TMS 11 ĐNŞAAT SÖZLEŞMELERĐ STANDARDINDA, MALĐYET GÜNCELLEMESĐ(ESKALASYON) DURUMUNDA, GELĐRĐN TESPĐTĐ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TMS 11 ĐNŞAAT SÖZLEŞMELERĐ STANDARDINDA, MALĐYET GÜNCELLEMESĐ(ESKALASYON) DURUMUNDA, GELĐRĐN TESPĐTĐ"

Transkript

1 TMS 11 ĐNŞAAT SÖZLEŞMELERĐ STANDARDINDA, MALĐYET GÜNCELLEMESĐ(ESKALASYON) DURUMUNDA, GELĐRĐN TESPĐTĐ Öğr. Gör. Ali Haydar GÜNGÖRMÜŞ * Öğr. Gör. Ender BOYAR *1 ÖZET TMS 11 Đnşaat Sözleşmeleri standardı ile öngörülen sabit fiyatlı inşaat sözleşmelerinde, maliyet güncellemesi (eskalasyon) sözkonusu olabilmektedir. Maliyet güncellemesi, sözleşme maliyetlerini ve gelirlerini etkilemektedir. Döneme ait sözleşme maliyetlerinin ve gelirinin hesaplanmasında, tercih edilen tamamlanma derecesi yöntemi bu noktada belirleyici bir etken olmaktadır. Bu makalenin amacı, tamamlanma derecesinde kullanılan yöntemler arasındaki farklılığı, örnek bir uygulama ile ortaya koymaktır. Anahtar kelimeler: TMS 11 Đnşaat Sözleşmeleri, tamamlanma derecesi, tamamlanma aşaması, dönemsellik ilkesi, maliyet güncellemesi, eskalasyon, sözleşme geliri ABSTRACT In the fixed price construction contracts which are in accordance with TMS-11 (Turkish Accounting Standards) Construction Contracts Standards, there may be cost escalation incidents. Cost escalation effects contract costs and incomes. The preferred percentage-of-completion method may be a determining factor while calculating contract expenses and revenues related to the period. The objective of this article is to reveal the differences between the methods used in the stage of completion with a sample application. Key Words: Turkish Accounting Standard - Standard Number 11, Construction Contracts, percentage-of-completion method, cost escalation, periodicity principle, contract revenue * Fatih Üniversitesi, Đstanbul Meslek Yüksekokulu, * Fatih Üniversitesi, Đstanbul Meslek Yüksekokulu,

2 GĐRĐŞ TMS 11 Đnşaat Sözleşmeleri standardı ile muhasebe uygulamalarında mevcut sisteme göre değişiklikler meydana gelecektir. Standartta, inşaat sözleşmelerine ilişkin muhasebe uygulamasında sözleşme kapsamında ortaya çıkan gelir ve maliyetlerin, inşaat işinin gerçekleştiği hesap dönemlerine dağıtılması esas alındığından, inşaatın tamamlanma derecesi önemli bir yer tutacaktır. Standartta, inşaat sözleşmeleri, maliyet artı kâr sözleşmesi ve sabit fiyatlı sözleşme olmak üzere iki çeşittir. Standartta öngörülen sabit fiyatlı inşaat sözleşmelerinde, maliyet güncellemesi (eskalasyon) sözkonusu olabilmektedir. Bu durumda, tamamlanma derecesinin tespitinde tercih edilen yönteme göre, döneme ait hesaplanan gelir tutarı, farklılık gösterebilmektedir. 1. TMS 11 ĐNŞAAT SÖZLEŞMELERĐ STANDARDININ AÇIKLAMASI 1.1. Standartın amacı ve kapsamı: Đnşaat sözleşmelerine konu olan işlerin özelliği gereği, sözleşme kapsamındaki işin başlaması ile işin tamamlanması farklı hesap dönemlerinde gerçekleşmektedir. TMS 11 Đnşaat Sözleşmeleri standardının amacı, sözleşme kapsamında elde edilen gelir ve maliyetlerin inşaat işinin gerçekleştirildiği hesap dönemlerine dağıtılmasını düzenlemektir. Đnşaat sözleşmesi, gerçek ya da tüzel kişilere ait bir inşaat işinin yüklenici tarafından düzenlenen sözleşme koşullarına uygun olarak belli bir ücret karşılığında yapılması ve teslimi işlemidir.(çankaya, 2003) Standart, yüklenici(müteahhit) işletmelerin finansal tablolardaki inşaat sözleşmelerinin muhasebeleştirilmesinde uygulanır. Standartta iki çeşit inşaat sözleşmesi tanımlanmaktadır.(tms-11, 2005) Sabit fiyatlı sözleşme, yüklenicinin sabit bir sözleşme fiyatına(ihale bedeli) veya üretim birimi başına sabit bir tutarı(birim fiyat) kabul ettiği ancak belli koşullarda maliyet güncelleştirmesine(eskalasyon) konu olan inşaat sözleşmesidir. Maliyet artı kâr sözleşmesi, yükleniciye kabul edilebilir ya da başka bir şekilde tanımlanmış maliyetler üzerine bu maliyetlerin bir yüzdesi veya sabit bir tutar eklenerek ödeme yapılan inşaat sözleşmesidir Standarta göre sözleşme geliri TMS 11 Đnşaat Sözleşmeleri standardının hükümleri, her bir inşaat sözleşmesi için ayrı ayrı uygulanır. Standartta sözleşme gelirleri, iki grupta toplanmıştır. Sözleşme bedeli, Sözleşmeye konu işteki değişiklikler, ek ödeme talepleri ve teşvik ödemelerinden; o gelir olarak sonuçlanması muhtemel olanlar ve o güvenilir biçimde ölçülebilenleri içerir Standarta göre sözleşme maliyeti Standartta sözleşme maliyetleri üç grupta toplanmıştır. Direkt sözleşme maliyetleri(örneğin, hammadde) Genel sözleşme maliyetleri(örneğin, sigorta) Sözleşmeye göre müşteriye yüklenebilecek diğer maliyetlerlerden(örneğin, yönetim maliyetleri) oluşmaktadır.

3 1.4. Sabit fiyatlı sözleşme gelir ve maliyetlerinin muhasebeleştirilmesi Standarda göre, bir inşaat sözleşmesinin sonucu güvenilir biçimde öngörülebiliyorsa, inşaata ilişkin gelir ve maliyetler bilanço günü itibariyle sözleşmeye konu işin tamamlanma aşaması esas alınarak, gelir ve giderler olarak finansal tablolara yansıtılır. Đnşaat sözleşmesiyle ilgili beklenen zararlar doğrudan gider olarak muhasebeleştirilir. Sabit fiyatlı sözleşmede aşağıdaki koşulların tamamı mevcutsa inşaat sözleşmesi sonucu güvenilir biçimde tahmin edilebilir: toplam sözleşme gelirinin güvenilir biçimde ölçülebilmesi; sözleşmeye ilişkin ekonomik yararların işletmeye akışının muhtemel olması; sözleşme konusu işin bitirilmesi için gereken inşaat maliyetleri ile işin tamamlanma aşamasının bilanço gününde güvenilir biçimde belirlenebilmesi; ve sözleşmeye yüklenebilecek inşaat maliyetlerinin açıkça belirlenebilmesi ve güvenilir biçimde ölçülebilir olması sonucu, katlanılan fiili inşaat maliyetlerinin önceki tahminlerle karşılaştırılabiliyor olması gerekir Standarta göre tamamlanma derecesi Standarda göre, ortaya çıkan gelir ve maliyetlerin hesap dönemlerine dağıtılmasında, tamamlanma derecesi yöntemi kullanılır. Bu yöntemde, sözleşme geliri, ulaşılan tamamlanma aşamasına kadar, katlanılan inşaat maliyetiyle eşleştirilerek, belirtilen işle orantılı gelir, gider ve kâr raporlaması sağlanır. Tamamlanma derecesi üç şekilde hesaplanabilir. O güne kadar gerçekleşen maliyetlerin, öngörülen toplam maliyete oranı O güne kadar yapılan işe ilişkin inceleme sonuçları Fiziki tamamlanma oranı 1.6. Standarta göre finansal tablolarda ve dipnotlarda açıklanacaklar Standarda göre, finansal tablolarda ve dipnotlarda olması gereken açıklamalar şunlardır. Bilanço tarihine kadar katlanılan maliyetler ile finansal tablolara yansıtılan kârların(kaydedilmiş zararlar düşüldükten) toplam tutarı Alınan avansların tutarı Hakedişler üzerinden teminat olarak alıkonulan tutarları Dönem geliri olarak finansal tablolara yansıtılan sözleşme geliri tutarı Dönem içinde kaydedilen sözleşme gelirinin saptanmasında kullanılan yöntemler ve devam eden sözleşmelere konu işlerin tamamlanma aşamasının saptanmasında kullanılan yöntemler Varsa koşullu yükümlülük ve varlıklar (TMS 37 ye göre) 2. MALĐYET GÜNCELLEMESĐ(ESKALASYON) ve TAMAMLANMA DERECESĐNE YÖNELĐK ÖRNEK BĐR UYGULAMA Örneğimizde, yıllara yaygın olarak yapılan bir inşaatın, yapım aşamasında maliyet güncellemesi gerektiren ilaveler olması durumunda, dönemsonu gelir ve maliyetlerin tesbitinin nasıl etkilendiği ele alınacaktır. Bu tespitte kullanılan tamamlanma derecesi yöntemindeki farklılıkların, yıllar itibariyle maliyet ve gelirlere olan etkisi ortaya konacaktır.

4 ÖRNEK UYGULAMA: ABC inşaat firması, 3 yılda tamamlanacak bir alışveriş merkezi inşaatı sözleşmesi imzalamıştır. Đnşaata 1 Nisan 200X yılında başlanacaktır. Sözleşme tutarı YTL, beklenen maliyeti YTL dir. Sözleşmeye göre, işçilik ücretlerinde meydana gelebilecek saat ücretlerindeki artışların ve malzeme maliyeti içinde yer alan demir hammaddesindeki fiyat artışlarının sözleşme tutarına eklenmesi, müşteri tarafından kabul edilmiştir X tarihi itibariyle, gerçekleşen faaliyetlere ilişkin bilgilere aşağıdaki gibidir. 1. Yıl içinde ortaya çıkan maliyetler planlanan gerçekleşen fark Malzeme Đşçilik Genel Giderler (600) Taşeronlara Ödenen Alışveriş merkezi inşaatında, planlanan toplam maliyetler YTL iken, fiyat artışlarından kaynaklanan sebeplerden ötürü toplam maliyet YTL olarak gerçekleşmiş ve YTL maliyet artışı meydana gelmiştir. Artış sebepleri aşağıdadir. 2. Maliyet farkları - Malzeme maliyetindeki YTL farkın, YTL si demir fiyatlarındaki artıştan, - Đşçilik maliyetlerindeki YTL farkın, YTL si saat ücretlerindeki fiyat artışından, - Genel giderlerdeki 600 YTL fark, sigorta maliyetlerindeki tasarruftan kaynaklanmaktadır. 3. Müşteri sözleşme şartlarının dışında, katlar arasındaki bağlantının yürüyen merdivenle de desteklenmesini istemiştir. Bu değişiklikten kaynaklanan YTL lik farkı kabul etmiştir. Yapılacak işin tahmini maliyeti YTL dir yılı sonunda, yetkili kurumlarca, işe ilişkin yapılan incelemeler sonucunda, tamamlanma derecesinin % 25 olduğu belgelenmiştir. ÇÖZÜM: X tarihi itibariyle, a. dönem maliyetinin, toplam inşaat maliyeti içindeki oranı göre, b. belgelendirilen tamamlanma oranına göre, sözleşme geliri aşağıdaki gibi hesaplanır. 1. Dönem sonu itibariyle, gerçekleşen sözleşme maliyeti Malzeme Đşçilik Genel giderler Taşeronlara ödenen

5 2. Yeniden yapılandırılmış, toplam sözleşme maliyeti Đlk sözleşme maliyeti Malzeme farkı Đşçilik farkı Genel giderler farkı (600) Sözleşme değişikliği Yeniden yapılandırılmış, toplam sözleşme geliri Đlk sözleşme geliri Malzeme farkı Đşçilik farkı Sözleşme değişikliği Dönem sonu itibariyle, döneme ait sözleşme geliri a. dönem maliyetinin, toplam inşaat maliyeti içindeki oranına göre, Burada doğru orantı kurularak, döneme ait maliyete karşılık gelen gelir tespit edilir / * = YTL b. belgelendirilen tamamlanma oranına göre, Burada teknik olarak tespit edilen tamamlanma derecesi ile yeniden yapılandırılmış sözleşme geliri ile çarpılır * % 25 = YTL Yukarıda da görüşeleceği üzere, dönem maliyetinin toplam inşaat maliyeti içindeki oranına göre yapılan hesaplamada dönem sözleşme geliri YTL iken, tekni olarak tespit edilmiş tamamlanma derecesine göre(%25) ise YTL olmaktadır. Maliyetler üzerinden hesaplanan sözleşme geliri %23,6 (62,422/ ) oranında bir tamamlanma olduğunu ortaya koymakla birlikte, teknik olarak tespitte ise % 25 olarak ortaya konmuştur. Tercih edilen yönteme göre, döneme ait sözleşme gelirinde farklılıklar olmaktadır. 3. STANDARDIN UYGULAMASINA YÖNELĐK AÇIKLANMASI GEREKEN HUSUSLAR Mevcut sistemimizde, inşaat işi devam ettiği sürece ortaya çıkan gelir ve maliyetler sonuç hesaplarına aktarılmadan, bilanço hesaplarında varlık ve borç olarak takip edilmektedir. Đnşaatın bittiği yıl bu hesaplarda toplanan tutarlar, sonuç hesaplarına aktarılarak işletmenin kâr veya zararı ortaya çıkmaktadır. Vergi hukuku açısından da, inşaat bitene kadar stopaj dışında herhangi bir vergi söz konusu olmamaktadır. Tamamlanma derecesi, hakediş ödemeleri için bir temel olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle, tamamlanma derecesi inşaat gelirinin tespiti açıdan bir önem arzetmemektedir. Standarta, sözleşme kapsamında ortaya çıkan gelir ve maliyetlerin, inşaat işinin gerçekleştiği hesap dönemlerine dağıtılması esas alınmıştır. Buna göre işletme her yıl inşaatın tamamlanma derecesine göre, ortaya çıkan gelir ve maliyetleri karşılaştırarak, kâr veya

6 zararını belirleyecektir. Bu nedenle standartın uygulamaya geçmesi ile birlikte tamamlanma derecesi vergisel açıdan önem arz edecektir. Yukarıdaki örnekte de görüleceği üzere, tamamlanma derecesinde kullanılan yöntem, inşaat gelirini etkilemektedir. Dönem maliyetinin, toplam inşaat maliyeti içindeki oranına göre, tespit edilen dönem inşaat geliri YTL iken, belgelendirilen tamamlanma oranına göre ise, YTL olmaktadır. Sözleşmedeki tamamlanma derecesinin, fiziki tamamlanma oranına veya inceleme sonucu belgelendirilmesine göre seçilmesi durumunda, bütün inşaat işlerinin dönem sonu itibariyle tamamlanma derecesinin belirlenmesi gerekir ki, bu da fiili olarak mümkün değildir. Bu konuda fiziki tamamlanma oranının ve inceleme sonucu tamamlanma oranının belirlenmesi seçeneklerinin nasıl uygulanacağına dair ayrıntılı bir açıklama getirilmesi gerekir. SONUÇ TMS 11 Đnşaat Sözleşmeleri standardı ile muhasebe uygulamalarında mevcut sisteme göre değişiklikler meydana gelecektir. Bu standart ile dönemsellik ilkesi işletilerek, gelir ve maliyetler gerçekleştiği hesap döneminde dikkate alınmaktadır. Standartta, inşaat sözleşmeleri, maliyet artı kâr sözleşmesi ve sabit fiyatlı sözleşme olmak üzere iki çeşittir. Standartta öngörülen sabit fiyatlı inşaat sözleşmelerinde, maliyet güncellemesi (eskalasyon) sözkonusu olabilmektedir. Döneme ait sözleşme gelirinin tespiti, tamamlanma derecesine bağlanmıştır. Tamamlanma derecesi için, üç yöntem önerilmiştir. Bu durumda, tamamlanma derecesinde tercih edilen yönteme göre, döneme ait hesaplanan maliyet ve gelir tutarı, farklılık göstermektedir. Sözleşmedeki tamamlanma derecesinin tespitinde, inceleme sonucu belgelendirilmesi yönteminin seçilmesi durumunda, tespitin yapıldığı tarih ile dönem sonu arasındaki zaman farkı, sözleşme gelirinin doğru olarak tespit edilmesini mümkün kılmamaktadır. Bu zaman dilimleri arasında, inşaat işi devam etmekte olduğundan, tamamlanma derecesi ile birlikte, sözleşme geliri de etkilenecektir. Tamamlanma derecesinin belirlenmesinde, dönem maliyetinin, toplam inşaat maliyeti içindeki oranı yöntemi, tercih edildiğinde ise, dönem sonunda ortaya çıkan maliyetler, toplam maliyetlerle orantılanabildiğinden, sözleşme geliri daha gerçekçi ortaya konabilmektedir. Maliyetlerin herhangi bir nedenden dolayı, işletme tarafından gerçekçi olarak ortaya konamaması, sözleşme gelirinin gerçeğe uygunluğunu olumsuz etkileyecektir.

7 KAYNAKLAR BOYAR Ender, GÜNGÖRMÜŞ Ali Haydar, "Özel (Yap-Sat) Đnşaat Firmalarında Maliyet Sisteminin Oluşturulması", Mevzuat Dergisi (Lebib Yalkın), No. 33, Sep. 2006, pp BÜYÜKMĐRZA Kamil, Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, Gazi Kitapevi, Ankara,2003. AKDOĞAN Nalan, Tekdüzen Muhasebe Sisteminde Maliyet Muhasebesi Uygulamaları, ĐSMMMO yayını, Đstanbul, ARIKAN, Menekşe, Đnşaat işletmelerinde vergi ve muhasebe uygulamaları, Mali Çözüm Dergisi, Sayı 74, Ocak Şubat Mart 2006 ÇANKAYA, Đslam, Đnşaat Muhasebesi, Baran Ofset, Ankara, 2003 GÜCENME Ümit Gençoğlu, Türkiye Muhasebe Standartları ve Uygulamaları, Türkmen Kitapevi, Đstanbul, 2007 GÖKÇEN Gürbüz, AKGÜL Başak Ataman, ÇAKICI Cemal, Türkiye Muhasebe Standartları Uygulamaları, Beta Yayınları, Đstanbul, 2006 GÜNGÖRMÜŞ Ali Haydar, Yıllara Yaygın Đnşaat Taahhüt Ve Onarım Firmalarında Standart Maliyet Yönteminin Muhasebe Sisteminde Uygulanması, Mali Yönetim ve Denetim Dergisi, Temmuz- Ağustos 2004 Yıl 5 KIZILOT Şükrü, Đnşaat Muhasebesi, Yaklaşım Yayınları 2000 SAĞLAM Erdoğan- TURUT Şenol, Yıllara Sair inşaat Onarma Đşleri ve Muhasebeleştirilmesi, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı 189, Mayıs 1997 SAYARI, Mehmet, Đnşaat Taahütleri (Yıllara Yaygın Đnşaat ve Onarım Sözleşmeleri) Standardı, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Cilt 6, Sayı 3, Eylül 2004 TĐFFĐN, Ralph, The complete guide to International Financial Reporting Standards, Thorogood, London, 2004 VAN GREUNĐNG, Hennie, International Financial Reporting Standards, A Practical Guide, The World Bank, USA, 2005 WHĐTE, I. Gerald; Sondhi, C. Ashwinpaul; Fried, Dov; 1997, The Analysis and The Use of Financial Statements,pp 50-55, 2nd edition, John Wiley & Sons Đnşaat Sözleşmelerine Đlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 11) Hakkında Tebliğ Sıra No: 7, Resmi Gazete, , sayı: 25978

TMS 11 İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

TMS 11 İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 11 İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 26/10/2005 tarih

Detaylı

TMS 11 İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

TMS 11 İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 11 İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 26/10/2005 tarih

Detaylı

TMS 2 Stoklar Standardında Hizmet Đşletmeleri Đçin Stok Maliyeti ve Bir Uygulama Önerisi

TMS 2 Stoklar Standardında Hizmet Đşletmeleri Đçin Stok Maliyeti ve Bir Uygulama Önerisi TMS 2 Stoklar Standardında Hizmet Đşletmeleri Đçin Stok Maliyeti ve Bir Uygulama Önerisi Öğr. Gör. SMMM. Ali Haydar GÜNGÖRMÜŞ Fatih Üniversitesi, Đstanbul Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Ender BOYAR Fatih

Detaylı

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI 16 AÇISINDAN MADDİ DURAN VARLIKLARDA AMORTİSMAN UYGULAMASI

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI 16 AÇISINDAN MADDİ DURAN VARLIKLARDA AMORTİSMAN UYGULAMASI TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI 16 AÇISINDAN MADDİ DURAN VARLIKLARDA AMORTİSMAN UYGULAMASI TÜRKİYE ACCOUNTING STANDARTS FOR 16 IN TERMS OF TANGIBLE FIXED ASSETS IN AMORTISATION APPLICATION Çiğdem ŞEN * Öz Bu

Detaylı

ÖZEL ĐNŞAAT (YAP-SAT) ĐŞLETMELERĐNDE FAALĐYET TABANLI MALĐYETLEME YÖNTEMĐNĐN UYGULANMASI

ÖZEL ĐNŞAAT (YAP-SAT) ĐŞLETMELERĐNDE FAALĐYET TABANLI MALĐYETLEME YÖNTEMĐNĐN UYGULANMASI ÖZEL ĐNŞAAT (YAP-SAT) ĐŞLETMELERĐNDE FAALĐYET TABANLI MALĐYETLEME YÖNTEMĐNĐN UYGULANMASI ÖZET Yrd.Doç.Dr. Ali COŞKUN Öğr. Gör. SMMM. Ali Haydar GÜNGÖRMÜŞ Özel inşaat (yap-sat) işletmelerinde, birden fazla

Detaylı

HAMİDE ÖZYÜREK Fatih Üniversitesi Öğretim Görevlisi Çeşme Durağı, Spor Kompleksi Yanı, 06370 Ostim /Ankara hozyurek@fatih.edu.tr

HAMİDE ÖZYÜREK Fatih Üniversitesi Öğretim Görevlisi Çeşme Durağı, Spor Kompleksi Yanı, 06370 Ostim /Ankara hozyurek@fatih.edu.tr TMS-18 E GÖRE HASILATIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ HAMİDE ÖZYÜREK Fatih Üniversitesi Öğretim Görevlisi Çeşme Durağı, Spor Kompleksi Yanı, 06370 Ostim /Ankara hozyurek@fatih.edu.tr Özet Muhasebe uygulamalarında

Detaylı

38 39 TMS 2 Stoklar Standardı Kapsamında Hizmet Üretim Maliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi

38 39 TMS 2 Stoklar Standardı Kapsamında Hizmet Üretim Maliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi 38 39 Yrd. Doç. Dr. Öğr. Gör. Dr. Yaşar Kabataş Ayşe Pamukçu TMS 2 Stoklar Standardı Kapsamında Hizmet Üretim Maliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi Yrd. Doç. Dr. Yaşar KABATAŞ Marmara Üniv., Sosyal Bilimler

Detaylı

İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİ

İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİ Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİ Ders Kodu: 1015 Gayrimenkul Değerleme Sınavı Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİ Ders Kodu: 1015

Detaylı

TMS-18 E GÖRE HASILATIN MUHASEBELEŞTIRILMESI VE TEKDÜZEN MUHASEBE SISTEMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI

TMS-18 E GÖRE HASILATIN MUHASEBELEŞTIRILMESI VE TEKDÜZEN MUHASEBE SISTEMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI TMS-18 E GÖRE HASILATIN MUHASEBELEŞTIRILMESI VE TEKDÜZEN MUHASEBE SISTEMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI Yrd.Doç.Dr. Halis KALMIŞ Öğr.Gör. Feyza DEREKÖY ÖZET 18 nolu Hasılat Standardı, işletmenin bir muhasebe döneminde

Detaylı

Maddi Duran Varlıklar (TMS 16) Standardının Üretim İşletmelerinde Satışların Maliyetine Etkileri *

Maddi Duran Varlıklar (TMS 16) Standardının Üretim İşletmelerinde Satışların Maliyetine Etkileri * Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Maddi Duran Varlıklar (TMS 16) Standardının Üretim İşletmelerinde Satışların Maliyetine Etkileri * İlker KIYMETLİ ŞEN İstanbul

Detaylı

TMS 16 ya Göre, Maddi Duran Varlıkların Dönem Sonunda Değerlemesi ve Muhasebe Uygulamaları

TMS 16 ya Göre, Maddi Duran Varlıkların Dönem Sonunda Değerlemesi ve Muhasebe Uygulamaları Prof. Dr. Remzi Örten Dr. Rıdvan Bayırlı TMS 16 ya Göre, Maddi Duran Varlıkların Dönem Sonunda Değerlemesi ve Muhasebe Uygulamaları Prof. Dr. Remzi ÖRTEN Gazi Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü Başkanı

Detaylı

Düzenlemeler ve Türk Vergi Mevzuatıyla Karşılaştırılması

Düzenlemeler ve Türk Vergi Mevzuatıyla Karşılaştırılması Maddi Olmayan Duran Varlıkların İtfasına İlişkin IAS 38 İle IFRS 3 Standardında Yer Alan Düzenlemeler ve Türk Vergi Mevzuatıyla Karşılaştırılması Doç. Dr. Başak Ataman Akgül Marmara Üniversitesi, İ.İ.B.F.

Detaylı

TMS 18 HÂSILAT VE TMS 2 STOKLAR STANDARTLARINA GÖRE FORFAITING İŞLEMLERİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

TMS 18 HÂSILAT VE TMS 2 STOKLAR STANDARTLARINA GÖRE FORFAITING İŞLEMLERİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ TMS 18 HÂSILAT VE TMS 2 STOKLAR STANDARTLARINA GÖRE FORFAITING İŞLEMLERİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Davut AYGÜN ÖZ Çalışmanın temel çıkış noktası, çok hızlı değişim ve gelişim içerisinde bulunan

Detaylı

Bankalarda Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Kıymet Đşlemleri ve Etkin Faiz Yöntemi

Bankalarda Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Kıymet Đşlemleri ve Etkin Faiz Yöntemi Muhasebe ve Finansman Dergisi Ekim/2011 Bankalarda Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Kıymet Đşlemleri ve Etkin Faiz Yöntemi ÖZET Ümmühan ASLAN Bankaların son on yıllık bilançoları incelendiğinde vadeye

Detaylı

Doç. Dr. Osman BAYRİ. Adnan Menderes Üniversitesi, İİBF.

Doç. Dr. Osman BAYRİ. Adnan Menderes Üniversitesi, İİBF. Tekdüzen Muhasebe Sistemine ve Türkiye Muhasebe - Finansal Raporlama Standartlarına Göre Gelir Tablolarının Biçimsel Yapısı, Kapsamı ve İçeriğinin Karşılaştırmalı Analizi 1 Doç. Dr. Osman BAYRİ Adnan Menderes

Detaylı

Vergi Usul Kanunu ve KOBİ TFRS Bölüm 13 Açısından Stokların Karşılaştırılması

Vergi Usul Kanunu ve KOBİ TFRS Bölüm 13 Açısından Stokların Karşılaştırılması Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2012, C:4, S:2, s. 163-171 Year:2012, Vol:4, No:2, s. 163-171 Vergi Usul Kanunu ve KOBİ TFRS Bölüm

Detaylı

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI ÜRETİM ŞİRKETİ UYGULAMA ÖRNEĞİ

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI ÜRETİM ŞİRKETİ UYGULAMA ÖRNEĞİ TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI ÜRETİM ŞİRKETİ UYGULAMA ÖRNEĞİ Dr. TUBA ŞAVLI Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 1974 yılında 1 numaralı Uluslararası Muhasebe Standardının (UMS) Muhasebe Politikalarının Açıklanması

Detaylı

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUS CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İÇİNDEKİLER ARA DÖNEM FİNANSAL DURUM

Detaylı

Diğer Kapsamlı Gelirler ve Muhasebeleştirilmesi

Diğer Kapsamlı Gelirler ve Muhasebeleştirilmesi Muhasebe ve Finansman Dergisi Ocak/2013 Diğer Kapsamlı Gelirler ve Muhasebeleştirilmesi Ahmet GÖKGÖZ ÖZET Muhasebe standartları açısından, işletmelerin dönem içerisinde elde ettiği gelir ve giderler ile

Detaylı

E. Çına Bal V. Öztürk 5/2 (2013) 123-140

E. Çına Bal V. Öztürk 5/2 (2013) 123-140 Türkiye Muhasebe Standardı TMS - 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçüm Kapsamında Türev Ürünlerin Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Kullanımı: Forward Örneği Turkish Accounting Standards, IAS

Detaylı

TAM ZAMANINDA ÜRETİM SİSTEMİNDE MALİYET MUHASEBESİ SİSTEMİNİN YAPISI VE İŞLEYİŞ*

TAM ZAMANINDA ÜRETİM SİSTEMİNDE MALİYET MUHASEBESİ SİSTEMİNİN YAPISI VE İŞLEYİŞ* Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2) TAM ZAMANINDA ÜRETİM SİSTEMİNDE MALİYET MUHASEBESİ SİSTEMİNİN YAPISI VE İŞLEYİŞ* Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler

Detaylı

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 31 Mart 2014 tarihi itibariyle hazırlanan konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar tablolara ilişkin açıklayıcı notlar 1. Grup un

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 19 Mart 2015 Bu rapor, 2 sayfa bağımsız denetim raporu ve 37 sayfa finansal

Detaylı

TFRS YORUM - 15 GAYRİMENKUL İNŞAAT ANLAŞMALARI

TFRS YORUM - 15 GAYRİMENKUL İNŞAAT ANLAŞMALARI GAYRİMENKUL İNŞAAT ANLAŞMALARI GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TFRS Yorum 15 Gayrimenkul İnşaat Anlaşmaları Yorumu 31/12/2008 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere 08/01/2009

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planına Göre Hazırlanan Finansal Tabloların UFRS'ye Uyarlanması ve Rasyo Yöntemi ile Analizi

Tek Düzen Hesap Planına Göre Hazırlanan Finansal Tabloların UFRS'ye Uyarlanması ve Rasyo Yöntemi ile Analizi Prof. Dr. Başak Ataman Arş. Gör. Evrim Altuk Özden Tek Düzen Hesap Planına Göre Hazırlanan Finansal Tabloların UFRS'ye Uyarlanması ve Rasyo Yöntemi ile Analizi Prof. Dr. Başak ATAMAN Arş. Gör. Evrim ALTUK

Detaylı

BANKALARCA KREDİLERİN VE DİĞER ALACAKLARIN NİTELİKLERİNİN BELİRLENMESİ VE BUNLAR İÇİN AYRILAN KARŞILIKLAR: TMS HÜKÜMLERİ VE BDDK TEBLİĞİ

BANKALARCA KREDİLERİN VE DİĞER ALACAKLARIN NİTELİKLERİNİN BELİRLENMESİ VE BUNLAR İÇİN AYRILAN KARŞILIKLAR: TMS HÜKÜMLERİ VE BDDK TEBLİĞİ BANKALARCA KREDİLERİN VE DİĞER ALACAKLARIN NİTELİKLERİNİN BELİRLENMESİ VE BUNLAR İÇİN AYRILAN KARŞILIKLAR: TMS HÜKÜMLERİ VE BDDK TEBLİĞİ Ozan ÇAĞLAR * Öz Bankaların krediyi tahsil edememe olasılığı varsa

Detaylı

TMS 18 HASILAT. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

TMS 18 HASILAT. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 18 HASILAT GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 18 Hasılat Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 09/12/2005 tarih ve 26018 sayılı Resmi

Detaylı

Đzocam Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi 30 Haziran 2008 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Dipnotları ve Bağımsız

Đzocam Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi 30 Haziran 2008 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Dipnotları ve Bağımsız Đzocam Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi 30 Haziran 2008 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Dipnotları ve Bağımsız Denetçi Đnceleme Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest

Detaylı

KE T GIDA MADDELERĐ SA AYĐĐ VE TĐCARET A O ĐM ŞĐRKETĐ 31 ARALIK 2008 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE FĐNANSAL TABLOLAR

KE T GIDA MADDELERĐ SA AYĐĐ VE TĐCARET A O ĐM ŞĐRKETĐ 31 ARALIK 2008 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE FĐNANSAL TABLOLAR KE T GIDA MADDELERĐ SA AYĐĐ VE TĐCARET A O ĐM ŞĐRKETĐ 31 ARALIK TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE FĐNANSAL TABLOLAR 1 OCAK 31 ARALIK HESAP DÖ EMĐ E ĐLĐŞKĐ FĐ A SAL TABLOLARLA ĐLGĐLĐ BAĞIMSIZ DE ETĐM RAPORU Kent Gıda Maddeleri

Detaylı

mal satışları, hizmet sunumları, ve faiz, isim hakkı ve temettülerden kaynaklanan hasılatın muhasebeleştirilmesinde uygulanır.

mal satışları, hizmet sunumları, ve faiz, isim hakkı ve temettülerden kaynaklanan hasılatın muhasebeleştirilmesinde uygulanır. UMS 18 HASILAT UYGULAMA ÖRNEĞİ UMS 18 Hasılat Standardının Kapsamı Nedir? UMS 18 ; mal satışları, hizmet sunumları, ve faiz, isim hakkı ve temettülerden kaynaklanan hasılatın muhasebeleştirilmesinde uygulanır.

Detaylı