Sivas. Valilik Avrupa Birli i Bürosu Sayfa 4 te. AB Baflkanl Portekiz de Sayfa 8 te. Cumhuriyet Üniversitesi AB ye haz rlan yor.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sivas. Valilik Avrupa Birli i Bürosu Sayfa 4 te. AB Baflkanl Portekiz de Sayfa 8 te. Cumhuriyet Üniversitesi AB ye haz rlan yor."

Transkript

1 Sivas 11 Eylül 2007 Valilik Avrupa Bürosu Sayfa 4 te AB Baflkanl Portekiz de Sayfa 8 te Cumhuriyet Üniversitesi AB ye haz rlan yor. Sayfa 11 de Sivas n Yeralt Zenginlikleri Sayfa 14 te KOB lere Yönelik Yeni AB Politikas Sayfa 18 de Bal kl Kapl ca n n Dünyada Efli Yok Sayfa 22 de

2 2 Sivas, AB ve GAS Gazete Anadolu Sohbetleri Garanti Anadolu Sohbetleri Gazetesi GARANT : KOB lerin Bankas Bugün Türkiye deki giriflimcilerin gündeminde yer alan konulara baktı ımızda, ekonomide ülkece kısa sürede kat etti imiz yolu somut olarak görebiliyoruz. Bundan sadece 5-6 yıl önce ayakta kalabilmenin yollarını arayan KOB ler, bugün marka olmayı, uluslararası piyasalarda rekabet edebilmeyi, Avrupa sürecine uyumu, inovasyonla katma de er yaratmayı, finansman araçlarından etkin yararlanmanın yöntemlerini ve kurumsallaflmayı tartıflıyor. Bu tablo, ekonomide yaklaflık 5 yıldır aralıksız olarak gerçeklefltirdi imiz yüksek büyümeyi, sürdürülebilir istikrara dönüfltürmek için, do ru yolda oldu umuzu gösteriyor. Aynı zamanda Garanti Bankası olarak bundan 10 yıl önce öngördü ümüz geliflim çizgisinin do ru oldu unu kanıtlıyor de, istikrarlı ekonominin itici gücü olarak gördü ümüz KOB lere yönelik hizmetlerimizi, ayrı bir iflkolu kapsamında ele aldık. KOB ler üzerine uzmanlaflan ilk özel Türk bankası olarak, 10 yıldır, iflletmelerin ihtiyaçlarının bir adım önünde olmak amacıyla gereken yapıyı oluflturmaya çalıflıyoruz. Bu kapsamda, öncü rolümüzü gelifltirmek için, di er tüm hizmetlerimizde oldu u gibi bu alanda da, sahada olmayı bir yaflam biçimi haline getirdik. Bugün, giriflimcilere, KOB Bankacılı ı iflkolu çatısı altında, tamamen bu alanda uzmanlaflmıfl ü aflkın kifliden oluflan kadromuzla hizmet veriyoruz. Sadece flubelerimizi de il, genel müdürlük organizasyonumuzu da sahada olacak flekilde yapılandırdık. Garantililer, her fırsatta KOB lerin yanında, onları dinliyor, öngörü ve yetkinliklerini sahada gelifltiriyor. Arkadafllarım, müflterilerimizin iflyerlerine düzenli ziyaretlerde bulunuyor, katıldıkları fuar, konferans, toplantı gibi etkinliklerde bizzat yer alarak yeni e ilimleri, ifl yapıfl flekillerini yerinde gözlemliyor. Anadolu nun dört bir yanında illerin ve bölgelerin ekonomik geliflim alanlarını incelemek için fırsatlar yaratıyor, yöntemler gelifltiriyor. Gözlemlerimiz ıflı ında, iflletmelerin ihtiyaçlarına uygun kredileri ve nakit akıfllarına uygun sektör paketlerini sunuyoruz. Türkiye nin giriflimcilik alanını geniflletmek için kadın giriflimcilere yönelik destek paketimizi de KAG DER in iflbirli iyle kullanıma sunduk. Paket kapsamında, giriflimcilik e itimlerinin ilk etabını tamamladık. Ayrıca bu yıl Ekonomist dergisinin iflbirli iyle düzenlemeye baflladı ımız Türkiye nin Kadın Giriflimcisi yarıflmasını sonuçlandırdık. Kazanan kadın giriflimcilerimize ödüllerini verdik. Kredilerin yanı sıra, teknolojik yetkinli imizi, KOB ler için kolay ve yaygın kullanılır hale getiren ürünleri de hizmete sunduk: flletmelerin her an bankacılık bilgilerine ulaflmalarını sa layan 444 KOB (5624) telefon hattı ve güncel sektörel bilgilere ulaflabildikleri KOB Portalı artık KOB lerin hizmetinde... Garanti nin her zaman sahada olma felsefesinin bir baflka sonucu da, KOB lerin düflünsel vizyonlarına katkıda bulunmak için düzenledi imiz bilgilendirme toplantıları... Anadolu nun dört bir yanında gerçeklefltirdi imiz Garanti Anadolu Sohbetleri, Ortak Akıl Toplantıları, Basel II ve Dıfl Ticaret Toplantıları, iflletmeleri gelecekteki ifl ortamına hazırlamayı amaçlıyor. Toplantılar, KOB lerin nabzını tutmak ve ihtiyaçlarına uygun hizmetler gelifltirmemiz için sa lam verilere ulaflmamızı sa lıyor. Türkiye-Avrupa (AB) iliflkilerinde önemli geliflmelerin yafland flu günlerde, her ne kadar siyasi konular gündemi meflgul etse de, müzakere sürecimiz çerçevesinde h z kazanan teknik çal flmalar n, toplumsal refah m z ve iliflkilerin gelece i aç s ndan önemi unutulmamal d r. Sosyal politikadan çevreye, g da güvenli inden tüketicinin korunmas na kadar toplumsal yaflam n her alan n kapsayan AB müktesebat n n benimsenmesi ve etkili bir biçimde uygulanmas, sadece müzakere sürecinin baflar s aç s ndan de il, ayn zamanda Türkiye deki mevcut yaflam standartlar n n yükselmesi aç s ndan da çok önemlidir. Bilindi i gibi, müzakere sürecinin ilk aflamas olan tarama toplant lar, 20 Ekim 2005 tarihinde Bilim ve Araflt rma fasl yla bafllam fl, Ekim 2006 tarihinde Yarg ve Temel Haklar fasl yla sona ermifltir. Tarama süreci AB müktesebat na uyum konusunda at lmas gereken ad mlar n tespit edilmesi ve bu ba lamda yap lacak çal flmalar n belirlenmesi aç s ndan çok yararl olmufltur. Nitekim taramas biten fas llarda AB müktesebat na uyum amac yla at lacak ad mlar n tespit edilmesine iliflkin çal flmalar tarama süreci devam ederken bafllat lm flt r. Bu ba lamda önce Ekim May s 2006 dönemini kapsayan ilk 7 ayl k sürenin bir de erlendirmesi yap lm flt r. Bu dönemde taramas tamamlanan 17 fas l için 3 Ekim 2005 tarihinden sonra yap lan hukuki düzenlemeler ile 2006 ve 2007 y llar nda yap lmas öngörülen öncelikli düzenlemeleri içeren AB Müktesebat na Atatürk ve Sivas Anadolu da Milli Mücadele yi bafllatmak üzere 19 May s 1919 günü Samsun a ç kan Gazi Mustafa Kemal Pafla ve beraberindeki Kurmay Heyeti üyeleri önce Erzurum Kongresi ni açm fl, ard ndan 2 Eylül 1919 günü Sivas Kongresi ni açmak üzere Sivas a gelmifllerdir. Uyum Program, 8 Haziran 2006 tarihinde kamuoyuyla paylafl lm flt r. Haziran ay ndan sonra ayr nt l taramas yap lan fas llara iliflkin özlü çal flmalarsa devam etmektedir. Tarama sürecinin sona ermesiyle birlikte, tarama toplant lar n n sonuçlar dikkate al narak, müzakere fas llar itibariyle yap lacak çal flmalar n etkili bir biçimde yürütülmesi ve koordine edilmesi için sekiz ayr toplant yap lm fl ve her bir fas lda AB müktesebat na uyum için at lmas gereken ad mlar ile karfl lafl lan sorunlar belirlenmifltir. Bu çal flmalar takiben, 10 Ocak 2007 tarihinde, o zamanki D fliflleri Bakan m z Say n Abdullah Gül ile Baflmüzakerecimiz Say n Ali Babacan baflkanl nda, tüm kamu kurumlar n n üst düzey yöneticileriyle bir de erlendirme toplant s yap lm fl ve y llar aras nda kurumlar m z n AB sürecinde atacaklar ad mlar n tespit edilmesine iliflkin bir çal flma bafllat lm flt r. Bu çal flma sonucunda, Türkiye nin AB sürecindeki yol haritas, iliflkilerin seyrine paralel olarak, kendi önceliklerimiz do rultusunda belirlenmifl olacakt r. Öte yandan, AB müktesebat n n ayr nt l incelemesi ad alt nda 2000 y l nda bafllayan süreçte kurulan ve sekreteryas n Avrupa Genel Sekreterli i nin yürüttü ü sekiz alt komite, çal flmalar na devam etmektedir. Daha önce Türk mevzuat n n AB müktesebat yla uyumlaflt r lmas çal flmalar n n, özellikle Kat l m Ortakl Belgesi çerçevesinde de erlendirildi i alt komitelerin ifllevleri, müzakere sürecinin gerekleri do rultusunda yeniden tan mlanm flt r. Bu ba lamda, alt komitelerin AB müktesebat n n benimsenmesi ve uygulanmas yla ilgili olarak tarama toplant lar nda ele al nan konularda kaydedilen geliflmelerin takip edildi i bir platform olmas na karar verilmifltir. Ayr ca tarama sürecinden sonra AB taraf ndan yürürlü e konulan müktesebat n da alt komite toplant lar nda ele al nmas konusunda görüfl birli ine var lm flt r. Bu çerçevede, fiubat ay itibariyle tüm alt komitelerde alt nc tur toplant lar sona ermifltir. Görüldü ü üzere, Türkiye kendi ulusal menfaatleri do rultusunda reform çal flmalar na ve müzakere sürecine kararl bir biçimde devam etmektedir. AB deki mevcut konjonktür her ne kadar Türkiye nin üyeli i aç s ndan çok olumlu olmasa da, müktesebat uyumundan mali iflbirli ine pek çok alan kapsayan Türkiye-AB iliflkileri, Türkiye nin menfaatlerine uygun oldu u sürece bu kararl l kla yürütülecektir. Müzakere sürecinin kendine özgü dinamikleri kimi zaman farkl noktalara çekilmek istense de, bu süreçte at lan ad mlar, AB üyeli inin ötesinde, Türkiye nin bölgesinde bar fla ve istikrara katk da bulunan, ça dafl ve demokratik bir refah devleti olmas için gerekli, geri dönüflü olmayan ad mlard r. Bu nedenle toplumun her kesiminin müzakere süreci hakk nda bilgi sahibi olmas ve süreci sahiplenmesi ülkemizin gelece i aç s ndan çok önemlidir. Garanti Anadolu Sohbetleri Seminerleri, toplumun farkl kesimlerini ilgili olduklar alanlardaki AB müktesebat konusunda bilgilendirerek ülkemizin müzakere sürecine çok yerinde ve önemli bir katk da bulunmaktad r. Özellikle, AB müktesebat na uyumun yararlar ve karfl lafl lacak zorluklar n iller ve illere özgü sektörler baz nda farkl kesimlerden insanlar n anlayabilece i bir biçimde tart fl lmas, AB ye uyum süreci hakk nda toplumun bilinçlenmesi aç s ndan çok önemlidir. Nitekim son üç y ld r yay mlanan Garanti Anadolu Sohbetleri Gazetesi, Türkiye nin AB üyeli ine iliflkin il ve sektör baz nda bilgi sahibi olmak isteyen herkesin yak ndan takip etti i en temel kaynaklardan biri olmufltur. Bu çerçevede, Garanti Anadolu Sohbetlerini Türkiye nin ayd nl k gelece ine tuttu u fl ktan dolay tebrik ediyor ve baflar lar diliyorum... O uz Demiralp Büyükelçi, Avrupa Genel Sekreteri Sivas Kongresi nde al nan kararlar, daha önce gerçeklefltirilen Erzurum Kongresi kararlar n geniflleterek tüm ulusu kapsar bir nitelik kazanm fl ve yeni bir Türk Devleti nin kurulufluna temel olmufltur. Anadolu daki Milli Mücadele hareketinin teflkilatland r larak millet iradesinin, her türlü bask n n, kifli ve zümre idaresinin üstünde oldu unun bütün dünyada ispatlanmas ve Cumhuriyet yönetiminin temellerinin burada at lm fl olmas nedeniyle Sivas flehrinin ve Sivas Kongresi nin Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki önemi büyüktür den bu yana e yakın giriflimciyle bir araya geldi imiz Garanti Anadolu Sohbetleri toplantılarının 44. buluflması için, Sivas tayız. Toplantıda, Türkiye nin makroekonomik verilerini ve sayılarla Sivas ekonomisini ele aldıktan sonra, ilde do al tafl sanayicili inin gelece ini, aile iflletmelerinde dönüflüm ve kurumsallaflmanın yöntemlerini ayrıntılı bir flekilde incelemeyi hedefledik. Garanti Bankası olarak, kalkınmanın itici gücü KOB lerin istikrarın güvencesi haline gelmesine katkıda bulunmak için çalıflıyoruz. KOB lerin bankası olarak, KOB lere her konuda destek vermeye devam edece iz. Ergun Özen Garanti Bankas Genel Müdürü Mustafa Kemal Pafla, Hüseyin Rauf Orbay ve Ali Fuat Cebesoy Sivas Kongresi nden bir Gece Önce Planlar Üzerinde Çal fl yorlar. Mustafa Kemal Pafla, Sivas, 21 Eylül 1919

3 Sivas Valili i ve AB 3 Uyuyan Dev Uyan yor, Sivas Sanayilefliyor Geçmifli binlerce y l öncesine dayanan, bünyesinde nice medeniyetleri a rlayan, Selçuklu ve Osmanl dönemlerinde önemli bir yerleflim merkezi olan, Cumhuriyet in temellerinin at ld Sivas, günümüzde de h zl bir at l m ve büyüme hamlesi içerisindedir. Özellikle son y llarda geliflmek istedi ini her platformda ortaya koyan Sivas, üretimini art rmak, sanayisini güçlendirmek ve her sektörde pazar pay n büyütmek için önemli at l mlar yapmaktad r. Veysel DALMAZ * 2004 y l nda 5084 say l Teflvik Yasas kapsam na al nan ilimiz, bu tarihten itibaren y llard r süren suskunlu unu bozmufl ve özellikle ekonomik alanda büyük geliflmeler göstermifltir. Kamu kurumlar, sivil toplum örgütleri ve vatandafllar m z aras ndaki birlik ve beraberlik duygular yla topyekün olarak bafllat lan kalk nma hamlesi sonucunda bugün, 1.Organize Sanayi Bölgesi artan talepleri karfl layamaz olmufl, 2. Organize Sanayi Bölgesi nin kurulmas için çal flmalar bafllat lm flt r. Yasadan önce 4 olan tahsisli parsel say s bugün 303 e, 73 olan firma say s ise bugün 161 e yükselmifltir. 36 olan imalattaki firma say s bugün 74 rakam na ulafl rken, olan çal flan say s ise a yükselmifltir. Bu rakamlar n daha da üst seviyelere ç kmas için yo un mesai harcayan valili imiz, gerek il içi-d fl gerek yurtd fl nda toplant lar düzenleyerek, yat r mc larla bir araya gelmekte, Sivas n cazip olan yönlerini aktarmakta, yat r ma teflvik etmektedir. Bu giriflimlerin bir sonucu olarak bugün yabanc sermayenin de Sivas tercih etti ini görmekteyiz. Gerçekten de Sivas sahip oldu u potansiyelle yat r mc lara ve ifladamlar na genifl yelpazede uygun ve kârl yat r m f rsatlar sunmaktad r. Uyuyan Dev Uyan yor, Sivas Sanayilefliyor slogan yla ç kt m z bu yolda yat r mc lar n Sivas tercih etmeleri için de birçok neden bulunmaktad r. Bu nedenlerin bafl nda; tarihi ve kültürel miras yan nda sahip oldu u ekonomik ve sosyal potansiyeli, sanayiye girdi sa layabilecek üretim kapasitesine ve potansiyeline sahip hayvanc l k ve tar msal üretim, baflta demir olmak üzere yeralt zenginlikleri ile maden ve madene dayal sektörlerde önemli hammadde avantaj, sahip oldu u karayolu, demiryolu ve havayolu a yla ulafl mda önemli bir kavflak olmas yer almaktad r. Ayr ca, e yaklaflan üniversite ö rencisiyle bir bilim merkezi, co rafi konumu itibar yla bölgeler ve pazarlar aras nda bir geçifl noktas, sanayileflmede birçok ilde bulunmayan bir altyap, Teflvik Yasas kapsam nda olmas, 2. Organize Sanayi Bölgesi nin kurulmas için gerekli ad mlar n at lm fl olmas, önemli bir enerji kayna olarak do algaz kullanma imkan, kentleflme alan nda Türkiye nin en iyi altyap ya sahip illerinden biri olmas, en önemlisi de her zaman devletin ve milletin yan nda yer alan, Cumhuriyet sevdal s kadirflinas ve çal flkan bir halk, huzur ve güven dolu bir ortam olmas Sivas n tercih edilmesinin nedenlerindendir. lin do al kaynaklar n n ve mevcut yap s n n yan s ra Sivas ta yat r mlara sa lanan destekler de kentin yat r m için cazibe merkezi olmas nda önemli rol üstlenmektedir. Bu desteklerin bafl nda, istihdam edilecek kifli bafl na %100 e varan oranda gelir vergisi deste i ve sigorta primi iflveren pay deste i sa lanmas, %50 ye varan oranda enerji deste i verilmesi, bedelsiz arsa/arazi tahsis edilmesi, %40 oran nda yat r m indirimi sa lanmas ve ayr ca, gümrük vergisi, katma de er vergisi, fon, resim ve harç indirimleri veya istisnalar uygulanmas say labilir. Teflvik Yasas n n yat r mc ya sa lad kolayl klar n yan s ra ilimize gelecek bütün yat r mc lara, her konuda, yak n iflbirli i imkan da sunulmaktad r. KOSGEB bürosu, Orta Anadolu hracatç lar ile Gümrük Müdürlü ü nün ilimizde bulunmas, hizmetlere kolay ve h zl eriflimin sa lanmas na, d fl ticaret ifllemlerinin yerinden yürütülmesine vesile olmaktad r. limizde her geçen gün say s artan banka flubeleri arac l yla da ifladamlar m z, finansal hizmetlere kolayca eriflilebilmektedir. Valili imiz bünyesinde hizmet veren Avrupa Bürosu da uluslararas kaynaklar n ilimiz aç s ndan en üst düzeyde de erlendirilmesi hususunda gerekli bilgi ak fl n sa lamaktad r. Avrupa Bürosu bugüne kadar haz rlad 48 projeyle de yaklafl k 6 milyon Avro tutar nda hibenin ilimize girmesine vesile olmufltur. Devlet, yerel yönetimler ve sivil örgütler taraf ndan yat r mc lara böylesine yo un destek ve hizmetin verildi i Sivas, özellikle maden ve turizm sektörlerindeki mevcut potansiyelini de erlendirecek, bu alanlardaki üretim ve hizmet aç n giderecek genç giriflimcilere ihtiyaç duymaktad r. Zira kalitesi yurtd fl nda da tescillenen mermerleri ve di er maden zenginli iyle bölgesinde ön plana ç kan Sivas, dünyada efli benzeri bulunmayan Kangal Bal kl Kapl cas ve tedavi amaçl kullan lan S cak Çermik gibi kapl ca sular yla da sa l k turizmi alan nda iddial bir ç k fl yapma haz rl ndad r. Bu duygu ve düflüncelerle her alanda say lamayacak önemli de erlere sahip Sivas n bu zenginliklerini ülkemize ve dünyaya açacak yat r mc larla her platformda buluflmaya haz r oldu umuzu bir kez daha yineler, gazetemize yay n hayat nda baflar lar diler, tüm okuyucular m za en içten sevgi ve sayg lar m sunar m. * Sivas Valisi Yeniden Yükselen Irmak Projesi AB den Sivasl Engellilere Destek Vali Veysel Dalmaz, Devlet Planlama Teflkilat Proje E itimi Yeniden Yükselen Irmak isimli AB Gençlik Program kapsam nda Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Rusya, Romanya, ngiltere ve Türkiye den proje kat l mc lar n kabul etti. Bu proje kapsam nda Türkiye nin çeflitli illerini ziyaret ettiklerini belirten kat l mc lar, bölgeleri tan ma f rsat bulduklar n ve bundan sonra yapacaklar projelerde bu gezilerde edindikleri bilgilerden faydalanacaklar n belirttiler. Vali Dalmaz, Sivas n Selçuklu, Osmanl ve Cumhuriyet dönemlerinde çok önemli bir kültür merkezi oldu unu belirterek, Sivas ta sadece flehir merkezinde de il ilçelerde de önemli kültürel ve do al güzelliklerin bulundu unu ifade etti ve Bu kültürel miras korumak ve gelecek kuflaklara aktarmak için elimizden gelen tüm gayreti gösterece iz. dedi. Vali Dalmaz gençlere Sivas n tarih boyunca birçok farkl kültüre mensup insan n bir arada yaflad bir flehir oldu unu ve bu nedenle birbirimize sayg göstermemiz gerekti ini belirtti. Sivas ta hayata geçirilen AB destekli Özürlülük Engel De il Elimizi Uzatal m projesi çerçevesinde aç lan bilgisayar kursunu baflar yla tamamlayan 21 kursiyere sertifikalar verildi. Vali Veysel Dalmaz, projeyi hayata geçiren Sivas Hizmet Vakf n n Mütevelli Heyet Baflkan olarak, her insan n özürlü olabilece ini, engellilerin üretime kat lmas n n çok önemli oldu unu belirtti. Sivas ta valilik ve di er kurumlar n sosyal hizmet alan nda özürlülere destek olma ve onlara yard m eli uzatma noktas nda çok önemli çal flmalara imza att n ifade eden Vali Veysel Dalmaz, desteklerinin devam edece ini kaydetti. Engelli vatandafllar n üretti i ürünlerin de erlendirilmesi konusunda Belediye Baflkan Sami Ayd n ile ortak çal flmalar olaca n belirten Vali, bu kapsamda ürünlerin sat fl n n yap laca reyonlar n oluflturulmas n n planland n ifade etti.

4 4 Sivas Valili i ve AB Anadolu Sohbetleri Buruciye Usta Eller Projesi AB Destekli Proje Sivas ta El Sanatlar n Canland rd AB nin TR 72 Bölgesel Kalk nma Program kapsam ndaki Kapasite Gelifltirme projesinin genel amac, bölgede unutulmaya yüz tutmufl geleneksel el sanatlar n canland rmak, kültürel miras korumak ve sosyal kalk nmaya katk sa lamakt r. Bölgesel Kalk nmaya AB Deste i AB fonlu Bölgesel Kalk nma Programlar, Türkiye çap nda öncelikli bölgede, 250 milyon Avro yu aflk n bir bütçeyle yürütülüyor. Programlar, Türkiye nin farkl kesimleri aras ndaki ekonomik ve sosyal dengesizlikleri azaltmay amaçl yor ve flu illeri kaps yor: Van, Mufl, Bitlis, Hakkari, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Kastamonu, Çank r, Sinop, Samsun, Tokat, Çorum, Amasya, A r, Kars, I d r, Ardahan, Malatya, Bingöl, Tunceli, Elaz, Kayseri, Sivas, Yozgat, Konya, Karaman, Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüflhane ve Güney Do u Anadolu Projesi kapsam ndaki iller. Projeler; Samsun, Kastamonu ve Erzurum bölgeleri Bölgesel Kalk nma Program çerçevesinde yürütülüyor ve Türk Hükümeti nin entegre bir bölgesel kalk nma politikas uygulama çabalar na destek olmay amaçl yor. Sivas n da aralar nda bulundu u bu bölgede, küçük ölçekte altyap çal flmalar, KOB lerin geliflimi, ekonomik ve k rsal kalk nmay art rmak ve bölgedeki insan kaynaklar n iyilefltirmek amac yla 3 adet hibe program uygulan yor. Proje hakk nda Füsun Çiçeko lu Devlet Planlama Teflkilat n n koordinasyonunda ile Sivas l Özel daresi taraf ndan ortaklafla yürütülen AB destekli Buruciye de Usta Eller Projesi nin toplam bütçesi Avro olup %90 AB taraf ndan finanse edilmektedir. ayl k projenin baflvuru sahibi olan Sivas l Buruciye Medresesi Selçuklu Sultan III. G yaseddin Keyhüsrev (64-82) dönemi Anadolu co rafyas nda önemli ticaret ve kültür merkezlerinden biri olan Sivas n e itim alan ndaki en önemli faaliyetleri, 71 y l nda yap lan Gökmedrese, Çifte Minareli Medrese ile Buruciye Medresesi dir. Buruciye Medresesi Sivas n ileri gelen zenginlerinden olan, aslen Hamedan ( ran) yak nlar ndaki Burucird flehrinden Muzaffer Burucerdi taraf ndan pozitif bilimlerin okutulmas amac yla yapt r lm flt r. Halk aras nda Hac Maksud Medresesi olarak da bilinen medrese, fizik, kimya, astronomi gibi pozitif bilimlerin okutuldu u Fen Fakültesi olarak hizmet vermifltir. Medresenin kuzey güney ve ana eyvan, yazl k dershane olarak, ana eyvan n n güney ve kuzeyindeki büyük odalar ise k fll k dershane olarak kullan lm flt r.1967 y l nda büyük onar m tamamlanan medrese y llar aras nda Sivas Müzesi olarak kullan lm flt r y l nda Kültür Bakanl taraf ndan Vak flar Genel Müdürlü ü ne tekrar teslim edilen medrese, Sivas Valili i nin giriflimleri sonucu El Sanatlar ve Kültür Merkezi olarak kullan lmak üzere l Özel daresi ne tahsis edilmifltir. Medresede bak m ve elektrik tesisat n n elden geçirilmesiyle ilgili çal flmalara Haziran 2003 te bafllanm flt r. Bu çal flmalar n 2003 Eylül ünde tamamlanmas n n ard ndan medrese; Sivas Valili i Koruma ve Restorasyon Merkezi ile Kültür Bakanl DÖS M Sat fl Merkezi ve El Sanatlar Merkezi olarak hizmet vermeye bafllam flt r. Özel daresi, projenin hedef kitlesinin bölgede yaflayan sosyal ve toplumsal hayattan uzak kalm fl kad nlar ve iflsiz gençler olup, nihai faydalan c lar n Sivas ta geleneksel el sanatlar yla u raflan 50 zanaatkâr, restorasyon ifli yapan kurumlar ve genelde Sivas halk oldu unu belirtti. Geçti imiz Nisan ay nda e itim programlar na bafllayan projeyle, sosyal hayattan uzak kalm fl kad nlara ve iflsiz gençlere geleneksel el sanatlar konusunda meslek becerileri kazand rarak, onlar n istihdam edilebilirli ini sa lamak ve yöreye özgü bu el sanatlar n n bölgeye ekonomik girdi sa layan bir iflkolu haline getirilmesi hedefleniyor. Söz konusu sanatlar n e itimleri Buruciye Medresesi nde oluflturulan atölyelerde veriliyor, her sanat dal n n e itimleri 5 ay sürüyor ve e itimlere 10 ar kursiyer kat labiliyor. Tafl iflleme sanat n n e itimleri ise l Özel dare Müdürlü ü Restorasyon Merkezi nde veriliyor ve kurs 4 ay sürüyor. Proje kapsam nda, el sanatlar yla ilgili atölyeler haz rland ktan sonra kursiyerlere teorik ve uygulamal e itimler verilece i, e itimler sonunda meslek becerisi kazanan kursiyerlere Sivas Ticaret ve Sanayi Odas yla iflbirli i yap larak giriflimcilik e itimi verilece i ifade edildi. E itimlerin ard ndan kursiyerlerin yapt eserlerin sergilenmesi amac yla tarihi Buruciye Medresesi nde El Sanatlar fienli i düzenlenece i belirtildi. Restorasyon flçisi Yetifltirme Projesi Yine Sivas l Özel daresi nce haz rlanan ve AB taraf ndan finanse edilen Restorasyon flçisi Yetifltirme Projesi (R YEP) kapsam nda da Tafl Duvar Örgücülü ü ve Yontuculu u, Ahflap Oymac l ile Tatl Kireç olmak üzere 3 ayr dalda kurslar düzenlenece i ifade edildi. Hayata geçirilecek bu projeyle, bölgede restorasyon çal flmalar için gerekli olan nitelikli ifl gücünün sa lanmas, bu flekilde kentin kültürel miras n n korunmas na katk da bulunulmas n n amaçland belirtildi. Kursiyerlerin inflaat sektöründe çal flm fl, el becerisine sahip ve gönüllü olmalar n n yeterli olaca ifade edildi. Buruciye de, Usta Eller Projesi ve Restorasyon flçisi Yetifltirme Projesi kapsam ndaki kurslar Nisan ay nda bafllad. Valilik Avrupa Bürosu Sivas iliyle birlikte 13 ili kapsayan Düzey 2 Bölgeleri Kalk nma Program n n toplam bütçesi 90,7 milyon Avro dur. Program n amac ; program kapsam ndaki Düzey 2 bölgelerinde geliflmifllik farklar n azaltmak ve kapasite gelifltirmektir. Sivas ilinin de içinde bulundu u 13 il için aç klanan ve Devlet Planlama Teflkilat taraf ndan yürütülen AB Destekli Bölgesel Kalk nma Program ndan hibe almaya Sivas ta toplam 48 proje hak kazand. 48 projenin toplam maliyeti Avro dur. Toplam maliyetin Avro su AB taraf ndan hibe olarak finanse edilecektir. Sivas Valili i, 8 Aral k 2004 tarihinde AB Destekli Bölgesel Kalk nma Program kapsam nda proje üretmek ve hibeye hak kazanacak projeleri yürütmek amac yla Avrupa Bürosu nu kurdu. Sivas l Özel daresi ve Sivas Valisi nin baflkan oldu u vak flar ad na AB Bürosu, proje haz rlad. Bölgesel Kalk nma Program Kapsam nda Valilik AB Bürosu nun Haz rlad Projeler Bilindi i üzere AB Destekli Bölgesel Kalk nma Program n n 3 bilefleni bulunmaktad r. 1-Sivas, Bölgesel Kalk nma Program n n, Küçük Ölçekli Altyap Hibe Program ndan 5 projeyle yaklafl k olarak Avro hibe almaya hak kazanm flt r. 2-AB Destekli Bölgesel Kalk nma Program n n di er bir bilefleni olan Yerel Kalk nma Giriflimleri Hibe Program ndan Sivas ta 22 proje toplam Avro luk hibe almaya hak kazanm flt r. 3-KOB lerin Desteklenmesi Hibe Program ndan Sivas ta 21 proje toplam Avro hibeye hak kazanm flt r. AB Bürosu kuruldu undan bu yana rehberlik ve bilgilendirme faaliyetleri yapt ; 2005 ve 2006 y llar nda; kooperatiflere, Sivil Toplum Kurulufllar na, KOB lere, belediyeler ve kaymakaml klara, Merkez Köy Muhtarlar Bilgilendirme Toplant lar ve Proje Haz rlama E itimleri, aç lan programlar n izlenmesi, ilgili bilgilendirme ve bas n duyurular ve bölgesel kalk nma ile ilgili billboard çal flmalar ve tan t m filmi çal flmalar yap ld. AB Bürosu nun di er görev ve sorumluluklar - AB, Dünya Bankas, di er iç ve d fl finansman kaynaklar n n takip edilmesi, - Hibe programlar n n kamuoyuna duyurulmas, - Vatandafllara dan flmanl k hizmeti verilmesi, - Farkl hedef gruplara bilgilendirme ve e itim seminerlerinin düzenlenmesidir. Sürdürülebilir Kalk nman n Sektörel Politikalara Entegrasyonu Program Kapsam nda AB Bürosu Çal flmalar Program n temel amac, toplumsal ve yerel düzeyde sürdürülebilir kalk nma uygulamalar n gösteren projelerin desteklenmesi ve bu yolla paydafllarda sürdürülebilir kalk nma konusunda bilinç oluflturulmas d r. Hibe Program n n bütçesi, Avro dur. Sivas Valili i AB Bürosu taraf ndan haz rlanan Her fiey Enerjiyle Bafllar Projesi, Sürdürülebilir Kalk nman n Sektörel Politikalara Entegrasyonu Program kapsam nda Avro bütçeyle hibe almaya hak kazanm flt r. AB Bürosu Hükümet Kona Tel/Faks: (0346)

5 Sivas ve AB 5 Sivas ve TR72 Bölgesel Kalk nma Program AB nin Türkiye için Kat l m Öncesi 2004 Ulusal Mali Yard m Program kapsam nda, AB Destekli Bölgesel Kalk nma Program na, geçti imiz y l Sivas tan baflvuran projelerden 48 i hibe ald. Küçük ve mikro iflletmeler baflta olmak üzere özel sektörün; l Özel daresi, belediyeler, köy muhtarl klar, köylere hizmet götürme birlikleri, sulama birlikleri ve di er yerel yönetim birliklerinin ve de Sivil Toplum Kurulufllar n n hibe hakk kazanan projeleri afla da sizin için s ralad k: - Hibe alan yerel yönetimler BAfiVURU SAH B ORTAKLAR PROJE ADI UYGULAMA YER PROJE SÜRES (Ay) TOPLAM BÜTÇE (Avro) TOPLAM H BE (Avro) H BE YÜZDES (%) LG L KALKINMA B RL L ÖZEL DARES MERKEZ KARABALÇIK, KIZILALAN, MERMER, ONBAfiILAR KÖY MUHTARLIKLARI 4 EYLÜL BARAJ KÖYLER KANAL ZASYON VE DO AL ARITMA , ,50 89 fiarkifila BEL. fiarkifila KANAL ZASYON TATB KAT , ,00 89 KOYULH SAR BEL. GAZ OSMANPAfiA ÜNV. VE KOYULH SAR KAYMAKAMLI I ÇME SUYU SALE HATTI DE fi M 8.253, ,27 81,77 L ÖZEL DARES BAYINDIRLIK VE SKAN MD, SA LIK L MD GÜMÜfiDERE BELDES SA LIK OCA I NfiASI VE B L NÇLEND RME , ,50 90 YEN KARAH SAR BEL. ÇMESUYU fiebekes , ,49 87,99 - Hibe alan KOB ler BAfiVURU SAH B PROJE ADI UYGULAMA YER PROJE SÜRES (Ay) TOPLAM BÜTÇE (Avro) TOPLAM H BE (Avro) H BE YÜZDES (%) LG L KALKINMA B RL KÜRE MUTFAK DEKORASYON MOB LYA VE EV GEREÇLER PVC VE AHfiAP DO RAMA PAZ. ML. TH. HR. SAN. VE T C. LTD. fit. ÜRÜN ÇEfi TL L ARTIRMA VE MODERN ZASYON , ,10 41,06 ER-EN AHfi. DO R. Nfi. TAAH. VE Nfi. MALZ. DAYANIKLI TÜKET M MALLARI GIDA VE HT. MADDELER EMLAK TUR ZM TAfiIMACILIK OTOMOT V MALAT PAZ. TH. VE HR. T C. SAN. LTD. fit. AHfiAP PANEL KAPI ÜRET M ATÖLYES PROJES , ,50 50,00 TRAMERTAfi TRAVERTEN MERMER SAN. PAZ. A.fi. ÜRET M ÇEfi TLEND RME -ESK T LM fi TRAVERTEN MOZA K ÜRET M , ,00 50,00 S VMAR SA LIK H ZMETLER TIBB MALZEME Nfi. TUR. GIDA HAYVAN TH. HR T C. SAN.A.fi. S VMAR SA LIK IN H ZMET KAPAS TES N N ARTIRILMASI Ç N YATIRIM PROJES , ,17 49,99 ACAR TARIM ÜRÜNLER SAN. T C.LTD.fiT. ACAR KAL TE PROJES , ,47 40,15 Ç MEN GIDA LTD. fit. DAMAK TADINA AÇILAN KAPI , ,00 50,00 B O VET AfiI LAÇ TARIM HAYVANCILIK Nfi. VE TUR ZM HR. TH. MALAT SAN.T C. LTD fit. B O VET AfiI LAÇ LTD. fit VETER NER AfiILARI ÜRET M KAPAS TE ARTIRIMI PROJES , ,68 39,41 BE-TA YAPI K MYASALLARI LTD. fit. YAPIDA KAL TE 2.220, ,15 44,45 OCAKLAR MAK NE VE ELEKTR K MALZEMELER LTD. fit. OCAKLAR MAK NE VE ELEKTR K MALZEMELER LTD.fiT. KAPAS TE GEL fit RME PROJES , ,16 42,72 ÇET N OKUL-OKUL NfiAAT ERKEN TEfiH S HAYAT KURTARIR , ,55 48,72 ENG N YÜCE-YÜCE EKMEK FIRINI YÜCE EKMEK FIRINI ÜRET M MODERN ZASYONU VE ÇEfi TLEND RME PROJES , ,50 50,00 DEND MOB LYA VE ORMAN ÜRÜNLER Nfi. TAAHÜT TUR ZM MOB LYADA YEN Ç ZG LER , ,50 50,00 ULAfi SÜT- YO URT SANAY T CARET LTD. fit. SÜT VE YO URT H JYEN K, GÜVENL DOLUM VE AMBALAJLAMA , ,36 46,40 KÖKSAL AKGÜL-OSMANO ULLARI LOKANTASI OSMANO ULLARI KONAKLAMA TES S PROJES , ,29 50,00 HÜLYAM YEMEKÇ L K TEKST L GIDA ML. TH. T C. VE SAN. LTD. fit. HÜLYAM YEMEKÇ L K KAL TE VE VER ML L K ARTIRMA PROJES , ,47 49,18 ATAKAN GRUP MAK NA- Nfi. SAN. T C. LTD. fit. ATAKAN GRUP ÜRÜN ÇEfi TLEND RME VE MODERN ZASYON PROJES , ,76 37,59 KANTARLAR HADDANE DEM R Nfi. HIRDAVAT MALAT NAKL YAT PLZ. THALAT HR. T C. VE SAN. LTD. fit. KANTARLAR ÜRET M DESTEK PROJES , ,74 47,16 ORK M K MYEV MADDELER AKARYAKIT NfiAAT MALZEMELER SANAY VE T C. LTD. fit. ORK M K MYA YATIRIM PROJES , ,00 50,00 SBB VANA VE ARMATÜRLER MAK NA MÜHEND SL K PLAST K NfiAAT TAAHHÜT NfiAAT MALZEMELER T C. VE SAN. LTD.fiT. SBB VANA YATIRIM PROJES , ,35 46,09 GENCER OTOMOT V NfiAAT THALAT HRACAT T C. VE SAN. LTD.fiT. GENCER OTOMOT V YATIRIM PROJES , ,20 45,76 AKTES ISI SANAY T CARET LTD.fiT. AKTES LABORATUAR KURULUMU PROJES , ,25 49,99 - Hibe alan dernekler BAfiVURU SAH B ORTAKLAR PROJE ADI UYGULAMA YER PROJE SÜRES (Ay) TOPLAM BÜTÇE (Avro) TOPLAM H BE (Avro) H BE YÜZDES (%) LG L KALKINMA B RL fiarkifila ENDÜSTR MESLEK L SES B OGAZ KULLANIMININ TANITILMASI VE YAYGINLAfiTIRILMASI fiarkifila , ,83 89,88 ALTINYAYLA KAYMAKAMLI I KÖYLERE H ZMET GÖTÜRME B RL ALT NYAYLA LÇE M LL E T M MD + ALT NYAYLA BEL SOSYAL VE KÜLTÜREL GENÇL K E T M MERKEZ PROJES , ,00 90,00 S.S. BÖLGES HAYVANCILIK KOOPERAT FLER B RL TARIM L MD + VETER NER HEK MLER ODASI BfiK HAYD KOÇLAR, AfiIMA SIRA S ZDE , ,17 90,00 H ZMET VAKFI SOSYAL H ZMETLER VE ÇOCUK ES RGEME KRM. L SOSYAL H ZMETLER MD + BEL ÖZENEL M PROJES (ÖZÜRLÜLÜK ENGEL DE L, EL M Z UZATALIM) OSMAN A A KONA I , ,58 90,00 YILDIZEL SOSYAL YARDIMLAfiMA VE DAYANIfiMA VAKFI YILDIZEL LÇE M LL E T M MD + YILDIZEL BEL + YILDIZEL KAYM. KÖYLERE H ZMET GÖTÜRME B RL HALISI VE TAR H TÜLLÜCE K L M MESLEK E T M VE PAZARLAMA PROJES YILDIZEL , ,45 89,20 KELK T HAVZASI KALKINMA B RL SU SEHR Z RAAAT ODASI + SU fiehr TARIM LÇE MD + SU fiehr BEL. SU fiehr BAKLAG LLER E T M VE ÜRET M MERKEZ SUBAM KARfiIYAKA TOKAT , ,10 90,00 L ÖZEL DARES GEN. SEKR. TSO + KÜLTÜR VE TUR ZM L MD BURUC YE DE USTA ELLER , ,89 89,00 L ÖZEL DARES GEN. SEKR. VAKIFLAR BÖLGE MD + MÜZE MD + KÜLTÜR VE TAB AT VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE MD + SOSYAL YARDIMLAfiMA VE DAYANIfiMA VAKFI RESTORASYON fiç S YET fit RME PROJES (R YEP) , ,22 89,00 DR. AHMET KEMAL KÖKSAL SOSYAL H ZMET VAKFI VAL L + SOSYAL H ZMET KOORD NASYON MERKEZ + ÇEVRE KORUMA VAKFI MADDE BA IMLILARI REHAB L TASYON VE E T M MERKEZ , ,50 90,00 DR. AHMET KEMAL KÖKSAL SOS. H Z. VAKFI YARINLAR Ç N ÖNCE ÇOCUKLAR , ,96 90,00 MERKEZ LÇE KÖYLERE H ZMET GÖTÜRME B RL TARIM VE KÖY fi. BK. L MD., M L E T M BK. L MD. ÇEVRE KORUMA VAKFI YARIN ÇOK GEÇ OLAB L R , ,85 90,00 KOYULH SAR Z RAAT ODASI BAfiKANLI I GAZ OSMANPAfiA ÜN., TARIM VE KÖY fil. BK. KOYULH SAR LÇE TARIM MD EUROPGAP ODAKLI ORGAN K SEBZE YET fit R C L E T M VE UYGULAMA ÇALIfiMASI KOYULH SAR , ,15 89,70 GÖRME ENGELL LER SPOR KULÜBÜ GÖRME ENGELL LERE NG L ZCE E T M VER LMES , ,69 90,00 L DAMIZLIK KOYUN KEÇ YET fi. B RL. TARIM L MD + VETER NER HEK MLER ODASI BfiK KOYUN YET fit R C L PROJES MERKEZ 1.938, ,20 90,00 DÖRT EYLÜL KÜLTÜR VE DAYANIfiMA DERNE KBAL E T M SA LIK YARDIMLAfiMA VA DAYANIfiMA VAKFI BÜRO YÖNET M VE SEKRETERL K KURSU , ,10 90,00 Z RAAT ODASI BAfiKANLI I KOYULH SAR, AKINCILAR VE SU fiehr Z RAAT ODALARI BfiK TA ENERJ TARIMINA GEÇ fi , ,62 90,00

6 6 Sivas Belediyesi ve AB Anadolu Sohbetleri Sivas Tarihi Önemini Yeniden Kazanmakta Kararl Belediye Baflkan Sami Ayd n ile sohbetimiz Sivas` n gelece i için büyük umutlar uyand rd. Sivas ilinden bahseder misiniz? Sivas, tarihi itibar yla Anadolu nun köklü illerinden biridir. Kent, Selçuklular döneminde önemli bir ticaret merkezi olup ayn zamanda Selçuklular n baflkenti olmufltur. Osmanl döneminde de önemini koruyan Sivas, Cumhuriyet döneminde Cumhuriyetin temellerinin at ld il olarak tarihi öneme sahiptir. Ulu Önder Atatürk, Cumhuriyeti 108 gün süreyle Sivas ta infla etmifltir. Atatürk ün, Sivas a özel yaklafl m neticesinde Cumhuriyetin ilk y llar nda Sivas n ciddi ölçüde kamu yat r m ald n görüyoruz. Ancak 60 l y llara kadar ald kamu yat r m na paralel olarak özel yat r mlar n ile kazand r lmam fl olmas, avantajlar n de erlendirememesine sebep oluyor. Bu ve bundan önceki hükümetlerimizin özellefltirme politikalar, özel sektörü harekete geçmeye zorlad. Özellikle son 3-4 y ll k süreçte, Sivas n da teflvik kapsam na al nmas yla birlikte il özel sektöründe ciddi bir k p rdanman n ve geliflmenin oldu unu görüyoruz y l na kadar organize sanayi bölgemizde toplam fabrika ve iflletme say s 34 iken, son 3-4 y lda bu rakam 70 lerin üzerine ç km flt r. Sivas, potansiyeli olan ve kent kültürü oturmufl bir flehir. Maden ve mermer potansiyeli yüksek olan ilde mevcut kaynaklar n hala iyi de erlendirilemedi ini söyleyebiliriz. Potansiyelleri iyi de erlendirememenin sebepleri nelerdir? Kaynaklar iyi de erlendirmek için Sivas n baz dezavantajlar n ortadan kald rmas gerekiyordu. Bunlardan en önemlisi Sivas n büyük flehirlere ulafl m probleminin çözümlenmesiydi. Bu anlamda önemli geliflmeler kaydettik. At l halde duran Sivas havaalan n aktif hale getirdik. Türkiye nin en uzun pistine sahip havaliman m z Kas m 2006 da faaliyete geçti. Bu, Sivas taki yat r mlar n önünün aç lmas için önemli bir geliflme. Di er yandan ülke genelinde karayollar na yap lan yat r m Sivas da olumlu yönde etkiledi. Sivas-Ankara aras nda h zl tren projesini bafllatt k. Projenin 2011 y l nda tamamlanmas bekleniyor. Di er önemli bir nokta Akdeniz i Karadeniz e ba layan direk karayolu hatt n n Sivas tan geçecek olmas ; yat r mc n n Sivas a kolay ulaflmas n sa layaca gibi burada üretilen ürünlerin il d fl ndaki pazarlara da ulafl m n sa layacak. Bu yat r mlar n yan nda flehrin altyap s n da güçlendirmek zorunday z. Sivas a yat r m yapan insanlar n ildeki ihtiyaçlar n karfl layacak sosyal doku son derece önemli. Bu konuyla ilgili de baflta yerel Sivas Belediye Baflkan Sami AYDIN yöneticiler, belediyemiz, özel idaremiz olarak önemli ad mlar att k. Bu süreçte Sivas kendini yeniledi i gibi kabu unu k rmay da baflard. Tüm bunlar toparlad n zda Sivas potansiyellerini de erlendirebilen bir il konumuna do ru h zla ilerliyor. Kapl calar n turizme kazand r lmas için neler yap lmal? Sivas ta çok önemli 3 kapl cam z var. Bal kl Kapl ca n n dünyada benzeri yok. Bal kl Kapl ca sadece Sivas için de il, ülkemiz için çok önemlidir. Bu de erlerimizi turizme kazand rmak için öncelikle kapl ca olan bölgelerimizde yatak kapasitesi art r lmal. Sivas a ulafl m n kolaylaflmas gerekir ki bu konuda ciddi yat r mlar m z oldu. Di er yandan tan t ma biraz daha a rl k vermemiz gerekiyor. Özel tur flirketleriyle ba lant lar sa lanmal. Tüm bu konularda belirli ad mlar at yoruz. Bu süreç her gün daha da iyiye gidiyor. Sivas n turizme sunacak baflka önemli kaynaklar da var. Bunlardan biri, Selçuklu döneminden kalan mimari yap lar. Divri i Ulu Camii Türkiye nin Unesco listesindeki tek eseri. l merkezindeki fiifaiye Medresesi, Buruciye Medresesi, Gök Medrese, Çifte Minare, Cumhuriyetimizin temellerinin at ld Kongre Binas gibi çok önemli eserlerimiz var, tüm bunlar bir meydan n çevresinde toplanm fl. Sivas, kapl calar, tarihi ve kültürel dokusu ve do a turizmiyle, turizm potansiyeli olan bir ildir. Ayr ca Sivas k fl iklimine sahip oldu u için k fl turizmine de oldukça müsait y l nda Sivas ta k fl festivali düzenledik. Amac m z Sivas n k fl turizmi potansiyelini öne ç karmakt. S cak çermik bölgesine yak n olan Y ld z Da n n k fl turizmine çok elveriflli oldu unu gördük. K fl turizmiyle, termal turizmi entegre edip turizmi canland rmay hedefliyoruz. Sivas n önemli avantajlar ndan biri S cak Çermik Bölgesi, Y ld z Da ve kültür turizmi için de erli olan il merkezi, konumlar itibar yla adeta üçgen bir bölge oluflturuyor ve havaliman m z bu üçgenin tam ortas nda bulunuyor. Bu konumlanma Sivas için gerçekten de önemli. Sivas tarihi de erlerinin yeni fark na varan bir il. Mimari eserlerimizi yavafl yavafl restore etmeye bafllad k. nan yorum ki tüm bunlar tamamland nda Sivas, tarih ve kültür turizminde söz sahibi illerden biri olacak. fiehir meydan ndaki tarihi dokuyu korumak için meydan araç trafi ine kapatmay düflünüyorsunuz Sivas meydan, belki de Türkiye de baflka bir ilde bulamayaca n z bir meydan. Çünkü bu meydan n etraf nda Selçuklu dönemine ait 3 eser ve Osmanl dönemine ait 4 eser bulunuyor. Ayr ca burada Cumhuriyetin temellerinin at ld Osmanl n n son dönemine ait Kongre Müzemiz var. Dolay s yla bu meydan, Selçuklu, Osmanl ve Cumhuriyetin ilk dönem tarihi yap lar n bir arada bar nd r yor. Bu bölge için Kent Meydan ad nda iki aflamadan oluflan ve Metin Sözen Büyük Ödülü ne lay k görülen bir proje haz rlad k. lk aflamada bahsetti imiz tarihi eserlerin restorasyonu, valilik ve Vak flar Bölge Müdürlü ü müz arac l yla yap lmaya baflland. kinci aflamadaysa meydan n düzenlenmesi ve peyzaj, belediyemiz taraf ndan yap lacak. Projenin 2008 y l nda tamamlanmas yla birlikte Türkiye nin görülmeye de er meydanlar ndan biri Sivas Cumhuriyet Meydan olacakt r. Sivas il ekonomisi neye dayan r? l ekonomisi yak n zamana kadar kamuya endeksliydi. Ama son y llarda Sivas n teflvik kapsam na al nmas yla birlikte farkl sektörlerde ve farkl alanlarda önemli at l mlar gerçekleflti. Özellikle Organize Sanayi Bölgemizde mermercilikle ilgili ciddi yat r mlar görüyoruz ve sektör mermer ihracat na bafllad. Mobilya sektörü ve otomobil yedek parça sektörü de geliflti. Her alanda hareketlilik olsa da belli bir alanda yo unlaflma oldu unu söyleyemeyiz. Kent ve üniversite entegrasyonu ilde nas l bir seyir izliyor? Cumhuriyet Üniversitesi nde yaklafl k ö rencimiz var. Üniversitenin kent ekonomisine ve kentin sosyal hayat na katk s çok büyük. Valili imiz, Belediyemiz, Üniversitemiz, Ticaret ve Sanayi Odam z n ortaklafla yürüttü ü projeler var. Cumhuriyet Üniversitesi nin mevcut potansiyelini ikiye katlamay düflünüyoruz. Öncelikli olarak ö rencilerimizin ihtiyac olan baz yat r mlar belediyemiz taraf ndan yap l yor. Kalifiye hocalar m z burada tutmak için çeflitli yat r mlar yap yoruz. Bunlardan biri, üniversitemizde açm fl oldu umuz teknopark. Teknopark projesi hayata geçirildi i zaman inan yorum ki konusunda uzman akademisyenlerimizin Sivas a ilgisi artacakt r. Yine bu projenin yat r ma büyük ivme kazand raca n düflünüyorum. Geçmiflte üniversite ve kentin birbirinden tamamen kopuk oldu unu söyleyebiliriz. Biz üniversite ve kentin kaynaflmas n n çok önemli oldu unu düflündük ve bu buluflmay gerçeklefltirdik. Sivas Avrupa `ne nas l bak yor? Sivas halk AB sürecinin pek fark nda olmasa da AB ye olumlu bakt m z söylemek mümkün. Bizim hedefimiz; belediyecilik anlay fl m zla AB standartlar n en h zl yakalayan illerden biri olmak.

7 AB Avrupa Portekiz Dönem Baflkanl n n Katk lar Gelin birlikte Avrupa yı keflfedelim! Gelece in tarihçileri geriye bakt klar nda, 20. yüzy l bir mutlak rekabet yüzy l, 21. yüzy l ise rekabet-iflbirli i oyununun hakim oldu u bir yüzy l olarak görecekler. Teresa Moura* Sovyetler nin çöküflü ve yeni oyuncular n ortaya ç kmas yla yeni bir ekonomik savafl m bafllad. Herbiri kapitalizm oyununu tamamen farkl flekilde oynayan yeni ekonomik süper güçler ortaya ç k yor. Bafll ca oyuncular, büyük bir olas l kla Avrupa, Amerika Birleflik Devletleri, Japonya, Çin, Rusya ve Hindistan olacak. Oyun yine rekabetçi, ama ayn zamanda iflbirli ine dayal. Art k bir yandan dost ve müttefik kalmak, di er yandan ise kazanc n art rmay istemek mümkün. 21. yüzy l n bafl nda Portekiz AB dönem baflkanl n 3. kez üstleniyor (1992, 2000, 2007). Portekiz ilk kez muazzam bir geniflleme dalgas geçiren (üye ülke say s 27 oldu ve 3 yeni ve zorlu ülkeyle -Türkiye, H rvatistan, Makedonya- müzakereler sürdürülüyor) ve çok çeflitli ekonomik ve toplumsal s navlarla karfl karfl ya bulunan bir birli e baflkanl k etmek durumunda. Bu yeni s navlar hem iç geliflimin hem küresel pazar n yeni rekabet koflullar n n do rudan sonucu. nsano lu giderek birbiriyle sürekli iletiflim içinde. Öngörülemeyen, dünyam zda bir zamanlar güvenlik kayna olarak görülen ulus-devlet s n rlar n n, bugünün iletiflim a lar yla örülü yaflam tarz n oluflturan say s z yeni kimli i, aidiyeti ve ba l l bar nd rmakta daha fazla k s tlay c görülmekte olmas d r. Portekiz, dönem baflkanl n n program n, hükümetlerin siyasi iradeleri ne olursa olsun geleneksel pazar ekonomisinden iletiflim a modeline dayal yeni bir ekonomik sisteme geçiflin yafland iflte böyle bir ortamda oluflturdu. Portekiz Dönem Baflkanl, küreselleflmenin getirdi i bu yeni unsurlar dikkate alarak özellikle flu konulara odaklanacak: KOB lere ve baflta yenilenebilir enerjiler olmak üzere enerjiye özel bir önem vermek suretiyle, Rekabet edebilirlik, novasyon ve Araflt rma. Küresel Pazar içinde dengeli çözümler gelifltirme hedefiyle uluslararas gündemin derinlefltirilmesi ve geniflletilmesi. Alman Dönem Baflkanl sonunda ortaya ç kan uzlafl ya ve Portekize devrolan yetkiye dayal olarak AB Antlaflmas n n sonuçland r lmas. AVRUPA EYLEM BEKL YOR ddial bir uluslararas gündem ddial ve yüklü bir gündem, ancak Avrupa n n buna gereksinimi var. Avrupa eylem bekliyor. Lizbon Stratejisi de denilen Lizbon Gündemi (2000), AB nin dünyada devrim yaratan yeni teknolojiler karfl s nda geri kalmakta oldu una iliflkin yayg n alg lamaya bir yan t olarak gelifltirilmiflti. fiimdiki Portekiz dönem baflkanl n n öngördü ü hedefler ve giriflimler gelecek on y la bakarak ayn alg laman n alt n çiziyor. Bütün bu nedenlerle, dönem baflkanl n n ola anüstü yüklü bir gündemi var. Bunlar aras nda Dünya Ticaret Örgütü nde anlaflmaya var lmas için çaba harcanmas önemli bir yer tutuyor. çerde daha güçlü olabilmek için, AB nin d flar daki rekabet gücü artmal d r. Bu da yeni pazarlar aç lmas n, ticaret ve yat r m için yeni olanaklar sa lanmas n gerektiriyor. Daha fazla ekonomik aktörü, ekonomik büyümeyi güçlendirmek için daha fazla ticaret ve yat r m ortak hedefi çerçevesinde bir araya getirmek amac yla, yeni nesil Serbest Ticaret Anlaflmalar yürürlü e sokulacak. AB nin bugünün ve yar n n dünyas n n de iflen gerçeklerine kulak verdi inin göstergesi olarak, ilk kez BRIC s ad verilen ülkelerin (Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin) herbiriyle, düzenlenecek olanlar dahil, bir dizi Zirve Toplant s yap lacak. AB-Afrika iliflkilerini kabul edilecek ortak bir strateji çerçevesinde daha sa l kl bir temele oturtmak amac yla, Aral k ay nda Afrika yla önemli bir zirve toplant s gerçeklefltirilmesi öngörülüyor. Bütün ülkeler giderek küçülen ve karfl l kl ba ml l a dayanan dünyan n bask s yla karfl karfl ya. Bu çerçevede Avrupa ve bu yüklü uluslararas gündem, küreselleflen dünyam z n öncelikli aktörleri aras nda köprüler kurmada bafll ca rolü oynamal d r. Bu küreselleflmede görünürde daha az önemli ve küçük ülkelerin sorumluluklar n n artt görülüyor. Bu nedenle onlar da gözard edilmemeli. Baflar l bir iliflki bütününün anahtar karfl l kl l k ve güvendir. Avrupa ve bugünkü dönem baflkan Portekiz in dünyan n her köflesinden ortaklarla diyalog konusunda uzun tecrübeleri var. Avrupa daha güçlü bir küreselleflmifl dünyan n oluflmas için herkesin sonuçlanmas n bekledi i temel anlaflmalar n ana unsurlar n n karfl l kl l k ve güven ilkeleri olmas n sa layarak, bu alanda liderlik yapma olana na sahip. Bütün hedeflere ulafl lamasa bile, Avrupa n n, bu anlaflmalar n yak n gelecekte sonuçlanmas yolunu açabilmesi halinde, bundan hepimiz gurur duyaca z. * Avrupa flleri eski Devlet Sekreteri Tam üyelik müzakerelerine bafllad m z Avrupa, güzel ve çok hareketli bir yer. Avrupa hakk nda ne kadar bilginiz var? Gelin birlikte Avrupa y keflfedelim! Bu, zamanda ve mekanda macera dolu bir yolculuk olacak ve birçok ilginç fley ö renece iz. AB yi Anlamak Yerel yönetimler için Kardefl olma zaman... Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu (AKTD) Türk kamuoyunun AB ye ve Türkiye nin kat l m sürecine iliflkin sorular na yan t vermek amac yla özel olarak haz rlad Soru-Cevap Veritaban n hizmete açt. Veritaban nda, kamu sa l ndan e itime, tar m, istihdam ve sosyal konulardan ifl gelifltirmeye uzanan genifl bir yelpazedeki Bu yolda ilerlerken neler ö rendi imizi görmek için kendimizi s nayabiliriz. /quiz-tr.htm sitesine girelim ve her bölümle ilgili testleri çözmeyi deneyelim. Europa Go internet sitesindeki oyun ve aktivitelerle de iyi vakit geçirebiliriz: Haydi bafllayal m Avrupa y keflfetmeye! nternetten Canl Avrupa Parlamentosu Avrupa Parlamentosu nun (AP) internet sitesi, konuflma ve tart flmalar Strazburg dan canl olarak takip edebilmek için çeflitli yollar sunuyor. Parlamento nun meflruiyeti; sorumluluk, ulafl labilirlik ve fleffafl k de erlerine dayand için kamuoyunun parlamentonun iflleyifline en son teknoloji arac l yla kolay erifliminin sa lanmas öncelik tafl yor. Parlamento faaliyetlerini takip etmek için: AP internet sitesinde üst k s mda yer alan araç çubu unda 3 farkl bölüm göreceksiniz: News [Haberler] : Kamuoyuna ve bas na yönelik parlamento tart flmalar, kararlar ve oylamalar yla ilgili yaz l raporlar sunar. Activities [Etkinlikler] : Genel kurul oturumlar n n gündemlerine ve tart fl lacak konulara iliflkin dökümanlara eriflim sa lar. EP Live [AP Canl ] : Tüm oturumu Strazburg tan 20 farkl dilde izleme olana sunar. Bu bölüm arac l yla teklif edilen AB yasa önerilerine iliflkin tart flmalar ve birçok siyasi konuyu takip edebilirsiniz. Komisyonun nternet Sitesi Yenilendi Avrupa Komisyonu, AB vatandafllar yla iletiflimini gelifltirmek amac yla, internet sitesini yeniledi. Site, her gün 20 AB dilinde k sa haberler sunuyor. Kamuoyunun genel ihtiyaç ve ilgisine yönelik olarak, site ana sayfas n n yönlendirme konsolu da yeniden Maastricht 15 yafl nda 15 y l önce bu ay, AB üyesi ülke, Hollanda n n Maastricht kentinde tarihi bir antlaflmaya imza atarak, bugün milyonlarca insan taraf ndan kullan lan ortak para birimi Avro nun tohumlar n att. Antlaflma, Avrupa Ekonomik ve Parasal nin (EMU) ortak para birimine hayat verecek 3 aflamas n ve üye ülkelerin geçmesi gereken yak nlaflma düzenlendi. Sitede Avrupa Komisyonu nun tüm etkinliklerine yer verilmekle birlikte, içerik önceli i ziyaretçilerin arad klar konulara yönlendirildi. kritelerini belirledi. Ayr ca, Maastricht, Avrupa isminin ilk kez kullan ma geçti i Avrupa Antlaflmas olarak da biliniyor. Maastricht Antlaflmas n n tam metni için: M.html sorulara yan tlar bulunuyor. Site ziyaretçileri ayn zamanda kay t olup soru sorma imkan na da sahip. Siteyi ziyaret için:

8 8 AB 2007 Anadolu Sohbetleri Komisyon Yeni Hükümeti Bekliyor Portekiz in Öncelikleri Genifllemeden Sorumlu Komisyon Üyesi Olli Rehn, Türkiye deki seçimler sonras flöyle dedi: Türkiye nin demokratik standartlara uygun olarak bar flç l bir ortamda yapt özgür ve adil seçimleri memnuniyetle karfl l yorum. Türkiye önemli ekonomik ve siyasi zorluklarla karfl karfl yad r. Yeni hükümetin hukuki ve ekonomik reformlar kararl l kla ve somut sonuçlar elde edecek flekilde yeniden bafllatmas n bekliyoruz. Bu reformlar Türk vatandafllar n n yaflam standard n n iyilefltirilmesi, AB ye kat l m sürecinde daha fazla ilerleme kaydedilmesi ve ülkenin ça dafllaflmas aç s ndan temel öneme sahiptir. Özellikle ifade özgürlü ü ve din özgürlü ü gibi temel özgürlüklerin temin edilmesini sa layan somut sonuçlar görmemiz gerekiyor. Yeni hükümetin reform sürecini derhal bafllataca na inan yorum; böylelikle, Kas m ay bafl nda raporumuzu sunarken kaydedilen ilerlemelere de iflaret edebiliriz. Ortak yarar m za olan demokratik, modern ve refah düzeyi yüksek bir Türkiye için yeni hükümetle birlikte çal flmay sab rs zl kla bekliyorum. Portekiz, AB Dönem Baflkanl n 1 Temmuz 2007 tarihinde Almanya dan devrald. Portekiz Dönem Baflkanl taraf ndan aç klanan çal flma program, kendisinden bir önceki Almanya ve bir sonraki Slovenya ile ortaklafla haz rlanan 18 ayl k program temel al yor. Daha yi Bir Dünya için Daha Güçlü Birlik slogan n benimseyen Portekiz in dönem baflkanl s ras nda uygulayaca program n 3 ana ekseni olacak. Bunlar; - Antlaflmalar n reformu, - Avrupa ekonomileri ve toplumlar n n modernlefltirilmesi, - Avrupa n n dünyadaki rolünün güçlendirilmesi, olarak s raland. Portekiz Dönem Baflkanl n n çal flma program n n tamam için: AB Baflkanl Portekiz de Kaya Türkmen* 2007 y l n n ikinci yar s için AB nin Dönem Baflkanl n Portekiz üstlendi. Bu, Portekiz in 1986 y l nda AB ye tam üye olmas ndan bu yana üçüncü dönem baflkanl. Daha önce 1992 ve 2000 y llar nda bu görevi yerine getirmiflti ve kabul edelim ki baflar yla yerine getirmiflti. Zaten Portekiz gibi hiçbir ülkeyle ç kar çat flmas olmayan ve dünyan n neresinde olursa olsun bütün toplumlarla iyi iliflkiler yürütme gelene ine sahip bir ülkenin, AB dönem baflkanl nda baflar l olmas o kadar da flafl rt c de il. Öncekilerden farkl olarak, Portekiz in bu seferki dönem baflkanl y l n ikinci yar s na rastlad. Y l n ikinci yar s nda dönem baflkanl yapmak baz zorluklar içerir; çünkü k sad r. Avrupa n n kap s na kilit vurulurcas na sadakat gösterilen A ustos tatili, bir de Aral k ay n n ikinci yar s n kaplayan Noel ve y l sonu tatili, dönem baflkanl n n asl nda dört buçuk aya s d r lmas sonucunu veriyor ve Portekiz bu dörtbuçuk ayl k dönem baflkanl boyunca son derece yo un bir gündemle karfl karfl ya. Portekiz den öncelikle beklenen, AB yi anayasal antlaflma tasar s n n iki kurucu ülke halk taraf ndan reddedilmesi nedeniyle içine girdi i bunal mdan ç karmas ilkbahar nda yap lan ve anayasal antlaflman n onaylanmamas yla sonuçlanan Frans z ve Hollanda referandumlar üzerine AB Devlet ve Hükümet Baflkanlar Konseyi nin ilan etti i iki y ll k düflünme süresinden sonra Alman dönem baflkanl n n ve özellikle fiansölye Merkel in yürüttü ü baflar l diplomasi sayesinde, üye ülkeler aras nda bir uzlaflma sa land ve Portekiz e antlaflma tasar s n sonuçland rabilmesine yard mc olacak bir zemin ve yetki devredildi. Portekiz de 2007 Ekim ay nda Lizbon Antlaflmas olarak adland r laca n umdu u reform antlaflmas n sonuçland rmakta herhalde fazla zorluk çekmeyecek. Portekiz in ilerletmeyi amaçlad ikinci konu Lizbon Stratejisine canl l k kazand rmak. Lizbon Stratejisi, Portekiz in 2000 y l nda üstlendi i önceki dönem baflkanl nda gelifltirilen ve AB yi 2010 y l na kadar dünyan n en rekabetçi ekonomisi haline getirmeyi amaçlayan ekonomik program ve haliyle Portekiz bu stratejinin baflar ya ulaflt r lmas konusunda manevi bir sorumluluk duyuyor. Dönem baflkanl n meflgul edecek daha birçok konu var. Bunlar aras nda baflta Afrika ile düzenlenecek Zirve toplant s, ayr ca Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Ukrayna ile düzenlenecek zirveler var. Ve tabii Türkiye. Portekiz genifllemenin, yani Birli e yeni üyelerin kat lmas n n AB ye bugüne kadar hep yarar sa lam fl oldu unu görüyor. Türkiye nin üyeli ine de bu aç dan bak yor. Ayr ca AB nin Türkiye ye verdi i sözlerin arkas nda durmas ve Türkiye koflullar yerine getirirse üye olmas gerekti ini savunuyor. Baflka baz üyeler gibi Türkiye nin tam üyelik sürecini nesnel koflullar yerine, baz kültürel çekinceleri çerçevesinde de erlendirmiyor Portekiz. AB Tüketicileriyle lgili Yeni EUROBAROMETRE Sonuçlar AB nin kamuoyu araflt rma kurumu Eurobarometre nin AB iç pazar nda tüketicinin korunmas yla ilgili araflt rmas n n sonuçlar yay mland. Buna göre, son birkaç y l içinde AB de s n rlararas yap lan al flveriflte art fl gözlenirken, son ay içinde, AB vatandafllar n n (AB-25) %26 s s n r ötesi en az bir kez al flverifl yapm fl. Bu oran, 2003 te (AB-15 için) % idi. S n r ötesi yap lan al flverifllerin %19 gibi büyük bir ço unlu u, tüketiciler tatildeyken veya ifl gezisindeyken gerçekleflmifl. Araflt rma sonuçlar na göre, e-ticaret giderek daha popüler bir sat fl kanal haline geliyor: son ay içinde AB Tam üyelik müzakerelerinin içinden geçmekte oldu u bu zor dönemde Portekiz in dönem baflkanl n üstlenmesi Türkiye için bir flans. Bu flans en iyi flekilde de erlendirmek ise bizim elimizde. Genel seçimleri geride b rakm fl Türkiye nin, reform sürecine yeniden h z kazand rmak için harcayaca çabalar n AB yolunda bizi daha ileri noktalara tafl yaca na yürekten inan yorum. *Türkiye nin Portekiz Büyükelçisi EUROBAROMETER vatandafllar n n %27 si ve evinde internet ba lant s olanlar n %50 si internet üzerinden en az bir kez al flverifl yapm fl. Ancak, elektronik ticarete yönelik bu güven henüz s n r ötesi düzeyde geliflmifl de il. AB vatandafllar n n sadece %6 s ve evinde internet ba lant s olanlar n % si s n r ötesi elektronik al flverifl gerçeklefltirmifl. Eurobarometre nin ilginç sonuçlar ndan bir di eriyse Avrupal lar n büyük ço unlu unun di er AB ülkelerindeki tedarikçilerden al flverifl yapmak konusunda halen çekingen davranmalar. Raporun tamam için:

9 AB Avrupa nas l çal fl r? Türkiye için AB üyelik müzakereleri kitapç AB Kurumlar n anlamak için rehber niteli indeki Avrupa nas l çal fl r? isimli kitap, Avrupa Toplulu u Resmi Yay m Ofisi taraf ndan haz rlanm flt r. AB ne ABD gibi federal bir devlet, ne de BM gibi hükümetleraras bir organizasyondur. Avrupa asl nda benzersizdir. Üyesi olan ülkeler ba ms z egemen milletler olarak kalmaya devam etmekle beraber egemenliklerini bir araya getirerek bir arada daha çok güç ve etkinlik kazan rlar. Bu; Avrupa Parlamentosu, Avrupa Komisyonu ve Konseyi gibi ortak kurumlar arac l yla ortak kararlar almak anlam na gelmektedir. Fakat bu kurumlar n her biri ne yapar? Nas l bir arada çal fl rlar? Hangisi neden sorumludur? flte sadece 50 sayfal k bu kitapç k, bu sorulara aç k ve basit bir dilde cevap vermektedir. Ayr ca AB nin çal flmalar nda yer alan ajanslar ve di er organlar hakk nda da k sa bir özet sunmaktad r. Kitaba, Ankara daki Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu ndan; stanbul daki AB Bilgi Merkezi nden, ya da adresindeki web sitesinden ücretsiz olarak ulaflabilirsiniz. Avrupa Topluluklar Yay nlar aras nda türkçe bulunabilen di er 2 ilginç yay n da: - Avrupa y Keflfedelim - Avrupa ve Avupal larla lgili Temel Gerçekler ve Rakamlar Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu U ur Mumcu Cad. No: 88 GOP, Ankara Tel: o Faks: o Avrupa Topluluklar Yay nlar, 2006 Bir aday ülke AB ye girmeye haz rlan rken, ülkedeki her bir birey bu süreçte yer al r ve süreçten etkilenir. Bu nedenle, Türk halk n n bu dönemin getirece i de ifliklikler hakk nda daha fazla bilgi sahibi olmas n n büyük önemi vard r. Baflar l bir AB üyeli i sadece hükümet taraf ndan ulafl lacak bir hedef de ildir. Türkiye ve Türk halk n n üyelikten en üst seviyede yararlanabilmesi için, Türk halk n n bir bütün olarak gayret göstermesi, AB ve AB nin iflleyifli hakk nda do ru bir anlay fla dayal, iyimser, yapabiliriz özelli i tafl yan nitelikli bir yaklafl ma sahip olmas gerekecektir. Bu kitapç k, AB nin ne oldu u ve nas l çal flt, Türkiye nin geçmifl y llardaki AB ile olan iliflkisi, AB ile müzakere süreci ve iflleyifller hakk nda k sa bilgiler sunmaktad r. Son olarak küçük bir sözlük AB ile ilgili konularda kullan lan gizemli jargonu aç klamaktad r. Bu kitapç k AB, AB ye kat l m ve üyeli in Türkiye için, bireyler için ne anlama gelece i hakk nda daha fazla bilgiye ulaflmak istemenizi sa layacak, tüm Türkiye de genellikle kamu kurumlar ve sosyal ortaklarla iflbirli i halinde gerçeklefltirilmekte olan etkinliklerden birine kat lma iste i uyand racakt r. Kitaba, Ankara daki Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu ndan; stanbul daki Avrupa Bilgi Merkezi nden ya da adresindeki web sitesinden ücretsiz olarak ulaflabilirsiniz. Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu U ur Mumcu Cad. No: 88 GOP, Ankara Tel: Faks: o Avrupa Topluluklar Yay nlar, 2006 AB Sürecinin Türkiye ye Yararlar ndan Örnekler Kalite Altyap s na Destek Program 13 milyon Avro AB Komisyonu katk s yla y llar n kapsayan projenin yararlan c kurumlar, D fl Ticaret Müsteflarl ve Türk Kalite Derne i (KalDer)dir. Projenin amac teknik engelleri ortadan kald rarak AB ile Türkiye aras nda mallar n serbest dolafl m n n sa lanmas d r. Teknik engeller farkl standartlar, farkl test yöntemleri ve farkl kalitedeki test ve sertifikasyon mekanizmalar na ba l olarak ortaya ç kmaktad r. Uzun vadede projenin, Türkiye nin sanayi ve ifllenmifl tar m ürünleri ihracat n n ve AB ve Türkiye aras ndaki ticaret hacminin artmas na katk sa lamas beklenmektedir. Parola bir kere test edildi, her yerde kabul edildi. AB ve Türkiye aras nda serbest dolafl mda bulunan ürünler ayn flekilde incelenecekse ayn tür muamele ve kabul prosedürlerine tabi olmal d r. Bu nedenle program, Gümrük nin derinlefltirilmesi ve kat l m kriterlerinin dikkate al nmas ve ayn zamanda mallar n serbest dolafl m konusunda müktesebata uyumun sa lanmas nda bir basamak olmas amac yla haz rlanm flt r. Program ayr ca ticaretin kolaylaflt r lmas na da katk da bulunabilecektir. Sonuçlar: Projeyle teknik mevzuat n uyumunun sa lanmas h zland r ld. Sadece ihracatta de il, iç piayasada da CE iflaretinin anlafl lmas ve kullan lmas yayg nlaflt r ld. TSE ve Türk Akreditasyon Kurumu gibi Türk kalite altyap s alan ndaki bafll ca aktörler, Avrupal muhataplar yla ayn seviyeye gelmifl olarak AB de genifl ölçüde kabul gördü. Program kapsam nda CE iflaretinin anlafl lmas ve uygulanmas, önemli bir ihracat ürünü olan kuru meyvelerde aflotoksinin analiz edilmesi ve test laboratuvarlar nda kalite sistemlerinin uygulanmas gibi alanlarda e itimler verildi ve çeflitli flekillerde destek sa land. Detayl bilgi ve aktivitelerin tam listesi için veya Türk Polis Teflkilat n n Sorumlulu unun, Verimlili inin ve Etkinli inin Güçlendirilmesi Projesi 2.6 milyon Avro Komisyon ve 0.06 milyon Avro Türkiye nin katk s yla aras nda gerçeklefltirilen projeden Türk Polis Teflkilat yararland. Uygulanmas na fiubat 2005 te bafllanan Türk Polis Teflkilat n n Sorumlulu unun, Verimlili inin ve Etkinli inin Güçlendirilmesi Twinning (Efllefltirme) Projesi kapsam nda polis hizmetlerinin kalitesinin iyilefltirilmesi için yap lmas gerekenler, polis vazifelerinin yerine getirilmesi s ras nda insan haklar na sayg, hizmet içi ve mezuniyet öncesi e itim, toplum polisli i ile terfi atama ve çal flma flartlar dahil olmak üzere personel sistemi ele al nmaktad r. Sonuçlar: 24 ayl k proje spanya çiflleri Bakanl, Emniyet Genel Müdürlü ü ile Türkiye çiflleri Bakanl, Emniyet Genel Müdürlü ü taraf ndan yürütüldü. nsan haklar ve toplum polisli i gibi konularda yaklafl k 3000 polis memuru e itildi. Polis memurlar için etik kurallar çerçevesi oluflturuldu. Türkiye Üreme Sa l Program kapsam nda Anne Ölümleri Araflt rmas 1.5 milyon Avro Komisyon katk s yla y llar aras nda uygulanan projenin yararlan c s Sa l k Bakanl oldu. Üreme Sa l Program bölgesel farkl l klara özellikle e ilerek kaliteli sa l k hizmetlerine olan talebin ve bu hizmetlerin sunumunun art r lmas yoluyla baflta kad nlar ve gençler olmak üzere nüfusun sa l k durumunun iyilefltirilmesini amaçlayan kapsaml bir programd r. Program ailelerin refah düzeyinin yükseltilmesi ve anne ve çocuk ölümlerinin azalt lmas na katk da bulunulmas amac yla haz rlanm flt r. Program n bafll ca müdahale alanlar Güvenli Annelik, Cinsel Yolla Bulaflan Enfeksiyonlar, Aile Planlamas ve Adolesan Sa l d r. Program kapsam nda Sa l k Bakanl na 2007 y l sonuna kadar 5 y ll k bir süre için 55 milyon Avro tutar nda AB finansman sa lanmaktad r. Programda e itim, malzeme, araflt rma/bilimsel çal flma bileflenleri ile üreme sa l na iliflkin konulara a rl k veren bir STK bilefleni yer almaktad r. Türkiye Üreme Sa l Program n n Araflt rma bilefleni alt nda finanse edilen Anne Ölümleri Araflt rmas projesi, Türkiye deki mevcut duruma iliflkin güvenilir veri toplanmas n sa layarak ve bölgeler ve k rsal-kentsel alanlar aras ndaki farkl l klar ortaya koyarak, anne ölümleri konusundaki bilgi eksiklerini telafi etme imkan vermifltir. Araflt rma anne ölüm seviyeleri ile anne ölümlerinin bafll ca sebeplerini ortaya koymaktad r. Araflt rma mevcut programlar n gelifltirilmesini sa lamak üzere anne ölümlerine neden olan önlenebilir sebepleri incelemekte ve risk faktörlerini belirlemektedir. Sonuçlar: Türkiye de anne ölüm oran canl do umda %25.5 olarak tespit edilmifltir. Bu oran Bat Anadolu bölgesinde 7,4 ile en düflük, Kuzeydo u Anadolu ve Do u Karadeniz deyse 68,3 ile en yüksek seviyede gerçekleflmektedir. Güneydo u Anadolu Bölgesi nde bu oran 38.9 ile Bat Marmara Bölgesi ndeki 42.1 in alt ndad r.

10 10 AB 2007 Anadolu Sohbetleri Sürdürülebilir Kalk nma: Türkiye gibi Akdeniz ülkeleri için afl lmas gereken bir güçlük mü? Akdeniz Çevre Program na AB Mali Deste i AB mali deste iyle yürütülen Akdeniz için K sa ve Orta Vadeli Öncelikli Çevresel Eylem Program (SMAP) kapsam nda, geçti imiz flubat ay nda stanbul da Sürdürülebilir Kalk nma Araçlar konulu 1. bölgesel atölye çal flmas düzenlendi. Atölye çal flmas, Akdeniz bölgesinde yer alan 10 ülkede sürdürülebilir kalk nma giriflimleri alan nda çal flan hükümet temsilcilerini, ortakl kta yer alan Akdeniz ülkelerinin SMAP yetkililerini ve AB yi bir araya getirdi. Atölyede sürdürülebilir kalk nmaya yönelik olarak, Akdeniz ülkelerinin çevre, ekonomi ve toplumsal kalk nma alanlar ndaki mevcut durumlar n gelifltirmelerine yard mc olabilecek bir tak m politika araçlar ortaya kondu. AB ve Akdeniz ülkelerinden pratik örneklerle birlikte bölgede devam eden sürdürülebilir kalk nma faaliyetlerinden örnekler sunuldu. AB, Avrupa-Akdeniz Ortakl arac l yla 1995 y l ndan günümüze bölge genelinde çevrenin iyilefltirilmesi ve sürdürülebilir kalk nma çal flmalar na aktif olarak kat lmaktad r. SMAP Program, 1995 tarihli Barselona Deklarasyonu nun ard ndan çevresel bozulman n tersine çevrilmesi ve Akdeniz Bölgesi nin sürdürülebilir kalk nmas na katk da bulunulmas amac yla ortaya ç km flt r. AB taraf ndan Akdeniz bölgesine bugüne kadar 6.7 milyar Avro mali destek sa lanm flt r. Kas m 2006 da Avrupa-Akdeniz Ortakl na üye ülkeler de Akdeniz in 2020 y l na kadar temizlenmesini hedefleyen Horizon 2020 giriflimini kapsayan befl y ll k bir çal flma plan n kabul etmifltir. Bölgesel düzeydeki bu çal fltay, ekonomik ve toplumsal kalk nman n ihtiyaçlar yla çak flmayacak flekilde çevre sorununun çözümlenmesi amac yla Akdeniz ülkelerine önlem almalar ve etkin araçlar kullanmalar için yard m sa lamak üzere SMAP kapsam nda, 2007 ve 2008 y llar nda düzenlenmesi planlanan çal flmalardan sadece birisidir. Yeni Çevre Destekleri Türkiye Teknoloji Gelifltirme Vakf TTGV taraf ndan Sanayide Enerji Verimlili ini Sa lamak ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklar n n Kullan m n Özendirmek amac yla sanayi kurulufllar na yönelik üç yeni destek program bafllat ld. Söz konusu desteklerle ilgili bilgi ve baflvuru formlar için: TARIM SEKTÖRÜ D KKAT K rsal Kalk nmaya AB den 159 milyon Avro Tar m ve Köyiflleri Bakanl ile Hollanda ve Avusturya kamu kurumlar ndan oluflan bir konsorsiyumca yürütülen AB finansmanl, Efllefltirme Projesi k rsal kalk nmaya destek oluyor. EUROBAROMETRE: AB Halk Avrupa Tar m Politikas n Destekliyor EUROBAROMETER Avrupa Komisyonu, aday ülkelere Avrupa ya entegrasyon sürecinde yaflad klar zorluklar konusunda yard mc olmak üzere Kat l m Öncesi Yard m Mekanizmas (IPA) ad verilen bir mali program uygulamaya bafllad. Aday ülke Türkiye, tarihleri aras nda IPA n n befl bilefleninin tamam ndan yararlanabilecek. IPA program n n IPARD olarak adland r lan k rsal kalk nma bilefleni kapsam nda Türkiye ye döneminde 159 milyon Avro hibe yard m sa lanacak. Amaç, tar m iflletmelerinin modernlefltirilmesi, AB standartlar na ulaflmada çiftçilere destek verilmesi ve k rsal alanda yeni istihdam imkanlar yaratmak. Program kapsam nda çiftçiler, g da iflleme ve pazarlama teflebbüsleri, kooperatifler ve üretici birlikleri taraf ndan üstlenilen özel yat r mlara destek sa lanacak. Çok say da proje baflvurusunun gerçekleflece i tahmin ediliyor. Ciddi say da projenin sa l kl bir flekilde de erlendirilmesi ve yürütülmesi önem kazan yor. Program n tasar m ve idaresi ile fon deste i verilecek olan projelerin de erlendirilmesi ve seçimi, tamam yla Tar m Bakanl n n sorumlulu unda olacak. Bu çerçevede, bakanl n, ajans n kurulmas için gerekli kurumsal, yasal ve teknik altyap s n oluflturmas gerekiyor. Bu nedenle, AB taraf ndan mali olarak desteklenen Efllefltirme Projesi nin tamamlanmas, program n bafllat lmas için önemli. Proje, IPARD için gerekli kurumsal yap lar n tasarlanmas nda bakanl a destek verdi. Bakanl k ve di er ilgili kurumlardan gelen toplam 50 kiflilik personele, programla ilgili temel e itim verildi, programla ilgili bir iletiflim stratejisi tasarland, kamuoyunu bilgilendirmek üzere bir web sayfas ile elektronik gazete haz rland. Ajans n kurulmas na iliflkin Tar m ve Köyiflleri Bakanl taraf ndan haz rlanan taslak kanun da kabul edildi. Ayr nt l bilgi: Ortak Tar m Politikas, AB nin üzerinde en zor anlaflt konular n bafl nda gelir. Eurobarometre nin yay nlad son kamuoyu araflt rmas herkesi hayrete düflürecek nitelikte. Çünkü ilk kez AB halk n n Ortak Tar m Politikas na destek verdi i görülüyor. Avrupa vatandafllar n n AB Ortak Tar m Politikas na yönelik tutumlar n araflt rmak amac yla yap lan kamuoyu yoklamas n n en önemli bulgular ndan biri AB halk n n AB çiftçilik politikas nda yak n zamanda yap lan reformlar güçlü bir flekilde destekledi i oldu. Anket, Avrupa Komisyonu Tar m ve K rsal Kalk nma Genel Müdürlü ü ad na, 17 Kas m ve 19 Aral k 2006 tarihleri aras nda yap ld. Genelde üzerinde görüfl ayr l klar bulunan bu alandaki araflt rma sonuçlar, 2003 teki Ortak Tar m Politikas Reformu nun ana unsurlar n n a rl kl olarak olumlu görüldü ünü gösteriyor. Araflt rma sonuçlar ndan aç kça görülüyor ki, Avrupa vatandafllar n n ezici ço unlu u, çiftçilerin çevresel, hayvansal refah ve g da standard n yakalamada baflar s zl a u rad klar nda, ödemelerde bir kesintiyle karfl karfl ya kald klar çapraz uyum prensibi ni destekliyor. Ayn zamanda vatandafllar, çiftçilerin destek alma yollar yla ilgili yap lan de iflikliklere de olumlu bak yor.

11 E itim ve AB 11 Cumhuriyet Üniversitesi AB ye Haz rlan yor Prof. Dr. Hasan H. BAfiIBÜYÜK* Yasemin Tutar** Avrupa (AB) müzakere sürecinin bafllamas ile Türkiye-AB iliflkilerinde yeni bir döneme girilmifltir. AB ile müzakere ve uyum sürecinde, e itim ve araflt rma alan nda büyük sorumluluklar tafl yan üniversitelere de önemli görevler düflmektedir. Cumhuriyet Üniversitesi AB ye kat l m sürecinde gerek e itim ve araflt rma alan nda mevcut mekanizmalarda yerini almak, gerekse ilgili kurum ve kurulufllara destek olmak için çal flmalara bafllam flt r. Bu çal flmalar n koordinasyonunu yürütmek amac yla 2003 y l nda, D fl liflkiler Ofisi kurulmufltur. Ofisin görevi, üniversitenin akademik ve idari birimleriyle iflbirli i içerisinde, üniversiteyi AB uyum sürecine haz rlamak için gerekli düzenlemeleri planlamak ve uygulamak, uluslararas platformda e itim ve araflt rmayla ilgili konularda dan flmanl k ve koordinasyon hizmeti vermekdir. Cumhuriyet Üniversitesi, 2004 te AB Komisyonu ndan Erasmus Üniversite Beyannamesi ni alm fl ve e itim ve ö retim y l ndan itibaren AB E itim ve Gençlik AB de E itim, Burs ve Staj Olanaklar Avrupa da E itim ve Burs Olanaklar Türkiye deki AB Kurumlar nda Staj Olanaklar ktisadi Kalk nma Vakf Faks : TÜS AD Ofisleri Faks:(02) Faks:(90 3 ) Ar Hareketi AB Bilgi Merkezi AB Genel Sekreterli i Eskiflehir Yolu 9. km ANKARA Ulusal Ajans / Devlet Planlama Teflkilat AB E itim ve Gençlik Programlar Merkezi (ABGPM) Necati Bey Cad. No: Bakanl klar-ankara Yurtd fl ndaki AB Kurumlar nda Staj Olanaklar Avrupa Parlamentosu gençlere ücretli ve ücretsiz staj olanaklar sunmaktad r. Staj baflvurusu flartlar ve staj süreleri AB Komisyonu gençlere ücretli staj olanaklar sunmaktad r. Bölgeler Komitesi üniversite mezunu gençlere ücretli staj olanaklar sa lamaktadir. Avrupa Konseyi gençlere ücretsiz staj olanaklar sunmaktad r. AB ile ilgili di er staj olanaklar TÜS AD - Brüksel Faks: (32-2) TÜS AD - Washington Faks: (1-202) TÜS AD - Berlin Faks: 49 (30) TÜS AD - Paris Faks: 33 (14) Türk Avukatlara E itim Olana Avrupa Konseyi ile Avrupa Komisyonu nun, Türk avukatlar n Avrupa nsan Haklar Sözleflmesi (A HS) konusunda e itimini amaçlayan ortak projesi, 21 Nisan 2007 tarihinde aç ld. AB nin 1.3 milyon Avro ile destekledi i proje, Avrupa Konseyi taraf ndan Türkiye Barolar ile iflbirli i halinde yürütülüyor. Türkiye den 78 bölge barosunun yer ald projenin faaliyetlerinin konular flöyle s ralan yor: Avukatlara yönelik A HS e itimleriyle mevcut ulusal kapasitenin güçlendirilmesi, Avukatlar n iç hukuk mahkemelerindeki davalarda A H standartlar n ve A HM içtihad n kullanma kapasitelerinin yükseltilmesi, Hukukçular n Türkçe insan haklar materyallerine erifliminin art r lmas. Türkiye deki toplam avukat say s n n yaklafl k %20 sine yani avukata e itim verilecek. Avukatlar n e itimine ek olarak, A HM nin ilgili içtihad na at fta bulunan aç klamal bir Türk Ceza Muhakemesi Kanunu haz rlanacak ve proje kapsam nda e itilen avukatlar ile Türkiye deki di er ilgili kurumlara da t lacak. Ayr nt l bilgi için: AK Türkiye Delegasyonu Programlar kapsam nda faaliyetlere bafllam flt r. Yüksek ö retim kurumlar aras nda ö renci ve ö retim eleman de iflimini sa layan Erasmus program kapsam nda lisans, yüksek lisans ve doktora ö rencilerine, Avrupa üniversitelerinde 3- ay aras nda e itim görme olanaklar sunulmufltur. Erasmus program çerçevesinde Cumhuriyet Üniversitesi nin, baflta ngiltere, rlanda, Almanya, Fransa, talya, spanya, Portekiz, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Litvanya, Slovakya, Yunanistan, Macaristan, Romanya, Belçika, Hollanda ve Danimarka olmak üzere 17 Avrupa ülkesinin birçok üniversitesiyle 50 kadar ikili anlaflmas bulunmaktad r. Oldukça yeni olan ve 2004 ö retim y l nda bafllat lan bu programdan günümüze kadar 20 ö retim eleman ve 27 ö renci faydalanm flt r. Önümüzdeki akademik y lda ( ) Avrupa daki anlaflmal üniversitelere, 90 ö rencinin gönderilmesi planlanm fl ve haz rl klar büyük ölçüde tamamlanm flt r. Avrupa Üniversiteler ne ve Uluslararas Üniversiteler gibi kurulufllara üye olan Cumhuriyet Üniversitesi, Avrupa Yüksek Ö renim Alan oluflturma hedefiyle yola ç kan Bologna Süreci kapsam nda yap lan ortak çal flmalara kat lmaktad r. Bu çal flmalar kapsam nda ö renci hareketlili ini kolaylaflt rmak ve ö rencilerin yurtd fl nda gördükleri e itimin kendi ülkelerinde tan nmas n garanti alt na almak için AB taraf ndan Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS) gelifltirilmifltir. ECTS çal flmalar kapsam nda üniversitede okutulan bütün derslerin ECTS kredileri düzenlenmifl, ders tan t m kataloglar da büyük ölçüde tamamlanm flt r. Bir di er Bologna Süreci çal flmas olan Diploma Eki (Diploma Supplement- DS), üniversitelerin mezunlar na uluslararas diploma ifllevi görebilecek bir belge düzenlemeleri çal flmas d r. Bu belge, özellikle Avrupa ve Bologna sürecine üye ülkeler aras nda akademik tan n rl sa lamak üzere düzenlenmektedir. Diploma Jean Monnet Burslar Yeniden Bafll yor Jean Monnet Bursu, Türkiye ile AB ülkelerindeki sivil toplumlar aras nda karfl l kl bilgi al flverifli ve alg lamaya katk da bulunmay hedefleyen Sivil Toplum Diyalo u nun bir parças d r. Burs baflvurusu yapacak adaylar n Türkiye de üniversite son s n f, yüksek lisans ö rencisi veya akademik, idari personel olmalar ya da hâlihaz rda Türk kamu veya özel sektöründe çal fl yor olmalar istenmektedir. Türkiye de STK larda çal flmakta olanlar da programa baflvurabilirler. Türkiye nin AB mevzuat na uyum hedefleri do rultusunda burslar, mallar n serbest dolafl m, tar m ve k rsal kalk nma, enerji, adalet ve temel haklar da dahil olmak üzere müktesebat n her alan nda verilecektir akademik y l için AB fonlar ndan ayr lan 3 milyon Avro, yaklafl k Avrupa Online Akademisi Avrupa nin finansal deste iyle kurulan Avrupa Online Akademisi, Avrupa entegrasyonuyla ilgili uzaktan ö renim modüllerinden olufluyor. Yani profesyonel ifl yaflamlar n devam ettiren kiflilere ö renim görme olana n sunuyor. Akademik katk da bulunan kurumlar aras nda Nice ve Berlin de faaliyet gösteren Centre International de Formation Européenne ve eki, Avrupa n n herhangi bir ülkesinde diploman n kullan lmas s ras nda ilgili tarafa mezun olunan program n hangi kapsamda bir e itim sa lad n göstermesi bak m ndan önemlidir ve standart baz bilgilerle birlikte ö rencinin diplomas n n yan nda ders dökümünü (transcript) de içermektedir. Tüm ö rencilere diploma eki verebilmek için tüm programlarda bafllat lan çal flmalar önemli ölçüde tamamlanm flt r. Cumhuriyet Üniversitesi AB vizyonuna uygun olarak, yaflam boyu e itimi desteklemek amac ile CÜSEM (Cumhuriyet Üniversitesi Sürekli E itim Merkezi) bünyesinde çal flmalar yürütmektedir. CÜSEM kapsam nda Mesleki E itim Programlar, Bilgisayar-Biliflim Programlar, Dil E itimi Programlar, Meslek Edindirme Programlar, Kültür ve Sanat Programlar, Spor E itim Programlar ve CÜSEM Güncelleme Programlar ad alt nda çeflitli kurulufllardan gelen talebe uygun konularda sadece kuruluflun kendi elemanlar için de özgün programlar düzenlemektedir. Üniversite-sanayi iflbirli ini koordine eden CÜST GEM (Cumhuriyet Üniversitesi Sanayi ve Ticaret flbirli ini Gelifltirme, Uygulama ve Araflt rma Merkezi) Teknoloji transferi ve gelifltirme, teknik sorunlar n çözümü, verimlili in art r lmas, kurs, seminer, konferans gibi e itim hizmetlerinin düzenlenmesi, dan flmanl k, laboratuar, test ve deneylerin yap lmas gibi konularda hizmet vermektedir. Tüm bunlara ek olarak, üniversite-sanayi iflbirli inin somut ad m olarak Cumhuriyet Üniversitesi öncülü ünde haz rlanan TEKNOKENT projesi, Bakanlar Kurulu nun onay ndan geçmifl bulunmaktad r. * Ofis Koordinatörü ** Ofis Sorumlusu Ayr nt l bilgi için; Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlü ü D fl liflkiler Ofisi 100 ö rencinin burstan faydalanmas n sa layacakt r. Tahsis edilen toplam bursa %60 kamu sektörü, %25 üniversite ve %15 özel sektör kotas uygulanacakt r. Program için 1989 dan bugüne kadar yaklafl k 17 milyon Avro harcand. Projeyle, Türk üniversitelerini bitirmifl 800 yeni mezunun, devlet memuru ve özel sektör çal flan n n, AB ülkelerinde ö renim görmeleri ve araflt rma yapmalar sa lanm flt r. Program bilimadamlar n n kiflisel ve mesleki geliflimleri üzerinde son derece olumlu bir etki yaratman n yan s ra, Türk kurumlar n n müktesebat uygulama konusundaki idari kapasitelerini güçlendirmeye yard mc olmaktad r. Jean Monnet Burs Program n n baflvurular çok erken tarihlerde yap lmaktad r. Bilgi için: Köln Üniversitesi Jean-Monnet Siyaset Bilimi Bölümü bulunuyor. Program, akademisyenlere, üniversite mezunlar na, günlük olarak Avrupa Entegrasyonu yla ilgili sa l kl bilgiye ihtiyaç duyan kamu ve özel sektör çal flanlar na hitap ediyor. 2007/2008 akademik y l kay tlar ve bilgi için:http://www.eu-online-academy.org/

12 Sivas, Madencilik ve AB Anadolu Sohbetleri Özel Sektör ve Üniversite flbirli ine Güzel Bir Örnek Sivas Do al Tafl ve Madenciler Derne i nin, Cumhuriyet Üniversitesi Mermer Teknolojileri Yüksek Okulu nun aç lmas ndaki katk lar örnek bir giriflim. Dernek Yönetim Kurulu Baflkan Zeki Özdemir bölüm mezunlar na da ifl olana verdiklerini anlat yor. Sivas Do al Tafl ve Madenciler Derne i ni anlat r m s n z? Sektördeki mensuplar m z n s k nt lar n aflmak için 2004 y l nda derne imizi kurduk. Dernek olarak ayn zamanda TÜMMER in (Türkiye Mermer Do al Tafl ve Mermer Makineleri Üreticileri ) üyesiyiz. Türkiye de bizim gibi on, on iki dernek mevcut. Bu y l ilimizde maden zirvesi yapt k. Maden zirvesini yapmaktaki amac m z Sivas n maden kenti oldu unu lanse etmekti. Sivas sar traverteniyle ön plana ç km fl bir kent. Sivas ta yaklafl k on adet mermer oca ve yine bir o kadar mermer fabrikas bulunuyor den bu yana nas l yollar kat ettiniz? 2004 de on ana üye olmak üzere otuz üyeyle derne imizi kurduk. Kuruluflumuzdan sonra Cumhuriyet Üniversitesi yle görüflerek meslekte kalifiye eleman ihtiyac n gidermek için, Meslek Yüksek Okulu na ba l Mermer Teknolojileri Bölümü nü açt rd k. Bu bölümün aç lmas n isterken; bölüm ö rencilerinin bir k sm na burs verece imizi, ayr ca ö rencilerin derslerine ve stajlar na yönelik destek verece imizi söyledik. Bölümde okuyan tüm ö renciler derslerini bizim ocaklar m zda ve fabrikalar m zda yapabiliyor. Ayn zamanda bölüm mezunlar na kendi fabrikalar m zda ifl olana sunduk. Her firmam z en az bir iki bölüm mezununu ifle ald. Bir di er faaliyetimiz ise Sivas ta çok kat l ml iki TÜMMER toplant s n n düzenlenmesidir. TÜMMER toplant lar n n sektör için önemi nedir? Üst birli imiz olan Tümmer, tüm sektörü kucaklayarak, sorunlar tek noktada birlefltirip çözüm yollar arayan bir oluflumdur. Sivas n maden rezervi nedir? MTA n n çok önceki araflt rmalar na göre 5 milyon metreküp rezervimiz oldu u belirtilmiflti. Günümüz teknolojisiyle araflt rmalar yap l rsa rezervlerimizin daha fazla ç kaca n düflünüyorum y l verilerine göre Türkiye nin maden ihracat yaklafl k 2 milyar dolar. Bu rakam n bir milyar dolar n mermer ihracat oluflturuyor. Sivas n 2006 itibariyla 68 milyon dolarl k ihracat n n 18 milyon dolar n derne imiz üyesi mermer firmalar gerçeklefltirmifltir. Sivas Do al Tafl ve Madenciler Derne i Yönetim Kurulu Baflkan Zeki ÖZDEM R Sivas ta mermer d fl ndaki madenleri ç karan firma merkezleri büyük illerde oldu u için ihracat potansiyelleri üzerine yorum yapmak çok güç. Ancak Türkiye demir rezervinin %70 inin Divri i de bulundu unu söyleyebiliriz. Sivas mermerinin fark nedir? Sivas, sar traverteniyle ön plana ç k yor. Faaliyeti 1960 ve 1970 lere dayanan 5 adet mevcut sar traverten oca m z var. Bu ocaklardan ç kart lan mermerlerin ifllenen ve ham mamul olarak toplam n n %80 i ihraç ediliyor. Hangi ülkelere mermer ihraç ediyoruz? Mamul travertende en büyük pazar m z Amerika. Hammadde olarak mermeri talya, spanya, Çin ve Hindistan a ihraç ediyoruz ldeki do al tafl üreticilerinin s k nt lar neler? Türkiye deki s k nt yla ildeki s k nt lar örtüflüyor. En önemli sorunumuz nakliyat. Blok mermer nakliyelerinde yükün bölünmez olmas ndan kaynakl sorunlar yafl yoruz. Nakliye için kara ve demiryolunu kullan yoruz. Vagon bulmakta zorlan yoruz. Ancak katar yüklerde sorunsuz tafl mac l k yap labiliyor. Kuflkusuz her ihracat n zda da 500 tonluk ürün göndermiyorsunuz. Bunun için karayollar n tercih ediyoruz ama karayollar nda belli bir tonaj geçen ürünü nakledemiyorsunuz. Sektörün gelece ini nas l görüyorsunuz? Sektörün üretim ve ihracatta büyüme h z %25. yi bir trend tutturduk. Mevcut sorunlar aflarsak büyüme h z n daha da artt raca m z düflünüyoruz. Sivas taki mermer üreticileri Ar-Ge çal flmalar yürütüyor mu? Yeni yataklar bulma konusunda üreticilerin, hatta üretici olmayan ancak sektöre kat lmak isteyenlerin ciddi çal flmalar oluyor. Derne imize ba l olan firmalar m z Türkiye de y lda iki kez düzenlenen mermer fuarlar na kat l yorlar. Fuarlarda verimlili i ve kaliteyi artt ran çal flmalar takip ediyorlar. AB de Do al Tafl Sektörü Avrupa nde do al tafl sektörü denince akla ilk gelenler granit, mermer gibi do al tafllar ve do al tafl ürünleridir. Do al tafl ve do al tafl ürünleri genellikle blok veya plaka halinde peyzaj mimarisinde ve mezar tafl gibi dini veya bahçe dekorasyonu gibi di er sanatsal amaçlarla kullan lmaktad r. Tüketim Dünya pazar nda do al tafl sanayisi, talebin durgunlaflt, rekabetin yükseldi i ve yeni teknolojiler sayesinde arz n artt bir döneme girmifltir. Kifli bafl na tüketimin yo un oldu u Avrupa ülkeleri için 2002 y l ndan bu yana sektör zor seneler yaflamaktad r. Bunun en önemli nedeni zay f ekonomik ortam ve Avrupa inflaat sektöründeki zay f büyümedir. Dünya pazar ndaki paylara bakacak olursak, Çin %11 lik bir oranla en çok do al tafl tüketen ülke konumundad r. Çin i %8 le talya, %7 yle ABD, %6 yla spanya ve Hindistan ve %4,4 le Almanya izlemektedir. Avrupa n n dünya tüketimindeki pay ysa ortalama %30 dur. Nihai tüketiciye göre de iflen do al tafl ve do al tafl ürünlerinin pazar segmentinde 4 farkl nihai tüketici grubu bulunmaktad r. Bunlar s ras yla, do al tafl iflleme sanayi, inflaat sanayi, cenaze töreni sanayi ve tüketici pazar d r. Üretim 2002 y l nda dünya do al tafl üretiminde bir art fl gözlemlenmifl fakat önceki senelere oranla bu art fl düflük seviyelerde olmufltur. Özellikle Avrupa da üretim, kayda de er bir biçimde düflmüfl, örne in talya %11,9 luk oranla dünyan n en düflük üretim seviyesine ulaflm flt r. AB nin 2002 y l için toplam nihai do al tafl ürünü üretimi, dünya üretiminin yaklafl k %37 si olan 13 milyon ton kadard r. Toplam AB üretiminin %42 si olan tonla AB deki en büyük do al tafl üreticisi iki ülke talya ve spanya d r. Bu ülkeleri, %9 la Portekiz, %6 yla Fransa ve Yunanistan izlemektedir. thalat 2002 y l nda, AB ye olan do al tafl ve do al tafl ürünleri ihracat tonluk bir hacme, di er bir deyiflle milyon Avro ya ulaflm flt r y llar aras na AB nin toplam ihracat de eri %7 lik, ihracat hacmiyse %11 lik bir art fl görmüfltür. Yine ayn dönem içerisinde, geliflmekte olan ülkelerden AB ye yap lan ihracat n hacminde %10 luk, de erindeyse %5 lik bir art fl meydana gelmifltir. Nitekim döneminde, geliflmekte olan ülkelerden AB ye yap lan ihracatta düzenli bir art fl gözlemlenmifltir. Geliflmekte olan ülkelerden AB ye olan do al tafl ve do al tafl ürünleri ihracat, 2002 y l nda, tonla 980 milyon Avro ya ulaflm flt r de geliflmekte olan ülkelerin toplam de erdeki pay %46 ve toplam ihracat hacmindeki pay ysa %37 dir. AB nin en önemli tedarikçileri aras nda, Hindistan dan sonra (276 milyon Avro), Çin (221 milyon Avro), Brezilya (153 milyon Avro), Güney Afrika (104 milyon Avro) ve Türkiye (77 milyon Avro) bulunmaktad r. AB ye olan ihracat n toplam de eri içinde bloklar (%54), çevre tasar m (%22), cenaze ve di er sanatsal amaçl (%), do al tafl ürünleri ve levhalar (%8), yer ve kaplama fayanslar (%4) pay almaktad r. Ticaret Yap s AB deki genel ticaret yap s iki segmentten oluflmaktad r: yar mamul ithalatç lar (bloklar veya levhalar) ve nihai ürün ithalatç lar. Yar mamul veya nihai ürün sat fl için, geliflmekte olan ülkelerdeki ihracatç lar n kullanabilece i en uygun da t m kanal toptanc kanal d r. Her iki segmentte, toptanc l k kanal en yüksek ciroya sahip olan da t m kanal d r. flleme sanayi ve nihai ürün kullan c lar gibi di er da t m kanallar toptanc lar vas tas yla çal fl r. Fiyatlar Teknolojik geliflmelerin neden oldu u arz art fl, genel olarak do al tafl ve do al tafl ürünlerinin fiyat n n düflmesine neden olmufltur. Avrupa da önemli fiyat dalgalanmalar meydana gelmektedir. Bu dalgalanmalar ürün kalitesi, farkl tafl seçimleri ve boyutlara göre de iflmektedir. Do al tafl ve do al tafl ürününün fiyat, özelikle tafl n cinsine ve rengine, mevcudiyetine, üretim maliyetine, tüketici talebine ve döviz kuruna göre de iflmektedir. Bunlara ek olarak, fiyatlar kullan lan da t m kanal na göre de de iflmektedir. AB pazar na girmek için AB ithalatç lar n n, do al tafl veya do al tafl ürünleri ithal ederken göz önünde bulundurduklar en önemli faktör fiyat, kalite, güvenilirlik ve h zd r. Do al tafl ve do al tafl ürünleriyle ilgili standartlar giderek geliflmekte olup, art k do al tafl da dahil olmak üzere tüm inflaat malzemelerinin çevresel özelliklerine de önem verilmektedir. Do al tafl sektörü için bu flu demektir: nflaat alan ndaki yeni yasalar takip etmek ve yeni test standartlar yla bafla ç kmak. Bunlara ek olarak, paketleme ve etiketlemenin çevresel etkenleri de, do al tafl ihracatç lar için giderek önemli olmaktad r çünkü AB ithalatç ve tüketicileri bu konularda giderek bilinçlenmektedir.

13 Sivas, Madencilik ve AB 13 Mermer ve Do al Tafl Geçti imiz y l stanbul da yap lan mermer sempozyumu MERSEM de sektörün sorunlar masaya yat r lm fl ve çözümler önerilmiflti. Türkiye 5. Mermer ve Do al Tafl Sempozyumu sonuç bildirgesinden önemli bölümleri özet olarak vermenin yararl olaca n düflündük y l itibar yla 850 milyon dolar n üstünde bir ihracat geliri elde eden ve h zla geliflmekte olan do al tafl sektörü, Türkiye ekonomisinin en önemli yap tafllar ndan biri olmaya adayd r. Sektörün çok k sa sürede ulaflt üretim ve buna ba l ihracat art fl, eflzamanl olarak yat r m, istihdam ve kalitenin de artmas n sa lam fl, bununla beraber ayn zamanda sektör, son derece ciddi sorunlarla da karfl laflmaya bafllam flt r. Söz konusu sorunlar n çözümüne yönelik olarak, Maden Mühendisleri Odas n n temel saptama ve önerileri afla da sunulmaktad r. Türkiye de rekabet gücü yüksek olan do al tafl sektöründe, üretim ve kalite art fl yla inflaat ve sanayi sektörleriyle entegrasyonu amaçlayan k sa, orta ve uzun dönemli stratejik planlar n, bir Do al Tafl Politikas temelinde gelifltirilerek süratle uygulamaya konulmas gerekmektedir. Bu çerçevede, inflaat ve sanayi sektörleriyle entegre çal flacak mermer ve do al tafl projeleri, öncelikle teflvik edilmelidir. Do al tafl sektörü, uzun vadeli ve düflük faizli kredilerle desteklenmeli, enerjide düflük tarife uygulanarak rekabet gücü daha da art r lmal d r. leri üretim teknolojilerinin gelifltirilmesi ve kullan m, daha temiz ve daha etkin madencilik süreç ve ürünlerinin temini bak m ndan önkofluldur ve bu amaçla yap lacak araflt rma ve gelifltirme çal flmalar devlet taraf ndan desteklenmelidir. Sektörün kullanabilece i bilim ve teknoloji üretimine yönelik araflt rma-gelifltirme faaliyetleri için, üniversite-sanayi ortak araflt rma merkezleri, teknoloji gelifltirme bölgeleri kurulmal d r Say l Maden Kanunu nu uygulamakla görevli kurulufl yeniden yap land r larak taflra teflkilat oluflturulmal, yerinden ve etkin denetim sa lanmal d r. Bu kurumun teknik eleman gereksinimi karfl lanmal, sektörde mevcut di er kamu kurulufllar ndaki bilgi birikiminden yararlanmas na yönelik düzenlemeler ve gerekli eflgüdüm sa lanmal d r. Geliflmifl teknoloji kullan m ve yeni teknolojilerin gelifltirilmesi ve bunlar kullanabilecek iyi e itilmifl iflgücünün sa lanmas için, üniversitelerin maden mühendisli i bölümü ders programlar nda do al tafl madencili ine daha çok yer verilmeli ve ara eleman yetifltirmeye yönelik yüksek okullar devreye al nmal d r. Sektörde pazarlama kavram n n kapsaml bir çerçevede ele al nmas, gerek mevcut gerekse geliflen pazarlar n yak ndan takip edilerek de iflikliklere uygun stratejilerin belirlenmesi gerekmektedir. Mevcut pazar pay n n art r lmas amac yla ifllenmifl ürün kapasitesinin ve ürün çeflitlili iyle ürün kalitesinin art r lmas na yönelik yat r mlar yap lmal, pazarlama stratejileri oluflturulmal ve etkin da t m a lar kurulmal d r. Sektörün ihracat potansiyeli, yat r mlara paralel olarak h zla geliflmektedir. Özellikle ifllenmifl mermer ihracat sürekli artmaktad r. Ürünlerde, renk, desen, kalite ve fiyat standartlar oluflturulmas, bu art fl n süreklili inin sa lanmas bak m ndan gereklidir. Madencilik sektöründe, çevre dostu teknoloji ve yöntemlerin kullan lmas, madencilik süreçlerinde veya sonras nda çevrenin korunmas na veya yenilenmesine yönelik önlemlerin al nmas, sektörün geliflimine yönelik katk y yapacakt r. Do al tafl sektöründe, at klar n de erlendirilmesi, görüntü kirlili inin önüne geçilmesi ve çal fl lan alanlar n yeniden düzenlenerek do aya geri kazand r lmas önemlidir. Mevcut haliyle ülkemiz do al tafl sektörünün geliflimi önündeki en büyük sorunlar ndan biri, sektör ihracat n n a rl kl olarak blok mermere dayand r lm fl olmas d r. hracat n katma de eri son derece düflük ürünlerden oluflmas, önlem al nmad takdirde yak n gelecekte sektörün gelifliminin durmas na yol açacakt r. Do al tafl ihracat m zda özellikle katma de eri yüksek olan ifllenmifl ürünlere önem verilmesi, dünya pazar ndaki pay m z n artmas na olanak sa layacakt r. Sektörün geliflimi bak m ndan bir di er sorun alan ysa, üretim ölçe ine iliflkindir. Mermer At klar n n De erlendirilmesi 13.9 milyar ton mermer rezerviyle dünya mermer potansiyelinin yaklafl k %40 na sahip olan Türkiye nin mermer rezervinin yaklafl k de eri 2 trilyon dolar buluyor. Türkiye de mermer sektörü son 15 y lda ortalama %13.6 büyüyerek dünya ortalamas n ikiye katlad. hracat Gelifltirme ve Etüt Merkezi ( GEME) raporuna göre ü ocaklarda, mermer fabrikalar nda, ü de atölyelerde olmak üzere bu sektörde yaklafl k kifli istihdam ediliyor. Afyonkarahisar, Bilecik, Bal kesir, Denizli, Mu la, Amasya, Elaz ve Diyarbak r, rezervlerin yo unlaflt iller. Tüm bunlara ra men içinde bulundu umuz yüzy lda, çevre faktörü göz ard edilerek madencilik faaliyetlerinin yürütülmesi mümkün de ildir. Madencili in çevreye etkileri yads namaz. Günümüzde do a tahribinin önüne geçerek sürdürülebilir kalk nmay flart k lan hususlar, mermer rezervlerinin yo unlaflt tüm illerimiz için geçerlidir. Mermer at klar n de erlendirmeye yönelik mevcut çal flmalar da kapsayarak yeni çözümler üretmeye yönelik çal flmalar herkesi ilgilendirmelidir. Bu konuyla ilgili olarak Ticaret ve Sanayi Odalar n n baz lar TÜB TAK yoluyla AB destek programlar ndan 6. ve 7. Çerçeve Programlar ndan faydalanmay hedeflemektedir. Kaynaklar: Sektörün, ekonomik gerçeklerle ba daflmayan a rl kl küçük ölçekli üreticilerden oluflan yap s, maliyetlerin artmas na ve ihracat gelirlerinin giderek düflmesine yol açmaktad r. Sektörde üretim talya ve Mermer ölçe inin art r lmas, verimlili in artmas ve kaynak kullan m nda etkinli in sa lanmas bak m ndan en büyük katk y yapacakt r. AB nin en büyük do al tafl üretici ve tüketici ülkesi talya da mermer sektörü talya, dünya tüketimindeki %8,1 lik pay yla ve yaklafl k 1 m 2 ye ulaflan kifli bafl na tüketimiyle AB deki en büyük do al tafl tüketicisi konumundad r. talya n n do al tafl kullan m uzun bir tarihçeye sahiptir. Avrupa n n en büyük tüketicisi olan talya ço unlukla kendi üretti i do al tafl tüketmektedir. Bu yüksek kullan m oran, do al tafl n yerel olarak bulunmas ve s cak Akdeniz iklimiyle de aç klanabilir. talya da ifllenmifl granit en çok tüketilen do al taflt r. Di er ülkelere k yasla, talya özellikle ara do al ürünlerde de (blok ve levhalar) en büyük tüketici ülke konumundad r. Avrupa daki do al tafl ürünlerinin bafll ca üreticileriyse, tonla talya ve spanya d r. talya do al tafl pazarlamas nda anahtar role sahip olup, muazzam renk, cins ve kalite çeflitlerine sahip olan toptanc lara ev sahipli i yapmaktad r. talya da ifllenmifl mermer ve granit en büyük üretim grubunu oluflturmaktad r. Do al tafl endüstrisiyle ilgili yap lan bafll ca fuarlardan biri Carrara da, di eri Verona da üçüncüsüyse Almanya da (Nurnberg) düzenlenmektedir. talya tüm bunlar n yan nda Hindistan, Çin, Brezilya ve spanya yla beraber, ton ve milyon Avro yla AB nin en büyük befl tedarikçisinden biridir. Kaynak: thalat talya, geliflmekte olan ülkelerden gelen do al tafl ve do al tafl ürünlerinin AB nezdindeki en büyük ithalatç s d r de, talya n n do al tafl ve do al tafl ürünleri ihracat 503 milyon Avro luk bir de ere ve toplam tonluk toplam hacme ulaflm flt r y l na k yasla, de erde %11 lik ve hacimde %8 lik bir düflüfl meydana gelmifltir. Ayr ca, geliflmekte olan ülkelerden AB ye yap lan ihracatta, de erde %10 ve hacimde %4 lük bir düflüfl görülmüfltür. Yani, s ras yla de er 361 milyon Avro ya, hacimse tona düflmüfltür. Geliflmekte olan ülkelerden yap lan blok ithalat, toplam talyan ihracat de erinde en büyük paya sahiptir (%85). hracat 2002 de talya, 429 milyon Avro de erindeki ton do al tafl ve do al tafl ürününü baflka ülkelere satm flt r. Dolay s yla, AB de geliflmekte olan ülkelere en çok ihracat yapan ülke konumundad r y l ndan itibaren geliflmekte olan ülkelere yap lan ihracat n de eri %16, hacmi ise %6 oran nda artm flt r. Daha fazla bilgi için:

14 14 Sivas, Madencilik ve AB Anadolu Sohbetleri Sivas n Yeralt Zenginlikleri ve De erlendirilebilirlikleri Dr. M. Emrah AYAZ * Maden Tetkik ve Arama Kurumu Bölge Müdür Yard mc s Dr. M. Emrah Ayaz dan, Sivas ili maden potansiyeli ve metallerin üretim ve pazarlanmas konusundaki çözüm önerileri Toprak bak m ndan Türkiye nin ikinci büyük ili olan Sivas n, km 2 yüzölçümü içerisindeki tüm ruhsat alanlar n n toplam % 18 lik bir pay oluflturmaktad r. Sivas ilindeki toplam ruhsatl alan miktar, Türkiye genelindeki ruhsatl alanlar içerisinde; Ankara, Bal kesir, Kütahya ve Eskiflehir illerinden sonra 5. s rada yer almaktad r. Ayr ca, Anadolu nun orta kesiminde yer almas sebebiyle de maden sevkiyat bak m ndan ulafl m n en kolay sa lanabilece i bir merkez konumundad r. Sivas yöresinde bulunan yeralt zenginlikleri, çeflitlilik, rezerv ve tenör özellikleri bak m ndan, ülkemizin önemli bir potansiyelini oluflturmaktad r. lde bulunan en önemli metalik madenler; demir, alt n, krom, kurflun-çinko ve manganez, en önemli endüstriyel hammaddeler; do altafl (mermer), jips (alç tafl ), sölestin, kaolen, kireçtafl, tuz, talk, asbest ve çimento hammaddeleri ve en önemli enerji hammaddeleri ise; linyit ve jeotermal enerji fleklinde s ralanabilir. Maden sahalar baz nda de erlendirildi inde, Sivas il s n rlar içerisinde; 43 demir, 5 alt n, 7 krom, 5 kurflun-çinko, 17 bak r, 20 manganez, nikel, 7 manyezit, 31 do altafl, 34 sölestin, 23 tuzla, 31 asbest, 4 talk ve 22 linyit sahas yla 10 kapl ca suyu kayna ve 6 maden/memba suyu kayna bulunmaktad r. Ayr ca çok say da çimento hammaddesi, jips (alç tafl ), kaolen ve kireçtafl yata yla az say da bentonit, diyatomit, florit, zeolit, grafit, asfaltit, kükürt, vermikülit, antimuan, arsenik, toryum, uranyum, nadir toprak elementleri ve karbondioksit zuhurlar da bulunmaktad r. Bunlar n d fl nda Sivas ilinin çeflitli yerlerinde bulunan jeolojik miras niteli indeki jeolojik varl klar da önemli zenginlikler aras nda say labilir. De erlendirme ve Öneriler Sivas yöresindeki maden yataklar n n daha verimli olarak kullan lmas na ve ekonomiye kazand r lmas na yönelik de erlendirmeler flu flekilde s ralanabilir: 1. Türkiye demir yataklar n n %36 s Sivas yöresinde bulunmakta olup, ülkemiz demir-çelik hammadde ihtiyac n n yaklafl k yar s, Divri i yöresindeki demir yataklar ndan karfl lanmaktad r. Ancak halen ülkemizin demir ihtiyac n n %60 ithal edilmektedir. Ülkemizdeki demir üretim miktar n art rabilmek için, öncelikle cevherlerin entegre demir-çelik fabrikalar na tafl nmas ndaki verimlilik art r lmal d r. 2. Sivas Demir-Çelik Fabrikas nda, sünger demir üretiminin gerçeklefltirilebilmesi için kapsaml bir fizibilite çal flmas n n yap lmas ve de iflken piyasa fiyatlar MTA Bölge Müdür Yard mc s Dr. M. Emrah AYAZ gösteren ithal hurda demir kullan m n n azalt lmas önerilmektedir. 3. Sivas yöresinde bu güne kadar belirlenen 7 adet krom sahas n n ço u düflük tenörlü ve küçük rezervli, bir k sm ysa teknolojik aç dan problemlidir. Bu nedenle, krom sahalar n n yo un olarak bulundu u bölgelerde, iflletmeci firmalarca zenginlefltirme tesisleri kurulmal ve düflük tenörlü krom cevherleri zenginlefltirilmelidir. 4. Sivas yöresinde bulunan traverten yataklar, ülkemiz traverten yataklar n n %18 ini oluflturmaktad r. S cak Çermik yöresindeki sar travertenler, dünya markas konumuna gelmifltir. Ancak Sivas yöresindeki traverten yataklar ndan, daha fazla ekonomik gelir sa lanabilmesi için, ruhsat sahalar ndaki ocak say lar art r lmal, üretim verimlilikleri gelifltirilmeli ve bloklar n mümkün olan en yüksek oranda Sivas ta ifllenmesine a rl k verilerek, uç ürünler elde edildikten sonra pazarlanmalar sa lanmal d r. 5. Sivas yöresinde bulunan di er do al tafl yataklar n n da iflletme verimliliklerinin art r lmas sa lanmal d r. Örne in; Gürlevik Da yöresi ile Y ld zeli-tokat aras ndaki do u-bat uzan ml ofiyolitik kuflak bölgede bulunan, Elaz Viflne Tafl benzeri tektonik brefllerin ve blok verebilen serpantinlerin, sektörde yeni do altafl markalar haline getirilmesi mümkün olabilir. 6. Yörede; yapay yüzey kaplama tafl, yap tafl ve dekoratif tafl üreten bir fabrikan n kurulmas, artan sektörel talepleri alternatif ürünler fleklinde karfl layabilecek ve önemli bir ekonomik canl l k sa layabilecektir. 7. Kireç üretim tesislerinin kurulmas ve gelifltirilmesi sa lanmal d r. Yurtiçi piyasas genellikle doygun oldu undan, üretilen kirecin yurtd fl pazarlar na sevkiyat düflünülmelidir. 8. Jipslerden çeflitli tip alç üreten tesislerin art r lmas ve gelifltirilmesi sa lanmal d r. Jipslerden uç ürünler üretilmeli ve yurt d fl pazar olanaklar gelifltirilmelidir. 9. Tuz (halit; NaCl) potansiyeli bak m ndan da zengin olan ve 23 adet tuzla bulunan Sivas yöresinde yeteri kadar tuz üretimi yap lamamaktad r. Bu nedenle yöredeki tuzlalardan, günefl enerjisi teknolojisiyle ( s t c paneller kullan larak) tuz ve saf su elde edilmesi önerilmektedir. 10. Sivas yöresindeki sölestin yataklar, ülkemiz sölestin yataklar n n %90 na sahiptir. Sölestin iflleme tesislerinin kurularak SrCO3 bilefliklerinin üretilmesi, elde edilecek bilefliklerin kullan m alanlar n n geniflletilmesi ve gelifltirilmesine yönelik yeni çal flmalar n yap lmas önerilmektedir. 11. Sivas yöresinde, bir talk iflleme tesisinin kurulmas ve çeflitli yar mamul veya mamul ürünlerin Sivas ta üretilmesi sa lanmal d r. Bu flekilde, ilimizdeki talka dayal ekonomik gelir art r lmal d r.. Sivas yöresinde yayg n olarak bulunan jips, zeolit, linyit ve potasyum feldispat kaynaklar n n, tar msal gübre olarak kullan m na yönelik çeflitli araflt rmagelifltirme projeleri desteklenmeli ve do al minerallerden tar msal gübre üreten tesislerin kurulmas düflünülmelidir. 13. Son y llarda, ülkemizdeki seramik sektöründe önemli geliflmeler yaflanm fl ve ülkemiz, dünyan n en önemli 5. üretici ülkesi konumuna yükselmifltir. Yaflanan bu geliflmelere paralel olarak; seramik hammadde kaynaklar na yak n olan Sivas ta bir seramik fabrikas n n kurulmas n n elveriflli olaca de erlendirilmektedir. 14. Sivas yöresindeki jeotermal kaynaklar, kapl ca amaçl kullan m için oldukça elveriflli olup, bu alanlarda modern konaklama tesisleri yap lmal, mevcut ulafl m a gelifltirilmeli ve tan t m çal flmalar na a rl k verilmelidir. Kullan lm fl jeotermal sular n ise özellikle organik tar ma yönelik sera s tmac l nda de erlendirilmesi düflünülmelidir. 15. Dünyada ve ülkemizde gittikçe kullan m artan su kaynaklar n n, insanlar n kullan m na sunulmas ve ekonomiye kazand r lmas amac yla araflt rma çal flmalar na h z verilmesi ve at k sular n ar t larak geri kazan lmas çal flmalar n n yayg nlaflt r lmas önerilmektedir. Sivas yöresinde, fliflelenebilecek kalitedeki su kaynaklar için potansiyel sahalar n bafl nda; Köse Da, Y ld z Da, Tecer Da, Gürlevik Da, Yamada ve Y ld zeli ve Do anflar ilçelerinin baz kesimleri say labilir. 16. Sivas yöresinde bulunan ve günün teknolojik flartlar nda ekonomik olmayan, düflük tenörlü stratejik madenlerin, alternatif enerji kaynaklar yla (do al gaz, günefl ve/veya rüzgar enerjileri gibi) ve ileri teknoloji yöntemleriyle zenginlefltirilebilmesi için araflt rma-gelifltirme projelerinin yap lmas önerilmektedir. Alternatif enerji kaynaklar yla gelifltirilecek cevher/hammadde zenginlefltirme uygulamalar n n, yöreye ve ülkemize çok önemli ekonomik girdiler sa layaca ve çevreye duyarl madencilik faaliyetlerinin geliflmesine katk sa layaca aç kt r. 17. Günümüzde, mostra madencilik dönemi hemen hemen tamamlanm fl olup, gömülü madenlerin aranmas çal flmalar na bafllan lm flt r. Sivas yöresinde; Orta Anadolu ve Do u Anadolu Bölgelerine hitab edebilecek, donan ml bir ileri teknoloji laboratuvar n n kurulmas önerilmektedir. 18. Sivas ta, Ticaret ve Sanayi Odas bünyesinde bir madencilik dan flma kurulunun oluflturulmas, madencilik sorunlar na pratik çözümler sa layabilecektir. Bu kurul; Üniversite, MTA ve kendi alan nda uzmanlaflm fl madencilerden oluflturulmal d r. 19. Sivas ta, stratejik madenlerin veya bunlara ait mamul ürünlerin yurtd fl pazar n araflt ran ve iflletmecilere alternatif pazar olanaklar sa layan Madencilik D fl Ticaret Koordinatörlü ü ad alt nda oluflturulacak bu organizasyonun, Sivas için önemli bir ekonomik canl l k ve döviz girdisi sa layaca öngörülmektedir. 20. Çok ortakl madencilik flirketleri desteklenmeli ve uç ürünlerin üretimine yönelik entegre tesislerin kurulmas düflünülmelidir. 21. Sivas yöresinde, potansiyeli zengin olan jeolojik miras varl klar n n belirlenmesi, koruma alt na al nmas ve kullan larak gelecek nesillere aktar lmas sa lanmal d r. * MTA Bölge Müdür Yard mc s

15 Sivas, Sanayi, Ticaret ve AB 15 Anadolu nun ba r nda TEKNOPARK Sivas Teknoloji Gelifltirme Bölgesi yani Sivas Teknopark tamamland. Sivas bu büyük projeyle sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel geliflmeler sa layacak; iflgücü ve istihdam oluflturacak. Erkan Murat TONUS* 2005 y l nda Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas Valili i, Sivas Belediye Baflkanl ve Sivas Ticaret ve Sanayi Odas iflbirli i do rultusunda bir ön protokolle ilk çal flmalar na bafllanan Sivas Teknopark oluflum süreci, 20 May s 2007 tarihli, say l Resmi Gazetede yay mlanarak Bakanlar Kurulu onay yla tamamlanm flt r. Toplam 650 dönümlük arazi üzerinde kurulmas öngörülen Teknopark n, ilk etapta Bakanlar Kurulu taraf ndan onaylanan yaklafl k 92 dönümlük alan üzerinde oluflumu için çal flmalara h z verilmifl ve tarihi itibar yla; Cumhuriyet Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi Vakf flirketi Bilim Aktif A.fi., Sivas Valili i l Özel dare flirketi Sivas lk Dünya Markas n Ç karma Haz rl nda Yerli üretimin hemen hiç olmad, bu nedenle her y l ciddi oranda döviz harcad m z kozmetik sanayiinde Sivas n ilk ve tek kozmetik firmas Dermokil, Ar-Ge yat r mlar sayesinde Türkiye çap nda yay lmakla kalmad Bir dünya markas olmay hedefliyor. Dermokil Yönetim Kurulu Baflkan Ünal Karaca sorular m z yan tlad. Kilden kozmetik ürünleri üretiyorsunuz Kil çok eski medeniyetlerden beri kullan lan bir güzellik maddesidir. Kozmetik sanayii yokken kad nlar bak mlar n kille yap yordu çünkü kil bir nevi do al bak m ürünüydü. Avrupa ülkeleri ziyaretlerimde gördüm ki insanlar do al kaynakl ürünleri tercih ediyor, sanayiler do al kaynaklara yöneliyor ve kozmetik ürünleri olarak ciddi bir sektör oluflturmufllar. srail ve Ürdün aras nda bulunan Lut Gölü nden ç kart lan çamurlar, büyük kozmetik firmalar nca kullan l yor. Ben de bu gördüklerimden etkilenerek kilin vatan olan Türkiye de kozmetik ürünleri yapabilece imi düflündüm ve gerekli araflt rmalar yapmaya bafllad m. Sivas taki kil potansiyelini ve kil numunelerinin analiz raporlar n oluflturduk. Bu çal flmalar üniversitemiz kimya mühendisleri ve stanbul da konusunda uzman kiflilerden dan flmanl k hizmetleri alarak yapt k. Bu Ar&Ge çal flmalar m z 1,5 y l sürdü. Ürünlerimiz yaklafl k kiflilik denekler üzerinde denendi. Sonuçlar son derece olumlu ç kt. Hiçbir yan etkisi bulunmad da anlafl ld. Bu genifl araflt rma neticesindeki memnuniyet bizi yat r m yapmam z için cesaretlendirdi. K sa zamanda yüksek kapasiteli bir tesis kurarak üretime bafllad k ve ürünlerimizi pilot bölgelerde müflteriye sunduk. Çok k sa zamanda ald m z sonuç ve müflteri memnuniyetiniyle, di er illerde de bölge müdürlükleri oluflturarak ürünlerimizi tüm Türkiye de pazara sunduk. fiu an ürünlerimizin da t m n en çok ecza depolar arac l yla yapmaktay z. Tar m ve Hayvanc l k A.fi., Sivas Belediye Baflkanl flirketi Özbelsan A.fi., Sivas Ticaret ve Sanayi Odas ve Bilkent Üniversitesi kuruluflu olan Cyberpark Ankara hissedarlar ndan oluflan heyetle; Sivas Teknoloji Gelifltirme Bölgesi Kurucu ve flletici Anonim fiirketi kuruluflu tamamlanarak fiirket Ana Sözleflmesi, onay için Sanayi ve Ticaret Bakanl na gönderilmifltir. Bu oluflumda temel amaçlar; üniversite, sanayi ve giriflimcilerle piyasalar aras ndaki iflbirli inin art r lmas, ileri teknolojiye yönelik giriflimcili e teflvik verilmesi, teknolojik bilgi üretilmesi, bilimsel bilginin ticarilefltirilmesi, araflt rmac ve vas fl kiflilere ifl imkan yarat lmas, teknoloji transferinin sa lanmas, yabanc sermayenin ülkeye giriflini h zland racak teknolojik alt yap n n ç piyasayla beraber ilk ihracat hedefimizi de Almanya ya gerçeklefltirdik. Sivas n Bentonit ve Kaolin rezervleri ne kadard r? Sivas kil yataklar konusunda zengin olsa da her kil yap s n n kozmeti e uydu unu söyleyemeyiz. Türkiye de ortalama 40 noktada kil analizi yapt rd k ve uygun olanlar için izin ve raporlar ald k. Kozmetik sektöründe marka olmay hedefliyor musunuz? Genifl bir da t m a na sahibiz. Türkiye genelinde flu an noktada bulunmaktay z. Çok k sa zamanda Sivas ve çevresinde ürün kalitesi ve müflteri memnuniyetiyle Dermokil ismi art k marka oldu. fiimdi hedefimiz Dermokil i Türkiye markas yapmakt r. Türkiye de kaç kozmetik firmas bulunuyor? Yerli kozmetik firmas ne yaz k ki çok az. Türkiye de kilden kozmetik ürünleri üreten tek firma da biziz. Kozmetik ve cilt bak mlar ürünlerinde çok ciddi ölçüde döviz ç kt s olufluyor. Bunun için ithal ürünlerden ziyade yerli kozmetik ürünlerimizle dünya piyasalar nda yer almam z gerekti ine inan yorum. Dermokil in gelece i için neler hedefliyorsunuz? Kad nlar kadar erkeklerin de kulland Dermokil i flampuan, maske, nemlendirici, tonik, el kremi serileri; losyon, saç maskesi ve saç kremi olarak Sivas n ilk ulusal markas yapmay hedefliyoruz. Dermokil in hedefi 5 y l içerisinde yüksek cirosuyla ilk firmadan birisi olmakt r. oluflturulmas, Ar-Ge ye dayal ürün ve üretim yöntemlerinin gelifltirilmesi gibi temeli bilimselli e ve teknolojiye dayal, üniversite güdümlü kurulufllar n faaliyete geçirilmesidir. Anadolu flehri olan Sivas ta böyle büyük bir organizasyonun mevcudiyeti sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel alanlarda geliflmelere, ifl gücü ve istihdam oluflturma ve sonuç itibar yla bölgenin geliflimine büyük bir ivme kazand racakt r. Özel sektöre yönelik AR-GE ve yenilik destekleri Deste in Ad Teknoloji Gelifltirme Bölgeleri Sanayi Tezleri Program (SAN-TEZ) Teknoloji Gelifltirme ve Yenilik Destekleri - Teknoloji Araflt rma ve Gelifltirme Deste i - S naî Mülkiyet Hakk Deste i Kalite Gelifltirme Destekleri TEKMER/DT Program Yeni Destek Modelleri - Bafllang ç Sermayesi Deste i - fl Gelifltirme Deste i Hezarfen Projesi Patent Teflvikleri Ar-Ge Faaliyetleri için Vergi ndirimi Ar-Ge Yat r mlar için Devlet Deste i Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Program (Ar-Ge Yard m ) EUREKA Sanayi Ar-Ge A Deste i Proje Pazarlar 2007 Y l nda Yürürlü e Girecek Destekler - KOB Ar-Ge Bafllang ç Destek Program - Teknoloji ve Yenilik Odakl Giriflimleri Destekleme Program Sanayi Fark ndal k Program KOB Saha Ziyaretleri Türk Sanayisiyle Yürütülen Eflgüdümlü Çal flmalar Finansal Konular n Yönetiminde Destek AB Çerçeve Programlar Proje Önerisi Özendirme Ödülü Program AB Çerçeve Programlar Proje Gelifltirme Amaçl Seyahat ve Toplant Deste i Program Bilimsel ve Teknolojik flbirli i A lar ve Platformlar Kurma Giriflimlerini Destekleme Program ( fibap) Patent Teflvi i Konuk Bilim nsan Destekleme Program Projeler Endüstriyel Ortakl k Program Ar-Ge Proje Destekleri - Teknoloji Gelifltirme Projeleri Deste i (DTM-DF F %75, TTGV %25) - Ticarilefltirme Projeleri Deste i - Ortak Teknoloji Gelifltirme Deste i Teknoloji Giriflimcilik Destekleri - Ön Kuluçka Destekleri - Risk Paylafl m Destekleri - Bafllang ç Sermayesi Destekleri *Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlük Teknik Dan flman Teknopark Genel Koordinatörü Kamu Kuruluflu Sanayi ve Ticaret Bakanl - Sanayi Araflt rma ve Gelifltirme Genel Müdürlü ü Uygulamas, Maliye Bakanl - Gelirler Genel Müdürlü ü iflbirli i ile yap lmaktad r. Sanayi ve Ticaret Bakanl - Sanayi Araflt rma ve Gelifltirme Genel Müdürlü ü Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Gelifltirme ve Destekleme daresi Baflkanl (KOSGEB) Türk Patent Enstitüsü Maliye Bakanl (Gelirler Genel Müdürlü ü) TÜB TAK-TEYDEB in teknik deste iyle yürütülmektedir. Hazine Müsteflarl (Teflvik ve Uygulama Gen. Md.) TÜB TAK-TEYDEB iflbirli i ile yürütülmektedir. TÜB TAK n kendi kaynaklar ve DTM nin DF F kaynaklar, TÜB TAK- TEYDEB taraf ndan kulland r lmaktad r. TÜB TAK - Teknoloji ve Yenilik Destek Programlar Baflkanl (TEYDEB) TÜB TAK Avrupa Çerçeve Programlar (AB ÇPM) Müdürlü ü Ulusal Koordinasyon Ofisi TÜB TAK- Araflt rma ve Destek Programlar Baflkanl (ARDEB) TÜB TAK-Bilim nsan n Destekleme Daire Baflkanl (B DEB) TÜB TAK Marmara Araflt rma Merkezi TTGV DTM nin DF F kaynaklar ve TTGV nin kendi kaynaklar kulland r lmaktad r. TTGV TTGV nin kendi kaynaklar kulland r lmaktad r.

16 16 Sivas, Ticaret ve AB Anadolu Sohbetleri Sivas n En Büyük Ortakl fiirketi Estafl Estafl, TÜB TAK la Ar-Ge çal flmas yürüten Sivasl ilk firma. Firma içinde oluflturduklar Ar-Ge birimi ve sektördeki baflar lar hakk nda Genel Müdür smail Timuçin le görüfltük. Firman z Estafl tan bahsedebilir misiniz? Estafl 1973 y l nda, Sivas ta otomotiv motorlar için eksantrik mili üretmek amac yla kurulmufltur ve bu konuda Türkiye nin ilk yat r m d r. 19 ortakl, kurumsal bir firma olan Estafl, ilk etapta yurtiçindeki yedek parça piyasas na girmifltir. Zaman içinde gelifltikçe eksantrik mil prototipler üreterek ülkemize ve dünyaya yeni eksantrik mil dizaynlar n sunmufltur. Estafl n ihracat potansiyeli nedir? 1983 y l nda Efltafl ta göreve bafllad mda yurtiçine parça üreten ve geliflmeye çal flan bir flirkettik. Turgut Özal n Türkiye yi d fla açma gayretleri bizim de yurtd fl na aç lmam za vesile oldu. O y llarda ilk olarak Almanya yla çal flmaya bafllad k. Ve bugün birçok ülkeye ihracat yap yoruz. Üretimimizin %60-70 ini ihraç ediyor, geriye kalan üretimimizi iç pazara sunuyoruz. hracat m z n büyük k sm n Avrupa ülkeleri ve Amerika ya yap yoruz. Avrupa ülkelerinden a rl kl olarak Almanya yla çal fl yoruz. Estafl ithalat yap yor mu? Firmam z hammaddelerini yurtiçi kaynaktan karfl l yor. Ancak yaz k ki makine tesisatta yurtd fl na ba ml y z. Makinede d fla ba ml l k konusunu, ülkemizin en büyük problemlerinden biri olarak görüyorum. AB Deste iyle flçi flveren Elele Devletimizin makine üretim sektörüne en k sa zamanda büyük teflvikler vererek sektörü gelifltirmesi gerekiyor. Eksantrik mil üretimindeki AB standartlar neler? Sektörünün kulland SO/TS diye adland rd m z, uluslararas standard Estafl olarak on seneye yak nd r kullan yoruz. Bu belgeyi almadan sadece yurtd fl ndaki de il, Türkiye deki otomotiv firmalar na da sat fl yapamazs n z. Türkiye de üretim yapan hemen hemen bütün otomotiv firmalar bizimle çal fl yor. Firma olarak yeni ürünler de üretiyorsunuz... Dünyada her sektörde h zl geliflmeler sa lan yor. Eksantrik mil üreticileri olarak bizim de bu geliflmeye ayak uydurmam z gerekiyor. Bundan on sene öncesinin tolerans de erleri art k kullan lm yor. fiimdi daha dar toleranslarda çal flmak zorunday z. Bu da sizin kendinizi, teknolojinizi yenilemenizi; personelinizi yetifltirmenizi gerektiriyor. Estafl, Tübitak la Ar-Ge çal flmas yürüten Sivasl ilk firma. Firma içinde oluflturdu umuz Ar-Ge birimi sayesinde bugün tüm makinelerimizi yeniledik. Ve yine Ar-Ge birimimiz vas tas yla yurtd fl ndaki otomotiv üreticilerine yeni eksantrik mil dizayn veya yak t pompa mili dizaynlar yapt k. Bugün yak t pompa mili konusunda dünyada uzman Cummins le ortak prototip çal flmas yap p, ilk defa üretilen yak t pompa milleri dizayn ettik. Estafl, yurtiçi ve yurtd fl fuarlara kat l yor mu? Biz y lda en az iki kere uluslararas fuarlara, en az iki kez de sektörle ilgili ihtisas fuarlar na kat l yoruz. Dünyan n her yerinde fuarlara kat lsak da a rl kl olarak Frankfurt ve Amerika daki otomotiv yedek parça fuarlara kat l yoruz. Sektörün mevcut sorunlar neler? Her sektörde oldu u gibi otomotiv sektöründe de kalifiye eleman s k nt s var. Estafl olarak biz bu sorunlar m z aflt k. Türkiye de e itim sorunu gerçekten büyük. Üniversitelerimiz teknik yetersizliklerinden dolay ö rencilerimize yeterli pratik veremiyor. Çözülmesi gereken konulardan biri de vize sorunu. Bugün bir memur rahatl kla vize alabilirken, sanayici olarak bizler vize almak için epey zaman kaybediyoruz. Bir di er konuysa Sivas ta lojistik firmalar n n geliflmemifl olmas. Ürününüzü Sivas gümrü ünden yollayabilmek için en az 20 ton ürün ihraç etmeniz gerekiyor. Parça ihracat yapan firmalar n bu engelleri aflmas için lojistik tafl mac l n ilde bir an evvel geliflmesi gerekiyor. Personel e itimine önem veren bir firmas n z. Bundan on sene önce halk e itim merkeziyle yürüttü ümüz çal flmada personelimizin flçi, iflveren ve memur sendikalar aras nda, sosyal diyalo u ve daha iyi çal flma koflullar n desteklemeyi amaçlayan toplam 1.67 milyon Avro bütçeli 26 proje, Ocak 2007 tarihinde bafllat ld. Türkiye deki sosyal ortaklar n ulusal, sektörel ve iflyeri düzeyinde uygulanmak üzere ortaklafla haz rlad klar projeler, T SK, TÜRK- fi, HAK- fi, KAMU-SEN, MEMUR-SEN ve BASK Konfederasyonlar na ba l sendikalar n yan s ra, kamu kurulufllar ve belediyeler taraf ndan uygulan yor. Projelerin ortalama bütçeleri 65,000 Avro dur. Her projede, çal flanlar ve iflverenleri temsilen en az bir örgüt yer al yor. flçi-iflveren sendikalar ile memur sendikalar ve kamu kurulufllar birçok sektörde ilk defa ortak projeler yürütüyor. Kay t d fl istihdamdan yoksullukla mücadeleye, ifl yasas n n uygulanmas ndan çal flma flartlar n n iyilefltirilmesine kadar çeflitlilik gösteren projeler, çal flanlar ve iflverenler aras ndaki sosyal diyalog yoluyla uygulan yor. Hibe projeleri, AB taraf ndan desteklenen ve Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl yla sosyal ortaklara destek veren Yenileflme ve De iflim için Türkiye de Sosyal Diyalo u Güçlendirme Projesi kapsam nda finanse ediliyor. Toplam de eri 4.29 milyon Avro olan projenin genel amac, söz konusu taraflar n AB sosyal politikalar kapsam ndaki sorumluluklar na haz rlanmalar na yard mc olmak üzere ülke çap nda sosyal diyalo un gelifltirilmesidir. Projelerin tam listesi: Bilgi: AKTD Numan Özcan bilgisayar kurslar na kat lmalar n sa lad k. Baflar yla geçti belgesi alan personelimizin kurs ücretlerinin yar s n ödedik. Ayn zamanda personelimizin e itimine ve sosyal faaliyetlerine destek olmak amac yla fabrikam zda okuma salonu, internet kafe açt k. Devlet Tiyatrosu yla anlaflma yap p, personelimizin tiyatroya gitmesini sa lad k. Personellerimizin sunulan imkânlardan oldukça memnun oldu unu biliyoruz. ESTAfi Estafl bugün 380 çal flan, m 2 kapal olmak üzere toplam m 2 alan ve tek vardiyada y ll k adet üretim kapasitesiyle 850 den fazla de iflik eksantrik mili üretmektedir. Döküm malzemeli eksantrik millerin yan s ra, Estafl indiksiyonla ve sementasyonla sertlefltirme yaparak çelik ve dövme eksantrik milleri de üretmektedir. 16 otomotiv araç üreticisine orjinal parça olarak eksantrik mili üretmekte olan Estafl, Türkiye nin yan s ra 36 ülkenin yedek parça piyasalar na ihracat yapan bir dünya flirketi konumundad r. Estafl, RW TÜW ISO 9001 VE ISO/TS kalite belgelerine sahiptir. Kalitenin bir flirket politikas olarak kabul edilmesi, ESTAfi millerinin birçok ülkede baflar yla hizmet vermesini sa lam flt r.

17 KOB ler ve AB 17 AB, KOB lere özel önem veriyor Okan KARA* Avrupa KOB lere verdi i önemi AB 7. Çerçeve Program olarak bilinen Araflt rma ve Teknoloji Gelifltirme desteklerinin bir alt bafll olan KOB Yarar na Araflt rmalar programlar yla gösteriyor. Sadece AB 7. ÇP alt ndaki bu bafll a ayr lan fon 1.4 milyar Avro tutar nda... Avrupa gelece ini, Lizbon Stratejisi olarak bilinen büyüme ve istihdam temel alan politikalara ba lad. Bu strateji belgesinde alt çizilen, bu hedeflere ancak inovasyon (yenilikçilik) ve araflt rma sayesinde ulafl labilece idir. araflt rmayla u raflan KOB lerin, merkez araflt rma kapasitelerini art rmalar olarak göze çarp yor. Yenilik ve Ar-Ge hedefleyen KOB ler, Ar-Ge harcamalar nda %75 e, idari harcamalar nda ise %100 e varan oranda destekleniyor. KOB lere 1 Milyar YTL KOB lerin kendilerine finansman deste i sa layan yerli kaynaklardan daha çok yararlanabilmesinin yolu fonlar hakk nda bilgi sahibi olmalar ndan ve do ru projeyi haz rlamalar ndan geçiyor. KOB ler 1 milyar YTL lik bu kaynaktan nas l yararlanacaklar n ise KOB F te ö reniyor. Türk ekonomisinde önemli bir yere sahip KOB lere yönelik yerli ve yabanc çok say da finansman kayna var. Ama KOB ler ne Türkiye de devlet kaynakl hibe fonlar ndan, ne de AB kaynakl fonlardan yeterince yararlanam yor çünkü KOB ler fonlar veya proje yazmak konusunda yeterli bilgiye sahip de iller. %80 i devlet desteklerini de bilmeyen KOB lerin yerli fon kaynaklar ndan daha fazla yararlanmas n sa lamaya yönelik bafllat lan 1 Milyar YTL KOB leri Bekliyor sloganl proje kapsam nda, 2007 y l boyunca, 20 ilde KOB Bilgi ve E itim Fuar KOB F düzenleniyor. Ankara, Bursa, stanbul, Gaziantep ve Kayseri yi dolaflan fuar ayda ortalama üç ile gidiyor. KOB lere hizmet için illerine dek giden KOB F e ilgi çok büyük. TOBB taraf ndan düzenlenen ve KOSGEB, TÜB TAK, Türk Patent Enstitüsü ve Halkbank n ortakl nda yap lan projenin amac KOB leri fonlarla buluflturmak y l nda devlet taraf ndan 1 milyar YTL ayr lm fl ama bunun 800 milyon YTL si devlete iade edilmifl. Yani, sadece 200 milyon YTL kullan lm fl. Oysa KOB ler daha fazla kullanabilse devlet belki 2008 y l nda 2 milyar YTL fon ay racak. Avrupa Yat r m Bankas ve Garanti Bankas Avrupa daki firma say s n n %99 una yak n n KOB ler oluflturmakta. Yaklafl k 25 milyon Avrupa KOB si 75 milyon kifliyi istihdam etmekte ki bu; Avrupa daki özel sektörün yaratt ifl alanlar n n 2/3 ü oran nda. Bu oran tekstil sektörü gibi baz sektörlerde toplam istihdam n %80 ine kadar ç kabiliyor. KOB lerin sürekli yenilik, araflt rma ve istihdama bu yatk nl klar AB nin de dikkatini çekti. Bu hedefler do rultusunda, y llarca büyük firmalar n gölgesinde kalan KOB ler art k hak ettikleri ilgiyi görmeye bafll yorlar. AB, yaklafl k 54 milyar Avro civar nda bütçeye sahip olan AB 7.Çerçeve Program nda (7. ÇP), KOB kat l m n teflvik etmenin yan s ra, sadece KOB ler ve KOB Birlikleri için de tam 1.4 milyar Avro luk dev bir fon ay rd. Bu fonun temel amac araflt rma kapasitesine sahip olmayan KOB lerin, araflt rma ihtiyaçlar n d flar dan temin edebilmesini sa lamak. Bir di er amaç ise Bu fonu alman n ön kofluluysa KOB ve/veya KOB statüsüne sahip olmak. AB nin mevcut kabul edilen KOB tan m na göre, çal flan say s n n 250 nin alt nda olup, y ll k cirosu 50 milyon Avro veya y ll k bilanço de eri 43 milyon Avro yu geçmeyenler ve sermayeyle ilgili ön koflullar tafl yanlar, KOB olarak kabul ediliyor. AB 7. Çerçeve Program nda KOB lerin yan s ra KOB Birlikleri nin de desteklenmesi öngörülmektedir. Mali deste in iki flekilde verilmesi planlanmaktad r: 1. KOB lere yönelik araflt rma: KOB lere yönelik araflt rma projelerinin k sa vadeli olmas ve amaçlar n n KOB lerin yenilik ihtiyaçlar n n karfl lanmas na odaklanmas beklenmektedir. 2. KOB Birlikleri ne yönelik araflt rma: Belirli sanayi sektörlerindeki pek çok KOB nin ortak sorunlar na teknik çözümler getirmeye iliflkin olarak, proje üreten KOB örgütlerini desteklemeyi hedeflemektedir. KOB Örgütleri ne yönelik projelerde, araflt rma sonuçlar n n üyelere yay lmas gibi etkinlikler de bulunmaktad r. Türkiye de AB 7. ÇP nin koordinasyonunu TÜB TAK a ba l Ulusal Koordinasyon Ofisi (UKO) yürütmektedir. TÜB TAK, Türk KOB lerinin bu programdan en yüksek flekilde faydalanmas n sa lamaya çal flman n yan s ra, Ar-Ge nin global dünyadaki öneminin fark na varan KOB lerimizi 1995 y l ndan beri kendi kurumsal destek programlar yla (TEYDEB birimi) da desteklemektedir. TÜB TAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programlar Baflkanl n n (TEYDEB) Ar-Ge Destekleri, kavram gelifltirme safhas ndan deneme üretimi sonuna kadar, di er bir deyiflle üretim/ticarilefltirme öncesine kadar olan safhalar kapsamaktad r. Ar-Ge niteli i tafl yan projelerin; personel, alet / teçhizat / yaz l m / yay n al mlar, yurtiçi Ar-Ge kurulufllar na yapt r lan Ar-Ge faaliyetleri, dan flmanl k / hizmet al mlar, malzeme giderleri ve patent giderleri, %60 a varan oranlarda geri ödemesiz, proje baz nda en çok üç y l olarak desteklenebilmektedir. * AB 7. Çerçeve Program Ulusal Koordinatörü TÜB TAK AB Çerçeve Programlar Ulusal Koordinasyon Ofisi Garanti Bankas birçok uluslararas finans kurulufllar ndan sonra, 2006 sonundan bu yana Avrupa Yat r m Bankas n n (AYB) da sa lad kredilerin kulland r lmas nda dan flmanl k hizmeti veriyor. Lüksemburg merkezli ve AB çerçevesinde ba ms z olarak çal flan AYB, genel olarak AB nin dengeli büyümesine katk da bulunacak yat r m projelerine kredi sa l yor. Ayr ca Akdeniz ülkeleri ve Lome Konvansiyonu ülkelerindeki yat r m projelerini de destekliyor. Kâr amac gütmeyen KOB lere Yararl AB Web leri Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Avrupa Komisyonu Young Entrepreneurs for Europe Bölgeler Komitesi Ekonomik ve Sosyal Komite Avrupa Bölgesel Geliflme Bilgi Derne i (AEIDL) Çevre STK lar y/ngofind.html ç Pazar n Harmonizasyonu Ofisi ktisadi Kurumlar fl Örgütleri bir kurum olan AYB nin sermayesi üye ülkeler taraf ndan karfl lan yor. AYB nin kamu ve özel sektöre yönelik kredileri öncelikle ulaflt rma, haberleflme, çevre, enerji, sanayi, tar m ve hizmetler sektörüne yöneliyor. AYB den Türkiye de Nas l Faydalan labilinir? AYB nin Akdeniz ülkelerine yönelik Avrupa- Akdeniz Ortakl ve Akdeniz Ortakl kredi paketleri, aday ülkelere yönelik Kat l m Öncesi Yard m mkan, TERRA ve GB ni Desteklemeye Yönelik Kredi paketi, Türkiye nin kullan m na aç kt r. Türkiye AB üyesi bir ülke olmad ndan do rudan AYB den kredi alamamakta, AB taraf ndan oluflturulan baz programlar çerçevesinde kredi temin etmektedir. AYB nin Türkiye ye yönelik kredileri için detayl bilgi: nansman/ifc_ve_dunya_bankasi_kredileri.html ABYatirimBankasiKredileri.pdf Türk Üniversiteleri, KOB leri ve Bilim Merkezlerinin Avrupa ya Entegrasyonu AB Fonlar, Projelerin Mali Yönetimi 168.html Mali Yard m Masas Türkiye nin Kat l m Sa lad Topluluk Programlar nular/turkiye_ab/toplulukprogramlari.htm Türkiye nin Taraf Oldu u Serbest Ticaret Antlaflmalar Avrupa CC Best Türkiye Raporu (KOSGEB) ction=...&id=1 Avrupa nde Devlet Yard mlar ve malat Sanayisinde Uygulamalar ction=...&id=6 Avrupa Terminolojisinde Küçük ve Orta Ölçekli flletmelerle lgili Sözcük ve Kavramlar ction=...&id=6

18 18 KOB ler ve AB Anadolu Sohbetleri KOB lere Yönelik Yeni AB Politikas AB Dönem Baflkanl n yürütmekte olan Portekiz in baflkenti Lizbon da yap lan ve bas na kapal geçen Lizbon Rekabet Konseyi nde flekil verilen «KOB lere Yönelik Yeni Siyaset» in ana hatlar n sizler için derledik. Geçti imiz 20 ve 21 Temmuz tarihlerinde Portekiz Dönem Baflkanl, Lizbon da sanayi politikas ile KOB lere yönelik politikalar hakk nda gayriresmi bir rekabet konseyi düzenledi. Baflkanl n bu konuyu tart flmalar n bafl na koymas n n nedeni, 2005 y l sonundan bu yana KOB lere yönelik ulusal ve Topluluk düzeyindeki giriflimlerle yeni yönelimlerin, Ekim 2007 de, baflkanl k döneminin yar yolunda, Komisyon taraf ndan aç klanacak olmas d r. Lizbon Rekabet Konseyi, Avrupa Komisyonu Temsilcisi Verheugen in KOB lerin Avrupa daki öneminin yeniden alt n n çizilmesiyle bafllad. Bilindi i gibi AB nin KOB tan m na göre çal flan say s n n 250 den afla olmas gerekir ve KOB ler AB flirketlerinin %99 unu, toplam istihdam n da %60 n oluflturur. Ve KOB lerin %50 sinde çal flan say s 1 kiflidir! AB deki tipik KOB geleneksel ve aile flirketidir; öz sermayesi azd r ve topluluk içi iliflkilere kat lmaz. ABD de, aksine, KOB ler daha büyüktür, finansman yard mlar vard r ve yenilikçidirler. Lizbon Stratejisi nde öngörüldü ü üzere Avrupa nin dünyan n en rekabetçi ve en yenilikçi ekonomisi olabilmesi için, Avrupa KOB lerinin hala yeterince kullan lmayan geliflme potansiyellerinin mutlaka geliflmesi gerekmektedir. AB nin KOB lere yönelik politikas 4 temele dayanmaktad r : 1 - fiirket Ruhunun Cesaretlendirilmesi fiirket kurmak veya baflar s zl k halinde yeniden denemek konusunda risk almaktan çekinmeyen Amerikal lar n aksine Avrupal lar, inisyatif almak ve startup yaratmakta yeterince baflar l de illerdir. Riskle yap lacak kâr aras ndaki dengesizlik, yeterli sosyal güvenlik kapsam nda olmamak, flirket yöneticisinin rolünün gerçekte ne oldu u gibi çeflitli faktörler, ba ms z çal flmak yerine tart y, ücretli olmaktan yana a r bast rmaktad r. Komisyon ve üye ülkeler bu nedenlerden dolay, toplumda giriflimcilerin imaj n n pekifltirilmesine, kariyer olarak flirket yöneticili ini tan t p özendirmeye ve flirket ruhunun canland r lmas na karar verdiler. 2 - KOB lerin Pazar a Giriflinin yilefltirilmesi KOB ler iç pazar n sundu u imkanlardan tam olarak yararlanm yorlar ve bu, özellikle ticari f rsatlar konusundaki yetersiz bilgilendirmeden kaynaklan yor. KOB ler, flirketlerin prodüktiviteleri ve geliflmelerine katk da bulunan, rekabet pozisyonlar n n iyilefltirilmesine yard mc olacak uluslararas laflma konusunda cesaretlendirilmeliler. Dünya piyasalar ndaki rekabet edebilirli e güç verecek imkan ve yollar konusunu aç klamak amac yla Portekiz Baflkanl 4 KOB davet etti. Dünya çap nda nas l mukemmel bir KOB olmay baflard klar n anlatan 4 flirket de baflar lar n, ülke d fl nda risk almak, yenilikçilik için ciddi bir yat r m (cirolar n n en az %3 ü) ve büyümek için kârlar n n büyük bölümünü yat r ma ay rmak olarak aç klad lar. 3 - Yasalar n Sadelefltirilmesi AB de KOB lere önlerindeki en büyük engelin ne oldu u soruldu unda cevaplar, yasalar n çoklu u ve karmafl kl oluyor. KOB ler idari masraflar alt nda eziliyorlar. Ayn kurallar bir KOB ile çok uluslu bir flirkette farkl sonuçlar verir çünkü idari masraflar n bir KOB ye maliyeti, çok uluslu bir flirketin 10 kat fazlad r. Bu nedenle Bakanlar, Mart 2007 Avrupa Konseyinde ald klar 2010 y l na dek idari masraflar % 25 oran nda azaltma karar n uygulamak için, idari yap n n sadelefltirilmesi çal flmalar n n devam ve yo unlaflt r lmas na karar verdiler. Komisyon, hem ulusal hem de Topluluk düzeyinde yasal çal flman n temelini oluflturmas gereken «think small first» prensibinin sistematik olmas gerekti ini hat rlatt. Komiser Verheugen, ilk ücretliyi ifle almak konusundaki idari yükün azalt lmas fikriyle ilgili olarak, ifle al mlarla ilgili özel bir plan n ç kar laca n aç klad. Gerçekten de AB de tek bafl na çal flan küçük ifl sahipleri, yasalardaki prosedür zorluklar ve idari masraflar nedeniyle, birini ifle almaya pek yanaflmamaktalar. Kendilerine bu giriflimlerini kolaylaflt racak imkanlar sunulmas halinde ifle almaktan çekinmeyecek ve bir kifliyle bafllayan bu giriflimi di erleri izleyecektir. 4 - Yeni Finansman Olanaklar Risk kapitalinin çok önemli oldu u ABD nin aksine Avrupal KOB lerin, büyüme potansiyellerini gelifltirmelerine yarayacak yenilikçi finansmana eriflmeleri kolay de ildir. Ço unlu u aile flirketi olan KOB ler, refleks olarak, paraya ihtiyaçlar oldu unda, dedelerinin bankas ndan normal bir kredi almay tercih etmekteler. AB nin zihniyet de iflimi ve yenilikçi kredilere (mikro-krediler; devlet garantisi uygulamalar ; vergilerde f rsatlar veya anapara gelifltirme gibi) özendirme konusunda mutlaka çal flmas gerekmektedir. Bakanlar, bu konuda kendi uygulamalar hakk nda di erlerini bilgilendirme yoluyla tüm yap labilecekler hakk nda bir çal flma yap lmas na karar verdiler Avrupa Nostra Ödülleri Avrupa çap nda etkin 220 nin üzerinde STK n n temsilci platformu olan Avrupa Nostra, 5 y l aflk n süredir Avrupa Komisyonu nun Kültür 2000 Program çerçevesinde AB Kültürel Miras Ödülleri da t yor. Avrupa Nostra Ödülleri maddi kültürel miras n korunmas nda en iyi örnekleri tespit ve teflvik etmek, Avrupa çap nda bilgi ve deneyim al flveriflini canland rmak, kamu bilincini ve Avrupa kültürel miras na duyulan de eri art rmak ile Örne in Sonuç olarak Bakanlar, KOB lere yönelik politika konusunda Avrupa nin kendini kan tlad n ancak daha iyilefltirilmesi gerekti ine karar verdiler. Ekim ay nda Komisyon bu politikan n yar yol bilançosunu yapacak çünkü KOB lere yönelik yeni önlemler, Kas m ay nda gerçekleflecek Rekabet Konseyi nde karara ba lanacak. AB nin KOB lere yönelik yard mlar konusunda bilgi için: Gücü felsefesiyle yeni örnekleri teflvik etmek için her y l veriliyor. Üstün baflar lar flu kategorilerde ödüllendirilecektir: Koruma Araflt rma Bireyler ya da kurumlar taraf ndan özverili hizmet E itim, Yetifltirme ve Bilinçlendirme Bilgi için:

19 Türkiye-AB Mali flbirli i 19 AB Mali Deste i Avrupa dünyada bar fl n, demokrasinin ve refah n art r lmas n hedeflemektir. 27 üyeli Birlik, demokrasi, insan haklar ve pazar ekonomisi konusunda ayn temel de erleri paylaflan ülkelerle ortakl klar kurar. AB, bu ülkelerin ekonomik ve sosyal geliflmelerine çeflitli mali araçlarla finansal olarak katk sa lar. Bu ülkelerden baz lar Avrupa içindedir veya AB ye üye olmaya çal flmaktad r. Aday ülke olarak kabul edildiklerinde kat l m öncesi finansman ad verilen art r lm fl mali destek almaktad rlar. AB kat l m öncesi finansman n n amac aday ülkelere AB üyeli ine haz rlanmalar için yard mc olmakt r. Kopenhag kriteri olarak bilinen üyelik kriterleri 1993 y l nda potansiyel üye ülkelerin AB nin Türkiye ye mali deste i h zla art yor Milyon Euro AB de erlerini, hedeflerini ve politikalar n paylafl yor olmalar n ve üyelikten tamamen yararlanabilmelerini temin etmek için oluflturulmufltur. Kriterler, AB standartlar na yak nlaflmak için ülke taraf ndan al nmas gereken politik, ekonomik, yasal ve idari önlemlerle ilgilidir. AB, aday ülkelerin AB üye ülkelerinde y llar boyunca baflar yla uygulanm fl ve AB vatandafllar için daha iyi bir yaflam standard getirmifl olan ulusal kamu politikalar n oluflturmalar nda yard mc olur. Kat l m öncesi fonlar n nihai amac bireylerin yaflamlar n iyilefltirmektir. Ancak, finansman için uygun projeler genellikle devlet kurumlar veya sivil toplum örgütlerince gerçeklefltirilmektedir. AB finansman alan kurumlar, sa l k ve e itimden altyap ve k rsal kalk nmaya kadar de iflik alanlarda kamu politikalar n n tasarlanmas ve uygulanmas ndan sorumlu kurumlard r. Bu finansman n bir k sm ayr ca bu alanlarda reformu destekleyen sivil toplum örgütleri arac l yla aktar lmaktad r. AB finansman Türkiye de uzun vadeli ilerlemeyi amaçlamaktad r. AB finansman h zl çözümler için de ildir. Bir bütün olarak toplumda ve ekonomide uzun vadeli de ifliklikleri hedefler. Reformun ve kat l m sürecinin h z yak ndan iliflkilidir. T pk bir ev infla eder gibi bir ülkenin uzun vadeli refah için sa lam bir temel önemlidir. Kaynak ve bilgi: _Mali_Destegi.html AB nin Mali Olarak Destekledi i Programlar Anahtar sektörlerde AB destekleri, reformlar ve geliflimler: Altyap, Enerji, Telekom, Ulaflt rma & Çevre, M %16.1 dari kapasite Gelifltirme & STD, 4.4 M %22.8 ABGS Projelerinden SEI Mali Kayna Adalet, Özgürlük Güvenlik, 8.04 M %7.1 Kurumlar m z n proje haz rlama ve müktesebat uyum çal flmalar na yönelik k sa dönemli teknik destek ihtiyaçlar n n karfl lanmas amac yla, "AB Entegrasyon Sürecinin Desteklenmesi" (Support Activities to Strengthen the European Integration Process - SEI) isimli bir finansman projesi 2002 y l ndan bu yana y ll k AB Kat l m Öncesi Mali Yard m Programlar na dahil edilmektedir. SEI Kayna öncelikle müktesebat uyum ve uygulama yükümlülü ü olan kamu kurum ve kurulufllar m z n çal flmalar için kullan lmaktad r. AB Genel Sekreterli i taraf ndan koordine edilen SEI kayna ndan faydalanmak isteyen kurum ve kurulufllar m z, afla daki linkte verilen Destek Talep Formunu doldurarak resmi yaz yla AB Genel Sekreterli i ne iletmek durumundad rlar. Genel Sekreterlik, formda belirtilen gerekçelendirme ve mevcut mali imkanlar çerçevesinde, talepleri öncelik durumuna göre de erlendirecek ve finansman uygun görülen öneriler için talep sahibi kurum ve kurulufllarla temasa geçecektir. SEI Destek Talep Formunu: Di er, 32.7 M % Proje ç Piyasa, Gümrük & Tar m, M %11.6 Ekonomik & Sosyal Uyum, M %21.8 AB, Türkiye de her y l, sosyal hizmetlerden iflletme deste ine ve bölgesel kalk nmaya, binlerce proje finanse ediyor. Bütün projelerin tek bir hedefi var: AB üyeli ine haz rl k. AB finansman yla desteklenen projeler: Demokrasi, hukukun üstünlü ü ve insan haklar na sayg y garantileyen istikrarl kurumlar, flleyen piyasa ekonomisi ve artan rekabet, AB ve Türkiye aras ndaki sivil toplum diyalo u, Yap sal Fonlar n yönetimi için haz rl k. Sosyal Politika, M %18.8 Detayl bilgi: m_bilgileri.html AB üyeli ine destek %50 nin üzerinde 6. Eurobarometre Türkiye Ulusal Raporu lkbahar 2007 Yeni Eurobarometre Ulusal Raporu nun bafll ca bulgular na göre AB üyeli ine destek %50 nin üzerinde. lkbahar 2007 de ankete kat lanlar n %52 si AB ye üyeli in iyi bir fley oldu unu belirtti; Sonbahar 2006 da elde edilen %54 lük sonuca yak n olan bu oran önceki sonuçla teyit edilmifl oldu. Ayr ca kat l mc lar n %62 si AB ye üyeli in avantaj sa layaca görüflünde. Bu nedenle anket sonuçlar Türk halk n n AB ye kat l m süreciyle ilgili kötümser olmad n ortaya koyuyor ve bu konudaki kamuoyu görüflünün 2006 ortas ndan itibaren düzelmeye bafllad n ve güçlükler karfl s nda belirli bir irade sergilendi ini gösteriyor. AB de de geniflleme konusundaki destek 3 puanl k bir art flla %49 a ulaflt. Türkiye 6.Ulusal Eurobarometre anketi ayn zamanda Türk kamuoyunun %53 lük bir kesiminin gözünde AB nin genel imaj n n olumlu oldu unu gösteriyor. AB ye duyulan güven konusunda ise Türkiye deki olumlu görüfl oran %38 ile AB üyesi ülkelerin gerisinde kal yor (AB deki oran %57). AB ye duyulan güven, üye ülkelerde art fl yönündeyken Türkiye de düflüfl e ilimindedir. Türkiye ye iliflkin raporun sonuçlar, Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu nun web sitesinde yay mlanacakt r: Standart Eurobarometre lkbahar 2007 çal flmas n n ilk sonuçlar na, Avrupa Komisyonu nun web sitesinden ulafl labilir: _67_first_en.pdf Özellefltirmeye Destek Özellefltirme Program n n sosyal aç dan desteklenmesi amac yla oluflturulan kinci Özellefltirme Sosyal Destek Projesi nin (ÖSDP - II) finansman Dünya Bankas ndan sa lanm flt r. Projeyle, özellefltirme nedeniyle iflten ç kart lan iflsizlere tazminatlar n n ödenmesi, ikincil iflsizler de dahil olmak üzere K T lerin özellefltirilmesinden dolay iflini kaybetmifl veya kaybedecek olan, kuruma kay tl kiflilere yeniden ifle yerlefltirme hizmetlerinin verilmesi, iflçilerin h zla tekrar iflgücüne kazand r lmas ve özellefltirme program n n sosyal etkisinin izlenmesi hedeflenmektedir. Yeniden ifle yerlefltirme hizmetleri iki öncü kurum, fikur ve KOSGEB taraf ndan yönetilmektedir ve bankayla mutab k kal nan parametreler dahilinde verilecektir. Bu hizmetler için olan talep, iflsiz kalan çal flanlar n ihtiyaçlar na göre belirlenecek ve buna ikincil derecede olumsuz yönden etkilenen iflçiler de dahil olacakt r. Bu programlar iflsiz kalan iflçilere teknik destek ve e itim vererek h zla tekrar iflgücüne kat lmalar n desteklemek, genel verimlili i art rmak ve devlet destekli gelir yard mlar n n kullan m n azaltmak üzere tasarlanm flt r. haleler Dan flmanl k hizmet al m ilan na, afla daki s n flara dahil kurulufllar ifltirak edebilecektir: Kâr amac gütmeyen sivil toplum kurulufllar (STK), vak f, dernek, meslek örgütleri ve özel üniversiteler Özel flirketler flçi örgütleri Devlet üniversiteleri (Döner sermayeleri ad na kat lmak kofluluyla) Bilgi için:

20 20 Türkiye - AB Mali flbirli i Anadolu Sohbetleri Mali flbirli i Kabuk De ifltirdi Çok y ll Mali Çerçeve K lavuzu, IPA süreci kapsam nda y llar aras nda Türkiye ye ayr lan hibe miktar n milyar Avro olarak öngörmektedir. Programlarla ilgili stratejik öncelikler, y llar aras nda Çok Y ll Mali Çerçeve K lavuzu, Multi-Annual Indicative Planning Document (MIPD), çerçevesinde de erlendirilecektir. nsan Kaynaklar n n Gelifltirilmesi kapsam nda; stihdam n Art r lmas, stihdam Kalitesinin art r lmas, Sosyal D fllanmayla Mücadele, Mesleki E itim, K rsal Kalk nma kapsam nda; Tar msal flletmelere Destek, Tar msal Mamullerin fllenmesi ve Pazarlanmas, Ekonomik Faaliyetlerin Çeflitlendirilmesi, Üretici Birliklerine Teknik Destek IPA : Türkiye ye Sa lanacak AB Mali Yard mlar * Bugüne kadar çeflitli isimler alt nda yararlan lan AB yard mlar müzakere süreciyle tek bafll k alt na al nd : IPA (Instrument for Pre - Accession) yani Kat l m Öncesi Yard m Arac. Avrupa ile Türkiye aras ndaki iliflkiler 1960 Ankara Antlaflmas na kadar uzanmaktad r. Mali yard mlarla ilgili en önemli ivme ise Türkiye nin adayl k statüsü kazanmas ile sa lanm flt r. Avrupa, 2006 y l na kadar PHARE, ISPA, SAPARD, Türkiye çin Kat l m Öncesi Mali Yard m ve Cards gibi farkl bafll klar alt nda hibe programlardan yararlanan Türkiye için, döneminde tüm kat l m öncesi mali yard m programlar n tek bir araç, IPA (Instrument for pre-accession) yani Kat l m Öncesi Yard m Arac alt nda toplamay öngörmektedir dönemi Türkiye nin yararland mali yard mlar (milyon Avro) y llar için milyar Avro tahmini bütçesi olan IPA dan aday ülkeler olarak Türkiye ve H rvatistan ve potansiyel aday ülkeler olan Arnavutluk, Bosna Hersek, S rbistan - Karada, Makedonya n n faydalanmas planlanmaktad r. IPA n n bileflenleri 5 bafll k alt nda toplanmaktad r. Bunlar: Kurumsal Kapasite Geliflimi, (ABGS taraf ndan sevk ve idare edilmektedir.) Bölgesel ve S n r Ötesi flbirli i, (ABGS taraf ndan sevk ve idare edilmektedir.) Bölgesel Kalk nma, (DPT taraf ndan sevk ve idare edilmektedir.) nsan Kaynaklar n Gelifltirme, (DPT taraf ndan sevk ve idare edilmektedir.) K rsal Kalk nma (Tar m Bakanl taraf ndan sevk ve idare edilmektedir.) Konu Bafll I - Kurumsal Geliflim II - S n r Ötesi flbirli i III - Bölgesel Kalk nma IV - nsan Kaynaklar n n Geliflimi V - Tar msal Kalk nma Toplam * Rakamlar milyon Avro olarak gösterilmektedir Kurumsal Kapasite Geliflimi kapsam nda; Mevzuat uyumu, Kamu Yönetimi Reformu, Adalet ve çiflleri Reformlar, Sivil Toplumun Gelifltirilmesi, Mali Kontrol, Çevre Politikalar, E itim Reformu, Bölgesel ve S n r Ötesi flbirli i kapsam nda; S n r Ötesi, Uluslararas ve Bölgeleraras flbirli i, Bölgesel Kalk nma kapsam nda; Ulaflt rma, Çevre, Enerji, E itim, Sa l k Altyap lar, KOB lere Destek, konular nda kamu kurum ve kurulufllar projeler gelifltirebileceklerdir projeleriyle ilgili olarak, Kurumsal Kapasite Geliflimi ve Bölgesel ve S n r Ötesi flbirli i yle ilgili proje çal flmalar ABGS taraf ndan Aral k ay nda tamamlanm flt r. Bölgesel Kalk nma ve nsan Kaynaklar n Gelifltirme bafll klar alt nda DPT 09 fiubat 2007 tarihi itibariyle proje ön baflvurular yla ilgili çal flmalar tamamlam flt r. K rsal kalk nmayla ilgili çal flmalarsa tamamlanma aflamas ndad r. 7. Çerçeve Program AB Çerçeve Programlar, Avrupa nde çok uluslu araflt rma ve teknoloji gelifltirme projelerinin desteklendi i bafll ca Topluluk Program d r. lki 1984 y l nda bafllayan Çerçeve Programlar (ÇP) çok y ll programlar olup, kapsam ve programa ayr lan bütçe miktar her bir programda art fl göstermektedir. Çerçeve Programlar n n bafll ca amaçlar aras nda, Avrupa n n bilimsel ve teknolojik temelinin güçlendirilmesi, endüstriyel rekabetin desteklenmesi ve ülkeleraras iflbirli inin teflvik edilmesi say labilir. AB nin Mart 2000 de yap lan Zirve Toplant s nda belirtilen ve Lizbon Stratejisi olarak adland r lan strateji kapsam ndaysa, AB nin dünyan n en dinamik rekabetçi bilgi temelli ekonomisi olmas hedeflenmifltir. Bütünlefltirilmifl bir Avrupa Araflt rma Alan oluflturmay hedefleyen ve döneminde yürürlükte olan 6. ÇP ve y llar nda yürürlükte olacak 7. ÇP AB nin bu hedefe ulaflmas amac yla flekillendirilmifltir. 7.ÇP ye Kimler Kat labilir ÇP lere, ulusal/uluslararas kanunlar ve AB kanunlar na göre kurulmufl tüzel ve gerçek kifliler yani üniversiteler, araflt rma merkezleri, kamu kurumlar, sanayi kurulufllar ve sivil toplum örgütleri baflvurabilir. Ayr ca, tüzel kiflili e sahip olan veya olmayan KOB lerin de baflvurular teflvik edilecektir. flbirli i Özel Program (32.3 milyar ) Kifliyi Destekleme Program (4.7 milyar ) EURATOM JRC (1.7 milyar ) Fikirler Özel Program (7.4 milyar ) Kapasiteler Özel Program (4.2 milyar ) JRC (Nuclear) AB 7. Çevre Program (50.5 milyar ) EURATOM (2.7 milyar ) 7.ÇP ye Nas l Baflvurulur Komisyon, ilgili özel program ve çal flma programlar nda belirtilen öncelikler kapsam nda y lda bir veya iki defa proje teklif ça r lar açmaktad r. Ça r lar, 7.ÇP özel bilgi kanallar, internet sayfalar, üye ve aday ülkelerde bulunan ulusal irtibat noktalar arac l ile duyurulmaktad r. Projelerin, 6.ÇP de kullan lan Elektronik Proje Teklifi Sunma Sistemi - EPSS arac l yla sunulmas, 7.ÇP de bir kural olacakt r. EPSS ile ayr nt l bilgiye CORDIS ten ve/veya internet sayfas ndan ulaflabilirsiniz. Baflvurunuzu yapt ktan sonra, projeniz ba ms z uzmanlar taraf ndan de erlendirilir ve sonucu proje koordinatörüne Komisyon taraf ndan iletilir. 7.ÇP nin Yap s ve Özel Programlar n Bütçe Da l mlar y llar aras nda uygulanacak olan Avrupa (AB) 7.ÇP dört özel program ve bunlara ek olarak Ortak Araflt rma Merkezleri nin faaliyetlerini içermektedir. EURATOM da dahil olmak üzere 7.ÇP nin yedi y ll k bütçesinin 53.2 milyar Avro ya ulaflmas beklenmektedir. 7.ÇP le lgili En Güncel Bilgilere Ulafl m 7.ÇP ile ilgili en güncel bilgilere CORDIS ten ve/veya Tübitak n 7.ÇP için özel haz rlad internet sayfas ndan ulaflabilirsiniz. Bunun yan s ra, iletiflim bilgilerine web sayfas ndan ulaflabilece iniz, her bir alandan sorumlu Ulusal rtibat Noktalar yla da irtibata geçebilirsiniz. 7.ÇP ye yönelik her türlü sorunuzu adresine yönlendirebilirsiniz Sonras IPA AB, 2007 den itibaren kat l m öncesi finansman Kat l m Öncesi Mali Yard m Arac (IPA) olarak adland r lan tek bir araçtan sa layacak. Bu yeni araç Avrupa Komisyonu nun önceki genifllemelerden edindi i tecrübelerden, aday ve muhtemel aday ülkelerin ihtiyaçlar ndan yola ç k larak oluflturulmufltur. IPA n n amac d fl yard m ve iç politika aras nda bir köprü görevi görmektir. IPA n n amaçlar flunlard r: Gerekli ekonomik, politik ve sosyal reformlar dahil olmak üzere Türkiye yi adayl k teklifinde desteklemek, Ülkeye yap sal fonlar n yönetimine haz rlamak için yard m. Sonuç olarak IPA, Türkiye yi çok y ll plan için haz rlar ve AB fonlar n n sa lam finansal yönetimi için destekler. IPA, AB üyeli i isteyen ülkelere* 2007 den itibaren 7 y ll k süreçte toplam milyar Avro sa layacakt r. AK taslak 2007 bütçesi bafllang ç için Türkiye nin, IPA n n ilk dört y l nda ( ), milyar Avro almas n öngörüyor. IPA n n befl bilefleni: Geçifl dönemi deste i ve kurumsal kalk nma - I. Bileflen Bölgesel ve S n r Ötesi flbirli i - II. Bileflen Bölgesel Kalk nma - III. Bileflen nsan Kaynaklar Gelifltirme - IV. Bileflen K rsal Kalk nma - V. Bileflen * H rvatistan, Türkiye, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Karada ve S rbistan. Kaynak ve bilgi: _Sonrasi.html

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program

10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program 10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program Gö ün Yar s Kad nlar nd r Çin Atasözü Kad nlara giriflimcilik e itimi verilmesi kifli bafl na düflen geliri 2020 y l na kadar tahminlerimizin %14 üzerinde, 2030

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar

8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar 44. Y l Ankara Sanayi Odas 2008 Y l Çal flma Program 8 Projeler 8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA );

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

Girişimcileri destekleyen

Girişimcileri destekleyen Girişimcileri destekleyen kurum ve kuruluşlar KONUYA BAŞLARKEN 1. 2. Girişimci adayları kuracakları işlerle ilgili ne gibi desteklere ihtiyaç duyarlar? Kredi, hibe, teşvik kavramları size ne ifade etmektedir?

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR

2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR 2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR 1. SORU: Kırsal kalkınma programında sadece eğitim amaçlı projelere destek verileceği yazılmıştır. Uygulamaya yönelik (örneğin, tarımsal ürünlerin

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL "Sivil Toplum, Yerel Yönetimler ve Gençlik AB Üyeli i Yolunda Sivil

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Sinan MESUTER Eylül 2012 SUNUM PLANI I. PROJE TEKLİF ÇAĞRISI YÖNTEMİYLE SAĞLANAN DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEĞİ II. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

TÜSİAD Rekabet Çalışma Grubu Toplantısı DEVLET YARDIMLARI. Abdulgani GÜNGÖRDÜ Rekabet Uzmanı 24.10.2008

TÜSİAD Rekabet Çalışma Grubu Toplantısı DEVLET YARDIMLARI. Abdulgani GÜNGÖRDÜ Rekabet Uzmanı 24.10.2008 TÜSİAD Rekabet Çalışma Grubu Toplantısı DEVLET YARDIMLARI Abdulgani GÜNGÖRDÜ Rekabet Uzmanı 24.10.2008 Rekabet Politikası Teşebbüslere uygulanan anti-tröst kurallar Devlet yardımlarının kontrolüne ilişkin

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerli yöneticileri, Sermaye piyasalarımızın ve basınımızın

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I KOMİSYON BAŞKANI: OSMAN FEYZİ BOYNER Amaç: Küresel ekonomik trendler çerçevesinde gelişen dış ticaret ve yatırım olanaklarını takip ve analiz etmek, Doğrudan yabancı

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ Eylem TAŞRA TEŞKİLATI KK 1.1 İl müdürlüklerinin eğitim ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim Aile ve Sosyal Politikalar Gıda Tarım

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ

YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ I Doç. Dr. Yonca Deniz GÜROL YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ II YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ Yay n No : 2377 flletme-ekonomi Dizisi : 447 1. Bask Ocak 2011 - STANBUL

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU Ocak 2016 1 SUNUġ Siirt Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 14.10.2008 tarih ve 27024 sayılı Resmî Gazetede

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği A.Faruk GÖKSU-ÇEKÜL Vakfı www.cekulvakfi.org.tr www.kentselyenileme.org ÇEKÜL Vakfı, kurulduğu günden bugüne kadar, Kendini Koruyan Kentler adı altında,

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. Genel Sekreterlik. AR-GE ve Projeler Şube Müdürlüğü. Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. Genel Sekreterlik. AR-GE ve Projeler Şube Müdürlüğü. Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Genel Sekreterlik AR-GE ve Projeler Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

MÜS AD - SESRIC ULUSLARARASI Ö RENC STAJ PROGRAMI

MÜS AD - SESRIC ULUSLARARASI Ö RENC STAJ PROGRAMI MÜS AD - SESRIC ULUSLARARASI Ö RENC STAJ PROGRAMI MÜSTAK L SANAY C VE fiadamlari DERNE Sütlüce Mah. mrahor Cad. No: 28 34445 Beyo lu- STANBUL Tel: 0212 222 04 06 Faks: 0212 210 50 82 www.musiad.org.tr

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ

MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; MEF Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma

Detaylı

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 18 Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri 18.1 Kay t ve Terkin Üye say m z n artt r lmas na iliflkin yap lan çal flmalar neticesinde, 2007 y l nda 362

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI 64.HÜKÜMET PROGRAMI YILI EYLEM PLANINDA BAKANLIĞIMIZIN İLGİLİ 3 Ay İçerisinde Gerçekleştirilecek Reformlar TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER Roman Başbakanlık Aile ve Sosyal 7 Başta eğitim, istihdam ve iskân sorunları

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

PROJE. Proje faaliyetlerinin teknik olarak uygulanması, Sanayi Genel Müdürlüğü Sanayi Politikaları Daire Başkanlığınca yürütülmüştür.

PROJE. Proje faaliyetlerinin teknik olarak uygulanması, Sanayi Genel Müdürlüğü Sanayi Politikaları Daire Başkanlığınca yürütülmüştür. PROJE Avrupa Birliği IPA 1. Bileşeni kapsamında T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nın Sanayi Stratejisine İlişkin İdari Kapasitesinin Güçlendirme Projesi (IPA Component I, TR 2009/0320.01) 22 Ocak

Detaylı

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 215 ROMANYA LE BULGAR STAN IN AB YE EKONOM K ENTEGRASYONU Yrd. Doç. Dr. Mesut EREN stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 1. Girifl Avrupa Birli i nin 5. ve son genifllemesi 2004 y l nda 10 Orta ve Do u

Detaylı

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ÇEVRE KORUMA VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Çevre neden bu kadar önemli? Sera etkisi artıyor Doğal kaynaklar bitiyor Maliyetler yükseliyor Gelir eşitsizliği uçurumu büyüyor 2002 yılında Johannesburg da

Detaylı