Hasan ALKAN 1, Ayhan BAŞTAN 1, Seçkin SALAR 1, Merve ÖZDAL 2, Mustafa KAYMAZ 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hasan ALKAN 1, Ayhan BAŞTAN 1, Seçkin SALAR 1, Merve ÖZDAL 2, Mustafa KAYMAZ 1"

Transkript

1 Ankara Üniv Vet Fak Derg, 61, , 2014 Kuru döneme çıkarken enfekte ve sağlıklı meme loblarında California Mastitis Test ve somatik hücre sayısı ile bakteriyolojik muayene sonuçlarının karşılaştırılması * Hasan ALKAN 1, Ayhan BAŞTAN 1, Seçkin SALAR 1, Merve ÖZDAL 2, Mustafa KAYMAZ 1 1 Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı; 2 Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara. Özet: Bu çalışmada kuruya çıkarma sırasında California Mastitis Test (CMT) sonuçlarının somatik hücre sayımı (SHS) ve bakteriyolojik muayene sonuçları ile karşılaştırılması ve CMT nin kuru dönem başlangıcında enfekte meme loblarının belirlenmesinde etkinliğinin ortaya konması amaçlandı. Bu amaçla, 28 adet Holştayn ırkı ineğe ait 112 meme lobundan alınan 109 adet süt örneği değerlendirildi, 3 meme kör olduğu için süt örneği alınamadı. Kuruya çıkarmadan önceki son sağımda klinik muayenede normal olan meme loblarından alınan süt örneklerine CMT yapıldı ve sonuçlar aynı kişi tarafından yorumlandı. Bu uygulamadan sonra her meme lobundan SHS ve bakteriyolojik muayene için süt örnekleri alındı. CMT sonucuna göre 83 meme lobu negatif (N), 8 meme lobu şüpheli (T), 15 meme lobu + ve 3 meme lobu ise ++ reaksiyon verdi. CMT ile SHS sonuçları karşılaştırıldığında, CMT negatif meme loblarında ortalama SHS hücre/ml, şüphelilerde hücre/ml, + ve ++ reaksiyon verenlerde sırasıyla ve hücre/ml idi. Herhangi bir bakteri üreyen ve üremeyen meme loblarında ortalama somatik hücre sayıları ise sırasıyla hücre/ml ve hücre/ml idi. Bakteri üremesi olan ve olmayan gruplara ait ortalama somatik hücre sayıları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı değildi (p>0.05). Sonuç olarak kuruya çıkarılan ineklerde subklinik meme içi enfeksiyonların belirlenmesinde CMT nin tek başına yeterli olmadığı, CMT sonuçlarının bakteriyolojik muayene sonuçları ile birlikte değerlendirilmesi gerektiği kanısına varıldı. Anahtar sözcükler: Bakteriyolojik muayene, CMT, kuru dönem, somatik hücre sayısı, sütçü inek. Comparision of results of California Mastitis Test, somatic cell counts and microbiological examination in healthy and infected quarter in cows at dry-off. Summary: The aim of this study was to compare California Mastitis Test (CMT) findings with Somatic Cell Count (SCC) and bacteriological examination at the dry-off, and to investigate the effectiveness of the CMT to detect the infected quarters at the beginning of the dry period. For this purpose, 109 milk samples collected from 112 udder quarters of 28 Holstein cows were evaluated, 3 milk samples could not take from these quarters owing to blindness. CMT was made on milk samples taking from clinically normal quarters before the last milking and the results was interpreted by the same person. After this examination milk samples were collected from each quarter for SCC and bacteriological isolation. Of the samples, 83 were CMT (-), 8 were trace (T), 15 were CMT (+), 3 were CMT (++). According to comparision of CMT and SCC results, the mean SCC was cell/ml, cell/ml, cell/ml, cell/ml in CMT (-), trace (T), CMT (+), CMT (++) quarters, respectively. The mean SCC of any bacteria isolated and non-isolated udder quarters were cell/ml and cell/ml, respectively. Difference in SCC levels between infected and non-infected groups was not significant statistically (p>0.05). In conclusion, only CMT was not adequate to determine subclinical intramammary infections at the dry-off cows, and to evaluate the findings of CMT with the results of bacteriological examination. Key words: Bacteriological examination, CMT, dairy cow, dry period, somatic cell count. Giriş Mastitis, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de süt ineği işletmelerinde yaygın olarak görülen ve büyük ekonomik kayıplara neden olan bir hastalıktır. Mastitis; süt veriminin düşmesi, tedavi masrafları, enfekte sütlerin dökülmesi ve kronik enfekte hayvanların sürüden çıkarılması nedeniyle büyük öneme sahiptir (1, 3, 18). Somatik hücreler, vücudun doğal savunma sisteminin bir parçasıdır. Süt somatik hücre sayısındaki değişiklik, meme içi enfeksiyon veya bağışıklık sistemini * Bu çalışma, 31 Ekim-3 Kasım 2013 tarihlerinde Antalya/Türkiye de düzenlenen V. Veteriner Doğum ve Jinekoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı) nde sözlü bildiri olarak sunulmuştur. Bu çalışma, birinci yazarın aynı isimli Yüksek Lisans tez çalışmasından özetlenmiştir. Bu çalışma, BAP tarafından 12L proje numarası ile desteklenmiştir.

2 180 Hasan Alkan - Ayhan Baştan - Seçkin Salar - Merve Özdal - Mustafa Kaymaz Materyal ve metott Çalışmada hayvan materyali olarak; ortalamaa süt verimleri lt olan, yaşları 2-4 arasında değişen, daha önce en az bir kez doğum yapmış, 28 adet Holştayn ırkı inek kullanıldı. Bu ineklere ait 112 meme lobundan alınan 109 adet süt örneği değerlendirildi, 3 memee kör olduğu için süt örneği alınamadı. İnekler; bir örnek beslenen ve herhangi bir sağlık problemi bulunmayan hayvanlar arasından seçildi. Kuruya çıkarılan ineklere CMT uygulandı ve sonuçlar yorumlandıktan sonra kaydedildi. Bu işlemden hemen sonra her meme lobundan 2 ayrı tüpe birii somatik hücre sayımı, diğeri bakteriyolojik muayene için (steril) süt örnekleri alındı. Bakteriyolojik muayeneler Harmon ve ark. (9) nın belirttikleri protokole göre, somatik hücre sayımları ise Bentley IBC-M Bactoscan (Bentley Instruments, USA) cihazıyla yapıldı. Ayrıca çalışma aşamasına geçilmeden önce Ankaraa Üniversitesii Hayvan Deneyleri Yerel etik Kurulu onayıı ( ) alındı. Çalışmaya ilk olarak kuruya ayrılacak olan ineklere CMT yapılarak başlandı. California Mastitis Test yapıl- sağlıklı mem lobları çalışmaya dahil edildi. Daha sonra madan önce ön sütün muayenesi yapıldı ve klinik olarak klinik bir problem saptanmayan meme loblarından CMT için test kaplarına süt örnekleri alındı. Süt örnekleri alındıktan sonra, her meme lobundan alınan süt örneklerinin üzerine daha önceden hazırlanmış olan CMT solüsyonundan eşit miktarda eklendi. Dairesel hareketler halinde solüsyon ile sütün etkileşimi sağlandı. Test kabının ilgilii bölümünde oluşan jel kıvamına göre CMT sonuçları hep aynı kişii tarafından subjektif olarak yorumlandı. uyaran yangısal tepkininn bir göstergesidir. O nedenle mastitisli ve sağlıklı meme loblarını birbirinden ayırt etmek için somatik hücre sayımından yararlanılmaktadır (3). Somatik hücre sayımı, indirekt ve direkt yollarla yapılabilmektedir. California Mastitis Test, sütte bulunan somatik hücreleri indirekt belirleyen testlerden birisidir. Sütte SHS veya toplam lökosit sayısı arttığı zaman, CMT skoru da doğru orantılı olarak değişmektedir. California Mastitis Test bireysel olarak ineklerde meme içi enfeksiyon varlığının belirlenmesindee de kullanılan bir yöntemdir (14). CMT; basit ve kolayca uygulanabilen, hızlı ve oldukça ucuz bir testtir. Subklinik mastitisin belirlenme- dolaylı bilgi vermektedir (3, 6). sinin bir yöntemi olan somatik hücre sayısı hakkında Bu çalışmada amaç, kuruya çıkarma sırasında yapılan CMT ve somatik hücre sayımı ile bakteriyolojik muayene sonuçlarını karşılaştırmak ve sonuçlar doğrultu- olmayan mem loblarının belirlenmesinde CMT skorunun etkinliğini belirlemektir. sunda kuru dönem başlangıcında enfekte ve enfekte Çalışma materyalini oluşturan süt örnekleri, Harmon ve ark. (9) tarafından bildirilen aseptik şartlar altındaa toplandı. Süt örneklerinin toplanmasına başlamadan önce mem başları sağım öncesi teat-dipping solüsyonlarına a daldırıldı ve yaklaşık 30 sn kadar bir süre beklenildi. Daha sonra mem başları tek kullanımlık kağıt havlular ile silindi ve arkasından her meme başı için ayrıı hazırlanan %70 lik alkol emdirilmiş pamukla memee başları dikkatlice temizlendi. Temizlik işlemine daimaa uzak meme başından, örnek almaya ise yakın memee başından başlandı. Örneklemee sırasında çevresel konta- minasyonu engellemek için tüpler memeye yaklaşıkk 45 lik eğimle yaklaştırıldı. Daha önceden ineğe ait bilgilerin yazılı olduğu tüplere süt örnekleri tek bir hamlede alındı ve bakteriyolojik muayene için +4 C de 24 saat içerisindee laboratuvara ulaştırıldı. İstatistiksel hesaplamada; alınan süt örneklerine ait somatik hücre sayılarını incelemek için normal dağılımaa uygun olmayan veriler logaritmik dönüşüm yöntemiyle, normal dağılıma uygun hale getirildi. Kuruya çıkarmaa esnasında bakteriyolojik yönden negatif ve pozitif olan örneklerin somatik hücre sayılarının karşılaştırılmasındaa Independent Sample T-test yöntemi kullanıldı. Bütün istatistiksel hesaplamalar %5 hata payı ile değerlen- dirildi. Hesaplamada SPSS (version 17.0; SPSS Inc., Chicago, IL, USA) paket program kullanıldı. Bulgular Yapılan çalışmada; 28 adet Holştayn ırkı ineğe ait 109 meme lobu verileri (3 meme lobu kör idi) değerlen- dirildi. Sağlıklı meme loblarından kuruya çıkarmaa esnasında alınan süt örnekleri CMT ile değerlendirildi ve CMT sonuçlarınaa göre 83 mem lobu negatif (N) (%76), 8 i şüpheli (T) (%7,3), 15 i + (%13,76), 3 ü ise ++ + (%2,75) reaksiyon verdi. California Mastitis Test sonuç- larına göre negatif, şüpheli, + ve ++ reaksiyon veren süt örneklerinin ortalama somatik hücre sayıları sırasıylaa , , ve hücre/ml idii (Şekil 1). Şekil 1. CMT skorlarına göre ortalama somatik hücre sayıları. Figure 1. The mean somatic cell count according to CMT scores.

3 Ankara Üniv Vet Fak Derg, 61, Meme loblarından alınan süt örneklerinin bakteriyolojik muayeneleri sonucunda 34 (%31,19) meme lobunda üreme belirlendi, 75 (%68,81) meme lobunda ise herhangi bir bakteri izolasyonu yapılamadı. Buna göre alınan 109 süt örneğinin 20 sinde S. aureus (%18,34), 7 sinde Bacillus spp. (%6,4), 3 ünde miks enfeksiyon (%2,75), 1 er adet Streptococcus spp. (%0,91), E. coli (%0,91), Klebsiella (%0,91) ve Kandida spp. (%0,91) mikroorganizmalar izole edilmiştir (Tablo 1). Tablo 1. Kuruya çıkarma esnasında bakteriyolojik muayene sonuçları. Table 1. Bacteriological examination results at dry-off. Etken Sonuç Üreme yok 75 (% 68,80) S.aureus 20 (%18,34) Streptococcus spp. 1 (% 0,9) E.coli 1 (% 0,9) Bacillus spp. 7 (% 6,4) Klebsiella spp. 1 (% 0,9) Kandida spp. 1 (% 0,9) Mix Enf. 3 (% 2,75) Bakteriyolojik yönden üreme olan ve olmayan meme loblarında somatik hücre sayıları değerlendirildiğinde, üreme olan meme loblarında minimum SHS hücre/ml, maksimum SHS hücre/ml, ortalama somatik hücre sayısı hücre/ml bulundu. Üreme olmayan meme loblarında minimum SHS 1000 hücre/ml, maksimum SHS hücre/ml, ortalama ise hücre/ml idi (Tablo 2). Tablo 3. Kuruya çıkarılan ineklerde alınan süt örneklerinin bakteri üreme durumuna göre logaritmik dönüşüm sonrası tanımlayıcı istatistikleri Table 3. After logarithmic transformation descriptive statistics according to the bacterial growth on milk samples obtained to dry cows. n Aritmetik ortalama Standart sapma Aritmetik ortalamanın standart hatası Üreme var 34 4,9147,59234,10158 Üreme yok 75 5,0872,68824,07947 p değeri >0.05 * Normal dağılım yapmak için, sütteki somatik hücre sayısı logaritmik dönüştürülmüştür (p>0.05). * To make a normal distribution, the somatic cell count in milk was converted into logarithmic transformation (p>0.05). Tablo 4. CMT sonuçları ile bakteriyolojik muayene sonuçlarının karşılaştırılması. Table 4. Comparison of the results of CMT and bacteriological examination. CMT S. aureus Streptecoccus spp. Bacillus spp. E. coli Klebsiella spp. Kandida spp. Mix Üreme yok N T Tablo 2. Kuruya çıkarılan ineklerden alınan süt örneklerinin bakteri üreme durumuna göre tanımlayıcı istatistikleri (x1000 hücre/ml). Table 2. Descriptive statistics according to the bacterial growth on milk samples obtained to dry cows (x1000 cell/ml). Üreme N Min. Max. Aritmetik ortalama (x ±SE) Üreme var ,35±49,47 Üreme yok ,40±53,95 Kuruya çıkarılan ineklerden alınan süt örneklerinin SHS verileri normal dağılıma uygun hale gelmesi için logaritmik dönüşüm uygulandı. Buna göre bakteri izole edilen gruba ait logshs değeri 4,9147 iken, bakteri izole edilmeyen gruba ait logshs değeri ise 5,0872 olarak belirlendi. Yapılan istatistiksel analiz sonucuna göre üreme olan ve olmayan meme loblarındaki somatik hücre sayıları arasındaki fark anlamsızdı (p>0.05). Grupların logshs verilerine ait değerler Tablo 3 de verildi. CMT sonuçları ile bakteriyolojik muayene sonuçları karşılaştırıldığında, CMT skorlarına göre meme loblarında üreyen bakteri türleri Tablo 4 de gösterildi. CMT skorları ile bakteriyel üreme arasındaki ilişki istatistiksel açıdan anlamsızdı (Tablo 5; p>0.05). Tablo 5. CMT skorunun bakteriyel üreme ile ilişkisi. Table 5. Association of CMT scores with bacterial growth. CMT skoru Üreme var Üreme yok p değeri N 25 (%22,9) 58 (%53,2) T 4 (%3,6) 4 (%3,6) + 5 (%4,5) 10 (%9,1) (%2,7) * p:0.432 p>0.05* Tartışma ve sonuç Son yıllarda sütçü işletmelerde; süt verimi ve hijyen kurallarına daha fazla dikkat edilmeye başlanmıştır. Çünkü sürülerde yüksek oranda ve aynı zamanda kaliteli süt üretmek için etkili meme sağlığı programlarına ihtiyaç vardır. Kuruya çıkış zamanı; iyi bir meme sağlığı kontrol programı uygulaması gerektiren bir durumdur. Memenin laktasyonun kesilmesinden involüsyon tamamlanıncaya kadar ki geçiş dönemi, yeni meme içi enfeksiyonlar için en riskli dönemdir. Bu nedenle meme sağlığını koruyacak önlemler alınmalı ve rutin kuru dönem tedavisi uygulanmalıdır (5, 8).

4 182 Hasan Alkan - Ayhan Baştan - Seçkin Salar - Merve Özdal - Mustafa Kaymaz Kuru dönem esnasında klinik mastitis yaygın olarak görülmemekle birlikte yeni meme içi enfeksiyonlar meydana gelebilmektedir (16). Ayrıca kuru dönemde oluşan subklinik enfeksiyonlar, laktasyon döneminde oluşan yeni meme içi enfeksiyonlardan daha fazla oranda doğum sonrası klinik mastitislere neden olmaktadır (8). Kuru dönemde meydana gelen meme içi enfeksiyonların oranı, kuru dönem tedavisi ile azaltılabilmektedir (5). Kuru dönem tedavisi ya var olan enfeksiyonları tedavi etmek ya da yeni meme içi enfeksiyon oluşumunu engellemek amacıyla yapılmakta ve son yıllarda sütçü işletmelerde sıkça kullanılmaktadır. Oysa; hayvansal üretim yapılan tüm sistemler ile organik yetiştiricilik yapılan işletmelerde, antibiyotik kullanımı yasaktır ve aynı zamanda antibiyotikler hayvansal ürünlerde kalıntı oluşturduğu için bunların kullanımı tartışma konusudur (5). Kuruya çıkarılan ineklerde kuru dönem tedavisi selektif (sadece enfekte olduğu belirlenen) veya kör (kuruya çıkarma sırasında enfekte olup olmadığına bakılmaksızın) şekilde yapılmaktadır. Selektif kuru dönem stratejileri, son yıllarda özellikle organik işletmelerde yoğun olarak tartışılmaktadır. Selektif kuru dönem tedavisine karar vermek için; bakteriyolojik muayene, somatik hücre sayımı ve California Mastitis Test gibi yöntemlere başvurulmaktadır. CMT; bu testler arasında en ucuz, hızlı ve kolay uygulanabilir olanıdır (2, 4, 7, 14). Ruegg (13), California Mastitis Test skoru ile somatik hücre sayısı sonuçlarının değerlendirilmesinde; CMT negatif, şüpheli, +, ++, +++ reaksiyon veren meme loblarında SHS larının sırasıyla (ort ), (ort ), (ort ), (ort ), > (ort ) hücre/ml olarak kabul edilmesi gerektiğini bildirmiştir. Kaşıkçı ve ark. (10), subklinik mastitislerin CMT ile belirlenmesi amacıyla yapmış oldukları çalışmada, CMT +, ++ ve +++ reaksiyon veren örneklerde ortalama somatik hücre sayısını sırasıyla , ve hücre/ml olarak belirlemişlerdir. Bhutto ve ark. (5), kuruya çıkarılan ineklerde subklinik mastitislerin belirlenmesi için ineklere CMT uygulamışlar negatif sonuç verenlerde somatik hücre sayısını hücre/ml den az, şüphelilerde hücre/ml, + reaksiyon verenlerde hücre/ml, ++ reaksiyon verenlerde ise hücre/ml olduğunu bildirmişlerdir. Rişvanlı ve ark. (12), subklinik mastitislerin belirlenmesi için yapmış olduğu çalışmada, CMT ile SHS nı karşılaştırmış +, ++ ve +++ reaksiyon veren örneklerde ortalama somatik hücre sayısını sırasıyla , ve olarak saptamışlardır. Sunulan çalışmada, SHS ile CMT sonuçları karşılaştırıldığında; CMT negatif, şüpheli, + ve ++ reaksiyon veren meme loblarında ortalama somatik hücre sayısı sırasıyla , , ve hücre/ml idi. Bu sonuç Ruegg (13) ile Kaşıkçı ve ark. (10) nın bildirdiği sonuçlar ile benzerlik gösterirken, Bhutto ve ark. (5) ile Rişvanlı ve ark. (12) yaptıkları çalışmalardaki CMT sonuçları ile SHS eşik değerlikleri arasında farklılık göstermektedir. Bu farklılığın nedeni; belirtilen çalışmaların laktasyon döneminde yapılmış olmasından ve çalışma yapılan işletmelerde mastitislerin farklı mikrooraganizma ya da somatik hücre sayısı ölçüm tekniklerinden kaynaklanabileceği düşünüldü. Çünkü yapılan çalışmalarda somatik hücre sayımı mikroskobik yöntemlerle yapılmıştır. Bu yöntem yapılan çalışmada kullanılan yönteme oranla subjektif bir yöntemdir. Bu çalışmada SHS eşik değerlerinin belirtilen araştırıcıların (5, 12) eşik değerinden yüksek olmasının bir başka nedeni de, daha önce de belirtildiği gibi (3) kuruya çıkarma esnasında somatik hücre sayısında meydana gelen fizyolojik artış olabilir. Yapılan bir çalışma sonucunda CMT nin değişik bakterilerin sebep olduğu subklinik mastitislerin belirlenmesinde ve sürü sağlığının izlenmesinde güvenilir bir test olduğu bildirilmiştir. Bu araştırmada CMT negatif, şüpheli, +, ++ ve +++ reaksiyonlarda, ilgili meme loblarının enfekte oranları sırasıyla %25, %50, %75, %90 ve % olarak bildirilmiştir (15). Wesen ve ark. (19) bakteriyolojik muayene sonuçlarını CMT sonuçları ile karşılaştırmışlardır, CMT inde negatif olarak belirlenen süt örneklerinde %6 oranında, şüpheli meme loblarında %6,5, + reaksiyon veren süt örneklerinde %27,3 ve ++ sonuç veren meme loblarında ise %64 oranında patojen izole ettiklerini ve bu memelerin enfekte olduğunu belirtmişlerdir. Bhutto ve ark. (5), kuruya çıkış esnasında subklinik enfeksiyonların belirlenmesi amacıyla CMT, SHS ve bakteriyolojik muayene sonuçlarını karşılaştırmışlar, CMT negatif olanların %57,6 oranında enfekte olduğunu saptamışlardır. Araştırıcılar aynı makalelerinde şüphelilerin %64,9, + ve ++ reaksiyon verenlerin ise sırasıyla %75,7 ve %87,4 oranında enfekte olduğunu belirtmişlerdir. Varatanovic ve ark. (17) ise, subklinik meme içi enfeksiyonların %63 ünün CMT ile belirlenebileceğini ve CMT negatif reaksiyon veren meme loblarının %7 sinde bakteri izole ettiklerini, CMT pozitif örneklerin %8,5 inde ise herhangi bir bakteri izolasyonu yapamadıklarını bildirmişlerdir. Sunulan çalışmada, ineklerin kuruya çıkarılması esnasında CMT negatif meme loblarının %30,1 ile şüpheli reaksiyon veren örneklerin %50 sinde bakteri üremesi oldu. Bu sonuç Bhutto ve ark. (5) ve Varatanovic ve ark. (17), bildirdiği oranlar ile benzerdir fakat + ve ++ reaksiyon veren meme loblarından elde edilen oranlar arasında farklılık mevcuttur. Bu farklılığın nedeni diğer çalışmalarda (11, 14, 15) da açıklandığı gibi CMT nin farklı bakterilere bağlı mastitislerin saptanmasındaki spesifite ve sensivitesine bağlı olabilir.

5 Ankara Üniv Vet Fak Derg, 61, Bu çalışma sonuçlarına bakıldığında CMT negatif olan bazı meme loblarında bakteri üremesi olduğu aynı zamanda CMT pozitif meme loblarından alınan örneklerde ise herhangi bir bakterinin izole edilmediği görülmektedir. Bu durumun başlıca nedenleri; CMT nin meme içi enfeksiyonları belirleyici etkinliğinin her zaman yeterli olmaması, farklı mastitis patojenlerinin neden olduğu mastitislerde duyarlılığın zayıf olması, her mikroorganizmaya bağlı mastitislerde somatik hücre sayısındaki değişikliklerin farklı olması, bakteri koloni sayısı veya ekim tekniği gibi faktörler olabilir. Sonuç olarak kuruya çıkarma esnasında mevcut subklinik meme içi enfeksiyonların belirlenmesinde CMT ve somatik hücre sayımının tek başlarına yeterli olmadığı, bu yöntemlerin bakteriyolojik muayeneyle birlikte değerlendirilmesi gerektiği kanısına varıldı. Kaynaklar 1. Awale MM, Dudhatra GB, Avinash K, Chauhan BN, Kamani DR, Modi CM, Patel HB, Mody SK (2012): Bovine mastitis: A threat to economy. Open Access Scientific Reports, 1, Barkema HW, Schukken YH, Lam TJGM, Galligan DT, Beiboer ML, Brand A (1997): Estimation of interdependence among quarters of the bovine udder with subclinical mastitis and implications for analysis. J Dairy Sci, 80, Baştan A (2013): İneklerde meme sağlığı ve sorunları. 2. Baskı. Kardelen Ofset Matbaacılık, Ankara. 4. Berry EA, Hillerton JE (2002): The effect of selective dry cow treatment on new intramammary infections. J Dairy Sci, 85, Bhutto AL, Murray RD, Woldehiwet Z (2012): California Mastitis Test scores as indicators of subclinical intra-mammary infections at the end of lactation in dairy cows. Res Vet Sci, 92, Blowey R, Edmondson P (2010): Mastitis control in dairy herds. 2. Baskı. MRM Graphics, Ltd, Winslow, UK. 7. Browning JW, Mein GA, Barton M, Nicholls TJ, Brightling P (1990): Effects of antibiotic therapy at drying off on mastitis in the dry period and early lactation. Aust Vet J, 67, Green MJ, Green LE, Medley GF, Schukken YH, Bradley AJ (2002): Influence of dry period bacterial intramammary infection on clinical mastitis in dairy cows. J Dairy Sci, 85, Harmon RJ, Eberhart RJ, Jasper DE, Langlois BE, Wilson RA (1990): Microbiological Procedures for Diagnosis of Bovine Udder İnfection. National Mastitis Council Inc, Arlington, VA, USA. 10. Kaşıkçı G, Çetin Ö, Bingöl EB, Gündüz MC (2012): Relations between electrical conductivity, somatic cell count, California Mastitis Test and some quality parameters in the diagnosis of subclinical mastitis in dairy cows. Turk J Vet Anim Sci, 36, Middleton JR, Hardin D, Steevens B, Randle R, Tyler JW (2004): Use of somatic cell counts and California Mastitis Test results from individual quarter milk samples to detect subclinical intramammary infection in dairy cattle from a herd with a high bulk tank somatic cell count. J Am Vet Med Assoc, 224, Rişvanlı A, Kalkan C (2002): The effect of age and breed on somatic cell count and microbiological isolation rates in milk of dairy cows with subclinical mastitis. YYÜ Vet Fak Derg, 13, Ruegg PL (2005): California Mastitis Test (CMT) Fact Sheet 1. Erişim Adresi: [http://milkquality.wisc.edu/wpcontent/uploads/2011/09/california-mastitis-test-factsheet.pdf.] Erişim Tarihi: Sanford CJ, Keefe GP, Sanchez J, Dingwell RT, Barkema HW, Leslie KE, Dohoo IR (2006): Test characteristics from latent-class models of the California Mastitis Test. Prev Vet Med, 77, Sargeant JM, Leslie KE, Shirley JE, Pulkrabek BJ, Lim GH (2001): Sensitivity and specificity of somatic cell count and California Mastitis Test for identifying intramammary infection in early lactation. J Dairy Sci, 84, Smith KL, Todhunter DA, Schoenberger PS (1985): Environmental mastitis: Cause, prevalence, prevention. J Dairy Sci, 68, Varatanović N, Podžo M, Mutevelić T, Podžo K, Čengić B, Hodžić A, Hodžić E (2010): Use of California Mastitis Test, somatic cells count and bacteriological findings in diagnostics of subclinical mastitis. Biotechnology in Animal Husbandry 26, Viguier C, Arora S, Gilmartin N, Welbeck K, O'kennedy R (2009): Mastitis detection: Current trends and future perspectives. Trends Biotechnol, 27, Wesen DP, Luedecke LO, Forster TL (1967): Relationship between California Mastitis Test reaction and bacteriological analyses of stripping samples. J Dairy Sci, 5, Geliş tarihi: / Kabul tarihi: Yazışma adresi: Uzm. Vet. Hek. Hasan Alkan Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı 06110, Dışkapı, Ankara / Türkiye.

Diyarbakır Yöresinde Subklinik Mastitisli İneklerde Etken İzolasyonu ve Duyarlı Antibiyotiklerin Belirlenmesi

Diyarbakır Yöresinde Subklinik Mastitisli İneklerde Etken İzolasyonu ve Duyarlı Antibiyotiklerin Belirlenmesi ARAŞTIRMA Elektronik:ISSN: 1308-0679 Diyarbakır Yöresinde Subklinik Mastitisli İneklerde Etken İzolasyonu ve Duyarlı Antibiyotiklerin Belirlenmesi http://www.dicle.edu.tr/bolum/muh/veteriner/dergi/ Diyarbakır

Detaylı

İneklerde Klinik Mastitis'in Tedavisinde Amoxycillin Klavulanik Asit Kombinasyonunun Etkinliğinin Araştırılması

İneklerde Klinik Mastitis'in Tedavisinde Amoxycillin Klavulanik Asit Kombinasyonunun Etkinliğinin Araştırılması Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Dergisi Elektronik Versiyonu Yıl 2001 Cilt 01 Sayı 1 Sayfa 63-69 (orijinal dergide sayfa 51-55) www.mikrobiyoloji.org/pdf/703010109.pdf İneklerde Klinik Mastitis'in Tedavisinde

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SÜT SIĞIRLARINDA MASTİTİSİN BAZI YAPAY ZEKA YÖNTEMLERİ KULLANILARAK ERKEN DÖNEMDE TESPİTİ Nazire MEMMEDOVA DOKTORA TEZİ Zootekni Anabilim Dalı Nisan-2012

Detaylı

İzmir İlinde Satılan Sokak Sütleri ile Orta ve Büyük Ölçekli Çiftliklerde Üretilen Sütlerin Özelliklerinin Belirlenmesi 1

İzmir İlinde Satılan Sokak Sütleri ile Orta ve Büyük Ölçekli Çiftliklerde Üretilen Sütlerin Özelliklerinin Belirlenmesi 1 Araştırma Makalesi Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2010, 47 (2): 161-169 ISSN 1018 8851 Harun KESENKAŞ 2 Necati AKBULUT 3 2 Dr., Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü Bornova/İzmir harun.kesenkas@ege.edu.tr

Detaylı

Gebelerde Asemptomatik Bakteriüri Sıklığı ARAŞTIRMA. Asymptomatic Bacteriuria Frequency in Pregnant

Gebelerde Asemptomatik Bakteriüri Sıklığı ARAŞTIRMA. Asymptomatic Bacteriuria Frequency in Pregnant ARAŞTIRMA Oktay Sarı 1 Ümit Aydoğan 1 İbrahim Alanbay 2 İsmail Atacan 1 Cihangir Mutlu Ercan 2 Zeki Mesten 3 Kenan Sağlam 1 1 GATA Aile Hekimliği AD. Ankara 2 GATA Kadın Hastalıkları ve Doğum AD. Ankara

Detaylı

Enjektabl İz Elementlerin Geçiş Dönemindeki İneklerde Metabolik Profil Üzerine Etkileri [1]

Enjektabl İz Elementlerin Geçiş Dönemindeki İneklerde Metabolik Profil Üzerine Etkileri [1] Kafkas Univ Vet Fak Derg 19 (Suppl-A): A73-A78, 2013 DOI: 10.9775/kvfd.2012.7898 Journal Home-Page: http://vetdergi.kafkas.edu.tr Online Submission: http://vetdergikafkas.org RESEARCH ARTICLE [1] Enjektabl

Detaylı

Bozdoğan da Yetiştirilen Siyah Alaca İneklerde Vücut Kondisyon Puanı Üzerine Bir Araştırma

Bozdoğan da Yetiştirilen Siyah Alaca İneklerde Vücut Kondisyon Puanı Üzerine Bir Araştırma Kocatepe Veteriner Dergisi Kocatepe Veterinary Journal ARAŞTIRMA MAKALESİ RESEARCH ARTICLE Bozdoğan da Yetiştirilen Siyah Alaca İneklerde Vücut Kondisyon Puanı Üzerine Bir Araştırma Deniz ALIÇ URAL* Kocatepe

Detaylı

Mandalarda Çiğ Süt Kompozisyonu ve Somatik Hücre Sayısı. Somatic Cell Count and Raw Milk Composition in Water Buffaloes

Mandalarda Çiğ Süt Kompozisyonu ve Somatik Hücre Sayısı. Somatic Cell Count and Raw Milk Composition in Water Buffaloes GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 2012, 29 (2), 43-48 Mandalarda Çiğ Süt Kompozisyonu ve Somatik Hücre Sayısı Aziz ŞAHİN 1 Arda YILDIRIM 2* 1 Ahi Evran Üniversite, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Kırşehir

Detaylı

Siyah Alaca Irkı Süt İneklerinde Ali-Schaeffer Modeli Kullanılarak Tanımlanmış Farklı Laktasyon Eğrisi Biçimlerinin Belirlenmesi **

Siyah Alaca Irkı Süt İneklerinde Ali-Schaeffer Modeli Kullanılarak Tanımlanmış Farklı Laktasyon Eğrisi Biçimlerinin Belirlenmesi ** Siyah Alaca Irkı Süt İneklerinde Ali-Schaeffer Modeli Kullanılarak Tanımlanmış Farklı Laktasyon Eğrisi Biçimlerinin Belirlenmesi ** Kemal YAZGAN 1*, Seyrani KONCAGÜL 1, Fatin CEDDEN 2 1 Harran Üniversitesi,

Detaylı

Kars Yöresi Sığırlarından Alınan Süt ve Vajinal Sıvap Örneklerinden Listeria Türlerinin Araştırılması [1]

Kars Yöresi Sığırlarından Alınan Süt ve Vajinal Sıvap Örneklerinden Listeria Türlerinin Araştırılması [1] Kafkas Univ Vet Fak Derg 17 (6): 987-993, 2011 DOI:10.9775/kvfd.2011.4911 RESEARCH ARTICLE Kars Yöresi Sığırlarından Alınan Süt ve Vajinal Sıvap Örneklerinden Listeria Türlerinin Araştırılması [1] Doğan

Detaylı

A Research on Drinking Water in Tokat in Terms of Coliform Bacteria. Sema AVCI*, M.Zahir BAKICI**, Memnune ERANDAÇ*** Cumhuriyet Üniversitesi

A Research on Drinking Water in Tokat in Terms of Coliform Bacteria. Sema AVCI*, M.Zahir BAKICI**, Memnune ERANDAÇ*** Cumhuriyet Üniversitesi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Tokat İlindeki İçme Sularının Koliform Bakteriler önünden Araştırılması A Research on Drinking Water in Tokat in Terms of Coliform Bacteria Sema AVCI*, M.Zahir BAKICI**,

Detaylı

Tekirdağ&Ziraat&Fakültesi&Dergisi&

Tekirdağ&Ziraat&Fakültesi&Dergisi& NamıkKemalÜniversitesi ISSN:1302*7050 TekirdağZiraatFakültesiDergisi JournalofTekirdagAgriculturalFaculty AnInternationalJournalofallSubjectsofAgriculture Cilt/Volume:11Sayı/Number:2Yıl/Year:2014 Sahibi/Owner

Detaylı

Nevşehir Yöresindeki Yeni Doğan İshalli Buzağılarda Cryptosporidiosis in Real Time PCR ve Nested PCR Yöntemleri ile Saptanması*

Nevşehir Yöresindeki Yeni Doğan İshalli Buzağılarda Cryptosporidiosis in Real Time PCR ve Nested PCR Yöntemleri ile Saptanması* J Fac Vet Med Univ Erciyes 9(2) 79-87, 2012 A.T. ŞİMŞEK, A. İNCİ, A. YILDIRIM, A. ÇİLOĞLU, Z. Araştırma BİŞKİN, Ö. Makalesi DÜZLÜ Research Article Nevşehir Yöresindeki Yeni Doğan İshalli Buzağılarda Cryptosporidiosis

Detaylı

BORNOVA VETERİNER KONTROL VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

BORNOVA VETERİNER KONTROL VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Bornova Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Dergisi, Enstitünün bilimsel yayın organı olup, yılda bir kez yayınlanır. Derginin kısaltılmış adı Bornova Vet. Kont. Araşt. Enst. Derg. dir. The Journal

Detaylı

Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi www.totmdergisi.org

Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi www.totmdergisi.org ORİJİNAL MAKALE/ORIGINAL ARTICLE J Turgut Ozal Med Cent 2014;21(1):21-6 Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi www.totmdergisi.org Malatya İli İçme Suyu Kontrol İzlemesi Sonuçlarının Halk Sağlığı Açısından Değerlendirilmesi

Detaylı

Orta Anadolu bölgesi damızlık sığır yetiştirici birliklerine bağlı süt sığırcılık işletmelerinin ekonomik analizi *

Orta Anadolu bölgesi damızlık sığır yetiştirici birliklerine bağlı süt sığırcılık işletmelerinin ekonomik analizi * Araştırma Makalelesi / Research Article Orta Anadolu bölgesi damızlık sığır yetiştirici birliklerine bağlı süt sığırcılık işletmelerinin ekonomik analizi * Hakan MURAT **, Engin SAKARYA *** Öz: Araştırmada

Detaylı

Araştırma Makalesi/Original Article. Raziye ÖZDEMİR 1, Ahmet Nesimi KİŞİOĞLU 2, Mustafa ÖZTÜRK 2, Ersin USKUN 2, Fehmi ÖZGÜNER 3

Araştırma Makalesi/Original Article. Raziye ÖZDEMİR 1, Ahmet Nesimi KİŞİOĞLU 2, Mustafa ÖZTÜRK 2, Ersin USKUN 2, Fehmi ÖZGÜNER 3 Araştırma Makalesi/Original Article ISPARTA İLİ NDEKİ SAĞLIK OCAKLARINDA KULLANILAN GEBE-LOHUSA İZLEM FİŞLERİNİN KAYIT YETERLİLİK DURUMU VE VERİLEN HİZMET YETERLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ * Registration

Detaylı

Postpartum dönemde reprodüktif sürü idaresi Erciyes Üniv Vet Fak Derg 10(1) 21-31, 2013

Postpartum dönemde reprodüktif sürü idaresi Erciyes Üniv Vet Fak Derg 10(1) 21-31, 2013 Erciyes Üniv Vet Fak Derg 1(1) 10(1)1-21-31, 2013 J Fac Vet Med Univ Erciyes 1(1) 1- AraştırmaS. Makalesi C. GÜN, D. KAYA, A.R. AĞAOĞLU, S.S. AY, İ. KÜÇÜKASLAN, ASLAN Research Article ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KONYA BÖLGESİ NDEKİ MASTİTİSLİ İNEKLERDEN İZOLE EDİLEN STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞLARININ REAL-TIME PCR İLE ÇEŞİTLİ VİRULANS GENLERİNİN (PVL, LukED, γ-hemolizin)

Detaylı

Şanlıurfa İlindeki Sığırcılık İşletmelerinin Biyogüvenlik ve Hayvan Refahı Açısından Değerlendirilmesi

Şanlıurfa İlindeki Sığırcılık İşletmelerinin Biyogüvenlik ve Hayvan Refahı Açısından Değerlendirilmesi Şanlıurfa İlindeki Sığırcılık İşletmelerinin Biyogüvenlik ve Hayvan Refahı Açısından Değerlendirilmesi Harun YENER 1, Burhan ATALAR 1, Durhasan MUNDAN 2* 1 Şanlıurfa Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

Detaylı

Farklı Mevsimlerden Elde Edilen İnek Sütlerinde ph Seviyelerinin Peynir Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi

Farklı Mevsimlerden Elde Edilen İnek Sütlerinde ph Seviyelerinin Peynir Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi Cilt 1, Sayı 1, 2013 / Vol. 1, Issue 1, 2013 Farklı Mevsimlerden Elde Edilen İnek Sütlerinde ph Seviyelerinin Peynir Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi Bilal CEYLAN*, Murat ÇİMEN**, Kurtuluş BAKIR*,

Detaylı

ETLİK VETERİNER MİKROBİYOLOJİ DERGİSİ

ETLİK VETERİNER MİKROBİYOLOJİ DERGİSİ I ISSN 1016-3573 ETLİK VETERİNER KONTROL MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA Test AB-0048-T ETLİK VETERİNER MİKROBİYOLOJİ DERGİSİ JOURNAL OF ETLIK VETERINARY MICROBIOLOGY ANKARA TURKEY Cilt/Volume

Detaylı

Koyunlarda Mide-Bağırsak Nematodlarına Karşı Oxfendazole + Oxyclozanide nin Tablet ve Pasta Formülasyonlarının Kısa Süreli Etkinliğinin Araştırılması

Koyunlarda Mide-Bağırsak Nematodlarına Karşı Oxfendazole + Oxyclozanide nin Tablet ve Pasta Formülasyonlarının Kısa Süreli Etkinliğinin Araştırılması Türkiye Parazitoloji Dergisi, 32 (2): 134-138, 2008 Türkiye Parazitol Derg. Türkiye Parazitoloji Derneği Turkish Society for Parasitology Koyunlarda Mide-Bağırsak Nematodlarına Karşı Oxfendazole + Oxyclozanide

Detaylı

Bursa Piyasasında Satılan Hazır Toz Çorbaların Mikrobiyolojik ve Bazı Kimyasal Özellikleri *

Bursa Piyasasında Satılan Hazır Toz Çorbaların Mikrobiyolojik ve Bazı Kimyasal Özellikleri * U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2011, Cilt 25, Sayı 1, 87-95 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Bursa Piyasasında Satılan Hazır Toz Çorbaların Mikrobiyolojik ve Bazı Kimyasal Özellikleri

Detaylı

İlköğretim ve Lise Öğrencilerinin AIDS e İlişkin Bilgilerinin Değerlendirilmesi Evaluation of Primary and High School Students Knowledge About AIDS

İlköğretim ve Lise Öğrencilerinin AIDS e İlişkin Bilgilerinin Değerlendirilmesi Evaluation of Primary and High School Students Knowledge About AIDS Güncel Pediatri ÖZGÜN ARAŞTIRMA The Journal of Current Pediatrics ORIGINAL ARTICLE İlköğretim ve Lise Öğrencilerinin AIDS e İlişkin Bilgilerinin Değerlendirilmesi Evaluation of Primary and High School

Detaylı

COMPARISON OF GLUCAN AND GALACTOMANNAN TESTS WITH REAL-TIME PCR FOR DIAGNOSIS OF INVASIVE ASPERGILLOSIS IN A NEUTROPENIC RAT MODEL

COMPARISON OF GLUCAN AND GALACTOMANNAN TESTS WITH REAL-TIME PCR FOR DIAGNOSIS OF INVASIVE ASPERGILLOSIS IN A NEUTROPENIC RAT MODEL Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2010; 44: 441-452 İNVAZİF ASPERGİLLOZ OLUŞTURULAN SIÇANLARDA GLUKAN VE GALAKTOMANNAN TESTLERİ İLE GERÇEK ZAMANLI POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI*

Detaylı

Mastitis Aşı Uygulamasının İşletmeler Üzerindeki Ekonomik Etkisi: Biga Örneği

Mastitis Aşı Uygulamasının İşletmeler Üzerindeki Ekonomik Etkisi: Biga Örneği TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Mastitis Aşı Uygulamasının İşletmeler Üzerindeki Ekonomik Etkisi: Biga Örneği a Damla ÖZSAYIN*,

Detaylı

İzmir-Bornova da Gebelerin Ağız-Diş Sağlığı Hizmeti Gereksinimi Ve Bu Hizmetlerden Yararlanma Düzeyinin Sosyoekonomik Değişkenlerle İlişkisi*

İzmir-Bornova da Gebelerin Ağız-Diş Sağlığı Hizmeti Gereksinimi Ve Bu Hizmetlerden Yararlanma Düzeyinin Sosyoekonomik Değişkenlerle İlişkisi* Araştırma9393 İzmir-Bornova da Gebelerin Ağız-Diş Sağlığı Hizmeti Gereksinimi Ve Bu Hizmetlerden Yararlanma Düzeyinin Sosyoekonomik Değişkenlerle İlişkisi* THE DENTAL SERVICE NEEDS OF PREGNANT WOMEN LIVING

Detaylı

Kuru Göz Hastalarında Optik Koherans Tomografi ile Gözyaşı Menisküs Parametrelerinin Değerlendirilmesi

Kuru Göz Hastalarında Optik Koherans Tomografi ile Gözyaşı Menisküs Parametrelerinin Değerlendirilmesi DOI: 10.4274/tjo.43.48303 Özgün Araflt rma / Original Article Kuru Göz Hastalarında Optik Koherans Tomografi ile Gözyaşı Menisküs Parametrelerinin Değerlendirilmesi Evaluating of Tear Meniscus Parameters

Detaylı

Cilt: 16 Sayı: 2 Yıl:

Cilt: 16 Sayı: 2 Yıl: 10 Cilt: 16 Sayı: 2 Yıl: Kronik Viral Hepatitli Hastaların Serumlarında Holo-Transkobalamin (Aktif B12 Vitamin) İncelenmesi Fatma SIRMATEL, Öcal SIRMATEL, Güler BUĞDAYCI, Fatma NUR ERİŞ, Sevim DİNÇER Hatay

Detaylı