İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TAKSİ VE TAKSİ - DOLMUŞ YÖNERGESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TAKSİ VE TAKSİ - DOLMUŞ YÖNERGESİ"

Transkript

1 2009/24 No lu UKOME Kararı TEKLİF tarih, 281.(2008/06.) UKOME Genel Kurul Toplantısının 2008/113 No lu maddesi ile kabul edilen Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Taksi ve Taksi-DolmuĢ Yönergesi nin yeniden düzenlenmesi konusunun görüģülmesi. TEKNİK KURUL KARARI tarih, 281.(2008/06.), UKOME Genel Kurul Toplantısının 2008/113 No.lu Kararı ile kabul edilen Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Taksi -Taksi DolmuĢ Yönergesi nin; uygulanması sırasında karģılaģılan sorunları gidermek üzere gözden geçirilerek aģağıdaki Ģekilde yeniden düzenlenmesi uygun görülmüģtür. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TAKSİ VE TAKSİ - DOLMUŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK Amaç: MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi sınırları içinde 1986/10553 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamındaki ticari taksi ve taksi dolmuģ olarak hizmet veren araçların denetim, park yeri tahsisi, özellikle trafik yoğunluğunun yaģandığı saatlerde boģ olarak müģteri aramak için dolaģımlarını azaltmak, yol üzerinde bekleme yapmalarının önüne geçmek, ekonomik kaybı önlemek, çevre üzerindeki bozucu etkilerini azaltmak, hizmet verdikleri alanda hizmet kalitesini arttırmak, indirme-bindirme ve bekleme yerlerini belirlemek, iptal etmek, trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik aranacak usul ile ticari taksi olarak kullanılacak araçlarda aranacak Ģartlar, teknik özellikler, ticari taksi Ģoförlüğü yapacak kiģilerde aranacak özellikler ile eğitim ve standartlarının belirlenmesini, Taksiler ve Taksi- DolmuĢların hangi koģullar altında ve ne Ģekilde çalıģacaklarını verilen hizmetten yararlananlar arasındaki iliģkileri, uygulamayı yürütecek ve denetleyecek olan kuruluģ ve organların yetki ve sorumluluk alanlarını belirlemek amacıyla hazırlanmıģtır. Kapsam: MADDE 2- (1) Bu Yönerge, UKOME ce güzergâhları, durakları ve sayıları belirlenen, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi sınırları içinde çalıģacak taksi ve taksi dolmuģların; (2) Taksi indirme-bindirme ve bekleme yerleri, taksi duraklarının müracaat ve tesis Ģartlarını, (3) Ticari Taksi ve Taksi-DolmuĢ otomobillerde olması gereken Ģartlarını, (4) Ticari Taksi ve Taksi-DolmuĢ otomobil kullanan Ģoför esnafın taģıması gereken özellikler ve uymaları gereken kurallarını,

2 2009/24 No lu UKOME Kararı nın 2. sayfasıdır. (5) ÇalıĢma Ģekil ve Ģartlarını, (6) Denetim ve yaptırım Ģartlarını, kapsar. Tanımlar: MADDE 3- Bu Yönergede geçen terimlerden; (1) Belediye, İBŞB: Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ni, (2) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME): Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi sınırları kapsamında 5216 sayılı BüyükĢehir Belediyesi Yasası ve diğer ilgili yasaların öngördüğü her türlü ulaģımla ilgili kararları alan Merkezi, (3) İBŞB Trafik ve Denetim Şube Müdürlüğü: Toplu TaĢıma araçları ile ilgili iģ ve iģlemleri yürütmek üzere Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Trafik ve Denetim ġube Müdürlüğü nü, (4) Trafik Denetim Birimi: Bu Yönergenin yürürlüğü sırasında denetim ve yasal iģlemlerin uygulanması konusunda Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Onay ı oluģturulacak birimi, (5) Taksi: ġoför hariç dört oturma yeri olan taksimetre cihazının takılı olduğu ve taksimetre ücreti ile yolcu taģımacılığı yapan motorlu taģıtı, (6) Taksi-Dolmuş: ġoför hariç dört oturma yeri olan yolcu baģına tarife ile taģımacılık yapan motorlu taģıtı, (7) Meslek Odaları: Üst kuruluģ olan Ġzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğini (ĠESOB) ve bağlı ilgili odalar, Ġzmir ġoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası nı, (8) Ticari Taksi Şoförü: ġehir içinde ve dıģında yolcu taģınmasını taksi otomobil denilen 4+1 küçük taģıma kapasitesine sahip otomobillerle, karayolları yolcu taģımacılık esasları doğrultusunda, trafik kurallarına uygun güvenli bir Ģekilde gerçekleģtiren, en az B sınıfı sürücü belgeli, mesleğin gerektirdiği diğer temel ve mesleki özelliklere sahip kiģiyi, (9) Ticari Taksi-Dolmuş Şoförü: ġehir içinde UKOME ce belirlenen güzergahlarda yolcu taģınmasını taksi dolmuģ otomobil denilen 4+1 kiģilik yolcu kapasitesine sahip otomobillerle, karayolları yolcu taģımacılık esasları doğrultusunda, trafik kurallarına uygun olarak güvenli bir Ģekilde gerçekleģtiren, en az B sınıfı sürücü belgeli, mesleğin gerektirdiği diğer temel ve mesleki özelliklere sahip kiģiyi, (10) Yolcu: Ticari ve taksi taksi-dolmuģu kullanan Ģoför dıģında araçta bulunan kiģileri, (11) Araç Sürücüsü: Taksi, Taksi-DolmuĢ aracını sevk ve idare eden Ģoförleri, (12) Taksi İndirme-Bindirme Yerleri ve Umuma Açık Taksi Durakları: Taksi otomobillerin yolcu almak için bekleyebilecekleri Ģekilde UKOME ce düzenlenmiģ, özel iģaretlerle belirlenmiģ, bütün taksilerin / UKOME ce belirlenmiģ sayıda taksilerin faydalanabileceği indirme-bindirme yerlerini, cep ya da iģaretle ayrılmıģ yol bölümlerini, 2009/24 No lu UKOME Kararı nın 3. sayfasıdır. (13) Taksi-Dolmuş İndirme-Bindirme Yerleri, Başlangıç ve Son Durakları: Taksi-DolmuĢ otomobillerin UKOME ce belirlenmiģ güzergâhlarında yolcularını indirip bindirdikleri özel olarak iģaretlenmiģ yol kenarı alanlarını, bekleme yaptıkları baģlangıç ve son duraklarını, (14) Araç Kullanım Belgesi: Taksi, Taksi-DolmuĢ aracını kullanan (sevk ve idare eden) kiģinin aracı kullanırken yanında bulundurması gereken tanıtım kartını, (15) Araç Uygunluk Belgesi: Kapsam kısmında adı geçen araçlar için bu yönerge hükümlerine göre tespit edilen ĠBġB Trafik ve Denetim ġube Müdürlüğü nden alacakları Araç Uygunluk Belgesi ni,

3 (16) Taksi, Taksi-Dolmuş Çalışma İzin Belgesi: Taksi ve Taksi-DolmuĢ kullanıcılarının ĠBġB Meclisi nce belirlenen ücretini (harcını) ĠBġB Gelir Müdürlüğü ne yatırarak alacakları, üzerinde aracın çalıģtığı güzergahın iģlendiği ve her yıl bu yönerge hükümlerine uygun olarak vize yapılmak suretiyle yenileyecekleri, 5 yıl süre ile geçerli olacak belgeyi, (17) Bandrol: Taksi ve Taksi DolmuĢların Belediye ĠBġB Trafik ve Denetim ġube Müdürlüğü nden alacakları araçlarının ön camlarını sağ üst köģesine yapıģtıracakları Belediyeden ÇalıĢma Ġzin Belgesi, Araç Uygunluk Belgesi, Güzergâh Ġzin Belgesi ni o yıl için aldıklarını gösterir 1 (bir) yıl geçerli belgeyi, (18) Taşıma: Taksi ve Taksi-DolmuĢ ile yapılan taģıma etkinliğini, ifade eder. Yasal Dayanak ve Hukuki Sorumluluk: MADDE 4- Bu yönerge, a) Bakanlar Kurulunun 1986/10553 sayılı Ticari Plakaların Verilmesine ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Kararı (son Ģekli uygulanır), b) 5216 sayılı BüyükĢehir Belediyeleri Kanununun 7 ve 9.Maddeleri, c) tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan BüyükĢehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği, d) UKOME ve Ġl Trafik Komisyonu Kararları, e) 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanunu, f) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununu, g) 4925 sayılı Karayolları TaĢıma Kanunu, h) Karayolları Trafik Yönetmeliği, i) 1608 (151) sayılı Kanun, j) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanmıģtır. 2009/24 No lu UKOME Kararı nın 4. sayfasıdır. İKİNCİ BÖLÜM TAKSİ VE TAKSİ-DOLMUŞLARA ÇALIŞMA İZİN BELGESİ (RUHSAT)VERİLMESİ ESASLARI Çalışma İzin Belgesi Alacak Taksi ve Taksi-Dolmuş Sahiplerinin Başvuru Şartları: MADDE 5- (1) ĠBġB Sınırları içinde bugüne kadar Ġl Trafik Komisyonu ve UKOME kararları ile çalıģacakları durak, sayı ve güzergâhları belirlenmiģ çalıģmakta olan Taksi ve Taksi- DolmuĢlara ilk defa verilecek ÇalıĢma Ġzin Belgesi almak için gerekli belge ve Ģartlar aģağıdaki gibidir: a) Matbu Dilekçe: Dilekçede baģvuru sahibinin ikametgâh adresi, aracın plakası, modeli, motor numarası, Ģase numarası, kaç kiģilik olduğu ve taksi dolmuģlarda çalıģtığı hat belirtilir. b) Araca ait trafik tescil belgesi, c) Taksi sahibinin YerleĢim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (Adrese Dayalı Nüfus Kayıt sistemi kapsamında). d) Aracın Mali sorumluluk sigorta poliçesi e) Araç sahibinin sosyal güvenlik kaydı, f) Taksi kullanacak olan Ģoförlere ait B sınıfı veya üstü sürücü belgesi, g) Taksi sahibinin en fazla 6 ay önce çekilmiģ, renkli orijinal vesikalık fotoğrafı, h) Araç sahiplerinin son 6 ay içinde aldıkları Adli Sicil Kayıt Belgesi ı) Psikoteknik Rapor ile uyuģturucu / keyif verici madde kullanmadığını belirtir Rapor j) Araçlarda 0-9 yaģ Ģartının aranması,.

4 k) tarih ve sayılı RG de yayınlanan Karayolu TaĢıma Yönetmeliği nin 12. maddesinin c fıkrasının son paragrafında tarif edilen mesleki saygınlıkta olmaları gerekmektedir. l) Ticari Taksi ve Taksi-DolmuĢ sahipleri ÇalıĢma Ġzin Belgesi alırken / yenilerken Ģoför çalıģtırıyor ise Ģoförün Sosyal Güvenlik durumunu Gösterir belgeyi ibraz etmek zorundadırlar. m) Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi sınırları içindeki tüm ticari Taksi ve Taksi-DolmuĢ araç sahipleri; Yönerge kapsamında ĠBġB Trafik ve Denetim ġube Müdürlüğü nün belirleyeceği tarihe kadar ÇalıĢma Ġzin Belgesi ni almak zorundadırlar. Yönerge hükümlerine göre hazırlayacakları evraklarını ĠESOB ce belirlenecek tarihe kadar ilgili odaları eliyle ĠESOB ne teslim edecekler. ĠESOB tüm baģvuruları, belirlenecek son baģvuru günü mesai saati sonuna kadar ĠBġB Trafik ve Denetim ġube Müdürlüğü ne teslim etmekle yükümlüdür. n) Eksik olarak teslim edilen evraklar iģlem görmez ve durum ĠBġB Trafik ve Denetim ġube Müdürlüğü nce ĠESOB ne yazılı olarak bildirilir. o) BaĢvuru dilekçeleri ile ekleri Yönergede öngörülen Ģartlara uygun olup olmadığı ĠBġB Trafik ve Denetim ġube Müdürlüğü nce incelenir. BaĢvurusu 2009/24 No lu UKOME Kararı nın 5. sayfasıdır. kabul edilen araçlar Teknik Komisyonca incelenir ve Araç Uygunluk Belgesi alması istenir. ĠBġB Trafik ve Denetim ġube Müdürlüğü nden Araç Uygunluk Belgesi de alan Taksi ve Taksi-DolmuĢlar ĠBġB Gelir Müdürlüğü nden ÇalıĢma Ġzin Belgesi alacaklardır. Araç sahipleri ve araç sürücülerinden istenecek belgeler ile araçlarda aranacak teknik özellikleri belirleyen Araç Uygunluk Belgeleri ĠBġB Trafik ve Denetim ġube Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve EK-1 de yer alan listelerdeki gibi olacaktır. p) Belediye Meclisince kabul edilen Gelir tarifesindeki ücretin tamamını veya taksidini yatırdığına dair makbuzu ibraz ettikten sonra Gelir Müdürlüğü nce ÇalıĢma Ġzin Belgesi düzenlenir. ÇalıĢma Ġzin Belgeleri nde Taksi veya Taksi-DolmuĢ sahibinin adı, soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, ikametgâh, sürücü belgesi cinsi, sosyal güvenlik numarası, taģıtın plaka numarası, modeli, kaç kiģilik olduğu, çalıģacağı hat ve güzergâh isimleri ile Ġl Trafik tescilde kayıtlı bulunduğu ilçe ismi yazılır. r) Araç Uygunluk Belgesi, ÇalıĢma Ġzin Belgesi alan tüm Taksi ve Taksi-DolmuĢ sahiplerine, ĠBġB Meclisi nce kabul edilen ücret karģılığını Gelir Müdürlüğü veznesine yatırıldığına dair makbuzlar karģılığı ĠBġB Trafik ve Denetim ġube Müdürlüğü nce Belediyeden belgelerini alarak çalıģtıklarını gösteren araçlarının ön camının sağ üst köģesine yapıģtıracakları Bandrol verilecektir. s) Taksi ve Taksi-DolmuĢ sahipleri kendi adlarına düzenlenmiģ ÇalıĢma Ġzin Belgesi ile Bandrol u araçlarında bulundurmak zorundadırlar. MADDE 6- (1) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli aylığı alanların yönergede aranan diğer Ģartları taģımaları, kazanç sağlayıcı bir iģte çalıģmamaları ve iģ yeri çalıģtırmamaları halinde baģvuruları kabul edilir. (2) ÇalıĢma Ġzin Belgesi alacak Taksi veya Taksi-DolmuĢ sahipleri bu yönerge hükümlerine ve yetkili kurullarca alınacak kararlara uymakla yükümlüdürler. (3) ÇalıĢma Ġzin Belgesi ; aracın Ġl Trafik Tescil ruhsatında kayıtlı bulunan araç sahibine verilir.

5 Devir: MADDE 7- Belediyeden ÇalıĢma Ġzin Belgesi almıģ Taksi veya Taksi-DolmuĢ sahibi aracını devretmek istediğinde, tahditli aracı satın alacak kiģi Belediyeye baģvuru yaparak Ticari TaĢıt Tahsis Belgesi alma koģulları kapsamında iģlem yapacaktır. 2009/24 No lu UKOME Kararı nın 6. sayfasıdır. Veraset Yolu İle İntikallerde Aranan Şartlar: MADDE 8- a) ÇalıĢma Ġzin Belgesi bulunan araç sahibinin ölümü halinde, mahkemeden alınacak veraset ilamında yazılı varislerin vefat tarihinden itibaren 30 gün içinde baģvurusu üzerine Ġzmir Valiliği Trafik Tescil Müdürlüğü nden düzenlenmiģ Motorlu Araç Tescil Belgesinde belirtilen mirasçılardan birinin üzerine diğer mirasçıların noter kanalıyla verdikleri onay belgesi ile mirasçılardan biri adına ÇalıĢma Ġzin Belgesi düzenlenebilir. Yetki verilen mirasçının Yönergede istenen belgeleri 30 (otuz) gün içinde tamamlaması Ģarttır. Mirasçıların bir baģka Ģoför kullanarak taģımacılığına devam etmesi halinde, araçlarını kullanacak kiģinin sürücü belgesinin bu Yönerge koģullarında hazırlanan belgeleri ile birlikte (tahsis belgesi hariç) ĠBġB Trafik ve Denetim ġube Müdürlüğü ne teslim edilmesi Ģarttır. Mirasçılar her Ģoför değiģikliğinde bu belgeleri dosyasına konulması için ĠBġB Trafik ve Denetim ġube Müdürlüğü ne bildirim yapacaklardır. b) Mirasçılar kendi adına veya mirasçıların biri adına Trafik Tescil Ruhsatı çıkardıktan sonra ÇalıĢma Ġzin Belgesi nın kendileri adına düzenlenmesini istemeyip aracı bir baģka Ģâhısa satmak istediklerinde, Yönerge koģullarına uygun kalmak suretiyle satıģ iģlemini yaparlar. c) Mirasçıların biri adına ÇalıĢma Ġzin Belgesi düzenlenecekse devir ücreti alınmaz (birinci derece hısımlar dahil). Bir baģka Ģâhısa aracı satmak istedikleri takdirde devir ücreti alınır. d) Varisler arasında anlaģmazlık halinde, ĠBġB Hukuk MüĢavirliğinin görüģleri doğrultusunda iģlem yapılır. Resmi / İhale Yolu İle Yapılan Satışlarda Uygulanacak Kurallar: MADDE 9- Belediyeden ÇalıĢma Ġzin Belgeli Taksi veya Taksi-DolmuĢların resmi veya cebri ihale ile satıģı sonucunda yeni sahibinin ÇalıĢma Ġzin Belgesi alabilmesi için yönerge Ģartlarına uygun nitelikleri taģıması ve Yönergenin 5. Maddesinde belirtilen evrakları tamamlaması gerekir. Bu yönerge hükümlerine durumunun uyması halinde yeni sahibine ÇalıĢma Ġzin Belgesi verilir. Araç / Model Değişikliği Yapmak İsteyen Çalışma İzin Belgeli Taksi ve Taksi -Dolmuş sahiplerinin uyacakları Kurallar: MADDE 10- a) Taksi sahibi aracını yeni bir araçla / model değiģtirmek istediğinde yeni araca ait trafik ruhsatı, eski aracının trafikten çekme belgesi onaylı fotokopisi veya noter satıģ senedini dilekçesine ekleyerek ĠBġB Trafik ve Denetim ġube Müdürlüğü ne baģvurur. ĠBġB Trafik ve Denetim ġube Müdürlüğü aracı Uygunluk Belgesi almak üzere sevk eder. Araç Uygunluk Belgesi aldıktan sonra yeni araç için geçerli olacak Ģekilde ÇalıĢma Ġzin Belgesi düzenlenir. b) Yeni aracın trafik tescilinin yapıldığı tarihte, ilk trafiğe çıkıģı itibariyle 9 yaģından büyük olmaması Ģarttır.

6 2009/24 No lu UKOME Kararı nın 7. sayfasıdır. c) ÇalıĢma Ġzin Belgeli araç sahipleri, araç değiģikliklerini Ġl Trafik Tescil tarihinden itibaren 30 takvim günü içerisinde ĠBġB Trafik ve Denetim ġube Müdürlüğü ne bildirmek zorundadır. Bu süre sonunda bildirimde bulunmayan Taksi veya Taksi-DolmuĢ sahipleri ĠBġB Trafik ve Denetim ġube Müdürlüğü nce tanzim edilecek zabıtla tespit edilir. Ġlgili ceza iģlemleri tamamlatılması neticesi diğer Yönerge koģullarını taģıması Ģartıyla ÇalıĢma Ġzin Belgeleri yenilenir. d) Taksiler devir ile birlikte araç değiģikliği yapılabilir. Ancak aracı almak isteyen kiģiler bu taleplerini ĠBġB Trafik ve Denetim ġube Müdürlüğü ne evraklarını sunmadan önce baģvuru dilekçesinde; aracın sadece Ticari plakasını alacağını ve yerine koyacağı aracın markasını, yaģını, motor ve Ģasi numarası vb. teknik bilgileri yazılı olarak belirtmek zorundadır. Taksi aracının devri ve model değiģiklik talebi uygun görüldüğü takdirde yeni araç uygunluk belgesi için ĠBġB Trafik ve Denetim ġube Müdürlüğü ne sevk edilir. Araç Uygunluk Belgesi alan araç için iģlemler tamamlanır. e) ĠBġB Trafik ve Denetim ġube Müdürlüğü nden araç uygunluk onayı alamazsa kendisine en fazla 20 gün olmak üzere süre verilir. Verilen süre sonunda uygunluk belgesi alamayan araçlar hakkında ilgili yasalar çerçevesinde iģlem tesis edilir. Bu süre zarfında aracın çalıģmasına izin verilmez. Süre sonunda uygunluk belgesi alamayan aracın ÇalıĢma Ġzin Belgesi iptal edilir. f) O yılın çalıģma ruhsatının zayi edilmesi hallerinde aynı yıl için alınan harç bedelinin %10 u alınarak yenilenir. g) Taksi-DolmuĢlar için araç ve sahip değiģikliğine iliģkin daha önce alınan Ġl Trafik Komisyonu kararları kapsamında iģlem tesis edilecektir. Taksi veya Taksi Dolmuş Sahibi Haricinde Şoför Çalıştırılma Kuralları ve Taksi veya Taksi- Dolmuşun Taşıması Gerekli İşaretler: MADDE 11- Taksi ve Taksi-Dolmuş Araç Sürücüsü Araç Kullanım Belgesi Müracaat Esasları: 1) Taksi ve Taksi-DolmuĢlarda çalıģacak Ģoförler için yeterli bilgi ve belgeler ile ĠESOB ne tanıtım kartı baģvurusunda bulunulur. ĠESOB veya ilgili odası tarafından Taksi ve Taksi- DolmuĢ sürücüsü adına Araç Kullanım Belgesi düzenlenir. 2) ÇalıĢma Ġzin Belgeli araçlarda Ģoför olarak çalıģacak kiģiler (Kendisi çalıģtığı takdirde araç sahipleri de dâhil) ĠESOB / ilgili odası tarafından bastırılacak ĠBġB Trafik ve Denetim ġube Müdürlüğü onaylı Araç Kullanım Belgesi almak ve araçta çalıģtığı sürece yanında bulundurmak zorundadır. Araç Kullanım Belgesi Sahibi Olabilmek Ġçin Gerekli Belgeler:; 1) Matbu Dilekçe, 2) Eğitim Seminerine Katıldığına Dair Katılım Belgesi, 3) ġoförün sürücü Belgesi Fotokopisi, 4) YerleĢim Yeri Ve Diğer Adres Belgesi.(Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Yöntemi ile.), 5) Son 6 ay içerisinde alınmıģ Adli Sicil Kayıt Belgesi, 2009/24 No lu UKOME Kararı nın 8. sayfasıdır. 6) Psikoteknik Rapor ile uyuģturucu / Keyif verici madde kullanmadığını belirtir Rapor, 7) 2 Adet Fotoğraf (En fazla 6 ay önce çekilmiģ), 8) Araç sahiplerinin ĠESOB / ilgili meslek odasından alacakları üyelik belgesi, 3) Araç Kullanım Belgesi 'nin içereceği bilgiler ile belgenin dizaynı, ĠBġB Trafik ve Denetim ġube Müdürlüğü'nün uygunluk görüģü alınarak ĠESOB tarafından tasarlanıp düzenlenecektir.

7 Taksilerin ve Taksi-Dolmuşların Çalışma Esasları: MADDE 12- A) 1) ĠESOB kimlik belgesi verdiği kiģiler ile ilgili bilgileri, ĠBġB Trafik ve Denetim ġube Müdürlüğü ne bilgi olarak vermek zorundadır. 2) Araçlarda çalıģacak personelin kılık ve kıyafeti, düzenli, temiz ve bakımlı olacaktır. 3) Taksi ve Taksi-DolmuĢ sahipleri ve Ģoförler kanunlara, bu çerçevede hazırlanan tüzük, yönetmelik ve yönergelere Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi genelinde alınacak, Ġzmir Valiliği (Ġl Trafik Komisyonunca daha önce alınmıģ kararlara), Emniyet Müdürlüğü, ĠBġB (Belediye Meclisi, Belediye Encümeni, UKOME ve UlaĢım Koordinasyon Müdürlüğü, ĠBġB Trafik ve Denetim ġube Müdürlüğü) kararlarına uymak zorundadırlar. 4) Aracı kullanamayacak durumda olan, ehliyetsiz ve Araç Takip Sistemi kaydı bozuk olan sürücü çalıģtırılamaz. Ticari araç sürücüleri denetimlerde Araç Kullanım Belgesi ibraz etmek zorundadır. Aksi durumda cezai iģlem uygulanır. 5) Kazaya uğramıģ aracını orijinal Ģekliyle tamir ettirmeden çalıģmaya devam etmesi halinde ilgili cezai müeyyideler uygulanır. 6) Taksi ve Taksi-DolmuĢlarda Araç Kullanım Belgesi olmayan kimse çalıģtırılamaz. 7) Yolculuk bittiğinde katedilen yolculuk ücreti taksimetre cihazında yazılıdır, bu rakam hiç bir zaman maskelenmiģ olmamalıdır. Arızalı taksimetre ile kesinlikle çalıģma yapılamaz. Tespit edilenler hakkında yasal kovuģturma ve cezai iģlem uygulanır. (2918 sayılı Kanun uygulanır.) Taksimetre açmak mecburidir. B) Taksilerin ve Taksi Şoförlerinin Çalışmaları Sırasında Uyulması Gereken Kurallar: 1) Taksi Ģoförlerinin; B sınıfı sürücü belgesine sahip, ĠESOB / ilgili odasınca düzenlenen eğitimi baģarı ile tamamlamıģ ve Araç Kullanım Belgesi almıģ olması gereklidir. 2) ĠĢi yavaģlatma veya durdurma Ģeklinde trafiği aksatarak trafik akıģını engelleme gibi eylemlerde bulunamazlar. 3) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu Yönetmeliği Madde 145 e göre ( Tedbirsiz ve Saygısız Araç Sürme ) ġoförlerin; karayollarında kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kiģilere zarar verecek Ģekilde, su, çamur ve 2009/24 No lu UKOME Kararı nın 9. sayfasıdır. benzerlerini sıçratmak, atmak, dökmek, korkutmak, ĢaĢırtmak, sigara külü ve izmaritlerini veya baģka Ģeyleri yola atıp dökmek, seyir halinde iken cep ve araç telefonu ile benzeri haberleģme cihazlarını kullanmak, (telsiz hariç ), özel amaçlarla keyfi veya kasıtlı davranıģlarda bulunmak suretiyle yaya veya araç trafiğinin seyir emniyetini ihlal etmek veya tehlikeye düģürmek suretiyle tedbirsiz ve saygısız davranıģlarda bulunmaları ve araç kullanmaları yasaktır. 4) 2918 Sayılı Karayolları Trafik kanunu Yönetmeliği Madde 97 ye ( UyuĢturucu ve keyif verici maddeler ile alkollü içkilerin etkisinde araç kullanma yasağı ) göre uyuģturucu, uyutucu ve keyif verici gibi özelliklere sahip doğal ve sentetik psikotrop maddeleri almıģ olanlar ile alkollü içki almıģ olması nedeni ile güvenli araç sürme yeteneklerini kaybetmiģ kiģilerin karayolunda araç kullanmaları yasaktır. UyuĢturucu narkotik maddelerden dolayı hüküm giymiģ kiģiler taksi Ģoförlüğü yapamazlar. 5) Taksi Ģoförü, aracın iç ve dıģını temiz tutacaktır. 6) Taksi otomobile yolcu alındığında teyp ve radyo dinlemek yasaktır. Yolcunun istemediği kanal veya müzik tipi çalma konusunda ısrarcı davranılamaz. 7) Taksi Ģoförleri bagajda taģınacak eģyadan ücret talep edemezler. 8) Araç içerisinde sigara içmek yasaktır. 9) Kesinlikle tarife dıģı ücret talep edilmeyecektir. Tarife dıģı ücret talep edenler hakkında cezai iģlem uygulanır. 10) Taksiler telefonla çağrı aldığında taksimetrelerini durakta açarlar.

8 11) Taksilerin içinde ve dıģında herhangi bir siyasi, gayri ahlaki, toplumsal değer yargılarını rencide edici ilan reklâm ve benzeri yazılı görsel ve iģitsel araçlar bulundurulamaz ve yayın yapılamaz. Tespit edilmesi durumunda sürücü hakkında yasal iģlem baģlatılır. 12) Taksi Ģoförleri taksi indirme, bindirme, bekleme yerleri, taksi durakları ve bulundukları mahalleri kirletmemeye dikkat edeceklerdir. 13) Taksi Ģoförleri, mesafe, trafik yoğunluğu ve iklim Ģartları gözetmeksizin yolcu çağrılarına cevap vermek mecburiyetindedir. 14) Taksi Ģoförleri, müģterilerinin gösterdikleri adrese, bir baģka yolu bilhassa istemedikleri müddetçe en kısa yoldan götürmeği teklif eder. 15) Taksi Ģoförü aracın içinde unutulan eģyaları 24 saatlik süre içinde Belediye veya ilgili odasına teslim etmelidir. 16) Trafik kurallarına, trafik görevlilerinin uyarılarına ve trafik iģaret ve levhalarına uyulmalıdır. 17) Taksilerin üzerinde TAKSĠ yazan tepe lambası olmalı, bu lamba geceleri müģteri alındıktan sonra söndürülmeli, boģ iken yakılmalıdır. 18) Yakın ve uzun mesafe ayrımı yapılmamalıdır. 19) Taksi Ģoförleri çalıģtığı bölgeyi iyi tanımak zorundadır. 20) Taksilerde lüzumlu telefonlar listesi ile çalıģtıkları bölgenin tarihi ve turistik yerlerini gösteren, harita ve broģürler olmalıdır. 21) Engelli yolcuların rahatça indirilip-bindirilmesi için gerekli özen gösterilmelidir. 2009/24 No lu UKOME Kararı nın 10. sayfasıdır. 22) Taksilerin yolda bozulması halinde, yolcuya bir baģka taksi bulunmasında yardımcı olunmalı ve taksinin ilk taksimetre açma ücreti alınmamalı. 23) Taksilerin renkleri kanunla kabul edilen olmalıdır. 24) Taksiler klimalı olmalı, taksi içinde telsiz bulundurmalıdır. 25) Yolcu emniyeti bakımından indirip-bindirmeler sağ taraftan, tercihen cep ve taksi durağında yapılmalıdır. 26) LPG ile çalıģan araçların bu sistemleri fabrika çıkıģlı ve/veya yetkili servis onaylı orjinal olacaktır. 27) Yolculuk bittiğinde kat edilen yolculuk ücreti taksimetre cihazında yazılıdır, bu rakam hiçbir zaman maskelenmiģ olmamalıdır. Arızalı taksimetre ile kesinlikle çalıģma yapılamaz.(tespit edilenler hakkında ilgili cezai hükümler uygulanır.) 28) Tüm ticari taksilerde Araç Takip Sistemi bulundurulacaktır Sayılı Kanun ile katılan Ġlçelerdeki taksilere ise 2010 yılı mayıs ayı sonuna kadar süre tanınacaktır. 29) Taksiler yolcunun talebi halinde havaalanı, gar, ören, mesire v.b. yerlerde rezerv yolcu taģıyabilirler. C) Taksi-Dolmuşların ve Taksi-Dolmuş Şoförlerinin çalışmaları sırasında Uyulması Gereken Kurallar: 1) Taksi-DolmuĢlar ve Taksi-DolmuĢ Ģoförleri yolcu, indirme, bindirme ve kapıların açılması hususunda aģağıda belirtilen kurallara uymak zorundadır; 2) Taksi ve Taksi-DolmuĢ Ģoförleri araçlarını, gidiģ yönlerine göre yolun en sağ kenarında durdurarak yolcularını sağ taraftan indirmek ve bindirmek, yolcular da araçların sağ tarafından inmek ve binmek zorundadırlar. 3) Karayolunu kullananlar için bir tehlike ve engel teģkil etmeyeceğinden emin olmadıkça; (a) Araç durmadan kapıları açmak, (b) Kapıların kapanmasını beklemeden hareket etmek, (c) Durakladıktan sonra aracın sağını kontrol etmeden kapıları açmak ve kontrolsüz yolcu indirip bindirmek, (d) TaĢıt yolu üzerinde araçların sol tarafından yolcu indirip bindirmek yasaktır. 4) Taksi-DolmuĢlar da aynen taksilerin uyması gereken kurallara uygun taģımacılık yapacaklardır.

9 Özel Hükümler: MADDE 13- (1) Hizmetteki Taksi ve Taksi-DolmuĢ Ģoförlerinin aģağıdaki eylemlerde bulunmaları yasaktır: (1) Taksi içerisinde, yerlerinde oturmalarına yardım etmesi gerektiği durumlar dâhil olmak üzere, fiziksel engelli kiģileri aracına almayı reddetmesi, (2) Hizmet esnasında yolcuların söz ya da hareket ile rahatsız edilmesi, (3) Park edilmesi yasak olan ya da park edilmesi halinde trafik seyrinin aksatılacağı yerlerde yolcu beklenmesi, 2009/24 No lu UKOME Kararı nın 11. sayfasıdır. (4) Taksi otomobilde kredi kartı okuyucu cihazı bulundurulması sağlanmalıdır. (5) Araç Takip Sistemi ile ilgili gerekli kurulum ilgili odası tarafından gerçekleģtirilecek ve denetlenmesi ĠESOB tarafından yapılacaktır. Sorumluluk ilgili odaya aittir. Sürücü Standardı olarak istenilen Şartlar: MADDE 14- ġoförlerde bulunması gereken asgari standartlar aģağıdakilerdir: a) Eğitim Seviyesi: Mevcutlar: Ġlkokul diplomalı (5 yıllık) Yeniler: Ġlköğretim diplomalı (8 yıllık) b) ĠBġB, ĠESOB, ilgili meslek odası ve MEB Koordinasyonunda verilecek Eğitim Sertifikası, Acil kurtarma ve ilk yardım bilgisi, ġehir bilgisi (tarihi, turistik, coğrafi, sosyal ve kültürel olarak), Harita ve Ģehir planı okuma bilgisi, DavranıĢ bilgisi (Sürücü davranıģlarını geliģtirme eğitimi yönetmeliğine uygun R.G. tarihi: RG sayısı: ) yönetmelik, Yabancı dil (isteğe bağlı) Psikoteknik değerlendirme raporu (2918 Karayolları kanunu yönetmeliği 4 sayılı cetvel) Yol ve Trafik bilgisi c) Adli Sicil Kayıt Belgesi, d) Sürücü Sosyal Güvenlik Belgesi, e) Psikoteknik Rapor ile uyuģturucu / keyif verici madde kullanmadığını belirtir Rapor Genel Şartlar: MADDE 15- Taksi ve Taksi-Dolmuşlarda olması gereken Teknik Şartlar A.Taksi Otomobil Teknik Şartlar: a) Taksi rengi RAL 1003, Taksi-DolmuĢ Rengi RAL 9010, Taksilerde sağ ve sol ön kapı ve tavanda bulunan araç plakası rengi RAL 5017 serisinden olacaktır. b) Taksi aracının ön kapıları ve tavanında plaka numaraları (yazı ebadının standarda uygun) olması gerekmektedir. c) Aracın üst kısmına boģ-dolu olduğunu gösteren ıģıklı TAKSĠ yazısı zorunludur. d) Taksi ve Taksi-DolmuĢlarda Ģoför dâhil yolcu kapasitesinin en çok 4+1 olması zorunludur. (Karayolları Trafik Kanunu hükümlerine göre yolcu taģıması artırılan taksilerle ilgili uygulama yetkileri UKOME ye aittir. e) Taksi ve Taksi-DolmuĢlarda fabrika çıkıģı dıģında aksesuar olabilecek malzeme takılmayacaktır. f) Taksi veya Taksi-DolmuĢun içerisindeki ya da dıģındaki taksi donanımlarının okunmasını engelleyebilecek, Ģoförün veya yolcuların veya kamu yollarını kullananların, özellikle kaza anında can ve mal güvenliğini 2009/24 No lu UKOME Kararı nın 12. sayfasıdır. sarsabilecek her türlü cihaz tesisatı yasaktır.

10 g) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanun ve Yönetmeliği, 1 sayılı cetvel, Madde C Hususiyetlerine Göre Taksi ve Taksi-DolmuĢlarda Bulundurulacak Teçhizat) de belirtildiği üzere Taksi ve Taksi-DolmuĢlarda olması gereken diğer teçhizatlar Ģunlardır: 1) Ġç lamba: Taksi veya Taksi-DolmuĢ otomobilin içini aydınlatacak, Ģoförün gözüne almayacak, beyaz ıģıklı olacaktır. 2) Taksi otomobillerinin amblemleri: Taksi otomobiller için ayırıcı iģaretler bölümünde belirtildiği üzere, kenarları 105x320 mm. ebadında, ıģık geçiren 3 mm. kalınlığında, krom sarısı renginde, pleksiglastan imal edilmiģ her iki yüzünde TAKSĠ yazılı bulunan, çelik veya eloksallı alüminyumdan imal edilmiģ bağlantı ayağı ile aracın üzerine monte edilmiģ olacaktır. Ayrıca TAKSĠ kelimesinden baģka hiçbir yazı bulunmayacak, geceleri boģ iken yakılacak, yolcu alındığında içeriden söndürülebilecek Ģekilde imal edilmiģ olacaktır. 3) Taksi-DolmuĢları ayırıcı özellikleri: Taksi-DolmuĢlar için ayırıcı iģaretler bölümünde belirtildiği üzere, taģıtın ön cam hariç olmak üzere camların hemen altından çevreleyen, numunesine uygun zıt renkte ve 10 cm geniģliğinde düz bir kuģak bulunacaktır. 4) Yangın Söndürme Cihazı: Araçların Ġmal Tadil ve Montajı Hakkındaki Yönetmelikte gösterilen adet ve nitelikte olacaktır. 5) Reflektör: Normal hava Ģartlarında en az 150 metreden net olarak görülebilecek kırmızı ıģık yansıtan veya veren, numunesine uygun en az iki adet reflektör bulunacaktır. 6) Stepne: Daima kullanılabilir durumda bulunacaktır. 7) Telsiz ve haberleģme cihazı: ġehir içerisinde ticari amaçla çalıģan taksi otomobillerini belli bir merkez aracılığı ile müģteri adreslerine sevk etmeye yarayan telsiz cihazı veya benzeri haberleģme cihazıdır. 8) Araç Takip Sistemi nin faaliyeti için gerekli alt yapı üretim aģamasında otomotiv sektörü tarafından yapılması Belediye ve ĠESOB teģvik edilir. 9) 2918 Sayılı Karayolları Kanun ve Yönetmeliği Madde-67 de belirtildiği üzere, teknik Ģartlara uygun durumda olmayan araçların trafiğe çıkarılması yasaktır. 10) Taksilerde, aranan adresin kolayca bulunabilmesi için Ģehir rehberi bulundurmak zorunludur, B.Taksi-Dolmuş Otomobil Teknik Şartlar: a)taksi-dolmuģ aracı RAL 9010 renk kodunda boyanacaktır. b) Taksi-DolmuĢ aracının ön kapıları ve tavanında plaka numaraları (yazı ebadının standarda uygun) olması gerekmektedir. c) Aracın üst kısmına güzergâhı belirten ıģıklı tabela yapılması zorunludur. d) Taksi-DolmuĢta Ģoför dahil yolcu kapasitesinin en çok 4+1 olması zorunludur. (Karayolları Trafik Kanunu hükümlerine göre yolcu taģıması artırılan dolmuģlar ile ilgili uygulama yetkileri UKOME ye aittir.) e) Taksi-DolmuĢ araçları ile ilgili daha önce alınan Ġl Trafik Komisyonu kararları çerçevesinde araçlarını yenileyeceklerdir. 2009/24 No lu UKOME Kararı nın 13. sayfasıdır. C.Taksi Standardı Teknik Şartlar 1. Araçlar 0 9 yaģ sınırında olmalıdır. 2. Araçlar ġoför + 4 kiģilik kapasiteli olmalıdır. Ayrıca Araçlarda; 1. Hava yastığı, 2. Klima, 3. Emniyet kemeri (yolcu ve sürücü için ayrı ayrı), 4. Otomatik Cam (araç yapısına uygunsa), 5. Araç takip sistemi, 6. Taksimetre, 7. Hidrolik Direksiyon, 8. Araç Motor Hacmi Minimum 1300 cc, 9. Araç tipi sedan, hafif ticari veya Hatchback olacaktır.

11 gibi standartlar bulunmalıdır. Herhangi bir marka ve model kullanımı konusunda araç sahiplerinin menfaatleri doğrultusunda bir tavsiye olunduğunda standart belirleme yetkisi UKOME ye aittir. D.Taksi-Dolmuş Standardı Teknik Şartlar (1) Araçlar, 0 9 yaģ sınırı olacak (2) Araçlar, ġoför +4 kiģilik kapasite Ayrıca araçlarda; (1) Hava yastığı, (2) Klima, (3) Emniyet kemeri (yolcu ve sürücü için ayrı ayrı), (4) Otomatik Cam (araç yapısına uygunsa), (5) Araç takip sistemi (2010 yılı Mayıs ayına kadar süre verilmesi), (6) Hidrolik Direksiyon, (7) Araç Motor Hacmi Minimum 1300 cc (8) Araç tipi Sedan veya Hatchback olacaktır. gibi standartlar bulunmalıdır. Herhangi bir marka ve model kullanımı konusunda araç sahiplerinin menfaatleri doğrultusunda bir tavsiye olduğunda standart belirleme yetkisi UKOME ye aittir. Sürücülerin Eğitim Semineri: MADDE 16- (1) ÇalıĢma Ġzin Belgeli araçlarda çalıģan araç sahibi ve sürücüleri, Belediye ve ilgili Oda tarafından, konusunda uzman kiģiler nezaretinde düzenlenecek eğitim seminerine katılmak zorundadır. (2) Belediye denetimli ĠESOB ve ilgili oda tarafından yapılacak seminer sonunda, seminere katılan araç sahibi ve sürücülerine seminerde baģarılı olanlarına Seminere Katılım Belgesi verilecektir. Sınav Ġmtihan Komisyonu; ĠBġB Trafik ve Denetim ġube Müdürlüğü, ĠESOB, ilgili odası ve Ġl Trafik 2009/24 No lu UKOME Kararı nın 14. sayfasıdır. Denetleme ġube Müdürlüğü yetkili elemanlarından oluģur. Araç Kullanım Belgesi düzenlenirken bu belgenin de ibraz edilmesi zorunludur. Söz konusu belgeye sahip olmayan sürücüler kesinlikle araç kullanamaz. (3) Bu eğitim aracında çalıģmayan mal sahipleri ile verasetten intikal araç sahibi olanlar için zorunlu değildir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Taksi ve Taksi-Dolmuş İndirme-Bindirme Yerleri ve Umuma Açık Taksi Durakları İle Taksi Durağı yeri belirlenmesi ve Kullanılmasına Ait Esaslar Taksi ve Taksi-Dolmuşlara Durak-Hat Verilmesi İçin Yapılacak İşlemler: MADDE 17- a) BüyükĢehir Belediyesi sınırları içerisinde yolcu taģımacılığı yapmak üzere bu yönergede belirlenen koģullara uymak kaydıyla Ticari plakalı taksilere durak, Taksi-DolmuĢlara durak ve hat verilmesine, değiģikliğe, sayılarının arttırılması veya eksiltilmesine, durağın kaldırılmasına UKOME ce karar verilir. b) Taksi-DolmuĢ sahipleri dilekçe ile UKOME ye baģvuru yapmaları halinde, T serisinden taksiye geçiģ yapabilirler.(dönüģüm iģlemine iliģkin ücret alınmaz.),(daha önce alınmıģ UKOME ve Ġl Trafik Komisyonu Kararları geçerlidir.) c) Belediye sınırları içinde ÇalıĢma Ġzin Belgesi düzenlenmesi esnasında bağlı oldukları Trafik Tescil ġube Müdürlüğü tescil kayıtları göz önünde bulundurulur.

12 d) ÇalıĢtırılmasına izin verilecek taksilerin durak yerleri ve sayıları ile Taksi-DolmuĢların çalıģacakları ilk ve son durak yerleri, hatları, takip edilecek güzergâhları, indirme bindirme yerleri ile hatlarda çalıģacak Taksi-DolmuĢ adedi UKOME ce belirlenir. e) UlaĢım planlaması gereği, durak ve hatlarda araç eksiltme, arttırma, hatları ve güzergâhları birleģtirme veya değiģtirme ile hat ve güzergâhların kaldırılmasına UKOME ce karar verilir. Tüm konulardaki talepler ilgili odası eliyle ĠESOB ne iletilir. ĠESOB talepleri ilgili odasının görüģünü de alarak değerlendirerek çözümü konusunda UKOME ye iletir. f) UlaĢım Ana Planı çalıģmasından sonra BüyükĢehir Belediyesi sınırları içinde yeni oluģacak duraklarda yolcu taģımacılığı yapmak üzere öncelikle yönergede belirlenecek Ģartları taģıyan kiģilere ÇalıĢma Ġzin Belgesi verilir. İndirme-Bindirme Yerleri ve Umuma Açık Taksi Durakları: MADDE 18- Bu yerler, UKOME ce uygun görülmesi halinde ticari Taksi ve Taksi-DolmuĢların bekleyip, yolcu alabileceği, yolcu indirebileceği, ana arterler üzerinde yol kenarlarına cep içerisinde, diğer yollarda uygun yol kenarlarına cep ya da yol üzerine yatay ve düģey trafik iģaret veya iģaretlemeleri (ĠBġB 2009/24 No lu UKOME Kararı nın 15. sayfasıdır. tarafından yapılır)yapılmıģ alanlardır. Bu yerlere Taksi ve Taksi-DolmuĢ indirmebindirme ve umuma açık taksi durakları olduğunu belirten levhalar yerleģtirilir. Yoğun yolcu alınabilecek iskele önleri, metro istasyonları civarı, büyük aktarma merkezleri çevresi ile büyük ticari ve turizm merkezleri gibi yerlerde planlamaya bağlı olarak ceplerde UKOME kararlarıyla taksi ve taksi-dolmuģ indirme, bindirme ve bekleme yerleri tesis edilir. Ana arterler üzerinde oluģturulacak olan Taksi ve Taksi-DolmuĢ indirme-bindirme yerleri, en çok 3 adet taksinin bekleyebileceği Ģekilde düzenlenir. Fiziki ve trafik Ģartlarının uygun olduğu yerlerde bekleme yerlerinde bekleyebilecek taksi sayıları UKOME ce arttırılabilir ya da azaltılabilir. Umuma açık duraklardan bütün taksiler istifade edebilir. Bu yerler, taksi durakları gibi kullanılmaz, görevli konulmaz veya belli esnafın kullanımına ayrılmaz. Taksi Duraklarının Tesisi için Gereken İşlemler: MADDE 19- Taksi Ġndirme-Bindirme yeri ve Umuma açık taksi durağı talebi olursa, müracaat esas ve usulleri aģağıdaki Ģekildedir: 1) Talep edilen yeni Taksi Ġndirme-Bindirme yeri ve umuma açık taksi durakları için aģağıdaki bilgileri içeren bir kroki hazırlanır. Talep edilen Taksi Ġndirme-Bindirme yeri ve Umuma açık taksi durağının bulunduğu yol üzerindeki; a) Diğer Taksi Ġndirme-Bindirme yerleri ve Umuma açık taksi duraklarının en yakın taksi durağına olan uzaklığı, b) Trafik akıģ yönleri, c ) Kamu binaları, d) Kaldırım geniģliği, vb. Krokilerde belirlenir. Krokisi çizilen Taksi Ġndirme-Bindirme ve Umuma açık taksi durakları, 1/1000 ölçekli hali hazır harita üzerine iģaretlenir. 2) Söz konusu kroki talebi açıkça belirtilen bir dilekçeye eklenip ilgili odası eliyle ĠESOB müracaat edilir. 3) ĠESOB tarafından uygun bulunursa, müracaat UlaĢım Koordinasyon Müdürlüğüne iletilir. 4) Talep, UKOME Teknik Kurulunca yerinde incelenerek uygun bulunursa karar alınmak üzere UKOME Genel Kuruluna sunulur. 5) Alınan UKOME Kararının uygulanması amacı ile cep yapılması durumunda ĠBġB Fen ĠĢleri Daire BaĢkanlığı Yol Müdürlüğüne, iģaret ve levha konulmak için ĠBġB Trafik ve Denetim ġube Müdürlüğü ne, bilgi vermek için ise ilgili UKOME üyelerine dağıtımı yapılır.

13 6) Taksi Duraklarında esas olan, tekelleģmeye engel olmak amacıyla taksilerin uygun buldukları ve boģ gördükleri herhangi bir duraktan yararlanırlar. Bu nedenle duraklar herhangi bir isim veya plakalarla değil, bulundukları yerin adresleri ve araç sayıları ile anılacaktır. 7) Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi sınırları dâhilinde taksi durakları herhangi bir yapısal unsur içermez.(ukome Genel Kurul Kararı gereği) 2009/24 No lu UKOME Kararı nın 16. sayfasıdır. Durakların Kapatılması: MADDE 20- (1) Açılan durakların trafik güvenliği açısından sakınca doğurması hallerinde durum UlaĢım Koordinasyon Müdürlüğü tarafından araģtırılır ve UKOME ye bildirilir. UKOME tarafından karar verilmesi halinde açılan cepler derhal kapatılır. Yapılan kontrollerde umuma açık duraklarda fiilî sahiplenmeler ve değnekçilerin önüne geçilemediğinin bildirilmesi halinde durum UKOME ye bildirilerek alınacak karar doğrultusunda söz konusu duraklar kapatılır. (2) Trafikte meydana gelen değiģimler veya alt yapı zarureti gibi (yeni Ģeritler veya kavģaklar yapılması durumları gibi) kamu yararı nedeniyle söz konusu duraklar kapatılabilir. Bu duraklara alternatif olarak uygun bir yer varsa tahsis edilir. ĠESOB ce ya da ilgili odaca ihtiyaca uygun yer belirlenebildiği takdirde durak açılması için UKOME ye teklif sunabilir. (3) Genel asayiģ, suç iģleme, suç iģleyenlere yataklık, suçluları barındırma, çevre kirliliği, gürültü yapmak gibi nedenlerle rahatsızlığa sebebiyet verdikleri yerinde incelenerek, raporla tespit edilen duraklar yazılı olarak ĠESOB ne bildirilerek, uyarılır. Yapılan uyarılara rağmen rahatsızlığa son verilmediği takdirde alınacak UKOME kararı doğrultusunda söz konusu duraklar kapatılır. (4) Taksi indirme-bindirme ve bekleme yerleri ile taksi durakları, kapatılmasının acil gerektiği durumlarda, ĠBġB BaĢkanlık onayı ile geçici olarak kapatılabilir. Kapatılmayı takip eden ilk UKOME toplantısında sürekli olarak kapatılması teklif edilir. Kapatılma halinde uygun yer varsa kapatılan durak yerine yeniden incelenerek yeni bir durak tahsis edilir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM UYGULAMA İLE İLGİLİ GENEL ESASLAR Ücretler: MADDE 21- A) Yolcu Taşıma Bilet Ücretlerinin Tespiti: (1) Taksi ve Taksi-DolmuĢ araçlarının yolcu taģıma bilet ücretlerinin tespitinde 5216 sayılı Kanun ile 5362 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. (2) ĠESOB nin Yönetim Kurullarında görüģülerek belirlenen ücretler ĠESOB nin konuyu UKOME ye iletmesini takiben UKOME Teknik ve Genel Kurullarında incelenerek / düzeltilerek uygun görülmesi halinde karar altına alınır. Uygulama UKOME Genel Kurul Kararının onayından sonra baģlar. (3) Taksilere iliģkin 5216 sayılı Kanun ile BüyükĢehir Belediyesi sınırları içine giren bölgelerden 3030 sayılı Kanun dönemindeki sınırları içinde faaliyet göstermelerine iliģkin alınan 2006/213 No lu UKOME Kararı doğrultusunda iģlem tesis edilecektir. a) 5216 sayılı Kanun ile BüyükĢehir Belediyesi sınırları içine giren bölgelerden 3030 sayılı Kanun dönemindeki sınırları içindeki bölgelere yolcu taģımalarında UKOME kararıyla belirlenen ücret uygulanır. b) Yolcunun beraberinde taģıdığı bagajdan ayrıca ücret talep edilmez. c) Paralı otoyol geçiģlerinde ücret yolcuya aittir. 2009/24 No lu UKOME Kararı nın 17. sayfasıdır. d) GidiĢ- dönüģ halinde dönüģ için tekrar kalkıģ ücreti alınmaz.

14 B) Çalışma İzin Belgesi (Ruhsat) Alacak Olan Taksi veya Taksi-Dolmuş Sahiplerinin Ödeyeceği Ücretler: ÇalıĢma Ġzin Belgesi (Ruhsat) alacak hak sahiplerinden Belediye Meclisince kabul edilen Gelir Tarifesindeki miktarlar peģin veya taksitli alınır. Tutarın ödendiğine iliģkin belgenin ibrazı halinde ve ÇalıĢma Ġzin Belgesi alabilmesi için gerekli evrakları Müdürlüğüne teslim ettiği takdirde yönerge kuralları çerçevesinde izin verilir. C) Çalışma İzin Belgeli Taksi veya Taksi-Dolmuş Araç Sahiplerinin Ödeyeceği Ücretler: Belediye Meclisince kabul edilen yıllık çalıģma izin ücretlerini, Belediyeden ÇalıĢma Ġzin Belgeli Taksi veya Taksi-DolmuĢ sahipleri ödemek zorundadır. ÇalıĢma Ġzin Belgeli Taksi veya Taksi-DolmuĢ sahipleri kendi istekleri ya da kendi hatalarından dolayı araçlarının çalıģmadığı, çalıģtırılmadığı günler için ÇalıĢma Ġzin Belgesi (Ruhsat) ücretini ödemekten kaçınamaz ya da geri ödenmesini talep edemez. Yıllık TaĢıma Ġzin sürelerinin bitiminden sonra yenilenmeleri esnasında taģıma hizmeti yapan belge sahibi tüm araçlar için ĠBġB Trafik ve Denetim ġube Müdürlüğü nden uygunluk belgesi alınması zorunludur. Trafiğe uygun olduğu anlaģılan araçlara izin verilir. Trafiğe uygun olmadığı anlaģılan araçların hattında çalıģmasına izin verilmez. Bu durum ayrıca Ġl Trafik Denetleme ġube Müdürlüğüne iletilir. Çalışma İzin Belgeli Taksi ve Dolmuşların Takip ve Denetimi: Belediye Alacaklarının Tahsili İle İlgili Yapılacak İşlemler: MADDE 22- Yönerge gereği çalıģmalarına izin verilecek araçlar hakkında Tahakkuk ve Tahsilât ĠĢlemlerinin takibi ĠBġB Bütçe ve Kesin Hesap Daire BaĢkanlığı Gelir Müdürlüğü ve ĠBġB Trafik ve Denetim ġube Müdürlüğü nce yürütülecektir. Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareketlerin takip ve tespiti ile tembih name hükümlerinin takibi ĠBġB Trafik ve Denetim ġube Müdürlüğü nce yürütülür. Ceza Tutanağı Düzenlemeye Yetkili Kurullar MADDE 23- Cezai iģlemlerin gerçekleģtirilmesine yönelik uygulamalar; Belediye BaĢkanlığı nca yetkili kılınacak birimlerce yürütülecektir. Yasaklar: MADDE 24-1) Bu yönetmelik kapsamına giren taģıma araçları Belediyeden ÇalıĢma Ġzin Belgesi almadan çalıģma yapamazlar. 2009/24 No lu UKOME Kararı nın 18. sayfasıdır. 2) TaĢıma izin belgeli taksi-dolmuģların kendi durakları haricinde durmaları, yolcu indirme ve bindirme yapmaları yasaktır. Araçlar kendilerine verilen güzergâh dıģında çalıģamaz. 3) Ġstiap haddinden fazla yolcu taģınması yasaktır. Taksi veya Taksi-DolmuĢ Ģoförleri trafik iģaret ve levhalarına uymak zorundadırlar. 4) Ġzin verilen yazı ve levhalar haricinde Taksi veya Taksi-DolmuĢların içinde ve dıģında yazı ve aksesuar bulundurulması yasaktır. 5) Taksi veya Taksi-DolmuĢların servis taģımacılığı yapması yasaktır. Trafik akıģını engelleyici Ģekilde Taksi veya Taksi-DolmuĢların sevk ve idaresi yasaktır. 6) Taksi veya Taksi-DolmuĢların içinde yüksek sesle yolcuların rahatsızlığına yol açacak radyo-teyp çalınması, Ģoför dâhil sigara içilmesi yasaktır ve 4207 sayılı kanun gereği araç içerisinde Sigara Ġçilmez ibareli levha asılması zorunludur.

15 7) Taksi veya Taksi-DolmuĢların yolcularını kaza, arıza vs. mücbir sebepler haricinde yollarda aktarma yapmaları yasaktır. Son duraklarına kadar yolcularını götürmek zorundadır. 8) Taksi, Taksi-DolmuĢ Yönergesinin maddelerindeki hükümlere uyulması zorunludur. 9) Belge ücretlerinin zamanında ödenmesi zorunludur. 10) Kazaya uğramıģ aracını tamir ettirmeden hasarlı Ģekilde çalıģmaya devam etmek yasaktır. Taksi veya Taksi-DolmuĢ sahipleri Belediye Meclisi, Belediye Encümeni, UKOME Kurulunun aldığı kararlara uymak zorundadırlar. 11) Taksi veya Taksi-DolmuĢlarda UKOME Kurulunca belirlenen ĠESOB ve ĠBġB ce onaylı fiyat tarifelerinin müģterilerin kolayca görebileceği idarece belirlenen yere asılması zorunludur. 12) Karayolları Trafik Kanunu gereği araçlarda bulundurulması zorunlu olan avadanlık dıģında araç ve gereç bulundurulması yasaktır. 13) Araçlar sefere çıktıklarında iç ve dıģ temizliğin yapılmıģ olması, iç döģemelerinin yırtık ve kirli olmaması zorunludur. 14) Ġzin almadan ve mazeretsiz olarak taģıma hizmetinin aksatılması yasaktır. 15) Model değiģikliği yapan ÇalıĢma Ġzin Belgeli araç sahipleri aracın Trafik Tescilinin yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içinde Belediyeye bildirim yapmak zorundadır. 16) Taksi ve Taksi-DolmuĢlar ĠBġB Trafik ve Denetim ġube Müdürlüğü nün her talebinde görüntüye gelmek zorundadır. 17) Araçlarda bulundurulacak Reklamların; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na (DeğiĢik 26. Maddesi) dayanılarak çıkartılan Ticari Araçlarda Reklam Bulundurulması Hakkında Yönetmelik e uygun olması ve ĠBġB'den izin alınması zorunludur. 18) Araçlarda çalıģacak personelin kılık ve kıyafeti, temiz ve bakımlı olacaktır. 19) Ehliyetsiz ve Araç Kullanım Belgesi olmayan sürücü çalıģtırılamaz. Ticari araç sürücüleri denetimlerde Tanıtım kartını ibraz etmek zorundadır. Aksi durumda cezai iģlem uygulanır. 2009/24 No lu UKOME Kararı nın 19. sayfasıdır. 20) Taksi ve Taksi-DolmuĢ Ģoförleri bagajda taģınacak eģyadan ücret talep edemezler. 21) Taksi ve Taksi DolmuĢlar kesinlikle tarife dıģı ücret talep edemezler. 22) Taksiler telefonla çağrı aldıklarında taksimetrelerini durakta açarlar. 23) Taksi otomobil Ģoförleri taksi indirme-bindirme bekleme yerleri, taksi durakları ve bulundukları mahalleri kirletmemeye dikkat edeceklerdir. 24) Taksi otomobil Ģoförleri, müģterilerinin gösterdikleri adrese, bir baģka yolu bilhassa istemedikleri müddetçe en kısa yoldan götürmeği teklif etmelidir. 25) Taksi otomobil Ģoförleri, mesafe, trafik yoğunluğu ve iklim Ģartları gözetmeksizin yolcu çağrılarına cevap vermek mecburiyetindedir. 26) Taksilerin üzerinde TAKSĠ yazan tepe lambası olmalı, bu lamba geceleri müģteri alındıktan sonra söndürülmeli, boģ iken yakılmalıdır. 27) Taksiler yakın ve uzun mesafe ayrımı yapmamalıdır. 28) Taksilerin yolda bozulması halinde, yolcuya bir baģka taksi bulunmasında yardımcı olunmalı ve ilk taksimetre açma ücreti alınmamalıdır. Taksi-DolmuĢta arıza 15 dakikayı geçmesi halinde taģıma ücreti iade edilir. 29) Taksiler, Taksi-DolmuĢ gibi çalıģamaz, Taksi-DolmuĢlar güzergahları dıģında taģımacılık yapamazlar.(evlerine gidiģ ve dönüģ hariç) 30) T plakasız tahditli ticari taksiler, 5216 sayılı Kanun ile BüyükĢehir Belediyesi sınırları içine giren bölgelerden 3030 sayılı Kanun dönemindeki sınırları içinde faaliyet göstermelerine iliģkin alınan 2006/213 No lu UKOME Kararı doğrultusunda çalıģacaklardır. 31) Taksi ve Taksi-DolmuĢlar kiraya verilemez.

16 Tahditli Ticari Taksilerin Sayılarının Arttırılması: MADDE 25- ĠBġB sınırları içinde, tahdit kapsamına alınarak sayıları belirlenerek tescil edilen Tahditli ticari taksilerin araç sayının arttırılması ihtiyacının UKOME ce belirlenmesi halinde, Ticari Plaka Verilmesinde Uyulacak Usul ve Esasları belirleyen 86/10553 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde, ihale yolu ile plaka tahsisi yapılır. Eski araçların öncelik veya kazanılmıģ hakkı yoktur. ĠBġB sınırları içinde, 86/10553 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde tahdit kapsamında kalan ancak T Plakalı olmayan ticari taksiler için 2006/213 No lu UKOME Kararı uygulanır. Müracaat Süreleri MADDE 26- Yönerge yayınlandığı tarihten itibaren ĠBġB Trafik ve Denetim ġube Müdürlüğü nün belirleyeceği tarihe kadar ÇalıĢma Ġzin Belgesi (Ruhsat) almak için baģvuruda bulunmayanlara Belediye Zabıta Yönetmeliğinin Tembih ve Yasaklar hükümlerinden her ay için cezai iģlem uygulanır. Belediyeden ÇalıĢma Ġzin Belgesi (Ruhsat) almadan çalıģtığı tespit edilen araçlar hakkında, 1608 (151) sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkındaki Kanun hükümleri çerçevesinde cezai iģlem uygulanır. 2009/24 No lu UKOME Kararı nın 20. sayfasıdır. Hüküm Bulunmayan Hallerde Yapılacak Düzenlemeler MADDE 27- Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde ilgili yasalar çerçevesinde gerekli düzenlemeyi yapmaya Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ve UlaĢım Koordinasyon Merkezi yetkilidir. Geçici Madde: Madde 28: (1) 2006/281 No.lu UKOME Genel Kurul Kararı ile uygun görülen Taksi ve Taksi-DolmuĢ Yönergesi kapsamında 2007 ve 2008 yıllarında ĠBġB'den ÇalıĢma Ġzin Belgesi alması gerekirken almayarak 2009 yılında ÇalıĢma Ġzin Belgesi almak üzere ĠBġB Gelirler Müdürlüğü'ne baģvuruda bulunan Taksi ve Taksi-DolmuĢ araç sahiplerinden; geçmiģ yıllara (2007 ve 2008 yıllarına) ait Ruhsat Harç Bedelleri ödenecektir. (2) Araç Uygunluk Belgesi ile ÇalıĢma Ġzin Belgesi nin 2009 yılı Nisan Ayı sonuna kadar alınması zorunludur. (3) 2010 yılından baģlamak üzere her iki (2) yılda bir, Mayıs ve Haziran aylarında ĠBġB Trafik ve Denetim ġube Müdürlüğü'nden Araç Uygunluk Belgesi alınacaktır. (4) ĠBġB Gelirler Müdürlüğü'nden alınacak ÇalıĢma Ġzin Belgesi nin de 2010 yılından baģlamak üzere her beģ (5) yılda bir alınması, ancak her yıl Mayıs ve Haziran aylarında ĠBġB Gelirler Müdürlüğü'nden vize iģlemlerinin yapılması zorunludur. Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere Yönerge hükümleri ve diğer mevzuatta bulunan cezai iģlemler uygulanacaktır. Yürürlük Madde 29- (1) 5216 sayılı Büyük ġehir Belediyesi Kanunu ve BüyükĢehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği ile verilen yetkilere dayanarak hazırlanan bu Yönerge UKOME Genel Kurulunda kabul edildikten sonra, ĠBġB BaĢkanlık Makamı nın Onay ı ile yürürlüğe girer. (2) Yönergede yer alan Araç Takip Sistemi nin kurulması için: 5216 sayılı Yasanın yayımından itibaren ĠBġB sınırlarına dahil olan ilçeler ile Taksi-DolmuĢ Otomobiller için 2010 Mayıs Ayı sonuna kadar süre tanınacaktır.

17 (3) ÇalıĢma Ġzin Belgesi, Güzergah Ġzin Belgesi, Bandrol ücretleri, cezalar BüyükĢehir Belediye Meclisi Onay ından sonra yürürlüğe girer. (4) Yönergenin tamamında belirlenen sürelerin değiģmesinin zorunlu olduğu hallerde yeni süre ĠBġB Trafik ve Denetim ġube Müdürlüğü nce belirlenecektir. Yürütme: MADDE 30 - Bu Yönerge BüyükĢehir Belediye BaĢkanı adına ĠBġB Trafik ve Denetim ġube Müdürlüğü nce yürütülür. 2009/24 No lu UKOME Kararı nın 21. sayfasıdır. EK:1 TARĠH :.../.../ 200 TAKSİ / TAKSİ DOLMUŞ ÇALIŞMA İZİN BELGESİ (RUHSAT) ALACAKLARDAN İSTENİLEN BELGELER ( ARACINDA ÇALIŞAN MAL SAHİBİ İÇİN ) ĠZMĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI TRAFĠK VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ NE Ġ Z M Ġ R plaka,. Model,. Motor,. ġase numaralı yolcu kapasiteli taksi / taksi dolmuģ Ģoförüyüm. Ġstenilen belgeler dilekçe ekinde sunulmaktadır. Gerekli iģlemlerin yapılmasını müsaadelerinize arz ederiz. ADI SOYADI : İMZA : TELEFON : İKAMETGAH ADRESİ : EK : 1- Aracın Trafik Tescil Belgesi Fotokopisi 2- Aracın Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi (Trafik Sigortası ) 3- Ġkametgâh Belgesi 4- Nüfus Cüzdan Fotokopisi 5- Vesikalık fotoğraf ( 4 Adet ) (En fazla 6 ay önce çekilmiģ renkli orijinal) 6- Vergi Levhası Fotokopisi 7- Sosyal Güvenlik Durumunu Gösterir Belge 8- Oda Kayıt Belgesi 9- Araç Uygunluk Belgesi 10- Sürücü Belgesi Fotokopisi 11- Eğitim Seminerine katıldığına dair belgesi. 12- Adli sicil kaydı (Savcılıktan Son 6 ay içinde aldıkları belge) 13- Psikoteknik değerlendirme raporu (Sağlık Müdürlüğünden Onaylı) (Randevu belgesi.randevudan sonra belge ibrazı zorunludur) 14- Keyif verici madde kullanıp, kullanılmadığına dair rapor (Sağlık Müdürlüğünden Onaylı) (Randevu belgesi. Randevudan sonra belge ibrazı zorunludur) NOT: 1- Ġstenilen tüm belgeler Oda BaĢkanlığınca Aslının Aynıdır olarak onaylanacaktır ya da evrak teslimi sırasında asıl belgeler ibraz edilecektir. 2- Hazırlanan evraklar beyaz plastik dosya içerisinde yukarıdaki sıraya uygun olarak düzenli bir Ģekilde hazırlanacaktır. 3- Hazırlanan dosya MürselpaĢa Bulvarı No: 50 / A adresindeki Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Trafik ve Denetim ġube Amirliği ne teslim edilecektir. Ġrtibat Tel:

18 TARĠH :... /... / /24 No lu UKOME Kararı nın 22. sayfasıdır. EK 2: TAKSİ / TAKSİ DOLMUŞ ÇALIŞMA İZİN BELGESİ (RUHSAT) ALACAKLARDAN İSTENİLEN BELGELER ( ARACINDA ÇALIŞMAYAN MAL SAHİBİ İÇİN ) ĠZMĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI TRAFĠK VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ NE Ġ Z M Ġ R plaka,. Model,. Motor,. ġase numaralı yolcu kapasiteli taksi / taksi dolmuģ sahibiyim Sayılı BüyükĢehir Belediye Kanunu gereği çıkarılan 2006 / 281 No.lu Ukome Kararının 5. maddesi gereği belirtilen çalıģma izin belgesi ( ruhsat ) almak istiyorum. Ġstenilen belgeler dilekçe ekinde sunulmaktadır. Gerekli iģlemlerin yapılmasını müsaadelerinize arz ederiz. ADI SOYADI : İMZA : TELEFON : İKAMETGAH ADRESİ : EK : 1- Aracın Trafik Tescil Belgesi Fotokopisi 2- Aracın Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi Fotokopisi (Trafik Sigortası ) 3- Ġkametgah Belgesi 4- Nüfus Cüzdan Fotokopisi 5- Vesikalık fotoğraf ( 4 Adet ) (En fazla 6 ay önce çekilmiģ renkli orijinal) 6- Vergi levhası fotokopisi. 7- Sosyal Güvenlik Durumunu Gösterir Belge 8- Oda Kayıt Belgesi ( Borcu Yoktur ve mesleki saygınlıkta olduğuna dair belge ) 9- Araç sahibi Ģoför çalıģtırıyor ise Ģoförün güncel Sosyal Güvenlik Durumunu Gösterir Belge 10-Araç Uygunluk Belgesi NOT: 1-Ġstenilen tüm belgeler Oda BaĢkanlığınca Aslının Aynıdır olarak onaylanacaktır ya da evrak teslimi sırasında asıl belgeler ibraz edilecektir. 2-Hazırlanan evraklar sarı plastik dosya içerisinde yukarıdaki sıraya uygun olarak düzenli bir Ģekilde hazırlanacaktır. 3-Hazırlanan dosya MürselpaĢa Bulvarı No: 50 / A adresindeki Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Trafik ve Denetim ġube Amirliği ne teslim edilecektir. Ġrtibat Tel: /24 No lu UKOME Kararı nın 23. sayfasıdır. TARĠH :... /.../ EK 3:

19 TAKSİ / TAKSİ DOLMUŞDA ÇALIŞMAK İÇİN ARAÇ KULLANIM BELGESİ ALACAKLARDAN İSTENİLEN BELGELER (SÜRÜCÜ İÇİN) ĠZMĠR ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BĠRLĠĞĠ BAġKANLIĞINA BüyükĢehir Belediye sınırları içerisindeki ticari taksi taksi dolmuģlarda Ģoförlük yapmak istiyorum. Taksi Taksi DolmuĢta (Araç Kullanım Belgesi) almak istiyorum. Ġstenilen belgeler Dilekçe ekinde sunulmakta olup, gereğinin müsaadelerinize arz ederiz ŞOFÖRÜN ADI SOYADI : İMZA : TELEFON NO : ADRESİ : EK : 1- Sürücü Belgesi Fotokopisi 2- Ġkametgah Belgesi 3- Eğitim Seminerine Katılım Belgesi 4-2 Adet Fotoğraf (En fazla 6 ay önce çekilmiģ renkli orijinal ) 5- Adli Sicil Kaydı (Savcılıktan) 6- Psikoteknik Değerlendirme Raporu (Sağlık Müdürlüğünden Onaylı) (Randevu belgesi. Randevudan sonra belge ibrazı zorunludur) 7- Keyif verici madde kullanıp kullanmadığına dair rapor. (Sağlık Müdürlüğünden Onaylı) (Randevu belgesi. Randevudan sonra belge ibrazı zorunludur) 8- Sosyal güvenlik durumunu gösterir belge,. NOT: 1- Ġstenilen tüm belgeler Oda BaĢkanlığınca Aslının Aynıdır olarak onaylanacaktır ya da evrak teslimi sırasında asıl belgeler ibraz edilecektir. 2- Hazırlanan evraklar sarı plastik dosya içerisinde yukarıdaki sıraya uygun olarak düzenli bir Ģekilde hazırlanacaktır. 3- Hazırlanan dosya MürselpaĢa Bulvarı No: 50 / A adresindeki Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Trafik ve Denetim ġube Amirliği ne teslim edilecektir. Ġrtibat Tel: /24 No lu UKOME Kararı nın 24. sayfasıdır. TARĠH :... /.../ EK 4: TAKSİ / TAKSİ DOLMUŞDA ÇALIŞMA İZİN BELGESİ NE SAHİP OLANLARIN VİZE İŞLEMLERİ İÇİN İSTENECEK BELGELER Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı'na;...Plaka,...Model,...Motor,...ġase Numaralı 4+1 yolcu kapasiteli taksi / Taksi- DolmuĢ sahibiyim....tarihli ÇalıĢma Ġzin Belgemin Vize iģlemlerini yaptırmak istiyorum.

20 Gerekli iģlemlerin yapılmasını müsaadelerinize arz ederim. ADI SOYADI : TELEFON NO : ADRESİ : EK: 1- Aracın Trafik tescil Belgesi fotokopisi, 2- Ġaracın Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi fotokopisi (Trafik Sigortası), 3-2 Adet Fotoğraf (En fazla 6 ay önce çekilmiģ renkli orijinal ) 4- Oda Kayıt Belgesi (Borcu olmadığına ve mesleki saygınlıkta olduğuna dair belge) 5- Araç Uygunluk Belgesi. NOT: 1- Ġstenilen tüm belgeler Oda BaĢkanlığınca Aslının Aynıdır olarak onaylanacaktır ya da evrak teslimi sırasında asıl belgeler ibraz edilecektir. 2- Hazırlanan evraklar sarı plastik dosya içerisinde yukarıdaki sıraya uygun olarak düzenli bir Ģekilde hazırlanacaktır. 3- Hazırlanan dosya MürselpaĢa Bulvarı No: 50 / A adresindeki Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Trafik ve Denetim ġube Amirliği ne teslim edilecektir. Ġrtibat Tel: /24 No lu UKOME Kararı nın 25. sayfasıdır.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TAKSİ VE TAKSİ - DOLMUŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TAKSİ VE TAKSİ - DOLMUŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK 2009/24 No lu UKOME Kararı İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TAKSİ VE TAKSİ - DOLMUŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, İzmir Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TAKSİ VE TAKSİ - DOLMUŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TAKSİ VE TAKSİ - DOLMUŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK Taksi - Dolmuş Yönergesi No 281.(2008/06.Toplantı) Tarih 09.04.2008 Saat 10.00 Yer İBŞB, Meclis Salonu 2008/113 No lu UKOME Kararı TEKLİF 08.11.2006 tarih, 259.(2006/11.) UKOME Genel Kurul Toplantısının

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TAKSİ VE TAKSİ - DOLMUŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK. Amaç

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TAKSİ VE TAKSİ - DOLMUŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK. Amaç İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TAKSİ VE TAKSİ - DOLMUŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK Amaç MADDE -1 Bu Yönergenin amacı, İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde 1986/10553

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Ticari Hatlı Minibüs (M Plaka) Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

Konya Büyükşehir Belediyesi Ticari Hatlı Minibüs (M Plaka) Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Kabul Tarihi: 18/06/2010 Kabul Sayısı: 360 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 16/07/2010 Tarihli Yeni Konya Gazetesi Konya Büyükşehir Belediyesi Ticari Hatlı Minibüs (M Plaka) Çalışma Yönetmeliği

Detaylı

AVANOS BELEDĠYESĠ ġehġr ĠÇĠ MĠNĠBÜS YÖNETMELĠĞĠ

AVANOS BELEDĠYESĠ ġehġr ĠÇĠ MĠNĠBÜS YÖNETMELĠĞĠ AVANOS BELEDĠYESĠ ġehġr ĠÇĠ MĠNĠBÜS YÖNETMELĠĞĠ KARAR TARĠHĠ : 11 / 05 / 2009 KARA NO : 8 Amaç: Madde 1- Bu Yönetmelik Avanos Belediyesi sınırları içinde belirlenen güzergâhlarda, yolcu taşıma izni verilen

Detaylı

ĐZMĐR BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ TAKSĐ VE TAKSĐ - DOLMUŞ YÖNERGESĐ

ĐZMĐR BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ TAKSĐ VE TAKSĐ - DOLMUŞ YÖNERGESĐ Taksi Dolmuş Yönergesi No 297. (2009/02.Toplantı) Tarih 11.02.2009 Saat 10.00 Yer ĐBŞB, Çetin Emeç Toplantı Salonu 2009/24 No lu UKOME Kararı TEKLĐF 09.04.2008 tarih, 281.(2008/06.) UKOME Genel Kurul Toplantısının

Detaylı

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TİCARİ HATLI MİNİBÜSLERİN HİZMET YÖNETMELİĞİ (M Plaka)

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TİCARİ HATLI MİNİBÜSLERİN HİZMET YÖNETMELİĞİ (M Plaka) KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TİCARİ HATLI MİNİBÜSLERİN HİZMET YÖNETMELİĞİ (M Plaka) Belediye Meclisi Kararı: 15/01/2007 tarih ve 16 sayılı AMAC: Madde: 1- Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi sınırları

Detaylı

ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI

ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 2 3 4 HİZMETİN ADI Trafik ve Denetim ile İlgili Şikayet ve Talep Değerlendirme Ulaşım Koordinasyon ile İlgili Şikayet ve Talep Değerlendirme Ulaşım Planlama ile İlgili Şikayet ve Talep Değerlendirme

Detaylı

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ TĠCARĠ HATLI MĠNĠBÜSLERĠN ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ TĠCARĠ HATLI MĠNĠBÜSLERĠN ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak MADDE:1 Amaç ve Kapsam: DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ TĠCARĠ HATLI MĠNĠBÜSLERĠN ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Bu yönetmelik Denizli BüyükĢehir sınırları içinde belirlenen

Detaylı

DÜZCE BELEDİYESİ (T) PLAKA TİCARİ TAKSİ ÇALIŞMA VE DEVİR YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

DÜZCE BELEDİYESİ (T) PLAKA TİCARİ TAKSİ ÇALIŞMA VE DEVİR YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak DÜZCE BELEDİYESİ (T) PLAKA TİCARİ TAKSİ ÇALIŞMA VE DEVİR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmelik, Düzce Belediyesi sınırları içinde vatandaşın ulaşım ihtiyacını

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu SIRA NO 1. T Plaka Devirleri 2. S Plaka Devir HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1-Başvuru Formu.(Ek-1) (Devir

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

ĠZMĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ UlaĢım Koordinasyon Merkezi

ĠZMĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ UlaĢım Koordinasyon Merkezi 2008/112 No lu UKOME Kararı TEKLĠF TEKNĠK KURUL KARARI 13.12.2006 tarih, 261.(2006/13) UKOME Genel Kurul Toplantısının 2006/298 No.lu Maddesi ile kabul edilen Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Servis Araçları

Detaylı

T.C. DENĐZLĐ BELEDĐYESĐ MECLĐS KARARI

T.C. DENĐZLĐ BELEDĐYESĐ MECLĐS KARARI TĐCARĐ HATLI MĐNĐBÜSLERĐN ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ Amaç : BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Madde: 1- Bu yönetmeliğin amacı; Belediye sınırları ve mücavir alan sınırları içinde belirlenen güzergâhlarda

Detaylı

Madde 3- Bu Yönetmelik 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun değişik 26 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3- Bu Yönetmelik 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun değişik 26 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. TİCARİ ARAÇLARDA REKLAM BULUNDURULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 28.02.1998-22800İLK (Değ:22.04.2003-25087) (Değ:10.06.2003-25134) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

DÜZCE BELEDİYESİ (T) PLAKA TİCARİ TAKSİ ÇALIŞMA VE DEVİR YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

DÜZCE BELEDİYESİ (T) PLAKA TİCARİ TAKSİ ÇALIŞMA VE DEVİR YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak DÜZCE BELEDİYESİ (T) PLAKA TİCARİ TAKSİ ÇALIŞMA VE DEVİR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmelik, Düzce Belediyesi sınırları içinde vatandaşın ulaşım ihtiyacını

Detaylı

Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü

Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ALANYA BELEDİYESİ DEVE İLE TURİSTİK FAALİYETTE BULUNAN HAYVAN İŞLETMELERİNİN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ YÖNETMELİĞİ Sunum:Hasan EŞİT Veteriner Hekim Aralık 2015

Detaylı

(04/10/2011 TARİH VE 165 SAYILI BELEDİYE MECLİS KARARI) KIRKLARELİ BELEDİYESİ ŞEHİRİÇİ TAŞIMA YÖNETMELİĞİ

(04/10/2011 TARİH VE 165 SAYILI BELEDİYE MECLİS KARARI) KIRKLARELİ BELEDİYESİ ŞEHİRİÇİ TAŞIMA YÖNETMELİĞİ (04/10/2011 TARİH VE 165 SAYILI BELEDİYE MECLİS KARARI) KIRKLARELİ BELEDİYESİ ŞEHİRİÇİ TAŞIMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Kırklareli

Detaylı

BİLECİK BELEDİYESİ ÖZEL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ

BİLECİK BELEDİYESİ ÖZEL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ BİLECİK BELEDİYESİ ÖZEL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ KARAR TARİHİ : 09/07/2010 KARAR NO : 2010/69 Amaç Madde 1- Bu yönetmelik Bilecik Belediyesi ve mücavir alan sınırları içerisinde her türlü servis taşımacılığı

Detaylı

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6 BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6 Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü personel kimlik

Detaylı

Nisan ANTALYA OKUL SERVİS ŞOFÖRLERİ EĞİTİCİ EĞİTİMİ SEMİNERİ

Nisan ANTALYA OKUL SERVİS ŞOFÖRLERİ EĞİTİCİ EĞİTİMİ SEMİNERİ Nisan 2015 - ANTALYA OKUL SERVİS ŞOFÖRLERİ EĞİTİCİ EĞİTİMİ SEMİNERİ 2 OKUL SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ 28 Ağustos 2007 tarihli ve 26627 sayılı Resmi Gazete 3 Yasal Dayanaklar: 26.09.2011 tarihli

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Ticari Taksi (TT-T Plaka) Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

Konya Büyükşehir Belediyesi Ticari Taksi (TT-T Plaka) Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Kabul Tarihi: 18/06/2010 Kabul Sayısı: 361 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 16/07/2010 Tarihli Konya Postası Gazetesi Konya Büyükşehir Belediyesi Ticari Taksi (TT-T Plaka) Çalışma Yönetmeliği

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde 02/04/1986 tarih ve 10553 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamındaki

Detaylı

T.C MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TİCARİ TAKSİLER ve TAKSİ DURAKLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TİCARİ TAKSİLER ve TAKSİ DURAKLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TİCARİ TAKSİLER ve TAKSİ DURAKLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Personel Servis Aracı Güzergah Kullanım İzin Belgesi TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1) Personel Servis Aracı Başvuru Formu 2) Araç

Detaylı

HAVSA BELEDİYESİ TAKSİ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM 1 : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK

HAVSA BELEDİYESİ TAKSİ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM 1 : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK HAVSA BELEDİYESİ TAKSİ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM 1 : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK Amaç: Madde 1- Bu Yönetmelik Havsa Belediyesi sınırları içinde belirlenen güzergahlarda yolcu taşıma izni verilen (T)

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Meclis Karar Numarası : 2016/219 Meclis Karar Tarihi : 11.08.2016 Yürürlüğe Girdiği Tarih :

Detaylı

T.C. ALMUS KAYMAKAMLIĞI Ġlçe Emniyet Amirliği HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ALMUS KAYMAKAMLIĞI Ġlçe Emniyet Amirliği HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HĠZMETĠN ADI 1 Elektronik Posta T.C. BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER 1-E-Posta-Bilgi Edinme, Ġhbar, ġikayet ve diğer (bimer@basbakanlık.gov.tr) 2-Bilgi Edinme, Ġhbar, ġikayet ve diğer HĠZMETĠN TAMAMLANMA

Detaylı

KAPAKLI BELEDİYESİ (T) PLAKALI TİCARİ TAKSİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

KAPAKLI BELEDİYESİ (T) PLAKALI TİCARİ TAKSİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar KAPAKLI BELEDİYESİ (T) PLAKALI TİCARİ TAKSİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç: Madde 1- Bu Yönetmelik Kapaklı Belediyesi mücavir alan sınırları içinde yolcu taşıma izni verilen

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ALT YAPI KOORDĠNASYON MERKEZĠ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK

T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ALT YAPI KOORDĠNASYON MERKEZĠ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK Karar No :82 Karar Tarihi :10/03/2015 KONUSU: Hizmet ve hizmet alanlarının mahalli özellikleri, zaman ve yer şartları ile mahalli imkânlar göz önünde bulundurularak 09.09.2014 tarih ve 142 karar numarasıyla

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENEL SEKRETERLİK DENİZ VE KIYI TESİSLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ DENİZ ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENEL SEKRETERLİK DENİZ VE KIYI TESİSLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ DENİZ ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENEL SEKRETERLİK DENİZ VE KIYI TESİSLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ DENİZ ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 - Bu yönergenin amacı; Muğla

Detaylı

T. C. BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TAŞIT KULLANIM YÖNERGESİ

T. C. BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TAŞIT KULLANIM YÖNERGESİ T. C. BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TAŞIT KULLANIM YÖNERGESİ Madde 1: Amaç Bu Yönergenin amacı; hizmet alım sözleşmesine istinaden çalışan veya kadrolu şoför veya görevli personel ile bunların haricinde

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ ŞEHİR İÇİ DOLMUŞ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

GİRESUN BELEDİYESİ ŞEHİR İÇİ DOLMUŞ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar GİRESUN BELEDİYESİ ŞEHİR İÇİ DOLMUŞ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Giresun Belediyesi ve mücavir alan sınırları içerisinde toplu taşıma

Detaylı

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ İKAMETGAH GEÇİCİ YER TAHSİS BELGESİ ENCÜMEN ONAYI GEREKLİDİR. (İŞGALİYE) TALEBİ TEK ÜRÜN İÇİN GEÇERLİDİR.

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ İKAMETGAH GEÇİCİ YER TAHSİS BELGESİ ENCÜMEN ONAYI GEREKLİDİR. (İŞGALİYE) TALEBİ TEK ÜRÜN İÇİN GEÇERLİDİR. SIRA NO HİZMETİN ADI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 1 Sayfa 1 BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLAN MA SÜRESİ (EN GEÇ) 130 ADRES TESPİTİ 2 GÜN İLAN METNİ 131 ANONS TARİH VE NO 132 CEZAYA İTİRAZ ZABIT VARAKASI

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 108 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Geçiş Yolu Ön İzin Belgesi 109 Geçiş Yolu İzin Belgesi 110 Yol Güzergâh Belgesi Veren C Plakalı Araçların İşlemleri) 2-Vaziyet planı (1/200 ölçekli), 3-Tapu veya

Detaylı

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TİCARİ TAKSİ HİZMET YÖNETMELİĞİ (TT - T Plaka)

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TİCARİ TAKSİ HİZMET YÖNETMELİĞİ (TT - T Plaka) KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TİCARİ TAKSİ HİZMET YÖNETMELİĞİ (TT - T Plaka) Belediye Meclisi Kararı: 15/01/2007 tarih ve 16 sayılı AMAÇ: Madde: 1-Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FAYTON ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ YÖNERGESİ AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FAYTON ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ YÖNERGESİ AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK 2011/269 No lu UKOME Kararı İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FAYTON ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ YÖNERGESİ AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK AMAÇ MADDE 1- Bu Yönerge Karayolu taşımacılığına ait mevzuat hükümleri

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ T.C. KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ ARAÇ KULLANIM YÖNERGESĠ 2017 Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, makam hizmetine tahsis edilen taşıtların dışında Karabük Üniversitesinin sahip olduğu

Detaylı

T.C. ULAġTIRMA BAKANLIĞI Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü. SAYI : B.11.0.KUG.0.00.17.00/230-9541 09/07/2009 KONU : A Türü Yetki Belgeleri

T.C. ULAġTIRMA BAKANLIĞI Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü. SAYI : B.11.0.KUG.0.00.17.00/230-9541 09/07/2009 KONU : A Türü Yetki Belgeleri GENELGE (2009/KUGM- 21 /YOLCU) Bilindiği üzere, Karayolu Taşıma Yönetmeliği ekonomik, sosyal ve ticari hayatın gereklerine göre yeniden düzenlenerek 11 Haziran 2009 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Detaylı

T.C. KIRIKKALE BELEDİYESİ TİCARİ (M) PLAKALI MİNİBÜS ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KIRIKKALE BELEDİYESİ TİCARİ (M) PLAKALI MİNİBÜS ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KIRIKKALE BELEDİYESİ TİCARİ (M) PLAKALI MİNİBÜS ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK AMAÇ: Madde -1 -Bu Yönetmelik Kırıkkale Belediyesi sınırları içinde belirlenen

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FAYTON ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ YÖNERGESİ

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FAYTON ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ YÖNERGESİ 2016/528 No.lu UKOME Kararı TEKLİF 13.07.2011 tarih, 2011/269 No.lu UKOME Genel Kurul Kararı Onay Tarihi: 25.07.2016 İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FAYTON ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ YÖNERGESİ AMAÇ MADDE 1-

Detaylı

ĠZMĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ UlaĢım Koordinasyon Merkezi

ĠZMĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ UlaĢım Koordinasyon Merkezi 2008/289 No lu UKOME Kararı TEKLĠF UKOME Genel Kurul Toplantısı nın 26.09.2007 tarih, 2007/151 No.lu Kararı ile uygun görülen Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Karayolu Toplu TaĢımacılık Esasları Yönergesi nde

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KORUMA VE GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ ULAŞIM GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KORUMA VE GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ ULAŞIM GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KORUMA VE GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ ULAŞIM GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs

Detaylı

MİNİBÜS ÇALIŞMA YÖNERGESİ

MİNİBÜS ÇALIŞMA YÖNERGESİ MİNİBÜS ÇALIŞMA YÖNERGESİ MADDE 1: AMAÇ Bu yönerge İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde hatlı olarak çalıştırılan Merkez Hatlı Belediye Ruhsatlı Ticari ( M ) plakalı Taşıtlara ilişkin kuralları

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TRAFİK YÖNERGESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TRAFİK YÖNERGESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TRAFİK YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, can ve mal güvenliği yönünden; Yüzüncü Yıl Üniversitesinin yönetimi altındaki alanlar içinde trafik düzeninin sağlanması

Detaylı

TEKLĠF TEKNĠK KURUL KARARI. 2008/289 No lu UKOME Kararı

TEKLĠF TEKNĠK KURUL KARARI. 2008/289 No lu UKOME Kararı 2008/289 No lu UKOME Kararı TEKLĠF UKOME Genel Kurul Toplantısı nın 26.09.2007 tarih, 2007/151 No.lu Kararı ile uygun görülen Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Karayolu Toplu TaĢımacılık Esasları Yönergesi nde

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 30 Ocak 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29252 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: AYAKTA TEġHĠS VE TEDAVĠ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUġLARI HAKKINDA YÖNETMELĠKTE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK MADDE 1

Detaylı

T.C. İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOLARI

T.C. İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOLARI T.C. İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Araç Tescil 2 Nakil Olan Araçlardan 3 Yeni Kayıt (Faturalı)

Detaylı

T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YÖNETMELĠĞĠNDE BELEDĠYELERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YÖNETMELĠĞĠNDE BELEDĠYELERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YÖNETMELĠĞĠNDE BELEDĠYELERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ GÜRÜLTÜ NEDĠR? HoĢa gitmeyen ***istenmeyen *** rahatsız edici ses olarak

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FAYTON TAŞIMACILIĞI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FAYTON TAŞIMACILIĞI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmelik karayolu taşımacılığına ait mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, trafik düzeni ve güvenliği yönünden Antalya Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı;

Detaylı

Ruhsat Harcı (2015 yılı için Jeotermal kaynak iģletme harç miktarı; 7.028,45 TL., mineralli su iģletme ruhsat harç miktarı 3.514,25 TL.

Ruhsat Harcı (2015 yılı için Jeotermal kaynak iģletme harç miktarı; 7.028,45 TL., mineralli su iģletme ruhsat harç miktarı 3.514,25 TL. JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MĠNERALLĠ SULAR ARAMA RUHSATI MÜRACAATI Talep sahibince 1/25000 ölçekli pafta adı ve altı derecelik dilim esas alınarak yedi basamaklı koordinat sistemine göre yirmi noktayı ve

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ TEKĠRDAĞ ġube MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA ġ I M A Y A P T I R I L A C A K T I R

TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ TEKĠRDAĞ ġube MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA ġ I M A Y A P T I R I L A C A K T I R TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ TEKĠRDAĞ ġube MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA ġ I M A Y A P T I R I L A C A K T I R Dumansız Sanayi Bölgesindeki Kiralık Evren Depo Stoklarından 5.000 ton, dökme hububatın karayolundan Tekirdağ

Detaylı

KARAMAN BELEDİYE MECLİS KARARI

KARAMAN BELEDİYE MECLİS KARARI KARAR TARİHİ: 07.12.2010 KARAMAN BELEDİYE MECLİS KARARI KARAR-443 Belediye Meclisinin 05.11.2010 tarih ve 359 sayılı kararı ile tekrar İdari İşler Komisyonuna havale edilen Özel Servis Araçları Yönetmeliği

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TİCARİ TAKSİLER ve TAKSİ DURAKLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TİCARİ TAKSİLER ve TAKSİ DURAKLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, 6360 sayılı; ondört ilde Büyükşehir Belediyesi ve yirmi yedi ilçe kurulması ile bazı kanun ve kanun hükmünde

Detaylı

ŞARKİKARAAĞAÇ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTI TABLOSU

ŞARKİKARAAĞAÇ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTI TABLOSU 1 2 3 ADI Yeni Kayıt Araç Tescil İşlemleri Trafik şahadetnameli Araç Tescil İşlemleri Kendi Adına Nakil Olan Araçların Tescil İşlemleri 1-Fatura 2-Uygunluk Belgesi (Aslı) 3-Özel tüketim Vergisi Makbuzu

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ( M ) PLAKALI HATLI MİNİBÜS ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanak.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ( M ) PLAKALI HATLI MİNİBÜS ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanak. 2014/311 No.lu UKOME Kararı İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ( M ) PLAKALI HATLI MİNİBÜS ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 Bu Yönerge, mülga 3030 Sayılı Büyükşehir

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Silivri Belediye

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Bağlılık Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik Kütahya

Detaylı

T.C. HATAY VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. HATAY VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. HATAY VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIR A NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ

Detaylı

T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Senato İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞINA

T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Senato İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞINA Evrak Tarih ve Sayısı: 08/02/2016-E.2067 T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Senato *BEKAZ2UM* Sayı : 26842974-050.01.04/ Konu : Senato Kararı İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞINA Üniversitemiz Senatosunun

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI PERSONEL KİMLİK KARTI YÖNERGESİ

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI PERSONEL KİMLİK KARTI YÖNERGESİ 1 -> 6 10.08.2011 10:28 T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI PERSONEL KİMLİK KARTI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TRAFİK YÖNERGESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TRAFİK YÖNERGESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TRAFİK YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, can ve mal güvenliği yönünden; Yüzüncü Yıl Üniversitesinin yönetimi altındaki alanlar içinde trafik düzeninin sağlanması

Detaylı

GEMİ ACENTELERİ EĞİTİM YÖNERGESİ ( 16 Mayıs 2013 tarih ve 5299 sayılı Bakanlık Olur u ) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

GEMİ ACENTELERİ EĞİTİM YÖNERGESİ ( 16 Mayıs 2013 tarih ve 5299 sayılı Bakanlık Olur u ) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler GEMİ ACENTELERİ EĞİTİM YÖNERGESİ ( 16 Mayıs 2013 tarih ve 5299 sayılı Bakanlık Olur u ) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge, gemi acentelerinin ulusal mevzuat ve uluslararası denizcilik

Detaylı

2011/ 350 No lu UKOME Kararı

2011/ 350 No lu UKOME Kararı 2011/ 350 No lu UKOME Kararı Amaç: MADDE 1- İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK Bu Yönerge, İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde

Detaylı

TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU

TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU KULÜP VE SPORCU TESCİL, LİSANS, VİZE VE TRANSFER TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM - AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Talimatın amacı, Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunun

Detaylı

EĞİRDİR İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTI TABLOSU

EĞİRDİR İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTI TABLOSU 1 2 3 ADI Yeni Kayıt Araç Tescil İşlemleri Trafik şahadetnameli Araç Tescil İşlemleri Kendi Adına Nakil Olan Araçların Tescil İşlemleri 1-Fatura 2-Uygunluk Belgesi (Aslı) 3-Özel tüketim Vergisi Makbuzu

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1 Vatandaşın Talep ve Şikayetlerinin Değerlendirilmesi 1. Dilekçe 2. E-Posta 15 GÜN 2 Uygunluk Belgesi

Detaylı

BELEDİYE TRAFİK KOMİSYON RAPORLARI BELEDİYE TRAFİK KOMİSYON RAPORLARI Tarihi Sayısı Karar Özeti 02/01/2014 2014-01 Belediye Meclisinin 02/01/2014

BELEDİYE TRAFİK KOMİSYON RAPORLARI BELEDİYE TRAFİK KOMİSYON RAPORLARI Tarihi Sayısı Karar Özeti 02/01/2014 2014-01 Belediye Meclisinin 02/01/2014 BELEDİYE TRAFİK KOMİSYON RAPORLARI BELEDİYE TRAFİK KOMİSYON RAPORLARI Tarihi Sayısı Karar Özeti 02/01/2014 2014-01 Belediye Meclisinin 02/01/2014 tarihli toplantısında Trafik Komisyonuna havale edilen

Detaylı

BELGE VE LOGO KULLANMA TALİMATI

BELGE VE LOGO KULLANMA TALİMATI Sayfa No 1 / 5 1.AMAÇ TB nin sistem belgelendirme faaliyetleri çerçevesinde, belgelendirilen kuruluģların ilgili yönetim sistemi belge ve logolarını kullanma esaslarını amaçlamaktadır. 2.KAPSAM TB Logosu

Detaylı

KUMRU İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

KUMRU İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Bilgi Edinme Başvurusu 2 3 4 (FATURALI ARAÇLARLA İLGİLİ-YENİ ARAÇ) (NAKİL ARAÇLAR) (ŞAHADETNAME İLE YENİ KAYIT YAPILACAK ARAÇLARIN İŞLEMLERİ) KUMRU İLÇE EMNİYET

Detaylı

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ 7.BÖLGE 6.BÖLGE 5.BÖLGE 4.BÖLGE 3.BÖLGE 2.BÖLGE 1.BÖLGE YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/121456 İLKÖĞRETİM

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK 2011/ 350 No lu UKOME Kararı İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK Amaç MADDE 1- Bu Yönerge, İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde

Detaylı

Tanımlar: Madde 4- Bu yönetmelikte geçen terimlerden, Araç Sürücüsü : Minibüs, midibüs ve otobüsü sevk ve idare eden şoför

Tanımlar: Madde 4- Bu yönetmelikte geçen terimlerden, Araç Sürücüsü : Minibüs, midibüs ve otobüsü sevk ve idare eden şoför EDİRNE BELEDİYESİ SINIRLARI (MÜCAVİR ALANI DAHİL) İÇERİSİNDE BULUNAN KÖYLERDEN ŞEHİR MERKEZİNE TAŞIMACILIK YAPAN ( J ) PLAKALI MİNİBÜS, MİDİBÜS VE OTOBÜSLERİN ÇALIŞMA ESALARINA DAİR YÖNETMELİK BÖLÜM 1

Detaylı

EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI. HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ)

EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI. HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI SIRA 21 Bina Aplikasyonu - Plankote ĠĢlemleri 1) Dilekçe 2) Aplikasyon krokisi 3) Plankote 22 Ġrtifak (Geçit) Hakkı Tesis Edilmesi ĠĢlemleri

Detaylı

Meclisin tasviplerine arz olunur.07/05/2008

Meclisin tasviplerine arz olunur.07/05/2008 BELEDĐYE TRAFĐK KOMĐSYON RAPORLARI Tarihi Sayısı Karar Özeti 07/05/2008 2008/42 (2008/42)GÜNDEM 1: Belediye Meclisinin 01/05/2008 tarih ve 179 nolu kararı ile komisyonumuza havale edilen; Uydukent minibüs

Detaylı

HORASAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TRAFİK TESCİL VE DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ

HORASAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TRAFİK TESCİL VE DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ HORASAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI S.NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI EHLİYETİN TESLİMİ (1.DEFA) TRAFİK TESCİL VE DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 3-Vergi Dairesinden

Detaylı

Meclisin tasviplerine arz olunur. 08/02/2010

Meclisin tasviplerine arz olunur. 08/02/2010 BELEDĐYE TRAFĐK KOMĐSYON RAPORLARI Tarihi Sayısı Karar Özeti 08/02/2010 2010/14 (2010/14: Belediye Meclisinin 01/02/2010 tarih ve 84 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen; Sarıdere Alışveriş

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL HAKKINDA NAKLEN TAYİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL HAKKINDA NAKLEN TAYİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL HAKKINDA NAKLEN TAYİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç Madde 1- (1) Karabük Üniversitesi nde görev yapan idari personelin naklen tayin taleplerinin değerlendirmesinde uygulanacak

Detaylı

KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI

Detaylı

ERDEK EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARDI TABLOSU

ERDEK EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARDI TABLOSU ERDEK EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARDI TABLOSU SIRA 1 6136 Sayılı Kanuna Göre Silah Ruhsatları Yönetmeliğin 8.9 Mad. 2 221 Sayılı Kanuna Göre Yivsiz Tüfek Ruhsatı 3 Umuma Açık Yerler 29 Sayılı Kanun

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü GENELGE (2005/11 )

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü GENELGE (2005/11 ) SAYI : B.18.0.ÇYG.0.04.00.02/ KONU : Tehlikeli Atık TaĢınımı T.C.. GENELGE (2005/11 ) Bakanlığımızca Avrupa Birliği müktesebatına uyum çerçevesinde hazırlanan ve 27 Ağustos 1995 tarih ve 22387 sayılı Resmi

Detaylı

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 1 Yeni Sürücü Belgesi verme işlemi 2 Fark Sürücü Belgesi verme işlemi 1 - Öğrenim Belgesi (Belgenin aslı veya sürücü kursu veya okulundan tasdikli fotokopisi) 2 - M.T.S. Kursu'na Müracaat Formu (Ek-2 )

Detaylı

KAYSERİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

KAYSERİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI KAYSERİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 2 3 4 Sürücü belgesi işlemleri (sertifika karşılığı ilk kez sürücü belgesi verilmesi) Yabancı ülke sürücü

Detaylı

YOLCU TAŞIYAN ARAÇ MESLEKİ SÜRÜCÜ BELGESİ VERİLMESİ VE UYULMASI GEREKEN KURALLAR TÜZÜĞÜ

YOLCU TAŞIYAN ARAÇ MESLEKİ SÜRÜCÜ BELGESİ VERİLMESİ VE UYULMASI GEREKEN KURALLAR TÜZÜĞÜ YOLCU TAŞIYAN ARAÇ MESLEKİ SÜRÜCÜ BELGESİ VERİLMESİ VE UYULMASI GEREKEN KURALLAR TÜZÜĞÜ [(26.7.2007 R.G. 135 EK III A.E. 522 Sayılı Tüzüğün), (18.1.2008 R.G. 13 EK III A.E. 73), (23.1.2008 R.G. 16 EK III

Detaylı

OKUL SERVĠS ARAÇLARI HĠZMET YÖNETMELĠĞĠ

OKUL SERVĠS ARAÇLARI HĠZMET YÖNETMELĠĞĠ OKUL SERVĠS ARAÇLARI HĠZMET YÖNETMELĠĞĠ Resmî Gazete : 28.08.2007/26627 Ek ve Değişiklikler: 1) 11.10.2008/27021 RG 2) 17.9.2009/27352 RG BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

Belediye: Afyonkarahisar Belediyesi,

Belediye: Afyonkarahisar Belediyesi, BELEDĠYE TRAFĠK KOMĠSYON RAPORLARI Tarihi Sayısı Karar Özeti 12/11/2013 2013-45 Belediye Meclisinin 04/11/2013 tarih ve 424 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen Zabıta Müdürlüğünün 01/10/2013

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK İzmir Büyükşehir Belediyesi Servis Araçları Yönergesi No 281.(2008/06.Toplantı) Tarih 09.04.2008 Saat 10.00 Yer İBŞB, Meclis Salonu 2008/112 No lu UKOME Kararı TEKLİF 13.12.2006 tarih, 261.(2006/13) UKOME

Detaylı

KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ

KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ Kırklareli Organize Mülkiyetinde bulunan, İşbu ilan metni ekinde yer alan Satış Şartnamesinde; markası,

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE

Detaylı

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır)

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır) Türkiye Bankalar Birliği'nden: TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ ÜYELERİNİN MÜŞTERİLERİNİN RİSK MERKEZİ NEZDİNDEKİ BİLGİLERİNİN KENDİLERİNE YA DA ONAY VERMELERİ KOŞULUYLA BELİRLEDİKLERİ GERÇEK VEYA

Detaylı

1-E-Posta-Bilgi Edinme, İhbar, bimer@başbakanlık.gov.tr 2-Şikâyet ve Diğer Müracaatlar. 1 Fotoğraf 2 Sabıka Kaydı Olmadığına Dair Yazılı Beyanı

1-E-Posta-Bilgi Edinme, İhbar, bimer@başbakanlık.gov.tr 2-Şikâyet ve Diğer Müracaatlar. 1 Fotoğraf 2 Sabıka Kaydı Olmadığına Dair Yazılı Beyanı T.C. ARTOVA KAYMAKAMLIĞI İlçe Emniyet Amirliği HİZMET STANDARTLARI TABLOSU S.N. HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Elektronik Posta 1-E-Posta-Bilgi Edinme, İhbar, bimer@başbakanlık.gov.tr 2-Şikâyet

Detaylı

TİCARİ PLAKALARIN VERİLMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARAR KARAR SAYISI : 86/10553 RESMİ GAZETE TARİHİ :03-05-1986/19096

TİCARİ PLAKALARIN VERİLMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARAR KARAR SAYISI : 86/10553 RESMİ GAZETE TARİHİ :03-05-1986/19096 TİCARİ PLAKALARIN VERİLMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARAR KARAR SAYISI : 86/10553 RESMİ GAZETE TARİHİ :03-05-1986/19096 KARAR SAYISI : 90/390 RESMİ GAZETE TARİHİ :27-06-1990/20561 KARAR SAYISI

Detaylı

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sivas

Detaylı

T.C. KONYA VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

T.C. KONYA VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI T.C. KONYA VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SÜRÜCÜ BELGESİ BÜRO AMİRLİĞİ HİZMETİN

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. 1-Yeşilkart Başvuru formu 2-Aile Nüfus Kayıt Örneği 3-Başvuru Dilekçesi

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. 1-Yeşilkart Başvuru formu 2-Aile Nüfus Kayıt Örneği 3-Başvuru Dilekçesi SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 01 Şikayet Müracaatları 1-Şikayet Dilekçesi 2-Nüfus Cüzdan Fotokopileri 3-Tanıkları 4-Tanık

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı ĠHALE ĠLANI

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı ĠHALE ĠLANI T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı Sıra No: 1 Ġhâle Edilecek Yerin Adı, Ġhâlenin Tarihi ve Saati, Ġhâlenin Yapılacağı Yer: Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz

Detaylı