SÜS BĠTKĠLERĠ ÇOĞALTIM MATERYALLERĠ ĠLE KESME ÇĠÇEK ĠTHALAT UYGULAMA GENELGESĠ (2010/3)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SÜS BĠTKĠLERĠ ÇOĞALTIM MATERYALLERĠ ĠLE KESME ÇĠÇEK ĠTHALAT UYGULAMA GENELGESĠ (2010/3)"

Transkript

1 SÜS BĠTKĠLERĠ ÇOĞALTIM MATERYALLERĠ ĠLE KESME ÇĠÇEK ĠTHALAT UYGULAMA GENELGESĠ (2010/3) Amaç MADDE 1 (1) Ġç ve dıģ mekân süs bitkileri üretimi yapan iģletmelerin ve Genelge kapsamında belirtilen kullanıcıların ihtiyacı olan kaliteli tohum, aģı gözü, aģı kalemi, çelik, fide, fidan gibi çoğaltım materyalinin yurt içi üretimden tedarik edilememesi durumunda yapılacak ithalat ve doğrudan satıģ amacıyla süs bitkileri ithalatı ile kesme çiçekler ve akvaryum bitkilerinin ithalatı ile ilgili usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Genelge; 2010/5 sayılı DıĢ Ticarette Standardizasyon Tebliği nin Ek 3 listesinde yer alan GTĠP numaralarından, a) Süs bitkileri ithalatında, Ek 1-A da belirtilen G.T.Ġ.P. numaralarını, b) Kesme çiçekler ve akvaryum bitkilerinin ithalatında, Ek 1-B de belirtilen G.T.Ġ.P. numaralarını kapsar. Hukuki Dayanak MADDE 3 (1) Bu Genelge 441 sayılı Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığının KuruluĢ ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu, 6968 sayılı Zirai Karantina Kanunu, 5042 sayılı Yeni Bitki ÇeĢitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına ĠliĢkin Kanun ve bu kanunlara istinaden çıkarılan ikincil mevzuat ile 31 Aralık 2009 tarih ve sayılı Resmi Gazete (2.Mükerrer) de yayımlanan Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı nın Denetimine Tabi Ürünlerin Ġthalatına Dair DıĢ Ticarette Standardizasyon Tebliği (2010/5) hükümlerine dayanılarak hazırlanmıģtır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu genelgede geçen; a) Bakanlık: Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığını, b) CITES: Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine ĠliĢkin SözleĢmeyi, c) GDO: Genetiği DeğiĢtirilmiĢ Organizmayı, ç) G.T.Ġ.P.: Gümrük Tarife Ġstatistik Pozisyonunu, d) Ġl Müdürlüğü: Bakanlık Ġl Müdürlüğünü, e) TÜGEM: Tarımsal Üretim ve GeliĢtirme Genel Müdürlüğünü, f) Yetki Devredilen Bakanlık Ġl Müdürlükleri: Adana, Ankara, Antalya, Ġstanbul, Ġzmir, Sakarya ve Yalova Bakanlık Ġl Müdürlüklerini, g) YetkilendirilmiĢ Tohumculuk KuruluĢu: Tohumluk üretici belgesine sahip, ilgili alt birliğe üye ve Bakanlık tarafından yetkilendirilen gerçek veya tüzel kiģileri, ifade eder. BaĢvurular ve Ġthalat Ön Ġzinlerinin Verilmesi MADDE 5 (1) Ġthalat ön izin baģvuruları, ithalatın gerçekleģtirileceği giriģ gümrük kapısının bulunduğu Ġl Müdürlüğüne yapılır. (2) Bu Genelge kapsamındaki süs bitkileri çoğaltım materyalleri ile kesme çiçek ithalat ön izinleri, Yetki Devredilen Bakanlık Ġl Müdürlükleri tarafından verilir. Süs Bitkileri Çoğaltım Materyalleri ile Kesme Çiçek Ġthal Etmeye Yetkili KuruluĢlar MADDE 6 (1) Bu genelge kapsamında aģağıdaki kurum ve kuruluģlara süs bitkileri ve kesme çiçek için ithalat ön izni verilebilir. a) YetkilendirilmiĢ Tohumculuk KuruluĢları. 15 Mayıs 2009 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği nin 15. maddesine göre düzenlenen Süs Bitkisi Üretici Belgesine istinaden alınacak YetkilendirilmiĢ Tohumculuk KuruluĢu Belgesi ne sahip kuruluģlar Ek-1 A da belirtilen süs bitkileri çoğaltım materyalleri, çim bitkisi rizom ve stolonları ile ıtri ve tıbbi bitkilerin çoğaltım materyallerinin ithalatını, üretim veya ticari amaçlı olarak yapabilirler. b) Üretim kooperatifleri. Bu kooperatiflerin YetkilendirilmiĢ Tohumculuk KuruluĢu Belgesi alabilmesi için; kooperatifin herhangi bir üye veya üyelerine ait geçerli bir kapasite raporu ve kooperatif üyeliğini belirten resmi bir belge ile ilgili yönetmelikte belirtilen diğer evraklar tamamlanarak Ġl Müdürlüğüne baģvurulması halinde kooperatife süs bitkisi üretici belgesi düzenlenebilecektir. 1

2 c) Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği nin 6. maddesine göre düzenlenen üretici belgesine istinaden alınacak YetkilendirilmiĢ Tohumcu KuruluĢu Belgesi ne sahip kuruluģlar. Bu kuruluģlar G.T.Ġ.P. numarası ve olan süs bitkileri tohumları ile 0601 grubunda yer alan çim bitkisi rizom ve stolonları ile ıtri ve tıbbi bitkilerin çoğaltım materyalini ithal edebilirler. d) Vergi numarasına sahip ve bu genelge kapsamında belirtilen evrakları eksiksiz olarak temin eden kiģi ve kuruluģlar. Bu kuruluģlara sadece Ek 1-B de belirtilen kesme çiçek ve akvaryum bitkileri ithalatı için ön izin verilebilir. e) Kamu Tarımsal AraĢtırma KuruluĢları, Sertifikasyon KuruluĢları ve Üniversiteler ile bitki ıslahçı hakları baģvurusunda bulunan kuruluģlar. Bu kuruluģlar sadece araģtırma geliģtirme, test ve deneme amaçlı süs bitkisi ithalatı yapabilirler. Sertifikasyon kuruluģlarının ithalat izin talepleri ile ilgili iģlemler TÜGEM tarafından yürütülür. Kapasite Raporu Düzenlenmesi MADDE 7 (1) Kapasite raporları (Ek 2) deki formata göre, aģağıdaki esaslar çerçevesinde, Ġl Müdürlükleri tarafından 2 suret olarak düzenlenerek bir sureti Ġl Müdürlüğü dosyasında muhafaza edilir ve diğer sureti ilgili firmaya teslim edilir. (2) Kapasite raporlarının geçerlilik süresi 5 (beģ) yıldır. (3) Kapasite raporu düzenlenmesi; a) Kapasite raporunda yer alan üretim alanları, çalıģan personel ve tesislere ait bilgiler il müdürlüklerince yerinde tespit edilir ve onaylanır. Üretim ve satıģ bilgileri için firma beyanları esas alınır. b) DıĢ mekân süs bitkileri üreten kuruluģların Bitki YetiĢtirme Ruhsatı almaları zorunludur. CITES ve Doğal Çiçek Soğanları MADDE 8 (1) Türkiye nin üyesi olduğu CITES SözleĢmesine iliģkin uygulamalar, 27 Aralık 2001 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine ĠliĢkin SözleĢmenin Uygulanmasına Dair Yönetmelik ve 6 Ağustos 2004 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine ĠliĢkin SözleĢmenin Uygulanmasına Dair Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre yapılmakta olup ek listeler DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı tarafından tebliğ ile yayınlanır. Kültürü yapılan ıslah edilmiģ türler hariç, CITES SözleĢmesi kapsamına giren türlerin ithalat izinleri TÜGEM tarafından verilir. CITES sözleģmesi gereği CITES ek listelerinde yer alan tür ve alt türlerin ithalatında, ihracatçı ülkenin yönetim mercilerince düzenlenmiģ orijinal CITES Belgesi aranır. Ayrıca, ithal edilmek istenilen bitkinin, bu listede yer alan Familya içinde yer alması halinde; tür ve alt tür isimleri ile menģeinin mutlaka proforma faturada belirtilmesi gerekir. (2) Kültürü yapılan ıslah edilmiģ tür ve çeģitler hariç olmak üzere, 12 Kasım 2009 tarih ve sayılı Doğal Çiçek Soğanlarının 2010 Yılı Ġhracat Listesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2009/55) kapsamında yer alan doğal çiçek soğanları ve bu türlerin her türlü çoğaltım materyali olarak ithalatına, tarihinde alınan Doğal Çiçek Soğanları Teknik Komitesi kararı gereği izin verilmez. Bu materyallerin re-eksport amaçlı ithalat izinleri TÜGEM in yetkisindedir. AraĢtırma, GeliĢtirme ve Deneme Amaçlı Ġthalat MADDE 9 (1) Yurt içinde araģtırma, geliģtirme ve deneme faaliyetleri çerçevesinde araģtırma, geliģtirme ve deneme amaçlı olarak kullanılacak süs bitkilerinin ithalat ön izni, yetki devredilen Bakanlık Ġl Müdürlükleri tarafından verilir. (2) Bu amaçlarla ithalat yapacak kiģi veya kuruluģlardan YetkilendirilmiĢ Tohumculuk KuruluĢu olma Ģartı istenmez. (3) Üniversitelerin kendilerine ait bilimsel amaçlı araģtırma projelerinde kullanılmak üzere, proje örneğinin yetki verilen Ġl Müdürlüklerine ibraz edilmesi kaydıyla, ithal edilecek çoğaltım materyallerine projede belirtilen miktarda YetkilendirilmiĢ Tohumculuk KuruluĢu belgesi aranmaksızın yetki verilen il müdürlüğü tarafından ithal izni verilebilir. TeĢhir ve Hibe Amaçlı Ġthalat MADDE 10 (1) Fuar kapsamında teģhir ve tanıtım amaçlı olarak; sergi sonunda ihracatçı ülkeye bitkilerin iade edilmesi, materyallerin gümrükten giriģi ve çıkıģı sırasında karantina kontrollerinin materyali getiren kiģi veya kuruluģ tarafından yaptırılması ve ticari amaçla kullanılmayacağının taahhüt edilmesi Ģartıyla yetkili Ġl Müdürlüklerince ithalat izni verilebilir. Ġthalatı yapan kiģi veya kuruluģlardan YetkilendirilmiĢ Tohumculuk KuruluĢu belgesi aranmaz ancak ithalatı yapan kiģi veya kuruluģlar söz konusu ithalat iģleminin tüm aģamaları için ilgili Ġl Müdürlüğü nü bilgilendirmekle görevlidir. (2) Kamu kuruluģlarının ticari amaçla olmayan (hibe, hediye vb.) ithalatlarında YetkilendirilmiĢ Tohumculuk KuruluĢu belgesi aranmaz. Bu tür ithalat izinleri yetki verilen Ġl Müdürlüklerinin yetkisinde olup, söz konusu kuruluģun ithal etmiģ olduğu materyal, kuruluģun ithalat sırasında beyan etmiģ olduğu alana Ġl Müdürlüğü teknik elemanları gözetiminde dikilir. 2

3 Islahçı Hakkı MADDE 11 (1) Islahçı hakları ile ilgili 5042 sayılı Yeni Bitki ÇeĢitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına ĠliĢkin Kanun hükümlerine göre, koruma altına alınan bir çeģidin tohumluklarının ithalatında, korunan çeģidin hak sahibi yetkilidir. Bu tür tohumlukların hak sahibi dıģındaki kiģi ve kuruluģlar tarafından ithal edilebilmesi için hak sahibinin izni gerekir. Süs Bitkileri Çoğaltım Materyalleri ile Kesme Çiçek Ġthalinde Ġstenecek Belgeler MADDE 12 (1) Ġthalat baģvurusu sırasında aģağıdaki belgeler istenir. a) Müracaat dilekçesi (Ek 3) b) Kontrol Belgesi (Ek 4): DıĢ Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2010/5) esas alınarak düzenlenir (3 nüsha). Kontrol Belgesi 6 (altı) ay geçerli olup, bu süre uzatılamaz. c) Proforma Faturanın aslı veya ithalatçı firma tarafından onaylanmıģ sureti (3 (üç) nüsha) ve tercümesi. Proforma faturada bulunması gereken hususlar Ģunlardır: 1. Proforma faturanın tarih ve sayısı (Tarihi 6 (altı) aydan daha eski olamaz), 2. Ġthal edilecek materyalin botaniksel ismi. Varsa alt tür ve çeģit ismi belirtilmelidir. 3. Ġthal edilecek materyalin G.T.Ġ.P. numarası, 4. Ġthal edilecek materyalin miktarı ve parasal değeri, 5. Ġthalatçı firma adı ve yetkili imza, ihracatçı firma adı ve kaģesi. ç) Taahhütname (Ek 5): Ġthal edilecek materyalin Genetiği DeğiĢtirilmiĢ Organizma (GDO) olmadığına dair ithalatçı ve ihracatçı kuruluģlardan alınacaktır. d) Süs bitkileri konusunda YetkilendirilmiĢ Tohumculuk KuruluĢu belgesi. Ek 1-B de belirtilen kesme çiçekler ve akvaryum bitkilerinin ithalatında bu belge aranmaz. e) Spesifikasyon Belgesi. Ürün standardı olanlar için; TS 3714 Gül-Kesme Çiçek, TS 3715 Krizantem-Kesme Çiçek, TS 3717 Karanfil- Kesme Çiçek, TS 3744 Glayöl-Kesme Çiçek gibi TS standardında belirtilen kriterlerin bulunduğunu veya ürün standardı bulunmayan ürünler için de TS 2262 Kesme Çiçek standardındaki kriterlerin bulunduğunu gösteren belge. Yalnızca kesme çiçek ithalatı için geçerlidir. Akvaryum bitkisi ithalatında aranmaz. f) Etiket Örneği Taahhütnamesi (Ek 6). Yalnızca kesme çiçek ithalatı için geçerlidir. Akvaryum bitkisi ithalatında aranmaz. (2) Müracaat dilekçesi, kontrol belgesi, proforma fatura ve diğer belgelerde, firma yetkilisinin ismi, kaģesi, tarih ve imzası bulunmalıdır. Bütün belgeler aynı yetkili tarafından imzalanmıģ olmalıdır. Ġthalat Ön Ġzin Yazısının Düzenlenmesi MADDE 13 (1) Yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde, uygun bulunan talepler için 3 suret ithalat ön izin yazısı düzenlenir. Ġthalat ön izin yazılarında; müracaat tarihi, materyalin hangi ülke ve firmadan ithal edileceği, proforma faturanın tarihi varsa sayısı, çeģidin adı, miktarı, parasal değeri, ithal amacı ve giriģ gümrük müdürlüğü belirtilmelidir. (2) Uygun görülen ithalatlara ait Kontrol Belgeleri, Ġl Müdürü veya yetkilendirdiği birim amiri tarafından imzalanır. (3) Ġthalat ön izin yazısının paraflı suretine, ithalata konu olan belgeler eklenerek dosyasında muhafaza edilir. (4) Diğer iki suret ithalat ön izin yazılarına, Kontrol Belgesi ve Proforma Faturanın birer sureti ek yapılarak; ikinci sureti, ithal permisi için Zirai Karantina Müdürlüğü veya Bitki Koruma ġube Müdürlüğüne üçüncü sureti ise, ithalat talebinde bulunan firmaya gönderilir. (5) DıĢ Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2010/5) 4. ve 6. maddeleri gereği hazırlanan uygunluk (Ek 7) veya uygunsuzluk yazısı (Ek 8); gerekli kontroller yapıldıktan sonra Zirai Karantina Müdürlükleri, Zirai Karantina Müdürlüklerinin bulunmadığı illerde ise Ġl Müdürlüğü Bitki Koruma ġube Müdürlükleri tarafından düzenlenerek ilgili gümrük müdürlüğüne ve ithalatçıya iletilir. bildirir. Yükümlülükler MADDE 14 - (1) Ġthalatçı kuruluģ fiili ithalat miktarını ithalat ön izin baģvurusunun yapıldığı Ġl Müdürlüğüne (2) Ġthalat iģleminin gerçekleģtirilememesi durumunda, daha önce firmaya verilmiģ olan tüm belgeler eksiksiz olarak, ithalat ön izin baģvurusunun yapıldığı Ġl Müdürlüğüne iade edilir. (3) Genetiği DeğiĢtirilmiĢ Organizma lı çeģitlerin ithalatına izin verilmez, ithal müracaatlarında ithalatçı ve ihracatçı firmanın, çeģidin (GDO lu) olmadığına dair taahhütname vermeleri gerekir. (4) Bu Genelge kapsamında yer alan bilgi ve belgeler, ile internet sayfalarında yayımlanır. 3

4 (5) Ġl Müdürlükleri, Süs Bitkileri Çoğaltım Materyalleri Ġthalatı Ġstatistik Bilgi Cetvel ini (Ek 9) ve Kesme Çiçek Ġthalatı Ġstatistik Bilgi Cetvel ini (Ek 10) her ayın ilk haftasında TÜGEM de olacak Ģekilde gönderirler. Ġdari Yaptırımlar MADDE 15 (1) Bu Genelgede belirtilen Ģartlara uymayanlar hakkında 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu nun 12. Maddesi gereğince iģlem yapılır. Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat MADDE 16 (1) 2010/3 sayılı Süs Bitkileri Çoğaltım Materyalleri Ġthalat Uygulama Genelgesi yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2009/3 sayılı Süs Bitkileri ve Çoğaltım Materyali ile Kesme Çiçek Ġthalat Uygulama Genelgesi yürürlükten kaldırılmıģtır. Yürürlük MADDE 17 (1) Bu Genelge, Olur u tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 18 (1) Bu Genelge hükümlerini Tarım ve KöyiĢleri Bakanı yürütür. EKLER: Ek 1: G.T.Ġ.P. Listesi Ek 2: Kapasite Raporu Ek 3: Müracaat Dilekçesi Ek 4: Kontrol Belgesi Ek 5: Ġthal Edilecek Materyalin Genetiği DeğiĢtirilmiĢ Organizma (GDO) Olmadığına Dair Taahhütname Ek 6: Etiket Örneği Taahhütnamesi Ek 7: Uygunluk Yazısı Ek 8: Uygunsuzluk Yazısı Ek 9: Süs Bitkileri ve Çoğaltım Materyalleri Ġthalatı Ġstatistik Bilgi Cetveli Ek 10: Kesme Çiçek Ġthalatı Ġstatistik Bilgi Cetveli 4

5 Ek 1- A G.T.Ġ.P. MADDE ĠSMĠ Sümbül soğanları Nergis soğanları Lale soğanları Glayöl soğanları Diğer çiçek soğanları Diğerleri Orkide soğanları Sümbül soğanları Nergis soğanları Lale soğanları Glayöller Diğerleri Diğerleri Rododendronlar ve açelyalar (aģılı veya aģısız) Güller (AĢılı veya aģısız) Çelikler Fidanlar Diğerleri Diğer açık hava bitkileri Çelikler Fidanlar Tomurcuklu veya çiçek açmıģ çiçekler (kaktüsler hariç) Diğerleri Genellikle çiçekleri için yetiģtirilen otsu bitkilerin tohumları Genellikle çiçekleri için yetiģtirilen bitkilerin tohumları ( alt pozisyonundakiler hariç) Ek 1- B Güller Karanfiller Orkideler Krizantemler Glayöller Diğerleri Ren geyiği likeni (Yalnız taze olanlar) Diğerleri (Yalnız taze olanlar) Noel ağaçları Ġğne yapraklı ağaçların dalları ġimģir dalı Diğerleri Diğerleri EK 1 5

6 SÜS BĠTKĠLERĠ VE SÜS BĠTKĠLERĠ ÇOĞALTIM MATERYALĠ ÜRETĠM ĠġLETMESĠ KAPASĠTE RAPORU EK 2 I- ĠġLETME ĠLE ĠLGĠLĠ BĠLGĠLER A. Firma/KuruluĢ Adı ve Adresi Telefon: Faks: E-Posta: Oda Sicil No: B. Firmanın Üretim Alanlarının Bulunduğu Yerler (Ġlçe, köy ve mevkii belirtilecektir.) Üretim Alanları C. Bitki YetiĢtirme Ruhsatının Tarih ve Sayısı:... D. Yabancı Yatırım Ortakları (Partner) ve Sermayedeki Payları Firma-KuruluĢ Adı Sermayedeki Payı E. ÇalıĢan Personel (Geçici iģçiler gün/ay olarak belirtilecektir.) Görevi Mesleği Adedi F. İhraç Edilen Materyal DıĢ Mekan Süs Bitkileri Ġç Mekan Süs Bitkileri Soğanlı- Yumrulu-Rizomlu Bitkiler Mevsimlik Çiçekler Diğerleri (Belirtiniz) (...) Fide Fidan Tohum Kesme Çiçek Bitki 6

7 G. ĠĢletme Kapasitesi Üretim Alanları ve Diğer Tesisler a. Toplam Üretim Alanı (a.1+a.2) a.1. Açık Alanlar - Bitki Üretim Alanı - Anaçlık Alan - Köklendirme Alanı - Büyütme Alanı a.2. Kapalı Alanlar - Bitki Üretim Alanı - Anaçlık Alan - Köklendirme Alanı - Büyütme Alanı b. Toplam Depo Fidanlığı Alanı c. Laboratuar d. Depo-Hangar e. Soğuk Hava Deposu f. Ġklim Odası g. Paketleme Birimi h. Ġdari ve Sosyal Tesisler - Büro ve Hizmet Binaları - Sosyal Tesisler ve Lojman Kendi Malı Kira Büyüklüğü ( m 2 ) H. Üretimde Kullanılan Çoğaltım Materyalleri, Diğer Girdilerin Kaynağı ve Yıllık Ortalama Miktarları Tür-ÇeĢit-v.b. Temin Yeri (Kendi Üretimi / Yurt Ġçi / Yıllık Ortalama Miktarı* Yurt DıĢı) Çoğaltım Materyalleri 1. Tohum 2. Fide 3. Fidan 4. Çelik 5. Soğan 6. AĢı Gözü 7. Spor 8. Doku Kültürü Amacıyla Kullanılan Bitki Kısımları 9. Diğerleri (Belirtiniz) Diğer Girdiler 1. Ġlaç 2. Hormon 3. Gübre 4. Agar 5. Kağıt Tapa (Paper Plug) 6. Cam Kap (Flask) 7. Torf Saksı 9. Ambalaj Malzemesi 10. Diğerleri (Belirtiniz) * Yıllık ortalama miktarlar için birim belirtiniz. 7

8 Mevsimlik Çiçekler vd. Çiçek Soğanları Kesme Çiçek DıĢ Mekan Süs Bitkileri Ġç Mekan Süs Bitkileri I. Türlere Göre ĠĢletmede Üretilen Ürünlerin Yıllık Ortalama Miktarı, Üretim Alanları ve Değerlendirme ġekli (Gerekiyorsa sayfa ekleyiniz) Türler (Latince isimlerini yazınız) 1. Üretilen Ürünlerin Yıllık Ortalama Miktarı (Birim belirtiniz) Üretim Alanı (Birim belirtiniz) Değerlendirme ġekli (Miktar ve birim belirtiniz) Firma Ġçinde Kullanım Doğrudan Tüketiciye SatıĢ BaĢka Üretici Firmalara Girdi Olarak SatıĢ

9 II-ÜRETĠMĠN GENEL ÖZELLĠKLERĠ (Gerekiyorsa sayfa ekleyiniz) ÜRETĠM ĠLE ĠLGĠLĠ ÖZELLĠKLER Çimlendirme Ortamı -Kum -Toprak -Perlit -Torf -Organik Madde -Ġnorganik Madde -Diğer (Belirtiniz) Ġç Mekan Bitkileri DıĢ Mekan Bitkileri Kesme Çiçek Toprak sterilizasyonu (Nasıl yapılıyorsa belirtiniz) Sulama Sistemi Su Arıtma (Ne Ģekilde yapılıyorsa belirtiniz) Damlama -Sisleme - Salma -Yağmurlama -Diğer (Belirtiniz) Gübreleme Gübre ÇeĢitleri -Kimyasal Gübre -Çiftlik Gübresi -Yaprak Gübresi Uygulama Yöntemleri -Doğrudan Toprağa Uygulama -Damla Sulama ile Uygulama (Fertigation) -Diğer (Belirtiniz) İlaçlama Sistemleri -Otomatik -Diğer (Belirtiniz) Havalandırma Sistemi -Otomatik -Elle -Tepe Havalandırma -Yan Havalandırma Aydınlatma Gölgeleme Isıtma Sistemi Enerji Kaynakları -Doğal-Likit Gaz -Odun-Kömür -Elektrik -Diğer (Belirtiniz)

10 YAPISAL ÖZELLİKLER Tipi Genel Özellikler Ġç Mekan Bitkileri DıĢ Mekan Bitkileri Kesme Çiçek -Sera -Yüksek Tünel -Alçak Tünel -Diğer (Belirtiniz) Yapı Malzemesi -AhĢap -Demir -Alüminyum -Diğer (Belirtiniz) Örtü Malzemesi -Cam -Plastik -Diğer (Belirtiniz) ADI SOYADI ÜNVANI İŞLETME YETKİLİSİ BAKANLIK ĠLMÜDÜRLÜĞÜ YETKĠLĠLERĠ TEKNĠK TEKNĠK ġube MÜDÜRÜ ELEMAN ELEMAN ĠMZA TARĠH TASDĠK OLUNUR... /... / ĠL MÜDÜRÜ (Ġsim, imza ve mühür bulunmalıdır) EK 3 10

11 T. C. VALĠLĠĞĠNE Tarım Ġl Müdürlüğü AĢağıda tür, çeģit, miktar ve nitelikleri belirtilen süs bitkilerini/ kesme çiçekleri ithal etmek istiyorum.kontrol Belgelerinin onaylanarak, ithalat müsaadesi verilmesi için gereğini arz ederim. FĠRMA ADI : ADRESĠ : ĠTHALATIN YAPILACAĞI ÜLKE : GĠRĠġ GÜMRÜK KAPISI : ĠTHAL EDĠLECEK SÜS BĠTKĠSĠ MATERYALĠNE AĠT BĠLGĠLER: Tarih Firma kaģesi, Ġmzalayan Yetkilinin adı ve soyadı (Kontrol Belgesindekilerle aynı olmalıdır) SÜS BĠTKĠSĠNĠN CĠNSĠ VE TÜRÜ (Latince alfabetik sıra ile yazılacak) ĠTHAL AMACI NĠTELĠĞĠ (Fidan, çelik, aģı kalemi, anaç, tohum, vs. belirtilecek) GTĠP NUMARASI MĠKTARI (ADET) (Tohum için Kg) PARASAL DEĞERĠ EK 4 11

12 G.T.Ġ.P.: Madde ismi (*): Hangi listede yer aldığı : Ġthalatçı firmanın ticaret unvanı, adresi ve telefon no: T.C. Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı... Genel Müdürlüğü KONTROL BELGESĠ Ġthalatçı firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi sicil numarası : Ġhracatçı firmanın ticaret unvanı ve adresi : Malın kullanılacağı yer: Malın ithal amacı (**): Malın miktarı: ġarj numarası (***): Malın menģe ülkesi: Malın yükleneceği ülke: Malın giriģ gümrüğü Malı kullanacak firmanın ticari unvanı, adresi, telefonu: Ġthal edilecek maddenin özelliğine göre aģağıdaki ilgili baģlığı yuvarlak içine alınız. (Mal B grubunda ise, ayrıca ilgili bölümün altını çiziniz.) A sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesi Hakkında KHK nın DeğiĢtirilerek Kabulü Hakkında Kanun hükümlerine uygundur. B- Avrupa Topluluğu, Dünya Sağlık TeĢkilatı, Dünya Gıda Kodeksi spesifikasyonlarına uygundur. C- 29/05/1973 tarihli ve 1734 sayılı Yem Kanunu hükümlerine uygundur. D sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu ve 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanunu hükümlerine uygundur. E sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu hükümlerine uygundur. F sayılı Tohumculuk Kanunu hükümlerine uygundur. G sayılı Su Ürünleri Kanunu hükümlerine uygundur. H sayılı Hayvanları Koruma Kanunu hükümlerine uygundur. (*) Proforma faturada tek isim altında birden fazla madde söz konusu olduğunda, bunların orijinal isimleri ayrı ayrı belirtilecektir. (**) Canlı su ürünleri ithalatında belirtilecektir. (***) Zirai veteriner ilaçları ile bu ilaçların imalinde kullanılacak aktif madde, hammadde ve yardımcı maddelerin ithalatında belirtilecektir. Tarafımızca düzenlenen formdaki bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu ve ithalatı, DıĢ Ticarette Standardizasyon (2010/5) sayılı Tebliğ hükümlerine uygun olarak yapacağımızı taahhüt ederiz. Firma kaģesi Yetkilinin Adı ve Soyadı Ġmza Ġlgili Tebliğ hükümlerine göre yapılan inceleme sonucunda, söz konusu maddenin, gümrük beyannamesinin tescili aģamasında, insan sağlığı ve güvenliği, hayvan ve bitki varlığı ve sağlığı yönünden yapılacak kontrollerde uygun bulunması halinde, ithali uygun görülmüģtür. ĠĢbu Kontrol Belgesi, DıĢ Ticarette Standardizasyon (2010/5) sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde, ilgili gümrük müdürlüğüne ibraz edilmek üzere düzenlenmiģtir. Ġmza ve mühür Tarih EK 5 12

13 T A A H H Ü T N A M E / /.. tarihli dilekçe ile Ġl Müdürlüğüne müracaat ederek ithalat izni talebinde bulunduğumuz süs bitkileri/kesme çiçeklerle ilgili olarak; sunulan bilgi ve belgelerin içeriğinin doğruluğunu ve ithal edilen materyallerin sağlık ve kalite yönünden ülke zararına yol açmayacağını ve söz konusu materyallerin Genetiği DeğiĢtirilmiĢ Organizma (GDO) olmadığını garanti eder, bu konulardan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluklar ile, meydana gelmesi gelmesi muhtemel zararların tarafımızdan karģılanacağını. (Ģahsım/ kuruluģum) adına kabul ve taahhüt ederim. (Tarih) (Yetkili adı soyadı ve Ġmzası, Firma KaĢesi) EK 6 ETĠKET ÖRNEĞĠ TAAHHÜTNAMESĠ 13

14 T. C. VALĠLĠĞĠNE Tarım Ġl Müdürlüğü Ġthalatçı Firmanın Adı ve Adresi : Malın MenĢei Ülkesi : Malın Adı : Fiili ithalattan sonra yukarıdaki bilgiler doğrultusunda malı etiketledikten sonra piyasaya arz edeceğimizi, aksi takdirde doğacak bütün hukuki sorumlulukları peģinen kabul ettiğimizi taahhüt ve beyan ederiz. Tarih Firma Adı, KaĢe, Ġmza EK 7 14

15 TARIM VE KÖYĠġLERĠ BAKANLIĞI Tarih : Sayı : Konu : ĠLGĠLĠ GÜMRÜK ĠDARESĠNE VE/VEYA ĠLGĠLĠ FĠRMAYA Ġthali/Geçici ithali yapılmak üzere...firmasınca/firmanızca beyanı yapılan ve aģağıda bilgileri yer alan ürünün/ürünlerin, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yapılan denetimler sonucunda 2010/5 sayılı DıĢ Ticarette Standardizasyon Tebliği hükümleri çerçevesinde ithalatı/geçici ithalatı uygundur. *Bu Uygunluk Yazısı... gün süre için geçerlidir. Bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim. Belge Cinsi Belge Tarihi Belge No Ürün Adı G.T.Ġ.P. Ürün Miktarı Özet Beyan Tarih ve No Fatura Tarih ve No Şarj Numarası ** Son Kullanma Tarihi * * Ek-3 ve Ek-7 listesinde yer alan ürünler için geçerli değildir. ** 2010/5 sayılı Tebliğin Ek-1 listesinde yer alan ürünler için geçerlidir. EK 8 15

16 TARIM VE KÖYĠġLERĠ BAKANLIĞI Tarih : Sayı : Konu : ĠLGĠLĠ GÜMRÜK ĠDARESĠNE VE/VEYA FĠRMAYA Ġthali yapılmak üzere...firmasınca/firmanızca beyanı yapılan ve aģağıda bilgileri yer alan ürünün/ürünlerin, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yapılan denetimler sonucunda 2010/5 sayılı DıĢ Ticarette Standardizasyon Tebliği hükümleri çerçevesinde ithalatı uygun değildir. * Söz konusu ürünün 10 gün içinde imhası/menģeine iadesi gerekmektedir. Bilgileri ve gereğini arz/rica ederim. Belge Cinsi Belge Tarihi Belge No Ürün Adı G.T.Ġ.P. Ürün Miktarı Özet Beyan Tarih ve No Fatura Tarih ve No Şarj Numarası ** Son Kullanma Tarihi * * Ek-3 ve Ek-7 listesinde yer alan ürünler için geçerlidir. ** 2010/5 sayılı Tebliğin Ek-1 listesinde yer alan ürünler için geçerlidir. 16

17 SÜS BĠTKĠLERĠ ÇOĞALTIM MATERYALLERĠ ĠTHALATI ĠSTATĠSTĠK BĠLGĠ CETVELĠ EK 9 TARIM ĠL MÜDÜRLÜĞÜ KuruluĢun Adı Materyalin Niteliği G.T.Ġ.P. Türü.././ /./ 2010 DÖNEMĠ ĠTHALAT ĠZĠNLERĠ Miktarı (Adet/kg/paket/kavanoz) Parasal Değeri Ġthalatın Yapıldığı Ġthalat Ġzninin Toplam Tutar Para Birimi Ülke Firma Tarihi Sayısı 17

18 KESME ÇĠÇEK ĠTHALATI ĠSTATĠSTĠK BĠLGĠ CETVELĠ EK 10 TARIM ĠL MÜDÜRLÜĞÜ KuruluĢun Adı Materyalin Niteliği G.T.Ġ.P. Türü.././ /./ 2010 DÖNEMĠ ĠTHALAT ĠZĠNLERĠ Miktarı (Adet/kg/paket/kavanoz/bağ/demet) Parasal Değeri Ġthalatın Yapıldığı Ġthalat Ġzninin Toplam Tutar Para Birimi Ülke Firma Tarihi Sayısı 18

19 19

MEYVE/ASMA FİDAN VE ÜRETİM MATERYALİ İLE ÇİLEK/SEBZE FİDESİ İTHALAT UYGULAMA GENELGESİ (2013/ 2)

MEYVE/ASMA FİDAN VE ÜRETİM MATERYALİ İLE ÇİLEK/SEBZE FİDESİ İTHALAT UYGULAMA GENELGESİ (2013/ 2) MEYVE/ASMA FİDAN VE ÜRETİM MATERYALİ İLE ÇİLEK/SEBZE FİDESİ İTHALAT UYGULAMA GENELGESİ (2013/ 2) Amaç MADDE 1 (1) Bu Genelge nin amacı, çiftçilerimizin ihtiyacı olan meyve ve asma fidanı/üretim materyali

Detaylı

Kapsam MADDE 2 (1) Bu Genelge, yurt içi üretimle temin edilemeyen tarla bitkileri ve sebze türlerine ait tohumlukların ithalatını kapsar.

Kapsam MADDE 2 (1) Bu Genelge, yurt içi üretimle temin edilemeyen tarla bitkileri ve sebze türlerine ait tohumlukların ithalatını kapsar. TOHUMLUK İTHALATI UYGULAMA GENELGESİ (2012/1) Amaç MADDE 1 (1) Ülkemizde kullanılacak olan tohumlukların yurt içi üretimden tedarik edilememesi durumunda, ülke ihtiyaçları da dikkate alınarak yapılacak

Detaylı

Kapsam MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ Serbest DolaĢıma GiriĢ Rejimine tabi tutulan (Ek-1) sayılı listede yer alan yakıtların ithalat iģlemlerini kapsar.

Kapsam MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ Serbest DolaĢıma GiriĢ Rejimine tabi tutulan (Ek-1) sayılı listede yer alan yakıtların ithalat iģlemlerini kapsar. TEBLİĞ DıĢ Ticaret MüsteĢarlığından: ÇEVRENĠN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN YAKITLARIN ĠTHALATINA DAĠR DIġ TĠCARETTE STANDARDĠZASYON TEBLĠĞĠ Tebliğ No: (2009/7) Amaç MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin

Detaylı

SÖZLEŞMELİ BESİCİLİK YAPAN YETİŞTİRİCİLER İÇİN BESİLİK SIĞIR İTHALATI UYGULAMA TALİMATI

SÖZLEŞMELİ BESİCİLİK YAPAN YETİŞTİRİCİLER İÇİN BESİLİK SIĞIR İTHALATI UYGULAMA TALİMATI SÖZLEŞMELİ BESİCİLİK YAPAN YETİŞTİRİCİLER İÇİN BESİLİK SIĞIR İTHALATI UYGULAMA TALİMATI Sözleşmeli üretim modeli kapsamında, yetiştiricilerin tarımsal ve hayvansal girdilerini temin etmek ve/veya ürün

Detaylı

TOHUMCULUK HİZMETLERİ UYGULAMA TALİMATI ( 2014 / 05 )

TOHUMCULUK HİZMETLERİ UYGULAMA TALİMATI ( 2014 / 05 ) 1. Yetkilendirme İle İlgili Uygulamalar 1.1. İl müdürlükleri tarafından yetki devri yapılması halinde tohum yetiştiricisi ve tohumluk bayi belgeleri ilçe müdürlükleri tarafından düzenlenebilecektir. İlçe

Detaylı

Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2015/13) Uygulama Rehberi

Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2015/13) Uygulama Rehberi A. TANIMLAR 1. Bu Uygulama Rehberinde geçen; a) Ayni Katkı: BaĢvurusu yapılan yatırımın tamamının gerçekleģtirilmesi için hibeye esas mal alım tutarı dıģında tamamı yatırımcı tarafından karģılanan/karģılanacak

Detaylı

ç) BaĢvuru: Tebliğ kapsamında bireysel sulama makine ve ekipman alımları için gerçek ve tüzel kiģiler tarafından yapılan baģvuruyu,

ç) BaĢvuru: Tebliğ kapsamında bireysel sulama makine ve ekipman alımları için gerçek ve tüzel kiģiler tarafından yapılan baģvuruyu, A. TANIMLAR 1. Bu Uygulama Rehberinde geçen; a) Ayni Katkı: BaĢvurusu yapılan yatırımın tamamının gerçekleģtirilmesi için hibeye esas mal alım tutarı dıģında tamamı yatırımcı tarafından karģılanan/karģılanacak

Detaylı

SÖZLEŞMELİ BESİCİLİK YAPAN YETİŞTİRİCİLER İÇİN BESİLİK SIĞIR İTHALATI UYGULAMA TALİMATI

SÖZLEŞMELİ BESİCİLİK YAPAN YETİŞTİRİCİLER İÇİN BESİLİK SIĞIR İTHALATI UYGULAMA TALİMATI SÖZLEŞMELİ BESİCİLİK YAPAN YETİŞTİRİCİLER İÇİN BESİLİK SIĞIR İTHALATI UYGULAMA TALİMATI Sözleşmeli üretim modeli kapsamında, yetiştiricilerin tarımsal ve hayvansal girdilerini temin etmek ve/veya ürün

Detaylı

HAYVANSAL ÜRÜN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ONAYLANMASI VE İTHALAT AŞAMASINDA SUNULMASI GEREKEN BELGELER HAKKINDA TEBLİĞ

HAYVANSAL ÜRÜN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ONAYLANMASI VE İTHALAT AŞAMASINDA SUNULMASI GEREKEN BELGELER HAKKINDA TEBLİĞ HAYVANSAL ÜRÜN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ONAYLANMASI VE İTHALAT AŞAMASINDA SUNULMASI GEREKEN BELGELER HAKKINDA TEBLİĞ Yayımlandığı R.Gazete: 19.02.2012-28209 Tebliğ No: 2012/12 Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ BAŞVURUSU REHBERİ

ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ BAŞVURUSU REHBERİ ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ BAŞVURUSU REHBERİ 5 Ağustos 2011 Onaylanmış kişi statü belgesi başvurusunun ön incelemesi için Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirine yapılacak başvuruya ilişkin temel bilgiler,

Detaylı

CANLI, TAZE, SOĞUTULMUŞ VE DONDURULMUŞ SU ÜRÜNLERİ İTHALATINA İLİŞKİN UYGULAMA TALİMATI

CANLI, TAZE, SOĞUTULMUŞ VE DONDURULMUŞ SU ÜRÜNLERİ İTHALATINA İLİŞKİN UYGULAMA TALİMATI CANLI, TAZE, SOĞUTULMUŞ VE DONDURULMUŞ SU ÜRÜNLERİ İTHALATINA İLİŞKİN UYGULAMA TALİMATI I-Genel Hükümler 1- Bu talimat, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu, 560 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine

Detaylı

Yönetmelik. Av ve Yaban Hayvanları ile Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması, Üretimi ve Ticareti Hakkında Yönetmelik

Yönetmelik. Av ve Yaban Hayvanları ile Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması, Üretimi ve Ticareti Hakkında Yönetmelik Çevre ve Orman Bakanlığından: Yönetmelik Av ve Yaban Hayvanları ile Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması, Üretimi ve Ticareti Hakkında Yönetmelik BĠRĠNCĠ KISIM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

Yetki Kanunu: 441. Yayımlandığı R.Gazete: 02.09.2007-26631. Tebliğ No: 39

Yetki Kanunu: 441. Yayımlandığı R.Gazete: 02.09.2007-26631. Tebliğ No: 39 GIDA MADDELERİ VE GIDA İLE TEMASTA BULUNAN MADDE VE MALZEMELERİN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ONAYLANMASI VE İTHALAT AŞAMASINDAKİ KONTROL İŞLEMLERİ HAKKINDA TEBLİĞ Yetki Kanunu: 441 Yayımlandığı R.Gazete:

Detaylı

Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete:25.09. 2002 Tarih ve 24887 Sayı Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Besilik sığır ithalatı başvurusu sırasında aşağıda belirtilen evraklar ibraz edilecektir:

Besilik sığır ithalatı başvurusu sırasında aşağıda belirtilen evraklar ibraz edilecektir: BESİLİK SIĞIR İTHALATINDA UYULMASI GEREKEN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TALİMAT İthalat, Bakanlığımızca belirlenen teknik ve sağlık şartları çerçevesinde ve yine uygun görülecek ülkelerden yapılır. Bakanlığımız

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYĠġLERĠ BAKANLIĞI TeĢkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü

T.C. TARIM VE KÖYĠġLERĠ BAKANLIĞI TeĢkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü T.C. TARIM VE KÖYĠġLERĠ BAKANLIĞI TeĢkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESĠ PROGRAMI ÇERÇEVESĠNDE MAKĠNE VE EKĠPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESĠ PROGRAMI (Tebliğ

Detaylı

N KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN YAKITLARIN

N KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN YAKITLARIN 31 Aralık 2008 ÇAR AMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (4. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN YAKITLARIN İTHALATINA DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER

KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç ve Kapsam Madde 2- Dayanak Ġkinci Bölüm 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu Madde 3-4734

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.11.02.01/ 22/08/2012 Konu: Hasta Tarafından Temin Edilen Tıbbi Malzeme Bedellerinin Geri Ödeme ĠĢlemleri GENELGE 2012/ 31 Kurumumuz sigortalı ve hak sahiplerinin kullanmasına lüzum

Detaylı

21 Temmuz 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28001 YÖNETMELİK

21 Temmuz 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28001 YÖNETMELİK 21 Temmuz 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28001 YÖNETMELİK Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Esaslar ve Muafiyetler

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü 18.05.2012* 17946

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü 18.05.2012* 17946 18.05.2012* 17946 Sayı : B.12.0.GKG.0.07.903-07-02-2312 Konu: Talimat Tamim: 12 / /2012 Talimat No:2012/ Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin İhracatı İçin Veteriner Sağlık Sertifikası Düzenlenmesi Talimatı

Detaylı

1. YETKİLENDİRME İLE İLGİLİ UYGULAMALAR 1.1. Yetki belgeleri üzerinde yer alan Belge Numarası kısmına; belgenin düzenlendiği İl in plaka numarası,

1. YETKİLENDİRME İLE İLGİLİ UYGULAMALAR 1.1. Yetki belgeleri üzerinde yer alan Belge Numarası kısmına; belgenin düzenlendiği İl in plaka numarası, 1. YETKİLENDİRME İLE İLGİLİ UYGULAMALAR 1.1. Yetki belgeleri üzerinde yer alan Belge Numarası kısmına; belgenin düzenlendiği İl in plaka numarası, nokta, 1.2 de kısaltmaları yapılan harfler, nokta, dört

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ ULUSLARARASI TİCARETTE FİNANSMAN TEKNİKLERİ YRD. DOÇ. DR. ALİ CÜNEYT ÇETİN BAKANLIKLARDA DIŞ TİCARET

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ SAĞLIK BAKANLIĞI NIN DENETİMİNE TABİ BAZI ÜRÜNLERİN İTHALATINA DAİR

Resmî Gazete TEBLİĞ SAĞLIK BAKANLIĞI NIN DENETİMİNE TABİ BAZI ÜRÜNLERİN İTHALATINA DAİR 29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27800 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: SAĞLIK BAKANLIĞI NIN DENETİMİNE TABİ BAZI ÜRÜNLERİN İTHALATINA DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ

Detaylı

HALK SAĞLIĞI ALANINDA HAŞERELERE KARŞI İLAÇLAMA USÜL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. Halk Sağlığı Alanında HaĢerelere KarĢı Ġlaçlama Usul Ve

HALK SAĞLIĞI ALANINDA HAŞERELERE KARŞI İLAÇLAMA USÜL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. Halk Sağlığı Alanında HaĢerelere KarĢı Ġlaçlama Usul Ve HALK SAĞLIĞI ALANINDA HAŞERELERE KARŞI İLAÇLAMA USÜL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. Halk Sağlığı Alanında HaĢerelere KarĢı Ġlaçlama Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Sağlık Bakanlığından Resmi Gazete

Detaylı

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından:

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE

Detaylı

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/7) Amaç MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı, Ek-1

Detaylı

SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI

SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ŞUBESİ UYGULAMA SERVİSİ İSMAİL KAYIKÇI 2010 1-) Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon

Detaylı

AFYONKARAHĠSAR GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI

AFYONKARAHĠSAR GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI AFYONKARAHĠSAR GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI SIRA NO HĠZMETĠN ADI ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ 1 ÇALIġMA ĠZNĠ VE GIDA SĠCĠLĠ 2- Meslek Odası Kayıt Belgesi 3-

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan iģyerlerini kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan iģyerlerini kapsar. Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iģ sağlığı

Detaylı