Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 ÜFLEME MAKÝNESÝ HONDA HHB25 KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI

2 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ Emniyet kurallarý Emniyet çýkartmalarý ve yerleri Parçalarýn tanýtýmý Kumandalar Çalýþtýrma öncesi kontroller Motorun çalýþtýrýlmasý Üfleyicinin kullanýlmasý Motorun durdurulmasý Bakým Depolama Arýza bulma Teknik özellikler Kit parçalarýnýn montajý

3 GÝRÝÞ HONDA üfleyiciyi tercih ettiðiniz için teþekkür ederiz. Bu el kitabý, HONDA üfleyicinin kullanma ve bakým bilgilerini içerir. Bu el kitabý, basýmý sýrasýndaki en son üretim bilgileri esas alýnarak hazýrlanmýþ olup HONDA / ANADOLU MOTOR ÜRETÝM VE PAZARLAMA A.Þ., hiçbir uyarýda bulunmadan ve hiçbir yükümlülük altýna girmeden herhangi bir zamanda gerekli gördüðü deðiþiklikleri yapma hakkýný saklý tutar. Bu el kitabýnýn hiçbir bölümü yazýlý izin alýnmadan yeniden basýlamaz ve çoðaltýlamaz. Bu el kitabý ürünün ayrýlmaz bir parçasý olarak düþünülmeli ve baþkasýna satýlmasý halinde ürün ile birlikte verilmelidir. HONDA üfleyici talimatlara uygun çalýþtýrýlmasý halinde uzun süre güvenilir ve etkin bir hizmet verecek þekilde tasarlanmýþtýr. Üfleyiciyi kullanmaya baþlamadan önce Kullanma ve Bakým El Kitabý'ný iyice okuyun ve anlayýn. Talimatlara uyulmamasý ciddi yaralanmalara ve hasara yol açabilir. Üfleyici yalnýzca bu el kitabýnda anlatýlan amaç için dizayn edilmiþ ve üretilmiþtir. Makinenin amaç dýþý kullanýmýndan ötürü doðabilecek zararlardan üretici firma sorumlu tutulamaz. Bu el kitabýnda belirtilen çalýþtýrma ve bakým iþlemleri dýþýnda üfleyicinin hiçbir parçasýna ve ayarlarýna dokunmayýn, makine üzerinde deðiþiklik yapmaya çalýþmayýn.yapýlacak deðiþiklikler kullanýcýya ve çevredekilere zarar verebilir ve makinenin performansýný ve ömrünü önemli ölçüde düþürebilir. Yetkili Servisler dýþýnda yapýlan müdahalelerden ve deðiþikliklerden doðacak hasar ve arýzalar garanti kapsamý dýþýnda tutulacaktýr. Üfleyici üzerindeki hiçbir muhafazayý, ikaz etiketini, kapaðý ya da baþka bir güvenlik elemanýný çýkarmayýn. Bunlar sizin güvenliðiniz için konulmuþtur. Üfleyicinin bakýmý müþterinin sorumluluðu altýndadýr. Bakýmsýzlýk veya yetkili olmayan kiþilerin yanlýþ müdahalesi nedeni ile meydana gelebilecek arýzalar garanti kapsamý dýþýnda tutulacaktýr. Kullanma ve Bakým El Kitabýnda belirtilen bakým iþlemlerinin titizlikle uygulanmasý gereklidir. El ktabýndaki bazý þekiller tiplere göre farklýlýklar gösterebilir. 2

4 Anadolu Motor/ HONDA Yetkili Servisleri HONDA üfleyiciniz için gerekli tüm bakým ve onarým hizmetlerini vermeye hazýrdýrlar.sorularýnýz ve karþýlaþtýðýnýz problemler için de Yetkili Servislerimiz size yardýmcý olacaklardýr. Anadolu Motor Yetkili Servislerini el kitabýnýzýn arkasýndaki listede bulabilirsiniz. Garanti kapsamý içindeki hizmetler için ürün satýn alýndýðýnda ürünle birlikte verilen Garanti Belgesi ibraz edilmelidir. Garanti Belgesi olmaksýzýn talep edilecek hizmetler garanti dýþý olarak deðerlendirilecek ve ücreti karþýlýðý verileceklerdir. GÝRÝÞ Ürünün kullaným ömrü 10 yýldýr. El kitabýnda göreceðiniz aþaðýdaki uyarý baþlýklarýna ve altlarýndaki açýklamalara dikkat edin. TEHLÝKE! : "Talimatlara uyulmaz ise maddi hasarlara, ciddi yaralanmalara hatta ölüme yol açýlacaktýr" demektir. UYARI! DÝKKAT! NOT : "Talimatlara uyulmaz ise maddi hasarlara, ciddi yaralanmalara hatta ölüme yol açýlabilir" demektir. : "Talimatlara uyulmaz ise maddi hasarlara ve yaralanmalara yol açýlabilir" demektir. : Ürünün verimli þekilde çalýþtýrýlmasý için yararlý bilgiler verilir. 3

5 1. EMNÝYET KURALLARI Kendi güvenliðiniz, baþkalarýnýn güvenliði ve makinenizin hasar görmemesi için aþaðýda belirtilen hususlara titizlikle uyun. Kullanýcýnýn sorumluluðu Satýn almýþ olduðunuz HONDA üfleyici, talimatlara uygun olarak kullanýldýðý taktirde size güvenli hizmet sunacak þekilde tasarlanmýþtýr. Üfleyiciyi çalýþtýrmadan önce üfleyici ile birlikte verilen Kullanma ve Bakým El Kitabýný dikkatli bir þekilde okuyun ve anlayýn. Yanlýþ bir kullaným sonucunda yaralanabilir veya makineye ve çevrenize hasar verebilirsiniz. Emniyetli çalýþmayý saðlamak ; HONDA üfleyiciyi kullanmaya baþlamadan önce Kullanma ve Bakým El Kitabýný okuyun. Motoru çalýþtýrmadan önce muhakkak bir ön kontrol yapýn. Üfleyicide herhangi bir hasar veya gevþek parça (cývata,somun,vida vs) olmadýðýndan emin olun. Üfleyicinin amacýna uygun olmayan iþlerde ve gerekli bakýmlarý yapýlmadan kullanýldýðý taktirde potansiyel bir tehlike kaynaðý olacaðýný unutmayýn. Acil durumda makinenin nasýl durdurulacaðýný bilin. Kumanda ve kontrol donanýmýnýn nasýl çalýþtýðýný iyice anlayýn.gerekli bilgileri ve deneyimi olmayan kiþilerin ve çocuklarýn makineyi kullanmasýna izin vermeyin. Çevrede insanlar, özellikle çocuklar veya evcil hayvanlar varken üfleyiciyi çalýþtýrmayýn. Kiþi yorgun, veya refleks ve dengelerini etkileyecek maddelerin etkisi altýnda ise asla makineyi kullanmamalýdýr. HONDA üfleyici Avrupa'da geçerli emniyet regülasyonlarýna uygun olarak üretilmiþtir.makine üzerinde deðiþiklik yapmayýn, emniyet tertibatlarýný sökmeyin veya kullanýlamaz hale getirmeyin. Üfleyicinin kullanýmýndan ötürü 3cü þahýslara ve eþyalara gelebilecek zararlardan üfleyicinin kullanýcýsý sorumludur. 4

6 1. EMNÝYET KURALLARI Üfleyici ile çalýþýlýrken uzun kollu elbise ve uzun pantalon giyilmeli ve koruyucu ekipman takýlmalýdýr. Elbiselerin sarkan parçalarý (atký, kravat, kolye vs) ve uzun saçlar üfleyicinin döner parçalarýna takýlarak ciddi yaralanmalara yol açabilirler. Koruyucu ekipman : Koruyucu gözlük : Gözleri etrafa saçýlan toz ve parçacýklardan korur Kask: Baþý dallardan ve düþebilecek parçalardan korur Yüz maskesi : Yüzü etrafa saçýlan parçalardan korur Kulaklýklar : Gürültüye karþý korur Eldive : Elleri korur Koruyucu ayakkabý : Kaymayan tabanlý ve uçuþan parçalardan ayaðý koruyacak þekilde olmalýdýr. Yaprak üfleme makinesi çýplak ayakla veya sandalet açýk ayakkabýlarla kullanýlmamalýdýr. Toz maskesi : Tozdan ve polenlerden korunmak için, özellikle polen alerjiniz varsa, toz maskesi kullanmalýsýnýz. Üfleyiciyi gece veya görüþ mesafesinin kýsýtlý olduðu durumlarda kullanmayýn. 5

7 1. EMNÝYET KURALLARI Üfleyiciyi kullanýrken koþmayýn, normal þekilde ve saðlam adýmlar atarak yürüyün. Eðimli arazilerde üfleyiciyi kullanmayýn. Kayýp düþebilirsiniz. Þu durumlarda üfleyiciyidurdurun ve buji baþlýðýný çýkarýn: - Üfleyicide herhangi bir iþleme giriþmeden önce - Üfleyiciyi kontrole veya temizlemeye baþlamadan önce - Yabancý bir maddeye çarptýktan sonra. Üfleyiciyi iyice kontrol edip gerekli onarýmlarý yapmadan motoru çalýþtýrmayýn. - Üfleyici anormal þekilde titremeye baþladýðýnda. Titremenin kaynaðýný araþtýrýn ve gerekli müdahaleyi yapmadan makineyi çalýþtýrmayýn. Þu durumlarda üfleyiciyi durdurun: - Üfleyicinin yanýndan uzaklaþacak iseniz - Yakýt doldurmadan önce - Üfleyici aniden anormal þekilde titremeye baþladýðýnda. Ani vibrasyon dönen parçalarda bir hasar olduuðu veya baðlantýlarýn gevþediði durumlarda ortaya çýkar. Problemin nedenini araþtýrýn ve gerekli onarým yapýlmadan motoru çalýþtýrmayýn. Gaz levyesi kapatýlarak motor ralanti devrine getirildiðinde üfleyici kýsmýn dönmemesi gerekir. Gaz tam kapanýp motor ralanti devrinde çalýþýrken üfleyici kýsým dönüyorsa Yetkili Serviste ralanti ayarýnýn yaptýrýlmasý gerekir. Üfleyicinin tam verimle çalýþabilmesi için bakým iþlemlerinin düzgün olarak yapýlmasý gerekir. Üfleyici aþýnmýþ veya hasar görmüþ parçalarla çalýþtýrýlmamalýdýr. Her zaman orijinal Honda yedek parçasý kullanýlmalýdýr. Üretici spesifikasyonlaruýna uygun olmayan taklit parçalar makinenin performansýný düþürmekten öte ömrünü kýsaltmakta ve kazalara neden olabilmektedirler. Üfleyicinin uzunu süre çalýþtýrýlmasý sonucu vibrasyon ve hava akýmý nedeniyle kol ve bileklerde uyuþma hissi ve sakatlýklar ortaya çýkabilir. Bu nedenle uygun elbise ve koruyucu ekipman kullanmanýn yanýsýra dinlenme molalarý vererek çalýþýn. Çalýþýrken sigara içmeyin. 6

8 Çocuklarýn emniyeti : Üfleyici çalýþtýrýlýrken çocuklar uzakta tutulmalý ve sürekli olarak kontrol edilmelidirler. Çucuklar meraklý olduklarýndan sizden habersiz olarak üfleyicinin çalýþma alanýna girerler. Çocuklarýn, yanlarýnda bir yetiþkin olsa da, üfleyiciyi çalýþtýrmalarýna asla izin verilmemelidir. 1. EMNÝYET KURALLARI Yangýn ve yanma tehlikesi : Benzin son derece yanýcý bir maddedir. Benzin buharý patlayýcýdýr. Benzinle uðraþýrken çok dikkatli olun. Benzini, bu iþ için üretilmiþ özel yakýt depolarýnda saklayýn Yakýt, yutulmasý halinde zararlý ve öldürücüdür. Yakýt deposunu çocuklarýn ulaþabileceði yerlerden uzak tutun. Yakýt ikmali sýrasýnda motoru mutlaka durdurun ve sigara içmeyin. Yakýt doldurma iþleminin bitmesinden sonra yakýt depo kapaðýnýn tam kapalý olduðundan emin olun. Yakýt tankýný aðzýna kadar doldurmayýn. Genleþme ve sarsýlma sonucu yakýt kapak çevresinden sýzabilir. Yakýt ikmali sýrasýnda üfleyici üzerine veya yere yakýt dökülmüþse yakýtý iyice temizleyip kurulayýn. Üfleyiciyi, yakýt ikmalini yaptýðýnýz noktanýn en az 3 metre uzaðýnda çalýþtýrýn. Üfleyiciyi, yakýt deposunda benzin varken bir ýsý kaynaðýnýn yakýnýnda veya kývýlcým / alev çýkabilecek bir yerde depolamayýn. Kullaným sýrasýnda üfleyici motorunun gövde ve egzoz sistemi ýsýnýr. Motor durdurulduktan belli bir süre sonra da motor ve aksam üzerindeki sýcaklýk devam eder. Sýcak kýsýmlara temas edilmesi yanma ve yaralanmalara sebep verebilir.üfleyicinin henüz sýcakken depolanmasý kuru yapraklarý vs tutuþturarak yangýna yol açabilir. 7

9 1. EMNÝYET KURALLARI Karbon monoksit zehirlenmesi tehlikesi Egzoz gazlarýnýn içinde renksiz, kokusuz ve zehirli bir gaz olan karbon monoksit bulunur. Egzoz gazýný solumak bilinç kaybýna ve ölüme sebep olabilir. Motorlu çapa makinesini kapalý veya yarý kapalý bir alanda çalýþtýrdýðýnýzda hava, egzoz gazý ile tehlikeli þekilde kirlenebilir. Egzoz gazýnýn birikmesini önlemek için yeterli havalandýrmayý saðlayýn. Üfleyicinin egzoz susturucusunun iyi durumda olduðunu kontrol edin. Bozuk / patlak susturucuyu deðiþtirin. Ýthalatçý firma: ANADOLU MOTOR ÜRETÝM VE PAZARLAMA A.Þ. 8

10 2. EMNÝYET ÇIKARTMALARI VE YERLERÝ Üfleyicinin çok dikkatli olarak kullanýlmasý gerekir. Bu nedenle makinenin çeþitli yerlerine kullaným ve alýnacak tedbirlerle ilgili çýkartmalar konulmuþtur. Bu çýkartmalar makinenin bir parçasý olup asla sökülmemelidir. Çýkartmalar düþtüðünde veya zarar görüp okunmaz hale geldiðinde yetkili bayi veya servislere baþvurularak yenileri istenmelidir. Üfleyicinin çalýþtýrýlmasý sýrasýnda çýkartmalardaki ikazlara titizlikle uyulmalýdýr. 9

11 2. EMNÝYET ÇIKARTMALARI VE YERLERÝ Honda üfleyici, talimatlara uygun olarak kullanýldýðý taktirde size güvenli hizmet sunacak þekilde tasarlanmýþtýr. Üfleyiciyi çalýþtýrmadan önce üfleyici ile birlikte verilen Kullanma ve Bakým El Kitabýný dikkatli bir þekilde okuyun ve anlayýn. Yanlýþ bir kullaným sonucunda yaralanabilir veya makineye ve çevrenize hasar verebilirsiniz. Egzoz gazlarýnýn içinde renksiz, kokusuz ve zehirli bir gaz olan karbon monoksit bulunur. Egzoz gazýný solumak bilinç kaybýna ve ölüme sebep olabilir. Motorlu çapa makinesini kapalý veya yarý kapalý bir alanda çalýþtýrdýðýnýzda hava, egzoz gazý ile tehlikeli þekilde kirlenebilir. Egzoz gazýnýn birikmesini önlemek için yeterli havalandýrmayý saðlayýn. Üfleyiciyi asla evin içinde, garajda veya açýk pencerelerin yakýnýnda çalýþtýrmayýn Ýnsanlarý ve evcil hayvanlarý üfleyicinin çalýþma bölgesinden uzak tutun. Üfleyicinin etrafa saçtýðý toz ve katý parçacýklarýn (küçük taþlar, yeller, dal parçalarý vs) gözlerinize ve vücudunuza zarar vermemesi için koruyucu gözlük takýn, koruyucu elbise giyin. Benzin son derece yanýcý bir maddedi. Benzin buharý patlayýcýdýr. Yakýt ikmali yapmadan önce motoru durdurun ve soðumasýný bekleyin. 10

12 2. EMNÝYET ÇIKARTMALARI VE YERLERÝ Gürültü seviyesi etiketleri : GÜRÜLTÜ SEVÝYESÝ ETÝKETÝ (UT TÝPÝ) GÜRÜLTÜ SEVÝYESÝ ETÝKETÝ (ET TÝPÝ) 11

13 2. EMNÝYET ÇIKARTMALARI VE YERLERÝ CE iþareti : 1. Model 2. Üretim yýlý 3. Üretici adý ve adresi 4. Avrupa satýþ merkezi 12

14 2. EMNÝYET ÇIKARTMALARI VE YERLERÝ Ürün seri numarasý : Ýlerde kullanabilmeniz için ürün seri numarasýný aþaðýdaki kýsma yazýn. Garanti, bakým ve yedek parça sorunlarýnýz için bu numarayý muhakkak bildirin. Makinenizin çalýnmasý halinde de seri numarasýnýn verilmesi yasal iþlemleri kolaylaþtýracaktýr. ÞASÝ SERÝ NUMARASI MOTOR SERÝ NUMARASI ÞASÝ SERÝ NO :... MOTOR SERÝ NO :... 13

15 3. PARÇALARIN TANITIMI 14

16 3. PARÇALARIN TANITIMI 15

17 4. KUMANDALAR Kontak anahtarý : Kontak anahtarý motorun ateþleme devresine kumanda eder. Motorun çalýþabilmesi için kontak anahtarýnýn ON=Açýk konumda olmasý gerekir. Kontak anahtarý OFF=Kapalý konuma getirildiðinde motor durur. 16

18 4. KUMANDALAR Ýlk hareket mekanizmasý (Otomatik ip sarýcý): Baþlatma pompasý : Çalýþtýrma ipi, tutamaðýndan tutulup çekilerek motora çalýþmasý için gerekli ilk hareket verilir. Yakýtýn alttaki depodan yukardaki karbüratöre gelmesi için baþlangýçta motoru çalýþtýrmak için elle pompalama yapmak gerekir. 17

19 4. KUMANDALAR Jigle kolu : Gaz mandalý : Jigle kolu karbüratördeki jigle kelebeðine kumanda eder. KAPALI konumda soðuk motorun ilk çalýþmasý için zengin karýþým saðlanýr. Gaz mandalý motor hýzýna kumanda eder. Üfleyiciyi devreye sokmak için gaz mandalý kullanýlýr. AÇIK konumda, motor çalýþtýktan sonra motora doðru hava-yakýt karýþýmýnýn gitmesi saðlanýr. Sýcak motorun yeniden çalýþtýrýlmasý sýrasýnda da jigle AÇIK konumda olmalýdýr. 18

20 4. KUMANDALAR Gaz kontrol levyesi : Gaz mandalý sýkýlý konumda üfleyici yüksek hýzda çalýþýrken gaz kontrol levyesi FAST=HIZLI konuma getirildiðinde, mandala basýp yorulmaya gerek kalmaksýzýn üfleyici yüksek hýzda çalýþmaya devam eder. Gaz kontrol levyesi SLOW = YAVAÞ konuma getirildiðinde üfleyici düþük hýzda çalýþýr. 19

21 5. ÇALIÞTIRMA ÖNCESÝ KONTROLLER Bu kontroller yapýlmadan önce üfleyici düz ve saðlam bir zemin üzerine yarleþtirilmeli, kontak kapatýlmalý ve motorun kazara çalýþmasý ihtimaline karþý buji baþlýðý çýkarýlmalýdýr. Motor yað seviyesi kontrolu 1. Üfleyiciyi yatay düz bir zemine yerleþtirin ve yað doldurma kapaðýný çýkarýn. 2. Yað seviyesini kontrol edin : yað doldurma boðazýnýn alt seviyesinde olmalýdýr. Yaðýn kirli ve bozuk olmadýðýný kontrol edin.. 3. Yað seviyesi düþükse yað doldurma boðazý seviyesine kadar tavsiye edilen yað ile tamamlayýn. Yað kirlenmiþ veya bozulmuþsa tüm yaðý deðiþtirin. 4. Yað doldurma kapaðýný yerine takýn. Üfleyici 10 saat sürekli çalýþýyorsa her 10 saatte bir yað seviyesini kontrol edin ve üst seviyeye tamamlayýn. DÝKKAT! : Motorun yetersiz miktarda yað ile çalýþtýrýlmasý motora ciddi zararlar verir. Genel uygulamalarda SAE10W-30 motor yaðý kullanýlmasýný tavsiye ederiz. Bu yað -5/+40oC sýcaklýklar için uygundur. DÝKKAT! : Deterjansýz yað veya 2-zamanlý motor yaðý kullanýlmasý motora ciddi zararlar verir. 20

22 5. ÇALIÞTIRMA ÖNCESÝ KONTROLLER Yakýt seviyesi kontrolu : Oktan sayýsý 91 (Pompa oktan sayýsý 86) veya daha yüksek kurþunsuz otomotiv tip benzin kullanýn. Benzin son derece yanýcý bir maddedir. Benzin buharý patlayabilir. Benzinle uðraþýrken çok dikkatli olun. Benzin doldurma iþlemini açýkta veya iyi havalandýrýlmýþ bir yerde yapýn. Çevrede alev, kývýlcým bulunmamasýna dikkat edin. Yakýt doldururken sigara içmeyin. Yakýt deposunu aþýrý doldurmayýn (depo boðazýnda yakýt olmamalýdýr). Yakýtý doldurduktan sonra depo kapaðýný sýkýca kapatýn. Etrafa yakýt dökmemeye dikkat edin. Yakýt dökülmüþse motorun üzerini ve zemini temizleyin ve yakýt buharý tam olarak daðýlmadan motoru çalýþtýrmayýn. BENZÝNÝ ÇOCUKLARIN ERÝÞEBÝLECEÐÝ YERLERDEN UZAK TUTUN. DÝKKAT! : Asla benzin-yað karýþýmý kullanmayýn. Benzin deposu içine yabancý madde, kir vs girmesine engel olun. Kirli veya 30 günden çok beklemiþ benzin veya benzinden baþka yakýtlar kullanmayýn. 21

23 5. ÇALIÞTIRMA ÖNCESÝ KONTROLLER Yakýt seviyesini þu þekilde kontrol edin : 1. Yakýt doldurma boðazýný düþey konume getirin depo kapaðýný açmadan dýþardan yakýt seviyesine bakýn. 2. Seviye düþükse yakýt depo kapaðýný, basýnçla yakýtýn dýþarý fýþkýrmasýný önlemek için, yavaþça açýn ve depoyu doldurun. Yakýt, belirtilen seviyeye kadar doldurulmalýdýr. 3. Yakýtý doldurduktan sonra yakýt depo kapaðýný sýkýca kapatýn. NOT : Yakýt sistemine zarar verdiklerinden normal benzin yerine baþka yakýtlarýn kullanýlmasý tavsiye edilmemektedir. DÝKKAT! : Þu yakýtlarý kullanmayýn : Kirli benzinler 30 günden daha fazla beklemiþ benzinler (Üfleyiciyi 30 günden daha uzun süre kullanmayacak iseniz yakýt deposunu ve karbüratörü boþaltýn) Alkol veya metanol katkýlý benzinler Yað ile / 2-zamanlý motor yaðý ile karýþtýrýlmýþ benzinler. Benzin deposu içine yabancý madde, kir vs girmesine engel olun. NOT : Uygun olmayan cins yakýtlarýn kullanýlmasý sonucu oluþacak performans düþüklüðü ve arýzalar garanti kapsamý dýþýnda tutulacaklardýr. 22

24 5. ÇALIÞTIRMA ÖNCESÝ KONTROLLER Hava filtresinin kontrolu : DÝKKAT! : Üfleyiciler tozlu ortamda çalýþtýklarýndan hava filtresinin temizlenmesi ve bakýmý büyük önem taþýmaktadýr. Motoru asla hava filtresi olmadan çalýþtýrmayýn; aksi takdirde motora girecek toz parçacýklarý silindir, piston ve segmanlarý çok kýsa sürede aþýndýracaklardýr. 23

25 5. ÇALIÞTIRMA ÖNCESÝ KONTROLLER Hava filtresinin durumunu kontrol etmek için þöyle yapýn : 1. Jigleyi tam kapalý konuma getirin. 2. Hava filtresi kapaðýnýn sað tarafýnda bulunan kulaklarý bastýrýn, kapaðý sol kulaklar çevresinde döndürerek yerinden çýkarýn. 3. Filtre elemanýnýn (sünger eleman) çýkarýp kontrol edin. Eleman kirli veya hasarlýysa "Hava filtresinin bakýmý" ile ilgili kýsma bakýn. 4. Filtre elemanýný ve kapaðý sökmenin tersi sýrada yerlerine takýn. Vidalarýn kontrolu : 1. Üfleyicide kendi diþini kendi açan vidalar kullanýlmýþtýr (Resimlerde gösterilen noktalarda). Vidalarýn sýkýlýðýný kontrol edin. Gerekiyorsa vidalarý sýkýn. 24

26 5. ÇALIÞTIRMA ÖNCESÝ KONTROLLER 2. Taþýma sapýnýn gevþek olup olmadýðýný kontrol edin, gerekiyorsa emniyetli bir þekilde sýkýþtýrýn. Sapýn lastik kaplamasýný kontrol edin, hasar görmüþse deðiþtirin. 25

27 6. MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI Egzoz gazlarýnýn içinde renksiz, kokusuz ve zehirli bir gaz olan karbon monoksit bulunur. Motoru kapalý bir yerde çalýþtýrmayýn, gerekli havalandýrmanýn saðlanmasýna dikkat edin. Motoru insanlardan, evcil hayvanlardan ve binalardan uzakta bir yerde çalýþtýrýn. Çalýþma bölgesinde engel olmamasýna dikkat edin. 1. Kontak anahtarýný ON=AÇIK konuma getirin. 2. Soðuk motoru çalýþtýrmak için jigle kolunu CLOSED = KAPALI konuma getirin. Motor sýcaksa yeniden çalýþtýrmak için jigleyi kullanmayýn. 26

28 6. MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI 3. Baþlatma pompasýna birkaç kez basarak benzinin þeffaf hortumdan geri döndüðünü görün. 4. Üfleyiciyi sapýndan sýkýca tutun. Çalýþtýrma ipinin tutamaðýný kavrayýp direnç hissedene kadar yavaþça sonra kuvvetle çekin. Tutamaðý yerine yavaþça býrakarak ipin geri sarýlmasýný saðlayýn. DÝKKAT!: Çalýþtýrma ipinin tutamaðýný aniden býrakarak yerine hýzla çarpmasýna müsaade etmeyin. Tutamaðý yavaþça býrakarak ipin sarýlmasýný saðlayýn. Ani býrakma halinde tutamak ve mekanizma parçalarý hasar görür. Motor çalýþýrken çalýþtýrma ipini çekmeyin. Çalýþtýrmadan önce üfleyiciyi saðlam bir zemine oturtun. Çalýþtýrma ipini çekmeden önce insan ve evcil hayvanlarýn yakýnda, özellikle arkanýzda olmamasýna dikkat edin. 27

29 6. MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI 5. Motoru çalýþtýrýrken jigleyi KAPALI konuma getirmiþseniz motor ýsýndýkça jigleyi normal (AÇIK) konumuna alýn. ÖNEMLÝ EMNÝYET TEDBÝRÝ Aþaðýdaki prosedürü uygulamadan önce kontak anahtarýný OFF=KAPALI konuma getirin. Bu þekilde motorun yüksek devirde çalýþmasý ve üfleyicinin yerinden hareket etmesini önlersiniz. Üfleyicinin yüksek hýzda çalýþarak yerinden hareket etmesi yaralanma ile sonuçlanacak kazalara yol açabilir. 1. Kontak anahtarýný OFF=KAPALI konuma alýn. 2. Jigle kolunu AÇIK konuma getirin. 3. Gaz levyesini tam gaz (HIZLI) konumuna getirin. 4. Çalýþtýrma ipinin tutamaðýný 5-6 kez çekin. 5. Bundan sonra jigleyi kullanmaksýzýn normal anlatýldýðý þekilde motoru çalýþtýrýn. Sýcakta yeniden çalýþtýrma : Motor yüksek çevre sýcaklýðýnda çalýþtýrýldýktan sonra durdurulmuþ ise ve kýsa süre sonra yeniden çalýþtýrýlmak isteniyorsa motor boðulmuþ olup ilk çekiþte çalýþmayabilir. Gerektiðinde þu þekilde hareket edilmelidir: 28

30 7. ÜFLEYÝCÝNÝN KULLANILMASI Üfleyiciyi kullanmaya baþlamadan önce bu el kitabýnda yer alan emniyet ile ilgili açýklamalarý iyice okuyup anlamýþ olmanýz gerekir. Üfleyicinin çalýþmasý sýrasýnda herhangi anormal bir ses,koku, titreþim vs hissettiðinizde motoru derhal durdurun ve Yetkili Servise baþvurun. Üfleyici borusununun ve nozulunun takýlmasý ve sökülmesi 1. Üfleyicinin çýkýþ portunda bulunan çýkýntýlarý üfleyici borusundaki oyuklarla hizalayýp boruyu üfleyici portuna doðru itin. Boruyu kilitlenene kadar ok yönünde çevirin. 2. Üfleyici borusunda bulunan çýkýntýlarý nozuldaki oyuklarla hizalayýn ve nozulu üfleyici borusuna doðru itin. Nozulu kilitlenene kadar ok yönünde çevirin. 3. Üfleyici borusu ve nozulun doðru konumlarýnda kilitlendiklerini ve gevþek olmadýklarýný kontrol edin. NOT : Üfleyici borusu ve nozulun sýký ve kilitlenmiþ olmasýna dikkat edin. Bir gevþeklik varsa üfleyiciyi kullanmayýn. Hasarlý üfleyici yaralanmalara ve çevreye zarar veren kazalara neden olabilir. 4. Sökme, takma iþleminin tersi sýrada yapýlýr. 29

31 7. ÜFLEYÝCÝNÝN KULLANILMASI Motoru, üfleyici borusu ve nozul takýlý olmadan çalýþtýrmayýn. Motor devir hýzý aþýrý düþer ve motor zarar görebilir. Üfleyicinin çalýþmasý sýrasýnda herhangi anormal bir ses,koku, titreþim vs hissettiðinizde motoru derhal durdurun ve Yetkili Servise baþvurun. Motorun çalýþtýrýlmasý Motoru, motor çalýþtýrma ile ilgili kýsýmda anlatýldýðý þekilde çalýþtýrýn. Üfleyici ile çalýþma 1. Motor çalýþýrken gaz mandalýný sýkarak motor devrini arttýrýn ve gaz kumanda kolunu FAST=HIZLI konuma alýn. 30

32 7. ÜFLEYÝCÝNÝN KULLANILMASI 2. Üfleyiciyi sað veya sol elinizde taþýyabilirsiniz. Üfleyiciyi saða-sola, yukarý-aþaðý hareket ettirerek kuru yapraklarý vs üfleyip bir yerde toplayabilirsiniz. DÝKKAT! : Üfleyiciyi sol elinizde taþýrken sýcak egzoz kýsmýnýn veya egzoz gazlarýnýn bacaðýnýzý yakmamasýna dikkat edin. Bu üfleyici tek elle çalýþtýrýlacak þekilde tasarlanmýþtýr. Ancak yandaki resimde görüldüðü üzere taþýma sapýndan tutulup alt kýsmýndan desteklenerek iki elle de kullanýlabilir. NOT : Motoru durdurmak için gaz kumanda levyesini SLOW=YAVAÞ konuma alýn, gaz mandalýný býrakýn ve kontak anahtarýný OFF=KAPALI konuma getirin. 31

33 7. ÜFLEYÝCÝNÝN KULLANILMASI Nozulun kullanýlmasý Bu üfleyici çeþitli temizleme iþlerinde yassý tip (fan tipi) nozul veya yuvarlak nozul (opsiyon) ile kullanýlacak þekilde tasarlanmýþtýr. Fan nozulu geniþ ve kuvvetli bir hava çýkýþý saðlar. Havanýn yönleneceði nokta bu tip nozulla hassas olarak ayarlanabilir. Düz satýhlardaki testere tozu, yaprak, kesilmiþ ot vs tam olarak temizlemek için bu nozul idealdir. Yuvarlak nozul (opsiyon) ise düzgün olmayan satýhlarýn (tarla, çimenlik vs) temizlenmesinde kullanýlýr. Üfleyicinin daha etkin kullanýlmasý : Üfleme süresini azaltmak için Temizlenecek döküntüleri/sürüntüleri önce týrmýk yardýmýyla biraraya toplayýn. Üflenen süprüntülerin etrafa saçýlmamasý için Döküntüler çok tozlu ise tozun bir kýsmýný satýhtan alýn. Nozulu temizlenecek yüzeye mümkün olduðu kadar yakýn tutun. Üfleme iþini dikkatle yapýn ve tozun insanlara, çocuklara, evcil hayvanlara, açýk pencerelere ve arabalara doðru uçmasýný önleyin. Döküntüleri komþunuzun arazisine üflemeyin. Üfleme yaptýktan sonra bölgeyi temizleyin. Gürültüyü minimumda tutmak için Üfleyiciyi yalnýz iþ günleri ve gündüz vakti çalýþtýrýn. Ýnsanlarýn uyuduðu veya dinlendiði zamanlar üfleyiciyi kullanmayýn. Ayný anda iki üfleyicinin kullanýlmamasýna dikkat edin. Ne kadar az üfleyici çalýþýrsa o kadar az gürültü çýkacaktýr. Üfleyiciyi iþi yapmak için gerekli olan en düþük hýzda çalýþtýrýn. Çalýþmaya baþlamadan önce üfleyicinin egzoz susturucusunu, hava giriþini ve hava filtresini kontrol edin. Bir teras veya giriþin su hortumu ile temizlenmesi gibi bu üfleyici çimen ve bahçelerdeki döküntüleri en etkili þekilde toplamak için tasarlanmýþtýr. 32

34 7. ÜFLEYÝCÝNÝN KULLANILMASI Nozul tipleri Resimlerde görüldüðü gibi farklý þekillerde iki tip nozul (çýkýþ aðýzý) bulunmaktadýr. 33

35 8. MOTORUN DURDURULMASI Acil bir durumda : Kontak anahtarýný OFF=KAPALI konuma getirin. Normal durdurma : 1. Gaz mandalýný býrakýn ve gaz kumanda levyesini SLOW=YAVAÞ konuma alýn. 2. Kontak anahtarýný OFF=KAPALI konuma getirin. 34

36 9. BAKIM Herhangi bir bakým iþlemine giriþmeden önce üfleyiciyi düz bir satýh üzerine yerleþtirin, motoru durdurun ve motorun kazaen çalýþmasýný önlemek için buji baþlýðýný çýkarýn. Gerekli takýmlar ve teknik bilgi/beceriye sahip deðilseniz üfleyicinin bakým iþlemlerini muhakkak Yetkikli Servislere yaptýrýn. Bakým ve tamirlerde muhakkak orijinal Honda yedek parçalarý kullanýn. Üretici spesifikasyonlarýna uygun olmayan taklit parçalar makinenin performansýný düþürmekten öte ömrünü kýsaltmakta ve kazalara neden olabilmektedirler. Honda HHB25 yüksek performansta çalýþmayý sürdürmesi ve uzun ömürlü olmasý için aþaðýdaki tabloda belirtilen periyodik bakým iþlemlerinin düzenli olarak yapýlmasý gerekir. 35

37 9. BAKIM 36

38 9. BAKIM NOT : (1) Tozlu çalýþma þartlarýnda daha sýk bakým yapýlmalýdýr. (2) Bu iþlemler Yetkili Servislerde yapýlmalýdýr. (3) Bakým zamanlarýný belirleyebilmek için çalýþma sürelerini kaydedin. Takýmlar : Üfleyici ile verilen takýmlar basit bakým ve onarýmlarý yapabilmenizi saðlar. Takýmlarý belirtilen yerde saklayýn. 37

39 9. BAKIM Motor yaðýnýn deðiþtirilmesi DÝKKAT! : Kullanýlmýþ motor yaðý, ciltle uzun süre temas etmesi halinde cilt kanserine neden olabilir. Bu nedenle kullanýlmýþ yað ile temas ettikten sonra ellerinizi sabunlu suyla yýkayýn. Kullanýlmýþ motor yaðýný çocuklarýn eriþebileceði yerlerden uzak tutun. NOT : Yaðýn hýzlý ve tam olarak boþalabilmesi için motor yaðý motor sýcakken deðiþtirilmelidir, ancak bu sýrada elinizin yanmamasý için motor çok sýcaksa biraz soðumasýný bekleyin. 1. Yakýt deposu kapaðýnýn sýkýca kapalý olduðunu kontrol edin. 2. Yað doldurma kapaðýný çýkarýn ve motoru yað doldurma boðazý tarafýna yatýrarak yaðý uygun bir kaba boþaltýn. 3. Motoru tavsiye edilenen cins temiz yað ile doldurun ve yað seviyesini kontrol edin. 4. Yað doldurma kapaðýný yerine takýn. Motor yað kapasitesi : 0,08 Litre 38

40 9. BAKIM Hava filtresinin bakýmý Kirli bir hava filtresi karbüratöre hava akýþýný engeller ve motorun performansýný düþürür. Bu nedenle hava filtresinin bakýmý düzgün (üfleyici tozlu yerlerde çalýþýyorsa daha da sýk) olarak yapýlmalýdýr. Hava filtre elemanýný temizlemek için benzin veya tutuþucu solventler kullanmayýn. Patlamaya yol açabilir. Motoru asla yakýt filtresi olmadan çalýþtýrmayýn. Motora emilen tozlar silindir ve segmanlarýn çok kýsa sürede aþýnmasýna yol açarlar. NOT : Kullanýlmýþ motor yaðýný çöpe atmayýn veya yere / denize / göle / ýrmaða dökmeyin. Kullanýlmýþ yaðý sýkýca kapatýlabilen bir kap içinde servis istasyonunuza verirseniz çevreyi koruma kurallarýna göre, ortamdan uzaklaþtýrýlmasýný saðlarsýnýz. Motor yaðý zamanla bozulur ve özelliklerini kaybeder. Bu nedenle belirtilen aralýklarla motorun yaðýný deðiþtirin. Motor yaðýnýn dýþarý sýzmasýný önlemek için yað doldurma kapaðýný sýkýca kapatýn. 1. Jigle kolunu KAPALI konuma getirin. 2. Hava filtresi kapaðýnýn sað tarafýnda bulunan kulaklarý bastýrýn, kapaðý sol kulaklar çevresinde döndürerek yerinden çýkarýn. 3. Filtre elemanýnýn (sünger eleman) hava filtresi gövdesinden çýkarýp kontrol edin. 4. Kirli sünger elemaný ýlýk sabunlu suya veya tutuþmayan bir solvente daldýrarak temizleyin. Sýkarak kuruttuktan sonra sünger elemaný temiz motor yaðýna daldýrýn. Fazla yaðý sýkarak çýkarýn. Elemanda çok fazla yað kalýrsa motor çalýþýtýðýnda beyaz duman atar. 5. Sünger eleman çok kirlenmiþse deðiþtirin. 39

41 9. BAKIM 6. Hava filtresi kapaðý ve gövdesinin içini hafif ýslak bir bezle temizleyin. 7. Hava filtresi elemanýný ve kapaðýný söktüðünüz sýranýn tersi sýrada yapýn.kapaðýn yerine tam oturduðundan emin olun. 40

42 9. BAKIM Buji Tavsiye edilen buji : CMR5H (NGK) Motorun düzgün çalýþmasý için buji týrnaklarý doðru aralýkta ve temiz olmalýdýr. Motor çalýþýrken egzoz susturucusu ve buji çok ýsýnýr. Bu nedenle herhangi bir bakým iþlemine giriþmeden önce motoru durdurup soðumasýný bekleyin. Isýl deðeri uygun olmayan cins buji kullanmayýn. <Temizleme> 1. Kulaðý çekerek buji bakým kapaðýný çýkarýn. 2. Buji baþlýðýný çýkarýn, buji anahtarý kullanarak bujiyi sökün. 3. Bujiyi gözle kontrol edin. Seramik izolatörü çatlamýþsa veya kýrýlmýþsa yenisiyle deðiþtirin. Bujiyi tel fýrça ile temizleyin. 41

43 9. BAKIM 4. Buji týrnak aralýðýný sentil çakýsý ile kontrol edin. Gerekiyorsa yan elektrodu eðerek týrnak aralýðýný ayarlayýn. Buji týrnak aralýðý 0,6-0,7 mm olmalýdýr. 5. Buji oturma contasýnýn iyi durumda olduðunu kontrol edin ve bujiyi yerine, oturuncaya kadar elle vidalayýn. 6. Bujiyi buji anahtarý ile sýkarak contanýn tam ezilmesini saðlayýn. NOT : Yeni bujilerde conta da yeni olduðundan bujiyi contasý elle sýkýlýp yerine oturduktan sonra 1/2 tur sýkýþtýrmak gerekir. Kullanýlmýþ bujide ise 1/8-1/4 tur sýkmak contanýn ezilmesi için yeterli olacaktýr. DÝKKAT : Buji yerine iyi sýkýlmalýdýr. Gevþek kaldýðýnda buji çok ýsýnýr ve motora hasar verebilir. 7. Buji baþlýðýný takýn. 8. Buji bakým kapaðýný yerine takýn. 42

44 9. BAKIM Gaz telinin kontrolu ve ayarý Gaz telinin boþluðunu kontrol edin ve gerekiyorsa ayarlayýn. 2. Gaz teli kýlavuzunun flanþlý somununu gevþetin. Kýlavuzu ok yönünde iterek gaz telinin boþluðunu ayarlayýn. Gaz mandalýnýn ucundaki boþluk 2-3 mm arasýnda olmalýdýr. <Ayar> 1. Gaz mandalýnýn altýna bir sopa veya benzeri parça yerleþtirin ve üfleyiciyi buradan tutarak yerden kaldýrýn. NOT : Üfleyicinin sapý titreþimi iletmeyecek þekilde yapýlmýþtýr. Bu nedenle tel boþluk ayarý sap yukarý çekilerek yapýlmalýdýr. Aksi taktirde saptan tutulduðunda motor devri yükselir. 43

45 9. BAKIM NOT : Gaz teli kýlavuzunun ayarýný hassas bir þekilde yapabilmek için altýgen anahtar kullanmanýzý tavsiye ederiz. 3. Flanþlý somunu iyice sýkýn. 4. Gaz telini ayarladýktan sonra motoru çalýþtýrýn ve gaz mandalýnýn düzgün çalýþtýðýný kontrol edin. Gaz mandalý sýkýldýðýnda üfleyici yüksek hýzda çalýþmalý, mandal býrakýldýðýnda da ralanti hýzýna geri dönmelidir. 5. Ayarýn yapýlmasýnda zorluk çekiyorsanýz Yetkili Servise baþvurun. Motor soðutma kanatçýklarýnýn kontrolu Kapaðýn içindeki motor soðutma kanatçýklarýný gözle kontrol edin. Kanatçýklarýn arasý çamur, toz, yaprak, kuru ot vs ile týkanmýþsa Yetkili Servise baþvurarak temizletin. 44

46 9. BAKIM Yakýt filtresinin bakýmý Yakýt filtresinin týkalý olmasý motorun performansýný önemli ölçüde düþürebilir. Benzin son derece yanýcý bir maddedir. Benzin buharý patlayabilir. Benzinle uðraþýrken çok dikkatli olun. Yanabilir veya ciddi þekilde yaralanabilirsiniz. Yakýt filtresinin bakýmýný yaparken þu hususlara dikkat edin: Motoru durdurun. Bakým iþlemini açýkta veya çok iyi havalandýrýlmýþ bir yerde yapýn. Yakýnda ýsý kaynaðý, alev, kývýlcým bulunmamalý, sigara içilmemelidir. Benzinin dökülmemesine dikkat edin. Dökülen benzini uygun bir bez veya üstüpü ile derhal kurulayýn. 1.Yað doldurma kapaðýnýn sýkýca kapalý olduðundan emin olun. 2.Yakýt deposu kapaðýný çýkarýn ve motoru yakýt doldurma boðazý tarafýna doðru yatýrarak depodaki benzini uygun bir kaba boþaltýn. 3.Yakýt filtresini bir tel yardýmýyla çekerek yakýt doldurma boðazýndan dýþarý alýn. 4. Yakýt filtresini kontrol edin. Kirlenmiþse tutuþmayan cins bir solventle yýkayýn. Filtre çok kirlenmiþse deðiþtirin. 45

47 9. BAKIM 1.Yað doldurma kapaðýnýn sýkýca kapalý olduðundan emin olun. 5. Yakýt filtresini yeniden yakýt deposunun içine yarleþtirin ve yakýt depo kapaðýný sýkýn. Yakýt deposunun temizlenmesi Yakýt deposunun içine kaçan toz,kir ve diðer yabancý maddeler motorun performansýný olumsuz etkilerler. Benzin son derece yanýcý bir maddedir. Benzin buharý patlayabilir. Benzinle uðraþýrken çok dikkatli olun. Yanabilir veya ciddi þekilde yaralanabilirsiniz. Yakýt filtresinin bakýmýný yaparken þu hususlara dikkat edin: Motoru durdurun. Bakým iþlemini açýkta veya çok iyi havalandýrýlmýþ bir yerde yapýn. Yakýnda ýsý kaynaðý, alev, kývýlcým bulunmamalý, sigara içilmemelidir. Benzinin dökülmemesine dikkat edin. Dökülen benzini uygun bir bez veya üstüpü ile derhal kurulayýn. 2. Yakýt deposu kapaðýný çýkarýn ve motoru yakýt doldurma boðazý tarafýna doðru yatýrarak depodaki benzini uygun bir kaba boþaltýn. 3. Yakýt filtresini bir tel yardýmýyla çekerek yakýt doldurma boðazýndan dýþarý alýn. 4. Yakýt deposunun içini tutuþmayan veya tutuþma noktasý yüksek bir solventle iyice durulayarak içindeki su ve kirleri temizleyin. 5. Yakýt filtresini yeniden yakýt deposunun içine yarleþtirin ve yakýt depo kapaðýný sýkýn. 46

48 10. DEPOLAMA Üfleyicinin her zaman sorunsuz çalýþmasý ve yeni görünmesi için depolamasýnýn uygun þekilde yapýlmasý gerekir. Üfleyiciyi pastan / korozyondan korumak için þunlarý yapýn. DÝKKAT! : Üfleyici çalýþýrken durdurulmuþsa motor çok sýcak olabilir. Bir iþleme giriþmeden önce motorun soðumasýný bekleyin. Üfleyiciyi düz bir satýh üzerine yerleþtirin, motoru durdurun ve motorun kazaren çalýþmasýný önlemek için buji baþlýðýný çýkarýn. 1.Tüm dýþ yüzeyleri temizleyin, hasar görmüþ boyalara rötuþ yapýn, paslanabilecek metal yüzeyleri ince bir yað tabakasý ile koruyun. 2.Yakýtý boþaltýn. Benzin son derece yanýcý bir maddedir. Benzin buharý patlayabilir. Benzinle uðraþýrken çok dikkatli olun. Þu hususlara dikkat edin: a.yað doldurma kapaðýnýn sýkýca kapalý olduðundan emin olun. b. Yakýt deposu kapaðýný çýkarýn ve motoru yakýt doldurma boðazý tarafýna doðru yatýrarak depodaki benzini uygun bir kaba boþaltýn. 47

49 10. DEPOLAMA c. Baþlatma pompasýna birkaç kez basarak yakýt dönüþ hortumunda kalan tüm yakýtýn yakýt deposuna boþalmasýný saðlayýn. 3. Motor yaðýný deðiþtirin. 4. Hava filtresini temizleyin. 5. Bujiyi sökün, buji deliðinden silindirin içine birkaç damla temiz motor yaðý koyun. 6. Yaðý silindir cidarlarýna yaymak için motoru birkaç kez döndürün. Çalýþtýrma ipini direnç hissedinceye kadar çekin. Bu durumda motor kompresyona geçecek ve supaplar kapalý durumda olacaklardýr. d. Motoru yine yakýt doldurma boðazý tarafýna doðru yatýrarak depodaki benzini kaba boþaltýn. e. Yakýtý tamamen boþalttýktan sonra yakýt deposu kapaðýný sýkýca kapatýn. 7. Üfleyiciyi tozdan korumak için üstünü örtün. 48

50 11. ARIZA BULMA Motor çalýþmýyorsa : 1. Kontak anahtarý ON=AÇIK konumda mý? 2. Yakýt deposunda benzin var mý? 3. Karbüratöre yakýt geliyor mu? - Kontrol etmek için baþlatma pompasýna birçok kez arkaarkaya basýn. 4. Buji iyi durumda mý? 5. Motor yine de çalýþmýyorsa üfleyiciyi Honda/Anadolu Motor Yetkili Servisine götürün. 49

51 12. TEKNÝK ÖZELLÝKLER 50

52 12. TEKNÝK ÖZELLÝKLER (*) Bu tabloda verilen motor performans deðerleri normal bir üretim motorunda, SAE J1349'a göre, motor gücü için 7000 d/dk'da, maksimum net tork için 5000 d/dk'da ölçülen deðerlerdir. Seri üretim motorlarýndan birinden diðerine bazý deðiþiklikler olabilir. Üfleyici üzerindeki motorun gerçek performansý motorun çalýþma hýzý, çevre þartlarý, motorun bakým durumu ve diðer deðiþkenlere baðlý olarak farklý olabilir. Gürültü ve titreþim 51

53 13. KÝT PARÇALARININ MONTAJI (EWT tipi) EMNÝYET Doðru montajýn önemi Kullanýcýnýn emniyeti ve makinenin güvenilir þekilde çalýþmasý açýsýndan montajýn doðru yapýlmýþ olmasý çok önemlidir. Makinenin servisini veya montajýný yapan kiþinin bir hata veya ihmali hatalý çalýþmaya ve sonuçta kullanýcýnýn yaralanmasý ve makinenin zarar görmesine yol açabilir. Makinenin montajýnýn doðru yapýlmamasý yaralanma veya ölümle sonuçlanacak kazalara neden olabilir. Montaj talimatýnda belirtilen prosedürlere ve dikkat edilecek hususlara titizlikle uyun. Sizi meydana gelebilecek her türlü tehlikeye karþý uyarmamýz imkansýz olmakla birlikte alýnacak baþlýca tedbirler aþaðýda belirtilmiþtir. Önemli emniyet tedbirleri Atelye ortamýnda alýnmasý gerekli tedbirleri bilin ve uygulayýn. Ýþe uygun elbise ve koruyucu ekipman kullanýn. Ýþe giriþmeden önce ilgili talimatlarý okuyun, yeterli beceri ve takýmlara sahip olduðunuza kanaat getirdikten sonra iþe baþlayýn. Bakým iþlemine baþlamadan önce motoru durdurun. Dokunmadan önce motorun ve egzoz sisteminin soðumasýný bekleyin, aksi taktirde yanarsýnýz. Açýk pencere ve kapýlardan uzakta çalýþýn. Egzoz gazlarýnda zehirli karbon monoksit gazý bulunur. Talimatta belirtilmedikçe motoru çalýþtýrmayýn. Motor çalýþtýrýlmak zorunda olduðunda koruyucu kalkan veya kapaklar takýlý deðilken ellerinizi, parmaklarýnýzý, elbiselerinizi hareketli parçalardan uzak tutun. Benzin veya akülerin yakýnýnda çalýþýrken bir yangýn veya patlama tehlikesine karþý dikkatli olun. Parçalarý temizlemek için benzin yerine tutuþmayan solventler kullanýn. Sigara içmeyin, alev veya kývýlcým yaklaþtýrmayýn. 52

54 Sýcak hava borusu kitinin takýlmasý Sýcak hava borusu tertibatý soðuk havalarda üfleyicinin buzlanma yapmasýný önler. 13. KÝT PARÇALARININ MONTAJI (EWT tipi) 53

55 13. KÝT PARÇALARININ MONTAJI (EWT tipi) 1. Sýcak hava kanalýný motor üst kapaðýna takýn. Bunun için kanaldaki oyuðu ve kilit kulaklarýný motor kapaðýndaki kaburgalar ile resimde gösterildiði gibi hizalayýn. 2. 3,5 x 8 mm vidalarý emniyetli þekilde sýkýn. 3. Hava filtresi kapaðýný sökün. 54

56 13. KÝT PARÇALARININ MONTAJI (EWT tipi) 4. Sýcak hava baðlantýsýný hava filtresi gövdesine resimde gösterildiði gibi takýn. Sýcak hava baðlantýsýnýn kilit kulaklarýnýn hava filtresi gövdesinin kaburgalarýna iyice geçtiðinden emin olun. 55

57 13. KÝT PARÇALARININ MONTAJI (EWT tipi) 5. Sýcak hava kanalý ve sýcak hava baðlantýsý arasýndaki sýcak hava borusunu resimde gösterildiði gibi takýn. Sýcak hava kanalý tarafý : Sýcak hava borusunu, boru ucu dayamaya temas edinceye kadar içeri sokun. Sýcak hava baðlantýsý tarafý : Sýcak hava borusunu dibe kadar sokun. 6. Montaj bittikten sonra hava filtresinin kapaðýný takýn. NOT : Soðuk havalarda üfleyici sýcak hava borusu takýlmamýþ olarak çalýþtýrýlýrsa buzlanma yapabilir. Hava sýcaklýðý 10 oc'nin üzerinde olduðunda sýcak hava borusu çýkarýlmalýdýr. Aksi taktirde motor aþýrý ýsýnacaktýr. Sýcak hava borusunu aþaðýda anlatýldýðý þekilde sökün. 56

58 13. KÝT PARÇALARININ MONTAJI (EWT tipi) Sýcak hava borusunun sökülmesi 1. Hava filtresi kapaðýný sökün. 2. Sýcak hava borusunu sýcak hava kanalýndan çekerek çýkarýn. 3. Sýcak hava baðlantýsýndaki kilit kulaklarýný bastýrýn. Sýcak hava baðlantýsýný içeri iterek yerinden çýkarýn. 4. Sýcak hava borusu ve sýcak hava kanalýný kaybolmayacak þekilde emniyetli bir yerde saklayýn. 5. Hava filtresi kapaðýný yerine takýn. 57

59 13. KÝT PARÇALARININ MONTAJI (EWT tipi) Sýcak hava borusunun takýlmasý 1. Hava filtresi kapaðýný sökün. 2. Sýcak hava baðlantýsýný hava filtresi gövdesine resimde gösterildiði gibi takýn. Sýcak hava baðlantýsýnýn kilit kulaklarýnýn hava filtresi gövdesinin kaburgalarýna iyice geçtiðinden emin olun. 3. Sýcak hava borusunu sýcak hava kanalýna takýn. Sýcak hava borusunu, boru ucu dayamaya temas edinceye kadar içeri sokun. 4. Montaj bittikten sonra hava filtresinin kapaðýný takýn. 58

60 Anadolu Motor Üretim ve Pazarlama A.Þ. Esentepe Mahallesi Anadolu Caddesi No: 5 Kartal Ýstanbul Tel: (0216) (6 Hat) Faks: (0216) ANADOLU GRUBU / Rev:01 UM

ÇAPALAMA MAKÝNESÝ HONDA FG201 HONDA FG205 KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ 2 Emniyet kurallarý 4 Genel tanýtým 6 Ön hazýrlýklar ve kontroller 12 Motorun çalýþtýrýlmasý 18 Kullanma ve tavsiyeler

Detaylı

MOTORLU ÇAPA MAKÝNESÝ F510 / F560 KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...4 Teknik özellikler...8 Kullaným - Kontroller...10 Bakým...24 Nakliye - Depolama...32 Arýza bulma...33

Detaylı

JENERATÖR EU 30 Ý KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...4 Teknik özellikler...7 Kullaným - Kontroller...8 Bakým...18 Arýza bulma...20 Depolama...21 Yetkili Servisler...23

Detaylı

JENERATÖR EM 50 is EM 65 is EM 70 is KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...4 Kullaným - Kontroller...20 Bakým...31 Arýza bulma...43 Teknik özellikler...45 Yetkili servisler...51

Detaylı

MOTORLU TIRPAN UMK 425 E UMK 435 E KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...4 Teknik özellikler...9 Kullaným - Kontroller...11 Bakým...32 Arýza bulma...36 Depolama...37 Aksesuarlar...38

Detaylı

DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU

DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU BF 135 A BF 150 A KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...5 Teknik özellikler...7 Kullaným - Kontroller...15 Bakým...75 Depolama...102 Arýza Bulma...105

Detaylı

MOTOPOMP WX 10 WB 20 XT WB 20 XT DR WB 20 XT DRX WB 30 XT WB 30 XT DR WB 30 XT DRX WH 15 X WH 20 X KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI

MOTOPOMP WX 10 WB 20 XT WB 20 XT DR WB 20 XT DRX WB 30 XT WB 30 XT DR WB 30 XT DRX WH 15 X WH 20 X KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI MOTOPOMP WX 10 WB 20 XT WB 20 XT DR WB 20 XT DRX WB 30 XT WB 30 XT DR WB 30 XT DRX WH 15 X WH 20 X KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...4 Teknik özellikler...6 Kullaným...7

Detaylı

MOTORLU DAL PARÇALAMA MAKÝNESÝ HDP 270 KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet Kurallarý...4 Tanýtým...7 Teknik Özellikler...8 Kullaným - Kontroller...9 Bakým...10 Yedek Parça...13 Yetkili

Detaylı

Reproduction. Not for. Kullanma Kýlavuz. Model 110000. Model 140000. Model 120000. 950/1000 Seriest. 775/800 Seriest.

Reproduction. Not for. Kullanma Kýlavuz. Model 110000. Model 140000. Model 120000. 950/1000 Seriest. 775/800 Seriest. tr Kullanma Kýlavuz Model 110000 Professional Seriest Model 120000 Professional Seriest 775/800 Seriest 850/875 Seriest Model 140000 Professional Seriest 950/1000 Seriest opyright E 2012 riggs & Stratton

Detaylı

Reproduction. Not for. Kullanma Kýlavuz. Model 106200. 750 Seriest I/C. Form No. 381264TR Revision: C. Türkçe

Reproduction. Not for. Kullanma Kýlavuz. Model 106200. 750 Seriest I/C. Form No. 381264TR Revision: C. Türkçe tr Kullanma Kýlavuz Model 106200 I/ Intekt Pro 750 Seriest 750 Seriest 750 Seriest opyright riggs & Stratton orporation, Milwaukee, WI, US. ll rights reserved. riggs & Stratton is a registered trademark

Detaylı

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi Kaynak Yöntemi Gazalt ý (MIG/MAG) Kaynaðý KULLANMA KILAVUZU %60 500A CO 2 Garanti Süresi ve Özellikler 2 Yýl Garanti (torç ve kablolar hariç) Eczacýbaþý - Lincoln Electric, MasterMIG 501W'den yüksek performans

Detaylı

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models 4MXS68F3V1B 3MXS68G2V1B 3MXS68G3V1B. Installation manual R410A Split series

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models 4MXS68F3V1B 3MXS68G2V1B 3MXS68G3V1B. Installation manual R410A Split series INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Installation manual R410A Split series English Installationsanleitung Split-Baureihe R410A Deutsch Manuel d installation Série split R410A Français Montagehandleiding

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU A03A01A-GAT Çalýþtýrma Bakým Teknik Özellikler Tanýtma ve Kullanma Kýlavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yayýn tarihinde geçerlidir. Hyundai, yürütülmekte olan kesintisiz

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu EEE Yönetmeliðine Uygundur

Kullaným Kýlavuzu EEE Yönetmeliðine Uygundur FLR Serisi Duvar Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu EEE Yönetmeliðine Uygundur Kod No: B.1.2.6 Kitap Baský Tarihi:060110 Revizyon No: 060110 FLR Serisi Duvar Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu .. ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

RAV-SM-XT. YER/TAVAN (KONSOL) TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER

RAV-SM-XT. YER/TAVAN (KONSOL) TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER RAV-SM-XT YER/TAVAN (KONSOL) TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER Kitap Revizyon Tarihi:150205 Kitap Baský Tarihi:150205 Revizyon No: 0 TOSHIBA Yer/Tavan (Konsol) Tipi Split Klima RAV-SM-XT

Detaylı

RAV-SM/SP-UT. TAVAN TÝPÝ- Kaset SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER

RAV-SM/SP-UT. TAVAN TÝPÝ- Kaset SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER RAV-SM/SP-UT TAVAN TÝPÝ- Kaset SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER Kitap Revizyon Tarihi:080306 Kitap Baský Tarihi:080306 Revizyon No: 1 TOSHIBA Tavan Tipi- Kaset Split Klima RAV-SM/S-UT Kullaným

Detaylı

FLR Serisi Kaset Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu

FLR Serisi Kaset Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu FLR Serisi Kaset Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 190109 Kitap Baský Tarihi: 190109 Revizyon No: 0 FLR Serisi Kaset Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu . ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ Garanti

Detaylı

DUVAR TÝPÝ KLÝMA - 53HQV. (Ýç ünite 42HQV + Dýþ Ünite 38VYX) Kullaným Kýlavuzu

DUVAR TÝPÝ KLÝMA - 53HQV. (Ýç ünite 42HQV + Dýþ Ünite 38VYX) Kullaným Kýlavuzu DUVAR TÝPÝ KLÝMA - 53HQV (Ýç ünite 42HQV + Dýþ Ünite 38VYX) Kullaným Kýlavuzu . Kitap Revizyon Tarihi:050705 Kitap Baský Tarihi: 050705 Kitap Revizyon No: 1 CARRIER Duvar Tipi Klima SilenTECH- 53HQV Kullaným

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KLAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KLAVUZU TANITMA VE KULLANMA KLAVUZU A030A01HR-GAT Çalýþtýrma Bakým Teknik Özellikler A030A01HR Tanýtma ve Kullanma Kýlavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yayýn tarihinde geçerlidir. Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

RAV-SM-KRT. DUVAR TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER

RAV-SM-KRT. DUVAR TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER RAV-SM-KRT DUVAR TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER Kitap Revizyon Tarihi:080306 Kitap Baský Tarihi:080306 Revizyon No: 1 TOSHIBA Duvar Tipi Split Klima RAV-SM-KRT Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

RoadLazer RoadPak Yol Þeritleme Sistemi

RoadLazer RoadPak Yol Þeritleme Sistemi Kullaným RoadLazer RoadPak Yol Þeritleme Sistemi 3A1762B TUR - Yol Ýþaretleme ve Yansýtýcý Kaplama Uygulamalarý içindir - - Sadece Profesyonel Kullaným Ýçindir - Modellerin listesi (bkz. sayfa 2) 2900

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU KULLANIM KILAVUZU. Tel : (0212) 358 53 53 Faks : (0212) 358 52 97 web : www.subaru.com.tr e-posta : info@subaru.com.

KULLANIM KILAVUZU KULLANIM KILAVUZU. Tel : (0212) 358 53 53 Faks : (0212) 358 52 97 web : www.subaru.com.tr e-posta : info@subaru.com. KULLANIM KILAVUZU KULLANIM KILAVUZU Tel : (0212) 358 53 53 Faks : (0212) 358 52 97 web : www.subaru.com.tr e-posta : info@subaru.com.tr Önsöz Bir SUBARU arac n seçti iniz için tebrikler. Bu Kullanma K

Detaylı

01/10 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota Pazarlama ve Satýþ A.Þ nin izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

01/10 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota Pazarlama ve Satýþ A.Þ nin izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA MOTOR CORPORATION 1, TOYOTA-CHO, TOYOTA AICHI JAPAN Tel : (81) 338 179 730 Fax : (81) 338 179 038 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA VE SATIÞ A.Þ. Cumhuriyet Mahallesi, E-5 Yan Yol

Detaylı

01/06 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

01/06 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA MOTOR ENGINEERING AND MANUFACTURING EUROPE BOURGETLAAN 60, AVENUE DU BOURGET 60, B-1140 BRÜKSEL BELÇÝKA Tel : (32) 2 745 20 11 Fax : (32) 2 745 20 99 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA

Detaylı

VRF Sistemleri. Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER

VRF Sistemleri. Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER VRF Sistemleri Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER Bu kitap TOSHIBA Super Modular Multi Owner s Manual kitabýndan Türkçeye çevrilmiþ ve EDM/st tarafýndan düzernlenmiþtir. Nisan 2005 TOSHIBA Super ModularMulti

Detaylı

GENERAL Duvar Tipi Split Klima. ASG Modelleri. Kullaným Kýlavuzu

GENERAL Duvar Tipi Split Klima. ASG Modelleri. Kullaným Kýlavuzu GENERAL Duvar Tipi Split Klima ASG Modelleri Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 2 03 GÝRÝÞ 04 GARANTÝ ve SERVÝS 05 AÇIKLAMALAR 06 GÜVENLÝ KULLANIM ÝÇÝN 10 DOÐRU ve VERÝMLÝ KULLANIM ÝÇÝN 13 PARÇALAR ve ÝÞLEVLERÝ

Detaylı

FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu

FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 070910 Kitap Baský Tarihi: 070910 Revizyon No: 0 FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu . ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ

Detaylı

Elektronik Ölçüm Pompalarý D Serisi

Elektronik Ölçüm Pompalarý D Serisi Elektronik Ölçüm Pompalarý D Serisi Montaj Çalýþtýrma Bakým Talimatý MONTAJDAN ÖNCE TÜM UYARILARI DÝKKATLÝ BÝR ÞEKÝLDE OKUYUN L9409207-000 L07 ÝÇÝNDEKÝLER Sayfa 1.0 GÜVENLÝK TALÝMATLARI... 3 1.1 Genel

Detaylı

AIRTRONIC / AIRTRONIC M

AIRTRONIC / AIRTRONIC M AIRTRONIC / AIRTRONIC M Teknik taným, Montaj-, Kullaným ve bakým talimatlarý Airtronic Sipariþ numarasý Airtronic M Sipariþ numarasý Airtronic D2, 12 V 25 2069 05 00 00 Airtronic D2, 24 V 25 2070 05 00

Detaylı