GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRKLER DEKÖKBÖRÜ / ULAK-TARTIŞ / BUZ- KAÇİ /TORPAK TARTIŞ / KÖKPAR OYUNU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRKLER DEKÖKBÖRÜ / ULAK-TARTIŞ / BUZ- KAÇİ /TORPAK TARTIŞ / KÖKPAR OYUNU"

Transkript

1 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRKLER DEKÖKBÖRÜ / ULAK-TARTIŞ / BUZ- KAÇİ /TORPAK TARTIŞ / KÖKPAR OYUNU Doç.Dr. Mehmet TÜRKMEN ÖZET Bu çalışmada, Büyük Asya Türk halkaları arasında sevilen ve oldukça popüler olan, kurumsallaşan ve üzerinde kozmik-siktürü günümüzde dahi az bulunan, Türklerin geleneksel kültür öğeleriyle (ritüel, sosyal, askeri ve ekonomik motiflerle) donatılan, Türk Atlı Bozkır Kültürünün ürünü olan, geleneksel Türk binicilik sporlarından orijinal adıyla Kök Böri sporu incelenmiştir. Bireysel ve takım halinde de oynanan bu binicilik sporu, dünyada daha ziyade Kuzey Afganistan'da sadece bireysel mücadele tarzıyla oynanan buz kaçi adıyla bilinmektedir. Kök börinin Türkiye uzantıları da dikkate alınmış, Proto-Türklerden günümüze geçirdiği aşamalara bakılarak Türk ve dünya spor literatürüne geleneksel tarzıyla, yarışma adlan, kuralları ve bilinmeyen yeni boyutları, doğru yansıtmak amaçlanmıştır. Anahtar kelimeler: Kök Böri, Ulak Tartış, Buz-kaçi, Torpak Tartış, Kökpar Sporu. GAME OF KÖK BÖRİ/ULAK TARTISH/BUZ KAÇİ/TOPRAK TARTISH/KÖKPAR FROM PAST TO PRESENT IN TURKISH SOCIETIES As its original name, Kök-Böri, a product of Turkish Horse-Steppe based culture and a very popular and enjoyed game among Great Central Asian Turkish communities, which is decorated with traditional Turkish cultural motifs (ritual, social, martial and economic), and become institutional, was investigated in this study. Generally in the World, this riding sport is known as buz kaçi, a gamet hat played only as an individual competition style in North Afghanistan, even though it can also be played as a team competition. By investigating the steps of Kök-Böri s evolution from Proto-Turks to present day as well as its connections to present day Turkey, it was aimed to reflect the truth into World literature with its traditional style, competion names, rules and unknown dimensions. GİRİŞ Kök böri; başı ve dizlerinden aşağısıkesilerek iç organları boşaltılmış oğlak, buzağı veya dananın urganıyla oynanan bir geleneksel binicilik sporudur. Türk toplumlarının en eski oyunlarından birisi olan kök böri, bireysel ve takım tasnifiyle olmak üzere iki stilde oynanmaktadır. İlk ve en eski olanı (çobaltma tartış); asgari üçer ve azamisinde sınır olmayan kabile, oba, köy veya boylar arası binicilerle oynanmaktadır. İkinci stili (takım kök böri) ise düz veya hafif meyilli bir alanda en az üç ve en fazla beşer kişilik takımlar halinde oynanır. 1 1 Toktorbayev, 1991: 76-83; Ömürzakov, 1981:

2 Adında ritüelsüjeler bulunan ve sosyal normlar taşıyan kök-böri, Türk dünyasında oyunun en eski ve ortak kullanılan adıdır. 2 Bu tarihi, ritüel, fonksiyonel ve orijinal adlandırmalar zamanla bitişik şekilde (kökböri/kökpar/kökpöri vs.) yazıldığı görülür. XX. yy da ortaya çıkan (oyunda kullanılan urgana ait hayvan ismi) ulak-tartış/uğlak-tartmay/oğlak-tartişiş ve buzuğa-tartmay/ buzuğa tartişiş/buza-kaçi/buz-kaşi veya torpak tartiş vb. adlandırması da yaygınlaşmıştır. 3 Geleneksel Türk binicilik sporlarının hemen hepsinin ön eğitim/alt yapı özelliğini taşıyan, oyun ya da eğlence efhamı ağır basan çocukların oynadığı sporlarda bulunmaktadır. Kök börinin bu özellikli oyuna Orta Asya da kön aluu/gön almak ve Anadolu da post kapma denilmektedir. 4 Türkistan dan Anadolu'ya at sırtında gelen Türkler, atlı kültürü ile bu kültürün ürünü olan birçok binicilik sporlarını da beraberinde getirdikleri bilinir. Ancak Türkiye'de kök börinin orijin tarzı göze çarpmamaktadır. Yine de kön aluu veya bala bayge stilinde ve adınada "post kapma/ödül kapmaca/pösteki" denilen türüne rastlanmaktadır. 5 Kök börü hakkında yerli araştırmacıların ışık tutucu ve itimadi yönleri görülse de, kullanılan literatür ve metotların yetersizliği ve de kullanılamazlığı ortadadır. Batılılarda ise oyunun kökeni, inmede giriftlik, tarafgirlik ve özellikle tutarsızlık göze çarpmaktadır. Bu tür geleneksel sporların ruhuna inmede ve karakteristik özelliklerini çözebilme de, oyunun sergilenişi gözlemleyerek ve varsa ön yargıyı önsezi haline getirmek açısından oldukça önemlidir. Aslında Rus ve Türkistanlı araştırmacılarda kökböri için önemli olan önsezileri görmek çokça mümkündür. Pratik ve teorik açıdan zengin literatüre sahip olan Rus ve Türkistanlı araştırmacılarda ise, eski Sovyet ideolojisine yaranma çabalara olduğundan kök börinin gerçek tarzını tahayyül edebildikleri halde oyunun ruhuna inemedikleri veya inmedikleri görülebilmektedir. Eskiden beri oyunun yaygın olduğu Doğu Türkistan, bilindiği gibi hala Çin'in korkunç baskıları ve asimile uygulamaları altındalar. Dolayısıyla bu coğrafyalı, araştırmacılardan da oyun hakkında detaylı, engin ve reel bilgiler edinmenin şimdilik zorluğu ortadadır. Türk tarihi ve Türk dilinin genel sorunlara hatırlanır ise; oyunun terminolojik, etiolojik, etnogenetik, transkripsiyon, morfolojik, lirik vs. kavramlarla tarihi ve kültürel boyut realitesini ortaya koymanın zorluğu anlaşılacaktır. Burada sadece iç-içe görülen tarihi ve kültürel boyutunu bakıldığında; ilkinde kronik tablolar ile haritalara, ikincisinde mevcut ve kazılarda elde edilen hususi karakterli belgelere dayandığı görülür. Yine burada tarih, konunun köküne inmede laboratuvarolarak kabullenilse de sosyolojik boyutuna girmeden bu tarihi şimdileştirme zorluğu olabilecektir. Elbette konunun bu giriftliği araştırmanın ve araştırmacıların sınırlarını zorlayabilmektedir. Dolayısıyla bu çalışma, kök börinin tarihi kaynağına kadar izlemek için iddialı bir süreç değilse de, en azından tarihsel akış içerisinde Türk coğrafyaları ile iklimin ve ekonomik hayatın bu toplumun vücut kültürünü oluşturmasındaki yerini basitleştirilmiş olarak 2 Saralayev, 1993: 73-77; Toktorbayev, 1991: 76-77; Ömürzakov, 1981: 6-7).Bektenov, 1978: Bobyliov,1989: 26-29; Balgambayev,1985: 122; Rahman, 1955: Karalayev, 1994: 107; Yudahin, 1994: Güven, 1999: 223; Ülkütaşır, 1967: ; Ünver, 1943: 4. 2

3 belirlemek; sosyalizasyon sürecindeoyunun geçirdiği aşamalara bakabilmek; tarihi ve geleneksel kültür unsurları ile fonksiyonlarının kaybolan ve olmayan yönlerini gösterebilmek; oyunun benzerlik çeşitlilik ve farklılıkları ile şimdileşmesini ve kurumsallaşmasını açıklayabilmek; bu konuda daha önce yapılmış çalışmalarıneksikveya boşluklarını doldurabilmek; Türkiye ve dünya spor literatüründeki yerini güçlendirmek, yarışma adları ve kurallarıyla doğru yansıtmak amaçlanmıştır. Terminolojisine Tarihi ve Sosyo-Kültürel Bağlamda Bakış Kök/Gök ün kelime karşılığı "Mavi dir. Nadiren de olsa caşil/yeşil anlamına gelebilmektedir. Kök, eski Türkler de iyi sıfatların yansıra semaviyi de ifade etmektedir. 6 Yani hem cismani göğü hem de direkt Tanrı yı ifade etmektedir. Bir cismin ya da varlığın önüne getirildiğinde (kök kağan, kök at, kök nehir vs.) olağanüstü meziyetlerle sıfatlandırılmış ve ilahi güçlerle donatılmış kutsal bir terim olarak karşılaşılır. 7 Kök/gök Tanrı eski Türk (günümüz Sibirya Türk halklarında) inancında özellikle büyük imparatorluklar döneminde genel bir kült olarak kabul edilir. Gök Tanrı, tanrıların en büyüğü ve Türklere zafer kazandıran, felaketlerden koruyan ve hakanları tahta çıkartan Türk Tanrı sı idi. Hakanlar yeryüzünde (yağız yerde) Kök Tanrı'nın temsilcileri sayılırdı. 8 Bunun için olsa gerek Türkleri sembolize eden klasik renk hep "mavi" ile tasvir edilmiştir. 9 Böri/börü dar anlamda kurt/bozkurt tur. Bazen bu kelimenin yerine Açina/Asenal/asil kurt, buri veya kaşgir/kasgir denildiği de görülür. Burada daha ziyade Türk var oluş efsanesinde Asena/dişi kurt, mitolojisinde ise böri den Börteçine/erkek kurt, deyimi kalıplaşmıştır. Eski Türklerin kurdu totem kabul edenlerin yanında elde bulunan verilerin bunu söylemek için yetersiz olduğu görüşleri de vardır. 10 Erken dönemlerden beri kurt/böri, Türk toplumlarında rehber/yol gösterici, aydınlatıcı, akıl ve cesaret verici, özgürlük ve bağımsızlığın sembolü olarak kabullenilmiştir. Çinli yazarlar Türk hakanı ile kurt kelimesini eş anlamlı kullanmışlardır. Yine Çinlilerin Türk hakanı için tam kurt karakterli insan ibaresini kullanmalarının yanında Türklere saldıracakları zaman; yapılması gereken şey, göçmenleri kovmak ve kurtlara saldırmaktır dedikleri bilinmektedir. XX. asrın başlarına kadar Türklerin yerleşik kavimlerle olan mücadeleleri, börünün hayat tarzına benzetilmektedir. 11 Türkler de birçok anlamlarla ifade edildiği görülen bu iki kelimenin birleşmesiyle kök böri/gök börü şeklinde oluşturulan terim, tarihi birçok fonksiyonel anlamını yitirmiştir. Ancak, bazı Türk halkları için bir ritüel veya ulusal suje olmanın yanında sosyal bir norm olarak da görülebilmektedir. Kök-Böri için neden Bozkurt/Bozbörü denildiği pek anlaşılamamaktadır. Ancak Tanrı'nın habercisi kurt oluşu veya böyle kabul görüşü, Türkler ve özellikle Başkurtlar için önem arz etmektedir. 12 Oyun için ulak tartış/uğlak 6 Gabain, 2000: 283; Tanyu, 1989: 47-48; Öğel, 1988: 184; Aydil, 1986: 9; İnan, 1972: Çoruhlu, 1999: 22; İnan, 1972: 26-28; Sağalayev, 1970: ; Smoyloviç, 1930: Orkun, 1987: 26-66; İnan, 1972: Gumilov, 1999: Rudenko, 1998: ; Nurmagamedov, 1983: 27-58; Sezer, 1979: Sezer, 2002: 33; Çoruhlu, 1999: ; Öğel, 1995: ; Bahtiyarov, 1993: 3-4; Omarov, 1990: 4-5; Alekseyen, 1980: 17; Biçurin, 1950: Qahhr, 1995: ; TDTEA, 1993: 26-31; Öğel, 1988: 126; Aleksiyev, 1987: 73. 3

4 tartmay/oğlak tartişiş ve buziga kaçi/buzga kaçi/buz kaçi/buz kaşi ve torpak tartış deyimleri de kullanılmaktaydı. Burada ulak/uğlak oğlak buziga/buzga/buz ise buzağı ve torpak da iki yaşında dana" anlamına gelmektedir. Tartiş/tartmay/tartişiş/kaçi/kaşi ise; çekiştirmek/çekmek mücadeleyle almak/kovalamak /kaçırmak anlamında yüzeysel ifadeleri karşılamaktadır. 13 Binicilik becerisi gerektirdiği ve at ile oynandığı için kök böri, atın çekim ve yükleti işlevinden binit merhalesine yükselmesiyle tarihi sahneye çıkmış olmalıdır. Türkler tarihi sahneye çıktıklarından itibaren atla birlikte anılmış, asker ve binici bir ulus olarak tanınmışlardır. Kök ve Böri gibi At ında Türk kültür tarihinde oldukça engin ve zengin bir yeri vardır. At, Türk spor geleneğinin oluşmasında ve gelişmesinde, diğer kültürlere nakilde, sanat, edebiyat, adet ve geleneklerin teşekkülünde mühim bir yer teşkil etmiştir. 14 Türk, günlük hayatının bir parçası olan at 15, ihtiyaçlarının çok üstünde yetiştirilmiş, kutsal, saydıkları bu varlığın birçok yönünden faydalanmışlardır. 16 Kısacası at, maddi ve manevi öğeleriyle Türk kültür ve tarihinde baş aksiyon olmuştur. 17 Ortaya Çıkışı, Gelişmesi ve Yaygınlaşması ile Tarzı Erken dönem Türklerin ekonomik hayatlarının hayvancılığa, kısmen avcılığa ve çok az bir kesimlerinde ise demirciliğe dayandığı bilinir. Yaşadıkları coğrafyaların ikliminin sert olduğu ve bu iklim ile coğrafyanın Türk vücut kültürünün oluşumu ve şekillenmesini özgün bir biçimde zorladığı; Türk kültüründe atın fonksiyonel gelişiminin arttığı dönemde, aynı zamanda özgün kültürle paralel vücut kültürü unsurlarını da geliştirdikleri bilinmektedir. Alper Tunga'dan izler taşıyan ve M.Ö 'lerde Büyük Hun Yabgusu Motu(Mete) nun hayatı etrafında teşekkül etmiş Oğuz Kağan Destanında; Kök böribalsıngıl uran / Bozkurt olsun savaş parolamız-stratejimiz, bir başka yerinde; kök tülüklüğ-kök çalluğ irkek böri birle sındı/gök tüylü/gök yeleli kurt durdu denilmektedir. Burada her iki cümlede de savaş stratejisi veya misyonu görülürken, tarihi seslenişte ritüel bir dürtünün vurgulandığı görülebilir. IX. yy.'da Arpinçur Tigin Uygur kağanına itafi bir şiirinde; Kök böri teg birle yarıyım/ Bozkurt gibi senin ile yürüyeyim denmektedir. 18 Burada da böri simgesiyle kahramanlık, güvenirlik, sadakat ve dinamizm söz konusudur. Kök börünün o dönemlerde Türk atlı veya bozkır göçebe kültüründe çok yönlü fonksiyonelliğinin yanında özellikle savaşçı karakterle öne çıktığı anlaşılmaktadır. 19 M.Ö. V.-IV. yy.'larda Türklerden bahseden kaynaklarda; onların savaş manevralarının kök kurda benzetildiği, hakanına kurt ve halkına da kurtlar denildiği belirtilir. 20 M.Ö. V. ve M.S. XIII. yy a kadar Türk savaş geleneğinde ölen bir askerin ölüsünü getiren onun malına da 13 Gabain, 2000: 271; TDKY, 2000: ; TDKY, 1994: 86-87; Yuhadin, 1994: 781; Bahtiyarov, 1993: 27; Karmıyşeva, 1986: 30-37; Bektenov: 6-7; Sımakov, 1984: Reichl, 2002: 17; Öngel, 2001: ; Rasonyi, 1998: 4-6; Kafesoğlu, 1986: ; Djevad, 1978: Vaynşteyn, 1980: 83; Eberhard, 1947: 17-18; Schmith, 1946: Potapov, 1995: 2-4; Pekolcay, 1989: ; Kafesoğlu,1987: ; Potapov, 1969: 27-31; Biçurin, 1950: Reichl, 2002: 15-17; Uçar, 1998: 23; Basilov, 1989: 33;Sümer,1983: 4-6; Abramzon,1971: Reichl, 2002: 33; Öğel, 1995: 9; Kafesoğlu, 1987: Öğel, 1988: Reichl, 2002: 17; Abramzon: 1990: 2; Basilov,1989: 33; Grousset, 1952: ; Gumilöv,1999:44; Bicurin, 1950:

5 konmuş olurdu. 21 Bu gelenek kök böri oyun stili ve karakteriyle paralellik gösterebilmektedir. Türkmenlerin asker şairi Seyitnazar Seydi Görülsün İndi adlı şiirinde savaştan yorgun düşmüş halkına şöyle seslenmektedir: Bir yerde top ile bayrak dikilsin,// Koşum ile yandan saf-saf çıkılsın; Kelleler kesilip kanlar dökülsün!// Arada kurt oyunu kurulsun artık! O günlerin ( ) haksız ve insafsız İran saldırılarına karşı Türkmenleri kurt oyunu/kök böri ile birliğe ve savaşa çağırmaktadır.çağrıda tarihi simgeden kavme özelilahi bir beklenti de vardır. Manas destanında şu sözler yer almaktadır: Bölünüp oba-gerçek zafer,//atmaz olan yer midir? Yatmaz olan Kök Böri, //Çekmez olan yer midir? Destanda kökbörüye çok engin anlamlar yüklemenin yanında Kıtaylar (Çinli) ın mutlaka yenilmesinin gerekliliği, onları oyunda yenmenin savaş kazanmaktan farksız olduğu vurgulanmaktadır. Ünlü Kırgız yazar Aytmatov Gülsarı adlı eserinde; kök böri oyununda Kazaklara kaptırılan urganı tekrar Kırgızların alması için verilen mücadeleyi, dramatik olmanın yanında iki Türk boyunun onur savaşını estetik bir ruhla aktarmaktadır. 24 Asıl inceliğinde oyunda görülen rakip değil, tarihinde Kırgız ulusal kimliğini hangi kavim ya da idari yapı yok etmek istiyorsa onlarla savaşı vardır. Konuyla ilgili tarihi, edebi, ekonomik, siyasi ve askeri örnekleri artırmak fazlasıyla mümkündür. Bunların yanında kök böri oyununu tasvir eden ve onun tarihi gizemini karakterize eden eserlerin bulunması, oyuna verilen değerin günümüze yansıması açısından önemlidir. 25 Belki de bu önem verilişin ruhunda ulusal kimliği koruma talebi vardır. Ayrıca oyunun sergilenişini yorumlayan yabancı araştırmacıların kök böri de; Türklerin tarihi bağımsızlık hissiyatının yattığı İslamlıktan en az bin yıl öncesi Türk sosyo-ekonomik kültürel motifleriyle donatılmışlığı ve de savaş tarzında sergilendiğini açıklamaktalar. 26 Söz konusu araştırmanın amacında Sovyet ideolojisine yaranma telaşı görülse de, oyunun tarihi ve kültürel realitelerinin çoğunun göz ara, edilemediği de görülebilmektedir. Orta Asya da karada ve kar üstünde bireysel (Çobaltma-tartış) Kökbörü oyunu 21 Öğel, 1995: 91; Smoyloviç, 1930: Türksoy, 1995: ; Saray, 1996: Bektenov: Aytmatov, 1967: Gurbannepesov, 1995: ; Lipskiy, 1906: ; Katanov, 1984: ; Tolstov, 1935: 13-15; Karmıyşeva, 1986: Sımakov:155. 5

6 Orta Asya da kar üstündeve karadatakımtasnifiyle oynanan Kökbörü Bu bağlamda oyunun ortaya çıkışında ekonomik hayat ve coğrafi faktörlerin, özgün zorlamasının stilinde savaş sahnesi figürlerinin, tarzında ise Türk savaş geleneği ile savaşçı gücün etkisinin olduğu görülebilmektedir. Bu görüş paralelinde çalışmalar bulunmaktadır. 27 Göçebe veya yarı göçebe yaşayan Türkler, mallarına otlaklar ararlarken ya da obalarında otururken her an bir saldırıya uğrayabilme riskleri vardı. Ayrıca halk (budun) her an kağan tarafından da bir savaşa çağırabilirdi. Bunun için her Türk yaş ye cinsiyet ayırmaksızın fizik kültürünü geliştiren egzersizler yapmalıydı. Yapılan talimlerde eğlence efhamı bulunsa da, özünde savaş talimi niteliği taşımaktaydı. Egzersizler konup göçerlerken, boş zamanlarında, ulusal, ekonomik, dini ve ailevi toylarda yapılırdı. Seçkinlerin yuğ (yas) merasimleri büyük sportif mücadelelere sahne olurdu. Eski Türklerde; toy baslav, besik zırhıy, beşik törmi, ad koyma. tuşo kesuu/tusov kesiv/ilk adım/köstek kesme, kız vigekir ve evlilik/düğün, ilk av, süyüncü /müjdeci, dilek ve hacet, yaylara çıkış-dönüş,söz kesimi ve and içimi (at üzerinde yapılır), savaşa giderken ve savaştan gelince, esaretten kurtulunca, ak budunların ölüm yıldönümleri, Bozbörü/Nevruz, İslamiyetle birlikte bunlara eklenen sünnet, ramazan ve kurban bayramları törenleri bulunmaktadır. Bütün bu törenler diğer geleneksel Türk sporlarının yanında kök börinin de yapıldığı ve kazanmak için büyük mücadelelerin verildiği etkinlik günleri olmuştur. 28 Söz konusu müsabakalarda toy sahibi ya da akbudunun koyduğu ödüllerin büyüklüğü ya da çokluğu, müsabık için fazlaca önem arz etmektedir. Önemli olan kabile, oba, köy, boy, soy ve ulusunun onuru, gururu, haysiyeti, şerefi ve hatta namusudur ki; Türkler de geleneksel spor mücadeleleri bunun için yapılmakta ve bundan dolayı da çok çekişmeli geçmektedir. Zaten Türklerde bu tür sporları kazananlara Manas olayında olduğu gibi kahraman gözüyle bakılmaktadır. Dolayısıyla bu tür törenler kök börinin gelişmesini ve yaygınlaşmasını sağlamıştır. 29 Oyun Tür ve Kuralları a) Çobaltma Tartış/Bireysel Kökbörü: Asırlardır Türk halkının kendi doğasıyla koyduğukurallar doğrultusunda yapılagelen tarzıdır. Kök börinin bu orjin tarzı konar-göçerliği devam ettiren Türkistanlı kabileler. Doğu Türkistan, Sibirya Ve Afganistan Türkleri tarafından oynanmaktadır. Kökbörü nün bu tarzıyla değil, ama benzeri stiliyle yine 27 Dugar-Nimayev, 1983: ; Bobylıov: 26; Toktorbayev,1991: 26;Ömürzakov, 1981: ; Bektenov: Allambergenov, 1997: 27; Eberhart, 1996: 87; Agapov, 1971: Radloff, 1995: 111; Sımakov,1984: 155; Karmıyşeva,1986:

7 Türklerleiç-içe yaşayan veya yaşamış olan bir kısım Moğol, Tibet ve Afganlılar da oynamaktadır. 30 Kafkasya Türk akraba toplulukları da benzeri tarzıyla oyunu oynamaktadırlar. 31 Kökbörü nün bu stilinde saha ölçüleri, oyuncu sayısı ve zamanla ilgili net bir sınırlama koymayan Türkler, hakem veya hakemlerle de oyunu idare ettirmemekteler. Oyunu aksakal/el yahşisi (toplumda sevilen, itimat edilen, olanında otoriter, güvenilen, yaşlı ve saygın kişi) yönlendirmektedir. Türklerin bu oyununda özgürlük ve bağımsızlık hissiyatı öne çıkmaktadır. Oysa Tibet, Moğol veafganlılarda oyunu beş hakem birden idare etmekte ve oldukça da sınırlama söz konusudur. Dolayısıyla oyun bu haliyle Türkler de bir karakter veya tarz, diğer kavimlerde de bir stil olarak sergilenmektedir. Oyunda urganı en çok kimler rakip takımın kalesine/halkasına bırakıyorsa o kabile, köy, boy veya ulus galip sayılmaktadır. Türkler de oyun en az iki saat sürerken, diğer komşu kavimlerde bu süre ile 20 dakikayla sınırlıdır. Yine burada Türkler de kabilecilik şuuru öne çıkarken diğerlerinde takım bilinci ön plandadır. 32 b) Takım Kök-Böri/ Eldik Tartış: Kök börinin modernize edilerek üç-beş kişilik takımlarhalinde oynanan bir oyundur. Aslında kök börinin önünde takım kelimesi yoktur. Kelime sadece kök böri türlerinin analizi veya sınıflandırılması için konulmuştur yılında Tataristan'ın başkenti Kuzan da Türk toplumları bir araya gelerek geleneksel sporları korumak, yaşatmak ve oyunların kaybolmaması için çağın talebine göre yenilemek isterler. Burada alınan komite kararıyla oyunun toplumlar arası adının Kök böri kalmasına karar verilir. Ancak her toplum/boy kendi içinde istediği adla oynamakta serbest bırakılır. 33 Toplumlarda, oyunun ulusal niteliklerinin korunması yanında, kabilecilik değil ulus şuurunu öne çıkarmak, ulusal kimliği korumak (zamanın siyasi şartları buna zorlamıştır), bu kültür ürününün statik halden dinamik hale getirmek amacıyla yeniliğe gidilmiştir de alınan bu karar ancak 1950 yılında uygulanabilmiştir yılından bu tarafa oyun bu modern stiliyle Türkistan'da ortak kurallar çerçevesinde ve takım tasnifiyle (takım derecelendirmesiyle) oynanmaktadır. Büyükler kategorisinde III. gençlerde II ve yıldızlarda 1. ligi bulunan bu kök börinin kural ve kaideleri çıkartılan küçük kitapçıklarda belirtilmiştir. Süresi (büyüklerde 4x20 dk., gençlerde 4x15 dk. ve yıldızlarda 4x10 dk. devreli), saha ölçüleri, takımların derecelendirilmesi ve ligden düşmesi veya yükselmesi, müsabakalara çıkış, giyilen formalar, hakemler, müsaade edilen ve edilmeyen yönleri, atların ve sporcuların yaş, cinsiyet ve lisans sicil defteri vs. hepsi belirlenmiştir. 34 Şekil 1: Kök Börü Oyun Sahası (Ulak Tartış) Kale M Kesilmiş Oğlak (URGAN) Oğlağın Bırakıldığı Halka(Mara) 9 m 4m 30 Toktorbayev: 1991: 76-78; Rojdestvenskiy, 1928: Abramzon, 1990: ; Stolbov, 1989: Abramzon, 1990: 43; Bahtiyarov, 1993: Sağalayev,1970: Saralayev, 1993: 77; Musin, 1976: 12. 4m 7

8 Birinci Tak. Oyuncuları İkinci Takımın Oyuncuları 70x110 Şekil 2: Kök Börü Oyuncu Çıkışları 30m 110 m 30m 70m 10 m 5m 10m10m5m 18m 10m 18m 10m 170m 80cm 200cm 80cm 120cm SONUÇ Büyük Asya Türk toplumlarında M.Ö. 276 yılından itibaren yapıldığı anlaşılan Kök Böri, günümüzde de en popüler geleneksel sporlardan biri olduğu görülmüştür. Oyunun ortaya çıkışında iktisadi ve coğrafi faktörler etkilidir. Oyunun adında ise ritüel sujeler ve miteolojik unsurlar görülmektedir. Eski Türkler ve günümüz Büyük Asya Türk toplumları tarafından oyuna verilen ortak orjin adının "kök böri" olduğu; bu iki karakterli kelimelerin kutsal anlamlar ifade ettiği; oyunun bu toplumlar için sosyal bir norm gibi algılandığı anlaşılmıştır. Oyunun gelişmesinde ve yaygınlaşmasında toyların etkili olduğu; oyunun geçmişte ve hatta günümüz birçok Türk toplumlarında maddi ve özellikle manevi fonksiyonları yerine getirdiği 8

9 görülmüştür. Oyunun adında dini ve mitolojik etkenler görülse de, oyunun sergilenişinde karakterinde tamamıyla savaşçı gücün etkisinin olduğu anlaşılmıştır. XX. asrın başlarından itibaren oyunda kullanılan urganların ismim de aldığı görülen kök böri, tarihi fonksiyonlarını kısmen yitirse de hala popülaritesi ve sosyal norm olma özelliğini koruduğu; bireysel ve takım halinde olmak üzere iki stilde oynandığı; ilkinde özgürlük veya bağımsızlık hissiyatının ağır bastığı ve ikincisinde bu hissiyatın kısmen sınırlandığı; büyükler, gençler ve yıldızlar ligi) oynandığı görülmüştür. Türkiye'de de uzantıları olduğu anlaşılan oyun için pratik ve teorik bakımdan potansiyelli olan Türkistan'dan faydalanılarak oyunun tarihi ve güncel fonksiyonlarının ortaya çıkarılması; bu konuda akademik çalışmalar yaparak, oyunu literatürlerde ve spor faaliyetlerinde hak ettiği yere getirilmesi önerilir. KAYNAKLAR 1. Abramzon, S: M.; Kirgizi i ih etnogenetiçeskiye istoriko-kulturniye svyaz, KırgızdınMasması, Frunze Abramzon, S. M.; Kirgizi i ih istoriko-kulturniye; etnogenetiçeskiye svyazi, SSR.,Leningrad Agapov, F. A.; Fiziceskaya i sport v gorskih noradov şevenoga Kovkaza,Pedegogiçeskiy insttut, Mahaçkale Alekseyev, A. N.; Rannie formı religi Tyurkoyazıçnıh naradov Sibiri, Novasibirsk Alekseyev, A. N.; Schamanismus der Türken Sibiriens. Versuch einer vergleichenden arealan untersuchang. Trans. R. Schletzer. Studia Euroasia, 1, Hamburg Allambergenev, E.; Karakalpak Halkının Geleneksel Aile Törenleri ve Ritüel Folkloru,Milletlerarası Türk Kültür Kongresi seksiyon Bildirileri, KBY., Ankara 1997, S Anarkulov, H. F.; Kırgızdın El Oyunları, Bişkek Aydil, E.; Şarkılarla Şiirlerle Türklerle ve Tarihi Örneklerle Adlarımız, TTKY., Ankara Aytmatov, Ç.; Gülsarat, Kırgızdın Mask. SSR., Frunze Bahtiyarov, A.; Kırgızdın Bozbörü Mayramını Kuttuktooloru, Bişkek Balgambayev, M.; Kazaktın Ulttuk Sport Törleri, Kaynar Basilov N. V. Zirin, M. F.; Nomads of Euroasia, (ing. Çev), Seattle, WA Bektenov, Z. Musin, Y.; Kırgızdın Eldik Oyunları, Frunze Bektenov, Z.; Manas Destanının Karasöz ile Yazılmış Kısmı, Mitoloji Dokümanları,Lenin Kütüphanesi, Bişkek trs.t.11. s Biçurin, N. Y.; Sobraniya svedeniy o narodah, ağabeytavşih v sredney Azii v drevniyvremena, Leningrad Bobylıov, I.; Equesrian Games, Taşkent-Mıhnat Çoruhlu, Y.; Türk Miteolojisinin ABC si, Kobalcı Y.; 124, İstanbul Djevad, H.; Yabancılara Göre Eski Türkler, Yağmur Y., İstanbul Dugar Nimayev, T.A.; İstoçniki po istori Buryatskoy Liyeraturi iz fond M. N.Hungolova, STKNB (GBHGK)., Ulan-Ude 1983, s Eberhart, W.; Çin in Şimal Komşuları, (Çev. N. Uluğtuğ), AKDTYK, TTKY., 2. Baskı, Ankara Eberhart, W.; Çin Tarihi, Ankara Garbaın, A. V.; Eski Türkçenin Gramerleri, (Çev. Mehmet Akalın), 3. Baskı, AKDTYK, TDKY:, 532, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara Grousset, R.; L empire des steppes: Attila, Gengis-Khan, Tamerlan, 4th ed. Paris Gumilöv, L. N.; Eski Türkler, (Çev. A. Batur), Bileşik Y., İstanbul Gurbannepesov-Atabeyev, A.; Çağdaş Türkmen Şiirlerinden Örnekler, KBY.: 1494, Ankara Güven, Ö.; Türklerde Spor Kültürü, AKMBY., Ankara İnan, A.; Tarihte ve Bu gün Şamanizm- Materyaller ve Araştırmalar, TTKY., Ankara

10 28. Kafesoğlu, İ.; Türk Bozkır Kültürü, TKAEY, Ankara Kafesoğlu, İ.; Türk Milli Kültürü, 4. Baskı, Boğaziçi Yayınları, İstanbul Karalayev, C. Orazayev, M. Simayiloviç, M.; Kazak Halkının Salt Destürleri, Rayan,Almatı Karmıyşeva, C. H.; Drevnyaya Mitologiya ver i kultur noradov sredne azii,etnografiçeskiye Dökümantı, Moskova Katanov, N. F.; O pagrebalnıh obı çayah Tyurkskih plemens drevneyih vremen donaşih dney, İzv. İstori i etnografi t. XII, Vup 2, Kazan 1984, S Lipskiy, V.; Dopornım oblastyom ruskogo Turketana, SPb., Musin, C. Anarkulov, Z. Efimoviç, F. Bayman, F. _Sadıkov, A.;Kırgiziskiyenatdionalmiye vidi sporta ( ), Frunze Necip, E. N.; Yeni Uygur Türkçesi Sözlüğü, (Çev. İklil Kurban), TDKY.: 615,Ankara Nurmagamedov, K. M.; Skazki A. S Puşkina i folklor noradov Sredney Azii, Taşkent Orkun, H. N.; Eski Türk Yazıtları, YDKY., Ankara Omarov, A.; Navruz, Almaatı Ögel, Ö.; Türk Kültürünün Gelişme Çağları, TDAVY., İstanbul Ögel, B.; Türk Mitolojisi (Kaynakları ve Açıklamaları ile Destanlar), TTK.Basımevi, Ankara Ömürzakov, D. Saralayev, M: K:; Kirgizkiye natsionalniye vidi sporta Noradnie igri,kirgizistan Masması, Frunze Öngel, H. B.; Türk Kültür Tarihinde Spor, Kültür B. Y.; 2564, KED.: 286, Ankara Pekolcay, A:N.; Karahanlılar Dönemi Türk Edebiyatında Türklük ve Müslümanlıklaİlgili Unsurlar Uluslararası Osmanlı Öncesi Türk Kültürü Kongresi Bildirileri, 4-7 Eylül 1989, (Yay. Hazırlayanlar: A.A. Yasa S.O. Atılgan), AKMY.: 19, Ankara 1997, S Potapov, L. P.; Drevniy obıçay, otrajayuşiy pervobıtnoobşinnıy bıt koçevnikov,tyurkol Sbornik AN SSSR., 1955, No: 1, S. 2-4, 13, 175.; tı, s Potapov, L. P.; Oçevki noradnoya bıta Tuvintsey, Akademiya nauk, SSSR., Moskova Qahhr, T. Özbay, H.; Günümüz Özbek Şiirleri Antolojisi, KBY./1685, Ankara Radloff, W.; Manas Destanı, (Haz. E. Gürsoy Naskalı), Türksoy Yayınları, No: 1,İstanbul Rahman, A.; Uygur Folklörü, (Çev. S. Yalçın-E. Emet), KBY.: 1955, Ankara Rasonyı, L.; Tarihte Türklük, 2. Baskı, TKAEY.: 83, Ankara Reıchl, K.; Türk Boylarının Destanları, (Çev. Metin Ekici), AKDTYK. TDKY.: 805, Ankara Rojdestvenskiy, P. A.; Kırgiziskiye natsionalniy sport igri, Frunze Rudenko, I. S.; The mytholojical eagle, the gruphon, the winged lion and the wolf inthe art northern nomads ; Artibus Aisae, V. C. XX, 1998, S Sağalayev, M. A. Oktyabarskaya, V. İ.; Troditsinnoye mirovozreniye Tyurkov YujnojSibiri, NAUKA, Moskova Saray, M.; Yeni Türk Cumhuriyetleri Tarihi, AKDTYK.TTKY.; Ankara Saralayev, M. K.; Kırgız Uluttuk Sportunun Tülbörü Bildüktüü ResbapliklıkKlassifikatsiyasi Cana Meldeşterdin Eceleri, Kırgızistan Oş Schmıdt, W.; Haustiere und Hirden Kultur II., Luzen Sezer, b.; Asya Tarihinde Su Boyu Ovaları ve Bozkır Uygarlıkları, İstanbul Sımakov, G. N. ; Obşestvenniye fuuktsi kirgizskih noradnıh aleniye v kontse XIXnaçale XX v., NAUKA, Leningrad Smoyloviç, A.; Turkmenskiye razvleceniya, Kazan Stolbov, V. V.; İstoriya fiziçeskoy kuturi, prosveşeniye, Moskva Sümer, F.; Türklerde Atıcılık ve Binicilik, TDAVY.: 5, İstanbul Tanyu, H.; İslamiyetten Önce Türklerde Terk Tanrı İnancı, İstanbul, Tavkul, U.; Karçay-Malkar Türkçesi Sözlüğü, AKDTYK, TDKY.: 770, Ankara Toktorbayev, S.; Öspürümdür Oyunları, Kırgız Cohek Maskısı, Bişkek Tolstov, P. S.; Prejitki totemizma i dualnoy organizatsii tsii s Turkmen, Problemiistoriidokapi talisticeskih obcestu, Moskova 1935, N(t): S Türkiye Dışı Türk Edebiyatları Antolojisi (TDTEA), KBY/480, Ankara Türkmen Şiiri Antolojisi, (Haz. F. Turkmen-G. Geldiev), Türksoy Y.: 4, Ankara Uçar, N.; Ak ve Kara Günlerde At, TDTD., S. 23, Kasım

11 69. Ülkütaşır, M. Ş.; Çevgan ve Gökbörü, Türk Kültürü, No: 57, 1967, s Ünver, A. S.; Anadolu Türklerinde Spor, Dirim, S. 11, 1943, s Vaynşteyn, S.; Nomads of South Siberia: The Postoral economies of Tuva, ed. Andwithan introduction by (C. Humphrey- M. Colenso), Cambridge studies in Social Anthropology, 25, Combridge Vesevoldkiy, V. Gerngoross, N. V.;Igori naradov SSSR., Vredeniye, Moskova Yudahin, K.K.;Kırgız Sözlüğü, (çev. A. Taymas), C. 11., TDKY.; 120, Ankara

DÜNDEN-BUGÜNE TÜRKLER DE KIZ VE KELİN KOVUU OYUNU. Doç. Dr. Mehmet TÜRKMEN

DÜNDEN-BUGÜNE TÜRKLER DE KIZ VE KELİN KOVUU OYUNU. Doç. Dr. Mehmet TÜRKMEN DÜNDEN-BUGÜNE TÜRKLER DE KIZ VE KELİN KOVUU OYUNU Doç. Dr. Mehmet TÜRKMEN ÖZET Kuzey ve Orta Asya Türk halkları arasında engin ve yaygın bir geçmişe sahip Kız Kovuu ve Keli, Kovuu oyunu, özellikle yerli

Detaylı

Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak

Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak Hanlığı ve Kazakistan konulu bu toplantıda Kısaca Kazak

Detaylı

TÜRK MİTOLOJİSİ DR.SÜHEYLA SARITAŞ 1

TÜRK MİTOLOJİSİ DR.SÜHEYLA SARITAŞ 1 TÜRK MİTOLOJİSİ DR.SÜHEYLA SARITAŞ 1 Çeşitli Türk topluluklarının mitolojileriyle ilgili malzemelerin bir çoğunu bilim adamları, misyonerler, seyyahlar ya da bazı yabancı araştırmacılar tarafından derlenmiştir.

Detaylı

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ TDE729 1 3 + 0 6 Sosyal bilimlerle ilişkili

Detaylı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı III. ÜNİTE TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI VE İLK TÜRK DEVLETLERİ ( BAŞLANGIÇTAN X. YÜZYILA KADAR ) A- TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI I-Türk Adının Anlamı

Detaylı

Türk Toplumunda Adlar ve Soyadları (Sosyo-Kültürel ve Dilbilimsel Bir Yaklaşım) 1

Türk Toplumunda Adlar ve Soyadları (Sosyo-Kültürel ve Dilbilimsel Bir Yaklaşım) 1 Diyalog 2014/2: 110-114 Türk Toplumunda Adlar ve Soyadları (Sosyo-Kültürel ve Dilbilimsel Bir Yaklaşım) 1 Umut Balcı, Batman Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı

Detaylı

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI ZORUNLU DERSLER BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL 1 YDİ 101

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 EDEBİYAT TARİHİ / TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERE AYRILMASINDAKİ ÖLÇÜTLER 1.Edebiyat tarihinin uygarlık tarihi içindeki yerini.edebiyat tarihinin

Detaylı

SEÇMELİ DERSLER (Öğrenci aşağıda belirtilen en az 2 (iki) dersten başarılı olmalıdır.)

SEÇMELİ DERSLER (Öğrenci aşağıda belirtilen en az 2 (iki) dersten başarılı olmalıdır.) PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ YAN DAL DERSLERİ DERSLER DERSİN KODU DERSİN ADI KREDİ PSİ 101 Psikolojiye Giriş I PSİ 10 Araştırma Teknikleri I PSİ 10 Psikoloji için İstatistik I PSİ 01 Sosyal Psikoloji I PSİ 0 Gelişim

Detaylı

Türk Mitolojisi ve Türklerde Totemizm DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1

Türk Mitolojisi ve Türklerde Totemizm DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 Türk Mitolojisi ve Türklerde Totemizm DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 Totemizm Totemizm totem, mana ve tabu fikirlerine dayanır. Bir klanın n bütün b n fertlerinin kutsal saydıklar kları yaratıklar ve şeyler olan

Detaylı

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRKLER DE RAHVAN (YORGA) BİNİCİLİK. Doç. Dr. Mehmet TÜRKMEN

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRKLER DE RAHVAN (YORGA) BİNİCİLİK. Doç. Dr. Mehmet TÜRKMEN ÖZET GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRKLER DE RAHVAN (YORGA) BİNİCİLİK Doç. Dr. Mehmet TÜRKMEN Bu çalışmada; geleneksel Türk atlı sporlarından olan rahvan (yorga) biniciliğinin ortaya çıkışı, kaynağı, uygulama biçimi,

Detaylı

Tablo 2: Doktora Programı Ortak Zorunlu-Seçmeli Dersler TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI GÜZ YARIYILI

Tablo 2: Doktora Programı Ortak Zorunlu-Seçmeli Dersler TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI GÜZ YARIYILI Tablo 2: Doktora Programı Ortak Zorunlu-Seçmeli Dersler TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI GÜZ YARIYILI Ortak Zorunlu-Seçmeli Dersler Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı TDE 601 Divan Şiiri

Detaylı

DÜNDEN BUGÜNE TÜRK TOPLUMLARINDA ÇEVGEN/ÇÖĞEN/ÇEVGAN/POLO OYUNUNA GENEL BAKIŞ

DÜNDEN BUGÜNE TÜRK TOPLUMLARINDA ÇEVGEN/ÇÖĞEN/ÇEVGAN/POLO OYUNUNA GENEL BAKIŞ DÜNDEN BUGÜNE TÜRK TOPLUMLARINDA ÇEVGEN/ÇÖĞEN/ÇEVGAN/POLO OYUNUNA GENEL BAKIŞ Doç. Dr. Mehmet TÜRKMEN; (2009) Türk Dünyası Araştırmaları Sayı: 183, sayfa: 479-491 ÖZET Bu araştırmada; geleneksel Türk binicilik

Detaylı

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST 1 1) Türklerin Anadolu ya gelmeden önce

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçedir. Programın öngörülen süresi 4

Detaylı

NER TERİMİNDEN HAREKETLE TÜRK MİTOLOJİK DEĞERLERİNİN SÜNNET TÖRENLERİNE ETKİSİ THE EFFECT OF TURKISH MYTHOLOGICAL VALUES TO

NER TERİMİNDEN HAREKETLE TÜRK MİTOLOJİK DEĞERLERİNİN SÜNNET TÖRENLERİNE ETKİSİ THE EFFECT OF TURKISH MYTHOLOGICAL VALUES TO Cilt:3 Sayı:4 Şubat 2013 Issn: 2147-5210 www.thestudiesofottomandomain.com NER TERİMİNDEN HAREKETLE TÜRK MİTOLOJİK DEĞERLERİNİN SÜNNET TÖRENLERİNE ETKİSİ THE EFFECT OF TURKISH MYTHOLOGICAL VALUES TO THE

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Eğitim Tarihi Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İslam Öncesi Türklerde Eğitimin Temel Özellikleri 2 Yaşam biçimi eğitimi etkiler mi? Çocuklar ve gençlerin

Detaylı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı 1. Yarıyıl Türkçe Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar ETO701 1 2 + 1 7 Türkçe öğretiminde geleneksel uygulamalardan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : 05422401118 :gungorelda@hotmail.com

ÖZGEÇMİŞ. : 05422401118 :gungorelda@hotmail.com 1. Adı Soyadı :Ahmet Güngör ÖZGEÇMİŞ Adres Telefon E-posta : Gedikkaya Mah., Naci Bey Cad., Atakent Sitesi, B-Blok, No:82/14 Giresun : 05422401118 :gungorelda@hotmail.com 2. Doğum Tarihi :05.06.1967 3.

Detaylı

I. BÖLÜM I. DİL. xiii

I. BÖLÜM I. DİL. xiii I. BÖLÜM I. DİL DİL NEDİR?... 1 İNSAN HAYATINDA DİLİN ÖNEMİ... 3 ÇOCUĞUN İNSAN OLMA SÜRECİNDE DİLİN ÖNEMİ... 5 ANA DİLİNİN ÖNEMİ... 6 DİL VE DÜŞÜNCE... 7 DİL, SEMBOL VE İŞARET İLİŞKİSİ... 12 DİL, KÜLTÜREL

Detaylı

2. SINIF. KODU DERSİN ADI T U K Ects KODU DERSİN ADI T U K Ects. 3. SINIF V. YARIYIL VI. YARIYIL KODU DERSİN ADI T U K Ects KODU DERSİN ADI T U K Ects

2. SINIF. KODU DERSİN ADI T U K Ects KODU DERSİN ADI T U K Ects. 3. SINIF V. YARIYIL VI. YARIYIL KODU DERSİN ADI T U K Ects KODU DERSİN ADI T U K Ects NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ ORTAÖĞRETİM SOSYAL ALANLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI 2015 2016 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF I. YARIYIL

Detaylı

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi tarafından tam algılanmadığı, diğer bir deyişle aynı duyarlılıkla değerlendirilmediği zaman mücadele etmek güçleşecek ve mücadeleye toplum desteği sağlanamayacaktır.

Detaylı

PROF. DR. HÜLYA SAVRAN. hsavran@balikesir.edu.tr. 4. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

PROF. DR. HÜLYA SAVRAN. hsavran@balikesir.edu.tr. 4. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans PROF. DR. HÜLYA SAVRAN ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Hülya SAVRAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Bölümü 10145 Çağış Yerleşkesi / BALIKESİR 0 266 612 10 00

Detaylı

Öğretim Üyesinin Adı: Yrd. Doç. Dr. Milena Yordanova

Öğretim Üyesinin Adı: Yrd. Doç. Dr. Milena Yordanova Öğretim Üyesinin Adı: Yrd. Doç. Dr. Milena Yordanova AKTS: 13+8* Dersin Adı: Uygulamalı Türk Dili 1 yordanova_milena@yahoo.com Dersin Yılı: 1 Dersin Yarıyılı: 1 (kış dönemi) En az Orta seviyede (Avrupa

Detaylı

ORTA ASYA (ANONİM) KURAN TERCÜMESİ ÜZERİNDE ÖZBEKİSTAN DA YAPILMIŞ BİR İNCELEME. ТУРКИЙ ТAФСИР (XII-XII acp) *

ORTA ASYA (ANONİM) KURAN TERCÜMESİ ÜZERİNDE ÖZBEKİSTAN DA YAPILMIŞ BİR İNCELEME. ТУРКИЙ ТAФСИР (XII-XII acp) * - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p.981-986, TURKEY ORTA ASYA (ANONİM) KURAN TERCÜMESİ ÜZERİNDE ÖZBEKİSTAN DA YAPILMIŞ BİR İNCELEME ТУРКИЙ ТAФСИР

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL Adı Adı TAR 501 Eski Anadolu Kültür 3 0 3 TAR 502 Eskiçağda Türkler 3 0 3 TAR 503 Eskiçağ Kavimlerinde

Detaylı

Mitosta, arkaik anaerkil yapı Ay tanrıçalığı ile Selene figürüyle sürerken, söylencenin logosu bunun tersini savunur. Yunan monarşi-oligarşi ve tiran

Mitosta, arkaik anaerkil yapı Ay tanrıçalığı ile Selene figürüyle sürerken, söylencenin logosu bunun tersini savunur. Yunan monarşi-oligarşi ve tiran Ay tanrıçası Selene, Yunan mitolojisinde, Güneş tanrısı Helios un kız kardeşidir. Ay ı simgeler. Selene de Helios gibi bir arabayla dolaşırdı. Selene nin arabasını iki at, katır ya da boğa çekerdi. Zeus

Detaylı

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 Socrates-Comenius, Eylem 2.1. Projesi Bir Eğitim Projesi olarak Tarihi Olayları Yeniden Canlandırma Eğitimden Eyleme Referans: 128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 ÖĞRETMEN EĞİTİMİ PROGRAMI PLAN DURUM Pek

Detaylı

ORTAK KÜLTÜREL DEĞERLERİN OLUŞUMUNDA ve YAŞATILMASINDA TÜRK HALK OYUNLARININ İŞLEVLERİ

ORTAK KÜLTÜREL DEĞERLERİN OLUŞUMUNDA ve YAŞATILMASINDA TÜRK HALK OYUNLARININ İŞLEVLERİ ORTAK KÜLTÜREL DEĞERLERİN OLUŞUMUNDA ve YAŞATILMASINDA TÜRK HALK OYUNLARININ İŞLEVLERİ Arş. Gör. Neslihan Güzeloğulları Arş. Gör. Serkan Ertural Halk oyunları çeşitli zamanlarda, çeşitli bilim adamları

Detaylı

KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI. M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014

KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI. M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014 KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014 İNCE GÜÇ VE KAMU DİPLOMASİSİ ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI TÜRKİYE NİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ PROGRAMLARI

Detaylı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı Türkiye Türkçesi ETO703 1 2 + 1 8 Türk dilinin kaynağı, gelişimi; Türkiye Türkçesinin diğer dil ve lehçelerle

Detaylı

Twi$er: @acarbaltas @BaltasBilgievi

Twi$er: @acarbaltas @BaltasBilgievi Twi$er: @acarbaltas @BaltasBilgievi REKABETE HAZIRLIK KENDİ YILDIZINI YAKALAMAK Prof. Dr. Acar Baltaş Psikolog 28 Şubat 2014 MOTİVASYON Davranışa enerji ve yön veren, harekete geçiren güç Davranışı tetikleme

Detaylı

ANA DİL Mİ, ANA DİLİ Mİ? IS IT PARENT LANGUAGE OR OR MOTHER TONGUE?

ANA DİL Mİ, ANA DİLİ Mİ? IS IT PARENT LANGUAGE OR OR MOTHER TONGUE? ANA DİL Mİ, ANA DİLİ Mİ? Prof. Dr. Mukim SAĞIR ÖZET Bu makalede ana dil ve ana dili terimlerinin kullanımları üzerinde durulacaktır. Aralarında nüans olan bu iki terimin Türkçe ve Türk Dili öğretiminde

Detaylı

TÜRK DÜNYASINI TANIYALIM

TÜRK DÜNYASINI TANIYALIM TÜRK DÜNYASINI TANIYALIM Türk Dünyası, Türk milletine mensup bireylerin yaşamlarını sürdürdüğü ve kültürlerini yaşattığı coğrafi mekânın tümünü ifade eder. Bu coğrafi mekân içerisinde Türkiye, Malkar Özerk,

Detaylı

10. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

10. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM 10. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM Sunum - Tartışma - Panel Sunum - Tartışma - Panel (Etkinlik) Anlatıma Hazırlık 04 Anlatımda Konu ve Tema - I 05 Anlatımda Konu ve Tema - II 06 Anlatıma

Detaylı

6. ÜNİTE: Türklerde Sanat A. İLK TÜRK DEVLETLERİNDE SANAT

6. ÜNİTE: Türklerde Sanat A. İLK TÜRK DEVLETLERİNDE SANAT 6. ÜNİTE: Türklerde Sanat A. İLK TÜRK DEVLETLERİNDE SANAT Bozkırlının nazarında sabit olan şeyin faydası yoktur. O, her an harekete hazır olmalı, kolayca yer değiş-tirebilmelidir. Bu yüzden eski Türkler

Detaylı

Türk Dünyası Ortak İletişim Dili. Prof. Dr. Gülzura JUMAKUNOVA Ankara Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Üyesi, Türkiye

Türk Dünyası Ortak İletişim Dili. Prof. Dr. Gülzura JUMAKUNOVA Ankara Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Üyesi, Türkiye Türk Dünyası Ortak İletişim Dili Prof. Dr. Gülzura JUMAKUNOVA Ankara Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Üyesi, Türkiye Geçen yüzyılın 90 lu yıllarında Sovyetler Birliğinin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu :Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl Türk Lisans. Halk Atatürk Üniversitesi 1970. Türk Halk Hacettepe Üniversitesi 1971

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu :Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl Türk Lisans. Halk Atatürk Üniversitesi 1970. Türk Halk Hacettepe Üniversitesi 1971 Resim ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Prof. Dr. Ensar ASLAN İletişim Bilgileri :Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Adres Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığı Telefon : Mail : 2. Doğum Tarihi : 3. Unvanı

Detaylı

EĞİTİM TARİHİ. Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU

EĞİTİM TARİHİ. Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU EĞİTİM TARİHİ Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi Türk ve Batı Eğitiminin Tarihi Temelleri a-antik Doğu Medeniyetlerinde Eğitim (Mısır, Çin, Hint) b-antik Batıda Eğitim (Yunan, Roma)

Detaylı

COĞRAFYACILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI KONGRESİ Avrupa Coğrafyacılar Derneği-EUROGEO Kongresi İle Ortak Olarak

COĞRAFYACILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI KONGRESİ Avrupa Coğrafyacılar Derneği-EUROGEO Kongresi İle Ortak Olarak COĞRAFYACILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI KONGRESİ Avrupa Coğrafyacılar Derneği-EUROGEO Kongresi İle Ortak Olarak International Congress of the Turkish Association of Geographers as a joint event with the EUROGEO

Detaylı

KIRGIZİSTAN DAKİ YABANCI DESTEKLİ ÜNİVERSİTELER VE DİĞER EĞİTİM KURUMLARI

KIRGIZİSTAN DAKİ YABANCI DESTEKLİ ÜNİVERSİTELER VE DİĞER EĞİTİM KURUMLARI KIRGIZİSTAN DAKİ YABANCI DESTEKLİ ÜNİVERSİTELER VE DİĞER EĞİTİM KURUMLARI Yrd. Doç. Dr. Yaşar SARI Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Kırgızistan Giriş Kırgızistan Orta Asya bölgesindeki toprak ve

Detaylı

TÜRKÇE. Sözcükte anlam 1. Cümlede anlam 4. Sözcük türleri 4. Cümle bilgisi 2. Paragraf bölme 2. Anlatım biçimleri 1. Paragraf tamamlama 3

TÜRKÇE. Sözcükte anlam 1. Cümlede anlam 4. Sözcük türleri 4. Cümle bilgisi 2. Paragraf bölme 2. Anlatım biçimleri 1. Paragraf tamamlama 3 TÜRKÇE 2012 KPSS Genel Yetenek - Genel Kültür sınavının öğrenciler açısından en sıkıntılı bölümü bu sene Türkçedir. Hem soru formatı açısından hem de içerik açısından tam anlamıyla ezber bozan bir sınav

Detaylı

A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 53, ERZURUM 2015, 149-153. TÜRK DİLİNDE BİR GEÇMİŞ ZAMAN EKİ -çi

A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 53, ERZURUM 2015, 149-153. TÜRK DİLİNDE BİR GEÇMİŞ ZAMAN EKİ -çi A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 53, ERZURUM 2015, 149-153 TÜRK DİLİNDE BİR GEÇMİŞ ZAMAN EKİ -çi Özet Türk Dilinde birbirinden farklı kaynaklara dayanan ve farklı işlevleri taşıyan

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2015-2016 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEŞİK DOKTORA DERS PROGRAMI DERS DERS DERS DERS. Karahanlıca I.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2015-2016 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEŞİK DOKTORA DERS PROGRAMI DERS DERS DERS DERS. Karahanlıca I. DERS SAAT İ TÜRK DİLİ VE EDEBİYAT BÖLÜMÜ 2015-2016 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEŞİK DOKTORA DERS PROGRAM DERS DERS DERS DERS P 08.30 Tanzimat Sonrası Türk Ş. Şekil Değişiklikleri Prof Dr. Fazıl Şerh Geleneği Eleştiri

Detaylı

SAISH/SAYISH GAME IN TURKISH COMMUNITIES WITHIN THE PERSPECTIVE OF PAST AND PRESENT

SAISH/SAYISH GAME IN TURKISH COMMUNITIES WITHIN THE PERSPECTIVE OF PAST AND PRESENT SAISH/SAYISH GAME IN TURKISH COMMUNITIES WITHIN THE PERSPECTIVE OF PAST AND PRESENT Prof. Dr. Mehmet TÜRKMEN; OMÜ YD. Spor Bilimleri Fakültesi, Samsun ABSTRACT In the cultural arena of the old Turks, horse

Detaylı

Tarihteki Türk Devlet Bayrakları Videosu. Tarihteki Türk Devlet Bayrakları Ders Notu

Tarihteki Türk Devlet Bayrakları Videosu. Tarihteki Türk Devlet Bayrakları Ders Notu Tarihteki Türk Devlet Bayrakları Videosu > Tarihteki Türk Devlet Bayrakları Ders Notu Aşağıda tarihteki 23 Türk devleti hakkında bilgiler verilmiştir. Türkler'in bugüne değin kurmuş oldukları devletlerin

Detaylı

Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Selçuk Üniversitesi 1979-1984. Y. Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Cumhuriyet Üniversitesi 1992-1993

Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Selçuk Üniversitesi 1979-1984. Y. Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Cumhuriyet Üniversitesi 1992-1993 1. Adı Soyadı: H. İbrahim DELİCE 2. Doğum Tarihi: 01 Nisan 1964 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Selçuk Üniversitesi 1979-1984 Y. Lisans

Detaylı

2014 2015 DERS YILI MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA ANADOLU LİSESİ VE FEN LİSESİ 10. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ YARIYIL ÖDEVİ

2014 2015 DERS YILI MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA ANADOLU LİSESİ VE FEN LİSESİ 10. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ YARIYIL ÖDEVİ 2014 2015 DERS YILI MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA ANADOLU LİSESİ VE FEN LİSESİ 10. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ YARIYIL ÖDEVİ 1. Alp Er Tunga öldi mü Issız ajun kaldı mu Ödlek öçin aldı mu Emdi yürek yırtılur

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ a. 14.Yüzyıl Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı ( Harezm Sahası ve Kıpçak Sahası ) b. 14.Yüzyılda Doğu Türkçesi ile Yazılmış Yazarı Bilinmeyen Eserler c.

Detaylı

KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ

KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ (16 Aralık 2013-24 Ocak 2014) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 16 Aralık 2013-24 Ocak 2014 tarihleri arasında

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Hafta 7

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Hafta 7 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ I Hafta 7 Okutman Engin ÖMEROĞLU Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan bu ders

Detaylı

BİREYSELLEŞMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU

BİREYSELLEŞMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU BİREYSELLEŞMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU ÖĞRENCİNİN ADI-SOYADI: BEP HAZIRLAMA :07.10.2011 BEP Birimi Üyeleri: - ÖĞRENCİNİN ŞU ANKİ PERFORMANS DÜZEYİ:.. öz bakım becerilerini yerine getirir... okuma yazmayı

Detaylı

ANAYURT'TAN ANADOLU'YA "CAMBI ATUU"DAN "KÖMBE KAPMA"YA. Özet. Anahtar kelimeler: Cambı atuu, Cirit, Kırgız Kömbe kapma, Milli oyun.

ANAYURT'TAN ANADOLU'YA CAMBI ATUUDAN KÖMBE KAPMAYA. Özet. Anahtar kelimeler: Cambı atuu, Cirit, Kırgız Kömbe kapma, Milli oyun. Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmalan Dergisi Cilt/Volume: XIV, Sayı/Number: 1, 2008, s. 163-170 ANAYURT'TAN ANADOLU'YA "CAMBI ATUU"DAN "KÖMBE KAPMA"YA Özet Nerin Yayın Kırgızlann çok eski dönemlerden kalma

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet KUTALMIŞ

Prof. Dr. Mehmet KUTALMIŞ Prof. Dr. Mehmet KUTALMIŞ EĞİTİM DURUMU: Lisans: 1983-1987 İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Doktora: 1990-1997 Johannes Gutenberg Üniversitesi Türkoloji-Oryantalistik Almanya İŞ DENEYİMİ: 1987-1988

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MEDENİYET ARAŞTIRMALARI VE DEĞERLER EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (MEDEM) YÖNETMELİĞİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MEDENİYET ARAŞTIRMALARI VE DEĞERLER EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (MEDEM) YÖNETMELİĞİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MEDENİYET ARAŞTIRMALARI VE DEĞERLER EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (MEDEM) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu

İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu Prof. Dr. Bülent Yılmaz Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü E-posta : byilmaz@hacettepe.edu.tr

Detaylı

Fen Edebiyat Fakültesi

Fen Edebiyat Fakültesi MOLEKÜLER BİYOLOJİ ve GENETİK AMERİKAN KÜLTÜRÜ ve EDEBİYATI PSİKOLOJİ MATEMATİK MÜTERCİM TERCÜMANLIK HALİÇ SENİ BEKLİYOR MOLEKÜLER BİYOLOJİ ve GENETİK Genetik, canlılıkla ilgili özelliklerin nasıl kazanıldığını

Detaylı

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Güvenevler Mahallesi Cinnah Caddesi No:16/A 06690 Çankaya-ANKARA

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Güvenevler Mahallesi Cinnah Caddesi No:16/A 06690 Çankaya-ANKARA ÖZGEÇMİŞ (TÜRKÇE) I. (Ana sayfada görünecektir.) Adı Soyadı (Unvanı) Hülya Gökçe (Yrd. Doç. Dr) Doktora Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 E-posta:(kurum/özel) hgokce@ybu.edu.tr; hulyagokce06@gmail.com

Detaylı

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATININ OLUŞUMU KAZANIMLAR.Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini.batı düşüncesine,

Detaylı

BİR BAYRAK RÜZGÂR BEKLİYOR

BİR BAYRAK RÜZGÂR BEKLİYOR ÖTÜKEN Ârif Nihat Asya BİR BAYRAK RÜZGÂR BEKLİYOR Şiirler: 1 BİR BAYRAK RÜZGÂR BEKLİYOR Servet Asya ya Armağanımdır. DESTAN O zaferler getiren atların Nalları altındanmış; Gidişleri akına, Gelişleri akındanmış.

Detaylı

Yard. Doç. Dr. Ali AHMETBEYOĞLU

Yard. Doç. Dr. Ali AHMETBEYOĞLU Yard. Doç. Dr. Ali AHMETBEYOĞLU 1964 yılında Kayseri de dünyaya gelen Ali Ahmetbeyoğlu, 1976 yılında Kayseri Namık Kemal İlkokulu ndaki, 1979 yılında Kayseri 50. Dedeman Ortaokulu ndaki, 1982 yılında ise

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ II. Akademik ve Mesleki Geçmiş

ÖZGEÇMİŞ II. Akademik ve Mesleki Geçmiş ÖZGEÇMİŞ I. Adı Soyadı (Unvanı) Muammer Mete Taşlıova (Doç. Dr.) Doktora: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006 E-posta: (kurum/özel) metetasliova@gmail.com Web sayfası Santral No: 0312-4667533

Detaylı

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Bu bildiri UNESCO Genel Konferansı nın 35. oturumunda onaylanmıştır. IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Çok Kültürlü Kütüphane Hizmetleri: Kültürler Arasında İletişime Açılan Kapı İçinde yaşadığımız

Detaylı

HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1

HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 KONULAR Avrupa da Folklor sözcüğünün kullanımı ile ilgili çalışmalar Folklorun ilk derneği Folklorun tanımı DR. SÜHEYLA SARITAŞ 2 AVRUPA DA FOLKLOR SÖZCÜĞÜNÜN

Detaylı

DTO TURİZM VE ÇEVRE DERS NOTLARI ÖĞR.GÖR. ŞULE KIYCI

DTO TURİZM VE ÇEVRE DERS NOTLARI ÖĞR.GÖR. ŞULE KIYCI DTO TURİZM VE ÇEVRE DERS NOTLARI ÖĞR.GÖR. ŞULE KIYCI BİRİNCİ HAFTA 2 TURİZM OLAYI VE GELİŞİMİ Turizm kelimesinin Latincede dönmek, etrafını dolaşmak, geri dönmek anlamına gelen tornus kökünden türetildiği

Detaylı

TÜRK DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE ÜNLÜLERİN SINIFLANDIRILMASINA YÖNELİK ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRME. 2. Araştırmanın Kapsamı ve Kaynakları

TÜRK DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE ÜNLÜLERİN SINIFLANDIRILMASINA YÖNELİK ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRME. 2. Araştırmanın Kapsamı ve Kaynakları TÜRK DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE ÜNLÜLERİN SINIFLANDIRILMASINA YÖNELİK ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRME 1. Araştırmanın Amacı Mustafa Altun Sakarya Üniversitesi maltun@sakarya.edu.tr Araştırmada, akademik dil bilgisi

Detaylı

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek Yaklaşık Ağırlığı 1) Sözel Bölüm 0 2) Sayısal Bölüm 0 Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım kurallarını

Detaylı

Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Tarih geçmiş hakkında eleştirel olarak fikir üreten bir alandır. Tarih; geçmişteki insanların yaşamlarını, duygularını, savaşlarını, yönetim

Detaylı

Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir.

Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir. - 1 - I. A.B.D. HAKKINDA GERÇEKLER Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir. 1- Genel bakış A.B.D. nin değişen nüfus yapısı: http://usinfo.state.gov/journals/itsv/0699/ijse/ijse0699.htm

Detaylı

ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE. Sağlıklı örgüt için gerekenler: Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan. Örgüt Sağlığı. Örgüt Sağlığı.

ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE. Sağlıklı örgüt için gerekenler: Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan. Örgüt Sağlığı. Örgüt Sağlığı. ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE KÜLTÜR Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan Örgütün amaçlarına uygun olarak görevlerini yerine getirebilmesi, yaşamını sürdürmesi, karşılaştığı sorunları çözmesi ve gelişimini

Detaylı

Yunan Medeniyeti kendinden sonraki Hellen ve Roma Medeniyetleri üzerinde etkili olmuştur.

Yunan Medeniyeti kendinden sonraki Hellen ve Roma Medeniyetleri üzerinde etkili olmuştur. Yunan Grek Uygarlığı Video Ders Anlatımı YUNAN (GREK) (M.Ö. 1200 336) Akalara son veren DORLAR tarafından kurulan bir medeniyettir. Yunan Medeniyeti kendinden sonraki Hellen ve Roma Medeniyetleri üzerinde

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 1994 Doçent Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 2001 Profesör Fen, Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 2009

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 1994 Doçent Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 2001 Profesör Fen, Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 2009 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ghadir GOLKARIAN(GÜLDİKEN). Doğum Tarihi: 04.04.1964. Ünvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fars Dili ve Edebiyatı Azad İslami Üniversitesi 1985

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ ÜNİVERSİTELERDE OKUYAN TÜRK ASILLI ÖĞRENCİLERİN OKUMA ALIŞKANLIKLARINA YÖNELİK ANKET ÇALIŞMASI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

TÜRKİYE DEKİ ÜNİVERSİTELERDE OKUYAN TÜRK ASILLI ÖĞRENCİLERİN OKUMA ALIŞKANLIKLARINA YÖNELİK ANKET ÇALIŞMASI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME TÜRKİYE DEKİ ÜNİVERSİTELERDE OKUYAN TÜRK ASILLI ÖĞRENCİLERİN OKUMA ALIŞKANLIKLARINA YÖNELİK ANKET ÇALIŞMASI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Türkana HÜSEYNOVA Bu anket; Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan,

Detaylı

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ. Tel: 04543101000 GENEL BİLGİLER. Lisans Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Arapça Öğretmenliği, 1990

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ. Tel: 04543101000 GENEL BİLGİLER. Lisans Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Arapça Öğretmenliği, 1990 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ E-mail: gungorelda@hotmail.com RESİM ADI SOYADI Yrd. Doç. Dr. Ahmet Güngör Tel: 04543101000 Dahili: 1585 Kişisel web sayfası linki:gungorname.com GENEL BİLGİLER Doğum Yeri Alaca/

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI 1 DERS AKIŞI 1.ÜNİTE: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ GENEL YAPISI, ARADİSİPLİN, TEMATİK YAKLAŞIM 2. ÜNİTE: ÖĞRENME ALANLARI 3. ÜNİTE: BECERİLER

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Alsu KAMALIEVA Unvanı: Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans (Uzmanlık) Tatar Dili ve Edebiyatı Öğretmeni/Filolog KAZAN DEVLET ÜNIVERSITESI Doktora Yeni Türk

Detaylı

İstanbul un 100 Spor Kulübü

İstanbul un 100 Spor Kulübü 100 ayrı karede İstanbul un 100 Spor Kulübü 2012 Avrupa Spor Başkentliğine seçilen İstanbul'un 100 spor kulübünün tarihçesi kitaplaştırıldı. 'İstanbul'un 100 Spor Kulübü' adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek Yaklaşık Ağırlığı 1) Sözel Bölüm %50 2) Sayısal Bölüm %50 Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım

Detaylı

T.C.Milli Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı (EARGED) Temel bilgiler

T.C.Milli Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı (EARGED) Temel bilgiler Temel bilgiler Katılımcılar: 18 ildeki ortaöğretim 9.10.11 sınıf öğrencileri AB Bilgi Merkezleri: Đstanbul, Ankara -Đzmir - Adana Van - Edirne - Denizli - Kayseri - Gaziantep - Trabzon - Bursa - Antalya

Detaylı

Özet Tanıtım Dokümanı

Özet Tanıtım Dokümanı Özet Tanıtım Dokümanı İstanbul, 2012 Kutluşah, yönetim, finans ve süreç danışmanlığı alanlarında hizmet veren güvenilir bir iş ortağıdır Toplamda 85 yılı aşkın finansal kuruluşlar, girişimcilik ve yönetim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yüksek Lisans Tezi: Çin in Ming Döneminde Yapılmış olan Türkçe-Uygurca Sözlük: Ġdikut Mahkemesi Sözlüğü (1997 Ankara)

ÖZGEÇMİŞ. Yüksek Lisans Tezi: Çin in Ming Döneminde Yapılmış olan Türkçe-Uygurca Sözlük: Ġdikut Mahkemesi Sözlüğü (1997 Ankara) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mağfiret Kemal YUNUSOĞLU 2. Doğum yeri ve tarihi: DT, Gulca 3. Çalıştığı kurum: T.C. Beykent Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 4. Unvanı: Yar.Doç.Dr. 5. Öğrenim Durumu:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ahmet GÜNGÖR Doğum Tarihi: 05.06.1967 Öğrenim Durumu: Doktora Öğrenim Durumu Doktora Bişkek Beşeri Bilimler Üniversitesi 2003-2006 Türkoloji Tez Adı: Kırgız

Detaylı

kpss iki bin iki yüz soru formatında LİSE VE ÖN LİSANS MEZUNLARI İÇİN KPSS GENEL KÜLTÜR SORU BANKASI soru

kpss iki bin iki yüz soru formatında LİSE VE ÖN LİSANS MEZUNLARI İÇİN KPSS GENEL KÜLTÜR SORU BANKASI soru kpss 2014 formatında iki bin iki yüz soru LİSE VE ÖN LİSANS MEZUNLARI İÇİN KPSS GENEL KÜLTÜR SORU BANKASI 2012 kpss de 94 soru Komisyon KPSS ORTAÖĞRETİM / ÖN LİSANS GENEL KÜLTÜR SORU BANKASI ISBN 978-605-364-604-4

Detaylı

PROGRAMLAR. Türk Din Musikisi Lisans Programı

PROGRAMLAR. Türk Din Musikisi Lisans Programı PROGRAMLAR Türk Din Musikisi Lisans Programı Konservatuvarımız Türk Müziği Bölümü kapsamında açılmış olan program genel amacıyla, ülkemiz topraklarındaki tarihsel müzik geleneklerinin inceliklerini kavramış,

Detaylı

Eski çağlara dönüp baktığımızda geçmişteki gç ş insan topluluklarının yazılı, yazısız kültür miraslarında Güneş ve Ay tutulmalarının nedeni hep doğaüstü güçlerle açıklanmaya çalışılmıştır. Yapılan tasvirlerde

Detaylı

2014-2015 DEDELER İLKOKULU

2014-2015 DEDELER İLKOKULU 2014-2015 DEDELER İLKOKULU PROJE ADI: MANGALA OYUNU HEDEF KİTLE: 4-5 ve 6-7-8. Sınıf Öğrencileri PROJE SÜRESİ Başlama : 01 ARALIK 2014 Bitiş : 01 OCAK 2015 KATILIM: 4-5 ve 6-7-8. Sınıf Öğrencileri PROJENİN

Detaylı

Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular

Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular hazır olun düşüyoruz diyor. Düşüyoruz ama ben dâhil

Detaylı

1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU. 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr.

1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU. 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. ÖZ GEÇMİŞ-CV 1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 16.03.1979 tarihinde Malatya da doğdu. İlk, orta, lise öğrenimini ve ayrıca üniversite lisans ve yüksek lisans

Detaylı

Elektrik, Plastik Cerrahi ve Prometheus: İlk BK Romanı Frankenstein 18 Ocak2014. Ütopyadan Distopyaya, Totalitarizm ve Anksiyete 25 Ocak 2014

Elektrik, Plastik Cerrahi ve Prometheus: İlk BK Romanı Frankenstein 18 Ocak2014. Ütopyadan Distopyaya, Totalitarizm ve Anksiyete 25 Ocak 2014 BİLİMKURGU: BAŞKA BİR VAROLUŞ MÜMKÜN Bilimkurgu bir bakışa göre Samosata lı Lukianos tan (M.S. 2. Yüzyıl) bu yana, başka bir bakışa göre ise 1926 yılında yayımcı Hugo Gernsbeack in scientifiction kelimesini

Detaylı

Türk Süperetnosu, Dünya Sistemi ve Turan Petrolleri

Türk Süperetnosu, Dünya Sistemi ve Turan Petrolleri Türk Süperetnosu, Dünya Sistemi ve Turan Petrolleri geyerek Türk tarihinin Turan'da gelişmiş en son süperetnosunu yok sayma yoluna Rus tarihçileri tarafından gidilmiştir. Tatar süperetnosunu Kazak, Özbek,

Detaylı

KAFKAS ÜNIVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESI SLAV DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ RUS DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DERSLERİN İÇERİĞİ I.

KAFKAS ÜNIVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESI SLAV DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ RUS DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DERSLERİN İÇERİĞİ I. KAFKAS ÜNIVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESI SLAV DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ RUS DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DERSLERİN İÇERİĞİ I.YARIYIL RU 103 Rus Edebiyati Tarihi 2-0-2 Rusça okutulan bu derste

Detaylı

------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ

------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ ------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Platformu (İSTTP); TASAM öncülüğünde İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi devletlerin temsilcileri ile dünyanın

Detaylı

BİLGİYE ERİŞİM MERKEZİ

BİLGİYE ERİŞİM MERKEZİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU BİLGİYE ERİŞİM MERKEZİ Oda Faaliyetleri 86 BİLGİYE ERİŞİM MERKEZİ Muhasebecilikte kural, karar ve mevzuat çok sık değişebilmektedir. Bu alanda çalışanların kararlardan haberdar

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III Bölüm I Çocuk Edebiyatı ve Gelişimle İlgili Temel Kavramlar 15 Fiziksel (Bedensel)Gelişim 20 İlk Çocukluk Döneminde(2-6)Fiziksel Gelişim 21 6-12 Yaş Arası Fiziksel Gelişim 23 12-18

Detaylı

Ultimate Frizbi (Ultimate Frisbee)

Ultimate Frizbi (Ultimate Frisbee) ULTIMATE TÜRKİYE Ultimate Frizbi (Ultimate Frisbee) Ultimate sporu, çapı 27 cm ve ağırlığı 175 g olan bir diskle yapılan bir takım sporudur. Dünya standartlarında bir ultimate sahasının uzunluğu 100 m,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: MEHMET SAİT ŞAHİNALP Doğum Tarihi: 21. 04. 1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Coğrafya Öğretmenliği Marmara Üniversitesi 1992-1996

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ : 05306010760. : cuneyt.akin@hotmail.com

ÖZGEÇMİŞ : 05306010760. : cuneyt.akin@hotmail.com ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Cüneyt Akın İletişim Bilgileri Adres : DUMLUPINAR M. MURAT ÇELEBİ C. AYDINALP APT. BİNA NO: 32 K: 4 DAİRE NO: 11 Telefon Mail : 05306010760 : cuneyt.akin@hotmail.com 2. Doğum Tarihi

Detaylı

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL ÜNİTE I İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR ÜNİTE 1 İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR HAFTA 1 Ders

Detaylı

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir.

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Kuzeyde Sırbistan ve Kosova batıda Arnavutluk, güneyde Yunanistan,

Detaylı