Ankaral l k bilinci oluflturmal y z

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ankaral l k bilinci oluflturmal y z"

Transkript

1 79.sayi 1/12/07 2:34 PM Page 1 Liman Movie Hall Ankaral l k bilinci oluflturmal y z Ancyra dan Ankara ya Ankaral y z 12 Ocak Cuma 2007 Say : 79 Ba ms z Haftal k Ücretsiz Gazete Büyük Önder Atatürk ün direktifleri ile kurulan Ankara Kulübü nün Baflkan Dr. Bülent Kal pç, Ankara y, Ankaral l ve Ankara n n tarihinde büyük önemi olan özel günleri Ancyra Gazetesi ne de erlendirdi.[4 de] TüketiYORUM'a yaz n! Bir "tüketici" olarak sorular n z ve flikayetleriniz sayfalar m zda cevap buluyor. TüketiYORUM köflesinde sorular n z, Sanayi ve Ticaret Bakanl Tüketicinin ve Rekabetin Korunmas Genel Müdürlü ü uzmanlar nca yan tlan yor. [7 de] Bize yaz n: e-posta: faks: Ankara benim kalem... Demet Akal n, 2007 y l na Ankaral larla birlikte giren say lar bir elin parmaklar n geçmeyen bir kaç sanatç dan biri... [6 da] Y l n flansl kedisi CHP, fiero adl kediyi yavrular yla birlikte himayesine ald flin as l ilginç yan bu de il fiero hayvan haklar kurulufllar ile CHP aras nda yaz flmalara konu oldu [8-9 da] ARMADA Y l n Ma azalar n seçiyor Baflkent Ankara n n gözde al flverifl merkezlerinden ARMADA da 3. kez düzenlenen ARMADA Y l n Ma azas n seçiyor. [5 de] fiehrinizdeki, ilçenizdeki, semtinizdeki sorunlara duyarl oldu unuzu gösterin. Tüm flikayetleriniz ve önerileriniz için B Z ARAYIN!: Ancyra dan Ankara ya Ankaral y z Ba ms z Haftal k Ücretsiz Gazete stihbarat Servisi: Tel: Faks: Uluslararas ödüllü sanatç : fiahika Ça lar Ünlü ressam fiahika Ça lar (Özünel) sanat n n zirvesinde Ünü s n rlar aflan uluslararas ödüllü sanatç, "güzeli ar yorum" diyor. [14 de]

2 79.sayi 1/12/07 2:34 PM Page 2 2 Ancyra 12 Ocak 2007 Cuma 2007 N N LK STARI BO kentyaflam Baflkent Ankara y l n ilk megastar olarak brahim Tatl ses i a rl yor Dinlencede ve e lencede farkl bir anlay flla sahip olan Gölan Tesisleri 14 Sevgililer Gün ünde brahim Tatl sesi sahneye ç kartacak. fiimdiden büyük bir ilgi görmeye bafllayan BO da, Ankaral seyircilerin karfl s na ç kma heyecan yafl yor. Hoflgeldin Burhan Abi Avrupa Yakas 'n n en popüler karakterlerinden olan Burhan Alt ntop, yak nda baflkentlilerle bulufluyor. Son dönemde gençli in yeni fenomeni haline gelen hatta Cem Y lmaz'a rakip gösterilen Engin Günayd n, "O Hikayedeki Mal Benim" isimle tek kiflilik oyunuyla Ankaral sanatseverlere e lenceli bir gösteri sunacak. Daha önce Bir Demet Tiyatro ve Aflk m Aflk m gibi önemli dizilerden de tan d m z Engin Günayd n, kendi hayat hikayesini anlatt tek kiflilik gösterisiyle Milli E itim Bakanl fiura Salonu'nda, 19 Ocak Cuma günü saat 20.30'da sahne alacak. Bilet fiyatlar da, salon 34 YTL, balkon 27,5 YTL... Do a Bekleriz: Ankara y özledim 2006 y l nda Ankara y u rak yapan manken Do a Bekleriz, flimdiden Baflkent i özlemifl Bir organizasyon çerçevesinde en k sa sürede Ankara da olmak istedi ini söyleyen güzel manken, Ankara ya gelmeyi iple çekiyorum dedi. Kentin gürültüsünden uzak, do ayla iç içe bir ortam. Zengin menü seçenekleriyle. Alt nc hissinizin sizi götürdü ü yer... tel: Ankara Binicilik htisas Kulübü Sosyal Tesisleri Çiftlik Cad. No:34 Befltepe/ANKARA tel: fax: ARCADIUM - ÇAYYOLU Tel:

3 79.sayi 1/12/07 2:35 PM Page 3 Ancyra 12 Ocak 2007 Cuma 3 PRUVA n n Popstar fark Ankara ya farkl bir e lence anlay fl getiren pruva da popstar Özer sahne ald. lginin büyük oldu u ve gelenlerin bir k sm n n kap da döndü ü PRUVA da, gecenin ilerleyen saatlerinde popstar Özer in seslendirdi i Tarkan n flark s Sabret nci tanem duygusal anlar neden oldu. flletmecili i Can bey taraf ndan yap lan pruva önümüzdeki günlerde Ankaral lara yeni sürprizler haz rl yor. Bir caz devi Baflkent'te... Baflkent, sahne dünyas n n önemli isimlerini a rlamaya devam ediyor. As l ad Armando Anthony Corea olan Chick Corea, 17 Ocak'ta Milli E itim Bakanl fiura Salonu'nda renkli ve caz dolu bir konser verecek. Chick Corea, Ankara'daki konserinde 40 y l k müzik hayat ndaki önemli eserleri cazseverlere sunacak. Günümüzün en önemli caz piyanistleri aras nda yer alan Chick Corea; Willie Bobo, Stan Getz, Herbie Mann, Miroslav Vitous, Roy Haynes ve Miles Davis gibi büyük caz ustalar n n yan nda çal flarak müzik hayat na bafllad. Corea'n n konser biletleri Biletix'lerden temin edilebilir. Yeni y l ve bayramda MyWay damgas... Ankara'n n halk müzi i çalan barlar ndan biri olan My Way yeni y l ve bayram programlar ndaki baflar s yla, baflkente damgas n vurdu. Gecede kiflinin bulundu u programda yaklafl k sekiz saat canl performans sergileyen ünlü gruplar uzun süre alk fl ald saatlerinde Grup Sis, saatleri aras Grup Su, aras Grup Çukurova sahne ald. Gecenin ilerleyen saatlerinde gerçeklefltirilen çekiliflte hediye edilen alt n bilezik, televizyon ve kol saati gecenin süprizi oldu. Oryantalin de sahne ald gecede Grup Yol Arkadafllar 'n n ard ndan O uz Boran geceyi noktalarken, Boran' n sahneye davet etti i sanatç Yavuz Bingöl ve Turgay Baflya'yla yapt klar k sa performans, büyük alk fl ald.2007'de mekanda de ifliklik yapt klar n belirten flletme Müdürü Halim Tafldelen baflar lar n s rr n n, ekip çal flmas oldu unu belirtti. Movie Hall BAfiKENT TE B R L MAN fiehr N MERKEZ NDE ÖZEL OTOPARKLI DEKORASYONU VE SICAK ATMOSFER LE Liman Haftan n 6 günü Sena & Ezgi eflli inde piyano müzi i ile yemek DÜNYA VE OSMANLI MUTFA INDAN fieçmeler; DEN Z ÜRÜNLER VE AV HAYVANLARINDAN OLUfiAN SPES ALLER LE S ZLERE H ZMET VER YOR Liman a demir atmaya ne dersiniz? fi ADAMLARI, BÜROKRATLAR ve ELÇ L KLER MÜfiTER PORTÖYÜMÜZÜ OLUfiTURMAKTADIR. GRUPLARA ÖZEL MÖNÜ VE F YAT SEÇENEKLER SUNULUR C NNAH CAD. AHENK SOK. NO: 2 ÇANKAYA l Adres ; Çukurambar 42.cad sok. 3/A DVD ve VCD kiralama ve sat fl l PC oyun l PC DVD oyun l PS2 oyun l PSP oyun l PS2 ve PSP sat fl l PS2 aksesuarlar l PC bak m ve onar m l Web tasar m

4 79.sayi 1/12/07 2:35 PM Page 4 4 Ancyra 12 Ocak 2007 Cuma Dr. Bülent Kal pç Ankaral l k bilinci oluflturmal y z Büyük Önder Atatürk ün direktifleri ile kurulan Ankara Kulübü nün Baflkan Dr. Bülent Kal pç, Ankara y, Ankaral l ve Ankara n n tarihinde büyük önemi olan özel günleri Ancyra Gazetesi ne de erlendirdi. Ankaran n sahipsiz olmad n vurgulayan Dr. Kal pç, bütün Ankaral lar güç birli ine davet etti ve Ankara n n simgesi haline gelen kurumlar n stanbul a tafl nmas na da karfl ç kt. Büyük Önder Atatürk ün direktifleri ile kurulan Ankara Kulübü nün Baflkan Dr. Bülent Kal pç, Ankara y ve Baflkent te yaflanan güncel olaylar Ancyra ya de erlendirdi. Dr. Kal pç, Ankaral l k bilinci mutlaka pekifltirilip gelifltirilmelidir dedi. n Türkiye Cumhuriyeti nin Baflkent i Ankara, giderek stanbul a m tafl nmak isteniyor? Evet, Ankara n n önemli bir sorunu da Baflkent in adeta boflalt lmak istenmesi. Ankara Atatürk ün gözbebe i. Atatürk ün seymenlerle karfl laflt nda beynine yer eden telif eseri olan bir ulu Baflkent, Ankara. giden baz kurulufllar n ard ndan flimdi de Merkez Bankas, Ziraat Bankas ve benzeri kurumlar n stanbul a tafl nmalar gündemde. Fevkalade yanl fl bir anlay fl. Merkez Bankas giderse Hazine de, Maliye Bakanl da gider yar n. Üst düzey bürokratlar Bo az da rahat bir hayat sürecekler, ama onbinlerce çal flan geçim s k nt s çekecek. Bu durum Ankaral olarak bizi ola anüstü rahats z ediyor. Baflkent in olmazsa olmaz, baz flartlar var. Cumhuriyet in ilk y llar nda elçilikler stanbul dan Ankara ya gelmek istemediler. On y la yak n adeta Türkiye yi cezaland r r gibi 2. ve 3. derecedeki katiplerini, memurlar n Ankara ya gönderdiler. Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Atatürk ün dirayetli davran - fl ile bundan vazgeçtiler. Elçilikler bedava verilen arsalara geldiler. Ankara, 80 milyonun de il, Türk Dünyas n n Baflkent i n Bir de Ankaral sanatç - lar furyas var. Bunu nas l karfl l yorsunuz, tasvip ediyor musunuz? Adlar n n bafl na Ankaral s - fat n koyan sanatç lar n oynak Ankara havalar na müstehcen sözler eklemeleri bizi rahats z ediyor. Ankara türküleri de il bunlar. Bize her televizyon program ndan sonra say s z telefonlar geliyor ve tepki gösteriyorlar. Reyting u runa bu duruma kol- kanat geriyorlar. Mertlik ifadeleri Ankaral lar için iftihar kayna d r ancak, çirkin, ahlaka ayk r oyunlar üzüntü veriyor. Biz seymenli i; görkemli, otantik havas n n yan s ra O uz töresi olarak görüyor ve üzerine titriyoruz. Bu sanatç lar Ankara n n tüm etik de erlerini yozlaflt rmaktad rlar. Sadece Baflkent Ankara y de- il, bütün Türkiye yi yozlaflt r yorlar. Asalet alt n idi pul oldu. n 27 Aral k sizin için ne ifade ediyor? 27 Aral k, gerek ülkenin, gerekse Ankara n n yazg s nda büyük tarih. 19 May s 1919 da Samsun a ç kt ktan sonra 18 Aral k 1919 da Sivas a oradan da Kayseri, Mucur ve Keskin e gelen Mustafa Kemal Atatürk, 26 Aral k da Beynam da konakl yor ve 27 Aral k 1919 da da so uk ama güneflli bir günde Dikmen Keklikp nar nda 3 bin atl ve 700 yaya seymen taraf ndan karfl lan yor. Atatürk ün gözlerinde çakan flimflek bu karfl lan fl nda gelece i görebiliyor. n Ya 5 Ekim? 5 Ekim 1922 tarihi de TBM- M de Atatürk ü d fllamak isteyen bir k s m muhalif ve onu k skanan 3 milletvekilinin verdi i Mustafa Kemal Pafla y tarif eden bir önergeye karfl çok üzülen Ankaral lar, Atatürk e hemflerilik teklifinde bulunuyorlar. Ata, bundan çok mutlu oluyor ve Ankara hemflerili ini büyük bir onurla kabul ediyor. Biz Ankara Kulübü olarak 16 seneden beri her 5 Ekim de Ata n n huzuruna ç karak ona olan sadakatimizi ifade ediyoruz ve önünde sayg ile e iliyoruz. O haftay Kültür ve Sanat Günleri olarak kutluyoruz. haber n 13 Ekim in de büyük bir önemi olmal Ankara ve Türkiye için Ekim 1923 te Ankara Baflkent olmufltur. Milli Mücadele den önce Atatürk, silah arkadafl 20. Kolordu Komutan Ali Fuat Cebesoy u Ankara ya göndermifl ve baz tespitler yapt rm flt r. Ayr ca, Atatürk, Ankara ya ilk ayak bast - nda da büyük coflkuyu gördü- ünde, Ankara cidden fevkalade milli merkez olmufl diyor. Seymenlerin, Seni görmeye geldik, vatan için ölmeye geldik sözleri Atatürk ü büyük ölçüde etkiliyor. Ayr ca, Milli Mücadele s ras nda baflta Ankara Müftüsü Rifat Börekçi olmak üzere çok say da Ankaral Ata ya maddi ve manevi bir çok katk da bulunuyor. Atatürk, Ankara y Baflkent yapmay çok çok öncesinden öngörüyor.

5 79.sayi 1/12/07 2:35 PM Page 5 Ancyra 12 Ocak 2007 Cuma 5 Foto raflarlaankara Atölye Beypazar Yaflayan Kültür Müzesi nde Etkinlikler Bafllad Beypazar nda klasik müzecilik anlay fl n n d fl nda bir kültür müzesi kuruldu. Atölye Beypazar Yaflayan Kültür Müzesi, uygulamalarla, küçük gösterilerle, dramatizasyonlarla Ankaral l k bilincinin canland r laca bir müze. Bu uygulamal kültür müzesinin hedefi, gelen ziyaretçilere gelene i bire bir yaflama f rsat sunmak. Müze ilk uygulama çal flmas na Ebru Sanat ile bafllad. Ebru Sanat n acemi heyecan ve flans ile deneme f rsat bulan ziyaretçiler, yapt klar çal flmalara hayran kald lar. Yine geleneksel bir Türk sanat olan hlamur bask uygulamas da ziyaretçilerin e lenerek yapt klar bir etkinlik oldu. Müzenin avlusunda gürül gürül yanan kara f r n n görüntüsü keyiflere keyif katarken, hamur tahtalar n n bafl na geçenler kendi yapt klar pideleri yerken, mangal n közü üstünde yap lan helvan n kokusu ise tüm evi sard. Osmanl dönemi klasik mimarisinin en özgün örneklerinden biri olan müzenin binas n n çat kat, ayn günün akflam ziyaretçilerini yüz y l önceki yaflama götüren mekân oldu. Televizyonun, radyonun k saca teknolojinin olmad dönemlerin e lencesi masallard. Büyük bir kalabal k müze taraf ndan düzenlenen masal gecesinde çok say da kifli araya geldi. Bir buçuk saat süren program çok be enildi Atölye Beypazar Yaflayan Kültür Müzesi, kültürel de erlerin yaflatman n, sevmenin, koruma alt na alman n ancak yaflayarak, tüketerek olabilece ini gösteriyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 27 Aral k 1919 y l nda ilk kez ayak bast Ankara, 13 Ekim 1923'te baflkent oldu. 75 milyonun kalbinin att Baflkent Ankara, o günden bugüne kadar büyük mesafeler kaydetti. 2'si Atatürk'ün döneminde olmak üzere 4 kez flehir plan yenilendi. Cumhuriyetin kuruluflunda Baflkent in merkezi olan Ulus, hala o dönemdeki güncelli ini koruyor. flte 1930'lu y llardan Ulus Meydan ve bugünkü hali... Puzzle ile yoklama Cemal Süreya an ld Çankaya Belediyesi ve Karfl Edebiyat Dergisi'nce fliirimizin usta kalemi Cemal Süreya düzenlenen bir törenle an ld. Ölümünün 17. y l nda flairin hayat fliire dahil bafll kl anma etkinli ine çok say da edebiyatç, flair ve düflün adam kat ld. Etkinli in aç l fl konuflmas n yapan Rüfltü Asyal, Cemal Süreya n n flair kimli ini ve fliirin toplumsal rolünü içeren bir metin sundu. Bilinen sözcüklerle bilinmeyen sözler kuruyorlard ustaca diyen Asyal, Cemal Süreya n n fliirlerini dinleyenlerle paylaflt. Etkinlik daha sonra baflkanl n Burhan Günel in yapt aç k oturumla devam etti. Aç k oturuma, Mustafa fierif Onaran, Ülker Köksal, Vecihi Timuro lu ve Ahmet Say kat ld. Vecihi Timuro lu, Cemal Süreya n n Türk liri inin de iflen yap - s na öncülük etti ini fliirinde lirik bir i neleme, elefltirel bir ironi ve coflkusal bir duygulan m tafl d n ifade etti. Cemal Süreya n n flair kimli inin ve fliirinin tart fl ld, günümüzde fliirin de iflen yap s n n analiz edildi i konuflmalar n ard ndan müzik dinletisi eflli inde yap lan fliir sunumlar yla etkinlik sona erdi. Büyük Kolej okul öncesi bölümü ö rencileri, sabah yoklamalar n, kendilerini ifade eden puzzle parçalar n yerlerine koyarak yap yorlar. E er Puzzle tamamlan rsa, tüm ö rencilerin okula geldi i anlam ç k yor. Ö renciler böylece, bir bütüne ait olmay, bir parçan n eksikli inin bütünü de etkiledi ini görüyorlar. Bir kifli bile gelmese puzzle n tamamlanamayaca n biliyorlar. Ö renciler ayr ca sa l klar na dikkat ediyorlar, devams zl k yapmamaya çal fl yorlar. (Puzzle yerine yapboz kullan labilir, bkz. ) AOÇ n n planlar onand Kültür Varl klar Kurul unca planlar onan AOÇ Befl y lda tamamlanacak. Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, Atatürk Orman Çiftli i projesi nin 5 y lda tamamlanaca n söyledi. Gökçek, 300 milyon dolarl k bir proje olan AOÇ nin bir k sm n 2008 y l nda açabileceklerini ifade etti. Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, Atatürk Orman Çiftli i plan ile ilgili sorular üzerine, plan Kültür ve Tabiat Varl klar Kurulu nda kabul edildi ini aç klad ve Muhtemelen Cuma günü Ankara Büyükflehir Belediye Meclisi nden ç kar dedi.

6 79.sayi 1/12/07 2:35 PM Page 6 6 Ancyra 12 Ocak 2007 Cuma Gazino tozu da yutmufl biri olarak sahnede pifltim Röportaj: Zafer A ac k röportaj Sanatç Demet Akal n n, Mankenlik mi, sanatç l k m? sorusuna yan t bu Akal n devam ediyor: Nas l ki, Sibel Can n dansözlükle an lmamas gerekiyorsa, benim de mankenlikle an lmamam gerekiyor... Benim hayat m müzik. Demet Akal n, Ankaral l k ve Ankaral lar ile iliflkileri konusunda da iddial ; Ankara benim kalem diyor Demet Akal n, 2007 y l - na Ankaral larla birlikte giren say lar bir elin parmaklar n geçmeyen sanatç lardan Gerçi Ankara daki program yla ilgi çeflitli spekülasyonlar yap ld ; ama bizim konumuz bu de- il Ancyra Gazetesi olarak sizin de merak etti iniz sorular Demet Akal n a sorduk. flte yan tlar : n Siz hem mankenlik yapt - n z, hem de sanatç l k; sizi hangisi daha çok etkiledi? Valla ilk albümüm 96 senesinde ç kt. Bu, 5. albümüm. Bunun öncesinde de yani 96 senesinden önce de büyük kadrolar n alt nda gazino tozu da yutmufl biri olarak sahne de pifltim. Mesle imi çok seviyorum. Tabii ki ilk mesle im de birçok baflar lara imza att m, ama benim hayat m müzik. n Genellikle mankenlikten gelen sanatç lara, di er sanatç lar pek olumlu bakmazlar. Bu durumu nas l de erlendiriyorsunuz? Ben o klasmana girdi imi sanm yorum. fiimdiye kadar da öyle bir elefltiri almad m. Çünkü mankenli i çok k sa bir süre yapt m 10 seneyi aflk n süredir de müzik yaflam n n içerisindeyim. Nas l ki Sibel Can için dansözlükten gelen flark c denmedi i ve elefltiri almad gibi, ben de o elefltiri alan arkadafllar n aras nda de ilim. flimi iyi yapt m ve bu ifli ciddiye alarak, daha da üzerine bir fleyler katarak yapt m herkesin görüyor olmas gerekir. n Televole olarak adland r lan yay nlar n, sanatç lar özel yaflamlar dahil her yönüyle kamuoyuna sunmalar n nas l de erlendiriyorsunuz? Bizler gazeteciler olmadan yada gazeteciler biz olmadan var olamay z. Televole diye adland r lan programlar da gazeteciler yapt klar için tu kaka demek yanl fl olur. Ama tabii ki bazen can m z n s k ld anlar olmuyor mu? Oluyor. Bence bu biraz karfl l kl sayg ile afl labilir. Yani sanatç ile gazeteci aras nda sayg korundu u taktirde, o zaman özel yaflama bu kadar çok müdahale de olmaz diye düflünüyorum. n Kamuoyunda genellikle Reklam olarak de erlendirilen bu tür haberler sizi rahats z ediyor mu? Bence reklam tutmayan bir ürünün yada sat fl az olan bir mal n sat fl n art rmak için yap lan bir promosyon arac d r. Ukalal k olabilir, ama bu adland r lan promosyon Demet Akal n için geçerli de- il. Bunlara en iyi cevap albüm tirajlar m, yüzlerce konserim, radyolarda ve gece klüplerinde çalan flark lar md r diye düflünüyorum. n Demet Akal n olarak, Demet Akal n anlatman z istersek, kendinizi nas l anlat rs n z. Valla bir kere inan lmaz disiplinliyim; bu her anlamda, sadece iflimde de il. Yaflam mda da bu böyle. Mesela erken yatar, erken kalkar m. Sporumu yapar m, sigara kullanmam falan... Vakit benim için çok de- erli ve önemlidir. Kimseyi bekletmem bekletilmeyi de sevmem. lla ki t k r t k r bir iflim varsa hemen yapmal y m. San r m biraz sab rs - z m. Gere inden fazla aç k sözlüyüm mesela.. Bu yüzden benim dedikodum olmaz. nsanlar n yüzüne söylenecek bir fleyi varsa flak diye söylerim. Vicdan m çok fazla çal fl yor, bazen bu da baz insanlar n iyi niyetimi suiistimale kadar var d r yor maalesef. n Kendinizi sanatta amaçlad n z hedefe ulaflm fl olarak görüyor musunuz? Ben Türk halk için müzik yapmaktan çok mutluyum. fiark lar - m n kitlelerin dilinde olmas ndan haz al yorum. Hedefim Amerika y yeniden keflfetmek de il. Allah izin verdi i sürece iflimi iyi yapmaya çal flmak ve flark lar m n dillerde dolaflmas hedefim diyebilirim. Yani hedefe ulaflt m yada flu zaman ulaflaca m diye bir fley söyleyemiyorum. n Bundan sonraki hedefiniz nedir, kendinize örnek ald n z bir sanatç var m? Biraz önce dedi im gibi kitlelerin peflinizde ve flark lar m n hep dillerde olmas.. Ben Ajda Pekkan çok be eniyorum. nflallah ileride mesleki anlamda onun gibi olabilirim. n 2006 da en çok satan albümler aras nda yer almak sizce nas l bir duygu? Tabii ki mutluluk verici. Hele ki bu piyasaya senelerini vermifl çok de erli insanlarla k yaslanmas yada onlarla an lmam çok çok güzel. n Baflkent Ankara n n sanat ve sanatç ya bak fl n de- erlendirir misiniz? Ankara y çok sevdi imi her f rsatta söylüyorum. Bir kere burada çok arkadafl m var ve Ankara ya geldi imde sanki memleketime gelmifl gibi oluyorum. Biliyor musunuz ben Gölcüklü oldu um halde beni Ankaral san yorlar. Dolay s ile Ankara benim kalem gibi. Bu da bana ayr bir haz veriyor Ankara konserlerimde. Allah a flükür ki hiç utand rmad Ankara izleyicisi beni; her konserim h nca h nç dolu güzel ve keyifli geçiyor Ankara da. n Teflekkürler Demet Han m.

7 79.sayi 1/12/07 2:35 PM Page 7 Ancyra 12 Ocak 2007 Cuma 7 BUNLARI n Kangurular n bir s çray flta 3-4 metre uza a gidebildi ini. n Bir bal ar s n n, bir çorba kafl bal yapabilmek için 4200 çiçe e kondu unu. n Tavu un ne renk yumurtlayaca n kulak memelerinin rengine bakarak anlafl ld n. n Kaplumba alar hiçbirfley yemeden 3-4 y l yaflayabildi ini. n Dünyada yaklafl k 75 milyon at oldu unu ve bu hayvanlar n ortalama 40 y l yaflad. B L YOR MUYDUNUZ? TüketiYORUM Bu köfle, Sanayi ve Ticaret Bakanl Tüketicinin ve Rekabetin Korunmas Genel Müdürlü ü'nün katk lar yla haz rlanmaktad r... Ay pl mallarda bayi kadar, kredi veren banka da sorumlu e erli okuyucular m z bu say da, pek çok vatandafl m z Dyak ndan ilgilendiren tüketici kredisini ele alaca z. Tüketicinin Korunmas Hakk nda Kanunda tüketici kredisi flöyle tan mlanm flt r; Tüketici kredisi, tüketicilerin bir mal veya hizmet edinmek amac yla kredi verenden nakit olarak ald klar kredidir. Tüketici kredisi sözleflmeleri yaz l olarak yap lmal ve tüketiciye bir nüshas verilmelidir. Ayr ca, taraflar aras nda akdedilen sözleflmede öngörülen kredi flartlar, sözleflme süresi içerisinde tüketici aleyhine de ifltirilemez. Tüketici kredisindeki muacceliyet flartlar da flu flekildedir: Kredi veren, taksitlerden birinin veya birkaç n n ödenmemesi halinde kalan borcun tümünün ifas n talep etme hakk n sakl tutmuflsa, bu hak; n Kredi verenin bütün edimlerini ifa etmifl olmas durumunda, n Tüketicinin birbirini izleyen en az iki taksidi ödemede temerrüde düflmesi halinde kullan labilir. Ayr ca, kredi verenin bu hakk n kullanabilmesi için en az bir hafta süre vererek tüketiciyi ihtar etmesi gerekir. Kredi veren, verdi i krediyi belli bir mal n veya hizmetin al m için veya belli bir sat c dan al m için veriyorsa, buna ba l kredi denir. Bu durumda, sat lan mal n veya hizmetin ay b ndan, ifa edilmemesinden kredi veren ve sat c birlikte sorumlu olur. Mesela, baz bankalar belli araba markalar veya bayilerden al m yap lmas için kredi açmaktad r. Burada araban n ay pl olmas ndan dolay, banka ve araba sat c s müteselsil sorumludur. Tüketici kredisi konusunda tüketicilerin bilmesi gereken bir di er konu, kredi verenin k ymetli evrak isteyip isteyemeyece- idir. Böyle bir hakk yoktur. E er, banka böyle bir k ymetli evrak ald ise, tüketicinin geri isteme hakk vard r. Ayr ca, bu k ymetli evrak dolay s yla tüketici bir zarara u rarsa, banka bunu da tazmin etmekle yükümlüdür. Son olarak, tüketiciler ald klar krediyi vadesi gelmeden önce ödemek isterse, banka erken ödeme yap lacak süreye göre faiz ve komisyon indirimleri yapmakla mükelleftir. Kredi almay düflünen tüketicilerimizin bu hususlara dikkat etmesi yararlar na olacakt r. SORULARINIZ Ç N: Tel: Faks: HER YERDE Ankara'n n en seçkin otellerinde, konutlar nda, güzellik ve spor merkezlerinde, pastane, cafe, bar ve restaurantlar nda, kültür ve sanat merkezlerinde, ma azalar ve al flverifl merkezlerinde, özel hastanelerinde ve daha bir çok yerde Ancyra okunuyor. flte Ancyra'n n seyir haritas : K z lay, Kavakl dere, Gaziosmanpafla, A.Ayranc, Y.Ayranc, Bahçelievler, Balgat, Dikmen, Emek, Çankaya, Or-An, Y ld z, Çayyolu, Bilkent, Ümitköy... n Oteller: Ankara HiltonSA, Aktif Metropolitan Otel, Bilkent Hotel, Büyükhanl Park Hotel, Best Otel, Dedeman Otel, Do a Residence, Etap Alt nel, Elit Otel, Elit Palas, Gordion Otel, Gazi Park Otel, Hotel çkale, Houston Hotel, lci Residence, nternational Otel, Kent Otel, King Otel, Midas Otel, Midi Hotel, Mega Residence, Otel Sürmeli, Otel TESK, Radisson Otel, Sheraton Otel. n Restaurantlar: Akdeniz Mutfa, Asos Prestij Restoran, Agora, Akdeniz Akdeniz, Amasra Bal kç s, Adana Sofras, Beyaz Beyaz, Çat Kap, Dafne, Dalyan Tava, Evim Ev Yemekleri, Gado, Goya Brasseire, Hac baba, kbal, lbo K rm z Rouge, Kukla Kebap, Kebap 44, Körfez, Köflebafl, Küfte, Lazuri, Lagos, Liman,Lazoli, Mikado Restoran, Mezzaluna, Meze, Marco Polo, S r Mekan, Meandros, Midas Wine Cafe, Meze, Marco Polo, Mantar, ODTÜ Eymir Gölü Ba- evi, Peppermill, Piano Plus, Pizza House, Pizza King, Planet, RV Restoran, Sofra London, Salata, Sampi, Skyland, fianl Edesa, fiömine, Tike, Taflç kona-, Tad m Pizza, Trilye, Turka, Uluda Kebap, Yakamoz, Yeni Çiftlik, Yeflil Vadi, Yosun, Zarife, 01 S f r Bir Adanal smail Ustan n Yeri. n Barlar: Aden Club, Ankara Barosu Lokali,Blu Marlin, Beyaz Ev Caz Club, Çengel, Copper Club, Club Ay-Fi, Club Hera, Faces, Gece Dostlar, Gusto, Ivy Nyx, K rm z, Murppies, May Day, Nihavend Nihavend, Pruva, Raja, Replik, Salata, Too Late, Yer F st, TÜ Evi. n Tiyatro-Sinema: Akün Sahnesi, Büyük Tiyatro, Küçük Tiyatro, fiinasi Sahnesi, Yeni Sahne, Büyülü Fener (K z lay), Büyülü Fener (Bahçelievler), Kavakl dere. n Cafeler: Arien Las, Adrenal Cafe, Buenos Aires, Brothers Cafe, Budakalt, Chiccas, Cafemiz, Coconotte, Cafe Des Cafe s, Classic Cafe, Dolphin, Elpaso, Hayyami, Kahvenaz, Kap 7,Ku ulu Park, Laf Laf, London Pub, Mey's Fey's Cafe, Otantik Cafe, Pampero, Paul, Starbucks, Tapas, Tea House, Ice Salad, Vitamin. n Magaza-Tekstil: Ayda Triko, Aysu Bebe, Be endik, Baran Tekstil, Baykal Triko, Bisera, Blu Ma azas, Cmc Tekstil, Çözgü Tekstil, Derimod, Desen Örme, Ekol, Gezma Gezer, Gilda, Ginoni Giyim, Gürel,Hell Clar, Kabban, Kandemir Tekstil, Karton Triko, Kimlik,, Kipteks,Llf For You, Loft Collins, Merve Tekstil, Moda lgi, Moda Life, On Triko, Panno, Seçil Etek, Sementa, Stil. n Güzellik-Estetik Merkezleri: Ale's Güzellik Merkezi, Armani Saç Ekimi, Cardellia, Day-Light Sa l k Estetik Merkezi, Diva Estetik, Epiderm Clinic, Eti Güzellik Merkezi, Flaivus Clinic, Helena Güzelik Merkezi, Hera Güzellik, Marmara Saç Ekimi, Mayra Güzellik Salonu, Moss Kuaför, MC Güzellik Salonu, Nil Estetik, Paris Kuaför, Red&White Kuaför, Sano Clinic, Sosyete Kuaför, T&T Güzellik Merkezi, Tenis Clinic, Touch Up Clinic, Venera Güzellik Merkezi, Wella, Vitolite Hairland. n Pastaneler: Angora Pastanesi, Bulka, Best, Divan, Funda, Kuki, Liva (tüm flubeler), Livora, Melissa, Melis, Palet, Palais, Sim Dondurma, fiamdan, Seda Pasta, Vanessa. n Spor Merkezleri: Ankara fiehir Klübü, Atl Spor Klübü, Ar Spor ve Dinlenme Tesisleri, Dynamic Spor Center, Fitness Cowet, Kavakl dere Tenis Kulubü, Oranium Sports, Renewa, Sport nternational, Spor Med. n Otomotiv: Alkan, Borusan Oto, Do ufl Oto, loto, Koluman Mercedes, Mengerler, Oto Koç, Neziro lu, Nissan, Sa Otomotiv, Tekoto Ankara, Toyota,Göral, Honda Plaza, Hundai, Vopel Otomotiv. n Turizm-Seyahat: Boss, Bakus Tur, Hoytur, remtur, Jolly Tur, Kutup Tur, Madalyon Turizm, Saltur, Tempo Tur, Ulusoy Turizm, Varan Turizm,Yamaç Tur, Zetur. n Konutlar: Angora Evleri, Ansera Vadi Apartman, Beysu Park, Çankaya Konut Kuleleri, Çankaya Park Evleri, Çaml k Sitesi, Eston Konutlar, Hekimköy Villalar, Mesa Yonca Evleri, Mesa Koru Sitesi, Park Manzara Evleri, Metifl Country, Nurol Residence, Prestij Konutlar, Park Villalar, Park Rönesans, Teras Evler, Zirvekent 1 - Zirvekent 2 Konutlar. n Al flverifl Merkezleri: Armada, Arcadium, Ankuva, Atakule, Bilkent Center, Be endik, Carrefour, Karum, Mesa Plaza, Optimum Outlet, Praktiker, Real. n Hastaneler: Akay, Advenced Care T p Merkezi, Bay nd r Hastanesi, Bay nd r T p Merkezi, Ça Hastanesi, Ça T p Merkezi, Ekip T p Merkezi, Çare T p Merkezi, Güven Hastanesi, Hasvak T p Merkezi, Ifl k Göz Klini i, Kudret Göz Hastanesi, Lünet Lens Merkezi, Lady Med Kad n Sa l, Mesa Hastanesi, Medart T p Merkezi, Medline, Maya Tüp Bebek ve Kad n Sa l Merkezi, Net Fizyomed, Özel lgi Hastanesi, Özel lgi Göz ve KBB Merkezi, Özel Yüzüncü Y l Hastanesi, Sezen Akupuktur Klini i, Umut Hastanesi ve Üro-fiz. n Büyükelçilikler: ABD, Almanya, Avusturya,Arjantin,Belçika, Birleflmifl Milletler, Çin, Dünya Bankas Daimi Temsilcili i, Danimarka, Fransa, Finlandiya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Japonya, ngiltere, srail, sviçre, talya, Malezya, Özbekistan, Portekiz, Tunus, Ukrayna, Yunanistan. n Vak f: Mülkiyeliler Birli i. n nflaat Firmalar : AGE, Akfen, Aktürk, Astur, Ay-Sel, Ayd ner, Baytur, Büyük Bay nd r,canbek, GAMA, Haflemo lu, çtafl, lci, KC Group, Kiska, Kolin, Limak, Mensel JV, Mesa, Metifl, MNG, Mustafa Özcan, Nurol, Özalt n, Özdemir, Palet, Peker, Summa, Suta, Tepe, Usluel, Yaflar Özkan, Yenigün, Zafer. n Üniversiteler: Ankara, Baflkent, Bilkent, Çankaya, Gazi, Hacettepe, ODTÜ.

8 79.sayi 1/12/07 2:35 PM Page 8 8 Ancyra 12 Ocak 2007 Cuma Y l n flansl kedisi Siz hiçbir kedinin bir partinin genel baflkan yla yaz flma konusu oldu unu duydunuz mu? Duymad n zsa flimdi duyun Do al Hayat Koruma Genel Sekreteri ve ayn zamanda Türkiye Hayvan Haklar Aktif Güçbirli i dönem sözcüsü olan Nesrin Ç t r k CHP Genel Baflkan Deniz Baykal a yaz l baflvurarak fiero adl kediyi sahiplenmelerini istedi Gerisini birlikte okuyal m: haber Kedi fiero ile yavrular n n CHP ile ba lar daha yeni genel merkez binas - n n inflaat sürerken bafll yor O Dönemde buraya yerleflen fiero ya, inflaatta çal flan iflçiler bakm fl CHP yeni genel merkeze tafl n nca o da yerini sa lamlaflt rm fl Hatta Genel Baflkan Deniz Baykal n talimat yla partiden bir kifli de fiero ile yavrular n n bak m - n üstlenmifl fiero ünleniyor Yavrular yla CHP Genel Merkez indeki rutin yaflam n sürdüren fiero gazetelere konu olunca birden ilgi oda olmufl Partinin korumalar ndan biri genel merkez binas nda yaflayan fiero yu gezdirmek için d flar ya ç kart nca gazetelere partiye gelen ziyaretçilerle binaya giren yaramaz kediyi görevliler d flar ya at yor diye yans yor Baykal a mektup Olay gazetelere bu flekliyle yans y nca hayvan haklar savunucular harekete geçiriyor! Do al Hayat Koruma Genel Sekreteri ve ayn zamanda Türkiye Hayvan Haklar Aktif Güçbirli i dönem sözcüsü olan Nesrin Ç t r k CHP Genel Baflkan Deniz Baykal a yaz l baflvurarak fiero adl kediyi sahiplenmelerini istiyor Yaz y birlikte okuyal m: Say n Deniz Baykal CHP GENEL BAfiKANI, Türkiye Hayvan Haklar Aktif Güçbirli (HAYTAP) olarak zat alinizi ziyaret etti imizde, Hayvanlar n Yaflam Haklar n n korunmas nda sergiledi iniz olumlu yaklafl m bizi umutland rm flt. Ekteki gazete haberinde gördü- ümüz S ZE SI INMAK STE- YEN BU M N K KED YE, büyük binan zda KOCAMAN B R YÜ- REKLE kucak açman z, Türkiye Hayvan Haklar Aktif Güçbirli i (HAYTAP) umutla bekliyoruz. fiero ile ilgili yaz flmalara ve yo- un baflvurulara Do a ve Çevreyi Koruma, Yaflatma Derne i Baflkan (DO ÇEV) Behiye Ery lmaz da muhatap oluyor. Ery lmaz, fiero ile ilgilenin yönundeki yo un talepler üzerine olay araflt rt yor. Ve Araflt rma sonucunu üyelerine flöyle duyuruyor. Sevgili arkadafllar, Genel merkezdeki kedici i araflt rd k, ad fierro. Ald m z habere göre korumalar fierro'ya kendi yiyeceklerini vererek besliyorlarm fl. Korumalar dolafls n diye kediyi d flar ya ç kart yorlarm fl. Hatta fierro oraya daha sonra yavrular n da getirmifl. Murat bey konu ile ilgileniyor. Sevgilerimle, Bu kadar ilgi ve yaz flmadan sonra ünlenen fiero, sonunda Pako nun köflesine konuk oluyor Yavrular yla CHP de sade bir yaflam sürdüren fiaro, gene CH- P de Ama ünü Tüm Türkiye ye yay lm fl olarak

9 79.sayi 1/12/07 2:35 PM Page 9 Ancyra 12 Ocak 2007 Cuma 9 Hayvan katliam na son! Do a Hayvanlar Koruma Derne i (DOHAYKO) Ankara Temsilcisi Burcu Ifl kalp, Ankara Büyükflehir Belediyesi ni hayvanlar korumaya davet etti. Baflkent te geçen y l... Yeni bir y la daha merhaba! diyen Ankara, 2006 da çok fleyler yaflad. Ard ard na geliflen olaylar Ankaral lar günlerce meflgul etti. Kufl gribi ilk kurbanlar n Baflkent te verdi. Seri katil bir bayram günü yolunun üzerine ç kan herkesi öldürdü. Ankara da "Neler oluyor bize" dedirten türden olaylara tan k olduk ya sizler için k sa bir bak fl att k. Kufl gribi Ankara da 2006 n n ilk günlerinde Ankara n n Bala ilçesinde iki kardefl kufl gribi teflhisiyle tedavi alt na al nd. Muharrem ve skender Çanak kardefller, yo un bir tedavinin ard ndan sa l klar na kavufltular. Adliyede at ve eflek eti pani i Ankara Adliye Saray, 2006 y l nda yemekhanesinde verilen yemeklerde at ve eflek eti kullan ld haberi Ankara y sarst. Ancak, aylarca süren yarg lama sonunda etlerin s r eti oldu u kan s na var ld. Trafik Canavar yine can ald D fliflleri Bakanl çal flanlar, 23 Ocak günü bambaflka bir ac yaflad. Personel, bir özel halk otobüsünün kurban oldu. stanbul yolunda meydana gelen kazada servisteki 9 kifli hayat n kaybetti. Gazi de hava s n yor Gazi Üniversitesi nde 2006 boyunca gündeme gelecek olan fliddet olaylar n n ilki, Remzi Altunpolat ad ndaki ö retim görevlisinin uzun saç ve küpeleri nedeniyle sald r ya u ramas yd. Bu olay n ard ndan Prof. Dr. Kadir Cang zbay n arabas n n tekerleri parçaland. Dan fltay n kara çarflambas 2006 y l na damgas n vuran Dan fltay sald r s da yine Ankara da gerçekleflti. 17 May s Çarflamba günü Alparslan Arslan ad nda bir avukat, türban konusunda verilen bir karar gerekçe göstererek Dan fltay bast ve Dan fltay 2. Dairesi hakimlerine kurflun ya d rd. Sald r da hakim Mustafa Yücel Özbilgin hayat n kaybetti. Operasyonlar flehri Baflkent Ankara 2006 y l nda ard ard na gerçeklefltirilen çete operasyonlar yla çalkaland. Küre ve Atabeyler Operasyonlar nda gazeteciler adliye ve emniyetin kap s nda günlerce kamp kurdu. K sa ad DOHAYKO olan Do- a Hayvanlar Koruma Derne- i, hayvan katliamlar na karfl Ankara Büyükflehir Belediyesi ni uyard. DOHAYKO Ankara Temsilcisi Burcu Ifl kalp, 2006 y l nda yaflanan kedi ve köpek katliamlar na dikkati çekerek, Katliamlar gösteriyor ki, Hayvanlar n Korunmas na Dair Kanun uygulanm yor. l Hayvanlar Koruma Kurulu kararlar na harfiyen uyulmal dedi y l nda Mamak ta bafllayan hayvan k y mlar n n Portakal Çiçe i katliam yla en son noktaya ç kt n hat rlatan Burcu Ifl kalp, Bir katliam y l kapand ama 2007 de mutlaka bu k y mlar son bulmal d r. l Hayvanlar Koruma Kurulu nun kararlar nda dahi çeflitli çeliflkeler bulunmaktad r. Hatta toplant lar n içeri i hayvanseverlerle paylafl lmamaktad r. Ankara Büyükflehir Belediyesi, trilyonlarca liral k yat r m yapt - n iddia etmektedir. Oysa, Büyükflehir Belediyesi nin bir bar na bile bulunmamaktad r. Sadece afl lama ve k s rlaflt rma iflini üstlenmektedir. Sakat ve yard ma muhtaç hayvanlar için bir merkez yap lmam flt r. Köpekler y l boyunca sistematik flekilde öldürülmüfltür diye konufltu. Ifl kalp, köpek itlaflar ndan dolay zehirlerin parklarda günlerce kald na iflaret ederken, köpeklerin yan s ra do- adaki kufllar n da bundan büyük zarar gördü ünü vurgulad. Ifl kalp, Ankara Büyükflehir Belediyesi nin park ve bahçelerle birlikte köpeklere de sahip ç kmas n istedi. ARMADA Y l n Ma azalar n seçiyor Admada da Y l n Ma azas seçilirken, Ankaral lar da oylamaya kat lacak. Armada, al flverifl keyfini yaflatan ma azalar n, her y l geleneksel olarak düzenledi i oylamalar ile seçiyor. Baflkent Ankara n n gözde al flverifl merkezlerinden AR- MADA da 3. kez düzenlenen ARMADA Y l n Ma azas n seçiyor. Seçici Kurul un yan s ra Ankaral lar da oylamaya kat larak y l n ma azalar n belirlemede söz sahibi olacak. Halk oylamas 12 Aral k 15 fiubat tarihleri aras nda web sitesi ile, dan flma bankosunda bulunan formlar doldurularak gerçeklefltiriliyor. Birinciler; yönetim oylamas, halk oylamas ve ma azalar n birbirini de erlendirdi i çapraz oylama sonucunda haz r giyim, yiyecek-e lence, hizmet, ev-elektronik, spor giyim, hobi,büyük ma azalar,çocuk ve ayakkab olmak üzere toplam dokuz kategoride belirlenecek.. Mart ay nda düzenlenecek ödül törenine tüm Ankaral lar davet eden ARMADA Al flverifl Merkezi sorumlusu Elif Ayd n, haz r giyim sektöründe 39, yiyecek ve e lence sektöründe 29, hizmet sektöründe 13, ev elektronik sektöründe 17, hobi sektöründe 18, ana ma azalar grubunda 5, çocuk grubunda 8, spor giym dal nda 19 ve ayakkab dal nda 9 olmak üzere toplam 157 firman n Y l n Ma azalar yar flmas nda yer ald - n belirtti. ARMADA seçim sonucunda ziyaretçilerinden gelen sonuçlarda her kategoride do ru tahmini yapan ilk 20 kifliye iki kiflilik sinema bileti arma an edecek Movie Hall Adres ; Çukurambar 42.cad sok. 3/A DVD ve VCD kiralama ve sat fl l PC oyun l PC DVD oyun l PS2 oyun l PSP oyun l PS2 ve PSP sat fl l PS2 aksesuarlar l PC bak m ve onar m l Web tasar m

10 79.sayi 1/12/07 2:35 PM Page Ancyra 12 Ocak 2007 Cuma Farkl y m diyenlere: Funky Moda nedir diye soranlara mutlaka herkesin verece i bir yan t var; hem de birbirlerinden farkl yan tlar Ama genel de herkesin üzerinde birleflti i noktaysa: Moda yak fland r Moda da kimi rahatl, kimi fl kl ön planda tutar, kimileri de spor giyinmeyi Kimileri de hem rahat olsun, hem de fl k olsun ister Özellikle giyimde rahatl k ve fl kl beraber tercih eden gençlere ve genç kalanlara önerimiz: Karum da Funky e u ray n. lginç tasar mlar ve s rad fl çizgiler ile haz rlanm fl giysiler hemen dikkat çekiyor vitrininde. Renk kombinasyonlar da çok genifl... Baflta üniversiteliler olmak üzere geçlerin be eniyle giyebilecekleri, kotlar, trençkotlar, kazaklar, kabanlar, montlar. Ne ararsan z var Üstelik de indirim de var. Bizden söylemek moda&trend Dünya cep telefonuna s d flte özellikleri: n leri al yor. n nternete giriyor. n 2 megapiksel foto raf çekiyor. n ipod kalitesinde müzik dinleyebiliyorsunuz. n TV-video yay n var. n Google' n haritalar yla adresleri gösteriyor. n Her fley dokunmatik. n 4 GB telefon 499, 5 GB 599 dolara sat lacak. n Yaz n ABD'de, y l sonu Avrupa'da sat lacak. Amerikan Apple flirketi, ipod'dan sonra iphone ad n verdi i yeni bir cep telefonu ç kard. Apple, ipod rüzgâr n cepte iphone markas ile yakalayacak. iphone, numaralar n parmak iflareti ile aranmas n sa layan genifl ekranl bir ipod olarak tan mlan yor. Ipod ile dijital müzik alan nda k sa sürede büyük bir baflar yakalayan Apple flimdi de ayn baflar y mobil telefon sektöründe yakalamay amaçl yor. "Cebinizdeki hayat" slogan yla tan t m yap lan "iphone" adl cihaz iflletim sistemi olarak OS X'i kullan yor. Çok say da yeni teknolojiyi bünyesinde bar nd ran cihaz n en büyük özelli i ise üzerinde yaln zca bir tek tuflun bulunmas. iphone tüm kumanda özelliklerini dokunmatik ekran üzerinden gerçeklefltiriyor. "Mobil telefonu yeniden yaratt k" diyen Apple Baflkan Steve Jobs, iphone ile cep telefonu pazar nda yüzde 10'luk bir pazar pay yakalamak istediklerini duyurdu. Haritan z cebinizde: iphone'da ayr ca Google' n devrimsel harita servisi Google Maps de bulunuyor. Kullan c lar, iphone'un dokunmatik ara yüzü sayesinde haritalar, uydu görüntülerini, trafik bilgilerini görüp yönlendirme bilgisi alabiliyor. Ancak uygulamay Türkiye'de kullanmak mümkün olmayacak. Bunun için servis flirketlerinin devreye girmesi gerekiyor. Kullan fll klavye: iphone, tam klavye tufllar na sahip SMS uygulamas sayesinde farkl kiflilerle anl k SMS mesajlaflmay kolaylaflt r yor. Kullan c lar n klavyeyi kullanmalar gerekti i durumlarda iphone, hatal giriflleri tahmin eden ve düzelten, di er yetenekli telefonlarda bulunan küçük plastik klavyelerden çok daha kullan fll sanal klavyeyi ortaya ç kar yor. iphone'da ayr ca takvimlerin PC veya Mac bilgisayarla otomatik senkronize edilmesini sa layan takvim uygulamas da bulunuyor. iphone'da 2 megapiksel kamera ve foto raf yönetimi uygulamas da mevcut.

11 79.sayi 1/12/07 2:35 PM Page 11 Ancyra 12 Ocak 2007 Cuma11 MUTFAK ankara n n markalar Osman ve Ali R za Kababulut un 1951 y l nda Ankara Akköprü de ahflap do rama üretimi ile bafllayan mobilya serüveni, ikinci kuflak yönetici kadrolar n devreye girmesiyle birlikte, art k ça n tüm yeniliklerini özümseyen ve bunu ürününde ortaya koyan, ihracat hedefini her geçen gün bir üst noktaya tafl yan Bulut Mutfak markas na dönüfltü. BULUT MUT- FAK n geçmifline k sa bir göz atarsak, önemli bir süre inflaat sektöründe mutfak dolab imalat yaparak hizmet veren Osman ve Ali R za Kababulut un bir süre sonra üretimlerini ahflap mutfak dolaplar imalat na çevirdi ini görürüz. BULUT MUTFAK n kurucular zaman içerisinde modüler mutfak anlay fl n n önemini görerek, sistemlerini yaln zca bu yeni alana kayd rd lar ve çok uzunca bir süre çelik gövde alüminyum çerçeveli formika kapakl mutfak dolaplar üretimine bafllad lar. Yeniliklere her dönemde aç k olan BULUT MUTFAK, öz sermayesinin izin verdi i ölçüde de makineleflerek h zl ve seri üretimde önemli ad mlar att. kinci kuflak yönetici kadrolarla birlikte sistem tümüyle yenilendi. Çal flma düzeni yeni üretim makinelerine göre yeniden planland. Bugün BULUT MUT- FAK, toplam m2 kapal alan nda üretim, teflhir ve sat fl yap yor. A rl kl olarak Ankara Antalya Bursa zmir ve stanbul'a hizmet veren BULUT MUTFAK n as l hedefi ise y ll k kapasitesini ihracat taleplerini karfl layacak düzeye ç karmak. Y llard r hizmetini müflteri memnuniyeti üzerine oturtmay baflaran ve bu yönde markalaflan Bulut Mutfak, mobilya alan nda da yeni aray fllar içerisindedir. Minimalist mobilya anlay fl içerisinde üretimlerine bafllayan BU- LUT MUTFAK, kullan fll ve demonte - modüler mobilya anlay fl na mutfaktaki deneyimlerini de katarak üretimini sürdürüyor.

12 79.sayi 1/12/07 2:35 PM Page Ancyra 12 Ocak 2007 Cuma Lezzetin keyfe dönüfltü ü mekan: Makkarna Ülkemiz mutfa n n vazgeçilmez lezzetleri aras nda makarna da önemli bir yere sahip Özellikle baflta çocuklar m z n ve gençlerimizin vazgeçemedikleri tatlar aras nda yer al yor... Makarna yeme i deyince de öyle hafife almamak gerekir; uzmanl k ve ustal k istiyor Uzmanl k ve ustal k deyince de Ankaram zda akla gelen isimlerden biri de MAKKARNA Makkarna turizm alan nda büyük deneyimlere sahip Kaan Küce taraf ndan 08 fiubat 2006 tarihinde aç ld. Kaan Küce, geçti imiz günlerde kendisinin 39. Makkarna n n da 1. yafl n özel bir davet ile kutlad. Makarna 1 yafl nda ama eskilerin Ak l yaflta de il, baflta özdeyiflini hat rlat rcas na güzel tatlara ev sahipli i yap yor Her gün 29 çeflit makarna, üç çeflit et ve sekiz çeflit pizzal k menüsüyle Baflkent Ankara n n gözde mekan haline geldi. Oldukça ince olan pizzalar n f rf rl olmas ve f rf rlar n da balerine benzemesi ise yeme i keyfe dönüfltürüyor. Makkarna da menü s n r yok gibi. Salata çeflitleri, çorba çeflitleri, Belçika usulü midye çorbalar Makkarna n n menüsünün ne kadar zengin ve kaliteli oldu unu gösteriyor. Bu arada ekmek dahil her fley Makkarna n n kendi üretimi. Makarna çeflidine göre günlük haz rlanan soslar da Makkarna n n bir di er ayr cal. Bu lezzet dura na gelen seçkin konuklar, yemeklerini müzik eflli inde yiyor. Makkarna da her çarflamba müzik dinletisi de var. Tarz olarak ise hafif müzik tercih ediliyor. Uygun fiyata kaliteli, özel flaraplar da Makkarna y vazgeçilmez k l yor. Makkarna da ö le ve akflam servislerinde mutlaka rezervasyon yap lmas gerekiyor. Çünkü 40 kiflilik rahat oturma düzenine sahip Makkarna n n s cak konsepti, müflteri portföyünün A1 olmas n da beraberinde getirmifl. Makkarna: Reflitgalip Cad.no 89/2 Tel: restaurant

13 79.sayi 1/12/07 2:35 PM Page 13 burçlar FATURA LI Ancyra 12 Ocak 2007 Cuma13 cihan KOÇ: mail-yorum (21 Mart- 19 Nisan) Bundan böyle Ancyra okurlar n n ile ulaflt raca bilgileri de erlendirerek yorumlar m paylaflaca m. Bunun için yorum yap lacak Haftan n kiflinin Ad, anne ad ve nüfusta yaz l ilk do um tarihi günlerinde bilgilerini iletmeleri olaylar istedi iniz gibi gitmedi ini yeterli olacakt r. lerinizi adresine bekliyorum. düflünebilirsiniz bu yüzden panik olmamaya çal fl n bu geçici bir durum. Bu hafta ifllerinizde yapaca n z at l mlarda oldukça flansl bir döneminiz. kili iliflkilerinizde tart flmalardan uzak durmal s n z. Bu iliflkinizi y pratabilir. Sa l n zda bu hafta bel ve boyun bölgenize dikkat etmelisiniz. BO A: (20 Nisan- 20 May s) fl yaflaman zda bu hafta dikkatli olun. Zira verece iniz kararlar s - k nt yaratabilir. Hafta sonuna do ru alaca n z bir haber sevinmenize neden olacak. Aile içindeki cimri tutumlar n z illallah dedirtecek seviyede. Lütfen kesenin a z n aç n bu hem sizi hem de çevrenizdekileri sevindirecek. Sa l kla ilgili ani hareketlerden kaç n. Zira bir düflme yaflayabilirsiniz. Kollar n za ve bacaklar n za dikkat edin. K ZLER: (21 May s- 21 Haziran) fllerinizde ikilemde oldu unuz olaylarda olumlu sonuçlar sizleri bekliyor. Bu hafta sizin için önemli ve istikrarl gözüküyor. Parasal harcamalarda sorun olabilir, gereksiz harcamalardan uzak durun. Sa l kla ilgili bu hafta bel ve boyun bölgenize dikkat edin. Aflk hayat n zda biraz s k nt lar olabilir ama fazla büyütmeyin. YENGEÇ: (22 Haziran- 22 Temmuz) Bu hafta uzun zamandan beri artan s k nt lar n zdan kurtulman z için do ru zaman. fl ile ilgili yaflad n z belirsizlikler bu hafta çözüme kavufluyor. Özel yaflant n zda bu dönemde yeni bir birlikteli e bafllayabilir ve yaflam n zda köklü de ifliklikler yapabilirsiniz. Hafta sonu verdi iniz olumsuz kararlar n s k nt s n yaflayabilirsiniz. Aceleci olmaman z ve dikkatli bir flekilde düflünmenizi öneririm. Say : 79 Tarih: 12 Ocak 2007 Sahibi CEGAM A.fi. Ad na B. Ali POLAT Sorumlu Yaz iflleri Müdürü: B. Ali POLAT Yay n Kurulu: smet SOLAK, Turan ÖZKAN, Dursun KILIÇ Görsel Yönetmen: Okan AKYÜREK Reklam ve Halkla liflkiler Müdürü: Fehmi BAfiUSTA Müflteri Temsilcisi: Nurgül POLAT Çayyolu Ümitköy Temsilcisi: Türkan YEZER BAfiKET BªŞKENT SÜRÜCÜ KURSLARI Hafta sonu grubu: Sadece nüfus cüzdan n zla kay t yapt rabilirsiniz Selanik Cad. 19/7 K z lay Tel: Faks: Tel: Faks: Yönetim Yeri: Çankaya Konaklar 11. sokak F/1 Çankaya/ ANKARA Tel: Faks: Bask : Feza Yay nc l k Havaalan Yolu üzeri 13. km. Pursatlar/ANKARA Tel: Ancyra bas n meslek ilkelerine uymaya söz vermifltir Yay n Türü: Yerel Haftal k Süreli tel: astroloji&fal ASLAN: (23 Temmuz- 22 A ustos) Bu hafta size huzurlu bir etki b rakacak. Geçti imiz hafta karfl laflt n z olumsuzluklar bu dönem yaflamamak için sorunlar daha fazla büyütmemeye çal fl n. Aflk hayat n zda bu hafta derin bir nefes al p biraz düflünmenizi öneriyorum. Çünkü akl n z n kar fl kl iliflkinize de yans yor. Bu dönemde uzun süreden beri planlad n z yer de iflikli i ile ilgili kararlar al p gerçe e dönüfltürebilirsiniz. BAfiAK: (23 A ustos - 22 Eylül) Bu hafta yaflad n z sorunlar çözmek için iyi bir dönem. Hafta aras yapaca n z harcamalara dikkat ederseniz maddi s k nt lardan kurtulabilirsiniz. Bu hafta Baflaklar yeni bir aflk bekliyor. Rahat tav rlar n z ve olaylara karfl pozitif yaklafl m n z ifl ve özel yaflam n zda size olumlu yönde dönecek. Aile içi tart flmalarda sakin kalman z size baflar sa layabilir. TERAZ : (23 Eylül- 22 Ekim) Aflk iliflkileriniz aç s ndan bu hafta zirvede olan bir döneme giriyorsunuz. Sürpriz kararlara aç k olun. Aile içinde yaflad n z sorunlar aile bireyleriyle çözmeniz sizi daha da rahatlatacakt r. Aflk iliflkileriniz d fl nda ifl yaflant n zda da bu hafta baflar y yakalayacaks n z. Hafta ortas dikkatli olman zda fayda var. Çünkü yaflayaca n z bir aksilik can n z s kabilir. AKREP: (23 Ekim 21 Kas m) Sab rs z tutumlar n zdan bu hafta uzak durun. Aceleci yap n z size her zaman olumlu olarak dönmeyebilir. Kendinize ve isteklerinize bu hafta önem verin. Hedeflerinizin üzerine emin ve yavafl ad mlarla giderseniz güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Aflk hayat n zda yaflayaca n z tart flmalar büyütmemeye özen gösterin. Hafta sonu sürprizlere aç k olun. YAY: (22 Kas m 21 Aral k) Bu hafta için yeni bafllang çlar dönemi. fl hayat n zda alaca - n z tekliflere karfl aceleci davranmay n. Verece iniz kararlarda daha dikkatli ve titiz davranmaya özen gösterin. Bu dönem rahat geçirebilece iniz ortamlar sa larsan z psikolojik olarak kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Hafta sonuna kadar alaca- n z olumsuz bir haber de iflik davran fllar içine girmenize neden olabilir. Sakin olun. O LAK: (22 Aral k 19 Ocak) Bu hafta içerisinde yorgunlu u üzerinizden atmak için kendinize zaman ay r n. Çevrenizle yaflamakta oldu unuz so uk savafllar yerini rahat günlere b rakacak. Olumlu bir hafta geçirmek istiyorsan z yapt n z hatalar n sonuçlar n baflkalar na yüklememenizde fayda var. Çok yak n bir arkadafl n zdan alaca n z bir haber sizi oldukça sevindirecek. KOVA: (20 Ocak 18 fiubat) Kendinizi enerji dolu ve hareketli hissedebilece iniz bir haftadas n z. Özel hayat n zda kulland n z enerjinizi ifl yaflam n zda da kullan rsan z daha çok verim elde edebilirsiniz. Bu hafta aras alaca n z bir haber hayat n z de ifltirebilir. Ancak karar verirken dikkatli olun. Maddi yönden rahatlayaca n z bu hafta gereksiz harcamalardan uzak durmaya çal fl n. BALIK: (19 fiubat 20 Mart) fl hayat n zda yo un bir döneme giriyorsunuz. Daha dikkatli olman z gereken bu durumda ifllerinizle daha çok ilgilenmelisiniz. Bu dönem bafl nda tan flaca n z kifliyle yeni bir iliflkiye girebilirsiniz. Yak n bir arkadafl n zla yaflayaca- n z tart flmay fazla büyütmemek iliflkiniz aç s ndan daha iyi olacak. Ani kararlardan uzak durman z öneriyorum.

14 79.sayi 1/12/07 2:35 PM Page Ancyra 12 Ocak 2007 Cuma S n rlar Aflan Ressam: fiahika Ça lar Sanatç n n Yurtd fl Kiflisel Sergileri kültürsanat Ünlü ressam fiahika Ça lar (Özünel) sanat n n zirvesinde Ünü s n rlar aflan uluslararas ödüllü sanatç, "güzeli ar yorum" diyor. Ancyra, bu say s nda ünü Türkiye s n rlar n aflan, uluslararas ödüller sahibi ressam fiahika Ça lar (Özgünel) ile bir söylefli yapt. Sanatç, sanata bak fl n Ancyra'ya anlatt. n Sanat sizin için ne anlam ifade ediyor? Sanat, yaflam n kendisi, insanl - n varl ndan bu yana güzeli arama çabas ve estetik var olmufl ve baz insanlarda bu çabada daha yetenekli olarak do mufl, bu yeteneklerini kullanarak güzeli arama çabas nda öncülük misyonu verilmifl. Bu misyonu yerine getirmemek do aya bir anlamda ihanet etmektir. Çünkü sanatç alan nda ilk fl hisseden olmal d r. fiahika Ça lar (Özünel) Kimdir? fiahika Ça lar (Özünel) 1957, Çorum do umludur. Ön lisans e itimini, Ankara'da Gazi E itim Enstitüsü, Resim Ö retmenli i Bölümü'nde tamamlayarak 1979 y l nda resim ö retmeni oldu. Lisans e itimini ise, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü'nde tamamlad. E itmenlik yaflant - s nda, birçok ilkö retim okulu ve liselerde resim ö retmenli i ve yöneticilik yapm fl olan sanatç, halen okullardaki resim ö retmenli i yaflant s na devam etmenin yan s ra, kendi özel atölyesinde de çeflitli üniversite ve yüksek okullara ö renci yetifltirmektedir. Profesyonel mesleki yaflant s n n yan s ra 30 y l boyunca üretti i 660' aflan suluboya ve ya l boya resim ve foto raf çal flmalar n muhtelif kiflisel resim ve foto raf sergilerinde sanatseverlere ulaflt rd. n Ne zamand r resim yap - yorsunuz? Ben yaflam m n yar s ndan fazlas nda resim yap yor, resimle u rafl yorum. Yaflam n her alan nda esteti i arama, bulma bunu resim yolu ile insanlara anlatma çabas nday m. Bir yan mda e itimci oldu u için bunu flans olarak düflünüyorum. Bu aray fl m ö rencilerimle birlikte yap yorum. n Bu konuda birde kitap yazd n z Evet Sanat E itim ve Çocuklar m z konulu bir kitap yazd m. Ö rencilerin, ö retmenlerin ve veliler sanat n her dal n e itimde ö retimde nas l kulanab lceklerini, nas l yararlanabileceklerini uyugulamalarla anlatan bir kitap. Ayr - ca e itimde ö retimde ve çocuklar n davran fl de iflikliklerinde sanat n bir disiplin olarak ne denli önemeli oldu unu yine uygulamalarla anlatt m bir kitap. n Sizce Ankara'da plastik sanatlar alan nda yeterli çal flmalar yap l yor mu? Sanat çal flmalar dura an de ildir. Bana göre bu süreç ve yap lanlar hiç bir zaman yetmez; sanat ifllevini yerine getirdi i sürece yeterlidir. Sergiler, galeriler sanat etkinlikleri aç l fllar n yan s ra, bu çal flmalar varl n hayat n her alan nda hissettirmelidir Sanat sempozyumlar, tart flmalar, fuarlar festivaller bu anlamda yeterli de ildir. Bu konuda güzel sanatlar fakülteleri mutlaka öncü olmal, sanat tart flmalar n n yap ld yeni geliflmelerin topluma anlat ld görsel bir flölen ortam üretmek gibi bir miyonlar n n da oldu u unutulmamal d r. n Siz yurt d fl nda sergiler açt n z. Sergiler açt n z kentleri ile Baflkent i karfl laflt rd - n zda Ankara bu konuda nerede? Bunu k yaslamak çok zor. Bezen kiflisel, bazen de yurtd fl nda aç k fuar ve festivallere kat larak sergiler açt m. Her gitti imde o ülkeleri k skand m, böyle büyük organizasyonlar neden benim yaflad - m kentimde olam yor diye Bence hersey üretmekten geçiyor; bu konuda düflünce üretmek en baflta geliyor. Üretilen düflüncelerin hayata geçirilmesi de çok önemli. Sanatsal etkinlikleri öne ç kar p do ru sanatla halk buluflturmada en önemli görev de bas na düflüyor san yorum. Yeter ki yaflam damarlar m zdan birinin sanat oldu unu unutmayal m; araflt rala m üretelim, üretiklerimiz paylafl p daha farkl l klar n üretmede çaba harcayal m. Yaflam durmuyor, sanat da durmaz yerinde zaten. n Bükrefl-Romanya, Bükrefl Nasyonal Galeri, 1994 n Roterdam-Hollanda, Roterdam Sanat Günleri Festivali, 2003 n Mecidiye-Romanya, Mecidiye Milli Sanat Müzesi, 2003 n Batum-Gürcistan, Batum Devlet Müzesi, 2003 n Antverp-Belçika, Antverp Sanat Günleri Festivali, 2004 n Rotterdam-Hollanda, Rotterdam, Galeri Media, 2006 n Eindhoven- Hollanda, Eindhoven Kunstevent Sanat Festivali, 2006

15 79.sayi 1/12/07 2:35 PM Page 15 Ancyra 12 Ocak 2007 Cuma15 DT den yeni y lda yeni oyun Ankara Devlet Tiyatrosunun yeni oyunu ''Lysistrata'', prömiyer yapt. Aristophanes'in yazd, Azra Erhat ve Sabahattin Eyübo lu'nun Türkçelefltirdi i, Coflkun Irmak' n yönetti i oyunda, Emine Semra Gökalp, Gülizar Irmak, clal Karaduman, Mesude Y lmaz, Tuncer Y c, Edip Tümerkan, Tolga Tuncer, Acan Aksoy, Ezgi Koç, Zeynep Dizdar, Gülben O uz, Gamze Karababa, Sezen Gümüfltekin ve Nihal Erdo an rol al yor. Oyun, erkeklerin savafltan dönmelerini beklemekten usanan kad nlar n, savafla son vermek amac yla isyan etmelerini konu al yor. Oyunun yönetmeni Coflkun Irmak, bar fl içinde mücadele etmenin flart oldu u mesaj n n verildi i oyunun ilgi görmesinin sevincini yafl yor. Irmak, 10 dakika süren tek perdelik oyunda, Kad nlar n savafla karfl duruflu sahneleniyor. Kad nlar n bar fla el atmas çok önemli. Bar fl için savafl gerçe- Gölgeler filmine ödül "Ankara'n n Sessiz Ç l " Gölgeler filminin yönetmeni Murat Derman, Bosna-Hersek'te "Günün Adam " seçildi. i bu oyunda vurgulan yor dedi. Lysistrata n n M.Ö. 5. Yüzy lda yaflanm fl oldu una dikkati çeken oyuncular ise, Türkiye nin de günümüzde bundan nasibini almakta oldu unun alt n çizdiler. clal Karaduman, çinde bulundu umuz yüzy lda savafllar n büyük etkisi var. Asl nda o dönemin koflullar ile bu dönemin koflullar aras nda büyük paralellikler var diye konufltu. Bütün tatlar kalitesiyle bir telefon kadar size yak n... Ankara n n her yerine servis Emek 8. Cad. (Biflkek) No:2 Emek / ANKARA Bosna Hersek'in en çok satan Dnevni Avaz gazetesi taraf ndan Gölgeler filminin yönetmeni Murat Derman 08-Ocak-2007 günü Günün Adam seçildi. Eski ABD Baflkan Bill Clinton, eski BM Genel Sekreteri Kofi Annan, ünlü oyuncu Richard Gere, Opera Sanatç s Luciano Pavarotti gibi birçok dünyaca ünlü kifli de gazete taraf ndan daha önce Günün Adam seçilmifllerdi. Dnevni Avaz ilk defa Srebrenitsa Katliam n n bir filmde konu edilmesinden dolay Yönetmen Murat Derman' Günün Adam seçti. Derman, tarihinde filmin genel koordinatörü ile birlikte fiubat ay nda yap lacak çekimlerin ön haz rl n yapmak üzere Bosna Hersek'e gidiyor. Murat Derman BATIB RL K ten sanata katk Bat birlik Sanat Galerisi afl ld. Galerinin ilk konuklar tan nm fl 12 sanatc n n resimlerinden oluflan K fl Düflleri sergisi Reflit Galip No: 44/8 Tel: Ankara da konut yapan sayg n kurulufllar aras nda bulunan Bat birlik genel merkez binas n n girifl kat nda yer Bat birlik Sanat Galeri sindeki karma resim sergisi, Çayyolu ve Ümitköy deki sanatseverler taraf ndan büyük ilgi ve be eniyle izleniyor. Sergide ressamlar m zdan Reyhan Abac o lu, Habip Aydo du, A.Celal Binzet, Prof. Dr. Gören Bulut, Ekrem Kadak, Nihat Kahraman, Ali Kotan, Prof. Dr. Cuma Ocakl, Muzaffer Tiryaki, Prof. Dr. Umur Türker, Hanefi -Serpil Yeter, in tablolar yer al yor. Sergi 27 ocak tarihine kadar aç k kalacak. Di er yandan Bat birlik Genel Baflkan Malik fiat n verdi i bilgiye göre, serginin yan s ra binada bulunan 85 kiflilik salonda paneller ve söylefliler yap labilecek ve dinletilere yer verilebilecek. Cahit AKMAN G.O.P. Ankara/ Türkiye Ankyra Gsm: VETER NER KL N PANS YON lko Sit Cad. No: 19 Çayyolu/ANKARA Tel:(312) Fax: (312)

16 79.sayi 1/12/07 2:35 PM Page 16 Ancyra dan Ankara ya Ankaral y z 12 Ocak Cuma 2007 Say : 79 Haftal k Ücretsiz Gazete Buz hokeyi henüz ülkemiz için yeni bir spor. Türkiye nin buz hokeyi ile tan flmas televizyonlarda bafllad Televizyonlardan bafllayan tan flma k sa bir süre içinde büyük bir ilgiye dönüfltü; bugün flampiyon a düzenleyecek noktaya geldi. Buz hokeyinin önlenemez yükselifli Buz hokeyinin geçmifli; ata sporumuz olan gürefl, ya da bugün milyonlar arkas ndan sürükleyen futbol, basketbol ile karfl laflt r lamayacak kadar k sa da olsa sürekli bir yükselifl gösteriyor ülkemizde Bir federasyona çat s alt nda örgütlenmesi 15 öncesine dayan yor Türkiye Buz Sporlar Federasyonu Baflkan Prof. Dr. Kadir Dökmeci nin verdi i bilgiye göre, Federasyon un kuruluflu 1991 Buna karfl n 15 y ll k k sa bir süre içerisinde dünya flampiyonas düzenleyebilecek bir yükselifl göstermifl buz hokeyi Dünya 20 Yaflalt fiampiyonas Baflkent Ankara da yap l yor. fiampiyonada 6 ülkeden toplam 8 tak m yar fl yor: Türkiye, Çin, Yeni Zelanda, Bulgaristan, Ermenistan ve Belçika tak mlar Federasyon mutlu Türkiye Buz Sporlar Federasyonu Baflkan Prof. Dr. Kadir Dökmeci Federasyon un kuruldu u 1991 de Türkiye'de sadece 3 tak mdan oluflan bir ligin oldu unu söylüyor. Dökmeci nin ifadesine göre; flu anda Türkiye'de 4 ligin var. Süper ligde 8 tak m, 1. ligde 6 tak m, gençler liginde 8 tak m ve bayanlar liginde 5 tak m mücadele veriyor. Hedeflerinin Uluslararas fiampiyonalar Türkiye'de gerçeklefltirmek oldu unu dile getiren Dökmeci, mükemmel bir organizasyon yapt klar n ifade etti. Türkiye iddias z Bahçelievler Buz Pateni Saray 'nda Dünya 20 Yafl Alt Gençler Buz Hokeyi fiampiyonas Bahçelievler Buz Pateni Saray 'nda yap l yor. fiampiyonan n 3. kategori ilk müsabakalar nda Çin Halk Cumhuriyetini 6-0 yenilen Türkiye, henüz çok yeni oldu u bu sporda fazla iddia tafl m yor.

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Vaziyet Plan AKSÜT NfiAAT VE M MARLIK Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Konaklar Mahallesi Ç nar Sokak Emlak Bankas Apt. Kat 1 Daire 2 4. Levent / stanbul Tel: 0212 325 90 62-63 Faks: 0212

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com.

Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com. Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com.tr Kral Dairesinde Yaflamakt r. Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun? Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Kış 2014 Sayı:12 ISSN: 2146-281X Kızak Keyfi Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Temel Kaynak 4. Ülkeler

Temel Kaynak 4. Ülkeler SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 4 Uzaktaki Arkadafl m Ülkeler Dünya n n 1/4 i karalarla kapl d r. Karalar, büyük parçalar hâlinde de bulunmaktad r. Buna k ta denir. Dünya da 6 k ta vard r. Bunlar, Asya Amerika

Detaylı

Türkiye`nin yeni ve genç caz festivali Bursa Nilüfer Uluslararası Caz Tatili Festivali`nden ilk notlar Burak Sülünbaz`ın kaleminden yayında.

Türkiye`nin yeni ve genç caz festivali Bursa Nilüfer Uluslararası Caz Tatili Festivali`nden ilk notlar Burak Sülünbaz`ın kaleminden yayında. Cazkolik.com "Jazz"lı Gündem Jazzlı Gündem Türkiye idealist, heyecanlı ve pırıl pırıl insanlardan oluşan bir ekibin hazırladığı yeni bir caz festivali kazandı. Burak Sülünbaz Cazkolik için izledi ve yazdı.

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe

Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe Kalite yıldıza benzer. Sadece çevresini aydınlatmakla kalmaz, doğru yolu da gösterir. İzlemekten bile keyif alırsın... Biz Artaş ız. Kurucumuz

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ Ray KLINGINSMITH U.R. Başkanı 2010 11 Kemalettin ERBİLGİN U.R. 2430. Bölge Guvernörü 2010 11 Ertuğrul KAYA 14. Grup Guvernör Yardımcısı Tuban GÜÇLÜ (Başkan) Mustafa CİVELEK (Asbaşkan) Melisa KARA (Kulüp

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Benzersiz ördekler. sanat

Benzersiz ördekler. sanat sanat Benzersiz ördekler F. Esin ÖZALP esin.ozalp@trt.net.tr Picasso'ya sormufllar: Sanat nedir? Cevaplam fl: Sanat, ne de ildir ki! fiimdi sizlere tan taca m z ressam n sanat anlay fl, iflte tam olarak

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM 16-17 May s 2006, ANKARA Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu Çocuk stismar n ve hmalini Önleme Derne i ve Gazi Üniversitesi Çocuk Koruma

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

OR ON DA YEN SEZONDA V TR NLER

OR ON DA YEN SEZONDA V TR NLER Ramazan e lenceleri Orion Al flverifl Merkezi nde Her y l oldu u gibi bu y l da Ramazan, Orion da dolu dolu e lencelerle geçecek. Çocuklar bu y l da Karagöz ile Hacivat, Orion da ücretsiz olarak izleyecekler.

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

ORION ALIfiVER fi MERKEZ YANI - ÇORLU www.armadacity.com

ORION ALIfiVER fi MERKEZ YANI - ÇORLU www.armadacity.com 0282 444 69 96 ORION ALIfiVER fi MERKEZ YANI - ÇORLU www.armadacity.com ARMADA CITY B R PROJES D R. Trakya n n en baflar l projesiyle tan fl n. Çorlu nun tam kalbinde, konforla donanm fl, ihtiyac n z olan

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Esra. Öztay Güraras. Hisseden Bir Heykel Sanatç s. nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden

Esra. Öztay Güraras. Hisseden Bir Heykel Sanatç s. nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden BD KASIM 2014 Ifl Aln nda Hisseden Bir Heykel Sanatç s Esra Öztay Güraras Pir Sultan Abdal heykeli Yazan: O UZ HAN ÖZTAY Ö nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden toplad irili ufakl

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70013 Γ) HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK DİNLEYELİM

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Konforun Tanımı Değişti...

Konforun Tanımı Değişti... 2 Konforun Tanımı Değişti... Beyterrace özgün mimarisi ve merkezi lokasyonu ile alışıla gelmiş yapılardan farklı olarak doğayla iç içe, güvenli ve huzurlu bir yaşamın sunduğu ayrıcalıklı olanaklarla ev

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor Beden Ruh ile Bulufluyor Düzenli bir flekilde Yoga Hareketleri (Asanalar) yapan bir insan sadece her bir kas n esnetip güçlendirmekle kalmaz ayn zamanda daha iyi uyur metabolizmas n gelifltirir ve ideal

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi

flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi I Prof. Dr. Kas m KARAHAN flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi Hizmet Pazarlamas II Yay n No : 1695 flletme-ekonomi Dizisi : 194 2. Bask - Aral k 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 589-4 Copyright

Detaylı

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi:

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi: ÖNEMLİ NOT: Bütçe kısıtlamalar için değil, sizi arzu ettiğiniz hayatı yaşamanız ve hedeflerinize ulaşmanız için yapıldığı zaman oldukça anlamlı ve faydalıdır. Bu çalışmayı yıl başında yapmanız ve 3 er

Detaylı

Kullanım kılavuzu HERE Maps

Kullanım kılavuzu HERE Maps Kullanım kılavuzu HERE Maps Baskı 1.0 TR HERE Maps HERE Maps, size etrafta neler olduğunu gösterir ve gitmek istediğiniz yere ulaşmanızı sağlar. Şunları yapabilirsiniz: Şehirleri, sokakları ve servisleri

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu.

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu. CUMHUR YET BAYRAMI Yaflas n Cumhuriyet! Cumhuriyet bir devletin yönetim fleklidir. Eskiden ülkemizi padiflahlar yönetiyordu. O zaman devletimizin ad da Osmanl Devleti ydi. Düflmanlar yurdumuzu iflgal etmiflti.

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA Evrak Tarih ve Sayısı: 25/03/2015-36685 *BE6P3A0FN* T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Sayı : 24382287-100- Konu : Ortak Dersler Hk. ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Performans Tablosu KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Tablosu KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİK AMAÇ 62 Kent hayatının gelişim sürecine, İstanbul halkının değişik kesimlerinin talep ve beklentilerine uygun olarak ihtiyaç duyulan kültürel tesis, alan, kadro ve diğer lojistik unsurları yaygınlaştırmak

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar 2013 / 2014 SAYI: 04 Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar Haftanın Bazı Başlıkları Sağ ve Sol Beynin Şifreleri Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

"Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r"

Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r BD ARALIK 2014 Türkiye nin En Büyük Üniversite Kütüphanesi Baflkent Üniversitesi nde Aç ld "Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r" XXX Köylülerin, tezek kuruttuklar, avc lar n keklik avlad klar,

Detaylı

T.C. GÖLBAġI KAYMAKAMLIĞI MELEK ĠPEK ĠLKOKULU/ORTAOKULU ĠNCEK TEK ĠLKOKULU/ORTAOKULU CAN DOSTLAR

T.C. GÖLBAġI KAYMAKAMLIĞI MELEK ĠPEK ĠLKOKULU/ORTAOKULU ĠNCEK TEK ĠLKOKULU/ORTAOKULU CAN DOSTLAR T.C. GÖLBAġI KAYMAKAMLIĞI MELEK ĠPEK ĠLKOKULU/ORTAOKULU ĠNCEK TEK ĠLKOKULU/ORTAOKULU CAN DOSTLAR ġubat 2016-HAZĠRAN 2016 PROJENİN ADI: PROJENİN SÜRESİ: ġubat 2016-Haziran 2016 PROJE KOORDİNATÖRÜ KURUM:

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ Yoğun bir şekilde 2014 YGS ve LYS ye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerimize Edebiyat-Sosyal ve Yetenek Zümresi Grup Sorumlusu Zeki ERKUŞ tarafından

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ 2010-2011 KASIM AYI VELİ BÜLTENİ Kasım Ayı ndan herkese Merhaba Sonbahar Mevsimi nin kendisini iyice hissettirmeye başladığı dopdolu bir Ekim Ayı nı geride bıraktık. Kasım Ayı nda yepyeni öğrenmelerin,

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

GARANTİÖTESİ. Çok düşük bir bedel karşılığında. Ekstra Güvence

GARANTİÖTESİ. Çok düşük bir bedel karşılığında. Ekstra Güvence GARANTİÖTESİ Çok düşük bir bedel karşılığında Ekstra Güvence Gönül rahatlığıyla keyfini çıkarın! Dürüst olmak gerekirse, yeni bir elektronik cihaz bizim için çok değerli değil midir? Uzun süre arayıp fiyatları

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

ÇİÇEK GRUBU 2013-2014 EĞİTİM DÖNEMİ EKİM AYI BÜLTENİ 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DÜNYA HAYVANLAR GÜNÜ DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ DÜNYA EL YIKAMA GÜNÜ KULELER Atatürk ün hayatını öğrenme Atatürk ün ülkemize kazandırdıkları

Detaylı

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad!

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Yay nc l kta ilklere imza atmay bir gelenek hâline getirmifl olan Morpa flimdi de okul öncesi yay nc l nda gelmifl oldu u son noktay büyük bir gurur ve heyecanla sizlerle

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

FRANCHISE. Technokids nedir

FRANCHISE. Technokids nedir Technokids ne yapar Technokids nedir Technokids, Teknoloji ve bilgi çağının sunduğu olanakları çocuklarla paylaşan, geleceğin yaratıcı beyinlerini ortaya çıkaran, yeteneklerini keşfeden, onlara yeni yetenekler

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009

FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009 FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009 Hazırlayan: Sümer ÖZVATAN sumerozvatan@yahoo.com Ahmet BOZKURT önderliğinde iki araç ile yola çıktık. Bu defa rotamız Çamlıdere ilçesinin güneyi.

Detaylı

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA Bağcılar ın seçkin semtlerinden Kirazlı da sizi hayal ettiğiniz yaşama davet ediyoruz. Ulaşımı, konforu, kalitesi, estetiği ve

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi özellikle toplu taşıma araçlarında kullanılacak olan Kahraman Kart ın basına tanıtımı yapıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye binası

Detaylı

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ;

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; 1 BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; O gece en güzel yıldızlar kaydı, Nereden geliyordu bu aydınlık? Neydi insanları bu denli mutlu

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Akdeniz in İncisi Antalya

Akdeniz in İncisi Antalya Akdeniz in İncisi Antalya Turizm zenginlikleri ve sahip olduğu birbirinden kaliteli tesisleriyle Türk turizminin başkenti kabul edilen Antalya, her sene milyonlarca turiste ev sahipliği yapmakta. Yüksek

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı