Ankaral l k bilinci oluflturmal y z

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ankaral l k bilinci oluflturmal y z"

Transkript

1 79.sayi 1/12/07 2:34 PM Page 1 Liman Movie Hall Ankaral l k bilinci oluflturmal y z Ancyra dan Ankara ya Ankaral y z 12 Ocak Cuma 2007 Say : 79 Ba ms z Haftal k Ücretsiz Gazete Büyük Önder Atatürk ün direktifleri ile kurulan Ankara Kulübü nün Baflkan Dr. Bülent Kal pç, Ankara y, Ankaral l ve Ankara n n tarihinde büyük önemi olan özel günleri Ancyra Gazetesi ne de erlendirdi.[4 de] TüketiYORUM'a yaz n! Bir "tüketici" olarak sorular n z ve flikayetleriniz sayfalar m zda cevap buluyor. TüketiYORUM köflesinde sorular n z, Sanayi ve Ticaret Bakanl Tüketicinin ve Rekabetin Korunmas Genel Müdürlü ü uzmanlar nca yan tlan yor. [7 de] Bize yaz n: e-posta: faks: Ankara benim kalem... Demet Akal n, 2007 y l na Ankaral larla birlikte giren say lar bir elin parmaklar n geçmeyen bir kaç sanatç dan biri... [6 da] Y l n flansl kedisi CHP, fiero adl kediyi yavrular yla birlikte himayesine ald flin as l ilginç yan bu de il fiero hayvan haklar kurulufllar ile CHP aras nda yaz flmalara konu oldu [8-9 da] ARMADA Y l n Ma azalar n seçiyor Baflkent Ankara n n gözde al flverifl merkezlerinden ARMADA da 3. kez düzenlenen ARMADA Y l n Ma azas n seçiyor. [5 de] fiehrinizdeki, ilçenizdeki, semtinizdeki sorunlara duyarl oldu unuzu gösterin. Tüm flikayetleriniz ve önerileriniz için B Z ARAYIN!: Ancyra dan Ankara ya Ankaral y z Ba ms z Haftal k Ücretsiz Gazete stihbarat Servisi: Tel: Faks: Uluslararas ödüllü sanatç : fiahika Ça lar Ünlü ressam fiahika Ça lar (Özünel) sanat n n zirvesinde Ünü s n rlar aflan uluslararas ödüllü sanatç, "güzeli ar yorum" diyor. [14 de]

2 79.sayi 1/12/07 2:34 PM Page 2 2 Ancyra 12 Ocak 2007 Cuma 2007 N N LK STARI BO kentyaflam Baflkent Ankara y l n ilk megastar olarak brahim Tatl ses i a rl yor Dinlencede ve e lencede farkl bir anlay flla sahip olan Gölan Tesisleri 14 Sevgililer Gün ünde brahim Tatl sesi sahneye ç kartacak. fiimdiden büyük bir ilgi görmeye bafllayan BO da, Ankaral seyircilerin karfl s na ç kma heyecan yafl yor. Hoflgeldin Burhan Abi Avrupa Yakas 'n n en popüler karakterlerinden olan Burhan Alt ntop, yak nda baflkentlilerle bulufluyor. Son dönemde gençli in yeni fenomeni haline gelen hatta Cem Y lmaz'a rakip gösterilen Engin Günayd n, "O Hikayedeki Mal Benim" isimle tek kiflilik oyunuyla Ankaral sanatseverlere e lenceli bir gösteri sunacak. Daha önce Bir Demet Tiyatro ve Aflk m Aflk m gibi önemli dizilerden de tan d m z Engin Günayd n, kendi hayat hikayesini anlatt tek kiflilik gösterisiyle Milli E itim Bakanl fiura Salonu'nda, 19 Ocak Cuma günü saat 20.30'da sahne alacak. Bilet fiyatlar da, salon 34 YTL, balkon 27,5 YTL... Do a Bekleriz: Ankara y özledim 2006 y l nda Ankara y u rak yapan manken Do a Bekleriz, flimdiden Baflkent i özlemifl Bir organizasyon çerçevesinde en k sa sürede Ankara da olmak istedi ini söyleyen güzel manken, Ankara ya gelmeyi iple çekiyorum dedi. Kentin gürültüsünden uzak, do ayla iç içe bir ortam. Zengin menü seçenekleriyle. Alt nc hissinizin sizi götürdü ü yer... tel: Ankara Binicilik htisas Kulübü Sosyal Tesisleri Çiftlik Cad. No:34 Befltepe/ANKARA tel: fax: ARCADIUM - ÇAYYOLU Tel:

3 79.sayi 1/12/07 2:35 PM Page 3 Ancyra 12 Ocak 2007 Cuma 3 PRUVA n n Popstar fark Ankara ya farkl bir e lence anlay fl getiren pruva da popstar Özer sahne ald. lginin büyük oldu u ve gelenlerin bir k sm n n kap da döndü ü PRUVA da, gecenin ilerleyen saatlerinde popstar Özer in seslendirdi i Tarkan n flark s Sabret nci tanem duygusal anlar neden oldu. flletmecili i Can bey taraf ndan yap lan pruva önümüzdeki günlerde Ankaral lara yeni sürprizler haz rl yor. Bir caz devi Baflkent'te... Baflkent, sahne dünyas n n önemli isimlerini a rlamaya devam ediyor. As l ad Armando Anthony Corea olan Chick Corea, 17 Ocak'ta Milli E itim Bakanl fiura Salonu'nda renkli ve caz dolu bir konser verecek. Chick Corea, Ankara'daki konserinde 40 y l k müzik hayat ndaki önemli eserleri cazseverlere sunacak. Günümüzün en önemli caz piyanistleri aras nda yer alan Chick Corea; Willie Bobo, Stan Getz, Herbie Mann, Miroslav Vitous, Roy Haynes ve Miles Davis gibi büyük caz ustalar n n yan nda çal flarak müzik hayat na bafllad. Corea'n n konser biletleri Biletix'lerden temin edilebilir. Yeni y l ve bayramda MyWay damgas... Ankara'n n halk müzi i çalan barlar ndan biri olan My Way yeni y l ve bayram programlar ndaki baflar s yla, baflkente damgas n vurdu. Gecede kiflinin bulundu u programda yaklafl k sekiz saat canl performans sergileyen ünlü gruplar uzun süre alk fl ald saatlerinde Grup Sis, saatleri aras Grup Su, aras Grup Çukurova sahne ald. Gecenin ilerleyen saatlerinde gerçeklefltirilen çekiliflte hediye edilen alt n bilezik, televizyon ve kol saati gecenin süprizi oldu. Oryantalin de sahne ald gecede Grup Yol Arkadafllar 'n n ard ndan O uz Boran geceyi noktalarken, Boran' n sahneye davet etti i sanatç Yavuz Bingöl ve Turgay Baflya'yla yapt klar k sa performans, büyük alk fl ald.2007'de mekanda de ifliklik yapt klar n belirten flletme Müdürü Halim Tafldelen baflar lar n s rr n n, ekip çal flmas oldu unu belirtti. Movie Hall BAfiKENT TE B R L MAN fiehr N MERKEZ NDE ÖZEL OTOPARKLI DEKORASYONU VE SICAK ATMOSFER LE Liman Haftan n 6 günü Sena & Ezgi eflli inde piyano müzi i ile yemek DÜNYA VE OSMANLI MUTFA INDAN fieçmeler; DEN Z ÜRÜNLER VE AV HAYVANLARINDAN OLUfiAN SPES ALLER LE S ZLERE H ZMET VER YOR Liman a demir atmaya ne dersiniz? fi ADAMLARI, BÜROKRATLAR ve ELÇ L KLER MÜfiTER PORTÖYÜMÜZÜ OLUfiTURMAKTADIR. GRUPLARA ÖZEL MÖNÜ VE F YAT SEÇENEKLER SUNULUR C NNAH CAD. AHENK SOK. NO: 2 ÇANKAYA l Adres ; Çukurambar 42.cad sok. 3/A DVD ve VCD kiralama ve sat fl l PC oyun l PC DVD oyun l PS2 oyun l PSP oyun l PS2 ve PSP sat fl l PS2 aksesuarlar l PC bak m ve onar m l Web tasar m

4 79.sayi 1/12/07 2:35 PM Page 4 4 Ancyra 12 Ocak 2007 Cuma Dr. Bülent Kal pç Ankaral l k bilinci oluflturmal y z Büyük Önder Atatürk ün direktifleri ile kurulan Ankara Kulübü nün Baflkan Dr. Bülent Kal pç, Ankara y, Ankaral l ve Ankara n n tarihinde büyük önemi olan özel günleri Ancyra Gazetesi ne de erlendirdi. Ankaran n sahipsiz olmad n vurgulayan Dr. Kal pç, bütün Ankaral lar güç birli ine davet etti ve Ankara n n simgesi haline gelen kurumlar n stanbul a tafl nmas na da karfl ç kt. Büyük Önder Atatürk ün direktifleri ile kurulan Ankara Kulübü nün Baflkan Dr. Bülent Kal pç, Ankara y ve Baflkent te yaflanan güncel olaylar Ancyra ya de erlendirdi. Dr. Kal pç, Ankaral l k bilinci mutlaka pekifltirilip gelifltirilmelidir dedi. n Türkiye Cumhuriyeti nin Baflkent i Ankara, giderek stanbul a m tafl nmak isteniyor? Evet, Ankara n n önemli bir sorunu da Baflkent in adeta boflalt lmak istenmesi. Ankara Atatürk ün gözbebe i. Atatürk ün seymenlerle karfl laflt nda beynine yer eden telif eseri olan bir ulu Baflkent, Ankara. giden baz kurulufllar n ard ndan flimdi de Merkez Bankas, Ziraat Bankas ve benzeri kurumlar n stanbul a tafl nmalar gündemde. Fevkalade yanl fl bir anlay fl. Merkez Bankas giderse Hazine de, Maliye Bakanl da gider yar n. Üst düzey bürokratlar Bo az da rahat bir hayat sürecekler, ama onbinlerce çal flan geçim s k nt s çekecek. Bu durum Ankaral olarak bizi ola anüstü rahats z ediyor. Baflkent in olmazsa olmaz, baz flartlar var. Cumhuriyet in ilk y llar nda elçilikler stanbul dan Ankara ya gelmek istemediler. On y la yak n adeta Türkiye yi cezaland r r gibi 2. ve 3. derecedeki katiplerini, memurlar n Ankara ya gönderdiler. Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Atatürk ün dirayetli davran - fl ile bundan vazgeçtiler. Elçilikler bedava verilen arsalara geldiler. Ankara, 80 milyonun de il, Türk Dünyas n n Baflkent i n Bir de Ankaral sanatç - lar furyas var. Bunu nas l karfl l yorsunuz, tasvip ediyor musunuz? Adlar n n bafl na Ankaral s - fat n koyan sanatç lar n oynak Ankara havalar na müstehcen sözler eklemeleri bizi rahats z ediyor. Ankara türküleri de il bunlar. Bize her televizyon program ndan sonra say s z telefonlar geliyor ve tepki gösteriyorlar. Reyting u runa bu duruma kol- kanat geriyorlar. Mertlik ifadeleri Ankaral lar için iftihar kayna d r ancak, çirkin, ahlaka ayk r oyunlar üzüntü veriyor. Biz seymenli i; görkemli, otantik havas n n yan s ra O uz töresi olarak görüyor ve üzerine titriyoruz. Bu sanatç lar Ankara n n tüm etik de erlerini yozlaflt rmaktad rlar. Sadece Baflkent Ankara y de- il, bütün Türkiye yi yozlaflt r yorlar. Asalet alt n idi pul oldu. n 27 Aral k sizin için ne ifade ediyor? 27 Aral k, gerek ülkenin, gerekse Ankara n n yazg s nda büyük tarih. 19 May s 1919 da Samsun a ç kt ktan sonra 18 Aral k 1919 da Sivas a oradan da Kayseri, Mucur ve Keskin e gelen Mustafa Kemal Atatürk, 26 Aral k da Beynam da konakl yor ve 27 Aral k 1919 da da so uk ama güneflli bir günde Dikmen Keklikp nar nda 3 bin atl ve 700 yaya seymen taraf ndan karfl lan yor. Atatürk ün gözlerinde çakan flimflek bu karfl lan fl nda gelece i görebiliyor. n Ya 5 Ekim? 5 Ekim 1922 tarihi de TBM- M de Atatürk ü d fllamak isteyen bir k s m muhalif ve onu k skanan 3 milletvekilinin verdi i Mustafa Kemal Pafla y tarif eden bir önergeye karfl çok üzülen Ankaral lar, Atatürk e hemflerilik teklifinde bulunuyorlar. Ata, bundan çok mutlu oluyor ve Ankara hemflerili ini büyük bir onurla kabul ediyor. Biz Ankara Kulübü olarak 16 seneden beri her 5 Ekim de Ata n n huzuruna ç karak ona olan sadakatimizi ifade ediyoruz ve önünde sayg ile e iliyoruz. O haftay Kültür ve Sanat Günleri olarak kutluyoruz. haber n 13 Ekim in de büyük bir önemi olmal Ankara ve Türkiye için Ekim 1923 te Ankara Baflkent olmufltur. Milli Mücadele den önce Atatürk, silah arkadafl 20. Kolordu Komutan Ali Fuat Cebesoy u Ankara ya göndermifl ve baz tespitler yapt rm flt r. Ayr ca, Atatürk, Ankara ya ilk ayak bast - nda da büyük coflkuyu gördü- ünde, Ankara cidden fevkalade milli merkez olmufl diyor. Seymenlerin, Seni görmeye geldik, vatan için ölmeye geldik sözleri Atatürk ü büyük ölçüde etkiliyor. Ayr ca, Milli Mücadele s ras nda baflta Ankara Müftüsü Rifat Börekçi olmak üzere çok say da Ankaral Ata ya maddi ve manevi bir çok katk da bulunuyor. Atatürk, Ankara y Baflkent yapmay çok çok öncesinden öngörüyor.

5 79.sayi 1/12/07 2:35 PM Page 5 Ancyra 12 Ocak 2007 Cuma 5 Foto raflarlaankara Atölye Beypazar Yaflayan Kültür Müzesi nde Etkinlikler Bafllad Beypazar nda klasik müzecilik anlay fl n n d fl nda bir kültür müzesi kuruldu. Atölye Beypazar Yaflayan Kültür Müzesi, uygulamalarla, küçük gösterilerle, dramatizasyonlarla Ankaral l k bilincinin canland r laca bir müze. Bu uygulamal kültür müzesinin hedefi, gelen ziyaretçilere gelene i bire bir yaflama f rsat sunmak. Müze ilk uygulama çal flmas na Ebru Sanat ile bafllad. Ebru Sanat n acemi heyecan ve flans ile deneme f rsat bulan ziyaretçiler, yapt klar çal flmalara hayran kald lar. Yine geleneksel bir Türk sanat olan hlamur bask uygulamas da ziyaretçilerin e lenerek yapt klar bir etkinlik oldu. Müzenin avlusunda gürül gürül yanan kara f r n n görüntüsü keyiflere keyif katarken, hamur tahtalar n n bafl na geçenler kendi yapt klar pideleri yerken, mangal n közü üstünde yap lan helvan n kokusu ise tüm evi sard. Osmanl dönemi klasik mimarisinin en özgün örneklerinden biri olan müzenin binas n n çat kat, ayn günün akflam ziyaretçilerini yüz y l önceki yaflama götüren mekân oldu. Televizyonun, radyonun k saca teknolojinin olmad dönemlerin e lencesi masallard. Büyük bir kalabal k müze taraf ndan düzenlenen masal gecesinde çok say da kifli araya geldi. Bir buçuk saat süren program çok be enildi Atölye Beypazar Yaflayan Kültür Müzesi, kültürel de erlerin yaflatman n, sevmenin, koruma alt na alman n ancak yaflayarak, tüketerek olabilece ini gösteriyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 27 Aral k 1919 y l nda ilk kez ayak bast Ankara, 13 Ekim 1923'te baflkent oldu. 75 milyonun kalbinin att Baflkent Ankara, o günden bugüne kadar büyük mesafeler kaydetti. 2'si Atatürk'ün döneminde olmak üzere 4 kez flehir plan yenilendi. Cumhuriyetin kuruluflunda Baflkent in merkezi olan Ulus, hala o dönemdeki güncelli ini koruyor. flte 1930'lu y llardan Ulus Meydan ve bugünkü hali... Puzzle ile yoklama Cemal Süreya an ld Çankaya Belediyesi ve Karfl Edebiyat Dergisi'nce fliirimizin usta kalemi Cemal Süreya düzenlenen bir törenle an ld. Ölümünün 17. y l nda flairin hayat fliire dahil bafll kl anma etkinli ine çok say da edebiyatç, flair ve düflün adam kat ld. Etkinli in aç l fl konuflmas n yapan Rüfltü Asyal, Cemal Süreya n n flair kimli ini ve fliirin toplumsal rolünü içeren bir metin sundu. Bilinen sözcüklerle bilinmeyen sözler kuruyorlard ustaca diyen Asyal, Cemal Süreya n n fliirlerini dinleyenlerle paylaflt. Etkinlik daha sonra baflkanl n Burhan Günel in yapt aç k oturumla devam etti. Aç k oturuma, Mustafa fierif Onaran, Ülker Köksal, Vecihi Timuro lu ve Ahmet Say kat ld. Vecihi Timuro lu, Cemal Süreya n n Türk liri inin de iflen yap - s na öncülük etti ini fliirinde lirik bir i neleme, elefltirel bir ironi ve coflkusal bir duygulan m tafl d n ifade etti. Cemal Süreya n n flair kimli inin ve fliirinin tart fl ld, günümüzde fliirin de iflen yap s n n analiz edildi i konuflmalar n ard ndan müzik dinletisi eflli inde yap lan fliir sunumlar yla etkinlik sona erdi. Büyük Kolej okul öncesi bölümü ö rencileri, sabah yoklamalar n, kendilerini ifade eden puzzle parçalar n yerlerine koyarak yap yorlar. E er Puzzle tamamlan rsa, tüm ö rencilerin okula geldi i anlam ç k yor. Ö renciler böylece, bir bütüne ait olmay, bir parçan n eksikli inin bütünü de etkiledi ini görüyorlar. Bir kifli bile gelmese puzzle n tamamlanamayaca n biliyorlar. Ö renciler ayr ca sa l klar na dikkat ediyorlar, devams zl k yapmamaya çal fl yorlar. (Puzzle yerine yapboz kullan labilir, bkz. ) AOÇ n n planlar onand Kültür Varl klar Kurul unca planlar onan AOÇ Befl y lda tamamlanacak. Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, Atatürk Orman Çiftli i projesi nin 5 y lda tamamlanaca n söyledi. Gökçek, 300 milyon dolarl k bir proje olan AOÇ nin bir k sm n 2008 y l nda açabileceklerini ifade etti. Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, Atatürk Orman Çiftli i plan ile ilgili sorular üzerine, plan Kültür ve Tabiat Varl klar Kurulu nda kabul edildi ini aç klad ve Muhtemelen Cuma günü Ankara Büyükflehir Belediye Meclisi nden ç kar dedi.

6 79.sayi 1/12/07 2:35 PM Page 6 6 Ancyra 12 Ocak 2007 Cuma Gazino tozu da yutmufl biri olarak sahnede pifltim Röportaj: Zafer A ac k röportaj Sanatç Demet Akal n n, Mankenlik mi, sanatç l k m? sorusuna yan t bu Akal n devam ediyor: Nas l ki, Sibel Can n dansözlükle an lmamas gerekiyorsa, benim de mankenlikle an lmamam gerekiyor... Benim hayat m müzik. Demet Akal n, Ankaral l k ve Ankaral lar ile iliflkileri konusunda da iddial ; Ankara benim kalem diyor Demet Akal n, 2007 y l - na Ankaral larla birlikte giren say lar bir elin parmaklar n geçmeyen sanatç lardan Gerçi Ankara daki program yla ilgi çeflitli spekülasyonlar yap ld ; ama bizim konumuz bu de- il Ancyra Gazetesi olarak sizin de merak etti iniz sorular Demet Akal n a sorduk. flte yan tlar : n Siz hem mankenlik yapt - n z, hem de sanatç l k; sizi hangisi daha çok etkiledi? Valla ilk albümüm 96 senesinde ç kt. Bu, 5. albümüm. Bunun öncesinde de yani 96 senesinden önce de büyük kadrolar n alt nda gazino tozu da yutmufl biri olarak sahne de pifltim. Mesle imi çok seviyorum. Tabii ki ilk mesle im de birçok baflar lara imza att m, ama benim hayat m müzik. n Genellikle mankenlikten gelen sanatç lara, di er sanatç lar pek olumlu bakmazlar. Bu durumu nas l de erlendiriyorsunuz? Ben o klasmana girdi imi sanm yorum. fiimdiye kadar da öyle bir elefltiri almad m. Çünkü mankenli i çok k sa bir süre yapt m 10 seneyi aflk n süredir de müzik yaflam n n içerisindeyim. Nas l ki Sibel Can için dansözlükten gelen flark c denmedi i ve elefltiri almad gibi, ben de o elefltiri alan arkadafllar n aras nda de ilim. flimi iyi yapt m ve bu ifli ciddiye alarak, daha da üzerine bir fleyler katarak yapt m herkesin görüyor olmas gerekir. n Televole olarak adland r lan yay nlar n, sanatç lar özel yaflamlar dahil her yönüyle kamuoyuna sunmalar n nas l de erlendiriyorsunuz? Bizler gazeteciler olmadan yada gazeteciler biz olmadan var olamay z. Televole diye adland r lan programlar da gazeteciler yapt klar için tu kaka demek yanl fl olur. Ama tabii ki bazen can m z n s k ld anlar olmuyor mu? Oluyor. Bence bu biraz karfl l kl sayg ile afl labilir. Yani sanatç ile gazeteci aras nda sayg korundu u taktirde, o zaman özel yaflama bu kadar çok müdahale de olmaz diye düflünüyorum. n Kamuoyunda genellikle Reklam olarak de erlendirilen bu tür haberler sizi rahats z ediyor mu? Bence reklam tutmayan bir ürünün yada sat fl az olan bir mal n sat fl n art rmak için yap lan bir promosyon arac d r. Ukalal k olabilir, ama bu adland r lan promosyon Demet Akal n için geçerli de- il. Bunlara en iyi cevap albüm tirajlar m, yüzlerce konserim, radyolarda ve gece klüplerinde çalan flark lar md r diye düflünüyorum. n Demet Akal n olarak, Demet Akal n anlatman z istersek, kendinizi nas l anlat rs n z. Valla bir kere inan lmaz disiplinliyim; bu her anlamda, sadece iflimde de il. Yaflam mda da bu böyle. Mesela erken yatar, erken kalkar m. Sporumu yapar m, sigara kullanmam falan... Vakit benim için çok de- erli ve önemlidir. Kimseyi bekletmem bekletilmeyi de sevmem. lla ki t k r t k r bir iflim varsa hemen yapmal y m. San r m biraz sab rs - z m. Gere inden fazla aç k sözlüyüm mesela.. Bu yüzden benim dedikodum olmaz. nsanlar n yüzüne söylenecek bir fleyi varsa flak diye söylerim. Vicdan m çok fazla çal fl yor, bazen bu da baz insanlar n iyi niyetimi suiistimale kadar var d r yor maalesef. n Kendinizi sanatta amaçlad n z hedefe ulaflm fl olarak görüyor musunuz? Ben Türk halk için müzik yapmaktan çok mutluyum. fiark lar - m n kitlelerin dilinde olmas ndan haz al yorum. Hedefim Amerika y yeniden keflfetmek de il. Allah izin verdi i sürece iflimi iyi yapmaya çal flmak ve flark lar m n dillerde dolaflmas hedefim diyebilirim. Yani hedefe ulaflt m yada flu zaman ulaflaca m diye bir fley söyleyemiyorum. n Bundan sonraki hedefiniz nedir, kendinize örnek ald n z bir sanatç var m? Biraz önce dedi im gibi kitlelerin peflinizde ve flark lar m n hep dillerde olmas.. Ben Ajda Pekkan çok be eniyorum. nflallah ileride mesleki anlamda onun gibi olabilirim. n 2006 da en çok satan albümler aras nda yer almak sizce nas l bir duygu? Tabii ki mutluluk verici. Hele ki bu piyasaya senelerini vermifl çok de erli insanlarla k yaslanmas yada onlarla an lmam çok çok güzel. n Baflkent Ankara n n sanat ve sanatç ya bak fl n de- erlendirir misiniz? Ankara y çok sevdi imi her f rsatta söylüyorum. Bir kere burada çok arkadafl m var ve Ankara ya geldi imde sanki memleketime gelmifl gibi oluyorum. Biliyor musunuz ben Gölcüklü oldu um halde beni Ankaral san yorlar. Dolay s ile Ankara benim kalem gibi. Bu da bana ayr bir haz veriyor Ankara konserlerimde. Allah a flükür ki hiç utand rmad Ankara izleyicisi beni; her konserim h nca h nç dolu güzel ve keyifli geçiyor Ankara da. n Teflekkürler Demet Han m.

7 79.sayi 1/12/07 2:35 PM Page 7 Ancyra 12 Ocak 2007 Cuma 7 BUNLARI n Kangurular n bir s çray flta 3-4 metre uza a gidebildi ini. n Bir bal ar s n n, bir çorba kafl bal yapabilmek için 4200 çiçe e kondu unu. n Tavu un ne renk yumurtlayaca n kulak memelerinin rengine bakarak anlafl ld n. n Kaplumba alar hiçbirfley yemeden 3-4 y l yaflayabildi ini. n Dünyada yaklafl k 75 milyon at oldu unu ve bu hayvanlar n ortalama 40 y l yaflad. B L YOR MUYDUNUZ? TüketiYORUM Bu köfle, Sanayi ve Ticaret Bakanl Tüketicinin ve Rekabetin Korunmas Genel Müdürlü ü'nün katk lar yla haz rlanmaktad r... Ay pl mallarda bayi kadar, kredi veren banka da sorumlu e erli okuyucular m z bu say da, pek çok vatandafl m z Dyak ndan ilgilendiren tüketici kredisini ele alaca z. Tüketicinin Korunmas Hakk nda Kanunda tüketici kredisi flöyle tan mlanm flt r; Tüketici kredisi, tüketicilerin bir mal veya hizmet edinmek amac yla kredi verenden nakit olarak ald klar kredidir. Tüketici kredisi sözleflmeleri yaz l olarak yap lmal ve tüketiciye bir nüshas verilmelidir. Ayr ca, taraflar aras nda akdedilen sözleflmede öngörülen kredi flartlar, sözleflme süresi içerisinde tüketici aleyhine de ifltirilemez. Tüketici kredisindeki muacceliyet flartlar da flu flekildedir: Kredi veren, taksitlerden birinin veya birkaç n n ödenmemesi halinde kalan borcun tümünün ifas n talep etme hakk n sakl tutmuflsa, bu hak; n Kredi verenin bütün edimlerini ifa etmifl olmas durumunda, n Tüketicinin birbirini izleyen en az iki taksidi ödemede temerrüde düflmesi halinde kullan labilir. Ayr ca, kredi verenin bu hakk n kullanabilmesi için en az bir hafta süre vererek tüketiciyi ihtar etmesi gerekir. Kredi veren, verdi i krediyi belli bir mal n veya hizmetin al m için veya belli bir sat c dan al m için veriyorsa, buna ba l kredi denir. Bu durumda, sat lan mal n veya hizmetin ay b ndan, ifa edilmemesinden kredi veren ve sat c birlikte sorumlu olur. Mesela, baz bankalar belli araba markalar veya bayilerden al m yap lmas için kredi açmaktad r. Burada araban n ay pl olmas ndan dolay, banka ve araba sat c s müteselsil sorumludur. Tüketici kredisi konusunda tüketicilerin bilmesi gereken bir di er konu, kredi verenin k ymetli evrak isteyip isteyemeyece- idir. Böyle bir hakk yoktur. E er, banka böyle bir k ymetli evrak ald ise, tüketicinin geri isteme hakk vard r. Ayr ca, bu k ymetli evrak dolay s yla tüketici bir zarara u rarsa, banka bunu da tazmin etmekle yükümlüdür. Son olarak, tüketiciler ald klar krediyi vadesi gelmeden önce ödemek isterse, banka erken ödeme yap lacak süreye göre faiz ve komisyon indirimleri yapmakla mükelleftir. Kredi almay düflünen tüketicilerimizin bu hususlara dikkat etmesi yararlar na olacakt r. SORULARINIZ Ç N: Tel: Faks: HER YERDE Ankara'n n en seçkin otellerinde, konutlar nda, güzellik ve spor merkezlerinde, pastane, cafe, bar ve restaurantlar nda, kültür ve sanat merkezlerinde, ma azalar ve al flverifl merkezlerinde, özel hastanelerinde ve daha bir çok yerde Ancyra okunuyor. flte Ancyra'n n seyir haritas : K z lay, Kavakl dere, Gaziosmanpafla, A.Ayranc, Y.Ayranc, Bahçelievler, Balgat, Dikmen, Emek, Çankaya, Or-An, Y ld z, Çayyolu, Bilkent, Ümitköy... n Oteller: Ankara HiltonSA, Aktif Metropolitan Otel, Bilkent Hotel, Büyükhanl Park Hotel, Best Otel, Dedeman Otel, Do a Residence, Etap Alt nel, Elit Otel, Elit Palas, Gordion Otel, Gazi Park Otel, Hotel çkale, Houston Hotel, lci Residence, nternational Otel, Kent Otel, King Otel, Midas Otel, Midi Hotel, Mega Residence, Otel Sürmeli, Otel TESK, Radisson Otel, Sheraton Otel. n Restaurantlar: Akdeniz Mutfa, Asos Prestij Restoran, Agora, Akdeniz Akdeniz, Amasra Bal kç s, Adana Sofras, Beyaz Beyaz, Çat Kap, Dafne, Dalyan Tava, Evim Ev Yemekleri, Gado, Goya Brasseire, Hac baba, kbal, lbo K rm z Rouge, Kukla Kebap, Kebap 44, Körfez, Köflebafl, Küfte, Lazuri, Lagos, Liman,Lazoli, Mikado Restoran, Mezzaluna, Meze, Marco Polo, S r Mekan, Meandros, Midas Wine Cafe, Meze, Marco Polo, Mantar, ODTÜ Eymir Gölü Ba- evi, Peppermill, Piano Plus, Pizza House, Pizza King, Planet, RV Restoran, Sofra London, Salata, Sampi, Skyland, fianl Edesa, fiömine, Tike, Taflç kona-, Tad m Pizza, Trilye, Turka, Uluda Kebap, Yakamoz, Yeni Çiftlik, Yeflil Vadi, Yosun, Zarife, 01 S f r Bir Adanal smail Ustan n Yeri. n Barlar: Aden Club, Ankara Barosu Lokali,Blu Marlin, Beyaz Ev Caz Club, Çengel, Copper Club, Club Ay-Fi, Club Hera, Faces, Gece Dostlar, Gusto, Ivy Nyx, K rm z, Murppies, May Day, Nihavend Nihavend, Pruva, Raja, Replik, Salata, Too Late, Yer F st, TÜ Evi. n Tiyatro-Sinema: Akün Sahnesi, Büyük Tiyatro, Küçük Tiyatro, fiinasi Sahnesi, Yeni Sahne, Büyülü Fener (K z lay), Büyülü Fener (Bahçelievler), Kavakl dere. n Cafeler: Arien Las, Adrenal Cafe, Buenos Aires, Brothers Cafe, Budakalt, Chiccas, Cafemiz, Coconotte, Cafe Des Cafe s, Classic Cafe, Dolphin, Elpaso, Hayyami, Kahvenaz, Kap 7,Ku ulu Park, Laf Laf, London Pub, Mey's Fey's Cafe, Otantik Cafe, Pampero, Paul, Starbucks, Tapas, Tea House, Ice Salad, Vitamin. n Magaza-Tekstil: Ayda Triko, Aysu Bebe, Be endik, Baran Tekstil, Baykal Triko, Bisera, Blu Ma azas, Cmc Tekstil, Çözgü Tekstil, Derimod, Desen Örme, Ekol, Gezma Gezer, Gilda, Ginoni Giyim, Gürel,Hell Clar, Kabban, Kandemir Tekstil, Karton Triko, Kimlik,, Kipteks,Llf For You, Loft Collins, Merve Tekstil, Moda lgi, Moda Life, On Triko, Panno, Seçil Etek, Sementa, Stil. n Güzellik-Estetik Merkezleri: Ale's Güzellik Merkezi, Armani Saç Ekimi, Cardellia, Day-Light Sa l k Estetik Merkezi, Diva Estetik, Epiderm Clinic, Eti Güzellik Merkezi, Flaivus Clinic, Helena Güzelik Merkezi, Hera Güzellik, Marmara Saç Ekimi, Mayra Güzellik Salonu, Moss Kuaför, MC Güzellik Salonu, Nil Estetik, Paris Kuaför, Red&White Kuaför, Sano Clinic, Sosyete Kuaför, T&T Güzellik Merkezi, Tenis Clinic, Touch Up Clinic, Venera Güzellik Merkezi, Wella, Vitolite Hairland. n Pastaneler: Angora Pastanesi, Bulka, Best, Divan, Funda, Kuki, Liva (tüm flubeler), Livora, Melissa, Melis, Palet, Palais, Sim Dondurma, fiamdan, Seda Pasta, Vanessa. n Spor Merkezleri: Ankara fiehir Klübü, Atl Spor Klübü, Ar Spor ve Dinlenme Tesisleri, Dynamic Spor Center, Fitness Cowet, Kavakl dere Tenis Kulubü, Oranium Sports, Renewa, Sport nternational, Spor Med. n Otomotiv: Alkan, Borusan Oto, Do ufl Oto, loto, Koluman Mercedes, Mengerler, Oto Koç, Neziro lu, Nissan, Sa Otomotiv, Tekoto Ankara, Toyota,Göral, Honda Plaza, Hundai, Vopel Otomotiv. n Turizm-Seyahat: Boss, Bakus Tur, Hoytur, remtur, Jolly Tur, Kutup Tur, Madalyon Turizm, Saltur, Tempo Tur, Ulusoy Turizm, Varan Turizm,Yamaç Tur, Zetur. n Konutlar: Angora Evleri, Ansera Vadi Apartman, Beysu Park, Çankaya Konut Kuleleri, Çankaya Park Evleri, Çaml k Sitesi, Eston Konutlar, Hekimköy Villalar, Mesa Yonca Evleri, Mesa Koru Sitesi, Park Manzara Evleri, Metifl Country, Nurol Residence, Prestij Konutlar, Park Villalar, Park Rönesans, Teras Evler, Zirvekent 1 - Zirvekent 2 Konutlar. n Al flverifl Merkezleri: Armada, Arcadium, Ankuva, Atakule, Bilkent Center, Be endik, Carrefour, Karum, Mesa Plaza, Optimum Outlet, Praktiker, Real. n Hastaneler: Akay, Advenced Care T p Merkezi, Bay nd r Hastanesi, Bay nd r T p Merkezi, Ça Hastanesi, Ça T p Merkezi, Ekip T p Merkezi, Çare T p Merkezi, Güven Hastanesi, Hasvak T p Merkezi, Ifl k Göz Klini i, Kudret Göz Hastanesi, Lünet Lens Merkezi, Lady Med Kad n Sa l, Mesa Hastanesi, Medart T p Merkezi, Medline, Maya Tüp Bebek ve Kad n Sa l Merkezi, Net Fizyomed, Özel lgi Hastanesi, Özel lgi Göz ve KBB Merkezi, Özel Yüzüncü Y l Hastanesi, Sezen Akupuktur Klini i, Umut Hastanesi ve Üro-fiz. n Büyükelçilikler: ABD, Almanya, Avusturya,Arjantin,Belçika, Birleflmifl Milletler, Çin, Dünya Bankas Daimi Temsilcili i, Danimarka, Fransa, Finlandiya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Japonya, ngiltere, srail, sviçre, talya, Malezya, Özbekistan, Portekiz, Tunus, Ukrayna, Yunanistan. n Vak f: Mülkiyeliler Birli i. n nflaat Firmalar : AGE, Akfen, Aktürk, Astur, Ay-Sel, Ayd ner, Baytur, Büyük Bay nd r,canbek, GAMA, Haflemo lu, çtafl, lci, KC Group, Kiska, Kolin, Limak, Mensel JV, Mesa, Metifl, MNG, Mustafa Özcan, Nurol, Özalt n, Özdemir, Palet, Peker, Summa, Suta, Tepe, Usluel, Yaflar Özkan, Yenigün, Zafer. n Üniversiteler: Ankara, Baflkent, Bilkent, Çankaya, Gazi, Hacettepe, ODTÜ.

8 79.sayi 1/12/07 2:35 PM Page 8 8 Ancyra 12 Ocak 2007 Cuma Y l n flansl kedisi Siz hiçbir kedinin bir partinin genel baflkan yla yaz flma konusu oldu unu duydunuz mu? Duymad n zsa flimdi duyun Do al Hayat Koruma Genel Sekreteri ve ayn zamanda Türkiye Hayvan Haklar Aktif Güçbirli i dönem sözcüsü olan Nesrin Ç t r k CHP Genel Baflkan Deniz Baykal a yaz l baflvurarak fiero adl kediyi sahiplenmelerini istedi Gerisini birlikte okuyal m: haber Kedi fiero ile yavrular n n CHP ile ba lar daha yeni genel merkez binas - n n inflaat sürerken bafll yor O Dönemde buraya yerleflen fiero ya, inflaatta çal flan iflçiler bakm fl CHP yeni genel merkeze tafl n nca o da yerini sa lamlaflt rm fl Hatta Genel Baflkan Deniz Baykal n talimat yla partiden bir kifli de fiero ile yavrular n n bak m - n üstlenmifl fiero ünleniyor Yavrular yla CHP Genel Merkez indeki rutin yaflam n sürdüren fiero gazetelere konu olunca birden ilgi oda olmufl Partinin korumalar ndan biri genel merkez binas nda yaflayan fiero yu gezdirmek için d flar ya ç kart nca gazetelere partiye gelen ziyaretçilerle binaya giren yaramaz kediyi görevliler d flar ya at yor diye yans yor Baykal a mektup Olay gazetelere bu flekliyle yans y nca hayvan haklar savunucular harekete geçiriyor! Do al Hayat Koruma Genel Sekreteri ve ayn zamanda Türkiye Hayvan Haklar Aktif Güçbirli i dönem sözcüsü olan Nesrin Ç t r k CHP Genel Baflkan Deniz Baykal a yaz l baflvurarak fiero adl kediyi sahiplenmelerini istiyor Yaz y birlikte okuyal m: Say n Deniz Baykal CHP GENEL BAfiKANI, Türkiye Hayvan Haklar Aktif Güçbirli (HAYTAP) olarak zat alinizi ziyaret etti imizde, Hayvanlar n Yaflam Haklar n n korunmas nda sergiledi iniz olumlu yaklafl m bizi umutland rm flt. Ekteki gazete haberinde gördü- ümüz S ZE SI INMAK STE- YEN BU M N K KED YE, büyük binan zda KOCAMAN B R YÜ- REKLE kucak açman z, Türkiye Hayvan Haklar Aktif Güçbirli i (HAYTAP) umutla bekliyoruz. fiero ile ilgili yaz flmalara ve yo- un baflvurulara Do a ve Çevreyi Koruma, Yaflatma Derne i Baflkan (DO ÇEV) Behiye Ery lmaz da muhatap oluyor. Ery lmaz, fiero ile ilgilenin yönundeki yo un talepler üzerine olay araflt rt yor. Ve Araflt rma sonucunu üyelerine flöyle duyuruyor. Sevgili arkadafllar, Genel merkezdeki kedici i araflt rd k, ad fierro. Ald m z habere göre korumalar fierro'ya kendi yiyeceklerini vererek besliyorlarm fl. Korumalar dolafls n diye kediyi d flar ya ç kart yorlarm fl. Hatta fierro oraya daha sonra yavrular n da getirmifl. Murat bey konu ile ilgileniyor. Sevgilerimle, Bu kadar ilgi ve yaz flmadan sonra ünlenen fiero, sonunda Pako nun köflesine konuk oluyor Yavrular yla CHP de sade bir yaflam sürdüren fiaro, gene CH- P de Ama ünü Tüm Türkiye ye yay lm fl olarak

9 79.sayi 1/12/07 2:35 PM Page 9 Ancyra 12 Ocak 2007 Cuma 9 Hayvan katliam na son! Do a Hayvanlar Koruma Derne i (DOHAYKO) Ankara Temsilcisi Burcu Ifl kalp, Ankara Büyükflehir Belediyesi ni hayvanlar korumaya davet etti. Baflkent te geçen y l... Yeni bir y la daha merhaba! diyen Ankara, 2006 da çok fleyler yaflad. Ard ard na geliflen olaylar Ankaral lar günlerce meflgul etti. Kufl gribi ilk kurbanlar n Baflkent te verdi. Seri katil bir bayram günü yolunun üzerine ç kan herkesi öldürdü. Ankara da "Neler oluyor bize" dedirten türden olaylara tan k olduk ya sizler için k sa bir bak fl att k. Kufl gribi Ankara da 2006 n n ilk günlerinde Ankara n n Bala ilçesinde iki kardefl kufl gribi teflhisiyle tedavi alt na al nd. Muharrem ve skender Çanak kardefller, yo un bir tedavinin ard ndan sa l klar na kavufltular. Adliyede at ve eflek eti pani i Ankara Adliye Saray, 2006 y l nda yemekhanesinde verilen yemeklerde at ve eflek eti kullan ld haberi Ankara y sarst. Ancak, aylarca süren yarg lama sonunda etlerin s r eti oldu u kan s na var ld. Trafik Canavar yine can ald D fliflleri Bakanl çal flanlar, 23 Ocak günü bambaflka bir ac yaflad. Personel, bir özel halk otobüsünün kurban oldu. stanbul yolunda meydana gelen kazada servisteki 9 kifli hayat n kaybetti. Gazi de hava s n yor Gazi Üniversitesi nde 2006 boyunca gündeme gelecek olan fliddet olaylar n n ilki, Remzi Altunpolat ad ndaki ö retim görevlisinin uzun saç ve küpeleri nedeniyle sald r ya u ramas yd. Bu olay n ard ndan Prof. Dr. Kadir Cang zbay n arabas n n tekerleri parçaland. Dan fltay n kara çarflambas 2006 y l na damgas n vuran Dan fltay sald r s da yine Ankara da gerçekleflti. 17 May s Çarflamba günü Alparslan Arslan ad nda bir avukat, türban konusunda verilen bir karar gerekçe göstererek Dan fltay bast ve Dan fltay 2. Dairesi hakimlerine kurflun ya d rd. Sald r da hakim Mustafa Yücel Özbilgin hayat n kaybetti. Operasyonlar flehri Baflkent Ankara 2006 y l nda ard ard na gerçeklefltirilen çete operasyonlar yla çalkaland. Küre ve Atabeyler Operasyonlar nda gazeteciler adliye ve emniyetin kap s nda günlerce kamp kurdu. K sa ad DOHAYKO olan Do- a Hayvanlar Koruma Derne- i, hayvan katliamlar na karfl Ankara Büyükflehir Belediyesi ni uyard. DOHAYKO Ankara Temsilcisi Burcu Ifl kalp, 2006 y l nda yaflanan kedi ve köpek katliamlar na dikkati çekerek, Katliamlar gösteriyor ki, Hayvanlar n Korunmas na Dair Kanun uygulanm yor. l Hayvanlar Koruma Kurulu kararlar na harfiyen uyulmal dedi y l nda Mamak ta bafllayan hayvan k y mlar n n Portakal Çiçe i katliam yla en son noktaya ç kt n hat rlatan Burcu Ifl kalp, Bir katliam y l kapand ama 2007 de mutlaka bu k y mlar son bulmal d r. l Hayvanlar Koruma Kurulu nun kararlar nda dahi çeflitli çeliflkeler bulunmaktad r. Hatta toplant lar n içeri i hayvanseverlerle paylafl lmamaktad r. Ankara Büyükflehir Belediyesi, trilyonlarca liral k yat r m yapt - n iddia etmektedir. Oysa, Büyükflehir Belediyesi nin bir bar na bile bulunmamaktad r. Sadece afl lama ve k s rlaflt rma iflini üstlenmektedir. Sakat ve yard ma muhtaç hayvanlar için bir merkez yap lmam flt r. Köpekler y l boyunca sistematik flekilde öldürülmüfltür diye konufltu. Ifl kalp, köpek itlaflar ndan dolay zehirlerin parklarda günlerce kald na iflaret ederken, köpeklerin yan s ra do- adaki kufllar n da bundan büyük zarar gördü ünü vurgulad. Ifl kalp, Ankara Büyükflehir Belediyesi nin park ve bahçelerle birlikte köpeklere de sahip ç kmas n istedi. ARMADA Y l n Ma azalar n seçiyor Admada da Y l n Ma azas seçilirken, Ankaral lar da oylamaya kat lacak. Armada, al flverifl keyfini yaflatan ma azalar n, her y l geleneksel olarak düzenledi i oylamalar ile seçiyor. Baflkent Ankara n n gözde al flverifl merkezlerinden AR- MADA da 3. kez düzenlenen ARMADA Y l n Ma azas n seçiyor. Seçici Kurul un yan s ra Ankaral lar da oylamaya kat larak y l n ma azalar n belirlemede söz sahibi olacak. Halk oylamas 12 Aral k 15 fiubat tarihleri aras nda web sitesi ile, dan flma bankosunda bulunan formlar doldurularak gerçeklefltiriliyor. Birinciler; yönetim oylamas, halk oylamas ve ma azalar n birbirini de erlendirdi i çapraz oylama sonucunda haz r giyim, yiyecek-e lence, hizmet, ev-elektronik, spor giyim, hobi,büyük ma azalar,çocuk ve ayakkab olmak üzere toplam dokuz kategoride belirlenecek.. Mart ay nda düzenlenecek ödül törenine tüm Ankaral lar davet eden ARMADA Al flverifl Merkezi sorumlusu Elif Ayd n, haz r giyim sektöründe 39, yiyecek ve e lence sektöründe 29, hizmet sektöründe 13, ev elektronik sektöründe 17, hobi sektöründe 18, ana ma azalar grubunda 5, çocuk grubunda 8, spor giym dal nda 19 ve ayakkab dal nda 9 olmak üzere toplam 157 firman n Y l n Ma azalar yar flmas nda yer ald - n belirtti. ARMADA seçim sonucunda ziyaretçilerinden gelen sonuçlarda her kategoride do ru tahmini yapan ilk 20 kifliye iki kiflilik sinema bileti arma an edecek Movie Hall Adres ; Çukurambar 42.cad sok. 3/A DVD ve VCD kiralama ve sat fl l PC oyun l PC DVD oyun l PS2 oyun l PSP oyun l PS2 ve PSP sat fl l PS2 aksesuarlar l PC bak m ve onar m l Web tasar m

10 79.sayi 1/12/07 2:35 PM Page Ancyra 12 Ocak 2007 Cuma Farkl y m diyenlere: Funky Moda nedir diye soranlara mutlaka herkesin verece i bir yan t var; hem de birbirlerinden farkl yan tlar Ama genel de herkesin üzerinde birleflti i noktaysa: Moda yak fland r Moda da kimi rahatl, kimi fl kl ön planda tutar, kimileri de spor giyinmeyi Kimileri de hem rahat olsun, hem de fl k olsun ister Özellikle giyimde rahatl k ve fl kl beraber tercih eden gençlere ve genç kalanlara önerimiz: Karum da Funky e u ray n. lginç tasar mlar ve s rad fl çizgiler ile haz rlanm fl giysiler hemen dikkat çekiyor vitrininde. Renk kombinasyonlar da çok genifl... Baflta üniversiteliler olmak üzere geçlerin be eniyle giyebilecekleri, kotlar, trençkotlar, kazaklar, kabanlar, montlar. Ne ararsan z var Üstelik de indirim de var. Bizden söylemek moda&trend Dünya cep telefonuna s d flte özellikleri: n leri al yor. n nternete giriyor. n 2 megapiksel foto raf çekiyor. n ipod kalitesinde müzik dinleyebiliyorsunuz. n TV-video yay n var. n Google' n haritalar yla adresleri gösteriyor. n Her fley dokunmatik. n 4 GB telefon 499, 5 GB 599 dolara sat lacak. n Yaz n ABD'de, y l sonu Avrupa'da sat lacak. Amerikan Apple flirketi, ipod'dan sonra iphone ad n verdi i yeni bir cep telefonu ç kard. Apple, ipod rüzgâr n cepte iphone markas ile yakalayacak. iphone, numaralar n parmak iflareti ile aranmas n sa layan genifl ekranl bir ipod olarak tan mlan yor. Ipod ile dijital müzik alan nda k sa sürede büyük bir baflar yakalayan Apple flimdi de ayn baflar y mobil telefon sektöründe yakalamay amaçl yor. "Cebinizdeki hayat" slogan yla tan t m yap lan "iphone" adl cihaz iflletim sistemi olarak OS X'i kullan yor. Çok say da yeni teknolojiyi bünyesinde bar nd ran cihaz n en büyük özelli i ise üzerinde yaln zca bir tek tuflun bulunmas. iphone tüm kumanda özelliklerini dokunmatik ekran üzerinden gerçeklefltiriyor. "Mobil telefonu yeniden yaratt k" diyen Apple Baflkan Steve Jobs, iphone ile cep telefonu pazar nda yüzde 10'luk bir pazar pay yakalamak istediklerini duyurdu. Haritan z cebinizde: iphone'da ayr ca Google' n devrimsel harita servisi Google Maps de bulunuyor. Kullan c lar, iphone'un dokunmatik ara yüzü sayesinde haritalar, uydu görüntülerini, trafik bilgilerini görüp yönlendirme bilgisi alabiliyor. Ancak uygulamay Türkiye'de kullanmak mümkün olmayacak. Bunun için servis flirketlerinin devreye girmesi gerekiyor. Kullan fll klavye: iphone, tam klavye tufllar na sahip SMS uygulamas sayesinde farkl kiflilerle anl k SMS mesajlaflmay kolaylaflt r yor. Kullan c lar n klavyeyi kullanmalar gerekti i durumlarda iphone, hatal giriflleri tahmin eden ve düzelten, di er yetenekli telefonlarda bulunan küçük plastik klavyelerden çok daha kullan fll sanal klavyeyi ortaya ç kar yor. iphone'da ayr ca takvimlerin PC veya Mac bilgisayarla otomatik senkronize edilmesini sa layan takvim uygulamas da bulunuyor. iphone'da 2 megapiksel kamera ve foto raf yönetimi uygulamas da mevcut.

11 79.sayi 1/12/07 2:35 PM Page 11 Ancyra 12 Ocak 2007 Cuma11 MUTFAK ankara n n markalar Osman ve Ali R za Kababulut un 1951 y l nda Ankara Akköprü de ahflap do rama üretimi ile bafllayan mobilya serüveni, ikinci kuflak yönetici kadrolar n devreye girmesiyle birlikte, art k ça n tüm yeniliklerini özümseyen ve bunu ürününde ortaya koyan, ihracat hedefini her geçen gün bir üst noktaya tafl yan Bulut Mutfak markas na dönüfltü. BULUT MUT- FAK n geçmifline k sa bir göz atarsak, önemli bir süre inflaat sektöründe mutfak dolab imalat yaparak hizmet veren Osman ve Ali R za Kababulut un bir süre sonra üretimlerini ahflap mutfak dolaplar imalat na çevirdi ini görürüz. BULUT MUTFAK n kurucular zaman içerisinde modüler mutfak anlay fl n n önemini görerek, sistemlerini yaln zca bu yeni alana kayd rd lar ve çok uzunca bir süre çelik gövde alüminyum çerçeveli formika kapakl mutfak dolaplar üretimine bafllad lar. Yeniliklere her dönemde aç k olan BULUT MUTFAK, öz sermayesinin izin verdi i ölçüde de makineleflerek h zl ve seri üretimde önemli ad mlar att. kinci kuflak yönetici kadrolarla birlikte sistem tümüyle yenilendi. Çal flma düzeni yeni üretim makinelerine göre yeniden planland. Bugün BULUT MUT- FAK, toplam m2 kapal alan nda üretim, teflhir ve sat fl yap yor. A rl kl olarak Ankara Antalya Bursa zmir ve stanbul'a hizmet veren BULUT MUTFAK n as l hedefi ise y ll k kapasitesini ihracat taleplerini karfl layacak düzeye ç karmak. Y llard r hizmetini müflteri memnuniyeti üzerine oturtmay baflaran ve bu yönde markalaflan Bulut Mutfak, mobilya alan nda da yeni aray fllar içerisindedir. Minimalist mobilya anlay fl içerisinde üretimlerine bafllayan BU- LUT MUTFAK, kullan fll ve demonte - modüler mobilya anlay fl na mutfaktaki deneyimlerini de katarak üretimini sürdürüyor.

12 79.sayi 1/12/07 2:35 PM Page Ancyra 12 Ocak 2007 Cuma Lezzetin keyfe dönüfltü ü mekan: Makkarna Ülkemiz mutfa n n vazgeçilmez lezzetleri aras nda makarna da önemli bir yere sahip Özellikle baflta çocuklar m z n ve gençlerimizin vazgeçemedikleri tatlar aras nda yer al yor... Makarna yeme i deyince de öyle hafife almamak gerekir; uzmanl k ve ustal k istiyor Uzmanl k ve ustal k deyince de Ankaram zda akla gelen isimlerden biri de MAKKARNA Makkarna turizm alan nda büyük deneyimlere sahip Kaan Küce taraf ndan 08 fiubat 2006 tarihinde aç ld. Kaan Küce, geçti imiz günlerde kendisinin 39. Makkarna n n da 1. yafl n özel bir davet ile kutlad. Makarna 1 yafl nda ama eskilerin Ak l yaflta de il, baflta özdeyiflini hat rlat rcas na güzel tatlara ev sahipli i yap yor Her gün 29 çeflit makarna, üç çeflit et ve sekiz çeflit pizzal k menüsüyle Baflkent Ankara n n gözde mekan haline geldi. Oldukça ince olan pizzalar n f rf rl olmas ve f rf rlar n da balerine benzemesi ise yeme i keyfe dönüfltürüyor. Makkarna da menü s n r yok gibi. Salata çeflitleri, çorba çeflitleri, Belçika usulü midye çorbalar Makkarna n n menüsünün ne kadar zengin ve kaliteli oldu unu gösteriyor. Bu arada ekmek dahil her fley Makkarna n n kendi üretimi. Makarna çeflidine göre günlük haz rlanan soslar da Makkarna n n bir di er ayr cal. Bu lezzet dura na gelen seçkin konuklar, yemeklerini müzik eflli inde yiyor. Makkarna da her çarflamba müzik dinletisi de var. Tarz olarak ise hafif müzik tercih ediliyor. Uygun fiyata kaliteli, özel flaraplar da Makkarna y vazgeçilmez k l yor. Makkarna da ö le ve akflam servislerinde mutlaka rezervasyon yap lmas gerekiyor. Çünkü 40 kiflilik rahat oturma düzenine sahip Makkarna n n s cak konsepti, müflteri portföyünün A1 olmas n da beraberinde getirmifl. Makkarna: Reflitgalip Cad.no 89/2 Tel: restaurant

13 79.sayi 1/12/07 2:35 PM Page 13 burçlar FATURA LI Ancyra 12 Ocak 2007 Cuma13 cihan KOÇ: mail-yorum (21 Mart- 19 Nisan) Bundan böyle Ancyra okurlar n n ile ulaflt raca bilgileri de erlendirerek yorumlar m paylaflaca m. Bunun için yorum yap lacak Haftan n kiflinin Ad, anne ad ve nüfusta yaz l ilk do um tarihi günlerinde bilgilerini iletmeleri olaylar istedi iniz gibi gitmedi ini yeterli olacakt r. lerinizi adresine bekliyorum. düflünebilirsiniz bu yüzden panik olmamaya çal fl n bu geçici bir durum. Bu hafta ifllerinizde yapaca n z at l mlarda oldukça flansl bir döneminiz. kili iliflkilerinizde tart flmalardan uzak durmal s n z. Bu iliflkinizi y pratabilir. Sa l n zda bu hafta bel ve boyun bölgenize dikkat etmelisiniz. BO A: (20 Nisan- 20 May s) fl yaflaman zda bu hafta dikkatli olun. Zira verece iniz kararlar s - k nt yaratabilir. Hafta sonuna do ru alaca n z bir haber sevinmenize neden olacak. Aile içindeki cimri tutumlar n z illallah dedirtecek seviyede. Lütfen kesenin a z n aç n bu hem sizi hem de çevrenizdekileri sevindirecek. Sa l kla ilgili ani hareketlerden kaç n. Zira bir düflme yaflayabilirsiniz. Kollar n za ve bacaklar n za dikkat edin. K ZLER: (21 May s- 21 Haziran) fllerinizde ikilemde oldu unuz olaylarda olumlu sonuçlar sizleri bekliyor. Bu hafta sizin için önemli ve istikrarl gözüküyor. Parasal harcamalarda sorun olabilir, gereksiz harcamalardan uzak durun. Sa l kla ilgili bu hafta bel ve boyun bölgenize dikkat edin. Aflk hayat n zda biraz s k nt lar olabilir ama fazla büyütmeyin. YENGEÇ: (22 Haziran- 22 Temmuz) Bu hafta uzun zamandan beri artan s k nt lar n zdan kurtulman z için do ru zaman. fl ile ilgili yaflad n z belirsizlikler bu hafta çözüme kavufluyor. Özel yaflant n zda bu dönemde yeni bir birlikteli e bafllayabilir ve yaflam n zda köklü de ifliklikler yapabilirsiniz. Hafta sonu verdi iniz olumsuz kararlar n s k nt s n yaflayabilirsiniz. Aceleci olmaman z ve dikkatli bir flekilde düflünmenizi öneririm. Say : 79 Tarih: 12 Ocak 2007 Sahibi CEGAM A.fi. Ad na B. Ali POLAT Sorumlu Yaz iflleri Müdürü: B. Ali POLAT Yay n Kurulu: smet SOLAK, Turan ÖZKAN, Dursun KILIÇ Görsel Yönetmen: Okan AKYÜREK Reklam ve Halkla liflkiler Müdürü: Fehmi BAfiUSTA Müflteri Temsilcisi: Nurgül POLAT Çayyolu Ümitköy Temsilcisi: Türkan YEZER BAfiKET BªŞKENT SÜRÜCÜ KURSLARI Hafta sonu grubu: Sadece nüfus cüzdan n zla kay t yapt rabilirsiniz Selanik Cad. 19/7 K z lay Tel: Faks: Tel: Faks: Yönetim Yeri: Çankaya Konaklar 11. sokak F/1 Çankaya/ ANKARA Tel: Faks: Bask : Feza Yay nc l k Havaalan Yolu üzeri 13. km. Pursatlar/ANKARA Tel: Ancyra bas n meslek ilkelerine uymaya söz vermifltir Yay n Türü: Yerel Haftal k Süreli tel: astroloji&fal ASLAN: (23 Temmuz- 22 A ustos) Bu hafta size huzurlu bir etki b rakacak. Geçti imiz hafta karfl laflt n z olumsuzluklar bu dönem yaflamamak için sorunlar daha fazla büyütmemeye çal fl n. Aflk hayat n zda bu hafta derin bir nefes al p biraz düflünmenizi öneriyorum. Çünkü akl n z n kar fl kl iliflkinize de yans yor. Bu dönemde uzun süreden beri planlad n z yer de iflikli i ile ilgili kararlar al p gerçe e dönüfltürebilirsiniz. BAfiAK: (23 A ustos - 22 Eylül) Bu hafta yaflad n z sorunlar çözmek için iyi bir dönem. Hafta aras yapaca n z harcamalara dikkat ederseniz maddi s k nt lardan kurtulabilirsiniz. Bu hafta Baflaklar yeni bir aflk bekliyor. Rahat tav rlar n z ve olaylara karfl pozitif yaklafl m n z ifl ve özel yaflam n zda size olumlu yönde dönecek. Aile içi tart flmalarda sakin kalman z size baflar sa layabilir. TERAZ : (23 Eylül- 22 Ekim) Aflk iliflkileriniz aç s ndan bu hafta zirvede olan bir döneme giriyorsunuz. Sürpriz kararlara aç k olun. Aile içinde yaflad n z sorunlar aile bireyleriyle çözmeniz sizi daha da rahatlatacakt r. Aflk iliflkileriniz d fl nda ifl yaflant n zda da bu hafta baflar y yakalayacaks n z. Hafta ortas dikkatli olman zda fayda var. Çünkü yaflayaca n z bir aksilik can n z s kabilir. AKREP: (23 Ekim 21 Kas m) Sab rs z tutumlar n zdan bu hafta uzak durun. Aceleci yap n z size her zaman olumlu olarak dönmeyebilir. Kendinize ve isteklerinize bu hafta önem verin. Hedeflerinizin üzerine emin ve yavafl ad mlarla giderseniz güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Aflk hayat n zda yaflayaca n z tart flmalar büyütmemeye özen gösterin. Hafta sonu sürprizlere aç k olun. YAY: (22 Kas m 21 Aral k) Bu hafta için yeni bafllang çlar dönemi. fl hayat n zda alaca - n z tekliflere karfl aceleci davranmay n. Verece iniz kararlarda daha dikkatli ve titiz davranmaya özen gösterin. Bu dönem rahat geçirebilece iniz ortamlar sa larsan z psikolojik olarak kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Hafta sonuna kadar alaca- n z olumsuz bir haber de iflik davran fllar içine girmenize neden olabilir. Sakin olun. O LAK: (22 Aral k 19 Ocak) Bu hafta içerisinde yorgunlu u üzerinizden atmak için kendinize zaman ay r n. Çevrenizle yaflamakta oldu unuz so uk savafllar yerini rahat günlere b rakacak. Olumlu bir hafta geçirmek istiyorsan z yapt n z hatalar n sonuçlar n baflkalar na yüklememenizde fayda var. Çok yak n bir arkadafl n zdan alaca n z bir haber sizi oldukça sevindirecek. KOVA: (20 Ocak 18 fiubat) Kendinizi enerji dolu ve hareketli hissedebilece iniz bir haftadas n z. Özel hayat n zda kulland n z enerjinizi ifl yaflam n zda da kullan rsan z daha çok verim elde edebilirsiniz. Bu hafta aras alaca n z bir haber hayat n z de ifltirebilir. Ancak karar verirken dikkatli olun. Maddi yönden rahatlayaca n z bu hafta gereksiz harcamalardan uzak durmaya çal fl n. BALIK: (19 fiubat 20 Mart) fl hayat n zda yo un bir döneme giriyorsunuz. Daha dikkatli olman z gereken bu durumda ifllerinizle daha çok ilgilenmelisiniz. Bu dönem bafl nda tan flaca n z kifliyle yeni bir iliflkiye girebilirsiniz. Yak n bir arkadafl n zla yaflayaca- n z tart flmay fazla büyütmemek iliflkiniz aç s ndan daha iyi olacak. Ani kararlardan uzak durman z öneriyorum.

14 79.sayi 1/12/07 2:35 PM Page Ancyra 12 Ocak 2007 Cuma S n rlar Aflan Ressam: fiahika Ça lar Sanatç n n Yurtd fl Kiflisel Sergileri kültürsanat Ünlü ressam fiahika Ça lar (Özünel) sanat n n zirvesinde Ünü s n rlar aflan uluslararas ödüllü sanatç, "güzeli ar yorum" diyor. Ancyra, bu say s nda ünü Türkiye s n rlar n aflan, uluslararas ödüller sahibi ressam fiahika Ça lar (Özgünel) ile bir söylefli yapt. Sanatç, sanata bak fl n Ancyra'ya anlatt. n Sanat sizin için ne anlam ifade ediyor? Sanat, yaflam n kendisi, insanl - n varl ndan bu yana güzeli arama çabas ve estetik var olmufl ve baz insanlarda bu çabada daha yetenekli olarak do mufl, bu yeteneklerini kullanarak güzeli arama çabas nda öncülük misyonu verilmifl. Bu misyonu yerine getirmemek do aya bir anlamda ihanet etmektir. Çünkü sanatç alan nda ilk fl hisseden olmal d r. fiahika Ça lar (Özünel) Kimdir? fiahika Ça lar (Özünel) 1957, Çorum do umludur. Ön lisans e itimini, Ankara'da Gazi E itim Enstitüsü, Resim Ö retmenli i Bölümü'nde tamamlayarak 1979 y l nda resim ö retmeni oldu. Lisans e itimini ise, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü'nde tamamlad. E itmenlik yaflant - s nda, birçok ilkö retim okulu ve liselerde resim ö retmenli i ve yöneticilik yapm fl olan sanatç, halen okullardaki resim ö retmenli i yaflant s na devam etmenin yan s ra, kendi özel atölyesinde de çeflitli üniversite ve yüksek okullara ö renci yetifltirmektedir. Profesyonel mesleki yaflant s n n yan s ra 30 y l boyunca üretti i 660' aflan suluboya ve ya l boya resim ve foto raf çal flmalar n muhtelif kiflisel resim ve foto raf sergilerinde sanatseverlere ulaflt rd. n Ne zamand r resim yap - yorsunuz? Ben yaflam m n yar s ndan fazlas nda resim yap yor, resimle u rafl yorum. Yaflam n her alan nda esteti i arama, bulma bunu resim yolu ile insanlara anlatma çabas nday m. Bir yan mda e itimci oldu u için bunu flans olarak düflünüyorum. Bu aray fl m ö rencilerimle birlikte yap yorum. n Bu konuda birde kitap yazd n z Evet Sanat E itim ve Çocuklar m z konulu bir kitap yazd m. Ö rencilerin, ö retmenlerin ve veliler sanat n her dal n e itimde ö retimde nas l kulanab lceklerini, nas l yararlanabileceklerini uyugulamalarla anlatan bir kitap. Ayr - ca e itimde ö retimde ve çocuklar n davran fl de iflikliklerinde sanat n bir disiplin olarak ne denli önemeli oldu unu yine uygulamalarla anlatt m bir kitap. n Sizce Ankara'da plastik sanatlar alan nda yeterli çal flmalar yap l yor mu? Sanat çal flmalar dura an de ildir. Bana göre bu süreç ve yap lanlar hiç bir zaman yetmez; sanat ifllevini yerine getirdi i sürece yeterlidir. Sergiler, galeriler sanat etkinlikleri aç l fllar n yan s ra, bu çal flmalar varl n hayat n her alan nda hissettirmelidir Sanat sempozyumlar, tart flmalar, fuarlar festivaller bu anlamda yeterli de ildir. Bu konuda güzel sanatlar fakülteleri mutlaka öncü olmal, sanat tart flmalar n n yap ld yeni geliflmelerin topluma anlat ld görsel bir flölen ortam üretmek gibi bir miyonlar n n da oldu u unutulmamal d r. n Siz yurt d fl nda sergiler açt n z. Sergiler açt n z kentleri ile Baflkent i karfl laflt rd - n zda Ankara bu konuda nerede? Bunu k yaslamak çok zor. Bezen kiflisel, bazen de yurtd fl nda aç k fuar ve festivallere kat larak sergiler açt m. Her gitti imde o ülkeleri k skand m, böyle büyük organizasyonlar neden benim yaflad - m kentimde olam yor diye Bence hersey üretmekten geçiyor; bu konuda düflünce üretmek en baflta geliyor. Üretilen düflüncelerin hayata geçirilmesi de çok önemli. Sanatsal etkinlikleri öne ç kar p do ru sanatla halk buluflturmada en önemli görev de bas na düflüyor san yorum. Yeter ki yaflam damarlar m zdan birinin sanat oldu unu unutmayal m; araflt rala m üretelim, üretiklerimiz paylafl p daha farkl l klar n üretmede çaba harcayal m. Yaflam durmuyor, sanat da durmaz yerinde zaten. n Bükrefl-Romanya, Bükrefl Nasyonal Galeri, 1994 n Roterdam-Hollanda, Roterdam Sanat Günleri Festivali, 2003 n Mecidiye-Romanya, Mecidiye Milli Sanat Müzesi, 2003 n Batum-Gürcistan, Batum Devlet Müzesi, 2003 n Antverp-Belçika, Antverp Sanat Günleri Festivali, 2004 n Rotterdam-Hollanda, Rotterdam, Galeri Media, 2006 n Eindhoven- Hollanda, Eindhoven Kunstevent Sanat Festivali, 2006

K M SAH P ÇIKACAK BU ÇOCUKLARA?

K M SAH P ÇIKACAK BU ÇOCUKLARA? 78.sayi 12/29/06 1:21 PM Page 1 Liman Movie Hall Ankara yeni y la haz r Ankara, e lence ve al flverifl merkezleri ile yeni y l heyecanla bekliyor. Y lbafl n n Kurban Bayram ile birleflmesi sonucu ekonomik

Detaylı

Baflkent ten yürek s zlatan manzaralar

Baflkent ten yürek s zlatan manzaralar 77.sayi 12/15/06 3:59 PM Page 1 Movie Hall Tatilde Nereye Gitmeli? Y lbafl ve Kurban Bayram yaklafl rken tatil özlemi de bafllad. Kimileri gidecekleri yerlerin rotas n belirlerken kimileri de hala karars

Detaylı

K z lay Binas yard m bekliyor!

K z lay Binas yard m bekliyor! 75.sayi 11/20/06 4:24 PM Page 1 K z lay Binas yard m bekliyor! Ankara'n n en devasa binalar ndan birisi olan K z lay Binas adeta kaderine terk edildi. Bina, Be endik Ma aza flletmeleri Ticaret ve Sanayi

Detaylı

Kar m kahveden ç km yor

Kar m kahveden ç km yor hepsi 10/6/06 4:40 PM Page 1 Büyüten ama büyümeyen bir çocuk: Trafikteki de iflikliklerin alt nda tek bir imza var... Kim bu UKOME? Ancyra dan Ankara ya Ankaral y z 6 Ekim Cuma 2006 Say : 73 Ba ms z Haftal

Detaylı

E er bu yasa ç karsa... Sokakta "yabanc " kalmayaca z. Bize yaz n: e-posta: tuketici@ancyragazetesi.com faks: 441 37 26

E er bu yasa ç karsa... Sokakta yabanc  kalmayaca z. Bize yaz n: e-posta: tuketici@ancyragazetesi.com faks: 441 37 26 74.sayi 11/3/06 11:43 AM Page 1 E er bu yasa ç karsa... Sokakta "yabanc " kalmayaca z E er Meclis komisyonunda olan Türkçe nin Kullan lmas na liflkin Kanun Teklifi yasalafl rsa, sicilde yerli, tabelada

Detaylı

Gökdelen modern bir "ifl merkezi" oluyor

Gökdelen modern bir ifl merkezi oluyor 71.sayi 11/25/06 1:35 PM Page 1 Gökdelen modern bir "ifl merkezi" oluyor Podyuma y ld z ya d Baflkent Moda Günleri podyumlar n ünlü mankenlerini a rlad. Önümüzdeki y l n sonbahar-k fl kreasyonlar dünyaya

Detaylı

Baflkentte yayalar n ulafl m hakk günden güne k s tlan yor. Tabanvayc n n vay haline!

Baflkentte yayalar n ulafl m hakk günden güne k s tlan yor. Tabanvayc n n vay haline! 72.sayi 11/25/06 1:03 PM Page 1 Baflkentte yayalar n ulafl m hakk günden güne k s tlan yor Tabanvayc n n vay haline! Ancyra dan Ankara ya Ankaral y z fiehrimizde bir süredir, otomobil öncelikli ulafl m

Detaylı

SAYI HAZİRAN 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Güvenli in anahtar. Kale Teknolojisi nde

SAYI HAZİRAN 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Güvenli in anahtar. Kale Teknolojisi nde KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 12 HAZİRAN 2010 Güvenli in anahtar Kale Teknolojisi nde SUNUfi\ SEDAT ÖZGÜR Güvenlik teknolojilerinde öncüyüz Güvenlik ihtiyac, insano lunun var oldu u günden

Detaylı

Ç NDEK LER 2 EYLÜL/EK M. RÖPORTAJ 42 Kaliteli yay nc l k örne i: Makro FM HABERLER 6-25

Ç NDEK LER 2 EYLÜL/EK M. RÖPORTAJ 42 Kaliteli yay nc l k örne i: Makro FM HABERLER 6-25 Ç NDEK LER HABERLER 6-25 Makromarket ten Konya ya dev yat r m Makromarket çocuk flenli i bafllad Makromarket ten bir ilk daha: Hipodrom da Makromarket çad r ma aza Makromarket te Oktay Usta ile yemek yar

Detaylı

Ankara n n tan nm fl yüzlerinden manken Belgin Saydan, K z lay Güven Park ta yapt bas n aç klamas yla,

Ankara n n tan nm fl yüzlerinden manken Belgin Saydan, K z lay Güven Park ta yapt bas n aç klamas yla, Ankaral manken Saydan Büyükflehir e ba ms z aday Ankaral tan nm fl manken Belgin Saydan, 2014 yerel seçimlerinde Ankara Büyükflehir Belediye Baflkanl - na ba ms z adal n aç klad. Ankara n n tan nm fl yüzlerinden

Detaylı

MAKROV ZYON EK M-KASIM-ARALIK 2007 SAYI 04

MAKROV ZYON EK M-KASIM-ARALIK 2007 SAYI 04 MAKROV ZYON EK M-KASIM-ARALIK 2007 SAYI 04 Ç NDEK LER MAKRO HABER 6 MAKRO GÜNCEL 38 Kurban Bayram hakk nda bilinmesi gerekenler MAKRO RÖPORTAJ 40 kbal Gürp nar dan küçük mutluluklar n s rlar K r kkale

Detaylı

Genel Yönetmen Metin GÜLBAY. Görsel Yönetmen Murat KARA. Grafik & Tasar m Yavuz KARAKAfi. Editör Demet EY, Aysel SA IR

Genel Yönetmen Metin GÜLBAY. Görsel Yönetmen Murat KARA. Grafik & Tasar m Yavuz KARAKAfi. Editör Demet EY, Aysel SA IR Ç NDEK LER 6 PORTRE Aynur Bektafl: Çöpçü De Olsam, Bafl Olurdum! 10 ST L Zehra Çobanl Beyaz Döneminde 14 DEKORAKT F Kütahya Porselen den Y lbafl Seçenekleri 18 M MAR stanbul un Lüks Konut Kenti 22 MODA

Detaylı

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008 Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Merhaba, Teknolojik geliflmenin doru a ulaflt dünyam z n

Detaylı

UNIVERSITELERE teknolojik destek

UNIVERSITELERE teknolojik destek Tan k, yeni temizlik araçlar n tan tt Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k, Belediye nin temizlik filosuna dahil edilen yeni araçlar düzenledi i bas n toplant s yla tan tt. ÇANKALA Çankaya Belediyesi

Detaylı

nar Denizli K fl aylar n n K fl aylar n n flifal meyvesi Denizli deki baflar öykümüz: Bayilerimiz Ceyda Düvenci: Seyirci klifle ister

nar Denizli K fl aylar n n K fl aylar n n flifal meyvesi Denizli deki baflar öykümüz: Bayilerimiz Ceyda Düvenci: Seyirci klifle ister 2008 say 14 B Z B ZE, BOYDAK HOLD NG YAYINIDIR. K AYDA B R YAYINLANIR K fl aylar n n flifal meyvesi K fl aylar n n nar Denizli deki baflar öykümüz: Bayilerimiz Ege nin pamuktan kenti Denizli Ceyda Düvenci:

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

portre Bilkent i Bilkent yapan, daima en iyiye ulaflma çabas d r ve bunu yaparken insana verdi i de erdir.

portre Bilkent i Bilkent yapan, daima en iyiye ulaflma çabas d r ve bunu yaparken insana verdi i de erdir. portre Bilkent i Bilkent yapan, daima en iyiye ulaflma çabas d r ve bunu yaparken insana verdi i de erdir. ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi nin yeni dekan Prof. Dr. Dilek Önkal 15. say m z n

Detaylı

Profesyonellerin günlük hayatta karfl laflt klar problemler akademisyenler için ilginç araflt rma konular na dönüflebiliyor.

Profesyonellerin günlük hayatta karfl laflt klar problemler akademisyenler için ilginç araflt rma konular na dönüflebiliyor. portre Profesyonellerin günlük hayatta karfl laflt klar problemler akademisyenler için ilginç araflt rma konular na dönüflebiliyor. flletme Fakültesi Dekan Yard mc s Doç. Dr. Asl han Altay Salih, akademik

Detaylı

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 6 fiubat 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13877 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Paravan flirketler ad alt nda, ücret karfl l sahte sigortal gösterilen 611 kiflinin sigortas iptal

Detaylı

içindekiler Dernekten

içindekiler Dernekten 220 ODTÜLÜLER BÜLTEN TEMMUZ-A USTOS 2012 Dernek Ad na Sahibi ve Yaz flleri Müdürü Himmet fiah N (EDS 83) Yay n Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY 83) fiule fiah N (PSY 85) Melda TANRIKULU (CRP 06) Emrah DEL KAN

Detaylı

Esed bela TAC Z, TAHR K VE KARARLILIK

Esed bela TAC Z, TAHR K VE KARARLILIK Bak fl fark olunca Konut sat fl Sanayi istihdam 100 bin kifli artt Marc Faber in Türkiye görüflü 12 DE Zorunlu istikamet Ç N! ABD endifleli Rusya rahat AB huzursuz Rus askerleri Ukrayna da bu ülke bizim

Detaylı

Say :11 Ekim 2006 04 mekan: Yal lar 06 müzik: Evin lyaso lu 08 sanat: Ömer Uluç 12 yaflam rehberi: Samuel Beckett 14 mimar: fiefik Birkiye 20 yaflam

Say :11 Ekim 2006 04 mekan: Yal lar 06 müzik: Evin lyaso lu 08 sanat: Ömer Uluç 12 yaflam rehberi: Samuel Beckett 14 mimar: fiefik Birkiye 20 yaflam Say :11 Ekim 2006 04 mekan: Yal lar 06 müzik: Evin lyaso lu 08 sanat: Ömer Uluç 12 yaflam rehberi: Samuel Beckett 14 mimar: fiefik Birkiye 20 yaflam rehberi: koleksiyonerlik 22 gezi: Mehmet Yaflin 28 yaflam

Detaylı

May s-haziran Y l: 2 Say : 9 DÜNYANIN SÖRF MERKEZ ALAÇATI

May s-haziran Y l: 2 Say : 9 DÜNYANIN SÖRF MERKEZ ALAÇATI May s-haziran Y l: 2 Say : 9 DÜNYANIN SÖRF MERKEZ ALAÇATI yar n n yaflam biçimi 2 ED TÖR beyaz kelaynaklar uçmal... Kelaynaklar ; y llar evvel neslinin tükenmesini önlemek amac yla infla edilen; Urfa-Birecik

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

2010 da Sahne Senin stanbul!..

2010 da Sahne Senin stanbul!.. SAYFA 01 9 8 3 Cem Y lmaz la soru cevap Foto raf: Kartal Ar kan Yeni s nav sistemi NTV de haz rlad Do ru Tercih program yla, geçlere rehber olan, Üniversitemiz ö retim eleman Sad k Gültekin e s nav sisteminde

Detaylı

Dünya Meyve Suyu Pazarının Kalbi Türkiye de Atacak

Dünya Meyve Suyu Pazarının Kalbi Türkiye de Atacak Nisan-May s-haziran 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 40 Dimes in İngiltere deki yükselişi Özel Dosya: Bu Bahar Siz de Yenilenin Sıcak günlerin serin dostu Limonata Dünyada Dimes tutkusu

Detaylı

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk.

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. Bankac l k ve Finans Bölümü 1996 mezunlar ndan Yi it Bulut, finans piyasalar n n nabz n tutan bir gazeteci

Detaylı

B LG EV YETK N D K NC LER SALVADOR DAL SERG S. Görme Engelliler için Kabartma Derginizi ve Konuflan Dergi Cd nizi istemeyi unutmay n z

B LG EV YETK N D K NC LER SALVADOR DAL SERG S. Görme Engelliler için Kabartma Derginizi ve Konuflan Dergi Cd nizi istemeyi unutmay n z KASIM - ARALIK SAYI 23 B LG EV YETK N D K NC LER SALVADOR DAL SERG S Görme Engelliler için Kabartma Derginizi ve Konuflan Dergi Cd nizi istemeyi unutmay n z Dolu dolu bir hayat! Hayat n z renklendiren;

Detaylı

Hep birlikte nice y llara... 06 > 10 > 14 > 21 >

Hep birlikte nice y llara... 06 > 10 > 14 > 21 > Ç NDEK LER BAfiYAZI HABERLER HMF 2007 ye Antalya da merhaba dedi FUARLAR WIN 2007'de HMF fark Marble Fuar 'nda HMF göz doldurdu MÜfiTER LER M Z fl makinas z bir hayat düflünülemez Hep birlikte nice y llara...

Detaylı

10-13. 8Portre 14-18. 26Sa l k 20-23. 32Gurme. 40Çocuk I N D E K S. indeks. Konuk Yazar Elif Da deviren 84. Aktüalite

10-13. 8Portre 14-18. 26Sa l k 20-23. 32Gurme. 40Çocuk I N D E K S. indeks. Konuk Yazar Elif Da deviren 84. Aktüalite indeks 2 I N D E K S 7 Konuk Yazar Elif Da deviren 84 Opafl Sigorta Genel Müdürü Kamil Yi it 20-23 Duyurular m z 30 Kiflisel Geliflim Prof. Dr. pek Gürkaynak 64 36 Gezi Rehberi Üç Nesil Kolejli Himalayalar

Detaylı