SAYFA 5 TE 40 KURUÞ. Belediye Benzinliði. 19 milyon liraya gitti Memur Sen'den KESK'e tepki! SAYFA 3 TE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAYFA 5 TE 40 KURUÞ. Belediye Benzinliði. 19 milyon liraya gitti Memur Sen'den KESK'e tepki! SAYFA 3 TE"

Transkript

1 "MÜSÝAD'ýn Çorum'a þube açmasýnýn olumlu yansýmalarý olacaktýr" SAYFA 5 TE Tuðla ve Kiremit sektörü Ankara'da buluþtu Tuðla ve Kiremit Sanayicileri Derneði tarafýndan düzenlenen 15. Tuðla ve Kiremit Zirvesi Ankara'da gerçekleþti. Zirveye, Çevre ve Þehircilik Bakaný Erdoðan Bayraktar, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ve çok sayýda sanayici katýldý. SAYFA 7 DE ÞAMLIOÐLU Kuyumculuk Þamlýoðlu Toptan Altýn Tic. Hayri & Onur ÞAMLI 40 KURUÞ Merkez : Eðridere Çarþýsý No:13 Tel : (5 Hat) Çorum Þube : Nuruosmaniye Cad. Çuhacý han 10/13 Ýstanbul Tel : 0 (212) Belediye Benzinliði 19 milyon liraya gitti Memur Sen'den KESK'e tepki! Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi Memur-Sen tarafýndan tüm Türkiye'de baþlatýlan kamuda serbest kýyafet uygulamasýyla ilgili KESK tarafýndan yapýlan açýklamaya Memur Sen Konfederasyonu tarafýndan verilen cevabý basýnla paylaþtý. SAYFA 6 DA Daha önce ihalesi yapýlan ama bir türlü alýcýsý çýkmayan Çorum Belediyesi akaryakýt istasyonu nihayet dün gerçekleþtirilen ihalede yeni sahibini buldu. Ýki teklifin verildiði ihalenin açýk artýrma bölümünde Ýþadamý Uður Barlýk ipi göðüsleyen taraf oldu. Çepni Mahallesinde bulunan, "Akaryakýt ve LPG Ýkmal Ýstasyonu" iþaretli, 27/1 Pafta, 1296 ada, 43 nolu parseldeki metrekare arazinin ihalesi saat 14.00'da Belediye Meclisi toplantý salonunda yapýldý. -Fatih AKBAÞ SAYFA 3 TE TKDK'dan 10 milyon liralýk destek talebi Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK) Ýl Koordinatörlüðü tarafýndan açýklanan 9. Baþvuru Çaðrý döneminde çeþitli sektörlerden toplam 66 proje baþvurusu yapýldýðý belirtildi. Bu projelerin toplam yatýrým tutarýnýn 18 milyon lira toplam destek talebinin ise 10 milyon lira olduðu açýklandý. Baþvuruda bulunulan 57 adet projenin, "Çiftlik Faaliyetlerinin Çeþitlendirilmesi ve Geliþtirilmesi", 7 adet projenin "Et Üreten Ýþletmelere Yatýrým", 2 projenin "Süt Üreten Ýþletmelere Yatýrým" alt tedbirleri kapsamýnda olduðu ve bunlardan 7 tanesinin þirket olduðu kaydedildi. SAYFA 6 DA "Gýda sektörünü yeniden örgütleyeceðiz" Þeker Ýþ Sendikasý Ýl Baþkaný Sefer Kahraman genel kuruluna gelen herkese teþekkür etti.yönetim kurulu ile birlikte Merkez Ýlçe Seçim Kurulundan mazbatasýný alan Sefer Kahraman, daha sonra sendika binasýnda basýn açýklamasý yaptý. Kubilay Kaan YÜCEL SAYFA 4 TE Hitit Üniversitesi "Mezunlar Ofisi Koordinatörlüðü" kurdu Hitit Üniversitesi bünyesinde "Mezunlar Ofisi Koordinatörlüðü" kuruldu. Koordinatörlüðe ise Fen-Edebiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali Salur atandý. SAYFA 5 TE "Saðlýklý nesiller saðlýklý yuvalarda yetiþir" Ýl Müftülüðü Aile Ýrþat ve Rehberlik Bürosu tarafýndan bayanlara yönelik organize edilen seminerler devam ediyor yýlý seminerler dizisinin ikincisi önceki gün Necip Fazýl Kýsakürek Kültür Merkezinde yapýldý. Seminere konuþmacý olarak ise Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Psikologlarýndan Yeliz Akkaya katýldý. SAYFA 5 TE Arasta da yangýn Çakýr Camii yanýnda bulunan iki katlý binada çýkan yangýn arasta esnafýna korku dolu saatler yaþattý. Yangýn dün saat sýralarýnda Çepni Mahallesi Karakeçili 1. Sokak No 20'de bulunan iki katlý binanýn kullanýlmayan son katýnda çýktý. Yasin YÜCEL SAYFA 5 TE "Kemal Tahir" paneli yapýlacak Hitit Üniversitesi ve Çorum Belediyesi iþbirliði ile 3 Nisan 2013 Çarþamba günü, saat 14.00'da, "Osmanlý'dan Cumhuriyet'e Açýlan Pencere: Kemal Tahir" isimli panel gerçekleþtirilecek. SAYFA 6 DA "Baðýmlýlýk çözüm deðil, çözümsüzlük üretir" Çorum Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele birimi Ýnönü Anadolu Lisesi'nde "Madde Baðýmlýlýðý ve Baðýmlýlýkla Mücadele " konulu seminer düzenledi. Seminere konuþmacý olarak KOM Þube Müdürü Ahmet Oruç ve KOM Þubesinde görevli Baþ Polis Tekin Varýþlý ve Yunus Býçkýcý katýldý. SAYFA 2 DE Uslu'dan Bendevi Palandöken'e ziyaret SAYFA 10 DA Canlarýný son anda kurtardýlar Ýskilip'te dün sabah sýralarýnda bir evde çýkan yangýnda bir aile maðdur oldu. Ýskilip Devlet Hastanesi yakýnlarýnda bulunan bir evde çýkan yangýnda facianýn eþiðinden dönüldü. SAYFA 10 DA

2 Çorum Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele birimi Ýnönü Anadolu Lisesi'nde "Madde Baðýmlýlýðý ve Baðýmlýlýkla Mücadele " konulu seminer düzenledi. Seminere konuþmacý olarak KOM Þube Müdürü Ahmet Oruç ve KOM Þubesinde görevli Baþ Polis Tekin Varýþlý ve Yunus Býçkýcý katýldý. Tekin Varýþlý konuþmasýna "Baðýmlýlýk nedir? Baðýmlýlýk yapýcý maddeler nelerdir?" konularýnda öðrencilere bilgi vererek baþladý. Sonrasýnda baðýmlýlýk yapan maddeleri sýnýflandýrarak bu maddeler hakkýnda bazý kýsa bilgiler aktaran Varýþlý, slaytlar eþliðinde özellikle madde kullanýmýnýn nedenleri üzerinde durdu ve bu nedenlerin baþýnda 'merak, arkadaþ çevresi, sorunlara çözüm arayýþý,farklý olma isteði, bir gruba dahil olma, özenti ve model alma'nýn olduðunu belirtti. Baðýmlýlýk yapýcý maddelerin çözüm deðil, çözümsüzlük ürettiðini kaydeden Varýþlý, bu maddelerle gençleri ilk tanýþtýran kiþilerinde arkadaþ ve arkadaþ YÝTÝK Gazi Üniversitesi Mesleki Yeterlilik Kursu'ndan 2013 yýlýnda almýþ olduðum SRC-4 Sürücü Belgemi kaybettim. Mustafa oðlu 1979 Vedat Sedat Özölçer HÜKÜMSÜZDÜR Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. 2 HABER "Baðýmlýlýk çözüm deðil, çözümsüzlük üretir" gruplarý olduðunu söyledi. "Baðýmlý hale gelmiþ olan birey artýk özgür deðildir" diyen Varýþlý sözlerine þöyle devam etti: "Baðýmlýnýn kendine güveni yoktur ve kendini kontrol altýnda tutamaz. Ýdeallerini kaybeder en önemlisi de insani prensipleri yok olur. Siz gençlerde böyle durumlara düþmek istemiyorsanýz öncelikle hayýr demeyi bilmelisiniz. Baðýmlý olmak istemiyorsanýz siz gençlere üç tavsiyem var: Bilmediðiniz ve size baþkalarý tarafýndan verilen ilaçlarý kesinlikle kullanmayýn, sigara ve alkolden de uzak durun çünkü özellikle sigarada baðýmlýlýk yapan bütün maddeler bulunmaktadýr." Varýþlý daha sonra baðýmlý olan gençlerin hayat hikayelerinin ve dramlarýnýn yer aldýðý slaytlarý izletti. Konferansta ayrýca madde baðýmlýsý haline gençlerin baþlarýna gelen felaketler ve bu gençlerin baðýmlýlýk yapan maddeyi temin etmek için yapabilecekleri de gözler önüne serildi. Seminerin sonunda sorularý cevaplayan Ahmet Oruç ise öðrencilere "Amacýmýz sizlere nasihat etmek deðil derslerinizdeki baþarýsýzlýklarýnýz bir þekilde telafi edilebilir ama madde baðýmlýlýðýnýn telafisi yoktur. Bu nedenle bizim sloganýmýz haline gelen sözümüzü sizlerle de paylaþmak istiyorum 'madde baðýmlýsý olmayalým, baðýmsýz bir yaþam sürelim'" diyerek tavsiyelerde bulundu. Konferans sonunda ise Ýnönü Anadolu Lisesi Müdür Yardýmcýsý Nuray Ertaþ KOM Þube Müdürü Ahmet Oruç ile polis memurlarý, Tekin Varýþlý ve Yunus Býçkýcý'ya verdikleri bilgilerden dolayý teþekkür etti. Yaþlýlarýn gönüllerini aldýlar Ýmsâk :3:41 Güneþ :5:23 Ýþrak :6:12 Öðle :11:56 Ýkindi :15:28 Akþam :18:09 Yatsý :19:39 Ýstemem hayýrsýz baharý yazý Baðýmýn gülleri solduktan sonra Neyleyim dünyanýn bende varýný Benim nazlý yarým öldükten sonra Kervaným gidiyor tenha ardýndan Dolanýp geliyor baðýn ardýndan Yandým bende tutamadým salýndan Benim nazlý yarým öldükten sonra Mezarýný kazýn tenha yüzüne Atýn topraðý da ördü dizine Toprak dökmeyin de ela gözüne Benim nazlý yarým öldükten sonra Rýza Koçak Yar ölünce evler bana dar geldi Aðlamak sýzlamak bana zor geldi Þu yaþýmda yemek yapmak zor geldi Benim nazlý yarým öldükten sonra Kazýldý mezarý da vardým yanýna Atýn topraðý da örtün üstüne Hasret kalýrým ekmeðine aþýna Benim nazlý yarým öldükten sonra Ýþ görürdü koymazdý da yarýna Dayanamam bende yârin ahu zarýna Eri geçi bende varýrým yanýna Benim nazlý yarým öldükten sonra Rýza Koçak aðlar ahu zar ile Nece yýl yaþadýk nazlý yar ile Esti sam yeli de deðdi eliyle Benim nazlý yarým öldükten sonra 2 AJANDA Ay, 31 Gün, 13. Hafta Ýþlediðiniz günahlarý gizlediðiniz gibi, yaptýðýnýz iyilikleri de gizleyin! Râbia-i Adviyye Rahmetullahi Aleyh Günün Þiiri ÝSTEMEM BAHARI YAZI HAVA DURUMU Müracaat Tel: Sahibinden Acil Satýlýk Daireler Gülabibey Mahallesinde (Gülüm Düðün Salonu Civarýnda) Yapýmý yeni tamamlanmýþ kullanýma hazýr 3+1 Asansörlü Kaliteli Isý Yalýtýma sahip 3. ve 1 katta bulunan Lüks Daireler Uygun fiyatlara satýlýktýr. Müracaat: Tel No: Gazi Caddesinde Ýþyeri Devredilecektir Gazi Caddesi üzerinde bulunan ve halen Faal durumda bulunan iþ yerimiz iþ deðiþikliði nedeni ile devredilecektir. Müracaat: Yýl: 8 Sayý: 2436 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Mehmetçik Anadolu Lisesi öðrencileri Kamile - Hacý Ahmet Akdað Huzur Evini ziyaret ederek yaþlýlarla güzel bir gün geçirdiler. Mehmetçik Anadolu Lisesi Müdür Yardýmcýlarý Ebru Kayahan, Adnan Tekiner, Türk Dili ve Edebiyatý öðretmeni Ümmüðül Avcu ve öðrenciler Gönül Elçisi Projesi kapsamýnda Kamile - Hacý Ahmet Akdað Huzur Evine giderek, Müzik öðretmeni Kemal Ateþ yönetimindeki okul korosu ile huzur evi sakinlerine neþeli dakikalar yaþattýlar. Program sonunda ise yaþlýlar öðrenciler ve öðretmenlere teþekkür ettiler. Ýmtiyaz Sahibi TEK Tek Yýldýz Basýn Yayýn BASIN YAYIN Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ DAÐITIM A.Þ. Yazý Ýþleri Müdürü Haber Yönetmeni Nadir YÜCEL Fatih AKBAÞ Muhabirler Spor Yönetmeni Kubilay Kaan YÜCEL Adnan YALÇIN Yasin Þevket YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Bahadýr Ömer YÜCEL Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 1,814 1,824 EUR 2,32 2,35 STERLiN 2,735 2,775 JPY YENi 0,0191 0,0194 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER DUYGU ECZANESÝ TEL: GAZÝ CAD. NO : 36/E HÝTÝT ECZANESÝ TEL: ULUKAVAK MAH. MAVRAL SOK. NO:107 -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn...110

3 HABER 3 Belediye Benzinliði 19 milyon liraya gitti Neþat Bohça ihaleye alýnmamasýna tepki gösterdi. Daha önce ihalesi yapýlan ama bir türlü alýcýsý çýkmayan Çorum Belediyesi akaryakýt istasyonu nihayet dün gerçekleþtirilen ihalede yeni sahibini buldu. Ýki teklifin verildiði ihalenin açýk artýrma bölümünde Ýþadamý Uður Barlýk ipi göðüsleyen taraf oldu. Çepni Mahallesinde bulunan, "Akaryakýt ve LPG Ýkmal Ýstasyonu" iþaretli, 27/1 Pafta, 1296 ada, 43 nolu parseldeki metrekare arazinin ihalesi saat 14.00'da Belediye Meclisi toplantý salonunda yapýldý. KDV hariç 17 milyon lira muhammen bedelle çýkýlan ihaleye Uður Turizm Otelcilik ile Ekmekçioðullarý firmalarý katýldý. Ýhale Komisyonu Baþkaný Av. Ekrem Demirten'in ihale ile ilgili genel bilgileri vermesinin ardýndan teklif dosyalarý kontrol edildi. Dosyada yer alan evraklarýn kontrolünün ardýndan teklif zarflarý açýldý. Uður Turizm Otelcilik 17 milyon 100 bin lira Ekmekçioðullarý ise 17 milyon 025 bin lira teklif verdi. Ýlk tekliflerden sonra ihalenin açýk artýrma bölümüne geçildi. Bu bölümde Ekmekçioðullarý, ilk olarak 18 milyon lira ve sonrasýnda ise 18 milyon 750 bin lira teklif vererek ihaleden çekildi. Uður Turizm Otelcilik ise açýk artýrmada ilk olarak 18 milyon 100 bin lira daha sonra ise 19 milyon lira teklif verdi. Ekmekçioðllarýnýn ihaleden çekilmesinin ardýndan ihaleyi Uður Turizm Otelcilik kazandý. Ýhaleyi alan firma gayrimenkulün bulunduðu alaný plan bütünlüðünü bozmayacak imar planý deðiþikliði ile turizm, saðlýk gibi amaçlarla kullanýlabilecek. -MAKBUZ YETÝÞMEDÝ, ÝHALEYE ALINMADI- Kapalý teklif açýk artýrma usulü ile yapýlan ihaleye katýlmak için hazýrlýklarýný tamamlayan ve þartname alan Termopet Akaryakýt firmasý yetkilisi Neþat Bohça, þartname alýndýðýna dair makbuzun ihale saatine kadar yetiþtirememesi üzerine komisyon tarafýndan ihaleye alýnmadý. "Bu durum ihalenin iptalini gerektirir" diyerek tepki gösteren Neþat Bohça, "Ben tüm hazýrlýklarýmý yaptým, paramý da yatýrdým, þartnameyi aldým. Makbuz, yetiþmedi diye ihaleye kabul etmemeniz doðru deðil" dedi. -SALONDAN ÇIKMA, GERGÝNLÝÐÝ- Ýhalede teklif zarflarýnýn açýlmasýnýn ardýndan açýk artýrmaya geçileceði sýrada Komisyon Baþkaný Av. Ekrem Demirten, ihaleye katýlan iki firmanýn dýþýnda ki firma temsilcilerinin kanun gereði salon dýþýna çýkmasý gerektiðini söyledi. Termopet Akaryakýt firmasý yetkilisi Neþat Bohça bu duruma da tepki göstererek, "Ben sadece kayda geçmesi için söylüyorum bunu. Bu ihalenin iptal sebebidir. Ben 41 yýllýk hukukçuyum ve böyle bir þey yok" ifadelerini kullandý. Bunun üzerine Av. Ekrem Demirten ihale kanununda ilgili maddeyi bularak salonda bulunanlar ile paylaþtý. Bunun üzerine Neþat Bohça ve beraberindekiler salon dýþýna çýktýlar. Sonrasýnda ise ihale yapýldý. -"ÇORUM'A YATIRIMLARIMIZ DEVAM EDECEK"- Ýhaleyi kazanan Uður Otelcilik yetkilisi Uður Barlýk ihale sonrasýnda basýna yaptýðý açýklamada, Çorum'da yatýrým yapmaya devam edeceklerini dile getirerek, "Arazinin nasýl deðerlendirileceði ile ilgili bazý projelerimiz var. Bunu yakýnda kamuoyu ile paylaþacaðýz" þeklinde konuþtu. Fatih AKBAÞ

4 HABER 4 Mahir ODABAÞI GERÇEK DOSTLARIMIZI ÖÐRENME YOLLARI Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Arkadaþlýk, dostluk çok önemlidir. Gerçek arkadaþlýklar, dostluklar bir ömür boyu unutulmaz. Çünkü 'Ýyi dostluklar, temiz hesaplarla kurulurlar.' (Balzac) Arkadaþý ölmüþ olsa bile; çocuklarýyla, kardeþleriyle irtibat devam eder. Bazen onlarla sohbet ederken, geçmiþe doðru gider ve arkadaþýný hatýrlar gözyaþlarýný tutamaz. Ne mutlu böyle candan arkadaþlara Büyüklerimiz insanlarý tanýmak için; ' Ya yolculuk yapacaksýn, ya komþuluk yapacaksýn, ya afet yaþayacaksýn, ya alýþ veriþ yapacaksýn, ya sýrrýný paylaþacaksýn, ya makamýndan ayrýlýp emekli olacaksýn ' demiþlerdir. Bunun dýþýnda psikolojik yöntemler yoluyla da gerçek arkadaþlarý, dostlarý bir nebze olsun tanýma imkânýna sahip olabiliriz. Þöyle ki; ÝLGÝ: Gerçek bir arkadaþýnýzýn sizin yaþamýnýzla ne kadar ilgilendiði önemlidir. Hayatýnýzda olup biten bir þeyden arkadaþýnýza bahsedin. Sonra sizi arayýp merak edecek mi, bekleyin. Eðer uzun zaman geçip hiç konuyu açmazsa, konuyla ilgi küçük ipucu verin ve daha önce konuþtuðunuzu hatýrlayýp hatýrlamadýðý öðrenin. SADAKAT: Arkadaþýnýza ortak bir arkadaþýnýz hakkýnda bir sýr verin, ancak bu sýrdan diðer arkadaþýnýzý haberdar etmeyi unutmayýn. Gerçek arkadaþlýkta sýr tutmak önemlidir. Bu nedenle arkadaþýnýzýn duyup duymayacaðýna bir bakýn. Hemen ulaþtýrmýþ mý? GU- RUR: Ýyi bir kariyer elde ettiðinizde, iþlerinizde emsallerinize göre daha çok baþarýlý olduðunuzda kim sizi samimi olarak övüyor, tebrik ediyor gözlemleyin. Çünkü gerçek arkadaþlarýnýz sizin baþarýlarýnýzdan gurur duyar, kýskançlýk duymaz, haset etmez. DÜRÜSTLÜK: Gerçek arkadaþ, size duymak istemediklerinizi de söyler. Eðer söyledikleri size faydalý olacaksa, kendisine kýzacaðýnýzý bilse bile akabinde sizin menfaatinize olacaðý için söylemekten çekinmez. Onun için sizin menfaatiniz önemlidir. Aman benden çýkmasýn diye düþünmez. SAYGI: Arkadaþýnýza hayatýnýzda bir þeyin çok iyi yönde olduðunu ama þu anda açýklamayý tercih etmediðinizi söyleyin. Bakalým size baský yapacak mý? Merak ile kaygý arasýnda fark vardýr. Eðer 'illa bileceðim diye uðraþýyorsa' o zaman sizinle deðil, dedikoduyla ilgileniyor demektir. Gerçek bir arkadaþ, sizin isteklerinize saygý duyar ve sizi sýkboðaz etmez, rahat býrakýr. Zaman zaman söz edebilir, çünkü ilgileniyordur, ancak sizin o anda konuþmak istemediðinizi açýkça belirttiðiniz sürece sürekli sorup size baský yapmayacaktýr. Þimdi söylenmesi gerekseydi, söylerdi diye düþünmelidir. Þayet bu 'sýr' olumsuz yönde olsaydý, hemencik öðrenmek için ýsrar etmesi normaldir. Çünkü sizin için endiþelenir. Sizin zarar görmenizden tedirgin olur. Bir þeyler yapabilmenin yollarýný arar. FEDAKÂRLIK: Her arkadaþýn beceremeyeceði bir husus. Sizin mutluluðunuz için kendi mutluluðunu feda eder mi? Münhal bulunan ayný göreve tayin yaptýrmak için sadece iki arkadaþ müracaat ettiniz. Atanma þartlarýnýz eþit veya arkadaþýnýz sizden bir adým önde. Yani öncelikle arkadaþýnýz atanma þansý yüksek.. Netice de ikinizden birisi atanacak. Fakat arkadaþýnýzýn görev yaptýðý yerde bir sýkýntýsý yok. Ýki sene sonra da tayin istese, gelebilecek konumda. Ancak sizin için durum farklý. Ailevi sýkýntýlarýnýz var veya anne babanýz rahatsýz, sizin acil yardýmýnýza ihtiyacý var Sizin baþka türlü tayin yaptýrma imkânýnýz yok. Bu durumda arkadaþýnýz, sizin sýkýntýdan kurtulmanýz için o kadroya atanmaktan feragat edebiliyor mu? Ben bu dostluðu 25 sene önce yaþadým. Bir yere müracaat ettim. Benden sonra ayný yer için baþka bir arkadaþým daha gelince, yetkili amir: 'orayý Mahir Bey istiyor' der. O zaman arkadaþ: 'Efendim ben Mahir Beyin adýna feragat ediyorum. Çünkü o benim çocukluk arkadaþým' der. Aradan zaman geçti ilgili amir beni çaðýrdý. ' Mahir Bey, orayý falan da istiyor, senin de arkadaþýnmýþ ne diyorsun? Dedi. Bende 'efendim aramýzda fark etmez. O benim çocukluk arkadaþým' diye ayný cümleleri bilmeden kullandýðýmý görünce, ben SENÝ DE DENEMEK ÝÇÝN SORMUÞTUM. Þimdi seni alýyorum ama en kýsa zamanda o arkadaþýný da alacaðým. Dostluða önem verip senin adýna feragat etmesi hoþuma gitti' dedi ve çok geçmeden o arkadaþýmýn da tayini yaptý. Akýbet o arkadaþým bugün daha güzel yerlere geldi Baþka bir örnek verecek olursak;' Yanlýþ bir arkadaþ ve bir gölge, ancak güneþ çýktýðýnda sana katýlýr' diye bir özdeyiþ vardýr. Þöyle ki; ortak bir iþ yapýyorsunuz. Ýþler kötüye doðru meylettiðinde, eðer bu durum ikinizi de etkileyecekse pek çok insan kendi çýkarlarýný korumak ister. Böyle bir durumda, ikinizi de bu durumdan kurtaracak bir plan mý düþünüyor, yoksa kendini kurtarýp sade kendi çýkarlarýný mý korumak istiyor? Bu altý maddeden dört veya beþ tanesini geçerse, muhtemelen güvenebileceðiniz arkadaþýný var demektir. Þayet üç maddenin altýnda ise, gözden geçirmekte fayda vardýr. Özetin özeti : 'Kötü kimselerle arkadaþlýk etme, sonra haberin olmadan senin huyun, onlarýn huyundan çalar ve sende kötü oluverirsin!' (Eflatun) Çocukluk yýllarýndan beri ezberimde olan ve çok hoþuma giden þu anlamlý mýsralarý sizlerle paylaþýrken, tüm gerçek dostlara selam olsun dileklerimle. * '' Dolaþtým dünyayý giymedim baþýma taç, Ne zengini tok gördüm, ne de fakiri aç, Ya rab..! Öyle bir fevzi kanaat ver ki, Na merde deðil, merde de eyleme muhtaç, Þu çeþmenin haline bak, su içecek tasý yok, Kýrma insan kalbini, yapacak ustasý yok! ' "Gýda sektörünü yeniden örgütleyeceðiz" Sefer Kahraman mazbatasýný aldý Geçtiðimiz hafta sonu yapýlan genel kurulda yeniden Þeker Ýþ Sendikasý Çorum Ýl Baþkanlýðýna seçilen Sefer Kahraman mazbatasýný aldý. Merkez Ýlçe Seçim Kuruluna yönetim kurulu üyeleri ve fabrika çalýþanlarý ile gelen Kahraman mazbatasýný Merkez Ýlçe Seçim Kurulu Baþkaný Selahattin Yalçýn'dan aldý. Mazbata törenine Sendika Ýdari Sekreteri Arif Þener, Mali Sekreter Mustafa Karaman ve sendika yöneticileri de katýldý. Kubilay Kaan YÜCEL Þeker Ýþ Sendikasý Ýl Baþkaný Sefer Kahraman genel kuruluna gelen herkese teþekkür etti.yönetim kurulu ile birlikte Merkez Ýlçe Seçim Kurulundan mazbatasýný alan Sefer Kahraman, daha sonra sendika binasýnda basýn açýklamasý yaptý. 7.Olaðan Genel Kurulda emeði geçen herkese teþekkür ederek sözlerine baþlayan Kahraman, "Kongremizi bayram havasýnda geçirdiðimiz için gurur ve onur duyuyorum. Fabrika çalýþanlarýndan usta baþlarýna köylerde pancar iþiyle uðraþan çiftçilere kadar herkese teþekkür ediyorum. Ayrýca Çorum Þeker Fabrikasý'ný özelleþtirme kararý iptal edilmesinden dolayý Hükümetimize de teþekkür ediyorum. Çalýþan arkadaþlarýmýzýn halleriyle hallenmeye devam edeceðiz. Bugüne kadar olduðu gibi bundan sonrada iþimizi en iyi þekilde yapacaðýz. Ülkemizde gýda sektöründe çalýþýp da sendikalara baðlý olmayan arkadaþlarýmýzý ulaþarak sýfýrdan baþlayarak örgütleyeceðiz. Bizler bu ülkenin geleceði noktasýnda bize düþen ne varsa yerine getireceðiz. Çalýþmalarýmýzý hep içe içe gerçekleþtireceðiz. Ayrýca Çorum'un basýn kuruluþlarý da yapmýþ olduðumuz çalýþmalarýmýzda elimiz kulaðýmýz sesimiz oldu onlarla hep içe içe olduk onlara da teþekkür ediyorum" dedi. Kubilay Kaan YÜCEL "Engelsiz Kütüphane" yarýþmasýnda Çorumlu öðrenciye Baþarý Ödülü Sinop 11. Ulusal "Engelsiz Kütüphane" konulu karikatür yarýþmasý sonuçlandý.ýsmail Kakaç Ortaokulu Tebeþir Karikatür grubu 6. sýnýf öðrencisi Semra Aðar "Engelsiz Kütüphane" yarýþmasýndan Baþarý Ödülü kazandý. Sinop Dr. Rýza Nur Ýl Halk Kütüphanesi'nin üç kategoride (ortaokul, lise, yetiþkinler) düzenlediði yarýþmanýn sonuçlarýna göre ortaokul kategorisinden Ýsmail Kakaç Ortaokulu 6.sýnýf öðrencisi Semra Aðar'ýn karikatürü Baþarý Ödülüne deðer görüldü. Seçici Kurul'un toplam üç kategoride deðerlendirme yaptýðý yarýþmaya toplam 690 karikatür katýldý. Yarýþma ödül töreni 49. Kütüphane Haftasý etkinlikleri kapsamýnda 27 Mart, Çarþamba günü gerçekleþtirildi.

5 HABER 5 TÜRKÝYENÝN GÜNCEL MESELELERÝ KONFERANS "MÜSÝAD'ýn Çorum'a þube açmasýnýn olumlu yansýmalarý olacaktýr" Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝAD) Çorum Temsilciliði Kurucu Yönetim Kurulu Üyeleri Vali Sabri Baþköy'ü makamýnda ziyaret ettiler. Ziyarete MÜSÝAD Çorum Temsilciliði Kurucu Yönetim Kurulu Üyeleri; Rumi Bekiroðlu, Fatih Yaðlý, Salih Fýndýk, Hayri Þamlý, Engin Býyýkoðlu, Þükrü Türkoðlu, Adnan Týðlý, Mahmut Özdemir, Lemzi Çöplüoðlu ve Ýsmet Çýtak katýldý. Ziyarette Rumi Bekiroðlu, þubeleþme aþamalarý ve yapýlan çalýþmalar hakkýnda Vali Baþköy'e bilgi verdi. Her zaman yatýrýmcý ve iþadamlarýnýn yanýnda olduðu ifade eden Vali Baþköy, "Ýþ adamlarý ve yatýrýmcýlarýmýzýn, karþýlaþtýklarý sorunlarýnýn giderilmesinde, onlarýn dünya ticaretini tanýmasýnda, ulusal ve uluslararasý þirketlerle iþ baðlantýlarýnýn kurulmasýnda MÜSÝAD gibi Sivil Toplum Kuruluþlarý'nýn önemli katkýlarý olmaktadýr. Dolaysýyla MÜSÝAD Þube Müdürlüðü'nün ilimize açýlacak olmasýnýn, sanayicimize, iþadamlarýmýza ve ilimiz ekonomisine olumlu yansýmalarýnýn olacaðýna inanýyorum" dedi. Ziyaretten dolayý MÜSÝAD heyetine teþekkür eden Vali Baþköy, MÜSÝAD Çorum Þubesinin kuruluþ çalýþmalarýnda yönetime baþarýlar diledi. Prof. Dr. Abdurrahim KARSLI TARÝH : 30 MART 2013 CUMARTESÝ SAAT:14:00 YER: AFRA KÜLTÜR MERKEZÝ SAAT KULESÝ CÝVARI / ÇORUM "Saðlýklý nesiller saðlýklý yuvalarda yetiþir" Veterinerlerden Rektör Alkan'a ziyaret Ýl Müftülüðü Aile Ýrþat ve Rehberlik Bürosu tarafýndan bayanlara yönelik organize edilen seminerler devam ediyor yýlý seminerler dizisinin ikincisi önceki gün Necip Fazýl Kýsakürek Kültür Merkezinde yapýldý. Seminere konuþmacý olarak ise Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Psikologlarýndan Yeliz Akkaya katýldý. "Aile Ýçi Ýletiþim" konulu seminerde konuþan Akkaya mutlu ve saðlýklý bir ailenin oluþmasý ve sürdürülebilmesi için gereken þeylerin baþýnda etkili bir iletiþimin geldiðini vurguladý. Akkaya, öncelikle iyi bir çift olmanýn yolunun etkili dinleme, iyi bir iletiþim, kendisini karþýsýndakinin yerine koyma yani empati yapma ve birbirlerinin fýtratlarýný dikkate alarak anlamaya çalýþmaktan geçtiðini kaydetti. Saðlýklý nesillerin saðlýklý yuvalarda yetiþtiðine dikkat çeken Akkaya, her hal ve tavrýn çocuklar tarafýndan öðrenilip örneklendiðinin altýný çizdi. Ýyi örnek olmanýn en iyi eðitim biçimi olduðunu dile getiren Akkaya, çocuk yetiþtirilmesi ile ilgili olarak da çocuklarla doðrusal ve etkili iletiþim içinde olunmasý gerektiðini söyledi. Akkaya, sözlerini çocuklarýn duygularýna hitap ederek iyi bir eðitimin kapýlarýnýn açýlacaðýndan ve bunun yollarýndan bahsederek tamamladý. Hitit Üniversitesi "Mezunlar Ofisi Koordinatörlüðü" kurdu Hitit Üniversitesi bünyesinde "Mezunlar Ofisi Koordinatörlüðü" kuruldu. Koordinatörlüðe ise Fen-Edebiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali Salur atandý. Hitit Üniversitesinden konu hakkýnda yapýlan açýklamada, Hitit Üniversitesi'nden mezun olan öðrencilerin üniversiteye olan mensubiyet duygusunu artýrmak ve üniversite ile baðlarýný kuvvetlendirmek, mezunlar arasýndaki koordinasyonu saðlamak ve devam ettirmek, mezunlarý iþ dünyasý ile ortak bir platformda buluþturmak, iþ imkanlarýný, personel taleplerini, etkinlikleri, projeleri ve projeksiyonlarý bildirmek, mezunlar ile ilgili diðer kuruluþlarla iþbirliði koordinasyonunu saðlamak amacý ile "Mezunlar Ofisi Koordinatörlüðü" kurulduðu ifade edilerek, "Üniversitemiz ile öðrencilerimiz ve mezunlarýmýz arasýnda büyük bir sinerji oluþmasýný saðlayarak mezunlarýmýzýn gerek kendi aralarýnda, gerekse Üniversitemiz arasýnda önemli köprülerin kurulmasýný saðlamak ve aidiyet duygusunu yaþatmak amacý ile Üniversitemiz bünyesinde kurulan "Mezunlar Ofisi Koordinatörlüðü"ne, Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali Salur atanmýþtýr" denildi. Arasta da yangýn Çakýr Camii yanýnda bulunan iki katlý binada çýkan yangýn arasta esnafýna korku dolu saatler yaþattý. Yangýn dün saat sýralarýnda Çepni Mahallesi Karakeçili 1. Sokak No 20'de bulunan iki katlý binanýn kullanýlmayan son katýnda çýktý. Daireden dumanlar yükseldiðini gören esnaflar hemen itfaiyeye haber verdiler. Olay yerine kýsa sürede gelen itfaiye ekipleri yangýna müdahale ederken doðalgaz ve YEDAÞ ekipleri ise önlem aldýlar. Yangýnýn itfaiye tarafýndan kýsa sürede söndürülmesinin ardýndan bölge esnafý rahat bir nefes aldý. Yangýnýn çýkýþ sebebi ise araþtýrýlýyor. Yasin YÜCEL Veteriner Hekimler Odasý Yönetim Kurulu üyeleri, Hacý Özgün, Arif Akar, Necati Yüce ve Serdar Doðan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý makamýnda ziyaret ettiler. Rektör Prof. Dr. Alkan, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, üniversite kampüslerine ve üniversite bünyesindeki yükseköðretim kurumlarý hakkýnda bilgi verdi. Üniversitenin geçmiþteki eksikliklerini ortadan kaldýrmak için özverili bir çalýþma gayretinde olduklarýný belirten Rektör Alkan, üniversitenin, tüm sektörlerin sorunlarýnýn çözümü konusunda gerekli gayreti ve hassasiyeti göstereceðini kaydetti. Veteriner Hekimler Odasý Yönetim Kurulu Üyeleri de, üniversitede yapýlan çalýþmalardan dolayý Rektör Alkan'a teþekkür ederek, Veteriner Hekimler Odasýnca yapýlan çalýþmalara ve günümüz hayvancýlýk sektörüne iliþkin genel deðerlendirmede bulundular. Avrupa'daki hayvancýlýðýn geliþimine iliþkin veri toplayarak bunlarýn deðerlendirilmesi ve günümüz mevcut sorunlarýný bu örnek çalýþmalarla çözmeye çalýþtýklarýný açýklayan Veteriner Hekimler Odasý Yönetim Kurulu Üyeleri, böylece hayvancýlýk sektörünün daha da güçleneceðini ve büyüyeceðini dile getirdiler.

6 HABER TEK 6 TKDK'dan 10 milyon liralýk destek talebi Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK) Ýl Koordinatörlüðü tarafýndan açýklanan 9. Baþvuru Çaðrý döneminde çeþitli sektörlerden toplam 66 proje baþvurusu yapýldýðý belirtildi. Bu projelerin toplam yatýrým tutarýnýn 18 milyon lira toplam destek talebinin ise 10 milyon lira olduðu açýklandý. Baþvuruda bulunulan 57 adet projenin, "Çiftlik Faaliyetlerinin Çeþitlendirilmesi ve Geliþtirilmesi", 7 adet projenin "Et Üreten Ýþletmelere Yatýrým", 2 projenin "Süt Üreten Ýþletmelere Yatýrým" alt tedbirleri kapsamýnda olduðu ve bunlardan 7 tanesinin þirket olduðu kaydedildi. TKDK Ýl Koordinatörü Emin Serdar Kurþun konu hakkýnda verdiði bilgide "Kurum Merkezimizce her Ýl Koordinatörlüðü için bir destekleme ödemesi hedefi belirlenmiþtir. Ýl Koordinatörlüðümüzün 2013 yýlý destekleme ödeme hedefi 4 milyon 500 bin Avro olarak belirlenmiþtir" dedi. Kurþun, AB kaynaklý fonlarýn kayýpsýz olarak kullanýlabilmesi amacýyla belirlenen hedef kapsamýnda þu ana kadar yaklaþýk 2 milyon TL destekleme ödemesi yapýldýðýný dile getirerek, "2, 3 ve 8. Baþvuru Çaðrý Dönemlerinde teslim alýnarak incelenmesine ve yatýrým faaliyetlerine devam edilen 12 projenin yaklaþýk 13 milyon lira olan destek talebinin de 2013 yýlý içerisinde ödenmesi öngörülmektedir. Bütün bu ödemelerin yanýnda 9. Baþvuru Çaðrý Döneminde alýnan 66 projede talep edilen destek tutarý olan yaklaþýk 10 milyon TL'nin de 2013 yýlý içerisinde ödemesinin yapýlmasý öngörülmektedir. Yapýlan ve yapýlmasý planlanan tüm ödemeler dahil edildiðinde 2013 sonuna kadar yaklaþýk 25 milyon TL destekleme ödemesinin yapýlmasý planlanmaktadýr. Destek tutarýmýz yaklaþýk 11 milyon Avro olmaktadýr. Bu da Kurum merkezimizin Ýl Koordinatörlüðümüz için belirlemiþ olduðu rakamýn yaklaþýk iki katýna ulaþacaðýmýz anlamýna gelmektedir" ifadelerini kullandý. Yurtkur'da kan baðýþý kampanyasýna ilgi yüksek oldu Türk Eðitim Sen yüksek lisans için ön baþvurularý almaya baþladý Türk Eðitim Sen Çorum Þubesi Basýn ve Dýþ Ýliþkiler Sekreteri Selim Aydýn geçen yýl baþlattýklarý yüksek lisans programýnýn bu yýl ki bölümü için ön kayýt iþlemlerinin baþladýðýný açýkladý. Türkiye Kamu-Sen Genel Merkezi ile ve Okan Üniversitesi arasýnda yapýlan protokol ile ilimizde 3 Mart 2012 tarihinde baþlayan yüksek lisans eðitim programlarýnýn son dersine devam ettiðini belirten Aydýn, "Ülkemizin sendikal hayatýnda her zaman ilklere imza atan, öncü ve örnek sendikasý Türk Eðitim-Sen olarak ilimize böylesine güzel bir hizmeti getirmiþ olmanýn ve sona yaklaþmanýn haklý gururunu yaþýyoruz.yüksek Lisans eðitimine Tezsiz olarak baþlamýþken, Okan Üniversitesi ile yapýlan görüþmeler neticesinde programa tezli olarak devam etmek isteyen arkadaþlarýmýz için bu hak verildi.programlarýmýza devam eden arkadaþlar son derslerine girmeye baþladý. Yüksek Lisans programýmýza olan teveccüh bizlerin bir kez daha doðru bir iþ yaptýðýný göstermiþ oldu. Sendikamýza ulaþan yoðun talepler doðrultusunda ilimizde yine bir yüksek lisans programý baþlatmayý düþünüyoruz. Bu noktada yüksek lisan eðitimi yapmayý düþünen kamu çalýþanlarý sendikamýz þubesi ile irtibata geçerek, ön kayýt formunu doldurabilirler.baþlatmayý düþündüðümüz yüksek lisans programlarý 2 bölümden oluþmaktadýr.birincisi "Ýþletme Yüksek Lisansý" Ýkincisi ise "Eðitim Yönetimi ve Denetimi" Yüksek Lisans Programý. Programlarýmýz ( Tezli/ Tezsiz) olarak devam edecektir.ön Kayýt Ýþlemleri ile yeterli sayýya ulaþýldýðýnda Yüksek Lisans Eðitimlerinin baþlamasý için gerekli çalýþmalar baþlatýlacak ve kamu çalýþanlarýnýn hayatlarýna bir katkýda daha bulunmuþ olacaðýz. Bizler Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eðitim-Sen olarak icraatlarýmýzla göz doldurmaya, sevenlerimizi gururlandýrmaya devam edeceðiz.çünkü biz ilkeli,kararlý ve mücadeleci sendikacýlýðýn tek adresiyiz.çünkü biz büyük bir sevdanýn adýyýz.bundan dolayý hedeflerimizi hep yüksek tuttuk. Üyelerimizden ve diðer meslek kuruluþlarýndan yüksek lisans yapmayý düþünenler Türkiye Kamu-Sen Çorum Þube ile irtibata geçebilirler" dedi. Vali Baþköy'den Tokat'ta ziyaretler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) Yönetim Kurulu toplantýsý için Tokat'a giden Vali Sabri Baþköy, toplantý öncesinde bir dizi çalýþma ziyaretlerinde bulundu. Ýlk olarak Tokat Jandarma Bölge Komutaný Tuðgeneral Ali Özkara'yý makamýnda ziyaret eden Vali Baþköy, yaklaþýk bir saatlik görüþmenin ardýndan Tokat Ýdare Mahkemesi Baþkaný Mehmet Karakuþ'u ad makamýnda ziyaret etti. Ziyarette, Tokat Jandarma Bölge Komutanlýðý Þeref Defterini imzalayan ve Tuðgeneral Ali Özkara'dan bilgi alan Vali Sabri Baþköy, teþekkür ederek, ülkenin her köþesinde büyük bir özveri ile görev yapan jandarma personelini kutladý ve baþarýlý çalýþmalarýnýn devamýný diledi. "Kemal Tahir" paneli yapýlacak Hitit Üniversitesi ve Çorum Belediyesi iþbirliði ile 3 Nisan 2013 Çarþamba günü, saat 14.00'da, "Osmanlý'dan Cumhuriyet'e Açýlan Pencere: Kemal Tahir" isimli panel gerçekleþtirilecek. Öðretim üyesi Doç. Dr. Meral Demiryürek'in moderatörlüðünde, Turgut Özal Konferans Salonu'nda gerçekleþtirilecek panele, Prof. Dr. Kurtuluþ Kayalý, Prof. Dr. Ertan Eðribel, Doç. Dr. Ufuk Özcan ve Doç. Dr. Sezai Coþkun konuþmacý olarak katýlacak. Gençlerden hastalara karanfil Mahmut Atalay Gençlik Merkezi üyesi gençler "Gençlerin Ýyilik Aðacý" projesi kapsamýnda Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde tedavi gören hastalarý ziyaret ettiler. Gençler, hastalara karanfil verip geçmiþ olsun dileklerini ilettiler. Kýzýlay Çorum Kan Baðýþ Merkezi Yüksek Öðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Hitit Öðrenci Yurdunda kan baðýþý kampanyasý düzenledi. Yurt yemekhanesinde Kýzýlay tarafýndan özel alanda gerçekleþtirilen kampanyaya öðrenciler ile personelin ilgisi yüksek oldu. Yüksek Öðrenim Kredi ve Hitit Yurt Müdürü Erol Kavuncu, kan baðýþý kampanyasý hakkýnda verdiði bilgide, "5 saatlik kampanya süresi içerisinde yoðun bir katýlýmla öðrencilerimiz 91 ünite kan baðýþýnda bulunarak son derece örnek bir davranýþ sergilediler. Bu kutlu çaðrýya kulak verip kan vererek, adeta canlarýndan can baðýþlayan sevgili öðrenci ve personelimize teþekkür ediyor, tebrik ve takdirlerimizi iletiyoruz" dedi. Memur Sen'den KESK'e tepki! Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi Memur-Sen tarafýndan tüm Türkiye'de baþlatýlan kamuda serbest kýyafet uygulamasýyla ilgili KESK tarafýndan yapýlan açýklamaya Memur Sen Konfederasyonu tarafýndan verilen cevabý basýnla paylaþtý. Kaldýrým taþý sökmeyi, cam-çerçeve indirmeyi, illegal örgütlerin hazýr kýta üyeliðini sendikal mücadele olarak gösterme çabalarýný hükümsüz kýlan özgürleþme kararlýlýðýna sessiz kalmayacaklarýný ve çamur atmaya yelteneceklerini bildiklerini ifade eden Ahmet Saatçi, "Ancak, gerçek yüzlerini, gizli ajandalarýný pervasýzca sergilediklerinin bile farkýna varamayacak kadar aymaz bir üslup tercih etmelerini beklemiyorduk. Türkiye'nin sendikal tarihinin kendileriyle baþladýðý masalý üzerine bina ettikleri anlayýþlarýný düzeltme ihtimalinin imkansýzlýðýný da deklare ettikleri açýklama; sendikacýlýða, kamu görevlilerine, kadýna, nihayetinde dindar insanlara ve dine nasýl baktýklarýna dair itiraf belgesi hükmünü taþýyor yýlýnda genel baþkanlarý olan zat "14 asýr önce köhnemiþ ve karanlýk fikirleri tekrar ortaya atýp da çocuklara bu fikirleri aþýlamanýn ne gereði var" sözleriyle dinimize ve Kuran-ý Kerime fütursuz hakaretini dillendirmiþti. Bugün gelinen noktada, on yýl önceki noktada durduklarýný, dillerindeki ve zihinlerindeki zehri kusmak için her an fýrsat kolladýklarýný bir kez daha görüyoruz. Ýdeolojik hezeyanlarý üzerinden "günün þartlarýna uygun sendikacýlýkla" itham ederken, aslýnda Memur- Sen'in günün þartlarýný kabul etmeyen/deðiþtiren sendikal vizyonundan rahatsýzlýklarýný ortaya koyuyorlar. Kendilerini de aðýr bir makyajla "emekten, barýþtan ve demokrasiden yana toplumsal güç olarak" tanýmlamýþlar. Emekçilerin ekmek teknelerini tarumar etmek ne zamandan beri emekten yana tavýr koymak sayýlýyor. Barýþtan yana olmak iddialarý, bu ülkenin toplumsal barýþýna dinamit koyan, üniversite gençliðini canlý bombalara dönüþtüren örgütlerle dirsek temaslarý, Genel Baþkanlarý baþta olmak üzere birçok yöneticisinin bu ülkede kan pazarý kurmayý hedefleyen illegal örgüte/örgütlere üyelikten yargýlanmasý gerçeði karþýsýnda býrakýn zihinleri kulaklarý dahi rahatsýz eden yalan deðirmeninin taþ gýcýrtýsýndan baþka bir anlam ifade etmiyor. Kendilerinin bile inanmakta oldukça zorlanacaklarý demokrasi yanlýsý olmasý iddiasý, en az kaplumbaðanýn tavþandan hýzlý koþma iddiasý kadar mizah malzemesi olmaya uygundur. KESK, açýklamasýyla Kemalist ideolojinin milletimizi ve deðerlerini hiçe sayan fetvalarýnýn yeni çýðýrtkaný, vesayetin yeni(k) borazancýsý olduðunu ilan etmiþtir. Vesayet adýna üstlendikleri bu görev kendilerinin bileceði bir iþ, aslýnda borazandan ses çýkartmaya yetecek nefesleri kalmadýðýný anlamalarý için onlar için iyi bir fýrsat" dedi.

7 HABER 7 Hamamlýçay Köy Hamam ve Yüzme Havuzlarý Tuðla ve Kiremit sektörü Ankara'da buluþtu Tuðla ve Kiremit Sanayicileri Derneði tarafýndan düzenlenen 15. Tuðla ve Kiremit Zirvesi Ankara'da gerçekleþti. Zirveye, Çevre ve Þehircilik Bakaný Erdoðan Bayraktar, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ve çok sayýda sanayici katýldý. Tuðla ve Kiremit Sanayicileri Derneði (TUKDER) Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Fuat Ekmekçioðlu yaptýðý açýlýþ konuþmasýnda, Türkiye'de 350 tuðla-kiremit fabrikasýnýn faaliyette olduðunu belirtti. Bu fabrikalarda toplamda 35 bin çalýþanýn olduðunu bildiren Ekmekçioðlu, yan sanayi ve tedarikçilerle birlikte bu sayýnýn 100 bine çýktýðýný vurguladý. 15. Tuðla-Kiremit Zirvesi'ne katýlan Çevre ve Þehircilik Bakaný Erdoðan Bayraktar, ise "10 yýlda 500 binden fazla devlet eliyle konut yapýldý. Þehirlere planlý, küçük ölçekli düzen getirildi. Bir anlamda þehircilik ve konut konusunda rehberlik yaptýk, örnek olduk. Þehir ve þehircilikte motivasyon arttý. Bundan sonra kentsel dönüþümde harçlar alýnmayacak. Planlamada, taþýnmada, kira yardýmýnda yardýmcý oluyoruz. Kentsel dönüþümde gönüllüðü teþvik ediyor, rýzayý önemsiyoruz" dedi. 15. Tuðla-Kiremit Zirvesinde Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Tuðla ve Kiremit Sanayicileri Derneði Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Fuat Ekmekçioðlu ve Çorum TSO Baþkaný - TUKDER Yönetim Kurulu Üyesi Çetin Baþaranhýncal ile Çorum ekonomisi açýsýndan önemli olan Tuðla ve Kiremit Sanayicilerinin çalýþmalarýyla ilgili sohbet ettiler. Aile Eðitim Merkezi'nde kadýn kanserleri anlatýldý -Bay ve Bayanlara ayrý kapalý (sýcak) yüzme havuzlarý -Aile kabinleri -Piknik alanlarý Ailece gelebileceðiniz güzel bir ortam Yeni Sezonda Sizlere Deðerli Müþterilerimize Hizmet Vermeye Baþladýk Tel: Adres: Çatak Yolu Üzeri 12. KM ÇORUM YHKB illeri Güney Kore'de tanýtýlacak Yeþilýrmak Havzasý Kalkýnma Birliði mart ayý Encümen toplantýsý, Tokat Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Yatýrým Destek Ofisi Toplantý Salonunda yapýldý. Toplantýda, Amasya Valisi Birlik Baþkaný A. Celil Öz, OKA'nýn 2011 yýlý Ýnsan Kaynaklarýnýn Geliþtirilmesi Mali Destek Programý kapsamýnda Yeþilýrmak Havzasý Kalkýnma Birliði tarafýndan 12 aylýk süre ile yürütülen ve sözleþme gereði 20 Mart 2013 tarihinde sona eren "Yeþilýrmak Havzasýnda Kýrsal Nüfusun Odundýþý Orman Ürünleri Farkýndalýðý (KORUP)" projesi kapsamýnda yapýlan çalýþmalar ve hazýrlanan "Yeþilýrmak Havzasýnda Odundýþý Orman Ürünleri" kitabý hakkýnda bilgi verdi. Yeþilýrmak Havzasý Turizm Destinasyonu'nun tanýtýmý amacýyla Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerini temsilen Mart 2013 tarihleri arasýnda Almanya Berlin'de düzenlenen ve Dünya'dan 180 ülkenin katýlýmý ile gerçekleþen ITB Berlin Turizm Fuarý'nda yapýlan tanýtým çalýþmalarý hakkýnda Encümen üyelerine bilgilerin verildiði toplantýda, Yeþilýrmak Havzasý Turizm Destinasyonu'nun tanýtýmý amacýyla 30 Mayýs - 02 Haziran 2013 de Güney Kore Seul'de düzenlenecek olan Güney Kore Dünya Seyahat Fuarý'na (Korea World Travel Fair) hazýrlýk çalýþmalarý hakkýnda deðerlendirme de yapýldý. Çorum Belediyesi Aile Eðitim Merkezi'nde çarþamba seminerleri devam ediyor. Seminerlerin bu hafta ki bölümünde Kadýn Kanserleri konusu ele alýndý. Çorum Belediyesi Aile Eðitim Merkezi'ndeki seminer Hitit Üniversitesi Araþtýrma ve Eðitim Hastanesi Kanser Erken Teþhis Merkezi (METEM) doktorlarýndan Memnune Yalçýn, Týbbi Teknolog Fadime Yýlmaztürk ve hemþire Nigar Sirek tarafýndan verildi. Dr. Memnune Yalçýn, Dünya Saðlýk Örgütü verilerine göre her yýl 12 milyon kiþiye yeni kanser tanýsý konduðunu ve yýlda 7.6 milyon kiþinin kansere baðlý nedenlerden dolayý hayatýný kaybettiðini söyledi. Tüm hastalýklarda olduðu gibi kanserde de erken teþhisin çok önemli olduðunun altýný çizen Dr. Memnune Yalçýn, "Beklenmedik kilo kaybý ve iþtahsýzlýk, Aþýrý yorgunluk, bitkinlik, keyifsizlik, aðrýsýz olduðu halde büyüyen bezler, sürekli aðrý, anormal kanama veya akýntý, sürekli karýn aðrýsý, ele gelen kitle, geçmeyen ses kýsýklýðý ve öksürükle kan gelmesi kanserin belirtilerinden bazýlarýdýr. Bu tür durumlarla karþýlaþtýðýnýzda hemen doktorunuza baþvurun" dedi. Emeklilerden Emniyet Müdürü Doðan'a taziye Emekliler Derneði Çorum Þubesi Yönetim Kurulu, Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan'a baþsaðlýðý ziyaretinde bulundu. Emekliler Derneði Þube Baþkaný Hýdýr Kýnýklý, geçtiðimiz günlerde annesi Eþe Doðan'ý kaybeden Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan'a baþsaðlýðý dileklerini ileterek Allah'tan rahmet diledi. Yasin YÜCEL Bolu Belediyesi temizlikte Çorum'u örnek olacak Çorum Belediyesi'nin temizlik çalýþmalarý Türkiye'ye örnek olmaya devam ediyor. Bolu Belediyesi'nden bir ekip Çorum'un temizlik çalýþmalarýný yerinde incelemek amacýyla kente geldi.bolu Belediyesi Temizlik Ýþleri Müdürü Muzaffer Yýldýrým baþkanlýðýnda Çorum'a gelen heyet yer altý konteynýr sistemini yakýndan inceledi. Temizlik Ýþleri Amiri Seydi Merdoðlu ve diðer temizlik iþleri personelinin de eþlik ettiði inceleme gezisinde yer altý sisteminin çalýþma þekli uygulamalý olarak Bolu'dan gelen heyete anlatýldý. Daha sonra Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan'ý makamýnda ziyaret eden Bolu Belediyesi Temizlik Ýþleri Müdürü Muzaffer Yýldýrým, Çorum'un çok hýzlý geliþmesine raðmen temizlikten taviz verilmediðini gördüklerini söyledi. Çorum'da uygulanan yer altý konteynýr sistemini Bolu'da da uygulamak istediklerini ifade eden Yýldýrým, Çorum'un bu konuda belirli bir aþama kaydettiðini, kendilerinin de Çorum'u örnek alacaklarýný sözlerine ekledi.

8 Kuyruklu Yalan Birgün, Nasrettin Hoca, camide bir vaaz veriyordu. Cemaatten bir kýsmýnýn esnediðini ve bir kýsmýnýn uyukladýðýný farketti. Bunun üzerine þöyle konuþmaya baþladý: -Bir sabah, Akþehir`den dýþarý çýkmýþtým. Çayýn kenarýnda dört ayaklý ördekler su içiyorlardý... Kelime Avý Dört ayaklý ördek sözünü iþiten cemaat, gözlerini açarak Nasrettin Hoca`yý dikkatle dinlemeye baþladý. Bunun üzerine Nasrettin Hoca: -Yahu!... Siz nasýl adamlarsýnýz. Deminden beri size vaaz ediyorum, uyukluyorsunuz da, kuyruklu bir yalan uydurunca hepinizin gözleri açýldý... Günün Sudoku Bulmacasý YAÞAM Elektronik sigaraya tamamen yasak geliyor ILYAS KOÇ ANKARA Saðlýk Bakanlýðý, sigarayý býrakmak isteyenler arasýnda gittikçe yaygýnlaþan elektronik sigarayla ilgili önemli düzenlemeler yapýyor. Bakanlýk yetkililerinden edinilen bilgilere göre söz konusu ürünün ithalatý ve satýþý eczaneler dâhil her yerde yasaklanacak. Ürünün reklamlarý durdurulacak. Yasa dýþý yollardan ürünü ithal eden ve satanlara yönelik cezalar artýrýlacak. Böylelikle elektronik sigara için ruhsat baþvurusu yapýlamayacak. Daha önce 2008 yýlýnda yapýlan düzenleme ile zorlaþtýrýlan ruhsatlandýrma süreci ise tamamen kaldýrýlacak.sigarayý býrakmak için kullanýlan elektronik sigaranýn ruhsatsýz satýlmasý yasaklanmýþtý. Bu yasaða uyulmamasý üzerine ürünün, ithalat ve satýþý tamamen yasaklanýyor. Saðlýk Bakanlýðý, reklamlarýný da durdurduðu aletin, sigara özelliði taþýdýðýný söylüyor.saðlýk Bakanlýðý, sigarayý býrakmak isteyenler arasýnda gittikçe yaygýnlaþan elektronik sigaranýn tamamen yasaklanmasýna iliþkin önemli düzenlemeler yapýyor. Bakanlýk yetkililerinden edinilen bilgilere göre söz konusu ürünün ithalatý ve satýþý eczaneler dâhil her yerde yasaklanacak. Daha önce 2008 yýlýnda yapýlan düzenleme ile zorlaþtýrýlan ruhsatlandýrma süreci ise tamamen kaldýrýlacak. Böylelikle elektronik sigara için ruhsat baþvurusu yapýlamayacak.saðlýk Bakanlýðý 2008 yýlýnda yaptýðý düzenleme ile elektronik sigaranýn ruhsatlandýrma sürecini zorlaþtýrmýþtý. Buna göre ürün, içermiþ olduðu nikotin maddesi nedeniyle nikotin kartuþlarý týbbi ürün olarak, aktif maddeyi vücuda verme aracý olan cihazlar ise týbbi cihaz olarak tanýmlandý. Böylelikle iki ayrý birimden ruhsat alýnmasý zorunluluðu getirildi. Son adýmda ise Türkiye Halk Saðlýðý Kurumu ndan onay alýnmasý þart koþuldu. Bakanlýðýn yaptýðý bu düzenlemeden sonra beþ yýl içinde hiçbir firma legal olarak ruhsat baþvurusunda bulunmadý. Ancak elektronik sigaranýn baþta eczaneler olmak üzere birçok yerde satýþýnýn kolayca yapýlýyor olmasý ve ürüne raðbetin gittikçe artmasý bakanlýðý harekete geçirdi. Bakanlýk, ruhsatlandýrma dâhil ürünün ithalat ve satýþýný tamamen yasaklayacak. Ürünün reklamlarý durdurulacak. Yasa dýþý yollardan ürünü ithal eden ve satýþýný yapanlara yönelik cezalar artýrýlacak. Konuyla ilgili olarak Tütün ve Alkol Düzenleme Kurulu ndan (TAPDK) görüþ isteyen bakanlýk, elektronik sigaranýn içimsel ve þekilsel olarak sigaranýn özelliklerini taþýyan bir ürün olduðu cevabýný aldý. TAPDK, ayrýca elektronik sigaralarýn kartuþlarýnda tütün alkaloiti bulunmasý nedeniyle söz konusu ürünlerin tütün ve tütün mamulleri kapsamýnda deðerlendirilmesi gerektiði, bu nedenle bu ürünlerin reklamlarýnýn ilgili mevzuat hükümlerince yapýlamayacaðý yönünde görüþ bildirdi. Birçok ülkede týbbi cihaz olarak ruhsatlandýrýlan elektronik sigaranýn, Brezilya, Singapur, Tayland ve Avustralya gibi ülkelerde ithalatý ve satýþý tamamen yasak. Yerli dizi 22:50 Þubat 20:00 8 Bir yetimhane yangýnýnda yüzünün bir kýsmý yanan Þubat, toplayýcýlýk yaparak geçinen Aziz Bey tarafýndan kurtarýlýr. Þubat'ýn sahip olduðu bir bilgi ve sahip olduðu güç, kýsa sürede Aziz Bey tarafýndan keþfedilir. Aziz Bey, 20 sene boyunca Þubat'ý gözlerden uzak bir þekilde büyütür. Ta ki Þubat bir gün gerçek dünyaya çýkana kadar... Yaðmur ise zamanýnýn ünlü doktorlarýndan Cihan Çankaya nýn kýzýdýr. Amerika daki gazetecilik stajýnýn ardýndan ülkesine dönen Yaðmur, bir televizyon kanalýnda muhabir olarak çalýþmaya baþlar. Karayip Korsanlarý Karayip Denizi nin çapkýn ve yakýþýklý korsaný Kaptan Jack Sparrow için denizlerin berrak sularý macera ve gizem vaat etmektedir. Ancak Siyah Ýnci adýný verdiði gemisinin Kaptan Barbossa tarafýndan çalýnmasýyla korsanlýk hayatý bir anda alabora olur. Bu kadarla yetinmeyen vahþi Kaptan Barbossa, Port Royal kasabasýna baskýn düzenleyerek valinin güzel kýzý Elizabeth Swann ý kaçýrýr. Bu olay üzerine Elizabeth in çocukluk arkadaþý Will Turner devreye girerek Jack ile iþbirliði yapar Onu seviyorsanýz evde sigara içmeyin! Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Sudoku bulmacasýnýn çözümü Çocuk Hastalýklarý Uzmaný Dr. Ýsmail Özcan, kýþ aylarýnda ve özellikle ilkbahar baþlangýcýnda iki yaþ ve altýndaki çocuklarda sýkça görülen bronþiolite karþý önlem olarak evde sigara içilmemesinin önemli olduðunu belirtiyor.özcan, bronþiolitin akciðerlerdeki küçük solunum yollarý olan bronþiyollerin özellikle viral enfeksiyonlarla þiþmesi, daralmasý ve yoðun salgýyla týkanmasýyla oluþtuðunu kaydediyor.uzman, Ateþ olmayabilir, ancak sýkýntýlý solunum giderek hava açlýðýna ve çocuðun yorulmasýna yol açar. Bebek ne kadar küçükse yorulmasý o denli kolay olur. Altý ay altýndaki çocuklarda bu durum daha aðýr seyredebilir. Bronþiolitin en sýk görülen komplikasyonu kulak enfeksiyonu olup, çocuklarýn yüzde 20 sinde rastlanýr. Bu hastalýkta koyu balgam genellikle öksürük nöbetlerine neden olur. Tuzlu su içeren burun damlalarýnýn da burun týkanýklýðýný gidermede etkili olduðunu unutmamak lazým. Çocuðunuzun yattýðý odanýn nemlendirilmesi için soðuk buhar uygulayabilirsiniz. Bakteriyel bir enfeksiyon düþünülüyorsa antibiyotik verilebilir. Çocuðunuzun yeterli sývý aldýðýndan emin olmalýsýnýz. Solunum sýkýntýsýndan dolayý beslenme genellikle yorucu olacaðýndan, anne sütü ya da mamayý az miktarlarda daha sýk vermeniz gerekir. Çocuðunuz öksürürken kusarsa bir süre bekledikten sonra tekrar yavaþça besleyin. Evinizde sigara içilmesine kesinlikle izin vermeyin. Çocuðunuzun nefes alýp vermesi sýklaþtýðý ve zorlaþtýðýnda, hýrýltý þiddetlendiðinde, sakinken dakikada 60 ýn üstünde nefes alýp verdiðinde, solunum sýkýntýsýndan dolayý beslenemediðinde, öksürükle birlikte morardýðýnda mutlaka bir doktora baþvurun. diyor. 20:00 Kurtlar Vadisi Kurtlar Vadisi Pusu'da bu hafta: Polat Alemdar, Adil Bey in intikamýný almak için Poyraz ýn vazgeçemeyeceði 'baba figürü'nün peþine düþer. Aksaçlý nýn gözlerini çýkaran Poyraz, Türkiye deki görevini tamamladý mý? Hastaneden kaçan Haydar, Sencer le buluþmak ister. Aynura, Haydar ýn peþinden gidip, Sencer e ulaþacak mý? Saðlýk durumu iyiye giden Polat Alemdar, artýk maskesinden tamamen kurtulacak mý? Ýhtiyarlar Heyeti, Sencer olmadan toplantý yapacak mý? Perran Kutman 1949 yýlýnda Ýstanbul Aksaray'da Perran Kanat olarak dünyaya gelmiþtir. Ailesinin isteði üzerine konservatuar okumuþ, Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuþtur. Yaþamý süresince çeþitli dizi, film ve tiyatro oyunlarýnda oynamýþtýr. Ýlk sinema deneyimini 1972`de yönetmenliðini Nejat Saydam'ýn yaptýðý "Þehvet Kurbaný" adlý filmle yapan Kutman, Türk Sinemasý'nýn klasikleri içinde sayýlan "Köyden Ýndim Þehire", "Salak Milyoner" ve "Hababam Sýnýfý" serisinde oynadýðý rollerle çýktýktan sonra, "Gýrgýriye"'deki Sabahat tiplemesi ile ün kazanmýþtýr. Müjdat Gezen ile beraber çesitli oyunlar ve parodiler yapan sanatçý 1972 yýlýnda sinema ve tiyatro oyuncusu Hüseyin Kutman'la evlenmiþ fakat evlilikleri 1979 yýlýnda sona ermiþtir. Kutman, 1980 yýlýnda evlendiði müzisyen Koral Sarýtaþ ile hala evlidir. Kariyeri Ýstanbul Belediyesi Konservatuvarý Tiyatro Bölümü'nden mezun olduktan sonra 1967'de Ulvi Uraz Tiyatrosu`nda sahneye çýkan Kutman, ilk sahne deneyimi hakkýnda bir röportajýnda "Ulvi Uraz'da profesyonel hayatýma baþladým. Mükemmel bir hocaydý. Sahne tahtasýna saygýyý öðrendim"' demiþtir. Çeþitli dizi ve filmlerde rol alan Kutman, Perihan Abla dizisi ile asýl üne kavuþmuþtur yýlýnda TRT 2'de izleyiciyle buluþan Perihan Abla dizisi çok sevilince TRT1'e aktarýlýp orada yayýn hayatýna devam etmiþtir. Perihan Abla rolü ile özellikle Türk Halkýnýn sevgisini kazanmýþtýr. PEYNÝRLÝ SAMANYOLU Malzemeler Margarin 1 adet soðan 3 adet Domates 2 adet patlýcan 4 adet pide 1/2 kahve fin caný etsuyu 1 su bardaðý yoðurt 4 adet þiþ kebap 1 çorba kaþýðý tereyaðý Dereotu, tuz Yemeðin Tarifi Bir çorba kaþýðý margarini bir kapta eritin. Soðaný piyazlýk doðrayýp, yaðda kavurun. Domatesleri küp biçiminde doðrayýp, tuzla birlikte kaba ekleyin. 5 dakika piþirin. Kebabýn üzerine koymak üzere 4 kaþýðýný ayýrýn. Geçmiþe ait olan ben deðilim. Geçmiþ bana ait. Mary Antin Tencerede kalan domatesin içine közleyip kabuklarýný soyduðunuz patlýcanlarý ilave edin. 2 dakika piþirip, bir kenara ayýrýn. Pideleri 2 cm büyüklüðünde çapraz doðrayýn, 1 tatlý kaþýðý margarini eritip, pideleri kýzartýn. Üzerine etsuyunu ekleyin. Tavanýn kapaðýný kapatýn. 3-4 dakika dinlendirin. Pideleri 4 adet bakýr sahana bölün. Üzerine patlýcanlý harcý yayýn. Yoðurdu ekleyin. Þiþ kebaplarý da yoðurdun üzerine koyun. Ayýrdýðýnýz 4 çorba kaþýðý domates sosu etlerin üzerine dökün, 1 çorba kaþýðý tereyaðýný kýzdýrýp, yemeðin üzerinde gezdirin. Kýyýlmýþ dereotuyla süsleyip servis yapýn. 06:30 Avrupa yakasý 09:00 Selena 11:00 Yahþi Cazibe 13:00 Maðazýn 13:20 adanalý 15:50 Çocuklar duymasýn 17:45 Kim milyoner olmak ister 19:00 Ana haber 20:00 Karadayý 20:00 Kurtlar Vadisi pusu 23:15 Dosta Dopru Zeynep Kýz Taþý Dr. Ümit Aktaþ la Keyifli Nil in Dünyasý Gezi Ankara da Yedim Taze Meyveyi Kader Baðlayýnca 19:00 Türk Filmi 21:00 Kanal 7 Haber Saati 22:00 Önden gidenler Hayata Gülümse Show Kulüp Doktorlar (Tekrar) Adýný Feriha Koydum Eve Düþen Yýldýrým Ana Haber Spor Sayfasý 200:00 Karayip korsanlarý siyah incinin laneti 09:00 Doktorum Umutsuz Ev Kadýnlarý Bana Her Þey Yakýþýr Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar Ana Haber Bülteni 19:50 Spor 20:00 Ýntikam 23:00 Galip Derviþ Yedi Numara Leyla ile Mecnun Haber Spor Tacir Yerli Film 14.1 Banker Bilo Yerli Film Dizi Klip 19:40 Hava Durumu 19:50 Zengin Kýz 22:50 Þubat Hayatýn Nabzý Program Türk Sinemasý Kendimize Doðru Ýki Dünya Arasýnda Sýrlar Dünyasý Yeþil Elma Ana Haber 18:45 Ýki Dünya Arasýnda 19:50 Þefkat Tepe 21:30 Maceracý 23:15 Saniye

9 HABER 9 Erenler YBO, Atatürk Anadolu'yu gezdi Ýlim Yayma öðrencilerinden yaþlýlara jest Ýlim Yayma Cemiyeti Buhara Yükseköðretim Erkek Öðrenci Yurdu Öðrencileri huzur evini ziyaret ettiler. Yurt Müdür Yardýmcýsý Sinan Güneþ ve Yurt Yönetim Memuru Abdurrahman Sarýkaya'nýn katýldýðý Kamile - Hacý Ahmet Akdað Huzurevi Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi ziyaretinde öðrenciler yaþlýlarla zaman geçirdiler. Yaþlýlarla bir süre sohbet eden ve onlarýn anýlarýný, yaþam tecrübeleriyle ilgili nasihatlerini dinleyen öðrenciler, kýsa bir zaman diliminde de olsa huzurevi sakinleri ile zaman geçirmekten memnun olduklarýný dile getirdiler. Kamile - Hacý Ahmet Akdað Huzurevi Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Hüseyin Penez ise öðrencilere, büyüklere karþý saygýlý olunmasý gerektiði, bir gün deðil fýrsat buldukça büyüklerin sürekli ziyaret edilerek, gönüllerinin alýnmasý gerektiðini söyledi. Çeþitli hediyelerle huzurevi sakinlerinin gönüllerini alan öðrenciler, "Büyüklerimiz bizlerin baþýmýzýn tacý, her zaman onlarýn düþüncelerine ve fikirlerine ihtiyacýmýz var" dediler. Ziyaretten memnun olan huzurevi sakinlerinin mutluluklarý ise yüzlerine yansýdý. Maliye öðrencileri ilk yýlda bir ilki gerçekleþtirdiler Ýskilip Erenler Cumhuriyet YBO öðrencileri Atatürk Anadolu Lisesini ziyaret etti. Ýskilip Erenler Cumhuriyet Yatýlý Bölge Okulu Rehber Öðretmeni Fatma Çümen ve Gözde Olukçu ile öðrenciler üst öðretim kurumlarýný tanýma amaçlý olarak Atatürk Anadolu Lisesini gezdiler. Öðretmen ve öðrencileri karþýlayan ve okul hakkýnda bilgi veren Okul Müdürü H. Hüseyin Hastaoðlu, okulun tarihi, özellikleri sosyal ve fiziki imkânlarý hakkýnda bilgi verdi. Konuk Öðretmen Gözde Olukçu, kendisinin de Atatürk Anadolu Lisesi mezunu olduðunu, okulunu tekrar görmekten ve gezmekten çok mutluluk duyduðunu dile getirdi. Çaðrý Vakfý'ndan iki konferans birden Çaðrý Eðitim Vakfý bugün iki ayrý konferansa ev sahipliði yapacak. Ýlk konferans saat 13.30'da Afra Kültür Merkezinde yapýlacak ve bayanlara özel bu programa konuþmacý olarak Ankara Merkez Vaizesi Betül Altun Erincik katýlacak ve "Müslüman Kadýnýn Þahsiyeti" konusunda konuþacak. Ýkinci konferans ise saat 20.00'da Turgut Özal Ýþ Merkezi konferans salonunda gerçekleþtirilecek ve Siyaset Bilimci Selim Cerrah "Çanakkale ve Asým'ýn Nesli" konu baþlýðýnda konuþacak. Erözgün'den Muhsin Yazýcýoðlu mesajý Tüm Saðlýk-Sen Genel Baþkaný Okay Erözgün, Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Baþkaný Muhsin Yazýcýoðlu'nun elim bir helikopter kazasý sonucu ölümünün 4. yýlý ve "Muhsin Yazýcýoðlu ve Þehitleri Anma Haftasý" dolayýsýyla bir mesaj yayýmladý. Tüm Saðlýk Sen Genel Baþkaný Okay Erözgün mesajýnda, "4 yýl önce þüpheli bir helikopter kazasýnda hayatýný kaybeden Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Baþkaný Muhsin Yazýcýoðlu ve 5 yol arkadaþýný sevgi ve hürmetle anýyor, Cenab-ý Allah'tan rahmet, ailelerine, yakýnlarýna ve milletimize tekrar baþsaðlýðý diliyorum" dedi. Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Maliye 1.sýnýf öðrencileri, Mustafa Koca'nýn organize ettiði 'Maliye 1 Tanýþýyor' etkinliðinde AFT Organizasyon&Kahve Keyfin' de bir araya geldiler. Etkinliðe Maliye Bölüm Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Metin Saðlam ve Yrd. Doç. Dr Deniz Aytaç da katýldý. Maliye 1. Sýnýfý Danýþmaný Yrd. Doç. Dr. Deniz Aytaç'ýn, gerek üniversite gerekse fakülte için örnek bir sýnýf olma yolunda ilerleyen Maliye Birinci sýnýf öðrencilerini, düzenledikleri organizasyon ve katýlýmdan dolayý kutladý. Maliye Bölüm Baþkaný Yrd. Doç. Dr Metin Saðlam'da yaptýðý konuþmada, "Öncelikle hepinize çok teþekkür ediyorum Maliye öðrencilerinin bu organizasyonu beni gerçekten çok sevindirdi. Böyle bir organizasyonun içerisinde bulunmaktan mutluluk duydum. Umarým ileriki yýllarda daha güzel organizasyonlarda beraber oluruz. Ýnþallah bu birlikteliðiniz ilerleyerek devam eder" dedi. Gecede öðrenciler karaoke, oyun havalarý ve gitar dinletisiyle eðlendiler. Çeþmeören YBO'da "Deprem ve Yangýn Tatbikatý" Çeþmeören Yatýlý Bölge Okulunda "Deprem ve Yangýn Tatbikatý" yapýldý. Okulun tahliyesi ile baþlayan tatbikatta, içeride mahsur kalanlarýn kurtarma ekibi aracýlýðýyla kurtarýlmasý ve bahçede ilk yardým yapýlmasýnýn ardýndan bahçede çýkan yangýn söndürüldü. Tatbikatta okulun yatýlý olmasý nedeniyle deprem ve yangýnlara bilinçli müdahale edilmesinin ve bu durumda öðretmenlerin uyarýlarýnýn dinlenmesinin önemi öðrencilere anlatýldý. Alaca'da bahara hazýrlanýyor Alaca Belediyesi ekipleri, bahar temizliði çerçevesinde þehrin sýk kullanýlan bölümlerini temizlemeye baþladý. Baharý yaþadýðýmýz þu günlerde þehri temizliðe de baþlayan Belediye ekipleri, bu çerçevede Alaca Meydaný ve Kaymakamlýðýn önünde bulunan caddeyi yýkadý. Meydanda bulunan þelaleleri de gözden geçiren belediye ekipleri insanlarýn, yaþadýklarý ortamda tozdan ve farklý unsurlardan olumsuz etkilenmemeleri için gayret gösteriyor. BELEDÝYE, KAMERALARI YENÝLEDÝ Alaca Belediyesi, Ýlçe Emniyet Müdürlüðü'nün talebi üzerine Alaca meydanýnda bulunan Saat Kulesi'nin 4 köþesindeki kameralarý yeniledi.saat Kulesi'nden 4 caddeye bakan kameralar uzun süredir iþlevini görmüyordu. Alaca Belediyesi, Ýlçe Emniyet Müdürlüðü'nün talebi üzerine kameralarý yenileriyle deðiþtirerek aktif hale getirdi. Yapýlan yenileme çalýþmasýnýn ardýndan þehir kameralarý artýk 24 saat aktif olarak kullanýlacak. Ýlçe Emniyet Müdürlüðü kameralar sayesinde trafikte hýz sýnýrýný aþanlarý da belirleyebilecek. Görüntülerin depolama iþlemleri ise Ýlçe Emniyet Müdürlüðü'nde yapýlacak. Ýnönü Anadolu Lisesi'nde 'hijyen' semineri Ýnönü Anadolu Lisesi'nde Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn P&G ile ortaklaþa yürüttüðü "Kendine Ýyi Bak Herkes Sana Baksýn" projesi kapsamýnda seminer düzenlendi. Seminere konuþmacý olarak katýlan Mehmet Ata Alpsoy özellikle cilt saðlýðý, derinin yapýsý ve özellikleri, cilt sorunlarý, saç ve yüz bakýmý, el ve ayak bakýmý konularýnda öðrencilere bilgiler verdi. Gençlerin ergenlik dönemlerinde yaþadýðý sorunlar ve bu sorunlarýn çözüm yollarýný ünlü sporcularýn yer aldýðý slaytlar eþliðinde anlatan Alpsoy, özellikle erkek öðrencilere yönelik olarak düzenlenen bu seminerde týraþ olma teknikleri, tahriþ, kesik ve iltihap oluþumu ve bunlarýn ortadan kaldýrýlmasý hususunda alýnacak önlemler üzerinde durdu. Alpsoy, konuþmasýný kullanýlmasý gereken ürünler ile kesinlikle kullanýlmamasý gereken ve zararlý olan bazý ürünler hakkýnda da bilgiler vererek tamamladý.

10 HABER 10 AK Partiye Bahçelievler Mahallesinden katýlým Miniklerin "ekmek" duyarlýlýðý Türkiye'de Cumhuriyet tarihinin en fazla üyeyse sahip partisi olan AK Parti'de teþkilatlar, üye kayýt çalýþmalarýna aralýksýz devam ediyor. AK Parti Çorum teþkilatý Türkiye genelinde nüfus oranýna göre üye sayýsý konusunda ilk sýralarda yer alýyorlar. AK Parti'nin Çorum'da üye sayýsýnýn en fazla olduðu teþkilatý ise merkez ilçe teþkilatý. Merkez Ýlçe Teþkilatý buna mahalle temsilcileri ile koordineli bir çalýþma yürüterek, üye sayýsýný daha da artýrýyor. Önceki gün de AK Parti Bahçelievler Mahalle teþkilatýnýn çalýþmalarý sonucunda partiye katýlýmlar oldu. Bu katýlýmlar nedeniyle parti binasýnda bir tören düzenlendi. Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse ile yönetim kurulu üyeleri ve partililerin de hazýr bulunduðu törende partiye yeni katýlan üyelere rozetleri takýldý. Törende konuþan AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, partilerine yeni katýlanlara "hoþ geldiniz" diyerek, AK Partinin geçmiþte yaþadýðý zorluklara raðmen bu günlere geldiðini belirtti. Köse sözlerine þöyle devam etti: "Biz gücün deðil, hakkýn yanýnda olan partiyiz. Þimdi bizler hep birlikte bu doðrultuda çalýþacaðýz. Partimizdeki herkes ilk günkü heyecaný yaþýyor. Milletimize bu inançla arzuyla çalýþmaya devam ediyoruz. Ýnþallah her geçen gün büyüyen kadromuzla Çorum'da çok daha güzel projelere imza atacaðýz. Yaklaþan yerel seçimler öncesinde de yeni katýlýmlarla AK kadrolarýmýzý daha da güçlendirdik." AK Parti'nin tüm yurtta olduðu gibi Çorum'da da var olan gücüyle yetinmeyerek daha güçlü duruma gelmesi için çalýþtýklarýný vurgulayan Köse, AK Parti kapýsýnýn din, dil, ýrk, mezhep ayrýmý yapmadan gönlü millet ve memleket sevdasýnda olan herkese açýk olduðunu söyledi. Köse, konuþmasýnýn ardýndan AK Parti'ye katýlan üyelere rozetlerini Merkez Ýlçe Baþkaný ve Yönetim kurulu üyeleri birlikte taktý. Mahmut Atalay Gençlik Merkezi "Gençlerin Ýyilik Aðacý"'projesi kapsamýnda 23 Nisan Ýlköðretim Okulu 3/A sýnýfý öðrencileri, öðretmenleri Abdullah Cebeci önderliðinde topladýklarý bayat ekmekler Gençlik Merkezi Müdürü Mehrinur Karakaya, öðretmen, gençlik liderleri ve öðrenciler eþliðinde Çorum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüðündeki hayvan barýnaðýna býraktýlar. Bu etkinlik ile barýnakta yaþayan minik dostlarýn yaþama haklarýnýn gündeme gelmesinde, hayata tutunmasý konusunda, çocuklarda duyarlýlýk kazandýrýldý. Hayvan Barýnaðýnda görevli olan Veteriner Hekim ve çocuklar tüm vatandaþlarý bu konuda saðduyuya ve hassasiyete davet etti. NBÞ fabrikalarýný sordu Canlarýný son anda kurtardýlar Ýskilip'te dün sabah sýralarýnda bir evde çýkan yangýnda bir aile maðdur oldu. Ýskilip Devlet Hastanesi yakýnlarýnda bulunan bir evde çýkan yangýnda facianýn eþiðinden dönüldü. Evde yangýn çýktýðýný gören vatandaþlar hemen itfaiyeye haber verdiler.olay yerine kýsa sürede ulaþan itfaiye ekipleri yangýný kýsa sürede kontrol altýna alarak söndürdüler. Yangýn çýktýðýnda 2 yaþýnda çocuðu ile evde olan Zülfiye isimli kadýn canýný zor kurtardý. Maddi durumu iyi olmayan ailenin tüm eþyalarý yangýndan kül olurken evde kiracý olan Zülfiye isimli kadýn ise sinir krizi geçirdi.komþularýnýn ve hayýrseverlerin yardýmlarý ile hayat mücadelesi veren aile kendilerine yardým eli uzanmasýný bekliyor. CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse TBMM'de Gümrük ve Ticaret Bakaný Hayati Yazýcý'nýn cevaplamasý için soru önergesi verdi. Köse soru önergesinde, niþasta bazlý þeker üreten firmalar ile ilgili þu sorularýn cevabýný istedi: "Niþasta bazlý þeker üreten firmalarýn üretim kapasitelerinin, bu tür þeker üretiminin kotasýnýn üç buçuk katý kadar olduðu bilinen bir gerçektir. 1/3 kapasiteyle bir firmanýn rantýbýl çalýþmasýnýn mümkün olmadýðý, bu firmalarýn kaçak üretim, kayýt dýþý üretim yaptýklarý da herkesçe bilinen bir gerçektir. Þeker Kurumu Baþkanýnýn söylediði gibi "Mevcut düzenlemelerle, bu durumla, bu kayýt dýþýlýkla mücadele de mümkün deðildir." Bu hususta da bir yasal düzenleme düþünülmekte midir?" Uslu'dan Bendevi Palandöken'e ziyaret Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, TESK Genel Baþkaný Bendevi Palandöken'i ziyaret etti. Palandöken ziyarette yaptýðý konuþmada "'Türkiye'nin barýþ ortamýnda olmasýnýn ekonomik ve sosyal anlamda toplumun kazanýmlarý büyük olacaktýr. Bölge ve ülkemiz sosyal ve ekonomik açýdan kalkýnacaktýr. Bu süreçte herkesin sorumluluk üstlenip, elini taþýn altýna koymasý gerekir. Bu nedenle barýþ sürecini destekliyoruz" dedi. Uslu, esnafý orta sýnýfý oluþturan sistemin ve kurumlarýn, deðiþmesi ve dönüþmesinde en önemli sosyolojik potansiyel olduðunu ifade ederek bu potansiyelin çözümünün hükümetin öncelikleri arasýnda olduðunu söyledi. Sorunlarýn çözümü konusunda Palandöken'in çok samimi gayretleri olduðunu vurgulayarak, destek olmak konusunda da ellerinden geleni yapacaklarýný kaydeden Uslu, "Türkiye Esnaf ve Sanatkârlarý Konfederasyonunun, Mesleki Yeterlilik Kurumunda ve SSK yönetiminde temsil edilmemiþ olmasý bir eksiklikti. Þimdi her iki kurumunda TESK'ten bir temsilcinin yer almasý esnafýn Mesleki Eðitim ve Sosyal Güvenlik sorunlarýnýn çözümü konusunda daha etkili bir sonuca ulaþmasýný saðlayacak önemli bir adým oldu" dedi.uslu, "TESK sadece bir meslek kuruluþ deðil, bunun yanýnda etkili bir sivil toplum örgütü olarak ülkeyi ve toplumu ilgilendiren her meselede etkin rol oynuyor. Bu yönüyle de demokrasinin geliþmesi, demokratik açýlýmlar konusunda da Sayýn Palandöken'in desteðine müteþekkiriz. Çünkü her türlü ekonomik geliþme ancak demokratik ortamda mümkün olabiliyor" diyerek sözlerini tamamladý. Köse, TBMM'de bir dakika konuþtu CHP Milletvekili Tufan Köse, TBMM'de aldýðý bir dakikalýk söz hakkýnda DHKP-C terör örgütüne yönelik yapýlan operasyonlara tepki gösterdi. Tufan Köse'nin meclis kürsüsünden yaptýðý konuþma þöyle:"hükümet, DHKP-C isimli, küllerinin bile kalmadýðý konunun uzmanlarýnca bilinen bir terör örgütünün isminin arkasýna saklanarak sendikalara, barolara, avukatlara, sivil toplum örgütlerine devlet terörü uygulayarak onlarý susturmaya ve itibarsýzlaþtýrmaya çalýþýyor. Bugün, niye kullanýldýðý ve ne için gerekli olduðu anlaþýlamayan helikopterli baskýnla, içeride nöbetçiler olduðu hâlde, 5 katlý, 42 kapýsý kýrýlan Genel-Ýþ Sendikasýný 30 milletvekili arkadaþýmla beraber ziyaret ettik. Yapýlan devlet terörünün bizzat gözlemledik. Genel-Ýþ Sendikasýnýn yöneticileri "Burasý Genel-Ýþ, terör üssü deðildir." "Biz susturamayacaklar" mesajýný tüm yurtsever halkýmýza bizlerin vasýtasýyla gönderdi."

11 SPOR U15 Türkiye Þampiyonasý 2. Kademe 11 müsabakalarý da Çorum'da oynanacak Basketbol Ýhtisasspor iyi baþladý Geçtiðimiz haftada U15 Türkiye Futbol Þampiyonasý'nýn 1. Kademe karþýlaþmalarý ilimizde oynanýrken, U15 Türkiye Þampiyonasý'nýn 2. Kademe müsabakalarý da 5-7 Nisan 2013 tarihleri arasýnda ilimizde oynanacak. Bu þampiyonaya 1. Kademe müsabakalarýnda Ýlimiz grup merkezinden 1. olarak çýkan Samsun Kadýköyspor ile birlikte, Bartýn Kemerspor, Orduspor ve Giresunspor takýmlarý katýlacaktýr. Müsabakalar bu dört takým arasýnda tek devreli lig ve puan usulüne göre oynanacak olup 1.olan takým Türkiye genelinde ilk dörde girmeye hak kazanacak. U-15 Türkiye þampiyonasý 2. Kademe müsabakalarýnýn teknik toplantýsý 4 Nisan 2013 Perþembe günü saat da A.S.K.F. Toplantý salonunda yapýlacak. Zonguldak'ta oynanan Küçük Erkekler Basketbol Bölge Þampiyonasý'nda ilimizi temsil eden Basketbol Ýhtisasspor ilk maçýnda Kastamonu il birincisini yenerek grup maçlarýna iyi bir baþlangýç yaptý. 3 sporcunun çift haneli rakamlara ulaþtýðý maçta Gökberk 27 sayýyla maçýn en skorer oyuncusu olurken, Ali Derya 22, Barýþ ise yaptýðý 10 sayý ile skora katký saðladýlar Antrenör Murat Çalýþkan yaptýðý açýklamada "Eksik kadromuza raðmen iyi mücadele edip maçý kazandýk maçýn ilk periyotun da zorlansak da yaptýðýmýz savunmayla diðer periyotlarý hep üstün geçtik umarým diðer maçlarda getiremediðimiz Mert Koç-Furkan Can'ýn yokluklarýný hissetmeyip maçlarýmýzý kazanýrýz" dedi. ÇORUM BASK ÝHTÝSAS:72 KASTAMONU: 42 SALON:Can Pamay Spor Salonu HAKEMLER:Engin Özkan-Murat Karakaya ÇORUM: Gökberk-Yusuf-Mustafa- Boran-Oðuzhan-Gökay-Ali Derya-Barýþ- Özgür-Yiðit-Doðukan KASTAMONU:Tugay-Þahaain-Celil- Anýlcan-Mustafa-Yiðit-Hakký-Abdullah- Cem-Atacan 1 PERÝYOT PERÝYOT PERÝYOT PERÝYOT 22-2 Çorum Eðitim Sevenler Derneði(ÇESDER) tarafýndan bu yýl 8. si düzenlenen "Çesder Futbol 2013" Halý Saha Futbol Turnuvasýnýn grup maçlarý bu hafta sonu Ekol Halý Saha'da oynanacak sekiz karþýlaþmayla tamamlanacak. A grubunda oynadýðý iki maçý da kazanan Yavuz Sultan Selim takýmý ile grupta 3 puan ve averajla 3. sýrada bulunan Kamusen takýmý karþý karþýya gelecek. Grubun diðer karþýlaþmasý ise Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ile Ovasaray Dekorum Mobilya arasýnda oynanacak. Gruptan çýkmak için iki takýmýnda Grup maçlarý hafta sonu tamamlanýyor maçtan galip gelip diðer karþýlaþmanýn sonucunu beklemesi gerekecek. B grubunda;bahçelievler&fatih Anadolu oynadýðý iki karþýlaþmayý da kazanarak çeyrek final oynamayý garantilemiþti. Bahçelievler&Fatih Anadolu ile karþýlaþacak olan Osmancýk Kaymakamlýðý'na gruptan çýkmak için beraberlik yetiyor. Grubun diðer karþýlaþmasýnda, mutlaka kazanmasý gereken ama ayný zamanda diðer maçýn sonucunu bekleyecek olan Sungurlu dostluk ile hiçbir iddiasý kalmamýþ Mustafa Kemal Ortaokulu takýmý karþý karþýya gelecek. C grubunda ise; her þeyin geçen hafta belli olduðu rahat maçlar oynanacak. Alaca & Yavuz ile Mimar Sinan Ýlkokulu gruptan 1. ve 2. çýkmak için karþý karþýya gelecekler. Gruptan çýkma adýna hiçbir iddiasý kalmayan ve ilk iki maçýný da kaybeden iki takýmýn mücadelesinde Türkiyem Ýmam Hatip takýmý ile Bilge Kaðan Ticaret Meslek Lisesi takýmý karþý karþýya gelecek. D grubunda ise; ilk iki maçýný da kazanarak 6 puan toplayan ve çeyrek finale çýkmayý garantileyen iki takýmýn mücadelesinde Sungurlu Hürriyet Ortaokulu ile Endüstri Meslek Lisesi takýmlarý karþý karþýya gelecek. Gruptan çýkma adýna hiçbir iddiasý kalmayan ve prestij maçý oynayacak iki takýmýn mücadelesinde 80. Yýl Cumhuriyet Ortaokulu takýmý ile Tekmender takýmý karþý karþýya gelecek.gruplarýnda ilk iki sýrayý alan takýmlar çeyrek final oynama hakký elde edecekler. Çeyrek final heyecaný sürüyor 10 Nisan Polis Kutlamalarý kapsamýnda Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü ile Emniyet Müdürlüðü tarafýndan ortaklaþa düzenlenen Kurumlararasý Voleybol Turnuvasý'nda ilk tur grup müsabakalarý tamamlanýrken gruplarýnda ilk 2 sýrayý alan takýmlarýn katýlýmý ile yapýlan çeyrek final karþýlaþmalarý devam ediyor. Çeyrek finalin Salý günü oynanan maçlarýnda Devlet Hastanesi Uður Makine'yi 25-20,25-16 ve 2515'lik setlerle yendi. Diðer karþýlaþmada ise Osmancýk Milli EðitimsporEmniyetspor'u zorlu bir müsabakada sonunda 26-28, 2518,15-25,25-21 ve 15-11'lik setlerle 3-2 yendi. Kurumlararasý Voleybol Turnuvasý'na bugün oynanacak karþýlaþmalarla devam edecek. Oryantiring 3.Kademe Yarýþmasý Nevþehir'de yapýldý Pazar hedefe kilitlendi Mavi-Beyazlýlar fikstür avantajý da elinde bulunuyor. Pazarspor, kalan altý haftada konumunu koruyup ligi ilk beþ sýra içinde bitirmek istiyor. 28 hafta sonrasýnda 47 puanla 4. sýrada haftaya giriþ yapacak olan Mavi- Beyazlýlar fikstür avantajý da elinde bulunuyor. Pazarspor, oynayacaðý 6 maçýn 4'ünü kendi evinde oynarken 2'sinde ise deplasmanda rakipleriyle karþýlaþacak. Mavi-Beyazlýlar ilk beþ içinde yer edinmek isteyen Orhangazi, Tekirova Belediye, Ýstanbulspor ve Fatih Karagümrük ile kozlarýný kendi evinde paylaþýrken deplasmanda ise lider Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor ve düþme hattýnda kurtulmak isteyen Kastamonuspor'a konuk olacak. Pazarspor bu müsabakalardan istediði sonuçlarý alýp yeniden 2. Lige yükselmek istiyor. Türkiye Oryantiring Federasyonu faaliyet programýnda yer alan 3. Kademe Oryantiring Yarýþmasý 23-24Mart 2013 tarihlerinde Nevþehir Ürgüp- Mustafapaþa ve Göreme'de yapýldý.yarýþmaya Çorum Ýl karmasý olarak 19 sporcu katýldý. Üç gün süren yarýþmalarda ayný zamanda Uluslararasý Oryantiring Yarýþmasý da yapýldý. Yarýþmalara toplamda 1500 sporcu katýldý. Yarýþmada cumartesi ve pazar günü koþulan parkurlarda birinci ve ikinci günün süre toplamýnda en iyi dereceyi yapan E 12 kategorisinden birinci gün Þahin Eral3., ikinci gün Berk Can Koparam 1. ve Þahin Eral7. olarak sýralamaya girdiler. Yine E16 kategorisinden Can Baytürkbirinci gün15.,ýkinci gün Kubilay Gökgöz 17.oldu. Oryantiring Sporu her türlü arazi ve iklim koþullarýnda, gece ve gündüz yapýlabilen, harita ve pusula yardýmýyla hedef bulma sporudur. Oryantiring sporu her geçen gün ülkemizde yaygýnlaþmaktadýr. Oryantiring sporunun çevreci ve doða sporu olduðunu belirten Duran Torbacýoðlu, bu sporu yediden yetmiþe yürüyebilen ve engelli herkesin yapabildiðini söyledi. Ayný zamanda ailece yapýlabilecek ender sporlardan biri olduðunu söyledi Þubat'ta yapýlan yarýþmalarýn birinci günü Mustafapaþa bölgesinde yaðmurlu,karlý ve rüzgarlýhavaya, kayalýk ve zor bir araziye raðmen keyifli bir ortamda yapýldý. Yarýþmanýn ikinci günü Göreme bölgesinde yapýldý. Duran TorbacýoðluOryantiring Sporunun özellikle çocuklarda hýzlý düþünme ve zor koþullarda karar verme, kendi hatalarýný görme, hatalarýndan ders alma, sýnýrlarýný tanýma muhakeme yapma gibi konularda geliþim saðladýðýný ve hiperaktivite sorunlarýný azalttýðýný ve ortadan kaldýrdýðýný söyledi. OKUL SPORLARI ORYANTÝRÝNG YARIÞMALARI TorbacýoðluOryantiring sporunun Okul Sporlarý Federasyonuna alýndýðýný ve Çorum'un pilot iller arasýnda yer aldýðýný belirtti. Bu yüzden Nisan ayýnýn son haftasýnda Çorum'da Okul Sporlarý Ýl Birinciliði yapýlacaðýný ve kazanan sporcularýn Okul Sporlarý Federasyonu Oryantiring Türkiye Þampiyonasýna katýlma hakký elde edeceklerini söyledi. Katýlmak isteyen okullarýn ferdi veya takým olarak sporcularý ile yarýþabileceklerini söyledi. Sporcularýn yarýþmalara lisanslý olarak katýlabileceklerini söyledi.

12 Gençlerin ilk maçý bugün Zonguldak ile U17 Türkiye Futbol Þampiyonasý'nda ilimizi Kastamonu grubunda temsil edecek olan Gençlerbirliði ilk maçýnda bugün saat 15.00'te Zonguldak Kömürspor ile karþýlaþacak. Teknik toplantýda çekilen kura sonucu B grubuna düþen ekibimiz B grubunda Zonguldak Kömürspor ve Samsun Yolspor takýmlarý ile ayný grupta yer aldý. Karþýlaþmalar Hasan Doðan Sahasý'nda oynanacak. Çorumspor davasýnda 3.duruþma bugün Geçtiðimiz yýl Kasým ayý içerisinde Cumhuriyet Savcýsý Ferhat Güven tarafýndan hazýrlananiddianame sonrasýnda Çorumspor'un eski yöneticileri 'Nitelikli dolandýrýcýlýk ve görevi kötüye kullanma' iddiasýyla görülen mahkemenin 3.ci duruþmasý bugün gerçekleþtirilecek. Geçtiðimiz yýl Spor Toto 2. Lig'den Spor Toto 3. Lig'e düþen Çorumspor'da daha önceden görev yapmýþ 39 yönetici hakkýnda 'Nitelikli dolandýrýcýlýk ve görevi kötüye kullanma' suçlarýnda 15 yýla kadar hapis cezasý istemiyle açýlan davanýn üçüncü duruþmasý bugün görülecek. Ýlk iki duruþmada eski yöneticilerin ifadeleri alýnmýþ ve Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný Hüseyin Alaçam tarafýndan 28 Mart (bugün) saat 14.00'e ertelenmiþti. Ýlk duruþmaya mazeret bildirerek katýlmayan bazý yöneticilerinde bugün hakim karþýsýna çýkmasý ve ifade vermesi bekleniyor. Adnan Yalçýn Belediye yönetimi yanlý tutumuna devam ediyor. Çorumspor kendi imkanlarý ile Ordu'ya gitti Yine otobüs verilmedi Belediye yönetimi, ilimizi U17 Türkiye Futbol Þampiyonasý'nda temsil edecek iki takýmdan biri olan Çorumspor'a þampiyonaya katýlmasý için gerekli otobüs yardýmýný türlü bahanelerle yine yapmadý. Çorumspor Kulübü yetkililerinden alýnan bilgiye göre,çorumspor yöneticileri Belediye Baþkan yardýmcýsý Zeki Gül ile otobüs tahsisi konusunda bir görüþme yaparak otobüs istemiþ ancak, Gül'ün cevabýnýn ise 'Tüm Belediye otobüslerinin yoðun program nedeni ile dolu olmasý sebebi ile verilemiyor' olduðu açýklandý. Bunun üzerine Çorumspor yönetimi kendi imkanlarý ile Ordu'da yapýlacak olan U17 Türkiye Futbol Þampiyonasý'na katýlma kararý aldý. Belediye yönetimin son günlerde otobüs konusunda yapýlan haberlere tepki göstererek otobüs saðlamak için perde arkasý konuþmalarýnda tüm imkanlarýn zorlanmasýna raðmen otobüs veremediklerini söyleselerde, belediye yönetiminin amatör kulüpler düzeyinde Çorum'u temsil edecek olan Çorumspor'a karþý yine yanlý bir tutum sergilemekten sakýnmamasý dikkat çekti. ÇORUMSPOR BUGÜN BAY GEÇECEK U17 Türkiye Futbol Þampiyonasý 1. Kademe maçlarý için Ordu'ya giden Çorumspor U17 takýmý burada yapacaðý grup karþýlaþmalarýnda Tokatspor ve Rize Pazarspor U17 takýmlarý ile ayný grupta mücadele edecek. Bugünü bay geçen ekibimiz yarýn Tokatspor-Rize Pazarspor maçýnýn maðlubü ile karþýlaþacak. Adnan Yalçýn Çorumspor kuvvet ve taktik çalýþtý Belediyespor'dan bölgesel çalýþma Fatih Karagümrük karþýlaþmasýna dün yaptýðý tek antrenmanla hazýrlanan Çorumspor dün çabuk kuvvet ile taktik çalýþmasý yaptý. Nazmi Avluca Sahasý'nda saat 14.30'da gerçekleþtirilen antrenmana tüm futbolcular katýlýrken, Yetgin Özbey ile Nurettin Kabalak yönetimindeki çalýþma ýsýnma hareketleri ve çabuk kuvvet çalýþmasý ile baþladý. Yorucu istasyon çalýþmasýna raðmen futbolcularýn oldukça hýrslý olmasý teknik ekibin yüzünü güldürürken antrenmanýn son çalýþmasý Karagümrük maçýnýn taktik çalýþmasý ile tamamlandý. Taktik çalýþma sýrasýnda futbolcularýndan doðru pas tercihleri ve garanti pas yapmalarýný isteyen Özbey, hücumda final paslarýnda futbolcularýndan dikkatli olmalarýný istedi. Özbey, ayrýca futbolcularýndanýstanbulspor gibi ligin kaliteli bir diðer ekibi ile deplasmanda karþýlaþacaklarýný ona göre bu maça motive olmalarýný istedi Kýrmýzý siyahlýlar bugün yapacaðý tek antrenman ile Ýstanbulspor maçýnýn hazýrlýklarýný tamamlayacak. Adnan Yalçýn Erkoç'u okulu unutmadý Çocuklar ve Gençler Dünya MuayThai þampiyonasýnda Dünya Þampiyonu olan Sude Erkoç'a bir ödülde okulundan geldi. Yunus Emre Ortaokulu öðrencisi olan ve Sude Erkoç dünya þampiyonasýnda elde ettiði þampiyonlukla Çorum'un gururu oldu. Baþarýlý sporcuyu Yunus Emre Ortaokulu Müdürü Mustafa Ünlü düzenlenen bir törenle çeþitli hediyeler vererek aldýðý baþarýdan dolayý tebrik etti. Öðrencisinin aldýðý baþarý ile gururlandýklarýný dile getiren Mustafa Ünlü " Öðrencimiz Mart 2013 tarihleri arasýnda Ýstanbul'da yapýlan dünya þampiyonasýnda ülkemizi 48 kiloda temsil etti. Yýldýz kýzlar 48 kiloda ringe çýkan Sude Özlem Erkoç tüm rakiplerini yenerek finale kaldý. Finalde Gürcü rakibini de 5-0 yenerek dünya þampiyonu oldu. Çalýþkanlýðý ve disiplinli davranýþlarý ile bütün arkadaþlarýna örnek olan Sude Özlem Erkoç'un burada da büyük bir baþarýya imza atarak bizlere büyük bir sevinç yaþattý. Baþarýlarýnýn daim olmasýný diliyor, Öðrencimize Dünya þampiyonluðu yolunda yetiþmesinde emeði geçen baþta ailesine,sýnýf öðretmeni Hüsnü Murat Aydýn'a ve MuayThai antrenörüne teþekkür ediyorum. Kýlýç, 3 puandan emin Hafta sonu kendi sahasýnda Kahramanmaraþ Belediyespor'u konuk edecek olan Çorum Beledediyespor'da teknik direktör Halit Kýlýç'ýn yüzü güldü. Taktik çalýþma sýrasýnda futbolcularýn verilen taktik anlayýþa göre hareket etmeleri ve bölgesel çalýþma sýrasýnda futbolcularýn istenileni yapmalarý teknik adamý yüzünü güldürdü. Antrenman sonrasýnda futbolcularýnýn ortaya koyduðu performanstan memnuniyetini dile getiren Kýlýç Kahramanmaraþ karþýlaþmasýndan 3 puanla ayrýlacaklarýna emin olduðunu söyledi. Adnan Yalçýn Hafta sonunda Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nda K. Maraþ Belediyespor ile kümede kalma yolunda kritik bir karþýlaþmaya çýkacak olan Çorum Belediyespor dün yaptýðý antrenmanda maraþ karþýlaþmasýnýn taktiði üzerinde çalýþtý. Önceki gün dedesi vefat ettiði için izinli olan Ýmam Almas dün katýldýðý antrenmanda ayak parmaðýndan hafif sakatlýðý bulunan Mehmet Keleþ ile birlikte antrenmaný düz koþu ile tamamladý. Kale arkasýnda istasyon çalýþmasý ile baþlayan antrenmanýn son bölümünde ise taktik aðýrlýklý tam sahada çift kale maç gerçekleþtirildi. Teknik Direktör Halit Kýlýç'ýn saha içerisinden takip ettiði antrenmanda futbolcularýna bölgesel çalýþma yaptýrdý. Halit Kýlýç futbolcularýndan topu sýkýþtýrmada oyunu açarak oynamalarýný ve ataklarda hem orta alaný hem kenar adamlarýný kullanmalarýný istedi. Yaklaþýk 1 saat süren taktik çift kalede futbolcularýn uyarýlara harfiyen uymaya gayret etmeleri dikkat çekti. Antrenman sonrasýnda futbolcularýnýn ortaya koyduðu performanstan memnuniyetini dile getiren Kýlýç, Kahramanmaraþ karþýlaþmasýndan 3 puanla ayrýlacaklarýna inandýklarýný söyledi. Mavi beyazlý takým bugün yapacaðý çift kale çalýþmasý ile K. Maraþ Belediyespormaçýnýn taktik provasýný yapacak.

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

30 açýk kalp ameliyatý

30 açýk kalp ameliyatý 30 açýk kalp ameliyatý Devane nin silüeti deðiþti * HABERÝ 2 DE 28 MART 2013 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete (.HAK:740) Prof. Dr. Ahmet Þimþirgil 49. Kütüphaneler Haftasý etkinlikleri kapsamýnda orum Ýl

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Muğla Valisi Amir Çiçek in katılımı ile Menteşe Belediyesi nin katkıları ile Konakaltı Kültür Merkezi nde gerçekleştirilen törenle sanatçı Eda Özdemir in Bir Kadın Üç Sanat

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

ANADOLU BÖBREK VAKFI SAÐLIK, EÐÝTÝM, ARAÞTIRMA MERKEZÝ Ülkemizde Dünden Bugüne Diyalizde Kalite Foto raf-tasarým Prof. Dr. Ayla San IV. KALÝTE KONGRESÝ - 2. DUYURU 28-30 Nisan 2011 Bilkent Otel, Ankara

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

BURSA BADEMLÝ ROTARY KULÜBÜ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05.2010 / CHARTER: 21.06.2010 / KULÜP NO: 83357 2012-13 U.R. Baþkaný Sakuji TANAKA U.R. 2440. Bölge Guvernörü Güneþ ERTAÞ 1. Grup Guvernörü Yrd. Denizhan

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenlenecek HÝTÝTSÝAD'ýn da üyesi olduðu ANFED Türkiye - Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenleyecek. 05-12 Mart 2013 tarihlerinde yapýlacak olan gezi Güney Afrika Kalkýnma Ajansý ve Cape

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

"Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük"

Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük 09 subat pazartesii 5.qxd 0.0.5 : Page (,) 09 ÞUBAT 5 PAZARTESÝ HABER "Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük" Ýmsâk : 05:0 Güneþ : 0:35 Öðle : :0 Ýkindi : 4:4 Akþam : :5 Yatsý : :3

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

3.3. Þiddetinde ki Depreme mi neden oldu

3.3. Þiddetinde ki Depreme mi neden oldu Kültür Sitesi Yýkýmýndaki ganimet kaç kilo gelecek! Kültür sitesinin yýkýlmasýnýn ardýndan iþ makinelerinin rulo haline dönüþtürdüðü hurda demirlerin toplamda kaç kilo geldiði merak konusu oldu. Diðer

Detaylı

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ Bakan Yýlmaz STK Platformu toplantýsýna katýldý UYMAZ: TÝCARET SAÐLAM YAPILMALIDIR Bu ayki röportaj köþemizde Kalkýnma Bakaný Elazýð Ticaret Borsasý Baþkan Cevdet Yýlmaz, Elazýð yardýmcýsý Mustafa Uymaz'a

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı