bedeli karşılığında devrinde, gelir ve kurumlar vergisi tevkifatı ile katma değer vergisi uygulaması anlatılmaya çalışılacaktır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "bedeli karşılığında devrinde, gelir ve kurumlar vergisi tevkifatı ile katma değer vergisi uygulaması anlatılmaya çalışılacaktır."

Transkript

1 ÖZEL MALİYET BEDELİ NİTELİĞİNDEKİ KIYMETLERİN KİRA BEDELİ KARŞILIĞINDA DEVRİNİN GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ TEVKİFATI İLE KDV AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ İbrahim ERCAN * 1- GİRİŞ Gayrimenkul sermaye iradı, 193 Sayılı GVK nın (Gelir Vergisi Kanunu) 70 inci maddesinde yazılı mal ve hakların kiraya verilmesi karşılığında elde edilen iratlardan oluşmaktadır. Söz konusu iratlar, adı geçen Kanunun 70 inci maddesinde yazılı mal ve hakların kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde o yıla veya geçmiş yıllara ait olarak nakden veya aynen tahsil edilen kira bedelleridir. Kiracı tarafından gayrimenkulü genişletecek veya iktisadi değerini devamlı surette artıracak şekilde gayrimenkule ilave edilen kıymetlerin, kira müddetinin sonunda bedelsiz olarak kiralayana devrolması halinde, söz konusu kıymetlerin kiralayan açısından, bu tarihte aynen tahsil olunmuş kira bedelleri sayılacağı, GVK nın 72 inci maddesinde belirtilmiştir. Bununla birlikte, GVK nın 94 üncü maddesine göre, vergi tevkifatı yapmak zorunda olanların, 70 inci maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığında yaptıkları kira ödemelerinden % 20 oranında (2009/14592 sayılı BKK) tevkifat yapmak zorunda oldukları, 94 üncü maddenin 5/a bendinde hüküm altına alınmıştır. 213 Sayılı VUK un (Vergi Usul Kanunu) 272 nci maddesinde, kiralanan gayrimenkullerin iktisadi kıymetini devamlı olarak artırmak amacıyla yapılan giderlerin, özel maliyet bedeli olarak aktifleştirilmesi, 327 nci maddesinde ise özel maliyet bedellerinin, kira süresine göre eşit yüzdelerle itfa edileceği ve kira süresi dolmadan kiralanan şeyin boşaltılması halinde, henüz itfa edilmemiş olan giderlerin boşaltma yılında bir defada gider yazılacağı, belirtilmiştir. Bu çalışmamızda, özel maliyet bedeli niteliğindeki harcamaların aktifleştirilmesi ve itfası ile, özel maliyet bedeli niteliğindeki kıymetlerin kira * Vergi Denetmeni 177

2 bedeli karşılığında devrinde, gelir ve kurumlar vergisi tevkifatı ile katma değer vergisi uygulaması anlatılmaya çalışılacaktır. 2- ÖZEL MALİYET BEDELİ VE İTFASI Bilindiği üzere, VUK un 258 inci maddesinde, Değerleme nin vergi matrahlarının hesaplanmasıyla ilgili iktisadi kıymetlerin takdir ve tespiti olduğu, 259 ncu maddesinde ise, değerlemede iktisadi kıymetlerin vergi kanunlarında gösterilen gün ve zamanlarda haiz oldukları kıymetlerin esas alınacağı belirtilmiş, sonraki maddelerde de iktisadi kıymetlerin değerlemesinde kullanılacak ölçüler ve her bir iktisadi kıymetin değerlemesinde kullanılacak esaslara ayrıntılı olarak yer verilmiştir. Ayrıca, VUK un İktisadi İşletmelere Dahil Kıymetleri Değerleme başlığı altında yer alan 269 uncu maddesinde gayrimenkullerin maliyet bedeli ile değerleneceği, belirdikten sonra, VUK un Gayrimenkullerde Maliyet Bedelinin Artması başlıklı 272 nci maddesinde; gayrimenkuller kira ile tutulmuş ise veya elektrik üretim ve dağıtım varlıklarının işletme hakkı verilmiş ise, kiracı veya işletme hakkına sahip tüzel kişi tarafından yapılan bir ve ikinci fıkralardaki giderler bunların özel maliyet bedeli olarak ayrıca değerleneceği, kiracının veya işletme hakkına sahip tüzel kişinin faaliyetini icra için vücuda getirdiği tesisata ait giderlerin de bu hükümde olduğu, belirtilmiştir. Bu doğrultuda, yapılan giderlerin özel maliyet bedeli olarak değerlendirilebilmesi için; Bir gayrimenkulün kiralanmış olması veya elektrik üretim ve dağıtım varlıklarının işletme hakkı verilmiş olması, Yapılan giderlerin kiralanan gayrimenkulün veya işletme hakkına sahip olunan elektrik üretim ve dağıtım varlıklarının değerini arttırmış, genişletmiş ya da kiracının veya işletme hakkına sahip tüzel kişinin faaliyetini yürütebilmek için oluşturulan bir tesisata ilişkin olması, Giderler kiracı veya işletme hakkına sahip tüzel kişi tarafından yapılmış olması, Kiralanan gayrimenkulün veya işletme hakkına sahip olunan elektrik üretim ve dağıtım varlıklarının üzerinde yapılan değer arttırıcı kıymetin, kiralama veya işletme hakkı süresi sonunda başka bir yerde kullanılmaması, gerekmektedir. 178

3 Özel maliyet bedeli olarak aktifleştirilen giderlerin değerlemesi gayrimenkullerin değerlemesindeki genel esaslara göre yapılır. Başka bir deyimle, özel maliyet bedelinin değerlemesi ölçüsü maliyet bedelidir. Maliyet bedelinin bilinmemesi durumunda değerleme VUK un 289 uncu maddesine göre esas itibariyle emsal bedeli ile değerlenir. Ancak, kiralanan gayrimenkul üzerine doğrudan bina yapılması durumunda maliyet bedeli bilinmeyen özel maliyet konusu binanın değerlemesinin aynı madde hükmüne göre vergi değeri ile yapılması gerekmektedir. Özel maliyet bedellerinin nasıl itfa edileceği ise, VUK un 327 nci maddesinde belirtilmiştir. Söz konusu maddeye göre, gayrimenkullerin, elektrik üretim ve dağıtım varlıklarının ve gemilerin iktisadi kıymetlerini artıran ve 272 inci maddede yazılı özel maliyet bedelleri, kira veya işletme hakkı süresine göre eşit yüzdelerle itfa edilecek, kira veya işletme hakkı süresi dolmadan, kiralanan veya işletme hakkı alınan şeyin boşaltılması veya işletme hakkının herhangi bir sebepten sona ermesi halinde henüz itfa edilmemiş olan giderler, boşaltma veya hakkın sona erdiği yılda bir defada gider yazılacaktır. Bununla birlikte, kirası süresi belli olmayan özel maliyet bedelleri 333 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğine göre beş yılda itfa edilecektir. Ayrıca, özel maliyet bedellerinin itfasının eşit yüzdeler halinde yapılması öngörüldüğünden, azalan bakiyeler usulü amortisman ayrılması mümkün değildir. Ancak, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerine göre ise, özel maliyet bedeli, kira süresi beş yıldan azsa kira süresi içinde, beş yıldan fazla ise beş yılda eşit yüzdelerle itfa edilmesi gerekmektedir. 3- GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI Gayrimenkul sermaye iradı ve vergilendirilmesine ilişkin hükümlere GVK nın 70 inci ve takip eden maddelerinde yer verilmiştir. Bu hükümler kapsamında gayrimenkul sermaye iradına kısaca değinirsek; Gayrimenkul sermaye iradı, GVK nın 70 inci maddesinde 8 bent halinde sıralanan mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyetleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen gelir unsurunu, ifade etmektedir. 179

4 Gayrimenkul sermaye iratlarında, gayrisafi hasılat, 70 inci maddede yazılı mal ve hakların kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde o yıla veya geçmiş yıllara ait olarak nakden veya aynen tahsil edilen kira bedellerinin tutarıdır. Bununla birlikte, GVK nın 72 nci maddesinin üçüncü fıkrasına göre; kiracı tarafından gayrimenkulü genişletecek veya iktisadi değerini devamlı surette artıracak şekilde gayrimenkule ilave edilen kıymetler (özel maliyet bedelinin), kira müddetinin sonunda bedelsiz olarak kiralayana devrolunduğu takdirde, söz konusu kıymetler kiralayan bakımından, bu tarihte aynen tahsil olunmuş kabul edilmekte ve söz konusu kıymetlerin emsal bedelinden düşük değerle devri halinde, aradaki fark bedelsiz devir sayılmaktadır. Gayrimenkul sermaye iratlarında tahsil esası geçerlidir. Vergilenecek kazanç ise, gayrisafi hasılattan, iradın sağlanması ve idamesi için yapılan giderler indirildikten sonra kalan müspet fark olan, safi irattan oluşur. Ayın olarak tahsil edilen kiralar ise, VUK hükümlerine göre emsal bedeli ile paraya çevrilir. Emsal bedelin tayini için, VUK un 267 nci maddesine göre, Takdir Komisyonuna başvurmak gerekir. Gayrimenkul sermaye iradı esas olarak beyana tabidir. Mesken kira gelirlerinde GVK nın 21 inci maddesinde belirtilen istisna tutarının (2011 yılı için TL üzerindeki miktar beyan edilir. Bununla birlikte, GVK nın 94 üncü maddesinde vergi tevkifatı yapmak zorunda olanlar sıralanmış olup, maddenin 5/a bendinde de 70 inci maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden % 20 oranında (2009/14592 sayılı BKK) vergi tevkifatı yapılacağı belirtilmiştir. Bu doğrultuda, GVK nın 94 üncü maddesine göre stopaj mükellefiyeti olanlar, avans olarak yaptıkları ödemeler dahil, nakden veya hesaben yaptıkları kira ödemeleri sırasında da tevkifat yapmak zorundadırlar. Ancak, herhangi bir işletmenin aktifine kayıtlı gayrimenkul ve hakların kiraya verilmesi karşılığında elde edilen gelir, ticari kazanç olarak kabul edildiğinden, bu nitelikteki kira ödemelerinden stopaj yapılmayacağı tabidir. 180

5 4- ÖZEL MALİYET BEDELİ NİTELİĞİNDEKİ KIYMETİN KİRA BEDELİ KARŞILIĞINDA DEVRİNDE GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ TEVKİFATI Kira bedeli karşılığında gerçekleştirilecek özel maliyet bedeli niteliğindeki kıymetlerin devri, kiracı tarafından gayrimenkulü genişletecek veya iktisadi değerini devamlı surette artıracak şekilde gayrimenkule ilave edilen kıymetlerin, kira süresinin sonunda, kira bedeline karşılık bedelsiz olarak kiralayana bırakılması şeklinde gerçekleşmektedir. Yap-işlet-devret modelinde yapılan kiralamalar bu şekilde olmakla birlikte, diğer kiralama işlemlerinde de bu şekilde kiralamalarla karşılaşılmaktadır. Örneğin, büro olarak kullanmak maksadıyla bedelsiz 5 yıllığına kiralanan bina için yapılan harcama sonucu elde oluşan özel maliyet bedeli niteliğindeki kıymetlerin, kira bedeli olarak bedelsiz kiralayana devredilmesi bu şekildedir. Bu nitelikteki kiralama işlemlerine ilişkin olarak İstanbul Defterdarlığı ve İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı nca verilen özelge özetleri aşağıdaki gibidir. İstanbul Defterdarlığı nın tarih ve B.07.4.DEF GVK-94/ sayılı, Yap-işlet-devret modeli ne göre üzerinde inşaat yapılan gayrimenkulün anlaşma süresi sonunda bedelsiz olarak, gayrimenkul sahibine devredilmesi durumunda vergisel yükümlülüklerin ne olacağı konusundaki özelgesinde; İLGİ Bu hükümlere göre; şirketinizin ortağına ait gayrimenkulü (arsa) 20 yıl süreyle bir bedel ödemeksizin kullanması, üzerinde inşaat yapması ve bu sürenin sonunda da yine bir bedel söz konusu olmaksızın üzerinde inşa edilen bina ile birlikte ortağınıza devretmesi durumunda; gayrimenkulün iktisadi kıymetini artırıcı nitelikteki bina harcamaları Gelir Vergisi Kanunu nun 70. maddesi uyarınca gayrimenkul sahibi açısından gayrimenkul sermaye iradı olarak değerlendirilecek ve kira süresinin sonunda yapılan binanın emsal bedeli arsa sahibi ortak tarafından gayrimenkul sermaye iradı olarak beyan edilecektir. Dolayısıyla; kiralama süresince (20 yıl) nakden veya hesaben bir kira ödemesi söz konusu olmadığı için şirketiniz tarafından gelir vergisi tevki- 181

6 fatı da yapılmayacaktır. Ayrıca kira ile ilgili olarak muhtasar beyanname de verilmeyecektir. Denilmektedir. İstanbul Defterdarlığı nın tarih ve B.07.4.DEF GVK-94/ sayılı, Büro olarak kullanmak maksadıyla bedelsiz 5 yıllığına kiralanan bina için yapılan (harcamaların), Özel maliyet bedeli nin kira bedeli olarak kabul edilip edilmeyeceği ve üzerinden tevkifat yapılıp yapılmayacağı konusundaki özelgesinde; İLGİ Bu hükümlere göre, arsa sahibinin arsası üzerine kullanım alanı için şirketinizce yapılacak inşaatın tamamlanmasından sonra bu hizmetinize karşılık olarak inşa ettiğiniz binayı 5 yıl süre ile bir bedel ödemeksizin kullanacağınız anlaşılmış olup, gayrimenkulün iktisadi kıymetlerini arttırıcı harcamaların özel maliyet bedeli hesabına aktarıldığı tarihte ayın şeklinde kira peşin olarak ödenmiş sayılacağından bu tarihte yürürlükte olan gelir vergisi tevkifatı oranı üzerinden (emsal bedeli esas alınarak) gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir. Denilmektedir. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı nın tarih ve B.07.1.GİB /GVK-94/ sayılı, Yap-işlet-devret modeli ne göre üzerinde inşaat yapılan gayrimenkulün anlaşma süresi sonunda bedelsiz olarak, gayrimenkul sahibine devredilmesi durumunda vergisel yükümlülüklerin ne olacağı konusundaki özelgesinde; İLGİ Şirketinizce yapılacak iç dekorasyon bölmeleri, klima ve kat kaloriferinin tamamlanmasından sonra bu hizmetinize karşılık olarak yaptığınız iktisadi kıymet arttırıcı harcamalara istinaden söz konusu gayrimenkulü 10 yıl süre ile bir bedel ödemeksizin kullanacağınız anlaşılmış olup, gayrimenkulün iktisadi kıymetini artırıcı harcamaların özel maliyet bedeli hesabına aktarıldığı tarihte ayın şeklinde kira peşin olarak ödenmiş sayılacağından bu tarihte yürürlükte olan gelir vergisi tevkifatı oranı üzerinden (emsal bedeli esas alınarak) gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir. Ancak emsal bedel, gayrimenkul sahibinin elde ettiği net geliri ifade edeceğinden, emsal bedelin brütleştirilerek bulunacak tutara tevkifat oranını uygulamak suretiyle tevkifat tutarı hesaplanacaktır. Bu şekilde hesaplanan tevkifatı da işyerini kiralayıp üzerine kıymet arttırıcı harcama 182

7 yapan firmanız sorumlu sıfatıyla Gelir Vergisi Kanunu nun 98.maddesi gereğince beyan ederek aynı Kanunun 119.maddesinde belirtilen sürelerde ödeyecektir. Ayrıca yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilecek peşin tahsil edilen kira bedelinin ilgili yıllara dağıtılarak diğer gelir unsurları ile toplamının da (toplamada dikkate alınmayacak gelir unsurları hariç) GVK-86/1-C maddesinde belirtilen tutarı aşması halinde yıllık beyanname verilmesi gerektiğinden, bu yıllara ait kira bedeline isabet eden vergi tevkifatının da yine ilgili yıllarda beyan edilen matrah üzerinden hesaplanacak vergiden mahsup edileceği tabiidir. Denilmektedir. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı nın tarih ve B.07.1.GİB /GVK-94/ sayılı Yap-işlet-devret modeli ne göre üzerinde inşaat yapılan gayrimenkulün anlaşma süresi sonunda bedelsiz olarak, gayrimenkul sahibine devredilmesi durumunda vergisel yükümlülüklerin ne olacağı konusundaki özelgesinde; İLGİ Bu hüküm ve açıklamalara göre; sahibi olduğunuz arsanın Yap-İşlet- Devret modeline göre bir inşaat şirketine devrinden sonra söz konusu inşaat şirketince gayrimenkulün iktisadi kıymetini artırıcı harcamaların özel maliyet bedeli hesabına aktarıldığı tarihte ayın şeklinde kira peşin olarak ödenmiş sayılacağından bu tarihte yürürlükte olan gelir vergisi tevkifatı oranı üzerinden (emsal bedeli esas alınarak) gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir. Ancak emsal bedel, arsa sahibi olarak tarafınızın elde ettiği net geliri ifade edeceğinden, emsal bedelin brütleştirilerek bulunacak tutara tevkifat oranını uygulamak suretiyle tevkifat tutarı hesaplanacaktır. Bu şekilde hesaplanan tevkifatın da arsayı kiralayıp üzerine bina inşa eden şirketçe sorumlu sıfatıyla Gelir Vergisi Kanunu nun 98.maddesi gereğince beyan edilerek aynı Kanunun 119.maddesinde belirtilen sürelerde ödenmesi gerekmektedir. Ayrıca yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilecek peşin tahsil edilen kira bedelinin ilgili yıllara dağıtılarak vergilendirilmesi gerektiğinden, bu yıllara ait kira bedeline isabet eden tutarın tarafınızdan beyan edilmesi ve adınıza yapılan vergi tevkifatını da yine ilgili yıllarda beyan edeceğiniz matrah üzerinden hesaplanacak vergiden mahsup etmeniz gerekmektedir. Denilmektedir. 183

8 İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı nın tarih ve B.07.1.GİB / GVK-94/ sayılı, Yap-İşlet- Devret Modeli ne göre üzerinde inşaat yapılan gayrimenkulün anlaşma süresi sonunda bedelsiz olarak gayrimenkul sahibine devredilmesi durumunda vergisel yükümlülüklerin ne olacağı konusundaki özelgesinde; İLGİ Bu hüküm ve açıklamalara göre, şahsa ait arsa üzerine şirketiniz tarafından inşa edilen işyerlerinin kiralanmak suretiyle belli bir süre (5 ile 10 yıl) işletildikten sonra arsa sahibine devredilmesi durumunda, gayrimenkulün iktisadi kıymetini artırıcı nitelikteki harcamaların, arsa sahibi şahıs tarafından Gelir Vergisi Kanunu nun 70.maddesi uyarınca gayrimenkul sermaye iradı olarak değerlendirilerek, kira süresinin sonunda yapılan işyerlerinin emsal bedelinin gayrimenkul sermaye iradı olarak beyan edilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan, şirketiniz tarafından inşa edilen ve belli bir süreyle işletilecek olan işyerleri için nakden veya hesaben bir kira ödemesi söz konusu olmadığı için şirketiniz tarafından gelir vergisi tevkifatı da yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Ayrıca binanın arsa sahibine devrinde de tevkifat yapılmayacaktır. Denilmektedir. Yukarıdaki özelge özetlerinden de görüleceği üzere, bu konuda vergi idaresinin iki farklı görüşü oluşmuştur. Bunlardan ilki, özel maliyet bedeli niteliğindeki kıymetin kiralayana devredilmesi aşamasında, söz konusu kıymetin emsal bedelinin tespit edilmesi, kiracı tarafından stopaj yapılmaksızın, kiralayanca gayrimenkul sermaye iradı olarak beyan edilmesi ve vergilendirmenin bu şekilde gerçekleştirilmesi. Diğer görüş ise, gayrimenkulün iktisadi kıymetini artırıcı harcamaların özel maliyet bedeli hesabına aktarıldığı tarihte ayın şeklinde kira peşin olarak ödenmiş sayılacağı ve bu tarihte yürürlükte olan gelir vergisi tevkifatı oranı üzerinden (emsal bedeli esas alınarak) gelir vergisi tevkifatı yapılması şeklindedir. Konuyu, yazımızın 2 nci bölümündeki özel maliyet bedeline ilişkin açıklamalarımız ve 3 üncü bölümdeki gayrimenkul sermaye iradına ilişkin açıklamalarımız ile, yukarıda yer alan özelgeler doğrultusunda değerlendirdiğimizde; 184

9 GVK nın 70 inci maddesinde yazılı mal ve hakların kiraya verilmesinden elde e dilen gelirler gayrimenkul sermaye iradı olarak gelir vergisine tabi tutulmaktadır. Ayrıca, kiracı tarafından gayrimenkulü genişletecek veya iktisadi değerini devamlı surette artıracak şekilde gayrimenkule ilave edilen kıymetler (özel maliyet bedelinin), kira müddetinin sonunda bedelsiz olarak kiralayana devrolunduğu takdirde, GVK nın 72 nci maddesine göre, söz konusu kıymetler kiralayan bakımından, bu tarihte aynen tahsil olunmuş kabul edilmektedir. Ayın olarak tahsil edilen kiralar ise, VUK hükümlerine göre emsal bedeli ile paraya çevrilir. Emsal bedelin tayini için, VUK un 267 nci maddesine göre, Takdir Komisyonuna başvurulur. Bu doğrultuda, kira bedeli karşılığında özel maliyet bedeli niteliğindeki kıymetlerin devri aynen ödeme niteliğinde olup, söz konusu kıymetin kira süresi sonunda tespit edilecek emsal değeri, kiralayan açısından ayın olarak elde edilmiş kira bedeli kabul edilecek, kiralayan bakımından elde edilen bu kira bedeli, kira cı tarafından da ödenmiş kira giderini oluşturacaktır. Vergi kanunla rımız açısından bakıldığında bir yerde gelir var ise mutlaka başka bir yerde bu gelir karşılığında gider olmalıdır. Yani, bir vergi mükellefinin geliri başka bir vergi mükellefinin gideridir. Ayrıca, kiracı özel maliyet bedeli niteliğindeki harcamalarını amortismana tabi tutarak giderleştirmektedir. Bununla birlikte, GVK nın 94/5-a maddesinde, Kanunun 70 nci maddesinde yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden tevkifat yapılacağı, ayrıca GVK nın 96 ıncı maddesinde de, 94 üncü madde kapsamına giren tevkifatların nakten veya hesaben yapılan ödemelere uygulanacağı belirtilmiştir. Kira bedeli karşılığında özel maliyet bedeli niteliğindeki kıymetin bedelsiz olarak kiralayana devrinde, söz konusu kıymetin emsal bedeli kiralayan bakımından tahsil olunmuş bir kira bedeli kabul edilmesinden dolayı, kiracı açısından da kira süresi içersinde amortisman yoluyla giderleştirdiği kıymet de, ödenen kira bedelidir. Dolayısıyla, burada kirala yan ile kiracı arasında hesaben de olsa bir ödeme gerçekleşmektedir. GVK nın 96 ıncı maddesinde, 94 üncü madde kapsamına giren tevkifatların nakten veya hesaben yapılan ödemelere uygulanacağı belirtildiğinden, kiracı tarafından bedelsiz olarak kiralayana devredilen özel mali- 185

10 yet bedeli niteliğindeki kıymetin kira süresi sonunda tespit edilecek emsal bedeli üzerinden tevkifat yapılması gerekmektedir. Tespit edilecek emsal bedel net tutar olacağından, brüt tutara ulaşılarak bu tutar üzerinden tevkifat yapılmalıdır. Ayrıca, GVK nın 94 üncü maddesindeki düzenlemelere baktığımızda tevkifata tabi tutulan başka işlemlerde de ayın olarak yapılan ödemelerin tevkifata tabi tutulduğunu görürüz. Örneğin, işverenler tarafından hizmet erbabına ayın olarak yapılan ücret ödemeleri tevkifata tabi olup bu konuda herhangi bir ihtilaf yoktur. Yine, bir serbest meslek erbabının verdiği hizme tin karşılığını ayın olarak alması halinde kendisine bu ödemeyi yapanın aynen verdiği kıymetin emsal bedeli üzerinden tevkifat yapması gereke ceği tartışmasızdır. Bununla birlikte, kira bedeli karşılığında özel maliyet bedeli niteliğindeki kıymetlerin bedelsiz kiralayana devrinde, GVK nın 94 üncü maddesine göre tevkifat yapılabilmesi için kiracının gerçek usulde gelir veya kurumlar vergisi mükellefi, kiralayanın ise gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti olmayan gerçek kişi olması gerekmektedir. Hem kiracı hem de kiralayanın gerçek usulde gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olması halinde, kiralama işlemine ilişkin kazanç gayrimenkul sermaye iradı değil ticari veya zirai kazanç sayılacağından, GVK nın 94 üncü maddesine göre tevkifat yapılmayacaktır. 5- ÖZEL MALİYET BEDELİ NİTELİĞİNDEKİ KIYMETLERİN DEVRİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ UYGULAMASI 3065 Sayılı KDV (Katma Değer Vergisi) Kanunu nun 1 inci maddesinin, 1 inci fıkrasında, Türkiye de yapılan ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu; 3 üncü fıkrasının f bendinde de, GVK nın 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemlerinin KDV ye tabi olduğu, açıkça belirtilmiştir. Bununla birlikte, KDV nin 2 inci maddesinde, bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce, alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesinin, teslim olduğu; 4 üncü maddesinde de, hizmetin, teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan 186

11 işlemler olduğu, söz konusu işlemlerin, bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi, olduğu, 4/2 inci fıkrasında, bir hizmetin karşılığının bir mal teslimi veya diğer bir hizmet olması halinde bunların her biri ayrı işlem olup, hizmet veya teslim hükümlerine göre ayrı ayrı vergilendirileceği, belirtilmiştir. KDV Kanunu nun 10 uncu maddesine göre de; mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılmasıyla vergiyi doğuran olay meydana gelmekte olup, KDV nin hesaplanıp ilgili dönemde beyan edilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda; özel maliyet bedeli kiracı işletmenin aktifine kayıtlı bir iktisadi kıymet olduğuna göre, söz konusu iktisadi kıymet üzerindeki tasarruf hakkının kira süresi sonunda kiralayana bedelli veya bedelsiz devri teslim hükmünde olup, kiraya konu gayrimenkulün özel maliyet bedeli niteliğindeki kıymetle kiralayana bırakılmasıyla KDV yi doğuran olay da gerçekleşmiş olacaktır. Özel maliyet bedeli niteliğindeki kıymetin bedelli olarak kiralayana devrinde, bedel belli olup KDV söz konusu bedel üzerinden hesaplanmalıdır. Özel maliyet bedeli niteliğindeki kıymetin GVK nın 72 nci maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde bedelsiz devri iki şekilde gerçekleşebilir. Bunlardan ilki; özel maliyet bedeli niteliğindeki kıymet kiralama hizmeti karşılığında kira süresi sonunda bedelsiz devredilebilir ve kiracı ayrıca bir kira ödemesinde bulunmaz. Bu durumda, bedelsiz olarak devredilen iktisadi kıymet kiralayanın verdiği kiralama hizmetinin karşılığıdır. Diğer bir ifadeyle; kiralayan verdiği kiralama hizmeti karşılığında, kiralanan gayrimenkul üzerinde meydana getirilen özel maliyet bedelini, bedelsiz olarak devralmaktadır. İkinci durum ise; kira bedeliyle bağlı olmaksızın özel maliyet bedeli niteliğindeki kıymetin kiralayana bedelsiz devridir. Bu durumda ise, GVK nın 72 nci maddesine göre, özel maliyet bedeli niteliğindeki kıymetin, kira müddetinin sonunda bedelsiz olarak kiralayana devri kiralayan bakımından bu tarihte aynen tahsil olunmuş kira bedeli kabul edileceğinden, söz konusu kıymetin değeri kira bedelinin bir kısmını oluşturacaktır. 187

12 Ayrıca, her iki halde de, özel maliyet bedeli niteliğindeki kıymetin GVK nın 72 nci maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde bedelsiz devri gerçekleşmektedir. KDV açısından da, iki ayrı işlem söz konusudur. Birinci işlem, KDV Kanunu nun 2 inci maddesine göre, hizmet teslimi işlemi, diğeri ise, 4/1 inci maddesine göre mal teslimi işlemidir. Ayrıca, KDV Kanunu nun 4/2 nci maddesine göre, bir hizmetin karşılığının bir mal teslimi veya diğer bir hizmet olması halinde bunların her biri ayrı işlem olup, hizmet veya teslim hükümlerine göre ayrı ayrı vergilendirileceğinden, kiralama ve özel maliyet bedeli niteliğindeki kıymetin devri işlemleri ayrı ayrı KDV ye tabi olacaktır. KDV matrahı ise; KDV Kanunu nun 20/1 inci maddesinde teslim ve hizmet işlemlerinde matrahın, bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olduğu, 27/1 inci maddesinde de bedeli bulunmayan veya bilinmeyen işlemlerde matrahın işlemin mahiyetine göre emsal bedeli olduğu, 27/3 üncü maddesinde ise, emsal bedelin VUK hükümlerine göre tespit olunacağı, belirtildiğinden ve emsal bedelin tayini VUK un 267 nci maddesine göre, takdir komisyonunca takdir edileceğinden, özel maliyet bedeli niteliğindeki kıymetin kira süresi sonunda takdir komisyonunca takdir edilecek bedeli, hem kiralama hem de söz konusu kıymetin teslimine ilişkin KDV matrahını oluşturacaktır. Bununla birlikte, 30 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (F) bölümünde, GVK nın 70 inci maddesinde sayılan mal ve hakların kiralanması işlemlerinde sorumluluk uygulaması getirilmiştir. Bu uygulamaya göre, kiralama işlemleri ile ilgili KDV, kiraya verenin başka faaliyetleri nedeniyle gerçek usulde katma değer vergisi mükellefiyetinin bulunmaması ve kiralayanın gerçek usulde katma değer vergisi mükellefi olması halinde, kiralayan tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilecektir. Ancak, 31 Seri No.lu KDVK Genel Tebliğinin (B) bölümünde ise, GVK nın 70 inci maddesinde sayılan mal ve haklar arasında yer alan gayrimenkullerin kiralanması işlemlerinin, bir iktisadi işletmeye dahil olmamaları şartıyla KDV Kanunu nun 17/4-d maddesine göre KDV den müstesna olduğu ve iktisadi işletmeye dahil olmayan gayrimenkullerin kiralanması işlemlerinde katma değer vergisi sorumluluk uygulamasının söz konusu olmayacağı açıklanmıştır. 188

13 Bu doğrultuda; kiracının gerçek usulde gelir veya kurumlar vergisi mükellefi, kiralayanın ise gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti olmayan gerçek kişi olması halinde, gerek kira bedeli karşılığında, gerekse kira bedelinden ayrı olarak bedelsiz özel maliyet bedeli niteliğindeki kıymetin devri halinde, kiracının işletmenin aktifine kayıtlı bir kıymeti devretmesi KDV Kanunu nun 2 nci maddesine göre teslim hükmünde olduğundan, fatura düzenlenmesi ve KDV hesaplanması gerekecektir. Ayrıca, özel maliyet bedeli niteliğindeki kıymetin devri kiralama hizmetine ilişkin olduğundan yani bedeli bir anlamda kiralama hizmetiyle karşılandığından, KDV Kanunu nun 4/2 nci maddesi gereğince, hem devir, hem de kiralama işleminin ayrı ayrı vergilendirilmeleri gerekmektedir. Ancak, KDV Kanunu nun 17/4-d maddesine göre, özel maliyet bedeli niteliğindeki kıymetin bağlı olduğu gayrimenkul iktisadi işletmeye dahil olmadığından, kiralama hizmeti KDV ye tabi olmayacaktır. Özel maliyet bedeli niteliğindeki kıymetin devrinde KDV matrahı ise, özel maliyet bedelinin kira süresi sonundaki değeri olacaktır. Özel maliyet bedeli niteliğindeki kıymet kira süresince yıpranma ve aşınmaya tabi olduğundan, kira süresi sonundaki değeri belli değildir. Bu nedenle, söz konusu kıymetin değeri KDV Kanunu nun 27 nci maddesinin 1 ve 3 üncü fıkraları gereğince emsal bedeli olacak ve söz konusu emsal bedel de kira süresi sonunda VUK hükümlerine göre takdir komisyonunca takdir olunacaktır. Hem kiracı, hem de kiralayanın gerçek usulde gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olması halinde, özel maliyet bedeli niteliğindeki kıymetin devri kiralama hizmetine ilişkin olduğundan yani bedeli bir anlamda kiralama hizmetiyle karşılandığından, KDV Kanunu nun 4/2 nci maddesine göre ayrı ayrı vergilendirilmeleri ve kiralayanın kiralama işleminden, kiracının da özel maliyet bedeli niteliğindeki kıymetin devir işleminden dolayı, KDV hesaplayarak ayrı ayrı fatura düzenlemeleri gerekmektedir. Bu durumda, kiralama hizmeti için KDV matrahı, GVK nın 72 nci maddesi gereğince, özel maliyet bedeli niteliğindeki kıymetin devrine ilişkin KDV matrahı da, KDV Kanunu nun 27 nci maddesinin 1 ve 3 üncü fıkraları gereğince, söz konusu kıymetin, kira müddetinin sonunda VUK hükümlerine göre takdir komisyonunca takdir edilecek emsal bedeli olacaktır. 189

14 MALİ 6- SONUÇ Kira bedeli karşılığında özel maliyet bedeli niteliğindeki kıymetin kira süresi sonundaki bedelsiz olarak kiralayana devir işleminde; Kiracının gerçek usulde gelir veya kurumlar vergisi mükellefi, kiralayanın ise gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti olmayan gerçek kişi olması halinde, söz konusu kıymetin kira süresi sonunda Takdir Komisyonunca tespit edilecek emsal bedeli üzerinden KDV hesaplanması, KDV dahil tutarın net tutar olarak kabul edilerek brüt tutara ulaşılması ve tespit edilecek tutar üzerinden GVK nın 94 üncü maddesi gereğince tevkifat yapılması gerekmektedir. Hem kiracı hem de kiralayanın gerçek usulde gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmaları halinde, kiralayanın kiralama işleminden, kiracının da özel maliyet bedeli niteliğindeki kıymetin devir işleminden dolayı, KDV hesaplayarak ayrı ayrı fatura düzenlemeleri gerekmektedir. KAYNAKÇA Bakanlar Kurulu Kararı ( ). 2009/14592 Sayılı. Ankara. Gelir Vergisi Rehberi (2005). Ankara : Gelirler Kontrolörleri Derneği. Irmak, Ramazan(2008), Özel Maliyet Bedellerinin Kiralayana Bedelsiz Devrinin Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu Ve Muhasebeleştirilmesi. E-Yaklaşım (Ocak 2008). Maliye Bakanlığı ( ). 333 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği. Ankara. Özbalcı, Yılmaz (2006). Gelir Vergisi Kanunu Yorum ve Açıklamaları. Oluş Yayıncılık. Özel Maliyet Bedeli Olarak Aktifleştirilen Kıymetlerin Bedelsiz Olarak Kiralayana Devredilmesinde Vergi Yükümlülükleri. (15 Kasım 2006). İstanbul : İstanbul YMM Odası T.C. Yasalar ( ). 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu. Ankara. T.C. Yasalar ( ). 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu. Ankara. 190

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE VERGİSEL DURUM

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE VERGİSEL DURUM Makale Necat KOLĞU YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE VERGİSEL DURUM Bu makalemizde İstanbul vergi dairesi başkanlığı tarafından yap-işlet-devret modeli çerçevesinde 07.08.2013 tarihinde verilen mukteza

Detaylı

KİRALANAN ARSA ÜZERİNE KİRACI TARAFINDAN YAPILAN BİNAYA İLİŞKİN HARCAMALARIN VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

KİRALANAN ARSA ÜZERİNE KİRACI TARAFINDAN YAPILAN BİNAYA İLİŞKİN HARCAMALARIN VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ KİRALANAN ARSA ÜZERİNE KİRACI TARAFINDAN YAPILAN BİNAYA İLİŞKİN HARCAMALARIN VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Nisan 2014 sayısında yayınlanmıştır. Güray ÖĞREDİK

Detaylı

YAP İŞLET DEVRET MODELİNE GÖRE YAPILAN BİNALARLA İLGİLİ BAZI VERGİSEL SORUNLAR

YAP İŞLET DEVRET MODELİNE GÖRE YAPILAN BİNALARLA İLGİLİ BAZI VERGİSEL SORUNLAR YAP İŞLET DEVRET MODELİNE GÖRE YAPILAN BİNALARLA İLGİLİ BAZI VERGİSEL SORUNLAR 1. KONU: Bilindiği üzere, 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında

Detaylı

Yap Ġşlet Devret Modeli ve Vergilendirilmesi

Yap Ġşlet Devret Modeli ve Vergilendirilmesi Yap Ġşlet Devret Modeli ve Vergilendirilmesi Ali TUĞLU Yeminli Mali Müşavir 20.04.2012 Ankara YMM Odası 1 Sunumun Ana Başlıkları YĠD Modelinin Nedir? YĠD Modelinin Hukuki Boyutu YĠD Modelinin Vergisel

Detaylı

ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARI

ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARI ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARI Karar Tarihi : 21.04.2014 Karar No : 2014/156-06 I-KONU : Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanlığı nın 23.07.2013

Detaylı

BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI

BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI Ömer GEZER * Bilgehan ÇİÇEK ** A. GİRİŞ: İşletmeler binek otomobil ihtiyaçlarını satın alma ya da kiralama yoluyla karşılayabilmektedirler. Şirkete alınıp,

Detaylı

MUHASEBE BÖLÜMÜ. Đstanbul, 04.01.2012. Sirküler No: 2012 / 05 Konu: Özel Maliyetler

MUHASEBE BÖLÜMÜ. Đstanbul, 04.01.2012. Sirküler No: 2012 / 05 Konu: Özel Maliyetler MUHASEBE BÖLÜMÜ Rödl & Partner Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. Teşvikiye Cad. No: 17 D 12/13/15 Đkbal Ticaret Merkezi TR-34365 Teşvikiye-Đstanbul Telefon + 90 (212) 310 14 00 Telefax + 90 (212) 327 32

Detaylı

(Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi nin Haziran 2014 sayısında yayınlanmıştır.)

(Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi nin Haziran 2014 sayısında yayınlanmıştır.) YURTDIŞINDAKİ FİRMANIN KADROSUNDA (ÜCRET BORDROSUNDA) YER ALAN VE TÜRKİYE YE GEÇİCİ GÖREVLE GÖNDERİLMİŞ YABANCI PERSONELİN YURT DIŞINDAN ÖDENEN ÜCRETİNİN YA DA SİGORTA PRİM MALİYETİNİN TÜRKİYE DEKİ ŞİRKETE

Detaylı

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 3 2

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 3 2 02.07.2013 S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 3 2 Yeni Gelir Vergisi Kanun Tasarısında Yer Alan Önemli Hususlar Mevcut uygulamada, gerçek kişilerin gelirleri Gelir Vergisi Kanununa göre, kurumların kazançları

Detaylı

Finansal Kiralama Konusu İktisadi Kıymetlerde Amortisman Süresi Ve Sözleşmeden Doğan Ve İlk Yıla İsabet Eden Faiz Ve Kur Farklarının Aktifleştirilmesi

Finansal Kiralama Konusu İktisadi Kıymetlerde Amortisman Süresi Ve Sözleşmeden Doğan Ve İlk Yıla İsabet Eden Faiz Ve Kur Farklarının Aktifleştirilmesi Finansal Kiralama Konusu İktisadi Kıymetlerde Amortisman Süresi Ve Sözleşmeden Doğan Ve İlk Yıla İsabet Eden Faiz Ve Kur Farklarının Aktifleştirilmesi Hülya YAVUZCAN ÇOLAK MAZARS/DENGE (Denge İstanbul

Detaylı

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI. (Seri No: )

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI. (Seri No: ) Maliye Bakanlığından Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) 02.11.1984 günlü Resmi Gazetede yayınlanan 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ile bu Kanunda değişiklik yapan Kanunların uygulanması

Detaylı

FAİZ GELİRLERİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ UYGULAMASI

FAİZ GELİRLERİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ UYGULAMASI FAİZ GELİRLERİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ UYGULAMASI 1. GİRİŞ Para ve para ile ifade edilen tahvil, alacak, cari hesap, kasa bakiyesi, ortaklarca işletmelerden çekilen değerler karşılığında elde edilen nemalar

Detaylı

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR. Nevzat PAMUKÇU SMMM

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR. Nevzat PAMUKÇU SMMM Nevzat PAMUKÇU SMMM Çizgi Bağımsız Denetim ve SMMM Ltd. Şti. 1 0. Sunum Planı : 1. Giriş, 2. Ticari kazançlar 3. Ücretler 4. Gayrimenkul sermaye iratları 5. Menkul sermaye iratları 6. Diğer kazanç ve iratlar

Detaylı

2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ Ankara, Şubat 2015 2014 YILI GELİR VERGİSİ REHBERİ Ymm. A. MURAT YILDIZ 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 17 1. GELİR VERGİSİNDE MÜKELLEFİYET VE ŞEKİLLERİ... 26

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ KDV TAMİMLERİ (BİRLEŞTİRİLMİŞ VE GÜNCELLENMİŞ) İÇİNDEKİLER BÖLÜM I GENEL MEVZUAT BİLGİSİ VE ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR...

Detaylı

TİCARİ KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ (BASİT USUL GERÇEK USUL)

TİCARİ KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ (BASİT USUL GERÇEK USUL) Ticari Kazançların Vergilendirilmesi Rehberi (Basit Usul Gerçek Usul) 1 TİCARİ KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ (BASİT USUL GERÇEK USUL) 2 Ticari Kazançların Vergilendirilmesi Rehberi (Basit Usul

Detaylı

SUNUŞ. Mustafa DÜNDAR Gelirler Başkontrolörü

SUNUŞ. Mustafa DÜNDAR Gelirler Başkontrolörü SUNUŞ Ülkemizde yasaların çok hızlı değiştiği bir dönemi yaşamaktayız. Aynı zamanda, bu dönemde Maliye Bakanlığı nca yapılan düzenlemeler de dikkate alındığında mevzuatı izlemek, değişiklikleri anlamak,

Detaylı

Yeni Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı Değişiklik ve Değerlendirmeler

Yeni Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı Değişiklik ve Değerlendirmeler Yeni Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı Değişiklik ve Değerlendirmeler Temmuz 2013 kpmg.com.tr kpmgvergi.com Önsöz Değerli Okuyucular, Yeni Gelir Vergisi Tasarısı genel olarak bakıldığında mevcut gelir ve kurumlar

Detaylı

Arsa karşılığı bağımsız bölüm tesliminin gelir vergisi karşısındaki durum-1

Arsa karşılığı bağımsız bölüm tesliminin gelir vergisi karşısındaki durum-1 Arsa karşılığı bağımsız bölüm tesliminin gelir vergisi karşısındaki durum-1 I. GİRİŞ Türkiye ekonomisi içinde ağırlığını her zaman hissettiren inşaat sektörü günümüzde giderek daha da önem kazanmış ve

Detaylı

a) Alım satımına aracılık ettikleri menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark,

a) Alım satımına aracılık ettikleri menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark, Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılması ve elde tutulması sürecinde elde edilen

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ VİMER 444 0 189 ÜCRETSİZDİR Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezi (VİMER) 444 0 189 telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr 444 0

Detaylı

ÖZEL HESAP ve KIST HESAP DÖNEMLERİNDE VERGİ UYGULAMALARI

ÖZEL HESAP ve KIST HESAP DÖNEMLERİNDE VERGİ UYGULAMALARI ÖZEL HESAP ve KIST HESAP DÖNEMLERİNDE VERGİ UYGULAMALARI Hazırlayan: Nedim Bayraktaroğlu Bu metnin tüm hakları mahfuzdur. Yazarın izni olmaksızın iktibas hükümleri dışında alıntı yapılamaz, kısmen veya

Detaylı

AVUKATLIK (VEKALET) ÜCRETİNİN VERGİLENDİRİLMESİ THE TAXATION OF ATTORNEY (SUCCESSION) FEE

AVUKATLIK (VEKALET) ÜCRETİNİN VERGİLENDİRİLMESİ THE TAXATION OF ATTORNEY (SUCCESSION) FEE AVUKATLIK (VEKALET) ÜCRETİNİN VERGİLENDİRİLMESİ THE TAXATION OF ATTORNEY (SUCCESSION) FEE İmdat TÜRKAY * 1 Özet: Mahkeme kararına istinaden karşı taraf avukatına ödenmesine karar verilen vekalet ücreti

Detaylı

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDER. qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç KAVRAMININ VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDER. qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç KAVRAMININ VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç KANUNEN

Detaylı

ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI)

ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) Egemen Tanrıkulu (Yeminli Mali Müşavir) Berna Turhan (Baş Denetçi) FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YAYINLARI - ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) FK

Detaylı

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 265)

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 265) Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 265) 5615 sayılı Kanunla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler sonucu vergi sistemimize giren gerçek ücretlerin vergilendirilmesinde asgarî geçim

Detaylı

Ali KAYTAN Gelir İdaresi Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği Başkanı

Ali KAYTAN Gelir İdaresi Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği Başkanı Bir başvuru kitabı olarak hazırlanmış Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi ni hazırlayan değerli üstadımız eski Baş Hesap Uzmanı Sayın Mehmet ALTINDAĞ a, kitabın basımında hiçbir desteği bizlerden

Detaylı

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar KPMG TÜRKİYE 2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar Ocak 2013 kpmg.com.tr kpmgvergi.com 1 Investment in Turkey İçindekiler Birinci Bölüm 8 1. İşletme Varlıklarına (aktif) İlişkin Değerleme

Detaylı

GELİR VERGİSİ BEYANNAME (TOPLAMA) KURALLARINA TOPLU BİR BAKIŞ

GELİR VERGİSİ BEYANNAME (TOPLAMA) KURALLARINA TOPLU BİR BAKIŞ 1 GELİR VERGİSİ BEYANNAME (TOPLAMA) KURALLARINA TOPLU BİR BAKIŞ A.Bumin DOGRUSOZ * (YAKLAŞIM/ŞUBAT-1996) I GİRİŞ Gerçek kişilerin bir takvim yılında elde ettikleri kazanç ve iratları safi tutarı üzerinden

Detaylı

DÖVİZ CİNSİ AVANSLARIN DEĞERLENMESİ SONUCUNDA OLUŞAN KUR FARKLARI NASIL MUHASEBELEŞTİRİLMELİDİR?

DÖVİZ CİNSİ AVANSLARIN DEĞERLENMESİ SONUCUNDA OLUŞAN KUR FARKLARI NASIL MUHASEBELEŞTİRİLMELİDİR? DÖVİZ CİNSİ AVANSLARIN DEĞERLENMESİ SONUCUNDA OLUŞAN KUR FARKLARI NASIL MUHASEBELEŞTİRİLMELİDİR? Güray ÖĞREDİK Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MAZARS/DENGE Vergi Departmanı Kıdemli Müdür Lebib Yalkın Mevzuat

Detaylı