Sivas. Valilik Avrupa Birli i Bürosu Sayfa 4 te. AB Baflkanl Portekiz de Sayfa 8 te. Cumhuriyet Üniversitesi AB ye haz rlan yor.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sivas. Valilik Avrupa Birli i Bürosu Sayfa 4 te. AB Baflkanl Portekiz de Sayfa 8 te. Cumhuriyet Üniversitesi AB ye haz rlan yor."

Transkript

1 Sivas 11 Eylül 2007 Valilik Avrupa Bürosu Sayfa 4 te AB Baflkanl Portekiz de Sayfa 8 te Cumhuriyet Üniversitesi AB ye haz rlan yor. Sayfa 11 de Sivas n Yeralt Zenginlikleri Sayfa 14 te KOB lere Yönelik Yeni AB Politikas Sayfa 18 de Bal kl Kapl ca n n Dünyada Efli Yok Sayfa 22 de

2 2 Sivas, AB ve GAS Gazete Anadolu Sohbetleri Garanti Anadolu Sohbetleri Gazetesi GARANT : KOB lerin Bankas Bugün Türkiye deki giriflimcilerin gündeminde yer alan konulara baktı ımızda, ekonomide ülkece kısa sürede kat etti imiz yolu somut olarak görebiliyoruz. Bundan sadece 5-6 yıl önce ayakta kalabilmenin yollarını arayan KOB ler, bugün marka olmayı, uluslararası piyasalarda rekabet edebilmeyi, Avrupa sürecine uyumu, inovasyonla katma de er yaratmayı, finansman araçlarından etkin yararlanmanın yöntemlerini ve kurumsallaflmayı tartıflıyor. Bu tablo, ekonomide yaklaflık 5 yıldır aralıksız olarak gerçeklefltirdi imiz yüksek büyümeyi, sürdürülebilir istikrara dönüfltürmek için, do ru yolda oldu umuzu gösteriyor. Aynı zamanda Garanti Bankası olarak bundan 10 yıl önce öngördü ümüz geliflim çizgisinin do ru oldu unu kanıtlıyor de, istikrarlı ekonominin itici gücü olarak gördü ümüz KOB lere yönelik hizmetlerimizi, ayrı bir iflkolu kapsamında ele aldık. KOB ler üzerine uzmanlaflan ilk özel Türk bankası olarak, 10 yıldır, iflletmelerin ihtiyaçlarının bir adım önünde olmak amacıyla gereken yapıyı oluflturmaya çalıflıyoruz. Bu kapsamda, öncü rolümüzü gelifltirmek için, di er tüm hizmetlerimizde oldu u gibi bu alanda da, sahada olmayı bir yaflam biçimi haline getirdik. Bugün, giriflimcilere, KOB Bankacılı ı iflkolu çatısı altında, tamamen bu alanda uzmanlaflmıfl ü aflkın kifliden oluflan kadromuzla hizmet veriyoruz. Sadece flubelerimizi de il, genel müdürlük organizasyonumuzu da sahada olacak flekilde yapılandırdık. Garantililer, her fırsatta KOB lerin yanında, onları dinliyor, öngörü ve yetkinliklerini sahada gelifltiriyor. Arkadafllarım, müflterilerimizin iflyerlerine düzenli ziyaretlerde bulunuyor, katıldıkları fuar, konferans, toplantı gibi etkinliklerde bizzat yer alarak yeni e ilimleri, ifl yapıfl flekillerini yerinde gözlemliyor. Anadolu nun dört bir yanında illerin ve bölgelerin ekonomik geliflim alanlarını incelemek için fırsatlar yaratıyor, yöntemler gelifltiriyor. Gözlemlerimiz ıflı ında, iflletmelerin ihtiyaçlarına uygun kredileri ve nakit akıfllarına uygun sektör paketlerini sunuyoruz. Türkiye nin giriflimcilik alanını geniflletmek için kadın giriflimcilere yönelik destek paketimizi de KAG DER in iflbirli iyle kullanıma sunduk. Paket kapsamında, giriflimcilik e itimlerinin ilk etabını tamamladık. Ayrıca bu yıl Ekonomist dergisinin iflbirli iyle düzenlemeye baflladı ımız Türkiye nin Kadın Giriflimcisi yarıflmasını sonuçlandırdık. Kazanan kadın giriflimcilerimize ödüllerini verdik. Kredilerin yanı sıra, teknolojik yetkinli imizi, KOB ler için kolay ve yaygın kullanılır hale getiren ürünleri de hizmete sunduk: flletmelerin her an bankacılık bilgilerine ulaflmalarını sa layan 444 KOB (5624) telefon hattı ve güncel sektörel bilgilere ulaflabildikleri KOB Portalı artık KOB lerin hizmetinde... Garanti nin her zaman sahada olma felsefesinin bir baflka sonucu da, KOB lerin düflünsel vizyonlarına katkıda bulunmak için düzenledi imiz bilgilendirme toplantıları... Anadolu nun dört bir yanında gerçeklefltirdi imiz Garanti Anadolu Sohbetleri, Ortak Akıl Toplantıları, Basel II ve Dıfl Ticaret Toplantıları, iflletmeleri gelecekteki ifl ortamına hazırlamayı amaçlıyor. Toplantılar, KOB lerin nabzını tutmak ve ihtiyaçlarına uygun hizmetler gelifltirmemiz için sa lam verilere ulaflmamızı sa lıyor. Türkiye-Avrupa (AB) iliflkilerinde önemli geliflmelerin yafland flu günlerde, her ne kadar siyasi konular gündemi meflgul etse de, müzakere sürecimiz çerçevesinde h z kazanan teknik çal flmalar n, toplumsal refah m z ve iliflkilerin gelece i aç s ndan önemi unutulmamal d r. Sosyal politikadan çevreye, g da güvenli inden tüketicinin korunmas na kadar toplumsal yaflam n her alan n kapsayan AB müktesebat n n benimsenmesi ve etkili bir biçimde uygulanmas, sadece müzakere sürecinin baflar s aç s ndan de il, ayn zamanda Türkiye deki mevcut yaflam standartlar n n yükselmesi aç s ndan da çok önemlidir. Bilindi i gibi, müzakere sürecinin ilk aflamas olan tarama toplant lar, 20 Ekim 2005 tarihinde Bilim ve Araflt rma fasl yla bafllam fl, Ekim 2006 tarihinde Yarg ve Temel Haklar fasl yla sona ermifltir. Tarama süreci AB müktesebat na uyum konusunda at lmas gereken ad mlar n tespit edilmesi ve bu ba lamda yap lacak çal flmalar n belirlenmesi aç s ndan çok yararl olmufltur. Nitekim taramas biten fas llarda AB müktesebat na uyum amac yla at lacak ad mlar n tespit edilmesine iliflkin çal flmalar tarama süreci devam ederken bafllat lm flt r. Bu ba lamda önce Ekim May s 2006 dönemini kapsayan ilk 7 ayl k sürenin bir de erlendirmesi yap lm flt r. Bu dönemde taramas tamamlanan 17 fas l için 3 Ekim 2005 tarihinden sonra yap lan hukuki düzenlemeler ile 2006 ve 2007 y llar nda yap lmas öngörülen öncelikli düzenlemeleri içeren AB Müktesebat na Atatürk ve Sivas Anadolu da Milli Mücadele yi bafllatmak üzere 19 May s 1919 günü Samsun a ç kan Gazi Mustafa Kemal Pafla ve beraberindeki Kurmay Heyeti üyeleri önce Erzurum Kongresi ni açm fl, ard ndan 2 Eylül 1919 günü Sivas Kongresi ni açmak üzere Sivas a gelmifllerdir. Uyum Program, 8 Haziran 2006 tarihinde kamuoyuyla paylafl lm flt r. Haziran ay ndan sonra ayr nt l taramas yap lan fas llara iliflkin özlü çal flmalarsa devam etmektedir. Tarama sürecinin sona ermesiyle birlikte, tarama toplant lar n n sonuçlar dikkate al narak, müzakere fas llar itibariyle yap lacak çal flmalar n etkili bir biçimde yürütülmesi ve koordine edilmesi için sekiz ayr toplant yap lm fl ve her bir fas lda AB müktesebat na uyum için at lmas gereken ad mlar ile karfl lafl lan sorunlar belirlenmifltir. Bu çal flmalar takiben, 10 Ocak 2007 tarihinde, o zamanki D fliflleri Bakan m z Say n Abdullah Gül ile Baflmüzakerecimiz Say n Ali Babacan baflkanl nda, tüm kamu kurumlar n n üst düzey yöneticileriyle bir de erlendirme toplant s yap lm fl ve y llar aras nda kurumlar m z n AB sürecinde atacaklar ad mlar n tespit edilmesine iliflkin bir çal flma bafllat lm flt r. Bu çal flma sonucunda, Türkiye nin AB sürecindeki yol haritas, iliflkilerin seyrine paralel olarak, kendi önceliklerimiz do rultusunda belirlenmifl olacakt r. Öte yandan, AB müktesebat n n ayr nt l incelemesi ad alt nda 2000 y l nda bafllayan süreçte kurulan ve sekreteryas n Avrupa Genel Sekreterli i nin yürüttü ü sekiz alt komite, çal flmalar na devam etmektedir. Daha önce Türk mevzuat n n AB müktesebat yla uyumlaflt r lmas çal flmalar n n, özellikle Kat l m Ortakl Belgesi çerçevesinde de erlendirildi i alt komitelerin ifllevleri, müzakere sürecinin gerekleri do rultusunda yeniden tan mlanm flt r. Bu ba lamda, alt komitelerin AB müktesebat n n benimsenmesi ve uygulanmas yla ilgili olarak tarama toplant lar nda ele al nan konularda kaydedilen geliflmelerin takip edildi i bir platform olmas na karar verilmifltir. Ayr ca tarama sürecinden sonra AB taraf ndan yürürlü e konulan müktesebat n da alt komite toplant lar nda ele al nmas konusunda görüfl birli ine var lm flt r. Bu çerçevede, fiubat ay itibariyle tüm alt komitelerde alt nc tur toplant lar sona ermifltir. Görüldü ü üzere, Türkiye kendi ulusal menfaatleri do rultusunda reform çal flmalar na ve müzakere sürecine kararl bir biçimde devam etmektedir. AB deki mevcut konjonktür her ne kadar Türkiye nin üyeli i aç s ndan çok olumlu olmasa da, müktesebat uyumundan mali iflbirli ine pek çok alan kapsayan Türkiye-AB iliflkileri, Türkiye nin menfaatlerine uygun oldu u sürece bu kararl l kla yürütülecektir. Müzakere sürecinin kendine özgü dinamikleri kimi zaman farkl noktalara çekilmek istense de, bu süreçte at lan ad mlar, AB üyeli inin ötesinde, Türkiye nin bölgesinde bar fla ve istikrara katk da bulunan, ça dafl ve demokratik bir refah devleti olmas için gerekli, geri dönüflü olmayan ad mlard r. Bu nedenle toplumun her kesiminin müzakere süreci hakk nda bilgi sahibi olmas ve süreci sahiplenmesi ülkemizin gelece i aç s ndan çok önemlidir. Garanti Anadolu Sohbetleri Seminerleri, toplumun farkl kesimlerini ilgili olduklar alanlardaki AB müktesebat konusunda bilgilendirerek ülkemizin müzakere sürecine çok yerinde ve önemli bir katk da bulunmaktad r. Özellikle, AB müktesebat na uyumun yararlar ve karfl lafl lacak zorluklar n iller ve illere özgü sektörler baz nda farkl kesimlerden insanlar n anlayabilece i bir biçimde tart fl lmas, AB ye uyum süreci hakk nda toplumun bilinçlenmesi aç s ndan çok önemlidir. Nitekim son üç y ld r yay mlanan Garanti Anadolu Sohbetleri Gazetesi, Türkiye nin AB üyeli ine iliflkin il ve sektör baz nda bilgi sahibi olmak isteyen herkesin yak ndan takip etti i en temel kaynaklardan biri olmufltur. Bu çerçevede, Garanti Anadolu Sohbetlerini Türkiye nin ayd nl k gelece ine tuttu u fl ktan dolay tebrik ediyor ve baflar lar diliyorum... O uz Demiralp Büyükelçi, Avrupa Genel Sekreteri Sivas Kongresi nde al nan kararlar, daha önce gerçeklefltirilen Erzurum Kongresi kararlar n geniflleterek tüm ulusu kapsar bir nitelik kazanm fl ve yeni bir Türk Devleti nin kurulufluna temel olmufltur. Anadolu daki Milli Mücadele hareketinin teflkilatland r larak millet iradesinin, her türlü bask n n, kifli ve zümre idaresinin üstünde oldu unun bütün dünyada ispatlanmas ve Cumhuriyet yönetiminin temellerinin burada at lm fl olmas nedeniyle Sivas flehrinin ve Sivas Kongresi nin Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki önemi büyüktür den bu yana e yakın giriflimciyle bir araya geldi imiz Garanti Anadolu Sohbetleri toplantılarının 44. buluflması için, Sivas tayız. Toplantıda, Türkiye nin makroekonomik verilerini ve sayılarla Sivas ekonomisini ele aldıktan sonra, ilde do al tafl sanayicili inin gelece ini, aile iflletmelerinde dönüflüm ve kurumsallaflmanın yöntemlerini ayrıntılı bir flekilde incelemeyi hedefledik. Garanti Bankası olarak, kalkınmanın itici gücü KOB lerin istikrarın güvencesi haline gelmesine katkıda bulunmak için çalıflıyoruz. KOB lerin bankası olarak, KOB lere her konuda destek vermeye devam edece iz. Ergun Özen Garanti Bankas Genel Müdürü Mustafa Kemal Pafla, Hüseyin Rauf Orbay ve Ali Fuat Cebesoy Sivas Kongresi nden bir Gece Önce Planlar Üzerinde Çal fl yorlar. Mustafa Kemal Pafla, Sivas, 21 Eylül 1919

3 Sivas Valili i ve AB 3 Uyuyan Dev Uyan yor, Sivas Sanayilefliyor Geçmifli binlerce y l öncesine dayanan, bünyesinde nice medeniyetleri a rlayan, Selçuklu ve Osmanl dönemlerinde önemli bir yerleflim merkezi olan, Cumhuriyet in temellerinin at ld Sivas, günümüzde de h zl bir at l m ve büyüme hamlesi içerisindedir. Özellikle son y llarda geliflmek istedi ini her platformda ortaya koyan Sivas, üretimini art rmak, sanayisini güçlendirmek ve her sektörde pazar pay n büyütmek için önemli at l mlar yapmaktad r. Veysel DALMAZ * 2004 y l nda 5084 say l Teflvik Yasas kapsam na al nan ilimiz, bu tarihten itibaren y llard r süren suskunlu unu bozmufl ve özellikle ekonomik alanda büyük geliflmeler göstermifltir. Kamu kurumlar, sivil toplum örgütleri ve vatandafllar m z aras ndaki birlik ve beraberlik duygular yla topyekün olarak bafllat lan kalk nma hamlesi sonucunda bugün, 1.Organize Sanayi Bölgesi artan talepleri karfl layamaz olmufl, 2. Organize Sanayi Bölgesi nin kurulmas için çal flmalar bafllat lm flt r. Yasadan önce 4 olan tahsisli parsel say s bugün 303 e, 73 olan firma say s ise bugün 161 e yükselmifltir. 36 olan imalattaki firma say s bugün 74 rakam na ulafl rken, olan çal flan say s ise a yükselmifltir. Bu rakamlar n daha da üst seviyelere ç kmas için yo un mesai harcayan valili imiz, gerek il içi-d fl gerek yurtd fl nda toplant lar düzenleyerek, yat r mc larla bir araya gelmekte, Sivas n cazip olan yönlerini aktarmakta, yat r ma teflvik etmektedir. Bu giriflimlerin bir sonucu olarak bugün yabanc sermayenin de Sivas tercih etti ini görmekteyiz. Gerçekten de Sivas sahip oldu u potansiyelle yat r mc lara ve ifladamlar na genifl yelpazede uygun ve kârl yat r m f rsatlar sunmaktad r. Uyuyan Dev Uyan yor, Sivas Sanayilefliyor slogan yla ç kt m z bu yolda yat r mc lar n Sivas tercih etmeleri için de birçok neden bulunmaktad r. Bu nedenlerin bafl nda; tarihi ve kültürel miras yan nda sahip oldu u ekonomik ve sosyal potansiyeli, sanayiye girdi sa layabilecek üretim kapasitesine ve potansiyeline sahip hayvanc l k ve tar msal üretim, baflta demir olmak üzere yeralt zenginlikleri ile maden ve madene dayal sektörlerde önemli hammadde avantaj, sahip oldu u karayolu, demiryolu ve havayolu a yla ulafl mda önemli bir kavflak olmas yer almaktad r. Ayr ca, e yaklaflan üniversite ö rencisiyle bir bilim merkezi, co rafi konumu itibar yla bölgeler ve pazarlar aras nda bir geçifl noktas, sanayileflmede birçok ilde bulunmayan bir altyap, Teflvik Yasas kapsam nda olmas, 2. Organize Sanayi Bölgesi nin kurulmas için gerekli ad mlar n at lm fl olmas, önemli bir enerji kayna olarak do algaz kullanma imkan, kentleflme alan nda Türkiye nin en iyi altyap ya sahip illerinden biri olmas, en önemlisi de her zaman devletin ve milletin yan nda yer alan, Cumhuriyet sevdal s kadirflinas ve çal flkan bir halk, huzur ve güven dolu bir ortam olmas Sivas n tercih edilmesinin nedenlerindendir. lin do al kaynaklar n n ve mevcut yap s n n yan s ra Sivas ta yat r mlara sa lanan destekler de kentin yat r m için cazibe merkezi olmas nda önemli rol üstlenmektedir. Bu desteklerin bafl nda, istihdam edilecek kifli bafl na %100 e varan oranda gelir vergisi deste i ve sigorta primi iflveren pay deste i sa lanmas, %50 ye varan oranda enerji deste i verilmesi, bedelsiz arsa/arazi tahsis edilmesi, %40 oran nda yat r m indirimi sa lanmas ve ayr ca, gümrük vergisi, katma de er vergisi, fon, resim ve harç indirimleri veya istisnalar uygulanmas say labilir. Teflvik Yasas n n yat r mc ya sa lad kolayl klar n yan s ra ilimize gelecek bütün yat r mc lara, her konuda, yak n iflbirli i imkan da sunulmaktad r. KOSGEB bürosu, Orta Anadolu hracatç lar ile Gümrük Müdürlü ü nün ilimizde bulunmas, hizmetlere kolay ve h zl eriflimin sa lanmas na, d fl ticaret ifllemlerinin yerinden yürütülmesine vesile olmaktad r. limizde her geçen gün say s artan banka flubeleri arac l yla da ifladamlar m z, finansal hizmetlere kolayca eriflilebilmektedir. Valili imiz bünyesinde hizmet veren Avrupa Bürosu da uluslararas kaynaklar n ilimiz aç s ndan en üst düzeyde de erlendirilmesi hususunda gerekli bilgi ak fl n sa lamaktad r. Avrupa Bürosu bugüne kadar haz rlad 48 projeyle de yaklafl k 6 milyon Avro tutar nda hibenin ilimize girmesine vesile olmufltur. Devlet, yerel yönetimler ve sivil örgütler taraf ndan yat r mc lara böylesine yo un destek ve hizmetin verildi i Sivas, özellikle maden ve turizm sektörlerindeki mevcut potansiyelini de erlendirecek, bu alanlardaki üretim ve hizmet aç n giderecek genç giriflimcilere ihtiyaç duymaktad r. Zira kalitesi yurtd fl nda da tescillenen mermerleri ve di er maden zenginli iyle bölgesinde ön plana ç kan Sivas, dünyada efli benzeri bulunmayan Kangal Bal kl Kapl cas ve tedavi amaçl kullan lan S cak Çermik gibi kapl ca sular yla da sa l k turizmi alan nda iddial bir ç k fl yapma haz rl ndad r. Bu duygu ve düflüncelerle her alanda say lamayacak önemli de erlere sahip Sivas n bu zenginliklerini ülkemize ve dünyaya açacak yat r mc larla her platformda buluflmaya haz r oldu umuzu bir kez daha yineler, gazetemize yay n hayat nda baflar lar diler, tüm okuyucular m za en içten sevgi ve sayg lar m sunar m. * Sivas Valisi Yeniden Yükselen Irmak Projesi AB den Sivasl Engellilere Destek Vali Veysel Dalmaz, Devlet Planlama Teflkilat Proje E itimi Yeniden Yükselen Irmak isimli AB Gençlik Program kapsam nda Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Rusya, Romanya, ngiltere ve Türkiye den proje kat l mc lar n kabul etti. Bu proje kapsam nda Türkiye nin çeflitli illerini ziyaret ettiklerini belirten kat l mc lar, bölgeleri tan ma f rsat bulduklar n ve bundan sonra yapacaklar projelerde bu gezilerde edindikleri bilgilerden faydalanacaklar n belirttiler. Vali Dalmaz, Sivas n Selçuklu, Osmanl ve Cumhuriyet dönemlerinde çok önemli bir kültür merkezi oldu unu belirterek, Sivas ta sadece flehir merkezinde de il ilçelerde de önemli kültürel ve do al güzelliklerin bulundu unu ifade etti ve Bu kültürel miras korumak ve gelecek kuflaklara aktarmak için elimizden gelen tüm gayreti gösterece iz. dedi. Vali Dalmaz gençlere Sivas n tarih boyunca birçok farkl kültüre mensup insan n bir arada yaflad bir flehir oldu unu ve bu nedenle birbirimize sayg göstermemiz gerekti ini belirtti. Sivas ta hayata geçirilen AB destekli Özürlülük Engel De il Elimizi Uzatal m projesi çerçevesinde aç lan bilgisayar kursunu baflar yla tamamlayan 21 kursiyere sertifikalar verildi. Vali Veysel Dalmaz, projeyi hayata geçiren Sivas Hizmet Vakf n n Mütevelli Heyet Baflkan olarak, her insan n özürlü olabilece ini, engellilerin üretime kat lmas n n çok önemli oldu unu belirtti. Sivas ta valilik ve di er kurumlar n sosyal hizmet alan nda özürlülere destek olma ve onlara yard m eli uzatma noktas nda çok önemli çal flmalara imza att n ifade eden Vali Veysel Dalmaz, desteklerinin devam edece ini kaydetti. Engelli vatandafllar n üretti i ürünlerin de erlendirilmesi konusunda Belediye Baflkan Sami Ayd n ile ortak çal flmalar olaca n belirten Vali, bu kapsamda ürünlerin sat fl n n yap laca reyonlar n oluflturulmas n n planland n ifade etti.

4 4 Sivas Valili i ve AB Anadolu Sohbetleri Buruciye Usta Eller Projesi AB Destekli Proje Sivas ta El Sanatlar n Canland rd AB nin TR 72 Bölgesel Kalk nma Program kapsam ndaki Kapasite Gelifltirme projesinin genel amac, bölgede unutulmaya yüz tutmufl geleneksel el sanatlar n canland rmak, kültürel miras korumak ve sosyal kalk nmaya katk sa lamakt r. Bölgesel Kalk nmaya AB Deste i AB fonlu Bölgesel Kalk nma Programlar, Türkiye çap nda öncelikli bölgede, 250 milyon Avro yu aflk n bir bütçeyle yürütülüyor. Programlar, Türkiye nin farkl kesimleri aras ndaki ekonomik ve sosyal dengesizlikleri azaltmay amaçl yor ve flu illeri kaps yor: Van, Mufl, Bitlis, Hakkari, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Kastamonu, Çank r, Sinop, Samsun, Tokat, Çorum, Amasya, A r, Kars, I d r, Ardahan, Malatya, Bingöl, Tunceli, Elaz, Kayseri, Sivas, Yozgat, Konya, Karaman, Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüflhane ve Güney Do u Anadolu Projesi kapsam ndaki iller. Projeler; Samsun, Kastamonu ve Erzurum bölgeleri Bölgesel Kalk nma Program çerçevesinde yürütülüyor ve Türk Hükümeti nin entegre bir bölgesel kalk nma politikas uygulama çabalar na destek olmay amaçl yor. Sivas n da aralar nda bulundu u bu bölgede, küçük ölçekte altyap çal flmalar, KOB lerin geliflimi, ekonomik ve k rsal kalk nmay art rmak ve bölgedeki insan kaynaklar n iyilefltirmek amac yla 3 adet hibe program uygulan yor. Proje hakk nda Füsun Çiçeko lu Devlet Planlama Teflkilat n n koordinasyonunda ile Sivas l Özel daresi taraf ndan ortaklafla yürütülen AB destekli Buruciye de Usta Eller Projesi nin toplam bütçesi Avro olup %90 AB taraf ndan finanse edilmektedir. ayl k projenin baflvuru sahibi olan Sivas l Buruciye Medresesi Selçuklu Sultan III. G yaseddin Keyhüsrev (64-82) dönemi Anadolu co rafyas nda önemli ticaret ve kültür merkezlerinden biri olan Sivas n e itim alan ndaki en önemli faaliyetleri, 71 y l nda yap lan Gökmedrese, Çifte Minareli Medrese ile Buruciye Medresesi dir. Buruciye Medresesi Sivas n ileri gelen zenginlerinden olan, aslen Hamedan ( ran) yak nlar ndaki Burucird flehrinden Muzaffer Burucerdi taraf ndan pozitif bilimlerin okutulmas amac yla yapt r lm flt r. Halk aras nda Hac Maksud Medresesi olarak da bilinen medrese, fizik, kimya, astronomi gibi pozitif bilimlerin okutuldu u Fen Fakültesi olarak hizmet vermifltir. Medresenin kuzey güney ve ana eyvan, yazl k dershane olarak, ana eyvan n n güney ve kuzeyindeki büyük odalar ise k fll k dershane olarak kullan lm flt r.1967 y l nda büyük onar m tamamlanan medrese y llar aras nda Sivas Müzesi olarak kullan lm flt r y l nda Kültür Bakanl taraf ndan Vak flar Genel Müdürlü ü ne tekrar teslim edilen medrese, Sivas Valili i nin giriflimleri sonucu El Sanatlar ve Kültür Merkezi olarak kullan lmak üzere l Özel daresi ne tahsis edilmifltir. Medresede bak m ve elektrik tesisat n n elden geçirilmesiyle ilgili çal flmalara Haziran 2003 te bafllanm flt r. Bu çal flmalar n 2003 Eylül ünde tamamlanmas n n ard ndan medrese; Sivas Valili i Koruma ve Restorasyon Merkezi ile Kültür Bakanl DÖS M Sat fl Merkezi ve El Sanatlar Merkezi olarak hizmet vermeye bafllam flt r. Özel daresi, projenin hedef kitlesinin bölgede yaflayan sosyal ve toplumsal hayattan uzak kalm fl kad nlar ve iflsiz gençler olup, nihai faydalan c lar n Sivas ta geleneksel el sanatlar yla u raflan 50 zanaatkâr, restorasyon ifli yapan kurumlar ve genelde Sivas halk oldu unu belirtti. Geçti imiz Nisan ay nda e itim programlar na bafllayan projeyle, sosyal hayattan uzak kalm fl kad nlara ve iflsiz gençlere geleneksel el sanatlar konusunda meslek becerileri kazand rarak, onlar n istihdam edilebilirli ini sa lamak ve yöreye özgü bu el sanatlar n n bölgeye ekonomik girdi sa layan bir iflkolu haline getirilmesi hedefleniyor. Söz konusu sanatlar n e itimleri Buruciye Medresesi nde oluflturulan atölyelerde veriliyor, her sanat dal n n e itimleri 5 ay sürüyor ve e itimlere 10 ar kursiyer kat labiliyor. Tafl iflleme sanat n n e itimleri ise l Özel dare Müdürlü ü Restorasyon Merkezi nde veriliyor ve kurs 4 ay sürüyor. Proje kapsam nda, el sanatlar yla ilgili atölyeler haz rland ktan sonra kursiyerlere teorik ve uygulamal e itimler verilece i, e itimler sonunda meslek becerisi kazanan kursiyerlere Sivas Ticaret ve Sanayi Odas yla iflbirli i yap larak giriflimcilik e itimi verilece i ifade edildi. E itimlerin ard ndan kursiyerlerin yapt eserlerin sergilenmesi amac yla tarihi Buruciye Medresesi nde El Sanatlar fienli i düzenlenece i belirtildi. Restorasyon flçisi Yetifltirme Projesi Yine Sivas l Özel daresi nce haz rlanan ve AB taraf ndan finanse edilen Restorasyon flçisi Yetifltirme Projesi (R YEP) kapsam nda da Tafl Duvar Örgücülü ü ve Yontuculu u, Ahflap Oymac l ile Tatl Kireç olmak üzere 3 ayr dalda kurslar düzenlenece i ifade edildi. Hayata geçirilecek bu projeyle, bölgede restorasyon çal flmalar için gerekli olan nitelikli ifl gücünün sa lanmas, bu flekilde kentin kültürel miras n n korunmas na katk da bulunulmas n n amaçland belirtildi. Kursiyerlerin inflaat sektöründe çal flm fl, el becerisine sahip ve gönüllü olmalar n n yeterli olaca ifade edildi. Buruciye de, Usta Eller Projesi ve Restorasyon flçisi Yetifltirme Projesi kapsam ndaki kurslar Nisan ay nda bafllad. Valilik Avrupa Bürosu Sivas iliyle birlikte 13 ili kapsayan Düzey 2 Bölgeleri Kalk nma Program n n toplam bütçesi 90,7 milyon Avro dur. Program n amac ; program kapsam ndaki Düzey 2 bölgelerinde geliflmifllik farklar n azaltmak ve kapasite gelifltirmektir. Sivas ilinin de içinde bulundu u 13 il için aç klanan ve Devlet Planlama Teflkilat taraf ndan yürütülen AB Destekli Bölgesel Kalk nma Program ndan hibe almaya Sivas ta toplam 48 proje hak kazand. 48 projenin toplam maliyeti Avro dur. Toplam maliyetin Avro su AB taraf ndan hibe olarak finanse edilecektir. Sivas Valili i, 8 Aral k 2004 tarihinde AB Destekli Bölgesel Kalk nma Program kapsam nda proje üretmek ve hibeye hak kazanacak projeleri yürütmek amac yla Avrupa Bürosu nu kurdu. Sivas l Özel daresi ve Sivas Valisi nin baflkan oldu u vak flar ad na AB Bürosu, proje haz rlad. Bölgesel Kalk nma Program Kapsam nda Valilik AB Bürosu nun Haz rlad Projeler Bilindi i üzere AB Destekli Bölgesel Kalk nma Program n n 3 bilefleni bulunmaktad r. 1-Sivas, Bölgesel Kalk nma Program n n, Küçük Ölçekli Altyap Hibe Program ndan 5 projeyle yaklafl k olarak Avro hibe almaya hak kazanm flt r. 2-AB Destekli Bölgesel Kalk nma Program n n di er bir bilefleni olan Yerel Kalk nma Giriflimleri Hibe Program ndan Sivas ta 22 proje toplam Avro luk hibe almaya hak kazanm flt r. 3-KOB lerin Desteklenmesi Hibe Program ndan Sivas ta 21 proje toplam Avro hibeye hak kazanm flt r. AB Bürosu kuruldu undan bu yana rehberlik ve bilgilendirme faaliyetleri yapt ; 2005 ve 2006 y llar nda; kooperatiflere, Sivil Toplum Kurulufllar na, KOB lere, belediyeler ve kaymakaml klara, Merkez Köy Muhtarlar Bilgilendirme Toplant lar ve Proje Haz rlama E itimleri, aç lan programlar n izlenmesi, ilgili bilgilendirme ve bas n duyurular ve bölgesel kalk nma ile ilgili billboard çal flmalar ve tan t m filmi çal flmalar yap ld. AB Bürosu nun di er görev ve sorumluluklar - AB, Dünya Bankas, di er iç ve d fl finansman kaynaklar n n takip edilmesi, - Hibe programlar n n kamuoyuna duyurulmas, - Vatandafllara dan flmanl k hizmeti verilmesi, - Farkl hedef gruplara bilgilendirme ve e itim seminerlerinin düzenlenmesidir. Sürdürülebilir Kalk nman n Sektörel Politikalara Entegrasyonu Program Kapsam nda AB Bürosu Çal flmalar Program n temel amac, toplumsal ve yerel düzeyde sürdürülebilir kalk nma uygulamalar n gösteren projelerin desteklenmesi ve bu yolla paydafllarda sürdürülebilir kalk nma konusunda bilinç oluflturulmas d r. Hibe Program n n bütçesi, Avro dur. Sivas Valili i AB Bürosu taraf ndan haz rlanan Her fiey Enerjiyle Bafllar Projesi, Sürdürülebilir Kalk nman n Sektörel Politikalara Entegrasyonu Program kapsam nda Avro bütçeyle hibe almaya hak kazanm flt r. AB Bürosu Hükümet Kona Tel/Faks: (0346)

5 Sivas ve AB 5 Sivas ve TR72 Bölgesel Kalk nma Program AB nin Türkiye için Kat l m Öncesi 2004 Ulusal Mali Yard m Program kapsam nda, AB Destekli Bölgesel Kalk nma Program na, geçti imiz y l Sivas tan baflvuran projelerden 48 i hibe ald. Küçük ve mikro iflletmeler baflta olmak üzere özel sektörün; l Özel daresi, belediyeler, köy muhtarl klar, köylere hizmet götürme birlikleri, sulama birlikleri ve di er yerel yönetim birliklerinin ve de Sivil Toplum Kurulufllar n n hibe hakk kazanan projeleri afla da sizin için s ralad k: - Hibe alan yerel yönetimler BAfiVURU SAH B ORTAKLAR PROJE ADI UYGULAMA YER PROJE SÜRES (Ay) TOPLAM BÜTÇE (Avro) TOPLAM H BE (Avro) H BE YÜZDES (%) LG L KALKINMA B RL L ÖZEL DARES MERKEZ KARABALÇIK, KIZILALAN, MERMER, ONBAfiILAR KÖY MUHTARLIKLARI 4 EYLÜL BARAJ KÖYLER KANAL ZASYON VE DO AL ARITMA , ,50 89 fiarkifila BEL. fiarkifila KANAL ZASYON TATB KAT , ,00 89 KOYULH SAR BEL. GAZ OSMANPAfiA ÜNV. VE KOYULH SAR KAYMAKAMLI I ÇME SUYU SALE HATTI DE fi M 8.253, ,27 81,77 L ÖZEL DARES BAYINDIRLIK VE SKAN MD, SA LIK L MD GÜMÜfiDERE BELDES SA LIK OCA I NfiASI VE B L NÇLEND RME , ,50 90 YEN KARAH SAR BEL. ÇMESUYU fiebekes , ,49 87,99 - Hibe alan KOB ler BAfiVURU SAH B PROJE ADI UYGULAMA YER PROJE SÜRES (Ay) TOPLAM BÜTÇE (Avro) TOPLAM H BE (Avro) H BE YÜZDES (%) LG L KALKINMA B RL KÜRE MUTFAK DEKORASYON MOB LYA VE EV GEREÇLER PVC VE AHfiAP DO RAMA PAZ. ML. TH. HR. SAN. VE T C. LTD. fit. ÜRÜN ÇEfi TL L ARTIRMA VE MODERN ZASYON , ,10 41,06 ER-EN AHfi. DO R. Nfi. TAAH. VE Nfi. MALZ. DAYANIKLI TÜKET M MALLARI GIDA VE HT. MADDELER EMLAK TUR ZM TAfiIMACILIK OTOMOT V MALAT PAZ. TH. VE HR. T C. SAN. LTD. fit. AHfiAP PANEL KAPI ÜRET M ATÖLYES PROJES , ,50 50,00 TRAMERTAfi TRAVERTEN MERMER SAN. PAZ. A.fi. ÜRET M ÇEfi TLEND RME -ESK T LM fi TRAVERTEN MOZA K ÜRET M , ,00 50,00 S VMAR SA LIK H ZMETLER TIBB MALZEME Nfi. TUR. GIDA HAYVAN TH. HR T C. SAN.A.fi. S VMAR SA LIK IN H ZMET KAPAS TES N N ARTIRILMASI Ç N YATIRIM PROJES , ,17 49,99 ACAR TARIM ÜRÜNLER SAN. T C.LTD.fiT. ACAR KAL TE PROJES , ,47 40,15 Ç MEN GIDA LTD. fit. DAMAK TADINA AÇILAN KAPI , ,00 50,00 B O VET AfiI LAÇ TARIM HAYVANCILIK Nfi. VE TUR ZM HR. TH. MALAT SAN.T C. LTD fit. B O VET AfiI LAÇ LTD. fit VETER NER AfiILARI ÜRET M KAPAS TE ARTIRIMI PROJES , ,68 39,41 BE-TA YAPI K MYASALLARI LTD. fit. YAPIDA KAL TE 2.220, ,15 44,45 OCAKLAR MAK NE VE ELEKTR K MALZEMELER LTD. fit. OCAKLAR MAK NE VE ELEKTR K MALZEMELER LTD.fiT. KAPAS TE GEL fit RME PROJES , ,16 42,72 ÇET N OKUL-OKUL NfiAAT ERKEN TEfiH S HAYAT KURTARIR , ,55 48,72 ENG N YÜCE-YÜCE EKMEK FIRINI YÜCE EKMEK FIRINI ÜRET M MODERN ZASYONU VE ÇEfi TLEND RME PROJES , ,50 50,00 DEND MOB LYA VE ORMAN ÜRÜNLER Nfi. TAAHÜT TUR ZM MOB LYADA YEN Ç ZG LER , ,50 50,00 ULAfi SÜT- YO URT SANAY T CARET LTD. fit. SÜT VE YO URT H JYEN K, GÜVENL DOLUM VE AMBALAJLAMA , ,36 46,40 KÖKSAL AKGÜL-OSMANO ULLARI LOKANTASI OSMANO ULLARI KONAKLAMA TES S PROJES , ,29 50,00 HÜLYAM YEMEKÇ L K TEKST L GIDA ML. TH. T C. VE SAN. LTD. fit. HÜLYAM YEMEKÇ L K KAL TE VE VER ML L K ARTIRMA PROJES , ,47 49,18 ATAKAN GRUP MAK NA- Nfi. SAN. T C. LTD. fit. ATAKAN GRUP ÜRÜN ÇEfi TLEND RME VE MODERN ZASYON PROJES , ,76 37,59 KANTARLAR HADDANE DEM R Nfi. HIRDAVAT MALAT NAKL YAT PLZ. THALAT HR. T C. VE SAN. LTD. fit. KANTARLAR ÜRET M DESTEK PROJES , ,74 47,16 ORK M K MYEV MADDELER AKARYAKIT NfiAAT MALZEMELER SANAY VE T C. LTD. fit. ORK M K MYA YATIRIM PROJES , ,00 50,00 SBB VANA VE ARMATÜRLER MAK NA MÜHEND SL K PLAST K NfiAAT TAAHHÜT NfiAAT MALZEMELER T C. VE SAN. LTD.fiT. SBB VANA YATIRIM PROJES , ,35 46,09 GENCER OTOMOT V NfiAAT THALAT HRACAT T C. VE SAN. LTD.fiT. GENCER OTOMOT V YATIRIM PROJES , ,20 45,76 AKTES ISI SANAY T CARET LTD.fiT. AKTES LABORATUAR KURULUMU PROJES , ,25 49,99 - Hibe alan dernekler BAfiVURU SAH B ORTAKLAR PROJE ADI UYGULAMA YER PROJE SÜRES (Ay) TOPLAM BÜTÇE (Avro) TOPLAM H BE (Avro) H BE YÜZDES (%) LG L KALKINMA B RL fiarkifila ENDÜSTR MESLEK L SES B OGAZ KULLANIMININ TANITILMASI VE YAYGINLAfiTIRILMASI fiarkifila , ,83 89,88 ALTINYAYLA KAYMAKAMLI I KÖYLERE H ZMET GÖTÜRME B RL ALT NYAYLA LÇE M LL E T M MD + ALT NYAYLA BEL SOSYAL VE KÜLTÜREL GENÇL K E T M MERKEZ PROJES , ,00 90,00 S.S. BÖLGES HAYVANCILIK KOOPERAT FLER B RL TARIM L MD + VETER NER HEK MLER ODASI BfiK HAYD KOÇLAR, AfiIMA SIRA S ZDE , ,17 90,00 H ZMET VAKFI SOSYAL H ZMETLER VE ÇOCUK ES RGEME KRM. L SOSYAL H ZMETLER MD + BEL ÖZENEL M PROJES (ÖZÜRLÜLÜK ENGEL DE L, EL M Z UZATALIM) OSMAN A A KONA I , ,58 90,00 YILDIZEL SOSYAL YARDIMLAfiMA VE DAYANIfiMA VAKFI YILDIZEL LÇE M LL E T M MD + YILDIZEL BEL + YILDIZEL KAYM. KÖYLERE H ZMET GÖTÜRME B RL HALISI VE TAR H TÜLLÜCE K L M MESLEK E T M VE PAZARLAMA PROJES YILDIZEL , ,45 89,20 KELK T HAVZASI KALKINMA B RL SU SEHR Z RAAAT ODASI + SU fiehr TARIM LÇE MD + SU fiehr BEL. SU fiehr BAKLAG LLER E T M VE ÜRET M MERKEZ SUBAM KARfiIYAKA TOKAT , ,10 90,00 L ÖZEL DARES GEN. SEKR. TSO + KÜLTÜR VE TUR ZM L MD BURUC YE DE USTA ELLER , ,89 89,00 L ÖZEL DARES GEN. SEKR. VAKIFLAR BÖLGE MD + MÜZE MD + KÜLTÜR VE TAB AT VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE MD + SOSYAL YARDIMLAfiMA VE DAYANIfiMA VAKFI RESTORASYON fiç S YET fit RME PROJES (R YEP) , ,22 89,00 DR. AHMET KEMAL KÖKSAL SOSYAL H ZMET VAKFI VAL L + SOSYAL H ZMET KOORD NASYON MERKEZ + ÇEVRE KORUMA VAKFI MADDE BA IMLILARI REHAB L TASYON VE E T M MERKEZ , ,50 90,00 DR. AHMET KEMAL KÖKSAL SOS. H Z. VAKFI YARINLAR Ç N ÖNCE ÇOCUKLAR , ,96 90,00 MERKEZ LÇE KÖYLERE H ZMET GÖTÜRME B RL TARIM VE KÖY fi. BK. L MD., M L E T M BK. L MD. ÇEVRE KORUMA VAKFI YARIN ÇOK GEÇ OLAB L R , ,85 90,00 KOYULH SAR Z RAAT ODASI BAfiKANLI I GAZ OSMANPAfiA ÜN., TARIM VE KÖY fil. BK. KOYULH SAR LÇE TARIM MD EUROPGAP ODAKLI ORGAN K SEBZE YET fit R C L E T M VE UYGULAMA ÇALIfiMASI KOYULH SAR , ,15 89,70 GÖRME ENGELL LER SPOR KULÜBÜ GÖRME ENGELL LERE NG L ZCE E T M VER LMES , ,69 90,00 L DAMIZLIK KOYUN KEÇ YET fi. B RL. TARIM L MD + VETER NER HEK MLER ODASI BfiK KOYUN YET fit R C L PROJES MERKEZ 1.938, ,20 90,00 DÖRT EYLÜL KÜLTÜR VE DAYANIfiMA DERNE KBAL E T M SA LIK YARDIMLAfiMA VA DAYANIfiMA VAKFI BÜRO YÖNET M VE SEKRETERL K KURSU , ,10 90,00 Z RAAT ODASI BAfiKANLI I KOYULH SAR, AKINCILAR VE SU fiehr Z RAAT ODALARI BfiK TA ENERJ TARIMINA GEÇ fi , ,62 90,00

6 6 Sivas Belediyesi ve AB Anadolu Sohbetleri Sivas Tarihi Önemini Yeniden Kazanmakta Kararl Belediye Baflkan Sami Ayd n ile sohbetimiz Sivas` n gelece i için büyük umutlar uyand rd. Sivas ilinden bahseder misiniz? Sivas, tarihi itibar yla Anadolu nun köklü illerinden biridir. Kent, Selçuklular döneminde önemli bir ticaret merkezi olup ayn zamanda Selçuklular n baflkenti olmufltur. Osmanl döneminde de önemini koruyan Sivas, Cumhuriyet döneminde Cumhuriyetin temellerinin at ld il olarak tarihi öneme sahiptir. Ulu Önder Atatürk, Cumhuriyeti 108 gün süreyle Sivas ta infla etmifltir. Atatürk ün, Sivas a özel yaklafl m neticesinde Cumhuriyetin ilk y llar nda Sivas n ciddi ölçüde kamu yat r m ald n görüyoruz. Ancak 60 l y llara kadar ald kamu yat r m na paralel olarak özel yat r mlar n ile kazand r lmam fl olmas, avantajlar n de erlendirememesine sebep oluyor. Bu ve bundan önceki hükümetlerimizin özellefltirme politikalar, özel sektörü harekete geçmeye zorlad. Özellikle son 3-4 y ll k süreçte, Sivas n da teflvik kapsam na al nmas yla birlikte il özel sektöründe ciddi bir k p rdanman n ve geliflmenin oldu unu görüyoruz y l na kadar organize sanayi bölgemizde toplam fabrika ve iflletme say s 34 iken, son 3-4 y lda bu rakam 70 lerin üzerine ç km flt r. Sivas, potansiyeli olan ve kent kültürü oturmufl bir flehir. Maden ve mermer potansiyeli yüksek olan ilde mevcut kaynaklar n hala iyi de erlendirilemedi ini söyleyebiliriz. Potansiyelleri iyi de erlendirememenin sebepleri nelerdir? Kaynaklar iyi de erlendirmek için Sivas n baz dezavantajlar n ortadan kald rmas gerekiyordu. Bunlardan en önemlisi Sivas n büyük flehirlere ulafl m probleminin çözümlenmesiydi. Bu anlamda önemli geliflmeler kaydettik. At l halde duran Sivas havaalan n aktif hale getirdik. Türkiye nin en uzun pistine sahip havaliman m z Kas m 2006 da faaliyete geçti. Bu, Sivas taki yat r mlar n önünün aç lmas için önemli bir geliflme. Di er yandan ülke genelinde karayollar na yap lan yat r m Sivas da olumlu yönde etkiledi. Sivas-Ankara aras nda h zl tren projesini bafllatt k. Projenin 2011 y l nda tamamlanmas bekleniyor. Di er önemli bir nokta Akdeniz i Karadeniz e ba layan direk karayolu hatt n n Sivas tan geçecek olmas ; yat r mc n n Sivas a kolay ulaflmas n sa layaca gibi burada üretilen ürünlerin il d fl ndaki pazarlara da ulafl m n sa layacak. Bu yat r mlar n yan nda flehrin altyap s n da güçlendirmek zorunday z. Sivas a yat r m yapan insanlar n ildeki ihtiyaçlar n karfl layacak sosyal doku son derece önemli. Bu konuyla ilgili de baflta yerel Sivas Belediye Baflkan Sami AYDIN yöneticiler, belediyemiz, özel idaremiz olarak önemli ad mlar att k. Bu süreçte Sivas kendini yeniledi i gibi kabu unu k rmay da baflard. Tüm bunlar toparlad n zda Sivas potansiyellerini de erlendirebilen bir il konumuna do ru h zla ilerliyor. Kapl calar n turizme kazand r lmas için neler yap lmal? Sivas ta çok önemli 3 kapl cam z var. Bal kl Kapl ca n n dünyada benzeri yok. Bal kl Kapl ca sadece Sivas için de il, ülkemiz için çok önemlidir. Bu de erlerimizi turizme kazand rmak için öncelikle kapl ca olan bölgelerimizde yatak kapasitesi art r lmal. Sivas a ulafl m n kolaylaflmas gerekir ki bu konuda ciddi yat r mlar m z oldu. Di er yandan tan t ma biraz daha a rl k vermemiz gerekiyor. Özel tur flirketleriyle ba lant lar sa lanmal. Tüm bu konularda belirli ad mlar at yoruz. Bu süreç her gün daha da iyiye gidiyor. Sivas n turizme sunacak baflka önemli kaynaklar da var. Bunlardan biri, Selçuklu döneminden kalan mimari yap lar. Divri i Ulu Camii Türkiye nin Unesco listesindeki tek eseri. l merkezindeki fiifaiye Medresesi, Buruciye Medresesi, Gök Medrese, Çifte Minare, Cumhuriyetimizin temellerinin at ld Kongre Binas gibi çok önemli eserlerimiz var, tüm bunlar bir meydan n çevresinde toplanm fl. Sivas, kapl calar, tarihi ve kültürel dokusu ve do a turizmiyle, turizm potansiyeli olan bir ildir. Ayr ca Sivas k fl iklimine sahip oldu u için k fl turizmine de oldukça müsait y l nda Sivas ta k fl festivali düzenledik. Amac m z Sivas n k fl turizmi potansiyelini öne ç karmakt. S cak çermik bölgesine yak n olan Y ld z Da n n k fl turizmine çok elveriflli oldu unu gördük. K fl turizmiyle, termal turizmi entegre edip turizmi canland rmay hedefliyoruz. Sivas n önemli avantajlar ndan biri S cak Çermik Bölgesi, Y ld z Da ve kültür turizmi için de erli olan il merkezi, konumlar itibar yla adeta üçgen bir bölge oluflturuyor ve havaliman m z bu üçgenin tam ortas nda bulunuyor. Bu konumlanma Sivas için gerçekten de önemli. Sivas tarihi de erlerinin yeni fark na varan bir il. Mimari eserlerimizi yavafl yavafl restore etmeye bafllad k. nan yorum ki tüm bunlar tamamland nda Sivas, tarih ve kültür turizminde söz sahibi illerden biri olacak. fiehir meydan ndaki tarihi dokuyu korumak için meydan araç trafi ine kapatmay düflünüyorsunuz Sivas meydan, belki de Türkiye de baflka bir ilde bulamayaca n z bir meydan. Çünkü bu meydan n etraf nda Selçuklu dönemine ait 3 eser ve Osmanl dönemine ait 4 eser bulunuyor. Ayr ca burada Cumhuriyetin temellerinin at ld Osmanl n n son dönemine ait Kongre Müzemiz var. Dolay s yla bu meydan, Selçuklu, Osmanl ve Cumhuriyetin ilk dönem tarihi yap lar n bir arada bar nd r yor. Bu bölge için Kent Meydan ad nda iki aflamadan oluflan ve Metin Sözen Büyük Ödülü ne lay k görülen bir proje haz rlad k. lk aflamada bahsetti imiz tarihi eserlerin restorasyonu, valilik ve Vak flar Bölge Müdürlü ü müz arac l yla yap lmaya baflland. kinci aflamadaysa meydan n düzenlenmesi ve peyzaj, belediyemiz taraf ndan yap lacak. Projenin 2008 y l nda tamamlanmas yla birlikte Türkiye nin görülmeye de er meydanlar ndan biri Sivas Cumhuriyet Meydan olacakt r. Sivas il ekonomisi neye dayan r? l ekonomisi yak n zamana kadar kamuya endeksliydi. Ama son y llarda Sivas n teflvik kapsam na al nmas yla birlikte farkl sektörlerde ve farkl alanlarda önemli at l mlar gerçekleflti. Özellikle Organize Sanayi Bölgemizde mermercilikle ilgili ciddi yat r mlar görüyoruz ve sektör mermer ihracat na bafllad. Mobilya sektörü ve otomobil yedek parça sektörü de geliflti. Her alanda hareketlilik olsa da belli bir alanda yo unlaflma oldu unu söyleyemeyiz. Kent ve üniversite entegrasyonu ilde nas l bir seyir izliyor? Cumhuriyet Üniversitesi nde yaklafl k ö rencimiz var. Üniversitenin kent ekonomisine ve kentin sosyal hayat na katk s çok büyük. Valili imiz, Belediyemiz, Üniversitemiz, Ticaret ve Sanayi Odam z n ortaklafla yürüttü ü projeler var. Cumhuriyet Üniversitesi nin mevcut potansiyelini ikiye katlamay düflünüyoruz. Öncelikli olarak ö rencilerimizin ihtiyac olan baz yat r mlar belediyemiz taraf ndan yap l yor. Kalifiye hocalar m z burada tutmak için çeflitli yat r mlar yap yoruz. Bunlardan biri, üniversitemizde açm fl oldu umuz teknopark. Teknopark projesi hayata geçirildi i zaman inan yorum ki konusunda uzman akademisyenlerimizin Sivas a ilgisi artacakt r. Yine bu projenin yat r ma büyük ivme kazand raca n düflünüyorum. Geçmiflte üniversite ve kentin birbirinden tamamen kopuk oldu unu söyleyebiliriz. Biz üniversite ve kentin kaynaflmas n n çok önemli oldu unu düflündük ve bu buluflmay gerçeklefltirdik. Sivas Avrupa `ne nas l bak yor? Sivas halk AB sürecinin pek fark nda olmasa da AB ye olumlu bakt m z söylemek mümkün. Bizim hedefimiz; belediyecilik anlay fl m zla AB standartlar n en h zl yakalayan illerden biri olmak.

7 AB Avrupa Portekiz Dönem Baflkanl n n Katk lar Gelin birlikte Avrupa yı keflfedelim! Gelece in tarihçileri geriye bakt klar nda, 20. yüzy l bir mutlak rekabet yüzy l, 21. yüzy l ise rekabet-iflbirli i oyununun hakim oldu u bir yüzy l olarak görecekler. Teresa Moura* Sovyetler nin çöküflü ve yeni oyuncular n ortaya ç kmas yla yeni bir ekonomik savafl m bafllad. Herbiri kapitalizm oyununu tamamen farkl flekilde oynayan yeni ekonomik süper güçler ortaya ç k yor. Bafll ca oyuncular, büyük bir olas l kla Avrupa, Amerika Birleflik Devletleri, Japonya, Çin, Rusya ve Hindistan olacak. Oyun yine rekabetçi, ama ayn zamanda iflbirli ine dayal. Art k bir yandan dost ve müttefik kalmak, di er yandan ise kazanc n art rmay istemek mümkün. 21. yüzy l n bafl nda Portekiz AB dönem baflkanl n 3. kez üstleniyor (1992, 2000, 2007). Portekiz ilk kez muazzam bir geniflleme dalgas geçiren (üye ülke say s 27 oldu ve 3 yeni ve zorlu ülkeyle -Türkiye, H rvatistan, Makedonya- müzakereler sürdürülüyor) ve çok çeflitli ekonomik ve toplumsal s navlarla karfl karfl ya bulunan bir birli e baflkanl k etmek durumunda. Bu yeni s navlar hem iç geliflimin hem küresel pazar n yeni rekabet koflullar n n do rudan sonucu. nsano lu giderek birbiriyle sürekli iletiflim içinde. Öngörülemeyen, dünyam zda bir zamanlar güvenlik kayna olarak görülen ulus-devlet s n rlar n n, bugünün iletiflim a lar yla örülü yaflam tarz n oluflturan say s z yeni kimli i, aidiyeti ve ba l l bar nd rmakta daha fazla k s tlay c görülmekte olmas d r. Portekiz, dönem baflkanl n n program n, hükümetlerin siyasi iradeleri ne olursa olsun geleneksel pazar ekonomisinden iletiflim a modeline dayal yeni bir ekonomik sisteme geçiflin yafland iflte böyle bir ortamda oluflturdu. Portekiz Dönem Baflkanl, küreselleflmenin getirdi i bu yeni unsurlar dikkate alarak özellikle flu konulara odaklanacak: KOB lere ve baflta yenilenebilir enerjiler olmak üzere enerjiye özel bir önem vermek suretiyle, Rekabet edebilirlik, novasyon ve Araflt rma. Küresel Pazar içinde dengeli çözümler gelifltirme hedefiyle uluslararas gündemin derinlefltirilmesi ve geniflletilmesi. Alman Dönem Baflkanl sonunda ortaya ç kan uzlafl ya ve Portekize devrolan yetkiye dayal olarak AB Antlaflmas n n sonuçland r lmas. AVRUPA EYLEM BEKL YOR ddial bir uluslararas gündem ddial ve yüklü bir gündem, ancak Avrupa n n buna gereksinimi var. Avrupa eylem bekliyor. Lizbon Stratejisi de denilen Lizbon Gündemi (2000), AB nin dünyada devrim yaratan yeni teknolojiler karfl s nda geri kalmakta oldu una iliflkin yayg n alg lamaya bir yan t olarak gelifltirilmiflti. fiimdiki Portekiz dönem baflkanl n n öngördü ü hedefler ve giriflimler gelecek on y la bakarak ayn alg laman n alt n çiziyor. Bütün bu nedenlerle, dönem baflkanl n n ola anüstü yüklü bir gündemi var. Bunlar aras nda Dünya Ticaret Örgütü nde anlaflmaya var lmas için çaba harcanmas önemli bir yer tutuyor. çerde daha güçlü olabilmek için, AB nin d flar daki rekabet gücü artmal d r. Bu da yeni pazarlar aç lmas n, ticaret ve yat r m için yeni olanaklar sa lanmas n gerektiriyor. Daha fazla ekonomik aktörü, ekonomik büyümeyi güçlendirmek için daha fazla ticaret ve yat r m ortak hedefi çerçevesinde bir araya getirmek amac yla, yeni nesil Serbest Ticaret Anlaflmalar yürürlü e sokulacak. AB nin bugünün ve yar n n dünyas n n de iflen gerçeklerine kulak verdi inin göstergesi olarak, ilk kez BRIC s ad verilen ülkelerin (Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin) herbiriyle, düzenlenecek olanlar dahil, bir dizi Zirve Toplant s yap lacak. AB-Afrika iliflkilerini kabul edilecek ortak bir strateji çerçevesinde daha sa l kl bir temele oturtmak amac yla, Aral k ay nda Afrika yla önemli bir zirve toplant s gerçeklefltirilmesi öngörülüyor. Bütün ülkeler giderek küçülen ve karfl l kl ba ml l a dayanan dünyan n bask s yla karfl karfl ya. Bu çerçevede Avrupa ve bu yüklü uluslararas gündem, küreselleflen dünyam z n öncelikli aktörleri aras nda köprüler kurmada bafll ca rolü oynamal d r. Bu küreselleflmede görünürde daha az önemli ve küçük ülkelerin sorumluluklar n n artt görülüyor. Bu nedenle onlar da gözard edilmemeli. Baflar l bir iliflki bütününün anahtar karfl l kl l k ve güvendir. Avrupa ve bugünkü dönem baflkan Portekiz in dünyan n her köflesinden ortaklarla diyalog konusunda uzun tecrübeleri var. Avrupa daha güçlü bir küreselleflmifl dünyan n oluflmas için herkesin sonuçlanmas n bekledi i temel anlaflmalar n ana unsurlar n n karfl l kl l k ve güven ilkeleri olmas n sa layarak, bu alanda liderlik yapma olana na sahip. Bütün hedeflere ulafl lamasa bile, Avrupa n n, bu anlaflmalar n yak n gelecekte sonuçlanmas yolunu açabilmesi halinde, bundan hepimiz gurur duyaca z. * Avrupa flleri eski Devlet Sekreteri Tam üyelik müzakerelerine bafllad m z Avrupa, güzel ve çok hareketli bir yer. Avrupa hakk nda ne kadar bilginiz var? Gelin birlikte Avrupa y keflfedelim! Bu, zamanda ve mekanda macera dolu bir yolculuk olacak ve birçok ilginç fley ö renece iz. AB yi Anlamak Yerel yönetimler için Kardefl olma zaman... Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu (AKTD) Türk kamuoyunun AB ye ve Türkiye nin kat l m sürecine iliflkin sorular na yan t vermek amac yla özel olarak haz rlad Soru-Cevap Veritaban n hizmete açt. Veritaban nda, kamu sa l ndan e itime, tar m, istihdam ve sosyal konulardan ifl gelifltirmeye uzanan genifl bir yelpazedeki Bu yolda ilerlerken neler ö rendi imizi görmek için kendimizi s nayabiliriz. /quiz-tr.htm sitesine girelim ve her bölümle ilgili testleri çözmeyi deneyelim. Europa Go internet sitesindeki oyun ve aktivitelerle de iyi vakit geçirebiliriz: Haydi bafllayal m Avrupa y keflfetmeye! nternetten Canl Avrupa Parlamentosu Avrupa Parlamentosu nun (AP) internet sitesi, konuflma ve tart flmalar Strazburg dan canl olarak takip edebilmek için çeflitli yollar sunuyor. Parlamento nun meflruiyeti; sorumluluk, ulafl labilirlik ve fleffafl k de erlerine dayand için kamuoyunun parlamentonun iflleyifline en son teknoloji arac l yla kolay erifliminin sa lanmas öncelik tafl yor. Parlamento faaliyetlerini takip etmek için: AP internet sitesinde üst k s mda yer alan araç çubu unda 3 farkl bölüm göreceksiniz: News [Haberler] : Kamuoyuna ve bas na yönelik parlamento tart flmalar, kararlar ve oylamalar yla ilgili yaz l raporlar sunar. Activities [Etkinlikler] : Genel kurul oturumlar n n gündemlerine ve tart fl lacak konulara iliflkin dökümanlara eriflim sa lar. EP Live [AP Canl ] : Tüm oturumu Strazburg tan 20 farkl dilde izleme olana sunar. Bu bölüm arac l yla teklif edilen AB yasa önerilerine iliflkin tart flmalar ve birçok siyasi konuyu takip edebilirsiniz. Komisyonun nternet Sitesi Yenilendi Avrupa Komisyonu, AB vatandafllar yla iletiflimini gelifltirmek amac yla, internet sitesini yeniledi. Site, her gün 20 AB dilinde k sa haberler sunuyor. Kamuoyunun genel ihtiyaç ve ilgisine yönelik olarak, site ana sayfas n n yönlendirme konsolu da yeniden Maastricht 15 yafl nda 15 y l önce bu ay, AB üyesi ülke, Hollanda n n Maastricht kentinde tarihi bir antlaflmaya imza atarak, bugün milyonlarca insan taraf ndan kullan lan ortak para birimi Avro nun tohumlar n att. Antlaflma, Avrupa Ekonomik ve Parasal nin (EMU) ortak para birimine hayat verecek 3 aflamas n ve üye ülkelerin geçmesi gereken yak nlaflma düzenlendi. Sitede Avrupa Komisyonu nun tüm etkinliklerine yer verilmekle birlikte, içerik önceli i ziyaretçilerin arad klar konulara yönlendirildi. kritelerini belirledi. Ayr ca, Maastricht, Avrupa isminin ilk kez kullan ma geçti i Avrupa Antlaflmas olarak da biliniyor. Maastricht Antlaflmas n n tam metni için: M.html sorulara yan tlar bulunuyor. Site ziyaretçileri ayn zamanda kay t olup soru sorma imkan na da sahip. Siteyi ziyaret için:

8 8 AB 2007 Anadolu Sohbetleri Komisyon Yeni Hükümeti Bekliyor Portekiz in Öncelikleri Genifllemeden Sorumlu Komisyon Üyesi Olli Rehn, Türkiye deki seçimler sonras flöyle dedi: Türkiye nin demokratik standartlara uygun olarak bar flç l bir ortamda yapt özgür ve adil seçimleri memnuniyetle karfl l yorum. Türkiye önemli ekonomik ve siyasi zorluklarla karfl karfl yad r. Yeni hükümetin hukuki ve ekonomik reformlar kararl l kla ve somut sonuçlar elde edecek flekilde yeniden bafllatmas n bekliyoruz. Bu reformlar Türk vatandafllar n n yaflam standard n n iyilefltirilmesi, AB ye kat l m sürecinde daha fazla ilerleme kaydedilmesi ve ülkenin ça dafllaflmas aç s ndan temel öneme sahiptir. Özellikle ifade özgürlü ü ve din özgürlü ü gibi temel özgürlüklerin temin edilmesini sa layan somut sonuçlar görmemiz gerekiyor. Yeni hükümetin reform sürecini derhal bafllataca na inan yorum; böylelikle, Kas m ay bafl nda raporumuzu sunarken kaydedilen ilerlemelere de iflaret edebiliriz. Ortak yarar m za olan demokratik, modern ve refah düzeyi yüksek bir Türkiye için yeni hükümetle birlikte çal flmay sab rs zl kla bekliyorum. Portekiz, AB Dönem Baflkanl n 1 Temmuz 2007 tarihinde Almanya dan devrald. Portekiz Dönem Baflkanl taraf ndan aç klanan çal flma program, kendisinden bir önceki Almanya ve bir sonraki Slovenya ile ortaklafla haz rlanan 18 ayl k program temel al yor. Daha yi Bir Dünya için Daha Güçlü Birlik slogan n benimseyen Portekiz in dönem baflkanl s ras nda uygulayaca program n 3 ana ekseni olacak. Bunlar; - Antlaflmalar n reformu, - Avrupa ekonomileri ve toplumlar n n modernlefltirilmesi, - Avrupa n n dünyadaki rolünün güçlendirilmesi, olarak s raland. Portekiz Dönem Baflkanl n n çal flma program n n tamam için: AB Baflkanl Portekiz de Kaya Türkmen* 2007 y l n n ikinci yar s için AB nin Dönem Baflkanl n Portekiz üstlendi. Bu, Portekiz in 1986 y l nda AB ye tam üye olmas ndan bu yana üçüncü dönem baflkanl. Daha önce 1992 ve 2000 y llar nda bu görevi yerine getirmiflti ve kabul edelim ki baflar yla yerine getirmiflti. Zaten Portekiz gibi hiçbir ülkeyle ç kar çat flmas olmayan ve dünyan n neresinde olursa olsun bütün toplumlarla iyi iliflkiler yürütme gelene ine sahip bir ülkenin, AB dönem baflkanl nda baflar l olmas o kadar da flafl rt c de il. Öncekilerden farkl olarak, Portekiz in bu seferki dönem baflkanl y l n ikinci yar s na rastlad. Y l n ikinci yar s nda dönem baflkanl yapmak baz zorluklar içerir; çünkü k sad r. Avrupa n n kap s na kilit vurulurcas na sadakat gösterilen A ustos tatili, bir de Aral k ay n n ikinci yar s n kaplayan Noel ve y l sonu tatili, dönem baflkanl n n asl nda dört buçuk aya s d r lmas sonucunu veriyor ve Portekiz bu dörtbuçuk ayl k dönem baflkanl boyunca son derece yo un bir gündemle karfl karfl ya. Portekiz den öncelikle beklenen, AB yi anayasal antlaflma tasar s n n iki kurucu ülke halk taraf ndan reddedilmesi nedeniyle içine girdi i bunal mdan ç karmas ilkbahar nda yap lan ve anayasal antlaflman n onaylanmamas yla sonuçlanan Frans z ve Hollanda referandumlar üzerine AB Devlet ve Hükümet Baflkanlar Konseyi nin ilan etti i iki y ll k düflünme süresinden sonra Alman dönem baflkanl n n ve özellikle fiansölye Merkel in yürüttü ü baflar l diplomasi sayesinde, üye ülkeler aras nda bir uzlaflma sa land ve Portekiz e antlaflma tasar s n sonuçland rabilmesine yard mc olacak bir zemin ve yetki devredildi. Portekiz de 2007 Ekim ay nda Lizbon Antlaflmas olarak adland r laca n umdu u reform antlaflmas n sonuçland rmakta herhalde fazla zorluk çekmeyecek. Portekiz in ilerletmeyi amaçlad ikinci konu Lizbon Stratejisine canl l k kazand rmak. Lizbon Stratejisi, Portekiz in 2000 y l nda üstlendi i önceki dönem baflkanl nda gelifltirilen ve AB yi 2010 y l na kadar dünyan n en rekabetçi ekonomisi haline getirmeyi amaçlayan ekonomik program ve haliyle Portekiz bu stratejinin baflar ya ulaflt r lmas konusunda manevi bir sorumluluk duyuyor. Dönem baflkanl n meflgul edecek daha birçok konu var. Bunlar aras nda baflta Afrika ile düzenlenecek Zirve toplant s, ayr ca Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Ukrayna ile düzenlenecek zirveler var. Ve tabii Türkiye. Portekiz genifllemenin, yani Birli e yeni üyelerin kat lmas n n AB ye bugüne kadar hep yarar sa lam fl oldu unu görüyor. Türkiye nin üyeli ine de bu aç dan bak yor. Ayr ca AB nin Türkiye ye verdi i sözlerin arkas nda durmas ve Türkiye koflullar yerine getirirse üye olmas gerekti ini savunuyor. Baflka baz üyeler gibi Türkiye nin tam üyelik sürecini nesnel koflullar yerine, baz kültürel çekinceleri çerçevesinde de erlendirmiyor Portekiz. AB Tüketicileriyle lgili Yeni EUROBAROMETRE Sonuçlar AB nin kamuoyu araflt rma kurumu Eurobarometre nin AB iç pazar nda tüketicinin korunmas yla ilgili araflt rmas n n sonuçlar yay mland. Buna göre, son birkaç y l içinde AB de s n rlararas yap lan al flveriflte art fl gözlenirken, son ay içinde, AB vatandafllar n n (AB-25) %26 s s n r ötesi en az bir kez al flverifl yapm fl. Bu oran, 2003 te (AB-15 için) % idi. S n r ötesi yap lan al flverifllerin %19 gibi büyük bir ço unlu u, tüketiciler tatildeyken veya ifl gezisindeyken gerçekleflmifl. Araflt rma sonuçlar na göre, e-ticaret giderek daha popüler bir sat fl kanal haline geliyor: son ay içinde AB Tam üyelik müzakerelerinin içinden geçmekte oldu u bu zor dönemde Portekiz in dönem baflkanl n üstlenmesi Türkiye için bir flans. Bu flans en iyi flekilde de erlendirmek ise bizim elimizde. Genel seçimleri geride b rakm fl Türkiye nin, reform sürecine yeniden h z kazand rmak için harcayaca çabalar n AB yolunda bizi daha ileri noktalara tafl yaca na yürekten inan yorum. *Türkiye nin Portekiz Büyükelçisi EUROBAROMETER vatandafllar n n %27 si ve evinde internet ba lant s olanlar n %50 si internet üzerinden en az bir kez al flverifl yapm fl. Ancak, elektronik ticarete yönelik bu güven henüz s n r ötesi düzeyde geliflmifl de il. AB vatandafllar n n sadece %6 s ve evinde internet ba lant s olanlar n % si s n r ötesi elektronik al flverifl gerçeklefltirmifl. Eurobarometre nin ilginç sonuçlar ndan bir di eriyse Avrupal lar n büyük ço unlu unun di er AB ülkelerindeki tedarikçilerden al flverifl yapmak konusunda halen çekingen davranmalar. Raporun tamam için:

Bursa. Bursa dan AB ye Köprü: Avrupa Bilgi Merkezi. Otomobilin Hikayesi ve Bursa Sayfa 21'de. Çelik Palas çin Atatürk ün Vasiyeti Sayfa 16'da

Bursa. Bursa dan AB ye Köprü: Avrupa Bilgi Merkezi. Otomobilin Hikayesi ve Bursa Sayfa 21'de. Çelik Palas çin Atatürk ün Vasiyeti Sayfa 16'da Bursa 30 Mart 2007 AB Genel Sekreteri Büyükelçi O uz Demiralp in yaz s Sayfa 2'de Bursa n n Yabanc Yüzü - Yabanc Sermaye Envanteri Kitab Sayfa 7'de Bursa dan AB ye Köprü: Avrupa Bilgi Merkezi Sayfa 9 da

Detaylı

Düzce. Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da. Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de

Düzce. Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da. Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de Düzce 5 Mart 2008 Türkiye - AB liflkilerinde Son Geliflmeler Sayfa 2 de Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de Düzce Valili i AB Çal flma Grubu Sayfa

Detaylı

Kars. Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de. Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa 15 te. Kars ta Turizm Öncelik Kazan yor Sayfa 29 da

Kars. Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de. Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa 15 te. Kars ta Turizm Öncelik Kazan yor Sayfa 29 da Kars 23 May s 2008 AB Sürecinde Kars ta F rsatlar - Avantajlar - Öncelikler Sayfa 3 te Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de STK lara Hibe Ça r s Sayfa 14 te Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa

Detaylı

Giresun. Türkiye AB ye Art k Daha Yak n Sayfa 6 da. Fındık ve Lojistik Sayfa 23 te. Tarih ve Kültür Zengini Giresun Sayfa 30 da

Giresun. Türkiye AB ye Art k Daha Yak n Sayfa 6 da. Fındık ve Lojistik Sayfa 23 te. Tarih ve Kültür Zengini Giresun Sayfa 30 da Giresun 22 A ustos 2008 Sürdürülebilir Kalk nma ve Giresun Sayfa 3 te Türkiye AB ye Art k Daha Yak n Sayfa 6 da Küçük flletmeler için Yeni Kredi Program Sayfa 21 de Fındık ve Lojistik Sayfa 23 te Arz Fazlas

Detaylı

Anadolu Sohbetleri Uflak

Anadolu Sohbetleri Uflak Anadolu Sohbetleri Uflak 9 Haziran 2006 Üyelik Sürecinde KOB leri neler bekliyor Sayfa 9 da AB den yeni hibe Programlar Sayfa 13 ve 19'da KOB ler için yararl adresler Sayfa 17'de Tar m ticaretinde AB yle

Detaylı

Antalya. Dünya Kenti Antalya Sayfa 3 te. Antalya AB ile Gelece e Haz rlan yor Sayfa 4 te. AB Sürecinde Antalya Sayfa 24 te

Antalya. Dünya Kenti Antalya Sayfa 3 te. Antalya AB ile Gelece e Haz rlan yor Sayfa 4 te. AB Sürecinde Antalya Sayfa 24 te Antalya 6 Kas m 2008 Dünya Kenti Antalya Sayfa 3 te Antalya AB ile Gelece e Haz rlan yor Sayfa 4 te AB Sürecinde Antalya Sayfa 24 te Antalya ESOB ve Projeleri Sayfa 28 de Antalya da Tar m Sektörü Sayfa

Detaylı

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n 31 Ekim 2008 Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n Tar ma Alternatif Yaratmal Sayfa 25 te Su Çal flmalar ve AB Sayfa 32

Detaylı

Zonguldak 5. Kasım 2010

Zonguldak 5. Kasım 2010 Zonguldak 5 Kasım 2010 2 Zonguldak ve Garanti Bankas Anadolu Sohbetleri Zonguldak ve Atatürk Garanti Gelecekten Umutlu... Global toparlanma sürecinin devam etti i ekonomide, ifller, geçti imiz y la göre

Detaylı

Bayilerimizden ald m z güçle büyüyoruz

Bayilerimizden ald m z güçle büyüyoruz ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 4 Anadolu Buluflmalar n n yedincisini Kayseri de yapt k Vehbi Koç Vakf Ad yaman da Mesleki E itim ve Teknik E itim Fakültesi binas n n temelini att Mustafa V. Koç, Bo

Detaylı

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI 4 BAfiYAZI ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI YIL:19 / fiubat 2005 / SAYI:205 ATSO ADINA SAH B : Yönetim Kurulu Baflkan Kemal ÖZGEN YAZI filer MÜDÜRÜ: Sevim KAYAHAN YAYIN KURULU: Çetin Osman BUDAK

Detaylı

Do u ve Güneydo u. Anadolu Bölgelerine Yönelik Sosyoekonomik Kalk nma Önerileri

Do u ve Güneydo u. Anadolu Bölgelerine Yönelik Sosyoekonomik Kalk nma Önerileri 53 Do u ve Güneydo u Anadolu Bölgelerine Yönelik Sosyoekonomik Kalk nma Önerileri Do u ve Güneydo u Anadolu Bölgelerine Yönelik Sosyoekonomik Kalk nma Önerileri MÜS AD Araflt rma Raporlar : 53 Bu rapor,

Detaylı

Tutarl Bir Performans

Tutarl Bir Performans ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Ana Hedefimiz: Y lda %14 Büyümek Koç Holding Enerji Grubu, OPET e %50 Ortak Oldu Tat, Maret, Sek ve Pastavilla Tek Çat Alt nda Arçelik te Neler Oluyor? Hedef Net,

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m Mete BA DAT Sermayesiz yat r m n 2 de lter AKINO LU Yeni bir fley laz m n 19 da Subegüm BULUT fl Gelifltirme Çevrimi olmadan Innovasyon sadece bir fantezidir n 12 de Veli SARITOPRAK Seçimler, ekonomi ve

Detaylı

BUS AD DAHA KAL TEL B R fi HAYATI Ç N GENÇ MÜHEND SLERLE EL ELE!

BUS AD DAHA KAL TEL B R fi HAYATI Ç N GENÇ MÜHEND SLERLE EL ELE! fiubat - N SAN 2014 129 Türkiye yi küstürmek, gelece i çok tart flmal olan AB nin ifline gelmiyor Y l n ilk YDK toplant s nda Bursa ve Türkiye nin gelece i masaya yat r ld Düzen, fleffaf piyasa ve ba ms

Detaylı

Otomotiv Sektöründe Bir lk

Otomotiv Sektöründe Bir lk ç i n d e k i l e r Otomotiv Sektöründe Bir lk Küresel Vizyon 4 Koç Holding Kurumsal letiflim ve D fl liflkiler Baflkan Hasan Bengü Röportaj KalDer in Büyük Ödülü Otokoç un Teknolojiye Hakimiyet, Farkl

Detaylı

AB rüzgar. ekonomide. A vrupa Birli i. B ilindi i gibi, PATENT VE MARKANIZI

AB rüzgar. ekonomide. A vrupa Birli i. B ilindi i gibi, PATENT VE MARKANIZI KOB LER N SES EK M 2005 ORGAN ZE SANAY GAZETES ekonomide AB rüzgar Avrupa Birliği ile müzakerelerin resmen başlaması ekonomide olumlu rüzgarların esmesine neden oldu. Borsa rekor kırarken, reel sektör

Detaylı

Baflar y Teflvik Etmek

Baflar y Teflvik Etmek ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 4 Mevlana n n Kentinde Anadolu çin Bulufltuk 2003 Y l Vehbi Koç Ödülü Sahibi: AÇEV Koç Holding Enerji Grubu Baflkan Ömer M. Koç nsan Kaynaklar 14 Adil ve Eflit Bir De

Detaylı

2005 y l nda Antalya için beklentilerimiz çok olumludur

2005 y l nda Antalya için beklentilerimiz çok olumludur Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Baflkan 2005 y l nda Antalya için beklentilerimiz çok olumludur De erli Üyelerimiz, Sevgili Okuyucular, Antalya ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odas 2004 y l nda bir çok de

Detaylı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun. Nice Senelere!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun. Nice Senelere! SAYI ALTI EKİM İKİBİNYEDİ TURUNCU NUN HER HAKKI BORUSAN LOJİSTİK DAĞITIM DEPOLAMA TAŞIMACILIK VE TİC. A.Ş. YE AİTTİR. PARA İLE SATILAMAZ. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun. Nice Senelere! SAYI

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

Yo un Bir Ay Geride B rakt k

Yo un Bir Ay Geride B rakt k ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 4 3. Anadolu Buluflmalar Denizli de Gerçeklefltirildi E-Dönüflüm Avrupa Bakanlar Konferans nda Arçelik Dev Firmalar Geride B rakt Ay n Gündemi 16 Lezzet Fabrikas Aç ld

Detaylı

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI YIL:19 / EK M 2005 / SAYI:213 ATSO ADINA SAH B : Yönetim Kurulu Baflkan Kemal ÖZGEN YAZI filer MÜDÜRÜ: Sevim KAYAHAN YAYIN KURULU: Çetin Osman BUDAK Ali R za

Detaylı

Türk Sanayicisi, Gücünü Bu Sefer de Hannover Messe Fuar 'nda Gösterdi!

Türk Sanayicisi, Gücünü Bu Sefer de Hannover Messe Fuar 'nda Gösterdi! Y l 1 Say 4 01-15 May s 2007 ISSN 1306-8121 w w w. k o b i m a g a z i n. c o m Türk Sanayicisi, Gücünü Bu Sefer de Hannover Messe Fuar 'nda Gösterdi! Fuar n aç l fl nda Baflbakan Erdo an yapm fl oldu

Detaylı

10 Kas m da büyük bir gurur yaflad k...

10 Kas m da büyük bir gurur yaflad k... İ ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 8 Koç Holding Finansman Grubu Baflkan Dr. Rüfldü Saraço lu, Yap Kredi Bankas n n tüketici ve KOB lerin finansman yla büyüyece ini anlatt. Koç Holding Yönetim Kurulu

Detaylı

enterprise europe flletmelere Yönelik AB Destekleri Avrupa flletmeler A - STANBUL STANBUL SANAY ODASI

enterprise europe flletmelere Yönelik AB Destekleri Avrupa flletmeler A - STANBUL STANBUL SANAY ODASI enterprise europe flletmelere Yönelik AB Destekleri Avrupa flletmeler A - STANBUL STANBUL SANAY ODASI Bu broflür Avrupa Komisyonu taraf ndan desteklenen Avrupa flletmeler A stanbul Merkezi faaliyetleri

Detaylı

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye nin Avrupa Birliği için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. 11 de Denizli

Detaylı

SUNUfi. YAfiAM KAL TES N N GEL fit R LMES Yaflam Standartlar n n Yükseltilmesi Çevre ve Yaflanabilir Kentler Toplu Konut Seferberli i Spor

SUNUfi. YAfiAM KAL TES N N GEL fit R LMES Yaflam Standartlar n n Yükseltilmesi Çevre ve Yaflanabilir Kentler Toplu Konut Seferberli i Spor NiCE AK YILLARA Ç NDEK LER SUNUfi DEMOKRAS VE HUKUK DEVLET Yeni Bir Anayasa Temel Hak ve Özgürlükler Güçlü Bir Sivil Toplum Adalet ve Yarg Reformu Siyasetin Yeniden Yap land r lmas Milli Güvenlik EKONOM

Detaylı

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler.

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler. Biz, ne, Demifltik, iflte yapt k! ne de, Yapt klar m z yapacaklar m z n aynas d r demeyi severiz. Biz, sadece ileriye bakar ve Daha neler yap labilir? diye sorar z Küresel kriz çok uzun bir zamandan bu

Detaylı

Samsun ekonomisi büyür mü?

Samsun ekonomisi büyür mü? 4 30 Aral k 2008 Sal ekonomisi büyür mü? Dünya Süper Veb Ofset A.fi. Ad na mtiyaz Sahibi Didem DEM RKENT Genel Yay n Yönetmeni Hakan GÜLDA Araflt rma Servisi Müdürü Gürhan DEM RBAfi Araflt rma Servisi

Detaylı

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon.

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon. ç i n d e k i l e r Ay n Gündemi 4 Anadolu Buluflmalar Gaziantep teydi Küresel Vizyon 8 pek Yolu nda Türk zleri Otoyol-Iveco Ortakl nda Yeni At l mlar Koç Holding Die Zeit gazetesinde: Almanya ya da Koç

Detaylı