GÖRÜŞ UZUNLUKLARI (Sight Distances)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÖRÜŞ UZUNLUKLARI (Sight Distances)"

Transkript

1 GÖRÜŞ UZUNLUKLARI (Sight Ditance) Göüş uzunuğu üücünün iei doğutuda göebidiği yo uzunuğudu. Yo Emniyeti ( güveniği ) ve Youn Kapaitei ( hız düşee youn kapaitei de düşecekti ) açıından önemi bi uzunuktu Göüşü kııtayan i, pu, toz buunmaı; yağmu ve ka yağışı, vb. atmoe şataı dışında da, yodaki göüşün yetei deecede uzun omaı, özeike itenen bi huutu: Yo geçkiinin tepe noktaaında ( tepe tipi düşey kubaada ) ve dee tipi düşey kubaaın ütgeçit köpüü buunduan haeinde, Yatay kubaada kuba içeiinde ( kuba mekezi buunan yönde ) bina, yükek şev ve/veya bitki büyümei ( vejetayon ) haeinde. Bu gibi yeede noma oaak oama ie geçiş yaakanmış omaka beabe üücüein kendi şeitei üzeinde, bekenmeyen bi engee çapmadan duabimeei için beii bi göme açıkığının ağanmaı geeki.. Duuş Göüş Uzunuğu (Sight Stopping Ditance), e Duuş göüş uzunuğu ( en emniyet meaei veya kıaca duuş uzunuğu da deni ), taşıtın kendi şeidinde haeket edeken ani oaak kaşıaşabieceği bi engee çapmadan duabimei için geeken en küçük uzunuktu. Bunun için engein ak edimei geeki. Bu ie yetei göüş uzunuğunun yoa veimeini geektimektedi. Đki kıımdan ouşu: Đntika-Reakiyon Uzunuğu ve Fen Uzunuğu a) Đntika- Reakiyon Uzunuğu, Yodaki engein akedimei ( intika )ve tepki ( eakiyon ) veimei şekinde iki aşamaıdı. Bu aşamaaın topamının biikte anıdığı Đntika-Reakiyon Süei ie değeendiii. Çeşiti ükeede üücüein yaşı, dikkat deeceei, vb. niteikeine göe akı değeede aınmaktadı. Ükemizde n; Ameika'da,5 n aınmaktadı. Dünyada 0,75~,5 n aaında değişen değeei kuanımaktadı. Bu üenin büyüküğü, bu üe zaında aacın ieemei ie katediecek youn uzun omaını doayııya yoa veiecek göüş uzunuğu geomeik tandadının daha uzun omaını geektiecekti. Bu ie üke ekonomiei ie igiidi. Aşağıdaki bağıntı ie bu üe zaında katediecek yo buunu:. t Hızı km/a biiminden m/n biimine çeviiek ( /3,6 ie denkemin çapımaı geeki) bağıntı aşağıdaki şeke gei.. 3,6 t

2 0,78.. t Taşıt hızı (km/a) t Đntika-eakiyon üei ( peception-eaction time ), n Đntika-eakiyon uzunuğu, m b) Fen Uzunuğu, Yükek hızada engee çapmamak için üücüece öngöüen tedbi genede en uyguamaktı. Eki aaçada eneme ie tekeeke kiiteni ( boke ou ) ve aaç duuncaya kada yo üzeinde kaya. Set, kuu yo yüzeyeinde genede atik izi ie bei ou. Iak, kaı, buzu yoada ie bu izin öçümü ounudu. Bu meae Fen Uzunuğu oaak niteendiii. Öte yandan günümüz aaçaının çoğunda ABS ( Antiock Baking Sytem ) Fen Sitemi ( Kiitenmeiz Fen Sitemi ) buunmaktadı. Buada amaç tekeeğin kiitenmeini önemekti. Tekeek bandajı ( atik ) ie yo yüzeyi aaındaki ütünme katayıının iki değei vadı. Đki tekeeğin boke omadan önceki ütünmedi. Statik Sütünme Katayıı adını aı, değei daha büyüktü. Đkincii boke oan tekeeğin kaymaya başadığı andaki ütünmedi. Kinetik Sütünme Katayıı adını aı, değei düşüktü. Đşte, ABS Fen Sitemiye tekeek bandajı ie yo yüzeyi aaındaki ütünme değei tatik ütünme katayıı düzeyinde tutumaya çaışıı. Bu daha kıa en meaeinin ede edimei demekti. Doayııya youn geomeik taaım öçüteinden oan duuş göüş uzunuğunun bu ikinci kımı ( en uzunuğu ) daha uzun ( doayııya güveni ) değe veecek oan Tekeek Kiitenmei Duuma göe yapıagemektedi. Fen uzunuğu, taşıtın ahip oduğu hız doayııya enejinin kounumu ie buunu. Taşıtın kinetik enejii aşağıdaki bağıntı ie iade edii. Ek m. E k Taşıt kinetik enejii, kg.m /n N.mJ ( joue ) m Taşıtın kütei, kg Taşıt hızı, m/n Öte yandan bu eneji ütünme ie ıı enejiine dönüşecekti. Buna kıaca ütünme enejii deek, bu da aşağıdaki bağıntı ie iade ediebii. E F. X E Q.. E Sütünme enejii ( Iı oaak açığa çıkan eneji ), N.m Q Sütünmede yüzeye dik oan kuvvet ( yüzey nomai doğutuundaki kuvvet), genede ağıık kuvveti, N Sütünme katayıı, boyutuz Fen uzunuğu ( ütünme meaei ), m

3 Diğe taatan youn eğimi omaı duumunda kinetik enejinin bi kımı potaniye eneji oaak kounacaktı. E p m. g. h h h (%) tgα h. ve Q m. g Beitien dönüşüme yapıdıktan ona iade aşağıdaki şekini aı. E Q.. E p Potaniye eneji, N.m Q Taşıt ağıık kuvveti, N Yüzde oaak yo boyuna eğimi, boyutuz Fen uzunuğu, m Denkemein on haei ie Enejinin Kounumu Đkeini yazaak; k p E E + E Çeşiti dönüşüme ie denkemedeki teime ye değiştiiip adeeştiiie m Q g Q.. + Q.. Q.. + Q.. ( + ) g Düzeneek duuş göüş uzunuğunun ikinci kımını ouştuan Fen Uzunuğu aşağıdaki hai ie ede edimiş ou. g ± Denkemde taşıt hızaını km/a biimindeki değei ie yazabimek için yine m/n biimine dönüşüm katayıını getimek geeki. Denkem /3,6 ie çapıı ve ye çekimi ivmeinin değei 9,8 m/n oaak yeine yazııa iade aşağıdaki şekini aı. p 3,6.9,8 ± Fen uzunuğu, m 0,00394 ± 3

4 Yo boyuna eğimi, boyutuzdu. % oaak yazıı ( Öneğin % 5 eğim, denkeme 0,05 oaak yazıacaktı. Sütünme katayıı, boyutuz. Kuu aat yo yüzeyi ie tekeek aaında 0,50~0,60 değeeinde, ıak aat yo yüzeyi ie tekeek aaındaki temata ie 0,0~0,30 değeeinde aınabii. Duuş göüş uzunuğunun ( en emniyet meaei, topping ight ditance ) denkemi intika-eakiyon ve en uzunukaının bieştiimei ie aşağıdaki şekiye ükemizde uyguanmaktadı. 0,78.. t 0,00394 e ± + e Duuş göüş uzunuğu ( en emniyet uzunuğu, emniyeti duuş uzakığı, duuş uzunuğu, topping ight ditance ), m Taşıt hızı ( deign peed o oad ), km/a t Đntika-eakiyon üei ( peception-eaction time ), n Yo boyuna eğimi ( ongitudina gade o oad ), boyutuzdu Sütünme katayıı ( ongitudina iction coeicient ), boyutuz. Geçiş Göüş Uzunuğu ( Paing Sight Ditance), Đki yada üç şeiti böünmemiş yoada, yavaş giden aaçaın yo kapaiteini düşümemei için hızı aaçaa oama ( geçme ) imkanının ağanmaı geeki. Bu imkanın ağanmaı temede iki ayda ağayacaktı. Yoada bibiini takip eden aaç ayıı ( aaç kuyuğu ) azaacak doayııya düşük hızaın kapaiteyi azatmaı engeenecekti. Hızı aaç üücüeinin abıızca davanıp hataı oamaı ve bundan kaynakanacak aik güveniği oununun önüne geçimiş oacaktı. Geçiş göüş uzunuğu veya kıaca oama uzunuğu, yavaş giden taşıtın güvene geçimeine yetecek meae oaak tanımanabii. Đki yönü iki şeiti yoada ( x yo ), geçiş göüş uzunuğunun heapanmaında iki akı duum öz konuu oabii. a) Kaşı Yönden Aaç Gememei Duumu A B B' A' d.t d.t 4

5 Hızı oan bi taşıtın hızı oan ağı eyeden bi taşıtı geçmek itemei ve kaşıdan aaç gememei hainde geeki oan oama meaeinin heabı için yukaıdaki şeki ea aını. Soama uzunuğu, ik aacın oama üeinde aacağı yo kadadı. Bu meae şekiden aynı zamanda;. t d + +. t d kadadı. Bu iki meaenin bibiine eşit oacağı bigiinden oama üei aşağıdaki şekide buunu. t d+. t +. d. d t d+. t +. d t. t d+ t ( d + d ) t d+ d Buada, hızının hızından büyük oduğu ve d meaeinin d meaeine eşit oduğu öze duum için bağıntı aşağıdaki hai aı. t d O hade geçiş ( oama ) üei kuanıaak geçiş göüş uzunuğu aşağıdaki gibi buunabiecekti.. t d ( ) t Soama ( geçiş ) üei, n d Takip meaei ( headway ), m Hızı aacın üati, m/n Yavaş eyeden aacın üati, m/n Geçiş göüş uzunuğu ( oama meaei, paing ight ditance ) Bağıntıda uzunuğun mee, üenin n ve hızaın m/n oaak konumaı geektiği biinmeidi. Takip meaei ( headway, oowing ditance), bibiini izeyen iki aaçtan öndeki aacın bi ebepe ani en yapmaı hainde akadan geen taşıtın öndekine çapmamaı için geeken emniyete duuş meaeidi. Heabı için biçok ampiik bağıntı öneimektedi. Heapamaada aşağıdaki hai kuanıabii. 5

6 d 8+0,. d Takip meaei (takip aaığı, headway ), m Takip eden taşıtın hızı, km/a oaak aınacaktı. b) Kaşı Yönden Aaç Gemei Duumu C' 3 C A B B' A' d.t d 3 3.t L Kaşıdan aaç gemei hainde ie hızı taşıt önünde eyeden yavaş taşıtı geçeken kaşıdan geen aaçta aynı üede bi yo amış oacaktı. Bu duumdaki oama meaeinde bu aacın adığı yoda dahi edii. L L + 3 d. d + 3. d L ( + 3 ) 6

7 HAREKETE KARŞI DĐRENÇLER ( DĐRENĐMLER ) Bi taşıtın yoda haeketi ıaında haeketi yavaşatmaya veya dudumaya yöneik ouşan çeşiti diençei aşağıdaki gibi ıaamak mümkündü. Diençein biimi kg()'di. Yuvaanma dienci ( oing eitance ), Hava dienci ( ai eitance ), Eğim ( meyi ) dienci ( gade eitance ), Ataet ( eyemizik ) dienci ( inetia eitance ), Kuba ( dönemeç ) dienci ( cuve eitance ).. Yuvaanma Dienci ( Roing Reitance ) Taşıt atikeinin yo ie temaındaki şeki değiştimeeden ve yo yüzey dokuundan kaynakanı. Taşıt hızı ve atik şişme baıncı ie değişi. D µ Q y. D y Yuvaanma diencini, kg() µ Yuvaanma dienci katayıı 0,00~0,060 aaında değee aı. Kg/kg veya kg/ton oaak tabo değeei çeşiti yo yüzeyei için veimişti. Aaığın ik değei ince dokuu aat veya beton yo kapamaaı için, on değei gevşek kum, topak veya çamuu yo yüzeyi için veien değeedi. Q Taşıtın ağıığı ( ağıık kuvveti ), kg() Taşıt hızı, 50 km/a değeini aşaa katayıda aşağıdaki bağıntı kuanıaak düzetme yapıı. µ [ 0,0( 50)] µ o µ o Yuvaanma diencinin 50 km/a'ik üati aşmayan ( hızdan bağımız ) taşıt hızaı için değei Bu bağıntı kuanıaak bütün yo yüzeyei için 50 km/a hızda yuvaanma diencinin etkiinin omadığı göüebii.. Hava Dienci ( Ai Reitance ) Taşıtın haeketi ıaında içeiinden geçien havanın taşıt yüzeyeine ütünmei ie ouştuduğu diençti. Hava içeiinden geçiiken Taşıt ön yüzeyinde baınç kuvveti ( peue ) Taşıt yanaı ie üt ve at yüzeyede ütünme kuvveti ( iction ) Taşıtın aka yüzeyinde emme kuvveti ( uction ) ouşacaktı. Hava diencinin değei 7

8 D h K. F. bağıntıı ie buunu. Eğe taşıt hızını km/a cininde denkeme koymak iteek denkem /3,6,963 ie çapıı. K. F. D h 3 D h Hava dienci, kg() Taşıtın hızı, km/a K Hava dienç katayıını, kg.n /m 4 F Taşıt enkeit aanı, m Hava dienç katayıı için aşağıdaki bağıntı kuanıı. K c.ρ c Katayı: Taşıt şeki, yüzeyinin püüzüüğüne bağı oaak değişi. ρ Havanın deniz eviyeinde ve 5 antigat deecedeki özgü kütei, 3,5 kg/ m 4 ρ 0,5 kg. n / m 9,8 m/ n Taşıtın yüzey aanı ie mee cininden yükekik ve genişik çapımının bi oanıdı. F (0,8~0,9). b. h ( meekae ) 3. Eğim Dienci ( Gade Reitance ) Youn boyuna eğimi keimeinde yeçekimi kuvvetinin yo doğutuundaki bieşenidi. Haeketi koayaştııcı (+) veya -bi dienç oaak- haeketi zoaştııcı (-) oabii. Q.Sinα α α Q Q.Coα Dienim ağıık kuvvetinin yo boyunca oan bieşeni oduğundan igonomeiden Q.inα D e şekinde heapanı. Yo eğimei çok küçüktü. Bu duumda açının inüü yeine tanjantı kuanıabii. D e Q. tgα tgα ie aynı zamanda eğim oduğundan bağıntı haiye kuanıı. Q. D e 00 8

9 D e Eğim dienci, kg() S Youn boyuna eğimi, % oaak ( Öneğin % 5 eğimi yo için bağıntıya 5 değei konuacaktı. ) Q Taşıtın ağıığı, kg() 4. Ataet Dienci ( Inetia Reitance ) Taşıt hızaının değiştiimeinde ouşu. Hız değişimei ivme ouştuacaktı. Bu ie Newton ikeince F m. a değeindedi. Đvme yeine tanımından geen iadeyi, küte yeine de ağıık ve yeçekimi ivmeine iişkin iadeyi yazaak Q dv D a g dt şekindeki bağıntı ede edii. Yeçekimi ivmeini baiteştimek için g0 m/n aıp ivmeyi de γ ie göteiek, kuanıacağı haiye bağıntı aşağıdaki gibi oacaktı. Q.γ D a 0 D a Ataet ( eyemizik ) dienci, kg() γ Süat değişim hızı, değişim ivmei, m/n Q Taşıtın ağıığı, kg() 5. Kuba Dienci ( Cuve Reitance) Kubaada taşıtaın özeike ön tekeekeine etkiyen, doğutu değiştimeinden kaynakanan kuvvetti. Yo yüzey tipiye igiidi. Taşıt hızı () ve kuba eğiiği (/R) attıkça değei azaaşı. Geekie değei veii. MOTORLU TAŞITLARDA GÜÇ-ÇEKĐM KUETĐ-HAREKET ĐLĐŞKĐSĐ Bi motou taşıtın güç iadei aşağıdaki gibi veii. Gm Z. G m Taşıtın moto gücü, kg.m/n Z Taşıtın tahiki tekeekeindeki ( active axe, whee) çekim kuvveti, kg Taşıt hızı, m/n Hızı km/a oaak, gücü de buha beygii, BB, (buha gücü, BG; hoe powe, HP) oaak denkeme koyaak bağıntımız BB(HP) 75 kg.m/n ( km/ a) ( m/ n) 3,6 9

10 Z. G m 70 şekine gei. Tekeekedeki çekim kuvvetini ede etmek iteek Gm.70 Z iadei buunu. Moto ve aktama oganaındaki ütünmee ebebiye güçten doğan çekim kuvveti bi mikta azaacaktı, bu ita çapanı ie denkeme gie. Gm.70 Z η G m Taşıtın moto gücü, Buha Beygii, BB (hoe powe, HP) Z Taşıtın tahiki tekeekeindeki ( active axe, whee) çekim kuvveti, kg Taşıt hızı, km/a η(ita) eim katayıı, η<,0 Öte yandan, aaç atik tekeeke ie yo yüzeyi aaındaki ütünme ayeinde haeket edecekti. Sütünme( adean ) kuvveti ie aaç ağıığından kaynakanı bu ağıık adean ağıığı adını aı. Ağı taşıta için bu değe ağıığın /3'ü kadadı. Sütünme (adean) Kuvveti Q. /3.Q. Motou taşıtın haeket edebimei için D D + D + D + D + D omaıdı. Z y h e a k D Q. D omak üzee Motou taşıtaın haeketi ie igii; çekim kuvveti (Z ), diençe (ΣD) ve adean kuvveti iişkieinden 4 akı tü duum öz konuu oabii. Z Q µ Q Haeket yok!... Z Q.. Q Z Q µ Noma haeket ouşu! Q µ. Patinajı ieeme! Q. Q. µ Z Oduğu yede patinaj, ieeme yok! Açıa hız ( ω, ad/n), dönme yaıçapı (, m ) ie dönme yaıçapı yüzeyindeki çizgie hız (, m/n ) oacaktı. ω. 0

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. BİR KOLUN HAREKETLERİNİ TAKİP EDEN DÖRT DÖNEL MAFSALLI ROBOT KOLU TASARIMI ve DENEYSEL ARAŞTIRILMASI

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. BİR KOLUN HAREKETLERİNİ TAKİP EDEN DÖRT DÖNEL MAFSALLI ROBOT KOLU TASARIMI ve DENEYSEL ARAŞTIRILMASI i .C. RKY ÜNİVERSİESİ FEN İLİMLERİ ENSİÜSÜ İR KOLUN HREKELERİNİ KİP EDEN DÖR DÖNEL MFSLLI ROO KOLU SRIMI ve DENEYSEL RŞIRILMSI Özan ÇEİNKY YÜKSEK LİSNS EZİ MKİN MÜHENDİSLİĞİ N İLİM DLI u tez Oak 9 taihinde

Detaylı

UYGULAMALAR ÇIKIŞ OLSAYDI!!

UYGULAMALAR ÇIKIŞ OLSAYDI!! UYGULAMALAR ( Duruş Görüş Uzunuğu, Fren Eniyet Meaei, Stopping Sight Ditance ) PROBLEM: 90 k/a' ik hıza uygun, % 3 eğii bir yo üzerinde tairat (onarı) ebebiye işaret ( uyarı) evhaı konuacaktır. Bu evha

Detaylı

KANAT YUNUSLAMASI VE DEĞİŞKEN KANATÇIK AÇILARI SIRASINDA OLUŞAN BÜYÜK GİRDAP OLUŞUMLARININ SİMÜLASYONU

KANAT YUNUSLAMASI VE DEĞİŞKEN KANATÇIK AÇILARI SIRASINDA OLUŞAN BÜYÜK GİRDAP OLUŞUMLARININ SİMÜLASYONU Kanat Yunuamaı e Değişken Kanatçık çıaı Sıaında Ouşan Büyük Gidap Ouşumaının Süayonu HVCILIK VE UZY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCK 2009 CİLT SYI (6-75) KNT YUNUSLMSI VE DEĞİŞKEN KNTÇIK ÇILRI SIRSIND OLUŞN BÜYÜK

Detaylı

FERROMANYETIK FILMLERDE OLUSAN YÜZEY MANYETIK ANIZOTROPISININ NUMERIK ÇÖZÜMLENMESI

FERROMANYETIK FILMLERDE OLUSAN YÜZEY MANYETIK ANIZOTROPISININ NUMERIK ÇÖZÜMLENMESI FERROANYETIK FILLERDE OLUSAN YÜZEY ANYETIK ANIZOTROPISININ NUERIK ÇÖZÜLENESI Yükek Lian Tezi Fizik Anabilim Dali ERAH ÇÖKTÜREN Daniman:Yd.Doç.D.ehmet BAYIRLI 2008 EDIRNE T.C TRAKYA ÜNIVERSITESI FEN BILILERI

Detaylı

Beş Seviyeli Kaskat İnverter İle Beslenen 3-Fazlı Asenkron Motorun V/f Kontrolü

Beş Seviyeli Kaskat İnverter İle Beslenen 3-Fazlı Asenkron Motorun V/f Kontrolü Fıat Üniv. Fen ve Müh. Bil. De. Science and Eng. J of Fıat Univ. 18 (1), 69-8, 26 18 (1), 69-8, 26 Beş Seviyeli Kakat İnvete İle Belenen 3-Fazlı Aenkon Motoun V/f Kontolü Ekan DENİZ ve Hüeyin ALTUN Fıat

Detaylı

ELEKTRONİĞİN FİZİKSEL ESASLARI

ELEKTRONİĞİN FİZİKSEL ESASLARI ELEKTRONİĞİN FİZİKSEL ESASLARI Bi elektonik elemanın özelliğini, bu elemanın üetiminde kullanılan malzemenin paametelei ve ısı, geilim ışık gibi dış etkenleden dolayı elemanın içinde geçekleşen fiziksel

Detaylı

KLASİK MEKANİK-1 BÖLÜM-1 KLASİK MEKANİĞE GİRİŞ 1)UZAY VE ZAMAN:

KLASİK MEKANİK-1 BÖLÜM-1 KLASİK MEKANİĞE GİRİŞ 1)UZAY VE ZAMAN: KLASİK MEKANİK- BÖLÜM- KLASİK MEKANİĞE GİRİŞ )UZAY VE ZAMAN: Uzay ve zaman fiziğin en temel vasayımlaı ile ilgili kavamladandı. Uzay ve zamanın süekli olduğunu vasaymak, ancak uzunluk ve zamanın bi standadının

Detaylı

YENİ NESİL ASANSÖRLERİN ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

YENİ NESİL ASANSÖRLERİN ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ YENİ NESİL ASANSÖRLERİN ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET Egün ALKAN Elk.Y.Müh. Buga Otis Asansö Sanayi ve Ticaet A.Ş. Tel:0212 323 44 11 Fax:0212 323 44 66 Balabandee Cad. No:3 34460 İstinye-İstanbul

Detaylı

ELEKTRİK POTANSİYELİ

ELEKTRİK POTANSİYELİ 38 III.3. ELEKTRİK POTANSİYELİ III.3.0l., POTANSİYEL FARKI VE EŞPOTANSİYELLİ YÜZEYLER. Potansiyel eneji kavamı, yeçekimi ve yayın esneklik kuvveti gibi kounumlu kuvvetle inceleniken ele alınmıştı. Çeşitli

Detaylı

Elektromanyetik Dalgalardan Enerji Hasat Etmek

Elektromanyetik Dalgalardan Enerji Hasat Etmek Elektomanyetik Dalgaladan Eneji Hasat Etmek ( D. Cahit Kaakuş - Yük. Müh. Onu Teki) Havada sebest olaak yayınım yapan adyo ya da mikodalga fekanslaındaki elektomanyetik dalgalaın üzeinde baındıdıklaı enejinin

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 111 Temmuz - Ağustos 2010. Çocuk Hakları Nerede Kaldı?

ÇALIŞMA ORTAMI. İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 111 Temmuz - Ağustos 2010. Çocuk Hakları Nerede Kaldı? ISSN 1302-3519 ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 111 Temmuz - Ağustos 2010 Dünyadaki Çirkinikerin Yükünü Çocukar Taşıyor Çocuk Hakarı Nerede Kadı? İnşaatarda Yatıp Kakma Yereri İş Sağığı ve Güveniği

Detaylı

C) 2 2 2 2H c. D) v = v + 2uv + 2u ; tanθ= C) v 0 =10 3 m/s; tanθ= 2 3

C) 2 2 2 2H c. D) v = v + 2uv + 2u ; tanθ= C) v 0 =10 3 m/s; tanθ= 2 3 . Bi uça sesten ızı oaa, H yüseiğinde üstüüzden uçaen ta tepeizden geçtiten τ süe sona sesini duyabiiyouz. es ızı c ise uçağın ızını buunuz. H c τ H c τ H c τ H c τ H c τ tenis oeti u o v tenis topu. Kütesi

Detaylı

Tornalama için Mekanik S kmal Uçlar ve Tak mlar

Tornalama için Mekanik S kmal Uçlar ve Tak mlar Tonaama için Mekanik S kma Uça ve Tak ma çindekie Saya Tak m üetim pogam 3 5 Gene bigie 6 10 Taa k c geometiei 11 15 Mekanik s kma uça için ISO kodama sistemi 16 17 Mekanik s kma uça 18 46 Tona tak ma

Detaylı

DOĞUŞ-USV İNSANSIZ DENİZ ARACI: STEREO GÖRÜŞ İLE HARİTALANDIRMA

DOĞUŞ-USV İNSANSIZ DENİZ ARACI: STEREO GÖRÜŞ İLE HARİTALANDIRMA DOĞUŞ-USV İNSANSI DENİ ARACI: STEREO GÖRÜŞ İLE HARİTALANDIRMA Ebu Dağlı, Cane Civan 2, Sean Şöhmelioğlu,Fazıl Eme Ediş, Dilek Tükel Kontol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü Doğuş Ünivesitesi, Aıbadem 2K869@dogus.edu.t

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. İş Sağlığı Güvenliği. Çalışma Ortamının Belgesi: İş Cinayetleri Almanağı 2013

ÇALIŞMA ORTAMI. İş Sağlığı Güvenliği. Çalışma Ortamının Belgesi: İş Cinayetleri Almanağı 2013 ÇALIŞMA ORTAMI İş Sağığı Güveniği İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 135 ISSN 1302-3519 Temmuz - Ağustos 2014 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA

Detaylı

Walter Cut Kolayca kanal açma.

Walter Cut Kolayca kanal açma. Üün yetkinliği Kanal açma, keme ve kanal tonalama _TALAŞLI İMALATTA YETKİNLİK Walte Cut Kolayca kanal açma. Walte Cut Kolayca kanal açma İçindekile 2 Walte Cut Pogam Tanımı Walte Cut Takımla 2 Tige tec

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Devletimizin Çocuklara Bakış Açısı. Suçlu Ayağa Kalk! Çalışma ve Yürüme Yüzeyleri. Mustafa TAŞYÜREK

ÇALIŞMA ORTAMI. Devletimizin Çocuklara Bakış Açısı. Suçlu Ayağa Kalk! Çalışma ve Yürüme Yüzeyleri. Mustafa TAŞYÜREK ISSN 1302-3519 ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 121 Devetimizin Çocukara Bakış Açısı Mustafa TAŞYÜREK Topum Hekimiğine Gönü Verener - 8 Cüzzamıarın Babası Etem Utku Çingeneer ve Sosya Poitika

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMA ÖLÇÜMLERİ VE ÖLÇÜM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMA ÖLÇÜMLERİ VE ÖLÇÜM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ TMMOB ELEKTİK MÜHENDİSLEİ ODASI ELEKTİK TESİSLEİNDE TOPAKLAMA ÖLÇÜMLEİ VE ÖLÇÜM SONUÇLAININ DEĞELENDİİLMESİ Not : Bu çalışma Elk.Y.Müh. Tane İİZ ve Elk.Elo.Müh. Ali Fuat AYDIN taafından Elektik Mühendislei

Detaylı

Ortaokul_Kitabi:Mizanpaj 1 09.12.2013 13:42 Page 1

Ortaokul_Kitabi:Mizanpaj 1 09.12.2013 13:42 Page 1 Ortaoku_Kitabi:Mizanpaj 1 09.12.2013 13:42 Page 1 Ortaoku_Kitabi:Mizanpaj 1 09.12.2013 13:42 Page 2 Ortaoku_Kitabi:Mizanpaj 1 09.12.2013 13:42 Page i AFETE HAZIR OKUL Bu kitap, Başbakanık Afet ve Aci Durum

Detaylı

İş Sağlığı Güvenliği ÇALIŞMA ORTAMI. Ufkunun Ötesi : Çırak Hüseyin Güneş in Yaşam Öyküsü. Kopan; Vinç, Halat, Sapan

İş Sağlığı Güvenliği ÇALIŞMA ORTAMI. Ufkunun Ötesi : Çırak Hüseyin Güneş in Yaşam Öyküsü. Kopan; Vinç, Halat, Sapan ISSN 1302-3519 İş Sağığı Güveniği ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 140 Ufkunun Ötesi : Çırak Hüseyin Güneş in Yaşam Öyküsü Isparta Gü Sektörünün Yapısa Sorunarı ve Topumsa Cinsiyet Eşitsiziği

Detaylı

Sağlık ÇALIŞMA ORTAMI. Güvenlik Çevre. Çalışma Ortamı Sayı 109 Mart Nisan 2010. Çocuk İşçiliğinden İşverenliğe Uzanan Bir Yaşamın Öyküsü: Erdal Burak

Sağlık ÇALIŞMA ORTAMI. Güvenlik Çevre. Çalışma Ortamı Sayı 109 Mart Nisan 2010. Çocuk İşçiliğinden İşverenliğe Uzanan Bir Yaşamın Öyküsü: Erdal Burak Sağık ISSN 1302-3519 Güvenik Çevre ÇALIŞMA ORTAMI Çaışma Ortamı Sayı 109 Mart Nisan 2010 SÖYLEŞİ Ercüment Erbay Gürhan Fişek Çocuk İşçiiğinden İşvereniğe Uzanan Bir Yaşamın Öyküsü : Erda Burak İki Ayda

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Sevgi Yumağı Çocuk İşçiliğine Hayır, Kaliteli Eğitime Evet. Ali Osman Abacı : Zor Yollardan Geçtik

ÇALIŞMA ORTAMI. Sevgi Yumağı Çocuk İşçiliğine Hayır, Kaliteli Eğitime Evet. Ali Osman Abacı : Zor Yollardan Geçtik ÇALIŞMA ORTAMI İş Sağığı ISSN 1302-3519 Güveniği İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 141 Sevgi Yumağı Çocuk İşçiiğine Hayır, Kaitei Eğitime Evet Ai Osman Abacı : Zor Yoardan Geçtik Temmuz - Ağustos 2015 İŞÇİ SAĞLIĞI

Detaylı

Dinamik dersinde eğik düzlem üzerinde bir cismi hareket ettirmek için gerekli kuvveti aşağıda belirtildiği gibi hesaplamıştık;

Dinamik dersinde eğik düzlem üzerinde bir cismi hareket ettirmek için gerekli kuvveti aşağıda belirtildiği gibi hesaplamıştık; 1- VAGON HAREKET DİNAMİĞİ Dinamik derinde eğik düzlem üzerinde bir cimi hareket ettirmek için gerekli kuvveti aşağıda belirtildiği gibi heaplamıştık; Şekil 1- Eğik düzlemde hareket = G µ Coα ± G Sinα ±

Detaylı

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FM ÜRÜN KILAVUZU

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FM ÜRÜN KILAVUZU Vovo Trucks. Driving Progress VOLVO FM ÜRÜN KILAVUZU 2 İyi bir kamyonu mükemme kıan nedir? Çoğu insan, bu etkenin verimiik oduğunu söyeyecektir. Odukça iddiaı bir söz. Peki, gerçekte de öye mi? Bizim için

Detaylı

Otomatik Depolama Sistemlerinde Kullanılan Mekik Kaldırma Mekanizmasının Analizi

Otomatik Depolama Sistemlerinde Kullanılan Mekik Kaldırma Mekanizmasının Analizi Uluslaaası Katılımlı 17. Makina Teoisi Sempozyumu, İzmi, 14-17 Hazian 21 Otomatik Depolama Sistemleinde Kullanılan Mekik Kaldıma Mekanizmasının Analizi S.Telli Çetin * A.E.Öcal O.Kopmaz Uludağ Ünivesitesi

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. ANNEM Dr. Şahende Köymen (1916-1997) Keçiören Çocuk Esirgeme Yuvası nın Kurucu Başhekimi

ÇALIŞMA ORTAMI. ANNEM Dr. Şahende Köymen (1916-1997) Keçiören Çocuk Esirgeme Yuvası nın Kurucu Başhekimi ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 114 Ocak - Şubat 2011 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA NÜFUS SOSYAL HEKİMLİK

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Toplum Hekimliğine Gönül Verenler: Sıtma Mücadelesinde Bir Öncü : Yüzbaşı Şahin

ÇALIŞMA ORTAMI. Toplum Hekimliğine Gönül Verenler: Sıtma Mücadelesinde Bir Öncü : Yüzbaşı Şahin ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 115 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA NÜFUS SOSYAL HEKİMLİK Topum Hekimiğine

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Göz Göre Göre Kullanılan Çocuk Emeği. Karıncalar Mesaide. (Özer Akbaşlı ile Söyleşi)

ÇALIŞMA ORTAMI. Göz Göre Göre Kullanılan Çocuk Emeği. Karıncalar Mesaide. (Özer Akbaşlı ile Söyleşi) ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 124 Göz Göre Göre Kuanıan Çocuk Emeği Eyü - Ekim 2012 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN

Detaylı

( ) ( ) ( ) ϕ ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ϕ ( ) ( ) TRANFORMATORLAR Genel Elektiksel Özelliklei ve Gücünün Belilenmesi TRGT ODABAŞ Fiziksel Temelle Giiş Tansfomatole geilim ve akımın ölçülmesi veya sinyal ve gücün taşınması gibi özel maksatla için dizayn

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Jounal of Engineeing and Natual Sciences Mühendislik ve Fen Bilimlei Degisi Sigma 6 47-66, 8 Aaştıma Makalesi / eseach Aticle DESIGN OF GOUNDING GID WITH AND WITHOUT GOUNDING OD IN TWO-LAYE SOIL MODEL

Detaylı