniktarini takip edebilmesine izin vent. Oturum takibinin riasil etkinlestirilecegiyle jigili bilgiler kumarhane personelinden edinilebilecegi gibi, kumarhanede bulunan PID brosiirunde de mevcuttur. Bu bilgiler, oyuna baslamadan 6nce belirli bir karar veren veya vermek isteyen musteriterin desteklenmesi iein her EGM'de bulunur. Bu kumarhane, kumar makinelerinin oynanmasiyla jigili o1arak kumar Oncesi kararlara in^kiri torn y6netmelikleri karsilar. ii^tenlerle Etkllegim Personel ve musterilerle etkilesim, bu kumarhane tarafindan sorumlu kumar/musteri hizmetleri sunulmasina ithskin terne! bir fakt6r o1arak titizlikle ele allnan bir Konudur. Bu kumarhanedeki personel surekli o1arak yoksek dozeyde inn^ten hizmeti ve meinnuniyeti sunmak 11zere yogun gaba 90sterir ve inn^ternerin ihtiyaglarinin ve kumarhanenin Sorumlu Kumarla ilgili sorumluluklarinin devamli o1arak dikkate allnmasi da buna dahildir. Kumarhane personeli, ise allnma sorecinin bir pareasi o1arak Kurallar egitimine tabi tutulur ve daha sonra tazeleme kurslari verilir. Bu kumarhane bir Sorumlu Kumar Koordinat6rti adayidir ve torn Kumar Mudtirleri/Denetgileri kumarhanede Sorumlu Kumar G6revlisi o1arak atanin I^tir. KoordinatOr ve Gorevliler, konumlarinin getirdigi sorumluluklarin bilincindedir ve gorevlerini riasil yerine getireceklerini ve kumarhane agik oldugu sorece torn inn^teri meinnuniyeti/sorumlu kumar hususlarini y6netmeye daima hazir o1malari gerektigini bilirler. Torn personel her vardiyada yetkili ki^in in Kiin oldugu billr. Kumar hizmetlerine iliskin bir sorun hakkinda personele danisan veya kumarla ilgili sorunlari oldugu izlenimi veren kisiler, ki^isel yardim almasi igin Sorumlu Kumar Gorevlisine y6nlendirilirler ve gerekli turn OnIemler allnir. Stres veya kabul edilemeyecek davranislar sergiledigi 96rOlen mustertiere yetkili personel tarafindan yardim am a91i destek sunulacak ve konuyla jigili torn bilgiler tamamen gizli tutulacaklir. Kabul edilemeyecek davranislardan bazilari sunlardir (ancak bunlarla sinirli degildir):. Saidirganlik o KontrolsUz bir kuwetle makineye/dogmelere vurma o Makineye veya kumar odasindaki diger kisilere bagirma o Personele ve/veya diger musterilere koto s6zler sari etme ve o Tehditkar davranma. Duygusallik o EGM'nin ba^inda ve kumarhanenin herhangi bir yetinde aglama o Kumarhanede asiri derecede tizgun veya depresyonda gorunme o EGM 'de oynarken a^iri derecede teneme o Kumarhanede 90k telasli gozukme ve o Sorekli o1arak personele sikayet bildirme. 19ine kapaniklik o Personelin etkilesimine yanit vermeme o Kumarhanede normalde musterilerin ilgisini gekebilecek o1aylara kar^i tepki vermeme. GorUntim o Taninmamak icin kiyafet ve killk degistirmeye Gallsma ve o Hijyenkisisel bakimla ilgili genel dikkatsizlik. Uzun sore kumar oynama o Kumarhanede her gun EGM oynama o 3 saatin 11zerinde kesintisiz EGM oynama ve o Kumarhane kapanirken kumarhaneden ayrilmak isterneme Kumar oynamak igin para is terne o Personelden (her hangi bir am agla) bor9 para isterne Kumar Yen Sorumlu Kumar Etik Kurallari - Leigh Barratt & Associates Ply Ltd 2012 Sayla 5I 10

6 o Diger musteriterden (hemangi bir am agla) bore para isterne ve o Kumarhanede esya veya hizmet satinaya gallsma Bu mr inn^terilerle etkilesim soreci, yetkili kisi de dahil ilgili kumarhane personeli tarafindan her durum ayri degerlendirilerek belirlenecek 6190/11 bir yardimi igerir. Bu etkilesim su sekillerde o1abilir: i. inn^tenye veya ziyaretciye yakla^11masi ve musteri veya ziyaretginin SOSyal etkile^jine dahil edilmeye Gallsilmasi 11. kumar makinesindeki oyununa ara vermesini saglamak Ozere, musterinin kumarhanede sunulan yemek ve icki servislerinden yararlanmasi konusunda tesvik edilmesi iii. musteriye kumarhanenin daha sessiz ve 6zel bir yerinde ge^itii ticretsiz tazelenme jinkanlari (Orn. bir fincan Gay veya kahve) sunulmasi ve bu sirada musterin in ilgili turn bilgilerin ve musterin in tamamen gizli kalacak sekilde keridini sistemden 91karma ve in ali drieriler de dahil Dimak tizere destek hizmetlerine eri^mesinin saglanmasi iv. bir aile Dyesine veya arkadasina erismek 11zere kumarhanedeki bir telefonun kullanilmasi da dahil ilgili diger yardim seceneklerinin sunulmasi v. musterin in eve donos yolculugunun organize edilmesi igin gerekli destegin sunulmasi vi. yetkili kisinin in akul gorosti dogrultusunda hemangi bir On Iem allnmasina gerek duyulmamasi durumunda, inn^ten veya ziyaretgiyle etkilesime gecilmeyebilir. Sorumlu Kumar Gorevlisi tarafindan musterilerle yapilan gorosmeler, allnan tedbirlere ili^kiri ayrintilari da icerecek ^ekilde Sorumlu Kumar Kaydina i^ienir. Kumarhane, yetkili kisinin gorevlerini yorotecek torn personele gerekli egitimi verecektir. Yetkili personel, kumar bagimliligi belirlilerini ve sorunlu davrani^iara karsi uygun tepkileri ve ayrica Ulusal Gizlilik 11kelerinin gereksinimlerini bilecek sekilde egitilir. Bu kaydin icerigi, Gizlilik Kanunu kapsamina girer ve yetkili personel, Ulusal Gizlilik likelerine uyulmasini saglar. Kayda eklenecek ayrintilardan bazilari sunlardir: i. o1ayin veya sorunun meydana geldigi tanh ve saat ii. jigili personelin ad(iar)i iii. ilgili inn^tennin adi (mevcutsa veya uygunsa) iv. o1ayin veya sorunun 6zeti veya genel hallari v. personel tarafindan allnan On Iemler (Orn. Kumar Bagimliligi Destegi I Kendini Sistemden 91karma bilgilerinin verilmesi). Kumarhane ayrica sorumlu alkol servisine iliskin kanun ve y6netmeliklere de uygun hareket edecektir. 10. Kumarhane Personeliyle Etkilegim Kumarhane torn personelinin govenligini saglamakla ve kurup tarafindan satilan kumar Oninlerinin boronlogtino korumakla sorumludur. Kanun uyarinca, bu kumarhane 9alisanlarinin kumarhanede Gall^tiklari sore boyunca gorevdeyken kumar makinelerinde oyun oynamalari, Keno oynamalari, gekilis biletleri satin almalari veya bahislere i^tirek etmeleri kesinlikle yasaktir. Kumarhane, kumar Urunleri (kumar makinelerinde oyun oynama da dahil) satin alan Gallsanlara iliskin bir politikaya sahiptir ve bu politikanin bir kopyasi kumarhanenin Sorumlu Kumar Politikalari ve ProsedUrleri Kilavuzunda ve personel el kitabinda mevcuttur ve dagitilan Kurillar dokomanlarinin ekinde sunulur. Kumar Yen Sorumlu Kumar Etik Kurallari - Leigh Barratt & Associates Ply Ltd 2012 Sayfa 6I 10

7 Baska bir personele veya dogrudan yetkili kisiye bir kumar sorunu o1abilecegi Konusunda bilgiveren personele, kumarhane operatorti (ilgili sorumlu kisi) tarafindan gizlilikilkeleri dahilinde tam danismanlik destegi ve kumar bagimliligiyla jigili bilgiler verilir. Personelin iginde bulundugu durumlarda allnmasi gereken OnIemler belirlenirken, kumarhane bu sorunu mornkon oldugunca sessiz sekilde halletmeye Gall^acak ve duruma veya personele dikkat gekmekten mornkun oldugunca kaginacaktir. Personel, kumarhanedeki dogrudan kumarla ilgili o1mayan 96revlere y6nlendirilmeye Gall^11acaktir. Bu madde uyarinca allnan On Iemler, Sorumlu Kumar Kaydina degil, personelin gallsma dosyasina kaydedilecektir. Bu maddeyle jigili o1arak personelin Gallsma dosyasina yapilan ginslerin kopyalari talep edilmesi tizerinde VCGLR muletti^ieriyle paylasilacaktir. Turn personel igin her yil yerel Kumar Bagimliligi Destek merkezi ve kumarhanenin karar verecegi diger benzer merkezler de dahil uygun egitim organizasyonlariyla birlikte sorumlu kumar profesyonel geli^jin egitimleri organize edilecektir. Sorumlu kumar ve kumar bagimliligi destek merkezleriyle ilgili bilgiler, kumarhanede Gallsmaya baslayacak torn personele ise ba^larken verilen i^e gins paketine/personel el kitabina dahil edilecektir. Kumarhane yukarida a9iklanandan farkli bir politika benimserse, inutlaka bu politika degisikliginden VCGLR'yi yazili o1arak bilgilendirecek ve bu politikayi uygulamaya baslamadan Once kumarhane politikasinin onaylanmasini bekleyecektir. It. Kumar Bagimliligi Destek erkezleriyle Etklle^jin BU Kumarhane yerel kumar bagimliligi destek merkezleri ve ilgili organlarla goglti baglar ve dozenli iletisim kurinak igin gerekli gabayi 90sterecektir. Kumarhane, yerel Kumar Bagimliligi Destek Merkezi ve/veya diger jigili kumar bagimliligi destek merkezleriyle ilgili gesitli yayinlar ve bunlarin iletisim bilgilerini musterinertne sunacaktir. Bu kumarhanenin sorumlu personeli yerel Kumar Bagimliligi ve ilgili b61gesel Kumar Bagimliligi Destek merkezinden gelen ilgili Kumarhane Destek Callsanlari (VsW) to dozenli are11klarla (en az yilda bir defa) toplantilar gergeklestireceklir.. Bu toplantilara Ornek o1arak sunlar 90sterilebilir: o yerel Kumar Bagimli!191 Destek merkezi tarafindan sunulacak yillik personel egitiminin organize edilmesi o Kumarhane OperatorO I Y6neticisi ile Kumar Bagimliligi Destek merkezi veya jigili VsW arasindaki toplantilar veya o destek merkeziyle e-posta yoluyla dozenli iletisim. Kumarhane, Kumar Bagimliligi Destek Merkezi ve/veya diger jigili kumar bagimliligi destek merkezleri me gergeklestirdigi turn ternaslarin ayrintilarini Sorumlu Kumar Politikalari ve ProsedOrleri Klas6rOne kaydedecektir. Toplanti ayrintilari sunlari igerecektir:. toplantinin saati ve tarthi. toplantiya katilan kisilere iliskin bilgiler. tarti^11an konular. toplantinin sonuglari I eylem planlari. bir sonraki toplanti tarihi. I2. jigteri Sikayetleri Kumarhane, ICRP'ye jinskin bakanlik talimatlarina uygun o1an ve VCGLR tarafindan on aylanmis bir ICRP sorecine dahildir Kumarhane, asagidaki bilgiler de dahil inn^terilerine ICRP me jigili bilgiler sunacaktir: Kumar Yen Sorumlu Kumar Etik Kurallari - Leigh Barratt & Associates Pty Ltd 2012 Sayla 7I to

8 ' sikayetlerin riasil yapilacagi. ^ikayetlerin 96zUm soreci. kurup tarafindan 11ye veya ziyaretgi sikayetleri hakkinda verilen kararlarin bagimsiz ^ekilde 96zden gegirilmesi. sikayetlerle ilgili bilgilerin riasil toplandigi ve saklandigi ve. ^ikayet sorecine uygunlugun takip edilmesiigin VCGLR'nin riasil desteklendigi Uygunluk ve/veya bu Kurallarin uygulanmasiyla jigili sikayeti o1an musteriter bu sikayetlerini yazili o1arak dogrudan kumarhane y6netimine iletmelidirler. Turn sikayetler bu Kurallarin uygulanmasiyla ilgili oldugundan emin o1unmasi igin kumarhane y6netimitarafindan kontrol edilecektir. Kurallarin uygu!an masiyla baglantili o1mayan, musteri hizmetleri veya makinelerin Gallsmasi ite ilgili sikayetler Sorumlu MudUre iletilmelidir. Kumarhane personeli, talep etmeleri halinde inu^tenlere bu streete yardimci o1acaklardir. Sikayetler hassas bir sekilde incelenecek ve a^agida a9iklanan y6ntem takip edilerek mornkon o1an en kisa sorece 96zOlecek!ir:. torn sikayetlerin allndigi zamaninda dogrulanacaklir. Kurallarin uygulanmasiyla baglantili o1madigindan ara^tirilmasina gerek gorolmeyen sikayetlerle ilgili o1arak mustermer uygun sekilde bilgilendirileceklir. sikayetin incelenmesi sirasinda Kumarhane Modulo ^ikayetin konusuyla ilgili personelden bilgi alabilir. Kumarhane Modulo, inn^tennin in akul bir hizmet allp almadigini ve Kurallarin uygulanip uygulanmadigini belirlemek igin gerekli arastirmalari ytirutecektir. sikayet dogrulanirsa, Kumarhane MildOrti sorunun 96zUlmesi ipin allnmasina karar verilen OnIemler hakkinda ayrintili bilgi verecektir ' musteri daima sikayetlerinin sonucu hakkinda bilgilendirilecektir ' sikayetlere iriskin ayrintili bilgi Sorumlu Kumar Politikalari ve Prosedtirleri Klas6rUnde saklanacak ve Kayda riot edilecektir. talep edilmesi hailinde ^ikayetlere iliskin bilgiler VCGLR'ye sunulacaktir. Bir ^ikayet kumarhane dozeyinde 96zOlemezse, Avustralya Hakem ve Araci Kurumu (IAMA) nezdinde 96zUm aranacaktir. Sikayete konu taraflardan hemangi bin IAMAya basvurabilir. Taraflardan her hangi bin sikayette bulunmak igin IAMA web sitesini (WWW. jama. org. au) ziyaret ederek indirecegi bir AnIasmazlik 96zUm formunu doidurduklan sonra ilgili basvuru ticretiyle birlikte IAMA'ya sunabilir. Kurallarla ilgili o1arak yapilan torn sikayetlere iliskin dokomanlarinutlaka Sorumlu Kumar Politikalari ve ProsedUrleri Klas6rUnde tutulacaklir ve gerektiginde VCGLR tarafindan eri^itebilmesi igin Kayda not edilecektir. 13. Re^It 01mayan Klsilerin Kumar Oynama Yasaginin Saglanmasi Re^it o1mayan kisilerin kumar oynamasi ve yasi ne o1ursa o1sun resit o1mayan kisilerin kumar odalarina girmeleri kesinlikle yasaktir. Kumarhane, resit o1mayan ki^iterin kumar odasina girmesinin yasak oldugunu belirten tabelalarin torn kumar odasi ginslerine asildigindan emin o1acaktir. Her bir kumarhane personeli musteriden yasini kanitlamasini istome hakkina sahip oldugundan, kumarhane, Gallsanlarina kumar odasina giren bir musterinin veya ziyaret9inin 18 yasindan kti9uk o1abilecegi konusunda slipheye dosmeleri durumunda musteriden ya^in I dogrulamasini isterneleri taiimatini verecektir. Musterin in yasini dogrulamasi igin (su anda) kabul edilen orijinal belgeler sunlardir: Kumar Yen Sorumlu Kumar Etik Kurallari - Leigh Barratt & Associates Pty Ltd 2012 Sayfa 8I 10

9 . Kiinlik belgesi Surucii ehliyeti. Victorian Ogrenci izni. Pasaport ' Gin^ karti Ya^In I dogrulayamayan musteri veya ziyaretgilerin oyun odasini terk etme!er gerekecektir ve bu kisilere kumarhanede higbir kumar UrunU sunulmayacakti 14. Kumar Ortami Kumarhanenin turn Onemli yerlerine saatler yerle^tintmistir, boylece musteriler gegen zamanin farkina varacaklardir. Personel, kumarhane etkinlikleri hakkinda anon SIar yaparken saat bilgisi verecektir. Musteriler, kumar makinesindeki oyunlarina dozenli o1arak ara vermeleri konusunda tesvik edileceklerdir. Bu te^vik, kumarhane genel anons sistemi azerinden yapilacak anonsiar seklinde sunulabilir ve sunlari igerebilir: a) Sabah gayi/kahvalti/aksam yemegi servisinin ba^ladigi anonsu by Promosyon gekili^i an onsu c) Kumarhane icerisinde kumarla ilgili o1mayan diger inn^ten etkinliklerinin ba^ladigi anonsu. Kumarhane personeli ayrica musterilerin faaliyetlerinitakip edecek ve mustermerle uygun sekilde etkilesim kurarak on Iari uzun sure ve yogun ^ekilde kumar oynamamaya te^vik edeceklerdir. Bu etkilesim, Ornegin sunulan yiyecek ve/veya igecek servisleriyle vb. ilgili o1arak personel tarafindan musteriyle baslatilan genel misafirperverlik cergevesinde serbest konusma seklinde kurulabilir all Islemler Bu kumarhane gek bozmaz. Musteri gek bozdurmak istiyorsa, personel musteriye kumarhanenin gek bozmadigi bilgisini verecektir. Kanun uyarinca, kumar makinelerinden elde edilen I. 000$ ve tizeri kazanglar veya binken krediler inutlaka tam iniktarinda gekle Odenecek!ir ve bu gekler nakit karsiliginda bozdurulabilecektir. Bu kazanglar veya binken krediler, makine kredisi o1arak sunulamayacaktir. MO^termer ve ziyaretgiler kumar makinelerinden elde ettikleri 1.000$'In altindaki kazanglarin ve/veya binken kredilerin ve diger kumar Urunlerinden elde ettikleri kazanglarin ve/veya binken kredilerin nakit o1arak ve/veya gekle Odenmesinitalep edebilirler. Kumarhane bu talepleri yerine getirecektir. Kumarhane I. 000 $'In Uzerindeki gek 6demeleri de dahil, ancak bununla sinirli kalmamak ^amyla kumar Urunlerine iliskin Onemli 6dOllerin Odemesini kaydetmek Ozere bir 6dU16demesi kaydi tutacaktir... Odin 6demesi kaydi, oyun odasinda tutulacak ve talep edilmesi halinde VCGLR'ye sunulacaklir. Od016demesi kaydina yapilan girisler Gizlilik Kanununa tabi o1abilir ve kumarhane, 6d016demesi kaydiyla ilgili o1arak Ulusal Gizlilik 11kelerini saglayacaklir. Kumar makinelerinin ve bahislerin sunulmasi Federal Para Aklama ve Tetoron Finansmaniy/a Mooadele (AMUCTF) Kanunu 2006'ya tabidir. Kumarhane, sorumlu bir AMUCTF Programina sahiptir ve torn maii islemlerin jigili AMUCTF Programina ve AMUCTF Kanununa uygun o1masini saglayacaktir. Kumarhane, kumarhanenin gek bozdurma ve musterilerin kazanglarinin gekle Odenmesi hakkindaki politikasiyla ilgi!i bitgileri verecek, koruyacak ve sunacaktir. Kumar Yen Sorumlu Kumar Etik Kurallari- Leigh Barratt & Associates Pty Ltd 2012 Sayla 9I 10

10 Sorumlu Reklam ve Promosyonlar EGM kumar Urunlerinin kayitsiz reklaminin yapilmasi Victoria'da yasaktir. Bu kumarhane tarafindan veya bu kumarhane adina gergeklestirilen EGM disindaki turn reklamlar, Avustralya Ulusal Reklamcilar Birligi tarafindan kabul edilen reklam etik kurallarina uygun o1acaktir. Y6netim, turn reklam ve promosyon materyallerini yayinlanmadan Once gozden ge9irerek, Avustralya Ulusal Reklamcilar Birligi tarafindan kabul edilen reklam etik kurallarina uygun oldugundan emin o1acaktir. Y6netim ayrica turn reklam ve promosyon materyallerini yayinlanmadan Once su hususlara uygunlugundan emin o1mak igin gozde ge9irecektir: bahis orenlari, 6dOller veya kazanma sarislariyla jigili yanlis, yaniltici veya aldatici bilgilerigermemesi. yayinlanmadan Once 6dOl kazandigi duyurulacak kisilerin izninin allnmasi. saldirgan veya ahlaksiz nitelikte o1mamasi. kumarin irisanin maddi durumunu dozeltmesi icin inaritikli bir strateji oldugu izlenimi vermemesi. kumar Urunleri satin allnirken alkol toketimini 6zendirmemesi ve. I8 ya^in dan kiigtik kisileri kullanmamasi ve bu kisileri hedeflememesi.,7. Kurullarin G6zden Geeirilmesi BU Kurallar Victorian Kumar Dozenleme Kanunu 2003'e, Victorian Kumar Dozen/eme Kanunu 2005e ve ilgili Bakanlik Talimatlarina uygunlugundan emin o1unmasi i9in her yil gozden gegirilecektir. Kumarhane operatoro adina, yillik 96zden gegirmeleri kurallarin yazari o1an Leigh Barratt & Associates Pty Ltd sirketi gergeklestireceklir. BU Gall^in a sirasinda 6nceki 12 ay igerisinde kumarhanenin Kurallara uygunlugu ve Kurallarin kumarhanede uygulanmasi ve verimliligi de 96zden gegirilecektir. Kumarhane, bir Kurallar geri bildirim formunun Sorumlu Kumar Kaydiyla birlik!e tutulmasini saglayacaktir. Gozden gegirme gallsmasi kumarhane personeli, inn^teriler ve kumar bagimliligi destek merkezleride dahil ilgili paydas!ardan gen bildirim toplamayi hedeflemektedir. BU Kurallarda yapilmasi gereken degi^iklikler, Kayda riot edilecek ve VGCLR'ye yazili bildirimde bulunulacaklir. Gerekli oldugu dosonolen degi^iklikler, VCGLR tarafindan on aylandiklan sonra uygulamaya konulacaktir. Torn degisiklikler kumarhanenin Sorumlu Kumar Politikalari ve ProsedOrleri Klas6rOne kaydedilecektir. Kumar Yen Sorumlu Kumar Etik Kurallari- Leigh Barratt & Associates Ply Ltd 2012 Sayla 10 I I O

The Tigers Clubhouse. Sorumlu Kumar Etik Kuralları. Sürüm 1.1

The Tigers Clubhouse. Sorumlu Kumar Etik Kuralları. Sürüm 1.1 The Tigers Clubhouse Sorumlu Kumar Etik Kuralları 2012 Sürüm 1.1 1. Sorumlu Kumar Mesajı The Tigers Clubhouse Sorumlu Kumar Etik Kuralları Bu kumarhanede tüm müşterilerimize en yüksek müşteri hizmetleri

Detaylı

(Mekan Adı) Sorumlu Kumar Oynama Davranış Kuralları

(Mekan Adı) Sorumlu Kumar Oynama Davranış Kuralları (Mekan Adı) Sorumlu Kumar Oynama Davranış Kuralları 2016 VERSİYON 1.1 EGM(Elektronik Oyun Makinesi) Oyun Salonu Sorumlu Kumar Oynama Davranış Kuralları 1. Sorumlu Kumar Oynama İçin Salon Taahhüdü Bu mesaj,

Detaylı

(Foster(Golf(Club) Sorumlu(Kumar( Davranış(Kuralları

(Foster(Golf(Club) Sorumlu(Kumar( Davranış(Kuralları (Foster(Golf(Club) Turkish Sorumlu(Kumar( Davranış(Kuralları 2012 VCGLR(tara@ndan(27(Haziran(2012(tarihinde(onaylanmışIr EGM(Kumar(Oynama(Mekanı(Sorumlu(Kumar(Davranış(Kuralları 1. Mekanın(Sorumlu(Kumar(yüklenimi

Detaylı

The Bentleigh Club. Sorumlu Kumar Davranış Kuralları

The Bentleigh Club. Sorumlu Kumar Davranış Kuralları The Bentleigh Club Sorumlu Kumar Davranış Kuralları 2012 VCGLR tarafından 27 Haziran 2012 tarihinde onaylanmıştır EGM Kumar Oynama Mekanı Sorumlu Kumar Davranış Kuralları 1. Mekanın Sorumlu Kumar yüklenimi

Detaylı

Davranış Sorumlu Kumar Oynama Kodu. 1. Tanımlar

Davranış Sorumlu Kumar Oynama Kodu. 1. Tanımlar Davranış Sorumlu Kumar Oynama Kodu 1. Tanımlar Bu Davranış Sorumlu Kumar Oynama Kodu kullanılan terimler Kumar Düzenleme ile tutarlı Yasası 2003 (Kanun) metinde aksi belirtilmedikçe veya aksi belirtilmedikçe.

Detaylı

Keno. Sorumlu Kumar. Davranış Kuralları. Victoria

Keno. Sorumlu Kumar. Davranış Kuralları. Victoria Keno Sorumlu Kumar Davranış Kuralları Victoria 13 Aralık 2011 de onaylanmıştır Sürüm 1.0 Keno Sorumlu Kumar Davranış Kuralları Victoria 1. Tarifler Ruhsatlı acenta Kumar Düzenleme Kanunu 2003 ün 6A.2.4(3)

Detaylı

RSL Alt-Şube Anonim Şirketi

RSL Alt-Şube Anonim Şirketi RSL Alt-Şube Anonim Şirketi Sorumlu Kumar Oynamaya İlişkin Davranış Kuralları Mart 2009 Victorian Gaming Industry Responsible Gambling Code of Conduct page 1 of 13 Kumar Oynama İlişkin Davranış Kuralları

Detaylı

Responsible Gambling Code of Conduct Sorumlu Kumar Oynamaya İlişkin Davranış Kuralları Mayıs 2009

Responsible Gambling Code of Conduct Sorumlu Kumar Oynamaya İlişkin Davranış Kuralları Mayıs 2009 Responsible Gambling Code of Conduct Sorumlu Kumar Oynamaya İlişkin Davranış Kuralları Mayıs 2009 Victorian Gaming Industry Responsible Gambling Code of Conduct page 1 of 8 Club Keno Sorumlu Kumar Oynamaya

Detaylı

London Tavern. Responsible Gambling Code of Conduct Sorumlu Kumar Oynamaya İlişkin Davranış Kuralları

London Tavern. Responsible Gambling Code of Conduct Sorumlu Kumar Oynamaya İlişkin Davranış Kuralları London Tavern Responsible Gambling Code of Conduct Sorumlu Kumar Oynamaya İlişkin Davranış Kuralları Mart 2009 Victorian Gaming Industry Responsible Gambling Code of Conduct - Turkish page 1 of 13 EGM/Keno

Detaylı

Keno. Sorumlu Kumar. Davranış Kuralları. Viktorya

Keno. Sorumlu Kumar. Davranış Kuralları. Viktorya Keno Sorumlu Kumar Davranış Kuralları Viktorya Approved 3 April 2014 Sürüm 2.0 1. Tanımlar Keno Sorumlu Kumar Davranış Kuralları Viktorya Ruhsatlı acenta Kumar Düzenleme Kanunu 2003 ün 6A.2.4(3) numaralı

Detaylı

Ve Werribee Club Club İtalyan Spor ("club")

Ve Werribee Club Club İtalyan Spor (club) Ve Werribee Club Club İtalyan Spor ("club") 1. Sorumlu Kumar Oynama ilkesine bağlılığı Kulüp ve kumar sorumlu hizmet kararlıdır ziyaretçi ve açıkça görünür üyeler olacak ekran, böylece ürünleri kumar sağlayan

Detaylı

SORUMLU BAHIS KONUSUNDA YANINIZDAYIZ

SORUMLU BAHIS KONUSUNDA YANINIZDAYIZ SORUMLU BAHIS KONUSUNDA YANINIZDAYIZ RISK-IN-SAFE-HANDS.COM KUMAR BAĞIMLILIĞININ ÖNLENMESİ HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER KUMAR, ÇEŞİTLİ DAVRANIŞ BOZUKLUĞU RİSKLERİ DOĞURUR ŞU TAVSİYELERİMİZE DİKKAT EDİN DAVRANIŞ

Detaylı

ERCIYES ÜNIVERSITESI TIP FAKÜLTESI HAKAN ÇETINSAYA IYI KLINIK UYGULAMA MERKEZI (IKU) YÖNERGESI

ERCIYES ÜNIVERSITESI TIP FAKÜLTESI HAKAN ÇETINSAYA IYI KLINIK UYGULAMA MERKEZI (IKU) YÖNERGESI ERCIYES ÜNIVERSITESI TIP FAKÜLTESI HAKAN ÇETINSAYA IYI KLINIK UYGULAMA MERKEZI (IKU) YÖNERGESI BIRINCI BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak AMAÇ: Madde 1. IKU nun temel amaci ilaçla ilgili temel ve uygulamali

Detaylı

THE STAR KENDİNİ UZAKLAŞTIRMA PROGRAMI TURKISH

THE STAR KENDİNİ UZAKLAŞTIRMA PROGRAMI TURKISH THE STAR KENDİNİ UZAKLAŞTIRMA PROGRAMI TURKISH GİRİŞ Kumar oynama, Avustralyalıların her yıl yaklaşık yüzde 80 ini çeken heyecan verici ve yaygın olarak sevilen bir eğlence biçimidir. Oynayanların çoğu,

Detaylı

SORUMLU BAHIS KONUSUNDA YANINIZDAYIZ

SORUMLU BAHIS KONUSUNDA YANINIZDAYIZ SORUMLU BAHIS KONUSUNDA YANINIZDAYIZ RISK-IN-SAFE-HANDS.COM KUMAR BAĞIMLILIĞININ ÖNLENMESİ HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER KUMAR VE BAHİS, ÇEŞİTLİ DAVRANIŞ BOZUKLUĞU RİSKLERİ DOĞURUR ŞU TAVSİYELERİMİZE DİKKAT

Detaylı

Plus500 Ltd. Gizlilik Politikası

Plus500 Ltd. Gizlilik Politikası Plus500 Ltd Gizlilik Politikası Gizlilik Politikası Plus500 Gizlilik Beyanı Müşterilerimizin ve web sitemizdeki ziyaretçilerin kişisel ve mali bilgilerinin gizliliği ve korunması en büyük önceliğimizdir.

Detaylı

SORUMLU KUMAR OYNAMA YÖNETMELİĞİ. Turkish/Türkçe

SORUMLU KUMAR OYNAMA YÖNETMELİĞİ. Turkish/Türkçe SORUMLU KUMAR OYNAMA YÖNETMELİĞİ Turkish/Türkçe The Star Sydney, hizmetlerinde ve bütün faaliyetlerinde her açıdan üstün başarıyı amaçlamaktadır. NSW Eyaleti nde eğlence tesisleri alanında lider bir kuruluş

Detaylı

ALH Grubu. Sorumlu Kumar Davranış Kuralları

ALH Grubu. Sorumlu Kumar Davranış Kuralları ALH Grubu Sorumlu Kumar Davranış Kuralları Kasım 2016 Legal/46151555_6 1 ALH nin Sorumlu Kumar Konusundaki Yükümlülüğü 1.1 Giriş ALH Group Responsible Gambling Code of Conduct - Turkish Page 1 ALH Grubu

Detaylı

SORUMLULUK BILINCIYLE OYNAMA. OYNAMANIN SIZIN IÇIN ZEVKLI OLMAYA DEVAM ETMESINI ARZULUYORUZ.

SORUMLULUK BILINCIYLE OYNAMA. OYNAMANIN SIZIN IÇIN ZEVKLI OLMAYA DEVAM ETMESINI ARZULUYORUZ. Künye SORUMLULUK BILINCIYLE OYNAMA. OYNAMANIN SIZIN IÇIN ZEVKLI OLMAYA DEVAM ETMESINI ARZULUYORUZ. PG Enterprise AG Herrengasse 19/III I 8010 Graz Tel. +43 316 822082 www.pg-enterprise.at www.pg-enterprise.at

Detaylı

Türk Nöroşirurji Derneği Pediatrik Nöroşirürji Öğretim ve Eğitim Grubu Pediatrik Nöroşirüji Kursu TEKNİK ŞARTNAME

Türk Nöroşirurji Derneği Pediatrik Nöroşirürji Öğretim ve Eğitim Grubu Pediatrik Nöroşirüji Kursu TEKNİK ŞARTNAME Türk Nöroşirurji Derneği Pediatrik Nöroşirürji Öğretim ve Eğitim Grubu Pediatrik Nöroşirüji Kursu TEKNİK ŞARTNAME Madde 1. Taraflar 1.1 Türk Nöroşirürji Derneği 1.2 Türk Nöroşirürji Derneği İktisadi İşletmesi

Detaylı

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI (ORAN) TR72 (KAYSERİ SİVAS YOZGAT) DÜZEY 2 BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI (ORAN) TR72 (KAYSERİ SİVAS YOZGAT) DÜZEY 2 BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI (ORAN) TR72 (KAYSERİ SİVAS YOZGAT) DÜZEY 2 BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2016 yılı teklif çağrısı kapsamında

Detaylı

TURKISH THE STAR SORUMLU KUMAR OYNATMA YÖNETMELİĞİ

TURKISH THE STAR SORUMLU KUMAR OYNATMA YÖNETMELİĞİ TURKISH THE STAR SORUMLU KUMAR OYNATMA YÖNETMELİĞİ GİRİŞ The Star, hizmetlerinde ve bütün operasyonlarında her açıdan mükemmelliğe ulaşmayı amaçlamaktadır. NSW de eğlence tesisleri alanında lider bir kuruluş

Detaylı

Kuruluşundan bu yana gelişimini sürdürmüş olan DM EFE GROUP, müşteri

Kuruluşundan bu yana gelişimini sürdürmüş olan DM EFE GROUP, müşteri 10.. yıl TARİHÇEMİZ Şirketimiz, 2007 yılında Özel Güvenlik Hizmetleri vermek amacı ile Efe Güvenlik Hizmetleri Tic. LTD.ŞTİ. ünvanıyla kurulmuş olup, gelişen ve değişen hizmet sektöründe, müşteri talepleri

Detaylı

Sponsorluk Dosyası 1

Sponsorluk Dosyası 1 Sponsorluk Dosyası 1 www.tuad.org.tr I www.arastirmazirvesi.com 2 ARAŞTIRMA ZİRVESİ Geçmiş Araştırma Zirvelerine Sponsor Olan Bazı Araştırmaverenler 3 ARAŞTIRMA ZİRVESİ 4 ARAŞTIRMA ZİRVESİ 5 ARAŞTIRMA

Detaylı

TEPDAD Çalışma Yönetmeliği

TEPDAD Çalışma Yönetmeliği TEPDAD Çalışma Yönetmeliği sürüm. 1.1. 2010 (19.12. 2010 tarihli TEPDAD Genel Kurulu nda kabul edilmiştir) MADDE 1- Dayanak ve Amaç Bu yönetmelik, Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon

Detaylı

ABD, İngiltere, İrlanda, Kanada, Hollanda, Avustralya, Yeni Zelanda.

ABD, İngiltere, İrlanda, Kanada, Hollanda, Avustralya, Yeni Zelanda. VerdeTaks dünya çapında vergi iadeleri hizmeti veren yeni kurulmuş bir şirkettir. Şirketimiz finansal, müşteri hizmetleri, pazarlama ve satış alanlarında 14 yıldan fazla bir deneyime sahiptir. Uzmanlarımızın

Detaylı

Masaüstü yazılım ürünlerinize YENİ kalıcı lisans satın almak için son gün 31 Ocak 2017!

Masaüstü yazılım ürünlerinize YENİ kalıcı lisans satın almak için son gün 31 Ocak 2017! Delcam Kalıcı Lisanslama Değişiklikleri Müşteri Soruları ve Cevaplar Bu doküman kalıcı lisans satışı ile ilgili uygulanacak değişiklikler hakkında sorular ve cevaplar içerir. http://www.delcam.com/perpetuallicenses

Detaylı

SPONSORLUK VE REKLAM SEÇENEKLERİ

SPONSORLUK VE REKLAM SEÇENEKLERİ perspective of the future SPONSORLUK VE REKLAM SEÇENEKLERİ the future perspective of SECURITY 18. ULUSLARARASI GÜVENLİK VE RFID FUARI the future perspective of FIRE RESCUE 18. ULUSLARARASI YANGIN, ACİL

Detaylı

18-21 KASIM 2015-İSTANBUL. www.turkeyhealth.net SILENCE İSTANBUL HOTEL & KONGRE MERKEZİ. Düzenleyenler. Destekleyenler

18-21 KASIM 2015-İSTANBUL. www.turkeyhealth.net SILENCE İSTANBUL HOTEL & KONGRE MERKEZİ. Düzenleyenler. Destekleyenler 18-21 KASIM 2015-İSTANBUL SILENCE İSTANBUL HOTEL & KONGRE MERKEZİ Düzenleyenler Destekleyenler www.turkeyhealth.net a- B- C- D- E- F- G- H- I- J- Ana Sponsorluk Altın Sponsorluk Gümüş Sponsorluk Bronz

Detaylı

VETERİNER HEKİMLER ODASI KLİNKLERE ÖZEL WEB PAKETLERİ

VETERİNER HEKİMLER ODASI KLİNKLERE ÖZEL WEB PAKETLERİ Her Kliniğin Web Sitesi Olsun! VETERİNER HEKİMLER ODASI KLİNKLERE ÖZEL WEB PAKETLERİ Günümüzde web sitesi tüm kurum ve kuruluşlar için ihtiyaç haline gelmiş durumdadır. Ayrıca yeni yürürlüğe giren Türk

Detaylı

PERSONEL BELGELENDİRME HİZMET TEKLİFİ

PERSONEL BELGELENDİRME HİZMET TEKLİFİ Sayın [İlgili Kişi] [Müşteri] [Şehir] Tel: [Müşteri Telefon] Faks: [Müşteri Faks] E-mail: [Kişi Mail] PERSONEL BELGELENDİRME HİZMET TEKLİFİ Teklif No: End-Tk.[Teklif No] Rev. No: 0 Teklif Tarihi: [Teklif

Detaylı

BARIŞ TATİL SİTESİ DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

BARIŞ TATİL SİTESİ DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/7 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.11.2014 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Yönetim Faaliyetlerinde ve KYS Kalite Yönetim Sisteminde kullanılan dokümanların hazırlanması,

Detaylı

İŞLETME STATÜSÜ: Anonim Limited Kollektif Şahıs İşletmesi Diğer

İŞLETME STATÜSÜ: Anonim Limited Kollektif Şahıs İşletmesi Diğer 1 İŞLETME ADI: HİBE DANIŞMANLIĞI HİZMET TALEP FORMU İŞLETMENİN ANA FAALİYET KODU (NACE) (Vergi levhasında yer alır.) İŞLETMENİN VERGİ NUMARASI: İŞLETME YETKİLİSİNİN ADI SOYADI: E-POSTA ADRESİ: SABİT TELEFON

Detaylı

Mekan Adı. Bilinçli Kumar Oynamaya İlişkin Davranış İlkeleri

Mekan Adı. Bilinçli Kumar Oynamaya İlişkin Davranış İlkeleri Mekan Adı Bilinçli Kumar Oynamaya İlişkin Davranış İlkeleri Haziran 2012 PVS Pty Ltd Respnsible Gambling Cde f Cnduct page 1 f 12 Oyun Mekanı Bilinçli Kumar Oynamaya İlişkin Davranış İlkeleri 1. Mekanın

Detaylı

SPONSORLUK SEÇENEKLERİ

SPONSORLUK SEÇENEKLERİ 24-26 Mart 2016 İstanbul Fuar Merkezi 22-23 Mart 2016 SPONSORLUK SEÇENEKLERİ 6. Uluslararası Boya, Boya Hammaddeleri, Yapı Kimyasalları, Yapıştırıcı ve Hammaddeleri, Laboratuvar ve Üretim Ekipmanları Fuar

Detaylı

YÖNETIM KURULU 25 SUBAT 2014 GÜNDEMI

YÖNETIM KURULU 25 SUBAT 2014 GÜNDEMI YÖNETIM KURULU 25 SUBAT 2014 GÜNDEMI Sira GÜNDEM MADDELERI KARAR Baskan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ İNSAN ARAŞTIRMALARI ETİK KURUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ İNSAN ARAŞTIRMALARI ETİK KURUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM MEVLANA ÜNİVERSİTESİ İNSAN ARAŞTIRMALARI ETİK KURUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Kuruluş ve Temel Etik İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu yönerge, Mevlana Üniversitesi İnsan Araştırmaları

Detaylı

0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com

0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com 0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com Adını aldığı Ph1 gezegenin sahip olduğu 4 güneşi Kalite, Uzmanlık, Güven ve Yenilikçi olarak yörüngesine koyarak, markanızı 4 koldan saracak ve sizi gezegen savaşlarına

Detaylı

Dünya Bankası Teftiş Paneli. Sorunlarınızı dinlemeye hazırız..

Dünya Bankası Teftiş Paneli. Sorunlarınızı dinlemeye hazırız.. Dünya Bankası Teftiş Paneli Sorunlarınızı dinlemeye hazırız.. Ne Teftiş Paneli Nedir? Teftiş Paneli, Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu tarafından 1993 yılında Dünya Bankası tarafından finanse edilen

Detaylı

Madde 3- Bu protokol, Madde 2'de belirtilmis olan amaca ulasmak için iskur ile SHÇEK arasindaki görev, yetki ve sorumluluklari kapsar.

Madde 3- Bu protokol, Madde 2'de belirtilmis olan amaca ulasmak için iskur ile SHÇEK arasindaki görev, yetki ve sorumluluklari kapsar. KONU Madde 1- Bu protokolün konusu, 1 Nisan 2010 tarihinde Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantisinda kabul edilen "Sosyal Yardim Sisteminin istihdam ile Baglantisinin Kurulmasi ve Etkinlestirilmesi Eylem

Detaylı

TOPLANTI NOTU. TOHUMLARI Ortak Çalışma Grubu Toplantısı T. DÜZENLEYEN KURULUŞ : TSÜAB

TOPLANTI NOTU. TOHUMLARI Ortak Çalışma Grubu Toplantısı T. DÜZENLEYEN KURULUŞ : TSÜAB TOPLANTI NOTU TOPLANTININ ADI TOPLANTI TARİHİ : YEMEKLİK TANE BAKLAGİL TOHUMLARI Ortak Çalışma Grubu Toplantısı : 27 Eylül 2016, Salı T. DÜZENLEYEN KURULUŞ : TSÜAB TOPLANTININ KONUSU : Bitki grupları ile

Detaylı

MERSİN ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ HALKTAN GELEN ŞİKAYETLERİN YÖNETİMİ PLANI REVİZYON TAKİP SAYFASI

MERSİN ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ HALKTAN GELEN ŞİKAYETLERİN YÖNETİMİ PLANI REVİZYON TAKİP SAYFASI Rev.No: 00 Revizyon Tarihi: -- Sayfa No: 1 / 7 REVİZYON TAKİP SAYFASI Rev. No Rev. Tarihi Rev. Yapılan Sayfa No Revizyonun Sebebi 00 - Yeni Yayın HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Eray ÖZEN Çevre Mühendisi

Detaylı

Solucan Haber Mayıs ve Haziran Kampanyası! Memnuniyet Garantili!*

Solucan Haber Mayıs ve Haziran Kampanyası! Memnuniyet Garantili!* Solucan Haber Mayıs ve Haziran Kampanyası! Memnuniyet Garantili!* Merhaba, Kırmızı Solucan ve Gübresi Ticareti yapan bir firma olarak kazancınızı arttırmak ve daha çok müşteriye erişmek istiyorsanız, Türkiye

Detaylı

TOPLANTI NOTU. VE YEŞİL ALAN ÇİM BİTKİLERİ Ortak Çalışma Grubu Toplantısı T. DÜZENLEYEN KURULUŞ : TSÜAB

TOPLANTI NOTU. VE YEŞİL ALAN ÇİM BİTKİLERİ Ortak Çalışma Grubu Toplantısı T. DÜZENLEYEN KURULUŞ : TSÜAB TOPLANTI NOTU TOPLANTININ ADI TOPLANTI TARİHİ : ÇAYIR- MERA- YEM BİTKİLERİ VE YEŞİL ALAN ÇİM BİTKİLERİ Ortak Çalışma Grubu Toplantısı : 27 Eylül 2016, Salı T. DÜZENLEYEN KURULUŞ : TSÜAB TOPLANTININ KONUSU

Detaylı

Başarıya Bağlılık Taahhüdü

Başarıya Bağlılık Taahhüdü Başarıya Bağlılık Taahhüdü İyi İş uygulamaları Lider olan BENİMLE başlar. QuestNet TM Bağımsız Temsilcisi olarak QNet ile olan görüşmelerimde dürüst ve adil olacak; tüm profesyonel etkinliklerimi, kendi

Detaylı

2011 yılında yeni konsepti ve büyüyen ekibiyle şu anki yüzüne kavuşmuştur.

2011 yılında yeni konsepti ve büyüyen ekibiyle şu anki yüzüne kavuşmuştur. 2002 2005 2008 2011 2014 2016 Adjans Kimdir Dijital reklam ajansı olan Adjans, 2002 yılında dijital dünya sektörüne giriş yapmış ve sektörde hızla yükselerek adını duyurmuş prestijli bir kuruluştur. Markanızı

Detaylı

reklam ve promosyon alanları

reklam ve promosyon alanları reklam ve promosyon alanları online reklamlar A.a.1 A.a.2 Websitesi banner Katılımcı firma 1.650 +KDV / per month Website banner Katılımcı olmayan firma 2.650 +KDV / per month 3 ay için %10 indirim, 6

Detaylı

DOKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ Doküman No: Yürürlük Tarihi: Revizyon Tarih/No:

DOKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ Doküman No: Yürürlük Tarihi: Revizyon Tarih/No: 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, İç Kontrol Sistemi içinde bulunan tüm dokümanların hazırlanması, onaylanması, yayını, sürdürülmesi, güncelleştirilmesi ve dağıtım esasları için yöntem ve sorumlulukları belirlemektir.

Detaylı

YÖN GRUP wwww.yongrup.com

YÖN GRUP wwww.yongrup.com Geleceğe birlikte YÖN verelim YÖN GRUP wwww.yongrup.com HAKKIMIZDA 2000 yılında kurulan Yön Grup, merkez ofisi Ankara da bulunan ve bünyesinde farklı kuruluşları barındıran bir grup şirketidir. Şirketimiz

Detaylı

04.01.2016 27 MSIN DIWIZ TICARET ODASI. Tarih.../01/2016 Sap : 0515-511 Konu. !SG tveren Egitimleri.

04.01.2016 27 MSIN DIWIZ TICARET ODASI. Tarih.../01/2016 Sap : 0515-511 Konu. !SG tveren Egitimleri. I, '8o tt - MSIN DIWIZ TICARET ODASI GENEL SERrrERLtINE PtRtREIS N7L1SMET tnon(i BULVA.RI NO:13 33100 MERstN J Tarih.../01/2016 Sap : 0515-511 Konu 2 TURKIYE ODALAR VE BORSALAR BIRLIGI!SG tveren Egitimleri.

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Sayı : 1910861-11.0-E.19579 5/0/016 Konu : 016 Yılı Muhtar ve Nüfus Personeli Eğitimleri Bilindiği üzere 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri

Detaylı

ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetmeliği Bu Yönetmelik Yönetim Kurulu nun 28.03.2014 gün ve 22 No.lu kararı ile kabul edilmiştir. Hazırlayan Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

İdari ve Mali Kayıt işlemleri 01 Haziran 2013-28 Haziran 2013 tarihleri arasında yapılacaktır.

İdari ve Mali Kayıt işlemleri 01 Haziran 2013-28 Haziran 2013 tarihleri arasında yapılacaktır. 30.05.2013 Sayın Veli, Okulumuzun 2013-2014 ders yılı eğitim ve yatılılık ücretleri belirlenmiş olup, işlemleri kolaylıkla takip edebilmeniz için, ücret ödeme planı ve kayıt yenileme işlemleri takip formu

Detaylı

MUTABAKAT TUTANAĞI VE ÇALIŞMA, İŞLEYİŞ USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

MUTABAKAT TUTANAĞI VE ÇALIŞMA, İŞLEYİŞ USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ TÜRKİYE ALKOL POLİTİKALARI PLATFORMU (TAPP) MUTABAKAT TUTANAĞI VE ÇALIŞMA, İŞLEYİŞ USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ PLATFORMUN ADI 1- Platformun adı, Türkiye Alkol Politikaları Platformu dur. Kısa adı ise TAPP

Detaylı

www.pwc.com.tr/tmas PwC Türkiye Muhasebe ve Mali İşler Yönetim Hizmetleri

www.pwc.com.tr/tmas PwC Türkiye Muhasebe ve Mali İşler Yönetim Hizmetleri www.pwc.com.tr/tmas PwC Türkiye Muhasebe ve Mali İşler Yönetim Hizmetleri Muhasebe ve Mali İşler Yönetim Hizmetleri Yaklaşımımız ve sunduğumuz hizmetler Süreçler Ayşe Bayrı Işım Şirket Ortağı Tel:+90 212

Detaylı

YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM DANIŞMANLIĞI FAALİYETİ ÇIKAR ÇATIŞMASI POLİTİKASI

YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM DANIŞMANLIĞI FAALİYETİ ÇIKAR ÇATIŞMASI POLİTİKASI YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM DANIŞMANLIĞI FAALİYETİ ÇIKAR ÇATIŞMASI POLİTİKASI 02.02.2015 A. Amaç Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. (Kurum) Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde yatırım

Detaylı

SPOR A.Ş. FARKIN OLSUN PROJE YARIŞMASI BAŞVURU KILAVUZU

SPOR A.Ş. FARKIN OLSUN PROJE YARIŞMASI BAŞVURU KILAVUZU SPOR A.Ş. FARKIN OLSUN PROJE YARIŞMASI BAŞVURU KILAVUZU 2015 İyi fikirler sınırları yok eder. 1.Giriş SPOR A.Ş., 2014 yılı içinde Kurumun İçin Proje Üret Farkın Olsun sloganı ile bir proje yarışması düzenledi.

Detaylı

WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI

WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI Bu web sitesi halkımızın araç muayenesi ile ilgili bilgisini arttırmak ve muayene prosedürü hakkında bilgi sahibi olmasını amaçlama üzere oluşturulmuştur. Araç muayene öncesinde

Detaylı

Saygının Hakim Olduğu Bir Çalışma Ortamı İlkesi

Saygının Hakim Olduğu Bir Çalışma Ortamı İlkesi Saygının Hakim Olduğu Bir Çalışma Ortamı İlkesi İlke Beyanı: 3M çalışma ortamındaki herkes, kendisine saygıyla davranılmasını hak eder. Saygı göstermek, her bir kişiye eşsiz yetenekleri, geçmişi ve bakış

Detaylı

P R. 08. No Tarih Konusu Talep Sahibi DAĞITIM : TÜM BİRİMLERE CİHANGİR AYDEMİR GENEL KOORDİNATÖR ŞERİFE KÖŞKER YÖNETİM TEMSİLCİSİ

P R. 08. No Tarih Konusu Talep Sahibi DAĞITIM : TÜM BİRİMLERE CİHANGİR AYDEMİR GENEL KOORDİNATÖR ŞERİFE KÖŞKER YÖNETİM TEMSİLCİSİ Sayfa No : 1 / 6 No Tarih Konusu Talep Sahibi DAĞITIM : TÜM BİRİMLERE HAZIRLAYAN ONAY ŞERİFE KÖŞKER YÖNETİM TEMSİLCİSİ CİHANGİR AYDEMİR GENEL KOORDİNATÖR Sayfa No : 2 / 6 1. Amaç ve Kapsam Bu prosedürün

Detaylı

Yenileme Kampanyası. Yapı Sektöründe Yenileme Pazarının Canlandırılması

Yenileme Kampanyası. Yapı Sektöründe Yenileme Pazarının Canlandırılması Yenileme Kampanyası Yapı Sektöründe Yenileme Pazarının Canlandırılması Kampanya Tanımı Tüm Türkiye de Yapı Sektöründe Yenileme Pazarının Organize Kampanya Hareketi ve Destekleyici Finansman Kampanyası

Detaylı

Çakmak Sitesi Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Çakmak Sitesi Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı Çakmak Sitesi Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı Tarih :30.01.2016, Saat : 19.00 Yer :Site Toplantı Salonu Toplantı No: 2016-1 Çakmak Sitesinin Olağan Genel Kurul una katılmak için gelen üyelerimiz,

Detaylı

AKTÜERLER DERNEĞİ PROFESYONEL DAVRANIŞ VE ETİK STANDARTLARI

AKTÜERLER DERNEĞİ PROFESYONEL DAVRANIŞ VE ETİK STANDARTLARI AKTÜERLER DERNEĞİ PROFESYONEL DAVRANIŞ VE ETİK STANDARTLARI AKTÜERLER DERNEĞİ PROFESYONEL DAVRANIŞ VE ETİK STANDARTLARI 1. BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar 2. BÖLÜM Genel İlkeler 3. BÖLÜM Üyeler Arası Dayanışma

Detaylı

Ürün ve hizmet başvurularını işleme alma, ödeme ve işlemler gerçekleştirme, talimatları ya da talepleri tamamlama

Ürün ve hizmet başvurularını işleme alma, ödeme ve işlemler gerçekleştirme, talimatları ya da talepleri tamamlama Gizlilik Politikası Bu Gizlilik Politikası, Standard Chartered Grup un ( SCB, biz veya bizim ) herhangi bir üyesi tarafından Kişisel Verilerin toplanması, kullanılması ve ifşa edilmesi hakkındadır. Kişisel

Detaylı

AMAÇ Madde 2- Protokolün amaci, sosyal yardim sisteminin yeniden yapilandirilmasi için sosyal yardim

AMAÇ Madde 2- Protokolün amaci, sosyal yardim sisteminin yeniden yapilandirilmasi için sosyal yardim KONU Madde 1- Bu protokolün konusu, 1 Nisan 2010 tarihinde Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantisinda kabul edn "Sosyal Yardim Sisteminin istihdam Baglantisinin Kurulmasi ve Ekinlestirilmesi Eylem Plani"

Detaylı

( ( ( ( ( ( Müşteri Odaklılık

( ( ( ( ( ( Müşteri Odaklılık Tesis yönetim hizmetleri, ülkemizin gelecek dönemde daha da önem vereceği bir dışarıdan temin kalemi olacaktır. Sektörde olan bizler, deneyimimizle bu sektöre değer katmaya devam edeceğiz. HAKKIMIZDA Tüm

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜŞTERİYE HİZMET PROSEDÜRÜ PR18/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜŞTERİYE HİZMET PROSEDÜRÜ PR18/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR18/KYB Sayfa No: 1/4 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı Daire Başkanlığında; müşteri taleplerine

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Transit Rejimi 2014 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi tutulması

Detaylı

2. KAPSAM OMÜ Mühendislik Fakültesi bünyesinde kullanılan Kalite Yönetim Sistemi dökümanlarını kapsar.

2. KAPSAM OMÜ Mühendislik Fakültesi bünyesinde kullanılan Kalite Yönetim Sistemi dökümanlarını kapsar. 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, OMÜ Mühendislik Fakültesi Kalite Yönetim Sistemine ait tüm dökümanların hazırlanması, onaylanması, revizyonu ve kontrol altına alınmasıyla ilgili yöntemleri tarif eder. 2.

Detaylı

1.AMAÇ Bu prosedürün amacı firmamıza gelen itiraz ve şikayetlerin nasıl ele alındığını tarif etmektir.

1.AMAÇ Bu prosedürün amacı firmamıza gelen itiraz ve şikayetlerin nasıl ele alındığını tarif etmektir. 1.AMAÇ Bu prosedürün amacı firmamıza gelen itiraz ve şikayetlerin nasıl ele alındığını tarif etmektir. 2.SORUMLULAR Genel Müdür İtiraz ve Şikayet Değerlendirme Komitesi Yönetim Temsilcisi Müşteri Temsilcisi

Detaylı

10. ULUSLARARASI LED SİSTEMLERİ, TEKNOLOJİLERİ, UYGULAMALARI VE LED AYDINLATMA FUARI 25-28 EYLÜL 2014. istanbul fuar merkezi (ifm) www.ledfuari.

10. ULUSLARARASI LED SİSTEMLERİ, TEKNOLOJİLERİ, UYGULAMALARI VE LED AYDINLATMA FUARI 25-28 EYLÜL 2014. istanbul fuar merkezi (ifm) www.ledfuari. 10. ULUSLARARASI LED SİSTEMLERİ, TEKNOLOJİLERİ, UYGULAMALARI VE LED AYDINLATMA FUARI 25-28 EYLÜL 2014 istanbul fuar merkezi (ifm) www.ledfuari.com SPONSORLUK SEÇENEKLERİ Yaka İpi Sponsorluğu VESTEL Yaka

Detaylı

SERDÜMEN YETİŞTİRME KURS PROGRAMI

SERDÜMEN YETİŞTİRME KURS PROGRAMI SERDÜMEN YETİŞTİRME KURS PROGRAMI 1. KURUMUN ADI : 2. KURUMUN ADRESİ : 3. KURUCUNUN ADI : 4. PROGRAMIN DAYANAĞI : 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, Özel Kurslar

Detaylı

25-29 NİSAN 2012 MARDAN PALACE - KUNDU/ ANTALYA SPONSORLUK DOSYASI

25-29 NİSAN 2012 MARDAN PALACE - KUNDU/ ANTALYA SPONSORLUK DOSYASI 25-29 NİSAN 2012 MARDAN PALACE - KUNDU/ ANTALYA SPONSORLUK DOSYASI ORGANİZASYON www.ohsadkurultayi.org www.ohsadkurultayi.org SPONSORLUK DOSYASI TÜRKİYE SAĞLIK SEKTÖRÜ YİNE ANTALYA DA BULUŞUYOR! Özel Hastaneler

Detaylı

Federal Almanya nın Tüketici Politikası Organizasyonu Tüketici Örgütleriyle ilişkileri

Federal Almanya nın Tüketici Politikası Organizasyonu Tüketici Örgütleriyle ilişkileri Federal Almanya nın Tüketici Politikası Organizasyonu Tüketici Örgütleriyle ilişkileri (Tüketici Politikasında Yeni Organizasyon: Aralık 2013) Sunum:Haşmet ATAHAN 04/05 Ağustos 2016 - İstanbul - Federal

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDE KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA PROGRAMI UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNERGE

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDE KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA PROGRAMI UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNERGE T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDE KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA PROGRAMI UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNERGE AMAÇ MADDE 1- Bu esaslar, Üniversitemizde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesine

Detaylı

ECOCERT TARAFINDAN ORGANİK TARIM STANDARTLARINA GÖRE SERTİFİKALANMIŞ ÜRÜNLERDE ECOCERT MARKA VE LOGOSUNU KULLANIM KURALLARI

ECOCERT TARAFINDAN ORGANİK TARIM STANDARTLARINA GÖRE SERTİFİKALANMIŞ ÜRÜNLERDE ECOCERT MARKA VE LOGOSUNU KULLANIM KURALLARI ECOCERT TARAFINDAN ORGANİK TARIM STANDARTLARINA GÖRE SERTİFİKALANMIŞ ÜRÜNLERDE ECOCERT MARKA VE LOGOSUNU KULLANIM KURALLARI ECOCERT, sertifikasyon birimi ve tescillenmiş bir marka olarak aşağıdaki işlemleri

Detaylı

P R. 0 8 DEĞİŞİKLİKLER TABLOSU. No Tarih Konusu Talep Sahibi DAĞITIM : TÜM BİRİMLERE ŞERİFE KÖŞKER KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ

P R. 0 8 DEĞİŞİKLİKLER TABLOSU. No Tarih Konusu Talep Sahibi DAĞITIM : TÜM BİRİMLERE ŞERİFE KÖŞKER KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ DEĞİŞİKLİKLER TABLOSU Sayfa No : 1 / 5 No Tarih Konusu Talep Sahibi DAĞITIM : TÜM BİRİMLERE HAZIRLAYAN ONAY ŞERİFE KÖŞKER KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ CİHANGİR AYDEMİR GENEL KOORDİNATÖR Sayfa No : 2 / 5 1.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı HAVA YOLU TAŞIMACILIĞI TEHLİKELİ MADDELER KURALLARI KURS PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı HAVA YOLU TAŞIMACILIĞI TEHLİKELİ MADDELER KURALLARI KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı HAVA YOLU TAŞIMACILIĞI TEHLİKELİ MADDELER KURALLARI KURS PROGRAMI ANKARA 2010 HAVA YOLU TAŞIMACILIĞI TEHLİKELİ MADDELER KURALLARI KURS PROGRAMI

Detaylı

TÜRMOB Etik Eğitim 2017/2. Dönem Takvimi ve Süreci

TÜRMOB Etik Eğitim 2017/2. Dönem Takvimi ve Süreci 2017/2. Dönem Takvimi ve Süreci BAŞURU ve ÖDEME DÖNEMİ Başlangıç : 21 Ağustos 2017 Bitiş : 11 Eylül 2017 www.turmob.org.tr sitesine Teorik Eğitim için katılım ücreti ödenmesi ve http://etik.turmob.org.tr

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ CRM

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ CRM MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ CRM Küreselleşme ve bilgi teknolojilerindeki gelişmeler sonucunda ortaya çıkan değişim işletmelerin müşteri profilini de değiştirmiştir. Müşteriler eskiden pazarda ne bulursa

Detaylı

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (Şirket) Kurumsal Yönetim Komitesi (Komite), Şirketin kurumsal

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ( Şirket veya Doğan Holding ) (Komite), Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine

Detaylı

Kimya Kongresi. 28. Ulusal. 15-21 Ağustos 2016 MERSİN. Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü. (Uluslararası Katılımlı)

Kimya Kongresi. 28. Ulusal. 15-21 Ağustos 2016 MERSİN. Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü. (Uluslararası Katılımlı) 28. Ulusal Kimya Kongresi (Uluslararası Katılımlı) 15-21 Ağustos 2016 Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü MERSİN SPONSORLUK DOSYASI www.kimya2016.org DİZİN Genel Bilgiler 2 Destek

Detaylı

Düşük İtibar Kaybı. Mali kayıp, menfaat sağlama, yanlış sayım. Haksız rekabet, ihale iptali, menfaat sağlama. Hatalı ödeme, yanlış işlem, hak kaybı.

Düşük İtibar Kaybı. Mali kayıp, menfaat sağlama, yanlış sayım. Haksız rekabet, ihale iptali, menfaat sağlama. Hatalı ödeme, yanlış işlem, hak kaybı. Birimi: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Alt Birimi: Teknik ve İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü Hassas Görevler Hassas Görevi Risk Görevin Yerine Olan Personel Düzeyi Getirilmeme Sonucu Birim

Detaylı

SBÜ TIP FAKÜLTESİNDE TEZ YÖNETİMİ VE TEZ SÜREÇLERİ

SBÜ TIP FAKÜLTESİNDE TEZ YÖNETİMİ VE TEZ SÜREÇLERİ SBÜ TIP FAKÜLTESİNDE TEZ YÖNETİMİ VE TEZ SÜREÇLERİ SBÜ TIP FAKÜLTESİNDE TEZ YÖNETİMİ VE TEZ SÜREÇLERİ 1-Zamanlama: Tıpta uzmanlık öğrencisine uzmanlık süresinin ilk yarısında tez konusu ve tez danışmanı

Detaylı

herkesin i herkesin i www.bi. 0850 7 400 500 HAKKIMIZDA 20 yılı aşkın süredir, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren EFT ailesinin ürünü bi. ; Türkiye de 2.el oto alım / satım sırasındaki ilişkiyi kurumsal

Detaylı

MANİSA TİCARET BORSASI 2016 YILI İŞ PLANI

MANİSA TİCARET BORSASI 2016 YILI İŞ PLANI MANİSA TİCARET BORSASI YILI İŞ PLANI STRATEJİK AMAÇ 1: MANİSA TİCARET BORSASI'NIN KURUMSAL KAPASİTESİNİN,MALİ KAPASİTESİNİN VE TANINIRLIĞININ ARTTIRILMASI,GELİŞTİRİLMESİ ( TL ) HEDEF 1.1 MTB KURUMSAL WEB

Detaylı

ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI SINAV KILAVUZU

ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI SINAV KILAVUZU T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2017-2018 ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI SINAV KILAVUZU SAYIN ADAY: Bülent Ecevit Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı tarafından

Detaylı

Önemli Not unuz varsa, buraya yazınız. Versiyon: [Gün Ay Yıl] [İletişim Bilgileri]

Önemli Not unuz varsa, buraya yazınız. Versiyon: [Gün Ay Yıl] [İletişim Bilgileri] İş Planı ÖNEMLİ NOT Önemli Not unuz varsa, buraya yazınız. Versiyon: [Gün Ay Yıl] [İletişim Bilgileri] Firma Bilgileri Firma İsmi İlgili Kişi / Pozisyonu İş Adresi Telefon / Faks Numaraları E-Posta / Web

Detaylı

TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) FİNANS

TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) FİNANS TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) FİNANS HAP Başkanı Finans Yönetim Zaman Ünite Satın Alma Tazminat/Hak Muhasebe-Bütçe Anlaşmalı kurumlar Türkiye Hastane Afet Planı (THAP)

Detaylı

1- AMAÇ Kahramanmaraş Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Baştabipliğinde doküman bütünlüğünü sağlamaktır.

1- AMAÇ Kahramanmaraş Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Baştabipliğinde doküman bütünlüğünü sağlamaktır. 1- AMAÇ Baştabipliğinde doküman bütünlüğünü sağlamaktır. 2- KAPSAM nde hazırlanacak prosedür, program, form, plan, tutanak, liste, rehber, talimat vb tüm dokümanları kapsar. 3- KISALTMALAR Bu prosedürde

Detaylı

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Kurumsal Yönetim Politikası (29 Eylül 2009 tarih ve 1/2009 No'lu Yönetim Kurulu Toplantısı tarafından onaylandığı şekilde) Başkandan mesaj Indorama Ventures Public

Detaylı

Şikayet Ve İtiraz Prosedürü

Şikayet Ve İtiraz Prosedürü DOk.No : PR-10-07 Rev.Tar. :17.07.2017 Rev. No : 02 Sayfa No : 1/5 1. AMAÇ VE KAPSAM Milimetrik in yürütmekte olduğu belgelendirme faaliyetlerine dair ilgili kuruluş veya taraflardan gelebilecek şikayet

Detaylı

BORSA İSTANBUL A.Ş. Uzaktan Erişim Ağı Site-to-Site VPN Altyapısı Kurulum Kılavuzu. Sürüm: 1.1 Tarih: 09.01.2015

BORSA İSTANBUL A.Ş. Uzaktan Erişim Ağı Site-to-Site VPN Altyapısı Kurulum Kılavuzu. Sürüm: 1.1 Tarih: 09.01.2015 BORSA İSTANBUL A.Ş. Uzaktan Erişim Ağı Site-to-Site VPN Altyapısı Kurulum Kılavuzu Sürüm: 1.1 Tarih: 09.01.2015 Döküman Tarihçesi Sürüm Tarih Değişiklik Özeti 1.0 24/12/2014 İlk Yazım 1.1 09/01/2015 Ekte

Detaylı

ALAN ALT ALAN KODU. Kalite ve Strateji Planlama Proje

ALAN ALT ALAN KODU. Kalite ve Strateji Planlama Proje T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Mesleki Gelişim Programı ALAN ALT ALAN KODU Kalite ve Strateji Planlama Proje.01.01.0.00 1-ETKİNLİĞİN ADI FATİH Projesi Eğitimde

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde 22/01/2010 tarih ve 56-121 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Kurumsal Yönetim

Detaylı

+ MENU WALL. Restorant/Fast Food Menü Ekranları

+ MENU WALL. Restorant/Fast Food Menü Ekranları Digital Tabela İşletmenize özel Digital Tabela (Signage) ihtiyaçlarınız için dilediğiniz yerden içeriğini güncelleyebileceğiniz merkezi yönetim destekli, video wall, digital menu ekranları, birleşik led

Detaylı

NEHRİ & 3 ÜLKE HOLLANDA BELÇİKA ALMANYA

NEHRİ & 3 ÜLKE HOLLANDA BELÇİKA ALMANYA PROMOSYON 5*DLX NEHİR GEMİSİ SWISS TIARA ile REN NEHRİ & 3 ÜLKE HOLLANDA BELÇİKA ALMANYA Amsterdam(1) Antwerp/Brüksel/Brugge Nijmegen Düsseldorf 27 Haziran 2014 / 4 Gece 01. Gün İSTANBUL AMSTERDAM (HOLLANDA)

Detaylı