YARGITAY 11. HUKUK DA RES

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YARGITAY 11. HUKUK DA RES"

Transkript

1 YARGITAY 11. HUKUK DA RES

2

3 YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2005/2623 K: 2006/2586 T: YABANCI D LDE YAZILMIfi KANIT USULÜNE UYGUN OLARAK TERCÜME ED LME ZORUNLULU U Özet: Yabanc dilde yaz lm fl olan ekspertiz raporunun usulüne uygun olarak tercüme edilmifl örne i dosyaya sunulmadan ve bu flekilde mahkemece denetleme olana sa lanmadan haz rlanm fl olan bilirkifli raporuna göre hüküm kurulmas hatal d r. Taraflar aras nda görülen davada Mersin Asliye Ticaret Mahkemesi'nce verilen tarih ve 2003/ /901 say l karar n Yarg tay'ca incelenmesi davac vekili taraf ndan istenmifl ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildi i anlafl lm fl olmakla, dava dosyas için Tetkik Hakimi taraf ndan düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruflma tutanaklar ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra iflin gere i görüflülüp, düflünüldü: Davac vekili, dava d fl flirkete ait karpuz emtias n n Türkiye'den Çek Cumhuriyetine tafl ma iflini müvekkili flirketin üstlendi ini, müvekkilince an lan emtialar n bozulmas ve gecikmeden dolay mal al c s n n do abilecek zararlar n n karfl lanmas na iliflkin olarak daval sigorta flirketine CMR. sigorta poliçesi ile sigorta ettirildi ini, gecikmeden dolay emtialar n zarar görmesi üzerine dava d fl flirkete hakl bir neden olmaks z n daval taraf ndan ödeme yap lmad n, dava d fl flirket taraf ndan aç lan davan n müvekkili aleyhine sonuçland n, daval flirkete yap lan baflvurular n sonuçsuz kald n ileri sürerek, flimdilik TL nin daval dan tahsilini talep ve dava etmifltir. Daval vekili, emtian n uygun s cakl k ortam nda tafl nmad n, al c - s na hasarl flekilde geç teslim edildi ini, hasar n sigorta poliçesi teminat kapsam d fl nda oldu unu, zira hasar n arac n so utma tertibat n n çal flmamas ve karpuzun tafl nmas na uygun s cakl n temin edilmemesinden kaynakland n savunarak, davan n reddini istemifltir. Mahkemece, toplanan kan tlar ve benimsenen bilirkifli raporu do rultusunda, davac taraf ndan talep edilen tazminat n, arac n tafl maya elve- (*) Gönderen: Av. Hulki ÖZEL, Mersin Barosu

4 1794 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 riflli flekilde bulundurulmas yükümlülü üne ayk r l n bir sonucu olarak ortaya ç kmas olmas ve sigorta sözleflmesinde bu tür hasarlar n aç kça muafiyet sebebi olarak kabul edilmesi nedeni ile istenemeyece i gerekçeleriyle, davan n reddine karar verilmifltir. Karar, davac vekili temyiz etmifltir. Dava, Karayolu ile Yap lan Uluslararas Emteia Tafl mas Nakliyeci Sorumluluk Sigorta Sö z l e fl m e s inden kaynaklanan tazminat istemine iliflkindir. Uyuflmazl k, hasar n poliçe teminat kapsam nda kal p kalmad, di- er bir anlat mla hasar n davac tafl yan n arac n n frigorifik tesisat ndaki araz sonucu mu, yoksa var fl yerine geç varmas ndan m kaynakland noktas nda toplanmaktad r. Mahkemece, dosya aras nda bulunan ekspertiz raporu esas al narak haz rlanan ve hasar n davac tafl y c ya ait arac n frigorifik tesisat n n çal flmamas ndan kaynakland tespitini yapan bilirkifli kurulu raporu benimsenip hükme dayanak yap lm flt r. Oysa, bilirkifli raporunun, denetlemeye olanak verecek flekilde düzenlenmesi zorunlu olup, yabanc dilde yaz lan ekspertiz raporunun usulüne uygun flekilde tercüme edilmifl örne i mahkemece dosyaya ibraz sa lanmadan haz rlanan ve bu flekilde gerek mahkeme ve gerekse Yarg tay n denetleme olana n ortadan kald ran raporunun hükme dayanak yap lmas do ru görülmemifltir. Öte yandan, iflbu davadan önce tafl tan taraf ndan davac tafl yan aleyhine aç lan ve davac aleyhine sonuçlanan davada, hasar n gecikmeden kaynakland sonucuna varan bilirkifli kurulu raporu hükme dayanak yap lm fl, hatta raporda CMR sigortac s olan iflbu davadaki daval n n, sigorta sözleflmesinde gecikmeden kaynaklanan zarar n sigorta kapsam na girmedi ine iliflkin bir hüküm bulunmad ndan sigorta flirketinin de sorumlu olabilece i belirtilmifl olup, her iki dosyadaki raporda sigortac bilirkiflinin ayn bilirkifli olmas na, davac vekilince, havale tarihli dilekçesi ile hükme dayanak yap lan iflbu davadaki rapora an lan noktalara iliflen ayr nt l ve esasl itirazlarda bulunulmufl olmas na ra men mahkemece bu itirazlar üzerinde durulmam flt r. Bu durumda mahkemece, yukar da yap lan aç klamalar do rultusunda öncelikle ekspertiz raporunun usulüne uygun tercüme edilmifl örne inin dosyaya ibraz n n sa lanmas, her iki rapor aras nda çeliflki olup olmad belirlenmesi için hükme dayanak yap lan bilirkifli kurulundan ek rapor al nmas, çeliflki varsa baflka bir bilirkifli kurulundan, her iki raporu de erlendiren, tart flan, itiraz noktalar üzerinde yeterince duran, çeliflkiyi giderici ve denetime elveriflli yeni bir rapor al nmas ve sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme dayal yaz l flekilde hüküm tesisi do ru olmam flt r. SONUÇ: Yukar da aç klanan nedenlerle, davac vekilinin temyiz itirazlar n n kabulü ile karar n davac yarar na BOZULMASINA, ödedi i temyiz peflin harc n iste i halinde temyiz edene iadesine, tarihinde oybirli iyle karar verildi.

5 Yarg tay Kararlar 1795 YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2005/5942 K: 2006/5946 T: KOOPERAT FTEN ÇIKARILAN ÜYEN N HAKLARI ÜÇ AYLIK HAK DÜfiÜMÜ SÜRES (Kooperatifler K m. 16) Özet: Kooperatif orta, üyelikten ç kar lma karar n n kendisine tebli den itibaren üç ay içinde iptal davas açabilece i gibi, e er ç karma karar yönetim kurulunca verilmifl ise söz konusu süre içerisinde genel kurula itiraz edebilir. Buradaki üç ayl k süre hak düflümü süresi olup, mahkemece re sen dikkate al nmal d r. Taraflar aras nda görülen davada Mersin Asliye Ticaret Mahkemesi'nce verilen tarih ve 2003/ /647 say l karar n Yarg tay ca incelenmesi daval vekili taraf ndan istenmifl ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildi i anlafl lm fl olmakla, dava dosyas için Tetkik Hakimi taraf ndan düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruflma tutanaklar ve tüm belgeler, okunup, incelendikten sonra iflin gere i görüflülüp, düflünüldü: Davac vekili, müvekkilinin, daval kooperatif üyeli inde, ihrac na yönetimce tarihinde karar verildi ini, oysa ödemelerinin dikkate al nmad n ileri sürerek, karar n iptalini talep ve dava etmifltir. Daval, davaya yan t vermemifltir. Mahkemece, dosya kapsam na ve benimsenen bilirkifli raporuna göre, davan n kabulüne karar verilmifltir. Karar, daval vekili temyiz etmifltir. 1-Dava, üyelikten ihraç karar n n iptali istemine iliflkindir say l Kooperatifler Kanunu'nun 16. maddesi uyar nca ortak, ihraç karar na karfl tebli den itibaren üç ay içinde iptal davas açabilece i gibi, karar yönetim kurulunca verilmifl ise bu süre içinde genel kurula da itiraz edebilir. Üç ayl k süre içinde, genel kurula veya mahkemeye baflvurmak suretiyle itiraz edilmeyen ç kar lma kararlar kesinleflir. Maddede öngörülen üç ayl k süre, hak düflürücü nitelikte olup, mahkemece re'sen göz önüne al nmas gerekmektedir. Baflka bir anlat mla, iflbu (*) Gönderen: Av. Hulki ÖZEL, Mersin Barosu

6 1796 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 davan n dinlenebilmesi ancak üç ayl k hak düflürücü süre içerisinde aç lm fl olmas na ba l d r. Somut olaya gelince, noterin cevabi yaz s nda, yönetim kurulunca verilen dava konusu karar n, tarihinde davac ya bizzat tebli edildi i bildirilmifl olup, dava, tarihinde aç lm flt r. Mahkemece, davan n 3 ayl k hak düflürücü süre içerisinde aç l p aç lmad üzerinde durulmaks z n, do rudan iflin esas na girilmek suretiyle yaz l flekilde karar verilmesi do ru görülmemifltir. 2-Bozma neden ve flekline göre, daval vekilinin di er temyiz itirazlar n n incelenmesine gerek görülmemifltir. SONUÇ: Yukarda (1) numaral bentte aç klanan nedenlerle, daval vekilinin temyiz itirazlar n n kabulü ile hükmün daval yarar na BOZULMA- SINA, (2) numaral bentte aç klanan nedenlerle, di er temyiz itirazlar n n incelenmesine yer olmad na, ödedi i temyiz peflin harc n iste i halinde temyiz edene iadesine, tarihinde oybirli iyle karar verildi.

7 Yarg tay Kararlar 1797 YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2003/2453 K: 2003/8521 T: TAfiIMA ÜCRET ALACA I PARA ALACA I ALACAKLININ KAMETGAHININ BULUNDU U MAHKEMEN N YETK S (BK m. 73/1; HUMK m/v 10) Özet: Tafl ma ücreti alaca bir miktar para alaca olup alacakl n n ikametgah nda ödenmelidir. Bu nedenle tafl ma ücreti alaca na iliflkin davaya alacakl n n ikametgah n n bulundu u mahkemede bak lmas mümkündür. Taraflar aras nda görülen davada Bak rköy Asliye 3. Hukuk Mahkemesi'nce verilen tarih ve 2002/ /806 say l karar n Yarg tay ca incelenmesi davac vekili taraf ndan istenmifl ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildi i anlafl lmakla, dava dosyas için Tetkik Hakimi taraf ndan düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruflma tutanaklar ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra, gere i görüflülüp, düflünüldü: Davac vekili, daval ya ait eflyalar n müvekkillerinin tafl nmas n n gerçeklefltirildi ini, daval n n navlun ve konflimento bedellerinden kaynaklanan borcu için giriflilen icra takibinin, daval n n haks z itiraz n iptalini ve %40 icra inkar tazminat n n daval dan tahsilini talep ve dava etmifltir. Daval vekili, cra Müdürlü ünün ve mahkemenin yetkisine itiraz ettiklerini, müvekkil flirketin ikametgah n n bulundu u Bursa cra Müdürlü ü'nün ve Mahkemeleri'nin yetkili oldu unu savunmufltur. Mahkemece, toplanan kan tlara dayan larak, daval flirketin ikametgah adresinin Bursa Asliye Hukuk Mahkemeleri'nin yetkisi dahilinde bulundu u gerekçesiyle, daval n n yetki itiraz n n kabulüne, dosyan n yetkili ve görevli Bursa Asliye Hukuk Mahkemesi ne gönderilmesine karar verilmifltir. Karar, davac vekili temyiz etmifltir. 1-Dava, K in 67. maddesine dayal itiraz n iptali istemine iliflkindir. K in 50. maddesi uyar nca yetki itiraz esas hakk ndaki itirazla birlikte yap l r ve öncelikle yetki itiraz incelenip kesin bir sonuca ba lan r. cra Tetkik Mercii için öngörülen bu madde hükmünün, itiraz n iptali davalar nda da uygulanaca n n kabulü gerekir. Zira K in 67. maddesindeki tercih hakk na dayanarak alacakl taraf ndan mahkemeye müracaat edil-

8 1798 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 miflse, art k mahkemenin hem icra dairesinin yetkisine itiraz hem de borcun esas na iliflkin itiraz incelemesi gerekir. Somut olayda daval n n yetki itiraz üzerine, mahkemenin öncelikle icra dairesinin yetkisine iliflkin itiraz incelemek suretiyle yetkili icra dairesine yap lm fl bir icra takibi bulunup bulunmad n belirlemesi, daha sonra kendisinin yetkili olup olmad n tespit etmesi gerekirken, kendisini yetkili görmeyerek yetkisizlik karar vermek Bak rköy cra Dairesi'nin yetkisine yap lan ve takibi durduran itiraz konusunda, olumlu veya olumsuz bir karar verilmemifl olmakla, bu yetki itiraz; ask da kalm flt r. O halde mahkemece, ilk olarak icra dairesinin yetkisine yap lan itiraz incelemek suretiyle. takibin yetkili icra dairesinde yap ld na kanaat getirmesi halinde iflin esas na girilmesi, icra dairesinin yetkili olmad n belirlemesi durumunda esas hakk ndaki itirazlar n incelenmesine giriflilmeksizin yetkili icra dairesinde yap lan icra takibi bulunmamas nedeniyle itiraz n iptali davas n n reddine karar verilmesi gerekirken, yaz l flekilde icra dairesinin yetkisi incelenmeksizin karar verilmesi do ru olmam flt r. 2-Kald ki, taraflar aras nda tafl ma ücreti alaca n n talep edildi i konusunda bir uyuflmazl k yoktur. Tafl ma ücreti alaca, bir miktar para alaca olup alacakl n n ikametgah nda ödenmelidir. O "halde BK n n 73/1 ve HUMK un 10. maddeleri uyar nca bu tür davalara alacakl n n ikametgah n n bulundu u yer mahkemesinde bak laca düflünülmeksizin yaz l flekilde karar verilmesi dahi do ru olmam fl, bozmay gerektirmifltir. SONUÇ: Yukar da (1) ve (2) nolu bentte aç klanan nedenlerle davac vekilinin temyiz itirazlar n n kabulü ile karar n davac yarar na BOZUL- MASINA, ödedi i temyiz peflin harem iste i halinde temyiz edene iadesine, tarihinde oybirli iyle karar verildi.

9 Yarg tay Kararlar 1799 YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2005/8004 K: 2006/8182 T: TARAF SIFATINA L fik N T RAZ MAHKEMEN N GÖREV Özet: Taraf s fat yoklu u savunmas, temyiz dahil yarg laman n her aflamas nda ileri sürülebilece i gibi mahkemece de resen gözetilmesi gereken hususlardand r. Taraflar aras nda görülen davada Bak rköy Asliye 3.Hukuk Mahkemesi'nce verilen tarih ve 2004/ /50 say l karar n Yarg tay'ca incelenmesi daval ile daval smail taraf ndan istenmifl ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildi i anlafl lm fl olmakla, dava dosyas için Tetkik Hakimi taraf ndan düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruflma tutanaklar ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra iflin gere i görüflülüp, düflünüldü: Davac n n TTK'n n maddesi hükmüne dayal olarak daval lar aleyhine açt rücu davas sonucunda mahkemece davan n k smen kabulüne dair tesis edilen karar daval Bedri ile daval smail taraf ndan temyiz edilmifltir. 1- Dava dosyas içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme karar n n gerekçesinde dayan lan delillerin tart fl l p, de erlendirilmesinde usul ve yasaya ayk r bir yön bulunmamas na göre daval Bedri'nin tüm temyiz itirazlar n n reddi ile hakk ndaki karar n onanmas gerekmifltir. 2- Dava, kasko sigorta poliçesinden kaynaklanan rücu istemine iliflkindir. Daval smail, temyiz aflamas nda zarara neden olan arac n kaza tarihinde kendisinin mülkiyetinde olmad n savunarak, bir tak m belgeler ibraz etmek suretiyle husumet itiraz nda bulunmufltur. Taraf s fat yoklu u savunmas temyiz dahil yarg laman n her aflamas nda davan n taraflar nca ileri sürülebilece i gibi mahkemece de resen gözetilmesi gereken hususlardand r. O halde, daval n n pasif husumetinin bulunup bulunmad, olay tarihinde zarara neden olan arac n 2918 SK n n 20/d maddesine uygun bir devrinin olup olmad n n belirlenerek has l olacak sonuca göre bir karar verilmesini temin amac yla karar n bozulmas gerekmifltir.

10 1800 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 SONUÇ: Yukar da 1 numaral bentte aç klanan nedenlerle deval Bedri nin temyiz itirazlar n n reddi ile hakk ndaki karar n ONANMASINA, 2 numaral bentte aç klanan nedenlerle daval smail in temyiz itiraz n n kabulü ile karar n BOZULMASINA, afla da yaz l bakiye 380,30 YTL temyiz ilam harc n n temyiz eden daval Bedri den al nmas na, ödedi i temyiz peflin harc n iste i halinde temyiz eden daval smail e iadesine, tarihinde oybirli iyle karar verildi. YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2005/11164 K: 2006/11989 T: KASKO S GORTASININ AMACI EMN YET SU ST MAL EYLEM ARACIN RIZAYA DAYALI OLARAK TESL M ED LMES VE KAÇIRILMASI Özet: Kasko sigortas ; üçüncü kiflilerin kötüniyetli davran fllar, arac n yanmas, çal nmas ve çal nmas na teflebbüsten do an zararlar teminat alt na al r. Emniyeti suistimal eylemi sigorta teminat d fl ndad r. Arac n anahtarlar üçüncü kifliye deneme amac yla teslim edilmifl ve bu arada araç kaç r larak hasar oluflmufl ise, r zaya dayal bir teslim söz konusu oldu undan olay n h rs zl k olarak kabul edilmesi ve teminat kapsam nda say lmas mümkün de ildir. Taraflar aras nda görülen davada Beyo lu Asliye 1.Ticaret Mahkemesi'nce verilen tarih ve 2004/ /152 say l karar n Yarg tay'ca incelenmesi daval vekili taraf ndan istenmifl ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildi i anlafl lm fl olmakla, dava dosyas için Tetkik Hakimi taraf ndan düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruflma tutanaklar ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra iflin gere i görüflülüp, düflünüldü: Davac vekili, müvekkili taraf ndan daval sigorta flirketine sigortalanan arac n n çal nd n, yap lan bildirime ra men daval n n tazminat ödemedi ini iddia ederek TL sigorta bedelinin ödememe beyan ndan itibaren iflleyecek temerrüt faizi ile tahsilini talep ve dava etmifltir.

11 Yarg tay Kararlar 1801 Daval vekili, müvekkili taraf ndan h rs zl k suçlar na karfl arac n teminat alt na al nd n, olayda davac n n a r kusuru oldu unu ve emniyeti suistimal suçu söz konusu oldu undan hasar n teminat kapsam nda olmad n, aflk n sigorta hükümlerinin uygulanmas gerekti ini savunarak davan n reddini istemifltir. Mahkemece, sunulan kan tlar, bilirkifli raporu de erlendirilerek, h rs zl k suçunun ifade etti i flekilde, dar yoruma tabi tutulmas n n sigorta hukuku yönünden do ru bir yorum olmayaca, teminat d fl nda kalan hallerin düzenlendi i Genel fiartlar A.5.6 maddesinde belirtilen özel durumlar n olayda söz konusu olmamas nedenleriyle aflk n sigorta hükümlerinin uygulanmas yolu ile davan n k smen kabulü ile, TL'nin tarihinden itibaren iflleyecek yasal faizi ile daval dan tahsiline karar verilmifltir. Karar, daval vekili taraf ndan temyiz edilmifltir. Dava, kasko poliçesi ile sigortalanan arac n çal nmas nedeniyle sigorta bedelinin tahsili istemine iliflkindir. Davac vekili, müvekkiline ait sigortal arac n h rs zl k sonucu elinden ç kt n, ileri sürmüfl, mahkemece de olay n h rs zl k suçunu oluflturup kasko sigortas teminat kapsam nda oldu u gerekçesi ile davan n kabulüne karar verilmifl ise de, Kasko Sigorta Genel fiartlar 'n n sigortan n kapsam n ve konusunu belirleyen A-l maddesine göre, kazalar ile üçüncü kiflilerin kötüniyetli davran fllar, arac n yanmas, çal nmas veya çal nmas na teflebbüsten do an zararlar sigortan n konusunu oluflturmaktad r. Bu düzenlemeden aç kça anlafl laca üzere TCK'n n 508 ve onu izleyen maddelerinde yer alan emniyeti suistimal eylemlerinin kasko sigortas n n konusunu oluflturmad anlafl lmaktad r. Somut olayda; davac arac n anahtar n teslim etmifl ve araç dava d fl üçüncü kifli taraf ndan deneme amac ile kullan l rken araç kaç r lm flt r. H rs zl k eyleminin gerçekleflmesi için bafllang çta r zaya dayal bir teslim olmamas koflulu aranmaktad r. Buna göre, davac ya ait sigortal arac n emniyeti suistimal nedeniyle zarara u rad n n anlafl lmas karfl s nda gerçekleflen bu zarar n sigorta teminat kapsam nda olmad n n kabulü ile davan n karar verilmesi gerekirken, yaz l oldu u flekilde davan n kabulüne karar verilmesi do ru görülmemifl, karar n bozulmas gerekmifltir. SONUÇ: Yukar da aç klanan nedenlerle daval vekilinin temyiz itirazlar n n kabulü ile karar n daval yarar na BOZULMASINA, ödedi i temyiz peflin harc n iste i halinde temyiz edene iadesine, tarihinde oybirli iyle karar verildi.

12 1802 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2005/13147 K: 2006/13459 T: T RAZIN PTAL DAVASI GEÇERL B R TAK B N VARLI I KOfiULU YETK T RAZI Özet: tiraz n iptali davas n n görülebilmesi için öncelikle ortada geçerli bir takibin bunmas gerekir. cra takibinde yetkiye itiraz edildi i takdirde alacakl n n takibe devam edebilmesi için öncelikle yetki itiraz n n reddini sa lamas veya yetki itiraz n kabul ederek takibin yetkili cra Dairesinde devam n istemesi gerekir. Bu süreç tamamlanmadan ve ortada geçerli bir takip bulunmadan aç lan davada slah yap lmas da mümkün de ildir. Taraflar aras nda görülen davada Beyo lu Asliye 1.Ticaret Mahkemesi nce verilen tarih ve 2004/ /295 sayd karar n Yarg tay'ca incelenmesi, daval vekili taraf ndan istenmifl ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildi i anlafl lm fl olmakla, dava dosyas için Tetkik Hakimi taraf ndan düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruflma tutanaklar ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra iflin gere i görüflülüp, düflünüldü: Davac vekili, pert olmufl arac n tamir amac yla müvekkiline b rak ld n, an lan arac n mülkiyetinin daval ya ait oldu unun mahkeme karar ile tespit edildi ini, kapal garaj ücretinin ödenmedi ini, tahsili amac yla yap l n icra takibinin itirazla durdu unu ileri sürerek, itiraz n iptaline, takibin devam na ve %40 inkar tazminat hükmedilmesine karar verilmesini talep ve dava etmifltir. Daval vekili, takibin yetkisiz Kad köy cra Müdürlü ünde yap ld n, icra dairesinin yetkisine de itiraz edildi ini, bu nedenle davan n öncelikle reddinin gerekti ini, esasen arac n müvekkili taraf ndan teslim edilmesinin söz konusu olmad n, bir sözleflme bulunmad n, kabul anlam - na gelmemekle birlikle tazminat n fahifl bulundu unu savunarak, davan n reddini istemifltir. Mahkemece, iddia, savunma, toplanan kan tlar ve benimsenen bilirkifli raporuna göre, davac ya kasko sigorta poliçesiyle sigortal pert olan arac n davac ya b rak ld ve onun taraf ndan muhafaza alt na al nd, (*) Gönderen: Av. Murat TOPÇUO LU

13 Yarg tay Kararlar 1803 aç lan dava sonucu bu arac n daval ya aidiyetinin tespit edildi i, davac - n n garaj ücretinin tahsili amac yla icra takibinde bulundu u, daval taraf ndan icra dairesinin yetkisine borca ve fer'ilerine itiraz edildi i, sigorta tazminat n n ödendi i ve davac ya b rak lan arac n geri al nmad, arac n daval n n mal say laca, muhafaza ücretinden sorumlu oldu u gerekçesiyle. davan n k smen kabulüne, daval n n Beyo lu 3. cra Müdürlü ü'nün 2004/7877 say l dosyas na yapt itiraz n k smen iptaline, TL as l alacak ve TL üzerinden devam na, as l alacak üzerinden takip tarihinden itibaren yasal faiz uygulanmas na, di er istemlerin reddine karar verilmifltir. Karar, daval vekili temyiz etmifltir. Dava, garaj ücretinin tahsiline yönelik yap lan icra takibine itiraz n iptali istemine iliflkindir. Davac taraf uyuflmazl a konu alaca n tahsili amac yla öncelikle Kad köy 4. cra Müdürlü ü'nün 2003/9393 takip say l dosyas yla ilams z icra takibi bafllatm fl, daval vekilinin müvekkilinin ikametgah n n Beyo lu lçesi'nde bulundu u yetkili icra dairesinin bu yer icra dairesi oldu u gerekçesiyle icra dairesinin yetkisine ve borcun asl na yapt itiraz sonucu bu takip durmufltur. Davac vekili daha sonra daval takip borçlusunun vekilinin itiraz nda bildirdi i yer Beyo lu Asliye Ticaret Mahkemesi'nde temyiz istemine konu itiraz n iptali davas n açm flt r. Dava açt ktan sonra da tarihinde Kad köy 4. cra Müdürlü ü'ne baflvurarak daval borçlu vekilinin yetki itiraz m kabul etti ini aç klay p, takip dosyas n n Beyo lu cra Müdürlü ü'ne gönderilmesini sa lam fl, 3. cra Müdürlü ü'nce gönderilen ödeme emrine daval vekili yine itiraz ederek takip durmufltur. cra takibinde yetkiye itiraz oldu u takdirde alacakl n n takibe devam edebilmesi için öncelikle yetki itiraz n n reddini sa lamas veya yetki itiraz n kabul ederek takibin yetkili icra dairesinde devam n istemesi gerekmektedir. tiraz, salt icra dairesinin yetkisine yönelik olmufl ise bu itiraz n kesin olarak kald r lmas n takibin yap ld icra dairesinin ba l bulundu u icra mahkemesinden talep etmelidir. fiayet itiraz hem icra dairesinin yetkisine hem de borca yönelik ise ve de borca itiraz n kesin olarak kald r lmas düflüncesindeyse yine icra dairesinin ba l bulundu u mahkemede itiraz n iptali davas açmas gerekmektedir. Mahkemece kendi yetkisine itiraz olsa bile öncelikle icra dairesinin yetkili olup olmad, yetki itibariyle geçerli bir icra takibinin bulunup bulunmad yönü incelenmelidir. Somut olayda davac takip alacakl s n n Kad köy 4. cra Müdürlü ü nde bafllatt icra takibinin itirazla durmas sonras nda itiraz n iptali davas n takip borçlusu daval n n itiraz nda belirtti i Beyo lu Ticaret Mahkemesi'nde açm fl olmakla bu yetki itiraz n benimsedi inin kabulü gerekir. Ancak, bu davas n. yetkili Beyo lu cra Müdürlü ü vas tas yla takip bafllatmadan açm flt r. cra takibini de dava açt ktan iki ay sonra yapm flt r. Her dava aç ld tarihteki koflullara göre de erlendirilir. Öte yandan, itiraz n iptali davas n n görülebilmesi için öncelikle ortada geçerli bir icra takibinin bulunmas gerek-

14 1804 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 mektedir. Bu durum karfl s nda, itiraz n iptali davas n n itiraza u ram fl geçerli bir icra takibi bulunmadan erken aç ld, sonradan icra takibinin yap ld ve slah ile bu takibe itiraz n iptali istenilmifl ise de dava tarihi itibariyle ortada slaha konu bir dava olmad dikkate al n p, bu gerekçeyle davan n reddine karar verilmesi gerekirken, yaz l flekilde hüküm kurulmas do ru görülmemifl, karar n bozulmas gerekmifltir. SONUÇ: Yukar da aç klanan nedenlerle daval vekilinin temyiz itiraz n n kabulü ile karar n daval yarar na BOZULMASINA, ödedi i temyiz peflin harc n iste i halinde temyiz edene iadesine, tarihinde oybirli iyle karar verildi. YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2005/14102 K: 2007/1061 T: CEVAP SÜRES N N UZATILMASI KARfiI DAVA LK T RAZLAR Özet: Uzat lan cevap süresi içinde harc yat r larak karfl dava aç lm fl ve davac taraf karfl davaya iliflkin olarak yetki itiraz nda bulunmam fl ise, davan n süresinde aç lmad gerekçesiyle ret karar verilmemeli ve iflin esas na girilerek hüküm kurulmal d r. Taraflar aras nda görülen davada Üsküdar Asliye 2. Ticaret Mahkemesi'nce verilen tarih ve 2001/ /157 say l karar n Yarg tay'ca incelenmesi daval -karfl davac vekili taraf ndan istenmifl ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildi i anlafl lm fl olmakla, dava dosyas için Tetkik Hakimi taraf ndan düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruflma tutanaklar ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra iflin gere i görüflülüp, düflünüldü: Davac sigorta vekili, daval n n arac n n müvekkiline kasko sigortal araca %75 kusurla çarparak hasarlanmas na neden oldu unu, hasar bedelini sigortal s na ödedi ini ileri sürerek, TTK'n n maddesi uyar nca TL n n daval dan temerrüt faiziyle rücuen tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmifltir. Daval E vekili, davan n reddini istemifl, karfl dava ile ise; davac karfl daval n n trafik sigortac s, di er daval lar n ise iflleten ve sürücüsü oldu u arac n müvekkiline ait arac n hurda haline gelmesine neden oldu- unu ileri sürerek, arac n tahmini bedeli olan TL'nin (da-

15 Yarg tay Kararlar 1805 val lardan sigortan n limiti ile sorumlu olmas kayd yla) daval lardan temerrüt faiziyle tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmifltir. Di er karfl daval lara, tebligat yap lmam flt r. Mahkemece, dosya kapsam na göre. daval E ye ait arac n sürücüsünün kusursuz oldu u gerekçesiyle, as l davan n reddine, karfl davaya iliflkin olarak ise: davan n, tebligat tarihine göre süresinden sonra aç ld - gerekçesiyle, karfl davan n reddine karar verilmifltir. Karar, daval /karfl davac E vekili temyiz etmifltir. 1- Karfl l k davan n HUMK'un 203 ila 208. maddeleri aras nda düzenlenen hükümleri çerçevesinde ancak as l davan n davac s veya davac lar na karfl aç labilecek olmas na, karfl l k dava dilekçesinde, as l davan n davac s olmayan birine karfl dava aç lmas durumunda, mahkemece bu daval ya da daval lar bak m ndan aç lan davan n dikkate al nmayacak olmas na, (Bkz. Prof. Dr. B. Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü Ankara,1979, 4.Bask, Cilt:3, s ve s. 3232) göre, karfl daval lardan S. Uluslararas Nakliyat Afi ve S yönünden verilen red karar n n sonucu itibariyle do ru bulunmas na göre, hükmün bu karfl daval lar bak m ndan de iflik gerekçe ile onanmas gerekmifltir. 2- As l dava, kasko sigortas sözleflmesine dayal rücuen tazminat, karfl l k dava ise trafik kazas nedeniyle maddi tazminat istemine iliflkindir. Mahkemece, süresinde aç lmad gerekçesiyle karfl l k davan n reddine karar verilmifltir. HUMK'un 203. maddesi hükmü uyar nca karfl l k dava, yaz l yarg lama usulüne tabi davalarda esasa cevap süresinde aç lmas gerekir. Daval n n esasa cevap süresi geçtikten sonra karfl l k dava açmas halinde, mahkeme bu durumu kendili inden dikkate alamaz. Davac, karfl l k davan n süresinden sonra aç ld n, ancak ilk itiraz olarak ileri sürebilir. Bu itiraz, karfl l k davaya verilecek cevap layihas nda, cevap verilmemifl ise en geç karfl l k davan n aç lmas ndan sonraki ilk oturumda yap lmas gerekir. Somut olayda, daval dava dilekçesini tarihinde tebellü etmifl, esasa cevap süresi içinde, yani tarihinde mahal mahkemeden HUMK'un 197. maddesi uyar nca cevap süresinin uzat lmas talep edilmifl, mahal mahkemece ayn gün cevap süresi duruflma günü olan tarihine kadar uzat lm flt r. Daval E vekili, davaya cevab na ve karfl davaya iliflkin dilekçesini tarihinde mahkemeye sunarak harçland rm flt r. Davac taraf ise, karfl davaya iliflkin olarak ilk itirazda bulunmam flt r. Bu durumda, mahkemece, karfl l k davan n süresinde aç ld ve davac taraf n karfl l k davaya süresinde ilk itirazda bulunmad dikkate al narak, karfl l k dava bak m ndan da, iflin esas na girilip sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, karfl l k davan n süresinde aç lmad

16 1806 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 gerekçesiyle kendili inden reddi yönünde hüküm kurulmas do ru olmam flt r. 3-Bozma sebep ve flekline göre, daval /karfl davac vekilinin di er temyiz itirazlar n n flimdilik incelenmesine gerek görülmemifltir. SONUÇ: Yukar da (1) numaral bentte aç klanan nedenlerle, karfl daval lardan S. Uluslararas Nakliyat A.fi. ve S yönünden, karar n de iflik gerekçe ile ONANMASINA; (2) numaral bentte aç klanan nedenlerle, daval /karfl davac vekilinin temyiz itirazlar n n kabulü ile karar n daval /karfl davac yarar na BOZULMASINA; (3) numaral bentte aç klanan nedenlerle, daval /karfl davac vekilinin di er temyiz itirazlar n n flimdilik incelenmemesine, ödedi i temyiz peflin harc n iste i halinde temyiz eden daval karfl davac ya iadesine tarihinde oybirli iyle karar verildi.

YARGITAY 13. HUKUK DA RES

YARGITAY 13. HUKUK DA RES YARGITAY 13. HUKUK DA RES YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2002/2584 K: 2002/4338 T: 18.4.2002 ELEKTR K ABONEL ESK ABONEN N BORÇLARI YEN ABONEN N HAKLARI ELEKTR K DARES N N SÖZLEfiME YAPMA ZORUNLU U (*)(**)(***)

Detaylı

YARGITAY 6. HUKUK DA RES

YARGITAY 6. HUKUK DA RES YARGITAY 6. HUKUK DA RES 354 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 6. HUKUK DA RES E: 2007/7994 K: 2007/9777 T: 24.09.2007 CRA TAK B NE VEK L TARAFINDAN YAPILAN T RAZ SONUCU C- RA MAHKEMES

Detaylı

HUKUK GENEL KURULU KARARLARI

HUKUK GENEL KURULU KARARLARI HUKUK GENEL KURULU KARARLARI YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E: 2005/14-386 K: 2005/419 T: 29.06.2005 TAfiINMAZ HUKUKU KAT KARfiILI I NfiAAT SÖZLEfiMES YÜKLEN C N N HAKLARI* (BK m. 162) Özet: Kural olarak

Detaylı

YARGITAY 12. HUKUK DA RES

YARGITAY 12. HUKUK DA RES YARGITAY 12. HUKUK DA RES E: 2005/19132 K: 2005/22946 T: 22.11.2005 BORÇLUNUN MESKEN HACZED LMEZL K KURALI HAL NE UYGUN MESKEN KAVRAMI* ( K m. 82/12) Özet: Borçlunun haline münasip evi haczedilemez. Bir

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 2380 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2005/10187 K: 2005/12550 T: 15.12.2005 CRA HUKUKU FLASIN ERTELENMES FLASIN ERTELENMES NDE TEMY

Detaylı

HUKUK YARGISINDA TEMY Z SÜRES

HUKUK YARGISINDA TEMY Z SÜRES HUKUK YARGISINDA TEMY Z SÜRES Doç. Dr. SEY THAN DEL DUMAN (*) I- Genel Bilgiler Bu çal flmada, temyiz süresi, hukuk yarg lamas bak m ndan ve bununla s n rl olarak ele al n p incelenecektir. Temyiz süresini

Detaylı

YARGITAY 18. HUKUK DA RES

YARGITAY 18. HUKUK DA RES YARGITAY 18. HUKUK DA RES 2792 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 18. HUKUK DA RES E: 2007/6261 K: 2007/6898 T: 12.07.2007 KAT MÜLK YET HUKUKU ORTAK YERLER KAT MAL KLER N N VE YÖNET

Detaylı

VARLIK YÖNET M fi RKETLER N N CEBR CRA YETK LER N N BANKACILIK KANUNU ÇERÇEVES NDE DE ERLEND R LMES

VARLIK YÖNET M fi RKETLER N N CEBR CRA YETK LER N N BANKACILIK KANUNU ÇERÇEVES NDE DE ERLEND R LMES VARLIK YÖNET M fi RKETLER N N CEBR CRA YETK LER N N BANKACILIK KANUNU ÇERÇEVES NDE DE ERLEND R LMES Yrd. Doç. Dr. Güray ERDÖNMEZ* I- G R fi Bankac l k sektöründe yaflanan krizlerin en belirgin göstergelerinden

Detaylı

TAZM NAT VE ALACAK DAVALARINDA DAVA DE ER N N ARTIRILMASI

TAZM NAT VE ALACAK DAVALARINDA DAVA DE ER N N ARTIRILMASI TAZM NAT VE ALACAK DAVALARINDA DAVA DE ER N N ARTIRILMASI (YEN B R DAVA DE LD R) Çelik Ahmet ÇEL K SAVUNULAN GÖRÜfiLER (ÖZET) 1- Haks z eylemden zarar görenler için, hukuk ve yarg, özel bir koruma sa lamak

Detaylı

ADL TEBL GATLA LG L SORUNLAR

ADL TEBL GATLA LG L SORUNLAR ADL TEBL GATLA LG L SORUNLAR Av. NEZ H SÜTÇÜ Tebligat, adli ifllemlerin yap lmas nda bafllang ç teflkil eden ve bu ifllemlerin hukuki sonuçlar n n do mas n sa layan flekli bir ifllemdir. Tebligat ifllemi

Detaylı

Anonim fiirketler Hukukunda Özel Denetim

Anonim fiirketler Hukukunda Özel Denetim 6102 Say l Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde Anonim fiirketler Hukukunda Özel Denetim Special Audit in Corporation Law, in accordance with Turkish Commercial Code No. 6102 fiirin Güven * Çankaya Üniversitesi

Detaylı

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES :

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : Selahattin BAYRAM* I- G R fi: As l iflveren-alt iflveren iliflkisi 1936 y l nda 3008 say l ifl yasas ile mevzuat m

Detaylı

YEN YASALARIN IfiI INDA CRA VE FLAS SUÇLARI LE YARGILAMA YÖNTEM NE FARKLI BAKIfi

YEN YASALARIN IfiI INDA CRA VE FLAS SUÇLARI LE YARGILAMA YÖNTEM NE FARKLI BAKIfi YEN YASALARIN IfiI INDA CRA VE FLAS SUÇLARI LE YARGILAMA YÖNTEM NE FARKLI BAKIfi MEHMET UYSAL (*) Borçludan alaca n r zas yla tahsil edemeyen alacakl, devlet kurumlar n n da yard m yla, alaca n zorla tahsil

Detaylı

DANIfiTAY 10. HUKUK DA RES

DANIfiTAY 10. HUKUK DA RES DANIfiTAY 10. HUKUK DA RES DANIfiTAY ONUNCU DA RE E: 2005/6392 K: 2007/948 T: 13.03.2007 ADL VE ÖNLEME ARAMALARI YÖNETMEL ARAMADA LG L N N RIZASI ÜST ARAMASINDA YÖNTEM (5271 S. CMK, 2559 SK) Özet:Adli

Detaylı

ÇEKTE KABUL YASA I VE ÇEK N TEY D

ÇEKTE KABUL YASA I VE ÇEK N TEY D ÇEKTE KABUL YASA I VE ÇEK N TEY D Arfl. Gör. RAMAZAN DURGUT G R fi Kambiyo senetleri Türk Ticaret Kanunu nun (TTK) k ymetli evrak bafll - n tafl yan üçüncü kitab n n dördüncü fasl nda düzenlenmifltir.

Detaylı

MEDEN YASA DA Z NA NEDEN NE DAYALI BOfiANMA VE SONUÇLARI

MEDEN YASA DA Z NA NEDEN NE DAYALI BOfiANMA VE SONUÇLARI MEDEN YASA DA Z NA NEDEN NE DAYALI BOfiANMA VE SONUÇLARI NC B ÇK N (*) 1.G R fi Aile denilen en küçük sosyal birimlerin bir araya gelmesiyle toplum oluflur. Aile toplumun temelidir sözü, bu yap dan kaynaklan

Detaylı

DEN ZLER M ZDE KILAVUZ ALMA ZORUNLULU UNA UYMAMANIN HUKUK VE CEZA SONUÇLARI

DEN ZLER M ZDE KILAVUZ ALMA ZORUNLULU UNA UYMAMANIN HUKUK VE CEZA SONUÇLARI DEN ZLER M ZDE KILAVUZ ALMA ZORUNLULU UNA UYMAMANIN HUKUK VE CEZA SONUÇLARI YRD. DOÇ. DR. VURAL SEVEN (*) G R fi Ülkemizdeki çeflitli limanlarda k lavuz alma zorunlulu u bulunmaktad r. K lavuz ise, liman,

Detaylı

MOTORLU KARA TAfiITLARI HT YAR MAL SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari

MOTORLU KARA TAfiITLARI HT YAR MAL SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari MOTORLU KARA TAfiITLARI HT YAR MAL SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari Sigorta Teminat n n Kapsam Madde 1 Sigortac, iflbu poliçede gösterilen arac n kullan lmas ndan do an ve Karayollar Trafik Kanunu'na

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

KABAHATLER HUKUKUNDA SORUfiTURMA ZAMANAfiIMI

KABAHATLER HUKUKUNDA SORUfiTURMA ZAMANAfiIMI KABAHATLER HUKUKUNDA SORUfiTURMA ZAMANAfiIMI Cüneyd ALTIPARMAK Genel Olarak Kabahatleri suç olmaktan ve ceza kanunlar n n kapsam d fl na ç - karma e iliminin bir sonucu olarak; çeflitli hususlarda düzenleme

Detaylı

HUKUK USULÜ MUHAKEMELER KANUNUNDAK PARASAL SINIRLARIN GÖRE BEL RLENMES

HUKUK USULÜ MUHAKEMELER KANUNUNDAK PARASAL SINIRLARIN GÖRE BEL RLENMES HUKUK USULÜ MUHAKEMELER KANUNUNDAK PARASAL SINIRLARIN YEN DEN DE ERLEME ORANINA GÖRE BEL RLENMES M. ERTAN YARDIM* G R fi Ülkemiz ekonomisinin ciddi sorunlar ndan biri olan enflasyon sebebiyle, medeni usul

Detaylı

LMES, YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI VE KANUNLARA GEÇ C MADDELER EKLENMES HAKKINDA KANUN BAĞ-KUR KANUNU

LMES, YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI VE KANUNLARA GEÇ C MADDELER EKLENMES HAKKINDA KANUN BAĞ-KUR KANUNU 4956 SAYILI ESNAF VE SANATKARLAR VE D ER BA IMSIZ ÇALIfiANLAR SOSYAL S GORTALAR KURUMU KANUNU NUN VE TARIMDA KEND ADINA VE HESABINA ÇALIfiANLAR SOSYAL S GORTALAR KANUNU NUN BAZI MADDELER N N DE fit R LMES,

Detaylı

TÜPGAZ ZORUNLU SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari

TÜPGAZ ZORUNLU SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari TÜPGAZ ZORUNLU SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari Sigortan n Kapsam Madde 1 Bu sigorta, likit petrol gaz (LPG) tüpleyen firmalar n, doldurduklar veya doldurttuklar ve yetkili bayileri vas tas yla veya

Detaylı

Av. IfiIL EGEMEN (1) hükmünün uluslararas tahkim sözleflmelerinin geçerlili ine etkisi incelenecektir.

Av. IfiIL EGEMEN (1) hükmünün uluslararas tahkim sözleflmelerinin geçerlili ine etkisi incelenecektir. ULUSLARARASI TAHK M HUKUKUNDA Vekilin Özel Yetkisi Olmaks z n Tahkim Anlaflmas Akdetmesinin Geçerlili i Sorunu - BK m. 388/III ün Tahkim Anlaflmalar n n Geçerlili ine Etkisi- Av. IfiIL EGEMEN (1) BK m.

Detaylı

YARGITAY 20. HUKUK DA RES

YARGITAY 20. HUKUK DA RES YARGITAY 20. HUKUK DA RES 2386 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 20. HUKUK DA RES E: 2006/7421 K: 2006/10706 T: 17.07.2006 TÜKET C HUKUKU TÜKET C HAKLARINA L fik N DAVALAR HER K

Detaylı

4822 SAYILI KANUN LE DE fi K 4077 SAYILI TÜKET C N N KORUNMASI HAKKINDA KANUN VE UYGULAMA YÖNETMEL KLER

4822 SAYILI KANUN LE DE fi K 4077 SAYILI TÜKET C N N KORUNMASI HAKKINDA KANUN VE UYGULAMA YÖNETMEL KLER 4822 SAYILI KANUN LE DE fi K 4077 SAYILI TÜKET C N N KORUNMASI HAKKINDA KANUN VE UYGULAMA YÖNETMEL KLER Av. AYDEN Z AL SBAH TUSKAN (*) Tüketici kavram, mal ve hizmet edimlerini mesleki amaçlar d fl nda

Detaylı

ASANSÖR KAZALARINDA ÜÇÜNCÜ K fi LERE KARfiI SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari

ASANSÖR KAZALARINDA ÜÇÜNCÜ K fi LERE KARfiI SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari ASANSÖR KAZALARINDA ÜÇÜNCÜ K fi LERE KARfiI SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari Sigorta Teminat n n Kapsam Madde 1 Bu sigorta, sözleflme ile daimi bak ma tabi olan ve marka, tip, kullan fl tarz, tafl

Detaylı

Av. HAL DE SAVAfi (1)

Av. HAL DE SAVAfi (1) ÖZEL HASTANELER N VE DOKTORLARIN TIBB FAAL YETLERDEN DO AN HUKUK SORUMLULUKLARININ RDELENMES (YARGITAY 13. HUKUK DA RE S N N 8.7.2005 TAR HL KARARI ÇERÇEVES NDE) Av. HAL DE SAVAfi (1) KARAR ÖZET Yarg tay

Detaylı