SURÝYE DE KORKULAN OLUYOR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SURÝYE DE KORKULAN OLUYOR"

Transkript

1 SRÝ LANKALI GAZETECÝ ASIM ALAVÝ: VEFATININ 20. YILINDA PAZAR GÜNÜ OKUNACAK ÝSLÂM ÂLEMÝ BEDÝÜZZAMAN IN METODUNA MUHTAÇ BEKÝR BERK Ý RAHMETLE ANIYORUZ KASTAMONU DA BEDÝÜZZAMAN MEVLÝDÝ nhaberý SAYFA 4 TE n ÝSMAÝL TEZER ÝN HABERÝ SAYFA 16 DA nhaberý SAYFA 6 DA GERÇEKTEN HABER VERiR Y Aþýrý sýcaklar asfalt eritti n9 DA ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 43 SAYI: ÝHVAN'LA UZLAÞTILAR SURÝYE DE KORKULAN OLUYOR Mýsýr ý yine askerler yönetecek u Lon dra mer kez li Glo bal Stra te ji A raþ týr ma lar Ens ti tü sü Ge nel Mü dü rü Ma mun Fen di, Müs lü man Kar deþ ler i le as ker ler a ra sýn da ül ke yi yö net me ko nu sun da an laþ ma ya pýl dý ðý ný id di a et ti. Fen di, ö nü müz de ki 4 yýl bo yun cu Mý sýr ý as ker le rin yö ne te ce ði ni i le ri sür dü. nhaberi sayfa 7 de MYANMAR DA YÝNE ZULÜM Cunta Müslüman avýna çýktý BM OLAYLAR ÝÇ SAVAÞ BOYUTUNA TIRMANDI DERKEN, ÝSRAÝL BAKLAYI AÐZINDAN ÇIKARDI: ABD VE BATI, LÝBYA GÝBÝ SURÝYE YÝ DE VURSUN. Suriye de bombalar en çok çocuklarý vuruyor Suriye de devam eden çatýþmalarýn þiddeti arttýkça sivil halkýn ve özellikle çocuklarýn yaþadýðý trajedinin boyutlarýný gözler önüne seren yeni görüntüler de ortaya çýkýyor. BM nin yayýnladýðý rapora göre, taraflar arasýnda çapraz ateþe maruz kalan, silâh altýna alýnan, canlý kalkan olarak kullanýlan çocuklarýn sayýsý giderek artýyor. nhaberi sayfa 7 de DEVLET DENETLEME KURULU RAPOR HAZIRLADI Özal ýn ölümü þüpheli u Dev let De net le me Ku ru lunun 8. Cum hur baþ ka ný Tur gut Ö zal ýn ve fa týy la il gi li ha zýr la dý ðý ra por da, Gö re vi ba þýn da ve a ni þe kil de ö len bir Cum hur baþ ka ný nýn ö lü mü her za man þüp he li bir ö lüm dür. Bu i ti bar la ö lüm ne de ni nin be lir len me si a ma cýy la her han gi bir o top si ve/ve ya Köþk yer leþ ke sin de de lil tes bi ti ben ze ri iþ lem le rin ya pýl ma mýþ ol ma sý tam an la mýy la a kýl tu tul ma sý i le i zah e di le bi le cek bir du rum dur de nil di. nhaberi sayfa 9 da Baþörtüsü yasaðý karanlýk bir sayfa u8 ESAD, KONTROLÜ KAYBEDÝYOR ÞAM: ABD, BM'YÝ YANILTIYOR ubm Ge nel Sek re te ri nin ba rý þý ko ru ma o pe ras yon la rýn dan so rum lu yar dým cý sý Her ve Lad so us, "Suriye'de ki du ru mu n iç sa vaþ bo yu tu na gel di ði ni söy le ye bi li riz" de di. Su ri ye hü kü me ti nin ül ke top rak la rý nýn bü yük kýs mý ný ve bir çok ken ti kay bet ti ði ni ve bu ra lar da kon tro lü ye ni den sað la mak is te di ði ni be lir ten Ladsous, þiddetin büyük oranda týrmandýðýný vurguladý. u Þam re ji mi ABD'yi, ''i çiþ le ri ne mü da ha le et mek, yö ne tim kar þýt la rý ný des tek le mek ve o lay la rý BM'ye yan lýþ ak set tir mek le suç lar ken, dün ya güç le ri nin Su ri ye yö ne ti mi ne ge rek li ce va bý ver me di ði ni i le ri sü ren Ýs ra il Baþ ba kan Yar dým cý sý Þa ul Mo faz, Ba tý nýn ABD li der li ðin de bu ülkeye mü da ha le et me si ni is teyerek Lib ya da ki gi bi mü da ha le ol ma lý de di. nhaberi sayfa 7 de Buzdaðýnýn altýna bakýn FOTOÐRAFLAR: AA u G ü n ey d o ð u As y a ül k e l e r in d en Myan mar da bu lu nan A ra kan da Bu dist le rin Ha zi ran a yý ba þýn da bir o to bü sün i çe ri sin de ki 10 Müs lü maný öl dür me si i le baþ la yan o lay lar, o la ða nüs tü hal i lâ ný ve so ka ða çýk ma ya sa ðý na rað men bü tün þid de tiy le de vam e di yor. nhaberi sayfa 7 de / 75 Kr u T ü k e t i c i l er Bir l i ð i Ge n el Baþ ka ný Na zým Ka ya, tü ke ti ci yi al dat tý ðý if þa e di len fir ma la rýn buzda ðý nýn gö rü nen kü çük bir kýs mý ol du ðu nu vur gu la ya rak, De ne tim le rin et kin ve sü rek li ya pýl ma sý ve ce zaî yap tý rým la rýn ar ttý rýl ma sý bek len mek te dir de di. n8 de Askerî casuslukta yeni gözaltýlar u Ýz mir Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðýnýn yü rüt tü ðü as ke rî ca sus luk id di a la rýy la il gi li so ruþ tur ma kap sa mýn da dün 16 il de eþ za man lý o pe ras yon lar dü zen len di. Ýz mir in ya ný sý ra An ka ra ve Ýs tan bul un da a ra la rýn da bu lun du ðu il ler de ya pý lan o pe ras yon kap sa mýn da An ka ra da gö rev ya pan 14 as ker ve Ýz mir de 7 ki þi dahil ol mak ü ze re 51 ki þi hak kýn da gö zal tý ka ra rý çý kar týl dý. nhaberi sayfa 9 da Lâleye 1.5 milyon lira uýs tan bul Bü yük þe hir Be le di ye si, 7. Ýs tan bul Lâ le Fes ti va li ma l i y e t i n in 450 bin TL, ken te di ki len 11 mil yon 650 bin lâ le nin di kim ma li ye ti nin de 1 mil yon 48 bin 500 TL ol du ðu nu a çýk la dý. n8 de Simav ve Fethiye yine sallandý u09 ISSN Sabri Ülker Fatih ten dualarla uðurlandý ÜLKER Grubunun kurucusu ve Onursal Baþkaný Sabri Ülker, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ýn da katýldýðý cenaze merasiminin ardýndan dualarla son yolculuðuna uðurlandý. Sabri Ülker, Fatih Camiinde kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Eski Kozlu Mezarlýðýnda defnedildi. nhaberi sayfa 9 da Sabri Ülker in cenaze törenine Erdoðan da katýldý. FOTOÐRAF: AA Mezuniyet töreni dönüþü kaza u08

2 2 Y LÂ HÝ KA Â Y E T..De ki: Sizi ondan ve her sýkýntýdan Allah kurtarýr; sonra siz yine O'na ortak koþarsýnýz. En âm Sûresi: 64 / Â ye t-i Ke ri me Me â li H AD Ý S Biriniz birþey yediði zaman Allah'ýn adýný ansýn. Eðer baþýnda Allah ýn adýný anmayý unutursa Bismillâhi alâ evvelihî ve 1-âhirihî (Baþýnda da, sonunda da Allah'ýn adýyla) desin. Câ mi ü s-sa ðîr, No: 278 / Ha di s-i Þe rif Me â li Ýs lâm â le mi ne ha ri cî par mak lar ka rý þý yor Ehl-i hak, hak ký ný na sýl mü da fa a et me li? i le, ta raf gir lik ba ha ne siy le çok Ehl-i hak, hak ký ný kuv vet-i mad di ye i le mü da fa a et se, ya e þedd-i zu lüm bî ça re le ri ya ka cak; o hâ let te o da ez lem o la cak ve mað lûp ka la cak. (...) Bu i se, ha yat-ý iç ti ma i ye yi ta ma men zîr ü ze ber e den bir ze hir dir. Ve ha riç te ki düþ man la rýn par mak ka rýþ týr ma la rý na tam bir ze min ha zýr la mak týr. Ý ran ve Mý sýr da ki his se di len ha di se ve buh ran lar bu e sas tan i le ri gel di ði an la þý lý yor. Bu de fa ki kü çük mü da fa a tým da de miþ tim: Ri sa le-i Nur da ki þef kat, ha ki kat, hak, bi zi si ya set ten men et miþ. Çün kü mâ sum lar be lâ ya dü þer ler; on la ra zul - met miþ o lu ruz. Ba zý zât lar bu nun i za - hý ný is te di ler. Ben de de dim: Þim di ki fýr tý na lý a sýr da gad dar me de ni yet ten neþ et e den hod gâm lýk ve a sa bi yet-i un su ri ye ve u - mu mî harp ten ge len is tib da dat-ý as ke ri ye ve da lâ - let ten çý kan mer ha met siz lik ci he tin de öy le bir e - þedd-i zu lüm ve e þedd-i is tib da dat mey dan al mýþ ki, ehl-i hak, hak ký ný kuv vet-i mad di ye i le mü da fa a et se, ya e þedd-i zu lüm i le, ta raf gir lik ba ha ne siy le çok bî ça re le ri ya ka cak; o hâ let te o da ez lem o la cak ve mað lûp ka la cak. Çün kü, mez kûr his si yat la ha - re ket ve ta ar ruz e den in san lar, bir i ki a da mýn ha ta - sýy la yir mi o tuz a da mý, â di ba ha ne ler le vu rur, pe ri - þan e der. E ðer ehl-i hak, hak ve a da let yo lun da yal - nýz vu ra ný vur sa, o tuz za yi a ta mu ka bil yal nýz bi ri ka za nýr, mað lûp va zi ye tin de ka lýr. E ðer mu ka be le-i bil mi sil ka i de-i zâ li mâ ne siy le, o ehl-i hak da hi bir i ki nin ha ta sýy la yir mi o tuz bi ça re le ri ez se ler, o va - kit, hak na mý na deh þet li bir hak sýz lýk e der ler. Ýþ te, Kur ân ýn em riy le, ga yet þid det le ve nef - ret le si ya set ten ve i da re ye ka rýþ mak tan ka çýn - dý ðý mý zýn ha ki kî hik me ti ve se be bi bu dur. Yok - sa biz de öy le bir hak kuv ve ti var ki, hak ký mý zý tam ve mü kem mel mü da fa a e de bi lir dik. Hem ma dem her þey ge çi ci ve fâ ni dir ve ö lüm öl mü yor ve ka bir ka pý sý ka pan mý yor. Ve zah met i se rah me te kalb o lu yor. El bet te biz sa býr ve þü - kür le te vek kül e dip sü kût e de riz. Za rar i le, ic bar i - le sü kû tu mu zu boz dur mak i se, in sa fa, a da le te, gay ret-i va ta ni ye ye ve ha mi yet-i mil li ye ye bü tün bü tün zýt týr, mu ha lif tir. Þu â lar, 12. Þu â, s. 260 CÂ NÝ LE RÝN CÝ NA YET LE RÝ, KEN DÝ LE RÝ NE MÜN HA SIR BI RA KIL MA LI Ýs lâ mi ye tin pek çok ka nun-u e sa sî sin den bi ri si, Ve lâ te zi rû vâ zi ra tun viz ra uh râ (En âm Sû re si: 6:164) â yet-i ke rî me si nin ha ki ka tý dýr ki, Bi ri si nin ci na ye tiy le baþ ka la rý, ak ra ba ve dost la rý me sul o la - maz. Hal bu ki, þim di ki si ya set-i hâ zý ra da par ti ci lik ta raf tar lý ðýy la, bir câ ni nin yü zün den pek çok mâ - sum la rýn za ra rý na rý za gös te ri li yor. Bir câ ni nin ci - na ye ti yü zün den ta raf tar la rý ve ya hut ak ra ba la rý da hi þe nî gýy bet ler ve tez yif ler e di lip, bir tek ci na yet yüz ci na ye te çev ril di ðin den, ga yet deh þet li bir kin ve a da ve ti da mar la ra do kun du rup kin ve ga ra za ve mu ka be le-i bil mi si le mec bur e di li yor. Bu i se, ha - yat-ý iç ti ma i ye yi ta ma men zîr ü ze ber e den bir ze - hir dir. Ve ha riç te ki düþ man la rýn par mak ka rýþ týr - ma la rý na tam bir ze min ha zýr la mak týr. Ý ran ve Mý - sýr da ki his se di len ha di se ve buh ran lar bu e sas tan i le ri gel di ði an la þý lý yor. Fa kat on lar bu ra sý gi bi de - ðil; bi ze nis be ten pek ha fif, yüz de bir nis be tin de dir. Al lah et me sin, bu hâl biz de ol sa pek deh þet li o lur. Bu teh li ke ye kar þý ça re-i ye gâ ne: U huv vet-i Ýs lâ mi ye yi ve e sas Ýs lâ mi yet mil li ye ti ni o kuv - ve tin te mel ta þý ya pýp, mâ sum la rý hi ma ye i çin, câ ni le rin ci na yet le ri ni ken di le ri ne mün ha sýr bý rak mak lâ zým dýr. Hem, em ni ye tin ve â sâ yi þin te mel ta þý yi ne bu ka nun-u e sâ sî den ge li yor. Me se lâ, bir ha ne de ve ya bir ge mi de bir mâ sum i le on câ ni bu lun sa, ha ki kî a da let le ve em ni yet ve â sâ yiþ düs tur-u e sa sî si i le, o mâ su mu kur ta rýp teh li ke ye at ma mak i çin, ge mi ye ve ha ne ye i liþ me - mek lâ zým tâ ki mâ sum çý kýn ca ya ka dar. Ýþ te bu ka nun-u e sa sî-i Kur â nî hük mün ce â - sâ yiþ ve em ni yet-i da hi li ye ye i liþ mek, on câ ni yü zün den dok san mâ su mu teh li ke ye at mak, ga zab-ý Ý lâ hî nin cel bi ne ve si le o lur. E mir dað Lâ hi ka sý, s. 394 Y ýl lar dýr zih nim de Nu run bi rin ci ta le - be si Hu lu si cüm le si so ru i þa re ti dir. Hu lu si A ða be yi bi- rin ci ta le be ya pan sýr ne dir? Ne i le sü rek li bi rin ci li ði ka zan mýþ týr? Nu run bi rin ci ta le be si ol mak i - çin ne ler ya pý lýr? Ni ye Bar la Lâ hi ka sý nýn bü yük bir bö lü mü o na a it? A þa ðý da ki so ru lar bu sýr rý a ra la - mak i çin ken di me ve çev rem de ki - le re sor du ðum so ru la rýn sa de ce bir kýs mý. Üs ta dýn ya nýn da öm rü nü ge çir - miþ ol ma lý? Ha yýr! Sa de ce zi ya ret et miþ. O za man, çok faz la zi ya ret et - miþ ol ma lý? Ha yýr, sa de ce 8 de fa. Ta bi ya! Zü be yir, Sun gur A ða - bey ler gi bi dün ya dan sýy rý lýp, sa - de ce Nu ra vakf-ý ha yat et miþ tir! Ha yýr! O, su bay lý ðýn son ka de - me si o lan Al bay rüt be si ne ka dar ge lip, son ra e mek li ol muþ. Pe ki, ne o za man?... Bar la Lâ hi ka sý ndan an la dý ðým ka da rýy la söy le ye yim: Bu nun bir sýr rý Üs ta dýn þah si yet le ri ni çok i yi kav ra mýþ ol ma sý. Siz hiç Üs ta dý na Müþ fik Kar - deþ di ye hi tap e den i kin ci bir ta - le be gör dü nüz mü? Hu lu si A ða bey Üs ta dýn þah sý ný ü çe a yý rýr. Bun lar: 1- Þah si yet-i ha ki ki ye 2- U bu di yet ha lin de ki þah si yet 3- Hik met ve va zi fe es na sýn da ki þah si yet Bu nu bir mek tu bun da ki A ziz Üs tad, müþ fik kar deþ, muh te rem mü ca hid! 1 hi ta býn dan an la ya bi li - riz. E vet, Üs ta dýn þah si yet le ri ni a - yý ra ma yan kim se Üs ta dý na te sel li ve re mez Müs te rih o lu nuz, bu Nur lar a yak lar al týn da kal maz 2 de me ce sa re ti ni gös te re mez. Baþ ka bir sýr i se il let ve ik ti ra ný çok i yi a yý ra bil me si. Üs ta dý na mek tup yol la yan bir ta le be nin A sýl Üs tad Kur ân dýr 3 de me si ve ya o na say fa lar do lu - su met hi ye ye ri ne Bu kud sî be - ya na tý ya kýn dan din le mek, gör - mek ve gös ter mek iþ ti ya ký ný gös - ter dik. Siz de o el mas la rý gös te - rip bi zi u yan dýr dý nýz ve si le ol - du nuz 4 þek lin de yaz ma sý ay rý bir ma na ta þý yor. Hat ta Üs tad-ý muh te re mi min neþ re va sý ta ol - du ðu Söz ler 5 i fa de si i le Ri sa le-i Nur un Kur ân ýn ma lý ol du ðu - nu ne de re ce an la dý ðý ný gös te rir. Ken di si nin de yi miy le Nur lar la iþ ti ga li üç dev re ye ay rý lý yor. Bun lar; 1- Ken di si i çin is tin sah et mek, 2- Üs ta dýn em riy le- Söz le rin, muh te lif ta ba ka-i nâ sa te sir le ri ve ka bil-i cerh, lâ zý mü t-tas hih, mu cib-i i ti raz ci het le ri ni Üs ta - dý na arz ey le mek, Ri sa le-i Nur u aþk i le o ku mak. 3. Yi ne Üs ta dýn em riy le- Nur lu â sâr hak kýn da ki ih ti sas la rý ný arz ey le mek ve kar deþ le ri na mý na ba - zý Kur â nî müþ ki lat ve te red dü da tý ma kam-ý fey ze tak dim et mek. Bar la Lâ hi ka sý ndan Hu lu si A - ða be yi ta kip et me ye de vam e de - lim. Bir Nur Ta le be si nin vak ti nin na sýl geç ti ði ni an la ma ya ça lý þa lým. E li ne ge çen Nur la rý ilk baþ ta ba - ba sý na o ku tu yor. Da ha son ra es ki ho ca sý o lan Ýb ra him E fen diy le pay la þý yor. 6 Bir ba ký yor su nuz kom þu la rý na an la tý yor, bir ba ký - yor su nuz iþ ar ka daþ la rý o lan as - ker le re o ku yor. Þim di, ö zel lik le iç ti mâî ha yat ta o lan bir Nur Ta le be si na sýl ol ma lý? A i le si, ho ca la rý, kom þu la rý ve iþ ar ka daþ la rýy la il gi len me li, on la ra Nur la rý an lat ma lý ve o ku ma lý. Va kit mi yok? Or tam mü sa it mi de ðil? Hu lu si A ða bey bu nu en sý kýn tý lý dö nem ler de su bay i ken ya pý yor. E vet, ha yat-ý iç ti ma i ye de ol mak Nur Ta le be li ði ne en gel de ðil. Hat ta bu va sýf ta bi ri si nin bi rin ci ta le be ol ma sý bu nun en bü yük is pa tý. En gel, iç ti mâ i yât ta ne i çin ya þa dý ðý ný u nut mak ve â hir za ma - nýn fit ne le ri ne ye nik düþ mek. Ta - biî bu za man da bu nu ba þar ma nýn da çok zor ol du ðu a þi kâr. Bir soh bet es na sýn da Nur Ta - le be si de mek bü tün ha ya tý ný Ri sa - le-i Nur a ve ren de mek, bu ver - mek ne þe kil de o lu yor? di ye so - ran la ra Ben î mâ na Kur â na hiz - met i çin ya þý yo rum. Hiz met-i î - mâ ni ye ve Kur â ni ye i çin ya þa dý ðý - ný bil mek ve o na gö re dav ran mak. Her ne iþ te bu lu nur sa bu lun sun en e hem mi yet li ga ye si Nu run hiz me ti ni bil sin þek lin de ce vap ve rir. *** Yaz dý ðý nur la rýn de ði þik halk ta ba ka la rýn da na sýl bir et ki u yan - dýr dý ðý ný öl çen Üs tad Haz ret le ri ya zý lan her nüs ha yý de ði þik fýt rat - lar da ve va zi fe ler de bu lu nan ta le - be le ri ne yol lu yor. Da ha son ra i se de ði þik öv gü ler le ge len mek tup la - ra On la rýn hu su sun da siz le re ba - zý mü ra ca at ve is ti þa rem, tarz-ý te - lâk ki si ne da ir dir. On lar ha ki kat ve hak ol duk la rý na da ir de ðil dir 7 þek lin de ce vap ver mek zo run da kal ma sý i se il ginç bir du rum. Ýþ te bir sýr da sa ný rým bu ra dan çý ký yor. Ya zý lan bu Nur la ra Üs tad Haz ret le ri nin is te di ði tarz da ce - vap ve re bil di ði i çin Hu lu si A ða - be yin mek tup la rý Bar la Lâ hi ka - sý nda bir hay li faz la. Dik kat e di - lir se Hu lu si A ða bey, il gi li yer le ri de ði þik or tam lar da mü za ke re et - tik ten ve o ku duk tan son ra mad - de sel o la rak dik kat le ha zýr la dý ðý ce vap la rý Üs ta dý na ge ri yol lu yor. Hu lu si A ða be yin o ku ma sý nýn de re ce si i se aþk. Pe ki, aþk mer - Bar la de ne me le ri - 2 Siz hiç Üs ta dý na müþ fik kar deþ di ye hi tap e den i kin ci bir ta le be gör dü nüz mü? FURKAN DEMÝR fur kan de mir.com Albay Ýbrahim Hulusi Yahyagil te be sin de bir o ku ma na sýl o lur? Bir baþ ka a çý dan Hu lu si A ða bey Nur la rý e li ne al dý ðýn da na sýl o kur - du? Ce va bý ken di að zýn dan sý ra - sýy la a la lým: 1- Zih ni mi sa fi leþ ti rip Nur la rýn kar þý sý na, 2- Do la yý sýy la Kur ân ýn mec - mu a la rý nýn kar þý sý na, 3- Ve A ziz Muh te rem Üs ta dý - mýn med re se si ne, 4- Pey gam ber E fen di miz (asm) Hz. Rav za-i Sa a det le ri ne, 5- Ve ni ha yet Rab bü lâ le mîn Te â lâ ve Te kad des Haz ret le ri nin hu zur-u lâ me kâ nî si ne çý ký yo - rum. 8 Hat ta O Nur lar la iþ ti gal et me - di ðim za man lar, keþ ki en fâs-ý ma du de-i ha yat tan ol ma ya i di ler, di yo rum. 9 Si zi bil mem, a ma ben hiç böy le Ri sâ le o ku ya ma dým. Süb ha nal lah! Ri sa le na sýl o ku - nur ve o na na sýl â þýk o lu nur! Dün ye vî me ca zi a þýk la rýn ku lak la - rý çýn la sýn! *** O nu bi rin ci li ðe ta þý yan en bü - yük sýr lar dan bi ri si i se Ri sa le-i Nur un bel li bö lüm le ri nin ken di si ve si le siy le ya zýl ma sý. Üs tad Haz - ret le ri bu nu O nun su âl le ri ne ya - zý lan Mek tu bat ri sa le le ri ve o nun yaz dý ðý sa mi mî mek tup la rý, o nun ye rin de pek çok in san la rý Ri sa le-i Nur da i re si ne cel bet miþ ve e di - yor 10 þek lin de i fa de e di yor. Ken - di si nin bi za ti hî sor ma dý ðý ký sým la - rý Ba zen zih ni me bir þey ge lir ve ken di siy le hay li meþ gul et ti rir. He men ilk mek tu bu nuz da be nim zih ni mi iþ gal e den bu þe yin ce va - bý ný bu lu rum. 11 þek lin de i fa de e - der. Üs tad i se bu nu ih lâ sý nýn ke - ra me ti o la rak ni te ler ve sü rek li tek rar e den bu ha li ye ni ya zý lan ve da ha o na gön de ril me yen ri - sâ le le rin mev zu u nu teþ kil e den bir e sa sý mek tu bun da ya zar di - ye rek i fa de e der. Bu a ra da u nut ma dan baþ ta Üs - tad i le sa de ce 8 de fa gö rüþ tü ðü nü söy le miþ tim. Hu lu si A ða be yin ta - bi riy le Bun lar i ti ba rî bi rer tak - sim. Ehl-i zevk i çin bu tak si me ih - ti yaç kal mý yor. 12 Üs ta dýn ta bi riy le i se Biz den u zak de ðil. Her gün çok de fa be ra be riz. 13 Þim di da ha an la þý lýr ol du ga li ba. Pe ki, Hu lu si A ða be yi bu hiz me - tin i çe ri sin de tu tan en ö nem li ö - zel lik ney di? Üs tad der ki: se bat ve me ta net ve ih lâs ta bi rin ci li ði mu ha fa za e - di yor 14 Ay rý ca Hu lu si ih lâ sýy - la di ye de vam e der. Ha tý ra la ra bak tý ðý nýz za man, Hu lu si A ða bey ken di siy le ko nu þan la ra kar þý ö zel - lik le Ýh lâs ve U huv vet ü ze ri ne vur gu yap tý ðý ný gö rür sü nüz. De - mek ki hiz met te ka la bil mek Ýh lâs ve u huv vet düs tur la rý ný ge rek ti ri - yor. Bu düs tur la rý ye ri ne ge ti re - me yen ler i se gün den gü ne da i re - den u zak la þý yor. Son o la rak siz ce Nu run bi rin ci ta le be si o lan bir ki þi þef kat to ka tý yer mi? E vet Hiz met-i Kur â ni ye de bu lu na na, ya dün ya o na küs me li ve ya o dün ya ya küs me li. Tâ, ih - lâs la, cid di yet le hiz met-i Kur â ni - ye de bu lun sun. Ýþ te, Hu lû si nin kal bi çen dan lâ ye te zel zel i di. Fa - kat bu va zi yet o nu fü tu ra sevk et - ti ðin den, þef kat li to kat ye di. Yi ne o nun de yi miy le Cad de-i Küb râ-yý Kur â ni ye o lan þu mes - le ði miz den þim di ay rý lan lar, Al lah rý zâ sý i çin o lan, Ri sâ le-i Nûr hiz - me tin de me sâ i yi terk e den ler dir. De mek ki ha ki kî me sai sa at le ri - miz Ri sa le-i Nur hiz me ti i le uð - raþ tý ðý mýz da ki ka lar. Mer kez de Nur o lun ca, di ðer iþ le ri de bu me - sa i ye gö re a yar la mak ge re ki yor. Da ha baþ ka sýr yok mu der si - niz? El bet te var. Hu lu si A ða be yin Âl-i Re sûl den 15 ol ma sý gi bi Da ha far ký na va ra ma dý ðým ni ce sýr lar Hu lu si A ða bey den çý ka ra ca ðý - mýz da ha bir çok ders ol du ðu mu - hak kak. Fa kat, sa de ce a ða bey le rin de di ko su nu yap mak tan ve ya on - la ra a it þey le ri slo ga nik ta bir le re dö nüþ tür mek ten Rab bim bi zi men ey le sin. Sa hi, Hu lu si Yah ya gil si ze ne yi i fa de e di yor? Ve ya siz ce bir Nur Ta le be si ne ne yi i fa de et me li? Rab bim! Nur a hak kýy la ta le be ol ma yý, ta le be li ði an la ya bil me yi ve ta le be o la rak ve fat et me yi na sib ey le sin Not: Bu sýr la ra ek le mek is te di - ði niz sýr lar var i se ba na u laþ týr ma - ný zý ö nem le ri ca e di yo rum. Dip not lar: 1- Bar la Lâ hi ka sý, s Bar la Lâ hi ka sý, s Bar la Lâ hi ka sý, s Bar la Lâ hi ka sý, s Bar la Lâ hi ka sý, s Bar la Lâ hi ka sý, s Bar la Lâ hi ka sý, s Bar la Lâ hi ka sý, s Bar la Lâ hi ka sý, s Kas ta mo nu Lâ hi ka sý, s Bar la Lâ hi ka sý, s Bar la Lâ hi ka sý, s Kas ta mo nu Lâ hi ka sý, s Kas ta mo nu Lâ hi ka sý, s A. Ba dýl lý, Mu fas sal Ta rih çe-i Ha yat, s. 50.

3 Y HABER 3 Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü Ha ber Mü dü rü Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Mus ta fa DÖ KÜ LER An ka ra Tem sil ci si 09 Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: 515 Ýs tih ba rat Þe fi Meh met KA RA Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: Ge nel Mü dür Rek lam 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: Spor E di tö rü Koordinatörü Re cep TAÞ CI E rol DO YURAN 36 AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni Ya yýn Ko or di na tö rü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 24 Recep 1433 Ru mî: 1 Haziran 1428 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý OKULA ÝHTÝYAÇ VAR ZORUNLU EÐÝTÝMDE '4+4+4' FORMÜLÜNÜN DEVREYE GÝRMESÝYLE OKULA GÝDECEK ÖÐRENCÝ SAYISI 2 MÝLYONA ÇIKACAK. 100 TANESÝ ÝSTANBUL'DA OLMAK ÜZERE TOPLAM 800 YENÝ OKUL ÝNÞA EDÝLMESÝ GEREKECEK for mü lüy le a çýk la nan 12 yýl lýk zo run - lu e ði tim uy gu la ma sý Tür ki ye de ye ni o kul ta le bi o luþ tu ra cak. 7 i le 14 yaþ a ra sýn da 10.5 mil yon ço cuk bu lu nur ken 5-6 yaþ a ra lý ðýn da yak la þýk 2 mil yon ço cuk bu lu nu yor. Mil li - yet in ha be ri ne gö re, ye ni e ði tim sis te mi nin dev re ye gir me siy le bir lik te ço cuk lar i çin de eks tra o kul ve ders lik ta le bi gün de me ge li - yor. E VA De ðer le me Ge nel Mü dü rü Can sel Tur gut Ya zý cý, du ru mun cid dî bo yut lar da ol du ðu nu be lir te rek, Her kes o la ya ders lik di ye ba ký yor, a ma met re ka re ö nem li de di. Öð ren ci ba þý na 2 met re ka re lik ders lik düþ - me si ha lin de 4 mil yon met re ka re ders li ðe ih ti yaç o la ca ðý ný vur gu la yan Ya zý cý, Yurt dý - þýn da bir ders lik te or ta la ma ço cuk öð - LYS ye gi re cek le re u ya rý lar GEDÝZ Ü ni ver si te si Reh - ber lik ve Psi ko lo jik Da - nýþ ma ný Or han Kes kin, Sý na výn en zor lu kýs mý, so ru lar dan çok ilk 15 da - ki ka dýr. Bu bö lü mü ra - hat ge çi ren, he de fi ne u - la þýr. Bas ký al týn da e zi lip stres le ba þe de me yen se kay be der. de di. LYS nin il ki, Cu mar te si gü nü ya - pý la cak. Pa zar gü nü ve ö nü müz de ki haf ta so nu da he ye can de vam e de - cek. A day la rýn yo ðun bir bas ký al týn da ol du ðu na i þa ret e den Reh ber lik ve Psi ko lo jik Da nýþ ma ný Kes kin, Bu du rum, sý - nav sý ra sýn da pa ni ðe ne den o la bi lir. So ru lar - dan ön ce bu nun üs te - sin den gel mek ge re kir. þek lin de ko nuþ tu. Ö zel - lik le ilk 15 da ki ka ya dik - kat e dil me si ni is te ye rek þun la rý söy le di: Sý na výn en zor bö lü mü ilk da ki - ka lar dýr. Be yin stres ü - re tir, ki þi bo ca la ya bi lir. He de fe u laþ mak i çin bu bö lü mü so run suz, pa - nik yap ma dan ge çir - mek ten baþ ka yol yok. O ilk an lar da su iç mek, de rin ne fes al mak, ba - þa rý nýn ö nün de hiç bir en gel ol ma dý ðý ný dü - þün mek o lum lu so nuç ve re cek tir. Bu sý nav da sa de ce bil gi dü ze yi ne ba kýl maz, ay ný za man - da he ye can, kay gý, da - ya nýk lý lýk, sü rek li lik ve mü ca de le ci lik de öl çül - mek te dir. Or han Kes - kin, LYS de za man la ya - rýþ ha lin de ol ma nýn, bas ký yý ve yan lýþ yap ma ih ti ma li ni art týr dý ðý ný da di le ge tir di: So ru la rýn yüz de 10 u çok ko lay, yüz de 20 si ko lay, yüz - de 40 ý nor mal, yüz de 20 si zor, yüz de 10 u da çok zor dur. Zor so ru lar, sý na výn her han gi bir bö - lü mün de öð ren ci le rin kar þý sý na çý ka bi lir. Bu bi - rin ci so ru da o la bi lir, o - nun cu so ru da o la bi lir. Zor la yan so ru la ra ta kýl - ma mak, hem za ma ný i yi kul la na rak di ðer so ru la - ra sü re kal ma sý ný hem de pa nik ya þan ma ma sý - ný sað lar. Ýz mir / ci han KUPON NO: 7 Yazýcý, 2 milyon öðrenci için 50 binin üzerinde derslik ve 800 civarýnda okul yapmak gerekiyor" dedi. re nim gö rü yor. Bu ra kam Tür ki ye de i se 45 e ka dar çý ka bi li yor de di. Ya zý cý, bir o ku - lun or ta la ma 3-4 bin met re ka re bü yük lü - ðün de ol du ðun dan yo la çý ka rak, bu ka dar öð ren ci i çin çok bü yük öl çek li ya tý rým la ra ih ti yaç bu lun du ðu nu di le ge tir di. Ýl köð re - tim ve li se ol mak ü ze re Tür ki ye de 60 bin o - kul ol du ðu nu be lir ten Ya zý cý, 2 mil yon öð - ren ci i çin 50 bi nin ü ze rin de ders lik ve 800 ci va rýn da o kul yap mak ge re ki yor. Ýs tan - bul da 10 yýl da yal nýz ca 24 bin ders lik ya pý la - bil miþ di ye ko nuþ tu. ÝS TAN BUL Ý ÇÝN 100 O KUL GE REK ÝSTANBUL'DAKÝ 5-6 yaþ a ra sýn da ki ço cuk sa yý sý - nýn 270 bin ol du ðu nu i fa de e den Ya zý cý, Bu du - rum da Ýs tan bul da 6 bin 800 ders lik ge re ki yor. Bu da sa de ce Ýs tan bul i çin 100 ye ni o kul an la mý na ge li yor. Öð ren ci le rin bel li bir bö lü mü nü ö zel o kul - da o ku du ðu nu, a ma bu o ra nýn çok yük sek ol ma - dý ðý ný di le ge ti ren Ya zý cý, Ýs tan bul da 7-14 yaþ a ra - sýn da ki ço cuk la rýn e ði tim gö re ce ði 98 bin ders lik var. Ö zel o kul da ki ders lik sa yý sý i se 5 bin de di. MA LÝ YET, 1.9 MÝL YAR LÝ RA Can sel Tur gut Ya zý cý, bu ka dar sa yý da o kul yap - ma nýn, bu o kul la rýn ya pý la ca ðý ar sa la rý bul ma nýn ko - lay ol ma dý ðý ný vur gu la ya rak, Ar sa nýn be da va ol du - ðu nu dü þü nür sek Ýs tan bul da 256 mil yon li ra lýk o - kul la rýn in þa at ma li ye ti çý ký yor. Tür ki ye ge ne lin de i se bu ra kam 1.9 mil yar li ra ya çý ký yor. Bun lar ar sa ha riç ra kam lar de ðer len dir me si ni yap tý. Ýs tan bul da ar sa - la rýn az ve pa ha lý ol ma sý ne de niy le o kul la rýn ya pý la - ca ðý a lan la rýn cid dî bir so run ol du ðu nu kay de den Ya - zý cý, Ýs tan bul a 100 o kul ge re ki yor ve bun lar i çin ih ti - yaç du yu lan ar sa bin met re ka re. Ýs tan - bul da ar sa nýn met re ka re si ni de or ta la ma 2 bin li ra - dan he sap lar sak en az 600 mil yon li ra ar sa de ðe ri çý - ka bi li yor. Ýn þa at ma li ye tiy le bu mik tar Ýs tan bul i çin 1 mil yar li ra ya u la þý yor. Tür ki ye ge ne lin de i se 800 o kul i çin i se ra kam e pey yük se li yor di ye ko nuþ tu. ir ti ni as ya.com.tr Bu kri zin far ký 2010 da re fe ran dum la ka bul e di - len mi ni a na ya sa pa ke ti yü rür lü ðe gir - 12Eylül me den ön ce ki dö nem de hü kü met le yar gý a ra sýn da ya þa nan kriz le rin ço ðu, yük sek yar gý or gan la rý nýn ya sa ma ve yü rüt me or gan la rý - na yö ne lik mü da ha le le rin den kay nak la ný yor du. A na ya sa Mah ke me si nin Mec lis te AKP-MHP iþ bir li ðiyle ve 411 oy la ka bul e di len ba þör tü sü dü zen le me si ni ip ta li ve ar dýn dan AKP hak kýn da a çý lan ka pat ma dâ vâ sýn da ha zi ne yar dý mýn dan kýs mî mah ru mi yet ka ra rý bu nun ti pik ör nek le ri. Ay ný þe kil de, 2007 de ki cum hur baþ ka ný se çim sü re cin de yi ne AYM nin ver di ði 367 ka ra rý da. Ke za Da nýþ tay ýn, ba þör tü sü ya sa ðý nýn de va mý yö nün de ki ýs ra rý ný de vam et tir me si ve YÖK ün kat sa yý ka rar la rý ný de fa lar ca ge ri çe vir me si de. AYM ve Da nýþ tay dan sâ dýr o lan bu tür her ka rar son ra sýn da Baþ ba kan mil lî i ra de vur gu la - rýy la Her kes had di ni bil me li çý kýþ la rý yap tý. Ve bun lar top lum da mâ kes bu lup des tek al dý. AYM yi ve HSYK i le bir lik te o nun ü ze rin den Da nýþ tay la Yar gý tay ý ye ni den ya pý lan dýr ma so nu - cu nu ve re cek o lan mi ni a na ya sa pa ke ti nin yüz de 58 oy la ka bu lün de bu nlarýn da ro lü bü yük tü. Ve pa ket yü rür lü ðe gir dik ten son ra AYM ve Da nýþ tay dan ya sa ma ve yü rüt me ye mü da ha le ni te li ði ta þý yan kay da de ðer bir ka rar çýk ma dý. Bu nun ya kýn dö nem de ki tek is tis na sý, Mil lî E - ði tim Ba kan lý ðýn ca çý ka rý lan 19 Ma yýs ge nel ge si hak kýn da Da nýþ tay ýn ver di ði yü rüt me yi dur - dur ma ka ra rý. A ma o da pra tik te bir so nuç do - ður ma dý. Son ra sýn da Ba kan lýk kap sam lý bir yö - net me lik de ði þik li ði ya pa rak ko nu yu nok ta la dý. Da nýþ tay bun dan son ra da fark lý bir sür priz ya par mý, bi le mi yo ruz. Hep bir lik te gö re ce ðiz. Bu na kar þý lýk, ün þe kil den red di ta le - bi ni ge ri çe vi ren AYM, KHK lar la ger çek leþ ti ri - len ba zý kri tik dü zen le me ler le il gi li o la rak a çý lan ip tal dâ vâ la rýn da hâlâ bir ka ra r ver miþ de ðil. Ya ni, þu an da ki du rum, ya sa ma ve yü rüt me i - le yük sek yar gý a ra sýn da ki ge ri li min bit miþ gö - rün dü ðü ye ni ve fark lý bir tab lo ya i þa ret e di yor. An cak tam bu nok ta da yi ne yar gý kay nak lý bek len me dik bir kriz pat lak ver di. Bu de fa ki kri - zin çý kýþ ad re si, KCK so ruþ tur ma sý ný yü rü ten ö - zel yet ki li a ðýr ce za mah ke me si sav cý la rý i di. Te rör ör gü tü men sup la rýy la gö rü þen MÝT Müs te þa rý nýn þüp he li sý fa týy la i fa de ye ver me ye çað rýl ma sý Baþ ba ka nýn sert tep ki si ne ko nu ol du. Er do ðan ýn ko nuy la il gi li son be yan la rý þöy le: Bu ra da yar gý ta ma mýy la her þe yi bir ke na ra ko yup, hat ta ya sa yý bir ke na ra koy mak su re tiy le yü rüt me a la ný na da gir me gi bi bir a dý mý at mýþ ol du. (...) MÝT Müs te þa rý i le il gi li (...) þüp he li sý - fa týy la ça ðýr dý ðý nýz za man her þey alt üst o lu yor. Bir de fa dev le tin iþ le yi þi ne ço mak so ku lu yor. Bu i yi ce çiz me yi a þan bir þey ol du. (...) E ðer a la cak sa nýz o za man be ni a lýn, o nu de ðil. Çün - kü ta li ma tý ve ren be nim. Ta li mat ve ri len a lýn - maz. (...) Te rör le mü ca de le e der ken bü tün enstrü man la rý mý kul lan mak du ru mun da yým. Ve yar gý kal kýp bu in san la ra yar dým cý ol ma sý ge re kir ken tam ak si ne çok da ha fark lý birþey le bi zim e li miz, a ya ðý mýz du ru mun da o lan, bu ka - dar ö nem li o lan ku rum la rý bir en di þe ye, þüp he - ye sevk e der se bu in san lar ya rýn na sýl ça lý þa cak? (CMK) 250. mad de ce za hu ku kun da ki bü yük bir yet ki si ni a de ta ken di sin de top la mýþ. Böy le bir ya pý var. Ve bu nu da is te dik le ri gi bi de ðer - len di ri yor lar. Bu mad de had din den faz la bir yet - ki a la ný do ðu ru yor ve a de ta Biz dev let i çin de dev le tiz ha va sý na bu i þi so ku yor. Ve Ben dev let i çin de ay rý bir gü cüm, dev le tim. Ben cum hur - baþ ka ný na va rýn ca ya ka dar hep si ni is te di ðim an - da bu ra ya ça ðý rý rým... ( ta rih li ga ze te ler) Ön ce ki hu ku ku ve de mok ra si yi ör se le yen yar gý mü da ha le le rin de mað dur ko num da gö - rü nen ik ti da rýn, bu de fa MÝT i sa hip le nen ve dev let le i yi ce bü tün leþ miþ bir po zis yon da ta výr koy ma sý, ge li nen nok ta nýn il ginç bir gös ter ge si. Ba ka lým, mað dur ken kit le ler nez din de prim yap tý ran tep ki ler, ha kim ve muk te dir ko num da ve ril di ðin de ne gi bi so nuç lar or ta ya ko ya cak?

4 4 14 KÜLTÜR SANAT HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE Y Fakat o kulak, küfürle týkandýðý zaman, o leziz, mânevî, yüksek savtlardan mahrum kalýr. Ve o lezzetleri îras eden avazlar, mâtem sesine inkýlâp eder. Kalbde, o ulvî hüzünler yerine, ahbabýn fýkdanýyla ebedî yetimlikler, mâlikin ademiyle nihayetsiz vahþetler ve sonsuz gurbetler hasýl olur. Ýþârâtü l-ý câz Müzik ve saðlýk M ü zik ru hun gý da sý dýr" sö zü ne ar týk "kal - bin de de mek ge re ki yor. Çün kü ABD li bi lim a dam la rý nýn yap tý ðý bir a raþ týr ma bu nu des tek ler ni te lik te. ABD Mary land Ü ni ver si te si Týp Mer ke zi Kar di yo lo ji Mer ke zi Baþ ka ný Dr. Mic ha le Mil ler se vi len bir mü zi ðin din len me si sý ra sýn da kan da mar la rý nýn ge niþ le di ði ni söy lü yor. Mil ler "Kan da mar la rý o sý ra da týp ký kah ka ha a týl dý ðý ve ya kan la il gi li i lâç a lýn dý ðý sý ra da kiy le ay ný de re ce de ge niþ li yor de miþ. Da mar lar a çýl dý ðýn da kan da ha sa kin ve dü zen li ak ma ya baþ lý yor ve bu sý ra da kalp kriz le ri ve felç le re yol a çan pýh tý la rýn o luþ ma sý a za lý yor muþ. Ya pý lan a raþ týr ma ya gö re gö nül lü ler sev dik le ri mü zi ði din ler ken kan da mar la rý % 26 o ra nýn da ge niþ ler ken, hoþ lan ma dýk la rý mü zi ði din le dik le rin de i se % 6 o ra nýn da da ra lý yor muþ. A me li yat lar da da mü zik kul la ný lý yor Do ðuþ tan be yin en gel li Nat ha li e he nüz 3 ya þýn da bir ço cuk tu. Nat ha li e nin ne fes a lýþ ve ri þi ni dü zen le mek i çin bir hor tum ta kýl ma sý ge rek miþ tir. An cak kü çük kýz el ve a yak la rýy la bu ya ban cý cis me kar þý koy mak ta dýr. New York ta ki Týp Mer ke zi nde sa kin leþ ti ri ci i lâç ye ri ne mü zik ter cih e dil miþ. Dr. Jo an ne Lo ewy ya ta ðýn u cu na mon te et ti ði trom pe te bir kaç de fa vu ra rak Nat ha li e yi sa kin leþ tir me yi ba þar mýþ. Dok tor, trom pe te her vur du ðun da kü çük ký zýn kalp ri tim le ri ve so luk a lýþ ve ri þi dü ze ne gir miþ. Al man ya nýn Hel ler sen Spor Has ta ne sin de i se has ta lar mü zik eþ li ðin de a me li yat e dil me ye baþ lan mýþ. Has ta ne nin a nes te zi uz man la rýn dan Ralph Spint ge, a me li yat lar da has ta la ra ve ri len sa kin leþ ti ri ci mik tar ký sa sü re de ya rý ya rý ya dü þer ken mü zik le ya tý þan has ta la rýn da ha ký sa sü re de i yi le þe rek ta bur cu e dil di ði be lir ti li yor. Co lo ra do Ü ni ver si te si nin 1996 yý lýn da ki üç haf ta lýk ça lýþ ma sýn da 10 felç li has ta ya her gün 30 da ki ka ol mak ü ze re rit mik u ya rý cý mü zik din le til miþ. Bu has ta la rýn yü rü me be ce ri le rin de ba riz bir ge liþ me ol du ðu göz len miþ. Mü zik te ra pis ti De fo ri a La ne mü zi ðin ço cuk lar da ba ðý þýk lýk sis te mi nin iþ le vi ni art týr dý ðý ný vur gu la mýþ. Te ra pist ler ho þu nu za gi den mü zik ih ti ya cý nýz o lan dýr di yor lar. Tür ki ye de de ba zý dok tor la rýn a me li yat la rý mü zik eþ li ðin de yap tý ðý ný med ya da o ku yo ruz. Os man lý da mü zik le te da vi Ta rih çi ler Or ta çað Av ru pa sý nda zi hin sel en gel li in san la rý te da vi et me yi bý ra kýn ö lü me terk et tik le ri ni söy ler ler. O dö nem Os man lý top lu mun da bu has ta la ra na sýl yak la þýl dý ðý nýn en ba riz gös ter ge si i se ta bi ki dört bir ta ra fa ya yýl mýþ da rü þ-þi fa lar dýr. Bun lar dan bi ri ni E dir ne de gör müþ ve gez miþ tim. Yem ye þil bir me kân da, gü rül tü den u zak, hu zu run kay na ðýn da e hil el ler de su yun, mü zi ðin i yi leþ ti ri ci ö zel li ðiy le te da vi o lan has ta la ra, Fa ra bi, Ýb ni Si na, Ha þim Bey, Ha san Þu ri gi bi ya zar la rýn e ser le rin de han gi ma kam la rýn han gi has ta lýk la ra i yi gel di ði an la tý lýr. Me se lâ Rast ma ka mý nýn fel ce, baþ ve göz að rý sý na, Uþ þak ma ka mý a yak la ra i yi gel mek le bir lik te ay rý ca uy ku ve in sa na gül me his si ver mek te, Hü sey ni ma ka mý ka ra ci ðer, kalp, Ni ha vent kan do la þý mý, kas lar, Sa ba ma ka mý (sa bah e za ný nýn o kun du ðu ma kam) ce sa ret ve kuv vet, Se gâh kalp, be yin i çin fay da sað la mak ta ol du ðu i fa de e di lir. El bet te bu bil gi nin u zun sü ren týb bî a raþ týr ma lar la des tek len me si ö nem li. Yýl lar dýr mü zik le te da vi ko nu sun da ça lý þan ve Tü ma ta i sim li mü zik le te da vi gru bu nun ku ru cu su Doç. Dr. Rah mi O ruç Gü venç þun la rý söy lü yor: Mü zik le te da vi yi en çok stres, dep res yon, þi zof ren gi bi psi ko lo jik ra hat sýz lýk lar ve çe þit li að rý lar da kul la ný yo ruz. Me se lâ dep res yon se vi len bir ob je nin kay býy la o lu þur. Mü zik se vi len ve kay bo lan ob je nin ye ri ne ge çer. Mü zik duy gu lar da ki blok la rý a ça rak gev þe me yi sað lar. Su yun a ký þý i le ki þi nin su yun bir ko lu ol ma bað lan tý sý ku ru lur. B U L M A C A SOL DAN SA ÐA 1. Kur'ân-ý Ke rim o ku ma i þi. - Ak de niz böl ge si bit ki ör tü sü. 2. So kak kor ku su. - Bed du â. 3. Be di üz za man Hz.le ri nin es ki Sa id dö ne mi ne a it bir e se ri. - A rap ça da su. 4. Ýmralý sakininin adýnýn ký sa ca söy le ni þi. - Es ki dil de ni met ler. 5. Ý tal ya'nýn baþ þehri. - Ýs pan ya'da bir þe hir. 6. Ýdarî ve siyasî gücü kullanabilme. 7. Çe þit li bel ge ve iþ lem le re ge çer lik ka zan dýr mak ve ya sa nýn ön gör dü ðü di ðer gö rev le ri ye ri ne ge tir mek le yü küm lü, bel li ni te lik le ri ve ken di ne öz gü bir hu kuk sta tü sü o lan ka mu gö rev li si. - Tan ta lý sim ge le yen harf ler. - Ke li me ba þýn da kul la ný lan bir o lum suz ön ek. 8. Zor lu hýnç, in ti kam ar zu su. - Af ri ka'nýn ba tý sýn da bir ül ke. 9. Or ta bü yük lük te, çok pul lu, küt baþ lý, gü müþ renk te, be yaz et li bir ba lýk. - Göz de ak ta ba ka. 10. Dün ya mý zýn uy du su. - Ba ðýþ la ma. - Ar na vut luk'un baþ þehri Merhum BEKÝR BERK DÜNKÜ BULMACANIN CEVABI yâd e di li yor TÜRKÝYE DE ÝNANÇLARI YÜZÜNDEN MAÐDUR EDÝLEN BÝNLERCE VATANDAÞI SAVUNAN AVUKAT BEKÝR BERK, VEFATININ 20. YILI MÜNASEBETÝYLE ESKADER TARAFINDAN DÜZENLENEN BÂBIÂLÝ SOHBETLERÝ NDE BUGÜN YÂD EDÝLECEK. TÜRKÝYE DE geç miþ yýl lar da i nanç la rý yü zün den mah ke me le re düþ müþ bin ler ce Nur Ta le be si ni sa vu nan a vu kat Be kir Berk, ve fa tý nýn 20. yý lý mü na se be tiy le ES KA DER ta ra fýn dan yâd e di li yor. Bâ bý â li Soh bet le ri çer çe ve sin de ki an ma top lan tý sý, Ti maþ Ki tap kah ve de bu gün sa at de baþ la ya cak. Ha zýr la nan a fiþ te Ma sum la rýn, maz lûm la rýn, mað dur la rýn ve maz nun la rýn ef sa ne a vu ka tý Be kir Berk in rah met, min net ve þük ran la a ný la ca ðý vur gu la ný yor. BAÞ TA BE DÝ ÜZ ZA MAN OL MAK Ü ZE RE BÝR ÇOK DÝN DA RI SA VUN DU Top lan tý da Meh med Fý rýn cý, Meh met Þev ket Ey gi, He ki moð lu Ýs ma il, Prof. Dr. Nev zat Yal çýn taþ, Av. Gül te kin Sa rý gül, Prof. Dr. Ser vet Ar ma ðan, Sa ba hat tin Ak sa kal, Av. Sa fa Mür sel, Ýs lâm Ya þar, Ha luk Ý ma moð lu, Av. Ýb ra him Ün lü ve Dur sun Gür lek ko nuþ ma cý o la rak ka tý la cak lar. Ko nuþ ma cý lar, Be kir Berk in ef sa ne vî ha ya tý ný, hiz met le ri ni, i de al le ri ni ve baþ ta Be di üz za man Haz ret le ri ol mak ü ze re bir çok din dar in sa ný mah ke me ler de na sýl kah ra man ca sa vun du ðu nu an la ta cak lar. Meh met Nu ri Yar dým ýn yö ne te ce ði top lan tý ya Be kir Berk in e þi Þük ran Berk ve oð lu Zü be yir Berk in ya ný sý ra di ðer ak ra ba la rý da ka tý la cak. Des tan sý bir ha ya tý o lan A vu kat Be kir Berk, Tür ki ye de 1960 lý ve 70 li yýl lar da bin den faz la mah ke me de 163 ncü mad de den yar gý la nan i nanç lý in san la rý mý zý sa vun muþ ve he men he men hep si nin be ra at et me si ni sað la mýþ tý. Be kir Berk, 14 Ha zi ran 1992 ta ri hin de Ýs tan bul da ve fat et miþ ve E yüp Sul tan Me zar lý ðý na def ne dil miþ ti. Kül tür Sa nat Ser vi si M A L A K A R Ý A T A A M E L Ý K A A Y E T M E K A N Ý K Y A M A A L E M S H A N L S E L E F Y A K Y E I E T A L O N N E T N E M T E L E F O N K E M Ý K F A T Ý H P Ý K H E L Ý K L A Ý N N A A A D E M YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA 1. A me ri ka ký t'a sýn da sü rü ler ha lin de bir may mun tü rü. - Ki lo am pe rin ký sa sý. 2. A ma zon or man la rý i çin de ba tak lýk lý böl ge. - Ýn gi liz cede ta mam ma na lý ke li me nin söy le ni þi. 3. Va gon la rý çe ken mo tor lu güç. 4. Ý ki nes ne a ra sýn da ki boþ luk. - Ba tý top lum la rýn da ba yan a dý. 5. Ý li yö ne ten mül ki a mir. - Or du nun ký sa sý. - Ar go da bir ses len me ni da sý. 6. Di ðe ri ne gö re da ha ha fif o lan. 7. De mok ra tik hak ve öz gür lük le rin bas ký al týn da tu tul du ðu, bü tün yet ki le rin bir el de ve ya kü çük bir yö ne ti ci gru bu nun e lin de top lan dý ðý de mok ra tik ol ma yan. 8. Da ya nýk lý lýk, se bat. 9. Ü ze rin de e zan o ku nan ku le. - Hi tit le re ve ri len bir i sim. 10. Tar la ký yý la rý ný be lir le mek i çin ya pýl mýþ top rak set. - Gir mek ten e mir. 11. Es ki Türk ler de din gö rev li si. - E mi le Zo la'nýn ün lü ro ma ný. 12. Ku þat ma, çe vir me. - Mey dan, sa ha Al ba ra ka Türk Ge nel Mü dü rü Fah ret tin Yah þi, Dün ya da hiç bir ya zý ya Ýs lâmda ki ka dar ö nem ve ril me miþ tir, çün kü hiç bir ya zý i - man duy gu suy la ya zýl ma mýþ týr dedi. FOTOÐRAF: AA Kur ân i le bir lik te a de ta ya zý da i man et ti ALBARAKA Türk ta ra fýn dan dü zen le nen 3. Al ba ra ka U lus la ra ra sý Hat Ya rýþ ma sý ö dül le ri, Ce mal Re þit Rey Kon ser Sa lo nu nda ki tö ren le sa hip le ri ni bul du. Tö ren de ko nu þan Al ba ra ka Türk Ge nel Mü dü rü Fah ret tin Yah þi, Ýs lâm di ni nin, i çi ne doð du ðu A rap top lu mu nu 23 yýl da e þi gö rül me miþ þe kil de ge liþ tir di ði ni, ol gun laþ týr dý ðý ný, Ýs lâmýn bir din ol mak la bir lik te ha ya týn bü tün a lan la rý ný et ki le yen bir kül tür de ol ma ni te li ði ta þý dý ðý ný söy le di. A rap ya zý sý nýn Kur ân-ý Ke rim in in di ril di ði dö nem de düz ve hat sýz bir ya pý sý bu lun du ðu nu vur gu la yan Yah þi, Haz re ti Mu ham med in (asm) vefatýndan son ra Kur ân ço ðal týl ma ya baþ la dý ðýn da ke li me le rin an lam la rý nýn doð ru an la þýl ma sý i çin ilk o la rak harf le re ha re ket ve nok ta la ma lar ek len di ði ni an lat tý. Yah þi, Kur ân-ý Ke rim le bir lik te a de ta ya zý da i man et ti, Ýs lâm laþ tý. Sa de ce A rap ça ol mak tan çý ka rak Kur ân ya zý sý ha li ne gel di. Böy le ce ya zý, Ýs lâm me de ni ye ti nin en ö nem li ta þý yý cý un su ru ol du. Dün ya da hiç bir ya zý ya Ýs lâm da ki ka dar ö nem ve ril me miþ tir, çün kü hiç bir ya zý i man duy gu suy la ya zýl ma mýþ týr de di. Ýs tan bul / a a Top ka pý Sa ra yý nda Ha rem-i Hü ma yu nu Ser gi si açýldý PADÝÞAHIN E vi: Top ka pý Sa ra yý Ha rem-i Hü ma yu nu Ser gi si, Mil lî Sa vun ma Ba ka ný Ýs met Yýl maz ve Fe ner Rum Pat ri ði Bart ho lo me os un da a ra la rýn da bu lun du ðu çok sa yý da dâ vet li nin ka tý lý mýy la Top ka pý Sa ra yý nýn Has A hýr bö lü mün de a çýl dý. Top ka pý Sa ra yý Mü ze si Baþ ka ný Prof. Dr. Ýl ber Or tay lý Top ka pý Sa ra yý ve Ha rem ko nu sun da bil gi ler ver di. Or tay lý, þun la rý söy le di: Top ka pý Sa ra yý, bü yük Rö ne sans ay dý ný ve yer yü zü a teþ li si lâh lar dev ri nin ilk bü yük ma re þa li Fa tih Sul tan Meh med ta ra fýn dan in þa et ti ril miþ tir. Dö nem i çin de ge niþ le miþ tir. Ýlk 4 pa di þah bu ra da öl me miþ ler, se fer ler de ha yat la rý so na er miþ tir. Bu ra da ha re mi ilk kur du ran da sev gi li zev ce si Hür rem Sul tan ýn ta le bi ü ze ri ne Ka nu nî Sul tan Sü ley man Han dýr. Bü yük Mi mar Si nan ýn Top ka pý Sa ra yý nda ki tek he di ye si, tek mi ra sý da Ha rem bö lü mü dür. Bu mü es se se nin ve bu bi na nýn A da let Ku le si nin ba tý sýn da yer a lan kül li ye nin her þey den ev vel pa di þa hýn e vi ol du ðu nu u nut ma ma mýz ge re kir. O bir ev dir. Bü tün çað daþ sa ray la rýn i çin de en mü te va zý o la ný, di sip lin li bir ha ya týn ya þan dý ðý bir yer dir. Ý çin de o tu ran lar kan a sa le ti ta þý ma yan im pa ra tor lu ðun dört ta ra fýn dan, hat ta sý nýr la rýn dý þýn dan ge len ler dir. Bu Ha rem hal ký nýn men þei za man dan za ma na de ði þir. Þu ra sý bir ger çek tir ki kan a sa le ti ne bi le ze kâ i le ve be ce rik li lik le yük se li ne bi le ce ði nin a lâ me ti dir. Top ka pý Sa ra yý nýn Ha re mi bir ke re, o ku ma yaz ma o ra ný i ti ba rýy la fev ka lâ de ni te lik li bir yer gös ter mek te dir. Ser gi de Ha rem hal ký nýn meþk le ri ni, hüs nü hat de ne me le ri ni gö re cek si niz. El sa nat la rý ge liþ miþ tir, mu sý kî ge liþ miþ tir, gi yim za ten bü tün sa ray gi bi dir. Pa di þa hýn E vi: Top ka pý Sa ra yý Ha rem-i Hü ma yu nu Ser gi si 15 E kim e ka dar gö rü le bi le cek. Ýs tan bul / a a Ney zen Kud si Er gu ner Bab-ý Sa a det ge ce sin de 40. Ýs tan bul Mü zik Fes ti va li fa a li yet le ri kap sa mýn da bu gün dün ya ca ün lü ney zen Kud si Er gu ner i le mü zik top lu lu ðu Do ul ce Me mo i re En semb le Bab-ý Sa a det i sim li kon ser de bir a ra ya ge le cek. Ýs tan bul Kül tür Sa nat Vak fý ndan ya pý lan a çýk la ma ya gö re, bu ak þam A ya Ý ri ni Mü ze si nde ve ri le cek kon ser, sa at de baþ la ya cak. Ýs tan bul / a a Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da

5 Y Gö rüþ me, bu luþ ma, ak ra ba lar la kay naþ ma ve ye ni dost luk lar e din me me kâ ný dýr dü ðün mec lis le ri. Dü ðün-der nek dü ze ni sað la nýr ken ge lin ve da ma dýn mad dî im kân la rý ný gö zet mek mü him. Sýrf çev re ye, ko nu kom þu ya ha va ol sun di ye ge rek siz har ca ma lar, hem is raf, hem ki bir dir. Ki bir, Müs lü ma na ya kýþ ma yan bir sý fat de ðil mi? Pe ki, bi zim en mut lu gün le ri miz den bi ri o lan dü ðün le ri miz na sýl ol ma lý? fer sa dog ni as ya.com.tr Ba þa kak mak, ba þý yar mak gi bi dir! Ha ki kî ya tý rým a hi ret ha ya tý na ya pý lan ya tý rým, hüs nü ni yet le, o ra ya da ir gü zel dü þün ce ler bes le mek, dü þün me nin mah su lü hüs nü a mel iþ le mek. Ýþ te, ha ki kî ya tý rým bu ol sa ge rek. Gör dü ðü rü ya yý be nim le pay la þan bir ya ký ným: A hi ret te ki e vi mi gör düm de di. Say gý de ðer o in san, A ma i çin de hiç ser gi yok tu di ye de pe þin den i lâ ve et ti; ru hun da ki en di þe yi be lirt ti. O na: Za hir de dim, O ser gi ler, eþ ya lar bu ra dan git se ge rek. Ýh lâs, i ba de tin her tü rün de ge re kir. Al lah ýn (c.c.) rý za sý ný tah sil et mek de mek, em re uy mak de mek tir ih lâ sýn bir mâ nâ sý. Na maz, o ruç, ze kât, hac; bun lar en baþ i ba det. Bir mü mi nin, mü min kar de þi ne te bes sü mü nü i ba det sa yan Kud ret, ha se nâ ta e hem mi yet ver mez mi? Ý yi li ði, i ba det ten gör mez mi? O þart la ki: Ey i man e den ler! Al lah a ve a hi ret gü nü ne i nan ma dý ðý hal de ma lý ný gös te riþ i çin har ca yan kim se gi bi, ba þa kak mak ve in cit mek su re tiy le, yap tý ðý nýz ha yýr la rý ný zý bo þa çý kar ma yýn. Böy le si nin du ru mu, ü ze rin de bi raz top rak bu lu nan düz ka ya ya ben zer ki, sa ða nak bir yað mur i sa bet et miþ de o nu çýp lak pü rüz süz ka ya ha li ne ge ti ri ver miþ tir. Bun lar ka zan dýk la rýn dan hiç bir þe ye sa hip o la maz lar. 1 Bu â yet ler de ha yýr yap ma teþ vik e dil miþ, an cak ha yýr ya par ken kalp ký rýl ma ma sý, fa ki rin kü çüm sen me me si, e zi yet e dil me me si ve ya pý lan i yi li ðin ba þa ka kýl ma ma sý em re dil miþ tir. Ak si ne ha re ket e di le cek o lur sa kâr ye ri ne za ra ra gir mek, se vap ye ri ne gü na ha dû çâr ol mak iþ ten bi le de ðil dir. Ya ni, top ra ðý ný kay be den ka ya mi sâ lin de ol du ðu gi bi, cýs cý býl ka lý ver mek sür priz ol ma sa ge rek. Bu, kaþ ya pa yým der ken göz çý kar mak gi bi bir þey! E bû Ü ma me nin (r.a.) ri va yet et ti ði bir ha dis-i þe rif le rin de, E fen di miz (asm): Dört kim se var dýr ki, ký yâ met gü nü Al lah on la ra rah met na za rýy la bak maz. An ne ba ba sý na is yan e de ne, yap tý ðý i yi li ði ba þa ka ka na, iç ki iç me ye de vam e de ne ve ka de ri ya lan la ya na 2 bu yur mak ta dýr. Gö rül dü ðü gi bi, ba þa kak ma yý ge rek Rab bi miz ve ge rek se sev gi li Ne bî si ha sa ret ten gör müþ ler, o na yüz çe vir miþ ler. He pi miz bi li riz ki, a hi ret dün ya da ka za ný lý yor. Fa kat ka zan mak da yet mi yor, kay bet mek teh li ke si hiç gün dem den düþ mü yor. Ze kât, teþ vik i çin ne ka dar a çýk tan ve ri lir, i lân e di lir se; i yi lik ler, ha yýr lar da o nis pet te ör tü lü, öy le ha fî ol ma lý. Ya ni, Bir e lin ver di ði ni di ðer e lin gör me me si de yi min de ol du ðu gi bi. Þa ir: Hem bu yur der, hem lok ma sa yar. Bu gün ye di rir ler, ya rýn ba þa ka kar lar. Ye me kür küm ye me 3 mýs ra la rýy la ö zet li yor, me se le nin as lý ný. De mek, yap ma lý; u nut ma lý! Ba sîr o lan o Za týn tak di ri ne sun ma lý Dip not lar: 1- Ba ka ra Sû re si, Ca mi ü s-sa ðîr, 1: 270 (Ta be râ nî nin Ke bîr i). 3- A rif Ni hat As ya, On lar Bu Dil den An lar lar, 9. Düðünlerimiz Müslümanca mý? Bu ko nu da bi ze en gü zel ör nek biz zat Pey gam be ri mi zin (asm) ký zý Hz. Fa tý ma i le Hz. A li nin (ra) ev li li ði dir. Ni kâh ký yý lýr, du â lar e di lir. Ar dýn dan mi sa fir le re bal þer be ti, hur ma ve gül su yu ik ram e di lir. Da ha son ra hur ma, yað ve sü zül müþ yo ðurt tan ya pý lan bir de dü ðün ye me ði ve ri lir. Yi ne, Hz. Pey gam ber in (asm) söz le ri bi ze yol gös ter mek te dir. Ýb ni Mes ud (ra) Tir mi zî de yer a lan ri va ye tin de o nun þöy le bu yur du ðu nu ha ber ve rir: Dü ðün ye me ði bi rin ci gün hak týr, i kin ci gün sün net tir, ü çün cü gün i se gös te riþ tir. Her kim gös te riþ ya par sa, Al lah o nu her ke se a çýk lar. Ve ke zâ, En kö tü ye mek, zen gin le rin ça ðý rý lýp, fa kir le rin çað rýl ma dý ðý dü ðün ye me ði dir. MAKALE 5 Kim dâ ve te gel mez se, Al lah ve Re sû lü ne (asm) â si o lur di ye bi zi i kaz et ti ði ni bil di rir E bû Hu rey re (ra), Bu hâ rî den nak le di len ri va yet te. Bu ha dis-i þe rif ler bi ze dü ðün ye me ði ver me nin gü zel bir uy gu la ma ol du ðu nu, an cak ay ný za man da her an gös te ri þe dö ne bi le ce ði ni de ha týr lat mak ta dýr. A ra da in ce bir sý nýr var dýr. Bu sý ný rý Müs lü man i yi ko ru ma lý dýr. Pe ki, dü ðün eð len ce si na sýl ol ma lý dýr? Meþ rû çer çe ve de eð len mek sün net tir. Be di üz za man ýn da i þa ret et ti ði gi bi he lâl da i re si ge niþ tir, key fe kâ fi ge lir. Pey gam be ri miz (asm) za ma nýn da bu eð len ce def ça la rak ya pý lýr mýþ. Dü ðün me ra si mi sý ra sýn da çal gý lar ça lar, þi ir ve ga zel ler o ku na rak hem ru ha hem ku lak la ra hi tap e di lir miþ. Ko - nuy la il gi li bir ha dî si ye ri gel miþ ken pay la þa lým: Hz. Â i þe (ra) En sar dan bir kýz ca ðý zý ev len dir miþ ti. Re sû lul lah (asm) e ve ge lin ce, Genç ký zý gön der di niz mi? di ye sor du. Ev de ki ler E vet! de yin ce Kýz la bir lik te bir de çal gý cý gön der di niz mi? de di. On lar, Ha yýr gön der me dik ce va bý ný ver di ler. Bu nun ü ze ri ne Pey gam be ri miz (asm) þöy le bu yur du: En sar, a ra la rýn da ga zel o ku ma â de ti mev cut o lan bir ce ma at tir. Keþ ke on la ra: Si ze gel dik, si ze gel dik, si ze se lâm bi ze se lâm de yi ve re cek bi ri ni gön der sey di niz. (Kü tüb-i Sit te, 6551.) bu yur du. Bu ra dan an lý yo ruz ki, dü ðün ler de meþ rû eð len ce, ye me-iç me ser best tir. Ha ra ma sevk et me di ði, ne fis le ri ga le ya na ge tir me di ði sü re ce öl çü sað lan mýþ o lur. Za ten, Meþ rû da i re key fe kâ fî dir, gayr-i meþ rû da i re ye gir me ye lü zum yok tur den miþ tir. Riyaset Odasýndan Kozmik Odaya Mec lis Dar be le ri A raþ týr ma Ko mis yo nu, a jan da sý na Be di üz za man Sa id Nur sî'nin 52 yýl lýk "sýr me zar"ý ný da al mýþ gö rü nü yor. Ga ze te le re yan sý yan ha ber le re gö re, 27 Ma yýs Dar be si nin (1960) ha yat ta o lan ü ye le riy le gö rü þen ko mis yon, bu a ra da Sa id Nur sî'nin bir meç hû le gö tü rü len me zar ye ri hak kýn da da ba zý so ru lar yö nel tip bil gi top la ma ya ça lý þý yor. Bu ko nu yu ta kip ve a raþ týr ma i þi nin Em ni yet Ge nel Mü dür lü ðü i le Ý çiþ le ri Ba kan lý ðý ar þiv le ri ne, hat ta çok giz li bil gi le rin mah fuz tu tul du ðu "koz mik o da"ya ka dar va ra bi le ce ði tah min e di li yor. Doð ru su, bu me yan da ne gi bi bil gi le rin or ta ya çý ka ca ðý ný biz de me rak e di yo ruz. Ka de rin te cel li si bir ya na, dar be ci le rin Sa id Nur sî'yi me za rýn da da hi ni çin ra hat bý rak ma dýk la rý, han gi ge rek çey le me zar nak li ne ka rar ver dik le ri ve bu a ra da ne gi bi "ceb rî, key fî, küf rî" da yat ma lar da bu lun duk la rý gi bi ko nu lar, i çin de el bet te ki dik ka te de ðer ni te lik te ki hu sus la rý ba rýn dý rý yor. Bü tün bu ge liþ me le ri ta kip e der ken, bir ta raf tan da Ý lâ hî tak di rin hik met li te cel li le ri ni mü ta la a et me yi na zar dan u zak tut ma mak i cap e di yor. Hür A dam, M. Ke mal Sa id Nur sî zýt laþ ma sý ný or ta ya çý kar dý Bü tün ha ta ve ek sik le ri ne rað men, Hür A dam fil mi ha yýr lý ge liþ me le rin ya þan ma sý na ve ka ran lýk ta ka lan mü him ba zý nok ta la rýn ay dýn lý ða ka vuþ tu rul ma sý na hiz met et ti. Me se lâ, mâ lum ba zý çev re ler, 1922 yý lý son la rý nda Sa id Nur sî'nin va ki dâ vet ü ze re An ka ra'ya gel di ði ni, Mec lis'te Ho þâ me di i le kar þý lan dý ðý ný, Mec lis Kür sü sün den me bus la ra hi tap et ti ði ni, ke za M. Ke mal i le gö rüþ tü ðü nü, bu gö rüþ me le rin þid det li tar týþ ma la ra dö nüþ tü ðü nü bir tür lü ka bul et mi yor du. Hat ta, bun la ra uy dur ma di yen le re bi le rast la nýl mak tay dý. Hür A dam fil mi nin il gi li sah ne le ri nin yol aç tý ðý tar týþ ma dan son ra i se, a raþ týr ma cý ga ze te ci le rin ma ri fe tiy le or ta ya öy le bil gi ler çýk tý ki, me se le den ye ni ha ber dar o lan la rý a de ta þaþ ký na çe vir di. Cum hur baþ kan lý ðý ar þi vin de bu lu nan bel ge ler i le Gi re sun (Þar ki ka ra hi sar) me bu su A li Sü ru rî Be yin ha tý ra def te rin de ka yýt lý bu lu nan bil gi ler, bu i ki zýt þah si ye tin (M. Ke mal i le Sa id Nur sî'nin) hem gö rüþ tük le ri ni, hem de þid det li mü na ka þa lar da bu lun duk la rý ný, in kâr e di le me ye cek þe kil de te yid ve te'kit et miþ ol du. Ýþ te, þim di ler de gün de me ge len Sa id Nur sî'nin "meç hûl me zar"ý me se le si nin de, ben zer ha ki kat le ri vü zu ha ka vuþ tur ma da ö nem li bir mer ha le teþ kil e de ce ði ni tah min e di yo ruz. Ri ya set o da sýn da ki gö rüþ me 1922 yý lý son la rýn da An ka ra'ya ge len ve 1923 yý lý Ma yýs a yý baþ la rýn da An ka ra'dan ay rý lan Be di üz za man Sa id Nur sî, ba zý mek tup la rýn da ve bil has sa Ta rih çe i Ha yat i - Tarih & Aktüalite sim li e se rin de "i man ve na maz" hak kýn da M. Ke mal i le "Di vân ý Ri ya set"te (Baþ kan lýk Kür sü sü) þid det li mü na ka þa da bu lun duk la rý ný i fa de e di yor du. O nun bu hu sus ta söy le dik le ri, bel ge ler eþ li ðin de tes bit ve tes cil e dil di. Be di üz za man, ay ný e ser le rin de M. Ke mal i le i kin ci bir gö rüþ me yi bu kez "Ri ya set O da sý"nda, ya ni Mec lis Baþ kan lý ðý O da sýn da yap týk la rý ný i fa de e di yor. Ýþ te, söz ko nu su bu i ki gö rüþ me hak kýn da ki cümle le ri: "An ka ra da, Di vân ý Ri ya se tin de (Mec lis Baþ kan lý ðý ma ka mýn da) pek çok me bus lar var ken Mus ta fa Ke mal þid det li bir hid det le Di vân ý Ri ya se ti ne gi rip, ba na kar þý ba ðý ra rak: 'Se ni bu ra ya ça ðýr dýk ki, bi ze yük sek fi kir be yan e de sin. Sen gel din, na ma za da ir þey ler ya zýp i çi mi ze ih ti lâf ver din.' Ben de o nun hid de ti ne kar þý de dim: 'Î man dan son ra en yük sek hakikat na maz dýr. Na maz kýl ma yan ha in dir, ha i nin hük mü mer dut tur." "Ha zýr me bus dost la rým te lâþ et tik le ri ve her hal de be ni e ze cek le ri ni tah min et tik le ri sý ra da, ba na kar þý bir ne vi tar zi ye ve rip o Mec lis te hid de ti ni ge ri al ma sý, a de ta deh þet li bir kuv ve ti ve ha ki ka ti his se dip ge ri çe kil me si... "Ý kin ci gün, hu su sî Ri ya set O da sýn da (Baþ kan lýk O da sýn da baþ ba þa ö zel gö rüþ me), Hü cû mât ý Sit te'nin Bi rin ci De si se den tâ Ý kin ci De si se ye ka dar, bir sa at ta ma men o na söy le dim. "Bü tün his si ya tý ný ve pren si bi ni ren ci de et ti ðim hal de ba na i liþ me me si, hat ta tal ti fi me çok ça lýþ ma sý " (Bkz: 1994 bas ký lý Ye ni As ya Neþ ri yat'tan E mir dað Lâ hi ka sý, s. 214 i le Ta rih çe i Ha yat, s. 498.) * * * Üs tad Be di üz za man'ýn bu ra da ki i fa de le rin den a çýk ça an la þý lý yor ki, bir gün a ray la i ki de fa gö rüþ me ol muþ. Bi ri ka la ba lýk me bus la rýn bu lun du ðu or tam da, di ðe ri i se Baþ kan lýk O da sýn da ve baþ ba þa ol mak ü ze re. A ca ba, Baþ kan lýk O da sýn da da ha baþ ka ne ler ol du, ne ler gö rü þül dü, ko nu þul du ve a ra la rýn da ne gi bi tar týþ ma lar ya þan dý? Bel ki de, o gö rüþ me nin de tay la rý hak kýn da ki bil gi ler, Koz mik O da ve ya ben ze ri ma hi yet te ki giz li ar þiv ler de ka yýt lý dýr. Sa id Nur sî, o gö rüþ me den son ra, M. Ke mal i le ça lýþ ma nýn da, o nun la ça týþ ma nýn da doð ru ol ma ya ca ðý ve ha yýr ge tir me ye ce ði ka na a ti ne va rý yor. Si ya set yo luy la hiz met et - mek ten a de ta ü mi di ni ke si yor ve te lif et ti ði Ta bi at Ri sâ le si, Hu bâb Ri sâ le si gi bi e ser le ri ni neþ ret tik ten son ra An ka ra'yý terk e di yor. * * * Sa id Nur sî, bi lâ ha re yaz dý ðý lâ hi ka mek tup la rýn da yaz dýk la rý ve ya ný na ge len le re an lat tý ðý ha tý ra not la rýn dan, ha ya tý nýn so nu na ka dar, hat ta ve fa týn dan son ra bi le de vam e den ge liþ me le rin ar ka plâ nýn da, An ka ra'da M. Ke mal i le o lan gö rüþ me, i ti raz ve mü na ka þa la rýn ma hi ye ti ya tý yor. Ýþ te, bu hu sus ta ki ba zý bil gi ler... * * * E mir dað Lâ hi ka sý, 247. say fa dan: "Re i si cum hu ra (Ýs met Pa þa ya) gön de ri len is ti da nýn (di lek çe nin) zey li dir ki, mec bur ol dum yaz ma ya. "Ba na hü cum e den ga raz kâr la rýn en e sas lý se be bi, Mus ta fa Ke mal'in dost lu ðu ve ta raf gir li ði ve si le siy le be ni e zi yor lar. "E vet, çok e ma re ler le bil dik ki, ba na hü cum e den le ri tah rik e den, Mus ta fa Ke mal'e i ti ra zým dýr ve o na dost ol ma dý ðým dýr. Baþ ka se bep ler ba ha ne dir." * * * Ta rih çe i Ha yat, 195. say fa dan: "Bun dan on i ki se ne ev vel An ka ra re is le ri, Ýn gi liz le re kar þý Hu tu vat ý Sit te na mýn da ki mü ca he da tý mý tak dir e dip, be ni o ra ya is te di ler. Git tim. Gi di þat la rý, be nim ih ti yar lýk his si ya tý ma uy gun gel me di. "Bi zim le ça lýþ" de di ler. "De dim: 'Ye ni Sa id ö te ki dün ya ya ça lýþ mak is ti yor, si zin le ça lý þa maz; fa kat si ze de i liþ mez.' "E vet, i liþ me dim ve i li þen le re de iþ ti rak et me dim. Çün kü." * * * Muh te lif þa hit le rin it ti fa kýy la: "M. Ke mal sor du: 'Mol la Sa id! Hey kel me se le sin de ki fik rin ne dir? Ben Sa ray bur nu'na bir hey ke li min di kil me si ni is ti yo rum. Bu na ne der sin? Bu nun bir fet va sý ný bu la bi lir mi sin?' "Sa id Nur sî: 'Pa þa! Biz sa na hey kel dik men i çin mi yar dým et tik? Mil let bu nun i çin mi har bet ti?...bü yük Kur'â ný mý zýn bü tün hü cu mu hey kel le re dir. Müs lü ma nýn hey kel le ri ca mi ler, med re se ler, has ta ha ne ler, ye tim ha ne ler gi bi mâ bed ler ve ha yýr mü es se se le ri dir." "...Son gö rüþ me es na sýn da tren ga rýn da bu lu nan M. Ke mal, hey kel me se le si ni tek rar a ça rak Sa id Nur sî'nin hem fik ri ni so rar, hem de yap tý ðý par lak tek lif ler le o nu git mek ten cay dýr ma ya ça lý þýr. "An cak, bu son te þeb büs de ne ti ce siz ka lýr. Sa id Nur sî, o ra da da ke sin bir ka rar lý lýk la hem de ðiþ me yen fik ri ni tek rar lar, hem de ar týk bir lik te ça lý þa ma ya ca ðý yö nün de ke sin i fa de ler kul la nýr." (Bkz: Son Þa hit ler'den Ha san Er gen ve Tev fik De mi roð lu'nun ha tý ra la rý i le Av. Hu lu si Bit li sî'nin 1948 Af yon Mah ke me si Mü da fa a sý.) * * * Te men ni e de lim ki, Sa id Nu sî i le il gi li a raþ týr ma lar, söz ko nu su gö rüþ me ve tar týþ ma la rý doð ru la yan ye ni bil gi ve bel ge le rin or ta ya çýk ma sý na ve si le ol sun. TARÝHÝN ÝÇÝNDEN ltur han Cel kan (0 505) Sa kýn, na ma zý ný kü çüm se me! Me li ke Ha ným: Na ma zý hu þû i çin de ký la bil me miz i çin ne yap ma mýz ge re ki yor? Ýs tek siz kýl dý ðým na maz la rýn du ru mu ve hük mü ne dir? Na maz da tek bir nok ta yý dü þün me li yiz: Na maz bi zim fýt rat ve ya ra tý lýþ bor cu muz dur. Biz far kýn da ol ma sak da, his set me sek de, hiç bir þe kil de hu þû u ya ka la ya ma sak da, Al lah ýn hu zu run da ki en fa zî let li, en se vim li, en gü zel, en mak bûl, en e dep li ve en i ta at kâr du ru þu muz na maz i le müm kün ol mak ta dýr. Na ma zý yal nýz Al lah rý zâ sý i çin kýl ma lý yýz. Hu þû u mu zu bo zan ok lar kal bi miz den de ðil, þey tan dan gel mek te dir. Þey ta nýn bi zim le o lan meþ gû li ye ti, bi zim zev ki mi zi, hu zu ru mu zu ve hu þû u mu zu ka çýr sa bi le, na ma zýn fa zî le ti nin da ha da yük sel me si ne ze min ha zýr lar. Bun dan e min ol ma lý yýz. O hal de, hu þû u mu zun o lup ol ma dý ðý na bak ma dan, na maz kýl ma ya de vam et me li yiz. Biz Al lah i çin na maz kýl ma ya de vam et tik çe in þâal lah is te di ði miz hu þû u bul mak i çin de Rabb i mi ze sý ðýn mýþ o lu ruz. Üs tad Be dî üz za man Sa îd Nur sî Haz ret le ri, nef sin tem bel lik dö þe ðin de ve gaf let uy ku sun da þey tan dan ge len bir ta kým ves ve se le re ku lak ve re bi le ce ði ni kay de der ve nef sin bu de sî se si ne kar þý ö nem li î kaz lar da bu lu nur. Nef si mi ze ve þey ta na kar þý za fer el de et mek i çin bu i kaz la rý sýk sýk ha týr la ma mýz da ya rar var: Me se lâ, nef si mi ze di ye bi li riz ki: Ey nef sim! A ca ba öm rün e be dî mi dir? Ge le cek se ne ye, hat tâ ya rý na kal ma ya se ne din var mý dýr? Sa na u sanç lýk ve ren þey, dün ya da son suz se ne ler ka la ca ðý ný zan net men dir. Oy sa vâ ký a tam ter si dir; se nin hem öm rün az dýr, hem fay da sýz u çup git mek te dir. Ge çip gi den her bir fâ nî gü nün yir mi dört ten bi ri si ni ha kî kî bir e be dî ha ya týn sa a de ti ni te min e de cek gü zel, hoþ, ra hat ve rah met bir hiz me te sarf et mek i se, u san mak þöy le dur sun, bi lâ kis sa na cid dî bir þevk ve hoþ bir zevk ve rir. Di ðer yan dan; her gün her gün ek mek ye sen, su iç sen ve ha va yý te nef füs et sen, ek mek ten, su dan ve ha va dan u san dý ðý ný söy le ye bi lir mi sin? Çün kü her an ih ti yaç tek rar lan dý ðýn dan; u sanç de ðil, lez zet a lý yor sun! Kalp, ruh ve vic dan, ci sim hâ ne sin de nef sin ar ka daþ la rý dýr lar. Ne fis her ne ka dar u san dý ðý ný ve is tek siz ol du ðu nu söy le se de; kal bin, rû hun ve vic da nýn gý dâ sý, hu zû ru ve ha yat kay na ðý na maz dýr. Öy ley se ne fis bu u san mýþ lý ðý sî ne ye çek me li, ar ka daþ la rý nýn na maz gý dâ sý ný al ma sý na hiç ol maz sa göz yum ma lý, hu þû duy mu yor sa da bu na kat lan ma lý dýr. Çün kü hem son suz a cý la ra mâ ruz, hem had siz lez zet le re sev dâ lý bir kal bin gý dâ sý, el bet te her þe ye kâ dir bir Ra hîm-i Ke rîm in rah met ka pý sýn da a ran ma lý dýr. Ke zâ, þu fâ nî dün ya da, bü yük bir hýz la ay rý lýk fer yat la rý ko pa rýp gi den bir rû hun ha yat kay na ðý, her þe ye be del bir Mâ bud-u Bâ kî nin ve bir Mah bûb-u Ser me dî nin rah met çeþ me si ne na maz i le yö nel mek tir. Fýt ra ten e be di ye ti is te yen, e be di yet i çin ya ra týl mýþ o lan, e ze lî ve e be dî bir Zât ýn â yi ne si bu lu nan ve son suz de re ce nâ zik ve lâ tîf o lan in sa nýn duy gu la rý, þu ka sâ vet li, e zi ci, sý kýn tý lý, ge çi ci ve bo ðu cu o lan dün ya hal le ri i çin de el bet te te nef fü se pek çok muh taç týr. Bu te nef fü sü i se an cak na maz pen ce re si sað la ya bil mek te dir. Bir di ðer hu sus; na maz, þu dün ya mi sa fir ha ne sin de â ciz ve fa kir kal bi mi ze kuv vet ve zen gin lik ver mek te, þüp he siz gi re ce ði miz bir men zil o lan ka bir de gý dâ ve ý þýk hük mün de ay dýn lýk kay na ðý ol mak ta, çe tin bir mah ke me o lan Mah þer de se net ve be rat hü vi ye tin de bi zi kur tar mak ta ve is ter is te mez üs tün den ge çe ce ði miz Sý rat Köp rü sün de nur ve Bu rak gi bi göz a çýp ka pa ya na ka dar bi zi Cen ne te u laþ týr mak ta dýr. Böy le eþ siz lü tuf la ra bi zi maz har ký lan bir na maz i çin ne ti ce siz dir ve ya üc re ti az dýr di ye bi lir mi yiz? Sö zün den dön me si im kân ha ri ci o lan Ce nâb-ý Hak, Cen net gi bi bir üc re ti ve e be dî sa a det gi bi bir he di ye yi bi ze va ad e de rek, pek az bir za man da, bi ze, na maz gi bi pek gü zel bir va zi fe ver se; biz de o nun he di ye si ni ha fi fe a lýr ca sý na o va zi fe yi yap maz i sek ve ya va zi fe den u sanç gös te rir sek, pek þid det li bir a za ba müs ta hak ol maz mý yýz? Ak lý mý zý ba þý mý za al ma lý ve bil me li yiz ki, dün kü gün e li miz den çýk tý. Ya rýn ki gün i se e li miz de se ned yok ki, o na mâ lik o la lým. Öy le i se ha ki kî öm rü mü zü, bu lun du ðu muz gün bil me li ve her gü nün en az bi rer sa a ti ni, bi rer ih ti yat ak çe si gi bi, uh re vî bir san duk ça hük mün de, ha ki kî is tik bal i çin teþ kil o lu nan bir mes ci de ve ya bir sec ca de ye at ma lý yýz. Sa kýn, Be nim na ma zým ne re de, þu na ma zýn bü yük ha ki ka ti ne re de? de me, na ma zý ný kü çüm se me! Zi ra ha týr la ki, bir hur ma çe kir de ði, as lýn da bir hur ma a ða cý hük mün de dir. Fark yal nýz öz de ve ay rýn tý da dýr. Bi zim gi bi bir a va mýn, his set me sek da hi na ma zý, bü yük bir ve li nin na ma zý gi bi þu nur dan his se dar dýr, þu ha ki kat ten bir sýr rý var dýr. Fa kat hiç þüp he siz in ki þa fý ve ay dýn lý ðý, de re ce le re gö re ay rý ay rý dýr. Bir hur ma çe kir de ðin den, mü kem mel bir hur ma a ða cý na ne ka dar mer te be bu lun mak ta i se, na ma zýn de re ce le rin de de da ha faz la mer te be var dýr. Fa kat bü tün o mer te be ler de, na ma zýn nu ra nî ha ki ka ti nin ö zü ve e sa sý mev cut tur. 1 Dip not: 1- Söz ler, s

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR K N Y N Y R LKOLÝZM bru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, v. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr. Osman balý, Kübra Yýlmaztürk, Bahattin Koç ve Süleyman Kösmene cevapladý. 12. SYFD 17

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Bediüzzaman ýn ÝZÝNDE, TÝFLÝS YOLLARINDA... UMUT YAVUZ UN KALEMÝNDEN 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.081 / 75 Kr

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

AB HEDEFÝNDEN SAPMAYALIM

AB HEDEFÝNDEN SAPMAYALIM KR ORI KPDI nha be ri say fa 3 te UZMNRDN PÝNGO URISI upsikolog Mehmet Nuri Turunç, hayallerin bir bilete baðlanmasýnýn doðru olmadýðýný söyleyerek, Kiþi çalýþmadýðý ve emek vermediði bir parayý bir gecede

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

Tunus ta çöken, Kemalist model

Tunus ta çöken, Kemalist model SiyahMaviKýrmýzýSarý MUSTAFA AKYOL: RÝSALELERÝN MESAJI, ONU BASKIYLA SUSTURMAK ÝSTEYEN REJÝMDEN DAHA GÜÇLÜ ÇIKTI Risale-i Nur un mesajý müstebit rejimden daha güçlü n Ya zar Mus ta fa Ak yol, Hür A dam

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

YÜKSEK YARGIDAN HAZÝN ÝTÝRAFLAR

YÜKSEK YARGIDAN HAZÝN ÝTÝRAFLAR ANNELER GÜNÜ MÝSAFÝRLERÝ SREBRENÝTSA ANNELERÝ TÜRKÝYE YE GELÝYOR nha be ri say fa 7 de RÝSALE-Ý NUR GENÇLÝK ÞÖLENÝ 2012 BÝLGÝ YARIÞMASI LEM A LAR E LE ME SO RU LA RI n S A Y F A 1 1-1 2-1 3 T E GER ÇEK

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm SiyahMaviKýrmýzýSarý YÝNE ARAÇLAR YAKILIYOR NERON LAR ÝÞBAÞINDA Ha be ri say fa 3 te Kýþ aylarýnda enerjimiz neden tükenir?/ 15 TE ICBA'DAN YENÝ BÝR KAMPANYA 100 BÝN HUTBE-Ý ÞAMÝYE E lif Nur Kur toð lu

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

SURÝYE BÖLÜNMENÝN EÞÝÐÝNDE

SURÝYE BÖLÜNMENÝN EÞÝÐÝNDE GÜNEY AFRÝKALI HAFIZ SADÝEN: GENÇLERÝN KUR AN I SEVMESÝ ÇOK ÖNEMLÝ nhaberý SAYFA 4 TE KANADA DA ÝFTARLA TANIÞTI TORONTO DA ÝLK DEFA RAMAZAN ÇADIRI KURULDU nhaberý SAYFA 7 DE TANIÞMA VE DÝYALOĞA VESÝLE

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr ANKARA DA BÜYÜK COÞKU HABERÝ SAYFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YMÜRÞÝT AÐA BAÐ: Hür Adam la gözümdeki perde kalktý HABERÝ SAYFA u16 DA YIL: 43 SA YI: 15.165 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý SÝMAV DA 840 KONUTA OTURULAMAZ RAPORU VERÝLDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA SAÝD NURSÎ NÝN DUÂLARI ÝNSANLIK ÝÇÝN HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.814 AS YA NIN BAH

Detaylı

DARBE ANAYASASI RESTORE EDÝLEMEZ

DARBE ANAYASASI RESTORE EDÝLEMEZ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.979 / 75 Kr u Tabloit boy u 4 0 sayfa u T amamý renkli BUGÜN HERKESE ÜCRETSÝZ BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ...

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý EVLÝLÝK PROGRAMLARI KALDIRILSIN HABERÝ SAYFA 5 TE GÜVENLÝ ÝNTERNETTE FORMÜL ARAYIÞI HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.816 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

ASELSAN DAN YENÝ SÝSTEM. WÝKÝLEAKS SIZMALARI ENGELLENECEK Ha be ri say fa 5 te

ASELSAN DAN YENÝ SÝSTEM. WÝKÝLEAKS SIZMALARI ENGELLENECEK Ha be ri say fa 5 te SiyahMaviKýrmýzýSarý KÝRLÝLÝKTEN KORUNACAK DENÝZLERE ÂCÝL MÜDAHALE ÝSTASYONLARI Ha be ri say fa 16 da ASELSAN DAN YENÝ SÝSTEM WÝKÝLEAKS SIZMALARI ENGELLENECEK Ha be ri say fa 5 te ANNE-BABADAN ÝLGÝ BEKLER

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BLKNLR IN EN BÜYÜK CMÝSÝNÝN TEMELÝ TILDI Kosova nýn baþkenti Priþtine de yapýmý uzun zamandýr konuþulan ve Balkanlar ýn en büyük camisi olacaðý ifade edilen caminin temeli atýldý. nhberý SYF 7 DE YETERSÝZLÝK

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.675 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Bediüzzaman dan EMEKLÝ

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN

ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.677 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Cuma günü Yeni Asya ile birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.235 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝBADET COÞKUSUNUN YERÝNÝ

Detaylı

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR Tükenen Kemalizmin ömrünü kimler uzattý? KÂZIM GÜLÇÜZ/ Sayfa 13 te Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GRÇKT HBR VRiR 35 KUPO IL: 42 SI: 14.969 S I BH TI I MÝF T

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ RAMAZAN SAYFALARIMIZ BUGÜN 14 ve 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bugün gazetenizle birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.237 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

ABD Müslümanlarla diyalogu arttýrmalý

ABD Müslümanlarla diyalogu arttýrmalý SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... YALOVA DA NURLU COÞKU Mehmet Çalýþkan ýn haberi sayfa 15 te ÝSTANBUL DA LÂLE ZAMANI Ha be ri sayfa 3 te GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.775 AS

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman, hukuka saygýlý yaklaþýmýyla yöneticilerin ezberini bozdu A. Turan Alkan/ Zaman yazarý 23 MART I bekleyiniz Said Nursî nin doðru Ýslâm tesbiti çok orijinal uu lus la ra

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y "Þüphesiz ki ben, Allah tarafýndan gönderilmiþ bir sakýndýrýcý ve müjde vericiyim (Hûd Sûresi: 2) 22 Nisan da herkese YIL: 42 SA YI: 14.780 AS YA NIN BAH

Detaylı

Afrika ya yardým vakti

Afrika ya yardým vakti Saðlýklý bir Ramazan için 10 tavsiye Ramazan'ý saðlýklý geçirmek için mutlaka sahura kalkmak gerektiðini belirten uzmanlar, yeterli ve dengeli bir sahur ile gün boyu enerjik ve tok hissedilebileceðine

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 26 TEMMUZ 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 26 TEMMUZ 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr SOLRYUM D CÝLDE BÜYÜK ZRR VERÝYOR GÜNEÞLENME CÝLT KNSERÝNÝ TETÝKLÝYOR uuz man lar, gü neþ len me nin me la no mu (cilt kan se ri tü rü) te tik - le ye rek ar ttýr dý ðý ný, ay rý ca so lar yu ma gi den

Detaylı