SÜS BĠTKĠLERĠ ÇOĞALTIM MATERYALLERĠ ĠLE KESME ÇĠÇEK ĠTHALAT UYGULAMA GENELGESĠ (2010/3)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SÜS BĠTKĠLERĠ ÇOĞALTIM MATERYALLERĠ ĠLE KESME ÇĠÇEK ĠTHALAT UYGULAMA GENELGESĠ (2010/3)"

Transkript

1 SÜS BĠTKĠLERĠ ÇOĞALTIM MATERYALLERĠ ĠLE KESME ÇĠÇEK ĠTHALAT UYGULAMA GENELGESĠ (2010/3) Amaç MADDE 1 (1) Ġç ve dıģ mekân süs bitkileri üretimi yapan iģletmelerin ve Genelge kapsamında belirtilen kullanıcıların ihtiyacı olan kaliteli tohum, aģı gözü, aģı kalemi, çelik, fide, fidan gibi çoğaltım materyalinin yurt içi üretimden tedarik edilememesi durumunda yapılacak ithalat ve doğrudan satıģ amacıyla süs bitkileri ithalatı ile kesme çiçekler ve akvaryum bitkilerinin ithalatı ile ilgili usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Genelge; 2010/5 sayılı DıĢ Ticarette Standardizasyon Tebliği nin Ek 3 listesinde yer alan GTĠP numaralarından, a) Süs bitkileri ithalatında, Ek 1-A da belirtilen G.T.Ġ.P. numaralarını, b) Kesme çiçekler ve akvaryum bitkilerinin ithalatında, Ek 1-B de belirtilen G.T.Ġ.P. numaralarını kapsar. Hukuki Dayanak MADDE 3 (1) Bu Genelge 441 sayılı Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığının KuruluĢ ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu, 6968 sayılı Zirai Karantina Kanunu, 5042 sayılı Yeni Bitki ÇeĢitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına ĠliĢkin Kanun ve bu kanunlara istinaden çıkarılan ikincil mevzuat ile 31 Aralık 2009 tarih ve sayılı Resmi Gazete (2.Mükerrer) de yayımlanan Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı nın Denetimine Tabi Ürünlerin Ġthalatına Dair DıĢ Ticarette Standardizasyon Tebliği (2010/5) hükümlerine dayanılarak hazırlanmıģtır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu genelgede geçen; a) Bakanlık: Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığını, b) CITES: Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine ĠliĢkin SözleĢmeyi, c) GDO: Genetiği DeğiĢtirilmiĢ Organizmayı, ç) G.T.Ġ.P.: Gümrük Tarife Ġstatistik Pozisyonunu, d) Ġl Müdürlüğü: Bakanlık Ġl Müdürlüğünü, e) TÜGEM: Tarımsal Üretim ve GeliĢtirme Genel Müdürlüğünü, f) Yetki Devredilen Bakanlık Ġl Müdürlükleri: Adana, Ankara, Antalya, Ġstanbul, Ġzmir, Sakarya ve Yalova Bakanlık Ġl Müdürlüklerini, g) YetkilendirilmiĢ Tohumculuk KuruluĢu: Tohumluk üretici belgesine sahip, ilgili alt birliğe üye ve Bakanlık tarafından yetkilendirilen gerçek veya tüzel kiģileri, ifade eder. BaĢvurular ve Ġthalat Ön Ġzinlerinin Verilmesi MADDE 5 (1) Ġthalat ön izin baģvuruları, ithalatın gerçekleģtirileceği giriģ gümrük kapısının bulunduğu Ġl Müdürlüğüne yapılır. (2) Bu Genelge kapsamındaki süs bitkileri çoğaltım materyalleri ile kesme çiçek ithalat ön izinleri, Yetki Devredilen Bakanlık Ġl Müdürlükleri tarafından verilir. Süs Bitkileri Çoğaltım Materyalleri ile Kesme Çiçek Ġthal Etmeye Yetkili KuruluĢlar MADDE 6 (1) Bu genelge kapsamında aģağıdaki kurum ve kuruluģlara süs bitkileri ve kesme çiçek için ithalat ön izni verilebilir. a) YetkilendirilmiĢ Tohumculuk KuruluĢları. 15 Mayıs 2009 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği nin 15. maddesine göre düzenlenen Süs Bitkisi Üretici Belgesine istinaden alınacak YetkilendirilmiĢ Tohumculuk KuruluĢu Belgesi ne sahip kuruluģlar Ek-1 A da belirtilen süs bitkileri çoğaltım materyalleri, çim bitkisi rizom ve stolonları ile ıtri ve tıbbi bitkilerin çoğaltım materyallerinin ithalatını, üretim veya ticari amaçlı olarak yapabilirler. b) Üretim kooperatifleri. Bu kooperatiflerin YetkilendirilmiĢ Tohumculuk KuruluĢu Belgesi alabilmesi için; kooperatifin herhangi bir üye veya üyelerine ait geçerli bir kapasite raporu ve kooperatif üyeliğini belirten resmi bir belge ile ilgili yönetmelikte belirtilen diğer evraklar tamamlanarak Ġl Müdürlüğüne baģvurulması halinde kooperatife süs bitkisi üretici belgesi düzenlenebilecektir. 1

2 c) Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği nin 6. maddesine göre düzenlenen üretici belgesine istinaden alınacak YetkilendirilmiĢ Tohumcu KuruluĢu Belgesi ne sahip kuruluģlar. Bu kuruluģlar G.T.Ġ.P. numarası ve olan süs bitkileri tohumları ile 0601 grubunda yer alan çim bitkisi rizom ve stolonları ile ıtri ve tıbbi bitkilerin çoğaltım materyalini ithal edebilirler. d) Vergi numarasına sahip ve bu genelge kapsamında belirtilen evrakları eksiksiz olarak temin eden kiģi ve kuruluģlar. Bu kuruluģlara sadece Ek 1-B de belirtilen kesme çiçek ve akvaryum bitkileri ithalatı için ön izin verilebilir. e) Kamu Tarımsal AraĢtırma KuruluĢları, Sertifikasyon KuruluĢları ve Üniversiteler ile bitki ıslahçı hakları baģvurusunda bulunan kuruluģlar. Bu kuruluģlar sadece araģtırma geliģtirme, test ve deneme amaçlı süs bitkisi ithalatı yapabilirler. Sertifikasyon kuruluģlarının ithalat izin talepleri ile ilgili iģlemler TÜGEM tarafından yürütülür. Kapasite Raporu Düzenlenmesi MADDE 7 (1) Kapasite raporları (Ek 2) deki formata göre, aģağıdaki esaslar çerçevesinde, Ġl Müdürlükleri tarafından 2 suret olarak düzenlenerek bir sureti Ġl Müdürlüğü dosyasında muhafaza edilir ve diğer sureti ilgili firmaya teslim edilir. (2) Kapasite raporlarının geçerlilik süresi 5 (beģ) yıldır. (3) Kapasite raporu düzenlenmesi; a) Kapasite raporunda yer alan üretim alanları, çalıģan personel ve tesislere ait bilgiler il müdürlüklerince yerinde tespit edilir ve onaylanır. Üretim ve satıģ bilgileri için firma beyanları esas alınır. b) DıĢ mekân süs bitkileri üreten kuruluģların Bitki YetiĢtirme Ruhsatı almaları zorunludur. CITES ve Doğal Çiçek Soğanları MADDE 8 (1) Türkiye nin üyesi olduğu CITES SözleĢmesine iliģkin uygulamalar, 27 Aralık 2001 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine ĠliĢkin SözleĢmenin Uygulanmasına Dair Yönetmelik ve 6 Ağustos 2004 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine ĠliĢkin SözleĢmenin Uygulanmasına Dair Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre yapılmakta olup ek listeler DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı tarafından tebliğ ile yayınlanır. Kültürü yapılan ıslah edilmiģ türler hariç, CITES SözleĢmesi kapsamına giren türlerin ithalat izinleri TÜGEM tarafından verilir. CITES sözleģmesi gereği CITES ek listelerinde yer alan tür ve alt türlerin ithalatında, ihracatçı ülkenin yönetim mercilerince düzenlenmiģ orijinal CITES Belgesi aranır. Ayrıca, ithal edilmek istenilen bitkinin, bu listede yer alan Familya içinde yer alması halinde; tür ve alt tür isimleri ile menģeinin mutlaka proforma faturada belirtilmesi gerekir. (2) Kültürü yapılan ıslah edilmiģ tür ve çeģitler hariç olmak üzere, 12 Kasım 2009 tarih ve sayılı Doğal Çiçek Soğanlarının 2010 Yılı Ġhracat Listesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2009/55) kapsamında yer alan doğal çiçek soğanları ve bu türlerin her türlü çoğaltım materyali olarak ithalatına, tarihinde alınan Doğal Çiçek Soğanları Teknik Komitesi kararı gereği izin verilmez. Bu materyallerin re-eksport amaçlı ithalat izinleri TÜGEM in yetkisindedir. AraĢtırma, GeliĢtirme ve Deneme Amaçlı Ġthalat MADDE 9 (1) Yurt içinde araģtırma, geliģtirme ve deneme faaliyetleri çerçevesinde araģtırma, geliģtirme ve deneme amaçlı olarak kullanılacak süs bitkilerinin ithalat ön izni, yetki devredilen Bakanlık Ġl Müdürlükleri tarafından verilir. (2) Bu amaçlarla ithalat yapacak kiģi veya kuruluģlardan YetkilendirilmiĢ Tohumculuk KuruluĢu olma Ģartı istenmez. (3) Üniversitelerin kendilerine ait bilimsel amaçlı araģtırma projelerinde kullanılmak üzere, proje örneğinin yetki verilen Ġl Müdürlüklerine ibraz edilmesi kaydıyla, ithal edilecek çoğaltım materyallerine projede belirtilen miktarda YetkilendirilmiĢ Tohumculuk KuruluĢu belgesi aranmaksızın yetki verilen il müdürlüğü tarafından ithal izni verilebilir. TeĢhir ve Hibe Amaçlı Ġthalat MADDE 10 (1) Fuar kapsamında teģhir ve tanıtım amaçlı olarak; sergi sonunda ihracatçı ülkeye bitkilerin iade edilmesi, materyallerin gümrükten giriģi ve çıkıģı sırasında karantina kontrollerinin materyali getiren kiģi veya kuruluģ tarafından yaptırılması ve ticari amaçla kullanılmayacağının taahhüt edilmesi Ģartıyla yetkili Ġl Müdürlüklerince ithalat izni verilebilir. Ġthalatı yapan kiģi veya kuruluģlardan YetkilendirilmiĢ Tohumculuk KuruluĢu belgesi aranmaz ancak ithalatı yapan kiģi veya kuruluģlar söz konusu ithalat iģleminin tüm aģamaları için ilgili Ġl Müdürlüğü nü bilgilendirmekle görevlidir. (2) Kamu kuruluģlarının ticari amaçla olmayan (hibe, hediye vb.) ithalatlarında YetkilendirilmiĢ Tohumculuk KuruluĢu belgesi aranmaz. Bu tür ithalat izinleri yetki verilen Ġl Müdürlüklerinin yetkisinde olup, söz konusu kuruluģun ithal etmiģ olduğu materyal, kuruluģun ithalat sırasında beyan etmiģ olduğu alana Ġl Müdürlüğü teknik elemanları gözetiminde dikilir. 2

3 Islahçı Hakkı MADDE 11 (1) Islahçı hakları ile ilgili 5042 sayılı Yeni Bitki ÇeĢitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına ĠliĢkin Kanun hükümlerine göre, koruma altına alınan bir çeģidin tohumluklarının ithalatında, korunan çeģidin hak sahibi yetkilidir. Bu tür tohumlukların hak sahibi dıģındaki kiģi ve kuruluģlar tarafından ithal edilebilmesi için hak sahibinin izni gerekir. Süs Bitkileri Çoğaltım Materyalleri ile Kesme Çiçek Ġthalinde Ġstenecek Belgeler MADDE 12 (1) Ġthalat baģvurusu sırasında aģağıdaki belgeler istenir. a) Müracaat dilekçesi (Ek 3) b) Kontrol Belgesi (Ek 4): DıĢ Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2010/5) esas alınarak düzenlenir (3 nüsha). Kontrol Belgesi 6 (altı) ay geçerli olup, bu süre uzatılamaz. c) Proforma Faturanın aslı veya ithalatçı firma tarafından onaylanmıģ sureti (3 (üç) nüsha) ve tercümesi. Proforma faturada bulunması gereken hususlar Ģunlardır: 1. Proforma faturanın tarih ve sayısı (Tarihi 6 (altı) aydan daha eski olamaz), 2. Ġthal edilecek materyalin botaniksel ismi. Varsa alt tür ve çeģit ismi belirtilmelidir. 3. Ġthal edilecek materyalin G.T.Ġ.P. numarası, 4. Ġthal edilecek materyalin miktarı ve parasal değeri, 5. Ġthalatçı firma adı ve yetkili imza, ihracatçı firma adı ve kaģesi. ç) Taahhütname (Ek 5): Ġthal edilecek materyalin Genetiği DeğiĢtirilmiĢ Organizma (GDO) olmadığına dair ithalatçı ve ihracatçı kuruluģlardan alınacaktır. d) Süs bitkileri konusunda YetkilendirilmiĢ Tohumculuk KuruluĢu belgesi. Ek 1-B de belirtilen kesme çiçekler ve akvaryum bitkilerinin ithalatında bu belge aranmaz. e) Spesifikasyon Belgesi. Ürün standardı olanlar için; TS 3714 Gül-Kesme Çiçek, TS 3715 Krizantem-Kesme Çiçek, TS 3717 Karanfil- Kesme Çiçek, TS 3744 Glayöl-Kesme Çiçek gibi TS standardında belirtilen kriterlerin bulunduğunu veya ürün standardı bulunmayan ürünler için de TS 2262 Kesme Çiçek standardındaki kriterlerin bulunduğunu gösteren belge. Yalnızca kesme çiçek ithalatı için geçerlidir. Akvaryum bitkisi ithalatında aranmaz. f) Etiket Örneği Taahhütnamesi (Ek 6). Yalnızca kesme çiçek ithalatı için geçerlidir. Akvaryum bitkisi ithalatında aranmaz. (2) Müracaat dilekçesi, kontrol belgesi, proforma fatura ve diğer belgelerde, firma yetkilisinin ismi, kaģesi, tarih ve imzası bulunmalıdır. Bütün belgeler aynı yetkili tarafından imzalanmıģ olmalıdır. Ġthalat Ön Ġzin Yazısının Düzenlenmesi MADDE 13 (1) Yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde, uygun bulunan talepler için 3 suret ithalat ön izin yazısı düzenlenir. Ġthalat ön izin yazılarında; müracaat tarihi, materyalin hangi ülke ve firmadan ithal edileceği, proforma faturanın tarihi varsa sayısı, çeģidin adı, miktarı, parasal değeri, ithal amacı ve giriģ gümrük müdürlüğü belirtilmelidir. (2) Uygun görülen ithalatlara ait Kontrol Belgeleri, Ġl Müdürü veya yetkilendirdiği birim amiri tarafından imzalanır. (3) Ġthalat ön izin yazısının paraflı suretine, ithalata konu olan belgeler eklenerek dosyasında muhafaza edilir. (4) Diğer iki suret ithalat ön izin yazılarına, Kontrol Belgesi ve Proforma Faturanın birer sureti ek yapılarak; ikinci sureti, ithal permisi için Zirai Karantina Müdürlüğü veya Bitki Koruma ġube Müdürlüğüne üçüncü sureti ise, ithalat talebinde bulunan firmaya gönderilir. (5) DıĢ Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2010/5) 4. ve 6. maddeleri gereği hazırlanan uygunluk (Ek 7) veya uygunsuzluk yazısı (Ek 8); gerekli kontroller yapıldıktan sonra Zirai Karantina Müdürlükleri, Zirai Karantina Müdürlüklerinin bulunmadığı illerde ise Ġl Müdürlüğü Bitki Koruma ġube Müdürlükleri tarafından düzenlenerek ilgili gümrük müdürlüğüne ve ithalatçıya iletilir. bildirir. Yükümlülükler MADDE 14 - (1) Ġthalatçı kuruluģ fiili ithalat miktarını ithalat ön izin baģvurusunun yapıldığı Ġl Müdürlüğüne (2) Ġthalat iģleminin gerçekleģtirilememesi durumunda, daha önce firmaya verilmiģ olan tüm belgeler eksiksiz olarak, ithalat ön izin baģvurusunun yapıldığı Ġl Müdürlüğüne iade edilir. (3) Genetiği DeğiĢtirilmiĢ Organizma lı çeģitlerin ithalatına izin verilmez, ithal müracaatlarında ithalatçı ve ihracatçı firmanın, çeģidin (GDO lu) olmadığına dair taahhütname vermeleri gerekir. (4) Bu Genelge kapsamında yer alan bilgi ve belgeler, ile internet sayfalarında yayımlanır. 3

4 (5) Ġl Müdürlükleri, Süs Bitkileri Çoğaltım Materyalleri Ġthalatı Ġstatistik Bilgi Cetvel ini (Ek 9) ve Kesme Çiçek Ġthalatı Ġstatistik Bilgi Cetvel ini (Ek 10) her ayın ilk haftasında TÜGEM de olacak Ģekilde gönderirler. Ġdari Yaptırımlar MADDE 15 (1) Bu Genelgede belirtilen Ģartlara uymayanlar hakkında 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu nun 12. Maddesi gereğince iģlem yapılır. Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat MADDE 16 (1) 2010/3 sayılı Süs Bitkileri Çoğaltım Materyalleri Ġthalat Uygulama Genelgesi yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2009/3 sayılı Süs Bitkileri ve Çoğaltım Materyali ile Kesme Çiçek Ġthalat Uygulama Genelgesi yürürlükten kaldırılmıģtır. Yürürlük MADDE 17 (1) Bu Genelge, Olur u tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 18 (1) Bu Genelge hükümlerini Tarım ve KöyiĢleri Bakanı yürütür. EKLER: Ek 1: G.T.Ġ.P. Listesi Ek 2: Kapasite Raporu Ek 3: Müracaat Dilekçesi Ek 4: Kontrol Belgesi Ek 5: Ġthal Edilecek Materyalin Genetiği DeğiĢtirilmiĢ Organizma (GDO) Olmadığına Dair Taahhütname Ek 6: Etiket Örneği Taahhütnamesi Ek 7: Uygunluk Yazısı Ek 8: Uygunsuzluk Yazısı Ek 9: Süs Bitkileri ve Çoğaltım Materyalleri Ġthalatı Ġstatistik Bilgi Cetveli Ek 10: Kesme Çiçek Ġthalatı Ġstatistik Bilgi Cetveli 4

5 Ek 1- A G.T.Ġ.P. MADDE ĠSMĠ Sümbül soğanları Nergis soğanları Lale soğanları Glayöl soğanları Diğer çiçek soğanları Diğerleri Orkide soğanları Sümbül soğanları Nergis soğanları Lale soğanları Glayöller Diğerleri Diğerleri Rododendronlar ve açelyalar (aģılı veya aģısız) Güller (AĢılı veya aģısız) Çelikler Fidanlar Diğerleri Diğer açık hava bitkileri Çelikler Fidanlar Tomurcuklu veya çiçek açmıģ çiçekler (kaktüsler hariç) Diğerleri Genellikle çiçekleri için yetiģtirilen otsu bitkilerin tohumları Genellikle çiçekleri için yetiģtirilen bitkilerin tohumları ( alt pozisyonundakiler hariç) Ek 1- B Güller Karanfiller Orkideler Krizantemler Glayöller Diğerleri Ren geyiği likeni (Yalnız taze olanlar) Diğerleri (Yalnız taze olanlar) Noel ağaçları Ġğne yapraklı ağaçların dalları ġimģir dalı Diğerleri Diğerleri EK 1 5

6 SÜS BĠTKĠLERĠ VE SÜS BĠTKĠLERĠ ÇOĞALTIM MATERYALĠ ÜRETĠM ĠġLETMESĠ KAPASĠTE RAPORU EK 2 I- ĠġLETME ĠLE ĠLGĠLĠ BĠLGĠLER A. Firma/KuruluĢ Adı ve Adresi Telefon: Faks: E-Posta: Oda Sicil No: B. Firmanın Üretim Alanlarının Bulunduğu Yerler (Ġlçe, köy ve mevkii belirtilecektir.) Üretim Alanları C. Bitki YetiĢtirme Ruhsatının Tarih ve Sayısı:... D. Yabancı Yatırım Ortakları (Partner) ve Sermayedeki Payları Firma-KuruluĢ Adı Sermayedeki Payı E. ÇalıĢan Personel (Geçici iģçiler gün/ay olarak belirtilecektir.) Görevi Mesleği Adedi F. İhraç Edilen Materyal DıĢ Mekan Süs Bitkileri Ġç Mekan Süs Bitkileri Soğanlı- Yumrulu-Rizomlu Bitkiler Mevsimlik Çiçekler Diğerleri (Belirtiniz) (...) Fide Fidan Tohum Kesme Çiçek Bitki 6

7 G. ĠĢletme Kapasitesi Üretim Alanları ve Diğer Tesisler a. Toplam Üretim Alanı (a.1+a.2) a.1. Açık Alanlar - Bitki Üretim Alanı - Anaçlık Alan - Köklendirme Alanı - Büyütme Alanı a.2. Kapalı Alanlar - Bitki Üretim Alanı - Anaçlık Alan - Köklendirme Alanı - Büyütme Alanı b. Toplam Depo Fidanlığı Alanı c. Laboratuar d. Depo-Hangar e. Soğuk Hava Deposu f. Ġklim Odası g. Paketleme Birimi h. Ġdari ve Sosyal Tesisler - Büro ve Hizmet Binaları - Sosyal Tesisler ve Lojman Kendi Malı Kira Büyüklüğü ( m 2 ) H. Üretimde Kullanılan Çoğaltım Materyalleri, Diğer Girdilerin Kaynağı ve Yıllık Ortalama Miktarları Tür-ÇeĢit-v.b. Temin Yeri (Kendi Üretimi / Yurt Ġçi / Yıllık Ortalama Miktarı* Yurt DıĢı) Çoğaltım Materyalleri 1. Tohum 2. Fide 3. Fidan 4. Çelik 5. Soğan 6. AĢı Gözü 7. Spor 8. Doku Kültürü Amacıyla Kullanılan Bitki Kısımları 9. Diğerleri (Belirtiniz) Diğer Girdiler 1. Ġlaç 2. Hormon 3. Gübre 4. Agar 5. Kağıt Tapa (Paper Plug) 6. Cam Kap (Flask) 7. Torf Saksı 9. Ambalaj Malzemesi 10. Diğerleri (Belirtiniz) * Yıllık ortalama miktarlar için birim belirtiniz. 7

8 Mevsimlik Çiçekler vd. Çiçek Soğanları Kesme Çiçek DıĢ Mekan Süs Bitkileri Ġç Mekan Süs Bitkileri I. Türlere Göre ĠĢletmede Üretilen Ürünlerin Yıllık Ortalama Miktarı, Üretim Alanları ve Değerlendirme ġekli (Gerekiyorsa sayfa ekleyiniz) Türler (Latince isimlerini yazınız) 1. Üretilen Ürünlerin Yıllık Ortalama Miktarı (Birim belirtiniz) Üretim Alanı (Birim belirtiniz) Değerlendirme ġekli (Miktar ve birim belirtiniz) Firma Ġçinde Kullanım Doğrudan Tüketiciye SatıĢ BaĢka Üretici Firmalara Girdi Olarak SatıĢ

9 II-ÜRETĠMĠN GENEL ÖZELLĠKLERĠ (Gerekiyorsa sayfa ekleyiniz) ÜRETĠM ĠLE ĠLGĠLĠ ÖZELLĠKLER Çimlendirme Ortamı -Kum -Toprak -Perlit -Torf -Organik Madde -Ġnorganik Madde -Diğer (Belirtiniz) Ġç Mekan Bitkileri DıĢ Mekan Bitkileri Kesme Çiçek Toprak sterilizasyonu (Nasıl yapılıyorsa belirtiniz) Sulama Sistemi Su Arıtma (Ne Ģekilde yapılıyorsa belirtiniz) Damlama -Sisleme - Salma -Yağmurlama -Diğer (Belirtiniz) Gübreleme Gübre ÇeĢitleri -Kimyasal Gübre -Çiftlik Gübresi -Yaprak Gübresi Uygulama Yöntemleri -Doğrudan Toprağa Uygulama -Damla Sulama ile Uygulama (Fertigation) -Diğer (Belirtiniz) İlaçlama Sistemleri -Otomatik -Diğer (Belirtiniz) Havalandırma Sistemi -Otomatik -Elle -Tepe Havalandırma -Yan Havalandırma Aydınlatma Gölgeleme Isıtma Sistemi Enerji Kaynakları -Doğal-Likit Gaz -Odun-Kömür -Elektrik -Diğer (Belirtiniz)

10 YAPISAL ÖZELLİKLER Tipi Genel Özellikler Ġç Mekan Bitkileri DıĢ Mekan Bitkileri Kesme Çiçek -Sera -Yüksek Tünel -Alçak Tünel -Diğer (Belirtiniz) Yapı Malzemesi -AhĢap -Demir -Alüminyum -Diğer (Belirtiniz) Örtü Malzemesi -Cam -Plastik -Diğer (Belirtiniz) ADI SOYADI ÜNVANI İŞLETME YETKİLİSİ BAKANLIK ĠLMÜDÜRLÜĞÜ YETKĠLĠLERĠ TEKNĠK TEKNĠK ġube MÜDÜRÜ ELEMAN ELEMAN ĠMZA TARĠH TASDĠK OLUNUR... /... / ĠL MÜDÜRÜ (Ġsim, imza ve mühür bulunmalıdır) EK 3 10

11 T. C. VALĠLĠĞĠNE Tarım Ġl Müdürlüğü AĢağıda tür, çeģit, miktar ve nitelikleri belirtilen süs bitkilerini/ kesme çiçekleri ithal etmek istiyorum.kontrol Belgelerinin onaylanarak, ithalat müsaadesi verilmesi için gereğini arz ederim. FĠRMA ADI : ADRESĠ : ĠTHALATIN YAPILACAĞI ÜLKE : GĠRĠġ GÜMRÜK KAPISI : ĠTHAL EDĠLECEK SÜS BĠTKĠSĠ MATERYALĠNE AĠT BĠLGĠLER: Tarih Firma kaģesi, Ġmzalayan Yetkilinin adı ve soyadı (Kontrol Belgesindekilerle aynı olmalıdır) SÜS BĠTKĠSĠNĠN CĠNSĠ VE TÜRÜ (Latince alfabetik sıra ile yazılacak) ĠTHAL AMACI NĠTELĠĞĠ (Fidan, çelik, aģı kalemi, anaç, tohum, vs. belirtilecek) GTĠP NUMARASI MĠKTARI (ADET) (Tohum için Kg) PARASAL DEĞERĠ EK 4 11

12 G.T.Ġ.P.: Madde ismi (*): Hangi listede yer aldığı : Ġthalatçı firmanın ticaret unvanı, adresi ve telefon no: T.C. Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı... Genel Müdürlüğü KONTROL BELGESĠ Ġthalatçı firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi sicil numarası : Ġhracatçı firmanın ticaret unvanı ve adresi : Malın kullanılacağı yer: Malın ithal amacı (**): Malın miktarı: ġarj numarası (***): Malın menģe ülkesi: Malın yükleneceği ülke: Malın giriģ gümrüğü Malı kullanacak firmanın ticari unvanı, adresi, telefonu: Ġthal edilecek maddenin özelliğine göre aģağıdaki ilgili baģlığı yuvarlak içine alınız. (Mal B grubunda ise, ayrıca ilgili bölümün altını çiziniz.) A sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesi Hakkında KHK nın DeğiĢtirilerek Kabulü Hakkında Kanun hükümlerine uygundur. B- Avrupa Topluluğu, Dünya Sağlık TeĢkilatı, Dünya Gıda Kodeksi spesifikasyonlarına uygundur. C- 29/05/1973 tarihli ve 1734 sayılı Yem Kanunu hükümlerine uygundur. D sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu ve 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanunu hükümlerine uygundur. E sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu hükümlerine uygundur. F sayılı Tohumculuk Kanunu hükümlerine uygundur. G sayılı Su Ürünleri Kanunu hükümlerine uygundur. H sayılı Hayvanları Koruma Kanunu hükümlerine uygundur. (*) Proforma faturada tek isim altında birden fazla madde söz konusu olduğunda, bunların orijinal isimleri ayrı ayrı belirtilecektir. (**) Canlı su ürünleri ithalatında belirtilecektir. (***) Zirai veteriner ilaçları ile bu ilaçların imalinde kullanılacak aktif madde, hammadde ve yardımcı maddelerin ithalatında belirtilecektir. Tarafımızca düzenlenen formdaki bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu ve ithalatı, DıĢ Ticarette Standardizasyon (2010/5) sayılı Tebliğ hükümlerine uygun olarak yapacağımızı taahhüt ederiz. Firma kaģesi Yetkilinin Adı ve Soyadı Ġmza Ġlgili Tebliğ hükümlerine göre yapılan inceleme sonucunda, söz konusu maddenin, gümrük beyannamesinin tescili aģamasında, insan sağlığı ve güvenliği, hayvan ve bitki varlığı ve sağlığı yönünden yapılacak kontrollerde uygun bulunması halinde, ithali uygun görülmüģtür. ĠĢbu Kontrol Belgesi, DıĢ Ticarette Standardizasyon (2010/5) sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde, ilgili gümrük müdürlüğüne ibraz edilmek üzere düzenlenmiģtir. Ġmza ve mühür Tarih EK 5 12

13 T A A H H Ü T N A M E / /.. tarihli dilekçe ile Ġl Müdürlüğüne müracaat ederek ithalat izni talebinde bulunduğumuz süs bitkileri/kesme çiçeklerle ilgili olarak; sunulan bilgi ve belgelerin içeriğinin doğruluğunu ve ithal edilen materyallerin sağlık ve kalite yönünden ülke zararına yol açmayacağını ve söz konusu materyallerin Genetiği DeğiĢtirilmiĢ Organizma (GDO) olmadığını garanti eder, bu konulardan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluklar ile, meydana gelmesi gelmesi muhtemel zararların tarafımızdan karģılanacağını. (Ģahsım/ kuruluģum) adına kabul ve taahhüt ederim. (Tarih) (Yetkili adı soyadı ve Ġmzası, Firma KaĢesi) EK 6 ETĠKET ÖRNEĞĠ TAAHHÜTNAMESĠ 13

14 T. C. VALĠLĠĞĠNE Tarım Ġl Müdürlüğü Ġthalatçı Firmanın Adı ve Adresi : Malın MenĢei Ülkesi : Malın Adı : Fiili ithalattan sonra yukarıdaki bilgiler doğrultusunda malı etiketledikten sonra piyasaya arz edeceğimizi, aksi takdirde doğacak bütün hukuki sorumlulukları peģinen kabul ettiğimizi taahhüt ve beyan ederiz. Tarih Firma Adı, KaĢe, Ġmza EK 7 14

15 TARIM VE KÖYĠġLERĠ BAKANLIĞI Tarih : Sayı : Konu : ĠLGĠLĠ GÜMRÜK ĠDARESĠNE VE/VEYA ĠLGĠLĠ FĠRMAYA Ġthali/Geçici ithali yapılmak üzere...firmasınca/firmanızca beyanı yapılan ve aģağıda bilgileri yer alan ürünün/ürünlerin, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yapılan denetimler sonucunda 2010/5 sayılı DıĢ Ticarette Standardizasyon Tebliği hükümleri çerçevesinde ithalatı/geçici ithalatı uygundur. *Bu Uygunluk Yazısı... gün süre için geçerlidir. Bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim. Belge Cinsi Belge Tarihi Belge No Ürün Adı G.T.Ġ.P. Ürün Miktarı Özet Beyan Tarih ve No Fatura Tarih ve No Şarj Numarası ** Son Kullanma Tarihi * * Ek-3 ve Ek-7 listesinde yer alan ürünler için geçerli değildir. ** 2010/5 sayılı Tebliğin Ek-1 listesinde yer alan ürünler için geçerlidir. EK 8 15

16 TARIM VE KÖYĠġLERĠ BAKANLIĞI Tarih : Sayı : Konu : ĠLGĠLĠ GÜMRÜK ĠDARESĠNE VE/VEYA FĠRMAYA Ġthali yapılmak üzere...firmasınca/firmanızca beyanı yapılan ve aģağıda bilgileri yer alan ürünün/ürünlerin, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yapılan denetimler sonucunda 2010/5 sayılı DıĢ Ticarette Standardizasyon Tebliği hükümleri çerçevesinde ithalatı uygun değildir. * Söz konusu ürünün 10 gün içinde imhası/menģeine iadesi gerekmektedir. Bilgileri ve gereğini arz/rica ederim. Belge Cinsi Belge Tarihi Belge No Ürün Adı G.T.Ġ.P. Ürün Miktarı Özet Beyan Tarih ve No Fatura Tarih ve No Şarj Numarası ** Son Kullanma Tarihi * * Ek-3 ve Ek-7 listesinde yer alan ürünler için geçerlidir. ** 2010/5 sayılı Tebliğin Ek-1 listesinde yer alan ürünler için geçerlidir. 16

17 SÜS BĠTKĠLERĠ ÇOĞALTIM MATERYALLERĠ ĠTHALATI ĠSTATĠSTĠK BĠLGĠ CETVELĠ EK 9 TARIM ĠL MÜDÜRLÜĞÜ KuruluĢun Adı Materyalin Niteliği G.T.Ġ.P. Türü.././ /./ 2010 DÖNEMĠ ĠTHALAT ĠZĠNLERĠ Miktarı (Adet/kg/paket/kavanoz) Parasal Değeri Ġthalatın Yapıldığı Ġthalat Ġzninin Toplam Tutar Para Birimi Ülke Firma Tarihi Sayısı 17

18 KESME ÇĠÇEK ĠTHALATI ĠSTATĠSTĠK BĠLGĠ CETVELĠ EK 10 TARIM ĠL MÜDÜRLÜĞÜ KuruluĢun Adı Materyalin Niteliği G.T.Ġ.P. Türü.././ /./ 2010 DÖNEMĠ ĠTHALAT ĠZĠNLERĠ Miktarı (Adet/kg/paket/kavanoz/bağ/demet) Parasal Değeri Ġthalatın Yapıldığı Ġthalat Ġzninin Toplam Tutar Para Birimi Ülke Firma Tarihi Sayısı 18

19 19

SÜS BĠTKĠLERĠ ĠTHALAT UYGULAMA GENELGESĠ (2011/3)

SÜS BĠTKĠLERĠ ĠTHALAT UYGULAMA GENELGESĠ (2011/3) SÜS BĠTKĠLERĠ ĠTHALAT UYGULAMA GENELGESĠ (2011/3) Amaç MADDE 1 (1) Ġç ve dıģ mekân süs bitkileri üretimi yapan iģletmelerin ve Genelge kapsamında belirtilen kullanıcıların ihtiyacı olan kaliteli tohum,

Detaylı

TOHUMLUK ĠHRACATI UYGULAMA GENELGESĠ (2011/4) Amaç MADDE 1 (1) Ülkemizden yapılacak tohumluk ihracatı ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

TOHUMLUK ĠHRACATI UYGULAMA GENELGESĠ (2011/4) Amaç MADDE 1 (1) Ülkemizden yapılacak tohumluk ihracatı ile ilgili usul ve esasları belirlemektir. TOHUMLUK ĠHRACATI UYGULAMA GENELGESĠ (2011/4) Amaç MADDE 1 (1) Ülkemizden yapılacak tohumluk ihracatı ile ilgili usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Genelge, ülkemizde üretilen tohumlukların

Detaylı

MEYVE/ASMA FĠDAN VE ÜRETĠM MATERYALĠ ĠLE SEBZE VE ÇĠLEK FĠDELERĠ ĠTHALAT UYGULAMA GENELGESĠ (2010/2)

MEYVE/ASMA FĠDAN VE ÜRETĠM MATERYALĠ ĠLE SEBZE VE ÇĠLEK FĠDELERĠ ĠTHALAT UYGULAMA GENELGESĠ (2010/2) MEYVE/ASMA FĠDAN VE ÜRETĠM MATERYALĠ ĠLE SEBZE VE ÇĠLEK FĠDELERĠ ĠTHALAT UYGULAMA GENELGESĠ (2010/2) Amaç MADDE 1 (1) Çiftçilerimizin ihtiyacı olan meyve ve asma fidanları ile sebze ve çilek fidelerinin

Detaylı

SÜS BİTKİLERİ İTHALAT UYGULAMA GENELGESİ (2015/3)

SÜS BİTKİLERİ İTHALAT UYGULAMA GENELGESİ (2015/3) SÜS BİTKİLERİ İTHALAT UYGULAMA GENELGESİ (2015/3) Amaç MADDE 1 (1) Süs bitkileri üretimi yapan işletmelerin ve bu Genelge kapsamında belirtilen kullanıcıların ihtiyacı olan kaliteli tohum, aşı gözü, aşı

Detaylı

MEYVE/ASMA FĠDAN VE ÜRETĠM MATERYALĠ ĠLE ÇĠLEK FĠDELERĠ ĠTHALAT UYGULAMA GENELGESĠ (2011/2)

MEYVE/ASMA FĠDAN VE ÜRETĠM MATERYALĠ ĠLE ÇĠLEK FĠDELERĠ ĠTHALAT UYGULAMA GENELGESĠ (2011/2) MEYVE/ASMA FĠDAN VE ÜRETĠM MATERYALĠ ĠLE ÇĠLEK FĠDELERĠ ĠTHALAT UYGULAMA GENELGESĠ (2011/2) Amaç MADDE 1 (1) Çiftçilerimizin ihtiyacı olan meyve ve asma fidanları ile çilek fidelerinin yurt içi üretimden

Detaylı

SÜS BİTKİLERİ İTHALAT UYGULAMA GENELGESİ (2014/3)

SÜS BİTKİLERİ İTHALAT UYGULAMA GENELGESİ (2014/3) *CSG* SÜS BİTKİLERİ İTHALAT UYGULAMA GENELGESİ (2014/3) Amaç MADDE 1 (1) Süs bitkileri üretimi yapan işletmelerin ve Genelge kapsamında belirtilen kullanıcıların ihtiyacı olan kaliteli tohum, aşı gözü,

Detaylı

SÜS BİTKİLERİ İTHALATI UYGULAMA GENELGESİ (2016 / 3)

SÜS BİTKİLERİ İTHALATI UYGULAMA GENELGESİ (2016 / 3) SÜS BİTKİLERİ İTHALATI UYGULAMA GENELGESİ (2016 / 3) Amaç MADDE 1 (1) Bu Genelgenin amacı; süs bitkileri üretimi yapan işletmelerin ve bu Genelge kapsamında belirtilen kullanıcıların ihtiyacı olan kaliteli

Detaylı

TOHUMLUK İHRACATI UYGULAMA GENELGESİ (2013/4)

TOHUMLUK İHRACATI UYGULAMA GENELGESİ (2013/4) TOHUMLUK İHRACATI UYGULAMA GENELGESİ (2013/4) Amaç MADDE 1 (1) Ülkemizden yapılacak tohumluk ihracatı ile ilgili usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Genelge, ülkemizde üretilen tohumlukların

Detaylı

TOHUMLUK ĐHRACATI UYGULAMA GENELGESĐ (2015/4)

TOHUMLUK ĐHRACATI UYGULAMA GENELGESĐ (2015/4) TOHUMLUK ĐHRACATI UYGULAMA GENELGESĐ (2015/4) Amaç MADDE 1 (1) Ülkemizden yapılacak tohumluk ihracatı ile ilgili usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Genelge, ülkemizde üretilen tohumluklar

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) Ekonomi Bakanlığından: Amaç GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5)

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5) Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ ORMAN YETİŞTİRME MATERYALLERİNİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR

Resmî Gazete TEBLİĞ ORMAN YETİŞTİRME MATERYALLERİNİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR 29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27800 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: ORMAN YETİŞTİRME MATERYALLERİNİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ (TEBLİĞ

Detaylı

HAYVANSAL ÜRÜN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ONAYLANMASI VE İTHALAT AŞAMASINDA SUNULMASI GEREKEN BELGELER HAKKINDA TEBLİĞ

HAYVANSAL ÜRÜN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ONAYLANMASI VE İTHALAT AŞAMASINDA SUNULMASI GEREKEN BELGELER HAKKINDA TEBLİĞ HAYVANSAL ÜRÜN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ONAYLANMASI VE İTHALAT AŞAMASINDA SUNULMASI GEREKEN BELGELER HAKKINDA TEBLİĞ Yayımlandığı R.Gazete: 19.02.2012-28209 Tebliğ No: 2012/12 Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

MEYVE/ASMA FİDAN VE ÜRETİM MATERYALİ İLE ÇİLEK/SEBZE FİDESİ İTHALAT UYGULAMA GENELGESİ (2012/2)

MEYVE/ASMA FİDAN VE ÜRETİM MATERYALİ İLE ÇİLEK/SEBZE FİDESİ İTHALAT UYGULAMA GENELGESİ (2012/2) MEYVE/ASMA FİDAN VE ÜRETİM MATERYALİ İLE ÇİLEK/SEBZE FİDESİ İTHALAT UYGULAMA GENELGESİ (2012/2) Amaç MADDE 1 (1) Çiftçilerimizin ihtiyacı olan meyve ve asma fidanı/üretim materyali ile çilek/sebze fidelerinin

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20)

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) Ekonomi Bakanlığından: Amaç SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; ek-1/a, ek-1/b, ek-1/c ve ek-2 de

Detaylı

MEYVE/ASMA FİDAN VE ÜRETİM MATERYALİ İLE ÇİLEK/SEBZE FİDESİ İTHALAT UYGULAMA GENELGESİ (2013/ 2)

MEYVE/ASMA FİDAN VE ÜRETİM MATERYALİ İLE ÇİLEK/SEBZE FİDESİ İTHALAT UYGULAMA GENELGESİ (2013/ 2) MEYVE/ASMA FİDAN VE ÜRETİM MATERYALİ İLE ÇİLEK/SEBZE FİDESİ İTHALAT UYGULAMA GENELGESİ (2013/ 2) Amaç MADDE 1 (1) Bu Genelge nin amacı, çiftçilerimizin ihtiyacı olan meyve ve asma fidanı/üretim materyali

Detaylı

TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/5)

TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/5) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ:

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/5)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/5) Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/5) Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, insan sağlığı

Detaylı

FİDAN, ÜRETİM MATERYALİ VE FİDE İTHALAT UYGULAMA GENELGESİ (2015/2)

FİDAN, ÜRETİM MATERYALİ VE FİDE İTHALAT UYGULAMA GENELGESİ (2015/2) FİDAN, ÜRETİM MATERYALİ VE FİDE İTHALAT UYGULAMA GENELGESİ (2015/2) Amaç MADDE 1 (1) Bu Genelgenin amacı, çiftçilerimizin ihtiyacı olan meyve ve asma fidanı/üretim materyali ile çilek/sebze fidelerinin

Detaylı

(5) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife

(5) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28539 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 20/12/2012

Detaylı

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı 28539 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 20/12/2012

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G.

Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G. Ekonomi Bakanlığından ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G.) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 5/12/2013 tarihli ve 2013/5724

Detaylı

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 20 Nisan 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28270 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 5/3/2012

Detaylı

31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : (Mükerrer) TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN

31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : (Mükerrer) TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KİMYASALLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE

Detaylı

Sayfa 1 / 5 29 Ocak 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28543 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ BUTİL AKRİLAT İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ OLARAK İTHAL EDİLEBİLECEK BAZI MADDELERE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2014/9)

KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ OLARAK İTHAL EDİLEBİLECEK BAZI MADDELERE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2014/9) Ekonomi Bakanlığından: KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ OLARAK İTHAL EDİLEBİLECEK BAZI MADDELERE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2014/9) Kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğ; ek-1/a, ek-1/b ve ek-2 deki listelerde gümrük

Detaylı

Kapsam MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ Serbest DolaĢıma GiriĢ Rejimine tabi tutulan (Ek-1) sayılı listede yer alan yakıtların ithalat iģlemlerini kapsar.

Kapsam MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ Serbest DolaĢıma GiriĢ Rejimine tabi tutulan (Ek-1) sayılı listede yer alan yakıtların ithalat iģlemlerini kapsar. TEBLİĞ DıĢ Ticaret MüsteĢarlığından: ÇEVRENĠN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN YAKITLARIN ĠTHALATINA DAĠR DIġ TĠCARETTE STANDARDĠZASYON TEBLĠĞĠ Tebliğ No: (2009/7) Amaç MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin

Detaylı

İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ÜRETİM ve BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ( EN GEÇ)

İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ÜRETİM ve BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ( EN GEÇ) İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ÜRETİM ve BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA

Detaylı

Kapsam MADDE 2 (1) Bu Genelge, yurt içi üretimle temin edilemeyen tarla bitkileri ve sebze türlerine ait tohumlukların ithalatını kapsar.

Kapsam MADDE 2 (1) Bu Genelge, yurt içi üretimle temin edilemeyen tarla bitkileri ve sebze türlerine ait tohumlukların ithalatını kapsar. TOHUMLUK İTHALATI UYGULAMA GENELGESİ (2012/1) Amaç MADDE 1 (1) Ülkemizde kullanılacak olan tohumlukların yurt içi üretimden tedarik edilememesi durumunda, ülke ihtiyaçları da dikkate alınarak yapılacak

Detaylı

ĠTHALATTA GÖZETĠM UYGULANMASINA ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ (TEBLĠĞ NO: 2011/2)

ĠTHALATTA GÖZETĠM UYGULANMASINA ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ (TEBLĠĞ NO: 2011/2) ĠTHALATTA GÖZETĠM UYGULANMASINA ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ Kapsam (TEBLĠĞ NO: 2011/2) Dış Ticaret Müsteşarlığından:13.01.2011 tarih ve 27814 sayılı R.G. MADDE 1 - (1) Bu Tebliğ, EK-1 de gümrük tarife istatistik pozisyonu

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ GIDA VE YEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

Detaylı

Konu: DOĞAL REÇİNE VE DOĞAL REÇİNELERDEN ELDE EDİLEN REÇİNE ASİTLERI İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

Konu: DOĞAL REÇİNE VE DOĞAL REÇİNELERDEN ELDE EDİLEN REÇİNE ASİTLERI İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/132 Ref : 6/132 Konu: DOĞAL REÇİNE VE DOĞAL REÇİNELERDEN ELDE EDİLEN REÇİNE ASİTLERI İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

Detaylı

TEBLİĞ. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLĠĞĠ (TEBLĠĞ NO: 2010/13)

TEBLİĞ. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLĠĞĠ (TEBLĠĞ NO: 2010/13) 10 Nisan 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27548 TEBLİĞ Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLĠĞĠ (TEBLĠĞ NO: 2010/13) Arı YetiĢtiriciliği, Bombus

Detaylı

31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : 29222 (Mükerrer) TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE

31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : 29222 (Mükerrer) TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE

Detaylı

Paslanmaz Çelikten Soğuk Haddelenmiş Sac İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (20.06.2015 t. 29392 s. R.G.)

Paslanmaz Çelikten Soğuk Haddelenmiş Sac İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (20.06.2015 t. 29392 s. R.G.) Paslanmaz Çelikten Soğuk Haddelenmiş Sac İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (2.6.215 t. 29392 s. R.G.) Ekonomi Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 2/3/215

Detaylı

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KİMYASALLARIN İTHALATINA DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KİMYASALLARIN İTHALATINA DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ 31 Aralık 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27449 (2. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KİMYASALLARIN İTHALATINA DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: Konu: TİM.OAİB.GSK.ARG1.2014/606-8180 TAREKS Uygulaması Hk./Kullanılmış Eşya İthali Ankara, 24/04/2014 SİRKÜLER (M/2014) Türkiye İhracatçılar

Detaylı

DIġ TĠCARET VERĠ SĠSTEMĠ PROJESĠ

DIġ TĠCARET VERĠ SĠSTEMĠ PROJESĠ DIġ TĠCARET VERĠ SĠSTEMĠ PROJESĠ Ömer Tarık GENÇOSMANOĞLU Daire BaĢkanı DıĢ Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü ĠSTANBUL 8 ġubat 2011 1 NASIL DENETĠM YAPIYORUZ? ĠTHAL VE ĠHRAÇ ÜRÜNLERĠ, KALĠTE VE

Detaylı

HC MEVZUAT SERVİSİ Çelik Tel İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ( t s. R.G.) MADDE 1 MADDE 2 MADDE 3

HC MEVZUAT SERVİSİ Çelik Tel İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ( t s. R.G.) MADDE 1 MADDE 2 MADDE 3 Çelik Tel İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (18.02.2017 t. 29983 s. R.G.) Ekonomi Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 12/12/2016 tarihli ve 2016/9595 sayılı

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 15/07/2014 Sayı: 2014/37 Ref : 6/37

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 15/07/2014 Sayı: 2014/37 Ref : 6/37 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 15/07/2014 Sayı: 2014/37 Ref : 6/37 Konu: İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE İLİŞKİN 2014/3 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR 15/07/2014 tarihli ve 29061 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

31 Aralık 2008 ÇAR AMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (4. Mükerrer) TEBLİĞ

31 Aralık 2008 ÇAR AMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (4. Mükerrer) TEBLİĞ 31 Aralık 2008 ÇAR AMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (4. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: AKARYAKIT ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ TEBLİĞ NO: (2009/18)

Detaylı

TSE..Temsilciliğine. / / 20

TSE..Temsilciliğine. / / 20 Ek 1: Başvuru Formu TSE..Temsilciliğine. / / 20 İthal etmek istediğimiz ekli belgelerde tanımlanan ürünler için UYGUNLUK BELGESİ almak istiyoruz. Konu ile ilgili mevzuat çerçevesinde bütün hüküm ve şartlan

Detaylı

T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI. DAMPĠNG ve SÜBVANSĠYON SORUġTURMALARI ĠTHALATÇI SORU FORMU

T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI. DAMPĠNG ve SÜBVANSĠYON SORUġTURMALARI ĠTHALATÇI SORU FORMU T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI DAMPĠNG ve SÜBVANSĠYON SORUġTURMALARI ĠTHALATÇI SORU FORMU ANKARA Ġthalat Genel Müdürlüğü Damping ve Sübvansiyon AraĢtırma Dairesi DAMPĠNG VE SÜBVANSĠYON SORUġTURMALARI ĠTHALATÇI

Detaylı

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 24 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28627 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: TEBLİĞ AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE Amaç ve kapsam YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN

Detaylı

EK-2 KARAHALLI ĠLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK-2 KARAHALLI ĠLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 KARAHALLI ĠLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ 1 Çiftçi Kayıt Sistemi Kaydı 1.Tüzel Kişilerden, Ticaret Sicil

Detaylı

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ İLE BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ HAMMADDELERİNİN İTHALATI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ İLE BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ HAMMADDELERİNİN İTHALATI HAKKINDA YÖNETMELİK Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ İLE BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ HAMMADDELERİNİN İTHALATI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/5)

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/5) Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/5) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, insan sağlığı

Detaylı

KONTROLE TABI KATI YAKITLAR

KONTROLE TABI KATI YAKITLAR KONTROLE TABI KATI YAKITLAR EK-1 GTĠP MADDE ĠSMĠ 2701.11.00.00.00 Antrasit 2701.12.10.00.00 Kokluk bitümenli taşkömürü 2701.12.90.00.00 Diğer bitümenli taşkömürleri 2701.19.00.00.00 Diğer taşkömürleri

Detaylı

(2) Başvuruya, beyan sahibine ait imza sirkülerinin örneği ve EK-III de yer alan taahhütname eklenir.

(2) Başvuruya, beyan sahibine ait imza sirkülerinin örneği ve EK-III de yer alan taahhütname eklenir. Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kotaya Tabi Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ (2015/1) (31.12.2014 t. 29222 s. R.G.) Ekonomi Bakanlığından: Kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ. 1-Dilekçe 2-Ödeme

BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ. 1-Dilekçe 2-Ödeme Ek - 2 AYDIN İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (İŞ GÜNÜ,

Detaylı

Ruhsat Harcı (2015 yılı için Jeotermal kaynak iģletme harç miktarı; 7.028,45 TL., mineralli su iģletme ruhsat harç miktarı 3.514,25 TL.

Ruhsat Harcı (2015 yılı için Jeotermal kaynak iģletme harç miktarı; 7.028,45 TL., mineralli su iģletme ruhsat harç miktarı 3.514,25 TL. JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MĠNERALLĠ SULAR ARAMA RUHSATI MÜRACAATI Talep sahibince 1/25000 ölçekli pafta adı ve altı derecelik dilim esas alınarak yedi basamaklı koordinat sistemine göre yirmi noktayı ve

Detaylı

YABAN HAYATI DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

YABAN HAYATI DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YABAN HAYATI DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 2013 1 AV VE YABAN HAYVANI ÜRETEN ÖZEL ÜRETĠM TESĠSLERĠNĠN TABĠĠ OLDUKLARI MEVZUAT Ülkemizde av ve yaban hayvanı üretmek isteyen kamu kurum ve kuruluģları ile gerçek ve

Detaylı

Sayı :B.02.1.DTM. 0.02.09.02 16.03.2010 ULUDAĞ ĠHRACATÇI BĠRLĠKLERĠ ÜYELERĠNE SĠRKÜLER NO: 66

Sayı :B.02.1.DTM. 0.02.09.02 16.03.2010 ULUDAĞ ĠHRACATÇI BĠRLĠKLERĠ ÜYELERĠNE SĠRKÜLER NO: 66 T.C. BAġBAKANLIK DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı (UĠB) Sayı :B.02.1.DTM. 0.02.09.02 16.03.2010 Konu : Fuar TeĢvikleri Hakkında (Web, E-mail) ULUDAĞ ĠHRACATÇI BĠRLĠKLERĠ ÜYELERĠNE SĠRKÜLER NO: 66 Ġhracata Yönelik

Detaylı

IMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLER

IMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLER 31 Aralık 2008 ÇAR AMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (4. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

TÜRKMENİSTAN MENŞELİ BAZI TEKSTİL ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (26.09.2014 T. 29131 R.G.)

TÜRKMENİSTAN MENŞELİ BAZI TEKSTİL ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (26.09.2014 T. 29131 R.G.) Ekonomi Bakanlığından: TÜRKMENİSTAN MENŞELİ BAZI TEKSTİL ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam (26.09.2014 T. 29131 R.G.) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 8/9/2014

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih :26/09/2014 Sayı: 2014/67 Ref :6/67. Konu: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN 2014/2 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR.

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih :26/09/2014 Sayı: 2014/67 Ref :6/67. Konu: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN 2014/2 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR. GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih :26/09/2014 Sayı: 2014/67 Ref :6/67 Konu: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN 2014/2 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR. 26/09/2014 tarihli ve 29131 sayılı Resmi Gazete de İthalatta

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/131 Ref : 6/131

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/131 Ref : 6/131 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/131 Ref : 6/131 Konu: KLİMALARIN ÜRETİMİNDE KULLANILAN KOMPRESÖRLERİN İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR A. Genel Bilgi

Detaylı

2009/5 SAYILI TEBLĠĞ GEREĞĠ BĠREYSEL DÜZEYDEKĠ FUAR DESTEK BAġVURULARINDA BĠRLĠĞE ĠBRAZ EDĠLECEK BELGELER

2009/5 SAYILI TEBLĠĞ GEREĞĠ BĠREYSEL DÜZEYDEKĠ FUAR DESTEK BAġVURULARINDA BĠRLĠĞE ĠBRAZ EDĠLECEK BELGELER 2009/5 SAYILI TEBLĠĞ GEREĞĠ BĠREYSEL DÜZEYDEKĠ FUAR DESTEK BAġVURULARINDA BĠRLĠĞE ĠBRAZ EDĠLECEK BELGELER 1- Birliğimize hitaben talebinizi bildiren, firma antetli kağıdına yetkililerce imzalı dilekçe,

Detaylı

TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/7)

TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/7) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ:

Detaylı

TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ NİN UYGULANMASINA İLİŞKİN KILAVUZ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar

TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ NİN UYGULANMASINA İLİŞKİN KILAVUZ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ NİN UYGULANMASINA İLİŞKİN KILAVUZ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kılavuz, 15/05/2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmî Gazete de

Detaylı

TEBLİĞ. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: SANAYİ SİCİL TEBLİĞİ (SGM 2014/11) BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hususlar

TEBLİĞ. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: SANAYİ SİCİL TEBLİĞİ (SGM 2014/11) BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hususlar 25 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29156 TEBLİĞ Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: SANAYİ SİCİL TEBLİĞİ (SGM 2014/11) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hususlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER SIR A NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Bitkisel Gıda ve Yemin İhracatında Sağlık Sertifikası düzenleme BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1- İhracat işlemleri, ihracatçı firma ve ihracat edilecek ürünlere ait

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/9)

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/9) 29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27800 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

Tebliğ, 01/01/2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ, 01/01/2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 05/01/2015 Sayı: 2015/4 Ref : 6/4 Konu: ARNAVUTLUK CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

Detaylı

05/12/2014 tarihli ve 29196 sayılı Resmi Gazete de İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 1 (Tebliğ No: 2014/3) yayımlanmıştır.

05/12/2014 tarihli ve 29196 sayılı Resmi Gazete de İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 1 (Tebliğ No: 2014/3) yayımlanmıştır. GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 08/12/2014 Sayı: 2014/110 Ref : 6/110 Konu: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN 2014/3 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR 05/12/2014 tarihli ve 29196 sayılı Resmi Gazete de İthalatta

Detaylı

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/14) Kapsam Madde 1 - Bu Tebliğ; aşağıda gümrük tarife pozisyonu (G.T.P.) ve madde adı belirtilen ürünlerin (yalnız karşısında gösterilen

Detaylı

c) İl Müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca kontrol belgesi düzenlemeye ve ithalat işlemleri yapmaya yetki verilen il müdürlüğünü,

c) İl Müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca kontrol belgesi düzenlemeye ve ithalat işlemleri yapmaya yetki verilen il müdürlüğünü, GIDA MADDELERİ VE GIDA İLE TEMAS EDEN AMBALAJ MATERYALLERİNİN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ONAYLANMASI VE İTHALAT AŞAMASINDAKİ KONTROL İŞLEMLERİ HAKKINDA TEBLİĞ Tebliğ No: 2003/31 R.Gazete: 01.09.2003-25216

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 22 Ocak 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28890 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ KLİMALARIN ÜRETİMİNDE KULLANILAN KOMPRESÖRLERİN İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

Konu : Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/4) hk.

Konu : Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/4) hk. Ankara, 30 Aralık 2016, Cuma Sirküler 2016 / 447 Konu : Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/4) hk. Sayın Üyemiz; 30 Aralık 2016 Tarihli

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/09/2014 Sayı: 2014/59 Ref : 6/59

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/09/2014 Sayı: 2014/59 Ref : 6/59 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/09/2014 Sayı: 2014/59 Ref : 6/59 KONU: TEREFTALİK ASİT İTHALATINDA AÇILAN TARİFE KONTENJANININ BAŞVURU, DAĞITIM VE KULLANIM USUL VE ESASLARI BELİRLENMİŞTİR. A. Genel Bilgi 30/06/2014

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü Sayı : 97979254-120.07 07/01/2015 Konu : Muafiyet Yazılarının Düzenlenmesi GENELGE (2015/2) 31 Aralık 2014

Detaylı

TOHUMLUKLARDA GDO ANALĠZĠ ĠÇĠN NUMUNE ALMA TALĠMATI

TOHUMLUKLARDA GDO ANALĠZĠ ĠÇĠN NUMUNE ALMA TALĠMATI TOHUMLUKLARDA GDO ANALĠZĠ ĠÇĠN NUMUNE ALMA TALĠMATI Amaç Madde 1 Bu Talimatın amacı, tohumluklarda GDO (Genetik yapısı değiştirilmiş organizma) tespiti amacıyla yapılacak analizler için numune alınmasının

Detaylı

TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ NİN UYGULANMASINA İLİŞKİN KILAVUZ

TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ NİN UYGULANMASINA İLİŞKİN KILAVUZ TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ NİN UYGULANMASINA İLİŞKİN KILAVUZ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kılavuz, 15/05/2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmî Gazete de

Detaylı

Dış Ticaret Müsteşarlığından: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2007/8)

Dış Ticaret Müsteşarlığından: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2007/8) Dış Ticaret Müsteşarlığından: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2007/8) Kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğ; EK I de gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen

Detaylı

Tebliğ, 01/01/2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ, 01/01/2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 05/01/2015 Sayı: 2015/7 Ref : 6/7 Konu: AVRUPA BİRLİĞİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 4734 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 4734 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine dayanılarak hazırlanmıştır. 13 Eylül 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29118 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEBLİĞ YERLİ MALI TEBLİĞİ (SGM 2014/35) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 4/1/2002 tarihli ve 4734

Detaylı

Madde 1'de belirtilen ürünler, bir gümrük beyannamesi kapsamında, 25 kg veya daha az miktarda ithal edilecek ise gözetim uygulamasına tabi değildir.

Madde 1'de belirtilen ürünler, bir gümrük beyannamesi kapsamında, 25 kg veya daha az miktarda ithal edilecek ise gözetim uygulamasına tabi değildir. ''VİETNAM, ÖZBEKİSTAN VE TÜRKMENİSTAN MENŞELİ TEKSTİL ÜRÜNLERİNE GÖZETİM'' İTHALATTA G İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/21 ) Kapsam Madde 1-Bu Tebliğ; İthalatta Gözetim Uygulanması

Detaylı

ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ.

ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ. 05.05.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/72 KONU: İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında. Giriş : 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmî Gazetede

Detaylı

TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ NİN UYGULANMASINA İLİŞKİN KILAVUZ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar

TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ NİN UYGULANMASINA İLİŞKİN KILAVUZ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ NİN UYGULANMASINA İLİŞKİN KILAVUZ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kılavuz, 15/05/2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmî Gazete de

Detaylı

31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : (Mükerrer) TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN

31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : (Mükerrer) TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE

Detaylı

Dış Ticaret Müsteşarlığından: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2007/2)

Dış Ticaret Müsteşarlığından: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2007/2) Dış Ticaret Müsteşarlığından: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2007/2) Kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğ; EK I de gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen

Detaylı

''LCD TV GÖZETİM'' İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

''LCD TV GÖZETİM'' İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlı İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/10) Kapsam MADDE 1 G.T.İ.P. 1 / 16 Eşya Tanımı CIF Kıymet (ABD Doları/Adet) 8528.12.81.00.00, 8528.12.89.00.00

Detaylı

TEBLİĞ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

TEBLİĞ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ 30 Aralık 2012 PAZAR Resmî Gazete Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ Sayı : 28513 (2. Mükerrer) KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/11) Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ GÜBRE İTHALATINA İLİŞKİN UYGULAMA GENELGESİ (2016/02) Amaç MADDE 1 (1) Gübre ithalat işlemlerinde uyulması gereken kurallara ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) 31/12/2015 tarih

Detaylı

26 Aralık 2014 CUMA. Resmî Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

26 Aralık 2014 CUMA. Resmî Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: 26 Aralık 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29217 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: BİLİMSEL ÇALIŞMA, DENEME VE ÇEŞİT ISLAHI AMACIYLA BİTKİ, BİTKİSEL ÜRÜN VE DİĞER MADDELER İLE ZARARLI ORGANİZMALARIN

Detaylı

Yetki Kanunu: 441. Yayımlandığı R.Gazete: 02.09.2007-26631. Tebliğ No: 39

Yetki Kanunu: 441. Yayımlandığı R.Gazete: 02.09.2007-26631. Tebliğ No: 39 GIDA MADDELERİ VE GIDA İLE TEMASTA BULUNAN MADDE VE MALZEMELERİN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ONAYLANMASI VE İTHALAT AŞAMASINDAKİ KONTROL İŞLEMLERİ HAKKINDA TEBLİĞ Yetki Kanunu: 441 Yayımlandığı R.Gazete:

Detaylı

SÜS BİTKİLERİ İTHALAT UYGULAMA GENELGESİ (2012/3)

SÜS BİTKİLERİ İTHALAT UYGULAMA GENELGESİ (2012/3) SÜS BİTKİLERİ İTHALAT UYGULAMA GENELGESİ (2012/3) Amaç MADDE 1 (1) Süs bitkileri üretimi yapan işletmelerin ve Genelge kapsamında belirtilen kullanıcıların ihtiyacı olan kaliteli tohum, aşı gözü, aşı kalemi,

Detaylı

Konu : Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/20) hk.

Konu : Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/20) hk. Ankara, 30 Aralık 2016, Cuma Sirküler 2016 / 448 Konu : Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/20) hk. Sayın Üyemiz; 30 Aralık 2016 Tarihli

Detaylı

SÖZLEŞMELİ BESİCİLİK YAPAN YETİŞTİRİCİLER İÇİN BESİLİK SIĞIR İTHALATI UYGULAMA TALİMATI

SÖZLEŞMELİ BESİCİLİK YAPAN YETİŞTİRİCİLER İÇİN BESİLİK SIĞIR İTHALATI UYGULAMA TALİMATI SÖZLEŞMELİ BESİCİLİK YAPAN YETİŞTİRİCİLER İÇİN BESİLİK SIĞIR İTHALATI UYGULAMA TALİMATI Sözleşmeli üretim modeli kapsamında, yetiştiricilerin tarımsal ve hayvansal girdilerini temin etmek ve/veya ürün

Detaylı

ÇAT İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

ÇAT İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 1 ADI Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteklemesi 1 Başvuru formu ve taahhütname, (EK 1) 2 Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik kapsamında alınan yetki belgesinin il/ilçe

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/01/2015 Sayı: 2015/1 Ref : 6/1

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/01/2015 Sayı: 2015/1 Ref : 6/1 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/01/2015 Sayı: 2015/1 Ref : 6/1 Konu: TEK TARAFLI KONTROL SİSTEMİ KAPSAMINDA KOTAYA TABİ TEKSTİL ÜRÜNLERİNE AİT KOTALARIN DAĞITIMI VE YÖNETİMİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (2015/1) YAYIMLANMIŞTIR

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, Serbest DolaĢıma GiriĢ Rejimine tabi tutulan Ek-1 sayılı listede yer alan katıyakıtların ithalat iģlemlerini kapsar.

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, Serbest DolaĢıma GiriĢ Rejimine tabi tutulan Ek-1 sayılı listede yer alan katıyakıtların ithalat iģlemlerini kapsar. 30 Aralık 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28513 (2. Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ÇEVRENĠN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN ĠTHALAT DENETĠMĠ TEBLĠĞĠ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYĠġLERĠ BAKANLIĞI Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

T.C. TARIM VE KÖYĠġLERĠ BAKANLIĞI Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Sayı : B.12.0.TUG.0.02.010.07/ 1417 28 / 02 / 2011 Konu : Tohumculuk Sektörü Denetim Talimatı 04403 (2011/01) Ülkemizde tohumlukların denetim ve kontrol iģlemleri; 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu ve buna

Detaylı

Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Tebliği

Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Tebliği İstanbul, 04.04.2008 Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Tebliği DUYURU NO:2008/35 Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından hazırlanan yurt

Detaylı

Genel Müdürlük Makamının 22.07.2015 tarih ve 11771 Sayılı Olur u

Genel Müdürlük Makamının 22.07.2015 tarih ve 11771 Sayılı Olur u BESİLİK SIĞIR İTHALATINDA UYULMASI GEREKEN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TALİMAT İthalat, Bakanlığımızca belirlenen teknik ve sağlık şartları çerçevesinde ve yine uygun görülecek ülkelerden yapılır. Bakanlığımız

Detaylı

GÜBRE İTHALATINA İLİŞKİN UYGULAMA GENELGESİ (2017/1)

GÜBRE İTHALATINA İLİŞKİN UYGULAMA GENELGESİ (2017/1) GÜBRE İTHALATINA İLİŞKİN UYGULAMA GENELGESİ (2017/1) Amaç MADDE 1 (1) Gübre ithalat işlemlerinde uyulması gereken kurallara ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) 31/12/2016 tarih ve

Detaylı

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Çevre Yönetimi ve Çevre Denetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Çevre Yönetimi ve Çevre Denetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Şikâyet Değerlendirme Şikâyet Dilekçesi veya Bimer Başvurusu 30 Gün Tesis veya faaliyete ait;

Detaylı

ÜRETİM TESİSİ İMALAT KONTROL DEFTERİ

ÜRETİM TESİSİ İMALAT KONTROL DEFTERİ Ek- 1 ÜRETİM TESİSİ İMALAT KONTROL DEFTERİ İLAÇ ADI: Sıra no İmalat Partisinin Tarih Şarj No Miktar Form. şekli Vardiye Aktif madde miktarı Fiziksel analiz değerleri Kimyasal analiz değerleri Tarih Kontrol

Detaylı

TOHUM İTHALATI UYGULAMA GENELGESİ (2015/1)

TOHUM İTHALATI UYGULAMA GENELGESİ (2015/1) TOHUM İTHALATI UYGULAMA GENELGESİ (2015/1) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Ülkemize ithal edilecek tarla bitkileri ve sebze türlerine ait tohumların sahip olması gereken niteliklerini belirleyerek, kaliteli

Detaylı

Besilik sığır ithalatı başvurusu sırasında aşağıda belirtilen evraklar ibraz edilecektir:

Besilik sığır ithalatı başvurusu sırasında aşağıda belirtilen evraklar ibraz edilecektir: BESİLİK SIĞIR İTHALATINDA UYULMASI GEREKEN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TALİMAT İthalat, Bakanlığımızca belirlenen teknik ve sağlık şartları çerçevesinde ve yine uygun görülecek ülkelerden yapılır. Bakanlığımız

Detaylı