SURÝYE DE KORKULAN OLUYOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SURÝYE DE KORKULAN OLUYOR"

Transkript

1 SRÝ LANKALI GAZETECÝ ASIM ALAVÝ: VEFATININ 20. YILINDA PAZAR GÜNÜ OKUNACAK ÝSLÂM ÂLEMÝ BEDÝÜZZAMAN IN METODUNA MUHTAÇ BEKÝR BERK Ý RAHMETLE ANIYORUZ KASTAMONU DA BEDÝÜZZAMAN MEVLÝDÝ nhaberý SAYFA 4 TE n ÝSMAÝL TEZER ÝN HABERÝ SAYFA 16 DA nhaberý SAYFA 6 DA GERÇEKTEN HABER VERiR Y Aþýrý sýcaklar asfalt eritti n9 DA ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 43 SAYI: ÝHVAN'LA UZLAÞTILAR SURÝYE DE KORKULAN OLUYOR Mýsýr ý yine askerler yönetecek u Lon dra mer kez li Glo bal Stra te ji A raþ týr ma lar Ens ti tü sü Ge nel Mü dü rü Ma mun Fen di, Müs lü man Kar deþ ler i le as ker ler a ra sýn da ül ke yi yö net me ko nu sun da an laþ ma ya pýl dý ðý ný id di a et ti. Fen di, ö nü müz de ki 4 yýl bo yun cu Mý sýr ý as ker le rin yö ne te ce ði ni i le ri sür dü. nhaberi sayfa 7 de MYANMAR DA YÝNE ZULÜM Cunta Müslüman avýna çýktý BM OLAYLAR ÝÇ SAVAÞ BOYUTUNA TIRMANDI DERKEN, ÝSRAÝL BAKLAYI AÐZINDAN ÇIKARDI: ABD VE BATI, LÝBYA GÝBÝ SURÝYE YÝ DE VURSUN. Suriye de bombalar en çok çocuklarý vuruyor Suriye de devam eden çatýþmalarýn þiddeti arttýkça sivil halkýn ve özellikle çocuklarýn yaþadýðý trajedinin boyutlarýný gözler önüne seren yeni görüntüler de ortaya çýkýyor. BM nin yayýnladýðý rapora göre, taraflar arasýnda çapraz ateþe maruz kalan, silâh altýna alýnan, canlý kalkan olarak kullanýlan çocuklarýn sayýsý giderek artýyor. nhaberi sayfa 7 de DEVLET DENETLEME KURULU RAPOR HAZIRLADI Özal ýn ölümü þüpheli u Dev let De net le me Ku ru lunun 8. Cum hur baþ ka ný Tur gut Ö zal ýn ve fa týy la il gi li ha zýr la dý ðý ra por da, Gö re vi ba þýn da ve a ni þe kil de ö len bir Cum hur baþ ka ný nýn ö lü mü her za man þüp he li bir ö lüm dür. Bu i ti bar la ö lüm ne de ni nin be lir len me si a ma cýy la her han gi bir o top si ve/ve ya Köþk yer leþ ke sin de de lil tes bi ti ben ze ri iþ lem le rin ya pýl ma mýþ ol ma sý tam an la mýy la a kýl tu tul ma sý i le i zah e di le bi le cek bir du rum dur de nil di. nhaberi sayfa 9 da Baþörtüsü yasaðý karanlýk bir sayfa u8 ESAD, KONTROLÜ KAYBEDÝYOR ÞAM: ABD, BM'YÝ YANILTIYOR ubm Ge nel Sek re te ri nin ba rý þý ko ru ma o pe ras yon la rýn dan so rum lu yar dým cý sý Her ve Lad so us, "Suriye'de ki du ru mu n iç sa vaþ bo yu tu na gel di ði ni söy le ye bi li riz" de di. Su ri ye hü kü me ti nin ül ke top rak la rý nýn bü yük kýs mý ný ve bir çok ken ti kay bet ti ði ni ve bu ra lar da kon tro lü ye ni den sað la mak is te di ði ni be lir ten Ladsous, þiddetin büyük oranda týrmandýðýný vurguladý. u Þam re ji mi ABD'yi, ''i çiþ le ri ne mü da ha le et mek, yö ne tim kar þýt la rý ný des tek le mek ve o lay la rý BM'ye yan lýþ ak set tir mek le suç lar ken, dün ya güç le ri nin Su ri ye yö ne ti mi ne ge rek li ce va bý ver me di ði ni i le ri sü ren Ýs ra il Baþ ba kan Yar dým cý sý Þa ul Mo faz, Ba tý nýn ABD li der li ðin de bu ülkeye mü da ha le et me si ni is teyerek Lib ya da ki gi bi mü da ha le ol ma lý de di. nhaberi sayfa 7 de Buzdaðýnýn altýna bakýn FOTOÐRAFLAR: AA u G ü n ey d o ð u As y a ül k e l e r in d en Myan mar da bu lu nan A ra kan da Bu dist le rin Ha zi ran a yý ba þýn da bir o to bü sün i çe ri sin de ki 10 Müs lü maný öl dür me si i le baþ la yan o lay lar, o la ða nüs tü hal i lâ ný ve so ka ða çýk ma ya sa ðý na rað men bü tün þid de tiy le de vam e di yor. nhaberi sayfa 7 de / 75 Kr u T ü k e t i c i l er Bir l i ð i Ge n el Baþ ka ný Na zým Ka ya, tü ke ti ci yi al dat tý ðý if þa e di len fir ma la rýn buzda ðý nýn gö rü nen kü çük bir kýs mý ol du ðu nu vur gu la ya rak, De ne tim le rin et kin ve sü rek li ya pýl ma sý ve ce zaî yap tý rým la rýn ar ttý rýl ma sý bek len mek te dir de di. n8 de Askerî casuslukta yeni gözaltýlar u Ýz mir Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðýnýn yü rüt tü ðü as ke rî ca sus luk id di a la rýy la il gi li so ruþ tur ma kap sa mýn da dün 16 il de eþ za man lý o pe ras yon lar dü zen len di. Ýz mir in ya ný sý ra An ka ra ve Ýs tan bul un da a ra la rýn da bu lun du ðu il ler de ya pý lan o pe ras yon kap sa mýn da An ka ra da gö rev ya pan 14 as ker ve Ýz mir de 7 ki þi dahil ol mak ü ze re 51 ki þi hak kýn da gö zal tý ka ra rý çý kar týl dý. nhaberi sayfa 9 da Lâleye 1.5 milyon lira uýs tan bul Bü yük þe hir Be le di ye si, 7. Ýs tan bul Lâ le Fes ti va li ma l i y e t i n in 450 bin TL, ken te di ki len 11 mil yon 650 bin lâ le nin di kim ma li ye ti nin de 1 mil yon 48 bin 500 TL ol du ðu nu a çýk la dý. n8 de Simav ve Fethiye yine sallandý u09 ISSN Sabri Ülker Fatih ten dualarla uðurlandý ÜLKER Grubunun kurucusu ve Onursal Baþkaný Sabri Ülker, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ýn da katýldýðý cenaze merasiminin ardýndan dualarla son yolculuðuna uðurlandý. Sabri Ülker, Fatih Camiinde kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Eski Kozlu Mezarlýðýnda defnedildi. nhaberi sayfa 9 da Sabri Ülker in cenaze törenine Erdoðan da katýldý. FOTOÐRAF: AA Mezuniyet töreni dönüþü kaza u08

2 2 Y LÂ HÝ KA Â Y E T..De ki: Sizi ondan ve her sýkýntýdan Allah kurtarýr; sonra siz yine O'na ortak koþarsýnýz. En âm Sûresi: 64 / Â ye t-i Ke ri me Me â li H AD Ý S Biriniz birþey yediði zaman Allah'ýn adýný ansýn. Eðer baþýnda Allah ýn adýný anmayý unutursa Bismillâhi alâ evvelihî ve 1-âhirihî (Baþýnda da, sonunda da Allah'ýn adýyla) desin. Câ mi ü s-sa ðîr, No: 278 / Ha di s-i Þe rif Me â li Ýs lâm â le mi ne ha ri cî par mak lar ka rý þý yor Ehl-i hak, hak ký ný na sýl mü da fa a et me li? i le, ta raf gir lik ba ha ne siy le çok Ehl-i hak, hak ký ný kuv vet-i mad di ye i le mü da fa a et se, ya e þedd-i zu lüm bî ça re le ri ya ka cak; o hâ let te o da ez lem o la cak ve mað lûp ka la cak. (...) Bu i se, ha yat-ý iç ti ma i ye yi ta ma men zîr ü ze ber e den bir ze hir dir. Ve ha riç te ki düþ man la rýn par mak ka rýþ týr ma la rý na tam bir ze min ha zýr la mak týr. Ý ran ve Mý sýr da ki his se di len ha di se ve buh ran lar bu e sas tan i le ri gel di ði an la þý lý yor. Bu de fa ki kü çük mü da fa a tým da de miþ tim: Ri sa le-i Nur da ki þef kat, ha ki kat, hak, bi zi si ya set ten men et miþ. Çün kü mâ sum lar be lâ ya dü þer ler; on la ra zul - met miþ o lu ruz. Ba zý zât lar bu nun i za - hý ný is te di ler. Ben de de dim: Þim di ki fýr tý na lý a sýr da gad dar me de ni yet ten neþ et e den hod gâm lýk ve a sa bi yet-i un su ri ye ve u - mu mî harp ten ge len is tib da dat-ý as ke ri ye ve da lâ - let ten çý kan mer ha met siz lik ci he tin de öy le bir e - þedd-i zu lüm ve e þedd-i is tib da dat mey dan al mýþ ki, ehl-i hak, hak ký ný kuv vet-i mad di ye i le mü da fa a et se, ya e þedd-i zu lüm i le, ta raf gir lik ba ha ne siy le çok bî ça re le ri ya ka cak; o hâ let te o da ez lem o la cak ve mað lûp ka la cak. Çün kü, mez kûr his si yat la ha - re ket ve ta ar ruz e den in san lar, bir i ki a da mýn ha ta - sýy la yir mi o tuz a da mý, â di ba ha ne ler le vu rur, pe ri - þan e der. E ðer ehl-i hak, hak ve a da let yo lun da yal - nýz vu ra ný vur sa, o tuz za yi a ta mu ka bil yal nýz bi ri ka za nýr, mað lûp va zi ye tin de ka lýr. E ðer mu ka be le-i bil mi sil ka i de-i zâ li mâ ne siy le, o ehl-i hak da hi bir i ki nin ha ta sýy la yir mi o tuz bi ça re le ri ez se ler, o va - kit, hak na mý na deh þet li bir hak sýz lýk e der ler. Ýþ te, Kur ân ýn em riy le, ga yet þid det le ve nef - ret le si ya set ten ve i da re ye ka rýþ mak tan ka çýn - dý ðý mý zýn ha ki kî hik me ti ve se be bi bu dur. Yok - sa biz de öy le bir hak kuv ve ti var ki, hak ký mý zý tam ve mü kem mel mü da fa a e de bi lir dik. Hem ma dem her þey ge çi ci ve fâ ni dir ve ö lüm öl mü yor ve ka bir ka pý sý ka pan mý yor. Ve zah met i se rah me te kalb o lu yor. El bet te biz sa býr ve þü - kür le te vek kül e dip sü kût e de riz. Za rar i le, ic bar i - le sü kû tu mu zu boz dur mak i se, in sa fa, a da le te, gay ret-i va ta ni ye ye ve ha mi yet-i mil li ye ye bü tün bü tün zýt týr, mu ha lif tir. Þu â lar, 12. Þu â, s. 260 CÂ NÝ LE RÝN CÝ NA YET LE RÝ, KEN DÝ LE RÝ NE MÜN HA SIR BI RA KIL MA LI Ýs lâ mi ye tin pek çok ka nun-u e sa sî sin den bi ri si, Ve lâ te zi rû vâ zi ra tun viz ra uh râ (En âm Sû re si: 6:164) â yet-i ke rî me si nin ha ki ka tý dýr ki, Bi ri si nin ci na ye tiy le baþ ka la rý, ak ra ba ve dost la rý me sul o la - maz. Hal bu ki, þim di ki si ya set-i hâ zý ra da par ti ci lik ta raf tar lý ðýy la, bir câ ni nin yü zün den pek çok mâ - sum la rýn za ra rý na rý za gös te ri li yor. Bir câ ni nin ci - na ye ti yü zün den ta raf tar la rý ve ya hut ak ra ba la rý da hi þe nî gýy bet ler ve tez yif ler e di lip, bir tek ci na yet yüz ci na ye te çev ril di ðin den, ga yet deh þet li bir kin ve a da ve ti da mar la ra do kun du rup kin ve ga ra za ve mu ka be le-i bil mi si le mec bur e di li yor. Bu i se, ha - yat-ý iç ti ma i ye yi ta ma men zîr ü ze ber e den bir ze - hir dir. Ve ha riç te ki düþ man la rýn par mak ka rýþ týr - ma la rý na tam bir ze min ha zýr la mak týr. Ý ran ve Mý - sýr da ki his se di len ha di se ve buh ran lar bu e sas tan i le ri gel di ði an la þý lý yor. Fa kat on lar bu ra sý gi bi de - ðil; bi ze nis be ten pek ha fif, yüz de bir nis be tin de dir. Al lah et me sin, bu hâl biz de ol sa pek deh þet li o lur. Bu teh li ke ye kar þý ça re-i ye gâ ne: U huv vet-i Ýs lâ mi ye yi ve e sas Ýs lâ mi yet mil li ye ti ni o kuv - ve tin te mel ta þý ya pýp, mâ sum la rý hi ma ye i çin, câ ni le rin ci na yet le ri ni ken di le ri ne mün ha sýr bý rak mak lâ zým dýr. Hem, em ni ye tin ve â sâ yi þin te mel ta þý yi ne bu ka nun-u e sâ sî den ge li yor. Me se lâ, bir ha ne de ve ya bir ge mi de bir mâ sum i le on câ ni bu lun sa, ha ki kî a da let le ve em ni yet ve â sâ yiþ düs tur-u e sa sî si i le, o mâ su mu kur ta rýp teh li ke ye at ma mak i çin, ge mi ye ve ha ne ye i liþ me - mek lâ zým tâ ki mâ sum çý kýn ca ya ka dar. Ýþ te bu ka nun-u e sa sî-i Kur â nî hük mün ce â - sâ yiþ ve em ni yet-i da hi li ye ye i liþ mek, on câ ni yü zün den dok san mâ su mu teh li ke ye at mak, ga zab-ý Ý lâ hî nin cel bi ne ve si le o lur. E mir dað Lâ hi ka sý, s. 394 Y ýl lar dýr zih nim de Nu run bi rin ci ta le - be si Hu lu si cüm le si so ru i þa re ti dir. Hu lu si A ða be yi bi- rin ci ta le be ya pan sýr ne dir? Ne i le sü rek li bi rin ci li ði ka zan mýþ týr? Nu run bi rin ci ta le be si ol mak i - çin ne ler ya pý lýr? Ni ye Bar la Lâ hi ka sý nýn bü yük bir bö lü mü o na a it? A þa ðý da ki so ru lar bu sýr rý a ra la - mak i çin ken di me ve çev rem de ki - le re sor du ðum so ru la rýn sa de ce bir kýs mý. Üs ta dýn ya nýn da öm rü nü ge çir - miþ ol ma lý? Ha yýr! Sa de ce zi ya ret et miþ. O za man, çok faz la zi ya ret et - miþ ol ma lý? Ha yýr, sa de ce 8 de fa. Ta bi ya! Zü be yir, Sun gur A ða - bey ler gi bi dün ya dan sýy rý lýp, sa - de ce Nu ra vakf-ý ha yat et miþ tir! Ha yýr! O, su bay lý ðýn son ka de - me si o lan Al bay rüt be si ne ka dar ge lip, son ra e mek li ol muþ. Pe ki, ne o za man?... Bar la Lâ hi ka sý ndan an la dý ðým ka da rýy la söy le ye yim: Bu nun bir sýr rý Üs ta dýn þah si yet le ri ni çok i yi kav ra mýþ ol ma sý. Siz hiç Üs ta dý na Müþ fik Kar - deþ di ye hi tap e den i kin ci bir ta - le be gör dü nüz mü? Hu lu si A ða bey Üs ta dýn þah sý ný ü çe a yý rýr. Bun lar: 1- Þah si yet-i ha ki ki ye 2- U bu di yet ha lin de ki þah si yet 3- Hik met ve va zi fe es na sýn da ki þah si yet Bu nu bir mek tu bun da ki A ziz Üs tad, müþ fik kar deþ, muh te rem mü ca hid! 1 hi ta býn dan an la ya bi li - riz. E vet, Üs ta dýn þah si yet le ri ni a - yý ra ma yan kim se Üs ta dý na te sel li ve re mez Müs te rih o lu nuz, bu Nur lar a yak lar al týn da kal maz 2 de me ce sa re ti ni gös te re mez. Baþ ka bir sýr i se il let ve ik ti ra ný çok i yi a yý ra bil me si. Üs ta dý na mek tup yol la yan bir ta le be nin A sýl Üs tad Kur ân dýr 3 de me si ve ya o na say fa lar do lu - su met hi ye ye ri ne Bu kud sî be - ya na tý ya kýn dan din le mek, gör - mek ve gös ter mek iþ ti ya ký ný gös - ter dik. Siz de o el mas la rý gös te - rip bi zi u yan dýr dý nýz ve si le ol - du nuz 4 þek lin de yaz ma sý ay rý bir ma na ta þý yor. Hat ta Üs tad-ý muh te re mi min neþ re va sý ta ol - du ðu Söz ler 5 i fa de si i le Ri sa le-i Nur un Kur ân ýn ma lý ol du ðu - nu ne de re ce an la dý ðý ný gös te rir. Ken di si nin de yi miy le Nur lar la iþ ti ga li üç dev re ye ay rý lý yor. Bun lar; 1- Ken di si i çin is tin sah et mek, 2- Üs ta dýn em riy le- Söz le rin, muh te lif ta ba ka-i nâ sa te sir le ri ve ka bil-i cerh, lâ zý mü t-tas hih, mu cib-i i ti raz ci het le ri ni Üs ta - dý na arz ey le mek, Ri sa le-i Nur u aþk i le o ku mak. 3. Yi ne Üs ta dýn em riy le- Nur lu â sâr hak kýn da ki ih ti sas la rý ný arz ey le mek ve kar deþ le ri na mý na ba - zý Kur â nî müþ ki lat ve te red dü da tý ma kam-ý fey ze tak dim et mek. Bar la Lâ hi ka sý ndan Hu lu si A - ða be yi ta kip et me ye de vam e de - lim. Bir Nur Ta le be si nin vak ti nin na sýl geç ti ði ni an la ma ya ça lý þa lým. E li ne ge çen Nur la rý ilk baþ ta ba - ba sý na o ku tu yor. Da ha son ra es ki ho ca sý o lan Ýb ra him E fen diy le pay la þý yor. 6 Bir ba ký yor su nuz kom þu la rý na an la tý yor, bir ba ký - yor su nuz iþ ar ka daþ la rý o lan as - ker le re o ku yor. Þim di, ö zel lik le iç ti mâî ha yat ta o lan bir Nur Ta le be si na sýl ol ma lý? A i le si, ho ca la rý, kom þu la rý ve iþ ar ka daþ la rýy la il gi len me li, on la ra Nur la rý an lat ma lý ve o ku ma lý. Va kit mi yok? Or tam mü sa it mi de ðil? Hu lu si A ða bey bu nu en sý kýn tý lý dö nem ler de su bay i ken ya pý yor. E vet, ha yat-ý iç ti ma i ye de ol mak Nur Ta le be li ði ne en gel de ðil. Hat ta bu va sýf ta bi ri si nin bi rin ci ta le be ol ma sý bu nun en bü yük is pa tý. En gel, iç ti mâ i yât ta ne i çin ya þa dý ðý ný u nut mak ve â hir za ma - nýn fit ne le ri ne ye nik düþ mek. Ta - biî bu za man da bu nu ba þar ma nýn da çok zor ol du ðu a þi kâr. Bir soh bet es na sýn da Nur Ta - le be si de mek bü tün ha ya tý ný Ri sa - le-i Nur a ve ren de mek, bu ver - mek ne þe kil de o lu yor? di ye so - ran la ra Ben î mâ na Kur â na hiz - met i çin ya þý yo rum. Hiz met-i î - mâ ni ye ve Kur â ni ye i çin ya þa dý ðý - ný bil mek ve o na gö re dav ran mak. Her ne iþ te bu lu nur sa bu lun sun en e hem mi yet li ga ye si Nu run hiz me ti ni bil sin þek lin de ce vap ve rir. *** Yaz dý ðý nur la rýn de ði þik halk ta ba ka la rýn da na sýl bir et ki u yan - dýr dý ðý ný öl çen Üs tad Haz ret le ri ya zý lan her nüs ha yý de ði þik fýt rat - lar da ve va zi fe ler de bu lu nan ta le - be le ri ne yol lu yor. Da ha son ra i se de ði þik öv gü ler le ge len mek tup la - ra On la rýn hu su sun da siz le re ba - zý mü ra ca at ve is ti þa rem, tarz-ý te - lâk ki si ne da ir dir. On lar ha ki kat ve hak ol duk la rý na da ir de ðil dir 7 þek lin de ce vap ver mek zo run da kal ma sý i se il ginç bir du rum. Ýþ te bir sýr da sa ný rým bu ra dan çý ký yor. Ya zý lan bu Nur la ra Üs tad Haz ret le ri nin is te di ði tarz da ce - vap ve re bil di ði i çin Hu lu si A ða - be yin mek tup la rý Bar la Lâ hi ka - sý nda bir hay li faz la. Dik kat e di - lir se Hu lu si A ða bey, il gi li yer le ri de ði þik or tam lar da mü za ke re et - tik ten ve o ku duk tan son ra mad - de sel o la rak dik kat le ha zýr la dý ðý ce vap la rý Üs ta dý na ge ri yol lu yor. Hu lu si A ða be yin o ku ma sý nýn de re ce si i se aþk. Pe ki, aþk mer - Bar la de ne me le ri - 2 Siz hiç Üs ta dý na müþ fik kar deþ di ye hi tap e den i kin ci bir ta le be gör dü nüz mü? FURKAN DEMÝR fur kan de mir.com Albay Ýbrahim Hulusi Yahyagil te be sin de bir o ku ma na sýl o lur? Bir baþ ka a çý dan Hu lu si A ða bey Nur la rý e li ne al dý ðýn da na sýl o kur - du? Ce va bý ken di að zýn dan sý ra - sýy la a la lým: 1- Zih ni mi sa fi leþ ti rip Nur la rýn kar þý sý na, 2- Do la yý sýy la Kur ân ýn mec - mu a la rý nýn kar þý sý na, 3- Ve A ziz Muh te rem Üs ta dý - mýn med re se si ne, 4- Pey gam ber E fen di miz (asm) Hz. Rav za-i Sa a det le ri ne, 5- Ve ni ha yet Rab bü lâ le mîn Te â lâ ve Te kad des Haz ret le ri nin hu zur-u lâ me kâ nî si ne çý ký yo - rum. 8 Hat ta O Nur lar la iþ ti gal et me - di ðim za man lar, keþ ki en fâs-ý ma du de-i ha yat tan ol ma ya i di ler, di yo rum. 9 Si zi bil mem, a ma ben hiç böy le Ri sâ le o ku ya ma dým. Süb ha nal lah! Ri sa le na sýl o ku - nur ve o na na sýl â þýk o lu nur! Dün ye vî me ca zi a þýk la rýn ku lak la - rý çýn la sýn! *** O nu bi rin ci li ðe ta þý yan en bü - yük sýr lar dan bi ri si i se Ri sa le-i Nur un bel li bö lüm le ri nin ken di si ve si le siy le ya zýl ma sý. Üs tad Haz - ret le ri bu nu O nun su âl le ri ne ya - zý lan Mek tu bat ri sa le le ri ve o nun yaz dý ðý sa mi mî mek tup la rý, o nun ye rin de pek çok in san la rý Ri sa le-i Nur da i re si ne cel bet miþ ve e di - yor 10 þek lin de i fa de e di yor. Ken - di si nin bi za ti hî sor ma dý ðý ký sým la - rý Ba zen zih ni me bir þey ge lir ve ken di siy le hay li meþ gul et ti rir. He men ilk mek tu bu nuz da be nim zih ni mi iþ gal e den bu þe yin ce va - bý ný bu lu rum. 11 þek lin de i fa de e - der. Üs tad i se bu nu ih lâ sý nýn ke - ra me ti o la rak ni te ler ve sü rek li tek rar e den bu ha li ye ni ya zý lan ve da ha o na gön de ril me yen ri - sâ le le rin mev zu u nu teþ kil e den bir e sa sý mek tu bun da ya zar di - ye rek i fa de e der. Bu a ra da u nut ma dan baþ ta Üs - tad i le sa de ce 8 de fa gö rüþ tü ðü nü söy le miþ tim. Hu lu si A ða be yin ta - bi riy le Bun lar i ti ba rî bi rer tak - sim. Ehl-i zevk i çin bu tak si me ih - ti yaç kal mý yor. 12 Üs ta dýn ta bi riy le i se Biz den u zak de ðil. Her gün çok de fa be ra be riz. 13 Þim di da ha an la þý lýr ol du ga li ba. Pe ki, Hu lu si A ða be yi bu hiz me - tin i çe ri sin de tu tan en ö nem li ö - zel lik ney di? Üs tad der ki: se bat ve me ta net ve ih lâs ta bi rin ci li ði mu ha fa za e - di yor 14 Ay rý ca Hu lu si ih lâ sýy - la di ye de vam e der. Ha tý ra la ra bak tý ðý nýz za man, Hu lu si A ða bey ken di siy le ko nu þan la ra kar þý ö zel - lik le Ýh lâs ve U huv vet ü ze ri ne vur gu yap tý ðý ný gö rür sü nüz. De - mek ki hiz met te ka la bil mek Ýh lâs ve u huv vet düs tur la rý ný ge rek ti ri - yor. Bu düs tur la rý ye ri ne ge ti re - me yen ler i se gün den gü ne da i re - den u zak la þý yor. Son o la rak siz ce Nu run bi rin ci ta le be si o lan bir ki þi þef kat to ka tý yer mi? E vet Hiz met-i Kur â ni ye de bu lu na na, ya dün ya o na küs me li ve ya o dün ya ya küs me li. Tâ, ih - lâs la, cid di yet le hiz met-i Kur â ni - ye de bu lun sun. Ýþ te, Hu lû si nin kal bi çen dan lâ ye te zel zel i di. Fa - kat bu va zi yet o nu fü tu ra sevk et - ti ðin den, þef kat li to kat ye di. Yi ne o nun de yi miy le Cad de-i Küb râ-yý Kur â ni ye o lan þu mes - le ði miz den þim di ay rý lan lar, Al lah rý zâ sý i çin o lan, Ri sâ le-i Nûr hiz - me tin de me sâ i yi terk e den ler dir. De mek ki ha ki kî me sai sa at le ri - miz Ri sa le-i Nur hiz me ti i le uð - raþ tý ðý mýz da ki ka lar. Mer kez de Nur o lun ca, di ðer iþ le ri de bu me - sa i ye gö re a yar la mak ge re ki yor. Da ha baþ ka sýr yok mu der si - niz? El bet te var. Hu lu si A ða be yin Âl-i Re sûl den 15 ol ma sý gi bi Da ha far ký na va ra ma dý ðým ni ce sýr lar Hu lu si A ða bey den çý ka ra ca ðý - mýz da ha bir çok ders ol du ðu mu - hak kak. Fa kat, sa de ce a ða bey le rin de di ko su nu yap mak tan ve ya on - la ra a it þey le ri slo ga nik ta bir le re dö nüþ tür mek ten Rab bim bi zi men ey le sin. Sa hi, Hu lu si Yah ya gil si ze ne yi i fa de e di yor? Ve ya siz ce bir Nur Ta le be si ne ne yi i fa de et me li? Rab bim! Nur a hak kýy la ta le be ol ma yý, ta le be li ði an la ya bil me yi ve ta le be o la rak ve fat et me yi na sib ey le sin Not: Bu sýr la ra ek le mek is te di - ði niz sýr lar var i se ba na u laþ týr ma - ný zý ö nem le ri ca e di yo rum. Dip not lar: 1- Bar la Lâ hi ka sý, s Bar la Lâ hi ka sý, s Bar la Lâ hi ka sý, s Bar la Lâ hi ka sý, s Bar la Lâ hi ka sý, s Bar la Lâ hi ka sý, s Bar la Lâ hi ka sý, s Bar la Lâ hi ka sý, s Bar la Lâ hi ka sý, s Kas ta mo nu Lâ hi ka sý, s Bar la Lâ hi ka sý, s Bar la Lâ hi ka sý, s Kas ta mo nu Lâ hi ka sý, s Kas ta mo nu Lâ hi ka sý, s A. Ba dýl lý, Mu fas sal Ta rih çe-i Ha yat, s. 50.

3 Y HABER 3 Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü Ha ber Mü dü rü Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Mus ta fa DÖ KÜ LER An ka ra Tem sil ci si 09 Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: 515 Ýs tih ba rat Þe fi Meh met KA RA Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: Ge nel Mü dür Rek lam 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: Spor E di tö rü Koordinatörü Re cep TAÞ CI E rol DO YURAN 36 AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni Ya yýn Ko or di na tö rü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 24 Recep 1433 Ru mî: 1 Haziran 1428 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý OKULA ÝHTÝYAÇ VAR ZORUNLU EÐÝTÝMDE '4+4+4' FORMÜLÜNÜN DEVREYE GÝRMESÝYLE OKULA GÝDECEK ÖÐRENCÝ SAYISI 2 MÝLYONA ÇIKACAK. 100 TANESÝ ÝSTANBUL'DA OLMAK ÜZERE TOPLAM 800 YENÝ OKUL ÝNÞA EDÝLMESÝ GEREKECEK for mü lüy le a çýk la nan 12 yýl lýk zo run - lu e ði tim uy gu la ma sý Tür ki ye de ye ni o kul ta le bi o luþ tu ra cak. 7 i le 14 yaþ a ra sýn da 10.5 mil yon ço cuk bu lu nur ken 5-6 yaþ a ra lý ðýn da yak la þýk 2 mil yon ço cuk bu lu nu yor. Mil li - yet in ha be ri ne gö re, ye ni e ði tim sis te mi nin dev re ye gir me siy le bir lik te ço cuk lar i çin de eks tra o kul ve ders lik ta le bi gün de me ge li - yor. E VA De ðer le me Ge nel Mü dü rü Can sel Tur gut Ya zý cý, du ru mun cid dî bo yut lar da ol du ðu nu be lir te rek, Her kes o la ya ders lik di ye ba ký yor, a ma met re ka re ö nem li de di. Öð ren ci ba þý na 2 met re ka re lik ders lik düþ - me si ha lin de 4 mil yon met re ka re ders li ðe ih ti yaç o la ca ðý ný vur gu la yan Ya zý cý, Yurt dý - þýn da bir ders lik te or ta la ma ço cuk öð - LYS ye gi re cek le re u ya rý lar GEDÝZ Ü ni ver si te si Reh - ber lik ve Psi ko lo jik Da - nýþ ma ný Or han Kes kin, Sý na výn en zor lu kýs mý, so ru lar dan çok ilk 15 da - ki ka dýr. Bu bö lü mü ra - hat ge çi ren, he de fi ne u - la þýr. Bas ký al týn da e zi lip stres le ba þe de me yen se kay be der. de di. LYS nin il ki, Cu mar te si gü nü ya - pý la cak. Pa zar gü nü ve ö nü müz de ki haf ta so nu da he ye can de vam e de - cek. A day la rýn yo ðun bir bas ký al týn da ol du ðu na i þa ret e den Reh ber lik ve Psi ko lo jik Da nýþ ma ný Kes kin, Bu du rum, sý - nav sý ra sýn da pa ni ðe ne den o la bi lir. So ru lar - dan ön ce bu nun üs te - sin den gel mek ge re kir. þek lin de ko nuþ tu. Ö zel - lik le ilk 15 da ki ka ya dik - kat e dil me si ni is te ye rek þun la rý söy le di: Sý na výn en zor bö lü mü ilk da ki - ka lar dýr. Be yin stres ü - re tir, ki þi bo ca la ya bi lir. He de fe u laþ mak i çin bu bö lü mü so run suz, pa - nik yap ma dan ge çir - mek ten baþ ka yol yok. O ilk an lar da su iç mek, de rin ne fes al mak, ba - þa rý nýn ö nün de hiç bir en gel ol ma dý ðý ný dü - þün mek o lum lu so nuç ve re cek tir. Bu sý nav da sa de ce bil gi dü ze yi ne ba kýl maz, ay ný za man - da he ye can, kay gý, da - ya nýk lý lýk, sü rek li lik ve mü ca de le ci lik de öl çül - mek te dir. Or han Kes - kin, LYS de za man la ya - rýþ ha lin de ol ma nýn, bas ký yý ve yan lýþ yap ma ih ti ma li ni art týr dý ðý ný da di le ge tir di: So ru la rýn yüz de 10 u çok ko lay, yüz de 20 si ko lay, yüz - de 40 ý nor mal, yüz de 20 si zor, yüz de 10 u da çok zor dur. Zor so ru lar, sý na výn her han gi bir bö - lü mün de öð ren ci le rin kar þý sý na çý ka bi lir. Bu bi - rin ci so ru da o la bi lir, o - nun cu so ru da o la bi lir. Zor la yan so ru la ra ta kýl - ma mak, hem za ma ný i yi kul la na rak di ðer so ru la - ra sü re kal ma sý ný hem de pa nik ya þan ma ma sý - ný sað lar. Ýz mir / ci han KUPON NO: 7 Yazýcý, 2 milyon öðrenci için 50 binin üzerinde derslik ve 800 civarýnda okul yapmak gerekiyor" dedi. re nim gö rü yor. Bu ra kam Tür ki ye de i se 45 e ka dar çý ka bi li yor de di. Ya zý cý, bir o ku - lun or ta la ma 3-4 bin met re ka re bü yük lü - ðün de ol du ðun dan yo la çý ka rak, bu ka dar öð ren ci i çin çok bü yük öl çek li ya tý rým la ra ih ti yaç bu lun du ðu nu di le ge tir di. Ýl köð re - tim ve li se ol mak ü ze re Tür ki ye de 60 bin o - kul ol du ðu nu be lir ten Ya zý cý, 2 mil yon öð - ren ci i çin 50 bi nin ü ze rin de ders lik ve 800 ci va rýn da o kul yap mak ge re ki yor. Ýs tan - bul da 10 yýl da yal nýz ca 24 bin ders lik ya pý la - bil miþ di ye ko nuþ tu. ÝS TAN BUL Ý ÇÝN 100 O KUL GE REK ÝSTANBUL'DAKÝ 5-6 yaþ a ra sýn da ki ço cuk sa yý sý - nýn 270 bin ol du ðu nu i fa de e den Ya zý cý, Bu du - rum da Ýs tan bul da 6 bin 800 ders lik ge re ki yor. Bu da sa de ce Ýs tan bul i çin 100 ye ni o kul an la mý na ge li yor. Öð ren ci le rin bel li bir bö lü mü nü ö zel o kul - da o ku du ðu nu, a ma bu o ra nýn çok yük sek ol ma - dý ðý ný di le ge ti ren Ya zý cý, Ýs tan bul da 7-14 yaþ a ra - sýn da ki ço cuk la rýn e ði tim gö re ce ði 98 bin ders lik var. Ö zel o kul da ki ders lik sa yý sý i se 5 bin de di. MA LÝ YET, 1.9 MÝL YAR LÝ RA Can sel Tur gut Ya zý cý, bu ka dar sa yý da o kul yap - ma nýn, bu o kul la rýn ya pý la ca ðý ar sa la rý bul ma nýn ko - lay ol ma dý ðý ný vur gu la ya rak, Ar sa nýn be da va ol du - ðu nu dü þü nür sek Ýs tan bul da 256 mil yon li ra lýk o - kul la rýn in þa at ma li ye ti çý ký yor. Tür ki ye ge ne lin de i se bu ra kam 1.9 mil yar li ra ya çý ký yor. Bun lar ar sa ha riç ra kam lar de ðer len dir me si ni yap tý. Ýs tan bul da ar sa - la rýn az ve pa ha lý ol ma sý ne de niy le o kul la rýn ya pý la - ca ðý a lan la rýn cid dî bir so run ol du ðu nu kay de den Ya - zý cý, Ýs tan bul a 100 o kul ge re ki yor ve bun lar i çin ih ti - yaç du yu lan ar sa bin met re ka re. Ýs tan - bul da ar sa nýn met re ka re si ni de or ta la ma 2 bin li ra - dan he sap lar sak en az 600 mil yon li ra ar sa de ðe ri çý - ka bi li yor. Ýn þa at ma li ye tiy le bu mik tar Ýs tan bul i çin 1 mil yar li ra ya u la þý yor. Tür ki ye ge ne lin de i se 800 o kul i çin i se ra kam e pey yük se li yor di ye ko nuþ tu. ir ti ni as ya.com.tr Bu kri zin far ký 2010 da re fe ran dum la ka bul e di - len mi ni a na ya sa pa ke ti yü rür lü ðe gir - 12Eylül me den ön ce ki dö nem de hü kü met le yar gý a ra sýn da ya þa nan kriz le rin ço ðu, yük sek yar gý or gan la rý nýn ya sa ma ve yü rüt me or gan la rý - na yö ne lik mü da ha le le rin den kay nak la ný yor du. A na ya sa Mah ke me si nin Mec lis te AKP-MHP iþ bir li ðiyle ve 411 oy la ka bul e di len ba þör tü sü dü zen le me si ni ip ta li ve ar dýn dan AKP hak kýn da a çý lan ka pat ma dâ vâ sýn da ha zi ne yar dý mýn dan kýs mî mah ru mi yet ka ra rý bu nun ti pik ör nek le ri. Ay ný þe kil de, 2007 de ki cum hur baþ ka ný se çim sü re cin de yi ne AYM nin ver di ði 367 ka ra rý da. Ke za Da nýþ tay ýn, ba þör tü sü ya sa ðý nýn de va mý yö nün de ki ýs ra rý ný de vam et tir me si ve YÖK ün kat sa yý ka rar la rý ný de fa lar ca ge ri çe vir me si de. AYM ve Da nýþ tay dan sâ dýr o lan bu tür her ka rar son ra sýn da Baþ ba kan mil lî i ra de vur gu la - rýy la Her kes had di ni bil me li çý kýþ la rý yap tý. Ve bun lar top lum da mâ kes bu lup des tek al dý. AYM yi ve HSYK i le bir lik te o nun ü ze rin den Da nýþ tay la Yar gý tay ý ye ni den ya pý lan dýr ma so nu - cu nu ve re cek o lan mi ni a na ya sa pa ke ti nin yüz de 58 oy la ka bu lün de bu nlarýn da ro lü bü yük tü. Ve pa ket yü rür lü ðe gir dik ten son ra AYM ve Da nýþ tay dan ya sa ma ve yü rüt me ye mü da ha le ni te li ði ta þý yan kay da de ðer bir ka rar çýk ma dý. Bu nun ya kýn dö nem de ki tek is tis na sý, Mil lî E - ði tim Ba kan lý ðýn ca çý ka rý lan 19 Ma yýs ge nel ge si hak kýn da Da nýþ tay ýn ver di ði yü rüt me yi dur - dur ma ka ra rý. A ma o da pra tik te bir so nuç do - ður ma dý. Son ra sýn da Ba kan lýk kap sam lý bir yö - net me lik de ði þik li ði ya pa rak ko nu yu nok ta la dý. Da nýþ tay bun dan son ra da fark lý bir sür priz ya par mý, bi le mi yo ruz. Hep bir lik te gö re ce ðiz. Bu na kar þý lýk, ün þe kil den red di ta le - bi ni ge ri çe vi ren AYM, KHK lar la ger çek leþ ti ri - len ba zý kri tik dü zen le me ler le il gi li o la rak a çý lan ip tal dâ vâ la rýn da hâlâ bir ka ra r ver miþ de ðil. Ya ni, þu an da ki du rum, ya sa ma ve yü rüt me i - le yük sek yar gý a ra sýn da ki ge ri li min bit miþ gö - rün dü ðü ye ni ve fark lý bir tab lo ya i þa ret e di yor. An cak tam bu nok ta da yi ne yar gý kay nak lý bek len me dik bir kriz pat lak ver di. Bu de fa ki kri - zin çý kýþ ad re si, KCK so ruþ tur ma sý ný yü rü ten ö - zel yet ki li a ðýr ce za mah ke me si sav cý la rý i di. Te rör ör gü tü men sup la rýy la gö rü þen MÝT Müs te þa rý nýn þüp he li sý fa týy la i fa de ye ver me ye çað rýl ma sý Baþ ba ka nýn sert tep ki si ne ko nu ol du. Er do ðan ýn ko nuy la il gi li son be yan la rý þöy le: Bu ra da yar gý ta ma mýy la her þe yi bir ke na ra ko yup, hat ta ya sa yý bir ke na ra koy mak su re tiy le yü rüt me a la ný na da gir me gi bi bir a dý mý at mýþ ol du. (...) MÝT Müs te þa rý i le il gi li (...) þüp he li sý - fa týy la ça ðýr dý ðý nýz za man her þey alt üst o lu yor. Bir de fa dev le tin iþ le yi þi ne ço mak so ku lu yor. Bu i yi ce çiz me yi a þan bir þey ol du. (...) E ðer a la cak sa nýz o za man be ni a lýn, o nu de ðil. Çün - kü ta li ma tý ve ren be nim. Ta li mat ve ri len a lýn - maz. (...) Te rör le mü ca de le e der ken bü tün enstrü man la rý mý kul lan mak du ru mun da yým. Ve yar gý kal kýp bu in san la ra yar dým cý ol ma sý ge re kir ken tam ak si ne çok da ha fark lý birþey le bi zim e li miz, a ya ðý mýz du ru mun da o lan, bu ka - dar ö nem li o lan ku rum la rý bir en di þe ye, þüp he - ye sevk e der se bu in san lar ya rýn na sýl ça lý þa cak? (CMK) 250. mad de ce za hu ku kun da ki bü yük bir yet ki si ni a de ta ken di sin de top la mýþ. Böy le bir ya pý var. Ve bu nu da is te dik le ri gi bi de ðer - len di ri yor lar. Bu mad de had din den faz la bir yet - ki a la ný do ðu ru yor ve a de ta Biz dev let i çin de dev le tiz ha va sý na bu i þi so ku yor. Ve Ben dev let i çin de ay rý bir gü cüm, dev le tim. Ben cum hur - baþ ka ný na va rýn ca ya ka dar hep si ni is te di ðim an - da bu ra ya ça ðý rý rým... ( ta rih li ga ze te ler) Ön ce ki hu ku ku ve de mok ra si yi ör se le yen yar gý mü da ha le le rin de mað dur ko num da gö - rü nen ik ti da rýn, bu de fa MÝT i sa hip le nen ve dev let le i yi ce bü tün leþ miþ bir po zis yon da ta výr koy ma sý, ge li nen nok ta nýn il ginç bir gös ter ge si. Ba ka lým, mað dur ken kit le ler nez din de prim yap tý ran tep ki ler, ha kim ve muk te dir ko num da ve ril di ðin de ne gi bi so nuç lar or ta ya ko ya cak?

4 4 14 KÜLTÜR SANAT HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE Y Fakat o kulak, küfürle týkandýðý zaman, o leziz, mânevî, yüksek savtlardan mahrum kalýr. Ve o lezzetleri îras eden avazlar, mâtem sesine inkýlâp eder. Kalbde, o ulvî hüzünler yerine, ahbabýn fýkdanýyla ebedî yetimlikler, mâlikin ademiyle nihayetsiz vahþetler ve sonsuz gurbetler hasýl olur. Ýþârâtü l-ý câz Müzik ve saðlýk M ü zik ru hun gý da sý dýr" sö zü ne ar týk "kal - bin de de mek ge re ki yor. Çün kü ABD li bi lim a dam la rý nýn yap tý ðý bir a raþ týr ma bu nu des tek ler ni te lik te. ABD Mary land Ü ni ver si te si Týp Mer ke zi Kar di yo lo ji Mer ke zi Baþ ka ný Dr. Mic ha le Mil ler se vi len bir mü zi ðin din len me si sý ra sýn da kan da mar la rý nýn ge niþ le di ði ni söy lü yor. Mil ler "Kan da mar la rý o sý ra da týp ký kah ka ha a týl dý ðý ve ya kan la il gi li i lâç a lýn dý ðý sý ra da kiy le ay ný de re ce de ge niþ li yor de miþ. Da mar lar a çýl dý ðýn da kan da ha sa kin ve dü zen li ak ma ya baþ lý yor ve bu sý ra da kalp kriz le ri ve felç le re yol a çan pýh tý la rýn o luþ ma sý a za lý yor muþ. Ya pý lan a raþ týr ma ya gö re gö nül lü ler sev dik le ri mü zi ði din ler ken kan da mar la rý % 26 o ra nýn da ge niþ ler ken, hoþ lan ma dýk la rý mü zi ði din le dik le rin de i se % 6 o ra nýn da da ra lý yor muþ. A me li yat lar da da mü zik kul la ný lý yor Do ðuþ tan be yin en gel li Nat ha li e he nüz 3 ya þýn da bir ço cuk tu. Nat ha li e nin ne fes a lýþ ve ri þi ni dü zen le mek i çin bir hor tum ta kýl ma sý ge rek miþ tir. An cak kü çük kýz el ve a yak la rýy la bu ya ban cý cis me kar þý koy mak ta dýr. New York ta ki Týp Mer ke zi nde sa kin leþ ti ri ci i lâç ye ri ne mü zik ter cih e dil miþ. Dr. Jo an ne Lo ewy ya ta ðýn u cu na mon te et ti ði trom pe te bir kaç de fa vu ra rak Nat ha li e yi sa kin leþ tir me yi ba þar mýþ. Dok tor, trom pe te her vur du ðun da kü çük ký zýn kalp ri tim le ri ve so luk a lýþ ve ri þi dü ze ne gir miþ. Al man ya nýn Hel ler sen Spor Has ta ne sin de i se has ta lar mü zik eþ li ðin de a me li yat e dil me ye baþ lan mýþ. Has ta ne nin a nes te zi uz man la rýn dan Ralph Spint ge, a me li yat lar da has ta la ra ve ri len sa kin leþ ti ri ci mik tar ký sa sü re de ya rý ya rý ya dü þer ken mü zik le ya tý þan has ta la rýn da ha ký sa sü re de i yi le þe rek ta bur cu e dil di ði be lir ti li yor. Co lo ra do Ü ni ver si te si nin 1996 yý lýn da ki üç haf ta lýk ça lýþ ma sýn da 10 felç li has ta ya her gün 30 da ki ka ol mak ü ze re rit mik u ya rý cý mü zik din le til miþ. Bu has ta la rýn yü rü me be ce ri le rin de ba riz bir ge liþ me ol du ðu göz len miþ. Mü zik te ra pis ti De fo ri a La ne mü zi ðin ço cuk lar da ba ðý þýk lýk sis te mi nin iþ le vi ni art týr dý ðý ný vur gu la mýþ. Te ra pist ler ho þu nu za gi den mü zik ih ti ya cý nýz o lan dýr di yor lar. Tür ki ye de de ba zý dok tor la rýn a me li yat la rý mü zik eþ li ðin de yap tý ðý ný med ya da o ku yo ruz. Os man lý da mü zik le te da vi Ta rih çi ler Or ta çað Av ru pa sý nda zi hin sel en gel li in san la rý te da vi et me yi bý ra kýn ö lü me terk et tik le ri ni söy ler ler. O dö nem Os man lý top lu mun da bu has ta la ra na sýl yak la þýl dý ðý nýn en ba riz gös ter ge si i se ta bi ki dört bir ta ra fa ya yýl mýþ da rü þ-þi fa lar dýr. Bun lar dan bi ri ni E dir ne de gör müþ ve gez miþ tim. Yem ye þil bir me kân da, gü rül tü den u zak, hu zu run kay na ðýn da e hil el ler de su yun, mü zi ðin i yi leþ ti ri ci ö zel li ðiy le te da vi o lan has ta la ra, Fa ra bi, Ýb ni Si na, Ha þim Bey, Ha san Þu ri gi bi ya zar la rýn e ser le rin de han gi ma kam la rýn han gi has ta lýk la ra i yi gel di ði an la tý lýr. Me se lâ Rast ma ka mý nýn fel ce, baþ ve göz að rý sý na, Uþ þak ma ka mý a yak la ra i yi gel mek le bir lik te ay rý ca uy ku ve in sa na gül me his si ver mek te, Hü sey ni ma ka mý ka ra ci ðer, kalp, Ni ha vent kan do la þý mý, kas lar, Sa ba ma ka mý (sa bah e za ný nýn o kun du ðu ma kam) ce sa ret ve kuv vet, Se gâh kalp, be yin i çin fay da sað la mak ta ol du ðu i fa de e di lir. El bet te bu bil gi nin u zun sü ren týb bî a raþ týr ma lar la des tek len me si ö nem li. Yýl lar dýr mü zik le te da vi ko nu sun da ça lý þan ve Tü ma ta i sim li mü zik le te da vi gru bu nun ku ru cu su Doç. Dr. Rah mi O ruç Gü venç þun la rý söy lü yor: Mü zik le te da vi yi en çok stres, dep res yon, þi zof ren gi bi psi ko lo jik ra hat sýz lýk lar ve çe þit li að rý lar da kul la ný yo ruz. Me se lâ dep res yon se vi len bir ob je nin kay býy la o lu þur. Mü zik se vi len ve kay bo lan ob je nin ye ri ne ge çer. Mü zik duy gu lar da ki blok la rý a ça rak gev þe me yi sað lar. Su yun a ký þý i le ki þi nin su yun bir ko lu ol ma bað lan tý sý ku ru lur. B U L M A C A SOL DAN SA ÐA 1. Kur'ân-ý Ke rim o ku ma i þi. - Ak de niz böl ge si bit ki ör tü sü. 2. So kak kor ku su. - Bed du â. 3. Be di üz za man Hz.le ri nin es ki Sa id dö ne mi ne a it bir e se ri. - A rap ça da su. 4. Ýmralý sakininin adýnýn ký sa ca söy le ni þi. - Es ki dil de ni met ler. 5. Ý tal ya'nýn baþ þehri. - Ýs pan ya'da bir þe hir. 6. Ýdarî ve siyasî gücü kullanabilme. 7. Çe þit li bel ge ve iþ lem le re ge çer lik ka zan dýr mak ve ya sa nýn ön gör dü ðü di ðer gö rev le ri ye ri ne ge tir mek le yü küm lü, bel li ni te lik le ri ve ken di ne öz gü bir hu kuk sta tü sü o lan ka mu gö rev li si. - Tan ta lý sim ge le yen harf ler. - Ke li me ba þýn da kul la ný lan bir o lum suz ön ek. 8. Zor lu hýnç, in ti kam ar zu su. - Af ri ka'nýn ba tý sýn da bir ül ke. 9. Or ta bü yük lük te, çok pul lu, küt baþ lý, gü müþ renk te, be yaz et li bir ba lýk. - Göz de ak ta ba ka. 10. Dün ya mý zýn uy du su. - Ba ðýþ la ma. - Ar na vut luk'un baþ þehri Merhum BEKÝR BERK DÜNKÜ BULMACANIN CEVABI yâd e di li yor TÜRKÝYE DE ÝNANÇLARI YÜZÜNDEN MAÐDUR EDÝLEN BÝNLERCE VATANDAÞI SAVUNAN AVUKAT BEKÝR BERK, VEFATININ 20. YILI MÜNASEBETÝYLE ESKADER TARAFINDAN DÜZENLENEN BÂBIÂLÝ SOHBETLERÝ NDE BUGÜN YÂD EDÝLECEK. TÜRKÝYE DE geç miþ yýl lar da i nanç la rý yü zün den mah ke me le re düþ müþ bin ler ce Nur Ta le be si ni sa vu nan a vu kat Be kir Berk, ve fa tý nýn 20. yý lý mü na se be tiy le ES KA DER ta ra fýn dan yâd e di li yor. Bâ bý â li Soh bet le ri çer çe ve sin de ki an ma top lan tý sý, Ti maþ Ki tap kah ve de bu gün sa at de baþ la ya cak. Ha zýr la nan a fiþ te Ma sum la rýn, maz lûm la rýn, mað dur la rýn ve maz nun la rýn ef sa ne a vu ka tý Be kir Berk in rah met, min net ve þük ran la a ný la ca ðý vur gu la ný yor. BAÞ TA BE DÝ ÜZ ZA MAN OL MAK Ü ZE RE BÝR ÇOK DÝN DA RI SA VUN DU Top lan tý da Meh med Fý rýn cý, Meh met Þev ket Ey gi, He ki moð lu Ýs ma il, Prof. Dr. Nev zat Yal çýn taþ, Av. Gül te kin Sa rý gül, Prof. Dr. Ser vet Ar ma ðan, Sa ba hat tin Ak sa kal, Av. Sa fa Mür sel, Ýs lâm Ya þar, Ha luk Ý ma moð lu, Av. Ýb ra him Ün lü ve Dur sun Gür lek ko nuþ ma cý o la rak ka tý la cak lar. Ko nuþ ma cý lar, Be kir Berk in ef sa ne vî ha ya tý ný, hiz met le ri ni, i de al le ri ni ve baþ ta Be di üz za man Haz ret le ri ol mak ü ze re bir çok din dar in sa ný mah ke me ler de na sýl kah ra man ca sa vun du ðu nu an la ta cak lar. Meh met Nu ri Yar dým ýn yö ne te ce ði top lan tý ya Be kir Berk in e þi Þük ran Berk ve oð lu Zü be yir Berk in ya ný sý ra di ðer ak ra ba la rý da ka tý la cak. Des tan sý bir ha ya tý o lan A vu kat Be kir Berk, Tür ki ye de 1960 lý ve 70 li yýl lar da bin den faz la mah ke me de 163 ncü mad de den yar gý la nan i nanç lý in san la rý mý zý sa vun muþ ve he men he men hep si nin be ra at et me si ni sað la mýþ tý. Be kir Berk, 14 Ha zi ran 1992 ta ri hin de Ýs tan bul da ve fat et miþ ve E yüp Sul tan Me zar lý ðý na def ne dil miþ ti. Kül tür Sa nat Ser vi si M A L A K A R Ý A T A A M E L Ý K A A Y E T M E K A N Ý K Y A M A A L E M S H A N L S E L E F Y A K Y E I E T A L O N N E T N E M T E L E F O N K E M Ý K F A T Ý H P Ý K H E L Ý K L A Ý N N A A A D E M YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA 1. A me ri ka ký t'a sýn da sü rü ler ha lin de bir may mun tü rü. - Ki lo am pe rin ký sa sý. 2. A ma zon or man la rý i çin de ba tak lýk lý böl ge. - Ýn gi liz cede ta mam ma na lý ke li me nin söy le ni þi. 3. Va gon la rý çe ken mo tor lu güç. 4. Ý ki nes ne a ra sýn da ki boþ luk. - Ba tý top lum la rýn da ba yan a dý. 5. Ý li yö ne ten mül ki a mir. - Or du nun ký sa sý. - Ar go da bir ses len me ni da sý. 6. Di ðe ri ne gö re da ha ha fif o lan. 7. De mok ra tik hak ve öz gür lük le rin bas ký al týn da tu tul du ðu, bü tün yet ki le rin bir el de ve ya kü çük bir yö ne ti ci gru bu nun e lin de top lan dý ðý de mok ra tik ol ma yan. 8. Da ya nýk lý lýk, se bat. 9. Ü ze rin de e zan o ku nan ku le. - Hi tit le re ve ri len bir i sim. 10. Tar la ký yý la rý ný be lir le mek i çin ya pýl mýþ top rak set. - Gir mek ten e mir. 11. Es ki Türk ler de din gö rev li si. - E mi le Zo la'nýn ün lü ro ma ný. 12. Ku þat ma, çe vir me. - Mey dan, sa ha Al ba ra ka Türk Ge nel Mü dü rü Fah ret tin Yah þi, Dün ya da hiç bir ya zý ya Ýs lâmda ki ka dar ö nem ve ril me miþ tir, çün kü hiç bir ya zý i - man duy gu suy la ya zýl ma mýþ týr dedi. FOTOÐRAF: AA Kur ân i le bir lik te a de ta ya zý da i man et ti ALBARAKA Türk ta ra fýn dan dü zen le nen 3. Al ba ra ka U lus la ra ra sý Hat Ya rýþ ma sý ö dül le ri, Ce mal Re þit Rey Kon ser Sa lo nu nda ki tö ren le sa hip le ri ni bul du. Tö ren de ko nu þan Al ba ra ka Türk Ge nel Mü dü rü Fah ret tin Yah þi, Ýs lâm di ni nin, i çi ne doð du ðu A rap top lu mu nu 23 yýl da e þi gö rül me miþ þe kil de ge liþ tir di ði ni, ol gun laþ týr dý ðý ný, Ýs lâmýn bir din ol mak la bir lik te ha ya týn bü tün a lan la rý ný et ki le yen bir kül tür de ol ma ni te li ði ta þý dý ðý ný söy le di. A rap ya zý sý nýn Kur ân-ý Ke rim in in di ril di ði dö nem de düz ve hat sýz bir ya pý sý bu lun du ðu nu vur gu la yan Yah þi, Haz re ti Mu ham med in (asm) vefatýndan son ra Kur ân ço ðal týl ma ya baþ la dý ðýn da ke li me le rin an lam la rý nýn doð ru an la þýl ma sý i çin ilk o la rak harf le re ha re ket ve nok ta la ma lar ek len di ði ni an lat tý. Yah þi, Kur ân-ý Ke rim le bir lik te a de ta ya zý da i man et ti, Ýs lâm laþ tý. Sa de ce A rap ça ol mak tan çý ka rak Kur ân ya zý sý ha li ne gel di. Böy le ce ya zý, Ýs lâm me de ni ye ti nin en ö nem li ta þý yý cý un su ru ol du. Dün ya da hiç bir ya zý ya Ýs lâm da ki ka dar ö nem ve ril me miþ tir, çün kü hiç bir ya zý i man duy gu suy la ya zýl ma mýþ týr de di. Ýs tan bul / a a Top ka pý Sa ra yý nda Ha rem-i Hü ma yu nu Ser gi si açýldý PADÝÞAHIN E vi: Top ka pý Sa ra yý Ha rem-i Hü ma yu nu Ser gi si, Mil lî Sa vun ma Ba ka ný Ýs met Yýl maz ve Fe ner Rum Pat ri ði Bart ho lo me os un da a ra la rýn da bu lun du ðu çok sa yý da dâ vet li nin ka tý lý mýy la Top ka pý Sa ra yý nýn Has A hýr bö lü mün de a çýl dý. Top ka pý Sa ra yý Mü ze si Baþ ka ný Prof. Dr. Ýl ber Or tay lý Top ka pý Sa ra yý ve Ha rem ko nu sun da bil gi ler ver di. Or tay lý, þun la rý söy le di: Top ka pý Sa ra yý, bü yük Rö ne sans ay dý ný ve yer yü zü a teþ li si lâh lar dev ri nin ilk bü yük ma re þa li Fa tih Sul tan Meh med ta ra fýn dan in þa et ti ril miþ tir. Dö nem i çin de ge niþ le miþ tir. Ýlk 4 pa di þah bu ra da öl me miþ ler, se fer ler de ha yat la rý so na er miþ tir. Bu ra da ha re mi ilk kur du ran da sev gi li zev ce si Hür rem Sul tan ýn ta le bi ü ze ri ne Ka nu nî Sul tan Sü ley man Han dýr. Bü yük Mi mar Si nan ýn Top ka pý Sa ra yý nda ki tek he di ye si, tek mi ra sý da Ha rem bö lü mü dür. Bu mü es se se nin ve bu bi na nýn A da let Ku le si nin ba tý sýn da yer a lan kül li ye nin her þey den ev vel pa di þa hýn e vi ol du ðu nu u nut ma ma mýz ge re kir. O bir ev dir. Bü tün çað daþ sa ray la rýn i çin de en mü te va zý o la ný, di sip lin li bir ha ya týn ya þan dý ðý bir yer dir. Ý çin de o tu ran lar kan a sa le ti ta þý ma yan im pa ra tor lu ðun dört ta ra fýn dan, hat ta sý nýr la rýn dý þýn dan ge len ler dir. Bu Ha rem hal ký nýn men þei za man dan za ma na de ði þir. Þu ra sý bir ger çek tir ki kan a sa le ti ne bi le ze kâ i le ve be ce rik li lik le yük se li ne bi le ce ði nin a lâ me ti dir. Top ka pý Sa ra yý nýn Ha re mi bir ke re, o ku ma yaz ma o ra ný i ti ba rýy la fev ka lâ de ni te lik li bir yer gös ter mek te dir. Ser gi de Ha rem hal ký nýn meþk le ri ni, hüs nü hat de ne me le ri ni gö re cek si niz. El sa nat la rý ge liþ miþ tir, mu sý kî ge liþ miþ tir, gi yim za ten bü tün sa ray gi bi dir. Pa di þa hýn E vi: Top ka pý Sa ra yý Ha rem-i Hü ma yu nu Ser gi si 15 E kim e ka dar gö rü le bi le cek. Ýs tan bul / a a Ney zen Kud si Er gu ner Bab-ý Sa a det ge ce sin de 40. Ýs tan bul Mü zik Fes ti va li fa a li yet le ri kap sa mýn da bu gün dün ya ca ün lü ney zen Kud si Er gu ner i le mü zik top lu lu ðu Do ul ce Me mo i re En semb le Bab-ý Sa a det i sim li kon ser de bir a ra ya ge le cek. Ýs tan bul Kül tür Sa nat Vak fý ndan ya pý lan a çýk la ma ya gö re, bu ak þam A ya Ý ri ni Mü ze si nde ve ri le cek kon ser, sa at de baþ la ya cak. Ýs tan bul / a a Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da

5 Y Gö rüþ me, bu luþ ma, ak ra ba lar la kay naþ ma ve ye ni dost luk lar e din me me kâ ný dýr dü ðün mec lis le ri. Dü ðün-der nek dü ze ni sað la nýr ken ge lin ve da ma dýn mad dî im kân la rý ný gö zet mek mü him. Sýrf çev re ye, ko nu kom þu ya ha va ol sun di ye ge rek siz har ca ma lar, hem is raf, hem ki bir dir. Ki bir, Müs lü ma na ya kýþ ma yan bir sý fat de ðil mi? Pe ki, bi zim en mut lu gün le ri miz den bi ri o lan dü ðün le ri miz na sýl ol ma lý? fer sa dog ni as ya.com.tr Ba þa kak mak, ba þý yar mak gi bi dir! Ha ki kî ya tý rým a hi ret ha ya tý na ya pý lan ya tý rým, hüs nü ni yet le, o ra ya da ir gü zel dü þün ce ler bes le mek, dü þün me nin mah su lü hüs nü a mel iþ le mek. Ýþ te, ha ki kî ya tý rým bu ol sa ge rek. Gör dü ðü rü ya yý be nim le pay la þan bir ya ký ným: A hi ret te ki e vi mi gör düm de di. Say gý de ðer o in san, A ma i çin de hiç ser gi yok tu di ye de pe þin den i lâ ve et ti; ru hun da ki en di þe yi be lirt ti. O na: Za hir de dim, O ser gi ler, eþ ya lar bu ra dan git se ge rek. Ýh lâs, i ba de tin her tü rün de ge re kir. Al lah ýn (c.c.) rý za sý ný tah sil et mek de mek, em re uy mak de mek tir ih lâ sýn bir mâ nâ sý. Na maz, o ruç, ze kât, hac; bun lar en baþ i ba det. Bir mü mi nin, mü min kar de þi ne te bes sü mü nü i ba det sa yan Kud ret, ha se nâ ta e hem mi yet ver mez mi? Ý yi li ði, i ba det ten gör mez mi? O þart la ki: Ey i man e den ler! Al lah a ve a hi ret gü nü ne i nan ma dý ðý hal de ma lý ný gös te riþ i çin har ca yan kim se gi bi, ba þa kak mak ve in cit mek su re tiy le, yap tý ðý nýz ha yýr la rý ný zý bo þa çý kar ma yýn. Böy le si nin du ru mu, ü ze rin de bi raz top rak bu lu nan düz ka ya ya ben zer ki, sa ða nak bir yað mur i sa bet et miþ de o nu çýp lak pü rüz süz ka ya ha li ne ge ti ri ver miþ tir. Bun lar ka zan dýk la rýn dan hiç bir þe ye sa hip o la maz lar. 1 Bu â yet ler de ha yýr yap ma teþ vik e dil miþ, an cak ha yýr ya par ken kalp ký rýl ma ma sý, fa ki rin kü çüm sen me me si, e zi yet e dil me me si ve ya pý lan i yi li ðin ba þa ka kýl ma ma sý em re dil miþ tir. Ak si ne ha re ket e di le cek o lur sa kâr ye ri ne za ra ra gir mek, se vap ye ri ne gü na ha dû çâr ol mak iþ ten bi le de ðil dir. Ya ni, top ra ðý ný kay be den ka ya mi sâ lin de ol du ðu gi bi, cýs cý býl ka lý ver mek sür priz ol ma sa ge rek. Bu, kaþ ya pa yým der ken göz çý kar mak gi bi bir þey! E bû Ü ma me nin (r.a.) ri va yet et ti ði bir ha dis-i þe rif le rin de, E fen di miz (asm): Dört kim se var dýr ki, ký yâ met gü nü Al lah on la ra rah met na za rýy la bak maz. An ne ba ba sý na is yan e de ne, yap tý ðý i yi li ði ba þa ka ka na, iç ki iç me ye de vam e de ne ve ka de ri ya lan la ya na 2 bu yur mak ta dýr. Gö rül dü ðü gi bi, ba þa kak ma yý ge rek Rab bi miz ve ge rek se sev gi li Ne bî si ha sa ret ten gör müþ ler, o na yüz çe vir miþ ler. He pi miz bi li riz ki, a hi ret dün ya da ka za ný lý yor. Fa kat ka zan mak da yet mi yor, kay bet mek teh li ke si hiç gün dem den düþ mü yor. Ze kât, teþ vik i çin ne ka dar a çýk tan ve ri lir, i lân e di lir se; i yi lik ler, ha yýr lar da o nis pet te ör tü lü, öy le ha fî ol ma lý. Ya ni, Bir e lin ver di ði ni di ðer e lin gör me me si de yi min de ol du ðu gi bi. Þa ir: Hem bu yur der, hem lok ma sa yar. Bu gün ye di rir ler, ya rýn ba þa ka kar lar. Ye me kür küm ye me 3 mýs ra la rýy la ö zet li yor, me se le nin as lý ný. De mek, yap ma lý; u nut ma lý! Ba sîr o lan o Za týn tak di ri ne sun ma lý Dip not lar: 1- Ba ka ra Sû re si, Ca mi ü s-sa ðîr, 1: 270 (Ta be râ nî nin Ke bîr i). 3- A rif Ni hat As ya, On lar Bu Dil den An lar lar, 9. Düðünlerimiz Müslümanca mý? Bu ko nu da bi ze en gü zel ör nek biz zat Pey gam be ri mi zin (asm) ký zý Hz. Fa tý ma i le Hz. A li nin (ra) ev li li ði dir. Ni kâh ký yý lýr, du â lar e di lir. Ar dýn dan mi sa fir le re bal þer be ti, hur ma ve gül su yu ik ram e di lir. Da ha son ra hur ma, yað ve sü zül müþ yo ðurt tan ya pý lan bir de dü ðün ye me ði ve ri lir. Yi ne, Hz. Pey gam ber in (asm) söz le ri bi ze yol gös ter mek te dir. Ýb ni Mes ud (ra) Tir mi zî de yer a lan ri va ye tin de o nun þöy le bu yur du ðu nu ha ber ve rir: Dü ðün ye me ði bi rin ci gün hak týr, i kin ci gün sün net tir, ü çün cü gün i se gös te riþ tir. Her kim gös te riþ ya par sa, Al lah o nu her ke se a çýk lar. Ve ke zâ, En kö tü ye mek, zen gin le rin ça ðý rý lýp, fa kir le rin çað rýl ma dý ðý dü ðün ye me ði dir. MAKALE 5 Kim dâ ve te gel mez se, Al lah ve Re sû lü ne (asm) â si o lur di ye bi zi i kaz et ti ði ni bil di rir E bû Hu rey re (ra), Bu hâ rî den nak le di len ri va yet te. Bu ha dis-i þe rif ler bi ze dü ðün ye me ði ver me nin gü zel bir uy gu la ma ol du ðu nu, an cak ay ný za man da her an gös te ri þe dö ne bi le ce ði ni de ha týr lat mak ta dýr. A ra da in ce bir sý nýr var dýr. Bu sý ný rý Müs lü man i yi ko ru ma lý dýr. Pe ki, dü ðün eð len ce si na sýl ol ma lý dýr? Meþ rû çer çe ve de eð len mek sün net tir. Be di üz za man ýn da i þa ret et ti ði gi bi he lâl da i re si ge niþ tir, key fe kâ fi ge lir. Pey gam be ri miz (asm) za ma nýn da bu eð len ce def ça la rak ya pý lýr mýþ. Dü ðün me ra si mi sý ra sýn da çal gý lar ça lar, þi ir ve ga zel ler o ku na rak hem ru ha hem ku lak la ra hi tap e di lir miþ. Ko - nuy la il gi li bir ha dî si ye ri gel miþ ken pay la þa lým: Hz. Â i þe (ra) En sar dan bir kýz ca ðý zý ev len dir miþ ti. Re sû lul lah (asm) e ve ge lin ce, Genç ký zý gön der di niz mi? di ye sor du. Ev de ki ler E vet! de yin ce Kýz la bir lik te bir de çal gý cý gön der di niz mi? de di. On lar, Ha yýr gön der me dik ce va bý ný ver di ler. Bu nun ü ze ri ne Pey gam be ri miz (asm) þöy le bu yur du: En sar, a ra la rýn da ga zel o ku ma â de ti mev cut o lan bir ce ma at tir. Keþ ke on la ra: Si ze gel dik, si ze gel dik, si ze se lâm bi ze se lâm de yi ve re cek bi ri ni gön der sey di niz. (Kü tüb-i Sit te, 6551.) bu yur du. Bu ra dan an lý yo ruz ki, dü ðün ler de meþ rû eð len ce, ye me-iç me ser best tir. Ha ra ma sevk et me di ði, ne fis le ri ga le ya na ge tir me di ði sü re ce öl çü sað lan mýþ o lur. Za ten, Meþ rû da i re key fe kâ fî dir, gayr-i meþ rû da i re ye gir me ye lü zum yok tur den miþ tir. Riyaset Odasýndan Kozmik Odaya Mec lis Dar be le ri A raþ týr ma Ko mis yo nu, a jan da sý na Be di üz za man Sa id Nur sî'nin 52 yýl lýk "sýr me zar"ý ný da al mýþ gö rü nü yor. Ga ze te le re yan sý yan ha ber le re gö re, 27 Ma yýs Dar be si nin (1960) ha yat ta o lan ü ye le riy le gö rü þen ko mis yon, bu a ra da Sa id Nur sî'nin bir meç hû le gö tü rü len me zar ye ri hak kýn da da ba zý so ru lar yö nel tip bil gi top la ma ya ça lý þý yor. Bu ko nu yu ta kip ve a raþ týr ma i þi nin Em ni yet Ge nel Mü dür lü ðü i le Ý çiþ le ri Ba kan lý ðý ar þiv le ri ne, hat ta çok giz li bil gi le rin mah fuz tu tul du ðu "koz mik o da"ya ka dar va ra bi le ce ði tah min e di li yor. Doð ru su, bu me yan da ne gi bi bil gi le rin or ta ya çý ka ca ðý ný biz de me rak e di yo ruz. Ka de rin te cel li si bir ya na, dar be ci le rin Sa id Nur sî'yi me za rýn da da hi ni çin ra hat bý rak ma dýk la rý, han gi ge rek çey le me zar nak li ne ka rar ver dik le ri ve bu a ra da ne gi bi "ceb rî, key fî, küf rî" da yat ma lar da bu lun duk la rý gi bi ko nu lar, i çin de el bet te ki dik ka te de ðer ni te lik te ki hu sus la rý ba rýn dý rý yor. Bü tün bu ge liþ me le ri ta kip e der ken, bir ta raf tan da Ý lâ hî tak di rin hik met li te cel li le ri ni mü ta la a et me yi na zar dan u zak tut ma mak i cap e di yor. Hür A dam, M. Ke mal Sa id Nur sî zýt laþ ma sý ný or ta ya çý kar dý Bü tün ha ta ve ek sik le ri ne rað men, Hür A dam fil mi ha yýr lý ge liþ me le rin ya þan ma sý na ve ka ran lýk ta ka lan mü him ba zý nok ta la rýn ay dýn lý ða ka vuþ tu rul ma sý na hiz met et ti. Me se lâ, mâ lum ba zý çev re ler, 1922 yý lý son la rý nda Sa id Nur sî'nin va ki dâ vet ü ze re An ka ra'ya gel di ði ni, Mec lis'te Ho þâ me di i le kar þý lan dý ðý ný, Mec lis Kür sü sün den me bus la ra hi tap et ti ði ni, ke za M. Ke mal i le gö rüþ tü ðü nü, bu gö rüþ me le rin þid det li tar týþ ma la ra dö nüþ tü ðü nü bir tür lü ka bul et mi yor du. Hat ta, bun la ra uy dur ma di yen le re bi le rast la nýl mak tay dý. Hür A dam fil mi nin il gi li sah ne le ri nin yol aç tý ðý tar týþ ma dan son ra i se, a raþ týr ma cý ga ze te ci le rin ma ri fe tiy le or ta ya öy le bil gi ler çýk tý ki, me se le den ye ni ha ber dar o lan la rý a de ta þaþ ký na çe vir di. Cum hur baþ kan lý ðý ar þi vin de bu lu nan bel ge ler i le Gi re sun (Þar ki ka ra hi sar) me bu su A li Sü ru rî Be yin ha tý ra def te rin de ka yýt lý bu lu nan bil gi ler, bu i ki zýt þah si ye tin (M. Ke mal i le Sa id Nur sî'nin) hem gö rüþ tük le ri ni, hem de þid det li mü na ka þa lar da bu lun duk la rý ný, in kâr e di le me ye cek þe kil de te yid ve te'kit et miþ ol du. Ýþ te, þim di ler de gün de me ge len Sa id Nur sî'nin "meç hûl me zar"ý me se le si nin de, ben zer ha ki kat le ri vü zu ha ka vuþ tur ma da ö nem li bir mer ha le teþ kil e de ce ði ni tah min e di yo ruz. Ri ya set o da sýn da ki gö rüþ me 1922 yý lý son la rýn da An ka ra'ya ge len ve 1923 yý lý Ma yýs a yý baþ la rýn da An ka ra'dan ay rý lan Be di üz za man Sa id Nur sî, ba zý mek tup la rýn da ve bil has sa Ta rih çe i Ha yat i - Tarih & Aktüalite sim li e se rin de "i man ve na maz" hak kýn da M. Ke mal i le "Di vân ý Ri ya set"te (Baþ kan lýk Kür sü sü) þid det li mü na ka þa da bu lun duk la rý ný i fa de e di yor du. O nun bu hu sus ta söy le dik le ri, bel ge ler eþ li ðin de tes bit ve tes cil e dil di. Be di üz za man, ay ný e ser le rin de M. Ke mal i le i kin ci bir gö rüþ me yi bu kez "Ri ya set O da sý"nda, ya ni Mec lis Baþ kan lý ðý O da sýn da yap týk la rý ný i fa de e di yor. Ýþ te, söz ko nu su bu i ki gö rüþ me hak kýn da ki cümle le ri: "An ka ra da, Di vân ý Ri ya se tin de (Mec lis Baþ kan lý ðý ma ka mýn da) pek çok me bus lar var ken Mus ta fa Ke mal þid det li bir hid det le Di vân ý Ri ya se ti ne gi rip, ba na kar þý ba ðý ra rak: 'Se ni bu ra ya ça ðýr dýk ki, bi ze yük sek fi kir be yan e de sin. Sen gel din, na ma za da ir þey ler ya zýp i çi mi ze ih ti lâf ver din.' Ben de o nun hid de ti ne kar þý de dim: 'Î man dan son ra en yük sek hakikat na maz dýr. Na maz kýl ma yan ha in dir, ha i nin hük mü mer dut tur." "Ha zýr me bus dost la rým te lâþ et tik le ri ve her hal de be ni e ze cek le ri ni tah min et tik le ri sý ra da, ba na kar þý bir ne vi tar zi ye ve rip o Mec lis te hid de ti ni ge ri al ma sý, a de ta deh þet li bir kuv ve ti ve ha ki ka ti his se dip ge ri çe kil me si... "Ý kin ci gün, hu su sî Ri ya set O da sýn da (Baþ kan lýk O da sýn da baþ ba þa ö zel gö rüþ me), Hü cû mât ý Sit te'nin Bi rin ci De si se den tâ Ý kin ci De si se ye ka dar, bir sa at ta ma men o na söy le dim. "Bü tün his si ya tý ný ve pren si bi ni ren ci de et ti ðim hal de ba na i liþ me me si, hat ta tal ti fi me çok ça lýþ ma sý " (Bkz: 1994 bas ký lý Ye ni As ya Neþ ri yat'tan E mir dað Lâ hi ka sý, s. 214 i le Ta rih çe i Ha yat, s. 498.) * * * Üs tad Be di üz za man'ýn bu ra da ki i fa de le rin den a çýk ça an la þý lý yor ki, bir gün a ray la i ki de fa gö rüþ me ol muþ. Bi ri ka la ba lýk me bus la rýn bu lun du ðu or tam da, di ðe ri i se Baþ kan lýk O da sýn da ve baþ ba þa ol mak ü ze re. A ca ba, Baþ kan lýk O da sýn da da ha baþ ka ne ler ol du, ne ler gö rü þül dü, ko nu þul du ve a ra la rýn da ne gi bi tar týþ ma lar ya þan dý? Bel ki de, o gö rüþ me nin de tay la rý hak kýn da ki bil gi ler, Koz mik O da ve ya ben ze ri ma hi yet te ki giz li ar þiv ler de ka yýt lý dýr. Sa id Nur sî, o gö rüþ me den son ra, M. Ke mal i le ça lýþ ma nýn da, o nun la ça týþ ma nýn da doð ru ol ma ya ca ðý ve ha yýr ge tir me ye ce ði ka na a ti ne va rý yor. Si ya set yo luy la hiz met et - mek ten a de ta ü mi di ni ke si yor ve te lif et ti ði Ta bi at Ri sâ le si, Hu bâb Ri sâ le si gi bi e ser le ri ni neþ ret tik ten son ra An ka ra'yý terk e di yor. * * * Sa id Nur sî, bi lâ ha re yaz dý ðý lâ hi ka mek tup la rýn da yaz dýk la rý ve ya ný na ge len le re an lat tý ðý ha tý ra not la rýn dan, ha ya tý nýn so nu na ka dar, hat ta ve fa týn dan son ra bi le de vam e den ge liþ me le rin ar ka plâ nýn da, An ka ra'da M. Ke mal i le o lan gö rüþ me, i ti raz ve mü na ka þa la rýn ma hi ye ti ya tý yor. Ýþ te, bu hu sus ta ki ba zý bil gi ler... * * * E mir dað Lâ hi ka sý, 247. say fa dan: "Re i si cum hu ra (Ýs met Pa þa ya) gön de ri len is ti da nýn (di lek çe nin) zey li dir ki, mec bur ol dum yaz ma ya. "Ba na hü cum e den ga raz kâr la rýn en e sas lý se be bi, Mus ta fa Ke mal'in dost lu ðu ve ta raf gir li ði ve si le siy le be ni e zi yor lar. "E vet, çok e ma re ler le bil dik ki, ba na hü cum e den le ri tah rik e den, Mus ta fa Ke mal'e i ti ra zým dýr ve o na dost ol ma dý ðým dýr. Baþ ka se bep ler ba ha ne dir." * * * Ta rih çe i Ha yat, 195. say fa dan: "Bun dan on i ki se ne ev vel An ka ra re is le ri, Ýn gi liz le re kar þý Hu tu vat ý Sit te na mýn da ki mü ca he da tý mý tak dir e dip, be ni o ra ya is te di ler. Git tim. Gi di þat la rý, be nim ih ti yar lýk his si ya tý ma uy gun gel me di. "Bi zim le ça lýþ" de di ler. "De dim: 'Ye ni Sa id ö te ki dün ya ya ça lýþ mak is ti yor, si zin le ça lý þa maz; fa kat si ze de i liþ mez.' "E vet, i liþ me dim ve i li þen le re de iþ ti rak et me dim. Çün kü." * * * Muh te lif þa hit le rin it ti fa kýy la: "M. Ke mal sor du: 'Mol la Sa id! Hey kel me se le sin de ki fik rin ne dir? Ben Sa ray bur nu'na bir hey ke li min di kil me si ni is ti yo rum. Bu na ne der sin? Bu nun bir fet va sý ný bu la bi lir mi sin?' "Sa id Nur sî: 'Pa þa! Biz sa na hey kel dik men i çin mi yar dým et tik? Mil let bu nun i çin mi har bet ti?...bü yük Kur'â ný mý zýn bü tün hü cu mu hey kel le re dir. Müs lü ma nýn hey kel le ri ca mi ler, med re se ler, has ta ha ne ler, ye tim ha ne ler gi bi mâ bed ler ve ha yýr mü es se se le ri dir." "...Son gö rüþ me es na sýn da tren ga rýn da bu lu nan M. Ke mal, hey kel me se le si ni tek rar a ça rak Sa id Nur sî'nin hem fik ri ni so rar, hem de yap tý ðý par lak tek lif ler le o nu git mek ten cay dýr ma ya ça lý þýr. "An cak, bu son te þeb büs de ne ti ce siz ka lýr. Sa id Nur sî, o ra da da ke sin bir ka rar lý lýk la hem de ðiþ me yen fik ri ni tek rar lar, hem de ar týk bir lik te ça lý þa ma ya ca ðý yö nün de ke sin i fa de ler kul la nýr." (Bkz: Son Þa hit ler'den Ha san Er gen ve Tev fik De mi roð lu'nun ha tý ra la rý i le Av. Hu lu si Bit li sî'nin 1948 Af yon Mah ke me si Mü da fa a sý.) * * * Te men ni e de lim ki, Sa id Nu sî i le il gi li a raþ týr ma lar, söz ko nu su gö rüþ me ve tar týþ ma la rý doð ru la yan ye ni bil gi ve bel ge le rin or ta ya çýk ma sý na ve si le ol sun. TARÝHÝN ÝÇÝNDEN ltur han Cel kan (0 505) Sa kýn, na ma zý ný kü çüm se me! Me li ke Ha ným: Na ma zý hu þû i çin de ký la bil me miz i çin ne yap ma mýz ge re ki yor? Ýs tek siz kýl dý ðým na maz la rýn du ru mu ve hük mü ne dir? Na maz da tek bir nok ta yý dü þün me li yiz: Na maz bi zim fýt rat ve ya ra tý lýþ bor cu muz dur. Biz far kýn da ol ma sak da, his set me sek de, hiç bir þe kil de hu þû u ya ka la ya ma sak da, Al lah ýn hu zu run da ki en fa zî let li, en se vim li, en gü zel, en mak bûl, en e dep li ve en i ta at kâr du ru þu muz na maz i le müm kün ol mak ta dýr. Na ma zý yal nýz Al lah rý zâ sý i çin kýl ma lý yýz. Hu þû u mu zu bo zan ok lar kal bi miz den de ðil, þey tan dan gel mek te dir. Þey ta nýn bi zim le o lan meþ gû li ye ti, bi zim zev ki mi zi, hu zu ru mu zu ve hu þû u mu zu ka çýr sa bi le, na ma zýn fa zî le ti nin da ha da yük sel me si ne ze min ha zýr lar. Bun dan e min ol ma lý yýz. O hal de, hu þû u mu zun o lup ol ma dý ðý na bak ma dan, na maz kýl ma ya de vam et me li yiz. Biz Al lah i çin na maz kýl ma ya de vam et tik çe in þâal lah is te di ði miz hu þû u bul mak i çin de Rabb i mi ze sý ðýn mýþ o lu ruz. Üs tad Be dî üz za man Sa îd Nur sî Haz ret le ri, nef sin tem bel lik dö þe ðin de ve gaf let uy ku sun da þey tan dan ge len bir ta kým ves ve se le re ku lak ve re bi le ce ði ni kay de der ve nef sin bu de sî se si ne kar þý ö nem li î kaz lar da bu lu nur. Nef si mi ze ve þey ta na kar þý za fer el de et mek i çin bu i kaz la rý sýk sýk ha týr la ma mýz da ya rar var: Me se lâ, nef si mi ze di ye bi li riz ki: Ey nef sim! A ca ba öm rün e be dî mi dir? Ge le cek se ne ye, hat tâ ya rý na kal ma ya se ne din var mý dýr? Sa na u sanç lýk ve ren þey, dün ya da son suz se ne ler ka la ca ðý ný zan net men dir. Oy sa vâ ký a tam ter si dir; se nin hem öm rün az dýr, hem fay da sýz u çup git mek te dir. Ge çip gi den her bir fâ nî gü nün yir mi dört ten bi ri si ni ha kî kî bir e be dî ha ya týn sa a de ti ni te min e de cek gü zel, hoþ, ra hat ve rah met bir hiz me te sarf et mek i se, u san mak þöy le dur sun, bi lâ kis sa na cid dî bir þevk ve hoþ bir zevk ve rir. Di ðer yan dan; her gün her gün ek mek ye sen, su iç sen ve ha va yý te nef füs et sen, ek mek ten, su dan ve ha va dan u san dý ðý ný söy le ye bi lir mi sin? Çün kü her an ih ti yaç tek rar lan dý ðýn dan; u sanç de ðil, lez zet a lý yor sun! Kalp, ruh ve vic dan, ci sim hâ ne sin de nef sin ar ka daþ la rý dýr lar. Ne fis her ne ka dar u san dý ðý ný ve is tek siz ol du ðu nu söy le se de; kal bin, rû hun ve vic da nýn gý dâ sý, hu zû ru ve ha yat kay na ðý na maz dýr. Öy ley se ne fis bu u san mýþ lý ðý sî ne ye çek me li, ar ka daþ la rý nýn na maz gý dâ sý ný al ma sý na hiç ol maz sa göz yum ma lý, hu þû duy mu yor sa da bu na kat lan ma lý dýr. Çün kü hem son suz a cý la ra mâ ruz, hem had siz lez zet le re sev dâ lý bir kal bin gý dâ sý, el bet te her þe ye kâ dir bir Ra hîm-i Ke rîm in rah met ka pý sýn da a ran ma lý dýr. Ke zâ, þu fâ nî dün ya da, bü yük bir hýz la ay rý lýk fer yat la rý ko pa rýp gi den bir rû hun ha yat kay na ðý, her þe ye be del bir Mâ bud-u Bâ kî nin ve bir Mah bûb-u Ser me dî nin rah met çeþ me si ne na maz i le yö nel mek tir. Fýt ra ten e be di ye ti is te yen, e be di yet i çin ya ra týl mýþ o lan, e ze lî ve e be dî bir Zât ýn â yi ne si bu lu nan ve son suz de re ce nâ zik ve lâ tîf o lan in sa nýn duy gu la rý, þu ka sâ vet li, e zi ci, sý kýn tý lý, ge çi ci ve bo ðu cu o lan dün ya hal le ri i çin de el bet te te nef fü se pek çok muh taç týr. Bu te nef fü sü i se an cak na maz pen ce re si sað la ya bil mek te dir. Bir di ðer hu sus; na maz, þu dün ya mi sa fir ha ne sin de â ciz ve fa kir kal bi mi ze kuv vet ve zen gin lik ver mek te, þüp he siz gi re ce ði miz bir men zil o lan ka bir de gý dâ ve ý þýk hük mün de ay dýn lýk kay na ðý ol mak ta, çe tin bir mah ke me o lan Mah þer de se net ve be rat hü vi ye tin de bi zi kur tar mak ta ve is ter is te mez üs tün den ge çe ce ði miz Sý rat Köp rü sün de nur ve Bu rak gi bi göz a çýp ka pa ya na ka dar bi zi Cen ne te u laþ týr mak ta dýr. Böy le eþ siz lü tuf la ra bi zi maz har ký lan bir na maz i çin ne ti ce siz dir ve ya üc re ti az dýr di ye bi lir mi yiz? Sö zün den dön me si im kân ha ri ci o lan Ce nâb-ý Hak, Cen net gi bi bir üc re ti ve e be dî sa a det gi bi bir he di ye yi bi ze va ad e de rek, pek az bir za man da, bi ze, na maz gi bi pek gü zel bir va zi fe ver se; biz de o nun he di ye si ni ha fi fe a lýr ca sý na o va zi fe yi yap maz i sek ve ya va zi fe den u sanç gös te rir sek, pek þid det li bir a za ba müs ta hak ol maz mý yýz? Ak lý mý zý ba þý mý za al ma lý ve bil me li yiz ki, dün kü gün e li miz den çýk tý. Ya rýn ki gün i se e li miz de se ned yok ki, o na mâ lik o la lým. Öy le i se ha ki kî öm rü mü zü, bu lun du ðu muz gün bil me li ve her gü nün en az bi rer sa a ti ni, bi rer ih ti yat ak çe si gi bi, uh re vî bir san duk ça hük mün de, ha ki kî is tik bal i çin teþ kil o lu nan bir mes ci de ve ya bir sec ca de ye at ma lý yýz. Sa kýn, Be nim na ma zým ne re de, þu na ma zýn bü yük ha ki ka ti ne re de? de me, na ma zý ný kü çüm se me! Zi ra ha týr la ki, bir hur ma çe kir de ði, as lýn da bir hur ma a ða cý hük mün de dir. Fark yal nýz öz de ve ay rýn tý da dýr. Bi zim gi bi bir a va mýn, his set me sek da hi na ma zý, bü yük bir ve li nin na ma zý gi bi þu nur dan his se dar dýr, þu ha ki kat ten bir sýr rý var dýr. Fa kat hiç þüp he siz in ki þa fý ve ay dýn lý ðý, de re ce le re gö re ay rý ay rý dýr. Bir hur ma çe kir de ðin den, mü kem mel bir hur ma a ða cý na ne ka dar mer te be bu lun mak ta i se, na ma zýn de re ce le rin de de da ha faz la mer te be var dýr. Fa kat bü tün o mer te be ler de, na ma zýn nu ra nî ha ki ka ti nin ö zü ve e sa sý mev cut tur. 1 Dip not: 1- Söz ler, s

6 6 14 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE YURT HABER Y 1. U lus la ra ra sý Sos yal Po li ti ka lar Sem poz yu mu baþ lý yor BEYOÐLU Be le di ye si, Fa tih Sul tan Meh met Va - kýf Ü ni ver si te si ve Sos yal Po li ti ka lar Der ne ði iþ - bir li ðiy le Ha zi ran 2012 ta rih le ri a ra sýn da dü zen le ne cek 1.U lus la ra ra sý Sos yal Po li ti ka lar Sem poz yu mu A i le ve Sos yal Po li ti ka lar Ba ka ný Fat ma Þa hin le baþ lý yor So rum lu Ýn san So run - suz Çað slo ga nýy la Ce mal Re þit Rey Kon ser Sa lo nu nda 15 Ha zi ran Cu ma gü nü baþ la ya cak sem poz yum da i ki gün bo yun ca sos yo-e ko no - mik a lan da or ta ya çý kan ve ül ke mi zi et ki le yen sos yal po li ti ka so run la rý ma sa ya ya tý rý la cak. Tür ki ye den ve dün ya dan ko nu sun da uz man i - sim ler ge le nek sel ve gün cel so run la rý tes bit e de - rek, so run la ra so mut çö züm le ri or ta ya ko ya cak. Sem poz yum, A i le ve Sos yal Po li ti ka lar Ba ka ný Fat ma Þa hin, Be yoð lu Be le di ye Baþ ka ný Ah met Mis bah De mir can, Fa tih Sul tan Va kýf Ü ni ver si - te si Rek tö rü Dr. Mu sa Du man ve Fa tih Sul tan Va kýf Ü ni ver si te si Mü te vel li He ye ti Baþ ka ný Prof. Dr. Hik met Öz de mir in ko nuþ ma la rýy la baþ la ya cak. Sem poz yum da, gün bo yu sü re cek Sos yal Po li ti ka lar da Kü re sel E ði lim ler, Tür ki - ye de Sos yal Po li ti ka la rýn Dö nü þü mü, Fýr sat lar ve Teh dit ler" ko nu lu o tu rum lar ger çek le þe cek. Ýs tan bul / Ye ni As ya Türk çe nin ço cuk la rý ze hir len di TÜRKÇE O lim pi yat la rý i çin Tür ki ye de bu lu - nan Ma ke don ya e ki bi nin ba zý ü ye le ri, ye dik le - ri ye mek ten ze hir len di. Ga zi Mus ta fa Ke mal Bul va rý ü ze rin de bir o tel de ko nak la yan Ma ke - don ya e ki bi nin ba zý ü ye le rin de, ge ce sa at le rin - de bu lan tý, kus ma ve ka rýn að rý sý gö rül dü. Va - ka sa yý sý nýn art ma sý ü ze ri ne he men 112 A cil Sað lýk e kip le ri ne ha ber ve ril di. O te le, çok sa yý - da am bu lans ve sað lýk e ki bi sevk e dil di. Ýlk mü da ha le le ri o lay ye rin de sað lýk e kip le rin ce ya pý lan yak la þýk 15 ki þi, A ta türk E ði tim ve A - raþ týr ma Has ta ne si ne kal dý rý la rak te da vi al tý na a lýn dý. Ýs mi ni ver mek is te me yen gru bun mih - man da rý, e ki bin ak þam sa at le rin de Ký zý lay da bir res ta u rant ta ye dik le ri ye mek ten ze hir len - miþ o la bi le ce ði ni söy le di. Has ta ne yet ki li le ri Ma ke don ya lý gu ru bun sað lýk du rum la rý nýn i yi ol du ðu nu ve sa bah sa at le rin de ta bur cu e di le - bi le cek le ri ni be lirt ti. Ankara / aa Kastamonu da Bediüzzaman mevlidi 1 ton 250 kilo olarak hazýrlanan 6 bin porsiyonluk döner, Gençlik Parký nda daðýtýldý. PAZAR GÜNÜ NASRULLAH CAMÝÝ NDE YAPILACAK OLAN PROGRAM SAAT DA BAÞLAYACAK 17 Haziran 2012 Pazar günü Kastamonu da, baþta Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri ve talebesi Mehmed Feyzi Efendi olmak üzere bütün mü minlerin ruhlarýna ithafen bir mevlid okutulacak. Saat da Nasrullah Camii nde baþlanacak mevlid programý için Bediüzzaman ýn Kastamonulu talebesi Abdullah Yeðin ayrýca bir davet mektup da yayýnladý. Bediüzzaman Hazretlerinin Kastamonu yu seneleri arasýnda þereflendirdiðinin belirtildiði mektupta, baþta Bediüzzaman Hazretleri olarak Kur ân hizmetinde bulunan ve ahirete intikal eden bütün büyüklerimizin ruhlarýna ithafen öðle namazýndan önce Kur ân-ý Kerim, hatim duâsý, mevlid okutulacaðý ve Risale-i Nur dan dersler okunacaðý belirtiliyor. Kastamonu/Yeni Asya Dönerde dünya rekoru SHOPPÝNG Fest kap sa mýn da Genç lik Par kýn da dün ya nýn en bü yük dö ne ri ha zýr la na rak da ðý týl dý. 1 ton 250 ki lo luk dev dö ner Gu in ness Dün ya Re kor la rý ki ta bý i çi ne gir me ye hak ka zan dý. A lýþ ve riþ, kon ser ler ve çe þit li faaliyet ler le baþ þehir li nin il gi si ni çe ken Shop ping Fest, dev dö ner i le dün ya re ko ru kýr dý. Genç lik Par kýn da dü zen le nen re kor de ne me sin de A BA Pik nik ta ra fýn dan ha zýr la nan dev dö ner Gu in ness Dün ya Re kor la rý Tür ki ye Tem sil ci si ve Ha ke - mi Þey da Su ba þý Ge mi ci gö ze ti min de tar týl dý. Dö ne rin 1 ton 250 o la rak ha - zýr lan dý ðý, an cak re kor ol ma sý i çin ilk yü ze yi nin pi þi ril me sin den son ra sý nýn ge çer li ol du ðu bil di ril di. Ýlk yü ze yin pi - þi ril me si nin ar dýn dan ya pý lan tar tým da dö ne rin 1 ton 198 ki lo ol du ðu be lir len - di. Bu nun da dün ya re ko ru o la rak tes - cil e dil me si ka rar laþ tý rýl dý. A TO Baþ ka ný Sa lih Bez ci nin de ha - zýr bu lun du ðu re ko ru o nay la yan Gu - in ness Dün ya Re kor la rý Tür ki ye Tem - sil ci si ve Ha ke mi Þey da Su ba þý Ge mi ci bu de re ce nin dün ya re ko ru ol du ðu nu be lirt ti. Þey da Su ba þý Ge mi ci, es ki re - ko run 2011 yý lýn da 468 ki lo i le Du ba - i de ký rýl dý ðý ný be lir te rek ye ni re ko run ser ti fi ka sý ný A BA Pik nik Yö ne tim Ku - ru lu Ü ye si Gök han Ak han a ver di. BAÞ ÞEHÝR LÝ LE RÝN DÖ NER KEY FÝ DEV re kor de ne me sin den son ra pi þi ri len 6 bin por si yon luk de va sa dö ner, Sos yal Hiz met ler Ço cuk E sir ge me Ku ru mu (SHÇEK) yu va la rýn da bu lu nan ço cuk lar i le Bü yük þe hir Be le di ye si Genç lik Mer ke zi ü - ye si ço cuk lar ve va tan daþ la ra üc ret siz o - la rak ik ram e dil di. Baþþehir li ler dö ne rin key fi ne va rýr ken, faaliyet kap sa mýn da Genç lik Par ký nda bu lu nan a ni mas yon grup la rý eð len ce li gös te ri ler ser gi le di. Ankara/ Ahmet Terzi Sam sun lu genç ler pik nik te bu luþ tu YENÝ ASYA Ga ze te si Sam sun O ku yu cu la rý, De mok rat E ði tim ci ler Der ne ði Sam sun Þu be Tem sil ci li ði nin spon sor lu ðun da yaz o ku ma prog ra mý nýn so nun da çe þit li faaliyet le rin ser gi len di ði Kut lu kent Pik nik A la nýn da, genç lik þö le ni ha - va sýn da yaz pik ni ðin de bu luþ tu lar. Ý ki ay rý ka te go ri de öð le den ön ce ve son ra Genç Kar deþ ler Fut bol Tur nu va sý dü zen len di. For ma la rý i le ge len genç spor cu lar pik nik a la ný nýn fut bol sa ha la rýn da at tý ðý gol ler i le se yir ci ler den bü - yük al kýþ al dý. Man gal zi ya fe ti nin ar dýn dan se ma ver ça yý i le çay la rý ný yu dum - la yan genç le re Ke mal Tuz cu nýn Ri sa le-i Nur dan yap tý ðý ders i le 2012 yý lý pik nik faaliyeti ha tý ra fo toð raf la rý i le so na er di. Sam sun / Ye ni Ay sa Bilecik te Nurlu piknik GEÇTÝÐÝMÝZ haf ta so nu, Bi le cik Ye ni As ya o ku yu cu la rý pik nik te bu luþ tu. Bu yýl il ki dü zen le nen pik nik, Bi le cik in Bo zü yük il çe sin de ki t ri bün ad lý me si re ye rin de ya pýl dý. Genç, yaþ lý ço luk ço cuk, her yaþ tan in sa nýn ka týl dý ðý pik nik bü yük bir ka - tý lým la ger çek leþ ti. He lâl da i re de ki lez zet do ruk nok ta day dý. Be den ler mad dî ni - met ler le lez zet le nir ken, ruh lar da ma ne vi yat tan is ti fa de de do ruk nok ta day - dý. Sa bah kah val tý sý i le baþ la yan pik nik te, Ri sa le-i Nur lar dan ders ler ya pýl dý, na maz lar ce ma at la ký lýn dý, tes bi hat lar ya pýl dý. Pik ni ðe, ga ze te miz ya zar la - rýn dan Ra þit Yü cel de iþ ti rak et ti. Ra þit Yü cel, Haz re ti Yu nus un (as) kýs sa sý - nýn an la týl dý ðý, Bi rin ci Lem a yý o ku du. Bo zü yük ten ve Es ki þe hir den ge len Ye ni As ya o ku yu cu la rýy la hem soh bet e dip hem de has ret gi de ri len pik ni ðin so nun da i se ço cuk lar top oy la dý. Bilecik / Serpil Çintimur

7 Y DÜNYA 7 SURÝYE DE KORKULAN OLUYOR BM GENEL SEKRETERÝNÝN BARIÞI KORUMA OPERASYON- LARINDAN SORUMLU YARDIMCISI HERVE LADSOUS, SURÝYE'NÝN "ÝÇ SAVAÞ HALÝNDE OLDUÐUNU" SÖYLEDÝ. BM Ge nel Sek re te ri nin ba rý þý ko ru ma o pe ras yon la rýn dan so rum lu yar dým cý sý Her ve Lad so us, Su ri ye nin iç sa vaþ ha lin de ol du ðu nu söy le di. Fran sýz dip lo mat Lad so us, ga ze te ci le rin Su ri ye de ki du rum la il gi li so ru su ü ze ri ne, Su ri ye de ki du ru mu nun iç sa vaþ bo yu tu na gel di ði ni söy le ye bi li riz de di. Lad so us, Su ri ye hü kü me ti nin ül ke top rak la rý nýn bü yük kýs mý ný ve bir çok ken ti kay bet ti ði ni ve bu ra lar da kon tro lü ye ni den sað la mak is te di ði ni be lirt ti. Her ve Lad so us, þid de tin bü yük o ran da týr man dý ðý ný da vur gu la dý. Ö te yan dan, Ýs ra il Baþ ba kan Yar dým cý sý Þa ul Mo faz, Ba tý nýn ABD li der li ðin de Su ri ye ye mü da ha le et me si ni is te di. Mo az, dün ya güç le ri nin Su ri ye yö ne ti mi ne ge rek li ce va bý ver me di ði ni i le ri sür dü ve Lib ya da ki gi bi mü da ha le ol ma lý de di. BM GÖZ LEM CÝ LE RÝNE A TEÞ A ÇIL DI BM Söz cü sü Mar tin Ne sirky, Su ri ye de, Laz ki ye nin Haf fe yer le þim ye ri ne u laþ ma ya ça lý þan BM göz lem ci le ri ne taþ ve me tal çu buk fýr la týl dý ðý ný, bu nun ü ze ri ne böl ge den ay rý lýr ken de a raç la rý na a teþ a çýl dý ðý ný bil dir di. Ne sirky, bir sü re ön ce bom bar dý ma na uð ra yan Haf fe ye u laþ ma ya ça lý þan BM göz lem ci le ri nin a raç la rý nýn et ra fý nýn kýz gýn bir ka la ba lýk ta ra fýn dan sa rýl dý ðý ný ve böl ge sa kin le ri nin o luþ tur du ðu dü þü nü len ka la ba lý ðýn da ha son ra a raç la ra taþ ve me tal so pa at tý ðý ný söy le di. Da ha faz la i ler le me le ri ne i zin ve ril me yen BM göz lem ci le ri nin a raç la rý na, böl ge den ay rý lýr lar ken a teþ a çýl dý ðý ný be lir ten Ne sirky, Ge ri dön mek i çin Ýd lib e doð ru yö ne len 3 BM a ra cý na a teþ a çýl dý. A te þin ne re den a çýl dý ðý ha len be lir siz. BM göz lem ci le ri þu an em ni yet te ler ve mer kez le ri ne dön dü ler de di. New York-Birleþmiþ Milletler / a a SURÝYE DE BOMBALAR EN ÇOK ÇOCUKLARI VURUYOR SU RÝ YE DE de vam e den ça týþ ma la rýn þid de ti art týk ça si vil hal kýn ve ö zel - lik le ço cuk la rýn ya þa dý ðý tra je di nin bo yut la rý ný göz ler ö nü ne se ren ye ni gö - rün tü ler de or ta ya çý ký yor. BM nin ya yýn la dý ðý ra po ra gö re, ta raf lar a ra sýn - da çap raz a te þe ma ruz ka lan, si lâ h al tý na a lý nan, can lý kal kan o la rak kul - la ný lan, te ca vüz ve iþ ken ce ye ma ruz ka lan ço cuk la rýn sa yý sý gi de rek ar tý - yor. Su ri ye Ýn san Hak la rý Ýz le me Ör gü tü nün dün ya yýn la dý ðý gö rün tü ler de bom ba la nan bir ev den kan lar i çin de ço cuk lar çý kar tý lý yor. Bir baþ ka gö rün - tü de i se kes kin ni þan cý lar dan ka çan bir ço cu ðun gö rün tü le ri yer a lý yor. BM nin ça týþ ma böl ge le rin de ki ço cuk la rýn du ru muy la il gi li ö zel tem sil ci si Rad hi ka Co o ma ras wamy, Su ri ye de ki ça lýþ ma la rý nýn ar dýn dan ha zýr la dýk - la rý ra po run so nuç la rý ný þöy le ö zet li yor: Ço cuk la ra yö ne lik bu de re ce fe ci bir suç iþ len di ði ni þim di ye ka dar hiç gör me dim. Ta biî ki sa vaþ lar da ça týþ - ma lar sý ra sýn da ço cuk lar da ö lü yor. A ma iþ ken ce, ço cuk la rýn tank la rýn ö - nün de can lý kal kan o la rak kul la nýl ma sý ya da in faz lar Böy le bir þey yok. Ger çek ten kor kunç. Di re niþ çi le rin ço cuk la rý si lah al tý na al dý ðý ný bi li yo ruz. Ko - mu ta ka de me si ta biî ki bu nu ya lan lý yor. Muh te me len stra te ji le ri de bu de ðil. A ma mu ha rip bir lik ler de mev cut uy gu la ma bu. Beyrut / ci han CLÝNTON: BM GÖZLEMCÝLERÝNÝN SÜRESÝNÝN UZATILMASI ÇOK ZOR ABD Dý þiþ le ri Ba ka ný Hil lary Clin ton, Su ri ye de ki BM göz lem ci le ri nin gö re vi nin Tem muz dan son ra u za týl ma sý nýn çok zor ol du - ðu nu söy le di. Clin ton, Was hing ton da ki Bro o kings dü þün ce ku ru lu þun da yap tý ðý ko nuþ ma da, Tem muz da so mut bir de ði þik lik ol - maz sa, böl ge de ki göz lem ci ler i çin gi de rek teh li ke li ha le ge len gö re vin u za týl ma sý nýn çok zor o la ca ðý ný be lirt ti. Clin ton, BM ve A rap Bir li ði Ö zel Tem sil ci si Ko fi An nan ýn ça ba la rý na des tek ver me ye de vam e de cek le ri ni di le ge tir di. Was hing ton / a a SURÝYE YÖNETÝMÝ ABD'YÝ SORUMLU TUTTU SU RÝYE Dý þiþ le ri ve Göç men ler Ba kan lý ðý, ABD yi, Ýç iþ le ri ne mü da ha le et mek, yö ne tim kar þýt la rý ný des tek le mek ve Su ri ye de ki o lay la rý Bir leþ miþ Mil let - ler e yan lýþ ak set tir mek, ül ke nin ge liþ me si ne ve yö ne ti min hal ký ve mü es se se le ri ko ru ma sý na en gel ol mak la suç lan dý. Ý ran, Ýs lâm dün ya sý i çin BMGK da da i mî ü ye lik is te di n Ý RAN, BM Gü ven lik Kon se yi nde en az bir da i mi ü ye li ðin Ýs lam dün ya sý na ve ril me si ge rek ti ði ni bil dir di. Di ni li der A ye tul lah Ali Ha ma ney in U lus la ra ra sý Ý liþ ki ler Baþ da nýþ ma ný A li Ek ber Ve la ye ti, Mý sýr dan ge len þe hit a i le le ri nin de yer al dý ðý bir he yet le gö rüþ tü. Ve la ye ti, bu ra da yap tý ðý ko nuþ ma da, Ý ran ve Mý sýr ý Ýs lam dün ya sý nýn i ki ö nem li ül ke si o la rak ta ným la dý ve i ki ül ke a ra sýn da ki i liþ ki le rin art ma sý nýn bir çok a lan da Müs lü man la rý da ha güç lü ký la ca ðý ný kay det ti. Tah ran / a a Ýs ra il mal la rý na boy kot çað rý sý n GAZ ZE DE KÝ Fi lis tin Hü kü me ti E ko no mi Ba ka ný A la ad din Re fa ti, am bar go dan do la yý Ýs ra il ü rün le ri nin ül ke ye gi ri þi ne en gel o la ma dýk la rý ný, an cak hü kü me tin yer li ma lý na teþ vik i çin ted bir ler al dý ðý ný söy le di. Re fa ti, hü kü me tin yer li ma lý na des tek a maç lý bir çok ka rar çý kar dý ðý na dik ka ti çe ke rek, Yer li ü re tim o la rak al ter na ti fi o lan ü rün le rin ül ke ye gi ri þi ni en gel le mek i çin bir çok ka rar çý kar dýk, a ma Ýs ra il am bar go su se be biy le bu ko nu da zor luk lar ya þý yo ruz de di. Refati, Ýs ra il ü rün le ri nin ka li te li ol du ðu nu ka bul e den Re fa ti, bu nun ya nýn da ba kan lý ðýn kon trol et ti ði yük sek ka li te de mil lî ü rün le rin de ol du ðu nu ve on la ra rað bet et mek ge rek ti ði ni ha týr la ttý. Gazze / a a NA TO Af ga nis tan ý bý rak ma ya cak n NA TO Ge nel Sek re te ri An ders Fogh Ras mus sen, NA TO nun Af ga nis tan ý bý rak ma ya ca ðý ta ah hü dün de bu lun du. Ras mus sen, Can ber ra da u lu sal ba sýn ku lü bün de yap tý ðý ko nuþ ma da, Af ga nis tan ý bý rak ma ya ca ðýz, ar dý mýz da gü ven lik boþ lu ðu bý rak ma ya ca ðýz de di. NA TO Ge nel Sek re te ri, ül ke de 2014 de ya pý la cak ve Ha mid Kar za i nin a day ol ma ma sý nýn bek len di ði ye ni dev let baþ kan lý ðý se çim le riy le bir lik te si ya si bir ge çiþ bek len ti sin de ol du ðu nu söy le di. Ül ke de sü ren so nu gel mez ça týþ ma lar ko nu sun da ki sa býr sýz lý ðý an la dý ðý ný söy le yen Ras mus sen, in san la rýn tü ne lin so nu nu gör mek is te di ði ni vur gu la dý. Sidney / a a Fen di ye gö re; par la men to di nî ke sim le rin, cum hur baþ kan lý ðý ma ka mý i se as ke rin kon tro lün de o la cak. Mýsýr ý 4 yýl boyunca as ker yö ne te cek LON DRA mer kez li Glo bal Stra te ji A raþ týr ma lar Ens ti tü sü Ge nel Mü dü rü Ma mun Fen di, Müs lü man Kar deþ ler i le as ker ler a ra sýn da ül ke yi yö net me ko nu sun da an laþ ma ya pýl dý ðý ný id di a et ti. Fen di, ö nü müz de ki 4 yýl o yun ca Mý sýr ý as ker le rin yö ne te ce ði ni il le ri sür dü. Par la men to ve cum hur baþ kan lý ðý se çim le ri ni þov ve ti yat ro o la rak ni te len di ren Fen di ye gö re; par la men to di ni ke sim le rin, cum hur baþ kan lý ðý ma ka mý i se as ke rin kon tro lün de o la cak. Mý sýr da Cum hur baþ kan lý ðý se çim le ri nin i kin ci tu ru na gün ler ka la Müs lü man Kar deþ le rin a da yý Mu ham med Mur si i le as ker kö ken li es ki baþ kan lar dan Ah met Þe fik a ra sýn da ki re ka bet ar tar ken, sü reç le il gi li her gün de ði þik se nar yo lar or ta ya a tý lý yor. Ah met Þe fik in Cum hur baþ kan lý ðý se çim le ri ni ka zan ma sý du ru mun da Mu ham med Mur si ta raf tar la rý nýn Tah rir Mey da ný na i ne ce ði, Mur si nin ka zan ma sý du ru mun da i se as ker le rin Müs lü man Kar deþ ler i le kar þý kar þý ya ge le ce ði tah min le ri yü rü tü lü yor. Lon dra mer kez li a raþ týr ma mer ke zi mü dü rü Fen di, Mý sýr da ki sü reç le il gi li çar pý cý id di a lar da bu lun du. Kahire / cihan PAR LA MEN TO DÝ NÎ KE SÝ MÝN, CUM HUR BAÞ KAN LI ÐI AS KE RÝN O LA CAK MISIR DA Hüs nü Mü ba rek in dev ril me si nin ar dýn dan as ker ler i le Müs lü man Kar deþ ler a ra sýn da gö rüþ me ler ya pýl dý ðý ný i fa de e den Fen di, Gö rüþ me yi es ki is tih ba rat baþ ka ný Ö mer Sü ley - man or ga ni ze et ti. Bu an laþ ma par la men to yu di ni ke si me, a - sýl yö ne tim ve ya Cum hur baþ kan lý ðý ný i se as ke re bý rak ma yý a - maç lý yor du. Böy le lik le par la men to da di nî ke si min et ki si ar ttý - rý lýr ken ay ný za man da gü ven lik, Mý sýr ýn böl ge sel sý nýr la rý ný ko - ru mak gi bi bir çok ko nu si lâh lý kuv vet le re bý ra kýl ma sý ön gö rü - yor du. An laþ ma nýn i çe ri ði bu id di a sýn da bu lun du. DEV LET Ý ÇÝN DE DEV LET O LA CAK O LUÞ TU RU LA CAK ye ni a na ya sa ko nu su na da de ði nen Fen di, O luþ tu ru la cak ye ni a na ya sa da or du ya dev let i çin de dev let ol - ma hü vi ye ti ve re cek. Or du nun ne büt çe si ne de si lâ hý tar týþ - ma ko nu su ol ma ma sý gi bi bir du rum söz ko nu su. Bu da Hüs - nü Mü ba rek in 1971 A na ya sa sý ndan fark sýz. Bu nu bir çok yer - de söy le di ðim gi bi Mü ba rek Plas o la rak ad lan dý rý yo rum di ye ko nuþ tu. Bütün bun la ra rað men dev rim bir þey de ðiþ ti re me - di di yen Fen di, Hal kýn mem nu ni yet siz li ði se be biy le bu an - laþ ma ya ve dev rim le ri ni çal ma ya ça lý þan la ra kar þý tep ki o la rak dev rim de ye ni bir dal ga o la bi lir i fa de le ri ni kul lan dý. Cun ta dan Müs lü man a vý MYAN MAR IN Bu dist Cun ta sý A ra kan da Müs lü man a vý na de vam e di yor. Gü ney do ðu As ya ül ke le rin den Myan mar da bu lu nan A ra kan da Bu dist le rin Ha zi ran a yý ba þýn da bir o to bü sün i çe ri sin de ki 10 Müs lü man ý öl dür me si i le baþ la yan o lay lar, o la ða nüs tü hal i la ný ve so ka ða çýk ma ya sa ðý na rað men bü tün þid de tiy le de vam e di yor.böl ge den a lý nan ha ber le re gö re baþ ta A ra kan ýn Sitt we þeh rin de bu lu nan Müs lü man ma hal le si ol mak ü ze re on lar ca köy ve ka sa ba a te þe ve ril miþ, kat li am dan ka ça rak Bang la deþ e sý ðýn ma ya ça lý þan ço ðun lu ðu ka dýn ve ço cuk 300 Müs lü man sý nýr dan ge ri çev ril miþ o lup çý kan o lay lar da 50 i la 300 a ra sýn da Müs lü - man ýn kat le dil di ði bil gi le ri u la þý yor. Ay rý ca BM Mül te ci ler Yük sek Ko mi ser li ði nin Ma ung daw da ki per so ne li ni tah li ye et me si nin ar dýn dan BM o fi si ne sý ðý nan A ra kan hal ký kaç mak zo run da bý ra kýl mýþ týr. Gü ven lik güç le ri nin Ma ung daw da Müs lü man lar ü ze ri ne a teþ aç tý ðý, kun dak la ma ey lem le ri nin Bu dist mi lis gru bu Lun Htin ü ye le ri ta ra fýn dan po li sin ö nün de iþ len di ði de gör gü ta nýk la rýn ca i fa de e di li yor. Ya þa nan sü reç te kat li a mýn da ha bü yük bo yut la ra u laþ ma ma sý ve kat li a mýn so rum lu la rýn dan he sap so rul ma sý i çin BM Gü ven lik Kon se yi ve Ýs lâm Ýþ bir li ði Teþ ki lâ tý ü ze ri ne dü þen so rum lu lu ðun ge re ði ni ye ri ne ge tir me li de ni li yor. Irak'ta eþzamanlý patlayan bombalar sonucunda en az 56 kiþi öldü, 184 kiþi de yaralandý. Irak ta yine kanlý gün I RAK IN Ker be la ve Hil le þehir le rin de ki pat la ma lar dan son ra Bað dat, Ba ku ba, Se la had din, Ker kük, Mu sul, Tik rit ve Ba bil þehir le rin de mey da na ge len eþ za man lý pat la ma lar da ö lü sa yý sý 56 ya, ya ra lý sa yý sý 184 e yük sel di. Ye rel kay nak lar dan e di ni len bil gi ye gö re, ya ra la nan lar a ra sýn da gü ven lik gö rev li le ri nin de ol du ðu kay de dil di. I rak ýn ge ne lin de bu gün mey da na ge len pat la ma lar da, Bað dat ta 22 ö lü 83 ya ra lý, Hil le de 20 ö lü 31 ya ra lý, Ker be la da 3 ö lü 16 ya ra lý, Se la hat tin de 5 ö lü 6 ya ra lý, Tik rit te 1 ö lü 1 ya ra lý, Ker kük te 5 ö lü 22 ya ra lý, Ba bil de 2 ya ra lý, Mu sul da 3 ya ra lý ve Ba ku ba da 20 ya ra lý ol du ðu bil di ril di. Pat la ma lar da bir çok ev, iþ ye ri ve a ra cýn ha sar gör dü ðü ö len ve ya ra la nan lar a ra sýn da gü ven lik gö rev li le ri nin de ol du ðu i fa de e dil di. Baðdat / a a T. C. MANÝSA 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN (KAMULAÞTIRMA ÝLANI) ESAS NO: 2012/277 Esas. Davacý, MANÝSA BELE DÝ YE BAÞ KAN LI ÐI i le Da va lý lar A TA SO ÐU KOÐ LU, MAH MUT CE MA LET TÝN SO ÐU KOÐ LU a ra sýn da mah ke me miz de gö rül mek te o lan Ka mu laþ týr ma (Be del Tes bi ti Ve Tes cil) da va sý ne de niy le; Ma ni sa Mer kez Ýs hak Çe le bi Ma hal le si 59 A da, 17 par sel sa yý lý ta þýn ma zýn 4650 sa yý lý ya sa i le de ði þik 2942 sa yý lý ka mu laþ týr ma ka nu nun 10. mad de si nin 4. ben di u ya rýn ca ka mu laþ tý rýl ma sý ta lep e dil miþ o lup i lan ta ri hin den i ti ba ren il gi li le rin 30 gün i çin de, a) Ka mu laþ týr ma iþ le mi ne kar þý i da ri yar gý da ip tal da va sý a ça bi le ce ði, b) Mad di ha ta la ra kar þý ad li yar gý da dü zel tim da va sý a ça bi le ce ði, c) Bu tür da va lar da hu su me tin Ma ni sa Be le di ye Baþ kan lý ðý a ley hi ne yö nel ti le ce ði, Ý lan o lu nur. 01/06/2012 B: Resmi Ýlanlar

8 Y 8 HA BER ca ni as ya.com.tr Bu nu mu is ti yor du nuz? Kom þu muz Su ri ye de baþ la yan kav ga, a za - la ca ðý yer de art ma ya de vam e di yor. Ya pý - lan a çýk la ma la ra gö re Su ri ye iç sa vaþ du - ru mu na gel miþ. Fýr sat tan is ti fa de et mek is te yen Ýs ra il yö ne ti ci le ri de, da ha ön ce ya þa nan Lib ya ör ne ði ni ha týr la ta rak, Ba tý nýn ABD li der li ðin de Su ri ye ye mü da ha le et me si ni is te miþ. Za lim ler den za lim be ðen mek du ru mun da de ði liz. Kim ki zul me di yor, müm kün ol du ðun - ca o na i ti raz e de riz ve et me li yiz. Kom þu muz Su ri ye de de yýl lar dan be ri sý kýn tý lar ya þan dý ðý ný he pi miz bi li yo ruz. A ma iþ kav ga ya dö nüþ tü - ðün de yum ruk say ma u nu tu lu yor ve ki min hak lý ki min hak sýz ol du ðu da bir an lam i fa de et mez ha le ge li yor. Duâ mýz, bir an ön ce kav - ga nýn so na er me si ve ma sum la rýn da ha faz la be del ö de me me si... Kom þu muz Su ri ye de ya da ben zer ül ke ler de ya þa nan lar bir ne ti ce dir. Bu ne ti ce nin so rum lu - lu ðu da bü yük öl çü de ken di si ni dün ya nýn jan - dar ma sý o la rak gö ren ül ke ler de dir. Bü yük ül - ke ler, el le rin de ki im kân la rý hak kýn, hu ku kun, a - da le tin ve de mok ra si nin ge liþ me si i çin de ðil de ken di ha sis men fa at le ri i çin kul lan dýk la rý i çin iþ - ler bu nok ta ya ge li yor. Bu gün bi le Su ri ye ye baþ ka, bel ki Su ri ye den da ha kö tü ül ke le re baþ ka þe kil de dav ra nan bü - yük ül ke ler yok mu? Me se lâ, Myan mar da (es ki Bur ma) Müs lü man A ra kan lý la ra a pa çýk zu lüm söz ko nu su. Ay ný þe kil de Çin de, ya da ba zý Af ri - ka ül ke le rin de ya þa nan lar gü nü müz dün ya sýn da ka bul e di le bi lir zu lüm ler mi dir? On lar kar þý sýn - da ses siz ka lan ül ke le rin, dün ya ba rý þý is te di ði ni söy le me si i nan dý rý cý o la bi lir mi? Su ri ye de baþ la yan kav ga nýn bu nok ta ya ge le - bi le ce ði da ha ilk gün den bel liy di. Prob lem le ri en baþ ta çöz me ye ri ne, er te le me ve ö te le me po li ti - ka la rý iþ le rin i çin den çý kýl maz ha le gel me si ne se - bep o lu yor. Bu gün bak tý ðý mýz da, dün ya ül ke le ri - ne ses le nip, Bu nu mu is ti yor du nuz? di ye sor - mak i cap e di yor. Ýs ra il in dün ya ül ke le ri ni mü da ha le ye dâ vet et - me si de her hal de te sa düf de ðil dir. El bet te ma - sum la rýn ka ný nýn ak ma sý na ma ni o lun ma lý, a ma bu nun da ha te sir li yol la rý ol ma lý. Her hal ve þart - ta dip lo ma si terk e dil me me li. Za ten dün ya ta ri hi þa hit tir ki, sa va þan ül ke ler bi le bir yan dan dip lo - ma si yi de vam et ti rir ler ve bu na mec bur dur lar. Kom þu ül ke ler za ten bu nun i çin var dýr. Su ri - ye de ki za lim le re sö zü ge çen kim var sa on lar dev re ye gir me li ve ma sum la rýn kan la rý nýn dö - kül me si ne ma ni o lun ma lý dýr. Ö nü müz de Af ga nis tan ve I rak gi bi ör nek ler var. Bun lar gös te ri yor ki dýþ mü da ha le ler da ha ya ra la yý cý, prob le mi da ha da bü yü tü cü et ki ya pý - yor. Dün ya nýn en güç lü dev le ti o lan A me ri - ka nýn ge rek Af ga nis tan ve ge rek se I rak ta kar þý kar þý ya kal dý ðý du rum, bin dü þü nüp bir a dým at - mak ge rek ti ði ni gös te ri yor. A me ri ka, Af ga nis tan ve I rak ba tak lý ðýn dan kur tul mak i çin uð raþ mý yor mu? Böl ge miz de ye ni ba tak lýk la rýn mey da na gel - me si Tür ki ye nin de men fa a ti ne de ðil dir. Bu nun la bir lik te, za lim ler zu lüm le rin de de - vam et sin ler, bi ze do kun ma yan yý lan lar bin ya - þa sýn di ye cek de ði liz. A sýl, yý lan la rý kim le rin ve ni çin bes le di ði ni bi lip o na gö re dav ran mak du - ru mun da yýz. Dev let le rin kav ga sý na or tak ol - mak, zu lüm ler den pay al mak an la mý na da ge le - bi lir ki bu tu za ða düþ me mek te fay da var. Bü tün dün ya ülke le ri Su ri ye de ya þa nan kav - ga yý so na er dir mek is ti yor sa sa mi mî dav ran - ma lý ve ilk iþ o la rak za lim le re des tek ol ma yý so - na er dir me li. Tav þa na kaç, ta zý ya tut tav rýy la ne Su ri ye de ki kav ga so na e rer, ne de baþ ka bir yer de ki kav ga... Fert o la rak yap ma mýz ge re ken ilk iþ de sa mi mî du â la rý mý zý sür dür mek tir. Ha di se ye ta raf gir lik le yak laþ mak ma ne vî me su li yet ge ti re bi lir. Bu nok - ta da, Dör dün cü Me se le yi ha týr la mak ta fay da var. Be di üz za man a (bil mâ nâ) Dün ya Sa va þý ný hiç me rak e dip sor mu yor sun? A ca ba bun dan da - ha bü yük bir hâ di se mi var? Ve ya o nun la meþ gul ol ma nýn za ra rý mý var? di ye sor muþ lar. Ce va býn - da,... Ve ba zen bu harb bo ðuþ ma la rý ný me rak i le tâ kib e den, bir ta ra fa kal ben ta raf dar o lur. O nun zu lüm le ri ni hoþ gö rür. Zul mü ne þe rik o lur de - miþ. (A sa-yý Mu sa, Bi rin ci Ký sým, s. 20) Þu i ka zý da a kýl da tut mak ta fay da var: Ri sâ le-i Nur þa kirt le ri nin va zi fe le ri i man ol du ðun dan, ha yat me se le le ri on la rý çok a lâ ka dar et mez ve me rak la bak týr maz. Ýþ te bu ha ki ka te bi na en, de ðil on üç ay, bel ki on üç se ne da hi bak ma sam hak kým var. Siz ler bak tý nýz, gü nah lar dan baþ ka ne ka zan dý nýz? Ben bak ma dým, ne kay bet - tim? (Kas ta mo nu Lâ hi - ka sý, Ri sa le-i Nur Þa kirt le - ri Ta ra fýn dan So ru lan Su - a le Ce vap týr, s. 161) ZAYÝ nnüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Rüstem Arý / ANKARA Vah bi ze! Açýk ça sý böy le ha yal et me miþ tim. Hal-kal ma ka sý nýn böy le si ne a çý la ca ðý ný, çe liþ ki - ler yu ma ðý nýn her ta ra fý mý zý böy le si ne sa ra ca ðý ný hiç dü þün me miþ tim. Tür ki ye el bet te ki dar be ler le sü rek li ö nü ke - si len, dar be li de mok ra si siy le ya þa ma ya mec - bur e di len, in sa ný sü rek li hor la nan bir ül ke o - la rak kal ma ya cak, vic dan dan dev le te u za nan çet re fil li yol lar da, ka ran lýk el ler le sa va þa sa va þa ba har la rý na ka vu þa cak tý. Lâ kin Her de ði þi min, her sýç ra yý þýn, her in ký lâ býn ba þa rý lý o la bil me sin de a da let siz lik ol maz sa ol - maz lar dan mý dýr? Hak þart la ra gö re uy du ru - la bi len bir öl çü dür. Tür ki ye nin de rin iþ le riy le yüz leþ me sin de, de rin ler den he sap so rul ma sýn - da or ta ya çý kan i za fi a da let an la yý þý güç biz den ya na ol du ðu, rüz gâr biz den ta ra fa es ti ði i çin mi gör mez den ge li ne bi lir? Ül ke min bü tün gün de mi ni teþ kil e den ha yat me mat me se le si Er ge ne kon va ri bü yük dâ vâ lar da, bu ka dar cid dî ve de rin o lay lar da o lur böy le vak a lar di - ye rek hak sýz lý ða göz yu ma bi li yor, a da let duy - gu su nun in cin me si ne ce vaz ve re bi li yor mu su - nuz? Üs tü ne bir de Oh ol sun, be ter ol sun lar! di ye çýð lýk lar mý a tý yor su nuz? Vic dan la rýn yi ti - ril di ði bir a la na ha kim bir dev let mi ku ra bi le - ce ði ni zi dü þü nü yor su nuz? Þi ir o ku yan Baþ ba ka ný nýz i çe ri tý kýl dý ðýn da Zulm i le a bad o la nýn a hi ri ber bat o lur! na ra - la rý i le mey dan la rý in le ten ler, Za li min zul mü var sa maz lû mun Al lah ý var dýr di ye rek göz - yaþ la rý na bo ðu lan lar; þim di o ku duk la rý þi ir ler - den do la yý mah kûm e dil me ye ça lý þý lan la rý, yaz dýk la rýn dan do la yý dýþ la nan la rý, çiz dik le rin - den ö tü rü çi zi len le ri gö rün ce hak et ti ler mi di yor su nuz? On la rýn e zil me si ho þu nu za mý gi - di yor? On la rýn te pe si ne bin dik çe da ha mý güç - lü his se di yor su nuz ken di ni zi? Bil mem ne ka dar mil yon do lar la rý, ye tim hak la rý ný gasb e de rek ül ke min ge le ce ði ne kan doð ra yan la ra bak týk ça küf re den ler, ül ke mi on yýl lar ca ge ri le re gö tü ren yol suz luk lar kar þý sýn - da bed du â sý ný ek sik et me yen ler He lâl ol sun si ze ki bu dev ra ný de ðiþ tir mek i çin Ýs lâ mî si - ya set na sýl ya pý lýr mýþ, Müs lü man yö ne ti ci na - sýl o lur muþ, her ke se gös te re lim di ye rek mey dan la ra in di niz, Hz. Ö mer a da le ti ni ge ti - re ce ðiz di ye rek ka pý la rý çal dý nýz. Zen gin den a lýp fa ki re ve re cek ti niz. Sa ha be gi bi ya þa ya - cak, sa ha be gi bi ö le cek ti niz. Þim di, yal nýz ay - ný sec ca de ye baþ koy duk la rý nýz ye di ði i çin mi ses siz li ði niz. Þim di hiç ol maz sa bi zim ki ler mi di ye rek ge çiþ ti ri yor su nuz. Li ya kat, ah lâk, a da let, fa zi let, mü te va zi lik, þef kat ve mer ha - met zor dö nem le rin kav ram la rý mýy dý? O - bez leþ ti ril miþ vic dan lar dan o bez top lum la rýn do ða ca ðý ný he sap e de me di niz mi? Ka pa tý lan o kul la rý, e ði tim hak la rý el le rin den a lý nan la rý gör dük çe hýrs la nan lar, ik na o da la rý na gir dik çe ki ni ni bü yü ten ler Böy le mi dir in ti ka - mý nýz? Ö te ki leþ ti ril mek ten þi kâ yet e den ler Ö te ki leþ ti re rek mi, dýþ la ya rak mý, hor la ya rak mý, gör mez den-duy maz dan ge le rek mi yo lu - nu za de vam e de cek si niz. Ke sin ti siz e ði ti min do kun du ðu ev lâ dý nýn a cý sýy la a hý ný arþ-ý a la ya yük sel ten ler, ço cu ðu na e lif i öð ret mek ten mah rum bý ra ký lan lar Þim di bil mem kaç yýl - dýr, bu mem le ke tin e ði ti mi ne yön ve ri yor, bil - mem kaç yýl dýr mem le ke ti min en üc ra kö þe si - ne bi le hük me di yor su nuz. Böy le mi o la cak tý? Ben yap tým ol du lar mý dýr tek da ya na ðý nýz. Ha di öy le ol sun. U nut ma mak ge re kir ki, her ke - si ya nýn da sa nan la rýn a da let te ra zi si þaþ tý ðý gün, as lýn da kim se nin ya nýn da ol ma dý ðý gün dür. a dur ni as ya.com.tr YÖK Baþ ka ný Prof. Dr. Gök han Çe tin sa ya, ba þör tü sü me se le si nin yük se köð re tim sis te - mi nin en ka ran lýk say fa la rýn dan bi ri ni o luþ - tur du ðu nu söy le di. Dü zen le di ði ba sýn top - lan tý sýn da YÖK ün Stra te ji bel ge si tas la ðýy la il gi li a çýk la ma lar da bu lu nan ve da ha son ra ga ze te ci le rin so ru la rý ný ce vap la yan Prof. Dr. Çe tin sa ya, ba zý öð re tim ü ye le ri nin ba þör tü - lü öð ren ci le ri ders ten çý kar dý ðý yö nün de çý - kan ha ber ler ha týr la tý la rak, Bu nun la il gi li ne gi bi iþ lem ler ya pý lý yor. Bir ce za çýk tý mý? þek lin de ki so ru ü ze ri ne, Ba þör tü sü me se le - si yük se köð re tim sis te mi mi zin en ka ran lýk say fa la rýn dan bi ri ni o luþ tur mak ta. Bu gün ar týk de mok ra tik le þen Tür ki ye de bu nu aþ - mýþ du rum da yýz. Ba zý o lay lar o lu yor, a ma bu ra da da mev zu at çer çe ve sin de il gi li ku - rul la rý ve ku ral la rý iþ le ti yo ruz. En son o la rak da za ten E ge Ü ni ver si te si nde ki öð re tim ü - ye si bir ay gö rev den u zak laþ týr ma ce za sý a - lýn dý, YÖK De net le me Ku ru lu ta ra fýn dan. ce va bý ný ver di. 28 Þu bat sü re cin de denk li ði kal dý rý lan ba zý ü ni ver si te le rin ye ni den gün - de me ge lip gel me ye ce ði ne yö ne lik bir baþ - ka so ru ya kar þý lýk da Çe tin sa ya þun la rý söy - le di: A ma cým bir kaç ay i çe ri sin de ye ni bir denk lik sis te mi ni, hem çað daþ-kü re sel trend le re uy gun, hem de da ha fonk si yo nel da ha iþ lev sel bir denk lik sis te mi ni ha ya ta ge çir mek o la cak. An ka ra / a a Ba þör tü sü e ði timin KA RAN LIK SAY FA SI BAÞÖRTÜSÜ MESELESÝNÝN YÜKSEKÖÐRETÝMÝN EN KARANLIK SAYFALARINDAN BÝRÝNÝ OLUÞTURDUÐUNU ÝFADE EDEN ÇETÝNSAYA "BAZI OLAYLAR OLUYOR, AMA BURADA DA MEVZUAT ÇERÇEVESÝNDE ÝLGÝLÝ KURULLARI VE KURALLARI ÝÞLETÝYORUZ." DEDÝ. Lâleye 1,5 milyon lira ÝSTANBUL Büyükþehir Belediyesi, 7. Ýstanbul Lale Festivali maliyetinin 450 bin TL, kente 11 milyon 650 bin lale dikildiðini, bunun dikim maliyetinin ise 1 milyon 48 bin 500 TL olduðunu bildirdi. CHP Ýstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ýn Bilgi Edinme Hakký Kanunu çerçevesinde sorduðu sorulara cevap veren Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Halkla Ýliþkiler Müdürü Üzeyir Çakýr, dikilen lâlelerin ömrünün yaklaþýk 3 hafta; bu sürenin erken ve geç açan lale türlerinin kombinasyonlarýyla toplamda 1,5 ayý bulduðu kaydetti. 1 adet lale soðanýnýn dikim maliyeti 0,09 TL olduðunu, sökümü için ayrýca bedel ödenmediðini ifade eden Çakýr, toplamda 2012 yýlýnda 11 milyon 650 bin adet lâle soðaný dikildiðini, bu lalelerin toplam dikim maliyetinin 1 milyon 48 bin 500 TL olduðunu bildirdi. Çakýr, 7. Ýstanbul Lâle Festivali faaliyetleri kapsamýnda ortaya çýkan maliyetin ise 450 bin TL olduðunu kaydetti. Ankara / aa Buz da ðý nýn al tý na ba kýn ntü KE TÝ CÝ LER Bir li ði Ge nel Baþ ka ný Na zým Ka ya, tü ke ti ci yi al dat tý ðý if þa e di len fir ma la rýn buz da ðý nýn gö rü nen kü çük bir kýs mý ol du ðu nu vur gu la ya rak, De ne tim le rin et kin ve sü rek li ya - pýl ma sý ve ce zai yap tý rým la rýn ar tý rýl ma sý bek len - mek te dir de di. Ka ya, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, BM Ev ren sel Tü ke ti ci Hak la rý Bil dir ge si nin ko - nuy la il gi li hük mü nü ha týr la ta rak, tü ke ti ci le ri yan lýþ, ya nýl tý cý rek lâm, am ba laj ve e ti ket le re kar - þý ko ru ma gö re vi nin si ya sî ik ti dar lar da bu lun du - ðu nu kay det ti. Ka ya, a çýk la ma sýn da þu gö rüþ le re yer ver di: Tü ke ti ci yi al dat tý ðý if þa e di len fir ma - lar buz da ðý nýn gö rü nen kü çük bir kýs mý dýr. De - ne tim le rin et kin ve sü rek li ya pýl ma sý ve ce zaî yap tý rým la rýn art tý rýl ma sý bek len mek te dir. Bu - gün fir ma la rýn i sim le ri nin a çýk lan ma sý u mut ve - ri ci ol du ðu ka dar en di þe le rin art ma sý na da ne - den ol muþ tur. Ül ke miz de 43 bin a det gý da ü re ti - ci si iþ ye ri nin ol du ðu dik ka te a lýn dý ðýn da teh li ke - nin a çýk la nan fir ma lar la sý nýr lý kal ma dý ðý ný tah - min et mek zor de ðil dir. Gý da te rö rü ne kök lü bir çö züm bul mak i çin ü re tim yer le ri sa de ce ev rak ve hij yen de ne ti mi i le ge çil me me li, ü re tim i zin - le ri ü rün a na liz le ri ya pýl dýk tan son ra ve ril me li ve a na liz ler sýk ça ya pýl ma lý dýr. Ýs tan bul / a a Anadolu Ajansý, 4 yýl da 11 dil de ya yýn ya pa cak nanadolu A jan jý (A A) Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný ve Ge - nel Mü dü rü Ke mal Öz türk, Tür ki ye nin se si ni bütün dün - ya ya u laþ týr mak i çin koy duk la rý 2023 he de fi doð rul tu - sun da A A nýn 4 yýl i çin de 11 dil de ya yýn ya pan bir a jans ha li ne ge le ce ði ni söy le di. A A Sam sun Böl ge Mü dür lü - ðü nün ye ni hiz met o fi si nin a çý lýþ tö re ni ne ka tý lan Ke mal Öz türk, Cum hu ri yet in 100. ku ru luþ yýl dö nü mü ne i liþ kin A A nýn he def le ri ni an lat tý. Tür ki ye nin se si ni bütün dün - ya ya u laþ týr mak i çin koy duk la rý 2023 he de fi doð rul tu - sun da A A nýn 4 yýl i çin de 11 dil de ya yýn ya pan bir a jans ha li ne ge le ce ði ni be lir ten Öz türk, 8 yýl i çe ri sin de dün ya - nýn en bü yük 5. ha ber a jan sý ol ma he de fi ne u laþ mak i çin 80 ül ke de o fis a ça cak la rý ný bu nun i çin Pe kin den New York a, Af ri ka dan Mos ko va ya ka dar her ül ke de ör güt - len me ye baþ la dýk la rý ný kay det ti. Sam sun / ci han A ÝHM, vic da nî ret dâ vâ sýn da Tür ki ye yi hak sýz bul du navrupa Ýn san Hak la rý Mah ke me si (A ÝHM) vic da nî ret dâ vâ sýn da Tür ki ye yi hak sýz bul du. Ha lit Sav da i - sim li va tan da þýn yap tý ðý baþ vu ru yu ka ra ra bað la yan A - ÝHM, Tür ki ye nin Av ru pa Ýn san Hak la rý Söz leþ me si nin kö tü mu a me le nin ya sak lan ma sýy la il gi li 3 ncü, i fa de öz - gür lü ðüy le il gi li 9 ncu ve a dil yar gý lan ma hak kýy la il gi li 6 ncý mad de le ri ni ih lal et ti ði ne hük met ti. Tür ki ye, Sav - da ya mah ke me mas raf la rý da i çin de ol mak ü ze re yak la - þýk 14 bin av ro ö de ye cek. A ÝHM in ge rek çe li ka ra rýn da, vic da nî ret hak ký nýn ta nýn ma sý nýn red di nin, de mok ra tik top lum lar da ge rek li bir ön lem ol ma dý ðý yo ru mu ya pýl dý. Ýs tan bul da ya þa yan 1974 do ðum lu Sav da, vic da nî ret hak ký ný kul lan mak is te di ði ge rek çe siy le as ker lik hiz me ti yap ma ya kar þý çýk mýþ tý. Stras bo urg / a a Ha va li ma nýn da ey lem ya sa ðý natatürk Ha va li ma ný Gü ven lik Ko mis yo nu nda a lý - nan ka ra ra gö re, ha va li ma ný sý nýr la rý i çe ri sin de her tür lü gös te ri ve ey lem ya sak lan dý. Ha va iþ ko lu na ge ti ri len grev ya sa ðý nýn ar dýn dan, A ta türk Ha va li ma ný nda ki gös te ri ler de 16. gü ne ge lin di. Ön ce ki gün gös te ri ci le ri ü - ze cek bir ka rar a lýn dý. Ýs tan bul Va li Yar dým cý sý ve A ta - türk Ha va li ma ný Mül ki Ý da re A mi ri Ah met Ay dýn baþ - kan lý ðýn da ya pý lan Gü ven lik Ko mis yo nu top lan tý sýn da, son gün ler de gün dem den düþ me yen ha va li ma nýn da ki gös te ri ler le il gi li ö nem li bir ka rar çýk tý. A lý nan ka rar da, ha va li ma nýn da ya pý lan gös te ri le rin u çuþ ve ter mi nal gü - ven li ði ni ak sat tý ðý na dik kat çe kil di. Bu tür ey lem le rin, ül - ke i ma jý ný da o lum suz yön de et ki le di ði be lir til di. Ka ra ra gö re, ha va li ma ný sý nýr la rý i çe ri sin de her han gi bir gös te ri, ey lem ya pý la ma ya cak. Ka ra rýn im za a þa ma sý son ra sý uy - gu la ma ya ge çi le ce ði i fa de e dil di. Ýs tan bul / ci han KON TEN JAN 10 BÝN ART TI RIL DI BÝR ga ze te ci nin Kürt çe der sin seç me li ol ma sýy la bu der sin kim ta ra fýn - dan ve ri le ce ði tar tý þý lý yor. Bu yön de ça lýþ ma nýz o la cak mý, Kürt çe bö lüm a - çý la cak mý? so ru su ü ze ri ne Çe tin sa ya, bir kaç yýl dan bu ya na çe þit li ü ni ver - si te ler de bu tarz bö lüm le rin ol du ðu nu ha týr lat tý. Bö lüm a çýl ma sý i çin ye ni ta lep le rin ku ru la gel di ði ni be lir ten Çe tin sa ya, Biz bu ta lep le ri o lum lu de - ðer len di ri yo ruz. Ö zel lik le bu ye ni ka rar dan son ra bu a lan da ki ih ti yaç da ha da ar ta ca ðý i çin ü ni ver si te ler den ye ni bö lüm aç ma ta lep le ri ge le cek tir. Biz de bun la rý o lum lu de ðer len di re ce ðiz i fa de si ni kul lan dý. Ü ni ver si te ler de kon ten jan la rýn ar tý rýl dý ðý ný be lir ten Çe tin sa ya, E ði tim fa kül te le ri kon ten - jan la rýn da i kin ci öð re tim ve u zak tan e ði tim bö lüm le ri ni ka pat týk. An cak ar týþ ya pa rak kon ten jan la rý arttýr dýk. Ü ni ver si te ler de kon ten jan 10 bin ar ttý - rýl dý di ye ko nuþ tu. YÖK Baþ ka ný Çe tin sa ya, fen-e de bi yat fa kül te si me - zun la rý nýn öð ret men lik hak ký ko nu sun da ki bir so ru ü ze ri ne i se þöy le ko - nuþ tu: Öð ret men ye tiþ tir me ve is tih da mýn ko nu sun da i de al mo de li tar - týþ ma lý yýz. Biz a ra bir ka rar al dýk. Fen-e de bi yat fa kül te le ri da hil, bu ü ni ver - si te ler de o ku yan la rýn for mas yon hak ký ný ko ru mak, di ðer le ri i çin bu nu dur - dur ma ka ra rý al dýk. Þu an da fen-e de bi yat fa kül te le rin de o ku yan la rýn for - mas yon hak ký sak lý dýr. Ye ni ge len ler i çin mo del ü ze rin de ça lý þý yo ruz. YÖK Baþkaný Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya, düzenlediði basýn toplantýsýnda YÖK ün Strateji belgesi taslaðýyla ilgili açýklamalarda bulundu. FO TOÐ RAF: AA

9 Y HA BER 9 Cem Ga ri poð lu nun ba ba sý ye ni den yar gý la na cak nmü NEV VER Ka ra bu lut ci na ye ti dâvâ sýn da hak kýn da ki ka rar Yar gý tay ca bo zu lan Cem Ga ri poð lu nun ba ba sý Meh met Ni da Ga ri poð lu ye ni den yar gý la na cak. Dâvânýn ilk du ruþ ma sý 28 Ey lül de gö rü le cek. Ba kýr köy 4. A ðýr Ce za Mah ke me si nde gö rü len da va da, 18 Ka sým 2011 ta ri hin de ka rar a çýk lan mýþ tý. Yar gý tay 1. Ce za Da i re si, Mü nev ver Ka ra bu lut un ka ti li Cem Ga ri poð lu na ve ri len 24 yýl ha pis ce za sý i le am ca Hay yam Ga ri poð lu, Ah met Ba tur, Meh met Ka ra ka ya lý ve Ha bib Kurt hak kýn da suç lu yu ka yýr mak tan, an ne Tü lay Mak bu le Ga ri poð lu na da suç de lil le ri ni giz le mek ve yok et mek suç la rýn dan ve ri len 3 er yýl ha pis ce za la rý ný o na mýþ tý. Yar gý tay 1. Da i re si, ba ba Meh met Ni da Ga ri poð lu nun be ra a tý na i liþ kin ka ra rý bo za rak suç lu yu ka yýr ma su çu nu iþ le di ði so nu cu na var dýk la rý na hük me de rek, ye ni den yar gý lan ma sý ný is te di. Ba ba Ga ri poð lu hak kýn da suç lu yu ka yýr mak su çun dan 28 Ey lül ta ri hin de ye ni den da va gö rü le cek. Ýs tan bul / ci han Me zu ni yet tö re ni dö nü þü ka za: 2 ö lü, 4 ya ra lý nka RA BÜK TE, me zu ni yet tö re ni dö nü þü kam yo ne tin tar la ya dev ril me si so nu cu 2 ki þi öl dü, 4 ki þi ya ra lan dý. Sam sun dan, Zon gul dak ýn Çay cu ma il çe si ne gi den Zi ya Er do ðan (61) yö ne ti min de ki 67 YA 750 plâ ka lý kam yo net, Ka ra bük Mer kez il çe ye bað lý Ka yý Kö yü ya kýn la rýn da sü rü cü sü nün di rek si yon ha ki mi ye ti ni kay bet me si so nu cu yol ke na rýn da ki tar la ya dev ril di. Ka za da, kam yo net te bu lu nan Fat ma Er do ðan (60) ve Ha san Ge meç (80) o lay ye rin de öl dü. Sü rü cü Er do ðan i le a raç ta ki Bil gen Ak baþ (23), Bey za Ge meç (13) ve Ye liz Er do ðan (30) ya ra lan dý. O lay ye ri ne ge len sað lýk e kip le ri ta ra fýn dan Ka ra bük Dev let Has ta ne si ne kal dý rýl dý ra lan ya ra lý la rýn sað lýk du rum la rý nýn a ðýr ol du ðu be lir til di. Er do ðan ve Gö meç a i le le ri nin sü rü cü Zi ya Er do ðan ýn Sam sun On do kuz Ma yýs Ü ni ver si te si nde o ku yan oð lu Mu rat Er do ðan ýn me zu ni yet tö re ni ne ka týl dýk la rý ve mem le ket le ri ne dön mek i çin yo la çýk týk la rý be lir til di. Ka zay la il gi li so ruþ tur ma baþ la týl dý. Ka ra bük / a a A þý rý sý cak ha va as fal tý e rit ti nba LI KE SIR IN Ed re mit il çe sin de, a þý rý sý cak dolayýsýyla ba zý yol lar da ki as falt e ri di. Ý ki gün dür de vam e den bu nal tý cý sý cak, a de ta so kak la rý bo þalt tý. Me te o ro lo ji, Ed re mit Kör fe zi böl ge sin de en yük sek sý cak lýk tah mi ni ni 36 de re ce o la rak yap ma sý na rað men ter mo met re ler 40 ýn ü ze ri ne çýk tý. Dý þa rý ya çýk mak zo run da o lan lar her bul duk la rý göl ge ye sý ðý nýr ken ba zý ki þi ler de park lar da se rin le me ye ça lýþ tý. Sý cak dolayýsýyla e ri þen as falt ta zor luk çe ken sü rü cü ler i se las tik le ri a de ta yo la ya pýþ tý ðý ný söy le di. Bu a ra da sý cak tan bu na lan hay van lar da göl ge ler de din le nir ken park lar da ki ha vuz lar dan su iç me ye ça lýþ tý. Ed re mit Kör fe zi nde ha va sý cak lý ðý nýn, haf ta so nu na ka dar 35 de re ce ci va rýn da sey ret me si bek le ni yor. Ba lý ke sir / ci han Dar be Ko mis yo nu Gü zel i din le di drbat ho o.com Ge çen haf ta, öð ren ci le rin ku la ðý na kar su yu ni ye ti ne di ye rek baþ la dý ðým ya zým da ü ni ver si te ho ca la rý nýn ki tap ya yýn la ma ve öð ren ci le re sat ma i þin de ki ba zý prob lem ler den bah set miþ tim. Ö zet le de miþ tim ki; Bir ho ca nýn, pi ya sa da bas týr dý ðý bir ki ta bý ho ca lýk nü fu zu nu kul la na rak öð ren ci le re sat ma ya ça lýþ ma sý Ce za Ka nu nu na gö re suç tur. Ki ta bý ný öð ren ci ye il la o kut mak is te yen, a ma bir suç is na dý i le de kar þý kar þý ya kal mak is te me yen ho ca nýn YÖK Ka nu nu na gö re yap ma sý ge re ken i se yaz - ntür KÝYE Bü yük Mil let Mec li si (TBMM) Dar be ve Muh tý ra la rý A raþ týr ma Ko mis yo nu, es ki ba kan lar dan Ha san Ce lal Gü zel i din le di. Ko mis yon ü ye le rin ce ka pý da kar þý la nan Gü zel, top lan tý ön ce sin de ba sýn men sup la rý nýn so ru la rý ný ce vap la dý. Tür ki ye nin ha la dar be ler den kur tu la ma dý ðý ný i fa de e den Gü zel, Tür ki ye de ki bütün dar be le re þa hit ol du ðu nu bil dir di. An ka ra / ci han Hak a ra yan öð ren ci yi kim sev sin! dý ðý ders ki ta bý ný ü ni ver si te nin ba sýp sat ma sý ný sað la mak týr. Oy sa ü ni ver si te le rin ço ðu ar týk bu tür bir ya yýn cý lýk yap mý yor. Ü ni ver si te den i zin a lýp dý þa rý da bas týr mak i se ka nu nen müm kün, a ma pek kim se nin ak lý na gel mi yor. Böy le ce or ta ya mâ nâ sýz bir suç ris ki çýk mýþ o lu yor. Ya zý mý za il ginç ba zý e leþ ti ri ler gel di. Ev rim De niz ad lý o ku yu cu muz hi civ li bir me saj gön der miþ. Di yor ki: Ü ni ver si te ho ca la rý ba zen a çýk ça ki ta bý ný sat týr ma ya yö ne lik a çýk la ma yap ma mýþ ol sa bi le vi ze ya da fi nal sý nav la rýn da ken di ki ta býn da ki bil gi le ri har fi har fi ne so ra rak do lay lý yol dan za ten öð ren ci yi o ki ta bý sa týn al ma ya zor la mýþ ol mak ta dýr. Ve bu du rum ki ta bý al mak zo run da sýn gi bi bir a çýk la ma yap ma sýn dan da ha et ki li o lu yor ge nel lik le. Bu du rum da ku la ðý na kar su yu ka çan öð ren ci de ba þý ný e ðip se ke rek ÜL KER Gru bu nun ku ru cu su ve O nur sal Baþ ka ný Sab ri Ül ker, Fa tih Ca mi i nde ki ce na ze me ra si mi nin ar dýn dan du a lar la Es ki Koz lu Me zar lý ðý na def ne dil di. Ön ce ki gün ve fat e den Sab ri Ül ker in ce na ze na ma zý Fa tih Ca mi i nde ký lýn dý. Bu ra da ki ce na ze me ra si mi ne Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan ýn ya ný sý ra Dý þiþ le ri Ba ka ný Ah met Da vu toð lu, U laþ týr ma De niz ci lik ve Ha ber leþ me Ba ka ný Bi na li Yýl dý rým, Kül tür ve Tu rizm Ba ka ný Er tuð rul Gü nay, Bi lim Sa na yi ve Tek no lo ji Ba ka ný Ni hat Er gün, HAS Par ti Ge nel Baþ ka ný Nu man Kur tul - SE KÝ ZÝN CÝ Cum hur baþ ka ný Tur gut Ö zal ýn ve fat ne de ni ni in ce le yen Dev let De net le me Ku ru lu (DDK) ra po ru nu ka mu o yu na a çýk la dý. Ö zal ýn ö lü mü nü þüp he li bu lan DDK, de lil tesbit iþ lem le ri nin ya pýl ma mýþ ol ma sý ný a kýl tu tul ma sý o la rak de ðer len di re rek, Ö zal ýn me za rý nýn a çý lýp o top si ya pýl ma sý ge rek ti ði be lirt ti. Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül ün ta li ma tý ü ze ri ne Tur gut Ö zal ýn ve fa tý ný in ce le yen Dev let De net le me Ku ru lu ra po ru nu a çýk la dý. DDK nýn ha zýr la dý ðý ra po ra gö re 8. Cum hur baþ ka ný Tur gut Ö zal ýn ö lü mü þüp he li bu lun du. DDK nýn 44 say fa lýk ra po run da þu dik kat çe ki ci i fa de le re yer ve ril di: Bu kap sam da, bah se dil me si ge re ken ilk hu sus; dö ne me da ir or ta ya çý kan ve kýs men de ha len de vam e den ka mu yö ne ti mi nin gü ven li ði ve iþ le yi þi ne i liþ kin o la rak te za hür e den ö nem li bir za fi yet or ta mý nýn var lý ðý dýr. Mer hum Tur gut Ö zal, gö re vi ba þýn da ve fat e den bir Cum hur baþ ka ný dýr. kar su yu nu tek rar dý þa rý çý kar ma ya ça lý þý yor. O ku yu cu muz hak lý: Bu tür ko nu lar da bi zim gi bi le rin ya zý ya za rak öð ren ci yi ce sa ret len dir me si me se le yi çöz me ye yet mi yor. A ma öð ren ci le rin bir bi çim de ce sa ret len me si lâ zým. Bu nun i çin de ga li ba iþ bir li ði i çin de ha re ket e de bil me si lâ zým. Oy sa öð ren ci le rin ço ðu bir hak ký a ra mak ü ze re iþ bir li ði i çin de ha re ket et me yi, me se lâ top lu di lek çe ver me yi suç sa ný yor. Di sip lin Yö net me li ði ni o ku ma yý bi le dü þün me den. Öð ren ci le rin hak la rý ný ko ru mak ü ze re o luþ tu ru lan öð ren ci kon se yi ve öð ren ci tem sil ci li ði uy gu la ma sý ma a le sef bir çok fa kül te de sem bo lik dü zey de bi le iþ gör mü yor. Sab ri Ül ker du â lar la muþ, BBP Ge nel Baþ ka ný Mus ta fa Des ti ci, Tür ki ye Fut bol Fe de ras yo nu Baþ ka ný Yýl dý rým De mi rö ren, Ýs tan bul Sa na yi O da sý Baþ ka ný Ta nýl Kü çük, Dün ya Ehl-i Beyt Vak fý Baþ ka ný Fer ma ni Al tun, Türk Ha va Yol la rý Ge nel Mü dü rü Te mel Ko til, Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di ye Baþ ka ný Ka dir Top baþ, Ýs tan bul Em ni yet Mü dü rü Hü se yin Çap kýn, es ki ve ye ni mil let ve kil le ri, iþ a dam la rý ve spor dün ya sýn dan ta nýn mýþ i sim ler ka týl dý. Ül ker in ce na ze na ma zýn da, ta nýn mýþ i sim le rin ya ný sý ra yüz ler ce ça lý þa ný da ha zýr bu lun du. Sab ri Ül ker in oð lu Ö lü mü, u zun sü re li de vam e den a ðýr bir has ta lýk ne ti ce sin de o lan ve bek le nen bir ö lüm de ðil dir. Ö lü mü, a ni bir ö lüm þek lin de ger çek leþ miþ tir. Gö re vi ba þýn da ve a ni þe kil de ö len bir Cum hur baþ ka ný nýn ö lü mü her za man þüp he li bir ö lüm dür. Bu i ti bar la, ö lüm ne de ni nin be lir len me si a ma cýy la her han gi bir o top si ve/ve ya Köþk yer leþ ke sin de de lil tesbi ti ben ze ri iþ lem le rin ya pýl ma mýþ ol ma sý tam an la mýy la a kýl tu tul ma sý i le i - Yö ne ti ci ler den he sap so ra bi le cek o lan ve ya yö ne ti ci le re fi kir ve yön ve re bi le cek o lan bir e ki bi seç mek gi bi bir gay ret yok. Ak si ne yö ne ti ci le rin e vet e fen dim ci si o la cak a day lar yö ne ti ci ler ce de des tek le ni yor ve do la yý sýy la o e kip se çi li yor. O e kip de o i þi ya pý yor. O hal de a sýl me se le ü ni ver si te de öð ren ci nin yö ne ti me ka týl ma o ra ný ný art týr mak. Bu, as lýn da öð ren ci nin ha ya ta ha zýr lan ma sý nýn da bir þar tý. Yi ne o hal de a sýl me se le de mok ra tik leþ me. Zi ra öz yö ne tim al gý sýn dan ve de mok ra si duy gu sun dan mah rum kit le le rin ge liþ me si an cak sý nýr lý bir mâ nâ i fa de e der. Öð ren ci ler de ku la ðýn da ki kar su yu nun ge re ði ni ya pýp i le ri a týl mak ve po zi tif ha re ke te geç mek ye ri ne ken di ken di ne te pi nir du rur. E ði tim þart: De mok ra si e ði ti mi. Sabri Ülker'in Fatih Camiisinde kýlýnan cenaze namazýna Baþbakan Erdoðan, bazý bakanlar, diðer parti temsilcileri, dernek baþkanlarý ve vatandaþlar katýldý. FO TOÐ RAF: A A DDK: Ö zal ýn ö lü mü þüp he li ÖZAL'IN ÖLÜMÜNÜ ÞÜPHELÝ BULAN DDK, DELÝL TESBÝT ÝÞLEMLERÝNÝN YAPILMAMIÞ OLMASINI 'AKIL TUTULMASI' OLARAK DEÐERLENDÝREREK, ÖZAL'IN MEZARININ AÇILIP OTOPSÝ YAPILMASI GEREKTÝÐÝNÝ BELÝRTTÝ. ÝZ MÝR Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý nýn yü rüt tü ðü as ke rî ca sus luk id di a la rýy la il gi li so ruþ tur ma kap sa mýn da 51 ki þi hak kýn da gö zal tý ka ra rý bu lun du ðu, bun la rýn i çin de as ker le rin de ol du ðu be lir til di. Ýz mir Ö zel Yet ki li Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý nýn yü rüt tü ðü As ke ri bel ge le rin e le ge çi ril me si so ruþ tur ma sý kap sa mýn da ye ni bir gö zal tý dal ga sý baþ la dý. Ýz mir Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý nýn ta li ma týy la Ýz mir in ya ný sý ra An ka ra ve Ýs tan bul un da a ra la rýn da bu lun du ðu 16 il de ya pý lan o pe ras yon kap sa mýn da, 51 ki þi hak kýn da gö - BDK, Turgut Ö zal ýn me za rý nýn a çý lýp o top si ya pýl - ma sý ge rek ti ðini be lirt ti. Mu rat Ül ker ve a i le nin di ðer ü ye le ri na maz ön ce si ce na ze ye ge len le rin tek tek ta zi ye si ni ka bul et ti. Ca mi nin av lu sun da kuy ru ða gi ren yüz ler ce in san, Ül ker a i le si ne ta zi ye le ri ni i let mek i çin u zun sü re bek le di. Na maz ön ce si ca mi de Kur an o kun du. Ce na ze na ma zý ný Ýs tan bul Müf tü sü Doç. Dr. Rah mi Ya ran kýl dýr dý. Ya pý lan du â dan son da Ül ker in ta bu tu o muz la ra a lýn dý. Baþ ba kan Er do ðan da ta bu ta o muz ve ren ler a ra sýn day dý. Ül ker in ce na ze si top ra ða ve ril mek ü ze re Es ki Koz lu Me zar lý ðý na gö tü rül dü. Ýs tan bul / ci han zah e di le bi le cek bir du rum dur. Öy le ki, mez kur a kýl tu tul ma sý dö ne min il gi li dev let or gan la rý na ve mer hu mun ya kýn la rý na tam an la mýy la ha kim ol muþ tur. Bu nun so nu cun da da, ö lüm ne de ni nin be lir len me si ko nu sun da ge rek dok tor lar ve a i le ü ye le ri ta ra fýn dan ge rek se yar gý or gan la rý ve di ðer dev let ri ca li ta ra fýn dan o top si ya pýl ma sý ko nu sun da ge rek li ih ti mam ve ta výr gös te ril me miþ tir. Mer hum Tur gut Ö zal ýn öl dü rül müþ ol du ðu na i liþ kin or ta ya a tý lan çe þit li id di a lar hak kýn da an cak sý nýr lý bir in ce le me ya pý la bil di ði ne i þa ret e di len ra por da, Týb bî Uz man lar He ye ti ta ra fýn dan mev cut týb bî ve ri ler çer çe ve sin de ö ne ri len, ö lüm ne de ni nin be lir len me si ne i liþ kin yön tem ve sü reç le rin ge rek li li ði nin; Ra po run yu ka rý da ki bö lüm le rin de ya pý lan tes bit ve de ðer len dir me ler mu va ce he sin de Ö zal ýn a i le si i le yar gý or gan la rý nýn tak dir e de bi le ce ði bir du rum ol du ðu ka na a ti ne va rýl mýþ týr. de nil di. An ka ra / a a As ke rî ca sus luk ta ye ni gö zal tý lar zal tý ka ra rý bu lun du ðu, bun la rý i çin de as ker le rin de ol du ðu be lir til di. An ka ra da gö rev ya pan 14 as ker hak kýn da gö zal tý ve a ra ma ka ra rý çý kar týl dý. Hak kýn da gö zal tý ka ra rý ve ri len 14 ki þi nin Mil lî Sa vun ma Ba kan lý ðý, Ka ra Kuv vet le ri Ko mu tan lý ðý, De niz Kuv vet le ri Ko mu tan lý ðý ve GA TA da gö rev yap tý ðý, a ra la rýn da e mek li le rin de bu lun du ðu be lir til di. An ka ra da ki e vin de a ra ma ya pý lan as ke ri ha kim al bay A li Rý za Bil dik gö zal tý na a lýn dý. Gö zal tý na a lý nan la rýn, Mer kez Ko mu tan lý ðý ndan Ýz mir e gö tü rül me le ri bek le - ni yor. An ka ra da ki o pe ras yo nu a ra la rýn da 28 Þu bat so ruþ tur ma sý ný yü rü ten Mus ta fa Bil gi li nin de ol du ðu al tý ö zel yet ki li sav cý yü rü tü yor. Bir es kort ký zýn gö zal tý na a lýn ma sýy la baþ la yan ve þan taj yo luy la as ke ri bil gi le ri e le ge çi ril di ði be lir ti len çe te ye yö ne lik o pe ras yon da þu a na ka dar 13 ü mu vaz zaf as ker 45 ki þi tu tuk lan mýþ tý. So ruþ tur ma 2009 yý lýn da ge len bir e-pos ta ih ba rýy la baþ la týl mýþ tý. Ba zý es kort kýz lar a ra cý lý ðýy la koz mik bil gi le rin e le ge çi ril di ði id di a la rý ü ze ri ne ha re ke te ge çil miþ ti. An ka ra / a a - ci han HA BER LER Si mav ve Fet hi ye yi ne sal lan dý nsý MAV Kay ma ka mý Yük sel Ü nal, il çe ye bað lý Ýn li ce Kö yün de mey da na ge len 4,3 bü yük lü ðün de ki dep re me i liþ kin, Si mav yi ne 4,3 bü yük lü ðün de bir dep rem le sal lan dý. Dep re min gün düz ol ma sý bi zim i çin se vin di ri ci bir un sur. Ýl çe miz de her han gi bir can ve mal kay bý ol ma dý de di. Ü nal, yap tý ðý a çýk la ma da, dün sa at da mer kez üs sü il çe mer ke zi ne 28 ki lo met re u zak lý ðýn da ki Ýn li ce bel de sin de 4,3 bü yük lü ðün de dep re min mey da na gel di ði ni ha týr la ta rak, il çe de can ve mal kay bý nýn ol ma dý ðý ný söy le di. Si mav yi ne 4,3 bü yük lü ðün de bir dep rem le sal lan dý di yen Ü nal, þun la rý kay det ti: Dep re min gün düz ol ma sý bi zim i çin se vin di ri ci bir un sur. Çün kü bu dep rem ge ce ol say dý il çe tek vü cut o la cak tý ve her kes du ya cak tý. Bu nun so nu cun da da, psi ko lo jik et ki si yük sek o la cak tý. Bu tür dep rem le re kar þý tüm ted bir le ri al dýk. Or ta ve ha sar lý bi na la rý bo þalt týk. Her ke si dik kat li ol ma ya ça ðý rý yo rum. Tüm E ge sal la ný yor. Bü tün E ge de dep rem bek len ti si var. Ýk lim ler ve mev sim ler de ðiþ ti. Dep rem ler le ya þa ma ya a lý þa ca ðýz. Va tan da þý mýz dan ted bir li ol ma sý ný bek li yo ruz. Her ke se geç miþ ol sun. Muð la nýn Fet hi ye il çe si pa zar gü nü mey da na ge len 6.0 bü yük lü ðün de ki þid det li dep re min ar dýn dan art çý sar sýn tý lar la sal lan ma ya de vam e di yor. Kan dil li Ra sat ha ne si nden a lý nan bil gi le re gö re, son 12 sa at i çe ri sin de böl ge de i ki si 4 ten bü yük ol mak ü ze re 12 art çý sar sýn tý mey da na gel di. Ön ce ki ge ce de 20.8 ki lo met re de rin lik te 4.5 þid de tin de, dün de da 22.1 ki lo met re de rin lik te 4.4 þid de tin de art çý sar sýn tý kay de dil di. Sar sýn tý lar, il çe de ya þa yan lar da pa ni ðe ne den o lur ken, va tan daþ lar ev le ri ne gir mek te zor la ný yor. Kü tah ya - Muðla / a a - cihan Li ce de bom ba bu lun du ndý YAR BA KIR IN Li ce il çe sin de te rör ör gü tü ta ra fýn dan bir men fe zin i çi ne yer leþ ti ril miþ ve 40 ki log ram pat la yý cý kul la ný la rak ya pý lan bom ba bu lun du. Di yar ba kýr Va li li ði nden ya pý lan a çýk la ma da, Li ce de yer le þim böl ge sin de bu lu nan bom ba nýn son an da fark e dil di ði be lir til di. A çýk la ma da, Di yar ba kýr Ýl Jan dar ma Ko mu tan lý ðý nca el de e di len is tih ba ri fa a li yet ler ne ti ce sin de 13 Ha zi ran 2012 gü nü sa at sý ra la rýn da a ný lan ye re ger çek leþ ti ri len ve uz man jan dar ma e kip le ri nin ka týl dý ðý ça lýþ may la o pe ras yon ya pýl dý ðý kay de dil di. A çýk la ma da, Li ce il çe si Ka ra ha san Ma hal le si E mi na ða ko mu mül ki sý nýr la rý i çe ri sin de Di yar ba kýr-li ce ka ra yo lu 85. ki lo met re sin de men fe zin al tý na dö þen miþ (1) a det mut fak tü pü i çe ri sin de sý kýþ tý rýl mýþ 40 kg ci va rýn da a mon yum nit rat ih ti va e den ve çi vi i le güç len di ril miþ, a na pat la yý cý dan ku zey is ti ka me ti ne doð ru 50 met re lik kab lo u za nan, e lek trik fün ye li, kab lo kon trol lü bir el ya pý mý pat la yý cý tes pit e dil miþ tir. Pat la yý cý Li ce 2. Mo to ri ze Pi ya de Tu gay Ko mu tan lý ðý ndan uz man per so nel ta ra fýn dan, a ný lan yer de, men fez den 2-3 met re u zak laþ tý rý la rak im ha e dil miþ tir. de nil di. Di yar ba kýr / ci han Muh tar lý ðýn kal dý rýl ma sýy la il gi li ça lýþ ma yok ný ÇÝÞ LE RÝ Ba ka ný Ýd ris Na im Þa hin, muh tar lýk ku ru mu nun kal dý rýl ma sýy la il gi li bir ça lýþ ma yü rü tül me di ði ni bil dir di. Þa hin, BDP Ið dýr Mil let ve ki li Per vin Bul dan ýn so ru ö ner ge si ne ver di ði ce vap ta, köy ve ma hal le muh tar lý ðý nýn, a sýr lar dýr uy gu la nan ge le nek sel leþ miþ bir mü es se se ol du ðu nu i fa de et ti. Köy ve ma hal le muh tar lý ðý nýn kal dý rý la ca ðý i le il gi li ba zý ba sýn or gan la rýn da yer a lan ha ber le rin ger çe ði yan sýt ma dý ðý ný be lir ten Þa hin, Muh tar lýk ku ru mu nun kal dý rýl ma sýy la il gi li hü kü me ti miz ce bir ça lýþ ma yü rü tül me mek te dir de di. Þa hin, 2005 yý lýn da ya pý lan de ði þik lik le, gös ter ge ra kam la rý nýn 3 bin den 6 bi ne çý ka rý la rak muh tar la rýn ö de nek le rin i ki ka tý na çý ka rýl dý ðý ný ha týr lat tý. An ka ra / a a Ö zel ha yat la il gi li a na ya sa mad de si ya zýl dý ntbmm A na ya sa Uz laþ ma Ko mis yo nu bün ye sin de ya zým ko mis yo nu, ö zel ya þa mýn giz li li ði ve ko run ma sý mad de si ni yaz dý. TBMM A na ya sa Uz laþ ma Ko mis yo nu bün ye sin de her par ti den bi rer mil let ve ki li nin bu lun du ðu ya zým ko mis yo nu, ye ni a na ya sa nýn hak ve öz gür lük ler bö lü mü i çin de ö zel ya þa mýn giz li li ði ve ko run ma sý mad de si ni ka le me al dý. Mad de, Ö zel ya þa mýn ve a i le ya þa mýn giz li ði ne do ku nu la maz. Her kes dev let ten ö zel ya þa mý na ve a i le ya þa mý na say gý gös te ril me si ve ko run ma sý ný is te me hak ký na sa hip o la cak. Mil lî gü ven lik, ka mu dü ze ni, ge nel sað lýk, baþ ka la rý nýn hak ve öz gür lük le ri nin ko run ma sý, suç iþ len me si nin ön len me si gi bi ne den ler le yar gýç ka ra rýy la sý nýr la na bi le cek. Ge cik me sin de sa kýn ca o lan hal ler de i se yar gýç ka ra rý ol ma dan da ö zel kâ ðýt lar ve eþ ya lar a ra na bi le cek ve el ko nu la bi le cek. Fa kat bu du rum da 24 sa at i çin de gö rev li yar gý cýn o na yý na su nu la cak. Yar gýç, 48 sa at i çin de ka rar ve re cek, ver me me si ha lin de el koy ma ken di li ðin den or ta dan kal ka cak þek lin de i fa de e dil di. An ka ra / a a

10 EKONOMÝ 10 Y Ö len ki þi nin yap tý ðý as ker lik borç lan ma sý SGK dan ge ri a lý na bi li yor Halk a ra sýn da yay gýn o lan bir i na nýþ var dýr. O i na nýþ da þu dur ki; Dev let a la ca ðý ný va tan daþ tan ko lay lýk la ve ge re kir se zor la a lýr, a ma va tan da þýn Dev le te ver di ði pa ra yý va tan da þýn al ma sý çok zor dur. þek lin de dir. Ger çek ten de, ça lýþ ma ve iþ ha ya tý na bak tý ðý mýz da, ver gi ve sos yal gü ven lik a la cak la rýn dan tu tun da, te le fon ve sa ir gi der bel ge le ri ne ka dar, dev le tin her a la ca ðý va tan daþ ta ra fýn dan gü nü gü nü ne ö den mek te ve ta kip e dil mek te dir. An cak, va tan daþ ta ra fýn dan dev le te ya pý lan ö de me ler, seh ven ve ya ha tay la ya pýl dý ðý ka mu gö rev li le ri ta ra fýn dan tesbit e dil se bi le, bun la rýn tah si li bir kaç haf ta, hat ta bir kaç a yý bu la bil mek te dir. Ýþ te, ka mu ku rum ve ku ru luþ la rý na va tan daþ lar ta ra fýn dan ya pý lan ö de me le rin bu den li zor ol du ðu ger çe ði göz ö nün de bu lun du rul du ðun da, va tan daþ lar ta ra fýn dan SGK ya ya pý lan as ker lik borç lan ma sý be del le ri nin SGK dan ge ri a lý na bil me im kâ ný bü yük bir ö nem ta þý mak ta dýr ta rih li Sos yal Si gor ta Ýþ lem le ri Yö net me li ði nin 66'ncý mad de si 11'in ci fýk ra sýn da ay nen; si gor ta lý nýn ta le bi ha lin de bir de fa ya mah sus ol mak ü ze re i a de e di lir i ba re si bu lun mak ta dýr. Yö net me lik te yer a lan bu hü küm ge re ði va tan daþ la rý mý zýn bir ço ðu, as ker lik borç lan ma be del le ri nin yal nýz ca si gor ta lý nýn ken di si ta ra fýn dan SGK dan is te ne bi le ce ði ni san mak ta dýr lar. SGK ya ya pý lan as ker lik borç lan ma la rý ný hem si gor ta lý lar hem de si gor ta lý lar öl dük le rin de hak sa hip le ri (ö len si gor ta lý nýn eþ, ço cuk, a na ve ba ba sý gi bi ya kýn la rý) SGK dan ta lep et me le ri ha lin de ge ri a la bi le cek tir. SGK ya ya pý lan as ker lik borç lan ma be del le ri nin ge ri a lý na bil me si im kâ ný, yal nýz ca 5510 sa yý lý ya sa nýn 41'in ci mad de si ne gö re ya pý lan as ker lik borç lan ma la rý ný kap sa dý ðý i çin, 1 E kim 2008 den ön ce ya pý lan as ker lik borç lan ma be del le ri SGK dan ge ri a lý na ma mak ta dýr. As ker lik borç lan ma be del le ri nin SGK dan ge ri a lý na bil me si i çin, borç lan ma nýn ha ta lý ya pýl mýþ ol ma sý na ge rek yok tur. Ha ta lý ve ya doð ru ya pýl mýþ her tür lü as ker lik borç lan ma sý SGK dan ge ri a lý na bi lir. Ya pý lan as ker lik borç lan ma sý nýn borç la ný lan ta rih te top lam mik ta rý ne i se, SGK dan an cak bu tu tar lar ge ri a lý na bil mek te dir. Ör nek o la rak, SGK ya a ra sý as ker lik borç lan ma sý ya pa cak lar i çin he sap lan mýþ gün lük alt sý nýr borç lan ma tu ta rý TL dir. 18 ay as ker lik ya pan bir ki þi 540 gün as ker lik yap mýþ sa yý lýr. Bu na gö re, SGK ya ta rih le ri a ra sýn da as ker lik borç lan ma sý ya pan bir ki þi, (540X10.03=5416,20 TL) tu ta rýn da SGK ya pa ra ya týr ma sý ge rek mek te dir. Ya týr mýþ ol du ðu bu tu ta rý, is te di ði za man si gor ta lý nýn ken di si, si gor ta lý ve fat e tti ðin de i se hak sa hip le ri SGK dan ge ri a la bil mek te dir ler. Borç lan ma ya pý lan ta rih i le borç lan ma be del le ri nin SGK dan ge ri a lý na bil me si i çin ta lep te bu lu nu lan za man a ra lý ðý i çin, her han gi bir ya sal fa iz iþ le til me di ði gi bi ve ya gün cel le me ya pýl ma mak ta dýr. Ya ni, as ker lik borç lan ma sý i çin ne ka dar pa ra ya tý rýl mýþ sa, an cak o tu tar ge ri a lý na bil mek te dir. As ker lik borç lan ma tu tar la rý nýn SGK dan ge ri a lý na bil me si ne im kân ta ný yan yö net me lik hük mü ilk o la rak 16 Ha zi ran 2011 ta ri hin den i ti ba ren yü rür lü ðe gir me si ne rað men, üst te met ni ni ver di ði miz SGK nýn ta rih li ve va ri de nu ma ra lý ta li mat ya zý sý na is ti na den, den ön ce 5510 sa yý lý ya sa ya gö re ya pýl mýþ borç lan ma tu tar la rý da SGK dan ge ri a lý na bil mek te dir. Ör nek o la rak; Bay A, 59 ya þýn da dýr. Bay A nýn top lam da 3000 gün SSK (4/a si gor ta lý lý ðý) hiz me ti bu lun mak ta dýr. Bay A nýn 4/a si gor ta lý lýk sta tü sü þart la rýn da e mek li lik i çin ya þý dol muþ, prim ö de me gün sa yý sý nýn dol ma sý ný bek le mek te dir. Bay A, 3600 gün prim ö de me gün sa yý sý ü ze rin den e mek li o la ca ðý i çin, 540 gün as ker lik hiz me ti ni de borç lan mýþ ve be de li o lan yak la þýk 5109 TL yi SGK ya ya týr mýþ týr. Bay A, e mek li li ði ni bek ler ken de öl müþ tür. Bu du rum da, Bay A nýn hak sa hip le ri ne ö lüm ay lý ðý bað lan ma sý i çin ge rek li o lan si gor ta lý lýk þar tý Bay A nýn ö lüm ta ri hi i ti ba riy le za ten ye ri ne gel miþ ol mak ta dýr. Bu du rum da, hak sa hip le ri ay lýk bað lan ma dan ön ce SGK ya mü ra ca at et tik le rin de, bay A nýn sað lý ðýn da ya týr mýþ ol du ðu as ker lik borç lan ma sý be de li nin ta ma mý ný ge ri a la bi le cek ler dir. So ru la rý nýz i çin e-pos ta: sos yal gu ven ni as ya.com.tr, ah me ta ri il.com DÖ VÝZ E FEK TÝF MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI Cin si Cin si DÖ VÝZ 12 HAZÝRAN 2012 E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ 1 ABD DO LA RI A VUS TRAL YA DO LA RI DA NÝ MAR KA KRO NU E U RO ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ TAKÝPTEKÝ KOBÝ KREDÝLERÝNDE ARTIÞ BAN KA CI LIK sek tö rü ta ra fýn dan KO BÝ le re kul lan dý rý lan kre di ler yý lýn ilk 4 a yýn da hýz ke ser ken, ta ki be dü þen KO BÝ kre di si tu ta rý ar tý þa geç ti. KO BÝ le rin kul lan dý ðý kre di ler 2012 yý lý Ni san a yý i ti - ba rýy la ge çen yýl so nu na gö re yüz de 1.6 o ra nýn da ar týþ la 164 mil - yar 761 mil yon TL ye yük se lir ken, KO BÝ le rin ba týk kre di le ri yüz de 6 o ra nýn da ar týþ la 5 mil yar 506 mil yon TL ol du. Ban ka cý lýk Dü - zen le me ve De net le me Ku ru mu nun (BDDK) a çýk la dý ðý ge çi ci ve - ri le re gö re, KO BÝ kre di le ri, 2011 yý lý so nu na gö re yüz de 1.6 o ra nýn - da, ge çen yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re i se yüz de 21 o ra nýn da ar týþ la 164 mil yar 761 mil yon TL dü ze yi ne yük sel di. Kre di kul la nan KO BÝ ni te li ðin de ki müþ te ri sa yý sý Ni san da son 4 ay lýk dö nem de yüz de 5.4 o ra nýn da, yýl lýk baz da i se yüz de 17.4 ar ta rak 1 mil yon 628 bin 743 e yük sel di. KO BÝ kre di le ri nin ta ki be dö nü þü mün de ki ar týþ e - ði li mi 2012 yý lý Ni san a yýn da da de vam et ti. Ni san i ti ba rýy la ta - kip te ki KO BÝ kre di le ri yüz de 6 o ra nýn da, 310 mil yon TL tu ta rýn da ar týþ la 5 mil yar 506 mil yon TL ye u laþ tý. Bu dö nem de kre di si ta - ki be dü þen KO BÝ sa yý sý yüz de 6.7 a za lýþ la 156 bin 96 ol du. 1 ÝS VÝÇ RE FRAN GI 1 ÝS VEÇ KRO NU 1 KA NA DA DO LA RI 1 KU VEYT DÝ NA RI 1 NOR VEÇ KRO NU 1 SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ YA LÝ 100 JA PON YE NÝ A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ DO LAR DÜN 1,8250 ÖN CE KÝ GÜN 1,8310 p S E R B E S T P Ý Y A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 2,2860 ÖN CE KÝ GÜN 2,2880 p DÜN 94,60 ÖN CE KÝ GÜN 93,65 p DÜN 637 ÖN CE KÝ GÜN MÝLYAR DOLARLIK FÝNANSMAN ÝHTÝYACI VAR TÜRKÝYE ÝÇÝN BU YIL TAHMÝN EDÝLEN 64 MÝLYAR DOLARLIK CARÎ AÇIK TAHMÝNÝNE EK OLARAK, TÜRKÝYE'NÝN 2012 YILI ÝÇERÝSÝNDE YAKLAÞIK 200 MÝLYAR DOLARLIK BÝR DIÞ FÝNANSMAN ÝHTÝYACI OLACAÐI KAYDEDÝLDÝ. DÜN YA Ban ka sý nýn ha zýr la dý ðý Tür ki ye O la ðan E ko no mi Bil gi len dir me si nde Tür ki ye nin de ði þen mak ro e ko no mik þart lar i çe ri sin de ki bü yü me si nin yu mu þak i niþ se nar yo su i le u yum lu ol du ðu be lir ti lir ken, ca rî a çýk, e ner ji fi yat la rý, dýþ fi nans man ih ti ya cý gi bi risk le re dik ka ti çe kil di. Dün ya Ban ka sý, Tür ki ye nin e ko no mik bü yü me si nin 2012 yý lýn da yüz de 2,9, 2013 yý lýn da yüz de 4, 2014, 2015 ve 2016 yýl la rýn da i se yüz de 5 o ra nýn da ol ma sý ön gö rü sün de bu lu nur ken, enf las yon bek len ti si i se 2012 i çin yüz de 7,0, 2013 yý lýn da yüz de 5,2, 2014, 2015 ve 2016 yýl la rýn da da yüz de 5,0 ol ma sý bek le ni yor. Ça lýþ ma da, yý lýn ilk ya rý sýn da yurt i çi ta lep te ki ar týþ hý zý nýn a zal ma sý nýn Dün ya Ban ka sý nýn yu mu þak i niþ se nar yo su i le u yum lu ol du ðu, Tür ki ye nin e ko no mik ha re ket li li ðin yý lýn ilk ya rý sýn da YÜK SEK Plan la ma Ku ru lu (YPK), E ko no mi Ba kan lý ðý ko or di na tör lü ðün de ha zýr la nan, 2023 Tür ki ye Ýh ra cat Stra te ji si ve Ey lem Pla ný ný o nay la dý. YPK nýn ko nu ya i liþ kin ka ra rý, Res mî Ga ze te nin dün kü sa yý sýn da ya yým lan dý Tür ki ye Ýh ra cat Stra te ji si ve Ey lem Pla ný, cum hu ri ye tin 100. ku ru luþ yýl dö nü mü o lan 2023 yý lýn da Tür ki ye nin ih ra ca tý ný 500 mil yar do la ra çý kar mak ve son 10 yýl da Tür ki ye nin ya ka la dý ðý ih ra cat iv me si nin de va mý ný sað la ya rak sür dü rü le bi lir bir e ko no mi i çin ih ra cat a tý lý mý ný ger çek leþ tir mek a ma cýy la, ka mu ve ö zel sek tör iþ bir li ði i le ha zýr lan dý. Tür ki ye nin 2023 yý lý so nun da 2 tril yon ci va rýn da GSMH he de fi ve dün ya nýn ilk 10 e ko no mi si a ra sý na gir me si he de fi, 2023 Tür ki ye Ýh ra cat Stra te ji si ve YUNAN BANKALARINDAN MEVDUAT ÇIKIÞI HIZLANDI YU NAN ban ka la rýn dan mev du at çý ký þý nýn se çim ler yak la þýr ken hýz lan dý ðý be lir ti li yor. Yu na nis tan da haf ta so nun da ya pý la cak ge nel se çim ler ön ce sin de ban ka lar dan mev du at çý ký þý nýn son bir kaç gün de hýz lan dý ðý, bü yük ban ka lar dan gün de top lam 500 i la 800 mil yon E u ro a ra sýn da mev du at çe kil di ði bil di ril di. Ban ka cý lýk kay nak la rý kü çük ve or ta öl çek li ban ka lar dan çý kan mev du a týn i se gün de top lam 10 i la 30 mil yon e u ro a ra sýn da ol - du ðu nu be lirt ti. Bir ban ka cý, Yu na nis tan ýn E u ro dan çý ka ca ðý yö nün de ki kay gý la rýn art tý ðý ný ve yük sek mev du at çý ký þý nýn dün ö zel lik le be lir gin dü zey de ol du ðu nu kay det ti. art ma sý bek len ti si i fa de e dil di. Dün ya Ban ka sý, son fi yat ar týþ la rý ný da göz ö nün de bu lun du ra rak, bu yýl i çin yüz de 7 o ra nýn da o lan enf las yon bek len ti sin de bir gün cel le me yap ma dý ðý ný be lirt ti. Ay rý ca gay ri sa fý mil lî ha sý la def la tö rün de kü çük bir re viz yon dolayýsýyla, bu yýl i ti ba riy le ca rî a çý ðýn gay ri sa fi mil lî ge li re o lan o ra ný i le il gi li tah min yüz de 7,6 dan 7,8 e çýk tý. Dün ya Ban ka sý nýn bil gi len dir me sin de, Tür ki ye i çin mak ro e ko no mik gö rü nü mü nün 2012 son ra sýn da da ha o lum lu gö rün dü ðü vur gu la nýr ken, Tür ki ye hü kü me ti nin or ta va de li prog ra mý i le de u yum lu bir þe kil de yýl lýk or ta la ma yüz de 5 o ra nýn da bir e ko no mik bü yü me ön gör dü ðü be lir til di. Tür ki ye i çin bu bü yü me tah mi ni nin, or ta va de de ca rî a çý ðý yüz de 5-6 o ra nýn da fi nan se e de cek bir ser ma ye gi ri þi nin o luþ ma sý na da yan dý rýl dý ðý i fa de e dil di. Ýs tan bul / a a Ey lem Pla ný nýn a na ya pý sý ný o luþ tur du. Stra te ji çer çe ve sin de yýl la rý a ra sýn da yýl lýk ih ra ca týn or ta la ma yüz de 11,7 art ma sý ve dün ya ih ra ca týn da Tür ki ye nin yak la þýk yüz de 0,8 o lan pa yý nýn, 2013 yý lýn da yüz de 0,91, 2018 yý lýn da yüz de 1,18 ve 2023 yý lýn da yüz de 1,46 ya u laþ ma sý he def le ni yor. Ay rý ca 2011 yý lý i ti ba rýy la 25 mil yar do lar ü ze rin de ih ra cat ya pan sek tör bu lun maz ken, 2023 yý lýn da 7 ay rý sek tö rün ih ra cat ka pa si te si ni ge liþ tir me si ve 25 mil yar do lar ih ra ca týn ü ze ri ne çý ka rýl ma sý he def len di. Stra te ji nin di ðer bir ö nem li he de fi de ih ra cat çý sa yý sý ve ih ra cat ka pa si te si nin art tý rýl ma sý he de fi ol du. Bu na gö re 2023 yý lý na ka dar ih ra cat çý sa yý sý nýn i ki kat ar ta rak 100 bin ra ka mý na u laþ ma sý he def len di. An ka ra / a a 2.5 MÝLYAR DOLAR YERLÝ SERMAYE YURT DIÞINA GÝTTÝ p 2012 yý lý nýn ilk dört a yýn da, yurt dý þý na ya tý rý ma gi den yer li ser ma - ye yüz de ar týþ la 2 mil yar 528 mil yon do la ra u laþ tý. Mer kez Ban ka sý nýn ö de me ler den ge si ve ri le ri ne gö re, yurt dý þýn da yer le þik ki þi le rin yurt i çin de yap týk la rý net ya tý rým lar, ge çen yý lýn O cak-ni - san dö ne mi ne gö re 76 mil yon do lar ar ta rak 5 mil yar 13 mil yon do - la ra yük se lir ken, yurt dý þýn da yer le þik ki þi le rin Tür ki ye de ki doð ru - dan ya tý rým la rý ge çen yý lýn O cak-ni san dö ne mi ne gö re yüz de 32.3 o ra nýn da a za lýþ la 4 mil yar 221 mil yon do la ra ge ri le di. Bu dö nem de yurt i çin de yer le þik ki þi le rin yurt dý þýn da yap týk la rý net ya tý rým lar 1 mil yar 430 mil yon do lar ar ta rak net 2 mil yar 528 mil yon do la rý tu - ta rýn da ger çek leþ ti. Bu nun 2 mil yar 280 mil yon do lar la en bü yük bö lü mü nü Av ru pa ya gi den yer li ser ma ye o luþ tur du. Av ru pa ül ke - le ri i çin de 2 mil yar 33 mil yon do lar la Hol lan da, doð ru dan ya tý rým i - çin en çok Türk ser ma ye si ni çe ken ül ke ol du. AKP hü kü me ti nin böl ge sel baz lý ye ni teþ vik sis te mi ni a çýk lan ma sý na rað men, yer li ser ma ye nin ya tý rým gö çü yý lýn ilk dört a yýn da ar ta rak sür dü. DB nin çalýþmasýnda, Enerji fiyatlarýndaki artýþ temel senaryomuzda aþaðý yönlü bir risk oluþturuyor deðerlendirmesi yapýlýrken, kýsa vadede enerji fiyatlarýnýn enflasyon ve carî açýk üzerinde direkt etkisi olan önemli bir risk faktörü olarak öne çýkýyor. YPK, ih ra cat pla ný ný o nay la dý ENERJÝ FÝYATLARI RÝSK OLUÞTURUYOR DÜN YA Ban ka sý nýn ça lýþ ma sýn da, E ner ji fi yat la rýn da ki ar týþ te mel se nar yo muz da a þa ðý yön lü bir risk o luþ tu ru yor de ðer len dir me si ya pý lýr ken, ký sa va de de e ner ji fi yat la rý nýn enf las - yon ve ca rî a çýk ü ze rin de di rekt et ki si o lan ö nem li bir risk fak tö rü o la rak ö ne çýk tý ðý na, Mer - kez Ban ka sý ça lýþ ma la rý re fe rans gös te ri le rek pet rol fi yat la rýn da ki her 10 do lar lýk ar tý þýn yýl so nu enf las yon o ran la rýn da yüz de 0,4 o ra nýn da bir de ði þi me sebep o la bil di ði, ca rî a çý ðý i se yak la þýk 5,6 mil yar do lar ar ttý ra bil di ði ne dik ka ti çe kil di. Tür ki ye nin dýþ fi nans ma na o lan ba - ðým lý lý ðý nýn te mel risk ler den bi ri ol du ðu nun al tý çi zi len ça lýþ ma da, Tür ki ye nin e ko no mik bü - yü me si nin bü yük kýs mý nýn yurt i çi ta lep ve dýþ ta sar ruf lar ü ze rin den sað lan dý ðý be lir til di. Dün ya Ban ka sý, Tür ki ye nin bu yý lýn O cak a yý i ti ba riy le 12 ay i çe ri sin de top lam 135 mil yar do - lar lýk bir dýþ bor cu yö net mek zo run da ka la ca ðý ný be lirt ti. Dün ya Ban ka sý nýn Tür ki ye i çin bu yýl tah min e di len 64 mil yar do lar lýk ca rî a çýk tah mi ni ne ek o la rak, Tür ki ye nin 2012 yý lý i çe ri - sin de yak la þýk 200 mil yar do lar lýk bir dýþ fi nans man ih ti ya cý o la ca ðý kay de dil di. Tür ki ye nin ser ma ye a ký þýn da a ni du ruþ se nar yo la rý kar þý sýn da ký rýl gan lý ðý ný ko ru du ðu be lir ti len ça lýþ ma - da, Tür ki ye nin ti ca re te i liþ kin ya sa sý, is tih dam stra te ji si, men kul kýy met ler pi ya sa sý na da ir ya sa sý gi bi ya pý sal dü zen le me le ri uy gu la ma sý nýn or ta va de de he def le re u laþ mak ve dýþ sal ký rýl gan lýk la rý a zalt mak i çin son de re ce ö nem li ol du ðu vur gu lan dý. ÝHRACATI KOLAYLAÞTIRMAK ÝÇÝN PROTOKOL ÝMZALANACAK TÜR KÝYE Ýh ra cat çý lar Mec li si (TÝM), ih ra ca - týn ko lay laþ tý rýl ma sý ve ö nün de ki en gel le rin a þýl ma sý a ma cýy la Güm rük ve Ti ca ret Ba - kan lý ðý i le ye ni bir pro to kol im za la ya cak. TÝM ta ra fýn dan ya pý lan a çýk la ma ya gö re, TÝM, bir dev let bel ge si o lan 2023 yý lý i çin 500 mil yar do lar lýk ih ra cat he de fi stra te ji si Meh met Bü yü kek þi ça lýþ ma la rý ný sür dü rü yor. Ýh ra ca týn ko lay laþ - tý rýl ma sý ve ö nün de ki en gel le rin a þýl ma sý i - çin pro je ler ü re ten TÝM, bu çer çe ve de ya rýn Dýþ Ti ca ret Komp lek - si nde Güm rük ve Ti ca ret Ba kan lý ðý i le ye ni bir pro to kol im za la ya - cak. Pro to kol i le Güm rük ve Ti ca ret Ba kan lý ðý i le TÝM a ra sýn da ki ve - ri de ði þi min de ye ni bir dö nem baþ la ya cak. Ö zel lik le güm rük be - yan na me si ka pa nýþ bil gi le ri nin Ýh ra cat çý Bir lik le ri ne on li ne ak ta rý mý sa ye sin de da hil de iþ le me re ji mi ve dev let yar dým la rý iþ lem le ri da ha hýz lý þe kil de so nuç lan dý rý la cak. Ým za tö re ni ne TÝM Baþ ka ný Meh - met Bü yü kek þi ve Güm rük ve Ti ca ret Ba kan lý ðý Müs te þa rý Zi ya Al - tun yal dýz ýn ka týl ma sý bek le ni yor. Ýs tan bul / a a Me mur lar en az 325 li ra zam far ký a la cak ME MUR LAR zam lý ma aþ la rý ný ya rýn a la cak. Ntvmsnbc.com un ha be ri ne gö re, Ma li ye Ba kan lý ðý, bütün he sap la ma la rý ta mam la dý. 2.7 mil yon me mu run yüz de 4 zam ek len miþ ye ni ma aþ la rý Cu ma gü nü ö de ne cek. Zam la bir lik te a i le yar dý mý ö de ne ði de da hil e dil miþ en dü þük me mur ma a þý 1694 li ra ol du. Or ta la ma ma aþ, 1967 li ra ya yük se lir ken, ek ö de me nin de da hil ol du ðu en dü þük me mur e mek li si ma a þý 1042 li ra ol du. Ma aþ lar, 1 Tem muz dan i ti ba ren bu ra kam la rýn üs tü ne yüz de 4 da ha zam la na cak. Yý lýn ilk ya rý sýn da enf las yon yüz de 4 ü a þar sa 1 Tem muz dan i ti ba ren enf las yon far ký zam mý da ma aþ la ra yan sý ya cak. 15 Ha zi ran da me mur la ra 1 O cak-14 Ha zi ran a ra sýn da ki 5.5 ay i çin zam far ký ö de me si de ya pý la cak. En dü þük zam a lan me mur lar, zam far ký o la rak, yüz de 2.25 o ra nýn da ki ge cik me fa i ziy le bir lik te 325 li ra a la cak. En yük sek zam far ký tu ta rý i se 1530 li ra yý bu lu yor. Me mur la ra ö de ne cek top lam zam far ký, 1 mil yar li ra nýn ü ze rin de. Ha zi ran a yý ö de me le riy le bir lik te me mur la ra yý lýn ilk ya rý sýn da 51.7 mil yar li ra lýk ma aþ ö de me si ya pýl mýþ o la cak. 1.9 mil yon me mur e mek li si i se zam fark la rý ný 26 Ha zi ran da a la cak.

11 MEDYA POLÝTÝK 11 Y BU mah ke me ler Dev let Gü ven lik Mah ke me le - ri nin de va mý ni te li ðin de o lup 1971 yý lýn da A na - ya sa ya kon du. A na ya sa Mah ke me si en ge li ne de - niy le ha ya ta ge çe me yin ce, dar be son ra sý 1982 A - na ya sa sý nda 143. mad de o la rak ye ni den dü zen - len di. Gö rev a la ný i se Dev le tin ül ke si ve mil le tiy le bö lün mez bü tün lü ðü, hür de mok ra tik dü zen ve ni te lik le ri A na ya sa da be lir ti len Cum hu ri yet a ley - hi ne iþ le nen ve doð ru dan doð ru ya Dev le tin iç ve dýþ gü ven li ði ni il gi len di ren suç la ra bak mak la gö - rev li Dev let Gü ven lik Mah ke me le ri ku ru- lur bi - çi min de ta ným lan dý. Tu tuk la ma ve yar gý la ma pra tik le ri bu mah ke - me le re i liþ kin so ru nun yal nýz ca bir bo yu tu na i þa - ret et mek te dir. Ya ni ki mi le ri ba ký mýn dan tu tuk - la ma sü re le rin de ve pra tik le rin de dü zelt me ler ya - pý lýr sa so run or ta dan kal ka cak zan ne dil mek te. Böy le zan ne den ler ba ký mýn dan 3. Yar gý pa ke ti za ten ge rek li dü zen le me le ri i çe ri yor A na ya sa sý nýn DGM le rin gö rev ta ný mý ný ya par ken hür de mok ra tik dü ze ni ko ru ma bi çi - min de ki gay rý cid di id di a sý ný geç tik. Bu mah ke me ler le il gi li so run da ha de rin ler de bir yer ler de ve ni te lik le ri a na ya sa da be lir ti len cum hu ri yet a ley hi ne iþ le nen ve doð ru dan doð ru - ya dev le tin iç ve dýþ gü ven li ði ni il gi len di ren suç la - ra bak mak o la rak i fa de e di len ký sým da. Bu gö rev ta ný mý 2004 yý lýn da DGM le rin ye ri ne ku ru lan Ö zel Yet ki li A ðýr Ce za Mah ke me le ri (Ö - YACM) i çin de ge çer li. Ce za Ka nu nu nun dev le te kar þý suç lar kýs mý i le Te rör le Mü ca de le Ka nu nu bu ta ným la ma yý so mut laþ týr mýþ du rum da. Düþ man ce za hu ku ku Bu mah ke me le re ne den ih ti yaç du yul du ðu so - ru su na ce vap ver mek i çin i ki so ru ya da ha ce vap ver mek ge re kir? Dev le tin a na ya say la be lir len miþ te mel dü ze ni ki min dü ze ni? Te rör le mü ca de le ka nu nu ger çek te ne yi ko ru - yor ve ne yi i ka me et mek ü ze re ka bul e dil di? Her i ki so ru nun bi zi gö tü re ce ði yer hiç kuþ - ku suz ki, Ýs tik lal Mah ke me ler Ka nu nu, Hý ya - ne ti Va ta ni ye Ka nu nu, dev le ti ve i de o lo ji si ni kut sa yan fa þist Ý tal ya ce za ka nu nu ve el bet te bu ka nun la rýn ya rat tý ðý pa ra dig ma ü ze ri ne 27 Ma - yýs dar be ci le ri nin in þa et ti ði A na ya sal dü ze nin bi za ti hi ken di si dir. Bu nun bi zi gö tü re ce ði di ðer bir nok ta i se düþ - man ce za hu ku ku kav ra mý dýr. Ö zel lik le 11 Ey lül o lay la rý nýn ar dýn dan pek çok ba tý de mok ra si le - rin de ce za mev zu a tý düþ man o la rak ni te len di ri - len ke sim ve kit le le re kar þý da ha has sas sen sör - ler le do na týl dý. A ma bu sen sör ler da ha çok ya - ban cý la rý al gý la ma ya prog ram lan dý. De mok ra si - nin cil ve si bu. De mok ra si ler de dev le tin top lu - mun bir ke si ti ni düþ man o la rak gör me si müm - kün de ðil. Gö rü yor sa de mok ra si de ðil dir. Tür ki ye de Ö YACM nin ya rat tý ðý so run tam da bu ra da fi liz le ni yor. Tür ki ye de yüz yýl lýk it ti hat - çý-ke ma list a zýn lýk he ge mon ya sý, ço ðun lu ðun o - na yý na hiç bir za man sa hip ol ma sa da, a na ya sal dü ze ni ken di ih ti yaç la rý na gö re in þa et ti. Ço ðun - lu ða ve di ðer a zýn lýk la ra kar þý ko ru ma a raç la rý da bu ih ti ya cýn bir i fa de si ol du. Ký sa ca sý dev let ay gý tý meþ ru i ye ti ni top lu mun ge ne lin den al ma yýn ca, do ðal o la rak top lu mun bü yük bir kýs mý o nun i çin düþ man ; düþ man ce za hu ku ku ve uy gu la ma a raç la rý da ba tý dan fark lý o la rak ken di yurt taþ la rý nýn sin di ril me si nin a ra cý ol du. Ýs tik lal Mah ke me le ri kim le re kar þý kul la nýl dýy - sa DGM ler de on la ra kar þý kul la nýl dý. Ya ni din - dar la ra, mu ha fa za kar lar, sos ya list le re ve ta bii ki a - ðýr lýk lý o la rak da Kürt le re kar þý... Top lu mun ge ne li düþ man bel le nin ce, bu man - týk ge re ði düþ ma na kar þý mü ca de le a raç la rý da o o ran da o la ðan dý þý a raç ve im kân lar la do na týl dý. Bu man tý ðýn di ðer bir so nu cu da top lu mun ge ne - li nin sis te mi yýk ma yý ve ge rek ti ðin de þid det yo lu - na mü ra ca a tý meþ ru gör me si ol du. Þid det i se ye - ni den o la ðan dý þý a raç la rýn var lý ðý ný meþ ru laþ týr dý. Ya ni as lýn da þid de tin ya rat tý ðý deh þet dön gü sün - den söz e di yo ruz. Do la yý sýy la Ö YACM ler an ti - de mok ra tik sis tem le rin ti pik bir semp to mu... Ýh ti ya cý de mok ra si a zal ta cak Yüz yýl lýk he ge mon ya nýn ve dar be ci dü zen ak - tör le ri nin tas fi ye sin de Ö YACM le rin oy na dý ðý o - lum lu rol de, bu ak tör le rin sa hip ol du ðu bü yük güç kar þý sýn da, o la ðan dý þý yar gý la ma a raç la rý na du yu lan ih ti yaç la a çýk la na bi lir. Do ðal o la rak dev - let de mok ra tik leþ me ye, de mok ra tik ka tý lým cý lý ða da yan dýk ça ve top lu mun tüm fark lý lýk la rý ku ru cu de ðer ler o la rak ka bul e dil dik çe, bun la ra yö ne lik ih ti yaç a za la cak týr. Ki mi za man o lum lu rol ler üst len miþ ol ma - sý, on la rý de mok ra tik bir sis tem a çý sýn dan risk ol mak tan çý kar maz. An cak bu ra da bir hu su sun al tý ný çiz mek ge re kir. Tür ki ye dö nü þüm sü re ci ne gir dik çe, yüz yýl la rý a þan dýþ lan mýþ lýk tan muz da rip o lan la rýn bu sü - reç te so rum lu luk la rý var dýr. Zi ra Tür ki ye nin yüz yýl lýk a na ya sal dü ze ni ni a - yak ta tu tan di rek ler çök mek te, ge le nek sel e ge - men sý nýf çö zül mek te ve si ya sal iþ le yi þin dý þýn da bý ra ký lan top lu mun yüz de 80 i si ya se tin ba þat ak - tö rü ne dö nüþ mek te dir. Bun la rýn bir kýs mý nýn ik - ti da rý kul la ný yor ol ma sý, ö te ki le rin de mu ha le fet te yer al ma sý bu ger çe ði de ðiþ tir mi yor. Zi ra bu ik ti - dar mu ha le fet i liþ ki si, kon so li de ol muþ bir de - mok ra si de ki i liþ ki den çok, ge çiþ dö ne mi ni bir lik te yö net me ve ül ke nin de mok ra tik leþ me si ni sað la - ma da iþ bir li ði nin bir i fa de si ne, ya ni de mok ra si ko a lis yo nu na dö nüþ me li dir. Bu bað lam da ik ti dar yet ki si ni kul la nan lar es ki dü ze nin a raç la rý ný terk et me li, mu ha le fet de bu na yar dým cý ol ma lý. Zi ra o a raç la rýn ze hir le yi ci et ki si yük sek tir. Dar be ih ti ma li ol duk ça kalk maz Ya ni Kürt mu ha le fe ti þid det sar ma lý na sa rýl dý ðý sü re ce ik ti da rýn es ki dü zen a raç la rý na ih ti ya cý de - vam e der. Bu da de mok ra tik leþ me yi en gel ler. Bu ne den le Kürt mu ha le fe ti nin þid de ti ve o nun di li ni terk et me si þart týr. Di ðer yan dan ge çiþ sü re cin de es ki dü zen tem - sil ci le ri nin de de mok ra tik leþ me ye kat ký sað la ma sý ve ya rý za gös ter me si ge re kir. Üs te lik þim di de - mok ra si ye en faz la on la rýn ih ti ya cý var. Bu ne den - le es ki dü ze ni ih ya et me ve bu a maç la de mok ra si dý þý o lu þum la rý des tek le me gi bi tu tum lar dan be - he me hal u zak dur ma lý. Zi ra dar be ih ti ma li ol du - ðu sü re ce ge çiþ sü re ci ak tör le ri nin Ö YACM le re ih ti ya cý or ta dan kalk ma ya cak týr. Ö YACM le ri de mok ra tik ol ma yan dü zen a - ra cý ol du ðu na ve be lir li bir þid det i liþ ki sin den bes len di ði ne gö re, bu mah ke me ler den þi ka yet e den si ya si ak tör le rin, de mok ra tik, ka tý lý ma da - ya lý, hiç bir fark lý lý ðý dý þa rý da bý rak ma yan ve es - ki dü ze nin tas fi ye si ni e sas a lan ye ni bir a na ya - sa yý ta lep et me si þart týr. Os man Can / Star, YARGI, u zun yýl lar Ke ma list ve sa yet sis te mi nin ö - nem li bir da ya na ðý o la rak iþ gör dü. Bü rok ra tik ik ti - dar e lit le ri, teh li ke li say dýk la rý ki þi ve grup la rý kon - trol al týn da tut mak ve ge rek ti ðin de tas fi ye et mek i - çin yar gý nýn im kân la rý ný sýk ça ve bol ca kul lan dý lar. Cum hu ri yet ta ri hi, ke sin ti siz bir o la ða nüs tü hâl hi kâ ye si o la rak da o ku na bi lir. O la ða nüs tü hâ li ke - sin ti siz ký lan en ö nem li þey, si ya sal ha ya týn düþ - man kav ra mý ü ze ri ne ku rul muþ ol ma sý dýr. Ýk ti dar e lit le ri, sü rek li dev le tin/ ül ke nin/ mil le tin teh dit al týn da ol du ðu nu tel kin et ti ler. Dö ne min þart la rý na u ya cak þe kil de iç ve dýþ düþ man lar ya rat - tý lar. Hep en teh li ke li düþ man la rýn i çe ri de ol du ðu nu vur gu la dý lar. Bu kur gu nun do ðal so nu cu, dev le ti iç düþ man lar - la mü ca de le e de cek þe kil de ör güt le mek ol du. Hu - kuk dü ze ni bu mü ca de le nin ih ti yaç la rý na gö re in þa e dil di. As lýn da mü ca de le ke li me si bu ra da ha fif ka lý yor. Mu ha lif le ri ni düþ man o la rak ni te le yen bir sis tem, on lar la mü ca de le de ðil, sa vaþ ya par. Sa vaþ de di ði - miz þey i se, sa de ce ya sal dü zel me de yü rü tül mez. Bu man tý ðýn ge re ði o la rak, dev le tin i çin de ve ya dev let le bað lan tý lý ya sa dý þý ö zel harp bi rim le ri o - luþ tu rul du. Kont rge ril la, JÝ TEM, Er ge ne kon gi bi i - sim ler le a ný lan bu bi rim ler sa yý sýz ya sa dý þý o pe ras - yon a im za at tý lar. Ýç düþ man lar la ya sal ze min de mü ca de le et me, da ha doð ru su sa vaþ ma ko nu sun da po lis ve yar gý ay - gýt la rý na ö zel mis yon bi çil di. Bu mis yon, her i ki ay - gý týn da ru hu na ve bün ye si ne tam an la mýy la sin di. Po lis bu mis yo nu hem ken di a raç la rýy la, hem de yar gý ya a raç lar su na rak ve yar gý yý a raç sal laþ tý ra rak ye ri ne ge tir di. Bu ya zý da po li si bir ke na ra bý ra kýp, yar gý ya da ha ya kýn dan bak mak is ti yo rum. Yar gý nýn iç düþ man lar la mü ca de le ve böy le ce dev le ti ko ru ma mis yo nu nun kök le ri Cum hu ri - yet in ku ru luþ sü re cin de ya tý yor. Ha luk Ý na ný cý, ken di si nin der le di ði, ge çen yýl Ý le ti þim Ya yýn la - rý ndan çý kan Par ça lan mýþ A da let Tür ki ye de Ö - zel Ce za Yar gý sý ad lý ki tap ta ki ma ka le sin de bu ol - gu yu ga yet gü zel ö zet le miþ. Ýz ni niz le bu nok ta da sö zü o na ve re yim: Cum hu ri ye ti ku ran kad ro nun yap tý ðý ilk iþ ler den bi ri yep ye ni bir yar gý sis te mi kur ma ham le siy di. Tür ki ye Cum hu ri ye ti Dev le - ti ni Türk or du su þe kil len dir di. Türk or du su da Türk yar gý sý ný. Bu nun i çin sa de ce A ta türk ün An ka ra Hu kuk Mek te bi ni a çýþ nut ku na bak mak ye ter li dir. Me se le yi da ha ber rak gör mek is ten ler, ya bu ma - ka le nin ya da o nut kun ta ma mý ný o ku sun lar. Dev le ti ko ru ma ve kol la ma mis yo nu, yar gý nýn ge - ne li ne hâ kim bir al gý ha li ne gel di. An cak Cum hu ri - yet bu nun la ye tin me di, bu mis yo nu ö zel o la rak ic ra e de cek mah ke me ler kur du. Ýs tik lal Mah ke me le ri, Yas sý a da Di va ný, Sý ký yö ne tim Mah ke me le ri, Dev let Gü ven lik Mah ke me le ri bun la rýn en bi li nen ör nek - le ri dir. Bu mah ke me le rin a ma cý, a dil yar gý la ma ya pa rak ha ki ka te u laþ mak de ðil; iç düþ man la rý te dip ve tas fi - ye et mek tir. Her bi ri bu iþ le vi, dö ne min þart la rý na ve ken di meþ rep le ri ne gö re ye ri ne ge tir di ler.bü tün bu mah ke me le rin be lir le yi ci or tak ö zel li ði, a maç la - rý na u laþ mak i çin her yo lu mu bah gör me le ri dir. Yar gýy la il gi li ak tü el tar týþ ma la rýn o da ðý ný o luþ tu - ran Ö zel Yet ki li A ðýr Ce za Mah ke me le ri ya da ka - mu o yun da bi li nen a dýy la Ö zel Yet ki li Mah ke me ler (ÖYM) de bu ge le ne ðin i çin de yer a lý yor lar. Bu mah ke me ler de di ðer le ri gi bi, ge niþ yet ki le re sa hip tir ler. Bu mah ke me ler de di ðer le ri gi bi, ken di - le ri ne düþ man bel le ti len ki þi ve ke sim le re kar þý key fî ve a cý ma sýz ca dav ra na bi li yor lar. Meþ ru luk la rý - ný ken di le ri ne bi çi len mis yo nun kut sal lý ðý na duy - duk la rý i nanç tan tü re ti yor lar. A maç la rý ný ve mis - yon la rý ný hak lý bul duk la rý i çin, tut tuk la rý yo lun ve baþ vur duk la rý a raç la rýn meþ ru o lup ol ma ma sý ný ö - nem se mi yor lar. Yet ki le ri nin ve gö rev a lan la rý nýn ge niþ li ði, si ya - sal nü fuz ve ik ti dar mü ca de le sin de yer a lan güç - le rin iþ ta hý ný ka bar tý yor lar. Zi ra ÖYM le rin bu ö - zel lik le ri, on la rý kon trol e de cek güç le re si ya sal a - la ný ve den ge le ri et ki le me, hat ta sars ma ve de ðiþ - tir me im kâ ný ve ri yor. (...) Hü kü me tin ÖYM le re cep he aç ma sý da tam bu ne den le þa þýr tý cý de ðil dir. Baþ ba kan Er do ðan, bu mah ke me le ri ken di ik ti da rý na kar þý bir teh dit o la rak gör dü ðü nü la fý hiç do lan dýr ma dan söy le di. Þim di ÖYM le rin ye ni den dü zen len me si ve hat ta kal dý rýl ma sý gün dem de. Ba na so rar sa nýz bu tür mah ke me le rin var lý ðý, de mok ra tik leþ me nin ve nor - mal leþ me nin ö nün de ö nem li bir en gel dir; bu ne - den le ta ma men kal dý rýl ma la rý ge re kir. Bu mah ke me ler var ol duk ça, si ya sal a la nýn düþ - man al gý sý ü ze rin den iþ le me si ka çý nýl maz dýr. Bu da ku tup laþ ma la rýn kes kin leþ me si, in ti kam duy gu la rý - nýn bi len me si ve o la ða nüs tü hâl at mos fe ri nin ka lý cý - laþ ma sý an la mý na ge lir. Ö te yan dan, de mok ra tik u sul le rin yer leþ me si ve si ya sal a la nýn güç len me si i çin, her tür lü düþ - man laþ tý rý cý söy le min ve o la ða nüs tü hâl man tý ðý - nýn a ci len terk e dil me si þart týr. Bu nu da en baþ ta hü kü met yap ma lý dýr. Bu nu yap ma dan sa de ce ÖYM le ri ye ni den dü zen le ye rek ken di kon tro lü al tý na al ma ya ça lý þýr sa; de mok ra tik leþ me, nor - mal leþ me ve top lum sal ba rýþ be lir siz bir ha yal o - la rak ka lýr; dok san yýl dýr sü re ge len ký sýr dön gü - nün i çin de da ha u zun sü re de be le nip du ru ruz... Mit hat San car / Ta raf, Ö zel Yet ki li A ðýr Ce za Mah ke me le ri ne ih ti yaç var mý? Ýstiklâl Mahkemeleri... DGM ler... Özel Yetkili Aðýr Ceza Mahkemeleri... Ýstiklâl Mahkemeleri kimlere karþý kullanýldýysa DGM ler de onlara karþý kullanýldý. ÖYM ler antidemokratik sistemlerin tipik bir semptomu. Yar gý yý or du þe kil len dir di Bu nun i çin sa de ce A ta türk ün An ka ra Hu kuk Mek te bi ni a çýþ nut ku na bak mak ye ter li dir. ESAS NO: 2003/704 DAVALI: MUSTAFA ÜNVER Davacý Emi ne Yet kin ta ra fýn dan da va lý lar Mus ta fa Ün ver ve ar ka daþ la rý a ley hi ne a çý - lan Ta pu Ýp ta li ve Tes cil da va sý nýn ya pý lan yar gý la ma sýn da; Mah ke me niz ce da va di lek çe sin de be lir ti len ad re si ni ze ve yurt dý þý ad re si ni ze du ruþ - ma gü nü nü bil di rir da ve ti ye çý ka rýl mýþ o lup, ad re si niz den ay rýl dý ðý nýz ge rek çe siy le teb li - gat ya pý la ma mýþ týr. Ad res a raþ týr ma sýn dan da bir ne ti ce a lý na ma dý ðýn dan da va di lek - çe si ve du ruþ ma gü nü nün i la nen teb li ði ne ka rar ve ril miþ tir. Du ruþ ma gü nü 12/07/2012 gü nü sa at 09.00'da du ruþ ma da biz zat ha zýr bu lun ma nýz ve ya ken di ni zi bir ve kil le tem sil et tir me niz, ak si tak tir de HUMK'nun 3156 sa yý lý ya sa i le de ði þik 213/2 mad de si u ya rýn ca yar gý la ma ya yok lu ðu nuz da da vam o lu na ca ðý hu su su, Da va di lek çe si ve du ruþ ma gü nü ye ri ne ge çer li ol mak ü ze re i la nen teb lið o lu nur. 05/06/2012 B: T. C. SÝLÝFKE SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN Resmi Ýlanlar Dosya No: 2011/150 TAL. Örnek No: 27 Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri: 1- TAPU KAYDI : GÝRESUN MERKEZ SULTAN SELÝM MAHALLESÝ 10 PAFTA, 101 ADA, 1 PARSEL SAYILI TAÞINMAZ, ÖZELLÝKLERÝ : Ta þýn maz i mar pla ný i çe ri sin de bu lun mak ta dýr. Ta þýn maz la rýn ü - ze rin de bu lun du ðu a lan ar sa ni te li ði ta þý mak ta dýr. Taþýn maz O tel Kit -Tur ar ka sýn da ve Gi re su n'un en iþ lek cad de si o lan Ga zi Cad de si ar ka sýn da kal mak ta dýr. Par sel ü ze rin de bu lu nan ta þýn maz o lan es ki bi na ha ra be du rum da ol du ðun dan ya rý kul la ný la bi lir du - rum da ve boþ va zi yet te dir. Ta þýn ma zýn bu lun du ðu bi na yýð ma kar gir bi na o lup, ka lo ri - fer siz ve a san sö rü bu lun ma mak ta dýr. Ta þýn maz bu lun du ðu ko num i ti ba ri i le ön ta raf ta Zi ra at Ban ka sý na bak mak ta, yan ta raf ta i se O tel Kit -Tur'a bi ti þik ni zam da dýr. Ta þýn - maz 45,53 m 2 yü zöl çü mü ne sa hip tir. Ze min kat ve 1 nor mal kat ol mak ü ze re 2 kat lý tek da i re li yýð ma ya pý dan i ba ret tir. Yapý alaný 91,06 m 2 'dir. Evin bir kýsmý imar durumu itibari ile yola gitmektedir. Yapý takriben seneliktir. Yapý 3.sýnýf (A) grubu yapýlar tipindedir. Eski yýðma evin deðeri ,18-TL -Yola kayýp itibari ile deðer kaybý 6.715,31-TL 'dir. Evin toplam deðeri yýpranma yapý düþüldükten sonra 4.476,87-TL 'dir. Arsa ise þehir imar planýnda B-5 Katlý yapý adasýndadýr. Taþýnmaz üzerinde bitiþik nizam 5 kata kadar izin vardýr. Taþýnmaz üzerine imar planý gereðince 3.sýnýf (B) grubu yapýlardan iþyeri ve konut niteliðinde yapý yapýlabilir vaziyettedir. Parseldeki arsanýn alaný Giresun Belediyesi Ýmar Müdürlüðünden alýnan bilgilere ortalama 80,00 m 2 yüzölçümüne sahiptir ve yaklaþýk 13,00 m 2 yola terk vardýr. Arsanýn toplam deðeri ,75-TL 'dir. Arsanýn ve evin toplam deðeri ,62-TL 'dir. ÝMAR DURUMU : TAÞINMAZ ÝMAR PLANI ÝÇERÝSÝNDE BULUNMAKTADIR. SATIÞ SAATÝ : 10:00-10:10 Arasý MUHAMMEN BEDELÝ : ,62 YTL Satýþ Þartlarý 1- Satýþ gü nü yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da GÝ RE SUN AD LÝ YE SA RA - YI Ö NÜ ad re sin de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe - rin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ ve pay laþ týr ma gi - der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be de lle a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar tiy le gü nü ay ný yer ve sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr - ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la cak la rý top la mý ný, sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç me si ve ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý la zým dýr. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Artýrmaya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de pey ak - çe si ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Ta - pu a lým har cý, dam ga ver gi si, i le K.D.V. a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ýpotek sahibi ala cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu - su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i - re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - týr ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Satýþ be de li he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez se Ýc ra Ýf las Ka nu nu nun 133'ün cü mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. Ý ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve % 10 fa iz - den a lý cý ve ke fil le ri me sul tu tu la cak ve hiçbir hük me ha cet kal ma dan ken di le rin den tah sil e di le cek tir. 5- Þartname, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi - de ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Satýþa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün dere ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. Ýþ bu i lan teb li gat ya pý la ma yan il gi li le re teb li gat ye ri ne ka im ol mak ü ze re i lan o lu nur. (Ý ÝK) m (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. B: T. C. GÝRESUN 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Resmi Ýlanlar TEBRÝK Muhterem kardeþimiz Seyit Bilal Daðþan ile Þeyma Daðþan'ýn Betül Su ismini verdikleri bir kýz çocuklarý dünyaya gelmiþtir. Anne ve babayý tebrik eder, küçük yavruya hayýrlý uzun ömürler dileriz. Çorum Yeni Asya Okuyucularý Toka(t)laþmak Ýki ke li me a ra sýn da hem bu ka dar ben zer lik, hem de bu ka dar zýt lýk an cak bu ka dar o lur. Bun lar dan bi ri to kat laþ mak, di ðe ri de to ka laþ mak týr. Ses u yu mu var, ben zeþ me var, lâ kin mâ na ba ký mýn dan ol duk ça u - zak ta lar. Bi ri yer de, bir gök te gi bi. To kat laþ mak ke li me si nin or ta sýn da ki t yi çe ki niz, ge ri ye to ka laþ mak ka lýr. De mek ki a sýl to ka dý da, bu to ka(t)laþ mak ke li me si nin i çin de ki t ye in di rip, o nu o ra dan dü þür mek lâ zým ki, to ka laþ mak hâ sýl ol sun, mey dan bul sun, yol al sýn. Ha ni bi ze en mü kem mel se vi ye de kar deþ lik der si ve - ren U huv vet Ri sa le si nde ge çen bir düs tur var ya.. Ne di yor o ra da? A da vet (düþ man lýk) et mek is ter sen, kal bin de ki a da - ve te a da vet et.. *** Ýn sa na ya ký þan da to ka laþ ma dýr, mu sa fa ha dýr, ku cak - laþ ma dýr. En çok da mü mi ne ve Müs lü ma na ya ra þýr. Zi ra Re sû lul lah ýn (asm) hem söz lü, hem fi i lî bir sün ne - ti dir mu sa fa ha ve ku cak laþ ma. An cak bir nok ta ya çok dik kat lâ zým. Na sýl ki, kal bin ve i ma nýn en ya ký nýn da ki düþ man lar ne fis ve þey tan dýr. To ka laþ ma nýn da en ya ký nýn da, hat ta i çin de o lan düþ - man to kat laþ ma dýr. Ya ni in san lar ve bil has sa mü min - ler a ra sýn da to ka laþ ma ve ku cak laþ ma nýn, her ve si le i le tek rar lan ma sý nýn bir hik me ti de, o nu sin si ce ta kip e den to kat laþ ma ya yol ve fýr sat ver me mek i çin dir. Mü mi nin mü mi ne üç gün den faz la kü sü lü kal ma sý - nýn ca iz ol ma ma sý da bun dan ol sa ge rek tir. Zi ra küs - kün lük de vam et ti ði sü re ce, se lâm laþ ma, ke lâm laþ ma ve to ka laþ ma ol maz. Çok de vam e der se, ka v ga ya ve to - kat laþ ma ya da dö nü þe bi lir. Ýn san lar a ra sýn da to ka laþ mak de vam et ti ði ve ke - sin ti ye uð ra ma dý ðý sü re ce to kat laþ mak yüz bu lup da ye ni den hort la maz. Bu hort la ma ta bi ri miz, to kat laþ - ma ya o lan tep ki miz den dir. Ger çi öl müþ bi ri nin ye ni - den bu dün ya da gö rül me si an la mýn da ki hort la - ma nýn; Al lah ýn (cc.) kâ i na týn da hü küm fer ma o lan müs te mir ka nun la rý a ra sýn da ye ri yok tur. A ma se vim - siz o lan nes ne ve ne den ler, bir sü re kay bol duk tan son - ra ye ni den or ta ya çýk týk la rýn da, in san la rýn hort la ma de yi min de ki tep ki to ka dý ný yer ler. A ca ip, a ma çok a ca ip bir hal da ha nev zu hur ol muþ ki, ba zý va di ler de to ka laþ ma i le to kat laþ ma; iç i çe, yan ya na ve kol ko la dýr. Bi ri bi ri nin üs te sin den ge le mi yor lar. Ý ki si de ha ki kî o la maz. Zi ra i ki zýt bir a ra da bu lu na maz. Bun lar dan bi ri si me ca zî dir. Di le riz ki ve il la ki, to kat - laþ ma me ca zî ol sun! To ka laþ ma, mu sa fa ha ve ku cak - laþ ma ha ki ka ten ga lip gel sin, mu hab bet fe da i le ri ma - bey nin de!.. *** Ta biî ki, to kat laþ ma dan mu ra dý mýz; kar þý lýk lý o la ný ve kar þý lý ðý o la ný dýr. Be þe rî o la ný ve bi raz da den ge li o la - ný dýr. Bu na Mev lâ nâ dan çok gü zel bir mi sal var dýr: A da mýn bi ri, du rup du rur ken, se bep siz ye re ya nýn - da ki nin en se si ne þýr rak di ye bir to kat a tar ve þöy le der: -Ku su ra bak ma dos tum, me rak et tim, to ka dýn se si e - lim den mi, yok sa se nin en sen den mi gel di? Ya nýn da ki de, Ya ra da na sý ðý nýp o nun en se si ne bir to kat in di rip gi - der ken þöy le der: -Þim di bu so ru nun ce va bý ný sen ken din ver! *** Dev let ler, mil let ler, fark lý i nanç ve kül tür le rin tem sil - ci le ri, grup lar ve ce ma at ler mev zu ba his o lun ca; to kat - laþ ma nýn þid de ti ve ya to ka laþ ma nýn ö ne mi da ha da ar - tar. Her hu sus ta Kur â n'ý ve Sün ne ti e sas a lan ve da i ma hak ký, a da le ti ve den ge yi gö ze ten Be di üz za man, to kat hu su sun da da den ge ye ri a yet et miþ tir. Ben ce yol i ki dir; mi za nýn i ki ke fe si gi bi. Bi ri nin hif fe - ti (ha fif li ði), di ðe ri nin sýk le ti ne (a ðýr lý ðý na) ge çer. Ben to ka dý mý An tra nik i le be ra ber En ver e, Ve ni ze los i le be ra ber Sa id Ha lim e vur mam. de miþ tir. Ýn sa noð lu nun kar þý lýk lý to kat laþ ma ve kav ga sýn da, e - ðer bir ta raf gü cü ve ik ti da rý e le ge çi rip, ken di ne düþ - man gör dü ðü za yýf ta ra fý ta ma men yok et me ye kal ký - þýr sa, bu na to kat laþ ma den me di ði gi bi, to kat bi le den - mez. Bu ol sa, ol sa Al lah ýn (cc) e be dî ve mu kad des to - ka dý na müs ta hak o lan bir zu lüm ve had di ni aþ ma o lur. Zin de güç le rin, Or ta Do ðu ya, bil has sa Fi lis tin e re va gör dü ðü o ran tý sýz güç kul la ný mý bu ka bil den dir ve zu - lüm dür. Öy le to kat lar da var dýr ki, mi za na ge le mez, kar þý lý ðý ve al ter na ti fi de bu lun maz. Kâ i nat Sul ta ný nýn (cc), za - lim ka vim le rin ba þý na kud ret e liy le in dir di ði to kat lar gi - bi.. Az gýn be þe re, se ma vî ve ar zî mu sî bet ler le in di ri len to kat lar gi bi.. Böy le Ý lâ hî to kat lar mi za na gel mez ve be - þe rin kan ta rýn da tar tý la maz.. Bir de Haz re ti Üs tâd, O nun cu Lem a da ki þef kat tokat la rý ný ta hat tur e di niz! di ye em re di yor ta le be le ri ne.. Ta hat tur e di niz, ta hat tur e de lim ki, da i ma to ka la þa - lým, þef kat to kat la rý na ma ruz kal ma dan!.. mi ka il yap il.com

12 12 EÐÝTÝM Y Acý ve düþündürücü bir gerçek na ci te ma il.com Demokrat Eðitimciler Derneði Yön. Krl. Bþk. (www.demokrategitimciler.org) Bir hem þeh rim an lat mýþ tý. Bun dan se ne ön ce Al man ya da ta nýþ tý ðý bir ar ka da þý ný Ýs tan bul da gez di rir ken, ba zý du rum lar kar þý sýn da çok þaþ kýn lýk ge çir di ði ni gö rür. Ay rý ca, mu ha tap ol du ðu so ru la rý na da tat min kâr ce vap ver mek te zor la nýr. Bir gün Be ya zýt ta ge zer ken Ýs tan bul Ü ni ver si te si kam pü sü nün a na gi riþ ka pý sý nýn ü ze rin de ya zý lý Fe tih Sû re si nin Mu hak kak ki biz sa na a pa çýk bir fe tih ih san et tik me a lin de ki â yet dik ka ti ni çe ker. Son ra dö nüp ar ka da þý na so rar; Bu ra ya ne ya zý yor, bi li yor mu sun? Ar ka da þý Eðitimci Bi rin ci ya zý mýz da eði ti min ö ne min den bah set miþ tik, bu ya zý mýz da da bir ba ký ma o nun de va mý sa yý la cak, e ði ti min ol maz sa ol ma zý o lan e ði tim ci den bah set mek is ti yo rum. Bilhas sa bu mev sim de yurt i çi ve yurt dý þý o ku ma prog ram la rý mý zýn de vam et ti ði es na da, e ði tim ci ar ka daþ la ra bir neb ze de ol sa yar dým cý o la bi lir sem se vi ni rim. EÐÝTÝMCÝ KÝMDÝR? E ði tim ci en ký sa i fa de siy le; bir teb lið ci dir. Hat ta pey gam ber le rin de a sýl gö re vi bu dur zi ra ser ver-i en bi ya o lan Fah ri Kâ i nat E fen di mi ze (asm) Ce nâb-ý Al lah ve ma a ley na il lel be lað (Sen an cak teb li ðe me mur sun) bu yur muþ tur. Ya ni hi da yet yet ki si Kâ i nat Ser ve ri ne (asm) bi le ve ril me miþ, bir de o nun i çin Hi da yet sen den ol maz sa di ra yet ney le sin yâ Rab/ A rap ça bil sede E bu Ceh le â yet ney le sin yâ Rab de nil miþ tir. O hal de bi ze dü þen þart la rý na uy gun teb lið, ya ni e ði tim yap mak týr. O hal de teb li ði mi zi gü zel yap ma mýz ge re kir, çün kü eð ri cis min doð ru göl ge si ol maz, ya ni e ði tim ci nin yan lýþ yap ma hak ký ve lük sü yok tur, çün kü o nu tak lit e den bir çok in san var ve bu mil let bu gi bi ar zu lar la ör nek in san ol du ðu nu ka bul e de rek o na ci ðer pa re si ço cu ðu nu tes lim e di yor, dev let o nun i çin ma aþ ve ri yor. De mek bu hem bir ka mu hu ku ku, hem de, Al la hýn hak ký dýr ki, kul la rý na Rab bi si ni öð ret sin. O nun i çin Üs tad Be di üz za man E ði tim ci nin ye ri ya mi na re nin te pe si, ya da ku yu nun di bi dir ya ni bu me se le nin or ta sý yok tur ve or ta sý ol ma yan bir mes lek tir e ði tim ci lik. Yi ne Üs tad mu al lim ko yun ol ma lý, kuþ ol ma ma lý zi ra ko yun yav ru su na haz me dil miþ a b-ý ha yat bir süt ve rir, kuþ i se haz me dil me miþ bir kay (kus muk) ve rir, de mek haz mo lun ma yan i lim tel kin e dil me me li. PEKÝ GÜZEL TEBLÝÐ VE TEBLÝÐCÝ NASIL OLUR? Gü zel teb lið: Ha len (dav ra nýþ ve ya þa yýþ o la rak) gü zel ör nek ol mak, ka len de (söz ve fi kir o la rak da) muk te za-i ha le mu ta býk söz et mek tir. Ya ni kud sî kay nak la rýn a kýl ve bi li min ka bul e de ce ði söz ler de mek tir. Gü zel teb lið ci i çin i se a þa ðý da ki ol maz sa ol maz la ra dik kat et mek ge re kir. E ði tim ci nin ol maz sa ol maz la rý; 1- Þef kat le e ðit mek. 2- Hik met le i da re et mek. 3- Ted bir al ma yý öð ret mek. Bir de bu a na hat la ra bað lý ta li hat lar var dýr on lar da; a- E ði tim ci nin fi kir le rin de i sa bet. b- Mev zu la rýn da mü na se bet. c- Dav ra nýþ la rýn da sa mi mi yet þart týr. Bun la rýn a çý lým la rý ný da baþ ka ya zý mý za bý ra ka lým. mah cup bir þe kil de Ma a le sef, bil mi yo - de ol muþ tur. rum di ye ce vap ve rir. O i se þu il ginç tes bit te bu lu nur. Bu ka pý dan gi ren ler, bu ya - BA ÞIN DAN SAV MA zý yý bil mi yor; bu ya zý yý bi len ler de bu ka pý - Hal ký mý zýn i nan cý ge re ði þid det le ih ti yaç dan gi re mi yor! duy du ðu ve ýs rar la ar zu et ti ði, ken di ço - Çok ye rin de bir tes bit te bu lu nan bu Al - cuk la rý na Kur ân öð re til me si ne Dev let bi man tu rist ne bil sin ki, bin yýl Kur ân ýn ve ga ne ka la maz! Son za man lar da ba þýn dan Ýs lâm ýn bay rak tar lý ðý ný yap mýþ þan lý bir sav ma ka bi lin den, sa de ce yaz ta ti li nin bir ec da dýn to run la rý na Kur ân ý o ku mak ve kýs mýn da bu i þi ca mi le re ha va le et mek le öð ret mek bir za man lar ya sak e dil miþ ti! me su li yet ten kur tu la maz! Ay rý ca, za ma ný Bir gün de ya pý lan bir al fa be de ði þik li ðiy le ye ter siz, prog ra mý be lir siz, kon trol süz, de de bü tün bir mil let hat ta or di nar yüs se - ne tim siz bir þe kil de ve ders yap ma ya mü vi ye sin de ki â lim ler bi le o ku ma yaz ma sa it ol ma yan me kân lar da ya pý lan e ði tim bil me yen üm mi du ru mu na dü þü rül müþ - den ne ti ce a lý nýr mý? Hal kýn pa ra la rýy la ya tü. U zun yýl lar de vam e den bu ya sak pý lan o kul lar, u zun bir öð re tim dev re sin de, kalk týk tan son ra da Kur ân-ý Ke rim Ý - ço ðu ha va-ci va p rog ram lar la meþ gul e di mam Ha tip O kul la rý dý þýn da dev let o - lir ken, sý ra te mel hak o lan Din ve Kur ân kul la rýn da o ku tul ma mýþ týr. Sa de ce hal ký - öð re ti mi ne ge lin ce, boþ za man sa yý lan ta mý zýn ken di ö zel ça ba la rýy la o ku tu la gel - til de ca mi le re ha va le et mek, sa mi mi yet siz miþ tir. Bu i se, dü ze nin bir lüt fu de ðil, li ðin bir i fa de si dir. hal ký mý zýn Kur ân-ý Ke ri me ger çek mâ - Þe ref li ta ri hi mi zin, if ti har et ti ði miz de nâ da sa hip çý kýp, ýs rar lý ça ba la rý sa ye sin - ðer le ri ne u la þa bil me miz, mil let o la rak var - lý ðý mý zý sür dü re bil me miz ve mu a sýr me de ni yet se vi ye si ne u la þa bil me miz i çin bu ko nu ya ge rek ti ði ka dar ö nem ver me miz þart týr! Ak si tak dir de, Kur ân dan ve Ýs lâ mi yet ten al dý ðý mýz mil lî kül tür ve öz de ðer le ri miz den u zak tu tul du ðu muz i çin 90 yýl dan be ri de vam e den ge ri le me miz do la yý sýy la Al lah ko ru sun da ha kö tü du rum la ra dü þe bi li riz! HA TIR LAT MA: 25 Ma yýs 2012 ta rih li Ye ni As ya ga ze te sin de çý kan i lâ ný mýz la, Der ne ði mi zin 2. O la ðan Ge nel Ku rul Top lan tý sý nýn 17 Ha zi ran 2012 Pa zar gü nü sa at de ya pý la ca ðý ný du yur muþ tuk. Ü ye ar ka daþ la rý mý zýn ka týl ma la rý ný ri ca e di yo rum. Ad res: Ve fa Ye ner Tos ya lý Cad. no: 61 (es ki: 117), Ye ni As ya Va kýf Se mi ner Sa lo nu. Sü ley ma ni ye / ÝS TAN BUL NOT: Ýl dý þýn dan ge le cek ar ka daþ lar i çin ka la cak yer a yar lan mýþ týr. ÇOK KÜLTÜRLÜ DÝN EÐÝTÝMÝ Ka lý cý uz laþ ma lar, an cak on la ra de rin di nî bo yut lar da ka týl dý ðýn da sað la na bi lir. (Hans Küng) Os man lý bir u lus dev let de ðil di. Çok din li, çok kül tür lü ve hoþ gö rü ye da ya nan bir dev let i da re sis te mi var dý. Os man lý nýn yý kýl ma sý i le u lus kav ra mý nýn or ta ya çýk tý ðý dev let mo del le ri or ta ya çýk tý. An cak bu mil let le re hu zur ge tir me di. Ge rek et nik ve ge rek se di nî fark lý lýk lar dan kay nak la - nan ça týþ ma lar or ta ya çýk tý. Ül ke le ri par ça la ya rak, et nik kö ken le re a yý ra rak bir a ra da hu zur lu þe kil de ya þa ya bi le cek le ri te zi fi i len çü rü müþ ol du. Ýn san la rýn ba rýþ, uz laþ ma, hoþ gö rü ve yar dým laþ ma kül tü rü i le bir a ra da ya þa ta cak o lan ye ni mo del le re ih ti yaç da ha da ar ta rak de vam et mek te dir. Tek no lo jik üs tün lük ve as ke rî yön den güç lü ol mak ba rýþ ve hu zur i çin de ya þa mak i çin ye ter li ol ma dý ðý her gün ya þa nan o lay lar la da ha da net lik ka zan mak ta dýr. Dün ya nýn gö zü ö nün de ya þa nan 11 Ey lül Ý kiz Ku le le re ya pý lan sal dý rý i le kü re sel te rö rü ön le mek i çin ABD nin yap tý ðý as ke rî yap tý rým lar a nar þi ve te rö rü art týr mak tan baþ ka bir i þe ya ra ma dý ðý da ha i yi gö rül mek te dir. Bun dan son ra in san lýk sa vaþ ve ça týþ ma is te me mek te dir li yýl la rýn ýrk çý po li ti ka la rý dün ya da in san lý ða bas ký, zu lüm ve sa vaþ tan baþ ka bir þey ver me di. Bun dan son ra 1980 li yýl la ra ka dar ya þa nan i de o lo jik so ðuk sa vaþ la rýn da in san lý ða bir fay da sý gö rül me di. Bil gi sa yar ve Ýn ter net in keþ fin den son ra in san lýk ye ni bir dö nem o lan Bil gi Top lu mu i le ta nýþ ma ya ve Bil gi Top lu mu na doð ru i ler le me ye hýz la de vam et mek te dir. Bil gi top lu mu nun te me li ni yi ne din be lir le ye cek tir. Ýn sa nýn ma ne vî duy gu la rý na hi tap et me yen ve ma ne vî yön den in sa ný do yu ra ma yan bir bil gi in sa na hu zur ve sa a det ge ti re me mek te dir. Çok kül tür lü bir e ði tim gü nü müz dün ya sý nýn ka çý nýl maz bir so nu cu dur. Kül tü rü þe kil len di ren din o lun ca din e ði ti mi nin de çok kül tür lü ol ma sý a ka de mis yen le rin tez le ri a ra sý na gir miþ du rum da dýr. «««E ði tim bir et ki le þim sü re ci dir. Bu de vam e den u zun bir sü reç tir. E ði tim ba sit bir sý nýf ak ti vi te si de ðil, sý nýr la rý çok ge niþ o lan sos yal ve kül tü rel bir ak ti vi te dir. Gü nü müz dün ya sýn da o ku lun e ði tim ve bil gi ü ze rin de et ki si ma a le sef sý nýr lý kal mak ta dýr. O kul dý þý et ki ler öð ren ci ler ü ze rin de da ha et kin ol mak ta dýr. An cak e ði tim bir kav ram o la rak e le a lýn dý ðýn da bi lim, hiz met ve ka za ným la rýn tamamýný i fa de et mek te dir. Din e ði ti mi is ter o kul lar da ve ril sin, is ter ve ril me sin in sa ný et ki le yen en ö nem li bir e ði tim dir. Doð ru öð re til mez se in san ü ze rin de et ki si da ha faz la dýr. Ýn sa nýn da ha faz la il gi a la ný ný kap sa mak ta dýr. Di nin te me lin de Al lah kav ra mý var dýr. Al lah kav ra mý i se din ler ve mez hep ler sa yý sýn ca fark lý lýk arz et mek te dir. Za ten fark lý din ve mez hep ler Al lah i nan cý nýn doð ru an la þý la ma ma sýn dan kay nak lan mak ta dýr. Bu nun i çin din e ði ti mi nin doð ru ve sa hih bir Al lah i nan cý ü ze ri ne o tur ma sý ge re kir. Bilgi toplumunun temelini yine din belirleyecektir. Ýnsanýn manevî duygularýna hitap etmeyen ve manevî yönden insaný doyuramayan bir bilgi insana huzur ve saadet getirememektedir. Al lah i nan cý ný in san la rýn dü þün ce le ri ve kül tür le ri ni in ce le mek le doð ru bir þe kil de an la mak müm kün de ðil dir. Sos yo lo jik a raþ týr ma lar ve psi ko lo jik yak la þým lar Al lah i nan cý ný ta rif et mez. Ýn san la rýn an la yýþ la rý ný yan sý týr. Al lah i nan cý ný doð ru dan kut sal me tin le re in mek le ve pey gam ber le rin öð re ti le ri ne bak mak la öð re ne bi li riz. So nuç o la rak: Ça týþ ma la rý ve kav ga la rý ön le me nin, hoþ gö rü ve hu zur lu o la rak bir a ra da ya þa ma nýn for mü lü doð ru Al lah i nan cýn dan geç mek te dir. Çün kü Al lah bir dir ve bütün in san la rýn rab bi dir. Bu bi lin di ði za man her me se le da ha iyi ay dýn la nýr ve her prob le min çö zü mü da ha da ko lay la þýr. Bu se bep le in san la rý ge rek bi rey o la rak ge rek se top lum o la rak hu zu ra ve mut lu lu ða u laþ týr ma nýn en gü ve ni lir ve en ko lay yo lu kalp le ri ne doð ru i nanç yer leþ tir mek ve Al lah kor ku su ve re bil mek ten geç mek te dir. Bu ya pýl dý ðý za man her i þi miz da ha ko lay o la cak týr. Eðitimde alternatif bir gönül projesi Ko pa nýþ lý Mol la Yu suf i le Bed re li Sab ri E fen di yi bir leþ ti ren yol Ý lim ve ir fa na yö ne lik e ði tim me se le le ri nin þerh ve i za hý i le Üs tad Be di üz za man Kur ân dan al dý ðý der se bi na en in san lý ðýn sa a de ti ne ve si le o lan bir çok pro je nin ya ný sý ra e ði tim le a lâ ka lý pro je le ri de ha zýr la yan bir gö nül e ði tim ci si dir. Ça ðý ný bir bü tün o la rak ku cak la ya rak zu hur e den prob lem le re koy du ðu tes bit ve teþ his ler le Ri sa le-i Nur a dýy la ö ne çý kýp me se le le re hal ça re le ri ö ner miþ tir. Gö nül ler ü ze ri ne ku ru lan bir ü ni ver si te o la rak da de ðer len di re bi le ce ði miz pro je le rin den bi ri si de, ül ke miz ve in sa ný mý zýn fay da sý na, kay naþ ma ya bir lik ve be ra ber li ðe yö ne lik e ði tim muh te va lý gö nül pro je si dir. Ýn sa ný mý zý kay naþ týr ma, bir lik ve be ra ber li ði doð ru is ti ka met te sað la ma a dý na yap tý ðý ça lýþ ma lar, ha ya týn her saf ha sýn da ol du ðu gi bi, e ði tim a la nýn da da sað lam kri ter ve me tod lar la mü ceh hez in san lý ðýn tas vi bi ne maz har ol muþ tur. Ça ðý mýz da ka fa la rýn ka rýþ tý ðý, gö nül le rin der be der ol du ðu, sos yal ha ya týn al tý ný üs tü ne ge tir me gi bi, sin si fa a li yet ve na hoþ o yun lar la bu ül ke yi ve mil le ti öz de ðer le rin den so ðu ta rak, i nan cý na ve ma ne vî de ðer le ri ne sal dýr mak, yok et mek a dý na yü rü tü len o yun la rý boz muþ, e ði tim yo luy la sis tem li bir bi çim de ko kuþ muþ sis tem le ri, e ði tim de tah ri bat la rýn da far ký na va ran Be di üz za man, e ði tim muh te va lý pro je si ni ha ya ta ge çir me yi e sas a la rak bu yol da gay ret le ri ni sür dür müþ tür. Prob lem le rin kay na ðý ný; Ce ha let, za ru ret (fa kir lik) ve ih ti lâf o la rak ö ne sü rer ken, çö züm o la rak da san at, ma ri fet ve it ti fak yo luy la prob lem le rin i za le si ni ö ner miþ tir. Be di üz za man ýn ýz tý ra bý ný an la yan ve ya an la mak is te yen yö ne tim ler, ül ke miz ve in sa ný mý zýn doð ru is ti ka met te doð ru ha ki kat le ri bul mak ta geç ka lýn ma ya se bep teþ kil et miþ ler dir ki, bu gün i çin de bu lun du ðu muz bir çok me se le nin her yö nüy le ka o sa mezc o lu þu kar þý sýn da a cý man za ra lar or ta da dýr. Ül ke ve in sa ný nýn ge le ce ði a dý na ö nem li bir me se le o lan e ði tim ve e ði ti min ic ra e di le rek te si si ne ça lý þan e ði tim sis te mi nin ar týk bu mil le ti bü tün yön ve de ðer le riy le ta þý ma dý ðý, yö ne tim le rin en ha kim nok ta la rýn da bu lu nan yö ne ti ci ler ta ra fýn dan ye ter siz li ði i ti raf e di le rek dil len di ril mek te dir. Þu ko ca ül ke nin ka de ri ni be lir le ye rek, e ði tim me se le le ri ne yýl lar dýr kök lü çö zü mün ge tir mek te ye ter siz ka lan e ði tim sis te mi nin ye ter siz li ði i fa de e den ler den bi ri si de e ði ti min ba þýn da bu lu nan ze vat týr. Ba ký nýz þu i fa de ye: Sis te min ya pý lan dý rýl ma bi çim den kay nak la nan so run la rýn sür dü ðü nü i fa de e den Din çer Do la yý sýy la hem bu ya pý sal so run la rýn çö zül me si, hem de öð re tim prog ram la rý nýn top lu mun, e ko no mi nin ve de mok ra si nin ih ti yaç la rý i le bir lik te, bi rey le rin il gi, ih ti yaç ve ye te nek le ri nin ge rek tir di ði yön len dir me yi müm kün ký la cak þe kil de dü zen len me si ge rek mek te dir di ye ko nuþ tu. Mev cut sis tem le a lâ ka lý di le ge ti ri len o lum suz luk lar sa de ce sa yýn Ba kan ýn tes bit le ri de ðil dir, bir çok si vil top lum ku ru luþ la rý nýn ya ný sý ra ya pý lan an ket ler ve i le ri sü rü len sa yý sýz ca tes bit ve tah lil ler de mev cut sis te min çað daþ ol ma dý ðý, þah sa en deks li müf re dat la bir lik te þe kil ci lik ten ö te ye git me di ði, öz kül tü rü mü zü o luþ tu ran ma ne vî de ðer le re ye te rin ce sa hip çý kýl ma dý ðý, do la yý sýy la mev cut sis tem le ye tiþ ti ri len in sa ný mý zýn da mad dî ve ma ne vî sa a de ti ne ça re ol ma yan kri ter ler le mü ceh hez ol du ðun dan de mok ra tik, çað daþ, i nanç la ra say gý lý, ma na de ðer le riy le yo ðun bir bi çim de yoð rul muþ bir e ði tim sis te mi nin var lý ðý te sis e dil me li dir di ye dü þü nül mek te dir. Mev cut sis tem den kay nak la nan sa yý sýz ca prob lem le rin çö zü mü nü a ra la yan bir pro je nin Ko pa nýþ lý Mol la Yu suf i le Bed re li Sab ri E fen di yi bir leþ ti ren yol da ki gö nül pro je le rin de ol du ðu dur. Ýs ter se niz sos yo lo jik bir vak a o lan e ði tim de bu gö nül pro je si ni bir in ce le yin bey ler. Ül ke mi zin ve in sa ný mý zýn fay da sý na yö ne lik tir, biz den söy le me si. E ði tim yo luy la do ðu-ba tý kay naþ ma sý a dý na: Ko pa nýþ lý Van da E rek Da ðý e tek le rin de ku ru lu bir köy dür. Mol la Yu suf E fen di i se bu köy den o lup ye ni sis tem le o ku ma yaz ma bil me yen, Be di üz za man a E rek Da ðýn da kal dý ðý yýl lar da ta le be o la rak, mü him bir â lim ol muþ tur. Bed re li Sab ri E fen di, Is par ta ya bað lý E ðir dir Ýl çe si nin Bed re Kö yün den dir de Be di üz za man ýn Bar la ya gel me siy le o nun la ta ný þýr. Mü dak kik bir â lim ol ma vas fý na ha iz o lur.

13 Y AÝLE - SAÐLIK 13 BABANIZA ÝYÝLÝK ARMAÐAN EDÝN KÝM SE Yok Mu, An ne ler Gü nü nde baþ lat tý ðý i yi lik he di ye le ri kam pan ya - sý na Ba ba lar Gü nü nde de de vam e di - yor. Tür ki ye ge ne lin de 28 þu be si bu - lu nan, dün ya da baþ ta Af ri ka ol mak ü ze re As ya ve La tin A me - ri ka da da hil top lam 75 ül ke de ih ti yaç sa - hip le ri ne fark lý pro - je ler le yar dým gö tü - ren Kim se Yok Mu, bu Ba ba lar Gü nü nde ba ba sý na fark lý bir he di ye ver mek is te yen ler i çin dün ya ge ne lin - de yü rüt tü ðü yar dým pro je le rin den fark lý he di ye pa ket le ri o luþ tur du. Kim se Yok Mu nun Su Ku yu la rý, Ka - ta rakt, Ye tim ve Sün net Kam pan ya - la rý ndan o luþ tu ru lan Ý yi lik He di ye le ri - ni ba ba la rý na ar ma ðan et mek is te - yen ler se yok mu.org.tr ad - re sin den seç tik le ri kam pan ya ya ba - ðýþ yap týk tan son ra a çýk la ma kýs mý na Ba ba lar Gü nü i çin yap týk - la rý ný ve ba ba la rý nýn a dý so ya dýy la bir lik te pos ta ad re si ni be - lirt me le ri ge re ki yor. Ý yi lik He di ye le ri i çin ba ðýþ ya pýl ma sýn dan son ra il gi li kam pan ya la ra ö - zel, ba ðýþ ya pa nýn ba ba sý a dý na dü - zen len miþ i yi lik ser ti fi ka la rý pos ta i le sa hip le ri ne gön de ri lir ken, bir ör ne ði de ba ðýþ cý nýn e-ma il ad re si ne gön de - ri li yor. Ýs tan bul / Na ge han Bay ram ZONGULDAK'IN Kozlu Belde Belediyesi Hasta Takip Merkezi, sigarayý býrakan vatandaþlarýn ücretsiz olarak saðlýk taramasýndan geçirileceðini belirtti. Belde sýnýrlarý içinde yaþayan ve sigarayý býrakan vatandaþlarýn, kendilerine müracaat etmeleri halinde, ücretsiz olarak check up uygulamasýndan yararlandýrýlacaðýný kaydeden Kozlu Belediyesi Hasta Takip Merkezi Sorumlusu Cengiz Alagözoðullarý, þunlarý söyledi: Sigarayý Sigarayý býrakanlara ücretsiz check-up yaptýrýlacak býrakanlarýn, belediyeye baþvurmalarýnýn ardýndan 1 aylýk süreçte hastanede randevusu yapýlýyor. Randevu verilen tarihte, gereken her türlü tahlil ve tedavi yapýlýyor. Filmleri çekiliyor. Sigarayý býrakmak isteyenler için gereken yardýmý saðlamaya hazýrýz Zonguldak / cihan Me me kan se ri teþ hi sin de So fý a dö ne mi MAR MA RA Ü ni ver si te si (MÜ) Týp Fa kül te si Vak fý na bað lý A ca de mic Hos pi tal da hiz me te gi ren So fý a ci ha - zý i le o to ma tik, rad yas yon suz, a cý ver me den ve sý kýþ týr - ma yap ma dan me me in ce le me si ya pý la bi le cek. Üs kü - dar Bað lar ba þý nda ki has ta ne de dü zen le nen ta ný tým top lan tý sýn da ko nu þan A ca de mic Hos pi tal Ge nel Di rek - tö rü Prof. Dr. Ha kan Tez can, ye ni bir tek no lo ji o lan o to - ma tik 3 bo yut lu me me ul tra so nu ci ha zý So fý a nýn, Tür ki ye de ilk kez ta ný týl dý ðý ný söy le di. Tez can, ci ha zýn, o to ma tik me me ul tra so nu çek ti ði ni be lir te rek, Has ta ma saj ya ta ðýn da yüz üs tü ya tý yor. Her i ki me me nin, o - to ma tik, ü çer da ki ka da, çok hýz lý ve 3 bo yut lu bir þe kil - de nor mal ul tra so na gö re da ha tek no lo jik o la rak çe ki mi ta mam la ný yor. Me me kan se rin de i ki ta ne tek nik var. Bi ri si ma mog ra fi, di ðe ri de me me ul tra so nu. Bu, me me ul tra so nu nun en i le ri tek no lo ji si de di. Ýs tan bul / a a Tüp bebek sonrasý normal gebelik mümkün mü? TÜP be bek te da vi si son ra sýn da ba zý çift ler de ken di li ðin den ge be lik o luþ maz ken, ba zý çift ler nor mal ge be ka la bi li yor. Han gi du rum lar da nor mal ge be ka lý na bi lir, han gi du rum lar da tüp be bek tek rar de nen me li dir, yüz de kaç o ra nýn da nor mal ge be lik müm kün dür? Bah çe ci U mut Tüp Be bek Mer ke zi Ka dýn Has ta lýk la rý ve Tüp Be bek Uz ma ný Op. Dr. Sü ley man To sun, Çift ler de ki prob lem ler te da vi þek li ni ve ba þa rý o ra ný ný be lir ler. Tüp be bek son ra sý nor mal ge be lik müm kün dür. Tüm tüp be bek te da vi le ri ne ba kýl dý ðýn da or ta la ma yüz de10-20 o ra nýn da nor mal ge be lik ler gö rül mek te dir. de di. Ka dýn Has ta lýk la rý ve Tüp Be bek Uz ma ný Op. Dr. To sun bu ko nu da þu bil gi le ri ver di: Ço cuk sa hi bi ol mak is te yen çift ler de ken di li ðin den yu murt - la ma ta ki bi ve ya a þý la ma son ra sý e ðer ge be lik el de e di le me miþ se, bu çift le re yar dým cý ü re me tek nik le rin den da ha i le ri bir tek no lo ji o lan tüp be bek yön te mi uy gu la na rak ge be lik el de e di le bil mek te dir. Tüp be bek yön te min de bi lin di ði gi bi yu mur ta nýn döl len me iþ le mi vü cut dý þýn da la bo ra tu var or ta mýn da sað lan mak ta, o lu þan em bri yo an ne rah mi ne yer leþ ti ril mek te dir. Pe ki ba þa rý lý ve ya ba þa rý sýz so nuç la nan tüp be bek uy gu la ma la rýn dan son ra çift le rin ken di li ðin den ge be kal ma la rý müm kün mü dür? Tüp be bek ya pýl ma ne den le ri ne bak tý ðý mýz da bir grup çift te ken di li ðin den ge be lik müm kün gö rül me mek le bir lik te, ba zý çift le rin te da vi son ra sý ken di li ðin den ge be ka la bil me si ta bi ki müm kün dür. Ýs - tan bul / Ye ni As ya Ýngiltere'de felçli hastalara bilgisayar oyunu geliþtirildi. Hastalarýn oynadýklarý bilgisayar oyunu sayesinde hastalarýn perfarmans bilgilerini terapistleri analiz edilebilecek. FELÇLÝ HASTALARA BÝLGÝSAYAR OYUNU TAZÝYE Muhterem kardeþimiz Kenan Konur'un babasý Kazým Konur'un vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Ankara Yeni Asya Okuyucularý GEÇMÝÞ OLSUN Muhterem kardeþimiz Hasan Kaplan'ýn, trafik kazasý geçirdiðini öðrendik. Geçmiþ olsun der, Cenâb-ý Hak'tan acil þifalar dileriz. Eryaman Yeni Asya Okuyucularý ANKARA ÝNGÝLTERE DE SÝNÝR VE BEYÝNLE ÝLGÝLÝ ARAÞTIRMADA BULUNAN BÝLÝM ÝNSANLARI, FELÇLÝ HASTALAR ÝÇÝN BÝLGÝSAYAR OYUNU GELÝÞTÝRDÝ. ÝN GÝL TE RE'DE si nir sis te mi ve be yin le il gi li a raþ týr ma lar da bu lu nan bi lim in san la rý, felç ge çir miþ has ta la rýn el ve kol la rý ný ye ni den güç len di re bil me le ri ne imkân sað la yan bir bil gi sa yar o yu nu ta sar la dý. Gü nü müz de bi lim ne ka dar i ler le miþ o lur sa ol sun, er ken ya da i ler le yen yaþ lar da gö rü len bir bi rin den fark lý felç ra hat sýz lýk la rý ný ta ma men or ta dan kal dý ra cak bir çö züm he nüz bu lu na ma dý. Bu tab lo nun u mut ve ren ya ný i se, tek no lo ji nin en a zýn dan te da vi a þa ma sýn da de ði þik yol lar i le des tek sað la ya bil me si. New cast le Ü ni ver si te si nden pro fe sör Ja net Ey re ve e ki bi nin ön der li ðin de ku ru lan Limbs A li ve þir ke ti, felç ge çir miþ has ta la rýn da ha eð len ce li ve ha re ket li bir þe kil de te da vi e di le bil me le ri ni sað la yan Cir cus Chal len ge ad lý o yu nu ge liþ tir di. BÝL GÝ LER TE RA PÝS TE U LA ÞA CAK 3 bo yut lu gra fik le re sa hip o lan Cir cus Chal len ge fi zik te da vi de i ler le me kay det mek is te yen ki þi ler i çin il ginç bir de ne yim su nu - yor. Ý ki o yun ko lu nu kul la na rak pal ya ço la ra pas ta fýr lat mak, hok ka baz lýk nu ma ra la rý, da lýþ yap mak ve ben ze ri ha re ket ler sa - ye sin de felç ge çir miþ has ta la rýn el ve kol la rýn da ki za yýf lý ðý yen - me le ri, tek rar mo tor kon trol le ri ni ka zan ma la rý he def le ni yor. Pro fe sör Ja net Ey re, el ve kol la rý ný kul la na rak oy na dýk la rý bil gi - sa yar o yu nu sa ye sin de has ta la rýn per for mans bil gi le ri nin a na liz e di le bil di ði ni, bu bil gi le rin has ta ya ve in ter net yo luy la da te ra - pist le ri ne u laþ tý rýl dý ðý ný be lir ti yor. Ýs tan bul / ci han Fe nil ke to nü ri gý da yar dý mý de vam e di yor KAH RA MAN MA RAÞ Be le di ye si baþ lat tý ðý bir kam pan ya çer çe ve sin - ce fe nil ke to nü ri li ço cuk la ra ö zel gý da yar dý mýn da bu lun ma ya de - vam e di yor. Kah ra man ma raþ Be le di ye si Sos yal Yar dým Ýþ le ri Mü - dür lü ðü nün sos yal be le di ye ci lik a la nýn da yap mýþ ol du ðu ça lýþ - ma lar kap sa mýn da i li miz de fe nil ke to nü ri has ta lý ðý o lan ço cuk - la ra da ha ön ce baþ lat tý ðý ö zel gý da yar dý mý na ü çer ay lýk pe ri yot - lar la de vam et tik le ri be lir til di. Fe nil ke tö ri nü ri li ço cuk la ra gý da da ðý tým tö re ni ne ka tý lan Kah ra man ma raþ Be le di ye Baþ kan - ve ki li Cev det Ka bak cý, sos yal be le di ye ci lik a la nýn da hiç bir hiz met ten ka çýn ma dýk la rý ný söy le di. Baþ kan ve ki li Ka bak cý yap tý ðý a çýk la ma da: Fe nil ke to nü ri has ta lý ðý o lan kar deþ - le ri miz ö zel gý da la ra ih ti yaç du yu yor lar. Mad di yat o la rak pa ha lý o lan bu ö zel gý da la rý, be le di ye o la rak biz sað lý yo ruz. Mad dî du ru mu mü sa it ol ma yan ve bu has ta lý ða ya ka la nan ço cuk la rý mý za üc ret siz o la rak bu ö zel gý da la rý da ðý tý yo ruz. E kim a yýn - da baþ lat tý ðý mýz Ö zel Ço cuk lar Ö zel Gý - da is ti yor slo ga nýy la gý da yar dým la rý - mýz de vam e di yor di ye ko nuþ tu. Kah - ra man ma raþ Be le di ye si Sos yal Ýþ ler Mü dü rü Ya þar Kay mak, has ta lý ðýn ço - cuk la rýn bes len me si i le il gi li ol du ðu na dik kat çe ke rek, bun dan do la yý bu tür yar dým la rý ü çer ay lýk pe ri yot lar la yap týk la - rý ný be lirt ti. Kah ra man ma raþ / Ye ni As ya T. C. MANÝSA 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN (KAMULAÞTIRMA ÝLANI) ESAS NO: 2012/276 Esas. Davacý MANÝSA BELEDÝYE BAÞKANLIÐI tarafýndan Davalýlar KESER AÇIKGÖZ, MEHMET SALÝH AÇIKGÖZ, PAKÝZE AÇIKGÖZ (FIRILDAK), TAHÝR AÇIKGÖZ, GÜLBAHAR AÇIKGÖZ (KOCASAVRAN), FATMA AÇIKGÖZ (KAYMAZ), MÜZEYYEN AÇIKGÖZ (ALAN) aleyhinde açýlan Kamulaþtýrma davasýnda, Manisa Merkez Ýshak Çelebi Mahallesi, 59 ada, 4 parsel sayýlý taþýnmazýn 4650 sayýlý yasa ile deðiþik 2942 sayýlý kamulaþtýrma kanunun 10. maddesinin 4. bendi uyarýnca kamulaþtýrýlmasý talep edilmiþ olup ilan tarihinden itibaren ilgililerin 30 gün içinde, a) Kamulaþtýrma iþlemine karþý idari yargýda iptal davasý açabileceði, b) Maddi hatalara karþý adli yargýda düzeltim davasý açabileceði, c) Bu tür davalarda husumetin Manisa Belediye Baþkanlýðý aleyhine yöneltileceði, ilan olunur. 31/05/2012 B: Resmi Ýlanlar

14 14 SPOR Y Trabzon Burak'ý bize vermiyor GA LA TA SA RAY KU LÜ BÜ BAÞ KA NI Ü NAL AY SAL, "TRAB - ZONS POR'UN GA LA TA SA RAY'A VER MEK ÝS TE ME DÝ ÐÝ BÝR O YUN CU YA TA LÝP OL MAK BÝ ZÝM Ý ÇÝN ZOR. GA LA TA - SA RAY A RE DE DÝL MEK YA KIÞ MAZ" DE DÝ. GALATASARAY Ku lü bü Baþ ka ný Ü nal Ay sal, trans fer de a ce le ci dav ran ma dýk - la rý ný be lir tir ken, en i yi o yun cu la rý kad - ro ya ka ta bil mek i çin ça ba sarf et tik le ri - ni söy le di. Flor ya Me tin Ok tay Te sis le - ri'nde ger çek leþ ti ri len Ga la ta sa ray Di - van Ku ru lu Top lan tý sý'nýn so nun da ba - sýn men sup la rý na a çýk la ma lar da bu lu - nan Ay sal, trans fer ça lýþ ma la rý na de - ðin di.da ha ön ce 25 Ha zi ran'a ka dar trans fer le rin ta ma mý ný ger çek leþ tir mek is te dik le ri ni söy le di - ði ni ha týr la tan Ay sal, ''Prog ra mý mýz bu yön de. Ça lýþ ma lar ya - pý lý yor a ma faz la a ce - le ci de ði liz. Bu dö - nem de oy na nan maç lar da her gün, iz - le di ði miz o yun cu lar - dan da ha i yi si ni gör - me im ka ný na da sa - hip o lu yo ruz. Ga la ta - sa ray en i yi siy le ye - tin mek zo run da. He - def le ri miz bü yük. He de fi miz Av ru pa'da ka lý cý ol mak, sü rek li ba þa rý yý ya ka la mak. Bu nun i çin de ka lý cý, yaþ or ta la ma sý dü - þük, di na mik bir ta kým kur gu la ma ya ça lý þý yo ruz. A ce le ci de de ði liz'' de di. YILDIZ TRANSFERLER YAPILACAK Ay sal, ö zel lik le kom bi ne bi let le re ta - raf tar la rýn gös ter di ði il gi vur gu la na rak, yýl dýz fut bol cu trans fe ri o lup ol ma ya ca - ðý nýn so rul ma sý ü ze ri ne, ''Yýl dýz trans - fer le ri miz o la cak. Bu ka çý nýl maz bir þey. Her ta ký mýn yýl dýz la rý o lur. Bi zim ta ký mý mý zýn yýl dýz la rý var a ma baþ ka yýl dýz la rý da ol mak zo run da. Ta kým de - rin li ði ni ya rat ma ya ça lý þý yo ruz. Ge çen se ne þans lýy dýk, sa de ce lig de oy na dýk. Tür ki ye Ku pa sý'nda ya rý yol da kal dýk. Bu se ne 3 kul var da oy na mak zo run da - yýz ve hep si i çin de ye ter li in san gü cü - mü zü, e ner ji mi zi ha zýr tut ma mýz ge re - ki yor. Ta kým da ki ka li te li o yun cu sa yý sý - nýn art ma sý la zým'' di ye ko nuþ tu. LÜZUMSUZ FÝYATLAR ARTIYOR Trans fer ça lýþ ma la rý ný bu se zon bi - raz da ha ka pa lý yap týk la rý ný di le ge ti - ren Ay sal, ''Bu se ne bi raz da ha ka pa lý ça lýþ ma yý ter cih et tik. Ge çen se ne da - ha a çýk ça lý þý yor duk. Han gi o yun cu ya git se niz 3-4 ta kým da ha pe þi niz den ge - li yor. Lü zum suz ye re fi yat la rý ar tý yor. O yun cu yu kay be di yor, he def ler den u - zak la þý yor su nuz. Bu se ne ken di i çi - miz de bi raz da ha i yi or ga ni ze ol du ðu - mu zu söy le ye bi li riz'' de di. BURAK'I ÝSTERÝZ Trab zons por'dan ay rýl ma sý bek le nen Bu rak Yýl maz ve Kay se ris por'da ki ge - le ce ði me rak ko nu su o lan Am ra bat'la il gi li yö nel ti len so ru lar ü - ze ri ne Ay sal, þun la rý söy le di: ''Gol kra lý ol - muþ bir for ve te tüm ta kým la rýn ta lip ol - ma sý ge re kir, Ga la ta - sa ray da da hil. Ýn kar et me nin ge re ði yok an cak biz bun dan ev vel de e tik o la rak ken di ku ral la rý mý zý tek rar la dýk. Trab zons por'un ver me di - ði, en a zýn dan Ga la ta sa ray'a ver mek is te me di ði bir o yun cu ya ta lip ol mak bi zim i çin zor. Red de dil me yi sev me - yiz, Ga la ta sa ray'a red de dil mek de ya - kýþ maz. Am ra bat i çin de þah si hiç bir gi ri þi mim ol ma dý. Kay se ris por'un sat - mak is te me di ði bir o yun cu ya ta lip ol - mam. Sat mak is ter ler se ta lip o lu ruz. Ý - yi bir o yun cu ve Ga la ta sa ray'a da u ya - bi le ce ði ni tah min e di yo ruz.'' MÝLÝTO BÝRAZ YAÞLI Ay sal, trans fer gün de min de ki Di e go Mi li to ve Dem ba Ba i sim le ri ne i liþ kin, ''Ý ki si de çok i yi o yun cu a ma Mi li to'nun bi raz ya þý i ler le miþ gi bi ge li yor. Ý yi e tüt e dil me si la zým. Tek nik kad ro la rý mýz in - ce ler. On lar dan ba na bir ö ne ri ge lir se o lum lu de ðer len di ri rim a ma bu gü ne ka dar her i ki o yun cu i çin de tek nik e ki - bi miz den bir is tek gel me di'' de di. Varþova'da Polonya-Rusya maçý öncesinde 150'si Polonyalý olmak üzere, 180'den fazla holiganýn gözaltýna alýndýðýný ifade edildi. FOTOÐRAF: A.A HOLÝGANLARA TAVÝZ YOK Polonya-Rusya maçýnda çýkan olaylarda 24 kiþi yaralandý, 180'den fazla holigan gözaltýna alýndý. Polis holiganlarýn çýkardýðý olaylarý tazyikli su, biber gazý ve plastik mermi kullanarak bastýrdý. AVRUPA Fut bol Þam pi yo na sý'nda, A Gru - bu'nda ön ce ki gün oy na nan Po lon ya-rus - ya ma çý ön ce sin de baþ la yan ve maç sý ra sýn - da da de vam e den o lay lar da en az 24 ki þi - nin ya ra lan dý ðý, 180'den faz la ho li ga nýn gö - zal tý na a lýn dý ðý bil di ril di. Po lon ya'nýn baþ - ken ti Var þo va'da dün ak þam 1-1 bi ten kar - þý laþ ma sý ra sýn da çý kan o lay la rýn bi lan ço su a çýk lan dý. Var þo va Am bu lans Hiz met le ri söz cü sü Edy ta Ga laz kows ka, a ra la rýn da 14 Rus, 1 Al man, 1 ABD'li ve 1 Pa kis tan lý'nýn bu lun du ðu en az 24 ya ban cý nýn ya ra lan dý - ðý ný, ya ra lý la rýn ha ya ti teh li ke si nin bu lun - ma dý ðý ný be lirt ti. Ye rel yö ne tim söz cü sü Pa wel Gras da 150'si Po lon ya lý ol mak ü ze - re, 180'den faz la ho li ga nýn gö zal tý na a lýn dý - ðý ný i fa de et ti. Em ni yet güç le ri, o la yý bas týr - mak i çin ho li gan la ra taz yik li su ve bi ber ga - zý sýk mýþ, plas tik mer mi kul lan mýþ tý. KUPA EKONOMÝSÝ KRÝZ DÝNLEMÝYOR ING E ko no mik A raþ týr ma lar Bö lü mü - nün U E FA Av ru pa Fut bol Þam pi yo na sý dö ne min de ya yým la dý ðý ''Ku pa E ko no mi si Fut bol Sa de ce Fut bol De ðil dir'' a raþ týr ma - sý na gö re, ''ta kým la rý nýn þam pi yon o lu þu - nu gör me kar þý lý ðýn da ne ka dar har ca ma ya pa bi le cek le ri'' so ru su na ve ri len ce vap - lar da, ki þi ba þý or ta la ma 98 av ro luk har ca - ma or ta ya çýk tý. TNS NI PO ka mu o yu a - raþ týr ma þir ke ti ta ra fýn dan yü rü tü len ve E - U RO 2012'ye ka tý lan 16 ül ke de ger çek leþ - ti ri len a raþ týr ma da, tü ke ti ci dav ra nýþ la rý ve tav rý i le fut bol i liþ ki si sor gu lan dý. Her ül - ke de yaþ, cin si yet ve ge lir se vi ye si a çý sýn - dan nü fu su tem sil e den yak la þýk bin ki þiy - le gö rü þü le rek ha zýr la nan an ket on li ne o - la rak ce vap lan dý.a raþ týr ma so nuç la rý na gö re, dün ya da e ko no mik a lan da sta tü kay bet me si ne rað men Av ru pa, iþ fut bo la gel di ðin de dün ya nýn mer ke zi ko nu mun - da ki ye ri ni ko ru yor. FI FA Dün ya sý ra la - ma sýn da ki ilk 10 ül ke den 7'si Av ru pa'da yer a lýr ken, bu ül ke le rin ta ma mý E U RO 2012'ye ka týl ma ya hak ký ka zan dý. Av ro Böl ge si e ko no mik o la rak da ral ma sý na rað - men, Av ru pa lý lar mil li ta kým la rý ný þam pi - yon gör mek i çin ''ke se nin að zý ný aç ma ya'' ha zýr. ''Ta kým la rý nýn þam pi yon o lu þu nu gör me kar þý lý ðýn da ne ka dar har ca ma ya - pa bi le cek le ri'' so ru su na ve ri len ya nýt lar da, ki þi ba þý or ta la ma 98 av ro luk har ca ma ra - ka mý or ta ya çýk tý. En fa na tik fut bol ta raf - tar la rý na sa hip Ýr lan da'da bu ra kam ki þi ba þý 297 av ro, Ýn gil te re'de 207 av ro ol du. Gü ney Av ru pa'da Yu na nis tan 187 av ro, Ý - tal ya 167 av ro, Ýs pan ya 130 av ro ve Por te - kiz 112 av ro i le ilk sý ra la rý al dý. Kadýköy'de Engelliler Bisiklet Þenliði KADIKÖY'DE ''En gel li ler Bi sik let Sür me Þen li ði'' dü - zen len di. Ýs tan bul Bü yük - þe hir Be le di ye si Sað lýk ve Sos yal Hiz met ler Da i re Baþ kan lý ðý Ö zür lü ler Mü - dür lü ðü (Ý SÖM), Des tek Hiz met le ri Da i re Baþ kan lý - ðý Genç lik ve Spor Mü dür - lü ðü i le Spor AÞ'nin or tak - la þa ger çek leþ tir di ði þen - lik te, zi hin sel en gel li ler tek ba þý na bi sik let sü rer ken, gör me en gel li ler de ''tan - dem'' de ni len çift li bi sik - let ler le e ðit men ler eþ li ðin - de Cad de bos tan sa hi lin de tur at tý. Þen lik hak kýn da a çýk la ma ya pan Ý SÖM Mü - dü rü Be kir Kök sal, va tan - daþ la rýn en gel li le re kar þý far kýn da lý ðý ný art týr mak ve en gel li le ri sos yal ha ya týn i - çi ne çek mek i çin bu tür et - kin lik ler ger çek leþ tir dik le ri - ni söy le di. Þen li ðe ka tý lan en gel li le re, ma dal ya ve çe - þit li he di ye ler ve ril di. Akhisar maçlarýný Manisa'da oynayacak FUTBOL Fe de ras yo nu Yö - ne tim ve Ýc ra Ku ru lu Ü ye si A rif Ko þar, bu se zon Sü per Lig'e yük se len Ak hi sar Be le - di yes por'un maç la rý ný Ma ni - sa 19 Ma yýs Sta dý'nda oy na - ya ca ðý ný bil dir di. Ko þar, "Ak - hi sar'ýn mev cut sta dý ma a - le sef Bank As ya 1. Lig'de bi - le fut bol oy nan ma sý müm - kün ol ma yan bir stat. 3 bin ki þi lik stat ta Sü per Lig ta ký - mý nýn oy na ma sý hiç müm - kün de ðil, bu TFF'ye, E - ge'nin bir ta ký mý na a yýp, her þe ye ay ký rý. Ak hi sar'a a ci len stat ya pýl ma sý la zým. O ra ya ya ký þan þe kil de 12 ve ya 13 bin ki þi lik stat pro je si nin ha - ya ta geç me si la zým. Biz de on la rý en i yi þe kil de mi sa fir e de rek, bað rý mý za bas ma lý - yýz" þeklinde konuþtu. Oklahoma City: 105 Miami Heat: 94 Kevin Durant, LeBron'u SAHADAN SÝLDÝ AMERÝKAN U lu sal Bas - ket bol Li gi (NBA) fi na li ilk ma çýn da Mi a mi He - at'i ye nen Ok la - ho ma City, se ri de 1-0 ö - ne geç ti. Ok la ho ma City'de ki Che sa pe a ke E - nergy A re na'da ya pý lan maç, son çey re ðe ka dar Ok la ho ma City li Ke vin Du rant ve Mi a mi He - at'in yýl dý zý LeB ron Ja - mes'in ka pýþ ma sý na sah - ne ol du. 36 sa yý, 8 ri ba - unt ve 4 a sist le ge ce nin en sko rer o yun cu su o lan Du rant, son çey rek te at - tý ðý 17 sa yýy la LeB ron Ja mes'i dur dur ma yý ba - þar dý ve ta ký mý ný se ri de 1-0 ö ne ge çir di. Ok la ho - ma tem sil ci sin de ga li bi - ye tin mi mar la rýn dan bi - ri de 27 sa yý, 11 a sist ve 8 ri ba unt la ''do ub le-do - ub le'' ya pan Rus sell West bro ok ol du. He - at'in yýl dýz o yun cu su LeB ron Ja mes'in 30 sa yý, 9 ri ba unt ve 4 a sist lik per for man sý ye nil gi nin ö nü ne ge çe mez ken, ta - kým ar ka daþ la rý Dwa in Wa de'in 19, Sha ne Bat - ti er'in 17 sa yý lýk ça ba sý da ev sa hi bi ta ký mý dur - du ra ma dý. LeB ron Ja - mes maç tan son ra ki a - çýk la ma sýn da, ''Dör dün - cü çey rek te pek ha ta yap ma dý lar'' yo ru muy la kar þý laþ ma yý ö zet le di. Fi nal se ri si nin i kin ci ma çý, 15 Ha zi ran'da sa - ba ha kar þý Ok la ho ma City'de ya pý la cak. NBA finali Ok la ho ma City li Ke vin Du rant (35) ve Mi a mi He at'in yýl dý zý LeB ron Ja mes'in ka pýþ ma sý na sah ne ol du. 36 sa yý, 8 ri ba unt ve 4 a sist le ge ce nin en sko rer o yun cu su o lan Du rant, son çey rek te at - tý ðý 17 sa yýy la LeB ron Ja mes'i dur dur ma yý ba þar dý ve ta ký mý ný se ri de 1-0 ö ne ge çir di. FOTOÐRAF: A.A 1. transfer dönemi baþlýyor FUT BOL DA se zo - nun da ''bi rin ci trans fer ve tes cil dö ne mi'' bugün baþ la - ya cak. Trans fer dö ne mi nin FI FA ku ral la rý ge re ði 12 haf ta (84 gün) sü re ce ði ve 5 Ey lül Çar þam ba gü nü so na e re ce ði kay de dil di. ''Ý kin ci trans fer ve tes cil dö ne mi''nin de 5 O cak 2013 ta ri hin de baþ la yýp, yi ne FI FA ku ral la rý ge re ði 4 haf ta (28 gün) sü re ce ði ve 1 Þu bat 2013'te so na e re ce ði bil di ril di.

15 Y SPOR 15 Gaziantep golcüsü Cenk Tosun'un gözü Trabzon'da Genç futbolcu, "Ýki kulüp anlaþýrsa bu transfer gerçekleþir" dedi. Þampiyonanýn ilk maçýnda karþýlaþan Ýtalya ve Ýspanya 1-1 berabere kalmýþtý. Ýtalya-Hýrvatistan UK RAY NA ve Po lon ya'nýn ev sa hip li ði yap - tý ðý 2012 Av ru pa Fut bol Þam pi yo na sý'nda, bu gün (C) Gru bu'nda Ý tal ya ve Hýr va tis tan kar þý la þa cak. FI FA dün ya sý ra la ma sýn da 12. sý ra da bu lu nan Ý tal ya i le 8. sý ra da yer a lan Hýr va tis tan'ýn mü ca de le e de ce ði maç, TSÝ 19.00'da baþ la ya cak. Po lon ya'nýn Poz nan ken tin de ki Mu ni ci pi al Stad yum'da ya pý la - cak ma çý, Ýn gi liz ha kem Ho ward Webb yö - ne te cek. Grup ta, ilk maç ta Ýr lan da'yý 3-1 ye nen Hýr va tis tan 3 pu an la ilk sý ra da yer a - lý yor. Ýlk maç ta 1-1 be ra be re ka lan Ýs pan ya ve Ý tal ya da i kin ci sý ra yý pay la þý yor. Ýr lan - TRT 1'DE BUGÜN ÝTALYA-HIRVATÝSTAN ÝSPANYA-ÝRLANDA da'nýn i se pu a ný bu lun mu yor. Ý ki ta kým, da - ha ön ce 2002 Dün ya Ku pa sý fi nal le ri grup e le me le rin de kar þý laþ mýþ ve kar þý laþ ma, 2-1 Hýr va tis tan'ýn üs tün lü ðüy le so na er miþ ti Av ru pa Fut bol Þam pi yo na sý'nda, bu - gün (C) Gru bu'nda i kin ci maç, Ýs pan ya ve Ýr - lan da a ra sýn da ya pý la cak. FI FA dün ya sý ra la - ma sýn da ilk sý ra da bu lu nan Ýs pan ya i le 18. sý - Hýrvatistan, Ýrlanda ile oynadýðý ilk maçý 3-1 kazanarak 2. tur için avantaj saðladý. / Ýspanya-Ýrlanda ra da yer a lan Ýr lan da'nýn mü ca de le e de ce ði maç, TSÝ 21.45'de baþ la ya cak. Po lon ya'nýn Gdansk ken tin de ki Gdansk A re na'da ya pý la - cak ma çý, Por te kiz li ha kem Ped ro Pro en ça yö ne te cek. Grup ta, ilk maç ta Ýr lan da'yý 3-1 ye nen Hýr va tis tan 3 pu an la ilk sý ra da yer a lý - yor. Ýlk maç ta 1-1 be ra be re ka lan Ýs pan ya ve Ý tal ya da i kin ci sý ra yý pay la þý yor. Ýr lan da'nýn i - se pu a ný bu lun mu yor. Ý ki ta ký mýn da ha ön - ce ki maç la rý þöy le: Ýs pan ya-ýr lan da: 1-1 (pe - nal tý lar da Ýs pan ya ka zan dý) (2002 Dün ya Ku - pa sý se kiz li fi nal le ri) Ýr lan da-ýs pan ya: 1-3 (1994 Dün ya Ku pa sý e le me gru bu maç la rý). GOLCÜ oyuncusu Burak Yýlmaz ile yollarýnýn ayrýlmasý gündemde olan Trabzonspor'da, Cenk Tosun sesleri yükselmeye baþladý. Gaziantepspor'un forvet oyuncusu Cenk Tosun, yaptýðý açýklamada, Gaziantepspor ile 2 yýllýk daha sözleþmesi bulunduðunu belirtti. Trabzonspor'dan kendisine þu ana dek bir teklif gelmediðini ifade eden Cenk, ''Gaziantep'e alýþtým. Gaziantep'den bana 'git' denilmediði sürece bir yere gitmem. Ancak iki kulüp anlaþýrsa o zaman ben de oturur konuþurum. Böyle bir durumda Trabzonspor'a transferim neden olmasýn?'' dedi. BAMBA VE EMRE GÜRAL ÝLE ANLAÞMA Transfer çalýþmalarýný sürdüren Trabzonspor'da, Souleymane Bamba ve Bucasporlu Emre Güral ile anlaþma saðlandý. Kulüp Asbaþkaný Nevzat Þakar, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, Ýngiltere'nin Leicester City takýmýnda forma giyen Souleymane Bamba ve Bucasporlu Emre Güral ile anlaþma saðladýklarýný bildirdi. Þakar, Bamba'nýn kulübüyle ilgili prüzleri giderdiklerini belirterek, ''Futbolcu þu an tatilde. 20 Haziran'dan sonra Trabzon'a gelecek ve kendisiyle resmi sözleþme imzalayacaðýz. Emre Güral ve kulübüyle de anlaþma saðladýk'' dedi. Daha önce Gençlerbirliði'nden Yasin Öztekin ile 4 yýllýk ön protokol imzalayan bordo-mavililer, Bamba ve Emre Güral'ýn transferiyle dýþ transferde þu ana dek 3 oyuncu kadrosuna kattý. Polonyalý oyuncu Arkadaiusz Glowacki ile yollarýný ayýran bordomavililer, stoperde 27 yaþýnda 1.90 boyunda olan Fildiþi Sahili Cumhuriyeti uyruklu oyuncu Bamba ile anlaþma yoluna gitmiþti. Gaziantepspor'un Almanya'da yetiþen golcüsü Cenk Tosun, Trabzonspor'da gelecek teklife "evet" diyecek. Hareketsiz yaþamayýn, spor yaparak dinç kalýn Hareketsizlik ölüm riskini beraberinde getiriyor. G ünde 8-11 saatini oturarak geçiren kiþilerin ölüm riski (obezite, kanser, kalp ve þeker gibi hastalýklarla) yüzde 15 artýyor. Günde zamanýnýn 11 saatten fazlasýný oturarak geçiren kiþilerde ölüm riski 4 saatten az oturanlara göre yüzde 40 daha fazla. DÜNYA Saðlýk Örgütü raporlarýna göre hareketsizlik birçok ülkede hýzlý bir þekilde yaygýnlaþýyor ve kanser, kalp-damar hastalýklarý, þiþmanlýk, tip2 diyabet, kemik erimesi gibi birçok hastalýðýn artýþýna neden oluyor. Egzersiz Ýlaçtýr sloganýyla, fiziksel aktiviteyi gündelik yaþamýnýn bir parçasý haline getirmeyi hedefleyen Aktif Yaþam Derneði Avustralya da yapýlan hareketsizlik araþtýrmasýnýn çarpýcý sonuçlarýna dikkat çekti. E ROL DO YURAN e ni as ya.com.tr Fiziksel hareketsizliðin dünya üzerinde ölüme neden olan risk faktörleri arasýnda 4.sýrada yer aldýðýný belirten Aktif Yaþam Derneði Baþkaný Prof. Dr. Haydar Demirel, hareketsizliðin yýlda 3,2 milyon insanýn ölümüne yol açtýðýný söyledi. HAREKETSÝZ BÝR YAÞAM VAR Aktif Yaþam Derneði Baþkaný Prof. Dr. Haydar Demirel, Þehirleþme ile gelen iþ temposundaki artýþ ve zamaný verimli kullanma kaygýsý ulaþým alýþkanlýklarýmýzýn deðiþmesine neden oldu. Artýk bir yerden diðerine ulaþmak için yürümüyor, araba ya da toplu taþýma araçlarýný kullanýyoruz. Bu durumda hareket eden aslýnda biz deðil araçlar oluyor. Çalýþtýðýmýz ortamlar ve çalýþma þeklimiz de deðiþti. Artýk plazalar içerisinde yaþýyor, asansör kullanýyor ve bilgisayar baþýnda uzun vakitler geçiriyoruz. Üst kattaki iþ arkadaþýmýzla bir konuyu paylaþmak için yanýna gitmek yerine telefon veya e-postayý kullanýyoruz. Ýþ gününün sonunda evimize vardýðýmýzda da durum fazla deðiþmiyor. Geliþen teknoloji ile evlerimize giren çok sayýda TV kanalý, renkli yüksek çözünürlüklü görüntüler uzun süre hareketsiz kalmamýz için cazip bir ortam sunuyor dedi. ÝÞ dýþý vakitlerinizi de hareketlendirmek mümkün. Araç kullanmak yerine yürümeyi tercih edebilir. Aracýnýzý gideceðiniz yerin uzaðýna park edebilir veya otobüsten bir iki durak önce inebilir ve gideceðiniz yere yürüyebilirsiniz. Evinizde ise, televizyon karþýsýnda oturarak geçirdiðiniz zamaný azaltabilir veya belli zaman dilimlerine bölebilirsiniz. Üstelik evinizde yapacaðýnýz gibi ev dýþýnda da çocuklarýnýzla hareketli Tek no lo ji nin ge liþ me siy le bir lik te ar tan ha re ket siz lik kro nik bir çok ra hat sýz lý ðýn o - lu þu mu na yol a çan ses siz bir e pi de mi o la - rak ka bul e di li yor. A raþ týr ma so nuç la rý na gö re ha re ket siz lik, 60 yaþ al týn da 670 bin ki þi nin er ken ö lü mü ne se bep o lu yor. Ay rý - ca gö ðüs ve ko lon kan se ri va ka la rý nýn yüz - de 2025 i, di ya be tin yüz de 27 si ve is ke mik kalp has ta lý ðý nýn yüz de 30 u nun da fi zik sel ha re ket siz lik ten kay nak lan dý ðý bil di ri li yor. Ak tif Ya þam Der ne ði, dü zen li eg zer siz yap ma nýn ve ha re ket li ya þam bi çi mi nin bir çok sað lýk prob le mi nin ö nü ne ge çe rek in san öm rü nü u zat tý ðý na dik kat çe ki yor. Prof. Dr. Hay dar De mi rel gün de lik ya þam - da ya pý la cak kü çük de ði þik lik ler le sað la na - bi le cek ak tif bir ya þam bi çi mi nin ö ne mi ne Ýnsanlar yerine arabalar yürüyor Aktif Yaþam Derneði Baþkaný Prof. Dr. Haydar Demirel, Þehirleþme ile gelen iþ temposundaki artýþ ve zamaný verimli kullanma kaygýsý ulaþým alýþkanlýklarýmýzýn deðiþmesine neden oldu. Artýk bir yerden diðerine ulaþmak için yürümüyor, araba ya da toplu taþýma araçlarýný kullanýyoruz. Bu durumda hareket eden aslýnda biz deðil araçlar oluyor" þeklinde konuþtu. SAÐLIÐINIZ ÝÇÝN BUNLARI YAPIN oyunlar oynayabilirsiniz. Hafta sonlarýnýzý ise yürüyüþ, bisiklet gibi hareketli aktiviteler ile deðerlendirmeniz mümkün.böylece, daha kýsa oturma süreleri, daha fazla hareket ve yeterli fiziksel aktivite ile kendinize aktif yaþam fýrsatlarý hazýrlayþarak obezite, kalp-þeker hastalýklarý ve kanser riskinin azalmasýna katkýda bulunmuþ, daha saðlýklý bir yaþam için bir adým atmýþ olursunuz. de ði ni yor. Dün ya da gi de rek ak tif o fis yak - la þý mý be nim se ni yor. Ça lýþ ma ma sa la rý ve o fis san dal ye le ri nin di zay nýn da ki þi le rin müm kün ol du ðun ca a yak ta ça lý þa bi le ce ði ve ya da ha ha re ket li o la bi le ce ði yak la þým lar be nim se ni yor. Ça lýþ ma sa at le ri ni zin ço ðu - nu ma sa ba þýn da o tu ra rak ge çi ri yor sa nýz, ça lý þýr ken ver di ði niz mo la la rý o tu ra rak de - ðil ha re ket e de rek de ðer len di re bi lir si niz. Bil gi sa ya rý nýz dan be lir li a ra lýk lar la a ya ða kal kýp ha re ket et mek i çin u ya rý al mak ve ya sa a ti ni zin si zi u yar ma sý ný sað la mak müm - kün. Bir di ðer ö ne ri, be li bir i þi ya par ken a - ya ða kal kýp yü rü me nin ter cih e dil me si o la - bi lir. Ö zel lik le cep te le fo nu i le ko nuþ ma za man la rý ný zý o fis i çin de do la þa rak ge çir - me niz bu na gü zel bir ör nek o la bi lir.

16 Ü MÝT VÂR O LU NUZ: ÞU ÝS TÝK BAL ÝN KI LÂ BI Ý ÇÝN DE EN YÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR Y Edebiyatçý-yazar Ýslâm Yaþar Boðaz Turu'nda tarihî bilgiler verdi. Uluslar Arasý STK Konseyi Genel Sekreteri Þemsettin Türkan ülkeden 100 genç birlik ve barýþ mesajý verdi Geçtiðimiz Pazar günü ICBA, RUBA, KADDER, SUFFA vakfý gibi 10 civarýnda sivil toplum kuruluþunun öncülüðünde Ýstanbul Boðazý'ndaki yat gezisinde bir araya gelen yüz civarýnda barýþ sözcüsü genç, birlikte duygulu ve keyifli anlar geçirdiler. FOTOÐRAFLAR: ERHAN AKKAYA - MEHMET YAÞAR UNITY & PEACE PLATFORM (BÝRLÝK VE BARIÞ PLATFORMU) ÇATISI ALTINDA BÝR ARAYA GELEN 40 ÜLKEDEN 100 GENÇ BÝZÝ BÝRLÝK VE BARIÞ ÝÇERÝSÝNDE BÝR ARAYA GETÝREN ÝSLÂMDIR DEDÝLER. ÝSMAÝL TEZER ÝSTANBUL Sri Lankalý gazeteci Asým Alavi ile arkadaþýmýz Zübeyir Tercan'ýn tercümanlýðý aracýlýðýyla "Sri Lanka Risale-i Nur hizmetleri"ni konuþtuk. SRÝ LAN KA THE TREND GA ZE TE SÝN DEN A SIM A LA VÝ: Ýs lâm â le mi Be di üz za man ýn müs bet ha re ket me to du na muh taç SRÝ LAN KA DAN Ek mel in bir i lâ hi o ku du ðu, A zer bay can lý Þa hin in ve Ka me run lu Ham - za nýn duy gu ve dü þün ce le ri ni pay laþ tý ðý prog ram, yi ne Sri Lan ka lý bir ga ze te ci o lan A - sým A la vi nin Lüt fen Be di üz za man ýn yaz dý - ðý Ri sa le-i Nur lar dan mut la ka is ti fa de e di niz me sa jýy la de vam et ti. Ken di siy le ö zel o la rak da gö rüþ tü ðü müz A la vi, Ri sa le-i Nur u bir kaç se ne dir ta ný dý ðý ný ve bu e ser ler le il gi li o la rak ken di si nin en çok Be di üz za man ýn Ýs lâm a hiz met me to du dik ka ti ni çek ti ði ni be lirt ti. Ri sa le-i Nur u Sri Lan ka da yak la þýk 80 mil yon in sa - Boðaz Turu için gemiye gelen misafirleri gençler böyle karþýladýlar. Sri Lan ka lý ga ze te ci A sým A la vi nýn ko nuþ tu ðu Ta mil di li ne çe vir me ça lýþ - ma la rý ný da sür dük dük le ri ni ve þu a na ka dar Kü çük Söz ler, Ýh lâs Ri sa le si, Hut be-i Þa mi - ye ve Ha ným lar Reh be ri ni Ta mil ce ye ter cü - me et tik le ri ni be lir ten A la vi, Be di üz za man Sa id Nur sî nin müs bet ha re ket me to du ü - ze ri ne bir ki tap yaz dý ðý ný da be lirt ti. Sri Lan - ka da ra di kal Ýs lâm e ði li mi nin çok ça var ol - du ðu nu, Sa id Nur sî nin müs bet ha re ket me to du ü ze ri ne ki tap ça lýþ ma sý ný bu se - bep le yap tý ðý ný be lir ten A la vi, Þu an bü tün Ýs lâm â le mi nin Sa id Nur sî nin bu ha re ket tar zý na çok bü yük ih ti ya cý var de di. Bizim Radyo Genel Yayýn Yönetmeni Mehmet Yaþar'la birlikteydik. GEÇ TÝ ÐÝ MÝZ Pa zar gü nü, Tür ki ye nin çe þit li ü ni ver si te le rin de o ku yan 40 ci va rýn da ül ke den 100 e ya kýn öð ren ci U nity & Pe a ce Plat form (Bir lik ve Ba rýþ Plat for mu) ça tý sý al týn da Ýs tan bul Bo ða zý nda bir yat ge zi sin de bu luþ tu. Kül tür le ra ra sý Köp rü Der ne ði (IC BA), Ru me li A na do lu ve Bal kan lar Ý lim ve E ði tim Vak fý (RU BA), Ha mi di ye Kül tür ve E ði tim Vak fý, Suf fa Vak fý, Ýs tan bul Ý lim ve Kül tür Vak fý (Ý ÝKV), Kül tür ler A ra sý E ði tim ve Dost luk Der ne ði (KAD DER), Ed da i-kül tür E ði tim Vak fý, Üs kü dar Kül tür ve E ði tim Vak fý (ÜS KEV) gi bi 10 ci va rýn da si vil top lum ku ru lu þu nun tem sil ci le ri nin yer al dý ðý prog ra mýn tak dim ve yö ne ti ci li ði ni IC BA Yö ne tim Ku ru lu Ü ye si Zü be yir Ter can yap tý. ÝSLÂM YAÞAR: ÝSTANBUL BOÐAZI RÝSÂLE-Ý NUR AÇISINDAN DA TARÝHÎ MEKÂN U lus lar A ra sý Si vil Top lum Ku ru luþ la rý Kon se yi Ge nel Sek re te ri Þem set tin Tür kan ýn a çýþ ko nuþ ma sýy la baþ la yan yat ge zi sin de e de bi yat çý-ya zar Ýs lâm Ya þar, tur bo yun ca bo ða zýn i ki ya ka sýn da yer a lan ta ri hî me kân ve ya pý lar la il gi li bil gi ler ver di. Bü yük Ýs lâm â li mi Be di üz za man Sa id Nur sî nin ha tý ra la rý nýn bu lun du ðu Bo ðaz da ki Nur men zil le ri hak kýn da da bil gi ler ve ren Ya þar, Ý çe ri sin de bu lun du ðu muz me kân ay ný za man da Sa id Nur sî ve Ri sa le-i Nur ha re ke ti a çý sýn dan da ta ri hî bir me kân dýr. Et ra fý sey re der ken bu göz le de bak ma ný zý ar zu e de rim de di. Bo ðaz ý süs le yen mev sim çi çek le ri ne de ðin me yi ih mal et me yen Ya þar, Ý lâ hî sa nat la rý da te fek kür et mek ge re ði ne de dik kat çek ti. FARK LI RENK LER, FARK LI DÝL LER Ge zi sü re si bo yun ca çe þit li ül ke le re men sup öð ren ci ler mik ro fo na ge le rek ken di le ri ve ül ke le ri hak kýn da ver dik le ri ký sa bil gi le rin ya nýn da, or ga ni zas yo nun fark lý kül tür ve renk le rin Ýs lâm kar deþ li ði po ta sýn da e ri me si nin gü zel bir ör ne ði ol du ðu na dik kat çek ti ler. U gan da lý Mu sa Ma had Ka to nun, o ku du ðu aþr-i þe rif te Gök le rin ve ye rin ya ra tý lý þý i le dil le ri ni zin ve renk le ri ni zin fark lý lý ðý da O' nun â yet le rin den dir. Bil gi sa hi bi o lan lar i çin bun da ib ret ler var dýr. (Rum Sû re si: 22) me â lin de ki â yet-i ke ri me yi de ti lâ vet et me si ay rý bir duy gu at mos fe ri mey da na ge tir di. Fi lis tin li Mu ham med in Pey gam be ri miz le (asm) il gi li bir i lâ hi söy le me si nin ar dýn dan Rus ya dan ge len Al mir ve U gan da lý A man da duy gu la rý ný pay laþ tý lar. Gü ney Af ri ka Cum hu ri ye ti nden Ab dur ra him i se He pi mi zi bu ra da bir lik ve ba rýþ i çe ri sin de bir a ra ya ge ti ren Ýs lâm dýr di ye rek, Müs lü man la rýn ne ka dar bü yük bir ni me te sa hip ol du ðu na dik kat çek ti. Son o la rak, U nity & Pe a ce Plat form Ko or di na tö rü ve Ru ba Vak fý Yön. K. Bþk. Yrd. Nu ret tin Ký ray ýn dýþ ül ke ler de ger çek le þen Ri sa le-i Nur hiz met le ri ve Ri sa le-i Nur un fark lý dil le re ter cü me ça lýþ ma la rý hak kýn da ver di ði bil gi le rin ar dýn dan ka tý lým cý lar top lu ca ha tý ra fo toð ra fý çek tir di ler. ICBA Yön. Kr. Üy. Zübeyir Tercan programýn sunuculuðunu yaptý. RUBA Vakfý Yön. Kr. Bþk. Yrd. Nurettin Kýray'la da görüþtük. Ugandalý Musa Mahad Kato'nun okuduðu aþr-i þerif mest etti. Gazzeli Muhammed, söylediði ilâhiyle gönül tellerini titretti. Rusyalý Þamil, Risale-i Nur okuma programý için gelenlerden... Ugandalý Aman da programla ilgili duygu ve görüþlerini paylaþtý.

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR K N Y N Y R LKOLÝZM bru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, v. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr. Osman balý, Kübra Yýlmaztürk, Bahattin Koç ve Süleyman Kösmene cevapladý. 12. SYFD 17

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Bediüzzaman ýn ÝZÝNDE, TÝFLÝS YOLLARINDA... UMUT YAVUZ UN KALEMÝNDEN 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.081 / 75 Kr

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

YÜKSEK YARGIDAN HAZÝN ÝTÝRAFLAR

YÜKSEK YARGIDAN HAZÝN ÝTÝRAFLAR ANNELER GÜNÜ MÝSAFÝRLERÝ SREBRENÝTSA ANNELERÝ TÜRKÝYE YE GELÝYOR nha be ri say fa 7 de RÝSALE-Ý NUR GENÇLÝK ÞÖLENÝ 2012 BÝLGÝ YARIÞMASI LEM A LAR E LE ME SO RU LA RI n S A Y F A 1 1-1 2-1 3 T E GER ÇEK

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

AB HEDEFÝNDEN SAPMAYALIM

AB HEDEFÝNDEN SAPMAYALIM KR ORI KPDI nha be ri say fa 3 te UZMNRDN PÝNGO URISI upsikolog Mehmet Nuri Turunç, hayallerin bir bilete baðlanmasýnýn doðru olmadýðýný söyleyerek, Kiþi çalýþmadýðý ve emek vermediði bir parayý bir gecede

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

Tunus ta çöken, Kemalist model

Tunus ta çöken, Kemalist model SiyahMaviKýrmýzýSarý MUSTAFA AKYOL: RÝSALELERÝN MESAJI, ONU BASKIYLA SUSTURMAK ÝSTEYEN REJÝMDEN DAHA GÜÇLÜ ÇIKTI Risale-i Nur un mesajý müstebit rejimden daha güçlü n Ya zar Mus ta fa Ak yol, Hür A dam

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman, hukuka saygýlý yaklaþýmýyla yöneticilerin ezberini bozdu A. Turan Alkan/ Zaman yazarý 23 MART I bekleyiniz Said Nursî nin doðru Ýslâm tesbiti çok orijinal uu lus la ra

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý SÝMAV DA 840 KONUTA OTURULAMAZ RAPORU VERÝLDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA SAÝD NURSÎ NÝN DUÂLARI ÝNSANLIK ÝÇÝN HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.814 AS YA NIN BAH

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr ANKARA DA BÜYÜK COÞKU HABERÝ SAYFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YMÜRÞÝT AÐA BAÐ: Hür Adam la gözümdeki perde kalktý HABERÝ SAYFA u16 DA YIL: 43 SA YI: 15.165 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE

Detaylı

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR Tükenen Kemalizmin ömrünü kimler uzattý? KÂZIM GÜLÇÜZ/ Sayfa 13 te Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GRÇKT HBR VRiR 35 KUPO IL: 42 SI: 14.969 S I BH TI I MÝF T

Detaylı

ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN

ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.677 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı