Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 ÜFLEME MAKÝNESÝ HONDA HHB25 KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI

2 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ Emniyet kurallarý Emniyet çýkartmalarý ve yerleri Parçalarýn tanýtýmý Kumandalar Çalýþtýrma öncesi kontroller Motorun çalýþtýrýlmasý Üfleyicinin kullanýlmasý Motorun durdurulmasý Bakým Depolama Arýza bulma Teknik özellikler Kit parçalarýnýn montajý

3 GÝRÝÞ HONDA üfleyiciyi tercih ettiðiniz için teþekkür ederiz. Bu el kitabý, HONDA üfleyicinin kullanma ve bakým bilgilerini içerir. Bu el kitabý, basýmý sýrasýndaki en son üretim bilgileri esas alýnarak hazýrlanmýþ olup HONDA / ANADOLU MOTOR ÜRETÝM VE PAZARLAMA A.Þ., hiçbir uyarýda bulunmadan ve hiçbir yükümlülük altýna girmeden herhangi bir zamanda gerekli gördüðü deðiþiklikleri yapma hakkýný saklý tutar. Bu el kitabýnýn hiçbir bölümü yazýlý izin alýnmadan yeniden basýlamaz ve çoðaltýlamaz. Bu el kitabý ürünün ayrýlmaz bir parçasý olarak düþünülmeli ve baþkasýna satýlmasý halinde ürün ile birlikte verilmelidir. HONDA üfleyici talimatlara uygun çalýþtýrýlmasý halinde uzun süre güvenilir ve etkin bir hizmet verecek þekilde tasarlanmýþtýr. Üfleyiciyi kullanmaya baþlamadan önce Kullanma ve Bakým El Kitabý'ný iyice okuyun ve anlayýn. Talimatlara uyulmamasý ciddi yaralanmalara ve hasara yol açabilir. Üfleyici yalnýzca bu el kitabýnda anlatýlan amaç için dizayn edilmiþ ve üretilmiþtir. Makinenin amaç dýþý kullanýmýndan ötürü doðabilecek zararlardan üretici firma sorumlu tutulamaz. Bu el kitabýnda belirtilen çalýþtýrma ve bakým iþlemleri dýþýnda üfleyicinin hiçbir parçasýna ve ayarlarýna dokunmayýn, makine üzerinde deðiþiklik yapmaya çalýþmayýn.yapýlacak deðiþiklikler kullanýcýya ve çevredekilere zarar verebilir ve makinenin performansýný ve ömrünü önemli ölçüde düþürebilir. Yetkili Servisler dýþýnda yapýlan müdahalelerden ve deðiþikliklerden doðacak hasar ve arýzalar garanti kapsamý dýþýnda tutulacaktýr. Üfleyici üzerindeki hiçbir muhafazayý, ikaz etiketini, kapaðý ya da baþka bir güvenlik elemanýný çýkarmayýn. Bunlar sizin güvenliðiniz için konulmuþtur. Üfleyicinin bakýmý müþterinin sorumluluðu altýndadýr. Bakýmsýzlýk veya yetkili olmayan kiþilerin yanlýþ müdahalesi nedeni ile meydana gelebilecek arýzalar garanti kapsamý dýþýnda tutulacaktýr. Kullanma ve Bakým El Kitabýnda belirtilen bakým iþlemlerinin titizlikle uygulanmasý gereklidir. El ktabýndaki bazý þekiller tiplere göre farklýlýklar gösterebilir. 2

4 Anadolu Motor/ HONDA Yetkili Servisleri HONDA üfleyiciniz için gerekli tüm bakým ve onarým hizmetlerini vermeye hazýrdýrlar.sorularýnýz ve karþýlaþtýðýnýz problemler için de Yetkili Servislerimiz size yardýmcý olacaklardýr. Anadolu Motor Yetkili Servislerini el kitabýnýzýn arkasýndaki listede bulabilirsiniz. Garanti kapsamý içindeki hizmetler için ürün satýn alýndýðýnda ürünle birlikte verilen Garanti Belgesi ibraz edilmelidir. Garanti Belgesi olmaksýzýn talep edilecek hizmetler garanti dýþý olarak deðerlendirilecek ve ücreti karþýlýðý verileceklerdir. GÝRÝÞ Ürünün kullaným ömrü 10 yýldýr. El kitabýnda göreceðiniz aþaðýdaki uyarý baþlýklarýna ve altlarýndaki açýklamalara dikkat edin. TEHLÝKE! : "Talimatlara uyulmaz ise maddi hasarlara, ciddi yaralanmalara hatta ölüme yol açýlacaktýr" demektir. UYARI! DÝKKAT! NOT : "Talimatlara uyulmaz ise maddi hasarlara, ciddi yaralanmalara hatta ölüme yol açýlabilir" demektir. : "Talimatlara uyulmaz ise maddi hasarlara ve yaralanmalara yol açýlabilir" demektir. : Ürünün verimli þekilde çalýþtýrýlmasý için yararlý bilgiler verilir. 3

5 1. EMNÝYET KURALLARI Kendi güvenliðiniz, baþkalarýnýn güvenliði ve makinenizin hasar görmemesi için aþaðýda belirtilen hususlara titizlikle uyun. Kullanýcýnýn sorumluluðu Satýn almýþ olduðunuz HONDA üfleyici, talimatlara uygun olarak kullanýldýðý taktirde size güvenli hizmet sunacak þekilde tasarlanmýþtýr. Üfleyiciyi çalýþtýrmadan önce üfleyici ile birlikte verilen Kullanma ve Bakým El Kitabýný dikkatli bir þekilde okuyun ve anlayýn. Yanlýþ bir kullaným sonucunda yaralanabilir veya makineye ve çevrenize hasar verebilirsiniz. Emniyetli çalýþmayý saðlamak ; HONDA üfleyiciyi kullanmaya baþlamadan önce Kullanma ve Bakým El Kitabýný okuyun. Motoru çalýþtýrmadan önce muhakkak bir ön kontrol yapýn. Üfleyicide herhangi bir hasar veya gevþek parça (cývata,somun,vida vs) olmadýðýndan emin olun. Üfleyicinin amacýna uygun olmayan iþlerde ve gerekli bakýmlarý yapýlmadan kullanýldýðý taktirde potansiyel bir tehlike kaynaðý olacaðýný unutmayýn. Acil durumda makinenin nasýl durdurulacaðýný bilin. Kumanda ve kontrol donanýmýnýn nasýl çalýþtýðýný iyice anlayýn.gerekli bilgileri ve deneyimi olmayan kiþilerin ve çocuklarýn makineyi kullanmasýna izin vermeyin. Çevrede insanlar, özellikle çocuklar veya evcil hayvanlar varken üfleyiciyi çalýþtýrmayýn. Kiþi yorgun, veya refleks ve dengelerini etkileyecek maddelerin etkisi altýnda ise asla makineyi kullanmamalýdýr. HONDA üfleyici Avrupa'da geçerli emniyet regülasyonlarýna uygun olarak üretilmiþtir.makine üzerinde deðiþiklik yapmayýn, emniyet tertibatlarýný sökmeyin veya kullanýlamaz hale getirmeyin. Üfleyicinin kullanýmýndan ötürü 3cü þahýslara ve eþyalara gelebilecek zararlardan üfleyicinin kullanýcýsý sorumludur. 4

6 1. EMNÝYET KURALLARI Üfleyici ile çalýþýlýrken uzun kollu elbise ve uzun pantalon giyilmeli ve koruyucu ekipman takýlmalýdýr. Elbiselerin sarkan parçalarý (atký, kravat, kolye vs) ve uzun saçlar üfleyicinin döner parçalarýna takýlarak ciddi yaralanmalara yol açabilirler. Koruyucu ekipman : Koruyucu gözlük : Gözleri etrafa saçýlan toz ve parçacýklardan korur Kask: Baþý dallardan ve düþebilecek parçalardan korur Yüz maskesi : Yüzü etrafa saçýlan parçalardan korur Kulaklýklar : Gürültüye karþý korur Eldive : Elleri korur Koruyucu ayakkabý : Kaymayan tabanlý ve uçuþan parçalardan ayaðý koruyacak þekilde olmalýdýr. Yaprak üfleme makinesi çýplak ayakla veya sandalet açýk ayakkabýlarla kullanýlmamalýdýr. Toz maskesi : Tozdan ve polenlerden korunmak için, özellikle polen alerjiniz varsa, toz maskesi kullanmalýsýnýz. Üfleyiciyi gece veya görüþ mesafesinin kýsýtlý olduðu durumlarda kullanmayýn. 5

7 1. EMNÝYET KURALLARI Üfleyiciyi kullanýrken koþmayýn, normal þekilde ve saðlam adýmlar atarak yürüyün. Eðimli arazilerde üfleyiciyi kullanmayýn. Kayýp düþebilirsiniz. Þu durumlarda üfleyiciyidurdurun ve buji baþlýðýný çýkarýn: - Üfleyicide herhangi bir iþleme giriþmeden önce - Üfleyiciyi kontrole veya temizlemeye baþlamadan önce - Yabancý bir maddeye çarptýktan sonra. Üfleyiciyi iyice kontrol edip gerekli onarýmlarý yapmadan motoru çalýþtýrmayýn. - Üfleyici anormal þekilde titremeye baþladýðýnda. Titremenin kaynaðýný araþtýrýn ve gerekli müdahaleyi yapmadan makineyi çalýþtýrmayýn. Þu durumlarda üfleyiciyi durdurun: - Üfleyicinin yanýndan uzaklaþacak iseniz - Yakýt doldurmadan önce - Üfleyici aniden anormal þekilde titremeye baþladýðýnda. Ani vibrasyon dönen parçalarda bir hasar olduuðu veya baðlantýlarýn gevþediði durumlarda ortaya çýkar. Problemin nedenini araþtýrýn ve gerekli onarým yapýlmadan motoru çalýþtýrmayýn. Gaz levyesi kapatýlarak motor ralanti devrine getirildiðinde üfleyici kýsmýn dönmemesi gerekir. Gaz tam kapanýp motor ralanti devrinde çalýþýrken üfleyici kýsým dönüyorsa Yetkili Serviste ralanti ayarýnýn yaptýrýlmasý gerekir. Üfleyicinin tam verimle çalýþabilmesi için bakým iþlemlerinin düzgün olarak yapýlmasý gerekir. Üfleyici aþýnmýþ veya hasar görmüþ parçalarla çalýþtýrýlmamalýdýr. Her zaman orijinal Honda yedek parçasý kullanýlmalýdýr. Üretici spesifikasyonlaruýna uygun olmayan taklit parçalar makinenin performansýný düþürmekten öte ömrünü kýsaltmakta ve kazalara neden olabilmektedirler. Üfleyicinin uzunu süre çalýþtýrýlmasý sonucu vibrasyon ve hava akýmý nedeniyle kol ve bileklerde uyuþma hissi ve sakatlýklar ortaya çýkabilir. Bu nedenle uygun elbise ve koruyucu ekipman kullanmanýn yanýsýra dinlenme molalarý vererek çalýþýn. Çalýþýrken sigara içmeyin. 6

8 Çocuklarýn emniyeti : Üfleyici çalýþtýrýlýrken çocuklar uzakta tutulmalý ve sürekli olarak kontrol edilmelidirler. Çucuklar meraklý olduklarýndan sizden habersiz olarak üfleyicinin çalýþma alanýna girerler. Çocuklarýn, yanlarýnda bir yetiþkin olsa da, üfleyiciyi çalýþtýrmalarýna asla izin verilmemelidir. 1. EMNÝYET KURALLARI Yangýn ve yanma tehlikesi : Benzin son derece yanýcý bir maddedir. Benzin buharý patlayýcýdýr. Benzinle uðraþýrken çok dikkatli olun. Benzini, bu iþ için üretilmiþ özel yakýt depolarýnda saklayýn Yakýt, yutulmasý halinde zararlý ve öldürücüdür. Yakýt deposunu çocuklarýn ulaþabileceði yerlerden uzak tutun. Yakýt ikmali sýrasýnda motoru mutlaka durdurun ve sigara içmeyin. Yakýt doldurma iþleminin bitmesinden sonra yakýt depo kapaðýnýn tam kapalý olduðundan emin olun. Yakýt tankýný aðzýna kadar doldurmayýn. Genleþme ve sarsýlma sonucu yakýt kapak çevresinden sýzabilir. Yakýt ikmali sýrasýnda üfleyici üzerine veya yere yakýt dökülmüþse yakýtý iyice temizleyip kurulayýn. Üfleyiciyi, yakýt ikmalini yaptýðýnýz noktanýn en az 3 metre uzaðýnda çalýþtýrýn. Üfleyiciyi, yakýt deposunda benzin varken bir ýsý kaynaðýnýn yakýnýnda veya kývýlcým / alev çýkabilecek bir yerde depolamayýn. Kullaným sýrasýnda üfleyici motorunun gövde ve egzoz sistemi ýsýnýr. Motor durdurulduktan belli bir süre sonra da motor ve aksam üzerindeki sýcaklýk devam eder. Sýcak kýsýmlara temas edilmesi yanma ve yaralanmalara sebep verebilir.üfleyicinin henüz sýcakken depolanmasý kuru yapraklarý vs tutuþturarak yangýna yol açabilir. 7

9 1. EMNÝYET KURALLARI Karbon monoksit zehirlenmesi tehlikesi Egzoz gazlarýnýn içinde renksiz, kokusuz ve zehirli bir gaz olan karbon monoksit bulunur. Egzoz gazýný solumak bilinç kaybýna ve ölüme sebep olabilir. Motorlu çapa makinesini kapalý veya yarý kapalý bir alanda çalýþtýrdýðýnýzda hava, egzoz gazý ile tehlikeli þekilde kirlenebilir. Egzoz gazýnýn birikmesini önlemek için yeterli havalandýrmayý saðlayýn. Üfleyicinin egzoz susturucusunun iyi durumda olduðunu kontrol edin. Bozuk / patlak susturucuyu deðiþtirin. Ýthalatçý firma: ANADOLU MOTOR ÜRETÝM VE PAZARLAMA A.Þ. 8

10 2. EMNÝYET ÇIKARTMALARI VE YERLERÝ Üfleyicinin çok dikkatli olarak kullanýlmasý gerekir. Bu nedenle makinenin çeþitli yerlerine kullaným ve alýnacak tedbirlerle ilgili çýkartmalar konulmuþtur. Bu çýkartmalar makinenin bir parçasý olup asla sökülmemelidir. Çýkartmalar düþtüðünde veya zarar görüp okunmaz hale geldiðinde yetkili bayi veya servislere baþvurularak yenileri istenmelidir. Üfleyicinin çalýþtýrýlmasý sýrasýnda çýkartmalardaki ikazlara titizlikle uyulmalýdýr. 9

11 2. EMNÝYET ÇIKARTMALARI VE YERLERÝ Honda üfleyici, talimatlara uygun olarak kullanýldýðý taktirde size güvenli hizmet sunacak þekilde tasarlanmýþtýr. Üfleyiciyi çalýþtýrmadan önce üfleyici ile birlikte verilen Kullanma ve Bakým El Kitabýný dikkatli bir þekilde okuyun ve anlayýn. Yanlýþ bir kullaným sonucunda yaralanabilir veya makineye ve çevrenize hasar verebilirsiniz. Egzoz gazlarýnýn içinde renksiz, kokusuz ve zehirli bir gaz olan karbon monoksit bulunur. Egzoz gazýný solumak bilinç kaybýna ve ölüme sebep olabilir. Motorlu çapa makinesini kapalý veya yarý kapalý bir alanda çalýþtýrdýðýnýzda hava, egzoz gazý ile tehlikeli þekilde kirlenebilir. Egzoz gazýnýn birikmesini önlemek için yeterli havalandýrmayý saðlayýn. Üfleyiciyi asla evin içinde, garajda veya açýk pencerelerin yakýnýnda çalýþtýrmayýn Ýnsanlarý ve evcil hayvanlarý üfleyicinin çalýþma bölgesinden uzak tutun. Üfleyicinin etrafa saçtýðý toz ve katý parçacýklarýn (küçük taþlar, yeller, dal parçalarý vs) gözlerinize ve vücudunuza zarar vermemesi için koruyucu gözlük takýn, koruyucu elbise giyin. Benzin son derece yanýcý bir maddedi. Benzin buharý patlayýcýdýr. Yakýt ikmali yapmadan önce motoru durdurun ve soðumasýný bekleyin. 10

12 2. EMNÝYET ÇIKARTMALARI VE YERLERÝ Gürültü seviyesi etiketleri : GÜRÜLTÜ SEVÝYESÝ ETÝKETÝ (UT TÝPÝ) GÜRÜLTÜ SEVÝYESÝ ETÝKETÝ (ET TÝPÝ) 11

13 2. EMNÝYET ÇIKARTMALARI VE YERLERÝ CE iþareti : 1. Model 2. Üretim yýlý 3. Üretici adý ve adresi 4. Avrupa satýþ merkezi 12

14 2. EMNÝYET ÇIKARTMALARI VE YERLERÝ Ürün seri numarasý : Ýlerde kullanabilmeniz için ürün seri numarasýný aþaðýdaki kýsma yazýn. Garanti, bakým ve yedek parça sorunlarýnýz için bu numarayý muhakkak bildirin. Makinenizin çalýnmasý halinde de seri numarasýnýn verilmesi yasal iþlemleri kolaylaþtýracaktýr. ÞASÝ SERÝ NUMARASI MOTOR SERÝ NUMARASI ÞASÝ SERÝ NO :... MOTOR SERÝ NO :... 13

15 3. PARÇALARIN TANITIMI 14

16 3. PARÇALARIN TANITIMI 15

17 4. KUMANDALAR Kontak anahtarý : Kontak anahtarý motorun ateþleme devresine kumanda eder. Motorun çalýþabilmesi için kontak anahtarýnýn ON=Açýk konumda olmasý gerekir. Kontak anahtarý OFF=Kapalý konuma getirildiðinde motor durur. 16

18 4. KUMANDALAR Ýlk hareket mekanizmasý (Otomatik ip sarýcý): Baþlatma pompasý : Çalýþtýrma ipi, tutamaðýndan tutulup çekilerek motora çalýþmasý için gerekli ilk hareket verilir. Yakýtýn alttaki depodan yukardaki karbüratöre gelmesi için baþlangýçta motoru çalýþtýrmak için elle pompalama yapmak gerekir. 17

19 4. KUMANDALAR Jigle kolu : Gaz mandalý : Jigle kolu karbüratördeki jigle kelebeðine kumanda eder. KAPALI konumda soðuk motorun ilk çalýþmasý için zengin karýþým saðlanýr. Gaz mandalý motor hýzýna kumanda eder. Üfleyiciyi devreye sokmak için gaz mandalý kullanýlýr. AÇIK konumda, motor çalýþtýktan sonra motora doðru hava-yakýt karýþýmýnýn gitmesi saðlanýr. Sýcak motorun yeniden çalýþtýrýlmasý sýrasýnda da jigle AÇIK konumda olmalýdýr. 18

20 4. KUMANDALAR Gaz kontrol levyesi : Gaz mandalý sýkýlý konumda üfleyici yüksek hýzda çalýþýrken gaz kontrol levyesi FAST=HIZLI konuma getirildiðinde, mandala basýp yorulmaya gerek kalmaksýzýn üfleyici yüksek hýzda çalýþmaya devam eder. Gaz kontrol levyesi SLOW = YAVAÞ konuma getirildiðinde üfleyici düþük hýzda çalýþýr. 19

21 5. ÇALIÞTIRMA ÖNCESÝ KONTROLLER Bu kontroller yapýlmadan önce üfleyici düz ve saðlam bir zemin üzerine yarleþtirilmeli, kontak kapatýlmalý ve motorun kazara çalýþmasý ihtimaline karþý buji baþlýðý çýkarýlmalýdýr. Motor yað seviyesi kontrolu 1. Üfleyiciyi yatay düz bir zemine yerleþtirin ve yað doldurma kapaðýný çýkarýn. 2. Yað seviyesini kontrol edin : yað doldurma boðazýnýn alt seviyesinde olmalýdýr. Yaðýn kirli ve bozuk olmadýðýný kontrol edin.. 3. Yað seviyesi düþükse yað doldurma boðazý seviyesine kadar tavsiye edilen yað ile tamamlayýn. Yað kirlenmiþ veya bozulmuþsa tüm yaðý deðiþtirin. 4. Yað doldurma kapaðýný yerine takýn. Üfleyici 10 saat sürekli çalýþýyorsa her 10 saatte bir yað seviyesini kontrol edin ve üst seviyeye tamamlayýn. DÝKKAT! : Motorun yetersiz miktarda yað ile çalýþtýrýlmasý motora ciddi zararlar verir. Genel uygulamalarda SAE10W-30 motor yaðý kullanýlmasýný tavsiye ederiz. Bu yað -5/+40oC sýcaklýklar için uygundur. DÝKKAT! : Deterjansýz yað veya 2-zamanlý motor yaðý kullanýlmasý motora ciddi zararlar verir. 20

22 5. ÇALIÞTIRMA ÖNCESÝ KONTROLLER Yakýt seviyesi kontrolu : Oktan sayýsý 91 (Pompa oktan sayýsý 86) veya daha yüksek kurþunsuz otomotiv tip benzin kullanýn. Benzin son derece yanýcý bir maddedir. Benzin buharý patlayabilir. Benzinle uðraþýrken çok dikkatli olun. Benzin doldurma iþlemini açýkta veya iyi havalandýrýlmýþ bir yerde yapýn. Çevrede alev, kývýlcým bulunmamasýna dikkat edin. Yakýt doldururken sigara içmeyin. Yakýt deposunu aþýrý doldurmayýn (depo boðazýnda yakýt olmamalýdýr). Yakýtý doldurduktan sonra depo kapaðýný sýkýca kapatýn. Etrafa yakýt dökmemeye dikkat edin. Yakýt dökülmüþse motorun üzerini ve zemini temizleyin ve yakýt buharý tam olarak daðýlmadan motoru çalýþtýrmayýn. BENZÝNÝ ÇOCUKLARIN ERÝÞEBÝLECEÐÝ YERLERDEN UZAK TUTUN. DÝKKAT! : Asla benzin-yað karýþýmý kullanmayýn. Benzin deposu içine yabancý madde, kir vs girmesine engel olun. Kirli veya 30 günden çok beklemiþ benzin veya benzinden baþka yakýtlar kullanmayýn. 21

23 5. ÇALIÞTIRMA ÖNCESÝ KONTROLLER Yakýt seviyesini þu þekilde kontrol edin : 1. Yakýt doldurma boðazýný düþey konume getirin depo kapaðýný açmadan dýþardan yakýt seviyesine bakýn. 2. Seviye düþükse yakýt depo kapaðýný, basýnçla yakýtýn dýþarý fýþkýrmasýný önlemek için, yavaþça açýn ve depoyu doldurun. Yakýt, belirtilen seviyeye kadar doldurulmalýdýr. 3. Yakýtý doldurduktan sonra yakýt depo kapaðýný sýkýca kapatýn. NOT : Yakýt sistemine zarar verdiklerinden normal benzin yerine baþka yakýtlarýn kullanýlmasý tavsiye edilmemektedir. DÝKKAT! : Þu yakýtlarý kullanmayýn : Kirli benzinler 30 günden daha fazla beklemiþ benzinler (Üfleyiciyi 30 günden daha uzun süre kullanmayacak iseniz yakýt deposunu ve karbüratörü boþaltýn) Alkol veya metanol katkýlý benzinler Yað ile / 2-zamanlý motor yaðý ile karýþtýrýlmýþ benzinler. Benzin deposu içine yabancý madde, kir vs girmesine engel olun. NOT : Uygun olmayan cins yakýtlarýn kullanýlmasý sonucu oluþacak performans düþüklüðü ve arýzalar garanti kapsamý dýþýnda tutulacaklardýr. 22

24 5. ÇALIÞTIRMA ÖNCESÝ KONTROLLER Hava filtresinin kontrolu : DÝKKAT! : Üfleyiciler tozlu ortamda çalýþtýklarýndan hava filtresinin temizlenmesi ve bakýmý büyük önem taþýmaktadýr. Motoru asla hava filtresi olmadan çalýþtýrmayýn; aksi takdirde motora girecek toz parçacýklarý silindir, piston ve segmanlarý çok kýsa sürede aþýndýracaklardýr. 23

25 5. ÇALIÞTIRMA ÖNCESÝ KONTROLLER Hava filtresinin durumunu kontrol etmek için þöyle yapýn : 1. Jigleyi tam kapalý konuma getirin. 2. Hava filtresi kapaðýnýn sað tarafýnda bulunan kulaklarý bastýrýn, kapaðý sol kulaklar çevresinde döndürerek yerinden çýkarýn. 3. Filtre elemanýnýn (sünger eleman) çýkarýp kontrol edin. Eleman kirli veya hasarlýysa "Hava filtresinin bakýmý" ile ilgili kýsma bakýn. 4. Filtre elemanýný ve kapaðý sökmenin tersi sýrada yerlerine takýn. Vidalarýn kontrolu : 1. Üfleyicide kendi diþini kendi açan vidalar kullanýlmýþtýr (Resimlerde gösterilen noktalarda). Vidalarýn sýkýlýðýný kontrol edin. Gerekiyorsa vidalarý sýkýn. 24

26 5. ÇALIÞTIRMA ÖNCESÝ KONTROLLER 2. Taþýma sapýnýn gevþek olup olmadýðýný kontrol edin, gerekiyorsa emniyetli bir þekilde sýkýþtýrýn. Sapýn lastik kaplamasýný kontrol edin, hasar görmüþse deðiþtirin. 25

27 6. MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI Egzoz gazlarýnýn içinde renksiz, kokusuz ve zehirli bir gaz olan karbon monoksit bulunur. Motoru kapalý bir yerde çalýþtýrmayýn, gerekli havalandýrmanýn saðlanmasýna dikkat edin. Motoru insanlardan, evcil hayvanlardan ve binalardan uzakta bir yerde çalýþtýrýn. Çalýþma bölgesinde engel olmamasýna dikkat edin. 1. Kontak anahtarýný ON=AÇIK konuma getirin. 2. Soðuk motoru çalýþtýrmak için jigle kolunu CLOSED = KAPALI konuma getirin. Motor sýcaksa yeniden çalýþtýrmak için jigleyi kullanmayýn. 26

28 6. MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI 3. Baþlatma pompasýna birkaç kez basarak benzinin þeffaf hortumdan geri döndüðünü görün. 4. Üfleyiciyi sapýndan sýkýca tutun. Çalýþtýrma ipinin tutamaðýný kavrayýp direnç hissedene kadar yavaþça sonra kuvvetle çekin. Tutamaðý yerine yavaþça býrakarak ipin geri sarýlmasýný saðlayýn. DÝKKAT!: Çalýþtýrma ipinin tutamaðýný aniden býrakarak yerine hýzla çarpmasýna müsaade etmeyin. Tutamaðý yavaþça býrakarak ipin sarýlmasýný saðlayýn. Ani býrakma halinde tutamak ve mekanizma parçalarý hasar görür. Motor çalýþýrken çalýþtýrma ipini çekmeyin. Çalýþtýrmadan önce üfleyiciyi saðlam bir zemine oturtun. Çalýþtýrma ipini çekmeden önce insan ve evcil hayvanlarýn yakýnda, özellikle arkanýzda olmamasýna dikkat edin. 27

29 6. MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI 5. Motoru çalýþtýrýrken jigleyi KAPALI konuma getirmiþseniz motor ýsýndýkça jigleyi normal (AÇIK) konumuna alýn. ÖNEMLÝ EMNÝYET TEDBÝRÝ Aþaðýdaki prosedürü uygulamadan önce kontak anahtarýný OFF=KAPALI konuma getirin. Bu þekilde motorun yüksek devirde çalýþmasý ve üfleyicinin yerinden hareket etmesini önlersiniz. Üfleyicinin yüksek hýzda çalýþarak yerinden hareket etmesi yaralanma ile sonuçlanacak kazalara yol açabilir. 1. Kontak anahtarýný OFF=KAPALI konuma alýn. 2. Jigle kolunu AÇIK konuma getirin. 3. Gaz levyesini tam gaz (HIZLI) konumuna getirin. 4. Çalýþtýrma ipinin tutamaðýný 5-6 kez çekin. 5. Bundan sonra jigleyi kullanmaksýzýn normal anlatýldýðý þekilde motoru çalýþtýrýn. Sýcakta yeniden çalýþtýrma : Motor yüksek çevre sýcaklýðýnda çalýþtýrýldýktan sonra durdurulmuþ ise ve kýsa süre sonra yeniden çalýþtýrýlmak isteniyorsa motor boðulmuþ olup ilk çekiþte çalýþmayabilir. Gerektiðinde þu þekilde hareket edilmelidir: 28

30 7. ÜFLEYÝCÝNÝN KULLANILMASI Üfleyiciyi kullanmaya baþlamadan önce bu el kitabýnda yer alan emniyet ile ilgili açýklamalarý iyice okuyup anlamýþ olmanýz gerekir. Üfleyicinin çalýþmasý sýrasýnda herhangi anormal bir ses,koku, titreþim vs hissettiðinizde motoru derhal durdurun ve Yetkili Servise baþvurun. Üfleyici borusununun ve nozulunun takýlmasý ve sökülmesi 1. Üfleyicinin çýkýþ portunda bulunan çýkýntýlarý üfleyici borusundaki oyuklarla hizalayýp boruyu üfleyici portuna doðru itin. Boruyu kilitlenene kadar ok yönünde çevirin. 2. Üfleyici borusunda bulunan çýkýntýlarý nozuldaki oyuklarla hizalayýn ve nozulu üfleyici borusuna doðru itin. Nozulu kilitlenene kadar ok yönünde çevirin. 3. Üfleyici borusu ve nozulun doðru konumlarýnda kilitlendiklerini ve gevþek olmadýklarýný kontrol edin. NOT : Üfleyici borusu ve nozulun sýký ve kilitlenmiþ olmasýna dikkat edin. Bir gevþeklik varsa üfleyiciyi kullanmayýn. Hasarlý üfleyici yaralanmalara ve çevreye zarar veren kazalara neden olabilir. 4. Sökme, takma iþleminin tersi sýrada yapýlýr. 29

31 7. ÜFLEYÝCÝNÝN KULLANILMASI Motoru, üfleyici borusu ve nozul takýlý olmadan çalýþtýrmayýn. Motor devir hýzý aþýrý düþer ve motor zarar görebilir. Üfleyicinin çalýþmasý sýrasýnda herhangi anormal bir ses,koku, titreþim vs hissettiðinizde motoru derhal durdurun ve Yetkili Servise baþvurun. Motorun çalýþtýrýlmasý Motoru, motor çalýþtýrma ile ilgili kýsýmda anlatýldýðý þekilde çalýþtýrýn. Üfleyici ile çalýþma 1. Motor çalýþýrken gaz mandalýný sýkarak motor devrini arttýrýn ve gaz kumanda kolunu FAST=HIZLI konuma alýn. 30

32 7. ÜFLEYÝCÝNÝN KULLANILMASI 2. Üfleyiciyi sað veya sol elinizde taþýyabilirsiniz. Üfleyiciyi saða-sola, yukarý-aþaðý hareket ettirerek kuru yapraklarý vs üfleyip bir yerde toplayabilirsiniz. DÝKKAT! : Üfleyiciyi sol elinizde taþýrken sýcak egzoz kýsmýnýn veya egzoz gazlarýnýn bacaðýnýzý yakmamasýna dikkat edin. Bu üfleyici tek elle çalýþtýrýlacak þekilde tasarlanmýþtýr. Ancak yandaki resimde görüldüðü üzere taþýma sapýndan tutulup alt kýsmýndan desteklenerek iki elle de kullanýlabilir. NOT : Motoru durdurmak için gaz kumanda levyesini SLOW=YAVAÞ konuma alýn, gaz mandalýný býrakýn ve kontak anahtarýný OFF=KAPALI konuma getirin. 31

33 7. ÜFLEYÝCÝNÝN KULLANILMASI Nozulun kullanýlmasý Bu üfleyici çeþitli temizleme iþlerinde yassý tip (fan tipi) nozul veya yuvarlak nozul (opsiyon) ile kullanýlacak þekilde tasarlanmýþtýr. Fan nozulu geniþ ve kuvvetli bir hava çýkýþý saðlar. Havanýn yönleneceði nokta bu tip nozulla hassas olarak ayarlanabilir. Düz satýhlardaki testere tozu, yaprak, kesilmiþ ot vs tam olarak temizlemek için bu nozul idealdir. Yuvarlak nozul (opsiyon) ise düzgün olmayan satýhlarýn (tarla, çimenlik vs) temizlenmesinde kullanýlýr. Üfleyicinin daha etkin kullanýlmasý : Üfleme süresini azaltmak için Temizlenecek döküntüleri/sürüntüleri önce týrmýk yardýmýyla biraraya toplayýn. Üflenen süprüntülerin etrafa saçýlmamasý için Döküntüler çok tozlu ise tozun bir kýsmýný satýhtan alýn. Nozulu temizlenecek yüzeye mümkün olduðu kadar yakýn tutun. Üfleme iþini dikkatle yapýn ve tozun insanlara, çocuklara, evcil hayvanlara, açýk pencerelere ve arabalara doðru uçmasýný önleyin. Döküntüleri komþunuzun arazisine üflemeyin. Üfleme yaptýktan sonra bölgeyi temizleyin. Gürültüyü minimumda tutmak için Üfleyiciyi yalnýz iþ günleri ve gündüz vakti çalýþtýrýn. Ýnsanlarýn uyuduðu veya dinlendiði zamanlar üfleyiciyi kullanmayýn. Ayný anda iki üfleyicinin kullanýlmamasýna dikkat edin. Ne kadar az üfleyici çalýþýrsa o kadar az gürültü çýkacaktýr. Üfleyiciyi iþi yapmak için gerekli olan en düþük hýzda çalýþtýrýn. Çalýþmaya baþlamadan önce üfleyicinin egzoz susturucusunu, hava giriþini ve hava filtresini kontrol edin. Bir teras veya giriþin su hortumu ile temizlenmesi gibi bu üfleyici çimen ve bahçelerdeki döküntüleri en etkili þekilde toplamak için tasarlanmýþtýr. 32

34 7. ÜFLEYÝCÝNÝN KULLANILMASI Nozul tipleri Resimlerde görüldüðü gibi farklý þekillerde iki tip nozul (çýkýþ aðýzý) bulunmaktadýr. 33

35 8. MOTORUN DURDURULMASI Acil bir durumda : Kontak anahtarýný OFF=KAPALI konuma getirin. Normal durdurma : 1. Gaz mandalýný býrakýn ve gaz kumanda levyesini SLOW=YAVAÞ konuma alýn. 2. Kontak anahtarýný OFF=KAPALI konuma getirin. 34

36 9. BAKIM Herhangi bir bakým iþlemine giriþmeden önce üfleyiciyi düz bir satýh üzerine yerleþtirin, motoru durdurun ve motorun kazaen çalýþmasýný önlemek için buji baþlýðýný çýkarýn. Gerekli takýmlar ve teknik bilgi/beceriye sahip deðilseniz üfleyicinin bakým iþlemlerini muhakkak Yetkikli Servislere yaptýrýn. Bakým ve tamirlerde muhakkak orijinal Honda yedek parçalarý kullanýn. Üretici spesifikasyonlarýna uygun olmayan taklit parçalar makinenin performansýný düþürmekten öte ömrünü kýsaltmakta ve kazalara neden olabilmektedirler. Honda HHB25 yüksek performansta çalýþmayý sürdürmesi ve uzun ömürlü olmasý için aþaðýdaki tabloda belirtilen periyodik bakým iþlemlerinin düzenli olarak yapýlmasý gerekir. 35

37 9. BAKIM 36

38 9. BAKIM NOT : (1) Tozlu çalýþma þartlarýnda daha sýk bakým yapýlmalýdýr. (2) Bu iþlemler Yetkili Servislerde yapýlmalýdýr. (3) Bakým zamanlarýný belirleyebilmek için çalýþma sürelerini kaydedin. Takýmlar : Üfleyici ile verilen takýmlar basit bakým ve onarýmlarý yapabilmenizi saðlar. Takýmlarý belirtilen yerde saklayýn. 37

39 9. BAKIM Motor yaðýnýn deðiþtirilmesi DÝKKAT! : Kullanýlmýþ motor yaðý, ciltle uzun süre temas etmesi halinde cilt kanserine neden olabilir. Bu nedenle kullanýlmýþ yað ile temas ettikten sonra ellerinizi sabunlu suyla yýkayýn. Kullanýlmýþ motor yaðýný çocuklarýn eriþebileceði yerlerden uzak tutun. NOT : Yaðýn hýzlý ve tam olarak boþalabilmesi için motor yaðý motor sýcakken deðiþtirilmelidir, ancak bu sýrada elinizin yanmamasý için motor çok sýcaksa biraz soðumasýný bekleyin. 1. Yakýt deposu kapaðýnýn sýkýca kapalý olduðunu kontrol edin. 2. Yað doldurma kapaðýný çýkarýn ve motoru yað doldurma boðazý tarafýna yatýrarak yaðý uygun bir kaba boþaltýn. 3. Motoru tavsiye edilenen cins temiz yað ile doldurun ve yað seviyesini kontrol edin. 4. Yað doldurma kapaðýný yerine takýn. Motor yað kapasitesi : 0,08 Litre 38

40 9. BAKIM Hava filtresinin bakýmý Kirli bir hava filtresi karbüratöre hava akýþýný engeller ve motorun performansýný düþürür. Bu nedenle hava filtresinin bakýmý düzgün (üfleyici tozlu yerlerde çalýþýyorsa daha da sýk) olarak yapýlmalýdýr. Hava filtre elemanýný temizlemek için benzin veya tutuþucu solventler kullanmayýn. Patlamaya yol açabilir. Motoru asla yakýt filtresi olmadan çalýþtýrmayýn. Motora emilen tozlar silindir ve segmanlarýn çok kýsa sürede aþýnmasýna yol açarlar. NOT : Kullanýlmýþ motor yaðýný çöpe atmayýn veya yere / denize / göle / ýrmaða dökmeyin. Kullanýlmýþ yaðý sýkýca kapatýlabilen bir kap içinde servis istasyonunuza verirseniz çevreyi koruma kurallarýna göre, ortamdan uzaklaþtýrýlmasýný saðlarsýnýz. Motor yaðý zamanla bozulur ve özelliklerini kaybeder. Bu nedenle belirtilen aralýklarla motorun yaðýný deðiþtirin. Motor yaðýnýn dýþarý sýzmasýný önlemek için yað doldurma kapaðýný sýkýca kapatýn. 1. Jigle kolunu KAPALI konuma getirin. 2. Hava filtresi kapaðýnýn sað tarafýnda bulunan kulaklarý bastýrýn, kapaðý sol kulaklar çevresinde döndürerek yerinden çýkarýn. 3. Filtre elemanýnýn (sünger eleman) hava filtresi gövdesinden çýkarýp kontrol edin. 4. Kirli sünger elemaný ýlýk sabunlu suya veya tutuþmayan bir solvente daldýrarak temizleyin. Sýkarak kuruttuktan sonra sünger elemaný temiz motor yaðýna daldýrýn. Fazla yaðý sýkarak çýkarýn. Elemanda çok fazla yað kalýrsa motor çalýþýtýðýnda beyaz duman atar. 5. Sünger eleman çok kirlenmiþse deðiþtirin. 39

41 9. BAKIM 6. Hava filtresi kapaðý ve gövdesinin içini hafif ýslak bir bezle temizleyin. 7. Hava filtresi elemanýný ve kapaðýný söktüðünüz sýranýn tersi sýrada yapýn.kapaðýn yerine tam oturduðundan emin olun. 40

42 9. BAKIM Buji Tavsiye edilen buji : CMR5H (NGK) Motorun düzgün çalýþmasý için buji týrnaklarý doðru aralýkta ve temiz olmalýdýr. Motor çalýþýrken egzoz susturucusu ve buji çok ýsýnýr. Bu nedenle herhangi bir bakým iþlemine giriþmeden önce motoru durdurup soðumasýný bekleyin. Isýl deðeri uygun olmayan cins buji kullanmayýn. <Temizleme> 1. Kulaðý çekerek buji bakým kapaðýný çýkarýn. 2. Buji baþlýðýný çýkarýn, buji anahtarý kullanarak bujiyi sökün. 3. Bujiyi gözle kontrol edin. Seramik izolatörü çatlamýþsa veya kýrýlmýþsa yenisiyle deðiþtirin. Bujiyi tel fýrça ile temizleyin. 41

43 9. BAKIM 4. Buji týrnak aralýðýný sentil çakýsý ile kontrol edin. Gerekiyorsa yan elektrodu eðerek týrnak aralýðýný ayarlayýn. Buji týrnak aralýðý 0,6-0,7 mm olmalýdýr. 5. Buji oturma contasýnýn iyi durumda olduðunu kontrol edin ve bujiyi yerine, oturuncaya kadar elle vidalayýn. 6. Bujiyi buji anahtarý ile sýkarak contanýn tam ezilmesini saðlayýn. NOT : Yeni bujilerde conta da yeni olduðundan bujiyi contasý elle sýkýlýp yerine oturduktan sonra 1/2 tur sýkýþtýrmak gerekir. Kullanýlmýþ bujide ise 1/8-1/4 tur sýkmak contanýn ezilmesi için yeterli olacaktýr. DÝKKAT : Buji yerine iyi sýkýlmalýdýr. Gevþek kaldýðýnda buji çok ýsýnýr ve motora hasar verebilir. 7. Buji baþlýðýný takýn. 8. Buji bakým kapaðýný yerine takýn. 42

44 9. BAKIM Gaz telinin kontrolu ve ayarý Gaz telinin boþluðunu kontrol edin ve gerekiyorsa ayarlayýn. 2. Gaz teli kýlavuzunun flanþlý somununu gevþetin. Kýlavuzu ok yönünde iterek gaz telinin boþluðunu ayarlayýn. Gaz mandalýnýn ucundaki boþluk 2-3 mm arasýnda olmalýdýr. <Ayar> 1. Gaz mandalýnýn altýna bir sopa veya benzeri parça yerleþtirin ve üfleyiciyi buradan tutarak yerden kaldýrýn. NOT : Üfleyicinin sapý titreþimi iletmeyecek þekilde yapýlmýþtýr. Bu nedenle tel boþluk ayarý sap yukarý çekilerek yapýlmalýdýr. Aksi taktirde saptan tutulduðunda motor devri yükselir. 43

45 9. BAKIM NOT : Gaz teli kýlavuzunun ayarýný hassas bir þekilde yapabilmek için altýgen anahtar kullanmanýzý tavsiye ederiz. 3. Flanþlý somunu iyice sýkýn. 4. Gaz telini ayarladýktan sonra motoru çalýþtýrýn ve gaz mandalýnýn düzgün çalýþtýðýný kontrol edin. Gaz mandalý sýkýldýðýnda üfleyici yüksek hýzda çalýþmalý, mandal býrakýldýðýnda da ralanti hýzýna geri dönmelidir. 5. Ayarýn yapýlmasýnda zorluk çekiyorsanýz Yetkili Servise baþvurun. Motor soðutma kanatçýklarýnýn kontrolu Kapaðýn içindeki motor soðutma kanatçýklarýný gözle kontrol edin. Kanatçýklarýn arasý çamur, toz, yaprak, kuru ot vs ile týkanmýþsa Yetkili Servise baþvurarak temizletin. 44

46 9. BAKIM Yakýt filtresinin bakýmý Yakýt filtresinin týkalý olmasý motorun performansýný önemli ölçüde düþürebilir. Benzin son derece yanýcý bir maddedir. Benzin buharý patlayabilir. Benzinle uðraþýrken çok dikkatli olun. Yanabilir veya ciddi þekilde yaralanabilirsiniz. Yakýt filtresinin bakýmýný yaparken þu hususlara dikkat edin: Motoru durdurun. Bakým iþlemini açýkta veya çok iyi havalandýrýlmýþ bir yerde yapýn. Yakýnda ýsý kaynaðý, alev, kývýlcým bulunmamalý, sigara içilmemelidir. Benzinin dökülmemesine dikkat edin. Dökülen benzini uygun bir bez veya üstüpü ile derhal kurulayýn. 1.Yað doldurma kapaðýnýn sýkýca kapalý olduðundan emin olun. 2.Yakýt deposu kapaðýný çýkarýn ve motoru yakýt doldurma boðazý tarafýna doðru yatýrarak depodaki benzini uygun bir kaba boþaltýn. 3.Yakýt filtresini bir tel yardýmýyla çekerek yakýt doldurma boðazýndan dýþarý alýn. 4. Yakýt filtresini kontrol edin. Kirlenmiþse tutuþmayan cins bir solventle yýkayýn. Filtre çok kirlenmiþse deðiþtirin. 45

47 9. BAKIM 1.Yað doldurma kapaðýnýn sýkýca kapalý olduðundan emin olun. 5. Yakýt filtresini yeniden yakýt deposunun içine yarleþtirin ve yakýt depo kapaðýný sýkýn. Yakýt deposunun temizlenmesi Yakýt deposunun içine kaçan toz,kir ve diðer yabancý maddeler motorun performansýný olumsuz etkilerler. Benzin son derece yanýcý bir maddedir. Benzin buharý patlayabilir. Benzinle uðraþýrken çok dikkatli olun. Yanabilir veya ciddi þekilde yaralanabilirsiniz. Yakýt filtresinin bakýmýný yaparken þu hususlara dikkat edin: Motoru durdurun. Bakým iþlemini açýkta veya çok iyi havalandýrýlmýþ bir yerde yapýn. Yakýnda ýsý kaynaðý, alev, kývýlcým bulunmamalý, sigara içilmemelidir. Benzinin dökülmemesine dikkat edin. Dökülen benzini uygun bir bez veya üstüpü ile derhal kurulayýn. 2. Yakýt deposu kapaðýný çýkarýn ve motoru yakýt doldurma boðazý tarafýna doðru yatýrarak depodaki benzini uygun bir kaba boþaltýn. 3. Yakýt filtresini bir tel yardýmýyla çekerek yakýt doldurma boðazýndan dýþarý alýn. 4. Yakýt deposunun içini tutuþmayan veya tutuþma noktasý yüksek bir solventle iyice durulayarak içindeki su ve kirleri temizleyin. 5. Yakýt filtresini yeniden yakýt deposunun içine yarleþtirin ve yakýt depo kapaðýný sýkýn. 46

48 10. DEPOLAMA Üfleyicinin her zaman sorunsuz çalýþmasý ve yeni görünmesi için depolamasýnýn uygun þekilde yapýlmasý gerekir. Üfleyiciyi pastan / korozyondan korumak için þunlarý yapýn. DÝKKAT! : Üfleyici çalýþýrken durdurulmuþsa motor çok sýcak olabilir. Bir iþleme giriþmeden önce motorun soðumasýný bekleyin. Üfleyiciyi düz bir satýh üzerine yerleþtirin, motoru durdurun ve motorun kazaren çalýþmasýný önlemek için buji baþlýðýný çýkarýn. 1.Tüm dýþ yüzeyleri temizleyin, hasar görmüþ boyalara rötuþ yapýn, paslanabilecek metal yüzeyleri ince bir yað tabakasý ile koruyun. 2.Yakýtý boþaltýn. Benzin son derece yanýcý bir maddedir. Benzin buharý patlayabilir. Benzinle uðraþýrken çok dikkatli olun. Þu hususlara dikkat edin: a.yað doldurma kapaðýnýn sýkýca kapalý olduðundan emin olun. b. Yakýt deposu kapaðýný çýkarýn ve motoru yakýt doldurma boðazý tarafýna doðru yatýrarak depodaki benzini uygun bir kaba boþaltýn. 47

49 10. DEPOLAMA c. Baþlatma pompasýna birkaç kez basarak yakýt dönüþ hortumunda kalan tüm yakýtýn yakýt deposuna boþalmasýný saðlayýn. 3. Motor yaðýný deðiþtirin. 4. Hava filtresini temizleyin. 5. Bujiyi sökün, buji deliðinden silindirin içine birkaç damla temiz motor yaðý koyun. 6. Yaðý silindir cidarlarýna yaymak için motoru birkaç kez döndürün. Çalýþtýrma ipini direnç hissedinceye kadar çekin. Bu durumda motor kompresyona geçecek ve supaplar kapalý durumda olacaklardýr. d. Motoru yine yakýt doldurma boðazý tarafýna doðru yatýrarak depodaki benzini kaba boþaltýn. e. Yakýtý tamamen boþalttýktan sonra yakýt deposu kapaðýný sýkýca kapatýn. 7. Üfleyiciyi tozdan korumak için üstünü örtün. 48

50 11. ARIZA BULMA Motor çalýþmýyorsa : 1. Kontak anahtarý ON=AÇIK konumda mý? 2. Yakýt deposunda benzin var mý? 3. Karbüratöre yakýt geliyor mu? - Kontrol etmek için baþlatma pompasýna birçok kez arkaarkaya basýn. 4. Buji iyi durumda mý? 5. Motor yine de çalýþmýyorsa üfleyiciyi Honda/Anadolu Motor Yetkili Servisine götürün. 49

51 12. TEKNÝK ÖZELLÝKLER 50

52 12. TEKNÝK ÖZELLÝKLER (*) Bu tabloda verilen motor performans deðerleri normal bir üretim motorunda, SAE J1349'a göre, motor gücü için 7000 d/dk'da, maksimum net tork için 5000 d/dk'da ölçülen deðerlerdir. Seri üretim motorlarýndan birinden diðerine bazý deðiþiklikler olabilir. Üfleyici üzerindeki motorun gerçek performansý motorun çalýþma hýzý, çevre þartlarý, motorun bakým durumu ve diðer deðiþkenlere baðlý olarak farklý olabilir. Gürültü ve titreþim 51

53 13. KÝT PARÇALARININ MONTAJI (EWT tipi) EMNÝYET Doðru montajýn önemi Kullanýcýnýn emniyeti ve makinenin güvenilir þekilde çalýþmasý açýsýndan montajýn doðru yapýlmýþ olmasý çok önemlidir. Makinenin servisini veya montajýný yapan kiþinin bir hata veya ihmali hatalý çalýþmaya ve sonuçta kullanýcýnýn yaralanmasý ve makinenin zarar görmesine yol açabilir. Makinenin montajýnýn doðru yapýlmamasý yaralanma veya ölümle sonuçlanacak kazalara neden olabilir. Montaj talimatýnda belirtilen prosedürlere ve dikkat edilecek hususlara titizlikle uyun. Sizi meydana gelebilecek her türlü tehlikeye karþý uyarmamýz imkansýz olmakla birlikte alýnacak baþlýca tedbirler aþaðýda belirtilmiþtir. Önemli emniyet tedbirleri Atelye ortamýnda alýnmasý gerekli tedbirleri bilin ve uygulayýn. Ýþe uygun elbise ve koruyucu ekipman kullanýn. Ýþe giriþmeden önce ilgili talimatlarý okuyun, yeterli beceri ve takýmlara sahip olduðunuza kanaat getirdikten sonra iþe baþlayýn. Bakým iþlemine baþlamadan önce motoru durdurun. Dokunmadan önce motorun ve egzoz sisteminin soðumasýný bekleyin, aksi taktirde yanarsýnýz. Açýk pencere ve kapýlardan uzakta çalýþýn. Egzoz gazlarýnda zehirli karbon monoksit gazý bulunur. Talimatta belirtilmedikçe motoru çalýþtýrmayýn. Motor çalýþtýrýlmak zorunda olduðunda koruyucu kalkan veya kapaklar takýlý deðilken ellerinizi, parmaklarýnýzý, elbiselerinizi hareketli parçalardan uzak tutun. Benzin veya akülerin yakýnýnda çalýþýrken bir yangýn veya patlama tehlikesine karþý dikkatli olun. Parçalarý temizlemek için benzin yerine tutuþmayan solventler kullanýn. Sigara içmeyin, alev veya kývýlcým yaklaþtýrmayýn. 52

54 Sýcak hava borusu kitinin takýlmasý Sýcak hava borusu tertibatý soðuk havalarda üfleyicinin buzlanma yapmasýný önler. 13. KÝT PARÇALARININ MONTAJI (EWT tipi) 53

55 13. KÝT PARÇALARININ MONTAJI (EWT tipi) 1. Sýcak hava kanalýný motor üst kapaðýna takýn. Bunun için kanaldaki oyuðu ve kilit kulaklarýný motor kapaðýndaki kaburgalar ile resimde gösterildiði gibi hizalayýn. 2. 3,5 x 8 mm vidalarý emniyetli þekilde sýkýn. 3. Hava filtresi kapaðýný sökün. 54

56 13. KÝT PARÇALARININ MONTAJI (EWT tipi) 4. Sýcak hava baðlantýsýný hava filtresi gövdesine resimde gösterildiði gibi takýn. Sýcak hava baðlantýsýnýn kilit kulaklarýnýn hava filtresi gövdesinin kaburgalarýna iyice geçtiðinden emin olun. 55

57 13. KÝT PARÇALARININ MONTAJI (EWT tipi) 5. Sýcak hava kanalý ve sýcak hava baðlantýsý arasýndaki sýcak hava borusunu resimde gösterildiði gibi takýn. Sýcak hava kanalý tarafý : Sýcak hava borusunu, boru ucu dayamaya temas edinceye kadar içeri sokun. Sýcak hava baðlantýsý tarafý : Sýcak hava borusunu dibe kadar sokun. 6. Montaj bittikten sonra hava filtresinin kapaðýný takýn. NOT : Soðuk havalarda üfleyici sýcak hava borusu takýlmamýþ olarak çalýþtýrýlýrsa buzlanma yapabilir. Hava sýcaklýðý 10 oc'nin üzerinde olduðunda sýcak hava borusu çýkarýlmalýdýr. Aksi taktirde motor aþýrý ýsýnacaktýr. Sýcak hava borusunu aþaðýda anlatýldýðý þekilde sökün. 56

58 13. KÝT PARÇALARININ MONTAJI (EWT tipi) Sýcak hava borusunun sökülmesi 1. Hava filtresi kapaðýný sökün. 2. Sýcak hava borusunu sýcak hava kanalýndan çekerek çýkarýn. 3. Sýcak hava baðlantýsýndaki kilit kulaklarýný bastýrýn. Sýcak hava baðlantýsýný içeri iterek yerinden çýkarýn. 4. Sýcak hava borusu ve sýcak hava kanalýný kaybolmayacak þekilde emniyetli bir yerde saklayýn. 5. Hava filtresi kapaðýný yerine takýn. 57

59 13. KÝT PARÇALARININ MONTAJI (EWT tipi) Sýcak hava borusunun takýlmasý 1. Hava filtresi kapaðýný sökün. 2. Sýcak hava baðlantýsýný hava filtresi gövdesine resimde gösterildiði gibi takýn. Sýcak hava baðlantýsýnýn kilit kulaklarýnýn hava filtresi gövdesinin kaburgalarýna iyice geçtiðinden emin olun. 3. Sýcak hava borusunu sýcak hava kanalýna takýn. Sýcak hava borusunu, boru ucu dayamaya temas edinceye kadar içeri sokun. 4. Montaj bittikten sonra hava filtresinin kapaðýný takýn. 58

60 Anadolu Motor Üretim ve Pazarlama A.Þ. Esentepe Mahallesi Anadolu Caddesi No: 5 Kartal Ýstanbul Tel: (0216) (6 Hat) Faks: (0216) ANADOLU GRUBU / Rev:01 UM

ÇAPALAMA MAKÝNESÝ HONDA FG201 HONDA FG205 KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ 2 Emniyet kurallarý 4 Genel tanýtým 6 Ön hazýrlýklar ve kontroller 12 Motorun çalýþtýrýlmasý 18 Kullanma ve tavsiyeler

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4 3.KULLANIM ÖNCESÝ KONTROL...6 4.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...9 5.JENERATÖR KULLANIMI...10 6.MOTORUN DURDURULMASI...15

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU 9. SORUN GÝDERME MOTOR ÇALIÞMIYOR 2.Yakýtý kontrol edin. 1.Motor sivicini açýn. 3.Motor yaðýný kontrol edin ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4

Detaylı

MOTOPOMP WX 10 WB 20 XT WB 20 XT DR WB 20 XT DRX WB 30 XT WB 30 XT DR WB 30 XT DRX WH 15 X WH 20 X KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI

MOTOPOMP WX 10 WB 20 XT WB 20 XT DR WB 20 XT DRX WB 30 XT WB 30 XT DR WB 30 XT DRX WH 15 X WH 20 X KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI MOTOPOMP WX 10 WB 20 XT WB 20 XT DR WB 20 XT DRX WB 30 XT WB 30 XT DR WB 30 XT DRX WH 15 X WH 20 X KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...4 Teknik özellikler...6 Kullaným...7

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...5 Teknik özellikler...7 Kullaným - Kontroller...8 Bakým...16 Arýza bulma...27 Taþýma / Depolama...28 Yetkili Servisler...31 Garanti Belgesi... 1 GÝRÝÞ Bir HONDA

Detaylı

MOTOPOMP WT 20 XK3 WT 30 XK3 WT 40 XK2 KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...5 Teknik özellikler...7 Kullaným - Kontroller...10 Bakým...19 Taþýma / Depolama...27 Arýza bulma...29

Detaylı

MOTORLU DAL PARÇALAMA MAKÝNESÝ HDP 270 KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet Kurallarý...4 Tanýtým...7 Teknik Özellikler...8 Kullaným - Kontroller...9 Bakým...10 Yedek Parça...13 Yetkili

Detaylı

JENERATÖR EU 10 Ý EU 20 Ý EU 30 ÝS KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...4 Teknik özellikler...7 Kullaným - Kontroller...8 Bakým...18 Arýza bulma...20 Depolama...21 Yetkili

Detaylı

MOTORLU TIRPAN HONDA UMR435T KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ 2 1. Emniyet kurallarý 4 2. Emniyet etiketleri ve yerleri 12 3. Parçalarýn tanýtýmý 15 4. Çalýþtýrma öncesi kontrollar 21 5. Motorun

Detaylı

BENZÝNLÝ MOTOR GX120 GX160 GX200 GX240 GX270 GX340 GX390 KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...4 Teknik özellikler...6 Kullaným - Kontroller...7 Bakým...19 Depolama...32

Detaylı

ÇÝM BÝÇME MAKÝNESÝ HRE 330 HRE 370 KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...3 Teknik özellikler...7 Kullaným - Kontroller...9 Depolama...18 Bakým...19 Yetkili servisler...23

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

MOTORLU ÇAPA MAKÝNESÝ F510 / F560 KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...4 Teknik özellikler...8 Kullaným - Kontroller...10 Bakým...24 Nakliye - Depolama...32 Arýza bulma...33

Detaylı

BENZÝNLÝ MOTOR GXV 160 KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ... 2 Emniyet kurallarý... 4 Genel tanýtým... 6 Çalýþtýrma öncesi kontrollar... 9 Motorun çalýþtýrýlmasý... 10 Bakým... 15 Yararlý bilgiler...

Detaylı

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó MTD OHV Series J15 FORM NO. 769-08890B jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 11 19 27 35 43 51 58 65 72 79 87 96 104 112 119 126 134 141 148 155 162 171 179 188 197 206 213 221

Detaylı

JENERATÖR EU 30 Ý KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...4 Teknik özellikler...7 Kullaným - Kontroller...8 Bakým...18 Arýza bulma...20 Depolama...21 Yetkili Servisler...23

Detaylı

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin.

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin. ... J3-1 ÖNLEM... J3-1 TRANSFER ELEMANININ DAÐITILMASI... J3-2 ÖN TAHRÝK DÝÞLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI/ TOPLANMASI... J3-4 TRANSFER ÇIKIÞ MÝLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI TOPLANMASI... J3-5 TRANSFER ELEMANININ

Detaylı

JENERATÖR EM 50 is EM 65 is EM 70 is KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...4 Kullaným - Kontroller...20 Bakým...31 Arýza bulma...43 Teknik özellikler...45 Yetkili servisler...51

Detaylı

MOTORLU TIRPAN UMK 425 E UMK 435 E KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...4 Teknik özellikler...9 Kullaným - Kontroller...11 Bakým...32 Arýza bulma...36 Depolama...37 Aksesuarlar...38

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz U22 K 720 5300-0/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar................... 5 2 Kalorifer

Detaylı

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu HB 6 HB 9 HBD 9 F Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn kalitesini

Detaylı

(M15M-D, M15X-D) J1-1 KÝLOMETRE SAATÝ SENSÖRÜ KONTROLÜ... J1-2 SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... J1-2

(M15M-D, M15X-D) J1-1 KÝLOMETRE SAATÝ SENSÖRÜ KONTROLÜ... J1-2 SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... J1-2 (M15M-D, M15X-D) DÜZ ÞANZIMAN... J1-1 ÞANZIMAN YAÐI KONTROLÜ... J1-1 ÞANZIMAN YAÐI DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ... J1-1 YAÐ KEÇESÝ (M15M-D) DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ... J1-2 KÝLOMETRE SAATÝ SENSÖRÜ SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... J1-2

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...4 Genel...13 Bakým...31 Arýza bulma...44 Teknik özellikler...45 Yetkili servisler...48 Garanti belgesi... 1

ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...4 Genel...13 Bakým...31 Arýza bulma...44 Teknik özellikler...45 Yetkili servisler...48 Garanti belgesi... 1 ÇÝT BÝÇME MAKÝNESÝ HHH 25 D - 60 E HHH 25 D - 75 E KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...4 Genel...13 Bakým...31 Arýza bulma...44 Teknik özellikler...45 Yetkili servisler...48

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU BF 5A KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...5 Teknik özellikler...10 Kullaným - Kontroller...14 Bakým...66 Depolama...80 Arýza bulma...84 Yetkili

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

R-1 GENEL PROSEDÜRLER TEKERLEK DÜZENÝ GENEL PROSEDÜRLER... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ ÖN KONTROLÜ

R-1 GENEL PROSEDÜRLER TEKERLEK DÜZENÝ GENEL PROSEDÜRLER... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ ÖN KONTROLÜ SÜSPANSÝYON GENEL PROSEDÜRLER... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ ÖN KONTROLÜ... R-1 ÖN TEKERLEK DÜZENÝ AYARI... R-2 ÖN SÜSPANSÝYON... R-3 ARAÇ YÜKSEKLÝÐÝ AYARI... R-3 ÖN AMORTÝSÖR SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI...

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu 9232493 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PD-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA Davlumbaz Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu TR Ön sayfalarda bulunan alfabetik sýrayla verilmiþ þekilleri referans olarak kullanýnýz. Bu kýlavuzdaki talimatlarý dikkatli

Detaylı

N-1 GENEL PROSEDÜRLER GENEL PROSEDÜRLER... N-1 NORMAL DÝREKSÝYON DÝREKSÝYON MÝLÝ KONTROLÜ... N-12 SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... N-16 KONTROLÜ...

N-1 GENEL PROSEDÜRLER GENEL PROSEDÜRLER... N-1 NORMAL DÝREKSÝYON DÝREKSÝYON MÝLÝ KONTROLÜ... N-12 SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... N-16 KONTROLÜ... DÝREKSÝYON SÝSTEMÝ GENEL PROSEDÜRLER... N-1 NORMAL DÝREKSÝYON... N-1 DÝREKSÝYON SÝMÝDÝ VE KOLONU KONTROLÜ... N-1 DÝREKSÝYON SÝMÝDÝ VE KOLONU SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... N-3 DÝREKSÝYON MÝLÝ KONTROLÜ... N-4 DÝREKSÝYON

Detaylı

Reproduction. Not for. Kullanma Kýlavuz. Model 106200. 750 Seriest I/C. Form No. 381264TR Revision: C. Türkçe

Reproduction. Not for. Kullanma Kýlavuz. Model 106200. 750 Seriest I/C. Form No. 381264TR Revision: C. Türkçe tr Kullanma Kýlavuz Model 106200 I/ Intekt Pro 750 Seriest 750 Seriest 750 Seriest opyright riggs & Stratton orporation, Milwaukee, WI, US. ll rights reserved. riggs & Stratton is a registered trademark

Detaylı

MOTOR (G6) B1-1 HSA SÖKÜLMESÝ VE TAKILMASI... B1-10 HSA ARIZA BULMA... B1-12 TAHRÝK KAYIÞI... B1-1 TAHRÝK KAYIÞI KONTROLÜ

MOTOR (G6) B1-1 HSA SÖKÜLMESÝ VE TAKILMASI... B1-10 HSA ARIZA BULMA... B1-12 TAHRÝK KAYIÞI... B1-1 TAHRÝK KAYIÞI KONTROLÜ MOTOR (G6) TAHRÝK KAYIÞI... B1-1 TAHRÝK KAYIÞI KONTROLÜ... B1-1 TAHRÝK KAYIÞI AYARI... B1-2 KOMPRES YON KONTROLÜ... B1-2 ZAMANLAMA ZÝNCÝRÝ... B1-3 ZAMANLAMA ZÝNCÝRÝ SÖKÜLMESÝ VE TAKILMASI... B1-3 SÝLÝNDÝR

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz MTD PETROL LAWN MOWER http://tr.yourpdfguides.com/dref/3402436

Kullanım kılavuzunuz MTD PETROL LAWN MOWER http://tr.yourpdfguides.com/dref/3402436 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Reproduction. Not for. Kullanma Kýlavuz. Model 90000 Model 100000 300 Seriest. Sprintt 500 Seriest Classict 450 Seriest

Reproduction. Not for. Kullanma Kýlavuz. Model 90000 Model 100000 300 Seriest. Sprintt 500 Seriest Classict 450 Seriest tr Kullanma Kýlavuz Model 90000 Model 100000 300 Seriest Sprintt 500 Seriest Classict 450 Seriest Quattrot 500 Seriest Sprintt 475 Seriest LX 500 Seriest Quattrot 475 Seriest SQ 500 Seriest Qt 500/550

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

AT A -1 T 4-1 6 Ha H lý YýYkama m Ma M kine n sis 18 1 00W 0 www.sunny.com.tr

AT A -1 T 4-1 6 Ha H lý YýYkama m Ma M kine n sis 18 1 00W 0 www.sunny.com.tr AT-146 Halý Yýkama Makinesi 1800W www.sunny.com.tr HALI YIKAMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ Hava Debisi : 45 L/sn Ağırlığı : 8 kg Motor Gücü : 1900 Watt Max Gerilim / Frekans : 220 V 50 Hz Emiş Gücü : 1900 mm H

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

AKR3 - AKR4 AKR3/R - AKR4/R ÇÝFT TARAFLI HIZ REGÜLATÖRÜ VE UZAKTAN KUMANDALI HIZ REGÜLATÖRÜ MONTAJ, ÇALIÞTIRMA VE BAKIM KILAVUZU

AKR3 - AKR4 AKR3/R - AKR4/R ÇÝFT TARAFLI HIZ REGÜLATÖRÜ VE UZAKTAN KUMANDALI HIZ REGÜLATÖRÜ MONTAJ, ÇALIÞTIRMA VE BAKIM KILAVUZU 170 KUÞE 1000 BASKI MAT SELEFON ÖRNEK KÝTAP VAR ONA GÖRE BASILACAK 1000 ADET www.akarasansor.com AKR3 - AKR4 AKR3/R - AKR4/R ASANSÖR MOTOR MAKÝNA SAN. LTD. ÞTÝ. Selimpaþa Araptepe Mevkii Sanayi ve Depolama

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Reproduction. Not for. Kullanma Kýlavuz. Model 110000. Model 140000. Model 120000. 950/1000 Seriest. 775/800 Seriest.

Reproduction. Not for. Kullanma Kýlavuz. Model 110000. Model 140000. Model 120000. 950/1000 Seriest. 775/800 Seriest. tr Kullanma Kýlavuz Model 110000 Professional Seriest Model 120000 Professional Seriest 775/800 Seriest 850/875 Seriest Model 140000 Professional Seriest 950/1000 Seriest opyright E 2012 riggs & Stratton

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 1 Tuesday, August 1, 2000 6:21 PM 7201 8700-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 2 Tuesday,

Detaylı

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI CUPA RÝÝ ACÝ DURUM AYDIATMA KÝTRÝ ÝÇÝ MOTAJ, ÇAIÞMA, TT V BAKIM TAÝMATI DÝKKAT : Cihazýn en iyi biçimde monte edilebilmesi ve kullanýlabilmesi için bu yazýyý sonuna kadar dikkatle okuyun. Montaj aþamasý

Detaylı

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1 Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 2 1 3 4 5 6 7 8 10 9 11 9255408/1 Üzerinde çarpý iþareti bulunan çöp kutusu, Avrupa Birliði dahilinde olan ürünün kullaným süresi sona erdiðinde ayrý bir atýk grubuna dahil

Detaylı

ELIMINATOR VAKUM POMPALARI TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU

ELIMINATOR VAKUM POMPALARI TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU ELIMINATOR VAKUM POMPALARI TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU MODEL : DV- 3E-250EU DV- 4E-250EU DV -6E-250EU İMALATÇI FİRMA : JB INDUSTRIES PO Box 1180 Aurora, IL 60507-1180, USA TEL. +1-630-851-9444 FAKS. +1-630-851-9448

Detaylı

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB PCB içermez 3-4 5-8 9 10 13 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz Davlumbazýnýzýn bükülme Davlumbazýnýzý

Detaylı

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu 9355495 2. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, HS-2R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin ilgili

Detaylı

ANTEN 7dBi PC, Modem ve Eriþim Noktasý Ýçin ANT-107-OB ANT-107-O KULLANIM KILAVUZU VE GARANTÝ BELGESÝ ÝÇÝNDEKÝLER Masaüstü Standý...2 Duvar Montajý (Mýknatýslý Anten Altlýðý)...3 Vidalar Hakkýnda...6 Duvara

Detaylı

Nokia Dönüþtürücü (CA-55) Kurulum kýlavuzu Baský

Nokia Dönüþtürücü (CA-55) Kurulum kýlavuzu Baský Nokia Dönüþtürücü (CA-55) Kurulum kýlavuzu 9238694 1. Baský 2005 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia'nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi

Detaylı

jqa=les=péêáéë hnm cloj=klk=tsvjmnrtte jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

jqa=les=péêáéë hnm cloj=klk=tsvjmnrtte jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó jqa=les=péêáéë hnm cloj=klk=tsvjmnrtte jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 11 19 27 34 42 50 57 64 71 78 86 95 103 111 118 126 134 141 148 155 162 170 178 187 196 205 212 220

Detaylı

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models 4MXS68F3V1B 3MXS68G2V1B 3MXS68G3V1B. Installation manual R410A Split series

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models 4MXS68F3V1B 3MXS68G2V1B 3MXS68G3V1B. Installation manual R410A Split series INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Installation manual R410A Split series English Installationsanleitung Split-Baureihe R410A Deutsch Manuel d installation Série split R410A Français Montagehandleiding

Detaylı

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 09 11 12 13 13 14 14 16 19 20 Giriþ Garanti ve Servis Güvenli Kullaným Ýçin Ekonomik Kullaným Ýçin Sistem Þemasý ve Ana Parçalar

Detaylı

7210 5200 10/2002 TR(TR)

7210 5200 10/2002 TR(TR) U22 K 720 5200 0/2002 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar.............. 3

Detaylı

MODELS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER INSTALLATION MANUAL FTXS20J2V1B FTXS25J2V1B FTXS35J2V1B FTXS42J2V1B FTXS50J2V1B. R410A Split Series

MODELS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER INSTALLATION MANUAL FTXS20J2V1B FTXS25J2V1B FTXS35J2V1B FTXS42J2V1B FTXS50J2V1B. R410A Split Series English DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Deutsch Installation manual Installationsanleitung Manuel d installation Montagehandleiding Manual de instalación Manuale d installazione

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn Uyumluluk Bilgileri TS EN ISO15502 standartlarýna göre Tropikal sýnýf 16 C ile 43 C arasýndaki ortam sýcaklýklarý için tanýmlanmýþtýr. Ürün EN15502,IEC60335-1 / IEC60335-2-24, 2004/10B/EC standartlarýna

Detaylı

SuperCold Soðuk Odalarý SCS Serisi Ürün Seçim Verileri

SuperCold Soðuk Odalarý SCS Serisi Ürün Seçim Verileri SuperCold Soðuk Odalarý SCS Serisi Ürün Seçim Verileri . EDM/st, Mart 2004 Ýlk baský Revizyon no: Revizyon tarihi: 7 CÝHZ SEÇÝM Ý Bu kitapta yer alan verilere dayanarak cihaz seçimi yapýlabilir. Seçim

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

MTD OHV Series I15 FORM NO. 769-01577I. MTD Products Aktiengesellschaft Saarbrücken Germany

MTD OHV Series I15 FORM NO. 769-01577I. MTD Products Aktiengesellschaft Saarbrücken Germany MTD OHV Series I15 FORM NO. 769-01577I MTD Products Aktiengesellschaft Saarbrücken Germany 8 15 23 31 38 46 54 61 68 75 82 90 99 107 115 122 130 138 145 152 159 166 175 183 193 202 211 218 226 Motor

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó I 13 FORM NO. 769-05609D jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 13 23 33 43 53 64 72 81 90 99 109 121 130 140 149 158 168 177 186 195 204 215 225 237 247 258 268 277 Ýþletme kýlavuzu

Detaylı

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models FTXR28EV1B9 FTXR42EV1B9 FTXR50EV1B9. Installation manual R410A Split series

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models FTXR28EV1B9 FTXR42EV1B9 FTXR50EV1B9. Installation manual R410A Split series INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Installation manual R410A Split series English Installationsanleitung Split-Baureihe R410A Deutsch Manuel d installation Série split R410A Français Montagehandleiding

Detaylı

Hotpoint Ariston HDMC 90 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston HDMC 90 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston HDMC 90 IX/HA Davlumbaz Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn

Detaylı

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models FVXS25FV1B FVXS35FV1B FVXS50FV1B. Installation manual R410A Split series

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models FVXS25FV1B FVXS35FV1B FVXS50FV1B. Installation manual R410A Split series INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Installation manual R410A Split series English Installationsanleitung Split-Baureihe R410A Deutsch Manuel d installation Série split R410A Français Montagehandleiding

Detaylı

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I K U L L A N I C I E L K Ý T A B I Kesme Hızı Kesme hýzý fonksiyonlarý: Kalýnlýk ve kesilecek olan madde Akým ayarýnýn deðeri Akým ayarý kesilmiþ kenarlarýn kalitesini etkiler. Kesimin geometrik

Detaylı

Sürüm 1.0 Temmuz 2008. Ofis Son Ýþlemci LX. Kullaným Kýlavuzu

Sürüm 1.0 Temmuz 2008. Ofis Son Ýþlemci LX. Kullaným Kýlavuzu Sürüm 1.0 Temmuz 2008 Ofis Son Ýþlemci LX Kullaným Kýlavuzu Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network ve Windows Server, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve/veya diğer ülkelerde Microsoft

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu EEE Yönetmeliðine Uygundur

Kullaným Kýlavuzu EEE Yönetmeliðine Uygundur FLR Serisi Duvar Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu EEE Yönetmeliðine Uygundur Kod No: B.1.2.6 Kitap Baský Tarihi:060110 Revizyon No: 060110 FLR Serisi Duvar Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu .. ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Installation manual R410A Split series English Installationsanleitung Split-Baureihe R410A Deutsch Models FLXS25BVMB FLKS25BVMB FLXS35BVMB FLKS35BVMB FLXS50BVMB FLKS50BVMB

Detaylı

MODELS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER INSTALLATION MANUAL FTXS60GV1B FTXS71GV1B. R410A Split Series

MODELS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER INSTALLATION MANUAL FTXS60GV1B FTXS71GV1B. R410A Split Series English DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Deutsch Installation manual Installationsanleitung Manuel d installation Montagehandleiding Manual de instalación Manuale d installazione

Detaylı

www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. KR70LSR 559722-49 TR (04/05)

www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. KR70LSR 559722-49 TR (04/05) www.blackanddecker.com 6 5 4 7 8 3 2 1 9 10 Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. 559722-49 TR (04/05) KR70LSR 14 13 12 11 5 A B 15 C 2 Kullanma amacý Black&Decker matkabýnýz tahta, metal,

Detaylı

Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300

Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300 Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300 PCB içermez 3-4 5-9 10 11 14 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz

Detaylı

DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU BF 40 D BF 50 D KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...6 Teknik özellikler...10 Kullaným - Kontroller...14 Bakým...91 Depolama...106 Arýza Bulma...111

Detaylı

FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu

FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 070910 Kitap Baský Tarihi: 070910 Revizyon No: 0 FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu . ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

OPERATION MANUAL. SYSTEM Inverter Air Conditioners FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1

OPERATION MANUAL. SYSTEM Inverter Air Conditioners FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 OPERATION MANUAL SYSTEM Inverter Air Conditioners English Deutsch MODELS Wall-mounted type FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 Français Español Italiano ÅëëçíéêÜ

Detaylı

FLR Serisi Kaset Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu

FLR Serisi Kaset Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu FLR Serisi Kaset Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 190109 Kitap Baský Tarihi: 190109 Revizyon No: 0 FLR Serisi Kaset Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu . ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ Garanti

Detaylı

Titreþim Denetleyici Tip 640

Titreþim Denetleyici Tip 640 Titreþim Denetleyici Tip 640 Titreþim hýzý (mm/s, rms) Analog elektrik çýkýþý: 4...20 ma Frekans aralýðý: 10 Hz...1000 Hz Ýþletim kýlavuzu Türkçe Ýþletim kýlavuzu Titreþim Denetleyici Tip 640 Standart

Detaylı

MODEL : DV- 42N-250EU DV- 85N-250EU DV-142N-250EU DV-200N-250EU DV-285N-250EU

MODEL : DV- 42N-250EU DV- 85N-250EU DV-142N-250EU DV-200N-250EU DV-285N-250EU MODEL : DV- 42N-250EU DV- 85N-250EU DV-142N-250EU DV-200N-250EU DV-285N-250EU İMALATÇI FİRMA : JB INDUSTRIES PO Box 1180 Aurora, IL 60507-1180, USA TEL. +1-630-851-9444 FAKS. +1-630-851-9448 TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ:

Detaylı

ValFoam Valfli PU Köpük Bostik ValFoam, nemle genleþen ve kürleþen tek komponentli, mekanik valfi sayesinde kullaným öncesi ve sonrasý asla týkanmayan aerosol poliüretan köpüktür. Elektrik tesisatlarýnýn

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-600 9206941/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-600 9206941/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-600 7 9206941/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün

Detaylı

GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu

GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu Kod No: A.9.1.2 Kitap Baský Tarihi: 210512 Revizyon No: 210512 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ Doðru ve Güvenli Kullaným için - Genel Uyarýlar - Garanti - Özel Uyarýlar - Taþýma ve Montaj

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 9206938/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 9206938/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 7 9206938/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün

Detaylı

Metrik Porselen Sýr Pudra pompasý

Metrik Porselen Sýr Pudra pompasý Talimat Sayfasý P/N 73573D Turkish Metrik Porselen Sýr Pudra pompasý. Giriþ Bu talimat sayfasý, Metrik Porselen Sýr Pudra Pompasý. Pompa, verimliliði yüksek venturi tipi pudra pompasý. Akýþkanlaþtýrýlmýþ

Detaylı

Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu. 9234166 1. Baský

Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu. 9234166 1. Baský Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu 9234166 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PT-8 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ Aksesuar Nemlendirici aquapoint >> Bilgi Seri numarasý HOFFRICHTER GmbH Firmasý daha sonra takip edebilmek için bütün sistemlerini ve cihazlarýný

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Nisan 2003 Oda Termostatý RAA 20 Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným Alanlarý

Detaylı

Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Mayýs 2004 Fan Coiller Ýçin Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

GÝRÝÞ. Bu kýlavuzda ALARKO Hava Perdelerine ait kullaným ve bakým bilgilerini bulacaksýnýz.

GÝRÝÞ. Bu kýlavuzda ALARKO Hava Perdelerine ait kullaným ve bakým bilgilerini bulacaksýnýz. GÝRÝÞ Bu kýlavuzda ALARKO Hava Perdelerine ait kullaným ve bakým bilgilerini bulacaksýnýz. Cihazýnýzý yüksek verimle ve ekonomik çalýþtýrmak, sorunsuz ve uzun süreli kullanmak için lütfen bu kýlavuzu dikkatle

Detaylı

CKA Taným CKA endüstriyel difüzör, büyük hacimlerin hava ile ýsýtýlmasý ve soðutulmasý iþlemleri sýrasýnda, gerekli olan farklý atýþ karakteristikleri

CKA Taným CKA endüstriyel difüzör, büyük hacimlerin hava ile ýsýtýlmasý ve soðutulmasý iþlemleri sýrasýnda, gerekli olan farklý atýþ karakteristikleri C 11.01 TR.00 CKA H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i CKA Taným CKA endüstriyel difüzör, büyük hacimlerin hava ile ýsýtýlmasý ve soðutulmasý iþlemleri sýrasýnda, gerekli olan farklý atýþ karakteristiklerini

Detaylı

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi Taným tipi yangýn damperleri, ateþ ve dumanýn diðer bölümlere yayýlmasýný engellemek için havalandýrma sistemlerindeki dairesel kanallarda kullanýlmak üzere tasarlanmýþlardýr. Özellikler Ateþe dayaným

Detaylı

Kullanma Kýlavuz. Model Intekt 825/850/875 Seriest Intekt Edge 825/850 Seriest Intekt Pro 825 Seriest

Kullanma Kýlavuz. Model Intekt 825/850/875 Seriest Intekt Edge 825/850 Seriest Intekt Pro 825 Seriest tr Kullanma Kýlavuz Model 120000 Intekt 825/850/875 Seriest Intekt Edge 825/850 Seriest Intekt Pro 825 Seriest riggs & Stratton is a registered trademark of riggs & Stratton orporation E 2009 riggs & Stratton

Detaylı