Hasan ALKAN 1, Ayhan BAŞTAN 1, Seçkin SALAR 1, Merve ÖZDAL 2, Mustafa KAYMAZ 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hasan ALKAN 1, Ayhan BAŞTAN 1, Seçkin SALAR 1, Merve ÖZDAL 2, Mustafa KAYMAZ 1"

Transkript

1 Ankara Üniv Vet Fak Derg, 61, , 2014 Kuru döneme çıkarken enfekte ve sağlıklı meme loblarında California Mastitis Test ve somatik hücre sayısı ile bakteriyolojik muayene sonuçlarının karşılaştırılması * Hasan ALKAN 1, Ayhan BAŞTAN 1, Seçkin SALAR 1, Merve ÖZDAL 2, Mustafa KAYMAZ 1 1 Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı; 2 Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara. Özet: Bu çalışmada kuruya çıkarma sırasında California Mastitis Test (CMT) sonuçlarının somatik hücre sayımı (SHS) ve bakteriyolojik muayene sonuçları ile karşılaştırılması ve CMT nin kuru dönem başlangıcında enfekte meme loblarının belirlenmesinde etkinliğinin ortaya konması amaçlandı. Bu amaçla, 28 adet Holştayn ırkı ineğe ait 112 meme lobundan alınan 109 adet süt örneği değerlendirildi, 3 meme kör olduğu için süt örneği alınamadı. Kuruya çıkarmadan önceki son sağımda klinik muayenede normal olan meme loblarından alınan süt örneklerine CMT yapıldı ve sonuçlar aynı kişi tarafından yorumlandı. Bu uygulamadan sonra her meme lobundan SHS ve bakteriyolojik muayene için süt örnekleri alındı. CMT sonucuna göre 83 meme lobu negatif (N), 8 meme lobu şüpheli (T), 15 meme lobu + ve 3 meme lobu ise ++ reaksiyon verdi. CMT ile SHS sonuçları karşılaştırıldığında, CMT negatif meme loblarında ortalama SHS hücre/ml, şüphelilerde hücre/ml, + ve ++ reaksiyon verenlerde sırasıyla ve hücre/ml idi. Herhangi bir bakteri üreyen ve üremeyen meme loblarında ortalama somatik hücre sayıları ise sırasıyla hücre/ml ve hücre/ml idi. Bakteri üremesi olan ve olmayan gruplara ait ortalama somatik hücre sayıları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı değildi (p>0.05). Sonuç olarak kuruya çıkarılan ineklerde subklinik meme içi enfeksiyonların belirlenmesinde CMT nin tek başına yeterli olmadığı, CMT sonuçlarının bakteriyolojik muayene sonuçları ile birlikte değerlendirilmesi gerektiği kanısına varıldı. Anahtar sözcükler: Bakteriyolojik muayene, CMT, kuru dönem, somatik hücre sayısı, sütçü inek. Comparision of results of California Mastitis Test, somatic cell counts and microbiological examination in healthy and infected quarter in cows at dry-off. Summary: The aim of this study was to compare California Mastitis Test (CMT) findings with Somatic Cell Count (SCC) and bacteriological examination at the dry-off, and to investigate the effectiveness of the CMT to detect the infected quarters at the beginning of the dry period. For this purpose, 109 milk samples collected from 112 udder quarters of 28 Holstein cows were evaluated, 3 milk samples could not take from these quarters owing to blindness. CMT was made on milk samples taking from clinically normal quarters before the last milking and the results was interpreted by the same person. After this examination milk samples were collected from each quarter for SCC and bacteriological isolation. Of the samples, 83 were CMT (-), 8 were trace (T), 15 were CMT (+), 3 were CMT (++). According to comparision of CMT and SCC results, the mean SCC was cell/ml, cell/ml, cell/ml, cell/ml in CMT (-), trace (T), CMT (+), CMT (++) quarters, respectively. The mean SCC of any bacteria isolated and non-isolated udder quarters were cell/ml and cell/ml, respectively. Difference in SCC levels between infected and non-infected groups was not significant statistically (p>0.05). In conclusion, only CMT was not adequate to determine subclinical intramammary infections at the dry-off cows, and to evaluate the findings of CMT with the results of bacteriological examination. Key words: Bacteriological examination, CMT, dairy cow, dry period, somatic cell count. Giriş Mastitis, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de süt ineği işletmelerinde yaygın olarak görülen ve büyük ekonomik kayıplara neden olan bir hastalıktır. Mastitis; süt veriminin düşmesi, tedavi masrafları, enfekte sütlerin dökülmesi ve kronik enfekte hayvanların sürüden çıkarılması nedeniyle büyük öneme sahiptir (1, 3, 18). Somatik hücreler, vücudun doğal savunma sisteminin bir parçasıdır. Süt somatik hücre sayısındaki değişiklik, meme içi enfeksiyon veya bağışıklık sistemini * Bu çalışma, 31 Ekim-3 Kasım 2013 tarihlerinde Antalya/Türkiye de düzenlenen V. Veteriner Doğum ve Jinekoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı) nde sözlü bildiri olarak sunulmuştur. Bu çalışma, birinci yazarın aynı isimli Yüksek Lisans tez çalışmasından özetlenmiştir. Bu çalışma, BAP tarafından 12L proje numarası ile desteklenmiştir.

2 180 Hasan Alkan - Ayhan Baştan - Seçkin Salar - Merve Özdal - Mustafa Kaymaz Materyal ve metott Çalışmada hayvan materyali olarak; ortalamaa süt verimleri lt olan, yaşları 2-4 arasında değişen, daha önce en az bir kez doğum yapmış, 28 adet Holştayn ırkı inek kullanıldı. Bu ineklere ait 112 meme lobundan alınan 109 adet süt örneği değerlendirildi, 3 memee kör olduğu için süt örneği alınamadı. İnekler; bir örnek beslenen ve herhangi bir sağlık problemi bulunmayan hayvanlar arasından seçildi. Kuruya çıkarılan ineklere CMT uygulandı ve sonuçlar yorumlandıktan sonra kaydedildi. Bu işlemden hemen sonra her meme lobundan 2 ayrı tüpe birii somatik hücre sayımı, diğeri bakteriyolojik muayene için (steril) süt örnekleri alındı. Bakteriyolojik muayeneler Harmon ve ark. (9) nın belirttikleri protokole göre, somatik hücre sayımları ise Bentley IBC-M Bactoscan (Bentley Instruments, USA) cihazıyla yapıldı. Ayrıca çalışma aşamasına geçilmeden önce Ankaraa Üniversitesii Hayvan Deneyleri Yerel etik Kurulu onayıı ( ) alındı. Çalışmaya ilk olarak kuruya ayrılacak olan ineklere CMT yapılarak başlandı. California Mastitis Test yapıl- sağlıklı mem lobları çalışmaya dahil edildi. Daha sonra madan önce ön sütün muayenesi yapıldı ve klinik olarak klinik bir problem saptanmayan meme loblarından CMT için test kaplarına süt örnekleri alındı. Süt örnekleri alındıktan sonra, her meme lobundan alınan süt örneklerinin üzerine daha önceden hazırlanmış olan CMT solüsyonundan eşit miktarda eklendi. Dairesel hareketler halinde solüsyon ile sütün etkileşimi sağlandı. Test kabının ilgilii bölümünde oluşan jel kıvamına göre CMT sonuçları hep aynı kişii tarafından subjektif olarak yorumlandı. uyaran yangısal tepkininn bir göstergesidir. O nedenle mastitisli ve sağlıklı meme loblarını birbirinden ayırt etmek için somatik hücre sayımından yararlanılmaktadır (3). Somatik hücre sayımı, indirekt ve direkt yollarla yapılabilmektedir. California Mastitis Test, sütte bulunan somatik hücreleri indirekt belirleyen testlerden birisidir. Sütte SHS veya toplam lökosit sayısı arttığı zaman, CMT skoru da doğru orantılı olarak değişmektedir. California Mastitis Test bireysel olarak ineklerde meme içi enfeksiyon varlığının belirlenmesindee de kullanılan bir yöntemdir (14). CMT; basit ve kolayca uygulanabilen, hızlı ve oldukça ucuz bir testtir. Subklinik mastitisin belirlenme- dolaylı bilgi vermektedir (3, 6). sinin bir yöntemi olan somatik hücre sayısı hakkında Bu çalışmada amaç, kuruya çıkarma sırasında yapılan CMT ve somatik hücre sayımı ile bakteriyolojik muayene sonuçlarını karşılaştırmak ve sonuçlar doğrultu- olmayan mem loblarının belirlenmesinde CMT skorunun etkinliğini belirlemektir. sunda kuru dönem başlangıcında enfekte ve enfekte Çalışma materyalini oluşturan süt örnekleri, Harmon ve ark. (9) tarafından bildirilen aseptik şartlar altındaa toplandı. Süt örneklerinin toplanmasına başlamadan önce mem başları sağım öncesi teat-dipping solüsyonlarına a daldırıldı ve yaklaşık 30 sn kadar bir süre beklenildi. Daha sonra mem başları tek kullanımlık kağıt havlular ile silindi ve arkasından her meme başı için ayrıı hazırlanan %70 lik alkol emdirilmiş pamukla memee başları dikkatlice temizlendi. Temizlik işlemine daimaa uzak meme başından, örnek almaya ise yakın memee başından başlandı. Örneklemee sırasında çevresel konta- minasyonu engellemek için tüpler memeye yaklaşıkk 45 lik eğimle yaklaştırıldı. Daha önceden ineğe ait bilgilerin yazılı olduğu tüplere süt örnekleri tek bir hamlede alındı ve bakteriyolojik muayene için +4 C de 24 saat içerisindee laboratuvara ulaştırıldı. İstatistiksel hesaplamada; alınan süt örneklerine ait somatik hücre sayılarını incelemek için normal dağılımaa uygun olmayan veriler logaritmik dönüşüm yöntemiyle, normal dağılıma uygun hale getirildi. Kuruya çıkarmaa esnasında bakteriyolojik yönden negatif ve pozitif olan örneklerin somatik hücre sayılarının karşılaştırılmasındaa Independent Sample T-test yöntemi kullanıldı. Bütün istatistiksel hesaplamalar %5 hata payı ile değerlen- dirildi. Hesaplamada SPSS (version 17.0; SPSS Inc., Chicago, IL, USA) paket program kullanıldı. Bulgular Yapılan çalışmada; 28 adet Holştayn ırkı ineğe ait 109 meme lobu verileri (3 meme lobu kör idi) değerlen- dirildi. Sağlıklı meme loblarından kuruya çıkarmaa esnasında alınan süt örnekleri CMT ile değerlendirildi ve CMT sonuçlarınaa göre 83 mem lobu negatif (N) (%76), 8 i şüpheli (T) (%7,3), 15 i + (%13,76), 3 ü ise ++ + (%2,75) reaksiyon verdi. California Mastitis Test sonuç- larına göre negatif, şüpheli, + ve ++ reaksiyon veren süt örneklerinin ortalama somatik hücre sayıları sırasıylaa , , ve hücre/ml idii (Şekil 1). Şekil 1. CMT skorlarına göre ortalama somatik hücre sayıları. Figure 1. The mean somatic cell count according to CMT scores.

3 Ankara Üniv Vet Fak Derg, 61, Meme loblarından alınan süt örneklerinin bakteriyolojik muayeneleri sonucunda 34 (%31,19) meme lobunda üreme belirlendi, 75 (%68,81) meme lobunda ise herhangi bir bakteri izolasyonu yapılamadı. Buna göre alınan 109 süt örneğinin 20 sinde S. aureus (%18,34), 7 sinde Bacillus spp. (%6,4), 3 ünde miks enfeksiyon (%2,75), 1 er adet Streptococcus spp. (%0,91), E. coli (%0,91), Klebsiella (%0,91) ve Kandida spp. (%0,91) mikroorganizmalar izole edilmiştir (Tablo 1). Tablo 1. Kuruya çıkarma esnasında bakteriyolojik muayene sonuçları. Table 1. Bacteriological examination results at dry-off. Etken Sonuç Üreme yok 75 (% 68,80) S.aureus 20 (%18,34) Streptococcus spp. 1 (% 0,9) E.coli 1 (% 0,9) Bacillus spp. 7 (% 6,4) Klebsiella spp. 1 (% 0,9) Kandida spp. 1 (% 0,9) Mix Enf. 3 (% 2,75) Bakteriyolojik yönden üreme olan ve olmayan meme loblarında somatik hücre sayıları değerlendirildiğinde, üreme olan meme loblarında minimum SHS hücre/ml, maksimum SHS hücre/ml, ortalama somatik hücre sayısı hücre/ml bulundu. Üreme olmayan meme loblarında minimum SHS 1000 hücre/ml, maksimum SHS hücre/ml, ortalama ise hücre/ml idi (Tablo 2). Tablo 3. Kuruya çıkarılan ineklerde alınan süt örneklerinin bakteri üreme durumuna göre logaritmik dönüşüm sonrası tanımlayıcı istatistikleri Table 3. After logarithmic transformation descriptive statistics according to the bacterial growth on milk samples obtained to dry cows. n Aritmetik ortalama Standart sapma Aritmetik ortalamanın standart hatası Üreme var 34 4,9147,59234,10158 Üreme yok 75 5,0872,68824,07947 p değeri >0.05 * Normal dağılım yapmak için, sütteki somatik hücre sayısı logaritmik dönüştürülmüştür (p>0.05). * To make a normal distribution, the somatic cell count in milk was converted into logarithmic transformation (p>0.05). Tablo 4. CMT sonuçları ile bakteriyolojik muayene sonuçlarının karşılaştırılması. Table 4. Comparison of the results of CMT and bacteriological examination. CMT S. aureus Streptecoccus spp. Bacillus spp. E. coli Klebsiella spp. Kandida spp. Mix Üreme yok N T Tablo 2. Kuruya çıkarılan ineklerden alınan süt örneklerinin bakteri üreme durumuna göre tanımlayıcı istatistikleri (x1000 hücre/ml). Table 2. Descriptive statistics according to the bacterial growth on milk samples obtained to dry cows (x1000 cell/ml). Üreme N Min. Max. Aritmetik ortalama (x ±SE) Üreme var ,35±49,47 Üreme yok ,40±53,95 Kuruya çıkarılan ineklerden alınan süt örneklerinin SHS verileri normal dağılıma uygun hale gelmesi için logaritmik dönüşüm uygulandı. Buna göre bakteri izole edilen gruba ait logshs değeri 4,9147 iken, bakteri izole edilmeyen gruba ait logshs değeri ise 5,0872 olarak belirlendi. Yapılan istatistiksel analiz sonucuna göre üreme olan ve olmayan meme loblarındaki somatik hücre sayıları arasındaki fark anlamsızdı (p>0.05). Grupların logshs verilerine ait değerler Tablo 3 de verildi. CMT sonuçları ile bakteriyolojik muayene sonuçları karşılaştırıldığında, CMT skorlarına göre meme loblarında üreyen bakteri türleri Tablo 4 de gösterildi. CMT skorları ile bakteriyel üreme arasındaki ilişki istatistiksel açıdan anlamsızdı (Tablo 5; p>0.05). Tablo 5. CMT skorunun bakteriyel üreme ile ilişkisi. Table 5. Association of CMT scores with bacterial growth. CMT skoru Üreme var Üreme yok p değeri N 25 (%22,9) 58 (%53,2) T 4 (%3,6) 4 (%3,6) + 5 (%4,5) 10 (%9,1) (%2,7) * p:0.432 p>0.05* Tartışma ve sonuç Son yıllarda sütçü işletmelerde; süt verimi ve hijyen kurallarına daha fazla dikkat edilmeye başlanmıştır. Çünkü sürülerde yüksek oranda ve aynı zamanda kaliteli süt üretmek için etkili meme sağlığı programlarına ihtiyaç vardır. Kuruya çıkış zamanı; iyi bir meme sağlığı kontrol programı uygulaması gerektiren bir durumdur. Memenin laktasyonun kesilmesinden involüsyon tamamlanıncaya kadar ki geçiş dönemi, yeni meme içi enfeksiyonlar için en riskli dönemdir. Bu nedenle meme sağlığını koruyacak önlemler alınmalı ve rutin kuru dönem tedavisi uygulanmalıdır (5, 8).

4 182 Hasan Alkan - Ayhan Baştan - Seçkin Salar - Merve Özdal - Mustafa Kaymaz Kuru dönem esnasında klinik mastitis yaygın olarak görülmemekle birlikte yeni meme içi enfeksiyonlar meydana gelebilmektedir (16). Ayrıca kuru dönemde oluşan subklinik enfeksiyonlar, laktasyon döneminde oluşan yeni meme içi enfeksiyonlardan daha fazla oranda doğum sonrası klinik mastitislere neden olmaktadır (8). Kuru dönemde meydana gelen meme içi enfeksiyonların oranı, kuru dönem tedavisi ile azaltılabilmektedir (5). Kuru dönem tedavisi ya var olan enfeksiyonları tedavi etmek ya da yeni meme içi enfeksiyon oluşumunu engellemek amacıyla yapılmakta ve son yıllarda sütçü işletmelerde sıkça kullanılmaktadır. Oysa; hayvansal üretim yapılan tüm sistemler ile organik yetiştiricilik yapılan işletmelerde, antibiyotik kullanımı yasaktır ve aynı zamanda antibiyotikler hayvansal ürünlerde kalıntı oluşturduğu için bunların kullanımı tartışma konusudur (5). Kuruya çıkarılan ineklerde kuru dönem tedavisi selektif (sadece enfekte olduğu belirlenen) veya kör (kuruya çıkarma sırasında enfekte olup olmadığına bakılmaksızın) şekilde yapılmaktadır. Selektif kuru dönem stratejileri, son yıllarda özellikle organik işletmelerde yoğun olarak tartışılmaktadır. Selektif kuru dönem tedavisine karar vermek için; bakteriyolojik muayene, somatik hücre sayımı ve California Mastitis Test gibi yöntemlere başvurulmaktadır. CMT; bu testler arasında en ucuz, hızlı ve kolay uygulanabilir olanıdır (2, 4, 7, 14). Ruegg (13), California Mastitis Test skoru ile somatik hücre sayısı sonuçlarının değerlendirilmesinde; CMT negatif, şüpheli, +, ++, +++ reaksiyon veren meme loblarında SHS larının sırasıyla (ort ), (ort ), (ort ), (ort ), > (ort ) hücre/ml olarak kabul edilmesi gerektiğini bildirmiştir. Kaşıkçı ve ark. (10), subklinik mastitislerin CMT ile belirlenmesi amacıyla yapmış oldukları çalışmada, CMT +, ++ ve +++ reaksiyon veren örneklerde ortalama somatik hücre sayısını sırasıyla , ve hücre/ml olarak belirlemişlerdir. Bhutto ve ark. (5), kuruya çıkarılan ineklerde subklinik mastitislerin belirlenmesi için ineklere CMT uygulamışlar negatif sonuç verenlerde somatik hücre sayısını hücre/ml den az, şüphelilerde hücre/ml, + reaksiyon verenlerde hücre/ml, ++ reaksiyon verenlerde ise hücre/ml olduğunu bildirmişlerdir. Rişvanlı ve ark. (12), subklinik mastitislerin belirlenmesi için yapmış olduğu çalışmada, CMT ile SHS nı karşılaştırmış +, ++ ve +++ reaksiyon veren örneklerde ortalama somatik hücre sayısını sırasıyla , ve olarak saptamışlardır. Sunulan çalışmada, SHS ile CMT sonuçları karşılaştırıldığında; CMT negatif, şüpheli, + ve ++ reaksiyon veren meme loblarında ortalama somatik hücre sayısı sırasıyla , , ve hücre/ml idi. Bu sonuç Ruegg (13) ile Kaşıkçı ve ark. (10) nın bildirdiği sonuçlar ile benzerlik gösterirken, Bhutto ve ark. (5) ile Rişvanlı ve ark. (12) yaptıkları çalışmalardaki CMT sonuçları ile SHS eşik değerlikleri arasında farklılık göstermektedir. Bu farklılığın nedeni; belirtilen çalışmaların laktasyon döneminde yapılmış olmasından ve çalışma yapılan işletmelerde mastitislerin farklı mikrooraganizma ya da somatik hücre sayısı ölçüm tekniklerinden kaynaklanabileceği düşünüldü. Çünkü yapılan çalışmalarda somatik hücre sayımı mikroskobik yöntemlerle yapılmıştır. Bu yöntem yapılan çalışmada kullanılan yönteme oranla subjektif bir yöntemdir. Bu çalışmada SHS eşik değerlerinin belirtilen araştırıcıların (5, 12) eşik değerinden yüksek olmasının bir başka nedeni de, daha önce de belirtildiği gibi (3) kuruya çıkarma esnasında somatik hücre sayısında meydana gelen fizyolojik artış olabilir. Yapılan bir çalışma sonucunda CMT nin değişik bakterilerin sebep olduğu subklinik mastitislerin belirlenmesinde ve sürü sağlığının izlenmesinde güvenilir bir test olduğu bildirilmiştir. Bu araştırmada CMT negatif, şüpheli, +, ++ ve +++ reaksiyonlarda, ilgili meme loblarının enfekte oranları sırasıyla %25, %50, %75, %90 ve % olarak bildirilmiştir (15). Wesen ve ark. (19) bakteriyolojik muayene sonuçlarını CMT sonuçları ile karşılaştırmışlardır, CMT inde negatif olarak belirlenen süt örneklerinde %6 oranında, şüpheli meme loblarında %6,5, + reaksiyon veren süt örneklerinde %27,3 ve ++ sonuç veren meme loblarında ise %64 oranında patojen izole ettiklerini ve bu memelerin enfekte olduğunu belirtmişlerdir. Bhutto ve ark. (5), kuruya çıkış esnasında subklinik enfeksiyonların belirlenmesi amacıyla CMT, SHS ve bakteriyolojik muayene sonuçlarını karşılaştırmışlar, CMT negatif olanların %57,6 oranında enfekte olduğunu saptamışlardır. Araştırıcılar aynı makalelerinde şüphelilerin %64,9, + ve ++ reaksiyon verenlerin ise sırasıyla %75,7 ve %87,4 oranında enfekte olduğunu belirtmişlerdir. Varatanovic ve ark. (17) ise, subklinik meme içi enfeksiyonların %63 ünün CMT ile belirlenebileceğini ve CMT negatif reaksiyon veren meme loblarının %7 sinde bakteri izole ettiklerini, CMT pozitif örneklerin %8,5 inde ise herhangi bir bakteri izolasyonu yapamadıklarını bildirmişlerdir. Sunulan çalışmada, ineklerin kuruya çıkarılması esnasında CMT negatif meme loblarının %30,1 ile şüpheli reaksiyon veren örneklerin %50 sinde bakteri üremesi oldu. Bu sonuç Bhutto ve ark. (5) ve Varatanovic ve ark. (17), bildirdiği oranlar ile benzerdir fakat + ve ++ reaksiyon veren meme loblarından elde edilen oranlar arasında farklılık mevcuttur. Bu farklılığın nedeni diğer çalışmalarda (11, 14, 15) da açıklandığı gibi CMT nin farklı bakterilere bağlı mastitislerin saptanmasındaki spesifite ve sensivitesine bağlı olabilir.

5 Ankara Üniv Vet Fak Derg, 61, Bu çalışma sonuçlarına bakıldığında CMT negatif olan bazı meme loblarında bakteri üremesi olduğu aynı zamanda CMT pozitif meme loblarından alınan örneklerde ise herhangi bir bakterinin izole edilmediği görülmektedir. Bu durumun başlıca nedenleri; CMT nin meme içi enfeksiyonları belirleyici etkinliğinin her zaman yeterli olmaması, farklı mastitis patojenlerinin neden olduğu mastitislerde duyarlılığın zayıf olması, her mikroorganizmaya bağlı mastitislerde somatik hücre sayısındaki değişikliklerin farklı olması, bakteri koloni sayısı veya ekim tekniği gibi faktörler olabilir. Sonuç olarak kuruya çıkarma esnasında mevcut subklinik meme içi enfeksiyonların belirlenmesinde CMT ve somatik hücre sayımının tek başlarına yeterli olmadığı, bu yöntemlerin bakteriyolojik muayeneyle birlikte değerlendirilmesi gerektiği kanısına varıldı. Kaynaklar 1. Awale MM, Dudhatra GB, Avinash K, Chauhan BN, Kamani DR, Modi CM, Patel HB, Mody SK (2012): Bovine mastitis: A threat to economy. Open Access Scientific Reports, 1, Barkema HW, Schukken YH, Lam TJGM, Galligan DT, Beiboer ML, Brand A (1997): Estimation of interdependence among quarters of the bovine udder with subclinical mastitis and implications for analysis. J Dairy Sci, 80, Baştan A (2013): İneklerde meme sağlığı ve sorunları. 2. Baskı. Kardelen Ofset Matbaacılık, Ankara. 4. Berry EA, Hillerton JE (2002): The effect of selective dry cow treatment on new intramammary infections. J Dairy Sci, 85, Bhutto AL, Murray RD, Woldehiwet Z (2012): California Mastitis Test scores as indicators of subclinical intra-mammary infections at the end of lactation in dairy cows. Res Vet Sci, 92, Blowey R, Edmondson P (2010): Mastitis control in dairy herds. 2. Baskı. MRM Graphics, Ltd, Winslow, UK. 7. Browning JW, Mein GA, Barton M, Nicholls TJ, Brightling P (1990): Effects of antibiotic therapy at drying off on mastitis in the dry period and early lactation. Aust Vet J, 67, Green MJ, Green LE, Medley GF, Schukken YH, Bradley AJ (2002): Influence of dry period bacterial intramammary infection on clinical mastitis in dairy cows. J Dairy Sci, 85, Harmon RJ, Eberhart RJ, Jasper DE, Langlois BE, Wilson RA (1990): Microbiological Procedures for Diagnosis of Bovine Udder İnfection. National Mastitis Council Inc, Arlington, VA, USA. 10. Kaşıkçı G, Çetin Ö, Bingöl EB, Gündüz MC (2012): Relations between electrical conductivity, somatic cell count, California Mastitis Test and some quality parameters in the diagnosis of subclinical mastitis in dairy cows. Turk J Vet Anim Sci, 36, Middleton JR, Hardin D, Steevens B, Randle R, Tyler JW (2004): Use of somatic cell counts and California Mastitis Test results from individual quarter milk samples to detect subclinical intramammary infection in dairy cattle from a herd with a high bulk tank somatic cell count. J Am Vet Med Assoc, 224, Rişvanlı A, Kalkan C (2002): The effect of age and breed on somatic cell count and microbiological isolation rates in milk of dairy cows with subclinical mastitis. YYÜ Vet Fak Derg, 13, Ruegg PL (2005): California Mastitis Test (CMT) Fact Sheet 1. Erişim Adresi: [http://milkquality.wisc.edu/wpcontent/uploads/2011/09/california-mastitis-test-factsheet.pdf.] Erişim Tarihi: Sanford CJ, Keefe GP, Sanchez J, Dingwell RT, Barkema HW, Leslie KE, Dohoo IR (2006): Test characteristics from latent-class models of the California Mastitis Test. Prev Vet Med, 77, Sargeant JM, Leslie KE, Shirley JE, Pulkrabek BJ, Lim GH (2001): Sensitivity and specificity of somatic cell count and California Mastitis Test for identifying intramammary infection in early lactation. J Dairy Sci, 84, Smith KL, Todhunter DA, Schoenberger PS (1985): Environmental mastitis: Cause, prevalence, prevention. J Dairy Sci, 68, Varatanović N, Podžo M, Mutevelić T, Podžo K, Čengić B, Hodžić A, Hodžić E (2010): Use of California Mastitis Test, somatic cells count and bacteriological findings in diagnostics of subclinical mastitis. Biotechnology in Animal Husbandry 26, Viguier C, Arora S, Gilmartin N, Welbeck K, O'kennedy R (2009): Mastitis detection: Current trends and future perspectives. Trends Biotechnol, 27, Wesen DP, Luedecke LO, Forster TL (1967): Relationship between California Mastitis Test reaction and bacteriological analyses of stripping samples. J Dairy Sci, 5, Geliş tarihi: / Kabul tarihi: Yazışma adresi: Uzm. Vet. Hek. Hasan Alkan Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı 06110, Dışkapı, Ankara / Türkiye.

Proje Numarası: 06B Başlama Tarihi:2006 Bitiş Tarihi:2009 Rapor Tarihi: Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Ankara - " 2009 "

Proje Numarası: 06B Başlama Tarihi:2006 Bitiş Tarihi:2009 Rapor Tarihi: Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Ankara -  2009 ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU Proje Başlığı: Farklı Tip İşletmelerde Somatik Hücre Sayılarının Değerlendirilmesi Proje Yürütücüsünün İsmi: Prof.Dr. Ayhan BAŞTAN Yardımcı Araştırmacıların

Detaylı

Sütçü İneklerde Subklinik Mastitisin Tedavisinde Aloe vera Kullanımının Etkinliği *

Sütçü İneklerde Subklinik Mastitisin Tedavisinde Aloe vera Kullanımının Etkinliği * Erciyes Üniv Vet Fak Derg 1(1) 11(3) 1157161, 2014 J Fac Vet Med Univ Erciyes 1(1) 1 H. ORAL, A. ÇOLAK, B. POLAT, M. CENGİZ, Olgu S. CENGİZ, Sunumu A. BAŞTAN, Case S. Report KAYA ERCİYES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER

Detaylı

KEÇİLERDE SAĞIM HİJYENİNİN MEME SAĞLIĞINA VE SÜT KALİTESİNE OLAN ETKİSİ

KEÇİLERDE SAĞIM HİJYENİNİN MEME SAĞLIĞINA VE SÜT KALİTESİNE OLAN ETKİSİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KEÇİLERDE SAĞIM HİJYENİNİN MEME SAĞLIĞINA VE SÜT KALİTESİNE OLAN ETKİSİ Ali DURALIOĞLU DOĞUM VE JİNEKOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS

Detaylı

MEME LOBU YANGISI. süt endüstrisinde önemli ekonomik kayıp. süt veriminde azalma sütün imhası laboratuvar giderleri ilaç giderleri vet.hek.

MEME LOBU YANGISI. süt endüstrisinde önemli ekonomik kayıp. süt veriminde azalma sütün imhası laboratuvar giderleri ilaç giderleri vet.hek. MASTİT 1 MEME LOBU YANGISI süt veriminde azalma sütün imhası laboratuvar giderleri ilaç giderleri vet.hek. giderleri süt endüstrisinde önemli ekonomik kayıp fonksiyonel meme lobunun kaybı hayvanın ölümü

Detaylı

ARAŞTIRMA (Research Report)

ARAŞTIRMA (Research Report) ARAŞTIRMA (Research Report) Abay M, Bekyürek T LAKTASYONDAKİ SÜTÇÜ İNEKLERDE STAPHYLOCOCCUS AUREUS UN NEDEN OLDUĞU SUBKLİNİK MASTİTİSLERİN TEDAVİSİNDE SEFKUİNOM VE AMOKSİSİLİN+KLAVULANİK ASİT İN ETKİNLİKLERİNİN

Detaylı

MEME LOBU YANGISI. süt veriminde azalma sütün imhası laboratuvar giderleri ilaç giderleri vet.hek. giderleri. süt endüstrisinde önemli ekonomik kayıp

MEME LOBU YANGISI. süt veriminde azalma sütün imhası laboratuvar giderleri ilaç giderleri vet.hek. giderleri. süt endüstrisinde önemli ekonomik kayıp MASTİT 1 MEME LOBU YANGISI süt veriminde azalma sütün imhası laboratuvar giderleri ilaç giderleri vet.hek. giderleri süt endüstrisinde önemli ekonomik kayıp 2 HAYVAN Sağlığı fonksiyonel meme lobunun kaybı

Detaylı

Araştırma Makalesi (Research Article)

Araştırma Makalesi (Research Article) Yıldıztekin ve Tuna Araştırma Makalesi (Research Article) İbrahim KAYA Can UZMAY Tarık AYYILMAZ Hayrullah Bora ÜNLÜ Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Bornova 35100 İzmir e-posta: ibrahim.kaya@ege.edu.tr

Detaylı

MEME LOBU YANGISI. süt veriminde azalma sütün imhası laboratuvar giderleri ilaç giderleri vet.hek. giderleri. süt endüstrisinde önemli ekonomik kayıp

MEME LOBU YANGISI. süt veriminde azalma sütün imhası laboratuvar giderleri ilaç giderleri vet.hek. giderleri. süt endüstrisinde önemli ekonomik kayıp MASTİT 1 MEME LOBU YANGISI süt veriminde azalma sütün imhası laboratuvar giderleri ilaç giderleri vet.hek. giderleri süt endüstrisinde önemli ekonomik kayıp HAYVAN Sağlığı fonksiyonel meme lobunun kaybı

Detaylı

Diyarbakır Yöresinde Subklinik Mastitisli İneklerde Etken İzolasyonu ve Duyarlı Antibiyotiklerin Belirlenmesi

Diyarbakır Yöresinde Subklinik Mastitisli İneklerde Etken İzolasyonu ve Duyarlı Antibiyotiklerin Belirlenmesi ARAŞTIRMA Elektronik:ISSN: 1308-0679 Diyarbakır Yöresinde Subklinik Mastitisli İneklerde Etken İzolasyonu ve Duyarlı Antibiyotiklerin Belirlenmesi http://www.dicle.edu.tr/bolum/muh/veteriner/dergi/ Diyarbakır

Detaylı

İneklerde Kuru Dönem Mastitise Karşı Koruyucu Yaklaşımlar

İneklerde Kuru Dönem Mastitise Karşı Koruyucu Yaklaşımlar Atatürk Üniversitesi Vet. Bil. Derg. Yıl: 2009 Cilt: 4 Sayı: 3 Sayfa: 215-222 İneklerde Kuru Dönem Mastitise Karşı Koruyucu Yaklaşımlar Mehmet CENGIZ 1 1 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve

Detaylı

ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ. Araş. Gör. Ertuğrul KUL

ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ. Araş. Gör. Ertuğrul KUL ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ Araş. Gör. Ertuğrul KUL İletişim Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 55139 Kurupelit-Samsun Tel: +90 (362) 3121919/1167 Fax: +90 (362) 4576034 E-mail: ekul@omu.edu.tr

Detaylı

Geliş Tarihi (Received) : 23.03.2012 Kabul Tarihi (Accepted) : 14.05.2012

Geliş Tarihi (Received) : 23.03.2012 Kabul Tarihi (Accepted) : 14.05.2012 KSÜ Doğa Bil. Derg., 15(3), 2012 9 KSU J. Nat. Sci., 15(3), 2012 Kahramanmaraş İli Süt Sığırı İşlemelerinden Toplanan Çiğ Süt Örneklerinde Somatik Hücre Sayısının AB Normları ve Subklinik Mastitis Bakımından

Detaylı

Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi

Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi ISSN: 2148-0273 Cilt 1, Sayı 2, 2013 / Vol. 1, Issue 2, 2013 Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi Muhammet

Detaylı

Summary Studies on Prevalence of Mastitis and Factors Affecting Prevalence in Herds of Izmir Holstein Breeders Association 1. Prevalence of Mastitis

Summary Studies on Prevalence of Mastitis and Factors Affecting Prevalence in Herds of Izmir Holstein Breeders Association 1. Prevalence of Mastitis Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2001, 38 (1): 63-70 ISSN 1018-8851 İzmir İli Holstein Damızlık Süt Sığırı Yetiştirici Birliği İşletmelerinde Mastitisin Yaygınlık Düzeyi ve Etkileyen Etmenler Üzerine Araştırmalar

Detaylı

MANDALARDA MASTİTİS. Doç.Dr. Erhan ÖZENÇ

MANDALARDA MASTİTİS. Doç.Dr. Erhan ÖZENÇ MANDALARDA MASTİTİS Doç.Dr. Erhan ÖZENÇ Nehir mandaları 2n=50 kromozoma sahiptirler ve 5 ana grup altında toplanırlar. Murrah, Gujarat, Utar Pradesh, Orta Hindistan ve Güney Hindistan gruplarıdır (Berg

Detaylı

SUBKLİNİK MASTİTİSLİ İNEKLERİN SÜTLERİNDEN AEROBİK BAKTERİLERİN İZOLASYONU

SUBKLİNİK MASTİTİSLİ İNEKLERİN SÜTLERİNDEN AEROBİK BAKTERİLERİN İZOLASYONU ARAŞTIRMA BALIKESİR SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ SUBKLİNİK MASTİTİSLİ İNEKLERİN SÜTLERİNDEN AEROBİK BAKTERİLERİN İZOLASYONU ISOLATION OF AEROBIC BACTERIA FROM COW MILKS WITH SUBCLINICAL MASTITIS Yavuz ÇOKAL

Detaylı

The aim of this study was to determine relationships between CMT scores and udder trait and milk yield.

The aim of this study was to determine relationships between CMT scores and udder trait and milk yield. Lalahan Hay. Araşt. Enst. Derg. 2000, 40 () 29 - İSVİÇRE ESMERİ İNEKLERDE MEME ÖZELLİKLERİ VE SÜT VERİMİ İLE CMT SKORU ARASINDAKİ İLİŞKİLER (Relationships Between CMT Scores and Udder Traits and Milk Yield

Detaylı

Trakya da Özel Bir Süt İşleme Tesisi Tarafından Değerlendirilen Çiğ. Sütlerin Somatik Hücre Sayısı ve Bazı Bileşenlerinin Tespiti

Trakya da Özel Bir Süt İşleme Tesisi Tarafından Değerlendirilen Çiğ. Sütlerin Somatik Hücre Sayısı ve Bazı Bileşenlerinin Tespiti Trakya da Özel Bir Süt İşleme Tesisi Tarafından Değerlendirilen Çiğ Sütlerin Somatik Hücre Sayısı ve Bazı Bileşenlerinin Tespiti A. R. Önal M. Özder Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi,

Detaylı

Bir Süt İşletmesinde İşlenen İnek Sütlerinde Somatik Hücre Sayısının Dört Yıllık Periyottaki Değişiminin İncelenmesi

Bir Süt İşletmesinde İşlenen İnek Sütlerinde Somatik Hücre Sayısının Dört Yıllık Periyottaki Değişiminin İncelenmesi 1 Uludag Univ. J. Fac. Vet. Med. 30 (2011), 1: 1-7 Bir Süt İşletmesinde İşlenen İnek Sütlerinde Somatik Hücre Sayısının Dört Yıllık Periyottaki Değişiminin İncelenmesi Seran TEMELLİ 1 Talha ŞERBETCİOĞLU

Detaylı

GİRİŞ. Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi. ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60

GİRİŞ. Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi. ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60 Dr. Tolga BAŞKESEN GİRİŞ Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60 Erken ve doğru tedavi ile mortaliteyi azaltmak mümkün GİRİŞ Kan

Detaylı

ARAŞTIRMA. Farklı İllerden Toplanan Çiğ İnek Sütlerinde Somatik Hücre Sayıları. F.Ü.Sağ.Bil.Vet.Derg. 2010: 24 (2):

ARAŞTIRMA. Farklı İllerden Toplanan Çiğ İnek Sütlerinde Somatik Hücre Sayıları. F.Ü.Sağ.Bil.Vet.Derg. 2010: 24 (2): ARAŞTIRMA F.Ü.Sağ.Bil.Vet.Derg. 21: 24 (2): 87-91 http://www.fusabil.org Bahri PATIR 1 Özlem Pelin CAN 2 Murad GÜRSES 3 1 Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim

Detaylı

İneklerde Klinik Mastitis'in Tedavisinde Amoxycillin Klavulanik Asit Kombinasyonunun Etkinliğinin Araştırılması

İneklerde Klinik Mastitis'in Tedavisinde Amoxycillin Klavulanik Asit Kombinasyonunun Etkinliğinin Araştırılması Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Dergisi Elektronik Versiyonu Yıl 2001 Cilt 01 Sayı 1 Sayfa 63-69 (orijinal dergide sayfa 51-55) www.mikrobiyoloji.org/pdf/703010109.pdf İneklerde Klinik Mastitis'in Tedavisinde

Detaylı

Laktasyonun Geç Döneminde Keçi Sütünde Somatik Hücre Sayımı; Yaş, Süt Verimi ve Bazı Meme Özellikleri ile Olan İlişkileri

Laktasyonun Geç Döneminde Keçi Sütünde Somatik Hücre Sayımı; Yaş, Süt Verimi ve Bazı Meme Özellikleri ile Olan İlişkileri Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2002, 12(2): 63-67 Geliş Tarihi : 08.03.2002 Laktasyonun Geç Döneminde Keçi Sütünde Somatik Hücre Sayımı; Yaş, Süt

Detaylı

Ezgi KARA*, Murat ÇİMEN**, Servet KAYA*, Ümit GARİP*, Mehmet ŞAHİNSOY*

Ezgi KARA*, Murat ÇİMEN**, Servet KAYA*, Ümit GARİP*, Mehmet ŞAHİNSOY* ISSN: 2148-0273 Cilt 1, Sayı 2, 2013 / Vol. 1, Issue 2, 2013 Hakkari İlinde Yetiştirilen Yerli Kıl Keçilerden Elde Edilen Sütlerde Toplam Yağ ve Protein Seviyelerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının

Detaylı

. 1. Geliş tarihi/received:13.9.2011, Kabul Tarihi/Acepted: 25.10.2012

. 1. Geliş tarihi/received:13.9.2011, Kabul Tarihi/Acepted: 25.10.2012 . 1. AVKAE Derg. 2012, 2 (2):1-5 Araştırma Makalesi/Research Article Hatay Bölgesinde Klinik ve Subklinik Mastitisli İneklerden Streptococcus spp. Etkenlerinin İzolasyonu ve Antibiyotik Duyarlılıklarının

Detaylı

Jersey Irkı İneklerde CMT Skorlarının ve Skorların Değerlendirilmesindeki Farklılığın Süt Verimi, Süt Bileşimi ve Subklinik Mastitis Tanısına Etkisi

Jersey Irkı İneklerde CMT Skorlarının ve Skorların Değerlendirilmesindeki Farklılığın Süt Verimi, Süt Bileşimi ve Subklinik Mastitis Tanısına Etkisi İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi Journal of the Faculty of Veterinary Medicine Istanbul University İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. / J. Fac. Vet. Med. Istanbul Univ., 43 (1), 44-51, 2017

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE LER LİSTESİ Adı Soyadı: Savaş Atasever Doğum Tarihi: 8 Ocak 970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Zootekni Ondokuz Mayıs Üniversitesi 99 Y. Lisans Zootekni Ondokuz

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Ventilatörle İlişkili Pnömonili Hastalarda Serum C-Reaktif Protein, Prokalsitonin, Solubl Ürokinaz Plazminojen Aktivatör Reseptörü (Supar) Ve Neopterin Düzeylerinin Tanısal

Detaylı

Edirne İlinden Kış Aylarında Elde Edilen Sütlerde Toplam Yağ ve Protein Değerlerinin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi

Edirne İlinden Kış Aylarında Elde Edilen Sütlerde Toplam Yağ ve Protein Değerlerinin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi Edirne İlinden Kış Aylarında Elde Edilen Sütlerde Toplam Yağ ve Protein Değerlerinin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi Sümeyye MEMKEZE 1, Murat ÇİMEN 1*, Rahime Kamer ÖNOĞLU 1, Neslihan ÇİÇEK

Detaylı

Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2001, 38 (2-3):71-78 ISSN

Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2001, 38 (2-3):71-78 ISSN Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2001, 38 (2-3):71-78 ISSN 1018-8851 İzmir İli Holstein Damızlık Süt Sığırı Yetiştirici Birliği İşletmelerinde Mastitisin Yaygınlık Düzeyi ve Etkileyen Etmenler Üzerine Araştırmalar

Detaylı

Edirne İlinde Elde Edilen Sütlerin Dünya Sağlık (Who) Standartlarına Uygunluğu

Edirne İlinde Elde Edilen Sütlerin Dünya Sağlık (Who) Standartlarına Uygunluğu Edirne İlinde Elde Edilen Sütlerin Dünya Sağlık (Who) Standartlarına Uygunluğu Sabri TÜZÜN 1, Murat ÇİMEN 1*, İsa BAŞ 1, Yusuf DEMİR 1, Mehmet KOTAN 1, Maas TAYFUR 1 Özet Bu çalışma ile Edirne ilinden

Detaylı

Seyfi ÖZDEMİR 1*, Mustafa KAYMAZ 2

Seyfi ÖZDEMİR 1*, Mustafa KAYMAZ 2 Atatürk Üniversitesi Vet. Bil. Derg. 2013; 8(1): 71-79 Araştırma Makalesi Küçük Aile İşletmelerinde Yetiştirilen İneklerde Subklinik Mastitis İnsidensi ve Tanı Yöntemlerinin Karşılaştırılması* Seyfi ÖZDEMİR

Detaylı

Aydın İlinde Yetiştirilen Siyah-Alaca ve Esmer Irkı Sığırların Laktasyon Süt Verimleri ve Somatik Hücre Sayıları

Aydın İlinde Yetiştirilen Siyah-Alaca ve Esmer Irkı Sığırların Laktasyon Süt Verimleri ve Somatik Hücre Sayıları Hayvansal Üretim 47(2): 1-8, 2006 1 Araştırma Makalesi Aydın İlinde Yetiştirilen Siyah-Alaca ve Esmer Irkı Sığırların Laktasyon Süt Verimleri ve Somatik Hücre Sayıları Atakan Koç Adnan Menderes Üniversitesi,

Detaylı

Merkezi Köy Sağım Sistemlerinin Süt Kalitesine Etkisi. Effects of Central Milking Systems on Milk Quality

Merkezi Köy Sağım Sistemlerinin Süt Kalitesine Etkisi. Effects of Central Milking Systems on Milk Quality Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi Cilt. 4, No.7, S.82-86, Haziran 2016 Telif hakkı EJOSAT a aittir Araştırma Makalesi www.ejosat.com ISSN:2148-2683 EuropeanJournal of ScienceandTechnology Vol. 4, No. 7,

Detaylı

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi Türk Tarım Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2(3): 112-121, 2014 Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi www.agrifoodscience.com Türk Bilim ve Teknolojisi Süt Sığırlarında Somatik Hücre Sayısı, Önemi

Detaylı

Sütçü ineklerde mastitis tedavisinde homeopatik ilaç kullanımının finansal analizi

Sütçü ineklerde mastitis tedavisinde homeopatik ilaç kullanımının finansal analizi Sütçü ineklerde mastitis tedavisinde homeopatik ilaç kullanımının finansal analizi Aytaç AKÇAY *, Savaş SARIÖZKAN **, Murat ABAY ***, Esra CANOOĞLU ***, Kutlay GÜRBULAK *** Öz: Bu çalışmada, sütçü ineklerde

Detaylı

Tekirdağ&Ziraat&Fakültesi&Dergisi&

Tekirdağ&Ziraat&Fakültesi&Dergisi& NamıkKemalÜniversitesi ISSN:1302*7050 TekirdağZiraatFakültesiDergisi JournalofTekirdagAgriculturalFaculty AnInternationalJournalofallSubjectsofAgriculture Cilt/Volume:11Sayı/Number:2Yıl/Year:2014 Sahibi/Owner

Detaylı

Batman İlinden Elde Edilen Sütlerde Toplam Yağın Türk ve Avrupa Birliği Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi

Batman İlinden Elde Edilen Sütlerde Toplam Yağın Türk ve Avrupa Birliği Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi Cilt 1, Sayı 1, 2013 / Vol. 1, Issue 1, 2013 Batman İlinden Elde Edilen Sütlerde Toplam Yağın Türk ve Avrupa Birliği Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi Eyüp Ablak*, Murat Çimen**, Damla Karakoç*,

Detaylı

Süt İneklerinde Memenin Fenotipik Özelliği ve Süt Kalitesi Arasındaki İlişki

Süt İneklerinde Memenin Fenotipik Özelliği ve Süt Kalitesi Arasındaki İlişki Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 6(4): 187-196, 2016 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

Siyah Alaca ve Esmer İneklerde Subklinik Mastitis İçin Risk Faktörleri

Siyah Alaca ve Esmer İneklerde Subklinik Mastitis İçin Risk Faktörleri 27 Uludag Univ. J. Fac. Vet. Med. 26 (2007), 1-2: 27-31 Siyah Alaca ve Esmer İneklerde Subklinik Mastitis İçin Risk Faktörleri Ömer ÇOBAN * Naci TÜZEMEN ** Geliş Tarihi: 19.02.2007 Kabul Tarihi: 24.10.2007

Detaylı

İzmir İli Seferihisar İlçesinde Yetiştirilen Keçilerden Elde Edilen Sütlerde Biyokimyasal Parametrelerin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi

İzmir İli Seferihisar İlçesinde Yetiştirilen Keçilerden Elde Edilen Sütlerde Biyokimyasal Parametrelerin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi İzmir İli Seferihisar İlçesinde Yetiştirilen Keçilerden Elde Edilen Sütlerde Biyokimyasal Parametrelerin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi Neslihan ÇİÇEK 1, Murat ÇİMEN 1*, Deniz EFESOY 1,

Detaylı

Koyunlarda klinik, mikrobiyolojik ve biyokimyasal metotlar ile subklinik mastitislerin saptanması

Koyunlarda klinik, mikrobiyolojik ve biyokimyasal metotlar ile subklinik mastitislerin saptanması Ankara Üniv Vet Fak Derg, 53, 2006 31 Ankara Üniv Vet Fak Derg, 53, 31-35, 2006 Koyunlarda klinik, mikrobiyolojik ve biyokimyasal metotlar ile subklinik mastitislerin saptanması İlknur PİR YAĞCI 1, Mustafa

Detaylı

Halk elinde ekstansif koşullarda yetiştirilen Sakız X Akkaraman G 1 koyunlarda süt verimi ve bazı kalite özellikleri *

Halk elinde ekstansif koşullarda yetiştirilen Sakız X Akkaraman G 1 koyunlarda süt verimi ve bazı kalite özellikleri * Lalahan Hay. Araşt. Enst. Derg. 2015, 55 (1) 7-14 Araştırma Makalesi / Research Article Halk elinde ekstansif koşullarda yetiştirilen Sakız X Akkaraman G 1 koyunlarda süt verimi ve bazı kalite özellikleri

Detaylı

Adıyaman İlinden Eylül Ayında Elde Edilen İnek Sütlerinin Doğu Afrika Kaliteli Çiğ İnek Sütü Standartlarına Uygunluklarinin Belirlenmesi

Adıyaman İlinden Eylül Ayında Elde Edilen İnek Sütlerinin Doğu Afrika Kaliteli Çiğ İnek Sütü Standartlarına Uygunluklarinin Belirlenmesi Adıyaman İlinden Eylül Ayında Elde Edilen İnek Sütlerinin Doğu Afrika Kaliteli Çiğ İnek Sütü Standartlarına Uygunluklarinin Belirlenmesi Buket COŞKUN 1, Murat ÇİMEN 1*, Hülya YILDIRIM 1, Asiye İLHAN 1,

Detaylı

ARAŞTIRMA. Anahtar Kelimeler: Keçi sütü, somatik hücre, yaş, laktasyon sayısı, mikrobiyolojik.

ARAŞTIRMA. Anahtar Kelimeler: Keçi sütü, somatik hücre, yaş, laktasyon sayısı, mikrobiyolojik. ARAŞTIRMA F.Ü.Sağ.Bil.Vet.Derg. 2012; 26 (3): 145-150 http://www.fusabil.org Bahri PATIR 1 Nihat YILDIZ 2 Gökhan Kürşad İNCİLİ 1 Murad GÜRSES 3 1 Fırat Üniversitesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim

Detaylı

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Özgün Araştırma / Original Investigation Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Effect of Body Mass Index on the Determination of Bone Mineral Density in Postmenopausal

Detaylı

Teat Dipping in Dairy Cows. Güneş SERİN * TD) ile meme derisi üzerindeki bakteri sayısı önemli ölçüde azalmaktadır. Bu nedenle

Teat Dipping in Dairy Cows. Güneş SERİN * TD) ile meme derisi üzerindeki bakteri sayısı önemli ölçüde azalmaktadır. Bu nedenle SÜTÇÜ İNEKLERDE TEAT DIPPING Teat Dipping in Dairy Cows Güneş SERİN * Özet: Sütçü ineklerde meme başının antiseptikli solüsyonlara batırılması (teat dipping- TD) ile meme derisi üzerindeki bakteri sayısı

Detaylı

Farklı Kondisyon Puanlarına Sahip Simmental Irkı Sığırlardan Elde Edilen Sütlerin AB Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi

Farklı Kondisyon Puanlarına Sahip Simmental Irkı Sığırlardan Elde Edilen Sütlerin AB Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi ISSN: 2148-0273 Cilt 5, Sayı 1, 2017 Vol. 5, Issue 1, 2017 Farklı Kondisyon Puanlarına Sahip Simmental Irkı Sığırlardan Elde Edilen Sütlerin AB Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi Duygu ULAŞ 1, Yeliz

Detaylı

Düvelerde Mastitis: Prevalansı, Risk Faktörleri ve Patogenezi

Düvelerde Mastitis: Prevalansı, Risk Faktörleri ve Patogenezi Atatürk Üniversitesi Vet. Bil. Derg. 2012; 7(2): 137-146 Derleme Düvelerde Mastitis: Prevalansı, Risk Faktörleri ve Patogenezi Duygu Baki ACAR 1, Mehmet CENGİZ 2, Ayhan BAŞTAN 3 1. Afyon Kocatepe Üniversitesi,

Detaylı

Farklı Mevsimlerden Elde Edilen İnek Sütlerinde ph Seviyelerinin Peynir Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi

Farklı Mevsimlerden Elde Edilen İnek Sütlerinde ph Seviyelerinin Peynir Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi Cilt 1, Sayı 1, 2013 / Vol. 1, Issue 1, 2013 Farklı Mevsimlerden Elde Edilen İnek Sütlerinde ph Seviyelerinin Peynir Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi Bilal CEYLAN*, Murat ÇİMEN**, Kurtuluş BAKIR*,

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HAYVAN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARDAN KORUNMA

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HAYVAN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARDAN KORUNMA DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HAYVAN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARDAN KORUNMA LVS 2 III. 3 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü

Detaylı

Tunceli ili Pertek ilçesinde Yetiştirilen Koyun ve Keçi Sütlerinin Kaliteli Peynir Yapım Standartlarına Uygunluğu

Tunceli ili Pertek ilçesinde Yetiştirilen Koyun ve Keçi Sütlerinin Kaliteli Peynir Yapım Standartlarına Uygunluğu ISSN: 2148-0273 Cilt 1, Sayı 2, 2013 / Vol. 1, Issue 2, 2013 Tunceli ili Pertek ilçesinde Yetiştirilen Koyun ve Keçi Sütlerinin Kaliteli Peynir Yapım Standartlarına Uygunluğu Fırat TOK*, Murat ÇİMEN**,

Detaylı

İzmir İli Güzelbahçe ve Menderes İlçesinden Elde Edilen Koyun Sütlerinde Biyokimyasal Parametrelerin Karşilaştirilmasi

İzmir İli Güzelbahçe ve Menderes İlçesinden Elde Edilen Koyun Sütlerinde Biyokimyasal Parametrelerin Karşilaştirilmasi İzmir İli Güzelbahçe ve Menderes İlçesinden Elde Edilen Koyun Sütlerinde Biyokimyasal Parametrelerin Karşilaştirilmasi Mahsum YILDIRIM 1, Murat ÇİMEN 1 *, Ahmet ÖZGÜN 1, Mehmet ÖKMEN 1, Maas TAYFUR 1 Özet

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet UÇAR. Publications. A. Publications (SCI, SCI-Expanded)

Prof. Dr. Mehmet UÇAR. Publications. A. Publications (SCI, SCI-Expanded) Prof. Dr. Mehmet UÇAR Publications A. Publications (SCI, SCI-Expanded) A1. Uçar, M., Küçükkebapçı, M., Çelebi, M. ve H.N. Akalın. Murrah mandalarında postpartum anöstrus sorununun rektal muayene ve süt

Detaylı

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Balcalı-Adana

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Balcalı-Adana Hayvansal Üretim 43(2): 44-53 (2002) Adana Entansif Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Yetiştirilen Saf ve Melez Siyah Alaca İnek Sütlerinde Somatik Hücre Sayısına Etki Eden Faktörler ve Mastitis ile İlişkisi

Detaylı

Beypazarı ve Nallıhan İlçelerinden Alınan Süt Örneklerinde Subklinik Mastitisten Kaynaklanan Süt Verim Kayıplarının Tahmini

Beypazarı ve Nallıhan İlçelerinden Alınan Süt Örneklerinde Subklinik Mastitisten Kaynaklanan Süt Verim Kayıplarının Tahmini Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Dergisi Elektronik Versiyonu Yıl 2001 Cilt 01 Sayı 1 Sayfa 55-62 (orijinal dergide sayfa 45-50) www.mikrobiyoloji.org/pdf/703010108.pdf Beypazarı ve Nallıhan İlçelerinden

Detaylı

HIPRA ULUSLARARASI MASTİTİS AKADEMİSİ TÜRKİYE'DEYDİ

HIPRA ULUSLARARASI MASTİTİS AKADEMİSİ TÜRKİYE'DEYDİ HIPRA ULUSLARARASI MASTİTİS AKADEMİSİ TÜRKİYE'DEYDİ Cornell Üniversitesi-QMPS ve HIPRA iş birliği ile 11-12 Mart tarihleri arasında Antalya Miracle Resort Hotel de gerçekleştirilen Uluslararası Mastitis

Detaylı

A8. Kul, E., Erdem, H., 2008. Relationships Between Somatic Cell Count and Udder Traits in Jersey Cows. J. Appl. Anim. Res. 34 (2008):101-104.

A8. Kul, E., Erdem, H., 2008. Relationships Between Somatic Cell Count and Udder Traits in Jersey Cows. J. Appl. Anim. Res. 34 (2008):101-104. ESERLER A. ULUSLARARASI A1. Şekerden, Ö., Erdem, H., 1997. Various udder characteristics and their relationships with milk yield in Simmental cattle of Kazova State Farm. Tr. J. of Vet. and Anim. Sci.

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Kliniği ne 2001 2009 Yılları Arasında Getirilen Hayvanlara Toplu Bakış

Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Kliniği ne 2001 2009 Yılları Arasında Getirilen Hayvanlara Toplu Bakış Atatürk Üniversitesi Vet. Bil. Derg. 5 (1): 13 20, 2010. Araştırma Makalesi Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Kliniği ne 2001 2009 Yılları Arasında Getirilen Hayvanlara

Detaylı

SİYAH ALACA SIĞIRLARDA LAKTASYONUN İLK 10 GÜNÜNDE SÜTÜN BİLEŞİMİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİM

SİYAH ALACA SIĞIRLARDA LAKTASYONUN İLK 10 GÜNÜNDE SÜTÜN BİLEŞİMİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİM Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 30 (1), 37-40, 1999 SİYAH ALACA SIĞIRLARDA LAKTASYONUN İLK 10 GÜNÜNDE SÜTÜN BİLEŞİMİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİM Özel ŞEKERDEN 1 İbrahim TAPKI 1 Mehmet ŞAHİN 2 ÖZET: Bu araştırma

Detaylı

Dr. AKIN PALA. Somatik Hücreler Nelerdir. Neden sütte somatik hücre sayısını azaltalım? Neden sütte somatik hücre sayısını azaltalım?

Dr. AKIN PALA. Somatik Hücreler Nelerdir. Neden sütte somatik hücre sayısını azaltalım? Neden sütte somatik hücre sayısını azaltalım? Sut hayvancılığı-et hayvancılığı Sütte Somatik Hücreler Dr. Akın Pala Yrd. Doç. akin@comu.edu.tr Zootekni, COMU Neden ilk başlayanlara süt değil de et hayvancılığı tavsiye ederiz? Daha kolay (sindirim

Detaylı

Siyah Alaca İnek Sütündeki Somatik Hücre Sayısına Laktasyon Sırası ve Dönemin Etkisi

Siyah Alaca İnek Sütündeki Somatik Hücre Sayısına Laktasyon Sırası ve Dönemin Etkisi Eyduran ve ark. YYÜ Vet Fak Derg 005, 6 ():6-65 Siyah laca İnek Sütündeki Somatik Hücre Sayısına Laktasyon Sırası ve Dönemin Etkisi Ecevit EYDURN Taner ÖZDEMİR Kemal YZGN Sıddık KESKİN Yüzüncü Yıl Üniversitesi,

Detaylı

Santral kateter ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonları önlenebilir mi? Hemato-Onkoloji Hastalarımızdaki tecrübelerimiz Doç.Dr.

Santral kateter ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonları önlenebilir mi? Hemato-Onkoloji Hastalarımızdaki tecrübelerimiz Doç.Dr. Santral kateter ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonları önlenebilir mi? Hemato-Onkoloji Hastalarımızdaki tecrübelerimiz Doç.Dr.İlker DEVRİM UHESA verilerine göre: Türkiye de Yoğun Bakım Üniteleri Tiplerine

Detaylı

Tunceli İli Pertek İlçesinden Elde Edilen Akkaraman Koyunu ve Yerli Kıl Keçi Sütlerinde Temel Lezzet Parametreleri

Tunceli İli Pertek İlçesinden Elde Edilen Akkaraman Koyunu ve Yerli Kıl Keçi Sütlerinde Temel Lezzet Parametreleri Cilt 1, Sayı 1, 2013 / Vol. 1, Issue 1, 2013 Tunceli İli Pertek İlçesinden Elde Edilen Akkaraman Koyunu ve Yerli Kıl Keçi Sütlerinde Temel Lezzet Parametreleri Ceren ÇALPUCU*, Murat ÇİMEN**, Tolga İNAL*,

Detaylı

Sütçü İneklerde Günlük Sağım Sayısının Klinik Mastitis ve Süt Verimi Üzerine Etkisi

Sütçü İneklerde Günlük Sağım Sayısının Klinik Mastitis ve Süt Verimi Üzerine Etkisi Sütçü İneklerde Günlük Sağım Sayısının Klinik Mastitis ve Süt Verimi Üzerine Etkisi Servet BADEMKIRAN¹ Simten YEŞİLMEN² Kutlay GÜRBULAK³ ¹ Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Doğum ve Jinekoloji Anabilim

Detaylı

Okul Öncesi (5-6 Yaş) Cimnastik Çalışmasının Esneklik, Denge Ve Koordinasyon Üzerine Etkisi

Okul Öncesi (5-6 Yaş) Cimnastik Çalışmasının Esneklik, Denge Ve Koordinasyon Üzerine Etkisi Okul Öncesi (5-6 Yaş) Cimnastik Çalışmasının Esneklik, Denge Ve Koordinasyon Üzerine Etkisi Kadir KOYUNCUOĞLU, Onsekiz Mart Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Çanakkale, Türkiye. koyuncuoglu45@gmail.com

Detaylı

Siyah Alaca Sığırlarda Kuruda Kalma Süresi, Servis Periyodu ve İlkine Buzağılama Yaşı ile Bazı Süt Verim Özellikleri Arasındaki İlişkiler

Siyah Alaca Sığırlarda Kuruda Kalma Süresi, Servis Periyodu ve İlkine Buzağılama Yaşı ile Bazı Süt Verim Özellikleri Arasındaki İlişkiler Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2004) 18(1): 69-79 Siyah Alaca Sığırlarda Kuruda Kalma Süresi, Servis Periyodu ve İlkine Buzağılama Yaşı ile Bazı Süt Verim Özellikleri Arasındaki İlişkiler Serdar DURU *

Detaylı

SÜTÇÜ İNEKLERDE SAĞIM HİJYENİ

SÜTÇÜ İNEKLERDE SAĞIM HİJYENİ SÜTÇÜ İNEKLERDE SAĞIM HİJYENİ Sütçü inek işletmelerinde Yasal düzenlemeler ve standartlara uygun üretim Hayvan sağlığı ve refahı Çalışanların bilgi-becerisi ve memnuniyeti MASTİTİSLERDE AZALMA - SÜT KALİTESİNDE

Detaylı

ARAŞTIRMA. İneklerde Meme Başı Derisinde Şekillenen Lezyonların Dağılımı ve Mastitis Üzerine Etkisi *

ARAŞTIRMA. İneklerde Meme Başı Derisinde Şekillenen Lezyonların Dağılımı ve Mastitis Üzerine Etkisi * ARAŞTIRMA F.Ü.Sağ.Bil.Vet.Derg. 2015; 29 (2): 111-117 http://www.fusabil.org İneklerde Meme Başı Derisinde Şekillenen Lezyonların Dağılımı ve Mastitis Üzerine Etkisi * Doğan DALGIÇ 1 Mustafa Kemal SARIBAY

Detaylı

Amasya İlinde İlkbahar Mevsiminde Elde Edilen İnek Sütlerinde Yağ Depresyonunun Belirlenmesi

Amasya İlinde İlkbahar Mevsiminde Elde Edilen İnek Sütlerinde Yağ Depresyonunun Belirlenmesi ISSN: 2148-0273 Cilt 3, Sayı 1, 2015 Vol. 3, Issue 1, 2015 Amasya İlinde İlkbahar Mevsiminde Elde Edilen İnek Sütlerinde Yağ Depresyonunun Belirlenmesi Hayriye AKYÜZ, Murat ÇİMEN*, Hüsna Rezzan ASLAN Özet

Detaylı

Holştayn Irkı Sığırlarda Bazı Verim Özellikleri

Holştayn Irkı Sığırlarda Bazı Verim Özellikleri Kocatepe Veteriner Dergisi Kocatepe Veterinary Journal ARAŞTIRMA MAKALESİ RESEARCH ARTICLE Holştayn Irkı Sığırlarda Bazı Verim Özellikleri Önder AKKAŞ 1, E. Hesna ŞAHİN 2* Anahtar Kelimeler Siyah Alaca

Detaylı

YYÜ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI I. YARIYIL (GÜZ) DÖNEMİ FİNAL TAKVİMİ SIRA TARİH SAAT DERSİN ADI SINIF SINAV YERİ

YYÜ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI I. YARIYIL (GÜZ) DÖNEMİ FİNAL TAKVİMİ SIRA TARİH SAAT DERSİN ADI SINIF SINAV YERİ YYÜ VETERİNER FAKÜLTESİ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI I. YARIYIL (GÜZ) DÖNEMİ FİNAL TAKVİMİ SIRA TARİH SAAT DERSİN ADI SINIF SINAV YERİ 1 9 OCAK 9.00-10.00 MEDİKAL KİMYA 9 OCAK 2 10.15-11.15 GENEL FARMAKOLOJİ

Detaylı

Tunceli İlinden Elde Edilen İnek Sütlerinde Protein Depresyonunun Analizi

Tunceli İlinden Elde Edilen İnek Sütlerinde Protein Depresyonunun Analizi Cilt 1, Sayı 1, 2013 / Vol. 1, Issue 1, 2013 Tunceli İlinden Elde Edilen İnek Sütlerinde Protein Depresyonunun Analizi Metin ERYILMAZ*, Murat ÇİMEN**, Haydar ERYILMAZ*, Sadiye KARATAŞ***, Ahmet ÖZER***

Detaylı

TOKAT İLİ NİKSAR İLÇESİNDEN ELDE EDİLEN İNEK SÜTLERİNDE BİYOKİMYASAL PARAMETRELERİN MEVSİMSEL FARKLILIKLARI

TOKAT İLİ NİKSAR İLÇESİNDEN ELDE EDİLEN İNEK SÜTLERİNDE BİYOKİMYASAL PARAMETRELERİN MEVSİMSEL FARKLILIKLARI ISSN: 2148-0273 Cilt 3, Sayı 2, 2015 Vol. 3, Issue 2, 2015 TOKAT İLİ NİKSAR İLÇESİNDEN ELDE EDİLEN İNEK SÜTLERİNDE BİYOKİMYASAL PARAMETRELERİN MEVSİMSEL FARKLILIKLARI Tuğba Yalçın, Murat Çimen*, Asiye

Detaylı

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Öğr. Gör. Kenan KARAGÜL, Öğr. Gör. Nigar KARAGÜL, Murat DOĞAN 3 Pamukkale Üniversitesi, Honaz Meslek Yüksek Okulu, Lojistik Programı, kkaragul@pau.edu.tr

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

YYU Veteriner Fakultesi Dergisi, 2011, 22 (2), ISSN: ; e-issn:

YYU Veteriner Fakultesi Dergisi, 2011, 22 (2), ISSN: ; e-issn: YYU Veteriner Fakultesi Dergisi, 2011, 22 (2), 127-132 ISSN: 1017-8422; e-issn: 1308-3651 RAPOR Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Laboratuvarında Teşhis Amacıyla

Detaylı

Kocaeli Ġlinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi

Kocaeli Ġlinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi ISSN: 2148-0273 Cilt 5, Sayı 1, 2017 Vol. 5, Issue 1, 2017 Kocaeli Ġlinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi 1 Barış ALTÜRK, 1 Kerem

Detaylı

İdrar Örneklerinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları

İdrar Örneklerinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları 95 Kocatepe Tıp Dergisi The Medical Journal of Kocatepe 12: 95-100 / Mayıs 2011 Afyon Kocatepe Üniversitesi İdrar Örneklerinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları Bacteria Isolated

Detaylı

Aspergillus oryzae nin Süt İneklerindeki Rolü. Dr. Howard Jensen

Aspergillus oryzae nin Süt İneklerindeki Rolü. Dr. Howard Jensen Aspergillus oryzae nin Süt İneklerindeki Rolü Dr. Howard Jensen Katkı maddelerini değerlendirirken, bunları doğru bir şekilde konumlandırabilmek için aşağıdaki altı hususun göz önünde tutulması gerekir:

Detaylı

Mersin İli Tarsus İlçesinden Elde Edilen Sütlerin Protein / Yağ Oranının Türk Standartlarına Uygunluğu

Mersin İli Tarsus İlçesinden Elde Edilen Sütlerin Protein / Yağ Oranının Türk Standartlarına Uygunluğu Mersin İli Tarsus İlçesinden Elde Edilen Sütlerin Protein / Yağ Oranının Türk Standartlarına Uygunluğu - doi: 10.17932/ IAU. IAUD.m.13091352.2015.7/27.31-36 Rahime Kamer ÖNOĞLU 1 Murat ÇİMEN 1* Sümeyye

Detaylı

Batman ve Bitlis İllerinden Elde Edilen İnek Sütlerinde Yağ ve Protein Oranlarının Ab ve Türk Standartlarına Uygunlukların Belirlenmesi

Batman ve Bitlis İllerinden Elde Edilen İnek Sütlerinde Yağ ve Protein Oranlarının Ab ve Türk Standartlarına Uygunlukların Belirlenmesi Batman ve Bitlis İllerinden Elde Edilen İnek Sütlerinde Yağ ve Protein Oranlarının Ab ve Türk Standartlarına Uygunlukların Belirlenmesi Asiye İLHAN 1, Murat ÇİMEN 1*, Zeynep DEMİR 1, Zinet TURHAN 1, Burçin

Detaylı

The Relationships Among Some Udder Traits and Somatic Cell Count in Holstein-Friesian Cows [1]

The Relationships Among Some Udder Traits and Somatic Cell Count in Holstein-Friesian Cows [1] Kafkas Univ Vet Fak Derg 19 (4): 601-606, 2013 DOI: 10.9775/kvfd.2012.8517 Journal Home-Page: http://vetdergi.kafkas.edu.tr Online Submission: http://vetdergikafkas.org RESEARCH ARTICLE The Relationships

Detaylı

SİYAH ALACA İNEKLERİN SÜTLERİNDE BELİRLENEN SOMATİK HÜCRE SAYISI ÜZERİNE DEPOLAMA SICAKLIĞI VE SÜRESİNİN ETKİSİ

SİYAH ALACA İNEKLERİN SÜTLERİNDE BELİRLENEN SOMATİK HÜCRE SAYISI ÜZERİNE DEPOLAMA SICAKLIĞI VE SÜRESİNİN ETKİSİ T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SİYAH ALACA İNEKLERİN SÜTLERİNDE BELİRLENEN SOMATİK HÜCRE SAYISI ÜZERİNE DEPOLAMA SICAKLIĞI VE SÜRESİNİN ETKİSİ Abdullah KIRAÇ YÜKSEK LİSANS TEZİ ZOOTEKNİ

Detaylı

Süt ve Süt Ürünlerinde Hijyen ve Kontroller (27-31 Mayıs 2013, Brescia, İTALYA)

Süt ve Süt Ürünlerinde Hijyen ve Kontroller (27-31 Mayıs 2013, Brescia, İTALYA) Süt ve Süt Ürünlerinde Hijyen ve Kontroller (27-31 Mayıs 2013, Brescia, İTALYA) Dr. İLKNUR GÖNENÇ Gıda Mühendisi 30 EKİM 2013 ANKARA SUNU AKIŞI Eğitim; Amaç Yer Ġçerik Değerlendirme Eğitimle İlgili Bilgiler

Detaylı

Isolation of Some Aerobic Bacteria and Mycoplasma spp. from Goat Milk with Clinical and Subclinical Mastitis

Isolation of Some Aerobic Bacteria and Mycoplasma spp. from Goat Milk with Clinical and Subclinical Mastitis Van Vet J, 2016, 27 (2) 74-78 Van Veterinary Journal http://vfdergi.yyu.edu.tr ISSN: 2149-3359 Original Article e-issn: 2149-8644 Isolation of Some Aerobic Bacteria and Mycoplasma spp. from Goat Milk with

Detaylı

Siyah-Alaca İneklerin Ağız Sütü Kalitesi ve İçeriği Üzerine Bir Araştırma

Siyah-Alaca İneklerin Ağız Sütü Kalitesi ve İçeriği Üzerine Bir Araştırma Tralleis Elektronik Dergisi http://dergi.adu.edu.tr/tralleis e-tralleis (2015) 1-7 ADÜ Siyah-Alaca İneklerin Ağız Sütü Kalitesi ve İçeriği Üzerine Bir Araştırma Mehmet Hoyraz 1 Ramazan Sezer 1 Mustafa

Detaylı

ARAŞTIRMA. Anahtar Kelimeler: Saanen, Kıl keçisi, Melezleme, Büyüme, Yaşama Gücü

ARAŞTIRMA. Anahtar Kelimeler: Saanen, Kıl keçisi, Melezleme, Büyüme, Yaşama Gücü ARAŞTIRMA 2007: 21 (1): 21-26 http://www.fusabil.org Saanen X Kıl Keçisi F1 ve G1 Melezlerinde Büyüme ve Yaşama Gücü Özelliklerinin Araştırılması Ü. Gülcihan ŞİMŞEK Metin BAYRAKTAR Murad GÜRSES Fırat Üniversitesi

Detaylı

Kateter İnfeksiyonlarında Mikrobiyoloji Doç. Dr. Deniz Akduman Karaelmas Üniversitesi it i Tıp Fakültesi İnfeksiyon hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D Kateter infeksiyonlarında etkenler; kateter

Detaylı

DİYARBAKIR İLİNDE NİSAN AYINDAN ELDE EDİLEN İNEK SÜTLERİNİN DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ (WHO) STANDARTLARINA UYGUNLUKLARININ BELİRLENMESİ

DİYARBAKIR İLİNDE NİSAN AYINDAN ELDE EDİLEN İNEK SÜTLERİNİN DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ (WHO) STANDARTLARINA UYGUNLUKLARININ BELİRLENMESİ ISSN: 2148-0273 Cilt 4, Sayı 2, 2016 Vol. 4, Issue 2, 2016 DİYARBAKIR İLİNDE NİSAN AYINDAN ELDE EDİLEN İNEK SÜTLERİNİN DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ (WHO) STANDARTLARINA UYGUNLUKLARININ BELİRLENMESİ Merve YOLDAŞ

Detaylı

SÜT SIĞIRLARINDA FARKLI MEME ÖZELLİKLERİNİN MASTİTİS VE SÜT SOMATİK HÜCRE SAYISI ÜZERİNE ETKİLERİ

SÜT SIĞIRLARINDA FARKLI MEME ÖZELLİKLERİNİN MASTİTİS VE SÜT SOMATİK HÜCRE SAYISI ÜZERİNE ETKİLERİ OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 2006,21(3): 350-356 J. of Fac. of Agric., OMU, 2006,21(3): 350-356 SÜT SIĞIRLARINDA FARKLI MEME ÖZELLİKLERİNİN MASTİTİS VE SÜT SOMATİK HÜCRE SAYISI ÜZERİNE ETKİLERİ Ertuğrul KUL

Detaylı

PERİTON DİYALİZİNDE ENFEKSİYÖZ KOMPLİKASYONLAR

PERİTON DİYALİZİNDE ENFEKSİYÖZ KOMPLİKASYONLAR PERİTON DİYALİZİNDE ENFEKSİYÖZ KOMPLİKASYONLAR Peritonit (en sık) PD-ilişkili enfeksiyonlar Çıkış yeri enfeksiyonu Tünel enfeksiyonu PERİTONİT TANISI Diyalizat sıvısında hücre sayısı > 100/mm³ ( > %50

Detaylı

Yozgat İli Boğazlıyan İlçesinde Özel Bir İşletmede Yetiştirilen Siyah Alaca Sığırların Döl Verimi Özellikleri*

Yozgat İli Boğazlıyan İlçesinde Özel Bir İşletmede Yetiştirilen Siyah Alaca Sığırların Döl Verimi Özellikleri* YYU Veteriner Fakultesi Dergisi, 2012, 23 (2), 83-87 ISSN: 1017-8422; e-issn: 1308-3651 ORİJİNAL MAKALE Yozgat İli Boğazlıyan İlçesinde Özel Bir İşletmede Yetiştirilen Siyah Alaca Sığırların Döl Verimi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Timur GÜLHAN Doğum Tarihi: 01 Temmuz 1972 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Veteriner Fakültesi Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1996 Y.

Detaylı

KOLONİZASYON. DR. EMİNE ALP Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D.

KOLONİZASYON. DR. EMİNE ALP Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. KOLONİZASYON DR. EMİNE ALP Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. KOLONİZASYON Mikroorganizmanın bir vücut bölgesinde, herhangi bir klinik oluşturmadan

Detaylı

Organik ve konvansiyonel süt sığırı yetiştiriciliği yapılan işletmelerde bazı özelliklerin karşılaştırılması*

Organik ve konvansiyonel süt sığırı yetiştiriciliği yapılan işletmelerde bazı özelliklerin karşılaştırılması* Ankara Üniv Vet Fak Derg, 63, 179-186, 2016 Organik ve konvansiyonel süt sığırı yetiştiriciliği yapılan işletmelerde bazı özelliklerin karşılaştırılması* Sibel ALAPALA DEMİRHAN 1, Necmettin ÜNAL 2 1 Uşak

Detaylı

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde 2008-2009 Yıllarında İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde 2008-2009 Yıllarında İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları 13 ƘŰƬƑƊ Özgün Araştırma / Original Article Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde 2008-2009 Yıllarında İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları Microorganisms

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri

Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri Emel AZAK, Esra Ulukaya, Ayşe WILLKE Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Detaylı

Siyah Alaca Sığırlarda Kısmi Süt Verimlerinden Yararlanılarak 305 Günlük Süt Veriminin Tahmini

Siyah Alaca Sığırlarda Kısmi Süt Verimlerinden Yararlanılarak 305 Günlük Süt Veriminin Tahmini Siyah Alaca Sığırlarda Kısmi Süt Verimlerinden Yararlanılarak 305 Günlük Süt Veriminin Tahmini İ. Keskin S. Boztepe Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Konya Bu çalışmada, Konya nın

Detaylı

Siyah-Alaca Süt Sığırlarının Test Günü Süt Verimlerini Etkileyen Faktörler

Siyah-Alaca Süt Sığırlarının Test Günü Süt Verimlerini Etkileyen Faktörler Hayvansal Üretim 50(1): 4-30, 009 Araştırma Makalesi Siyah-Alaca Süt Sığırlarının Test Günü Süt Verimlerini Etkileyen Faktörler Atakan Koç*, Kadir Kızılkaya Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,

Detaylı