SAYFA 5 TE 40 KURUÞ. Belediye Benzinliði. 19 milyon liraya gitti Memur Sen'den KESK'e tepki! SAYFA 3 TE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAYFA 5 TE 40 KURUÞ. Belediye Benzinliði. 19 milyon liraya gitti Memur Sen'den KESK'e tepki! SAYFA 3 TE"

Transkript

1 "MÜSÝAD'ýn Çorum'a þube açmasýnýn olumlu yansýmalarý olacaktýr" SAYFA 5 TE Tuðla ve Kiremit sektörü Ankara'da buluþtu Tuðla ve Kiremit Sanayicileri Derneði tarafýndan düzenlenen 15. Tuðla ve Kiremit Zirvesi Ankara'da gerçekleþti. Zirveye, Çevre ve Þehircilik Bakaný Erdoðan Bayraktar, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ve çok sayýda sanayici katýldý. SAYFA 7 DE ÞAMLIOÐLU Kuyumculuk Þamlýoðlu Toptan Altýn Tic. Hayri & Onur ÞAMLI 40 KURUÞ Merkez : Eðridere Çarþýsý No:13 Tel : (5 Hat) Çorum Þube : Nuruosmaniye Cad. Çuhacý han 10/13 Ýstanbul Tel : 0 (212) Belediye Benzinliði 19 milyon liraya gitti Memur Sen'den KESK'e tepki! Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi Memur-Sen tarafýndan tüm Türkiye'de baþlatýlan kamuda serbest kýyafet uygulamasýyla ilgili KESK tarafýndan yapýlan açýklamaya Memur Sen Konfederasyonu tarafýndan verilen cevabý basýnla paylaþtý. SAYFA 6 DA Daha önce ihalesi yapýlan ama bir türlü alýcýsý çýkmayan Çorum Belediyesi akaryakýt istasyonu nihayet dün gerçekleþtirilen ihalede yeni sahibini buldu. Ýki teklifin verildiði ihalenin açýk artýrma bölümünde Ýþadamý Uður Barlýk ipi göðüsleyen taraf oldu. Çepni Mahallesinde bulunan, "Akaryakýt ve LPG Ýkmal Ýstasyonu" iþaretli, 27/1 Pafta, 1296 ada, 43 nolu parseldeki metrekare arazinin ihalesi saat 14.00'da Belediye Meclisi toplantý salonunda yapýldý. -Fatih AKBAÞ SAYFA 3 TE TKDK'dan 10 milyon liralýk destek talebi Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK) Ýl Koordinatörlüðü tarafýndan açýklanan 9. Baþvuru Çaðrý döneminde çeþitli sektörlerden toplam 66 proje baþvurusu yapýldýðý belirtildi. Bu projelerin toplam yatýrým tutarýnýn 18 milyon lira toplam destek talebinin ise 10 milyon lira olduðu açýklandý. Baþvuruda bulunulan 57 adet projenin, "Çiftlik Faaliyetlerinin Çeþitlendirilmesi ve Geliþtirilmesi", 7 adet projenin "Et Üreten Ýþletmelere Yatýrým", 2 projenin "Süt Üreten Ýþletmelere Yatýrým" alt tedbirleri kapsamýnda olduðu ve bunlardan 7 tanesinin þirket olduðu kaydedildi. SAYFA 6 DA "Gýda sektörünü yeniden örgütleyeceðiz" Þeker Ýþ Sendikasý Ýl Baþkaný Sefer Kahraman genel kuruluna gelen herkese teþekkür etti.yönetim kurulu ile birlikte Merkez Ýlçe Seçim Kurulundan mazbatasýný alan Sefer Kahraman, daha sonra sendika binasýnda basýn açýklamasý yaptý. Kubilay Kaan YÜCEL SAYFA 4 TE Hitit Üniversitesi "Mezunlar Ofisi Koordinatörlüðü" kurdu Hitit Üniversitesi bünyesinde "Mezunlar Ofisi Koordinatörlüðü" kuruldu. Koordinatörlüðe ise Fen-Edebiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali Salur atandý. SAYFA 5 TE "Saðlýklý nesiller saðlýklý yuvalarda yetiþir" Ýl Müftülüðü Aile Ýrþat ve Rehberlik Bürosu tarafýndan bayanlara yönelik organize edilen seminerler devam ediyor yýlý seminerler dizisinin ikincisi önceki gün Necip Fazýl Kýsakürek Kültür Merkezinde yapýldý. Seminere konuþmacý olarak ise Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Psikologlarýndan Yeliz Akkaya katýldý. SAYFA 5 TE Arasta da yangýn Çakýr Camii yanýnda bulunan iki katlý binada çýkan yangýn arasta esnafýna korku dolu saatler yaþattý. Yangýn dün saat sýralarýnda Çepni Mahallesi Karakeçili 1. Sokak No 20'de bulunan iki katlý binanýn kullanýlmayan son katýnda çýktý. Yasin YÜCEL SAYFA 5 TE "Kemal Tahir" paneli yapýlacak Hitit Üniversitesi ve Çorum Belediyesi iþbirliði ile 3 Nisan 2013 Çarþamba günü, saat 14.00'da, "Osmanlý'dan Cumhuriyet'e Açýlan Pencere: Kemal Tahir" isimli panel gerçekleþtirilecek. SAYFA 6 DA "Baðýmlýlýk çözüm deðil, çözümsüzlük üretir" Çorum Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele birimi Ýnönü Anadolu Lisesi'nde "Madde Baðýmlýlýðý ve Baðýmlýlýkla Mücadele " konulu seminer düzenledi. Seminere konuþmacý olarak KOM Þube Müdürü Ahmet Oruç ve KOM Þubesinde görevli Baþ Polis Tekin Varýþlý ve Yunus Býçkýcý katýldý. SAYFA 2 DE Uslu'dan Bendevi Palandöken'e ziyaret SAYFA 10 DA Canlarýný son anda kurtardýlar Ýskilip'te dün sabah sýralarýnda bir evde çýkan yangýnda bir aile maðdur oldu. Ýskilip Devlet Hastanesi yakýnlarýnda bulunan bir evde çýkan yangýnda facianýn eþiðinden dönüldü. SAYFA 10 DA

2 Çorum Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele birimi Ýnönü Anadolu Lisesi'nde "Madde Baðýmlýlýðý ve Baðýmlýlýkla Mücadele " konulu seminer düzenledi. Seminere konuþmacý olarak KOM Þube Müdürü Ahmet Oruç ve KOM Þubesinde görevli Baþ Polis Tekin Varýþlý ve Yunus Býçkýcý katýldý. Tekin Varýþlý konuþmasýna "Baðýmlýlýk nedir? Baðýmlýlýk yapýcý maddeler nelerdir?" konularýnda öðrencilere bilgi vererek baþladý. Sonrasýnda baðýmlýlýk yapan maddeleri sýnýflandýrarak bu maddeler hakkýnda bazý kýsa bilgiler aktaran Varýþlý, slaytlar eþliðinde özellikle madde kullanýmýnýn nedenleri üzerinde durdu ve bu nedenlerin baþýnda 'merak, arkadaþ çevresi, sorunlara çözüm arayýþý,farklý olma isteði, bir gruba dahil olma, özenti ve model alma'nýn olduðunu belirtti. Baðýmlýlýk yapýcý maddelerin çözüm deðil, çözümsüzlük ürettiðini kaydeden Varýþlý, bu maddelerle gençleri ilk tanýþtýran kiþilerinde arkadaþ ve arkadaþ YÝTÝK Gazi Üniversitesi Mesleki Yeterlilik Kursu'ndan 2013 yýlýnda almýþ olduðum SRC-4 Sürücü Belgemi kaybettim. Mustafa oðlu 1979 Vedat Sedat Özölçer HÜKÜMSÜZDÜR Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. 2 HABER "Baðýmlýlýk çözüm deðil, çözümsüzlük üretir" gruplarý olduðunu söyledi. "Baðýmlý hale gelmiþ olan birey artýk özgür deðildir" diyen Varýþlý sözlerine þöyle devam etti: "Baðýmlýnýn kendine güveni yoktur ve kendini kontrol altýnda tutamaz. Ýdeallerini kaybeder en önemlisi de insani prensipleri yok olur. Siz gençlerde böyle durumlara düþmek istemiyorsanýz öncelikle hayýr demeyi bilmelisiniz. Baðýmlý olmak istemiyorsanýz siz gençlere üç tavsiyem var: Bilmediðiniz ve size baþkalarý tarafýndan verilen ilaçlarý kesinlikle kullanmayýn, sigara ve alkolden de uzak durun çünkü özellikle sigarada baðýmlýlýk yapan bütün maddeler bulunmaktadýr." Varýþlý daha sonra baðýmlý olan gençlerin hayat hikayelerinin ve dramlarýnýn yer aldýðý slaytlarý izletti. Konferansta ayrýca madde baðýmlýsý haline gençlerin baþlarýna gelen felaketler ve bu gençlerin baðýmlýlýk yapan maddeyi temin etmek için yapabilecekleri de gözler önüne serildi. Seminerin sonunda sorularý cevaplayan Ahmet Oruç ise öðrencilere "Amacýmýz sizlere nasihat etmek deðil derslerinizdeki baþarýsýzlýklarýnýz bir þekilde telafi edilebilir ama madde baðýmlýlýðýnýn telafisi yoktur. Bu nedenle bizim sloganýmýz haline gelen sözümüzü sizlerle de paylaþmak istiyorum 'madde baðýmlýsý olmayalým, baðýmsýz bir yaþam sürelim'" diyerek tavsiyelerde bulundu. Konferans sonunda ise Ýnönü Anadolu Lisesi Müdür Yardýmcýsý Nuray Ertaþ KOM Þube Müdürü Ahmet Oruç ile polis memurlarý, Tekin Varýþlý ve Yunus Býçkýcý'ya verdikleri bilgilerden dolayý teþekkür etti. Yaþlýlarýn gönüllerini aldýlar Ýmsâk :3:41 Güneþ :5:23 Ýþrak :6:12 Öðle :11:56 Ýkindi :15:28 Akþam :18:09 Yatsý :19:39 Ýstemem hayýrsýz baharý yazý Baðýmýn gülleri solduktan sonra Neyleyim dünyanýn bende varýný Benim nazlý yarým öldükten sonra Kervaným gidiyor tenha ardýndan Dolanýp geliyor baðýn ardýndan Yandým bende tutamadým salýndan Benim nazlý yarým öldükten sonra Mezarýný kazýn tenha yüzüne Atýn topraðý da ördü dizine Toprak dökmeyin de ela gözüne Benim nazlý yarým öldükten sonra Rýza Koçak Yar ölünce evler bana dar geldi Aðlamak sýzlamak bana zor geldi Þu yaþýmda yemek yapmak zor geldi Benim nazlý yarým öldükten sonra Kazýldý mezarý da vardým yanýna Atýn topraðý da örtün üstüne Hasret kalýrým ekmeðine aþýna Benim nazlý yarým öldükten sonra Ýþ görürdü koymazdý da yarýna Dayanamam bende yârin ahu zarýna Eri geçi bende varýrým yanýna Benim nazlý yarým öldükten sonra Rýza Koçak aðlar ahu zar ile Nece yýl yaþadýk nazlý yar ile Esti sam yeli de deðdi eliyle Benim nazlý yarým öldükten sonra 2 AJANDA Ay, 31 Gün, 13. Hafta Ýþlediðiniz günahlarý gizlediðiniz gibi, yaptýðýnýz iyilikleri de gizleyin! Râbia-i Adviyye Rahmetullahi Aleyh Günün Þiiri ÝSTEMEM BAHARI YAZI HAVA DURUMU Müracaat Tel: Sahibinden Acil Satýlýk Daireler Gülabibey Mahallesinde (Gülüm Düðün Salonu Civarýnda) Yapýmý yeni tamamlanmýþ kullanýma hazýr 3+1 Asansörlü Kaliteli Isý Yalýtýma sahip 3. ve 1 katta bulunan Lüks Daireler Uygun fiyatlara satýlýktýr. Müracaat: Tel No: Gazi Caddesinde Ýþyeri Devredilecektir Gazi Caddesi üzerinde bulunan ve halen Faal durumda bulunan iþ yerimiz iþ deðiþikliði nedeni ile devredilecektir. Müracaat: Yýl: 8 Sayý: 2436 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Mehmetçik Anadolu Lisesi öðrencileri Kamile - Hacý Ahmet Akdað Huzur Evini ziyaret ederek yaþlýlarla güzel bir gün geçirdiler. Mehmetçik Anadolu Lisesi Müdür Yardýmcýlarý Ebru Kayahan, Adnan Tekiner, Türk Dili ve Edebiyatý öðretmeni Ümmüðül Avcu ve öðrenciler Gönül Elçisi Projesi kapsamýnda Kamile - Hacý Ahmet Akdað Huzur Evine giderek, Müzik öðretmeni Kemal Ateþ yönetimindeki okul korosu ile huzur evi sakinlerine neþeli dakikalar yaþattýlar. Program sonunda ise yaþlýlar öðrenciler ve öðretmenlere teþekkür ettiler. Ýmtiyaz Sahibi TEK Tek Yýldýz Basýn Yayýn BASIN YAYIN Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ DAÐITIM A.Þ. Yazý Ýþleri Müdürü Haber Yönetmeni Nadir YÜCEL Fatih AKBAÞ Muhabirler Spor Yönetmeni Kubilay Kaan YÜCEL Adnan YALÇIN Yasin Þevket YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Bahadýr Ömer YÜCEL Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 1,814 1,824 EUR 2,32 2,35 STERLiN 2,735 2,775 JPY YENi 0,0191 0,0194 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER DUYGU ECZANESÝ TEL: GAZÝ CAD. NO : 36/E HÝTÝT ECZANESÝ TEL: ULUKAVAK MAH. MAVRAL SOK. NO:107 -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn...110

3 HABER 3 Belediye Benzinliði 19 milyon liraya gitti Neþat Bohça ihaleye alýnmamasýna tepki gösterdi. Daha önce ihalesi yapýlan ama bir türlü alýcýsý çýkmayan Çorum Belediyesi akaryakýt istasyonu nihayet dün gerçekleþtirilen ihalede yeni sahibini buldu. Ýki teklifin verildiði ihalenin açýk artýrma bölümünde Ýþadamý Uður Barlýk ipi göðüsleyen taraf oldu. Çepni Mahallesinde bulunan, "Akaryakýt ve LPG Ýkmal Ýstasyonu" iþaretli, 27/1 Pafta, 1296 ada, 43 nolu parseldeki metrekare arazinin ihalesi saat 14.00'da Belediye Meclisi toplantý salonunda yapýldý. KDV hariç 17 milyon lira muhammen bedelle çýkýlan ihaleye Uður Turizm Otelcilik ile Ekmekçioðullarý firmalarý katýldý. Ýhale Komisyonu Baþkaný Av. Ekrem Demirten'in ihale ile ilgili genel bilgileri vermesinin ardýndan teklif dosyalarý kontrol edildi. Dosyada yer alan evraklarýn kontrolünün ardýndan teklif zarflarý açýldý. Uður Turizm Otelcilik 17 milyon 100 bin lira Ekmekçioðullarý ise 17 milyon 025 bin lira teklif verdi. Ýlk tekliflerden sonra ihalenin açýk artýrma bölümüne geçildi. Bu bölümde Ekmekçioðullarý, ilk olarak 18 milyon lira ve sonrasýnda ise 18 milyon 750 bin lira teklif vererek ihaleden çekildi. Uður Turizm Otelcilik ise açýk artýrmada ilk olarak 18 milyon 100 bin lira daha sonra ise 19 milyon lira teklif verdi. Ekmekçioðllarýnýn ihaleden çekilmesinin ardýndan ihaleyi Uður Turizm Otelcilik kazandý. Ýhaleyi alan firma gayrimenkulün bulunduðu alaný plan bütünlüðünü bozmayacak imar planý deðiþikliði ile turizm, saðlýk gibi amaçlarla kullanýlabilecek. -MAKBUZ YETÝÞMEDÝ, ÝHALEYE ALINMADI- Kapalý teklif açýk artýrma usulü ile yapýlan ihaleye katýlmak için hazýrlýklarýný tamamlayan ve þartname alan Termopet Akaryakýt firmasý yetkilisi Neþat Bohça, þartname alýndýðýna dair makbuzun ihale saatine kadar yetiþtirememesi üzerine komisyon tarafýndan ihaleye alýnmadý. "Bu durum ihalenin iptalini gerektirir" diyerek tepki gösteren Neþat Bohça, "Ben tüm hazýrlýklarýmý yaptým, paramý da yatýrdým, þartnameyi aldým. Makbuz, yetiþmedi diye ihaleye kabul etmemeniz doðru deðil" dedi. -SALONDAN ÇIKMA, GERGÝNLÝÐÝ- Ýhalede teklif zarflarýnýn açýlmasýnýn ardýndan açýk artýrmaya geçileceði sýrada Komisyon Baþkaný Av. Ekrem Demirten, ihaleye katýlan iki firmanýn dýþýnda ki firma temsilcilerinin kanun gereði salon dýþýna çýkmasý gerektiðini söyledi. Termopet Akaryakýt firmasý yetkilisi Neþat Bohça bu duruma da tepki göstererek, "Ben sadece kayda geçmesi için söylüyorum bunu. Bu ihalenin iptal sebebidir. Ben 41 yýllýk hukukçuyum ve böyle bir þey yok" ifadelerini kullandý. Bunun üzerine Av. Ekrem Demirten ihale kanununda ilgili maddeyi bularak salonda bulunanlar ile paylaþtý. Bunun üzerine Neþat Bohça ve beraberindekiler salon dýþýna çýktýlar. Sonrasýnda ise ihale yapýldý. -"ÇORUM'A YATIRIMLARIMIZ DEVAM EDECEK"- Ýhaleyi kazanan Uður Otelcilik yetkilisi Uður Barlýk ihale sonrasýnda basýna yaptýðý açýklamada, Çorum'da yatýrým yapmaya devam edeceklerini dile getirerek, "Arazinin nasýl deðerlendirileceði ile ilgili bazý projelerimiz var. Bunu yakýnda kamuoyu ile paylaþacaðýz" þeklinde konuþtu. Fatih AKBAÞ

4 HABER 4 Mahir ODABAÞI GERÇEK DOSTLARIMIZI ÖÐRENME YOLLARI Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Arkadaþlýk, dostluk çok önemlidir. Gerçek arkadaþlýklar, dostluklar bir ömür boyu unutulmaz. Çünkü 'Ýyi dostluklar, temiz hesaplarla kurulurlar.' (Balzac) Arkadaþý ölmüþ olsa bile; çocuklarýyla, kardeþleriyle irtibat devam eder. Bazen onlarla sohbet ederken, geçmiþe doðru gider ve arkadaþýný hatýrlar gözyaþlarýný tutamaz. Ne mutlu böyle candan arkadaþlara Büyüklerimiz insanlarý tanýmak için; ' Ya yolculuk yapacaksýn, ya komþuluk yapacaksýn, ya afet yaþayacaksýn, ya alýþ veriþ yapacaksýn, ya sýrrýný paylaþacaksýn, ya makamýndan ayrýlýp emekli olacaksýn ' demiþlerdir. Bunun dýþýnda psikolojik yöntemler yoluyla da gerçek arkadaþlarý, dostlarý bir nebze olsun tanýma imkânýna sahip olabiliriz. Þöyle ki; ÝLGÝ: Gerçek bir arkadaþýnýzýn sizin yaþamýnýzla ne kadar ilgilendiði önemlidir. Hayatýnýzda olup biten bir þeyden arkadaþýnýza bahsedin. Sonra sizi arayýp merak edecek mi, bekleyin. Eðer uzun zaman geçip hiç konuyu açmazsa, konuyla ilgi küçük ipucu verin ve daha önce konuþtuðunuzu hatýrlayýp hatýrlamadýðý öðrenin. SADAKAT: Arkadaþýnýza ortak bir arkadaþýnýz hakkýnda bir sýr verin, ancak bu sýrdan diðer arkadaþýnýzý haberdar etmeyi unutmayýn. Gerçek arkadaþlýkta sýr tutmak önemlidir. Bu nedenle arkadaþýnýzýn duyup duymayacaðýna bir bakýn. Hemen ulaþtýrmýþ mý? GU- RUR: Ýyi bir kariyer elde ettiðinizde, iþlerinizde emsallerinize göre daha çok baþarýlý olduðunuzda kim sizi samimi olarak övüyor, tebrik ediyor gözlemleyin. Çünkü gerçek arkadaþlarýnýz sizin baþarýlarýnýzdan gurur duyar, kýskançlýk duymaz, haset etmez. DÜRÜSTLÜK: Gerçek arkadaþ, size duymak istemediklerinizi de söyler. Eðer söyledikleri size faydalý olacaksa, kendisine kýzacaðýnýzý bilse bile akabinde sizin menfaatinize olacaðý için söylemekten çekinmez. Onun için sizin menfaatiniz önemlidir. Aman benden çýkmasýn diye düþünmez. SAYGI: Arkadaþýnýza hayatýnýzda bir þeyin çok iyi yönde olduðunu ama þu anda açýklamayý tercih etmediðinizi söyleyin. Bakalým size baský yapacak mý? Merak ile kaygý arasýnda fark vardýr. Eðer 'illa bileceðim diye uðraþýyorsa' o zaman sizinle deðil, dedikoduyla ilgileniyor demektir. Gerçek bir arkadaþ, sizin isteklerinize saygý duyar ve sizi sýkboðaz etmez, rahat býrakýr. Zaman zaman söz edebilir, çünkü ilgileniyordur, ancak sizin o anda konuþmak istemediðinizi açýkça belirttiðiniz sürece sürekli sorup size baský yapmayacaktýr. Þimdi söylenmesi gerekseydi, söylerdi diye düþünmelidir. Þayet bu 'sýr' olumsuz yönde olsaydý, hemencik öðrenmek için ýsrar etmesi normaldir. Çünkü sizin için endiþelenir. Sizin zarar görmenizden tedirgin olur. Bir þeyler yapabilmenin yollarýný arar. FEDAKÂRLIK: Her arkadaþýn beceremeyeceði bir husus. Sizin mutluluðunuz için kendi mutluluðunu feda eder mi? Münhal bulunan ayný göreve tayin yaptýrmak için sadece iki arkadaþ müracaat ettiniz. Atanma þartlarýnýz eþit veya arkadaþýnýz sizden bir adým önde. Yani öncelikle arkadaþýnýz atanma þansý yüksek.. Netice de ikinizden birisi atanacak. Fakat arkadaþýnýzýn görev yaptýðý yerde bir sýkýntýsý yok. Ýki sene sonra da tayin istese, gelebilecek konumda. Ancak sizin için durum farklý. Ailevi sýkýntýlarýnýz var veya anne babanýz rahatsýz, sizin acil yardýmýnýza ihtiyacý var Sizin baþka türlü tayin yaptýrma imkânýnýz yok. Bu durumda arkadaþýnýz, sizin sýkýntýdan kurtulmanýz için o kadroya atanmaktan feragat edebiliyor mu? Ben bu dostluðu 25 sene önce yaþadým. Bir yere müracaat ettim. Benden sonra ayný yer için baþka bir arkadaþým daha gelince, yetkili amir: 'orayý Mahir Bey istiyor' der. O zaman arkadaþ: 'Efendim ben Mahir Beyin adýna feragat ediyorum. Çünkü o benim çocukluk arkadaþým' der. Aradan zaman geçti ilgili amir beni çaðýrdý. ' Mahir Bey, orayý falan da istiyor, senin de arkadaþýnmýþ ne diyorsun? Dedi. Bende 'efendim aramýzda fark etmez. O benim çocukluk arkadaþým' diye ayný cümleleri bilmeden kullandýðýmý görünce, ben SENÝ DE DENEMEK ÝÇÝN SORMUÞTUM. Þimdi seni alýyorum ama en kýsa zamanda o arkadaþýný da alacaðým. Dostluða önem verip senin adýna feragat etmesi hoþuma gitti' dedi ve çok geçmeden o arkadaþýmýn da tayini yaptý. Akýbet o arkadaþým bugün daha güzel yerlere geldi Baþka bir örnek verecek olursak;' Yanlýþ bir arkadaþ ve bir gölge, ancak güneþ çýktýðýnda sana katýlýr' diye bir özdeyiþ vardýr. Þöyle ki; ortak bir iþ yapýyorsunuz. Ýþler kötüye doðru meylettiðinde, eðer bu durum ikinizi de etkileyecekse pek çok insan kendi çýkarlarýný korumak ister. Böyle bir durumda, ikinizi de bu durumdan kurtaracak bir plan mý düþünüyor, yoksa kendini kurtarýp sade kendi çýkarlarýný mý korumak istiyor? Bu altý maddeden dört veya beþ tanesini geçerse, muhtemelen güvenebileceðiniz arkadaþýný var demektir. Þayet üç maddenin altýnda ise, gözden geçirmekte fayda vardýr. Özetin özeti : 'Kötü kimselerle arkadaþlýk etme, sonra haberin olmadan senin huyun, onlarýn huyundan çalar ve sende kötü oluverirsin!' (Eflatun) Çocukluk yýllarýndan beri ezberimde olan ve çok hoþuma giden þu anlamlý mýsralarý sizlerle paylaþýrken, tüm gerçek dostlara selam olsun dileklerimle. * '' Dolaþtým dünyayý giymedim baþýma taç, Ne zengini tok gördüm, ne de fakiri aç, Ya rab..! Öyle bir fevzi kanaat ver ki, Na merde deðil, merde de eyleme muhtaç, Þu çeþmenin haline bak, su içecek tasý yok, Kýrma insan kalbini, yapacak ustasý yok! ' "Gýda sektörünü yeniden örgütleyeceðiz" Sefer Kahraman mazbatasýný aldý Geçtiðimiz hafta sonu yapýlan genel kurulda yeniden Þeker Ýþ Sendikasý Çorum Ýl Baþkanlýðýna seçilen Sefer Kahraman mazbatasýný aldý. Merkez Ýlçe Seçim Kuruluna yönetim kurulu üyeleri ve fabrika çalýþanlarý ile gelen Kahraman mazbatasýný Merkez Ýlçe Seçim Kurulu Baþkaný Selahattin Yalçýn'dan aldý. Mazbata törenine Sendika Ýdari Sekreteri Arif Þener, Mali Sekreter Mustafa Karaman ve sendika yöneticileri de katýldý. Kubilay Kaan YÜCEL Þeker Ýþ Sendikasý Ýl Baþkaný Sefer Kahraman genel kuruluna gelen herkese teþekkür etti.yönetim kurulu ile birlikte Merkez Ýlçe Seçim Kurulundan mazbatasýný alan Sefer Kahraman, daha sonra sendika binasýnda basýn açýklamasý yaptý. 7.Olaðan Genel Kurulda emeði geçen herkese teþekkür ederek sözlerine baþlayan Kahraman, "Kongremizi bayram havasýnda geçirdiðimiz için gurur ve onur duyuyorum. Fabrika çalýþanlarýndan usta baþlarýna köylerde pancar iþiyle uðraþan çiftçilere kadar herkese teþekkür ediyorum. Ayrýca Çorum Þeker Fabrikasý'ný özelleþtirme kararý iptal edilmesinden dolayý Hükümetimize de teþekkür ediyorum. Çalýþan arkadaþlarýmýzýn halleriyle hallenmeye devam edeceðiz. Bugüne kadar olduðu gibi bundan sonrada iþimizi en iyi þekilde yapacaðýz. Ülkemizde gýda sektöründe çalýþýp da sendikalara baðlý olmayan arkadaþlarýmýzý ulaþarak sýfýrdan baþlayarak örgütleyeceðiz. Bizler bu ülkenin geleceði noktasýnda bize düþen ne varsa yerine getireceðiz. Çalýþmalarýmýzý hep içe içe gerçekleþtireceðiz. Ayrýca Çorum'un basýn kuruluþlarý da yapmýþ olduðumuz çalýþmalarýmýzda elimiz kulaðýmýz sesimiz oldu onlarla hep içe içe olduk onlara da teþekkür ediyorum" dedi. Kubilay Kaan YÜCEL "Engelsiz Kütüphane" yarýþmasýnda Çorumlu öðrenciye Baþarý Ödülü Sinop 11. Ulusal "Engelsiz Kütüphane" konulu karikatür yarýþmasý sonuçlandý.ýsmail Kakaç Ortaokulu Tebeþir Karikatür grubu 6. sýnýf öðrencisi Semra Aðar "Engelsiz Kütüphane" yarýþmasýndan Baþarý Ödülü kazandý. Sinop Dr. Rýza Nur Ýl Halk Kütüphanesi'nin üç kategoride (ortaokul, lise, yetiþkinler) düzenlediði yarýþmanýn sonuçlarýna göre ortaokul kategorisinden Ýsmail Kakaç Ortaokulu 6.sýnýf öðrencisi Semra Aðar'ýn karikatürü Baþarý Ödülüne deðer görüldü. Seçici Kurul'un toplam üç kategoride deðerlendirme yaptýðý yarýþmaya toplam 690 karikatür katýldý. Yarýþma ödül töreni 49. Kütüphane Haftasý etkinlikleri kapsamýnda 27 Mart, Çarþamba günü gerçekleþtirildi.

5 HABER 5 TÜRKÝYENÝN GÜNCEL MESELELERÝ KONFERANS "MÜSÝAD'ýn Çorum'a þube açmasýnýn olumlu yansýmalarý olacaktýr" Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝAD) Çorum Temsilciliði Kurucu Yönetim Kurulu Üyeleri Vali Sabri Baþköy'ü makamýnda ziyaret ettiler. Ziyarete MÜSÝAD Çorum Temsilciliði Kurucu Yönetim Kurulu Üyeleri; Rumi Bekiroðlu, Fatih Yaðlý, Salih Fýndýk, Hayri Þamlý, Engin Býyýkoðlu, Þükrü Türkoðlu, Adnan Týðlý, Mahmut Özdemir, Lemzi Çöplüoðlu ve Ýsmet Çýtak katýldý. Ziyarette Rumi Bekiroðlu, þubeleþme aþamalarý ve yapýlan çalýþmalar hakkýnda Vali Baþköy'e bilgi verdi. Her zaman yatýrýmcý ve iþadamlarýnýn yanýnda olduðu ifade eden Vali Baþköy, "Ýþ adamlarý ve yatýrýmcýlarýmýzýn, karþýlaþtýklarý sorunlarýnýn giderilmesinde, onlarýn dünya ticaretini tanýmasýnda, ulusal ve uluslararasý þirketlerle iþ baðlantýlarýnýn kurulmasýnda MÜSÝAD gibi Sivil Toplum Kuruluþlarý'nýn önemli katkýlarý olmaktadýr. Dolaysýyla MÜSÝAD Þube Müdürlüðü'nün ilimize açýlacak olmasýnýn, sanayicimize, iþadamlarýmýza ve ilimiz ekonomisine olumlu yansýmalarýnýn olacaðýna inanýyorum" dedi. Ziyaretten dolayý MÜSÝAD heyetine teþekkür eden Vali Baþköy, MÜSÝAD Çorum Þubesinin kuruluþ çalýþmalarýnda yönetime baþarýlar diledi. Prof. Dr. Abdurrahim KARSLI TARÝH : 30 MART 2013 CUMARTESÝ SAAT:14:00 YER: AFRA KÜLTÜR MERKEZÝ SAAT KULESÝ CÝVARI / ÇORUM "Saðlýklý nesiller saðlýklý yuvalarda yetiþir" Veterinerlerden Rektör Alkan'a ziyaret Ýl Müftülüðü Aile Ýrþat ve Rehberlik Bürosu tarafýndan bayanlara yönelik organize edilen seminerler devam ediyor yýlý seminerler dizisinin ikincisi önceki gün Necip Fazýl Kýsakürek Kültür Merkezinde yapýldý. Seminere konuþmacý olarak ise Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Psikologlarýndan Yeliz Akkaya katýldý. "Aile Ýçi Ýletiþim" konulu seminerde konuþan Akkaya mutlu ve saðlýklý bir ailenin oluþmasý ve sürdürülebilmesi için gereken þeylerin baþýnda etkili bir iletiþimin geldiðini vurguladý. Akkaya, öncelikle iyi bir çift olmanýn yolunun etkili dinleme, iyi bir iletiþim, kendisini karþýsýndakinin yerine koyma yani empati yapma ve birbirlerinin fýtratlarýný dikkate alarak anlamaya çalýþmaktan geçtiðini kaydetti. Saðlýklý nesillerin saðlýklý yuvalarda yetiþtiðine dikkat çeken Akkaya, her hal ve tavrýn çocuklar tarafýndan öðrenilip örneklendiðinin altýný çizdi. Ýyi örnek olmanýn en iyi eðitim biçimi olduðunu dile getiren Akkaya, çocuk yetiþtirilmesi ile ilgili olarak da çocuklarla doðrusal ve etkili iletiþim içinde olunmasý gerektiðini söyledi. Akkaya, sözlerini çocuklarýn duygularýna hitap ederek iyi bir eðitimin kapýlarýnýn açýlacaðýndan ve bunun yollarýndan bahsederek tamamladý. Hitit Üniversitesi "Mezunlar Ofisi Koordinatörlüðü" kurdu Hitit Üniversitesi bünyesinde "Mezunlar Ofisi Koordinatörlüðü" kuruldu. Koordinatörlüðe ise Fen-Edebiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali Salur atandý. Hitit Üniversitesinden konu hakkýnda yapýlan açýklamada, Hitit Üniversitesi'nden mezun olan öðrencilerin üniversiteye olan mensubiyet duygusunu artýrmak ve üniversite ile baðlarýný kuvvetlendirmek, mezunlar arasýndaki koordinasyonu saðlamak ve devam ettirmek, mezunlarý iþ dünyasý ile ortak bir platformda buluþturmak, iþ imkanlarýný, personel taleplerini, etkinlikleri, projeleri ve projeksiyonlarý bildirmek, mezunlar ile ilgili diðer kuruluþlarla iþbirliði koordinasyonunu saðlamak amacý ile "Mezunlar Ofisi Koordinatörlüðü" kurulduðu ifade edilerek, "Üniversitemiz ile öðrencilerimiz ve mezunlarýmýz arasýnda büyük bir sinerji oluþmasýný saðlayarak mezunlarýmýzýn gerek kendi aralarýnda, gerekse Üniversitemiz arasýnda önemli köprülerin kurulmasýný saðlamak ve aidiyet duygusunu yaþatmak amacý ile Üniversitemiz bünyesinde kurulan "Mezunlar Ofisi Koordinatörlüðü"ne, Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali Salur atanmýþtýr" denildi. Arasta da yangýn Çakýr Camii yanýnda bulunan iki katlý binada çýkan yangýn arasta esnafýna korku dolu saatler yaþattý. Yangýn dün saat sýralarýnda Çepni Mahallesi Karakeçili 1. Sokak No 20'de bulunan iki katlý binanýn kullanýlmayan son katýnda çýktý. Daireden dumanlar yükseldiðini gören esnaflar hemen itfaiyeye haber verdiler. Olay yerine kýsa sürede gelen itfaiye ekipleri yangýna müdahale ederken doðalgaz ve YEDAÞ ekipleri ise önlem aldýlar. Yangýnýn itfaiye tarafýndan kýsa sürede söndürülmesinin ardýndan bölge esnafý rahat bir nefes aldý. Yangýnýn çýkýþ sebebi ise araþtýrýlýyor. Yasin YÜCEL Veteriner Hekimler Odasý Yönetim Kurulu üyeleri, Hacý Özgün, Arif Akar, Necati Yüce ve Serdar Doðan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý makamýnda ziyaret ettiler. Rektör Prof. Dr. Alkan, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, üniversite kampüslerine ve üniversite bünyesindeki yükseköðretim kurumlarý hakkýnda bilgi verdi. Üniversitenin geçmiþteki eksikliklerini ortadan kaldýrmak için özverili bir çalýþma gayretinde olduklarýný belirten Rektör Alkan, üniversitenin, tüm sektörlerin sorunlarýnýn çözümü konusunda gerekli gayreti ve hassasiyeti göstereceðini kaydetti. Veteriner Hekimler Odasý Yönetim Kurulu Üyeleri de, üniversitede yapýlan çalýþmalardan dolayý Rektör Alkan'a teþekkür ederek, Veteriner Hekimler Odasýnca yapýlan çalýþmalara ve günümüz hayvancýlýk sektörüne iliþkin genel deðerlendirmede bulundular. Avrupa'daki hayvancýlýðýn geliþimine iliþkin veri toplayarak bunlarýn deðerlendirilmesi ve günümüz mevcut sorunlarýný bu örnek çalýþmalarla çözmeye çalýþtýklarýný açýklayan Veteriner Hekimler Odasý Yönetim Kurulu Üyeleri, böylece hayvancýlýk sektörünün daha da güçleneceðini ve büyüyeceðini dile getirdiler.

6 HABER TEK 6 TKDK'dan 10 milyon liralýk destek talebi Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK) Ýl Koordinatörlüðü tarafýndan açýklanan 9. Baþvuru Çaðrý döneminde çeþitli sektörlerden toplam 66 proje baþvurusu yapýldýðý belirtildi. Bu projelerin toplam yatýrým tutarýnýn 18 milyon lira toplam destek talebinin ise 10 milyon lira olduðu açýklandý. Baþvuruda bulunulan 57 adet projenin, "Çiftlik Faaliyetlerinin Çeþitlendirilmesi ve Geliþtirilmesi", 7 adet projenin "Et Üreten Ýþletmelere Yatýrým", 2 projenin "Süt Üreten Ýþletmelere Yatýrým" alt tedbirleri kapsamýnda olduðu ve bunlardan 7 tanesinin þirket olduðu kaydedildi. TKDK Ýl Koordinatörü Emin Serdar Kurþun konu hakkýnda verdiði bilgide "Kurum Merkezimizce her Ýl Koordinatörlüðü için bir destekleme ödemesi hedefi belirlenmiþtir. Ýl Koordinatörlüðümüzün 2013 yýlý destekleme ödeme hedefi 4 milyon 500 bin Avro olarak belirlenmiþtir" dedi. Kurþun, AB kaynaklý fonlarýn kayýpsýz olarak kullanýlabilmesi amacýyla belirlenen hedef kapsamýnda þu ana kadar yaklaþýk 2 milyon TL destekleme ödemesi yapýldýðýný dile getirerek, "2, 3 ve 8. Baþvuru Çaðrý Dönemlerinde teslim alýnarak incelenmesine ve yatýrým faaliyetlerine devam edilen 12 projenin yaklaþýk 13 milyon lira olan destek talebinin de 2013 yýlý içerisinde ödenmesi öngörülmektedir. Bütün bu ödemelerin yanýnda 9. Baþvuru Çaðrý Döneminde alýnan 66 projede talep edilen destek tutarý olan yaklaþýk 10 milyon TL'nin de 2013 yýlý içerisinde ödemesinin yapýlmasý öngörülmektedir. Yapýlan ve yapýlmasý planlanan tüm ödemeler dahil edildiðinde 2013 sonuna kadar yaklaþýk 25 milyon TL destekleme ödemesinin yapýlmasý planlanmaktadýr. Destek tutarýmýz yaklaþýk 11 milyon Avro olmaktadýr. Bu da Kurum merkezimizin Ýl Koordinatörlüðümüz için belirlemiþ olduðu rakamýn yaklaþýk iki katýna ulaþacaðýmýz anlamýna gelmektedir" ifadelerini kullandý. Yurtkur'da kan baðýþý kampanyasýna ilgi yüksek oldu Türk Eðitim Sen yüksek lisans için ön baþvurularý almaya baþladý Türk Eðitim Sen Çorum Þubesi Basýn ve Dýþ Ýliþkiler Sekreteri Selim Aydýn geçen yýl baþlattýklarý yüksek lisans programýnýn bu yýl ki bölümü için ön kayýt iþlemlerinin baþladýðýný açýkladý. Türkiye Kamu-Sen Genel Merkezi ile ve Okan Üniversitesi arasýnda yapýlan protokol ile ilimizde 3 Mart 2012 tarihinde baþlayan yüksek lisans eðitim programlarýnýn son dersine devam ettiðini belirten Aydýn, "Ülkemizin sendikal hayatýnda her zaman ilklere imza atan, öncü ve örnek sendikasý Türk Eðitim-Sen olarak ilimize böylesine güzel bir hizmeti getirmiþ olmanýn ve sona yaklaþmanýn haklý gururunu yaþýyoruz.yüksek Lisans eðitimine Tezsiz olarak baþlamýþken, Okan Üniversitesi ile yapýlan görüþmeler neticesinde programa tezli olarak devam etmek isteyen arkadaþlarýmýz için bu hak verildi.programlarýmýza devam eden arkadaþlar son derslerine girmeye baþladý. Yüksek Lisans programýmýza olan teveccüh bizlerin bir kez daha doðru bir iþ yaptýðýný göstermiþ oldu. Sendikamýza ulaþan yoðun talepler doðrultusunda ilimizde yine bir yüksek lisans programý baþlatmayý düþünüyoruz. Bu noktada yüksek lisan eðitimi yapmayý düþünen kamu çalýþanlarý sendikamýz þubesi ile irtibata geçerek, ön kayýt formunu doldurabilirler.baþlatmayý düþündüðümüz yüksek lisans programlarý 2 bölümden oluþmaktadýr.birincisi "Ýþletme Yüksek Lisansý" Ýkincisi ise "Eðitim Yönetimi ve Denetimi" Yüksek Lisans Programý. Programlarýmýz ( Tezli/ Tezsiz) olarak devam edecektir.ön Kayýt Ýþlemleri ile yeterli sayýya ulaþýldýðýnda Yüksek Lisans Eðitimlerinin baþlamasý için gerekli çalýþmalar baþlatýlacak ve kamu çalýþanlarýnýn hayatlarýna bir katkýda daha bulunmuþ olacaðýz. Bizler Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eðitim-Sen olarak icraatlarýmýzla göz doldurmaya, sevenlerimizi gururlandýrmaya devam edeceðiz.çünkü biz ilkeli,kararlý ve mücadeleci sendikacýlýðýn tek adresiyiz.çünkü biz büyük bir sevdanýn adýyýz.bundan dolayý hedeflerimizi hep yüksek tuttuk. Üyelerimizden ve diðer meslek kuruluþlarýndan yüksek lisans yapmayý düþünenler Türkiye Kamu-Sen Çorum Þube ile irtibata geçebilirler" dedi. Vali Baþköy'den Tokat'ta ziyaretler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) Yönetim Kurulu toplantýsý için Tokat'a giden Vali Sabri Baþköy, toplantý öncesinde bir dizi çalýþma ziyaretlerinde bulundu. Ýlk olarak Tokat Jandarma Bölge Komutaný Tuðgeneral Ali Özkara'yý makamýnda ziyaret eden Vali Baþköy, yaklaþýk bir saatlik görüþmenin ardýndan Tokat Ýdare Mahkemesi Baþkaný Mehmet Karakuþ'u ad makamýnda ziyaret etti. Ziyarette, Tokat Jandarma Bölge Komutanlýðý Þeref Defterini imzalayan ve Tuðgeneral Ali Özkara'dan bilgi alan Vali Sabri Baþköy, teþekkür ederek, ülkenin her köþesinde büyük bir özveri ile görev yapan jandarma personelini kutladý ve baþarýlý çalýþmalarýnýn devamýný diledi. "Kemal Tahir" paneli yapýlacak Hitit Üniversitesi ve Çorum Belediyesi iþbirliði ile 3 Nisan 2013 Çarþamba günü, saat 14.00'da, "Osmanlý'dan Cumhuriyet'e Açýlan Pencere: Kemal Tahir" isimli panel gerçekleþtirilecek. Öðretim üyesi Doç. Dr. Meral Demiryürek'in moderatörlüðünde, Turgut Özal Konferans Salonu'nda gerçekleþtirilecek panele, Prof. Dr. Kurtuluþ Kayalý, Prof. Dr. Ertan Eðribel, Doç. Dr. Ufuk Özcan ve Doç. Dr. Sezai Coþkun konuþmacý olarak katýlacak. Gençlerden hastalara karanfil Mahmut Atalay Gençlik Merkezi üyesi gençler "Gençlerin Ýyilik Aðacý" projesi kapsamýnda Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde tedavi gören hastalarý ziyaret ettiler. Gençler, hastalara karanfil verip geçmiþ olsun dileklerini ilettiler. Kýzýlay Çorum Kan Baðýþ Merkezi Yüksek Öðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Hitit Öðrenci Yurdunda kan baðýþý kampanyasý düzenledi. Yurt yemekhanesinde Kýzýlay tarafýndan özel alanda gerçekleþtirilen kampanyaya öðrenciler ile personelin ilgisi yüksek oldu. Yüksek Öðrenim Kredi ve Hitit Yurt Müdürü Erol Kavuncu, kan baðýþý kampanyasý hakkýnda verdiði bilgide, "5 saatlik kampanya süresi içerisinde yoðun bir katýlýmla öðrencilerimiz 91 ünite kan baðýþýnda bulunarak son derece örnek bir davranýþ sergilediler. Bu kutlu çaðrýya kulak verip kan vererek, adeta canlarýndan can baðýþlayan sevgili öðrenci ve personelimize teþekkür ediyor, tebrik ve takdirlerimizi iletiyoruz" dedi. Memur Sen'den KESK'e tepki! Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi Memur-Sen tarafýndan tüm Türkiye'de baþlatýlan kamuda serbest kýyafet uygulamasýyla ilgili KESK tarafýndan yapýlan açýklamaya Memur Sen Konfederasyonu tarafýndan verilen cevabý basýnla paylaþtý. Kaldýrým taþý sökmeyi, cam-çerçeve indirmeyi, illegal örgütlerin hazýr kýta üyeliðini sendikal mücadele olarak gösterme çabalarýný hükümsüz kýlan özgürleþme kararlýlýðýna sessiz kalmayacaklarýný ve çamur atmaya yelteneceklerini bildiklerini ifade eden Ahmet Saatçi, "Ancak, gerçek yüzlerini, gizli ajandalarýný pervasýzca sergilediklerinin bile farkýna varamayacak kadar aymaz bir üslup tercih etmelerini beklemiyorduk. Türkiye'nin sendikal tarihinin kendileriyle baþladýðý masalý üzerine bina ettikleri anlayýþlarýný düzeltme ihtimalinin imkansýzlýðýný da deklare ettikleri açýklama; sendikacýlýða, kamu görevlilerine, kadýna, nihayetinde dindar insanlara ve dine nasýl baktýklarýna dair itiraf belgesi hükmünü taþýyor yýlýnda genel baþkanlarý olan zat "14 asýr önce köhnemiþ ve karanlýk fikirleri tekrar ortaya atýp da çocuklara bu fikirleri aþýlamanýn ne gereði var" sözleriyle dinimize ve Kuran-ý Kerime fütursuz hakaretini dillendirmiþti. Bugün gelinen noktada, on yýl önceki noktada durduklarýný, dillerindeki ve zihinlerindeki zehri kusmak için her an fýrsat kolladýklarýný bir kez daha görüyoruz. Ýdeolojik hezeyanlarý üzerinden "günün þartlarýna uygun sendikacýlýkla" itham ederken, aslýnda Memur- Sen'in günün þartlarýný kabul etmeyen/deðiþtiren sendikal vizyonundan rahatsýzlýklarýný ortaya koyuyorlar. Kendilerini de aðýr bir makyajla "emekten, barýþtan ve demokrasiden yana toplumsal güç olarak" tanýmlamýþlar. Emekçilerin ekmek teknelerini tarumar etmek ne zamandan beri emekten yana tavýr koymak sayýlýyor. Barýþtan yana olmak iddialarý, bu ülkenin toplumsal barýþýna dinamit koyan, üniversite gençliðini canlý bombalara dönüþtüren örgütlerle dirsek temaslarý, Genel Baþkanlarý baþta olmak üzere birçok yöneticisinin bu ülkede kan pazarý kurmayý hedefleyen illegal örgüte/örgütlere üyelikten yargýlanmasý gerçeði karþýsýnda býrakýn zihinleri kulaklarý dahi rahatsýz eden yalan deðirmeninin taþ gýcýrtýsýndan baþka bir anlam ifade etmiyor. Kendilerinin bile inanmakta oldukça zorlanacaklarý demokrasi yanlýsý olmasý iddiasý, en az kaplumbaðanýn tavþandan hýzlý koþma iddiasý kadar mizah malzemesi olmaya uygundur. KESK, açýklamasýyla Kemalist ideolojinin milletimizi ve deðerlerini hiçe sayan fetvalarýnýn yeni çýðýrtkaný, vesayetin yeni(k) borazancýsý olduðunu ilan etmiþtir. Vesayet adýna üstlendikleri bu görev kendilerinin bileceði bir iþ, aslýnda borazandan ses çýkartmaya yetecek nefesleri kalmadýðýný anlamalarý için onlar için iyi bir fýrsat" dedi.

7 HABER 7 Hamamlýçay Köy Hamam ve Yüzme Havuzlarý Tuðla ve Kiremit sektörü Ankara'da buluþtu Tuðla ve Kiremit Sanayicileri Derneði tarafýndan düzenlenen 15. Tuðla ve Kiremit Zirvesi Ankara'da gerçekleþti. Zirveye, Çevre ve Þehircilik Bakaný Erdoðan Bayraktar, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ve çok sayýda sanayici katýldý. Tuðla ve Kiremit Sanayicileri Derneði (TUKDER) Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Fuat Ekmekçioðlu yaptýðý açýlýþ konuþmasýnda, Türkiye'de 350 tuðla-kiremit fabrikasýnýn faaliyette olduðunu belirtti. Bu fabrikalarda toplamda 35 bin çalýþanýn olduðunu bildiren Ekmekçioðlu, yan sanayi ve tedarikçilerle birlikte bu sayýnýn 100 bine çýktýðýný vurguladý. 15. Tuðla-Kiremit Zirvesi'ne katýlan Çevre ve Þehircilik Bakaný Erdoðan Bayraktar, ise "10 yýlda 500 binden fazla devlet eliyle konut yapýldý. Þehirlere planlý, küçük ölçekli düzen getirildi. Bir anlamda þehircilik ve konut konusunda rehberlik yaptýk, örnek olduk. Þehir ve þehircilikte motivasyon arttý. Bundan sonra kentsel dönüþümde harçlar alýnmayacak. Planlamada, taþýnmada, kira yardýmýnda yardýmcý oluyoruz. Kentsel dönüþümde gönüllüðü teþvik ediyor, rýzayý önemsiyoruz" dedi. 15. Tuðla-Kiremit Zirvesinde Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Tuðla ve Kiremit Sanayicileri Derneði Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Fuat Ekmekçioðlu ve Çorum TSO Baþkaný - TUKDER Yönetim Kurulu Üyesi Çetin Baþaranhýncal ile Çorum ekonomisi açýsýndan önemli olan Tuðla ve Kiremit Sanayicilerinin çalýþmalarýyla ilgili sohbet ettiler. Aile Eðitim Merkezi'nde kadýn kanserleri anlatýldý -Bay ve Bayanlara ayrý kapalý (sýcak) yüzme havuzlarý -Aile kabinleri -Piknik alanlarý Ailece gelebileceðiniz güzel bir ortam Yeni Sezonda Sizlere Deðerli Müþterilerimize Hizmet Vermeye Baþladýk Tel: Adres: Çatak Yolu Üzeri 12. KM ÇORUM YHKB illeri Güney Kore'de tanýtýlacak Yeþilýrmak Havzasý Kalkýnma Birliði mart ayý Encümen toplantýsý, Tokat Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Yatýrým Destek Ofisi Toplantý Salonunda yapýldý. Toplantýda, Amasya Valisi Birlik Baþkaný A. Celil Öz, OKA'nýn 2011 yýlý Ýnsan Kaynaklarýnýn Geliþtirilmesi Mali Destek Programý kapsamýnda Yeþilýrmak Havzasý Kalkýnma Birliði tarafýndan 12 aylýk süre ile yürütülen ve sözleþme gereði 20 Mart 2013 tarihinde sona eren "Yeþilýrmak Havzasýnda Kýrsal Nüfusun Odundýþý Orman Ürünleri Farkýndalýðý (KORUP)" projesi kapsamýnda yapýlan çalýþmalar ve hazýrlanan "Yeþilýrmak Havzasýnda Odundýþý Orman Ürünleri" kitabý hakkýnda bilgi verdi. Yeþilýrmak Havzasý Turizm Destinasyonu'nun tanýtýmý amacýyla Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerini temsilen Mart 2013 tarihleri arasýnda Almanya Berlin'de düzenlenen ve Dünya'dan 180 ülkenin katýlýmý ile gerçekleþen ITB Berlin Turizm Fuarý'nda yapýlan tanýtým çalýþmalarý hakkýnda Encümen üyelerine bilgilerin verildiði toplantýda, Yeþilýrmak Havzasý Turizm Destinasyonu'nun tanýtýmý amacýyla 30 Mayýs - 02 Haziran 2013 de Güney Kore Seul'de düzenlenecek olan Güney Kore Dünya Seyahat Fuarý'na (Korea World Travel Fair) hazýrlýk çalýþmalarý hakkýnda deðerlendirme de yapýldý. Çorum Belediyesi Aile Eðitim Merkezi'nde çarþamba seminerleri devam ediyor. Seminerlerin bu hafta ki bölümünde Kadýn Kanserleri konusu ele alýndý. Çorum Belediyesi Aile Eðitim Merkezi'ndeki seminer Hitit Üniversitesi Araþtýrma ve Eðitim Hastanesi Kanser Erken Teþhis Merkezi (METEM) doktorlarýndan Memnune Yalçýn, Týbbi Teknolog Fadime Yýlmaztürk ve hemþire Nigar Sirek tarafýndan verildi. Dr. Memnune Yalçýn, Dünya Saðlýk Örgütü verilerine göre her yýl 12 milyon kiþiye yeni kanser tanýsý konduðunu ve yýlda 7.6 milyon kiþinin kansere baðlý nedenlerden dolayý hayatýný kaybettiðini söyledi. Tüm hastalýklarda olduðu gibi kanserde de erken teþhisin çok önemli olduðunun altýný çizen Dr. Memnune Yalçýn, "Beklenmedik kilo kaybý ve iþtahsýzlýk, Aþýrý yorgunluk, bitkinlik, keyifsizlik, aðrýsýz olduðu halde büyüyen bezler, sürekli aðrý, anormal kanama veya akýntý, sürekli karýn aðrýsý, ele gelen kitle, geçmeyen ses kýsýklýðý ve öksürükle kan gelmesi kanserin belirtilerinden bazýlarýdýr. Bu tür durumlarla karþýlaþtýðýnýzda hemen doktorunuza baþvurun" dedi. Emeklilerden Emniyet Müdürü Doðan'a taziye Emekliler Derneði Çorum Þubesi Yönetim Kurulu, Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan'a baþsaðlýðý ziyaretinde bulundu. Emekliler Derneði Þube Baþkaný Hýdýr Kýnýklý, geçtiðimiz günlerde annesi Eþe Doðan'ý kaybeden Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan'a baþsaðlýðý dileklerini ileterek Allah'tan rahmet diledi. Yasin YÜCEL Bolu Belediyesi temizlikte Çorum'u örnek olacak Çorum Belediyesi'nin temizlik çalýþmalarý Türkiye'ye örnek olmaya devam ediyor. Bolu Belediyesi'nden bir ekip Çorum'un temizlik çalýþmalarýný yerinde incelemek amacýyla kente geldi.bolu Belediyesi Temizlik Ýþleri Müdürü Muzaffer Yýldýrým baþkanlýðýnda Çorum'a gelen heyet yer altý konteynýr sistemini yakýndan inceledi. Temizlik Ýþleri Amiri Seydi Merdoðlu ve diðer temizlik iþleri personelinin de eþlik ettiði inceleme gezisinde yer altý sisteminin çalýþma þekli uygulamalý olarak Bolu'dan gelen heyete anlatýldý. Daha sonra Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan'ý makamýnda ziyaret eden Bolu Belediyesi Temizlik Ýþleri Müdürü Muzaffer Yýldýrým, Çorum'un çok hýzlý geliþmesine raðmen temizlikten taviz verilmediðini gördüklerini söyledi. Çorum'da uygulanan yer altý konteynýr sistemini Bolu'da da uygulamak istediklerini ifade eden Yýldýrým, Çorum'un bu konuda belirli bir aþama kaydettiðini, kendilerinin de Çorum'u örnek alacaklarýný sözlerine ekledi.

8 Kuyruklu Yalan Birgün, Nasrettin Hoca, camide bir vaaz veriyordu. Cemaatten bir kýsmýnýn esnediðini ve bir kýsmýnýn uyukladýðýný farketti. Bunun üzerine þöyle konuþmaya baþladý: -Bir sabah, Akþehir`den dýþarý çýkmýþtým. Çayýn kenarýnda dört ayaklý ördekler su içiyorlardý... Kelime Avý Dört ayaklý ördek sözünü iþiten cemaat, gözlerini açarak Nasrettin Hoca`yý dikkatle dinlemeye baþladý. Bunun üzerine Nasrettin Hoca: -Yahu!... Siz nasýl adamlarsýnýz. Deminden beri size vaaz ediyorum, uyukluyorsunuz da, kuyruklu bir yalan uydurunca hepinizin gözleri açýldý... Günün Sudoku Bulmacasý YAÞAM Elektronik sigaraya tamamen yasak geliyor ILYAS KOÇ ANKARA Saðlýk Bakanlýðý, sigarayý býrakmak isteyenler arasýnda gittikçe yaygýnlaþan elektronik sigarayla ilgili önemli düzenlemeler yapýyor. Bakanlýk yetkililerinden edinilen bilgilere göre söz konusu ürünün ithalatý ve satýþý eczaneler dâhil her yerde yasaklanacak. Ürünün reklamlarý durdurulacak. Yasa dýþý yollardan ürünü ithal eden ve satanlara yönelik cezalar artýrýlacak. Böylelikle elektronik sigara için ruhsat baþvurusu yapýlamayacak. Daha önce 2008 yýlýnda yapýlan düzenleme ile zorlaþtýrýlan ruhsatlandýrma süreci ise tamamen kaldýrýlacak.sigarayý býrakmak için kullanýlan elektronik sigaranýn ruhsatsýz satýlmasý yasaklanmýþtý. Bu yasaða uyulmamasý üzerine ürünün, ithalat ve satýþý tamamen yasaklanýyor. Saðlýk Bakanlýðý, reklamlarýný da durdurduðu aletin, sigara özelliði taþýdýðýný söylüyor.saðlýk Bakanlýðý, sigarayý býrakmak isteyenler arasýnda gittikçe yaygýnlaþan elektronik sigaranýn tamamen yasaklanmasýna iliþkin önemli düzenlemeler yapýyor. Bakanlýk yetkililerinden edinilen bilgilere göre söz konusu ürünün ithalatý ve satýþý eczaneler dâhil her yerde yasaklanacak. Daha önce 2008 yýlýnda yapýlan düzenleme ile zorlaþtýrýlan ruhsatlandýrma süreci ise tamamen kaldýrýlacak. Böylelikle elektronik sigara için ruhsat baþvurusu yapýlamayacak.saðlýk Bakanlýðý 2008 yýlýnda yaptýðý düzenleme ile elektronik sigaranýn ruhsatlandýrma sürecini zorlaþtýrmýþtý. Buna göre ürün, içermiþ olduðu nikotin maddesi nedeniyle nikotin kartuþlarý týbbi ürün olarak, aktif maddeyi vücuda verme aracý olan cihazlar ise týbbi cihaz olarak tanýmlandý. Böylelikle iki ayrý birimden ruhsat alýnmasý zorunluluðu getirildi. Son adýmda ise Türkiye Halk Saðlýðý Kurumu ndan onay alýnmasý þart koþuldu. Bakanlýðýn yaptýðý bu düzenlemeden sonra beþ yýl içinde hiçbir firma legal olarak ruhsat baþvurusunda bulunmadý. Ancak elektronik sigaranýn baþta eczaneler olmak üzere birçok yerde satýþýnýn kolayca yapýlýyor olmasý ve ürüne raðbetin gittikçe artmasý bakanlýðý harekete geçirdi. Bakanlýk, ruhsatlandýrma dâhil ürünün ithalat ve satýþýný tamamen yasaklayacak. Ürünün reklamlarý durdurulacak. Yasa dýþý yollardan ürünü ithal eden ve satýþýný yapanlara yönelik cezalar artýrýlacak. Konuyla ilgili olarak Tütün ve Alkol Düzenleme Kurulu ndan (TAPDK) görüþ isteyen bakanlýk, elektronik sigaranýn içimsel ve þekilsel olarak sigaranýn özelliklerini taþýyan bir ürün olduðu cevabýný aldý. TAPDK, ayrýca elektronik sigaralarýn kartuþlarýnda tütün alkaloiti bulunmasý nedeniyle söz konusu ürünlerin tütün ve tütün mamulleri kapsamýnda deðerlendirilmesi gerektiði, bu nedenle bu ürünlerin reklamlarýnýn ilgili mevzuat hükümlerince yapýlamayacaðý yönünde görüþ bildirdi. Birçok ülkede týbbi cihaz olarak ruhsatlandýrýlan elektronik sigaranýn, Brezilya, Singapur, Tayland ve Avustralya gibi ülkelerde ithalatý ve satýþý tamamen yasak. Yerli dizi 22:50 Þubat 20:00 8 Bir yetimhane yangýnýnda yüzünün bir kýsmý yanan Þubat, toplayýcýlýk yaparak geçinen Aziz Bey tarafýndan kurtarýlýr. Þubat'ýn sahip olduðu bir bilgi ve sahip olduðu güç, kýsa sürede Aziz Bey tarafýndan keþfedilir. Aziz Bey, 20 sene boyunca Þubat'ý gözlerden uzak bir þekilde büyütür. Ta ki Þubat bir gün gerçek dünyaya çýkana kadar... Yaðmur ise zamanýnýn ünlü doktorlarýndan Cihan Çankaya nýn kýzýdýr. Amerika daki gazetecilik stajýnýn ardýndan ülkesine dönen Yaðmur, bir televizyon kanalýnda muhabir olarak çalýþmaya baþlar. Karayip Korsanlarý Karayip Denizi nin çapkýn ve yakýþýklý korsaný Kaptan Jack Sparrow için denizlerin berrak sularý macera ve gizem vaat etmektedir. Ancak Siyah Ýnci adýný verdiði gemisinin Kaptan Barbossa tarafýndan çalýnmasýyla korsanlýk hayatý bir anda alabora olur. Bu kadarla yetinmeyen vahþi Kaptan Barbossa, Port Royal kasabasýna baskýn düzenleyerek valinin güzel kýzý Elizabeth Swann ý kaçýrýr. Bu olay üzerine Elizabeth in çocukluk arkadaþý Will Turner devreye girerek Jack ile iþbirliði yapar Onu seviyorsanýz evde sigara içmeyin! Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Sudoku bulmacasýnýn çözümü Çocuk Hastalýklarý Uzmaný Dr. Ýsmail Özcan, kýþ aylarýnda ve özellikle ilkbahar baþlangýcýnda iki yaþ ve altýndaki çocuklarda sýkça görülen bronþiolite karþý önlem olarak evde sigara içilmemesinin önemli olduðunu belirtiyor.özcan, bronþiolitin akciðerlerdeki küçük solunum yollarý olan bronþiyollerin özellikle viral enfeksiyonlarla þiþmesi, daralmasý ve yoðun salgýyla týkanmasýyla oluþtuðunu kaydediyor.uzman, Ateþ olmayabilir, ancak sýkýntýlý solunum giderek hava açlýðýna ve çocuðun yorulmasýna yol açar. Bebek ne kadar küçükse yorulmasý o denli kolay olur. Altý ay altýndaki çocuklarda bu durum daha aðýr seyredebilir. Bronþiolitin en sýk görülen komplikasyonu kulak enfeksiyonu olup, çocuklarýn yüzde 20 sinde rastlanýr. Bu hastalýkta koyu balgam genellikle öksürük nöbetlerine neden olur. Tuzlu su içeren burun damlalarýnýn da burun týkanýklýðýný gidermede etkili olduðunu unutmamak lazým. Çocuðunuzun yattýðý odanýn nemlendirilmesi için soðuk buhar uygulayabilirsiniz. Bakteriyel bir enfeksiyon düþünülüyorsa antibiyotik verilebilir. Çocuðunuzun yeterli sývý aldýðýndan emin olmalýsýnýz. Solunum sýkýntýsýndan dolayý beslenme genellikle yorucu olacaðýndan, anne sütü ya da mamayý az miktarlarda daha sýk vermeniz gerekir. Çocuðunuz öksürürken kusarsa bir süre bekledikten sonra tekrar yavaþça besleyin. Evinizde sigara içilmesine kesinlikle izin vermeyin. Çocuðunuzun nefes alýp vermesi sýklaþtýðý ve zorlaþtýðýnda, hýrýltý þiddetlendiðinde, sakinken dakikada 60 ýn üstünde nefes alýp verdiðinde, solunum sýkýntýsýndan dolayý beslenemediðinde, öksürükle birlikte morardýðýnda mutlaka bir doktora baþvurun. diyor. 20:00 Kurtlar Vadisi Kurtlar Vadisi Pusu'da bu hafta: Polat Alemdar, Adil Bey in intikamýný almak için Poyraz ýn vazgeçemeyeceði 'baba figürü'nün peþine düþer. Aksaçlý nýn gözlerini çýkaran Poyraz, Türkiye deki görevini tamamladý mý? Hastaneden kaçan Haydar, Sencer le buluþmak ister. Aynura, Haydar ýn peþinden gidip, Sencer e ulaþacak mý? Saðlýk durumu iyiye giden Polat Alemdar, artýk maskesinden tamamen kurtulacak mý? Ýhtiyarlar Heyeti, Sencer olmadan toplantý yapacak mý? Perran Kutman 1949 yýlýnda Ýstanbul Aksaray'da Perran Kanat olarak dünyaya gelmiþtir. Ailesinin isteði üzerine konservatuar okumuþ, Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuþtur. Yaþamý süresince çeþitli dizi, film ve tiyatro oyunlarýnda oynamýþtýr. Ýlk sinema deneyimini 1972`de yönetmenliðini Nejat Saydam'ýn yaptýðý "Þehvet Kurbaný" adlý filmle yapan Kutman, Türk Sinemasý'nýn klasikleri içinde sayýlan "Köyden Ýndim Þehire", "Salak Milyoner" ve "Hababam Sýnýfý" serisinde oynadýðý rollerle çýktýktan sonra, "Gýrgýriye"'deki Sabahat tiplemesi ile ün kazanmýþtýr. Müjdat Gezen ile beraber çesitli oyunlar ve parodiler yapan sanatçý 1972 yýlýnda sinema ve tiyatro oyuncusu Hüseyin Kutman'la evlenmiþ fakat evlilikleri 1979 yýlýnda sona ermiþtir. Kutman, 1980 yýlýnda evlendiði müzisyen Koral Sarýtaþ ile hala evlidir. Kariyeri Ýstanbul Belediyesi Konservatuvarý Tiyatro Bölümü'nden mezun olduktan sonra 1967'de Ulvi Uraz Tiyatrosu`nda sahneye çýkan Kutman, ilk sahne deneyimi hakkýnda bir röportajýnda "Ulvi Uraz'da profesyonel hayatýma baþladým. Mükemmel bir hocaydý. Sahne tahtasýna saygýyý öðrendim"' demiþtir. Çeþitli dizi ve filmlerde rol alan Kutman, Perihan Abla dizisi ile asýl üne kavuþmuþtur yýlýnda TRT 2'de izleyiciyle buluþan Perihan Abla dizisi çok sevilince TRT1'e aktarýlýp orada yayýn hayatýna devam etmiþtir. Perihan Abla rolü ile özellikle Türk Halkýnýn sevgisini kazanmýþtýr. PEYNÝRLÝ SAMANYOLU Malzemeler Margarin 1 adet soðan 3 adet Domates 2 adet patlýcan 4 adet pide 1/2 kahve fin caný etsuyu 1 su bardaðý yoðurt 4 adet þiþ kebap 1 çorba kaþýðý tereyaðý Dereotu, tuz Yemeðin Tarifi Bir çorba kaþýðý margarini bir kapta eritin. Soðaný piyazlýk doðrayýp, yaðda kavurun. Domatesleri küp biçiminde doðrayýp, tuzla birlikte kaba ekleyin. 5 dakika piþirin. Kebabýn üzerine koymak üzere 4 kaþýðýný ayýrýn. Geçmiþe ait olan ben deðilim. Geçmiþ bana ait. Mary Antin Tencerede kalan domatesin içine közleyip kabuklarýný soyduðunuz patlýcanlarý ilave edin. 2 dakika piþirip, bir kenara ayýrýn. Pideleri 2 cm büyüklüðünde çapraz doðrayýn, 1 tatlý kaþýðý margarini eritip, pideleri kýzartýn. Üzerine etsuyunu ekleyin. Tavanýn kapaðýný kapatýn. 3-4 dakika dinlendirin. Pideleri 4 adet bakýr sahana bölün. Üzerine patlýcanlý harcý yayýn. Yoðurdu ekleyin. Þiþ kebaplarý da yoðurdun üzerine koyun. Ayýrdýðýnýz 4 çorba kaþýðý domates sosu etlerin üzerine dökün, 1 çorba kaþýðý tereyaðýný kýzdýrýp, yemeðin üzerinde gezdirin. Kýyýlmýþ dereotuyla süsleyip servis yapýn. 06:30 Avrupa yakasý 09:00 Selena 11:00 Yahþi Cazibe 13:00 Maðazýn 13:20 adanalý 15:50 Çocuklar duymasýn 17:45 Kim milyoner olmak ister 19:00 Ana haber 20:00 Karadayý 20:00 Kurtlar Vadisi pusu 23:15 Dosta Dopru Zeynep Kýz Taþý Dr. Ümit Aktaþ la Keyifli Nil in Dünyasý Gezi Ankara da Yedim Taze Meyveyi Kader Baðlayýnca 19:00 Türk Filmi 21:00 Kanal 7 Haber Saati 22:00 Önden gidenler Hayata Gülümse Show Kulüp Doktorlar (Tekrar) Adýný Feriha Koydum Eve Düþen Yýldýrým Ana Haber Spor Sayfasý 200:00 Karayip korsanlarý siyah incinin laneti 09:00 Doktorum Umutsuz Ev Kadýnlarý Bana Her Þey Yakýþýr Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar Ana Haber Bülteni 19:50 Spor 20:00 Ýntikam 23:00 Galip Derviþ Yedi Numara Leyla ile Mecnun Haber Spor Tacir Yerli Film 14.1 Banker Bilo Yerli Film Dizi Klip 19:40 Hava Durumu 19:50 Zengin Kýz 22:50 Þubat Hayatýn Nabzý Program Türk Sinemasý Kendimize Doðru Ýki Dünya Arasýnda Sýrlar Dünyasý Yeþil Elma Ana Haber 18:45 Ýki Dünya Arasýnda 19:50 Þefkat Tepe 21:30 Maceracý 23:15 Saniye

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenlenecek HÝTÝTSÝAD'ýn da üyesi olduðu ANFED Türkiye - Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenleyecek. 05-12 Mart 2013 tarihlerinde yapýlacak olan gezi Güney Afrika Kalkýnma Ajansý ve Cape

Detaylı

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý Mehmet Koçak son yolculuðuna uðurlandý SAYFA TE Mustafa Eker þehrin büyümesinin önüne set koyan bir grup olduðunu söyledi. Çorum'un büyümesine engel olanlar kim? Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker,

Detaylı

Traktörcülerin örnek sitesi açýldý

Traktörcülerin örnek sitesi açýldý Büyükelçilerin araç dizaynýnda tercihleri Zorlu Oto Dizayn Katar'ýn Ýspanya Büyükelçisi Abdulrazzak Al-Abdulghani Çorum'a geldi. Dün Zorlu Oto Dizayn'a sipariþ ettiði VÝP Mercedes Sprinter araçta incelemede

Detaylı

40 KURUÞ. Beþinci duruþmada. çeliþkili ifadeler. Geçici iþçiler kadro istiyor

40 KURUÞ. Beþinci duruþmada. çeliþkili ifadeler. Geçici iþçiler kadro istiyor Çorum, Kore'de tanýtýlýyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Çorum baþta olmak üzere Yeþilýrmak Havzasý Turizm Destinasyonunun tanýtýmý Güney Kore Dünya Seyahat Fuarý'nda yapýlýyor. SAYFA 2 DE www.yildizhaber.com

Detaylı

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan "Baþkan Külcü'yü yok sayýyoruz" Emniyetten Çorum halkýna teþekkür SAYFA 5 TE CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas gittikleri heryerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýp yargýlanmadýðý

Detaylı

40 KURUÞ. Hobi Bahçelerinde SAYFA 3 TE

40 KURUÞ. Hobi Bahçelerinde SAYFA 3 TE "Çorum, yemeðini satarak turizmden gelir kazanabilir" Metro Kültür Yayýn Yönetmeni ve Editörü Mutfak Araþtýrmacýsý Ayþe Nilhan Araþ, Çorum'a 6-7 yýl önce geldiðini belirterek, burada umduðundan ve duyduðunun

Detaylı

MYO'da Nevruz coþkusu

MYO'da Nevruz coþkusu Gönüllerince eðlendiler "Dünya Down Sendromlular Günü" sebebiyle Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü, Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezinde

Detaylı

Doktorlar Týp Bayramý'nda

Doktorlar Týp Bayramý'nda Kemal Kýlýçdaroðlu'nun bugünilk duraðý Çorum olacak SAYFA 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Doktorlar Týp Bayramý'nda çalýþmayacak "Adaylar arasýnda kýrýcý bir üslup olmamasý güzel" 4 TE Saadet Partisi

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

yapmak için 10 neden Toprak, Gübre ve Gübreleme masaya yatýrýldý

yapmak için 10 neden Toprak, Gübre ve Gübreleme masaya yatýrýldý Polisten uyuþturucu satýcýlarýna "Süpürge" operasyonu Çorum'da, polis ekipleri tarafýndan uyuþturucu ile mücadele kapsamýnda düzenlenen operasyonda 22 kiþi gözaltýna alýndý. SAYFA 7 DE Kabinede revizyon

Detaylı

Uzunca kazandý. Dursun Uzunca. "Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru"yu anlattýlar SAYFA 6 DA. AÇARAY da Lütfi Derviþoðlu dönemi SAYFA 4 TE

Uzunca kazandý. Dursun Uzunca. Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuruyu anlattýlar SAYFA 6 DA. AÇARAY da Lütfi Derviþoðlu dönemi SAYFA 4 TE Otobüs polis aracýna çarptý: 1 polis þehit Sungurlu'da, yolcu otobüsünün trafik polisi aracýna, daha sonra da polis aracýnýn kamyonete çarpmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 1 polis þehit oldu,

Detaylı

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki!

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki! Mustafa Toprak Ýzmir' Valisi oluyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hükümetin onay için Çankaya Köþkü'ne gönderdiði belirtilen Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a,

Detaylı

Seçimde nasýl oy kullanacaðýz

Seçimde nasýl oy kullanacaðýz www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Rektör Alkan'dan 8. yýl mesajý Hitit Üniverstesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversitenin 8. kuruluþ yýldönümü nedeniyle kutlama mesajý yayýnladý. DA Seçimde nasýl

Detaylı

OSB EML'nin. imzalarý atýldý

OSB EML'nin. imzalarý atýldý "Çorum'a yatýrým yapmak Ankara'dan daha karlý" Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu, "Ülkemizin güzide ili Çorum için çok hayýrlý bir yatýrýma imza atmak için bir araya

Detaylı

Alo Kar Hattý hizmette

Alo Kar Hattý hizmette AK Partiden "10 Ocak" ziyareti AK Parti Çorum Tanýtým ve Medya Baþkaný Cemalettin Polattaþ ve yardýmcýlarý Yurdanur Özzehinli, Mehmet Döngel, Eþref Yýlmaz gazetemizi ziyaret ederek "10 Ocak Çalýþan Gazeteciler

Detaylı

Vali Baþköy Almanya'da

Vali Baþköy Almanya'da TOKÝ konutlarýnda kura heyecaný Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý aracýlýðý ile TOKÝ tarafýndan Akkent Mahallesinde özürlü ve yoksul vatandaþlar için yaptýrýlan konutlardan çeþitli sebeplerle boþ kalan

Detaylı

"Eðitimin her alanýnda hukuk eðitimi verilmeli"

Eðitimin her alanýnda hukuk eðitimi verilmeli Mustafa Keser coþturdu Türk Polis Teþkilatý'nýn 168. kuruluþ yýldönümü etkinlikleri kapsamýnda Çorum Belediyesi tarafýndan Ýl Emniyet Müdürlüðü personeli ve Çorum halkýna, Mustafa Keser konseri düzenlendi.

Detaylı

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi Güney Kampüsü saðlýk kampüsü olacak Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversite sanayi iþbirliði çerçevesinde Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

HYGD'den provakasyon uyarýsý! SAYFA 7 DE 40 KURUÞ

HYGD'den provakasyon uyarýsý! SAYFA 7 DE 40 KURUÞ HYGD'den provakasyon uyarýsý! Çorum Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði, provokasyonlara karþý uyarýda bulundu. Açýklamada, "Demokratik tepkileri amacýndan saptýracak provokasyonlara dikkat" denildi.

Detaylı

2014'te 16 bin. 220 ünite kan verdik. MHP'de baþkan adaylarýndan. birlik beraberlik mesajý. Ceylan ve Bekiroðlu'ndan Uslu'ya ziyaret

2014'te 16 bin. 220 ünite kan verdik. MHP'de baþkan adaylarýndan. birlik beraberlik mesajý. Ceylan ve Bekiroðlu'ndan Uslu'ya ziyaret Çorum''a 8 yeni Ambulans Baþbakan Ahmet Davutoðlu'nun katýlýmýyla Tekirdað'da daðýtým töreni gerçekleþtirilen Ambulanslardan 8 tanesinin Çorum'a tahsis edildiðini Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri

Detaylı

Kültür Sitesi yýkýmýna start "Ýnsana yapýlan yatýrým son kuruþuna kadar helaldir"

Kültür Sitesi yýkýmýna start Ýnsana yapýlan yatýrým son kuruþuna kadar helaldir Balkan Ýlahileri Çorum'da yankýlandý Çorum Belediyesi, Kutlu Doðum Haftasý etkinlikleri kapsamýnda Balkan Ýlahileri konseri düzenledi. Ýstanbul Üniversitesi Türk Din Musikisi Anabilim Dalý Baþkaný Yrd.

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

40 KURUÞ. Kamu da baþörtüsü. özgürlüðüne 95 bin imza

40 KURUÞ. Kamu da baþörtüsü. özgürlüðüne 95 bin imza Pegasus'a, Merzifon'dan teþvikli uçuþ izni Çorumlularýn yoðun biçimde kullandýklarý Merzifon Havaalanýndan ikinci bir havayolu þirketinin uçuþ yapmasý için izin çýktý. Ýstanbul Sabiha Gökçen Havaalaný

Detaylı

Polis Okulu arazi tahsisinde son aþama Erdem Çenesiz

Polis Okulu arazi tahsisinde son aþama Erdem Çenesiz Baþkan Külcü'nün davasýnda 5 raund bugün "Þeker Pancarý mücadelemiz devam edecek" KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün yargýlandýðý dava bugün yapýlacak duruþma ile

Detaylı

Üniversitenin dev ihalesi tamam

Üniversitenin dev ihalesi tamam Dönercim'den örnek davranýþ Dönercim Lokantasý sahibi Erhan Yücel, Manisa'nýn Soma ilçesinde maden ocaðýnda meydana gelen patlamada hayatýný kaybeden iþçilerin ailelerine bir günlük hasýlatýný baðýþlayacaðýný

Detaylı

40 KURUÞ. Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) Yönetim. Yýldýrým, Kamu Gözetim Kurumunun (KGK) TÜRMOB eðitimlerini

40 KURUÞ. Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) Yönetim. Yýldýrým, Kamu Gözetim Kurumunun (KGK) TÜRMOB eðitimlerini Belediyeden "su faturasý" cevabý Çorum Belediyesi, Kamu Sen tarafýndan yapýlan "su faturalarýnýn aylýk olarak ödenmesi ile ilgili mahkeme kararý" açýklamasýna tepki gösterdi. Açýklamanýn gerçekleri yansýtmadýðýnýn

Detaylı

610 bin ton þeker pancarý iþlenecek

610 bin ton þeker pancarý iþlenecek TÜM ZAMANLARIN EN BÜYÜK FUTBOL ORGANÝZASYONU BAÞLIYOR www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Bu ceviz aðacýnýn yaþýný kimse bilmiyor Çorum Merkeze baðlý Çanakçý köyünde bulunan ceviz aðacýnýn, Türkiye'nin en yaþlý

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı

Mehmet Akif yâd edildi 12 Mart Ýstiklal Marþý'nýn Kabulünün 92. Yýldönümü ve Milli Þair Mehmet Akif Ersoy'u anma günü nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Mehmet Akif yâd edildi 12 Mart Ýstiklal Marþý'nýn Kabulünün 92. Yýldönümü ve Milli Þair Mehmet Akif Ersoy'u anma günü nedeniyle etkinlik düzenlendi. Mehmet Akif yâd edildi 12 Mart Ýstiklal Marþý'nýn Kabulünün 92. Yýldönümü ve Milli Þair Mehmet Akif Ersoy'u anma günü nedeniyle etkinlik düzenlendi. SAYFA 3 TE Ýnaltekin, THY'nin Merzifon'dan uçuþlarýný

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı