Kamil Hür'ün Kýbrýs Cumhuriyeti eylemine saldýrý...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kamil Hür'ün Kýbrýs Cumhuriyeti eylemine saldýrý..."

Transkript

1 Duydun mu ey ahali? Kýb-Tek kamu kurumlarýndaki alacaklarýný toplayamadýðý için elektriðe zam yapacakmýþ!.. Devlet borcunu ödemiyorsa vatandaþýn günahý ne bre efendiler? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Aðustos 2015 Salý YIL: 14 SAYI: 4983 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý 16 AÐUSTOS l 2. sayfada Kamil Hür'ün Kýbrýs Cumhuriyeti eylemine saldýrý... Yaktýlar n Geçtiðimiz Pazar günü yaptýðý eylemden sonra geceyarýsý Kamil Hür'ün evine sýzan meçhul þahýslar bayraklarý ve pankartlarý yaktýlar... Çýkan yangýnda evin ambarý da içindeki eþyalarla zarar gördü... n Kamil Hür: Eylemimi bitirdikten sonra eve gidip yattým. Geceyarýsý bir baðýrmayla uyandým. Ambarým yanýyordu. Anlaþýlan birileri görüp haber verdi ve itfaiye geldi, komþularýn da yardýmý ile yangýn söndürüldü... n "Her yýl eylem sýrasýnda polis gelir, notlar alýr, pankartlarý ve bayraklarý toplar, beni de tutuklayýp götürürdü... Bu kez polis gelmedi. Sadece akþam üzeri pankartlarý toplayacaðým sýrada sivil bir polis geldi, hatta ortalýðý toplamama yardým etti..." n "Ayak izlerinden yoldan geldikleri ve demirleri atlayarak içeri girdikleri anlaþýlýyor. Bayraklar yanýnda ambarda büyük boy yürüme bandý, kablolar ve bazý eþyalarým da yandý"... l 3. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... Toparlanýyoruz Hareketi HÜR'ÜN BAYRAKLARI HER YOL ÇIKTIÐIN YERE VARIR ASGARÝ ÜCRET VE KAPASÝTE MESELESÝ ARANAN FORMÜL PARA DIR "Biz neymiþiz be abi " Ali Osman Dolgun Dalgýçoðlu Mehmet Levent Erdoðan Baybars Hasan Kahvecioðlu Sürüþ eðitimi almayan kiþilere öðrenci ehliyeti mi veriliyor? n 2. sayfada

2 GÜÇLÜEL, KALP KRÝZÝ SONUCU YAÞAMINI YÝTÝRDÝ Kalavaç'ta sakin Fahri Güçlüel'in (E-80) önceki gün yolda yürürken aniden rahatsýzlanarak yaþamýný yitirdiði belirtildi. Polis Basýn Subaylýðý'ndan yapýlan yazýlý açýklamaya göre, Güçlüel'in doktorundan yapýlan soruþturmada ölüm sebebinin kalp krizi sonucu olduðu tespit edildi. ASKERÝ YASAK BÖLGEYÝ ÝHLAL ETTÝ Lefkoþa'da Metehan Kara Giriþ Kapýsý'nda, GKRY bölgesinde sakin G.C.(E-42), baþka bir þahýs adýna düzenlenmiþ kimlik kartýný görevli memura verip tedavüle sürerek belgede adý geçenin kimliðine büründükten sonra birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal etmek suretiyle KKTC'ye giriþ yaptýðý sýrada tespit edilerek, tutuklandý. KIZ ARKADAÞINI DARP ETTÝ Girne - Beylerbeyi anayolu üzerinde önceki gün M.O. (E- 31) alkollü içki tesiri altýnda bulunduðu bir sýrada aralarýnda çýkan tartýþma sonucu kýz arkadaþý E.K.'yi darp etti. Kýz arkadaþýnýn arabasýnýn ön camýný ve dikiz aynasýný da hasara uðratan M.O. tutuklandý. LEFKOÞA VE EDREMÝT'TE YANGIN Lefkoþa'da Kamil Hür'e ait ambar içerisinde dün sabah henüz tespit edilemeyen sebepten dolayý bir yangýn meydana geldi. Çýkan yangýn sonucu çeþitli ülkelere ait 7 bayrak, bir koþu bandý, bir halý ve bir miktar elektrik kablosu yandý. Öte yandan Edremit'de Serkan Özbekoðlu'na ait evde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayý dün meydana gelen yangýn sonucu balkonda muhtelif eþyalar yandý. Yangýnlar itfaiye ekipleri tarafýndan söndürülürken, olaylarla ilgili soruþturma devam ediyor. SICAK HAVA SÜRECEK Meteoroloji Dairesi, sýcak havanýn etkisini sürdüreceðini duyurdu. Meteoroloji Dairesi'nin Aðustos tarihleri arasýndaki dönemi kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge alçak basýnç sistemi ile sýcak hava kütlesinin etkisi altýnda kalacak. Hava genellikle açýk az bulutlu, en yüksek hava sýcaklýðý iç kesimlerde 38-41, sahillerde ise derece dolayýnda olacak. Rüzgar; Güney ve Batý yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. HAFTALIK TRAFÝK RAPORU: 1 ÖLÜ, 4 YARALI KKTC'de geçen hafta meydana gelen trafik kazalarýnda 1 kiþi öldü, 4 kiþi de yaralandý. Polisin Aðustos dönemini kapsayan trafik raporuna göre, toplam 41 adet trafik kazasý meydana geldi. Kazalardan 1'i ölümle, 4'ü yaralanmayla ve 36'sý ise hasarla sonuçlandý. Ölümle neticelenen kazada 1 kiþi yaþamýný yitirirken, yaralanma ile neticelenen kazalarda 4 kiþi yaralandý. Dönem içerisinde meydana gelen trafik kazalarýnýn sebeplerinde ilk sýrada süratli araç kullanmak bulunuyor. Bunu kavþakta durmamak, dikkatsiz sürüþ yapmak, yakýn takip ve diðer etkenler takip ediyor. Toplam 128 bin 250 TL'lik hasarýn tespit edildiði kazalarýn 17'si Lefkoþa'da, 8'i Gazimaðusa'da, 14'ü Girne'de ve 2'si Güzelyurt'ta meydana geldi. AB'DEN MÝRAS HUKUKU DÜZENLEMESÝ FARKLI ÜLKEDE ÝKAMET EDEN AB VATANDAÞLARI HANGÝ ÜLKENÝN MÝRAS HUKUKUNA TABÝ OLACAÐINI TERCÝH EDEBÝLECEK... Avrupa Birliði (AB) vatandaþlarý, miras ve vasiyetnamelerinde tabi olacaklarý ülkeyi seçebilecek. AB Komisyonu açýklamasýnda, AB'de miras hukukunda ve vasiyetnamelerde ülkelerin farklý kurallar uyguladýðýna iþaret edilerek, hangi ülke mahkemelerinin bu konuda yetki sahibi olduðunun belirsiz olduðu kaydedildi. Bugün yürürlüðe giren hukuki düzenlemeyle, farklý AB üyesi ülkelerde ikamet eden AB vatandaþlarýnýn, hangi ülkenin miras hukukuna tabi olacaðýný tercih edebileceði, böylece AB'de sýnýr ötesi miras ve vasiyetname iþlemelerinin kolaylaþtýrýldýðý bildirildi. Adalet, Tüketiciler ve Cinsiyet Eþitliðinden Sorumlu AB Komisyonu Üyesi Vera Jourova konuyla ilgili açýklamasýnda, bugün, AB'de uluslararasý miras ve vasiyetname konularýnýn daha hýzlý ve ucuz hale getirildiðini belirterek, "Vasiyetname hazýrlayan bir vatandaþ, baþka bir AB ülkesinde yaþasa veya mal varlýðý farklý yerlerde olsa bile, artýk vatandaþý olduðu ülkenin hukukunun, mirasýna uygulanmasýný tercih edebilir" deðerlendirmesinde bulundu. Jourova, AB'de her yýl yaklaþýk 450 bin ailenin farklý ülkelerdeki miras konusunda yasal sýkýntýlar yaþadýðýna dikkati çekerek, "Yeni AB düzenlemesiyle sonuçlar daha hýzlý alýnacak. Prosedürler ucuzlayacak" ifadesini kullandý. Ýngiltere, Ýrlanda ve Danimarka AB'nin miras ve vasiyetname düzenlemesine katýlmayacaðýný bildirdi. Öte yandan, AB'de 12 milyonun üzerinde kiþi, vatandaþý olduðu ülkeden farklý bir ülkede ikamet ediyor. Ehliyet ile ilgili ihbar Toparlanýyoruz Hareketi sürüþ eðitimi almayan kiþilere öðrenci ehliyeti verildiði ihbarý aldýklarýný kaydetti Temiz Toplum Derneði (Toparlanýyoruz Hareketi), sürüþ eðitimi almayan kiþilere "öðrenci motor sürüþ ehliyeti" verildiðini iddia etti. Dernekten yapýlan yazýlý açýklamada Ehliyet Dairesi'nde herhangi bir eðitimden geçip geçmediðine bakýlmaksýzýn öðrenci motor sürüþ ehliyeti verildiði yönünde þikayetler aldýklarýný belirtti. Eðitimden geçip geçilmediðine BKP, HÜKÜMETTEN DÖVÝZ KARÞISINDA ÖNLEM ALMASINI ÝSTEDÝ Birleþik Kýbrýs Partisi (BKP) Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan CTP BG- UBP hükümetinden yükselen döviz karþýsýnda önlem almasýný istedi. Kurlarýn sabitlenmesi için yasal düzenleme yapýlmasý ile eþel-mobil sisteminin yürürlüðe konmasý gibi önlemlere iþaret eden Korkmazhan, "Halk, dövizdeki yükseliþ nedeniyle aðýr bedeller ödüyor" dedi. BKP Genel Sekreteri Korkmazhan, bugün yaptýðý yazýlý açýklamada hükümeti eleþtirerek, "Dövize müdahale edemeyiz diyen hükümet, halkýn ödediði aðýr bakýlmaksýzýn öðrenci motor sürüþ ehliyeti verilmesinin trafik güvenliði açýsýndan büyük tehdit teþkil ettiði kaydedilen açýklamada, Trafik Kazalarýný Önleme Derneði, Trafikte Kazasýz Yaþam Derneði, Kýbrýs Türk Motosiklet Kurumu, Baðýmsýz Þoför Okullarý ve Sürücü Kurslarý Birliði ve Sigortacýlar Birliði ile birlikte Ehliyet Dairesi'ne konuyla ilgili yazý yazýldýðý ifade edildi. bedelleri seyrediyor ve hükümetçilik oynuyor" iddiasýnda bulundu. Döviz karþýsýnda hayata geçirilecek birçok önlem olduðunu dile getiren Korkmazhan, fonlarla, vergilerin geçici süreliðine dondurulmasý veya düþürülmesi, bankalarýn borçlarý ve borç faizlerini yapýlandýrmasý gibi konulara iþaret etti. Korkmazhan açýklamasýnda "Stabil para birimi olan Euro'ya geçmek için çalýþma baþlatýlmalý. Dar gelirli ve iþsizlere yönelik yardým programlarý uygulanmalý" da dedi. BAÞBAKANLIK DAÝRESÝ MÜDÜRLÜÐÜ'NE ÖZLEM BAYRAMOÐLU ONURAY ATANDI Ýçiþleri Bakanlýðý Bakanlýk Müdürü Özlem Bayramoðlu Onuray görevinden alýnarak, Baþbakanlýk Dairesi Müdürlüðü'ne atandý. Baþbakanlýk Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü'nden verilen bilgiye göre, Onuray'ýn atamasýyla ilgili üçlü kararname bugünden itibaren geçerli oldu. Öte yandan, Baþbakan Yardýmcýlýðý, Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlýðý Özel Kalem Müdürü Çelebi Ilýk ile Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Müsteþarý Ýsmet Lisaniler görevlerinden alýndý. Ilýk ve Lisaniler'le ilgili kararnameler de bugünden itibaren geçerli Çiziktirdi Þener LEVENT Açý 16 AÐUSTOS Uðrunda kimsenin ölmediði gibi, ölümüne de kimsenin aðlamadýðý zavallý zeytin dallý cumhuriyet! Kýbrýs Cumhuriyeti! Sessiz uykusunda bir kere daha saldýrýya uðradý... Bir kere daha yakýldý... Bayraklarýnýn külleri uçuþtu rüzgarda... Bir geceyarýsý... Yasemin kokusuna yanýk kokusu karýþtý... Yakanlar, Ayhan'ý ve Muzaffer'i vuranlarýn kaçtýklarý gibi kaçtý... Bir takvim yapraðý düþtü yere Aðustos... Tahtakale'de henüz kurþunlar sýkýlmamýþ, Ayvasýl'da Kýbrýslýtürkler henüz diri diri topraða gömülmemiþ, Küçük Kaymaklý'da Samson Türk bayraðýný havaya kaldýrarak henüz "Molon lave" diye övünmemiþ ve banyoda çocuklar anneleriyle henüz katledilmemiþti... Faþist darbe... Birinci harekat... Ýkinci harekat... Yoktu daha... Bütün bunlar 16 Aðustos'tan sonra oldu. Uðrunda kimsenin ölmediði ve ölümüne kimsenin aðlamadýðý bebek yalnýz üç yýl yaþadý... Ah Kamil Bey ah... Herkes bu cenazeyi kaldýrdý, bir tek sen mi kaldýrmadýn? Ýnanmadýn öldüðüne deðil mi? Doðrusu ben de inanmadým... Senin gibi ben de duyuyordum çünkü kalp atýþlarýný... Saçlarý ve týrnaklarý da uzuyordu... Hain pusu! Gece karanlýðýnýn karanlýk gölgeleri... Sen de bilirsin, ben de bilirim onlarý... Kendi aralarýnda fýsýldaþmalarýndan belli... Kalleþ mi kalleþ... Belki bir tetikçi... Belki bir yaver... Polise sorarsan faili meçhuller! Ki bu gazetenin matbaasýný iki kere bombalayanlar da onlardý, baskýcýmýzý mezarlýða götürüp boþ bir mezarýn içine atan ve çekip gitmezse vuracaklarýný söyleyen de onlardý... Ah Kamil Bey ah... Sen her 16 Aðustos'ta bayraklarýný asar, pankartlarýný sýralar ve 52 yýldýr kayýp olan bu cumhuriyeti anardýn... Sabýkalý garantörlerden hesap sorardýn... Kaç kez polisler gelip gitti, kaç kez dava okudular sana, kaç kez bayraklarýný alýp gittiler... Þaka deðil yýl tek baþýna... Koca adada... Akdeniz'in fahiþesi mi derler? Desinler... Kapat yaralarýný efkaliptüs yapraðýyla... Lavantaya batýr çýkar hasretini... Kuru zeytin yapraðý ile tütüt... Korkuyorlar Kamil Bey korkuyorlar... Ölüsünden de korkuyorlar... Bak, buna kuzeyde "Rum bayraðý" diyorlar... Güneyde ise bu bayraðý Türksüz cumhuriyetin bayraðý sayýyorlar... Biz onun üç yýllýk bebek halini seviyoruz oysa... Þimdi þu zeytin dallý beyaz bayraðý evimize asarsak 63 sonrasýnýn bayraðý deðil bu, 63 öncesinin... Biz ona aþýðýz... Sonrasýna deðil... Sonrasý kalleþ, hain ve yalan... Bu bayraðý baþucuma asarsam, sevgili Rum kardeþim baþka bir þey sanmasýn... Son 52 yýlýn bayraðý deðil bu... Sadece 3 yýlýn! 52 yýldýr baþka bir çözüm arayanlar boþuna arýyorlar... Sen de bilirsin... Varolan çözümü reddederek baþka bir çözüm aranmaz... Senin gibi ben de birleþik deðil, bitiþik bir Kýbrýs isterim... Sanki iki yarýsý birbirinden hiç kopmamýþ, hiçbir zaman ortasýndan bölünmemiþ gibi bir Kýbrýs... Elbet varýlacak bir gün o limana... Biz görsek de görmesek de mutlaka!

3 AFRÝKA dan mektup... ÞAH OLAMADINIZ, DOÐAL OLARAK "MAT" OLDUNUZ Mehmet Ali Talat "Çözümden sonra kuzeyde kurulacak devlet KKTC'nin doðal bir devamý olacak, Rumlarýn bunu kabul etmesi gerekir" dedi. Ertesi gün Kamil Hür'ün her sene Kýbrýs Cumhuriyeti'nin kurulduðu 16 Aðustos tarihinde evinde gerçekleþtirdiði eylemde kullandýðý Kýbrýs Cumhuriyeti bayraklarý yakýldý. Haber bile olmadý bu provokatif eylem, failleri de bombalar gibi meçhule yazýlacak muhtemelen Kýbrýs Cumhuriyeti'ne dönülemez ama yeraltý günlerine dönülebilir deðil mi sayýn Talat? Kýbrýs Cumhuriyeti'ne dönemeyiz ama Kýbrýs Cumhuriyeti pasaportuyla dünyayý gezeriz. Bayraðýný yakarýz, yaktýrýrýz, pasaportunu da cebimizde taþýrýz deðil mi? Kýbrýs Cumhuriyeti'nden yola çýkarak bir yere gidemeyiz ama Türkiye'nin kuyruðuna takýlmak suretiyle Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nden cehheme kadar gideriz. Rumlar da zaten bunu istiyor Deðil mi? Aðzýnýzdan çýkaný kulaðýnýz duysaydý, böyle konuþmazdýnýz, böyle konuþmasaydýnýz MAT olmazdýnýz Siz þimdi bu lafý duyanlarýn ödlerinin nasýl koptuðunu da bilmezsiniz Mesela Sterlin borçlanýp da KKTC'nin tefeci bankalarýnýn kazýðýný yiyenlerin ve bu yüzden sefalete bunalýma sürüklenenlerin "KKTC'nin doðal devamý olacak" yeni devletten umabilecekleri hiçbirþeyin kalmamasý da sizi ilgilendirmez, deðil mi? Yurdunuz sizden umudunu keseli çok oldu ama siz umudunuzu kesmediniz nemalandýðýnýz bu kirli rejimden, deðil mi sayýn Talat? Siz sterlin borçlanýp ev almaya da kalkýþmadýnýz Siz bugüne bugün sýnýf atlarken sýnýfta kalan solcular kulübünün daimi üyelerindensiniz, sizin tuzunuz kuru nasýlsa Sahi, çözümden sonra kuzeyde kurulacak devlet KKTC'nin doðal devamý olacaðýna göre, Asgari Ücret de sorun olmaya devam edecek mi? Siz bu satranç tahtasýnda hiçbir zaman ÞAH olamadýnýz ama Azami Ücretliler'in ÞAH'larýndan biri olarak MAT oldunuz O halde söyler misiniz: Polis 1 gram uyuþturucu ile yakaladýðý gençlere doðal olarak kelepçe takmaya, Ýnterpol tarafýndan aranan uyuþturucu baronlarýna ise kelepçe takmamaya devam edecek mi? Peki ya hapishaneler, hastaneler ne olacak KKTC'nin doðal devamýnda? Gardiyanlar uyuþturucudan hapse týkýlan gençlere uyuþturucu satmaya, kronik hastalýðý olanlarsa hastanelerde sürünmeye devam edecek mi? Okul binalarý dökülürken, her köye iki cami, her kilise bahçesine bir cami yapýlmaya devam edilecek mi, KKTC'nin doðal devamýnda? Kamil Hür'ün eylemi kundaklandý Afrika (Özel)- Her yýl olduðu gibi bu yýl da 16 Aðustos'ta evinin avlusunda astýðý pankartlar ve bayraklarla Kýbrýs Cumhuriyeti'nin kuruluþ yýldönümünü kutlayan Kamil Hür'ün kutlama sonrasý toplayýp ambarýna yerleþtirdiði bayraklar ve pankartlar yakýldý. Sabahtan akþama kadar tek baþýna eylem yapan Kamil Hür, etkinliðe gelen basýn mensuplarýna, meraklý yabancýlara ve vatandaþlara, hatta bu eylemine kýzýp küfür edenlere de tek tek bilgi verdi ve sorularýný cevapladý. Akþam üzeri bayraklarý, pankartlarý toplayýp ambara yerleþtirdi ve evine gitti. Geceyarýsýna yakýn bir baðýrma sesiyle uyandýðýný söyleyen Kamil Hür, olayý þöyle anlattý: "Eylemimi bitirdikten sonra eve gidip yattým. Geceyarýsýný geçti mi geçmedi mi bilmem ama ilerleyen saatlerde bir baðýrtý sesi duydum ve uyandým. Ambarým yanýyordu. Birileri haber vermiþ olacaklar itfaiye geldi, komþularýn da yardýmý ile yangýný söndürdüm. Bu arada polisten deðiþik ekipler geldi ve birþeyler sorup gittiler. 10 yýldýr etkinlik yapmaktayým. Polis her defasýnda gelir, pankartlarda yazanlarý not eder ve giderdi. Ondan sonra da bir ekiple gelir pankartlarý, bayraklarý toplar, beni de tutuklar ve dava okurdu. Son yýllarda tutuklamaktan vazgeçtiler ama mutlaka gelir ve pankartlara yazdýklarýmý not eder fotoðraf çekerlerdi. Pazar günü polisten tek bir kiþi gelmedi. Akþam üzeri pankartlarý toplayacaðým sýrada genç bir sivil polis geldi ve pankartlarý toplamama yardýmcý olmaya da çalýþtý hatta. Sonra müdürünün benimle tanýþýp sohbet etmek istediðinden söz etti ve gitti. Gün içerisinde gelenler oldu. Küfür edenler oldu, beðenenler oldu. Ancak içimde birþey olacaðý hissi vardý. En çok da polisin neden her zamanki iþini yapmadýðýna takmýþtým aklýmý... Polis bugün de gelip emare olarak yanan bayraklarý ve pankartlarý aldý. Kundaklama iþini yapanlar mutlaka daha önceden gelip gereken çalýþmayý yapmýþlardýr. Ayak izlerinden yoldan geldikleri ve demirleri atlayarak içeriye girdikleri bellidir. Ateþe verdikten sonra da ayný yerden ayrýlmýþ olmalýdýrlar... Bayraklar yanýnda ambarda olan büyük boy yürüme bandý, kablolar ve bazý eþyalarým da birlikte yandýlar. Bir bayraktan ve tek baþýna yapýlan bir eylemden bu kadar korkmalarý akýl alacak gibi deðil..." Bilindiði gibi Pazar günü Kýbrýs Cumhuriyeti'nin kuruluþunun 55. yýldönümüydü. 16 Aðustos'u her yýl kutlayan Kamil Hür bu yýl da evinin avlusuna astýðý bayraklar ve pankartlarla kutlama eylemini gerçekleþtirdi... Tek baþýna eylem yapan Kamil Hür, AB'den, BM'den ve garantörlerden hesap sorulmasý, ayrýca Kýbrýs Cumhuriyeti'ne Kýbrýslýlarýn sahip çýkmasý gerektiðini belirten yazýlarla da dikkatleri çekti. Ýlk eylemlerinde polis baskýnýna uðrayan Hür'ün bayraklarýný, pankartlarýný polis alýr gider ve Kamil Hür'ü de tutuklardý... Kamil Hür, eyleminin 11. yýlýnda pankartlar ve resimlerinin arasýna yeni pankartlar ve resimler de kattý. Yeni pankartýnda Büyük Britanya'ya Türkiye ve Yunanistan'la istiþare ederek Kýbrýs'taki hukuksuzluða son verilmesini aksi halde Kýbrýslýlarýn garantörlere ve üslere misilleme yapmalarýnýn kaçýnýlmaz olduðunu yazmýþtý.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Erdoðan'ýn millete attýðý son kazýktýr TL tumba gittikçe dövizler yükseliyor Takdir-i ilâhi deyip vatandaþ kurbanlýktýr Ceplerdeki TL'ler eridikçe eriyor Kalay BAYRAKLARI YAKANLARIN PASAPORTLARI KKTC makamlarýnda oturup da Kýbrýs Cumhuriyeti pasaportu taþýmayan kaç kiþi var acaba? Soruyu tersten soralým: KKTC makamlarýnda oturan kaç kiþinin KC pasaportu var? Nüfusumuzu bilmediðimiz gibi, bunlarý da bilmiyoruz. Aslýnda bildiðimiz halde bilmiyoruz. Çünkü bilmemek iþimize geliyor. Çünkü bizim asýl sorunumuz kimlik veya pasaport deðil, kiþiliktir. Yitirdiðimiz þey "kimlik" deðil, "kiþilik"tir. Muhtemelen Kamil Hür'ün evinde gerçekleþtirdiði eylemde kullandýðý Kýbrýs Cumhuriyeti bayraklarýný yakanlarýn da KC pasaportlarý vardýr. Normaldir deðil mi? Kalaycý Ali OSMAN Periyodik HÜR'ÜN BAYRAKLARI Kýbrýs Cumhuriyeti bayraðý olimpiyatlar, spor oyunlarý sýrasýnda göndere çekilir, sporcular tarafýndan taþýnýr ve törenlere katýlanlar da onu ayakta alkýþlar. Birleþmiþ Milletlere üye Kýbrýs Cumhuriyeti'nin bayraðýdýr o Türkiye'de, baþta Tayyip Erdoðan olmak üzere üst düzey yöneticilerin ayakta alkýþladýðý bayraðýn KKTC'de taþýnmasý, göndere çekilmesi yasak Neden yasak? Kýbrýs'ýn kuzeyi 1974 yýlýnda Türk ordusunun askeri iþgali altýna girdi. Burada yaþayan Kýbrýslýrumlar medozori güneye gönderildi O nedenle Türk devletinin resmi politikasýnda Kýbrýs Cumhuriyeti bayraðýna karþý bir kin siyaseti oluþturuldu! Büyük varoluþ mitinglerinde "Afrika" olarak taþýdýðýmýz Kýbrýs Cumhuriyeti bayraklarý polis ve çevik kuvvet ekipleri tarafýndan, yürüyüþ sýrasýnda elimizden zorla alýnmýþtý. Daha sonra Koray-Cinel çifti yýllarca Kýbrýs Cumhuriyeti bayraðý astýlar diye mahkemeye gidip geldiler ve sonuçta da davayý kazandýlar. Her yýl 16 Aðustos tarihinde evinin etrafýna dizdiði bayraklarla Kýbrýs Cumhuriyeti'nýn kurtuluþunu kutlayan ve bunu yaparken de cumhuriyetin yýkýlmasý için ellerinden geleni yapan garantörleri yazdýðý yazýlar, astýðý pankartlarla eleþtiren Kamil Hür, geçen gün ayný eylemi gerçekleþtirdi. Geçmiþte yaptýðý eylemler sýrasýnda tutuklanan, bayraklarýna el konulan ve kendisine dava okunan Kamil Hür, geçen günkü eylemi sýrasýnda tek bir siyasi polisin kendisini ziyaret etmediðini söyledi ve tuhafýna gitti. Çünkü yasak da olsa, yasak olmasa da siyasi polis olay yerine gider, pankartlarda yazanlarý not eder ve ayrýlýr Ýþte Hür'ün tuhafýna giden de bu oldu. Akþam üzeri eyleminin sonuçlandýran Hür, bayraklarýný ve pankartlarýný evinin yanýndaki ambarýna taþýdý. Gece vakitten sonra bir baðýrtý üzerine uyandýðýnda ambarýnda yangýn çýktýðýný gördü Ýtfaiyenin ve komþularýn yardýmý ile yangýn söndürüldü, dün de polisler olay yerine gelerek yanmýþ bayrak ve pankart parçalarýný emare olarak alýp gittiler. Müzakereler devam ediyor Birileri, iþgal edilen Rum mallarý sahiplerine verilecek diye Mustafa Akýncý'ya karþý bir kampanya baþlattýlar. CTP-UBP hükümeti de ellerini oðuþturarak bu saldýrýyý seyrediyor. Bunu baþka bir yazýda iþlemek istediðimden burada yazmak istemiyorum. Türkiye'de tüm güçlerin Tayyip Erdoðan'a baðlý olduðunu ve onun yarattýðý korku imparatorluðunda sözünden dýþarý çýkmadýklarýný peþinen söyleyelim. Ve bu güçlerden destek alan buradakiler inlerinden baþlarýný uzattýlar yine Pis nefesleri bu kez Hür'ün bayraklarýna ve pankartlarýna deðdi Ýþte çözüm ve barýþa doðru yürünen yolda beklenen bir engel Kürt barýþý ortada Kýbrýs barýþý da buraya kadar Bundan sonrasý mý? Hür'ün bayraklarýnýn kundaklanmasý da faili meçhul bir kundaklama diye geçecek Kýbrýs tarihi sayfalarýna Gülden Plümer Küçük Kayýp Þahýslar Komitesi çalýþmalarý hakkýnda açýklamalar yaptý Cezaevi arkasýndaki bölgede kazýlar baþladý Kýbrýs'ta 1963, 1964 ve 1974'te meydana gelen olaylarda hayatýný kaybeden ve kayýp olarak listelenen kiþilerin gömü yerlerinden çýkarýlmasý, kimliklerinin belirlenmesi ve iade edilmeleri için çalýþmalarýný sürdüren Kayýp Þahýslar Komitesi, dün Lefkoþa'da Merkezi Cezaevi'nin arkasýndaki bölgede kazýlara baþladý. Komitenin Kýbrýslý Türk üyesi Gülden Plümer Küçük, TAK muhabirinin sorusu üzerine yaptýðý açýklamada, bu yýl askeri otoritelerden aldýklarý 3., toplamda ise 28. izin olarak bugün baþlattýklarý kazýyla civarýnda Kýbrýslý Rum kaybýn kalýntýlarýna ulaþmayý hedeflediklerini söyledi. Küçük, son olarak Lapta Balýkçý Barýnaðý bölgesindeki kazýlarý tamamladýklarýný ifade ederek, havalarýn sýcak olmasý nedeniyle verilen aranýn ardýndan geçen haftadan itibaren çalýþmalara yeniden baþladýklarýný kaydetti. Ulusal Birlik Partisi (UBP) Ýskele Milletvekili Nazým Çavuþoðlu, "UBP Genel Baþkanlýðý'na adayým çünkü partimiz, ülkemiz ve halkýmýz için baþarýlý iþler yapacak birikime, dirayete, çalýþkanlýða ve vizyona sahibim" dedi. Çavuþoðlu, yaptýðý temaslar ve UBP'lilerle halkýn kendisine gösterdiði ilginin seçim yarýþýndan baþarýyla çýkacaðýnýn somut göstergesi olduðunu söyledi. Cumhuriyet Meclisi Mavi Salonu'nda dün düzenlediði basýn toplantýsýnda, 31 Ekim'de yapýlacak parti kurultayýnda baþkanlýða aday olacaðýný duyurdu ve vizyon belgesini açýkladý. Açýklamasýnda neden aday olduðunun yansýra UBP ile ilgili düþüncelerini, projelerini ve yapacaklarýný aktaran Çavuþoðlu, "Bakanlýk alamadý, o yüzden aday oldu" þeklindeki iddialarýn gerçeði yansýtmadýðýný söyledi. "ADAYLIK YENÝ DEÐÝL" Parti baþkanlýðý adaylýðýnýn yeni bir olgu olmadýðýný dile getiren Çavuþoðlu süreci þöyle özetledi: "2010 yýlýnda Sayýn Derviþ Eroðlu Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti 3'ncü Cumhurbaþkaný seçilip parti genel baþkanlýðýndan ayrýldýktan sonra yapýlan tüm kurultaylarda adým Genel Baþkan adaylarý arasýnda geçiyordu ancak ben uzlaþý adýna fedakarlýk yapmayý tercih ettim yýlýnda ise yine gerek tabandan gerekse tavandan Genel Baþkan adayý olmam için telkinler yoðunlaþtý. O günün koþullarýnda girmeyi uygun görmedim. Çoðu arkadaþýma göre girmeliydim. Bugün bile hala 'o kurultaya girmeliydin' diyen çok kardeþim var. Yine hepinizin bildiði üzere 2013 yýlýnda Gülden Plümer Küçük, Merkezi Cezaevi arkasýndaki bölgede, 1974'te deðiþik bölgelerde savaþan Kýbrýslý Rum kiþinin gömülü olduðu bilgisine sahip olduklarýný, yeryüzü þekillerinin deðiþmesi ve inþaatlar yüzünden bazý zorluklar yaþadýklarýný, ancak bugün baþlayan kazýlarla kalýntýlara ulaþacaklarýna inandýklarýný söyledi. Küçük, söz konusu Kýbrýslý Rum'un cesetlerinin o dönemde BM nezdinde, Ledra Palace'tan Kýbrýs Rum tarafýna verilmek istendiðini, ancak alýnmadýklarý için Cezaevi bölgesine gömüldüðünü de ekledi. Kayýp Þahýslar Komitesi verilerine göre, 1508'i Kýbrýslý Rum, 493'ü de Kýbrýslý Türk olmak üzere toplam 2 bin 1 kayýp var. Þu ana dek 451 Kýbrýslý Rum, 144 de Kýbrýslý Türk kayýp, kimlikleri saptanarak ailelerine teslim edildi. Komite, 999 kazý yerinde 969 kiþiye ait kalýntýlarý buldu. ÇAVUÞOÐLU BAÞKAN ADAYLIÐINI AÇIKLADI erken genel seçim yapýlýncaya dek, Tarým Bakanlýðý, Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakanlýðý, Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakanlýðý görevlerinde bulundum seçimlerinden sonra partimizde Genel Baþkanlýk deðiþimi söz konusu olduðunda ise yine, tabandan, halkýmýzdan gelen telkinler, istemler ve yapabileceðime, baþarýlý olabileceðime olan inancýmla ben de aday olmak istediðimi ortaya koydum. Ancak o dönemde, 'kurultaya tek adayla gidilsin, UBP Meclis Grubu kendi içerisinde bir isim belirlesin ve o isim kurultayda tek aday olsun' gibi bir görüþ belirlendi. Öyle de oldu. Ben ve þu anki genel baþkanýmýzýn da aramýzda olduðu bazý arkadaþlar, grupta genel baþkanlýða aday olduk." Sessizliðin Sesi Mehmet Levent ASGARÝ ÜCRET VE KAPASÝTE MESELESÝ Yaþamlarý kelimenin tam anlamýyla bir sefalet ücreti olan asgari ücrete baðlý binlerce insan, özellikle Türk Lirasýnýn rekor düzeyde yükselen döviz karþýsýnda tabiri caizse zibile dönmesinden sonra iyiden iyiye yoksullaþarak sefalet bataðýna biraz daha saplanmýþ bulunuyor. Ama ne yazýk ki bu acý gerçek, bir elleri yaðda, bir elleri balda hükümet edenlerin ya da ettiklerini sananlarýn zerre kadar umurlarýnda deðil! Arasýra bir-iki sendika ayaða kalkmasa... Halkýn alým gücü yerlerde sürünürken, 8 aydýr tek kuruþ artýþ vermediðiniz asgari ücreti yeniden belirleyip günün koþullarýna uygun hale getiriniz demese... Ne hükümetin... Ne Çalýþma Bakanlýðýnýn... Ne de Asgari Ücret Komisyonu'nun aklýna bile gelmeyecek! Gördüðünüz gibi, sendikalardan uyarý geldiði halde bile, asgari ücreti yeniden belirleme konusunda, muhteremlerin hiç acelesi yok! Emin olun, sendika ya da herhangi bir sivil toplum örgütünden herhangi bir talep gelmese, asgari ücreti kýl kadar yukarýya çekmeye hiç yanaþmaz, böyle sefalet ücreti olarak daha yýllarca devamýna göz yumarlar! Bu rezilliði, bu ayýbý öyle günde bir deðil, her gün yüzlerine vura vura hatýrlatýp gündeme getirmek lâzým. Belki biraz olsun utanýr usanýrlar da, insanlarý sefalet bataklýðýndan birkaç santim de olsa yukarý çekerler! Her neyse... Kör gözlere, saðýr kulaklara belki ulaþýr umuduyla biz bir daha hatýrlatalým dedik... Ne olur ne olmaz... Asgari ücretin bir an önce belirlenerek günün koþullarýna uygun hale getirilmesi, devletin ve hükümetin sadece anayasal bir görevi deðil, ondan daha da önemlisi bir insanlýk görevidir. Baþta asgari ücret mahkûmlarý olmak üzere dar ve sabit gelirli tüm vatandaþlar, Erdoðan ve AKP'nin son kazýðý olarak dövizdeki astronomik týrmanýþ karþýsýnda korumasýz býrakýlmýþlardýr. Ekonomistlerin bütün uyarý ve önerilerine kulak týkayan Baþbakan Ömer Kalyoncu, "Dövize müdahale kapasitemiz yok" deyip iþin içinden çýktýðýný sanýyor! Oysa ekonomi uzmanlarý sürekli olarak bu konuda alýnabilecek önlemlerin varlýðýndan bahsediyor ve hükümetin acizlik ve çaresizlik içindeymiþ gibi görüntü vermeye çalýþmasýný eleþtiriyorlar. Dövize müdahale edecek kapasiteniz yoksa... Asgari ücreti yeniden belirleyecek kapasiteniz de mi yok? Özel üniversite harçlarýný TL bazýnda donduracak kapasiteniz de mi yok? Kaldýrdýðýnýz eþel mobil sistemini derhal yürürlüðe koyarak halkýn alým gücünü akmazsa damlar kabilinden biraz olsun koruyacak kapasiteniz de mi yok? Örtülü ödenekleri kaldýracak, aðýrlama, izaz ikramlarý önemli ölçüde kýsýtlayarak tasarrufa yönelecek kapasiteniz de mi yok? Kimse size kapasitenizin üstüne çýkýp döviz kurlarýný belirleyin demiyor ki!..

5 5 18 Aðustos 2015 Salý Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars En büyük yanýlgýmýz, bizi kara kaþýmýz kara gözümüz için kurtardýklarýný sanmamýz oldu... ARANAN FORMÜL PARA DIR Mülk sorunu için formül aranýyor... Formül aramaya gerek yok ki... "Para" arasýnlar. Para buldun demek Mülk sorununu da Kýbrýs sorununu da çözdün demektir. Bul parayý, al adayý! MÝÞ-MIÞLAR * Kýbrýslý Rum gazeteciler çözümden umutluymuþ. - Yazdýklarý haberlere kendileri de inanýyor anlaþýlan * Ýzcan'a göre, çözüm saðlandýðý zaman, bireyin mülkiyet hakkýna saygý gösterileceði kesinleþmiþ. E elbette Liderler anlaþýrsa Ýmzalar atýlýrsa Halk sandýða gider "okey" derse tamadýr. Aksi düþünülemez ki zaten! * Baþbakan Kalyoncu elektrikte zam sinyali vermiþ. - Çok geç kaldý ama!.. Talat "zam þart" diyeli bir hafta oldu * Eczacýlar yeni karardan memnun olmamýþ. - Vay be Herkese þifa daðýtan eczacýlarýmýz kendilerine iyi gelecek "ilacý" bulamadý henüz *Biyologlar, halkýn saðlýðýnýn düþünülmediðini açýklamýþ. - Ýnanmayýn Hükümeti zor durumda brakmaya çalýþýyorlar. Halkýn saðlýðý düþünülmese yeni hastane projesi hazýrlarlar, para aramaya çýkarlar mýydý? * Yeþil Barýþ Hareketi Akkuyu'nun Kýbrýs için büyük tehlike yarattýðýný açýklamýþ. - Ýyi güzel de, Akkuyu'ya gerek yok ki... Tekenecik santralý yetiyor bize! * AKSA'daki filtrelerin son bir aydýr devre dýþý brakýldýðý iddia edilmiþ. - Ne yani Hakan Dinçyürek gitti, iþ bitti mi? * Denktaþ "28 yýlda göçmen kalmaz, herkes yerine yerleþti" demiþ. - Tok açýn halinden anlamaz ki... Kendi buldu koltuðu oturdu, hiç kalkmaya niyeti yok diye zanneder þu herkes memnundur yerinden. (10 Þubat 2002-Bu köþede) Birleþik bir Kýbrýs hayal edemiyorsam benim neyim eksik, neyim fazladýr? ÖNCE SAÐLIK Büyük geçmiþ olsun Ýsmet Bey'e. Tansiyonu yükselmiþ, hastaneye kaldýrýlmýþ. Tansiyon bu Þakasý yok. Kolay bir iþin baþýnda deðil. Vatana, millete bunca hizmet yeter Düþünün ki; 6 kuruþluk zam yapmayýnca batacak bir kurumun baþýndasýnýz. Stres, maraz, endiþe yer bitirir adamýn saðlýðýný. Üstelik öyle bir görev ki, hiiiiç takdir edilmiyor, kýymeti bilinmiyor. 30 gün elektrikler yansýn, 31. gün 2-3 saatlýk bir kesinti olsun, bu nankör halk demeðini býrakmaz. Çekilsin bir kenara keyfine baksýn. Önce saðlýk. BÝR NOKTA Olmuyor Beceremiyorum Birleþik bir Kýbrýs hayal edemiyorum. Ýçki masasýnda bile. Nasýl bir þeydir "Birleþik Kýbrýs"? Hiç görmedim Hatýrlamýyorum... Bilemiyorum Kesinlikle emin olduðum bir þey var ama öncesi de birleþik deðildik, 1963 öncesi de... Belki 1960 öncesi... BÖYLE BÝR ANDI Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS

6 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu HER YOL ÇIKTIÐIN YERE VARIR Ellerini pantolonun cebine koy. Sýrtýný kambur yap. Bir de ýslýk tuttur. Yürü kýyý kýyý. Diyelim Baf Kalesi'nden çýktýn. Ufak ufak yürüdün Önce Yeroþibu'ya sonra Baf havaalanýna varýrsýn. Devam ettin. Karþýnda köpüklerden çýkan güzel. Afrodit'imiz. Güzelimiz. Simgemiz. Gavur Daþý saðýnda kaldý. Yürümeye devam edin. Az yokuþlu, virajlý Piskobu, Polemitya, Leymosun. Leymosun'da durmalý. Þarap içmeli Sahilinde yürümeli, Türk evleri arasýnda gezinmeli. Kokusu bile baþkadýr oranýn. Ahþap evler balýk kokar. Yürümeli sahili yeniden. Soluk almadan yaþamalý her yaný Vasiligo, Zigi, Mazotos, Dromolakþa Kayalarýn denizle buluþmalarý güzeldir oralarda. Dans ederler rüzgarla buluþmalarýnda. Ve göðe yükselen deniz kokusu içe çekilmeli. Derken Ah o Baf'takini aratmayan babutsalarý ile ünlü Larnaka Bakmayýn þimdilerde havaalaný ile anýldýðýna. Tuz göllerini geçerken baþka duygulara kapýlýr insan. Her yeri güzel her yeri canlý ülkenin Yürümeli kuzeye Geçmeli üslerden, varmalý Aya Napa'ya, Paralimni'ye, Maðusa, Maraþ'a. Geçtiðiniz her yer deniz, her yer mavidir Maraþ. Kapalý olsa da sarý kumlarý çeker insaný. Bir gün yasak kalkacak. Kapatanlar gidecek. Ve sahipleri bu plajda yýkanacak, diyeceksiniz. Biter mi az yürümekle güzellikleri Kýbrýs'ýn. Bitmez. Bakmayýn Tuzla, Yeni Boðaziçi, Ýskele demelerine, Bafra yakýþtýrmalarýna. Oralar ne Ýskele'dir, ne Yeni Boðaziçi, ne Bafra. Gerçek adlarý Engomi, Trikomo, Aysergi, Vogolida'dýr Biter mi gittikçe köyler? Birine varmadan diðeri girer sýraya Ve doðallýðý ile dünya mirasýndaki Karpaz Yediler, peþkeþ çektiler, betona doymadýlar, hala bitiremediler orayý. Nasýl bir istila varsa. Nasýl açgözlülük Hala verilen inþaat ruhsatlarý ile pay çýkartmaya çalýþanlar var kaynaklarý kýsýtlý yerimizin En batýsýndan en doðusuna varýnca karþýlar Apostolos Andreas Tarihi binlerce yýl önceye varan kiliseye selam verin, dönün geriye. Saðda yine denizdesiniz. Yalusa, Arkatu, Komikebir Geçin hepsini tek tek. Bir tarafta oyulan Beþparmaklar diðer tarafta deniz Deniz hep yanýnýzda Gelin Girne'ye. Oradan Ayyorgi Sonra Lapta, Garava Verin elinizi Kormacit'e geçin narenciye bahçesi Omorfo'ya. Biter mi sahiller Pendaya, Ksero, Limnidi Sonra virajlar, tepeler, kapalý Goççina yolu. Ve en güzel koyu, hamamlarý ile Poli Poli'ye gelince bakýn karþýda yine Baf'ý göreceksiniz. Dönüp dolaþýp yine varacaðýz oraya. AB VATANDAÞLARI GÜNEYÝ TERK EDÝYOR Güney Kýbrýs'ta kalan AB vatandaþlarýnýn ekonomik krize baðlý iþsizliðin artmasýyla yaþamlarýný sürdürmek için baþka yerlere gittikleri belirtildi. Fileleftheros gazetesi "10 Bin AB Vatandaþý Mendil Salladý" baþlýðýyla verdiði haberinde, son üç yýl içerisinde Güney Kýbrýs'ta kalan AB vatandaþlarýnýn yüzde 20'sinin, yani yaklaþýk 10 bin kiþinin ya kendi ülkelerine ya da ekonomik göçmen olarak baþka ülkelere gittiðini yazdý. TALASEMÝALI BEBEKLERÝN SAYISINDA ARTIÞ Güney Kýbrýs'ta son yýllarda talasemili (Akdeniz anemisi) bebek doðumlarýnda artýþ olduðu haber verildi. Politis gazetesi "Bir 'Mucize' Tehlike Altýnda" baþlýðýyla verdiði haberinde, Güney Kýbrýs'ýn dini nikah öncesinde basit bir kan testiyle baþardýðý küçük bir 'mucizenin', bilimin geliþmesi, ayrýca güçlü dini ve kiþisel anlayýþlardan dolayý alaþaðý olma 'tehlikesiyle' karþý karþýya olduðunu yazdý. Doðumlarda talaseminin uzun yýllar yok oluþunun artýk geri döndüðünü; giderek daha fazla ÖZGÜRGÜN TÝCARET ODASI'NI KABUL ETTÝ Ulusal Birlik Partisi Genel Baþkaný Hüseyin Özgürgün, hükümetin bir bütün olduðunu, sorunlarýn çözümü yönünde de birlikte hareket ederek çözüm yönünde kararlar üreteceklerini kaydetti. UBP Genel Baþkaný Hüseyin Özgürgün, Kýbrýs Türk Ticaret Odasý heyetini kabulü sýrasýnda yaptýðý konuþmada, sorunlarýn tartýþýp konuþulmasý gerektiðini, parti ve hükümet ortaðý olarak çözülmesi gereken konular ve atýlmasý gereken adýmlarda mutlaka iþbirliði yapacaklarýný kaydetti. Özgürgün, hükümetin 2015 yýlýnýn ilk üç ayýnda Güney Kýbrýs'ta kalan AB vatandaþlarýnýn sayýsýnýn 38 bin 243 olduðunu kaydede gazete, 2014 yýlýnda ayný dönemde bu rakamýn 40 bin 38 olduðuna dikkat çekti. Gazete biraz daha geriye gidilecek olursa 2013 yýlýnda Güney Kýbrýs'ta kalan AB vatandaþlarýnýn sayýsýnýn 47 bin 938 olduðunu belirterek, ülkede istihdam fýrsatlarý sýnýrlandýkça AB vatandaþý sayýsýnýn aþamalý olarak düþtüðüne iþaret etti. ailenin, bugünlerde ciddi tedavi perspektifleri olduðundan Akdeniz anemisi taþýyan bir çocuk dünyaya getirmeyi seçtiðini kaydeden gazete, (Rum) Akdeniz Anemisi Merkezi'nin verilerine göre 2006 yýlýndan bugüne kadar Akdeniz anemisi taþýyan 45 bebeðin dünyaya geldiðini aktardý. Habere göre Uluslararasý Talasemi Federasyonu'ndan Andrulla Eleftehriu, talasemili bebek sayýsýnda artýþ olmasýnýn temel sebebinin týbbi tedavide iyileþme kaydedilmesi olduðundan söz etti. BIÇAKLI, ASGARÝ ÜCRETÝN BELÝRLENMESÝ ÝÇÝN HÜKÜMETE ÇAÐRI YAPTI Kýbrýs Türk Ýþçi Sendikalarý Federasyonu (Türk-Sen) Genel Baþkaný Arslan Býçaklý, yeni hükümete, "asgari ücreti ivedi olarak günün koþullarýna uygun olarak yeniden belirleme, ayrýca diðer çalýþan ve emeklilerin alým gücünde gerçekleþen kayýplarý gerçekçi olarak telafi etme" çaðrýsý yaptý. Býçaklý yaptýðý yazýlý açýklamada, ülkede her yýlýn Ocak ayýndan itibaren belirlenen yeni asgari ücretin henüz belirlenmediðine dikkat çekerek, "son aylarda dövizin de patlama yaptýðý bir dönemde, gerek çalýþanlarýn, gerekse emeklilerin özellikle de özel sektörde sendikasýz olarak çalýþanlarýn alým gücü ortalama yüzde 40 oranýnda azalmýþtýr" dedi. yeni yeni yol aldýðý bu dönemde sorunlarýn gündemlerine geldiðini ve hükümetin de bu sorunlarý çözme noktasýnda doðru kararlar ve adýmlar atma yönünde çalýþmalar yapacaðýný belirtti. Koalisyon protokolü ve hükümet programýnýn ortada olduðuna dikkat çeken Özgürgün, özellikle çok önemli bir kesimi temsil eden Kýbrýs Türk Ticaret Odasý'nýn sorunlarýna çözüm bulma yönünde hassas ve adým atmakta kararlý olduklarýný belirtti. 7 BÝN 937 ÜRETÝCÝYE 10 MÝLYON TL Tarým, Doðal Kaynaklar ve Gýda Bakanlýðý, üretim yýlýna ait Doðrudan Gelir Desteði (DGD) ödemelerinin bugün yapýldýðýný duyurdu. Bakanlýktan yapýlan açýklamaya göre, tahýl (arpa, buðday, yulaf), yem bitkileri (fið, fið ve tahýl, arpa hasýlý, mýsýr, yonca v.b), nadas alanlarý, zeytin, badem, harup, yapraðýný döken meyve aðaçlarý ve narenciye üreticilerinin üretim yýlýna ait DGD ödemesi gerçekleþtirildi. DGD ödemesi kapsamýnda 7 bin 937 üreticiye ödenecek 10 milyon bin 854 TL 82 Kuruþ ( ) Koop Merkez Bankasý ve Ziraat Bankasý'na yatýrýldý. GÜNLÜK "HDP'YÝ TOST YAPMAK DEVLETÝN DE, KANDÝL'ÝN DE ÝÞÝNE GELÝYOR" AKP kurucularýndan HDP milletvekili Dengir Mir Mehmet Fýrat, "buzdolabýna kaldýrýlan"çözüm sürecine iliþkin, "HDP'yi tost yapmak devletin de Kandil'in de iþine geliyor" dedi. "Kürtlerin oylarý AKP'yi iktidar yaptý" diyen Fýrat, Baþbakan Yardýmcýsý Yalçýn Akdoðan'ýn "Öcalan bunlarý yakalasa sopayla kovalar" sözleri ile ilgili þunlarý söyledi: "Zaten onunla görüþtürülseydi belki bu çatýþmalarýn hiçbiri olmazdý. Þu anda ölümlerin tamamý AKPiktidarýnýn devamý için meydana geliyor. Siyasi deneyimi olan hiç kimse Cumhurbaþkaný'na yapýlanlar hatadýr, demiyor.kimse cesaret edemez, icap ederse dayak bile yer." Bir örgütün lideri ile müzakere eden bir devletin artýk ona terörist diyemeyeceðini savunan Fýrat þöyle devam etti: "PKK'yý meþrulaþtýran AKP'dir.80 milletvekili çýkaran bir siyasi partiyi tanýmazlýktan gelirseniz muhatabýnýz PKK olur. HDP, Türkiyelileþme prensibi ile yola çýkanbir parti. Ama býrakmýyorlar. Kandil ile devlet müþterek hareket ediyor.silahýn konuþtuðu yerde sivil siyaseti yürütemezsiniz. Bu devletin de PKK'nin de iþine geliyor." ÜCRETÝN ASGARÝSÝ, REZALETÝN AZAMÝSÝ Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün toplanýyormuþ. Sevsinler!Asgari ücretlilerin seçtikleri Azami ücret alýr. Sonra da Asgari ücretin beþ katý maaþ alanlar oturur Asgari ücretin ne kadar olacaðýna karar verir Böylelikle rezaletin azamisi yaþanýr AKILLI SAYAÇ Kýb-Tek'e borcu olup da ödemeyen otellere de akýllý sayaç takýldý mý acaba? Yoksa onlarýn sayaçlarý "akýlsýz" mý kaldý? Sizin aklýnýz sadece vatandaþa kazýk atmaya mý erer? DÝN TURÝZMÝ Bayram deðil seyran deðil Din Ýþleri Baþkaný Talip Atalay, neden Turizm Bakaný Faiz Sucuoðlu'nu ziyaret etti? Din ile turizm arasýnda nasýl bir alaka var? Eðitim turizminden, saðlýk turizminden sonra þimdi bir de din turizmi mi çýkardýnýz? HEMÞÝRELER VE BAKICILAR Kamu-SenGenel Baþkaný Mehmet Özkardaþ,saðlýkta, hemþire eksikliði olduðunu söyledi. Vallahi bizim gördüðümüz kadarýyla hastanelerimizde öyle bir eksiklik yok. Türkmen bakýcýlar hemþirelerin emrine amade Týrnak... "Yaklaþýk sekiz yýldýr dar ve sabit gelirliler adam gibi bir maaþ artýþý görmedi. Buna karþýlýk, öteki zamlar bir yana, enerji alanýnda, yakýt ve elektrikteki zamlar, maaþ ve ücretleri derinlemesine hançerlemiþtir." Hasan HASTÜRER (Kýbrýs) "Kýb-Tek'in maaþlar dahil hiçbir gideri tartýþýlmayacak ve hiçbir tedbir alýnmasýna izin verilmeyecek ama vatandaþýn elektrik zammýný kuzu kuzu kabul etmesi beklenecek. Üstelik güneþ dahil alternatif elektrik üretimine de bilinçli bir þekilde taþ konulacak." Baþaran DÜZGÜN (Havadis) "Mehmet Ali Bey 'hükümet kontrolcüsü' olduktan sonra, yine þahlandý. AKP aþký ve Denktaþ benzeme makyajlanmaya hýz verdi. Güneye verdiði demeçle adýný alýp Denktaþ koyunca tam oturan cümleler harcadý. Ama partililerine sorunca da 'Biz barýþ istiyoruz, Denktaþ istemiyordu' dediler." Özkan YIKICI (Ortam) "Kimse kusura bakmasýn. Kimsenin parasýnda gözüm yok. Ama kimse de benim özel sektör þartlarýnda kazandýðým paraya göz dikmesin. Benden zamlar aracýlýðýyla baþkasýnýn faturasýný ödememi de beklemesin." Rasýh REÞAT (Kýbrýs Postasý) Günün Kahramaný ERSÝN TATAR UBP'nin en dinamik ve enerjik üyelerinden biri olan ve Maliye Bakanlýðý dönemi ile hatýrlanan Ersin Tatar adaylýðýný açýkladýðý UBP Genel Baþkanlýðý'nda oldukça iddialý görünüyor. Tatar'ýn karþýsýnda þimdiki baþkan Hüseyin Özgürgün ile Nazým Çavuþoðlu bulunuyor. Aday olduktan sonra Çavuþoðlu ile birlikte Özgürgün tarafýndan MYK'daki görevinden alýnan Ersin Tatar çok sýký çalýþýyor. Kamuoyu adaylar arasýnda ciddi bir fark olmadýðý görüþünde. Partinin ruhani lideri Derviþ Eroðlu'nun kimden yana olduðu ise merak ediliyor...

7 18 Aðustos 2015 Salý Doðruya Doðru Hasan Kahvecioðlu Önce bazý sorular: -KKTC'de çalýþan her dört kiþiden birinin kamu yönetiminde çalýþtýðýný, KKTC bütçesinin yüzde 42.7'sinin kamu çalýþanlarýna maaþ ve ücret olarak daðýtýldýðýný, bunun TC'de yüzde 29, Rum tarafýnda yüzde 25 olduðunu biliyor muydunuz? -Kamuda, 2014 yýlýnda "ek mesai" yapanlara 77 milyon TL. ödendiðini, bunun bir önceki yýlda ödenen ek mesai parasýndan yüzde 35 daha fazla olduðunu biliyor muydunuz? Hele hele bu harcanan paranýn 2 bin kiþinin istihdam edilmesini saðlayacak bir rakam olduðunu hiç hesap ettiniz mi? -Devlette, geçen yýl bir kamu çalýþanýnýn ortalama olarak 5639 TL.brüt maaþ aldýðýný biliyor muydunuz? yýlýnda Maliye'nin topladýðý yerel gelirlerin; yüzde 72'sini, kiþilere doðrudan ya da dolaylý olarak daðýttýðýný biliyor muydunuz? -Devlet bütçesinin yüzde 75.2'sinin yerel gelirlerden, yüzde 24.8'inin TC yardýmlarýndan oluþtuðunun farkýnda mýsýnýz? -2014'te TC'nin KKTC'ye 1 milyar 339 milyon TL. kaynak tahsis ettiðini, 893 milyonunu kullandýðýmýzý, reformlarý hayata geçirmekte hükümetin gösterdiði "Biz neymiþiz be abi " "düþük performans" yüzünden geri kalan parayý kullanamadýðýný biliyor muydunuz? -Sosyal sigortalarýn geçen yýl 90 milyon TL. açýk verdiðini, devletin bu kuruma 65 milyon TL. katký yaptýðýný biliyor muydunuz? -BRT ve TAK'ýn giderlerinin yüzde 90'ýný personel giderlerinin oluþturduðunu biliyor muydunuz? -KIB-TEK'te personele yapýlan toplam ödemeyi; 611 çalýþana böldüðünüzde, aylýk ortalama ücretin 12,635 TL olduðunu biliyor muydunuz? -BRT'de bu rakamýn aylýk 5,543 TL. olduðunu ve bunun "Bir KIB-TEK çalýþaný; bir BRT çalýþanýndan iki kat fazla maaþ almaktadýr" anlamýna geldiðini hiç düþündünüz mü? -Avrupa'da en pahalý elektriði üreten KIBTEK'in giderlerinin yüzde 13'ünün "borç ödemesine gittiðini" biliyor muydunuz? -28 belediyede toplam 3093 personel bulunduðunu ve Lefkoþa Belediyesi'nin 887 personel ile diðer 4 ilçenin belediyelerinin toplamýndan fazla personel çalýþtýrdýðýný biliyor muydunuz? -Belediyelerin toplam harcamalarýnýn yüzde 47'sinin personelödemelerine gittiðini biliyor muydunuz? -Maðusa Belediyesi'nde çalýþan bir personelin maliyetinin, Geçitkale Belediyesi'ndeki bir çalýþanýn iki katýndan fazla olduðunu biliyor muydunuz? KTHY-ETÝ çalýþanlarý DP'den destek istedi KTHY-ETÝ Çalýþanlarý Komitesi, devlette görevlendirilen eski Kýbrýs Türk Hava Yollarý ile ETÝ çalýþanlarýnýn barem ilerleme ile terfi haklarýnýn engellenmesinden doðan maðduriyetlerinin giderilmesi için ziyaretler baþlattý. KTHY-ETÝ Çalýþanlarý Komitesi'nden bir heyet, maðduriyetlerinin giderilmesine destek talep etmek için dün Demokrat Parti Ulusal Güçler Genel Sekreteri Hasan Taçoy'u ziyaret etti. Komite adýna Cevdet Akgür görüþmede yaptýðý konuþmada, "Ýþe alýnýrken bize uygulanan baremin Anayasa'nýn eþitlik ilkesine aykýrý olduðuna inancýmýz tamdýr" dedi. SODEP: KIB-TEK BATMA NOKTASINDA Sosyal Demokrat Parti (SODEP), her partinin egemen olduðu dönemlerde istihdam yuvasý olarak görülen Kýbrýs Türk Elektrik Kurumu'nun (Kýb- Tek) yýllarca zarar ettirilerek batma noktasýna getirildiðini savundu. Tunalý, "Oysa göz bebeðimiz durumundaki bu büyük kurumlarýn artýk özerkleþerek, devletin elinin bu kurumlardan elini çekmesi gerekliliðine inanýyoruz" dedi. SODEP Baþkaný Tözün Tunalý, bir önceki hükümet döneminde 120 personel istihdamýyla kadronun þiþirildiðini ve yeni bir külfetin daha Kýb-Tek'in boynuna yüklendiðini ileri sürdü. Tunalý, soruþturma açýlýp, kurumu zarara sokanlar hakkýnda yasal iþlem baþlatýlmamasýný da eleþtirdi. Kýb-Tek'e borcu olup ödenmeyen otel, üniversite kurumlarýn da açýklanmasýný isteyen Tunalý, þöyle devam etti: "SODEP olarak ülkeye hiçbir þey veremeyen bu zihniyetlerin deðiþmediði gerçeðini görüyor ve kendilerini kýnýyoruz.kktc halkýna yýllarca yalan politikalar ve çýkara dayalý düzen yaratan bu zihniyetlere artýk yer olmayacaktýr. KKTC halký uyanmýþtýr.adil ve adaletin söz sahibi olduðu sosyal devlet anlayýþýnýn ülkede hakim olmasý için SODEP olarak hesap sorup mücadelemize devam edeceðiz". -Lefkoþa Belediyesi bütçesinin yüzde 33'ünün borç ödemede kullanýldýðýný, borç yükünde; Lefkoþa, Vadili ve Yeni Erenköy belediyelerinin ilk üç sýrayý paylaþtýðýný biliyor muydunuz? -Son beþ yýlda devlet okullarýnda okuyan öðrenci sayýsýnda artýþ olmadýðýný, (38 bin dolayýnda) ancak 2009'dan bu yana özel okullarda okuyan öðrenci sayýsýnýn yüzde 35 arttýðýný biliyor muydunuz? (8721 öðrenci) -Devlet okullarýnda 2008'te bir öðretmene 10.5 öðrenci düþtüðünü, 2014'te bunun 9.4 olduðunu, bu durumun OECD ortalamasýnýn çok ötesinde olduðunu biliyor muydunuz? -Bizdeki öðretmenlerin bir yýldaki ders saati ortalamasýnýn OECD ülkelerinden yüzde 63 daha az olduðunu biliyor muydunuz? -Bizde, zorunlu eðitimde bir öðrencinin bir yýl boyunca aldýðý ders saati toplamýnýn dünya ortalamasýnýn çok altýnda, OECD ortalamasýnýn ise dörtte biri kadar olduðunu biliyor muydunuz? -2014'te 134 milyon dolar ihracat yaptýðýmýzý, süt ve narenciye ihracatçýlarýna 28 milyon TL. teþvik verildiðini biliyor muydunuz? Eminim ki bu sorularýn en azýndan bir bölümüne; hayretler içinde "bilmiyordum" diyeceksiniz Dünyanýn tanýmadýðý bu küçücük "devletçik"te nasýl har vurup harman savurduðumuzu, cevizcinin çuvalýndan nasýl hovardaca "gollifa" daðýttýðýmýzý, gözlerimizin içine baka baka"tc Yardým Heyeti"bizlere anlattý Yukarýdaki verileri derlediðim "KKTC 2014 Ekonomi Durum Raporu" kitabý tam 148 sayfa Adamlar üþenmemiþler, daire daire gezerek sýkýntýlarla "veri"leri toplamýþlar, bazan hiçbir veriye ulaþamamýþlar, ama gene de "röntgen"imizi çekmiþler Bu "rapor"da, KKTC'ye "para akýtan"larýn "tembelliðimizi" yüzümüze vurmadan, nazik ama acý serzeniþleri, eleþtirileri, yer alýyor Bütçe açýklarýný, reformlardaki düþük performansýmýzý, verimsiz kamu þirketlerinin ve kamu bankalarýnýn yarattýðý pahalýlýðý; yüksek özlük haklarý nedeniyle sürdürülemeyecek durumda olan kamu maliyesini, elektrikte her iþe karýþan sendikayý, ekonomi programlarýný imzalayan ama uygulamada irade göstermeyen politikacýyý, teþvikleri, sübvansiyonlarý"topunu birden" TC Yardým Heyeti önümüze serdi Hem de önerileri ile birlikte Tabii "Yýkým Paketi"ne muhatap olmaya alýþmýþ bir toplum ne yapar? Bu raporu elinin tersi ile iter mi? Görmezlikten gelir mi? Yoksa satýr satýr okuyarak "Biz neymiþiz be abi!" diyerek üzerinde kafa yorar mý? Bence, baþta siyasal partilerimiz, sivil toplum ve ülke yöneticileri bu "rapor"u hiç de yabana atmasýnlar, gözlemlere deðer versinler ve "eksiklerimizi" teþhis etmekte iþe yarayacak olan bir "baþucu kitabý"na kavuþtuklarý için sevinsinler Hele "çözüm" olacaksa, "Troika" karþýsýnda hazýrlýklý olmak için þimdiden bu "rapor"u didik didik etmeli Peki böylesi bir "röntgen"i, kendimiz niye çekemiyoruz? En güzeli bunu bizim yapabilmemiz deðil mi? Programýnda 10 adet "reform" ve 15 adet "özerk" sözcüðü kullanmýþ olan CTP-UBP koalisyonu "reform" yapacaksa, bu rapordaki "yakýcý" verilere iyice bir bakmalý 7 GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI ÝZÝN KURULU NE YAPIYOR? Gazetemizi ziyaret eden kamu hizmeti yapan bir þoför vatandaþýmýzýn þikayeti Bakanlar Kurulu'nun aldýðý ve uygulamaya koyduðu profesyonel sürücü belgesinin bir türlü ilgili sürücülere verilmediðini ve bunun da trafik polisleriyle aralarýnda sorunlar yaþanmasýna neden olduðunu söyledi. Vatandaþýmýzýn þikayeti þöyle: "Ben bir þoför vatandaþým. Dolmuþ þoförüyüm. Yani birisinin yanýnda asgari ücrete çalýþýyorum. Bilindiði gibi Bakanlar Kurulu bir karar aldý. Bizim hakkýmýzda. Kamu hizmeti yapan þoförlerin profesyonel ehliyete sahip olmasý istendi. Bu bir gereklilik olarak karþýmýza çýkarýldý. Bu arada Kar-Ýþ'e üye olmamamýza raðmen yasa çerçevesinde bu konuda Kar-Ýþ'e 100 TL yatýrmamýz þart koþuldu. Bunu da yaptýk. Sosyal sigortalarýmýz, ihtiyat sandýðý yatýrýmlarýmýz, tabiri caizse sosyal haklarýmýzla ilgili her þeyimiz tamamdýr. Gereken müracaatlarýmýz da bu çerçevede yapýldý. Ancak Ýçiþleri Bakanlýðý'na baðlý Ýzin Kurulu kartlarýmýzý hazýrlamadý. Her gittiðimizde elimize bir kaðýt tutuþturuyorlar ve bir ay bir buçuk ay sonra gelin diyorlar. Yeniden gittiðimizde yine bir kaðýt veriyorlar. Yani bize her þeyimiz bir tamam olmasýna raðmen sürücü belgelerimiz verilmiyor. Þunu da belirtmek isterim ki bu belgeler olmazsa karara göre biz taksicilik veya dolmuþçuluk yapamayýz. Otobüslerde hizmet verenler için bu geçersizdir. Onlardan profesyonel ehliyet istenmiyor. Ýstenmediði için de otobüs sahipleri istedikleri zaman þoförlerini atýp yerine baþka þoför alabiliyorlar. Her neyse profesyonel ehliyetimiz olmasý gerektiðini polis de biliyor ve bizi durdurup bu ehliyeti istiyor. Normal bir araç sürecek olsak polisin bize normal sürüþ ehliyetimizi, araç seyrüseferimizi sormasý gerekmesine raðmen bizleri durdurduðu zaman ilk sorusu 'profesyonel ehliyetiniz lütfen' oluyor. Durumu anlatýyoruz. Bazý polisler bunu anlayýþla karþýlýyor, bazýlarý da, 'o sizin sorununuz, biz rapor edeceðiz, siz mahkemede bunu anlatýn' diyorlar. Ceza yazýyorlar anlayacaðýnýz. Bu arada yeni Ýçiþleri Bakanýmýza buradan seslenmek istiyorum. Bugüne kadar Ýzin Kurulu'ndaki arkadaþlarýn savsakladýðý ve bir türlü bize verilmeyen profesyonel sürücü ehliyetlerimizi ilgilenir de hallederse memnun kalacaðýz. Ýzin Kurulu'ndaki veya bu konuda gerekeni yapmasý gereken çalýþanlar eðer bu iþi yapamayacaklarsa, Bakanlar Kurulu aldýðý kararý geri alsýn ve her þey hazýr olduðu zaman bu kararý uygulasýn ki bizler de maðdur olmayalým." BÝZÝM DUVAR "AYÞE" ÖLDÜ, TAYYÝP KALDI YADÝGAR Bizim Mandra Elektrik santrallerinde kullanýlacak düþük kükürtlü yakýt konusunda, Bakanlar Kurulu'nun aldýðý yeni karar, baþta çevre örgütleri ve bölge halký olmak üzere tüm mandrada büyük tepki ve güvensizlikle karþýlanýr. Daha önce yeni yakýtýn 1 Temmuz 2015'ten itibaren kullanýlmasý yönünde karar alan kurul, þimdi bunu 1 Ocak 2016 olarak deðiþtirmiþ bulunmaktadýr! Bu, vatandaþlarýn 6 ay daha kanser solumasý demektir. Sokaktaki adam, "Ben bunlarýn 1 Ocak'ta baþlayacaklarýna da inanmam" diye kendi kendine söylenir.

8 8 18 Aðustos 2015 Salý Baðýmsýz Köþe Ali Kiþmir Baþoðlu, Alayköy Sanayi Bölgesi'nde inceleme yaptý Maliye Bakaný Hasan Baþoðlu, Sanayi Odasý Baþkaný Ali Çýralý eþliðinde Alayköy Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren iki üretim fabrikasýný ziyaret etti. Maliye Bakanlýðý'ndan yapýlan yazýlý açýklamaya göre Baþoðlu, reel sektör çalýþmalarýný yerinde görmek ve üretim yapan firmalarýn çalýþmalarýný incelemek adýna Alayköy Sanayi Bölgesi'ne gitti. Ýlk olarak Alayköy Sanayi Bölgesi'nde hizmet veren Özmerhan Trading'e giden Maliye Bakaný Baþoðlu, kaðýt bardak üretimi hakkýnda bilgi aldý. Firmanýn diðer çalýþmalarý hakkýnda da genel müdür ve 4 BÝN 852 SÜRÜCÜ KONTROL EDÝLDÝ Polis geçen hafta ülke genelinde yapýlan trafik kontrollerinde, toplam 4 bin 852 araç sürücüsünü kontrol etti. Kontrol edilen araç sürücülerinin 535'i ile ilgili ileri iþleme gidildi. Polis açýklamasýna göre, aleyhinde iþlem yapýlan araç sürücülerin 112'si süratli, 41'i seyrüsefer ruhsatsýz, 7'si sürüþ ehliyetsiz, 7'si alkollük, 8'i muayenesiz, 8'i sigortasýz veya kapsamý dýþýnda, 1'i "A" yol kullanma izinsiz ve 11'i "B" özel iþletme izinsiz araç kullanmaktan rapor edildi. Sürücülerin 8'inin tehlikeli sürüþ yaptýðý, 13'ünün dikkatsiz sürüþ yaptýðý, 85'inin seyir halinde cep telefonu ile konuþtuðu, 16'sýnýn trafik levha ve iþaretlerine uymadýðý, 2'sinin trafik ýþýklarýna uymadýðý, 1'inin tonajýndan fazla veya tehlikeli yük taþýdýðý, 16'sýnýn koruyucu miðfer baþlýksýz motosiklet kullandýðý ve 199'unun diðer trafik suçlarýný iþlediði kaydedildi. ASGARÝ ÜCRET TESPÝT KOMÝSYONU TOPLANIYOR Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün toplanýyor. Ýçiþleri ve Çalýþma Bakanlýðý'ndan verilen bilgiye göre, Asgari Ücret Tespit Komisyonu saat 11.00'de Ýçiþleri ve Çalýþma Bakanlýðý toplantý salonunda toplanacak. GÜZELYURT'TA ZEYTÝN VE HARUP TOPLAMA TARÝHLERÝ BELÝRLENDÝ Güzelyurt bölgesinde zeytin ve harup toplama tarihleri belirlendi. Yazýlý bir açýklama yapan Güzelyurt Kaymakamý Doðan Baðkur, Güzelyurt ilçesine baðlý köylerde Gemlik türü zeytinlerin 29 Aðustos Cumartesi günü, Kýbrýs zeytini çeþitlerinin de 15 Eylül Salý gününden itibaren toplanmaya baþlanabileceðini duyurdu. Harup toplanmasýn baþlama tarihi ise 25 Aðustos Salý günü olarak belirlendi. Açýklamada, belirtilen tarihlerden önce ürünleri toplamaya baþlayan kiþiler hakkýnda yasal iþlem yapýlacaðý uyarýsýnda bulunuldu. GÝRNE'DE HARUP HASADI CUMARTESÝ Girne ilçesinde harup hasadý cumartesi baþlýyor. Girne Kaymakamlýðý'ndan yapýlan yazýlý açýklamada, bu tarihten önce harup toplamanýn suç sayýlacaðý yinelendi. Açýklamada, belirtilen tarihe titizlikle uyulmasý istendi. direktör ile konuþan Baþoðlu, yaþanan sýkýntýlar için de çalýþma yapýlacaðýný kaydetti. Baþoðlu, "Ekonomiyi büyütmemiz gerekiyor. Bu anlamda da üretim yapan kuruluþlarýmýz çok önemli ve deðerlidir. Üretim olan yerde istihdam artar, katma deðer vardýr. Þirketler borçlanarak da yatýrým yapýp büyüyebilirler ama kendi kar oranlarý ile yatýrým yapýp büyümeleri arzumuzdur. Þu anda Avrupa kalitesinde çok iyi üretim yapýlýyor. Rekabet koþullarý göz ardý edilmeden, üreticimize imkanlar doðrultusunda destek olmaya çalýþacaðýz" ifadelerini kullandý. Alayköy Sanayi Bölgesi'ndeki ikinci ziyaretini de CypBella Islak Mendil fabrikasýna gerçekleþtiren Baþoðlu, burada da üretim aþamasý hakkýnda bilgi alarak, firmanýn satýþ noktasýnda karþýlaþtýðý bazý sýkýntýlarý dinledi. Maliye Bakaný Baþoðlu, üretilen mallarýn reklam ve pazarlamasýnýn önemine dikkat çektiði ziyaretinde üreticilerden, ticaret yapanlara, esnaftan turizmciye kadar sektörlere ziyaretlerde bulunmaya çalýþacaðýný belirtti. Türkiye de özel harekat barbarlýðý... Hem katlettiler, hem soydular Varto'da 10 Aðustos'ta yaþamýný yitiren HPG gerillasý Kevser Eltürk'ün (Ekin Van) sosyal medyaya düþen çýplak bedeni ve baþýnda duran 3 erkek görüntüsünün ardýndan açýklama yapan Muþ Valiliði konuyla ilgili açýklama yaptý. Muþ Valiliði açýklamasýnda þöyle dedi: " tarihinde Ýlimiz Varto Ýlçesi kýrsalýnda güvenlik güçlerimiz ile girdiði çatýþma neticesi etkisiz hale getirilen PKK terör örgütü mensubu bayana ait bazý görüntülerin sosyal paylaþým sitelerinde yayýnlandýðý tespit edilmiþtir. Kamuoyu ve Valiliðimizce kabul edilemeyecek þekildeki bu görüntüleri çeken, yayýnlayan ve sosyal medya'ya servis eden kiþi veya kiþiler hakkýnda adli ve idari soruþturma baþlatýlmýþtýr." Onlarca ceset kýyýya vurdu! Akdeniz üzerinden Avrupa'ya geçmeye çalýþýrken boðularak öldüðü sanýlan onlarca ceset Libya'da kýyýya vurdu! Akdeniz üzerinden Avrupa'ya geçmeye çalýþýrken boðularak öldüðü belirlenen cesetler yine bir dramý ortaya çýkardý. Libya'da sahile vuran cesetlerin göçmenlere ait olduðu düþünülüyor. Daily Mail'in haberine göre; Libya'nýn batýsýnda, Tunus sýnýrýný yakýnlarýndaki Zuvare kentinde onlarca cesedin ayný gün kýyýya vurduðu belirlendi. Ýtalya ile Libya arasýndaki Sicilya Kanalý'ndan Avrupa'ya geçmeye çalýþtýklarý düþünülen göçmenlerin cesetleriniyse Kýzýl Haç Topluluðu'ndan gönüllüler topluyor. Trajik gerçeklerden biri de cesetlerin bedeninin paramparça olarak kýyýya vurmasý. Bazýlarýnýnsa sadece kemikleri kalmýþ halde bulunuyorlar. BAK SEN ÞU KONUÞANLARA!.. CTP, Sayýn Akýncý'nýn "Kamu Hizmeti Komisyonu" ile ilgili deðiþiklik yasa tasarýsýný beðenmemiþ!.. "Miþ" diyorum çünkü bu yönde CTP'den yapýlmýþ resmi bir açýklama yok!.. Ancak partinin yayýn organý bu konuda geniþ bir haber yaptý ve Sayýn Akýncý ile CTP'nin "KHK" konusundaki yasa önerilerini bir biri ile kýyasladý... Ýþin enteresan olan yaný ise, CTP'nin bu konuda bir yasa önerisi olduðunu ben ilk kez ilgili gazeteden öðrendim... Ya bu konuda bir yasa önerisi hazýrlamýþlardý ama bugüne kadar meclise sunma gereði duymamýþlardý... Ya da Sayýn Akýncý ilgili yasa önerisini sunduktan sonra CTP'li yetkililer, "iyi de bu yasayý neden biz kendi zevkimize göre deðiþtirmiyoruz" demiþtir!.. Nereden bakarsanýz bakýnýz her iki düþünce de topluma karþý büyük bir saygýsýzlýktýr... Siz son 11 yýlýn 7 yýlýný hükümetin büyük ortaðý olarak geçireceksiniz... Hala daha da büyük ortak olarak göreve devam edeceksiniz... Bahsettiðimiz 7 yýlýnda 5 yýlýnda KHK'nýn baðlý olduðu makam olan Cumhurbaþkanlýðý görevinde bulunan kiþi Sayýn Talat olacak... Ve sizin bu konuda en ufak bir giriþimizin bulunmayacak!.. Tüm bunlarýn üzerine de çýkýp "bizim önerimiz Sayýn Akýncý'nýn önerisinden daha demokratik" algýsýný yaratarak toplumun zekasý ile dalga geçeceksiniz... Hani insanda biraz olsun utanma olur be kardeþim!.. Cumhurbaþkanlýðýndan muhtarlýklara kadar tüm makamlarý elinizde tuttuðunuz yýllarý arasý bu kurum ile ilgili gerekli deðiþiklikleri neden yapmadýnýz? En ufak bir bahaneniz bile olamaz!.. Çünkü tüm olumsuzluklarý üzerine yüklediðiniz Derviþ Eroðlu o dönemler sade bir milletvekiliydi... Yani önünüzde "bize engel oluyor" diyebileceðiniz kimse yoktu... Ama siz ne yaptýnýz!.. Býrakýnýz kurumlarýmýzý daha demokratik bir hale getirmek için çalýþmayý, cumhurbaþkanlýðýnda gizli toplantýlar düzenleyip ilerici sendikalarý nasýl kapatýrýz derdine düþtünüz... Þimdi de kalkmýþ, "bizim önerimiz daha iyi" diyorsunuz!.. Bu toplum artýk sizlerin bu yalanlarýný yemez... Üstelik bugüne kadar hangi atamayý doðru yaptýnýz ki þimdi kalkmýþ yetkiyi cumhurbaþkanýnýn elinden alýp atama önerisi yapacak ilgili makama vermeye çalýþýyorsunuz? Daha kýsa bir süre önce CTP'nin büyük ortak olarak bulunduðu hükümet hapisteki bir insaný devlete baðlý bir kuruma müdür olarak atamadý mý? Ýþte Sayýn Akýncý bu düþünceler ile atama yetkisinin cumhurbaþkanýnda kalmasýný doðru bulmuþtur... Ki bana göre de çok doðru bir görüþtür... Çünkü ben Sayýn Akýncý'nýn yerinde olsam memleketin ve toplumun anasýný aðlatan, partizanlýðýn babasýnýn altýna imza koyan mevcut hükümet partilerine "öneri yapma" teklifinde bile bulunmazdým... O nedenle CTP'li yetkililer bu iþten de kendilerine bir çýkar saðlamayý düþünmek yerine Sayýn Akýncý'ya yetkilerini kýsmen de olsa kendileri ile paylaþmak istedi için teþekkür etmelidirler... Ve topluma hakaret eder þekilde davranmaktan vazgeçmelidir... Üstelik cumhurbaþkanlýðý bu konuda açýklama yapmazken, ilgili yasa önerisini partinin yayýn organýna sýzdýrmak ve toplumu yanýltmaya çalýþmak, Sayýn Denktaþ, Sayýn Eroðlu ve ekiplerinin baþ vurduðu þeylerdi... Keþke bu durumlara düþmek zorunda kalmasalardý ama düzene ayak uydurmak böyle bir þey!..

9 18 Aðustos 2015 Salý Tünel ALINTI O tabutlara ayakkabý kutusu muamelesi yaptýrtmamalýyýz Yapacaðý tek doðru þey pasif kalmak, Kürt ya da Türk, ölümleri durdurmanýn tek yolu bu. Barýþ isteyenler hiç bu kadar kalabalýk ve gür sesli olmamýþtý Ve 1990'lardan da, önceki her dönemden de bu dönemi ayýran ve þanslý kýlan bir þey var: Barýþ isteyenler hiç bu kadar kalabalýk ve gür sesli olmamýþtý. 'Þehit' edebiyatý, ölen askerlerin yakýnlarýný daha zor kandýrýyor, daha da zor kandýracak. 'Mezar taþlarýný Hasan, koyun mu sandýn?' der Drama Köprüsü türküsü. 'O tabutlarý Recep, ayakkabý kutusu mu sandýn?' diye soruyorlar bak. Asker babalarý hesap soruyor, eþleri isyan ediyor O tabutlara ayakkabý kutusu muamelesi yaptýrtmamalýyýz. Baþkalarýnýn acýlarýný çalmalarýna, ama asýl canlarýný çalmalarýna izin vermemeliyiz. (Mustafa Alp Daðýstanlýdiken.com.tr) DÝPNOT Daily Mail gazetesi Libya'nýn batýsýnda, Ýtalya ile Libya arasýndaki Sicilya Kanalý'ndan Avrupa'ya geçmeye çalýþtýklarý düþünülen göçmenlere ait olduðu sanýlan ve kýyýya vuran onlarca cesetin Kýzýl Haç tarafýndan toplandýðýný yazdý. ARÞÝV TARÝH 28 TEMMUZ 2014 Çeteciler de kendilerini koruyanlarý koruyor... Binali yi Felek çetesi korudu... Tayyip Erdoðan'ýn seçim kampanyasý için adamýza gelen AKP Milletvekili Binali Yýldýrým'a buradaki temaslarý sýrasýnda Ýsmet Felek çetesi refakat etti ve korumalýðýný üstlendi... Gözden kaçmayanlar... CUMHURÝYETE TAHAMMÜL YOK Her yýl Kýbrýs Cumhuriyeti'nin kuruluþ yýldönümünü 16 Aðustos'ta kutlayan Kamil Hür, bu yýl da ayný eylemi gerçekleþtirdi. Ancak gecenin ilerleyen saatlerinde ambarýna yerleþtirdiði bayraklar ve pankartlar, her ne kadar faili meçhul dense de, herkes tarafýndan faili meþhur olduðu bilinen kiþilerce kundaklandý. Pankartlar ve bayraklar yanýsýra ambarda bulunan bazý eþyalarý da yanan Kamil Hür'e geçmiþ olsun der, mücadelesinde yanýnda olduðumuzu belirtiriz. ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Kur seviyeleri nedeniyle endiþe duymayý gerektirecek bir durum yok. Müdahale etmemek lazým, piyasa dengesini bulacaktýr." NÝHAT ZEYBEKÇÝ TC Ekonomi Bakaný VÝRGÜL... CTP ZAMDA ISRARLI CTP'liler parti baþkanlarýndan, kurum yöneticilerine, CTP'li Baþbakandan CTP'li El-Sen yöneticilerine kadar her gün gazetelere demeçler veriyorlar ve elektriðe mutlaka zam yapacaklarýný duyuruyorlar. Zam yapýlmazsa özelleþtirileceðiyle ilgili bir de korkutmaca yayýyorlar. Oysa sokaða çýkýp vatandaþý bir dinleseler, vatandaþýn "Baþýnýzdan beytambal kalsýn elektriðiniz de kurumunuz da" dediðini ve özelleþtirilmesi için elinden gelse hemen özelleþtirilmesini isteyeceðini duyabilir, görebilirler. Kalyoncu da kurumun her ay 30 bin TL zarar ettiðini söyledi Bu zararýn sorumlusu halk deðil, yönetenlerdir Bay Kalyoncu Bunu da zam yaparak deðil, kurumu ýslah ederek çözmelisiniz. 9 Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Memleketimden Manzaralar Ýktidar bir hastalýk mýdýr? Ýktidar, aklýmýza hep siyasal iktidarý getirir. Oysa iktidar, yapabilme gücüdür. Küçük bir çocuk bir an önce büyüyüp yetersiz durumundan kurtulmak ister. Ergen genç, kendi kimliðini bulup ailenin gölgesinde kalmaktan kurtulmaya çalýþýr. Ýktidar, yapabilme gücü, özünde bir dürtüdür, içgüdü kaynaklýdýr. Onu bilince dönüþtüren de nasýl yapabileceðini anlamak, çevremizin kabul edeceði bir biçime yerleþtirmektir. Ýktidar dürtüsü bilince dönüþmediði zaman denetim dýþýna çýkan bir güç kaynaðý gibi hastalýklý bir enerji yumaðý olur. Kiþiyi önce takýntýya, sonra saplantýya yöneltir. Kiþi artýk bu saplantýnýn esiri olmuþtur, bütün koþullarý bu doðrultuya yönelterek zorlar, artýk hem kendisi için hem de çevresi için sorun kaynaðý olmuþtur. Bütün diktatörlerin oluþ mekanizmasý temel olarak budur. Hitler de bu yolda yürümüþtür, Mussolini de, Pinochet de, Franco da, Salazar da. Hepsi de saplantýlarýný "ülkeleri için, insanlarý için, huzur için, istikrar için, refah için"diyerek açýklamýþlardýr. Oysa gerçek, kendi saplantýlarýndan kurtulamayarak iktidar hastalýðýnýn hummalarýný yaþamalarý, toplumlarýna ve dünyaya da yaþatmalarýdýr. Günümüzün siyasetine bakalým. Ýleri demokrasi savý ile iktidara gelen AKP, demokratik kurallarýn hiçbirisini kendisi için uygulamamaktadýr. Parti lideri de kendisini iktidarýn sahibi olarak görmekte, öyle hareket etmektedir. Bunun temelini de, kendisini cumhurbaþkaný olarak halkýn seçmesine baðlamaktadýr. Bu anlayýþla AKP de parti olarak devre dýþýnda kalmaktadýr. Ýktidar hastalýðýnda sorun kiþide deðildir, sistemdedir. Eðer sistem seçtiði kiþiyi, seçtiði grubu denetim dýþý býrakýrsa, onun ya da onlarýn yaptýklarýný sorumluluklarý olarak kabul etmezse elbette kiþi de diktatör olur, grup da kendisini dokunulmaz görür. Ýktidarýn hastalanmasýna yol açan gidiþ, parti içindeki denetim mekanizmalarýnýn þu ya da bu nedenle kullanýlmamasý, yapýlan yanlýþlara göz yumulmasýdýr. Elbette, bu gidiþin görülmemesi, görüldüðü halde oy verilmesi de aslýnda bütün oy verenleri bu sorumluluðun içine sokmaktadýr. Sistemin hastalýklý yaný budur. Gördüðünü görmezden gelme. Bildiðini bilmezden gelme. Yolsuzluklara aldýrmama. Yasa dýþýna çýkmalara önem vermeme. Küçük çýkarlar. Gerçek demokrasinin engelleri bunlardýr. Ýktidar hastalýðý, bir süre sonra muhalefet hastalýðýna da yol açar. Muhalefet de bu sistem bozukluðunun yörüngesine girer. Bu nedenle de "muhalefet iktidarý" da hastalanýr. Önemli olan sistemin hastalýðýný görüp ortadan kaldýrmaktýr. Ýktidar hastalýðý, gerçekleri görmeyi engeller. Kendisi hesap sorar, suçlar, hakaret eder, her türlü þiddeti uygular ve kendi hakký sayar. Ama kendisine yönelen hesap sorma giriþimlerini þiddetle reddeder, suçlar, ceza verir ve þiddetle uygular. Hastalýklý iktidar her türlü þiddeti kullanýr, her türlü yolu dener, asla kendini sorumlu saymaz, kendi dýþýndakileri suçlar. Bugün Türkiye siyasetinde bunlarý görüyorsanýz, bunlarý yaþýyorsanýz, biliniz ki ilk iþiniz siyasetinizi bu hastalýktan kurtarmaktýr. Bunun yolu da elbette "bilinçli iktidarý" iþbaþýna getirmektir. Demokrasi, bütün güçlerin bir araya getirilerek gerçek bir "bilinçli iktidar"ý iþbaþýna getirmektir. (Erdal Atabek-Cumhuriyet) Cumhuriyet / Musa Kart BEN YAPABÝLÝRÝM, ÇÜNKÜ BEN DÝGOMO TEPELERÝNÝN EFESÝYÝM "Geçmiþte yaþanýlanlardan ders çýkartýlmasý ve halka, 'UBP'liler yine birbirini yiyor' yorumlarýný yaptýrmamak gerekir." Tahsin Ertuðruloðlu (Ulaþtýrma Bakaný)

10 10 18 Aðustos 2015 Salý Ümit Ýnatçý Bir zamanlar Taksim'i savunanlar kahraman, dýþta kalanlar hain ve þerefsizdi... Þimdi Çözümü gümüþ tepside bekleyenler kahraman, direnenler ise þerefsiz... Kýbrýslýtürklerin halleri bu... Denktaþ baba öyle bir tohum ekmiþ ki zihinlerine iyileþemiyorlar... Ulaþ Beratlý Evden baktýðýmda Rauf Denktaþ'ýn mezarýný görüyorum fon müzikte de Ferdi Tayfurdan underground arabesk emmioðlu sevemedim karagözlüm gibi þarkýlar çalar mezarýn az ötesinde de yeff çekip Þiþe Kýrýyorlar ve bunlarý yapanlarda zamanýnda Denktaþ'ýn kapýsýnda aðam bize bir iþ tarla bahça diyenlerin çocuklarýyla, Anavatan'ýndan gidenlerin yerine getirdiði Türklerdir ölüsüne bile SAYGI göstermiyorlar bu kadar terbiyesiz Yüzsüz þuursuz bir toplum býraktýn geriye ne yazýk ki...bu arada da orda nöbette olan polis napar çok merak ediyorum herhalde Yanlarýnda onlarla içiyor... Derya Kral Evine dönmesini istediklerimiz Türk'ü ile Yunan'ý ile Ýngiliz ve Amerikalýsýyla yabancý ordular, gerici kurumlar, dayatmacý ekonomik kuruluþlar, yabancý dinleme istasyonlarýdýr. Ve "Ayþe" bunlarý ifade etmenin sembolik bir þeklidir. Kýsacasý evinde dönmesi istenen "Ayþe"nin Türkiyeli kökenli kesimlerle veya Türkiye halklarýyla herhangi bir ilgisi yoktur! Nasýl ki; "Go Home Yankee" dendiði zaman Amerikan halkýyla ilgili bir þey ifade edilmiyor ve Amerikan emperyalizmi kastediliyorsa, "Evine Dön Ayþe" sloganý da ayný manayý taþýmaktadýr. Münür Rahvancýoðlu Bu ülkenin özgürlüðe, baðýmsýzlýða, eþitliðe, adalete, barýþa susamýþ çocuklarý var... Bu ülkenin hiçbir þeyi yoksa, hala direnen, direnmeye devam eden ve direnmeye devam edecek olan insanlarý var... Dün gece gözler gördüm... Uðruna yaþanasý gözler... Ýyi ki gören gözler, duyan kulaklar, konuþan aðýzlar var... Benim artýk daha fazla umudum var... Baðýmsýz Kýbrýs'a gerek var... Bumin Bezmen Yine BRT! Temmuz ayýndaki þövenist yayýnlarýyla öne çýkan BRT yine Agustos ayýyla beraber bu programlarýna devam etti,gecen günkü bir yayýnýnda ise bir senaryo ekrana getirdi, birilerine askeri üniforma giydirip birilerini de yere çökertip dizlerinin üzerinde esir ler yaptý,askerlerin elbiseleri üzerindeki haclar iyi görünsün diye de en buyugunden secýp öyle bir senaryo hazýrladý ve ekrana getirdi,ben BRT yi hiç seyretmem,ama bu programýný zapping yaparken gördüm,hükümet edenlerin bunlardan haberi varmý,brt yi kim yönetiyor,onu da bimem,görüþmelerin sürdügü bu dönemde yapýlan bu tür yayýnlar kin ve nefret sacmaktan baska bir iþe yaramaz,týpký yapýlan acýklamalar,verilen demecler gibi. Sayýn Talat gecen gün bir acýklamasýnda kuzeyde kurulacak devletin kktc nin devamý olacagýný söyledi,bu konuda Sayýn Akýncý görüþmeci iken, konusma,demec verme yetkisi varmý bilemem de,eger dedigi gibiyse o zaman adresimiz yine Mersin 10,Turkey mi olacak ona bir açýklýk getirsin de önceden herkes bilsin degýlmi dostlar! Ýbrahim Özsoy- Ýbrahim Özsoy mevzide... (Yýl 1973) Ahmet Ersöz Karþýyaka civarlarýnda arabayla dolaþýrken aklýmýn estiði yönde ilerleyerek Lefke'ye kadar geldim.hiçbir plan yapmadan,nereye gideceðini de bilmeden gezmek bu olsa gerek.daha kahvelerin oraya gelmeden yolu kesen polislerle karþýlaþtýk.zorunlu olarak sol taraftaki yola yönlendirildik.aceba bir kaza mýydý neydi diye düþünürken tekrardan baþka bir polis karþýmýza çýktý.ona bu durumun ne olduðunu sormam gerekirken,oradan nasýl geldiðim yere döneceðimi sordum.polis "bu arabayý takip et çýkarsýn" diyerek sol taraftaki yolu iþaret etti.o istikamete girip öndeki arabayý takip etmeye devam ettim.yolu bilen birine benziyordu.emin ellerdeyiz hissiyle sað elimi de arabadan dýþarý çýkarýp rahatlýkla yola devam ettim.kýsa bir süre sonra önümdeki araba yavaþlayýp sinyal vererek evinin garajýna girmez mi.ýþte o vakit 39 Arap üstümden geçmiþe döndüm.(geriye kalan 1 Hasan Nurdal- Bir zamanlar maziye bak Arap kýrmýzý kart cezalýsý).geri dönerek hareketli birkaç araba olan bir yol bulmaya çalýþtým ki iki arabanýn girdiði bir yola dalarak onlarý takip ettim.bu arada bana güvenen bir van araç da beni takip ediyordu.girdiðimiz yol kýsa bir süre sonra tamamen toprak yol oldu.sanýrým 15 dakikalýk etap yolculuðunun sonunda tozduman vaziyet, Cengizköye anayoldan giren kýsma kadar geldik ve yeniden Gemikonaðýna doðru tu baþtan yol aldýk.dönerken karþýmýza polis arabasý,tanklar çýkýnca merakla Lefkeli bir abimi arayarak hem hatýr hem de bu durumu sordum.meðerse 16 Aðustos Lefkenin kurtuluþ yýldönümüymüþ.bilmeden gelmekten ziyade tam da tören geçidine denk gelmek bize küçük bir macera yaþattý.bu da gösteriyor ki hayatýnýza renk katmak veya macera yaþatmak istiyorsanýz arada bir plan yapmadan ve bilmediðiniz yollarý, arabalarý takip ederek seyahat edin.ertesi gün de arabanýzý yýkatmaya vermeyi unutmayýn... Bülent Kanol "HER AY 30 MÝLYON TL ZARAR" Kýbrýs Türk Elektrik Kurumu'nun mevcut açýðýnýn giderek büyüdüðünü ifade eden Kalyoncu, þu an kurumun her ay 30 milyon TL zarar ettiðini söyledi, zam sinyali verdi. Kalyoncu, Kýb- Tek'te geçmiþ dönemde azalan borçlarýn yeniden arttýðýný belirtti... Peki sebebi neymiþ? Geçmiþ dönemlerde yapýlan istihdamlar.. Çaresi? Elektriðe zam!!!!! Reformlara devam... Serdar Kiþmir Kamil Hür, 16 Aðustos 1960'ta kurulan Kýbrýs Cumhuriyeti'nin kuruluþ yýldönümünü kutladý Lefkoþa Dumlupýnar bölgesinde ikamet eden 79 yaþýndaki Kamil Hür, 16 Aðustos 1960'ta kurulan Kýbrýs Cumhuriyeti'nin kuruluþ yýldönümünü bu yýl da unutmadý. Hür, dün evinin avlusundaki direklere Kýbrýs Cumhuriyeti, garantör devletler Türkiye, Ýngiltere, Yunanistan bayraklarý ile Birleþmiþ Milletler, Avrupa Birliði ve Ýngiliz Milletler Topluluðu (The Commonwealth) bayraklarý astý. 'Kýbrýs Cumhuriyeti'nin 54'üncü yýldönümünü unutmayan Hür, Kýbrýs Cumhuriyeti'nin kuruluþunu kutlayan tek Kýbrýslý Türk olarak biliniyor. Rum Yönetimi, kuruluþ günü 16 Aðustos olmasýna raðmen, kutlama törenlerini 1 Ekim'de yapýyor. Kýbrýslý Türkler ise herhangi bir kutlama gerçekleþtirmiyor" diyen Kamil Hür, resmi kuruluþ gününü 16 Aðustos kabul ederek tek baþýna kutlama yapýyor. Emekli mücahit komutaný olan Kamil Hür, geleneðini bozmayarak 10'uncu kez yaptýðý kutlamayla ilgili olarak, "Kýbrýs sorununa, Kýbrýs Cumhuriyeti'ne geri dönüþten baþka hal çare düþünemiyorum" dedi. Lila Hayri KÜRTLERE yapýlanlarý okudukça ürperiyorum onlarýn çektikleri yanýnda biz birþey çekmemiþiz vallahi de billahi de biz ektiðimizi biçtik ne EKERSEN BÝÇERSÝN DE "ÝNCE MEMED" daða çýkmakta haklý PKK Haksýz öyle mi? keþke çýkmak zorunda kalmasalar ölmeseler öldürmeseler. Mehmet Onur "UBP'de kazan kaynamaya baþladý, bir birlerini yemeye baþladýlar..." Oh iyi olsun... Yesinler anasýný satayým birbirlerini... Zaten bu halký yiyen bitiren onlar deðil miydi? Emekçileri ezen sömüren... Sermayeye kucak açan... Emekçiyi çalan... Evet, bunlarýn anasýydý UBP! Onun için birbirlerini yesinler... Bu toplumun; fakirin, fukaranýn hele de yetimin günahý var... Bu günahýn bedelini de ödeyecekler... Evet, bugün kendilerini yiyerek bitirerek ödeyecekler!

11 11 18 Aðustos 2015 Salý GÜNEYDEN... 3 ARABA KUNDAKLANDI Larnaka'da ve Lefkoþa'nýn Rum kesiminde dün ve önceki gün, 3 aracýn kundaklandýðý ve büyük maddi hasar oluþtuðu bildirildi. Simerini gazetesi, Larnaka'da dün sabaha karþý saat sularýnda, bir apartmanýn park yerindeki 2 aracýn, yanýcý madde dökülmek suretiyle kundaklandýðýný yazdý. Haberde, olayla ilgili 39 yaþýndaki bir kiþinin gözaltýna alýndýðý belirtildi. Gazete, Lefkoþa'nýn Rum kesiminde önceki gün meydana gelen olayda ise, 45 yaþýndaki bir Rum'un, bir evin önünde park halinde bulunan aracý kundakladýðýný ve aracýn tamamen yandýðýný kaydederek, þahsýn gözaltýna alýndýðýný yazdý. HAFTA SONU 3 AYRI YERDE YANGIN ÇIKTI 55. MEHMETÇÝK ÜZÜM FESTÝVALÝ TAMAMLANDI 55'inci Mehmetçik Üzüm Festivali tamamlandý. Mehmetçik Belediyesi'nden yapýlan açýklamaya göre Mehmetçik Belediye Baþkaný Cemil Sarýçizmeli, festivali deðerlendirerek bu yýlki festivalde çýtanýn yukarý çekildiðini ifade etti. Mehmetçik Belediye Baþkaný Cemil Sarýçizmeli, kültür, sanat, spor etkinliklerinin artarak devam edeceði bir festival düþlediklerini söyledi. 55'inci Mehmetçik Üzüm Festivali'nin bu anlamda amacýna ulaþtýðýný belirten Baþkan Sarýçizmeli, "56'ncý festivalimizi, 55'inci, festivalimizden daha güzel, daha dolu olmasý için þimdiden kollarý sývadýk" ifadesini kullandý. Mehmetçik'in geçmiþten günümüze ciddi bir kültür barýndýrdýðýný ifade eden Sarýçizmeli, bu deðerleri geleceðe taþýma anlamýnda festivalin büyük önem taþýdýðýnýn altýný çizdi. Bölge ile özdeþleþen festivali uluslararasý boyutlara taþýma yanýnda, her Kýbrýslýnýn "Mehmetçik'e gidelim" diyeceði bir festival arzusunda olduklarýný kaydeden Sarýçizmeli, ziyaretçi anlamýnda son yýllarýn en kalabalýk festivallerinden birine ev sahipliði yaptýklarýný belirtti. Simerini haberinde, Lefkoþa'ya baðlý "Evrihu" (Evrihu), "Koutrafas" (Aþaðý Kurtboðan) ve Sia (Þa) köylerinde yangýn çýktýðýný ve toplam 3 dekarlýk bölgenin kül olduðunu yazdý. LÝMASOL'DA HIRSIZLIK Simerini Limasol'da özel bir mülkte konaklayan Çinli turistin, polise, önceki gece, evde bulunmadýðý saat sýralarýnda, kaldýðý yere hýrsýz girdiði ve deðeri 18 bin 100 Euro olan çeþitli mücevher ve deðerli eþyalarýnýn çalýndýðýndan þikayetçi olduðunu yazdý. Haberde, yine Limasol'da, önceki gün meydana gelen bir baþka olayda ise, "Martini" ve "BREN" tipi askeri tüfeklerin çalýndýðý belirtildi. HESABI SAHTE PARAYLA ÖDEDÝ Simerini gazetesi haberinde, "Maðusa bölgesinde" faaliyet gösteren bir birahanede, bir müþterinin hesabý sahte 50 Euro'luk banknotla ödediði, birahanenin sahibinin olay yerine polis çaðýrmasýyla, þahsýn tasarrufunda bir miktar daha sahte banknot ile küçük miktarda uyuþturucu bulduðu bildirildi. Habere göre gözaltýna alýnan söz konusu þahýs bugün mahkemeye çýkarýlacak. POLÝS VE KAMU ÇALIÞANLARINA SCHENGEN EÐÝTÝMÝ MÜLKLER ÝÇÝN KOMÝTEDE SAVAÞ n MÜLKÝYET BÜYÜK ÖLÇÜDE TOPRAK, TC KÖKENLÝ KKTC VATANDAÞLARI VE EKONOMÝYÝ DE BELÝRLEYECEK Mülkiyetin, Kýbrýs sorununun toprak, TC kökenli KKTC vatandaþlarý ve ekonomi gibi diðer yönlerini büyük ölçüde belirleyeceðine vurgu yapýlýrken mal sahibi ve kullanýcý haklarýnýn belirlenmesinin de mülkiyetteki en büyük diken olduðuna iþaret edildi. Fileleftheros "Mülkler Ýçin Savaþ... Mal Sahipleri ve Kullanýcýlar Haklarýný Komitede Arayacak... Kriterler 'Dað'" baþlýklý manþet haberinde, müzakere heyetlerinin mülklerle ilgili konularý kategorize ederken 'mayýn tarlasýndan geçmesi gerektiðini" dolayýsýyla mülkiyetle ilgili kriter belirlemelerinin "eza" haline geldiðini yazdý. Haberde Rum tarafýnýn ilk söz hakkýnýn mal sahibinde, Türk tarafýnýn da kullanýcýda olmasý gerektiði görüþünde olduðu hatýrlatýldý. Mal sahibi ve kullanýcýlarýn haklarý için, belirlenecek kriterler temelinde, bu maksatla kurulacak mülkiyet komitesinde savaþacaðýna iþaret edildi. Habere göre yabancý diplomatlar, Cumhurbaþkaný Mustafa Akýncý ve Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis'in son görüþmelerinde uzlaþtýklarý ve BM Genel Sekreteri'nin Kýbrýs Özel Danýþmaný Espen Barth Eide tarafýndan açýklanan, kiþisel mülkiyet hakkýna saygý ilkesi tahtýnda mal sahibi ve kullanýcýnýn az ya da çok malýn ortak sahibi olduðuna inanýyor. Çok þeyin, kategorileri ve alt kategorileri belirleyecek müzakere heyetlerinin uzlaþacaðý kriterlere baðlý olacaðýna dikkat çeken gazete, "aþikardýr ki kullanýcýya atýfta bulunulmasýyla yasal mal sahibinin haklarý erozyona uðratýlýyor" iddiasýnda bulundu, özetle þunlarý ekledi: "Türk tarafýnýn dile getirdikleri ve BM'nin okuma þekline göre malda sahibinin, yani söz konusu malýn 1974 öncesinde ait olduðu kiþinin haklarý vardýr ancak bugüne kadar kullanan, inkiþaf ettiren, deðer katan ve üzerine bina yapan kiþinin de haklarý var. Kýsacasý kullanýcý, yani mal gaspçýsý hak elde ediyor. Üzerine bina inþa edilmemiþ veya kullanýlmamýþ çok az sorunsuz mal dýþýndaki bütün vakalar mülkiyet komitesinden geçecek. Komite bütün konularý, belirlenecek kriterleri de dikkate alarak takas, tazminat veya iade temel çerçevesinde ele alacak. Kriterler temelinde alýnacak ilk kararlardan sonra konularýn kategorize edileceði ve göçmenlerin süratle 'koþacaðý', emsal kabul edilip ilerleneceði görüþü belirtiliyor. Uzun prosedürler olacaðý görüntü netleþene kadar da karmaþa olacaðý açýktýr." LÝDERLER GÖRÜÞMESÝNÝN ANA KONUSU TOPRAK Mustafa Akýncý ve Nikos Anastasiadis'in 1 Eylül'deki görüþmelerindeki ana konunun toprak olacaðýný söyleyen Rum Yönetimi Sözcüsü Nikos Hristodulidis "Bu aþamada toprak düzenlemeleri kriterleri görüþülüyor, bu topraðýn da özüdür. Bu kriterlerde uzlaþýya varýldýðýnda haritalarla müzakereye geçeceðiz" dedi. Alithia, Hristodulidis'in Rum tarafýnda Ýngilizce yayýn yapan "Cyprus Weekly" gazetesine verdiði özel mülakattan derlediði haberi "Toprakla Baþlýyor, Haritalarla Devam Edecek... Mülkiyette Kiþisel Hakla Ýlgili Anlaþma" baþlýk ve spotlarýyla manþete çekti. Habere göre mülkiyet konusuna da deðinen Hristodulidis, kiþisel mülkiyet hakkýnýn uygulama kriterlerinin belirleneceðini ve mülkün 'bugünkü kullanýcýsý' teriminin etimolojisinin de görüþüleceðine iþaret etti. Rum tarafýnýn, ister Kýbrýslý Rum ister Kýbrýslý Türk olsun, ilk söz hakkýnýn mallarýn yasal sahiplerinde olmasý gerektiði tezine sahip olduðuna vurgu yapan Hristodulidis, "Kýbrýs Rum tarafý etkilenen kiþinin gerek Kýbrýs'ta gerekse yurt dýþýnda mülküne iliþkin yargý tedavisi hakkýna da büyük önem veriyor" ifadesini kullandý. Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis'in Rum siyasi partilere, Cumhurbaþkaný Akýncý ile 1 Eylül'de yapacaðý görüþme öncesinde bilgi vereceðini, liderler görüþmesinin ardýndan da BM Genel Kurulu'na katýlmak üzere New York'a gideceðini belirten gazete BM Genel Sekreteri'nin Kýbrýs Özel Danýþmaný Espen Barth Eide'nin de müzakereciler düzeyinde istiþarelere devam etmek üzere bu ay sonunda Ada'ya döneceðini yazdý. Yaklaþýk 850 polis ve kamu çalýþanýna, Schengen müktesebatýnýn uygulanmasýna hazýr olunmasý için eðitimler verileceði bildirildi. Fileleftheros gazetesi Rum Polis Akademisi'ndeki eðitimlerin 2016 Aðustos ayýna kadar süreceðini belirterek, þimdiye kadar 11 program çerçevesinde polis ve diðer kurum üyesi 380 kiþiye eðitim verildiðini aktardý. ANASTASÝADÝS TATÝL ÝÇÝN GÝTTÝÐÝ ÞEYSELLER'DE CUMHURBAÞKANIYLA DA GÖRÜÞTÜ Yaz tatili için Seyþeller'e giden Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis'in ülkenin Cumhurbaþkaný James Michel ile görüþtüðü haber verildi. Fileleftheros gazetesi Anastasiadis ile Michel'in turizm, ticaret ve yatýrým alanlarýnda iki ülke arasýndaki iliþkilerin güçlendirilmesi yollarýný ele aldýðýný aktardý. Öte yandan habere göre Seyþeller'den yapýlan açýklamada, sürdürülebilir kalkýnma, deniz kaynaklarý ve iklim deðiþiklikleri alanlarýndaki iþbirliði perspektiflerine iþaret edildi. LARNAKA BÖLGESÝNE ÝKÝ YENÝ BARAJ Larnaka'nýn "Aradipu" (Aradip) bölgesine taþkýnlarý önleme ve sulama amacýyla iki yeni baraj inþa edilecek. Fileleftheros gazetesinin haberine göre, "Kammitsi" ve "Arhangelo" derelerinden gelecek suyun tutulmasý amacýyla inþa edilecek iki barajýn toplam maliyeti yaklaþýk 12 milyon euro olacak. Gazete, söz konusu barajlarýn inþasýna Eylül ayýnda baþlanacaðýný ve "sert toprak" yöntemiyle yapýlacak barajlarýn EkimKasým aylarýnda tamamlanmasýnýn öngörüldüðünü aktardý.

12 12 Günün Manisi Emine Hür Býrak gurur yapmayý Býrak içe atmayý Gýz madem ki dosdu var Vur kýçýna kakmayý KÜLTÜR - SANAT Kitap Dünyasý Mustafa Kemal'in Aðzýndan Vahdettin Falih Rýfký Atay POZÝTÝF YAYINLARI 18 Aðustos 2015 Salý TADIMLIK ÖZDEYÝÞLER "Cesaret, tehlike karþýsýnda akýl ve zekânýn kullanýlmasýdýr." Platon DÜÞ Uyudum, buluta girdi ay Titreyen dudaðýma bir vay kondu Tenlerimiz geceyi aydýnlatan ateþti akýttýðýmýz terler hep zay oldu dudaklarýn bir kelebek gibiydi boynumda uyandým baktým, ufukta bir tay oldu Zeki Ali "Kayýp" oyunu Derinya'da sahnelenecek Lefkoþa Belediye Tiyatrosu'nun Aliye Ummanel tarafýndan yazýlan ve yönetilen "Kayýp" oyunu ada genelindeki temsillerine devam ediyor. LTB'den yapýlan açýklamaya göre, oyun bu kez, çarþamba akþamý saat 21:00'de Derinya'da, UNDP-ACT tarafýndan desteklenen Renewal projesi kapsamýnda sahnelenecek. Derinya Belediye Amfitiyatrosu'nda Rumca ve Ýngilizce üst yazýyla sahnelenecek oyunu Lefkoþa Türk Belediyesi Baþkaný Mehmet Harmancý ve Derinya Belediye Baþkaný Andros Karayiannis da izleyecek. Kýbrýs genelinde birçok tiyatroda sahnelenen ve geniþ yanký uyandýran "Kayýp" oyunu, Kýbrýs'ýn kapanmamýþ yaralarýna dair yapýcý tartýþmalarýn gerçekleþmesine olanak saðlýyor. Oyun, bütün Kýbrýslýlarýn ortak bir acýsý olan kayýplar meselesinden yola çýkýyor ve bugünün kuþaðýnýn savaþ sebebiyle neleri yitirdiði üzerine bir sorgulama niteliði taþýyor. Oyunda Hatice Tezcan, Erdoðan Kavaz, Erol Refikoðlu, Ýzel Seylani ve Osman Ateþ rol alýyor. MAÐUSA'DAN DERÝNYA'YA OTOBÜS KALKACAK "Kayýp" oyunun Derinya temsili ücetsiz sunulacak. Bununla birlikte, Maðusa'dan Derinya'ya, Maðusa Belediyesi önünden saat 20:00'de ücretsiz otobüs kalkacak. Rezervasyon için veya numaralar aranabilecek. Fazýl Say: 'Dünyanýn tüm sabahlarý' adýný vereceðim bir fotoðraf sergisi açmayý düþünüyorum... FADIL ÇAÐDA'NIN "BATMAYAN UÇAK GEMÝSÝ" KÝTABI TANITILACAK Khora Yayýnevi'nin 39. kitabý olan, Fadýl Çaðda'nýn yazdýðý "Batmayan Uçak Gemisi", 29 Aðustos Cumartesi günü saat 11.00'de Khora Kitap Cafe'de tanýtýlacak. Yayýnevi yetkililerinin ve yazarýn sunuþ konuþmalarý ile baþlayacak etkinlikte okurlarýn soru ve yorumlarý da alýnacak ve dileyen okurlar kitap alarak yazara imzalatma imkaný bulacak. Khora Yayýnevi'nden yapýlan açýklamaya göre, "1981'den 1990'a Kýbrýslý Türk Siyasetinde Dýþ Baský ve Darbeler" alt baþlýðý ile yayýnlanan kitap, siyasette yaþanan dýþ baskýlar ve darbeleri ele alýyor. Dünyaca ünlü piyanis Fazýl Say, "Dünyanýn tüm sabahlarý adýný vereceði bir fotoðraf sergisi açmayý planladýðýný söyledi. Sergiden elde edilecek gelirin sokak hayvanlarýnýn daha iyi þartlarda yaþamasý için harcanacaðýný belirten Fazýl Say kendi çektiði üç fotoðrafý da paylaþtý. Fazýl Say'ýn Cumhuriyet gazetesinde "Dünyanýn tüm sabahlarýnda güneþi bulmak" baþlýðýyla yayýmlanan (16 Aðustos 2015) yazýsý þöyle: Dünyanýn tüm sabahlarý diye bir fotoðraf sergisi açmayý düþünüyorum. Bilirsiniz bu isimde bir de film vardýr. Benim hayatým, 25 yýldýr yýlda 100 konser (70-80 ayrý þehir, 5 kýtada) olduðu için bu imkâným var ve dünyanýn tüm sabahlarýnda güneþin doðuþu nu yaþamak mümkün... Ýddiasýz fotoðraflar. Ama hepsinin bir aný özelliði var, bir gece öncesinde bir þehirde verdiðim konserin sesleri çýnlýyor, her sabah 6 da yürüyüþe çýkýnca. Ýddiasýz fotoðraflar dedim ben bir usta deðilim bu konuda. O an dikkatimi çeken bir renk görürsem basýyorum telefonumun düðmesine. Bu sergiden elde ettiðimiz geliri de Türkiye deki çok dertli bir konu olan sokak hayvanlarýnýn daha iyi þartlara kavuþmasýna önayak olmasý için baðýþta bulunmak istiyorum. Onlara çok üzülüyorum. Sabah 6 da dünya bizim. Sokaklar caddeler, meydanlar, parklar, nehirler bizim. Yeni keþfedilen dünya benzeri gezegen KEPLER 452b ye gitme hayalimiz sönmedi elbet, ama sabahýn bu saatinde, daha kimse uyanmadan ve dünya yine dertli bir güne baþlamadan, onun nefesini çekmek büyük huzur. Büyük saðlýk, büyük mutluluk... Nefes hepimizin. Su hepimizin... Bakýn: sabah gittiðim yoga- diyet-uzun yürüyüþlersaðlýklý beslenme-düzenli uyku... Ýlk kez kendime bakar oldum, ilk kez sadece tek þey -müzikiçin deðil yaþamak için yaþýyor oldum. Son birkaç gündür hayatýmýn en mutlu konserlerini veriyorum bu sayede. Bilmediðim derinlerdeki yaralara merhem oldu. Sanatýný yaparken oluþan gereksiz zararlý korkulara, endiþelere ve tabii ki egolara bir son geldi. Bu yaþýma kadar keþfetmediðim, bilmediðim bir duruluða doðru bilinçli ve sabýrlý bir yol baþladý. Nefes hepimizin. Su da öyle. Mutluluk var...

13 18 Aðustos 2015 Salý 13 Doðrudan Kadýn STÖ lerini bir araya getiren bir toplantý için Viyana'ya... Dr Bolayýr'la da, belki de on sene kadar önce, uluslararasý bir üroloji kongresi nedeni ile Budapeþte'ye gitmiþtim... Kongrelerin bilimsel yaný aðýr bastýðýndan, doktorun eksik býraktýðý turistik yanýný tamamlamak için, hatýrýna, gene gittik ayný yerlere.. Gerekir mi bilmem ama, küçük bir not: Kendisiyle iliþkimiz, ayný evlilik sözleþmesinin altýnda imzamýz bulunmasýndandýr... Neyse... Genelde ayný þehirde yapýlan iki üç günlük geziler þehrin havasýný solumanýz için kafi gelmez bana göre... Dolaþtýðýnýz þehirler, köyler ve kasabalar, yalnýzca gördüðünüz binalar, yollar ve sokaklardan oluþmaz.. Ýnsanlarý ile konuþup, günlük yaþantýlarýný izleme fýrsatý yaratýlmaz... Yerli halkýn duygu ve düþüncelerini öðrenemezseniz.. Oralarýn ruhunu yakalayamazsýnýz.. Oynanan oyunu seyreden bir seyirci gibi.. Algýlarýnýz, yalnýzca sizin birikiminizle sýnýrlýdýr.. Ve de sormak istediðiniz birçok soru kafanýzda asýlý kalýr.. Rehberin size anlattýklarý da, yerli halkýnkinden ziyade onun kendi görüþ ve birikimini yansýtýr.. Bu sefer çok þanslý idik... Rehberimiz çok çok iyiydi... Hem birikim hem de kiþilik olarak.. Üstelik oralarda yaþýyor ve halkýn nabzýný tutabiliyordu.. Ancak Türkiyelilerin çoðunlukta olduðu bir kafileyle konuþurken, kullandýðý kelimeleri özenle seçiyordu... Yanlýþ deðil ama zaman zaman ironi de katarak, herkesin duymak istediklerini anlatýyordu... Selma Bolayýr Daha önceki gezide, o çok uluslu kafile ile yaptýðým ayný þehir turunda ise.. "Viyana kapýlarýna dayanan" Osmanlýya ver-yansýn ediliyordu... Bu da onlarýn bakýþ açýsý idi tabii ki!.. Peki gerçek ne? Grupta, Kýbrýslýlar azýnlýkta idik. Benim için sürpriz oldu... Katýlýmcýlarýn çoðu emekli askerlerdi.. Gerçi Ergenekon, askere karþý tüm tabularý yer ile yeksan eden bir mîlattý... Onlarýn da insanlýðýn tüm hallerini taþýyan,iyi ve kötü, bizim gibi sýradan insanlar olduklarý gerçeðini kanýtlamýþtý... Apoletsizken daha çok bizim gibiydiler den beri neredeyse asýrlar geçti! Onun için çoðunun Kýbrýs'a gelmiþ olmasý doðal... Kýbrýslýlarla iyi iliþkiler kurmuþlar.. Geçmiþi özlemle anýyorlar.. Doðun Akdeniz Üniversitesinde öðretim görevlisi olan bir profesörün eþi.. Üniversiteden ve Kýbrýs'tan ayrýldýðý için BÝR ORTA AVRUPA GEZÝSÝNÝN DÜÞÜNDÜRDÜKLERÝ... (2) çok kýzmýþ eþine ve üzülmüþ.. Kýbrýs'a, o yüzden, ayrýldýktan sonra hiç gelmediðini söyledi... Yolculuklar her zaman iyidir... "Tebdil-î mekânda keramet varmýþ derler" Gezer görürsünüz.. Ýnsanlarý tanýrsýnýz.. Ama en çok da kendinizi tanýrsýnýz, yenilersiniz.. Beraberce yemek ve içmek ve de gezmek... Adeta farkýna varmadan gerçekleþtirdiðiniz bir öðrenme sürecidir... Ne çare! sayýn Baþbakan Küçük Kemâle ermesi gereken onlarca yaþýna karþýn... TC Baþbakanýnýn Kasýmpaþalý tavrý ile televizyonlarda... "Efelenerek" kendi özeline "tecavüz" eden sorularýna.. Daha bilgece, veya espirili bir þekilde yanýt verebilirdi. Özeline kimsenin karýþma hakký olmadýðýný "kararlýlýkla" sergileyebilirdi... Kime ne, TC nin Baþbakaný bile olsa, Ýrsen Beyin ne kadar maaþ aldýðýndan? Ama ne oldu? Küçük,dersini iyi ezberlememiþ tembel bir çocuk gibi kekeledi.. Halkýný utandýrdý... Halbuki kaybedecek nesi vardý? Onurundan baþka... Borçlarýna sadýksa... Halkýna özür borcunu ödesin.. En azýndan, sandýktan çýkmakla halký temsil etmek arasýndaki iliþkiyi kavrayabilsin.. Görüyorsunuz çözümsüzlük ve yerine oturmamýþ sistemler.. Seçilenlerin vizyonsuzluðu... Nerelere gitseniz sizi rahat býrakmýyor... Þansýzlýðýmýz galiba, seçilenlerin hep elmalarla armutlarý karýþtýrdýklarý.. Onurlu bir dik duruþla.. Türkiye'nin ve askerin beðenmediðiniz icraatlarýný eleþtirmeyi... Türkiye düþmanlýðý olarak deðerlendirme kolaycýlýðýna kaçmalarý... "Vermeyince mabut, ne yapsýn sultan Mahmut?" GENÇLÝK DAÝRESÝ KANTARA YAZ KAMPLARI - Gençlik Dairesi Kantara Yaz Kamplarý, 17 Aðustos - 12 Eylül tarihleri arasýnda dört dönem olarak gerçekleþtiriliyor. Gençlik Dairesi'nden yapýlan açýklamaya göre, Kantara Yaz Kamplarýnda birinci dönem baþlarken diðer dönemler için Gençlik Dairesi Müdürlüðü'nde kayýtlar devam ediyor. Kantara Kamplarýnda, eðitici, kültürel ve sportif birçok etkinlik yer alýyor. Gençlik Dairesi Müdürü Gencay Eroðlu, gençlerin heyecanla beklediði Kantara Gençlik Kamplarýnýn baþladýðýný ifade ederek, kayýtlarýn Gençlik Dairesi Müdürlüðü'nde devam ettiðini vurguladý. Gençlerin kamplarda çok eðlendiðini ve kamp etkinliklerini her geçen sene üzerine koyarak devam ettirdiklerini belirten Eroðlu, kamplarda görev alacak olan tüm gönüllü eðitim þefi, liderler ve daire çalýþanlarýna katkýlarýndan dolayý teþekkür etti. UBP ÜYE GEÇÝCÝ LÝSTELERÝNÝ ÝLÇELERE GÖNDERDÝ Ulusal Birlik Partisi (UBP) Merkez Yönetim Kurulu, yeni tüzük uyarýnca yapýlan "üye geçici listelerini" oybirliðiyle onaylayarak ilçelere gönderdi. UBP Basýn Bürosu'ndan yapýlan açýklamaya göre, ilçelerde 7 gün süreyle askýda kalacak listelere yapýlacak itirazlar ilçelerde oluþturulacak komite tarafýndan deðerlendirilecek, raporlandýrýlacak ve 3 gün içinde MYK kararý için UBP Genel Merkezi'ne ulaþtýrýlacak. Üye listelerinin 25 Aðustos'tan sonra kesinleþmesi hedefleniyor. TOPLAM 6 BÝN 843 Verilen bilgiye göre, 15 Aðustos itibarýyla 5 ilçede yapýlan üye müracaatlarý sonunda toplam 6 bin 843 üye belirlendi. Geçici üyelerin yüzde 26,5'inin genç, yüzde 22,6'sýnýn kadýn olduðu kaydedilen açýklamada ilçelere göre daðýlýmýn ise þöyle olduðu belirtildi: Lefkoþa 2 bin 341, Gazimaðusa bin 884, Girne bin 131, Güzelyurt 851 ve Ýskele 636 üye. BÝN 549 KADIN ÜYE VAR Partinin bin 549 kadýn üyesinin olduðu da kaydedilen açýklamada, kadýn üyelerin, ilçelere göre daðýlýmýnýn ise þöyle olacaðý kaydedildi: Lefkoþa'da 645, Gazimaðusa'da 367, Girne'de 210, Güzelyurt'ta 272 ve Ýskele YAÞ ALTI ÜYE DAÐILIMI Partiden yapýlan açýklamaya göre, ilçelere göre 35 yaþ altý üye daðýlýmý þöyle; Lefkoþa 643, Gazimaðusa 592, Girne 223 Güzelyurt 221 ve Ýskele 141. Toplam üye sayýsýnýn yüzde 26.5'ini oluþturan gençler ise bin 820. Toplam üyenin yüzde 33.8'ini oluþturan yaþ arasý toplam 2 bin 317 üyenin daðýlýmý, Lefkoþa'da 770, Gazimaðusa'da 687, Girne'de 395, Güzelyurt'da 228 ve Ýskele'de 237 þeklindedir. ÜYE LÝSTESÝNÝN 25 AÐUSTOS'TAN SONRA KESÝNLEÞMESÝ PLANLANIYOR Öte yandan, partiden yapýlan açýklamaya göre, UBP Bilgi Ýþlem Merkezi'nde ilk kez böyle geniþ veri tabanlý kayýt tutarak, hazýrladýðý üye listelerinin 25 Aðustos'tan sonra kesinleþmesi planlanýyor.

14 14 18 Aðustos 2015 Salý BULMACA Soldan Saða: 1-Güçlü, istediðini yapabilen, sözü geçer kimseler için söylenir (iki kelime). 2-Zamaný gösteren alet. Bir müzik sesini belirtmeye yarayan iþaret. 3-Eðlenmek, görmek, öðrenmek için bakmak, seyretmek. Þapka yerine kullanýlan, kýrmýzý, kalýn çuhadan yapýlmýþ, tepesinde püskülü olan, silindir biçiminde baþlýk. 4-Radyum'un kýsaltmasý. Manda pastýrmasý. Bir nota. 5-Kül rengi. Bolluk, rahatlýk ve varlýk içinde yaþama. 6-Vücudunda hasta veya eksik bir yaný olan canlý. Rumcada "Bir". 7-Yüzü güzelleþtirmek için yapýlan boyama, yüz bakýmý. Bir el iþini veya mekanik bir iþi gerçekleþtirmek için özel olarak yapýlmýþ nesne. 8-Baþlangýcý belli olmayan zaman, öncesizlik. Karý, eþ. 9-Gemilere ve yakýn kýyýlara yük taþýyan güvertesiz büyük tekne. 10-Temel düþünce, temel inanç, prensip. Ýþçi. 11- Beraber. Kabul etmeme. Güneþ doðmadan önceki alacakaranlýk. Dünkü bulmacanýn çözümü DÜN Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Ýsmet Eczanesi: Bedrettin Demirel Cad. No:92 (Ticaret Odasý Yaný) Tel: Oba Eczanesi: Þht. Gazeteci Hasan Tahsin Cad. Hacý Ali Apt. B Blok Lemar ve China Bazaar Karþýsý Kermiya Tel: Maðusa Sakarya Eczanesi: Sülün Sok. No:1 Maðusa Týp Merkezi Yaný Tel: Girne Girne Eczanesi: Bedrettin Demirel Cad. Magic Residance Apt. Dük. No:2 Ýþ Bankasý Karþýsý Tel: Güzelyurt Ýnci Eczanesi: Kutlu Adalý Bulvarý No:1 Otobüs Terminali Karþýsý Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Bir þeyi yapmaktan veya vermekten kaçýnmak. 2-Belli kimselerde olduðuna inanýlan, insanlara, özellikle çocuklara, evcil hayvanlara, eve, mala mülke zarar veren, bakýþtaki çarpýcý ve öldürücü güç. Alýþýlmýþ olandan, umulandan ve gerekenden eksik. Vilayet. 3-Birçok kalýn direk yanyana baðlanarak yapýlan düz ve korkuluksuz deniz veya ýrmak taþýtý. Sandalye. 4-Giysinin belden aþaðýda kalan bölümü. Ýþsiz, boþ gezen, avare. 5-Herhangi bir ürünün resim, harf veya yazý ile yapýlan, yalnýz o ürüne ait iþareti. Bir emir. 6-Etinden ve sütünden yararlanýlan büyükbaþ evcil hayvan. Bir devlet veya kuruluþun gizli amaçlarý için çalýþan kimse, casus. 7-Asker þapkalarýna takýlan ve rengi uluslara göre deðiþen iþaret. Bir iþi yerine getirmek için verilen söz. 8- Binek hayvaný. Harf okunuþu. Namus. 9-Söz, lakýrdý. Büyük zarar, üzüntü ve sýkýntýlara yol açan olay veya durum. 10-Birine veya bir yere korunmak için býrakýlan eþya veya kimse. Bir nota. 11-Bir kimseye yapmasý veya yapmamasý gereken þeyler için söylenen söz, öðüt. Japon para birimi. RUM'DAN RUM'A MAL SATIÞI 2014'TEN BERÝ YÜRÜRLÜKTE OLAN UYGULAMADA "KORKULAN OLMADI" Rum yönetiminin Taþýnmaz Mal Komisyonu'na (TMK) baþvurularýn önünü almak için geçen yýl baþlattýðý KKTC'deki eski Rum mallarýnýn Rum'dan-Rum'a satýþlarýnda, "korkulanýn" olmadýðý, bu süreçte KKTC'deki eski mallarýn bazý Rumlarca toplanýp TMK'ya topluca satýlmadýðý haber verildi. Politis "Mal Sahibi Deðiþiyor Kýbrýslý Rumlarýn Elinde Kalýyor... Kýbrýslý Rumlar Arasýnda Ýþgal Altýndaki Toprak Ticareti Hareketli" baþlýðýyla manþete çektiði haberinde, Rum Tapu Dairesi'nden elde ettiði, son 18 aydýr yürürlükte olan Rum'dan-Rum'a uygulamasýyla ilgili istatistiki bilgileri aktardý. Haberde Rum yönetiminin, KKTC'deki eski Rum mallarýnýn mülkiyetinin TMK'ya geçmesini engellemek için Rum'dan-Rum'a satýþlarda devir harcý almama uygulamasýnýn hedefine ulaþtýðý, mallarýn TMK'nýn verdiðinden daha yüksek fiyata satýlmasýna karþýn yine de fiyatlarýn rayiç bedelinin altýnda kaldýðý kaydedildi, özetle þunlar aktarýldý: MAÐUSA "Maðusa bölgesinde Aheritu (Güvercinlik), Dipkarpaz, Derinya, Salamis ve Ay. Theodoro (Çayýrova)'da toplam yüz ölçümü 55 bin 246 metrekare olan 9 taþýnmaz 2014'te 87 bin 625 Euro'ya Rumlara satýldý. Tapu Dairesi bu mallarýn piyasa fiyatýný 435 bin 275 Euro olarak hesaplýyor. Tapu, 2014'te Kýbrýslý Rum'dan Kýbrýslý Rum'a satýlan toplan 124 taþýnmazdan yalnýz bu 9'unun piyasa fiyatýný kaydetti. Satýþý yapýlan 124 taþýnmazdan 18'iyle ilgili ne satýþ fiyatý, ne de piyasa fiyatý belirtildi. Geriye kalan 105 taþýnmaz yaklaþýk 1 milyon 135 bin Euro karþýlýðý satýlýrken piyasa deðeri 30 bin Euro olan Aheritu'daki bir tarla kuzenler arasýnda hibe yoluyla el deðiþtirdi. Maðusa kazasýnda Rum'dan Rum'a satýþý için Tapu'ya 22 iþlem baþvurusunda bulunuldu. Satýlan taþýnmazlarýn toplam satýþ fiyatýnýn 204 bin 705 Euro olduðu tahmin ediliyor. Bu köyler dýþýnda Engomi (Tuzla), Kalopsida (Çayönü), Trikomo (Ýskele), Aþþa (Paþaköy), Milia (Yýldýrým), Yalusa (Yeniereknöy), Ay. Triada (Sipahi) ve Ayio Nikolao'daki (Yamaçköy) Rum mallarý Rumlara satýldý, kapalý Maraþ'taki deðeri belirtilmemiþ bir bahçe de hibe edildi. Kaza Tapu Dairesi'nde bu bahçe haricindeki bütün BAÞSAÐLIÐI Deðerli üyemiz Ali Durusoy'un kýymetli annesi Doðay Durusoy'un vefatý camiamýzda üzüntü yaratmýþtýr. Merhumeye Tanrý'dan rahmet, tüm ailesine baþsaðlýðý dileriz. KIBRIS TÜRK ÖÐRETMENLER SENDÝKASI DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ taþýnmazlarýn türleri ve alanlarý kaydediliyor. Avlulu evlerin satýþýnýn söz konusu olduðu Dipkarpaz, Aþþa, Engomi ve Yalusa dýþýnda, sayýlan diðer yerlerdeki satýþlar tarla veya aðaç satýþý yapýldý. Devir iþlemi yapýlan toplam alan 267 bin 616 metrekaredir. Maðusa'da satýlan taþýnmazlardan Salamis'teki bir arsa satýþý ilginçtir çünkü tanýnmýþ bir inþaat þirketi tarafýndan özel bir þahsa 6 bin 266 Euro'ya satýldý. LEFKOÞA 2014'ten 2015'in ilk 5 ayýna kadar gerek taþýnmaz deðeri gerekse satýþ iþlemi açýsýndan birincilik, 45 satýþ 26 da takas iþlemi yapýlan Lefkoþa kazasýnda. Özellikle takas iþlemleri ilgi çekicidir çünkü ayný þahýslar - yerinden edilmiþ bir kiþi ile inþaat þirketiarasýnda yapýldý. Þirket özgür bölgelerdeki 395 bin Euro'luk binalarý Trahona'daki (Kýzýlbaþ/ Kýzýlay)26 taþýnmaz ile takas etti. Lefkoþa kazasýnda satýlan diðer taþýnmazlar Palekithro (Balýkesir), Galini (Ömerli), Petra (Taþköy), Yerolakko (Alayköy), Mia Milia (Haspolat), Palehori Morfu, Timbu (Kýrklar), Argaki (Akçay), Kalo Horio Kaputi (Kalkanlý), Skilura (Yýlmazköy), Katokopya (Zümrütköy) ve Aþaðý Zodya (Bostancý). Bütün bu köylerde el deðiþtiren mallar toplam 487 bin 991 Euro'ya satýldý sadece Skilura'daki bir mal 100 bin Euro'nun üzerinde fiyatla satýldý. GÝRNE Girne'de 28 taþýnmaz devri yapýldý bunlarýn sadece 12'sinin satýþ fiyatý kaydedildi (Toplam 85 bin Euro). Girne kazasýndaki devirler tarlalar dýþýnda; Aþaðý Dikomo (Dikmen), Kormakiti (Koruçam), Vuno (Taþkent), Diorio (Tepebaþý), Ay. Ermolao (Þirinevler), Hartzia (Karaaðaç), Asomato (Özhan) ve Ay. Amvrosio'da (Esentepe) konutlarla ilgilidir. Larnaka kazasýnda tek bir tarla, o da Athienu'da (Kiracýköy) 2013 fiyatlarýyla çok düþük fiyata satýldý. Kýbrýslý Rumlar arasýndaki iþgal bölgelerindeki 124 taþýnmazýn devir iþleminden 4 tanesiyle ilgili iþlem baþvurusu Akýncý'nýn Kýbrýslý Türklerin liderliðine seçilmesinden sonra yapýldý. Mecliste ifade edilen; iþgal bölgelerindeki mallarý topluca satýn alýnýp, daha iyi fiyata satmak için tazminat komisyonuna baþvurulabileceði yönündeki korkulara gelince. Ýçiþleri Bakanlýðý Genel Müdürü Konstantinos Nikolaidis meclise, þu ana kadar yapýlan hiçbir devir iþlemiyle ilgili bu tür bir kuþku yaratacak bir bulgu edinilmediðini söyledi." Ýlanlarýnýz için i arayýnýz...

15 ARANIYOR ARANIYOR Cihangir'de restorantta çalýþabilecek bayan eleman ve büyükbaþ hayvan çiftliðinde çalýþacak eleman aranýyor. (Karý-koca da olabilir) Uzunyol'da baklava türü tatlýlar yapabilen tatlýcý ustasý aranýyor. Lokmacý yanýnda "Victoria" pastanesi. Maaþ tatminkârdýr. Tel: Tel: MUSTAFA AROÐLU LTD. Tente sistemleri Komutalý ve komutasýz modeller Ýstenen renk ve ebatlar. Güneþe dayanýklý, solmayan, deforme olmayan Ýtalyan malý. Çok uygun fiyatlar + ödeme kolaylýklarý. Yzb Tekin Yurdabak Cad. Marmara bölgesiortaköy /Lefkoþa Tel: K. Her türlü inþaat iþleri, kanalizasyon, bahçe telleme, boya, laminant parke, aleminyum kapý, pencere, pancur, vasistas balkon ve merdiven küpeþteleri yapýlýr. Kazým Denizci Adres: Þht. Ecvet Yusuf Caddesi No: 98 Kýzýlbaþ Lefkoþa Tel: Mobil: S. DOKTOROÐLU Hiçbir yerde bulamayacaðýnýz ucuzlukta tiþört, ceket, eþofman, kotlar, montlar ARASTA'DA Tel: Bize sormadan tatil planý yapmayýn...

16 HAFTANIN PANORAMASI Haftanýn Takýmý:... Haftanýn On Biri: Haftanýn Futbolcusu: Haftanýn Teknik Adamý: Haftanýn Hakemi: Ahmet...(Çetinkaya Yasin...(MTG) Faye... (Çetinkaya) Burak... (Serdarlý) Nurettin...(MTG) Hasan Aksoy... (Mormenekþe) Doðukan... (Çetinkaya) Selim Saygý... (DTB) Remzi... (Kaymaklý) Halil Turan...(Yenicami) Adeleke... (Serdarlý) K-Pet Süper Ligi Puan Durumu TAKIMLAR O G B M A Y P 1 Yenicami K. Kaymaklý Mormenekþe Doðan T.B Lefke Cihangir Maðusa T.G Yeniboðaziçi Serdarlý B. Baðcýl Gençlerbirliði Çetinkaya Gönyeli Lapta DOÐUKAN (ÇETÝNKAYA) Haftanýn Kareasý Doðukan... (Çetinkaya) Selim Saygý... (DTB) Remzi... (Kaymaklý) Adeleke... (Serdarlý) CENK BERKALP (ÇETÝNKAYA) Gol Krallýðý 28 GOL: Kasým Taðman (Lefke) 22 GOL: Kenneth (Yenicami) 21 GOL: David (Mormenekþe) Halil Turan (YAK) SAVAÞ TÝLKÝ (MTG-CÝHANGÝR MAÇI) 26'ncý Hafta Sonuçlarý Gönyeli - Yenicami: 1-6 Maðusa T.G. - Cihangir: 3-0 Mormenekþe - Gençlerbirliði: 1-1 Serdarlý - Lefke: 2-1 K. Kaymaklý - Yeniboðaziçi: 3-1 Doðan T.B. - Lapta: 4-0 Çetinkaya - B.Baðcýl: 3-0

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Eylül 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3554 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Eroðlu - Hristofyas

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Eylül 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3554 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Eroðlu - Hristofyas Avrupa Konseyi seks köleliði konusunda Rum tarafýný uyarmýþ... Gözündeki merteði görmeyenler de havalanýyorlar bundan... Dua edin ki korsanýz ve bizi tanýmýyorlar! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Eylül

Detaylı

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com Tören alanýndaki tutuklama ve polis þiddeti sýrasýnda þeref tribününde oturan Mustafa Akýncý olsa müdahale eder ve töreni de terkederdi mutlaka. Generale yaptýðýný yapardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3998 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYANIN BATMASINI BEKLERKEN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3998 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYANIN BATMASINI BEKLERKEN "Herþeyi Türkiye yapar" diyenler yanlýþ yoldaymýþ Talat'a göre... Yeni ekonomik program bugün imzalanýyor Ankara'da... "Herþeyi Türkiye yapmaz" diyenlere helal olsun! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk

Detaylı

CTP-BG den DP-UG ye öncelik

CTP-BG den DP-UG ye öncelik Doðuþ Derya'ya pek çok kesimden, hatta yurtdýþýndan destek yaðarken partisinden azar iþitmesi ne kadar ibret verici deðil mi? Bu çeliþki bile yeni hükümet hakkýnda bir bilgi vermeye yetmez mi? ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Eylül 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3197 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BAZI SÖZLER ARTIK ÖNEMLÝ

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Eylül 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3197 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BAZI SÖZLER ARTIK ÖNEMLÝ Yayýnlarýmýz üzerine paniðe kapýlan çeteler, siyasi parti ve örgütlerimiz hiç ses çýkarmayýnca rahatladý. Bizden baþka kimse bu iþlerin hesabýný sormayýnca polis de derin bir nefes aldý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Temmuz 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3491 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AKLIN VARSA. Baybars.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Temmuz 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3491 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AKLIN VARSA. Baybars. Cenevre zirvesini olumlu bulan Mehmet Ali Talat'a göre, Eroðlu'nun bunu sabote etme ihtimali varmýþ! Ýlahi Talat, týpký senin gibi Eroðlu'nun da Ankara'sýz bir þey yapmadýðýný bilmez misin? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Haziran 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4930 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Haziran 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4930 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Güneyde yapýlan bir araþtýrmaya göre, kuzeydeki eski Rum mallarýnýn Yüzde beþinin kime ait olduðu bilinmiyormuþ! Bizim çakallara yine gün doðdu desenize!.. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Haziran 2015

Detaylı

TARÝH: 5 Ekim 2013 Cumartesi YIL: 12 SAYI: 4303 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) KKTC KADAR OLUNUR ANCAK... Dolgun Dalgýçoðlu.

TARÝH: 5 Ekim 2013 Cumartesi YIL: 12 SAYI: 4303 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) KKTC KADAR OLUNUR ANCAK... Dolgun Dalgýçoðlu. Kendi paramýz yok, üretimimiz yok, ambargolar altýndayýz, maaþýmýzý Türkiye veriyor, ama yine de dünya ölçeðinde servet sahibi zenginler yetiþtirdik! Ne büyük mucize deðil mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER... Ahmet Uzun'a göre, hakkýnda ortaya atýlan iddialar CTP'yi yýpratmak içinmiþ... Ýlahi Ahmet Bey, kendi kendini hurdaya çevirmiþ olan bir aracýn yýpranacak daha nesi var? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı

Rüþvet komplosu yapanlar, þimdi de bu

Rüþvet komplosu yapanlar, þimdi de bu Hangi baykuþ Eroðlu'nun kulaðýna fýsýldamýþsa fýsýldamýþ... Meclisten çekilmeye hazýrlanan partiler varmýþ! Nerde o günler Derviþ Bey... Onlarý çelik halatlarla baðlayýp çeksek de yerlerinden kýpýrdatamayýz!

Detaylı

Adi suçlulara dön davetiyesi

Adi suçlulara dön davetiyesi Lefkoþa'nýn güneyindeki bazý merkezi noktalara on piyano yerleþtirilmiþ... Ýsteyen herkes çalabilir ve keyfini çýkarabilir... Kuzeyde bizim de bir davulumuz var, ama tokmak baþkasýnýn elinde! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

Avustralya da. Yoðun bakýmda olan Ahmet Bekar kurtarýlamadý

Avustralya da. Yoðun bakýmda olan Ahmet Bekar kurtarýlamadý Ýþte bakýn, bu öneriye hükümet hayýr demez herhalde... Güneydeki mallarýný satanlarýn kuzeydeki eþdeðer koçanlarý iptal edilsin... Oldu mu ya Mamalý? Hükümete verilir mi böyle bir mamma! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Kasým 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3257 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT RUM KUYUYA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Kasým 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3257 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT RUM KUYUYA. New York'taki üçlü görüþmeden ne anladýnýz siz? Biz bir þey anlamadýk. Her iki taraf da memnunmuþ üstelik bu görüþmeden. BM Genel Sekreteri Nasreddin Hoca'yý da geçti anlaþýlan! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Banka müdürü 7 milyon TL ile kayýplara karýþtý

Banka müdürü 7 milyon TL ile kayýplara karýþtý Troyka güneyin canýna okuyor. Maaþlar kýrpýlacak, emeklilik budanacak, 13. maaþ kalkacak! Elektrik Kurumu, Telefon Dairesi ve limanlar satýlacak... Bakalým bu yarýþý adada hangi taraf kazanacak... ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4474 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KENDÝLERÝ DE ÝNANMADILAR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4474 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KENDÝLERÝ DE ÝNANMADILAR Dün nefesini tutup Tayyip Erdoðan'ý çýplak görmeyi bekleyen Türkiye halký, KKTC'deki tavuk tecavüzcüsünün videosunu karþýsýnda buldu!.. Hocanýn bedduasý Erdoðan'ý deðil, lokantayý tuttu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Ekim 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3581 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Ekim 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3581 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Toplumumuzdaki çürümüþlük ve kokuþmuþluk sizin zannettiðinizden de beter... Bir de toplum muyuz, halk mýyýz diye boþu boþuna nefes tüketirler... Kabilelerde bile olmaz böyle þeyler! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý!

kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý! Önce maaþlar kýsaldý, sonra günler kýsaldý, aðaçlar kýsaldý, akýllar kýsaldý, saçlar kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Ocak 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3302 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT 2011'ÝN ALTIN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Ocak 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3302 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT 2011'ÝN ALTIN. "Ben eski bir TMT'ciyim, ama artýk bu rezilliðe katlanamam... Biz bugünler için mi savaþtýk?" diye feryat ediyor yurttaþýmýz... Savaþmýþlar, vuruþmuþlar, ama galiba içimizde yanlýþ adamlarý vurmuþlar!

Detaylı

TARÝH: 9 Haziran 2015 Salý YIL: 14 SAYI: 4913 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil)

TARÝH: 9 Haziran 2015 Salý YIL: 14 SAYI: 4913 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Duydunuz mu? Afrodit piyasaya çýkýyormuþ! Enerji dolu! Akdeniz'in fahiþesine göz dikenlerin aðzý sulandý yine! Bilmezler ki bakiredir hala gavur taþýnýn köpüklerinde! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Haziran

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Kasým 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3972 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MEMLEKETÝN DURUMUNU MU SORDUNUZ?

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Kasým 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3972 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MEMLEKETÝN DURUMUNU MU SORDUNUZ? Derviþ Eroðlu Amerika'da ikinci kez baþkan seçilen Barack Obama'yý kutlamakta gecikmedi. Ýrsen Küçük ise Obama'yý kutlamak için Lefkoþa'daki mahkeme sonucunu bekleyecek! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Aralýk 2010 Salý YIL: 10 SAYI: 3288 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Aralýk 2010 Salý YIL: 10 SAYI: 3288 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Kurulacak yeni havayolu þirketinin %60'ý özel sektör, %30'u devlet ve %10'u THY'nin olacak. 7 kiþilik yönetim kurulunda ise 4 üye THY'den, 2 özelden, 1 de devletten yer alacak. En az hisse sahibi en çok

Detaylı

BÝR BAÞBAKAN KONUÞACAKSA. Erdoðan Baybars

BÝR BAÞBAKAN KONUÞACAKSA. Erdoðan Baybars Cinayet, intihar ve feribotta ölümle uyandýk. Bu memlekette yaþayanlarýn rasgele yaþadýklarýný anladýnýz mý? Bunlar geminin su üstündeki bacalarý... Bir de su altýný görseniz þaþarsýnýz!.. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Eylül 2014 Salý YIL: 13 SAYI: 4655 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Eylül 2014 Salý YIL: 13 SAYI: 4655 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT 1963 Aralýk ýnda Küçük Kaymaklý da Kýbrýslý Türkleri esir alan EOKA cý Nikos Samson un ruhu dolandý dün Karpaz da! Tayyip Okulu ndan yol baðladýk Samson Okulu na!.. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Eylül

Detaylı

EN BÜYÜK SÖMÜRÜ ATÝNA NOTLARI (4) Dolgun Dalgýçoðlu. Ali Osman

EN BÜYÜK SÖMÜRÜ ATÝNA NOTLARI (4) Dolgun Dalgýçoðlu. Ali Osman Unutmayýn... At ölür meydan kalýr, yiðit ölür þan kalýr ama, her zaman alt ölür, üst kalýr! Bir ihtimal daha varsa, alttan almak deðil o da... Üstten almak!.. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Kasým 2012

Detaylı

HEDEF BELLÝ... KENDÝ KENDÝNÝN KAHRAMANI. Elvan Levent. Ali Osman. Müzakere sürecinde Erdoðan'ýn BM'ye önerisi

HEDEF BELLÝ... KENDÝ KENDÝNÝN KAHRAMANI. Elvan Levent. Ali Osman. Müzakere sürecinde Erdoðan'ýn BM'ye önerisi Önümüzdeki haftadan itibaren Türkiye'deki ilkokullarda andýmýz kalkýyormuþ... Onunki kalkýnca, bizimki de kalkar herhalde... Bundan sonra andla baþlanmayacak derslere, besmeleyle baþlanacak! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Þubat 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3329 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Kudurukluk

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Þubat 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3329 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Kudurukluk Ýngiliz piçi dediler, yetmedi... Rum piçi dediler, yetmedi... Þimdi de 'Or... çocuklarý' diyorlar... Bugünleri de gördük iþte... Ve daha neler göreceðiz kimbilir... Bunlara 'hassiktir' çekmek az bile!

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Temmuz 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3869 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KAPSAMA ALANI DIÞINDA...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Temmuz 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3869 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KAPSAMA ALANI DIÞINDA... Ramazan uðurlu geldi galiba... Hele þükür, daðlarýmýzda þimdilik yangýn yok! Oruç tutanlar da þahittir... Henüz bir yangýn helikopteri almadýðýmýzý Allah da bilir! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Temmuz

Detaylı