GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRKLER DEKÖKBÖRÜ / ULAK-TARTIŞ / BUZ- KAÇİ /TORPAK TARTIŞ / KÖKPAR OYUNU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRKLER DEKÖKBÖRÜ / ULAK-TARTIŞ / BUZ- KAÇİ /TORPAK TARTIŞ / KÖKPAR OYUNU"

Transkript

1 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRKLER DEKÖKBÖRÜ / ULAK-TARTIŞ / BUZ- KAÇİ /TORPAK TARTIŞ / KÖKPAR OYUNU Doç.Dr. Mehmet TÜRKMEN ÖZET Bu çalışmada, Büyük Asya Türk halkaları arasında sevilen ve oldukça popüler olan, kurumsallaşan ve üzerinde kozmik-siktürü günümüzde dahi az bulunan, Türklerin geleneksel kültür öğeleriyle (ritüel, sosyal, askeri ve ekonomik motiflerle) donatılan, Türk Atlı Bozkır Kültürünün ürünü olan, geleneksel Türk binicilik sporlarından orijinal adıyla Kök Böri sporu incelenmiştir. Bireysel ve takım halinde de oynanan bu binicilik sporu, dünyada daha ziyade Kuzey Afganistan'da sadece bireysel mücadele tarzıyla oynanan buz kaçi adıyla bilinmektedir. Kök börinin Türkiye uzantıları da dikkate alınmış, Proto-Türklerden günümüze geçirdiği aşamalara bakılarak Türk ve dünya spor literatürüne geleneksel tarzıyla, yarışma adlan, kuralları ve bilinmeyen yeni boyutları, doğru yansıtmak amaçlanmıştır. Anahtar kelimeler: Kök Böri, Ulak Tartış, Buz-kaçi, Torpak Tartış, Kökpar Sporu. GAME OF KÖK BÖRİ/ULAK TARTISH/BUZ KAÇİ/TOPRAK TARTISH/KÖKPAR FROM PAST TO PRESENT IN TURKISH SOCIETIES As its original name, Kök-Böri, a product of Turkish Horse-Steppe based culture and a very popular and enjoyed game among Great Central Asian Turkish communities, which is decorated with traditional Turkish cultural motifs (ritual, social, martial and economic), and become institutional, was investigated in this study. Generally in the World, this riding sport is known as buz kaçi, a gamet hat played only as an individual competition style in North Afghanistan, even though it can also be played as a team competition. By investigating the steps of Kök-Böri s evolution from Proto-Turks to present day as well as its connections to present day Turkey, it was aimed to reflect the truth into World literature with its traditional style, competion names, rules and unknown dimensions. GİRİŞ Kök böri; başı ve dizlerinden aşağısıkesilerek iç organları boşaltılmış oğlak, buzağı veya dananın urganıyla oynanan bir geleneksel binicilik sporudur. Türk toplumlarının en eski oyunlarından birisi olan kök böri, bireysel ve takım tasnifiyle olmak üzere iki stilde oynanmaktadır. İlk ve en eski olanı (çobaltma tartış); asgari üçer ve azamisinde sınır olmayan kabile, oba, köy veya boylar arası binicilerle oynanmaktadır. İkinci stili (takım kök böri) ise düz veya hafif meyilli bir alanda en az üç ve en fazla beşer kişilik takımlar halinde oynanır. 1 1 Toktorbayev, 1991: 76-83; Ömürzakov, 1981:

2 Adında ritüelsüjeler bulunan ve sosyal normlar taşıyan kök-böri, Türk dünyasında oyunun en eski ve ortak kullanılan adıdır. 2 Bu tarihi, ritüel, fonksiyonel ve orijinal adlandırmalar zamanla bitişik şekilde (kökböri/kökpar/kökpöri vs.) yazıldığı görülür. XX. yy da ortaya çıkan (oyunda kullanılan urgana ait hayvan ismi) ulak-tartış/uğlak-tartmay/oğlak-tartişiş ve buzuğa-tartmay/ buzuğa tartişiş/buza-kaçi/buz-kaşi veya torpak tartiş vb. adlandırması da yaygınlaşmıştır. 3 Geleneksel Türk binicilik sporlarının hemen hepsinin ön eğitim/alt yapı özelliğini taşıyan, oyun ya da eğlence efhamı ağır basan çocukların oynadığı sporlarda bulunmaktadır. Kök börinin bu özellikli oyuna Orta Asya da kön aluu/gön almak ve Anadolu da post kapma denilmektedir. 4 Türkistan dan Anadolu'ya at sırtında gelen Türkler, atlı kültürü ile bu kültürün ürünü olan birçok binicilik sporlarını da beraberinde getirdikleri bilinir. Ancak Türkiye'de kök börinin orijin tarzı göze çarpmamaktadır. Yine de kön aluu veya bala bayge stilinde ve adınada "post kapma/ödül kapmaca/pösteki" denilen türüne rastlanmaktadır. 5 Kök börü hakkında yerli araştırmacıların ışık tutucu ve itimadi yönleri görülse de, kullanılan literatür ve metotların yetersizliği ve de kullanılamazlığı ortadadır. Batılılarda ise oyunun kökeni, inmede giriftlik, tarafgirlik ve özellikle tutarsızlık göze çarpmaktadır. Bu tür geleneksel sporların ruhuna inmede ve karakteristik özelliklerini çözebilme de, oyunun sergilenişi gözlemleyerek ve varsa ön yargıyı önsezi haline getirmek açısından oldukça önemlidir. Aslında Rus ve Türkistanlı araştırmacılarda kökböri için önemli olan önsezileri görmek çokça mümkündür. Pratik ve teorik açıdan zengin literatüre sahip olan Rus ve Türkistanlı araştırmacılarda ise, eski Sovyet ideolojisine yaranma çabalara olduğundan kök börinin gerçek tarzını tahayyül edebildikleri halde oyunun ruhuna inemedikleri veya inmedikleri görülebilmektedir. Eskiden beri oyunun yaygın olduğu Doğu Türkistan, bilindiği gibi hala Çin'in korkunç baskıları ve asimile uygulamaları altındalar. Dolayısıyla bu coğrafyalı, araştırmacılardan da oyun hakkında detaylı, engin ve reel bilgiler edinmenin şimdilik zorluğu ortadadır. Türk tarihi ve Türk dilinin genel sorunlara hatırlanır ise; oyunun terminolojik, etiolojik, etnogenetik, transkripsiyon, morfolojik, lirik vs. kavramlarla tarihi ve kültürel boyut realitesini ortaya koymanın zorluğu anlaşılacaktır. Burada sadece iç-içe görülen tarihi ve kültürel boyutunu bakıldığında; ilkinde kronik tablolar ile haritalara, ikincisinde mevcut ve kazılarda elde edilen hususi karakterli belgelere dayandığı görülür. Yine burada tarih, konunun köküne inmede laboratuvarolarak kabullenilse de sosyolojik boyutuna girmeden bu tarihi şimdileştirme zorluğu olabilecektir. Elbette konunun bu giriftliği araştırmanın ve araştırmacıların sınırlarını zorlayabilmektedir. Dolayısıyla bu çalışma, kök börinin tarihi kaynağına kadar izlemek için iddialı bir süreç değilse de, en azından tarihsel akış içerisinde Türk coğrafyaları ile iklimin ve ekonomik hayatın bu toplumun vücut kültürünü oluşturmasındaki yerini basitleştirilmiş olarak 2 Saralayev, 1993: 73-77; Toktorbayev, 1991: 76-77; Ömürzakov, 1981: 6-7).Bektenov, 1978: Bobyliov,1989: 26-29; Balgambayev,1985: 122; Rahman, 1955: Karalayev, 1994: 107; Yudahin, 1994: Güven, 1999: 223; Ülkütaşır, 1967: ; Ünver, 1943: 4. 2

3 belirlemek; sosyalizasyon sürecindeoyunun geçirdiği aşamalara bakabilmek; tarihi ve geleneksel kültür unsurları ile fonksiyonlarının kaybolan ve olmayan yönlerini gösterebilmek; oyunun benzerlik çeşitlilik ve farklılıkları ile şimdileşmesini ve kurumsallaşmasını açıklayabilmek; bu konuda daha önce yapılmış çalışmalarıneksikveya boşluklarını doldurabilmek; Türkiye ve dünya spor literatüründeki yerini güçlendirmek, yarışma adları ve kurallarıyla doğru yansıtmak amaçlanmıştır. Terminolojisine Tarihi ve Sosyo-Kültürel Bağlamda Bakış Kök/Gök ün kelime karşılığı "Mavi dir. Nadiren de olsa caşil/yeşil anlamına gelebilmektedir. Kök, eski Türkler de iyi sıfatların yansıra semaviyi de ifade etmektedir. 6 Yani hem cismani göğü hem de direkt Tanrı yı ifade etmektedir. Bir cismin ya da varlığın önüne getirildiğinde (kök kağan, kök at, kök nehir vs.) olağanüstü meziyetlerle sıfatlandırılmış ve ilahi güçlerle donatılmış kutsal bir terim olarak karşılaşılır. 7 Kök/gök Tanrı eski Türk (günümüz Sibirya Türk halklarında) inancında özellikle büyük imparatorluklar döneminde genel bir kült olarak kabul edilir. Gök Tanrı, tanrıların en büyüğü ve Türklere zafer kazandıran, felaketlerden koruyan ve hakanları tahta çıkartan Türk Tanrı sı idi. Hakanlar yeryüzünde (yağız yerde) Kök Tanrı'nın temsilcileri sayılırdı. 8 Bunun için olsa gerek Türkleri sembolize eden klasik renk hep "mavi" ile tasvir edilmiştir. 9 Böri/börü dar anlamda kurt/bozkurt tur. Bazen bu kelimenin yerine Açina/Asenal/asil kurt, buri veya kaşgir/kasgir denildiği de görülür. Burada daha ziyade Türk var oluş efsanesinde Asena/dişi kurt, mitolojisinde ise böri den Börteçine/erkek kurt, deyimi kalıplaşmıştır. Eski Türklerin kurdu totem kabul edenlerin yanında elde bulunan verilerin bunu söylemek için yetersiz olduğu görüşleri de vardır. 10 Erken dönemlerden beri kurt/böri, Türk toplumlarında rehber/yol gösterici, aydınlatıcı, akıl ve cesaret verici, özgürlük ve bağımsızlığın sembolü olarak kabullenilmiştir. Çinli yazarlar Türk hakanı ile kurt kelimesini eş anlamlı kullanmışlardır. Yine Çinlilerin Türk hakanı için tam kurt karakterli insan ibaresini kullanmalarının yanında Türklere saldıracakları zaman; yapılması gereken şey, göçmenleri kovmak ve kurtlara saldırmaktır dedikleri bilinmektedir. XX. asrın başlarına kadar Türklerin yerleşik kavimlerle olan mücadeleleri, börünün hayat tarzına benzetilmektedir. 11 Türkler de birçok anlamlarla ifade edildiği görülen bu iki kelimenin birleşmesiyle kök böri/gök börü şeklinde oluşturulan terim, tarihi birçok fonksiyonel anlamını yitirmiştir. Ancak, bazı Türk halkları için bir ritüel veya ulusal suje olmanın yanında sosyal bir norm olarak da görülebilmektedir. Kök-Böri için neden Bozkurt/Bozbörü denildiği pek anlaşılamamaktadır. Ancak Tanrı'nın habercisi kurt oluşu veya böyle kabul görüşü, Türkler ve özellikle Başkurtlar için önem arz etmektedir. 12 Oyun için ulak tartış/uğlak 6 Gabain, 2000: 283; Tanyu, 1989: 47-48; Öğel, 1988: 184; Aydil, 1986: 9; İnan, 1972: Çoruhlu, 1999: 22; İnan, 1972: 26-28; Sağalayev, 1970: ; Smoyloviç, 1930: Orkun, 1987: 26-66; İnan, 1972: Gumilov, 1999: Rudenko, 1998: ; Nurmagamedov, 1983: 27-58; Sezer, 1979: Sezer, 2002: 33; Çoruhlu, 1999: ; Öğel, 1995: ; Bahtiyarov, 1993: 3-4; Omarov, 1990: 4-5; Alekseyen, 1980: 17; Biçurin, 1950: Qahhr, 1995: ; TDTEA, 1993: 26-31; Öğel, 1988: 126; Aleksiyev, 1987: 73. 3

4 tartmay/oğlak tartişiş ve buziga kaçi/buzga kaçi/buz kaçi/buz kaşi ve torpak tartış deyimleri de kullanılmaktaydı. Burada ulak/uğlak oğlak buziga/buzga/buz ise buzağı ve torpak da iki yaşında dana" anlamına gelmektedir. Tartiş/tartmay/tartişiş/kaçi/kaşi ise; çekiştirmek/çekmek mücadeleyle almak/kovalamak /kaçırmak anlamında yüzeysel ifadeleri karşılamaktadır. 13 Binicilik becerisi gerektirdiği ve at ile oynandığı için kök böri, atın çekim ve yükleti işlevinden binit merhalesine yükselmesiyle tarihi sahneye çıkmış olmalıdır. Türkler tarihi sahneye çıktıklarından itibaren atla birlikte anılmış, asker ve binici bir ulus olarak tanınmışlardır. Kök ve Böri gibi At ında Türk kültür tarihinde oldukça engin ve zengin bir yeri vardır. At, Türk spor geleneğinin oluşmasında ve gelişmesinde, diğer kültürlere nakilde, sanat, edebiyat, adet ve geleneklerin teşekkülünde mühim bir yer teşkil etmiştir. 14 Türk, günlük hayatının bir parçası olan at 15, ihtiyaçlarının çok üstünde yetiştirilmiş, kutsal, saydıkları bu varlığın birçok yönünden faydalanmışlardır. 16 Kısacası at, maddi ve manevi öğeleriyle Türk kültür ve tarihinde baş aksiyon olmuştur. 17 Ortaya Çıkışı, Gelişmesi ve Yaygınlaşması ile Tarzı Erken dönem Türklerin ekonomik hayatlarının hayvancılığa, kısmen avcılığa ve çok az bir kesimlerinde ise demirciliğe dayandığı bilinir. Yaşadıkları coğrafyaların ikliminin sert olduğu ve bu iklim ile coğrafyanın Türk vücut kültürünün oluşumu ve şekillenmesini özgün bir biçimde zorladığı; Türk kültüründe atın fonksiyonel gelişiminin arttığı dönemde, aynı zamanda özgün kültürle paralel vücut kültürü unsurlarını da geliştirdikleri bilinmektedir. Alper Tunga'dan izler taşıyan ve M.Ö 'lerde Büyük Hun Yabgusu Motu(Mete) nun hayatı etrafında teşekkül etmiş Oğuz Kağan Destanında; Kök böribalsıngıl uran / Bozkurt olsun savaş parolamız-stratejimiz, bir başka yerinde; kök tülüklüğ-kök çalluğ irkek böri birle sındı/gök tüylü/gök yeleli kurt durdu denilmektedir. Burada her iki cümlede de savaş stratejisi veya misyonu görülürken, tarihi seslenişte ritüel bir dürtünün vurgulandığı görülebilir. IX. yy.'da Arpinçur Tigin Uygur kağanına itafi bir şiirinde; Kök böri teg birle yarıyım/ Bozkurt gibi senin ile yürüyeyim denmektedir. 18 Burada da böri simgesiyle kahramanlık, güvenirlik, sadakat ve dinamizm söz konusudur. Kök börünün o dönemlerde Türk atlı veya bozkır göçebe kültüründe çok yönlü fonksiyonelliğinin yanında özellikle savaşçı karakterle öne çıktığı anlaşılmaktadır. 19 M.Ö. V.-IV. yy.'larda Türklerden bahseden kaynaklarda; onların savaş manevralarının kök kurda benzetildiği, hakanına kurt ve halkına da kurtlar denildiği belirtilir. 20 M.Ö. V. ve M.S. XIII. yy a kadar Türk savaş geleneğinde ölen bir askerin ölüsünü getiren onun malına da 13 Gabain, 2000: 271; TDKY, 2000: ; TDKY, 1994: 86-87; Yuhadin, 1994: 781; Bahtiyarov, 1993: 27; Karmıyşeva, 1986: 30-37; Bektenov: 6-7; Sımakov, 1984: Reichl, 2002: 17; Öngel, 2001: ; Rasonyi, 1998: 4-6; Kafesoğlu, 1986: ; Djevad, 1978: Vaynşteyn, 1980: 83; Eberhard, 1947: 17-18; Schmith, 1946: Potapov, 1995: 2-4; Pekolcay, 1989: ; Kafesoğlu,1987: ; Potapov, 1969: 27-31; Biçurin, 1950: Reichl, 2002: 15-17; Uçar, 1998: 23; Basilov, 1989: 33;Sümer,1983: 4-6; Abramzon,1971: Reichl, 2002: 33; Öğel, 1995: 9; Kafesoğlu, 1987: Öğel, 1988: Reichl, 2002: 17; Abramzon: 1990: 2; Basilov,1989: 33; Grousset, 1952: ; Gumilöv,1999:44; Bicurin, 1950:

5 konmuş olurdu. 21 Bu gelenek kök böri oyun stili ve karakteriyle paralellik gösterebilmektedir. Türkmenlerin asker şairi Seyitnazar Seydi Görülsün İndi adlı şiirinde savaştan yorgun düşmüş halkına şöyle seslenmektedir: Bir yerde top ile bayrak dikilsin,// Koşum ile yandan saf-saf çıkılsın; Kelleler kesilip kanlar dökülsün!// Arada kurt oyunu kurulsun artık! O günlerin ( ) haksız ve insafsız İran saldırılarına karşı Türkmenleri kurt oyunu/kök böri ile birliğe ve savaşa çağırmaktadır.çağrıda tarihi simgeden kavme özelilahi bir beklenti de vardır. Manas destanında şu sözler yer almaktadır: Bölünüp oba-gerçek zafer,//atmaz olan yer midir? Yatmaz olan Kök Böri, //Çekmez olan yer midir? Destanda kökbörüye çok engin anlamlar yüklemenin yanında Kıtaylar (Çinli) ın mutlaka yenilmesinin gerekliliği, onları oyunda yenmenin savaş kazanmaktan farksız olduğu vurgulanmaktadır. Ünlü Kırgız yazar Aytmatov Gülsarı adlı eserinde; kök böri oyununda Kazaklara kaptırılan urganı tekrar Kırgızların alması için verilen mücadeleyi, dramatik olmanın yanında iki Türk boyunun onur savaşını estetik bir ruhla aktarmaktadır. 24 Asıl inceliğinde oyunda görülen rakip değil, tarihinde Kırgız ulusal kimliğini hangi kavim ya da idari yapı yok etmek istiyorsa onlarla savaşı vardır. Konuyla ilgili tarihi, edebi, ekonomik, siyasi ve askeri örnekleri artırmak fazlasıyla mümkündür. Bunların yanında kök böri oyununu tasvir eden ve onun tarihi gizemini karakterize eden eserlerin bulunması, oyuna verilen değerin günümüze yansıması açısından önemlidir. 25 Belki de bu önem verilişin ruhunda ulusal kimliği koruma talebi vardır. Ayrıca oyunun sergilenişini yorumlayan yabancı araştırmacıların kök böri de; Türklerin tarihi bağımsızlık hissiyatının yattığı İslamlıktan en az bin yıl öncesi Türk sosyo-ekonomik kültürel motifleriyle donatılmışlığı ve de savaş tarzında sergilendiğini açıklamaktalar. 26 Söz konusu araştırmanın amacında Sovyet ideolojisine yaranma telaşı görülse de, oyunun tarihi ve kültürel realitelerinin çoğunun göz ara, edilemediği de görülebilmektedir. Orta Asya da karada ve kar üstünde bireysel (Çobaltma-tartış) Kökbörü oyunu 21 Öğel, 1995: 91; Smoyloviç, 1930: Türksoy, 1995: ; Saray, 1996: Bektenov: Aytmatov, 1967: Gurbannepesov, 1995: ; Lipskiy, 1906: ; Katanov, 1984: ; Tolstov, 1935: 13-15; Karmıyşeva, 1986: Sımakov:155. 5

6 Orta Asya da kar üstündeve karadatakımtasnifiyle oynanan Kökbörü Bu bağlamda oyunun ortaya çıkışında ekonomik hayat ve coğrafi faktörlerin, özgün zorlamasının stilinde savaş sahnesi figürlerinin, tarzında ise Türk savaş geleneği ile savaşçı gücün etkisinin olduğu görülebilmektedir. Bu görüş paralelinde çalışmalar bulunmaktadır. 27 Göçebe veya yarı göçebe yaşayan Türkler, mallarına otlaklar ararlarken ya da obalarında otururken her an bir saldırıya uğrayabilme riskleri vardı. Ayrıca halk (budun) her an kağan tarafından da bir savaşa çağırabilirdi. Bunun için her Türk yaş ye cinsiyet ayırmaksızın fizik kültürünü geliştiren egzersizler yapmalıydı. Yapılan talimlerde eğlence efhamı bulunsa da, özünde savaş talimi niteliği taşımaktaydı. Egzersizler konup göçerlerken, boş zamanlarında, ulusal, ekonomik, dini ve ailevi toylarda yapılırdı. Seçkinlerin yuğ (yas) merasimleri büyük sportif mücadelelere sahne olurdu. Eski Türklerde; toy baslav, besik zırhıy, beşik törmi, ad koyma. tuşo kesuu/tusov kesiv/ilk adım/köstek kesme, kız vigekir ve evlilik/düğün, ilk av, süyüncü /müjdeci, dilek ve hacet, yaylara çıkış-dönüş,söz kesimi ve and içimi (at üzerinde yapılır), savaşa giderken ve savaştan gelince, esaretten kurtulunca, ak budunların ölüm yıldönümleri, Bozbörü/Nevruz, İslamiyetle birlikte bunlara eklenen sünnet, ramazan ve kurban bayramları törenleri bulunmaktadır. Bütün bu törenler diğer geleneksel Türk sporlarının yanında kök börinin de yapıldığı ve kazanmak için büyük mücadelelerin verildiği etkinlik günleri olmuştur. 28 Söz konusu müsabakalarda toy sahibi ya da akbudunun koyduğu ödüllerin büyüklüğü ya da çokluğu, müsabık için fazlaca önem arz etmektedir. Önemli olan kabile, oba, köy, boy, soy ve ulusunun onuru, gururu, haysiyeti, şerefi ve hatta namusudur ki; Türkler de geleneksel spor mücadeleleri bunun için yapılmakta ve bundan dolayı da çok çekişmeli geçmektedir. Zaten Türklerde bu tür sporları kazananlara Manas olayında olduğu gibi kahraman gözüyle bakılmaktadır. Dolayısıyla bu tür törenler kök börinin gelişmesini ve yaygınlaşmasını sağlamıştır. 29 Oyun Tür ve Kuralları a) Çobaltma Tartış/Bireysel Kökbörü: Asırlardır Türk halkının kendi doğasıyla koyduğukurallar doğrultusunda yapılagelen tarzıdır. Kök börinin bu orjin tarzı konar-göçerliği devam ettiren Türkistanlı kabileler. Doğu Türkistan, Sibirya Ve Afganistan Türkleri tarafından oynanmaktadır. Kökbörü nün bu tarzıyla değil, ama benzeri stiliyle yine 27 Dugar-Nimayev, 1983: ; Bobylıov: 26; Toktorbayev,1991: 26;Ömürzakov, 1981: ; Bektenov: Allambergenov, 1997: 27; Eberhart, 1996: 87; Agapov, 1971: Radloff, 1995: 111; Sımakov,1984: 155; Karmıyşeva,1986:

7 Türklerleiç-içe yaşayan veya yaşamış olan bir kısım Moğol, Tibet ve Afganlılar da oynamaktadır. 30 Kafkasya Türk akraba toplulukları da benzeri tarzıyla oyunu oynamaktadırlar. 31 Kökbörü nün bu stilinde saha ölçüleri, oyuncu sayısı ve zamanla ilgili net bir sınırlama koymayan Türkler, hakem veya hakemlerle de oyunu idare ettirmemekteler. Oyunu aksakal/el yahşisi (toplumda sevilen, itimat edilen, olanında otoriter, güvenilen, yaşlı ve saygın kişi) yönlendirmektedir. Türklerin bu oyununda özgürlük ve bağımsızlık hissiyatı öne çıkmaktadır. Oysa Tibet, Moğol veafganlılarda oyunu beş hakem birden idare etmekte ve oldukça da sınırlama söz konusudur. Dolayısıyla oyun bu haliyle Türkler de bir karakter veya tarz, diğer kavimlerde de bir stil olarak sergilenmektedir. Oyunda urganı en çok kimler rakip takımın kalesine/halkasına bırakıyorsa o kabile, köy, boy veya ulus galip sayılmaktadır. Türkler de oyun en az iki saat sürerken, diğer komşu kavimlerde bu süre ile 20 dakikayla sınırlıdır. Yine burada Türkler de kabilecilik şuuru öne çıkarken diğerlerinde takım bilinci ön plandadır. 32 b) Takım Kök-Böri/ Eldik Tartış: Kök börinin modernize edilerek üç-beş kişilik takımlarhalinde oynanan bir oyundur. Aslında kök börinin önünde takım kelimesi yoktur. Kelime sadece kök böri türlerinin analizi veya sınıflandırılması için konulmuştur yılında Tataristan'ın başkenti Kuzan da Türk toplumları bir araya gelerek geleneksel sporları korumak, yaşatmak ve oyunların kaybolmaması için çağın talebine göre yenilemek isterler. Burada alınan komite kararıyla oyunun toplumlar arası adının Kök böri kalmasına karar verilir. Ancak her toplum/boy kendi içinde istediği adla oynamakta serbest bırakılır. 33 Toplumlarda, oyunun ulusal niteliklerinin korunması yanında, kabilecilik değil ulus şuurunu öne çıkarmak, ulusal kimliği korumak (zamanın siyasi şartları buna zorlamıştır), bu kültür ürününün statik halden dinamik hale getirmek amacıyla yeniliğe gidilmiştir de alınan bu karar ancak 1950 yılında uygulanabilmiştir yılından bu tarafa oyun bu modern stiliyle Türkistan'da ortak kurallar çerçevesinde ve takım tasnifiyle (takım derecelendirmesiyle) oynanmaktadır. Büyükler kategorisinde III. gençlerde II ve yıldızlarda 1. ligi bulunan bu kök börinin kural ve kaideleri çıkartılan küçük kitapçıklarda belirtilmiştir. Süresi (büyüklerde 4x20 dk., gençlerde 4x15 dk. ve yıldızlarda 4x10 dk. devreli), saha ölçüleri, takımların derecelendirilmesi ve ligden düşmesi veya yükselmesi, müsabakalara çıkış, giyilen formalar, hakemler, müsaade edilen ve edilmeyen yönleri, atların ve sporcuların yaş, cinsiyet ve lisans sicil defteri vs. hepsi belirlenmiştir. 34 Şekil 1: Kök Börü Oyun Sahası (Ulak Tartış) Kale M Kesilmiş Oğlak (URGAN) Oğlağın Bırakıldığı Halka(Mara) 9 m 4m 30 Toktorbayev: 1991: 76-78; Rojdestvenskiy, 1928: Abramzon, 1990: ; Stolbov, 1989: Abramzon, 1990: 43; Bahtiyarov, 1993: Sağalayev,1970: Saralayev, 1993: 77; Musin, 1976: 12. 4m 7

8 Birinci Tak. Oyuncuları İkinci Takımın Oyuncuları 70x110 Şekil 2: Kök Börü Oyuncu Çıkışları 30m 110 m 30m 70m 10 m 5m 10m10m5m 18m 10m 18m 10m 170m 80cm 200cm 80cm 120cm SONUÇ Büyük Asya Türk toplumlarında M.Ö. 276 yılından itibaren yapıldığı anlaşılan Kök Böri, günümüzde de en popüler geleneksel sporlardan biri olduğu görülmüştür. Oyunun ortaya çıkışında iktisadi ve coğrafi faktörler etkilidir. Oyunun adında ise ritüel sujeler ve miteolojik unsurlar görülmektedir. Eski Türkler ve günümüz Büyük Asya Türk toplumları tarafından oyuna verilen ortak orjin adının "kök böri" olduğu; bu iki karakterli kelimelerin kutsal anlamlar ifade ettiği; oyunun bu toplumlar için sosyal bir norm gibi algılandığı anlaşılmıştır. Oyunun gelişmesinde ve yaygınlaşmasında toyların etkili olduğu; oyunun geçmişte ve hatta günümüz birçok Türk toplumlarında maddi ve özellikle manevi fonksiyonları yerine getirdiği 8

9 görülmüştür. Oyunun adında dini ve mitolojik etkenler görülse de, oyunun sergilenişinde karakterinde tamamıyla savaşçı gücün etkisinin olduğu anlaşılmıştır. XX. asrın başlarından itibaren oyunda kullanılan urganların ismim de aldığı görülen kök böri, tarihi fonksiyonlarını kısmen yitirse de hala popülaritesi ve sosyal norm olma özelliğini koruduğu; bireysel ve takım halinde olmak üzere iki stilde oynandığı; ilkinde özgürlük veya bağımsızlık hissiyatının ağır bastığı ve ikincisinde bu hissiyatın kısmen sınırlandığı; büyükler, gençler ve yıldızlar ligi) oynandığı görülmüştür. Türkiye'de de uzantıları olduğu anlaşılan oyun için pratik ve teorik bakımdan potansiyelli olan Türkistan'dan faydalanılarak oyunun tarihi ve güncel fonksiyonlarının ortaya çıkarılması; bu konuda akademik çalışmalar yaparak, oyunu literatürlerde ve spor faaliyetlerinde hak ettiği yere getirilmesi önerilir. KAYNAKLAR 1. Abramzon, S: M.; Kirgizi i ih etnogenetiçeskiye istoriko-kulturniye svyaz, KırgızdınMasması, Frunze Abramzon, S. M.; Kirgizi i ih istoriko-kulturniye; etnogenetiçeskiye svyazi, SSR.,Leningrad Agapov, F. A.; Fiziceskaya i sport v gorskih noradov şevenoga Kovkaza,Pedegogiçeskiy insttut, Mahaçkale Alekseyev, A. N.; Rannie formı religi Tyurkoyazıçnıh naradov Sibiri, Novasibirsk Alekseyev, A. N.; Schamanismus der Türken Sibiriens. Versuch einer vergleichenden arealan untersuchang. Trans. R. Schletzer. Studia Euroasia, 1, Hamburg Allambergenev, E.; Karakalpak Halkının Geleneksel Aile Törenleri ve Ritüel Folkloru,Milletlerarası Türk Kültür Kongresi seksiyon Bildirileri, KBY., Ankara 1997, S Anarkulov, H. F.; Kırgızdın El Oyunları, Bişkek Aydil, E.; Şarkılarla Şiirlerle Türklerle ve Tarihi Örneklerle Adlarımız, TTKY., Ankara Aytmatov, Ç.; Gülsarat, Kırgızdın Mask. SSR., Frunze Bahtiyarov, A.; Kırgızdın Bozbörü Mayramını Kuttuktooloru, Bişkek Balgambayev, M.; Kazaktın Ulttuk Sport Törleri, Kaynar Basilov N. V. Zirin, M. F.; Nomads of Euroasia, (ing. Çev), Seattle, WA Bektenov, Z. Musin, Y.; Kırgızdın Eldik Oyunları, Frunze Bektenov, Z.; Manas Destanının Karasöz ile Yazılmış Kısmı, Mitoloji Dokümanları,Lenin Kütüphanesi, Bişkek trs.t.11. s Biçurin, N. Y.; Sobraniya svedeniy o narodah, ağabeytavşih v sredney Azii v drevniyvremena, Leningrad Bobylıov, I.; Equesrian Games, Taşkent-Mıhnat Çoruhlu, Y.; Türk Miteolojisinin ABC si, Kobalcı Y.; 124, İstanbul Djevad, H.; Yabancılara Göre Eski Türkler, Yağmur Y., İstanbul Dugar Nimayev, T.A.; İstoçniki po istori Buryatskoy Liyeraturi iz fond M. N.Hungolova, STKNB (GBHGK)., Ulan-Ude 1983, s Eberhart, W.; Çin in Şimal Komşuları, (Çev. N. Uluğtuğ), AKDTYK, TTKY., 2. Baskı, Ankara Eberhart, W.; Çin Tarihi, Ankara Garbaın, A. V.; Eski Türkçenin Gramerleri, (Çev. Mehmet Akalın), 3. Baskı, AKDTYK, TDKY:, 532, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara Grousset, R.; L empire des steppes: Attila, Gengis-Khan, Tamerlan, 4th ed. Paris Gumilöv, L. N.; Eski Türkler, (Çev. A. Batur), Bileşik Y., İstanbul Gurbannepesov-Atabeyev, A.; Çağdaş Türkmen Şiirlerinden Örnekler, KBY.: 1494, Ankara Güven, Ö.; Türklerde Spor Kültürü, AKMBY., Ankara İnan, A.; Tarihte ve Bu gün Şamanizm- Materyaller ve Araştırmalar, TTKY., Ankara

10 28. Kafesoğlu, İ.; Türk Bozkır Kültürü, TKAEY, Ankara Kafesoğlu, İ.; Türk Milli Kültürü, 4. Baskı, Boğaziçi Yayınları, İstanbul Karalayev, C. Orazayev, M. Simayiloviç, M.; Kazak Halkının Salt Destürleri, Rayan,Almatı Karmıyşeva, C. H.; Drevnyaya Mitologiya ver i kultur noradov sredne azii,etnografiçeskiye Dökümantı, Moskova Katanov, N. F.; O pagrebalnıh obı çayah Tyurkskih plemens drevneyih vremen donaşih dney, İzv. İstori i etnografi t. XII, Vup 2, Kazan 1984, S Lipskiy, V.; Dopornım oblastyom ruskogo Turketana, SPb., Musin, C. Anarkulov, Z. Efimoviç, F. Bayman, F. _Sadıkov, A.;Kırgiziskiyenatdionalmiye vidi sporta ( ), Frunze Necip, E. N.; Yeni Uygur Türkçesi Sözlüğü, (Çev. İklil Kurban), TDKY.: 615,Ankara Nurmagamedov, K. M.; Skazki A. S Puşkina i folklor noradov Sredney Azii, Taşkent Orkun, H. N.; Eski Türk Yazıtları, YDKY., Ankara Omarov, A.; Navruz, Almaatı Ögel, Ö.; Türk Kültürünün Gelişme Çağları, TDAVY., İstanbul Ögel, B.; Türk Mitolojisi (Kaynakları ve Açıklamaları ile Destanlar), TTK.Basımevi, Ankara Ömürzakov, D. Saralayev, M: K:; Kirgizkiye natsionalniye vidi sporta Noradnie igri,kirgizistan Masması, Frunze Öngel, H. B.; Türk Kültür Tarihinde Spor, Kültür B. Y.; 2564, KED.: 286, Ankara Pekolcay, A:N.; Karahanlılar Dönemi Türk Edebiyatında Türklük ve Müslümanlıklaİlgili Unsurlar Uluslararası Osmanlı Öncesi Türk Kültürü Kongresi Bildirileri, 4-7 Eylül 1989, (Yay. Hazırlayanlar: A.A. Yasa S.O. Atılgan), AKMY.: 19, Ankara 1997, S Potapov, L. P.; Drevniy obıçay, otrajayuşiy pervobıtnoobşinnıy bıt koçevnikov,tyurkol Sbornik AN SSSR., 1955, No: 1, S. 2-4, 13, 175.; tı, s Potapov, L. P.; Oçevki noradnoya bıta Tuvintsey, Akademiya nauk, SSSR., Moskova Qahhr, T. Özbay, H.; Günümüz Özbek Şiirleri Antolojisi, KBY./1685, Ankara Radloff, W.; Manas Destanı, (Haz. E. Gürsoy Naskalı), Türksoy Yayınları, No: 1,İstanbul Rahman, A.; Uygur Folklörü, (Çev. S. Yalçın-E. Emet), KBY.: 1955, Ankara Rasonyı, L.; Tarihte Türklük, 2. Baskı, TKAEY.: 83, Ankara Reıchl, K.; Türk Boylarının Destanları, (Çev. Metin Ekici), AKDTYK. TDKY.: 805, Ankara Rojdestvenskiy, P. A.; Kırgiziskiye natsionalniy sport igri, Frunze Rudenko, I. S.; The mytholojical eagle, the gruphon, the winged lion and the wolf inthe art northern nomads ; Artibus Aisae, V. C. XX, 1998, S Sağalayev, M. A. Oktyabarskaya, V. İ.; Troditsinnoye mirovozreniye Tyurkov YujnojSibiri, NAUKA, Moskova Saray, M.; Yeni Türk Cumhuriyetleri Tarihi, AKDTYK.TTKY.; Ankara Saralayev, M. K.; Kırgız Uluttuk Sportunun Tülbörü Bildüktüü ResbapliklıkKlassifikatsiyasi Cana Meldeşterdin Eceleri, Kırgızistan Oş Schmıdt, W.; Haustiere und Hirden Kultur II., Luzen Sezer, b.; Asya Tarihinde Su Boyu Ovaları ve Bozkır Uygarlıkları, İstanbul Sımakov, G. N. ; Obşestvenniye fuuktsi kirgizskih noradnıh aleniye v kontse XIXnaçale XX v., NAUKA, Leningrad Smoyloviç, A.; Turkmenskiye razvleceniya, Kazan Stolbov, V. V.; İstoriya fiziçeskoy kuturi, prosveşeniye, Moskva Sümer, F.; Türklerde Atıcılık ve Binicilik, TDAVY.: 5, İstanbul Tanyu, H.; İslamiyetten Önce Türklerde Terk Tanrı İnancı, İstanbul, Tavkul, U.; Karçay-Malkar Türkçesi Sözlüğü, AKDTYK, TDKY.: 770, Ankara Toktorbayev, S.; Öspürümdür Oyunları, Kırgız Cohek Maskısı, Bişkek Tolstov, P. S.; Prejitki totemizma i dualnoy organizatsii tsii s Turkmen, Problemiistoriidokapi talisticeskih obcestu, Moskova 1935, N(t): S Türkiye Dışı Türk Edebiyatları Antolojisi (TDTEA), KBY/480, Ankara Türkmen Şiiri Antolojisi, (Haz. F. Turkmen-G. Geldiev), Türksoy Y.: 4, Ankara Uçar, N.; Ak ve Kara Günlerde At, TDTD., S. 23, Kasım

11 69. Ülkütaşır, M. Ş.; Çevgan ve Gökbörü, Türk Kültürü, No: 57, 1967, s Ünver, A. S.; Anadolu Türklerinde Spor, Dirim, S. 11, 1943, s Vaynşteyn, S.; Nomads of South Siberia: The Postoral economies of Tuva, ed. Andwithan introduction by (C. Humphrey- M. Colenso), Cambridge studies in Social Anthropology, 25, Combridge Vesevoldkiy, V. Gerngoross, N. V.;Igori naradov SSSR., Vredeniye, Moskova Yudahin, K.K.;Kırgız Sözlüğü, (çev. A. Taymas), C. 11., TDKY.; 120, Ankara

1. Eski Türklerde Mitoloji ve Totemizm

1. Eski Türklerde Mitoloji ve Totemizm Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 27 Volume: 6 Issue: 27 Yaz 2013 Summer 2013 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRK MİTOLOJİSİNDEN

Detaylı

SİYASÎ İKTİDARIN MEŞRÛİYET GEREKÇELERİNDEN BİRİ OLARAK KÖKEN MİTİ VE EFSÂNEVÎ SOYLAR *

SİYASÎ İKTİDARIN MEŞRÛİYET GEREKÇELERİNDEN BİRİ OLARAK KÖKEN MİTİ VE EFSÂNEVÎ SOYLAR * SİYASÎ İKTİDARIN MEŞRÛİYET GEREKÇELERİNDEN BİRİ OLARAK KÖKEN MİTİ VE EFSÂNEVÎ SOYLAR * Gökhan YILMAZ ÖZET Bu çalışma, erken dönem Türk düşüncesindeki devlet yapılanmasında mitolojinin sağladığı katkı üzerinedir.

Detaylı

TÜRK ALP GELENEĞİNİN ORTAÇAĞ ANADOLU TASVİR SANATINA YANSIMALARI

TÜRK ALP GELENEĞİNİN ORTAÇAĞ ANADOLU TASVİR SANATINA YANSIMALARI DOI: 10.7816/sad-01-03-02 TÜRK ALP GELENEĞİNİN ORTAÇAĞ ANADOLU TASVİR SANATINA YANSIMALARI Savaş MARAŞLI 1 ÖZET Antik dönemlerden Ortaçağ tarihine kadar Emperyal imgelerin en önemlilerinden biri de, muhtemelen

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ * SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI PROGRAMI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ * SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI PROGRAMI KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ * SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI PROGRAMI ANADOLU HALK KÜLTÜRÜNDE HAYVANLAR ETRAFINDA OLUŞAN İNANÇ VE PRATİKLER YÜKSEK

Detaylı

KÜLTÜR SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN HALI- KİLİM SANATI VE ETNOGRAFİK ESERLERDEKİ DAMGALARIN DİLİ 1

KÜLTÜR SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN HALI- KİLİM SANATI VE ETNOGRAFİK ESERLERDEKİ DAMGALARIN DİLİ 1 75 KÜLTÜR SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN HALI- KİLİM SANATI VE ETNOGRAFİK ESERLERDEKİ DAMGALARIN DİLİ 1 AKSOY, Mustafa TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET Türkiye de halı-kilim sanatında kullanılan damgalar genelde Anadolu daki

Detaylı

SAISH/SAYISH GAME IN TURKISH COMMUNITIES WITHIN THE PERSPECTIVE OF PAST AND PRESENT

SAISH/SAYISH GAME IN TURKISH COMMUNITIES WITHIN THE PERSPECTIVE OF PAST AND PRESENT SAISH/SAYISH GAME IN TURKISH COMMUNITIES WITHIN THE PERSPECTIVE OF PAST AND PRESENT Prof. Dr. Mehmet TÜRKMEN; OMÜ YD. Spor Bilimleri Fakültesi, Samsun ABSTRACT In the cultural arena of the old Turks, horse

Detaylı

Gelişim Sürecinde Erken İç Asya Türk Okçuluğu. Middle Asia Turkish Archery in Early Period of Development Process

Gelişim Sürecinde Erken İç Asya Türk Okçuluğu. Middle Asia Turkish Archery in Early Period of Development Process G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 21, Sayı 2 (2001) 189-215 Gelişim Sürecinde Erken İç Asya Türk Okçuluğu Middle Asia Turkish Archery in Early Period of Development Process Hasan Basri ÖNGEL * *

Detaylı

ALTAY-SAYAN KAYA RESİMLERİNE GÖRE TUVA GELENEKSEL KÜLTÜRÜNÜN KAYNAKLARI

ALTAY-SAYAN KAYA RESİMLERİNE GÖRE TUVA GELENEKSEL KÜLTÜRÜNÜN KAYNAKLARI KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI ALTAY-SAYAN KAYA RESİMLERİNE GÖRE TUVA GELENEKSEL KÜLTÜRÜNÜN KAYNAKLARI YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Çeçek DOLGAR-OOL

Detaylı

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK SANATI NDA ŞAMANİZM İN ETKİSİ

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK SANATI NDA ŞAMANİZM İN ETKİSİ Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 25, Sayfa 371-390, 2008 İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK SANATI NDA ŞAMANİZM İN ETKİSİ Ahmet Dalkıran Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Detaylı

TDD/JofEL 2013 Yaz/Summer. Dilek Ergönenç Akbaba Gazi Üniversitesi NOGAY ADI VE NOGAYLARIN KÖKENİ ÜZERİNE ON THE NAME AND ORIGIN OF THE NOGHAY PEOPLE

TDD/JofEL 2013 Yaz/Summer. Dilek Ergönenç Akbaba Gazi Üniversitesi NOGAY ADI VE NOGAYLARIN KÖKENİ ÜZERİNE ON THE NAME AND ORIGIN OF THE NOGHAY PEOPLE TDD/JofEL 2013 Yaz/Summer q Dilek Ergönenç Akbaba Gazi Üniversitesi NOGAY ADI VE NOGAYLARIN KÖKENİ ÜZERİNE ON THE NAME AND ORIGIN OF THE NOGHAY PEOPLE Özet Kuzey Kafkasya da yaşayan Nogay Türkleri Kıpçak

Detaylı

AK KAĞAN DESTANINDA KADIN TİPİ

AK KAĞAN DESTANINDA KADIN TİPİ AK KAĞAN DESTANINDA KADIN TİPİ Özet İnsanlık tarihinin başlangıcından günümüze kadar toplumda cinsiyete göre iş bölümü yapılmış; kültürel değerler, sosyal kabuller ve protokoller buna göre şekillenmiştir.

Detaylı

EÜ DEVLET TÜRK MUSİKİSİ KONSERVATUVARI DERGİSİ

EÜ DEVLET TÜRK MUSİKİSİ KONSERVATUVARI DERGİSİ I ISSN: 2146-7765 EÜ DEVLET TÜRK MUSİKİSİ KONSERVATUVARI DERGİSİ Sayı: 4 Yıl: 2014 Yayın Sahibi Prof. Dr. M. Öcal ÖZBİLGİN (Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı adına) Editör Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

TÜRK MİTOLOJİSİ ve EĞİTİM

TÜRK MİTOLOJİSİ ve EĞİTİM TÜRK MİTOLOJİSİ ve EĞİTİM Rövşen Alizade 1 Özet Mitoloji eski insanın eğitim sistemi olarak kabul edilebilir. Doğa ve cemiyetteki olaylar insanı eğiterek onu hayata hazırlayan birer felsefi kanıtlar rolünde

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK DESTANLARININ TARİHİ AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK DESTANLARININ TARİHİ AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH (GENEL TÜRK TARİHİ) ANABİLİM DALI İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK DESTANLARININ TARİHİ AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Yüksek Lisans Tezi Gülşen İnci

Detaylı

KAZ DAĞLARINDA DAĞ, AĞAÇ VE OCAK KÜLTÜ ÜZERİNE İNANIŞ VE UYGULAMALAR The Beliefs and Practices on Mountain, Tree and Fire Cults in Kaz Mountains

KAZ DAĞLARINDA DAĞ, AĞAÇ VE OCAK KÜLTÜ ÜZERİNE İNANIŞ VE UYGULAMALAR The Beliefs and Practices on Mountain, Tree and Fire Cults in Kaz Mountains KAZ DAĞLARINDA DAĞ, AĞAÇ VE OCAK KÜLTÜ ÜZERİNE İNANIŞ VE UYGULAMALAR The Beliefs and Practices on Mountain, Tree and Fire Cults in Kaz Mountains Kaz 116 ÖZ Ali DUYMAZ * Halil İbrahim ŞAHİN ** Araştırmanın

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...I İÇİNDEKİLER...II KISALTMALAR...IV 1. GİRİŞ... 1 1.1. Problem... 1 1.2. Amaç ve Kapsam... 2 1.3. Sınırlılıklar... 3 1.4.

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...I İÇİNDEKİLER...II KISALTMALAR...IV 1. GİRİŞ... 1 1.1. Problem... 1 1.2. Amaç ve Kapsam... 2 1.3. Sınırlılıklar... 3 1.4. ÖNSÖZ ÖNSÖZ Türklerin İslam dinine geçme hadisesi araştırmacıların özellikle tarihçilerin her zaman dikkatini çekmiştir. Bir kişinin bile dini inancını ve bir düşüncesini değiştirmesinin çok zor olduğu

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

SOSYAL SİYASET KONFERANSLARI

SOSYAL SİYASET KONFERANSLARI İstanbul Üniversitesi Yayın No: 4566 İktisat Fakültesi Yayın No: 582 ISSN : 1304-0103 İktisat Fakültesi SOSYAL SİYASET KONFERANSLARI 49. KİTAP Prof. Dr. Turan YAZGAN'A ARMAĞAN ÖZEL SAYISI İSTANBUL - 2005

Detaylı

Mitoloji, zaman zaman Türkçe de söylenbilim veya söylencebilim olarak da adlandırılmıştır.

Mitoloji, zaman zaman Türkçe de söylenbilim veya söylencebilim olarak da adlandırılmıştır. BÖLÜM 1 1. MİTOLOJİ 1.1. Tanımı Yunanca; mitologia (µυθολογία), mithos (µυθος) yani söylenen ya da duyulan söz ve logos (λογος) yani konuşma kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Eski Yunan da geçmişte

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE ARAŞTIRMA KURUMU SOSYO-KÜLTÜREL DEĞİŞME SÜRECİNDE TÜRK AİLESİ

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE ARAŞTIRMA KURUMU SOSYO-KÜLTÜREL DEĞİŞME SÜRECİNDE TÜRK AİLESİ T.C. BAŞBAKANLIK AİLE ARAŞTIRMA KURUMU SOSYO-KÜLTÜREL DEĞİŞME SÜRECİNDE TÜRK AİLESİ ANKARA Aralık 1992 Proje ve Yayın Sorumlusu Ezel Erverdi Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Hakkı Dursun Yıldız (vefatı-23.10.1992)

Detaylı

KIRGIZ HALK OYUNLARI ve GİYSİLERİ

KIRGIZ HALK OYUNLARI ve GİYSİLERİ KIRGIZ HALK OYUNLARI ve GİYSİLERİ Yrd. Doç. Dr. Kürşad GÜLBEYAZ ÖZ Kırgız Cumhuriyeti Orta Asya da, Türk boyları nın bir arada yaşadığı, karasal iklimin hüküm sürdüğü bir ülkedir. Kırgızistan da Türk boylarının

Detaylı

KPSSCini.com. www.kpsscini.com İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ 1 TÜRK İSLAM TARİHİ.16 TÜRKİYE TARİHİ...34 OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL ÖZELLİKLERİ...

KPSSCini.com. www.kpsscini.com İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ 1 TÜRK İSLAM TARİHİ.16 TÜRKİYE TARİHİ...34 OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL ÖZELLİKLERİ... KPSSCini.com www.kpsscini.com İÇİNDEKİLER GENEL TARİH İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ 1 TÜRK İSLAM TARİHİ.16 TÜRKİYE TARİHİ...34 OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL ÖZELLİKLERİ...47 OSMANLI DEVLETİ KÜLTÜR VE MEDENİYETİ.48

Detaylı

Türk Kültür Çevresinde Şamanizm ve Şamanlık Meselesi

Türk Kültür Çevresinde Şamanizm ve Şamanlık Meselesi Türk Kültür Çevresinde Şamanizm ve Şamanlık Meselesi Mehmet MANDALOĞLU * Özet: Şaman kelimesi büyücü, sihirbaz karşılığı olarak kullanılmıştır. Türkler, şaman kelimesi yerine kam kelimesini kullanmışlardır.

Detaylı

TÜRKLERDE CENAZE TÖRENLERİ BAĞLAMINDA MEVLİD OKUMA GELENEĞİ

TÜRKLERDE CENAZE TÖRENLERİ BAĞLAMINDA MEVLİD OKUMA GELENEĞİ Sosyal Bilimler Dergisi Sayı: 19 2008 TÜRKLERDE CENAZE TÖRENLERİ BAĞLAMINDA MEVLİD OKUMA GELENEĞİ Prof. Dr. Fuzuli BAYAT Gaziantep Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı A.B.D. Öğretim

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI EDEBİYAT-TARİH İLİŞKİSİ Edebiyat tarihi, medeniyet tarihinin en önemli kısmıdır. Bir milletin uzun asırlar esnasında geçirdiği fikrî ve hissî gelişmeyi belirten bütün kalem ürünlerini inceleme ile onun

Detaylı

TÜRKLERDE ATEŞ KÜLTÜ VE YENİ GÜN ANLAYIŞI

TÜRKLERDE ATEŞ KÜLTÜ VE YENİ GÜN ANLAYIŞI TÜRKLERDE ATEŞ KÜLTÜ VE YENİ GÜN ANLAYIŞI FIRE CULT BY TURKS AND NEVRUZ OPINION КУЛЬТ ОГНЯ И ПОНЯТИЕ НОВОГО ДНЯ У ТЮРКСКИХ НАРОДОВ Yrd. Doç. Dr. Meral OZAN * Özet Somut Olmayan Kültürel Mirasın, kısa adıyla

Detaylı

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks TÜRK ATASÖZLERİNİN ÇOCUK HAKLARI BAKIMINDAN İNCELENMESİ

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks TÜRK ATASÖZLERİNİN ÇOCUK HAKLARI BAKIMINDAN İNCELENMESİ ZfWT Vol. 7, No. 1 (2015) Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks TÜRK ATASÖZLERİNİN ÇOCUK HAKLARI BAKIMINDAN İNCELENMESİ THE INVESTIGATION OF TURKISH PROVERBS IN TERMS OF CHILDREN'S

Detaylı

TÜRKLERDE İSLAMİYET ÖNCESİ İNANÇ SİSTEMLERİ - ÖĞRETİLER-DİNLER

TÜRKLERDE İSLAMİYET ÖNCESİ İNANÇ SİSTEMLERİ - ÖĞRETİLER-DİNLER TÜRKLERDE İSLAMİYET ÖNCESİ İNANÇ SİSTEMLERİ - ÖĞRETİLER-DİNLER Prof. Dr. Erman Artun Türkler; tarihleri boyunca birbirinden farklı birçok dinin veya inanç sisteminin etkisi altında kalmıştır. Orta Asya'daki

Detaylı

The Journal of Marmara Social Research ERKEN DEVİR TÜRK SANATININ KAYNAKLARI

The Journal of Marmara Social Research ERKEN DEVİR TÜRK SANATININ KAYNAKLARI Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of Marmara Social Research Sayı 3, Aralık 2012 ERKEN DEVİR TÜRK SANATININ KAYNAKLARI Yrd. Doç. Dr. Ayşegül DEMİRBULAK ÖZET Fransız Estetik tarihinin önemli

Detaylı