T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı"

Transkript

1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ AŞAKANLIK YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINAVI Soru Sayısı: 100 Adayın Adı ve Soyadı : Aday Numarası (T.C. Kimlik No) : 1. GRUP: ŞOFÖR 3 TEMMUZ 2011 Saat: Sınav Süresi: 110 dakika UYARI: 1. Sınav sırasında sözlük, hesap cetveli veya makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi elektronik iletişim araçlarını yanınızda bulundurmayınız. u araçları kullanmanız ve kopya çekmeye teşebbüs etmeniz hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır. 2. Sınavla ilgili soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları not etmeyiniz. 3. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakikadan önce dışarı çıkmayınız. CEVAP KÂĞIDI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 1. Adınıza düzenlenmiş olan cevap kâğıdını almamış iseniz bunu salon görevlilerine bildiriniz. u durumu salon görevlilerine bildirmediğiniz takdirde tüm sorumluluk size ait olacaktır. 2. Cevap kâğıdındaki bilgilerin size ait olup olmadığını kontrol ediniz. Cevap kâğıdında yer alan bilgiler size ait değilse veya cevap kâğıdı kullanılamayacak durumdaysa verilecek yedek cevap kâğıdına, kimliğinizle ilgili bilgileri salon görevlilerinin açıklamalarına göre yazınız. 3. Cevap kâğıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız kodlamalarda kurşun kalemden başka kalem kullanmayınız. 4. Soru kitapçık türünüz dir. unu cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. u kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde sınavınızın değerlendirilmesi mümkün olmayacaktır. ÖRNEK KODLAMA: SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 1. Her sorunun dört seçeneği vardır. Dört seçenekten sadece bir tanesi doğru cevaptır. 2. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevaba puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. 3. Size ayrı bir karalama kâğıdı verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları karalama yapmak için kullanabilirsiniz. AŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

2 ŞOFÖR 1. T.C. Anayasası nda Türkiye üyük Millet Meclisinin bilgi edinme ve denetleme yetkisini kullanma yollarından biri olan genel görüşme nasıl tanımlanmıştır? A) elli bir konuda bilgi edinilmek için yapılan incelemedir. ) akanlar Kurulu adına sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılmak üzere aşbakan veya bakanlardan bilgi istemektir. C) Toplumu ve Devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konunun Türkiye üyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülmesidir. D) ir siyasi parti grubu adına veya en az yirmi milletvekilinin imzasıyla akanlar Kurulunun düşürülmesi için verilen önergedir. 2. T.C. Anayasası na göre aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının yasama ile ilgili görev ve yetkilerinden değildir? A) aşbakanı atamak ve istifasını kabul etmek ) TMM seçimlerinin yenilenmesine karar vermek C) Kanunları tekrar görüşülmek üzere TMM ye geri göndermek D) Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları gerekli gördüğü takdirde halk oyuna sunmak 5. I- aşkentinin Ankara olması II- Resmî dilinin Türkçe olması III- Millî Marşının İstiklal Marşı olması IV- Demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olması T.C. Anayasası na göre yukarıdakilerden hangileri değiştirilemeyecek hükümlerdendir? A) I - II - III ) I - III - IV C) II - III - IV D) I - II - III - IV 6. Atatürk ün milliyetçilik anlayışı aşağıdakilerden hangisini içermez? A) Irk ayrımcılığını ) irleştirici olmayı C) ütün milletlere saygıyı D) Kendini Türk bilen herkesi Türk saymayı 7. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. sözü, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilişkilendirilebilir? A) Laiklik ) İnkılapçılık C) Devletçilik D) Cumhuriyetçilik 3. T.C. Anayasası na göre seçimler ve halk oylamasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Tek dereceli ve genel oy esasına uygun yapılır. ) Serbest, eşit ve gizli oy esasına uygun yapılır. C) Gizli sayım ve döküm esasına göre yapılır. D) Yargı yönetim ve denetimi altında yapılır. 8. Fert, aile ve sınıf egemenliğine izin vermeyen ve bütün vatandaşların kanun önünde eşitliğini esas alan Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Devletçilik ) Halkçılık C) İnkılapçılık D) Milliyetçilik 4. Sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak Sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek Kamu mallarını korumak T.C. Anayasası na göre yukarıdaki amaçları gerçekleştirmek için hangi hürriyet kanunla sınırlandırılabilir? 9. Aşağıdaki inkılaplardan hangisi diğerlerinden önce gerçekleştirilmiştir? A) Teşvik-i Sanayi Kanunu nun çıkarılması ) Halifeliğin kaldırılması C) Cumhuriyetin ilânı D) Kabotaj Kanunu A) Düşünce ) Yerleşme C) Haberleşme D) Hak arama 2

3 10. Türk ordusu; İnönü, Sakarya ve aşkomutan Meydan Muharebelerinde aşağıdakilerden hangisiyle savaşmıştır? ŞOFÖR 16. T.C. Anayasası na göre, Millî Güvenlik Kuruluna aşağıdakilerden hangisi başkanlık etmektedir? A) İtalyanlarla ) Fransızlarla C) Ermenilerle D) Yunanlılarla A) aşbakan ) TMM aşkanı C) Cumhurbaşkanı D) Genelkurmay aşkanı 11. Osmanlı Devleti nin I. Dünya Savaşı ndan sonra imzaladığı barış antlaşması aşağıdakilerden hangisidir? A) Ankara ) Sevr C) Moskova D) Kars 12. Erzurum Kongresi hangi tarihte yapılmıştır? A) 23 Temmuz - 7 Ağustos 1919 ) 22 Haziran 1919 C) 4-11 Eylül 1919 D) 28 Ocak Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı na aşağıdaki devletlerden hangisinin yanında katılmıştır? A) Yunanistan ) AD C) İtalya D) Almanya 17. Sermayesinin % 50 den fazlası iktisadi Devlet teşekkülü veya bir kamu iktisadi kuruluşuna ait işletme veya işletmelerden oluşan anonim şirketlere ne denir? A) İşletme ) Müessese C) ağlı ortaklık D) Kamu iktisadi teşebbüsü 18. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti nin idari yapısında bulunan yerel kuruluşlardan değildir? A) Köy ) elediye C) İl özel idaresi D) Kamu iktisadi teşekkülleri 14. Aşağıdakilerden hangisi Millî Güvenlik Kurulu üyelerinden biridir? A) Adalet akanı ) Maliye akanı C) Meclis aşkanı D) Emniyet Genel Müdürü 15. Devletin anayasal düzeninin, millî varlığının, bütünlüğünün, uluslararası alanda siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik bütün menfaat-lerinin, uluslararası antlaşmalarla tespit edilen haklarının her türlü iç ve dış tehditlere karşı korunması ve kollanması faaliyetlerine ne ad verilir? A) Millî güç ) Millî güvenlik C) Seferberlik D) Jeopolitik 19. Aşağıdakilerden hangisi, fakülteyi oluşturan organlardan biridir? A) Senato ) Dekan C) Fakülte Sekreteri D) Enstitü Kurulu 20. I- Memurlar II- Sözleşmeli personel III- Geçici personel IV- İşçi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre kamu hizmetleri yukarıdakilerden hangileri eliyle gördürülür? A) I - II - III ) I - II - IV C) II - III - IV D) I - II - III - IV 3

4 ŞOFÖR sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre aşağıdaki cezalardan hangisi, disiplin amirlerince verilemez? 26. Aşağıdakilerden hangisi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre Devlet memurlarına yasak olan fiillerden biri değildir? A) Uyarma ) Kınama C) Aylıktan kesme D) Kademe ilerlemesinin durdurulması A) Hediye alma ) Sendika kurma C) Ticarette bulunma D) Grevi teşvik etme sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre kurumların yurt içi ve yurt dışı eğitim programlarının hazırlanmasında ve uygulanmasında yol göstermek, yetiştirme faaliyetlerini koordine etmek ve denetlemekle görevli kurum aşağıdakilerden hangisidir? A) aşbakanlık Devlet Personel aşkanlığı ) Devlet Planlama Teşkilatı C) Millî Eğitim akanlığı D) Maliye akanlığı 27. Resmî yazılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Resmî yazılarda zorunlu durumlar ve teknik terimler dışında yabancı sözcüklere yer verilmez. ) Resmî yazılarda yinelemelerden kaçınılır. C) Resmî yazılar iki nüsha olarak hazırlanır. D) Resmî yazılar elle de yazılabilir sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre memura isteği üzerine, kendisinin evlenmesi hâlinde kaç gün mazeret izni verilir? A) 3 ) 5 C) 7 D) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru işareti yanlış kullanılmıştır? A) Sular mı yandı? ) Neden tunca benziyor mermer? C) Akşam oldu mu sürüler döner? D) Ne zaman tükenecek bu yollar, arabacı? sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre memurların yer değiştirme suretiyle atanmalarına ilişkin esaslar aşağıdakilerin hangisiyle belirlenir? A) Genelge ) Yönerge C) Yönetmelik D) Tüzük 29. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? A) ursalı kentine sahip çıktı. ) En son 1955 te görüşmüşlerdi. C) Türklerin kullandığı alfabe Latin alfabesidir. D) Türkçe nin diller arasında önemli bir yeri vardır sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre aşağıdaki unvanlardan hangisi, Teknik Hizmetler Sınıfında değildir? A) iyolog ) Mühendis C) Kimyager D) Jeolog 30. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül (,) yanlış kullanılmıştır? A) Atatürk, 1923 yılında, gençliğe kutsal bir görev vermişti. ) Yaşadıklarını ballandıra, ballandıra anlatıyordu. C) O, her zaman olduğu gibi, yine şık giyinmişti. D) Kalktı, elini yüzünü yıkadı, sofraya oturdu. 4

5 31. Aşağıdaki kelimelerden hangisi büyük ünlü uyumu kuralına uymaz? ŞOFÖR 36. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerde dürüstlük ilkesi kapsamına girmez? A) Mahalle ) Arkadaş C) Okul D) Gelincik A) Şaşırtma ) Gerçeklik C) Doğruluk D) Güvenilirlik 32. I- Görünüş II- Kişilik III- Güvenilirlik Yukarıdakilerden hangileri halkla ilişkiler biriminde çalışan personelde aranan özelliklerdendir? A) I - II ) I - III C) II - III D) I - II - III 37. Kamu görevlileri, etik ikilem içeren durumlarda aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır? A) Adil ve dikkatli olmalı ) Vicdanının sesini dinlemeli C) Problemlere tarafsız olmalı D) Problemlere kayıtsız kalmalı 33. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerde kullanılan sosyal ve kültürel etkinlik araçlarından değildir? A) Radyo ve televizyon ) Yarışmalar C) Sponsorluk D) Geziler 34. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin temel ilkelerinden biri değildir? A) Dürüstlük ) İnandırıcılık C) Planlama D) Yineleme 38. Kamu Görevlileri Etik Kurulu aşağıdakilerden hangisinin bünyesinde kurulmuştur? A) Adalet akanlığı ) İçişleri akanlığı C) aşbakanlık D) Cumhurbaşkanlığı 39. Yönetim etiğine ilişkin ilke ve değerlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Kamu kurumlarındaki yönetsel davranış standartlarını önemsemezler. ) Değerlerin çatıştığı durumlarda karar vericilere ve uygulamacılara yol gösterir. C) Sosyal dokuyu, ekonomik gelişmeyi, demokrasiyi ve hukuk devletini güçlendirirler. D) Kamu hizmetlerinin maliyetlerini düşürürler ve hizmet kalitesini yükseltirler. 35. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin tanımlarından değildir? A) Kuruluşu halka tanıtmak ve halkı tanıma sanatıdır. ) ir öğretinin veya düşüncenin sistematik ve düzenli biçimde yayılmasıdır. C) ir örgütle kamu kuruluşu arasında karşılıklı anlayışın kurulması amacını taşıyan, önceden düşünülüp tasarlanmış planlı ve sürekli çabadır. D) ir işletmenin ya da özel ve kamu kuruluşunun bağlantı kurduğu, kurabileceği kimselerin anlayışını, sempatisini ve desteğini sağlamak amacı ile yönetici ve girişimcilerin başvurduğu yöntemlerin tümüdür sayılı Kanun aşağıdakilerden hangisidir? A) Devlet Memurları Kanunu ) ilgi Edinme Hakkı Kanunu C) Dilekçe Hakkının Kullanılmasına İlişkin Kanun D) Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun 41. Hususi otomobillere 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur? A) 1 ) 2 C) 3 D) 4 5

6 42. Öğrenci servislerinde diğer taşıtlardan fark lı olarak aşağıdakilerden hangisi bulunur? A) DUR lambası ve sis ışıkları ) Park lambası ve yangın söndürücü C) Okul taşıtı yazısı ve DUR lambası D) Okul taşıtı yazısı ve ilk yardım çantası ŞOFÖR 47. Aksine bir işaret yoksa aşağıdakilerden hangisinin yerleşim yeri içindeki azami hızı 50 km/saat olmalıdır? A) ) 43. Yerleşim yerleri içinde kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara, her iki yönde kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır? C) D) A) 15 ) 20 C) 25 D) Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli viraj yön levhasıdır? 44. A) ) C) D) Şekle göre, 1 numaralı araç sürücüsü ne yapmak zorundadır? A) Hızını artırmak ) 2 numaralı aracın geçişini beklemek C) 2 numaralı aracı ikaz ederek durdurmak D) Dönüş sırasında bir gözcü bulundurmak 49. I II III 45. Aşağıdakilerin hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması yasaktır? A) Şerit değiştirmelerde ) Park yerlerine giriş ve çıkışlarda C) Kavşaklarda sağa ve sola dönüşlerde D) Sürücülere geç mesajının verilmesinde Yukarıdakilerden hangileri gabari ile ilgili dir? A) I - II ) I - III C) II - III D) I - II - III 50. Aşağıdakilerden hangisi gevşek şev işaretidir? A) ) 46. Geçmeye başlamadan önce, öndeki araca en çok ne kadar yaklaşılır? A) İki araç boyu kadar ) Takip mesafesi kadar C) Üç araç boyu kadar D) ir araç boyu kadar C) D) 6

7 51. Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder? ŞOFÖR 55. Trafik görevlisine, ışıklı trafik işaretlerine ve diğer işaretlere uymayan sürücülere aşağıdakilerden hangisi uygulanır? A) Kasisli yolu ) Tehlikeli çıkış eğimli yolu C) Açılan köprüye yaklaşıldığını D) Zeminde gevşek malzeme bulunduğunu A) Aracına el koyma ) Hafif hapis cezası C) Trafikten men etme D) Para cezası ve ceza puanı 52. Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder? A) Ehli hayvanların yola çıkabileceğini ) Canlı hayvan pazarına yaklaşıldığını C) Yol kenarında besi çiftliği bulunduğunu D) Hayvanla çekilen taşıtların yola çıkabilece ğini 56. Trafik kazasına karışan kişilerin tümü, yetkililerin gelmesini gerekli görmez ve anlaşırlarsa, durumu aralarında yazılı olarak tespit etmek suretiyle olay yerinden ayrılabilirler. Yukarıdaki ifade hangi tür kazalarda geçerlidir? A) Ölümlü kazalarda ) Yaralanmalı kazalarda C) Maddi hasarlı kazalarda D) Maddi hasarlı ve yaralanmalı kazalarda 53. I II Yukarıda ticari amaçlı yük veya yolcu taşımacılığında kullanılan araç resimleri verilmiştir. u araçlardan hangisi/hangilerini, bir sürücünün 24 saat süre içerisinde; devamlı olarak 4,5 saatten fazla sürmesi yasaktır? A) Yalnız I ) I - II C) II - III D) I - II - III 54. Aşağıdaki taşıtlardan hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorun ludur? A) ) III 57. Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? A) Gabarinin aşılması ) Araç dengesinin korunması C) Trafik güvenliğinin dikkate alınması D) Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması 58. I- Korkutmak veya şaşırtmak II- Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak, atmak, dökmek III- Keyfi davranışlarda bulunmak suretiyle yaya veya araç trafiğini tehlikeye düşürmek Sürücülerin araç sürerken yukarıdaki hangi davranışları, kişilere zarar verecek tedbirsiz ve saygısız davranışlar kapsamında yasaktır? A) I - II ) I - III C) II - III D) I - II - III C) D) 59. Kara yolunda karşı yönden gelen sürücü lerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorunludur? A) Park ışıklarının ) Acil uyarı ışıklarının C) Yakını gösteren ışıkların D) Uzağı gösteren ışıkların 7

8 60. Şekildeki gibi dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır? ŞOFÖR 64. Şekle göre aşağıdakilerden hangisi sadece geçiş için kulla nılır? I- Sağa dönüş lambasını yakmalı II- Hızını artırmalı III- Dar bir kavisle dönmeli A) Yalnız I ) I - III C) II - III D) I - II - III A) Orta şerit ) Her iki banket C) 1 numaralı şerit D) 2 numaralı şerit 65. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini yasaklar? 61. Şekle göre, geçilen araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur? A) Geri gitmeyi ) Sola dönmeyi C) U dönüşü yapmayı D) Ada etrafında dönmeyi A) Gidiş yönüne göre sağa doğru yaklaşması ) Uzun hüzmeli farlarını art arda yakması C) Kesik çizgi tarafına yaklaşması D) Hızını artırması 66. Şekildeki trafik işaretini gören sü rücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? 62. Şekildeki 1 numaralı araç 80 km/h hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşmalıdır? A) Yolu kontrol etmesi ) Aracını yavaşlatması C) Takip mesafesini azaltması D) O bölgeden dikkatli geçmesi 67. Aşağıdakilerden hangisi trafiğin düzenlenmesinde diğerlerine göre önceliğe sahiptir? A)10 ) 20 C) 30 D) 40 A) Trafik ışıkları ) Trafik görevlisi C) Yer işaretleri D) Trafik levhaları 63. uzlanmanın olduğu yolda sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur? A) Takip mesafesine uyması ) Takip mesafesini artırması C) Takip mesafesini azaltması D) Ani fren yaparak durmaya çalışması 68. Aşağıdakilerden hangisi motor üzerinde bulunmayan sistemlerden bir tanesidir? A) Şarj sistemi ) Direksiyon sistemi C) Soğutma sistemi D) Ateşleme sistemi 8

9 69. Araç düz yolda bir tarafa çekme yapıyorsa nedeni nedir? ŞOFÖR 75. Vitesin rahat ve sessiz geçmesini hangi sistem sağlar? A) Lastik havaları eşit değil ) Lastik havaları fazla C) Ateşleme iyi değil D) Lastik havaları az A) Debriyaj sistemi ) Fren sistemi C) Ateşleme sistemi D) Direksiyon sistemi 70. Motor sıcakken radyatör kapağını neden açmamalıyız? A) Motor sarsıntılı çalışır. ) Motor hararet yapabilir. C) Motorun soğumasına neden oluruz. D) asınçlı kızgın buhar kazalara neden olur. 71. Motordaki aşınmayı hangi sistem önler? A) Şarj sistemi ) Yağlama sistemi C) Marş sistemi D) Ateşleme sistemi 76. Aşağıdakilerden hangisi motor üzerinde bulunan sistemlerden bir tanesidir? A) Fren Sistemi ) Direksiyon Sistemi C) Soğutma Sistemi D) İkaz Sistemi 77. Aşağıdaki faaliyetlerden hangisi çevre kirliliğini önleyici tedbirlerden biri değildir? A) Kısa mesafelere yaya gidilmesi ) Trafiği yoğun olmayan yolların seçilmesi C) Tehlikeli eğimli yollarda motorun durdurulması D) Mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarının kullanılması 72. Aracı kullanırken yakıt tasarrufu sağlamak için ne yapılır? A) Ani gaza basmak ) Yüksek viteste kullanmak C) Devamlı düşük viteste gitmek D) Ani duruş ve kalkışlardan kaçınmak 78. Çevredekileri rahatsız edecek şekilde duman ve gürültü çıkartan araçların sürücülerine aşağıdaki cezalardan hangisi verilmez? A) Şehir merkezine girmeme cezası ) Trafikten men cezası C) Para cezası D) Hapis cezası 73. Motorun çalışması sarsıntılı ise bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Yakıt seviyesi düşüktür. ) Yağ seviyesi düşüktür. C) Motor tekliyor. D) Akü zayıftır. 79. Aşağıdakilerden hangisi kurşun kirliliğinin en önemli kaynağıdır? A) Taşıtlar ) Endüstri tesisleri C) Konutlar D) Termik santraller 74. Motor çalıştıktan sonra şarj lambası ne olmalıdır? A) Sönmelidir. ) Temizlenmelidir. C) Kesik yanmalıdır. D) Sürekli yanmalıdır. 80. Taşıt egzozundan çıkan karbonmonoksit (CO) miktarı en fazla kaç olmalıdır? A) 20 ) 10 C) 7 D) 4,5 9

10 ŞOFÖR 81. Kamu zararından doğan alacaklarda zaman aşımı süresi, zaman aşımını kesen ve durduran genel hükümler saklı kalmak kaydıyla, kaç yıldır? A) 1 ) 3 C) 5 D) Kanal seçiminde aşağıdaki ögelerden hangisi etkili rol oynamaz? A) Maliyet ) Hız C) Etkinlik D) Johari Penceresi 82. Aşağıdakilerden hangisi kamu zararından doğan alacakların tahsil şekillerinden birisi değildir? A) Katma Değer Vergisi tevkifatına ilişkin talimat ) Rızaen ve sulh yolu ile ödenmek C) Takas suretiyle tahsilat D) İcra yoluyla tahsilat 83. Alacağın tespit, takip ve tahsil işlemine ilişkin bütün belgeler nerede muhafaza edilir? A) Muhasebe işlem dosyasında ) Alacak takip dosyasında C) Taşınır işlem dosyasında D) Ödeme emri dosyasında 84. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine aşağıda belirtilenlerden hangisi başvuramaz? A) Devletler ) Gerçek kişi C) Siyasi partiler D) Hükümet dışı kuruluş veya kişi grupları 85. Kamu hizmetlerine girme hakkı hangi kuşak haklardandır? A) irinci kuşak hakları ) İkinci kuşak hakları C) Üçüncü kuşak hakları D) Dördüncü kuşak hakları 86. İnsan hakları ihlaline uğrayanlar hangi telefon hattını ararlar? 88. Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin ögelerinden değildir? A) Kaynak ) Alıcı C) Örgüt D) Kanal 89. Aşağıdaki iletişim türlerinden hangisi kanıt niteliği taşır? A) Sözlü iletişim ) Yazılı iletişim C) Sözsüz iletişim D) Kişilerarası iletişim 90. Aşağıdakilerden hangisi alıcıya ait ne kadar çok duyu organına ulaşırsa anlatımın başarısı o oranda artmaktadır? A) Kanal ) Mesaj C) eden dili D) Gürültü 91..; iki ya da daha fazla birey arasında çeşitli nedenlerden kaynaklanan anlaşmazlık olarak tanımlanabilmektedir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) Semantik gürültü ) Dedikodu C) Fizyolojik gürültü D) Çatışma 92. Kişinin kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak onun duygu ve düşüncelerini anlaması ve bunu karşısındaki kişilere iletmesi ne olarak adlandırılır? A) Empati ) Kodlama C) Konuşma D) eden dili A) 110 ) 150 C) 155 D)

11 ŞOFÖR 93. Taşıtların sevk ve idaresi ölge Müdürlüklerinde hangi makam tarafından yürütülür? A) ölge Müdürü ) ölge Müdür Yardımcısı C) İdari İşler Şube Müdürü D) Personel Şube Müdürü 98. Hastanın en yakın sağlık kuruluşuna sevkini sağlamak amacıyla hangi telefon numarası aranmalıdır? A) 110 ) 112 C) 155 D) ilinci kapalı olan hasta/yaralıyı uzak bir mesafeye taşımak gerekirse, aşağıdakilerden hangisi en uygun taşıma tekniğidir? A) Altın beşik ) İtfaiyeci yöntemi ile taşıma C) Rentek yöntemiyle taşıma D) Ayaklardan tutarak sürükleme 99. Aşağıdakilerin hangisinde, vücutta nabız alınabilen bölge doğru olarak verilmiştir? A) acak damarı; diz kapağının arka kısmı ) Ön kol damarı; kolun iç yüzü dirseğin üstü C) Şah damarı; adem elmasının her iki yanında D) Kol damarı; bileğin iç yüzü baş parmağın üst hizası 100. Olay yerinin değerlendirilmesinin amacı nedir? 95. Delici karın yaralanmalarında ilk yardımda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Dışarı çıkan organlar içeri sokularak üzeri örtülür. ) Isı kaybını önlemek için hastanın üzeri örtülür. C) Yaşam bulguları sık sık değerlendirilir. D) Ağızdan hiçbir şey verilmez. A) Olay yerindeki yaralı sayısını belirlemek ) Olay yerindeki delilleri ortadan kaldırmak C) Olay yerindeki ilk yardımcı sayısını belirlemek D) Olay yerinde tekrar kaza olma riskini artırmak 96. Kanamayı durdurmak için ilk yardımcının ilk yapması gereken aşağıdakilerden hangisidir? A) Yaralı bölge yukarı kaldırılır. ) Kanamalı bölge su ile yıkanır. C) Kanamalı bölgenin üzerine turnike uygulanır. D) Kanamalı bölgenin üzeri temiz bir bezle kapatılarak yaraya baskı uygulanır. TEST İTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 97. Vücudun oksijensiz kalmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Toplar damar kanaması ) Kılcal damar kanaması C) Solunum durması D) Yanıklar 11

12 Soracağınız bir şey var mı? Varsa, şimdi sorunuz; sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. Hazır mısınız? Sınav, okulun bütün salonlarında aynı anda başlayacağı için başlama zilini beraberce bekleyelim. Hepinize başarılar dileriz. (Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.) u kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim akanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. u yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

13 3 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE YAPILAN AŞAKANLIK YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1. GRUP: ŞOFÖR TEST KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI 1. c 2. a 3. c 4. b 5. d 6. a 7. d 8. b 9. c 10. d 11. b 12. a 13. d 14. a 15. b 16. c 17. c 18. d 19. b 20. d 21. d 22. a 23. c 24. c 25. a 26. b 27. d 28. c 29. d 30. b 31. a 32. d 33. a 34. c 35. b 36. a 37. d 38. c 39. a 40. b 41. b 42. c 43. a 44. b 45. d 46. b 47. c 48. a 49. d 50. c 51. b 52. a 53. d 54. b 55. d 56. c 57. a 58. d 59. c 60. b 61. a 62. d 63. b 64. a 65. c 66. c 67. b 68. b 69. a 70. d 71. b 72. d 73. c 74. a 75. a 76. c 77. c 78. d 79. a 80. d 81. d 82. a 83. b 84. c 85. a 86. b 87. d 88. c 89. b 90. b 91. d 92. a 93. c 94. b 95. a 96. d 97. c 98. b 99. c 100. a

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 1. GRUP MEMUR SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ SAĞLIK AKANLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINAVI Adayın

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ H 170420101100 3. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP MUHSEBE ŞEFLİĞİ GENÇLİK VE SPOR BKNLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ İÇİŞLERİ BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI 1. GRUP: İL DERNEKLER

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. GÜMRÜK VE TİCRET BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI 3. GRUP: GÜMRÜK VE

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ B 181220101100 5. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ B 181220101100 5. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ H 1010111100 3. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ K MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1. GRUP ŞEF ME MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 13/09/2014 Adı ve Soyadı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ SAĞLIK AKANLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINAVI Adayın

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ B 170420101100 5. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ B 170420101100 5. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ İÇİŞLERİ BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI 7. GRUP: HUKUK MÜŞVİRİ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 11/02/2012

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 11/02/2012 SERTİFİKA TÜRÜ H 3. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ K MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN GÖREVDE

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2. GRUP: DENETİMLİ SERESTLİK MÜDÜR YARDIMCISI ADALET AKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ C D E 221020111100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ M MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 4. GRUP: ŞEF ADALET AKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3. GRUP MEMUR SAĞLIK AKANLIĞI VE AĞLI KURULUŞLARININ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 28/06/2015

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ B 221020111100 5. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ L MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ B 221020111100 5. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ N MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ C D E 101220111100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ L MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI MERKEZ ve TAŞRA TEŞKİLATI ŞEF ADAYLARININ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 1. GRUP:

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ F G 101220111100 2. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ L MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI 22/03/2015 Saat: 11.00

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI 22/03/2015 Saat: 11.00 İTAPÇI TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ URSİYERLERİ SINAVI /0/05 Saat:.00 Adı ve Soyadı :... T.C. imlik No :... 6. GRUP ADAYLARIN

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP MERKEZÎ STIN LM UZMNI DEVLET MLZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ C D E 120220111100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ T MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ C D E 120220111100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

Detaylı