haline geldi Ceylan, 100'üncü Geniþletilmiþ Ýl Baþkanlarý Toplantýsý için Edirne'de

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "haline geldi Ceylan, 100'üncü Geniþletilmiþ Ýl Baþkanlarý Toplantýsý için Edirne'de"

Transkript

1 Yabancý öðrenciler maddi sorunlarýný çözmek için çalýþmak istiyor Çorum Ýnsan Hak ve Hürriyetleri Ýnsani Yardým Derneði (Çorum ÝHH) ve Ýlim Kültür Eðitim Derneði (Ýlke-Der) Cumartesi günü kentte bulunan misafir üniversite öðrencileri ile bir tanýþma toplantýsý düzenledi. Çorum ÝHH ve Ýlke-Der ofisinde gerçekleþen tanýþma toplantýsýna ilgi yüksek oldu. SAYFA 3 DE 85 yýllýk ahþap camiinin durumu içler acýsý Ýskilip te Hacýpiri Mahallesi Beþevler Mevkisine kurulan 85 yýllýk ahþap geçme tekniði ile çivi kullanýlmadan yapýlan cami kendi kaderine terkedildi.kýzýlcabayýr köyünden alýnarak Edremit'e götürülen ve 10 yýl aradan sonra ait olduðu Ýskilip'e getirilen 85 yýllýk ahþap geçme tekniði ile çivi kullanýlmadan yapýlan camiye Mart ayýnda yapýlan Ýskilip Belediye Meclis... SAYFA 3 DE 23 ARALIK 2014 SALI 40 KURUÞ Çorum Marka Kent Dev projenin finansmaný DenizBank''tan DenizBank ve Çorum S.S. Hitit 19 Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi arasýnda Yeni Sanayi Sitesi finansmaný için protokol imzalandý. Kredi Yeni Sanayi Sitesi'nin inþaatý için üyelerin finansman ihtiyaçlarý için kullandýrýlacak. SAYFA 9 DA Piyasaya sahte para sürerken yakalandýlar haline geldi Ceylan, 100'üncü Geniþletilmiþ Ýl Baþkanlarý Toplantýsý için Edirne'de AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Genel Baþkaný ve Baþbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoðlu'nun katýlýmýyla Aralýk 2014 tarihlerinde Edirne'de yapýlacak olan Geniþletilmiþ Ýl Baþkanlarý Toplantýsý'na katýlacak. AK Parti 100'üncü Geniþletilmiþ Ýl Baþkanlarý... SAYFA 5 DE Her pazar CNN TÜRK ekranlarýnda yayýnlanan "Aynur Tartan ile Burada Hayat Var" programý bu hafta Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Çorumlu Türk Halk Müziði Sanatçýsý Canan Baþkaya ve Ýþadamý Ece Holding CEO'su Erdem Çenesiz'i konuk etti. Programda, Çorum'un deðerleri, yaþanmýþlýklarý, doðal ve tarihi güzellikleri, lezzetleri konuþuldu. Emniyetten uyuþturucu Program, Sanatçý Canan Baþkaya'nýn seslendirdiði ve Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýþadamý Ece Holding CEO'su Erdem Çenesiz'in eþlik ettiði "Bugün Bize Hoþ geldiniz Erenler" türküsü ile baþladý.birçok Çorumlu gibi kendisinin de sýkýntýlar içerisinde büyüdüðünü anlatan Uslu, "Çorum Tarým kentidir. SAYFA 5 DE Ýl Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þubesi ekipleri düzenlediði operasyonda çok sayýda sahte para ele geçirdi. Emniyet güçleri düzenledikleri operasyonda F.Ç, C.K, S.B ve R.Ö. isimli þüphelileri, piyasaya sürmek istedikleri 242 adet 100 TL'lik sahte para ile... SAYFA 5 DE Ahmet Sami Ceylan operasyonu l Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þubesi ekipleri uyuþturucu madde operasyonu düzenledi. Ýl Merkezinde yapýlan U.A. ve H.T. isimli þüphelilerde satýþa hazýr vaziyette 19 gr esrar maddesi ve 7 adet uyuþturucu nitelikli ecza ile yakalandýlar. SAYFA 5 DE "Türkiye'nin her yerinde kýyým yaþadýk" Mustafa Arýkoðlu'nun tiyatro oyununa tam not SAYFA 7 DE Türk Eðitim-Sen Çorum Þube Baþkaný Selim Aydýn, Türkiye'nin her ilinde ilçesinde Türk Eðitim-Sen üyesi müdür, müdür yardýmcýlarýnýn görevlerine son verildiðini belirterek, "Kýsaca her yerde ayný kýyýmý yaþadýk. Haksýzlýklara þahit olduk. Bundan dolayý yapmýþ olduðu açýklama nedeniyle Bursa Valisi tarafýndan AK Parti il... SAYFA 2 DE Siyer-i Nebi yarýþmasý bugün SAYFA 2 DE Sevgi Evleri'nden ÝÝBF'ye ziyaret SAYFA 2 DE

2 TEK 2 23 ARALIK 2014 SALI YILDIZ HABER 2 AYAZ AÐA OTO YIKAMA ve OTO KUAFÖR e Oto Yýkama Ustasý Aranýyor Ýþyerimize Oto Yýkama, Kuaför,Pasta Cila, Boya Koruma, gibi konularýnda deneyimli usta alýnacaktýr. Müracat Cesur Karaca Ýrtibat Tel: Leventler Kuyumculuk Eleman arýyor Altýn ve Gümüþ tamir atölyemiz bünyesinde yetiþtirilmek üzere yaþ erkek eleman aranmaktadýr.müracaatlarýn þahsen olarak Yeniyol mahallesi sel sokak. No 8 de bulunan Leventler Kuyumcuk adresine yapmalarý gerekmektedir. Tel: ELEMAN ARANIYOR ÖM-SAN TREYLERDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE GAZALTI KAYNAKÇILARI ALINACAKTIR. MÜRACAATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI RÝCA OLUNUR. ADRES: KSS 17. CAD. NO:17 ÇORUM TEL: "Türkiye'nin her yerinde kýyým yaþadýk" Türk Eðitim-Sen Çorum Þube Baþkaný Selim Aydýn, Türkiye'nin her ilinde ilçesinde Türk Eðitim-Sen üyesi müdür, müdür yardýmcýlarýnýn görevlerine son verildiðini belirterek, "Kýsaca her yerde ayný kýyýmý yaþadýk. Haksýzlýklara þahit olduk. Bundan dolayý yapmýþ olduðu açýklama nedeniyle Bursa Valisi tarafýndan AK Parti il baþkaný avukat tutularak Bursa 2 Nolu þube baþkanýmýz Selçuk Türkoðlu'na dava açýlmýþtýr. Bende bu açýklamanýn aynýsýný yapýyorum. Eðer Baþkanýmýzýn söyledikleri suçsa, Bursa Valisinin bana da dava açmasýný talep ediyorum" dedi. Selçuk Türkoðlu'nun, 10 Eylül 2014 tarihinde okul müdürleri atamasýný protesto etmek üzere Bursa Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü önünde gerçekleþen gösteriler hakkýnda yerel bir televizyon kanalýna açýklamada bulunduðunu kaydeden Aydýn, "Açýklamasýnda "Ýlettiðimiz hiçbir problemi çözmeyen bir Milli Eðitim Müdürü, milli eðitim yöneticileri var, Bursa Valisi var, o zaman siz býrakýn, siz býrakýn bu statülerinizi, býrakýn bu koltuklarýnýzý, býrakýn mühürleri asýl sahibiniz kimse onlar gelsin, listeyi kim yaptýysa, puanlarý kim verdiyse muhatabýnýz onlar olsun biz onlara soralým. Yani insafsýzca bu sübjektif kriterlere dayanarak siz bu insanlarýn emeklerini nasýl çaldýnýz diye onlara soralým " ifadelerini kullanan Türkoðlu hakkýndaki Savcýlýk iddianamesinde "Eleþtiri sýnýrlarýný aþtýðý ve Bursa Milli Eðitim Müdürü olan Veli Sarýkaya ile Bursa Valisi Münir Karaloðlu'na karþý zincirleme þekilde hakaret suçunu iþlediði anlaþýlmaktadýr" iddiasýyla dava açýlmýþtýr. Sayýn baþkanýmýzýn ifadelerini biz de aynen olduðu gibi iddia ediyoruz. Türk Milli Eðitim tarihinde ilk defa bu kadar geniþ çaplý bir siyasi kadrolaþma ve kýyým, tasfiye operasyonuyla karþý karþýyayýz. Bu süreçle alakalý, sendika olarak hak arama faaliyetlerimizi her zeminde yürütüyoruz ve yürütmeye de devam edeceðiz. Hiçbir güç, hiçbir irade bizi doðrularý söylemekten alýkoyamaz. Bu arada sayýn Vali AK Parti Ýl Baþkanýný avukat tutarak yargýya baský oluþturmuþtur. Kendine güveniyorsa, derhal avukatýný deðiþtirmesi gerektiðini iade etmek istiyorum. Böyle bir þey kabul edilebilir mi? Ýnsanlarýn hakký gasp Selim Aydýn edilirken Vali olduðunu hatýrlamayacaksýn ama sana görevini hatýrlatan insanlara dava açacaksýn. Peki görevlerinden alaþaðý edilen bu yöneticiler hakarete uðramadýlar mý? Maðdur edilmediler mi? Buradan bir kez daha liyakat ve ehliyet kavramlarýndan uzaklaþarak, hak, hukuk kavramlarýnýn içini boþaltan, benim sendikam, benim adamým anlayýþýyla hareket edenlere hatýrlatmak istiyorum; "Allah size, mutlaka emanetleri (iþleri) ehli olanlara vermenizi ve insanlar arasýnda hükmettiðiniz zaman adaletle davranmanýzý emreder" (Nisa 58)" diyerek sözlerini tamamladý. Bahadýr YÜCEL Bal üreticilerine IPARD hibeleri anlatýlacak Ýmsâk : 05:21 Güneþ : 06:54 Öðle : 11:46 Ýkindi : 14:04 Akþam : 16:26 Yatsý : 17:52 YILDIZ AJANDA Gezdiðim her yerde hatýran dolu Bilmem ki ben nasýl unutacaðým Ne yazýk bu aþkýn yok baþka yolu Yarýn bu þehirden ayrýlacaðým O mahsun yüzüne son defa bakýp Bütün anýlarý sana býrakýp Bu dertli, bu garip baþýmý alýp Yarýn bu þehirden ayrýlacaðým Aldýrma görürsen yaþlar gözümde Þarkýmýz olacak yine dilimde Mektubun cebimde, resmin elimde Yarýn bu þehirden ayrýlacaðým Bir kilit vurarak aþka, sevgiye Bir çizgi çekerek senli maziye Dönmemek üzere artýk geriye Yarýn bu þehirden ayrýlacaðým Ahmet Selçuk Ýlkan Ýmâm-ý Rabbâni Hazretlerinin vefâtý (1624) - Þiddetli soðuklar - Ýlk Kânûn-i Esâsî (Anayasa) ilaný (1876) - I. Meþrutiyet'in ilaný (1876) Zekâtý verilmeyen mal için, kýyâmette çok acý azap vardýr. Hadîs-i þerîf Günün Þiiri Ayrýlacaðým ELEMAN ARANIYOR Güç Gýda A.Þ. Makineci Elemanlar arýyor Fabrikamýzda istihdam edilmek üzere: -Makinistlik yapabilecek tecrübeli torna ustasý -MYO Makina bölümü mezunu -Askerliðini yapmýþ tecrübeli mesai arkadaþlarý arýyoruz. Müracaatlarýn þahsen Ankra yolu 6. Km de bulunan fabrikamýza yapýlmasý rica olunur. SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Kaynak ve Demirci Elemanlarý ile Ehliyetli vasýfsýz eleman aranýyor Kaynak ve Demir doðrama iþleri için tecrübeli elemanlar ; -Vasýfsýz eleman ( Ehliyeti olan Traktör kullanabilen ) aranmaktadýr.müracaatlarýn Þahsen: Küçük Sanayi Sitesi 25. Sk. No 78: AK - KARYA Saðkýk oto. Ýnþ. Tel ve Beton Fb. Yapmalarý rica olunur. Tel: YÝTÝK Çorum Nüfus müdürlüðünden almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Eyüp oðlu 2007 Çorum doðumlu Eren Sarýtaþ Yýl: 10 Sayý: ARALIK 2014 SALI ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Çorum Bal Üreticileri Birliði Baþkaný Erdal Odabaþ Türkiye Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu Ýl Koordinatörlüðünün IPARD hibe programý ile ilgili bir bilgilendirme yapacaðýný belirtti. Toplantýnýn 24 Aralýk Çarþamba günü saat 15.30'da Türkiye Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu Ýl Koordinatörlüðü konferans salonunda yapýlacaðýný dile getiren Odabaþ, "Bu hibe programý 1. IPARD programýnýn son çaðrýsý olacaðýndan bütün arýcýlarýmýzýn, arýcýlýða baþlayacak olan hemþerilerimizin mutlaka toplantýya katýlarak kurum yetkililerince yapýlacak açýklamalarý dinlemeleri gerekir. 15 bin TL'den baþlayýp 375 bin TL'ye kadar uzanan hibe kredinin söz konusu olduðu böyle bir destekleme paketinin varlýðý arýcýlarýmýz için bir þanstýr. Bu hibe programýndan faydalanmak için halihazýrda arýcý olmak da þart da deðil. Arýcýlýða baþlamak içinde programdan faydalanmak mümkün. Ýþletmesini büyütmek ve geliþtirmek isteyen arýcýlarýmýzýn yaný sýra arýcýlýða yeni baþlayacak olan herkesin faydalanabildiði böylesi bir fýrsat kaçýrýlmamalýdýr. Bu toplantý Bal Üreticileri Birliði üyelerine özel bir toplantý olmayýp tüm arýcýlarýmýza ve arýcýlýða yeni baþlayacak müteþebbislere de hitap eden bir bilgilendirme toplantýsýdýr. 2.IPARD programýnýn neleri hangi þartlarda kapsayacaðý bilinmediðinden 1.IPARD paketinin bu son çaðrýsý mutlaka deðerlendirilmeli fýrsat kaçýrýlmamalýdýr" dedi. Haber Servisis YÝTÝK Ankara Ticaret ve Sanayi Odasýndan almýþ olduðum Dijital ehliyetimi kaybettim hükümsüzdür. Haydar oðlu 1978 doðumlu Cengiz Gülmez TEK YILDIZ BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Haber Yönetmeni Yýlmaz Mert Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Tasarým Yasin Þevket YÜCEL Kubilay Kaan YÜCEL elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,3178 2,3185 EUR 2,8418 2,8427 STERLiN 3,6223 3,6240 JPY YENi 1,9954 1,9961 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER BULUT ECZANESÝ TEL: ÖZEL ELÝT PARK HASTANESÝ KARÞISI KARAKAÞLI ECZANESÝ TEL: PÝRÝ BABA ÇAMLIÐI KARÞISI -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 TEK 2 23 ARALIK 2014 SALI YILDIZ HABER 3 Yabancý öðrenciler maddi sorunlarýný çözmek için çalýþmak istiyor Çorum Ýnsan Hak ve Hürriyetleri Ýnsani Yardým Derneði (Çorum ÝHH) ve Ýlim Kültür Eðitim Derneði (Ýlke-Der) Cumartesi günü kentte bulunan misafir üniversite öðrencileri ile bir tanýþma toplantýsý düzenledi. Çorum ÝHH ve Ýlke- Der ofisinde gerçekleþen tanýþma toplantýsýna ilgi yüksek oldu. Dernek konferans salonunda misafir öðrencilere Ýlke-Der'in ve ÝHH'nýn faaliyetleri hakkýnda bilgi verildi. Ardýndan ÝHH'nýn Çorum'da, Türkiye'de ve dünyada yaptýðý çalýþmalarý içeren sinevizyon izletildi. Burkina Faso, Kenya, Suriye, Filistin, Kazakistan, Türkmenistan, Azerbaycan gibi ülkelerden gelen öðrencilere Çorum ÝHH Baþkaný Selim Özkabakçý bir konuþma yaptý. Özkabakçý konuþmasýnda þunlarý söyledi: "Misafir Öðrenci kardeþlerimiz Ülkemize ve þehrimize hoþ geldiniz. Sizler her biriniz gönüllü elçilerimizsiniz. Okulunuz bitip kendi ülkelerinize döndüðünüzde buralarý tanýtacak ve anlatacaksýnýz. Ýmkanlarýmýz çerçevesinde sizlere yardýmcý olmak da bizim vazifemizdir. Sizler bize ailelerinizin emanetisiniz. Biz Çorum ÝHH ve Ýlke-Der olarak Ayný zamanda Irak'tan ve Suriye'den þehrimize gelen sýðýnmacý kardeþlerimizle de yakýndan ilgilenmeye çalýþýyoruz. ÝHH olarak yüzden fazla ülkede faaliyetler yapmaktayýz þu an burada bulunan birçok kardeþimizin ülkesini þehrini ziyaret etmek bana nasip oldu. Biz oralara gittiðimizde o kardeþlerimiz bize dostluðun en güzelini sunuyor. Kendimizi evimizde gibi hissettiriyorlar. Þimdi sizler buradasýnýz bizde ayný misafirperverliði size göstermeliyiz. ÝHH bünyesinde hukukçu kardeþlerimiz tarafýndan kurulan Uluslar Arasý Mülteci Haklarý Derneðimiz sizin gibi baþka ülkelerden gelen misafir kardeþlerimize hukuki destek saðlamaktadýrlar. Bizde Çorum ÝHH ve Ýlke-Der olarak burada kaldýðýnýz sürece imkanlarýmýz dahilinde sorunlarýnýzýn çözümünde yardýmcý olmak istiyoruz. Allah izin verirse bu toplantýlarý tekrarlayarak sizleri bu çatý altýnda daha farklý ortamlarda aðýrlayacaðýz." Konuþmanýn ardýndan Çorum ÝHH Ofisinde bulunan Þehit Furkan Doðan Okuma Salonuna geçilerek gençlere ikramda bulunuldu. Ayrýca okuma salonunda bulunan kitaplardan faydalanabilecekleri ve vakfý her zaman ziyaret edebilecekleri belirtildi. Misafir öðrencilerin sorunlarýnýn, sýkýntýlarýnýn ve beklentilerinin masaya yatýrýldýðý program yaklaþýk iki buçuk saat sürdü. Misafir öðrencilerle yapýlan görüþmeler sonucunda bazý sorunlarýn had safhada olduðunu gördüklerini dile getiren Özkabakçý bunlarý þöyle sýraladý:"sigorta yaptýrmak için maddi imkanlarýnýn az olmasý, yabancý öðrenciler Türkiye'de kalabilmek için her yýl sigorta yaptýrmak zorundalar. Sigorta bedeli ise Çorum'da 550 TL. Ancak öðrenciler bu parayý bulamakta çok zorlandýklarýný hatta bunun için bazý arkadaþlarýnýn ülkesine dönmek zorunda kalabileceðini dile getirdiler. Bir diðer sorun ise maddi destek bulamamak. Misafir öðrenciler maddi sorunlar yaþadýklarýný ve bir iþ bulup çalýþmalarýnýn da yasak olduðunu, konuyla ilgili mercilerin acilen kendilerine yardýmcý olmasýný istiyorlar." Güzel bir atmosferde geçen tanýþma toplantýsý dostluk ve kardeþlik vurgusuyla sona erdi. Haber Servisi "Ýslami cemaatlerde kýrýlma noktasý 28 Þubat'týr" 85 yýllýk ahþap camiinin durumu içler acýsý Ýskilip te Hacýpiri Mahallesi Beþevler Mevkisine kurulan 85 yýllýk ahþap geçme tekniði ile çivi kullanýlmadan yapýlan cami kendi kaderine terkedildi.kýzýlcabayýr köyünden alýnarak Edremit'e götürülen ve 10 yýl aradan sonra ait olduðu Ýskilip'e getirilen 85 yýllýk ahþap geçme tekniði ile çivi kullanýlmadan yapýlan camiye Mart ayýnda yapýlan Ýskilip Belediye Meclis toplantýsýnda konuyu genel kurula taþýyan eski Belediye Baþkaný Numan Sezer, Türk siyasi hayatýnda önemli yeri olan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ýn isminin verilmesini istemiþ, Baþkan Numan Sezer'in sunduðu teklif, Ýskilip Belediye Meclisinde oy çokluðu ile kabul edilerek karara baðlanmýþtý.prof. Dr. Necmettin Erbakan Cami Ýskilip'e giriþ noktalarýndan biri olan Hacýpiri Mahallesi Beþevler mevkii karþýsýna Ýskilip Belediyesi Restorasyon ustalarý tarafýndan kurulmaya baþlanan Camiye Ýskilip Müftülüðü tarafýndan çoðu köylerde ve merkez ilçe camilerinde imam olmadýðý halde buraya atanmýþtý.aylardýr kendi kaderine terkedilen ulusal basýna bile konu olan bu ahþap caminin akýbetinin ne olacaðý merak ediliyor. Haber Servisi Özgür-Der Çorum Þubesi tarafýndan "Deðiþim Süreci ve Ýslami Cemaatler " konulu konferans düzenlendi. Konferansa konuþmacý olarak Araþtýrmacý-Yazar Musa Üzer katýldý. Deðiþim kavramý üzerinde durarak sözlerine baþlayan Musa Üzer, güncel tartýþmalarýnýn ve kavramlarýn sol ve liberal menþeli olduðunu, teorik ve ideolojik deðerlendirmeler ve doðru okumanýn zorunluluðuna deðindi. Bilgi üretilmeyince, kaçýnýlmaz olarak baskýn düþüncelerden ödünç almak zorunda kalýndýðý ifade eden Üzer, bilgilenmenin Ýran, Kürt milliyetçiliði ve dar Ýslami bakýþ açýsýna göre þekillendiðini ve yazarlar eliyle bu argümanlarýn kullanýldýðýný söyledi. Türkiye'de Ýslami cemaatlerde kýrýlma noktasýnýn 28 Þubat olduðunu hatýrlatan Üzer, sözlerine þöyle devam etti: "Sistemi tanýmamaktan kaynaklý 28 Þubat yeterince algýlanamadý ve vakýa doðru okunamadý. Bunun sonucu olarak gerek kimliksel, gerekse örgütsel olarak daðýlma ve çözülmeler oldu. Yaþananlar Müslümanlar arasýnda zaten var olan komploculuk hastalýðýný daha da ilerletti." Kitabi olmaktan çok þifai bir bilgilenme söz konusuyken, günümüzde hurafelerin azaldýðý, kitabileþmenin arttýðý bu süreç yaþandýðýný belirten Üzer, ancak bu süreç cemaat olma çabasý yerine STK formunu hýzlandýrmýþ ve gizli kapaklý yapýlanmadan, kiþisel geliþim, deðerler eðitimi gibi formlar üzerinden seküler merkezli oluþumlara dönüþtüðünü söyledi.ýslami camialarýnýn maalesef büyük kýsmýnýn siyasal, sosyal bir gelecek tasavvuru olmayan, sahip olduklarý unsurlarý muhafazaya endeksli mikro yapýlar olduðunu hatýrlatan Üzer, siyasal olaylara karþý metodoloji eksikliðinin varlýðýna ve AK Partinin politik tasavvurunun þekillendirdiði son dönem politikalarý ile þahsiyet, özgüven kazanan yapýlarýn deðiþim ve dönüþümüne deðindi.ak Parti iktidar süreci hakkýnda da bilgiler veren Üzer, yýllarý ekonomik politikalar merkezli toplumsal iyileþtirmelerle, Kemalist laik sistemi dönüþtürmek deðiþtirmek çabasýna içinde olunduðunu ve bundan da kýsmen de olsa baþarý olduklarýný söyledi. Gülen camiasý ile iliþkilere de vurgu yapan Üzer, camianýn kuruluþ tezini küresel güçleri ürkütmeden, sistemi ele geçirmek olarak tanýmladý. AK Parti Gülen camiasý arasýnda kýrýlmanýn dindar nesil ve Ýsrail ile olan iliþkilerden kaynakladýðýný kaydeden Üzer, camianýn altýn nesil projesi varken, Dindar nesil projesinin çatýþmayý alevlendiðinin vurguladý. AK Parti'nin çözüm süreci ile aldýðý riske de vurgu yapan Üzer, Türkiye'de var olan milliyetçilik düþüncesine raðmen gelinen noktanýn önemine deðindi ve ancak, Kürt bölgelerinde yükselen milliyetçik akýmýnýn varlýðýna da deðinerek, gelinen noktayý ve kaygýlarý örnekler vererek anlattý. Suriye ve Kobani üzerinde yaþanan bilgi kirliðine vurgu yapan Üzer, Esed ve Ýran lobisinin siyasal ve sosyal gündemlerde ki etkilerden bahsetti. Örgütlü bir yapýnýn medya eli ile neler yapabildiðini Kobani üzerinden örneklendirerek, öyle bir algý oluþturuldu ki IÞÝD üzerinden PKK'nýn nasýl meþrulaþtýrýlmaya çalýþýldýðý ve küçük bir þehir olan Kobani'nin nasýl tüm Suriye'de yaþanan zulmün ve zalimliðin önüne geçirildiði anlattý. Ýslami cemaatlerin itikat olarak homojenleþmesinin önemini vurgulayan Üzer, þu anda toplumsal alanýn müsaitliðine ve yapýlacak çalýþmalarýn gerekliðine deðindi ve her camianýn yapabileceði, söyleyeceði bir sözünün olduðunu dile getirip, bunun için gayret edilmesi gerektiðini söyledi. Program soru cevap ve karþýlýklý görüþ alýþ veriþlerinin ardýndan sonra erdi. Haber Servisi "Bülbül Susturulduðunda" tiyatroseverlerle buluþacak Ýstanbul Devlet Tiyatrosu'nun "Bülbül Susturulduðunda" isimli oyunu Çorum'da tiyatroseverlerle buluþacak. Raja Shehadeh'in yazdýðý David Greig'in oyunlaþtýrdýðý Hakan Silahsýzoðlu'nýn çevirdiði ve Özgür Yalým'ýn yönettiði oyun 26 Aralýk Cuma günü saat 20.00'da 27 Aralýk Cumartesi günü ise ila saatlerinde Çorum Devlet Tiyatrosunda sahnelenecek. Tek perdelik oyunu konusu þöyle:2002, Ýsrail ordusu, Filistin'in Batý Þeria bölgesini bir kez daha iþgal etmiþtir. Ramallah kenti, bombalanmakta, Ýsrail askerlerinin þiddet uygulamalarý altýnda kývranmaktadýr. Uzun süreli bir sokaða çýkma yasaðý vardýr. Filistinli yazar, hukukçu ve insan haklarý savunucusu Raja Shehadeh evinde, tek baþýna mahsur kalmýþtýr. Bu aðýr süreç boyunca, günlük yaþantýsýný sürdürme savaþý vermekte ve günlük tutmaktadýr. Oyunumuz, bu gerçek günlüklerden oluþmaktadýr. Oyunun biletleri tiyatro giþesinden ve /devlettiyatrosu/çorum adresinden alýnabilir. Haber Servisi

4 TEK YILDIZ 2 23 ARALIK 2014 SALI HABER Hakan Samut 4 BAYAT EKMEKLERÝNIZÝ ÝSRAF ETMEYÝN Aþçýlar Derneði Çorum Ýl Temsilcisi Polisten kaçak sigara operasyonu Ýl Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þubesi ekipleri düzenledikleri operasyonda çok sayýda kaçak sigara ele geçirdiler. Polis ekipleri il merkezinde gerçekleþtirdikleri 4 ayrý operasyonda toplam 10 bin 355 paket gümrük kaçaðý sigara ve 13 bin 600 adet gümrük kaçaðý makaron geçirdi. Konu ile ilgili olarak E.B, F.B., E.B., T.S., E.C, Ö.S. ve N.S isimli þüpheliler "5607 SKM Sigara Kaçakçýlýðý" suçlarýndan Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna sevk edildiler. Haber Servisi Meslektaþýmýzýn mutlu günü Osmancýk Gazetesi imtiyaz sahiplerinden Fatih Kýlýnç ve eþi Nagihan Kýlýnç'ýn bir erkek çocuklarý oldu. Fatih Kýlýnç'ýn eþi Nagihan Kýlýnç Hitit Üniversitesi Eðitim Araþtýrma Hastanesi Kadýn Doðum Servisinde Cumartesi akþamý doðum yaptý. Operatör Doktor Özgül Bekar'ýn gözetiminde gerçekleþen doðumda 2,5 kilo gr aðýrlýðýnda Yiðit bebek dünyaya geldi. Fatih Kýlýnç, anne ve Yiðit bebeðin saðlýk durumlarýnýn iyi olduðunu bildirirken doðum sonrasý telefon ve sosyal medya üzerinden kendilerini tebrik eden tüm dostlarýna, doðumun gerçekleþmesinde emeði geçen Operatör Doktor Özgül Bekar ve Hitit Üniversitesi Eðitim Araþtýrma Hastanesi Kadýn Doðum Servisindeki hemþire ve çalýþanlara teþekkür etti.yýlmaz Mert Ýskilip'te akmayan çeþme kalmayacak Ýskilip'te bütün eski çeþmelerin gözlerinden itibaren isale hatlarý deðiþtirilerek, maslaklarýnýn yenilenme, bakým, onarým iþi aralýksýz devam ediyor. "Þehir Ýçinde Akmayan Çeþme Kalmayacak" sloganý ile yola çýkan Ýskilip Belediyesi bilindiði üzere 1. etap çalýþmasýnda geçtiðimiz ay Hacý Ali Sularýnýn gözlerini yenilemiþti. 2. Etap çalýþmasýnda ise Boþçakavak Mevkiinde bulunan kaynak suyunun isale hattý da deðiþtirilerek Ýmam Hatip Lisesi'nin arkasýndaki çeþmeye saðlýklý bir þekilde getirildi ve suyun buradan akmasý saðlandý. 3. Etap çalýþmasýnda da Ulaþtepe Mahallesinden çýkan ve kara su olarak bilinen Müftü Cami önündeki Ayvalý Çeþmesi, Zobarlar, Hindoðlu sokaklarýnda akan ve hemþerilerimizin ayný zamanda yunak olarak kullandýklarý bu çeþmelerin devamlý akmasý için baþlatýlan çalýþmalar ise tüm hýzýyla sürüyor.uður Çýnar YEDAÞ'tan kýrsalda elektrik kesintisi Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle bazý bölgelerde elektrik kesintisi yapacak. YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre kesintilerin yapýlacaðý tarih saatler ve etkilenecek yerler þöyle: " tarihinde saatleri arasýnda: Sungurlu ilçesi Þehit Adil Yýldýz Caddesi tarihinde saatleri arasýnda: Mecitözü ilçesi Elmapýnar ve Beyözü köyleri tarihinde saatleri arasýnda: Mecitözü ilçesi Alancýk köyü tarihinde saatleri arasýnda: Alaca ilçesi Bahçeli köyü tarihinde saatleri arasýnda: Osmancýk ilçesi Aþýkbükü köyü, Aþaðý Zeytin, Yukarý Zeytin köyü merkez ve Cevizli, Muhasebe, Karargah, Yanalak mahalleleri, Pelitçik, Aydýn köyü ve Seki Mahallesi tarihinde saatleri arasýnda: Osmancýk ilçesi Yýldýzlar Kereste." Haber Servisi 1. Ekmek kavurmasý: Bayat ekmek lokmalar halinde doðranýr. Tencerede kýzartýlmýþ yað ile kavrulur. Ekmekler kavrulurken, 1 çay bardaðý soðuk su, üzerine serpilir. Ýyice karýþtýrýldýktan sonra tencerenin kapaðý kapatýlýp 5 dakika piþirilir. 2.Papara:Bayat ekmekler, çukur bir kaba kuþbaþý doðranýr. Halka halka doðranmýþ soðan, tereyaðý veya zeytinyaðýnda kavrulur. Ardýndan tuz ve su eklenip kaynatýlýr. Üzerine tulum peyniri dökülür. Bir süre ýlýmaya býrakýldýktan sonra çukur kaptaki ekmeklerin üzerine dökülür. 3. Tirit:Bayat ekmek dilimleri bir kaba yerleþtirilir. Kýyýlmýþ soðan tuz ile öldürülüp ekmek dilimleri üzerine döþenir. Sonra üzerine haþlanmýþ kemikli etin suyu bolca dökülür. Dileyen, kýyýlý maydanoz veya sumak serpebilir 4. Ekmek süpürgesi: (Ankara dolaylarýndan bir tirit çeþidi) Bayat ekmek dilimlenip bir tepsiye yerleþtirilir. Bir tencerede su kaynatýlýp ekmek dilimlerinin üzerinde gezdirilir. Ardýndan sarýmsaklý yoðurt dökülür. Son olarak da, bir tavada yað ile kavrulan salça ve kýrmýzý pul biber karýþýmý gezdirilir. 5. Ekmek oðmasý: Bayat ekmeklerin içi -istenirse, kabuðu ile birlikte- ufalanýr; bir kapta eritilen tereyaðýna dökülerek kavrulur. Sonra üzerine bir yumurta kýrýlýp ekmek ufaklarý ile alt üst edilir. Ardýndan 1 bardak süt dökülüp yeniden karýþtýrýlýr. Çok hafif ateþte süt çekilinceye kadar bekletilir. Süt çekilince ateþten alýnýr; üzerine bir bez konularak demlendirilir. Ilýnýnca yenilir. 6. Yalancý paça: Küçük küpler þeklinde doðranan soðan, tencerede, 1 yemek kaþýðý tereyaðý ile kavrularak pembeleþtirilir. Üzerine salça ilâve edilerek eritilir. Dövülmüþ 2 diþ sarýmsak, 1 limonun suyu, tuz, kýrmýzý toz biber ve et suyu katýlýr. Bayat ekmek küp þeklinde doðranarak tereyaðýnda kavrulur. Kýtýrlaþýnca, çorba kâsesine doldurulan çorbanýn üzerine dökülür. 7. Kalacuþ: Bayat ekmek, küpler halinde kesilerek derin bir kaba konur. Kýyýlmýþ soðan, tavada kýzdýrýlmýþ margarin ile pembeleþinceye kadar kavrulur.çalkanarak ayran kývamýna getirilen yoðurt ve su, yað ve soðanýn bulunduðu tavaya eklenir.birkaç dakika kaynatýldýktan sonra, oluþan karýþým derin kapta bulunan doðranmýþ bayat ekmeklerin üzerine dökülür. Kabýn kapaðý kapatýlýr.bir süre ateþin üzerinde tutulduktan sonra hemen sofraya getirilir. 8. Ekmekli omlet: 4 dilim bayat ekmek küp þeklinde kesilip tereyaðýnda kýzartýlýr. 8 yumurta, 2.5 su bardaðý süt, tuz ve muskat karýþtýrýlýp, iyice çýrpýlýr.hazýrlanan karýþýmdan 4 ayrý omlet piþirilir. Üzerine küp þeklinde doðranmýþ kýzarmýþ ekmek ve küp þeklinde doðranmýþ domatesler koyulup ikiye katlanýr. 9. Ekmek karýþtýrmasý: Bayat ekmek lokmalar halinde doðranýr. 3 yemek kaþýðý margarin bir tencerede eritilir. Erimiþ tereyaðýna kaþýk ucu ile salça koyulur. Üzerine 3-4 yumurta kýrýlýr; karýþtýrýlarak piþirilir. Ardýndan karabiber serpilir. Doðranmýþ ekmekler ve maydanoz da eklenip kýsýk ateþte biraz karýþtýrýlýr. Tencerenin kapaðý kapatýlýp 6-7 dakika ekmekler yumuþatýlýr.ekmek karýþtýrmasý, cacýk veya salata ile yenilebilir. 10. Yumurtalý ekmek aþý: Bayat ekmek dilimleri küp þeklinde doðranýp fýrýnda kýtýrlaþtýrýlýr. Piyaz doðranmýþ soðan, bir tavada yarým çay bardaðý sývý yað ile pembeleþtirilir. 1 çorba kaþýðý salça ve 1 çay bardaðý su eklenip birkaç dakika kaynatýlýr. Doðranmýþ ekmekler, soðanlar ile karýþtýrýlýp tavanýn kenarlarýna çekilir.tavanýn ortasýna 2 yumurta kýrýlýr. Üzerine tuz ve karabiber ekilir.tavaný n kapaðý kapatýlarak, yumurtalarýn piþmesi beklenir.4 diþ sarýmsak dövülüp yoðurda katýlýr. Sarýmsaklý yoðurt servis tabaðýna alýnýr. Üzerine, tavadaki piþmiþ olan yumurtalý ekmek aþý, bozulmadan çýkarýlýr.1 çorba kaþýðý erimiþ margarinde yeterli miktarda kýrmýzý pul biber hafifçe yakýlýr. Biberli yað, yemeðin üzerine gezdirilir. 11. Ekmekli ezme: 2 dilim bayat ekmeðin kabuklarý kesilip atýlýr. Dilimler çukur bir tabaða koyulup üzerine soðuk su dökülür. 5 dakika sonra sudan çýkarýlýr; suyu süzülerek ufalanýr.ufalanmýþ ekmekler, 3 yemek kaþýðý dövülmüþ ceviz içi ve 2 diþ dövülmüþ sarýmsak, 2'þer yemek kaþýðý zeytinyaðý, yoðurt, limon suyu ve 1'er çay kaþýðý domates ve biber salçasý iyice karýþtýrýlýr.elde edilen karýþým servis tabaðýna koyulur. Üzerine pul biber ekilir. Birkaç yarým ceviz ve maydanoz ile süslenir.not: Ceviz terine badem veya fýndýk da kullanýlabilir 12. Bayat ekmek köftesi: Bayat ekmek ýslatýlýr; el ile sýkýlarak suyu süzüldükten sonra bir kaba alýnýr. 100 gr. kýyma, 1 baþ soðan rendesi, kimyon, köfte baharý, tuz ile yoðrulup köfte þeklinde parçalara ayrýlýr.köfteler kýzgýn yaðda kýzartýlýp emici bir kâðýt üzerine çýkarýlýr. Çay yanýnda yenilebilir. 13. Peynirli bayat ekmek köftesi:1 adet bayat ekmek, üzerine su serpilerek nemlendirildikten sonra ufalanýr. Ýçine yarým kalýp sert beyaz peynir rendelenir; 1 demet maydanoz doðranýr; 2 yumurta kýrýlýr; 1 adet orta boy soðan rendelenir; tuz, köfte baharý ve pul biber katýlýr. Bu karýþým yoðrularak köfte þeklinde parçalara ayrýlýr. Köfteler önce una, sonra çýrpýlmýþ yumurtaya, daha sonra galeta ununa bulanýp kýzgýn yaðda kýzartýlýr. Üzerlerine kürdan batýrýlarak servise çýkarýlýr. 14 Bayat ekmek pizzasý: Bayat ekmekler dilimlenip küp küp kesilir. Margarin ile yaðlanmýþ ve un serpiþtirilmiþ fýrýn tepsisine yayýlýr.4 yumurta çýrpýlýr; içine 2 su bardaðý süt, 1 paket kabartma tozu, yarým çay bardaðý sývý yað katýlýr. Karýþým tekrar çýrpýlýp ekmeklerin üzerine dökülür. Bayat ekmek pizzasý bu durumda buzdolabýnda bir gün bekletilebileceði gibi hemen de piþirilebilir. Fýrýna verilmeden önce, üzerine dilimlenmiþ sucuk, salam veya sosis yerleþtirilir. Domates, biber dilimleri de yerleþtirilebilir. Bunlarýn üzerine de kaþar rendesi serpiþtirilir. 15. Dilim pizzasý: Bayat ekmek dilimlerine tereyaðý sürülür. Yumurta, beyaz peynir veya çökelek, maydanoz ve pul biber karýþtýrýlýp ekmek dilimlerinin üzerine bolca sürülür. Bu karýþýma küçük doðranmýþ domates ve sivri biber de eklenebilir. Dilimler, peynir pembeleþinceye kadar fýrýnda kýzartýlýr. 16. Ketçaplý dilim pizzasý: Bayat ekmek dilimleri, yaðlanmýþ tepsiye dizilir. 1 çorba kaþýðý salça, 1 çorba kaþýðý ketçap, 2 yumurta, 1 tatlý kaþýðý kekik ve 1 çay bardaðý sývý yað çýrpýlýr. En son ezilmiþ beyaz peynir katýlýr. Karýþým, ekmek dilimlerinin üzerine sürülür.dilimler, orta ýsýlý fýrýnda, pembeleþene kadar kýzartýlýp, sýcak sýcak servise çýkarýlýr 17. Dilim kayganasý: 2-3 yumurta çýrpýlýp 1 kahve fincaný süt veya su ile karýþtýrýlýr. Bayat ekmek dilimleri arkalý önlü bu karýþýma bulanýp kýzgýn sývý yaðda kýzartýlýr. 18. Sarýmsaklý ekmek (Tiyriti): Bayat ekmek dilimleri fýrýnda kýtýrlaþtýrýlýr. 2-3 diþ sarýmsak dövülüp tereyaðýnda 1-2 çevrilir. Bolca toz kýrmýzý biber, bir fiske tuz ve 1 kahve fincaný su eklenip hemen ateþten alýnýr. Ekmek dilimleri üzerinde gezdirilir 19. Bayat ekmek kanepesi: Bir kabýn içinde 1 çorba kaþýðý salça, yarým çay bardaðý sývý yað, 1 tatlý kaþýðý kekik, yarým çay bardaðý süt, 200 gr. ezilmiþ beyaz peynir, 2 yumurta iyice karýþtýrýlýr.bu karýþým, kanepe þeklinde ve ince bayat ekmek dilimlerine sürülür.dilimler, fýrýn tepsisine dizilir; hafif pembeleþinceye kadar kýzartýlýr.kýzartýlmýþ dilimlerin üzerine 1'er ince dilim domates; bunun üzerine de 2 ince dilim sosis yerleþtirilir. Kanepeler, kürdanlý olarak servis tabaðýna alýp, soðutmadan, kývýrcýk marul yapraklarý eþliðinde servise çýkarýlýr 20. Tutmaç: 3 su bardaðý toz þeker, ayný miktarda su ve yarým limon suyu karýþtýrýlýp kaynatýlýr. Elde edilen þurup soðumaya býrakýlýr.bayat ekmek küp küp doðranýr.zeytinyaðý, tavada yakýlmadan kýzdýrýlýr. Doðranmýþ ekmekler, çýrpýlmýþ yumurtaya bulanarak, kýzgýn yaðda peyderpey kýzartýlýr. Kýzaran ekmekler þuruba atýlýr.bir yandan kýzartma iþlemi sürdürülürken, öte yandan þurubu çeken ekmekler servis tabaðýna çýkartýlýr. Kýzartma iþlemi bitince, servis tabaðýna çýkarýlmýþ ekmekler üzerine tarçýn, susam, badem, ceviz, fýndýk, gül suyu serpilir. Hafifçe karýþtýrýlýr. Ýstenirse kalan þurup da ekmeklerin üzerine gezdirilir DEVAM EDECEK

5 TEK YILDIZ 2 23 ARALIK 2014 SALI "Çorum Marka Kent haline geldi" Her pazar CNN TÜRK ekranlarýnda yayýnlanan "Aynur Tartan ile Burada Hayat Var" programý bu hafta Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Çorumlu Türk Halk Müziði Sanatçýsý Canan Baþkaya ve Ýþadamý Ece Holding CEO'su Erdem Çenesiz'i konuk etti. Programda, Çorum'un deðerleri, yaþanmýþlýklarý, doðal ve tarihi güzellikleri, lezzetleri konuþuldu. Program, Sanatçý Canan Baþkaya'nýn seslendirdiði ve Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýþadamý Ece Holding CEO'su Erdem Çenesiz'in eþlik ettiði "Bugün Bize Hoþ geldiniz Erenler" türküsü ile baþladý. Birçok Çorumlu gibi kendisinin de sýkýntýlar içerisinde büyüdüðünü anlatan Uslu, "Çorum Tarým kentidir. Yeni yeni sanayi ile birlikte anýlmaya baþlandý. Sanayide iddiasýný ortaya koydu. Ciddi üretimler gerçekleþtiriyor. Gýda, makine, seramik sektöründe, inþaat malzemeleri, kiremit ve tuðla sektöründe çok ciddi "Marka Kent" haline geldi. Bizim yetiþtiðimiz dönemde bunlar yoktu. Hayat bizde çok derin izler býraktý. Babamýn sendikal nedenlerden dolayý iþten atýlýp, iþsiz kalmasý, anamýn babama katký anlamýnda el iþi yapýp sabahlara kadar idare lambasýnda gergef iþleyerek, "Að Gül Seni Camekânda Görmüþler" uzun havayý söyleyip aðlayarak iþ yapmasý, benim kafama kadar yorganý çekip aðlýyor olmamý bir çýrpýda anlatacak þeyler deðil. Turgut Uyar derki; "Her þeyden biraz kalýr. Kavanozda biraz kahve, Kutuda biraz ekmek, insanda biraz acý " Bunlar sadece yaþanmýþ þeylerdir. Yaþadýklarým bana bir yol haritasý oluþturmuþtur. Bu ülkenin insanlarýný mutlu etmek, sýkýntýlardan kurtarmaya, olabildiðince refahýný temin etmeye çalýþmak, bizim hayat tarzýmýz oluþmuþ ve hayatýmýzda hep böyle geçmiþtir. Vuruþmak için insanýn çok akýllý olmasýna gerek yoktur ama uzlaþmak, barýþýk olmak, barýþý sürdürmek, kurgulamak, sahiplenmek, talep etmek için insanýn özgüvenli, akýllý ve en önemlisi de sorumlu ve kucaklayýcý olmasý gerekir" dedi. "Memleket demek Çorum demektir" diyen Uslu, "Çorum, Hititler Medeniyetinden gelen bir zengin kültüre sahip. Çok tanrýlý, çok dinli bir malta kültürel yapýdan geliyor. Bu yapý halen Çorum'da devam ediyor. Çok kültürlü bir yapý beraberinde kozmopolittik bir yapý oluþturmuþtur ama kendi içerisinde tutarlýlýðý, çoðulculuðu vardýr. Birlikte yaþama kültürünü geliþtirmiþtir. Topraklarýmýzýn verimsizliði, kýrsallýðý, kurak arazi olmasý insanýmýzý giriþimciliðe, yatýrýmcýlýða yönlendirmiþtir. Dolayýsýyla üretkenlik, yatýrýmcýlýk, giriþimcilik cesareti bu topraklardaki çaresizliðin ürettiði bir çaredir" þeklinde kaydetti. Ýþadamý Ece Holding CEO'su Erdem Çenesiz ise giriþimciliði ve çocukluðunu anlatýrken "Çorum kendi nüfusuyla ayný orandaki illerin arasýnda en önde gelir. Ýnsan kaynaðý niteliði Çorum'da en önde gelir. Çorum'un iþgücü sebatkâr, nitelikli, azimli ve çalýþkandýr. Çorum'da baþarýlý olmamýzýn tek sebebi çalýþanlarýmýzdýr" dedi. Çorumlu sanatçý Canan Baþkaya da "Çorum türkülerini söylerken hep Kahraman Çorum Türkülerini okuyorum diyerek türkülerimizi seslendiriyorum. Çorum insaný çok çalýþkan, güler yüzlü, misafirperverdir. Kadýnlarý çok beceriklidir. Özellikle el iþlerinde el becerileri çok fazladýr" ifadelerini kullandý. Baþkaya ayrýca programda; Çorumlu-Aþýk Hüseyin Çýrakman'ýn "Bugün Bize Hoþ Geldiniz Erenler" ve Nesimi Çimen- Ýhsan Öztürk'ün "Ayrýlýk Hasreti Kar Etti Cana" türkülerini seslendirdi. "Aynur Tartan ile Burada Hayat Var" programýnýn çekimlerinin yapýldýðý, Çorum Müzesi hakkýnda da bilgiler veren Uslu, "100. yýlýný kutlayan Çorum Müzesi Binasý Osmanlý döneminde yapýlmýþ, Hastane, Ziraat Mektebi, Makine Meslek Yüksek Okulu olarak hizmet vermiþtir. Çorum Müzemiz; Kalkolitik Çað eserleri, Eski Tunç Çaðý, Hitit Dönemi, Bizans, Büyük Selçuklu Dönemi ve birçok medeniyetlerden kalan eserleri müzemizde görmek mümkündür" dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisindeki Odasýnda sürekli Çorum Leblebisi bulundurduðunu belirten Uslu, "Meclisin uzun çalýþma saatlerinde Milletvekillerimiz odamýza gelip bir hapaz (avuç-çorum deyimiyle) leblebi alýp hem açlýklarýný gideriyorlar hem de mide asidini gidermek üzere saðlýk açýsýndan faydalanýyorlar" diye kaydetti. Haber Servisi HABER Ahmet Sami Ceylan 5 Ceylan, 100'üncü Geniþletilmiþ Ýl Baþkanlarý Toplantýsý için Edirne'de AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Genel Baþkaný ve Baþbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoðlu'nun katýlýmýyla Aralýk 2014 tarihlerinde Edirne'de yapýlacak olan Geniþletilmiþ Ýl Baþkanlarý Toplantýsý'na katýlacak. AK Parti 100'üncü Geniþletilmiþ Ýl Baþkanlarý Toplantýsý, Aralýk tarihlerinde Edirne'de yapýlacak. Konuyla ilgili bilgi veren AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, 23 Aralýk Salý günü Baþbakan ve Genel Baþkan Ahmet Davutoðlu'nun Baþkanlýðýnda Ýl Baþkanlarýyla birlikte istiþare toplantýsý yapýlacaðýný, 24 Aralýk Çarþamba günü de geniþ katýlýmlý deðerlendirme ve seçimlere hazýrlýk toplantýsý düzenleneceðini bildirerek, kendisinin her iki toplantýya da katýlmak üzere Edirne'de olacaðýný açýkladý. Ceylan, AK Parti 100'üncü Geniþletilmiþ Ýl Baþkanlarý Toplantýsý'na Baþbakan Davutoðlu'nun yaný sýra Bakanlarýn ve Genel Baþkan Yardýmcýlarýnýn da katýlacaðýný kaydetti. Ceylan, 2015 yýlý Haziran ayýnda yapýlacak Milletvekilliði Genel Seçimleri ile ülke gündeminin de toplantýlarda deðerlendirileceðini ifade ederek, 5. Olaðan ilçe kongreleri süreci ile yaklaþan il kongreleri sürecinin de masaya yatýrýlacaðýný ifade etti. Uður Çýnar Piyasaya sahte para sürerken yakalandýlar Ýl Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þubesi ekipleri düzenlediði operasyonda çok sayýda sahte para ele geçirdi. Emniyet güçleri düzenledikleri operasyonda F.Ç, C.K, S.B ve R.Ö. isimli þüphelileri, piyasaya sürmek istedikleri 242 adet 100 TL'lik sahte para ile yakaladýlar. Sahte paralara ve bu suçtan elde ettikleri 4 bin 735 TL paraya el konulurken þüpheliler çýkarýldýklarý adli makamlar tarafýndan tutuklanarak cezaevine gönderildiler. Haber Servisi Emniyetten uyuþturucu operasyonu RAM'dan Mecitözü okullarýna ziyaret Ýl Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þubesi ekipleri uyuþturucu madde operasyonu düzenledi. Ýl Merkezinde yapýlan U.A. ve H.T. isimli þüphelilerde satýþa hazýr vaziyette 19 gr esrar maddesi ve 7 adet uyuþturucu nitelikli ecza ile yakalandýlar. Þüpheliler hakkýnda "Uyuþturucu ve Uyarýcý Madde Ýmal ve Ticareti yapmak" suçundan çýkarýldýklarý adli makamlar tarafýndan tutuklanarak cezaevine gönderildiler. Haber Servisi Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi (RAM) Müdürlüðü Ýlçe ziyaretlerine devam ediyor. Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi Müdürü Tahir Demir, Özel Eðitim Hizmetleri Bölüm Baþkaný, Erol Taþ, Özel Eðitim Öðretmeni, Ýbrahim Eren ile Mecitözü ilçesindeki okullar ziyaret etti. Ziyaretlerde Rehberlik Servislerinin iþ ve iþleyiþleri ile Özel Eðitime Muhtaç bireylerin eðitim ortamlarýndaki süreçleri hakkýnda bilgiler verildi. Dede Korkut Anaokulunda da Özel Eðitim Öðretmeni, Ýbrahim Eren tarafýndan ailelere yönelik seminer verildi. Heyet Mecitözü Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Ýrfan Doðru'yu da makamýnda ziyaret ederek, Özel Eðitim ve Rehberlik Hizmetleri hakkýnda bilgiler verdi. Ýrfan Doðru ise, Rehberlik ve Araþtýrma Merkezinin ziyaretinden duyduðu memnuniyeti dile getirerek teþekkür etti.rehberlik ve Araþtýrma Merkezi Müdürü Tahir Demir konu hakkýnda verdiði bilgi de, "Ram olarak merkez ve ilçelerdeki tüm öðrencilerin eðitimöðretim alanýndaki ihtiyaç duyduklarý rehberlik faaliyetlerini yakýndan takip ediyoruz. Özel Eðitime ihtiyaç duyan öðrencilerin okulla eþgüdüm içerisinde hareket etmesi için sýk sýk ziyaret yapmayý planlýyoruz. Ram olarak her zaman öðrencilerin, velilerin, ailelerin, öðretmen ve idarecilerin yanýndayýz" dedi. Haber Servisi

6 TEK YILDIZ 2 23 ARALIK 2014 SALI HABER 6 ÜRÜNLERÝMÝZ -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25 Cadde No:78 ÇORUM CAN DOSTU SPOR ve SAÐLIK MERKEZÝ Bahçelievler Mah. Þenyurt Caddesi No:25 Tel: Araç filosunu Fýat Ducato ile güçlendirdi Labarna'da yýlbaþýna özel menü Türkiye Barolar Birliði'nin madde baðýmlýlýðýna karþý geliþtirdiði "Hayat Aðacý Projesi" Av. Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantý tanýtýldý. Toplantýya Çorum Baro Baþkaný Av. Altan Akpýnar ve Baro Saymaný Av. Mehmet Altunkeser katýldý. Proje kapsamýnda numaralý "Alo Hayat Aðacý Hattý" devreye sokuldu.sunuculuðunu Erhan Tarhan'ýn yaptýðý tanýtým toplantýsýnda proje elçileri Erol Evgin, Murat Evgin ile projeye gönüllü destek veren Iþýn Karaca, Muazzez Ersoy, Pascal Nouma, Kadir Çöpdemir, Behzat Uygur, Süheyl Uygur, Ezo, Müjdat Gezen, Coþkun Sabah, Oya Baþar, Gökhan Türkmen, Oktay Kaynarca, Aslý Zen, Orhan Gencebay, Belkýs Akkaya, Arzu Kaprol'un gönderdikleri mesajlarý içeren videolarda yayýnlandý.haber Servisi Çorum da okul servisi ve taþýmacýlýðý yapan Ýmza Tur ortaklarýndan Sinan Bolat, tercihini Fýat Ducato 19+1 modelinden yana kullanarak, firmasýna ikinci Fýat Ducato aracýný kattý.karakaþlar Otomotiv yeni plaza da aracýný Satýþ Müdürü Asým Avcý'dan teslim alan Sinan Bolat Fýat ailesinden duyduðu memnuniyeti dile getirdi."yeni Ducato Minibüs, kalite, saðlamlýk ve güvenilirlik çýtasýný yeni bir seviyeye çýkardý" diyen Avcý, aracýn tüm ana bölümlerinde mühendisliðin ve tasarýmýnýn etkilerinin göze çarptýðýna iþaret etti.avcý, "Yeni Ducato Minibüs'te gövde ve hareketli parçalarýn saðlamlýk, dayanýklýlýk vegüvenilirliði artmakla kalmadý, süspansiyonlar da gürültüyü zaman içinde en aza indirecek þekilde geliþtirildi. Yeni Ducato Minibüs ve onun yeni stili, saðlamlýk ve güvenilirlik anlamýnda rakiplerinin çok daha ötesinde. Çünkü Yeni Ducato'nun düþük sürüþ maliyeti ve artý deðerleriyle sýnýfýnýn lideri olduðunun göstergesidir" þeklinde kaydetti.avcý, "Ýç ve dýþ dizayný yeni nesil teknolojisi ve donanýmý ile kullanýcýlarýna ileri seviyede güvenlik ve konfor sunan Yeni Ducato Minibüs'ün sýnýfýnýn en düþük maliyetlerine sahip olmasýnýn arkasýnda, verimli ve çevre dostu bir motora sahip olmasý yatýyor, böylece hem çok daha az yakýyor hem de benzersiz kalitesinden ödün vermiyor" dedi. Uður Çýnar Buharaevler METAL öðrencilerine "Hijyen ve Cilt Saðlýðý" eðitimi Buharaevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öðrencilerine yönelik "Hijyen ve Cilt Saðlýðý" konulu seminer düzenlendi. Hitit Üniversitesi Týbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Ayþegül Taylan Özkan tarafýndan 19 Mayýs Ortaokulu konferans salonunda verilen seminerde, cilt saðlýðý, derinin yapýsý ve özellikleri, cilt sorunlarý, saç ve yüz bakýmý, el ve ayak bakýmý konularý hakkýnda öðrenciler bilgilendirildi. Özkan, gençlerin ergenlik dönemlerinde yaþamýþ olduklarý sorunlar ve bu sorunlarýn çözüm yollarý hakkýnda bilgiler verdi. Konferansýn sonunda Okul Müdür Yardýmcýsý Necla Kurt, konferansýn düzenlenmesinde emeði geçenlere teþekkür ederek, Prof. Dr. Ayþegül Taylan Özkan'a çiçek takdim etti. Yýlmaz Mert

7 TEK YILDIZ 2 23 ARALIK 2014 SALI HABER Milletvekili aday adayý Solmaz, çalýþmalarýna hýzlý baþladý 7 Genel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Çorum Milletvekili aday adayý olacak olan Avukat Dinçer Solmaz, geçtiðimiz hafta Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde hasta ziyareti gerçekleþtirerek, hastalara ve hasta yakýnlarýna çiçek verdi. Solmaz'a bu ziyareti kapsamýnda CHP Çorum Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Melda Özüdoðru, CHP Ýlçe Kadýn Kollarý Baþkaný Firdevs Yalçýn ve kadýn kolu üyeleri eþlik etti. Hastane personeli nezaretinde gerçekleþtirilen ziyaretten, hasta ve hasta yakýnlarý memnun kaldýklarýný belirterek, bu ince davranýþa teþekkürlerini ilettiler. CHP Çorum Kadýn Kollarý Baþkaný Melda Özüdoðru ve Ýlçe Kadýn Kollarý Baþkaný Firdevs Yalçýn, bu ve benzeri etkinliklerle partinin kadýn kollarý dayanýþmasýný ve halka uzatabilecekleri destek elini esirgemeyeceklerini, tüm aday adaylarýnýn faaliyetlerine, parti dayanýþmasý örneði olarak severek destek vereceklerini de ifade ettiler. CHP Çorum Milletvekili aday adayý Avukat Dinçer Solmaz, Türkiye'nin içinden geçtiði zorlu süreçte birlik ve dayanýþma içinde olmanýn, ülkenin aydýnlýk yarýnlarý için kenetlenilmesinin her zamankinden daha önemli olduðunun gerekliliðini dile getirdi. Solmaz, bu benzeri etkinliklerle Çorum halkýnýn istek ve taleplerini itina ile dinlediklerini, elde edilecek kazanýmýn, baþta Çorum olmak üzere, tüm ülke menfaatine olacaðýný belirterek, eþi Özlem Solmaz olmak üzere kendisine destek olan kadýn kollarýna ve hastane personeline þükranlarýný iletti. Topluluk, ziyaret sonrasýnda birlikte yaptýklarý sohbetle, bundan sonraki etkinlikleri hakkýnda fikir alýþ veriþinde bulundu. Haber Servisi Mustafa Arýkoðlu'nun tiyatro oyununa tam not SP, milletvekilliði aday adaylýðý müracaatlarýný almaya baþladý Saadet Partisi Çorum Ýl Baþkanlýðý Ýl Divan Toplantýsý geçtiðimiz pazar günü gerçekleþtirdi yýlý genel seçimlerinin hazýrlýklarýnýn da deðerlendirildiði toplantýda, SP Ýl baþkanlýðý aday adayý müracaatlarýný da kabul etmeye baþladý. Ýl Divan Toplantýsýnda bir konuþma yapan SP Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk, "Her seçim önemlidir. Ancak bu seçim tüm seçimlerden daha önemlidir. Ülkemizin etrafý kan gölüne döndüðü ve tüm mazlum insanlarýn gözlerini ülkemize çevirdiði bir zamanda milli ve manevi duygularýna sahip inançlý kadrolarýn mazlumlarýn kurtuluþu olacak" dedi ve bu kapsamda Saadet Partisinin her mensubunun bu bilinçle çalýþmalarýný yürütmesi gerektiðini belirtti genel seçimleri kapsamýndan aday adayý müracaatlarýnýn kabul edilmeye baþlandýðýný belirten Faruk Cýdýk þuana kadar aday adayý olmak için 5 kiþinin müracaat ettiðini ve bu isimlerin ilerleyen zamanlarda kamuoyu ile de paylaþýlacaðýný söyledi. "Milletimiz özüne dönüyor" diyen Cýdýk Saadet Partisi'nin bu milletin özü aslý ve kendisi olduðunu söyleyerek tüm insanlýðýn kurtuluþuna vesile olacak çalýþmalarda yer almak için bu seçimlerde büyük ilgi gördüklerini kaydetti. Ýlçe kongreleri hakkýnda da bilgi veren Cýdýk, Saadet Partisinin tüm ilçe kongrelerinin ocak ayý sonuna kadar tamamlanacaðýný kaydetti. Haber Servisi Ýstanbul'daki Akörenliler buluþtu Mustafa Arýkoðlu'nun yeni tiyatro oyunu 'Pardon Bekar mýsýnýz?' Ýstanbul Profilo Kültür Merkezi'nde sevenleriyle buluþtu. Yurtiçinde ve yurtdýþýnda defalarca sahnelenen ve büyük beðeni toplayan oyunun ilk Ýstanbul gösterimi geçtiðimiz Perþembe gecesi yapýldý. Ahmet Çevik, Sinan Bengier, Tuðba Özay, Dost Elver, Selin Bayraktar, Ender Gülçiçek, Hakan Kutlay Kutlu, Þehmus Akbulut, Yaðýz Sanal ve Meral Küçükerol gibi ünlü ve genç oyuncularýn rol aldýðý, yönetmenliðini Apo Kaya'nýn yaptýðý oyun sonunda Ahmet Çevik tarafýndan takdim edilen Arýkoðlu sahneye çýkarak, çoðunluðu sanat camiasýndan oluþan seyircilerden büyük alkýþ aldý. Nuri Alço, Ali Erkazan, Ortans Kývanç, Nurcan Elver, Yalçýn Özden, Ferdi Akarnur, Ayberk Atilla, Ali Aslanoðlu ve daha birçok ünlü ismin katýldýðý gala gecesinde Ahmet Çevik, Darülbedayi sanatçýsý Behzat Haki Butak'ýn kavuðunu devraldý. Butak'ýn kavuðu ailesi ve müze kurultayýnýn uygun görmesiyle daha önce Levent Kýrca'ya verilmiþti. Kýrca, sahneye çýkarak kavuðu törenle Ahmet Çevik'e teslim etti. Oyunun baþrol oyuncularýndan ünlü sanatçý Tuðba Özay ise, "Sahnelediðimiz oyunumuzun galasý muhteþem geçti. Salon hýnca hýnç dolmuþtu. Tiyatro severler oyunumuzu izlemek için merdivenlerde bile oturdu. Salona takviye sandalyeler kondu. O bile yetmedi, ayakta izleyenlerimiz oldu. Bu harika coþkuya, tüm konuklara, dostlarýmýza, bizleri yalnýz býrakmayan, anlayýþ gösteren herkese sonsuz teþekkürler. Darýsý tüm tiyatrolarýn baþýna" dedi. Mustafa Arýkoðlu; Ahmet Çevik Tiyatrosu ile büyük ses getiren "Pardon Bekar mýsýnýz?" Süheyl-Behzat Uygur Tiyatrosu'nun iddialý oyunu "Dünyanýn Sonu.Net" oyunlarýndan sonra "Düþ Yakamdan" adlý oyunuyla da Cengiz Küçükayvaz Tiyatrosu'nda sahne alarak ayný sezonda 3 büyük sahnede, 3 farklý oyunu sergilenen en genç yazar olmaya hazýrlanýyor. Haber Servisi SP Oðuzlar kongresini yaptý Saadet Partisi Oðuzlar Ýlçe Kongresini gerçekleþtirdi. Kongreye SP Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk Ýle Ýl baþkan yardýmcýlarý ve Oðuzlar Ýlçesi Saadet Partisi Yönetim kurulu ve delegeleri katýldý. Geçtiðimiz Pazar günü yapýlan kongrede Divan Baþkanlýðýný Saadet Partisi Ýl Baþkan Yardýmcýsý ve Teþkilat Baþkaný Sinan Yýlmaz, baþkan yardýmcýlýðýný Ömer Doðan katiplikleri de Abdullah Gökgöz ve Ýbrahim Zorlu yaptý. Haber Servisi Osmancýk Akören Köyü Derneði tarafýndan Ýstanbul'da düzenlenen kahvaltý programý yoðun ilgi gördü. Akören Köyü Derneði hemþehriler arasýnda kaynaþmaya katký saðlamak amacýyla Tuzla Beyzade Restoranda kahvaltý verdi. Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ'ýn da katýldýðý kahvaltýya Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Halil Kalabalýk, Cumhuriyet Savcýsý Zeki Þen, AK Parti Osmancýk Ýlçe Baþkaný Necmettin Tatar, Akören Köyü Muhtarý Mehmet Kalabalýk, Kartal Cezaevi Müdürü Orhan Arýkan, Astsubay Cafer Ateþ, Akören Þ.Erol Keskin Okul Müdür Yrd. Hüseyin Yalçýn, Osmancýk Dernek Baþkaný Serdar Gürsoy, Akören Cami Derneði Baþkaný Özcan Tatar ve Ýstanbul'da yaþayan çok sayýda Osmancýklý katýldý. Akören Köyü Dernek Baþkaný Ünal Kalabalýk programýn amacýnýn Osmancýklýlar olarak bir arada vakit geçirmek ve kaynaþmak olduðunu belirterek, "Gönlümüzden, yüreðimizden ve aklýmýzdan geçenleri paylaþmak, dostlarýmýz ve sevdiklerimizle özlem gidermek, dernek faaliyetleri hakkýnda konuþabilmek için kahvaltý bahane olsun, hoþ bir sohbette buluþalým istedik. Bizleri kýrmayýp davetimize katýldýðýnýz için derneðimiz adýna þükranlarýmý sunuyor, hepinizi saygýyla selamlýyorum" diye konuþtu. Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ da birlik ve beraberlik içeren buluþmalarýn hemþehrilik bilincinin geliþmesine katký saðlayacaðýný belirterek dernek yönetimine teþekkür etti. Ýstanbul'da yaþayan Osmancýklýlarla bir arada olmaktan mutluluk duyduðunu ifade eden Karataþ, kahvaltýya katýlan hemþerilerine ilçedeki yatýrýmlarla ilgili bilgi verdi.haber Servisi

Buðday üretimini masaya yatýrdýlar

Buðday üretimini masaya yatýrdýlar Cemilbey - Ortaköy yolu Bakan Elvan'a iletildi Uzun süredir yasal ve bürokratik engeller sonucu süreci uzayan Cemilbey - Ortaköy yolunun yapýlmasý talebi Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Lütfi

Detaylı

'Sinerji Merkezi' Çorum'un potansiyelini ortaya çýkartacak

'Sinerji Merkezi' Çorum'un potansiyelini ortaya çýkartacak Semiha Demir topraða verildi Önceki gün vefat eden pazarcý esnafýndan merhum Ali Rýza Demir'in eþi, mobilyacý esnafýndan merhum Hikmet Aþan'ýn ve emlakçý Mustafa Aþan'ýn kýz kardeþi Semiha Demir (48) dün

Detaylı

"Çorum kiremidi ihraç edilebilir bir ürün olacak"

Çorum kiremidi ihraç edilebilir bir ürün olacak Ufuk Saðlýk-Sen'den Ekrem Dumanlý ve Hidayet Karaca'ya destek Zaman Gazetesi Genel Yayýn Müdürü Ekrem Dumanlý ile Samanyolu Yayýn Gurubu Baþkaný Hidayet Karaca'nýn gözaltýna alýnmasý Çorum'da protesto

Detaylı

96 bin 651 öðrenci. tatile giriyor

96 bin 651 öðrenci. tatile giriyor Yeni Terminal yazýhaneleri kiracýlarýný buldu Çorum Belediyesi tarafýndan yaptýrýlan Otobüs Terminali'nin iþyeri ihalesinin ikincisi dün yapýldý. Belediye Meclis salonunda saat 13.30'da baþlayan ihaleye

Detaylı

2014'te 16 bin. 220 ünite kan verdik. MHP'de baþkan adaylarýndan. birlik beraberlik mesajý. Ceylan ve Bekiroðlu'ndan Uslu'ya ziyaret

2014'te 16 bin. 220 ünite kan verdik. MHP'de baþkan adaylarýndan. birlik beraberlik mesajý. Ceylan ve Bekiroðlu'ndan Uslu'ya ziyaret Çorum''a 8 yeni Ambulans Baþbakan Ahmet Davutoðlu'nun katýlýmýyla Tekirdað'da daðýtým töreni gerçekleþtirilen Ambulanslardan 8 tanesinin Çorum'a tahsis edildiðini Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri

Detaylı

"Ýçme suyunda risk var ama felaket yok"

Ýçme suyunda risk var ama felaket yok "Amacýmýz Çorum'a katma deðer saðlamaktýr" Çorum Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti Çorum il Baþkanlýðýný ziyaret etti. Ticaret Borsasý Genel Sekreteri Funda Ertekin, meclis ve yönetim kurulu

Detaylı

Özel Ýdare karla mücadeleye hazýr

Özel Ýdare karla mücadeleye hazýr Sarýkamýþ þehitleri saygý yürüyüþüne Çorum'dan katýlým Sarýkamýþ Harekatý sýrasýnda donarak þehit düþen 90 bin Mehmetçik'i anmak için yapýlan yürüyüþe Çorum'da kalabalýk bir heyetle katýldý. Enver Paþa

Detaylı

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek Ýskilipli Atýf Hoca vefatýnýn 89. yýlýnda anýldý Ýskilipli Atýf Hoca için ölümünün 89. yýl dönümünde Ýskilip Belediyesi ve Atýf-Der tarafýndan anma programý düzenlendi. Programa Çorum Milletvekili ve TBMM

Detaylı

Doktorlar Týp Bayramý'nda

Doktorlar Týp Bayramý'nda Kemal Kýlýçdaroðlu'nun bugünilk duraðý Çorum olacak SAYFA 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Doktorlar Týp Bayramý'nda çalýþmayacak "Adaylar arasýnda kýrýcý bir üslup olmamasý güzel" 4 TE Saadet Partisi

Detaylı

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz?

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz? Ýthalatta ihracatta arttý Türkiye Ýstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan geçici dýþ ticaret verilerine göre; ihracat 2014 yýlý Eylül ayýnda, 2013 yýlýnýn ayný ayýna

Detaylı

Uslu, Polis Meslek Okulu için destek istedi

Uslu, Polis Meslek Okulu için destek istedi AKP Ýl Baþkanlýðý süreci adýna Külcü ve Uslu, Soylu ile görüþtü 25 Ocak tarihinde yapýlacak olan AKP Çorum il Kongresi adýna 6 isimden belirlenecek 3 ya da 4 isimin Baþbakan Ahmet Davutoðlu ile görüþülmesi

Detaylı

2013'te 9 bin konut satýldý

2013'te 9 bin konut satýldý Aþçýlar ve Lokantacýlar Odasý Baþkan Adayý Burhan Balcý: "Özgür basýn demokrasimizin vazgeçilmezidir" SAYFA 5 TE Kahveciler ve Ýnternetçiler Odasý Baþkan adayý Elvan Þen: "Mesleðimize saygýnlýk kazandýracaðýz"

Detaylı

5 Bin TL'lik Arabaya Turbo taktý 100 Bin TL'lik arabanýn hýzýný yakaladý

5 Bin TL'lik Arabaya Turbo taktý 100 Bin TL'lik arabanýn hýzýný yakaladý Çorum ÝHH'dan Suriye'ye 0 ton gýda yardýmý Çorum ÝHH Suriye savaþýnýn baþýndan beri mazlum Suriye halkýna destek olmaya devam ediyor. Eþref Hoca Caddesindeki Çorum ÝHH'nýn ofisinden dört týr yardým malzemesi

Detaylı

Hitit Üniversitesi'nde Uluslararasý. Öðrenci Festivali coþkusu. Basýna darbe operasyonu

Hitit Üniversitesi'nde Uluslararasý. Öðrenci Festivali coþkusu. Basýna darbe operasyonu Basýna darbe operasyonu 17 Aralýk büyük rüþvet, kara para aklama ve yolsuzluk operasyonunun yýl dönümünde, medyaya karartma operasyonu baþladý. Bundan bir yýl önce 17 Aralýk'ta 'Büyük rüþvet, kara para

Detaylı

"Saðlýða 454 milyon lira yatýrým yaptýk"

Saðlýða 454 milyon lira yatýrým yaptýk Ýhracatýmýz istikrarlý artýyor Gümrük Müdürü Erdoðan Erarslan, Çorum'da ihracatýn son 5 yýlda istikrarlý þekilde arttýðýný söyledi.gümrük Haftasý nedeniyle yaptýðý açýklamada Çorum'un ihracat ve ithalat

Detaylı

Saðlýk Bakanlýðý Aile. Hekimliði'ni bitirmesin. MHP'de þok istifa. SMMMO'dan. Luca eðitim semineri. Sürpriz evlenme teklifi

Saðlýk Bakanlýðý Aile. Hekimliði'ni bitirmesin. MHP'de þok istifa. SMMMO'dan. Luca eðitim semineri. Sürpriz evlenme teklifi Havalar soðudu hastalýklara dikkat! Kýþ mevsiminin gelmesi ve havalarýn soðumasýyla birlikte hastalýklarda artýþlar meydana geldi. Vatandaþlarýn hastalýklardan doðal yollardan kurtulma ve önlem almasý

Detaylı

var olmaya da devam edecektir"

var olmaya da devam edecektir Kara en çok çocuklar sevindi Çorum'a yýlýn ilk karý dün düþtü. Gece saatlerinde baþlayan kar yaðýþý kenti beyaz bir örtüye büründürdü. Kara en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Yaðan karýn az olmasýna

Detaylı

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti 30 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Çetin Kerman vefat etti Çorum'un tanýnmýþ simalarýndan, Köy Hizmetleri eski þeflerinden Çetin Kerman (5) vefat etti. SAYFA DE Tufan Köse 24 Yýllýk rekoru

Detaylı

Traktörcülerin örnek sitesi açýldý

Traktörcülerin örnek sitesi açýldý Büyükelçilerin araç dizaynýnda tercihleri Zorlu Oto Dizayn Katar'ýn Ýspanya Büyükelçisi Abdulrazzak Al-Abdulghani Çorum'a geldi. Dün Zorlu Oto Dizayn'a sipariþ ettiði VÝP Mercedes Sprinter araçta incelemede

Detaylı

Vali Kara'dan kutlama mesajý

Vali Kara'dan kutlama mesajý Gazeteniz Tek yýldýz saatte 20 Bin baský yapabilen Gümüþ Matbaa da basýlmaya baþlandý SAYFA 5 DE 01 NÝSAN 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ ÝÞKUR ihtiyaç tespit anketi yapýyor MHP Milletvekili

Detaylı

Teknokent Çorum'un prestijini yükseltecek

Teknokent Çorum'un prestijini yükseltecek Þehit Erdoðan son yolculuðuna uðurlandý Mardin'de askeri aracýn devrilmesi sonucu þehit olan 21 yaþýndaki Jandarma Komando Er Gürsel Erdoðan defnedildi. Þehit Erdoðan dün Alaca'da düzenlenen cenaze töreninde

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

SSK'lý çalýþan sayýsý 60 bin 321

SSK'lý çalýþan sayýsý 60 bin 321 Þehit asker son yolculuðuna uðurlandý Aydýn'da bir cinayet þüphelisi ile girdiði çatýþmada þehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuþ Emrah Ünalan, Osmancýk ilçesi Kargý köyünde topraða verildi.þehidin cenazesi,

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

Okullar açýlmadan servislere denetim Týr yangýný büyümeden

Okullar açýlmadan servislere denetim Týr yangýný büyümeden Ýhsan Özkes'ten CHP Ýl Teþkilatýna teþekkür CHP Kurultayýnda Parti Meclisine en yüksek oyu alarak seçilen CHP Ýstanbul Milletvekili hemþehrimiz Ýhsan Özkes CHP Ýl Teþkilatýna teþekkür ziyaretinde bulundu.ziyarette,

Detaylı

Bank Asya müþterilerinde hiçbir panik yok

Bank Asya müþterilerinde hiçbir panik yok Apo Dayý için mevlid okundu Dinçer Solmaz, seçim bürosu açtý 'Apo Dayý' için Mevlüt okundu Geçtiðimiz hafta geçirdiði kalp krizi sonucu vefat eden Sevenleri tarafýndan Apo Dayý olarak bilinen Abdullah

Detaylı

Çaðrý Merkezi 2 Mayýs'a yetiþecek

Çaðrý Merkezi 2 Mayýs'a yetiþecek TOBB EML inþaatýnda inceleme Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) tarafýndan Organize Sanayi Bölgesinde yaptýrýlan 24 derslikli TOBB Endüstri Meslek Lisesi inþaatý hýzla devam ediyor. Vali Sabri Baþköy

Detaylı

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda "2 yýlda 2045 engellinin istihdamý saðlandý" Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, engellilere yönelik hem Ýþsizlik Sigortasý Fonu hem de engelli çalýþtýrmayan iþverenlerden tahsis edilen Ýdari Para

Detaylı

Üniversitenin dev ihalesi tamam

Üniversitenin dev ihalesi tamam Dönercim'den örnek davranýþ Dönercim Lokantasý sahibi Erhan Yücel, Manisa'nýn Soma ilçesinde maden ocaðýnda meydana gelen patlamada hayatýný kaybeden iþçilerin ailelerine bir günlük hasýlatýný baðýþlayacaðýný

Detaylı

Son anket de yüzde 27'de kaldý Hitit, Rus üniversitesi ile iþbirliði yapacak

Son anket de yüzde 27'de kaldý Hitit, Rus üniversitesi ile iþbirliði yapacak Suriye için yardým seferberliði çaðrýsý ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, açlýk ve sefaletin ölümcül boyutlara ulaþtýðý Suriye'deki mülteciler için yeni bir yardým seferberliði baþlatýlmasý için Türkiye

Detaylı