YARGITAY 11. HUKUK DA RES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YARGITAY 11. HUKUK DA RES"

Transkript

1 YARGITAY 11. HUKUK DA RES

2

3 YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2005/2623 K: 2006/2586 T: YABANCI D LDE YAZILMIfi KANIT USULÜNE UYGUN OLARAK TERCÜME ED LME ZORUNLULU U Özet: Yabanc dilde yaz lm fl olan ekspertiz raporunun usulüne uygun olarak tercüme edilmifl örne i dosyaya sunulmadan ve bu flekilde mahkemece denetleme olana sa lanmadan haz rlanm fl olan bilirkifli raporuna göre hüküm kurulmas hatal d r. Taraflar aras nda görülen davada Mersin Asliye Ticaret Mahkemesi'nce verilen tarih ve 2003/ /901 say l karar n Yarg tay'ca incelenmesi davac vekili taraf ndan istenmifl ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildi i anlafl lm fl olmakla, dava dosyas için Tetkik Hakimi taraf ndan düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruflma tutanaklar ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra iflin gere i görüflülüp, düflünüldü: Davac vekili, dava d fl flirkete ait karpuz emtias n n Türkiye'den Çek Cumhuriyetine tafl ma iflini müvekkili flirketin üstlendi ini, müvekkilince an lan emtialar n bozulmas ve gecikmeden dolay mal al c s n n do abilecek zararlar n n karfl lanmas na iliflkin olarak daval sigorta flirketine CMR. sigorta poliçesi ile sigorta ettirildi ini, gecikmeden dolay emtialar n zarar görmesi üzerine dava d fl flirkete hakl bir neden olmaks z n daval taraf ndan ödeme yap lmad n, dava d fl flirket taraf ndan aç lan davan n müvekkili aleyhine sonuçland n, daval flirkete yap lan baflvurular n sonuçsuz kald n ileri sürerek, flimdilik TL nin daval dan tahsilini talep ve dava etmifltir. Daval vekili, emtian n uygun s cakl k ortam nda tafl nmad n, al c - s na hasarl flekilde geç teslim edildi ini, hasar n sigorta poliçesi teminat kapsam d fl nda oldu unu, zira hasar n arac n so utma tertibat n n çal flmamas ve karpuzun tafl nmas na uygun s cakl n temin edilmemesinden kaynakland n savunarak, davan n reddini istemifltir. Mahkemece, toplanan kan tlar ve benimsenen bilirkifli raporu do rultusunda, davac taraf ndan talep edilen tazminat n, arac n tafl maya elve- (*) Gönderen: Av. Hulki ÖZEL, Mersin Barosu

4 1794 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 riflli flekilde bulundurulmas yükümlülü üne ayk r l n bir sonucu olarak ortaya ç kmas olmas ve sigorta sözleflmesinde bu tür hasarlar n aç kça muafiyet sebebi olarak kabul edilmesi nedeni ile istenemeyece i gerekçeleriyle, davan n reddine karar verilmifltir. Karar, davac vekili temyiz etmifltir. Dava, Karayolu ile Yap lan Uluslararas Emteia Tafl mas Nakliyeci Sorumluluk Sigorta Sö z l e fl m e s inden kaynaklanan tazminat istemine iliflkindir. Uyuflmazl k, hasar n poliçe teminat kapsam nda kal p kalmad, di- er bir anlat mla hasar n davac tafl yan n arac n n frigorifik tesisat ndaki araz sonucu mu, yoksa var fl yerine geç varmas ndan m kaynakland noktas nda toplanmaktad r. Mahkemece, dosya aras nda bulunan ekspertiz raporu esas al narak haz rlanan ve hasar n davac tafl y c ya ait arac n frigorifik tesisat n n çal flmamas ndan kaynakland tespitini yapan bilirkifli kurulu raporu benimsenip hükme dayanak yap lm flt r. Oysa, bilirkifli raporunun, denetlemeye olanak verecek flekilde düzenlenmesi zorunlu olup, yabanc dilde yaz lan ekspertiz raporunun usulüne uygun flekilde tercüme edilmifl örne i mahkemece dosyaya ibraz sa lanmadan haz rlanan ve bu flekilde gerek mahkeme ve gerekse Yarg tay n denetleme olana n ortadan kald ran raporunun hükme dayanak yap lmas do ru görülmemifltir. Öte yandan, iflbu davadan önce tafl tan taraf ndan davac tafl yan aleyhine aç lan ve davac aleyhine sonuçlanan davada, hasar n gecikmeden kaynakland sonucuna varan bilirkifli kurulu raporu hükme dayanak yap lm fl, hatta raporda CMR sigortac s olan iflbu davadaki daval n n, sigorta sözleflmesinde gecikmeden kaynaklanan zarar n sigorta kapsam na girmedi ine iliflkin bir hüküm bulunmad ndan sigorta flirketinin de sorumlu olabilece i belirtilmifl olup, her iki dosyadaki raporda sigortac bilirkiflinin ayn bilirkifli olmas na, davac vekilince, havale tarihli dilekçesi ile hükme dayanak yap lan iflbu davadaki rapora an lan noktalara iliflen ayr nt l ve esasl itirazlarda bulunulmufl olmas na ra men mahkemece bu itirazlar üzerinde durulmam flt r. Bu durumda mahkemece, yukar da yap lan aç klamalar do rultusunda öncelikle ekspertiz raporunun usulüne uygun tercüme edilmifl örne inin dosyaya ibraz n n sa lanmas, her iki rapor aras nda çeliflki olup olmad belirlenmesi için hükme dayanak yap lan bilirkifli kurulundan ek rapor al nmas, çeliflki varsa baflka bir bilirkifli kurulundan, her iki raporu de erlendiren, tart flan, itiraz noktalar üzerinde yeterince duran, çeliflkiyi giderici ve denetime elveriflli yeni bir rapor al nmas ve sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme dayal yaz l flekilde hüküm tesisi do ru olmam flt r. SONUÇ: Yukar da aç klanan nedenlerle, davac vekilinin temyiz itirazlar n n kabulü ile karar n davac yarar na BOZULMASINA, ödedi i temyiz peflin harc n iste i halinde temyiz edene iadesine, tarihinde oybirli iyle karar verildi.

5 Yarg tay Kararlar 1795 YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2005/5942 K: 2006/5946 T: KOOPERAT FTEN ÇIKARILAN ÜYEN N HAKLARI ÜÇ AYLIK HAK DÜfiÜMÜ SÜRES (Kooperatifler K m. 16) Özet: Kooperatif orta, üyelikten ç kar lma karar n n kendisine tebli den itibaren üç ay içinde iptal davas açabilece i gibi, e er ç karma karar yönetim kurulunca verilmifl ise söz konusu süre içerisinde genel kurula itiraz edebilir. Buradaki üç ayl k süre hak düflümü süresi olup, mahkemece re sen dikkate al nmal d r. Taraflar aras nda görülen davada Mersin Asliye Ticaret Mahkemesi'nce verilen tarih ve 2003/ /647 say l karar n Yarg tay ca incelenmesi daval vekili taraf ndan istenmifl ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildi i anlafl lm fl olmakla, dava dosyas için Tetkik Hakimi taraf ndan düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruflma tutanaklar ve tüm belgeler, okunup, incelendikten sonra iflin gere i görüflülüp, düflünüldü: Davac vekili, müvekkilinin, daval kooperatif üyeli inde, ihrac na yönetimce tarihinde karar verildi ini, oysa ödemelerinin dikkate al nmad n ileri sürerek, karar n iptalini talep ve dava etmifltir. Daval, davaya yan t vermemifltir. Mahkemece, dosya kapsam na ve benimsenen bilirkifli raporuna göre, davan n kabulüne karar verilmifltir. Karar, daval vekili temyiz etmifltir. 1-Dava, üyelikten ihraç karar n n iptali istemine iliflkindir say l Kooperatifler Kanunu'nun 16. maddesi uyar nca ortak, ihraç karar na karfl tebli den itibaren üç ay içinde iptal davas açabilece i gibi, karar yönetim kurulunca verilmifl ise bu süre içinde genel kurula da itiraz edebilir. Üç ayl k süre içinde, genel kurula veya mahkemeye baflvurmak suretiyle itiraz edilmeyen ç kar lma kararlar kesinleflir. Maddede öngörülen üç ayl k süre, hak düflürücü nitelikte olup, mahkemece re'sen göz önüne al nmas gerekmektedir. Baflka bir anlat mla, iflbu (*) Gönderen: Av. Hulki ÖZEL, Mersin Barosu

6 1796 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 davan n dinlenebilmesi ancak üç ayl k hak düflürücü süre içerisinde aç lm fl olmas na ba l d r. Somut olaya gelince, noterin cevabi yaz s nda, yönetim kurulunca verilen dava konusu karar n, tarihinde davac ya bizzat tebli edildi i bildirilmifl olup, dava, tarihinde aç lm flt r. Mahkemece, davan n 3 ayl k hak düflürücü süre içerisinde aç l p aç lmad üzerinde durulmaks z n, do rudan iflin esas na girilmek suretiyle yaz l flekilde karar verilmesi do ru görülmemifltir. 2-Bozma neden ve flekline göre, daval vekilinin di er temyiz itirazlar n n incelenmesine gerek görülmemifltir. SONUÇ: Yukarda (1) numaral bentte aç klanan nedenlerle, daval vekilinin temyiz itirazlar n n kabulü ile hükmün daval yarar na BOZULMA- SINA, (2) numaral bentte aç klanan nedenlerle, di er temyiz itirazlar n n incelenmesine yer olmad na, ödedi i temyiz peflin harc n iste i halinde temyiz edene iadesine, tarihinde oybirli iyle karar verildi.

7 Yarg tay Kararlar 1797 YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2003/2453 K: 2003/8521 T: TAfiIMA ÜCRET ALACA I PARA ALACA I ALACAKLININ KAMETGAHININ BULUNDU U MAHKEMEN N YETK S (BK m. 73/1; HUMK m/v 10) Özet: Tafl ma ücreti alaca bir miktar para alaca olup alacakl n n ikametgah nda ödenmelidir. Bu nedenle tafl ma ücreti alaca na iliflkin davaya alacakl n n ikametgah n n bulundu u mahkemede bak lmas mümkündür. Taraflar aras nda görülen davada Bak rköy Asliye 3. Hukuk Mahkemesi'nce verilen tarih ve 2002/ /806 say l karar n Yarg tay ca incelenmesi davac vekili taraf ndan istenmifl ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildi i anlafl lmakla, dava dosyas için Tetkik Hakimi taraf ndan düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruflma tutanaklar ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra, gere i görüflülüp, düflünüldü: Davac vekili, daval ya ait eflyalar n müvekkillerinin tafl nmas n n gerçeklefltirildi ini, daval n n navlun ve konflimento bedellerinden kaynaklanan borcu için giriflilen icra takibinin, daval n n haks z itiraz n iptalini ve %40 icra inkar tazminat n n daval dan tahsilini talep ve dava etmifltir. Daval vekili, cra Müdürlü ünün ve mahkemenin yetkisine itiraz ettiklerini, müvekkil flirketin ikametgah n n bulundu u Bursa cra Müdürlü ü'nün ve Mahkemeleri'nin yetkili oldu unu savunmufltur. Mahkemece, toplanan kan tlara dayan larak, daval flirketin ikametgah adresinin Bursa Asliye Hukuk Mahkemeleri'nin yetkisi dahilinde bulundu u gerekçesiyle, daval n n yetki itiraz n n kabulüne, dosyan n yetkili ve görevli Bursa Asliye Hukuk Mahkemesi ne gönderilmesine karar verilmifltir. Karar, davac vekili temyiz etmifltir. 1-Dava, K in 67. maddesine dayal itiraz n iptali istemine iliflkindir. K in 50. maddesi uyar nca yetki itiraz esas hakk ndaki itirazla birlikte yap l r ve öncelikle yetki itiraz incelenip kesin bir sonuca ba lan r. cra Tetkik Mercii için öngörülen bu madde hükmünün, itiraz n iptali davalar nda da uygulanaca n n kabulü gerekir. Zira K in 67. maddesindeki tercih hakk na dayanarak alacakl taraf ndan mahkemeye müracaat edil-

8 1798 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 miflse, art k mahkemenin hem icra dairesinin yetkisine itiraz hem de borcun esas na iliflkin itiraz incelemesi gerekir. Somut olayda daval n n yetki itiraz üzerine, mahkemenin öncelikle icra dairesinin yetkisine iliflkin itiraz incelemek suretiyle yetkili icra dairesine yap lm fl bir icra takibi bulunup bulunmad n belirlemesi, daha sonra kendisinin yetkili olup olmad n tespit etmesi gerekirken, kendisini yetkili görmeyerek yetkisizlik karar vermek Bak rköy cra Dairesi'nin yetkisine yap lan ve takibi durduran itiraz konusunda, olumlu veya olumsuz bir karar verilmemifl olmakla, bu yetki itiraz; ask da kalm flt r. O halde mahkemece, ilk olarak icra dairesinin yetkisine yap lan itiraz incelemek suretiyle. takibin yetkili icra dairesinde yap ld na kanaat getirmesi halinde iflin esas na girilmesi, icra dairesinin yetkili olmad n belirlemesi durumunda esas hakk ndaki itirazlar n incelenmesine giriflilmeksizin yetkili icra dairesinde yap lan icra takibi bulunmamas nedeniyle itiraz n iptali davas n n reddine karar verilmesi gerekirken, yaz l flekilde icra dairesinin yetkisi incelenmeksizin karar verilmesi do ru olmam flt r. 2-Kald ki, taraflar aras nda tafl ma ücreti alaca n n talep edildi i konusunda bir uyuflmazl k yoktur. Tafl ma ücreti alaca, bir miktar para alaca olup alacakl n n ikametgah nda ödenmelidir. O "halde BK n n 73/1 ve HUMK un 10. maddeleri uyar nca bu tür davalara alacakl n n ikametgah n n bulundu u yer mahkemesinde bak laca düflünülmeksizin yaz l flekilde karar verilmesi dahi do ru olmam fl, bozmay gerektirmifltir. SONUÇ: Yukar da (1) ve (2) nolu bentte aç klanan nedenlerle davac vekilinin temyiz itirazlar n n kabulü ile karar n davac yarar na BOZUL- MASINA, ödedi i temyiz peflin harem iste i halinde temyiz edene iadesine, tarihinde oybirli iyle karar verildi.

9 Yarg tay Kararlar 1799 YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2005/8004 K: 2006/8182 T: TARAF SIFATINA L fik N T RAZ MAHKEMEN N GÖREV Özet: Taraf s fat yoklu u savunmas, temyiz dahil yarg laman n her aflamas nda ileri sürülebilece i gibi mahkemece de resen gözetilmesi gereken hususlardand r. Taraflar aras nda görülen davada Bak rköy Asliye 3.Hukuk Mahkemesi'nce verilen tarih ve 2004/ /50 say l karar n Yarg tay'ca incelenmesi daval ile daval smail taraf ndan istenmifl ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildi i anlafl lm fl olmakla, dava dosyas için Tetkik Hakimi taraf ndan düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruflma tutanaklar ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra iflin gere i görüflülüp, düflünüldü: Davac n n TTK'n n maddesi hükmüne dayal olarak daval lar aleyhine açt rücu davas sonucunda mahkemece davan n k smen kabulüne dair tesis edilen karar daval Bedri ile daval smail taraf ndan temyiz edilmifltir. 1- Dava dosyas içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme karar n n gerekçesinde dayan lan delillerin tart fl l p, de erlendirilmesinde usul ve yasaya ayk r bir yön bulunmamas na göre daval Bedri'nin tüm temyiz itirazlar n n reddi ile hakk ndaki karar n onanmas gerekmifltir. 2- Dava, kasko sigorta poliçesinden kaynaklanan rücu istemine iliflkindir. Daval smail, temyiz aflamas nda zarara neden olan arac n kaza tarihinde kendisinin mülkiyetinde olmad n savunarak, bir tak m belgeler ibraz etmek suretiyle husumet itiraz nda bulunmufltur. Taraf s fat yoklu u savunmas temyiz dahil yarg laman n her aflamas nda davan n taraflar nca ileri sürülebilece i gibi mahkemece de resen gözetilmesi gereken hususlardand r. O halde, daval n n pasif husumetinin bulunup bulunmad, olay tarihinde zarara neden olan arac n 2918 SK n n 20/d maddesine uygun bir devrinin olup olmad n n belirlenerek has l olacak sonuca göre bir karar verilmesini temin amac yla karar n bozulmas gerekmifltir.

10 1800 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 SONUÇ: Yukar da 1 numaral bentte aç klanan nedenlerle deval Bedri nin temyiz itirazlar n n reddi ile hakk ndaki karar n ONANMASINA, 2 numaral bentte aç klanan nedenlerle daval smail in temyiz itiraz n n kabulü ile karar n BOZULMASINA, afla da yaz l bakiye 380,30 YTL temyiz ilam harc n n temyiz eden daval Bedri den al nmas na, ödedi i temyiz peflin harc n iste i halinde temyiz eden daval smail e iadesine, tarihinde oybirli iyle karar verildi. YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2005/11164 K: 2006/11989 T: KASKO S GORTASININ AMACI EMN YET SU ST MAL EYLEM ARACIN RIZAYA DAYALI OLARAK TESL M ED LMES VE KAÇIRILMASI Özet: Kasko sigortas ; üçüncü kiflilerin kötüniyetli davran fllar, arac n yanmas, çal nmas ve çal nmas na teflebbüsten do an zararlar teminat alt na al r. Emniyeti suistimal eylemi sigorta teminat d fl ndad r. Arac n anahtarlar üçüncü kifliye deneme amac yla teslim edilmifl ve bu arada araç kaç r larak hasar oluflmufl ise, r zaya dayal bir teslim söz konusu oldu undan olay n h rs zl k olarak kabul edilmesi ve teminat kapsam nda say lmas mümkün de ildir. Taraflar aras nda görülen davada Beyo lu Asliye 1.Ticaret Mahkemesi'nce verilen tarih ve 2004/ /152 say l karar n Yarg tay'ca incelenmesi daval vekili taraf ndan istenmifl ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildi i anlafl lm fl olmakla, dava dosyas için Tetkik Hakimi taraf ndan düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruflma tutanaklar ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra iflin gere i görüflülüp, düflünüldü: Davac vekili, müvekkili taraf ndan daval sigorta flirketine sigortalanan arac n n çal nd n, yap lan bildirime ra men daval n n tazminat ödemedi ini iddia ederek TL sigorta bedelinin ödememe beyan ndan itibaren iflleyecek temerrüt faizi ile tahsilini talep ve dava etmifltir.

11 Yarg tay Kararlar 1801 Daval vekili, müvekkili taraf ndan h rs zl k suçlar na karfl arac n teminat alt na al nd n, olayda davac n n a r kusuru oldu unu ve emniyeti suistimal suçu söz konusu oldu undan hasar n teminat kapsam nda olmad n, aflk n sigorta hükümlerinin uygulanmas gerekti ini savunarak davan n reddini istemifltir. Mahkemece, sunulan kan tlar, bilirkifli raporu de erlendirilerek, h rs zl k suçunun ifade etti i flekilde, dar yoruma tabi tutulmas n n sigorta hukuku yönünden do ru bir yorum olmayaca, teminat d fl nda kalan hallerin düzenlendi i Genel fiartlar A.5.6 maddesinde belirtilen özel durumlar n olayda söz konusu olmamas nedenleriyle aflk n sigorta hükümlerinin uygulanmas yolu ile davan n k smen kabulü ile, TL'nin tarihinden itibaren iflleyecek yasal faizi ile daval dan tahsiline karar verilmifltir. Karar, daval vekili taraf ndan temyiz edilmifltir. Dava, kasko poliçesi ile sigortalanan arac n çal nmas nedeniyle sigorta bedelinin tahsili istemine iliflkindir. Davac vekili, müvekkiline ait sigortal arac n h rs zl k sonucu elinden ç kt n, ileri sürmüfl, mahkemece de olay n h rs zl k suçunu oluflturup kasko sigortas teminat kapsam nda oldu u gerekçesi ile davan n kabulüne karar verilmifl ise de, Kasko Sigorta Genel fiartlar 'n n sigortan n kapsam n ve konusunu belirleyen A-l maddesine göre, kazalar ile üçüncü kiflilerin kötüniyetli davran fllar, arac n yanmas, çal nmas veya çal nmas na teflebbüsten do an zararlar sigortan n konusunu oluflturmaktad r. Bu düzenlemeden aç kça anlafl laca üzere TCK'n n 508 ve onu izleyen maddelerinde yer alan emniyeti suistimal eylemlerinin kasko sigortas n n konusunu oluflturmad anlafl lmaktad r. Somut olayda; davac arac n anahtar n teslim etmifl ve araç dava d fl üçüncü kifli taraf ndan deneme amac ile kullan l rken araç kaç r lm flt r. H rs zl k eyleminin gerçekleflmesi için bafllang çta r zaya dayal bir teslim olmamas koflulu aranmaktad r. Buna göre, davac ya ait sigortal arac n emniyeti suistimal nedeniyle zarara u rad n n anlafl lmas karfl s nda gerçekleflen bu zarar n sigorta teminat kapsam nda olmad n n kabulü ile davan n karar verilmesi gerekirken, yaz l oldu u flekilde davan n kabulüne karar verilmesi do ru görülmemifl, karar n bozulmas gerekmifltir. SONUÇ: Yukar da aç klanan nedenlerle daval vekilinin temyiz itirazlar n n kabulü ile karar n daval yarar na BOZULMASINA, ödedi i temyiz peflin harc n iste i halinde temyiz edene iadesine, tarihinde oybirli iyle karar verildi.

12 1802 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2005/13147 K: 2006/13459 T: T RAZIN PTAL DAVASI GEÇERL B R TAK B N VARLI I KOfiULU YETK T RAZI Özet: tiraz n iptali davas n n görülebilmesi için öncelikle ortada geçerli bir takibin bunmas gerekir. cra takibinde yetkiye itiraz edildi i takdirde alacakl n n takibe devam edebilmesi için öncelikle yetki itiraz n n reddini sa lamas veya yetki itiraz n kabul ederek takibin yetkili cra Dairesinde devam n istemesi gerekir. Bu süreç tamamlanmadan ve ortada geçerli bir takip bulunmadan aç lan davada slah yap lmas da mümkün de ildir. Taraflar aras nda görülen davada Beyo lu Asliye 1.Ticaret Mahkemesi nce verilen tarih ve 2004/ /295 sayd karar n Yarg tay'ca incelenmesi, daval vekili taraf ndan istenmifl ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildi i anlafl lm fl olmakla, dava dosyas için Tetkik Hakimi taraf ndan düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruflma tutanaklar ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra iflin gere i görüflülüp, düflünüldü: Davac vekili, pert olmufl arac n tamir amac yla müvekkiline b rak ld n, an lan arac n mülkiyetinin daval ya ait oldu unun mahkeme karar ile tespit edildi ini, kapal garaj ücretinin ödenmedi ini, tahsili amac yla yap l n icra takibinin itirazla durdu unu ileri sürerek, itiraz n iptaline, takibin devam na ve %40 inkar tazminat hükmedilmesine karar verilmesini talep ve dava etmifltir. Daval vekili, takibin yetkisiz Kad köy cra Müdürlü ünde yap ld n, icra dairesinin yetkisine de itiraz edildi ini, bu nedenle davan n öncelikle reddinin gerekti ini, esasen arac n müvekkili taraf ndan teslim edilmesinin söz konusu olmad n, bir sözleflme bulunmad n, kabul anlam - na gelmemekle birlikle tazminat n fahifl bulundu unu savunarak, davan n reddini istemifltir. Mahkemece, iddia, savunma, toplanan kan tlar ve benimsenen bilirkifli raporuna göre, davac ya kasko sigorta poliçesiyle sigortal pert olan arac n davac ya b rak ld ve onun taraf ndan muhafaza alt na al nd, (*) Gönderen: Av. Murat TOPÇUO LU

13 Yarg tay Kararlar 1803 aç lan dava sonucu bu arac n daval ya aidiyetinin tespit edildi i, davac - n n garaj ücretinin tahsili amac yla icra takibinde bulundu u, daval taraf ndan icra dairesinin yetkisine borca ve fer'ilerine itiraz edildi i, sigorta tazminat n n ödendi i ve davac ya b rak lan arac n geri al nmad, arac n daval n n mal say laca, muhafaza ücretinden sorumlu oldu u gerekçesiyle. davan n k smen kabulüne, daval n n Beyo lu 3. cra Müdürlü ü'nün 2004/7877 say l dosyas na yapt itiraz n k smen iptaline, TL as l alacak ve TL üzerinden devam na, as l alacak üzerinden takip tarihinden itibaren yasal faiz uygulanmas na, di er istemlerin reddine karar verilmifltir. Karar, daval vekili temyiz etmifltir. Dava, garaj ücretinin tahsiline yönelik yap lan icra takibine itiraz n iptali istemine iliflkindir. Davac taraf uyuflmazl a konu alaca n tahsili amac yla öncelikle Kad köy 4. cra Müdürlü ü'nün 2003/9393 takip say l dosyas yla ilams z icra takibi bafllatm fl, daval vekilinin müvekkilinin ikametgah n n Beyo lu lçesi'nde bulundu u yetkili icra dairesinin bu yer icra dairesi oldu u gerekçesiyle icra dairesinin yetkisine ve borcun asl na yapt itiraz sonucu bu takip durmufltur. Davac vekili daha sonra daval takip borçlusunun vekilinin itiraz nda bildirdi i yer Beyo lu Asliye Ticaret Mahkemesi'nde temyiz istemine konu itiraz n iptali davas n açm flt r. Dava açt ktan sonra da tarihinde Kad köy 4. cra Müdürlü ü'ne baflvurarak daval borçlu vekilinin yetki itiraz m kabul etti ini aç klay p, takip dosyas n n Beyo lu cra Müdürlü ü'ne gönderilmesini sa lam fl, 3. cra Müdürlü ü'nce gönderilen ödeme emrine daval vekili yine itiraz ederek takip durmufltur. cra takibinde yetkiye itiraz oldu u takdirde alacakl n n takibe devam edebilmesi için öncelikle yetki itiraz n n reddini sa lamas veya yetki itiraz n kabul ederek takibin yetkili icra dairesinde devam n istemesi gerekmektedir. tiraz, salt icra dairesinin yetkisine yönelik olmufl ise bu itiraz n kesin olarak kald r lmas n takibin yap ld icra dairesinin ba l bulundu u icra mahkemesinden talep etmelidir. fiayet itiraz hem icra dairesinin yetkisine hem de borca yönelik ise ve de borca itiraz n kesin olarak kald r lmas düflüncesindeyse yine icra dairesinin ba l bulundu u mahkemede itiraz n iptali davas açmas gerekmektedir. Mahkemece kendi yetkisine itiraz olsa bile öncelikle icra dairesinin yetkili olup olmad, yetki itibariyle geçerli bir icra takibinin bulunup bulunmad yönü incelenmelidir. Somut olayda davac takip alacakl s n n Kad köy 4. cra Müdürlü ü nde bafllatt icra takibinin itirazla durmas sonras nda itiraz n iptali davas n takip borçlusu daval n n itiraz nda belirtti i Beyo lu Ticaret Mahkemesi'nde açm fl olmakla bu yetki itiraz n benimsedi inin kabulü gerekir. Ancak, bu davas n. yetkili Beyo lu cra Müdürlü ü vas tas yla takip bafllatmadan açm flt r. cra takibini de dava açt ktan iki ay sonra yapm flt r. Her dava aç ld tarihteki koflullara göre de erlendirilir. Öte yandan, itiraz n iptali davas n n görülebilmesi için öncelikle ortada geçerli bir icra takibinin bulunmas gerek-

14 1804 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 mektedir. Bu durum karfl s nda, itiraz n iptali davas n n itiraza u ram fl geçerli bir icra takibi bulunmadan erken aç ld, sonradan icra takibinin yap ld ve slah ile bu takibe itiraz n iptali istenilmifl ise de dava tarihi itibariyle ortada slaha konu bir dava olmad dikkate al n p, bu gerekçeyle davan n reddine karar verilmesi gerekirken, yaz l flekilde hüküm kurulmas do ru görülmemifl, karar n bozulmas gerekmifltir. SONUÇ: Yukar da aç klanan nedenlerle daval vekilinin temyiz itiraz n n kabulü ile karar n daval yarar na BOZULMASINA, ödedi i temyiz peflin harc n iste i halinde temyiz edene iadesine, tarihinde oybirli iyle karar verildi. YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2005/14102 K: 2007/1061 T: CEVAP SÜRES N N UZATILMASI KARfiI DAVA LK T RAZLAR Özet: Uzat lan cevap süresi içinde harc yat r larak karfl dava aç lm fl ve davac taraf karfl davaya iliflkin olarak yetki itiraz nda bulunmam fl ise, davan n süresinde aç lmad gerekçesiyle ret karar verilmemeli ve iflin esas na girilerek hüküm kurulmal d r. Taraflar aras nda görülen davada Üsküdar Asliye 2. Ticaret Mahkemesi'nce verilen tarih ve 2001/ /157 say l karar n Yarg tay'ca incelenmesi daval -karfl davac vekili taraf ndan istenmifl ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildi i anlafl lm fl olmakla, dava dosyas için Tetkik Hakimi taraf ndan düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruflma tutanaklar ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra iflin gere i görüflülüp, düflünüldü: Davac sigorta vekili, daval n n arac n n müvekkiline kasko sigortal araca %75 kusurla çarparak hasarlanmas na neden oldu unu, hasar bedelini sigortal s na ödedi ini ileri sürerek, TTK'n n maddesi uyar nca TL n n daval dan temerrüt faiziyle rücuen tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmifltir. Daval E vekili, davan n reddini istemifl, karfl dava ile ise; davac karfl daval n n trafik sigortac s, di er daval lar n ise iflleten ve sürücüsü oldu u arac n müvekkiline ait arac n hurda haline gelmesine neden oldu- unu ileri sürerek, arac n tahmini bedeli olan TL'nin (da-

15 Yarg tay Kararlar 1805 val lardan sigortan n limiti ile sorumlu olmas kayd yla) daval lardan temerrüt faiziyle tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmifltir. Di er karfl daval lara, tebligat yap lmam flt r. Mahkemece, dosya kapsam na göre. daval E ye ait arac n sürücüsünün kusursuz oldu u gerekçesiyle, as l davan n reddine, karfl davaya iliflkin olarak ise: davan n, tebligat tarihine göre süresinden sonra aç ld - gerekçesiyle, karfl davan n reddine karar verilmifltir. Karar, daval /karfl davac E vekili temyiz etmifltir. 1- Karfl l k davan n HUMK'un 203 ila 208. maddeleri aras nda düzenlenen hükümleri çerçevesinde ancak as l davan n davac s veya davac lar na karfl aç labilecek olmas na, karfl l k dava dilekçesinde, as l davan n davac s olmayan birine karfl dava aç lmas durumunda, mahkemece bu daval ya da daval lar bak m ndan aç lan davan n dikkate al nmayacak olmas na, (Bkz. Prof. Dr. B. Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü Ankara,1979, 4.Bask, Cilt:3, s ve s. 3232) göre, karfl daval lardan S. Uluslararas Nakliyat Afi ve S yönünden verilen red karar n n sonucu itibariyle do ru bulunmas na göre, hükmün bu karfl daval lar bak m ndan de iflik gerekçe ile onanmas gerekmifltir. 2- As l dava, kasko sigortas sözleflmesine dayal rücuen tazminat, karfl l k dava ise trafik kazas nedeniyle maddi tazminat istemine iliflkindir. Mahkemece, süresinde aç lmad gerekçesiyle karfl l k davan n reddine karar verilmifltir. HUMK'un 203. maddesi hükmü uyar nca karfl l k dava, yaz l yarg lama usulüne tabi davalarda esasa cevap süresinde aç lmas gerekir. Daval n n esasa cevap süresi geçtikten sonra karfl l k dava açmas halinde, mahkeme bu durumu kendili inden dikkate alamaz. Davac, karfl l k davan n süresinden sonra aç ld n, ancak ilk itiraz olarak ileri sürebilir. Bu itiraz, karfl l k davaya verilecek cevap layihas nda, cevap verilmemifl ise en geç karfl l k davan n aç lmas ndan sonraki ilk oturumda yap lmas gerekir. Somut olayda, daval dava dilekçesini tarihinde tebellü etmifl, esasa cevap süresi içinde, yani tarihinde mahal mahkemeden HUMK'un 197. maddesi uyar nca cevap süresinin uzat lmas talep edilmifl, mahal mahkemece ayn gün cevap süresi duruflma günü olan tarihine kadar uzat lm flt r. Daval E vekili, davaya cevab na ve karfl davaya iliflkin dilekçesini tarihinde mahkemeye sunarak harçland rm flt r. Davac taraf ise, karfl davaya iliflkin olarak ilk itirazda bulunmam flt r. Bu durumda, mahkemece, karfl l k davan n süresinde aç ld ve davac taraf n karfl l k davaya süresinde ilk itirazda bulunmad dikkate al narak, karfl l k dava bak m ndan da, iflin esas na girilip sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, karfl l k davan n süresinde aç lmad

16 1806 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 gerekçesiyle kendili inden reddi yönünde hüküm kurulmas do ru olmam flt r. 3-Bozma sebep ve flekline göre, daval /karfl davac vekilinin di er temyiz itirazlar n n flimdilik incelenmesine gerek görülmemifltir. SONUÇ: Yukar da (1) numaral bentte aç klanan nedenlerle, karfl daval lardan S. Uluslararas Nakliyat A.fi. ve S yönünden, karar n de iflik gerekçe ile ONANMASINA; (2) numaral bentte aç klanan nedenlerle, daval /karfl davac vekilinin temyiz itirazlar n n kabulü ile karar n daval /karfl davac yarar na BOZULMASINA; (3) numaral bentte aç klanan nedenlerle, daval /karfl davac vekilinin di er temyiz itirazlar n n flimdilik incelenmemesine, ödedi i temyiz peflin harc n iste i halinde temyiz eden daval karfl davac ya iadesine tarihinde oybirli iyle karar verildi.

YARGITAY 6. HUKUK DA RES

YARGITAY 6. HUKUK DA RES YARGITAY 6. HUKUK DA RES 354 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 6. HUKUK DA RES E: 2007/7994 K: 2007/9777 T: 24.09.2007 CRA TAK B NE VEK L TARAFINDAN YAPILAN T RAZ SONUCU C- RA MAHKEMES

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 432 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2007/2009 K: 2007/5577 T: 31.05.2007 HUKUK YARAR KOfiULU SIRA CETVEL SIRA CETVEL NE T RAZ TEDB

Detaylı

YARGITAY 18. HUKUK DA RES

YARGITAY 18. HUKUK DA RES YARGITAY 18. HUKUK DA RES 2792 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 18. HUKUK DA RES E: 2007/6261 K: 2007/6898 T: 12.07.2007 KAT MÜLK YET HUKUKU ORTAK YERLER KAT MAL KLER N N VE YÖNET

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES 408 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2007/9988 K: 2007/10710 T: 25.09.2007 TAPU TAHS S BELGES N N N TEL MÜLK YET HUKUKU Özet: Bir mülkiyet

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

YARGITAY 17. HUKUK DA RES

YARGITAY 17. HUKUK DA RES YARGITAY 17. HUKUK DA RES E: 2006/4384 K: 2006/7879 T: 16.10.2006 HAKSIZ F LDEN DO AN SORUMLULU UN KAPSAMI HASARIN TESP T N N ÖZEL KURUM VE B L RK fi YE YAPTIRILMASI DURUMUNDA YARGILAMA G DERLER Özet:

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 11. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2003/13571 K: 2004/8341 T: 16.09.2004 KAMU ALACA ININ TAHS L NDE ZLENECEK YÖNTEM (6183 SK m. 1, 54) Özet: Kamu alaca n n tahsili konusunda özel takip olana bulunuyor ise, genel

Detaylı

YARGITAY 13. HUKUK DA RES

YARGITAY 13. HUKUK DA RES YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2006/4967 K: 2006/7878 T: 15.05.2006 HAKSIZ AZ L AZ L TAR H NDE GEÇERL OLAN ÜCRET TAR FES ÜZER NDEN HESAPLAMA YAPILACA I (Avukatl k K. m. 164/4) Özet: Haks z olarak azledildi

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 2380 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2005/10187 K: 2005/12550 T: 15.12.2005 CRA HUKUKU FLASIN ERTELENMES FLASIN ERTELENMES NDE TEMY

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES

YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2005/12919 K: 2006/13384 T: 18.12.2006 S GORTA HUKUKU S GORTA fi RKET N N TEMERRÜDÜ KUSUR RAPORLARI ARASINDA ÇEL fik GARANT FONU VE S GORTACININ SORUMLULU

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 15. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/1273 K: 2005/6735 T: 20.12.2004 TASARRUFUN PTAL BA IfiLAMA N TEL NDE filem ( K m. 278/2, 283/2) Özet: K nun 278/2. maddesi uyar nca, akdin yap ld s rada, kendi verdi i

Detaylı

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S Av. MEHMET BAYRAKTAR* I- G R fi 2003, 2004 ve 2005 Mali Y l Bütçe Kanunlar ile; 3095 say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine

Detaylı

YARGITAY 6. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 6. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 6. HUKUK DA RES E: 2006/2112 K: 2006/3863 T: 19.04.2005 PAYLI TAfiINMAZ F L TAKS M ÖNALIM HAKKI DÜRÜSTLÜK KURALI EYLEML PAYLAfiMA (TMK. m. 2) Özet: Önal m davas na konu olan pay n iliflkin bulundu

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2004/5475 K: 2004/9296 T: 30.12.2004 SATIfi VAAD SÖZLEfiMES N N GERÇEKLEfiME OLANA I MAR PLANLARI (3194 SK. m. 18/son) YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI Özet: Bir tafl nmazda

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES

YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES 2752 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2005/11496 K: 2006/11948 T: 20.11.2006 T CARET HUKUKU KASKO S GORTA S GORTA fi RKET N N RÜCU

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 11. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2004/3278 K: 2004/12563 T: 20.12.2004 TAfiIYICININ SORUMLULU UNUN SINIRI GASP NEDEN YLE ZAY OLAN EfiYA (TTK. m. 781/1) YARGITAY 11. HUKUK DA RES KARARLARI Özet: Tafl y c kendi

Detaylı

GAZ OSMANPAfiA CRA HUKUK MAHKEMES

GAZ OSMANPAfiA CRA HUKUK MAHKEMES BOZMADAN ÖNCEK KARAR GAZ OSMANPAfiA CRA HUKUK MAHKEMES E: 2004/798 K: 2004/819 T: 05.10.2004 fiikayet eden vekili: Silivri Asliye Hukuk Mahkemesi nin 2003/560 esas say l 20.02.2004 günlü ara karar gere

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES

YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2003/8955 K: 2004/3556 T: 5.4.2004 UZAMIfi CEZA ZAMANAfiIMI S GORTACININ SORUMLULU U* (2918 S KTK m. 109) Özet: Trafik Yasas n n 109. maddesine dayan

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES

YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2005/11732 K: 2005/10673 T: 08.11.2005 DAVADA HUSUMET MADD HATA TEMS LC DE YANILMA* Özet: Maddi hata olarak de erlendirilebilmesi mümkün bir sözcük

Detaylı

YARGITAY 20. HUKUK DA RES

YARGITAY 20. HUKUK DA RES YARGITAY 20. HUKUK DA RES 2386 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 20. HUKUK DA RES E: 2006/7421 K: 2006/10706 T: 17.07.2006 TÜKET C HUKUKU TÜKET C HAKLARINA L fik N DAVALAR HER K

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 11. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2004/5772 K: 2005/5610 T: 30.05.2005 TAfiIYANIN GEC KMEDEN DO AN SORUMLULU U ZARAR KOfiULU CMR KURALLARI (TTK m. 780) Özet: CMR Konvansiyonu kurallar na göre; gecikmenin zarara

Detaylı

YARGITAY 3. HUKUK DA RES

YARGITAY 3. HUKUK DA RES YARGITAY 3. HUKUK DA RES E: 2005/2650 K: 2005/5986 T: 31.05.2005 NEDENS Z ZENG NLEfiME BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ FA Z N BAfiLANGIÇ TAR H Özet: Nedensiz zenginleflmede, zenginleflen ister iyiniyetli ister kötüniyetli

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 19. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2004/2804 K: 2004/12066 T: 06.12.2004 MENF TESP T DAVASI ALACAKLI YARARINA TAZM NATIN KOfiULU ( K m. 72/4) Özet: Menfi tespit davas nda alacakl yarar na tazminata hükmolunmas

Detaylı

YARGITAY 12. HUKUK DA RES

YARGITAY 12. HUKUK DA RES YARGITAY 12. HUKUK DA RES YARGITAY 12. HUKUK DA RES E: 2008/2115 K: 2008/4731 T: 11.03.2008 FA Z HUKUKU YASAL FA Z REESKONT FA Z KAVRAMININ KALDIRILMIfi OLDU U (3095 SK m. 1) Özet: 3095 Say l Yasan n 1.

Detaylı

YARGITAY 13. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 13. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2002/12143 K: 2003/1022 T: 03.02.2003 TELLALLIK SÖZLEfiMES NDEN CAYAN ALICININ YÜKÜMLÜLÜ Ü (BK m. 161/son) Özet: Tellall k sözleflmesinden cay lmas halinde vazgeçen al c n

Detaylı

YARGITAY 1. HUKUK DA RES

YARGITAY 1. HUKUK DA RES YARGITAY 1. HUKUK DA RES YARGITAY 1. HUKUK DA RES E: 2007/9740 K: 2007/11187 T: 21.11.2007 DAVADAN FERAGAT KES N HÜKÜM DAVANIN HER AfiAMASINDA FERAGAT ED LEB LECE KURALI* Özet: Feragat kesin hükmün sonucunu

Detaylı

YARGITAY 8. HUKUK DA RES

YARGITAY 8. HUKUK DA RES YARGITAY 8. HUKUK DA RES YARGITAY 8. HUKUK DA RES E: 2004/8393 K: 2005/1976 T: 15.3.2005 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ ÜNE VE VAKFA A T TAfiINMAZ KAZANDIRICI ZAMANAfiIMI VAKIFTA TAV Z BEDEL MUTASARRIFINA

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES

YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES 378 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2002/6240 K: 2002/11024 T: 28.11.2002 ÖZEL S GORTA HUKUKU ZORUNLU TRAF K S GORTASI MAL K OLMAYAN

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES

YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES 2308 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2006/3657 K: 2007/6808 T: 03.05.2007 S GORTA HUKUKU KASKO S GORTASI TAM HASAR filem PERT OLAN

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 7. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2003/2233 K: 2003/2670 T: 29.9.2003 ORTAKLI IN G DER LMES DAVASI TAfiINMAZ ÜZER NDE B NA BULUNMASI A D YET N TESP T DAVASI (3561 SK. m. 13/j) YARGITAY 7. HUKUK DA RES KARARLARI

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES

YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2005/4592 K: 2006/4528 T: 24.04.2006 S GORTACININ TEMERRÜDÜ ZORUNLU MAL MESUL YET VE HT YAR MAL MESUL YET S GORTASI AYIRIMI Özet: Zorunlu mali mesuliyet sigortas nda, sigortac

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2006/7776 K: 2006/10511 T: 05.10.2006 fiarta BA LI SÖZLEfiME HÂSILAT K RASI SÖZLEfiMEN N FASINDA MKÂNSIZLIK OBJEKT F VE SÜBJEKT F MKANSIZLIK TARAF KUSURU HAKSIZ FES H K RACININ

Detaylı

YARGITAY 6. CEZA DA RES KARARLARI

YARGITAY 6. CEZA DA RES KARARLARI YARGITAY 6. CEZA DA RES KARARI E: 2003/19318 K: 2004/5509 T: 5.5.2004 SAHTE BELGELERLE TRAF E TESC L SAHTE RUHSAT VE PLAKA ALINMASI EYLEM NDE TRAF K MÜfiAV RL N N SORUMLULU U Z NC RLEME SAHTEC L K SUÇLARI

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES

YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2005/4543 K: 2006/4244 T: 18.04.2006 ZAMANAfiIMI DEF SAVUNMANIN GEN filet LMES T RAZININ YAPILMA ZAMANI (TTK m. 1301) Özet: Daval taraf n zamanafl m def ine karfl, kendisine

Detaylı

YARGITAY 13. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 13. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2002/13932 K: 2003/2014 T: 27.2.2003 KATMA DE ER VERG S NE TAB K RA filemler VERG YÜKÜMLÜSÜ (3065 SK m l, 3/f, 8, 9) Özet: Katma De er Vergisine tabi kiralama ifllemlerinde

Detaylı

YARGITAY 3. HUKUK DA RES

YARGITAY 3. HUKUK DA RES YARGITAY 3. HUKUK DA RES 2226 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 3. HUKUK DA RES E: 2005/1913 K: 2005/2338 T: 08.03.2005 KAT MÜLK YET HUKUKU B RDEN ÇOK PARSEL ÜZER NDE KURULU S TELER

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 11. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2000/9328 K: 2005/9264 T: 24.11.2000 F NANSAL K RACI DAVADA HUSUMET KANUN REH N HAKKI Özet: Gemi üzerine uygulanan ihtiyati tedbirin kald r lmas için dosyaya teminat mektubu

Detaylı

YARGITAY 9. HUKUK DA RES

YARGITAY 9. HUKUK DA RES YARGITAY 9. HUKUK DA RES 2272 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 E: 2003/5607 K: 2003/18351 T: 30.10.2003 fi HUKUKU HUSUMET BAK YE SÖZLEfiME SÜRES DAVACININ BAfiKA B R fite ÇALIfiMASI (BK

Detaylı

YARGITAY 12. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 12. HUKUK DA RES KARARLARI E: 2005/9889 K: 2005/12847 T: 14.06.2005 KAMB YO TAK B NDE UYGULANACAK FA Z ORANLARI Özet: Takipten önce, alacakl n n yapt faiz hesab na borçlu itiraz etmemiflse; o faiz oran geçerlidir. Takipten sonras

Detaylı

YARGITAY 8. HUKUK DA RES

YARGITAY 8. HUKUK DA RES YARGITAY 8. HUKUK DA RES 2708 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 8. HUKUK DA RES E: 2007/3466 K: 2007/3916 T: 21.06.2007 MAR HUKUKU TAfiINMAZ PAYININ SATILMASI MAR UYGULAMASI KOfiULU

Detaylı

YARGITAY 13. HUKUK DA RES

YARGITAY 13. HUKUK DA RES YARGITAY 13. HUKUK DA RES YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2002/2584 K: 2002/4338 T: 18.4.2002 ELEKTR K ABONEL ESK ABONEN N BORÇLARI YEN ABONEN N HAKLARI ELEKTR K DARES N N SÖZLEfiME YAPMA ZORUNLU U (*)(**)(***)

Detaylı

AVRUPA NSAN HAKLARI MAHKEMES K NC DA RE

AVRUPA NSAN HAKLARI MAHKEMES K NC DA RE A HM KARARLARI AVRUPA NSAN HAKLARI MAHKEMES K NC DA RE TÜRK YE YE KARfiI TÜKET C B L NC N GEL fit RME DERNE DAVASI Dilekçe No: 38891/03 KARAR Strazburg 27 fiubat 2007 Türkiye ye karfl Tüketici Bilincini

Detaylı

YARGITAY 12. HUKUK DA RES

YARGITAY 12. HUKUK DA RES YARGITAY 12. HUKUK DA RES 2326 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 E: 2003/22521 K: 2003/26613 T: 29.12.2003 TAfiINMAZ HUKUKU ECR M S L ÖDENMES N ÇEREN LAMIN NFAZI KES NLEfiME KOfiULU Özet:

Detaylı

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES E: 2007/4584 K: 2007/4112 T: 24.05.2007 SEÇENEKL ADL PARA CEZASI CEZALARIN NFAZ REJ M CEZANIN N TEL K DE fit RMES (TCK m 50/1-a, 52 CGT K m 106/3)

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/6-2249 K. 2015/1362 T. 15.5.2015

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/6-2249 K. 2015/1362 T. 15.5.2015 T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/6-2249 K. 2015/1362 T. 15.5.2015 * KİRA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAĞA AYLIK %10 GECİKME FAİZİ UYGULANABİLECEĞİ (3095 S.K.'nun Akdi Faiz Oranı Yönünden Bir

Detaylı

T.C. ANKARA 2. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2011/1810 KARAR NO : 2012/280

T.C. ANKARA 2. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2011/1810 KARAR NO : 2012/280 DAVACI: ULUSAL KANAL İLETİŞİM HİZ. SAN.. VE TİC. A.Ş. VEKİLİ : Av. MEHMET NURİ AYTEKİN, İstiklal Cad. No:73-75 Sekban İş Merk. K:3 D:6 Beyoğlu/İSTANBUL DAVALI: RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU- VEKİLİ: Av.

Detaylı

CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI

CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI İlgili Kanun / Madde 818 S.BK/158-161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17762 Karar No. 2011/19801 Tarihi: 30.06.2011 CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI ÖZETİ Cezai şart öğretide,

Detaylı

YARGITAY 13. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 13. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2003/10819 K: 2004/346 T: 20.01.2004 AD KEFALET AD KEF L N SORUMLULU UNUN KOfiULLARI (BK m. 486) Özet: Adi kefilin borçtan sorumlu tutulabilmesi, as l borçlunun iflas etmesi

Detaylı

1890 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007

1890 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 UYGULAMADAN DOSYA 1890 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 B R MAHKEME KARARI STANBUL 4. TÜKET C MAHKEMES E: 2007/210 K: 2007/374 T: 28.06.2007 KRED KARTLARINDAN KART A DATI ALINAMAYACA I HAKSIZ

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 T.C YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1737 Karar No. 2013/7836 Tarihi: 15.04.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/1 İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASINDA YAŞLILIK

Detaylı

YARGITAY 11.HUKUK DAİRESİ E.2006/435 K.2007/7464 T.15.05.2007 YOLCU TAŞIMA. ZORUNLU KOLTUK SİGORTASI DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI

YARGITAY 11.HUKUK DAİRESİ E.2006/435 K.2007/7464 T.15.05.2007 YOLCU TAŞIMA. ZORUNLU KOLTUK SİGORTASI DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI YARGITAY 11.HUKUK DAİRESİ E.2006/435 K.2007/7464 T.15.05.2007 YOLCU TAŞIMA. ZORUNLU KOLTUK SİGORTASI DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI Özet : Yolcunun ölümü halinde, bir can ve meblâğ sigortası türü olan

Detaylı

Mahkemece, davalı işçinin eylemli çalışması bulunmadığı gerekçe gösterilerek istek hüküm altına alınmıştır.

Mahkemece, davalı işçinin eylemli çalışması bulunmadığı gerekçe gösterilerek istek hüküm altına alınmıştır. Mahkemece, davalı işçinin eylemli çalışması bulunmadığı gerekçe gösterilerek istek hüküm altına alınmıştır. Karar davalı vekilince temyiz edilmiştir. Dosya içeriğindeki maddi bulgulara göre; taraflar arasında

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sistemi nden ç k flta uygulanan vergi kesintisi ile ilgili

Detaylı

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 24.05.2017 belce@eryigithukuk.com İtirazın iptali davası; takip konusu yapılmış olan alacağa karşılık borçlu

Detaylı

Yarg tay Kararlar. yarg tay kararlar. Derleyen: Av. Ertan ren

Yarg tay Kararlar. yarg tay kararlar. Derleyen: Av. Ertan ren yarg tay kararlar Derleyen: Av. Ertan ren Yarg tay Kararlar ESAS NO: 2003/15449 KARAR NO: 2004/5354 KARAR TAR H : 18.03.2004 KARAR ÖZET : BEL RL SÜREL fi SÖZLEfiMES YLE ÇALIfiAN fiç N N FARK KIDEM TAZM

Detaylı

YARGITAY 4. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 4. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 4. HUKUK DA RES E: 2004/3851 K: 2004/12047 T: 21.10.2004 VAROLMAYAN BORÇ Ç N CRA TAK B YAPILMASI K fi L K HAKLARINA SALDIRI MANEV G DER M Özet: Borcun tamam n n ödenmesine karfl n, borçluya ve

Detaylı

YARGITAY 21. HUKUK DA RES

YARGITAY 21. HUKUK DA RES YARGITAY 21. HUKUK DA RES YARGITAY 21. HUKUK DA RES E: 2006/11107 K: 2007/6531 T: 17.04.2007 CRA HUKUKU ST HKAK DD ASI DAVA AÇMA SÜRES HAK DÜfiÜRÜCÜ SÜRE* ( K m. 99, 7201 SK) Özet: Alacakl ya 7201 Say

Detaylı

YARGITAY 3. HUKUK DA RES

YARGITAY 3. HUKUK DA RES YARGITAY 3. HUKUK DA RES YARGITAY 3. HUKUK DA RES E: 2004/12861 K: 2004/13674 T: 9.12.2004 PAYDAfiLARIN HAKLARI ECR M S L KÖTÜN YETL Z LYET ZARARIN TÜMÜNDEN SORUMLULUK (TMK m. 2, 693, 993, 995) Özet:

Detaylı

- 429 - 04.05.2011 gün, Esas:2011/9-193 Karar:2011/269

- 429 - 04.05.2011 gün, Esas:2011/9-193 Karar:2011/269 - 429-04.05.2011 gün, Esas:2011/9-193 Karar:2011/269 Fazla çalışmanın ispatı Temyiz talebinde hukuki yarar Özet: Fazla çalışmayı ispat yükü, fazla çalışma yaptığını iddia eden işçiye ait olup, fazla çalışma

Detaylı

Yargıtay Kararları YARGITAY HUKUK GENEL KURULU. Derleyen: Av. Dr. Ertan İREN ESAS NO: 2009/9-232 KARAR NO: 2009/278 KARAR TARİHİ: 17.06.

Yargıtay Kararları YARGITAY HUKUK GENEL KURULU. Derleyen: Av. Dr. Ertan İREN ESAS NO: 2009/9-232 KARAR NO: 2009/278 KARAR TARİHİ: 17.06. Yargıtay Kararları Derleyen: Av. Dr. Ertan İREN - Av. Arzu GÖKALP Derleyen: Av. Dr. Ertan İREN YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO: 2009/9-232 KARAR NO: 2009/278 KARAR TARİHİ: 17.06.2009 İLGİLİ MEVZUAT:

Detaylı

YARGITAY 9. HUKUK DA RES

YARGITAY 9. HUKUK DA RES E: 2004/22912 K: 2005/13742 T: 18.04.2005 fiç N N ÜCRETS Z ZNE ÇIKARILMASI H ZMET AKD N N FESHED LM fi SAYILMASI DURUMU Özet: Yarg tay n kararl l k kazanm fl olan uygulamas na göre, ücretsiz izin hizmet

Detaylı

YARGITAY 13. HUKUK DA RES

YARGITAY 13. HUKUK DA RES YARGITAY 13. HUKUK DA RES YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2006/13591 K: 2007/452 T: 21.01.2007 AD ORTAKLIK FES H VE TASF YE ARASINDAK AYIRIM TASF YEDE ZLENECEK YÖNTEM TASF YEDE MAHKEMEN N filev (BK m. 539)

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /2, 3, 6 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/6638 Karar No. 2014/11489 Tarihi: 07.04.

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /2, 3, 6 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/6638 Karar No. 2014/11489 Tarihi: 07.04. 452 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2015/4 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /2, 3, 6 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/6638 Karar No. 2014/11489 Tarihi: 07.04.2014 ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

YARGITAY 4. HUKUK DA RES

YARGITAY 4. HUKUK DA RES YARGITAY 4. HUKUK DA RES YARGITAY 4. HUKUK DA RES E: 2004/7007 K: 2005/552 T: 31.1.2005 ARAÇ K RALAMASI HAKSIZ EYLEM K RALAMA fi RKET N N SORUMLULU U* (2918 SK m. 3, 85/1) Özet: Dört günlü üne kiralanm

Detaylı

KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M?

KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M? KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M? Resul KURT* I. GENEL B LG LER flçi ve iflveren aras nda önemli sorunlara yol açt görülen k dem tazminat, iflçinin iflyerine ve iflverene sadakatle hizmeti

Detaylı

Yarg tay Kararlar. yarg tay kararlar. Derleyen: Av. Ertan ren

Yarg tay Kararlar. yarg tay kararlar. Derleyen: Av. Ertan ren yarg tay kararlar Derleyen: Av. Ertan ren Yarg tay Kararlar T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO: 2005/9-753 KARAR NO: 2005/12 KARAR TAR H : 02.02.2005 KARAR ÖZET : Türk Tabipler Birli i taraf ndan

Detaylı

YARGITAY 21. HUKUK DA RES

YARGITAY 21. HUKUK DA RES YARGITAY 21. HUKUK DA RES YARGITAY 21. HUKUK DA RES E: 2007/20172 K: 2007/19331 T: 30.10.2007 fi HUKUKU H ZMET TESP T DAVASI HAK DÜfiÜRÜCÜ SÜRE SÜREDEN SONRA VER LEN fie G R fi B LD RGES MADD HATAYA DAYALI

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Avrupa Adelet Divanı

Avrupa Adelet Divanı Avrupa Adelet Divanı Avrupa Adalet Divanı Çev: Alpay HEKİMLER * Karar Tarihi : 22.11.2012 Sayısı : C-385/12 Kısmi süreli çalışan işçilerin diğer işçilere oranla daha uzun süreli emeklilik sigortasına prim

Detaylı

ÖZET: Hüküm uyuşmazlığının varlığı için öngörülen koşullar gerçekleşmediğinden,

ÖZET: Hüküm uyuşmazlığının varlığı için öngörülen koşullar gerçekleşmediğinden, T.C. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ HUKUK BÖLÜMÜ ESAS NO : 1996/29 KARAR NO : 1996/81 ÖZET: Hüküm uyuşmazlığının varlığı için öngörülen koşullar gerçekleşmediğinden, başvurunun 2247 sayılı Yasanın 1. ve 24. maddeleri

Detaylı

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul,

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul, Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas BFS - 2010/03 stanbul, 26.04.2010 Anayasa Mahkemesi, 15.10.2009 tarih ve 2006/95 Esas, 2009/144

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y İdari Dava Daireleri Kurulu. Esas No:2005/374 Karar No:2007/103

T.C. D A N I Ş T A Y İdari Dava Daireleri Kurulu. Esas No:2005/374 Karar No:2007/103 T.C. D A N I Ş T A Y İdari Dava Daireleri Kurulu Esas No:2005/374 Karar No:2007/103 Özeti : Disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurulların; öncelikle, ilgililerin geçmiş hizmetleri ile sicil durumlarına

Detaylı

3- ÖLÜM VE YARALANMALARDA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ

3- ÖLÜM VE YARALANMALARDA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ TRAFİK SİGORTASINDA ZAMANAŞIMI 1- YASADA ZAMANAŞIMI ÇELİK AHMET ÇELİK 2918 sayılı KTK nun Ortak Hükümler başlıklı Beşinci Bölümünde yer alan 109. maddesinde zamanaşımının uygulanması yönünden dayanışmalı

Detaylı

Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden:

Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden: Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden: ESAS NO ; 2017/1499 KARAR NO : 2017/1552 YARGITAY İLAMI MAHKEMESİ TARİHİ NUMARASI DAVACI DAVALI Giresun 2. Asliye Hukuk Mahkemesi (Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla) 15/04/2015

Detaylı

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l SERBEST BÖLGELERDE KATMA DE ER VERG S Erkan GÜRBO A Gelirler Baflkontrolörü I- GENEL B LG : 3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l Kanun un 8 nci maddesi ile yap lan de ifliklik

Detaylı

UZUN SÜRELİ ARAÇ KİRALAMA - FİNANSAL KİRALAMA

UZUN SÜRELİ ARAÇ KİRALAMA - FİNANSAL KİRALAMA UZUN SÜRELİ ARAÇ KİRALAMA - Uzun süreli kiralama, ariyet ve rehin gibi hallerde aracı elinde bulunduran işleten sayılır. Aracı işleten ise, kusursuz sorumluluk kurallarına göre zarardan sorumludur. Finansal

Detaylı

KISM ÖDEME KAPSAMINDAK ALACA IN VE NKAR TAZM NATININ ORTADAN KALKMASI

KISM ÖDEME KAPSAMINDAK ALACA IN VE NKAR TAZM NATININ ORTADAN KALKMASI T RAZIN PTAL DAVASI KISM ÖDEME KAPSAMINDAK ALACA IN VE NKAR TAZM NATININ ORTADAN KALKMASI Yarg tay Hukuk Genel Kurulu nun 30.03.2005 Günlü Bir Karar n n ncelenmesi 1 Av. Suat MERMER 2 1. KARAR METN ÖZET:

Detaylı

FRANSIZ CEZA USÛL KANUNUNDA YER ALAN ÜST MAHKEMELER İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

FRANSIZ CEZA USÛL KANUNUNDA YER ALAN ÜST MAHKEMELER İLE İLGİLİ HÜKÜMLER FRANSIZ CEZA USÛL KANUNUNDA YER ALAN ÜST MAHKEMELER İLE İLGİLİ HÜKÜMLER Tercüme Eden: Prof. Dr. Durmuş TEZCAN (D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi) 1. Kitap: Kamu Davası ve İlk Soruşturma; 2. Kitap: Yargı

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan PERAKENDE SATIfi YÖNTEM NE GÖRE fiüphel T CAR ALACAKLAR VE B R ÖNER Yrd.Doç.Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi,..B.F., flletme Bölümü, Ö retim Üyesi 1.G R fi F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*)

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*) ra Esas Say No 1 2014/77 Kayseri 2. Sulh 2 2014/78 Karadeniz Ere li 2. Asliye Hukuk 3 2014/79 Bursa 3. cra 4 2014/80 3. 5 2014/81 kkale 1. Asliye 6 2014/82 Dan tay 5. Daire 7 2014/83 Ankara 9. 8 2014/84

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

TRAFİK SİGORTASINDA SİGORTA ETTİRENİN SİGORTACISINA RÜCU HAKKI ÇELİK AHMET ÇELİK

TRAFİK SİGORTASINDA SİGORTA ETTİRENİN SİGORTACISINA RÜCU HAKKI ÇELİK AHMET ÇELİK TRAFİK SİGORTASINDA SİGORTA ETTİRENİN SİGORTACISINA RÜCU HAKKI ÇELİK AHMET ÇELİK 1- Bildirim (ihbar) yükümlülüğü Uygulamada sigorta ettirenin (poliçe sahibinin), kendi sigortacısına karşı dava açması az

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI

SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI Mehmet BULUT* A. G R fi Sosyal güvenlik sistemine iliflkin reform niteli i tafl yan 5510 say l Kanunun 88. maddesinin

Detaylı

: Lafarge Beton A.Ş. : Av. Gamze Çiğdemtekin Piyade Sokak Portakalçiçeği Apt. C Blok No:18 K:3 -Çankaya/ANKARA Karşı Taraf (Davalı)

: Lafarge Beton A.Ş. : Av. Gamze Çiğdemtekin Piyade Sokak Portakalçiçeği Apt. C Blok No:18 K:3 -Çankaya/ANKARA Karşı Taraf (Davalı) Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) Vekili : Lafarge Beton A.Ş. : Av. Gamze Çiğdemtekin Piyade Sokak Portakalçiçeği Apt. C Blok No:18 K:3 -Çankaya/ANKARA Karşı Taraf (Davalı) : Rekabet Kurumu Bilkent Plaza

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /26, 53 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/11497 Karar No. 2015/15217 Tarihi:

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /26, 53 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/11497 Karar No. 2015/15217 Tarihi: İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /26, 53 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/11497 Karar No. 2015/15217 Tarihi: 28.04.2015 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN HAKLARIN İHLALİ DURUMUNDA ORTAYA ÇIKAN

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857.S.İşK/17

İlgili Kanun / Madde 4857.S.İşK/17 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2011/10510 Karar No. 2011/1206 Tarihi: 24.05.2011 Yargıtay Kararları İlgili Kanun / Madde 4857.S.İşK/17 FESİH BİLDİRİMİNİN NİTELİĞİ FESİH BİLDİRİMİNDEN TEK TARAFLI

Detaylı

HUKUK YARGISINDA TEMY Z SÜRES

HUKUK YARGISINDA TEMY Z SÜRES HUKUK YARGISINDA TEMY Z SÜRES Doç. Dr. SEY THAN DEL DUMAN (*) I- Genel Bilgiler Bu çal flmada, temyiz süresi, hukuk yarg lamas bak m ndan ve bununla s n rl olarak ele al n p incelenecektir. Temyiz süresini

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

YARGITAY 12. HUKUK DA RES

YARGITAY 12. HUKUK DA RES YARGITAY 12. HUKUK DA RES 2766 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 12. HUKUK DA RES E: 2005/20991 K: 2005/23708 T: 01.12.2005 FA Z HUKUKU LAMLI TAK PTE FA Z KARARDA FA Z BAfiLANGICININ

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı