TMS-11 İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ STANDARDININ MEVCUT VERGİ MEVZUATI VE MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TMS-11 İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ STANDARDININ MEVCUT VERGİ MEVZUATI VE MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ"

Transkript

1 TMS-11 İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ STANDARDININ MEVCUT VERGİ MEVZUATI VE MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ Oktay YILDIRIM

2 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...ii ÖZET...iv ABSTRACT...iv KISALTMALAR...v BÖLÜM 1. GİRİŞ...1 BÖLÜM 2. İNŞAAT KAVRAMI VE İNŞAAT YAPIM USULLERİ İNŞAAT KAVRAMI İNŞAAT YAPI USULLERİ Özel İnşaatlar Taahhüt Şeklindeki İnşaatlar...3 BÖLÜM 3. YILLARA YAYGIN İNŞAAT TAAHHÜT VE ONARIM İŞLERİNDE MUHASEBE DÜZENİ VE VERGİLENDİRME Gelir Vergisi Kanunu Kapsamında Yıllara Yaygın İnşaat, Taahhüt Ve Onarım İşleri Yıllara Yaygın İnşaat, Taahhüt Ve Onarım İslerinde Muhasebe İşlemleri İnşaat Süresince Ortaya Çıkan Giderlerin Muhasebeleştirilmesi Yıllara Yaygın İnşaat, Taahhüt ve Onarım İslerinde Direkt Giderlerin Muhasebeleştirilmesi Yıllara Yaygın İnşaat, Taahhüt ve Onarım İslerinde Ortak Giderlerin Muhasebeleştirilmesi Hakedişlerin Muhasebeleştirilmesi...9 BÖLÜM 4. İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ STANDARTI STANDARDIN AMACI VE KAPSAMI...11 ii

3 4.2.TANIMLAR İNŞAAT SÖZLEŞMELERİN BÖLÜNMESİ BİRLEŞTİRİLMESİ VE EK VARLIKLARIN İNŞASI SÖZLEŞMENİN GELİR VE MALİYETİ Sözleşmenin Gelirleri Sözleşmenin Maliyetleri SÖZLEŞME GELİR VE GİDERLİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ Sözleşme Sonucunun Güvenilir Biçimde Öngörülmesi Tamamlanma Yüzdesi Yöntemi Sözleşme Gelir ve Giderlerin Muhasebeleştirilmesi Döneme Ait Olmayan Maliyetlerin Muhasebeleştirilmesi Sözleşme Sonucunun Güvenilir Biçimde Öngörülmesi BEKLENEN ZARARLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ Karlı Bir Sözleşmede Cari Dönemde Ortaya Çıkan Zarar Karlı Olmayan Sözleşmede Cari Dönemde Ortaya Çıkan Zarar TAHMİNİ DEĞİŞİKLİKLER KAMUYA AÇIKLANACAK BİLGİLER...43 ÖRNEK UYGULAMA...44 SONUÇ...53 KAYNAKÇA...54 iii

4 ÖZET İnşaat sözleşmelerinin muhasebeleştirilmesinde, temelde iki yöntem vardır. Bunlar Tamamlanmış Taahhüt Yöntemi ve Tamamlanma Yüzdesi (Oranı) Yöntemidir. 11 Numaralı Uluslararası Muhasebe Standardı ve onun bir tercümesi niteliğinde olan 11 numaralı Türkiye Muhasebe Standardında, inşaat sözleşmelerinin muhasebeleştirilmesinde Tamamlanma Yüzdesi Yöntemi kullanılmaktadır. Türkiye deki vergi kanunlarına göre ise Tamamlanmış Taahhüt Yöntemi uygulanmaktadır. Bu yöntemin özelliği, söz konusu inşaat işinin kâr (zarar), gelir, maliyet tutarının belirlenmesi için işin tamamının veya büyük bir kısmının inşa edilmiş olması gerekmektedir. Yöntemlerden diğeri Türkiye Muhasebe Standardı 11 in öngördüğü tamamlanma oranı (yüzdesi) yöntemidir. Bu yöntem, yıllara yaygın inşaatsözleşmelerine konu olan işlerde işin başlaması ile tamamlanması farklı dönemleri teşkil ettiğini belirtmekte ve dönemsellik kavramına dayanmaktadır. Dolayısıyla bu yönteme göre muhasebeleştirmede işin tamamlanma derecesine göre gelir ve maliyetlerin kaydı gerçekleştikleri hesap dönemlerine dağıtılmaktadır. Böylece daha güvenilir finansal tablolar oluşturulmakta bu tablolar sayesinde kullanıcılarca daha doğru bilgilere ulaşılabilmektedir. Bu projenin amacı inşaat sözleşmelerine ilişkin muhasebe kayıtlarını her iki yöntem çerçevesinde incelemek ve ortaya çıkan farklılığı vurgulamaktır. Anahtar Kelimeler: İnşaat Taahhüt İşlemleri Muhasebesi, Türkiye MuhasebeStandardı 11 İnşaat Sözleşmeleri.Tamamlanmış Taahhüt Yöntemi, Tamamlama YüzdesiYöntemi, TAS-11 STANDARD CONSTRUCTION CONTRACTS IN GENERAL NOTIFICATION OF APPLICATION UNDER EVALUATION OF TAX LEGISLATION AND ACCOUNTING SYSTEM ABSTRACT ABSTRACT Accounting for construction contracts, there are basically two methods. They Completion Completed Contract Method and Percentage (Ratio) method. International Accounting Standard No. 11 and No. 11 Turkey which is a translation of its Accounting Standards, percentage of completion method in accounting for construction contracts is used. Completed Contract Method applied to the tax laws in Turkey. Characterized in that, the construction business profit (loss), is the cost for the determination of the amount of the whole or a large part of the work must be constructed. Turkey one of the methods prescribed by Accounting Standard 11, the completion rate (percentage) method. This method works with long-term construction contracts completed by the start of work on the concept of periodicity declares that constitute the different periods. Therefore, this method of recognition of revenue and costs, registration according to the degree of completion of work during the periods in which they are distributed. Thus, more reliable, more accurate financial statements users, can be reached through these tables are created. The aim of this project is to examine the framework of both methods of construction contracts and the resulting accounting records to emphasize the difference. Key Words: Construction Contracting Operations Accounting, Accounting Standard 11 Construction Contracts Turkey. Completed Contract Method, Percentage of Completion Method, iv

5 KISALTMALAR M.S.U.G.T T.D.H.P T.M.U.D.E.S.K S.G T.Y AR-GE T.S.M.T.K.H.A.K T.S.H.M.T.K.A.K KDV SMMM VUK YMM : Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği : Tek Düzen Hesap Planı : Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu : Sözleşme Geliri : Tamamlanma Yüzdesi : Araştırma Geliştirme : Tamamlanmayan Sözleşmelerde Maliyetler ve Tahmini Karların Hakedişleri Aşan Kısmı : Tamamlanmayan Sözleşmelerde Hakedişlerin Maliyetler ve Tahmini Karları Aşan Kısmı : Katma Değer Vergisi : Serbest Muhasebeci Mali Müşavir : Vergi Usul Kanunu : Yeminli Mali Müşavir v

6 BÖLÜM 1 GİRİŞ VE AMAÇ Yapı kurma, yapı yapma, kurma anlamlarına gelen inşa kelimesinin çoğulu olan inşaat, yapma işi, yapım ı simgeleyen bir isim olarak tanımlanmaktadır. 1 Yapma işi, nihayetinde mamulün elde edildiği tipik bir üretim faaliyetidir. Bu doğrultuda inşaat işletmelerini, inşa faaliyetlerini ana faaliyet konusu edinen işletmeler olarak tanımlamak mümkündür. İnşaat işletmeleri genel olarak inşa faaliyeti ile kendi nam ve hesaplarına, ya da başkalarının nam ve hesaplarına mamul üretirler ülkemizde bu işi kendi nam ve hesabına yapan inşaat işletmeleri Özel (veya Yap Sat) İnşaat İşletmeleri başkalarının nam ve hesabına bir sözleşme karşılığı yapan inşaat işletmeleri ise İnşaat Taahhüt İşletmeleri olarak isimlendirilmektedirler. Özel inşaat işletmelerin, bir organizasyon olarak yapılanmaları ve faaliyetleri netice itibari ile tipik bir üretim işletmesiyle aynı olduğu için, bu işletmelerin faaliyetlerinden doğan finansal nitelikli işlemlerin muhasebeleştirilmesi ve faaliyet sonuçlarının vergilendirilmesinde özellik arz eden bir durum söz konusu değildir. İnşaat taahhüt işletmelerinin finansal nitelikli işlemlerinin muhasebeleştirilmesi ve faaliyet sonuçlarının vergilendirilmesi ise özel inşaat işletmelerine göre farklılaşmaktadır. Bu farklılık inşaat taahhüt işletmelerinin başkası adına inşa faaliyetinde bulunması, dolayısı ile hizmet üreten işletmeler olarak görülmesinden ve bu işletmelerinin bir sözleşme ile üstlendikleri işlerin bazılarında işin başlama ve bitim tarihlerini farklı muhasebe dönemlerine denk gelmesinden, yani, ülkemizdeki tabirle, bazı inşa faaliyetlerinin yıllara yaygın olarak gerçekleşmesinden kaynaklanmaktadır. Bu tür işletmelerde muhasebe anlamında cevaplanması gereken temel soruyıllara yaygın bir inşaat işinden kaynaklanan gelir, maliyet, gider karın(zararın) finansal tablolarda ne zaman gösterileceğidir. 1 Türk Dil Kurumu, (t.y). https://www.tdk.org.tr. Erişim: 25 Şubat

7 BÖLÜM 2 İNŞAAT KAVRAMI VE İNŞAAT YAPIM USULLERİ 2.1. İNŞAAT KAVRAMI Hukuk sistemi içerisindeki çeşitli kanunlarda inşaat kavramına değişik şekilde değinilmiştir. Borçlar kanunun 355. Maddesinde İmal kavramının tanımı yapılmıştır. Bu tanıma göre bina, yol köprü yapımı, kanal açılması, makine, alet, mobilya yapılması, elektrik tesisatının yaptırılması, gemi, ilaç yapımı, elbise ve başlıca giyim eşyalarının dikimi gibi uğraşlar imalat olarak ifade edilmiştir. Bu tanım sadece bir eserin ortaya çıkarılmasını kapsamakta, var olan şeyleri onarmayı, parça eklenmesi ve biçim değiştirmesini de kapsamaktadır. 2 Medeni Kanunun 652/1 Maddesine göre ise İnşaat; Arsa-Arazi üzerinde malzeme ve emek kullanımı ile inşat edilmiş ve düzenlenmiş varlıklardır. Medeni kanunumuz da genel bir tanımlama yapılmıştır. Bu tanıma göre köprüler, liman tesisleri, inşa edilmiş su kanalları, binalar ve bunların eklentileri, duvarlar, demir yolunun traversleri, raylar, çeşmeler, abideler, su bentleri, maden galerileri, kanalizasyonlar, meydanlar, tüneller, kuyular vb. inşaat imalat kavramına girmektedir. Çalışma bakanlığınca hazırlanan ve tarih ve 83/6686 sayılı Bakanlar kurulu kararı ile kabul edilen iş kolları tüzüğünün de ise inşaat; bina, yol, köprü, demir yolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve dekapaj gibi her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, nakliye, tamamlama, büyük onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işleri olarak ifade edilmiştir. Ayrıca 3194 sayılı imar kanunun 5. Maddesin de yapı tabirine yer verilmiş ve yapı, karada ve suda daimi ve geçici, resmi ve özel, yer altı ve yer üstü inşaatı ile bunların ilave, değişiklik ve tamirlerine, sabit ve müteharrik tesislerine şamil olduğu 2 Karahasan M.R. İnşaat İmar İhale Hukuku, Gazi Kitapevi, Ankara, 1979:9 2

8 hükme bağlanmıştır. İnşaat mühendislerine göre ise inşaat insan ve işletme ihtiyaçlarını karşılayacak her türlü yapıcılık faaliyetidir. 3 Bu açıklamalardan sonra, genel anlamda inşaat bir yandan inşaatın alt yapısını oluşturan arsa ve arazi, diğer yanda madde ve malzeme ile birlikte emek harcanarak, yapı oluşturma faaliyetidir. şeklinde tanımlanabilir İNŞAAT YAPIM USULLERİ ÖZEL İNŞAATLAR Daire, kat, dükkan, işyeri şeklinde yapı üretip, bunları satmak üzere inşaat faaliyetinde bulunmaktır. Bu işletmeler ürettikleri yapıları kendi adlarına ve satmak üzere inşa ederler. Diğer bir ifade ile esas faaliyet konuları bina, işyeri inşa edip satmak olduğundan, Özel İnşaat faaliyetinde bulunan işletmeler üretim işletmesi niteliği taşıması nedeniyle üretmiş oldukları mamullerin (Daire, kat, dükkan, işyeri) satış ve pazarlama sorumluluğu da kendilerine aittir. Özel İnşaat işletmelerinde kar ve zararın belirlenebilmesi için üretimin tamamlanması yeterli değildir, üretilen mamulün satışı yapılmadığı sürece o mamulden elde edilen kar veya zararında belirlenmesi de mümkün değildir. Bununla birlikte esas faaliyet konusu inşaat üretimi olmamakla birlikte, işletmeler ihtiyacı olan binaları, depoları kendileri yapabilirler. Bu tür faaliyetler özel inşaat faaliyeti kapsamına girmekle birlikte vergilendirme açısından özel (yap-sat) inşaat olarak dikkate alınmazlar. Örneğin tekstil sektöründe faaliyet gösteren bir işletme yönetim faaliyetlerinde kullanmak üzere bir binayı kendisi (inşa edebilir) yapabilir, bu durumda yönetim binası inşası vergilendirme açısından inşaat faaliyeti kapsamına girmez TAAHHÜT ŞEKLİNDE İNŞAATLAR Taahhüt: Kendi nam ve hesabına gerçek ve tüzel kişilere karşı sözleşmeli ve sözleşmesiz olarak bir işin yapılmasını veya teslimini üstlenmektir. 4 3 Mevzuat,(t,y),,http://www.mevzuat.gov.tr/kanunlar.aspx. Erişim: 10 Mart

9 Vergi hukuku yönünden inşaat ve onarım işlerinin taahhüt edilmesi, Borçlar Kanunun 355. Maddesindeki istisna akdinin tamamına tamamen uygundur. Bu madde ile istisna akdi istisna bir akittir ki onunla bir taraf (müteahhit), diğer tarafın (iş sahibi) vermeyi taahhüt ettiği semen (bedel) karşılığında bir şeyin imalini, iltizam eder şeklinde tanımlanmıştır. Bu maddede yer alan şey imali, inşaat onarım işlerini de kapsamaktadır. Buna göre başkası adına yapılan inşaat işleri taahhüt kapsamında yer almakta ve uygulamada inşaat taahhüt ve onarım işleri olarak ifade edilmektedir. Ancak bir inşaat faaliyetinin inşaat taahhüt ve onarım işi olarak kabul edilmesi için şu unsurları taşıması gerekmektedir. a) İşin yapılmasını isteyen bir tarafın bulunması (iş sahibi veya ihaleye verenler) b) İşin yapılmasını üstlenen ikinci taraf (müteahhit veya taşeronlar) c) Sözleşmeye konu olan inşaat taahhüt ve onarım işinin bulunması (Yol, köprü, bina, vb.) d) İnşaat taahhüt onarım işinin belli bir ücret karşılığı yapılıyor olması gerekmektedir. 5 İnşaat taahhüt ve onarım işi yapan işletmeler esasen bir üretim faaliyetinde bulunmalarına rağmen, işin yapımını başkasının istemesi, işin niteliklerini, yapımını isteyen kişinin belirlenmesi, iş bedelinin sözleşmeye dayalı olarak belirlenmesi gibi nedenlerden dolayı hizmet üretimi yapan işletmelerdir. Taahhüt şeklindeki inşaat faaliyetlerinin süresi ise vergilendirme açısından önemlidir. Çünkü yapım süresi bir yıldan daha uzun süren inşaatlar özle bir vergilendirme sistemine tabidir. Yapımı bir yıldan daha kısa sürede tamamlanan inşaatlar ise genel hükümlere göre vergilendirilir. 4 Kızılot Ş. İnşaat Muhasebesi, Vergilendirilmesi, Mevzuatı ve Ölçümleme,Ankara Yaklaşım Yayınları, 1994:3 5 Çankaya İ. İnşaat Muhasebesi ( Yıllara Yaygın, Özel (Yap-sat) İnşaatlarda), 1998:

10 BÖLÜM 3 YILLARA YAYGIN İNŞAAT TAAHHÜT VE ONARIM İŞLERİNDE MUHASEBE DÜZENİ VE VERGİLENDİRME 3.1. GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA YILLARA YAYGIN İNŞAAT, TAAHHÜT VE ONARIM İŞLERİ Yıllara yaygın yapım ve onarım işleri hem bütçenin yıllık olma, hem de verginin yıllık olma ilkesi açısından yasalarla kural dışı işlemlere tabi tutulmuş bir alandır. Gelir Vergisi Kanununun 42. maddesi uyarınca, yıllara yaygın yapım ve onarım işlerinde kar ve zarar işin bittiği yıla ait sayılıp, o yılın beyannamesinde gösterilerek vergilendirilir. Bu durumda doğal olarak ara süre içerisinde hak edişler alıp bunun vergisini daha ileri yıllarda veren müteahhit için kazanç fazlası ortaya çıkacaktır. Yasa koyucu yıllara yaygın yapım ve onarım işlerinde, vergilendirme açısından sağladığı avantajın karşılığı olarak yıllara yaygın yapım ve onarım işlerinde kaynakta vergi tevkifatı esasını getirmiştir. Yıllara yaygın yapım ve onarım işi yaptıran belediyeler dahil olmak üzere kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, tüzel kişiliğe sahip bütün kuruluşlar, ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço ve zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler hak ediş öderken, vergi kesintisi yapmak zorundadırlar YILLARA YAYGIN İNŞAATİ TAAHHÜT VE ONARIM İŞLERİNDE MUHASEBE İŞLEMLERİ İnşaat Süresince Ortaya Çıkan Giderlerin Muhasebeleştirilmesi Yıllara Yaygın İnşaat, Taahhüt ve Onarım İşlerinde direkt Giderlerin Muhasebeleştirilmesi 5

11 İster imalat sektöründe olsun, isterse bunun dışındaki herhangi bir sektörde, maliyetlerin belirli gider yerleri için direkt veya endirekt ilişki içinde bulunması, giderlerin ana özelliklerindendir. Direkt giderler, gider hedeflerine doğrudan yüklenebilen giderlerdir. Ekonomik olarak kolaylıkla tanımlanabilirler. Ancak, endirekt giderler ise, gider yerlerine uygun ve tam olarak yüklenemeyen giderlerdir. 6 Herhangi bir organizasyon içerisinde; hammadde ve malzeme, isçilik ile genel üretim giderleri gider yerlerine bağlı olarak direkt veya endirekt gider olarak tanımlanabilir. Direkt ilk madde ve malzeme giderleri, üretilen mamullerle direkt bağlantısı kurulabilen, yani hangi mamul için ne kadar tüketildiği doğrudan izlenebilen hammadde ve malzemenin giderlerinden oluşur. Direkt isçilik giderleri, üretilen mamullerle direkt bağlantısı kurulabilen, yani hangi mamul için ne kadar yapıldığı doğrudan izlenebilen isçilik giderlerini kapsar. 7 Genel üretim giderleri, üretimi ve bu üretime bağlı hizmetleri gerçekleştirmek için, isletmenin direkt hammadde ve direkt isçilik giderleri dışında kalan giderlerdir. 8 Genel üretim giderlerine örnek olarak, bakım-onarım maliyetleri, kalite kontrol maliyetleri, taşıtların amortisman ı, mazot, benzin, yağ maliyetleri verilebilir. Genel üretim giderlerinin üretilen mamullere birtakım ölçütler kullanılarak dolaylı yollardan dağıtılması söz konusudur. Bu giderleri oluşturan baslıca kalemler şöyledir: 9 a) Endirekt malzeme b) Endirekt isçilik c) Yönetsel ve teknik personel giderleri d) Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler e) Çeşitli giderler f) Vergi, resim ve harçlar g) Amortismanlar ve tükenme payları 6 Ebiçlioğlu F. Kahraman K. Yönetim Muhasebesi, Türmob Yayınları, Ankara, 2000, s.24 7 Büyükmirza K. Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, Barış Yayınevi, 1998, s.51 8 Ebiçlioğlu F., Kahraman A. a.g.e., s Büyükmirza K., a.g.e., s 52 6

12 Endirekt giderlerin bir ürünün veya bir hizmetin maliyetine yüklenebilmesi için birtakım gider yerlerine dağıtılması gerekmektedir. Gider yeri, üretim ve hizmetlerin yapıldığı ve maliyetlerin oluştuğu, örgütün bir birimini ya da birim içindeki bir yeri ifade eder. 10 Gider yerlerinin saptanmasında genellikle kuruluşların organizasyon seması esas Alınmaktadır. Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ne göre gider yerleri su şekilde ayrılabilir: 11 a) Esas Üretim Gider Yerleri b) Yardımcı Üretim Gider Yerleri c) Yardımcı Hizmet Gider Yerleri d) Yatırım Gider Yerleri e) Üretim Yerleri Yönetimi Gider Yerleri f) Araştırma ve Geliştirme Gider Yerleri g) Pazarlama, Satış ve Dağıtım Gider Yerleri h) Genel Yönetim Gider Yerleri Endirekt giderler gider yerlerine dağıtılırken dağıtım anahtarlarından yararlanılır. Dağıtım anahtarı, her bir gider yerinin, dağıtılacak giderin ne kadarını kullanmış olabileceğini dolaylı yoldan belirlemek amacıyla kullanılan ölçüt anlamına gelmektedir. Örneğin, tüketimi doğrudan ölçülemediğinden endirekt gider sayılan enerji giderlerinin dağıtımında, her bir gider yerindeki enerji tüketen makine, cihaz, ampul vb. nin kilovat gücü dağıtım anahtarı olarak kullanılır. 12 Her inşaatın yapımında kullanılan malzeme miktarının dağıtım yapılmadan bire bir olarak üretim raporlarından izlenmesi ve buna göre muhasebede maliyete yansıtılması gerekir. Şantiyeler arasında malzeme nakli yapılıyor ise bunların mutlaka sevk irsaliyeli ve şantiye sorumluları arası yazışmaya dayanması ve üretim raporlarında kullanılan ve başka şantiyeye gönderilen malzemeler içinde görünmesi gerekir Hacırüstemoğlu R. Maliyet Muhasebesi Problemleri ve Çözümleri, Türmob yayınları, 1995, s Hacırüstemoğlu R. a.g.e., s Büyükmirza K, a.g.e., s Yılmaz K. inşaat Muhasebesi, Vergilendirme ve Asgari İşçilik, Ce-Ka Yayınları, Ankara, 2006, s.119 7

13 Yıllara yaygın İnşaat, taahhüt ve Onarım işlerinde Ortak Giderlerin Muhasebeleştirilmesi Ortak genel giderler, doğrudan yapılan isin kendisi ile ilgili olmayan, her ne şekilde olursa olsun bir ticari organizasyonun varlığı durumunda yapılması gerekli olan giderlerdir. Yıllara yaygın inşaat ve onarım islerinde ortak genel giderlerden bahsedebilmek için aynı veya farklı nevilerde birden fazla faaliyetin bir organizasyon altında gerçekleşmesi gerekmektedir. Firma sadece bir is yapıyorsa ve başka geliri de yoksa ortak genel giderden söz edilemez. Yapılan bütün giderler isletmenin yaptığı isin maliyetine yansıtılır. 14 Yapılan giderlerin niteliği ne olursa olsun öncelikle islerden birisiyle doğrudan ilgili olup olmadığına bakılır. Bir is ile doğrudan ilgili ise ortak genel gider değil, o ise ait genel giderdir ve o ise ait hesaplara kaydedilir. Örneğin muhasebede çalışan elemanlardan birisi yalnızca bir isin muhasebe kayıtlarını tutuyor ise eleman için yapılan giderler doğrudan o isin hesaplarına kaydedilir. Bütün islerin muhasebesinde birden çalışan muhasebe elemanlarının ücretleri ve diğer giderleri ise ortak genel gider olarak değerlendirilir. 15 Yıl içinde birden fazla inşaat ve onarım isinin birlikte yapılması halinde, her yıla ait ortak genel giderler bu islere ait harcamaların enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş tutarlarının birbirine olan nispeti dahilinde dağıtıma tabi tutulacaktır. 16 Yıl içinde tek veya birden fazla inşaat ve onarım isinin yıllara yaygın inşaat, taahhüt ve onarım isleri dışındaki diğer islerle birlikte yapılması durumunda her yıla ait ortak genel giderler, bu işlere ait harcamalar ile diğer islere ait satış ve hasılat tutarlarının (enflasyon düzeltmesi yapılan dönemlerde bunların düzeltilmiş tutarlarının) birbirine olan nispeti dahilinde dağıtılacaktır. 14 Yılmaz K., a.g.e., s Yılmaz K., a.g.e., s Durak G. Yıllara Sari İnşaat ve onarma İşlerinde Dönem Sonu İşlemleri, Vergi Dünyası Dergisi, 2006 Sayı 304, s

14 Ortak genel gider dağıtımı yapılırken giderin hangi islerin ortak olduğu bir gider olduğuna bakılması gerekir. Merkezde çalışan ve şantiyelerin yalnız bir kısmının muhasebesi ile ilgilenen muhasebecinin birden fazla is ile ilişkisi olmakla birlikte muhasebesini tutmadığı şantiyeler ile ilişkisi bulunmamaktadır. Bu nedenle de onun ücret giderlerinden ilgisi olmayan islere pay verilmez. 17 Aynı şekilde avans alınarak yapılan bir isin maliyetine kullanılan kredilerin finansman giderlerinden pay verilmez. Çünkü kredi kullanılması ile avans alınan isin bir ilişkisi yoktur. Avans alınan is kredi kullanılmasını gerektirmeyeceği gibi, kredi gereksinimini azaltır. Ancak, alınan avans hak edişlere mahsup edilip bittikten sonra artık is ile kredi gereksinimi diğer islerle aynı duruma gelir. Avansın mahsup edilmesinden sonra bu ise de finansman giderlerinden pay verilmesi gerekir Hakedişlerin Muhasebeleştirilmesi Hakedişler işin ilk başladığı gün esas alınarak düzenlenir. En son düzenlenen hak edişten bir önceki hakediş indirilmek yoluyla, yükleniciye ödenecek tutar bulunur. Bu işlemler inşaat ve onarım isinin sonuna kadar aynı şekilde sürdürülür. Son kesin ölçümlemeye göre düzenlenen kesin hakediş ten o güne kadar yapılan ara hak edişler indirildikten sonra kesin ve son hakediş tutarı belirlenir. Yıllara yaygın inşaat, taahhüt ve onarım isleri ile ilgili olarak düzenlenen ve işveren tarafından onaylanan hak ediş bedelleri 350 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri hesabına alacak olarak yazılır. İsin geçici kabulü yapıldığında, bu hesaplardaki hakediş bedelleri 600 Yurtiçi Satışlar hesabının alacağı karşılığında bu hesaplara borç kaydedilir Yılmaz K., a.g.e., s Yılmaz K., a.g.e., s Çankaya İ., a.g.e., s

15 BÖLÜM 4 ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARDI 11, İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ (IAS 11, Construction Cantracts) Muhasebe alanında uluslararası boyutta en çok kabul gören ve tek otorite kabul edilen Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi (International Accounting Standards Committee,) inşaat sözleşmelerine ilişkin gelir, maliyet, gider ve karın(zararın) muhasebeleştirilmesine ilişkin ilk çalışmayı 1977 yılında Nihai Taslak E11, İnşaat Sözleşmeleri İçin Muhasebe,(ExposureDraft E11, Accounting for Construction Cantracts) adı ile yayınlanmıştır. Komite, daha sonra Mart 1979 tarihinde, 1Ocak 1980 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, IAS 11, İnşaat Sözleşmeleri İçin Muhasebe (IAS 11, Accounting for Construction Contracts) isimli standardı yayınlanmıştır. Komite, söz konusu standardı zaman içerisinde gözden geçirmiş ve Mayıs 1992 de konuyla ilgili İnşaat Sözleşmeleri isimli yeni bir nihai taslak hazırlamıştır. (exposuredraft E42, Construction Contracts).Aralık 1993 tarihinde ise, 1Ocak 1995 ten itibaren yürürlüğe girmek ve Mart 1979 tarihli İnşaat Sözleşmeleri İçin muhasebe standardının yerini almak üzere, aynı standart kodunu taşıyan ve halenyürürlükte olan İnşaat Sözleşmeleri (IAS 11, Construction Contracts) isimli standardı yayınlanmıştır. 20 Konuyla ilgili 1979 tarihli yürürlükten kaldırılan standart, yıllara yaygın inşaat sözleşmesine bağlı olarak ortaya çıkan gelir, maliyet, gider ve karın(zararın) muhasebeleştirilmesinde hem Tamamlanma Yüzdesi yöntemini, hem de Tamamlanmış Sözleşme yöntemini birbirlerine alternatif iki yöntem olarak uygulanabileceğini kabul etmekteydi.1993 tarihli olan ve halen yürürlükte bulunan standartta ise, inşaat ve taahhüt işletmelerinin yıllara yaygın inşaat sözleşmelerine ilişkin işlemlerinin muhasebeleştirilmesinde çoğu batı ülkesinin benimsediği Tamamlanma Yüzdesi yöntemi tek ve geçerli yöntem olarak kabul edilmektedir. Bir 20 IASC, International Accounting Standard 11, Construction Ccontracts 10

16 başka ifade ile standartta Tamamlanmış Sözleşme yöntemi artık bir alternatif olarak gösterilmemektedir tarihli ve halen yürürlükte olan IAS 11, İnşaat Sözleşmeleri standardı toplam 46 paragraftan oluşmaktadır. Standart, diğer standartlarda da bulunan, Amaç, Kapsam ve Tanımlar ın yer aldığı ana bölümlere ilaveten İnşaat Sözleşmelerinin Birleştirilmesi ve Bölünmesi, Sözleşme Geliri, Sözleşme Maliyetleri, Sözleşme Gelir ve Giderlerinin Muhasebeleştirilmesi, Beklenen Zararların Muhasebeleştirilmesi, Tahminlerdeki Değişiklikler ve Kamuya Açıklama ya ilişkin bölümlerden oluşmaktadır. Standarda ilave olarak sunulan Ek te Muhasebe Politikalarının Kamuya Açıklanması, Sözleşme Gelir ve Giderlerinin Tespiti ve Sözleşmeye İlişkin Açıklamalar a dönük örnekler verilmiştir. Ek, IAS 11 ile bir arada sunulmakta, ancak Ek in bu standardın bir parçası olmadığı standartta vurgulanmaktadır. IAS 11 in bütün paragrafları eşit yaptırıma sahiptir. Bu standardın Uluslararası Finansal Raporlama Standartları nın Ön sözünde ve Finansal Tabloların Hazırlanması ve Sunulmasına İlişkin kavramsal Çerçeve de belirtilen hususlar doğrultusunda ele alınacağı ve standartta muhasebe politikalarının seçimine ve uygulanmasına ilişkin açıkça belirtilmiş hükümlerin (yol göstericilerin) yokluğunda IAS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hataların temel teşkil edeceği unutulmamalıdır STANDARDIN AMACI VE KAPSAMI Muhasebe teorisinde Satış işlemlerinden kaynaklanan gelirlerin kayda alınmasında dört farklı durum söz konusudur Gelirin satış anında (teslimatta) kayıt altına alınması, 2- Gelirin teslimattan önce kayıt altına alınması, 3- Gelirin teslimattan sonra kayıt altına alınması, 21 Sağlam N., Salim Ş., Bünyamin Ö. Türkiye Muhasebe Standartları Uygulaması, 3. Baskı, Maliye ve Hukuk Yayınları, Ankara, 2009: Kieso D.E., Weygandt J.J. Intermediate Accounting. John Wiley & Sons, Inc. USA, 1998:974 11

17 4- Özel satış işlemlerinde- franchise işlemleri gibi- gelirin kayıt altına alınması. Uzun dönemli yapılan sözleşmeler, bazı durumlarda gelirin teslimattan önce kayda alınmasını gerektiren durumlara en güzel örnektir. Bilindiği gibi yıllara yaygın inşaat sözleşmelerinde sözleşmeye konu olan faaliyetin başladığı tarih ile bu faaliyetin tamamlandığı tarih farklı hesap (muhasebe) dönemlerinde isabet etmektedir. Standardın oluşturulmasına konu olan sorun, inşaat taahhüt işletmelerinin yıllara yaygın inşaat sözleşmesinden elde edilen gelir ve maliyetlerin yine aynı sözleşme doğrultusunda yürütülen inşaat işinin gerçekleştirildiği hesap dönemleri ile ilişkilendirilip ilişkilendiremeyeceği, ilişkilendirebilecekse bunun nasıl gerçekleştireceği sorunudur. Standart, sözleşme sonucunun güvenilir bir biçimde tahmin edilebilmesi koşulu ile söz konusu gelir ve maliyetlerin inşaat işinin gerçekleştirildiği hesap dönemleri ile ilişkilendirilmesi gerektiği yönünde duruş sergilemektedir. Bu doğrultuda standardın amacı yıllara yaygın inşaat işlerinde iş süresince ortaya çıkan gelir ve maliyetlerin nasıl tespit edilip, gelir tablosunda ne zaman gelir ve gider olarak gösterileceklerini açıklayarak uluslararası alanda konuya ilişkin farklı muhasebe düzenlemelerinden kaynaklanan sorunları ortadan kaldırmaktır. 23 Standardın amacı ve kapsamı incelendiğinde standardı uygulayacak işletmelerin yüklenici işletmeler (constractors) olarak adlandırıldığı görülmektedir. Yüklenici işletme, başkası nam ve adına inşa faaliyeti yürüten işletmelerdir(ülkemizde kullanılan genel adı ile inşaat taahhüt işletmeleri ). Yine standartta adı geçen inşaat sözleşmeleri ile inşaat taahhüt işletmelerinin üstlendiği, başlangıç ve bitiş tarihleri farklı muhasebe dönemlerine isabet eden(yine ülkemizdeki adı ile yıllara yaygın ) inşa faaliyeti ile ilgili sözleşmeler kastedilmektedir. Yüklenici işletmenin kendi nam ve hesabına gerçekleştirdiği yıllara yaygın inşa faaliyetleri bu standardın kapsamı dışındadır TANIMLAR Standardın bu bölümünde inşaat sözleşmesine açıklık getirilmiştir. Standart İnşaat Sözleşme sini; Sağlam N., Salim Ş., Bünyamin Ö. a.g.e., s TMS 11 Madde 3 12

18 köprü, bina, baraj, kanal, yol, gemi veya tünel gibi tek bir varlığın veya tasarım, teknoloji ve fonksiyon veya nihai amaç ya da kullanım açısından birbiriyle yakından ilişkili veya birbirine bağımlı bir varlık grubunun (rafineri inşaatı ve diğer fabrika veya tesislerdeki karmaşık parçaların inşası gibi) inşası için özel olarak yapılan sözleşme Şeklinde tanımlamaktadır. Standart, bir varlığın inşasıyla doğruda ilişkili hizmetlerin verilmesine yönelik sözleşmeleri (örneğin proje yöneticileri ve mimarların hizmet sözleşmeleri) ve varlıkların yıkım veya restorasyonu ile varlıkların yıkımı sonrası çevre düzenlemesine yönelik sözleşmeleri de inşaat sözleşmeleri kapsamında kabul etmektedir. Standartta inşasından kastedilen varlık, tamamlandığında müşterinin varlığı olacaktır. Finansal Tabloların Hazırlanması ve Sunulma Esaslarına İlişkin Kavramsal Çerçeve de varlık; geçmişte olan işlemlerin sonucunda ortaya çıkan ve halihazırda işletmenin kontrolünde olan ve gelecekte işletmeye ekonomik fayda sağlaması beklenen değerler Olarak tanımlanmaktadır. Standartta bahsedilen inşaat sözleşmesi nden, varlık tanımında vurgulanan özellikleri taşıyan ve inşa edilebilen her türlü varlık veya varlıkların inşası için yapılan sözleşme anlaşılmalıdır. Yani, inşa faaliyetine konu olan varlık için arazi veya arsa üzerine inşa edilmek gibi bir kısıt bulunmamaktadır. 25 Standart, inşaat sözleşmelerini, sözleşmeye esas teşkil eden fiyatlandırma yöntemlerine göre Sabit Fiyatlı Sözleşme ve Maliyet Artı Sözleşme şeklinde sınıflandırmış, işletmenin yapacağı sözleşmelerinin bazen her iki fiyatlandırma yönteminin özelliklerini de taşıyacak şekilde oluşturabileceğini belirtmiştir. Sabit fiyatlandırma esasına dayalı sözleşmelerde sözleşme bedeli iki şekilde tespit edilebilir: 1. Yüklenicinin sabit bir sözleşme fiyatını kabul ettiği sözleşmeler (ülkemizde götürü bedel üzerinden sözleşme olarak anılmaktadır),veya 25 Şenlik M. İnşaat Muhasebesi, 3. Baskı, Maliye ve Hukuk Yayınları, Ankara, 2010:

19 2. Yüklenicinin üretim birimi başına sabit bir tutarı kabul ettiği sözleşmeler (ülkemizde birim fiyat üzerinden sözleşme olarak anılmaktadır). Standart bu tür sözleşmelerde belli koşullarda maliyet güncelleştirmesi (eskalasyon) yapılarak sözleşme bedelinin değiştirebileceğini vurgulamıştır. Maliyet Artı şeklinde yapılan sözleşmelerde sözleşme bedeli tarafların anlaşmasına bağlı olarak belirlenen maliyetlerin üzerine belli bir oran veya sabit bir tutar ilave edilerek tespit edilmektedir İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNİN BÖLÜMLENMESİ, BİRLEŞTİRİLMESİ VE EK VARLIKLARIN İNŞASI IAS 11 in hükümleri genellikle her bir inşaat sözleşmesine ayrı ayrı uygulanmayı gerektirir. Ancak inşaat taahhüt işletmeleri bazen tek bir sözleşmede veya bazen de ayrı ayrı sözleşmelerde belirtilmiş birden fazla inşaat işini üstlenmiş olabilir veya müşterinin seçimine bağlı olarak sözleşme kapsamında veya sözleşmeye sonradan dâhil edilen ilave bir varlığın yapılması söz konusu olabilir. Böylesi durumlarda standart hükümleri uygulanırken özün önceliği ilkesi doğrultusunda şu hususlara dikkat etmek gerekir: 27 -Eğer inşaat taahhüt işletmesi birden çok varlığın inşasını kapsayan bir sözleşme yapmış, ancak Bu sözleşmedeki her bir varlığın inşası için müşteriye ayrı ayrı teklif vermiş, işletme ile müşteri bu sözleşme kapsamındaki her bir varlığın birbirinden bağımsız değerlendirilerek kabul veya reddedilebileceği konusunda anlaşmışsa, ayrıca bu sözleşme kapsamındaki her bir işin maliyet ve gelirleri birbirinden bağımsız tespit edilebiliyorsa bu işler aynı sözleşme içerisinde yer alsalar dahi birbirinden bağımsız inşaat sözleşmeleri olarak kabul edilir. Standardın hükümleri her bir iş için ayrı ayrı uygulanır. Bir başka ifade ile böylesi durumlarda her bir inşaat işinden kaynaklanan gelir ve gider bağımsız olarak tespit edilip kayıt altına alınır. 26 Sağlam N., Salim Ş., Bünyamin Ö. a.g.e., s TMS 11 madde 3 14

20 Örneğin; bir inşaat taahhüt işletmesinin Toplu Konut İdaresi ile 3 yıl içinde değişik şehirlerde değişik sayıda toplam konut yapımı için sözleşme imzalaması ve her bir şehirdeki inşa işinin ayrı pazarlığa tabi olması durumu gibi. - Eğer inşaat taahhüt işletmesi bir veya birden çok müşteri için birden fazla işin yapımını içeren bir dizi sözleşme yapmış, ancak bu sözleşmeler grubu bir paket halinde müzakere ediliyorsa, bu sözleşmelerle üstlenilen işler aslında birbiriyle genel bir kar marjına sahip tek bir projenin birbiri ile çok yakın ilişkili parçaları ise söz konusu işlerin aynı anda veya belli bir sırada yapılması gerekiyorsa, bu sözleşmeler tek bir inşaat sözleşmesi olarak kabul edilir ve dolayısıyla bu işlerden doğan maliyet ve gelirler bu doğrultuda kayda alınır. Örneğin; bir inşaat taahhüt işletmesinin toplu konut idaresi ile bir şehirde konut ve alışveriş merkezi, okul, sağlık ocağı gibi sosyal tesisleri içerecek bir inşaat işi için sözleşme yapması. -Eğer inşaat taahhüt işletmesi müşterinin seçimine bağlı olarak ek bir varlığın inşasını konu edinen bir sözleşme yapmış veya daha önce yaptığı sözleşme ek bir varlığın inşası için değiştirilmiş ise ve eğer ek varlık orijinal sözleşmenin kapsadığı varlık veya varlıklardan tasarım, teknoloji veya fonksiyon açısından önemli varlıklar arz ediyor veya ek varlığın fiyatı orijinal sözleşme bedeli dikkate alınmaksızın müzakere ediliyorsa, ek varlığın inşaatı ayrı bir inşaat sözleşmesi olarak değerlendirilir ve bu işten doğan maliyet ve gelirler bu doğrultuda kayda alınır. 28 Örneğin; bir inşaat taahhüt işletmesinin Toplu Konut İdaresi ile belli bir şehirde konutun yapımı için sözleşme imzalaması, daha sonra Toplu Konut İdaresinin işletmeden o bölgede bir de çöp arıtma tesisinin anlaşmaya varılacak bedel üzerinden yapılmasını teklif etmesi Sağlam N., Salim Ş., Bünyamin Ö. a.g.e., s Sağlam N. Salim Ş., Bünyamin Ö. a.g.e., s

TMS 11 İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

TMS 11 İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 11 İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 26/10/2005 tarih

Detaylı

Tebliğ. Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: İnşaat Sözleşmelerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 11) Hakkında Tebliğ Sıra No: 7

Tebliğ. Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: İnşaat Sözleşmelerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 11) Hakkında Tebliğ Sıra No: 7 Tebliğ Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: İnşaat Sözleşmelerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 11) Hakkında Tebliğ Sıra No: 7 Amaç Madde 1 Bu Tebliğin amacı; inşaat sözleşmelerine ilişkin

Detaylı

1. Bir işletme kendi adına inşaat yapması. 7. TMS 16 Maddi duran varlıklar standardına

1. Bir işletme kendi adına inşaat yapması. 7. TMS 16 Maddi duran varlıklar standardına 1. Bir işletme kendi adına inşaat yapması durumunda söz konusu gayrimenkulün tamamlanması için yaptığı tüm harcamalar inşaat tamamlandığında hangi hesabın alacağına yazılır? A) Binalar B) Yer altı ve yer

Detaylı

1. Envanter işlemlerinden önce düzenlenen mizana ne ad verilir?

1. Envanter işlemlerinden önce düzenlenen mizana ne ad verilir? İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi 1. Envanter işlemlerinden önce düzenlenen mizana ne ad verilir? a. Aylık mizan b. Genel geçici mizan c. Kesin mizan d. Üç aylık mizan e. Ara mizan 2. Bir işletme kendi

Detaylı

1. Envanter işlemlerinden sonra düzenlenen mizana ne ad verilir? 6. TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri standardına

1. Envanter işlemlerinden sonra düzenlenen mizana ne ad verilir? 6. TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri standardına İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi 1. Envanter işlemlerinden sonra düzenlenen mizana ne ad verilir? A) Aylık mizan B) Genel geçici mizan C) Kesin mizan D) Üç aylık mizan E) Ara mizan 2. Bir işletme kendi

Detaylı

4) Aşağıdakilerden hangisi Muhasebenin Temel Kavramlarından biri değildir?

4) Aşağıdakilerden hangisi Muhasebenin Temel Kavramlarından biri değildir? 1) Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin temel fonksiyonlarından biri değildir? A) Kaydetme B) Sınıflandırma C) Özetleme D) Kontrol E) Yorumlama 2) Aşağıdakilerden hangisi gelir tablosu düzenlemesi ile ilgili

Detaylı

TFRS YORUM - 15 GAYRİMENKUL İNŞAAT ANLAŞMALARI

TFRS YORUM - 15 GAYRİMENKUL İNŞAAT ANLAŞMALARI GAYRİMENKUL İNŞAAT ANLAŞMALARI GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TFRS Yorum 15 Gayrimenkul İnşaat Anlaşmaları Yorumu 31/12/2008 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere 08/01/2009

Detaylı

TMS 18 HASILAT 1. KAPSAMI

TMS 18 HASILAT 1. KAPSAMI TMS 18 HASILAT 1. KAPSAMI Bu standart aşağıdaki işlem ve olaylardan kaynaklanan hasılatın a) Mal satışları b) Hizmet sunumları ve c) İşletme varlıklarının başkaları tarafından kullanılmasından sağlanan

Detaylı

1. Asgari işçilik uygulamasında ihale konusu işlerde kurumca araştırma ve resen yapılacak işlemlere ilişkin aşağıdakilerden

1. Asgari işçilik uygulamasında ihale konusu işlerde kurumca araştırma ve resen yapılacak işlemlere ilişkin aşağıdakilerden İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi 1. Asgari işçilik uygulamasında ihale konusu işlerde kurumca araştırma ve resen yapılacak işlemlere ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. İşin kesin kabulünün ya

Detaylı

pwc İNŞAAT İŞLERİYLE İLGİLİ HİZMETLERİMİZ

pwc İNŞAAT İŞLERİYLE İLGİLİ HİZMETLERİMİZ İNŞAAT İŞLERİYLE İLGİLİ HİZMETLERİMİZ *connectedthinking İhale aşamasında verilen hizmetler Mali fizibilite, Hukuki ve mali yapılanma Yapım sürecinde ve işin bitiminde verilen hizmetler Tam tasdik, Vergi

Detaylı

YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARMA İŞLERİNE İLİŞKİN MUHASEBE İŞLEMLERİ

YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARMA İŞLERİNE İLİŞKİN MUHASEBE İŞLEMLERİ YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARMA İŞLERİNE İLİŞKİN MUHASEBE İŞLEMLERİ İsmail PAMUK-Yeminli Mali Müşavir 1-Giriş Vergi hukukumuzda inşaat işleri; yıllara yaygın inşaatlar ve özel inşaatlar olarak ikili sınıflandırmaya

Detaylı

T.C. TUNCELİ VALİLİĞİ. Defterdarlık Gelir Müdürlüğü. Sayı :

T.C. TUNCELİ VALİLİĞİ. Defterdarlık Gelir Müdürlüğü. Sayı : T.C. TUNCELİ VALİLİĞİ Defterdarlık Gelir Müdürlüğü Sayı : 11949253-010-10 29.05.2017 Konu : Kooperatifin sözleşme kapsamındaki faaliyetlerinden dolayı mükellefiyet tesis edilip edilmeyeceği İlgide kayıtlı

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI İKİNCİ OTURUM

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI İKİNCİ OTURUM S P K GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI İKİNCİ OTURUM GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1015 İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi 25 Bu kitapçıkta

Detaylı

ŞÜKRÜ DOKUR sukrudokur@hotmail.com 532-2544350

ŞÜKRÜ DOKUR sukrudokur@hotmail.com 532-2544350 ŞÜKRÜ DOKUR sukrudokur@hotmail.com 532-2544350 Hasılat Ortakların sermayeye katkıları dışında, özkaynakta artışla sonuçlanan ve işletmenin dönem içindeki olağan faaliyetlerinden elde edilen brüt ekonomik

Detaylı

YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARMA İŞLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARMA İŞLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARMA İŞLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ İnşaat en genel anlamıyla, malzeme ve emek kullanılarak bir yapının ortaya çıkarılması faaliyetini ifade etmektedir. Türk hukuk sistemi içinde

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) Sayı : 84974990-130[29-2013-20]-279278 13.10.2016 Konu : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde

Detaylı

- Birden Fazla Takvim Yılına Sirayet Eden Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşleri Geçici Vergi Beyannamesinde Beyanı Yapılmalı Mı?

- Birden Fazla Takvim Yılına Sirayet Eden Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşleri Geçici Vergi Beyannamesinde Beyanı Yapılmalı Mı? Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işlerinin tanımı, mevzuatı, Muhasebe ve beyan uygulamaları ile karşılaşılan problemlere değinmek istiyorum. - Birden Fazla Takvim Yılına Sirayet

Detaylı

TMS 23 BORÇLANMA MALİYETLERİ. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

TMS 23 BORÇLANMA MALİYETLERİ. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 23 BORÇLANMA MALİYETLERİ GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 23 Borçlanma Maliyetleri Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 09/11/2005

Detaylı

TFRS YORUM - 18 MÜŞTERİLERDEN VARLIK TRANSFERLERİ

TFRS YORUM - 18 MÜŞTERİLERDEN VARLIK TRANSFERLERİ MÜŞTERİLERDEN VARLIK TRANSFERLERİ GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TFRS Yorum 18 Müşterilerden Varlık Transferleri Yorumu 30/06/2009 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere 25/06/2009

Detaylı

TMS11 - İnşaat Sözleşmeleri Standardına Göre Tamamlanma Yüzdesi Yöntemi

TMS11 - İnşaat Sözleşmeleri Standardına Göre Tamamlanma Yüzdesi Yöntemi Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi Cilt:16.Sayı:2.Aralık 2012 ss.83-94 TMS11 - İnşaat Sözleşmeleri Standardına Göre Tamamlanma Yüzdesi Yöntemi Percentage of Completion Method According To IAS 11 - Construction

Detaylı

Sirküler Rapor /64-1

Sirküler Rapor /64-1 Sirküler Rapor 17.02.2014/64-1 VERGİ VE VERGİ BENZERİ YÜKÜMLÜLÜKLERE İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI YORUMU (TFRS YORUM 21) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 14) YAYIMLANDI ÖZET : Vergi ve Vergi Benzeri

Detaylı

Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 23 - Borçlanma maliyetleri

Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 23 - Borçlanma maliyetleri Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 23 - Borçlanma maliyetleri Alp Güres, Denetim Müdürü Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 23 - Borçlanma maliyetleri TMS 23 ana olarak; i) Borçlanma maliyetlerinin muhasebeleştirilmesi

Detaylı

TMS - 23 BORÇLANMA MALİYETLERİ

TMS - 23 BORÇLANMA MALİYETLERİ BORÇLANMA MALİYETLERİ GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 23 Borçlanma Maliyetleri Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 09/11/2005 tarih ve

Detaylı

TMS 23 BORÇLANMA MALİYETLERİ

TMS 23 BORÇLANMA MALİYETLERİ TMS 23 BORÇLANMA MALİYETLERİ M. Vefa TOROSLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mayıs 2009 Standardın Amacı Standardın amacı, borçlanma maliyetlerinin unsurları olan faiz, komisyon, kur farkı gibi giderlerin

Detaylı

ACCOUNTING OF LONG-TERM CONSTRACTION CONTRACTS BASED ON TURKISH ACCOUNTING STANDARTS (TMS 11)

ACCOUNTING OF LONG-TERM CONSTRACTION CONTRACTS BASED ON TURKISH ACCOUNTING STANDARTS (TMS 11) Journal of Economics, Finance and Accounting (JEFA), ISSN: 2148-6697 Year: 2015 Volume: 2 Issue: 2 ACCOUNTING OF LONG-TERM CONSTRACTION CONTRACTS BASED ON TURKISH ACCOUNTING STANDARTS (TMS 11) DOI: 10.17261Pressacademnia.2015211513

Detaylı

DEVLET MUHASEBESİ STANDARDI 11 (DMS 11) İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ

DEVLET MUHASEBESİ STANDARDI 11 (DMS 11) İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ 10 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28437 KURUL KARARI Devlet Muhasebesi Standartları Kurulundan: DEVLET MUHASEBESİ STANDARDI 11 (DMS 11) İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ Amaç 1. Bu standardın amacı inşaat sözleşmelerinden

Detaylı

YILLARA SARİ İNŞAAT İŞLERİNDE TİCARİ KAZANÇ

YILLARA SARİ İNŞAAT İŞLERİNDE TİCARİ KAZANÇ YILLARA SARİ İNŞAAT İŞLERİNDE TİCARİ KAZANÇ VE AVANS KAR PAYI DAĞITILMASI 7 YILLARA SARİ İNŞAAT İŞLERİNDE TİCARİ KAZANÇ VE AVANS KAR PAYI DAĞITILMASI Avans Kar Dağıtımı Kurumlar vergisi mükellefleri 1

Detaylı

ŞİRKET AKTİFİNDE KAYITLI ARSANIN KAT KARŞILIĞI MÜTEAHHİDE VERİLMESİ

ŞİRKET AKTİFİNDE KAYITLI ARSANIN KAT KARŞILIĞI MÜTEAHHİDE VERİLMESİ ŞİRKET AKTİFİNDE KAYITLI ARSANIN KAT KARŞILIĞI MÜTEAHHİDE VERİLMESİ ŞİRKET AKTİFİNDE KAYITLI ARASANIN KAT KARŞILIĞI MÜTEAHHİDE VERİLMESİ Güray ÖĞREDİK Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mazars&Denge Denetim

Detaylı

TMS 2 STOKLAR STANDARDINDA, DĐĞER MALĐYETLER BÖLÜMÜNÜN, TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERÇEVERSĐNDE ELE ALINMASI

TMS 2 STOKLAR STANDARDINDA, DĐĞER MALĐYETLER BÖLÜMÜNÜN, TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERÇEVERSĐNDE ELE ALINMASI TMS 2 STOKLAR STANDARDINDA, DĐĞER MALĐYETLER BÖLÜMÜNÜN, TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERÇEVERSĐNDE ELE ALINMASI Öğr. Gör. Ender BOYAR Öğr. Gör. Ali Haydar GÜNGÖRMÜŞ ÖZET TMS 2 Stoklar Standardında stok maliyetleri,

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

İçerik. Giriş Amaç Kapsam Hasılatın Ölçümü İşlemin Ayrıştırılması Mal Satışı Hizmet Sunumu Faiz, İsim Hakkı ve Temettüler Dipnot Açıklamaları Örnek

İçerik. Giriş Amaç Kapsam Hasılatın Ölçümü İşlemin Ayrıştırılması Mal Satışı Hizmet Sunumu Faiz, İsim Hakkı ve Temettüler Dipnot Açıklamaları Örnek TMS 18 HASILAT İçerik Giriş Amaç Kapsam Hasılatın Ölçümü İşlemin Ayrıştırılması Mal Satışı Hizmet Sunumu Faiz, İsim Hakkı ve Temettüler Dipnot Açıklamaları Örnek 2 Giriş TMS 18, ilk defa 09/12/2005 tarihinde

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI İKİNCİ OTURUM

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI İKİNCİ OTURUM S P K GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI İKİNCİ OTURUM GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1015 25 Bu kitapçıkta yer alan testlerin her hakkı saklıdır.

Detaylı

TMS 11 ĐNŞAAT SÖZLEŞMELERĐ STANDARDINDA, MALĐYET GÜNCELLEMESĐ(ESKALASYON) DURUMUNDA, GELĐRĐN TESPĐTĐ

TMS 11 ĐNŞAAT SÖZLEŞMELERĐ STANDARDINDA, MALĐYET GÜNCELLEMESĐ(ESKALASYON) DURUMUNDA, GELĐRĐN TESPĐTĐ TMS 11 ĐNŞAAT SÖZLEŞMELERĐ STANDARDINDA, MALĐYET GÜNCELLEMESĐ(ESKALASYON) DURUMUNDA, GELĐRĐN TESPĐTĐ Öğr. Gör. Ali Haydar GÜNGÖRMÜŞ * Öğr. Gör. Ender BOYAR *1 ÖZET TMS 11 Đnşaat Sözleşmeleri standardı

Detaylı

YILLARA SÂRİ İNŞAAT İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE FİNANSAL KİRALAMA YOLUYLA EKİPMAN ALIMI

YILLARA SÂRİ İNŞAAT İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE FİNANSAL KİRALAMA YOLUYLA EKİPMAN ALIMI YILLARA SÂRİ İNŞAAT İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE FİNANSAL KİRALAMA YOLUYLA EKİPMAN ALIMI Ömer AYDEMİR 31 * ÖZ Hangi türden faaliyetlerin yıllara sâri inşaat ve onarım işi olarak kabul edileceği ve finansal

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 37 Temmuz 2013

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 37 Temmuz 2013 İNŞAAT TAAHHÜT İŞLETMELERİNDE TMS/TFRS VE VERGİ MEVZUATI KAPSAMINDA SUNUM VE DEĞERLEME FARKLILIKLARI Hakkı FINDIK Arş.Gör., Kırklareli Üniversitesi, İ.İ.B.F., İşletme Bölümü, hakkifindik@kirklareli.edu.tr

Detaylı

İŞGÜCÜ TEMİN HİZMETLERİ VE HİZMET ALIMI İHALELERİNDE VERGİSEL YANSIMALAR

İŞGÜCÜ TEMİN HİZMETLERİ VE HİZMET ALIMI İHALELERİNDE VERGİSEL YANSIMALAR İŞGÜCÜ TEMİN HİZMETLERİ VE HİZMET ALIMI İHALELERİNDE VERGİSEL YANSIMALAR Mustafa ŞEN ÖZ Günümüz piyasa şartlarında işgücünün alt işverenlerden yahut ilgili alanlarda faaliyette bulunan kişilerden temin

Detaylı

İNŞAAT İŞLERİNDE KDV TEVKİFATI

İNŞAAT İŞLERİNDE KDV TEVKİFATI İNŞAAT İŞLERİNDE KDV TEVKİFATI KEMAL OKTAR GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI EMEKLİ MÜDÜR N. HİDAYET YILDIZ YMM & BAĞIMSIZ DENETÇİ KILAVUZ DENETİM YMM SEYFİ AYRAL GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI EMEKLİ MÜDÜR & YMM & BAĞIMSIZ

Detaylı

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI TMS-18 HASILAT İçindekiler O Standardın Amacı ve Kapsamı O Standartla İlgili Kavramlar O Standardın Getirdikleri O Hasılatın Ölçülmesinde Genel İlkeler O Mal Satışından Elde

Detaylı

Kontrol listesinin bu kısmı gelir vergilerinin muhasebeleştirilmesini düzenleyen UMS 12 ye yöneliktir.

Kontrol listesinin bu kısmı gelir vergilerinin muhasebeleştirilmesini düzenleyen UMS 12 ye yöneliktir. UMS 12 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Gelir Vergisi Kontrol listesinin bu kısmı gelir vergilerinin muhasebeleştirilmesini düzenleyen UMS 12 ye yöneliktir. UMS 12, ertelenmiş

Detaylı

OCAK 2013 TARİH BASKILI İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİ DERS KİTABINA İLİŞKİN DOĞRU YANLIŞ CETVELİ

OCAK 2013 TARİH BASKILI İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİ DERS KİTABINA İLİŞKİN DOĞRU YANLIŞ CETVELİ OCAK 2013 TARİH BASKILI İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİ DERS KİTABINA İLİŞKİN DOĞRU YANLIŞ CETVELİ Düzeltmeler koyu renkli (bold) olarak gösterilmiştir. YANLIŞ 1- Ünite 1, Sayfa 5, İnşaat (yapı) Sahibi

Detaylı

ĐNŞAAT SÖZLEŞMELERĐ STANDARDINA (TMS - 11) BĐR UYGULAMA ÖNERĐSĐ

ĐNŞAAT SÖZLEŞMELERĐ STANDARDINA (TMS - 11) BĐR UYGULAMA ÖNERĐSĐ Đzmir Serbet Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Dayanışma Dergisi Đnşaat Sözleşmeleri Standardına (TMS-11)Bir Uygulama Önerisi Ağustos 2008 ĐNŞAAT SÖZLEŞMELERĐ STANDARDINA (TMS - 11) BĐR UYGULAMA ÖNERĐSĐ

Detaylı

ÜNİTE:1. Maliyet Muhasebesine Giriş ÜNİTE:2. İlk Madde ve Malzeme Maliyetleri ÜNİTE:3. İşçilik Maliyetleri ÜNİTE:4

ÜNİTE:1. Maliyet Muhasebesine Giriş ÜNİTE:2. İlk Madde ve Malzeme Maliyetleri ÜNİTE:3. İşçilik Maliyetleri ÜNİTE:4 ÜNİTE:1 Maliyet Muhasebesine Giriş ÜNİTE:2 İlk Madde ve Malzeme Maliyetleri ÜNİTE:3 İşçilik Maliyetleri ÜNİTE:4 Genel Üretim Maliyetleri ve Maliyet Dağıtımı Birinci Aşaması ÜNİTE:5 Genel Üretim Maliyetleri

Detaylı

İNŞAAT İŞLETMELERİNDE MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI

İNŞAAT İŞLETMELERİNDE MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI İNŞAAT İŞLETMELERİNDE MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI 1 Temel Kavramlar TANIM:Genel anlamda inşaat; malzeme ve işçilik kullanmak suretiyle, meydana getirilen bir gayrimenkulün yapı kısmına ilişkin faaliyetlerin

Detaylı

Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı

Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı A Kitapçığı 10. Soru Soru Hatalı Değil. I- Birleşme sözleşmesi genel kurullarca onaylanmadan önce Sermaye Piyasası Kuruluna başvurularak

Detaylı

2014/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI İLERİ DÜZEYDE FİNANSAL MUHASEBE 22 Ekim 2014-Çarşamba 18:00

2014/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI İLERİ DÜZEYDE FİNANSAL MUHASEBE 22 Ekim 2014-Çarşamba 18:00 2014/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI İLERİ DÜZEYDE FİNANSAL MUHASEBE 22 Ekim 2014-Çarşamba 18:00 SORULAR SORU-1 : TMS 7 Nakit Akış Tabloları Standardına göre; nakit akış tablosunun sunumu çerçevesinde,

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. DUYURU 2014/7

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. DUYURU 2014/7 09.06.2014 Ali ÇAKMAKCI Ertürk YMM Bağımsız Denetim AŞ E. Hesap Uzmanı Bağımsız Denetçi ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. DUYURU 2014/7 KONU: YILLARA SARİ İNŞAAT İŞLERİNDE BOŞ GÜNLERE

Detaylı

TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI

TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI M. Vefa TOROSLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mayıs 2009 Tanım Nakit akış tablosu, bir faaliyet dönemi içerisinde işletmede ortaya çıkan nakit akımlarını; işletme faaliyetlerine,

Detaylı

www.aktifonline.net AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ

www.aktifonline.net AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ İhale komisyonu; a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması, b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde

Detaylı

ARGE HİBE DESTEKLERİ 1.- 5746 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILAN AR-GE HARCAMALARINA İLİŞKİN HİBE DESTEKLERİNİN TABİ TUTULACAĞI İŞLEMLER

ARGE HİBE DESTEKLERİ 1.- 5746 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILAN AR-GE HARCAMALARINA İLİŞKİN HİBE DESTEKLERİNİN TABİ TUTULACAĞI İŞLEMLER 1 Ankara,01/02/2013 ARGE HİBE DESTEKLERİ 1.- 5746 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILAN AR-GE HARCAMALARINA İLİŞKİN HİBE DESTEKLERİNİN TABİ TUTULACAĞI İŞLEMLER 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE

ISL 108 GENEL MUHASEBE 12. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE Gider Hesapları (61, 62, 63, Hesap Sınıfları) Yrd.Doç. Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr I. Giriş Gelir tablosu, hesaplarına sonuç hesapları da denilmektedir.

Detaylı

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Konu: Dar mükellef kurumlara yapılan ödemelerdeki tevkifat uygulamasında değişiklikler yapıldı. (KVK md. 30) Özet: 3 Şubat 2009 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 45) KAMU ÖZEL İŞ BİRLİĞİ UYGULAMALARININ MUHASEBE İŞLEMLERİ

TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 45) KAMU ÖZEL İŞ BİRLİĞİ UYGULAMALARININ MUHASEBE İŞLEMLERİ 8 Temmuz 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29410 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 45) KAMU ÖZEL İŞ BİRLİĞİ UYGULAMALARININ MUHASEBE İŞLEMLERİ Amaç ve kapsam

Detaylı

2013/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI İLERİ DÜZEYDE FİNANSAL MUHASEBE 2 Ekim 2013-Çarşamba 18:00 SORULAR

2013/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI İLERİ DÜZEYDE FİNANSAL MUHASEBE 2 Ekim 2013-Çarşamba 18:00 SORULAR 2013/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI İLERİ DÜZEYDE FİNANSAL MUHASEBE 2 Ekim 2013-Çarşamba 18:00 SORU 1: TMS 2 Stoklar Standardına göre; SORULAR a) Stokların maliyeti ve net gerçekleşebilir değer

Detaylı

6. GELİR TABLOSU HESAPLARI İşletmenin faaliyet dönemine ilişkin brüt satışları, satış-indirimleri satışların maliyeti, faaliyet giderleri, diğer

6. GELİR TABLOSU HESAPLARI İşletmenin faaliyet dönemine ilişkin brüt satışları, satış-indirimleri satışların maliyeti, faaliyet giderleri, diğer 6. GELİR TABLOSU HESAPLARI İşletmenin faaliyet dönemine ilişkin brüt satışları, satışindirimleri satışların maliyeti, faaliyet giderleri, diğer faaliyetlerden gelir ve kârlar, diğer faaliyetlerden gider

Detaylı

GİDERLERİN SAPTANMASI VE İZLENMESİ

GİDERLERİN SAPTANMASI VE İZLENMESİ ÖĞR. GÖR. PINAR DOĞANAY PAYZİNER GİDERLERİN SAPTANMASI VE İZLENMESİ 10. HAFTA DERS İÇERİĞİ İşçilik Giderlerinin Saptanması ve İzlenmesi İşçilik Giderleri Veri Kaynakları Toplam İşçilik Tutarının Saptanması

Detaylı

Maliyet ve Yönetim Muhasebesine Giriş 1

Maliyet ve Yönetim Muhasebesine Giriş 1 İŞLE 305 Maliyet ve Yönetim Muhasebesine Giriş 1 Yrd. Doç. Dr. Ali COŞKUN İşletme (Türkçe) Bölümü 2007-2008 Güz Yarıyılı Muhasebe Sistemi İşletme hakkında, işletmede çıkarı bulunan taraflara bilgi sağlayan

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü. Kurumlar Vergisi Sirküleri/1

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü. Kurumlar Vergisi Sirküleri/1 Tarih: 28/10/2003 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü Kurumlar Vergisi Sirküleri/1 Sayı: KVK-1/ 2003-1 / Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 1 İlgili Olduğu Maddeler: Gelir Vergisi Kanunu Madde 37,

Detaylı

Maliye Bakanlığı Sirküler 1. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü. Kurumlar Vergisi Sirküleri/1

Maliye Bakanlığı Sirküler 1. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü. Kurumlar Vergisi Sirküleri/1 Maliye Bakanlığı Sirküler 1 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü Kurumlar Vergisi Sirküleri/1 Konusu : Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Uygulanan Vergisel Teşvikler Tarihi : 28/10/2003 Sayısı

Detaylı

Kontrol listesinin bu kısmı gelir vergilerinin muhasebeleştirilmesini düzenleyen UMS 12 ye yöneliktir.

Kontrol listesinin bu kısmı gelir vergilerinin muhasebeleştirilmesini düzenleyen UMS 12 ye yöneliktir. UMS 12 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Gelir Vergisi Kontrol listesinin bu kısmı gelir vergilerinin muhasebeleştirilmesini düzenleyen UMS 12 ye yöneliktir. UMS 12, ertelenmiş

Detaylı

İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİ

İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİ Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİ Ders Kodu: 1015 Gayrimenkul Değerleme Sınavı Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİ Ders Kodu: 1015

Detaylı

1. YAPIM İŞLERİ İLE BU İŞLERLE BİRLİKTE İFA EDİLEN MÜHENDİSLİK-MİMARLIK VE ETÜT-PROJE HİZMETLERİ

1. YAPIM İŞLERİ İLE BU İŞLERLE BİRLİKTE İFA EDİLEN MÜHENDİSLİK-MİMARLIK VE ETÜT-PROJE HİZMETLERİ 1 SİRKÜLER - XXXI Sirküler Tarihi: 30.04.2012 Sirküler No : 31 Focus Denetim ve Y.M.M. Ltd. Şti Maltepe Mah. Edirne Çırpıcı yolu No:5-4 Vatan Residans A Blok Kat:5 Daire:10 Topkapı/İstanbul Tel: 0-212-510

Detaylı

YILLARA YAYGIN ĠNġAAT VE ONARMA ĠġLERĠNDE MÜġTEREK GENEL GĠDERLER ĠLE AMORTĠSMANLARIN DAĞITIMI

YILLARA YAYGIN ĠNġAAT VE ONARMA ĠġLERĠNDE MÜġTEREK GENEL GĠDERLER ĠLE AMORTĠSMANLARIN DAĞITIMI YILLARA YAYGIN ĠNġAAT VE ONARMA ĠġLERĠNDE MÜġTEREK GENEL GĠDERLER ĠLE AMORTĠSMANLARIN DAĞITIMI Ġsmail PAMUK-Yeminli Mali MüĢavir Gündüz ÇELĠK-Serbest Muhasebeci Mali MüĢavir 1-GiriĢ İnşaat en genel anlamıyla,

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XXI TABLO LİSTESİ...XXIV GRAFİK LİSTESİ...XXIV GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XXI TABLO LİSTESİ...XXIV GRAFİK LİSTESİ...XXIV GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XXI TABLO LİSTESİ...XXIV GRAFİK LİSTESİ...XXIV GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM KUR FARKI KAVRAMI, MAHİYETİ VE MUHASEBE STANDARTLARINDA KUR FARKLARI I. DÖVİZLİ İŞLEMLERİN TÜRK EKONOMİSİ

Detaylı

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır.

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır. 1. GİRİŞ Bilindiği üzere Türkiye Muhasebe Standartları (TMS, IAS) 01.01.2013 tarihinden itibaren işletmeler tarafından uygulanmaya başlayacaktır. TMS kapsamında hazırlanması gereken finansal tablolar aşağıdaki

Detaylı

1. İNŞAAT KAVRAMI, TÜRLERİ VE FAALİYET SÜRECİ

1. İNŞAAT KAVRAMI, TÜRLERİ VE FAALİYET SÜRECİ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR VIII GİRİŞ 1. İNŞAAT KAVRAMI, TÜRLERİ VE FAALİYET SÜRECİ 3 1.1. İnşaat Tanımı 3 1.1.1. İnşaat Çeşitleri 3 1.1.1.1. Özel (yap-sat) İnşaat 4 1.1.1.2. İnşaat Taahhüt İşleri 4 1.1.1.3.

Detaylı

TRANSFER FİYATLANDIRMASINDA HAZİNE ZARARI. Ramazan BİÇER. I. Giriş

TRANSFER FİYATLANDIRMASINDA HAZİNE ZARARI. Ramazan BİÇER. I. Giriş TRANSFER FİYATLANDIRMASINDA HAZİNE ZARARI Ramazan BİÇER I. Giriş Bilindiği üzere, 5520 sayılı yeni Kanunu 2006 yılı başından itibaren yürürlüğe girerken, diğer bazı hükümler gibi Transfer Fiyatlaması Uygulaması

Detaylı

FİNANSAL TABLOLARIN ÇEVRİLMESİNDE

FİNANSAL TABLOLARIN ÇEVRİLMESİNDE FİNANSAL TABLOLARIN YABANCI PARAYA ÇEVRİLMESİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER 37 FİNANSAL TABLOLARIN YABANCI PARAYA ÇEVRİLMESİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER GİRİŞ: Uluslararası faaliyette bulunan şirketlerin sahip olduğu

Detaylı

Tüm işletmeler UMS 7 kapsamında, UFRS lere göre hazırlanan mali tablolarının bir parçası olarak nakit akım tablosu hazırlamak zorundadırlar.

Tüm işletmeler UMS 7 kapsamında, UFRS lere göre hazırlanan mali tablolarının bir parçası olarak nakit akım tablosu hazırlamak zorundadırlar. UMS 7 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Nakit Akım Tablosu Kontrol listesinin bu kısmı nakit akım tablosunun nasıl hazırlaması gerektiğini açıklayan UMS 7 ye yöneliktir.

Detaylı

İnşaat Taahhüt İşletmelerinde Gelir / Karın Hesaplanması ve Muhasebe Kayıtları

İnşaat Taahhüt İşletmelerinde Gelir / Karın Hesaplanması ve Muhasebe Kayıtları İnşaat Taahhüt İşletmelerinde Gelir / Karın Hesaplanması ve Muhasebe Kayıtları Taahhüt faaliyetlerinde projeler özelliklerine göre ikiye ayrılabilir. Yıllara Yaygın Olmayan İnşaat ve Onarım İşleri ( Bu

Detaylı

Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşlerinde Vergilendirme Rejimi

Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşlerinde Vergilendirme Rejimi Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşlerinde Vergilendirme Rejimi Yıllara sari inşaat ve onarma işlerinin Kapsamı Beyan Süreci İşin başlangıç-bitim tarihinin tespiti Vergi kesintisi Geçici vergi Kesilen vergilerin

Detaylı

Tebliğ. İlişkili Taraf Açıklamalarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 24) Hakkında Tebliğ Sıra No: 17

Tebliğ. İlişkili Taraf Açıklamalarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 24) Hakkında Tebliğ Sıra No: 17 Tebliğ Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: İlişkili Taraf Açıklamalarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 24) Hakkında Tebliğ Sıra No: 17 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı; ilişkili taraf açıklamalarına

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2017/29. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 10) Yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2017/29. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 10) Yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Deloitte Values House Maslak No1 34398 İstanbul Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

www.saitkaygusuz.com skaygusuz@uludag.edu.tr STOKLAR TMS-2

www.saitkaygusuz.com skaygusuz@uludag.edu.tr STOKLAR TMS-2 1 STOKLAR TMS-2 Üretim İşletmelerinde Stoklar 2 Stoklar aynı zamanda işletme tarafından üretilen mamulleriya da üretimde olan yarı mamulleri ve üretim sürecinde kullanılmak üzere bekleyen ilk madde ve

Detaylı

2011 YILI Faaliyet Raporu

2011 YILI Faaliyet Raporu MUHASEBE STANDARTLARI KOMİTESİ Odamız tarafından 2010-2013 Çalışma Döneminde görev talep eden Oda üyelerimiz arasından Muhasebe Standartları Komitemize, Oda Yönetim Kurulu tarafından atamalar yapılmıştır.

Detaylı

2005 e Doğru Uluslararası Finansal Raporlama Standartları

2005 e Doğru Uluslararası Finansal Raporlama Standartları 2005 e Doğru Uluslararası Finansal PwC Raporlama Standartları Program UFRS ilerleme projesi ( improvements project ) Yeni standartlar (UFRS 1,2,3,4,5) UMS 32, UMS 36, UMS 38 ve UMS 39 daki değişiklikler

Detaylı

Sayı 10 Haziran 2014

Sayı 10 Haziran 2014 Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi Sayı 10 Haziran 2014 TMS-11 İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ STANDARDI KAPSAMINDA MUHASEBE UYGULAMALARI 1 2 ÖZET TMS-11: İnşaat Sözleşmeleri Standardının amacı,

Detaylı

MIM 802 ŞANTİYE İ YÖNETİM İ İ M MALİYET YÖNETİMİ

MIM 802 ŞANTİYE İ YÖNETİM İ İ M MALİYET YÖNETİMİ MIM 802 ŞANTİYE YÖNETİMİ MALİYET YÖNETİMİ Maliyet Yönetimi Belirlenen bütçe sınırları içinde kalmak amacıyla, planlama, tasarım ve yapım süreçlerindeki tüm veya kısmi maliyetlerin yönetimi. Maliyet Yönetimi

Detaylı

PROJENİN TAHMİNİ FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASI Kubilay Kavak Mart-2012 A) BAŞLANGIÇ YATIRIM HARCAMALARI Proje fikrinin geliştirilebilmesi için gerekli tüm yatırım özellikleri belirlenir. Tüm yatırım

Detaylı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı YAPI KOOPERATİFLERİNDE MUHASEBE UYGULAMALARI T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 1 Ali SELÇUK Aydın BAZİN Hüseyin TAŞ Başmüfettiş Müfettiş Müfettiş Aralık 2012, Ankara 1)

Detaylı

T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ DIŞ TİCARET ENSTİTÜSÜ WORKING PAPER SERIES

T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ DIŞ TİCARET ENSTİTÜSÜ WORKING PAPER SERIES T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ DIŞ TİCARET ENSTİTÜSÜ WORKING PAPER SERIES WPS NO/ 58 / 2017-01 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE TAAHHÜT İŞLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİNİN TÜRK VERGİ MEVZUATI VE TMS -11 İNŞAAT

Detaylı

13 Ağustos 2008 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır

13 Ağustos 2008 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır 13 Ağustos 2008 tarih ve 26966 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: TMS 19-TANIMLANMIŞ FAYDA VARLIĞININ SINIRI, ASGARİ FONLAMA KOŞULLARI VE BU KOŞULLARIN BİRBİRİ

Detaylı

Tebliğ. Hasılata İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 18) Hakkında Tebliğ Sıra No: 10

Tebliğ. Hasılata İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 18) Hakkında Tebliğ Sıra No: 10 Tebliğ Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: Hasılata İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 18) Hakkında Tebliğ Sıra No: 10 Amaç Madde 1 Bu Tebliğin amacı; hasılata ilişkin 18 nolu Türkiye Muhasebe

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve LOGO Ürünleri

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve LOGO Ürünleri Yeni Türk Ticaret Kanunu ve LOGO Ürünleri Yeni Türk Ticaret Kanunu Yeni Türk Ticaret Kanunu (Yeni Kanun), bir çok alanda yeni düzenlemeler getirerek ticari yaşamı önemli ölçüde değiştirecek bir içeriğe

Detaylı

VARLIK HESAPLARI: DÖNEN VARLIKLAR

VARLIK HESAPLARI: DÖNEN VARLIKLAR 3. Hafta Ders İçeriği VARLIK HESAPLARI: DÖNEN VARLIKLAR 15 Stoklar Grubu 150 İlk Madde ve Malzeme 151 Yarı Mamuller Üretim 152 Mamuller 153 Ticari Mallar 157 Diğer Stoklar 158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı

Detaylı

TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI

TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI 1. AMACI TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI Bu Standardın amacı, işletme, yatırım ve finansman faaliyetlerinden dönem buyunca elde edilen nakit akışlarını sınıflandıran nakit akış tablosu vasıtasıyla, bir işletmenin

Detaylı

Sayı : 2016/217 6 Tarih : Ö Z E L B Ü L T E N FİNANSMAN GİDERLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Sayı : 2016/217 6 Tarih : Ö Z E L B Ü L T E N FİNANSMAN GİDERLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ Sayı : 2016/217 6 Tarih : 05.12.2016 Ö Z E L B Ü L T E N FİNANSMAN GİDERLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 1 I- GİRİŞ İşletmeler ihtiyaç duydukları finansal kaynağı özkaynaklardan veya yabancı kaynaklardan sağlarlar.

Detaylı

UFRS Bülten. 31 Mart 2016 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar

UFRS Bülten. 31 Mart 2016 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar www.pwc.com.tr UFRS Bülten 31 Mart 2016 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar Mart 2016 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni

Detaylı

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

TFRS 6 MADEN KAYNAKLARININ ARAŞTIRILMASI VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARĐHLERĐ

TFRS 6 MADEN KAYNAKLARININ ARAŞTIRILMASI VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARĐHLERĐ TFRS 6 MADEN KAYNAKLARININ ARAŞTIRILMASI VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARĐHLERĐ TFRS 6 Maden Kaynaklarının Araştırılması ve Değerlendirilmesi Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan

Detaylı

- MUHASEBE STANDARTLARI -

- MUHASEBE STANDARTLARI - - MUHASEBE STANDARTLARI - 1-Aşağıdakilerden hangisi yüksek enflasyonun göstergelerinden biri değildir? (2004/2) A) Son 3 yıllık kümülatif enflasyon oranının %100'e yakın ya da bu oranın üstünde oluşması

Detaylı

Ülkemizde 2003 yılında S.P.K. (Sermaye Piyasası Kurulu) tarafından, S.P.K. ya tabi şirketlerin

Ülkemizde 2003 yılında S.P.K. (Sermaye Piyasası Kurulu) tarafından, S.P.K. ya tabi şirketlerin ERTELENEN VERGİ A. GİRİŞ Ülkemizde 2003 yılında S.P.K. (Sermaye Piyasası Kurulu) tarafından, S.P.K. ya tabi şirketlerin Uluslararası Muhasebe Standartları yla (IAS, IFRS; International Accounting Standart,

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

HİZMET ÜRETİMİNDE YARI VE TAM ÜRETİLMİŞ HİZMET STOKLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

HİZMET ÜRETİMİNDE YARI VE TAM ÜRETİLMİŞ HİZMET STOKLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ HİZMET ÜRETİMİNDE YARI VE TAM ÜRETİLMİŞ HİZMET STOKLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ Prof. Dr. Süleyman YÜKÇÜ GİRİŞ Bilançoda, aktif tabloda, stoklar ana başlığının altında yarı mamuller stok kalemi bulunmaktadır.

Detaylı

TFRS Bülten. 30 Haziran 2017 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar

TFRS Bülten. 30 Haziran 2017 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar www.pwc.com.tr TFRS Bülten 30 Haziran 2017 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar Temmuz 2017 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/033 Ref: 4/033

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/033 Ref: 4/033 SİRKÜLER İstanbul, 15.02.2017 Sayı: 2017/033 Ref: 4/033 Konu: GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİ ÜZERİNDEN VERGİ İNDİRİMİ, YABANCILARA KONUT SATIŞINDA KDV İSTİSNASI DÜZENLEMELERİNİ DE İÇEREN BİR KANUN

Detaylı

GİDERLERİN SINIFLANDIRILMASI VE MALİYET UNSURLARI

GİDERLERİN SINIFLANDIRILMASI VE MALİYET UNSURLARI ÖĞR. GÖR. PINAR DOĞANAY PAYZİNER GİDERLERİN SINIFLANDIRILMASI VE MALİYET UNSURLARI 7. HAFTA DERS İÇERİĞİ Giderlerin Sınıflandırılması ÖĞR. GÖR. PINAR DOĞANAY PAYZİNER 1 4 ÖĞR. GÖR. PINAR DOĞANAY PAYZİNER

Detaylı

Finansal tabloların gerçeğe uygun sunumu ve UFRS ile uyumu. Muhasebenin tahakkuk esası

Finansal tabloların gerçeğe uygun sunumu ve UFRS ile uyumu. Muhasebenin tahakkuk esası UMS 34 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) UMS 1.3 Ara Dönem Finansal Raporlama Kontrol listesinin bu kısmı ara dönem finansal raporlamaya ilişkin muhasebeleştirmeyi belirleyen

Detaylı

FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ (FİN402U)

FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ (FİN402U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ (FİN402U)

Detaylı

İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEM DOLAYISIYLA YÜKLENİLEN KDV NİN KAPSAMI VE ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR

İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEM DOLAYISIYLA YÜKLENİLEN KDV NİN KAPSAMI VE ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEM DOLAYISIYLA YÜKLENİLEN KDV NİN KAPSAMI VE ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR KEMAL AKMAZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR BAĞIMSIZ DENETÇİ I- GİRİŞ İndirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanan ve

Detaylı