TİP 2 DİYABETLİ HASTALARDA ÜRİK ASİT DÜZEYİ VE ÖNGÖRDÜĞÜ PARAMETRELER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TİP 2 DİYABETLİ HASTALARDA ÜRİK ASİT DÜZEYİ VE ÖNGÖRDÜĞÜ PARAMETRELER"

Transkript

1 TİP 2 DİYABETLİ HASTALARDA ÜRİK ASİT DÜZEYİ VE ÖNGÖRDÜĞÜ PARAMETRELER Can AYKANAT, Elif Gökçe ERSOY, Oğuz KIZILKAYA, Gökçe ÖZYILMAZ Danışman: Siren Sezer Yardımcı Danışman: Şebnem Karakan Özet Diabetes Mellitus dünyada yüksek mortalite ve morbidite riski taşıyan hastalıkların başında gelir. Diyabet, nefropati gibi komplikasyonlara yol açması yönüyle önemli metabolik bir hastalıktır. Hiperürisemi herhangi bir sebeple oluştuktan sonra diyabetin önemli komplikasyonlarından biri olan nefropatinin oluşmasına katkıda bulunabilir. Bu çalışmada tip 2 diyabeti olan hastalarda serum ürik asit seviyelerinin mikroalbuminüri ve başka parametrelerle ilişkili olup olmadığını retrospektif olarak araştırmayı amaçladık. Bu amaçla yılları arasında diyabetik nefropati öntanısı ile Nefroloji Polikliniğine başvurmuş, yaşları ortalama 64,1 ±10,0 yıl olan, 42 kadın(%51) ve 41 erkek(%49) toplam 83 diyabet hastasının dosyalarını taradık. Hastaların,tam kan sayımları, açlık kan şekeri, HBA1c, serum kreatinin, ürik asit, lipit profilleri, serum elektrolit düzeyleri, karaciğer fonksiyon testleri ve idrar tetkiklerini inceledik. Ayrıca cinsiyet, yaş, boy, kilo, vücut kitle indeksi (VKİ), diyabet süresi, kullandığı diyabet ilaçları, hipertansiyonunun olup olmadığı, kullandığı hipertansif ilaçlar, sistolik- diyastolik kan basıncı değerleri, ek bir hastalığının olup olmadığı ve bununla ilgili ilaç varlığını sorguladık. Çalışmaya alınan tip 2 diyabetli 83 olgunun sonuçlarını değerlendirdiğimizde, hastaların ürik asit düzeyi ile mikroalbuminüri, kreatinin, hemoglobin ve kalsiyum düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğunu saptadık. Çalışmamız bize ürik asit düzeyinin mikroalbuminüri için bir belirteç olabileceğini ve diyabetli hastalarda ürik asit yüksekliğinin mikroalbuminüri gelişme riskini arttırabileceğini göstermiştir. Bu nedenle diyabet hastalarında nefropati gelişimini önlemek amacıyla ürik asit düzeylerinin takip ve tedavi edilmesi önemlidir. Giriş Diyabetes mellitus; değişik sebeplere bağlı ve değişik komplikasyonlara yol açan, heterojen, bir grup karmaşık metabolik bozukluktur. İnsülin hormon sekresyonunun ve/veya insülin etkisinin mutlak veya göreceli azlığı sonucu karbonhidrat, yağ ve protein metabolizmasında bozukluklara yol açar. Hiperglisemi yaygın bir özelliğidir ve bu yüzden şeker hastalığı olarak da tanımlamak alışkanlık haline gelmiştir. Klinik olarak polidipsi poliüri, polifaji, ağırlık kaybı gibi klasik belirtiler ve hastalığa özel retinopati, nöropati, nefropati gibi komplikasyonları görülebilir (1). Diyabet, kardiyovasküler hastalık (KVH) ve ateroskleroz gibi makrovasküler; retinopati, nefropati ve nöropati gibi mikrovasküler komplikasyonlara yol açması yönünden önemli bir metabolik hastalıktır (1,2). Ülkemizde 1999 yılında tamamlanan Dünya Sağlık Örgütünü destekli Türkiye Diyabet Epidemiyolojisi Projesinde % 7.2 oranında diyabet saptanmıştır (3).

2 Tüm dünyada diyabetli hastaların % 65 inin ölüm nedeni KVH ve inmedir. Çünkü diyabetli kişilerde kalp hastalığı nedeniyle ölüm hızı normal kişilere göre 2-4 kat fazladır (4). Bu nedenle diyabet ve komplikasyonlarının patogenezi ile ilgili çalışmalar daha da önem kazanmaktadır. Diyabette çeşitli antioksidan maddelerin azaldığı ve/veya oksidan maddelerin arttığı, kısacası bir oksidatif stres durumu olduğu bilinmektedir (1,2). Ürik asit insanlarda pürin katabolizmasının son ürünüdür ve aynı zamanda oksidatif strese karşı koruyucu bir antioksidandır. Diyabetli hastalarda serum ürik asit düzeylerinin sağlıklı kişilerden daha düşük olduğu yönünde raporlar yer almaktadır (5-9). Bu bilgiye zıt olarak bazı çalışmalarda da diyabetli kişilerde serum ürik asit düzeyinin artmış olduğu bildirilmiştir (10,11). Ayrıca hiperüriseminin hipertansiyon, koroner arter hastalığı ve renal hastalıklar için diyagnostik bir parametre olduğu vurgulanmaktadır (7-9). Diyabetin nefropati ve ateroskleroz gibi komplikasyonlara yol açtığı ve koroner arter hastalığında bir risk faktörü olduğu düşünülürse aslında bu verilerin birbiriyle çeliştiği görülmektedir. Antioksidanlar belirli durumlarda prooksidan olabilmektedir(12). Ürik asitin aterosklerotik proçesin erken safhalarında bir antioksidan gibi davrandığı ve plazma antioksidan kapasitesinin en güçlü belirleyicisi olduğu bilinmektedir(13). Bununla birlikte aterosklerotik proçesin geç dönemlerinde serum asit seviyeleri kadınlarda 6 mg/dl, erkeklerde 6,5-7,0 mg/dl üstüne çıktığında bu antioksidan durum paradoksal bir şekilde prooksidan bir hale dönmektedir. Bu paradoksal durum hastalık sürecinin safhası, doku ve substrat lokalizasyonu, asidite, oksidan çevre, diğer lokal antioksidan azalması, oksidan madde ve enzimlerin ortama salınma ve ortamda bulunma durumu gibi birçok çevresel faktöre bağlı olduğu gözükmektedir(14). Literatürde, ürik asit düzeyindeki yüksekliğin tip 2 DM li hastada mikroalbuminüriye, dolayısıyla vasküler hasara gidişin prediktörü olabileceğini düşündüren çalışmalar yer almaktadır.(3) Bu çalışmada tip 2 diyabetli hastalarda serum ürik asit seviyelerinin mikroalbuminüri başta olmak üzere diğer parametreler ile ilişkilisini retrospektif olarak araştırmayı amaçladık. Gereç ve Yöntem yılları arasında Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Polikliniğine başvurmuş yaş ortalaması 64.1±10.0 yıl olan, 42 kadın (%51) ve 41 erkek (%49) olmak üzere toplam 83 Tip 2 diyabetli hasta çalışmaya alındı. Hastaların anamnez ve fizik muayenelerinde diabetes mellitus dışında Kronik karaciğer hastalığı Sistemik hastalığı olanlar (malignitesi,romatolojik hastalık tanısı bağ doku hastalığı olanlar) 2 hafta öncesine kadar enfeksiyon öyküsü ve travma öyküsü olanlar Herhangi bir nedenle ( tiroid fonksiyon bozukluğu, postmenapozal dönem nedeniyle) hormon replasman tedavisi alanlar, Konjestif kalp yetmezliği bulguları olan veya bilinen koroner arter hastalığı olanlar

3 Plazma ürik asit seviyesini etkileyen ilaçları kullananlar, çalışma dışı bırakıldı. Hastaların, tam kan sayımları, açlık kan şekeri, HBA1c, serum kreatinin, ürik asit, lipit profilleri, serum elektrolit düzeyleri, karaciğer fonksiyon testleri ve idrar tetkikleri incelendi. Ayrıca cinsiyet, yaş, boy, kilo, vücut kitle indeksi (VKİ), diyabet süresi, kullandığı diyabet ilaçları, hipertansiyonunun olup olmadığı, kullandığı hipertansif ilaçlar, sistolik- diyastolik kan basıncı değerleri, ek bir hastalığının olup olmadığı ve bununla ilgili ilaç varlığını sorgulandı. İstatistiki değerlendirme için SPSS 11.0 paket programı kullanıldı. Bağımsız değişkenler için Student-t, diğer veriler için de Ki-kare testi uygulandı. Bulgular Çalışmamızdaki hastaların diyabet süreleri 11.5 ±8.3 yıl idi. 83 hastanın 70 inde (%84.3) hipertansiyon vardı. Araştırılan hastaların ortalama hipertansiyon süreleri 12.7 ± 8.8 yıl idi. Hastaların kan ve idrar tetkiklerinin ortalamaları Tablo 1 de görülmektedir. Göze çarpan sonuçlar ise açlık kan şekerlerlerinin regüle olmaması, kreatin seviyelerinin yükselmiş ve albuminüri miktarının aşikar olduğudur. Tablo:1 Laboratuvar sonuçları PARAMETRELER ORTALAMA±SD PARAMETRELER ORTALAMA±SD AÇLIK KAN ŞEKERİ (mg/dl) 164.7±59.5 TOTAL KOL.(mg/dl) 179.8±39.7 HbA 1C (%) 7.4±1.8 AST (U/L) 24.4±19.5 KREATİNİN (mg/dl) 2.5±2.4 ALT (U/L) 29.8±31.5 ÜRİK ASİT (mg/dl) 4.8±2.3 CRP(mg/dl) 6.4±6.6 SODYUM (meq/l) 138.5±6.4 HEMOGLOBİN (g/dl) 13.2±1.6 POTASYUM (mmol/dl) 4.7±0.8 PLT(bin/uL) 274.8±77.2 KALSİYUM (mg/dl) 9.3±0.6 MCV (fl) 88.1±5.7 FOSFOR(mg/dl) 3.8±0.8 MPV(%) 9.7±8.5 LDL (mg/dl) 117.5±48.8 ALB/24 (mg/dl) 552.4±955.5 TG (mg/dl) 164.4±82.5l PROT/24 (mg/dl) 929.3±1340.4

4 Hastalar ürik asit dağılımlarına göre en düşük %25, % ve üzere gruplandı %75 ten yüksek olmak Grup 1 :Ürik Asit 3.5mg/dl Grup 2: Ürik Asit mg/dl Grup 3: Ürik Asit 6.5 mg/dl Ürik asit seviyelerine göre gruplandırdığımız hastaların demografik verileri Tablo 2 de görülmektedir. Ürik asit ile sadece diyabet süresi anlamlılık göstermektedir. Tablo 2: Ürik asit grupları ve demografik veriler PARAMETRELER GRUP 1 GRUP 2 GRUP 3 Cinsiyet K/E 10/11 21/21 11/9 Yaş (Yıl) 64.0± ± ±10.2 Hipertasiyon Süresi (Yıl) 13.5± ± ±11.4 Diyabet Süresi (Yıl) 9.8± ± ±10.6 Ürik asit seviyelerine göre gruplandırdığımız hastaların laboratuar sonuçları Tablo 3 te görülmektedir. Tablo 3: Laboratuvar sonuçlarının ürik asit gruplarına göre dağılımı LABORATUVAR GRUP 1 GRUP 2 GRUP 3 PARAMETRELERİ n=21 n=42 n=20 ÜRİK ASİT (mg/dl) 1.7± ± ±1.3 AÇLIK KAN ŞEKERİ (mg/dl) 161.2± ± ±37.6 HbA 1C (%) 7.6± ± ±1.0 KREATİNİN (mg/dl) 1.5± ± ±1.9 SODYUM (meq/l) 135.9± ± ±2.8 POTASYUM (mmol/dl) 4.5± ± ±0.5 KALSİYUM (mg/dl) 9.5± ± ±1.4

5 FOSFOR (mg/dl) 3.6± ± ±0.5 LDL (mg/dl) 122.7± ± ±75.8 TG (mg/dl) 180.2± ± ±60.7 TOTAL KOL.(mg/dl) 177.3± ± ±41.3 AST (U/L) 26.2± ± ±25.7 ALT (U/L) 30.4± ± ±5.6 CRP (mg/dl) 7.3± ± ±6.1 HB (g/dl) 138± ± ±1.5 PLT (bin/ul) 258.0± ± ±84.9 MCV (fl) 87.1± ± ±5.0 MPV (%) 12.3± ± ±1.8 RDW (%) 15.8± ± ±6.5 ALB/24 (mg/dl) 184.7± ± ±328.5 PROT/24 (mg/dl) 541.8± ± ±755.7 Ürik asit seviyelerine göre gruplandırdığımız hastaların anlamlılık gösteren laboratuar sonuçları Tablo 4 te görülmektedir. Ürik asit gruplarının bazıları ile ile Hemoglobin, ALT, kreatinin, kalsiyum ve albuminüri değerleri anlamlılık göstermiştir. Tablo 4: Ürik asit gruplarının birbirleri arasındaki anlamlılıkları GRUP 1 GRUP2 GRUP3 ÜA <ÜA<6.5 ÜA 6.5 PARAMETRELER N=21 N=42 N=20 p DEĞERİ Hb (g/dl) 13.8± ± ±1.5 *ns / **0.006 / ALT (U/L) 30.4± ± ±5.6 *ns / **ns / Kreatinin (mg/dl) 1.5± ± ±1.9 *0.00 / **ns / Kalsiyum (mg/dl) 9.5± ± ±1.4 *0.02 / **ns / Albuminüri (mg/dl) 184.7± ± ±382.5 *ns / **0.00 / +0.04

6 mikalb24 *Grup 1-2 arası **Grup 2-3 arası +Grup 1-3 arası Grafik 1: Ürik asit düzeylerine bağlı albuminüri değişimi Grafik 2: Ürik asit düzeyleri ve mikroalbüminüri arasındaki ilişki 6000, , , , , ,00 R Sq Quadratic =0,347 0,00 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 üa

7 Tablo 5: Albuminüriye bağlı ürik asit değişimi GRUP 1 GRUP2 GRUP3 PARAMETRELER MA 30 N=33 30<MA<300 N=30 MA 300 N=20 p DEĞERİ Ürik Asit (mg/dl) 4.0±1,6 5.3± ± Grafik 3: Albuminüriye bağlı ürik asit değişimi Tartışma Bulgularımızı değerlendirdiğimizde; Mikroalbuminürisi olan hastalarda ürik asit seviyelerinin yüksek olduğunu tespit ettik. Ürik asit düzeyindeki yüksekliğin tip 2 DM li hastalarda mikroalbuminüri riskini artırabilen faktörlerden biri olduğunu, dolayısıyla vasküler hasara gidişin prediktörü olabileceğini düşündük. Literatüre baktığımızda ürik asit yüksekliğinin mikroalbuminüri ile ilişkisi tam olarak gösterilememiştir. Diyabette ürik asit düzeylerinin arttığını rapor eden araştırıcılar bunun ya üretimin artmasından veya atılımın azalmasından kaynaklanabileceğini, ancak mekanizmanın tam olarak açık olmadığını belirtmektedirler(13). Ürik asidin normal düzeylerde toksik reaktanları temizlediği ve oksidatif strese karşı koruyucu olduğu rapor edilmektedir(14). Ancak normal düzeylerden 1/3 kat veya daha fazla artacak olursa bir prooksidan olarak rol oynadığı rapor edilmektedir(15).

8 Ürik asit yüksekliği olan hastaların serum kreatinin düzeylerinde de anlamlı bir artış olduğunu saptadık. Bu nedenle ürik asidin böbrek fonksiyonlarındaki bozulmayla ilişkili olabileceğini düşündük. Ürik asit yüksekliğinde hemoglobin düzeylerinin azalması diğer bulgularımızı destekler nitelikteydi. Hemoglobin düzeyleri, böbrek bozukluğu derecesi arttıkça giderek azalmaktadır(16). Böbrekler hasara uğradıkça, eritropoetin üretme kabiliyetlerini kaybederler ve bu durum, renal anemiye neden olur(17). Renal anemi, diyabetli hastalarda daha da erken ortaya çıkmaktadır(17). Sonuç olarak: Çalışmamızda ürik asidin mikroalbuminüri için bir belirteç olabileceği düşüncesini destekleyen sonuçlar elde ettik Ürik asit yüksekliğine, tedaviyle müdahale edilmesinin; mikroalbuminüri, diyabetik nefropati ve son dönem böbrek yetmezliğine gidişi engellemede etkili olup olmayacağına dair çalışmalar yetersiz görünmektedir. Bu nedenle bu konuyla ilgili daha geniş kapsamlı, iyi dizayn edilmiş, vaka sayısı fazla olan çalışmalara ihtiyaç vardır. Kaynaklar 1) Memişoğulları R, Taysi S, Bakan E, Çapoğlu İ. (2003) Antioxidant status and lipid peroxidation in type 2 diabetes mellitus. Cell Biochem Funct. 21: ) Memişoğulları R. (2005) Diabette Serbest Radikallerin Rolü ve Antioksidanların Etkisi. Düzce Tıp Fakültesi Dergisi 3: ) Satman I, Yilmaz T, Sengul A, Salman S, Salman F, Uygur S, Bastar I, Tutuncu Y, Sargin M, Dinccag N, Karsidag K, Kalaca S, Ozcan C, King H. (2002) Populationbased study of diabetes and risk characteristics in Turkey: results of the turkish diabetes epidemiology study (TURDEP). Diabetes Care. 25: ) American Diabetes Association National diabetes fact sheet statistics.isp 5) Gotoh M, Li C, Yatoh M, Iguchi A, Hirooka M. (2005) Serum Uric Acıd Concentrations in Type 2 Diabetes: Its Significant Relationship to Serum 1,5-Anhydroglucitol Concentrations. Endocr Regul. 39: ) Tuomilehto J, Zimmet P, Wolf E, Taylor R, Ram P, King H. (1988) Plasma uric acid level and its association with diabetes mellitus and some biologic parameters in a biracial population of Fiji. Am J Epidemiol. 127:

9 7) Nan H, Dong Y, Gao W, Tuomilehto J, Qiao Q. (2007) Diabetes associated with a low serum uric acid level in a general Chinese population. Diabetes Res Clin Pract. 76: ) Goldbourt U, Medalie J, Herman J, Neufeld H. (1980) Serum uric acid: correlation with biochemical, anthropometric, clinical and behavioral parameters in 10,000 Israeli men. J Chron Dis. 33: ) Herman JB, Medalie JH, Goldbourt U. (1976) Diabetes, prediabetes and uricaemia. Diabetologia. 12: ) Madianov IV, Balabolkin MI, Markov DS, Markova TN. (2000) Main causes of hyperuricemia in diabetes mellitus. Ter Arkh. 72: ) Wun YT, Chan CS, Lui CS. (1999) Hyperuricaemia in Type 2 diabetes mellitus. Diabetes Nutr Metab. 12: ) Patterson R.A., Horsley E.T., Leake D.S.: Prooxidant and antioxidant properties of human serum ultrafiltrates toward LDL:important role of uric acid. J Lipid Res 2003; 44(3) : ) Nyyssonen K., Porkkala-Sarataho E., Kaikkonen J., Salonen JT.: Ascorbate and urate are the strongest determinants of plasma antioxidative capacity and serum lipid resistance to oxidation in Finnish men. Atherosclerosis 1997, 130(1 2): ) Naghavi M., John R., Naguib S., Siadaty MS., Grasu R., Kurian KC., van Winkle WB.,Soller B., Litovsky S., Madjid M., Willerson JT., Casscells W.: ph Heterogeneity of human and rabbit atherosclerotic plaques; a new insight into detection of vulnerable plaque. Atherosclerosis 2002; 164(1): ) Yildirim A, Altinkaynak K, Aksoy H, Sahin YN, Akcay F. (2004) Plasma xanthine oxidase, superoxide dismutase and glutathione peroxidase activities and uric acid levels in severe and mild pre-eclampsia. Cell Biochem Funct. 22: ) Nagahama K, Inoue T, Isekı K, Touma T, Kınjo K, Ohya Y, Takıshıta S. (2004) Hyperuricemia as a Predictor of Hypertension in a Screened Cohort in Okinawa, Japan. Hypertens Res. 27: ) Gerber Y, Tanne D, Medalie JH, Goldbourt U. (2006) Serum uric acid and long-term mortality from stroke, coronary heart disease and all causes. European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation. 13:

Tip 2 Diyabetik Hastalarda Koroner Kalp Hastalığı ile İlişkili Faktörler

Tip 2 Diyabetik Hastalarda Koroner Kalp Hastalığı ile İlişkili Faktörler Tip 2 Diyabetik Hastalarda Koroner Kalp Hastalığı ile İlişkili Faktörler Aslıhan Aladağ, Meriç Ergene, Mine Koru, Mine Senem Yılmaz Danışman: Doç. Dr. Aslı Nar ÖZET Tip 2 diyabet ve koroner arter hastalığı

Detaylı

Poliklinikte Diyabet Hasta Takibi

Poliklinikte Diyabet Hasta Takibi Trakya Univ Tip Fak Derg 2010;27 Suppl 1:19-25 Derleme / Review Poliklinikte Diyabet Hasta Takibi The Follow-Up of Diabetic Patient in Polyclinic Betül UĞUR ALTUN Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI METABOLİK SENDROM LU HASTALARDA SERUM FETUİN-A ve SİSTATİN-C DÜZEYLERİ İLE MİKROALBÜMİNÜRİ DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Uzmanlık Tezi Dr. Bülent

Detaylı

Diyabet Bakım Profili ile Metabolik Kontrol Değișkenleri Arasındaki İlișki The Relation Between Diabetes Care Profile and Metabolic Control Variables

Diyabet Bakım Profili ile Metabolik Kontrol Değișkenleri Arasındaki İlișki The Relation Between Diabetes Care Profile and Metabolic Control Variables ARAȘTIRMA YAZISI / ORIGINAL ARTICLE Kafkas J Med Sci 2011; 1(2):57 63 doi: 10.5505/kjms.2011.41736 Diyabet Bakım Profili ile Metabolik Kontrol Değișkenleri Arasındaki İlișki The Relation Between Diabetes

Detaylı

ELAZIĞ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ENDOKRİNOLOJİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN TİP II DİABETLİ HASTALARIN HBA1C DÜZEYLERİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

ELAZIĞ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ENDOKRİNOLOJİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN TİP II DİABETLİ HASTALARIN HBA1C DÜZEYLERİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELAZIĞ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ENDOKRİNOLOJİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN TİP II DİABETLİ HASTALARIN HBA1C DÜZEYLERİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER YÜKSEK LİSANS

Detaylı

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ İLE İNFLAMASYON VE AŞİKAR ATEROSKLEROZ ARASINDAKİ İLİŞKİ

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ İLE İNFLAMASYON VE AŞİKAR ATEROSKLEROZ ARASINDAKİ İLİŞKİ T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI NEFROLOJİ BİLİM DALI KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ İLE İNFLAMASYON VE AŞİKAR ATEROSKLEROZ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Detaylı

K.K.T.C. YAKIN DOĞU ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TĠP 2 DĠYABET HASTALARINDA OKSĠDATĠF STRES. ERDAL ġanlidağ BĠYOKĠMYA PROGRAMI

K.K.T.C. YAKIN DOĞU ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TĠP 2 DĠYABET HASTALARINDA OKSĠDATĠF STRES. ERDAL ġanlidağ BĠYOKĠMYA PROGRAMI K.K.T.C. YAKIN DOĞU ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TĠP 2 DĠYABET HASTALARINDA OKSĠDATĠF STRES ERDAL ġanlidağ BĠYOKĠMYA PROGRAMI YÜKSEK LĠSANS TEZĠ LEFKOġA-2014 K.K.T.C. YAKIN DOĞU ÜNĠVERSĠTESĠ

Detaylı

23-27 Nisan / April 2014 Rixos Sungate Hotel / Beldibi - Antalya, Turkey POSTER SUNUMLAR -175- www.diyabetkongresi2014.org

23-27 Nisan / April 2014 Rixos Sungate Hotel / Beldibi - Antalya, Turkey POSTER SUNUMLAR -175- www.diyabetkongresi2014.org -75- PS-0 DİYABETE DİRENÇLİ NOR FARELERİN PANKREAS VE KARACİĞERLERİNDE YÜKSEK GLUT EKSPRESYONU, DİYABETİK AJAN STREPTOZOTOSİNE KARŞI AŞIRI DUYARLILIK NEDENİDİR Sevim Kahraman, Gülsüm Özlem Elpek, Çiğdem

Detaylı

DİYABET POLİKLİNİĞİMİZDE İZLEDİĞİMİZ OLGULARDA LİPİD PARAMETRELERİNİN HEMOGLOBİN A1c VE HOMA-IR DEĞERLERİYLE İLİŞKİSİ

DİYABET POLİKLİNİĞİMİZDE İZLEDİĞİMİZ OLGULARDA LİPİD PARAMETRELERİNİN HEMOGLOBİN A1c VE HOMA-IR DEĞERLERİYLE İLİŞKİSİ T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Dahiliye Kliniği Klinik Şefi: Uzm. Dr. Füsun ERDENEN DİYABET POLİKLİNİĞİMİZDE İZLEDİĞİMİZ OLGULARDA LİPİD PARAMETRELERİNİN HEMOGLOBİN A1c

Detaylı

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON PROGRAMI

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON PROGRAMI T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON PROGRAMI TİP II DİYABETLİ HASTALARDA AEROBİK VE DİRENÇLİ EGZERSİZLERDEN OLUŞAN EGZERSİZ EĞİTİM PROGRAMININ METABOLİK

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ 1 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ DİYABET TEDAVİSİNDE YENİ GELİŞMELER VE ANTİDİYABETİKLERİN KULLANIMLARI Hazırlayan Fatih CEYLAN Danışman Yrd. Doç. Dr. M. Orhan PÜSKÜLLÜ Farmasötik Kimya

Detaylı

YETİŞKİN DİYABETİK BİREYLERİN (19-65 yaş) BESLENME DURUMLARININ KAN BULGULARINA ETKİSİ

YETİŞKİN DİYABETİK BİREYLERİN (19-65 yaş) BESLENME DURUMLARININ KAN BULGULARINA ETKİSİ i Şevket DİREKTÖR K.K.T.C. YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BESLENME ve DİYETETİK DOKTORA YETİŞKİN DİYABETİK BİREYLERİN (19-65 yaş) BESLENME DURUMLARININ KAN BULGULARINA ETKİSİ Uzm. Dyt.

Detaylı

Tip 2 diyabetli asemptomatik hastalarda mikroalbüminüri ile sol ventrikül fonksiyonları ve sessiz miyokart iskemisi arasındaki ilişki

Tip 2 diyabetli asemptomatik hastalarda mikroalbüminüri ile sol ventrikül fonksiyonları ve sessiz miyokart iskemisi arasındaki ilişki Türk Kardiyol Dern Arş - Arch Turk Soc Cardiol 2009;37(2):91-97 91 Tip 2 diyabetli asemptomatik hastalarda mikroalbüminüri ile sol ventrikül fonksiyonları ve sessiz miyokart iskemisi arasındaki ilişki

Detaylı

Stabil Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında İnflamatuar Belirteçler ve Hastalık Ağırlığı ile Karotis Arter İntima-Media Kalınlığının İlişkisi

Stabil Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında İnflamatuar Belirteçler ve Hastalık Ağırlığı ile Karotis Arter İntima-Media Kalınlığının İlişkisi ARAŞTIRMA YAZISI Göğüs Hastalıkları Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Cilt: 2 Sayı: 3 Temmuz 2011 Stabil Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında İnflamatuar Belirteçler ve Hastalık Ağırlığı

Detaylı

Mehmet Zorlu 1, Ayşen Helvacı 1, Muharrem Kıskaç 1, Servet Yolbaş 1, Cüneyt Ardıç 2, Mustafa Oran 3, Mine Adaş 1

Mehmet Zorlu 1, Ayşen Helvacı 1, Muharrem Kıskaç 1, Servet Yolbaş 1, Cüneyt Ardıç 2, Mustafa Oran 3, Mine Adaş 1 140 Dicle Tıp Dergisi / Dicle Medical M. Zorlu Journal ve ark. Tip 2 diyabet ve sessiz miyokard iskemisi Cilt / Vol 37, No 2, 140-144 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Tip 2 diyabetes mellituslu hastalarda

Detaylı

OBEZİTE TANI ve TEDAVİ KILAVUZU

OBEZİTE TANI ve TEDAVİ KILAVUZU OBEZİTE TANI ve TEDAVİ KILAVUZU TEMD Obezite, Dislipidemi, Hipertansiyon Çalışma Grubu tarafından hazırlanmıştır. 2015 - ANKARA OBEZİTE TANI ve TEDAVİ KILAVUZU Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ TIP 2 DİYABETLİ HASTALARA VERİLEN BESLENME EĞİTİMİNİN BESLENME BİLGİ VE ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Mahsa MALEK EV EKONOMİSİ (BESLENME

Detaylı

TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER DR. EVRİM ARSLAN TIPTA UZMANLIK TEZİ DİYARBAKIR 2011 I II T.C.

Detaylı

Şehirli ve arkadaşları (8) hayvanlar üzerinde yaptıkları çalışmada alfa lipoik asitin renal iskemik reperfüzyona bağlı gelişen biyokimyasal

Şehirli ve arkadaşları (8) hayvanlar üzerinde yaptıkları çalışmada alfa lipoik asitin renal iskemik reperfüzyona bağlı gelişen biyokimyasal 1. GĐRĐŞ VE AMAÇ Kontrast madde nefropatisi (KMN), kontrast madde kullanımını takiben gelişen, insidansı hasta populasyonunun taşıdığı risk faktörlerine, kullanılan kontrast maddenin fiziksel ve kimyasal

Detaylı

TİP 2 DİYABET ve DOCA-TUZ HİPERTANSİF SIÇANLARDA APELİNİN ETKİLERİ. Raziye KURŞUNLUOĞLU AKCILAR

TİP 2 DİYABET ve DOCA-TUZ HİPERTANSİF SIÇANLARDA APELİNİN ETKİLERİ. Raziye KURŞUNLUOĞLU AKCILAR TİP 2 DİYABET ve DOCA-TUZ HİPERTANSİF SIÇANLARDA APELİNİN ETKİLERİ Raziye KURŞUNLUOĞLU AKCILAR Mart DENİZLİ - 2012 ii iii TİP 2 DİYABET ve DOCA-TUZ HİPERTANSİF SIÇANLARDA APELİNİN ETKİLERİ Pamukkale Üniversitesi

Detaylı

ORUCUN TİP 2 DİABETES MELLİTUS LU HASTALARDA METABOLİK PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİ

ORUCUN TİP 2 DİABETES MELLİTUS LU HASTALARDA METABOLİK PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİ T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BESLENME VE DİYETETİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ORUCUN TİP 2 DİABETES MELLİTUS LU HASTALARDA METABOLİK PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİ Diyetisyen Fatma

Detaylı

T.C BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ

T.C BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ T.C BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ EVRE 2 DİYASTOLİK FONKSİYON BOZUKLUĞU OLAN MEDİKAL TEDAVİ ALAN HASTALARDA DİYET TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI YÜKSEK

Detaylı

OBEZ VE FAZLA KİLOLU BİREYLERDE ÜRİK ASİT VE GAMMA GLUTAMİL TRANSFERAZ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

OBEZ VE FAZLA KİLOLU BİREYLERDE ÜRİK ASİT VE GAMMA GLUTAMİL TRANSFERAZ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ OBEZ VE FAZLA KİLOLU BİREYLERDE ÜRİK ASİT VE GAMMA GLUTAMİL TRANSFERAZ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluation of Uric Acid and Gamma Glutamyl Transferase Levels in Obese and Overweight Subjects Gülali

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI NEFROLOJİ BİLİM DALI

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI NEFROLOJİ BİLİM DALI T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI NEFROLOJİ BİLİM DALI YENİ TANI ALMIŞ EVRE V KRONİK BÖBREK HASTALARINDA VOLÜM YÜKÜ BELİRTEÇLERİNİN KARŞILAŞTIRMASI YAN DAL UZMANLIK TEZİ

Detaylı

KARDİYOEMBOLİK OLMAYAN İSKEMİK İNMELİ HASTALARDA METABOLİK SENDROMUN İNME REKÜRRENSİ VE PROGNOZU ÜSTÜNE OLAN ETKİLERİ

KARDİYOEMBOLİK OLMAYAN İSKEMİK İNMELİ HASTALARDA METABOLİK SENDROMUN İNME REKÜRRENSİ VE PROGNOZU ÜSTÜNE OLAN ETKİLERİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Prof. Dr. Yahya ÇELİK KARDİYOEMBOLİK OLMAYAN İSKEMİK İNMELİ HASTALARDA METABOLİK SENDROMUN İNME REKÜRRENSİ VE PROGNOZU ÜSTÜNE

Detaylı

Kararlı Koroner Arter Hastalığının Düşük Serum Fetuin-A Düzeyi ve Yüksek Serum Tip 1 Kollajenin C- Terminal Ucu Telopeptidi Düzeyi ile İlişkisi

Kararlı Koroner Arter Hastalığının Düşük Serum Fetuin-A Düzeyi ve Yüksek Serum Tip 1 Kollajenin C- Terminal Ucu Telopeptidi Düzeyi ile İlişkisi Klinik Araştırma MN Kardiyoloji 22/2015 Kararlı Koroner Arter Hastalığının Düşük Serum FetuinA Düzeyi ve Yüksek Serum Tip 1 Kollajenin C Terminal Ucu Telopeptidi Düzeyi ile İlişkisi Dr. Bülent DEMİR*,

Detaylı

Kalp hastalıklarında diyabet yönetimi

Kalp hastalıklarında diyabet yönetimi 238 Derleme Review Kalp hastalıklarında diyabet yönetimi Management of diabetes in cardiac diseases Serhat Işık, Tuncay Delibaşı, Dilek Berker, Yusuf Aydın, Serdar Güler Ankara Numune Eğitim ve Araştırma

Detaylı

Diyabetli Birey Nasıl İzlenmelidir? How Person With Diabetes Should Be Monitored?

Diyabetli Birey Nasıl İzlenmelidir? How Person With Diabetes Should Be Monitored? How Person With Diabetes Should Be Monitored? Prof. Dr. Nermin OLGUN, Yrd. Doç. Dr. Hayat YALIN, Uzm. Hem. Hülya Gülyüz DEMİR Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, İstanbul

Detaylı

ACİL DAHİLİYE POLİKLİNİĞİ NE BAŞVURAN HİPERTANSİF HASTALARDA SPOT İDRARDA MİKROALBUMİNÜRİ DÜZEYİ İNCELENMESİ

ACİL DAHİLİYE POLİKLİNİĞİ NE BAŞVURAN HİPERTANSİF HASTALARDA SPOT İDRARDA MİKROALBUMİNÜRİ DÜZEYİ İNCELENMESİ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI DR.SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ UZM.DR. SAMİ HATİPOĞLU ACİL DAHİLİYE POLİKLİNİĞİ NE BAŞVURAN HİPERTANSİF HASTALARDA SPOT İDRARDA MİKROALBUMİNÜRİ

Detaylı

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İNSÜLİN UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Hemşire Gülcan YAVUZ

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İNSÜLİN UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Hemşire Gülcan YAVUZ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İNSÜLİN UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Hemşire Gülcan

Detaylı