Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:"

Transkript

1 TÜRKÇE N HAL: TÜRKÇE N HAL :30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün olan en iyi şekilde kullanabilmenize yard mc olmak için haz rlad k. Otomobilinizi kullanmadan önce, kitab tamamen okumal s n z. Bu kitapta, Fiat Stilo nun teknolojik özelliklerinden en iyi şekilde yararlanman za yard mc olacak; otomobilin kullan m ile ilgili bilgiler, tavsiyeler ve önemli uyar lar n yan s ra, kendi güvenliğiniz ve otomobil ile çevrenin korunmas hakk nda da çok önemli tavsiyeler bulacaks n z. Fiat Stilo nun parçalar n n her biri, tamamen geri dönüşüm özelliğine sahiptir. Otomobiliniz, kullan m ömrünün sonuna geldiğinde bütün parçalar yeniden işlenebilir. Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: şahsi güvenlik; çevrenin korunmas ; otomobilin korunmas. İlişikte sunulan Servis Rehberinde, Tofaş n servis listesi, Garanti Kitapç ğ nda ise garanti şartlar ve periyodik bak m bilgileri ile ilave hizmetler yer almaktad r. Otomobilinizi güle güle kullan n. Bu kitapta bütün Fiat Stilo tiplerine ait bilgiler verilmektedir. Bunun için siz sat n ald ğ n z otomobilin tipine ve donan m seviyesine ait bilgi ve uyar lar dikkate al n z. 1 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB

2 TÜRKÇE N HAL: TÜRKÇE N HAL :30 Sayfa 2 ÇOK ÖNEMLİ! YA KIT KA PA Sİ TE Sİ K Ben zin mo tor lu tip ler: Sa de ce, mi ni mum 95 ok tan l kur şun suz ben zin kul la n n z. Di zel mo tor lu tip ler: Sa de ce stan dart la ra uy gun di zel ya k t kul la n n z. MO TO RUN ÇA LIŞ TI RIL MA SI Me ka nik vi tes li ben zin mo tor lu tip ler: El fre ni nin çe kil miş ol du ğun dan emin olu nuz; vi te si bo şa al - n z, gaz pe da l na do kun ma dan, kav ra ma pe da l na so nu na ka dar ba s n z; da ha son ra kon tak anah ta r n AVV po zis yo nu na çe vi ri niz ve mo tor ça l ş r ça l ş maz, anah ta r ser best b ra k n z. Se les pe ed vi tes li ben zin mo tor lu tip ler: Fren pe da l n so nu na ka dar ba s l m ş ko num da tu tu nuz; kontak anah ta r n AVV po zis yo nu na çev ri niz ve mo tor ça l ş r ça l ş maz, anah ta r ser best b ra k n z; vi tes oto ma tik ola rak bo şa al n r. Di zel mo tor lu tip ler: Kon tak anah ta r n MAR po zis yo nu na çev irip, Y ve m uya r lam ba la r n n sönme si ni bek le yi niz; kon tak anah ta r n AVV po zis yo nu na çevi ri niz ve mo tor ça l ş r ça l ş maz, anah ta r serbest b rak n z. OTO MO Bİ LİN YA NI CI MAD DE LE RİN ÜZE Rİ NE PARK EDİL ME Sİ Ka ta li tik kon ver tör ça l ş r ken çok yük sek s cak l k la ra ula ş r. Oto mo bi li ni zi; ot la r n, ku ru yap rak la r n, çam yap rak la r n n ve ya di ğer ya n c mad de le rin üze ri ne park et me yi niz; yan g n teh li ke si. 2 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB

3 TÜRKÇE N HAL: TÜRKÇE N HAL :30 Sayfa 3 ÇEV RE NİN KO RUN MA SI Oto mo bil, çev re nin da ha iyi ko run ma s için emis yon lar ile il gi li ele man la r n sü rek li ola rak test edil me si - ni sağ la yan bir sis tem ile do na t l m ş t r. ELEKT RİK Lİ AK SE SU AR LAR Eğer oto mo bi li ni zi sa t n al d k tan son ra, elekt rik çe ken (akü nün ya vaş ça bo şal ma s ris ki ile bir lik te) ak - se su ar lar mon te et tir mek is ter se niz, yet ki li bir To faş ser vi si ile te ma sa ge çi niz. Ser vis te, top lam elekt - rik tü ke ti mi nin ne ka dar ola ca ğ tes pit edi le rek, oto mo bi lin elekt rik sis te mi nin bu yü kü ta ş y p ta ş ma - ya ca ğ kont rol edi le cek tir. ŞİF RE KAR TI Bu kar t gü ven li bir yer de sak la y n z. Oto mo bi li ni zi acil du rum pro se dü rü ne gö re ça l ş t r ma n z ge rek ti - ğin de ih ti ya c n z ola ca ğ için, ŞİF RE kar t üze rin de yer alan elekt ro nik şif re yi, ya z l ola rak da ima ya n n z - da bu lun dur ma n z tav si ye edi lir. U PE Rİ YO DİK BA KIM Doğ ru ba k m; oto mo bi lin per for mans ve gü ven lik se vi ye le ri nin ko run ma s n, çev re nin ko run ma s n ve dü şük kul la n m gi der le ri nin za man için de de ğiş me me si ni sağ lar. KUL LA NI CI EL Kİ TA BI oto mo bi lin doğ ru kul la n m, sü rüş gü ven li ği ve zaman için de oto mo bi lin ba k m ile il gi li önem li bil gi ler, tav si ye ler ve uya r lar bu la cak s n z. " (şah si gü ven lik), # (çev re nin ko run ma s ),! (oto mo bi lin ko run ma - s ) sem bol le ri ne özel lik le dik kat edi niz. 3 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB

4 TÜRKÇE N HAL: TÜRKÇE N HAL :30 Sayfa 4 ÖN PANEL VE KUMANDALAR GÜVENLİK SİSTEMLERİ KULLANILIŞI ACİL DURUMDA BAKIMI TEKNİK ÖZELLİKLER INDEX 4 ÖN PANEL VE KUMANDALAR SEM BOL LER FİAT ŞİF RE SİS TE Mİ ANAH TAR LAR ELEKT RO NİK ALARM KON TAK ANAHTARI ÖN PA NEL GÖS TER GE TAB LO SU GÖS TER GE LER ÇOK FONK Sİ YON LU EK RAN AYAR LA NA Bİ LİR ÇOK FONK Sİ YON LU EK RAN 62 KOL TUK LAR BAŞ LIK LAR Dİ REK Sİ YON İÇ Dİ KİZ AY NA SI ISIT MA/KLİ MA SİS TE Mİ ISIT MA VE HA VA LAN DIR MA MA NU EL KLİ MA SİS TE Mİ ÇİFT BÖL GE Lİ OTOMATİK KLİ MA SİS TE Mİ.. 98 BA ¼IM SIZ İLA VE ISI TI CI DIŞ LAM BA LAR CAM YI KA MA CRU İSE CONT ROL (HIZ SA BİT LE Yİ Cİ) CRU İSE CONT ROL RA DA RI TA VAN LAM BA LA RI KU MAN DA LAR İÇ DO NA NIM LAR SKYWINDOW (CAM LEVHALI AÇI LIR TA VAN) KA PI LAR ELEKT RİK KU MAN DA LI CAM LAR BA GAJ MO TOR KA PU TU PORT BA GAJ / KA YAK TA ŞI YI CI FAR LAR ABS ESP SİS TE Mİ (ELEKT RO NİK DEN GE PROG RA MI)167 ASR (KAY MA ÖN LE ME)SİS TE Mİ EOBD SİS TE Mİ SES SİS TE Mİ ARAÇ SA Hİ Bİ TA RA FIN DAN SA TIN ALI NAN AK SE - SU AR LAR ÇİFT ET Kİ Lİ ELEKT RİK Lİ HİD RO LİK Dİ REK Sİ YON PARK SEN SÖR LE Rİ EASY GO - ELEKT RO NİK ANAH TAR (KUL LA NI CI TA NI TIM SİS TE Mİ) YA KIT DE PO SU NUN DOL DU RUL MA SI ÇEV RE NİN KO RUN MA SI Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB

5 TÜRKÇE N HAL: TÜRKÇE N HAL :30 Sayfa 5 SEM BOL LER Fi at Sti lo nu zu oluş tu ran ba z par ça la r n üze ri ne ve ya ya n na, renk li özel eti ket ler ko nul muş tur. Bu eti ket ler üze rin de si ze, be lir li bir par ça ile il gi li ola rak al n ma s ge re ken ön lem le ri ha t r la tan sem bol ler yer al r. Bu sem bol le rin bir lis te si, mo tor ka pu tu nun al t n da gö rü le bi lir. FI AT ŞİF RE SİS TE Mİ Oto mo bi li niz de, kon tak anah ta r ç kar t l d ğ n da oto ma tik ola rak dev re ye gi ren ve h r s z l ğa kar ş ekst ra ko ru ma sağ la yan elekt ro nik bir mo tor blo - ke et me sis te mi mev cut tur. Kon tak anah tar la r n n her bi ri nin tu ta ma ğ n da, mo tor ça l ş t r l r ken, kon - tak üni te si için de yer alan özel bir an ten ta ra f n dan gön de ri len rad yo fre - kan s n da ki sin yal le ri mo du le eden elekt ro nik bir ter ti bat mev cut tur. Mo - dü las yon lu bu sin yal, kont rol üni te si nin, anah ta r ta n ma s n sağ la yan şif- re dir ve mo to run ça l ş t r la bil me si, an cak anah ta r n ta n n ma s ha lin de müm kün olur. ÇA LIŞ MA ŞEK Lİ Kon tak anah ta r MAR po zis yo nu na çev ri le rek, oto mo bil her ça l ş t r l d ğ n - da, Fi at ŞİF RE kont rol üni te si, blo ka j n kal d r l ma s için, mo tor kont rol üni - te si ne bir ta n t m şif re si gön de rir. Bu şif re an cak elekt ro nik ve ri ci yi içe ren kon tak anah ta r n dan gön de ri len şif re nin sis tem ta ra f n dan ta n n ma s ha lin de gön de ri lir. Kon tak anah ta r STOP po zis yo nu na her çev ril di ğin de, Fi at ŞİF RE sis te mi, F0C0145m INDEX TEKNİK ACİL DURUMDA GÜVENLİK ÖN PANEL VE ÖZELLİKLER BAKIMI KULLANILIŞI SİSTEMLERİ KUMANDALAR 5 5 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB

6 TÜRKÇE N HAL: TÜRKÇE N HAL :30 Sayfa 6 GÜVENLİK SİSTEMLERİ KULLANILIŞI ACİL DURUMDA BAKIMI TEKNİK ÖZELLİKLER INDEX ÖN PANEL VE KUMANDALAR mo tor elekt ro nik kont rol üni te si nin fonk si yon la r n dev re d ş b ra k r. Eğer şif re doğ ru ola rak ta n n maz ise, Y uya r lam ba s (mev cut ise) ek ran da ki il gi li me saj ile bir lik te devaml olarak ya nar ( Uya r lam ba la r ve me saj lar bö lü mü ne ba k n z). Bu du rum da, kon tak anah ta r n n; ön ce STOP, son ra da MAR po zis yo nu na çev ril me si ge re kir. Eğer blo kaj de - vam eder ise, oto mo bil ile bir lik te ve ri len di ğer anah - tar de nen me li dir. Eğer mo tor ha la ça l ş t r la m yor ise, Acil du rum da ya p la cak lar ko nu sun da ve ri len ta li mat - la r uy gu la y n z ve da ha son ra yet ki li bir To faş ser vi si ile te ma sa ge çi niz. DİK KAT Anah tar la r n her bi ri ni nin ken di ne ait bir şif - re si var d r. Bu şif re le rin, sis te min kont rol üni te si nin bel le ği ne kay de dil me si ge re kir. Ye ni anah tar la r n (en faz la se kiz adet) kay de dil me si için; sa hip ol du ğu nuz bü - tün anah tar la r ala rak, yet ki li bir To faş ser vi si ne gi di - niz. Oto mo bil ha re ket ha lin de iken Y uya r lam ba - s n n yan ma s : Ek randa ki me sa j ( Uya r lam ba la r ve me saj lar bö - lü mü ne ba k n z) ile Y uya r lam ba s n n yan ma s, sis te - min ken di ken di ni test et ti ği ni gös te rir (ör ne ğin, vol taj dü şük lü ğü se be bi ile). İlk dur du ğu nuz da, sis te mi test et me niz müm kün dür. Kon tak anah ta r n STOP po zis - yo nu na çe vi re rek mo to ru dur du ru nuz; son ra anah ta r MAR po zis yo nu na çe vi ri niz: eğer bir ar za tes pit edil - mez ise, Y uya r lam ba s yan maz. Eğer uya r lam ba s ya nar ise, anah ta r STOP po zis - yo nun da en az 30 sa ni ye tu tu nuz ve yu ka r da an la t lan iş lem le ri tek rar la y n z. Eğer prob lem sü rer se, yet ki li bir To faş ser vi si ile te ma sa ge çi niz. Y uya r lam ba s n n yan ma s ; oto mo bi lin ko run ma - d ğ n gös te rir. Bu du rum da, kon tak anah ta r n n STOP po zis yo nu na çev ri lip, son ra da MAR po zis yo nu na çev - ril me si ge re kir; prob lem de vam eder se di ğer anah tar ile de nen me li dir. Oto mo bi li di ğer anah tar ile de ça l ş - t r mak müm kün ol mu yor ise, bu bö lüm de ve ri len Acil du rum da ya p la cak lar bö lü mün de ki iş lem le ri uy gu la y - n z ve yet ki li bir To faş ser vi si ile te ma sa ge çi niz. Anah tar darbelere ma ruz kal m ş ise, için de ki elekt ro nik ele man lar ha sar gör müş ola bi lir. 6 6 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB

7 TÜRKÇE N HAL: TÜRKÇE N HAL :30 Sayfa 7 ANAH TAR LAR ŞİF RE KAR TI Oto mo bil ile bir lik te iki adet anah tar (ve ya oto mo bi lin ti pi ne gö re elekt - ro nik anah tar -CID) ve aşa ğ da ki le ri içe ren ŞİF RE kar t ve ri lir: acil du rum da mo to run ça l ş t r l ma s için elekt ro nik kod (A) ( Oto mo - bi lin kul la n l ş bö lü mün de ki Oto mo bi lin acil du rum da ça l ş t r l ma s k s - m na ba k n z) ila ve anah tar lar is ten me si du ru mun da yet ki li bir To faş ser vi si ne ve ri le - cek olan me ka nik anah tar ko du (B). Oto mo bi lin acil du rum pro se dü rü ne gö re ça l ş t r l ma s ge rek ti ği za man ih - ti yaç du yu la ca ğ n dan do la y, elekt ro nik ko dun (A) da ima sü rü cü nün ya n n - da bu lun ma s ge re kir. DİK KAT Anah tar tu ta mak la r n da yer alan elekt ro nik ter ti bat la r n mü kem - mel bir şe kil de ça l ş ma la r n n sağ lan ma s için, di rekt ola rak gü neş ş n la r na ma ruz b ra k l ma ma la r ge re kir. F0C0001m Oto mo bil el de ğiş tir di ğin de, ye ni sa hi bi ne bü tün anah tar la r n (ve ya elekt ro nik anah tar lar-cid) ve ŞİF RE kar t n n ye ni sa hi bi ne ve ril me si ge re kir. INDEX TEKNİK ACİL DURUMDA GÜVENLİK ÖN PANEL VE ÖZELLİKLER BAKIMI KULLANILIŞI SİSTEMLERİ KUMANDALAR 7 7 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB

8 TÜRKÇE N HAL: TÜRKÇE N HAL :30 Sayfa 8 ÖN PANEL VE KUMANDALAR GÜVENLİK SİSTEMLERİ KULLANILIŞI ACİL DURUMDA BAKIMI F0C0320m UZAK TAN KU MAN DA MEV CUT OL MA YAN ANAH TAR Me tal bir bö lüm den mey da na ge len anah tar (A) aşa ğ da ki ler için kul la n l r: kon tak, ka p ve ba gaj ki lit le ri, d ş ya k t de po ka pa ğ ki lit le me/aç ma cam la r n ve eğer mev cut ise Skywindow un aç l p/ka pa t l ma s global kapama (dead lock) tertibat yan yol cu ha va yas t ğ n n ve ar ka yan ha va yas t k la r n n (mev cut ise) dev re d ş b ra k l ma s. Oto ma tik ola rak d şa r ç kar t la bi len me tal bir bö lüm (A) için bu ton (B). Anah ta r n me tal bö lü mü nü, tu ta ma ğ n içi ne yer leş tir mek için, (B) bu to nu - nu ba s l ko num da tu tu nuz ve me tal bö lü mü, ye ri ne otur ma se si ni du ya na ka dar, ok yö nün de çev ri niz. Da ha son ra (B) bu to nu nu ser best b ra k n z. TEKNİK ÖZELLİKLER INDEX DİKKAT (B) bu to nu na, sa de ce anah tar vü cu du nuz dan (özel lik le de göz le ri niz den) ve za rar gö re bi le cek di ğer ob je ler den (ör ne ğin giy si ler) uzak ta iken ba s l ma l d r. Bu to na far - k na var ma dan ba sa bi le cek le rin den do la y ; anah ta ra baş ka la r n n, özel lik le de ço - cuk la r n do kun ma s na izin ver me yi niz. 8 8 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB

9 TÜRKÇE N HAL: TÜRKÇE N HAL :30 Sayfa 9 UZAK TAN KU MAN DA YI İÇE REN ANAH TAR (ba z tip ler de) Me tal bir bö lüm den mey da na ge len anah tar (A) aşa ğ da ki ler için kul la n l r: kon tak, ka p ve ba gaj ki lit le ri, d ş ya k t de po ka pa ğ ki lit le me/aç ma cam la r n ve eğer mev cut ise Skywindow un aç l p/ka pa t l ma s global kapama (dead lock) tertibat için yan yol cu ha va yas t ğ n n ve ar ka yan ha va yas t k la r n n (mev cut ise) dev - re d ş b ra k l ma s. Ka p la r n, ba ga j n ve ya k t de po su d ş ka pa ğ n n uzak tan ku man da l aç l ma s için Ë, bu to nu. Ka p la r n, ba ga j n ve ya k t de po su d ş ka pa ğ n n uzak tan ku man da l ki lit len - me si için Á bu to nu. Ba ga j n uzak tan ku man da l aç l ma s için R bu to nu. Oto ma tik ola rak d şa r ç kar t la bi len me tal bir bö lüm (A) için bu ton (B). Anah ta r n me tal bö lü mü nü, tu ta ma ğ n içi ne yer leş tir mek için, (B) bu to nu - nu ba s l ko num da tu tu nuz ve me tal bö lü mü, ye ri ne otur ma se si ni du ya na ka dar, ok yö nün de çev ri niz. Da ha son ra (B) bu to nu nu ser best b ra k n z. Şif re nin, elekt ro nik alarm sis te mi al c s na gön de ril di ği ni be lir ten bir led (C) ya nar. Uzak tan ku man da l anah ta r n ça l ş ma şek li ni, ya p la bi le cek ve de ğiş ti ri le bi le - cek her ayar için bu bö lüm de yer alan Elekt ro nik alarm k s m na ba k n z. DİKKAT F0C0327m (B) bu to nu na, sa de ce anah tar vü cu du nuz dan (özel lik le de göz le ri niz den) ve za rar gö re bi le cek di ğer ob je ler den (ör ne ğin giy si ler) uzak ta iken ba s l ma l d r. Bu to na far k na var ma dan ba sa bi le cek le rin den do la y ; anah ta ra baş ka la r n n, özel lik le de ço cuk la r n do kun ma s na izin ver me yi niz. INDEX TEKNİK ACİL DURUMDA GÜVENLİK ÖN PANEL VE ÖZELLİKLER BAKIMI KULLANILIŞI SİSTEMLERİ KUMANDALAR 9 9 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB

10 TÜRKÇE N HAL: TÜRKÇE N HAL :30 Sayfa 10 ÖN PANEL VE KUMANDALAR GÜVENLİK SİSTEMLERİ KULLANILIŞI ACİL DURUMDA BAKIMI TEKNİK ÖZELLİKLER INDEX 10 F0C0408m Ka p ve ba gaj ki lit le ri nin aç l ma s Uzak tan ku man da ile ka p la r n, ba ga j n ve ya k t de po su d ş ka pa ğ n n ki lit - le ri ni aç mak ve alar m (mev cut ise) dev re den ç kart mak için, Ë, bu to nu na k sa bir şe kil de ba s n z; za man la ma l ta van lam ba la r ya nar ve sin yal lam ba - la r iki kez ya n p sö ner (ba z tip ler de). Cam la r ve Skywindow u (mev cut ise) aç mak için, Ë, bu to nu na 2 sa ni ye - den da ha uzun bir sü re ba s n z. Sta ti on wa gon tip le ri için, Ë, bu to nu na h z l bir şe kil de iki kez ba s l n ca, ar - ka s t ma l cam ka pa ğ aç l r (ba z tip ler de). Ka p la r n ki lit le ri aç l d ğ za man, eğer ka p lar dan bi ri si ve ya ba gaj bir kaç sa ni ye için de aç l maz ise, sis tem tüm ka p la r ta ma men oto ma tik ola rak ki - lit le ye cek tir. Ya k t kes me anahtar dev re ye girdiği takdirde, ka p ki lit leri oto ma tik ola - rak aç la cak t r. Ek ran üze rin de ki (bu bö lüm de ki Çok fonk si yon lu ek ran k s m na ba k n z) My Car ayar me nü sü ile sis te mi ayar la y p, Ë, bu to nu na ba s la rak sa de ce sü rü cü ta ra f n da ki ka p n n ve ya her ka p n n ki li di aç la bi lir. Ka p la r n ve ba ga j n ki lit len me si Uzak tan ku man da ile ka p la r n, ba ga j n ve ya k t de po su d ş ka pa ğ n n ki lit - len me si ve alar m (mev cut ise) dev re ye al mak için, Á bu to nu na k sa bir şe kil de ba s n z; za man la ma l ta van lam ba la r sö ner ve sin yal lam ba la r bir kez ya n p söner. Cam la r ve Skywindow u (mev cut ise) kilitlemek için, Á bu to nu na 2 sa ni - ye den da ha uzun bir sü re ba s n z. Eğer bu to na k sa bir şe kil de iki kez ba - s l n ca, global kapama dev re ye al n r (bir son ra ki dead lock tertibat k s m - na ba k n z). Eğer ön ka p lar dan bi ri si aç k kal rsa ve sa de ce ar ka ka p lar ki lit li ise, ka p - la r n doğ ru ka pa t l d ğ n kont rol edi niz ve son ra ki lit le me iş le mi ni tek rar - la y n z. 10 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB

11 TÜRKÇE N HAL: TÜRKÇE N HAL :30 Sayfa 11 Uzak tan ku man da ile ba ga j n aç l ma s Ba gaj, alarm (mev cut ise) dev re de ol sa bi le, R bu to nu na ba s la rak, uzak - tan ku man da ile aç la bi lir. Sin yal lam ba la r ; ba gaj aç l r ken iki kez, eğer elekt ro nik alarm dev re de ise ba gaj ka pa t l r ken de bir kez ya n p sö ner. Eğer elekt ro nik alarm (mev cut ise) dev re de ise, ba gaj aç l r ken, alarm sis - te mi vo lu me rik (ha cim sel) ko ru ma y ve ba gaj kont rol sen sö rü nü dev re d - ş b ra k r. DİK KAT Eğer uzak tan ku man da doğ ru ola rak ça l ş maz ise anah tar üze rin - de ki me tal bö lüm kul la n la rak yu ka r da aç k la nan iş lem ya p la bi lir. Ba gaj ka pa t l r ken, kont rol fonk si yon la r kay de di lir. Sü rü cü ka p s üze rin de ki led Eğer ka p lar ki lit le nir ken, (A) le di yak la ş k 3 sa ni ye ya nar ve son ra ya n p sön me ye baş lar (cay d r c led fonk si yo nu). Ka p la r ki lit len di ği za man, eğer ka p lar dan bi ri si ve ya ba gaj doğ ru ola rak ka pan ma m ş ise, led ve sin yal lam ba la r h z l bir şe kil de ya n p sön me ye baş - lar. F0C0408m INDEX TEKNİK ACİL DURUMDA GÜVENLİK ÖN PANEL VE ÖZELLİKLER BAKIMI KULLANILIŞI SİSTEMLERİ KUMANDALAR F0C0138m Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB

12 TÜRKÇE N HAL: TÜRKÇE N HAL :32 Sayfa 14 INDEX TEKNİK ÖZELLİKLER BAKIMI ACİL DURUMDA KULLANILIŞI GÜVENLİK SİSTEMLERİ ÖN PANEL VE KUMANDALAR Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB

13 TÜRKÇE N HAL: TÜRKÇE N HAL :32 Sayfa 13 ELEKT RO NİK ANAH TAR (CID) (Kul la n c Tan t m Ci haz ) (ba - z tip ler de) CID, kul la n c n n oto mo bi li kul la na bil me si ve araca yaklaşt ğ nda kap lar n oto ma tik ola rak aç l ma s için kullan c n n oto ma tik ola rak ta n n ma s n sağ - la mak için da ima üze rin de ta ş ma s ge re ken bir elekt ro nik anah tar d r. Elekt ro nik anah tar üze rin de üç adet bu ton mev cut tur: ka p la r n, ba ga j n ve ya k t de po su d ş ka pa ğ n n ki lit le ri nin uzak tan ku - man da l aç la bil me si için Ë, bu to nu. ka p la r n, ba ga j n ve ya k t de po su d ş ka pa ğ n n uzak tan ku man da l ki lit - len me si için Á bu to nu. ba ga j n uzak tan ku man da l aç la bil me si için R bu to nu. Elekt ro nik anah tar da ge rek li ol du ğun da aşa ğ da ki iş lem le ri ger çek leş ti ren me tal bö lüm (A) mev cut tur: ka p ve ba gaj ki lit le ri ya k t de po su d ş ka pağ ki lit le me/aç ma cam la r n ve Skywindow un (mev cut ise) aç l ma s /ka pa t l ma s global kapama (dead lock) tertibat için yan yol cu ha va yas t ğ n n ve yan ar ka ha va (mev cut ise) yas t k la r n n dev re den ç kar t l ma s Me tal bö lü mü ç kart mak için, (B) bu to nu üze rin de ça l ş n z ve şe kil de gös - te ril di ği şe kil de ha re ket et ti ri niz. F0C0330m INDEX TEKNİK ACİL DURUMDA GÜVENLİK ÖN PANEL VE ÖZELLİKLER BAKIMI KULLANILIŞI SİSTEMLERİ KUMANDALAR F0C0291m Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB

14 TÜRKÇE N HAL: TÜRKÇE N HAL :32 Sayfa 14 ÖN PANEL VE KUMANDALAR GÜVENLİK SİSTEMLERİ KULLANILIŞI ACİL DURUMDA TEKNİK ÖZELLİKLER BAKIMI F0C0292m Elekt ro nik anah tar (CID) pi li nin de ği şi mi Pi li de ğiş tir mek için aşa ğ da ki iş lem ler ya p l ma l d r: üç adet (A) vi da y gev şe ti niz (B) ka pa ğ n ç kar t n z. (C) pi li ni (CR2032) ç kar t n z ve ay n tip ve özel lik te ki ye ni pi li yer leş - ti ri niz. (B) ka pa ğ n ka pa t n z ve üç adet (A) vi da la r n sa bit le yi niz. Eğer CID için de ki pil za y f la m ş ise, teç hi za t n per for man s dü şer; bu du - rum da oto mo bi li ça l ş t r mak yi ne de ça l ş t r la bi lir (bu bö lüm de ki Elekt ro - nik anah tar k s m n da ki Mo to run ça l ş t r l ma s pa rag ra f na ba k n z). DİK KAT Ka pa ğ n vi da la r n gev şe tir ken ve sa bit ler ken, vi da sis te mi ne ve - ya/ve elekt ro nik anah tar ka pa ğ na ha sar ver me mek için dik kat li olu nuz. CID için de ki elekt rik bağ lan t la r na do kun ma ma ya ve içi ne s v ve toz gir - me me si ne dik kat edi niz. İla ve elekt ro nik anah tar (CID) is ten me si Sis te min al c s yak la ş k 4 elekt ro nik anah tar (CID) ta n m la ya bi lir. Her han - gi bir se bep le ila ve anah tar is te nir se, ŞİF RE kar t n z, kim li ği ni zi ve oto mo - bi lin bel ge le ri ni ya n n za ala rak, yet ki li bir To faş ser vi si ile te ma sa ge çi niz. INDEX Kul la n l m ş pil ler çev re için za rar l d r. Bun la r n, mev cut ka nun lar la be lir le nen özel kap lar için de im - ha edil me si ge re kir. Pil le ri ate şe ve ya yük sek s cak l k la ra ma ruz b rak ma y n z. Ço cuk lar dan uzak tu - tu nuz Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB

15 TÜRKÇE N HAL: TÜRKÇE N HAL :32 Sayfa 15 GLOBAL KAPAMA (DEAD LOCK) TERTİBATI Bu sis tem aşa ğ da ki elemanlar n kul la n l ma s n en gel ler: ka p iç açma kollar sü rü cü ta ra f n da ki ka p paneli üze rin de bu lu nan ka p lar aç ma/ki lit le me bu tonu (A); Global kilitleme tertibat, oto mo bi lin içi ne is ten me yen gi riş le rin ya p la ma - ma s n sağlar. Bu ne den le, oto mo bil her par ke dil di ğin de ve boş bir şe kil de b ra k l d ğ n da, sistem dev re ye al n ma l d r. DİKKAT DİKKAT F0C0142m Sis tem dev re ye al n n ca, ka p lar içeriden hiç bir şe kil de aç la maz. Oto mo bil den ay - r l r ken içe ri de yol cu ol ma d ğ n dan emin olu nuz. Uzak tan ku man da n n ve ya elekt ro nik anah ta r n pi li za y f la m ş sa (ka p lar ki lit le ne - mi yor sa), ki lit blo ke et me sis te mi sa de ce de vir li ki li din ol du ğu ka p lar da anah ta - r n/elekt ro nik anah ta r n me tal bö lü mü kul la n la rak dev re den ç kar t la bi lir. Bu du - rum da, dead lock sa de ce ar ka ka p lar da dev re de ka l r. Sis te min dev re ye al n ma s INDEX TEKNİK ACİL DURUMDA GÜVENLİK ÖN PANEL VE ÖZELLİKLER BAKIMI KULLANILIŞI SİSTEMLERİ KUMANDALAR Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB

16 TÜRKÇE N HAL: TÜRKÇE N HAL :32 Sayfa 16 ÖN PANEL VE KUMANDALAR GÜVENLİK SİSTEMLERİ KULLANILIŞI ACİL DURUMDA BAKIMI INDEX TEKNİK ÖZELLİKLER F0C0329m F0C0408m Tertibat her ka p üze rin de aşa ğ da ki du rum lar da oto ma tik ola rak dev re ye al n r: uzak tan ku man da mev cut ol ma yan anah tar (A) iki kez ka pan ma yö nün - de çev ri lin ce. uzak tan ku man da mev cut anah tar/elekt ro nik anah tar üze rin de ki bu - to nu na iki kez ba s la rak. Dev re ye al ma iş le mi sin yal lam ba la r n n üç kez ya n p sön me si ve sü rü cü ka - p paneli üze rin de ki cay d r c le din ya n p sön me si ile bil di ri lir (bir son ra ki tab lo ya ba k n z). Ka p lar dan bi ri nin doğ ru ola rak ka pan ma ma s du ru mun da, sis tem dev re ye al na maz; böylece kap kapat ld ğ nda bir kimsenin aç k kap dan araca girişinin önlenmesi, bu aç k kap dan içeri giren kişinin kap y kapatt ğ nda kilitli kalmas ile sağlan r. Sis te min dev re den ç kar t l ma s Tertibat her ka p üze rin de aşa ğ da ki du rum lar da oto ma tik ola rak dev re - den ç kar: ka p ki lit le ri nin aç l ma s n da sa de ce sü rü cü ta ra f ka p ki li di nin aç l ma s n da kon tak anah ta r n n MAR po zis yo nu na çev ril me sin de Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB

17 TÜRKÇE N HAL: TÜRKÇE N HAL :32 Sayfa 17 Her iki anah tar ile (uzak tan ku man da l anah tar ve ya di ğe ri ile) dev re ye al na bi len fonk si yon lar Anahtar tipi Uzak tan ku man da mev cut ol ma yan anah tar Uzak tan ku man da mev cut olan anah tar Ön sin yal lam ba la r n n yan ma s Sürücü kap s ndaki led Kap n n ve yak t depo kapağ n n aç lmas Anah ta r n, sa at ib re - si dön me yö nü nün ter si yö nün de çev ril - me si (sü rü cü ta ra f ) ve ya sa at ib re si dön - me yö nü ne çev ril - me si (yol cu ta ra f ) Anah ta r n, sa at ib re - si dön me yö nü nün ter si yö nün de çev ril - me si (sü rü cü ta ra f ) ve ya sa at ib re si dön - me yö nü ne çev ril - me si (yol cu ta ra f ) Kap n n ve yak t depo kapağ n n kapat lmas Anah ta r n, sa at ib re - si dön me yö nü ne çev ril me si (sü rü cü ta ra f ) ve ya sa at ib - re si dön me yö nü nün ter si yö nün de çev ril - me si (yol cu ta ra f ) Anah ta r n, sa at ib re - si dön me yö nü ne çev ril me si (sü rü cü ta ra f ka p s ) ve ya sa at ib re si dön me yö nü nün ter si yö - nün de çev ril me si (yol cu ta ra f ka p s Cam ve Skywindow un (mevcut ise) aç lmas Anah ta r n (2 sa ni ye - den da ha uzun) aç - ma po zis yo nun da çev ril me si (sa at ib - re si dön me yö nü ne çev ril me si: sü rü cü ta ra f ve ya sa at ib re - si dön me yö nü nün ter si yö nün de çev ril - me si: yol cu ta ra f ) Anah ta r n (2 sa ni ye - den da ha uzun) aç - ma po zis yo nun da çev ril me si (sa at ib - re si dön me yö nü ne çev ril me si: sü rü cü ta ra f ve ya sa at ib re - si dön me yö nü nün ter si yö nün de çev ril - me si: yol cu ta ra f ) Cam ve Skywindow un (mevcut ise) kapat lmas Anah ta r n (2 sa ni ye - den da ha uzun) ka - pat ma po zis yo nun da çev ril me si (sa at ib - re si dön me yö nü ne çev ril me si: sü rü cü ta ra f ve ya sa at ib re - si dön me yö nü nün ter si yö nün de çev ril - me si: yol cu ta ra f ) Anah ta r n (2 sa ni ye - den da ha uzun) ka - pat ma po zis yo nun da çev ril me si (sa at ib - re si dön me yö nü ne çev ril me si: sü rü cü ta ra f ve ya sa at ib re - si dön me yö nü nün ter si yö nün de çev ril - me si: yol cu ta ra f ) Ë, Á Ë, Á Á bu to nu na ha fif çe ba s l ma s bu to nu na ha fif çe ba s l ma s bu to nu na sü rek li ba s l ma s (2 sa ni ye - den da ha uzun) bu to nu na sü rek li ba s l ma s (2 sa ni ye - den da ha uzun) Global Kilitleme (Dead Lock) Anah ta r n ka pat ma yö nün de iki tur h z l çev ril me si (sa at ib - re si dön me yö nün de çev ril me si: sü rü cü ta ra f ve ya sa at ib re - si dön me yö nü nün ter si yö nü ne çev ril - me si: yol cu ta ra f ka p s ) Anah ta r n ka pat ma yö nün de iki tur h z l çev ril me si (sa at ib - re si dön me yö nün de çev ril me si: sü rü cü ta ra f ve ya sa at ib re - si dön me yö nü nün ter si yö nü ne çev ril - me si: yol cu ta ra f ka p s ) bu to nu na iki kez ba s l ma s (2 sa ni ye - den da ha uzun) Bagaj n aç lmas Anah ta r n sa at ib re si dön me yö nün de çev ril me si Anah ta r n sa at ib re si dön me yö nün de çev ril me si R bu to nu na sü - rek li ba s l ma s (2 sa - ni ye den da ha uzun) İki kez ya n p sön me Bir kez ya n p sön me İki kez ya n p sön me Bir kez ya n p sön me Üç kez ya n p sön me İki kez ya n p sön me Cay d r c le din ka pa nmas Yak la ş k 3 sa ni ye sü - rek li yan ma ve son ra cay d r c le din ya n p sön me si Cay d r c le din ka pa nmas Cay d r c le din ya n p sön me si İki kez ya n p sön me ve son ra cay d r c le - din ya n p sön me si Cay d r c le din ya n p sön me si INDEX TEKNİK ACİL DURUMDA GÜVENLİK ÖN PANEL VE ÖZELLİKLER BAKIMI KULLANILIŞI SİSTEMLERİ KUMANDALAR Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB

18 TÜRKÇE N HAL: TÜRKÇE N HAL :32 Sayfa 18 ÖN PANEL VE KUMANDALAR GÜVENLİK SİSTEMLERİ KULLANILIŞI ACİL DURUMDA BAKIMI TEKNİK ÖZELLİKLER INDEX ELEKT RO NİK ALARM (ba zı tip ler de) Elekt ro nik alarm fonk si yo nu, da ha ev vel aç k la nan tüm uzak tan ku man da fonk si yon la r na ila ve ola rak ve ri lir ve ön pa ne lin al t n da, si gor ta ku tu su nun ya n n da yer alan al c ta ra f n dan ku man da edi lir. Ha cim sel ve eğimle ilgili ko ru ma la r, ön ta van lam ba s üze rin de bu lu nan ku man da lar ile dev re den ç kar t la bi lir (ile ri de ki say fa lar da ki Ha cim sel ko ru ma ve oto mobi - lin eğim sen sör le ri pa rag raf la r na ba k n z). DİK KAT Fi at ŞİF RE sis te mi ta ra f n dan sağlanan mo tor blo ke et me fonk si yo nu, kon tak anah ta r ye rin den ç kar - t l d ğ n da oto ma tik ola rak dev re ye gi rer. ALARM DU RU MU NA Gİ RİL ME Sİ Aşa ğ da ki du rum lar da alarm du ru mu na gi ri lir; ka p lar dan bi ri, ba gaj ka pu tu ve ya mo tor ka pu tu aç - l r ise (çevresel koruma); mo torun ça l ş t r l ma s için te şeb büs te bu lu nu lur sa (kon tak anah ta r MAR po zis yo nun da); akü kab lo la r ke si lir ise; yol cu ka bi ni içi nde hareketli nesnelerin mevcudiyeti (ha cim sel ko ru ma); oto mo bil nor mal ol ma yan bir şe kil de kal d r l r/eği mi de ğiş ti ri lir ise. Ba z tip ler de alarm du ru mu oluş tu ğun da, si ren ça lar ve dört lü fla şör ça l ş r (yak la ş k 26 sa ni ye sü re ile). Ça l ş - ma şek li ve çev ri min sa y s ülkelere göre de ği şir. Mak si mum sa y da çev ri min ger çek leş me si ön gö rü lür Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB

19 TÜRKÇE N HAL: TÜRKÇE N HAL :32 Sayfa 19 ALAR MIN DEV RE YE ALIN MA SI Ka p lar, ba gaj ve mo tor ka pu tu ka pa l ve kon tak anah ta r STOP po zis yo - nun da ve ya ye rin den ç kar t l m ş iken, uzak tan ku man da y içe ren anah ta r ve ya elekt ro nik anah ta r (CID) oto mo bi le doğ ru tu ta rak, Á bu to nu na ba - s n z ve ser best b ra k n z. Be lir li tip ler de, sis tem bir bip se si ve rir ve ka p lar ki lit le nir. Alar m n dev re ye gi ri şin den he men ön ce, ken di ken di ni test fonk si yo nu bir ar za tes pit eder se, sis tem, uya r için ikin ci bir bip se si ve rir ve ek ran da il gi li me saj lar gö rün tü le nir ( Uya r lam ba la r ve me saj lar bö lü mü ne ba k - n z). Ak si tak tir de, doğ ru ka pan ma yan ka p, mo tor ka pu tu ve ba gaj, alarm kont - rol sis te min den ç kar. Eğer ka p lar, mo tor ka pu tu ve ba gaj doğ ru ka pan m ş ve sin yal tek rar la n r - sa, ken di ken di ni test fonk si yo nu sis tem de bir ar za tes pit etmiştir. Bu du - rum da yet ki li bir To faş ser visi ile te ma sa ge çi niz. DİK KAT Anah tar da ki me tal bö lüm kul la n la rak ka p ki lit le me iş le mi ya p - l r ken, alarm dev re de olmayacakt r. DİK KAT Elekt ro nik alar m n ça l ş ma şek li, fark l ül ke ler de ki ka nun la ra uy - gun ola rak ayar la n r. F0C0335m INDEX TEKNİK ACİL DURUMDA GÜVENLİK ÖN PANEL VE ÖZELLİKLER BAKIMI KULLANILIŞI SİSTEMLERİ KUMANDALAR Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB

20 TÜRKÇE N HAL: TÜRKÇE N HAL :32 Sayfa 20 ÖN PANEL VE KUMANDALAR GÜVENLİK SİSTEMLERİ KULLANILIŞI F0C0408m ALAR MIN DEV RE DI ŞI BI RA KIL MA SI Alar m dev re d ş b rak mak için, uzak tan ku man da y içe ren anah tar ve ya elekt ro nik anah tar (CID) üze rin de ki Ë, bu to nu na ba s n z. Sis tem aşa ğ da aç k la nan şe kil de tep ki ve rir (ba z tip ler de); sin yal lam ba la r k sa bir şe kil de iki kez ya n p sö ner, si ren den iki kez k sa bip se si ge lir, (baz tiplerde) ka p ki lit le ri aç l r. DİK KAT Anah tar da ki ve ya elekt ro nik anah tar (CID) üze rin de ki me tal bö - lüm kul la n la rak ka p ki lit leri aç l rsa, alarm dev re den ç kmayacakt r. ACİL DURUMDA BAKIMI TEKNİK ÖZELLİKLER INDEX HA CİM SEL KO RU MA Ha cim sel ko ru ma sen sör le ri yol cu ka bi ni için de ki ön ta van lam ba s içi ne yer leş ti ril miş tir. Ko ru ma sis te min doğ ru şe kil de ça l ş ma s n sağ la mak için, ka p la r n, ba ga j n, mo tor ka pu tu nun, cam la r n ve SkyWindow un (ba z tip - ler de) uy gun şe kil de ka pa t l ma s ge re kir. Ha cim sel ko ru ma n n dev re den ç ka r l ma s Oto mo bi lin için de yol cu ve ev cil hay van bu lun du ğun da ha cim sel ko ru ma - y dev re den ç kart mak için, ön ta van lam ba s üze rin de ki (A) bu to nu na ba - s n z. Ba ğ m s z ila ve s t c n n mev cut ol ma s ve uzak tan ku man da ile dev re ye al n ma s du ru mun da da, dev re den ç kart ma ge rek li dir. Dev re den ç kart ma, mer ke zi ki lit aç ma sis te mi nin ça l ş t r l ma s ile so na erer. 20 F0C0286m 20 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ankara Çocuk Islahevinde bulunan çocuklar n seramikten imal ettikleri çe itli ürünler Adliye Saray nda aç lan sergide sat a ç kar ld. Elde edilecek gelir çocuklar n e

Detaylı

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Prof.Dr. Orhan KILIÇ a a Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, ELAZIĞ Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce:

Detaylı

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di 15 Mart 2003 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 12 Nerede karşılıklı sevgi ve saygı varsa orada itimat ve itaat vardır. İtimat ve itaatin olduğu yerde disiplin vardır. Disiplinin olduğu

Detaylı

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar DERLEME Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar a a Dr., KBB Hastalıkları Uzmanı Yazışma Adresi/Correspondence: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Hastalıkları

Detaylı

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Ahmed Güner Sayar A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Aziz hocam Süheyl Ünver in değerli eşi Müzehher Ünver e saygı ile, sevgi ile... A. SÜHEYL ÜNVER / 7 A. SÜHEYL ÜNVER / 9 çındekıler

Detaylı

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Doç.Dr. isa YÜCEER a a Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, VAN Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. İsa YÜCEER Yüzüncü Yıl

Detaylı

Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi

Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi DERLEME Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi a a Prof.Dr., KBB Hastalıkları Uzmanı Yazışma Adresi/Correspondence: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB Hastalıkları AD,

Detaylı

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy.15, 2010, s. 39-56.!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI Prof. Dr. Servet ARMA%AN Protecting the Environment in Islam Islam has put a lot of emphasis on the protection of the

Detaylı

Mimarlar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen Mimarl k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti

Mimarlar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen Mimarl k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti lık Haftası Etkinlikleri lar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen l k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti Mi mar lar Oda s z mir fiu be si ta ra f n dan her y l dü zen le - nen Mi

Detaylı

İnsan Alveolar Kemiğinde Osseoentegre Olmuş Dental İmplantların Histolojik ve Histomorfometrik Değerlendirilmesi

İnsan Alveolar Kemiğinde Osseoentegre Olmuş Dental İmplantların Histolojik ve Histomorfometrik Değerlendirilmesi OLGU SUNUMU İnsan Alveolar Kemiğinde Osseoentegre Olmuş Dental İmplantların Histolojik ve Histomorfometrik Değerlendirilmesi Özgür ERDOĞAN, a Yakup ÜSTÜN, b İbrahim DAMLAR, a Ufuk TATLI, a Fatih ARIKAN

Detaylı

Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi

Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi OLGU SUNUMU Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi Duygu YAZICIOĞLU, a A. Mine TÜZÜNER ÖNCÜL, a Ömür DERECİ a a Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi AD, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi,

Detaylı

Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi

Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi ORİJİNAL ARAŞTIRMA Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr. Merve AKÇAY, a Prof.Dr. Şaziye SARI b a Çocuk Diş Hekimliği

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

İneklerde Retensiyo Sekundinarum Olgularının Etiyopatogenezisi, Postpartum Uterus Enfeksiyonlarındaki Rolü, Sağaltım ve Korunma Yöntemleri

İneklerde Retensiyo Sekundinarum Olgularının Etiyopatogenezisi, Postpartum Uterus Enfeksiyonlarındaki Rolü, Sağaltım ve Korunma Yöntemleri DERLEME İneklerde Retensiyo Sekundinarum Olgularının Etiyopatogenezisi, Postpartum Uterus Enfeksiyonlarındaki Rolü, Sağaltım ve Korunma Yöntemleri Dr. Cahit KALKAN, a Dr. Halis ÖCAL, a Dr. Ali RİŞVAN,

Detaylı

Usulüne Uygun İbadet,

Usulüne Uygun İbadet, 1 DİYANET ORGANİZASYONUNDA ORTAK HEDEF!.. n Usulüne Uygun İbadet, n n n n n İrşad ve Rehberlik, Güven ve Huzur, Sağlıklı İntikal ve İkamet, Zaman ve Mali Duruma Göre Tercih, Tecrübeye Dayalı Kaliteli Hizmet.

Detaylı

OD TÜ Ya yın cı lık. Yayın Kataloğu

OD TÜ Ya yın cı lık. Yayın Kataloğu OD TÜ Ya yın cı lık 2014 Yayın Kataloğu 14 OD TÜ Ya yın cı lık İÇİN DE Kİ LER YÜK SEK ÖĞ RE NİM Kİ TAP LA RI.................13 Akış kan lar Me ka ni ği ne Gi riş (Mü hen dis lik Yak la şı mı) 1. Ki tap

Detaylı

Erzurumlu İbrahim Hakkı nın Cilâu l-kulûb Adlı Risâlesi ve Tahlili

Erzurumlu İbrahim Hakkı nın Cilâu l-kulûb Adlı Risâlesi ve Tahlili ARAŞTIRMA VE İNCELEME Erzurumlu İbrahim Hakkı nın Cilâu l-kulûb Adlı Risâlesi ve Tahlili a a Sosyoloji Bölümü, Bitlis Eren Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Bitlis Ge liş Ta ri hi/re ce i ved: 17.09.2012

Detaylı

Akut Promyelositik Lösemide Tedavi

Akut Promyelositik Lösemide Tedavi DERLEME Akut Promyelositik Lösemide Tedavi Dr. Fatih KURNAZ, a Dr. Mustafa ÇETİN a a Hematoloji BD, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kayseri Yazışma Adresi/Correspondence: Dr. Mustafa ÇETİN Erciyes

Detaylı

ÖRNEKTİR TARİH YGS / LYS. Tarih Bilimine Giriş

ÖRNEKTİR TARİH YGS / LYS. Tarih Bilimine Giriş TARİH Tarih Bilimine Giriş YGS / LYS TM-TS-YGS 01 1. Aşağıdakilerden hangisi medeniyetlerin yayılmasında diğerlerinden daha az etkili olmuştur? A) Yazının bulunması B) Takvimin kullanılmaya başlanması

Detaylı

9.SINIF KONU ANLATIMLI BİLİM DANIŞMANLARI. Prof. Dr. Mehmet BİREY BİLİM REDAKSİYONU DİL REDAKSİYONU DVD ANİMASYON DVD SESLENDİRME

9.SINIF KONU ANLATIMLI BİLİM DANIŞMANLARI. Prof. Dr. Mehmet BİREY BİLİM REDAKSİYONU DİL REDAKSİYONU DVD ANİMASYON DVD SESLENDİRME Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 01.02.2013 tarih ve 11 sayılı kararı ile kabul edilen ve 2013-2014 öğretim yılından itibaren uygulanacak olan programa göre hazırlanmıştır.

Detaylı

Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl

Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl mülâkât Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl "Kendi kadrini/konumunu bilen hiç kimse helak olmadý, olmaz" der, seleften birçok kimse. Ýsmet Özel, "Kýrk Hadis" adlý eserinde, Müslüman'ýn

Detaylı

Cargill Türkiye Bizim okul biiir numaraaa!

Cargill Türkiye Bizim okul biiir numaraaa! Cargill Türkiye Düşük sodyumlu gıdalar için Hayvan beslenmesinde de liderlik Hasan Aksoy ile bi lezzet hikayesi Eylül 2011 İçimizden Biri: Sezai Duyul Bizim okul biiir numaraaa! Cargill - Türkiye Eylül

Detaylı

FACÝADA SORU ÝÞARETLERÝ

FACÝADA SORU ÝÞARETLERÝ ÝSLÂMÝYET, HIRÝSTÝYANLIK, MUSEVÝLÝK ALMANYA DA 3 DÝNLÝ ÝLKOKUL Al man ya nýn Os nab rück þeh rin de, Ýs lâ mi ye tin, Hý ris ti - yan lý ðýn ve Mu se vi li ðin bir lik te öð re til di ði bir il ko kul

Detaylı

The Message of the Qur ân ın Türkçe Çevirisi (Kur an Mesajı) nin Eleştirisi

The Message of the Qur ân ın Türkçe Çevirisi (Kur an Mesajı) nin Eleştirisi The Message of the Qur ân ın Türkçe Çevirisi (Kur an Mesajı) nin Eleştirisi Dr. İsmail ÇALIŞKAN a a Temel İslam Bilimleri Bölümü, Tefsir AD, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Sivas Ya zış ma

Detaylı

Süt Sığırlarında Periparturient Dönem Hastalıklar ve Karaciğer Fonksiyonu Üzerine Etkileri

Süt Sığırlarında Periparturient Dönem Hastalıklar ve Karaciğer Fonksiyonu Üzerine Etkileri DERLEME Süt Sığırlarında Periparturient Dönem Hastalıklar ve Karaciğer Fonksiyonu Üzerine Etkileri Dr. Turan CİVELEK a a İç Hastalıkları AD, Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Afyonkarahisar

Detaylı