haline geldi Ceylan, 100'üncü Geniþletilmiþ Ýl Baþkanlarý Toplantýsý için Edirne'de

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "haline geldi Ceylan, 100'üncü Geniþletilmiþ Ýl Baþkanlarý Toplantýsý için Edirne'de"

Transkript

1 Yabancý öðrenciler maddi sorunlarýný çözmek için çalýþmak istiyor Çorum Ýnsan Hak ve Hürriyetleri Ýnsani Yardým Derneði (Çorum ÝHH) ve Ýlim Kültür Eðitim Derneði (Ýlke-Der) Cumartesi günü kentte bulunan misafir üniversite öðrencileri ile bir tanýþma toplantýsý düzenledi. Çorum ÝHH ve Ýlke-Der ofisinde gerçekleþen tanýþma toplantýsýna ilgi yüksek oldu. SAYFA 3 DE 85 yýllýk ahþap camiinin durumu içler acýsý Ýskilip te Hacýpiri Mahallesi Beþevler Mevkisine kurulan 85 yýllýk ahþap geçme tekniði ile çivi kullanýlmadan yapýlan cami kendi kaderine terkedildi.kýzýlcabayýr köyünden alýnarak Edremit'e götürülen ve 10 yýl aradan sonra ait olduðu Ýskilip'e getirilen 85 yýllýk ahþap geçme tekniði ile çivi kullanýlmadan yapýlan camiye Mart ayýnda yapýlan Ýskilip Belediye Meclis... SAYFA 3 DE 23 ARALIK 2014 SALI 40 KURUÞ Çorum Marka Kent Dev projenin finansmaný DenizBank''tan DenizBank ve Çorum S.S. Hitit 19 Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi arasýnda Yeni Sanayi Sitesi finansmaný için protokol imzalandý. Kredi Yeni Sanayi Sitesi'nin inþaatý için üyelerin finansman ihtiyaçlarý için kullandýrýlacak. SAYFA 9 DA Piyasaya sahte para sürerken yakalandýlar haline geldi Ceylan, 100'üncü Geniþletilmiþ Ýl Baþkanlarý Toplantýsý için Edirne'de AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Genel Baþkaný ve Baþbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoðlu'nun katýlýmýyla Aralýk 2014 tarihlerinde Edirne'de yapýlacak olan Geniþletilmiþ Ýl Baþkanlarý Toplantýsý'na katýlacak. AK Parti 100'üncü Geniþletilmiþ Ýl Baþkanlarý... SAYFA 5 DE Her pazar CNN TÜRK ekranlarýnda yayýnlanan "Aynur Tartan ile Burada Hayat Var" programý bu hafta Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Çorumlu Türk Halk Müziði Sanatçýsý Canan Baþkaya ve Ýþadamý Ece Holding CEO'su Erdem Çenesiz'i konuk etti. Programda, Çorum'un deðerleri, yaþanmýþlýklarý, doðal ve tarihi güzellikleri, lezzetleri konuþuldu. Emniyetten uyuþturucu Program, Sanatçý Canan Baþkaya'nýn seslendirdiði ve Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýþadamý Ece Holding CEO'su Erdem Çenesiz'in eþlik ettiði "Bugün Bize Hoþ geldiniz Erenler" türküsü ile baþladý.birçok Çorumlu gibi kendisinin de sýkýntýlar içerisinde büyüdüðünü anlatan Uslu, "Çorum Tarým kentidir. SAYFA 5 DE Ýl Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þubesi ekipleri düzenlediði operasyonda çok sayýda sahte para ele geçirdi. Emniyet güçleri düzenledikleri operasyonda F.Ç, C.K, S.B ve R.Ö. isimli þüphelileri, piyasaya sürmek istedikleri 242 adet 100 TL'lik sahte para ile... SAYFA 5 DE Ahmet Sami Ceylan operasyonu l Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þubesi ekipleri uyuþturucu madde operasyonu düzenledi. Ýl Merkezinde yapýlan U.A. ve H.T. isimli þüphelilerde satýþa hazýr vaziyette 19 gr esrar maddesi ve 7 adet uyuþturucu nitelikli ecza ile yakalandýlar. SAYFA 5 DE "Türkiye'nin her yerinde kýyým yaþadýk" Mustafa Arýkoðlu'nun tiyatro oyununa tam not SAYFA 7 DE Türk Eðitim-Sen Çorum Þube Baþkaný Selim Aydýn, Türkiye'nin her ilinde ilçesinde Türk Eðitim-Sen üyesi müdür, müdür yardýmcýlarýnýn görevlerine son verildiðini belirterek, "Kýsaca her yerde ayný kýyýmý yaþadýk. Haksýzlýklara þahit olduk. Bundan dolayý yapmýþ olduðu açýklama nedeniyle Bursa Valisi tarafýndan AK Parti il... SAYFA 2 DE Siyer-i Nebi yarýþmasý bugün SAYFA 2 DE Sevgi Evleri'nden ÝÝBF'ye ziyaret SAYFA 2 DE

2 TEK 2 23 ARALIK 2014 SALI YILDIZ HABER 2 AYAZ AÐA OTO YIKAMA ve OTO KUAFÖR e Oto Yýkama Ustasý Aranýyor Ýþyerimize Oto Yýkama, Kuaför,Pasta Cila, Boya Koruma, gibi konularýnda deneyimli usta alýnacaktýr. Müracat Cesur Karaca Ýrtibat Tel: Leventler Kuyumculuk Eleman arýyor Altýn ve Gümüþ tamir atölyemiz bünyesinde yetiþtirilmek üzere yaþ erkek eleman aranmaktadýr.müracaatlarýn þahsen olarak Yeniyol mahallesi sel sokak. No 8 de bulunan Leventler Kuyumcuk adresine yapmalarý gerekmektedir. Tel: ELEMAN ARANIYOR ÖM-SAN TREYLERDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE GAZALTI KAYNAKÇILARI ALINACAKTIR. MÜRACAATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI RÝCA OLUNUR. ADRES: KSS 17. CAD. NO:17 ÇORUM TEL: "Türkiye'nin her yerinde kýyým yaþadýk" Türk Eðitim-Sen Çorum Þube Baþkaný Selim Aydýn, Türkiye'nin her ilinde ilçesinde Türk Eðitim-Sen üyesi müdür, müdür yardýmcýlarýnýn görevlerine son verildiðini belirterek, "Kýsaca her yerde ayný kýyýmý yaþadýk. Haksýzlýklara þahit olduk. Bundan dolayý yapmýþ olduðu açýklama nedeniyle Bursa Valisi tarafýndan AK Parti il baþkaný avukat tutularak Bursa 2 Nolu þube baþkanýmýz Selçuk Türkoðlu'na dava açýlmýþtýr. Bende bu açýklamanýn aynýsýný yapýyorum. Eðer Baþkanýmýzýn söyledikleri suçsa, Bursa Valisinin bana da dava açmasýný talep ediyorum" dedi. Selçuk Türkoðlu'nun, 10 Eylül 2014 tarihinde okul müdürleri atamasýný protesto etmek üzere Bursa Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü önünde gerçekleþen gösteriler hakkýnda yerel bir televizyon kanalýna açýklamada bulunduðunu kaydeden Aydýn, "Açýklamasýnda "Ýlettiðimiz hiçbir problemi çözmeyen bir Milli Eðitim Müdürü, milli eðitim yöneticileri var, Bursa Valisi var, o zaman siz býrakýn, siz býrakýn bu statülerinizi, býrakýn bu koltuklarýnýzý, býrakýn mühürleri asýl sahibiniz kimse onlar gelsin, listeyi kim yaptýysa, puanlarý kim verdiyse muhatabýnýz onlar olsun biz onlara soralým. Yani insafsýzca bu sübjektif kriterlere dayanarak siz bu insanlarýn emeklerini nasýl çaldýnýz diye onlara soralým " ifadelerini kullanan Türkoðlu hakkýndaki Savcýlýk iddianamesinde "Eleþtiri sýnýrlarýný aþtýðý ve Bursa Milli Eðitim Müdürü olan Veli Sarýkaya ile Bursa Valisi Münir Karaloðlu'na karþý zincirleme þekilde hakaret suçunu iþlediði anlaþýlmaktadýr" iddiasýyla dava açýlmýþtýr. Sayýn baþkanýmýzýn ifadelerini biz de aynen olduðu gibi iddia ediyoruz. Türk Milli Eðitim tarihinde ilk defa bu kadar geniþ çaplý bir siyasi kadrolaþma ve kýyým, tasfiye operasyonuyla karþý karþýyayýz. Bu süreçle alakalý, sendika olarak hak arama faaliyetlerimizi her zeminde yürütüyoruz ve yürütmeye de devam edeceðiz. Hiçbir güç, hiçbir irade bizi doðrularý söylemekten alýkoyamaz. Bu arada sayýn Vali AK Parti Ýl Baþkanýný avukat tutarak yargýya baský oluþturmuþtur. Kendine güveniyorsa, derhal avukatýný deðiþtirmesi gerektiðini iade etmek istiyorum. Böyle bir þey kabul edilebilir mi? Ýnsanlarýn hakký gasp Selim Aydýn edilirken Vali olduðunu hatýrlamayacaksýn ama sana görevini hatýrlatan insanlara dava açacaksýn. Peki görevlerinden alaþaðý edilen bu yöneticiler hakarete uðramadýlar mý? Maðdur edilmediler mi? Buradan bir kez daha liyakat ve ehliyet kavramlarýndan uzaklaþarak, hak, hukuk kavramlarýnýn içini boþaltan, benim sendikam, benim adamým anlayýþýyla hareket edenlere hatýrlatmak istiyorum; "Allah size, mutlaka emanetleri (iþleri) ehli olanlara vermenizi ve insanlar arasýnda hükmettiðiniz zaman adaletle davranmanýzý emreder" (Nisa 58)" diyerek sözlerini tamamladý. Bahadýr YÜCEL Bal üreticilerine IPARD hibeleri anlatýlacak Ýmsâk : 05:21 Güneþ : 06:54 Öðle : 11:46 Ýkindi : 14:04 Akþam : 16:26 Yatsý : 17:52 YILDIZ AJANDA Gezdiðim her yerde hatýran dolu Bilmem ki ben nasýl unutacaðým Ne yazýk bu aþkýn yok baþka yolu Yarýn bu þehirden ayrýlacaðým O mahsun yüzüne son defa bakýp Bütün anýlarý sana býrakýp Bu dertli, bu garip baþýmý alýp Yarýn bu þehirden ayrýlacaðým Aldýrma görürsen yaþlar gözümde Þarkýmýz olacak yine dilimde Mektubun cebimde, resmin elimde Yarýn bu þehirden ayrýlacaðým Bir kilit vurarak aþka, sevgiye Bir çizgi çekerek senli maziye Dönmemek üzere artýk geriye Yarýn bu þehirden ayrýlacaðým Ahmet Selçuk Ýlkan Ýmâm-ý Rabbâni Hazretlerinin vefâtý (1624) - Þiddetli soðuklar - Ýlk Kânûn-i Esâsî (Anayasa) ilaný (1876) - I. Meþrutiyet'in ilaný (1876) Zekâtý verilmeyen mal için, kýyâmette çok acý azap vardýr. Hadîs-i þerîf Günün Þiiri Ayrýlacaðým ELEMAN ARANIYOR Güç Gýda A.Þ. Makineci Elemanlar arýyor Fabrikamýzda istihdam edilmek üzere: -Makinistlik yapabilecek tecrübeli torna ustasý -MYO Makina bölümü mezunu -Askerliðini yapmýþ tecrübeli mesai arkadaþlarý arýyoruz. Müracaatlarýn þahsen Ankra yolu 6. Km de bulunan fabrikamýza yapýlmasý rica olunur. SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Kaynak ve Demirci Elemanlarý ile Ehliyetli vasýfsýz eleman aranýyor Kaynak ve Demir doðrama iþleri için tecrübeli elemanlar ; -Vasýfsýz eleman ( Ehliyeti olan Traktör kullanabilen ) aranmaktadýr.müracaatlarýn Þahsen: Küçük Sanayi Sitesi 25. Sk. No 78: AK - KARYA Saðkýk oto. Ýnþ. Tel ve Beton Fb. Yapmalarý rica olunur. Tel: YÝTÝK Çorum Nüfus müdürlüðünden almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Eyüp oðlu 2007 Çorum doðumlu Eren Sarýtaþ Yýl: 10 Sayý: ARALIK 2014 SALI ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Çorum Bal Üreticileri Birliði Baþkaný Erdal Odabaþ Türkiye Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu Ýl Koordinatörlüðünün IPARD hibe programý ile ilgili bir bilgilendirme yapacaðýný belirtti. Toplantýnýn 24 Aralýk Çarþamba günü saat 15.30'da Türkiye Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu Ýl Koordinatörlüðü konferans salonunda yapýlacaðýný dile getiren Odabaþ, "Bu hibe programý 1. IPARD programýnýn son çaðrýsý olacaðýndan bütün arýcýlarýmýzýn, arýcýlýða baþlayacak olan hemþerilerimizin mutlaka toplantýya katýlarak kurum yetkililerince yapýlacak açýklamalarý dinlemeleri gerekir. 15 bin TL'den baþlayýp 375 bin TL'ye kadar uzanan hibe kredinin söz konusu olduðu böyle bir destekleme paketinin varlýðý arýcýlarýmýz için bir þanstýr. Bu hibe programýndan faydalanmak için halihazýrda arýcý olmak da þart da deðil. Arýcýlýða baþlamak içinde programdan faydalanmak mümkün. Ýþletmesini büyütmek ve geliþtirmek isteyen arýcýlarýmýzýn yaný sýra arýcýlýða yeni baþlayacak olan herkesin faydalanabildiði böylesi bir fýrsat kaçýrýlmamalýdýr. Bu toplantý Bal Üreticileri Birliði üyelerine özel bir toplantý olmayýp tüm arýcýlarýmýza ve arýcýlýða yeni baþlayacak müteþebbislere de hitap eden bir bilgilendirme toplantýsýdýr. 2.IPARD programýnýn neleri hangi þartlarda kapsayacaðý bilinmediðinden 1.IPARD paketinin bu son çaðrýsý mutlaka deðerlendirilmeli fýrsat kaçýrýlmamalýdýr" dedi. Haber Servisis YÝTÝK Ankara Ticaret ve Sanayi Odasýndan almýþ olduðum Dijital ehliyetimi kaybettim hükümsüzdür. Haydar oðlu 1978 doðumlu Cengiz Gülmez TEK YILDIZ BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Haber Yönetmeni Yýlmaz Mert Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Tasarým Yasin Þevket YÜCEL Kubilay Kaan YÜCEL elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,3178 2,3185 EUR 2,8418 2,8427 STERLiN 3,6223 3,6240 JPY YENi 1,9954 1,9961 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER BULUT ECZANESÝ TEL: ÖZEL ELÝT PARK HASTANESÝ KARÞISI KARAKAÞLI ECZANESÝ TEL: PÝRÝ BABA ÇAMLIÐI KARÞISI -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 TEK 2 23 ARALIK 2014 SALI YILDIZ HABER 3 Yabancý öðrenciler maddi sorunlarýný çözmek için çalýþmak istiyor Çorum Ýnsan Hak ve Hürriyetleri Ýnsani Yardým Derneði (Çorum ÝHH) ve Ýlim Kültür Eðitim Derneði (Ýlke-Der) Cumartesi günü kentte bulunan misafir üniversite öðrencileri ile bir tanýþma toplantýsý düzenledi. Çorum ÝHH ve Ýlke- Der ofisinde gerçekleþen tanýþma toplantýsýna ilgi yüksek oldu. Dernek konferans salonunda misafir öðrencilere Ýlke-Der'in ve ÝHH'nýn faaliyetleri hakkýnda bilgi verildi. Ardýndan ÝHH'nýn Çorum'da, Türkiye'de ve dünyada yaptýðý çalýþmalarý içeren sinevizyon izletildi. Burkina Faso, Kenya, Suriye, Filistin, Kazakistan, Türkmenistan, Azerbaycan gibi ülkelerden gelen öðrencilere Çorum ÝHH Baþkaný Selim Özkabakçý bir konuþma yaptý. Özkabakçý konuþmasýnda þunlarý söyledi: "Misafir Öðrenci kardeþlerimiz Ülkemize ve þehrimize hoþ geldiniz. Sizler her biriniz gönüllü elçilerimizsiniz. Okulunuz bitip kendi ülkelerinize döndüðünüzde buralarý tanýtacak ve anlatacaksýnýz. Ýmkanlarýmýz çerçevesinde sizlere yardýmcý olmak da bizim vazifemizdir. Sizler bize ailelerinizin emanetisiniz. Biz Çorum ÝHH ve Ýlke-Der olarak Ayný zamanda Irak'tan ve Suriye'den þehrimize gelen sýðýnmacý kardeþlerimizle de yakýndan ilgilenmeye çalýþýyoruz. ÝHH olarak yüzden fazla ülkede faaliyetler yapmaktayýz þu an burada bulunan birçok kardeþimizin ülkesini þehrini ziyaret etmek bana nasip oldu. Biz oralara gittiðimizde o kardeþlerimiz bize dostluðun en güzelini sunuyor. Kendimizi evimizde gibi hissettiriyorlar. Þimdi sizler buradasýnýz bizde ayný misafirperverliði size göstermeliyiz. ÝHH bünyesinde hukukçu kardeþlerimiz tarafýndan kurulan Uluslar Arasý Mülteci Haklarý Derneðimiz sizin gibi baþka ülkelerden gelen misafir kardeþlerimize hukuki destek saðlamaktadýrlar. Bizde Çorum ÝHH ve Ýlke-Der olarak burada kaldýðýnýz sürece imkanlarýmýz dahilinde sorunlarýnýzýn çözümünde yardýmcý olmak istiyoruz. Allah izin verirse bu toplantýlarý tekrarlayarak sizleri bu çatý altýnda daha farklý ortamlarda aðýrlayacaðýz." Konuþmanýn ardýndan Çorum ÝHH Ofisinde bulunan Þehit Furkan Doðan Okuma Salonuna geçilerek gençlere ikramda bulunuldu. Ayrýca okuma salonunda bulunan kitaplardan faydalanabilecekleri ve vakfý her zaman ziyaret edebilecekleri belirtildi. Misafir öðrencilerin sorunlarýnýn, sýkýntýlarýnýn ve beklentilerinin masaya yatýrýldýðý program yaklaþýk iki buçuk saat sürdü. Misafir öðrencilerle yapýlan görüþmeler sonucunda bazý sorunlarýn had safhada olduðunu gördüklerini dile getiren Özkabakçý bunlarý þöyle sýraladý:"sigorta yaptýrmak için maddi imkanlarýnýn az olmasý, yabancý öðrenciler Türkiye'de kalabilmek için her yýl sigorta yaptýrmak zorundalar. Sigorta bedeli ise Çorum'da 550 TL. Ancak öðrenciler bu parayý bulamakta çok zorlandýklarýný hatta bunun için bazý arkadaþlarýnýn ülkesine dönmek zorunda kalabileceðini dile getirdiler. Bir diðer sorun ise maddi destek bulamamak. Misafir öðrenciler maddi sorunlar yaþadýklarýný ve bir iþ bulup çalýþmalarýnýn da yasak olduðunu, konuyla ilgili mercilerin acilen kendilerine yardýmcý olmasýný istiyorlar." Güzel bir atmosferde geçen tanýþma toplantýsý dostluk ve kardeþlik vurgusuyla sona erdi. Haber Servisi "Ýslami cemaatlerde kýrýlma noktasý 28 Þubat'týr" 85 yýllýk ahþap camiinin durumu içler acýsý Ýskilip te Hacýpiri Mahallesi Beþevler Mevkisine kurulan 85 yýllýk ahþap geçme tekniði ile çivi kullanýlmadan yapýlan cami kendi kaderine terkedildi.kýzýlcabayýr köyünden alýnarak Edremit'e götürülen ve 10 yýl aradan sonra ait olduðu Ýskilip'e getirilen 85 yýllýk ahþap geçme tekniði ile çivi kullanýlmadan yapýlan camiye Mart ayýnda yapýlan Ýskilip Belediye Meclis toplantýsýnda konuyu genel kurula taþýyan eski Belediye Baþkaný Numan Sezer, Türk siyasi hayatýnda önemli yeri olan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ýn isminin verilmesini istemiþ, Baþkan Numan Sezer'in sunduðu teklif, Ýskilip Belediye Meclisinde oy çokluðu ile kabul edilerek karara baðlanmýþtý.prof. Dr. Necmettin Erbakan Cami Ýskilip'e giriþ noktalarýndan biri olan Hacýpiri Mahallesi Beþevler mevkii karþýsýna Ýskilip Belediyesi Restorasyon ustalarý tarafýndan kurulmaya baþlanan Camiye Ýskilip Müftülüðü tarafýndan çoðu köylerde ve merkez ilçe camilerinde imam olmadýðý halde buraya atanmýþtý.aylardýr kendi kaderine terkedilen ulusal basýna bile konu olan bu ahþap caminin akýbetinin ne olacaðý merak ediliyor. Haber Servisi Özgür-Der Çorum Þubesi tarafýndan "Deðiþim Süreci ve Ýslami Cemaatler " konulu konferans düzenlendi. Konferansa konuþmacý olarak Araþtýrmacý-Yazar Musa Üzer katýldý. Deðiþim kavramý üzerinde durarak sözlerine baþlayan Musa Üzer, güncel tartýþmalarýnýn ve kavramlarýn sol ve liberal menþeli olduðunu, teorik ve ideolojik deðerlendirmeler ve doðru okumanýn zorunluluðuna deðindi. Bilgi üretilmeyince, kaçýnýlmaz olarak baskýn düþüncelerden ödünç almak zorunda kalýndýðý ifade eden Üzer, bilgilenmenin Ýran, Kürt milliyetçiliði ve dar Ýslami bakýþ açýsýna göre þekillendiðini ve yazarlar eliyle bu argümanlarýn kullanýldýðýný söyledi. Türkiye'de Ýslami cemaatlerde kýrýlma noktasýnýn 28 Þubat olduðunu hatýrlatan Üzer, sözlerine þöyle devam etti: "Sistemi tanýmamaktan kaynaklý 28 Þubat yeterince algýlanamadý ve vakýa doðru okunamadý. Bunun sonucu olarak gerek kimliksel, gerekse örgütsel olarak daðýlma ve çözülmeler oldu. Yaþananlar Müslümanlar arasýnda zaten var olan komploculuk hastalýðýný daha da ilerletti." Kitabi olmaktan çok þifai bir bilgilenme söz konusuyken, günümüzde hurafelerin azaldýðý, kitabileþmenin arttýðý bu süreç yaþandýðýný belirten Üzer, ancak bu süreç cemaat olma çabasý yerine STK formunu hýzlandýrmýþ ve gizli kapaklý yapýlanmadan, kiþisel geliþim, deðerler eðitimi gibi formlar üzerinden seküler merkezli oluþumlara dönüþtüðünü söyledi.ýslami camialarýnýn maalesef büyük kýsmýnýn siyasal, sosyal bir gelecek tasavvuru olmayan, sahip olduklarý unsurlarý muhafazaya endeksli mikro yapýlar olduðunu hatýrlatan Üzer, siyasal olaylara karþý metodoloji eksikliðinin varlýðýna ve AK Partinin politik tasavvurunun þekillendirdiði son dönem politikalarý ile þahsiyet, özgüven kazanan yapýlarýn deðiþim ve dönüþümüne deðindi.ak Parti iktidar süreci hakkýnda da bilgiler veren Üzer, yýllarý ekonomik politikalar merkezli toplumsal iyileþtirmelerle, Kemalist laik sistemi dönüþtürmek deðiþtirmek çabasýna içinde olunduðunu ve bundan da kýsmen de olsa baþarý olduklarýný söyledi. Gülen camiasý ile iliþkilere de vurgu yapan Üzer, camianýn kuruluþ tezini küresel güçleri ürkütmeden, sistemi ele geçirmek olarak tanýmladý. AK Parti Gülen camiasý arasýnda kýrýlmanýn dindar nesil ve Ýsrail ile olan iliþkilerden kaynakladýðýný kaydeden Üzer, camianýn altýn nesil projesi varken, Dindar nesil projesinin çatýþmayý alevlendiðinin vurguladý. AK Parti'nin çözüm süreci ile aldýðý riske de vurgu yapan Üzer, Türkiye'de var olan milliyetçilik düþüncesine raðmen gelinen noktanýn önemine deðindi ve ancak, Kürt bölgelerinde yükselen milliyetçik akýmýnýn varlýðýna da deðinerek, gelinen noktayý ve kaygýlarý örnekler vererek anlattý. Suriye ve Kobani üzerinde yaþanan bilgi kirliðine vurgu yapan Üzer, Esed ve Ýran lobisinin siyasal ve sosyal gündemlerde ki etkilerden bahsetti. Örgütlü bir yapýnýn medya eli ile neler yapabildiðini Kobani üzerinden örneklendirerek, öyle bir algý oluþturuldu ki IÞÝD üzerinden PKK'nýn nasýl meþrulaþtýrýlmaya çalýþýldýðý ve küçük bir þehir olan Kobani'nin nasýl tüm Suriye'de yaþanan zulmün ve zalimliðin önüne geçirildiði anlattý. Ýslami cemaatlerin itikat olarak homojenleþmesinin önemini vurgulayan Üzer, þu anda toplumsal alanýn müsaitliðine ve yapýlacak çalýþmalarýn gerekliðine deðindi ve her camianýn yapabileceði, söyleyeceði bir sözünün olduðunu dile getirip, bunun için gayret edilmesi gerektiðini söyledi. Program soru cevap ve karþýlýklý görüþ alýþ veriþlerinin ardýndan sonra erdi. Haber Servisi "Bülbül Susturulduðunda" tiyatroseverlerle buluþacak Ýstanbul Devlet Tiyatrosu'nun "Bülbül Susturulduðunda" isimli oyunu Çorum'da tiyatroseverlerle buluþacak. Raja Shehadeh'in yazdýðý David Greig'in oyunlaþtýrdýðý Hakan Silahsýzoðlu'nýn çevirdiði ve Özgür Yalým'ýn yönettiði oyun 26 Aralýk Cuma günü saat 20.00'da 27 Aralýk Cumartesi günü ise ila saatlerinde Çorum Devlet Tiyatrosunda sahnelenecek. Tek perdelik oyunu konusu þöyle:2002, Ýsrail ordusu, Filistin'in Batý Þeria bölgesini bir kez daha iþgal etmiþtir. Ramallah kenti, bombalanmakta, Ýsrail askerlerinin þiddet uygulamalarý altýnda kývranmaktadýr. Uzun süreli bir sokaða çýkma yasaðý vardýr. Filistinli yazar, hukukçu ve insan haklarý savunucusu Raja Shehadeh evinde, tek baþýna mahsur kalmýþtýr. Bu aðýr süreç boyunca, günlük yaþantýsýný sürdürme savaþý vermekte ve günlük tutmaktadýr. Oyunumuz, bu gerçek günlüklerden oluþmaktadýr. Oyunun biletleri tiyatro giþesinden ve /devlettiyatrosu/çorum adresinden alýnabilir. Haber Servisi

4 TEK YILDIZ 2 23 ARALIK 2014 SALI HABER Hakan Samut 4 BAYAT EKMEKLERÝNIZÝ ÝSRAF ETMEYÝN Aþçýlar Derneði Çorum Ýl Temsilcisi Polisten kaçak sigara operasyonu Ýl Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þubesi ekipleri düzenledikleri operasyonda çok sayýda kaçak sigara ele geçirdiler. Polis ekipleri il merkezinde gerçekleþtirdikleri 4 ayrý operasyonda toplam 10 bin 355 paket gümrük kaçaðý sigara ve 13 bin 600 adet gümrük kaçaðý makaron geçirdi. Konu ile ilgili olarak E.B, F.B., E.B., T.S., E.C, Ö.S. ve N.S isimli þüpheliler "5607 SKM Sigara Kaçakçýlýðý" suçlarýndan Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna sevk edildiler. Haber Servisi Meslektaþýmýzýn mutlu günü Osmancýk Gazetesi imtiyaz sahiplerinden Fatih Kýlýnç ve eþi Nagihan Kýlýnç'ýn bir erkek çocuklarý oldu. Fatih Kýlýnç'ýn eþi Nagihan Kýlýnç Hitit Üniversitesi Eðitim Araþtýrma Hastanesi Kadýn Doðum Servisinde Cumartesi akþamý doðum yaptý. Operatör Doktor Özgül Bekar'ýn gözetiminde gerçekleþen doðumda 2,5 kilo gr aðýrlýðýnda Yiðit bebek dünyaya geldi. Fatih Kýlýnç, anne ve Yiðit bebeðin saðlýk durumlarýnýn iyi olduðunu bildirirken doðum sonrasý telefon ve sosyal medya üzerinden kendilerini tebrik eden tüm dostlarýna, doðumun gerçekleþmesinde emeði geçen Operatör Doktor Özgül Bekar ve Hitit Üniversitesi Eðitim Araþtýrma Hastanesi Kadýn Doðum Servisindeki hemþire ve çalýþanlara teþekkür etti.yýlmaz Mert Ýskilip'te akmayan çeþme kalmayacak Ýskilip'te bütün eski çeþmelerin gözlerinden itibaren isale hatlarý deðiþtirilerek, maslaklarýnýn yenilenme, bakým, onarým iþi aralýksýz devam ediyor. "Þehir Ýçinde Akmayan Çeþme Kalmayacak" sloganý ile yola çýkan Ýskilip Belediyesi bilindiði üzere 1. etap çalýþmasýnda geçtiðimiz ay Hacý Ali Sularýnýn gözlerini yenilemiþti. 2. Etap çalýþmasýnda ise Boþçakavak Mevkiinde bulunan kaynak suyunun isale hattý da deðiþtirilerek Ýmam Hatip Lisesi'nin arkasýndaki çeþmeye saðlýklý bir þekilde getirildi ve suyun buradan akmasý saðlandý. 3. Etap çalýþmasýnda da Ulaþtepe Mahallesinden çýkan ve kara su olarak bilinen Müftü Cami önündeki Ayvalý Çeþmesi, Zobarlar, Hindoðlu sokaklarýnda akan ve hemþerilerimizin ayný zamanda yunak olarak kullandýklarý bu çeþmelerin devamlý akmasý için baþlatýlan çalýþmalar ise tüm hýzýyla sürüyor.uður Çýnar YEDAÞ'tan kýrsalda elektrik kesintisi Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle bazý bölgelerde elektrik kesintisi yapacak. YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre kesintilerin yapýlacaðý tarih saatler ve etkilenecek yerler þöyle: " tarihinde saatleri arasýnda: Sungurlu ilçesi Þehit Adil Yýldýz Caddesi tarihinde saatleri arasýnda: Mecitözü ilçesi Elmapýnar ve Beyözü köyleri tarihinde saatleri arasýnda: Mecitözü ilçesi Alancýk köyü tarihinde saatleri arasýnda: Alaca ilçesi Bahçeli köyü tarihinde saatleri arasýnda: Osmancýk ilçesi Aþýkbükü köyü, Aþaðý Zeytin, Yukarý Zeytin köyü merkez ve Cevizli, Muhasebe, Karargah, Yanalak mahalleleri, Pelitçik, Aydýn köyü ve Seki Mahallesi tarihinde saatleri arasýnda: Osmancýk ilçesi Yýldýzlar Kereste." Haber Servisi 1. Ekmek kavurmasý: Bayat ekmek lokmalar halinde doðranýr. Tencerede kýzartýlmýþ yað ile kavrulur. Ekmekler kavrulurken, 1 çay bardaðý soðuk su, üzerine serpilir. Ýyice karýþtýrýldýktan sonra tencerenin kapaðý kapatýlýp 5 dakika piþirilir. 2.Papara:Bayat ekmekler, çukur bir kaba kuþbaþý doðranýr. Halka halka doðranmýþ soðan, tereyaðý veya zeytinyaðýnda kavrulur. Ardýndan tuz ve su eklenip kaynatýlýr. Üzerine tulum peyniri dökülür. Bir süre ýlýmaya býrakýldýktan sonra çukur kaptaki ekmeklerin üzerine dökülür. 3. Tirit:Bayat ekmek dilimleri bir kaba yerleþtirilir. Kýyýlmýþ soðan tuz ile öldürülüp ekmek dilimleri üzerine döþenir. Sonra üzerine haþlanmýþ kemikli etin suyu bolca dökülür. Dileyen, kýyýlý maydanoz veya sumak serpebilir 4. Ekmek süpürgesi: (Ankara dolaylarýndan bir tirit çeþidi) Bayat ekmek dilimlenip bir tepsiye yerleþtirilir. Bir tencerede su kaynatýlýp ekmek dilimlerinin üzerinde gezdirilir. Ardýndan sarýmsaklý yoðurt dökülür. Son olarak da, bir tavada yað ile kavrulan salça ve kýrmýzý pul biber karýþýmý gezdirilir. 5. Ekmek oðmasý: Bayat ekmeklerin içi -istenirse, kabuðu ile birlikte- ufalanýr; bir kapta eritilen tereyaðýna dökülerek kavrulur. Sonra üzerine bir yumurta kýrýlýp ekmek ufaklarý ile alt üst edilir. Ardýndan 1 bardak süt dökülüp yeniden karýþtýrýlýr. Çok hafif ateþte süt çekilinceye kadar bekletilir. Süt çekilince ateþten alýnýr; üzerine bir bez konularak demlendirilir. Ilýnýnca yenilir. 6. Yalancý paça: Küçük küpler þeklinde doðranan soðan, tencerede, 1 yemek kaþýðý tereyaðý ile kavrularak pembeleþtirilir. Üzerine salça ilâve edilerek eritilir. Dövülmüþ 2 diþ sarýmsak, 1 limonun suyu, tuz, kýrmýzý toz biber ve et suyu katýlýr. Bayat ekmek küp þeklinde doðranarak tereyaðýnda kavrulur. Kýtýrlaþýnca, çorba kâsesine doldurulan çorbanýn üzerine dökülür. 7. Kalacuþ: Bayat ekmek, küpler halinde kesilerek derin bir kaba konur. Kýyýlmýþ soðan, tavada kýzdýrýlmýþ margarin ile pembeleþinceye kadar kavrulur.çalkanarak ayran kývamýna getirilen yoðurt ve su, yað ve soðanýn bulunduðu tavaya eklenir.birkaç dakika kaynatýldýktan sonra, oluþan karýþým derin kapta bulunan doðranmýþ bayat ekmeklerin üzerine dökülür. Kabýn kapaðý kapatýlýr.bir süre ateþin üzerinde tutulduktan sonra hemen sofraya getirilir. 8. Ekmekli omlet: 4 dilim bayat ekmek küp þeklinde kesilip tereyaðýnda kýzartýlýr. 8 yumurta, 2.5 su bardaðý süt, tuz ve muskat karýþtýrýlýp, iyice çýrpýlýr.hazýrlanan karýþýmdan 4 ayrý omlet piþirilir. Üzerine küp þeklinde doðranmýþ kýzarmýþ ekmek ve küp þeklinde doðranmýþ domatesler koyulup ikiye katlanýr. 9. Ekmek karýþtýrmasý: Bayat ekmek lokmalar halinde doðranýr. 3 yemek kaþýðý margarin bir tencerede eritilir. Erimiþ tereyaðýna kaþýk ucu ile salça koyulur. Üzerine 3-4 yumurta kýrýlýr; karýþtýrýlarak piþirilir. Ardýndan karabiber serpilir. Doðranmýþ ekmekler ve maydanoz da eklenip kýsýk ateþte biraz karýþtýrýlýr. Tencerenin kapaðý kapatýlýp 6-7 dakika ekmekler yumuþatýlýr.ekmek karýþtýrmasý, cacýk veya salata ile yenilebilir. 10. Yumurtalý ekmek aþý: Bayat ekmek dilimleri küp þeklinde doðranýp fýrýnda kýtýrlaþtýrýlýr. Piyaz doðranmýþ soðan, bir tavada yarým çay bardaðý sývý yað ile pembeleþtirilir. 1 çorba kaþýðý salça ve 1 çay bardaðý su eklenip birkaç dakika kaynatýlýr. Doðranmýþ ekmekler, soðanlar ile karýþtýrýlýp tavanýn kenarlarýna çekilir.tavanýn ortasýna 2 yumurta kýrýlýr. Üzerine tuz ve karabiber ekilir.tavaný n kapaðý kapatýlarak, yumurtalarýn piþmesi beklenir.4 diþ sarýmsak dövülüp yoðurda katýlýr. Sarýmsaklý yoðurt servis tabaðýna alýnýr. Üzerine, tavadaki piþmiþ olan yumurtalý ekmek aþý, bozulmadan çýkarýlýr.1 çorba kaþýðý erimiþ margarinde yeterli miktarda kýrmýzý pul biber hafifçe yakýlýr. Biberli yað, yemeðin üzerine gezdirilir. 11. Ekmekli ezme: 2 dilim bayat ekmeðin kabuklarý kesilip atýlýr. Dilimler çukur bir tabaða koyulup üzerine soðuk su dökülür. 5 dakika sonra sudan çýkarýlýr; suyu süzülerek ufalanýr.ufalanmýþ ekmekler, 3 yemek kaþýðý dövülmüþ ceviz içi ve 2 diþ dövülmüþ sarýmsak, 2'þer yemek kaþýðý zeytinyaðý, yoðurt, limon suyu ve 1'er çay kaþýðý domates ve biber salçasý iyice karýþtýrýlýr.elde edilen karýþým servis tabaðýna koyulur. Üzerine pul biber ekilir. Birkaç yarým ceviz ve maydanoz ile süslenir.not: Ceviz terine badem veya fýndýk da kullanýlabilir 12. Bayat ekmek köftesi: Bayat ekmek ýslatýlýr; el ile sýkýlarak suyu süzüldükten sonra bir kaba alýnýr. 100 gr. kýyma, 1 baþ soðan rendesi, kimyon, köfte baharý, tuz ile yoðrulup köfte þeklinde parçalara ayrýlýr.köfteler kýzgýn yaðda kýzartýlýp emici bir kâðýt üzerine çýkarýlýr. Çay yanýnda yenilebilir. 13. Peynirli bayat ekmek köftesi:1 adet bayat ekmek, üzerine su serpilerek nemlendirildikten sonra ufalanýr. Ýçine yarým kalýp sert beyaz peynir rendelenir; 1 demet maydanoz doðranýr; 2 yumurta kýrýlýr; 1 adet orta boy soðan rendelenir; tuz, köfte baharý ve pul biber katýlýr. Bu karýþým yoðrularak köfte þeklinde parçalara ayrýlýr. Köfteler önce una, sonra çýrpýlmýþ yumurtaya, daha sonra galeta ununa bulanýp kýzgýn yaðda kýzartýlýr. Üzerlerine kürdan batýrýlarak servise çýkarýlýr. 14 Bayat ekmek pizzasý: Bayat ekmekler dilimlenip küp küp kesilir. Margarin ile yaðlanmýþ ve un serpiþtirilmiþ fýrýn tepsisine yayýlýr.4 yumurta çýrpýlýr; içine 2 su bardaðý süt, 1 paket kabartma tozu, yarým çay bardaðý sývý yað katýlýr. Karýþým tekrar çýrpýlýp ekmeklerin üzerine dökülür. Bayat ekmek pizzasý bu durumda buzdolabýnda bir gün bekletilebileceði gibi hemen de piþirilebilir. Fýrýna verilmeden önce, üzerine dilimlenmiþ sucuk, salam veya sosis yerleþtirilir. Domates, biber dilimleri de yerleþtirilebilir. Bunlarýn üzerine de kaþar rendesi serpiþtirilir. 15. Dilim pizzasý: Bayat ekmek dilimlerine tereyaðý sürülür. Yumurta, beyaz peynir veya çökelek, maydanoz ve pul biber karýþtýrýlýp ekmek dilimlerinin üzerine bolca sürülür. Bu karýþýma küçük doðranmýþ domates ve sivri biber de eklenebilir. Dilimler, peynir pembeleþinceye kadar fýrýnda kýzartýlýr. 16. Ketçaplý dilim pizzasý: Bayat ekmek dilimleri, yaðlanmýþ tepsiye dizilir. 1 çorba kaþýðý salça, 1 çorba kaþýðý ketçap, 2 yumurta, 1 tatlý kaþýðý kekik ve 1 çay bardaðý sývý yað çýrpýlýr. En son ezilmiþ beyaz peynir katýlýr. Karýþým, ekmek dilimlerinin üzerine sürülür.dilimler, orta ýsýlý fýrýnda, pembeleþene kadar kýzartýlýp, sýcak sýcak servise çýkarýlýr 17. Dilim kayganasý: 2-3 yumurta çýrpýlýp 1 kahve fincaný süt veya su ile karýþtýrýlýr. Bayat ekmek dilimleri arkalý önlü bu karýþýma bulanýp kýzgýn sývý yaðda kýzartýlýr. 18. Sarýmsaklý ekmek (Tiyriti): Bayat ekmek dilimleri fýrýnda kýtýrlaþtýrýlýr. 2-3 diþ sarýmsak dövülüp tereyaðýnda 1-2 çevrilir. Bolca toz kýrmýzý biber, bir fiske tuz ve 1 kahve fincaný su eklenip hemen ateþten alýnýr. Ekmek dilimleri üzerinde gezdirilir 19. Bayat ekmek kanepesi: Bir kabýn içinde 1 çorba kaþýðý salça, yarým çay bardaðý sývý yað, 1 tatlý kaþýðý kekik, yarým çay bardaðý süt, 200 gr. ezilmiþ beyaz peynir, 2 yumurta iyice karýþtýrýlýr.bu karýþým, kanepe þeklinde ve ince bayat ekmek dilimlerine sürülür.dilimler, fýrýn tepsisine dizilir; hafif pembeleþinceye kadar kýzartýlýr.kýzartýlmýþ dilimlerin üzerine 1'er ince dilim domates; bunun üzerine de 2 ince dilim sosis yerleþtirilir. Kanepeler, kürdanlý olarak servis tabaðýna alýp, soðutmadan, kývýrcýk marul yapraklarý eþliðinde servise çýkarýlýr 20. Tutmaç: 3 su bardaðý toz þeker, ayný miktarda su ve yarým limon suyu karýþtýrýlýp kaynatýlýr. Elde edilen þurup soðumaya býrakýlýr.bayat ekmek küp küp doðranýr.zeytinyaðý, tavada yakýlmadan kýzdýrýlýr. Doðranmýþ ekmekler, çýrpýlmýþ yumurtaya bulanarak, kýzgýn yaðda peyderpey kýzartýlýr. Kýzaran ekmekler þuruba atýlýr.bir yandan kýzartma iþlemi sürdürülürken, öte yandan þurubu çeken ekmekler servis tabaðýna çýkartýlýr. Kýzartma iþlemi bitince, servis tabaðýna çýkarýlmýþ ekmekler üzerine tarçýn, susam, badem, ceviz, fýndýk, gül suyu serpilir. Hafifçe karýþtýrýlýr. Ýstenirse kalan þurup da ekmeklerin üzerine gezdirilir DEVAM EDECEK

5 TEK YILDIZ 2 23 ARALIK 2014 SALI "Çorum Marka Kent haline geldi" Her pazar CNN TÜRK ekranlarýnda yayýnlanan "Aynur Tartan ile Burada Hayat Var" programý bu hafta Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Çorumlu Türk Halk Müziði Sanatçýsý Canan Baþkaya ve Ýþadamý Ece Holding CEO'su Erdem Çenesiz'i konuk etti. Programda, Çorum'un deðerleri, yaþanmýþlýklarý, doðal ve tarihi güzellikleri, lezzetleri konuþuldu. Program, Sanatçý Canan Baþkaya'nýn seslendirdiði ve Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýþadamý Ece Holding CEO'su Erdem Çenesiz'in eþlik ettiði "Bugün Bize Hoþ geldiniz Erenler" türküsü ile baþladý. Birçok Çorumlu gibi kendisinin de sýkýntýlar içerisinde büyüdüðünü anlatan Uslu, "Çorum Tarým kentidir. Yeni yeni sanayi ile birlikte anýlmaya baþlandý. Sanayide iddiasýný ortaya koydu. Ciddi üretimler gerçekleþtiriyor. Gýda, makine, seramik sektöründe, inþaat malzemeleri, kiremit ve tuðla sektöründe çok ciddi "Marka Kent" haline geldi. Bizim yetiþtiðimiz dönemde bunlar yoktu. Hayat bizde çok derin izler býraktý. Babamýn sendikal nedenlerden dolayý iþten atýlýp, iþsiz kalmasý, anamýn babama katký anlamýnda el iþi yapýp sabahlara kadar idare lambasýnda gergef iþleyerek, "Að Gül Seni Camekânda Görmüþler" uzun havayý söyleyip aðlayarak iþ yapmasý, benim kafama kadar yorganý çekip aðlýyor olmamý bir çýrpýda anlatacak þeyler deðil. Turgut Uyar derki; "Her þeyden biraz kalýr. Kavanozda biraz kahve, Kutuda biraz ekmek, insanda biraz acý " Bunlar sadece yaþanmýþ þeylerdir. Yaþadýklarým bana bir yol haritasý oluþturmuþtur. Bu ülkenin insanlarýný mutlu etmek, sýkýntýlardan kurtarmaya, olabildiðince refahýný temin etmeye çalýþmak, bizim hayat tarzýmýz oluþmuþ ve hayatýmýzda hep böyle geçmiþtir. Vuruþmak için insanýn çok akýllý olmasýna gerek yoktur ama uzlaþmak, barýþýk olmak, barýþý sürdürmek, kurgulamak, sahiplenmek, talep etmek için insanýn özgüvenli, akýllý ve en önemlisi de sorumlu ve kucaklayýcý olmasý gerekir" dedi. "Memleket demek Çorum demektir" diyen Uslu, "Çorum, Hititler Medeniyetinden gelen bir zengin kültüre sahip. Çok tanrýlý, çok dinli bir malta kültürel yapýdan geliyor. Bu yapý halen Çorum'da devam ediyor. Çok kültürlü bir yapý beraberinde kozmopolittik bir yapý oluþturmuþtur ama kendi içerisinde tutarlýlýðý, çoðulculuðu vardýr. Birlikte yaþama kültürünü geliþtirmiþtir. Topraklarýmýzýn verimsizliði, kýrsallýðý, kurak arazi olmasý insanýmýzý giriþimciliðe, yatýrýmcýlýða yönlendirmiþtir. Dolayýsýyla üretkenlik, yatýrýmcýlýk, giriþimcilik cesareti bu topraklardaki çaresizliðin ürettiði bir çaredir" þeklinde kaydetti. Ýþadamý Ece Holding CEO'su Erdem Çenesiz ise giriþimciliði ve çocukluðunu anlatýrken "Çorum kendi nüfusuyla ayný orandaki illerin arasýnda en önde gelir. Ýnsan kaynaðý niteliði Çorum'da en önde gelir. Çorum'un iþgücü sebatkâr, nitelikli, azimli ve çalýþkandýr. Çorum'da baþarýlý olmamýzýn tek sebebi çalýþanlarýmýzdýr" dedi. Çorumlu sanatçý Canan Baþkaya da "Çorum türkülerini söylerken hep Kahraman Çorum Türkülerini okuyorum diyerek türkülerimizi seslendiriyorum. Çorum insaný çok çalýþkan, güler yüzlü, misafirperverdir. Kadýnlarý çok beceriklidir. Özellikle el iþlerinde el becerileri çok fazladýr" ifadelerini kullandý. Baþkaya ayrýca programda; Çorumlu-Aþýk Hüseyin Çýrakman'ýn "Bugün Bize Hoþ Geldiniz Erenler" ve Nesimi Çimen- Ýhsan Öztürk'ün "Ayrýlýk Hasreti Kar Etti Cana" türkülerini seslendirdi. "Aynur Tartan ile Burada Hayat Var" programýnýn çekimlerinin yapýldýðý, Çorum Müzesi hakkýnda da bilgiler veren Uslu, "100. yýlýný kutlayan Çorum Müzesi Binasý Osmanlý döneminde yapýlmýþ, Hastane, Ziraat Mektebi, Makine Meslek Yüksek Okulu olarak hizmet vermiþtir. Çorum Müzemiz; Kalkolitik Çað eserleri, Eski Tunç Çaðý, Hitit Dönemi, Bizans, Büyük Selçuklu Dönemi ve birçok medeniyetlerden kalan eserleri müzemizde görmek mümkündür" dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisindeki Odasýnda sürekli Çorum Leblebisi bulundurduðunu belirten Uslu, "Meclisin uzun çalýþma saatlerinde Milletvekillerimiz odamýza gelip bir hapaz (avuç-çorum deyimiyle) leblebi alýp hem açlýklarýný gideriyorlar hem de mide asidini gidermek üzere saðlýk açýsýndan faydalanýyorlar" diye kaydetti. Haber Servisi HABER Ahmet Sami Ceylan 5 Ceylan, 100'üncü Geniþletilmiþ Ýl Baþkanlarý Toplantýsý için Edirne'de AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Genel Baþkaný ve Baþbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoðlu'nun katýlýmýyla Aralýk 2014 tarihlerinde Edirne'de yapýlacak olan Geniþletilmiþ Ýl Baþkanlarý Toplantýsý'na katýlacak. AK Parti 100'üncü Geniþletilmiþ Ýl Baþkanlarý Toplantýsý, Aralýk tarihlerinde Edirne'de yapýlacak. Konuyla ilgili bilgi veren AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, 23 Aralýk Salý günü Baþbakan ve Genel Baþkan Ahmet Davutoðlu'nun Baþkanlýðýnda Ýl Baþkanlarýyla birlikte istiþare toplantýsý yapýlacaðýný, 24 Aralýk Çarþamba günü de geniþ katýlýmlý deðerlendirme ve seçimlere hazýrlýk toplantýsý düzenleneceðini bildirerek, kendisinin her iki toplantýya da katýlmak üzere Edirne'de olacaðýný açýkladý. Ceylan, AK Parti 100'üncü Geniþletilmiþ Ýl Baþkanlarý Toplantýsý'na Baþbakan Davutoðlu'nun yaný sýra Bakanlarýn ve Genel Baþkan Yardýmcýlarýnýn da katýlacaðýný kaydetti. Ceylan, 2015 yýlý Haziran ayýnda yapýlacak Milletvekilliði Genel Seçimleri ile ülke gündeminin de toplantýlarda deðerlendirileceðini ifade ederek, 5. Olaðan ilçe kongreleri süreci ile yaklaþan il kongreleri sürecinin de masaya yatýrýlacaðýný ifade etti. Uður Çýnar Piyasaya sahte para sürerken yakalandýlar Ýl Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þubesi ekipleri düzenlediði operasyonda çok sayýda sahte para ele geçirdi. Emniyet güçleri düzenledikleri operasyonda F.Ç, C.K, S.B ve R.Ö. isimli þüphelileri, piyasaya sürmek istedikleri 242 adet 100 TL'lik sahte para ile yakaladýlar. Sahte paralara ve bu suçtan elde ettikleri 4 bin 735 TL paraya el konulurken þüpheliler çýkarýldýklarý adli makamlar tarafýndan tutuklanarak cezaevine gönderildiler. Haber Servisi Emniyetten uyuþturucu operasyonu RAM'dan Mecitözü okullarýna ziyaret Ýl Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þubesi ekipleri uyuþturucu madde operasyonu düzenledi. Ýl Merkezinde yapýlan U.A. ve H.T. isimli þüphelilerde satýþa hazýr vaziyette 19 gr esrar maddesi ve 7 adet uyuþturucu nitelikli ecza ile yakalandýlar. Þüpheliler hakkýnda "Uyuþturucu ve Uyarýcý Madde Ýmal ve Ticareti yapmak" suçundan çýkarýldýklarý adli makamlar tarafýndan tutuklanarak cezaevine gönderildiler. Haber Servisi Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi (RAM) Müdürlüðü Ýlçe ziyaretlerine devam ediyor. Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi Müdürü Tahir Demir, Özel Eðitim Hizmetleri Bölüm Baþkaný, Erol Taþ, Özel Eðitim Öðretmeni, Ýbrahim Eren ile Mecitözü ilçesindeki okullar ziyaret etti. Ziyaretlerde Rehberlik Servislerinin iþ ve iþleyiþleri ile Özel Eðitime Muhtaç bireylerin eðitim ortamlarýndaki süreçleri hakkýnda bilgiler verildi. Dede Korkut Anaokulunda da Özel Eðitim Öðretmeni, Ýbrahim Eren tarafýndan ailelere yönelik seminer verildi. Heyet Mecitözü Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Ýrfan Doðru'yu da makamýnda ziyaret ederek, Özel Eðitim ve Rehberlik Hizmetleri hakkýnda bilgiler verdi. Ýrfan Doðru ise, Rehberlik ve Araþtýrma Merkezinin ziyaretinden duyduðu memnuniyeti dile getirerek teþekkür etti.rehberlik ve Araþtýrma Merkezi Müdürü Tahir Demir konu hakkýnda verdiði bilgi de, "Ram olarak merkez ve ilçelerdeki tüm öðrencilerin eðitimöðretim alanýndaki ihtiyaç duyduklarý rehberlik faaliyetlerini yakýndan takip ediyoruz. Özel Eðitime ihtiyaç duyan öðrencilerin okulla eþgüdüm içerisinde hareket etmesi için sýk sýk ziyaret yapmayý planlýyoruz. Ram olarak her zaman öðrencilerin, velilerin, ailelerin, öðretmen ve idarecilerin yanýndayýz" dedi. Haber Servisi

6 TEK YILDIZ 2 23 ARALIK 2014 SALI HABER 6 ÜRÜNLERÝMÝZ -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25 Cadde No:78 ÇORUM CAN DOSTU SPOR ve SAÐLIK MERKEZÝ Bahçelievler Mah. Þenyurt Caddesi No:25 Tel: Araç filosunu Fýat Ducato ile güçlendirdi Labarna'da yýlbaþýna özel menü Türkiye Barolar Birliði'nin madde baðýmlýlýðýna karþý geliþtirdiði "Hayat Aðacý Projesi" Av. Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantý tanýtýldý. Toplantýya Çorum Baro Baþkaný Av. Altan Akpýnar ve Baro Saymaný Av. Mehmet Altunkeser katýldý. Proje kapsamýnda numaralý "Alo Hayat Aðacý Hattý" devreye sokuldu.sunuculuðunu Erhan Tarhan'ýn yaptýðý tanýtým toplantýsýnda proje elçileri Erol Evgin, Murat Evgin ile projeye gönüllü destek veren Iþýn Karaca, Muazzez Ersoy, Pascal Nouma, Kadir Çöpdemir, Behzat Uygur, Süheyl Uygur, Ezo, Müjdat Gezen, Coþkun Sabah, Oya Baþar, Gökhan Türkmen, Oktay Kaynarca, Aslý Zen, Orhan Gencebay, Belkýs Akkaya, Arzu Kaprol'un gönderdikleri mesajlarý içeren videolarda yayýnlandý.haber Servisi Çorum da okul servisi ve taþýmacýlýðý yapan Ýmza Tur ortaklarýndan Sinan Bolat, tercihini Fýat Ducato 19+1 modelinden yana kullanarak, firmasýna ikinci Fýat Ducato aracýný kattý.karakaþlar Otomotiv yeni plaza da aracýný Satýþ Müdürü Asým Avcý'dan teslim alan Sinan Bolat Fýat ailesinden duyduðu memnuniyeti dile getirdi."yeni Ducato Minibüs, kalite, saðlamlýk ve güvenilirlik çýtasýný yeni bir seviyeye çýkardý" diyen Avcý, aracýn tüm ana bölümlerinde mühendisliðin ve tasarýmýnýn etkilerinin göze çarptýðýna iþaret etti.avcý, "Yeni Ducato Minibüs'te gövde ve hareketli parçalarýn saðlamlýk, dayanýklýlýk vegüvenilirliði artmakla kalmadý, süspansiyonlar da gürültüyü zaman içinde en aza indirecek þekilde geliþtirildi. Yeni Ducato Minibüs ve onun yeni stili, saðlamlýk ve güvenilirlik anlamýnda rakiplerinin çok daha ötesinde. Çünkü Yeni Ducato'nun düþük sürüþ maliyeti ve artý deðerleriyle sýnýfýnýn lideri olduðunun göstergesidir" þeklinde kaydetti.avcý, "Ýç ve dýþ dizayný yeni nesil teknolojisi ve donanýmý ile kullanýcýlarýna ileri seviyede güvenlik ve konfor sunan Yeni Ducato Minibüs'ün sýnýfýnýn en düþük maliyetlerine sahip olmasýnýn arkasýnda, verimli ve çevre dostu bir motora sahip olmasý yatýyor, böylece hem çok daha az yakýyor hem de benzersiz kalitesinden ödün vermiyor" dedi. Uður Çýnar Buharaevler METAL öðrencilerine "Hijyen ve Cilt Saðlýðý" eðitimi Buharaevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öðrencilerine yönelik "Hijyen ve Cilt Saðlýðý" konulu seminer düzenlendi. Hitit Üniversitesi Týbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Ayþegül Taylan Özkan tarafýndan 19 Mayýs Ortaokulu konferans salonunda verilen seminerde, cilt saðlýðý, derinin yapýsý ve özellikleri, cilt sorunlarý, saç ve yüz bakýmý, el ve ayak bakýmý konularý hakkýnda öðrenciler bilgilendirildi. Özkan, gençlerin ergenlik dönemlerinde yaþamýþ olduklarý sorunlar ve bu sorunlarýn çözüm yollarý hakkýnda bilgiler verdi. Konferansýn sonunda Okul Müdür Yardýmcýsý Necla Kurt, konferansýn düzenlenmesinde emeði geçenlere teþekkür ederek, Prof. Dr. Ayþegül Taylan Özkan'a çiçek takdim etti. Yýlmaz Mert

7 TEK YILDIZ 2 23 ARALIK 2014 SALI HABER Milletvekili aday adayý Solmaz, çalýþmalarýna hýzlý baþladý 7 Genel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Çorum Milletvekili aday adayý olacak olan Avukat Dinçer Solmaz, geçtiðimiz hafta Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde hasta ziyareti gerçekleþtirerek, hastalara ve hasta yakýnlarýna çiçek verdi. Solmaz'a bu ziyareti kapsamýnda CHP Çorum Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Melda Özüdoðru, CHP Ýlçe Kadýn Kollarý Baþkaný Firdevs Yalçýn ve kadýn kolu üyeleri eþlik etti. Hastane personeli nezaretinde gerçekleþtirilen ziyaretten, hasta ve hasta yakýnlarý memnun kaldýklarýný belirterek, bu ince davranýþa teþekkürlerini ilettiler. CHP Çorum Kadýn Kollarý Baþkaný Melda Özüdoðru ve Ýlçe Kadýn Kollarý Baþkaný Firdevs Yalçýn, bu ve benzeri etkinliklerle partinin kadýn kollarý dayanýþmasýný ve halka uzatabilecekleri destek elini esirgemeyeceklerini, tüm aday adaylarýnýn faaliyetlerine, parti dayanýþmasý örneði olarak severek destek vereceklerini de ifade ettiler. CHP Çorum Milletvekili aday adayý Avukat Dinçer Solmaz, Türkiye'nin içinden geçtiði zorlu süreçte birlik ve dayanýþma içinde olmanýn, ülkenin aydýnlýk yarýnlarý için kenetlenilmesinin her zamankinden daha önemli olduðunun gerekliliðini dile getirdi. Solmaz, bu benzeri etkinliklerle Çorum halkýnýn istek ve taleplerini itina ile dinlediklerini, elde edilecek kazanýmýn, baþta Çorum olmak üzere, tüm ülke menfaatine olacaðýný belirterek, eþi Özlem Solmaz olmak üzere kendisine destek olan kadýn kollarýna ve hastane personeline þükranlarýný iletti. Topluluk, ziyaret sonrasýnda birlikte yaptýklarý sohbetle, bundan sonraki etkinlikleri hakkýnda fikir alýþ veriþinde bulundu. Haber Servisi Mustafa Arýkoðlu'nun tiyatro oyununa tam not SP, milletvekilliði aday adaylýðý müracaatlarýný almaya baþladý Saadet Partisi Çorum Ýl Baþkanlýðý Ýl Divan Toplantýsý geçtiðimiz pazar günü gerçekleþtirdi yýlý genel seçimlerinin hazýrlýklarýnýn da deðerlendirildiði toplantýda, SP Ýl baþkanlýðý aday adayý müracaatlarýný da kabul etmeye baþladý. Ýl Divan Toplantýsýnda bir konuþma yapan SP Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk, "Her seçim önemlidir. Ancak bu seçim tüm seçimlerden daha önemlidir. Ülkemizin etrafý kan gölüne döndüðü ve tüm mazlum insanlarýn gözlerini ülkemize çevirdiði bir zamanda milli ve manevi duygularýna sahip inançlý kadrolarýn mazlumlarýn kurtuluþu olacak" dedi ve bu kapsamda Saadet Partisinin her mensubunun bu bilinçle çalýþmalarýný yürütmesi gerektiðini belirtti genel seçimleri kapsamýndan aday adayý müracaatlarýnýn kabul edilmeye baþlandýðýný belirten Faruk Cýdýk þuana kadar aday adayý olmak için 5 kiþinin müracaat ettiðini ve bu isimlerin ilerleyen zamanlarda kamuoyu ile de paylaþýlacaðýný söyledi. "Milletimiz özüne dönüyor" diyen Cýdýk Saadet Partisi'nin bu milletin özü aslý ve kendisi olduðunu söyleyerek tüm insanlýðýn kurtuluþuna vesile olacak çalýþmalarda yer almak için bu seçimlerde büyük ilgi gördüklerini kaydetti. Ýlçe kongreleri hakkýnda da bilgi veren Cýdýk, Saadet Partisinin tüm ilçe kongrelerinin ocak ayý sonuna kadar tamamlanacaðýný kaydetti. Haber Servisi Ýstanbul'daki Akörenliler buluþtu Mustafa Arýkoðlu'nun yeni tiyatro oyunu 'Pardon Bekar mýsýnýz?' Ýstanbul Profilo Kültür Merkezi'nde sevenleriyle buluþtu. Yurtiçinde ve yurtdýþýnda defalarca sahnelenen ve büyük beðeni toplayan oyunun ilk Ýstanbul gösterimi geçtiðimiz Perþembe gecesi yapýldý. Ahmet Çevik, Sinan Bengier, Tuðba Özay, Dost Elver, Selin Bayraktar, Ender Gülçiçek, Hakan Kutlay Kutlu, Þehmus Akbulut, Yaðýz Sanal ve Meral Küçükerol gibi ünlü ve genç oyuncularýn rol aldýðý, yönetmenliðini Apo Kaya'nýn yaptýðý oyun sonunda Ahmet Çevik tarafýndan takdim edilen Arýkoðlu sahneye çýkarak, çoðunluðu sanat camiasýndan oluþan seyircilerden büyük alkýþ aldý. Nuri Alço, Ali Erkazan, Ortans Kývanç, Nurcan Elver, Yalçýn Özden, Ferdi Akarnur, Ayberk Atilla, Ali Aslanoðlu ve daha birçok ünlü ismin katýldýðý gala gecesinde Ahmet Çevik, Darülbedayi sanatçýsý Behzat Haki Butak'ýn kavuðunu devraldý. Butak'ýn kavuðu ailesi ve müze kurultayýnýn uygun görmesiyle daha önce Levent Kýrca'ya verilmiþti. Kýrca, sahneye çýkarak kavuðu törenle Ahmet Çevik'e teslim etti. Oyunun baþrol oyuncularýndan ünlü sanatçý Tuðba Özay ise, "Sahnelediðimiz oyunumuzun galasý muhteþem geçti. Salon hýnca hýnç dolmuþtu. Tiyatro severler oyunumuzu izlemek için merdivenlerde bile oturdu. Salona takviye sandalyeler kondu. O bile yetmedi, ayakta izleyenlerimiz oldu. Bu harika coþkuya, tüm konuklara, dostlarýmýza, bizleri yalnýz býrakmayan, anlayýþ gösteren herkese sonsuz teþekkürler. Darýsý tüm tiyatrolarýn baþýna" dedi. Mustafa Arýkoðlu; Ahmet Çevik Tiyatrosu ile büyük ses getiren "Pardon Bekar mýsýnýz?" Süheyl-Behzat Uygur Tiyatrosu'nun iddialý oyunu "Dünyanýn Sonu.Net" oyunlarýndan sonra "Düþ Yakamdan" adlý oyunuyla da Cengiz Küçükayvaz Tiyatrosu'nda sahne alarak ayný sezonda 3 büyük sahnede, 3 farklý oyunu sergilenen en genç yazar olmaya hazýrlanýyor. Haber Servisi SP Oðuzlar kongresini yaptý Saadet Partisi Oðuzlar Ýlçe Kongresini gerçekleþtirdi. Kongreye SP Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk Ýle Ýl baþkan yardýmcýlarý ve Oðuzlar Ýlçesi Saadet Partisi Yönetim kurulu ve delegeleri katýldý. Geçtiðimiz Pazar günü yapýlan kongrede Divan Baþkanlýðýný Saadet Partisi Ýl Baþkan Yardýmcýsý ve Teþkilat Baþkaný Sinan Yýlmaz, baþkan yardýmcýlýðýný Ömer Doðan katiplikleri de Abdullah Gökgöz ve Ýbrahim Zorlu yaptý. Haber Servisi Osmancýk Akören Köyü Derneði tarafýndan Ýstanbul'da düzenlenen kahvaltý programý yoðun ilgi gördü. Akören Köyü Derneði hemþehriler arasýnda kaynaþmaya katký saðlamak amacýyla Tuzla Beyzade Restoranda kahvaltý verdi. Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ'ýn da katýldýðý kahvaltýya Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Halil Kalabalýk, Cumhuriyet Savcýsý Zeki Þen, AK Parti Osmancýk Ýlçe Baþkaný Necmettin Tatar, Akören Köyü Muhtarý Mehmet Kalabalýk, Kartal Cezaevi Müdürü Orhan Arýkan, Astsubay Cafer Ateþ, Akören Þ.Erol Keskin Okul Müdür Yrd. Hüseyin Yalçýn, Osmancýk Dernek Baþkaný Serdar Gürsoy, Akören Cami Derneði Baþkaný Özcan Tatar ve Ýstanbul'da yaþayan çok sayýda Osmancýklý katýldý. Akören Köyü Dernek Baþkaný Ünal Kalabalýk programýn amacýnýn Osmancýklýlar olarak bir arada vakit geçirmek ve kaynaþmak olduðunu belirterek, "Gönlümüzden, yüreðimizden ve aklýmýzdan geçenleri paylaþmak, dostlarýmýz ve sevdiklerimizle özlem gidermek, dernek faaliyetleri hakkýnda konuþabilmek için kahvaltý bahane olsun, hoþ bir sohbette buluþalým istedik. Bizleri kýrmayýp davetimize katýldýðýnýz için derneðimiz adýna þükranlarýmý sunuyor, hepinizi saygýyla selamlýyorum" diye konuþtu. Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ da birlik ve beraberlik içeren buluþmalarýn hemþehrilik bilincinin geliþmesine katký saðlayacaðýný belirterek dernek yönetimine teþekkür etti. Ýstanbul'da yaþayan Osmancýklýlarla bir arada olmaktan mutluluk duyduðunu ifade eden Karataþ, kahvaltýya katýlan hemþerilerine ilçedeki yatýrýmlarla ilgili bilgi verdi.haber Servisi

8 TEK YILDIZ 2 23 ARALIK 2014 SALI YAÞAM Kas erimesi için erken teþhis 8 Kelime Avý Kahraman Erler sabah yoklamasýnda, çavuþ içlerinden birine soruyor; - Söyle bakalým nerdensin? - Maraþ'lýyým komutaným.. Çavuþ sinirleniyor ve askere okkalý bir tokat atýyor. Ardýndan tekrar soruyor - Bir daha söyle bakalým nerdensin?- Maraþ'lýyým komutaným.. Çavuþ bu sefer iyice hiddetleniyor ve askere okkalý bir tokat daha atýyor. Ardýndan tekrar soruyor - Ulan son defa soruyorum nerelisin? - Kahramanmaraþ'lýyým komutaným.. - Hah þimdi oldu diyor çavuþ ve yanýndakine soruyor, - Oðlum sen nerelisin? - Kahramansinop'luyum komutaným! Günün Sudoku Bulmacasý Sudoku Bulmacanýn Çözümü Kelime Avý Bulmacanýn Çözümü Kaslarýn giderek güçsüzleþmesine ve çoðunlukla 20'li yaþlarda ölüme neden olan kas erimesi hastalýðý DMD'nin erken teþhisi için Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Týp Fakültesi Hastanesi nörolog ve genetik uzmanlarý iþbirliðiyle yapýlan çalýþmalarda ilerleme saðlandý. DEÜ Çocuk Genetik Bilim Dalý ve Týbbi Genetik Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Derya Erçal, kas erimesi hastalýk grubunda tedavi ile ilgili adýmlarýn son yýllarda hýzlandýðýný belirtti. Kas erimesi hastalýk grubundan DMD olarak bilinen "Duchenne Muskuler Distrofi" konusunuda DEÜ'de 1995 yýlýnda moleküler genetik uzmanlar öncülüðünde çalýþma baþlattýklarýný, çalýþmalara erken baþladýklarý için de geniþ bir aile ve hasta serisine sahip olduklarýný kaydeden Prof. Erçal, "DMD geni bildiðimiz en büyük genlerden biri, 79 ayrý bölümü var. Gendeki kopmalar veya ikizlenmeleri tespit ederek hastalarýn yüzde 80'ine genetik kesin taný koyabiliyoruz. Geri kalanýna ise bir tek molekülün deðiþimini bulmak için dizi analizi þansýmýz olabiliyor, dizi analiziyle de bir tek noktanýn deðiþimini tespit etmek için çalýþýyoruz" diye konuþtu. "TEDAVÝLER HENÜZ RUTÝN HALE GELMEDÝ" Son aylarda yurt dýþýnda yapýlan çalýþmalarda hem gendeki kopmalarla ilgili hem de tek bir molekülün deðiþimiyle ilgili umut verici tedavilerin baþladýðýna deðinen Erçal, bu tedavilerin henüz rutin haline gelmediðini ve gönüllüler üzerinde yürütüldüðünü bildirdi. DEÜ'de de moleküler çalýþmalarýn sürdüðünü kaydeden Erçal, þöyle konuþtu: "Bu hastalardaki bozukluðu tespit edip bilgi verdiðimizde nörolog arkadaþlarýmýz belli grupta olanlara deneysel tedavi önerebiliyor. Bu gruplar genin belirli bölgesinde delesyonu olan ve tek mutasyonu olan hastalar ama yakýn gelecekte daha fazla sayýda hastanýn geliþtirilmeye çalýþýlan bu tedavilerden yararlanma olanaðý bulabileceðine inanýyorum." ANNE KARNINDA DA TESPÝT EDÝLEBÝLÝYOR Kas erimesi hastalýðýnýn bazý belirtileri olduðunu anlatan Prof. Dr. Erçal, bu belirtilerin doðumdan çok kýsa süre sonra ortaya çýktýðýný dile getirdi. Ailede kas erimesi hastalýðý öyküsü varsa, kadýn doðum uzmaný önderliðinde anne karnýnda amniyosentez sývý alma iþlemiyle DMD geninde mutasyon olup olmadýðýný tespit ettiklerini dile getiren Erçal, "Bu sývý örneði labortavura geldiðinde kromozom ve gen analizi yöntemiyle inceleyerek DMD geninde bir mutasyon olup olmadýðýný ya da hangi cins olduðunu belirliyoruz. Eðer varsa ve anne baba hastalýklý bir çocuða sahip olmak istemiyorsa Etik Kurul kararýyla düþürtülmesi istenebiliyor" ifadelerini kullandý 'LU YAÞLARDA HAYATINI KAYBEDÝYOR Yeni doðan döneminde de karaciðer testleri sonucu enzimlerdeki yüksekliðin uyarýcý bir belirti olabileceðine dikkati çeken Erçal, "Böyle bir hastalýk belirtisi ortaya çýktýðýnda nörologlar genetik testler ister ve hastaya tedavi verir, ne kadar erken tedaviye baþlanýrsa o kadar iyi sonuç olabilir. Bugün bu hastalarý 25-30'lu yaþlarda kaybediyoruz. Ýleride gen tedavileriyle daha iyi yaþatmak mümkün olabilecektir" þeklinde konuþtu.anne karnýnda ya da yeni doðan döneminde fark edilmemesi durumunda DMD hastalýðýnýn 3-5 yaþlarý arasýnda merdiven çýkma, yürüme sýrasýnda güçsüzlükle ortaya çýkabileceðini anlatan Prof. Dr. Derya Erçal, "Gen analizi yapmak için öncelikle o gen ile ilgili hastalýðýn hekiminin görüþü gerekiyor" dedi. Laboratuvarlarda hücreler içinde var olan DNA'lardaki yaklaþýk 22 bin genin hepsinde taramaya gitmenin ve tüm hastalýklarý tespit etmenin henüz mümkün olmadýðýna deðinen Erçal, þunlarý kaydetti:"belki bir süre sonra bu mümkün olabilecak ama þu an için pratik uygulamasý yok. 300, belki bin hastalýðýn tarandýðý yöntem geliþtirilmeye baþlandý. Maliyetleri oldukça yüksek, diðerlerinin karþýlanmasý pek mümkün olmuyor. Umarým saðlýk sistemimiz ileride bu pahalý testleri de uygulama þansý verir." Yerli Dizi 20:00 20:00 19:45 Ýki Dünya Arasýnda Selim eðitim gönüllüsü olarak dünyanýn pek çok coðrafyasýna giderken, Ahmet imam olup hizmetine doðup büyüdüðü mahallede devam etme kararý almýþtýr. Böylece annesinin yýllardýr ona yakýþtýrdýðý Aslý yý da yakýndan tanýma fýrsatý bulacaktýr. Ancak þartlar beklenmedik bir þekilde geliþir ve Selim, öðrencisi Ali ve onun annesi Sahra yý kurtarabilmek için Suriye sýnýrýna gider. Bu fedakarlýk, ilerleyen zamanlarda tüm hayatýný etkileyecektir. Öðretmen Selim in en büyük yardýmcýsý ise Ýmam Ahmet tir. Yerli Dizi Küçük Aða Küçük Aða, etrafýndaki olumsuzluklarý çocuk aklý ile çözmeye çalýþan, günümüz de yaþanan aile ve çevre yaþantýmýzdaki deðerlerin ne denli önemli olduðuna deðinmeye çalýþarak izleyiciye de kýssadan hisse saðlayan bir öykünün kahramanýdýr.saat : 20:00-06:00 (600 dakika) Tür : Dizi (Komedi, Dram) Oyuncular : Birce Akalay, Sarp Levendoðlu, Zeki Alasya, Emir Berke Zincidi Yönetmen : Türker Ýnanoðlu Kaçak Yerli Dizi Eski bir polis olan Serhat Hakeri, Topçuoðlu ailesiyle yaþadýðý bir olay yüzünden izini kaybettirmiþ ve Divriði de kendisine yeni bir hayat kurmuþtur. Herkes onu Ahmet olarak tanýmaktadýr. Kasabalý Nurgül ile yedi yýldýr evli olan Serhat Hakeri, geçmiþini tamamen geride býrakmýþtýr. Ancak kasabada karýþtýðý bir olay nedeniyle kasabalýnýn gözünde kahraman olurken, Topçuoðlu ailesi de yýllardýr izini bulamadýklarý Serhat Hakeri nin peþine düþer. Topçuoðlu ailesinin damadý Ertan ý karþýsýnda gören Ahmet in hayatý, yaþadýðý unutulmaz acý ile bir günde deðiþir. III. Mehmed III. Murad ile Osmanlý korsanlarý tarafýndan kaçýrýlýp köle edilmeden önceki adýyla Sofia Baffo olan aslen Venedikli Safiye Sultan'ýn oðludur. Ýsmi, II. Mehmed'e benzemesi için, büyük dedesi I. Süleyman tarafýndan konmuþtur. Þehzadeliðinde Ýbrahim Cafer Efendi ve Pir Mehmed Azmi Efendi gibi devrin tanýnmýþ alimlerinden tahsil ve terbiye görmüþtür. 1583'te Manisa sancaðý valiliðine tayin edilmiþ, 1595'te babasý III. Murad'ýn vefatý üzerine Osmanlý tahtýna çýkmýþtýr.tahta çýktýðý gece 19 erkek kardeþini boðdurmasý, Osmanlý tarihinin en korkunç hadiselerinden biridir. Ayný zamanda 20 kýz kardeþini de ayný gece öldürdüðü de bazý tarihçiler tarafýndan iddia edilmektedir. Ayrýca babasýnýn hamile eþleri ve kundaktaki kardeþlerini de öldürtmüþtür.sultan III. Mehmed, babasý Sultan III. Murad döneminde baþlayan Osmanlý-Avusturya Savaþý devam ederken tahta geçmiþtir. Sultan III. Mehmed tahta çýkar çýkmaz Avusturya ve Eflak sorunlarýyla ilgilenmiþtir yýlýnda Avusturya kuvvetleri Estergon Kalesi'ni kuþatmýþlar, 40 km uzakta olan Mehmed Paþa Estergon Kalesi'ne yardýma gitmemiþtir. Hiçbir yardým alamayan Estergon Kalesi kahramanca direnmesine raðmen, sayýca üstün olan Avusturyalýlar'a teslim olmak zorunda kalmýþtýr (2 Eylül 1595). Sinan Paþa, Eflak Prensi Mihai Viteazul üzerine seferler düzenlemiþtir. Osmanlý kuvvetleri Bükreþ ve Týrgoviþte'yi ele geçirmiþler fakat çok geçmeden Mihai karþý saldýrýya geçmiþ ve Osmanlý kuvvetleri geri çekilmek zorunda kalmýþtýr. Bu sýrada bataklýklara düþen Osmanlý askerlerinin büyük bir kýsmý þehit olmuþtur. Daha sonra Tuna'dan karþý kýyýya geçilirken gerekli önlemlerin alýnmamasýndan dolayý yeni bir saldýrýya maruz kalan Osmanlý akýncýlarý çok büyük kayýplar vermiþtir. KUZU PÝRZOLA Malzemeler 8 Adet Pirzola 1/2 Çorba Kaþýðý Un 4 Çorba Kaþýðý Salça 12 Adet Arpacýk Soðaný 12 Adet Ayva Dilimi 1/2 Çay Kaþýðý Zencefil 1/2 Çay Kaþýðý Kekik 10 Adet Tane Karabiber 1 Su Bardaðý Su Tuz, Kekik Kýzartmak Ýçin Sývý Yað Yemeðin Tarifi Etleri tuz ve karabiberle ovun. Pirzolalarý una bulayýn. Fazla unu silkeleyin. Kýzdýrýlmýþ sývý yaðda arkalý önlü yarý yarýya kýzartýn. Piþireceðiniz kaba koyun. Hafifçe sulandýrýlmýþ salçayý üzerine dökün. Kalan yaðýn içine kabuklarýný soyduðunuz arpacýk soðanlarý koyup hafifçe soteleyin. Pirzolalarýn üzerine ilave edin. Ayva dilimlerini pirzolalarýn üzerine dizin.yarým çay kaþýðý zencefili ve yarým çay kaþýðý kekiði serpin. Tuzunu ayarlayýn. Tane karabiberleri serpin. 1 su bardaðý suyu ilave edin. Hýzlý ateþte 15 dakika piþirip servis yapýn. Baþarýnýn sýrrýný bilmiyorum ama baþarýsýzlýðýn Yolu herkesi memnun etmeye çalýþmaktan geçer. Bill Cosby Benim Annem Bir Melek Selena Yahþi Cazibe Yerli Dizi Adanalý Alemin Kýralý 16:00 Zahide Ýle Yetiþ Hayata Alemin Kýralý Ana Haber 20:00 Maç 22:00 Kaçak 08:00 Yasemince Þehit in Annesi Aliye Telgrafýn Telleri Ebru Yaþar la Her Gün Kumarbazýn Karýsý Ana Haber Elif 20:00 Tokatçý Haber Saati 22:45 Üç Silahþörler Sinema Ayý Kardeþler Pepee Hayat Bilgisi Ateþ Daðlý Ender Saraç ile Saðlýklý Günler Lezzet Haritasý 15:15 Arthur ve Minimoylar Sivri Akýllýlar Show Ana Haber 20:00 Ezra 22:30 Hacivat Karagöz 04:45 Denize Hançer Düþtü Geniþ Aile Yerli Dizi Acemi Cadý Akasya Duraðý Çok Güzel Hareketler Bunlar Evim Þahane Arka Sokaklar Yerli Dizi 18:50 Koca Kafalar Ana Haber 20:00 Küçük Aða Böyle Bitmesin Yerli Dizi Beni Böyle Sev Haber Küçük Hanýmefendi Hayat Yokuþu Yerli Dizi Zengin Kýz Fakir Oðlan Yoldaki Haber Ana Haber Bülteni 19:50 Hava Durumu 19:55 Filinta 09:10 Maceracý 10:40 Ayna Dizi Filmm Ritmini Arayan Kalpler 14:45 Yetim Gönüller 15:30 Beþinci Boyut Yerli Dizi 16:45 Beþinci Boyut Ana Haber Bülteni 19:20 Ýki Dünya Arasýnda 21:00 Nizama Adanmýþ Ruhlar Yerli Dizi

9 TEK YILDIZ 2 23 ARALIK 2014 SALI Gebelikte reflüye dikkat! HABER 9 Gebelik sürecinde Reflü probleminin sýkça yaþandýðýný söyleyen Genel Cerrahi Uzmaný Op.Dr Levent Eminoðlu alýnacak tedbirler konusunda uyarýyor. "Yemek yediðimizde gýdalarý aðzýmýzda çiðner ve yutarýz. Gýda parçacýklarý yemek borusundan aþaðý inerler ve midede asit safra ve az miktarda pankreas sývýsý ile karýþarak sindirilmeye baþlarlar" diyen Eminoðlu, "Bu içerik mideye zarar vermez çünkü mide duvarýnýn buna karþý bir savunmasý vardýr. Ancak bu içerik yemek borusundan geriye kaçar ise reflü hastalýðý oluþur. Normalde bu içeriðin geri kaçmamasýnýn nedeni mide kapaðý olarak adlandýrýlan bir mekanizmadýr Çeþitli nedenlerle bu kapak mekanizmasýnýn iþlevi bozulur ise reflü oluþur ve bu süreçte öncelikle yemek borusu ve mide içeriði daha yukarý gelirse yutak, ses telleri, gýrtlak ve sinüsler hatta akciðerler zarar görebilir" dedi. -GEBELÝKTE REFLÜ- Eminoðlu konu hakkýnda þu bilgileri verdi: "Gebelerin yaklaþýk % 70 i deðiþen zamanlarda ve miktarda reflü yakýnmalarý yaþamaktadýr. Bu gebeliðin hemen baþýnda olabileceði gibi ileri dönemlerde de ortaya çýkabilir. Hatta gebeliðin ilk belirtisi olabilir. Gebelikte yaþanan reflü sorunlarý gebeliðin bitimi ile çoðu kez son bulur ve devam eden bir tedavi gerekmez. -GEBELÝKTE REFLÜ OLMASININ NEDENLERÝ- Gebelikte reflünün bu kadar sýk görülmesinin hem hormonal hem de mekanik nedenleri vardýr. Gebeliðin geliþiminde artan Progesteron hormonu yemek borusu altýnda yer alan ve reflünün engellenmesinde çok önemli bir görevi olan alt büzücü kasýn daha sýk ve daha çok gevþemesine yol açar. Bu geri kaçýþý artýrýr. Ayný zamanda yemek borusu hareketi yavaþlar ve mide boþalým zamaný uzar. Bu geliþmekte olan bebek için en fazla miktarda gýda emilimi saðlar ancak mide basýncýný yüksek kalmasýna ve geri kaçýþýn kolaylaþmasýna neden olur. Gebeliðin ileri dönemlerinde bebek ve dolayýsý ile rahmin büyümesi karýn içi basýncýn giderek artmasýna yol açar. Karýn içi basýncýný artýþý mide üzerine baský yapar ve reflüyü artýrýr. -GEBELÝK REFLÜSÜNDE TEDAVÝSÝ- Gebelikte yaþanan reflü de öncelikle ilaç kullanmadan çözüm aranmalýdýr. Alýnacak bazý önlemler yararlý olabilir. Az miktarda ve sýk yemek ve yemekle birlikte sývý alýmýndan kaçýnmak. Yemekleri yavaþ ve iyi çiðneyerek yemek. Yatmadan en az 2 saat önce gýda alýmý kesilmelidir. Olasý olduðunca az kilo almaya dikkat edilmelidir. Çikolata, nane, baharatlý gýdalar, kýzartma, alkol ve kahveden kaçýnýlmalý. Domates ve turunçgiller olasý olduðunca az tüketilmelidir. Yemeklerden sonra þekersiz sakýz çiðneyebilirisiniz. Bu salya üretimini artýracaðýndan yemek borusunu koruyucu rolü vardýr. Yanma hissettiðinizde yoðurt ve süt tüketebilirsiniz. Ilýk süt ve bitki çayýnýza bal ekleyebilirsiniz. Yatarken sýrtýnýzý yüksekte tutmaya ve sol tarafýnýza yatmaya çalýþýn. Sað tarafýnýza yattýðýnýzda mide yemek borusundan daha yukarýda konumlanacaðýndan reflüyü artýrýr. -GEBELÝK REFLÜSÜ TEDAVÝSÝNDE ÝLAÇ KULLANIMI- Gebelik süresince çok gerekli olmadýkça her türlü ilaç kullanýmý kesilmelidir. Ancak yaþam kalitesini bozar düzeyde reflü devamýnda kullanýlabilecek ilaçlar vardýr. Öncelikle en az risk taþýyan antiasitler kullanýlabilir. Bu tür ilaçlarýn çoðu þurup formunda bazýlarý ise çiðneme tablet þeklindedir. Yemeklerden sonra kullanýlýrlar. Yüksek oranda sodyum içeren antiasitler sývý tutulmasýna yol açýp ödem yapabileceðinden ve alüminyum içeren antiasitler kabýzlýða neden olabileceðinden bu grup antiasitlerden gebelikte kaçýnýlmalýdýr. Alýnan yaþam þekli ve gýda önlemleri yetersiz kalýr ve kullanýlan antiasitler de sorunu çözmez ise Kadýn doðum doktorunuza danýþarak H2 reseptör antagonisti yada proton pompa inhibitörü olarak adlandýrýlan iki grup ilaç kullanýlabilirsiniz.ancak bu ilaçlar ancak doktorunuzun bilgisi ve onayý ile kullanýlmalýdýr." Haber Servisi Osmancýk Derneðinde yönetim deðiþikliði Ýstanbul'da faaliyet gösteren Osmancýk Derneði'nin Olaðan Üstü Genel Kurulu Baðcýlar Belediyesi Öðretmen Evinde gerçekleþtirildi. Dernek Baþkaný Serdar Gürsoy'un iþlerinin yoðunluðunu belirterek görevinden ayrýlmasý nedeniyle gerçekleþtirilen Olaðan Üstü Genel Kurulda yeni yönetimin belirlenmesi için seçime gidildi. Yapýlan seçim sonucunda dernek baþkanlýðýna Þerif Akkoca seçildi. Yönetim Kurulu ise Mustafa Ertekin, Vahdettin Çiçek, Þerif Yedek, Ali Ýdi, Ali Uzun ve Ali Yelken'den oluþtu. Derneðin Olaðan Üstü Genel Kuruluna katýlan Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ ve AK Parti Osmancýk Ýlçe Baþkaný Necmettin Tatar, yeni yönetimi tebrik etti. Baþkan Karataþ, Osmancýk Derneði'nin Ýstanbul'da yaþayan hemþehriler arasýnda birlik ve beraberliðin saðlanmasýna, Osmancýklýlar arasýnda kaynaþmaya ve yardýmlaþmaya katký saðlayan önemli bir sivil toplum örgütü olduðunu belirterek yeni yönetime çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Haber Servisi Öðrenciler Cengiz Aytmatov'u anlattýlar Kargý'da elektrik kesintisi Hitit Üniversitesi Aktif Gençler Kulübü, Cengiz Aytmatovu anma paneli düzenledi. Fen Edebiyat Fakültesi konferans salonunda gerçekleþtirilen panele onur konuðu olarak Tarým ve Köyiþleri eski Bakaný Prof.Dr. Sami Güçlü katýldý. Panelde ilk olarak öðrenciler Cengiz Aytmatov'un hayatý ve eserleri hakkýnda bilgiler verdiler. Daha sonra kürsüye gelen ve Çorum'da kitap okuma ekibi bulunan Sami Güçlü panelde görev alanlara teþekkür ederek sözlerine baþladý. Güçlü bu tür organizasyonlarýn gençlik hareketleri içerisinde önemli olduðunu dile getirerek bu tür organizasyonlarý her zaman desteklediðini belirtti. Güçlü, Cengiz Aytmatov ile olan anýsýný anlatarak konuþmalarýný bitirdi. Yasin YÜCEL Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle kýrsalda elektrik kesintisi yapacak. YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre kesintilerin yapýlacaðý tarih saatler ve etkilenecek yerler þöyle: " tarihinde saatleri arasýnda: Kargý ilçesi Akkise köyü tarihinde saatleri arasýnda: Kargý ilçesi Fatih Mahallesi, Ýmambey Mahallesi ve Orta Mahalle." Haber Servisi Dev projenin finansmaný DenizBank'tan DenizBank ve Çorum S.S. Hitit 19 Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi arasýnda Yeni Sanayi Sitesi finansmaný için protokol imzalandý. Kredi Yeni Sanayi Sitesi'nin inþaatý için üyelerin finansman ihtiyaçlarý için kullandýrýlacak. Yenilikçi ürün ve hizmetleriyle farklýlaþan dünyanýn en inovatif bankasý DenizBank, giriþimci KOBÝ'lerin yatýrým projelerini desteklemeye devam ediyor. DenizBank ve Çorum S.S. Hitit 19 Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi arasýnda, Yeni Küçük Sanayi Sitesi inþaatýnýn finansmaný için bugün Çorum'da protokol imzaladý. Protokol imza törenine DenizBank Karadeniz Bölge Müdürü Seyfi Doðan Atakent, DenizBank Karadeniz Bölge KOBÝ Bankacýlýðý Bölge Satýþ Müdürü Reþit Sivaslý, DenizBankÇorum Þube Müdürü Ebru Gül Çömüz, Çorum S.S. Hitit 19 Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Baþkaný Nurullah Müstet ile birlikte Yönetim Kurulu üyeleri Adnan Akbulut, Halit Bektaþ, Okan Hergün ve Sinan Özdilli katýldý. DenizBank Karadeniz Bölge Müdürü Seyfi Doðan Atakent, törende yaptýðý konuþmada, "DenizBank kurulduðundan bu yana sosyal sorumluluk ve çevresel bilincin de etkisiyle KOBÝ'lerin yatýrým finansmanýna büyük önem verdiðini ve bundan sonrada aðýrlýk vermeye devam ettirecektir. DenizBank kaynaklarýndan saðlanan yatýrým kredisi ile Yeni Küçük Sanayi Sitesi inþaatýnýn yatýrýmý yapýlacak. DenizBank, yatýrým finansmanýnda Türkiye'deki en etkin kurumlardan biri olmaya devam edecektir. Yeni iþ birliðimiz herkese hayýrlý olsun " dedi. Çorum S.S. Hitit 19 Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Baþkaný Nurullah Müstet ise kendilerine gösterdikleri yakýn ilgi ve alakadan dolayý banka yetkililerine teþekkür etti. Haber Servisi AK Parti'de ilçe kongre süreci tamamlandý AK Parti ilçe kongre sürecisi Mecitözü ile tamamladý. AK Parti Mecitözü Ýlçe kongresi geçtiðimiz hafta sonu yapýldý.kongreye AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Ýl Yönetim Kurulu üyeleri ile çok sayýda partili katýldý. Tek liste olarak girilen seçimde AK Parti Mecitözü Ýlçe Baþkanlýðý görevine Aliþan Yaþar seçildi. AK Parti ilçe kongre sürecisi Mecitözü ile tamamlanýrken 5. Olaðan Ýl Kongresi ise 25 Ocak Pazar günü yapýlacak. Haber Servisi

10 TEK YILDIZ 2 23 ARALIK 2014 SALI HABER Kansýzlýk gebeliði riskli hale getiriyor 10 Gebelik döneminde ortaya çýkan kansýzlýk, önemli saðlýk sorunlarýna yol açabiliyor. Erken doðum ve doðum sonrasý kanama riskine, anne yaþamýnýn kaybýna %60 oranýnda yol açabilen kansýzlýk; demir, folik asit ve B12 vitamini desteðiyle tedavi edilebiliyor. Tüm anne adaylarýnýn bu nedenle kan deðerlerini çok iyi bilmesi ve düzenli olarak takip altýnda olmasý, anne ve bebek saðlýðý açýsýndan büyük önem taþýyor. Memorial Antalya Hastanesi Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Bölümü'nden Op. Dr. Mehmet Öztürkmen, gebelikte kansýzlýðýn yol açtýðý tehlikeleri ve tedavi yöntemlerini anlattý. ERKEN DOÐUM RÝSKÝ VE BEBEKTE GELÝÞME GERÝLÝÐÝ Kansýzlýk yani anemi, kan hemoglobin seviyesinin 11 mg/dl'nin altýna inmesidir. Gebelikte en sýk karþýlaþýlan durumdur. Kansýzlýkta anne adayýnda halsizlik, çabuk yorulma, mide-baðýrsak problemleri ortaya çýkar. Ayrýca erken doðum ve doðum sonu kanama riski oluþur. Kansýz annelerden doðan bebeklerde ise, geliþme geriliði ve davranýþ bozukluklarý izlenebilmektedir. Ayrýca eriþkin hayatta görülen hipertansiyonun da, daha anne karnýnda maruz kalýnan anemik þartlarla iliþkili olduðu gösterilmiþtir. DEMÝR, FOLÝK ASÝT VE B12 VÝTAMÝNÝ EKSÝKLÝÐÝ KANSIZLIK NEDENÝ Geliþmekte olan ülkelerde gebelikte kansýzlýk görülme sýklýðý %50'lerin üzerinde olabilir ve anne ölümlerinin %40-60'ýndan sorumludur. Kansýzlýk; en sýk demir ve folik asit eksikliðinde görülür. Ayrýca B12 vitamini eksikliði de anemiye neden olur. GEBELÝKTE EKSTRA DEMÝR KULLANIMI ZORUNLU Gebelikte kan hacmindeki artýþ, fetüs ve plasentanýn ihtiyaçlarý nedeniyle, anne adayýnýn günlük 4 mg demir gereksinimi ortaya çýkar. Bu ihtiyaç gebelik öncesi dönemin 2 katýdýr. Gýdalardaki demirin ancak %10 kadarý emilebildiðinden, gebelikte ekstra demir kullanýmý zorunlu olmaktadýr. Gebeliðin erken dönemlerinde ölçülen kan hemoglobin ve ferritin düzeyleri ile demir eksikliði saptanmalýdýr. Hayvansal et tüketimi ve C vitamini içeren gýdalarýn alýnmasý ihmal edilmemelidir. Kansýzlýk (anemi) yoksa 60 miligram gibi önleyici dozda demir önerilirken; anemik gebelerde günlük doz 100 miligram ve üzeri olabilir. BROKOLÝ, BRÜKSEL LAHANASI VE ISPANAK TÜKETÝLMELÝ Gebeliðin erken dönemlerinde etkili olan folik asit eksikliði, bebekte yarýk dudak-damak ve spina bifida gibi önemli anormalliklere neden olabilir. Ayrýca folik asit eksikliðinin, erken doðuma da yol açtýðý bilinmektedir. Folik asit, brokoli, brüksel lahanasý ve ýspanak gibi sebzelerde bolca bulunur. Fakat piþirme sýrasýnda etkinliði azalmaktadýr. Günümüzde gebelik öncesi günlük 400 mikrogram folik asit baþlanmasý önerilmektedir. Belirgin folik asit eksikliði ve kansýzlýk saptanýrsa tedavi dozu günlük 5 miligramdýr. Epilepsi ilacý kullanan gebeler ve talasemi taþýyýcýlarý da mutlaka tedavi dozunda folik asit kullanmalýdýr. SÝGARA ÝÇENLERDE B12 VÝTAMÝNÝ EKSÝKLÝÐÝ RÝSKÝ ARTIYOR Gebelikte, fetusun artan ihtiyacý nedeniyle annede B12 eksikliði görülebilmektedir. Vejetaryenler, sigara içenler ve daha önce doðum kontrol hapý kullananlarda B12 eksikliði riski artmaktadýr. B12 eksikliðinin kýsýrlýða neden olduðu da bilinmektedir. B12 eksikliðinde, el ve ayaklarda keçeleþme, karýncalanma, halsizlik ve konsantrasyon güçlüðü gibi belirtiler ortaya çýkar. Bebeklerde doðum sonrasý 6'ýncý ayda ortaya çýkan, büyüme-geliþme geriliði ve anemi ile karakterize bir sendrom görülebilir. B12 vitamini hayvansal ette yüksek oranda bulunur. Gerekli durumlarda aðýzdan veya kas içine iðne þeklinde B12 ilaçlarý kullanýlmalýdýr. Göktürk-2 uydusu 2. yýlýný tamamladý Genelkurmay Baþkanlýðýnýn internet sitesinde verilen bilgiye göre, Göktürk-2'nin 2. yýlýný tamamladýðý bildirildi.türkiye'nin uzaydaki gözü ve yüksek çözünürlüklü ilk Milli Keþif-Gözetleme Uydusu Göktürk-2, dünya etrafýndaki kutupsal yörüngesinde 2. yýlýný 18 Aralýk 2014 tarihi itibarýyla tamamladý. Genelkurmay Baþkanlýðýnýn internet sitesinde verilen bilgiye göre, Göktürk- 2'nin 18 Aralýk 2012'de Çin Halk Cumhuriyeti'nden uzaya gönderildiði anýmsatýldý. 2. YILINI TAMAMLADI "Türkiye'nin uzaydaki gözü ve yüksek çözünürlüklü ilk Milli Keþif-Gözetleme Uydusu Göktürk-2'nin, dünya etrafýndaki kutupsal yörüngesinde 2. yýlýný 18 Aralýk 2014 tarihi itibarýyla tamamladýðý" belirtilen bölümde, þunlar kaydedildi:"ýki yýllýk süre içerisinde dünyanýn çeþitli bölgelerinden görüntüleme yapýlarak, yaklaþýk 11 milyon kilometrekare geniþliðinde bir alan kapsanmýþtýr.kapsanan bu alanýn yaklaþýk 2 milyon kilometrekare kýsmý ise Türkiye'dedir. Bu süreç içerisinde Türk Silahlý Kuvvetlerinden, kamu kurum ve kuruluþlarý ile üniversitelerden gelen talepler çerçevesinde yaklaþýk yarým milyon kilometrekare geniþliðindeki görüntü ihtiyaç sahiplerine ulaþtýrýlmýþtýr." Haber Servisi Ýlk evini alana devlet teþvik verecek! "Neslimizi kurutmak istediler" Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, dün akþam katýldýðý bir düðünde doðum kontrolü ihanetine dikkat çekti. Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, eþi Emine Erdoðan ile birlikte Bisse gömleklerinin sahibi Mustafa Kefeli'nin oðlu Onur Kefeli ile Cansu Piþirgen'in düðün törenlerine katýldý. Erdoðan burada da 'en az üç çocuk' çaðrýsýný yineleyerek, "Bu ülkede yýllarca bir doðum kontrolü ihaneti yaptýlar ve neslimizi kurutma yoluna gittiler" dedi. Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Kadir Topbaþ'ýn kýydýðý nikahta, Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan ve eþi Emine Erdoðan ile Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik çiftin nikah þahitliðini yaptý. "BU ÜLKEDE YILLARCA BÝR DOÐUM KONTROLÜ ÝHANETÝ YAPTILAR" Nikah töreninin ardýndan konuþan Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan çiftlere mutluluklar diledi. Erdoðan, "Evlilik uzun bir yolculuk. iyi günler var, kötü günler var. iyi günler paylaþtýkça çoðalýr ama kötü günlerde sabrettikçe elbet mutluluða dönüþür. Beypazarý'ndan bir amcamýn bana tavsiyesi var, diyor ki; bir olur garip olur, iki olur rakip olur, üç olur denge olur, dört olur bereket olur, gerisi Allah Kerim..." dedi. "NESLÝN ÖNEMÝ ÇOK BÜYÜK" Erdoðan sözlerini þöyle sürdürdü: "Biz milletimiz güçlü kýlmak için, hem nüfus itibariyle daha çok genç nüfusa, dinamik nüfusa ihtiyacýmýz var. Hem de yetiþmiþ nüfusa ihtiyacýmýz var. Bunu ihmal etmeyeceðiz ve muhasýr medeniyetler seviyesinin üstüne çýkmak istiyorsak bu milletin güçlü olmasý lazým. Ekonomide bir kaide vardýr, 'genç, dinamik demek'. Bu ülkede yýllarca bir doðum kontrolü ihaneti yaptýlar ve neslimizi kurutma yoluna gittiler. Neslin önemi, gücü ekonomide olduðu gibi manen de çok önemli. Ben sizlere inanýyorum ve aile cüzdanýmýz da kýzýmýza verelim." Cumhurbaþkaný Erdoðan, evlilik cüzdanýný geline vererek tekrar mutluluklar diledi. Haber7 Baþbakan Davutoðlu'nun 18 Aralýk'ta açýkladýðý eylem planlarý arasýnda ev almayý planlayanlarý sevindirecek bir madde de yer alýyor. Baþbakan Ahmet Davutoðlu'nun açýkladýðý ekonomide eylem planlarý arasýnda ilk evini alacak olanlara, evleneceklere ve eðitim parasý biriktirmeye çalýþanlara devlet teþviði verileceðine yönelik bir madde de yer aldý. Baþbakan Ahmet Davutoðlu'nun 18 Aralýk 2014 Perþembe günü açýkladýðý ekonomide eylem planlarý arasýnda ev almayý planlayanlarý sevindirecek bir madde de yer alýyor. Bu noktada devlet, evlenenlere, ilk evini alanlara ve eðitim için para biriktirenlere teþvik verecek. Öte yandan artan gayrimenkul alýmlarýný kontrol altýna almak amacýyla eylem planýna eklenen bir maddeye göre de, ikinci konut almak için bankadan alýnacak konut kredisine KKDF (Kaynak Kullanýmý Destekleme Fonu) ve Banka ve sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) eklenecek ve kredi maliyeti yüzde 20 civarýnda artýrýlacak. Eylem planý kapsamýnda taþýnmaz alýmlarda vergi istisnalarýný yeniden gözden geçirilecek, konut alýmýnda ve emlak vergisinde yeni düzenlemeler yapýlacak. Baþbakan Yardýmcýsý Ali Babacan gayrimenkul sektöründeki haksýz kazançlarýn engellenmesi ve adil bir þekilde vergilenmesini amaçladýklarýný açýklamýþtý. Haber7 Rusya'dan Facebook sayfasýna yasak Ýngiltere'nin saygýn gazetelerinden The Telegraph, Rusya'nýn sosyal paylaþým sitesi Facebook'u bloke ettiðini iddia etti. Gazete, Rusya Devlet Baþkaný Vladimir Putin'in en güçlü muhaliflerinden Alexei Navalny'ye destek için açýlan Facebook sayfasý dolayýsýyla kullanýcýlarýna "siyasi sansür" uyguladýðýný, Rusya yönetiminden gelen baskýlar üzerine söz konusu sayfaya Rusya'dan eriþimin engellediðini yazdý. Gazete, Vladimir Putin'in Rusya'daki en güçlü muhalifi olan 38 yaþýndaki Navalny'ýn geçtiðimiz günlerde yolsuzluk davasýndan 10 yýl hapis cezasýna çarptýrýldýðýný ifade ederek, 15 Ocak'ta cezaevine gidecek olan Navalny için açýlan destek sayfasýna eriþimin engellendiðini belirtti. The Ýndependent gazetesi de geniþ yer ayýrdýðý haberde, bu son olayý ifade özgürlüðüne darbe olarak nitelendirerek, uzmanlarýn, Facebook'un bu adýmý atma nedenini, Moskova'nýn gelecek yýldan itibaren tüm yabancý sosyal medya aðlarýný yasaklama planlarýnýn yarattýðý endiþe nedeniyle atmýþ olabileceði görüþüne yer verdi. Arap Baharý'nýn da 'Facebook ayaklanmasý' olarak nitelendirilmiþ olduðunu hatýrlatan gazete, internet þirketlerin her geçen gün iþ yaptýklarý ülkelerin yönetimleri tarafýndan daha çok baský altýna alýndýðýný belirtti. Gazete ayrýca Putin'in daha önce interneti bir "CIA (ABD Merkezi Haber Alma Teþkilatý) projesi" olarak tanýmladýðý da yazdý. Rusya'da 2018'de yapýlacak olan baþkanlýk seçimlerinde Vladimir Putin'in en büyük rakibi olarak görülen ve Moskova Belediye Baþkan adayý Alexey Navalny, 2003 yýlýnda vergi kaçýrma ve yolsuzluk davasýndan hüküm giyen eski milyarder Mikhail Khodorkovsky'den beri Putin'e rakip olabilecek tek kiþi olarak görülüyor. Tapuda kredi kartý uygulamasý baþlýyor Çalýþma sistematiklerinde büyük deðiþiklikler yapýlan tapu dairelerinde yeni yýlla beraber bir uygulama daha baþlýyor. Artýk tapu harcý ve döner sermaye bedelleri 2015 yýlýndan itibaren kredi kartýyla ödenebilecek. Bugüne kadar pek çok iþlemin prosedürle yürütüldüðü tapu dairelerinde son dönemde devreye giren uygulamalar kamu dairelerindeki vizyon deðiþikliðiyle þaþýrtýyor. Tapu dairelerinde sýra numarasý alýnmasý ve ödemelerin bloke çekle gerçekleþtirilmesiyle baþlayan güvenli, otomasyona dayalý sistem deðiþikliði þimdi de ödemelerin yeni yýlla beraber kredi kartýndan tahsil edilebilmesiyle devam edecek.emlakofis

11 TEK YILDIZ Amatör kulüplere bugün malzeme yardýmý yapýlýyor 2 23 ARALIK 2014 SALI SPOR 11 Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan amatör spor kulüplerine alýnan malzemeler 23 Aralýk salý günü (Bugün) saat 14.00'de düzenlenecek törenle daðýtýlacak. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Baþkaný Sefer Kurtaran, bu yýl malzeme alýmýnda 26 kulübe malzeme daðýtýmý yapýlacaðýný, malzemelerin ligleri baþlayan kulüplere verileceðini henüz ligleri baþlamamýþ kulüplere ise malzemelerinin ligleri baþladýktan sonra verileceðini söyledi. Salý günü malzeme daðýtýmý yapýlacak olan kulüpler, Alaca Belediyespor, Çimentospor, Çorum Belediyespor, Osmancýkspor, Osmancýk Belediyespor, Osmancýkgücüspor, Ýskilipgücüspor, Ýskilipspor, Çorumspor, Ulukavakspor, HE Kültürspor, Eti Lisesi Gençlikspor, Hitit Gençlikspor, Ýl Özel Ýdarespor, PTT Gençlikspor, Gençlik Çepnispor, Mimar Sinan Gençlikspor, Sungurluspor, Oðuzlar Belediyespor, Çorum 1907 Gençlikspor ve Ýþitme Engellilerspor. Malzeme almaya hak kazanan ancak bu sezon için hiç bir faaliyet tahattünde bulunmayan Düvenci Belediyespor, Bayat Belediyespor, Tedaþ Çorumgücü, Kargýgücüspor ve Mecitözüspor bir branþta faaliyete katýlmalarý halinde malzemeleri teslim edilecek. Bu yýl amatör kulüplere daðýtýlacak malzemenin toplam 47 bin lira olduðunu belirten Sefer Kurtaran, malzemeler içinde forma, þort, tozluk, ayakkabý, kaleci kazaðý ve eldiveni ve maç toplarý bulunduðunu söyledi. Kurtaran Salý günü Özel Ýdare'de düzenlenecek malzeme daðýtým törenine liglere aktif olarak baþlayan ve katýlan kulüp temsilcilerinin katýlmasýný istedi. (Spor servisi) Nilüfer teknik patronu maçý tribünden izledi Bursa Nilüferspor teknik direktörü ferda cevizci, Çorum belediyespor- Bursa Nilüferspor maçýný cezasý sebebi ile protokol tribününden izledi.cevizci gazi osmanpaþaspor maçýnda maçýn hakemlerine sportmenlik dýþý hareketleri sebebi ile profesyonel futbol disiplin kurlu tarafýndan 1 resmi müsabakadan soyunma odasýna, sahaya giriþ yasaðý verilmesi nedeni le maçý protokol tribününde yardýmcýsý ile birlikte izleyerek saha içindeki diðer yardýmcýsýna telefon ile takým için taktikler verdi. Ferda cevizci maç sonunda tribünden beklemediði bir skor ile üzgün ayrýlarak takýmýnýn namaðlup unvanýnýnda Çorum da býraktý. (Spor servisi) M.Akif'de uzak doðu sporlarý kursu Yaz gelince öter turna Çorum Belediyespor,Bursa Nilüferspor maçýnda þimþekler taraftar grubu Belediyespor'a verdikleri tribün desteði dýþýn da pankartlar ile de destek verdiler. Bursa Nilüfer maçýnýn bitiþ düdüðü ile birlikte þimþekler grubunun tribün lideri Þevket reis elindeki Çorumspor bayraðýný orta sahaya dikti. Tribünden açýlan pankartta ise, Kýpkýrmýzý bir tutku ile baðlanmýþ kapkara bir sevda pankartý açtýlar. Çorum belediyepsor- Bursa Nilüferspor maçýný yaklaþýk bin kiþilik bir taraftar topluðu izleyerek alýnan galibiyette büyük rol oynadýlar. Maç sonunda açýk ve kapalý tribünde bulunan taraftarlar futbolcularý tribünlere davet ederek, çayýr baþý burma burma þarkýsý ile birlikte taraftarlar ile kenetlenerek, büyük bir çoþku yaþadýlar. (Spor servisi) Hurþit, formayý saha kenarýna býraktý Mehmet Akif Ersoy okul müdürü Hacý mer Atýlgan yaptýðý yazýlý basýn açýklamasýnda okullarý tarafýndan okul spor salonunda halk eðitim bünyesinde taekwondo ve wushu kurslarýna baþladýklarýný açýkladý Atýlgan yaptýðý yazýlý basýn açýklmasýnda þu bilgileri verdi" Öðrencilerimizi ruhen ve fiziken eðitmek, sorumluluk duygusunu pekiþtirmek, öfkelerini kontrol edebilmelerini saðlamak, dikkat daðýnýklýðýnýn önüne geçmek, enerjilerini doðru yerde ve düzenli bir þekilde harcamalarýný saðlamak, zeki çevik ve ahlaklý sporcular yetiþtirmek amacýyla, Halk Eðitim bünyesinde okulumuz spor salonunda taekwondo ve wushu kurslarý baþlamýþtýr.haftada dört gün olan kurslarýmýza çevre okullardan öðrencilerimiz de katýlabileceklerdir. Amacýmýz, öðrencilerimizi milli ve manevi deðerlere baðlý ailesine, vatan ve milletine hayýrlý birer fert olarak yetiþtirebilmektir.bu baðlamda sporcularýmýzýn ihtiyacý olan tüm sosyal aktiviteleri, spor çalýþmalarýný öðrencilerimizin hizmetine sunacaðýz. Suça yatkýn veya suça bulaþmýþ gençlerin topluma kazandýrýlmasý bizler için son derece önemlidir.bunun için, spor çalýþmalarýnýn yaný sýra onlara yönelik panel, sempozyum, konferans gibi faaliyetlerde düzenlemeyi düþünüyoruz" dedi. (Spor servisi) Çorum belediyespor u 15 futbol takým oyuncusu Can Erdoðmuþ geçtiðimiz hafta deplasmanda oynanan Pazarspor - Çorum Belediyespor maçýnda rakibi ile girdiði ikili mücadele sonrasýnda sol ayak bileði kýrýldý. Çatalcaspor'un baþarýlý sol ayaklarýndan Hurþit, 33. dakikada Teknik direktör Kadir Akbulut'un kendisini kenara almasýna sinirlenen Hurþit, buna tepki olarak formasýný çýkartarak soyunma odalarýna giderken sahanýn kenarýna býraktý. Deðiþiklik öncesi ise bu kararý beðenmeyen Hurþit, saha içinde kenara gelirken alkýþ yaparak bir anlamda Can dün ameliyat oldu Can Erdoðmuþ, dün Elit park hastenesinde baþarýlý bir ameliyat oldu. Can'ýn yaklaþýk 2 ay yeþil sahalardan uzak kalacaðý öðrenildi. Can Erdoðmuþ'a Tek Yýldýz Gazetesi olarak acil þifalar diliyoruz (Spor servisi) tepkisini dile getirdi. Bu tepkisinin ilk etapta yönetime mi, teknik heyete mi yoksa taraftara mý olduðu belirlenemedi. Daha sonra edinilen bilgiye göre Hurþit'in tepkisinin kendisini oyundan alan Teknik Direktör Kadir Akbulut'a olduðu iddia edildi. Hurþit'e bu tepkisinin karþýlýðýnýn ne olacaðý, nasýl bir cezai iþlem uygulanacaðý ise merakla beklenmeye baþlandý. Çatalcaspor Yönetiminin Hurþit ile ilgili bir basýn açýklamasý yapacaðý söylendi. (Spor servisi) Osmancýk ve Oðuzlar Futbol Sahalarýna Soyunma Odasý Osmancýk ve Oðuzlar Sentetik Çim Yüzeyli Spor Komplekslerine Soyunma odalarý yapýlýyor. Konuya iliþkin açýklamada bulunan Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, "Osmancýk ve Oðuzlar ilçelerimizin Sentetik Çim Yüzeyli Spor Komplekslerine Ýkili Soyunma Odasý Ýnþaatý iþleri 6 Ocak 2015 Salý günü ayrý ayrý ihale ediliyor. Gençlerimizin daha iyi ve saðlýklý tesislerde spor yapabilmeleri için fiziki þartlarý iyileþtirmeye devam ediyoruz. Hayýrlý uðurlu olsun" dedi. Bilindiði üzere geçtiðimiz günlerde Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Gençlik ve Spor Bakaný Akif Çaðatay Kýlýç ile görüþmesi sonucu Osmancýk ilçesine "Sentetik Badminton Kortu" sözü de almýþtý. (Spor servisi)

12 23 ARALIK 2014 SALI Hakemin anlamsýz davranýþý Çorum Belediyepsor- Bursa Nilüfer maçýnýn 68. Dakikasýnda sahada ilginç görüntüler oluþtu. Takým kaptaný Buðra rakibi ile girdiði ikili mücadele sonrasýnda rakibin krambonu suratýný gelmesi sonunda yerde kaldý. Maçýn hakemi Veli Karakaya saha kenarýna sedye iþareti yaptý. Bu arada kulüp masörü Ali de sedye ile birlikte sahaya girerek Buðraya müdahale yapmak istedi. Maçýn hakemi veli Karakaya ise, masöre saha içinde müsahale yapasýn saha kenarýnda müdakale et sözlerine tepki gösteren masör Ali hakem ile kýsa bir süre itiþ kakýþ yaþadý. Daha sonra maçýn dördüncü hakemi Masör Ali Köseeri tribüne gönderdi. Ali muhtemeden futbol disiplin kuruluna sevk eidilmesi bekleniyor. (Spor servisi) Ýncedal: Galibiyet bize gelecek için büyük moral oldu Çorum Belediyespor teknik direktörü Yavuz Ýncedal, geçtiðimiz Pazar günü grubun namaðlup takýmýný 2-0 maðlup ederek ilk yarýdaki puan hedeflerini tuturduklarýný zorlu maçta taraftarlarýn vermiþ olduðu desteklere teþekkür ederek, alýnan galibiyeti Çorum halkýna yeni yýl hediyesi olarak armaðan ettiklerin açýkladý. Teknik patron Ýncedal maç ile ilgili olarak þunlarý vurguladý" Rakibimizi iyi etüd ettik ve çok iyi bir hafta geçirdik. Hafta boyu yaptýðýmýz çalýþmalar sonucunda da maça çok iyi baþladýk ve ilk dakikalarda gelen go,l istediðimizi sahaya yansýtmamýza ve rakibin oyun planýný bozmasýna neden oldu. Öne geçtikten sonra maçýn büyük bölümünde oyunun kontrolünü elimizde tutmayý baþardýk. Ataklarýmýzda final paslarýnda daha iyi sonuçlandýra bilseydik, maçý çok erken kopartýp ve çok daha farklý bir skorla galip ayrýlabilirdik. Sonuçta ilk yarýnýn son maçýnda grubun namaðlup takýmýný yenerek devre arasýna üç puan moraliyle gitmek takým ve bize büyük bir moral oldu. Ligde her geçen hafta tribündeki taraftar sayýmýzýn ve desteðinin artmasý bizleri son derece mutlu ediyor. Ýlk yarýyý liderin dört puan gerisinde ve dördüncü sýrada tamamladýk. Lig sonunda da hedefimiz ilk beþ içinde ligi bitirmek' dedi. Ýncedal, ikinci yarý takýmda kadro derinliði oluþturmak ve bazý mevkilere alternatif isimler alýnmasý için düþüncelerinin olduðunu bu hafta içinde yönetim kurulu ile bu konularý görüþerek nihai kararlarýný vereceklerini söyledi. Konuþmasýnýn son bölümünde ise Ýncedal" Bursa Nilüferspor karþýsýnda alýnan galibiyeti Çorum halkýna armaðan ettiklerini ifade ederken, bütün futbol severlerin ve Çorum halkýnýn yeni yýlýný kutladý. (Spor servisi) Savunma oyuncularýndan kritik goller Ýkinci yarý 25 Ocakta baþlýyor. Transfer dönemi 5 Ocak'da açýlýyor Spor toto 3.lig de maçlar geçtiðimiz Pazar günü oynanan karþýlaþmalar ile sona erdi. 3. Lig de ikinci yarý maçlarý 25 Ocakta start alacak. Bu süre zarfýnda bazý takýmlar transfer, teknik ekip sýkýntýlý olduklarý bölgeler için transfer çalýþmalarý yaparak, ligin ikinci yarýsýna hazýrlanarak þampiyon olmak için mücadele edecekler. Belediyespor'da kaleci Fatih 17 hafta banko oynadý Çorum belediyespor lige Kýzýlcabölük maðlubiyeti ile baþladý. Bu karþýlaþmadan Çorum belediyespor sahadan 3-2 maðlup ayrýldý. Çorum belediyespor'un gollerini Buðra ve Çaðlar kaydetti. Ligin 2. Hafta karþýlaþmasýnda Çorum da sebat proje takýmýný konuk eden kýrmýzý siyahlýlar bu maçtan penaltý golü ile sahadan 3 puan ile ayrýlarak ligin 2. Haftasýnda 3 puan ile tanýþtý. Sebat maçýnda belediyespor'un golü Turgay, dan geldi. Çorum belediyespor ligin 3. Hafta maçýnda Zonguldak Kömürspor deplasmanýna çýktý. Bu karþýlaþmadan gol sesi çýkmadý ve belediyespor, zorlu Zonguldak Kömürspor deplasmanýndan 1 puan ile döndü. Belediyespor yavaþ yavaþ lige ýsýnmaya baþlerken 4. Hafta da Çorum da Ýzmir temsilcisi Tirespor'u konuk etti. Çorum da oynanan karþýlaþamada her iki takýmda sahadan 1-1 beraberlikle ayrýlarak puanlarý paylaþtý. Çorum belediyespor- Tire 1922 maçýnda Belediyespor'un tek golü Kaptan Nedim'in kafasýndan gelerek maðlubiyetten takýmýný kurtaran kaptan oldu. Çorum belediyespor ligin 5. Hafta maçýnda deplasmana çýktý. Hatay temsilcisi Kýrýkhan ile oynadýðý zorlu 90 dakikasonunda ligde ikinci kez 3 puanýnn sahibi olarak Çorum'a döndü. Kýrýkhan Karþýsýnda galibiyet golüne Ýmam Almas, imzasý vardý. Kýrýkhan deplasmanýndan 3 puan ile dönenen belediyespor da 6. hafta dan itibaren beraberlikler haftasý olarak dikkat çekti. Çorum belediyespor gerek iç sahada gerek dýþ sahada oynadýðý 4 maçtan da beraberlikler ile ayrýlarak toplamda 4 puan kazandý. Beraberlikler haftasý Ligin 6 hafta maçýnda Kýrýkhandan Galibiyet ile dönenen Kýrmýz siyahlýlar Antalya temsilcisi Manavgatspor'u Çorum da konuk etti. Bu karþýlaþmadan gol sesi çýkmadý ve her iki takýmda puanlarý paylaþtý. 7. Hafta maçý için Ýstanbulspor deplasmanýna giden belediyespor, Ýstanbulspor karþýsýnda 1-0 maðlup düþtüðü karþýlaþmatý Murathan Buruþ'un attýðý gol ile 1 puaný kurtararak beraberlikler serisini sürdürdü. Ligin 8, inci hafta maçýnda Baþkent Temsilcisi Adliyespor'u Çorum da konuk eden Belediyespor, bu maçtan sa sahadan 2-2 beraberlik ile ayrýlan taraf oldu. Belediyespor, Adliye maçýnda 2-0 öne geçmesine raðmen kalesinde gördüðü 2 gol ile rakibine 1 puan hediye etti. Çorum Belediyespor'un 90+3 de gole imza atan kaptan Nedim 17 maçta rakip kalelere kafa ile 2 gol attý Osman Bodur savunmasýndan gelerek bu topu kafa ile Nilüferspor filelerine gönderen isim oldu Adliye maçýndaki 2 gole savunma oyuncularý Ýmam Almas ve Akýn'ýn imzalarý vardý. Çorum belediyespor 9. Hafta maçýn da zorlu Niðde deplasmanýna çýktý. Bu karþýlaþmadan da temsilcimiz belediyespor rakibi ile 1-1 berabere kalarak puanlarý paylaþtýlar. Niðde Bldspor maçýnda belediyespor'un golünde Çaðlar'ýn ismi vardý. Beraberlikler haftasýný atlatan belediyespor Niðde maçý sonrasýnda Çorum da ligin 10. Haftasýn da Ýstanbul temsilcisi çatalcaspor'u Çorum da konuk etti. Belediyespor bu maçtan Oðuzhan yalçýn'ýn penatýldan attýðý gol ile 1-0 maðlup ederek 3 puana uzandý. Ligin 11. Haftasý Belediyespor için kabus haftasý oldu Çorum belediyespor çatalca galibiyeti sonrasýnda maç kazanma morali ile yine bir istanbul takýmý olan Tuzlaspor deplasmanýna çýktý. Çorum belediyespor belkide sezonun en farklý maðlubiyetini Tuzla karþsýnda elde etti. Ev sahibi ekip Tuzlaspor, Çorum Belediyespor'u 5-1 farklý skor ile maðlup ederek 11. Hafta maçýnda belediyespor'u aðýr bir yenilgiye uðrattý. Belediyespor'un þeref sayýsýný çaðlar Tuzla kalesine gönderdi. 12,13,14, 15,17, inci haftalar galibiyet haftasý oldu Çorum belediyespor ligde istediði yükseliþi 12. Haftada yakaladý. 12. Hafta maçýnda Tutap þekerspor'u Çorum da konuk eden belediyespor karþýlaþmadan Burak Serez ve Çaðlar'ýn attýklarý 2 gol ile rakibini 2-0 maðlup etti. 13. Hafta maçýnda deplasmanda Bozöyükspor ile karþýlaþmadan 3 puaný hanesine yazdýrdý. Bozöyükspor ligden çekildiði için gruptaki bütün takýmlar Bozöyükspor ile olan maçlarýndan 3,er puan kazanýyorlar. Belediyespor 14. Hafta maçýnda Batman Petrolspor'u Çorum da konuk etti. Kýrmýzý siyahlýlar maç sonunda rakibini 2-0 maðlup ederek üst üstte 3 hafta sonunda 9 puanýn sahibi olarak zirveye týrmanaya baþladý. Batman karþsýnda Belediyespor'un gollerini Çaðlar ve Buðra kaydetti. 15. hafta maçýnda fikstür gereði iki maç üst üstte Çorum da olan belediyespor istanbul temsilcisi Gazi osmanpaþaspor2u Çorum da konuk etti. Bu karþýlaþmadan konuk ekipten Ýbrahim 1 golü kendi kalesine atarak, Çorum belediyespor'a 3 puaný ikram etti. 2-1 Karþýlaþmada belediyespor tek golünü Çaðlar kaydetti. 16. Hafta maçýnda Lider Darýca Gençlerbirliði deplasmanýna giden belediyespor bu maçtan 3-0 maðlubiyet ile dönerek 3,üncü maçta da rakiplerine farklý maðlup oldu. Belediyespor, Kýzýlcabölük (3), Tuzlaspor (5-1), Darýca Gençlerbirliði (3-0) maçlarýnda farklý maðlup oldu. Ýlk yarýnýn son maçý olan 17, inci hafta maçýnda grubun namaðlup takýmý olan Bursa Nilüferspor'u Çorum da konuk eden Kýrmýzý siyahlýlar bu maçtan savunma oyuncularý Osman Bodur ve Nedim'in kafa golleri ile 2-0 maðlup ederek rakibinin namaðlup ünvanýn silerek 3 puaný hanesine yazdýrdý. Belediyespor ilk yarý sonunda topladýðý 30 puan ile sezonun ilk yarýsýn puan cetvelinde 4. Sýrada tamamladý. (Spor servisi) Savunmacýlarýn kritik golleri Çorum belediyespor 3.lig 1. Grupta oynadýðý 16 karþýlaþmadan 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 maðlubiyet elde ederek ilk yarýnýn son haftasýnda puan cetvelinde 4. Basamakda 27 puanla ile sýralamda yer aldý. Belediyespor'un savunma bölgesinde forma giyen futbolcular attýklarý kritik goller ile belediyespor'a hayati önem taþýyan gollere imza attýlar. Belediyespor'un ilk yarýdaki maç grafiðinde en fazla gol atan oyuncu olarak Çaðlar, dikkat çekti. Çaðlar, ilk yarý karnesinde maç performansýnda belediyespor formasý altýnda rakip kalelere 5 gol attý. Çaðlar'ý 2,þer gol ile Buðra, Ýmam, Nedim ve Akýn takip ediyor. Bu futbolcularý 1,er gol ile, Turgay, Murathan Buruþ, Oðuzhan Yalçýn Osman Bodur ve Burak Serez, Belediyespor adýna gol kaydeden isimler oldular. (Spor servisi) Sportmence 3 transfere ihtiyaç var Çorum Belediyespor geçtiðimiz Pazar günü Çorum da konuk ettiði 3. Lig 1. Grubun yenilgisiz takýmý olan Bursa Nilüferspor'u 2-0 net bir skor ile maðlup ederek, 3 puan kazanmasý ile birlikte rakip Nilüferspor'un 16 haftalýk yenilgisizlik ünvanýnýda sildi. Çorum belediyespor ilk yarýnýn son maçýnda konuk ettiði Nilüferspor karþsýnda ilk yarýdaki 2 maçýnda mükemmele yakýn bir futbol ortaya koydu. Ýstanbulspor ile oynadýðý deplasmandaki futbol ile Nilüferspor karþsýnda oynadýðý futbol bana göre ilk yarýnýn en iyi futbolu olarak dikkat çekti. Teknik direktör Yavuz Ýncedal, Nilüferspor karþýsýna bazý bölgelerde mecburi deðiþiklikler yaptý. Cezalý olan Eray'ýn yerine Osman, orta alanda görev yapan son haftalarýn baþarýlý ismi Oðuzhan'ýn yerine Mehmet Akif, sakat olan Sefa'nýn yerine ise, Murathan ile takým kadrosunu sahaya sürdü. Takým olarak mücadele, futbol, skor güzel. Ancak Nilüfer karþýsýnda Turgay ve Murathan vasat bir futbol ortaya koydular. Buda alýnan galibiyet ile hasýr altýna atýldý. Belediyespor'a acil 3 transfer þart Çorum belediyespor ilk yarý maçlarýný tamamladý ve ikinci yarý hazýrlýklarýna mola vermeden Çorum da bugün baþlayacak. Transfer dönemi 5 Ocak 2015 de açýlmasý ile birlikte belediyespor'a 3 bölgeye acil takviye þart. bölgelerde ilk yarýda çok sýkýntýlar yaþadý. Yapýlacak transferler de transfer yapýldý diye yapýlmasýn. Þampiyonluk yolunda iddialý olmak gerekiyor ise. Acil transfer olmalýdýr. Savunmanýn sol tarafý tehlike sinyalleri veriyor. Takýma 10 Numara ve ceza alaný içinde, dýþýnda yakaladýðý pozisyonlarý gole çevirecek akýllý bir transfere ihtiyaç var. Teknik direktör yavuz Ýncedal'ýn ikinci yarýda mutlaka yedek kulübesinin zengin olmasý gereklidir. Yoksa þampiyonluk nutuk atmakla, rüya görmek ile gelmez. Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu stad zemini Belediyespor için tehlike Uzun yýllar çorum spor'una hizmet veren Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu stadý artýk miyadýný tamamlamýþ bir saha. Bu sahada rakip ile mücadele etmek, þampiyon olmak gerçek anlamda mucizelere baðlý. Özellikle önmüzdeki aylar kýþ ve bahar aylarý olmasý nedeni ile bol yaðýþ olmasý halinde sözde çim sahamýz balçýk tarlasýna döner. Yetkililer gelecek sezon için acil olarak Çorum þehrimize yeni bir stadyum kazandýrmak için gerekli görüþmeleri bir an evvel yapmalýdýrlar. Þöyle bir empati yapalým yetkililere takýmýn formalarýný giydirelim ve çamurlu sahaya sürelim, futbolcularýn sahada nasýl mücadele ettiklerini bire bir yaþasýnlar. Bu stat artýk Çorum a yakýþmýyor...! Bursa Nilüfer'in yenilgisizlik unvaný gitti Bursa temsilcisi Nilüferspor ilk yarý maçlarýn da 16 hafta da iç ve dýþ sahalarda hiç bir takýma maðlup olmadan 16 hafta grupda namaðlup takým olarak yer aldý. Ancak ilk yarýnýn son hafta maçýnda 17. Hafta da rakip belediyespor bu karþýlaþmadan en az 1 puan hedefleyen Cevizci ve talebeleri ne yazýkki umduklarýný deðil, bulduklarý maðlubiyet ile Bursa'nýn yolunu tuttular ve namaðlup unvanlarýný Çorumda Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu stadýnýn zemininde býraktýlar. Taraftar son haftalarda büyük destek verdi Bursa Nilüfer maçýnda taraftar gruplarý 90 dakika hiç susmadan alýnan galibyette büyük rol oynadýlar. Ancak þunu belirtmeliyim. Çorum belediyepsor taraftarý 100, 150 kiþiden oluþmasýn. Açýk ve kapalý tribünde yaklaþýk Bin kiþilik bir taraftar kitlesi maçý izliyor. Ancak tezahürat yapan her iki tribündede yaklaþýk 150 kiþilik bir topluluk, ve Belediyepsor maçý önde götürürken bile bazý seyirciler tiyatroya gelmiþ gibi maç izliyor. Spor da her branþda seyirci, taraftarlar takýmlar için bir güçtür. Rakipler için ise, korkudur. Bursa Nilüfer karþýnda ilk önce sahada mücadele eden futbolcularý teknik heyeti ve yönetimi kutluyorum yýlý ülkemiz Çorum ve belediyespor için mutlu baþarýlý bir yýl olmasýný Yüce rabbmiden diliyorum. Tüm hemþehrilerimin yeni yýlýný kutluyorum.

13

14

15

16

17

18

19

20

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Kütahya Mutfak Kültürü Kütahya'da beslenme büyük ölçüde ev ürünlerine dayanmaktadýr. Kütahya'da buðday ürünleri, hamurlular ve süt ürünleri beslenmenin temelini oluþturmaktadýr. Ev makarnasý denen eriþte,

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Programda Çorum'un deðerleri, yaþanmýþlýklarý, doðal ve tarihi güzellikleri, lezzetlerinin konuþul- Erdal Odabaþ. Velipaþa Camii nde sabah buluþmalarý

Programda Çorum'un deðerleri, yaþanmýþlýklarý, doðal ve tarihi güzellikleri, lezzetlerinin konuþul- Erdal Odabaþ. Velipaþa Camii nde sabah buluþmalarý Þakir Aktý Ýlmettin Köklü Aktý ve Köklü Daire Baþkaný seçildiler Yargýtay da yapýlan seçimlerde Yüksek Seçim Kurulu Üyesi hemþehrimiz Þakir Aktý ile orum Cumhuriyet eski Baþsavcýsý Ýlmettin Köklü daire

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Üniversitelerin sahip olduðu bilginin. ürün ve hizmete dönmesi isteniyor Atatürk, yaþadýðý yüzyýla damgasýný vuran bir liderdir

Üniversitelerin sahip olduðu bilginin. ürün ve hizmete dönmesi isteniyor Atatürk, yaþadýðý yüzyýla damgasýný vuran bir liderdir Ensar Vakfý "Kadýn ve Gençlik Merkezi" açýldý Ensar Vakfý Çorum Þubesi tarafýndan Gençlik Projeleri Destek Projeleri kapsamýnda hazýrlanan ve Gençlik ve Spor Bakanlýðý tarafýndan desteklenen "Çorum Kadýn

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ULUSAL BÝLÝNÇLE GÜNCEL ÜROLOJÝ KARS 9-10 Mayýs 2009 Sarýkamýþ Toprak Otel ULUSAL BÝLÝNÇLE GÜNCEL ÜROLOJÝ KARS ÖNSÖZ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türk Üroloji Derneði, Türkiye ESRU, Türk Androloji Derneði

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz,

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii)

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii) 264 Âbideler Þehri Ýstanbul Saman-i Camii (Çukur Çeþme Camii) camiinin minaresi deðiþik bir biçimde inþâ edilmiþtir. Süleymaniye Camii nin doðusunda arka cephesinde yer alan ve Çukur Çeþme Mescidi olarak

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

"Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük"

Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük 09 subat pazartesii 5.qxd 0.0.5 : Page (,) 09 ÞUBAT 5 PAZARTESÝ HABER "Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük" Ýmsâk : 05:0 Güneþ : 0:35 Öðle : :0 Ýkindi : 4:4 Akþam : :5 Yatsý : :3

Detaylı

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu STK lar vekil tercihlerini yaptý AK Parti, Milletvekili Aday Adaylarý'ný STK'lara sordu. Parti merkezinde oluþturulan sandýklarda oy kullanan olan STK yönetimleri, aday adaylarý arasýndan 4 isim tercih

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ANADOLU BÖBREK VAKFI SAÐLIK, EÐÝTÝM, ARAÞTIRMA MERKEZÝ Ülkemizde Dünden Bugüne Diyalizde Kalite Foto raf-tasarým Prof. Dr. Ayla San IV. KALÝTE KONGRESÝ - 2. DUYURU 28-30 Nisan 2011 Bilkent Otel, Ankara

Detaylı

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf Ceylan: Oðuzlar'ý birlikte kalkýndýracaðýz ðuzlar Belediye Baþkaný Or- Ateþ, Ak Parti Çorum Mil- Ohan letvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan'ý makamýnda ziyaret ederek bir

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

3.3. Þiddetinde ki Depreme mi neden oldu

3.3. Þiddetinde ki Depreme mi neden oldu Kültür Sitesi Yýkýmýndaki ganimet kaç kilo gelecek! Kültür sitesinin yýkýlmasýnýn ardýndan iþ makinelerinin rulo haline dönüþtürdüðü hurda demirlerin toplamda kaç kilo geldiði merak konusu oldu. Diðer

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Çaðrý Merkezi 2 Mayýs'a yetiþecek

Çaðrý Merkezi 2 Mayýs'a yetiþecek TOBB EML inþaatýnda inceleme Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) tarafýndan Organize Sanayi Bölgesinde yaptýrýlan 24 derslikli TOBB Endüstri Meslek Lisesi inþaatý hýzla devam ediyor. Vali Sabri Baþköy

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Ýlhan Elmacý Prof. Dr. Salim Göktepe Prof. Dr. Lütfü Hanoðlu Doç. Dr. Engin Çakar BÝLÝMSEL KURUL Ýlhan Elmacý Salim Göktepe Lütfü Hanoðlu Serdar Geyik Engin Çakar Evren Yaþar

Detaylı

BAYAT EKMEKLE YAPILABİLECEK YEMEKLER

BAYAT EKMEKLE YAPILABİLECEK YEMEKLER BAYAT EKMEKLE YAPILABİLECEK YEMEKLER 1. Ekmek kavurması Bayat ekmek lokmalar halinde doğranır. Tencerede kızartılmış yağ ile kavrulur. Ekmekler kavrulurken, 1 çay bardağı soğuk su, üzerine serpilir. İyice

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Buðday üretimini masaya yatýrdýlar

Buðday üretimini masaya yatýrdýlar Cemilbey - Ortaköy yolu Bakan Elvan'a iletildi Uzun süredir yasal ve bürokratik engeller sonucu süreci uzayan Cemilbey - Ortaköy yolunun yapýlmasý talebi Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Lütfi

Detaylı

"Nazým Ýmar Plan, bir kentin saðlýklý geliþmesinin anahtarýdýr"

Nazým Ýmar Plan, bir kentin saðlýklý geliþmesinin anahtarýdýr 04 MART 14 SALI www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "Anne olmak büyük bir ayrýcalýktýr onun hakkýný vermek gerekiyor" Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Aile Eðitim Merkezi, Ertuðrul Gazi Ýlkokulu

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 BAÞLIKLAR : 198. TOPLANTIMIZ - Terzioðlu Çiftliði Brunch En iyi bireyler kendilerinden çok ait olduðu toplumu düþünen, onun

Detaylı

Bahçeli Çorum için yeni isimler istiyor'

Bahçeli Çorum için yeni isimler istiyor' "HÜBTUAM bölgenin seçkin laboratuvarý olacak" Üniversite-Sanayi Ýþbirliði kapsamýnda yürütülen çalýþmalar hakkýnda bilgi paylaþýmýnda bulunmak amacýyla Teknokent A.Þ. Yönetim Kurulu Üyeleri, Çorum Valisi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

OKA dan 19 milyonluk yeni hibe çaðrýsý Bu hisseden Çorum daha çok pay almalý

OKA dan 19 milyonluk yeni hibe çaðrýsý Bu hisseden Çorum daha çok pay almalý Atýf Hoca nýn torunundan Sözlü ye suç duyurusu Ýskilipli Atýf Hoca nýn torunu Mehmet Atýf Ýmal in açýklamasýna, STK temsilcileri de destek verdi. ÇORUM Ýskilipli Atýf Hoca'nýn torunu Mehmet Atýf Ýmal,

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

'Ayyuka çýkan Demokratik uygulamalar endiþe vericidir'

'Ayyuka çýkan Demokratik uygulamalar endiþe vericidir' AK Parti'den gövde gösterisi Hakan Körpýnar AK Parti Ýl Teþkilatý 7 Haziran'a yapýlacak olan Milletvekilliði Genel Seçimleri öncesinde milletvekili adaylarýný tanýttý. Atatürk Spor Salonunda gerçekleþtirilen

Detaylı

SAYFA 7 DE. Salim Uslu. Kýrtasiye setlerini ihtiyaç sahiplerine ulaþtýracaklar

SAYFA 7 DE. Salim Uslu. Kýrtasiye setlerini ihtiyaç sahiplerine ulaþtýracaklar "CHP 1946'tan beri seçim kazanamýyor 10 Aðustos'ta da kazanamayacak" AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, CHP'nin 1946 yýlýndan beri hiçbir seçimi kazanamadýðýný belirterek, 10 Aðustos

Detaylı

için büyük gayret gösteriyoruz"

için büyük gayret gösteriyoruz Belediye 10 Ocak'ta geleneði bozmadý Çorum Belediyesi her yýl "10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü'nde" geleneksel hale getirdiði programda gazetecileri biraraya getirdi. Anitta Otelde düzenlenen programa

Detaylı

"Tuðla kiremit sektörü çaða ayak uydurmalý"

Tuðla kiremit sektörü çaða ayak uydurmalý CHP milletvekili adaylarýný tanýttý Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ýl Teþkilatý 7 Haziran'a yapýlacak olan Milletvekilliði Genel Seçimleri öncesinde milletvekili adaylarýný tanýttý. As Kültür Düðün Salonunda

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz?

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz? Ýthalatta ihracatta arttý Türkiye Ýstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan geçici dýþ ticaret verilerine göre; ihracat 2014 yýlý Eylül ayýnda, 2013 yýlýnýn ayný ayýna

Detaylı

JMO þube günceleri. adana þube. antalya þube

JMO þube günceleri. adana þube. antalya þube JMO þube günceleri adana þube 21-22.01.2012 tarihinde þubemiz 9. Olaðan Genel Kurulu yapýldý 26.01.2012 tarihinde 9. Dönem Yönetim Kurulu belirlenmiþtir 03.02.2012 tarihinde Çukurova Belediye Baþkaný Yýldýray

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

"28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler"

28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler Ülkücüler provakatif eylemlere karþý uyanýk olmalý SAYFA DA "Çorum, siyasetin cazibe merkezi haline geldi" AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, bugüne kadar girdikleri tüm seçimlerde olduðu gibi 201

Detaylı